Microsoft Word - MSK AED doc

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - MSK AED doc"

Bản ghi

1 1 й Ñ þ Ð Á Ñ ¹ Ð Ð Ê Ð¾ Ù Ù Ê ÙÖ Ó À ÐÔ À Ñ Ð, 2 3 ¹ÙÓ ¹ ÐÀ Ù ½ ý Á ÈРРѹ ÐÔ ÐõÀ ÐÔ ± Ò Ù Ù (I ND EX ) 1. ºÃÔ ÀÐÏ ÊÐÖ Ð¹ Ù Ù ÀÐÔ ÊÐÃÔ ƒ ¹ÐÔ À ÐÔ ÙÖ Ó Ù Á ÈÐ ÐÔ: Ñ ô ЊѹРֹÐÔ ÊÐÔ ÀÐô ÀÐÊ Ùë Ì Ð Ð Ù«å ÐÔÀÐ ½ ÙÞ. ÇõÓ Ð Ó Æ ý ÆÙ å ý ( ÀРѹÐô Á Ù ÖÓ Ð»Ð Ðù Ð ¹Ñ ÐÔ Ð Ð Ô) (º ÐÔ ÀÐÔ 6 9 Ð ƒ ÐÔ Å»Ðõ ÊÑê»Ð ÀÐ Ñ ÐÃÔ ƒ ÀÐ ÑÆ Ð ºÓ ÐÄ Ñ Գ ÐÔ) 2.»ÐõÆ ÙÖ î Ó ³Ðê Ð Ð ƒ. ÐÔ ÙÜ Ð Ô ÐÔ ¹Ð»Ðõ ÆÙ î Ð Ï Ù ÊРйРРŠºÓ ÐÄ Ñ Ð ³ Ðê Ð ÐÎ ÐÔ ÇõÓ ¼. Š.¹ Ð ÙÓ Ðõ ÊÑ Á Ô 37 6 (48 8 5) ÇõÓ ÐØ ÈÐé¾ Ù Ú ÙÓ Û Ð ( Ð ØÉ ÊÐœ ÀÐ ÐÔ) ( Ð Ñ ÐÔ ÊÐœ À Рл Ð Ð ÀÑ ) ÇõÓ Š. Ð ØÈ Ñé Ù ç 37 7 (550 3) ÇõÓ Ç ÀÐ Ñ ý ŠÊý. ³Ð Ð Ð (Ê Ð±é ºÓ ÑÀ Ð ÊÐœ À Ð ÐÔ) ÇõÓ ¾ ÐÖ Êй ÐÖ Ð Ô ÐÀÙ ÔÓ Æý ¾ ÑΠл Ðï 38 0 ( ) ÇõÓ Ù. ƒ ¾ Ð ÐÔ Ð Ðõ ( ÐÔÔÀÐ ¹Ð ÊÙÓ À Ñ Ì Ñ Ð Ö Á ÔÓ ¹ÐÔ Ñ Ù ÊÐœ ÀÐ ÐÔ ) ÇõÓ ¾ Ñ ÐÅ þ Ì Ð» Ð¹Ð Û Ð 38 1 (5497 ) ÇõÓ Ù. ƒ ¾ Ð ÐÔ Ð Ðõ ( ÐÔÔÀÐ ¹Ð ÊÙÓ À Ñ Ì Ñ Ð Ö Á ÔÓ ¹ÐÔ Ñ Ù ÊÐœ ÀÐ ÐÔ ) ÇõÓ ƒ о ÙÚÄ ý ÇÀ Ð Ñ ÀÐ ý Ì Ù¾ Ññ ý 38 2 ( ) ÇõÓ. ÐÀ Ð Ñ ¹Ñ µð ÙÚ ( ƒ бô ÊÐœ ÀÐ ÐÔ) ÇõÓ Ù. À٠ЪÙÓ Æý 38 7 (547 5) ÇõÓ Ù. ƒ ¾ Ð ÐÔ Ð Ðõ ( ÐÔÔÀÐ ¹Ð ÊÙÓ À Ñ Ì Ñ Ð Ö Á ÔÓ ¹ÐÔ Ñ Ù ÊÐœ ÀÐ ÐÔ ) ÇõÓ Ù..¾ ÙÖӻРРÔô 38 8 (450 2 ) ÇõÓ ÐØ ÈÐé¾ Ù Ú ÙÓ Û Ð ( Ð ØÉ ÊÐœ ÀÐ ÐÔ) ( Ð Ñ ÐÔ ÊÐœ À Рл Ð Ð ÀÑ ) ÇõÓ Š. Ð ØÈ Ðé»Ðï 38 9 (546 6) ÇõÓ Š..»Ñ«Ó Ä ý ( à ÊлР¹Ð Öóà ÊÐ œ ÀÐ ÐÔ ) ÇõÓ ŠÊ ý.š ¹ý. ¹Ñ Ñ ÐÔ ±Ê Ñ Á Ô 390 (548 7 )

2 2 ÇõÓ Ì Ù ý. Ù.»Ñ«Ó Ä ý ( ÑõÁ ÔÓ ² Ñ À ÐØ í À ÐÔ³ ÐÔê»Ð Ñ ÐÔ³ ý Ñ ý ÊÐœ À Ð ÐÔ)( ÑÁ Ô þ Ð Ê Ðœ ÀРлРРÀÑ ). ÐÔ ÙÜ ÐÔ Ð Ô Ã Ð»Ð õ ÆÙî ÐÏ Ù Å ³Ð À ÐÔÖ Ã Ð ºÓ ÐÄ Ñ Ð ³Ðê Ð Ð ÎÐÔ ÇõÓ «.. ÐÔ Ð Ðõ ( ѹРֹ ÐÔ ÀÐÔ ³ÐÔê ÊÐ ÊÐ Ó ÐÔ ÀÐô ÀÐÌ Ñ Ð Ð ÎÐ ÊÐœ ÀÐ ÐÔ) ÐÔ ÙÜ Ð Ô ÐÔ Ã Ð»Ðõ ÆÙ î Ð ÎÐ 2 6¹ÙÓ» Ыå ÐÔ Å ÐÔ ÀÐ 2 30»Ð õæù î Ð Îл ÙÚ 1 1 0»ÐõÆÙ î ÐÏ Ù Å ³ Ð ÀÐÔ Öà Р³ Ðê ÐÀй ÐÔî ÀÐÔ Ê ÐÄ Ñ Գ ÐÔ ƒ ¹ÐÔ½ Ð- 1 (1-9) 3.»ÐõÊ Ñ ê À ê Ð Ð Ð ÀÐÔ Ð¹ Ù Ù Á ÈÐ ÐÔ: ¹ÙÓ Ð¹ Ñ þ Ð Ä ÙÖÓ Ñ ÐÔÔ Ðê ƒ º ÐÔÀ ÐÔ ( й Ñþ Ð Ä ÙÖÓ Ñ ÐÔÔ Ðê Ð Ôì»Ð ƒ º ÐÔ ÀÐ Ô ) Ð º ÐÔ ÀÐ Ô 6 Ð ƒ ÀÐ Ñ ÆÐ Ð ÎРй Ñþ Ð Ä ÙÖÓ Ñ ÐÔÔ Ðê йÐÔ î» Ð Ð ÐÔô Ù ÖÏ Êо ÙÓ Ù ½ ½ ÙÞ Ð ÇõÓ Ð Ó Æ ý ÆÙ å ý ( Á ÙÖÓ Ð»Ð Ðù Ð ¹ Ñ Ð Ô Ð ÐÔ) ÇõÓ ÀÙÚ.Š Êý.Á. Ð ³Ñê ÇõÓ «.. ÐÔ Ð Ðõ ( ѹРֹ ÐÔ ÀÐÔ ³ÐÔê ÊÐ ÊÐ Ó ÐÔ ÀÐô ÀÐÌ Ñ Ð Ð ÎÐ ÊÐœ ÀÐ ÐÔ) ÇõÓ Á ÆÙ Ó ÆÐ Ð Ì Ù Ð Ù Ñ ÙÓ ÇõÓ Ù. ý. ÐÀ ÙÔÓ Æý ÐÔ ÀÐ Ñ ý ÇõÓ ŠÊ ý. ÊÐÔ ÙÓ Æý ÐÔÀ Ñ ý (9-1 2 ) 4. ƒ Ñ ÐÎ Ð Ð Ñô à ÐÔ Å ƒ Ñ ÐÎ Ðà ÐÀ Ð ÐÔ ÐÔÏ ³ÐÔ ÙÖ ÐÔÀ Ð Ð ½ ÙÞÙÞ ÇõÓ Ù. Ù.¾ ÙÖӻРÐÔô ÇõÓ Ð Ó Æ ý ÆÙ å ý ( Á ÙÖÓ Ð»Ð Ðù Ð ¹ Ñ Ð Ô Ð ÐÔ) ÇõÓ ŠÊ ý. ÊÐÔ ÙÓ Æý ÐÔÀ Ð Ñ ý ÇõÓ Ù. ý. Ð ÀÙ ÔÓ Æý Ð Ô ÀÐ Ñ ý

3 3 ÇõÓ «.. ÐÔ Ð Ðõ ( ѹРֹ ÐÔ ÀÐÔ ³ÐÔê ÊÐ ÊÐ Ó ÐÔ ÀÐô ÀÐÌ Ñ Ð Ð ÎÐ ÊÐœ ÀÐ ÐÔ) ( ) 5.» Ðõ Ð ² ٠٠й Ñþ Ð Á ѹ ÐÊо Ñ ƒ ÀÙÓ ÆÐ ¹Ð Ð ÊРо Ð þ ÐÎÐ Å ƒ À ÙÓ Æй Ð Ð ¹Ð ÐÀ ÐÏ Ù Ð Ô¹ÐÔ î Á Ó ù ÊÐÃÔ œàêðô ÀÐ ÊÐ Êг ý ÊÐ Ð ÊÐô ÐÔ Ð ÎÐÔ ÀÐÔ ³ÐÔê Ð ¹Ñ þ Ð Á ѹлРÈÐ ê ¹ Ð ÊÐ ÐÊÐô ÐÔ ÐÏ Ù Êо Ñ Ðô Ðù Ð Š о Ñ Ð ÐÅ ÐÔ Àлг Ðõ г Ðþ Ð Ñôà ÐÔ ÀÙ Ö Ðà ¹ ÙÓ ÊÑ Å¹Ð Å ÐÔÏ ³ ÐÔ ÙÖ ÎÐÔü ÀÐ ƒ ÀÐ Ñ ÆÐ ºÓ ÐÔ ÀÐ ½ ÙÞ. Ð Ð Ù Ù 6. Æ Ñ Êй Рй 1. Á ÙÓ ÐÔ Ð Ð ÀÐÔ Ð ¹Ù Ù ƒ ¹ÐÔÀÐÔ Ù ÖÓ Ù Ð¹ Ñ þ Ð ¹Ð Ð Ñ À ÐØ í» Ñõ Ñ Ð ÐÎ Ð Ð ( ÐÔì» Ð ) Á ÙÓ ÐÔ Ð, ÇõÓ Á ¹Ð Ð ý ÐÔ ÀÐ Ñ ý ÊÙ Ö Ð ÙÐ (ÀÐ Ñ ¹Ðô ¹Ð Ð Ñ ÀÐØ í ÊÐœ ÀÐ ÐÔ) Á ÙÓ ÐÔ ÐÀ йРÔî À ÐÔ ÊÐÄ ÑÂ Ô ³ÐÔ (ƒ ¹ÐÔ½ Ð- 2 ) 2. Á ÙÓ ÐÔ Ð Ð»Ð Ð Ñ þä Ù ÖÓ Ð¹Ù Ì Ñ ÐÖ ƒ Ó Ñ Ð Ð¹ Ñ þ Ð ¹Ð Рл Ñ Å Ù ÐÎ Ð Ð À ÐÔ³ ÐÔê Ùà ÀÐÕ ³Ð Ð Ð Ñ ¹ÐÖ ¹ ÐÔ ( ÐÔì» Ð ) Á ÙÓ ÐÔ Ð, ÇõÓ Á ¹Ð Ð ý ÐÔ ÀÐ Ñ ý ÊÙ Ö Ð ÙÐ (ÀÐ Ñ ¹Ðô ¹Ð Ð Ñ ÀÐØ í ÊÐœ ÀÐ ÐÔ) ÇõÓ Ð Ó Æ ý ÆÙ å ý ( ÀРѹÐô Á Ù ÖÓ Ð»Ð Ðù Ð ¹Ñ ÐÔ Ð Ð Ô) ÇõÓ Ù. ý. Ð ÀÙ ÔÓ Æý Ð Ô ÀÐ Ñ ý ÇõÓ ½ ÊÐ ÀÐ Ñ ¾ ÙÖ ÀÐ Ñ óâ Ô

4 4 Ù ü ÇõÓ Ù. ý.ä ÙÖÓ ¾ ÖÓ ÇõÓ Á ÆÙ Ó ÆÐ Ð Ì Ù Ð Ù Ñ ÙÓ ÇõÓ ý.á. ÙÓ ÆÐ»Ñ Ù (ÀÐ Ñ ¹Ðô ÙÚ Ñ Ñ ÊÐœ ÀÐ ÐÔ) ÇõÓ ÀÙÚ.Š Êý.Á. Ð ³Ñê ÇõÓ Š. ŠÊý.» Ñ«Ó Ä ý ¹Ð ÐÌ ÐÏ 3. Á ÙÓ ÐÔ ÐÀ ÐÕ ƒ Ó Ð ÊÐÃï«å ³ÐÔ Á ÙÓ ÐÔ Ð Ð ÀÐÔ Ð ¹Ù Ù ƒ ¹ÐÔÀÐÔ Ù ÖÓ Ù Ð¹ Ñ þ Ð ƒ бô ( ÐÔ ì» Ð ) Á ÙÓ ÐÔ Ð, (ƒ ¹ÐÔ½ Ð- 3) ÇõÓ. ÐÀРѹ Ñ µð ÙÚ ( ÀРѹÐô ƒ бô ÊÐœ ÀÐ ÐÔ) Á ÙÓ ÐÔ ÐÀ йРÔî À ÐÔ ÊÐÄ ÑÂ Ô ³ÐÔ (ƒ ¹ÐÔ½ Ð- 4) ( ) Ù Ù Ù Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ù Ù Ù Ð Ðé Ð Ð Ð 7. º ÐÔ À ÐÔ 69 Ð ÀÙÔÓ Ù Ê Ñ ÀÐþ º À ÐÔÌ Ð³ Á Ñ Ð ½ ÙÞ ƒ Ãï ÑÄ Ñ ÀÐ Ð Ùþ Á ÈÐ ÐÔ:¾ Ù ÐÎÐ Ö ÐÔ ¹Ð Ð Ð Ð Å Ð ÊÐ Ð ÊÐ ÀÐ ÔÊÙô Ì Ù Ñà ÐÔ ì, ÐÊÐ Á Ä Ó ÀÑ Ð Ñ Ð ÐÊÙê,» Ñ ý þ ÀÐÔ ³ÐÔê ÑÅ º ÀÙÓ Æ Ð¹Ð ÐÎÐ Å ÐÊÐ ÀÐ ¹ÐÔ î ƒ ÀÙÚ Ñä º Ð À Ñ Á Ð Ð ² ÀÐ Ñ ÐÄ Ñ ÐÔ ê ÐÔ ÀÐÕ Ð Ð Ê ÑÀ Ðþ º Ð Ù ƒ ¹Ð г Ðô ª Ñ Ù ÖÓ Ðô Ù Ü Ì Ñº Ð ÔÔª Ñ ÐÔ ê ÐÔ ì, ÐÊÐ Ð Ê ÐÀ ÐÔÊ Ùô ÐÔ¹ ÐÔî ÀÙÚ Ñäº Ð À Ñ º¾ ÑÂ Ô ÊÐÔ ÀÐ ½ ÙÞ. ÇõÓ.Š¹ ý.á ÐÔ ÐÔÀ Ñ ý ÇõÓ ŠÄ ý. Š. ÐÁ Ê ÐÔ½ õì Ðó ±ô ÇõÓ ƒ ÐÁ Ð Å ¾ Ñ ÀÐ Ï ÇõÓ Š. Ð ØÈ»Ðï ÇõÓ ŠÊ ý. ÊÐÔ ÙÓ Æý ÐÔÀ Ñ ý ÇõÓ Ù. ŠÊý.» ÐÔ å±é ÐÔô ÇõÓ Ù. Ù. Ñ ýþ (¾ Ù ÎÐÖ ÐÔ ƒ ÀÐ Ø í» Ñõ Ñ Ð Ê Ðœ À Ð ÐÔ)

5 5 (2 8-34) 8.» Ðõ Ð ² Ù Á ÈÐ ÐÔ: й Ñþ Ð Á ѹРÊо Ù ÐÔ 7 8 ÆÑ ÊÐ Ð ÐÔ ÊÐÍ ÀÐ Ñ Ð¹ Ñ þ л Ð Ä ÙÖÓ Ñ ÐÔÔ Ðê йÐÔ î» Ð Ð ÐÔô Ù ÖÏ Êо ÙÓ Ù ÐÔ»Ðõ ÊÑê ÀÐ Àй ÐÔî ºÓ ÐÔ ÀÐ ½ ÙÞ. Ðù ÇõÓ Ð Ó Æ ý ÆÙ å ý ( Á ÙÖÓ Ð»Ð Ð ¹ Ñ ÐÔ Ð ÐÔ) ÇõÓ Ë.«. ÐÁ ÇõÓ Ù. Ù. Ñ ýþ ((¾ Ù ÐÎÐ Ö ÐÔ ƒ ÀÐ Ø í» Ñõ Ñ Ð Ð ÊÐ œ ÀÐ ÐÔ) (36-37 ) 9. ƒ ¹ ÐÔ½ Ð ÐÎ ÐÔ - 4 * ** ** ** ** *

6 6 ¹Ñ Ð: (04)-GM-SSD йÑþ Ð Á ѹРÊо Ù ÊÙÖÓÀÐÔÀÑ Ð, ¹Ñ Ð:23¹ÙÓ ¹ÐÀÙ½ ý 2015 Ð ÐÔ ÊРйÐÀÐÕ ¾Ù ÐÎÐÖ ¹Ð Á ѹÐÊÛ Ð Ð Á ѹРÊо Ù ÐÔ Êо Ñ Ð± ÐÅ ¾ÙÏ ÙÞ 11 Ъ٠35 ºÁÔÈÐ ÐÏ Ù ÊÐÀÐ ÑÀÙÓÆÐ ÙÖ ³ÐÔ ƒ Ðô Ðù Ñ Ð ÇõÓ Ñ ÙÖÓ ÐÔ ÀÐÔó»Ðï ÐÀÐ ÐÔ ¼Ó ÐÀйÐÔî ƒã Ð Ë Ð ÐÔ.

7 7 ƒ Ðô Ðù ÐÔ: ¹Ð ¹Ñ Ð: Ð ÐÔ ÌÐÔ ÔåÌнñÀйÐÔî Ð Ë ÙÖÎÐÔü ê ÐÔÀÐ ÇõÓ Ñ Ñ À٠лÐï ¹Ñ ÐÔ Ð ÐÀÐ Ù ¹ÐÔÀÐÔ ¹Ð Ð ÆÐÔ¾ ÑÆÐ ÐÔ ÐÎÐÔ. ¾ Ð ÐÀгйÐÔ ³ÐÀÐÔ Ù ÐÔ Ñ ÙÖÓ Ðô ŒÆÐ ÐÔþÀйÐÔî Ð ÐÔ»ÑÅÊÐÄÙ ÐÔ ÌÑ ÙÚÊÐÔ³ÙêÓ¹Ù. ÇõÓ Ð ÓÆý ÆÙ å ý(àð ѹÐô Á ÙÖÓ Ð»Ð Ðù Ð ¹Ñ ÐÔ Ð ÐÔ): ÊйÑó¹Ðô ƒ Ðô Ðù Ù, ÀгÐÔê Ñ ô ЊѹÐÖ¹ÐÔ ÊÐÔÀÐôÀÐÊÙë ÌÐ Ð Ù«å ÌÙÖÓ ÐÔÀÐÕ Ð Ð ½ ÙÞ ¹ÑÀÐÕ ÀгÐÔê ºÃÔÀÐÏ ÊÐÖ Ð¹Ù ÐÔ¹ÐÔî ÙÖ«å ÙìÓÀÙ. ½ÌÐÎÐ Ð Ó ÐÀÑ Ð ÊÐÀÐÔÊÙô Ó Ñ ô ÐÅ ÀгÐÔê ¾Ñ ÊÐÔ ê Ù. ѹÐÖ¹ÐÔ ÊÐÔÀÐôÀÐÊÙë ÊлÐÖ±þÀÑ ÌÐ Ð Ù«å ÌÙÖÓ ÐϳРÀÐôÀÐÊÙë ÐÔË ÐÔ ÌÙÖÓ, ÀÐÔÍÎÙ ÐÔ Ð ÀÙÔÓÄÙ ¹Ðº³Ðô ƒ³ñô Ñ Ð ¹Ð Ù ÐÔÔ ê Ù. Gang rape ÀÐÔ³ÐÔê ¾Ñà ÐÔ Ð ÀÙÔÓÄÙ ÀгÐÔê rape ¹Ð Ù ÐÔÔ ê Ù. ¾ÙÖñ«ÀÐÔÍÎÙ ÊÐÔ Ð ù³ðàñ ƒ Ñç РелРËë ÀгÐÔê Ñ ô ÐÅ ºÀÐ Ñþ±ÀÑ Ù. ¾ Ð ÐÔ Ð ÐÔ ÀѳÑÀРб ºÀÐ Ñþ±ÀÑ Ù. ÇõÓ Ù.ÈÐ Ð Ðù : ÙÌÐÅ ÐÔÅ ÐÔÖ Ù. ƒ Ðô Ðù ÐÔ: ÊÐ Ãï ÊÐÔÀÐÔóº. ƒàð ÐÔ ÀÐ Ñ³Ð¹Ñ ÐÔ ê Ñì Ù. ÇõÓ Ð ÓÆý ÆÙ å ý: Ð Ð ÙÖ³Ù Ù ÙÖÄÙ, ÊÐÔÅ Ù, Ð ÙÖÓ Ù, ÐÎÐü³Ð¹Ð ¹Ðº³Ðô Ð ÀÐ Ñ³Ñ Ù. ¾ÙÎÐ Ù޻Рõ Ù ³Ù Ù ÐÔ ¹ÙÖÓ Ð Ù ÀÐÔÍÎÙ ÐÔ Ð ÀÙÔÓÄÙ ƒ³ñô Ñ Ð, ¾Ñà ÐÔ Ð ÀÙÔÓÄÙ ÙÓ»ý, Ð ÙÖÓ Ù ŠÃÀÐ ÀгÐÔê ¹Ð Ù ÐÔÔ ê Ù. Ð Ð ÙÖ³Ù Ù ( ÌгРÐÅ ÐϳлРÐù ÀÐÔ³ÐÔê Á ÙÖÓ Ð»Ð Ðù Ð ÀРѹÐô ÊÐ ÐÊÐô ÐÔ ÐÎÙà ÐÖ Š ÐÔì º³ÐÔ ÙÓ ÊÐÀÐÔ¹Ù ÙÓ ¾Ñ Ù ÀÐ Ñ³Ð¹Ñ ÐÔ ê Ðì ÐÔ)

8 8 ƒ Ðô Ðù ÐÔ: Ð ÐÔÁ Ôå ŠÃ ÐÖ ÐÔϳÐÔ ÙÖÏü. ÇõÓ Ð ÓÆý ÆÙ å ý: ÐÔ½ÎÐ ÑÂÔ ÐÎÐü Š Ð Ù ÌÙ ÐÃÔ ÀÐÔÔ«å ¹ÙÖÓ ÙÖ Ð Ù½³Ù..... ¹ÐÖî»ÐõÊÑê»ÐÀйÙîÓ ÀÐ Ñ Ã. ÐÔïÊÐÔÄÑê¹Ð ÐÔ ÙÖÓÈв٠ÀÐ Ñ Ðì Ð Ðþ Ù ÐÎÐÔ ¹Ð Ù ÐÔÔ êàù. ÀÐÔÔ ÙÖÓÎÐ ÐÅ ÙÖÓÀÐÔÔ Ðþ Ù, ¾ÙÎÐ ÑÁ ÐÔÅ ÙÖÓÀÐÔÔ Ðþ Ù, Ó Ñ ô ÐÅ ÙÖÓÀÐÔÔ Ðþ Ù, ÙÖÓÀÐÔÔ ÊÐ ÐÈÐþ, ÆÑ ÌÑÎÑ «å Ù. ÀгÐÔê Ó Ñ ô ÐÅ ƒæñ, ÐÔïÊÐÔÄÑê¹Ð..... ÐÔ½ÎÐ ÑÂÔ ÐÎÐü Š Ð Ù ¹ÙÖÓ Ù ÀÐ Ù. ÇõÓ ÁÆÙ ÓÆÐ Ð ÌÙ Ð Ù Ñ ÙÓ : ÊÐ Ñþ»Ñõ ÙÖÓ ³Ð ÙÖÓÀÐÔÔ Ðþ Ù, ÑÏ ÐÎÐÔ ¹Ð Ù ÐÔÔ ê Ù. ÇõÓ Ð ÓÆý ÆÙ å ý: ÐÔ½ÎÐ ÑÂÔ ÐÎÐü Š Ð Ù ÌÙ ÐÃÔ ÀÐÔÔ«å ¹ÙÖÓ Ð Ð³Ù, ¹Ñº¹ÐÖî ¹ÐÖ ÀÐ Ñ³Ñ ÙÓ Ã,»Ñõ о ÐÀÙÓ ÀÐ Ñ Ã. ¹ÐÖî ¹Ñ¹ÐÔ»ÐõÊÑê»ÐÀÙÓ ÀÐ Ñ Ã. ÀÐÔ ÙÓ Á Ñ Ð 5 ºÁÔÈÐ ÐÀÐ Ù Ù ÀÐ Ñ³Ð¹Ñ ÐÔ³ÙêÓ¹Ù. ƒ Ðô Ðù ÐÔ: ÀРѹÐô ¹Ñ ÐÔ Ð Ù, ºÓÀÐÕ ÌÙÓÎÐÔ ê ÐÔÀÐÕ ÐÔ»ÐõÀÐÔÔ ÀÑ Ù. Adjournment motion ½ ÐÔÀÐÕ Ã. ÐÖÄý 69¹ÐÅ convert ÀÐ Ñ Ð Ùþ ÀÐ Ñ ÐÔÀÐÕ Ð ÙÜ ƒàð ÑÆÐ ÙÖ ÐÔ³ÙêÓ¹Ù. ÇõÓ Ð ÓÆý ÆÙ å ý: ÐϳРÀÐôÀÐÊÙë ÊлÐÖ±þÀÑ ÐÔË ÐÔ ÌÙÖÓ Ù. ÐÔïÊÐÔÄÑê¹ý ÐÔ ÙÖÓÈв٠ÀÐ Ñ ÐÔÀÐÕ Ð Ð ÀÐÔÔ ³Ð Ð ÙÖÓÀÐÔÔ ÊÛÌÑ Ðþ³Ù ÐÔ¹ÐÔî ÌÑÎÐÔ ÀÐ Ñ «å Ñì Ù. Ñ ô ÐÅ ƒæñ ¹ÙÄÙ ÐÔÖ Ù. ÙÖÓÀÐÔÔ ÊÐ ÐÈÐþ ¹Ð Ù ÐÔÔ ê Ù.

9 9 ÇõÓ»ÐõÀÙÖÓ ý ÀÐÔ Ð Ñ ý: ½ ÑÎÐ ÐÅ ÌÐ ÓÆý»ÐÖ Ñ ÐÔ¹ÐÔî ÙÖ ÐÀÐ ÐÔ Ù¼ ÐÔÀÐ ÐÔ. ÇõÓ Ð ÓÆý ÆÙ å ý: ƒàð Ñ ÐÔ Ð Ð¹ÐÔî ƒ ÙÊýå ÀÐ Ñ ÐÔ ê Ñì Ù. ÌÑÊйРÐÅ ƒàð Ñ ÐÔ Ð Ð¹ÐÔî arrest ÀÐ Ñ ÐÔÀÐÕ ÐÔ, harassment,»ùöåóêð РоÑñÎÐ Ù ¹Ð Ù ÐÔÔ ê Ù. ÍÓ Ñ, Ó Ó ¹Ð ÓÀйРƒêðêàðôêðê ÐÔÀелРËë ƒ Ðô Ðù ÐÔ: ÐÔ ÊÑÀÐþ º Ð ÁÈÐ ÐÔÀÑ ÐÔÀÐÕ Ð Ð ÐÖÄý 69 лÐõÊÑê»Ð ÀÐ Ñ ÐÔÀÐÕ Ð ÙÜ ƒàð ÑÆÐ ÀÐ Ñ ÙÖ ÐÔ ê ÙìÓ¹Ù. ÇõÓ Ð ÓÆý ÆÙ å ý: question hour ½ ÙÖ ê..... ÇõÓ ÁÆÙ ÓÆÐ Ð ÌÙ Ð Ù Ñ ÙÓ :»ÐõÆÙÖîÓ³Ðê Ð Ð ÐÔì ÀÐ Ñ Ð¹ÐÔî Ð Ùþ Ù ³Ù Ù ÐÔ ÙÖÎÐü¾ÙÓ ÐÔ. ÇõÓ Ð ÓÆý ÆÙ å ý: Question hour Ð ÐÔì ÀÐ Ñ Ð Ùþ Ù ƒàð ÑÆÐ ÙÖ Ð¾ÙÓ Ù ÐÔ ³Ñê ÐÔ ÀÐ Ñ ÐÔ ê ÙìÓ¹Ù. Ó ÀѳÑÀРб Ù Ôå ÌÙÖÓ Ù. ÐϳРÀÐôÀÐÊÙë Ù Ôå ÌÙÖÓ Ù. Ó ÀÐôÀÐÊÙë Ù Ôå ÌÙÖÓ Ù. ÀÐ ÐÔ ÐªÙÖõÓÄý ÀÐ Ñ ÐÔÀÐÕ Ð ÙÜ ÐÔ êã. ÐϳРÐÅ Ã. ÀгÐÔê anti socialist Ù. ¾Ù«å ý»ùöóªýþ ÙÖ ÐÅ. õ Ùªý ¾Ù«å ý»ùöóªýþ ÙÖ ÐÅ. ƒ Ðô Ðù ÐÔ: ÂÔ³ÐÔ, ºÓÀÐÕ ÀÙÔÓÄÙ ÀРѳйÑ. ÐÖÄý.69 ÐÅ ƒàð ÑÆÐ ÀÐ Ñ ÙÖ«å ÙìÓ¹Ù. ƒàð ÐÔ ÌÙÓÏ Ð Ù ºÓÀÐÕ ÐÔϳÐÔ ÙÖÏü.

10 ÇõÓ Ð ÓÆý ÆÙ å ý: ÀÐÔ ÙÓ ÐÔÅ ¹Ñ Ù ¹ÙÖÓ. 4 ¹Ð ÊгÐÔê ÌÙÖÓ Ñì Ù. ÐÔ å»ðï ÁÆÐ Í ÐֻРÈгý¹Ð ÊÙ Ùõ. ³Ð¹Ð ÌгÙô Ð Ñ Ð Ù ÀÐÔÔ ô ÀÐÔ õ ÐÎÐÔ ÀÐÔ³ÐÔê Home Minister ÌÙÓÎÐÔ³Ñê Ù, ÙÖ ÐÔ ÐËó Ð ÊÑÀÐÕ Š ÐÔ ÌÙÓÎÐÔ³Ñê Ù. ƒ Ðô Ðù ÐÔ:»ÐõÀÙÖÓ ý ÐÀÐ Ù, Á ÙÖÓ Ð»Ð Ðù Ð ¹Ñ ÐÔ Ð ÐÔ ÌÙÓÎÐÔ ê Ñì Ù, ºÓÀÐÕ ÐÎÐÔ ÊÐÔÀÐÔó¹Ù ÐÔϳÐÔ ÙÖÏü. ÇõÓ Á.ÊÐÔºÓÄý ÐÔÀÐ Ñ ý: ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, ÙÚŹÙÖÎÐ Ù Š Ð ÐÔ ÀÐÔ Ðþ ý ÂÔ³ÐÔ. ÙÚŹÙÖÎÐ ÐÖ ÀгÐÔê Ð Ðù²Ù Ã. ÇõÓ»ÐõÀÙÖÓ ý ÀÐÔ Ð Ñ ý: ÌÐ ÓÆý»ÐÖ Ñ ÀÐÔ Ðþ ý ½ ÙÞ ÀРѳйÑ. ÇõÓ Ð ÓÆý ÆÙ å ý:»ùöóêýå ÀÐ Ñ þàð ý»ùöóªýþ ÌÙÖ Ð Ð Ù ½ Ã. Ð ÐÖ ÀÐ ÐÔ ÌÙÓÎÐÔ ê ÐÔÀÐÕ ÐÔ ÐÔ å»ðï ÐËó ÐÀÑ ÊгÐê Š ÐÔ ÀÐÔÔ ôàðô õ ƒå statement ÙÖ ÐÔ³Ñê Ù. ƒ Ðô Ðù ÐÔ: ÂÔ³ÐÔ, ÊÑ ÐÔ, ÐÔϳÐÔ ÙÖÏü. ÇõÓ Ð ÓÆý ÆÙ å ý: Ð ÑÀÐÕ ÙÓ»ÙÖÓÊýå ÀÐ Ñ þàð ý»ùöóªýþ Ã. ºÃ. ÀгÐÔê ÐÔ Ôå»Ðï¹Ð murder Ðì ÐÖ ÊÐͳÐ, ÐËó Ð ÊÑÀÐÕ Š ÐÔ ÌÙÓÏ ½¹Ù ÀÐ Ñ ÐÔÀÐÕ ÐÔ, ÊÐ Ñþ Ð Ð ºÓ ¹ÐÔ Š ÐÔ ƒµðþàñ ÐÔ êã. ¹Ñ¹ÐÔ Ùà РР½ ÙÞ detail ÀÐ Ñ³Ð¹Ñ ÐÔ³ÙêÓ¹Ù. ƒàð ÑÆÐ ÙÖ Ð¾ÙÓ ÐÔ. ½ÌÐÎÐ ÙÖ Ðç»ÐõÀРѱ ÐÅ ÀгÐÔê ƒ¹ñô ÐÔ ÐÔ ê Ù, harassment ÐÔ ê Ù. 10

11 11 ÇõÓ ÁÆÙ ÓÆÐ Ð ÌÙ Ð Ù Ñ ÙÓ : ÊÐ Ñþ ÐÀÙÓ Ó Ðþ Ù Ù ÐÔÀÐÔó ÐÔÜ ÙÖ ÐÔ ê Ù Š¹ÐÔîÀÐ ÀРѳÐÔ ÊÑÀÐþ º Ð Ð ÙÓÏ ½ ÐÔ ê Ù. ÇõÓ Ð ÓÆý ÆÙ å ý: ÊÐ Ñþ ÐÀÙÓ sponsor ÀÐ Ñ ÐÔ ê Ñì Ù. ƒ Ðô Ðù ÐÔ: 69 ÐÅ ³Ù Ù ÐÔ ÙÖÎÙÖüÓ± Š ÐÔ ÌÙÓÏ ÙìÓ¹Ù,. ÇõÓ ÁÆÙ ÓÆÐ Ð ÌÙ Ð Ù Ñ ÙÓ :»ÐõÆÙÖîÓ³Ðê Ð Ð ÐÔì ÀÐ Ñ, ÙÓ Á Ñ ÐÀйÐÔî Ð Ùþ Ù ³Ù Ù ÐÔ ÙÖÏü. ƒ Ðô Ðù ÐÔ:¹Ð ÙÓ Ðõ ÊÑ ÁÔ ÐÔÀÐ Ù ºÀÐÔó»ÐõÆÙî ÐÔ¹ÐÔî ÙÓÏ. ÇõÓ ¼.Š.¹Ð ÙÓ Ðõ ÊÑ ÁÔ(ÀÐÔÎÐÀÐÏü): ÊйÑó¹Ðô ƒ Ðô Ðù Ù,»ÐõÆÙî ÊÐ Ùô.376(4885)¹ÐÔî ÀРѹÐô Ð Ñ ÐÔ ÊÐœÀÐ Ù ÙÓÎн ÐÔÊÐÔ³ÙêÓ¹Ù. ÇõÓ Ð ÓÆý ÆÙ å ý: ÊйÑó¹Ðô ƒ Ðô Ðù Ù, ÀгÐÔê Ð Ùþ ÀÐ Ñ ÐÔÀÐÕ Ð ÙÜ ƒàð ÑÆÐ ÙÖ Ð¾ÙÓ ÐÔ.Question Hour Ð ÀÙÔÓÄÙ Ð Ùþ ÀÐ Ñ ÐÔÀÐÕ Ð ÙÜ ƒàð ÑÆÐ ÀÐ Ñ ÙÖ Ð¾ÙÓ ÐÔ. ƒ Ðô Ðù ÐÔ: ³Ð, ƒàð ÑÆÐ ÙÖ ÐÔ³ÙêÓ¹Ù. ÇõÓ «.. ÐÔ Ð Ðõ: Ó Adjournment motion¹ðå Ð Ùþ ÀÐ Ñ ÐÔ ÑÜ ÐÔ³Ðê Ù ÙÔÓ ºÓÀÐÕ?

12 12 ƒ Ðô Ðù ÐÔ: ³ÐÀÑ ƒàð ÑÆÐ ÙÖ ÐÔ³ÙêÓ¹Ù. ÇõÓ Ð ÓÆý ÆÙ å ý: ÀгÙêÓ Ð Ùþ Ù ƒàð ÑÆÐ ÙÖ Ð¾ÙÓ ÐÔ. Detail Ð Ùþ ÀÐ Ñ ÐÔ³ÙêÓ¹Ù. Ð ÐÔÁ Ôå, ÀгÙêÓ Ð Ùþ Ù ƒàð ÑÆÐ ÀÐ Ñ ÙÖ Ð¾ÙÓ ÐÔ. ƒ Ðô Ðù ÐÔ: ƒàð ÑÆÐ ÙÖ ÐÔ³ÙêÓ¹Ù. (ÀÐÔÔ ÐÔ.....) / 11.40(05) MPL-VR ( ÙÖ Ðà ) ÇõÓ ÁÆÙ Ó ÆÐ Ð ÌÙ Ð Ù Ñ ÙÓ : ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù,»ÙÖ Å Ó Êý ÄÑ Ù ÐÖ ÀÐÔÔ Ðê ÀÑ Ð... ( ÙÖ Ðà ) ÇõÓ «.. ÐÔ Ð Ðõ : A djo urnm ent m o t io n ¹ÐÅ Ð Ùþ ÀÐ Ñ ÐÃ Ô ½ ÐÔ³Ðê Ù ÙÔÓ? ¾ÙÓ Ù ÐֻРÐÅ Ð Ùþ ÀÐ Ñ. ¾ÙÓ Ð Š ¹ÐÔîÀÐÀÐ ÐÔ Ð Ñ ÐÔ? ( ÙÖ Ðà ) ÇõÓ Ð Ó ÆÐ ÆÙ å ý : ¹ÙÓ ¹ÐÔ ƒ¹ñìðô³ðàñ Ù Š ÐÔ ÌÙÓ ÎÐÔ³Ùê Ó ¹Ù. ÌÛ ÐÔ prel im inary Ð Ùþ ÀÐ Ñ Ð¾ÙÓ ÐÃ? ƒ Ðô Ðù ÐÔ : ¹Ð ÙÓ ÐõÊÑ ÁÔ ÌÙÓ Ï. ÇõÓ ¹Ð ÙÓ ÐõÊÑ ÁÔ ¼. Š. : ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù,»ÐõÆÙî ÊÐ Ùô ƒ¹ðôî À РѹÐô Ð Ñ ÐÔ ÊÐœÀРйÐÔî ÙÓ Îн ÐÔÊÐÔ³Ùê Ó ¹Ù. ( ÙÖ Ðà ) ƒ Ðô Ðù ÐÔ : ¹Ñ ÐÔ Ð Ù, pl eas e.

13 13 ü ÇõÓ Ð Ó ÆÐ ÆÙ å ý : ºÃ ÔÀÐÏ ÊÐÖ Ð¹Ù ÙÖ ª Ñå Ð ÌÙÓ ÎоÙÓ ÐÔ. ÐÔ ½ ÎÐ ÑÂÔ ÐÎÐü Š Ð Ù ÌÙ ÐÃ Ô ÀÐÔÔ«å ¹ÙÖ Ó ÙÖ ÎÐÔü ³Ñê Ù. ( ÙÖ Ðà ) ÇõÓ «.. ÐÔ Ð Ðõ : Ð ÙÖ Ó ÀÐÔÔ»Ðõ ÙÖ Ó Ð ¹Ù ÀÐ Ñ ÐÔÀÐÀÐ ÐÔ Ð Ñ ÐÔ Š ÐÔ ÙÖ ³Ñê ÐÔ³Ðê Ù. ( ÙÖ Ðà ) ÇõÓ ÁÆÙ Ó ÆÐ Ð ÌÙ Ð Ù Ñ ÙÓ : ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, Rul e - 69 ¹ÐÅ ƒàð ÑÆÐ ÙÖ. ƒ Ðô Ðù ÐÔ : ÙÖ ÐÔ³Ùê Ó ¹Ù Š ÐÔ ÌÙÓ ÎÐÔ ê Ùì Ó ¹ÐÃ? ÇõÓ ÁÆÙ Ó ÆÐ Ð ÌÙ Ð Ù Ñ ÙÓ : ƒã Ð ÙÖ. Ð Ùà ÀÐÕ... ƒ Ðô Ðù ÐÔ : Ð ÐÔÀÐÕ Ã. Ð ÐÔÁ Ôå, pl eas e. ( ÙÖ Ðà ) ƒ Ðô Ðù ÐÔ: Ð ÐÔÀÐ Õ Ã. T hat is m y rul ing. ÇõÓ Ð Ó ÆÐ ÆÙ å ý : ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù,»ÐõÆÙÖ îó ³Ðê Ð Ð ÀÙÔÓ ÄÙ Ð ÐÔÁ Ôå Ð Ùþ Ù ³Ù Ù ÐÔ ÙÖ Ï. ƒ Ðô Ðù ÐÔ : ÂÔ³ÐÔ ÙÖ ÐÔ ³Ùê Ó ¹Ù. Ð ¹Ð ÙÓ ÐõÊÑ ÁÔ ÐÔÀÐ ÐԻРõæùî ÙÓ Ï. ÇõÓ ÀÐÔ ÀÙÚ. ÑÀÐÔ ÐÜ : ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, ÌÙ± Ôé ÀÐÔ ÐÜ ÎÐ ½ ÙÞ ÀÐ Ñ³Ð¹Ñ ÐÔÀÐÕ Ð ÙÜ ÀÐÔÍ ÎÑ ÆÑÊÐ Ð Ù ÐÔ ºÁÔÈÐ ƒàð ÑÆÐ ÙÖ. ƒ Ðô Ðù ÐÔ : ÂÔ³ÐÔ ÙÖ ÐÔ ³Ùê Ó ¹Ù. ºÓ ÀÐÕ»ÐõÆÙî ÙÓ Ï.

14 ü Ð ÐÔ ÙÜ ÐÔ ÐÔ ¹Ð» ÐõÆÙî Ê Ð Ùô 37 6( ) ( ³Ðê РлÐõ ÐÔ¹ ÐÔî à Рê Ê ÐÄÑ Ù. ) ÇõÓ ¹Ð ÙÓ ÐõÊÑ ÁÔ ¼. Š. ( ÀÐÔÎÐÀÐÏ ) : ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, ³Ðê ÐÀйÐÔî Ð Ë Ñì Ù. Ð Ù ³ÐÀÐÔó ½ Ï ÐÔÖ ³Ðê Ð ÐÔÀÐÕ Ð¹ÐÔî ¹Ñ¹Ð Ô ³ÐÀÐÔó ÐÀÐԹРÙÜ ³Ð н ÔÊÐÔÀÐÕ ÙÓ ¹Ù Ð Ù Ç ÐÊÙê Ñ Ð Ð 4 ÌÐÔ Ùì ÐÎÐÅ ÐÔ ÌÐÔ Ùì ÐÔÖ ÐÖ Ñ ¹Ð¹Ðî ³ÑÃ Ö ¹ÐÅ Ã. ÁÆÙÓ ÈÐÀÑ ¹Ð¹Ðî ³ÑÃ Ö ¹ÐÅ ÐÔÀÐ ÙÓ ÐÔ ¹Ñ Ð Ð ÙÓ ÐÔÅ ÐÔÖ ÐÖ Ñ ¹ÐÀÐÔ Ù ÊÐ Ð Ñ Ð Ë½ñ à ٠¹Ñ Ð Ð ÙÓ ÐÔÅ ³ÐÔ ¾Ñ ÊÐÀÐÔÊÙô Ð Ñ ÐÔ ê Ù. ƒ Ð ÐÅ»ÐõÀÐÔÔ ÀÑ Ð Á Ñ Ð ÐÎÐÅ Ç ÐÊÙê Ñ Ð ÐÔ 4 ¹Ð Ã,»Ð ³ÐÌÐÇ Ó ÄÑì ý ÐÖ Ñ 5 ¹Ð Ã. ÁÆÙÓ ÈÐÀÑ.. ƒ Ðô Ðù ÐÔ: ƒ ÙÄÑ ¾ÙÓ Ð. ºÀÐÔ ÙÓ ¹ÐÔ Ð¾ÙÓ Ù ÐÔ»Ðõ ÆÙî ÙÓ Ï. ÇõÓ ¹Ð ÙÓ ÐõÊÑ Á Ô ¼. Š : ÑõÀÐÔ ÄÙ Ü Ð ÐÔ 2 5 ¹Ð Ã. ÀÐÔ³Ùê ¾Ñ ÐÔ ÀѹРŠ ¹ÐÔîÀÐÀÐ ÐÔ ÀÐ ÐÔ Ê ÐÀÙÓ þ ÐÔ ý ÐÏ Ù ÊÐÌÑ ÐÔ Ð ÐÔ. ƒ Ð ÐÅ 17 ÌÐÔ Ùì ÐÎÐÅ ÙÓ ÀÐà ½ñ ÐÔ Ñì Ù ÊÑ ÁÔ. ƒ Ðô Ðù ÐÔ : ÂÔ³ÐÔ. ÙÓ ¹ÐÔ ÀÐ Ñ Ð¾ÙÓ Ù ÐÔ ÌÙÓ Ï. ÇõÓ ¹Ð ÙÓ ÐõÊÑ ÁÔ ¼. Š. : ÌÐÔ Ùì ÐÎйÐÔî ³ÐÔ³Ñþ ¾ Ð þ ÀÐ Ñ ÙÖ Ð¾ÙÓ Ù ÐÔ ÙÓ ÎÐÔ³Ùê Ó ¹Ù. ÇõÓ ÐØ ÈÐé ¾ ÙÚ ÙÓ Û Ð ( ÐØ É ÊÐœÀÐ ÐÔ) ( Ð Ñ ÐÔ ÊÐ œàð лРÐÀÑ ) : ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, Ç ÐÊÙê Ñ Ð ÐÔ ÌÑ ÐֻР³ÐÌÐÇ Ó ÄÑì ý Š Ð ÐÖ ÌÐÔ Ùì ÐÎÐÔ ½ ê ÂÔ Ð ÀРѳÐõ»ÐÖ ÙÚÊгРÐÜ ³ÐÌÐ ÌÐÔ Ùì ÐÎÐÔ. ƒàðõ ÐÏ Ù ½ ê ÙÖ Ôå ÐÈÐÔå ¾ÙÓ Ð¹Ù ¾ Ð þ ÀÐ Ñ ÐÄÑ ÐÔÀÐÕ ÐÔ. ÌÐÔ Ùì ÐÎÐÔ ÙÓ ÀÐà ½ ê Ù ÀРѳÐõ ËÓ ÁÔ³ÐÀÑ ÐÔÀÐ ÌÐÔ Ùì ÐÎÑ ÐÔÀÐÕ Ð Ð ¹ÙÓ Ð ¹ÙÓ ÀÐÔ Ñ Ù ƒàð ÑÆÐÁÃ. ½ ê ÀÐÔÔ Ñ ³Ð Ð ƒàðõ ÐÎйÐÔî ¾ Ð þ ÀÐ Ñ ÐÃ Ô Regio nal Co m m iss io ner ƒàð Ù ÊÐÖ Ð¹Ù ÙÖ ÐÔ³Ùê Ó ÀÙ. ƒ Ðô Ðù ÐÔ : ƒàð ÙÓ ¹ÐÔ ÌÙÓ ÎÐÔ ê Ó, Ð ÙÜ S ecret ary ƒã ÀÙÓ ¹ÐÔ? ƒàð Ð ÀÐ Ñ ÊÐÃ Ô ÐÔÀÐÕ Ã ÀÙÓ ¹ÐÔ? 14

15 15 ÇõÓ ÐØ ÈÐé ¾ ÙÚ ÙÓ Û Ð : ÀРѹÐô ƒ Ð ô Ðù Ù, S ecret ary ÌÛ ÐÔ. Ð Ù, Regio nal Co m mis s io ner l ev el ¹ÐÅ ÙÔÓ ÐÔ³Ðê Ù. ƒ Ð ÙÖ Ü Ó ÊÐÜ Ð ƒàð Ð ÌÐ ³Ð ÐÅ ÙÔÓ ÐÔÀÐÕ Ð Ð ƒàð Ù ÌÙÓ Ï ½ ê ÀÐÔÔ Ñ ³Ð Ð ÌÐÔ Ùì ÐÎйÐÔî ¾ Ð þ ÀÐ Ñ Ðà Ô.... ƒ Ðô Ðù ÐÔ : Ð ÑÀÑ ÙÖ Ó ¾ÙÓ Ð ÀÐ Ñ Ë ÐÎÐÔÍ Ë ÙÖ. ÇõÓ ÐØ ÈÐé ¾ ÙÚ ÙÓ Û Ð : ÑõÀÐÔ ÄÙ Ü Ð Ð ÌÐÔ Ùì ÐÎÐ Ô ÑÅ ÂÔÀÙ. ƒàðõ ÄÑ Ñ ÐÎÐ ÌÐ ³Ð ÐÅ ÙÔÓ ÐÔ³Ðê Ù. ÐÔ Ð Ð ÄÑ Ñ ÐÏ Ù ÊÐÖ Ð¹Ù ÙÖ Ôå ³Ð Ðù ± ÑõÀÐÔ Ä Ù Ü Ð Ð.. ƒ Ðô Ðù ÐÔ : ºÀÐÔó ÊÐÖ Ð ¹Ù ƒå ÌÙÖ Ó ÐÔÀÐÕ Ð ÙÜ 6 ÐÎÐÔ, ƒàð ÐÔ ÀÐ Ñ ÐÔÀÐÕ Ð ÙÜ ¹ÙÖ î ÐÔ 6 ÐÎÐÔ. ÇõÓ ÐØ ÈÐé ¾ ÙÚ ÙÓ Û Ð : Ã, ÑõÀÐÔ ÄÙ Ü Ð Ð ÌÐÔ Ùì ÐÎÐ ¾ Ð þ ÐÔ¹ÐÔî ÄÑ Ñ ÐÎÐÔ ¾ÙÓ Ð¹Ù ÀÐ Ñ Ð½ ÌÐÔ ÐÔ. ƒ Ðô Ðù ÐÔ : ÙÖ ÐÔ Ð Ù ƒã. ÑõÀÐÔ ÄÙ Ü Ð Ð ÌÐÔ Ùì ÐÎÐÔ Š ÄÑ Ð Ù Ã. Ð ÐÔÁ Ôå Š ÄÙ Å ÑÅ ÀÙ, Š ÄÑ Ð Ù ÙÓ ¾Ñ ¾ Ð þ ÀÐ Ñ. ¹Ñ¹ÐÔ ¹ÙÖ î ÐÔ ÁÈÐ ÐÔ ÌÙÓ ÎÐÔ³Ùê Ó ¹Ù ÙÓ Ï. Interv iew Ð Ù ÐÔÔÀÐÕ Ð ¹ÐÔî ³Ð¼ïË. Merit b as is ÀÙÔÓ ÄÙ appl icat io n call ÀÐ Ñ pro ces s ÀÐ Ñ ¾ Ð þ ÀÐ Ñ. ÇõÓ ÐØ ÈÐé ¾ ÙÚ ÙÓ Û Ð : ÀÐ Ñ ¹Ðô ƒ Ðô Ðù Ù, Ð ƒ ÙÓ Ó ÀÐ Ñ ÐÔ ê ÐÔÀÐÕ ÐÔ. Ð Ö õ»ý- Ð Ùþ ÀÐÔ³ÐÔê 2 ¹ÙÓ Ð Ùþ Ð ÎÙÓ ¹ÐÔ ¾ Ð þ Ð Ñ ÐÔ ê ÀÙ, ƒ Ð ÐÅ ÊÐ ÐÆÐþ¹Ð à ٠ÀÐ Ñ ÐÔ ê Ùì Ó ÀÙ. Ð Ñ ÐÔ ÄÑ Ù ÐÖ Ê Ð ÌÐ 333 ¹Ð йÐÔî ƒ Ð Ð Å ÙÖ Ð¾ÙÓ Ù ÐÔ ¹ÑÀÐÕ ÀÐÔ¹ÐÁ ÐÔ¹ÐÔî ÄÙÖ Ó ÐÊÙÓ ÀÑ ÙÖ Ó Ð ÙÜ ÙÖ ÐÔ ê Ùì Ó ÀÙ. ƒ Ðô Ðù ÐÔ : ƒ Ð ÙÜ ÐÎÐ ÔÍ Ë Ð Ù Ùà ÊÐ ÀÐÔÔ ÂÔ³ÐÔ. ÇõÓ ÐØ ÈÐé ¾ ÙÚ ÙÓ Û Ð : Ã, ƒàð Ð ÀÐÔÔ Ñ ³Ð ÐÀÙÓ ÊÐ ÐÆÐþ¹Ð à ٠Р¹Ù Ó ÀÐÔ Ñ ¹Ð Ù ÐÔÔ ê Ù. ÊÐ ÐÆÐþ¹Ð ½ Ð ÙÓ ¹Ù Š ÄÑ ÊÐÀÐÔ ÊÙô ÐòÀÐÀÑ ÐÔÀÐÕ ÐÔ. ƒ Ðô Ðù ÐÔ : Š Ð ÐÔ ÄÑ Ù ÐÔÅ ÐÔÖ ƒàð йÐÔî ÙÓ ÎÐ Ù Ð Ñ ÄÑ Ù ÐÔÀÐ Ù co mm it t ee ÀÐ Ñ ÀÐ Ñ ÙÖ «å Ùì Ó ¹Ù ¹Ñ¹ÐÔ.

16 16 ü ÇõÓ ÐØ ÈÐé ¾ ÙÚ ÙÓ Û Ð : ¹ÙÓ Ð ÀÑ ÀÐ Ñ ÙÖ ÎÐÔü ÀÐ ³ÐÌÐÔ ÐÔ. ƒ Ðô Ðù ÐÔ : ƒ йÐÔî ¹ÙÖ Ó ÙÖ Ï. Ñô ¹Ùª ý Ù ÐÔ ÐÖ Äý ³Ð ÐÔ am endm ent ÀÐ Ñ ÄÑ Ù ÐÔ ÀÐÔÔ ôêðë йÐÔî ÐÖ Ë ÙÖ ÐÔ ÐÔ ÐÁÔ«ÀÐ Ñ ƒ þ Ð Ù ÐÔ ÙÓ ÀÐà ÀÙÔ ª ý ÀÙÔÓ ÄÙ ¾ Ð þ ÀÐ Ñ. Ð ³ÐÔ Š ÄÑ Ð Ù r es erv at io n Ù. ÇõÓ ÐØ ÈÐé ¾ ÙÚ ÙÓ Û Ð : 'Ë' ÐÖ õ»ý ƒ ³ÐÔ Ð ¹ÙÓ ÐÀÑ ÀÐ Ñ ÐÔÀÐ ³ÐÌÐ Ó ÀÐ Ñþ¹Ð Ù. ƒ Ðô Ðù ÐÔ : ƒ ÙÓ ¹ÙÖ Ó ¾ÙÓ Ð ÀÐ Ñ ÊÑ ÐÔ. ÇõÓ ÐØ ÈÐé ¾ ÙÚ ÙÓ Û Ð : ¹ÐÔ î Ï Ð ³ÐÌÐ ÌÐÔ Ùì ÐÏ Ù ÐÔ ê Ù ÀÙÔÓ ÄÙ ³Ù Ù Ð Ô ÙÖ ÎÐ Ôü ÀÐÕ Ð ÙÜ ƒàð ÙÓ ƒ Ñ ÐÀйÐÔî Ù Ö ÐÄÑ Ù. ƒ Ðô Ðù ÐÔ :. Ù. ÂÔ³ÐÔ. ÇõÓ ¹Ð ÙÓ ÐõÊÑ ÁÔ ¼. Š. : ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, ¹Ñ Ð Ð ÙÓ ÐÎÐÔ ¹Ð Ù ÐÔÔÀÐÕ Ð ÙÜ Ç ÐÊÙê Ñ Ð ÐÔ ¾ÙÓ Ñ Ñì Ù. ¾ÙÖ ñ½ñ йÑî Ð ÐÖ ÙÖ ÐÅ. ¹ÐÀÐÔóÅ ½ñ ÐÖ Ã. ƒ Ðô Ðù ÐÔ : Ð ÙÖ ÐÔÀÐ Õ Ð ÙÜ ƒ Ð ÐÔÅ Ù ÙÔÓ? ÇõÓ ¹Ð ÙÓ ÐõÊÑ ÁÔ ¼. Š. : ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, Ð ¹Ð ÙÜ Ð ÑÀÐ Ó Ùà ÊÐ ÀÐ Ñ ÊÐÅ? ƒ Ðô Ðù ÐÔ : Ð ƒàð Ð ÐÀÐԹРÙÜ ³Ð ì Ó, ¼ï ÙÖ Ñì Ù. ºÀÐÔó ÐÎÐ ÐÏ ÐÔ¹ÐÔî ƒµðþ ÀÐ Ñ ÙÖ ÐÔ ¾ÙÓ Ð ÀÐ Ñ ÙÖ ÐÔ³Ñê Ù. ƒèùå ÊÑ ÐÔ. ÇõÓ ÐØ ÈÐé ¾ ÙÚ ÙÓ Û Ð : ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, ½ ê ÀÐÔÔ Ñ ³Ð Ð ÐÈÐÔå ¾ÙÓ Ð¹Ù ¾ Ð þ ÀÐ Ñ ÐÔ³Ùê Ó ÀÙ. ƒ Ðô Ðù ÐÔ : ÂÔ³ÐÔ. Ð ÐØ ÈÑé Ù ç Š. ÐÀРлÐõÆÙî.

17 Ò Ò ü Ò Ò Ò ÐÔ ÙÜ ÐÔ ÐÔ ¹Ð» ÐõÆÙî Ê Ð Ùô 37 7 ( 550 3) ( ³Ðê РлÐõ ÐÔ¹ ÐÔî à Рê Ê ÐÄÑ Ù. ) ÇõÓ ÐØ ÈÑé Ù ç. Š. ( œ ³ÑÀÐÔ± Ò) : ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, ³Ðê ÐÀйÐÔî Ð Ë Ñì Ù. Ð Ù, ³Ðê Ð ÊÐÀÐÔ»Ðþ ÐÀÑ Ã. ¹Ñ¹ÐÔ ÙÓ Ï ÐÔÀÐ 4 ¹ÙÓ»ÐõÆÙî œ ³ÑÀÐÔ± ³ÑÃÖ ¹ÐÅ ÐÎÙ Ð 3 ÀÐÈÐþ ÐÏ Ð ƒ¹ðôàùö Ó Ð¹Ù ÙÖ ÐÔÀÐ ÑÀÐÔ Ñ ÐÎлÐõ Ð ÐÔ»ÐÖ ±þ ÁÀÐ Ð ÐÎйÐÔî ºÓ ÐÔÀÐÕ ÐÔ? Š ÐÔ ÙÓ Ï Ùì Ó ÀÙ. Ð ÙÜ ³Ðê Ð, ³ÑÃ Ö ÐÔ Ñà ¹ÐÅ œ ³ÑÀÐÔ± Š Ù. Ùà ÊÐ ÀÐ Ñ ÐÔÀÐÕ ÐÔ ¾Ñ Ù Ó»ÐÅ ³ÑÃÖ ¹Ð ÐÔ ÌÑ Ñì Ù. ƒ Ð Ù ÀÙÔÓ Ã Ô¹ÙÖ Ó ÙÜ ÐÔ ÐÔÜ ³Ð¼ïÊÐÔÀÐ Ùà ÊÐ Ñ Ù. ƒ Ðô Ðù ÐÔ :»ÐõÆÙî ÙÓ Î ÐÔÀÐÕ Ð ¹ÐÔî ÐÅ ³ÐÔ ÙÖ Ï. ÇõÓ ÐØ ÈÑé Ù ç Š : ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù,»ÐõÆÙî ÙÓ Ï Ùì Ó ¹Ù. ÙÓ Ï ÐÔÀлÐõÆÙî Ù ºÓ ÐÔ ÀÐ ³Ðê Ð ÊÐÀÐÔ»Ðþ ÐÀÑ Ã. ƒ Ðô Ðù ÐÔ : Å ¹ÙÖ Ó. ÐÎÙ Ð ÀÐÔÖ ÐÔ ÀÐÈÐþ ÐÏ Ð ƒ¹ðôàùö Ó Ð¹Ù ÙÖ ÐÔÀÐ ÑÀÐÔ Ñ ÐÎÐÅ»Ñõ Ð ¾ Ð ÀÑ ÐÔÀÐ ÑÀÐÔ Ñ ÐÎÙÈÐ Ôå?»Ñõ Ð ¾ Ð Ð Ù ÐÔÀÐÕ ÐÔ Š ÈÐÔå? Š ÐÔ ÙÓ Ï. Ù»Ñõ Ð ¾ ÐÀÑ Ã Š ÐÔ ÙÓ Ï. ÇõÓ ÐØ ÈÑé Ù ç Š. : ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, ¹Ñ¹ÐÔ ÙÓ Ï ÐÔÀÐ 4 ¹ÙÓ»ÐõÆÙî œ ³ÑÀÐÔ± ³ÑÃ Ö ¹ÐÅ ÐÎÙ Ð 3 ÀÐÈÐþ ÐÏ Ð ƒ¹ðôàùö Ó Ð¹Ù Ù Ö ÐÔÀÐ ÑÀÐÔ Ñ ÐÎлÐõ Ð ÐÔ»ÐÖ ± þ ÁÀÐ Ð ÐÎйÐÔî ºÓ ÐÔÀÐÕ ÐÔ? Š ÐÔ ÙÓ Ï Ùì Ó ÀÙ. ƒ Ðô Ðù ÐÔ : ³Ðê Ð ÙÖ «å Ñ ì ÙÖ Ó, à ÀÙ Ó? ÇõÓ ÐØ ÈÑé Ù ç Š.: ÙÖ «åã, ÙÖ «å ÐÔÀÐ ³Ðê Ð ÊÐÀÐÔ»Ðþ ÐÀÑ Ã. ³ÑÃÖ ÐÔÀÑ ÐÔ Ñà ¹ÐÅ œ ³ÑÀÐÔ± Š ÐÔ Ù. ƒ Ðô Ðù ÐÔ : ºÓ ÀÐÕ ³Ðê Ð ÌÙÓ Ï. ÐÔ ºÁÔÈÐ ³Ð ÙÂÔ. ƒàð ÐÔ ³Ðê Ð ÙÖ «å Ñì ÐÃ? ƒàð ÐÔ ÙÖ «å ÐÔÀÐ ³Ðê Ð ÊÑ Ñ Ù ÙÖ Ó, ¾ÙÓ ÙÖ Ó? ÇõÓ ÐØ ÈÑé Ù ç Š. : ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, œ ³ÑÀÐÔ± ³ÑÃ Ö ¹Ð ÐÔ ÙÖ «åã. ¾Ñ ÙÓ»ÐÅ ³ÑÃ Ö ¹Ð ÐÔ ÙÖ «å Ñì Ù. 17

18 18 Ò Ð Ò Ðõ ƒ Ðô Ðù ÐÔ : ¾Ñ ÙÄÑ Ù? ºÓ ÀÐÕ ÙÓ Ï Ð»ÐõÆÙî Ù ³Ðê Ð ÙÖ «å Ñì ÐÃ. ( ÙÖ Ðà ) ƒ Ðô Ðù ÐÔ : Pl eas e res um e. ÇõÓ ÐØ ÈÑé Ù ç Š.: ºÓ ÀÐÕ ÌÙÓ Ï Ð ³Ù ÙÓ ÎÐÄÑ ÐÔÀÐÕ Ã ¹ÑÀÐÕ. ¹ÐÀÐÔ Ù ÊÐÀÐÔ»Ðþ ÐÀÑ Ð ³Ðê Ð ¾ÙÓ Å. ƒ Ðô Ðù ÐÔ : ¹Ñ¹ÐÖ ÙÓ ÎÐÔ ³Ùê Ó ¹Ù. ºÓ ÀÐÕ»ÐõÆÙî ¹ÐÔ ÙÓ ÎÐÔ ê Ó? ¹ÐÔ ÙÓ ÎÐÔ ÀÐÕ Ðì ÐÖ s pecific ÙÓ ÎоÙÓ ÐÔ. ÇõÓ ÐØ ÈÑé Ù ç Š. : ƒ ÙÓ Ã Š ÐÔ ÌÙÓ ÎÐÔ ê Ùì Ó ¹ÐÃ. ÊÐÀÐÔ»Ðþ ÐÀÑ Ð ³Ðê Ð ÙÖ «åã ÀÙ ÐÔ ÌÙÓ ÎÐÔ ê Ùì Ó¹ÐÃ? ÇõÓ Ù. ý. ÐÀÙÔÓ Æý ÐÔÀÐ Ñ ý : ÐÔ ºÁÔÈÐ Ù ç. ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, ÐÔ œ ÐÜ co nfus io n Ù. ƒàð ÐÔ œ ³ÑÀÐÔ± Ùù Ó ³Ðõ ÐÔì ÙÓ Ï Ð Ù ÀÐ ÐÔ det ail s ¾Ñ ÙÓ»ÐÅ ÐÔ ÐÔ ÙÖ «å Ñì Ù. ƒàð ÐÔ ƒ йÐÔî ÌÙÓ ÎÐÔ ê Ñì Ù. ƒ Ðô Ðù ÐÔ : ƒ йÐÔî ÙÓ Î Ð¾ÙÓ ÙÖ Ó, ¾ÙÓ ÐÀÙ Ó? ÇõÓ ÐØ ÈÑé Ù ç Š. : ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, ƒ йÙîÓ ³Ñ¹Ù ÙÓ Ï ÐÔì? ƒ йÙî Ó ¹Ñ¹ÐÔ ÙÓ ÎÐÔ ê ÐÔÀÐÕ ÐÔ. ƒ Ðô Ðù ÐÔ : ÙÓ Ï Å. ƒàð Ð ³ÑÃ Ö ¹Ð ÁÀÐ Ð ÐÎйÐÔî ÙÖ. ¾Ñ ÙÓ»ÐÅ ÐÔ ÐÔ Ù ÙÖ ÐÔÀÐÕ Ð ÙÜ ÌÙÖ Ó ì Ó, ¾ÙÓ Ù ÙÖ. ÇõÓ ÀÙÚ. Š Êý. Á. гÑê : ƒ йÐÔî ÙÓ ÎÐÔ ê Ñì Ù ƒàð ÐÔ. ÇõÓ Ç ÀÐ Ñ Š Êý. ³Ð Ð Ð ( ÊÐ±é ºÓ ÑÀÐ ÊÐœÀÐ ÐÔ) : ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, ¹ÑÀÐÕ»Ðõ ѹ ÑÀÐÔ Ñ ÐÏ Ù œ ÐÜ ½ ÎÑü»ÐÔ Ð ÀÐÔ³ÐÔê œ ³ÑÀÐÔ± ³ÑÃ Ö ¹ÐÅ ÐÅ 3 ÙÖ Ó«8 4 à Ðù ÐÖ. ÙÖ «å Ùì Ó ÀÙ ÐÅ 4 ÙÖ Ó«12 à Ðù ÐÖ. ÙÖ «å Ùì Ó ÀÙ ÐÅ 9 ÙÖ Ó«ÐÖ. ÙÖ «å Ùì Ó ÀÙ ÊÐÀÐÔ ÄÙ Ù. Ð Ù,... ƒ Ðô Ðù ÐÔ : ÄÙ ÐÔ ÐÔ ¾ÙÓ Ð. ƒàð Ð Ùù Ó ³Ðõ ÐÔì ÌÙÓ Ï.

19 19 ÇõÓ Ç ÀÐ Ñ Š Êý. ³Ð Ð Ð : ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, ƒàð Ð Ùù Ó ³Ðõ Ùì Ó ÌÙÓ ÎÐÔ ê ÐÔÀÐÕ ÐÔ. ƒàð Ù ƒå ÐÔ co nfus io n Ù. ¹Ñ Ù Š Ð Ù, S CP/ TS P ÙÖ Ó ¹Ù ÐÔÅ ÙÖ ÎÐÀÙ ¾ÑÁ ÙÖ Ù ÐÔÃ Ô ÙÖ «å Ùì Ó ÀÐÃ, ƒ ÐÔ Ùù Ó ³Ðõ œ ³ÑÀÐÔ± Ò ÐÔ ÐÔ, ³ÑÃ Ö ÐÔ ¾ÙÓ Ù. ƒ Ð Ù ÙÖ ÐÔ Š Ð Ù Ð ÐÔ ÌÙÖ Ó ½ Ï ÐÔ¹ÐÔî ³ÑÃ Ö ÐÔ ÐÏ Ù ½ ÐÄÑÀв Ù Ð ½ ÌÐÔ ÐÔ. ƒ Ð ÙÜ ¹Ñ¹ÐÔ ƒàð Ð ½ Ï ÀÐ ÑÍ ÐÔ¹ÐÔî ³Ù Ù ÐÔ ÙÖ ÎÐÔü ³Ùê Ó ¹Ù.»ÐÖ ± þ ÁÀÐ ÐÀйÐÔî ³Ù Ù ÐÔ ÙÖ ÐÔ ƒàð Ù ¹ÐÔ co nfus io n Ù, ƒ йÐÔî cl ear ÀÐ Ñ ÐÔÀÐ Ùà ÊÐÀйРÔî ÀÐ Ñ ÐÔ³Ùê Ó ¹Ù ÀÐÔ³ÐÔê ÀÐÈÐþÀÐ ¹ ÑÀÐÕ A ppendix - E ÀÐÔ³ÐÔê ¹Ð¾Ñ ýþ finance Ñ ÐÎÐÔÍ Ë Ùì ÀÙ, appro v al Ù ÙÖ «å Ùì Ó ÀÙ. ƒ Ð ÙÖ ÎÐ ÐÖ ÙÖ «å Ùì Ó ÀÙ. ƒå ÐÔÖ ƒàð Ð dem and º Ù, ƒ РлÐõ Ñ Ð ÊÑ ÐôÁ Ðì ÈÐÔ å»ð Ç Ó Ã ¹Ù ÀÐ Ñ ÐÔ³Ùê Ó ÀÙ. ÇõÓ ÀÙÚ. Š Êý. Á. гÑê : ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù,... ƒ Ðô Ðù ÐÔ : гÑê ºÓ ÀÑô Ù? ÇõÓ Š. «. ÐØ ÈÐé»Ðï : ¹ÐÀÙ ½ ý ÐÎÑÂÔ³ÐÔ. ¹Ð Ö î Ð ÑÀÑ Ð ÙÖ ÐÔ³Ñê Ù? ¹ÐÔî ½ Ùª ý ÀÐÔ Ð¹Ù ÀÐ Ñ ÐÅ ÙÜ ÀÐÔÖ ÐÔ ÐÏ Ù. ÙÖ ÐÔÀÐÕ ÐÔ Ð ÑÀÑ Ð? Ð ÑÀÑ Ð Š ¹ÐÔîÀÐÕ ÐÖ ¾ÙÓ ÐÃ? ƒ Ðô Ðù ÐÔ : ÐØ ÈÐé»Ðï ÐÔÏ ³ÐÔ Ù Ö Ï ü. ÇõÓ Š. «. ÐØ ÈÐé»Ðï : ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, ¹ÐÔî ÀÐÔÖ ÙÓ ÐÎÐÔ ÐÔÀÐ Õ ÐÔ. ÇõÓ ÐØ ÈÑé Ù ç Š. : ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, ¹ÐÀÐÔó ³ÑÃ Ö ¹Ð ÁÀÐ Ð ÙÖ Ð Ù ¾ÙÓ Ù ³ÑÃ Ö ¹Ð ÐÔ ÙÖ «å Ñì Ù. ¹ÐÀÐÔó ³ÑÃ Ö ¹ÐÅ Š ÈÐÔå ÑÀÐÔ Ñ ÐÎÑ ÀÙ Š ÐÔ ÙÓ Ï Ñ Ð ¾ÙÓ Ù ³ÑÃ Ö ¹Ð ÐÔ ³Ðê Ð ÌÙÓ Ï Ð Ù ¹ÑÀÐÕ ¹Ð Ô ÌÙÓ ÎÐÔÀÐ Õ ÐÔ? ƒ Ðô Ðù ÐÔ : ¹ÑÎÙ ÊÐ Ð Ñ ³Ðê Ð ÙÖ. ÇõÓ Ç ÀÐ Ñ Š Êý. ³Ð Ð Ð : ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, S CP/ TS P ½ ÙÞ ÀРѳ Ðõ co nfus io n Ù, ƒ йÐÔî ÊÐ À Ð Ñ ÐÔ³Ùê Ó ¹Ù. ƒ Ðô Ðù ÐÔ : S CP/ T SP ¹ÙÖ Ó,»Ðõ³ÙôÓ Ð ÀÐ Ñ ƒ ÀÐ Ð ³ÑÃ Ö ¹Ð ÁÀÐ Ð ÙÖ. ÇõÓ Ç ÀÐ Ñ Š Êý. ³Ð Ð Ð : ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, ÂÔ³ÐÔ.

20 ƒ Ðô Ðù ÐÔ : ¹ÑÎÙ ÙÖ ÐÔ³Ñê Ù. Ð ÌÑÄÑ ÇõÓ ºÀÑÊÐ ÆÙ«å ÐÀÐ ÐÔ ÊÐ Ð ¹Ð ÐÅ Ã, Ñ: ÀÙÔÓ Æý. Ñ ÐÀý ÐÀÐ ÐÔ ÊРйРÐÅ Ã. Ð ¾ ÐÖ ÊйÐÖ Ð ÐÀ ÙÔÓ Æý ¾ÑÎлÐï ÐÀРлÐõÆÙî ÙÓ Ï. 2 0

21 2 1 Ð Ð Ð Ð Ð ÐÔ ÙÜ ÐÔ ÐÔ ¹Ð» ÐõÆÙî Ê Ð Ùô 38 0 ( 48 91) ( ³Ðê РлÐõ ÐÔ¹ ÐÔî à Рê Ê ÐÄÑ Ù. ) ÇõÓ ¾ ÐÖ ÊйÐÖ ÐÔ ÐÀÙÔÓ Æý ¾ÑÎлÐï ( Ë Ð ) : ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, ³Ðê ÐÀйÐÔî Ð Ë Ñì Ù. Ð Ù,»Ð«å ÐÔÅ ¹ÐÀÐÔó Ë Ð ³ÑÃ Ö ÐÔ ÊÙÓ»Ðþ Ù Ð Ñ Ã. ¹ÐÀÐÔó Ë Ð ÐÔÅ ƒ Ðþ ½ Ðþ ÑÀÐÔ Ñ Ð Ñ Ù. ƒ йÐÔî»ÐÖ þ ÙÖ Ï ÊÐÔÀлÐõÊÑê Àй٠٠³Ðê ÐÀйÐÔî ³ÐÀÐÔó ÀÐÔÔ Ñ ³Ð Ð ÙÓ Îн ÐÔÊÐÔ ³Ùê Ó ¹Ù. ƒ Ðô Ðù ÐÔ : Ð ÑÀÑ Ð»ÐÖ ± þ ÙÖ Ï ÊÐÔ ê Ó ÌÙÓ Ï. ÇõÓ Ù. ƒ¾ Ð ÐÔ Ð Ðõ ( ÐÔÔÀÐ ¹Ð ÊÙÓ ÀÑ ÌÑ ÐÖ ÁÔÓ ¹ÐÔ Ñ Ù ÊÐœÀÐ ÐÔ) : ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, ƒàð ÐÔ ÙÓ ÐõÊÐ Ñþ Ð Ð ÙÖ Ó ¹Ù ÐÔ¹ÐÔî Ù Ó Ï Ñì Ù. ÙÓ ÐõÊÐ Ñþ Ð ÙÜ»ÐõÊÑê Àй٠ÐÔ¹ÐÔî ÐÎÐÔÍ Ë Ùì Ó ÀÙ. ƒ Ðô Ðù ÐÔ : ÀÐÔ Ö Ñ ½ Ã. ÇõÓ Ù. ƒ¾ Ð ÐÔ Ð Ðõ : ƒàð Ð ³ÑÃ Ö Ð¹ÐÖ î ÊÙÓ Ë Ù Ö «å Ùì Ó ÀÙ. Ð Ù ÙÓ ÐõÊÐ Ñþ œ ÑÜ ÊйÐÖ î ÐÖ Ñ ÙÖ Ð Å Ã.»ÐÔ¹Ð: ƒàð ÐÔ Ð Œ ÙÓ ³ÑÃ Ö ÐÔ ÐÎйÐÔî co ns ider ÀÐ Ñ ÐÔ³Ùê Ó ÀÙ ÐÔ ÌÙÓ Ï Ñì Ù. ƒ Ð ÐÅ ¾ÙÓ Ù ³Ñ Ã Ö ÐÔ ÐÎÐÔ Ê ÙÓ»Ðþ Ù Ð Ñ ÀÙ. ÀÐÔÔ ¹Ð ¹Ð ÐÎÐÅ ÙÓ ÐõÊÐ Ñþ Ð ƒ ¹ÐÔ Ñ¹Ð ÙÖ ÐÔÀÑ Ð Ð¹Ð Ôî ÊÙÓ ÊÐÔÀÐ Ùà ÊÐ ÀÐ Ñ ÐÔ ³Ùê Ó ÀÙ. ÇõÓ ¾ ÐÖ ÊйÐÖ ÐÔ ÐÀÙÔÓ Æý ¾ÑÎлÐï : ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, Ã. Ð Ù Ù Ñ ôêð Ñ þ Ð Ð ¹ÐÀÐÔó õó Ñ Ð± ÀйÐÔî»Ð Ö ± þ ÙÖ Ï Ë Š ÐÔ ÙÓ Î Ô ê Ùì Ó ÀÙ. ÇõÓ Ù. ƒ¾ Ð ÐÔ Ð Ðõ : ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, ÀÐÔÔ ¹Ð ½ Ùª ý¹ðå ÊÙÓ ÊÐÔÀÐ ÙÃ Ê ÀÐ Ñ ÙÖ Ó ±. Ð Ù ÙÓ ÐõÊÐ Ñþ Ð Ð ƒ¹ðô ѹР½ ÐÔ³Ðê Ù Š ÐÔ Ñ ÐÔÔ ê Ùì ÀÐÕ. Ð Ù ÙÓ ÐõÊÐ Ñþ Ð Ð ÑÀÐÕ ÙÓ ƒ¹ðô ѹРÙÖ ÐÅ Ã. ÇõÓ ¾ ÐÖ ÊйÐÖ ÐÔ ÐÀÙ ÔÓ Æý ¾ÑÎлÐï : ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, ÙÓ ÀÐà ÙÓ ÐõÊÐ Ñþ Ð ƒ¹ðô ѹÐÀÐÃ, Ñ ôêð Ñþ РлÑà ¹ÐÖ î ÌÙÓ ÎоÙÓ ÐÃ? ÇõÓ Ù. ƒ¾ Ð ÐÔ Ð Ðõ : ºÓÀÐÕ ÙÓ Ï ÐÔì ÙÓ ÐõÊÐ Ñþ Ð ÐÔì. ƒ Ð Ð ½ ÙÞ Å ³Ðê ÌÙÓ Ï Ùì Ó ¹Ù.

22 ƒ Ðô Ðù ÐÔ : ÂÔ³ÐÔ. ¹ÙÖ îàùôó ¾ÙÓ Ù ÐֻРÐÅ ÙÓ Ï.. Ù. Ð ¾Ñ ÐÅ þ ÌÐ»Ð¹Ð Û Ð ÐÀРлÐõÆÙî. 2 2 ( ÀÐÔÔ ÐÔ... ) ( 6) NM V R»ÐõÆÙî ÊÐ Ùô 381( 5497) ³Ðê Ð ÐÎйÐÔî ÐÎйÐÔî à Рêêðäñ Ð êêðäñ Ù ÇõÓ ¾Ñ ÐÅþ ÌÐ»Ð¹Ð Û Ð: ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, ¹Ñ¹ÐÔ ÙÓÏ Ð³Ð ÐܳÐÌлÐõÆÙî Ñ ÐÔ ÐÖ ÐÔ ÄÙ ÐÔÅ ÎÑ Ð± õó Ñ Ð±, ÌÑ ªÑõÿô ý ºÀÐ Ñþ±, ÙÖÓ ÙÖÓ, ¾ÑôÊÙܪý ¾ÑÄý ƒ б ÐÎйÐÔî ÀÐÔ Ö ÐÔ ÀÐ Ñ ÐÔÀÐ Á Ñ Ð ÐÅ»ÐõÆÙî ÙÓÏ ÙìÓ¹Ù. Ð ù± йÐî Ð ÄÙ ÐÔÅ ÀÐÈÐþ ÌÙÖÓ Ð ÀÐÈÐþ ŠÃÑ ÙÖÓ ¹Ù ÐÎйÐÔî ÄÙ Ù ÌÑ Ñì Ù. ¹ÐÀÐÔó ÄÙ Ù ÙÓÏ Ð Ù ƒ¹ð ÂÔÊÐÔÀÐÕ ÃÀÙ ÐÔ ÌÙÓÏ Ñì Ù. ÊÐÀÐÔ»Ðþ ÐÀÑ Ð ³Ðê Ð ÙÖ«åÃ. ÀРѹÐô ÊÐœÀÐ ÐÅ Á¹Ð ÀÐ Ñ ÐÔ³ÙêÓ¹Ù, ƒ³ðô³ð Í ÐÔÏ Ð³Ð ÐܳÐÌÐ ÄÙ ÐÎÐÅ Ð ÑÀÐ ³ÑÃÖ ÐÔ ÐÎÐÅ õó Ñ Ð± ÐÏÃ. ¹ÐÀÐÔó ÀÙÔÓÄ٠бÔé ³Ù ÙÂÔ. ÀÐÈÐþ Ð ÙÖÓ ¹Ù ÐÎÐÄÑ Ð ÐÖ Ñ ô ÊÐ Ñþ Ð Ð ƒ¹ðô ѹРÐÅ õó Ñ Ð± ÐÎйÐÔî ÀÐÔ Ö ÐÔ ÀÐ Ñ ÊгРÐܳÐÌлÐõ ÐÔ³Ðî ÀÐ Ñ Ð ÐÔÁ Ôå. ÇõÓ ÀÙÚ.ŠÊý.Á. гÐê: ÐϳлРÐù ÐÀРРе٠ÍÓ Ñ Ð Ù ¹ÐÀÐÔ Ð³ÐÖ ¹ÐÖ Ã. ºÀÐÔó Ëë ÙÔÓ ÍÓ Ñ Ð Ù ¹ÑÀÙÓ¹ÐÔ ÀÐ Ñ ÙÖÓ±. ƒ Ðô Ðù ÐÔ: Priority ÙÖ Ôå ÀÐ Ñ. ÇõÓ Ù. ƒ¾ Ð ÐÔ Ð Ðõ: ÀÐÔÔ ¹Ð ¹Ð ÐÎÐÅ ÀÐ Ñ ÐÔ³ÙêÓÀÙ ÐÔ ÌÙÓÏ ÙìÓÀÙ. ½ ÐÔÀÐ ÀÐÈÐþ 2016 ÐÅ ÀÐ Ñ ÐÔ³ÙêÓÀÙ. ÀÐÈÐþ ƒå Ð ÑÀÐÕ ÙÓ Ìб Ã. ½ ÐÔÀÐ ÀÐÈÐþ ÀÐ Ñ ÐÔ³ÙêÓÀÙ.

23 »ÐõÆÙî ÊÐ Ùô: 382(5172) ³Ðê Ð ÐÎйÐÔî ÐÎйÐÔî à Рêêðäñ Ð êêðäñ Ù ÇõÓ ƒ оÙÚÄý ÇÀÐ ÑÀÐ ý ÌÙ¾Ññ ý: ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, ³Ðê ÐÀйÐÔî Ð Ë Ñì Ù, Ð Ù, Ñ ô РѹÐÖº¹Ð ƒ ÐÔÅ ½ñ ³Ð Ù Ù Š Ð ÙÓ ÌÙ±Ôé ÀÐÔ ÐÜÎÐÔ Ðì Ù ÌÙ±Ôé ÀÐÔ ÐÜÏ Ù»ÑÃÔ ÙÖ Ð³Ð ÐܳÐÌÐ ƒàð ÑÆÐ ÃÀÙ ÐÔ ƒ Ñ ÐÎÐÔ ÌÙÓÎÐÔ³Ñê Ù. ÙÓ Ðõ ÊÐ Ñþ Ð Ð ÊÐÔ³ÙÖêÓÄ٠͹ÙîÄÙ ÐÔÅ ÌÙ±Ôé ÀÐÔ ÐÜÏ Ù ¹ÑÀÐÕ Ð ÑÀÐÕ ÙӻРÌÑ Ð ÙÖ ÐÔÀÐÕ Ð ÑÜ ÐÔÀÐÕ ÃÀÙ ÐÔ ÌÙÓÎÐÔ³Ñê Ù. Ð ÙÜ ÀРѹÐô ƒ бô ÊÐœÀÐ ÐÔ ³Ðê Ð ÙÖ Ð¾ÙÓ Ù ÐÔ ÙÓÎÐÔ³ÙêÓ¹Ù. ƒ Ðô Ðù ÐÔ:»ÐõÆÙî ÐÔÅ ƒ ÐÔ ÃÀÐÃ. ÇõÓ. ÐÀРѹѵРÙÚ: ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù,»ÐõÆÙî ÐÔÅ ƒ ÐÔ Ã. ƒ Ðô Ðù ÐÔ: ¹ÐÔ»ÐõÆÙî ÙÓÎÐÖ êó ÙÖÓ, ¹ÐÔ ÀÐ Ñ ÐÔ êó ÙÖÓ? ÇõÓ ƒ¾ùúþäý ÇÀÐ Ñ ÌÙ¾Ññ ý: ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù,»ÐõÆÙî ÙÓÏ ÙìÓ¹Ù. ÀйÐô ÓÁ ÀÐà ÐÔ Ð»Ðõ ÙÓÆÐ ÐÅ»ÐÔ¹ÐÀÐþÊÐ ÐÅïÊÐÔÀÑ Ð Ð ÐÔ ÀÐÔ ÐÜÏà РÐÔ Ô½ ÐÀРٻРÌÑ Ð ºÓ Ð ÐÔÀÐÕ ÐÔ ÊÐ Ñþ Ð Ð ÐÀÐԹРÙÜ ½ Ù ÙÔÓ Š ÐÔ ÙÓÏ ÙìÓ¹Ù. 2 3 ÇõÓ. ÐÀРѹѵРÙÚ: ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, ÀРѹÐô ÊÐ ÐÊÐô ÐÔ ÙÓÏ ÐÔÀгÐÌлÐõÆÙî ƒàð Ð ÙìÓÆÐ ¾ÙÓ Ù Ù, ¹Ð¹Ð Ù ƒµðþàñâô³ðô. Ð ÐÔ ÀÐÔ ÐÜÏ Ù ÙÖ ÐÔ³Ñê Ù, ÌÙ±Ôé ÀÐÔ ÐÜÏ Ù ÙÖ ÐÔ êãàù¹ðôîàðõ ÐÔ ºÀÐÔó»ÐõÆÙî. Ð Ù Å ÊÐ Ð Ñ ÙÓÏÃ. ÙÓ Ðõ ÊÐ Ñþ Ð Ð ƒ ÊÐÖ Ð¹Ù»Ðõ Ñ Ð ÌÙ±Ôé ÀÐÔ ÐÜÏ Ù ÙÖ ÐÔÀÐ ÌÑ Ã. ¹ÑÀÐÕ ÙÓ Ðõ ÊÐ Ñþ Ð ÙÜ ½ Ù ÙìÓÀÙ. ÌÙ±Ôé ÀÐÔ ÐÜÏ ÐÖ ÐÖ Ð ÙÖ Ð¾ÙÓ Ù ÐÔ ¹ÑÀÐÕ Ñ ÐÄÙӻгÐõ ½ Ù ÙìÓÀÙ. ƒàð Ð ³Ðê Ð ½ Ù, ƒàð ÐÔ ÑõÁÔÓ²Ñ ÀÐØ í ÄÑ Ù Ù ºÓÀÐÕ ÙÓÎоÙÓ Ù ÐÔ ÌÙÓÏ Ñì Ù. ƒå ÐÖ Ð ¹ÑÀÐÕ ³Ðê Ð ÀÐ Ñ ÐÔ³ÙêÓÀÙ. ƒ Ðô Ðù ÐÔ: ÇõÓºÀÑÊý (ÀÑÊÐÔ) ŠÊý. ý. Ã, ÀРѹÐô Ë ÐÔì ¹ÑôÀÐÔ Û Ð ÐÔ.

24 »ÐõÆÙî ÊÐ Ùô: 384( 5109) ³Ðê Ð ÐÎйÐÔî ÐÎйÐÔî à Рêêðäñ Ð êêðäñ Ù ÇõÓ «. ÐÔ Ð Ðõ: ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, ÀРѹÐô ÊÐœÀÐ ÐÔ ³ÐÀÐÔó ƒ¹ðôàðô»ð Ù ÐÔ ÌÙÖÓ Ñì Ù. ƒ Ðô Ðù ÐÔ: ƒàð Ð ÀÐÔ¹Ù ÐÔÅ ³ÙÖ Ð Ù Ð Ñ Ù Š ÐÔ ÌÙÖÓ Ñì Ù. ¹ÑÎÙ ÌÑ ÊÙÖÓ±. ¹ÑÎÙ Ù ÌÑ ÙÖÏü. ƒ Ðô Ðù ÐÔ: ÀÐÔ ÐÔ ½ Ñ Ð»Ðï, Ã, ÀÙ Ð ÐÀÐÔ± ÐÔô «., Ã. À٠ЪÙÓÆý Ù. 2 4

25 »ÐõÆÙî ÊÐ Ùô: 387(5475) ³Ðê Ð ÐÎйÐÔî ÐÎйÐÔî à Рêêðäñ Ð êêðäñ Ù ÇõÓ À٠ЪÙÓÆý Ù.: ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, ³Ðê ÐÀйÐÔî Ð Ë Ñì Ù. ¹Ñ¹ÐÔ ÀРѹÐô ÀÐÔ õ ÐÏ Ù Š Ð ÐÔ ÀÐÈÐþ ÐÏ Ð ÙÓÎÐÔ ê ÙìÓ¹Ù. ƒàð Ð ƒ Ñ ÐÎÐÔ ƒàð Ð ÀРѳÐÔ ÙÓÎÐÔ³Ñê ÙÖÓ ÃÀÙ Ó ¹Ð¹Ð Ù ÙÖ êã. ªÙ Ð ý Ð Ù ÙìÓÀÙ ÐÔ ÌÙÓÎÐÔ ê Ñì Ù. ƒå ¹Ñ¹ÐÔ Š Ô Š Ð Ù Ñ Ð ÙÖ Ë ÙìÓ¹Ù. ƒå ¹ÐÔ ÊÛ Ð ÐÔþÀÐ Ã. ƒ Ðô Ðù ÐÔ: ¹ÐÔ ÀÐ Ñ Ð¾ÙÓ Ù ÐÔ ÌÙÓÏ. ÇõÓ À٠ЪÙÓÆý Ù.: ¹ÙÓ¹ÐÔ ÀÐ Ñ Ð¾ÙÓ Ù ÐÔ ¹Ñ¹ÐÔ ƒàð Ù ÌÙÓÏ ÙìÓ¹Ù. ƒ Ðô Ðù ÐÔ: Å ÌÙÓÏ. ƒå ÌÙÓÏ ºÀÐÔó ¹Ù ÊÐê¹Ð ƒã ƒ ÐÔ. ÊРйРÐÅ ¹ÐÔ»ÐõÆÙî ½ Ù, Ð ÙÜ ¹Ñ оÙÓ Ù ÐÔ ÙÓÏ. ÇõÓ À٠ЪÙÓÆý Ù.: ƒå ÐÔ ÐÔÔÀÐ ºÓ ¹Ð ÀÐôÀÐÊÙë Ã, ÆÛ Ñà ÐÔ Ã, ªÑõÿô ý ÐÎÐÔ ÀÐ Ñ Ã, ÐÔÀÐÕ Ð ÙÜ ¾ÙÓ Ù ¹ÐÖ ÀÐôÀÐÊÙë ÀÐ Ñ Ã. ÇõÓ Ù. ƒ¾ Ð ÐÔ Ð Ðõ: ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, Ñ ÐÄÙÓ ¾ÙÖÓ ýàùäý ÌÙÖ ÙË ÙìÓÀÙ. 70 à Ðù ÐÖ. Ôå ƒ Ð ÙÜ ÀÙÔÓÄÑáàÀÐ±Ò ÀÐ Ñ ÐÔÀÐÕ Ð ÙÜ ªÙ Ð ý Ð Ù ÙìÓÀÙ. ÀÐÈÐþÀÙÓ ÙÃÊÐÀйÐÔî»Ñõ о Ð ÀÐ Ñ ÐÔ³ÙêÓÀÙ. ÇõÓ À٠ЪÙÓÆý Ù.: ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, ƒàð ÐÔ ½ Ó ÀÙÔÓÄÑáÀÐ±Ò ÀÐ Ñ Ð Ù ¹ÐԻРÙÖÓ ÐÀÑ ÐÔ³Ðê Ù? ƒå ÀÐÔ ÐÜÏ Ù ÐÔÀÐÕ Ð ÙÜ ÀÐôÀÐÊÙë ÀÐ Ñ Ð¾ÙÓ Ñ ÐÔ³Ðê Ù. ÆÛ Ñà ÐÔ ¾ÙÓ ÐÔ, ÊÑî¹Ð Ð ÀÐÔ¹Ù ¾ÙÓ ÐÔ, ÐÔ ÐÔÔÀÐ ºÓ ÐÔ ¾ÙÓ ÐÔ, ªÑõÿô ý ÐÎйÙîà ÀÐ Ñ Ð¾ÙÓ ÐÔ. ƒ Ðô Ðù ÐÔ: ÀÐ Ñ ÙÖ. ÇõÓ Ù. ƒ¾ Ð ÐÔ Ð Ðõ: ÀÐ Ñ ÙÖ ÐÔ³ÙêÓÀÙ ÐÔ ÌÙÓÏ ÙìÓ¹Ù. 2 5

26 »ÐõÆÙî ÊÐ Ùô: 388(4502) ³Ðê Ð ÐÎйÐÔî ÐÎйÐÔî à Рêêðäñ Ð êêðäñ Ù 2 6 ÇõÓ Ù.. ¾ÙÖӻРÐÔô: ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, ³Ðê Ð Ð Ë Ñì Ù. ÄÑ Ù ÌÙÓ Ù ÙÃÊÐ ÀÐ Ñ ÐÔ³Ðê Ù Š ÐÔ ÙÖ³Ñê ÐÔ³Ðê Ù. 94(c) ÐÔÅ Ôå 12,993 ƒ þ ÐÎÐÔ ½ ÀÙ. ÀÐ Ù Ù Ð Ñ ÐÖ ÌÐ ÐÔܻгÐõ ÙÖ«åÃ. Ñ Ð± ¹Ù ÐÔ ÙÓÏ Ù. Ñ Ð± ÌÙÓÏ Ñì Ù. Ë Ó ÐØ Ð Ñ Ð ƒ þ ÐÎлРÇÓù٠ÀÐ Ñ ÐÃÔ Ð Ñ ÐԻРÁÓ Ðù Ð Ð ÀРлР٠ÐÔ ƒìðþ³ù ÐÔÀл ÐÄѹÐÔ¾ ÐÁ ÐÎйÐÔî ÐÔ ÐÔ Ë ÊÐÀÙÓþ Ñ ÐÔþ ¹Ð ÙÊÐÔÀÐ ÌгРÐÅ ÐÔ³Ðê Ù. ÌÐ ÐÔܻгÐõ ÐÎйÐÔî Á³Ð ÊÐÃÔ ÐÀÐ Ù Ù ƒàð ÑÆÐÁ Ù Š ÐÔ ÌÙÓÎÐÔ³Ñê Ù. ÀÐ ÐÔ ÀÐ Ñ ÐÔ³Ñê Ñ Š ÐÔ»ÐõÆÙî. ƒ Ðô Ðù ÐÔ: ÀÐ Ñ ÐÔ³Ñê Ù ÙÓÏ. Ù Ð Ù Ð Ñ ÐÔ ÄÑ Ù ÐÔ Ñ ÐÔþ ÐÇþ ÐÎÐÔ Š Ð ÐÔ ÐÎÐÔ ªÙõÿÚº ý ³Ù Ù ÐÔ ÙÖ ÐÔ ½ Ñì Ù. ¹ÐÔî ÀÙÔÓÄÙ Ñ ÙÖÓ Ñ ÐÔ³Ðê Ù. Ì٠РоÙÓ. ÇõÓ Ù.. ¾ÙÖӻРÐÔô: ÐÔ ÌÐ ÐÔܻгÐõ ÙÖ ÐÅÃÀÙ Ð Ù... ƒ Ðô Ðù ÐÔ: ÀРѹÐô ÀÐÔÔ ô ÀÐÔ õ ÐÎÙ, 94(c) ÌÐ ÐÔܻгÐõ ÙÖ ÐÔÀÐÕ ÐÔ Ù ÐÔà РÙÜ ÐÔ ÑÃÁÔ ÌÑ ŠÃ Ð Ù ÙÖ ÐÔÀгÐÌÐ ÙÃÊÐ ÀÐ Ñ. ÇõÓ Á. ÊÐÔºÄý ÐÔÀÐ Ñ ý : ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, 94 (c)(c) ¹ÐÖ ƒèùå. ÇõÓ Ù.. ¾ÙÖӻРÐÔô: ÐÔ¹ÑÀв٠ÙÖÓÈÐ²Ù Ð Ñ ÐÔ³Ðê Ù. Ð ÑÀÐ ÙÃÊÐÀÐ ÀÐ Ñ ÐÔÀÐÕ Ã. ÇõÓ Á. ÊÐÔºÄý ÐÔÀÐ Ñ ý : 94(C) ¹ÐÀÐ Ù ¼ ÓÊý Ð ÀÙÔ ÀÐ Ñ Ð¾ÙÓ Ù ÐÔ ÐÎÙ Ð ¾Ñ ÐÔ ÐÖ»ÑÂԹг٠ÀÐ Ñ ÐÔ³ÙêÓÀÙ ÐÔ ÊРйРÐÅ ¼ï ÙÖ Ðì ÐÔ. ÀÐ ê¹ðàð Ù Ù ÙÓÆÐ ÌÙÖ Ð ½ ÐÅÃ. 6,000, 7,000, 10,000 ÐÖ. Ð ÔåÀгÐÌлРËë Ù.

27 ƒ Ðô Ðù ÐÔ: Ð ¹Ñ Ù Š Ð Ù, Ð Ñ ÐÔ ÊÐœÀÐ ÐÔ ÌÐÔÈÑ Ã Ù ÀÐÔ¹Ù ÐÔÅ Ñì Ù. Ð Ù ÙÓÏ Ñì Ù, ¹Ñ¹ÐÔ ƒ¹ðôàðô ÙÖ«å ÙìÓ¹Ù. ÐÔ ÀÐÔÖþ ÐÖ³ÐÀÑ Ð ÊÐÀÐÔÊÙô Ù. ÀРѹÐô ÀÐÔÔ ô ÀÐÔ õ ÐÎÙÓ Ð ÙÜ ¹Ñ Ð ÐÖ ÐÔ º þèðåàñ лРÌÑ Ð Ð ÐÔ ÙÖÎÐü¾ÙÓ ÐÔ. ÇõÓ Ù.. ¾ÙÖӻРÐÔô: ÐÀÐ Ù Ù ÊÐÀÐÔ ÐÔ ÌÙÓÏ Ñì Ù. ÐÔ¹ÑÀв٠ÙÖÓÈв٠Р٠ºÓ ÊÐͳ٠½ ÐÔ ºÓÀÐÕ ÌÙÓ Ù ÙÖÎÐ Ù ÌÐ ÐÔܻгÐõ ÙÖ ÐÔ êó? ÈÐÔå ¾ÙÓ ÀѾÑì Ð Ñ Ù ÀгÐþ¹Ù ÀÐ Ñ ÐÔ ê Ñì Ù ÐÔ ¹Ð¹Ðî»ÐõÆÙî. ÊÐ Ñþ Ð º Ùì ÀÐ Ñ ÐÔ ê Ù Š Ð Ù ŠÃ ÐÖ ÎÐÔ êó. ÙÓ¹ÐÔ º Ùì ÀÐ Ñ ÐÔÀÐÕ ÙÖÓ ¹ÙÖî ÐÔ ÀÐ Ñ ÐÔÀÐÕ ÙÖÓ? ³Ð ÐÌÐ ÀÐ Ñ ÐÔ ê Ñì ÐÃ. 12,000ƒ þ ÐÎÐÅ Ð ÐÖÜ ÌÐ ÐÔܻгÐõ ÙÖ ÐÅÃÀÙ Ð Ù ÌÙÓ Ù? 2 7 ÇõÓ ÐØÈÐé ¾ÙÚ ÙÓ Û Ð( ÀРѹÐô Ð Ñ ÐÔ ÊÐœÀРлРÐÀÑ ) ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, ÀРѹÐô ÊÐ ÐÊÐô Ð ³Ñê ÐÔ Ð ÀÙÔÓ Ù Ù ÐÔ ÁËêÓ±þ ÑËê ÀÐ Ñ Ù. ÀÙÖ ÐÃÔ 30 X 40, 1200 ƒ Ù ËÓÁÔ³ÐÀÑ ³ÐÔê. ƒ йÐÔî ÊÐ ÐÊÐô Ð ³Ñê ÐÔ Ð ÀÙÔÓ Ù Ù ÁËêÓ±þ ÑËê ÀÐ Ñ ƒ þ ÊÐÅÊÐÅ ÙÜ ÊÙ½ ý 2015 ÐÀÐ Ù Ù ÑÄÑÀÐ ÑÆÐÀйÐÔî ÁÊÐê в٠ÀÐ Ñ ÙìÓÀÙ. ³ÐÀÐÔ ÐÖ ÙÖ ê Ù ƒ ÐÔ. ƒ þ ÊÐÅÊÐÔÀÐÕ Ð ÙÜ ÊÙ½ ý 2015 ÐÀÐ Ù Ù ³Ñ Ó Ð¹ÐÔî ÁÊÐê в٠ÀÐ Ñ ÐÔÀÐÕ Ð Ð ¹ÐÔî ƒ þ ÐÎÐÔ ½ ÐÔ êàù. ÀÐÔÔ ÐÔ / /7 /H RV / PS ƒ Ðô Ðù ÐÔ: - ÀРѹÐô ÊÐœ ÀÐ Ù ÐÔ ºÁÔÈÐ ³ÑÏ. ý.. ¼. ý. ÊÐœÀÐ Ù ÐÔ ºÁÔÈÐ ¹Ñ¹ÐÔ ÌÙÓ ÎÐÔÀÐ Õ Ð¹Ð Ôî ÙÓ Ï Ë ÙÖ Ï ü. 94 Ë Á Ñ Ð ÐÅ ¹Ñ¹ÐÔ ÐÔ ÀРѳйÐÔî ÌÙÓ ÎÐÔ³Ùê Ó ¹Ù ÙÓ Ï. ¹Ñ¹ÐÔ ¹Ð¹Ðî ³ÑÃÖ ¹ÐÅ ÐÔ ÀÐôÀÐÊÙë ÐÔ¹ÐÔî ÀÐ Ñ Ùì Ó ¹Ù. Å ¹Ñ Ù ÙÔ Ð Ù ¹ÐÀÐÔó ÌÐÏ ü ¹Ð Ù Ð ÑÀÐ Ñ Ð ÀÐÔ Ö Ñ ÐÔÀÐÕ ÐÔ, Ð ÑÀÐ Ñ Ð ÀÐÔ Ö Ñ Ð ÐÔÀÐÕ ÐÔ, Ð ÑÀÐÕ ÐÔ ƒ б ô, Á Ñ ÐÀÙÄÑ ƒàð Ù Ê Ð Ð Ñ ÙÖ ê Ã. Š Å Ñ ÐÁ Ù ÙÖ Ó ƒå ÀÐÔ¹Ù ÐÎйРÔî Ыå ÙÖ ÐÔ «å Ñì Ù. ƒ Ð ÑÜ ºÓ ÀÐÕ»Ðõ ³ÐÌÐËÓ ÄÑì ý Ù,»Ðõ ³ÑÃ Ö ¹ÐÅ.. ÀÐÔ³ÐÔê ³ÐÌÐÇ Ó ÄÑì ý ÊÙÓ ÙÖ ÐÔ»Ðõ»Ð Ñ ÐÔ

28 ÀÑô¼ê ÐÔÅ ¼... ÀÐÔ³ÐÔê Á. Š. ÊÙÓ ÙÖ ÐÔ»Ðõ ÑõÀÐÔ»Ð Ñ ÐÔ ÐÔÅ Ð Ñ ÐÔ ÑõÀÐÔ»Ð Ñ ÐÔ ÐÔ ÎÐ Ù ½ ÐÔÀÐ ÑõÀÐÔ Ð ÎÐ ÊÐ ÀÙþ ¹Ð ÑÆÙ ³Ù Ù ÐÔ ÙÖ ÐÔ ÊÐÀÙþ ¹Ð ÑÆÙ ÐÔÅ Ð Ñ ÐÔ Ð Ñ Ñì Ù,. ¼. Š Äý. Ñ ýþ¹ðàð ÐÔ, Š ÊýË ÐÔÀÐ ÐÔ, Š. ¼. Š Äý. Ñ ýþ¹ðàð ÐÔ, Í Ó Ù Ð Ñ ÐÔ Ð Ñ ÐÔ Š Éå Ñì Ù Š ÐÔ ºÓ ÀÐÕ ÀÐ Ñ ýþ ÀÐ Ñ ÙÖ Ð Ù ƒ РлÐõ Ñ Ð ÌÐ ÐÔܻгÐõ ÙÖ ÐÔÀÐ µð Ùà ÊÐÀйÐÔî ÀÐ Ñ Ð Ù ÐÔ Ùà ÊÐÀйÐÔî ƒ Ðù ÐÆÐ: ÊÐ Ð Ñ ÀÐ Ñ Ð ³Ñ ÐÔ ³Ðê Ù. à Ðì Ù ÐÔÀÐÕ Ã. Ð ¹Ñ¹ÐÔ ¹Ð¹Ðî Ùù Ó ³Ðõ ÐÅ Ó ÀÐ Ñ Ë ÐÔÀÐÕ Ð Ð Ð ¹Ð Ù ƒµðþàñ Ù. ºÓÀÐÕ Ó ÀÐ Ñ ÐÔÀÐÕ Ñ Ù ƒ Ð Ð ½ ÙÞ ÌÙÓ Ï. ¹Ñ¹Ð ³ÐÖ ¹Ð¹Ðî Ùù Ó ³Ðõ ÐÅ Ó ÀÐ Ñ Ùì Ó ¹Ù. ƒ ÙÓ Ó ÀÐ Ñ Ð Ù ÐÔ³Ðê Ù. Ð ¹ÐÔî Ùà ÀÐ ÐÔ ƒäù Ó Ñ ÐÔ ê Ñì Ù. ÇõÓ ÐØ ÈÐé ¾Ù Ú ÙÓ Û Ð: - ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, ³ÐÌÐÇ Ó ÄÑì ý ÐÀÐ Ð ¹ÙÓ ³ÐØ ³Ð ÐÅ Ù Ã ÊÐÀÑ ÐÔ ê Ù. ³ÐÌÐÇ Ó ÄÑì ý ÐÀÐ ÐÔ ¾ÙÓ Ù ÄÑ Ù Ð ÎÐ ÊÐÌÐ Ñ Ð ÙÖ Ù ÊÐÀÙþ ÀÐ Ñ ÊÐÔ ê Ñì Ù. Ñ ÐÄÙÓ ƒ þ ÐÎÐÔ ÁÄÙÓ Ð Ñ Ù. ¹Ñ¹ÐÔ ¾Ù ÐÎÐ Ö ÐÔ ÑõÀÐ Ñ ³Ð Ð ÄÙ Ù ÊÐÔê ÀÑ ÊÐœÀÐ¹Ñ Ùì Ó ¹Ù. ƒå ÐÔÖ ÊÐÌÐ Á³Ð в Ù Ð Ñ Ã. Á³Ð в Ù ÀÐ Ñ ÐÔÀÐÕ Ð ÙÜ ÐÔ Ñ ÐÔþ ÐõÀÐÔÀйÐÔî À Ð Ñ Á³Ð в Ù ÀÐ Ñ Ð¾ÙÓ Ù ÐÔ ¹ÑÀÐÕ ƒ йÐÔî ³Ð ÙÍ Ùì Ó ÀÙ. Š ÄÑ ÄÙ ÐÎÐÅ ÁÄÙÓ ÀÐ Ñ ÐÔÀÐÕ Ð ÙÜ Ùà ÊÐ Ð ¾ ÐÀÑ Ù. ÁÄÙÓ ÀÐ Ñ ÐÔÀÐ Õ Ð ÙÜ Ð ¾ ÐÀÑ Ñ Ð ƒ þ ÐÔ¹ÐÔî ÙÖ ÐÔÀÐÕ Ð ÙÜ ³Ñ Ó ¹ÐÔî ÀÐÔ³Ùê ÁÊÐê в Ù ÀÐ Ñ ÙÀÐÕ. Ð Ð ÊÑ ÀРѹÐôÀÑ ¹Ñ ÐÔ³Ðê Ù Ð Ù ƒ þ ÐÎÐ Ô ½ ÐÔÀÑ ÐÄÙÓ ÌÙÓ Ù ÁÄÙÓ ÀÐ Ñ ÐÔÀÐÕ Ù ÐÔ ƒàð ÐÔ ÀÙÖ ÐÃ Ô ƒ þ ÐÎÙà ÀÐ ½ ÐÔ ÐÅ, ÀÙÔÓ ÄÙ ÁÄÙÓ ÀÐ Ñ ÙÖ Ó ± ÀÙ ÐÔ ƒ йÐÔî Ôå ÙÖ Ñì Ù Ð ÀÐ Ñ ýþàð Ù ÐÖ ÊÐÀÐÔ ÐÔÁ Ù. Ê ÐÀÐÔ ÐÔ ÙÖ ÎÐ Ù ÁÄÙÓ À Ð Ñ ÐÔ³Ùê Ó ÀÙ. ƒ Ð ÐÅ Ð ÑÀÐÕ ÐÖ ƒ¹ðôàð ѹР¾ Ù Ó Ð. ½ ÌÐÎÐ ÀÐÈÐþ ÐÏ Ð Ðì µð ¾ÙÓ ÙÂÔ ÐÔ. ÊÐÔÀÐ Ñ ÐÔ 15 Ð 18 ÀÐÈÐþ ÐÎÐ ¹Ð ³Ð Ð ¹ÐÀÐÔó ÊÐ Ñþ Ð ½ Ð ÀÙÔÓ ÄÙ ½ ÐÀÐ ÐÔ Ð Ñ ÐÔ ÊÐ Ñþ ÁÔÓ º¹ÐÅ ÀÐԹ٠Ыå Ù Ö Ñì ÙÖ Ó ƒàð Ù ÐÔ ÌÐ ÐÔܻгÐõ ÙÖ ÐÔÀÐ µð ÎÙü ÐÔ Ùà ÊÐÀйÐÔî ¹ÐÀÐÔó ÊÐ Ñþ Ð ½ Ð ÀÙÔÓ ÄÙ Ð ¾ Ð ÀÐ Ñ Ùì Ó ÀÙ. ¹ÑÀÐÕ ÀÐ Ñ Ùì Ó ÀÙ Š ÐÔ ÌÙÓ Ï Ð Ù ƒ йÐÔî ÁÄÙÓ À Ð Ñ Ð¾ÙÓ Ù ÙÓ Ð¹ÐÔî ÀÐ Ñ Ùì Ó ÀÙ. ¾Ñ Ôå ÙÖ ÎÐÔü ÀÐÕ Ð ÙÖ Ü Ó ÊÐÜ Ð 2 8

29 Ðõ ¹ÑÀÐÕ Ð¹ÐÔî ÀÐ Ñ Ã. Ð Ð ½ ÙÞ ¹ÐÀÐÔó ½ Ðí ³ÙÂÔ Ù. Ð Ñ ÐÔ ƒ þ ÐÎйÐÔî ÌÑ Ñì ÙÖ Ó ƒ йÐÔî º ÐÔÀРѹÐÔÊÑ Ð»Ð Ç Ó Ã ¹Ù ÐÔ¹ÐÔî ÀÐ Ñ ƒàð º Ù ÌÐ ÐÔܻг ÙÖ ÐÔÀÐ µð Ùà ÊÐÀйÐÔî ÊÐ ÀÐÔ ÐÔ ÙÜ ÊÐ Ð Ñ ÀÐ Ñ ÐÔ³Ùê Ó ÀÙ. Ð ÐÅ Ð ÑÀÐ ƒ¹ðôàð ѹÐÀÐ ¾ÙÓ Ð. ÇõÓ Ù.. ¾ÙÖ Ó»Ð ÐÔô: - Í Ù ¹ÐÀÐÔó ÊÐ Ñþ ÐÁ Ñì Ð ¹ÑÀÐÕ ÀÐ Ñ Ðì ÙÜ Í ¹Ð Ñ ô»ñã ÐÔ ¼ï Ù ÙÖ Ð Å Ã. ÇõÓ ÐØ ÈÐé ¾ÙÚ ÙÓ Û Ð: - Ð ƒàð ÐÔ ÙÖ å ÙÖ Ó å ÙÖ Ó ÙÖ ê Ã. Ð Ù ¹ÑÀÐÕ ƒàð йÐÔî ¼ïË Ùì Ó ÀÙ. ƒàð Ð ƒ¹ðô ÀÐÔ ÐÔ¹ÐÔî ³Ù Ù ÐÔ ÙÖ ÐÔ ¹ÐÀÐÔó Ê Ð Ñþ Ð ½ ÐÀÙÔÓ ÄÙ ÊРйРÐÅ ƒ¹ðôàùö Ó Ð¹Ù ÐÔ¹ÐÔî»Ð Ù ÐÔ ÙÖ ÐÔ ¹ÑÀÐÕ Ùà ÊÐÀйÐÔî ÀÐ Ñ Ùì Ó ÀÙ. йÐÔî à ÀÙ ÐÔ ÌÙÓ ÎÐÔÀÐÕ Ð ÑÜ ÐÔÀÐÕ Ã. Á ѹлРÈÐ ê ¹ÐÅ ºÀÐÔóÀÐ ÐÔ Á ÙÖ Ó Ð ÀÐ Ñ ºÅ Ë Ð ÐÔ. ÇõÓ Ù.. ¾ÙÖ Ó»Ð ÐÔô: - Ð Ñ ô»ñã ÐÔ ¼ï Ù ÐÔ¹ÐÔî ÙÖ ÐÅ Ã. ÇõÓ ÐØ ÈÐé ¾ÙÚ ÙÓ Û Ð: - Á ѹлРÈÐ ê ¹ÐÅ ºÀÐÔó»Ð Ðù ÐÀÐ ÐÔ Á ÙÖ Ó Ð ÀÐ Ñ ÐÔ ÀÐÈÐþ ³Ð Ù ÀÐ Ñ Ð ÐÔ. ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, Á ѹлРÈÐ ê ¹ÐÅ ÀРлРÐù ÐÀÐ ÙÓ Ð¹ÐÔî ÐÔ ÀÐÈÐþ ³Ð Ù ÀÐ Ñ Ðì ÐÔ. ÐÅ. Ð Í Ù ÐÔì ÌÙÖ Ó ÂÔ³ÐÔ, РоÙÓ Ñ ÐÔÀÐ µð Ùà ÊÐ Ð ½ ÙÞ ¹ÙÖ Ó ÙÖ Ó ±. ÇõÓ Ù.. ¾ÙÖ Ó»Ð ÐÔô: - ºÀÐÔó Ñ ô»ñã ÐÔ Ðì ÐÃ, ¹Ñ¹ÐÔ Ñ ÙõÊý Š ÐÔ ÌÙÓ Ï ÙÖ ÐÔ ƒàð ÙÓ Ð ¹ÐÔî ³Ð ÙÍ Ð ÐÔì. ÇõÓ ÐØ ÈÐé ¾ÙÚ ÙÓ Û Ð : - ½ ÐÀÐ Ù ƒ¹ðô ÐÖ Ã ÀÑ Ð¾ÙÓ Ù ÐÔ ¹ÑÀÐÕ Ñ¹ÐÖ ¹Ð¹ÐÔî ÐÔì»Ð ÀÐ Ñ ƒàð ÑÆÐ ÙÖ «å Ùì Ó ÀÙ. ƒ þ ÐÎÐÔ ÀÐ ê ÐÖ ÊÐÅ Ù Ð Ñ ÐÔ ê ÀÙ. ÊÙ ½ ýàð Ù ÐÖ ƒ þ ÐÎйÐÔî ÊÐÅ ÊÐÔÀÐÕ Ð ÙÜ ÊÐÀÐÔ ÐÔÁ Ù. ƒ þ ÊÐÅ ÊÐÔÀлÐõ õ ÙÔ ÀÐÔÔ Ð ÐÖ ÐÄÙÓ ÁÄ ÙÓ ÀÐ Ñ Ð³Ð ÐÜ µð Ùà ÊÐÀйÐÔî ÀÐ Ñ ÐÔ³Ùê Ó ÀÙ. ƒ Ð Ð Å ÊÐ ÐÊÐô Ù ƒ¹ðôàð ѹР¾ÙÓ Ð. ÇõÓ. Š. ÀÙÖ Í Ó ÐÔÔ ì Ó ¹ý ¾ÑÀÑ: - ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, 94 ËË ÐÔÅ

30 ï ï Ðõ ü ï å ƒ Ðô Ðù ÐÔ: - ¹ÙÖ Ó, ÊÐ Ã ³ÑÏ, ¹Ð¹Ðî ÀÐÔ¹ÐËú ¹ÐÅ º Ù ÙÖ Ó ƒ ÐÔ ºÀÐÔóÃ Ö Ù. ÊÐ Ã ³ÑÏ. ¹Ð¹Ð Ù ÙÖ ê Ù, ¹Ñ ÐÔ³Ðê Ù, ÌÙÖ Ó ÐÔ³Ðê Ù ÐÔ. ƒ Ð ÑÜ ÙÔÓ ý ¼ ý ÀÐÔ õ ÐÎÐÔ ÀÐÔ³ÐÔê Ð Ñ ÐÔ ÊÐœÀÐ ÐÔ ÐÔÏ ³ÐÔ Ù Ö ÐÔ ÐÔ Ê ÐÖ ³ÐõÀÐ ¹ÐÔî Рй٠ÀÐ Ñ Ð¾ÙÓ ÐÔ. йÐÔî ÀÐ Ñ Á. Š. ÀÐÔ³ÐÔê ¼... Ñì ÐÄÑ ƒàð ÐÔ»Ðõ Ñõ ÀÐÔ ÙÜ ÌÙÖ Ó Ð Ñ ÐÔ Ð Ñ ÐÔ Ð ÑÀÐ Ð ÑÀÐ ÊÐÀÙþ ¹Ð ½ ý¹ðå ÀÐԹ٠Ыå ÙÖ Ñì ÙÖ Ó ƒ Ð ÙÜ ÀÙÖ Ó ÐÄÙÓ ÌÐ ÐÔܻгÐõ»Ð Ù ÐÔ ÙÖ Ðì Ù y es Š ÐÔ t ick ÀÐ Ñ ÙÖ Ï ü. ÌÐ ÐÔܻг à ÙÓ ÌÙÖ Ó Ð Ù ƒàð Ð Ô Ð Ñ ÐÔ Š ÐÔ ÐÔ Ð Ô³ÐÔ ÀÐ Ñ ÙÖ Ï. ƒàð ÐÔ ƒ þ ÙÖ Ð Ðì ÐÖ ÐÖ Ð ºÓ ÀÙÓ ƒ þ ÐÔ¹ÐÔî ³Ù Ù ÐÔ ÙÖ ÐÔ ƒ йÐÔî pro ces s ÀÐ Ñ ÐÔ ÊÑ Ð¹ ÐÔî ÀÐ Ñ. Ù Ð Ù ºÓ ÀÙÓ ÀÐ Ñ Ôå ÌÙÖ Ó ì Ó ÐÃ Ð Ñ ÐÔ Ñ¹ÐÖ º¹ÐÅ ÊÙ Ðù ¹ý 192, ƒ Ð ÐÅ º Ù, ƒ Ð ÑÜ ³Ð Ð ÐÔÁ Ôå ÙÖ ¹Ù»Ð Ðù ½ ÐÔ ÊÑ ÐÔÔ³Ñê ¹Ù, ƒàð¹ðô ½ ÐÔ ÊгÐê µð Ñ Ð Ð ÀÙÔ Ó ÄÑ Ð ÐÖ ƒàð¹ð ÌÐ Ü ÐÅ Š ¹ÐÔîÀÐÕ Ð ÙÜ ÊÐ ½ Ð»Ð å ³Ù ºÓ ÀÐÕ ÀÐÔ³ÐÔê Ð Ñ ÐÔ ÊÐ œàð ÐÔ ÐÔÏ ³ÐÔ Ð Ùþ ÀÐ Ñ Ð ÙÜ ƒ ÐØ ³ÐÀÑ Ð µð ÐÔ Ð Ö»ÐÀйÐÔî ÙÖ.»Ðõ Ñ Ð ÀÐ Ñ. ƒàð ÐÔ ƒ þ ÌÑ Ð Ðì ÐÖ ÐÖ Ð ºÓ ÀÙÓ ƒ þ ÐÔ¹ÐÔî ƒàð лР٠ÐÔ ÙÖ ÐÔ ƒàð Ù ÌÐ ÐÔܻгÐõÀйÐÔî ÙÖ ÐÔÀÐ µð Ùà ÊÐÀйÐÔî ÀÐ Ñ. ÇõÓ Ù. Ç ÀÐÀÐÔÖ þ: ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù,»Ð õ ÑõÀÐ Ô ÐÅ ½ ÙÞ ª ÑÀÐ ý, ª ÑÀÐ ý ÌÙÖ Ë ÌÙÓ ÎоÙÓ ÐÔ. Ù Ð Ù Á Ñ Ð Ð ½ ÙÞ ÊÑÀРѹÐô ¹Ð Ù ÙÖ ³Ñê оÙÓ ÐÔ. ÇõÓ. Š. ÀÙÖ Í Ó ÐÔÔ ì Ó ¹ý ¾ÑÀÑ: - ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, 94 ËË ½ Ù Þ ÐÖ Ð ÊÐ Ã ÌÙÓ ÎоÙÓ ÐÔ. ƒ Ðô Ðù ÐÔ: - ¹Ñ¹ÐÔ Ñ ÐÄÙÓ ÌÙÓ Ï Ùì Ó ¹ÐÅõ. ¹Ñ¹ÐÔ Ñ ÐÄÙÓ ÌÙÓ Ï Ð ÌÑ Ù ½ñ ÐÖ ÊÙÓ ÐÔ Ê ÐÖ Ð¹Ù ÐÔ¹ÐÔî ÊÐ Ñþ Ð Ð ÌÙÖ Ð ÊоÙÓ ÐÔ. ÀÙÖ ÐÃ Ô Ð Ð ½ Ù޻ЫÀÐ Ñ ÐÔ³Ñê Ù. Ñ ÐÄÙÓ ƒ þ ÙÖ «å Ð Ù ÊÐ. ÐÔ ÀÙÓ ÎÙ ƒ þ ÙÖ Ð Ðì Ù ƒàð ÙÓ ƒ þ ÐÔ¹ÐÔî ³Ù Ù ÐÔ ÙÖ ÐÔ ÀÙà РРÐÔì ÀÐ Ñ Ð¾Ù Ó ÐÔ. Ù Ð Ù ºÀÐÔ Ù 94 Ë ÙÖ ê Ù ³Ñ¹Ù. 30

31 31 Ð Ù Ù ÇõÓ ÐØ ÈÐé ¾ÙÚ ÙÓ Û Ð: - ÌÛ ÐÔ. 94 Ë ÀÐÔ³ÐÔê 94 Ë Ë Š Ð ÐÖ Ù. ÇõÓ. Š. ÀÙÖ Í Ó ÐÔÔ ì Ó ¹ý ¾ÑÀÑ: - ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, 94 ËË ÐÔÅ Ñ Ð Ð ÁËê Ó ± þàð¹ðôî ÌÙ ÐÔà. ÀÐ Ñ Ð¾ÙÓ Ñ Ù. ( ÙÖ Ðà ) ƒ Ðô Ðù ÐÔ: - ºÓ ÀÙÄÑ Í Ó Ù ª Ñå ÌÙÓ Ï Ð Ù ÌÙÓ Ù. ºÀÐÔó»Ñ«þ ÁÔÓ«ý Ð Ù ÐÔÔ³Ñê ÐÃ. ƒå ÙÓ ÀÐà ÐÌÑ ÐÔ ÐÔ ÙÖ ÐÔ ÌÙÖ Ó ÐÔ ê Ó ÙÓ ¹ÐÔ. ƒäù Ó ¹ÐÔ ÀÐ Ñ³Ð¹Ñ ÐÔÀÐÕ Ð ÙÜ ÌÙÖ Ó Ð¾ÙÓ. ÀРѹÐô ÊÐœÀÐ Ù, Ñ ÐÄÙÓ ¹Ñ¹ÐÔ ºÀÐÔ Ù ÌÙÓ Ï Ù¹ÐÄÑ, Ó ÀÐ Ñ. ý.. ¼. ý. ÀÐÔ õ ÐÎÙ, ºÓ ÀÐÕ ÀÐÔ³ÐÔê ÙÁ¹ÐÔô ÁÔºÊ Ðå ý ÊÙÓ ÙÖ ÐÔ ¹Ñ¹ÐÔ ÌÙÓ Ï Ð ³Ù ÀÐ Ñ.»Ðõ ÑõÀÐÔ ÐÅ Ð Ñ ÐÔ Ð Ñ ÐÔ ÀÐԹ٠Ыå Ù Ö Ñì ÙÖ Ó ƒàð Ð Ðì ¹ÐÔî ¹Ð ÑÆÙ ÐÔÅ ÐÔ ÐÔ³ÐÔ ÀÐ Ñ Ð¾ ÙÓ ÐÔ. ÌÐ ÐÔܻгÐõÁ Ðì Ù ÌÐ ÐÔܻгÐõÁ Ù ÙÔ ÐÔ ÀÐ Ñ ýþ ÀÐ Ñ. à Ðì Ù ƒàð Ð ƒ þ Ðì Ù ÎÙü ÐÔ ÐÔ, ƒ þ à Ðì Ù ƒ þ ÐÔ¹ÐÔî ³Ù Ù ÐÔ ÙÖ ÎÐü ¾Ù Ó ÐÔ. ¹Ñ¹ÐÔ Ñ Ð ÄÙÓ Ð¹ÐÔî ¹Ð¹Ðî Ùù Ó ³Ðõ ÐÅ ÀÐ Ñ Ùì Ó ¹Ù. ÇõÓ Ù.. ¾ÙÖ Ó»Ð ÐÔô: - ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, Ñ Ð ÄÙÓ ¹Ñ Ð Ð Ù ÐÔ ¹Ñ ÐÀÙ ÐÔ ÀРѹÐô Ê œàð ÐÔ ÌÙÓ Ï «å Ñì Ù. ÐÔ ÀÙÓ ÎÙ Ð Ô¹ÑÀÐ ² ÙÖ Ó ÈÐ²Ù Ð Ñ Ð Ù ÀÐ ÐÔ ¹ÐÖ Ù Ã ÊÐÀйÐÔî ÀÐ Ñ ÐÔÀÐÕ Ã. ÐÔ Ð Ð ƒ ÀÐÔ ¹Ñ ÐÀÙ ÐÔ ¹ÐÔ ÌÙÓ ÎÐÄÑ Ù ÙÖ Ó ƒ йÐÔî ³Ù Ù ÐÔ. ÌÐ Ð ÔܻгÐõ Š à ÐÖ ÙÖ Ð¾ÙÓ ÐÔ. Ð Š ÈÐÔå ¹Ð Ù ÌÐ ÐÔܻгÐõ ÙÖ ÐÔÀÐÕ Ð ÙÜ ÐÔ³Ðê ÙÖ Ó ƒàð Ùà ÐÖ ÌÐ ÐÔܻгÐõÀйÐÔî ÙÖ ÐÔÀÐ Ùà ÊÐÀйÐÔî ÀÐ Ñ. ÇõÓ ÁÆÙ Ó ÆÐ Ð ÌÙ Ð Ù Ñ ÙÓ : - ¹Ñ ÐÀйÐÔî e x t end ÀÐ Ñ ÐÔ³Ùê Ó ÀÙ Š ÐÔ ÀРѹÐô ÊÐœÀÐ ÐÔ ÌÙÓ Ï ÐÅ. ƒèðå ÙÜ ÀÐÔÔ ÐÔÌÙÖ Ó ÐÔ³Ðê Ù. ÇõÓ ÐØ ÈÐé ¾ÙÚ ÙÓ Û Ð: - ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, ƒ þ ÐÎйÐÔî Ë Ó Ñ Ð ÀÐ Ñ Ð ÀÙÔÓ ÄÙ ¹ÐÀÐÔó ÀÙÖ Ðà ¹ÙÓ ÐÔ ¹Ù Ð Ù ÙÖ ¹Ù ÐÔ ³Ñ Ó ¹ÙÖ ÎÐ Ù ÁÄ ÙÓ ÀÐ Ñ Ð³Ð ÐÜ µð ÐÔì. ÐÔ ¹ÐÀÐÔó ½ Ðí ³Ù ÐÔÖ ÐÖ Ð Ù. ÐÔ ÐÅ Ã ÀÙ Ð µð ÊРо Ðþ ÐÅ ¹Ñ Ð ÐÖ ÀÐÔ Ðô ÐÅ ÐÔ¹ÑÀв ½ ÐÔ ƒµðàñ Ð ÑÀÐÕ ÙÓ ¾ÙÓ Ù Ñ Ð ± ÐÖ Ü ÐÅ Ã ÀÙ Ð µð ÊРо Ðþ ÐÅ

32 ƒ йÐÔî ÁÄÙÓ ÀÐ Ñ ÐÔÀÐ Õ Ð ÙÜ ÌÙœà Ù Ê ÐÀÐÔ ÐÔÀйÐÔî Ù Ö ÐÔ³Ùê Ó ÀÙ. Ð Ù ÐÄ Ù Ó ÊÐÀÐÔ ÐÔ ÙÜ ÊÐ ½ Ð»Ð å ³Ù Á¹ÑÂÔ ÐÔ¹ÐÔî ÙÖ å Ù ÐÔÀÐ Ùà ÊÐÀÐ ÐÔÀÐÕ Ã ÀÙ¹ÐÔîÀÐÕ ÐÔ ³ÐÀÐÔ ÐÖ ÙÖ ê Ù. ÐÔ Ð Ð ÊÐ Ðô ÙÜ ƒ ÀÐÔ ¹Ñ Ð Ð ½ ÙÞ ¹ÐÔ ÌÙÓ ÎÐÄÑ Ù ÙÖ Ó ƒ Ð ÙÜ ÊÐ Ðô ÙÜ Á¹ÑÂÔ ÐÔ¹ÐÔî ¹ÑÀÐÕ ÙÖ Ð³Ð ÐÜ µð»ðõæùî ÙÔÓ Ã. ¹ÐÀÐÔó ÐÔ ÙÔÓ ¹Ù Ð Ù ³Ñ Ó ¹ÙÖ ÎÐ Ù ÀÐÕ ÐÎйÐÔ î ÁÄÙÓ ÀÐ Ñ Ð³Ð ÐÜ µð ÐÔì. ƒ Ðô Ðù ÐÔ: - ÀРѹÐô ÊÐ œàð Ù, Ð ÑÀÐ ÊÐÀÐ Ñ Ð ¹ÑÀÐÕ ½ Ùì Ó ÀÙ, йÐÔî ¹ÙÖ Ó Ùì Ó ÀÙ Ó Ã ÀÙ Ó, Ð ºÓ ÀÐÕ Å ÐÔÀ ÐÕ ÐÔ ¾ÙÓ Ù, ºÀÐÔó ˆ ¹ÐÅ ÐÔÀÐÕ ÐÔ ¾ÙÓ Ù, ÇõÓ ÐØ ÈÐé ¾ÙÚ ÙÓ Û Ð: - ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, ¹Ð¹Ðî Ùù Ó ³Ðõ ÐÄÙÓ 4 ÊÑÁ Ð ƒ þ ÐÎйÐÔî ¹Ñ¹ÙÓ ÌÑ Ë Ùì Ó ¹Ù. ¹Ñ¹ÐÔ ca m paign ÀÐ Ñ ƒ þ ÐÎйÐÔî ÌÑ Ë Ùì Ó ¹Ù. ƒ Ðô Ðù ÐÔ: - ÊÐ. ÌÑ Ñ Ð Ù ÊÐÀÐÔÊÙ ô ÐÔ¹ÐÔî ÀÙ Ö ÐÃ Ô ½ ÙÌÐ Ë. ÇõÓ. Š. ÀÙÖ Í Ó ÐÔÔ ì Ó ¹ý ¾ÑÀÑ: - ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, ¹Ð РлÐõ ÙÓ ÆÐ Ð ÎÐÅ ƒ þ ÐÎйÐÔî»Ð Ù ÐÔÔÀÐÕ Ð¹ÐÔî ¹ÐÔî s t art ÀÐ Ñ Ã. ƒ Ð Ð ½ ÙÞ Ð ÐÔÁ Ôå ÌÙÓ ÎоÙÓ ÐÔ. ÇõÓ ÐØ ÈÐé ¾ÙÚ ÙÓ Û Ð: -ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, ¹Ð ÐÏ Ù ÀÐ ÑÍ ÙÖ Ð³ÙÂÔ Ù. ¹Ñ¹ÐÔ ÊРйРРÀÐÔÖ Ã Ð ÆÑÊÐ Ð Ð Å Á¹Ð ÀÐ Ñ ÙÖ ÎÐÔü ³Ùê Ó¹Ù ÇõÓ ÀÙÚ. Š Êý. Á. гÑê : - ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, ºÓ ÀÐÕ Ð ÌÙÓ Ï, ÑõÁÔ Ó ² Ñ ÀÐØ í ÊÐœÀÐ ÐÔ ÀÐÔ³ÐÔê Ð Ñ ÐÔ ÊÐœÀÐ ÐÔ Ê ÙÓ ÙÖ ÐÔ Í Ó Ù Í Ó Ù ÀÐ Ñ Š ÐÔ ºÓ ÀÐÕ Ð ÌÙÓ Ï. ÀРѹÐô ÊÐœÀÐ ÐÔ ÐÖ Ð ÀÐ Ñ ÐÔ³Ùê Ó ÀÙ ÙÓ ÌÙÓ Ï Ð ÐÔ. ƒ¹ùó Ð ÁÈÐ ÐÔ ÐÎÐÅ Ñ ÐÄÙÓ ³ÑÀÐÕ ÊÐ Ñþ Ð ÙÜ ÊÐÖ Ð¹Ù ÐÎй ÐÔî ÙÖ «å ì Ó,»Ðõ Ñ Ð ÊÐ Ñþ Ð Ð ÀÐ ÐÔ ³Ð ÀÑ ÐÔÖ ÀÐ Ñ ÐÔ³Ùê Ó ÀÙ ÐÔ ÐÖ Ð ÌÙÓ Ï Ñì Ù. ¹Ñ¹ÐÔ ºÀÐÔ Ù ¾ÙÓ Ñ Ð Ù Ð ÌгÐÔê»Ð«å ÙÖ ÐÔ³Ùê Ó ¹Ù, Ð ÑÀÐÕ Ð¹ÐÔî ƒ Ñ ÐÎÐÔ ÀÐ Ñ Ã. ÊРйРÐÅ ÀРѹÐô ÀÐÔ õ Ð ÎÐÔ ÙÖ ÐÔÀ Ð ÌÙÓ Ï Ù ÐÏ Ù ÊÐ ½ Ð»Ð å ³Ù Ð ÑÀÐÕ ÙÓ ÐÔ ÙÓ ÆÐ, ÊÐÔ³ÙÖ ê Ó ÄÙ ÐÎÐ ÐֻРÐÅ ƒ Ñ ÐÏ Ù ½ ÐÔÀÐÕ Ã. ¹ÑÀÐÕ ƒ Ñ ÐÏ Ù ÙÓ Ï Ð Ù ƒ Ñ ÐÎÐÔ ÌÙÓ ÎÐÔ³Ñê Ù, ÊРйРÐÅ ÀРѹÐô ÊÐœÀÐ ÐÔ ÌÙÓ Ï Ð½ ÌÐÔ ÐÔ, Ð Ù ¹Ð ÀÐÔ ÙÓ ¹ÐÔ Å ³Ð ÐֻРÐÅ Ð Ð ½ ÙÞ ½ à ÀÙ ÙÓ ÌÙÓ ÎÐÔÀÐÕ ÐÔ. ÀÐ ê ÐÖ ÐÖ Ð ÊРйРРŠ³ÑÀÐÕ ÙÖ å ÊÐÖ Ð¹Ù ÀÙÔÓ ÄÙ ÀРѹÐô 32

33 ê ê ê ÀÐÔ õ ÐÎÐÔ ÌÙÓ Ï ÐÔÀÐ µð ÐÔì, ÀÐ ê ÐÖ ÐÖ Ð Å ³ÐÀÑ ÙÓ ÆÐÀÑ, ÊÐÖ Ð ¹Ù ÐֻРÐÅ ƒ Ñ ÐÏ Ù ½ Ã. ƒ Ðô Ðù ÐÔ: - гÑê ÐÀÐ Ù, ºÓ ÀÐÕ ÐÔ Ùà ÊÐ ÀÐ Ñ. ÊÑÀРѹÐô ÐÏ ³Ð Ð ½ ÙÞ Ð Ùþ Ð Ñ ÐÔ³Ðê ÐÃ. РйÙîà ÀйÐÔî Š ê ÌÙÓ ÎÐ¾Ù Ó ÐÔ. ÇõÓ ÀÙÚ. Š Êý. Á. гÑê : -ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, гѹÙÓ ºÓ ÀÐÕ ÌÙÓ Ï. 94 Ë ¹ÐÅ ƒ þ ÌÑ Ã Ðì ÐÖ ÐÖ Ð ƒàð Ð ƒ þ ÐÔ¹ÐÔî ¼... ³Ù Ù ÐÔ ÙÖ ÎÐü ¾ÙÓ ÐÔ Š ÐÔ ºÓ ÀÐÕ ÌÙÓ Ï. Ð Ð ½ ÙÞ ÐÔ ÊÐÔ³ÙÖ Ó ÄÙ ÐÔ¹ÐÔî ÐÎÐ ÔÍ ÊÐÔÀÐÕ Ð ÙÜ Ó ¹Ð ³Ù. ÊРйРÐÅ Ð Ð ½ ÙÞ Ð Ùþ Ð Ñ Ù Š ÐÔ ÊÐÔ³ÙÖ Ó ÄÙ ÐÎÐÔÍ Ê Ð½ ÌÐÔ ÐÃ. ÇõÓ «.. ÐÔ Ð Ðõ( ѹÐÖ ¹ÐÔ ÀÐÔ³ÐÔê ÊÐ ÊÐ Ó ÐÔ ÀÐôÀÐÌÑ Ð ÐÎÐ ÊÐœ ÀÐ ÐÔ) : - ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, 94 Ë, 94 ËË Ù ÊÐ ½ Ë Ð ³Ù Ñ ÐÄÙÓ ¹ÙÖ Ó«¼ ÙÓ Æйý Ù. Š à Р٠ÐÔÅ ÐÔÖ ƒ¼ ÙÓ Æйý ÙÖ ÐÔÀÐÕ Ð ÙÜ ƒàð ÑÆÐ ÀÑ Ù. Ð Ð ÙÜ ÐÔ l as t dat e Ù. l as t dat e ÀÐ Ù ÐÖ appl icat io ns ½ ÐÔ³Ðê Ù. ƒ Ñ Ð ÀÙÔÓ ÄÙ ÁÄÙÓ ÀÐ Ñ Ð¾ÙÓ Ñ ÐÔ³Ðê Ù. ÁÄÙÓ ÀÐ Ñ ÐÔÀÐÕ Ð ÙÜ Ó ¹ÐÖ t im e l im it ÌÑ Ã. ƒ þ ÐÔ¹ÐÔî ÌÑ ÙÖ ÎÐÔü ÀÐÕ Ð ÙÜ ÀРѳÐõ t im e ÙÖ «å гРÐÜ µð ÐÔì. ÇõÓ Á. ÊÐÔºÓ Äý ÐÔÀÐ Ñ ý: - ÀРѹÐô ÊÐœÀÐ Ù, Ð ÎÙ Ð ÊÑ fees Ð ÀÙÔ ÀÐ Ñ ÐÔ³Ùê Ó ÀÙ ÐÔ ÊРйРÐÅ ¼ï ÙÖ ì Ó. Ð Ð ½ ÙÞ Å ÐÔÀÐ Ù ÐÖ ÊÐÔ³ÙÖ Ó ÄÙ, ÙÓ ÆÐ Å ³Ð ÐֻРÐÅ ½ ÐÅ Ã. ( ÀÐÔÔ ÐÔ) 33»ÐõÆ Ùî ÊÐ Ùô : 38 8 ( )( ÀÐÔÔ ÐÔ) ƒ Ðô Ðù ÐÔ : ÐÔ Ð Ùþ ÙÔÓ º ÐÔ? Ð Ð ½ ÙÞ Ð Ùþ ÀÐ Ñ ÐÔÀÐ Õ ÐÔ ÀÐÔÔ ôàñ Ù Š Р٠йÐÔî ¾ÙÓ Ù ÐֻРÐÅ ³Ð ÐÔ Ð Ùþ À Ð Ñ ÙÖ Ó ±.

34 34 ÇõÓ «.. ÐÔ Ð Ðõ : ¾Ù ÄÙ ÑËê Ð Ñ ÐÔÀÐÕ Ð¹ÐÔî Ð ÀÙÔ ÀÐ Ñ ÐÔÀÐÕ ÐÔ ƒ ÐÔ.... ÇõÓ. Š. ÀÙÖ Í ÐÔÔ ì Ó ¹ý ¾ÑÀÑ : 94 Ë Ë ¹Ð РлÐõ ÙÓ ÆÐ ÐÔì, Ð ÐÔÁ Ôå ÁËê Ó ± þ ÙÓ ý ÀÐ Ñ Ð¾ÙÓ ÐÔ. ƒ Ðô Ðù ÐÔ : ¾ÙÖ Ó»Ð ÐÔô¹Ð ÀÐ Ù, ÐÔÏ ³ÐÔ ÙÖ Ï ü ÌÙÓ ÎÐÔ³Ùê Ó ¹Ù. ÐÔ ÁÈÐ ÐÔ ÌÙÓÎÐÔ³Ùê Ó ¹Ù ÙÓ Ï. ÐÔ ÊÐÀÐÔÊÙô Ð Ô¹ÐÔî ½ ÙÌÐ ÊоÙÓ Ù¹ÐÔîÀÐ Ùá ºÀÐÔó ÌÐØ Ð ÐÔ ÐÅ Ðì Ù ƒ йÐÔî ƒ Ðù ÐÆÐ: Ñ Ù ÙÖ ÐÔÀгÐÌÐ Á Ñ Ð ÐÅ ÌÐ ÐÃ Ô Ñ õ»ðõ ÐÔ³Ðî ÀÐ Ñ. ÙÖ Ð³Ù ƒ¹ùó Ð ÊРо Ðþ ÐÅ Š ÐÔì ѱ Ô³Ðê Ù, ƒ Ð ÙÜ ¹Ñ¹ÐÔ ÌÙÓ Ï Ùì Ó ¹Ù. Ð ÐÔÁ Ôå йÐÔî ÐÀÐÔºË ÀÐ Ñ ÐÔ³Ùê Ó ÀÙ ÐÔ ÌÙÓ Ï. ÇõÓ ÐØ ÈÐé ¾ ÙÚ ÙÓ Û Ð : À РѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, Ð 3,63,0 0 0 ƒ þ ½ Ù, ƒ ÐÔ ÊÐÔÀÐÔó¹Ù ½ ÐÅ Ã. ÊÐ Ñþ Ð ÐõÀÐÔ ÙÚ ÙÖ Ðì Ð 3,63,8 0 7 ƒ þ Å ÐÔÀÐ Ù Ù ½ Ù. ¹ÐÔî ÊÙ ½ ýàð Ù Ù ÊÐÀÐÔ ÐÔ Ù. ¹Ñ¹ÐÔ Š Ä Ñ ÆÑÊÐ Ð ÐÃ Ö ÀÐÔ¹ÐÁ ÀÐ Ñ ÐÔ³Ùê Ó ¹Ù. ÐÔ ¹ Ð ÐÎÐ Í ³Ð ÙÜ ³Ð ÐÔÀÐÕ Ð Ð ³ÑÀÐÕ ÐÎÐÔ ³ÐÀÐÔó ³ÐÀÐÔ ó Ùù Ó ³Ðõ ÐÅ ÊÐ ê ³Ù Ù ÐÔ ÙÖ ÐÔ ¹Ð Ù ÀÐ ÑÍ Ã ÐÔÀÐ Ð Ù ÊÐ Ã ï ÀÐ ÑÍ ÐÔ¹ÐÔî ÙÖ Ë. ƒ Ð ÙÜ ÊÙ ½ ýàð Ù ÐÖ ƒ þ ÌÑ ÐÔÀÐÕ Ð ÙÜ ÊÐÀÐÔ ÐÔ Ù. Ð ÐÔÁ Ôå ƒ Ñ ÐÎÐÔ ÀÐ Ñ ÐÔ ÀÐÕ ÐÔ ÀÐ Ñ ÐÅ. ƒàð ÐÔ ÀÐ Ñ ÐÔÀÐÕ Ð ÐÅ Ð ÀÙÔ ÀÐ Ñ Ð½ ÌÐÔ ÐÔ, ƒ йÐÔî ¼ï ÙÖ ÎÐÔü ³Ùê Ó ÀÙ. ƒ Ð ÙÜ ¹Ð Ù ÎÙü ÐÔ Ñ Ð¾ÙÓ Ù Ð Ù ¹ÐÀÐÔó ÐÖ ÆÑÊÐ Ð Ñ ÀÑ ¾Ñì оÙÓ ÐÔ. ƒ þ ÐÔ¹ÐÔî ÌÑ Ë Ð Ù, ÀÐ Ñ ýþ ÎÐ Ð Ù ÁÄÙÓ ÀÐ Ñ ÐÔÀÐ ³ÐÌÐ Ùà ÊÐ ÀÐ Ñ ÐÔ³Ùê Ó ÀÙ. ƒ Ðô Ðù ÐÔ : ÂÔ³ÐÔ, ÊÑ ÐÔ. ( ÙÖ Ðà )

35 ÇõÓ Ù. ÇÀÐÀÐÔÖ þ : ÁÄÙÓ ý ƒ Û ªÙ ª ý ÀÐÔ³ÐÔê ¼ Ù ÀѾÑì ÙÖ åàùôó ÄÙ ¹ÐÀÐÔó ÁÔÓ«ý¹ÐÅ ¹ÐÔ Ñ ÐÔþ ÐõÀÐÔ ÀÐ Ñ Ð¾ÙÓ Ù ÐÔ ÐÔ³Ðê Ù, ƒ йÐÔî ÙÖ Ó Ã ¹Ð ÐֻРÐÅ ÊÐ Ñþ Ð ÐÀÐ ÐÔ ÀÐ Ñ Ð¾ÙÓ ÐÔ. ƒ Ðô Ðù ÐÔ : ¹ýÄÙÚ¹ý ÐֻРÐÅ, ÂÔ³ÐÔ. ÇõÓ Ù. Ç ÀÐÀÐÔÖ þ : ¹ýÄÙÚ¹ý ƒã, ÙÖ Ó Ã¹Ð ÐֻРÐÅ ÀÐ Ñ Ð¾ÙÓ ÐÔ. ÀÙÔÓ Ä Ù ƒ Ð ÙÜ Ñà ÁÔ ÐÔ¹ÐÔî ÌÑ ÙÖ Ï ü. ƒ Ðô Ðù ÐÔ : ÊÐ ÔÀÐÔó¹Ù ÐÔÏ ³ÐÔ ÙÖ Ï ü. ÇõÓ Ù. Ç ÀÐÀÐÔÖ þ : ƒàð Ù ƒ þ ÌÑ ÐÔÀÐÕ ÐÔ Ù Ö êã. ÇõÓ. Š. ÀÙÖ Í ÐÔÔ ì Ó ¹ý ¾ÑÀÑ : ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, ÐÔ ÊÐÀÐÔÊÙ ô Ù. ¹Ð ¹Ðî Ùù Ó ³Ðõ ¹Ð РлÐõ ÙÓ ÆÐÀÑ Ð ÐÖ Ñõ ÀÐ Ñ ³Ð лÐõ ÙÓ ÆÐ ÐÅ ƒ¹ùó Ð ¹Ð Ù 94 Ë Ë Ë ÐÅ Ã. ÀгÐÔê ƒ Ð Ð ÁËê Ó ± þ ÙÓ ý ÀÐ Ñ Ð¾ÙÓ ÐÔ. 35 ÇõÓ»ÐõÀÙÖ Ó ý ÀÐÔ Ðô Ñ ý : ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, ¹Ð ÀÐÔó ¾ Ñ Ð ÐÅ ÙÓ ÀÐà ÐÖ ÀÐ Ù ÊÙ ª ýú ÙÖ «å Ñì Ù, ƒ ÐÔ Ê Ñ Ñ ÐÔÀÐÕ Ã. ƒ Ðô Ðù ÐÔ : ƒ Ð ÙÜ 50 x 8 0 Ñ Ð ÙÖ Ð¾ÙÓ Ù ÐÔ Í Ù Å Ó ÀÐ Ñþ¹ÐÀÑ Ã ÀÙÓ? ÇõÓ ÀÐÔ Ðô Ñ ý : Å Ð Ñ Ù, ƒå ÀÐ Ñ Ã. ÐÖ ÀÐ Ù ÊÙ ª ýú ÀÐ Ñ Ñì Ù. ÙÓ ÀÐà 60 0 sq. ft ÀÐ Ñ Ñì Ù. ÇõÓ. Š. ÀÙÖ Í ÐÔÔ ì Ó¹ý ¾ÑÀÑ : ¹Ð РлÐõ ÙÓ ÆÐ ÐÅ Ã, ¹Ð РлÐõ ÙÓ ÆÐ ÐÖ Ü ÐÖ Ð ƒèùå ÀÐ Ñ Ð¾ÙÓ ÐÔ. ÀРѹÐô ÊÐ Ð ÊÐô ÐÔ : ¹Ð Рл Ðõ ÙÓ ÆÐ ÙÜ Ã, ÙÓ ÀÐà ÑõÀÐ Ñ ³Ð лÐõ ÙÓ ÆÐ ÙÜ Ù.

36 ÇõÓ. Š. ÀÙÖ Í ÐÔÔ ì Ó¹ý ¾ÑÀÑ : ¹Ð РлÐõ ÙÓ ÆÐ Ð 15 ÄÙÖ Ó ÁÔÓ ý ÁËê Ó ± þ ÐÅ ÑõÀÐ Ñ ³Ð лÐõ ÙÓ ÆÐ ½ ÐÔ ê Ù. 36 ÇõÓ»ÐõÀÙÖ Ó ý ÀÐÔ Ð Ñ ý : ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, ÙÓ ÀÐ Ã ÐÖ ÀÐ Ù ÊÙ ª ýú ÀÐ Ñ Ñì Ù. ¹ÑÀÐÕ Å ¹ÐÔ ÀÐ Ñô ý ÀÐ Ñ Ùì ÀÐÕ ƒ йÐÔî ÀÐ Ñ Ã. ÇõÓ. Š. ÀÙÖ Í ÐÔÔ ì Ó ¹ý ¾ÑÀÑ : ¹Ð РлÐõ ÙÓ ÆÐ Ð 15 ÄÙÖ Ó ÁÔÓ ý ƒ ³Ð Ð ÐÅ ÑõÀÐ Ñ ³Ð лÐõ ÙÓ ÆÐ ½ ÐÔ ³Ðê Ù. ÐÔ ½ ÌÐÎлÑõÀÐ ÔÔ ôàñ Ð ÁÈÐ ÐÔ. ÇõÓ Ù. Ç ÀÐÀÐÔÖ þ : ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, йÐÔî Ñà ÁÔ ÐÔÅ ÙÖ Ó Ã ¹Ð РֻРÐÅ ÀÐ Ñ ÐÔÀÐÕ Ð ÙÜ ÌÙÓ Ï. ÇõÓ ÐØ ÈÐé ¾Ù Ú ÙÓ Û Ð : ¹ÐÔî ¾Ñ ƒ þ Ð ÔÀÐ Ð Ù Ê Ù ½ ýàð Ù ÐÖ ƒ þ ÊÐÅ ÊÐÔÀÐÕ Ð ÙÜ Ê ÐÀÐÔ ÐÔ Ù. Ð ÐÔÁ Ôå ³ÐÀÐÔó ³ÐÀÐÔó ¾ Ñ Ð ÐÅ... ÇõÓ»ÐõÀÙÖ Ó ý ÀÐÔ Ðô Ñ ý : ƒ йÐÔî ÀÐ Ñ ÐÔ³Ùê Ó ÀÙ ÊÑ ÁÔ, Ð Ù ÐÖ ÀÐ Ù ÊÙ ª ýú Š ÐÔ ÐÔÀÐ Õ Ð¹ÐÔî ÌÙ Ð Ôà ÀÐ Ñ. ÇõÓ ÐØ ÈÐé ¾ÙÚ ÙÓ Û Ð : ¹Ñ ¹ÐÔ ÌÙÓ ÎÐÔÀÐÕ Ð¹ÐÔî ÀÙÖ ÐÃ Ô ÙÓ Ï Ë ÙÖ Ï ü. ºÓ ÀÐÕ ÌÙÓ Ï Ðì ¹ÐÔî ¹Ñ¹ÐÔ ÙÓ Ï Ë ÙÖ Ùì Ó ¹Ù, ¹Ñ¹ÐÔ ÌÙÓ ÎÐÔÀÐ ³Ðê Ð ÙÓ Ï Ë ÙÖ Ï ü. Ð Ð ÀÐôÀÐ Ëë ³ÐÀÑ ÐÔ Ð Ùþ ¹Ð Ù ÐÔÅ. Ð ÙÜ ÊÐ Ñþ Ð ³Ðê Ð ÙÖ ÐÔÀÐÕ Ð ÙÜ ³Ð Ð Ñ Ù. ¹ÐÔî ƒ þ ÊÐÅ ÊÐÔÀÐÕ Ð ÙÜ ƒàð ÑÆÐ Ù. ºÀÐÔó ÁÈÐ ÐÔ ÙÜ ½ ÐÔ³Ðê Ù. Ð ÐÔÁ Ôå ¹ÑÀÐÕ ƒ Ñ ÐÏ Ð Ùà ÊÐ ÀÐ Ñ ÊÐÔÀÐÕ Ð ÙÜ»Ðõ ÐÔ³Ðî ÀÐ Ñ ÙÖ Ó ±. Ð Ù ¹Ð Ù ÎÙü ÐÔ ÐÔ Ð¾ÙÓ Ù Ð Ù ¹ÑÀÐ ÊÐ Ã ï ÊÙÓ ÙÖ ÐÔ ¹Ð Ù ÀÐ ÑÍ ÙÖ Ôå ƒ þ ÊÐÅ ÊÐÔÀÐ ³ÐÌÐ Ùà ÊÐÀйÐÔî ÀÐ Ñ ÙÖ Ó ± Š ÐÔ ¹Ñ¹ÐÔ ³ÐÀÐÔóÅ ÀÐÔ¹ÐÁ ÀÐ Ñ ÐÔ³Ùê Ó ¹Ù. Š Рй٠ÐÔ Ñ ¹Ð РлРõ ÙÓ ÆÐ ÐÅ Ð Ð Ð ƒ Ù ËÓ ÁÔ³ÐÀÑ Ù. Á Ñ Ð ÊРйРÐÅ ÙÔÓ Ð Ùþ Ð Ñ Ð ³ÐÌÐ ÊРо Ðþ ÐÅ ƒ¹ùó Ð ÐÔ

37 Ð Ù ¹Ð РлÐõ ÙÓ ÆÐ ÐÅ Ð ÀÙÔ Ñ³Ðõ ÙÜ ÙÖ Ð¾ÙÓ ÐÔ ÌÑ ÐÖ ƒ йÐÔî ÙÓ ÀÐà ¼Š Äý Ñ ÐÔþ Ñ Ð Ù ÀРѳÐõ ËÓ ÁԳРÀÐ Ñ Ð¾ÙÓ Ù ÐÔ ÊРйРÐÅ Ð Ùþ Ð Ñ Ó ÀÐ Ñþ¹ÐÀÑ Ð ÔÀÐÕ ÐÔ. ÊРй ¹ÐÔ ÀÐÔ Ö Ñ ÙÖ «å Ù, ƒ йÐÔî ¹ÑÀÐ Õ º ÐÔÀÐ ÑÀÐÏ ÐÎÐÅ ³Ð Ùì Ó ÀÙ. ¹ÑÀÐÕ º ÐÔÀÐ ÑÀÐÏ ÐÔÅ ³Ð ÐÔÀÐÕ ÐÃ, ѹÐÖ ¹ÐÔ ÐÔì»Ð ÐÔÄÙ ƒ Ù ËÓ ÁÔ³ÐÀÑ ÐÔÀÐÕ ÐÔ ƒ ÙÖ ÐÔÀÐÕ Ð ÙÜ ÀÙÔÓ Ã ó¹ù ÐÔÅ ÊÑ ÐÈÐÔå Á ÙÖ Ó Ð ½ ³ÐÔ. Ð ÐÖ ÊÐÌÐ ÊÐ Ñþ Ð ÀÙÔÓ Ã ó¹ù ÐÔ Á ÙÖ Ó Ð»Ð Ðù ÀйÐÔî ¼ïË, ÐÔ ÀÐÈÐþ ³Ð ÐÀÑ Ð ¹Ð ³Ð Ð ¹ÑÀÐÕ ÀÐ Ñ Ùì Ó ÀÙ. Ð ³ÑÀÐÕ Ð Ð Ð ƒ ³Ð ÌÙœà Ù ÙÖ Ð¾ÙÓ Ù ÐÔ ÙÓ ÎÐÔ ê ì Ó. ¹ÑÀÐÕ ƒ йÐÔî Ð Ùþ ÀÐ Ñ ÐÔ³Ùê Ó ÀÙ. Ó ÀÐ Ñþ¹ÐÀйÐÔî ÊÐ Ñþ Ð ÀÐ Ñ ÐÔÀÐ Õ Ð ÙÜ ÐÔÀÐÕ Ã, ÊРйÐÀÙÓ ÀÐ Ñ Ð¾ÙÓ Ñ ÐÔ³Ðê Ù. ƒ Ð ÙÜ Ñ¹ÐÖ ¹ÐÔ ÐÔì»Ð оÙÓ Ñ ÐÔ³Ðê Ù. Ð ÐÖ ÊÐÌÐ ¹ÑÀÐÕ ÊлÐÔ ÐŠйÐÔ î Ð Ùþ ÀÐ Ñ ÑõÁÔÓ ±»Ðõ ÙÓ ÆÐ ÐÅ 30 X 4 0 ÐÔì Ðì ¹ÐÔî 4,0 0 0 ƒ Ù ¹ÑÀÐÕ ÁÊÐê в ÀÐ Ñ Ùì Ó ÀÙ. ƒ йÐÔî ¹Ð Ð Ð»Ðõ ÙÓ ÆÐ ÐÅ ÙÖ Ð¾ÙÓ ÙÖ Ó ¾ÙÓ ÐÀÙ Ó, ƒ Ð Ð ÊÑ Ð Ð ¾ Ñ Ð Ð ÐÎйÐÔî ¹Ð Ô Š ¹ÐÔîÀÐÕ Ð¹ÐÔî ÊлÐÔ ÐÅ Ð Ùþ ÀÐ Ñ»ÐõÊÑê Àй٠ÐÔ¹ÐÔî ÊРйРÙÜ ³Ð ÐÔ³Ùê Ó ÀÙ. ƒ ÐÔ ÊРйРÐÄÙ Ó ƒ оÙÓ Ñ ÐÔ³Ðê Ù. ÊÐ Ñþ Ð ƒ йÐÔî Ñ ÀÐ Ñ ÐÔÀÐÕ Ð ÙÜ ½ ÐÔÀÐÕ Ã. 37 ÇõÓ. Š. ÀÙÖ Í ÐÔÔ ì Ó ¹ý ¾ÑÀÑ : ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, ¹Ð¹Ðî Ùù Ó ³Ðõ ¹Ð РлРõ ÙÓ ÆÐÀÑ Ðì Ù, 15 ÄÙÖ Ó ÁÔÓ ý ƒ ³Ð Ð ÐÅ ÑõÀÐ Ñ ³Ð лРõ Ù Ó ÆÐ ½ Ð Ù ƒ йÐÔî ¹Ð Ð Ð»Ðõ ÙÓ ÆÐ Š ÐÔ ÀÐ Ñ ÐÔÀÐÕ ÐÔ Ù? Ð ÐÔ Á Ôå, Ñ Ð± ÙÜ ÐÔì»Ð ÀÐ Ñ. ÇõÓ ÐØ ÈÐé ¾ÙÚ ÙÓ Û Ð : ÀРѹÐô ÊÐ Ð ÊÐô Ù Ð Ñ ÐÔ ÄÑ Ù ÐÔ Ñ¹ÐÖ ¹ÐÔ ÐÎ ÐÔ ÙÖ ê Ã. ƒ йÐÔî Ð ÐÅ ÀÐ Ñ ÐÔ ÀÐÕ ÐÃ. ÇõÓ. Š. ÀÙÖ Í ÐÔÔ ì Ó ¹ý; ¹Ð¹Ð Ù ÙÖ ê Ù, ¹Ð¹Ð Ù ÙÖ ê ÐÔì ÌÙÓ Ï ÐÔì, Ð ÐÔÁ Ô å ƒµðþ ÀÐ Ñ ÙÖ Ï ü. ¹Ð¹Ðî ÀРѳйÐÔî ƒµðþ ÀÐ Ñ ÙÖ Ï ü. ¹Ð РлÐõ ÙÓ ÆÐ Ð ÑõÀÐ Ñ ³Ð Ð

38 »Ðõ ÙÓ ÆÐ 15 ÄÙÖ Ó ÁÔÓ ý ÐÖ Ð ÐÅ ½ ÐÔ³Ðê Ù. ƒàð ÐÔ ¹Ð РлРõ ÙÓ ÆÐ ÐÀÐ ÐÃ, ÑõÀÐ Ñ ³Ð лÐõ ÙÓ ÆÐ ÐÀÐ ÐÔ. ƒàð Ù ºÓ ÀÐÕ Ù ÐÖ ÀÐ Ù ÊÙ ª ýú ÙÖ ÐÔ ê Ó? 38 ÇõÓ ÐØ ÈÐé ¾ÙÚ ÙÓ Û Ð : ³Ð ÀÐÔ Ù ÙÖ ê Ù. ¾ ÐÖ Ð Ñ ÐÔ Ñ¹ÐÖ ¹ÐÔ ƒ ÐÔÅ, ¹Ð РлÐõ ÙÓ ÆÐ Ð 5-10 ÄÙÖ ÓÁÔÓ ý... ƒ Ðô Ðù ÐÔ :»ÐõÀÙÖ Ó ý ÀÐÔ Ð Ñ ý Ê Ð Ã ï Å ÙÓ Ï. ¹Ð РлÐõ ÙÓ ÆÐ Ð ÈÐÔ å ÄÙÖ Ó ÁÔÓ ý ÐÖ Ð Ð ÎÐ Ð Ù ÙÖ Ð¾Ñ Ð ÐÔ ÐÔ Ù. ÐÔ ½ Ð ýìðô ÐÔ Á Ñ Ð ÐÅ Ù. Ð Ù ºÀÙÓ ÆÐ¹Ð Ù Ö ÐÔÀÐ Á Ñ Ð ÐÅ ¹Ð ¹Ð Ð Ð ÐÅ ÐÅ ƒµðàñ ÌÐÏ ü ÐÔÅ ÐÅ, Š à ÐÖ ÀÐԹ٠Ыå ÙÖ ÎÐÔü ÀÐÕ Ð ÙÜ ºÀÙÓ ÆйРÙÖ ÐÔÀÐÕ Ð ÙÜ Ñ¹ÐÖ º¹ÐÅ ¹Ñ Ð ÐÖ ¾Ñ Ð ÐÁ Ðì Ù ƒ йÐÔî ½ ÙÌÐ Ë ÙÖ ÐÔÀÐ ³ÐÌлÐõ ÐÔ³ÐîÀйÐÔî ÀÐ Ñ. ÇõÓ ÐØ ÈÐé ¾ÙÚ ÙÓ Û Ð : ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, ѹÐÖ º¹ÐÅ ÙÖ «å Ùì Ó ÀÙ. 94 Ë Ë ÐÔì»Ð ÀÐ Ñ ƒ Ð ÐÅ ¹Ð РлÐõ ÙÓ ÆÐ ÀÐÔ³ÐÔê ¹Ð Ð Ð»Ðõ ÙÓ ÆÐ Ð ÊÐÔ³Ðê ½ ÐÔÀÐ ³ÐÌлÐõ ÙÓ ÆÐ ÐÅ ƒ¹ðôàðô ÙÖ «å Ùì Ó ÀÙ. Ñ ÐÄÙÓ ƒ þ ³Ù Ù ÐÔ ÙÖ ÎÐÔü ê Ùì Ó ÀÙ. Ñ ÐÄÙÓ ÊÑÁ Ñ ÐÔ ƒ þ ÐÎÐÔ ½ ÀÙ. ÀРѹÐô ÊÐ ÐÊÐ ô Ð ÐÔ ¹ÐÔ ƒìð ÀÑÃ Ô Ù Š Ð Ù ¹Ð РлÐõ ÙÓ ÆÐ Ð ÊÐÔ³Ðê ÐÔÀÐ ÀÐÌлÐõ ÙÓ ÆÐ ÙÜ Ð ÀÙÔ ÁËê Ó ± þ ÙÜ ƒ¹ðôàðô ÙÖ «å ì Ó. Ù Ð Ù ¹Ð Ð Ð ÀÐÔ³ÐÔê ÊÐÔ³ÐÔê ÀР٠лÐõ ÙÓ ÆÐ ÐÅ ¾ÙÄÙ ¾ÑÎÐÔÀÐ µñ ÐÔì, ƒ ÐÔ ÐÔ ÐԻРÙÖ Ó ÐÀÑ Ð Ñ Ñ Ð ÐÖ l and encro achm ent ÀÐ Ñ ÐÔÀÐÀÐ Ù ƒ¹ðô ÐÖ Ã ÀÑ Ð¾Ñ Ð ÐÔ Š ÐÔ ÀÐ Ñ Ùì Ó ÀÙ. ( ÙÖ Ðà ) ÇõÓ. Š. ÀÙÖ Í ÐÔÔ ì Ó ¹ý ¾ÑÀÑ : ƒ йÐÔî ÀÐÔ ÐÎÐÖ ¹ÐÅ Ù ÀÐ Ñ ÐÔÀÐÕ ÐÔ? ¾Ù ÐÎÐÖ Ù ÀРѳÐõ ËÓ ÁԳРÀÐ Ñ. ÀÐÔ ÐÎÐÖ ¹ÐÄÙ Ã ÑõÀÐ Ñ ³Ð лÐõ ÙÓ ÆÐ Ð Å ÐÔ ÊÙ ª ýú Ñ Ð ÙÖ å Ù ¹ÐÔ ½ ÐÔ³Ðê Ù.

39 ( ÙÖ Ðà ) 39 ƒ Ðô Ðù ÐÔ : ÊÑ Ð Ô. Ð Á ÐԹРРРРÐØ ÈÐé»Ðï¹ÐÀÐ Ù ÙÓ Ï. ü ü ü»ðõæ Ùî ÊÐ Ùô : ³Ðê Ð Ã Ð ê ÊÐÄ Ñ Ñ Ù. ÇõÓ Š. ÐØ ÈÐé»Ðï : ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, ³Ðê Ð Ð Ë Ñì Ù. ƒ ÙÖ åó ½ ýàð Ù ÐÖ 130 ÄÙÖ Ó ÁÔÓ ý»ùú»ý ƒ¹ðôî undergro und ¹ÐÅ ÌÑ ÙÖ ÐÔ ½ оÙÓ Ñ ³ÐÔê, Ð Ù ÐÔÀÐ Ù ÐÖ ÙÓ ÀÐà 2 ÄÙ Ö Ó ÁÔÓ ý ÀРѳÐõ ÀÐ Ñ Ñì Ù. ¹Ñ¹ÐÔ ÌÙÓ ÎÐÔÀÐ Õ ÐÔ ÈÙå. ƒ Ðô Ðù ÐÔ : ƒ Ð ÙÜ ºÓ ÀÐÕ Ñ Ð± ÙÓ Ï. ÇõÓ Š. ÐØ ÈÐé»Ðï : Ñ Ð± ¹ÐÔ ÙÓ ÎÐÔÀÐÕ ÐÔ, ƒàð ÐÔ Ñ ÐÄÙÓ ÌÑ «å Ñì Ù. ¹ÐÔî Ùà ÀÐÕ Ñ Ð ÐÎйÐÔî acq uis it io n ÀÐ Ñ ƒ Ù ÿ Ú ý ÀÐ Ñ ÙÖ Ã. ƒ ÐÔ ¹Ñ Ð ÐÖ ÐÅ. ÈÐÔå º ѹРÀÐ Ñ ÙÖ ÐÔ ÌÙÖ Ó Ð Ù, ÐÔ» ÐÊýå ÊÙåÓ ý. ¹ÐÔî ÊÙ Ù ý ÊÙåÓ ý¹ðå ÄÙÖ Ó ÁÔÓ ý»ùú»ý ³Ð ÐÔÀÐÕ ÐÔ Ð ÑÀÑ Ð? ª Ñô ý Ð ÔåÀÐÕ ÐÔ Ð ÑÀÑ Ð? ƒ Ðô Ðù ÐÔ : Ð ÙÜ ÐÔ ÈÙ ÐÔôÄý ÀÐ Ñ Ñì Ù, ƒ РлÐõ Ñ Ð Ã ÀÙ ÐÔ ºÓ ÀÐÕ ÌÙÓ ÎÐÔ ê ÐÔÀÐÕ ÐÔ.»Ð õ Ñ Ð ÀÐ Ñ Š ÐÔ ÙÓ Ï. ÇõÓ Š. ÐØ ÈÐé»Ðï : ÌÛ ÐÔ. ÇõÓ Ù. Š Êý. ÀÐÔ Ô¹ÑµÐ Û Ð : ÀРѹÐô ƒ Ð ô Ð Ù, Ùà ÊÐ ÐÔÀÐÕ ÐÅ.... ƒ Ðô Ðù ÐÔ : ƒàð ÙÓ ¼õÊÙÚ Ð ý ¼ Ó ÊÐ ý. ºÀÐÔó¹ÐÔî ºÅ ÊÐÔÀÐÀÐ ÐÔ, ÀÐ Ñ³Ð¹Ñ ÊÐÔÀÐÀÐ ÐÔ ƒàð ÙÓ. ÐÔÏ ³ÐÔ ÙÖ Ï. ƒàð ÐÔ»ÐõÆÙî ÙÓ ÎÐÔ ê Ñì Ù, ƒ йÐÔî»ÐÖ ÙÚÊÐÅ. ÐÔÏ ³ÐÔ Ù Ö Ï. ÇõÓ Ù. Š Êý. ÀÐÔ Ô¹ÑµÐ Û Ð : ¹ÑÀÐÕ Š Ñì ÐÄÙÃ Í Ó Ù ÀÐ Ñ ¹ÐÀÐÔó¹ÐÔî ÐÖ Ë ÐÔ ê Ó. ƒ Ðô Ðù ÐÔ : Do n't q ues t io n m e. ÐÔÏ ³ÐÔ ÙÖ Ï. ÀРѹÐô ÊÐ Ð ÊÐô ÐÔ : ¹Ñ ƒàð ÑÆÐ ÙÖ ÐÔ³Ñê ÐÃ.

40 ÇõÓ Ù. Š Êý. ÀÐÔ Ô¹ÑµÐ : ¹ÑÀÐÕ Š Ñì ÐÄ Ùà ÙÓ Ó ÀÐ Ñ ÐÔ ê Ó. ƒ Ðô Ðù ÐÔ : ƒàð ÐÔ ÙÓ ÎÐÔ ê Ñì Ù, ƒàð ÐÔ ÌÙÓ Ï Ñ Ð ÀÙÔÓ ÄÙ ºÓ ÀÐÕ ÙÓ Ï. 4 0 ü ÇõÓ Ù. Š Êý. ÀÐÔ Ô¹ÑµÐ Û Ð : Š ê ¹Ð ÌÙÖ ÎÙ Ù ÊÐ ½ Ð»Ð å ³Ù ÊÙÚº ý ÐÖ Ð ÀÐ Ñ Ã ÀÙ ÐÔ ÌÙÓ ÎÐÔ ê Ùì Ó ÀÙ, ¹ÐÀÐÔó¹ÐÔî ÊÐÔÀÐÔ ó¹ù ÐÖ ÊÐÔ ê Ó, ÀÐ Ñ³Ð¹Ñ ÐÔÀÐÕ Ð ÙÜ Ð Ù Š ÐÔì ÌÙÖ Ó ÐÔ ê Ùì Ó ÀÙ. ƒ Ðô Ðù ÐÔ : T his is no t t he w ay. ÐÔ Ã Ðù ± ÀÐÃ. ƒàð ÐÔ»ÐõÆÙî ÙÓ ÎÐÔÀÐÕ Ð ÙÜ º ³ÐÔ ÙÖ Ñì Ù. ƒàð ³Ð ÀÙÖ ÐÄÙ ÀÐ ÙÓ ÙÓ ÎÐÀÐÕ ÐÔ. ÇõÓ ÀÙÚ. Š Êý. Á. гÐê : ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, ˪ Ñå оÙÓ, Š ê ¹Ð ÌÙÖ ÎÙ ƒàð Ð ¾ Ñ Ð Ð»ÐõÆÙî. ƒ Ðô Ðù ÐÔ : ƒàð ÐÔ ÙÓ Ï Ñ Ð ÀÙÔÓ ÄÙ ÙÓ Ï Š ÐÔ ÌÙÓ ÎÐÔ ê Ùì Ó ¹Ù. ÇõÓ Š. ÐØ ÈÐé»Ðï : Š ê ¹Ð ÌÙÖ ÎÙ t o t al pro ject ¾Ù ÐÎÐÖ ÐÖ ÐÖ Ð ½ ÐÔ³Ðê Ù, ƒ ÐÔ»Ðï ÙÖ Ð¹ÐÌÐÏ Ù ºÓ ÐÔ ³Ð ÐÔÀÐ ³ÐÌлÑõ Ù ýå, ÙÖ ³Ñê ÂÔ³Ñ? ÀÐÔÔ ôàñ йÐÔî ÀÐ Ñ Ð¾ÙÓ Ñ ÐÔÀÐÕ ÐÔ ³ÐÔ ÀÐÔ ÐÖ ÐÔ, ÙÖ Ó ÄÑ Ð, œ ÐÜ ½ ÎÑü»ÐÔ Ð.... ƒ Ðô Ðù ÐÔ : ºÓ ÀÐջРõæùî Ù ½ ºî ÀÐ Ñ Ñ ÐÔ Ù. ÇõÓ Š. ÐØ ÈÐé»Ðï : ÐÔ ÈÐÔå ÄÙÓ ÐÔ ê Ù ÐÔÃ, ÐÔ ÐÔÔÀÐ ºÓ Ù ÈÐÔå ÄÙÓ ÀÐ Ñ ÐÔ ê ì Ó ÐÃ... ƒ Ðô Ðù ÐÔ : ÄÙÓ ÐÔÀÐÕ Ð ÙÜ Ñ Ð± ¹ÐÔ? ƒ йÐÔî Ð ÑÀÑ Ð ÀÐÔÔ ÊÐÔ ê Ó Š ÐÔ ÙÓ Ï. ÇõÓ Š. ÐØ ÈÐé»Ðï : à ÐÔ ÐÔ ÐÎÙ, Ð ¹Ñ Ù Š Ð Ù ¾ÙÖ ñ½ñ»ùö õ» ÙÊÐ ý ÙÖ ÐÔ ƒ»ñõ ÐÔ ÌÙ Ó Ï ¹Ð Ð ÀÐÔ¹ÐËú ¹ÐÅ ÊÐ ÆÐ ÐÔ ÀÐÔÖ ÊÐÔ ê Ñì Ù. ƒ Ðô Ðù ÐÔ : ƒ ÐÔ ¾ ÙÓ Ù ÀРѳÐÔ, Å ÌÙÓ Ï.

41 ÇõÓ Š. ÐØ ÈÐé»Ðï : Ð ÑÀÐÏ ¾ Ñ Ð Ð ¹Ð ÀÐÔ³ÐÔê ½ ÐÔÃ Ô ËÓ ÀÙÔ ¹Ð ( ÀÐÔÔ ÐÔ) ( 0 9) - RD- V G 4 1»ÐõÆÙî: ÀÐÔÔ ÐÔÀÐ Ù Ù.... ƒ Ðô Ðù ÐÔ: Å ƒ ÙÄÑ ¾ÙÓ Ð. ÐÔ Ùà ÊÐÀÐÔ ÐÔ ÐŠоÙÓ Ñ ÐÔÀеРÐÔì Ã, Ð ÙÜ Ñ Ð± ¹ÐÔ? йÐÔî Ð ÑÀÑ Ð»ÐÖ ÙÚÊÐÔ êó Ù ÐÔ»ÐõÆÙî ÙÓÏ. ÇõÓ Š..»Ñ«ÓÄý: ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, ÀÐ ê¹ð ÀÐÊÐ Š ê¹ðìùöîù ÙÖÓ ¹Ù ÐÔ ÙÃÊÐÀйÐÔî Š Ð ÐÔ ¾ Ñ Ð ÐŠоÙÓ Ñ ÐÔì. ¹ÑÀÐÕ ÀÐ ê¹ð ÀÐÊÐ lift component ÙÃÊÐÀйÐÔî»Ñõ о Ð ÀÐ Ñ Ùìóàù. Non-forest area ÐÅ ÙÃÊÐ ¹Ð Ù ÐÔÔ ê ÐÔì, Ð Š Ð ÐÔ ÀÐÊÐ ÐÎÐ Í Ù Green Tribunal ÀÐÔÔ Ù non-forest area Ð ½ ÙÞ 7¹ÙÓ ³Ñ Ó Ù decision Ù, ÙÃÊлÐõ Ð ÐÔÅ Ù, ¹ÐÔî 19 ÌÙ ÙåÓ ý forest Ù Êн лРå³ù Ñ ÐÄÙÓ MoEF ÀÐÔÔ Ù Ù. ƒàð ÐÔ Š Ð ÐÔ ÁÈÐ ÐÔ ÐÎйÐÔî ÙÓÏ Ñì Ù, ƒ йÐÔî ÙÖ ÐÔÀÐ ÙÃÊÐ ÀÐ Ñ ÐÔ ê ÙìÓÀÙ. ÙÃÊÐ ¹Ð Ù ÐÔÔ ê Ù, ÀÐÔ³Ùê Š РйÙÓ ÌгРÐÃÖ ÊÐÀÐÔ ÐõÀÑ ÐµÐ ÊÐÀÙÓþ ÊÐÁÔÓ Ùù Ù. Ñ ÐÄÙÓ Estimate Review Committee (ERC) ÐÔÅ ÊÐÔÀÐ Ñ ÐÔ 33.ÁÔÓ. clear ÀÐ Ñ ÙìÓÀÙ. ¹ÐÔî Š Рй٠ÐÔ Ñ ÀРѹÐô ÊÐ ÐÊÐô ÐÔ ÙÓÏ ÐÔÀеРÐÔì, ƒàð Ù DPR CD ÐÔ copy ÐÔ¹ÐÔî ÙÖ«å ÙìÓ¹Ù. ¹ÐÔî yield ½ ÙÞ ÐÔÖ ÊÐÌÐ ƒàð Ù ÐÔ Ñ¼ ÐÔ¹ÐÔî ÐÎÐÔÍÊÐÔ³ÙêÓ¹Ù, yield¹ðå ÙÖÓ ¹Ù ÀÙÖ ÐÃÔ»Ñõ о ÐÀÑ Ñ Ð Ð ÙÜ ÐϳѳÐó Ð ƒ¹ðôàùöó й٠ÐÔ¹ÐÔî ÙÖªÑå Ð, Ð Ð ½ ÙÞ»ÙÖõÓ: ÑÀÐÔ»ÐõÊÑ ý ÐÀÐ ÐÔ ÙÖ«å ÐÔÀÐ ÀÐ Ð Ù. ƒ ÐÔ Ð ¹Ð³Ð Ð KPC ÐÔÀÐ Ð ÐÔ ÀÐ Ð, ƒ ÐÔ Ð ÀÙÔÓÄÙ National Institute of Hydrology ÐÔÀÐ Ð ÀÐ Ð Ù. êó Ù Ù Central Water

42 Commission ¹Ð Hydrology department ÐÀÐ ÐÔ ÊÐÌÐ yield ½ ÙÞ ÏË ÙÖ«å Ñì Ù. 4 2 ƒ Ðô Ðù ÐÔ: Ð ÐÔ ÙÃÊÐ ÀÐ Ñ ÙÖÓ±. ÀРѹÐô ÐØÈÐé»Ðï¹ÐÀÐ Ù, ÁÈÐ ÐÔÀйÐÔî Ð Ùþ Ù ÌÑ ÙÖÏü, ¹Ñ¹ÐÔ ƒàð ÑÆÐ ÀÐ Ñ ÙÖ ÐÔ³ÙêÓ¹Ù, Ð Ð Ùþ ÀÐ Ñ. ÇõÓ ÀÙÚ.ŠÊý.Á. гÑê: ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, ÐÎÐÊÑ-½ ÐÖ ÀÐÔ³ÐÔê Š ê¹ðìùöîù ÙÖÓ ¹Ù ÐÎ٠РйÐÖî Ð Ùþ Ù..... ÇõÓ Š.«. ÐØÈÐé»Ðï: ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, ƒ ÐÔ stay Ù ÐÔÄÑ.... ƒ Ðô Ðù ÐÔ: ÀРѹÐô ÐØÈÐé»Ðï¹ÐÀÐ Ù, ÊÐ Ãï ³ÑÏ. ƒàð ÐÔ ¹ÙÖÓ ½ÌÐÎÐ ³ÐÔ Ð ÐÅ Ñì Ù. ÇõÓ Ù.ŠÊý.ÀÐÔ Ô¹ÑµÐ Û Ð: ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, ³ÐÔ Ð ƒã ÁÈÐ ÐÔ ÌÙÓÎÐÔ³ÙêÓ¹Ù.»Ð»ý ÌÛÊý ÌÑ ÐÖ Á ÐÔô³ý ÊÑëÀÐ Ð ÐÎÐ design ÀÐ Ñ ÐÔÀÐÕ Ð ÙÜ Š Ð ÐÖÀÐ Ù ÀÐÈÐþ ÐÎÐÔ Ð ÐÖ ¹ÐÔî ƒ ÀÐÔÀÑ ÃÀÙ ÐÔ ³Ðê Ð ÐÅ ÏË Ñì Ù, Š Ð ÐÖÀÐ Ù ÀÐÈÐþ ÐÎÑ Ð ÐÖ ¹ÐÔî ÃÀÙ Ð Ù ÀÐ ÐÔ ºÓ ÐÔ ÙÖ ÐÔÀÐÕ ÐÔ ŠÈÐÔå ÀÐÈÐþ ÙÜÐ? ƒ Ðô Ðù ÐÔ: ÌÛ Ù¹ÐÔ? ƒâô³ðô. ÇõÓ Ù.ŠÊý.ÀÐÔ Ô¹ÑµÐ Û Ð: ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, ³ÑÀÐÕ ³ÐÔ Ð Š ÐÔ ÌÙÓÎÐÔ êó, йÐÔî ŠÈÐÔå ¾ÙÓ Ð ÀÐ Ñ ÐÔ³Ñê ÙÖÓ, ÀÐ Ñ ÐÅ. ƒ Ðô Ðù ÐÔ: ƒ Ð ÙÜ ÐÔ ÊÐ Ãï ÙÖ Ðç»ÐõÆÙî Ù. ÁÈÐ ÐÔÀйÐÔî Ð Ùþ Ù ÌÑ ÙÖ Ð Ù.. ÇõÓ Ð ÓÆý ÆÙ å ý: ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, ÙÖ ÐÔ ÁÈÐ ÐÔ ÀÐÔ³ÐÔê ÐÎÐÊÑ-½ ÐÖ ÁÈÐ ÐÔ ÐÎÐÔ Ð Ùþ Ð Ñ Ð¾ÙÓ ÐÔ, Ù Ð Ù, ÀÐ Ù Ð Ð ÙÃÊÐÀÑ ÐÔ ê Ù ƒ йÐÔî speed up ÀÐ Ñ Ð¾ÙÓ ÐÔ. ƒ Ðô Ðù ÐÔ: Ð Ùþ Ù ÌÑ ÙÖÎÙÖüÓ±.

43 4 3 ÇõÓ Š¹ý.ÌÙ ý. ÙÖӹР٠ç: ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, ÀÐ Ù ÐÖ ÀÐÔÌгРÑì Ù. ÐÎÐÊÑ-½ ÐÖ ÐÔ¹ÐÔî ÊÙÓ Ë ÙÖÏü. Ð ÐÔÀÐ Ñ ÇõÓ ÀÙÚ.ŠÊý.Á. гÑê: ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, ÐÎÐÊÑ-½ ÐÖ ÀÐÔ³ÐÔê Š ê¹ðìùöîù.... ƒ Ðô Ðù ÐÔ: ŠÅ Ð ŠÅ ÙÖÓ ÌÙÖÓ ÐÔ êó, ³ÑÀÐÕ senior member Ó ÀÐ Ñ Ð Ù.... ƒ Ðô Ðù ÐÔ: ÐÔÀÐÕ Ã, ÐÔϳÐÔ ÙÖÏü, ( X X X X ) ÊÐÔÀÐÔó¹Ù ÐÔϳÐÔ ÙÖÏü. ÀРѹÐô ¹Ñ Ñ ÐÔ±ÊÑ ÁÔ ÐÔÀÐ Ù ÙÓÏ. ÇõÓ ÀÙÚ.ŠÊý.Á. гÑê: ƒã. ÇõÓ Š¹ý.ÌÙ ý. ÙÖӹР٠ç: ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, ( X X X X ) Š Ð Ù ÌÙÓ Ù... ƒ Ðô Ðù ÐÔ: ÁÈÐ ÐÔÀйÐÔî Ð Ùþ Ù ÌÑ ÐÔ³ÙêÓ¹Ù, Ð ÊÐœÀÐ ÐÔ ÊÐÀÐÔ ÐõÀÑ ³Ðê Ð ÙÖ ÐÅ. ÇõÓ Š..»Ñ«ÓÄý: ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, ÁÈÐ ÐÔÀйÐÔî Ð Ùþ Ù ÌÑ Ð Ù, discussion ÀÐ Ñ Ð½ÌÐÔ ÐÔ. ÇõÓ Š¹ý.ÌÙ ý. ÙÖӹР٠ç: ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, ³ÑÀÐÕ (X X X X X) Š Ð Ù ÌÙÓ Ù? ƒ Ðô Ðù ÐÔ: ÀРѹÐô ¹Ñ Ñ ÐÔ±ÊÑ ÁÔ ÐÔÀÐ Ù,»ÐõÆÙî ÙÓÏ. (X X X X ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ð ÙÓÆÐ Ð ÀÙÔÓ Ù Ù»Ð Ð ÐÎйÐÔî РгРР³Ù Ù ÐÔÄÑ Ù)

44 4 4»ÐõÆÙî: 5487 ³Ðê лЫå ÐÔ¹ÐÔî à Рêë Ù ÇõÓ ŠÊý.Š¹ý.¹Ñ Ñ ÐÔ±ÊÑ ÁÔ: ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, ÀРѹÐô ÑÁÔþ Ð ÊÐœÀРйÐÔî ÙÓÎн ÐÔÊÐÔ³ÙêÓ¹Ù. ÇõÓ Š¹ý.ÌÙ ý. ÙÖӹР٠ç: ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, ³ÑÀÐÕ ( X X X ) Š ÐÔ ÌÙÓÏ ìó, ƒ йÐÔî РгРР³Ù ÙË ÌÑ. ÇõÓ ÀÙÚ.ŠÊý.Á. гÑê: ÀРѹÐô Ðô Ðù Ù, Š ê¹ðìùöîù ½ ÙÞ separate Ð Ùþ ÀÐ Ñ ÙÖÓ±ÀÙ ÐÔ ÌÙÓÏ ìó. Š ê¹ðìùöîù ÀÐÔ³ÐÔê ÐÎÐÊÑ-½ ÐÖ Š РйÐÖî «å Ù Ð Ùþ ÀÐ Ñ ÙÖÓ±ÀÙ ÐÔ ÌÙÓÏ ÐÔì, ƒèùå. ƒ Ðô Ðù ÐÔ: ¹ÙÖÓ ÙÖÓ±, ÂÔ³ÐÔ. ƒ Ðô Ðù ÐÔ: Ó ÊÑ ÁÔ, ¹Ñ¹ÐÔ Ð Ðç¹ÐÃ. ¹Ð¹Ð Ù ºÀÐÔóÈÐÔå ½ Ù ÐÔÔÀÐÕ Ð ÙÜ ¾ ÑÈб ÀÐ Ñ ÐÔÀÐÕ Ð ÙÜ ½ ÐÔÀÐÕ Ã. Ð ÐÖ ¹Ð¹Ð Ù ÀÐôÀÐÌÑ Ð ÀÐ Ñ ÐÔÀÐÕ ÐÔ Ù¹Ñî ÙÖ ê Ù. ÇõÓ Š¹ý.ÌÙ ý. ÙÖӹР٠ç: ÀРѹÐô ƒ Ðô Ðù Ù, ³ÐÀÐÔ Ù ÀÐôÀÐÌÑ Ð ÀÐ Ñ ÐÔÀÐÕ ÐÔ Ù¹Ñî ÙÖ ê Ù, Ð Ù ³ÑÀÐÕ ( X X X X ) Š ÐÔ ÌÙÓÏ ìó, ƒ ÐÔ Ð Ð³Ð ÙÜ ÌÙÖÓ Ù. ƒ Ð ÙÜ ƒ йÐÔî РгРР³Ù Ù ÐÔ¾ÙÓ ÐÔ. ƒ Ðô Ðù ÐÔ: ÂÔ³ÐÔ.

exprepdtp

exprepdtp 02 0 ÊÑÀРѹÐô Ç Ðù± ³Ñ õ Ð Ç Ðù± õó Ñ ÀÐÔ³ÐÔê ÐÔÔÀÐ ¹Ð ÊÙÓÀÙ ÐÎÐÔ - õó Ñ Ð± ÐÎÐÔ ÐÄÙ ÀÐÔ³ÐÔê ÊÐÊÐÜÿØ 2 4 5 6 7 8 9 General Education Technical Education Sports & Youth Services - Art and Culture Total

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Ô Ö Ó Ò Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Ô Ö Ó Ò Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Ô Ö Ó Ò Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÐØ Ñ Ô Ö Ó

Chi tiết hơn

esprit-da2.dvi

esprit-da2.dvi ½ ÓØÖ Ò ½º½ ½º¾ Ä Ù Ø Ò ÖØ Ê ÔÓÒ ÙÜ Ë ÓÒ Ç Ø ÓÒ Ö ÓÑ ØÖ ÕÙ Ð º ÖÒ Ö ÔÔº ¹ κ ÌÓÙØ Ó Ò Ð ÕÙ ÐÐ Ö ÑÑ Ø Ñ ÒØ ÓÑÑ Ò ÓÒ Ù Ø ÓÙ Ô Ö Ð ÕÙ ÐÐ Ü Ø ÕÙ ÐÕÙ Ó ÕÙ ÒÓÙ ÓÒ ÚÓÒ ³ ع ¹ Ö ÕÙ ÐÕÙ ÔÖÓÔÖ Ø ÕÙ Ð Ø ÓÙ ØØÖ ÙØ

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ÖØ ¹ Ö Ó Ò Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ÖØ ¹ Ö Ó Ò Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ÖØ ¹ Ö Ó Ò Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÉÙ ÖØ ¹ Ö Ó

Chi tiết hơn

c03qm.dvi

c03qm.dvi ÉÙ ÒØÙÑ Å Ò Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ ÏÓÖ Ó Ø ÔÖÓ Ð Ñ º ÈÐ ÔÙØ ÔÖÓ Ð Ñ ÓÐÙØ ÓÒ ÓÒ Ô Ö Ø Ø Ó Ô Ô Ö Ò ÝÓÙÖ Ò Ñ ÓÒ Øº ½º ÓÒ Ö À Ñ ÐØÓÒ Ò Ó Ø ÓÖÑ ÈÖÓ Ð Ñ ½ À ¼ Ô¾ ¾Ñ Î ¼ Öµ Î ¼ Öµ ÒÓØ Ô º Ï ÓÒÐÝ ÒÓÛ Ø Ø Ø ÖÓØ Ø ÓÒ Ð ÒÚ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó ÒÓ Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó ÒÓ Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó ÒÓ Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ Ç ÍÐØ

Chi tiết hơn

06chap.dvi

06chap.dvi Ô ØÖ Ä Ò ÚÙ Ù Ý Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ º½ ËÝ Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ ÑÙÐØ ¹Ø Ò ÔÐÙ Ð Ø ÓÒ ³ÙÒ Ý Ø Ñ Ö Ð ÖÐ ³ÙÒ Ý Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ ÑÙÐØ ¹Ø Ø Ô ÖØ Ö Ð Ö ÒØ Ö ÓÙÖ Ð Ñ ÑÓ Ö Ð ÔÖÓ ÙÖ Ø Ð Ô Ö ÔÖ ÕÙ µ ÒØÖ Ö ÒØ ÔÖÓ Ù º

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ì Ö ¹ Ö ÆÓ Ø ÒÓ ÅÓÒØ ÇÐ Ú Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ì Ö ¹ Ö ÆÓ Ø ÒÓ ÅÓÒØ ÇÐ Ú Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ì Ö ¹ Ö ÆÓ Ø ÒÓ ÅÓÒØ ÇÐ Ú Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½

Chi tiết hơn

al10sol.dvi

al10sol.dvi Ý º³ ³Ø ÜØ 88-809 Þ ÒÔ Þ ÜÖÒ Þ Ô ÜÞØ ¹ ÖÝÞ ³ Ü ÕÒÕ ³ Ö Ò º Ú Ñ ÞÖÝ Ó Ò ÓÒ ºÜ Ö ÜÒ Ð Õ Ý Ò ÝÒÞÝ Ð ÜÞ Ò º ÝÞ Ð ÛÒÔÐ Ý ºÞ Ð Ý Ð ÐÖ Þ ÔÖÐ Ý dn dn 2 dn 3 = n ( n αn 2 βn 3 ) = n 2 ( n 2 αn 3 βn ) = n 3 ( n

Chi tiết hơn

vaikunthagadyam.dvi

vaikunthagadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

Ê ÚÓÐÙ Ó ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ ¹ Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ Ô Ö Ê ÒÓÚ Ó ÍÑ Î Ó Ö Ð ÍÑ ÈÖÓ Ö Ñ Ê Ð Ê ÙÚ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ø Ó Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÙÑ ÒØ ËÙ Ò Ö ÒÓ Å Ð ÓÖ ËÙ Ô Å ÒØ

Ê ÚÓÐÙ Ó ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ ¹ Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ Ô Ö Ê ÒÓÚ Ó ÍÑ Î Ó Ö Ð ÍÑ ÈÖÓ Ö Ñ Ê Ð Ê ÙÚ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ø Ó Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÙÑ ÒØ ËÙ Ò Ö ÒÓ Å Ð ÓÖ ËÙ Ô Å ÒØ Ê ÚÓÐÙ Ó ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ ¹ Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ Ô Ö Ê ÒÓÚ Ó ÍÑ Î Ó Ö Ð ÍÑ ÈÖÓ Ö Ñ Ê Ð Ê ÙÚ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ø Ó Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÙÑ ÒØ ËÙ Ò Ö ÒÓ Å Ð ÓÖ ËÙ Ô Å ÒØ Ð Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ËÙÑ Ö Ó Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÐØ Ñ ½ º½Ç Ó Ì Ö ÈÖ Ö

Chi tiết hơn

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ä ÖÙ Ü ÓÒ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓ

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ä ÖÙ Ü ÓÒ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓ Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ä ÖÙ Ü ÓÒ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì Ð Ñ Ø Ö ½ Ä ÖÙ Ü ÓÒ ½ º½ËÙÖ Ð Ñ Ò Ù ÓÐ ÓØ º º º

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÍÐØ ÑÓ Ò Ò Ñ ÒØÓ Ñ È Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÍÐØ ÑÓ Ò Ò Ñ ÒØÓ Ñ È Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÍÐØ ÑÓ Ò Ò Ñ ÒØÓ Ñ È Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ Ç ÍÐØ

Chi tiết hơn

Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ

Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ ÖÓ ¾¼½¾ ËÙÑ Ö Ó ½ à ÖÝ ÅÙÐÐ Ó Ð ÚÖÓ ÙÖ ÒØ ½ ¾ Ò Ö Ú

Chi tiết hơn

devanaayakapanchaashat.dvi

devanaayakapanchaashat.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½

ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½ Ä Ð ÆÓØ ÓÔÝÖ Ø ¾¼½ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò ÍÒ Ú Ö Ø È Ö Ø ¹ Ö Ø Ð ÁÍÌ ÊÓÙØ ÓÖ Ø Ö ÀÙÖØ ÙÐØ ¹ ¼¼ ÓÒØ Ò Ð Ù Ð Ù¹Ô º Ö ÈÖ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ñ Ò ØÖ Ó Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ñ Ò ØÖ Ó Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ñ Ò ØÖ Ó Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ñ Ò ØÖ

Chi tiết hơn

¾¼¼ ½¾ º º ¾¼¼ ý ü üý ü ü ü þ ü Ë Æ Ü þº üº º þº º º ¼¼ ¼ º þº º Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ñ ØÖÝ Ø Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÀÓÒ ÃÓÒ Ë Ø Ò ÀÓÒ ÃÓÒ Ò º ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý Ò Å Ø Ö Ð

¾¼¼ ½¾ º º ¾¼¼ ý ü üý ü ü ü þ ü Ë Æ Ü þº üº º þº º º ¼¼ ¼ º þº º Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ñ ØÖÝ Ø Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÀÓÒ ÃÓÒ Ë Ø Ò ÀÓÒ ÃÓÒ Ò º ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý Ò Å Ø Ö Ð ¾¼¼ ½¾ º º ¾¼¼ ý üüý ü ü ü þ ü Ë Æ Ü þº üº º þº º º ¼¼ ¼ º þº º Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ñ ØÖÝ Ø Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÀÓÒ ÃÓÒ Ë Ø Ò ÀÓÒ ÃÓÒ Ò º ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý Ò Å Ø Ö Ð Ë Ò ØÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÀÓÒ ÃÓÒ ÀÓÒ ÃÓÒ Ò ½¾ ¾¼¼ º Ë Æ Ü

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ñ Ö ¹ Ð Ô Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ñ Ö ¹ Ð Ô Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ñ Ö ¹ Ð Ô Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ Ñ Ö ¹ Ð Ô ½ ½ º½Ç

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi ËÔ ØÖ Ð ØØ Ò Ò Ð Ö Ø ÓÒ Ø ØÓÖ ÊºÂº Ö º º Ì Ò º Ì ÒÒ ÒØ Ëº Î Ø Ò º ËÛ ÖØÞ ËÑ Ø ÓÒ Ò ØÖÓÔ Ý Ð Ç ÖÚ ØÓÖÝ Ñ Ö Å ¼¾½ ÍË Æ Ë»Å Ö ÐÐ ËÔ Ð Ø ÒØ Ö ÀÙÒØ Ú ÐÐ Ä ½¾ ÍË ÍÒ Ú Ö Ø ËÔ Ê Ö Ó Ø ÓÒ ÀÙÒØ Ú ÐÐ Ä ½¾ ÍË ËÌÊ

Chi tiết hơn

esprit-da1.dvi

esprit-da1.dvi ½ Ä Ô Ý ÓÐÓ Ò Ú ÈºÅº ÙÖ Ð Ò Ð Ñ Ò Ø Ú Å Ø Ö Ð Ñ Ò Ø ÈÖÓÔÓ Ø ÓÒ Ð Ø¹ Ø ØÙ Ì ÂÓÙÖÒ Ð Ó È ÐÓ ÓÔ Ý ½ ½ ÚÓк Ä ÎÁÁÁ ÔÔº ¹ ¼ ØÖ º Öº Ò º ØØ Ø Èº ÈÓ Ö Ö ºµ È ÐÓ ÓÔ Ð³ ÔÖ Ø ÚÓк½ ÎÖ Ò ¾¼¼¾ Ä Ø Ø ÕÙ Ð ÓÑÑÙÒ ÑÓÖØ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÈÖ Ñ Ö Ñ Ð ÀÙÑ Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÈÖ Ñ Ö Ñ Ð ÀÙÑ Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÈÖ Ñ Ö Ñ Ð ÀÙÑ Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ÈÖ Ñ Ö Ñ Ð ÀÙÑ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - oap.doc

Microsoft Word - oap.doc Ýîóõø ø ºî «ò ó / õ î õè / èíõù ô èõ ìð ðì ì ªðí è / àìô áùºø «ø ó àîõ î ªî èè è ù ñâ ñ õì ìñ õì ìñ õ í íð ðî óó ù ªðòó Ýí / ªðí 3. èíõó ªðòó (èíõó àò ¼ìù Þô ô âù ô è ôë ªêù ø («ôì )âùè ø ð ð ì¾ñ ) 4.

Chi tiết hơn

rgc.eps

rgc.eps ½ º ˺ Ã Ò Ô Ãº κ Ù Ö Ò Îº κ Ò ÓÚ Ê Ú Û Ó ÈÐ Ñ È Ý ÓÒ ÙÐØ ÒØ ÙÖ Ù Æ Û ÓÖ µ ÚÓк ½ ½ ¼µº ¾ º Ð ÒÓ Êº ÈÖ Ò º È ÓÖ ÖÓ Ò Ëº κ ÙÐ ÒÓÚ È Ý º ÈÐ Ñ ¾ ¾ º Ò Èº Àº ÑÓÒ È Ý º ÈÐ Ñ ½ ¼ ¾¼¼¼µº º È Ý º ÈÐ Ñ ½ ¼¾¾

Chi tiết hơn

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ æñ «ò ðî ºîô àîõ î î ì ìñ ðò ø Áïó : ñ¼..ìé è õùñ àîõ ò ó è : î ¼õ ì õ êò ñ ó õöè èø ëó. Þó. Ýùï î ñ ó î ì ìð ªð Áð ð ó : ªð ø ëó ð. î ¼ï ¾è

Chi tiết hơn

fried.dvi

fried.dvi ÊÁ Ê ÆÍÅ ÊÁÆ Ë Ç ÅÁÄÁ Ë Ç Ò¹ ÇÅÈÍÌ Ä ÆÍÅ Ê Ä Ë ÌË Ë Ö Ý Ëº ÓÒ ÖÓÚ ËØ Ò Ä ÑÔÔ º Ê ËÓÐÓÑÓÒ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Å Ø Ñ Ø ÑÝ Ó Ë Ò Ë Ö Ò Ö Ò ¼¼ ¼ ÆÓÚÓ Ö ÊÍËËÁ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï ÓÒ Ò Å ÓÒ ÏÁ ¼ ¹½ ÍË ØÖ

Chi tiết hơn

Ô ØÖ ÈÖÓ Ð Ø ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò¹ Ô Ò Ò Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò Ô Ò Ò ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ô Ö ÙÒ Ú Ò Ñ ÒØ ÔÖÓ Ð Ø ÒÓÒ ÒÙÐÐ º ÆÓØ Ø ÓÒ P A (B)º ÓÑÑ ÒØ Ö Ó

Ô ØÖ ÈÖÓ Ð Ø ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò¹ Ô Ò Ò Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò Ô Ò Ò ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ô Ö ÙÒ Ú Ò Ñ ÒØ ÔÖÓ Ð Ø ÒÓÒ ÒÙÐÐ º ÆÓØ Ø ÓÒ P A (B)º ÓÑÑ ÒØ Ö Ó Ô ØÖ ÈÖÓ Ð Ø ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò¹ Ô Ò Ò Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò Ô Ò Ò ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ô Ö ÙÒ Ú Ò Ñ ÒØ ÔÖÓ Ð Ø ÒÓÒ ÒÙÐÐ º ÆÓØ Ø ÓÒ P A (B)º ÓÑÑ ÒØ Ö ÓÒ ØÖÙ Ö ÙÒ Ö Ö ÔÓÒ Ö Ò Ð Ò Ú ÙÒ ØÙ Ø ÓÒ ÓÒÒ º ÜÔÐÓ

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ ¹ Ð Å Ò Ø Ö Ó ÐÓ ËÙÔ ÖÒ Ò ÈÖ Ñ Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛ

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ ¹ Ð Å Ò Ø Ö Ó ÐÓ ËÙÔ ÖÒ Ò ÈÖ Ñ Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛ Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ ¹ Ð Å Ò Ø Ö Ó ÐÓ ËÙÔ ÖÒ Ò ÈÖ Ñ Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ¾ º Ð Å Ò Ø Ö Ó

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº Ë Á¹Ö ÙÚÁÖ Ñ µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ijÀ ÙÖ Ù ÌÓÑ Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ijÀ ÙÖ Ù ÌÓÑ Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ijÀ ÙÖ Ù ÌÓÑ Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ijÀ ÙÖ Ù ÌÓÑ Ù ½ ½ º½Ä Å Ù ÌÓÑ Ù

Chi tiết hơn

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ö Ô Ñ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of

Chi tiết hơn

settembre15.dvi

settembre15.dvi Ê ÓÖÖ Ñ ØØ Ö Ð ÔÖÓÔÖ Ó ÒÓÑ Ó ÒÓÑ ÒÙÑ ÖÓ Ñ ØÖ ÓÐ Ò ØÙØØ Ó Ð º Ü Ö Þ Ó ½ ½º È Ö ÔÖÓ Ò Ø Ò ÐÐ Ø ÐÐ ÓØØÓ Ò Ö ÙÒ Ö ÑÑ ÒØ ÐÐÙ ØÖ Ð ÐÓÖÓ ÙÞ ÓÒ Ù Ò Ó ÊÓÙÒ ÊÓÒ ÕÙ ÒØÙÑ ¾µ ÊÓÙÒ ÊÓÒ ÕÙ ÒØÙÑ µ Ë ÓÖØ Ø ÂÓ Ö Ø ÒÓÒ¹ÔÖÑÔØ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö

Chi tiết hơn

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ Ð Ô ÖÒ ĐÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ Ð Ô ÖÒ ĐÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ Ð Ô ÖÒ ĐÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ

Chi tiết hơn

ÓÑÑ Ð Ö Ø ÙÖ Ö Ø ÑÓÒ ÓÐ ÙÒ ÙÔ ÖÒ Ô Ò ØÓÙÖÒ Ø ØÓÙ ÓÙÖ Ò Ô Ö Ð ³ «Ø Ø ÓÒ ÔÓÙÖ ÔÖ Ò Ö ÔÖ Ñ Ö ÓÑÑ Ò Ñ ÒØ ÔÖ Ø ØÙØ Ð Ö Ò ÓÒØ ÓÒ ÙÖ Ð Ô Ö ÒÓÙ¹ Ð Ö Ñ Ò Ò Ð Ó

ÓÑÑ Ð Ö Ø ÙÖ Ö Ø ÑÓÒ ÓÐ ÙÒ ÙÔ ÖÒ Ô Ò ØÓÙÖÒ Ø ØÓÙ ÓÙÖ Ò Ô Ö Ð ³ «Ø Ø ÓÒ ÔÓÙÖ ÔÖ Ò Ö ÔÖ Ñ Ö ÓÑÑ Ò Ñ ÒØ ÔÖ Ø ØÙØ Ð Ö Ò ÓÒØ ÓÒ ÙÖ Ð Ô Ö ÒÓÙ¹ Ð Ö Ñ Ò Ò Ð Ó ÓÑÑ Ö ÙÖ ÖØ ÑÓÒ Ó ÙÒ ÙÔ ÖÒ ÔÒ ØÓÙÖÒ Ø ØÓÙ ÓÙÖ Ò Ô Ö ³ «ÓÒ ÔÓÙÖ ÔÖ Ò Ö ÔÖ ÑÖ ÓÑÑ ÒÑ ÒØ ÔÖ ØÙØ Ö Ò ÓÒØ ÓÒ ÙÖ Ô Ö ÒÓÙ¹ Ö Ñ Ò Ò ÓÒÒ ÚÓº ÙÔ ÖÒ ÔÒ ÖÚ Ú ÐÑ ÒØ ÓÒØ ÔÖ ÓÑ ÒØ Ô ÖÑÙØ º ËÙÖ ÍÖ ÒØ Ð³Ù Ð ÔÐ µµ Ø ÓÒ

Chi tiết hơn

ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ

ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ Ö ØÓÖ ØÓ Ú Ö ÐÝ «Ø Ø Ú ÓÙÖ Ó ÚÓÐÙØ ÓÒ ÖÝ Ð ÓÖ Ø Ñ

Chi tiết hơn

cours_03.dvi

cours_03.dvi 1 Ö ES ÓÙÖ ÈÖÓ Ð Ø ½µ Ä ÔÖÓ Ð Ø ÓÒØ Ð Ò Ð³ ØÙ Ù Ö º ÎÓÙ Ú Þ ÔÔÖ ÕÙ ÐÕÙ ÒÓØ ÓÒ Ø ÔÖÓÔÖ Ø Ð ÒÒ ÔÖ ÒØ ÕÙ ÒÓÙ ÐÐÓÒ Ö ÔÔ Ð Ö Ø Ö ÙØ Ð Ö ØØ ÒÒ Ñ ÒÓÙ ÐÐÓÒ Ð Ñ ÒØ ØÙ Ö ÒÓÙÚ ÙÜ ÓÙØ Ð ÔÓÙÖ Ñ ÙÜ ÔÔÖ Ò Ö Ð Ô ÒÓÑ Ò

Chi tiết hơn

mixtures_nbc.dvi

mixtures_nbc.dvi À Ö Ö Ð Å ÜØÙÖ Ó Æ Ú Ý Ò Ð Ö Å ÖÓ º Ï Ö Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔÙØ Ò Ë Ò ÍØÖ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ È Ù Ð Ò ½ ¼ Ì ÍØÖ Ø Ì Æ Ø ÖÐ Ò ØÖ Ø Æ Ú Ý Ò Ð Ö Ø Ò ØÓ Ô Ö ÓÖÑ Ú ÖÝ Û ÐÐ ÓÒ Ð Ö ÒÙÑ Ö Ó ÔÖÓ Ð Ñ ÓÑ Ò ÐØ ÓÙ

Chi tiết hơn

saranaagatigadyam.dvi

saranaagatigadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

Ç ÈÓ Ö Ó ÓÖ ¹ Ç Ø Ó ÈÖ Ò ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ Ò Ó Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ØÖ Ù Ó Ó ÓÖ Ò Ð

Ç ÈÓ Ö Ó ÓÖ ¹ Ç Ø Ó ÈÖ Ò ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ Ò Ó Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ØÖ Ù Ó Ó ÓÖ Ò Ð Ç ÈÓÖ Ó ÓÖ ¹ Ç ØÓ ÈÖ Ò ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ ÒÓ Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ ØÓ Ô ÖØ Ö ØÖÙ Ó Ó ÓÖ Ò Ð ËÙÑÖ Ó Ç ØÓ ÈÖ Ò º½ ÆÓ Ó ÕÙ ÚÓ Ô Ò ÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Ç ÒØÓ ÓØÖ Ó

Chi tiết hơn

minor4.dvi

minor4.dvi ÐÓ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ù Ò Â Ò Ò Ú Êº ÌÖ ÙÑ ÍË ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ö Ø Ú Ì ÒÓÐÓ ½ ¾ Ï Ý Å Ö Ò Ð Ê Ý ¼¾ ¾ ØÖ Øº ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ò Ú ÖØÙ Ð ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ó ÒÓØ Ö ¹ ÕÙ Ö Ø Ñ ÑÓÙÒØ Ó ÔÖÓ Ò Ø Ø Ù Ù ÐÐÝ Ö ÕÙ Ö Ý Ñ Ò Ö Ø

Chi tiết hơn

mod18a.dvi

mod18a.dvi ÏÓÐ Ò Ãº Ë Ð Ö Ì Ðº 55 ¾¼½ ½ º ÂÙÒ ¾¼½ Modulklausur Zahlentheorie Schreiben Sie bitte auf jedes Blatt Ihren Namen! Aufgabe : ( ÈÙÒ Ø µ µ a 0,...,a r Ò ÒÞ Ð Ò ÙÒ e 0,...,e r N 0 º Ò Ë Lösung: Ï Ò 0 ÑÓ 9

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØ Ð ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖ

Chi tiết hơn

Å Ö Ó ÖÖ Ö Ó Ë ÒØÓ ÐÓ Ó ÓÒÖ Ø ¹ Ê ÙØ Ó Ó ØÓÑ ÑÓ Ò Ñ Ó ÌÓÑÓ ½ Ó Ò ÐÓÔ Ò ÐÓ Ó ËÓ ÎÓк

Å Ö Ó ÖÖ Ö Ó Ë ÒØÓ ÐÓ Ó ÓÒÖ Ø ¹ Ê ÙØ Ó Ó ØÓÑ ÑÓ Ò Ñ Ó ÌÓÑÓ ½ Ó Ò ÐÓÔ Ò ÐÓ Ó ËÓ ÎÓк Å Ö Ó ÖÖ Ö Ó Ë ÒØÓ ÐÓ Ó ÓÒÖ Ø ¹ Ê ÙØ Ó Ó ØÓÑ ÑÓ Ò Ñ Ó ÌÓÑÓ ½ Ó Ò ÐÓÔ Ò ÐÓ Ó ËÓ ÎÓк ËÙÑ Ö Ó Ê ÙØ Ó Ó ØÓÑ ÑÓ Ò Ñ Ó Ô ØÙÐÓ Ê ÙØ Ó Ó ØÓÑ ÑÓ Ò Ñ Ó ÍÑ ÓÒ Ô Ó ÕÙ Ø ÒØ Ñ ÜÔÐ Ö Ó ÔÖ Ò Ô Ó Ø Ó Ó Ó ØÓÑ ÑÓº ÈÓ ÑÓ

Chi tiết hơn

dvi/imo99.dvi

dvi/imo99.dvi ÌÀ ¼ÌÀ ÁÆÌ ÊÆ ÌÁÇÆ Ä Å ÌÀ Å ÌÁ Ä ÇÄ ÅÈÁ ½ Ã Ú Ò ÀÙØ Ò ÓÒ Ì ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð Å Ø Ñ Ø Ð ÇÐÝÑÔ Û Ð Ò Ù Ö Ø ÊÓÑ Ò ÖÓÑ ½¼ ØÓ ¾¾ ÂÙÐݺ ØÓØ Ð Ó ¼ ØÙ¹ ÒØ Ö ÔÖ ÒØ Ò ½ ÓÙÒØÖ Ò Ø ÖÖ ØÓÖ ØÓÓ Ô Öغ Ì ÓÑÔ Ø Ø ÓÒ ÐÛ Ý

Chi tiết hơn

ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Å

ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Å ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Åº º Î Ø Ð ÚÖÓ Ñ Ò Ð ¹ÔÓÖØÙ Ù ½ Î Ó Ð ÚÖÓ ÓÖ Ò Ð Ñ Ò

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¾ ¹ À Ø ÓÖ Ó Öº ÇØØÓ Ï Ö ÙÖ ÙÑ Ò Ó È ÕÙ ËÓ Ö Ó Ò Ö Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¾ ¹ À Ø ÓÖ Ó Öº ÇØØÓ Ï Ö ÙÖ ÙÑ Ò Ó È ÕÙ ËÓ Ö Ó Ò Ö Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¾ ¹ À Ø ÓÖ Ó Öº ÇØØÓ Ï Ö ÙÖ ÙÑ Ò Ó È ÕÙ ËÓ Ö Ó Ò Ö Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó ¾ À Ø ÓÖ Ó Öº ÇØØÓ Ï Ö ÙÖ ÙÑ Ò Ó È ÕÙ ËÓ Ö Ó Ò Ö ¾º½ Ï Ö ÙÖ Ñ

Chi tiết hơn

oktv0809_mat3_donto_fellap_javut

oktv0809_mat3_donto_fellap_javut ÇÖ Þ Ó Ã Þ Ô ÓÐ Ì ÒÙÐÑ ÒÝ Î Ö ÒÝ ¾¼¼ ¾¼¼ ¹ Ø Ò Ú Å Ì Å ÌÁà ÁÁÁº Ø Ö ÒØ ÑÒ Þ ÙÑÓ Ô Ð Ñ Ø Ñ Ø Ó ÞØ ÐÝ Ö Þ Ö ÓÒØÓ ØÙ Ò Ú Ð ½º ÓÐ ÓÞ ØÓÒ Ò Ñ Þ ÐØ ÒØ ØÒ Ú Ö ÒÝÞ Ò Ú Øº Óй ÓÞ ÓÖ Ò Ð ÞÒ ÐØ Ñ Ò Ò Ô Ô ÖÐ ÔÖ Ö

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó Ä Ú Ö Ñ ÒØ ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó Ä Ú Ö Ñ ÒØ ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó Ä Ú Ö Ñ ÒØ ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó ½ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ä Ú Ö Ñ

Chi tiết hơn

Å Ö Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖÓÐ Ø ÓÒ ÑÓ Ð Ê Ð Ø Ú ÔÖ ØÖ ÙØ ÓÒ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 15 Sep 2001 Ò Ö Ò Ö ÓÖØ (a),(b), ½ (a) Ë ÁÒ Ø ØÙØ

Å Ö Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖÓÐ Ø ÓÒ ÑÓ Ð Ê Ð Ø Ú ÔÖ ØÖ ÙØ ÓÒ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 15 Sep 2001 Ò Ö Ò Ö ÓÖØ (a),(b), ½ (a) Ë ÁÒ Ø ØÙØ Å Ö Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖÓÐ Ø ÓÒ ÑÓ Ð Ê Ð Ø Ú ÔÖ ØÖ ÙØ ÓÒ arxiv:cond-mat/0109280v1 [cond-mat.stat-mech] 15 Sep 2001 Ò Ö Ò Ö ÓÖØ (a),(b), ½ (a) Ë ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÆÙÐ Ö È Ý ½» Ò Æ Ö ÃÓÐ Ø ¹ ¼¼ ¼ ÁÒ º (b) ÁÒ Ø ØÙØ

Chi tiết hơn

/tmp/cfaa58613def0dd8a9878dee38039f9a/report_autogen.dvi

/tmp/cfaa58613def0dd8a9878dee38039f9a/report_autogen.dvi Ê ÔÓÖØ ÓÑÑ ÒØ ÖÝ ÍÛ Ô Ö ÓÓÒÐ À˹ÇÑ ¹ ÁÒ Ü Ú Ò Ï Ð ÄÙ Ó ¼ º¼ º½ ½ Å ÒÐ Ø ØºÒÐ ÈÓ Ø Ù ½½¼ ¼¼ ÇÓ Ø Ö ÓÙØ ÛÛÛºÑ ÒÐ Ø ØºÒÐ ºÚ ÒÛ ÒÖÓÓÝÑ ÒÐ Ø ØºÒÐ ÓÒ ½ ¼µ ½ ¾ ¼¼¾ Ñ ½ ¼µ ¾ ¼ ¾ º ÂÙÒ ¾¼½ À˹ÇÑ ¹ ÁÒ Ü Ê ¹ Ö ÔÔÓÖØ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ð Ó Ø ÖÒÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ð Ó Ø ÖÒÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ð Ó Ø ÖÒÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ç Ð Ó Ø ÖÒÓ º½ Á ÒØ

Chi tiết hơn

TSD98.dvi

TSD98.dvi Ì Ò ÅÓÖÔ ÓÐÓ ÐÐÝ Ê Ä Ò Ù Ì ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó Ø ÌÝ Ó Ö È Ö ÓÖÔÙ Ó À ØÓÖ Ð ÈÓÖØÙ Ù Å Ö ÐÓ Ò Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Å Ø Ñ Ø Ø Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ó È ÙÐÓ ß Ö Þ Ð Ñ Ò Ö Ñ ºÙ Ôº Ö ØÖ Øº Ù Ð Ò Ð Ö ÒÒÓØ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Î Ø Ó ÆÓÖØ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Î Ø Ó ÆÓÖØ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Î Ø Ó ÆÓÖØ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÐØ Ñ Î

Chi tiết hơn

À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö

À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö ËÙÑ Ö Ó ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ º½ Ä Ö Ò

Chi tiết hơn

lutp9926.dvi

lutp9926.dvi ÄÍ ÌÈ ß¾ Ê Ä¹Ìʹ½ ¹¼ Ô¹Ô» ¼ Ë ÔØ Ñ Ö ½ È ÌÀÁ Ò À ÊÏÁ ÓÖ Ä Ò Ö ÓÐÐ Ö È Ý ½ ÌÓÖ ĐÓÖÒ Ë ĐÓ ØÖ Ò ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÄÙÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÄÙÒ ËÛ Ò Ò Å Ð Àº Ë ÝÑÓÙÖ ÊÙØ Ö ÓÖ ÔÔÐ ØÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÐØÓÒ ÓØ ÇÜ ÓÖ Ö

Chi tiết hơn

t181026Facit.dvi

t181026Facit.dvi ÍÔÔ Ð ÙÒ Ú Ö Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ò Ö Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ Ì Ò Ø Ò Ð Ò Ä Ò Ò Ö Ø ÐÐ Ø ÒØ Ñ Ò Ö Ò Ò Ú Ø Ò Ô ÁÁ º¼ Ô ¾¼ ¹¼¹¾ Ð º µ Î Ö ÓÖÑ ÐÒ Ö À ÙÒ Ñ ØÓ Ö Ý ¼ = (Ü Ý) Ý +1 = Ý + (Ø Ý ) Ý +1 = Ý + 2 ( (Ø Ý ) + (Ø

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ê Ð Ó Ù ÓÑ Ó ÍÒ Ú Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ê Ð Ó Ù ÓÑ Ó ÍÒ Ú Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ê Ð Ó Ù ÓÑ Ó ÍÒ Ú Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ê Ð Ó Ù ÓÑ

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ ÌÙ Ó Ó ÕÙ Ä ÓÒ Ö Ó ÔÖ Ò Ù Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ ÌÙ Ó Ó ÕÙ Ä ÓÒ Ö Ó ÔÖ Ò Ù Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ ÌÙ Ó Ó ÕÙ Ä ÓÒ Ö Ó ÔÖ Ò Ù Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØ Ð ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Â Ö Ñ Ó Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Â Ö Ñ Ó Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Â Ö Ñ Ó Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ç Â Ö Ñ Ó Ò ½ º½ Ç ÆÓ

Chi tiết hơn

bn2.dvi

bn2.dvi Ë ÕÙ Ò ÈÖ Ø ÓÒ Û Ø Å Ü ÇÖ Ö Å Ö ÓÚ Ò Æ Ó Â Ó À Ò Ö ÐÓ Ð Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ø Ò ÒÐ Ò ¾¼¼ ¹ ¼¼½ Ä ÙÚ Ò Æ ÓºÂ Ó À Ò Ö º ÐÓ Ð º ÙÐ ÙÚ Òº º ØÖ Ø Ò ÑÔÓÖØ ÒØ Ø Ò Ù Ð Ò ÔØ Ú Ù Ö ÒØ Ö ØÓ ÔÖ Ø Ø Ò ÜØ Ø ÓÒ

Chi tiết hơn

ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ¾ ¾ ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó

ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ¾ ¾ ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó ÈÓÐ ËØÓ ÓÐ Ö Å Å Ö ÞÙ Ò Å È ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÔÔÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÏÖÓ

Chi tiết hơn

main.dvi

main.dvi ÇÔØ Ñ Þ Ò Ì Ñ Ò Ò Ó Ë Þ Í Ò Å Ü ÑÙÑ Ö Ø ÄÓÓÔ Ù ÓÒ Å Ð Ò Ä Ù ½ ÙÒ Ù ¾ Å Ò É Ù ¾ Û Ò Àº¹Åº Ë ¾ ½ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÏÖ Ø ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì Ü Ø ÐÐ ÝØÓÒ Ç Ó ÍË Ê Ö ÓÒ

Chi tiết hơn

nyaasatilakam.dvi

nyaasatilakam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

ËÔ ØØ Ò Å ÑÓÖ Ë ÙÒ Ö ÍÒ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ò È Ö Ð Ð ÖÐÓ ËÙ Ö 1 ÒÖ ÕÙ ýö 2 Ò ÊÓ ÖØÓ ÍÖ ¹È Ö 1,3 1 ÔØÓº ÁÒ Ò Ö Ò ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö Å ÐÐ Ò Ð 2 Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ë Ø Ñ ÁÒ Ó

ËÔ ØØ Ò Å ÑÓÖ Ë ÙÒ Ö ÍÒ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ò È Ö Ð Ð ÖÐÓ ËÙ Ö 1 ÒÖ ÕÙ ýö 2 Ò ÊÓ ÖØÓ ÍÖ ¹È Ö 1,3 1 ÔØÓº ÁÒ Ò Ö Ò ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö Å ÐÐ Ò Ð 2 Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ë Ø Ñ ÁÒ Ó ËÔ ØØ Ò Å ÑÓÖ Ë ÙÒ Ö ÍÒ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ò È Ö Ð Ð ÖÐÓ ËÙ Ö ÒÖ ÕÙ ýö Ò ÊÓ ÖØÓ ÍÖ ¹È Ö, ÔØÓº ÁÒ Ò Ö Ò ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö Å ÐÐ Ò Ð Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ë Ø Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ó Ù Ð ÈÓÐ Ø Ò ËÙÔ Ö ÓÖ Ð Ø ÍÒ Ú Ö Ø ÐÐ ¹Ä Å Ò Ð Ø Ô ÖÙÔÓ

Chi tiết hơn

cifa.dvi

cifa.dvi ÓÑÑ Ò ³ÙÒ Ú ÙÐ ÖÓÙ Ö ØÖ Ò Ñ Ð Ù Ò ØÙÖ Ð ÔÔÐ Ø ÓÒ Ù Ù Ú ØÖ ØÓ Ö ÔÓÙÖ Ð Ò Ò Ö ÓÐ Ö ØÓÔ Ö ÓÙ ÊÓÐ Ò Ä Ò Ò ÒÓ Ø Ì Ù ÐÓØ È Ð ÔÔ Å ÖØ Ò Ø Ñ Ö È ¼¼ ¹ ¾ Úº Ä Ò ½ ¾ Ù Ö Ü Ö Ò Ö ØÓÔ º Ö ÓÙ Ñ Ö º Ö Ä ËÅ ¾ Úº Ä Ò ½

Chi tiết hơn

DM 8.dvi

DM 8.dvi ÅÈËÁ ½ ÄÙÒ ½¼ Ñ Ö ¾¼¼ Ü Ö ½ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø Ú Ø ÓÒØ ÒÙ Ò ÙÙÒ ÔÓ ÒØ { f(x) = x Ü Ö Ø ÓÒÒ Ð ÇÒ ÓÒ Ö Ð ÓÒØ ÓÒ f [0,1] Ò [0,1] Ò Ô Ö f(x) = x+ 1 E( x+ 1 ) ÒÓÒ ½µ ÁÐ Ý ØÖÓ Ø Ò Ù Ö Ò ³ Ñ Ò Ö Ð Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ö Ô ÕÙ

Chi tiết hơn

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÖÙ Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÖÙ Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÖÙ Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ½ ÖÙ Ó ½ ½ º½ Ñ Ò Ó Ó ÓÐ ÓØ º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ È Ö ÒØ Ó ÌÖ ÙÒ Ð Ó Ë Ò Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ò

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ È Ö ÒØ Ó ÌÖ ÙÒ Ð Ó Ë Ò Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ò Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ È Ö ÒØ Ó ÌÖ ÙÒ Ð Ó Ë Ò Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ È

Chi tiết hơn

/home/zav/tex/jetp1504/_.043/e5043.dvi

/home/zav/tex/jetp1504/_.043/e5043.dvi ¾¼½ ½ º º ¾¼ ¾ ¾¼½ ÌÀÇ Ç¹ Æ ÈÀÇÌÇÄÍÅÁÆ Ë Æ ÁÆ Ê Ë ÁÆ ÅÇÊÈÀÇÍË À ÆÁÍÅ Ç Á ÍÆ Ê ÆÆ ÄÁÆ ÁÆ Ç Æ º κ ÁÚ ÒÓÚ Åº κ ÑÓÖÝ Ò Ý Îº º ÈÙ ØÓÚ ÖÓÚ Îº Ë º Ð Ú Îº º Ö Ø Ò Ó º Ⱥ Ð Ý Ú ÁÓ È Ý Ð Ì Ò Ð ÁÒ Ø ØÙØ ½ ¼¾½ Ë

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ¾ ¾ Å Æ ÁÆÌÊ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؾ ¾» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº

ÁÊÇ Á Ì ¾ ¾ Å Æ ÁÆÌÊ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؾ ¾» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÊÇ Á Ì ¾ ¾ Å Æ ÁÆÌÊ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؾ ¾» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ¼¾»¼»¾¼½¾ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÁ

Chi tiết hơn

fig5_6.eps

fig5_6.eps Î ËÓ ÔÓ Ø¹ Ø Ö Ô Ö Ó ÐÐÝ Ð Ô Ý ÔÙÐ Ø Ò Å ØÝÔ ÙÔ Ö ÒØ º l Ò Ìº ÌÓÑÓÚ Ìº à ØÓ º ÈÓ Ñ Ò º ź ËÞÞÝ l,4 º È Ð,5 º Ö ÞÝ 5 ź ÖÓÑ Þ 6 ź Å Ó l Û Ïº Ö Ò 5 º ËØÖÓ Ð Æ ÓÐ Ù ÓÔ ÖÒ Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ Ùк Ö Ò ½½ Èй ¹½¼¼

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¾ ¹ Ç ÓÒØ Ñ ÒØÓ ÕÙ Ä Ú Ö Ñ Ö ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¾ ¹ Ç ÓÒØ Ñ ÒØÓ ÕÙ Ä Ú Ö Ñ Ö ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¾ ¹ Ç ÓÒØ Ñ ÒØÓ ÕÙ Ä Ú Ö Ñ Ö ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö

Chi tiết hơn

ncc8768.dvi

ncc8768.dvi ÁÄ ÆÍÇÎÇ ÁÅ ÆÌÇ ÎÓк ¾ ƺ ¹ ÄÙ Ð Ó¹ÇØØÓ Ö ¾¼¼½ Ì Ê Ç¹  ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ì Ø µ º ÐÓ Ó ½µ º ¾µ ú º Ó µ º ÖÓÒ º ÖØÓРȺ ÖÒ Ö Ò º Ð Ú Èº Ö Ò Ò ¾µ ˺ Ù ÒÓ ¾µ º ÐÐÓÒ Èº Ñ ÖÖ º º Ó Êº Ö Ö ÐРź ÓÐ ÒÓ Ëº Ø Ð ÒÓØØ

Chi tiết hơn

ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒ

ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒ ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒÓ ØÖÓ ÅºËº Ã Ñ Îº Î Ö Ð Î ÒÒ ÈÖ ÔÖ ÒØ ËÁ ½ ½ ¾¼¼ µ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÌÖ Ó Â Ù Ù ÈÖ Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÌÖ Ó Â Ù Ù ÈÖ Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÌÖ Ó Â Ù Ù ÈÖ Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÌÖ Ó Â Ù Ù ÈÖ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ì Ö ¹ Ö Å Ò ÒÓ Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ì Ö ¹ Ö Å Ò ÒÓ Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ì Ö ¹ Ö Å Ò ÒÓ Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ Ì Ö ¹

Chi tiết hơn

Devoir-de-vacances dvi

Devoir-de-vacances dvi ÅÈËÁ ½ ¹¾¼µ ü ÔÖ Ô Ö Ö ÔÓÙÖ Ð Ö ÒØÖ ¾¼½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ä ÙØÙÖ Ð Ú ÅÈËÁ Ñ Ò ÒØ ÓÙÚ ÒØ ÓÑÑ ÒØ Ð Ô ÙÚ ÒØ ÔÖ Ô Ö Ö ÔÓÙÖ Ð ÙÖ ÔÖ Ñ Ö ÒÒ È º ÓÙÑ ÒØ Ø ÓÒÙ ÔÓÙÖ Ð ÙÖ Ú Ò Ö Ò Ð ÔÖ ÒØ ÓÙ Ð ÓÖÑ Ö ÔÔ Ð Ø ³ Ü Ö º Ä Ö

Chi tiết hơn

ÙÖÓÔ Ý Ä ØØ Ö ÈÊ ÈÊÁÆÌ arxiv:cond-mat/ v3 [cond-mat.mes-hall] 30 Jun 2003 Ë Ð Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ø Ô Ö Ñ Ó ÕÙ ÒØÙÑ À ÐÐ Ý Ø Ñ Åº Ǻ Ó Ö 1,2 Ò º ÅÓÖ ËÑ Ø

ÙÖÓÔ Ý Ä ØØ Ö ÈÊ ÈÊÁÆÌ arxiv:cond-mat/ v3 [cond-mat.mes-hall] 30 Jun 2003 Ë Ð Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ø Ô Ö Ñ Ó ÕÙ ÒØÙÑ À ÐÐ Ý Ø Ñ Åº Ǻ Ó Ö 1,2 Ò º ÅÓÖ ËÑ Ø ÙÖÓÔ Ý Ä ØØ Ö ÈÊ ÈÊÁÆÌ arxiv:cond-mat/0301329v3 [cond-mat.mes-hall] 30 Jun 2003 Ë Ð Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ø Ô Ö Ñ Ó ÕÙ ÒØÙÑ À ÐÐ Ý Ø Ñ Åº Ǻ Ó Ö 1,2 Ò º ÅÓÖ ËÑ Ø 1 1 Ô ÖØ Ñ ÒØ È Ý ÕÙ ÍÒ Ú Ö Ø Ö ÓÙÖ È ÖÓÐÐ À¹½ ¼¼ Ö

Chi tiết hơn

td va.dvi

td va.dvi Î Ö Ð Ð ØÓ Ö Ö Ø Ü Ö ½ ÍÒ Ú Ö Ð Ð ØÓ Ö ÍÒ Úº X Ô ÙØ ÔÖ Ò Ö Ð³ÙÒ ØÖÓ Ú Ð ÙÖ 0 ÓÙ 1 ÓÙ 2 Ú ÔÖÓ Ð Ø ÔÓ Ø Ú ÓÙ ÒÙÐÐ º Ø ÖÑ Ò Ö Ð ÐÓ ÔÖÓ Ð Ø X ÒØ ÕÙ E(X) = 3 2 Ø Var(X) = 1 4 Ü Ö ¾ Ä Â Ù ÅÓÒ ÙÖ ÙÔÓÒØ ÔÖÓÔÓ

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ¾¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ ÁÒØ ÖÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ¹ ÁÒØ Ö Ô ØÖ ¾µ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ»

ÁÊÇ Á Ì ¾¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ ÁÒØ ÖÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ¹ ÁÒØ Ö Ô ØÖ ¾µ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ÁÊÇ Á Ì ¾¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ ÁÒØ ÖÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ¹ ÁÒØ Ö Ô ØÖ ¾µ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ¾¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÌÈ Ô ÙØ

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ä Ê Ð ÓÒ ÈÐ Ò Ø Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ä Ê Ð ÓÒ ÈÐ Ò Ø Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ä Ê Ð ÓÒ ÈÐ Ò Ø Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð º Ä Ê Ð ÓÒ ÈÐ Ò Ø Ö ¾½ º½º Ä ÌÖ

Chi tiết hơn

art_6.dvi

art_6.dvi Ý Ö Ñ ÙÒØ ÒÐ Ò ËÙÓÑ Ò ÝÝ ÓÒ ÙÖ Ö ÆÇÊ ÁÌ ¼ Ö ¹ ÓÖ Ò Ò Ò Ø ØÙØ Ø ÙÔÔ ÓÑ Ø Ó ØÝÐ Ö ØÓÖ ÖÓÒ ØÖ ÓÑ À Ð Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ó È Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó À Ð Ò Ë ÑÑ ÒØØÒ Ò ÆÇÊ ÁÌ Ø ÒÓÖ ÓÖ Ò Ò Ò Ø ØÙØ Ø ÓÖ Ø ÓÖ Ø Ý ÒÐ Ò Ú Ö ÑØ Ã

Chi tiết hơn

Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.supr-con] 18 Oct 2005 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å

Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.supr-con] 18 Oct 2005 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ rxiv:cond-mt/5457v [cond-mt.supr-con] 8 Oct 5 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å ÒÓ Àº Æ ÒÓ ½ ¾ ź Í ¾ ú Ë Ñ ½ ¾ Ò Àº Ì Ý Ò ½ ¾ ½ ÆÌÌ Ê Ö Ä ÓÖ

Chi tiết hơn

¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ø Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ø Ò Ð Ò Ò ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Ò Â Ù Ò Ø ØÛ

¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ø Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ø Ò Ð Ò Ò ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Ò Â Ù Ò Ø ØÛ ¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ð ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Â Ù ØÛ ÐÚ ÖÓÙÒ Ñ Ö Ø ÓÒ Ë Ø ÑÓÖÒ ÓÖ ÐÐ Ñ ÓÙÒØÖÝ Ø Ñ Â Ù ÖÖ Ú Ø Ö Ø ÑÓ Ø È Ö

Chi tiết hơn

4-DBoneva.dvi

4-DBoneva.dvi ÇÔØ ÓÒ Ó ÔÔÐÝ Ò Ó ÒÙÑ Ö Ð Ó ÓÖ Ø ØÙ Ý Ó ØÖ Ò ÒØ ÔÖÓ Ò Ò ÖÝ Ø Ö Û Ø Û Ø Û Ö Ò Ð ÓÒ Ú 1 Ñ ØÖÝ ÃÓÒÓÒÓÚ 2 1 ËÔ Ò ËÓÐ Ö¹Ì ÖÖ ØÖ Ð Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ ÙÐ Ö Ò ÑÝ Ó Ë Ò ËÓ 2 ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÖÓÒÓÑÝ ÊÙ Ò ÑÝ Ó Ë Ò ÅÓ ÓÛ ÒÚ

Chi tiết hơn

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ò ÖÓ ÄÓÚ ÓÐÓ Å Ö ÐÓ ÓÒô ÐÚ ÊÙ Ò Ø Ò Ê ÙÑÓç Ø ØÖ Ð Ó Ù ÙÑ Ø Ñ ÓÖ Ô Ö ÔÖ ô è Ó Ó Ô Ö Ñ ØÖÓ Ó Ú ÐÓÖ Ñ Ó Ú ÐÓÖ Ó Ô Öð Ó Ó Ò Ø Ú Ó ÒðÓ

Chi tiết hơn

À ÑÑ ÓÔ Ú Ð Ø Ø Ø ÓÖ ÙÒ Ú Ò Ð ÓÖ Ö ÓÖÖ ¾¼½½ Í Ð Ú Ö Ø ºÑ ÖØ Ú Ö Ò Ø Ú Ú Ð ÖÒ Ù ½ º¹ º ÔÖ Ðµ Ö Ø Ðº ½ µ ÒØ Ö Ö Ö ÓÖ ÓÑÔÐ Ø ÓÒ Ö ÓÖ Ò Ð Ñ Ò¹ Ø Ó Ö Ò ÓÖ

À ÑÑ ÓÔ Ú Ð Ø Ø Ø ÓÖ ÙÒ Ú Ò Ð ÓÖ Ö ÓÖÖ ¾¼½½ Í Ð Ú Ö Ø ºÑ ÖØ Ú Ö Ò Ø Ú Ú Ð ÖÒ Ù ½ º¹ º ÔÖ Ðµ Ö Ø Ðº ½ µ ÒØ Ö Ö Ö ÓÖ ÓÑÔÐ Ø ÓÒ Ö ÓÖ Ò Ð Ñ Ò¹ Ø Ó Ö Ò ÓÖ À ÑÑ ÓÔ Ú Ð Ø Ø Ø ÓÖ ÙÒ Ú Ò Ð ÓÖ Ö ÓÖÖ ¾¼½½ Í Ð Ú Ö Ø ºÑ ÖØ Ú Ö Ò Ø Ú Ú Ð ÖÒ Ù ½ º¹ º ÔÖ Ðµ Ö Ø Ðº ½ µ ÒØ Ö Ö Ö ÓÖ ÓÑÔÐ Ø ÓÒ Ö ÓÖ Ò Ð Ñ Ò¹ Ø Ó Ö Ò ÓÖ Ò Ð ÒÒ Ñ ÖØ Ò ØÓÖ ÙÒ Ö Ð ÒÚÓÐÚ Ö Ò Ñ Ò ÙÒ Ö Ô Ø ÒØ

Chi tiết hơn

Ç ÈÓ Ö Ó ÓÖ ¹ ÈÓÖØ Ô Ö Ó Ò Ó Å Ò ØÓ ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ Ò Ó Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ØÖ Ù Ó Ó ÓÖ Ò Ð

Ç ÈÓ Ö Ó ÓÖ ¹ ÈÓÖØ Ô Ö Ó Ò Ó Å Ò ØÓ ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ Ò Ó Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ØÖ Ù Ó Ó ÓÖ Ò Ð Ç ÈÓ Ö Ó ÓÖ ¹ ÈÓÖØ Ô Ö Ó Ò Ó Å Ò ØÓ ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ Ò Ó Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ØÖ Ù Ó Ó ÓÖ Ò Ð ËÙÑ Ö Ó ÈÓÖØ Ô Ö Ó Ò Ó Å Ò ØÓ ½ º½ ÍÑ Ñ Ö ÙÐ Ó ÔÖÓ ÙÒ Ó ÒÓ ÓÖÔÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

Ö Ø Ö Þ Ó ÈÖÓÔÖ Å Ø Ö ØÖ Ú Ò Ð Ó ÅÓÚ Ñ ÒØÓ ÖÓÛÒ ÒÓ ËÙÔ ÖÚ ÓÖ ÈÖÓ º Å Ö Ð È ÖÓÐ Ò Â ÓÛ ÐÙÒÓ ÄÙ Þ ÖÒ Ò Ó ÇÐ Ú Ö ÓÖØ Ê Ð ½ ÙÒ Ó ¾¼¼ ½ ÁÒØÖÓ ÙÓ ÅÓÚ Ñ ÒØÓ

Ö Ø Ö Þ Ó ÈÖÓÔÖ Å Ø Ö ØÖ Ú Ò Ð Ó ÅÓÚ Ñ ÒØÓ ÖÓÛÒ ÒÓ ËÙÔ ÖÚ ÓÖ ÈÖÓ º Å Ö Ð È ÖÓÐ Ò Â ÓÛ ÐÙÒÓ ÄÙ Þ ÖÒ Ò Ó ÇÐ Ú Ö ÓÖØ Ê Ð ½ ÙÒ Ó ¾¼¼ ½ ÁÒØÖÓ ÙÓ ÅÓÚ Ñ ÒØÓ ÖØÖÞÓ ÈÖÓÔÖ ÅØÖ ØÖÚ Ò Ð Ó ÅÓÚÑÒØÓ ÖÓÛÒÒÓ ËÙÔÖÚ ÓÖ ÈÖÓº ÅÖÐ ÈÖÓÐÒ ÂÓÛ ÐÙÒÓ ÄÙÞ ÖÒÒÓ ÇÐÚÖ ÓÖØ ÊÐ ½ ÙÒÓ ¾¼¼ ½ ÁÒØÖÓÙÓ ÅÓÚÑÒØÓ ÖÓÛÒÒÓ Ó ØÔÓ ÑÓÚÑÒØÓ ÖÐÞÓ ÔÓÖ ÙÑ ÔÖØÙÐ ÑÖ ÒÙÑ ÙÓ ÓÒ ÖÒÓ¹ ÓÖÖÒØ Øº ÓÑÔÓ ØÓ ØÖÒ

Chi tiết hơn

main.dvi

main.dvi Ë ÅÅ ÌÊÁ Ë Ç À È Ê ÇÄÁ ËÈ ÌÁ Ä Ê ÈÀË ÁÆ ¹Å ÆÁ ÇÄ Ë Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ã Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ ¹ ¹½ ÃÓÛ À ¹Ç Ç ¹ ¼¾ Â Ô Ò Ø ØÓ ÈÖÓ ÓÖ Ù Ó Å Ø ÙÑÓØÓ ÓÒ ¼Ø ÖØ Ý ØÖ Øº Ï ÓÒ Ö ÝÑÑ ØÖ Ó Ô Ø Ð Ö Ô Ò ÓÑÔ Ø ¹Ñ Ò ÓÐ Ö Ý ÑÓÓØ

Chi tiết hơn

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ Ç Ñ ÓÒ Ó Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ Ç Ñ ÓÒ Ó Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ Ç Ñ ÓÒ Ó Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö ËÙÑ Ö Ó Ç Ñ ÓÒ Ó ¾ Ô ØÙÐÓ Ç Ñ ÓÒ Ó Ü ÑÓ Ð Ó ÔÓÖ ÙÑ ÑÓÑ ÒØÓ Ó ÒØ ÓÑÓ

Chi tiết hơn

Teo06tst.dvi

Teo06tst.dvi Å Ø Ö Ð ÔÖÓ ÓØØÓ Ð ÖÙÔÔÓ PROGETTO OLIMPIADI ÈÊÇ ÌÌÇ ÇÄÁÅÈÁ Á Ë Ö Ø Ö ÇÐ ÑÔ ÁØ Ð Ò ÐÐ ÔÖ Ó Ä Ó Ë ÒØ Ó Íº ÅÓÖ Ò Î Æ Á Å ËÌÊ Ü ¼ ½º º½¾ ¾ ¹Ñ Ð ÓÐ Ð ÖÓº Ø ÈÊÇ Ä Å Òº ½ ß ØØ ÒØ ÐÐ ÓÐÐ ½¼¼ ÈÙÒØ ÍÒ Ñ ÒÙ Ö Ó Ó

Chi tiết hơn

AMS2010_ExtendedAbstractv.2.4.dvi

AMS2010_ExtendedAbstractv.2.4.dvi ½ º ÁÅÈÊÇÎ ËÈ ÌÁ Ä ÅÇÆÁÌÇÊÁÆ Ç ÁÊ Ì ÅÈ Ê ÌÍÊ ÁÆ ÇÊ ËÌ ÇÅÈÄ Ì ÊÊ ÁÆ Æ Æ Ê ¹ Ä Æ Ë ÄÁ Ê ÌÁÇÆ Å ÌÀÇ Ñ Åº à ÒÒ Ý Ö ØÓÔ Ãº Ì ÓÑ ÂÓ Ò Ëº Ë Ð Ö Å Àº ÍÒ ÛÓÖØ ÇÖ ÓÒ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ÓÖÚ ÐÐ ÇÖ ÓÒ ½ ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ Ö¹ÓÔØ

Chi tiết hơn

perfmodels.dvi

perfmodels.dvi ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÓÙÒØ Ò Ò Ë ÑÔÐ Ò ÅÓ Ó Í Ò È Ö ÓÖÑ Ò ÅÓÒ ØÓÖ Ò À Ö Û Ö Ë ÖÐ Ý Îº ÅÓÓÖ ÁÒÒÓÚ Ø Ú ÓÑÔÙØ Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÃÒÓÜÚ ÐÐ ÌÆ ¹ ¼ ÍË ÖÐ Ý ºÙØ º Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ì Ò Ð

Chi tiết hơn

º ÊÝ ÑØ Ì ÐÙÚÙ Ø Ö Ø Ð ÑÑ Ð ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó Ó Ò Ð ¹ ÙØÓ Ñ ØÙ ÐØ ÓÐ Ø ÑÑ ÑÙÙØ Ñ Ý Ò ÖØ ÓÑ Ò ÙÙ ÅÖ Ø ÐÑ º½º Ä ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó (G

º ÊÝ ÑØ Ì ÐÙÚÙ Ø Ö Ø Ð ÑÑ Ð ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó Ó Ò Ð ¹ ÙØÓ Ñ ØÙ ÐØ ÓÐ Ø ÑÑ ÑÙÙØ Ñ Ý Ò ÖØ ÓÑ Ò ÙÙ ÅÖ Ø ÐÑ º½º Ä ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó (G º ÊÝ ÑØ Ì ÐÙÚÙ Ø Ö Ø Ð ÑÑ Ð ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó Ó Ò Ð ¹ ÙØÓ Ñ ØÙ ÐØ ÓÐ Ø ÑÑ ÑÙÙØ Ñ Ý Ò ÖØ ÓÑ Ò ÙÙ ÅÖ Ø ÐÑ º½º Ä ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó (G, ) ÓÒ ÖÝ Ñ Ó Ð ÙØÓ Ñ ØÙ ÓÒ Ó Ø Ú Ò Ò ÓÙ Ó G ÓÒ Ð ÙØÓ

Chi tiết hơn

ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ

ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ò»Ú Ø Ð»Ø Ñ Ñ Ø»ÇÙØ Ñ

Chi tiết hơn