Microsoft Word - CSM Tender Notification copy.docx

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - CSM Tender Notification copy.docx"

Bản ghi

1 PÀæ. ÀA PÀ ÁðlPÀ gádå gàs ÉÛ ÁjUÉ UÀªÀÄ :apàìªàäuà¼àægàä «sáuà :apàìªàäuà¼àægàä ÀASÉå.PÀgÁ Á/aªÀÄ«/ ÀAZÁgÀ/ªÁtÂdå/ 3524 / ÁAPÀ: E-mÉAqÀgï ÀæPÀluÉ ÀASÉå 03/2019 (E- ÉÆæPÀÆågïªÉÄAmï ªÀÄÆ PÀ) PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ, apàìªàäuà¼àægàä «sáuàzà ªÁå ÛUÉ gàäªà F PɼÀPÀAqÀ ï ÁÝtUÀ¼À è SÁ ÄgÀĪÀ / SÁ AiÀiÁUÀ gàäªà ªÁtÂdå ªÀĽUÉUÀ½UÉ ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀ ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ Ä ÁAPÀ : jazà E- ÀæPÀÆågïªÉÄAmï ªÀÄÆ PÀ E-mÉAqÀgï CfðAiÀÄ ÀÄß DºÁé À ÁVzÉ. E-mÉAqÀgï zà ÁÛªÉÃdÄUÀ¼À ÀÄß E- ÀæPÀÆågïªÉÄAmï ªÉ ï ÉÊmï eproc.karnataka.gov.in AzÀ që ï ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉƼÀî ºÀÄzÀÄ. E-mÉAqÀgïUÉ sáuàªà» ÀĪÀªÀgÀÄ E- ÉÆæPÀÆågïªÉÄAmï À è ÀªÀÄÆ ¹zÀ UÀ và zár ÁwUÀ¼ÉÆA UÉ ÁAPÀ: gÀAzÀÄ ÀªÀÄAiÀÄ UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ D ï ÉÊ ï Cfð À èpéué PÉÆ ÉAiÀÄ ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ E-mÉAqÀgï végéaiàääªà ÁAPÀ: gàazàä ÀªÀÄAiÀÄ É¼ÀUÉÎ UÀAmÉUÉ. (AiÀiÁªÀÅzÉà váawæpà zéæãµà«è zàý è) ï ÁÝtzÀ ºÉ ÀgÀÄ ªÀĽUÉAiÀÄ «ªÀgÀ «¹ÛÃtð (ZÀ.C) ÀgÀªÁ UÉ CªÀ ü PÀ µà ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ Ì (gàæ.uà¼à è) r.r.ªàäæ PÀ F PÀbÉÃjUÉ À è À ÉÃPÁzÀ E.JA.r ªÉÆvÀÛ (gàæ.uà¼à è) E- ÉÆæPÀÆågï ªÉÄAmï ªÀÄÆ PÀ ÁªÀw À ÉÃPÁzÀ E.JA.r ªÉÆvÀÛ (gàæ.uà¼à è) r.r ªÀÄÆ PÀ F PÀbÉÃjUÉ À è À ÉÃPÁzÀ Cfð ±ÀÄ Ì + f.j ï.n (gàæ.uà¼à è) SÁ CUÀĪÀ ÁAPÀ 1 apàìªàäuà¼àægàä d ÀgÀ ï ÁÖ ï ªÀµÀð 33,275/- 99,325/- 500/- 335/- SÁ EzÉ 2 apàìªàäuà¼àægàä d ÀgÀ ï ÁÖ ï ªÀµÀð 43,272/- 1,29,316/- 500/- 510/- SÁ EzÉ 3 apàìªàäuà¼àægàä d ÀgÀ ï ÁÖ ï-8 10*10 5 ªÀµÀð 30,892/- 92,176/- 500/- 366/ d ÀgÀ ï ÁÖ ï-2 4 apàìªàäuà¼àægàä (végézà eáuà) 6*6 3 ªÀµÀð 39,651/- 1,18,453/- 500/- 468/ SÁ EzÉ ºÀ¼ÉÃAiÀÄ A SÁ ÉAiÀÄ ( AzsÀ É eáuàzà è ézàpàæ ªÀÄvÀÄÛ 5 apàìªàäuà¼àægàä Á ÄÌ ZÀPÀæzÀ ªÁºÀ ÀUÀ¼À 32,123 3 ªÀµÀð 75,000/- 2,24,500/- 500/- 885/- AiÀÄ ÀÄß N PÉƼÀÄî ÄUÀqÉ (végézà eáuà) ªÀÅzÀÄ 6 PÀ¼À Á ÀÄgÀ G ÀºÁgÀ UÀȺÀ ªÀµÀð 2,501/- 7,003/- 500/- 118/- SÁ EzÉ 7 CgÀ¹ÃPÉgÉ ézàpàæ ªÁºÀ À ÄUÀqÉ(vÉgÉzÀ eáuà) 2,982 3 ªÀµÀð 20,000/- 59,500/- 500/- 236/ ÁuÁªÀgÀ d ÀgÀ ï ÁÖ ï *9 5 ªÀµÀð 16,777/- 49,831/- 500/- 198/- SÁ EzÉ 10 9 ÀPÀ ÉñÀ ÀÄgÀ d ÀgÀ ï ÁÖ ï ªÀµÀð 60,396/- 1,80,688/- 500/- 713/ ÁUÉà ºÁåAqï d ÀgÀ ï ÁÖ ï-1 10 ÉÆà ïö ªÀµÀð 2,063/- 5,689/- 500/- 118/- SÁ EzÉ 11 PÀqÀÆgÀÄ d ÀgÀ ï ÁÖ ï ªÀµÀð 38,799/- 1,15,897/- 500/- 458/ PÀqÀÆgÀÄ d ÀgÀ ï ÁÖ ï ªÀµÀð 40,995/- 1,22,485/- 500/- 484/- SÁ EzÉ 13 PÀqÀÆgÀÄ d ÀgÀ ï ÁÖ ï-5 11*10 5 ªÀµÀð 3,230/- 9,190/- 500/- 118/- (UÁæªÀiÁAvÀgÀ ÁÝt) vàjãpégé G ÀºÁgÀ UÀȺÀ ªÀµÀð 4,001/- 11,503/- 500/- 118/- SÁ EzÉ 15 vàjãpégé d ÀgÀ ï ÁÖ ï-2 (CAUÀ«PÀ jué «Äà À Ä) ªÀµÀð 5,030/- 14,590/- 500/- 118/ vàjãpégé ézàpàæ ªÁºÀ À ÄUÀqÉ (végézà eáuà) 0 3 ªÀµÀð 8,000/- 23,500/- 500/- 118/- SÁ EzÉ 17 ÀAZÀ ÀºÀ½î d ÀgÀ ï ÁÖ ï ªÀµÀð 1,500/- 4,000/- 500/- 118/- SÁ EzÉ 18 ÀRgÁAiÀÄ ÀlÖt G ÀºÁgÀ UÀȺÀ ªÀµÀð 5,500/- 16,000/- 500/- 118/- SÁ EzÉ 19 ÀRgÁAiÀÄ ÀlÖt d ÀgÀ ï ÁÖ ï ªÀµÀð 1,800/- 4,900/- 500/- 118/- SÁ EzÉ 20 qàwàlö d ÀgÀ ï ÁÖ ï ªÀµÀð 1,318/- 3,454/- 500/- 118/- SÁ EzÉ ÀPÁðj PÀbÉÃj/ qá«äðlj & 21 ªÀÄÆrUÉgÉ ÁrÓAUï/UÁªÉÄðAmïì 2,249 10ªÀµÀð 15,000/- 44,500/- 500/- 177/- SÁ EzÉ ªÀĽUÉ- 6 (ªÉÆzÀ ªÀĺÀr) 22 CgÉúÀ½î d ÀgÀ ï ÁÖ ï ªÀµÀð 2,750/- 7,750/- 500/- 118/- SÁ EzÉ ºÉaÑ À «ªÀgÀUÀ½UÁV «sávãaiàä PÀbÉÃj, PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ, apàìªàäuà¼àægàä «sáuà, apàìªàäuà¼àægàä EªÀgÀ è PÀbÉÃj ÀªÀÄAiÀÄzÀ è ÀA ÀQð À Ä PÉÆÃgÀ ÁVzÉ ºÁUÀÆ ÀA ÀQð ÀĪÀ zàægàªátâ ÀASÉå:- «sávãaiàä ÀAZÁgÀ C üpáj & ÀºÁAiÀÄPÀ ÀAZÁgÀ ªÀåªÀ ÁÜ ÀPÀgÀÄ Last date for submitting application : As per e-procurement portal. Tender will be opened on : As per e-procurement portal. «sávãaiàä AiÀÄAvÀæuÁ üpáj, PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ:aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ «sáuà.

2 ÀæwAiÀÄ ÀÄß ªÀAzÀ ÉUÀ¼ÉÆA UÉ :- 1. ªÀåªÀ ÁÜ ÀPÀ zéðã±àpàgàä, ªÁ.PÀ.gÀ. Á. ÀA ÉÜ, F.PÀ.gÀ. Á. ÀA ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ É.ªÀÄ. Á. ÀA ÉÜ PÉÃAzÀæ PÀbÉÃj, ºÀÄ â½î, PÀ ÄgÀV ªÀÄvÀÄÛ ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gàªàgà ªÀiÁ»wUÁV PÀ¼ÀÄ» À ÁVzÉ. 2. ªÀÄÄRå ÀAZÁgÀ ªÀåªÀ ÁÜ ÀPÀgÀÄ (ªÁtÂdå), PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ, PÉÃAzÀæ PÀbÉÃj, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gàªàgà ªÀiÁ»wUÁV PÀ¼ÀÄ» À ÁVzÉ. 3. J Áè»jAiÀÄ/«sÁVÃAiÀÄ AiÀÄAvÀæuÁ üpájuà¼àä, PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ, ªÁ.PÀ.gÀ. Á. ÀA ÉÜ, F.PÀ.gÀ. Á. ÀA ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ É.ªÀÄ. Á. ÀA ÉÜ gàªàgà ªÀiÁ»wUÁV ºÉaÑ À ÀæwUÀ¼À ÀÄß ÁªÀðd PÀgÀ CªÀUÀºÁ ÉUÁV ªÀÄÄRå ï ÁÝtzÀ ÀÆZÀ Á sà PÀzÀ è CAn À Ä PÉÆÃjzÉ. 4. ÀºÁAiÀÄPÀ ÀAZÁgÀ ªÀåªÀ ÁÜ ÀPÀgÀÄ, «sávãaiàä ÀAZÁgÀ C üpáj, ÀºÁAiÀÄPÀ ÉPÁÌ üpáj, PÁ ÀÆ ÀÄ C üpáj, ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð ªÁðºÀPÀ C üpáj ªÀÄvÀÄÛ sàzàævá & eáuàèvá üpáj, PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ apàìªàäuà¼àægàä «sáuà gàªàgà ªÀiÁ»wUÁV ÁAPÀ: gàazàä UÀAmÉAiÀÄ è PÀbÉÃjAiÀÄ ègà Ä ÀÆa¹zÉ. 5. ÀºÁAiÀÄPÀ DqÀ½vÁ üpáj, PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ, apàìªàäuà¼àægàä «sáuà gàªàjué PÀ¼ÀÄ» ÀÄvÁÛ ÀzÀj ÀæPÀluÉAiÀÄ ÀÄß «sávãaiàä PÀbÉÃj ÀÆZÀ Á sà PÀzÀ è ÀæPÀn À Ä F ªÀÄÆ PÀ w½¹zé.

3

4 E-mÉAqÀgï À è sáuàªà» À Ä µàgàvàäû ªÀÄvÀÄÛ AzsÀ ÉUÀ¼ÀÄ ( Á. ÁÜ.D. ÀA.787/2017 gàavé) 1. méaqàgï À è sáuàªà» ÀĪÀ CfðzÁgÀgÀÄ E- ÉÆæPÀÆågïªÉÄAmï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁvÀæ Cfð À è ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ÉÃgÀªÁV À è ÀĪÀ CfðUÀ¼À ÀÄß ¹éÃPÀj À ÁUÀĪÀÅ è. 2. E- ÉÆæPÀÆågïªÉÄAmï ªÀÄÆ PÀ méaqàgïué UÀ Àr¹zÀ CªÀ üaiéæ¼àué Cfð À è ÀĪÀÅzÀÄ ÀzÀj ÀªÀÄAiÀÄzÀ è GAmÁUÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà váawæpà zéæãµàuà½ué PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀĪÀÅ dªá ÁÝjAiÀiÁVgÀĪÀÅ è. 3.E- ÉÆæPÀÆågïªÉÄAmï ªÀÄÆ PÀ méaqàgïué sáuàªà» ÀĪÀ qïzágàgàä vàªàää ÀéAvÀ Rað À è méaqàgï AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼À ÀÄß ÀÆgÉÊ ÀĪÀÅzÀÄ. 4. E-mÉAqÀgï ÀæPÀluÉ ÀASÉå-3/2019 gà è À PÀæªÀÄ ÀASÉå-5gÀ è ÀªÀÄÆ ¹gÀĪÀ apàìªàäuà¼àæj À ºÀ¼ÉÃAiÀÄ A SÁ ÉAiÀÄ eáuàzà è ézàpàæ ªÁºÀ À ÄUÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ Á ÄÌ ZÀPÀæzÀ ªÁºÀ ÀUÀ¼À ÄUÀqÉUÉ ï ÁÝtzÀ PÁªÀÄUÁj DgÀA sàuéæ¼àäîªàªàgéué CxÀªÁ 03 ªÀµÀðzÀ CªÀ üué EªÀgÉqÀgÀ è AiÀiÁªÀÅzÀÄ ªÉÆzÀ Ä C èaiàäªàgéué DAiÉÄ̪ÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀgÁgÀÄ M ÀàAzÀªÀ ÀÄß ªÀiÁrPÉƼÀî ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 5. méaqàgïué sáuàªà» ÀĪÀ qïzágàgàä Cfð À è ÀĪÀ ªÉÆzÀ Ä vàªàää ÀéAvÀ Rað À è D ÀܼÀPÉÌ séãn Ãr Àj²Ã ¹zÀ ÀAvÀgÀªÉà qï ªÉÆvÀÛ zár ÀĪÀÅzÀÄ qïzágàgà dªá ÁÝjAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. méaqàgï ÀæQæAiÉÄ ªÀÄÄVzÀ ÀAvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ ªÀĽUÉAiÀÄ ªÀåªÀºÁgÀ/ ÀܼÀªÀ ÀÄß zà ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ è. 6. ªÁtÂdå ªÀĽUÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ ¹ÜwAiÀÄ èªéaiéæã ºÁUÉÃAiÉÄà ÃqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ méaqàgï À è ÃrgÀĪÀ/ ÀªÀÄÆ ¹gÀĪÀ ÀܼÀzÀ è ªÀiÁvÀæ ªÀåªÀ ÀºÁgÀ ÀqÉ ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÀĽUÉAiÀÄ ªÀÄÆ ÀégÀÆ ÀPÉÌ zà ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ è. 7. méaqàgï Cfð ±ÀÄ Ì, E- ÉÆæPÀÆågïªÉÄAmï ±ÀÄ Ì ºÁUÀÆ E.JA.r. ªÉÆvÀÛ: I. méaqàgïué sáuàªà» ÀĪÀ qïzágàgàä / CfðzÁgÀgÀÄ UÀ và E.JA.r. ªÉÆvÀÛzÀ è gàæ.500/- ÀÄß E- ÉÆÃlð ï ªÀÄÄSÉà À ÁªÀw ÀĪÀÅzÀÄ. E ÀÄß½zÀ E.JA.r. ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß Divisional Controller, K.S.R.T.C, Chikmagaluru Division gàªàgà ÀzÀ ÁªÀÄPÉÌ r.r. gàæ ÀzÀ è ÀqÉzÀÄ ÀzÀj r.r AiÀÄ»A sáuàzà è vàªàää ºÉ ÀgÀÄ, qï ªÀiÁqÀĪÀ ªÀĽUÉAiÀÄ ºÉ ÀgÀÄ & ªÀĽUÉAiÀÄ ÀASÉåAiÀÄ ÀÄß ÀªÀÄÆ ¹, ºÁUÀÆ E- ÉÆæPÀÆågïªÉÄAmï À è C sï ÉÆÃqï ªÀiÁrgÀĪÀ J Áè zár ÁwUÀ¼À dgápïì ÀæwUÀ¼À ÀÄß E.JA.r ªÀÄvÀÄÛ Cfð ±ÀÄ ÌzÀ r.r eéævéaiàä è méaqàgï végéaiàääªà PÉÆ ÉAiÀÄ ÁAPÀzÉƼÀUÁV gà ɼÀUÉÎ UÀAmÉAiÀÄ M¼ÀUÉ) «sávãaiàä PÀbÉÃj ÀAZÁgÀ ±ÁSÉAiÀÄ ègàäªà ÁPïì À è ºÁPÀĪÀÅzÀÄ. ÀzÀj r.r.aiàä eégápïì ÀæwAiÀÄ ÀÄß E- ÉÆÃlð ï À è EvÀgÉ zár ÁwUÀ¼ÉÆA UÉ C ï ÉÆÃqï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. II. The tenderer shall pay processing fee and EMD through e-procurement following four modes of payment: a) Debit Card, b) Credit Card, c) OTC (Over the counter) and NEFT (National Electronic fund transfer). III. The tenderer shall pay processing fee Rs.500/-through e-procurement following four modes of payment: a) Debit Card, b) Credit Card, c) OTC (Over the counter) and NEFT (National Electronic fund transfer). IV. CfðzÁgÀgÀÄ/ qïzágàgàä ÀæPÀluÉAiÀÄ è ªÀĽUÉUÉ UÀ Àr¹zÀ Cfð ±ÀÄ ÌªÀ ÀÄß Divisional Controller, K.S.R.T.C, Chikmagaluru Division gàªàgà ÀzÀ ÁªÀÄPÉÌ ÀævÉåÃPÀªÁV r.r. gàæ ÀzÀ è ÀqÉzÀÄ ÀzÀj r.r AiÀÄ»A sáuàzà è vàªàää ºÉ ÀgÀÄ, qï ªÀiÁqÀĪÀ ªÀĽUÉAiÀÄ ºÉ ÀgÀÄ & ªÀĽUÉAiÀÄ ÀASÉåAiÀÄ ÀÄß ÀªÀÄÆ ¹ méaqàgï végéaiàääªà PÉÆ ÉAiÀÄ ÁAPÀzÉƼÀUÉ «sávãaiàä ÀAZÁgÀ ±ÁSÉAiÀÄ è¹gàäªà ÁPïì À è RÄzÁÝV À è ÀĪÀÅzÀÄ. ÀzÀj r.r.aiàä eégápïì ÀæwAiÀÄ ÀÄß E- ÉÆÃlð ï À è EvÀgÉ zár ÁwUÀ¼ÉÆA UÉ C ï ÉÆÃqï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. V. UÀ Àr¹zÀ ªÀiÁ¹PÀ «ÄvÀªÀåAiÀÄ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ ÌzÀ ªÀÄÆgÀÄ (03) ÀlÄÖ ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß E.JA.r. (Earnest Money Deposit)AiÀÄ ÁßV UÀ Àr À ÁVgÀÄvÀÛzÉ. VI. méaqàgï ÀæPÀluÉAiÀÄ è UÀ Àr¹gÀĪÀ E.JA.r.ªÉÆvÀÛPÉÌ, méaqàgï ÀæPÀluÉAiÀÄ ÁAPÀzÀ ÀAvÀgÀzÀ CªÀ üaiàä è ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀ r.r.aiàä ÀÄß ªÀiÁvÀæ ÀjUÀt À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. VII. E.JA.r. ªÉÆvÀÛPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà røaiàä ÀÄß ÃqÀ ÁUÀĪÀÅ è. 8. ÉÆÃlð ï À è C À ÉÆÃqï ªÀiÁrzÀ ªÀĽUÉUÉ ÀA A ü¹zà «ªÀgÀUÀ¼À ÀÄß ÀA ÀÆtðªÁV N CxÉÊð¹PÉÆArgÀĪÀ UÉÎ ºÁUÀÆ J Áè µàgàvàäû ªÀÄvÀÄÛ AzsÀ ÉUÀ¼À ÀÄß M àgàäªà UÉÎ J Áè ÀÄlUÀ¼À µàgàvàäû ªÀÄvÀÄÛ sàazsà ÉUÀ¼À ÀæwAiÀÄ è, méaqàgïzágàgàä/cfðzágàgàä/ qïzágàgàä À» ªÀiÁr, E- ÉÆÃlð ï À è C ï ÉÆÃqï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. 9 «Äà À Áw AiÀÄ ÀĪÀ qïzágàgàä/cfðzágàgàä «Äà À ÁwUÉ ÀA A ü¹zà zár ÉUÀ¼À ÀÄß D ï ÉÊ ï À è C ï ÉÆÃqï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. 10. qïzágàgàä/cfðzágàgàä MAzÀÄ ªÀĽUÉUÉ MAzÀQÌAvÀ ºÉaÑ À qïuà¼à ÀÄß À è À Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ è. 11. MAzÀÄ ªÉÃ¼É qïzágàgàä/cfðzágàgàä E- ÉÆmïð ï À DyðPÀ qï À è ªÀÄvÀÄÛ UÀ và ÀªÀÄÆ ÉAiÀÄ è ÀªÀÄÆ ¹zÀ qï ªÉÆvÀÛ ÉÃgÉ ÉÃgÉ DVzÀÝ è, E- ÉÆmïð ï À DyðPÀ qï ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß ÀjUÀt À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 12. qïzágàgà/cfðzágàgà µàgàwû À méaqàgïuà¼à ÀÄß ÀjUÀt À Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ è. AiÀiÁªÀÅzÉà µàgàvàäûuà¼àä E èzé méaqàgï AiÀĪÀÄUÀ¼À ÀÄß Á ¹gÀĪÀ CºÀð méaqàgïuà¼à ÀÄß ªÀiÁvÀæ CAVÃPÀj À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ºÁUÀÆ CfðAiÉÆA UÉ C¼ÀªÀr¹gÀĪÀ ZÉPï ïö ÀÄß sàwðªàiár À» ªÀiÁr C ï ÉÆÃqï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. 13. qïzágàgàä/cfðzágàgàä PɼÀPÀAqÀ CUÀvÀå zár ÉUÀ¼À ÀÄß E- ÉÆæPÀÆågïªÉÄAmï À è C ï ÉÆÃqï ªÀiÁqÀ ÉÃQgÀÄvÀÛzÉ. gàæ.5.00 PÀëUÀ½VAvÀ PÀrªÉÄ ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ Ì«gÀĪÀ ªÁtÂdå ªÀĽUÉUÀ½UÉ gàæ.5.00 PÀë CxÀªÁ ºÉaÑ À ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ Ì«gÀĪÀ ªÁtÂdå ªÀĽUÉUÀ½UÉ C) «¼Á À zàèrüãpàgàt ÀvÀæ (Voter ID, Aadhaar Card, Bank Passbook, Passport, etc.) D) qïzágàgàä Á ÄzÁjPÉ ªÀåªÀºÁgÀ ÀA ÉÜAiÀÄ ÀÄß ºÉÆA zàý è, ságàwãaiàä Á ÄzÁjPÉ PÁAiÉÄÝAiÀÄrAiÀÄ è ÉÆÃAzÀtÂAiÀiÁVgÀĪÀ zár Áw, qï À»UÉƽ ÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ Á ÄzÁjPÉAiÀÄ ÀA ÉÜAiÀÄ è ªÀåªÀ ÁÜ ÀPÀ Á ÄzÁgÀ ÁVgÀĪÀ UÉÎ zár ÁwAiÀÄ ÀÄß À è À ÉÃPÀÄ. Á ÄzÁjPÉAiÀÄ ègàäªà J Áè zéãð±àpàgàä / Á ÄzÁgÀgÀ ÀÆtð «¼Á ÀzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ÀÄß À è À ÉÃPÀÄ. C) PÀA À / ªÀåQÛAiÀÄ «¼Á À zàèrüãpàgàt ÀvÀæ (Voter ID, Aadhaar Card, Bank Passbook, Passport, etc) D) DzÁAiÀÄ véjué wãgàäªà½ ÀvÀæ. E) UÀ và ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ ÌQÌAvÀ ºÉaÑ À ªÀ»ªÁlÄ ÀqɹgÀĪÀ UÉÎ, 02 ªÀµÀðzÀ ªÁ ðpà ªÀ»ªÁn À zár ÉUÀ¼À ÀÄß ÉPÀÌ Àj±ÉÆÃzsÀPÀjAzÀ zàèrüãpàj¹ ÃqÀĪÀÅzÀÄ. F) qïzágàgàä Á ÄzÁjPÉ ªÀåªÀºÁgÀ ÀA ÉÜAiÀÄ ÀÄß ºÉÆA zàý è, ságàwãaiàä Á ÄzÁjPÉ PÁAiÉÄÝAiÀÄrAiÀÄ è ÉÆÃAzÀtÂAiÀiÁVgÀĪÀ zár Áw, qï À»UÉƽ ÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ Á ÄzÁjPÉAiÀÄ ÀA ÉÜAiÀÄ è ªÀåªÀ ÁÜ ÀPÀ Á ÄzÁgÀ ÁVgÀĪÀ UÉÎ zár ÁwAiÀÄ ÀÄß À è À ÉÃPÀÄ. Á ÄzÁjPÉAiÀÄ ègàäªà J Áè zéãð±àpàgàä / Á ÄzÁgÀgÀ ÀÆtð

5 E) qïzágàgàä PÀA À / ªÀåªÀºÁgÀ ÀA ÉÜAiÀÄ ºÉ Àj À è qï ªÀiÁrzÀÝ è, PÀA À AiÀÄÄ EArAiÀÄ ï PÀA À à ï PÁAiÉÄÝAiÀÄrAiÀÄ è ÉÆÃAzÀtÂAiÀiÁVgÀĪÀ zár ÁwAiÀÄ ÀÄß À è À ÉÃPÀÄ. F) qïzágàgàä PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ UÀªÀÄUÀ¼À è Defaulter DUÀzÉ EgÀĪÀ UÉÎ ºÁUÀÆ PÀ ÀÄà ÀnÖUÉ ÉÃj è gàäªà UÉÎ ÀéAiÀÄAzÀÈrÃPÀgÀt ÀvÀæ G) Á ï PÁqïð À è ÀĪÀÅzÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. «¼Á ÀzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ÀÄß À è À ÉÃPÀÄ. G) qïzágàgàä PÀA À / ªÀåªÀºÁgÀ ÀA ÉÜAiÀÄ ºÉ Àj À è qï ªÀiÁrzÀÝ è, PÀA À AiÀÄÄ EArAiÀÄ ï PÀA À à ï PÁAiÉÄÝAiÀÄrAiÀÄ è ÉÆÃAzÀtÂAiÀiÁVgÀĪÀ zár ÁwAiÀÄ ÀÄß À è À ÉÃPÀÄ. H) ªÀ»ªÁnUÉ ÀÆgÀPÀªÁV PÀ¼ÉzÀ 02 ªÀµÀðzÀ Á sà / ÀµÀÖzÀ ÉPÁÌZÁgÀzÀ zár ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Áå É ïì ²Ãmï ÀæwUÀ¼À ÀÄß ÉPÀÌ Àj±ÉÆÃzsÀPÀjAzÀ zàèrüãpàj¹ ÃqÀĪÀÅzÀÄ. IÄ) qïzágàgàä PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ UÀªÀÄUÀ¼À è Defaulter DUÀzÉ EgÀĪÀ UÉÎ ºÁUÀÆ PÀ ÀÄà ÀnÖUÉ ÉÃj è gàäªà UÉÎ ÀéAiÀÄA zàèrüãpàgàt ÀvÀæ 14. Àj²µÀÖ eáw ªÀÄvÀÄÛ Àj²µÀÖ ÀAUÀqÀUÀ½UÉ «Äà À lö ªÀĽUÉUÀ¼À è, M â qïzágàgàä MAzÀÄ ªÀĽUÉAiÀÄ ÀÄß ªÀiÁvÀæ «Äà À Áw DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É ÀqÉAiÀÄ Ä CªÀPÁ±À«zÉ. Á ÄÌ gádå ÁjUÉ UÀªÀÄ/ ÀA ÉÜ ªÁå ÛAiÀÄ ï ÁÝtUÀ¼À è ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ÀPÁðj E ÁSÉUÀ¼À è AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀĽUÉ/eÁ»ÃgÁvÀÄ ÀgÀªÁ ÀVAiÀÄ ÀÄß «Äà À Áw DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É ÀqÉ gàäªàå è JA UÉÎ ÀéAiÀÄAzÀÈrüÃPÀgÀtªÀ ÀÄß qïzágàgàä E-mÉAqÀgï À è C ï ÉÆÃqï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. F AiÀĪÀĪÀ ÀÄß méaqàgï À è sáuàªà» ÀĪÀ qïzágàgàä G èax¹gàäªàåzàä, AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ è PÀAqÀÄ AzÀ è, E.JA.r./ sàzàævá oéãªàtâaiàä ÀÄß ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ DAiÉÄÌ/PÀgÁgÀ ÀÄß gàzàäýuéæ½ À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 15. CAzsÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «PÀ ZÉÃvÀ ÀjUÉ «Äà À lö ªÀĽUÉUÀ¼À ÀÄß, M â qïzágàgàä MAzÀÄ ªÀĽUÉAiÀÄ ÀÄß ªÀiÁvÀæ «Äà À Áw DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É ÀqÉAiÀÄ Ä CªÀPÁ±À«zÉ. Á ÄÌ gádå ÁjUÉ UÀªÀÄ/ ÀA ÉÜ ªÁå ÛAiÀÄ ï ÁÝtUÀ¼À è ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ÀPÁðj E ÁSÉUÀ¼À è AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀĽUÉUÀ¼À ÀgÀªÁ ÀVAiÀÄ ÀÄß «Äà À Áw DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É ÀqÉ gàäªàå è JA UÉÎ ÀéAiÀÄA-zÀÈrüÃPÀgÀtªÀ ÀÄß qïzágàgàä E-mÉAqÀgï À è C ï ÉÆÃqï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. F AiÀĪÀĪÀ ÀÄß méaqàgï À è sáuàªà» ÀĪÀ qïzágàgàä G èax¹gàäªàåzàä AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ è PÀAqÀÄ AzÀ è, E.JA.r/ sàzàævá oéãªàtâaiàä ÀÄß ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ DAiÉÄÌ/PÀgÁgÀ ÀÄß gàzàäýuéæ½ À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 16. E- ÉÆææPÀÆågïªÉÄAmï ªÀÄÆ PÀ Cfð À è¹, Cw ºÉaÑ À ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß qï ªÀiÁrgÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ÀªÀÄ ÀðPÀ zár ÉUÀ¼À ÀÄß À è¹gàäªà qïzágàgà ÀÄß ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀ ÁßV DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 17. ságàvà ÀPÁðgÀ / PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀ / PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀĪÀÅ DVAzÁUÉÎ «ü ÀĪÀ / PÁ PÁ PÉÌ zà ÁUÀĪÀ µàgàvàäû / AzsÀ ÉUÀ½UÉ ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ zàýgávgà ÉÃPÀÄ. 18. ÀgÀªÁ ÀV CªÀ ü: UÀªÀÄzÀ è À ªÀĽUÉUÀ¼À ÀÄß F PɼÀPÀAqÀAvÉ ÀgÀªÁ UÉ ÃqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. PÀæ. ÀA. ªÀĽUÉ ªÀiÁzÀj/ ÀܼÀ ÀgÀªÁ ÀV CªÀ ü 1 végézà ÀܼÀzÀ è À ªÀĽUÉUÀ¼ÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ 2 PÀnÖzÀ ªÀĽUÉUÀ¼ÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ qá«äðlj / ÁrÓAUï / PÀbÉÃj GzÉÝñÀPÁÌV 3 10 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ / ªÉÆ ÉÊ ï lªàgïì 1. G ÀºÁgÀUÀȺÀzÀ À«ÃPÀgÀt: 19. sàzàævá oéãªàtâ: ÀgÀªÁ UÉAiÀÄ ÀÄß ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ CªÀ üué ªÀiÁvÀæ (5+5 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ) À«ÃPÀgÀtPÉÌ CªÀPÁ±À PÀ à À ÁVzÉ. G ÀºÁgÀ UÀȺÀzÀ ÀgÀªÁ UÉzÁgÀgÀ ªÀÄ À«AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ, ÀgÀªÁ UÉ CªÀ üaiàä è À G ÀºÁgÀ UÀȺÀzÀ ªÀðºÀuÉAiÀÄ UÀÄtªÀÄlÖ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ UÉ ±ÀÄ Ì ÁªÀwAiÀÄ ÀÄß ÀjUÀt¹, ÀgÀªÁ UÉ ±ÀÄ Ì ÁªÀwAiÀÄ ÀÄß ÀjUÀt¹, ÀgÀªÁ UÉ ±ÀÄ ÌzÀ è 6 Éà ªÀµÀðzÀ è ±ÉÃ.15 gàµàäö ºÁUÀÆ vàzà ÀAvÀgÀ ÀæwªÀµÀð ±É.10 gàµàäö ºÉZÀѼÀzÀ µàgàvéæûºéæa UÉ 5 ªÀµÀðUÀ½UÉ À«ÃPÀj À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. G ÀºÁgÀ UÀȺÀzÀ ÀgÀªÀ UÉzÁgÀgÀÄ À«ÃPÀgÀtPÉÌ EaѹzÀ è 6 wauà¼àä ªÀÄÄAavÀªÁV (méaqàgï CºÁé ÀĪÀ ªÀÄÄAZÉ) ªÀÄ À«À è À ÉÃPÀÄ, PÀgÁgÀÄ À«ÃPÀgÀtzÀ UÉÎ wãªàiáð ÀzÀ ºÀPÀÌ ÀÄß UÀªÀĪÀÅ PÁ ÄÝj¹zÉ. I. PɼÀPÀAqÀAvÉ UÀ và sàzàævá oéãªàtâ ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß gá ÖçÃPÀÈvÀ / ±ÉqÀÆå ï ÁåAPï AzÀ ÀqÉzÀ r.r. / RTGS / NEFT ªÀÄÆ PÀ ÁªÀw ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. PÀæ. ÀA. ÀgÀªÁ ÀV CªÀ ü MlÄÖ ÁªÀw À ÉÃQgÀĪÀ sàzàævá oéãªàtâ 1 3 ªÀµÀð CAVÃPÀÈvÀ ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ ÌzÀ 6 ÀlÄÖ 2 5 ªÀµÀð CAVÃPÀÈvÀ ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ ÌzÀ 8 ÀlÄÖ 3 10 ªÀµÀð CAVÃPÀÈvÀ ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ ÌzÀ 10 ÀlÄÖ II. ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ RTGS / NEFT ªÀÄÆ PÀ ÁªÀw ªÀiÁqÀĪÁUÀ ï ÁÝt, ªÀĽUÉ ÀASÉå, ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀ ºÉ ÀgÀ ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV ÀªÀÄÆ ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. III. sàzàævá oéãªàtâ ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß r.r. gàæ ÀzÀ è À è ÀĪÁUÀ Divisional Controller, K.S.R.T.C, Chikmagaluru Division gàªàgà ÀzÀ ÁªÀÄPÉÌ r.r. ÀqÉzÀÄ F PÀbÉÃjUÉ À è ÀĪÀÅzÀÄ. IV. sàzàævá oéãªàtâué AiÀiÁªÀÅzÉà røaiàä ÀÄß ÃqÀ ÁUÀĪÀÅ è. V. DAiÉÄÌUÉÆAqÀ ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀ E.JA.r. ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß sàzàævá oéãªàtâ ªÉÆvÀÛPÉÌ ºÉÆAzÁtÂPÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, G½PÉ sàzàævá oéãªàtâ ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß ÁªÀw¹PÉƼÀî ÁUÀĪÀÅzÀÄ. VI. ÀgÀªÁ ÀV CªÀ ü ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ ÀAvÀgÀ UÀªÀÄPÉÌ ÁªÀw À ÉÃPÁzÀ ÁQ ±ÀÄ ÌUÀ¼À ÀÄß PÀrvÀUÉƽ¹ G½zÀ sàzàævá oéãªàtâaiàä ÀÄß ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀjUÉ»AwgÀÄV À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 20. PÀgÁgÀÄ M ÀàAzÀ:

6 I. méaqàgï À è DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ qïzágàgàä, DAiÉÄÌ ÀvÀæ và Ä zà ÁAPÀ AzÀ 07 ÀUÀ¼ÉƼÀUÁV UÀ và sàzàævá oéãªàtâ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ wauà¼à ªÀÄÄAUÀqÀ ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ ÌªÀ ÀÄß ÁªÀw¹, PÀ ÁðlPÀ ÁÖöåA ï PÁ ÄzÉ ÀæPÁgÀ ÀÆPÀÛ ªÀiË åzà bá Á PÁUÀzÀzÀ ªÉÄÃ É PÀgÁgÀÄ M ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉƼÀî ÉÃPÀÄ. II. DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ qïzágàgàä, DAiÉÄÌ ÀvÀæ và Ä zà 07 ÀUÀ¼ÉƼÀUÉ PÀgÁgÀÄ M ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ è «sà gázà è, ÀzÀj qïzágàgà E.JA.r. ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß UÀªÀÄPÉÌ DzÀ ÀµÀÖPÉÌ ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ Ä ºÁQPÉƼÀî ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 21. ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ Ì ªÀÄvÀÄÛ ÀgÀPÀÄ & ÉêÁ véjué (GST) ÁªÀw: I. ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ PÀgÁgÀÄ M ÀàAzÀ ÁægÀA sàzà ªÀiÁºÉAiÀÄ ªÀÄÄAUÀqÀ ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ ÌªÀ ÀÄß r.r. ªÀÄÆ PÀ sàzàævá oéãªàtâ eéævé À è ÀĪÀÅzÀÄ. II. ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ Àæw ªÀiÁºÉ 07 Éà vájãt ÉƼÀUÁV ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ Ì ªÀÄvÀÄÛ ÀgÀPÀÄ & ÉêÁ véjué ±ÀÄ ÌªÀ ÀÄß, Àæ ÀÄÛvÀ ±ÉÃ.18, ªÀÄÄAUÀqÀªÁV UÀªÀÄPÉÌ ÁªÀw À ÉÃPÀÄ. III. ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ Ì ªÀÄvÀÄÛ ÀgÀPÀÄ & ÉêÁ véjué ÁªÀw À Ä E ïªáaiàiïì C ÀÄß Àæw wauà¼à 3 Éà vájãt ÉƼÀUÉ ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. IV. E ïªáaiàiïì À è ÀªÀÄÆ ¹zÀ ÀÆtð ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ ÁªÀw À ÉÃQgÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É E ïªáaiàiïì ªÉÆvÀÛ ÁªÀw À Ä ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ vàqàªàiárzà è, ÁQ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ Ì ªÀÄvÀÄÛ ÀgÀPÀÄ & ÉêÁ véjué ªÉÄÃ Æ ªÁ ðpà ±ÉÃ.18gÀµÀÄÖ røaiàä ÀÄß PÀ µà 100/- gàavé, «¼ÀA zà ÀUÀ¼À ÉPÀÌzÀ è «ü À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. V. ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ GST ÉÆAzÀt ªÀÄvÀÄÛ EzÀPÉÌ ÀÆgÀPÀªÁzÀ zár ÉUÀ¼À ÀÄß sàå«zàý è F PÀZÉÃjUÉ À è ÀĪÀÅzÀÄ. VI. ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ ÌªÀÅ Àæw ªÀµÀð ±ÉÃ.10 gàµàäö ºÉZÀѼÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. EzÀPÀÌ ÀÄUÀÄtªÁV ÀgÀPÀÄ & ÉêÁ véjuéaiàää ºÉZÀѼÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. 22. «zàäåzàòqû ºÁUÀÆ Ãj À ÄèUÀ¼À ÁªÀw: I. UÀªÀÄzÀ PÉƼÀªÉ Á«UÀ½AzÀ Ãj À Ë sàåªà ÀÄß PÀ à¹gàäªàavàºà ªÀĽUÉUÀ¼À ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ ÌzÀ ±ÉÃ.2 gàµàäö CxÀªÁ PÉƼÀªÉ Á«AiÀÄ «zàäåvï è À ±ÉÃ.50 gàµàäö, EzÀgÀ è AiÀiÁªÀÅzÀÄ ºÉaÑ ÀzÀÄ, D ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß ÁªÀw À ÉÃPÀÄ. II. MAzÀÄ ªÉÃ¼É ªÀĽUÉUÀ½UÉ d ªÀÄAqÀ½ / ÀA A ü¹zà E ÁSÉUÀ½AzÀ ÀævÉåÃPÀªÁV Ãj À «ÄÃlgï C¼ÀªÀr¹zÀÝ è, CAvÀºÀ ªÀĽUÉAiÀÄ ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ C Àé Ä ÀĪÀ Ãj À ±ÀÄ ÌªÀ ÀÄß ÀA A ü¹zà E ÁSÉUÉ ÁªÀw À ÉÃPÀÄ. III. Àæw ªÀiÁºÉAiÀÄ «zàäåzàòqû ºÁUÀÆ Ãj À ÄèUÀ¼À ÀÄß UÀ và ÀªÀÄAiÀÄzÀ è ÁªÀw À ÉÃPÀÄ. IV. MAzÀÄ ªÉÃ¼É UÀªÀÄzÀ ªÀw ÄAzÀ Ãj À ÀgÀ gádä ªÀiÁqÀ Ä ÁzsÀåªÁUÀ zàý è, ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ vàªàää ÀéAvÀ Rað À è Ãj À ªÀåªÀ ÉÜAiÀÄ ÀÄß ªÀiÁrPÉƼÀî ÉÃQgÀÄvÀÛzÉ. ÀA ÉÜAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà jãwaiàä sázàå ÀÜgÀ è. 23. ºÉZÀÄѪÀj ÀܼÁªÀPÁ±À : ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ méaqàgï/pàgágàä M ÀàAzÀzÀ è ÀªÀÄÆ ¹zÀ ÀܼÀzÀ «¹ÛÃtðQÌAvÀ D ªÁtÂdå ªÀĽUÉUÉ ºÉÆA PÉÆAqÀAvÉ EgÀĪÀ ºÉZÀÄѪÀj ÀܼÀªÀ ÀÄß C À üpàèvàªáv ¼À¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ AiÀĪÀÄ Á»gÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. 24. C À üpàèvàªáv ºÉZÀÄѪÀj ÀܼÁªÀPÁ±ÀzÀ ¼ÀPÉ: ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ C À üpàèvàªáv ¼À¹zÀ ºÉZÀÄѪÀj ÀܼÁªÀPÁ±ÀªÀ ÀÄß ÉÆÃn ï ÃrzÀ PÀÆqÀ Éà végàªàåuéæ½ À ÉÃPÀÄ. EzÀ èzé, ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀjUÉ PɼÀPÀAqÀAvÉ zàaqà «ü À ÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ PÀgÁgÀ ÀÄß gàzàäýuéæ½ À Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ªÉÆzÀ ÁjUÉ JgÀqÀ Éà ÁjUÉ ºÁUÀÆ ÀÄ ÀgÁªÀvÀð É UÉÆAqÀ è G ÀAiÉÆÃV¹zÀ ºÉZÀÄѪÀj ÀܼÀPÉÌ ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ ÌzÀ 3 ÀlÄÖ ÉÆæÃgÉÃmÁ zàgàpàì ÀÄUÀÄtªÁV zàaqà «ü À ÁUÀĪÀÅzÀÄ G ÀAiÉÆÃV¹zÀ ºÉZÀÄѪÀj ÀܼÀPÉÌ ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ ÌzÀ 5 ÀlÄÖ ÉÆæÃgÉÃmÁ zàgàpàì ÀÄUÀÄtªÁV zàaqà «ü À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. EzÀ èzé sàzàævá oéãªàtâaiàä ÀÄß ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ, PÀgÁgÀ ÀÄß gàzàäý Àr ÀĪÀ C üpágàªà ÀÄß UÀªÀĪÀÅ ºÉÆA gàävàûzé. zàaqàªà ÀÄß PÀ µà 1 wauà¼àä, UÀjµÀ G ÀAiÉÆÃV¹zÀ MlÄÖ ÀUÀ½UÉ «ü À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. zàaqàªà ÀÄß PÀ µà 1 wauà¼àä, UÀjµÀ G ÀAiÉÆÃV¹zÀ MlÄÖ ÀUÀ½UÉ «ü À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 25. ÀgÀªÁ ÀV ÀqÉzÀ ªÀĽUÉUÀ¼À è méaqàgï À è UÀ Àr¹zÀ ªÀåªÀºÁgÀªÀ ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ Àr¹ EvÀgÉ ªÀåªÀºÁgÀªÀ ÀÄß ÀqÉ À Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ è. 26. d ÀgÀ ï ÁÖ ïuà½ué DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ, F PɼÀV À ÀnÖAiÀÄ è ÀªÀÄÆ ¹zÀ ªÀ ÀÄÛ / ÀzÁxÀðUÀ¼À ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ ÉÃQgÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ Ä µéã ü¹zà ªÀ ÀÄÛ / ÀzÁxÀðUÀ¼À ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀAw è. ÀzÀj ÀnÖAiÀÄ ºÉÆgÀvÁV EgÀĪÀ ªÀ ÀÄÛUÀ¼À ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ ÉÃQzÀÝ è, ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ PÀgÁjUÀÆ ªÀÄÄAavÀªÁV UÀªÀÄ AzÀ ÀƪÁð ÀĪÀÄw ÀqÉAiÀÄ ÉÃQgÀÄvÀÛzÉ. d ÀgÀ ï ªÀĽUÉAiÀÄ è ªÀiÁgÁl ªiÁqÀ ºÀÄzÁzÀ ªÀ ÀÄÛ / ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ ÀÄ ÀÛPÀ / À ÀwæPÉ / AiÀÄvÀPÁ PÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ÉÖõÀ Àj ªÀ ÀÄÛUÀ¼ÀÄ, ªÀiÁdðPÀ / Á Æ ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀtÄÚ / ºÀÆUÀ¼ÀÄ, eégápïì, ÁåPï DVgÀĪÀ ÉÌmïì / dæå ï, ÉÃPÀj w ÀÄUÀ¼ÀÄ, Ãj À Ál ï, ªÉÆ ÉÊ ï PÀgÉ ì, ËAzÀAiÀÄðªÀzsÀðPÀUÀ¼ÀÄ, C APÁjPÀ ªÀ ÀÄÛUÀ¼ÀÄ, PÉÆqÀÄUÉ ÃqÀĪÀ ªÀ ÀÄÛUÀ¼ÀÄ, sáå ì ÉÆÖÃgï À è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ªÀ ÀÄÛUÀ¼ÀÄ, F ªÀĽUÉUÀ¼À è UÁå ï / ËÖªï ¼ÀPÉUÉ CªÀPÁ±À«è. d ÀgÀ ï ªÀĽUÉAiÀÄ è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ Ä µéã ü¹gàäªà ªÀ ÀÄÛ / ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ Éà ĹzÀ ÀzÁxÀðUÀ¼ÁzÀ PÁ ü, nã, G ÀºÁgÀ, Hl, ºÁ Ä EvÁå UÀ¼ÀÄ, OµÀ üuà¼àä, zàægàªátâ Ævï, Átå ZÁ và ªÀiÁ ÀªÀ vàæpàzà AiÀÄAvÀæ, PÁ ÀÆ ÀÄ Á»gÀªÁVgÀĪÀ ÀmÁQ, UÀ ÀÄßUÀ¼ÀÄ, ¹rªÀÄzÀÄÝUÀ¼ÀÄ, vàa ÁPÀÄAiÀÄÄPÀÛ ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ, ªÀÄzÀåzÀ ªÀiÁgÁl, ¹ÃªÉÄJuÉÚ, rã É ï, ÉmÉÆæà ï & UÁå ï, UÁå ï ¹ AqÀgï, máæªé ï / máæ ïì ÉÆÃmïð KeÉ ì, npéãmï ÄQAUï, EvÁå PÁ ÀÆ ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀªÀÄzÀ ªÀw ÄAzÀ µéã ü À àlö ºÁUÀÆ ªÀÄÄAzÉ µéã ü À àqàäªà ªÀ ÀÄÛUÀ¼ÀÄ.

7 27. ªÁtÂdå ªÀĽUÉUÀ¼À è Áè¹ÖPï ¼ÀPÉAiÀÄ ÀÄß ÀA ÀÆtðªÁV µéã À ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 28. OµÀ ü ªÀĽUÉUÀ½UÉ sáuàªà» ÀĪÀ CfðzÁgÀgÀÄ OµÀ ü ªÀĽUÉ ÀqÉ À Ä CªÀ±Àå«gÀĪÀ sáªàäð¹ «záåºàðvéaiàä ÀÄß (D.Pharma / B.Pharma) ªÀÄvÀÄÛ OµÀzsÀ AiÀÄAvÀæt Áæ üpágà AzÀ OµÀ üuà¼à ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ Ä C ÀĪÀÄw ÀqÉ gàäªà ÀæªÀiÁt ÀvÀæªÀ ÀÄß (Drugs Sales Registration Certification from Drug Control Authority) PÀqÁØAiÀĪÁV ºÉÆA gà ÉÃPÀÄ. ÀzÀj zár ÉUÀ¼À ÀæwAiÀÄ ÀÄß méaqàgï À è C ï ÉÆÃqï ªÀiÁqÀ ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ CUÀvÀå C ÀĪÀÄwAiÀÄ ÀÄß ««zsà ÀPÁðj E ÁSÉ ÄAzÀ ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀ dªá ÁÝjAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. 29. UÀ và zàgàzà è ªÀiÁgÁl (MRP rate): 1. ªÁtÂdå ªÀĽUÉUÀ¼À è ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ªÀ ÀÄÛUÀ¼À ªÉÄÃ É ÀªÀÄÆ À ÁzÀ UÀjµÀ ªÉÆvÀÛPÉÌ/MRP (Maximum Retail Price) «ÄÃgÀzÀAvÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ ÉÃPÀÄ. ªÀ ÀÄÛUÀ¼À ÀÄß ºÉaÑ À zàgàzà è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ UÀªÀÄzÀ UÀªÀÄ ÀPÉÌ AzÀ è, CAvÀºÀ ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀjUÉ ªÉÆzÀ ÀæPÀgÀtPÉÌ gàæ.500/-, 2 Éà ÀæPÀgÀtPÉÌ gàæ.1,000/- ªÀÄvÀÄÛ 3 Éà ÀæPÀgÀtPÉÌ gàæ.2,000/- zàaqà «ü À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. EzÀÄ ÀÄ ÀgÁªÀvÀð ÉUÉÆAqÀ è, gàæ.2,000/- zàaqà «ü ÀĪÀ CxÀªÁ PÀgÁgÀ ÀÄß gàzàäý Àr ÀĪÀ C üpágàªà ÀÄß UÀªÀĪÀÅ ºÉÆA gàävàûzé. 2.ªÁtÂdå ªÀĽUÉUÀ¼À è ÀgÀªÁ UÉzÁgÀgÀÄ UÀ và ªÀ ÀÄÛUÀ¼À ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ Àr¹, EvÀgÉ ªÀ ÀÄÛUÀ¼À ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ UÀªÀÄzÀ UÀªÀÄ ÀPÉÌ AzÀ è CAvÀºÀ ÀgÀªÁ UÉzÁgÀjUÉ ªÉÆzÀ Éà Áj gàæ.1,000/- zàaqà, 2 Éà Áj gàæ.2,000/- zàaqà ªÀÄvÀÄÛ 3 Éà Áj CxÀªÁ vàzà ÀAxÀgÀ gàæ.5,000/- zàaqà «ü ÀĪÀ CxÀªÁ PÀgÁgÀ ÀÄß gàzàäý Àr ÀĪÀ C üpágàªà ÀÄß UÀªÀĪÀÅ ºÉÆA gàävàûzé. 30. ézàpàæ / PÁgÀÄ ªÁºÀ À ÄUÀqÉ ±ÀÄ Ì: I. ï ÁÝtUÀ¼À è ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ C ÀÄPÀÆ PÁÌV ézàpàæ ªÁºÀ À ÁÝt ºÁUÀÆ PÁgÀÄ ÁÝtzÀ ªÀåªÀ ÉÜ PÀ à À ÁVzÀÄÝ, ªÁºÀ À ÄUÀqÉ ÀgÀªÁ ÀV ÀqÉzÀ ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ F PɼÀPÀAqÀAvÉ ÄUÀqÉ ±ÀÄ ÌUÀ¼À ÀÄß «ü À ÉÃQgÀÄvÀÛzÉ. EvÀgÉ f Áè PÉÃAzÀæ ï ÁÝtUÀ¼À ÁQðAUï zàgàuà¼àä: ªÁºÀ ÀzÀ «zsà zàgà (gàæ.uà¼à è) ÀªÀÄAiÀÄ (UÀAmÉUÀ¼À è) UÀAmÉUÀ¼À ªÉÄà àläö ézàpàæ ªÁºÀ ÀUÀ¼ÀÄ 5/- 10/- 15/- 20/- 25/ Àæw ÀPÉÌ gàæ.25/- PÁgÀÄ 10/- 20/- 30/- 40/- 50/- Àæw ÀPÉÌ gàæ.50/- ªÁºÀ ÀzÀ «zsà vá ÆèPÀÄ / EvÀgÉ ï ÁÝtUÀ¼À ÁQðAUï zàgàuà¼àä: zàgà (gàæ.uà¼à è) ÀªÀÄAiÀÄ (UÀAmÉUÀ¼À è) UÀAmÉUÀ¼À ªÉÄà àläö ézàpàæ ªÁºÀ ÀUÀ¼ÀÄ 5/- 5/- 10/- 15/- 20/- Àæw ÀPÉÌ gàæ.25/- PÁgÀÄ 10/- 10/- 20/- 30/- 40/- Àæw ÀPÉÌ gàæ.40/- II. M â UÁæºÀPÀgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ (03) ÀUÀ¼À ªÉÄà àläö gàavàgàªáv ªÁºÀ ÀªÀ ÀÄß ÁQðAUï ªÀiÁqÀ Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ è. III. ÉÊPÀ ï / ÀÆÌlgï ÁÝt ( ézàpàæ ªÁºÀ À ÁÝt) ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀÄ ÁÝtzÀ è ªÁºÀ ÀUÀ¼À ÄUÀqÉUÉ UÀ Àr¹zÀ zàgàuà¼à ÀÄß ªÀiÁvÀæ ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É UÀ và zàgàqìavà ºÉaÑ À zàgàuà¼à ÀÄß ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ UÀªÀÄzÀ UÀªÀÄ ÀPÉÌ AzÀ è, CAvÀºÀ ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀjUÉ ªÉÆzÀ LzÀÄ(5) ÀæPÀgÀtPÉÌ gàæ.500/-, ÀAvÀgÀzÀ LzÀÄ (5) ÀæPÀgÀtPÉÌ gàæ.1,000/-vàzà ÀAvÀgÀzÀ ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zár ÁzÀ è sàzàævá oéãªàtâaiàä ÀÄß ªÀÄÄlÄÖUÉÆ Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ PÀgÁgÀÄ M ÀàAzÀªÀ ÀÄß gàzàäý Àr¹, PÀ ÀÄà ÀnÖUÉ ÉÃj À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. IV. CAUÀ«PÀ gà ézàpàæ ªÀÄvÀÄÛ wæzàpàæ ªÁºÀ ÀUÀ½UÉ ÁÝtzÀ è ÁQðAUï ªÀiÁqÀ Ä sàå«gàäªà ÀܼÀzÀ è PÀ µà JgÀqÀÄ ézàpàæ/wæzàpàæ /PÁgÀ ÀÄß CxÀªÁ sàå«gàäªà ÁQðAUï ÀܼÀzÀ è ±ÉÃ.2 gàµàö ÀÄß CAUÀ«PÀ gà ªÁºÀ ÀUÀ¼À ÀÄß GavÀªÁV è À Ä ÀܼÁªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀÅzÀÄ. V. ÉÊPÀ ï / ÀÆÌlgï ÁÝt ( ézàpàæ ªÁºÀ À ÁÝt) ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀÄ ÁÝtzÀ è ªÁºÀ ÀUÀ¼À ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ ÌzÀ ªÉÄÃ É ÀPÁðgÀ UÀ Àr¹gÀĪÀ/ UÀ Àr ÀĪÀ n.¹.j ï (Tax Collected on Source) ( Àæ ÀÄÛvÀ ±ÉÃRqÁ 2 gàµàäö) ±ÀÄ ÌªÀ ÀÄß ÁªÀw ÀĪÀÅzÀÄ. 31. UÉÃeï/ PÉÆèÃPï gàæªàiï zàgàuà¼àä: ï ÁÝtUÀ¼À è UÉÃeï/PÉÆèÃPï gàæªàiïuà½ué ÀgÀªÁ ÀV ÀqÉzÀ ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ F PɼÀPÀAqÀAvÉ AzsÀ ÉUÉƼÀ ÀlÄÖ UÁæºÀPÀjUÉ zàgàuà¼à ÀÄß «ü À ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. I. ÁªÀðd PÀ ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ ªÀ ÀÄÛUÀ¼À ÀÄß ÀÄgÀQëvÀªÁV UÉÃeï/PÉÆèÃPï gàæauà¼à è EqÀ ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. II. F ÀA AzsÀ ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ gà¹ã AiÀÄ ÀÄß ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ÃqÀ ÉÃQgÀÄvÀÛzÉ. III. ÀjAiÀiÁV ÁåPï ªÀiÁqÀzÀ ªÀ ÀÄÛUÀ¼ÀÄ / ÁPïªÀiÁqÀzÀ læapï / ÀÆmï PÉà ïuà¼àä, PÉlÄÖºÉÆÃUÀĪÀ ªÀ ÀÄÛUÀ¼ÁzÀ vàgàpáj, «Äà ÀÄ, ªÀiÁA À, ÉÆàÃlPÀ ªÀ ÀÄÛUÀ¼ÀÄ, eáé É J â ÀĪÀ ªÀ ÀÄÛUÀ¼ÀÄ, µéã üvà ªÀ ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ÁætÂUÀ¼ÁzÀ Á Ä, ªÉÆ EvÁå UÀ¼À ÀÄß PÉÆèÃPï gàæa À è ÀqÉAiÀÄĪÀAw è, EzÀÄ AiÀĪÀÄ Á»gÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. IV. PÉÆèÃPï gàæa / UÉÃeï gàæa À ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ CUÀvÀå zár ÁwAiÀÄ ÀÄß ªÀð»¹, ªÀ ÀÄÛUÀ¼À ÀÄß oéãªàtâ EqÀĪÀªÀgÀ «ªÀgÀUÀ¼À ÀÄß zár ÀĪÀÅzÀÄ. UÀªÀÄzÀ C üpájuà¼àä / ï ÁÝtzÀ C üpájuà¼àä PÉýzÀ è, ÀzÀj zár ÁwAiÀÄ ÀÄß véæãj ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

8 V. ï ÁÝtUÀ¼À ègàäªà PÉÆèÃPï gàæa/ UÉÃeï gàæa À è ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ UÁæºÀPÀjAzÀ ÀqÉAiÀÄ ÉÃQgÀĪÀ zàgàuà¼à «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ F PɼÀPÀAqÀAwªÉ. «ü À ÉÃPÁzÀ zàgà PÀæ. «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ÁåPÉÃeïUÉ (gàæ.) ÁPÀgï ªÀåªÀ ÉÜUÉ (gàæ.) ÀA. 30 PÉ.f.ªÀgÉUÉ, 12 UÀAmÉUÀ¼À CªÀ üué ( ÀÆmïPÉà ï, 1 5/- 10/- læapï, ºÁ¹UÉ EvÁå ) 2 ªÀÄÄA À 12 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ sáuà±àb CªÀ üué 10/- 15/- 3 ÀAvÀgÀzÀ Àæw 12 UÀAmÉUÀ½UÉ 15/- 20/- VI. ªÀÄƪÀvÀÄÛ (30) PÉ.f.ªÀgÉV À ÁåPÉÃeïUÀ¼À ÀÄß ªÀiÁvÀæ ÀÄgÀQëvÀªÁVqÀ Ä ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ ÀqÉAiÀÄ ÉÃPÀÄ. VII. oéãªàtâ Ej¹gÀĪÀ ªÀ ÀÄÛUÀ¼ÀÄ 15 ÀUÀ¼À CªÀ üaiàä è ªÁ À ï ÀqÉAiÀÄ zàý è, ªÁgÀ ÀÄzÁgÀj èzà ÀévÀÄÛ JAzÀÄ ÀjUÀt¹ ï ÁÝtzÀ C üpájaiàäªàgà / ÀA A ü¹zà WÀlPÀ ªÀåªÀ ÁÜ ÀPÀgÀ ªÀ±ÀPÉÌ ÃqÀĪÀÅzÀÄ. VIII. ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ oéãªàtâ Ej ÀĪÀ ªÀ ÀÄÛUÀ½UÉ ÉAQ vàuàä zàavé CVßgÀPÀëPÀ G ÀPÀgÀtUÀ¼À ªÀåªÀ ÉÜ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. IX. «sávãaiàä PÉÃAzÀæ ÀܼÀUÀ¼À ègàäªà ï ÁÝtzÀ è À ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ UÉÃeï / PÉÆèÃPï gàæauà¼à ÀÄß À ÀÆwð, CAzÀgÉ ÀzÀj ï ÁÝtzÀ è ªÉÆzÀ C ÀÄ ÀÆa DZÀgÀuÉAiÀÄ 30 «ÄµÀUÀ¼À ªÀÄÄAavÀªÁV ºÁUÀÆ PÉÆ ÉAiÀÄ C ÀÄ ÀÆa DZÀgÀuÉAiÀÄ 30 «ÄµÀzÀ ÀAvÀgÀzÀ ÀªÀÄAiÀÄzÀªÀgÉUÉ végé qàvàpàìzàäý. X. PÉÆèÃPï gàæa À è oéãªàtâ EqÀ ºÀÄzÁzÀ / µéã üvà ªÀ ÀÄÛUÀ¼ÀÄ, zàgàuà¼àä, ªÀ ÀÄÛUÀ¼À vàæpà EvÁå «ªÀgÀUÀ¼À ÀÄß, PÉÆèÃPï gàæa ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ÁªÀðd PÀ ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ «ÃQë À Ä ÀæzÀ²ð ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. XI. ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ oéãªàtâ EqÀĪÀ ªÀ ÀÄÛUÀ½UÉ ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ dªá ÁÝgÀgÁVzÀÄÝ, oéãªàtâ EqÀĪÀ ªÀ ÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ / ºÁ UÉÆAqÀ è, gàæ.1,000/- gàªàgéué ÀjºÁgÀ ÃqÀĪÀÅzÁV UÁæºÀPÀjUÉ ÃqÀĪÀ gà¹ã AiÀÄ è ªÀÄÄ æ ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ CzÀgÀAvÉ PÀæªÀÄ ªÀ» ÀĪÀÅzÀÄ. XII. ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ UÀ Àr¹zÀ zàgàuà¼à ÀÄß ªÀiÁvÀæ ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É UÀ và zàgàqìavà ºÉaÑ À zàgàuà¼à ÀÄß ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ UÀªÀÄzÀ UÀªÀÄ ÀPÉÌ AzÀ è, CAvÀºÀ ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀjUÉ ªÉÆzÀ ÀæPÀgÀtPÉÌ gàæ.500/-, 2 Éà ÀæPÀgÀtPÉÌ gàæ.1,000/- ªÀÄvÀÄÛ 3 Éà ÀæPÀgÀtPÉÌ gàæ.2,000/- zàaqà «ü ÀĪÀÅzÀÄ. EzÀÄ ÀÄ ÀgÁªÀvÀð ÉUÉÆAqÀ è gàæ.2,000/- zàaqà «ü ÀĪÀ CxÀªÁ PÀgÁgÀ ÀÄß gàzàäý Àr ÀĪÀ C üpágàªà ÀÄß UÀªÀĪÀÅ ºÉÆA gàävàûzé. 32. PÀgÁgÀÄ gàzàþwaiàä µàgàvàäûuà¼àä: I. AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀt ÃqÀzÉÃ, 4 wauà¼à ÉÆÃn ï Ãr ªÀĽUÉAiÀÄ ÀgÀªÁ ÀVAiÀÄ ÀÄß gàzàäý Àr À Ä UÀªÀĪÀÅ C üpágàªà ÀÄß ºÉÆA gàävàûzé. II. ÀgÀªÁ ÀV ÀqÉzÀ CªÀ ü ÄAzÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ M¼ÀUÉ ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ, 6 wauà¼à ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ ÌªÀ ÀÄß ªÀÄÄAUÀqÀªÁV ÁªÀw¹, vàªàää ÀgÀªÁ ÀVAiÀÄ ÀÄß gàzàäý Àr¹PÉƼÀî ºÀÄzÀÄ. III. MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ ÀAvÀgÀ ÀgÀªÁ ÀVAiÀÄ ÀÄß gàzàäý Àr¹PÉƼÀî Ä ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ EaÒ¹zÀ,è 4 wauà¼à ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ ÌªÀ ÀÄß ªÀÄÄAUÀqÀªÁV UÀªÀÄPÉÌ ÁªÀw¹, vàªàää ÀgÀªÁ ÀVAiÀÄ ÀÄß gàzàäý Àr¹PÉƼÀî ºÀÄzÀÄ. IV. ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ Ì, ÀgÀPÀÄ & ÉêÁ véjué ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ±ÀÄ ÌUÀ¼À ÀÄß ÀvÀvÀªÁV 2 wauà¼àä ÁªÀw ÀzÉà ÁQ G½¹PÉÆAqÀ è, CAvÀºÀ ªÀĽUÉUÀ¼À ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀ ÀgÀªÁ ÀVAiÀÄ ÀÄß UÀªÀÄzÀ ªÀw ÄAzÀ gàzàäý Àr¹, ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ UÀªÀÄzÀ ènögàäªà sàzàævá oéãªàtâaiàä ÀÄß ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ Ä ºÁQPÉƼÀî Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî ÁUÀĪÀÅzÀÄ. V. ï ÁÝtUÀ¼À À«ÃPÀgÀt PÁªÀÄUÁj / DªÀgÀtªÀ ÀÄß ªÉÄà ÝeÉðUÉÃj ÀĪÀ / zàägà¹ü PÁAiÀÄðUÀ¼À ÀÄß PÉÊUÉwÛPÉƼÀÄîªÀ ÀªÀÄAiÀÄzÀ è, UÀªÀĪÀÅ ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀjUÉ MAzÀÄ wauà¼àä ªÀÄÄAUÀqÀ ÉÆÃn ï ÀÄß eáj ªÀiÁr ÀgÀªÁ ÀVAiÀÄ ÀÄß gàzàäý Àr À ºÀÄzÀÄ. 33. qïzágàgà / ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀ ºÉ ÀgÀ ÀÄß PÀ ÀÄà ÀnÖUÉ ÉÃj ÀĪÀ ÀAzÀ sàðuà¼àä: I. méaqàgï À è CºÀðUÉƼÀÄîªÀ À ĪÁV qïzágàgàä / ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ À è¹gàäªà zár ÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ è ÉÊdvÉ ÄAzÀ PÀÆr è gàäªàåzàä PÀAqÀÄ AzÀ è, CAvÀºÀ qïzágàgà DAiÉÄÌ / ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀ ÀgÀªÁ ÀVAiÀÄ ÀÄß gàzàäý Àr¹, UÀªÀÄzÀ ènögàäªà E.JA.r / sàzàævá oéãªàtâaiàä ÀÄß ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ Ä ºÁQPÉƼÀî ÁUÀĪÀÅzÀÄ. CAvÀºÀ qïzágàgà ÀÄß / ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀ ÀÄß ªÀÄÄA À 02 ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ üué PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄzÀ ªÀw ÄAzÀ DºÁé À ÁUÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà méaqàgï À è sáuàªà» ÀzÀAvÉ PÀ ÀÄà ÀnÖUÉ ÉÃj À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. II. qïzágàgàä qï»azàpéì ÀqÉzÀ è CxÀªÁ wzàäý ÀrUÉƽ¹zÀ è CxÀªÁ CUËgÀªÀ vàgàäªàavàºà ÀAzÀ sàðuà¼à è, E.JA.r. ªÉÆvÀÛ ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ, ªÀÄÄA À 02 ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ üué PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄzÀ ªÀw ÄAzÀ DºÁé À ÁUÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà méaqàgï À è sáuàªà» ÀzÀAvÉ PÀ ÀÄà ÀnÖUÉ ÉÃj À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. III. MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ CªÀ üaiéæ¼àué AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀt AzÀ ÀgÀªÁ ÀV gàzàäýuéæ¼àäîªàavàºà ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ CªÀ üaiéæ¼àué ÀgÀªÁ ÀVAiÀÄ ÀÄß gàzàäý Àr ÀĪÀAvÉ ªÀÄ À«À è ÀĪÀ ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀ ÀÄß, ªÀÄ À«À è¹zà ÁAPÀ AzÀ ªÀÄÄA À 02 ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ üué PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄzÀ ªÀw ÄAzÀ DºÁé À ÁUÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà méaqàgï À è sáuàªà» ÀzÀAvÉ PÀ ÀÄà ÀnÖUÉ ÉÃj À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. IV. ÀgÀªÁ ÀV CªÀ üaiàä AiÀiÁªÀÅzÉà ÀªÀÄAiÀÄzÀ è ªÀĽUÉAiÀÄ ÀÄß G À- ÀgÀªÁ ÀVUÉ ÃrgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ AzÀ è, ÀgÀªÁ ÀVAiÀÄ ÀÄß vàpàët AzÀ Éà eájué gàäªàavé gàzàäý Àr À ÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ sàzàævá oéãªàtâ ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ, PÀgÁgÀÄ gàzàäý Àr¹zÀ ÁAPÀ AzÀ ªÀÄÄA À 02 ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ üué PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄzÀ ªÀw ÄAzÀ DºÁé À ÁUÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà méaqàgï À è sáuàªà» ÀzÀAvÉ ÀzÀj ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀ ÀÄß PÀ ÀÄà ÀnÖUÉ ÉÃj À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. V. PÀ ÀÄà ÀnÖUÉ ÉÃjzÀ ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ UÀªÀÄzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà méaqàgï / ÀAzsÁ ÀzÀ è sáuàªà» À Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ è. CAvÀºÀ qïzágàgàä / CfðzÁgÀgÀÄ MAzÀÄ ªÉÃ¼É méaqàgï / ÀAzsÁ ÀzÀ è sáuàªà»¹zà,è AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ è CªÀgÀ E.JA.r. ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ Ä ºÁQPÉƼÀî ÁUÀĪÀÅzÀÄ. EvÀgÉ µàgàvàäû AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ : 34. méaqàgï À è DAiÉÄÌAiÀiÁUÀzÀ qïzágàgàäuà¼à (H1 & H2 ºÉÆgÀvÀÄ Àr¹) E.JA.r. ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß méaqàgï CAwªÀÄUÉÆAqÀ ÀAvÀgÀ»A gàäv À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. H2 qïzágàgà E.JA.r. ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß H1 qïzágàgàä PÀgÁgÀÄ M ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀ ÀAvÀgÀ»A gàäv À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 35. méaqàgï À è Cw ºÉZÀÄÑ ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß qïªàiár ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÁV DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ qïzágàgàä UÀ và ÁAPÀzÉƼÀUÁV sàzàævá oéãªàtâ ºÁUÀÆ ªÀÄÄAUÀqÀ ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ ÌUÀ¼À ÀÄß ÁªÀw À Ä «sà gázà è, CAvÀºÀ qïzágàgà E.JA.r. ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß UÀªÀÄPÉÌ ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ Ä ºÁQPÉƼÀî ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

9 36. MAzÀÄ ªÉÃ¼É DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ qïzágàgàä sàzàævá oéãªàtâ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÀqÀ ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ ÌUÀ¼À ÀÄß ÁªÀw¹, UÀ và ÁAPÀzÉƼÀUÁV PÀgÁgÀÄ M ÀàAzÀªÀ ÀÄß ªÀiÁrPÉƼÀî Ä «sà gázà è, CAvÀºÀ qïzágàgà sàzàævá oéãªàtâ ºÁUÀÆ ªÀÄÄAUÀqÀ ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ ÌUÀ¼À ÀÄß UÀªÀÄPÉÌ ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ Ä ºÁQPÉƼÀî ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 37. H2 qïzágàgà ÀÄß ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÁV DAiÉÄÌ ªÀiÁrzÁUÀ, CªÀgÀÄ PÀgÁgÀÄ M ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉƼÀî Ä «sà gázà è, CªÀgÀ E.JA.r. ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß ÀºÀ ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ Ä ºÁQPÉƼÀî ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 38. ÀgÀªÁ ÀV ÀqÉzÀ ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÉà ªÀĽUÉAiÀÄ ÀÄß ÀqÉ ÀĪÀÅzÀÄ. ªÀĽUÉUÀ¼À ÀÄß G À ÀgÀªÁ ÀVUÉ ÃqÀ Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ è. 39. ªÀÄĵÀÌgÀ / Azï CªÀ üaiàä è ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ ÌzÀ è jaiàiá ÄwUÉ CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ è. 40. ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ vàªàää ªÀåªÀºÁgÀPÉÌ ÀA A ü¹zà f.j ï.n., DzÁAiÀÄ véjué, s૵àå ü, E.J ï.l, Éà ïì máåpïì QèAiÀÄgÉ ïì ÀæªÀiÁt ÀvÀæ, méæãqï ÉÊ É ïì, Éà gï ÉÊ É ïì, sàäqï ÉÊ É ïì EvÁå ÀæªÀiÁt ÀvÀæUÀ¼À ÀÄß ºÉÆA gà ÉÃPÀÄ. UÀªÀĪÀÅ & ÀPÁðgÀzÀ EvÀgÀ E ÁSÉAiÀĪÀgÀÄ zár ÉUÀ¼À ÀÄß ºÁdgÀÄ Àr À Ä PÉÆÃjzÀÝ è ÀA A ü¹zà zár ÉUÀ¼À ÀÄß PÀÆqÀ Éà À è À ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. 41. ÀܽÃAiÀÄ E ÁSÉ / Áæ üpágàuà¼àä «ü ÀĪÀ véjuéaiàä ÀÄß ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÉà ÀA A ü¹zà E ÁSÉ / Áæ üpágàuà½ué ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ Ä dªá ÁÝgÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. 42. UÀªÀÄzÀ ªÀåªÀºÁgÀPÉÌ ªÀåwjPÀÛ ÀjuÁªÀÄ GAlĪÀiÁqÀĪÀ ªÀåªÀºÁgÀªÀ ÀÄß, UÀªÀÄzÀ ªÀw ÄAzÀ µéã À àlö, ªÀÄÄAzÉ µéã ü À àqàäªà ªÀ ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ ÀÆ ÀÄ Á»gÀ ªÀ ÀÄÛUÀ¼À ªÀiÁgÁlªÀ ÀÄß ªÀĽUÉUÀ¼À è µéã ü À ÁVzÉ. F jãwaiàä ªÀ ÀÄÛUÀ¼À ªÀiÁgÁl PÀAqÀÄ AzÀ è, ÀgÀªÁ ÀVAiÀÄ ÀÄß gàzàäý Àr¹, PÁ ÀÆ ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 43. DAiÉÄÌUÉÆAqÀ ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ UÀªÀÄzÀ ªÁtÂdå ªÀĽUÉUÀ¼À è CVß gàpàëpà / ±ÁªÀÄPÀ G ÀPÀgÀtUÀ¼À ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV C¼ÀªÀr ÀĪÀÅzÀÄ. CVß CªÀWÀqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ÉÊ ÀVðPÀ zàägàavàuà½ué UÀªÀĪÀÅ dªá ÁÝjAiÀiÁVgÀĪÀÅ è. 44. ÁrÓAUï & qá«äðlj, G ÀºÁgÀ UÀȺÀ, ÉÃPÀj ªÀĽUÉUÀ¼ÀÄ, ZÁmïì ÉAlgï EªÀÅUÀ¼À ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ Àr¹, EvÀgÉ ªÀĽUÉUÀ¼À è J Áè ªÀiÁzÀjAiÀÄ ËÖªï / UÁå ï ¼ÀPÉAiÀÄ ÀÄß µéã ü À ÁVzÉ. 45. ªÀĽUÉUÀ¼À è læj ïö máæªà ï, ªÀÄzsÀå Á À, ªÀiÁA À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ PÁ ÀÆ ÀÄ Á»gÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ½gÀĪÀ ªÁå ÁgÀ, ªÀiÁzÀPÀ ªÀ ÀÄÛUÀ¼ÀÄ, ªÁAiÀÄÄ ªÀiÁ Àå GAlĪÀiÁqÀĪÀ ºÁUÀÆ ÀA ÉÜAiÀÄ»vÀPÉÌ zsàpéìaiàiáuàäªàavàºà ªÁå ÁgÀUÀ¼À ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ Àr¹zÉ. 46. qá«äðlj ªÀÄvÀÄÛ ÁrÓAUï ªÀåªÀºÁgÀ ÀqÉ À Ä DAiÉÄÌAiÀiÁUÀĪÀ ÀgÀªÁ UÉzÁgÀgÉà ªÀÄÆ sàævà ËPÀAiÀÄðUÀ¼À ÀÄß «Äð¹PÉƼÀî ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ PÀlÖqÀzÀ ªÀÄÆ ÀégÀÆ ÀzÀ è AiÀiÁªÀÅzÉà zà ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ è. 47. ï ÁÝtzÀ ègàäªà ªÁtÂdå ªÀĽUÉUÀ¼À è ¹UÀgÉÃlÄ/UÀÄmÁÌ ªÀÄvÀÄÛ E ßvÀgÉ vàa ÁPÀÄ ÀzÁxÀðUÀ¼À ªÀiÁgÁlªÀ ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV µéã ¹zÉ. 48. G ÀºÁgÀ UÀȺÀzÀ è ºÉÆmÁÖUÀ, ËzÉAiÀÄ M ÉAiÀÄ ÀÄß Gj ÀĪÀAwgÀĪÀÅ èè, UÁå ï ªÀÄvÀÄÛ «zàäåvï ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¼À ÀĪÀÅzÀÄ. 49. G ÀºÁgÀ UÀȺÀ/ªÁtÂdå ªÀĽUÉUÀ¼À è ÉëĹPÉÆArgÀĪÀ PÁ«ÄðPÀjUÉ PÁ«ÄðPÀ E ÁSÉAiÀÄÄ UÀ Àr¹gÀĪÀ EJ ïl/ ü.j sï ºÁUÀÆ E ßvÀgÉ Ë sàªàåªà ÀÄß MzÀV ÀĪÀÅzÀÄ, ÀA A ü À zàý è, ÀéAiÀÄA WÉÆõÀuÁ ÀvÀæªÀ ÀÄß À è ÀĪÀÅzÀÄ. và àzàý è sàzàævá oéãªàtâ ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß ªÀÄÄlÄÖUÉÆ Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ PÀgÁgÀÄ M ÀàAzÀ gàzàäý Àr À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 50. ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ Á PÁ«ÄðPÀgÀ ÀÄß ÉëĹPÉƼÀÄîªÀAw è. 51. G ÀºÁgÀ UÀȺÀªÀ ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ Àr¹, G½zÀ ªÁtÂdå ªÀĽUÉUÀ¼À è UÁå ï ÁßUÀ, ºÉÆmÁÖUÀ CxÀªÁ «zàäåvï ½¹ M ÉAiÀÄ ÀÄß Gj ÀĪÀAw è. 52. PÀ ÁðlPÀ gádå ÀPÁðgÀªÀÅ eáj ªÀiÁrgÀĪÀ 1957 gà UÁæºÀPÀgÀ C ü AiÀĪÀÄ-6/23(1)gÀ C ÀéAiÀÄ UÁæºÀPÀjUÉ ªÀĽUÉAiÀÄ è ªÁå ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ ÁªÀiÁVæUÀ¼À ÉÆlÖtzÀ ªÉÄÃ É ªÀÄÄ æ¹gàäªà UÀjµÀÖ a ègé É ÉVAvÀ ºÉaÑUÉ É É ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÁUÀ CxÀªÁ É ÉAiÀÄ ÀÄß C½ ÀĪÀÅzÀÄ/wzÀÄݪÀÅzÀÄ/EvÁå UÀ¼À ÀÄß ªÀiÁrzÀ UÉÎ zàægàäuà¼àä AzÀ è / UÀªÀÄzÀ ºÉ ÀjUÉ zsàpéì gàäªàavàºà À ߪÉñÀUÀ¼À è ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀ ÀgÀªÁ ÀVAiÀÄ ÀÄß gàzàäý Àr À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 53. méaqàgï/ ÀAzsÁ À ÀæPÀluÉAiÀÄ è DAiÉÄÌAiÀiÁzÀªÀgÀÄ vàªàää ÀéAvÀ Rað À è PÀ ÁðlPÀ ÁÖA ï DPïÖ ÀAvÉ ÁÖA ï ±ÀÄ ÌªÀ ÀÄß sàj¹ PÀgÁgÀÄ M ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉƼÀî ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. 54. PÀgÁgÀÄ M ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ÀªÀÄAiÀÄzÀ è Éà ïì máåpïì QèAiÀÄgÉ ïì Ànð üpéãmï ÃqÀĪÀÅzÀÄ. 55. méaqàgï À è sáuàªà» ÀĪÀ CfðzÁgÀgÀÄ/ qïzágàgàä UÀªÀÄPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà µàgàvàäûuà¼à ÀÄß ºÁPÀĪÀAw è, UÀªÀĪÀÅ PÁ PÁ PÉÌ «ü ÀĪÀ J Áè µàgàvàäûuà¼à ÀÄß M àpéæ¼àîvàpàìzávgàävàûzé. 56. ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ / qàøzágàgàä PÀqÁØAiÀĪÁV Á ïpáqïð ºÉÆA gà ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. 57. AiÀiÁªÀÅzÉà ÀªÀÄAiÀÄzÀ è ºÉaÑ À µàgàvàäû ªÀÄvÀÄÛ AzsÀ ÉUÀ¼À ÀÄß PÀgÁj À è ÉÃj À Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ Àðr À Ä UÀªÀĪÀÅ C üpágà ºÉÆA gàävàûzé. 58. ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀªÀÄzÀ ªÀÄzsÉå AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁådå / vàpàgágàä GAmÁzÀ è, UÀªÀÄzÀ ªÀåªÀ ÁÜ ÀPÀ zéãð±àpàgàä ªÀÄzsÀå¹ÜPÉzÁgÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. ÀzÀjAiÀĪÀgÀ wãªàiáð ÀªÉà CAwªÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. 59. PÀgÁj AzÀ GzÀã«À ºÀÄzÁzÀAvÀºÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁådå CxÀªÁ «ªÁzÀ PÉëêÀÄÄUÀ¼À ÀÄß ÀjºÀj¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀPÁÌV G sàaiàä ÀPÀëzÀªÀgÀÄ CAvÀºÀ «ªÁzÀªÀ ÀÄß PÀ ÁðlPÀ Arbitration PÉÃAzÀæ (zéã²aiàä, CAvÀgïzÉòAiÀÄ) AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, 2012gÀrAiÀÄ è ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ M âgàä CxÀªÁ ºÀ ªÀÅ ÀAZÁAiÀÄvïzÁgÀgÀ ªÀÄÆ PÀ ÀjºÀj À Ä M àpéæ¼àî ÁVzÉ. 60. AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀt ÃqÀzÉà méaqàgà ÀÄß ÀÄgÀ ÀÌj ÀĪÀ / wgà ÀÌj ÀĪÀ C üpágàªà ÀÄß UÀªÀĪÀÅ ºÉÆA gàävàûzé. 61. UÀªÀÄ AzÀ PÀgÉAiÀÄ ÁUÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà méaqàgï / ÀAzsÁ ÀªÀ ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ÀªÀÄAiÀÄzÀ è AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtªÀ ÀÄß ÃqÀzÉà gàzàäý Àr ÀĪÀ C üpágàªà ÀÄß UÀªÀĪÀÅ PÁ ÄÝj¹PÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. 62. E-mÉAqÀgï ÀæPÀluÉAiÀÄ ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀt ÃqÀzÉ ªÀÄÄAzÀÆqÀĪÀ & wgà ÀÌj ÀĪÀ ºÁUÀÆ gàzàäý ªÀiÁqÀĪÀ ºÀPÀÌ ÀÄß UÀªÀĪÀÅ PÁAiÀÄÝj¹PÉÆArzÉ. 63. E.J ï.l PÁAiÉÄÝAiÀÄ ªÁå ÛAiÀÄ è gàäªà ªÁtÂdå ªÀĽUÉUÀ¼À / ÀܼÀUÀ¼À ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄUÀ¼ÀÄ E.J ï.l PÉÆÃqï ÀÄß ºÉÆA gà ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀÄUÀ¼À ªÁå ÛAiÀÄ è gàäªà ËPÀgÀgÀ ÀÄß E.J ï.l ªÁå ÛAiÀÄ è vàgà ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E.J ï.l PÁqïð ÀÄß PÉÆr À ÉÃPÀÄ. 64. E.J ï.l PÁAiÉÄÝAiÀÄ ªÁå ÛAiÀÄ è gàäªà ªÁtÂdå ªÀĽUÉUÀ¼À / ÀܼÀUÀ¼À ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÀ và ªÀAwPÉAiÀÄ ÀÄß D ï ÉÊ ï À è À è À ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E.J ï.l Ë sàåuà¼à ÀÄß ËPÀgÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ CªÀ A vàjué ¹UÀĪÀAvÉ ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ ÉÃPÀÄ. 65. ªÁtÂdå ªÀĽUÉUÀ½UÉ ÀA A ü¹zà ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À ÀÄß ÁægÀA ü À Ä PÁ ÀÆ ÀÄ jãwaiàä è DUÀvÀå«gÀĪÀ ÀgÀªÁ UÉAiÀÄ ÀÄß ÀA A ü¹zà Áæ üpágàuà½azà ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ ÀqÉzÀÄPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ.

10 66. PÀnÖzÀ/vÉgÉzÀ ÀܼÀzÀ ªÀĽUÉUÀ½UÉ DAiÉÄÌAiÀiÁVgÀĪÀ ÀgÀªÁ UÉzÁgÀgÀÄ ÀgÀªÁ UÉ CªÀ üaiàää ªÀÄÄPÁÛAiÀÄzÀ ÀAvÀgÀ CxÀªÁ PÀgÁgÀÄ gàzàýwaiàä ÀAvÀgÀ váªàå váváì PÀªÁV «Äð¹PÉÆArgÀĪÀ ªÀĽUÉ(±Éqï)/Structure/ºÉÆÃrðAUïì EvÀgÉ ªÀiÁ ÁðqÀÄUÀ¼À ÀÄß végàªàåuéæ½¹ SÁ ÀܼÀªÀ ÀÄß UÀªÀÄzÀ ªÀ±ÀPÉÌ M à ÀĪÀÅzÀÄ, ÀA ÀÆtðªÁV végézà ÀܼÀzÀ è «Äð¹PÉÆArgÀĪÀ ±Éqï (ªÀĽUÉ)/Structure végàªàåuéæ½ À zàý è sàzàævá oéãªàtâ ªÀÄÄlÄÖUÉÆ Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ±Éqï (ªÀĽUÉ)/Structure ÀÄß UÀªÀÄzÀ ªÀ±ÀPÉÌ ÀqÉzÀÄPÉƼÀî ÁUÀĪÀÅzÀÄ. «±ÉõÀ ÀÆZÀ É : - 1. ªÀĽUÉUÉ UÀ Àr¹zÀ E.JA.r ªÉÆvÀÛzÀ è gàæ UÀ¼À ÀÄß ªÀiÁvÀæ E- ÉÆæPÀÆågïªÉÄAmï ªÀÄÆ PÀ ÁªÀw ÀĪÀÅzÀÄ G½zÀ E.JA.r ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß r.r.ªàäæ PÀ ÀqÉzÀÄ ÀzÀj r.r AiÀÄ»A sáuàzà è vàªàää ºÉ ÀgÀÄ, qï ªÀiÁqÀĪÀ ªÀĽUÉAiÀÄ ºÉ ÀgÀÄ & ªÀĽUÉAiÀÄ ÀASÉåAiÀÄ ÀÄß ÀªÀÄÆ ¹, méaqàgï végéaiàääªà PÉÆ ÉAiÀÄ ÁAPÀzÉƼÀUÁV gà ɼÀUÉÎ UÀAmÉAiÀÄ M¼ÀUÉ) «sávãaiàä PÀbÉÃj ÀAZÁgÀ ±ÁSÉAiÀÄ ègàäªà ÁPïì À è ºÁPÀĪÀÅzÀÄ. ÀzÀj r.raiàä dgápïì ÀæwAiÀÄ ÀÄß EvÀgÉ zár ÁwUÀ¼ÉÆA UÉ C ï ÉÆÃqï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. 2. E- ÉÆæPÀÆågïªÉÄAmï sáuàªà» ÀĪÀ qïzágàgàä C sï ÉÆÃqï ªÀiÁrgÀĪÀ J Áè zár ÁwUÀ¼À dgápïì ÀæwUÀ¼À ÀÄß E.JA.r ªÀÄvÀÄÛ Cfð ±ÀÄ ÌzÀ r.r eéævéaiàä è méaqàgï végéaiàääªà PÉÆ ÉAiÀÄ ÁAPÀzÉƼÀUÁV ( gà ɼÀUÉÎ UÀAmÉAiÀÄ M¼ÀUÉ) «sávãaiàä PÀbÉÃj ÀAZÁgÀ ±ÁSÉAiÀÄ ègàäªà ÁPïì À è ºÁPÀĪÀÅzÀÄ. 3. ªÀĽUÉUÉ UÀ Àr¹zÀ Cfð ±ÀÄ ÌzÀ ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß r.r.ªàäæ PÀ ÀqÉzÀÄ ÀzÀj r.r AiÀÄ»A sáuàzà è vàªàää ºÉ ÀgÀÄ, qï ªÀiÁqÀĪÀ ªÀĽUÉAiÀÄ ºÉ ÀgÀÄ & ªÀĽUÉAiÀÄ ÀASÉåAiÀÄ ÀÄß ÀªÀÄÆ ¹ méaqàgï végéaiàääªà PÉÆ ÉAiÀÄ ÁAPÀzÉƼÀUÁV «sávãaiàä PÀbÉÃj ÀAZÁgÀ ±ÁSÉAiÀÄ ègàäªà ÁPïì À è ºÁPÀĪÀÅzÀÄ. ÀzÀj r.raiàä dgápïì ÀæwAiÀÄ ÀÄß EvÀgÉ zár ÁwUÀ¼ÉÆA UÉ C ï ÉÆÃqï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. 4. ÉÆÃlð ï À è C À ÉÆÃqï ªÀiÁrzÀ ªÀĽUÉUÉ ÀA A ü¹zà «ªÀgÀUÀ¼À ÀÄß ÀA ÀÆtðªÁV N CxÉÊð¹PÉÆArgÀĪÀ UÉÎ ºÁUÀÆ J Áè µàgàvàäû ªÀÄvÀÄÛ AzsÀ ÉUÀ¼À ÀÄß M àgàäªà UÉÎ µàgàvàäû ªÀÄvÀÄÛ sàazsà ÉUÀ¼À ÀæwAiÀÄ è, méaqàgïzágàgàä/cfðzágàgàä/ qïzágàgàä À» ªÀiÁr, E- ÉÆÃlð ï À è C ï ÉÆÃqï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. 5. Á ï PÁqïð À è ÀĪÀÅzÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ «¼Á À zàèrüãpàgàt ÀvÀæPÉÌ ªÉÇÃlgï Lr, DzsÁgÀ PÁqïð, ÁåAPï Á ï ÄPï, Á À ÉÆÃlð & EvÀgÉ zár ÁwUÀ¼À ÀÄß E- ÉÆÃlð ï À è C ï ÉÆÃqï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. 6. J Áè qïzágàgàä PÀ ÀÄà ÀnÖUÉ ÉÃj è gàäªà UÉÎ ÁªÀÅ C ï ÉÆÃqï ªÀiÁrgÀĪÀ ÀéAiÀÄA zàèrüãpàgàt ÀvÀæzÀ ÀªÀÄÆ ÉAiÀÄ è sàwð ªÀiÁr ÀÆtð ºÉ ÀgÀÄ, «¼Á ÀzÉÆA UÉ À» ªÀiÁr E- ÉÆÃlð ï À è C ï ÉÆÃqï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. 7. Àj²µÀÖ eáw, Àj²µÀÖ ÀAUÀqÀ ªÀÄvÀÄÛ CAUÀ«PÀ /«PÀ ZÉÃvÀ À «Äà À Áw ÀqÉAiÀÄĪÀ qïzágàgàä ÁªÀÅ C ï ÉÆÃqï ªÀiÁrgÀĪÀ ÀéAiÀÄA zàèrüãpàgàt ÀvÀæzÀ ÀªÀÄÆ ÉAiÀÄ è sàwð ªÀiÁr ÀÆtð ºÉ ÀgÀÄ, «¼Á ÀzÉÆA UÉ À» ªÀiÁr E- ÉÆÃlð ï À è C ï ÉÆÃqï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. 8. qïzágàgàä qï À è À è¹gàäªà zár ÁwUÀ¼À UÉÎ C¼ÀªÀr¹gÀĪÀ ZÉPï ïö À è zár ÁwUÀ¼À ÀÄß À è¹zà UÉÎ PÁ AUÀ¼À ÀÄß sàwð ªÀiÁr zàèrãpàj¹ À»AiÉÆA UÉ C ï ÉÆÃqÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. - À»- «sávãaiàä AiÀÄAvÀæuÁ üpáj PÀgÁgÀ Á UÀªÀÄ : apàìªàäuà¼àægàä «sáuà

11 ÄAzÀ, ²æà UÉ, «sávãaiàä AiÀÄAvÀæuÁ üpáj, PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ, apàìªàäuà¼àægàä «sáuà, apàìªàäuà¼àægàä. ªÀiÁ ÀågÉ, «µàaiàä:pà ÀÄà ÀnÖUÉ ÉÃj è gàäªà UÉÎ ÀéAiÀÄA zàèrüãpàgàt ÀvÀæ. ******* ªÉÄà ÌAqÀ «µàaiàäpéì ÀA A ü¹zàavé, Á ÀÄ E-mÉAqÀgï ÀæPÀluÉ ÀASÉå : / : gàavé ï ÁÝtzÀ ªÀĽUÉAiÀÄ UÉÎ E- ÉÆæPÀÆågïªÉÄAmï ªÀÄÆ PÀ Cfð À è¹zàäý, Á ÀÄ PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ / ÉA.ªÀÄ. Á. ÀA ÉÜ / ªÁ.PÀ.gÀ. Á. ÀA ÉÜ / F.PÀ.gÀ. Á. ÀA ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ÀPÁðj E ÁSÉUÀ¼À è AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁtÂdå ªÀĽUÉUÀ¼À / eá»ãgávàä «µàaiàäpéì ÀA A ü¹zàavé PÀ ÀÄà ÀnÖUÉ ÉÃj èªéazàä F ªÀÄÆ PÀ ÀéAiÀÄA zàèrüãpàj ÀÄvÉÛà É. Á ÀÄ MzÀV¹gÀĪÀ ªÀiÁ»wAiÀÄÄ ÀvÀåªÉAzÀÄ zàèrüãpàj ÀÄvÀÛ, F UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w và ÀÄà JAzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ è PÀAqÀÄ AzÀ è Á ÀÄ À è¹gàäªà E.JA.r / sàzàævá oéãªàtâaiàä ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ À Àß DAiÉÄÌ / PÀgÁgÀ ÀÄß gàzàäýuéæ½ ÀĪÀ AiÀĪÀÄzÀ UÉÎ w½zàä Cfð À è¹zàäý, F UÉÎ Á ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà và ÀÄà ªÀiÁ»w ÃrgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ AzÀ è / C ÀvÀåªÉAzÀÄ zàèqà ÀlÖ è UÀªÀĪÀÅ véuézàäpéæ¼àäîªà zsáðgà / PÀæªÀÄUÀ½UÉ zàþ ÁVgÀÄvÉÛà ÉAzÀÄ F ªÀÄÆ PÀ zàèrüãpàj ÀÄvÉÛà É.. ªÀAzÀ ÉUÀ¼ÉÆA UÉ, vàªàää «±Áé¹, : ( )

12 ÄAzÀ, ²æà UÉ, «sávãaiàä AiÀÄAvÀæuÁ üpáj, PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ, apàìªàäuà¼àægàä «sáuà, apàìªàäuà¼àægàä ªÀiÁ ÀågÉ, «µàaiàä: Àj²µÀÖ eáw/ Àj²µÀ ÀAUÀqÀzÀ «Äà À Áw DzsÁgÀzÀ è ÉÃgÉ ªÀĽUÉAiÀÄ ÀÄß ÀqÉAiÀÄ gàäªà UÉÎ ÀéAiÀÄA zàèrüãpàgàt ÀvÀæ. ******* ªÉÄà ÌAqÀ «µàaiàäpéì ÀA A ü¹zàavé, Á ÀÄ E-mÉAqÀgï ÀæPÀluÉ ÀASÉå : / : gàavé ï ÁÝtzÀ ªÀĽUÉAiÀÄ UÉÎ E- ÉÆæPÀÆågïªÉÄAmï ªÀÄÆ PÀ Cfð À è¹zàäý, Á ÀÄ PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ / ÉA.ªÀÄ. Á. ÀA ÉÜ / ªÁ.PÀ.gÀ. Á. ÀA ÉÜ / F.PÀ.gÀ. Á. ÀA ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ÀPÁðj E ÁSÉUÀ¼À è AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁtÂdå ªÀĽUÉUÀ¼À / eá»ãgávàä ÀgÀªÁ ÀVAiÀÄ ÀÄß Àj²µÀÖ eáw/ Àj²µÀ ÀAUÀqÀzÀ «Äà À Áw DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É ÀqÉ gàäªàå èªéazàä F ªÀÄÆ PÀ ÀéAiÀÄA zàèrüãpàj ÀÄvÉÛà É. Á ÀÄ MzÀV¹gÀĪÀ ªÀiÁ»wAiÀÄÄ ÀvÀåªÉAzÀÄ zàèrüãpàj ÀÄvÀÛ, F UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w và ÀÄà JAzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ è PÀAqÀÄ AzÀ è Á ÀÄ À è¹gàäªà E.JA.r / sàzàævá oéãªàtâaiàä ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ À Àß DAiÉÄÌ / PÀgÁgÀ ÀÄß gàzàäýuéæ½ ÀĪÀ AiÀĪÀÄzÀ UÉÎ w½zàä Cfð À è¹zàäý, F UÉÎ Á ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà và ÀÄà ªÀiÁ»w ÃrgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ AzÀ è / C ÀvÀåªÉAzÀÄ zàèqà ÀlÖ è UÀªÀĪÀÅ véuézàäpéæ¼àäîªà zsáðgà / PÀæªÀÄUÀ½UÉ zàþ ÁVgÀÄvÉÛà ÉAzÀÄ F ªÀÄÆ PÀ zàèrüãpàj ÀÄvÉÛà É.. ªÀAzÀ ÉUÀ¼ÉÆA UÉ, vàªàää «±Áé¹, ( ) :

13 ÄAzÀ, ²æà UÉ, «sávãaiàä AiÀÄAvÀæuÁ üpáj, PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ, apàìªàäuà¼àægàä «sáuà, apàìªàäuà¼àægàä. ªÀiÁ ÀågÉ, «µàaiàä:cauà«pà /«PÀ ZÉÃvÀ À «Äà À Áw DzsÁgÀzÀ è ÉÃgÉ ªÀĽUÉAiÀÄ ÀÄß ÀqÉAiÀÄ gàäªà UÉÎ ÀéAiÀÄA zàèrüãpàgàt ÀvÀæ. ******* ªÉÄà ÌAqÀ «µàaiàäpéì ÀA A ü¹zàavé, Á ÀÄ E-mÉAqÀgï ÀæPÀluÉ ÀASÉå : / : gàavé ï ÁÝtzÀ ªÀĽUÉAiÀÄ UÉÎ E- ÉÆæPÀÆågïªÉÄAmï ªÀÄÆ PÀ Cfð À è¹zàäý, Á ÀÄ PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ / ÉA.ªÀÄ. Á. ÀA ÉÜ / ªÁ.PÀ.gÀ. Á. ÀA ÉÜ / F.PÀ.gÀ. Á. ÀA ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ÀPÁðj E ÁSÉUÀ¼À è AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁtÂdå ªÀĽUÉUÀ¼À / eá»ãgávàä ÀgÀªÁ ÀVAiÀÄ ÀÄß CAUÀ«PÀ /«PÀ ZÉÃvÀ À «Äà À Áw DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É ÀqÉ gàäªàå èªéazàä F ªÀÄÆ PÀ ÀéAiÀÄA zàèrüãpàj ÀÄvÉÛà É. Á ÀÄ MzÀV¹gÀĪÀ ªÀiÁ»wAiÀÄÄ ÀvÀåªÉAzÀÄ zàèrüãpàj ÀÄvÀÛ, F UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w và ÀÄà JAzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ è PÀAqÀÄ AzÀ è Á ÀÄ À è¹gàäªà E.JA.r / sàzàævá oéãªàtâaiàä ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ À Àß DAiÉÄÌ / PÀgÁgÀ ÀÄß gàzàäýuéæ½ ÀĪÀ AiÀĪÀÄzÀ UÉÎ w½zàä Cfð À è¹zàäý, F UÉÎ Á ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà và ÀÄà ªÀiÁ»w ÃrgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ AzÀ è / C ÀvÀåªÉAzÀÄ zàèqà ÀlÖ è UÀªÀĪÀÅ véuézàäpéæ¼àäîªà zsáðgà / PÀæªÀÄUÀ½UÉ zàþ ÁVgÀÄvÉÛà ÉAzÀÄ F ªÀÄÆ PÀ zàèrüãpàj ÀÄvÉÛà É.. ªÀAzÀ ÉUÀ¼ÉÆA UÉ, vàªàää «±Áé¹, : ( )

14 ÄAzÀ, ²æà UÉ, «sávãaiàä AiÀÄAvÀæuÁ üpáj, PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ, apàìªàäuà¼àægàä «sáuà, apàìªàäuà¼àægàä ªÀiÁ ÀågÉ, ï ÁÝt ZÉPï ïö Cfð À è¹zà ªÀĽUÉ ºÉ ÀgÀÄ & ÀASÉå qïzágàgà ºÉ ÀgÀÄ F PɼÀPÀAqÀ zár ÁwUÀ¼À ÀÄß À è¹gàäªà UÉÎ UÀÄgÀÄvÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ( À è¹gàävéûã É/ À è¹gàäªàå è JA UÉÎ ÀàµÀÖªÁV ÀªÀÄÆ ÀĪÀÅzÀÄ) E.JA.r. r.r ( ÀA gï ÉÆA UÉ) Cfð ±ÀÄ ÌzÀ r.r ( ÀA gï ÉÆA UÉ) Á ï PÁqïð f.j ï.n. ÀASÉå ÀªÀÄÆ ÀĪÀÅzÀÄ «¼Á À zàèrãpàgàt ÀvÀæ PÀ ÀÄà ÀnÖUÉ ÉÃj èzà UÉÎ ÀéAiÀÄA zàèrãpàgàt ÀvÀæ J Áè ÀÄlUÀ½UÉ À» ªÀiÁrzÀ µàgàvàäû ªÀÄvÀÄÛ AzsÀ ÉUÀ¼À Àæw Àj²µÀÖ eáw ÀæªÀiÁt ÀvÀæ Àj²µÀÖ ÀAUÀqÀ ÀæªÀiÁt ÀvÀæ «Äà À Áw CrAiÀÄ è Cfð À è¹zàý è ªÀiÁvÀæ C Àé Ä ÀÄvÀÛzÉ. CAUÀ«PÀ gà ÀæªÀiÁt ÀvÀæ «Äà À Áw DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É ÉÃgÉ ªÀĽUÉ ÀqÉAiÀÄ gàäªà UÉÎ ÀéAiÀÄA zàèrãpàgàt ÀvÀæ ( À.eÁ/ À. À/CAUÀ«PÀ gàä) vàªàää «±Áé¹, ( ) : CfðzÁgÀgÀ À»

15 PÀ ÁðlPÀ gádå gà ÉÛ ÁjUÉ UÀªÀÄ::aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ «sáuà::apàìªàäuà¼àægàä ÀA/PÀgÁ Á/aªÀÄ«/ ÀAZÁgÀ/ªÁtÂdå/3526/ ÁAPÀ: ÀAzsÁ À ÀæPÀluÉ ÀASÉå : 03/2019 PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ, apàìªàäuà¼àægàä «sáuàzà ªÁå ÛAiÀÄ F PɼÀPÀAqÀ ï ÁÝtUÀ¼À è SÁ ÄgÀĪÀ ªÁtÂdå ªÀĽUÉUÀ¼À ±Á±ÀévÀ ºÁUÀÆ végézà ÀܼÀUÀ½UÉ ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀ ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ Ä D ÀPÀÛgÀ ÀÄß ÁAPÀ: gÀAzÀÄ ÀªÀÄAiÀÄ UÀAmÉUÉ ªÀiÁvÀÄPÀvÉAiÀÄ ªÀÄÆ PÀ ÃqÀ Ä F PɼÀUÉ À» ªÀiÁrgÀĪÀªÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ è sáuàªà» À Ä DºÁé À ÁVzÉ. ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ ÌzÀ ªÉÄÃ É ±ÉÃRqÀ 10% gàµàäö Àæw ªÀµÀð ºÉaÑ À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. CªÀ ü ªÀÄÄVzÀ ½PÀ ºÉÆ ÀzÁV E-mÉAqÀgï PÀgÉAiÀÄ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ÀAzsÁ À ªÀiÁvÀÄPÀvÉAiÀÄ è DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ D ÀPÀÛgÀÄ PÀ ÁðlPÀ ÁÖA ï PÁAiÉÄÝAiÀÄ ÀéAiÀÄ ÁÖA ï ±ÀÄ ÌªÀ ÀÄß sàj¹ ÀA ÉÜAiÉÆA UÉ PÀgÁgÀÄ M ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. PÀæ. ÀA ÁÝtzÀ ºÉ ÀgÀÄ ªÁtÂdå ªÀĽUÉ/ végézà eáuàzà «ªÀgÀ ºÁUÀÆ végéªàåuéæ¼àäîªà ÁAPÀ ÀgÀªÁ UÉ CªÀ ü UÀ Àr¹zÀ ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ UÉ ±ÀÄ Ì (gàæ.uà¼à è) E.JA.r (gàæ.uà¼à è) «¹ÛÃtð ZÀ.Cr UÀ¼À è Cfð ±ÀÄ Ì GST M¼À UÉÆAqÀAvÉ SÁ AiÀiÁU ÀĪÀ ÁAPÀ 1 PÀ¼À Á ÀÄgÀ d ÀgÀ ï ÁÖ ï-2 5ªÀµÀð 2,155/- 6,465/ /- SÁ ÄzÉ 2 PÀ¼À Á ÀÄgÀ d ÀgÀ ï ÁÖ ï-3 5ªÀµÀð 2,155/- 6,465/ /- SÁ ÄzÉ 3 CgÀ¹ÃPÉgÉ d ÀgÀ ï ÁÖ ï-4(végézà eáuà) 3ªÀµÀð 13,486/- 40,458/ /- SÁ ÄzÉ 4 ÀPÀ ÉñÀ ÀÄgÀ ÀPÁðj/CgÉà ÀPÁðj PÀbÉÃj 5ªÀµÀð 6,300/- 18,900/ /- ÀASÉå-6 (ªÉÆzÀ ªÀĺÀr) SÁ ÄzÉ 5 ÀPÀ ÉñÀ ÀÄgÀ ÀPÁðj/CgÉà ÀPÁðj PÀbÉÃj 5ªÀµÀð 17,050/- 51,150/ /- ÀASÉå-7 (ªÉÆzÀ ªÀĺÀr) SÁ ÄzÉ 6 PÀqÀÆgÀÄ d ÀgÀ ï ÁÖ ï-03 5ªÀµÀð 16,669/- 50,007/ /- (géê Éé ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ) SÁ ÄzÉ 7 PÀqÀÆgÀÄ d ÀgÀ ï ÁÖ ï-04 5ªÀµÀð 14,960/- 44,880/ /- (géê Éé ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ) SÁ ÄzÉ 8 PÉÆnÖUɺÁgÀ d ÀgÀ ï ÁÖ ï-3 5ªÀµÀð 10,000/- 30,000/ /- SÁ ÄzÉ 9 PÉÆnÖUɺÁgÀ d ÀgÀ ï ÁÖ ï-4 5ªÀµÀð 10,000/- 30,000/ /- SÁ ÄzÉ 10 Éà ÆgÀÄ d ÀgÀ ï ÁÖ ï-2 5ªÀµÀð 14,799/- 44,397/ /- SÁ ÄzÉ 11 Éà ÆgÀÄ d ÀgÀ ï ÁÖ ï ÀASÉå-3 5ªÀµÀð 20,366/- 61,098/ /- SÁ ÄzÉ ÀzÀj ªÀĽUÉAiÀÄ ÀÄß ÀqÉ À Ä D ÀPÀÛgÀÄ, UÀ Àr¹zÀ Cfð ±ÀÄ ÌzÀ ªÉÆvÀÛPÉÌ r.r AiÀÄ ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ E.JA.r ªÉÆvÀÛPÉÌ r.r AiÀÄ ÀÄß ÀævÉåÃPÀªÁV Divisional Controller K.S.R.T.C Chikmagaluru EªÀgÀ ºÉ ÀjUÉ gá ÖçÃPÀÈvÀ ÁåAQ AzÀ ÀqÉzÀÄ, ÀzÀj r.r AiÉÆA UÉ vàªàää UÀÄgÀÄw À aãn (ªÉÇÃlgï L.r/DzsÁgï PÁqïð/ ÀrvÀgÀ aãn/ Á ï PÁqïð ºÁUÀÆ E ßvÀgÀ) ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ À«ÀvÀæzÉÆA UÉ «sávãaiàä AiÀÄAvÀæuÁ üpáj, PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ, apàìªàäuà¼àægàä EªÀgÀ è ÁAPÀ: gàazàä ÀªÀÄAiÀÄ UÀAmÉUÉ ÀqÉAiÀÄ gàäªà ÀAzsÁ ÀzÀ è sáuàªà»¹ ÀA ÉÜAiÀÄ AiÀĪÀÄUÀ¼À ÀÄß Á ¹ ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÁV DAiÉÄÌAiÀiÁUÀ ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. ÀA ÉÜAiÀÄ AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼À UÉÎ ªÀiÁ»wAiÀÄ ÀÄß F PɼÀUÉ À» ªÀiÁrgÀĪÀ C üpájaiàä PÀbÉÃj ÄAzÀ ÀqÉzÀÄ ÀAzsÁ ÀzÀ è sáuàªà» À ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. ÀzÀj ªÀĽUÉUÀ½UÉ D ÀPÀÛgÀÄ ªÀiÁvÀÄPÀvÉUÉ PÀgÉ gàäªà ÀæPÀluÉAiÀÄ ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀt ÃqÀzÉà ÀÄgÀ ÀÌj ÀĪÀ CxÀªÁ wgà ÀÌj ÀĪÀ ºÀPÀÌ ÀÄß ÀA ÉÜAiÀÄÄ PÁ ÄÝj¹PÉÆArzÉ. ºÉaÑ À «ªÀgÀUÀ½UÁV «sávãaiàä PÀbÉÃj, PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ, apàìªàäuà¼àægàä «sáuà E è PÀbÉÃj CªÀ üaiàä è ÀA ÀQð À Ä PÉÆÃgÀ ÁVzÉ. -: ÀA ÀQð ÀĪÀ zàægàªátâ ÀASÉå :- «sávãaiàä ÀAZÁgÀ C üpáj ÀºÁAiÀÄPÀ ÀAZÁgÀ ªÀåªÀ ÁÜ ÀPÀgÀÄ ÀæwAiÀÄ ÀÄß ªÀAzÀ ÉUÀ¼ÉÆA UÉ :- «sávãaiàä AiÀÄAvÀæuÁ üpáj PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ::aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ «sáuà. 6. ªÀåªÀ ÁÜ ÀPÀ zéðã±àpàgàä, ªÁ.PÀ.gÀ. Á. ÀA ÉÜ, F.PÀ.gÀ. Á. ÀA ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ É.ªÀÄ. Á. ÀA ÉÜ PÉÃAzÀæ PÀbÉÃj, ºÀÄ â½î, PÀ ÄgÀV ªÀÄvÀÄÛ ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gàªàgà ªÀiÁ»wUÁV PÀ¼ÀÄ» À ÁVzÉ. 7. ªÀÄÄRå ÀAZÁgÀ ªÀåªÀ ÁÜ ÀPÀgÀÄ (ªÁtÂdå), PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ, PÉÃAzÀæ PÀbÉÃj, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gàªàgà ªÀiÁ»wUÁV PÀ¼ÀÄ» À ÁVzÉ. 8. J Áè»jAiÀÄ/«sÁVÃAiÀÄ AiÀÄAvÀæuÁ üpájuà¼àä, PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ, ªÁ.PÀ.gÀ. Á. ÀA ÉÜ, F.PÀ.gÀ. Á. ÀA ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ É.ªÀÄ. Á. ÀA ÉÜ gàªàgà ªÀiÁ»wUÁV ºÉaÑ À ÀæwUÀ¼À ÀÄß ÁªÀðd PÀgÀ CªÀUÀºÁ ÉUÁV ªÀÄÄRå ï ÁÝtzÀ ÀÆZÀ Á sà PÀzÀ è CAn À Ä PÉÆÃjzÉ. 9. «sávãaiàä ÀAZÁgÀ C üpáj, ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð ªÁðºÀPÀ C üpáj, ÀºÁAiÀÄPÀ PÁ ÀÆ ÀÄ C üpáj, sàzàævá ªÀÄvÀÄÛ eáuàèvá üpáj ªÀÄvÀÄÛ ÀºÁAiÀÄPÀ ÉPÁÌ üpáj, PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ apàìªàäuà¼àægàä «sáuà gàªàgà ªÀiÁ»wUÁV ÁAPÀ : gàazàä UÀAmÉUÉ ÀAzsÁ À À séué ºÁdgÁUÀĪÀÅzÀÄ. 10. ÀºÁAiÀÄPÀ DqÀ½vÁ üpáj, PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ, apàìªàäuà¼àægàä «sáuà gàªàjué PÀ¼ÀÄ» ÀÄvÀÛ ÀzÀj ÀæPÀluÉAiÀÄ ÀÄß «sávãaiàä PÀbÉÃj ÀÆZÀ Á sà PÀzÀ è ÀæPÀn À Ä F ªÀÄÆ PÀ w½¹zé. 11. WÀlPÀ ªÀåªÀ ÁÜ ÀPÀgÀÄ, PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ, apàìªàäuà¼àægàä / ªÀÄÆrUÉgÉ / PÀqÀÆgÀÄ / CgÀ¹ÃPÉgÉ / ÀPÀ ÉñÀ ÀÄgÀ / ªÀÄvÀÄÛ Éà ÆgÀÄ WÀlPÀ gàªàgà ªÀiÁ»wUÁV PÀ¼ÀÄ» ÀÄvÁÛ vàªàää ªÁå ÛUÉ gàäªà J Áè ï ÁÝtUÀ¼À è ÀzÀj ÀæPÀluÉAiÀÄ ÀÄß ÁÝtzÀ ÀÆZÀ Á sà PÀzÀ è ÀæPÀn¹ ÁªÀðd PÀ UÀªÀÄ ÀPÉÌ vàgàäªàåzàä ºÁUÀÆ ºÉaÑ À ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.

16 ÀAzsÁ ÀzÀ è sáuàªà» À Ä µàgàvàäû ªÀÄvÀÄÛ AzsÀ ÉUÀ¼ÀÄ ( Á. ÁÜ.D. ÀA.787/2017 gàavé) 1. ÀAzsÁ ÀzÀ è sáuàªà» ÀĪÀ qïzágàgàä Cfð À è ÀĪÀ ªÉÆzÀ Ä vàªàää ÀéAvÀ Rað À è D ÀܼÀPÉÌ séãn Ãr Àj²Ã ¹zÀ ÀAvÀgÀªÉà qï ªÉÆvÀÛ zár ÀĪÀÅzÀÄ qïzágàgà dªá ÁÝjAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ÀAzsÁ À ÀæQæAiÉÄ ªÀÄÄVzÀ ÀAvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ ªÀĽUÉAiÀÄ ªÀåªÀºÁgÀ/ ÀܼÀªÀ ÀÄß zà ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ è. 2.ªÁtÂdå ªÀĽUÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ ¹ÜwAiÀÄ èªéaiéæã ºÁUÉÃAiÉÄà ÃqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ÀAzsÁ ÀzÀ è ÃrgÀĪÀ / ÀªÀÄÆ ¹gÀĪÀ ÀܼÀzÀ è ªÀiÁvÀæ ªÀåªÀ ÀºÁgÀ ÀqÉ ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÀĽUÉAiÀÄ ªÀÄÆ ÀégÀÆ ÀPÉÌ zà ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ è. I. ÀAzsÁ À Cfð ±ÀÄ Ì ªÀÄvÀÄÛ E.JA.r. ªÉÆvÀÛ: 1. ÀAzsÁ ÀzÀ è sáuàªà» ÀĪÀ qïzágàgàä / CfðzÁgÀgÀÄ UÀ và E.JA.r. ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß Divisional Controller, K.S.R.T.C, Chikmagaluru Division gàªàgà ÀzÀ ÁªÀÄPÉÌ r.r. gàæ ÀzÀ è ÀqÉzÀÄ ÀAzsÁ ÀzÀ PÉÆ ÉAiÀÄ ÁAPÀzÀAzÀÄ «sávãaiàä PÀbÉÃj apàìªàäuà¼àægàä E è ºÁdjgÀvÀPÀÌzÀÄÝ, 2.CfðzÁgÀgÀÄ/ qïzágàgàä ÀæPÀluÉAiÀÄ è ªÀĽUÉUÉ UÀ Àr¹zÀ Cfð ±ÀÄ ÌªÀ ÀÄß Divisional Controller, K.S.R.T.C, Chikmagaluru Division gàªàgà ÀzÀ ÁªÀÄPÉÌ ÀævÉåÃPÀªÁV r.r. gàæ ÀzÀ è ÀqÉzÀÄ ÀAzsÁ ÀzÀ PÉÆ ÉAiÀÄ ÁAPÀzÀAzÀÄ «sávãaiàä PÀbÉÃj apàìªàäuà¼àægàä E è ºÁdjgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 3. UÀ Àr¹zÀ ªÀiÁ¹PÀ «ÄvÀªÀåAiÀÄ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ ÌzÀ ªÀÄÆgÀÄ (03) ÀlÄÖ ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß E.JA.r. (Earnest Money Deposit) AiÀÄ ÁßV UÀ Àr À ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 4.. ÀAzsÁ À ÀæPÀluÉAiÀÄ è UÀ Àr¹gÀĪÀ E.JA.r.ªÉÆvÀÛPÉÌ, ÀAzsÁ À ÀæPÀluÉAiÀÄ ÁAPÀzÀ CªÀ üaiàä è ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀ r.r.aiàä ÀÄß ªÀiÁvÀæ ÀjUÀt À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 5. E.JA.r. ªÉÆvÀÛPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà røaiàä ÀÄß ÃqÀ ÁUÀĪÀÅ è. qïzágàgàä/cfðzágàgàä PɼÀPÀAqÀ CUÀvÀå zár ÉUÀ¼À ÀÄß À è À ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. gàæ.5.00 PÀëUÀ½VAvÀ PÀrªÉÄ ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ ÀV gàæ.5.00 PÀë CxÀªÁ ºÉaÑ À ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ Ì«gÀĪÀ ±ÀÄ Ì«gÀĪÀ ªÁtÂdå ªÀĽUÉUÀ½UÉ ªÁtÂdå ªÀĽUÉUÀ½UÉ C) «¼Á À zàèrüãpàgàt ÀvÀæ (Voter ID, Aadhaar Card, Bank Passbook, Passport, etc.) D) qïzágàgàä Á ÄzÁjPÉ ªÀåªÀºÁgÀ ÀA ÉÜAiÀÄ ÀÄß ºÉÆA zàý è, ságàwãaiàä Á ÄzÁjPÉ PÁAiÉÄÝAiÀÄrAiÀÄ è ÉÆÃAzÀtÂAiÀiÁVgÀĪÀ zár Áw, qï À»UÉƽ ÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ Á ÄzÁjPÉAiÀÄ ÀA ÉÜAiÀÄ è ªÀåªÀ ÁÜ ÀPÀ Á ÄzÁgÀ ÁVgÀĪÀ UÉÎ zár ÁwAiÀÄ ÀÄß À è À ÉÃPÀÄ. Á ÄzÁjPÉAiÀÄ ègàäªà J Áè zéãð±àpàgàä / Á ÄzÁgÀgÀ ÀÆtð «¼Á ÀzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ÀÄß À è À ÉÃPÀÄ. E) qïzágàgàä PÀA À / ªÀåªÀºÁgÀ ÀA ÉÜAiÀÄ ºÉ Àj À è qï ªÀiÁrzÀÝ è, PÀA À AiÀÄÄ EArAiÀÄ ï PÀA À à ï PÁAiÉÄÝAiÀÄrAiÀÄ è ÉÆÃAzÀtÂAiÀiÁVgÀĪÀ zár ÁwAiÀÄ ÀÄß À è À ÉÃPÀÄ. F) qïzágàgàä PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ UÀªÀÄUÀ¼À è Defaulter DUÀzÉ EgÀĪÀ UÉÎ ºÁUÀÆ PÀ ÀÄà ÀnÖUÉ ÉÃj è gàäªà UÉÎ ÀéAiÀÄAzÀÈrÃPÀgÀt ÀvÀæ G) Á ï PÁqïð À è ÀĪÀÅzÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. C) PÀA À / ªÀåQÛAiÀÄ «¼Á À zàèrüãpàgàt ÀvÀæ (Voter ID, Aadhaar Card, Bank Passbook, Passport, etc) D) DzÁAiÀÄ véjué wãgàäªà½ ÀvÀæ. E) UÀ và ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ ÀV ±ÀÄ ÌQÌAvÀ ºÉaÑ À ªÀ»ªÁlÄ ÀqɹgÀĪÀ UÉÎ, 02 ªÀµÀðzÀ ªÁ ðpà ªÀ»ªÁn À zár ÉUÀ¼À ÀÄß ÉPÀÌ Àj±ÉÆÃzsÀPÀjAzÀ zàèrüãpàj¹ ÃqÀĪÀÅzÀÄ. F) qïzágàgàä Á ÄzÁjPÉ ªÀåªÀºÁgÀ ÀA ÉÜAiÀÄ ÀÄß ºÉÆA zàý è, ságàwãaiàä Á ÄzÁjPÉ PÁAiÉÄÝAiÀÄrAiÀÄ è ÉÆÃAzÀtÂAiÀiÁVgÀĪÀ zár Áw, qï À»UÉƽ ÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ Á ÄzÁjPÉAiÀÄ ÀA ÉÜAiÀÄ è ªÀåªÀ ÁÜ ÀPÀ Á ÄzÁgÀ ÁVgÀĪÀ UÉÎ zár ÁwAiÀÄ ÀÄß À è À ÉÃPÀÄ. Á ÄzÁjPÉAiÀÄ ègàäªà J Áè zéãð±àpàgàä / Á ÄzÁgÀgÀ ÀÆtð «¼Á ÀzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ÀÄß À è À ÉÃPÀÄ. G) qïzágàgàä PÀA À / ªÀåªÀºÁgÀ ÀA ÉÜAiÀÄ ºÉ Àj À è qï ªÀiÁrzÀÝ è, PÀA À AiÀÄÄ EArAiÀÄ ï PÀA À à ï PÁAiÉÄÝAiÀÄrAiÀÄ è ÉÆÃAzÀtÂAiÀiÁVgÀĪÀ zár ÁwAiÀÄ ÀÄß À è À ÉÃPÀÄ. H) ªÀ»ªÁnUÉ ÀÆgÀPÀªÁV PÀ¼ÉzÀ 02 ªÀµÀðzÀ Á sà / ÀµÀÖzÀ ÉPÁÌZÁgÀzÀ zár ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Áå É ïì ²Ãmï ÀæwUÀ¼À ÀÄß ÉPÀÌ Àj±ÉÆÃzsÀPÀjAzÀ zàèrüãpàj¹ ÃqÀĪÀÅzÀÄ. IÄ) qïzágàgàä PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ UÀªÀÄUÀ¼À è Defaulter DUÀzÉ EgÀĪÀ UÉÎ ºÁUÀÆ PÀ ÀÄà ÀnÖUÉ ÉÃj è gàäªà UÉÎ ÀéAiÀÄA zàèrüãpàgàt ÀvÀæ 6. ÀAzsÁ ÀzÀ è ÀªÀÄ ÀðPÀ zár ÉUÀ¼À ÀÄß À è¹gàäªà CfðzÁgÀgÀ ÀÄß ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀ ÁßV DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 7. ságàvà ÀPÁðgÀ / PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀ / PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀĪÀÅ DVAzÁUÉÎ «ü ÀĪÀ / PÁ PÁ PÉÌ zà ÁUÀĪÀ µàgàvàäû / AzsÀ ÉUÀ½UÉ ÀgÀªÁ ÀVzÁgÀgÀÄ zàýgávgà ÉÃPÀÄ. II. ÀgÀªÁ ÀV CªÀ ü: UÀªÀÄzÀ è À ªÀĽUÉUÀ¼À ÀÄß F PɼÀPÀAqÀAvÉ ÀgÀªÁ UÉ ÃqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. PÀæ. ÀA. ªÀĽUÉ ªÀiÁzÀj/ ÀܼÀ ÀgÀªÁ ÀV CªÀ ü 1 végézà ÀܼÀzÀ è À ªÀĽUÉUÀ¼ÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ 2 PÀnÖzÀ ªÀĽUÉUÀ¼ÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ qá«äðlj / ÁrÓAUï / PÀbÉÃj 3 GzÉÝñÀPÁÌV / ªÉÆ ÉÊ ï lªàgïì 2. G ÀºÁgÀUÀȺÀUÀ¼À CªÀ ü: 11 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ ÀgÀªÁ UÉAiÀÄ ÀÄß ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ CªÀ üué ªÀiÁvÀæ (5+5 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ) À«ÃPÀgÀtPÉÌ CªÀPÁ±À PÀ à À ÁVzÉ. G ÀºÁgÀ UÀȺÀzÀ ÀgÀªÁ UÉzÁgÀgÀ ªÀÄ À«AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ, ÀgÀªÁ UÉ CªÀ üaiàä è À G ÀºÁgÀ UÀȺÀzÀ ªÀðºÀuÉAiÀÄ UÀÄtªÀÄlÖ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¹PÀ ÀgÀªÁ UÉ ±ÀÄ Ì ÁªÀwAiÀÄ ÀÄß ÀjUÀt¹, ÀgÀªÁ UÉ ±ÀÄ Ì ÁªÀwAiÀÄ ÀÄß ÀjUÀt¹, ÀgÀªÁ UÉ ±ÀÄ ÌzÀ è 6 Éà ªÀµÀðzÀ è ±ÉÃ.15 gàµàäö ºÁUÀÆ vàzà ÀAvÀgÀ ÀæwªÀµÀð ±É.10 gàµàäö ºÉZÀѼÀzÀ µàgàvéæûºéæa UÉ 5 ªÀµÀðUÀ½UÉ À«ÃPÀj À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. G ÀºÁgÀ UÀȺÀzÀ ÀgÀªÀ UÉzÁgÀgÀÄ À«ÃPÀgÀtPÉÌ EaѹzÀ è 6 wauà¼àä ªÀÄÄAavÀªÁV (méaqàgï CºÁé ÀĪÀ ªÀÄÄAZÉ) ªÀÄ À«À è À ÉÃPÀÄ, PÀgÁgÀÄ À«ÃPÀgÀtzÀ UÉÎ wãªàiáð ÀzÀ ºÀPÀÌ ÀÄß UÀªÀĪÀÅ PÁ ÄÝj¹zÉ.

ÀPÁðj ÀA ÉÜUÀ¼À è ±ÀÄ Ì ÁªÀw : I. ÁªÀiÁ Àå ªÀUÀðzÀ C sàåyðuà¼àä : ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ÀASÉå. Er 119 n E 2005, ÁAPÀ: ªÀÄvÀÄÛ ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ÀASÉ

ÀPÁðj ÀA ÉÜUÀ¼À è ±ÀÄ Ì ÁªÀw : I. ÁªÀiÁ Àå ªÀUÀðzÀ C sàåyðuà¼àä : ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ÀASÉå. Er 119 n E 2005, ÁAPÀ: ªÀÄvÀÄÛ ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ÀASÉ ÀPÁðj ÀA ÉÜUÀ¼À è ±ÀÄ Ì ÁªÀw : I. ÁªÀiÁ Àå ªÀUÀðzÀ C sàåyðuà¼àä : ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ÀASÉå. Er 119 n E 2005, ÁAPÀ:18-10-2005 ªÀÄvÀÄÛ ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ÀASÉå. Er 10 n E 2012, ÁAPÀ:29-05-2012 ºÁUÀÆ Er 64 n E

Chi tiết hơn

Microsoft Word - HTMBNRProcesssrver.doc

Microsoft Word - HTMBNRProcesssrver.doc How to make payment : ±ÀÄ Ì Àsj ÀĪÀÅzÀÄ J Áè CºÀð C sàåyðuà¼àä, F PɼÀPÀAqÀ ªÉ ï ÉÊmï APï AzÀÀ `D ï ÉÊ ï À è CfðAiÀÄ ÀÄß À è ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. http://karnatakajudiciary.kar.nic.in/districtrecruitment.asp Steps

Chi tiết hơn

Government of Karnataka Under Minority Welfare Department 64 Morarji Desai Residential Schools, 09 University Morarji Desai Residential Colleges and 0

Government of Karnataka Under Minority Welfare Department 64 Morarji Desai Residential Schools, 09 University Morarji Desai Residential Colleges and 0 Government of Karnataka Under Minority Welfare Department 64 Morarji Desai Residential Schools, 09 University Morarji Desai Residential Colleges and 05 Muslim Residential Schools & 04 Minority Model Residential

Chi tiết hơn

Microsoft Word - details (1)-2.doc

Microsoft Word - details (1)-2.doc Prasar Bharati Doordarshan Kendra Regional News Unit Bengaluru Regional News Unit, Doordarshan Kendra, Bengaluru requires the services of personnel in the following categories on Casual Engagement Basis.

Chi tiết hơn

PÀ ÁðlPÀ gádå gà ÉÛ ÁjUÉ UÀªÀÄ :: gáªàä ÀUÀgÀ «üáuà :: gáªàä ÀUÀgÀ ÀA:PÀgÁ Á:gÁ À«: ÀA:ªÁ: 3376 :16-17 E-mÉAqÀgï ÀæPÀluÉ ÀASÉå-11/ ÁAPÀ:05.11:2

PÀ ÁðlPÀ gádå gà ÉÛ ÁjUÉ UÀªÀÄ :: gáªàä ÀUÀgÀ «üáuà :: gáªàä ÀUÀgÀ ÀA:PÀgÁ Á:gÁ À«: ÀA:ªÁ: 3376 :16-17 E-mÉAqÀgï ÀæPÀluÉ ÀASÉå-11/ ÁAPÀ:05.11:2 PÀ ÁðlPÀ gádå gà ÉÛ ÁjUÉ UÀªÀÄ :: gáªàä ÀUÀgÀ «üáuà :: gáªàä ÀUÀgÀ ÀA:PÀgÁ Á:gÁ À«: ÀA:ªÁ: 3376 :16-17 E-mÉAqÀgï ÀæPÀluÉ ÀASÉå-11/2016-17 ÁAPÀ:05.11:2016 PÀ ÁðlPÀ gádå gà É Û ÁjUÉ UÀªÀÄ, gáªàä ÀUÀgÀ «sáuàzà

Chi tiết hơn

(Regd. No. 11/2016) No. 64, Sree Thiruvenkata Nagar, Maniyakarampalayam Road Ganapathy, Coimbatore, Tamil Nadu APPLICATION FORM FOR EDUCATIONA

(Regd. No. 11/2016) No. 64, Sree Thiruvenkata Nagar, Maniyakarampalayam Road Ganapathy, Coimbatore, Tamil Nadu APPLICATION FORM FOR EDUCATIONA (Regd. No. 11/2016) No. 64, Sree Thiruvenkata Nagar, Maniyakarampalayam Road Ganapathy, Coimbatore, Tamil Nadu 641 006 APPLICATION FORM FOR EDUCATIONAL AID ±ÉÊPÀëtÂPÀ ÉgÀ«UÉ Cfð Put a mark or wherever

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Point-5-Rules Regulations, instructions, manuals and records held or used by employees for discharging functio

Microsoft Word - Point-5-Rules Regulations, instructions, manuals and records held or used by employees for discharging functio 5. UÀªÀÄzÀ ËPÀgÀgÀÄ C¼ÀªÀr¹PÉÆArgÀĪÀ AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ,«ªÀÄAiÀÄUÀ¼ÀÄ,C ÀÄ ÀÆaUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄð ªÀðºÀuÉ ªÀiÁqÀ ÁUÀÄwÛgÀĪÀ zár ÉUÀ¼ÀÄ PÀ ÁðlPÀ «zàäåzàòqû AiÀÄAvÀæt DAiÉÆÃUÀªÀÅ w½¹gàäªàavé «vàgàuá PÀA À

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BNG 01 ORD.doc

Microsoft Word - BNG 01 ORD.doc C ÀÄ AzsÀ-2 PÀæ. ÀA. PÁ ÉÃf À ºÉ ÀgÀÄ PÁ ÉÃdÄ ²PÀët E ÁSÉ DzÉñÀ ÀASÉå: PÀÁ²E/46/ ÁÜ ÃPÀgÀt/2009-10/SÁPÁ«-1, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, :29/06/2009. ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ÁæzÉòPÀ dan zéðã±àpàgà PÀbÉÃjAiÀÄ ªÁå ÛUÉƼÀ ÀqÀĪÀ SÁ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Recruitment_Notification

Microsoft Word - Recruitment_Notification PÀ ÁðlPÀ gádå ÀºÀPÁj C ÉPïì ÁåAPï AiÀÄ«ÄvÀ [µéqàæå ïø ÁåAPï] GvÀÄÛAUÀ. ÀA.1, ÀA ÀªÀĺÁPÀ«gÀ ÉÛ, ZÁªÀÄgÁd ÉÃmÉ, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560018. ÀASÉå:ªÀÄÄPÁ /¹«/ ÉêÀÄPÁw/ /4142/2016-17 ÀæPÀluÉ ÁAPÀ:14.11.2016 PÀ ÁðlPÀ

Chi tiết hơn

UCO BANK (A Govt. of India Undertaking) 2nd Floor, Zonal Office, No.13/22, K.G. Road, Bangalore Ph.: / 04, Fax : PRE

UCO BANK (A Govt. of India Undertaking) 2nd Floor, Zonal Office, No.13/22, K.G. Road, Bangalore Ph.: / 04, Fax : PRE UCO BANK (A Govt. of India Undertaking) 2nd Floor, Zonal Office, No.13/22, K.G. Road, Bangalore-560 009 Ph.: 080-43472716 / 04, Fax : 080-43472777 PREMISES REQUIRED UCO BANK, a leading Public Sector Bank

Chi tiết hơn

Model lesson plans including ICT

Model lesson plans including ICT Malnad Education Society (R.) M. L. MANJAIAH SETTY NARASIMHA SETTY COLLEGE OF TEACHER EDUCATION Chaitanya Bharathi, Jyothinagara, Chikkamagaluru - 577 102 B.Ed., ªÀÄ É ÁqÀÄ «záå ÀA ÉÜ (j.) JA. J ï. ªÀÄAdAiÀÄå±ÉnÖ

Chi tiết hơn

Office of the Mission Director, Sanjeevini Karnataka State Rural Livelihood Promotion Society Department of Skill development, Entrepreneurship and Li

Office of the Mission Director, Sanjeevini Karnataka State Rural Livelihood Promotion Society Department of Skill development, Entrepreneurship and Li Office of the Mission Director, Sanjeevini Karnataka State Rural Livelihood Promotion Society Department of Skill development, Entrepreneurship Livelihood Contact:-9480816019 / 9480816001 Notification

Chi tiết hơn

Committee List

Committee List PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀ ²æêÀÄw «ºÉZïr UÀȺÀ «eáõ À PÁ ÉÃdÄ, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, : 13-07-2015 2015-16 Éà Á UÉ F PɼÀPÀAqÀ À«ÄwUÀ¼À ÀÄß gàa À ÁVzÉ. 01 L.PÀÆå.J.¹. À«Äw qá: ÀÄ ÀAzÀ.r. 05 ªÁZÀ Á AiÀÄ À«Äw à Á.f. qá: ªÀiÁ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - AP Paper

Microsoft Word - AP Paper BANGALORE MEDICAL COLLEGE & RESEARCH INSTITUTE [An Autonomous Institute of Govt. of Karnataka] K.R. Road, Fort, Bengaluru 560 002. : 080-2670 0810, : 080-2670 4342. E-mail: director_bmcri@yahoo.co.in /

Chi tiết hơn

UNIVERSITY COLLEGE MANGALORE «±Àé«zÁå AiÀÄ PÁ ÉÃdÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå AiÀÄzÀ WÀlPÀ PÁ ÉÃdÄ ( ÁåPï, "K" ±ÉæÃt ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄÄf¹ ÄAzÀ ±Éæ

UNIVERSITY COLLEGE MANGALORE «±Àé«zÁå AiÀÄ PÁ ÉÃdÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå AiÀÄzÀ WÀlPÀ PÁ ÉÃdÄ ( ÁåPï, K ±ÉæÃt ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄÄf¹ ÄAzÀ ±Éæ ÀA:««PÁªÀÄ/¹ E/ ÁªÀiÁVæ/208-9/ ÁAPÀ: 5.0.208 jué, ªÀiÁ Àå f Áè üpájuà¼àä, zàqët PÀ ÀßqÀ f Éè, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ªÀiÁ ÀågÉ, «µàaiàä: PÁ ÉÃfUÉ CUÀvÀå«gÀĪÀ ÁªÀiÁVæUÀ¼À ÀÄß Rjà À Ä zàgà ÀnÖ PÀgÉAiÀÄĪÀ UÉÎ. ÀªÀÄä

Chi tiết hơn

KARNATAK UNIVERSITY, DHARWAD PÀ ÁðlPÀ «±Àé«zÁå AiÀÄ, zságàªáqà Examination G.A.D. Section ÀjÃPÁë ÁªÀiÁ Àå DqÀ½vÀ «sáuà NAAC Accredited with A Grade 20

KARNATAK UNIVERSITY, DHARWAD PÀ ÁðlPÀ «±Àé«zÁå AiÀÄ, zságàªáqà Examination G.A.D. Section ÀjÃPÁë ÁªÀiÁ Àå DqÀ½vÀ «sáuà NAAC Accredited with A Grade 20 KARNATAK UNIVERSITY, DHARWAD PÀ ÁðlPÀ «±Àé«zÁå AiÀÄ, zságàªáqà Examination G.A.D. Section ÀjÃPÁë ÁªÀiÁ Àå DqÀ½vÀ «sáuà NAAC Accredited with A Grade 2014 Pavate Nagar, Dharwad ÁªÀmÉ ÀUÀgÀ, zságàªáqà Fax

Chi tiết hơn

PÀ ÁðlPÀ gádå ºÀtPÁ ÀÄ ÀA ÉÜ 1951gÀ gádå ºÀtPÁ ÀÄ ÀA ÉÜUÀ¼À PÁAiÉÄÝ C ÀéAiÀÄ ÁÜ và KARNATAKA STATE FINANCIAL CORPORATION ÀæzsÁ À PÀbÉÃj : PÉ.J ï.j sï.

PÀ ÁðlPÀ gádå ºÀtPÁ ÀÄ ÀA ÉÜ 1951gÀ gádå ºÀtPÁ ÀÄ ÀA ÉÜUÀ¼À PÁAiÉÄÝ C ÀéAiÀÄ ÁÜ và KARNATAKA STATE FINANCIAL CORPORATION ÀæzsÁ À PÀbÉÃj : PÉ.J ï.j sï. PÀ ÁðlPÀ gádå ºÀtPÁ ÀÄ ÀA ÉÜ 1951gÀ gádå ºÀtPÁ ÀÄ ÀA ÉÜUÀ¼À PÁAiÉÄÝ C ÀéAiÀÄ ÁÜ và KARNATAKA STATE FINANCIAL CORPORATION ÀæzsÁ À PÀbÉÃj : PÉ.J ï.j sï.¹ sàªà À ÀA.1/1, wªàääaiàäå gà ÉÛ, PÀAmÉÆà ïªéäamï

Chi tiết hơn

GOVERNMENT OF KARNATAKA DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION PARA MEDICAL BOARD Lakshmi Complex, First Floor, # 5, New No.40/20 A, Opp Vani Vilas Hospital

GOVERNMENT OF KARNATAKA DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION PARA MEDICAL BOARD Lakshmi Complex, First Floor, # 5, New No.40/20 A, Opp Vani Vilas Hospital GOVERNMENT OF KARNATAKA DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION PARA MEDICAL BOARD Lakshmi Complex, First Floor, # 5, New No.40/20 A, Opp Vani Vilas Hospital, Bangalore 560 002. Phone : 080-26702159 www.pmbkarnataka.org

Chi tiết hơn

PÀ ÁðlPÀ «±Àé«zÁå AiÀÄ, zságàªáqà. KARNATAK UNIVERSITY, DHARWAD. Affix your recent stamp size Photo C. ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ/ fr¹j/ LrLDgïJZïJªÀiï PÉÆà ÀÄðUÀ¼

PÀ ÁðlPÀ «±Àé«zÁå AiÀÄ, zságàªáqà. KARNATAK UNIVERSITY, DHARWAD. Affix your recent stamp size Photo C. ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ/ fr¹j/ LrLDgïJZïJªÀiï PÉÆà ÀÄðUÀ¼ PÀ ÁðlPÀ «±Àé«zÁå AiÀÄ, zságàªáqà. KARNATAK UNIVERSITY, DHARWAD. Affix your recent stamp size Photo C. ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ/ fr¹j/ LrLDgïJZïJªÀiï PÉÆà ÀÄðUÀ¼À Cfð ÀA ÀÌgÀuÁ ªÀÄvÀÄÛ ÀæªÉñÀ ÀjÃPÉë ±ÀÄ Ì: ÁªÀiÁ

Chi tiết hơn

PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀ PÉÆqÀUÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ «eáõ ÀUÀ¼À ÀA ÉÜ ªÀÄrPÉÃj, PÉÆqÀUÀÄ f Éè. Phone: Website: directo

PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀ PÉÆqÀUÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ «eáõ ÀUÀ¼À ÀA ÉÜ ªÀÄrPÉÃj, PÉÆqÀUÀÄ f Éè. Phone: Website:     directo PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀ PÉÆqÀUÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ «eáõ ÀUÀ¼À ÀA ÉÜ ªÀÄrPÉÃj, PÉÆqÀUÀÄ f Éè. Phone: 08272 220606 Website: www.kimskodagu.kar.nic.in E-mail: directormckodagu@gmail.com ÀASÉå: PÉÆ.ªÉÊ.«. ÀA.ªÀÄ: rdgï¹/2/2015-16

Chi tiết hơn

Cfð ÀASÉå Application No. Affix recent passport size photograph Éà Á À ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÉÃAzÀæ «±Àé«zÁå AiÀÄzÀ ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ PÉÆà ÀÄðUÀ½UÉ Cfð APPL

Cfð ÀASÉå Application No. Affix recent passport size photograph Éà Á À ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÉÃAzÀæ «±Àé«zÁå AiÀÄzÀ ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ PÉÆà ÀÄðUÀ½UÉ Cfð APPL Cfð ÀASÉå Application No. Affix recent passport size photograph 2018-19 Éà Á À ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÉÃAzÀæ «±Àé«zÁå AiÀÄzÀ ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ PÉÆà ÀÄðUÀ½UÉ Cfð APPLICATION FOR POST GRADUATE COURSES OF BENGLAURU CENTRAL

Chi tiết hơn

ªÉÆ: PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀ PÁ ÉÃdÄ ²PÀët E ÁSÉ ÁæA±ÀÄ Á gà PÀbÉÃj, E-ªÉÄà ÀPÁðj ÀæxÀªÀÄ zàeéð PÁ ÉÃdÄ, zéæqàø ¼Áî ÀÄgÀ,

ªÉÆ: PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀ PÁ ÉÃdÄ ²PÀët E ÁSÉ ÁæA±ÀÄ Á gà PÀbÉÃj, E-ªÉÄà ÀPÁðj ÀæxÀªÀÄ zàeéð PÁ ÉÃdÄ, zéæqàø ¼Áî ÀÄgÀ, ªÉÆ:9448622324 PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀ PÁ ÉÃdÄ ²PÀët E ÁSÉ ÁæA±ÀÄ Á gà PÀbÉÃj, E-ªÉÄà ï:gfgcdbpur.1203@gmail.com ÀPÁðj ÀæxÀªÀÄ zàeéð PÁ ÉÃdÄ, zéæqàø ¼Áî ÀÄgÀ, ÁAPÀ: 24.07.2017 ÀÄvÉÆÛÃ É 2017-18 Éà Á UÉ ««zsà À«ÄwUÀ¼À

Chi tiết hơn

ಕರ ನ ಟಕ ಸರ ನ ರ GOVERNMENT OF KARNATAKA PÀ ÁðlPÀ gádå UÁæ«ÄÃuÁ üªàè Þ ªÀÄvÀÄÛ ÀAZÁAiÀÄvï gáeï «±Àé«zÁå AiÀÄ, UÀzÀUÀ KARNATAKA STATE RURAL DEVELOPMENT A

ಕರ ನ ಟಕ ಸರ ನ ರ GOVERNMENT OF KARNATAKA PÀ ÁðlPÀ gádå UÁæ«ÄÃuÁ üªàè Þ ªÀÄvÀÄÛ ÀAZÁAiÀÄvï gáeï «±Àé«zÁå AiÀÄ, UÀzÀUÀ KARNATAKA STATE RURAL DEVELOPMENT A ಕರ ನ ಟಕ ಸರ ನ ರ GOVERNMENT OF KARNATAKA PÀ ÁðlPÀ gádå UÁæ«ÄÃuÁ üªàè Þ ªÀÄvÀÄÛ ÀAZÁAiÀÄvï gáeï «±Àé«zÁå AiÀÄ, UÀzÀUÀ KARNATAKA STATE RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYAT RAJ UNIVERSITY, GADAG Cfð ÀASÉå Application

Chi tiết hơn

ÀA ÀÄl 152 Volume 152 ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, UÀÄgÀĪÁgÀ, ªÀiÁZïð 2, 2017 ( sá ÄÎt 11, ±ÀPÀ ªÀµÀð 1938) Bengaluru, Thursday, March 2, 2017 (Phalguna 11, Shaka Var

ÀA ÀÄl 152 Volume 152 ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, UÀÄgÀĪÁgÀ, ªÀiÁZïð 2, 2017 ( sá ÄÎt 11, ±ÀPÀ ªÀµÀð 1938) Bengaluru, Thursday, March 2, 2017 (Phalguna 11, Shaka Var ÀA ÀÄl 152 Volume 152 ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, UÀÄgÀĪÁgÀ, ªÀiÁZïð 2, 2017 ( sá ÄÎt 11, ±ÀPÀ ªÀµÀð 1938) Bengaluru, Thursday, March 2, 2017 (Phalguna 11, Shaka Varsha 1938) ÀAaPÉ 9 Issue 9 the Waqf Act, 1995. sáuà

Chi tiết hơn

PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃj, ÁªÀðd PÀ ²PÀët E ÁSÉ PÉÃA æãpàèvà zár Áw WÀlPÀ, PÉ.f gà ÉÛ, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-09 D ï ÉÊ ï ªÀÄÆ PÀ Cfð À è À Ä C sàåyðuà½u

PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃj, ÁªÀðd PÀ ²PÀët E ÁSÉ PÉÃA æãpàèvà zár Áw WÀlPÀ, PÉ.f gà ÉÛ, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-09 D ï ÉÊ ï ªÀÄÆ PÀ Cfð À è À Ä C sàåyðuà½u PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃj, ÁªÀðd PÀ ²PÀët E ÁSÉ PÉÃA æãpàèvà zár Áw WÀlPÀ, PÉ.f gà ÉÛ, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-09 D ï ÉÊ ï ªÀÄÆ PÀ Cfð À è À Ä C sàåyðuà½ué «±ÉõÀ ÀÆZÀ ÉUÀ¼ÀÄ D ï ÉÊ ï Cfð À è ÀĪÀ ªÉÆzÀ Ä

Chi tiết hơn

Éà Á À JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ.Er. PÉÆùðUÉ zár ÁUÀĪÀ C sàåyðuà½ué ÀÆZÀ ÉUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ.Er. PÉÆùð À zár ÁwUÁV ÀæPÀn¹gÀĪÀ DAiÉÄÌ ÀnÖ «±ÉõÀ ÀÆZ

Éà Á À JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ.Er. PÉÆùðUÉ zár ÁUÀĪÀ C sàåyðuà½ué ÀÆZÀ ÉUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ.Er. PÉÆùð À zár ÁwUÁV ÀæPÀn¹gÀĪÀ DAiÉÄÌ ÀnÖ «±ÉõÀ ÀÆZ 2018-19 Éà Á À JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ.Er. PÉÆùðUÉ zár ÁUÀĪÀ C sàåyðuà½ué ÀÆZÀ ÉUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ.Er. PÉÆùð À zár ÁwUÁV ÀæPÀn¹gÀĪÀ DAiÉÄÌ ÀnÖ «±ÉõÀ ÀÆZÀ ÉUÀ¼ÀÄ: 1. 2018-19 Éà Á À JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ.Er PÉÆùð

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 81-Model-Question-Paper-Kan

Microsoft Word - 81-Model-Question-Paper-Kan À PÀ ÁðlPÀ ËæqsÀ ²PÀët ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½ ªÀiÁzÀj Àæ±Éß ÀwæPÉ : 2018-19 «µàaiàä: UÀtÂvÀ MlÄÖ Àæ±ÉßUÀ¼À ÀASÉå: 40 «µàaiàä ÀAPÉÃvÀ: 81PÉ ÀªÀÄAiÀÄ: 3 UÀAmÉ UÀjµÀ CAPÀUÀ¼ÀÄ: 80 8 x 1=8 I PɼÀV À Àæ±ÉßUÀ½UÉ C ÀÆtð

Chi tiết hơn

zéãð±àpàgàä ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ, PÀ ÁðlPÀ ËæqsÀ ²PÀët ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½, 6 Éà CqÀØgÀ ÉÛ, ªÀÄ ÉèñÀégÀA, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ÀA. 3/ À..PÉÊ.ªÀÄÄ.& À.mÉA.13/

zéãð±àpàgàä ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ, PÀ ÁðlPÀ ËæqsÀ ²PÀët ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½, 6 Éà CqÀØgÀ ÉÛ, ªÀÄ ÉèñÀégÀA, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ÀA. 3/ À..PÉÊ.ªÀÄÄ.& À.mÉA.13/ zéãð±àpàgàä ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ, PÀ ÁðlPÀ ËæqsÀ ²PÀët ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½, 6 Éà CqÀØgÀ ÉÛ, ªÀÄ ÉèñÀégÀA, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 003 ÀA. 3/ À..PÉÊ.ªÀÄÄ.& À.mÉA.13/ 2011-12 ÁAPÀ:08-12-2011 méaqàgï zà ÁÛªÉÃdÄ PÀ ÁðlPÀ ËæqsÀ

Chi tiết hơn

ÁªÀðd PÀ ÀA ÀPÀð ±ÁSÉAiÀÄ ªÀðºÀt ªÀiÁqÀ ÁVgÀĪÀ/ªÀiÁqÀ ÁUÀÄwÛgÀĪÀ PÀqÀvÀUÀ¼À «ªÀgÀ PÀæªÀÄ. ÀA «µàaiàä ÁægÀA sàzà ÁAPÀ 1 gàeé ÀUÀ üãpàgàt PÀÄjvÀÄ 04.

ÁªÀðd PÀ ÀA ÀPÀð ±ÁSÉAiÀÄ ªÀðºÀt ªÀiÁqÀ ÁVgÀĪÀ/ªÀiÁqÀ ÁUÀÄwÛgÀĪÀ PÀqÀvÀUÀ¼À «ªÀgÀ PÀæªÀÄ. ÀA «µàaiàä ÁægÀA sàzà ÁAPÀ 1 gàeé ÀUÀ üãpàgàt PÀÄjvÀÄ 04. ÁªÀðd PÀ ÀA ÀPÀð ±ÁSÉAiÀÄ ªÀðºÀt ªÀiÁqÀ ÁVgÀĪÀ/ªÀiÁqÀ ÁUÀÄwÛgÀĪÀ PÀqÀvÀUÀ¼À «ªÀgÀ PÀæªÀÄ. ÀA «µàaiàä ÁægÀA sàzà ÁAPÀ 1 gàeé ÀUÀ üãpàgàt PÀÄjvÀÄ 04.02.2016 2 ÀgÀPÁgÀ AzÀ AzÀ ÀvÀæUÀ½UÉ ÀævÀÄåvÀÛgÀ PÀqÀvÀ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Part-IV-PF _Page-13-

Microsoft Word - Part-IV-PF _Page-13- ÀA ÀÄl 150 Volume 150 ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, UÀÄgÀĪÁgÀ, d ÀªÀj 8, 2015 ( ÀĵÀå 18, ±ÀPÀ ªÀµÀð 1936) Bengaluru, Thursday January 8, 2015 (Pushya 18, Shaka Varsha 1936) ÀAaPÉ 2 Issue 2 sáuà 4 PÉÃAzÀæzÀ «zséãaiàäpàuà¼àä

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Long ago.doc

Microsoft Word - Long ago.doc PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀzÀ ÀqÀªÀ½ «µàaiàä ºÀ¼À»AzÉ ªÀîøvÀÛgÁzÀ ÀPÁðj ËPÀgÀgÀ ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ À ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ ÀªÀ ÀÄß ºÉaÑ ÀĪÀ UÉÎ. **** NzÀ ÁVzÉ: ÀPÁðj DzÉñÀ ÀASÉå DE(«) 03 EJ ï 2007(II) ÁAPÀ: 6.6.2007.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - webhosting sda

Microsoft Word - webhosting sda General Instructions to the Applicant 1. Applicants shall read all the instructions carefully before submitting the applications, so as to avoid the mistakes. 2. Candidate must specifically indicate the

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Process Server-Notification.doc

Microsoft Word - Process Server-Notification.doc ÀæzsÁ À f Áè ªÀÄvÀÄÛ ÉµÀ ïì ÁåAiÀiÁ AiÀÄzÀ PÀbÉÃj, ÉAUÀ¼ÀÄÁgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ f Éè, và¼àªàäºàr, ¹n ¹«ï ÁåAiÀiÁ AiÀÄ ÀAQÃtð, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 009. C ü ÀÆZÀ É ÀASÉåB JrJA/127/2017 ÁAPÀB 14.09.2017 «µàaiàäb ÉÇæÃ

Chi tiết hơn

1-Part-III-PF _Page-17_x

1-Part-III-PF _Page-17_x RNI No. KARBIL/2001/47147 apple Òûª ª apple «Ò  apple appleê ÀA ÀÄl 148 Volume 148 C üpàèvàªáv ÀæPÀn À ÁzÀÄzÀÄ ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, UÀÄgÀĪÁgÀ, d ÀªÀj 10, 2013 ( ÀĵÀå 20, ±ÀPÀ ªÀµÀð 1934) Bangalore, Thursday,

Chi tiết hơn

1 PÀ ÁðlPÀ gádå gà ÉÛ ÁjUÉ UÀªÀÄ PÉÃAzÀæ PÀbÉÃj : ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀiÁ Àå ÀªÉÇÃðZÀÒ ÁåAiÀiÁ AiÀĪÀÅ ¹«ï C à ï ÀASÉå: 2368/2011gÀ ÀæPÀgÀtPÉÌ ÀA A ü¹zà JA.J.

1 PÀ ÁðlPÀ gádå gà ÉÛ ÁjUÉ UÀªÀÄ PÉÃAzÀæ PÀbÉÃj : ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀiÁ Àå ÀªÉÇÃðZÀÒ ÁåAiÀiÁ AiÀĪÀÅ ¹«ï C à ï ÀASÉå: 2368/2011gÀ ÀæPÀgÀtPÉÌ ÀA A ü¹zà JA.J. 1 PÀ ÁðlPÀ gádå gà ÉÛ ÁjUÉ UÀªÀÄ PÉÃAzÀæ PÀbÉÃj : ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀiÁ Àå ÀªÉÇÃðZÀÒ ÁåAiÀiÁ AiÀĪÀÅ ¹«ï C à ï ÀASÉå: 2368/2011gÀ ÀæPÀgÀtPÉÌ ÀA A ü¹zà JA.J. ÀASÉå: 1151/2018 gà è ÁAPÀ: 10/05/2019 gàazàä ÃrgÀĪÀ

Chi tiết hơn

¸ÀASÉå: PÉÊdE/dA

¸ÀASÉå: PÉÊdE/dA PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀ ªÀÄvÀÄÛ dªà½ E ÁSÉ ÀASÉå: PÉÊdE/dA.j/ ÀÄvÉÆÛà É/ ÉÆÃAzÀtÂ/2008-09 dªà½ DAiÀÄÄPÀÛgÀªÀgÀ PÀbÉÃj, ÀÈ ÀvÀÄAUÀ gà ÉÛ, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-1, ÁAPÀ: 06/04/2009. ÀÄvÉÆÛÃ É «μàaiàä:-, ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÞGqÀÄ ÀÄ

Chi tiết hơn

gátâ ZÀ ÀߪÀÄä «±Àé«zÁå AiÀÄ, «záå ÀAUÀªÀÄ, ɼÀUÁ« ÀÆuÁ- ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gá ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj 4, sàævàgáªàä ÀºÀnÖ, ɼÀUÁ«, zàæ: , ªÉí

gátâ ZÀ ÀߪÀÄä «±Àé«zÁå AiÀÄ, «záå ÀAUÀªÀÄ, ɼÀUÁ« ÀÆuÁ- ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gá ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj 4, sàævàgáªàä ÀºÀnÖ, ɼÀUÁ«, zàæ: , ªÉí gátâ ZÀ ÀߪÀÄä «±Àé«zÁå AiÀÄ, «záå ÀAUÀªÀÄ, ɼÀUÁ«-591156 ÀÆuÁ- ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gá ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj 4, sàævàgáªàä ÀºÀnÖ, ɼÀUÁ«, zàæ:0831-2565203,2565234 ªÉí ï ÉÊmï : www.rcub.ac.in RANI CHANNAMMA UNIVERSITY,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Notification-Typist-2017.doc

Microsoft Word - Notification-Typist-2017.doc ÀæzsÁ À f Áè ªÀÄvÀÄÛ ÉµÀ ïì ÁåAiÀiÁ AiÀÄzÀ PÀbÉÃj, ÉAUÀ¼ÀÄÁgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ f Éè, và¼àªàäºàr, ¹n ¹«ï ÁåAiÀiÁ AiÀÄ ÀAQÃtð, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560 009 C ü ÀÆZÀ É ÀASÉåB JrJA/71/2017 ÁAPÀB 07.04.2017 «µàaiàäb ÉgÀ¼ÀZÀÄÑUÁgÀgÀ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - how to apply-GroupD modified new doc

Microsoft Word - how to apply-GroupD modified new doc GENERAL INSTRUCTIONS FOR SUBMITTING ONLINE APPLICATION D ï ÉÊ ï ªÀÄÆ PÀ Cfð À è À Ä C sàåyðuà½ué ÀÆZÀ ÉUÀ¼ÀÄ How to apply online application : D ï ÉÊ ï CfðAiÀÄ ÀÄß À è ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ The eligible applicants

Chi tiết hơn

ÉêÀÄPÁw-2017 «±ÉõÀ j ÀªÀð ÉÆ Ã ï PÁ ïìméã ï PÉ.J ï.dgï. ( ÀÄgÀĵÀ) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð-2017 ÉêÀÄPÁw À«Äw, ÀA.1, PÁ ïðl ï ºË ï, CgÀªÀÄ É gà ÉÛ, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-

ÉêÀÄPÁw-2017 «±ÉõÀ j ÀªÀð ÉÆ Ã ï PÁ ïìméã ï PÉ.J ï.dgï. ( ÀÄgÀĵÀ) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð-2017 ÉêÀÄPÁw À«Äw, ÀA.1, PÁ ïðl ï ºË ï, CgÀªÀÄ É gà ÉÛ, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ- ÉêÀÄPÁw-2017 «±ÉõÀ j ÀªÀð ÉÆ Ã ï PÁ ïìméã ï PÉ.J ï.dgï. ( ÀÄgÀĵÀ) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð-2017 ÉêÀÄPÁw À«Äw, ÀA.1, PÁ ïðl ï ºË ï, CgÀªÀÄ É gà ÉÛ, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ- 560001 C ü ÀÆZÀ É ÀASÉå : 13/ ÉêÀÄPÁw-4/2017-18 ÁAPÀ:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Local Cadre Seniority List -2019

Microsoft Word - Local Cadre Seniority List -2019 PÀ ÁðlPÀ À±ÀĪÉÊzÀåQÃAiÀÄ, À±ÀÄ ºÁUÀÆ «Äà ÀÄUÁjPÉ «eáõ ÀUÀ¼À «±Àé«zÁå AiÀÄ PÀÄ ÀaªÀgÀ PÀZÉÃj ÀA ÀUÀgÀ, ÃzÀgÀ - 585 401 zàægàªátâ: PÀbÉÃj : 08482-245241 sáåpïì ÀA : 08482-245360 Website : www.kvafsu.kar.nic.in

Chi tiết hơn

Coloring Book Kannada

Coloring Book Kannada ÀavÀæ «ªÀgÀuÉ: D âmïð ªÀiÁå Àì ï ÀæªÀiÁt ÀvÀæ E è PÀvÀÛj¹ Cut out certificate knows how to be safe around dogs! Á ÄUÀ¼ÀÄ À«Äà À«gÀĪÁUÀ ÀÄgÀQëvÀªÁVgÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉAzÀÄ UÉÆvÀÄÛ! I promise to: Always ask

Chi tiết hơn

ÉêÀÄPÁw-2018 C ü ÀÆZÀ É ÀASÉå: 74/ ÉêÀÄPÁw-2/ , ÁAPÀ: NlÄÖ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ : 12 rméqöãªï À ï-e ïì ÉPÀÖgï ( ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÉ D ï ÉÊ

ÉêÀÄPÁw-2018 C ü ÀÆZÀ É ÀASÉå: 74/ ÉêÀÄPÁw-2/ , ÁAPÀ: NlÄÖ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ : 12 rméqöãªï À ï-e ïì ÉPÀÖgï ( ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÉ D ï ÉÊ ÉêÀÄPÁw-2018 C ü ÀÆZÀ É ÀASÉå: 74/ ÉêÀÄPÁw-2/2017-18, ÁAPÀ: NlÄÖ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ : 12 rméqöãªï À ï-e ïì ÉPÀÖgï ( ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÉ D ï ÉÊ ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ Cfð À è ÀĪÀ C sàåyðuà½ué ÀÆZÀ ÉUÀ¼ÀÄ.

Chi tiết hơn

À» eáõ Éà À ÀzÀȱÀA À«vÀæA À» UÀÄgÉÆÃ: ÀgÀA zéêªàvàªàiï II PU Preparatory/Annual Examination Important Instructions For Students Take your admission t

À» eáõ Éà À ÀzÀȱÀA À«vÀæA À» UÀÄgÉÆÃ: ÀgÀA zéêªàvàªàiï II PU Preparatory/Annual Examination Important Instructions For Students Take your admission t II PU Preparatory/Annual Examination Important Instructions For Students Take your admission ticket, ID card, Pen, Pencil, eraser, scale on all the exam dates Student should be at Examination center 45

Chi tiết hơn

ÉêÀÄPÁw-2016 C ü ÀÆZÀ É ÀASÉå: 65/ ÉêÀÄPÁw-2/ NlÄÖ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ : 9 ÉÆ Ã ï À ï-e ïì ÉPÀÖgï (ªÉÊgï Éà ï)( ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÉ D ï

ÉêÀÄPÁw-2016 C ü ÀÆZÀ É ÀASÉå: 65/ ÉêÀÄPÁw-2/ NlÄÖ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ : 9 ÉÆ Ã ï À ï-e ïì ÉPÀÖgï (ªÉÊgï Éà ï)( ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÉ D ï ÉêÀÄPÁw-2016 C ü ÀÆZÀ É ÀASÉå: 65/ ÉêÀÄPÁw-2/2017-18 NlÄÖ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ : 9 ÉÆ Ã ï À ï-e ïì ÉPÀÖgï (ªÉÊgï Éà ï)( ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÉ D ï ÉÊ ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ Cfð À è ÀĪÀ C sàåyðuà½ué ÀÆZÀ ÉUÀ¼ÀÄ.

Chi tiết hơn

ÀA ÀÄl 154 Volume 154 ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, UÀÄgÀĪÁgÀ, d ÀªÀj 24, 2019 (ªÀiÁWÀ 4, ±ÀPÀ ªÀµÀð 1940) Bengaluru, Thursday, January 24, 2019 (Magha 4, Shaka Varsha

ÀA ÀÄl 154 Volume 154 ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, UÀÄgÀĪÁgÀ, d ÀªÀj 24, 2019 (ªÀiÁWÀ 4, ±ÀPÀ ªÀµÀð 1940) Bengaluru, Thursday, January 24, 2019 (Magha 4, Shaka Varsha ÀA ÀÄl 154 Volume 154 ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, UÀÄgÀĪÁgÀ, d ÀªÀj 24, 2019 (ªÀiÁWÀ 4, ±ÀPÀ ªÀµÀð 1940) Bengaluru, Thursday, January 24, 2019 (Magha 4, Shaka Varsha 1940) ÀAaPÉ 4 Issue 4 sáuà 4J gádåzà «zséãaiàäpàuà¼à

Chi tiết hơn

ÉêÀÄPÁw-2017 ÉÆ Ã ï À ï-e ïì ÉPÀÖgï (¹JDgï/rJDgï) ( ÀÄgÀĵÀ) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð ÉêÀÄPÁw À«Äw, ÀA.1, PÁ ïðl ï ºË ï, CgÀªÀÄ É gà ÉÛ, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

ÉêÀÄPÁw-2017 ÉÆ Ã ï À ï-e ïì ÉPÀÖgï (¹JDgï/rJDgï) ( ÀÄgÀĵÀ) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð ÉêÀÄPÁw À«Äw, ÀA.1, PÁ ïðl ï ºË ï, CgÀªÀÄ É gà ÉÛ, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ÉêÀÄPÁw-2017 ÉÆ Ã ï À ï-e ïì ÉPÀÖgï (¹JDgï/rJDgï) ( ÀÄgÀĵÀ) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð- 2017 ÉêÀÄPÁw À«Äw, ÀA.1, PÁ ïðl ï ºË ï, CgÀªÀÄ É gà ÉÛ, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ- 560001 C ü ÀÆZÀ É ÀASÉå.61/ ÉêÀÄPÁw-2/2017-18 ÉÆ Ã ï À

Chi tiết hơn

ÉêÀÄPÁw-2019 ÉêÀÄPÁw ÉÆ Ã ï À ï-e ïì ÉPÀÖgï (¹«ï)( ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð 2019 ÉêÀÄPÁw À«Äw, ÀA.1, PÁ ïðl ï ºË ï, CgÀªÀÄ É gà

ÉêÀÄPÁw-2019 ÉêÀÄPÁw ÉÆ Ã ï À ï-e ïì ÉPÀÖgï (¹«ï)( ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð 2019 ÉêÀÄPÁw À«Äw, ÀA.1, PÁ ïðl ï ºË ï, CgÀªÀÄ É gà ÉêÀÄPÁw-2019 ÉêÀÄPÁw-2019-20 ÉÆ Ã ï À ï-e ïì ÉPÀÖgï (¹«ï)( ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð 2019 ÉêÀÄPÁw À«Äw, ÀA.1, PÁ ïðl ï ºË ï, CgÀªÀÄ É gà ÉÛ, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ- 560001 ÉÆ Ã ï À ï-e ïì ÉPÀÖgï (¹«ï)

Chi tiết hơn

District wise applications - SC.xls

District wise applications - SC.xls ÀªÀiÁd PÀ Áåt E ÁSÉ ÀjÃPÁë ÀƪÀð vàgà ÉÃw PÉÃAzÀæ 2018-19 Éà Á À è JEE & NEET ÀjÃPÉëUÀ¼À ÀƪÀð sá«vàgà ÉÃwUÉ váváì PÀªÁV DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ Àj²µÀÖ eáw C sàåyðuà¼à ÀnÖ vàäªàäpàægàä f Éè JEE NEET Cast NAME Mobile

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Maths MQP-2_Kannada For Private Fresh Candidates

Microsoft Word - Maths MQP-2_Kannada For Private Fresh Candidates PÉ.J ï.e.e.., ªÀÄ ÉèñÀégÀA, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ J ï.j ï.j ï.¹. UÀtÂvÀ - ªÀiÁzÀj Àæ±Éß ÀwæPÉ- (015) Àæ ÀÄÛvÀ SÁ ÀV C sàåyðuà½uáv ( ÀÆvÀ À ÀoÀåPÀæªÀÄ) UÀjµÀ CAPÀUÀ¼ÀÄ: 100 MlÄÖ À æ±éßuà¼àä: 50 CªÀ ü: 3 WÀAmÉUÀ¼ÀÄ

Chi tiết hơn

Main_MENU_INstruction_page_final_APC_1588

Main_MENU_INstruction_page_final_APC_1588 ÉêÀÄPÁw-2017 À±À ÀÛç ÉÆ Ã ï PÁ ïìméã ï (¹JDgï/rJDgï) ( ÀÄgÀĵÀ) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð : 2017-18 C ü ÀÆZÀ É ÀASÉå: 14/ ÉêÀÄPÁw-4/2017-18 MlÄÖ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ : 1588 Cfð À è À Ä ÁægÀA sà ªÀÄvÀÄÛ PÉÆ ÉAiÀÄ ÁAPÀ ºÁUÀÆ

Chi tiết hơn

QP CODE Page No... 1 CAwªÀÄ JA.J. ÀzÀ«ÀjÃPÉë CPÉÆÖà gï/ ÀªÉA gï 2016 (zàægà ²PÀët) PÀ ÀßqÀ ÀwæPÉ 2.1: ºÉÆ ÀUÀ ÀßqÀ Á»vÀå ÀªÀÄAiÀÄ: 3 WÀAmÉUÀ¼ÀÄ]

QP CODE Page No... 1 CAwªÀÄ JA.J. ÀzÀ«ÀjÃPÉë CPÉÆÖà gï/ ÀªÉA gï 2016 (zàægà ²PÀët) PÀ ÀßqÀ ÀwæPÉ 2.1: ºÉÆ ÀUÀ ÀßqÀ Á»vÀå ÀªÀÄAiÀÄ: 3 WÀAmÉUÀ¼ÀÄ] QP CODE 56611 Page No... 1 ÀwæPÉ 2.1: ºÉÆ ÀUÀ ÀßqÀ Á»vÀå 1. ÁlPÀzÀ UÀÄt- PÀëtUÀ¼À ÀÄß PÀÄjvÀÄ gé Äj. 2. ºÉÆ ÀUÀ ÀßqÀ PÁªÀåzÀ ªÀĺÀvÀéªÀ ÀÄß PÀÄjvÀÄ «ªÀj¹. 3. «ªÀıÉðAiÀÄ ÀégÀÆ ÀªÀ ÀÄß «ªÀIJð¹. 4. végézà

Chi tiết hơn

new .1

new .1 sáuà 4J PÀ ÁðlPÀ gádå ÀvÀæ, UÀÄgÀĪÁgÀ, K ǣ ï 13, 2017 2671 PÁ«ÄðPÀ ÀaªÁ AiÀÄ C ü ÀÆZÀ É ÀASÉå: PÁE 6 J ïqà ÆèöåJ 2017, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ÁAPÀ : 24-01-2017. PÉÊUÁjPÁ «ªÁzÀUÀ¼À C ü AiÀĪÀÄ 1947gÀ (PÉÃAzÁæ ü AiÀĪÀÄ

Chi tiết hơn

VCSP-CSBH-H03-V CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG/ SALES POLICY DÀNH CHO CĂN HỘ TÒA H03 PHÂN KHU THE HERO DỰ ÁNVINCITY SPORTIA I. CHÍNH SÁCH/ POLICY / FO

VCSP-CSBH-H03-V CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG/ SALES POLICY DÀNH CHO CĂN HỘ TÒA H03 PHÂN KHU THE HERO DỰ ÁNVINCITY SPORTIA I. CHÍNH SÁCH/ POLICY / FO CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG/ SALES POLICY DÀNH CHO CĂN HỘ TÒA H03 PHÂN KHU THE HERO DỰ ÁNVINCITY SPORTIA I. CHÍNH SÁCH/ POLICY / FOR ARPARMENT AT H03 OF VICITY SPORTIA-THE HERO ZONE ----- Tháng 11/2018/ Nov 2018

Chi tiết hơn

Calendar 2019

Calendar 2019 1 September 2019 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 2 3 09:36 am 4 5 01:09 pm 6 7 08:39 pm Å Å,Ä,Ä 8 023 Æ Ä,Ã,Å,Æ,Æ Æ, Å Æ Ä,Æ,ÆÀ, Ä, Ä,  ŠÅ,Æ,ÅÀ à 9 037 051 10 07:25 am Å, Å, Ä Æ,Å,Å Â, Â, à Æ,Æ,Æ,Æ,Æ Å,ÅÀ,Ã

Chi tiết hơn

1. Name in full : Sowmyashree S K 2. Qualification : M.A., B.Ed, NET 3. Designation : Guest Faculty Personal Information 4. Address : Center for Women

1. Name in full : Sowmyashree S K 2. Qualification : M.A., B.Ed, NET 3. Designation : Guest Faculty Personal Information 4. Address : Center for Women 1. Name in full : Sowmyashree S K 2. Qualification : M.A., B.Ed, NET 3. Designation : Guest Faculty Personal Information 4. Address : Center for Women's Studies, University of Mysore, Manasagangotri, Mysuru.

Chi tiết hơn

PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀ ÁªÀðd PÀ ²PÀët E ÁSÉ PÀ ÁðlPÀ ±Á Á UÀÄtªÀÄlÖ ªÀiË ÁåAPÀ À ªÀÄvÀÄÛ CAVÃPÀgÀt ÀjµÀvÀÄÛ (j.) 6 Éà CqÀØ gà ÉÛ, ªÀÄ ÉèñÀégÀA, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ -

PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀ ÁªÀðd PÀ ²PÀët E ÁSÉ PÀ ÁðlPÀ ±Á Á UÀÄtªÀÄlÖ ªÀiË ÁåAPÀ À ªÀÄvÀÄÛ CAVÃPÀgÀt ÀjµÀvÀÄÛ (j.) 6 Éà CqÀØ gà ÉÛ, ªÀÄ ÉèñÀégÀA, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀ ÁªÀðd PÀ ²PÀët E ÁSÉ PÀ ÁðlPÀ ±Á Á UÀÄtªÀÄlÖ ªÀiË ÁåAPÀ À ªÀÄvÀÄÛ CAVÃPÀgÀt ÀjµÀvÀÄÛ (j.) 6 Éà CqÀØ gà ÉÛ, ªÀÄ ÉèñÀégÀA, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560 003. PÀ PÁ ÁzsÀ Á À«ÄÃPÉë - 2018-19 51E ªÀiÁzsÀåªÀÄ

Chi tiết hơn

ÉêÀÄPÁw NlÄÖ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ : 04 À±À ÀÛç «Äà À Ä ÉÆ Ã ï À ï-e ïì ÉPÀÖgï (Dgï.J ï.l.¹jdgï/rjdgï) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð 2019 C ü ÀÆZÀ É ÀASÉå. 82/ ÉêÀÄPÁw

ÉêÀÄPÁw NlÄÖ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ : 04 À±À ÀÛç «Äà À Ä ÉÆ Ã ï À ï-e ïì ÉPÀÖgï (Dgï.J ï.l.¹jdgï/rjdgï) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð 2019 C ü ÀÆZÀ É ÀASÉå. 82/ ÉêÀÄPÁw ÉêÀÄPÁw-2019-20 NlÄÖ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ : 04 À±À ÀÛç «Äà À Ä ÉÆ Ã ï À ï-e ïì ÉPÀÖgï (Dgï.J ï.l.¹jdgï/rjdgï) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð 2019 C ü ÀÆZÀ É ÀASÉå. 82/ ÉêÀÄPÁw-2/2019-20, À±À ÀÛç «Äà À Ä ÉÆ Ã ï À ï-e ïì ÉPÀÖgï

Chi tiết hơn

QP CODE Page No... 1 Second Year B.Com., Degree Examinations August / September 2014 (Directorate of Distance Education) COMMERCE DCB 210: FINAN

QP CODE Page No... 1 Second Year B.Com., Degree Examinations August / September 2014 (Directorate of Distance Education) COMMERCE DCB 210: FINAN QP CODE 51221 Page No... 1 Second Year B.Com., Degree Examinations August / September 2014 (Directorate of Distance Education) COMMERCE DCB 210: FINANCIAL ACCOUNTING II Time: 3hrs.] [Max. Marks: 70/80

Chi tiết hơn

brother.ai

brother.ai ÉÆÃAzÁ ÄvÀ ªÀiÁ ÃPÀgÀ ºÉ ÀgÀÄ: DzsÁgï «¼Á À: ï PÉÆÃqï: ÀAªÀºÀ À «¼Á À: ï PÉÆÃqï: ÀÄgÀÄμÀ/¹ÛçÃ: UÁæºÀPÀgÀ «zsà: PÁA ÉÆ UÁæºÀPÀgÀ «zsà: G ÉèÃTvÀ PÁA ÉÆ UÁæºÀPÀgÀ ºÉ ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á À: ªÀÄgÀÄ ÁªÀw sàzàævá

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CRL.P doc

Microsoft Word - CRL.P doc : 1 : IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT BANGALORE DATED THIS THE 25 TH DAY OF FEBRUARY 2013 BEFORE THE HON BLE MR.JUSTICE K.N.KESHAVANARAYANA BETWEEN: CRIMINAL PETITION No.2973/2012 Nithyananda Swamy,

Chi tiết hơn

µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ 1 µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ + q Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ q ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà

µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ 1 µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ + q Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ q ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà ËÕßÀ µ ß π â π È Ì â Õ µ «πì Õß Èπ Ëß µà ªìπ ß â«à Õπª ÿ µ «πì Àπ Ëß ª «â πõ µ «πì Àπ Ëß π â ª ÿ ËÀπ

Chi tiết hơn

Raichur-HS -.xls

Raichur-HS -.xls BLOCK EDUCATIONAL OFFICE, DEODURUG Details of vaccant Post of High School Assistant Teachers as on,dated 20-05-2009 Taluq: Deodurug Dist: Raichuru Medium:Kannada Sl.No Name of the School A.B.C Arts P.C.M

Chi tiết hơn

2012 Astrological Calendar for Whitney Houston

2012 Astrological Calendar for Whitney Houston Astrological Calendar for Whitney Houston January Capricorn Ò 0' Ò ' ' 0Ò 0' Tra-Tra Æ Æ Â Ä Å Ä Âª Â Â Æ Å Â Æª Æ Å Ä Ó Å Â Æ Å 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tra-Nat Ī Ã Æ Æ Æ Â Å Å Ä Å Ä Äª Æ Ã Å Â Å Ã Ãª Ä Ã Ò

Chi tiết hơn

PÀ ÁðlPÀ gádå gà ÉÛ ÁjUÉ ÀA ÉÜ ºÁ À À «üáuà, ºÁ À À C ÀÄPÀA ÀzÀ DzüÁgÀzÀ ªÉÄÃ É ËPÀj PÉÆÃj À è¹gàäªà ªÀÄ À«UÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ( ÀÄvÉÆÛÃ É ÀASÉå 1553 ÁAPÀ

PÀ ÁðlPÀ gádå gà ÉÛ ÁjUÉ ÀA ÉÜ ºÁ À À «üáuà, ºÁ À À C ÀÄPÀA ÀzÀ DzüÁgÀzÀ ªÉÄÃ É ËPÀj PÉÆÃj À è¹gàäªà ªÀÄ À«UÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ( ÀÄvÉÆÛÃ É ÀASÉå 1553 ÁAPÀ PÀ ÁðlPÀ gádå gà ÉÛ ÁjUÉ ÀA ÉÜ ºÁ À À «üáuà, ºÁ À À C ÀÄPÀA ÀzÀ DzüÁgÀzÀ ªÉÄÃ É ËPÀj PÉÆÃj À è¹gàäªà ªÀÄ À«UÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ( ÀÄvÉÆÛÃ É ÀASÉå 1553 :16.07.2015 ºÁUÀÆ ÀvÀæ ÀASÉå PÀgÁ À/PÉÃPÀ/ ÉêÀÄPÀ/99/Dgï2/887/15

Chi tiết hơn

Microsoft Word - thuat-ngu-thuong-mai-dien-tu.docx

Microsoft Word - thuat-ngu-thuong-mai-dien-tu.docx www.chiakhoathanhcong.com hân hạnh giới thiệu đến Quý vị ebook miễn phí: THUẬT NGỮ TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Tác giả: Thạc sĩ Dương Tố Dung Tháng 9 năm 2012 Quý vị có thể tìm đọc rất nhiều ebook miễn phí

Chi tiết hơn

1 ÉÆ Ã ï E ÁSÉ ÉÆ Ã ï À ï-e ïì ÉPÀÖgï (J sï ) ºÀÄzÉÝUÀ¼À ÉêÀÄPÁw C ü ÀÆZÀ É ÀASÉå. 66/ ÉêÀÄPÁw-2/ «µàaiàä: ÉÆ Ã ï À ï-e ïì ÉPÀÖgï (J sï ) ( À

1 ÉÆ Ã ï E ÁSÉ ÉÆ Ã ï À ï-e ïì ÉPÀÖgï (J sï ) ºÀÄzÉÝUÀ¼À ÉêÀÄPÁw C ü ÀÆZÀ É ÀASÉå. 66/ ÉêÀÄPÁw-2/ «µàaiàä: ÉÆ Ã ï À ï-e ïì ÉPÀÖgï (J sï ) ( À 1 ÉÆ Ã ï E ÁSÉ ÉÆ Ã ï À ï-e ïì ÉPÀÖgï (J sï ) ºÀÄzÉÝUÀ¼À ÉêÀÄPÁw C ü ÀÆZÀ É ÀASÉå. 66/ ÉêÀÄPÁw-2/2017-18 «µàaiàä: ÉÆ Ã ï À ï-e ïì ÉPÀÖgï (J sï ) ( ÀÄgÀĵÀ & ªÀÄ»¼Á) ºÁUÀÆ ÉêÉAiÀÄ ègàäªàªàgàä M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ

Chi tiết hơn

GEOGRAPHY

GEOGRAPHY sàæuéæã¼à±á ÀÛç J.«sÁUÀ ªÀiÁ ÀªÀ sàæuéæã¼à±á ÀÛç MlÄÖ: 120UÀAmÉUÀ¼ÀÄ CzsÁåAiÀÄ-1 : ªÀiÁ ÀªÀ sàæuéæã¼à±á ÀÛç 1.1 ªÀiÁ ÀªÀ sàæuéæã¼à±á ÀÛçzÀ CxÀð, PÉëÃvÀ æ ªÀÄvÀÄÛ ªÁå Û, CzsÁåAiÀÄ-2: Àæ ÀAZÀzÀ d À ÀASÉå

Chi tiết hơn

Hướng dẫn chuyển hoặc rút tiền Tài khoản FXCM Nic

Hướng dẫn chuyển hoặc rút tiền Tài khoản FXCM   Nic Lưu ý : chuyển và rút tiền đúng tài khoản Visa Debit mà bạn đã đăng ký FXCM khi mở tài khoản - chuyển tiền từ 2-3 tiếng tiền sẽ vào tài khoản của các bạn (tối đa 1 ngày) - khi ra lệnh rút tiền FXCM thông

Chi tiết hơn

QP CODE Page No... 1 First Year B.B.M Degree Examinations October / November 2014 (Directorate of Distance Education) COMMERCE DBA 210: FINANCIA

QP CODE Page No... 1 First Year B.B.M Degree Examinations October / November 2014 (Directorate of Distance Education) COMMERCE DBA 210: FINANCIA QP CODE 51621 Page No... 1 First Year B.B.M Degree Examinations October / November 2014 (Directorate of Distance Education) COMMERCE DBA 210: FINANCIAL ACCOUNTING I Time: 3hrs.] [Max. Marks: 70/80 Instructions

Chi tiết hơn

Notification

Notification 1 ÉÆ Ã ï E ÁSÉ POLCET-2019 (ISO 9001-2015 ÀæªÀiÁtÂvÀ) C ü ÀÆZÀ É ÀASÉå :03/ ÉêÀÄPÁw-4/2019-20. «µàaiàä: «±ÉõÀ j Àªïð ÉÆ Ã ï PÁ ïìméã ï (PÉ.J ï.dgï. & LDgï ) ( ÀÄgÀĵÀ) (ºÉÊ-PÀ)-2019 ºÀÄzÉÝUÀ¼À ÉÃgÀ ÉêÀÄPÁw

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Tender Bulittin No_11_ doc

Microsoft Word - Tender Bulittin No_11_ doc 1 PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀ f Áè üpájuà¼àä ªÀÄvÀÄÛ f Áè méaqàgà Ä Én À C üpájuà¼àä zságàªáqà f Éè, zságàªáqà EªÀgÀ PÁAiÀiÁð AiÀÄ AzÀ (PÀ ÁðlPÀ ÁªÀðd PÀ ÀAUÀæºÀuÉAiÀÄ è ÁgÀzÀ±ÀðPÀvÉ C ü AiÀĪÀÄ 2000 gà ªÉÄÃgÉUÉ)

Chi tiết hơn

µ Õß µ«å â Õß Ÿ â ß ËÕπ â« µ å Ëß Ê π «µ π µ Èß µà ªØ «π ß Õ æ «µõ å «â ËÕß««π Õß πÿ å π ß «Ë ª àõ πõ ß π «å â«π ªìπº º µ Õß µ å À ºŸâ π Õ ÿ π â««à «â

µ Õß µ«å â Õß Ÿ â ß ËÕπ â« µ å Ëß Ê π «µ π µ Èß µà ªØ «π ß Õ æ «µõ å «â ËÕß««π Õß πÿ å π ß «Ë ª àõ πõ ß π «å â«π ªìπº º µ Õß µ å À ºŸâ π Õ ÿ π â««à «â µ Õß µ«å â Õß Ÿ â ß ËÕπ â« µ å Ëß Ê π «µ π µ Èß µà ªØ «π ß Õ æ «µõ å «â ËÕß««π Õß πÿ å π ß «Ë ª àõ πõ ß π «å â«π ªìπº º µ Õß µ å À ºŸâ π Õ ÿ π â««à «â «Àπâ Á ÕÕ âõ Àπ Ëß ËÕæŸ ß «È Õß «Ÿâ ß µ å â π Ë â

Chi tiết hơn

PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀ ÁªÀðd PÀ ²PÀët E ÁSÉ PÀ ÁðlPÀ ±Á Á UÀÄtªÀÄlÖ ªÀiË ÁåAPÀ À ªÀÄvÀÄÛ CAVÃPÀgÀt ÀjµÀvÀÄÛ (j.) 6 Éà CqÀØ gà ÉÛ, ªÀÄ ÉèñÀégÀA, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ -

PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀ ÁªÀðd PÀ ²PÀët E ÁSÉ PÀ ÁðlPÀ ±Á Á UÀÄtªÀÄlÖ ªÀiË ÁåAPÀ À ªÀÄvÀÄÛ CAVÃPÀgÀt ÀjµÀvÀÄÛ (j.) 6 Éà CqÀØ gà ÉÛ, ªÀÄ ÉèñÀégÀA, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀ ÁªÀðd PÀ ²PÀët E ÁSÉ PÀ ÁðlPÀ ±Á Á UÀÄtªÀÄlÖ ªÀiË ÁåAPÀ À ªÀÄvÀÄÛ CAVÃPÀgÀt ÀjµÀvÀÄÛ (j.) 6 Éà CqÀØ gà ÉÛ, ªÀÄ ÉèñÀégÀA, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560 003. PÀ PÁ ÁzsÀ Á À«ÄÃPÉë - 2018-19 41E ªÀiÁzsÀåªÀÄ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Eco3.web.doc

Microsoft Word - Eco3.web.doc PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀ gá ÖçÃAiÀÄ ºÀ¹gÀÄ ÀqÉ ÀASÉåB À ÀDzE/±ÉʱÁ/JA æ/02/2012-13 zéðã±àpàgà PÀbÉÃj, ÀzÀ«ÀǪÀð ²PÀët E ÁSÉ 18 Àà CqÀØ gà ÉÛ, ªÀÄ ÉñÀégÀA, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ- 12 YõÁÕ À À ÁAPÀ: 18.08.2013 «µàaiàäb- gá

Chi tiết hơn

Notification

Notification 1 ÉÆ Ã ï E ÁSÉ POLCET-2019 (ISO: 9001-2015 ÀæªÀiÁtÂvÀ ÉêÀÄPÁw ÀæQæAiÉÄ) À±À ÀÛç ÉÆ Ã ï PÁ ïìméã ï ( ÀÄgÀĵÀ) (¹JDgï / rjdgï) ºÀÄzÉÝUÀ¼À ÉêÀÄPÁw «µàaiàä: C ü ÀÆZÀ É ÀASÉå: 04/ ÉêÀÄPÁw-4/2019-20. PÀ ÁðlPÀ

Chi tiết hơn

¥Éưøï E¯ÁSÉ

¥Éưøï E¯ÁSÉ ÉÆ Ã ï E ÁSÉ POLCET-2016 (ISO: 9001-2008 ÀæªÀiÁtÂvÀ ÉêÀÄPÁw ÀæQæAiÉÄ) ÉÆ Ã ï PÁ ïìméã ï (ªÉÊgï É ï) ( ÀÄgÀĵÀ & ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÀ¼À ÉêÀÄPÁw C ü ÀÆZÀ É ÀASÉå: 2/ ÉêÀÄPÁw-4/2016-17 «µàaiàä: ÉÆ Ã ï PÁ ïìméã

Chi tiết hơn

Notification

Notification 1 ÉÆ Ã ï E ÁSÉ (ISO: 9001-2015 ÀæªÀiÁtÂvÀ ÉêÀÄPÁw ÀæQæAiÉÄ) ºÉÊzÀgÁ Ázï-PÀ ÁðlPÀ ÀæzÉñÀzÀ ÉÆ Ã ï À ï-e ïì ÉPÀÖgï (¹«ï) ºÀÄzÉÝUÀ¼À «±ÉõÀ ÉêÀÄPÁw C ü ÀÆZÀ É ÀASÉå: 81/ ÉêÀÄPÁw-2/2019-20 «µàaiàä: ºÉÊzÀgÁ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Visitor Checklist - Feb 2013.doc

Microsoft Word - Business Visitor Checklist - Feb 2013.doc BUSINESS VISITOR VISA HƯỚNG DẪN THỊ THỰC DIỆN CÔNG TÁC Immigration New Zealand reserves the right to request additional information in the course of assessing an application and to retain information and

Chi tiết hơn

2008 Astrological Calendar for Michael J. Fox

2008 Astrological Calendar for Michael J. Fox Astrological Calendar for Michael J. Fox Tra-Tra ëñ Ī  à à Ī  ëñ «Â± Â Ã Â Ä Åª Ä Â Äª   à à Ū  Ū  Tra-Nat Æ Ã Â«Â Ä Ä ±Ã ±Â Æ Â«Âª Ã Â Ä Æ Ã± Ä Æ Âª Æ Ã± Æ Â Æ «Â Æ «Ã ±Ä Ä «Ã «Â ŠŠ«Ä

Chi tiết hơn

¤³Ôµ Á. 3/2 ÀÒ¤ 1

¤³Ôµ Á. 3/2 ÀÒ¤ 1 44 Ωñ µ» µ åæ Èπ π.3 π Ë 1 2 ø 1. ø Õß ß âπ Õßµ «ª 1.1 ø Õß ß âπ Õßµ «ª ß âπ Õßµ «ª Ÿª Ë«ª Õ Ax By C = 0 ËÕ A, B, C ªìπ à ßµ «Ë A B à à»ÿπ åæ âõ π À à π Ÿª y = Ax B C B â Àâ m = A B b = C B â y = mx b

Chi tiết hơn

beach(3)-ebook

beach(3)-ebook ß ËÕππ ⪠πåà Õπÿ å»» μ å À «ß π π å â π «π ß Õ Õ π ßÀ«ß, 2554 π åμÿπ à π È ªìπ ËÕß «μàõ Ÿâ π Õßæ ß âß ÕßΩÉ Ë Èπ π ß Õß πÿ å ΩÉ Àπ Ëß Õ æ ß â ß Ë àß â â ß «À μàõ æ μ øíπ øóõß â ß ª Õ â«ù «º æ ß«û ù «â

Chi tiết hơn

District wise applications - SC.xls

District wise applications - SC.xls ÀªÀiÁd PÀ Áåt E ÁSÉ ÀjÃPÁë ÀƪÀð vàgà ÉÃw PÉÃAzÀæ 2018-19 Éà Á À è JEE & NEET ÀjÃPÉëUÀ¼À ÀƪÀð sá«vàgà ÉÃwUÉ váváì PÀªÁV DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ Àj²µÀÖ eáw C sàåyðuà¼à ÀnÖ PÀ ÄâVð f Éè JEE NEET Cast NAME Mobile

Chi tiết hơn

Credit%20Facility%20-%20Procedure%20Sheet_BC.PDF

Credit%20Facility%20-%20Procedure%20Sheet_BC.PDF For the admission to 11 local private hospitals for Individual Medical Members Service Advantages Blue Cross pays the medical bills to private hospitals directly No hassle of claim submission Fast and

Chi tiết hơn

CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY SUPPLY CORPORATION LTD (A Government of Karnataka Undertaking) Ph.No: Fax No:

CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY SUPPLY CORPORATION LTD (A Government of Karnataka Undertaking) Ph.No: Fax No: CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY SUPPLY CORPORATION LTD (A Government of Karnataka Undertaking) Ph.No: 0821-2343384 Fax No: 0821-2343384 E-Mail: gmchrd@cescmysore.org Website: www.cescmysore.org CIN:U40109KA2004SGC035177

Chi tiết hơn

untitled

untitled Tip Ÿâ SPC π Õ ß π «Õ åæ Vol.14 No.117 42 π ««ßÕÿμ À ß ÿâπ «à ç «ÿ ÿ æé Ë μâπ Õ ßà Ê æ π Àâ «Õ Ÿ μâõß ËßπÕ ªìπ âõ Àπ ISO 9001:2000 âõ Ë 8.0 TS 16949 â«ß π È«ÿ μ Õß π â «à π â ˺ μ Ÿà âõßμ â μ πà Õ à À

Chi tiết hơn

Detective__SI_Notification_

Detective__SI_Notification_ 1 ÉÆ Ã ï E ÁSÉ rméqöãªï À ï-e ïì ÉPÀÖgï ºÀÄzÉÝUÀ¼À ÉêÀÄPÁw C ü ÀÆZÀ É ÀASÉå. 64/ ÉêÀÄPÁw-2/2017-18 «µàaiàä: rméqöãªï À ï-e ïì ÉPÀÖgï ( ÀÄgÀĵÀ & ªÀÄ»¼Á) SÁ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ÉÃgÀ ÉêÀÄPÁw PÀÄjvÀÄ. ~*~*~*~ 1.

Chi tiết hơn

Notification

Notification 1 ÉÆ Ã ï E ÁSÉ À±À ÀÛç «Äà À Ä ÉÆ Ã ï À ï-e ïì ÉPÀÖgï (¹JDgï/rJDgï) ºÀÄzÉÝUÀ¼À ÉêÀÄPÁw «µàaiàä: (ISO: 9001-2015 ÀæªÀiÁtÂvÀ ÉêÀÄPÁw ÀæQæAiÉÄ) C ü ÀÆZÀ É ÀASÉå. 85/ ÉêÀÄPÁw-2/2019-20 À±À ÀÛç «Äà À Ä ÉÆ

Chi tiết hơn

Mã: VHR V20 CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG / SALE POLICY DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MUA NHÀ/BIỆT THỰ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY FOR CLIENTS PURCHASING VIN

Mã: VHR V20 CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG / SALE POLICY DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MUA NHÀ/BIỆT THỰ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY FOR CLIENTS PURCHASING VIN CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG / SALE POLICY DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MUA NHÀ/BIỆT THỰ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY FOR CLIENTS PURCHASING VINHOMES RIVERSIDE-THE HARMONY VILLAS ----- Hiệu lực từ ngày 15/04/2018-----

Chi tiết hơn

2013 Astrological Calendar for Greenwich Mean Time

2013 Astrological Calendar for Greenwich Mean Time for Greenwich Mean Time January Ò ' Capricorn Compliments of: Clayten Tylor Esoteric Astrologer www.claytentylor.com 00Ò Jan, New on 0:: PM GMT Tra-Tra Æ Æ 0 0 Å Ä Æ± ŠƱ Ä Â Æ Ã Å Æ Â Â Æ Å 0 0 0  Æ

Chi tiết hơn

π π π ßÕ «πõ ß ßæŸ ß π à«π Õß µà ßÊ â à À ß πõ À àõß ß (larynx) ªìπ ߺà π Õß Õ» ªÕ ª Ÿà ß πà à«π π µ ÈßÕ Ÿ à π «Õ µâ àõߪ ß ª Ëß πºÿâ ÀÁπ Õ à«π Ë «à Ÿ

π π π ßÕ «πõ ß ßæŸ ß π à«π Õß µà ßÊ â à À ß πõ À àõß ß (larynx) ªìπ ߺà π Õß Õ» ªÕ ª Ÿà ß πà à«π π µ ÈßÕ Ÿ à π «Õ µâ àõߪ ß ª Ëß πºÿâ ÀÁπ Õ à«π Ë «à Ÿ π π π ßÕ «πõ ß ßæŸ ß π à«π Õß µà ßÊ â à À ß πõ À àõß ß (larynx) ªìπ ߺà π Õß Õ» ªÕ ª Ÿà ß πà à«π π µ ÈßÕ Ÿ à π «Õ µâ àõߪ ß ª Ëß πºÿâ ÀÁπ Õ à«π Ë «à Ÿ Õ Ëß ªìπ à«πàπ Ëß Õß àõß ßπ Ëπ Õß. àõß ß ª Õ â«ÿ ÕàÕπ

Chi tiết hơn

Date : 03

Date : 03 1 PÉÆà ÁgÀ ÀæzsÁ À f Áè ªÀÄvÀÄÛ ÀvÀæ ÁåAiÀiÁ üã±àgà PÀbÉÃj C ü ÀÆZÀ É ÀASÉå B JrJA 03/2019 ÁAPÀB09-01-2019. D ï ÉÊ ï À è Cfð À è À Ä DgÀA ÀsªÁUÀĪÀ ÁAPÀ B21.01.2019 D ï ÉÊ ï À è Cfð À è À Ä PÀqÉAiÀÄ ÁAPÀ

Chi tiết hơn

Notification

Notification 1 ÉÆ Ã ï E ÁSÉ (ISO: 9001-2015 ÀæªÀiÁtÂvÀ ÉêÀÄPÁw ÀæQæAiÉÄ) ºÉÊzÀæ Ázï-PÀ ÁðlPÀ ÀæzÉñÀzÀ À±À ÀÛç «Äà À Ä ÉÆ Ã ï À ï-e ïì ÉPÀÖgï (¹JDgï/rJDgï) ºÀÄzÉÝUÀ¼À «±ÉõÀ ÉêÀÄPÁw «µàaiàä: C ü ÀÆZÀ É ÀASÉå.82/

Chi tiết hơn

2014 Astrological Calendar for Jennifer Lawrence

2014 Astrological Calendar for Jennifer Lawrence Astrological Calendar for Jennifer Lawrence January Capricorn Ò ' Ò' Ò ' «Ò ' Ò ' Ò ' Ò ' Ò ' Tra-Tra ª Å Ã Ã Æ Â Å Æ Â Æ Â Å Æ Â Ä Å Æ Ãª Â Ô 0 Tra-Nat Š ƪ ƪ Ä Â Ä Äª Ä Â Ä Ã Ä Ã Â Ä Ã Ã Åª Å Â Ã

Chi tiết hơn

Notification

Notification ÉÆ Ã ï E ÁSÉ EArAiÀiÁ j Àªïð ÉmÁ AiÀÄ ï À ï-e ïì ÉPÀÖgï (LDgï ) ( ÀÄgÀĵÀ) (ºÉÊ-PÀ) (ISO: 9001-2015 ÀæªÀiÁtÂvÀ ÉêÀÄPÁw ÀæQæAiÉÄ) C ü ÀÆZÀ É ÀASÉå.83/ ÉêÀÄPÁw-2/2019-20 «µàaiàä: EArAiÀiÁ j Àªïð ÉmÁ AiÀÄ

Chi tiết hơn