Microsoft Word - CSM Tender Notification copy.docx

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - CSM Tender Notification copy.docx"

Bản ghi

1 PÀæ. ÀA PÀ ÁðlPÀ gádå gàs ÉÛ ÁjUÉ UÀªÀÄ :apàìªàäuà¼àægàä «sáuà :apàìªàäuà¼àægàä ÀASÉå.PÀgÁ Á/aªÀÄ«/ ÀAZÁgÀ/ªÁtÂdå/ 3524 / ÁAPÀ: E-mÉAqÀgï ÀæPÀluÉ ÀASÉå 03/2019 (E- ÉÆæPÀÆågïªÉÄAmï ªÀÄÆ PÀ) PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ, apàìªàäuà¼àægàä «sáuàzà ªÁå ÛUÉ gàäªà F PɼÀPÀAqÀ ï ÁÝtUÀ¼À è SÁ ÄgÀĪÀ / SÁ AiÀiÁUÀ gàäªà ªÁtÂdå ªÀĽUÉUÀ½UÉ ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀ ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ Ä ÁAPÀ : jazà E- ÀæPÀÆågïªÉÄAmï ªÀÄÆ PÀ E-mÉAqÀgï CfðAiÀÄ ÀÄß DºÁé À ÁVzÉ. E-mÉAqÀgï zà ÁÛªÉÃdÄUÀ¼À ÀÄß E- ÀæPÀÆågïªÉÄAmï ªÉ ï ÉÊmï eproc.karnataka.gov.in AzÀ që ï ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉƼÀî ºÀÄzÀÄ. E-mÉAqÀgïUÉ sáuàªà» ÀĪÀªÀgÀÄ E- ÉÆæPÀÆågïªÉÄAmï À è ÀªÀÄÆ ¹zÀ UÀ và zár ÁwUÀ¼ÉÆA UÉ ÁAPÀ: gÀAzÀÄ ÀªÀÄAiÀÄ UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ D ï ÉÊ ï Cfð À èpéué PÉÆ ÉAiÀÄ ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ E-mÉAqÀgï végéaiàääªà ÁAPÀ: gàazàä ÀªÀÄAiÀÄ É¼ÀUÉÎ UÀAmÉUÉ. (AiÀiÁªÀÅzÉà váawæpà zéæãµà«è zàý è) ï ÁÝtzÀ ºÉ ÀgÀÄ ªÀĽUÉAiÀÄ «ªÀgÀ «¹ÛÃtð (ZÀ.C) ÀgÀªÁ UÉ CªÀ ü PÀ µà ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ Ì (gàæ.uà¼à è) r.r.ªàäæ PÀ F PÀbÉÃjUÉ À è À ÉÃPÁzÀ E.JA.r ªÉÆvÀÛ (gàæ.uà¼à è) E- ÉÆæPÀÆågï ªÉÄAmï ªÀÄÆ PÀ ÁªÀw À ÉÃPÁzÀ E.JA.r ªÉÆvÀÛ (gàæ.uà¼à è) r.r ªÀÄÆ PÀ F PÀbÉÃjUÉ À è À ÉÃPÁzÀ Cfð ±ÀÄ Ì + f.j ï.n (gàæ.uà¼à è) SÁ CUÀĪÀ ÁAPÀ 1 apàìªàäuà¼àægàä d ÀgÀ ï ÁÖ ï ªÀµÀð 33,275/- 99,325/- 500/- 335/- SÁ EzÉ 2 apàìªàäuà¼àægàä d ÀgÀ ï ÁÖ ï ªÀµÀð 43,272/- 1,29,316/- 500/- 510/- SÁ EzÉ 3 apàìªàäuà¼àægàä d ÀgÀ ï ÁÖ ï-8 10*10 5 ªÀµÀð 30,892/- 92,176/- 500/- 366/ d ÀgÀ ï ÁÖ ï-2 4 apàìªàäuà¼àægàä (végézà eáuà) 6*6 3 ªÀµÀð 39,651/- 1,18,453/- 500/- 468/ SÁ EzÉ ºÀ¼ÉÃAiÀÄ A SÁ ÉAiÀÄ ( AzsÀ É eáuàzà è ézàpàæ ªÀÄvÀÄÛ 5 apàìªàäuà¼àægàä Á ÄÌ ZÀPÀæzÀ ªÁºÀ ÀUÀ¼À 32,123 3 ªÀµÀð 75,000/- 2,24,500/- 500/- 885/- AiÀÄ ÀÄß N PÉƼÀÄî ÄUÀqÉ (végézà eáuà) ªÀÅzÀÄ 6 PÀ¼À Á ÀÄgÀ G ÀºÁgÀ UÀȺÀ ªÀµÀð 2,501/- 7,003/- 500/- 118/- SÁ EzÉ 7 CgÀ¹ÃPÉgÉ ézàpàæ ªÁºÀ À ÄUÀqÉ(vÉgÉzÀ eáuà) 2,982 3 ªÀµÀð 20,000/- 59,500/- 500/- 236/ ÁuÁªÀgÀ d ÀgÀ ï ÁÖ ï *9 5 ªÀµÀð 16,777/- 49,831/- 500/- 198/- SÁ EzÉ 10 9 ÀPÀ ÉñÀ ÀÄgÀ d ÀgÀ ï ÁÖ ï ªÀµÀð 60,396/- 1,80,688/- 500/- 713/ ÁUÉà ºÁåAqï d ÀgÀ ï ÁÖ ï-1 10 ÉÆà ïö ªÀµÀð 2,063/- 5,689/- 500/- 118/- SÁ EzÉ 11 PÀqÀÆgÀÄ d ÀgÀ ï ÁÖ ï ªÀµÀð 38,799/- 1,15,897/- 500/- 458/ PÀqÀÆgÀÄ d ÀgÀ ï ÁÖ ï ªÀµÀð 40,995/- 1,22,485/- 500/- 484/- SÁ EzÉ 13 PÀqÀÆgÀÄ d ÀgÀ ï ÁÖ ï-5 11*10 5 ªÀµÀð 3,230/- 9,190/- 500/- 118/- (UÁæªÀiÁAvÀgÀ ÁÝt) vàjãpégé G ÀºÁgÀ UÀȺÀ ªÀµÀð 4,001/- 11,503/- 500/- 118/- SÁ EzÉ 15 vàjãpégé d ÀgÀ ï ÁÖ ï-2 (CAUÀ«PÀ jué «Äà À Ä) ªÀµÀð 5,030/- 14,590/- 500/- 118/ vàjãpégé ézàpàæ ªÁºÀ À ÄUÀqÉ (végézà eáuà) 0 3 ªÀµÀð 8,000/- 23,500/- 500/- 118/- SÁ EzÉ 17 ÀAZÀ ÀºÀ½î d ÀgÀ ï ÁÖ ï ªÀµÀð 1,500/- 4,000/- 500/- 118/- SÁ EzÉ 18 ÀRgÁAiÀÄ ÀlÖt G ÀºÁgÀ UÀȺÀ ªÀµÀð 5,500/- 16,000/- 500/- 118/- SÁ EzÉ 19 ÀRgÁAiÀÄ ÀlÖt d ÀgÀ ï ÁÖ ï ªÀµÀð 1,800/- 4,900/- 500/- 118/- SÁ EzÉ 20 qàwàlö d ÀgÀ ï ÁÖ ï ªÀµÀð 1,318/- 3,454/- 500/- 118/- SÁ EzÉ ÀPÁðj PÀbÉÃj/ qá«äðlj & 21 ªÀÄÆrUÉgÉ ÁrÓAUï/UÁªÉÄðAmïì 2,249 10ªÀµÀð 15,000/- 44,500/- 500/- 177/- SÁ EzÉ ªÀĽUÉ- 6 (ªÉÆzÀ ªÀĺÀr) 22 CgÉúÀ½î d ÀgÀ ï ÁÖ ï ªÀµÀð 2,750/- 7,750/- 500/- 118/- SÁ EzÉ ºÉaÑ À «ªÀgÀUÀ½UÁV «sávãaiàä PÀbÉÃj, PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ, apàìªàäuà¼àægàä «sáuà, apàìªàäuà¼àægàä EªÀgÀ è PÀbÉÃj ÀªÀÄAiÀÄzÀ è ÀA ÀQð À Ä PÉÆÃgÀ ÁVzÉ ºÁUÀÆ ÀA ÀQð ÀĪÀ zàægàªátâ ÀASÉå:- «sávãaiàä ÀAZÁgÀ C üpáj & ÀºÁAiÀÄPÀ ÀAZÁgÀ ªÀåªÀ ÁÜ ÀPÀgÀÄ Last date for submitting application : As per e-procurement portal. Tender will be opened on : As per e-procurement portal. «sávãaiàä AiÀÄAvÀæuÁ üpáj, PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ:aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ «sáuà.

2 ÀæwAiÀÄ ÀÄß ªÀAzÀ ÉUÀ¼ÉÆA UÉ :- 1. ªÀåªÀ ÁÜ ÀPÀ zéðã±àpàgàä, ªÁ.PÀ.gÀ. Á. ÀA ÉÜ, F.PÀ.gÀ. Á. ÀA ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ É.ªÀÄ. Á. ÀA ÉÜ PÉÃAzÀæ PÀbÉÃj, ºÀÄ â½î, PÀ ÄgÀV ªÀÄvÀÄÛ ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gàªàgà ªÀiÁ»wUÁV PÀ¼ÀÄ» À ÁVzÉ. 2. ªÀÄÄRå ÀAZÁgÀ ªÀåªÀ ÁÜ ÀPÀgÀÄ (ªÁtÂdå), PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ, PÉÃAzÀæ PÀbÉÃj, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gàªàgà ªÀiÁ»wUÁV PÀ¼ÀÄ» À ÁVzÉ. 3. J Áè»jAiÀÄ/«sÁVÃAiÀÄ AiÀÄAvÀæuÁ üpájuà¼àä, PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ, ªÁ.PÀ.gÀ. Á. ÀA ÉÜ, F.PÀ.gÀ. Á. ÀA ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ É.ªÀÄ. Á. ÀA ÉÜ gàªàgà ªÀiÁ»wUÁV ºÉaÑ À ÀæwUÀ¼À ÀÄß ÁªÀðd PÀgÀ CªÀUÀºÁ ÉUÁV ªÀÄÄRå ï ÁÝtzÀ ÀÆZÀ Á sà PÀzÀ è CAn À Ä PÉÆÃjzÉ. 4. ÀºÁAiÀÄPÀ ÀAZÁgÀ ªÀåªÀ ÁÜ ÀPÀgÀÄ, «sávãaiàä ÀAZÁgÀ C üpáj, ÀºÁAiÀÄPÀ ÉPÁÌ üpáj, PÁ ÀÆ ÀÄ C üpáj, ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð ªÁðºÀPÀ C üpáj ªÀÄvÀÄÛ sàzàævá & eáuàèvá üpáj, PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ apàìªàäuà¼àægàä «sáuà gàªàgà ªÀiÁ»wUÁV ÁAPÀ: gàazàä UÀAmÉAiÀÄ è PÀbÉÃjAiÀÄ ègà Ä ÀÆa¹zÉ. 5. ÀºÁAiÀÄPÀ DqÀ½vÁ üpáj, PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ, apàìªàäuà¼àægàä «sáuà gàªàjué PÀ¼ÀÄ» ÀÄvÁÛ ÀzÀj ÀæPÀluÉAiÀÄ ÀÄß «sávãaiàä PÀbÉÃj ÀÆZÀ Á sà PÀzÀ è ÀæPÀn À Ä F ªÀÄÆ PÀ w½¹zé.

3

4 E-mÉAqÀgï À è sáuàªà» À Ä µàgàvàäû ªÀÄvÀÄÛ AzsÀ ÉUÀ¼ÀÄ ( Á. ÁÜ.D. ÀA.787/2017 gàavé) 1. méaqàgï À è sáuàªà» ÀĪÀ CfðzÁgÀgÀÄ E- ÉÆæPÀÆågïªÉÄAmï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁvÀæ Cfð À è ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ÉÃgÀªÁV À è ÀĪÀ CfðUÀ¼À ÀÄß ¹éÃPÀj À ÁUÀĪÀÅ è. 2. E- ÉÆæPÀÆågïªÉÄAmï ªÀÄÆ PÀ méaqàgïué UÀ Àr¹zÀ CªÀ üaiéæ¼àué Cfð À è ÀĪÀÅzÀÄ ÀzÀj ÀªÀÄAiÀÄzÀ è GAmÁUÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà váawæpà zéæãµàuà½ué PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀĪÀÅ dªá ÁÝjAiÀiÁVgÀĪÀÅ è. 3.E- ÉÆæPÀÆågïªÉÄAmï ªÀÄÆ PÀ méaqàgïué sáuàªà» ÀĪÀ qïzágàgàä vàªàää ÀéAvÀ Rað À è méaqàgï AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼À ÀÄß ÀÆgÉÊ ÀĪÀÅzÀÄ. 4. E-mÉAqÀgï ÀæPÀluÉ ÀASÉå-3/2019 gà è À PÀæªÀÄ ÀASÉå-5gÀ è ÀªÀÄÆ ¹gÀĪÀ apàìªàäuà¼àæj À ºÀ¼ÉÃAiÀÄ A SÁ ÉAiÀÄ eáuàzà è ézàpàæ ªÁºÀ À ÄUÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ Á ÄÌ ZÀPÀæzÀ ªÁºÀ ÀUÀ¼À ÄUÀqÉUÉ ï ÁÝtzÀ PÁªÀÄUÁj DgÀA sàuéæ¼àäîªàªàgéué CxÀªÁ 03 ªÀµÀðzÀ CªÀ üué EªÀgÉqÀgÀ è AiÀiÁªÀÅzÀÄ ªÉÆzÀ Ä C èaiàäªàgéué DAiÉÄ̪ÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀgÁgÀÄ M ÀàAzÀªÀ ÀÄß ªÀiÁrPÉƼÀî ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 5. méaqàgïué sáuàªà» ÀĪÀ qïzágàgàä Cfð À è ÀĪÀ ªÉÆzÀ Ä vàªàää ÀéAvÀ Rað À è D ÀܼÀPÉÌ séãn Ãr Àj²Ã ¹zÀ ÀAvÀgÀªÉà qï ªÉÆvÀÛ zár ÀĪÀÅzÀÄ qïzágàgà dªá ÁÝjAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. méaqàgï ÀæQæAiÉÄ ªÀÄÄVzÀ ÀAvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ ªÀĽUÉAiÀÄ ªÀåªÀºÁgÀ/ ÀܼÀªÀ ÀÄß zà ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ è. 6. ªÁtÂdå ªÀĽUÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ ¹ÜwAiÀÄ èªéaiéæã ºÁUÉÃAiÉÄà ÃqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ méaqàgï À è ÃrgÀĪÀ/ ÀªÀÄÆ ¹gÀĪÀ ÀܼÀzÀ è ªÀiÁvÀæ ªÀåªÀ ÀºÁgÀ ÀqÉ ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÀĽUÉAiÀÄ ªÀÄÆ ÀégÀÆ ÀPÉÌ zà ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ è. 7. méaqàgï Cfð ±ÀÄ Ì, E- ÉÆæPÀÆågïªÉÄAmï ±ÀÄ Ì ºÁUÀÆ E.JA.r. ªÉÆvÀÛ: I. méaqàgïué sáuàªà» ÀĪÀ qïzágàgàä / CfðzÁgÀgÀÄ UÀ và E.JA.r. ªÉÆvÀÛzÀ è gàæ.500/- ÀÄß E- ÉÆÃlð ï ªÀÄÄSÉà À ÁªÀw ÀĪÀÅzÀÄ. E ÀÄß½zÀ E.JA.r. ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß Divisional Controller, K.S.R.T.C, Chikmagaluru Division gàªàgà ÀzÀ ÁªÀÄPÉÌ r.r. gàæ ÀzÀ è ÀqÉzÀÄ ÀzÀj r.r AiÀÄ»A sáuàzà è vàªàää ºÉ ÀgÀÄ, qï ªÀiÁqÀĪÀ ªÀĽUÉAiÀÄ ºÉ ÀgÀÄ & ªÀĽUÉAiÀÄ ÀASÉåAiÀÄ ÀÄß ÀªÀÄÆ ¹, ºÁUÀÆ E- ÉÆæPÀÆågïªÉÄAmï À è C sï ÉÆÃqï ªÀiÁrgÀĪÀ J Áè zár ÁwUÀ¼À dgápïì ÀæwUÀ¼À ÀÄß E.JA.r ªÀÄvÀÄÛ Cfð ±ÀÄ ÌzÀ r.r eéævéaiàä è méaqàgï végéaiàääªà PÉÆ ÉAiÀÄ ÁAPÀzÉƼÀUÁV gà ɼÀUÉÎ UÀAmÉAiÀÄ M¼ÀUÉ) «sávãaiàä PÀbÉÃj ÀAZÁgÀ ±ÁSÉAiÀÄ ègàäªà ÁPïì À è ºÁPÀĪÀÅzÀÄ. ÀzÀj r.r.aiàä eégápïì ÀæwAiÀÄ ÀÄß E- ÉÆÃlð ï À è EvÀgÉ zár ÁwUÀ¼ÉÆA UÉ C ï ÉÆÃqï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. II. The tenderer shall pay processing fee and EMD through e-procurement following four modes of payment: a) Debit Card, b) Credit Card, c) OTC (Over the counter) and NEFT (National Electronic fund transfer). III. The tenderer shall pay processing fee Rs.500/-through e-procurement following four modes of payment: a) Debit Card, b) Credit Card, c) OTC (Over the counter) and NEFT (National Electronic fund transfer). IV. CfðzÁgÀgÀÄ/ qïzágàgàä ÀæPÀluÉAiÀÄ è ªÀĽUÉUÉ UÀ Àr¹zÀ Cfð ±ÀÄ ÌªÀ ÀÄß Divisional Controller, K.S.R.T.C, Chikmagaluru Division gàªàgà ÀzÀ ÁªÀÄPÉÌ ÀævÉåÃPÀªÁV r.r. gàæ ÀzÀ è ÀqÉzÀÄ ÀzÀj r.r AiÀÄ»A sáuàzà è vàªàää ºÉ ÀgÀÄ, qï ªÀiÁqÀĪÀ ªÀĽUÉAiÀÄ ºÉ ÀgÀÄ & ªÀĽUÉAiÀÄ ÀASÉåAiÀÄ ÀÄß ÀªÀÄÆ ¹ méaqàgï végéaiàääªà PÉÆ ÉAiÀÄ ÁAPÀzÉƼÀUÉ «sávãaiàä ÀAZÁgÀ ±ÁSÉAiÀÄ è¹gàäªà ÁPïì À è RÄzÁÝV À è ÀĪÀÅzÀÄ. ÀzÀj r.r.aiàä eégápïì ÀæwAiÀÄ ÀÄß E- ÉÆÃlð ï À è EvÀgÉ zár ÁwUÀ¼ÉÆA UÉ C ï ÉÆÃqï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. V. UÀ Àr¹zÀ ªÀiÁ¹PÀ «ÄvÀªÀåAiÀÄ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ ÌzÀ ªÀÄÆgÀÄ (03) ÀlÄÖ ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß E.JA.r. (Earnest Money Deposit)AiÀÄ ÁßV UÀ Àr À ÁVgÀÄvÀÛzÉ. VI. méaqàgï ÀæPÀluÉAiÀÄ è UÀ Àr¹gÀĪÀ E.JA.r.ªÉÆvÀÛPÉÌ, méaqàgï ÀæPÀluÉAiÀÄ ÁAPÀzÀ ÀAvÀgÀzÀ CªÀ üaiàä è ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀ r.r.aiàä ÀÄß ªÀiÁvÀæ ÀjUÀt À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. VII. E.JA.r. ªÉÆvÀÛPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà røaiàä ÀÄß ÃqÀ ÁUÀĪÀÅ è. 8. ÉÆÃlð ï À è C À ÉÆÃqï ªÀiÁrzÀ ªÀĽUÉUÉ ÀA A ü¹zà «ªÀgÀUÀ¼À ÀÄß ÀA ÀÆtðªÁV N CxÉÊð¹PÉÆArgÀĪÀ UÉÎ ºÁUÀÆ J Áè µàgàvàäû ªÀÄvÀÄÛ AzsÀ ÉUÀ¼À ÀÄß M àgàäªà UÉÎ J Áè ÀÄlUÀ¼À µàgàvàäû ªÀÄvÀÄÛ sàazsà ÉUÀ¼À ÀæwAiÀÄ è, méaqàgïzágàgàä/cfðzágàgàä/ qïzágàgàä À» ªÀiÁr, E- ÉÆÃlð ï À è C ï ÉÆÃqï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. 9 «Äà À Áw AiÀÄ ÀĪÀ qïzágàgàä/cfðzágàgàä «Äà À ÁwUÉ ÀA A ü¹zà zár ÉUÀ¼À ÀÄß D ï ÉÊ ï À è C ï ÉÆÃqï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. 10. qïzágàgàä/cfðzágàgàä MAzÀÄ ªÀĽUÉUÉ MAzÀQÌAvÀ ºÉaÑ À qïuà¼à ÀÄß À è À Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ è. 11. MAzÀÄ ªÉÃ¼É qïzágàgàä/cfðzágàgàä E- ÉÆmïð ï À DyðPÀ qï À è ªÀÄvÀÄÛ UÀ và ÀªÀÄÆ ÉAiÀÄ è ÀªÀÄÆ ¹zÀ qï ªÉÆvÀÛ ÉÃgÉ ÉÃgÉ DVzÀÝ è, E- ÉÆmïð ï À DyðPÀ qï ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß ÀjUÀt À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 12. qïzágàgà/cfðzágàgà µàgàwû À méaqàgïuà¼à ÀÄß ÀjUÀt À Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ è. AiÀiÁªÀÅzÉà µàgàvàäûuà¼àä E èzé méaqàgï AiÀĪÀÄUÀ¼À ÀÄß Á ¹gÀĪÀ CºÀð méaqàgïuà¼à ÀÄß ªÀiÁvÀæ CAVÃPÀj À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ºÁUÀÆ CfðAiÉÆA UÉ C¼ÀªÀr¹gÀĪÀ ZÉPï ïö ÀÄß sàwðªàiár À» ªÀiÁr C ï ÉÆÃqï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. 13. qïzágàgàä/cfðzágàgàä PɼÀPÀAqÀ CUÀvÀå zár ÉUÀ¼À ÀÄß E- ÉÆæPÀÆågïªÉÄAmï À è C ï ÉÆÃqï ªÀiÁqÀ ÉÃQgÀÄvÀÛzÉ. gàæ.5.00 PÀëUÀ½VAvÀ PÀrªÉÄ ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ Ì«gÀĪÀ ªÁtÂdå ªÀĽUÉUÀ½UÉ gàæ.5.00 PÀë CxÀªÁ ºÉaÑ À ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ Ì«gÀĪÀ ªÁtÂdå ªÀĽUÉUÀ½UÉ C) «¼Á À zàèrüãpàgàt ÀvÀæ (Voter ID, Aadhaar Card, Bank Passbook, Passport, etc.) D) qïzágàgàä Á ÄzÁjPÉ ªÀåªÀºÁgÀ ÀA ÉÜAiÀÄ ÀÄß ºÉÆA zàý è, ságàwãaiàä Á ÄzÁjPÉ PÁAiÉÄÝAiÀÄrAiÀÄ è ÉÆÃAzÀtÂAiÀiÁVgÀĪÀ zár Áw, qï À»UÉƽ ÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ Á ÄzÁjPÉAiÀÄ ÀA ÉÜAiÀÄ è ªÀåªÀ ÁÜ ÀPÀ Á ÄzÁgÀ ÁVgÀĪÀ UÉÎ zár ÁwAiÀÄ ÀÄß À è À ÉÃPÀÄ. Á ÄzÁjPÉAiÀÄ ègàäªà J Áè zéãð±àpàgàä / Á ÄzÁgÀgÀ ÀÆtð «¼Á ÀzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ÀÄß À è À ÉÃPÀÄ. C) PÀA À / ªÀåQÛAiÀÄ «¼Á À zàèrüãpàgàt ÀvÀæ (Voter ID, Aadhaar Card, Bank Passbook, Passport, etc) D) DzÁAiÀÄ véjué wãgàäªà½ ÀvÀæ. E) UÀ và ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ ÌQÌAvÀ ºÉaÑ À ªÀ»ªÁlÄ ÀqɹgÀĪÀ UÉÎ, 02 ªÀµÀðzÀ ªÁ ðpà ªÀ»ªÁn À zár ÉUÀ¼À ÀÄß ÉPÀÌ Àj±ÉÆÃzsÀPÀjAzÀ zàèrüãpàj¹ ÃqÀĪÀÅzÀÄ. F) qïzágàgàä Á ÄzÁjPÉ ªÀåªÀºÁgÀ ÀA ÉÜAiÀÄ ÀÄß ºÉÆA zàý è, ságàwãaiàä Á ÄzÁjPÉ PÁAiÉÄÝAiÀÄrAiÀÄ è ÉÆÃAzÀtÂAiÀiÁVgÀĪÀ zár Áw, qï À»UÉƽ ÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ Á ÄzÁjPÉAiÀÄ ÀA ÉÜAiÀÄ è ªÀåªÀ ÁÜ ÀPÀ Á ÄzÁgÀ ÁVgÀĪÀ UÉÎ zár ÁwAiÀÄ ÀÄß À è À ÉÃPÀÄ. Á ÄzÁjPÉAiÀÄ ègàäªà J Áè zéãð±àpàgàä / Á ÄzÁgÀgÀ ÀÆtð

5 E) qïzágàgàä PÀA À / ªÀåªÀºÁgÀ ÀA ÉÜAiÀÄ ºÉ Àj À è qï ªÀiÁrzÀÝ è, PÀA À AiÀÄÄ EArAiÀÄ ï PÀA À à ï PÁAiÉÄÝAiÀÄrAiÀÄ è ÉÆÃAzÀtÂAiÀiÁVgÀĪÀ zár ÁwAiÀÄ ÀÄß À è À ÉÃPÀÄ. F) qïzágàgàä PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ UÀªÀÄUÀ¼À è Defaulter DUÀzÉ EgÀĪÀ UÉÎ ºÁUÀÆ PÀ ÀÄà ÀnÖUÉ ÉÃj è gàäªà UÉÎ ÀéAiÀÄAzÀÈrÃPÀgÀt ÀvÀæ G) Á ï PÁqïð À è ÀĪÀÅzÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. «¼Á ÀzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ÀÄß À è À ÉÃPÀÄ. G) qïzágàgàä PÀA À / ªÀåªÀºÁgÀ ÀA ÉÜAiÀÄ ºÉ Àj À è qï ªÀiÁrzÀÝ è, PÀA À AiÀÄÄ EArAiÀÄ ï PÀA À à ï PÁAiÉÄÝAiÀÄrAiÀÄ è ÉÆÃAzÀtÂAiÀiÁVgÀĪÀ zár ÁwAiÀÄ ÀÄß À è À ÉÃPÀÄ. H) ªÀ»ªÁnUÉ ÀÆgÀPÀªÁV PÀ¼ÉzÀ 02 ªÀµÀðzÀ Á sà / ÀµÀÖzÀ ÉPÁÌZÁgÀzÀ zár ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Áå É ïì ²Ãmï ÀæwUÀ¼À ÀÄß ÉPÀÌ Àj±ÉÆÃzsÀPÀjAzÀ zàèrüãpàj¹ ÃqÀĪÀÅzÀÄ. IÄ) qïzágàgàä PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ UÀªÀÄUÀ¼À è Defaulter DUÀzÉ EgÀĪÀ UÉÎ ºÁUÀÆ PÀ ÀÄà ÀnÖUÉ ÉÃj è gàäªà UÉÎ ÀéAiÀÄA zàèrüãpàgàt ÀvÀæ 14. Àj²µÀÖ eáw ªÀÄvÀÄÛ Àj²µÀÖ ÀAUÀqÀUÀ½UÉ «Äà À lö ªÀĽUÉUÀ¼À è, M â qïzágàgàä MAzÀÄ ªÀĽUÉAiÀÄ ÀÄß ªÀiÁvÀæ «Äà À Áw DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É ÀqÉAiÀÄ Ä CªÀPÁ±À«zÉ. Á ÄÌ gádå ÁjUÉ UÀªÀÄ/ ÀA ÉÜ ªÁå ÛAiÀÄ ï ÁÝtUÀ¼À è ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ÀPÁðj E ÁSÉUÀ¼À è AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀĽUÉ/eÁ»ÃgÁvÀÄ ÀgÀªÁ ÀVAiÀÄ ÀÄß «Äà À Áw DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É ÀqÉ gàäªàå è JA UÉÎ ÀéAiÀÄAzÀÈrüÃPÀgÀtªÀ ÀÄß qïzágàgàä E-mÉAqÀgï À è C ï ÉÆÃqï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. F AiÀĪÀĪÀ ÀÄß méaqàgï À è sáuàªà» ÀĪÀ qïzágàgàä G èax¹gàäªàåzàä, AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ è PÀAqÀÄ AzÀ è, E.JA.r./ sàzàævá oéãªàtâaiàä ÀÄß ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ DAiÉÄÌ/PÀgÁgÀ ÀÄß gàzàäýuéæ½ À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 15. CAzsÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «PÀ ZÉÃvÀ ÀjUÉ «Äà À lö ªÀĽUÉUÀ¼À ÀÄß, M â qïzágàgàä MAzÀÄ ªÀĽUÉAiÀÄ ÀÄß ªÀiÁvÀæ «Äà À Áw DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É ÀqÉAiÀÄ Ä CªÀPÁ±À«zÉ. Á ÄÌ gádå ÁjUÉ UÀªÀÄ/ ÀA ÉÜ ªÁå ÛAiÀÄ ï ÁÝtUÀ¼À è ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ÀPÁðj E ÁSÉUÀ¼À è AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀĽUÉUÀ¼À ÀgÀªÁ ÀVAiÀÄ ÀÄß «Äà À Áw DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É ÀqÉ gàäªàå è JA UÉÎ ÀéAiÀÄA-zÀÈrüÃPÀgÀtªÀ ÀÄß qïzágàgàä E-mÉAqÀgï À è C ï ÉÆÃqï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. F AiÀĪÀĪÀ ÀÄß méaqàgï À è sáuàªà» ÀĪÀ qïzágàgàä G èax¹gàäªàåzàä AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ è PÀAqÀÄ AzÀ è, E.JA.r/ sàzàævá oéãªàtâaiàä ÀÄß ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ DAiÉÄÌ/PÀgÁgÀ ÀÄß gàzàäýuéæ½ À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 16. E- ÉÆææPÀÆågïªÉÄAmï ªÀÄÆ PÀ Cfð À è¹, Cw ºÉaÑ À ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß qï ªÀiÁrgÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ÀªÀÄ ÀðPÀ zár ÉUÀ¼À ÀÄß À è¹gàäªà qïzágàgà ÀÄß ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀ ÁßV DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 17. ságàvà ÀPÁðgÀ / PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀ / PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀĪÀÅ DVAzÁUÉÎ «ü ÀĪÀ / PÁ PÁ PÉÌ zà ÁUÀĪÀ µàgàvàäû / AzsÀ ÉUÀ½UÉ ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ zàýgávgà ÉÃPÀÄ. 18. ÀgÀªÁ ÀV CªÀ ü: UÀªÀÄzÀ è À ªÀĽUÉUÀ¼À ÀÄß F PɼÀPÀAqÀAvÉ ÀgÀªÁ UÉ ÃqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. PÀæ. ÀA. ªÀĽUÉ ªÀiÁzÀj/ ÀܼÀ ÀgÀªÁ ÀV CªÀ ü 1 végézà ÀܼÀzÀ è À ªÀĽUÉUÀ¼ÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ 2 PÀnÖzÀ ªÀĽUÉUÀ¼ÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ qá«äðlj / ÁrÓAUï / PÀbÉÃj GzÉÝñÀPÁÌV 3 10 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ / ªÉÆ ÉÊ ï lªàgïì 1. G ÀºÁgÀUÀȺÀzÀ À«ÃPÀgÀt: 19. sàzàævá oéãªàtâ: ÀgÀªÁ UÉAiÀÄ ÀÄß ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ CªÀ üué ªÀiÁvÀæ (5+5 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ) À«ÃPÀgÀtPÉÌ CªÀPÁ±À PÀ à À ÁVzÉ. G ÀºÁgÀ UÀȺÀzÀ ÀgÀªÁ UÉzÁgÀgÀ ªÀÄ À«AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ, ÀgÀªÁ UÉ CªÀ üaiàä è À G ÀºÁgÀ UÀȺÀzÀ ªÀðºÀuÉAiÀÄ UÀÄtªÀÄlÖ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ UÉ ±ÀÄ Ì ÁªÀwAiÀÄ ÀÄß ÀjUÀt¹, ÀgÀªÁ UÉ ±ÀÄ Ì ÁªÀwAiÀÄ ÀÄß ÀjUÀt¹, ÀgÀªÁ UÉ ±ÀÄ ÌzÀ è 6 Éà ªÀµÀðzÀ è ±ÉÃ.15 gàµàäö ºÁUÀÆ vàzà ÀAvÀgÀ ÀæwªÀµÀð ±É.10 gàµàäö ºÉZÀѼÀzÀ µàgàvéæûºéæa UÉ 5 ªÀµÀðUÀ½UÉ À«ÃPÀj À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. G ÀºÁgÀ UÀȺÀzÀ ÀgÀªÀ UÉzÁgÀgÀÄ À«ÃPÀgÀtPÉÌ EaѹzÀ è 6 wauà¼àä ªÀÄÄAavÀªÁV (méaqàgï CºÁé ÀĪÀ ªÀÄÄAZÉ) ªÀÄ À«À è À ÉÃPÀÄ, PÀgÁgÀÄ À«ÃPÀgÀtzÀ UÉÎ wãªàiáð ÀzÀ ºÀPÀÌ ÀÄß UÀªÀĪÀÅ PÁ ÄÝj¹zÉ. I. PɼÀPÀAqÀAvÉ UÀ và sàzàævá oéãªàtâ ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß gá ÖçÃPÀÈvÀ / ±ÉqÀÆå ï ÁåAPï AzÀ ÀqÉzÀ r.r. / RTGS / NEFT ªÀÄÆ PÀ ÁªÀw ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. PÀæ. ÀA. ÀgÀªÁ ÀV CªÀ ü MlÄÖ ÁªÀw À ÉÃQgÀĪÀ sàzàævá oéãªàtâ 1 3 ªÀµÀð CAVÃPÀÈvÀ ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ ÌzÀ 6 ÀlÄÖ 2 5 ªÀµÀð CAVÃPÀÈvÀ ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ ÌzÀ 8 ÀlÄÖ 3 10 ªÀµÀð CAVÃPÀÈvÀ ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ ÌzÀ 10 ÀlÄÖ II. ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ RTGS / NEFT ªÀÄÆ PÀ ÁªÀw ªÀiÁqÀĪÁUÀ ï ÁÝt, ªÀĽUÉ ÀASÉå, ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀ ºÉ ÀgÀ ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV ÀªÀÄÆ ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. III. sàzàævá oéãªàtâ ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß r.r. gàæ ÀzÀ è À è ÀĪÁUÀ Divisional Controller, K.S.R.T.C, Chikmagaluru Division gàªàgà ÀzÀ ÁªÀÄPÉÌ r.r. ÀqÉzÀÄ F PÀbÉÃjUÉ À è ÀĪÀÅzÀÄ. IV. sàzàævá oéãªàtâué AiÀiÁªÀÅzÉà røaiàä ÀÄß ÃqÀ ÁUÀĪÀÅ è. V. DAiÉÄÌUÉÆAqÀ ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀ E.JA.r. ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß sàzàævá oéãªàtâ ªÉÆvÀÛPÉÌ ºÉÆAzÁtÂPÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, G½PÉ sàzàævá oéãªàtâ ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß ÁªÀw¹PÉƼÀî ÁUÀĪÀÅzÀÄ. VI. ÀgÀªÁ ÀV CªÀ ü ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ ÀAvÀgÀ UÀªÀÄPÉÌ ÁªÀw À ÉÃPÁzÀ ÁQ ±ÀÄ ÌUÀ¼À ÀÄß PÀrvÀUÉƽ¹ G½zÀ sàzàævá oéãªàtâaiàä ÀÄß ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀjUÉ»AwgÀÄV À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 20. PÀgÁgÀÄ M ÀàAzÀ:

6 I. méaqàgï À è DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ qïzágàgàä, DAiÉÄÌ ÀvÀæ và Ä zà ÁAPÀ AzÀ 07 ÀUÀ¼ÉƼÀUÁV UÀ và sàzàævá oéãªàtâ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ wauà¼à ªÀÄÄAUÀqÀ ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ ÌªÀ ÀÄß ÁªÀw¹, PÀ ÁðlPÀ ÁÖöåA ï PÁ ÄzÉ ÀæPÁgÀ ÀÆPÀÛ ªÀiË åzà bá Á PÁUÀzÀzÀ ªÉÄÃ É PÀgÁgÀÄ M ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉƼÀî ÉÃPÀÄ. II. DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ qïzágàgàä, DAiÉÄÌ ÀvÀæ và Ä zà 07 ÀUÀ¼ÉƼÀUÉ PÀgÁgÀÄ M ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ è «sà gázà è, ÀzÀj qïzágàgà E.JA.r. ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß UÀªÀÄPÉÌ DzÀ ÀµÀÖPÉÌ ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ Ä ºÁQPÉƼÀî ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 21. ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ Ì ªÀÄvÀÄÛ ÀgÀPÀÄ & ÉêÁ véjué (GST) ÁªÀw: I. ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ PÀgÁgÀÄ M ÀàAzÀ ÁægÀA sàzà ªÀiÁºÉAiÀÄ ªÀÄÄAUÀqÀ ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ ÌªÀ ÀÄß r.r. ªÀÄÆ PÀ sàzàævá oéãªàtâ eéævé À è ÀĪÀÅzÀÄ. II. ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ Àæw ªÀiÁºÉ 07 Éà vájãt ÉƼÀUÁV ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ Ì ªÀÄvÀÄÛ ÀgÀPÀÄ & ÉêÁ véjué ±ÀÄ ÌªÀ ÀÄß, Àæ ÀÄÛvÀ ±ÉÃ.18, ªÀÄÄAUÀqÀªÁV UÀªÀÄPÉÌ ÁªÀw À ÉÃPÀÄ. III. ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ Ì ªÀÄvÀÄÛ ÀgÀPÀÄ & ÉêÁ véjué ÁªÀw À Ä E ïªáaiàiïì C ÀÄß Àæw wauà¼à 3 Éà vájãt ÉƼÀUÉ ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. IV. E ïªáaiàiïì À è ÀªÀÄÆ ¹zÀ ÀÆtð ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ ÁªÀw À ÉÃQgÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É E ïªáaiàiïì ªÉÆvÀÛ ÁªÀw À Ä ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ vàqàªàiárzà è, ÁQ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ Ì ªÀÄvÀÄÛ ÀgÀPÀÄ & ÉêÁ véjué ªÉÄÃ Æ ªÁ ðpà ±ÉÃ.18gÀµÀÄÖ røaiàä ÀÄß PÀ µà 100/- gàavé, «¼ÀA zà ÀUÀ¼À ÉPÀÌzÀ è «ü À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. V. ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ GST ÉÆAzÀt ªÀÄvÀÄÛ EzÀPÉÌ ÀÆgÀPÀªÁzÀ zár ÉUÀ¼À ÀÄß sàå«zàý è F PÀZÉÃjUÉ À è ÀĪÀÅzÀÄ. VI. ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ ÌªÀÅ Àæw ªÀµÀð ±ÉÃ.10 gàµàäö ºÉZÀѼÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. EzÀPÀÌ ÀÄUÀÄtªÁV ÀgÀPÀÄ & ÉêÁ véjuéaiàää ºÉZÀѼÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. 22. «zàäåzàòqû ºÁUÀÆ Ãj À ÄèUÀ¼À ÁªÀw: I. UÀªÀÄzÀ PÉƼÀªÉ Á«UÀ½AzÀ Ãj À Ë sàåªà ÀÄß PÀ à¹gàäªàavàºà ªÀĽUÉUÀ¼À ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ ÌzÀ ±ÉÃ.2 gàµàäö CxÀªÁ PÉƼÀªÉ Á«AiÀÄ «zàäåvï è À ±ÉÃ.50 gàµàäö, EzÀgÀ è AiÀiÁªÀÅzÀÄ ºÉaÑ ÀzÀÄ, D ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß ÁªÀw À ÉÃPÀÄ. II. MAzÀÄ ªÉÃ¼É ªÀĽUÉUÀ½UÉ d ªÀÄAqÀ½ / ÀA A ü¹zà E ÁSÉUÀ½AzÀ ÀævÉåÃPÀªÁV Ãj À «ÄÃlgï C¼ÀªÀr¹zÀÝ è, CAvÀºÀ ªÀĽUÉAiÀÄ ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ C Àé Ä ÀĪÀ Ãj À ±ÀÄ ÌªÀ ÀÄß ÀA A ü¹zà E ÁSÉUÉ ÁªÀw À ÉÃPÀÄ. III. Àæw ªÀiÁºÉAiÀÄ «zàäåzàòqû ºÁUÀÆ Ãj À ÄèUÀ¼À ÀÄß UÀ và ÀªÀÄAiÀÄzÀ è ÁªÀw À ÉÃPÀÄ. IV. MAzÀÄ ªÉÃ¼É UÀªÀÄzÀ ªÀw ÄAzÀ Ãj À ÀgÀ gádä ªÀiÁqÀ Ä ÁzsÀåªÁUÀ zàý è, ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ vàªàää ÀéAvÀ Rað À è Ãj À ªÀåªÀ ÉÜAiÀÄ ÀÄß ªÀiÁrPÉƼÀî ÉÃQgÀÄvÀÛzÉ. ÀA ÉÜAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà jãwaiàä sázàå ÀÜgÀ è. 23. ºÉZÀÄѪÀj ÀܼÁªÀPÁ±À : ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ méaqàgï/pàgágàä M ÀàAzÀzÀ è ÀªÀÄÆ ¹zÀ ÀܼÀzÀ «¹ÛÃtðQÌAvÀ D ªÁtÂdå ªÀĽUÉUÉ ºÉÆA PÉÆAqÀAvÉ EgÀĪÀ ºÉZÀÄѪÀj ÀܼÀªÀ ÀÄß C À üpàèvàªáv ¼À¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ AiÀĪÀÄ Á»gÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. 24. C À üpàèvàªáv ºÉZÀÄѪÀj ÀܼÁªÀPÁ±ÀzÀ ¼ÀPÉ: ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ C À üpàèvàªáv ¼À¹zÀ ºÉZÀÄѪÀj ÀܼÁªÀPÁ±ÀªÀ ÀÄß ÉÆÃn ï ÃrzÀ PÀÆqÀ Éà végàªàåuéæ½ À ÉÃPÀÄ. EzÀ èzé, ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀjUÉ PɼÀPÀAqÀAvÉ zàaqà «ü À ÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ PÀgÁgÀ ÀÄß gàzàäýuéæ½ À Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ªÉÆzÀ ÁjUÉ JgÀqÀ Éà ÁjUÉ ºÁUÀÆ ÀÄ ÀgÁªÀvÀð É UÉÆAqÀ è G ÀAiÉÆÃV¹zÀ ºÉZÀÄѪÀj ÀܼÀPÉÌ ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ ÌzÀ 3 ÀlÄÖ ÉÆæÃgÉÃmÁ zàgàpàì ÀÄUÀÄtªÁV zàaqà «ü À ÁUÀĪÀÅzÀÄ G ÀAiÉÆÃV¹zÀ ºÉZÀÄѪÀj ÀܼÀPÉÌ ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ ÌzÀ 5 ÀlÄÖ ÉÆæÃgÉÃmÁ zàgàpàì ÀÄUÀÄtªÁV zàaqà «ü À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. EzÀ èzé sàzàævá oéãªàtâaiàä ÀÄß ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ, PÀgÁgÀ ÀÄß gàzàäý Àr ÀĪÀ C üpágàªà ÀÄß UÀªÀĪÀÅ ºÉÆA gàävàûzé. zàaqàªà ÀÄß PÀ µà 1 wauà¼àä, UÀjµÀ G ÀAiÉÆÃV¹zÀ MlÄÖ ÀUÀ½UÉ «ü À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. zàaqàªà ÀÄß PÀ µà 1 wauà¼àä, UÀjµÀ G ÀAiÉÆÃV¹zÀ MlÄÖ ÀUÀ½UÉ «ü À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 25. ÀgÀªÁ ÀV ÀqÉzÀ ªÀĽUÉUÀ¼À è méaqàgï À è UÀ Àr¹zÀ ªÀåªÀºÁgÀªÀ ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ Àr¹ EvÀgÉ ªÀåªÀºÁgÀªÀ ÀÄß ÀqÉ À Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ è. 26. d ÀgÀ ï ÁÖ ïuà½ué DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ, F PɼÀV À ÀnÖAiÀÄ è ÀªÀÄÆ ¹zÀ ªÀ ÀÄÛ / ÀzÁxÀðUÀ¼À ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ ÉÃQgÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ Ä µéã ü¹zà ªÀ ÀÄÛ / ÀzÁxÀðUÀ¼À ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀAw è. ÀzÀj ÀnÖAiÀÄ ºÉÆgÀvÁV EgÀĪÀ ªÀ ÀÄÛUÀ¼À ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ ÉÃQzÀÝ è, ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ PÀgÁjUÀÆ ªÀÄÄAavÀªÁV UÀªÀÄ AzÀ ÀƪÁð ÀĪÀÄw ÀqÉAiÀÄ ÉÃQgÀÄvÀÛzÉ. d ÀgÀ ï ªÀĽUÉAiÀÄ è ªÀiÁgÁl ªiÁqÀ ºÀÄzÁzÀ ªÀ ÀÄÛ / ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ ÀÄ ÀÛPÀ / À ÀwæPÉ / AiÀÄvÀPÁ PÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ÉÖõÀ Àj ªÀ ÀÄÛUÀ¼ÀÄ, ªÀiÁdðPÀ / Á Æ ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀtÄÚ / ºÀÆUÀ¼ÀÄ, eégápïì, ÁåPï DVgÀĪÀ ÉÌmïì / dæå ï, ÉÃPÀj w ÀÄUÀ¼ÀÄ, Ãj À Ál ï, ªÉÆ ÉÊ ï PÀgÉ ì, ËAzÀAiÀÄðªÀzsÀðPÀUÀ¼ÀÄ, C APÁjPÀ ªÀ ÀÄÛUÀ¼ÀÄ, PÉÆqÀÄUÉ ÃqÀĪÀ ªÀ ÀÄÛUÀ¼ÀÄ, sáå ì ÉÆÖÃgï À è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ªÀ ÀÄÛUÀ¼ÀÄ, F ªÀĽUÉUÀ¼À è UÁå ï / ËÖªï ¼ÀPÉUÉ CªÀPÁ±À«è. d ÀgÀ ï ªÀĽUÉAiÀÄ è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ Ä µéã ü¹gàäªà ªÀ ÀÄÛ / ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ Éà ĹzÀ ÀzÁxÀðUÀ¼ÁzÀ PÁ ü, nã, G ÀºÁgÀ, Hl, ºÁ Ä EvÁå UÀ¼ÀÄ, OµÀ üuà¼àä, zàægàªátâ Ævï, Átå ZÁ và ªÀiÁ ÀªÀ vàæpàzà AiÀÄAvÀæ, PÁ ÀÆ ÀÄ Á»gÀªÁVgÀĪÀ ÀmÁQ, UÀ ÀÄßUÀ¼ÀÄ, ¹rªÀÄzÀÄÝUÀ¼ÀÄ, vàa ÁPÀÄAiÀÄÄPÀÛ ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ, ªÀÄzÀåzÀ ªÀiÁgÁl, ¹ÃªÉÄJuÉÚ, rã É ï, ÉmÉÆæà ï & UÁå ï, UÁå ï ¹ AqÀgï, máæªé ï / máæ ïì ÉÆÃmïð KeÉ ì, npéãmï ÄQAUï, EvÁå PÁ ÀÆ ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀªÀÄzÀ ªÀw ÄAzÀ µéã ü À àlö ºÁUÀÆ ªÀÄÄAzÉ µéã ü À àqàäªà ªÀ ÀÄÛUÀ¼ÀÄ.

7 27. ªÁtÂdå ªÀĽUÉUÀ¼À è Áè¹ÖPï ¼ÀPÉAiÀÄ ÀÄß ÀA ÀÆtðªÁV µéã À ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 28. OµÀ ü ªÀĽUÉUÀ½UÉ sáuàªà» ÀĪÀ CfðzÁgÀgÀÄ OµÀ ü ªÀĽUÉ ÀqÉ À Ä CªÀ±Àå«gÀĪÀ sáªàäð¹ «záåºàðvéaiàä ÀÄß (D.Pharma / B.Pharma) ªÀÄvÀÄÛ OµÀzsÀ AiÀÄAvÀæt Áæ üpágà AzÀ OµÀ üuà¼à ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ Ä C ÀĪÀÄw ÀqÉ gàäªà ÀæªÀiÁt ÀvÀæªÀ ÀÄß (Drugs Sales Registration Certification from Drug Control Authority) PÀqÁØAiÀĪÁV ºÉÆA gà ÉÃPÀÄ. ÀzÀj zár ÉUÀ¼À ÀæwAiÀÄ ÀÄß méaqàgï À è C ï ÉÆÃqï ªÀiÁqÀ ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ CUÀvÀå C ÀĪÀÄwAiÀÄ ÀÄß ««zsà ÀPÁðj E ÁSÉ ÄAzÀ ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀ dªá ÁÝjAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. 29. UÀ và zàgàzà è ªÀiÁgÁl (MRP rate): 1. ªÁtÂdå ªÀĽUÉUÀ¼À è ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ªÀ ÀÄÛUÀ¼À ªÉÄÃ É ÀªÀÄÆ À ÁzÀ UÀjµÀ ªÉÆvÀÛPÉÌ/MRP (Maximum Retail Price) «ÄÃgÀzÀAvÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ ÉÃPÀÄ. ªÀ ÀÄÛUÀ¼À ÀÄß ºÉaÑ À zàgàzà è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ UÀªÀÄzÀ UÀªÀÄ ÀPÉÌ AzÀ è, CAvÀºÀ ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀjUÉ ªÉÆzÀ ÀæPÀgÀtPÉÌ gàæ.500/-, 2 Éà ÀæPÀgÀtPÉÌ gàæ.1,000/- ªÀÄvÀÄÛ 3 Éà ÀæPÀgÀtPÉÌ gàæ.2,000/- zàaqà «ü À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. EzÀÄ ÀÄ ÀgÁªÀvÀð ÉUÉÆAqÀ è, gàæ.2,000/- zàaqà «ü ÀĪÀ CxÀªÁ PÀgÁgÀ ÀÄß gàzàäý Àr ÀĪÀ C üpágàªà ÀÄß UÀªÀĪÀÅ ºÉÆA gàävàûzé. 2.ªÁtÂdå ªÀĽUÉUÀ¼À è ÀgÀªÁ UÉzÁgÀgÀÄ UÀ và ªÀ ÀÄÛUÀ¼À ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ Àr¹, EvÀgÉ ªÀ ÀÄÛUÀ¼À ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ UÀªÀÄzÀ UÀªÀÄ ÀPÉÌ AzÀ è CAvÀºÀ ÀgÀªÁ UÉzÁgÀjUÉ ªÉÆzÀ Éà Áj gàæ.1,000/- zàaqà, 2 Éà Áj gàæ.2,000/- zàaqà ªÀÄvÀÄÛ 3 Éà Áj CxÀªÁ vàzà ÀAxÀgÀ gàæ.5,000/- zàaqà «ü ÀĪÀ CxÀªÁ PÀgÁgÀ ÀÄß gàzàäý Àr ÀĪÀ C üpágàªà ÀÄß UÀªÀĪÀÅ ºÉÆA gàävàûzé. 30. ézàpàæ / PÁgÀÄ ªÁºÀ À ÄUÀqÉ ±ÀÄ Ì: I. ï ÁÝtUÀ¼À è ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ C ÀÄPÀÆ PÁÌV ézàpàæ ªÁºÀ À ÁÝt ºÁUÀÆ PÁgÀÄ ÁÝtzÀ ªÀåªÀ ÉÜ PÀ à À ÁVzÀÄÝ, ªÁºÀ À ÄUÀqÉ ÀgÀªÁ ÀV ÀqÉzÀ ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ F PɼÀPÀAqÀAvÉ ÄUÀqÉ ±ÀÄ ÌUÀ¼À ÀÄß «ü À ÉÃQgÀÄvÀÛzÉ. EvÀgÉ f Áè PÉÃAzÀæ ï ÁÝtUÀ¼À ÁQðAUï zàgàuà¼àä: ªÁºÀ ÀzÀ «zsà zàgà (gàæ.uà¼à è) ÀªÀÄAiÀÄ (UÀAmÉUÀ¼À è) UÀAmÉUÀ¼À ªÉÄà àläö ézàpàæ ªÁºÀ ÀUÀ¼ÀÄ 5/- 10/- 15/- 20/- 25/ Àæw ÀPÉÌ gàæ.25/- PÁgÀÄ 10/- 20/- 30/- 40/- 50/- Àæw ÀPÉÌ gàæ.50/- ªÁºÀ ÀzÀ «zsà vá ÆèPÀÄ / EvÀgÉ ï ÁÝtUÀ¼À ÁQðAUï zàgàuà¼àä: zàgà (gàæ.uà¼à è) ÀªÀÄAiÀÄ (UÀAmÉUÀ¼À è) UÀAmÉUÀ¼À ªÉÄà àläö ézàpàæ ªÁºÀ ÀUÀ¼ÀÄ 5/- 5/- 10/- 15/- 20/- Àæw ÀPÉÌ gàæ.25/- PÁgÀÄ 10/- 10/- 20/- 30/- 40/- Àæw ÀPÉÌ gàæ.40/- II. M â UÁæºÀPÀgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ (03) ÀUÀ¼À ªÉÄà àläö gàavàgàªáv ªÁºÀ ÀªÀ ÀÄß ÁQðAUï ªÀiÁqÀ Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ è. III. ÉÊPÀ ï / ÀÆÌlgï ÁÝt ( ézàpàæ ªÁºÀ À ÁÝt) ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀÄ ÁÝtzÀ è ªÁºÀ ÀUÀ¼À ÄUÀqÉUÉ UÀ Àr¹zÀ zàgàuà¼à ÀÄß ªÀiÁvÀæ ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É UÀ và zàgàqìavà ºÉaÑ À zàgàuà¼à ÀÄß ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ UÀªÀÄzÀ UÀªÀÄ ÀPÉÌ AzÀ è, CAvÀºÀ ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀjUÉ ªÉÆzÀ LzÀÄ(5) ÀæPÀgÀtPÉÌ gàæ.500/-, ÀAvÀgÀzÀ LzÀÄ (5) ÀæPÀgÀtPÉÌ gàæ.1,000/-vàzà ÀAvÀgÀzÀ ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zár ÁzÀ è sàzàævá oéãªàtâaiàä ÀÄß ªÀÄÄlÄÖUÉÆ Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ PÀgÁgÀÄ M ÀàAzÀªÀ ÀÄß gàzàäý Àr¹, PÀ ÀÄà ÀnÖUÉ ÉÃj À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. IV. CAUÀ«PÀ gà ézàpàæ ªÀÄvÀÄÛ wæzàpàæ ªÁºÀ ÀUÀ½UÉ ÁÝtzÀ è ÁQðAUï ªÀiÁqÀ Ä sàå«gàäªà ÀܼÀzÀ è PÀ µà JgÀqÀÄ ézàpàæ/wæzàpàæ /PÁgÀ ÀÄß CxÀªÁ sàå«gàäªà ÁQðAUï ÀܼÀzÀ è ±ÉÃ.2 gàµàö ÀÄß CAUÀ«PÀ gà ªÁºÀ ÀUÀ¼À ÀÄß GavÀªÁV è À Ä ÀܼÁªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀÅzÀÄ. V. ÉÊPÀ ï / ÀÆÌlgï ÁÝt ( ézàpàæ ªÁºÀ À ÁÝt) ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀÄ ÁÝtzÀ è ªÁºÀ ÀUÀ¼À ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ ÌzÀ ªÉÄÃ É ÀPÁðgÀ UÀ Àr¹gÀĪÀ/ UÀ Àr ÀĪÀ n.¹.j ï (Tax Collected on Source) ( Àæ ÀÄÛvÀ ±ÉÃRqÁ 2 gàµàäö) ±ÀÄ ÌªÀ ÀÄß ÁªÀw ÀĪÀÅzÀÄ. 31. UÉÃeï/ PÉÆèÃPï gàæªàiï zàgàuà¼àä: ï ÁÝtUÀ¼À è UÉÃeï/PÉÆèÃPï gàæªàiïuà½ué ÀgÀªÁ ÀV ÀqÉzÀ ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ F PɼÀPÀAqÀAvÉ AzsÀ ÉUÉƼÀ ÀlÄÖ UÁæºÀPÀjUÉ zàgàuà¼à ÀÄß «ü À ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. I. ÁªÀðd PÀ ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ ªÀ ÀÄÛUÀ¼À ÀÄß ÀÄgÀQëvÀªÁV UÉÃeï/PÉÆèÃPï gàæauà¼à è EqÀ ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. II. F ÀA AzsÀ ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ gà¹ã AiÀÄ ÀÄß ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ÃqÀ ÉÃQgÀÄvÀÛzÉ. III. ÀjAiÀiÁV ÁåPï ªÀiÁqÀzÀ ªÀ ÀÄÛUÀ¼ÀÄ / ÁPïªÀiÁqÀzÀ læapï / ÀÆmï PÉà ïuà¼àä, PÉlÄÖºÉÆÃUÀĪÀ ªÀ ÀÄÛUÀ¼ÁzÀ vàgàpáj, «Äà ÀÄ, ªÀiÁA À, ÉÆàÃlPÀ ªÀ ÀÄÛUÀ¼ÀÄ, eáé É J â ÀĪÀ ªÀ ÀÄÛUÀ¼ÀÄ, µéã üvà ªÀ ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ÁætÂUÀ¼ÁzÀ Á Ä, ªÉÆ EvÁå UÀ¼À ÀÄß PÉÆèÃPï gàæa À è ÀqÉAiÀÄĪÀAw è, EzÀÄ AiÀĪÀÄ Á»gÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. IV. PÉÆèÃPï gàæa / UÉÃeï gàæa À ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ CUÀvÀå zár ÁwAiÀÄ ÀÄß ªÀð»¹, ªÀ ÀÄÛUÀ¼À ÀÄß oéãªàtâ EqÀĪÀªÀgÀ «ªÀgÀUÀ¼À ÀÄß zár ÀĪÀÅzÀÄ. UÀªÀÄzÀ C üpájuà¼àä / ï ÁÝtzÀ C üpájuà¼àä PÉýzÀ è, ÀzÀj zár ÁwAiÀÄ ÀÄß véæãj ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

8 V. ï ÁÝtUÀ¼À ègàäªà PÉÆèÃPï gàæa/ UÉÃeï gàæa À è ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ UÁæºÀPÀjAzÀ ÀqÉAiÀÄ ÉÃQgÀĪÀ zàgàuà¼à «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ F PɼÀPÀAqÀAwªÉ. «ü À ÉÃPÁzÀ zàgà PÀæ. «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ÁåPÉÃeïUÉ (gàæ.) ÁPÀgï ªÀåªÀ ÉÜUÉ (gàæ.) ÀA. 30 PÉ.f.ªÀgÉUÉ, 12 UÀAmÉUÀ¼À CªÀ üué ( ÀÆmïPÉà ï, 1 5/- 10/- læapï, ºÁ¹UÉ EvÁå ) 2 ªÀÄÄA À 12 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ sáuà±àb CªÀ üué 10/- 15/- 3 ÀAvÀgÀzÀ Àæw 12 UÀAmÉUÀ½UÉ 15/- 20/- VI. ªÀÄƪÀvÀÄÛ (30) PÉ.f.ªÀgÉV À ÁåPÉÃeïUÀ¼À ÀÄß ªÀiÁvÀæ ÀÄgÀQëvÀªÁVqÀ Ä ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ ÀqÉAiÀÄ ÉÃPÀÄ. VII. oéãªàtâ Ej¹gÀĪÀ ªÀ ÀÄÛUÀ¼ÀÄ 15 ÀUÀ¼À CªÀ üaiàä è ªÁ À ï ÀqÉAiÀÄ zàý è, ªÁgÀ ÀÄzÁgÀj èzà ÀévÀÄÛ JAzÀÄ ÀjUÀt¹ ï ÁÝtzÀ C üpájaiàäªàgà / ÀA A ü¹zà WÀlPÀ ªÀåªÀ ÁÜ ÀPÀgÀ ªÀ±ÀPÉÌ ÃqÀĪÀÅzÀÄ. VIII. ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ oéãªàtâ Ej ÀĪÀ ªÀ ÀÄÛUÀ½UÉ ÉAQ vàuàä zàavé CVßgÀPÀëPÀ G ÀPÀgÀtUÀ¼À ªÀåªÀ ÉÜ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. IX. «sávãaiàä PÉÃAzÀæ ÀܼÀUÀ¼À ègàäªà ï ÁÝtzÀ è À ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ UÉÃeï / PÉÆèÃPï gàæauà¼à ÀÄß À ÀÆwð, CAzÀgÉ ÀzÀj ï ÁÝtzÀ è ªÉÆzÀ C ÀÄ ÀÆa DZÀgÀuÉAiÀÄ 30 «ÄµÀUÀ¼À ªÀÄÄAavÀªÁV ºÁUÀÆ PÉÆ ÉAiÀÄ C ÀÄ ÀÆa DZÀgÀuÉAiÀÄ 30 «ÄµÀzÀ ÀAvÀgÀzÀ ÀªÀÄAiÀÄzÀªÀgÉUÉ végé qàvàpàìzàäý. X. PÉÆèÃPï gàæa À è oéãªàtâ EqÀ ºÀÄzÁzÀ / µéã üvà ªÀ ÀÄÛUÀ¼ÀÄ, zàgàuà¼àä, ªÀ ÀÄÛUÀ¼À vàæpà EvÁå «ªÀgÀUÀ¼À ÀÄß, PÉÆèÃPï gàæa ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ÁªÀðd PÀ ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ «ÃQë À Ä ÀæzÀ²ð ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. XI. ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ oéãªàtâ EqÀĪÀ ªÀ ÀÄÛUÀ½UÉ ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ dªá ÁÝgÀgÁVzÀÄÝ, oéãªàtâ EqÀĪÀ ªÀ ÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ / ºÁ UÉÆAqÀ è, gàæ.1,000/- gàªàgéué ÀjºÁgÀ ÃqÀĪÀÅzÁV UÁæºÀPÀjUÉ ÃqÀĪÀ gà¹ã AiÀÄ è ªÀÄÄ æ ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ CzÀgÀAvÉ PÀæªÀÄ ªÀ» ÀĪÀÅzÀÄ. XII. ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ UÀ Àr¹zÀ zàgàuà¼à ÀÄß ªÀiÁvÀæ ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É UÀ và zàgàqìavà ºÉaÑ À zàgàuà¼à ÀÄß ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ UÀªÀÄzÀ UÀªÀÄ ÀPÉÌ AzÀ è, CAvÀºÀ ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀjUÉ ªÉÆzÀ ÀæPÀgÀtPÉÌ gàæ.500/-, 2 Éà ÀæPÀgÀtPÉÌ gàæ.1,000/- ªÀÄvÀÄÛ 3 Éà ÀæPÀgÀtPÉÌ gàæ.2,000/- zàaqà «ü ÀĪÀÅzÀÄ. EzÀÄ ÀÄ ÀgÁªÀvÀð ÉUÉÆAqÀ è gàæ.2,000/- zàaqà «ü ÀĪÀ CxÀªÁ PÀgÁgÀ ÀÄß gàzàäý Àr ÀĪÀ C üpágàªà ÀÄß UÀªÀĪÀÅ ºÉÆA gàävàûzé. 32. PÀgÁgÀÄ gàzàþwaiàä µàgàvàäûuà¼àä: I. AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀt ÃqÀzÉÃ, 4 wauà¼à ÉÆÃn ï Ãr ªÀĽUÉAiÀÄ ÀgÀªÁ ÀVAiÀÄ ÀÄß gàzàäý Àr À Ä UÀªÀĪÀÅ C üpágàªà ÀÄß ºÉÆA gàävàûzé. II. ÀgÀªÁ ÀV ÀqÉzÀ CªÀ ü ÄAzÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ M¼ÀUÉ ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ, 6 wauà¼à ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ ÌªÀ ÀÄß ªÀÄÄAUÀqÀªÁV ÁªÀw¹, vàªàää ÀgÀªÁ ÀVAiÀÄ ÀÄß gàzàäý Àr¹PÉƼÀî ºÀÄzÀÄ. III. MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ ÀAvÀgÀ ÀgÀªÁ ÀVAiÀÄ ÀÄß gàzàäý Àr¹PÉƼÀî Ä ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ EaÒ¹zÀ,è 4 wauà¼à ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ ÌªÀ ÀÄß ªÀÄÄAUÀqÀªÁV UÀªÀÄPÉÌ ÁªÀw¹, vàªàää ÀgÀªÁ ÀVAiÀÄ ÀÄß gàzàäý Àr¹PÉƼÀî ºÀÄzÀÄ. IV. ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ Ì, ÀgÀPÀÄ & ÉêÁ véjué ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ±ÀÄ ÌUÀ¼À ÀÄß ÀvÀvÀªÁV 2 wauà¼àä ÁªÀw ÀzÉà ÁQ G½¹PÉÆAqÀ è, CAvÀºÀ ªÀĽUÉUÀ¼À ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀ ÀgÀªÁ ÀVAiÀÄ ÀÄß UÀªÀÄzÀ ªÀw ÄAzÀ gàzàäý Àr¹, ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ UÀªÀÄzÀ ènögàäªà sàzàævá oéãªàtâaiàä ÀÄß ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ Ä ºÁQPÉƼÀî Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî ÁUÀĪÀÅzÀÄ. V. ï ÁÝtUÀ¼À À«ÃPÀgÀt PÁªÀÄUÁj / DªÀgÀtªÀ ÀÄß ªÉÄà ÝeÉðUÉÃj ÀĪÀ / zàägà¹ü PÁAiÀÄðUÀ¼À ÀÄß PÉÊUÉwÛPÉƼÀÄîªÀ ÀªÀÄAiÀÄzÀ è, UÀªÀĪÀÅ ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀjUÉ MAzÀÄ wauà¼àä ªÀÄÄAUÀqÀ ÉÆÃn ï ÀÄß eáj ªÀiÁr ÀgÀªÁ ÀVAiÀÄ ÀÄß gàzàäý Àr À ºÀÄzÀÄ. 33. qïzágàgà / ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀ ºÉ ÀgÀ ÀÄß PÀ ÀÄà ÀnÖUÉ ÉÃj ÀĪÀ ÀAzÀ sàðuà¼àä: I. méaqàgï À è CºÀðUÉƼÀÄîªÀ À ĪÁV qïzágàgàä / ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ À è¹gàäªà zár ÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ è ÉÊdvÉ ÄAzÀ PÀÆr è gàäªàåzàä PÀAqÀÄ AzÀ è, CAvÀºÀ qïzágàgà DAiÉÄÌ / ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀ ÀgÀªÁ ÀVAiÀÄ ÀÄß gàzàäý Àr¹, UÀªÀÄzÀ ènögàäªà E.JA.r / sàzàævá oéãªàtâaiàä ÀÄß ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ Ä ºÁQPÉƼÀî ÁUÀĪÀÅzÀÄ. CAvÀºÀ qïzágàgà ÀÄß / ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀ ÀÄß ªÀÄÄA À 02 ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ üué PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄzÀ ªÀw ÄAzÀ DºÁé À ÁUÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà méaqàgï À è sáuàªà» ÀzÀAvÉ PÀ ÀÄà ÀnÖUÉ ÉÃj À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. II. qïzágàgàä qï»azàpéì ÀqÉzÀ è CxÀªÁ wzàäý ÀrUÉƽ¹zÀ è CxÀªÁ CUËgÀªÀ vàgàäªàavàºà ÀAzÀ sàðuà¼à è, E.JA.r. ªÉÆvÀÛ ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ, ªÀÄÄA À 02 ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ üué PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄzÀ ªÀw ÄAzÀ DºÁé À ÁUÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà méaqàgï À è sáuàªà» ÀzÀAvÉ PÀ ÀÄà ÀnÖUÉ ÉÃj À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. III. MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ CªÀ üaiéæ¼àué AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀt AzÀ ÀgÀªÁ ÀV gàzàäýuéæ¼àäîªàavàºà ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ CªÀ üaiéæ¼àué ÀgÀªÁ ÀVAiÀÄ ÀÄß gàzàäý Àr ÀĪÀAvÉ ªÀÄ À«À è ÀĪÀ ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀ ÀÄß, ªÀÄ À«À è¹zà ÁAPÀ AzÀ ªÀÄÄA À 02 ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ üué PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄzÀ ªÀw ÄAzÀ DºÁé À ÁUÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà méaqàgï À è sáuàªà» ÀzÀAvÉ PÀ ÀÄà ÀnÖUÉ ÉÃj À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. IV. ÀgÀªÁ ÀV CªÀ üaiàä AiÀiÁªÀÅzÉà ÀªÀÄAiÀÄzÀ è ªÀĽUÉAiÀÄ ÀÄß G À- ÀgÀªÁ ÀVUÉ ÃrgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ AzÀ è, ÀgÀªÁ ÀVAiÀÄ ÀÄß vàpàët AzÀ Éà eájué gàäªàavé gàzàäý Àr À ÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ sàzàævá oéãªàtâ ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ, PÀgÁgÀÄ gàzàäý Àr¹zÀ ÁAPÀ AzÀ ªÀÄÄA À 02 ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ üué PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄzÀ ªÀw ÄAzÀ DºÁé À ÁUÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà méaqàgï À è sáuàªà» ÀzÀAvÉ ÀzÀj ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀ ÀÄß PÀ ÀÄà ÀnÖUÉ ÉÃj À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. V. PÀ ÀÄà ÀnÖUÉ ÉÃjzÀ ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ UÀªÀÄzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà méaqàgï / ÀAzsÁ ÀzÀ è sáuàªà» À Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ è. CAvÀºÀ qïzágàgàä / CfðzÁgÀgÀÄ MAzÀÄ ªÉÃ¼É méaqàgï / ÀAzsÁ ÀzÀ è sáuàªà»¹zà,è AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ è CªÀgÀ E.JA.r. ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ Ä ºÁQPÉƼÀî ÁUÀĪÀÅzÀÄ. EvÀgÉ µàgàvàäû AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ : 34. méaqàgï À è DAiÉÄÌAiÀiÁUÀzÀ qïzágàgàäuà¼à (H1 & H2 ºÉÆgÀvÀÄ Àr¹) E.JA.r. ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß méaqàgï CAwªÀÄUÉÆAqÀ ÀAvÀgÀ»A gàäv À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. H2 qïzágàgà E.JA.r. ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß H1 qïzágàgàä PÀgÁgÀÄ M ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀ ÀAvÀgÀ»A gàäv À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 35. méaqàgï À è Cw ºÉZÀÄÑ ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß qïªàiár ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÁV DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ qïzágàgàä UÀ và ÁAPÀzÉƼÀUÁV sàzàævá oéãªàtâ ºÁUÀÆ ªÀÄÄAUÀqÀ ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ ÌUÀ¼À ÀÄß ÁªÀw À Ä «sà gázà è, CAvÀºÀ qïzágàgà E.JA.r. ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß UÀªÀÄPÉÌ ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ Ä ºÁQPÉƼÀî ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

9 36. MAzÀÄ ªÉÃ¼É DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ qïzágàgàä sàzàævá oéãªàtâ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÀqÀ ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ ÌUÀ¼À ÀÄß ÁªÀw¹, UÀ và ÁAPÀzÉƼÀUÁV PÀgÁgÀÄ M ÀàAzÀªÀ ÀÄß ªÀiÁrPÉƼÀî Ä «sà gázà è, CAvÀºÀ qïzágàgà sàzàævá oéãªàtâ ºÁUÀÆ ªÀÄÄAUÀqÀ ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ ÌUÀ¼À ÀÄß UÀªÀÄPÉÌ ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ Ä ºÁQPÉƼÀî ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 37. H2 qïzágàgà ÀÄß ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÁV DAiÉÄÌ ªÀiÁrzÁUÀ, CªÀgÀÄ PÀgÁgÀÄ M ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉƼÀî Ä «sà gázà è, CªÀgÀ E.JA.r. ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß ÀºÀ ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ Ä ºÁQPÉƼÀî ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 38. ÀgÀªÁ ÀV ÀqÉzÀ ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÉà ªÀĽUÉAiÀÄ ÀÄß ÀqÉ ÀĪÀÅzÀÄ. ªÀĽUÉUÀ¼À ÀÄß G À ÀgÀªÁ ÀVUÉ ÃqÀ Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ è. 39. ªÀÄĵÀÌgÀ / Azï CªÀ üaiàä è ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ ÌzÀ è jaiàiá ÄwUÉ CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ è. 40. ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ vàªàää ªÀåªÀºÁgÀPÉÌ ÀA A ü¹zà f.j ï.n., DzÁAiÀÄ véjué, s૵àå ü, E.J ï.l, Éà ïì máåpïì QèAiÀÄgÉ ïì ÀæªÀiÁt ÀvÀæ, méæãqï ÉÊ É ïì, Éà gï ÉÊ É ïì, sàäqï ÉÊ É ïì EvÁå ÀæªÀiÁt ÀvÀæUÀ¼À ÀÄß ºÉÆA gà ÉÃPÀÄ. UÀªÀĪÀÅ & ÀPÁðgÀzÀ EvÀgÀ E ÁSÉAiÀĪÀgÀÄ zár ÉUÀ¼À ÀÄß ºÁdgÀÄ Àr À Ä PÉÆÃjzÀÝ è ÀA A ü¹zà zár ÉUÀ¼À ÀÄß PÀÆqÀ Éà À è À ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. 41. ÀܽÃAiÀÄ E ÁSÉ / Áæ üpágàuà¼àä «ü ÀĪÀ véjuéaiàä ÀÄß ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÉà ÀA A ü¹zà E ÁSÉ / Áæ üpágàuà½ué ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ Ä dªá ÁÝgÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. 42. UÀªÀÄzÀ ªÀåªÀºÁgÀPÉÌ ªÀåwjPÀÛ ÀjuÁªÀÄ GAlĪÀiÁqÀĪÀ ªÀåªÀºÁgÀªÀ ÀÄß, UÀªÀÄzÀ ªÀw ÄAzÀ µéã À àlö, ªÀÄÄAzÉ µéã ü À àqàäªà ªÀ ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ ÀÆ ÀÄ Á»gÀ ªÀ ÀÄÛUÀ¼À ªÀiÁgÁlªÀ ÀÄß ªÀĽUÉUÀ¼À è µéã ü À ÁVzÉ. F jãwaiàä ªÀ ÀÄÛUÀ¼À ªÀiÁgÁl PÀAqÀÄ AzÀ è, ÀgÀªÁ ÀVAiÀÄ ÀÄß gàzàäý Àr¹, PÁ ÀÆ ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 43. DAiÉÄÌUÉÆAqÀ ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ UÀªÀÄzÀ ªÁtÂdå ªÀĽUÉUÀ¼À è CVß gàpàëpà / ±ÁªÀÄPÀ G ÀPÀgÀtUÀ¼À ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV C¼ÀªÀr ÀĪÀÅzÀÄ. CVß CªÀWÀqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ÉÊ ÀVðPÀ zàägàavàuà½ué UÀªÀĪÀÅ dªá ÁÝjAiÀiÁVgÀĪÀÅ è. 44. ÁrÓAUï & qá«äðlj, G ÀºÁgÀ UÀȺÀ, ÉÃPÀj ªÀĽUÉUÀ¼ÀÄ, ZÁmïì ÉAlgï EªÀÅUÀ¼À ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ Àr¹, EvÀgÉ ªÀĽUÉUÀ¼À è J Áè ªÀiÁzÀjAiÀÄ ËÖªï / UÁå ï ¼ÀPÉAiÀÄ ÀÄß µéã ü À ÁVzÉ. 45. ªÀĽUÉUÀ¼À è læj ïö máæªà ï, ªÀÄzsÀå Á À, ªÀiÁA À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ PÁ ÀÆ ÀÄ Á»gÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ½gÀĪÀ ªÁå ÁgÀ, ªÀiÁzÀPÀ ªÀ ÀÄÛUÀ¼ÀÄ, ªÁAiÀÄÄ ªÀiÁ Àå GAlĪÀiÁqÀĪÀ ºÁUÀÆ ÀA ÉÜAiÀÄ»vÀPÉÌ zsàpéìaiàiáuàäªàavàºà ªÁå ÁgÀUÀ¼À ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ Àr¹zÉ. 46. qá«äðlj ªÀÄvÀÄÛ ÁrÓAUï ªÀåªÀºÁgÀ ÀqÉ À Ä DAiÉÄÌAiÀiÁUÀĪÀ ÀgÀªÁ UÉzÁgÀgÉà ªÀÄÆ sàævà ËPÀAiÀÄðUÀ¼À ÀÄß «Äð¹PÉƼÀî ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ PÀlÖqÀzÀ ªÀÄÆ ÀégÀÆ ÀzÀ è AiÀiÁªÀÅzÉà zà ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ è. 47. ï ÁÝtzÀ ègàäªà ªÁtÂdå ªÀĽUÉUÀ¼À è ¹UÀgÉÃlÄ/UÀÄmÁÌ ªÀÄvÀÄÛ E ßvÀgÉ vàa ÁPÀÄ ÀzÁxÀðUÀ¼À ªÀiÁgÁlªÀ ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV µéã ¹zÉ. 48. G ÀºÁgÀ UÀȺÀzÀ è ºÉÆmÁÖUÀ, ËzÉAiÀÄ M ÉAiÀÄ ÀÄß Gj ÀĪÀAwgÀĪÀÅ èè, UÁå ï ªÀÄvÀÄÛ «zàäåvï ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¼À ÀĪÀÅzÀÄ. 49. G ÀºÁgÀ UÀȺÀ/ªÁtÂdå ªÀĽUÉUÀ¼À è ÉëĹPÉÆArgÀĪÀ PÁ«ÄðPÀjUÉ PÁ«ÄðPÀ E ÁSÉAiÀÄÄ UÀ Àr¹gÀĪÀ EJ ïl/ ü.j sï ºÁUÀÆ E ßvÀgÉ Ë sàªàåªà ÀÄß MzÀV ÀĪÀÅzÀÄ, ÀA A ü À zàý è, ÀéAiÀÄA WÉÆõÀuÁ ÀvÀæªÀ ÀÄß À è ÀĪÀÅzÀÄ. và àzàý è sàzàævá oéãªàtâ ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß ªÀÄÄlÄÖUÉÆ Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ PÀgÁgÀÄ M ÀàAzÀ gàzàäý Àr À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 50. ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ Á PÁ«ÄðPÀgÀ ÀÄß ÉëĹPÉƼÀÄîªÀAw è. 51. G ÀºÁgÀ UÀȺÀªÀ ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ Àr¹, G½zÀ ªÁtÂdå ªÀĽUÉUÀ¼À è UÁå ï ÁßUÀ, ºÉÆmÁÖUÀ CxÀªÁ «zàäåvï ½¹ M ÉAiÀÄ ÀÄß Gj ÀĪÀAw è. 52. PÀ ÁðlPÀ gádå ÀPÁðgÀªÀÅ eáj ªÀiÁrgÀĪÀ 1957 gà UÁæºÀPÀgÀ C ü AiÀĪÀÄ-6/23(1)gÀ C ÀéAiÀÄ UÁæºÀPÀjUÉ ªÀĽUÉAiÀÄ è ªÁå ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ ÁªÀiÁVæUÀ¼À ÉÆlÖtzÀ ªÉÄÃ É ªÀÄÄ æ¹gàäªà UÀjµÀÖ a ègé É ÉVAvÀ ºÉaÑUÉ É É ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÁUÀ CxÀªÁ É ÉAiÀÄ ÀÄß C½ ÀĪÀÅzÀÄ/wzÀÄݪÀÅzÀÄ/EvÁå UÀ¼À ÀÄß ªÀiÁrzÀ UÉÎ zàægàäuà¼àä AzÀ è / UÀªÀÄzÀ ºÉ ÀjUÉ zsàpéì gàäªàavàºà À ߪÉñÀUÀ¼À è ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀ ÀgÀªÁ ÀVAiÀÄ ÀÄß gàzàäý Àr À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 53. méaqàgï/ ÀAzsÁ À ÀæPÀluÉAiÀÄ è DAiÉÄÌAiÀiÁzÀªÀgÀÄ vàªàää ÀéAvÀ Rað À è PÀ ÁðlPÀ ÁÖA ï DPïÖ ÀAvÉ ÁÖA ï ±ÀÄ ÌªÀ ÀÄß sàj¹ PÀgÁgÀÄ M ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉƼÀî ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. 54. PÀgÁgÀÄ M ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ÀªÀÄAiÀÄzÀ è Éà ïì máåpïì QèAiÀÄgÉ ïì Ànð üpéãmï ÃqÀĪÀÅzÀÄ. 55. méaqàgï À è sáuàªà» ÀĪÀ CfðzÁgÀgÀÄ/ qïzágàgàä UÀªÀÄPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà µàgàvàäûuà¼à ÀÄß ºÁPÀĪÀAw è, UÀªÀĪÀÅ PÁ PÁ PÉÌ «ü ÀĪÀ J Áè µàgàvàäûuà¼à ÀÄß M àpéæ¼àîvàpàìzávgàävàûzé. 56. ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ / qàøzágàgàä PÀqÁØAiÀĪÁV Á ïpáqïð ºÉÆA gà ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. 57. AiÀiÁªÀÅzÉà ÀªÀÄAiÀÄzÀ è ºÉaÑ À µàgàvàäû ªÀÄvÀÄÛ AzsÀ ÉUÀ¼À ÀÄß PÀgÁj À è ÉÃj À Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ Àðr À Ä UÀªÀĪÀÅ C üpágà ºÉÆA gàävàûzé. 58. ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀªÀÄzÀ ªÀÄzsÉå AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁådå / vàpàgágàä GAmÁzÀ è, UÀªÀÄzÀ ªÀåªÀ ÁÜ ÀPÀ zéãð±àpàgàä ªÀÄzsÀå¹ÜPÉzÁgÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. ÀzÀjAiÀĪÀgÀ wãªàiáð ÀªÉà CAwªÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. 59. PÀgÁj AzÀ GzÀã«À ºÀÄzÁzÀAvÀºÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁådå CxÀªÁ «ªÁzÀ PÉëêÀÄÄUÀ¼À ÀÄß ÀjºÀj¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀPÁÌV G sàaiàä ÀPÀëzÀªÀgÀÄ CAvÀºÀ «ªÁzÀªÀ ÀÄß PÀ ÁðlPÀ Arbitration PÉÃAzÀæ (zéã²aiàä, CAvÀgïzÉòAiÀÄ) AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, 2012gÀrAiÀÄ è ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ M âgàä CxÀªÁ ºÀ ªÀÅ ÀAZÁAiÀÄvïzÁgÀgÀ ªÀÄÆ PÀ ÀjºÀj À Ä M àpéæ¼àî ÁVzÉ. 60. AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀt ÃqÀzÉà méaqàgà ÀÄß ÀÄgÀ ÀÌj ÀĪÀ / wgà ÀÌj ÀĪÀ C üpágàªà ÀÄß UÀªÀĪÀÅ ºÉÆA gàävàûzé. 61. UÀªÀÄ AzÀ PÀgÉAiÀÄ ÁUÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà méaqàgï / ÀAzsÁ ÀªÀ ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ÀªÀÄAiÀÄzÀ è AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtªÀ ÀÄß ÃqÀzÉà gàzàäý Àr ÀĪÀ C üpágàªà ÀÄß UÀªÀĪÀÅ PÁ ÄÝj¹PÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. 62. E-mÉAqÀgï ÀæPÀluÉAiÀÄ ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀt ÃqÀzÉ ªÀÄÄAzÀÆqÀĪÀ & wgà ÀÌj ÀĪÀ ºÁUÀÆ gàzàäý ªÀiÁqÀĪÀ ºÀPÀÌ ÀÄß UÀªÀĪÀÅ PÁAiÀÄÝj¹PÉÆArzÉ. 63. E.J ï.l PÁAiÉÄÝAiÀÄ ªÁå ÛAiÀÄ è gàäªà ªÁtÂdå ªÀĽUÉUÀ¼À / ÀܼÀUÀ¼À ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄUÀ¼ÀÄ E.J ï.l PÉÆÃqï ÀÄß ºÉÆA gà ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀÄUÀ¼À ªÁå ÛAiÀÄ è gàäªà ËPÀgÀgÀ ÀÄß E.J ï.l ªÁå ÛAiÀÄ è vàgà ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E.J ï.l PÁqïð ÀÄß PÉÆr À ÉÃPÀÄ. 64. E.J ï.l PÁAiÉÄÝAiÀÄ ªÁå ÛAiÀÄ è gàäªà ªÁtÂdå ªÀĽUÉUÀ¼À / ÀܼÀUÀ¼À ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÀ và ªÀAwPÉAiÀÄ ÀÄß D ï ÉÊ ï À è À è À ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E.J ï.l Ë sàåuà¼à ÀÄß ËPÀgÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ CªÀ A vàjué ¹UÀĪÀAvÉ ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ ÉÃPÀÄ. 65. ªÁtÂdå ªÀĽUÉUÀ½UÉ ÀA A ü¹zà ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À ÀÄß ÁægÀA ü À Ä PÁ ÀÆ ÀÄ jãwaiàä è DUÀvÀå«gÀĪÀ ÀgÀªÁ UÉAiÀÄ ÀÄß ÀA A ü¹zà Áæ üpágàuà½azà ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ ÀqÉzÀÄPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ.

10 66. PÀnÖzÀ/vÉgÉzÀ ÀܼÀzÀ ªÀĽUÉUÀ½UÉ DAiÉÄÌAiÀiÁVgÀĪÀ ÀgÀªÁ UÉzÁgÀgÀÄ ÀgÀªÁ UÉ CªÀ üaiàää ªÀÄÄPÁÛAiÀÄzÀ ÀAvÀgÀ CxÀªÁ PÀgÁgÀÄ gàzàýwaiàä ÀAvÀgÀ váªàå váváì PÀªÁV «Äð¹PÉÆArgÀĪÀ ªÀĽUÉ(±Éqï)/Structure/ºÉÆÃrðAUïì EvÀgÉ ªÀiÁ ÁðqÀÄUÀ¼À ÀÄß végàªàåuéæ½¹ SÁ ÀܼÀªÀ ÀÄß UÀªÀÄzÀ ªÀ±ÀPÉÌ M à ÀĪÀÅzÀÄ, ÀA ÀÆtðªÁV végézà ÀܼÀzÀ è «Äð¹PÉÆArgÀĪÀ ±Éqï (ªÀĽUÉ)/Structure végàªàåuéæ½ À zàý è sàzàævá oéãªàtâ ªÀÄÄlÄÖUÉÆ Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ±Éqï (ªÀĽUÉ)/Structure ÀÄß UÀªÀÄzÀ ªÀ±ÀPÉÌ ÀqÉzÀÄPÉƼÀî ÁUÀĪÀÅzÀÄ. «±ÉõÀ ÀÆZÀ É : - 1. ªÀĽUÉUÉ UÀ Àr¹zÀ E.JA.r ªÉÆvÀÛzÀ è gàæ UÀ¼À ÀÄß ªÀiÁvÀæ E- ÉÆæPÀÆågïªÉÄAmï ªÀÄÆ PÀ ÁªÀw ÀĪÀÅzÀÄ G½zÀ E.JA.r ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß r.r.ªàäæ PÀ ÀqÉzÀÄ ÀzÀj r.r AiÀÄ»A sáuàzà è vàªàää ºÉ ÀgÀÄ, qï ªÀiÁqÀĪÀ ªÀĽUÉAiÀÄ ºÉ ÀgÀÄ & ªÀĽUÉAiÀÄ ÀASÉåAiÀÄ ÀÄß ÀªÀÄÆ ¹, méaqàgï végéaiàääªà PÉÆ ÉAiÀÄ ÁAPÀzÉƼÀUÁV gà ɼÀUÉÎ UÀAmÉAiÀÄ M¼ÀUÉ) «sávãaiàä PÀbÉÃj ÀAZÁgÀ ±ÁSÉAiÀÄ ègàäªà ÁPïì À è ºÁPÀĪÀÅzÀÄ. ÀzÀj r.raiàä dgápïì ÀæwAiÀÄ ÀÄß EvÀgÉ zár ÁwUÀ¼ÉÆA UÉ C ï ÉÆÃqï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. 2. E- ÉÆæPÀÆågïªÉÄAmï sáuàªà» ÀĪÀ qïzágàgàä C sï ÉÆÃqï ªÀiÁrgÀĪÀ J Áè zár ÁwUÀ¼À dgápïì ÀæwUÀ¼À ÀÄß E.JA.r ªÀÄvÀÄÛ Cfð ±ÀÄ ÌzÀ r.r eéævéaiàä è méaqàgï végéaiàääªà PÉÆ ÉAiÀÄ ÁAPÀzÉƼÀUÁV ( gà ɼÀUÉÎ UÀAmÉAiÀÄ M¼ÀUÉ) «sávãaiàä PÀbÉÃj ÀAZÁgÀ ±ÁSÉAiÀÄ ègàäªà ÁPïì À è ºÁPÀĪÀÅzÀÄ. 3. ªÀĽUÉUÉ UÀ Àr¹zÀ Cfð ±ÀÄ ÌzÀ ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß r.r.ªàäæ PÀ ÀqÉzÀÄ ÀzÀj r.r AiÀÄ»A sáuàzà è vàªàää ºÉ ÀgÀÄ, qï ªÀiÁqÀĪÀ ªÀĽUÉAiÀÄ ºÉ ÀgÀÄ & ªÀĽUÉAiÀÄ ÀASÉåAiÀÄ ÀÄß ÀªÀÄÆ ¹ méaqàgï végéaiàääªà PÉÆ ÉAiÀÄ ÁAPÀzÉƼÀUÁV «sávãaiàä PÀbÉÃj ÀAZÁgÀ ±ÁSÉAiÀÄ ègàäªà ÁPïì À è ºÁPÀĪÀÅzÀÄ. ÀzÀj r.raiàä dgápïì ÀæwAiÀÄ ÀÄß EvÀgÉ zár ÁwUÀ¼ÉÆA UÉ C ï ÉÆÃqï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. 4. ÉÆÃlð ï À è C À ÉÆÃqï ªÀiÁrzÀ ªÀĽUÉUÉ ÀA A ü¹zà «ªÀgÀUÀ¼À ÀÄß ÀA ÀÆtðªÁV N CxÉÊð¹PÉÆArgÀĪÀ UÉÎ ºÁUÀÆ J Áè µàgàvàäû ªÀÄvÀÄÛ AzsÀ ÉUÀ¼À ÀÄß M àgàäªà UÉÎ µàgàvàäû ªÀÄvÀÄÛ sàazsà ÉUÀ¼À ÀæwAiÀÄ è, méaqàgïzágàgàä/cfðzágàgàä/ qïzágàgàä À» ªÀiÁr, E- ÉÆÃlð ï À è C ï ÉÆÃqï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. 5. Á ï PÁqïð À è ÀĪÀÅzÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ «¼Á À zàèrüãpàgàt ÀvÀæPÉÌ ªÉÇÃlgï Lr, DzsÁgÀ PÁqïð, ÁåAPï Á ï ÄPï, Á À ÉÆÃlð & EvÀgÉ zár ÁwUÀ¼À ÀÄß E- ÉÆÃlð ï À è C ï ÉÆÃqï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. 6. J Áè qïzágàgàä PÀ ÀÄà ÀnÖUÉ ÉÃj è gàäªà UÉÎ ÁªÀÅ C ï ÉÆÃqï ªÀiÁrgÀĪÀ ÀéAiÀÄA zàèrüãpàgàt ÀvÀæzÀ ÀªÀÄÆ ÉAiÀÄ è sàwð ªÀiÁr ÀÆtð ºÉ ÀgÀÄ, «¼Á ÀzÉÆA UÉ À» ªÀiÁr E- ÉÆÃlð ï À è C ï ÉÆÃqï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. 7. Àj²µÀÖ eáw, Àj²µÀÖ ÀAUÀqÀ ªÀÄvÀÄÛ CAUÀ«PÀ /«PÀ ZÉÃvÀ À «Äà À Áw ÀqÉAiÀÄĪÀ qïzágàgàä ÁªÀÅ C ï ÉÆÃqï ªÀiÁrgÀĪÀ ÀéAiÀÄA zàèrüãpàgàt ÀvÀæzÀ ÀªÀÄÆ ÉAiÀÄ è sàwð ªÀiÁr ÀÆtð ºÉ ÀgÀÄ, «¼Á ÀzÉÆA UÉ À» ªÀiÁr E- ÉÆÃlð ï À è C ï ÉÆÃqï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. 8. qïzágàgàä qï À è À è¹gàäªà zár ÁwUÀ¼À UÉÎ C¼ÀªÀr¹gÀĪÀ ZÉPï ïö À è zár ÁwUÀ¼À ÀÄß À è¹zà UÉÎ PÁ AUÀ¼À ÀÄß sàwð ªÀiÁr zàèrãpàj¹ À»AiÉÆA UÉ C ï ÉÆÃqÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. - À»- «sávãaiàä AiÀÄAvÀæuÁ üpáj PÀgÁgÀ Á UÀªÀÄ : apàìªàäuà¼àægàä «sáuà

11 ÄAzÀ, ²æà UÉ, «sávãaiàä AiÀÄAvÀæuÁ üpáj, PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ, apàìªàäuà¼àægàä «sáuà, apàìªàäuà¼àægàä. ªÀiÁ ÀågÉ, «µàaiàä:pà ÀÄà ÀnÖUÉ ÉÃj è gàäªà UÉÎ ÀéAiÀÄA zàèrüãpàgàt ÀvÀæ. ******* ªÉÄà ÌAqÀ «µàaiàäpéì ÀA A ü¹zàavé, Á ÀÄ E-mÉAqÀgï ÀæPÀluÉ ÀASÉå : / : gàavé ï ÁÝtzÀ ªÀĽUÉAiÀÄ UÉÎ E- ÉÆæPÀÆågïªÉÄAmï ªÀÄÆ PÀ Cfð À è¹zàäý, Á ÀÄ PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ / ÉA.ªÀÄ. Á. ÀA ÉÜ / ªÁ.PÀ.gÀ. Á. ÀA ÉÜ / F.PÀ.gÀ. Á. ÀA ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ÀPÁðj E ÁSÉUÀ¼À è AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁtÂdå ªÀĽUÉUÀ¼À / eá»ãgávàä «µàaiàäpéì ÀA A ü¹zàavé PÀ ÀÄà ÀnÖUÉ ÉÃj èªéazàä F ªÀÄÆ PÀ ÀéAiÀÄA zàèrüãpàj ÀÄvÉÛà É. Á ÀÄ MzÀV¹gÀĪÀ ªÀiÁ»wAiÀÄÄ ÀvÀåªÉAzÀÄ zàèrüãpàj ÀÄvÀÛ, F UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w và ÀÄà JAzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ è PÀAqÀÄ AzÀ è Á ÀÄ À è¹gàäªà E.JA.r / sàzàævá oéãªàtâaiàä ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ À Àß DAiÉÄÌ / PÀgÁgÀ ÀÄß gàzàäýuéæ½ ÀĪÀ AiÀĪÀÄzÀ UÉÎ w½zàä Cfð À è¹zàäý, F UÉÎ Á ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà và ÀÄà ªÀiÁ»w ÃrgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ AzÀ è / C ÀvÀåªÉAzÀÄ zàèqà ÀlÖ è UÀªÀĪÀÅ véuézàäpéæ¼àäîªà zsáðgà / PÀæªÀÄUÀ½UÉ zàþ ÁVgÀÄvÉÛà ÉAzÀÄ F ªÀÄÆ PÀ zàèrüãpàj ÀÄvÉÛà É.. ªÀAzÀ ÉUÀ¼ÉÆA UÉ, vàªàää «±Áé¹, : ( )

12 ÄAzÀ, ²æà UÉ, «sávãaiàä AiÀÄAvÀæuÁ üpáj, PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ, apàìªàäuà¼àægàä «sáuà, apàìªàäuà¼àægàä ªÀiÁ ÀågÉ, «µàaiàä: Àj²µÀÖ eáw/ Àj²µÀ ÀAUÀqÀzÀ «Äà À Áw DzsÁgÀzÀ è ÉÃgÉ ªÀĽUÉAiÀÄ ÀÄß ÀqÉAiÀÄ gàäªà UÉÎ ÀéAiÀÄA zàèrüãpàgàt ÀvÀæ. ******* ªÉÄà ÌAqÀ «µàaiàäpéì ÀA A ü¹zàavé, Á ÀÄ E-mÉAqÀgï ÀæPÀluÉ ÀASÉå : / : gàavé ï ÁÝtzÀ ªÀĽUÉAiÀÄ UÉÎ E- ÉÆæPÀÆågïªÉÄAmï ªÀÄÆ PÀ Cfð À è¹zàäý, Á ÀÄ PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ / ÉA.ªÀÄ. Á. ÀA ÉÜ / ªÁ.PÀ.gÀ. Á. ÀA ÉÜ / F.PÀ.gÀ. Á. ÀA ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ÀPÁðj E ÁSÉUÀ¼À è AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁtÂdå ªÀĽUÉUÀ¼À / eá»ãgávàä ÀgÀªÁ ÀVAiÀÄ ÀÄß Àj²µÀÖ eáw/ Àj²µÀ ÀAUÀqÀzÀ «Äà À Áw DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É ÀqÉ gàäªàå èªéazàä F ªÀÄÆ PÀ ÀéAiÀÄA zàèrüãpàj ÀÄvÉÛà É. Á ÀÄ MzÀV¹gÀĪÀ ªÀiÁ»wAiÀÄÄ ÀvÀåªÉAzÀÄ zàèrüãpàj ÀÄvÀÛ, F UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w và ÀÄà JAzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ è PÀAqÀÄ AzÀ è Á ÀÄ À è¹gàäªà E.JA.r / sàzàævá oéãªàtâaiàä ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ À Àß DAiÉÄÌ / PÀgÁgÀ ÀÄß gàzàäýuéæ½ ÀĪÀ AiÀĪÀÄzÀ UÉÎ w½zàä Cfð À è¹zàäý, F UÉÎ Á ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà và ÀÄà ªÀiÁ»w ÃrgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ AzÀ è / C ÀvÀåªÉAzÀÄ zàèqà ÀlÖ è UÀªÀĪÀÅ véuézàäpéæ¼àäîªà zsáðgà / PÀæªÀÄUÀ½UÉ zàþ ÁVgÀÄvÉÛà ÉAzÀÄ F ªÀÄÆ PÀ zàèrüãpàj ÀÄvÉÛà É.. ªÀAzÀ ÉUÀ¼ÉÆA UÉ, vàªàää «±Áé¹, ( ) :

13 ÄAzÀ, ²æà UÉ, «sávãaiàä AiÀÄAvÀæuÁ üpáj, PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ, apàìªàäuà¼àægàä «sáuà, apàìªàäuà¼àægàä. ªÀiÁ ÀågÉ, «µàaiàä:cauà«pà /«PÀ ZÉÃvÀ À «Äà À Áw DzsÁgÀzÀ è ÉÃgÉ ªÀĽUÉAiÀÄ ÀÄß ÀqÉAiÀÄ gàäªà UÉÎ ÀéAiÀÄA zàèrüãpàgàt ÀvÀæ. ******* ªÉÄà ÌAqÀ «µàaiàäpéì ÀA A ü¹zàavé, Á ÀÄ E-mÉAqÀgï ÀæPÀluÉ ÀASÉå : / : gàavé ï ÁÝtzÀ ªÀĽUÉAiÀÄ UÉÎ E- ÉÆæPÀÆågïªÉÄAmï ªÀÄÆ PÀ Cfð À è¹zàäý, Á ÀÄ PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ / ÉA.ªÀÄ. Á. ÀA ÉÜ / ªÁ.PÀ.gÀ. Á. ÀA ÉÜ / F.PÀ.gÀ. Á. ÀA ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ÀPÁðj E ÁSÉUÀ¼À è AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁtÂdå ªÀĽUÉUÀ¼À / eá»ãgávàä ÀgÀªÁ ÀVAiÀÄ ÀÄß CAUÀ«PÀ /«PÀ ZÉÃvÀ À «Äà À Áw DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É ÀqÉ gàäªàå èªéazàä F ªÀÄÆ PÀ ÀéAiÀÄA zàèrüãpàj ÀÄvÉÛà É. Á ÀÄ MzÀV¹gÀĪÀ ªÀiÁ»wAiÀÄÄ ÀvÀåªÉAzÀÄ zàèrüãpàj ÀÄvÀÛ, F UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w và ÀÄà JAzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ è PÀAqÀÄ AzÀ è Á ÀÄ À è¹gàäªà E.JA.r / sàzàævá oéãªàtâaiàä ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ À Àß DAiÉÄÌ / PÀgÁgÀ ÀÄß gàzàäýuéæ½ ÀĪÀ AiÀĪÀÄzÀ UÉÎ w½zàä Cfð À è¹zàäý, F UÉÎ Á ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà và ÀÄà ªÀiÁ»w ÃrgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ AzÀ è / C ÀvÀåªÉAzÀÄ zàèqà ÀlÖ è UÀªÀĪÀÅ véuézàäpéæ¼àäîªà zsáðgà / PÀæªÀÄUÀ½UÉ zàþ ÁVgÀÄvÉÛà ÉAzÀÄ F ªÀÄÆ PÀ zàèrüãpàj ÀÄvÉÛà É.. ªÀAzÀ ÉUÀ¼ÉÆA UÉ, vàªàää «±Áé¹, : ( )

14 ÄAzÀ, ²æà UÉ, «sávãaiàä AiÀÄAvÀæuÁ üpáj, PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ, apàìªàäuà¼àægàä «sáuà, apàìªàäuà¼àægàä ªÀiÁ ÀågÉ, ï ÁÝt ZÉPï ïö Cfð À è¹zà ªÀĽUÉ ºÉ ÀgÀÄ & ÀASÉå qïzágàgà ºÉ ÀgÀÄ F PɼÀPÀAqÀ zár ÁwUÀ¼À ÀÄß À è¹gàäªà UÉÎ UÀÄgÀÄvÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ( À è¹gàävéûã É/ À è¹gàäªàå è JA UÉÎ ÀàµÀÖªÁV ÀªÀÄÆ ÀĪÀÅzÀÄ) E.JA.r. r.r ( ÀA gï ÉÆA UÉ) Cfð ±ÀÄ ÌzÀ r.r ( ÀA gï ÉÆA UÉ) Á ï PÁqïð f.j ï.n. ÀASÉå ÀªÀÄÆ ÀĪÀÅzÀÄ «¼Á À zàèrãpàgàt ÀvÀæ PÀ ÀÄà ÀnÖUÉ ÉÃj èzà UÉÎ ÀéAiÀÄA zàèrãpàgàt ÀvÀæ J Áè ÀÄlUÀ½UÉ À» ªÀiÁrzÀ µàgàvàäû ªÀÄvÀÄÛ AzsÀ ÉUÀ¼À Àæw Àj²µÀÖ eáw ÀæªÀiÁt ÀvÀæ Àj²µÀÖ ÀAUÀqÀ ÀæªÀiÁt ÀvÀæ «Äà À Áw CrAiÀÄ è Cfð À è¹zàý è ªÀiÁvÀæ C Àé Ä ÀÄvÀÛzÉ. CAUÀ«PÀ gà ÀæªÀiÁt ÀvÀæ «Äà À Áw DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É ÉÃgÉ ªÀĽUÉ ÀqÉAiÀÄ gàäªà UÉÎ ÀéAiÀÄA zàèrãpàgàt ÀvÀæ ( À.eÁ/ À. À/CAUÀ«PÀ gàä) vàªàää «±Áé¹, ( ) : CfðzÁgÀgÀ À»

15 PÀ ÁðlPÀ gádå gà ÉÛ ÁjUÉ UÀªÀÄ::aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ «sáuà::apàìªàäuà¼àægàä ÀA/PÀgÁ Á/aªÀÄ«/ ÀAZÁgÀ/ªÁtÂdå/3526/ ÁAPÀ: ÀAzsÁ À ÀæPÀluÉ ÀASÉå : 03/2019 PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ, apàìªàäuà¼àægàä «sáuàzà ªÁå ÛAiÀÄ F PɼÀPÀAqÀ ï ÁÝtUÀ¼À è SÁ ÄgÀĪÀ ªÁtÂdå ªÀĽUÉUÀ¼À ±Á±ÀévÀ ºÁUÀÆ végézà ÀܼÀUÀ½UÉ ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀ ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ Ä D ÀPÀÛgÀ ÀÄß ÁAPÀ: gÀAzÀÄ ÀªÀÄAiÀÄ UÀAmÉUÉ ªÀiÁvÀÄPÀvÉAiÀÄ ªÀÄÆ PÀ ÃqÀ Ä F PɼÀUÉ À» ªÀiÁrgÀĪÀªÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ è sáuàªà» À Ä DºÁé À ÁVzÉ. ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ ÌzÀ ªÉÄÃ É ±ÉÃRqÀ 10% gàµàäö Àæw ªÀµÀð ºÉaÑ À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. CªÀ ü ªÀÄÄVzÀ ½PÀ ºÉÆ ÀzÁV E-mÉAqÀgï PÀgÉAiÀÄ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ÀAzsÁ À ªÀiÁvÀÄPÀvÉAiÀÄ è DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ D ÀPÀÛgÀÄ PÀ ÁðlPÀ ÁÖA ï PÁAiÉÄÝAiÀÄ ÀéAiÀÄ ÁÖA ï ±ÀÄ ÌªÀ ÀÄß sàj¹ ÀA ÉÜAiÉÆA UÉ PÀgÁgÀÄ M ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. PÀæ. ÀA ÁÝtzÀ ºÉ ÀgÀÄ ªÁtÂdå ªÀĽUÉ/ végézà eáuàzà «ªÀgÀ ºÁUÀÆ végéªàåuéæ¼àäîªà ÁAPÀ ÀgÀªÁ UÉ CªÀ ü UÀ Àr¹zÀ ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ UÉ ±ÀÄ Ì (gàæ.uà¼à è) E.JA.r (gàæ.uà¼à è) «¹ÛÃtð ZÀ.Cr UÀ¼À è Cfð ±ÀÄ Ì GST M¼À UÉÆAqÀAvÉ SÁ AiÀiÁU ÀĪÀ ÁAPÀ 1 PÀ¼À Á ÀÄgÀ d ÀgÀ ï ÁÖ ï-2 5ªÀµÀð 2,155/- 6,465/ /- SÁ ÄzÉ 2 PÀ¼À Á ÀÄgÀ d ÀgÀ ï ÁÖ ï-3 5ªÀµÀð 2,155/- 6,465/ /- SÁ ÄzÉ 3 CgÀ¹ÃPÉgÉ d ÀgÀ ï ÁÖ ï-4(végézà eáuà) 3ªÀµÀð 13,486/- 40,458/ /- SÁ ÄzÉ 4 ÀPÀ ÉñÀ ÀÄgÀ ÀPÁðj/CgÉà ÀPÁðj PÀbÉÃj 5ªÀµÀð 6,300/- 18,900/ /- ÀASÉå-6 (ªÉÆzÀ ªÀĺÀr) SÁ ÄzÉ 5 ÀPÀ ÉñÀ ÀÄgÀ ÀPÁðj/CgÉà ÀPÁðj PÀbÉÃj 5ªÀµÀð 17,050/- 51,150/ /- ÀASÉå-7 (ªÉÆzÀ ªÀĺÀr) SÁ ÄzÉ 6 PÀqÀÆgÀÄ d ÀgÀ ï ÁÖ ï-03 5ªÀµÀð 16,669/- 50,007/ /- (géê Éé ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ) SÁ ÄzÉ 7 PÀqÀÆgÀÄ d ÀgÀ ï ÁÖ ï-04 5ªÀµÀð 14,960/- 44,880/ /- (géê Éé ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ) SÁ ÄzÉ 8 PÉÆnÖUɺÁgÀ d ÀgÀ ï ÁÖ ï-3 5ªÀµÀð 10,000/- 30,000/ /- SÁ ÄzÉ 9 PÉÆnÖUɺÁgÀ d ÀgÀ ï ÁÖ ï-4 5ªÀµÀð 10,000/- 30,000/ /- SÁ ÄzÉ 10 Éà ÆgÀÄ d ÀgÀ ï ÁÖ ï-2 5ªÀµÀð 14,799/- 44,397/ /- SÁ ÄzÉ 11 Éà ÆgÀÄ d ÀgÀ ï ÁÖ ï ÀASÉå-3 5ªÀµÀð 20,366/- 61,098/ /- SÁ ÄzÉ ÀzÀj ªÀĽUÉAiÀÄ ÀÄß ÀqÉ À Ä D ÀPÀÛgÀÄ, UÀ Àr¹zÀ Cfð ±ÀÄ ÌzÀ ªÉÆvÀÛPÉÌ r.r AiÀÄ ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ E.JA.r ªÉÆvÀÛPÉÌ r.r AiÀÄ ÀÄß ÀævÉåÃPÀªÁV Divisional Controller K.S.R.T.C Chikmagaluru EªÀgÀ ºÉ ÀjUÉ gá ÖçÃPÀÈvÀ ÁåAQ AzÀ ÀqÉzÀÄ, ÀzÀj r.r AiÉÆA UÉ vàªàää UÀÄgÀÄw À aãn (ªÉÇÃlgï L.r/DzsÁgï PÁqïð/ ÀrvÀgÀ aãn/ Á ï PÁqïð ºÁUÀÆ E ßvÀgÀ) ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ À«ÀvÀæzÉÆA UÉ «sávãaiàä AiÀÄAvÀæuÁ üpáj, PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ, apàìªàäuà¼àægàä EªÀgÀ è ÁAPÀ: gàazàä ÀªÀÄAiÀÄ UÀAmÉUÉ ÀqÉAiÀÄ gàäªà ÀAzsÁ ÀzÀ è sáuàªà»¹ ÀA ÉÜAiÀÄ AiÀĪÀÄUÀ¼À ÀÄß Á ¹ ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÁV DAiÉÄÌAiÀiÁUÀ ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. ÀA ÉÜAiÀÄ AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼À UÉÎ ªÀiÁ»wAiÀÄ ÀÄß F PɼÀUÉ À» ªÀiÁrgÀĪÀ C üpájaiàä PÀbÉÃj ÄAzÀ ÀqÉzÀÄ ÀAzsÁ ÀzÀ è sáuàªà» À ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. ÀzÀj ªÀĽUÉUÀ½UÉ D ÀPÀÛgÀÄ ªÀiÁvÀÄPÀvÉUÉ PÀgÉ gàäªà ÀæPÀluÉAiÀÄ ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀt ÃqÀzÉà ÀÄgÀ ÀÌj ÀĪÀ CxÀªÁ wgà ÀÌj ÀĪÀ ºÀPÀÌ ÀÄß ÀA ÉÜAiÀÄÄ PÁ ÄÝj¹PÉÆArzÉ. ºÉaÑ À «ªÀgÀUÀ½UÁV «sávãaiàä PÀbÉÃj, PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ, apàìªàäuà¼àægàä «sáuà E è PÀbÉÃj CªÀ üaiàä è ÀA ÀQð À Ä PÉÆÃgÀ ÁVzÉ. -: ÀA ÀQð ÀĪÀ zàægàªátâ ÀASÉå :- «sávãaiàä ÀAZÁgÀ C üpáj ÀºÁAiÀÄPÀ ÀAZÁgÀ ªÀåªÀ ÁÜ ÀPÀgÀÄ ÀæwAiÀÄ ÀÄß ªÀAzÀ ÉUÀ¼ÉÆA UÉ :- «sávãaiàä AiÀÄAvÀæuÁ üpáj PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ::aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ «sáuà. 6. ªÀåªÀ ÁÜ ÀPÀ zéðã±àpàgàä, ªÁ.PÀ.gÀ. Á. ÀA ÉÜ, F.PÀ.gÀ. Á. ÀA ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ É.ªÀÄ. Á. ÀA ÉÜ PÉÃAzÀæ PÀbÉÃj, ºÀÄ â½î, PÀ ÄgÀV ªÀÄvÀÄÛ ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gàªàgà ªÀiÁ»wUÁV PÀ¼ÀÄ» À ÁVzÉ. 7. ªÀÄÄRå ÀAZÁgÀ ªÀåªÀ ÁÜ ÀPÀgÀÄ (ªÁtÂdå), PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ, PÉÃAzÀæ PÀbÉÃj, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gàªàgà ªÀiÁ»wUÁV PÀ¼ÀÄ» À ÁVzÉ. 8. J Áè»jAiÀÄ/«sÁVÃAiÀÄ AiÀÄAvÀæuÁ üpájuà¼àä, PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ, ªÁ.PÀ.gÀ. Á. ÀA ÉÜ, F.PÀ.gÀ. Á. ÀA ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ É.ªÀÄ. Á. ÀA ÉÜ gàªàgà ªÀiÁ»wUÁV ºÉaÑ À ÀæwUÀ¼À ÀÄß ÁªÀðd PÀgÀ CªÀUÀºÁ ÉUÁV ªÀÄÄRå ï ÁÝtzÀ ÀÆZÀ Á sà PÀzÀ è CAn À Ä PÉÆÃjzÉ. 9. «sávãaiàä ÀAZÁgÀ C üpáj, ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð ªÁðºÀPÀ C üpáj, ÀºÁAiÀÄPÀ PÁ ÀÆ ÀÄ C üpáj, sàzàævá ªÀÄvÀÄÛ eáuàèvá üpáj ªÀÄvÀÄÛ ÀºÁAiÀÄPÀ ÉPÁÌ üpáj, PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ apàìªàäuà¼àægàä «sáuà gàªàgà ªÀiÁ»wUÁV ÁAPÀ : gàazàä UÀAmÉUÉ ÀAzsÁ À À séué ºÁdgÁUÀĪÀÅzÀÄ. 10. ÀºÁAiÀÄPÀ DqÀ½vÁ üpáj, PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ, apàìªàäuà¼àægàä «sáuà gàªàjué PÀ¼ÀÄ» ÀÄvÀÛ ÀzÀj ÀæPÀluÉAiÀÄ ÀÄß «sávãaiàä PÀbÉÃj ÀÆZÀ Á sà PÀzÀ è ÀæPÀn À Ä F ªÀÄÆ PÀ w½¹zé. 11. WÀlPÀ ªÀåªÀ ÁÜ ÀPÀgÀÄ, PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ, apàìªàäuà¼àægàä / ªÀÄÆrUÉgÉ / PÀqÀÆgÀÄ / CgÀ¹ÃPÉgÉ / ÀPÀ ÉñÀ ÀÄgÀ / ªÀÄvÀÄÛ Éà ÆgÀÄ WÀlPÀ gàªàgà ªÀiÁ»wUÁV PÀ¼ÀÄ» ÀÄvÁÛ vàªàää ªÁå ÛUÉ gàäªà J Áè ï ÁÝtUÀ¼À è ÀzÀj ÀæPÀluÉAiÀÄ ÀÄß ÁÝtzÀ ÀÆZÀ Á sà PÀzÀ è ÀæPÀn¹ ÁªÀðd PÀ UÀªÀÄ ÀPÉÌ vàgàäªàåzàä ºÁUÀÆ ºÉaÑ À ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.

16 ÀAzsÁ ÀzÀ è sáuàªà» À Ä µàgàvàäû ªÀÄvÀÄÛ AzsÀ ÉUÀ¼ÀÄ ( Á. ÁÜ.D. ÀA.787/2017 gàavé) 1. ÀAzsÁ ÀzÀ è sáuàªà» ÀĪÀ qïzágàgàä Cfð À è ÀĪÀ ªÉÆzÀ Ä vàªàää ÀéAvÀ Rað À è D ÀܼÀPÉÌ séãn Ãr Àj²Ã ¹zÀ ÀAvÀgÀªÉà qï ªÉÆvÀÛ zár ÀĪÀÅzÀÄ qïzágàgà dªá ÁÝjAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ÀAzsÁ À ÀæQæAiÉÄ ªÀÄÄVzÀ ÀAvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ ªÀĽUÉAiÀÄ ªÀåªÀºÁgÀ/ ÀܼÀªÀ ÀÄß zà ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ è. 2.ªÁtÂdå ªÀĽUÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ ¹ÜwAiÀÄ èªéaiéæã ºÁUÉÃAiÉÄà ÃqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ÀAzsÁ ÀzÀ è ÃrgÀĪÀ / ÀªÀÄÆ ¹gÀĪÀ ÀܼÀzÀ è ªÀiÁvÀæ ªÀåªÀ ÀºÁgÀ ÀqÉ ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÀĽUÉAiÀÄ ªÀÄÆ ÀégÀÆ ÀPÉÌ zà ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ è. I. ÀAzsÁ À Cfð ±ÀÄ Ì ªÀÄvÀÄÛ E.JA.r. ªÉÆvÀÛ: 1. ÀAzsÁ ÀzÀ è sáuàªà» ÀĪÀ qïzágàgàä / CfðzÁgÀgÀÄ UÀ và E.JA.r. ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß Divisional Controller, K.S.R.T.C, Chikmagaluru Division gàªàgà ÀzÀ ÁªÀÄPÉÌ r.r. gàæ ÀzÀ è ÀqÉzÀÄ ÀAzsÁ ÀzÀ PÉÆ ÉAiÀÄ ÁAPÀzÀAzÀÄ «sávãaiàä PÀbÉÃj apàìªàäuà¼àægàä E è ºÁdjgÀvÀPÀÌzÀÄÝ, 2.CfðzÁgÀgÀÄ/ qïzágàgàä ÀæPÀluÉAiÀÄ è ªÀĽUÉUÉ UÀ Àr¹zÀ Cfð ±ÀÄ ÌªÀ ÀÄß Divisional Controller, K.S.R.T.C, Chikmagaluru Division gàªàgà ÀzÀ ÁªÀÄPÉÌ ÀævÉåÃPÀªÁV r.r. gàæ ÀzÀ è ÀqÉzÀÄ ÀAzsÁ ÀzÀ PÉÆ ÉAiÀÄ ÁAPÀzÀAzÀÄ «sávãaiàä PÀbÉÃj apàìªàäuà¼àægàä E è ºÁdjgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 3. UÀ Àr¹zÀ ªÀiÁ¹PÀ «ÄvÀªÀåAiÀÄ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ ÌzÀ ªÀÄÆgÀÄ (03) ÀlÄÖ ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß E.JA.r. (Earnest Money Deposit) AiÀÄ ÁßV UÀ Àr À ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 4.. ÀAzsÁ À ÀæPÀluÉAiÀÄ è UÀ Àr¹gÀĪÀ E.JA.r.ªÉÆvÀÛPÉÌ, ÀAzsÁ À ÀæPÀluÉAiÀÄ ÁAPÀzÀ CªÀ üaiàä è ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀ r.r.aiàä ÀÄß ªÀiÁvÀæ ÀjUÀt À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 5. E.JA.r. ªÉÆvÀÛPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà røaiàä ÀÄß ÃqÀ ÁUÀĪÀÅ è. qïzágàgàä/cfðzágàgàä PɼÀPÀAqÀ CUÀvÀå zár ÉUÀ¼À ÀÄß À è À ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. gàæ.5.00 PÀëUÀ½VAvÀ PÀrªÉÄ ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ ÀV gàæ.5.00 PÀë CxÀªÁ ºÉaÑ À ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ Ì«gÀĪÀ ±ÀÄ Ì«gÀĪÀ ªÁtÂdå ªÀĽUÉUÀ½UÉ ªÁtÂdå ªÀĽUÉUÀ½UÉ C) «¼Á À zàèrüãpàgàt ÀvÀæ (Voter ID, Aadhaar Card, Bank Passbook, Passport, etc.) D) qïzágàgàä Á ÄzÁjPÉ ªÀåªÀºÁgÀ ÀA ÉÜAiÀÄ ÀÄß ºÉÆA zàý è, ságàwãaiàä Á ÄzÁjPÉ PÁAiÉÄÝAiÀÄrAiÀÄ è ÉÆÃAzÀtÂAiÀiÁVgÀĪÀ zár Áw, qï À»UÉƽ ÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ Á ÄzÁjPÉAiÀÄ ÀA ÉÜAiÀÄ è ªÀåªÀ ÁÜ ÀPÀ Á ÄzÁgÀ ÁVgÀĪÀ UÉÎ zár ÁwAiÀÄ ÀÄß À è À ÉÃPÀÄ. Á ÄzÁjPÉAiÀÄ ègàäªà J Áè zéãð±àpàgàä / Á ÄzÁgÀgÀ ÀÆtð «¼Á ÀzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ÀÄß À è À ÉÃPÀÄ. E) qïzágàgàä PÀA À / ªÀåªÀºÁgÀ ÀA ÉÜAiÀÄ ºÉ Àj À è qï ªÀiÁrzÀÝ è, PÀA À AiÀÄÄ EArAiÀÄ ï PÀA À à ï PÁAiÉÄÝAiÀÄrAiÀÄ è ÉÆÃAzÀtÂAiÀiÁVgÀĪÀ zár ÁwAiÀÄ ÀÄß À è À ÉÃPÀÄ. F) qïzágàgàä PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ UÀªÀÄUÀ¼À è Defaulter DUÀzÉ EgÀĪÀ UÉÎ ºÁUÀÆ PÀ ÀÄà ÀnÖUÉ ÉÃj è gàäªà UÉÎ ÀéAiÀÄAzÀÈrÃPÀgÀt ÀvÀæ G) Á ï PÁqïð À è ÀĪÀÅzÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. C) PÀA À / ªÀåQÛAiÀÄ «¼Á À zàèrüãpàgàt ÀvÀæ (Voter ID, Aadhaar Card, Bank Passbook, Passport, etc) D) DzÁAiÀÄ véjué wãgàäªà½ ÀvÀæ. E) UÀ và ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ ÌQÌAvÀ ºÉaÑ À ªÀ»ªÁlÄ ÀqɹgÀĪÀ UÉÎ, 02 ªÀµÀðzÀ ªÁ ðpà ªÀ»ªÁn À zár ÉUÀ¼À ÀÄß ÉPÀÌ Àj±ÉÆÃzsÀPÀjAzÀ zàèrüãpàj¹ ÃqÀĪÀÅzÀÄ. F) qïzágàgàä Á ÄzÁjPÉ ªÀåªÀºÁgÀ ÀA ÉÜAiÀÄ ÀÄß ºÉÆA zàý è, ságàwãaiàä Á ÄzÁjPÉ PÁAiÉÄÝAiÀÄrAiÀÄ è ÉÆÃAzÀtÂAiÀiÁVgÀĪÀ zár Áw, qï À»UÉƽ ÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ Á ÄzÁjPÉAiÀÄ ÀA ÉÜAiÀÄ è ªÀåªÀ ÁÜ ÀPÀ Á ÄzÁgÀ ÁVgÀĪÀ UÉÎ zár ÁwAiÀÄ ÀÄß À è À ÉÃPÀÄ. Á ÄzÁjPÉAiÀÄ ègàäªà J Áè zéãð±àpàgàä / Á ÄzÁgÀgÀ ÀÆtð «¼Á ÀzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ÀÄß À è À ÉÃPÀÄ. G) qïzágàgàä PÀA À / ªÀåªÀºÁgÀ ÀA ÉÜAiÀÄ ºÉ Àj À è qï ªÀiÁrzÀÝ è, PÀA À AiÀÄÄ EArAiÀÄ ï PÀA À à ï PÁAiÉÄÝAiÀÄrAiÀÄ è ÉÆÃAzÀtÂAiÀiÁVgÀĪÀ zár ÁwAiÀÄ ÀÄß À è À ÉÃPÀÄ. H) ªÀ»ªÁnUÉ ÀÆgÀPÀªÁV PÀ¼ÉzÀ 02 ªÀµÀðzÀ Á sà / ÀµÀÖzÀ ÉPÁÌZÁgÀzÀ zár ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Áå É ïì ²Ãmï ÀæwUÀ¼À ÀÄß ÉPÀÌ Àj±ÉÆÃzsÀPÀjAzÀ zàèrüãpàj¹ ÃqÀĪÀÅzÀÄ. IÄ) qïzágàgàä PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ UÀªÀÄUÀ¼À è Defaulter DUÀzÉ EgÀĪÀ UÉÎ ºÁUÀÆ PÀ ÀÄà ÀnÖUÉ ÉÃj è gàäªà UÉÎ ÀéAiÀÄA zàèrüãpàgàt ÀvÀæ 6. ÀAzsÁ ÀzÀ è ÀªÀÄ ÀðPÀ zár ÉUÀ¼À ÀÄß À è¹gàäªà CfðzÁgÀgÀ ÀÄß ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀ ÁßV DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 7. ságàvà ÀPÁðgÀ / PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀ / PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀĪÀÅ DVAzÁUÉÎ «ü ÀĪÀ / PÁ PÁ PÉÌ zà ÁUÀĪÀ µàgàvàäû / AzsÀ ÉUÀ½UÉ ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ zàýgávgà ÉÃPÀÄ. II. ÀgÀªÁ ÀV CªÀ ü: UÀªÀÄzÀ è À ªÀĽUÉUÀ¼À ÀÄß F PɼÀPÀAqÀAvÉ ÀgÀªÁ UÉ ÃqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. PÀæ. ÀA. ªÀĽUÉ ªÀiÁzÀj/ ÀܼÀ ÀgÀªÁ ÀV CªÀ ü 1 végézà ÀܼÀzÀ è À ªÀĽUÉUÀ¼ÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ 2 PÀnÖzÀ ªÀĽUÉUÀ¼ÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ qá«äðlj / ÁrÓAUï / PÀbÉÃj 3 GzÉÝñÀPÁÌV / ªÉÆ ÉÊ ï lªàgïì 2. G ÀºÁgÀUÀȺÀUÀ¼À CªÀ ü: 11 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ ÀgÀªÁ UÉAiÀÄ ÀÄß ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ CªÀ üué ªÀiÁvÀæ (5+5 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ) À«ÃPÀgÀtPÉÌ CªÀPÁ±À PÀ à À ÁVzÉ. G ÀºÁgÀ UÀȺÀzÀ ÀgÀªÁ UÉzÁgÀgÀ ªÀÄ À«AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ, ÀgÀªÁ UÉ CªÀ üaiàä è À G ÀºÁgÀ UÀȺÀzÀ ªÀðºÀuÉAiÀÄ UÀÄtªÀÄlÖ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ UÉ ±ÀÄ Ì ÁªÀwAiÀÄ ÀÄß ÀjUÀt¹, ÀgÀªÁ UÉ ±ÀÄ Ì ÁªÀwAiÀÄ ÀÄß ÀjUÀt¹, ÀgÀªÁ UÉ ±ÀÄ ÌzÀ è 6 Éà ªÀµÀðzÀ è ±ÉÃ.15 gàµàäö ºÁUÀÆ vàzà ÀAvÀgÀ ÀæwªÀµÀð ±É.10 gàµàäö ºÉZÀѼÀzÀ µàgàvéæûºéæa UÉ 5 ªÀµÀðUÀ½UÉ À«ÃPÀj À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. G ÀºÁgÀ UÀȺÀzÀ ÀgÀªÀ UÉzÁgÀgÀÄ À«ÃPÀgÀtPÉÌ EaѹzÀ è 6 wauà¼àä ªÀÄÄAavÀªÁV (méaqàgï CºÁé ÀĪÀ ªÀÄÄAZÉ) ªÀÄ À«À è À ÉÃPÀÄ, PÀgÁgÀÄ À«ÃPÀgÀtzÀ UÉÎ wãªàiáð ÀzÀ ºÀPÀÌ ÀÄß UÀªÀĪÀÅ PÁ ÄÝj¹zÉ.