non BIEN NONC SAN rra son r,.q, *** CQNG rroa xa Hgr chu NGrriA vret NAM "u::t--.1;l-..1::i_:lu" 56:01 18/BCTN/I{SL V.v: C, b6 th6ng tin Son La, ngdy

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "non BIEN NONC SAN rra son r,.q, *** CQNG rroa xa Hgr chu NGrriA vret NAM "u::t--.1;l-..1::i_:lu" 56:01 18/BCTN/I{SL V.v: C, b6 th6ng tin Son La, ngdy"

Bản ghi

1 non BIEN NONC SAN rra son r,.q, *** CQNG rroa xa Hgr chu NGrriA vret NAM "u::t--.1;l-..1::i_:lu" 56:01 18/BCTN/I{SL V.v: C, b6 th6ng tin Son La, ngdy 04 thdng 04 ndm 20Ig gao cao rnuoltc NrtN Kfnh efri: Uy ban Chfing khorin Nhi nu6c I. THO TIN CHUNG r) Thdng n khii quit T6n ti6ng V TOn ti6ng A SO giao dich Chrfrng kho6n Thdrnh pn6 ffd Chf Minh c6nc TY CO PIIAN clm gen NONc san uonc IIA SON LA HONG HA SON LA PROCESSING TOn vi6t tit Gi6y CND N sti AGRICUTURAL PRODUCT JOINT STOCK COMPANY HONGIIA SONLA., JSC do So KiS hopch Diu ru tinh Scrn La c6p hn i16u ngdy 06 th6ng 0l n6m 2015,<ldng ky thay <t6i tan tnri s6u ngdy 07 thdng02 ndm20l7. a'?2' / E/ -. [+ Logo V6n tli6u lp V6n <1i6u lq TrU sd DiQn thopi Fax Website Ma c6 phiiiu Quf trinh h C6ng ty C theo s lcy trc g6p h thinh vh phit tri6n: ffiruru ffia <l6ng (MQt tr[m hai muoi s6u rj'il6ng) <t6ng (MQt trdm hai muoi s6u rj.tl6ng) Bdn Cung Td Ldng, XA Tf Nang, HuyQn YOn Chdu, tinh Son La, ViQt Nam s5.599 http : I I honghagroup. com.vn info.honshasonla@ . com HSL An ch6 bi6n Ndng sdn H6ng Hd scvn La thdnh lpp vdo ngdy 06 th6ng 01 ndm uy6t itfnh cria so Kti hopch vd D6u tu tinh Scnr La, m6 s6 doanh nghiqp vdi s6 v6n ban <ldu ln r16ng. cdng ty h utrlqng chti y6u trong linh

2 vuc t, ch6 bi6n vd kinh doanh n6ng s6n (sin, ng6...), c6 try sd chinh vi hq th6ng nhd miry dlttqi Ban cung Td Ldng, xe rf Nang, HuyQn y6n ch6u, Tinh Son La, viqt Nam. San ph6m chi cta c6ng fy ld tinh bqt s6n (khoai mi), ng6 s6y, sin l6t sdy...dugc san xu6t t cn hg 6y v? ddy chuyon chti bi6n hiqn dpi, c6ng ndng sir dpng phi hgp v6i <tieu kiqn cta th6ng nhd ving cho ving pham d6ng ving. C6ng ty C6 cfia ban ho4t dqng, OC <tay m hft v6n dau Ngdy I4l0I dugc su phgc vp N6ng nghi ho4t dqng C6ng ty. phdm dpt chdt luqng_cao vd hiqu qu6. Nhd m6y vd xuong s6n xu6t duqc d[t gen li6u d6m b6o cung c6p kip thdi cho hogt dqng s6n xu6t, gihm gilthdnh cria s6n I cung c0p viqc ldm cho lao tlqng <lia phucrng thric ddy phdt tri6n kinh tti cria han Ch6 bi6n N6ng san Hdng Hd Son La dugc thdnh lfp vdi chi6n lugc phrit tri6n tlao ld tfp trung vdo thi truong thyc pham vi thric in ch6n nu6i. Sau thdi gian ng ty ttd dugc nhi6u bpn hdng bitlt d6n vd nhfln dugc nhimg phan h6i tich cuc. co hqi hgp t6c voi cdc a6i tac c6ng ty da dinh hudng can dai chring nhim thu trong vd ngodi nu6c. 2016, congry da don hinh t6ng v6n rliou lq l n g diing, ngu6n v6n 3 v6i hai mpc dfch chinh. Ddu ti6n ld dau tu th6m h thting ddy chuy6n, m6y m6c xu6t. Thri hai ld dau tu li6n k6t v6i c6ng ty c6 phan Dich vu von t6i vd vat tu Hdng Hd bing viqc so hurr 46,67yo (girl tri: <t6ng) nh6m md rqng 1 7 Vdi viqc ngay cang truong tdng cao ch6t nor rlens va bat duqc nhu cau vo sin pham thgc pham vd thfc in chdn nu6i cria thi hucrng tdng, ngdy c6ng ty deti6n hanh hqp Dpi hqi rl6ng c6 d6ng v6i chri in diou lq l6n rldng, nhim mo rqng quy m6 san xu6ivd n6ng ;sdn phdm, lcy vgng se trd thenh c6ng ty v0 ch6 bi6n n6ng san lcrn nh6t Son ta i6n nrii phia B6c n6i chung. V7-2) Nginh vdr tlia bhn kinh doanh Cdn cf Gi thring 0l CNDKDN do So Kti hopch DAu tu tinh Scrn La chp hn ttiu ngdy , <tdng hi thay r16i hn thri s6u ngdy 07 thirrrg02ndm20lt,nganh ngne nnn doanh cta rg ty bao gdm:

3 Dll t: carr vd thriy san. 2 Cur J B6n chi san x6, bdo 96 vi bio quan 96 bu6n thpc ph6m ;i6t: B6n bu6n dudmg, sfia vd ciic sin pham sira, b6nh kgo vi c6c rhdm chti bitin tu ngfi c6c, bqt, tinh bqt. B6n bu6n thgc ph6m kh6c Sin <u6t pin vd 6c quy 5 B5n bu6n m5y m6c, thi6t bi vd php tung mriy kh6c chi ;iist: Brin bu6n m6y m6c, thi6t bi diqn, vflt liqu diqn (m6y ph6t ttiqn <li6n dqng co dign, d6y dign vd c6c thi6t bi kh6c ding trong mpch B6n ru6n thi6t bi vi linh kiqn rliqn tu vi6n th6ng Vdn ;6i hdng h6a bing tlucrng bq Van ;6i hdnh khrich duong bq kh6c B6n ru6n vft ligu, thirit bf ldp dat kh6c trong x6y dpg LFtp tiatm6y m6c vi thi6t bi cdng nghiqp 3320 I J6 c ct N( H I S c t1 Cho hu6 xe c6 dqng co 77 I0 I2 Cho hu6 m6y m6c, thitit bi vd <16 dtng hiiu hinh kh6c Xdv lgng cdng trinh kf thuft ddn dqng kh6c 4290 T4 Xu6r phdn Dpi I nhflp khdu chc m{t hang: n6ng, ldm sdn nguyon liqu, thanh tfuc ph6m. c6c m{t hang cdng fy kinh doanh Ngdnh nghi chua kh6p md v6i HQ thiing ngdnh kinh td Vi t Nam 3) Thdngt Cdng ty C6 doanh nghi( thdng qua n, bi6n N6ng s vd md hinh quin tri, t6 chrfrc kinh doanh vi bq m6y quin ff han Chtl biiin N6ng sin H6ng Hd Son La dugc t6 chtc vd hopt dqng theo Luflt so astzot+/qhl3 t16 dugc Qutic hqi nu6c C0ng hda xd hqi chri nghia ViQt Nam y 26 thdng 11 ndm 20l4,Di6u lp t6 chric vd ho4t <lqng cta C6ng ry c6 phen Chi5 H6ng Hd Scrn Lavdcric vin bhnphlry lugt c6 li n quan kh6c. 3

4 Hinh 1: Co c6u t6 chric cria C6ng ty NONc san rronc HA Soi{ LA van TAr va vat TrI NoNG r,. NGHIEP H.ONG HA * Try sd - Dia chi: - DiQn - Website: - in * COng ty - Dia chi: Ha Noi, igt Nam. - EiQn : Website: :llvantaihongha.com/ - tu. * Co cdu Sod6t6c ty, tudn thri m6y quan ly 6n cung Ti Lang, xe rf N*g, Huycn y n ch6u, Tinh Scrn La, viqt Nam. : Fax p.com.vn. hon ghas o nla@gmail. c om k& - COng ty CA phdn Dlch vqr, VQn tdi vd VQt tr N6ng nghi.op Hing Hd 24, ngd 85, Dudng Linh Nam, Phudng Mai DQng, eu0n Hodng Mai, Thanh phti ang@honghafo od. c om. vn mdy qudn l!,cfia COng ty ndy dugc xdy dpg dya tr6n muc ti6u phtit tri6n chi6n lugc kinh doanh cria C6ng c6c quy dinh cria Ph6p luat viqt Nam vd chc quy dinh tai Di6u lq c6ng ty. Bq ^ ' C6ng ty c6 co cdu cu th nhu sau: ^ 'JO 6 o ;ti )t o l>

5 So ii6 t6 ch D+r HQr odnc CO DONG PHON G TAI CHiN H, KE TOAN NHA rvray sarv xuar TINH BQT SAN PHONG KIEM TRA CHAT LTIONG ': I T( P] :l IG N( in jrt Ccr cdu bq m6y qu ty. DiOn si6i so Q,tgu6n: Hing Hd Son La) o HiQn nay theo LuAt ty c6 phan chti bi5n N6ng sin H6ng Hd Son La qc to chric vd hopt dqng nghiqp so attzowlqhl3 dd dugc Qutic hqi nu6c cong hda Xd h0i chri nghia

6 ViQt Nam Ctrri birin C6 phan C * Dqi HQi co dilng 3ng qua ngiry 26AU2014. co s0 hoat rtqng qu6n tri vd <riou hdnh c6ng ty c6 phen iq:t}6"r.hif.t LatdDieu rq c6ng rv. co "i., bi6n N6ng san H6ng Hi Son La bao gd-: bq m6y quan ry cria c6ng ry Dai hqi <16 dc thu6c hqi <l6ng - Th6ngq - Thdng q HDQT, cd tl6ng ld co quan c6 th6m.quy n cao nhat cta c6ng ty, quyt5t dinh nhtu gv6n m vg vd q,ryan hpn dugc Di6u lq c6ng ry vd ph6p I Qt li6n quan quy dinh. Dai x. co c6c quy n vd nhiqm vu sau: sira d6i, b6 sung Di6u lq; ki5 hopch ph6t hi6n c6ng ty, th6ng qua b6o c6o tdi chinh hdng nim, biio c6o cta r kiism so6t vd cta Ki6m to6n vi6n: - quy6t a; tlugc ghi - Quyi5t - BAu, mi - Quytit - Cdc * H^i HDQT ld quy6t <linh tham quyan - quy6t e1 - Quy6t DHDCD - Bd nhi - Ki6n chinh, hopch - Kitin nghi - - TriQu tflp, DC xu6t v C6c qu ddu tu hopc btin sti tdi san c6 giltri bing hopc lon hon 35%t6ng gi6 tri tdi s6n ng b6o c6o tii chfnh gan nn6t cria c6ng ty; t6 chric lai vd gi6i th6 C6ng ty; nhiqm, bdi nhiqm Thdnh vi n HDeT, Ban ki6m sorlt; so ttranh vi6n HDQT; kh6c dugc quy dinh tai Di6u lp C6ng ty. qudn tri quan quin tr! cria Cdng ty c6 05 thanh vi n, c6 todn quyan nhdn danh C6ng ty rl0 ic viin ac nen quan d6n mpc dich, quyon lgi cta c6ng ty, trt nhtng u6" ad thuqc i hqi tl6ng c6 d6ng. HDQT c6 chcquyan sau: co cdu td chric, bq m5y cta Cdng ty; chitin lugc itau tu, ph6t tri n cria Cdng ty tr6n co sd 6c mgc rlfch chiiln lugc do mi6n nhiqm, c6ch chtc, gi6m s6t hogt ddng cria Ban Girlm <I6c; sta tl6i bd sung Di0u lq, bilo c6o tinh hinh kinh doanh hang ndm, 86o c6o tdi )t torin nim, phucmg 6n phdn ptr6i toi nhuan vd phuong huong ph6t triisn, k6 tritin san xu6t kinh doanh vd ng6n s6ch hang n6m trinh DHDCD; viqc td chfc l4i, gi6i th6 ho{c y6u cau ph6 san c6ng ty; i dpo chudn bi nqi dung vd chucrng trinh cho c6c cuqc hgp DHDCD; t6i co c6u l4i ho{c gi6i this c6ng ty; kh6c dugc quy <linh tai Di6u lq. 2t t1 ti!i. - ll L Co c6u i tl6ng qudn tri cria Cdng ty hiqn nay nhu sau: Vdn Dric Cht tich HDQT 6

7 * Ban Ban kiism tlqng quan DHDCD vd - Ki6m tra ph6p cta c6c nghi - Trinh bdy y ki Gi5m ddc chiu triich thpc hiqn Nguy6n Xudn Gi6p Nguy6n Ti6n Nam Bii Quf Ba Nguy6n TuAn Cudng sotit Thdnh vion HDQT kidm T6ng Gi6m rt6c Thdnh vi6n HDQT ki6m ph6 TGD kinh doanh Thdnh vion HDQT Thanh vion HDQT do DHDCD b6u ra gom 03 thdnh vion, thay mpt c6 d6ng d6 ki6m so6t mgi hopt vd di6u hanh sdn xu6t kinh doanh cria c6ng fy. BKS chiu tr6ch nhiom trudc ph6p luat vc ntrrmg c6ng viqc thyc hign theo quy6n vd nghia vg nhu: s6 s6ch k6 to6n vd cric 86o c6o tdi chfnh cria c6ng ty, ki6m tra tinhhqp ly, hap cic hoqt tlqng sdn xu6t kinh doanh vd tdi chinh C6ng ty, kirim tra viqc thgc hiqn uyt5t, quytit dinh cria HDeT; doanh, dqng cria HDQT vd Ban Gi6m d6c; - YOu cdu triqu tflp DHDCD b6t thuong trong trulng hcr,p x6t th6y can thiist; Cric quy Co c6u cd b6o c6o thdm tra chc b6o crio tdi chfnh cta c6ng ty, d6ng thdi c6 quy6n trinh itqc lap cria minh vc ttit qud tham fia cdc v6n ed h n quan tdi ho4t ttqng kinh kh6c dugc quy ilinh tai Di u lg. Ki6m so6t cria C6ng ty hiqn nay nhu sau: Quj'nh Hoa Nguy6n Anh Dfing Th!Nam ii6c Trudng ban Thinh vi6n Thdnh vi6n g ty do HQi d6ng quin tr! b6 nhiqm, chiu sg gi6m s cria HQi <t6ng quan tri vd iqm tru6c Dai hqi ddng cd d6ng, HQi <t6ng quin tri vd tru6c ph6p luflt v6 viqc. quy n vd nhiqm vg dugc giao. Ban Gi6m <l6c c6 nhi m vu: - 9i.Y rn dl i/ A 1. - Td chfc i u hd'nh, quin $ mgi ho4t dqng s6n xuat kinh doanh cria C6ng ty theo nghi quyist cua D, quytit ilinh cria HDQT, Di6u lq Cdng ty vd rudn thri ph6p luft; Xdy dp vd trinh HDQT c6c quy ch6 quin ly rticu hanh noi bo, k6 hopch san xudt kinh doanh, k6 hopch tii chinh hdng nim vd ddi han cria C6ng ty; 86o cilo EHDCD. De nghi dric, K6 Ky ktit, v tinh hinh hopt dong, krit qud sin xu6t kinh doanh, chiu tr6ch nhiqm tru6c vd Ph6p lupt vc nhirng sai ph4m gdy t6n th6t cho C6ng ty; quyi5t dinh bd nhiqm, misn nhiqm, khen thudng, luot ct6i v6i ph6 Girlm ffi*g; hiqn c6c hqrp dong theo quy ilinh cria ph6p luflt;

8 Thgc cta C6 Sria d6i, Th6ng q HDQT, Bdu, mi C6c q Co c6u * Phitng T, Phdng Tdi inh - Ki5 torin c6 c6c nhiqm vg vi chfc ndng sau: - vc tai Phdn tfch nh gi6 tinh hinh tdi chinh cria c6ng ty qua d6 tham muu cho Ban gi6m <l6c kti hopch vd rong hucmgphhttri6n ctia Cdng ty. Du b6o c6c bi6n dqng va ddu vdo vd tliu ra ct'r' qu6 trinh s6n xudt, nhu cau cria thi truong vd bi6n dqng kinh t6 kh6c c6 anh hucrng t6i hopt dqng cta C6ng ry. Theo d6i su vfln tlqng ctra ngu6n v6n kinh doanh cria C6ng ty ilim bdo rtir ngu6n v6n cho hopt dqng s6n x PhAn tich lsnh dao do ThUc hipn - vcr6 ThUc hiqn Nhd nu6c Tham muu trong ho4t Tham muu Gifr bi mpt Tham muu ndng bfc Thuc hion * Phbng T, Phdns Hdnh : cric nghi quytit cria HDQT vd DHDCD, k5 hopch kinh doanh vd k6 hoach tl6u tu ty cld tlugc HDQT vd DHDCD th6ng qua; 0 rung DiAu l0; a kti hopch ph6t tri6n c9"g ty, th6ng qua B6o c6o tdi chinh hang n6m, bdo c6o cria an kitim so6t vd cria Ki6m to6n vi n: nhi6m, b6i nhiem Thenh vi6n HDeT, Ban kiism sodt; kh6c dugc quy rlinh tpi Di6u lq C6ng ty. Gi6m d6c cta C6ng ty hiqn nay nhu sau: Nguy6n Xudn Gi6p Nguy6n Ti6n Nam chinh - Kd ndn T6ng GiSm rt6c nr,.f rno -,1 I ong glam doc it tintr doanh vd cti vdn Ban l6nh d4o circ viinee ti6n quan. gi6 mric tto hiqu qui ctng nhu rui ro cria c6c du 6n qua d6 tham muu cho Ban ru c6c quy6t dinh kip thoi vd chinh x6c. s5 chric ndng kh6c khi <lugc Gi6m <t6c giao. fing cdng viqc vo nghiqp vp chuy6n m6n tdi chinh k6 torin theo dring quy dinh cria chuan mpc ki5 to6n, nguy6n tfc ki5 to6n; Gi6m tttic vo cfrti eo tti tor[n vd nhirng thay e16i cira chi5 dq qua tung thdi k] kinh doanh; Gi6m d6c C6ng ty v c6ng tdc titichinh k6 to6n; so tigu k6 to6n, tdi chinh vd bi mflt kinh doanh cria c6ng ty; Gi6m d5c trong qu5 trinh do xu6t c6c ch6 do thi dua khen thuong, kf luflt vd <l6i vdi ciln bq, nhdn vi6n cria Cdng ty; si5 chric ndng kh6c khi dugc Gi6m d6c giao. chtbc - Hdnh chfnh inh t6 chric c6 c6c nhiqm vp vd chfc ndng sau: J.I a{ 7 8

9 - Xov trinh dq luong cria Cdn co cdu t6 chric bq m6y c6ng ty,xdy dung k6 ho4ch ddo t4o uoi ouorng, nang cao huy n mdn nghiqp vp, tay ngh6 cho cbcnv; thgc hiqn chinh sacrr, Itr6 ef tidn c6c ch6 d0 kh6c etli voi ngudi lao dqng; quan lf,.diau hdnh c6ng t6c hanh chinh nqi quy, quy ch6, quy dinh quin ly nqi b0 trong C6ng ry; liru trr h6 so cria c6n bq c6ng nh6n vi6n, giiti quy6t nhtng v6n ae ph6t sinh ve cfing nhu chfnh silch cta ngudi lao dqng trong qu6 khri vd hiqn tpi; hgp v6i - Phdng ti6p cta * Phbng Phdng San - Xdy dpn xudt kinh - T6 chric <t6ng Cdng ty. - DU brio hoat tl6n Nghi6n c quang Quy <tinh hdng dtin cho Gi6m <t6c viqc b5 tri, s6p xtip lao ttqng c6c phdng ban cria c6ng ty cho phr) r ch6t c6ng vi6c phn hqrp v6i lupt lao rlqng <rugc nhd nu6c ban hdnh: rc hiqn c6c chric ndng vd rliou hdnh mgi ho4t <tqng theo su chi dao, quin ly truc an Gi6m tt6c C6ng ty. xuht - Kinh doanh udt - Kinh doanh c6 ciic nhiqm vp vd chric n6ng sau: lugc ph6t tritin ngin hpn, trung hpn vd dii han cria toin bq ho4t <lqng s6n dy dwrg c6c k, hopch sin xu6t, kinh doanh tring mtr vg vd tham muu cho HOi Trf cfing nhu Ban GiSm t16c ttinh hu6ng ph6t triisn trong trung vd ddi h4n cria tinh hinh nguy6n liqu san xu6t ec c6 ki5 ho4ch kip thdi dam b6o 6n dinh cho sin xudt kinh doanh. u, di6u tra thi trudrng, xdy dpg chinh s6ch gi6 ch, t6 chric mpng ti6p thi vi h6 trg xfc ti6n ph6t tririn s6n pham; lu6i, th6ng tin c6ch thric xem x6t hgp <t6ng, tu khdu giao dich vd ti6p thu nhu cau cria khrich i ktit thric thyc hiqn x6c nhfln don hang/hqrp d6ng; v Hucrng nhdn nhu - Xem x6t, r t 'L cac Knreu * Phbng Phdng ky th tl. I ^ qoc ve cong trudc khi Phdng K! - fhoi hqrp theo chi trinh tg qurl trinh xu6t b6n sin phrim cria C6ng ty ho khdch hing tu khi tiiip u dtin khi k6t thric viqc giao nhgn hdng; thuqt cau kh6ch hang vo sin pham, dich vp d:ip fmg nh cdu kh6ch hdng vd xt? lf ld don vi thuqc bq mdy quan ly c6ng ty, c6 chirc n[ng tham muu cho Ban Gi6m k! thuflt, ch6t lugng vflt li6u diu vio, ch6t lucrng s6n pham sau khi san xu6t vd c6p cho kh6ch hdng, quan ly m6u sin pham. c6 chfc ndng, nhiqm vu sau: 6i phdng t6 chric hdnh chinh ddo t?o ly thuyist, ndng cao tay ngh6 cho c6ng nhdn lugc ph6t trii5n cria Cdng ty.

10 - LOn k6 cta nhd sin xu6t. h b6o dudng thi6t bi mrly m6c dinh lcy il6m bio cho todn bq m6y m6c, thitit bi, c6ng truong vpn hdnh t6t, kh6ng h6ng h6c ddm b6o tfnh vpn hanh li6n tpc cria - Sira - Nghi0n lugng vd - Thychi * Phitng - Ki6m - Ki6m hing. - Td chric hdng cho - T6 chric liqu 6p - Ph6'i xu6t c6c - Thychi * Xthng Xuong s6y nlns vd nhi - Thuc hi - Dim bio - PhOi hqp ho4ch vi - B6o c6o - D6ng chuytin. - B6o c6o to6n tdi - Quin ly - Thuchi m6y m6c, thi6t bi cria nhd miy vitc6ng trudng khai thric. I 6p dpng khoa hgc, ki thuft vdo khai th6c vd san xu6t do c6 nhtng chiti n chst iqu qui kinh t6. c6c nhi m vp kh6c theo sg phdn c6ng cria Ban l6nh rl4o C6ng ty. tra chdt lrgng (KCS) ch6t lugng vflt tu d6u vdo trudc khi sdn xu6t. ch6t lugng san pham san xu6t ra theo dung ti6u ch An vd y6u ciu cta khrich * Nhd mdy xuiit tinh bqt sin tfch, kiism tra chdt lugng sdn pham theo dring y6u cau tru6c khi xu6t kho giao hang. sopn c6c ti u chu6n, trinh phdn tich, rlffi gi6 ch6t lugng san pham, nguy n trong Cdng ty. vdi cdc phdng ban xri ly khitiu npi cta kh6ch hang v0 ch6t lugng san pham, <16 huong 6n kh6c phuc c6c san ph6m kh6ng phn hgrp. c6c nhi6m vu kh6c theo su phan c6ng cira Ban ldnh dpo C6ng ty. 5 chric ndng sdy ng6 vd bd s6n phgc vg ldm thtc 6n ch nu6i. Xuong s6y c6 chfc s6y, d6ng bao cdc san ph6m ngd vd bi sfn. san ph6m ctrti Uii5n ra dri ti6u chuan vd ch6t lucr,ng. v6i phdng kti ho4ch sdn xu6t kinh doanh thgc hiqn 6c dcm hang rhing theo ki5 i han. ii phdng ki thuqt vc tintr hinh m6y m6c thitit bi, ti6n hdnh bio duong kip thdi. c6c sin phem dring theo quy c6ch kh6ng bi rdch, hao hpt trong qu6 trinh vfln hinh san xu6t, khi5i lugmg sdn xu6t, vflt tu tidu ha hang ngiy cho phdng ki5 nh vd Ban Gi6m <16c. bi, c6ng cu dpg cu trong t6. c6c nhiqm vu kh6c theo sg ph6n cdng cira Ban ldnh d4o C6ng ty. o '"ll "ll Y 10

11 Nhd m6y xu6t tinh C6c nhi m.i r lep ch6t - Ph6i bq phpn: - Td chric - T6 chric :xu5t tinh bqt sdn ld <Icn vf thuqc bq mriy quan sfn thanh pham tir c6c nguy6n liqu. san xu6t tinh bqt sin c6 chirc ning vd nhiqm vu sau: ly cta c6ng ty, c6 chfc nlng s6n ki5 ho4ch sdn xu6t,_ sip x6p, phan b6 lich san xu6t dem b6o dung gid, ky thugt, sin pham, ning su6t. v6i phdng kti hopch sin xu6t dc hp kti hopch s6n xu6t vd sip x6p nhdn sg cho c6c rdn xu6t, t6 mdy,t6 kho c6c bq phpn kh:ic c6 li6n quan... iau phtii sin xu6t phn hgrp v6i ndng lgc vi y6u cau. i du0ng hu6n luyqn d6 ndng cao trinh dq, tay nghd cho CBCNV. - Thschi d6y etri c5c quy dinh, thuong xuy0n kiism tra va an todn vq sinh lao d0ng, bno hq lao vq sinh c6ng nghigp, vq sinh m6i truong tqi citc nhd mrly. - Dim - B6o c5o c6c quy itinh vo m6i trucnrg va ch6t thai. inh hinh s6n xu6t, thtii luqng s6n xu6t, vpt tu ti6u hao hdng ngdy cho phdng kti to6n tdi rinh vd Ban Gi6m d5c. 4) Einh g phit tri6n o Tudn - Mgi hopt <tqng sin xu6t kinh doanh cria Cdng ty ludn dugc ddm bio tudn thri theo c6c quy dinh cira rh6p luft ViQt Nam. Dim b6o quyan vd lgi fch hqp ph6p cta c6c c6 d6ng rtfl dugc o quy <tinh Hodn phdn, tri6n 6n Duy tri, ch6t I Tich cgc kh6ch trudrng Xdy dyn chinh TiiSn mor. ;g th tpi Di u lq cria Cdng ty. ic t6 chtc cring cti cdng t6c td chric vd ho4t d6ng cria c6ng ty v6i m6 hinh c6ng ty cao fi6ch nhiqm vd tinh chri <fqng cria c6n bq c6ng nh6n "6 vi n, rtdm b6o su ph6t h ban ttug, 16u dii. ng cao hq th6ng quan ly ch6t luqng hiqn c6 cho phr) gp ycu ciu vd san pham vi san ph6m. dung hinh enh, vi thii vc tai chinh nhim thu hft su quan t6m cta nhd dau tu, g vg cong ty vd san pham dich vu cria c6ng ry khi tham gia niom yrit tr n thi kho6n. co ch quan ly tdi t6t ch cr[c <Itii tugrrg. chfnh minh b4ch, cdng khai, phpc vp nhu ciu thdng tin tdi li6n doanh, li6n ktit trong vd ngodi nu6c dti nghicn cr?u c6c san pham vd dich vu 4,.!.' 7 I I %* t1

12 Trong chilt Tdng <t6ng kh6ch Tdng th6ng cri Tii5p tuc mhy bdo an c6c tlinh dich vp. Duy tri quan cong op C6ng ty dqng cd ring y6u bq trong ^. I r lep tuc hign tdt ti5t cdng 5) Cfc rii C6ng ty Cd tlflc thr) li san nen ndm tdi, C6ng ty s ting cuong tim ki6m c6c sin phdm m6i, nhim n6ng cao g vi da dang h6a c6c s6n pham ph6n ph6i. g c6ng t6c quang b6 hinh anh cdng ty trcn c6c phucrng tiqn th6ng tin d4i chfng ndng cao ch6t luqng san pham, dich vu, <l6p tmg u ca,l ngdy cang cao cta tim ki m, md rqng c6c khrich hang m6i vd chdm s6c ti5t c6c khsch hanh truven C6ng ty. odn thiqn c5c quy trinh qudn ly sin xuat, quin ly kf thuqt, gifi gin ttit phuong tiqn, thi6t bi vd chi <tpo thgc hiqn ttit c6c quy trinh bdo qu, vfln hanh san xu6t, dam vc phuong tiqn, hang h6a, con ngudi. Hqp ly h6a c6c kh6u san xu6t, thi6t 6p c, bi6n ttq s6n xu6t hqrp li,ti}tkiqm nhrmg vfln dim b6o ch6t luqng s6n pham qui khai th6c, hqn ctr6 rui ro, dam b6o va ycu cau an tofur lao dqng, cfing nhu!, ' i I ' tlfng mric vc you t6 bio vq mdi trudng, cdnh quan thi0n nhi n, gi6m ch6t th6i trgng dio tpo ngu6n nhdn lgc ci v mflt ch6t lugrng vd s6 luqng. Uu ti6n tuy6n lao tlqng tr.uc titip c6 tay ngha vimg, c6n bd c6 kinh nghiqm vd chuycn m6n rl6p iu cira sdn xu6t trong tti6u kiqn hqi nhfp kinh t6. Ddng thdi tr6 h6a lgc lugng c6n 6ng ty. uan tdm, chdm lo ddi s6ng vpt ch6t va tinh than cta c6n bq c6ng nh6n vi n, thpc chinh siich, chti tlo vdi ngudi lao dqng, tao diou kiqn 116 mqi ngudi hodn thdnh nhiqm vu. ctr6 uitln N6ng s6n H6ng Hd Scrn La dugc thenh hp tu ngdy 06/01 l20t5,voi nghiqp ho4t dqng trong linh vgc thuong mpi vi san xu6t chc mit hang ndng ty se chiu 6nh hucrng boi mqt s6 rui ro sau ddy:,6 c c ll {( H ( c Nim 2017, di nan kinh t6 vdn gip nhi6u kh6 khdn th6ch thric nhtmg n5 lgc chung oiua ch hq th6ng ch tri vd cqng ddng doanh nghiqp da gifp cho n n kinh t6 viqt Nam chuyon bitin tfch cgc vd nhi u ktlt qud quan trgng. Kinh t6 vi md 6n dinh, lpm ph6t dugc ki6m so6t, tdng truong mgc ti6u dc ra v6i ch6t lugng ndng l n. N[m 2018 se ld ndm ban te quyist einfr viqc thyc hi K6 ho4ch ph6t tri6n kinh t6- xd hqi 5 ndm ( ). BOn c4nh nhting thupn lgi, ndm 20 8 se cdn nhiau kh6 khdn, th6ch thtic tric tlqng <ltin kinh t6 nu6c ta nh6t la trong b5i cinh th si c6 nhftng thay <l6i chinh tri vd chinh silch thuong mai. l2

13 Nim 2017 (cdp) ndng nghi ndng nghi c6u srin dd mang Tuy nhi6n, gdy enh h cao trong nguy6n t4o kh6 c6 bi6n itoi dqng, hiqu doanh nghi cdng nghiq n.n kinh tis viet Nam dd dpt dugc ohirrrg k6t qu6 6tt6t:t6ng srin pham trong nudc 6,810/o so v6i ndm2016. Trong mr?c tdng tru6mg cao cta toan n n kinh tti, khu vuc :::::ff,f: 1-:9 T" "hi, vlri s.l!uo, chj th6y ddu hiqu phuc h6i cria ngdnh ^16srur sau nhimg 6nh humg nang na cta thi6n tai n6m iorc,xu huong chuy,in d6i co Am c6 riu-"t tir*i6.uo ---1 hiqu qu6. i:._x,l::ll1,o:,flr,t:t,ttio^uinh otii tac xuycn rh6i Binh Duong (rpp) ciing il',:':":-t-"1 ^':1.-:+ :u,".u' :*h.1u, viec nan kil ; ;; a d ;;;#;?o'"' "t ld mqt-thrich thfc cho tdng trucrng 20rg,nrr6tia t orrg #i"*il;: kiqt, sin xu6t cira ngdnh c6ng nghi-ep khai krro6ng tit5pipc giirm,"oig +A+ nehiop ^L: *...: chti gr pna ph6 mor, mdi, tru6c rui ro lcm do h0u... Thlrc th6 lcj, veng vdo sp ua ddu tu v c.ia ca,r6rr-tiof,,ri r. Lgi tht5 vo lao ctqng gii 16 <tang mat di nhanh ch6ng do t6c dqng ctia c6ch mpng 1: Lfli sudtr [m p-h6t vir GDp cria viqt Nam giai dopn 20rz t4 -a-lei sudt -*-L?m phdt GDp tol :61 ol rf )Nr Or idl raa 20t2 NAV ZOr: ruav zor+ ruau zors ruav zors NAM 2017 i Hopt dqng linh vuc thucrng m4i vd san xu6t c6c sin phdm o. n6ng nghiqp, C6ng ty cflng phdi chiu rui ro khi c6 birsn dqng vc kinh tis khi n6n kinh ti5 roi vdo giai doan sul tho6i g6y kh6 khdn klrdu ti6u,lo,,a* hulns t6i gi tfc dqng tryc ti6p t6i lqi nhudn ctia c6ngty. Chinh vi vd +-:A I ).,,.r,..r r tnen ' vgng v n n kinh tc ti6p tgc tdng trucmg 6n dinh tong n[m 201g cing v6i cric chinh linh hoat cta chfnh pht se 6nh huong tfch cyc t6i hopt dqng cria c6ng ry. 13

14 V6i chi sd lqm phst gi6 nhion li mric lam 8l20ll x 4,74%o ndm 4%. Giit I tdng tr5 toi di6n sang ndm so vdi mric ki6m so6t c L4m phrlt ta pnam. ula khoing hi6m v to ta tfnh torin si toi thi6u v Ld m6t dqng khdng ldm cho v6 thay it6i gd o V ldi Nhin l4i 20 ttqng vd cho su6t huy chinh nh6 ndy do nhi lqi nhuan gi6m dugc truong t6t trong 5 thi Vi nhfrng yti sang ndm 20 m phrit 3,53yo vdo cusi ndm 2017, chfnh phri da hoan thdnh mpc ti u ki6m sost i 4% d6'v ld k6t qui dring.mring trong udi.,anrr ndn kinh tii chiu,u, io*il.riu u vd tinh hinh tai chfnh biiin <tqng cria th6 gi6i. Nhin chung, nhfrrrg ndm trd lai <t6y rit <lfl tlugc ki6m chti vd duy tri o mric 6n ttinh k6o giam tu mric 23vo vitothring rg cdn 6,8lyo ndm 2012, 6,04yo ndm 2013, l,g4yo nlm 2014, 0,6yo ndm vd 3,5yo ndm Dg b6o mric lpm ph6t ndm 20lg s6 dugc duy tri d mfc r ph6t d mr?c 4o/o cing li mqt th6ch thric kh6ng nh6, khi c6c gihi ph6p thric ddy 2017, nh]l dlv nhanh dau tu, 1?ri::. n6i.tdng tru&ng trn dpng; th6 t6c rtqng i6n cpi trons n[m T c dqng tr6 cria y6u to tian tc?6n r* ini ine^zot) 18 kh6ng l6n do hq sd thdm dpng tfn dpng trong ndm2017 u6c ttpt 2,04?dn, gi6m,81 hn cta ndm 2016, cung ti6n sgt6c dqng d6n lpm phdt,,r6rrtt orrg chri it tuqng tdng truong tfn dpng f ndm 201g se chiu 6p lgc chti yriu ru viqc di6u chinh tdng giirdich vu c6ng vi gi6 thuc r vp c6ng ndm 2018 ti6p tpc rlugc rli6u chinh theo lq trinh tdng gi6 giai <Ioan cho n n dugc dp b6o d6ng gdp vdo r4mphit t6ng th6 tucrng ducrng ndm2017, 2,5 di6m%.yiqc diau chinh gi6 dich vp khdm, chfia bqnh kh6ng thuqc quf 86o 18 tinh, thinh ph5 trgc thuqc Trung uong, viqc di6u chinh mfc luong co sd trong dich vq y t6 cflng se t6c dqng vdo lpm ph6t. Ngodi ra viqc <li u chij rnfc luong ; vd mtc lucrng co sd ndm 2018 cflng ld yisu t6 t6c dqng t6i l4m ph6t. nghiqp sin xu6t,khi fy le lam phdt cao s lim cho gir[ rl6u vdo vd dau ra bi6n irng giy ra sf 6n ttinh gie t4o cria qu6 trinh sin xu6t. Su m6t gi6 ciattdng ti6n iqu ho6 ho4t dqng hopch todn kinh doanh.hiqu qui s6n xu6t - kinh doanh c6 the ra nhirng bi6n dqng l6n., mlt bing lai su6t huy dqng vd cho vay git 6n tlinh. Ap lgc ting l6i su6t huy ay chri ytiu xu6t hiqn hdi tl6u ndm. Tuy nhi6n c6 tho thdy-clrcmric eiau chinh l6i g vi cho vay cta cric ngdn hang trong giai dopn niy kh6ng qu6 l6n, mfc tti6u li tan cni quanh 10 cti6m co ban vd kh6ng t1o racr{c dqt.ttayluu Hi su6t. Thgc ti5 nguyon nhdn. Ng x6u cao, cscngdn hdng ph6i tang trfch lap dg phdng rui ro, l6y bir ttap khoan v6n bi m6t nen Hi su6t kh6 gi6m. chi phf laisuat huy tlqng khong n6n kinh t6 vdn c6 nhu cau v6n l6n. Trong khi c6c k6nh t16u ru khriclai tang thi truong b6t dqng sdn, nh6t ld thi trucrng chimg kho6n tdngrdtngo?n muc ld I ting nhanh nh6t cria th6 gidi. t6 tron md l6i sudt chua giim nhu mong dgi trong ui5i cann em ph6t th6p. Bu6c 8, dp b6o kinh t6 th6 gidi s phgc troi nhtmg chua thuc su vimg chic n n nhi6u t6 : 1 ig rtrj B G {. U = t4

15 chric tion th6 gi6i Du b6o bi6n d6 20 kiqn thufn rip lgc ni5u cria C6ng doanh vd v6n tir vay dqng sin x. ri {, std Nhfln <tinh ndm nhtmg USD tai nhi 22.7s0 - vfly ndm m6t gia ui nhfp si6u nhu ld c6ng cgc t6i hopt Dp b6o dugc dan nghiqm di nhiou bitin Ndm 2017, nudc, hopt rqng kh6ch t.a r cnlen luoc cdn dd d{r trong viqc tdng l6i su6t. N6u c6 tdng thi cflng r6t chflm. M[t bing giri ;c6 th6 cao hcrn nlm2017 nhung s6 kh6ng nhid;. lins hi,sy6t nta dau z-o r! sc crri bi6n dqng nhe quanh mtc cu6i ndm 2017,trong i6m co bin vi tran lai su6t e6i v6i c6c kihen ng6r, aooi 6 thlngtrong c6c di6u i c6 th gi6m nhe. Tuy nhi6n, dtii vdi nria cu6i nim mpt bing laiiu6t,7 ir,c "*,iu ': 9td: lun ca1 ld lpm phlthav w ei6c6 nhfing birin trqng.iien _ri A r "", n* uo", ). < chu yeu dua tr0n ngu6n v6n tg c6, tuy nhi6n ttti mo rqng ho4t <tqng san xu6t tintr L dgng ddn bay tdi chinh trong nhttrg ndm t6i c6ng ty cfing se huy rtqng ngu6n 6n hdng, do d6 c6c bi6n <tqng v6 gia tdng l6i su6t s6 tric dqng ti6u cuc r6n hoat kinh doanh cira Cdng fy trong ciic ndm titip theo. c thi truong ngo4i tq trong ndm 2017, dir c6 nhfrttg bii5n dqng ntr6t ainn vdo dau rong cd ndm tj' gi vdn duy tri dugc mr?c 6n <tinh. vdo cutii th,ing 11, ti gi6b6n iu ng6n hdng thucmg mai CNHTM) chi tdng khoang l,24yo vd ph6 bii5n vdo khoang 760 rrnd/usd, duy tri mflt bing giti 6n dinh trong vdng 6 thring cu6i nam. Tuy, cuc dy trt li6n bang My (FED) ddtilng ldi su6t 3 lan, trong khi <l6ng USD lai qudntyotrong ro ti n tq. Di6u niy c6 th6 tlugc gi6i thich Uangrcfrri truong han ch6 M!. T6ng thting Donald Trump rung tuy6n b6 mong mutin mot aorrg ijso y6u r ttis thpc hiqn viqc cdn bing c6n cdn thuong mai. DiEu ndy ciing anh huong ti6u g xu6t khdu cria doanh nghiqp trong nu6c. gihm gi6 cria VNE trong ndm 2018 s6 kh6ng qu62%. Trong d6, c6c biisn dqng s6 ghi nhfln vd khdng xhy ru tr4ng th6i gift cpc khi NHNN d6 c6 nhimg kinh hdnh hqp g so v6i c6c ndm tru6c day. Tuy v4y mric ldi su6t niy vdn tiam An ng trong uoi cantr thi trucrng tdi chinh tht5 gi6i nhi u bitin irqng. rt tl$ng kinh doanh cria C6ng ty m6i tflp trung chti y6u h c6c l<h6ch hdng trong g xu6t khau cdn thdng qua riy th6c vd v6i s6 lugng chua cao, tuy nhion d6 mo g cfing nhu t6i <fa h6a lgi nhufn, c6ng ty da. ph6n tich, dg brio vd dua ra c6c hudng toi circ doi tac nudc ngodi.?4 T a.a ri Sr P u ( C6ng ty Co in ctr6 bi6n N6ng san Hdng Hi scrn La hoat <10 theo m6 hinh c6ng ry.6 phdn, mgi dqng cria c6ng ty dugc diau chinh b0i he thting c6c vdn ban quy ph4m ph6p lupt bao 96 : Luflt Doanh nghiqp; Luflt Chfng khorin, c6c vin bin ph6p luft vd c6c th6ng tu hudng ddn I Trong quri ly cflng doanh nghiq nh ph6t tri6n vd hqi nhflp vdi kinh t6 tnis gi6i, mgi sg thay aoi v6 chfnh s6ch quan sy thay eoi va c6c vdn ban quy pham phrip luft diau chinh hoat dqng cria c6c n6i chung, cfing nhu cria c6c doanh nghiqp trong ngdnh lu6n c6 thti xdy ra, 6nh 15

16 huong d6n tii5p c4n d0i giua o Rfii 4t ilqng cria cdng ty. D6 han ch6 nhftng anh huong ndy cfing nhu nhanh ch6ng cic vdn bin lu0t c6 licn guan, c6ng ty thucrng xuy6n c6 nhinr! bu6i hgo tflp trao ldnh dao vd c6n b0 chri ch6t. Trong qu6 N6ng San li6u, rui ro Tuy ttd tg ph6t cdn thuft canh cta Cdng k6t v6i cac C6ng ty ch Thi trudng Trung Qu6 c6c chinh sri Ngodi ra, v tranh cho nghiqp c kii ro vi Chdt lugng sin xu6t, vd b6p ngd nguy6n liqu Ifi. Vi vfly, vd phuong Cdng ty c6 xdy dgng d inh hopt <long, ngoii nhfrng rrii ro tr6n, hopt dqng cria c6ng fy c6 pnan cnti uitin Ong Hi son La cdn phii atsi m6t vdi crlc rui ro dpc th,rrro *i ro ue vtng nguy n thi trulng, rui ro va canh tranh... : quy hopch ving tr6ng ng6 vd s6n nguy n li u nhmg vi6c c6c hq n6ng d6n tr6ng kh6 nhiau. Ngodi ra viqc kh6ng d6m b6o <tugc gi6ni "ey tr6ng "tue;h" crlc k] I anh hucmg r6t *rieu t6i ch6t lugrng n6ng s6n v6n li nguyon fieu Aau vao chri yi5u Di u ndy ddi h6i cdng ty phai thpn trgng trong kh6u nhap nguy n liou. vioc li6n ) ndng dan nhdm ndng cao kf thuft canht6c, <l6ng b0 gi6ng c6y trdng cflng dugc trgng. ing sdn 6 cdc tinh mi6n nrii phia Bic chiu 6nh huong kh6 nhi6u boi c6c thuong l6i Do d6 gi6 ch cfing nhu ngu6n cung chfu tdc dqng <tring kc n6u c6ng ry kh6ng c6 mua hdng hqp ly e6i voi ngudi ddn. c6 nhi6u doanh nghiqp sin xu6t hang n6ng sdn tr n ia ban cflng tpo 6p lgc canh ty trong khdu ti6u thp sin pham. chuan h6a ch6t lugng san pham vi chuyon khdu b6n hing dugc c6ng ty chri trgng dii tao n n lgi thi5 canh tranh. r pham ctia C6ng ty phu thuqc r6t nhicu vdo nguyon liqu d6u vdo cta qu6 trinh biqt ch6t luqmg c6c ndng sdn nhu ng6, sin (khoai m), dflu tuong...chiu inh huong kh6 I boi y6u t6 thdi tiist vd mta vu. Otii voi ngd nguy n liqu, giai rloqn hinh thdnh cd 9j,6.t g6p phii thdi tii5t x6u nhu hpn hrin ho4c mua d6c6 th6 ldm b6t dpc h4t, <t6 c6y 6nh huong on toi ndng -t sudt cdy tr6ng. Tucrng t.u nhu ng6, him lugng tinh bot trong sin d6n tinh flng gidm di <l6ng k6 kfii gdp circ yi5u tiit thdi ti6t t6t tqi nhu h4n h6n, hoflc mua ng ty c6 pnan cnis bii5n N6ng sin H6ng Hd son La lu6n ph6i c6 nhfing du b6o dy phdng tot ntr6t ec trann rui ro v0 ving nguyon liqu c6 th6 xiy ra anh hunng san xu6t kinh doanh cria doanh nghiqp. N6u chri dqng dugc ngu6n nguyon liqu, 6n dinh dugc san xu6t, dem bdo dugc ch6t luqng san pham cfing nhu chri dqng chfnh s6ch b6n hing phu hgp, 6n djnh. Y N ;N.r, A Hai sdn chfnh vi v chung 6nh ph6n chi mang 14i doanh thu vi loi nhu4n chir y6u cho cong ty ld tinh bot snn vd ng6 s6y, ).,. riri ro v0 thi trudrng vo hai sin phdm niy cflng nhu c5c mflt hing n6ng san n6i rng l6n t6i ho4t dqng cria C6ng ty. c6c phuong ph5p bio quan hdng n6ng sin da lai hiqu qui ngin h4n, ch6t lugng cira c6c mpt hang ndng sin sc bi anh hucrng t6

17 lfit khi dc sin sd ld ctr6 bitin 6n tlinh doanh, lion trong thdi th6c. md khdng <tugc ch6 bi6n, do d6 khi thitruong c6 bi6n dqng x6u vc nhu cau n6ng rui ro md cdng ty can h6t sfc luu y. HiQn nay c6c sin pham n6ng nghi-ep de qua dugc coi li cung kh6ng dt ceu, tuy nhi6n d6 c6 thitrucrng ti6u thp v6i gi;ttit vd ddi h6i c6ng ty phei c6 chiisn lugc da dpng thi trucmg, md rqng hopt ttqng lion 0t voi c6c don vi phdn ptroi ton rl6ng thdi da dpng h6a s6n pham. cung v6i d6 n t6i, c6ng ty nhin nhpn thi trucrng nu6c ngodi cflng r6t ticm ndng cdn dugc khai Tuy th!t cfing phii ttit. Ctng cria C6ng v6i kh6ch v6i gi6 ch tranh trdn Lg ttdi voi chc mpt hang n6ng s6n d6 qua ctr6 ui6n cdn kh6 rqng md nh*rg c6ng ty im?t v6i sg c4nh tranh vdi cric doanh nghipp cing nganh rl c6 thi trudng ti6u thu i d6 viqc dim b6o vc chat luo. ng cflng nhu trrich nhiqm eoi vdi san pham ldm ra dugc c6c etii tac d6nh gi6 rht cao. viqc tao d1mg dug c6c m6i q,rurrig then thi6t ;vd ngudi n6ng ddn il6 giirp cho c6ng ty dexdy dpg c6c chfnh s6ch b6n hdng ly, thich hgrp v6i nhiou <ti5i tuo. ng kh6ch hang gitip c6ng ty tdngkhd ndng cpnh Thitrucrng doanh nghi ytiu td nhu ngdnh, cu nhirng biiin nghiqp. ng kho6n ndm20i7 ghi nhpn nhtng d6u hiou tich cuc tir phia nhd dau tu vd ciic tuy nhi6n viqc bitin rtqng v0 giit chtr6n thi trudrng c n phq thuqc vdo r6t nhi u 0t qui ho4t dqng kinh doanh, tinh hinh chung cria nan kinh tti, khi n6ng ph6t trii5n cau thi trudng...chcnghion cr?u dp b6o chi girip cho c6ng ry chri <tong hon khi c6 i, cdn kh6 nhi6u ytiu ttit kh6ch quan kh6c nim ngodi su chri dqng cria doanh Hign nay, C ly hudng hiqu qui hinh enh. inh phri vd c6c co quan quan ly dd c6 nhirng chinh sfch cffng nhu tlinh hucrng hgrp mqt thi truirng ph6t trion bon virng vd minh bach, tr thenh k6nh huy dqng v6n doanh nghi p. Do d6, khi thi trudng chung aan ai vio hopt dqng mqt crich 6n d!nh, Cd ph 5u c6ng ty co phan ch6 bitin Hdng Hd Son La dugc niom yrit tpi So Giao dich Chtmg nhuqng v6n qu6c t6, tinh minh Thdnh ptro Ho Chi Minh sd girip C6ng ty quang bd thucmg hiqu nhdnr ndng cao tinh thanh khoan cho c6 phi6u, tpo tti6u kiqn cho c6c chri so hiru c6 tho chuyi5n de ddng; tao co hqi tii5p cfln v6i nhi u nguiln tdi chinh kh6c nhau trong nudc vd tdng ngu6n v5n cho dau tu ph6t trii5n; vd chuan mgc h6a quan tri c6ng ty, tdng I.d 4 Trong ndm dqng th6m v6i <16Ia rfii 16, c6ng ty thrrc hiqn tdng v6n l6n 126 ty d6ng. viqc ph6t hdnh c6 phiisu, huy, md rqng quy m6 sc t4o tliou kiqn ph5t tri6n cho doanh nghipp, tuy nhion ctng x, v0 quan tr! c6ng ty cflng tdng l n ktri quy md tdng 10n.

18 D[c biqt, xu6t kinh OC aiii pho xudt t6i mia vu t6i tla h6a I :",t:^tiqc1n61.c61gtilc.quhnrri ee tnicn img v6i phdn von huy tlqng th m. kh6ng theo kip mric d6 gia tdng cta quy m6 6i chc rrii ro ndy, c6ng ty d6 hoan thign-bo mdy quan tri, phdn c6p <tc quan ly san ph6n xudng. c6c phucmg 6n sri dpng vtin vdo thdi <ri m mta vg vd kh6ng ph6i ld danh gi6 hiqu qud vd rui ro cu thi5, chi phi sri dpng vi5n dugc tfnh torin hqp lg, nh6t nhufn cho C6ng ty. Ngodi c5c nhrmg nisu thi n tai, di ho4t dqng tham gia m con ngudi. II. Tin ii ro ki5 tron, mqt sti rui ro mang tfnh b6t khn khring tuy ft c6 khd ndng xiy ra, ily ra cfing sc anh hucrng lon d6n tinh hinh hopt ilqng inh doanh cira c6ng ty nhu h hga, h6a ho4n,..., r9r xhy ru_se g6y thiqt hpi cho tdi sdn, con ngudi vd tinh hinh rung cria cdng ty. DO han chti thiqt hpi tir cdc rui ro niy, c6ng ty thucrng xuy n b6o hi6m rui ro cho cdc tdi s6n nhu nhd xuong, phuong tiqn v{n t6i vd b6o hiism hinh ho4t tlqng trong nim l) Tinh h hogt ilqng sin xu6t kinh doanh san (Don vi: VND) 16,41 32,79 ;, 2 ddy chuy0n cho doanh v6i tl6 viqc nguyon liqu Q,{gu6n; BCTC kidm tudn ndm 2017 crcp che bien N6ng sdn Hing Hd Son La) Nem 20 6, c6ng ty ti6n hdnh mo rqng hopt dqng san xu6t kinh doanh, viqc rldu tu th6m r ng6 c6ng su6t 300 t6n/ngdy dom vd s6n bt c6ng su6t 30 t6n/ ngiry rtom d6 lim (chri y6u tdi tu ng6 vd sdn l6t) trong ndm 2016 vi n6m 2017 t6ng<lqt bii5n. Cing <t0ng lcy t6t voi thu mua n6ng sin v6i c6c ho dan mang lpi sy chri dqng va gi6 chnhd d6 cei thi9n dugc ti su6t lgi nhuan trong ndm2016 vit20l7. 18

19 Nam 2017, ddng tdng so voi ndm cria gi6 s6n ong ty ghi nh0n hopt dqng sdn xu6t kinh-doanh kh6 ttit, doanh thu dpt z2r9 ty 77Yo so v6i n6m 20l6,loi nhupn sau thu6 d4t x6p xi 23,7 tj tl6ng tdng35,rl yo 16. Ddy dugc coi ld mot thdnh c6ng khi ndm 2017 ld mqt uie' d-ong "a* manh ry6n liqu d thi trudng trong nu6c vi qu6c t6. Trong ndm sau: 17, C6ng ty dd thgc hiqn c6c chi ti6u sdn xu6t kinh doanh do DHDCD d6 ra nhu Donv!: Tj,d6ng Doanh thu muc tiou do ph6t sinh c tric md giir I uan tdng cao hon l},g4yo so v6i kti hoach tuy nhi6n Loi nhu4n sau thus chua dat do 6nh hucmg ti6u cgc cua gi ndng sdn nguyon liqu rl6u vdo vd nhi6u chi phi itugc d6nh gishettrong qu6 trinh s6n xu0t. Ndm 2017 C6ng ty kh6ng chia c6 i t10 phpc vu hopt dqng sdn xu6t kinh doanh cria c6ng ty 2) Td chfc nhf,n su a )?.t * dng Ng XuAn Gidp - Thdnh vihn HQi iling qudn tr! ki m TOng Gidm ttisc - Trinh dq uyon m6n : D4i hoc (Kinh tti, Xay dung) - Chric vp - Chric vu dlmg vd - Qu6 trinh gt6c g tric hiqn nay tqit6 chric ni6m y6t: Thanh vi6n HDer ki6m T6ng Girim d6c riqn dang nem gift b c6c t6 chuc kh6c: Girim d6c C6ng ty c6 ph6n DAu tu Xdy i6n truc o6t vict. I

20 ve Ph6t tri6n nhd Hd N6i Ph6 Gir{m tl6c C6ng fy C6 phan Thitit k6 Hd N6i Gi6m d6c Thanh vi6n HEQT ki m Tdng Gi6m rt6c Cdng ty Cd phan OAu tu X6y dung vd Ki6n truc D6t Vi t Cdng ty C6 pfran Cfrti birin N6ng san H6ng c6 nhdn: c6 phan, chi6m g,g2yov6n di6u 16 t14i diqn: 0 c6 phan cria ngudi c6 1i0n quan: 0 c6 phan (tuong rtuong 0%) * hng N1 Tidn Nam- Thdnh vihn HQi iting qudn tri kiam phd r6ng Gidm it6c - Trinh tl6 mdn: K$ Su Xdy DUng Chric vg dtic phr,r Chric vu Qu6 ;t6c hiqn nay tqi t6 chftc ni6m ytit: Thenh vi6n HDQT ki m ph6 T6ng Gi6m kinh doanh iqn dang nim git b circt6 chric kh6c: Kh6ng. cdng t6c: T7l20r0 TI2l20rr TIl20r2 Tru20r6 Crin b0 k! thupt Cdng ty CO phan DAu tu vd Xdy dyng C6t Tudng Kinh doanh Ndng sin tu do Thdnh vi n HDQT C6ng ty CO pnan Cn6 bii5n N6ng san H6ng Hd Scm La Ph6 T6ng Gi6m di5c C6ng ty Cd pnan Cn6 bi6n N6ng san H6ng Hd Son La c6 nhdn: cd ph6n, chi6m: 3,g7yovdn rti6u le <14i diqn: 0 c6 phan cta ngudi c6 li6n quan: 0 c6 phan (tuong duong 0%) 20

21 3l/12/2017 sti luqng oin bq nh6n vi n, c6ng nh6n cria c6ng ry D 51 ngudi trinh dq hgc v6n tl4i hgc vd tr6n d4i hgc cao ddng,trung cdp pho th6ng thuqc diqn ky HDLD I s i Trong (Ngu6n: C6ng ty C6 phan Cltii Orcn N6ng sdn H6ng Hd Son La) 2017 mirc lucrng binh qudn cta nh6n vi6n trong C6ng ty h 7 triqu e 1. * Chd iio Thoi gian nghi trua I ty c6 trdch lao dqng ti6p ldm E6i v6i bq vd crin bq ngodi ra Di6u kiqn Lgc luqng lao dqng, viqc m viqc: oi5i voi nhdn vi6n hdnh chinh vdn phdng: ldm viqc gh/ngdy, 6 ngdy/tudn, nghi vdo ngdy chri nhat. Khi c6 y6u ceu v tii5n dq kinh doanh thi nhan vi n C6ng iqm ldm th m gid vi C6ng ty c6 ntrimg quy rlinh <t6m b6o quy6n lgi cho ngudi quy dfnh cria Nhd nu6c vd ttdi ngq thoi d6ng cho ngudi lao dqng. BQ ph0n gi6n gid hanh chfnh, b0 phan tr.uc tiisp tluqc b6 tri ldm theo ca. sdn xu6t dugc ldm 3 calngity,mdi ca k6o ddi til 6-8 tiilng. C6ng nhdn san xu6t tpp trung ldm vioc trong ntrirng thdi <ti6m don hing y6u ciu g6p vi s6 luqng lon, rg cflng dugc hu&ngcfrc crr6 eq uu il6i nhu c6n bq c6ng nh6n vi6n kh6c. viqc: vdn phdng ldm viqc, nhi xuong dugc thitit kti khang trang, tho6ng m6t. dqng trpc ti6p duqc trang bi day dri c6c phuong tiqn bio hq lao dong, vq sinh nguy n thc antodn lao dqng dugc tudn thir nghi6m ng[t. 21

22 * Chinh Tuy6n ndng, kinh l6u ddi v6i <15p ung Diro t4o: ddi ttim bd cdc hoat k! ndng v6 tuyan dltng, ildo tgo : Mpc ti u tuydn dgng cria c6ng ty rd thu hft ngudi lao ctqng c6 ttri trinh rrq, k! fti m cho vi trf cdn tuyiin dung vd c6 tu c6ch apo etc t6t, c6nguyqn rrgng giin b6 ng ty. Nhiing lao dqng rt6m nhan vi tri cao dugc c6ng ty chgn lpa k! cang nrram nrng l*c trinh itq vd kinh nghiqm theo y u cau cria c6ng viqc. inh srlch ddo t4o cria c6ng ty ph6i tr6m b6o nguycn t6c ngu6n lgc 6n tlinh vd l6u c6n dtii giira giintitip vd tr.uc ti6p. Dd cao tiirt'.trven nghiqp, ndng dqng trong cta minh, c6ng ty lu6n chri trgng rt6u tu ddo tpo cho nh6n vi n, d{c uigin cac rketing vd ph6t tritin kh6ch hdng. * Chinh Chinh lyc, chric <lugc chi t ndm duoc Chinh sdc tlng hiqu C6ng ty d v6i c6 nhdn t[ng hiqu trong vioc doanh. tim giao, dpt da dang, nhtng C6ng ty. thiqt hai dtin hinh 6nh vd ho4t rtqng san xu6t kinh doanh cria C6ng Bio hi6m v tlugc Cdng d0 b6o dim quan tdm trong d6n ngudi lao Cdng ty Itrong, ththng, phrtc Lqi lucrng: c6ng ty thgc hiqn chi tri luong cho nh6n vi6n dga vdo c6p c6ng viqc, n6ng, oili"6o:,h:ig bdne luong vd didu ki6n kinh doanh cria c6ng ty vd hang thring I rusus mqt lan vdo thdi gian tu ngdy 0l disn ngdy 05 hdng thring. ViQc n6ng luong hing ;c hiqn theo quy itinh cira Nhd nu6c hiqn hdnh. thuong: Nhim khuyrin khich dqng vi6n c6n bq c6ng nh6n vi6n trong c6ng v eia i d6ng g6p, tdng ndng su6t ch6t luqrng hoan thanh c6ng viqc, hang quy, hang nam td chfc binh bau chc cftnhan, nh6m ldm viqc tiou bi6i, khen thuong kip thdi d6i vd tpp thi5 c6 nhi6u d6ng g6p xdy dpg cho c6ng ty cfing nhu c6c sring kiisn ldm i c6ng viqc. ViQc x6t thucrng cdn cri vio thanh tich cta cdc c6nh6n hopc tap th6 yc hiqn ti6t kicm, s6ng ki6n c6i ti6n vc ty thuflt, v phuong ph6p t6.rr,n. nnr, m dugc kh6ch hdng m6i, thi trucmg m6i, hodn thenh xu6t sec nhiqm vp ctugc hiqu qui cao trong kinh doanh, ch6ng leng phi. Hinh thric khen thuong cflng rjt c4nh thuong bing ti6n m{t, hiqn v4t, c6ng ty cdn t6 chric khen thucrng iirg L du lfch nudc ngodi khi c6 di u kiqn, khen thuong bing c6 phitiu thuong cria r cpnh il6, cdng ty cfing xt l;f, lc! luat thfch <tang nhfing cri nh6n c6 hanh vi gdy phfc lgi: viqc trich nqp bio hiism x6 hqi, b6o hi0m y tri vd b6o hi m th6t nghiqp trich nqp theo dring quy <linh cria ph6p lupt hiqn hdnh. c6ng ry thgc hiqn c6c ch6 d hqi cho ngudi lao dqng theo Luft lao dqng, NQi quy lao dqng. c6ng ty lu6n ttdi s6ng vd cii thiqn ttiau kiqn cho can b0 c6ng nh6n vi0n. c6ng ry lu6n chri tlo an tod,n lao dqng cho lao dqng truc tit5p san xudt. circ ch ao uao hitim cho ng dugc c6ng ty thgc hiqn rliy rhi theo Luflt lao rtong. vdo c6c ngdv 16, tist,... t6 chric <Ii tham quan, nghi mrft dinh lc] cho CBCNV hong c6ng ty.,..t a l l.t> 22

23 3) Tinh h h dau tu, tinh hinh thr;c hiqn c6c dg 6n a Trong n6m ttam b6o ttlt trep du ki6n I Luong Son ky ktit hqp Group vd ph6m tron se 6n ilinh C6ng ty. a l, ua n6ng s6n v6i c6c hq n6ng d6n, Cr)ng v6i d6 C6ng ry du kii5n ky l"r.*^:"r cac cor tac ron nhrr c6ng ty c6 pnan cnan nu6i cp viqt Nam _ c.p rng cdng ty Luong thgc Mi n BEc MrrFr se mang lai dau ra 6n dinh cho c6c s6n nhfing ndm ti6p theo. Giri. s8n nguy.n liqu vd tinrr Lgt s6n trong ndm2irg du ki6n rd lpi, do d6 viqc san xu6t tinh bqt sin s mang l4i ti su6t bij;a"-ld,r, hcm cho C6ng ty Dia chi: Hi Noi, 624,ngd 85, Ducmg Linh Nam, phudng Mai DQng, eu6n Hoang Mai, Thanh phts iqt Nam. DiQn : Website: 4) Tinh tiri chinh t<5t : Cdng ty C6 phan Dich vg, Vfn tii vi Vgr tu N6ng nghiqp Hdng Hn :llvantaihongha.com/.com.vn,61 c Cl ]I IL tft s 21 o gi tri tii sin , t (4er.837) , ,1 I -38,73 z)

24 Q{gudn: BCTC ki6m bqn ndm 20lT) C6c chi tio t tdi chinh co ban cira C6ng ty nim 2017 d, ru_ co su tdng trudng manh vd rt6ng ti6u tl ViQc vdn hdnh cdc d6y truyan s6n xu6t -6i dd girip c6ng ry gia tdng man ranh 6c san pham vd nhd d6 k6o cric chi s6 ve c so vdi ndn sin luong r chi sti doar vdo sin xu tl6ng kc. o Cdc chi t loanh thu vd lqi nhufn ting nhanh. Cdc h thu vd lgi nhuqn cria c6ng ty rl6u tdng tr?n 30%o. C6ng ty chi chri y6u t4p trun g it kinh doanh c6c ngdnh ngh6 chinh vi v41' chi s6 lqi nhufn khric h6u nhukh6n g iau fii chinh chil v u ST T A. Ch ti6u vg khi ning th mh torin 1 2 He h?r Tai su tranlr loan ngan nga r han He nha (rd Hdr han sdn ng6n hana.{o s6 thanh todn rh: sin ngfun han 3 t6n kho)/ No ng8n Tf IQ tipg,giim (o/o) 987,30 61,64-93,76 615,69 43,77-92,99 r0 o ri ia )i u B. Ch ti6u vd ca c6o v5o I H0r 5 Nqn6ng tdi sin I o,oo 0,01 2 Hqr sd ) Nq/V6n chri hftu c. chi tiou vd ning h;c ho4t tlqng 0,00 0,01 I 2 V ( Giil t6n I Doa. tdi sr ng quay hing tdn kho: '6n hang brinlhdng ho binh qudn h thu thuan/t6ng n D. Chi ti6u vd khi ning sinh ldi 4,08 5,48 34,31 r,16 1,31 12,94 24

25 s6 Lqi nhufln sau Lgi nhu4n tu hopt kinh doanh/doanh C6c chi ti d6n hq sti tdi chinh chri y6u cria cdng ty ndn dang 0 tr?ng thai tch cgc. Chc ty lq li6n quan cria c6ng ty tdngm?nh nh.mg c6c chi si5 ng vdn dang o mric rdt arrtodn, C6c hp so vo kh6 ndng inh ldi t16u c6 mt?c tdng trudng ttit tr6n 10%. fl Ctr c6u tl6ng, thay d6i v5n tliu tu cria chri s& hfru T n c6 phi Lopi cd Md chring Mpnh gi6 Ngdy b6t T6ng khtii T6ng khoi Tidh hinh. Co cdu g cd phitiu : c6 phi u luu hanh: d Cd phiisu C6ng fy C6 pnan Cni5 Uiiin N6ng Sdn Hdng Hd Scrr La C6 phi6u ph6 thdng HSL ttdng/c6 phiisu 10t05t c6 phiisu c6 phitiu. eoi vi5n diu tu cta cht so hiru trong ndm20l7:kh6ng thay d6i = I Nr P )!( ri{ ti l- '.I tl6ng Nhd nu6c CO tl6ng nqi bq a. HDQT, Ban Ki m sodt, Ban T6ng Gidm d6c, KA tudn trudng b. Ngudi c6 han quan

26 3 C6 phiau quj 0 0,00 C6 itdng khdc ,31 a, C6 d6ng trong nadc ,31 Cd nhdn ,3I 4 T6 chtlc 0 0,00 b, C6 d6ng nubc ngodi 0 0,00 Cd nhdn 0 0,00 T6 ch*c 0 0,00 TOn % c Danh sd I 2 LO Vin Dtc Nguy6n XuAn GiSp (Nguin; C6ng ty C6 phin Che Uidn N6ng sdn Hing Hd Son La) ftan 5okv6n cii ohdn tai thdi di m 02/01/2018 Dla chi :t: ri l9 5622, ng6 105, duong ThUy Khu0, phudng ThUy Khu6, qu4n Tdy H6, Thanh ph6 He NQi, Vi0t Nam Sd 62 duong 158, phudng B4ch Ding, quan Hai Ba Trtmg, thenh ph6 Hd NOi, Vi0t Nam (%) , ,92 Tdng cqng 3.2s ,79 t3 r'[ AI,c L {. Giao thdi dii5m tr ngudi c6 li6 ili. 86o dlch c6 phi6u cfiu c6 tl6ng nqi bq vd ngwdi c6 tihn quan ndm 2017: KO tir sau y thdnh c6ng ty dpi chirng, c6ng ty kh6ng ph6t sinh giao dich cria ngudi nqi b0 vd l quan c6o vir atfnh gi6 cria Ban Tdng Gi6m tl6c 1) D6nh gi ik6t qun ho4t tlqng sin xu6t kinh doanh Donvi : Tj,d6ng o6 STT Chi ti6u K6 ho4ch Thrpc hiqn nim 2017 % So vrfi kg ho4ch 26

27 Doanh thu xudt kinh thu6 d mric viqc hp gi6 t.uc md gifr 2017 dqt22l,88bj tt6ng tdng10,94% so v6i kis trolch tl6 ra do ho4t dqng san 4r^^ dugc m0 rqng, s6 luqng hqp ddng gia ting so v6i ndm Lgi nhufn sau 23,68 tl d6ng chua d4t mgc ti6u do ra do doanh nghiqp cdn gflp kh6 khdn trong khi quy md san xu6t tdng nhanh. Ndm 2017 C6ng ty khdng thuc hiqn chia c6 i tl6 phpc vg ho4t tlqng san xudt kinh doanh. 2) Tinh hi tiri chinh o Tinh 3ltr2t20t7 = {, r { F] ;l H,.6 T 27

28 3ur2t2016 3l/12t2017 i mua tr6 ti6n tru6c vd cilc khodn phii n6p trd ngudi lao dqng hdng phdi trhngfunhqn ) K6 ho4c phit tri6n trong tucrng lai Nim s9r.23s (Ngu6n: BCTC ki m todn ndm 2017) { N N.F A ti6u hgp nhdt K6 ho4ch tld ra (rj,dins) r4,6lvo lq Loi nhudn sau 13,ryo

29 4) 86o c6o gi6 lign quan tl6n trdch nhiqm vd m6i trudrng vi xfl hqi cfra c6ng ty Ban ldnh ph6t tri6n thuc thi nhiqm xd thfc quan HSL lu6n tdm niqm, doanh nghiqp chi c6 tho thyc hiqn thinh c6ng chi6n lugc virng khi thgc hiqn k6t hgrp muc ti6u t[ng trucrng kinh t6 gin ti6n vdi muc ti u nhiqm eoi voi m6i trudrng, cong d6ng vi xd hqi. Nh?n thftc s6u sac va tr6ch i cria doanh nghiqp, trong nhimg nim gan ddy, HSL khdng ngtng c6i ti6n phuong ng.tdtt nguy6n vflt liqu dau vdo vd ti6u thr,r ngudn ning lugng [r nhi6n. a Sin pham tt t.u nhi6n. quan lf nguy6n liqu ginm ti lp D6ne hdnh Gi6m ddc v titin quy tri..t va to cnuc thi6t bi v6i liqu ddu v cira HSL ld c6c sin ph6m tinh bqt sin, ng6 vd sin ht c6 thanh phin hoan toan gu6n nguy n liqu cung c6p r6t ooi ddo, tuy nhion cdng ty v6n chf trgng di5n viqc nguy6n vflt liqu dau vdo tu khdu sdng lgc vfn chuytin, cfuc kho b6i tfp trung r r rl r r.^ nhd m6y <l6u itugc nghion cr?u hqrp lf nhdm ti6t kiqm thdi gian, chi phi cflng nhu hut khi sin xu6t., C6ng ty cfing sir firng c6c c6ng nghe, d6y chuy n sin xu6t hiqn dai, Ban T6ng tl0i ngfl c6n b0 nhdn vi n ctia Cdng ty lu6n chri trgng c6ng t6c nghicn cr?u, cii lao dqng mdi trong qu6 trinh phrit trii5n. Cp thti, Cdng ty thuong xuy n c4p nhat UuOi tam viqc, tham quan trao e6i ni5n thfc, tpp hu6n hm cht m6y m6c trang co quan, viqn nghicn cr?u khoa hgc trong nu6c. Mpc di c6 nguiin nguyon vqt aoi Oao tuy nhi6n cdi ti6n quy trinh tt gi6m thi u hao phf nguy6n vflt lipu, han cht5 ph6t thii c6 ;i nghia rhtton Ai5i voi mdi trucmg rtia phucrng, ti6t kiem ngutin nguy6n liqu dau vao glup gr Nhfrng n6 li6n tr6ch thion nhi6n gi6 thanh cho sin phdm. kh6ng ngtng cria HSL v6 cii ti6n cdng nghe, nang cao hiqu qu6 sin xu6t vd gin iqm xd hqi hong ttng ho dqng san xu6t kinh doanh gifp tit5t kiqm tii nguy6n g6p phan gi6i quytit chc v6n<10 m6i trudng. ( Ho4t dqng ve mol nehiom tuc ph6p k! tri hopt <lq lugng va m6c c6ng n c6t, bgi bay thii rfn linh vpc san xu6t c6c lopi sdn pham ndng nghiqp, FISL y thtrc dugc rdng b6o ld nghia vg vd tr6ch nhiqm quan trgng cta doanh nghiqp. HSL lu6n tuan tht I quy <Iinh v0 m6i ^. trudmg, tl6ng thdi tim tdi, huong d n viqc 6p dung cric bipn ti n ti6n nhim b6o vq vd gi6m thi6u 6 nhism m6i trucmg, md vdn dem bio duy kinh doanh c6 hiqu qu6. Trong t16 phii kc <l6n viqc dua hq thdng quan lf ch6t todn lao dqng, ki6m so6t 6nh hucrng t6i mdi trucmg (nhu ti6ng dn, st dpng m6y mdi cho quy trinh sin x 6t, che chiin khu vgc nguy n liqu vd nhim han chti xri ly nudc thei,...) vdo hopt dqng san xu6t kinh doanh hdng ngdy. Cric loai ch6t sit th6p vgtr,... dugc tfln dpng hoflc b6n ph6 HQu; d6t dd dugc tdn dung i16 san l6p

30 mflt bdng ty ludn ph6 kj'c6ng t6c ch5 khdng th6i ra m6i trudrng. Song hdnh v6i c6ng t6c ty gi6m s6t ki6rn tra, C6ng hqrp chat che vdi c6c co quan quan ly nhd nudc t4i <tia phucrng rt6 thgc hiqn rtinh i6m s6t m6i trudng theo dfng quy ttinh ph6p luft kip thqi vd day dt. V6i muc ssng t4o, H ttqng vd trgng tli5n tl5ng cria tr.uc titip t ssch khen viqc, nhfrng khuv6n kh di6u kiqn xust cfrc t6 chric c6c nhi xu&ng, tdng tinh vi n. chdm lo, v Girim d6c ri nhu thi d6u y6u thucrn cao rldi tpo diau kign trit nrr6t a6 dqi ngfl nh6n vi6n c6 th6 ph6t huy rrtlt rura ndng vd sg lu6n cd gdng dc xdy dlmg mdi trudrng ldm vi6c an todn, chuycn nghiqp, n6ng g nglng hoan thiqn chinh s6ch nh6n sg ngdy mqt ttit hcyn. B6n cqnh vipc chf chinh srich c16i ngq vi chfnh s6ch phric lqi, gin li6n trgc tii5p d6n q.ry6n lgi chfnh b0 c6n b0 nhen vi n, Ban Tting Gi6m rltic HSL cung bq phfn quan r.f nh6n sp vi'rr- i kii5n cria nhdn vi6n vd cr)ng xdy dyng c5c ch(nh s6ch thdng ti6n vd chinh u0ng. C6c chinh s6ch ndy dugc xdy dpg cdn cf tr n c6c ti u chi: ktit qui c6ng d6ng g6p cho su ph6t tri n chung cta HSL, hiqu qui ho4t ilqng kinh doanh. D tfp th6, c6 nhan ci5ng hii5n vi gin b6 ldu ddi v6i doanh nghiqp, HSL lu6n t4o crin bq nhdn vi6n chimg minh ning lqc, thc hien kg nnng quan ly, lflnh tlpo, 116 ki6n cdi tii5n trong san xu6t vd vpn hinh t4i cr{c nhd crng. N6m 20l7,C6ng ty Qc thi tay ngh6 gi6i cho c6c cdng nh6n vi6n giaa cdc <tqi nh6m k! thuft thuqc 05 i mfc thuong l n tdi hang chpc triqu d6ng nhim kfiuytin khich tinh than hgc h6i, kot gita ciic don vi, vi tpo m6i hucrng ldm viqc thdn thiqn gtu to cho nh6n Ngudn nhdn lpc ld mqt trong ntrimg y6u t6 then chtit dim b6o cho sp ph6t tririn ban vihrg. Do vfy, HSL ty. C6c sr{ Gi6m d6c tham gia c ding cdn thi c6c hq dpt trgng tdm ph6t tritin ngudn nhdn lpc trong dinh u6ng ph6t tririn cta C6ng kii5n day m?nh cdng t6c truy n th6ng nqi bq, xdy d g vdn h6a doanh nghiqp, dip cho ttoi s5ng tinh than vd thc ch6t cho c6n bq, nh6n vi n lu6n duoc Ban h0 vd quan tdm. C6ng ty thucrng xuy6n td chric ho4t dqng t[ng cuong thi5 ch6t g dil,teambuilding, ho4t dqng bi6u di6n nghq thuft, t6 chric nhtng "chuy6n xe dua c6n bq nhan vi6n v0 nhd dn tist. Nhfrng hopt dqng ndy thlrc sy dd girip n6ng tinh than, rdn luyqn th6 ch6t vd gnn ki5t can bq nhen vi6n. Ndm vta qua, Ban L cfing ph6t clqng phong trio d0 c6c cfun b0 nhan vion HSL c6 co hqi cing nhau trinh thiqn nguyqn, criu trg, cdp ph6t luong th1rc, quan 6o 6m, s6ch v0, ct6, v.v cho c5c trung tdm b6o trg xd hoi tai dia phuong, c6c virng bi thi6n tai lfi lpt, tqi chc khu vpc kh6 khdn tr6n dia bdn c6c tinh mian B6c, o )r ll '*ll!// / I 30

31 ry. D5 gi6 cria HQi tldng Quin tri vd ho4t tlqng cria c6ng ry 1) Dinh cria HQi tldng Quin tri vd cric m{t ho4t itqng cria C6ng ry. Nim n <linh vc vol muc hiqn n6 lgc ho4ch kinh d5 c6 mqt ndm hopt rlqng s6n xu6t kinh doanh hiqu qu6, d4t mric ting truong h thu vd lqi nhuqn. c6c chi tiou v6 t6ng truong <l6u c6 nhtng tdng truong so Trong ndm, Ban Tdng Gi6m dtic vi toan th crin bq c6ng nh6n vi6n thi5 i cdng ty m0 rqng quy md san xu6t kinh doanh dti co ban hoan thanh dat c6c ki5 anh md Dai hqi d6ng c6 ddng <ti giao ph6. (Donvi: f!, WD) o V vi BOn canh viqc hq hopt dqng nhanh, HDQT cfing nhu c6ng bd th cfing girip v6n cho C6ng ty dztiisn hanh co c6u lai b0 mriy quan tri cta c6c C6ng ty thdnh vi n, cing vd thpc hiqn c6c chfnh s6ch chdm s6c kh6ch hdng chu d6o hon. Nhd d6, hiqu qu6 doanh dugc cii thiqn d6ng k6, doanh s5 tang, t6c <10 thu tion brin hdng itugc day th6m niam tin cria kh6ch hdng vdo c6c sin pham mang thuong hiqu HSL. gi6totviqc thitst pp, m0 rqng c6c mtii quan hq nhim tim ki6m, thu hrit ngu6n vi5n ti6n tl6p img nhu cau thanh khoan vd mpc ti6u t[ng tru<rng cria C6ng ty. ViQc tin chinh xiic vd kip thdi di5n c6c co ddng, minh bpch trong todn bq hoat dqng hrit vd duy tri ti5t m6i quan hq v6i c6c c6 ddng, t4o thufn lgi trong viqc huy dqng dqng kinh doanh cria Cdng ty. I,s a' '7 I -l v * HDQT vd tpn dpng nhupn cho quanh c6c thien nhi6u c6ng nhdn gi6 cao c6c chinh s6ch khuyisn khfch circ y tu0ng s6ng kiisn titit t<igm nguy6n liqu riqu qud diqn nu6c dd di vio thyc t6, g6p phan grup gi6m chi phi giatdngrj lq lqi nghiqp cflng nhu g6p phan bio vq c6c nguon tdi nguy0n vi moi truong xung nhd xu&ng cira C6ng ty. Ban T6ng gi6m d6c dd t6 chfrc c6c cuqc de ngo4i vd tu nghia gifp ph6t trii5n tinh thdn dodn ki5t va r6ch nhiom v6i xd hoi cria c:ln b0 C6ng ty. 31

32 2) D6nh cria HQi ddng Quin tri vd ho4t ilqng gi6m s6t Ban T6ng Gi6m tl6c c0ng ry Trong ndm 17, Hqi ddng qudn tri dd thyc hiqn c6ng tilc chi dpo vd girim s6t hopt rl6ng cta Ban T6ng n d5c, gi6i quytit cilc vfin da ph6t sinh thuqc tham quyan cta HDer, t4o diau kiqn thupn i cho cdng t6c di6u hanh cta Ban T6ng gi6m d6c: - Gi6m chi <lpo ho4t <lqng sin xu6t kinh doanh cta c6ng ty; giim s6t viqc x6y dgng kti hopch ki r doanh vd c6c du an ttau tu trong ndm20l7. - Chi d4o Tdng gi6m di5c hoan thdnh dring thdi hpn c6c B6o c6o tii chinh rtd dugc kiism to6n, cfi - Chi tlao il6ng - DOra d6c l6n nhu li B6o ciio thucrng ni6n theo dring quy dinh cria phrip luat. mi 'l'6ng gi6m tl6c -A vd c6c b0 phen lion quan tri6n khai triqu tfp Dai hoi ddng c6 ni n2017 thenh c6ng t6t d-ep vd theo rhing quy trinh, quy <tinh. rng hucmg cho ho4t <lqng cria C6ng ty trong n6m 2018 vd chi d4o Ban T6ng gi:im hopch chi tiiit cu thti. 3) Cdc k6 rlinh hurfing cria HQi ttdng Quin tr! HDQT dc kti hoach sin xust kinh doanh ndm 2018 nhu sau: Donvi: Tj,d6ng 250 OC ttat tlugclmpc ti6u niy HDQT sc ti6n hdnh c6c biqn ph6p: - Tii5p t9. tftu. hiqn chiisn lugc ph6t tririn cria COng ty CO pnan Cn6 bi6n Ndng sin Hdng Hd Son La, {6ng thdi nghi0n cfu, th6o lufn, d ra kti hopch tri n khai cho giai do4n ; - on dinh 4e thting vi phrit trii5n Cdng ty theo hu6ng ldnh mpnh, b n vimg, ki6m so6t trit rui ro; Titip tpc Tdng kinh Chi dao ly citcv6n Ae cdn tdn dgng trong ndm2017; c6ng t6c quan hq nhd dau tu (IR), thudrng xuyon cop nh0p tinh hin^r sin xu6t l6n website cta Cdng ty; 26,7 thdi vd ki6n quy6t cric ho4t <lqng cria Ban Di u hdurh trong viqc triisn kfiai vi t6 chric hiqn Nghi quytlt Dai hqi il6ng cd d6ng thudng nion ndm 2018; l, f2,.a; 32

33 v.a 1) Hoi d tri cdng ty Quin tri a Thirnh vi6n HDQT Vi tri trong HEQT Chri tich FDQT ThAnh vi6n HDQT ki6m Tdng Girim tl6c Ph6 T6ng Gi6m d5c Thdnh vi n HDQT {. Ong L0 in Drfrc - Chfi tich HQi ddng quin tri ThAnh vi6n HEQT - Trinh <lq - Chric vy - Chric vu - Qu6 trinh c6ng tdc: mdn: Ct nhan Kinh t6 g t6c hiqn nay tpi t6 chftc ni6m yist: Cht tich HDeT iqn dang nfm git 0 cictd chric kh6c: Kh6ng tt-- Tir T1l201 Cht tich HQi ttdng C6ng ty Xu6t nhflp khdu Tri Li m Kinh doanh n6ng sin tp do C6ng ty Cd phan Chi5 biiin N6ng sin II6ng Hd Scn La i6o cl c( CH 'to nt $r c4 hiru cri nhdn: cd phdn, chi6m l5,87yovdn iti6u lq htu dpi diqn: 0 cd phdn *6ngN - Trinh itq - Chric vp - Chric vp fimg vd hfiu cria ngudi c6 li6n quan: 0 cd ph6n (tucmg duong 0% ) 6n XuAn Gi6p - Thhnh vign HQi tldng quin tri kigm T6ng Giim d6c uy6n mdn : Dpi hgc (Kinh t},xey dung) t6c hiqn nay t4i t6 chric niom yi5t: Thanh vi n HDQT ki6m Tdng Gi6m <16c iqn dang nim gifr b circ td chric kh6c: Gi6m d6c Cdng ty Cd phan D6u tu Xdy truc Ddt Vi6t. 33

34 - Qu6 trinh Ph6 Girlm d6c xi nghiqp X9 C6ng ty CO phan Tu van DAu tu Xdy drmg vd Ph6t tritin nhd He N6i Ph6 GiSm <t6c C6ng fy C6 phan Thi6t k6 Hd NOi C6ng ty C6 phan DAu tu Xdy dung vd,.'a KiOn tnic Det ViCt Thdnh vi n HDQT ki m T6ng Gi6m d6c Cdng ty CO pfran Cnti bii5n N6ng san Hdng Hd Son La h c6 nhdn: c6 phdn, chitim g,g2yov6n rliou lq dpi diqn: 0 c6 phan cria ngudi c6 li6n quan: 0 c6 phan (tuong duong 0%) * 6ng Ngu 6n Ti6n Nam - Thinh vi6n HQi ddng quin trikiom phr6 T6ng Girlm rliic - Trinh <lq - Chric vg doc phu t - Chric vu Qu5 trinh Th0i huy6n mdn: K! Su Xdy DUng g trlc hi6n nay tqi t6 chric ni6m y6t: Thenh vi6n HEeT ki6m ptrl6 T6ng Gi6m h kinh doanh dang n6m gitr o chc t6 chric khdc: Kh6ng. gtirc: 12l20I1 C6ng ty C6 phan DAu tu vd Xdy dgng C5t Tudns : 05 )N )I lj( IN JI A] = U2012 dc ru20i6 Kinh doanh N6ne sin tu do n12016 Cdng ty Cd phan Chti bi6n N6ng san Hdng Hi Scm La Ph6 Tdng Girlm d6c C6ng ty CO phin ChC bi6n N6ng san H6ng Hd Scm La Sd hiru cri nh6n: c6 phdn, chi6m: 3p7yov6n diou le Sd hflu dpi diqn: 0 cd phan Sd hftu cria ngudi c6 li6n quan: 0 c6 phan (tuong <tuong 0%) 34

35 * Ong Bni Quf Ba - Thirnh vi6n H6i tldng quin tri - Trinh dq phuy n mdn: K! su N6ng nghqp - Chric vg {6ng t6c hiqn nay tqit6 chric niom y6t: Thdnh vi n HDeT Chric vp {riqn dang ndm gift o c6c t6 chric khdc: Kh6ng Qu6 trinh c6ng t6c: C6ng ty CO phan Ldp m6y Di0n nudc vd XAy dtmg. Kinh doanh n6ng s6n tu do *0ngN htu cti nhdn: c6 phan, chi6m l,5gohv5n di6u l0 hfru d4i dipn: 0 c6 phdn htru cira ngudi c6 lion quan: 600 c0 phan (tuong <lucrng 0,005%) 6n Tu6n Cudng - Thinh vion HQi ttdng qufrn tri r2 G' [L Bt ;s II i- - Trinh dq {huy6n m6n: Cu nh6n kinh ti5 - Chric vp t6c hiqn nay t4i t6 chirc ni6m y6t: Thenh vi n FDQT - Chric vp t{ign dangnhmgit o cilct6 chric kh5c: Kh6ng - Qu6 trinh

36 C0ng ty TNHH Ndng sin Tdy B6c Thanh vion HQi d6ng quan tri COng ty C6 phan Chti biisn N6ng s6n HOng Hd hiiu c5 nhdn: c6 phin, chiism l,lg yo vtin di6u lq hiru ttai diqn: 0 co phan hfru cta ngudi c6 1i6n quan: 0 c6 phdn (tuong duong 0%) Trong ndm 17, HQi ddng quin tri dd thuc hiqn c6ng t6c chi dpo vd gi6m s6t ho4t <lqng cria Ban Di6u trong c6c c6ng viqc nhu sau: - HDQT xuy n gi6m s6t viqc thpc hipn k6 ho4ch sin xu6t kinh doanh cria Ban DiAu hanh. Hang t6 chric hgp giao ban toan C6ng ty v6i thenh phdn bao g6m: HDQT, BKS, Ban T6ng d6c, trudng circ phdng ban phdn xuong tl c6 nhtng diilth gi6x6c thuc vc tintr hinh hopt g sin xu6t kinh doanh cira C6ng ty, tr6n co s& d6, da ra phucmg [n gihi quy6t c6c v6n d0 vdn tdn tpi mqt c6ch kip thdi vi xdy dung kti ho4ch chi tii5t cho c5c b0 phdn, dcrn vi trong th6ng - Chi dpo Di0u hanh hoan thanh dfng thdi h4n 86o c6o tdi chinh dd dugc ki6m toan vd 86o c6o ni n2017: - Chi <lpo Di6u hdnh vd c6c b0 phfln li6n quan trion khai triqu tpp vd t6 chr?c thinh c6ng Dai hoi c6 d6ng Chi ttao Di0u hdnh vd c6c b0 phfln li6n quan h5 trq C6ng ty HAng kitim torin AASC trong vioc hodn thing thdi hpn 86o c6o tdi chinh vd B6o c6o thudrng ni6n 2017 pht hgp vdi quy ttinh ph5p luft hiqn hdnh. 2) Ban soit to. ry,li dl ra HT A T. /. Thdnh va co cau Truong BKS Thenh vi6n BKS Thenh vi n BKS 36

37 BKS trong J.; arcu dd tirin hanh gi6m s6t, ki6m tra viqc thyc hiqn c6c mpc tiou kinh doanh n6m 2017 cliua vd Ban T6ng gi6m d5c. Kitim tra tinh hqp phdp, qp ly cria c6c hopt dqng kinh doanh 2017 theo Nghi quyist Dai hqi rl6ng c6 d6ng 116 d6 ra. Trong ndm20l7 Ban ki0m so6t ti6n hdnh hgp vd phdn c6ng nhiqm vu cho trnrg thdnh vi n, gi6m s6t viqc thyc hiqn Nghi q Dai hqi ddng c6 tl6ng cria HDQT vd BTGD. t (BKS) khdng ph6t hiqn truong ho. p b6t thudng trong ho4t dqng cria c6ng ty. Ki6m so6t se tdng cudmg gi6m srlt ch{t ch6 c6c ho4t <IQng cria HEer vd Ban Ban Ki6m Tuy vfly, B ml r ong glam bq cdng ty theo tr6ch nhiqm dd dugc quy itinh tpi Di6u lq, nhim dam bio lqi ich cho tod,n c6c c6 d6ng. Ki5t qu6 hiqn c6c chi ti6u kinh doanh ndm20l7 nhu sau: Donvi: Tj,d6ng ( Thdm <linh TNHI{ Hen tra chit ch6, Ban Ki6m,.i Klem toan chuan mlrc c6ng t6c tii hang quy, Kiiim tra thdi d6nh chinh x6c cria chc B6o c6o tdi chinh 2017 da dugc kiism ban boi Cdng ty kirsm to6n AASC. Ki5t qui san xu6t kinh doanh vd sti liqu k6 toan dd dugc kitim b6o tfnh chfnh x5c vd hqp ph6p trong viqc ghi ch6p s6 liqu. di chinh danh gi6 t6t vi c lga chgn Cdng ty TNHH Hdng ki6m to6n AASC lim tlon vi C6ng ty trong ndm tdi chinh C6ng ry de tuen tht <l6y ihi y6u cdu vc c6c to6n vd ctr6 AE k6 to6n doanh nghiqp ViQt Nam hiqn hinh trong vi0c t6 chric inh k6 to6n, thpc hiqn h4ch toan, k6 totin vi llp c6: b6o c6o tii chfnh diy dri b6o tinh chfnh x6c, trung th1rc, hgp ph6p. btlo c6o tdi chinh ndm nhim dtuth gi tinh hqrp ly cta c6c s5 fiqu tdi chinh. D6ng n dtii v6i b6o c6o tdi chfnh. I d '{ +6 z 37

38 3) Cric ti6c, Thu nhfp tl6 thu nh4p Giao dich phrit sinh gi dich, thi lao vdr cic khoin loi ich cria HQi tldng euin tri, Ban T6ng Girflm Ki6m soit thit lao. cdc k Ban T6ng Gi6m d6c vd Hdi d6ng QuAn trinim i VND, trong ra Tdng Gi6m d6c ld rnd phi6u cta c6 d6ng nqi b0: K0 tu ngdy trd thanh c6ng D4i chring, c6:rg ty chua r dich c6 phitiu cia c6 d6ng nqi bq 'a i l v VI. B6o r; f r<i6n tiri chinh to6n 86o c6o tdi fhinh dd ph6n 6nh trung thuc vd hqp ly tr6n c6c khia c4nh trgng y6u tinh hinh tdi chinh cira Cfng ty t1i ngiy 3lll2l20I7. cfing nhu ktit qui ho4t dqng kinh doanh vd tinh hinh luu chuyisn tfcn tq cho ndm tdi chfnh ktlt thric tng ngdy. phu h-o,p vdi Chu6n mgc k6 to5n. Ch6 dd kti tosn nghiqp ViQt Nam vd c6c quy dinh ph6p ly c6 lion quan d6n viqc lpp vi trinh bdy Brlo crio tdi chinh. 38

39 2) B6o c6o i chinh dugc ki6m to6n 86o c6o tdi link xem C6ng ty dugc <ling tii <16y <ltr tr n trang website cira C6ng ty. Dia chi itudmg crio tdi chinh ld: - UBC. - SdGG K Tp,HCM - LmtW NCuor O.q.r /o'/ c6xc Tr-?/ cophan Vo E / chf sre-i.r 'o * rqonc s-an /* THEO PIIAP LUAT NGUYEN XUAN CTNP 39

Microsoft Word - P.153

Microsoft Word - P.153 Dành cho cán b NHTG S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng To Vit Nam 2007 - An toàn Giao thông I. CHI TIT D ÁN 1. Tên d án: Ngày không xe máy (No Motorbike Day) 2. a i m thc hin d án: Thành ph Hà Ni 3. C quan/cá

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode] Chính sách công nghip nào có th giúp các nc ang phát trin ui kp các nc phát trin Justin Yifu Lin Phó Ch tch cp cao và Chuyên gia Kinh t trng Ngày 18 tháng 8 nm 2010 Sau cuc cách mng công nghip, xut hin

Chi tiết hơn

Microsoft Word - P.118

Microsoft Word - P.118 Dành cho cán b NHTG S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng To Vit Nam 2007 - An toàn Giao thông D ÁN GIA ÌNH AN TOÀN GIAO THÔNG H TR TR MU GIÁO VÀ TIU HC C NG NH GIA ÌNH KIN THC THAM GIA GIAO THÔNG VÀ S CP CU KHI

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHN 10 Mt nm sau... Thanh Liêm tr v, ôi chân ã hoàn toàn bình phc và i ng mt cách t nhiên; còn khuôn mt cng c tái to mt cách toàn m. Anh tr v trong nim vui tt nh ca gia ình. - Ông bà Cao Bnh vui mng bao

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA CHE BIEN LUONG THUC vilnhha C0NGHOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM lap - Tu- do - Hanh phuc So: /QCNBLiBQT/VHF Ha Noi, ngay tho

CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA CHE BIEN LUONG THUC vilnhha C0NGHOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM lap - Tu- do - Hanh phuc So: /QCNBLiBQT/VHF Ha Noi, ngay tho CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA CHE BIEN LUONG THUC vilnhha C0NGHOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM lap - Tu- do - Hanh phuc So: /QCNBLiBQT/VHF Ha Noi, ngay thong nam 2018 QUY CHE NOI BQ VE QUAN TRI CONG TY CUA

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P213.doc

Microsoft Word - VID 10 - P213.doc Dành cho Ban T chc S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng to Vit Nam 2010 1 Bin i khí hu Mu n d thi (Vit n bng ting Vit, nu có th kèm theo c bn ting Anh. Có th ánh máy hoc vit tay câu tr li cho các câu hi theo mu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP NHIT IN National Technical Regulation on Emission of Thermal Power industry HÀ N I - 2009 Li nói u do Ban son tho quy chun k thut

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHN 9 Nguyên Khang v à Lt ng viên Nht Nguyên: - Cuc sng và vic làm ca em ã n nh tt p ri, anh cng thy ri ó...nht Nguyên vui v nói ngay: - Mng cho Khang. Anh và ch Vy khi phi lo gì na. - Cho nên anh phi

Chi tiết hơn

Bao cao cua Hqi Song qudn tri tai DHDCB thudng nien n&m 2018 BAO CAO CUA H0I BONG QUAN TRI TAI DAI HOI DONG CO DONG THU0NG NIEN NAM 2018 Kinh thira Qu

Bao cao cua Hqi Song qudn tri tai DHDCB thudng nien n&m 2018 BAO CAO CUA H0I BONG QUAN TRI TAI DAI HOI DONG CO DONG THU0NG NIEN NAM 2018 Kinh thira Qu Bao cao cua Hqi Song qudn tri tai DHDCB thudng nien n&m 08 BAO CAO CUA H0I BONG QUAN TRI TAI DAI HOI DONG CO DONG THU0NG NIEN NAM 08 Kinh thira Quy vj Co dong! Hpi dong quan tri Cong ty Co phan Tu van

Chi tiết hơn

Microsoft Word Polák Viet_úklid kolem popelnic.docx

Microsoft Word Polák Viet_úklid kolem popelnic.docx H thng ch đ thi và dn dp xung quanh thùng rác Praha A) thi hn hp Trên lãnh th th đô Praha hin nay đã đt khong 118 nghìn thùng thu nhn đ thi hn hp có th tích 70 1 100 lít, vic ch và đ do các Cty chuyên

Chi tiết hơn

uinannhan DAN TiNH ua Naur cqngno^q, xi ugr chu Nclria v$t NANI DQc l$p - Tg do - H?nh phric so'/!56rqd-ubnd HdNam, nyoy El thnng 12 nint 2015 QI.IYET

uinannhan DAN TiNH ua Naur cqngno^q, xi ugr chu Nclria v$t NANI DQc l$p - Tg do - H?nh phric so'/!56rqd-ubnd HdNam, nyoy El thnng 12 nint 2015 QI.IYET uinannhan DAN TiNH ua Naur cqngno^q, xi ugr chu Nclria v$t NANI DQc l$p - Tg do - H?nh phric so'/!56rqd-ubnd HdNam, nyoy El thnng 12 nint 2015 QI.IYET DINH? T Cdng n6 tnri tgc hdrnh chfnh thuqc tham quydin

Chi tiết hơn

c0nc ry cp xxr rntv san can rnd CASEAMBX coxc ndn xa nqr cut Ncni.q. vrpr Nau D c Up - T( Do - Hsnh Phfic Cdn Thd, ngiy 12 thr{ng 04ndm2017 BAo cao ci

c0nc ry cp xxr rntv san can rnd CASEAMBX coxc ndn xa nqr cut Ncni.q. vrpr Nau D c Up - T( Do - Hsnh Phfic Cdn Thd, ngiy 12 thr{ng 04ndm2017 BAo cao ci c0nc ry cp xxr rntv san can rnd CASEAMBX coxc ndn xa nqr cut Ncni.q. vrpr Nau D c Up - T( Do - Hsnh Phfic Cdn Thd, ngiy 12 thr{ng 04ndm2017 BAo cao cira BAN rrinr soar TAI DAI TTOI pdnc cd pong THIJdNG

Chi tiết hơn

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010 (LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng nm 00 LI NÓI U Tài liu này giúp các em hc sinh lp (ban t nhiên) h thng li các kin th c c bn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P95.doc

Microsoft Word - VID 10 - P95.doc Dành cho Ban T chc S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng to Vit Nam 2010 1 Bin i khí hu n d thi I. CHI TIT ÁN 1. Tên án: «Trng cây Jatropha Curcas có du nng lng sinh hc trên vùng i núi Bc Vit Nam» 2. a im thc hin

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled CTCP TAU CAO TOC SUPERDONG _ KIEN GIANG ceng HoA xa ugr chu NGHia vrpr NAM DQc lap - TU do - H4nh phric Ngdy 14 thing 08 nam 2017 CONC go THONG TIN INNU CONG THONG TIN DIEN TTT CUA uy gan CHTNG KHoAN NHA

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc Hng Dn Thc Hành Thc hành PPLT Khi: Cao ng Nm 2011 Hng dn: Bài t p thc hành c chia làm nhiu Module Mi Module c thit k cho thi lng là 6 tit thc hành ti lp vi s hng dn ca ging viên. Tùy theo s tit phân b,

Chi tiết hơn

UY BAN DAN TOC CONG HOA XA IlQl CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do - Hanh phu So: /TTr-UBDT Hd Noi, ngay thdng nam 2017 (Du- thao) TOf TRINH Ve viec

UY BAN DAN TOC CONG HOA XA IlQl CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do - Hanh phu So: /TTr-UBDT Hd Noi, ngay thdng nam 2017 (Du- thao) TOf TRINH Ve viec UY BAN DAN TOC CONG HOA XA IlQl CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do - Hanh phu So: /TTr-UBDT Hd Noi, ngay thdng nam 2017 (Du- thao) TOf TRINH Ve viec ban hanh Quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu thay the

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN VINH HOAN -ooo- CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIPTNAM DQc LQp - Tr,.r'Do - Hanh Phric ----ooo----- Tp. Cao Linh, ngdy 29 thitng 0l ndm 201

CONG TY CO PHAN VINH HOAN -ooo- CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIPTNAM DQc LQp - Tr,.r'Do - Hanh Phric ----ooo----- Tp. Cao Linh, ngdy 29 thitng 0l ndm 201 CONG TY CO PHAN VINH HOAN -ooo- CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIPTNAM DQc LQp - Tr,.r'Do - Hanh Phric ----ooo----- Tp. Cao Linh, ngdy 29 thitng 0l ndm 2015 BAo cao rins HiNn euan rri conc rv (Nnm 2014) Kinh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P06.doc

Microsoft Word - VID 10 - P06.doc Dành cho Ban T chc S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng to Vit Nam 2010 1 Bin i khí hu Mu n d thi I. CHI TIT ÁN 1. Tên án: Gim bt khí nhà kính bng vic khuyn khích s dng "Bp king ci tin 2. a im thc hin án: Xã Mng

Chi tiết hơn

Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm Author : Kẹo ngọt Nguy?n B?nh Khiêm là m?t nhà th? l?n c?a dân t?c. Ông?ã?? l?i cho n?n v?n h?c n??c nhà m?t kho tàng th??? s?, và?ã có g?n m?t nghìn bài th????c

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Document3

Microsoft Word - Document3 TÁC HI CA CÁC YU T VT LÝ * Tác hi ca các bc x ion hoá (Tia phóng x) * Tác hi ca in t trng * Tác hi ca bc x t ngoi * Tác hi ca tia hng ngoi * Tác hi ca nhit cao * Tác hi ca nhit thp * Tác hi ca m cao *

Chi tiết hơn

757.pdf

757.pdf bonoi vu vy phap che CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do t Hanh phuc Ha N6i, ngay thdng ndm 2019 to trinh ^ r Ve vice ban hanh Thong tu* bai bo mot so van ban quy pham phap luat do Bo triro'ng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP I V I BI VÀ CÁC CHT VÔ C National Technical Regulation on Industrial Emission of Inorganic Substances and Dusts HÀ NI - 2009 Li

Chi tiết hơn

UBND TiNH VINH LONG Sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VI$T NAM Doc lap - Tu do - Hanh phiic S6: ^953 /SGDDT-GDTrH Vinh Long, ngdyjlq th

UBND TiNH VINH LONG Sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VI$T NAM Doc lap - Tu do - Hanh phiic S6: ^953 /SGDDT-GDTrH Vinh Long, ngdyjlq th UBND TiNH VINH LONG Sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VI$T NAM Doc lap - Tu do - Hanh phiic S6: ^953 /SGDDT-GDTrH Vinh Long, ngdyjlq thdng 11 nam 2018 V/v huong dan kiem tra hoc ky 1 nam

Chi tiết hơn

MOmg Dang - Miing Xuan Tpp chi C»ng son»,.j! '.. ^.if.) -'. TANG CUOiNG CONG TAC PHONG, CHONG THAM NHUNG, LANG PHI DE XAY DUtlG DAT NU6C TRUONG VINH T

MOmg Dang - Miing Xuan Tpp chi C»ng son»,.j! '.. ^.if.) -'. TANG CUOiNG CONG TAC PHONG, CHONG THAM NHUNG, LANG PHI DE XAY DUtlG DAT NU6C TRUONG VINH T MOmg Dang - Miing Xuan Tpp chi C»ng son»,.j! '.. ^.if.) -'. TANG CUOiNG CONG TAC PHONG, CHONG THAM NHUNG, LANG PHI DE XAY DUtlG DAT NU6C TRUONG VINH TRONG * Cong cuoc doi mdi ddt nudc da gianh nhieu thdnh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan dat hang Egift _ User update.doc

Microsoft Word - Huong dan dat hang Egift _ User update.doc HNG DN S DNG TRANG EGIFT I/ CÁCH NG NHÂP (PHIÊN BN MI THÁNG 3-2013) ây là trang Web Open nên các Anh/Ch có th s dng bt c lúc nào, âu min là máy tính có kt ni Internet và hin ang là nhân viên, TVV vn ang

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM Số: 39 /BC - VOSCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hải Phòng, ngày 17 tháng 01 nă

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM Số: 39 /BC - VOSCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hải Phòng, ngày 17 tháng 01 nă CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM Số: 39 /BC - VOSCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hải Phòng, ngày 17 tháng 01 năm 2019 BÁO CÁO Tình hình quản trị Công ty năm 2018

Chi tiết hơn

KINH IE - PHAP LUAT CHAU AU KINH NGHIEM THUY DIEN PHAT TRIEN KHOA HQC CdNG NGHE VA DAO TAO NGU6N NHAN LIJC CHAT LUQNG CAO PGS. TSKH. Tran Nguyen Tuyen

KINH IE - PHAP LUAT CHAU AU KINH NGHIEM THUY DIEN PHAT TRIEN KHOA HQC CdNG NGHE VA DAO TAO NGU6N NHAN LIJC CHAT LUQNG CAO PGS. TSKH. Tran Nguyen Tuyen KINH IE - PHAP LUAT CHAU AU KINH NGHIEM THUY DIEN PHAT TRIEN KHOA HQC CdNG NGHE VA DAO TAO NGU6N NHAN LIJC CHAT LUQNG CAO PGS. TSKH. Tran Nguyen Tuyen r Ban Doi ngoai Trung irang \. Tinh hinh EU ndi chung

Chi tiết hơn

UBND TINH HA TINH SO GIAO DUG VA DAO TAO S6:/^?3 /SGDDT-CTTT Ve viec tang cudng cong tac quan ly va nang cao dao due nha giao CONG HOA XA HOI CHU NGHI

UBND TINH HA TINH SO GIAO DUG VA DAO TAO S6:/^?3 /SGDDT-CTTT Ve viec tang cudng cong tac quan ly va nang cao dao due nha giao CONG HOA XA HOI CHU NGHI UBND TINH HA TINH SO GIAO DUG VA DAO TAO S6:/^?3 /SGDDT-CTTT Ve viec tang cudng cong tac quan ly va nang cao dao due nha giao CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Dpc lap - Tu' do - Hanh phuc Hd Tinh, ngay

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM ***** Số: 039/2015/QC-HĐQT Tp.HCM, ngày 03 tháng 8 năm 2015 QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2015 CÔNG TY CP KHO

Chi tiết hơn

UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONGHOAXAHOICHUNGHIA VIETNAM Doc lap - Tu' do - Hanh phue S6: Hl29\9/QD-UBND Son La, ngaym thang 3 nam 2019 QUYET DPSH Ban

UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONGHOAXAHOICHUNGHIA VIETNAM Doc lap - Tu' do - Hanh phue S6: Hl29\9/QD-UBND Son La, ngaym thang 3 nam 2019 QUYET DPSH Ban UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONGHOAAHOICHUNGHIA VIETNAM Doc lap - Tu' do - Hanh phue S6: Hl29\9/QD-UBND Son La, ngaym thang 3 nam 2019 QUYET DPSH Ban hanh quy dinh quan ly chat thai an sinh hoat ten dia

Chi tiết hơn

UBND TiNH VINH LONG sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phiic SSMC-E/HD-SGDDT Vinh Long, ngayao thang 9

UBND TiNH VINH LONG sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phiic SSMC-E/HD-SGDDT Vinh Long, ngayao thang 9 UBND TiNH VINH LONG sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phiic SSMC-E/HD-SGDDT Vinh Long, ngayao thang 9 nam 2018 HirdNG DAN Nhiem vu khao thi va Idem dinh

Chi tiết hơn

UBND TINH HA TINH SO GIAO DUG VA BAO TAO CONG HOA XA HOI CHIJ NGHIA VI?T NAM Hoc lap - fir do - Hanh phuc S6: ^fd) /QD-SGDDT Ha Tinh, ngay y thang 3 n

UBND TINH HA TINH SO GIAO DUG VA BAO TAO CONG HOA XA HOI CHIJ NGHIA VI?T NAM Hoc lap - fir do - Hanh phuc S6: ^fd) /QD-SGDDT Ha Tinh, ngay y thang 3 n UBND TINH HA TINH SO GIAO DUG VA BAO TAO CONG HOA XA HOI CHIJ NGHIA VI?T NAM Hoc lap - fir do - Hanh phuc S6: ^fd) /QD-SGDDT Ha Tinh, ngay y thang 3 nam 2014 : QUYET DINH Ban hanh Quy che nang bac lirang

Chi tiết hơn

DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA

DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(}c l~p - Tlf do - H,nh

Chi tiết hơn

UBND TINH HA TINH CONG HOI XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SOf GIAO DUG VA DAO TAO ; Doc lap - Tu do - Hanh phuc So: Ti^i/QD-SGDDT Hd Tinh, ngay OSthdng 10

UBND TINH HA TINH CONG HOI XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SOf GIAO DUG VA DAO TAO ; Doc lap - Tu do - Hanh phuc So: Ti^i/QD-SGDDT Hd Tinh, ngay OSthdng 10 UBND TINH HA TINH CONG HOI XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SOf GIAO DUG VA DAO TAO ; Doc lap - Tu do - Hanh phuc So: Ti^i/QD-SGDDT Hd Tinh, ngay OSthdng 10 nam 2018 QUYET DINH Ban hanh Dieu le giai Bong chuyen

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG ----------------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------------------- Số: 386 /BC-TCL Thành phố Hồ Chí

Chi tiết hơn

UBND TiNH HA TINH sd GIAO DUG VA DAO TAO S6:M^//SGDDT-KHTC V/v Thong bao miic thu va trinh tu thuc hien mien, giam hoc phi va ho trg chi phi hoc tap t

UBND TiNH HA TINH sd GIAO DUG VA DAO TAO S6:M^//SGDDT-KHTC V/v Thong bao miic thu va trinh tu thuc hien mien, giam hoc phi va ho trg chi phi hoc tap t UBND TNH HA TINH sd GIAO DUG VA DAO TAO S6:M^//SGDDT-KHTC V/v Thong bao mc thu va trnh tu thuc hen men, gam hoc ph va ho trg ch ph hoc tap tu nam hoc 2017-2018 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap

Chi tiết hơn

Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1

Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1 Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1 _,. 2 TllAN SINH & DSC T6ng hqp & bien so,;tn b-l ~ A SO DUYEN ' A I LUC THAP HOA GIAP ~ ~ (SO T U 01 V Q C H O N G) NHA XUAT BAN THANH HOA 3 CONG TY PTVH DONG SdN

Chi tiết hơn

)', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay

)', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay )', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay );fthang 03 ndm 2017 KEHO~CH V~ vi~c c p phat gao d.,

Chi tiết hơn

UBND THANH PHO HA N0ICONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA DAO TAODoc lap -Ty do - Hanh phiic S6 :25^SGDDT-TCCBHa Mi, ngay ^3 thdng6ndm 20

UBND THANH PHO HA N0ICONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA DAO TAODoc lap -Ty do - Hanh phiic S6 :25^SGDDT-TCCBHa Mi, ngay ^3 thdng6ndm 20 UBND THANH PHO HA N0ICONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA DAO TAODoc lap -Ty do - Hanh phiic S :^SGDDT-Ha Mi, ngay ^ thdngndm 09 V/v thong bao lich duyet ke hoach bien che nam hoc 09-00 Kinh

Chi tiết hơn

CO' TY CO PHAN LICOGI 14 D. I HQI DONG CO DONG CQN HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc BIENBA.N D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIE

CO' TY CO PHAN LICOGI 14 D. I HQI DONG CO DONG CQN HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc BIENBA.N D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIE CO' TY CO PHAN LICOGI 14 D. I HQI DONG CO DONG CQN HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc BIENBA.N D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2014 Cong ty c6 phfin LICOGI 14 - Can ctc Lu41

Chi tiết hơn

BO MAY HANH CHINH CUA THUC DAN PHAP O VIET NAM GIAI BOA]\ I858-I945 Hoc Ths. Nguyen Thi Thu Hoa Tran Ngoc Quyen vien Chinh tri - Hdnh chinh Quoc gia N

BO MAY HANH CHINH CUA THUC DAN PHAP O VIET NAM GIAI BOA]\ I858-I945 Hoc Ths. Nguyen Thi Thu Hoa Tran Ngoc Quyen vien Chinh tri - Hdnh chinh Quoc gia N BO MAY HANH CHINH CUA THUC DAN PHAP O VIET NAM GIAI BOA]\ I858-I945 Hoc Ths. Nguyen Thi Thu Hoa Tran Ngoc Quyen vien Chinh tri - Hdnh chinh Quoc gia Ngay 1-9-1858, lien quan Phap - Tay Ban Nha nd tieng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V NC THI CÔNG NGHI P National Technical Regulation on Industrial Wastewater HÀ NI - 2009 Li nói u do Ban son tho quy chun k thut quc gia v cht l ng

Chi tiết hơn

UBND TINH VINH LONG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUG VA BAG TAO ' Doc lap - Tir do - Hanh phiic S6: /SGDDT-CTTT Vinh Long, ngay 10 thang

UBND TINH VINH LONG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUG VA BAG TAO ' Doc lap - Tir do - Hanh phiic S6: /SGDDT-CTTT Vinh Long, ngay 10 thang UBND TINH VINH LONG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUG VA BAG TAO ' Doc lap - Tir do - Hanh phiic S6: /SGDDT-CTTT Vinh Long, ngay 10 thang 9 nam 2018 V/v huong din thuc hien nhiem vu giao due

Chi tiết hơn

UBND TiNH VINH LONG SCf GIAO DyCVABAG TAG S6:'^^/QD-SGDDT CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc VTnh Long, ngay.a< thang 9 na

UBND TiNH VINH LONG SCf GIAO DyCVABAG TAG S6:'^^/QD-SGDDT CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc VTnh Long, ngay.a< thang 9 na UBND TiNH VINH LONG SCf GIAO DyCVABAG TAG S6:'^^/QD-SGDDT CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc VTnh Long, ngay.a< thang 9 nam 20IS QUYETDJNH Ve vi?c thanh lap HQI dong bp mon

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN DICH VT) ~~J11~H[iNH VIEN THONG SAl GON,.... -,...? -,.. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V~T DQc I~p Tu do - Hanh plnic NAM BIEN BAN D~I H(H

CONG TY CO PHAN DICH VT) ~~J11~H[iNH VIEN THONG SAl GON,.... -,...? -,.. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V~T DQc I~p Tu do - Hanh plnic NAM BIEN BAN D~I H(H CONG TY CO PHAN DICH VT) ~~J11~H[iNH VIEN THONG SAl GON,.... -,...? -,.. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V~T DQc I~p Tu do - Hanh plnic NAM BIEN BAN D~I H(H CO DONG THUONG NIEN NAM 2018 Ngay 09 thang 4 nam 2018

Chi tiết hơn

ne c0nc rhrjong TRr.Iol,[c cae oaxc conc NGISP NAMDU{H s6: 5+1 uoa xa no ctnr Ncnie vno. r NAM DQc l$p - Tp do - H4nh pht'ic Nam Dinh,

ne c0nc rhrjong TRr.Iol,[c cae oaxc conc NGISP NAMDU{H s6: 5+1 uoa xa no ctnr Ncnie vno. r NAM DQc l$p - Tp do - H4nh pht'ic Nam Dinh, ne c0nc rhrjong TRr.Iol,[c cae oaxc conc NGISP NAMDU{H s6: 5+1 IKH-cDCNND @Nc uoa xa no ctnr Ncnie vno. r NAM DQc l$p - Tp do - H4nh pht'ic Nam Dinh, ngdy dng 05 ndm 2017 xn uo4cu Thi k5t thric hgc ky

Chi tiết hơn

UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc S6: 40/2017/QD-UBND San La, ngay 30 thdng 11 nam 2017 QUYET

UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc S6: 40/2017/QD-UBND San La, ngay 30 thdng 11 nam 2017 QUYET UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc S6: 40/2017/QD-UBND San La, ngay 30 thdng 11 nam 2017 QUYET DINH Quy dinh gia toi da doi vdi djch vu thu gom,

Chi tiết hơn

--- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, n

--- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, n --- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, ngayj1thcing 9 ndm 2018 KEHOACH Phat dqng phong trao

Chi tiết hơn

TONG CONG TY DV XANG DAu PETROLIMEX CONG TY CP V~N TAl VA DICH vu PETROLIMEX NGHI.t TiNH S6: 55 SPTX-QC-DBf)CD eqng HOA XA nor em) NGHIA vrsr NAM DQc

TONG CONG TY DV XANG DAu PETROLIMEX CONG TY CP V~N TAl VA DICH vu PETROLIMEX NGHI.t TiNH S6: 55 SPTX-QC-DBf)CD eqng HOA XA nor em) NGHIA vrsr NAM DQc TONG CONG TY DV XANG DAu PETROLIMEX CONG TY CP VN TAl VA DICH vu PETROLIMEX NGHI.t TiNH S6: 55 SPTX-QC-DBf)CD eqng HOA XA nor em) NGHIA vrsr NAM DQc lp - TlJ' do - Hanh phuc TP Vinh, ngay 26 thang 12 nam

Chi tiết hơn

! -'1 Cong ty C6 ph n a u ttr va PhM tri~n Sacom 152/11B Di~n Bien PhD, P.25, Q.Blnh Th<;lnh,Tp.HCM at/fax: s

! -'1 Cong ty C6 ph n a u ttr va PhM tri~n Sacom 152/11B Di~n Bien PhD, P.25, Q.Blnh Th<;lnh,Tp.HCM at/fax: s ! '1 Cong ty C6 ph n a u ttr va PhM trin Sacom 152/11B Din Bien PhD, P.25, Q.Blnh Th: 'l.()lj 120161NQHDQT TP H6 Chi Minh, ngay 12 thimgojnam

Chi tiết hơn

BO GIAO DUG VA DAO TAO '- CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phuc S6: 20/2017/TT-BGDDT Ha Noi, ngay 18 thang 8 nam 2017 THONG

BO GIAO DUG VA DAO TAO '- CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phuc S6: 20/2017/TT-BGDDT Ha Noi, ngay 18 thang 8 nam 2017 THONG BO GIAO DUG VA DAO TAO '- CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phuc S6: 20/2017/TT-BGDDT Ha Noi, ngay 18 thang 8 nam 2017 THONG Tir Quy dinh tieu chusn, dilu kien, noi dung, hinh

Chi tiết hơn

-----c:=============y CONG TY CO PHAN THEP DA NANG C(>NG HoA xx H(>I CHU NGHiA VI. T NAM r DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc So: IBB-DHDC

-----c:=============y CONG TY CO PHAN THEP DA NANG C(>NG HoA xx H(>I CHU NGHiA VI. T NAM r DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc So: IBB-DHDC -----c:=============y---- - -- CONG TY CO PHAN THEP DA NANG C(>NG HoA xx H(>I CHU NGHiA VI. T NAM r 0 0 3 3 DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc So: IBB-DHDCD Da N8ng, ngay 20 thang 04 ndm 2015 BIENBA.N HQP D~I

Chi tiết hơn

~ / CQNG HOA xi\. HQI CHiT NGHiA VItT NAM DQc I~p - TI! do - H~nh phuc Can ThO', ngay 26 thang 9 nam 2006, A K A- DANH SACH SINH VIEN TOT NGH~P NAM HQ

~ / CQNG HOA xi\. HQI CHiT NGHiA VItT NAM DQc I~p - TI! do - H~nh phuc Can ThO', ngay 26 thang 9 nam 2006, A K A- DANH SACH SINH VIEN TOT NGH~P NAM HQ ~ / CQNG HOA xi\. HQI CHiT NGHiA VItT NAM DQc I~p - TI! do - H~nh phuc Can ThO', ngay 26 thang 9 nam 2006, A K A- DANH SACH SINH VIEN TOT NGH~P NAM HQC 2005-2006 KHOA C.NG~ THONG TIN&TT Tf Mil SV HQ va

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM NHIET BIEN HAI PHONG Boc 1:ap - Tv do - 14#1th phtic 2028/NQ-NDHP Hai PhOng, ngay 23 thang 04 nam 2

CONG TY CO PHAN LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM NHIET BIEN HAI PHONG Boc 1:ap - Tv do - 14#1th phtic 2028/NQ-NDHP Hai PhOng, ngay 23 thang 04 nam 2 CONG TY CO PHAN LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM NHIET BIEN HAI PHONG Boc 1:ap - Tv do - 14#1th phtic 2028/NQ-NDHP Hai PhOng, ngay 23 thang 04 nam 2019 NGHI QUYET BA! HOI BONG CO BONG THUbNG NIEN NAM

Chi tiết hơn

NewSoft PDF Module

NewSoft PDF Module CONG HOAXA HQl CHU NGHTA VI^T NAM E^IMBANK ^WOoctap-Tifdo-Hanhphiic T^tfc^, ngayl?.thang.^...nam.l?l^ NGHIQUYET DAI HQI DONG CO DONG THlTQNG NIEN EXIMBANK NAM 2018 (DAI HQI DONG CO DONG LAN THIT34) Can

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty 6 thang nam 2014

Microsoft Word - Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty 6 thang nam 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN Độc lập Tự do Hạnh phúc ------------------- Số: 27/BC-SVC Tp. HCM, ngày 24 tháng 07 năm 2014 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG

Chi tiết hơn

Người ký: Phòng Nội vụ Cơ quan: Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Thời gian ký: :57:28 +07:00 UBND Q

Người ký: Phòng Nội vụ   Cơ quan: Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Thời gian ký: :57:28 +07:00 UBND Q Người ký: Phòng Nội vụ Email: nivu.tanbinh@thcm.gv.vn Cơ quan: Quận Tân Bình, Thành hố ồ Chí Minh Thời gian ký:.4.9 7:57:8 +7: UBND QUAN TAN BIN G A I CU NGIA VIET NAM PNG NI VUDc la - Ty d - anh huc S6:

Chi tiết hơn

PHU LUC SO 05 BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu s6 155/20]5/TT-BTC ngay 06 thdng 10 nam 2015 cua Bo Tai chinh huang dan

PHU LUC SO 05 BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu s6 155/20]5/TT-BTC ngay 06 thdng 10 nam 2015 cua Bo Tai chinh huang dan PHU LUC SO 05 BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu s6 155/20]5/TT-BTC ngay 06 thdng 10 nam 2015 cua Bo Tai chinh huang dan cong bo thdng tin tren thi truang chung khodn) CONG

Chi tiết hơn

BO GIAO DUC VA AO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tur do - Hanh phuc S6^f^//BGDDT-GDDH ' : : : V/v: Huang dan trien kliai cong tac xe

BO GIAO DUC VA AO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tur do - Hanh phuc S6^f^//BGDDT-GDDH ' : : : V/v: Huang dan trien kliai cong tac xe BO GIAO DUC VA AO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tur do - Hanh phuc S6^f^//BGDDT-GDDH ' : : : V/v: Huang dan trien kliai cong tac xet tuygn DH, CBSP, TCSP nam 2019 Ha Noi, ngdyoz thdng

Chi tiết hơn

NewSoft PDF Module

NewSoft PDF Module C0NG HOA XA HOI CHU NGHlA VlT NAM C\,t U D A MIC ^^Doc lap-tudo-hanh phuc DAI HQI DONG C6 DONG THU*QnG NIEN EXIMBANK NAM 2018 (DAI HQI DONG CO DONG LAN THU"34) mj thao BAO CAO HOAT DQNG CUA HQI DONG QUAN

Chi tiết hơn

Phu luc sa I!I A BAO CAO TINH HINH QUAN TRl CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu:s TT-BTC ngay 05 thdng 04 niim 2012 cua Bf) Tai chinh huang

Phu luc sa I!I A BAO CAO TINH HINH QUAN TRl CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu:s TT-BTC ngay 05 thdng 04 niim 2012 cua Bf) Tai chinh huang Phu luc sa I!I A BAO CAO TINH HINH QUAN TRl CONG TY (Ban hanh kern the Thng tu:s6 52120121TT-BTC ngay 05 thdng 04 niim 2012 cua Bf) Tai chinh huang djn v viec Cng b6 thng tin tren thi truang chung khdn)

Chi tiết hơn

TNG" QUY TAC ITNG XU^ danh CHO NHA CUNG CAP Ngay ban hanh: 1/7/2018 Tinh trgng siea Si: Ban hanh l^n Su Gifii thi^u Bo Quy tac U"ng xu Nha cung c^p (g

TNG QUY TAC ITNG XU^ danh CHO NHA CUNG CAP Ngay ban hanh: 1/7/2018 Tinh trgng siea Si: Ban hanh l^n Su Gifii thi^u Bo Quy tac Ung xu Nha cung c^p (g TNG" QUY TAC ITNG XU^ danh CHO NHA CUNG CAP Ngay ban hanh: 1/7/2018 Tinh trgng siea Si: Ban hanh l^n Su Gifii thi^u Bo Quy tac U"ng xu Nha cung c^p (gpi t5t la CoC) nh^ neu ro cdc tieu chuan t6i_ thieu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bcthqtricty ca nam 2014_mau moi

Microsoft Word - Bcthqtricty ca nam 2014_mau moi CTy CP Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Cần Thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc ------------------ ------------------ Số: 10/.CPVTKTNN Cần Thơ, ngày 29 tháng 01 năm 2015 I. Hoạt động

Chi tiết hơn

TRU'O'NG O~I HOC Y KHOA PH~M NGOC TH~CH BQ M6N: GIAI PHAU B~NH - PHAP Y BANG Dll=M HQC PHAN PHAP Y LAN 1 LOP: Y2014B NGAY THI 25/12/2018 STT MSSV HQ T

TRU'O'NG O~I HOC Y KHOA PH~M NGOC TH~CH BQ M6N: GIAI PHAU B~NH - PHAP Y BANG Dll=M HQC PHAN PHAP Y LAN 1 LOP: Y2014B NGAY THI 25/12/2018 STT MSSV HQ T TRU'O'NG O~I HOC Y KHOA PH~M NGOC TH~CH BQ M6N: GIAI PHAU B~NH - PHAP Y BANG Dll=M HQC PHAN PHAP Y LAN 1 LOP: Y2014B NGAY THI 25/12/2018 STT MSSV HQ Ten sco Oi ~M GHI CHU I 145 1010230 Phung Hoang Thuy

Chi tiết hơn

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201 Gv Tạ Thị Kim nh Đt / zlo / fcebook : 0688 04 960 PHÂN LOỊ DṆG PHƯƠNG PH P GIỈ NHNH T i liệu n y củ : iên Hò Ng y 0 th{ng năm 07 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI Ộ Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Phần 0

Chi tiết hơn

CONG TY CP TM & KTKS DUO.NG HIEU CQNG HoA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DQc lap - Tr; do - Hanh phric Thdi NguyAn, ngdy 03 thdng 06 ndm 2019 TO TRINH LAY

CONG TY CP TM & KTKS DUO.NG HIEU CQNG HoA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DQc lap - Tr; do - Hanh phric Thdi NguyAn, ngdy 03 thdng 06 ndm 2019 TO TRINH LAY CONG TY CP TM & KTKS DUO.NG HIEU CQNG HoA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DQc lap - Tr; do - Hanh phric Thdi NguyAn, ngdy 03 thdng 06 ndm 2019 TO TRINH LAY y TTNN Co DONG BANG VAN nax Kinh gfti: Quf CO rl6ng

Chi tiết hơn

VIETSOVPETRO QUY CHE Ma so VIET9OVPETRO PHONG THIET Kt TO CHUC THI CONG Q-TC-01 Rev. 0 Tran 1/8 Kiem tra Thda thuan Phe duygt Nguyen Cao Phir&c Ngay:

VIETSOVPETRO QUY CHE Ma so VIET9OVPETRO PHONG THIET Kt TO CHUC THI CONG Q-TC-01 Rev. 0 Tran 1/8 Kiem tra Thda thuan Phe duygt Nguyen Cao Phir&c Ngay: QUY CHE Ma so VIET9OVPETRO PHONG THIET Kt TO CHUC THI CONG Q-TC-01 Rev. 0 Tran 1/8 Kiem tra Thda thuan Phe duygt Nguyen Cao Phir&c Ngay: 2i../AI/2012 Le Viet Dung Nay: I... 112J2012 Nguyen Van Dvc NgAy

Chi tiết hơn

CONG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Hoc lap - Tu- Do - Hanh Phuc TP.Ho Chi Mirth, ngdy^q thdngoindm 2019 BAO CAO HO AT DONG CUA BAN KIEM SOAT TAI DAI

CONG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Hoc lap - Tu- Do - Hanh Phuc TP.Ho Chi Mirth, ngdy^q thdngoindm 2019 BAO CAO HO AT DONG CUA BAN KIEM SOAT TAI DAI CONG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Hoc lap - Tu- Do - Hanh Phuc TP.Ho Chi Mirth, ngdy^q thdngoindm 2019 BAO CAO HO AT DONG CUA BAN KIEM SOAT TAI DAI HOI DONG CO DONG THlTOflVG NIEN NAM 2019 (Trinh Dai

Chi tiết hơn

UY BAN NHAN DANCONG HO A XA H0I CHU NGHIA VIET NAM THANH PH0 HA N0IDoc lap - Ty do - Hanh phuc S6: 63 /KH-UBNDHa Noi, ngay -H thdng 3 nam 2019 qgyg ba

UY BAN NHAN DANCONG HO A XA H0I CHU NGHIA VIET NAM THANH PH0 HA N0IDoc lap - Ty do - Hanh phuc S6: 63 /KH-UBNDHa Noi, ngay -H thdng 3 nam 2019 qgyg ba UY BAN NHAN DANCONG HO A XA H0I CHU NGHIA VIET NAM THANH PH0 HA N0IDoc lap - Ty do - Hanh phuc S6: 63 /KH-UBNDHa Noi, ngay -H thdng 3 nam 2019 qgyg bay Ban Chap hanh Trung uong khoa XII ve cai each chinh

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled CONG TY CO PHAN LUONG THl/C THl/C PHAM vinh LONG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VI~T NAM DQcl~p - T" do - H~nh phuc se. 03 IBC-LT Vi'nhLong, ngay of i thang 01 ndm 2015 BAo cao TINH HINH QUAN TR{ CONG TY (Nam

Chi tiết hơn

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH GICTA NIEN DQ Cho ky bao cao 31 thang 12 nam 2011 (1) Cong Cac khoan pha tra, phai npp

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH GICTA NIEN DQ Cho ky bao cao 31 thang 12 nam 2011 (1) Cong Cac khoan pha tra, phai npp BAO CAO TAI CHINH GICTA NIEN DQ Cong 1.808.934.310 197.871.500 19 Cac khoan pha tra, phai npp ngin han khac: Bao hilm xa hgi Bao hilm y te Bao hilm thit nghiep Kinh phi cong doan TiSn du&ng sue ciia CBCNV

Chi tiết hơn

CONC TY Cp DUQC HAU GIANG CQNG HOA XA HOI CHU NcHiA VIET NAM D6c l{p - Tq do - H4nh phric Tp. C'in Tfut, ngd1, 27 thang ()6 ntint 20t7 QUYET DlNH (Vi

CONC TY Cp DUQC HAU GIANG CQNG HOA XA HOI CHU NcHiA VIET NAM D6c l{p - Tq do - H4nh phric Tp. C'in Tfut, ngd1, 27 thang ()6 ntint 20t7 QUYET DlNH (Vi CONC TY Cp DUQC HAU GIANG CQNG HOA XA HOI CHU NcHiA VIET NAM D6c l{p - Tq do - H4nh phric Tp. C'in Tfut, ngd1, 27 thang ()6 ntint 20t7 QUYET DlNH (Vi viqc thdnh tqp Ban ti chtic vd ban htinh Quy chl ';

Chi tiết hơn

BO TAI CHINH HOC VIEN TAi CHINH CQNG HO A XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc So: 872/TB-HVTC Ha N6i, ngay 01 thdng 9 nam 2015 THONG

BO TAI CHINH HOC VIEN TAi CHINH CQNG HO A XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc So: 872/TB-HVTC Ha N6i, ngay 01 thdng 9 nam 2015 THONG BO TAI CHINH HOC VIEN TAi CHINH CQNG HO A XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc So: 872/TB-HVTC Ha N6i, ngay 01 thdng 9 nam 2015 THONG BAO TUYEN SINH TRINH D0 THAC SI NAM 2015 TAI TRUING

Chi tiết hơn

e6ngtyept~pdoanhad6 BAN KIEM SOAT CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQC I~p - TlJ do - H~nh phuc BAocAo CVA BAN KIEM SOAT CONG TY CO PHAN T ~P DoAN H

e6ngtyept~pdoanhad6 BAN KIEM SOAT CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQC I~p - TlJ do - H~nh phuc BAocAo CVA BAN KIEM SOAT CONG TY CO PHAN T ~P DoAN H e6ngtyept~pdoanhad6 BAN KIEM SOAT CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQC I~p - TlJ do - H~nh phuc BAocAo CVA BAN KIEM SOAT CONG TY CO PHAN T ~P DoAN HA DO "Trinh D~i hqi dang c8 dong thuo'ng nien nam 2014"

Chi tiết hơn

NGHIEN CLfu -TRAODOI VAN OE KHdl T6 VU AN HiNH SI/ THEO YEU CAU COA NGlidi BI HAI Theo quy dinh tai Dieu 100 BLTTHS, cac CO quan cd tham quygn "chi du

NGHIEN CLfu -TRAODOI VAN OE KHdl T6 VU AN HiNH SI/ THEO YEU CAU COA NGlidi BI HAI Theo quy dinh tai Dieu 100 BLTTHS, cac CO quan cd tham quygn chi du NGHIEN CLfu -TRAODOI VAN OE KHdl T6 VU AN HiNH SI/ THEO YEU CAU COA NGlidi BI HAI Theo quy dinh tai Dieu 100 BLTTHS, cac CO quan cd tham quygn "chi dugc khai lo vu dn hinh su khi dd xdc dinh co ddu hieu

Chi tiết hơn

UBND HUYEN BINH GIANG PHONG GIAO DUC VA DAO TAO CQNG HOA XA HOI CHIJ NGHIA VIET NAM Doe lap - Tu do - Hanh phiic S6: <^? /PGD&DT-THCS V/v huong dfin t

UBND HUYEN BINH GIANG PHONG GIAO DUC VA DAO TAO CQNG HOA XA HOI CHIJ NGHIA VIET NAM Doe lap - Tu do - Hanh phiic S6: <^? /PGD&DT-THCS V/v huong dfin t UBND HUYEN BINH GIANG PHONG GIAO DUC VA DAO TAO CQNG HOA XA HOI CHIJ NGHIA VIET NAM Doe lap - Tu do - Hanh phiic S6:

Chi tiết hơn

BO THONG TIN VA TRUYEN THONG LONG HOA XA HOI CHti NGHIA 'VIET NAM floc lap - Tty do - Hanh phtic S6. /QD-B Ha N0i, ngay025 thcing 12 nom 2017 QUYET DI

BO THONG TIN VA TRUYEN THONG LONG HOA XA HOI CHti NGHIA 'VIET NAM floc lap - Tty do - Hanh phtic S6. /QD-B Ha N0i, ngay025 thcing 12 nom 2017 QUYET DI BO THONG TIN VA TRUYEN THONG LONG HOA XA HOI CHti NGHIA 'VIET NAM floc lap - Tty do - Hanh phtic S6. /QD-B Ha N0i, ngay025 thcing 12 nom 2017 QUYET DINH Ban hanh Ke hooch fill trcr phip ly cho doanh nghi0

Chi tiết hơn

(1)

(1) QT 8.2.1/QA6 BM2 TRYOG DAI QC TRA VI PROG DAM BAO CAT L.trcesic OG OA XA QI CU GIA VICT AM D*c Ip Ty d - nh phe SO: DBCL Tr Vh, ngety Or hng.gt nn 218 g qun BA ca Ket qu khi sit he vitt" Su di he Oct 1

Chi tiết hơn

UBND TiNH HA TINH SO GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - HanH phiic SQ-AS^ /SGDDT-KTKDCLGD V/v hudng dan cong tac

UBND TiNH HA TINH SO GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - HanH phiic SQ-AS^ /SGDDT-KTKDCLGD V/v hudng dan cong tac UBND TNH HA TINH SO GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - HanH phc SQ-AS^ /SGDDT-KTKDCLGD V/v hudng dan cong tac tuyen snh vao Idp 10 THPT va THPT Chuyen Ha Tnh nam hoc

Chi tiết hơn

,.! BQ Nong nghiep va PTNT CONG TY co phan BAo~THVCV~T 1 TRUNG UONG S6: 53IBVTV.1-HDQT CONG HOA xa HOI CHU NGIDA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - Hanh phuc

,.! BQ Nong nghiep va PTNT CONG TY co phan BAo~THVCV~T 1 TRUNG UONG S6: 53IBVTV.1-HDQT CONG HOA xa HOI CHU NGIDA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - Hanh phuc ,.! BQ Nong nghiep va PTNT CONG TY co phan BAo~THVCV~T 1 TRUNG UONG S6: 53IBVTV.1-HDQT CONG HOA xa HOI CHU NGIDA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - Hanh phuc Ha N(Ji, ngay 20 thang 01 ndm 2014 BAo cao TINH HINH

Chi tiết hơn

CONG TY co PRAN xay Dl/NG SO 5 S6: 04 IBB -HDQT CQNG HOA :xa HQI cuu NGHiA VIt,T NAM DQcl~p - T\f do - H~nh phuc cau Gidy, ngay 15 thang 5 nam 2018 BI

CONG TY co PRAN xay Dl/NG SO 5 S6: 04 IBB -HDQT CQNG HOA :xa HQI cuu NGHiA VIt,T NAM DQcl~p - T\f do - H~nh phuc cau Gidy, ngay 15 thang 5 nam 2018 BI CONG TY co PRAN xay Dl/NG SO 5 S6: 04 IBB -HDQT CQNG HOA :xa HQI cuu NGHiA VIt,T NAM DQcl~p - T\f do - H~nh phuc cau Gidy, ngay 15 thang 5 nam 2018 BIEN BAN HOP HQI DONG QuAN TRJ CONG TY CO phan xay Dl/NG

Chi tiết hơn

I! DAI HOC QUOC GIA HA N(H TRUONG D~I HQC CONG NGH~ C(>NG HOA xa H(>I CHU NGHi}\ VI~T NAM D(}c I~p - Tq do - H,nhl phuc S6: ~~~ IQD-DT QUYETDJNH Ha N(

I! DAI HOC QUOC GIA HA N(H TRUONG D~I HQC CONG NGH~ C(>NG HOA xa H(>I CHU NGHi}\ VI~T NAM D(}c I~p - Tq do - H,nhl phuc S6: ~~~ IQD-DT QUYETDJNH Ha N( ! DA HOC QUOC GA HA N(H TRUONG D HQC CONG NGH C(>NG HOA xa H(> CHU NGHi}\ VT NAM D(}c p - Tq do - H,nhl phuc S6: QD-DT QUYETDJNH Ha N(Ji, ngay AD thang 10 niim 2017 v vic duyt diu kin va danh sach sinh

Chi tiết hơn

BO GIAO DUC VA BAO TAP CpNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM S6: i04 /BGDDT-GDDH Doc lap - Tu do - Hanh phuc V/v ra soat, cung cap va cong bo thong tin t

BO GIAO DUC VA BAO TAP CpNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM S6: i04 /BGDDT-GDDH Doc lap - Tu do - Hanh phuc V/v ra soat, cung cap va cong bo thong tin t BO GIAO DUC VA BAO TAP CpNG HOA A HOI CHU NGHIA VIET NAM S6: i04 /BDT-DH Doc lap - Tu do - Hanh phuc V/v ra soat, cung cap va cong bo thong tin tuyen sinh DH he chi'nh quy; CDSP, ^ TCSP he chinh quy nam

Chi tiết hơn

VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tir do - Hanh phtic s6: 31/pQD-vilL Ha N r ngay 16 thong nom

VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tir do - Hanh phtic s6: 31/pQD-vilL Ha N r ngay 16 thong nom VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tir do - Hanh phtic s6: 31/pQD-vilL Ha N r ngay 16 thong nom 2018 QUYET DINH Ban hanh Quy che To chin va hoat dong

Chi tiết hơn

TONGCONGTY LUONG THlfC MIEN BAc sf> :4 2 7A;TCL TMB- TCKT V Iv cong be>thong tin cua doanh nghiep thea nghi dinh 81/20 15/ND-CP CQNG HOA xa HQI CHU NG

TONGCONGTY LUONG THlfC MIEN BAc sf> :4 2 7A;TCL TMB- TCKT V Iv cong be>thong tin cua doanh nghiep thea nghi dinh 81/20 15/ND-CP CQNG HOA xa HQI CHU NG TONGCONGTY LUONG THlfC MIEN BAc sf> :4 2 7A;TCL TMB- TCKT V Iv cong be>thong tin cua doanh nghiep thea nghi dinh 81/20 15/ND-CP CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc I~p - T\l' do - H~nh phiic Ha N9i,

Chi tiết hơn

D~I HOC DA NANG TRUONG D~I HQC SU PH~M KY THU~T CQNG HOA. xx HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(>cI~p - T\f do - H~nh phuc S6: 1h)1DHSPKT-TCHC f)a Nang, ngayj/

D~I HOC DA NANG TRUONG D~I HQC SU PH~M KY THU~T CQNG HOA. xx HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(>cI~p - T\f do - H~nh phuc S6: 1h)1DHSPKT-TCHC f)a Nang, ngayj/ D~I HOC DA NANG TRUONG D~I HQC SU PH~M KY THU~T CQNG HOA. xx HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(>cI~p - T\f do - H~nh phuc S6: 1h)1DHSPKT-TCHC f)a Nang, ngayj/ -4 (hang 5 ruim 2019 V Iv phan cong can b(,>,giang

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN CO KHI VA KHOANG SAN HA GIANG - HGM HA GIANG MINERAL AND MECHANICS JOINT STXDCK COMPANY Dja chi: So 390 Phw&ng Nguyen Trai - Thanh pho

CONG TY CO PHAN CO KHI VA KHOANG SAN HA GIANG - HGM HA GIANG MINERAL AND MECHANICS JOINT STXDCK COMPANY Dja chi: So 390 Phw&ng Nguyen Trai - Thanh pho CONG TY CO PHAN CO KHI VA KHOANG SAN HA GIANG - HGM HA GIANG MINERAL AND MECHANICS JOINT STXDCK COMPANY Dja chi: So 390 Phw&ng Nguyen Trai - Thanh pho Ha Giang- Tinh Ha Giang Difn thoqi: (84) 0219 3866

Chi tiết hơn

Sd GIAO DUC & DAO TAO GIA LAICONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM TRlTOfNG THPT NGUYEN CHI THANHHoc lap - Tir do - Hanh phiic S6:^>./QD-THPTNCT Pleiku,

Sd GIAO DUC & DAO TAO GIA LAICONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM TRlTOfNG THPT NGUYEN CHI THANHHoc lap - Tir do - Hanh phiic S6:^>./QD-THPTNCT Pleiku, Sd GIAO DUC & DAO TAO GIA LAICONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM TRlTOfNG THPT NGUYEN CHI THANHHoc lap - Tir do - Hanh phiic S6:^>./QD-THPTNCT Pleiku, ngay ndm2018 QUYET DINH Ve viec ban hanh Quy t^c nng

Chi tiết hơn

World Bank Document

World Bank Document Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized IM LI Báo cáo cp nht tình hình phát trin và ci cách kinh t ca Vit Nam Báo cáo ca Ngân

Chi tiết hơn