S>m. À`m JH$mo hpñnq>b_m g\$bvmnyd H$ Xwb ^ go ar {gbj T>r, 11 OyZ({Zg ) JV Ho$hr {XZA{K _{VJ S>m_m AdpñWV S>m. À`m JH$mo gwnañno{g`{bq>r hpñnq>b_m S>

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "S>m. À`m JH$mo hpñnq>b_m g\$bvmnyd H$ Xwb ^ go ar {gbj T>r, 11 OyZ({Zg ) JV Ho$hr {XZA{K _{VJ S>m_m AdpñWV S>m. À`m JH$mo gwnañno{g`{bq>r hpñnq>b_m S>"

Bản ghi

1

2 S>m. À`m JH$mo hpñnq>b_m g\$bvmnyd H$ Xwb ^ go ar {gbj T>r, 11 OyZ({Zg ) JV Ho$hr {XZA{K _{VJ S>m_m AdpñWV S>m. À`m JH$mo gwnañno{g`{bq>r hpñnq>b_m S>m. aozre Xwdmam a {VZH$m Q>r_ S>m. {Z{Ve Xmg, S>m. {dh$mg _ÊS>b a grho$ goë^_bo H$mR>_m S>m H$m EH$OZm 37 dfu` amojrh$mo CƒñVar` AnaoeZ JaoH$mo gymzm àmá ^EH$mo N>Ÿ& àmá OmZH$mar AZwgma {VZr WmoamH$mo EãS>mo{_Zb EAmo{Q> H$ EÝ`y[aÁ_bo ŠbmÝV {WEŸ& OgAÝVJ V _wqw>h$mo _w»` aº$dm{hh$m Zgm (Y_Zr) gm_mý` AmH$maH$mo ^ÝXm 5 JwUm A{YH$ \w${beh$mo {W`mo a OgH$mo n[aum_ñdê$n {VZH$mo VËH$mb _ Ë`w hþzgšï`moÿ& H$mR>_m S>m H$mo `w{z^{g Q>r {Q>{ML> hpñnq>b~mq> nr>mbeh$mo amojrbmb `hm± ë`mcza{k ^mav^[a Kw_mBEH$mo {W`moŸ& EAmo{Q> H$ EÝ`yAmo[aÁ_bmB ECQ>m H ${Ì_ H$b_Ûmam à{vñwmnz J[aEH$mo {W`mo a amojr A{hbo ny U ê$n_m {M{H$Ëgm à{h«$`m_wº$ ^EH$m N>Z²Ÿ& {VZH$mo `ñvmo Xwb ^ AnaoeZ JZ 5 KÊQ>m^ÝXm n{z A{YH$ g_` bmjoh$mo {W`mo a go arn{n> {VZr VËH$mb ~moëz Wmbo gmw XwB {XZn{N> {h± SSw>b JZ WmboŸ& _`m XmnyU `mo ECQ>m Yoa H${R>Z go ar à{h«$`m {W`moŸ& `g_m {H$S>Zr {d\$b hþzgšï`mo ^Zo Xwd IwÅ>m H$_Omoa hþzgšï`moÿ& àg Jde S>m. Xwdmambo A\$Jm{ZñVmZ a nm{h$ñvmz_m A_o[aH$s amoxyvh$mo ê$n_m ahoh$m [ams> hb~«wh$bmb dm{e Q>Z_m JV df {S>gå~a _{hzm_m 20 KÊQ>m `ñv à{h«$`m AßZmBEH$mo {W`moŸ& S>m. Xwdmambo AnaoeZH$mo Ad{Y ajv gå~ýyr Z`m± ImoO Jaon{N> `ñvm {dh$amb AdñWmH$mo d {ÕbmB amošz g\$bvm hmv bm½`mo>ÿ& `gàh$mah$mo VŠZrH$ n{hbmonëq> `ñvmo AnaoeZ_m g\$bvmnyd H$ à`moj J[a±X N>Ÿ& A{J«_ ê$n_m gq>rh$ CnMma àxmz JZ H$mo bm{j `gàh$mah$mo Jå^ra H$m{S> `mo ^mñhw$ba amojbmb Vrd«àmW{_H$Vm {XZwnZ} a _m{zghê$_m gmovzm \ $bmczwnz} Amdí`H$Vm_m{W À`m J gwnañno{g`{bq>r hpñnq>bh$m H$m{S> `mo^mñhw$ba Q>r_bo {dídmg amioh$m N>Z²Ÿ& `gbo _m{zghê$h$mo A_yë` OrdZbmB ~MmCZH$mo gmw `hm± gånyu joìh$mo nydm Yma a CÞV ñdmñï` gwajmbmb n{z {dh${gv ~ZmCZo N>Ÿ& ~mo S>mo gåàxm` JmoIm hê$h$mo nj_m {gbj T>r>, 11 OyZ ({Zg ) amá`_m ~mo S>mo gåàxm`h$m n[admahê$h$mo AmñWm a ^amogm JmoIm hê$ Z ahoh$mo _mýx JmoIm hê$h$mo nj_m ~mo S>mohê$ A{K AmEH$m N>Z²Ÿ& _omrxo{i gwzh$moegå_ àm` Mma bmi ~mo S>mohê$H$mo OZg»`m ahoh$mo OmZH$mar JamC±X VamB a Sw>dg _m ~mo S>mo H${_Q>r JR>ZH$mo à{h«$`m ewê$ JaoH$mo ~mo S>mo OZ_w{º$ _momm H$m VamB -Sw>dg AÜ`j n Ïdr gmb~mo Måàm_marbo e{zdma ~VmEŸ& VamB _m ~mo S>mo gåàxm`h$m n[admahê$ ~gmo~mgmo JZ} JmC±hê$ S>m~J«m_ -1 J«m_ n#mm`vh$mo ~ovj T>m a _Owdm, MånmgarH$mo CÎma nbmg, ê$nzmmq>, {eem~mar, dmhz XwK Q>Zm_m EH$ _ao ObnmBJ T>r, 11 OyZ ({Zg.) e{zdma {~hmz ObnmBJ T>rH$mo {Q>ñQ>m ZXrH$mo ao{bl> ^pëh$ea ECQ>m _mbdmhh$ Q >H$ ZXr_m PXm EH$OZmH$mo _ Ë`w ^`moÿ& _ V ì`{º$ 28 dfu` amow amonwv hþz²ÿ& `g KQ>Zm_m Jå^ra ê$n_m KmBVo {OVoÝÐ amonwvbmb ObnmBJ T>r gxa AñnVmb_m ^Zm J[aEH$mo N>Ÿ& _ ZmJ T>r WmZm nw{bgbo _ V ì`{º$h$mo n[am` nîmmo bjmczo a XwK Q>Zm H$gar ^`mo gmo {df`_m nîmmo bjmczo à`mg J[aahoH$mo N>Ÿ& e{zdma {~hmz ObnmBJ T>r _ ZmJ T>rH$mo 31 Zå~a am{ï >` g S>H$pñWV _ ZmJ T>r WmZm BbmH$m_m Ag_ VrZgw{H$`mXo{I {gbj T>rV\ $ AmBahoH$mo ECQ>m _mbdmhh$ Q >H$ {Q>ñQ>m ZXrH$mo nwbh$mo ao{bl> ^pëh$ea {Q>ñQ>m_m IñXm KQ>ZmñWb_ Ibmgr amow amonwvh$mo _ Ë`w ^`moÿ& n{n> ObnmBJ T>r A{¾e_Z {d^mjh$mo ECQ>m B{ÄOZ KQ>ZmñWb nwjoa Ame H$mOZH$ pñw{v_m Q >H$ MmbH$bmB CÕma Jè`moŸ& ñwmzr` {Zdmgrhê$bo A{^`moJ bjmc±x ^Zo, {Q>ñQ>m ZXrH$mo nwbh$mo AdñWm OrU N>, `g bo Cº$ XwK Q>Zm ^EH$mo hmoÿ& AH$m}{Va KmBVo Q >H$ MmbH$bo ^Zo, {Z`ÝÌU hambnr>mc±xm Cº$ XwK Q>Zm ^EH$mo hmoÿ& aob nw{bg H$_uhê$Ûmam aº$xmz {gbj T>r>, 11 OyZ ({Zg ) JV df hê$_m P `g df n{z nw{bg H$_uhê$Ûmam gånyu amá`_m aº$xmz {e{dah$moh«$_ Omar N>Ÿ& npím_ ~ Jmb nw{bg Egmo{gEeZH$mo Am`moOZm_m OrAmanrH$mo {gbj T>r emimh$mo V\ $~mq> AmO E`aä`y _mo S>pñWV emim H$m`m b` n[aga_m AR>mam aº$xmz {e{dah$mo Am`moOZm J[a`moŸ& `g Adga_m nw{bg H$_uhê$bo ñdoàn>m aº$xmz JaoŸ& aº$xmz {e{da_m à_wi A{V{WH$m ê$n_m {dym`h$ S>m. ê$ðzmw ^Å>mMm`, _o`a J JmoÌr XÎmm bjm`v nw{bg Egmo{gEeZH$m amá` AÜ`j gwemýv H${damO Am{X CnpñWV {WEŸ& S>m. ^Å>mMm` bo AmâZmo gå~moyz_m {deof nw{bgh$_uhê$bmb hm gbm àxmz JaoŸ& CZbo ^Zo, g_mogodmà{v CZrhê$ (nw{bg)- H$mo g_{n V ^mdzm hoxm A~ nw{bg-ozvm_mph$mo Xwar bjmvma H$_ hþ±x Om±X N> ^Þo bm½xn>ÿ& _o`a J JmoÌr XÎmmbo n{z nw{bg H$_uhê$H$mo `g àh$mah$mo H$m` à{v gamhzm J[aZ²Ÿ& {gbj T>r OrAmanr emimh$m g{md Hw$ÝVb emhmbo {XEH$mo OmZH$marAZwgma, AmOH$mo {e{da_m _mor> 138 `w{zq> ajv g J«h J[a`mo, Og_m 81 `y{zq> CÎma ~ J _o{s>h$b H$boO Ed AñnVmbbmB A{Z 57 `y{zq> ajv {gbj T>r {O m AñnVmbbmB gwpånb`moÿ& ømh$g bo amhþb JmÝYrH$mo gmbq>bmb n{z N>mo S>oZZ² Z`m± {X r, 11 OyZ (^mfm) amhþb JmÝYr OwZ g_` 5 dq>m amá`h$mo MwZmC_m ì`ñv {WE Ë`{V~obm ømh$g bo CZrÛmam ~ZmEH$mo gd a_m n{z h_bm JaoŸ& H $J«ogH$m _hmg{md amhþb JmÝYrbo CÎmaàXoe_m AmâZmo nm[adm[ah$ MwZmC joìh$mo bm{j XwBdQ>m gd a ~ZmEH$m {WEŸ& ømh$g bo {`ZH$mo nmgds> bmb Mmoaoa `gh$mo BÝQ>aZoQ> ES >ogbmb ECQ>m BÝOr{Z`[aL H$boOH$mo do^gmbq>_m Omo S>r {XEH$mo N>Ÿ& A_oR>r A{Z am`~aobrg±j gå~pýyv `g do^ gd abmb amhþb JmÝYrH$mo ~ ½bmo~mQ> CZH$mo Q>opŠZH$b EŠgnQ> bo XoIaoI JZ} JaÏ`m}Ÿ& JV 8 AàobH$mo {XZ Q>opŠZH$bQ>r_bo H$åß`yQ>a_m Ho$hr g {X½Y J{V{d{Yhê$bmB Zmo{Q>e JaoŸ& do^gmbq> Hw$Z AÝ` R>mC±{Va IwëX {W`moŸ ^Zo B _ob EH$mCÊQ> n{z ømh$ ^BgHo$H$mo ^oå>m`moÿ& {VZrhê$bo VwaÝV ECQ>m E\$AmBAma XÎmm JaoŸ& `g _m{_bmbmb BÝ\$a_oeZ Q>oŠZmobmoOr EŠQ>H$mo Ymam 66 AZwgma XÎmm J[a`moŸ& dovz ZnmEH$m ß`mam... {ejh$hê$ Iwer hþz gšx ZZ²& Iwer ZhþZwoH$mo H$maU A{hbo _h±jmb_m n{z CZrhê$ dovz {~Zm H$m_ J[aahoH$m N>Z²& Am{Ia CZrhê$H$mo dovz {H$Z {T>bmo hþ±x N>? `gh$mo H$maU n{z ñnï> N> Z& amá`_m _{hzm {XZ n{z ZnwJoH$mo Z`m± V U_yb H $J«og gah$mabo ewê$_ A~ XmOu{bL> nhm S>_m ^moh$ h S>VmbH$mo AZwhma hoz w nz}n>& JmoO_w_moH$mo ^«mv g JR>Z OZ_w{º$ àmw{_h$ ^mobopýq>`a {ejh$ g JR>Zbo ß`mam {ejh$hê$h$mo AmÝXmobZbmB gh`moj {XZo ^EH$mo N>& _m{_bmh$mo Om±M J[aahoH$m {X r nw{bg ñnoeb gob ømh$g H$mo ImoOr_m OwQ>oH$mo N>Ÿ& Om±M H$m` _m gm_ob EH$OZm A{YH$marbo ^Zo Q>opŠZH$br ømh$g bo gd ah$mo nwa S>mo_ob {gñq>_bmb Z ŠŒ`mH$ J[a{XEH$m N>Z² A{Z nmgds> MmoZw H$mo bm{j ECQ>m B -_ob bmb ì`dhma JaoH$mo N>Ÿ& `mo øm{h$l> 4 Aàob Xo{I 19 AàobH$mo ~rm_m ^EH$mo N>Ÿ& gwìh$mo AZwgma gd a A{Z do^gmbq>_m amhþb JmÝYr A{Z gmo{z`m JmÝYrH$mo MwZmdr joìg±j gå~pýyh$ OmZH$marhê$ {WEŸ& amhþb JmÝYr nmq>uh$mo Zr{V gå~ýyr {ZU `_m n{z gm_ob hþzmbo JXm MwZmdr joì, Q >os> A{Z _m{zghê$ ~mao n{z Wwà OmZH$mar `g gd a_m {W`moŸ& A_oR>r A{Z am`~aobr ZoQ>bmB {deof J[a MwZmdr joìh$m _m{zghê$h$mo bm{j ~ZmEH$mo {W`moŸ& Va h`m{h$l>n{n> A_oR>r ZoQ> h[a`mumh$mo ECQ>m BÝOr{Z`[aL> H$boOH$mo do^gmbq>_m IwëZ Wmë`moŸ& O~ amhþb JmÝYrH$mo Q>r_bo do^gmbq>h$mo S>mo_oZ Zo_{gñQ>_ (S>rEZEg) bmb Om±M JXm `gh$mo AmB nr ES >og amhþb JmÝYrH$ mozoq>dh $~mq> AbJ ahoh$mo ^oå>mb`moÿ& E\$AmB Ama-_m ^{ZEH$mo N> A_oR>r ZoQ> S>mo_oZ_m ao{oñq>s> N> A{Z A{YH$mar S>mo_oZ å`mzoo_oêq> H$Ýgmob_m bj-az JZ g{h$ahoh$mo N> ZŸ& nmgds> [aš^arh$mo bm{j ~ZmBEH$mo B -_ob AmB S>r-bmB n{z ømh$ J[aEH$mo N>Ÿ& nw{bg_m XÎmm J[aEH$mo A{^`moJ_m ^{ZEH$mo N> B -_obh$mo bm{j bj- AZ A{Z nmgds> bo H$m_ JZ N>mo S>oH$mo N>Ÿ& EŠgnQ> bo amethi@hotmail.com H$mo bm{j Xmoòmo nmgds> goq> Joaa O~ Imobo Ë`{V~obm {VZrhê$bo Ë`hm± Yoa g {X½Y B -_obhê$ ^oå>meÿ& E\$AmB Ama-_m ^{ZEH$mo N> `mo B -_ob godaddy.com S>mo_oZ å`mzoo_oêq> Ûmam Ë`{V~obm nr>meh$mo {W`moŸ O~ Hw$Z AkmV ì`{º$bo nmgds> [aš^arh$mo bm{j ^ZoH$m {WEŸ& _{VJ T>m, Imonaob, Vmam~mar a ZŠgb~mar_m ~mo S>mo OZ_w{º$ _momm H$mo H${_Q>r JR>Z JZ} H$m_ g_mnz ^EH$mo Måàm_marbo AdJV JamEŸ& CZbo ^Zo, _momm bo {dëgz Måàm_marbmB \o$[a XmoòmonëQ> n{z {dym`h$ ~Þo Adga {XEa JmoIm hê$à{v hm_«mo AmñWm a ^amogm OmJoH$mo N>Ÿ& dm_\«$êq>h$mo emgz_m hm_«mo {dbwá g ñh ${VH$mo CËWmZ JZ} _m H$m nmeh$m {WEZm Ÿ& `g bo JmoIm hê$h$mo nj_m ~mo S>mohê$ A{K AmEH$m N>Z²Ÿ& àm` 20 homa ~mo S>mohê$bmB {bea Sw>dg - VamB _m JmoIm ë`mês>h$mo nj_m {damq²> OZg^mH$mo Am`moOZ JZ} ^EH$mo n Ïdr gmb~mo Måàm_marbo AdJV JamEŸ& am_xodh$mo gwñdmñï`h$mo H$m_Zm JX hdz a àmw Zm {gbj T>r, 11 OyZ ({Zà) ^«ï>mmma {dê$õ JV 8 OyZXo{I ^moh$ h S>Vmb_m ~goh$m ~m~m am_xodh$mo gwñdmñï`h$mo H$m_Zm JX AmO ñwmzr` XodH$moQ>m g K nväo{b H$m`m b`_m hdz a àmw Zm g^mh$mo Am`moOZm J[aEH$mo {W`moŸ& XohamXyZ {h_mb` AñnVmb_m {M{H$ËgmYrZ ~m~m am_xodh$mo gwñdmñï`h$mo H$m_Zm JX AmO {~hmz XmOu{bL> {O mh$mo Am`moOZm_m {gbj T>rH$m am_xod ~m~mh$m g_w H$hê$H$mo CnpñW{V_m npês>v gy` àgmx [aombbo hdz JaoŸ& `g~mhoh$ ~m~mh$mo XrKm `wh$mo H$m_Zm JX àmw Zm n{z J[a`moŸ& AmOH$mo `g H$m` H«$ m {X rh$mo am_brbm _ XmZ_m ^EH$mo ^moh$ h S>Vmb_m A ej«hu Jaoa \${H $EH$m Hw$_mar {Zam bm, {OVoZ nmb, gw~«vmo Kmof, Xodm{ef À`mQ>Ou, {eënr- {à` H$m XÎm bjm`v {gbj T>rH$m g_w H$ a ^mav ñdm{^_mz Q >ñq> AÜ`j B ída ~Ýgb$ CnpñWV {WEŸ& ~rege\$h$m OdmZhê$H$mo gmú`m H$Z naos> {gbj T>r, 11 OyZ({Zg ) AmO E\$-H$ånZr EgQ>rgr ~rege\$ CÎma ~ Jmb ã`mm Z.153/2010 H$mo gmú`m H$Z naos> (àñwmz naos>) gpãg{s>`ar Q >o{z goêq>a, (EgQ>rgr), ~ Hw$ÊR>nwa, CÎma ~ Jmb_m Am`moOZ J[a`moŸ& `g naos>_m CnpñWV _w»` A{V{W E\$Q>rAma _w»`mb` ~rege\$ CÎma ~ Jmb, H$X_VbmH$m S>rAmBOr Hw$bXrn Hw$_ma Jw{b`mbo gbm_r WmnoŸ& 34 hámh$mo ~o{gh$ [ah«w$q> Q >o{zl> g\$bvmnyd H$ g_má JZ} _mor> 200 OZm Z`m± OdmZhê$bo `g_m ^mj {beh$m {WEŸ& E{gñQ>oÊQ> H$_mÊS>oÊQ> (H$ånZr H$_mÊS>a "E\'$- H$ånZr)-H$m EgHo$ Ë`mJrH$mo {ZarjU a S>oß`wQ>r H$_mÊS>oÊQ> (à{eju) _{Zf amoh$mo _mj {ZX}e a goho$ês>-bz- H$_mÊS> AmewVmof Hw$_ma qgh a EgQ>rgr ~rege\$ ~ Hw$ÊR>nwaH$m S>rAmBOr Ed H$_mÊS>oÊQ> AmOmX qgh _{bh$h$mo g_j«n` doju_m OdmZhê$bo à{eju àmá JaoH$m {WEŸ& `r OdmZhê$bmB empýv a ewõvm ~ZmBam»ZH$mo bm{j XoeH$m {d{^þ ^mjhê$h$mo {g_mzm_m V ZmW J[aZo N>Ÿ& JmoIm ë`mês>h$mo {damoy_m AmdmO CR>mCZo gmåàxm{`h$ AamOZ {VH$ g JR>Zhê$H$mo {damoy_m n{z Cº$ Om{Vbo EŠb g Kf JZ} ^EH$mo CZbo OZmEH$m N>Z²Ÿ& nhm S>H$mo àemg{zh$ ì`dñwm{^ì ~ñz MmhZo ~mo S>mohê$bo AmâZmo BÀN>m àh$q> JaoH$m N>Z²Ÿ& Q>oamoQ>moarbmB {bea hþzo gd}_m ~mo S>mohê$bo JmoIm hê$h$mo nj_m AmâZmo ^y{_h$m {Zdm h JZ} ^EH$m N>Z²Ÿ& ~mo S>mo OZ_w{º$ _momm H$mo VamB -Sw>dg AÜ`j Måàm_marbo ^Zo, ~ JmbH$mo emgzxo{i JmoIm hê$g±j hm_r n{z _wº$ hþz MmhÝN>m Ÿ& Am{Xdmgr gåàxm`bmb n{z gåpmczo à`mg J[aZoN> {H$Z^Zo CZrhê$ n{z {gbj T>r, 11 OyZ ({Zà) go^moh$ aobbmbz N>oC ^Ea Sw>dg nw¾o {dh$ën g S>H$ nwb {Z_m U J[aZo N> ^ÝZo OmZH$mar nrs>ãë`ws>r {d^mj amá`_ýìr gwd«v gmhmbo {XEŸ& CZbo ^Zo, dv _mz H$amoZoeZ nwb {Z $ H$_Omoa ^BgHo$H$mo N>Ÿ& {gbj T>rXo{I XmOu{bL> OmZo ~rm g S>H$ njbm Pmo S>m_m àë`oh$ df n õmo OmZo hþzmbo Yoa g_ñ`m hþ±xn>ÿ& `gw `hm± n{z {dh$ën g S>H$H$mo ì`dñwm J[aZo N>Ÿ& hos>brbmb gwpånzo Hw$am_m {dmma JZ} dmqejq>z, 11 OyZ A_o[aH$mH$mo {dxoe {d^mjbo ^Ý`mo, `{X ^mavbo _wå~b AmV H$s h_bmh$mo {gb{gbm_m AmâZmo Om±M EOoÝgrhê$Ûmam S>o{dS> hos>br{gv Ho$aH$maH$mo {ZpåV AZwamoY Jao^Zo hm_r Z`m± {X rbmb A{YH$ ghm`vm JZ} Hw$am_m {dmma JZ}N>m & {dxoe {d^mjh$m àdº$m _mh $ Q>moZabo {Z`{_V g dmxxmvm gå_obz_m ^Zo, hm_rbo n{hbm n{z hos>brbmb Ho$aH$ma JZ} AZw_{V {XEH$m {W`m & Ë`gn{N> gwzwdmb ewê$ ^Bhmë`mo& {VZbo ^Zo, hm_r ^{dî`_m n{z hos>brbmb Ho$aH$ma JZ} Hw$am_m {dmma JZ}N>m & C oizr` N>, JV df ^mavr` {M{H$Ëgm {dídmgh$mo gmw Am`wd}{XH$ {M{H$Ëgm Jar hozw hmog²& - ~«oz Q>çy_a, Š`mÝga, ~mvamoj, nmbëg Am{X gånh $H$mo bm{j \$moz (M): ^m S>m ehah$mo _w»` ñwb godh$ amos>h$mo N>oC_m Ready Company Guest House hmoñq>ob ^m S>m {XBZo N>& Company bmb àmw{_h$vm {XBZo N>& gånh $ CnMma S>m. ^mîh$a am` (MD. FIPM) BÊQ>aZoeZb ñvah$mo {\$Or{e`Z Asstt. Prof (NB.MC) ñbrn {S>ñH$, bmo ã`mh$ noz, Q>mCH$mo Xþ»Zw, Š`mÝga, Kw± S>m Xþ»Zw, AmoOZ bjm`v nwamzmo ì`wm {deofk, Anukol Medical, Hill Cart Road, Near Venus More, Siliguri. gånh $ , Mm{h`mo H$bH$ÎmmH$mo J{S>`mhmQ> BbmH$m_m KaH$mo JmS>, KaH$mo hoammhh$mo bm{j AZw^dr a Xj MmbH$ gmw Ho$`aQ>oH$a Mm{h`mo& am_«mo VZIm bjm`v gn[adma ~ñzo ì`dñwm N>& gånh $ / AWdm bo»zwhmog² ESBI HI FLEX PVT.LTD. 8, Crmac Street, 6th Floor, Kolkatta VamB a Sw>dg ^y{_h$m hm_r P emo{fv a Aìho{bV Om{Vhê$ hþz²ÿ& `mo Adga N> Am{Xdmgrhê$bo ~wâzw nn> >Ÿ& Q>oamoQ>moar {bea ~mo S>mo a Am{Xdmgrhê$H$mo gh`moj MmhÝN> _momm `g bo `mo {damoym^mgbmb gmå` JamCZ Am{Xdmgrhê$bmB [apmcz _momm bo AmâZmo nhb ewê$ JaoH$mo N> ^Zo ~mo S>mohê$bmB A{K~mQ o AmâZmo gmw_m {bbeh$mo N>Ÿ& _mšg dmxr H$å`w{Zï> nmq>ubo Q>oamoQ>moar {bea Am{XdmgrbmB CŠgmCZo H$m_ JZ WmboH$mo _momm bo Amamon bjmc±x CZrhê$bmB CŠgmB~mQ> Q>m T>mo ~ñz gmov JamCZ ~mo S>mohê$bmB _momm bo Xm{`Ëd gwpåneh$mo N>Ÿ& Sw>dg OmZo {dh$ën nwb {Z_m U J[aZo A{YH$marhê$H$mo ECQ>m Xbbo {eh$mjmo_m nm{h$ñvmzr _ybh$m A_o[aH$s ZmJ[aH$ hos>br{gv Ho$aH$ma JaoH$mo {W`mo& bíh$a-e-vmo`~m{gv O{ S>V hos>brbo 12 AmV H$dmXr Amamonhê$_m AmâZmo Xmof ñdrh$ma JaoH$mo N>& `g _m{_bm_m _wå~b AmV H$s h_bm n{z gm_ob N> Og_m 160 ^ÝXm Yoa _m{zghê$h$mo _ Ë`w ^EH$m {WE& Q>moZabo ^Zo, {eh$mjrh$mo ECQ>m AXmbVbo AmV H$dmXrhê$bmB _ÔV JZ} _m{zghê$bmb H$mZyZH$mo n[a{y{^ì ë`mbzon> ^Zr ñnï> g Ho$V {XEH$mo N>& Q>moZabo ^Zo, Ogbo ~m{ha qhgm \ $bmczo à`mg JN> OñVmo amumbo Jao, CZrhê$bmB Odm\$Xohr ~ZmBZoN>& ~Im A{K Z CÎma ~ JmbH$m g_ñv g S>H$ _a_{v JZ} {ZX}e nrs>ãë`ws>r {d^mj A{YH$marbmB {XEH$mo OmZH$mar n{z _ÝÌrbo {XEŸ& Sw>dg H$mo amom^mvimdm, ~gam, {S>_m, MoH$mo nwbh$mo {Z_m U H$m` AmC±Xmo EH$ df {^Ì nyam JZ ^{ZEH$mo N>Ÿ& _ÝÌrbo AP ^Zo, JwUJV R>rH$ amir R>rH$ g_`_m nrs>ãë`wh$mo g_ñv H$m` nyam J[aZo N>Ÿ& _ÝÌrbo e{zdma {gbj T>r_m nrs>ãë`ws>r {d^mjh$m A{YH$mardJ {gv n{z ~ R>H$ JaoŸ& Mm{h`mo {X r_m Am`m, _os>, ZmZr hoz}, Zg, go{dh$m, KaH$mo H$m` hovw _{hbm Mm{h`mo& VZIm , ~ñzo, ImZm {gîm _m& (M): , {eew l_ OmJê$H$ _obm Z Ë` àñvwv JX ~m{bh$m& \$moq>mo Xn U {gbj T>r, 11 OyZ ({Zà) AmBVdmaH$mo dës> S>o EJoÝñQ> MmBëS> bo~abmb Ü`mZ_m am»x {gbj T>r ~mkmovrz nmh $_m AmOXo{I XwB{XZo {eew l_ OmJê$H$ _obm ewê$ ^`moÿ& EÝQr> Q >m{\${h$l> ZoQ>dH $ g aju_m EEZQ>r CÎma ~ Jmb emimh$mo à`mg_m `mo _obmh$mo Am`moOZm J[aEH$mo hmoÿ& {gbj T>r eha a `gh$m N>oCN>mC_m Ag»`H$ J agah$mar g ñwm N>Z² Ogbo {eew l_ a EÝQr> Q >m{\${h$l>_m{w H$m_ J[aahoH$m N>Z²Ÿ& `r g ñwmhê$bmb gmw_m {bea àw_nëq> `g àh$mah$m OmJê$H$ _obmh$mo Am`moOZm J[aEH$mo hmoÿ ^Þo OmZH$mar Am`moOH$ H${_Q>rH$m H$Z^oZa An Um Kmofbo {XBZ²Ÿ& {VZbo ^{ZZ², XwB {XZo `g OmJê$H$ _obm_m OZVmbmB {eew l{_h$, {eewhê$h$mo gwajm a {eewhê$bmb AÝ` amá`_m b OmZo {df`~mao gmov JamBZo N>Ÿ& `g _obm_m 8 dq>m g ñwmbo A ej«hu JaoH$m OmZH$mar {VZbo {XBZ²Ÿ& MmadQ>m AZm {M`mH$_mZ_m nñxm l{_h$hê$ AmV {H$V ObnmBJ T>r, 11 OyZ ({Zg.) e{zdma {~hmz Sw>dg H$mo bširnm S>m {M`mH$_mZ_m MmadQ>m AZm àdoe JXm hþ S>r{~ S>r _{ƒ`moÿ& AZm H$mo CnÐmobo Hw$Z àh$mah$mo ZmoŠgmZ ^EH$mo OmZH$mar àmá Z^E Vmn{Z Ho$hr {M`mH$mo ~moq>bmb hm{z nwjoh$mo Wmhm bmjoh$mo N>Ÿ&ŸAZm àdoe JaoH$mobo H$_mZH$m 19 a 20 Zå~a gošezh$mo H$m` R>ßn ^`moÿ& `g KQ>ZmH$mo OmZH$mar nmczgmw {~ÞmJ T>r dz {d^mj a ~mzahmq> ñ¹$ms>h$m dz H$_u KQ>ZmñWb nwjoÿ& ObnmBJ T>r dz {d^mj A{YH$mar H$ë`mU Xmgbo ^Zo, KQ>ZmñWb_m Amdí`H$ ì`dñwm AÝVJ V S>mŠQ>a, AMoV hþzo BÄOoŠeZ bjm`v dzh$_uhê$ am{ieh$mo N>Ÿ& gm±pn{n> MmadQ>m AZm bmb O Jb \$H$m BZo N> ^Þo OmZH$mar n{z {VZbo {XEŸ& e{zdma {~hmz YwnJ T>r ãbh$ AÝVJ V ~mzahmq>pñwv bširnm S>m {M`mH$_mZ_m ECQ>m ~ÀMm g_ov MmadQ>m AZm àdoe JXm l{_h$hê$ AmV {H$V ^EŸ& H$_mZH$mo 19 a 20 Zå~a gošezh$mo g_ñv H$m` {~hmzxo{i R>ßn {W`moŸ& {M`m l{_h$ YZram_ Hw$Owa AZwgma {~hmz H$_mZ_m AmEH$mo Ho$hr g_` Z{~ËX AZm bmb XoIon{N> `g KQ>ZmH$mo OmZH$mar dz {d^mjbmb {XEH$mo {W`moŸ& AZm àdoe JaoH$mo OmZH$mar nmea YwnJ T>r n[adoenew ào_r g ñwmh$m Sw>dg ZoMa EÊS> ñzoh$ b^a AJ ZmBOoeZ n{z KQ>ZmñWb nwjoÿ& g JR>Z gxñ` {damobo ^Zo, O Jb_m ImÚH$mo A^md ^EH$mobo Z O Jbr OmZdahê$ JmC± BbmH$m_m àdoe JZ WmboH$m hþz²ÿ& KQ>ZmñWb_m CnpñWV dz A{YH$mar H$ë`mU Xmgbo ^Zo, S>m`Zm O JbXo{I aovr O Jb àdoe J[aahoH$mo g_` `r 4 dq>m AZm PwÊS>~mQ> Nw>{Å>Ea H$_mZ{^Ì àdoe JaoH$m hþz²ÿ& Va gvh $_ybh$ ì`dñwm AÝVJ V AMoV hþzo BÄOoŠeZ a S>mŠQ>a KQ>ZmñWb_m ahoh$mo N> ^Zo gm±p naon{n> Vr AZm hê$bmb S>m`Zm O Jb_m N>mo{ S>Zo OmZH$mar n{z {VZbo {XEŸ& Mm{h`mo ^wdzoída (C{ S>gm)-H$mo bm{j AZw^dr _mo_mo ~ZmCZo H$m[aJa (nwéf/_{hbm) Mm{h`mo& ImZw, ~ñzw, \«$s A{Z VZIm é. 4000/- _{hzm& PÅ> gånh $ JZw hmog² / Á`mo{Vf VnmB {d{^þ ñwmz_m OmZw ^EH$mo hmobm Va EH$ nëq> \$moz Jaoa VnmB H$mo haoh$ g_ñ`mh$mo g_mymz Ka_m Z ~goa nmczwhmogÿ& J h-h$bh,omxy-q>mozm,j«h empýv, {dxoe `mìm, {Z gývmz, Ka- O_rZH$mo hoa- {dmma,ào_ {ddmh BË`m{X ~mao gånh $ JZw hmogÿ& \$moz g_` {~hmz 10 ~OrXo{I ~obwh$s 5 ~Orgå_ Kurseong

3 3 n` Q>H$hê$ àvm{ S>V g_vbo Qw>a EÊS> Q >m^ëg EOoÝQ>hê$H$mo R>JmB AÜ`j nmgl> eonm S>m. nmb A{Z AgrV Hw$_ma gmywimz XmOu{bL>,11 OyZ ({N>arL> eonm ): J«rî_HmbrZ n` Q>H$ _m g m ervb a ñdñw hmdmnmzr p\$amczo MmhZm ~moh$s XmOu{bL> nhm S> ^«_U_m AmEH$m H$bH$Îmmdmgr XwB n` Q>H$ n[admahê$ {gbj T>r A{Z EZOonrH$m Qw>a EÊS> Q >m^b EOoÝgrhê$~mQ> àvm{ S>V ~ZoH$mo Amamon N>& `r n[admah$m XmOu{bL>,11OyZ ({hg): gr~ramb (goýq >b ã`yamo A\$ BÝ^opñQ>Ho$eZ)bo JmoIm brj ZoVm _XZ Vm_mL>H$mo hë`mh$mo Amamon_m àw_mmo{q> `wdm _momm H$m à^mdembr `wdm ZoVm {XnoZ _mbobmb nh«$mc Jaoa gwymaj h nwè`men{n> A~ gr~ramb bo AmJm_r 23 OyZH$mo {XZ H$bH$Îmm Cƒ Ý`m`mb`g_j Om±M H$m` àumbr gmw gr~ramb bo AmOgå_ Om±Mn S>Vmb J[aEH$mo [anmoq> nog JZ} Ÿ^EH$mo N>& gr~ramb bo JmoIm brj nydm Ü`j AÜ`j _XZ Vm_L>H$mo hë`mh$mo à_wi hë`mamonr {ZH$b Vm_L>H$mo ahñ`_` bmnîmm A{Z Vm_L>H$mo hë`mh$mês>h$mo Om±M àumbr dm Om±M-n S>VmbH$mo nyu {ddau CƒÝ`m`mb`g_j ~wpmen{n> gr~ramb bo Ë`gn{N> Mm ± S> `g H$mÊS>H$mo MmM grq> AmXoe-nÌ \o$[a H$bH$Îmm Cƒ Ý`m`mb`bmB ~wpmbzo gr~ramb gyìbo ~VmEH$mo N>& gr~ramb XmOu{bL> ã`yamo gyìbo ~VmEAZwgma JmoIm brj AÜ`j _XZ ew{õh$m` hm_«r nwá`zr` Am_m ñd. H$m eë`m Xodr Wmnm (_ Ja)- H$mo JV 6 OyZ 2011 H$mo{XZ AmH$pñ_H$ {ZYZ ^`moÿ& `gw Chm±H$mo ew{õh$m` AmJm_r 14 OyZ 2011(_ Jb~ma)- H$mo{XZ {ZOr dmgñwmz {ed J«m_, ~Vmgo Ky m gånþ hþzo^eh$mobo gånyu Bï>{_Ì, Am\$ÝV Ed ew^{mývh$hê$bmb Cº$ {XZ CnpñWV ^B{XZ hwz {ZdoXZ J[aÝN>Ÿ& {dzrv: N>moam- ~whmar- aou n«h$meÿ(zaoe) Wmnm (_ Ja), gwaoim Wmnm,Xoda-Ho$~r Wmnm A{Z emoh$mhw$b n[adma AÝË`o{ï> _oam nwá`zr` lr_mz ñd.êð_{u àymz (Xm. ZJanm{bH$m H$m`m b`_m H$m` av) _Ü` ^mo{q>`m ~ñvr {ZdmgrH$mo 2 OyZH$mo {XZ {ZYZ ^`moÿ& emoh$ gývßv n[admaà{v g doxzm àh$q> JZ AmCZhþZo Am\$ÝVOZ,ew^{MÝVH$ Ed Bï>{_ÌdJ bmb Chm±H$mo AÝË`o{ï> AmJm_r 14 OyZ(_ Jb~ma) 2011H$mo {XZ ñwmzr` dmb.e_.~r.e (Y.M.B.A) ñhy$b ^mo{q>`m ~ñvr_m hþzo g~ bmb {ZdoXZ JX N>m Ÿ& ñd.ê$ð_{u àymz {dzrv: g JrVm àymz(nëzr),{eim àymz(n>moar),_{zf àymz(^{vo)ed gånyu àymz emoh$mhy$b n[admaÿ& AÝË`o{ï> nwá`zr` nvr ñd. à_mox NoÌr (nyd nmf X) dms> Z.16 ah$cs> XmOu{bL> {Zdmgr H$mo 2 OyZ 2011 H$mo {XZ AmH$pñ_H$ {ZYZ ^`moÿ& `gw Chm±H$mo AÝË`o{ï> AmJm_r 14 OyZ2011 H$mo {XZ(_ Jb~ma) hmoq>b An U Z`m± {gzo_m hb XmOu{bL> N>oC_m hþzo^eh$mobo gånyu Bï>{_Ì, Am\$ÝV A{Z ew^{mývh$hê$bmb Cº$ {XZ CnpñWV ^B{XZ AmJ«h JX N>m Ÿ& >{dzrv: nëzr- _ÄOw N>oÌr,{nVm-aZKmoO N>oÌr (^ozm),xmá`y-{~zmox N>oÌr, ~{hzr- nwê`dvr N>oÌr, N>moam-N>moar ^mîh$a a {demh$m N>oÌr Ed gånyu emoh$mhw$b n[adma _w{i`mhê$~mq> OmZH$mar nmen{n> ñwmzr` XmOr {bl> nw{bg àemgz, hmoq>b EOoÝQ> Egmo{gEeZ A{Z "¹rZ A\$ {hëg' Qw>[aï> H$mo-A{S> ZoegZ H${_Qr>H$mo hñvjon_m g_ñ`m gwpëpen{n> n` Q>H$hê$bo empývh$mo gmg \o$ao & `ñvmo àh$mah$mo R>JmB a \$Q²>`mB± ZhþZwnZ} hmoÿ,`gbo XmOu{bL>H$mo Zm o_moarh$ms> hê$ ham`mo XmOu{bL>, 11 OyZ ({Zg): XmOu{bL> Q>obr H$å`y{ZHo$eZ _mo~mbb XmoH$mZH$mo _m{bh$ ndz amb bo {ZH $ ^mar ah$_ ~am~arh$mo g_mz ^[aeh$mo Pmobm {gbj T>rXo{I XmOu{bL> ~Omagå_ AmBn½Xm hameh$mo N>& Ë`g Pmobm_m _mo~mbb \$mozh$m _o_moar, H$mS> hê$, ã`mq>ar gmw Amdí`H$ gm_j«rhê$ ahoh$mo ndz amb bo ~VmC± X nmczo ì`{º$bo PÅ> Zå~a gånh $ J[a{XZo AZwamoY JaoH$m N>Z²Ÿ& gr~rambbo 23 OyZ_m Cƒ Ý`m`mb`_m Om±M H$m` àummbr ~wpmczo XmOu{bL>,11OyZ ({hg): npím_ ~ Jmb amá`_m Z`m± gah$ma V U_yb ZoÌr Vm ã`mzoubo {djvh$mo npím_ ~ JmbbmB Z`m± ê$n {XZo à`mg J[aahoH$mo \$bñdê$n XmOu{bL> nhm S>_m n{z Ë`gH$mo {ZH $ Aga nx N> XmOu{bL> nhm S>H$mo {deof {O m AñnVmb_m AMmZH$ {homoamo S>mŠQ>ahê$ R>rH$ g_`_m AmonrS>r_m CnpñWV ñd. H$m eë`m Xodr Wmnm ñd. à_mox NoÌr a gå_mz_m XmJ bm¾gšn>& EZOrnrpñWV ZW {g{ $_ Q >m^b EÊS> Qw>[aO_ A{Z emhr Q >m^ëg EOoÝgr {gbj T>r~mQ> hmoq>b ~w{h$l> a KwåZo Jm S>rH$mo AmYm A{J«_ am{e ~wpmea XmOu{bL> AmBnwJoH$m n` Q>H$hê$bo JwZmgmo nmoio & Am\y$hê$bo {VaoH$mo n gm~_mo{o_ godm,h$mor>m A{Z eha KwåZ ZnmEn{N> S>m. nmb A{Z K. T. G. - ANURADHA - NATIONAL COLLEGE, BANGALORE Ph.Chairman: , Secy , NURSING G.N.M. B.Sc.(N) P.C.B.Sc.(N) M.Sc (N) PHYSIOTHERAPY MANAGEMENT B.P.T, M.P.T B,B.M., B.C.A. B.Com. Already students from Nepal & North -East No donation: Fee- Instalment Darjeeling Gangtok AgrVHw$_ma gmywimzbo ehah$mo Šb~ gmbs> n[aga_m `hm±h$m MmbH$ A{Z AÝ` _m{zghê$h$mo nxjon_m {_{S>`m A{Z àogh$_uhê$bmb gmo Hw$am OZmE& nhm S>H$mo n` Q>Z _m g_ ewê$ ^En{N> {gbj T>r a EZOonrpñWV Q >`m^b EOoÝgrhê$~mQ> R>{JEH$m `ñvm KQ>Zmhê$ ^BahoVm {_{S>`mg_j AmEH$mo Mm{h± n{hbmo Mmo{Q> hmoÿ& gmo n«vm{ S>V KQ>Zm_m{W [MÝVm ì`º$ JX Qw[aï> H$mo-A{S> ZoegZ H${_Qr>H$m AÜ`j nmgl> eonm bo ^Zo, n` Q>H$hê$ hm_«m nhm S>H$m nmhþzm _mì hmobzz² Va _w»` Am{W H$ òmov n{z hþz²ÿ& CZrhê$H$mo gå_mz a gwajm JZ hax_ goj ahýn>m & A{hbogå_ nhm S>~mQ> Z^Ea _ XmZr joì~mq> Z Ë`ñVm VWmH${WV Zm_Ymar Qw>a EÊS> Q >m^b H$ånZrhê$H$m XmOu{bL> n` Q>ZbmB {bea AÝYmYwÝY H$m_ JamBbo n` Q>H$hê$ {~MëZr_m nz}jn >Z²& gmo KQ>Zm_m AmâZmo à{v{h«$`m OZmC±X +2-11th & 12th Spot- Admission-Contact LIC. Building-judge Bazar PH / Mr Ashok-PH Alpha Omega G/F Greendale School,ICAR Complex Tadnog AÜ`j nmgl> eonm bo ^Zo,hm_r g JR>ZH$m V\ $~mq> EH$ Q>mobrbo `ñvm KQ>Zmhê$H$mo {dñv V [anmoq > V`ma Jaoa A{K mo H$X_ MbmCZo N>m & J_u a nmr>embm {~XmH$mo N>oH$_m nhm S> KwåZ AmCZo n` Q>H$hê$H$mo A{hbo ~åna [goz bm{jahoh$mo N> Va Aì`dpñWV a R>JmBH$mo _ma_m n` Q>H$hê$bo AZoH$ àh$mah$m g_ñ`mhê$ PoëZ n[aahoh$mo N>& g_vbr joìh$m Qy>a a Q >m^ëghê$h$mo YwË`m B± _mì hmobz Va nhm S>~mQ> Kw_oa \${H $Zo n` Q>H$hê$H$m Q >oz {Q>H$Q>bmB {bea n{z C{ÎmH $ g_ñ`m ~ohm}zwnzo hþýn>& n` Q>H$ _m g m XmOu{bL>~mQ> H$bH$Îmm, {X r, dmamugr A{Z ~ ojbmoa \$H Zo Xoer-{dXoer n` Q>H$hê$ Xmoã~a ah$_ MwH$mEa hdmb _mj ^Ea `mìm JZ ~mü` hþýn>z² ^Zo {gbj T>r- EZOonr~mQ> Nw>Q>²Zo Q >oz,~g Am{X_m `hm± {ZpåV Hw$Z {Z[íMV ~ S>r g»`mh$mo H$moQ>m n{z ZahoH$mo Wmhm bmjoh$mo N>& XmOu{bL> {O m AñnVmbH$m S>mŠQ>ahê$ {N>Q>mo AmCZWmbo Vm_L>H$mo hë`m A{Z à_wi hë`mamonr {ZH$b Vm_L>H$mo ahñ`_` bmnîmm H$mÊS>~mao Yoa _hrzmxo{i XmOu{bL> nhm S> A{Z {gbj T>r g_vb_m XwB Xb ^Ea Om± M J[aahoH$mo N>Ÿ& `g {df`_m AmOgå_ gr~ramb bo nhm S>~mQ> bj^j XwB-g` OZm O{Îm Jdmhrhê$bmB gånh $ Jar nwn>vmn> J[agHo$H$mo gmw Jdmhr~mQ> {^{S>`mo \w$q>oo A{Z Ho$hr \$moq>mohê$h$mo gh`moj_m Z `wdm _momm àmma-àgma g{md {XnoZ _mbobmb nh«$mc J[aEH$mo OmZH$mar JamC±X A~ Mm ± S> `ñvm VÏ`hê$H$mo AmYma_m Xmofrhê$bmB nh«$mc JZ} A{^`mZ MëZoN>Ÿ& {dídñv gyìbo ^ZoAZwgma gr~ramb bo haoh$ àh$mah$mo _mü`_ gmw V[aH$mbo _XZ Vm_L>H$mo hë`m~mao gm±mmo VÏ`hê$ g J«h J[aahoH$mo N>Ÿ& VÏ` g J«h JZ} V[aH$mhê$ ~VmCZ AñdrH$ma JX gr~ramb gyìbo ^ZoH$mo N>,gr~rAmB bo Hw$Z n{z H$mÊS>_m[W Om±MH$m` JZ Wmbon{N> Ë`gH$mo nyu n[aum_ {ZH$mbr N>m S²>N>Ÿ& hþzwmboh$m NZ²>& `ga{k amojrhê$bo ~Orgå_ S>mŠQ>ahê$bmB ni ZwnÏ`m}Ÿ& Va hmb {O m (gxa) AñnVmbH$mo AmonrS>r_m amojrhê$bo S>mŠQ>ahê$ ni ZwnaoH$mo N> ZŸ& `g g ± Jg ± J {O m AñnVmbH$mo gm\$-g\$mb_m n{z Ü`mZ {XZwnZ} Adí`H$Vm N>Ÿ& `g~mao {O m AñnVmb gwn[aýq>oês>ýq>bo ^Zo,hmb AñnVmb_m S>mŠQ>ahê$ g_`mzwhy$b CnpñWV hþ± X N>Z²Ÿ& amá` gah$ma~mq> Hw$Z àh$mah$mo {ZX}e Omar J[aEH$mo N ZŸ& AmonrS>r_m S>mŠQ>ahê$ AmCZo g_` n{hbmxo{i Z Vmo{H$E n{z> S>mŠQ>ahê$ AmCZ {dbå~ ^BahoH$mo _mì hmo& hmb nwamz {Z`_AZwgma S>mŠQ>ahê$ AmC±X N>Z²Ÿ& `mo am_«mo hmo A~ `gar Z g_`_m H$m_ JZ} AZwemgZ$ë`mCZwnN> Ÿ&AH$m}{Va AñnVmb{^Ì ^Zm ^EH$m amojrhê$ A{Z OZVmH$mo AP n{z JwZmgmo àeñv N>& OZJwZmgmoAZwgma AñnVmb \$mohmoa-_ bm, XdmBnmZrH$mo R>rH$ ì`dñwm N> Z& Hw$Z amojrh$mo AmonaogZ JZ nao AñnVmb_m VrZ _{hzmh$mo g_` {XBÝN>Z²Ÿ& OwZgwH $ àh$mah$m amojrhê$bmb {gbj T>r _mì ao\$a J[aÝN>& WANTED Teachers for English Maths and Science St.Charles School,Sukhia Pokhri. Mob.No XmOu{bL>,11 OyZ ({hg): nyb XmOu{bL> {~OZ~mar IÊS> ñvar` \$ma_g Šb~H$mo Ì _m{gh$ g^m g {ZH$ gam` {~OZ~mar_m ~ñ`moÿ& g^m_m _ybg `mooh$ {~OZ~mar ãbh$ H${_Q>r amo_b amb H$m{bånmoL> H $fh$ g K _hm{gmd {dîuw N>oÌr Zm~mS> S>rS>r E_bJm`V Oå_m {ÌnZ dq>m \$ma_g Šb~H$m g `mooh$ A{Z _ybg `moozh$hê$ CnpñWV {WEŸ& g^m_m,{deofv:$šb~h$mo gm JR>m{ZH$ J{V{d{Y~mao MMm J[a`mo,`gH$mo gmw Šb~H$m àë`oh$ gxñ`bo AmâZmo gxñ`vm näorh$au Jar Ì _m{gh$ g^mh$mo [anmoq> Mm± S> ~wpmczo {ZX}e J[a`mo& gmw gah$marvm a_m H $fh$hê$bo nmczo ghþ{b`v a d km{zh$ nmambo J[aZo IoVrnmVr~mao MMm -n[ammm J[a`moŸ& g^m_m H $fh$hê$h$m {d{^þ ghþ{b`vhê$ àmßv hþz nn> XmOu{bL>, 11OyZ ({Zg): H«$m_mH$nm AYrZñW XmVSw>{MH$_ `y{z`z A{Z ñq>m\$ Eemo{gEeZH$mo g `wº$ Ho${ÝÐ` g{_{vûmam S>rQ>rE g_i noe J[aBEH$mo _OXya H$_ MmardJ H$mo 11 gyìr _mjbmb _m{wëbmo YmoV[a`m emimbo nyu ê$n_m g_w Z OZmEH$mo N>Ÿ& dv _mz ~Oma-^mCAZwê$n {M`m~mar AYrZñW l{_h$ H$_ MmardJ bo PoëZw n[aahoh$mo Am{W H$ g_ñ`mbmb _Ü`ZOa amioa Z `mo _mjbmb _m{bh$dj bo `WmerK«bmJy JamCZw Amdí`H$ ahoh$mo N>Ÿ ^Zr `w{z`zbo Xmdr JaoH$mo N>& S>rQ>rEbo JV 11 OyZH$mo g^m_m XmVSw{MH$_`y A{Z ñq>m\$ Eemo{gEeZbo ^mj Z{bZo ^Zr JaoH$mo KmofUmbmB YmoV[a`m emimbo ñdmjv OZmEH$mo N>Ÿ& {djv df {Q>`y ñq>m\$ Eemo{gEeZH$mo g `wº$ à`mg_m YmoV[a`m H$_mZH$m l{_h$/h$_ MardJ H$m Yoa ghþ{b`vhê$ àmá JZ gj_ ^EH$mo Xmdrg{hV gmw AmJm_r {XZhê$_m n{z l{_h$/h$_ Mmarh`H$mo Ý`m{`H$ _mjhê$ hm{gb JamCZo à`mg MbmCZo `r XwB g JR>Zbo à{v~õvm Omhoa JaoH$mo N>Ÿ& gmw {M`m CÚmoJH$mo g_y{mv {dh$meà{v goj ah±x CZrhê$H$mo {hv_m B_mZXm[aVmnyd H$ à{v{z{yëd JZ} emim g{_{vbo {ZU ` {beh$mo `y{zq> CnmÜ`j AemoH$ amb bo ~VmEH$m N>Z²Ÿ& FOR SALE YAMAHA DRAGSTAR CALL: , A{YH$marhê$g_j \$m_ g H$ë~H$mo 8 gyìr _mj _mjhê$bmb {bea {~OZ~mar IÊS>AÝVJ V OmoBÝQ> ~rs>ramo_m\ $V² XmOu{bL> {O memgh$h$hm± _mjnì noe J[a`moŸ& \$ma_g Šb~H$m _y»`g `mooh$hê$h$mo CnpñW{V_m H$m{bånmoL> H $fh$ H$ë`mU _hmg K _hmg{md {dîuw N>oÌrH$mo AJwdmB_m {M`m~JmZ {gýh$mozm ~JmZ,am{ï >` amo_mj _m ~gmo~mg JZ} A{Z IoVrnmVr_m g b¾ nom nq²>q>m `WmerK«àXmZ JZw nz}ÿ& nn>m Q>o H $fh$ Kmo{fV JX ~rnreb XOm {XZwnZ}Ÿ& {M`ml{_H$hê$H$mo amo 90 ê$0 Z^Ea Ý`yZV_ amoo 130 ê${n`m± hþznzo Ÿ& nyb XmOu{bL>, {~OZ~mar ãbh$bmb {d^º$ Jaoa XwBdQ>m Wn ãbh$hê$h$mo JR>Z JZw nz}ÿ& [aå~rh$ a lrimobm J«m_ nämm`vbmb {bea [apå~h$_m A{Z bo~wl> ^o r, JmoH$ G${fhmQ,X~ nmzr XmOu{bL> gxa 1 a 2 bmb {bea bo~wl>_m IÊS >{dh$mgh$mo H$m`m b` ñwmnzm JZw nz}& {h_yb XyY ß`mHo${OL> Ho$ÝÐ {~OZ~mar_m ñwm{nv JZw nzo Ÿ& gånyu J«m_ nämm`v joì_m H ${Ì_ dr` Ho$ÝÐH$mo ñwmnzm Jm gånxm {dh$mgh$mo bm{j JZw nz}ÿ& gånyu J«m_ nämm`v_m amord JmÝYr godmh$mo ñwmnzm JZw nz}ÿ& J«m_rU n`m Q>ZH$mo {dh$mg [apå~h$,_pwdm,lrimobm, X~ nmzr joì_m {dh${gv JZw nz}ÿ& H ${f {g±mmbbmb A{Zdm` ê$n_m H $fh$ g KAÝVJ V ahoh$mo JmC±_m {dh${gv JZ wnz}ÿ& ZJXIoVr OñV gãor, gwývbm, Ab Mr,Am fyr` IoVrbmB ampîq >`H $V {dh$mg `moozmaývj V AÝV^ wº$ JZw nz}& A{Z ã`m > gw{dymh$mo {ZpåV G${fhmQ>,JmoH$,a JrV,[apå~H$,lrImobm _Owdm joì_m ñwm{nv JZw nz}ÿ _mjhê$ g_mdoe J[aBEH$mo N>Ÿ ^Zr Aßna MwL>MwL> \$ma_g Hb~H$m _ybg `mooh$ ZrbH$_b Wmnmbo ~VmEH$m N>Z²Ÿ&

4 JOb Am_mH$mo gývmn Y«wd Mm hmz _mvm! {V_rbmB \$b\y$b V nmz M S>mE± V XodVm bioq>r Xodambr a Ym_ M S>mE± V H${hbo nmczw? Ë`mo Pb_b ñdu qghmgz A`moÚmg±Jg±J {V_rbmB am_ M S>mE± V {N>Å>mo nmc± Z {Z! bmo^bm½xm Vr OyZhê$ AmâZ AmH$meH$mo MpåH$bmo Km_ M S>mE± V A~ {V_rbo Ogar gå~moyz JN>m Ja {V_«mo MaU_m AmâZmo `mo Zm_ M S>mE± V A~ bs²{xz ~ñnw> {V_«mo H$mI_m _ H$mQ>oa ~w T>rAm brh$mo `mo XmZ M S>mE± V \$ah$ ImoÁX Nw> A_o[aH$m {Z_ b Vm_mL> _ bmxozbmb _Z namc±nw> AWm V² {V_rbmB _Z namc±nw> {V_rbo ~ZmEH$mo haoh$ Hw$am _Z namc±nw> A_o[aH$m Ÿ! {V_rbo ~ZmEH$mo Hw$am AWm V² {V_rbmB _Z namczw \$ah$ hmo {H$ A_o[aH$m? OñVmo {H$ - ~{O[añVmZ hdobr AWm V² {gmeez ê$_{^ì~mq> g gma {MhmCZw \$ah$ hmo? VWm{n {V_«mo g hmah$mo {Z_m U AWm V² {Z_m UH$m g hmahê$~rm _ A{hbo \$ah$ ImoÁX Nw> A_o[aH$m! \$ah$ ImoÁZo H«$ m _ bo {V_«mo {Z_m U _Z namc±xm {V_r S>amEH$mo n{z XoI _ bo {V_«mo g hma _Z namc±xm {V_r H$amEH$mo n{z XoI Ÿ& Vm ã`mzou _ bo Am_mH$mo Am±Im_m Am±gw XoIH$mo Nw> _ bo Zmarhê$H$mo Am±Im_m agm`{zh$ Am±gw XoIH$mo Nw _ bo {XXr(~{hZr)-H$m Am±Imhê$_m {damoym^mgh$m Am±gw XoIoH$mo Nw> _ bo ajvh$m JmoaoQ>mohê$ ZÝXrJ«m_H$mo ~mq>mohê$_m XoIoH$mo Nw> _ bo H$mb d emirh$mo MQ>çm XmOw ^mbh$m H$nmbH$mo JwOëQ>mohê$_m XoIoH$mo Nw> _ bo ImobmH$m N>od {Va bmeh$m Wwàmo XoIoH$mo Nw> _ bo {XXr~{hZrhê$H$m govmo H$nmbbmB ~mxbhê$h$m Amdoehê$_m XoIoH$mo Nw> _ bo YmZH$m ~mbrh$m Wwàmhê$_m VÝÐmdñWmH$mo YaVr XoIoH$mo Nw> _ bo Jm admpýdv H«$mpÝV a Am±Q>hê$H$m juhê$ XoIoH$mo Nw> ho! ZÝXr J«m_ {V_«mo H«$mpÝVH$mo {ZpåV _oamo gbm_ {V_«mo Om± JaH$mo {ZpåV _oamo gbm_ {V_«mo Y ` a CËgmhH$mo {ZpåV _oamo gbm_ Ogbo ECQ>m H$Wm {Z_m U JaoH$mo N>Ÿ& AZwdmX: Xbqgh "AHo$bm' ( Vm ã`mzouh$m H$mì`H ${V "ZoVmB ' ~mq>) 4 XmOr {bl> Xn U A[_Vm^ ~ÀMZ a emhê$i ImZbo gwzmeh$mo nmo{b`mo IwamH$H$mo H$bmË_H$ gýxoebo nw½x Z W[aW[a nmo{b`mobo J«ñV ^BahÝN>Ÿ JmC±Ÿ& ao{_h$m WmnmH$mo gyú_ Ñ{ï>bo XoIoH$mo JmC±H$mo `mo EH$ PbH$ Ñí`& JmC±bmB `ñvmo Xo»Zo, JmC±bmB Xo»ZoJar hoz} Ë`mo Am±Im ao{_h$mh$mo AmâZmo hmo& CZH$mo {ZVmÝV AmâZmo Am±Im ^EH$mobo Ë`g Am±Im_m Aê$H$mo Ñ{ï> n«{v{~på~v hþzo Hw$a AmEZŸ a Yoa bo ñwybê$n_m A{b- A{b _mì Xo»Z XoImCZ gh$oh$mo JmC± Va ao{_h$mh$m `r H${dVmhê$_m Ë`gH$mo YwH$YwH$s gwýn>m, Ë`gH$mo Zm S>rH$mo J{V Wmh JN>m, Ë`gH$m "Amh' a "C\$' hê$bo ~oñgar N>moBÝN>m, Ë`gH$m E or>zhê$ _hgwg JN>m A{Z Ë`gH$m gnzmhê$ hm_«m {dnzm_m Xo»N>m & `g^ýxm A{K ^mavr` Zonmbr H${dVm_m JmC±H$mo _Z-_{W bbmb gm`x H$g bo `ñvmo AUw{djUr` gyú_vm{gv XoImEH$m {WE& Ë`gmo V ^mavr` Zonmbr H${dVm_m JmC±H$mo `Wm{W H$ ê$n H$V H${hbo Xo{IEZ ^ÝZo n{z hmobz, Va AË`ÝV àia, n«^mdh$mar a OrdÝV T> _m JmC± Xo{IEH$mo Mm{h± "JmC±_m H${dVmhê$' _ hmo& JmC±bmB hm_rbo hm_«m H${dVmhê$_m Yoa A{KXo{I hox AmEH$m N>m & ^Zm, ^mzw^º$ AmMm` H$mo nmbmxo{i Z & n{n> ñdàn>ýxvmdmxr XodH$moQ>mhê$bo JmC±H$m AVrd a_ur` amo_mpýq>h$ ê$nhê$ XoImE hm_rbmb - PÊS> ñdjuh$, H$ënZmbmoH$ O{ÎmH $Ÿ& A{Z JmC±H$mo Xw:I a Jar~rg_oV Jm adrh $V J[aEH$m H${dVmhê$ bo{ie& `Vm XmOu{bL>_m '60 H$mo XeH$gå_ H${d AJ_qgh {Jarbo JmC± ^moh$^moh $ n{z a_mbbmo XoIo: gmvw gm_b [aîmmo N>màmo \$mjwz {XZg±J hm±ñz ê$mm`mo `g ~ñvrh$mo _mýn>o H$ñVmo ^moh$^moh $ hoa a_m`mo&(\$mjwz) Ë`g~obm amo_mpýq>h$hê$ A{H$#mZ N>mn«mobmB empývhw$äo Xo»Wo Ohm± \$mjwz _hrzmh$mo dgývr a _m _mýn>ohê$ ^moh$^moh $ n{z a_mbahoh$mo H$ënZm JZ nw½wo CZrhê$& `mo ñdmàn>pýxh$ àd {Îm VÝHo$a, Vm{ZEa Yoa n{n>gå_ AmBaømo a `gbo N>mo S>oH$mo N>mn AP _o{q>eh$mo N> Z nmr>h$-òï>m Xwd _m& ZJa OrdZH$mo {dg {V a {dðþnvm Xo»Zo AmYw{ZH$VmdmXrhê$bo n{z JmC±H$mo nr S>m a H$ï> XoIoZZ²& XoIo n{z CZrhê$bo Ë`gbmB OrdZ ~±MmB_m lm{nv {g{g\$gh$mo {ZaW H$ l mì _mzo hþz²& Va JmC±H$mo l_ a gnzm, {ddevm a {dðþnvm, amj a amojmm[h± AmJmobo nmoën> ^ÝZw O{ÎmH $ gë` hþz²& JmC±bmB gy± Z gm ÝX` a em{ýv,gabvm a gm å`vm, gývmof a Z g{j H$ gwi, amo_m#m a a_ur`vmh$mo n`m ` hon >Z² JmC±Xo{I Q>m T>mH$mhê$bo& Kw_ÝVohê$ JmC± hoz AmC±N>Z² JmC±_m X í`hê$ N>Z² Hw$Z n` Q>H$ XmCao XmBH$mo {MÌ {I±ÀZ _Z namc±n>z² CgH$mo Zmåbmo Xmåbmo a XmCamH$mo ^marg{hv {ZYmaH$mo {MQ>{MQ>o n{gzmh$mo& JmC±H$mo `ñvmo H$R>rZ OrdZbmB n{z Kw_ÝVo AWm V² n` Q>H$hê$bo amo_m#mh$ a{_vm _mýn>z² ^Zo `mo OñVmo {ds>å~zm_` amo_mpýq>h$vm Aê$ Ho$ hþzgšn>& `hr amo_mpýq>h$vmbmb À`mVoa JmC±H$mo Zm mo a VmVmo hm S>-_mgw XoImCZo Zm bmo H$m_ ^EH$mo N>Ÿ"JmC±_m H${dVmhê$' {^Ì& JmC± àm`e: ghao gw{h$bmhê$h$mo {Z{åV XwBMma {XZH$mo Nw>Å>r _ZmCZo R>mC±, ì`ñvvm~mq> \w$g X {ZH$mboa KwåZ OmZo Hw$Z Q>m T>m_m AdpñWV [aomoq> OñVmo, `m V Hw$Z H$mobmhb_` {XŠXmar~mQ> H$ohr {XZ amhv {bz OmZwnZ} `m Q>m AbJ EH$mÝVdmg& _mzm ehao gm {IZhê$H$mo `mo Cn{Zdoe hmo OgH$mo nr S>m a H$ï>_` {XZMMm g{hv haoh$ WmoH$bmB, `hr n[aàoú`_m ZXoIoa, amo_m#mh$mar _mýx _ÁOm _m{zahýn>z² CZrhê$& A{K Cn{ZdoeH$mb_m `yamonobr nm dm Ë`dmXr (Amo[a`ÝQ>{bñQ>)hê$bo E{gembr _wbwh$h$m X Z{ÝXZ Xoer`(Ý`o{Q>^) OrdZd {ÎmbmB n{z am_mo{#mvrh$au Jaoa how}, bo»woÿ& `gmo JZw _m CZrhê$H$mo AmâZ Cn{ZdoeH$s` ñdmw bwho$h$mo Xo»Zo CÎmaAm n{zdo{eh$ hoamb N> AMob& {g mo XmOu{bL> nhm S> n{z Cn{ZdoeH$mbXo{I AmOgå_ H$g -H$g H$mo {ZpåV EH$ amo_m#mh$ [aomoq> H$mo ê$n_m ^mo{j±x AmEH$mo Xo»Zw H$H}$ ZOa Z Mm{hÝN> ^ÝZwnX Z& `gar JmC±bmB n{z EH$mÝV [aomoq> H$mo ê$n_m ^mo½zohê$bo JmC±H$mo ê$_mzr ZŠem Z {IMoH$m N>Z² A{YH$Va& Va "Jm±C ^ZoH$mo {ZVmÝV EŠbmo Hw$amo/hmoBZ/MmC[aEH$mo g_wðbo Mma{Va/KoaoH$mo Q>mnyOñVmo&' ^pýn>z² ao{_h$m Wmnm& ì`mdhm[ah$ `WmW Xo{I CHo$am ' `gmmo{q> VamB -Sw>dg bo n{z"cho$am' bmb _`m {XV Ñ{ï> amioa "CHo$am' _m amzm nr>meh$m N>Z²& Zd-hñVmja a Zd à{v^mhê$ `Woð> ahoh$m N>Z² "CHo$am' bo `r à{v^mhê$ nmczw "CHo$am' Z _`m {XV ~ÝZw hmo `g bo AmOH$mo "CHo$am' _m Sw>dg joìh$m gy` amb "amibr' bmb ñdmjv JX Nw>& gy` amb "amibr' bo AmâZmo n[am`_m `{V _mì bo»zw^eh$mo N>-{nVm ñd. Za~hmXwa amb, _mvm lr_vr H$mÝN>r amb Zr& ~mj«mh$moq> CÀMÎma _mü`{_h$ {dúmb`, lour ~mõm (H$)Ÿ& gy` amb H$m amzmhê$ hoxm gy` amb ~mõm lourh $ N>mÌ ^E Vmn{Z H${dVmbmB ê$mmea _mì H${dVm boioh$m N> ZZ² ahon>z² A{hbo Z ^mfm e brh$mo AÜ``Z J{hamog±Jbo JaoH$mo Xo{IÝN> a `{V gwýxa Tw> bo AmâZmo H${dVmH$mo g amzm JaoH$m N>Z²: "Zy{Zbmo n{gzmh$mo ñdmx Mm»X H$m±Mmo ajvh$mo àídmg_m Om±X {WE± O~ CH$mbmo ZoVm ~ÝZo gnzm ~moho$a àíz n«íz _Z^[a {bea Yoa ^`mo CH$mbr_m n{gzm {nea {h± S>oH$mo ~mq>mo `mo CH$mbr OñVmo N> Ë`ñV Nw> _ n{z a \o$[aez `mo CH$mbrH$mo H${VnëQ> `mo CH$mbr Q>oHo$a H${dVmhê$bo AmâZm X bm {IH$s hê$ Iwëb N>mo{ S>{XEH$m N>Z² Og~mQ> Aê$ Wwà Hw$amhê$ nñz {ZñH$Z gšn>z² {gbj T>r, 12 OyZ 2011 gm{hë` g J_ JmC±_m H${dVmhê$: EH$ nr>z ñdpßzb XwaËd_m amioa JmC±bmB hoz o naån{av nydm J«hbmB ã`y±pmcz `gmo ^ÝZ naoh$mo hmo H${dbmB & `mo nydm J«h H$V MoVZmdñWmH$mo Z^E AdMoVZ~mQ> CR>oa AmCZo JN> & V~ V AmYw{ZH$VmdmXr àd {ÎmH$m H${d ZmoOm L> ñ`ml>xoz n{z JmC±H$mo X {ZH$ Xw:I_m amo_m{#mv ^B CR>oH$m N>Z² `gar: JmoR>{^Ì ngoa {~hmz Jmo~a CR>mahoH$s {V_rbmB hozw dm S>moH$mo ~moho$a {~hmz Km±g_m JBahoH$mo {V_rbmB ^oq²>zw ImobmH$mo Mrgmo nmzr_m dm{\$eh$mo {V_«mo eara Sw>~oH$mo hozw JmoJwZH$mo hm±jm_m Q>oHo$a Qw>ßnmoH$m nmvhê$ {N>_ëX JaoH$s {V_rbmB hozw _Z nn> AP n{z _bmb {V_«mo JmC± _Z nn> Ÿ& (H${dVm OñV H${dVm-gZ² 1989) ~mq> {~hmz [nàn>o JmoR>H$mo Jmo~a gmohmozw, S>moH$mo^[a Km±g ~moho$a ë`mczw, ê$i_m M T>oa Qw>ßnmoH$m nmvhê$ Km±gH$mo {ZpåV N>mñZw OñVm H$ï>Xm`r a Omo{I_nyU H$m_hê$ ehao H${dH$mo ZOa_m amo_m#mh$ bm½n>z²& n[al_h$mo n{gzmbo {ZW«w $, CHw$g_wHw${gEH$mo eara ImobmH$mo nmzr_m Sw>~mB Ho$hr amhv nmcz Imo{OahoH$s JmC±bo Vê$UrbmB hoaoa n{z H${d AmâZmo nwê$fj«ýwr CÎmoOZmH$mo Am^mg {XÝN>Z²& AH$s AmYw{ZH$ Zmar H${d drum hml>{i_bo n{z H${dVm "JmC± ~gmëzy' _m JmC±H$mo amo_mpýq>h$ ê$n Z Hw±$XoH$s {N>Z²& ao{_h$mh$m Xm Vao H${d Adra Im{bL>bo AmâZmo n{n>ëbmo g «h "Aja CËgd' _m JmC±gå~ÝYr VrZdQ>m H${dVm^[a JmC±H$mo ñdmàn>pýx>h$ {MÌ CVmaoH$m N>Z²& "JmC±H$mo AmH$meg±J _ g\$m Nw>/Jm Wbr _Z ~moho$a _ ^`_wº$ a CÝ_wº$ Nw>' ^Zoa CZbo {ZamnX a gwix JmC±H$mo eãx{mì hm_«mo A{K am{i{xeh$m N>Z²& JmC±à{V hþ{h $EH$m `r gßn àm{bv àd {Îmhê$Xo{I EH$X_ {^ÝZ AmJ«h, {^ÝZ X {ï> a {^ÝZ e br_m nmeh$m N>m hm_rbo "JmC±_m H${dVmhê$'& JmC± XoImBZo nmaån[ah$ n[aàoú`~mq> nyu V`m hq>oa ao{_h$mbo JmC±H$mo {ZŠIwa ñdê$n {ZŠIwa eãxhê$_m am{i{xeh$s {N>Z²Ÿ& H${V VmH$V hþýn> {JQ²>R>m ä`mjwa_m? H${V ~ÁN>Z² ~mpm~mp JN> Z² [aîmm ^m± S>mhê$ JmC±_m! "[aîmm ^m± S>mhê$ ~ÁZw' `hm± Hw$Z ImoH«$mo T>mo dm ñdml>h$mo àvrh$më_h$ ê$n hmobz, Va gm±àm H$mo A^mdH$m [aîmm ^m± S>mhê$ hþz² `r-{zvmýv AàVrH$mË_H$ Zm mo A{^ì`{º$& JmC±H$mo gm å` a emýv n[adoe n{n>pëva A^md a Ag {VH$mo H${V AemÝV I bm~ bm N> Omo Va AlwV N> JmC±H$mo a_ur`vm_m aåz AmCZohê$bmB Xbqgh "AHo$bm' daludada_singh@yahoo.com _ZàgmX gwã~m gy` amb "amibr' Sw>dg H$m à{v^m ' dgýv a eax {h± S>o "~hma' {h± S>çmo H${VMmo{Q> `mo CH$mbr Va Ë`hr ~y T>monZ_m ~m±moh$mo N> _ ZoVm ^B{XEH$mo ^E `mo CH$mbrH$mo H$m±Mwbr \o$[a{xýwo V~ `mo CH$mbr \o$[aen{n> `gbo {Mam{Ma nmaoh$mo Ë`mo JmC± YZo drao ~m±moh$mo `mo R>mC± AH $ AH $ hþzo {W`mo _ ZoVm ^E V I Ho$ Ho$ JW} gmo_ambo `hm± H$, I nt²ï`mo nîmrkmar_m H$mbr nmoh$mrhê$ "H$åß`yQ>a' {gšx hþýï`mo _H $~mar_m g`_m nmzr Znaon{N> H$moXmo ~mar_m ^md$á`ybo \o$b ImB Ë`mo Q>har ~mar_m _ V ECQ>m ñhy$b ~ZmB {XÝWo _ ZoVm ^E V I Ho$ Ho$ ~ZmB {XÝWo AñnVmb Om±Xm Om±X drao ehrx ^EH$mo N> _ hjbmb bo _mè`mo g~bmb `mo JmC±_m A{hbo AmâZm ^mëq>ml>-^wëqw>l> gnzmhê$bo Ko[aEH$mo hþýn> JmC±Ÿ& JmC± a{_vm hmobz,v_mem hmobz AWmV² ho[azo a ^mo{jzo Hw$Z WmoH$ dñvw hmobz& JmC±_m n{z AmâZm gnzmhê$ N>Z² OgbmB hþh$m Ea Ë`mo n{z gwi gw{dym ^moj JZ MmhÝNŸ& gvhr ^mdwh$vm{gv IoëZo {\$ë_ {ZX}eH$hê$bo amo_mýqrh $V JaoH$mo N>màmo_ ~{gahz n{z Mmh±X Z JmC±& ZJadmgrhê$_m JmC± Va dfm dfm Xo{I `m Z {_WH$OñVmo ^Ea ~goh$mo N>& ` {_WH$bmB {d{_wh$sh$au JZ} H$m_ ^EH$mo N> `r H${dVmhê$_mŸ& JmC±H$mo naån[av a àm{bv àñvw{vbmb H${dVm_m {dê$_mzrh$au VWm {d{_wh$sh$au JZ} à{h«$`m_m H${dVmH$mo ^mfm-e br Z AË`ÝV Aamo_mpÝQ>H$ a A{d{eï> {H${g_H$mo ^EH$mo N>& A{Z e brbo `mo A{dpímï>Vm Z ao{_h$mh$mo n WH$ H$mì`e br ^EH$mo N>& `gar CZr ^mdwh$vm_wir boiz~mq> _mì hmobz Va {d{eï>dmxr (E{b{Q>ñQ>) AmYw{ZH$ àd {Îm~mQ> n{z Am\y$bmB AbJ JX g_h$mbrz boiz_m Amob}a AmâZmo n{hmmz A½bmo Cä`mCZ gj_ ~ZoH$s {N>Z²& 2007 H$mo Amaå^_m `r H${dVmhê$ A J«oOr_m AZwdmX JZw nz} AJ«h{gV nmêsw>{b{n _H$hm± nr>mb`mo& AZwdmX J[agHo$n{N> AZwdmXH$H$mo {Q>ßnUr_m ApÝV_ AZwÀN>oXH$mo n{hbmo dmš` `gar boioh$mo ahon>w-seemingly Simple poems in this thin volume have but such nuances that make their lucidity quite deceptive. AWm V² `g hoxm gm_mý` a gab Xo{IZo `r H${dVmhê$_m Va `ñvm gyú_ ^mdvîdhê$ N>Z² Omo dmñvd_m gm_mý` a gab Z Mm{h± N> ZZ²& a Vr gyú_ VÎdhê$ hm_«mo _Z^[a PÝPZmBahÝN>Z² bm_mo g_`gå_& gab, PÊS> Jm{ÚH$ a gnmq> OñV n{z bm½zo, `r H${dVmhê$H$mo eara{^ì Vr gyú_ ^mdvîd T>wH$Tw>H$s a ídmg {Z:ídmg hþz² Omo Xo{IÝZZ², Ho$db Wmh J[aÝN>Z²Ÿ& A{K Amapå^H$ AZwÀN>oX_m H${d ao{_h$mh$mo {ZVmÝV AmâZmo Am±Im ^EH$mobo Ë`g Am±Im_m Aê$H$mo Ñ{ï> à{vp~på~v hþzo Hw$a AmEZ ^{ZEH$mo àg {Q>noa _mì `g boimoq>h$mo ~rq> _mz R>rH$ hmobmÿ& dmñvd_m n{n>ëbmo H${d CgH$mo AdMoVZm_ n{z AmâZm AJ«O H${d~mQ> _wº$ hþz Imo{OahoH$mo hþýn> a AJ«O H${dH$mo H${dVmbmB Cgbo AmâZmo g~b {dnr>zûmam n[ad{v V ê$n_m àñvwë`mc±n>, `ñvmo Ame` N> hoamoës> ãbw_h$moÿ& AJ«ObmB C{N>Zoa AmâZmo n{hmmz ñwm{nv JZw nz} H${dH$mo à^md{mývm_m B{S>ng J«ÝWrH$maH$ ~{ZahoH$mo ~wân>m & B{S>ngobr {_WH$bo {ZX}{eV gmomazwgma AJ«O H${dH$mo à{vð>m (Am_m àvrh$) àmßv JZ AZwO H${dbo AdMoVZ~mQ> CËào[aV ^B AmâZmo AJ«O (~m~w/amom-n«vrh$) bmb "_mz ' AJ«ga ^BahoH$mo hþýn>& daoê` BÝÐ~hmXwa amb H$mo H$Wm "{_WH$ _mì' _m n{z `hr J«pÝWH$mo Ho$hr {^ÝZ a amomh$ àñvw{v N>-d Õ(Aeº$/AZwd a) amom ~m~wh$mo dy Zd Cd avmh$mo {ZpåV N>moamÛmam ^En{N> "{MÀMmE hf hê$'& AmO JmC± {df`h$ H${dVm_m EH$mohmoamo emgh$ ~{gamioh$mo Ë` AZwd a Ñ{ï>bmB dy JZ} draëdnyu H$m_ Wm{bEH$mo N> EH$ AZwO H${d~mQ>& ãbw_bo 'Every poem is a misinterpretation of a parent poem' ^Zo P ao{_h$mh$m `r JmC± H${dVmhê$ n{z A{Këbm JmC± H${dVmhê$H $ EH$ Z{M{ZZo X{õbmo {dn{r>v ê$n hwz² ^ÝZ g{h$ýn>& _oamo AZwdmXH$s` {Q>ßnUrH$mo n{hbmo n[aàn>ox_m `g nwpñvh$m~mao `gmo n{z ^ZoH$mo N>w-Although slender in size, it has, I believe, the power to leave a sort of rippling impression on the poetry lovers. >Ë`g ~obm `r H${dVmhê$_m{W _ bo `gar ì`º$ JaoH$mo {dídmg AmO gm±m ^B{ZñH$oH$mo Xo{IahoN>m Ÿ& Va Hw$am `hr± AÝË` hþ±x Z& "JmC±_m H${dVmhê$' bo AmâZm X bm {IH$s hê$ Iwëb N>mo{ S>{XEH$m N>Z² Og~mQ> Aê$ Wwà Hw$amhê$ nñz {ZñH$Z gšn>z²ÿ& Ho$ VnmBª V`ma hþzwhþýn> _oam nmr>h$ ~ÝYw? _hm_mar \ ${beh$mo N> g~ _m ^moh$_marh$mo nmam M T>oH$mo N> `mo JmC±_m ECQ>m AñnVmb ~ZmB {XÝWo ~ÝX {M`m H$_mZ ImobmB {XÝWo _ ZoVm ^E V I Ho$... Ho$... JW} gy` amb bo VrZ Mma H${dVmhê$ nr>meh$m N>Z² Vr_Ü`o ECQ> _mì H${dVmH$mo MMm JX Nw>, `g amzm{^ì ^md njh$m VrZ ê$nh$m g Ho$V nmea _bmb Iy~ ñdm{xbmo bm½`m & H${dVmH$mo ^mdnj_m H${dH$mo {MÝVZ, gm M a gýxoe ahoh$mo hþznn> OñV H$Ï`,ag VWm {dmma X {ï>& H${dVmH$mo _mü`_~mq> Z H${dbo Ho$ ^ÝZ MmhÝN>Z², H${dH$mo gýxoe H$o ahoh$mo N>, ^mdzmh$mo òmov Ho$ N> A{Z ^mdzmh$m n{n> Ho$ -Ho$ Hw$ahmê$ ahýn>z² AmâZmo Cn`w º$ amzm_m amb bo ñnï> nmaoh$mobo {dúmwu AdñWmH$mo `mo CÎm_ amzmh$mo Z_yZm hmo& gy` amb "amibr' bmb `gar Z gwýxa e br_m amzm bo»zo _ _b` ew^h$m_zmg{hv CZH$mo _rr>mo e brh$mo H${dVmH$mo Z_yZm- "`hm± _mì hmo {H$ Ë`hm± n{z hmo...? P[aahoN>Z² _mýn>ohê$ _mýn>oëdh$mo {eia~mq> Chr Km_ Chr OyZ g_` n[adv Z {H$ _mýn>oh$mo ì`dhma n[adv Z n{gzm ~½N> ajv ~½N> A{Z hm{oam hamc±n> Hw$gu_m h{ëbzohê$bo g~ nmc±n>ÿ& govmobmb govmo ^ÝZw nmc±x Z H$mbmobmB h[a`mo ^ÝZwnN> hmo{e`ma ahm `hm± `hm± _mì hmo {H$ Ë`hm± n{z hmo...? MopßQ>Ea, {npëgea A\$m{bEa PÅ>m[aEa dq>m[aea ~m±àzwnz} `hm± _mì hmo {H$..? gådoxzerb {gõmývh$m a Jhê OBÝÐ Oo{Z`_ AmñWm {dídmgbo Hw±$XoH$mo _ZH$m {gõmývhê$ a J {~a Jr Vab a Jhê$ ^Ea N>anpñQ>ÝN> bwm{b, ^Vm^w, N>VmNw>ëb ~amá`yh$mo n{gzmbo Zm_H$maU ^EH$mo JmC± eha^[a Ÿ AMob a Jhê$_m {dídmgkmvh$mo XH $Zo Parbo ~oñ_mar MwQ²>Q>Xm \$sh$m a Jhê$ {h±s²n>z² g_ñ`mhê$bo CYw MmC±X Aja AjaH$mo KwB±Mmo{^Ì Ÿ& A{ZH$mb bmjoh$mo g_mymzh$m a Jhê$ ^ Jmbmo Nw>{Q>Ea ~Jo n{z `moq> Vab ^Ea ~½ZwnZ} ~obm N> A{hbo Ë`gmo V g_wðh$mo Zrbmo a J_m N>mbhê$ C{b X ~Ja_m R>mo{H$Ea \o$[a Ë`hr N>mb {_{gýx AmEH$m Va hê$ OñV hþzwnn> {Z {dmmahê$ h{j Ry>[ë>XXrŸ? g_wðh$mo Zrbmo a JH$mo A½bmB_m hm_«mo AmâZ MmoImo AmH$meH$mo N>mZm N> Ë`hr AmemH$mo homam Xwar_w[ÝVa hm_«r Ry>pëXXrH$m JmC±bo gmo[y~ñn> {N>_oH$s JmC±bmB JmC± Nw>{Q>EH$mo N> Z? Ry>pëXXr ^Zo MwnMmn N>o `{VIoa AZ {VH$ {gõmývh$mo Am R>o Odm~ ß`mÀM ~moëzo _wibmb H $X JaoaŸ& {O~«mo n S>H$mB~ñN>o {N>_oH$s Ry>br ^mcá`y gådxozerb {gõmývhê$ ~m± S>Mw ± S> JX Am±Im^[a g {dymzh$m Ymamhê$ N>çmßn Q>mboa _wqw>^[a A{YH$maH$m `WmW hê$ Aåbr_m JÝX gm± P naon{n> ^mýgmh$mor>mh$mo nram_m ~goa R>ypëXXr, Ry>br^mCÁ`y, {N>_oH$shê$ Hw$amH$ÝWrH$mo Xm S>r_m Km_\y$bH$mo MmoImo Ww m A{Z gh$mamë_h$ AmH$mebo gw_oê$ ~mq>oa AmâZmo AmâZmoËd a ApñVËdH$mo _mbm C[Z~ñN>Z² `{VIoa AmñWm, {dídmg, n[al_hê$ _hmh$mb ~m~mh$mo WmZ_m gådoxzerb {gõmýv,{dmma-{d_e M S>mB empýv, gë` a OrVH$mo àgmx {bea \$H$}n{N> ^ w$_mar C{\«$ÝX a_mc±n>z² JmC± {N>_oH$shê$,eha ~Omahê$ Ÿ& Rw>pëXXr, Ry>bXmÁ`yH$m eãx a dmš`hê$ H$mZhê$bo gwýzw _ÁOm _mýn> "{gõmývh$m a Jhê$_m Aë_{bZwhþÝZ h Aë_{b`m ^Zo Am\ $ hambnrmc±n>m Am\ $ hamb nr>me, g~ hambnr>mc±n>m ' A{hbo XmOu{bL> A{Zb ImVr _YoeH$mo Km_bo {npën>eh$m N>mbmhê$ AmYm amv_m gwågw_mc±x gm`x Hw$Z Zd`wdH$bo gåpo {H$ XmOr {bl>bmb ~oamoojmarh$mo Ymd H$moQ>çmC±X `VmH$mhê$bo [agmc±x gåpo XmOu{bL>bmB A{hbo! ~m Sx>br bm½x N> XmOu{L>bmB Ÿ& ghoa g[hzgšzw nr S>mhê$ N>Z² XmOu{bL>{gV n{z ~hoa ~{hzgšzw Am±gw$ N> XmOu{bL>{gV n{z OñV H$R>çm {J«Zo Om S>mo_m n{z {dðmohh$mo AmJmo gpëh$ýn> `hm± A{Z gnzmhê$ OëN> {dnzmhê$ OëN> C_oagå_ OëN> A\$gmog! nmzr {~ZmH$m X_H$bhê$ XJw N> XmOu{bL>{Va gmýëdzmh$m Q>çm > ~moho$a Va! a -{~a r g_ñ`mh$mo ^mar ~moho$a bivamz XmOu{bL> A{hboH$mo _m g m hñnrq>çmëq>r_m ì`ñv hþzwnaoh$mo N> n` Q>H$H$mo AmJ_ZbmB ñdmjv JZ PyQ>mo _wñh$mz Ygr AZwhma_m C{^EH$mo N> A{Z ñdmjv gå^mfu_m `{V ^ÝZwN> {à`! n` Q>H$hê$bmB ñdmjv {Zpî\$H«$s AmCZwhmog², YwåZwhmog² A~ ~ÝX hþzo gå^mdzmhê$ Yoa H$_ N> Z V AempÝVH$m KmofUmhê$ hþzon>z² {H$Z{H$ ghw$zrh$mo _pñvîh$ ~moh$s XmOu{bL> nñzohê$h$mo {ZpåV g~ ~mq>mhê$ ~ÝX N>Z² A~ g~ ~mq>mhê$ ~ÝX N>Z²Ÿ& (_L²>ny)

5 5 `mvm`mvh$mo Agw{dYm~mao ~g MmbH$hê$g±J ~ R>H$ IagmL>, 11 OyZ ({Zg ) JV 16 OyZ 2010Xo{I 26 OybmB 2010 gå_ Mm Y _mbb a njbmpmo S>m _mp JEH$mo {^fu n õmobo df H$mo AÝVamb_m IagmL>Xo{I {gbj T>r MëZo bmoh$b ~g K `m~marxo{i {gbj T>r MbrahoH$mo hþ±xm K `m~mar A{Z VrZYmao _mp H$mo OZVmbmB AmdOmdV JZw gñvmo a gw{dym gmyz ^EH$mo N> Va ~obm ~obm_m Vr ~ghê$ [aod Hw$Xoa `hm±h$mo OZVmbmB {ZMëZr nmaoh$mo JwZmgmo Yoa {XZXo{I JmoO_w_mo K `m~mar IÊS> g{_{vbmb AmEH$mo hþ±xm JV 10 OyZH$mo {XZ Vr ~g_mbrh$dj bmb IÊS> g{_{v H$m`m b` K `m~mar_m ~mobmb ECQ>m g^m IÊS> g{_{vh$m H$m` H$mar gxñ` {XZoe àymzh$mo g^mn{vëd_m gånþ J[a`moŸ& Cº$ g^m_m dv _mz_m `hm±h$m OZVmbo ~ghê$h$mo A{Z`{_Ë`bo JXm Yoa g_ñ`m PoëZ n[aahoh$mo H$maU l{_h$ AmÝXmobZ XwB {XZH$mo {ZpåV ñw{jv n Im~mar 11 OyZ (gwdmg N>oÌr) l{_h$hê$h$mo {d{^þ _mjhê$bmb {bea JV 8 OyZXo{I XmOu{bL> VamB Sw>dg ßbmÝQ>oeZ bo~a `w{z`z _[a`z~mar emimûmam ewê$ J[aEH$mo l{_h$ AmÝXmobZbmB XwB{XZH$mo {ZpåV ñw{jv am{ieh$mo OmZH$mar JmoO_w_mo {g_b~mar ãbh$h$m g{md {~H«$_ XOubo {XEH$m N>Z²Ÿ& g JR>ZÛmam ñwmzr` l{_h$hê$h$mo {d{^þ _mhê$h$mo ECQ>m nì `hm±h$mo à~ýyh$dj bmb JV JV Yoa {XZAKZ ~wpmevm n{z à~ýyh$ nj~mq> gh$amë_h$ H$m` Z^En{N> g JR>Zbo ñwmzr` l{_h$hê$bmb {bea g S>H$_m Amo{õEH$m {WEŸ& `g Ad{Y _m{bh$ njbo gd àw_ `g {df`_m g JR>ZH$mo emim g{_{vg±j ~ R>H$ ~ñzo {ZU ` {ben{n> `g gýx^ _m e{zdma ñwmzr` {g_b~mar àmw{_h$ nmr>embm_m ECQ>m g^m ~goa Cº$ AmÝXmobZbmB XwB{XZgå_H$mo {ZpåV ñw{jv J[aZo {ZU ` {beh$mo OmZH$mar XOubo {XEH$m N>Z²Ÿ& g^m_m JmoO_w_mo Ho$pÝÐ` g{_{v gxñ` {~_b XOr, XmVSw>ßbmbò w IagmL> _hhw$_m g{_{v g^mn{v {YaoZ {WL>, n Im~mar- {JÕnhm S> g_{ï> OmoZ g^mn{v àum_ agmbbr, JmoO_w_mo Jm S>rYwam- {g_b~mar-imonaob OmoZb g{md amo{h$emoa amb, XmVSw>ßbmbo`w {g_b~mar g^mn{v aëz ~hmxwa Wmnm, g{md C~oa ~«mbh$ {deof ê$n_m CnpñWV {WEŸ& g^m_m à~ýyh$njbo {XEH$mo {ZU `bmb _m{z{b±x AmJm_r gmo_dma emimh$m gxñ`hê$ A{Z à~ýyh$nj _mp gd àw_ ~ R>H$ ~{gzo N>, `{X `g ~ R>H$_m gr>rh$ {ZîH$e ZpñH$E g JR>Zbo \o$ar ~wydmaxo{i AP d hv AmÝXmobZ MH$m CZo {ZU ` {beh$mo Wn OmZH$mar {VZbo {XEH$m N>Z²Ÿ& `mo {ZU ` gånyu l{_h$dj H$mo nam_e AZwgmaZ {bbeh$mo ~VmC±X Cº$ {XZ à~ýyh$njg±j g JR>ZH$mo ~ R>H$ {XC±gmo 1 ~OrXo{I ~{gzo OmZH$mar n{z XOubo {XEH$m N>Z²Ÿ& JmoO_w_mo K `m~mar IÊS> g{_{vh$m g{md Zmam`U N>oÌr, H$m` H$m[aUr gxñ` Zm amo àymz, `wdm _momm g{md em Hw$ Idmg, Xrn gý`mgr a J«m_ n#mm`v VrZ K `m~marh$m H$_u AOw Z àymzûmam _mbrh$dj bmb AdJV JamB`mo a Hw$Z n{z g_` VnmB hê$h$mo ~ghê$bo [aod nmeh$mo IÊS>_m H$_goH$_ Mma~Q>m ~ghê$ XwBdQ>m An a XwB~Q>m OmCZ amir {XZo {ZdoXZ g~ bo amion{n> _mbrh$dj ~mq> n{z ~obm ~obm_m hm_«mo ~ghê$ AÝ`ÝÌ [aod Hw$X²Z nz} _O~waVm ~VmC±X O~Xo{I EZEM 55 g S>H$ ~ÝX ^EH$mo N> K `m~marxo{i {gbj T>r ~g MbmEa `gh$mo a MmbH$H$mo _a_{îm IM {ZH$mëZ n{z Jmõmo naoh$mo a hm_«mo a OZVmH$mo `mo O{Q>b g_ñ`mh$mo H$maU `r EZEM 55 g S>H$ ~ÝX hþzw Z hmo a `gh$mo g_ñ`mh$mo Mm± S>mo g_mymzh$mo {ZpåV JmoO_w_mo {ef ZoVmhê$ gmw Zd{Zdm {MV {dym`h$û`bmb {ZdoXZ am»z nz} gwpmd _m{bh$ dj ~mq> am»zw ^`mo>ÿ& Cº$ g^m_m hm_«mo ~ghê$ [aod JEH$mo IÊS>_m XwBdQ>m An a XwBdQ>m S>mCZ Adí` am{i{xzo {ZX}e hm_«mo MmbH$ dj bmb {XZoN>m Va AmBVdma Mm{h± VnmB hê$bo ~wpr{xzw nz} H$maU ß`mgoÝOa Z ZnmCZo hþ±xm Vob ObmEa An S>mCZ JZ EH$ X_ Jmõmo nz} MmbH$hê$bo ^ZoH$mo Hw$am am»zw hþ±j AmídmgZ {XEŸ& Cº$ g^m_m empýv g\$a ~gh$m _m{bh$ noå~m Vm_mL>, Amo_oJm ~gh$m _m{bh$ gre_ àgmx, ß`mamJZH$m _m{bh$ nr emhm a _h_m`mh$m _m{bh$ Egnr Hw$_ma CnpñWV {WEŸ& A[a Jbo_m gmb ~m~mh$mo MaUH$mo N>mn XoIm naoh$mo Xmdr, joì_m H$m Vwhb gmozmxm 11 OyZ ({~ZÄO`) {Xbmam_pñWV A[a Jbo_m e{zdma ECQ>m M_mËH$manyU KQ>Zm KQ>oa joì_m H$m Vwhb \ ${beh$mo N> ^Zo gë` gmb ~m~mh$m AZẁ m`rhê$ ^OZ H$rV Z Jaoa Am ~m~mh$mo MaU naoa nyom AM Zm JZ _m _¾ Xo{IEH$m N>Z²Ÿ& e{zdma {~hmz àm` gm± S>o Zm ~Or ñwmzr` A[a Jbo_m Jå^ra Jwê$L> A{Z {VZH$s nëzr O_wZm Jwê$L>H$mo Ka_m ^JdmZ ~m~mh$mo nmbbmh$mo N>mn Xo{IEH$mobo Cº$ KQ>ZmbmB gwzoa hoz AmCZohê$H$mo Vm±Vr bmjoh$mo N>Ÿ& KQ>Zm AZwgma {~hmz 9 ~Or{Va KaH$m Am_m O_wZm Jwê$L> A{Z {VZH$s N>moar {dîuw Jwê$L> KaXo{I Ho$hr na gmd O{ZH$ Ymam_m bwjm YwZ JEH$r {WBZ²Ÿ& KaH$m ~m~w Jå^ra Jwê$L> ~m{ha H$V JEH$m {WEŸ& gm± S>o Zm ~Or{Va O~ N>moar {dîuw Ka AmB V~ {VZH$mo nyom H$moR>mH$mo A{K am{ieh$mo Q>r^rH$mo Q>o~b_m {d^y{vbo ^[aeh$mo nmbbmh$mo N>mn Xo{IZ& Cº$ nmbbm XwBdQ> IwÅ>mH$mo ahoh$mo Am Vr nmbbmhê$ gmop nyomñwb{va JEH$mo Xo{IEH$mo N>Ÿ& OwZ nyom ñwb_m EH$mn{Å> ^JdmZ ~m~mh$mo nyomñwb A{Z Chm±H$mo AmgZ am{ieh$mo N> ^Zo AH$m}n{Å> _mvm XwJm H$mo ñwb ~ZmBEH$mo N>Ÿ& N>moarbo Cº$ ñqw>s>oýq²>g² dob\o$`a \$moa_ûmam {dúmb`hê$_m e {jh$ gmovzm H$m` H«$_ JamCZo H$m` J[aahoH$m N>Z²Ÿ& `g gýx^ _m JV 8 OyZH$mo {XZ {Xbmam_ gýv Oo{^`g CƒÎma _mü`{_h$ {dúmb`_m Xem Xo{I ~mõm H$jmH$m {dúmwuhê$bmb {bea, 9 OyZH$mo {XZ gmozmxm hmb ñhy$b_m `g H$jmH$m {dúmwuhê$ {bea _mj aoq²>ghmon Cƒ _mú{_h$ {dúmb`_m Zdm A{Z Xem H$jmH$m {dúmwuhê$bmb {bea ECQ>m OmZH$mar_ybH$ AÝVa {H«$`mË_H$ H$m` H«$_ Jè`moŸ& \$moa_h$m g^mn{v Xmdm eonm H$mo AJwdmB _m JEH$m `r {dúmwuhê$bo {dúmwuhê$bmb Xem A{Z ~mõm lourh$m {dúmwuhê$bo Hw$Z {dúm {b±xm R>rH$ hþýn>, A{Z nhm S>H$mo {dúmb` a _hm{dúmb`hê$ _mì Z^Ea AÝ` ñwmz dm amá`hê$_m JEa {ejm hm{gb JZ nao Ho$ H$ñVm OmZH$marhê$ {bz Amdñ`H$ N> OñVm {df`_m OmZH$mar JamEŸ& `{X {dúmwuhê$bo ghr OmZH$mar {bea JE AWdm ghr V[aH$mbo {ejm hm{gb Jao amá` ñva_m _mì Z^Ea ampîq >` ñva_m n{z à{vñnym JZ gšzo j_vm am»z gšn> ^Zr ~VmEŸ& Cƒ {ejm gå~pýyv {df`_m {dúmwuhê$h$mo gmozmxm, 11 OyZ ({Zg ) nhm S>H$mo {dúmb`hê$_m Cƒ {ejm {bea _Z_m ZH$mamË_H$ ^mdzm ahzo hþzmdo Ë`g ^mdzmbmb hq>mcz Z ñqw>s>oýq> \$moa_h$mo AÜ``ZaV² {dúmwuhê$bmb {ejmh$mo joì_m JZw nz} dm {bzw nz} H${Vn` OmZH$marhê$ CÕoí` ahoh$mo n{z {VZrhê$bo ~VmEŸ& gýv Oo{^`g CƒÎma _mú{_h$ pdúmb`h$m {XZ VWm _mzd g gmyzh$mo {dh$mgbmb {bea H$bH$Îmm, {X r Am{X amá`hê$h$m àymz AÜ`mnH$ {~îuc Hw$_ma amb bo `ñvm H$m` H«$_hê$bo {dúmwuhê$bmb ghr _hm{dúmb` Am {díd{dúmb`hê$~mq> {ejm J«hU Jaoa AmEH$m {dúmwuhê$h$mo EH$ {Xem àmá hþzo ~VmC±X g_` g_`_m `g àh$mah$mo gmovzm H$m` H«$_H$mo A{V PwÊS>bo df 2008 gmb_m ñwm{nv JaoH$mo ñqw>s>oêq> dob\o$`a \$moa_bo `hm±h$mo {d{^þ Amdí`H$ ahoh$mo ~VmEŸ& \$moa_bo 10 OyZH$mo {XZ {gnmhrywam ê$nzmam`u hmb {dúmb`hê$_m JEa _mü`{_h$ Am CƒÎma _mü`{_h$ narjmhê$_m H$gar V`ma J[aZw ñhy$b_m n{z e {jh$ gmovzm H$m` H«$_ JaoH$mo n{z ~VmC±X Cº$ H$m` H«$ m \$moa_h$m nn> A{Z AmJm_r Cƒ {ejm hm{gb JZ ~m{ha OmZ nao Ho$ H$ñVm H$m` hê$ JZw nn> gxñ`hê$ N>monob eonm, gw{_v AJ«dmb, {XnoZ eonm, {_ _m S>mo_m eonm, gë`_ N>oÌr ^Þo {df` {bea gmovzm_ybh$ H$m` H«$_hê$ JX {d{^þ {dúmb`hê$_m JEa OmZH$mar A{Z gmozm_ eonm ahoh$mo OmZH$mar \$moa_h$mo g^mn{v Xmdm eonm bo ~VmEH$m N>Z²Ÿ& JmoO_w_moH$mo gm JR>{ZH$ dms> g^m IagmL>, 11 OyZ ({Zg ) JV {dymz g^m MwZmC n{n> IagmL> ZJanm{bH$m joì_m nmq>ubmb AP ~{b`mo Am EH$~Õ ~ZmCZo CÔoí`bo JmoO_w_mo IagmL> Q>mCZ OmoZb H${_Q>rbo ~rgdq> dms> hê$_m gm JR>{ZH$ g^mhê$ Am`mo{OV JZ} Am dms> H${_Q>rH$m nxm{yh$mar Am gxñ`hê${gv {dmma {d_e JZ} H$m` H«$_ ~ZmEH$mo N>Ÿ& `g H«$ m ewh«$dma AnamÝh 3.30 ~Or ñwmzr` dms> Zå~a 10 H$mogmd O{ZH$ ^dz_m dms> Zå~a10 H$m g^mn{v Hw$_ma ~gobh$mo AÜ`jVm_m gånþ ^`moÿ& g^m_m Q>mCZ H${_Q>r à{v{z{yhê$ bú_u nmbbm XoIon{N> {VZbo AÎmm{bEa g~ bmb ~mobmea XoImEH$mo ~VmBZ²Ÿ& C o»`hmog OwZ Ka_m `r n[admahê$ {H$am`_m ~ñn>z² Cº$ Ka Za~hmXwa A{Z gwym amb H$mo Ka hmoÿ& O_wZm amb A{Z ñwmzr` J«m_dmgrbo `g Ka_m {djv 2006 gmb_m \w$bnmvrh$mo {XZ n{z _mvm XwJm H$mo nmbbmh$mo N>mn nmeh$mo VWm ECQ>m ê$ðmj _mbm nmeh$mo ~VmEŸ& {VZrhê$bo ^Zo- {djv 2006 gmb_m `hr H$moR>m_m \y$bnmvrh$mo {XZ À`mXa_m XwBdQ>m nmbbm KaH$s J hur O_wZm Jwê$L>bo XoIoH$r {WBZ²Ÿ& {VZbo H$g bo Q>oHo$N> ^Zr bwjm Q>H$Q>H$mBZŸ& \o$[a Ho$hr ju_m Ë`hr N>mn XoIm nè`moÿ& \o$[a bwjm Q>H$Q>H$mE Va \o$[a nmbbmh$mo N>mn Vwê$ÝV XoIm nxm Ë`mo X {dh$ e_m, amoy godm bjm`v dms> H$m Zmar _momm AÜ`jm gm{dìr Wmnm A{Z `wdm _momm H$m H$m` H$Vm {ddoh$ ~bbo gm JR{ZH$ gñ T>rH$aUH$mo {Xem_m AJ«ga hþzbmb H$gar A{Z Hw$Z V[aH$mhê$ AßZmCZw nz} H$gar Ho$pÝÐ` g{_{vh$mo AmXoebmB nmbz JX g JR>Z_m Vr {ZX}eZhê$bmB àë`oh$ gxñ` g_j nwè`mea Ë`gH$mo nhb hþznz} ~mao gmw gmaj{_ V dº$ì`hê$ noe JaoŸ& Q>mCZ H${_Q>r AÜ`j `mojoýð amb bo dms> _m ^BahoH$mo g^mhê$ n{z AmÝXmobZH $ ECQ>m njahoh$mo A{Z AmO n{z hm_r AmÝXmobZaV² ahoh$mo VÏ` OZmEŸ& AmJm_r 14 OyZH$mo {XZ {O_ImZm Šb~ M_ËH$ma Z ahoh$mo {dídmg J[a`mo& Xn U Ë`g ñwmz_m nw½xm nmbbmh$mo N>mn Ho$hr hameh$mo {W`moŸ& Cº$ {df`_m OmZH$mar {bz Mm±hXm àë`jxeuhê$bo n{hbm {d^y{vbo ^[aeh$mo nmbbm J{hamo a ñnï> {W`mo, Va {~ñvma Cº$ N>mn hamc±x A[a JboH$mo ECQ>m Ka_m XwBdQ>m MaUH$mo N>mnŸ& \$moq>mo Xn U JBahoH$mo ~VmEŸ& {d{^þ ñwmz_m {d{^þ M_ËH$mahê$ hþzo JaoH$mo àm` OmZH$mar nmbýn>ÿ& JV df _mì gmozmxmh$mo ECQ>m MM _m à^y B ew A{Z _mvm _[a`_h$mo hmv~mq> a IwÅ>mhê$~mQ> ajv ~JoH$mo KQ>Zmbo joì_m Yoa gzgzr \ ${beh$mo {W`moŸ^Zo _wês>m {M`m~mar_m EH$OZm l{_h$bo ê$i H$mQ²>Xm H$m{Q>EH$mo ê$i{^ì Amo_H$maH$mo {MÝh nmeh$m {WE& `gàh$mah$mo M_mËH$mar KQ>Zmbo ñwmzr` _m{zghê$_m B ídaà{v AmñWm a {dídmg ~ T>mCZw XmOu{bL>_m AÜ`j _hmox`bo ECQ>m g^m S>mHo$H$mo OmZH$mar n{z g^mbmb {XEŸ& Vm ã`mzouh$mo gah$mabo nhm S>H$mo g_ñ`mbmb ~wpoa AmâZmo enw J«hUH$mo bjîm nn>b XmOu{bL>H$mo {ZpåV ECQ>m Nw >Å> àemg{zh$ ì`dñwmh$mo {ZpåV nhb JaoH$mo A{Z Cº$ ì`dñwm n{n> JEa JmoIm ë`mês> amá` JR>ZH$mo {ZpåV ECQ>m ~{b`mo K S>oar ~{ZZo Hw$am ~VmEŸ& g~ dms> _m OñV {VZbo dms> Zå~a 10 H$mo g^m_m n{z àñvm{dv ì`dñwmbo CnbãY JamEH$mo ì`dñwm {^Ì Oo Oo{V {dh$mg A{Z ghþ{b`vh$m àmdymzhê$ ahzon>z² Vr g~ V U_yb ñva~mq> nmaxeu ñdm^m{dh$ hmo VWm gx d B ídah$mo ñvw{v_m brz ahoa ào_ EH$Vm a _mzdvm ~m T>Zw ^Þo gýxoe ^Zo Adí` {XEH$mo hþýn>ÿ& `g gå~ýy_m H$V `g Q>r^rH$mo Q>o~b_m Hw$Z ZmZr$bo Q>oH$oH$mo V hmobz ^Þo àíz_m n[adma nj A{Z ñwmzr` àë`jxeuhê$ AZwgma KaH$m _m{zghê$ g~ ~m{ha bwjm YwZ JEH$m {WEŸ& `{X H$g bo Q>oHo$ IwÅ>mH$mo _ bm n{z ñnï> nmbýï`mo, Va `hm± ñnï> {d^y{vbo ^[aeh$mo _mì N>mn N> ^Zo `{X `g Q>o~b_m Hw$Z N> BM nmbbm ^EH$mo ZmZrbo Q>oHo$a C{^E Q>o~bbo WmåZ ZgŠZo n{z ~VmEŸ& nmbbmh$mo b_mb N> B#mH$mo ahoh$mo N>Ÿ& {Xbmam_ A[a Jbo gë` gmb ^OZ Ho$ÝÐH$m g `mo{oh$m {bbm eonm (65) bo Am\y$ Yoa nëq> nwå>dvu JEH$mo VWm `gàh$mah$mo Yoa M_mËH$mar KQ>Zmhê$~mao gwzoh$mo ^E n{z AmO OwZ KQ>Zm KQ>oH$mo N> Ë`mo g` à{vev gë` ahoh$mo Am ^JdmZ ~m~mh$mo MaU `g n[adma_m ^EH$mo A{Z `g n[adma~mq> gånyu dmgrbmb ào_h$mo gýxoe {gv ^JdmZ ~m~mh$mo Zída eara Zaho n{z C±hmH$mo {Xì` AmË_m gx d ^º$hê${gV ahoh$mo {dídmg ì`º$ JaoŸ& {VaH$m{^Ì Z J[aZoOmZH$mar {XEŸ& g^mn{v Hw$_ma ~gobbo g^m g_mnz JZ A{K dms> Zå~a 10 H$mo JmÝYrJ«m_, ~wõ J«m_ gmw Z{dZ J«m_H$m O_rZhê$H$mo näorh$au AmOgå_ Z^EH$mobo `gbmb näorh$auh$mo ì`dñwm n{z Mm± S> J[aZw nz} AZwamoY JaoŸ& JmoIm ë`mês>h$mo `g AmÝXmobZ_m hm_«mo _wb bj àmá ZhþÄOob g~ bmb EH$~Õ ^B A{K AmCZo AmJ«h JaoŸ& g^m_m Q>mCZ H${_Q>r nj_m Xo~w Jwê$L>, _hoe àymz, {~îuw {Vê$dm eax àymz, _XZ gwã~m, amoy godm, adr Vmob r OrdZ {díd _hoýð XZm b Am{XH$mo CnpñW{V ahoh$mo {WEŸ& aouwh$m C{d_mÛmam n`m dau {Xdg nmbz IagmL> 11 OyZ ({Zg ) n`m dau gámh ì`mnr H$m` H«$_ AÝVJ V {_R>mB S>m± S>m aouwh$m H$Ý`m Cƒ _mü`{_h$ {dúmb`bo {dúmwudj _m n`m dau gmovzm ë`mczo A{^àm`bo {d{dy à{v`mo{jvm _ybh$ H$m` H«$_hê$H$mo Am`moOZm JX {dúmb`h$mo àojmj h_m gámh ì`mnr n`m dau {Xdg nmbz Jè`moŸ& {dúmb`h$s {e{jh$m MpÝÐH$m àymzh$mo AÜ`jVm_m gånþ g_mamohh$m gämm{bh$m {e{jh$m XodH$s àymzbo Cº$ H$m` H«$_H$mo Am {MË`~mao {dñv V OmZH$mar {XBZ²Ÿ& C o»` hmog, aouwh$m H$Ý`m Cƒ {dúmb` AÝVJ V B H$mo Šb~bo à{vdf gmovzm_ybh$ H$m` H«$_ g MmbZ Jaoa {dúmwudj bmb n`m dauh$mo g aju_m Xm{`Ëd_ybH$ ^y{_h$m {Zdm h JZw nz} {df`_m {ZaÝVa ào[av JX AmBahoH$mo N>Ÿ& `g gámhì`m{n n`m dau OZMoVZm H$m` H«$ m {dúmb`h$mo MmadQ>m dj AWdm hmcghê$_mp n`m dau_m{w {Z~ÝY boiz, ñd-a{mv H${dVm, ~g A{Z {MÌ H$moa VWm Aì`dhm[aH$ dñvwhê$h$mo nyzì`dhma ([agmbh$b) _m{w à{v`mo{jvm Am`moOZm JaoH$mo {W`moŸ& XwB g_yh_m {d^º$ J[aEH$mo `g à{v`mo{jvm_m àw_,{û{v` A{Z V Vr` ñwmz àmá JZ} {dúmwuhê$bmb {dúmb`h$m {ejmh$mhê$h$mo ~mhþbr~mq> nm[avmo{fh$ {dvau J[a`moŸ& H$m` H«$_bmB B H$mo Šb~ à^mar Ed {e{jh$m gnzm {Oå~mbo YÝ`dmX kmnz JaoH$s {WBZ²Ÿ& gmozmxm, 11 OyZ ({Zg ) JV 15 _B H$mo akw~ra ~ñvr H$mÊS>bmB {bea a{~z amb H$mo _ Ë`w n{n> 18 _B H$mo {XZ {dp^þ ñwmzhê$_m ^EH$mo Vmo S> \$mo S>H$mo KQ>Zmhê$ ~ÝX ^E n{z Cº$ KQ>Zm n{n> CãOoH$m g_ñ`mhê$ AP n{z `WmdV ahoh$mobo JmoIm OZ_w{º$ Zmar _momm IagmL> _hhw$_m g{_{v AÜ`jm gm{dìr N>oÌrH$mo COwar_m JV 9 OyZH$mo {XZ gmozmxm Qw> J g_{ï> AÝVJ V 22 dq>m emimhê$bmb {bea {gnmhr Ywam_m EH$ g^m ~ñ`moÿ& J ar JmC± {gnmhrywam IÊS> AÜ`j bmšnm eonm H$mo AÜ`jVm_m ~goh$mo g^m_m _w»` {df` ñwmzr` {Zdmgr AënZm ^mo{q>`m A{Z {VZH$mo n[adma ahoh$mo {W`moŸ& {ZOr A J«oOr ñhy$b {_Za^mH$m {ZX}eH$ {àpýgnb Ed gýv_o[ao J«m_ n#mm`v EH$H$m nyd J«m_ àymz lr_vr AënZm ^mo{q>`m A{Z {VZH$m n[adma {djv g_`xo{i OrEZEbE\${gV g b¾ ahoa nmqu {damoyr H$m` JaoH$mo Amamon N>Ÿ& Zmar _momm IagmL> _hhw$_m AÜ`jm gm{dìr N>oÌrbo Amamon bjme AZwgma JV 15 _B H$mo {XZ akw~rê$ ~ñvr_m ^EH$mo KQ>Zm_m a{dz amb Km`b hþzw Am 18 _B _m {VZH$mo _ Ë`w hþ ±Xm AmH«$mo{eV OZVmbo AÝ` R>mC±hê$ gah ñwmzr` AënZm ^mo{q>`mh$mo Ka n{z Vmo S>\$mo S> JaoŸ& 18 _B _m ^EH$mo Cº$ KQ>ZmbmB {bea AënZm ^mo{q>`mbo IagmL> WmZm_m àmw{_h$s XVm JX gm{dìr N>oÌr A{Z AÝ` 6 OZmH$mo Zm m Ka Vmo S>\$mo S> Am Mmoar g_ov JaoH$mo Amamon bjmeh$m N>Z²Ÿ& TENDER NOTICE Tenders are invited from individuals/firms for sale of unserviceable hospital items. Willing persons or firms are requested to contact the Office of the Superintendent, Kurseong SDH during office hours from 13/06/11 to 23/06/11 for detailed information. Superintendent Kurseong, S.D. Hospital Kurseong nmq>u {damoyr H$m` {déõ H$mdm hr lr_vr ^mo{q>`mbo bjmeh$m Cº$ Amamon a àmw{_h$sh$mo AmYma_m nw{bgbo ~maå~ma Zmar _momm AÜ`jm gm{dìr N>oÌrH$mo Ka_m N>mnm _maoh$mo Am JmC±dmgr g_ov AmV {H$V ^EH$mo ~VmEH$s N>Z²Ÿ& hmb AënZm ^mo{q>`m Am {VZH$m n{v H$hm± N>Z² Wmhm N> Z gmw {VZrhê$H$mo _mo~mbb n{z ~ÝX ahoh$mo N>Ÿ& `Vm JV 18 _B Xo{I Ka~mQ> ^mjoa JEH$mo ^mo{q>`m XånVrbo 15 {XZgå_ CZrhê$Ûmam g#mm{bv {_Za^m ñhy$b ~ÝX ahoh$mobo ZmZrhê$ {~MëZr_m naoh$mo Am CZrhê$H$mo n T>mB_m g_ov j{v nwjoh$mo ñwmzr` A{^^mdH$hê$H$mo Amamon ahoh$mo N>Ÿ& `Ú{n JV gmo_dmaxo{i lr_{v ^mo{q>`mh$s N>moar BS>oZ ^mo{q>`m AmEa ñhy$b MbmBahoH$s N>Z²Ÿ& JV 9 OyZ_m ~goh$mo g^mbo AmOgå_ ^mo{q>`m n[admabo nmq>u_m Hw$Z _m\$szm_m Ed XaImñV nì Z{XEH$mo Am {VZbo {djv Yoa g_`xo{i nmq>u {damoyr H$m` JX AmBahoH$mobo A~moàmÝV {VZbmB JmC± AmCZ Z{XZo àñvmd {bb`moÿ gmw df {~ËZ 6 _hrzm _mì ahoh$mobo {dúmwuhê$h$mo n T>mB_m j{v ZnwJmog ^Þ hovw `g df ^mo{q>`mh$s N>moar BS>oZ ^mo{q>`mbo ñhy$b MbmCZ gšzo Va AmJm_r df Xo{I Cº$ ñhy$b ~ÝX JZ} H$maU gånyu A{^^mdH$hê$bo AmJm_r df Xo{I Cº$ ñhy$b~mq> ZmZrhê$ {ZH$mboa AÝ` ñhy$bhê$_m Z nr>mczo {ZU ` {beh$mo OmZH$mar IÊS> g{_{v AÜ`j bmšnm eonm bo ~VmEH$m N>Z²Ÿ&

6 o AmBVdma, 27 goßq>oå~a dfm, ñnmpês>bmb{q>g a H«$mpÝV {~hmz CR>oH$mo V Ka A±Ü`mamo bmjoa Am`mo& CÁ`mb N> a n{z& AaAa n[aahoh$mo ahonw>& Km±Q>rH$mo ñnpês>bmb{q>g ~pëpea Xþ»Zgå_ Xþ»X ahon>& {KM«mo `VmCVm H$V h{ Zw _mzoh$mo N> Z& am{v hr>mv² naoh$mo nmzr_m ~oñgar {^ÁZw _Z bmjoa AmEH$mo {W`mo& Am_m MoVmCZr {X>>±X ^ÝX {WBZ²- "Z{^O² h nmzr_m {~_ma hþýn>&' EH${N>Z_ g~ H$mo Am±Im N>boa KaH$mo N>mZm_m {^ÁZ WmëNw>& _ mm _mýx & df H$mo Amapå^H$ dfm _m a_mc±x & `{V Omo S>bo {KM«mo XþIoH$mo ~obm gpåpýnw> am{v {Mgmo bmjon>& {~_mar ~ëpmbnr>mcz {~ËWm_ {^OoNw>& H$g H$mo ^ZmB N>- H${d Ë`mo hmo, Omo Par_m ~O«mKmVbo CgbmB ñne Jbm ^Þo Anojm_m {^ÁX C{^aÝN>& Am\y$bmB H${dËd àxmz JZ} `ñv bh S>r gmom nmo _oamo CnMoVZ _ZH$mo n{n> mo ^mj_m C{^EH$mo {W`mo {H$? hmñ`mñnx e >m n{z Om½`mo& Oo Z ^E n{z J_uH$mo {XZbmB IoÔ AmEH$mo nmzr naoh$mo amv nmzr_m {^ÁZwH$mo gwi H$ñV n gmbo n{z {H$Þ Zg{H$Zo gwi hmo bm½n>& Va haoh$ gwi~moyh$mo {ZpåV XþI~moYH$mo F$U V {VZ N>, Ë`mo n{z ã`mog{hv& _oamo ñnpês>bmb{q>gh$mo XþImB n{z `ñv ã`mo{gvh$mo F$U {VamB ^`mo& H${hboH$mht _wñhw$amc±xm n{z AmoR>hê$_m {VZ naoh$mo gmnq>r PwÊS>mBam{IEH$mo bm½n> ^Zoa JwbOma gmh~bo AmâZmo bmoh${à` JrV_m hm_«_wñhw$amhq>hê$h$mo H$Wm gwzmeh$m N>Z²& _m{zgh$mo OrdZ Xþ IH$mo EH$ gwxÿa R>mC±~mQ> ewê$ hþýn>& Om± nb gmì ^ÝN>Z²& Xþ I Z _m {bh$ gë` ahoh$mo Hw$amo gwzmeµa {dxm {býn>z²& nr S>m {beµa BQ>mbrH$m EÝVmo{Z`mo nmo{e `mh$mo {dmma ~ S>mo AMå_H$mo N>& nr S>m g~ ^ÝXm _m{w N>& àë`oh$bo nr S>m Vb ahoh$mo R>mÝN>Z² a Z àë`oh$ CpŠbZ MmhÝN>Z²& CËgdhê$ n{z _bmb I mo JaoH$m {XZhê$ N>Z²& _obmhê$_m n{z EŠbmo bm¾wh$m AZw^dhê$ N>Z²& ~obm~obm Vr I mo {XZ a EŠbmo AZw^y{Vhê$ gpåpýnw>& ApñV H$m_~mQ> Ka \${Hª$Xm Jm S>rYwam_m _ amo{h$e±& nq>oh$mhê$ ns²>h$mb±x N>Z²& _mýn>ohê$h$mo ^r S>& nw{bg Jm S>rhê$ amo{h$eh$m& nw{bg Q>mobrhê JíVr {XBahoH$m& EH$m{Va nq>oh$m& AH$m}{Va nw{bg& _m{_bm ~w{pz±& H$m Vwhbde _ bo ~mq>m N>oCH$m XmoH$mZo XmBbmB gmoy, "`mo Ho$ ^EH$mo?' {VZr N>S²Ho$ _wñhw$ame& {VZH$mo _wñh$mzbo V _bmb Z nmo Km MoH$mo OñVmo bm½`mo& EH${N>Zn{N> ^Zo, "JmoIm ë`mês> nmea Iwer _ZmEH$m&' Ka nwjoa {Q>^r_m g_mmma À`mZbhê$ AmoëQ>mBnëQ>mB Ja & Wmhm bm½`mo, ~ mbh$mo Z`m± gah$mag±j Hw$Z "goq>an'h$mo {ZpåV hñvmja ^EN>& _bmb Wmhm bmjoazwgma, JmoIm a _opšgh$zhê$ g_h$jr g_wxm` hþz²& am g\y${v JZw _m& gwi hmog², Xþ I hmog², gy ECQ> _ys> am gh$mo& {Zhþ± _mì Mm{hÝN> ZmÀZ-C{\«$ZbmB & Mmho Ë`mo {Zhþ± `Woï> hmog²-zhmog² am g JZ bmb & JmoIm ë`mês> ZnmB JmoIm hê$ {K{gL>H $ nmbmxo{i JmoIm ë`mês> nm`mo- JmoIm ë`mês> nm`mo ^Þo hmc S>o h m_m Yoa Mmo{Q> C\«$snm\«$s J[agHo$& `ñvmo Am{Ia H${hbogå_? bm½`mo, am{v dfm _m ñdàn>ýx {^ÁZwH$mo AmZÝXbo H$ñVmo Xþ I~moY {X`mo& `mo Xþ I~moYbo \o$[a Hw$Z-Hw$Z Hw$ambmB gåpm`mo& Hw$Z-Hw$Z XþImBbmB ~ëpm`mo& "nmzr Omo hmdm hmo, hmdm Omo g_` hmo', Hw$Z H${dVm_m _opšgh$moh$m H${d AŠQ>m{^`mo nmo Xme {ZH$ nmam_m ^ÝN>Z²& {VZr AP ^ÝN>Z², H$g bo dfm H$mo AmdmO gw{zahoh$mo ~obm, _bmb gwþy& Zgw{ZH$Z _ Ho$ ^ÝNw> Ë`mo gwþy {ZXmEa, {^Ì{Va Am±Im \$H$m Ea& nm±m BpÝÐ`hê$ OJmEa& eãx a g_` N>Z² AmoOZ{dhrZ& Va nr S>m N> Jõm & dfm {beµa `ñvm Yoa ~oomo S> H${dVm N>Z², gm{hë` N>& dfm {bea {MÌ N>Z²& g rv N>& dfm {bea {dkmz N>& dfm {bea ì`mnma N>& {~VoH$mo am{vh$mo nmzrbo Ho$hr gpåpzo, Ho$hr ZgpåPZo Hw$amo gåpmea J`mo& ~Im `m_a{kh$mo dfm H$mo nyd gýü`mbo dfm H$mo n[a^mfmbmb hoz AmâZm homam Wmonm P homam Am±Im {XZ ImoOoH$mo ^mz ^`mo& Ho$hr _mýn>o nmzr_m Ho$db {^ÁN>Z²& Ho$hr _mýn>o ^Zo nmzr_m {h>>±s²n>z²& Ho$db {^ÁZw a {^ÁX {h>>±s²z n{z gšzwh$mo AÝVa g_mobo ~wâzw N>& B{Vhmgbo n{z _m g_bo P {Z`{_V H$moëQ>o \o$n> & B{Vhmg_m n{z nmzr nzw H$m AmÐ AÜ`m`hê$ AmC±N>Z²& nmzr naoa ì`dhma a {MÝVZH$m dmvmdau g\$m nmz} nmr> B{Vhmgbo _mzd g_mobmb {XEµa Om±X n{n> _mzd g_mo_m \o$[a AewÕVm a àxÿfu V \ ${býn> Z & `ñvmo ~obm \o$[a nmzrh$mo Im±Mmo nn> & `hr H$maU nmzr K[aK[a n[aahýn>& n[aahzwnn> & {H$ nmzr H«$mpÝV hmo& bm½n> `ñv ECQ>m H«$mpÝV ni}a ~goh$mo hm_«mo g_mo gë` ImoÁZo {H$ ^«_ VmoS²Zo `hr AÝ`mobVmH$mo OÄOmb_m \±$goa N>Q>n{Q>ahoH$mo N>& C{hbo honwdm "{deof _mýn>o' _w»` nmì& _mzd g_mo_m KmVà{VKmVH$mo g_rh$aubo ~ZoH$mo B{VhmgH$mo dv _mz H$Wm_m _w»` nmì A{hbo ho{neh$mo "Am mýn>o'& C A{hbo A{b A{b ~moëz WmboH$mo gm~ëq>z hmo& Am mýn>obo Mmho AZwê$n hþz ZgHo$H$mo ^E n{z {dídbo _w{º$h$mo AmH$m±jm nmboh$mo N>-N>& _w{º$h$m_r nhb a b S>mBªhê$ Omar N>Z² {d{^þ Io_m a {d{^þ _momm ~mq>& AmemdmXH$mo Xõmo ê$ih$mo hm±jm_m ~goa gnzmh$mo Mambo haoh$ am{v {dahh$mo ^mh$m_m honwdmhê$~mq> hm[aeh$mo JrV JmC±N>& \o$[a {~hmz Ë`hr Mam {OËZo ^mh$m_m g H$>ënH$mo {O`mbmo JrV JmC±N>& B{Vhmg_m b S>mBª a `wõhê$h$mo D$îUVmbmB {Mñ`mCZ nz} nyu _w{º$h$mo nmzrh$mo Hw$am JXm H$g H$g bo gnzmh$mo Hw$am JaoH$mo _mì R>mÝbmZ² Va hm_rbo gr^r {dbh$mo H${dVmg±J ñda {_bmczw hmo ^Zo hm_rbmb gnzm, àm{á a n[adv Z~mao Hw$am JZw C{V Jmõmo nx µz& {dbh$mo H${dVm eazwgma KaXo{I _mbbm _mbb a dfm Q>m T>mo ahoh$mhê$ O~O~ am{ì dfm _m OmJmo ahýnz² CZrhê$bo ~wpoh$m hþýn>z² gnzmbmb & N>mZm_m dfm H$mo b` gwýx CZrhê$ hmdm_m n[adv ZbmB Mm»N>Z²& H${dVm e n T>on{N> bm½n>, n[adv Z H$må` N& Va n[adv ZH$mo JrV JmCZ a gwþ g{obmo N>& ì`dhma_m CVmZw Jmõmo N>& _oamo ñnpês>bmb{q>gh$mo XþImBbo n{z `hr AZw^d JamBahoH$mo N>& `mo nm{b ~Im ewê$ Z^B naoh$mo nmzrbo \ $O-Ah_X \ $OH$mo ^mfm_m gmoüz bjmeh$mo N> gm_«má`dmxr `wõhê$bo nmzr nmzr ^EH$mo g_mobmb IwZH$m Yã~m YmoBZ AP H${V dfm H$mo Im±Mmo N>? blogspor.com Ho$Xma Jwê$L>H$m "òï>m'_m gånmxh$s`hê$ nwñvh$ {Zê$nU ~Im `m m Hw$bmo ~Jo P gm{hë` joì_m Hw$Z n{z {dym N>moEa H${Vn` boih$hê$ûmam Zm_ a `e H$_mCZo hmdmhþês>r ~Zr H$b_ MbmBahoN>Z² {dmma a ^mdzmh$m ~JmBhê$_m _m{w-_m{w& AZw^dhrZ {dmma a VH $ AmâZ _VH$mo AmYma_m _ gm{hë`h$ma hþ± ^Þo ECQ>m qbs>o{t>ßnr...zm_h $ ImoO_m& `gimbo H${Vn` {dûmz gm{hë`h$mahê$bo S>moH$mo{^Ì-~m{haH$m [aîmmo A{^ì`{º$ _wn>oa {dmma a ^mdzm O~aOñVr nmr>h$dj bmb H$moMmZ ImoOoH$m hþýn>z² ^Zo, Hw$Z {df`_m JhZ AÜ`Z a AZwgÝYmZ Z^EH$m..._mÌ gmq>mo \o$z} H$m_ JaoH$m hþýn>z²& në`mabm½xmo H$V N> Z& Va Am\y$ CÎm_ Nw> ^Þo \w±$j C S>oH$mo Ah_²`wº$ Ag_mZ ~ZmdQ> boiz dm e br g_mea _mz{gh$ a Mm[a{ÌH$ {dh$mg Z^EH$m Añnï>Vm, {e{wbvm a IHw$bmonZbo ^[aeh$m AmdoJ a CÝ_mXhê$ AmâZmo boihê$_m {XZoJN> Z², JwUñVa a AdJwUH$mo {^ÞVm IwQ²>Q>çmCZ ZgqH$Xm boizrûmam& {VZH$mo {ZpåV AmâZmo boizrh$mo ë`mh$v AZwgma Vr gånyu hþzgšbmz² Va nmr>h$dj bmb Ho$hr {hv a Cn`moJr ImoamH$ ^Zo {XBahoH$m N>Z² ^Zo n{z Ë`mo AnM hþzon>& Va Im±MmoH$mo n[any{v ^Zo H$Xm{MV hmobz, Ë`mo g OZm n{z H$Xm{MV hmobz& `hm± [aîmmo S>moH$moH$mo H$m_ ^BahoN>& AmâZmo n[am` JmoR>H$mo N>oC_m npëq>ea& `g bo `ñvm ^mdzm a {dmma _w{n>eh$m CZH$mo {ZpåV `Woï> ^E n{z Hw$Z gwav_m `gbmb _yë`m H$Z JX ñdrh$ma JZ gqh$x Z& `gimbo gm{hë`h$mabo O~aOñVr Hw$Iwam _{Xam? Ë`mo CgH$mo N>Q²>nQ>r hmo A{Z AmH«$moe& AMoVZmdñWm{^Ì gwú_ gývw{ï> V CgH$mo AmXe dmxh$mo Cnhmañdê$n nmeh$mo hrzvm Ed Cnhmghê$ hþz²& ghzerbvmh$m ~m±yhê$bo WmåZ ZgHo$H$mo, C{^ÌH$m CXmaVm a {Z ñdmw ^mdzm VWm H«$mpÝVH$mo hë`m AmâZ hê$~mq> {H$ Ë`mo Ho$db CgH$mo {ZpåV _mì {WEZ, {W`mo V Ho$db g_moh$mo {hvmw & Ë`mo {ZíMb ^mdzmh$mo hë`m AmâZ Am±ImA{K hþ±xm {N>`m-{N>`m naoh$mo _wqw>bmb MoVZmdñWm_m N>mS²Z {dde gývhw$_ma N>oÌr N>moßZo H$m_ J[aahoN>Z² {ghw$dm_m, Va gm{hë`h$mo>am±jz_m H$V hmobz& AÝ`Wm [aîmmo S>moH$moH$m Am±Im-Am±Imhê$~mQ> AmâZmo JwU àîq>çmbahoh$m N>Z²& AWm V²! JmoR>N>oC nëq>oa Am\ $ CXm mo àx{e V ^B{XZo JN> Z²& `ñvm boih$hê$bo gw{õ hambgho$h$m N>Z² {H$! e H$m Om¾w Añdm^m{dH$ H$V Zhmobm& Va Zm_H$mo {ZpåV T>mob {n{q>ahzw a AmdoJH$mo X_mhm ~OmBahZw nx Z& {VZH$mo boizrh$mo JwUÛmam Zm_ Am\ $-Am\$ g_m{hv ~ÝX nmr>h$a{k PpëH$ÝN>& ^mfm-gm{hë` ê$mmczo a _yë`m H$Z JZ} R>mC± N>mo S>oH$m hþýn>>z², Omo AmoPob ~Þ gšx Z n{z& A~^Zo, `gimbo gm{hë`godrhê$bmb gmw H$ CXmhaU {X>>±X C{^EH$m N>Z² gm{hë`h$ma Ho$Xma JwéL> "òï>m'h$m gånmxh$s`hê$_m& ^Þ g{h$ýn> Chm±_m H$ht Ambmn N ^Zo, H$V ervb n{z N>Ÿ& gm{hë` g aju, gå~õ Zà{V Jh{H$bm {dmma nmo{ieh$m N>µZ² gånmxh$s`hê$_m& OgbmB AmoPob nmzo a gwh$mea {Z{_Q>çmÞ ZhþZo Jh{H$bm CXmhaU ~ZoH$mo N> CZH$moo boiz e br& `hr Z Chm±{^Ì nbmeh$m {dmma a ^mdzm CÝ_w{º$H$mo _rr>mo a \$am{h$bmo gmom a {d{eï>vm n{z hmoÿ& Hw$Z â`mvwbmo ~ÝYZbo ~m±üz g{h>>±x Z n{z& CZr Am\$ X{õbm N>µZ², ~oomo S> N>Z²Ÿ ^mfm gm{hë`h$mo boiz e br_m {dmmabo, n[al_bo& Chm±H$mo \y$b~mar{^ìh$m S> \y$bhê$bmb X {ZH$ n{ìh$mh$mo ECQ>m \y$bxmzr_m am»z g{h$þÿ& `g bo H${Vn` \y$bhê$ _mì {Q>nr ECQ>m _mbm Jw ±ÏZ g{h$eh$mo N> `r ha\$hê$_mÿ& ^Þ nxm CZH$mo gånyu gånmxh$s` g~ ~oomo S>H$m N>Z²Ÿ& H$V Hw$Z ImoQ> a MmoQ>bo Ow{ Q>>EH$m N> ZZ² Ë`g bo n{z `{V bm_mo `mìm_m AmOn` ÝV CZr {~gmeh$m N> ZZ²Ÿ& Ho$Xma JwéL> Zm_bo _mì hmobz, CZbo JaoH$m AmâZm Om{V, ^mfm-gm{hë` a g_moà{vh$mo godm-^mdzm AWm V²! JwUbo CZH$mo Zm_g±J ì`{º$ëdbo {MÞ g{h$ýn> ^mavr` Zonmbr gm{hë` g OZm_m& `hm± CZbo {Q>Z R>Å>mBahZo {Zpî\$H«$s H$m_ JaoH$m N> ZZ² Zm_H $ {ZpåV & `gmoa! \w$h$m CZwgH$m CZw nx Z, _m±âzw nx Z gë`bmb gë` Am\ $_m Vo{Obmo hþýn>ÿ& Ë`g^ÝXm ~ T>r AH$mo CXmhaU hþ±x Z n{z JwUH$moŸ& `hm± CZH$mo 57 dq>m gånmxh$s` gymr~õ Z^Ea N>anñQ>çmC±Xm A{YH$maH$mo hzz hþzo Y ï>vm ^EH$mo N> _yë`m H$Z {~gmczbmb _mì n{z& AÝ`Wm Ho$hr hmobz& CZH$mo boizrh$mo CƒVmbmB `g ZmßZ g{h>>±$x Z... Z N>moßZ g{h$ýn> g >ru {dmmabo& `hm± Am\ $-Am\$ àx{e V ^B{XEH$m N>Z² gm{hë` OJV_m {g mo \${b\$mn ~Zr& 1978 _m "òï>m' H$mo àw_ A > àh$mez ^EXo{I 57 Am A >gå_ AZdaV gånmxh$s` boioa _oq²>z Zg{H>>±$Xmo Zm bmo B{Vhmg amoh$m B{VhmgbmB AXoIm JZ g{h>>±$x Z& gånmxh$s`h$m {df`jv {d{^þvm_m g_gm_{`h$vm, _mz{gh$-~m {ÕH$pñW{V a ñva, {díd^m {_H$ gmd njr` {MÝVZ, gd}ju, n` doju, gmd O{ZH$ {df`-dñvwbjm`v {ZVmÝV X {ZH$ Ed {N>Z-{N>ZH$m Amdí`H$ njhê$bmb g_mdoe Jar àh$q> J[aEH$m {X½Xe Zhê$ Z Adí` n{z gånmxh$s` Y_ _m {Z{hV hþzwnz} à_wi AÜ`m` R>mZoH$m N>Z² "òï>m' H$m àymz gånmxh$ lr Ho$Xma JwéL>Á`ybo& `hm± CZbo AmâZm gånmxh$s`hê$_m ^Þ MmhoH$m n{z Ë`hr hþz²... < Hw$Z n{z Om{V a amï >bmb AÝVam [ï >` VWm {díd-ì`mnr ñva_m nwè`mczgšzo ECQ> _mì gmyz N>-gm{hË` a gm{hë`h$mo {ZpåV g_ {Õembr ^mfm! `g VH$ bmb n[anw{ï> {XZbmB Ho$ CXmhaU {XZ g[h$ýn ^Zo, AmO A J«oOr ^mfmh$mo ì`mnh$vm a à^mdbo {dídbmb h mbahoh$mo N> ^Zo Ë`mo n{z gm{hë`h$mo _mü`_bo hmobz a? AmO {díd-gm{hë`h$mo Vo[aO nëq>mea hoè`m > ^Zo AJ«oOrH$mo AZwnmV_m AÝ` Hw$Z gm{hë`h$m nwñvh$hê$h$mo g»`m a {~H«$sH$mo Am boih$/bo{ih$mhê$ a ñvah$mo VwbZm JZ g{h$ebmz²? A J«oOr gm{hë`h$mo àdmh {d{^þ `wj a dmxhê$h$m N>mbhê$~mQ> C{b Ea Hw$Z _mz-xês> a _mn-xês> VWm YmaUm~mQ> JwO«oa H$hm± nw{jahon>? gm{hpë`h$ nmr>h$ a gmymau nmr>h$hê$h$mo g»`m H${V bmi a H$amo S>H$mo JpÝV JZw nn> Va hm_«mo ^mfm a gm{hë`à{v ghmzw^y{vh$mo Ñ{ï> _mì amioa n{ T>{XZo, H$Wm _mvoh$mo _mýn>o ^EH$mo AdñWm hmo Cgbo {neh$mo ašgr& OgbmB Cgbo H$sQ>ZmfH$ Am f{yh$mo ê$n_m godz JZ WmboH$mo N>& ^mojoh$m nbhê$_m A{Z AmXe dmxhê$_m Cgbo Yoa gë`hê$ \o$bm nmè`mo A{Z Vr H$Qw> gë`mhê$bmb ñvar` I~aH$mJOhê$_m nmoimb{x`mo& Ohm± gë` {W`mo Ë`gH$mo à`moj ^EZ, MmZmdmbmbo MmZm nmoh$mo nmè`mo CgH$m {dmmahê$bmb, Ogbo gë`vmh$mo {H${Z{XZo a gh`moj nwè`mczohê$h$mo g»`m g`~mq> homagå_ nwè`mcz hå_ohå_o n[aahon> ^Zo hm_r H${V goj, B_mÝXmar a J{Verb dm àj{verb ahon>m? < VWm{n gånmxh$bo gånmxz Jaoa, àh$meh$bo àh$mez a àmma Jaoa, boih$bo boioa, nmr>h$bo {H$Zoa a n T>oa _mì ^mfm a gm{hë`h$mo gdm JrZ ê$n_m godm a {dh$mg hþz gå^d N> Z& `gw `g VÏ`m H$bmB g_ñv {OC±Xm-Om½Xm ^mfm-^mfrhê$bo Ü`mZ_m amioa AmâZmo Jm ad a J[a_m ~ T>mCZo ^{JaW à`mg Jao _mì H$mbmÝVa_m AmñWm, ApñVËd, ñwmz a ñvabmb g_w{mv gr_m_m nmcz gšzon>m Ÿ& ZÌ Am-AmâZmo S>å\y$ ~OmEa Jmoê$H$mo Xm_ ~mõ Q> $m _mì Z{bB ZN>mo S>Zo O~añdm±R>ohê$bo H${hë` AmâZmo gývwbz n{z H$m`_ am»z gšzo N> ZZ², AH$m bmb n{z Y $m a båh$s-yåh$s_m AëPmEa Xmo~mQ>mo_m AmoÂ`mBahZo JN> Z²Ÿ& < gm{hë` a `wjh$mo gmnojvm_m gýx{^ V {d{^þ YmaUm, AmYma, ñva, MoVZm, ~{bxmz, gmyz, _mü`_, gådoxz[ebvm, g{h«$`vm, n[adoe, n[apñw{v a ì`dñwmhê$h$mo Am`moOZ, à`mooz, gå~ýy a ñwmnz~mq> Z Xoe, OZVm, Om{V, gm{hë`, H$bm, g ñh ${V a `wjh$mo `WmW ê$n EoZm_m P N>b Xo»Z g_w hþýn>ÿ& VWm{n `gh$mo _mnxês> JZ} EoZmH$mo AmH$ma~mQ> n{z ñnï>vm a gånyu VmH$mo Amem am»z g{h$ýn>ÿ& Va `hm± n{z OZVmH$mo gmjavm g»`mh$mo AZwnmV_m A{V Z {ZamemOZH$ {ñw{v_m nmr>h$s`, boih$s` a AmbmoÀ` {df`-dñvwh$mo àg J CR>mCZw nxm gd àw_ nm am{uh$ VWm Ym{_ H$, Z {VH$, AmXe dmx, AÜ`mË_dmX, {_Ï`mdmX, eyý`dmx, ahñ`dmx, ñdàn>ýxdmx, Cn^moJdmX, à`mojdmx, `WmW dmx, A{V`WmW dmx, àj{vdmx, àvrh$dmx, N>m`mdmX, {dåddmx, ^m {VH$dmX, (_mšg dmx), _Zmo{díboeUdmX (\«$m`s>dmx), ì`{º$dmx (JmÝYrdmX), ApñVËddmX,$ (Om±-nmb-gmÌdmX), {dg J{VdmX,(gmÌdmX), nbm`zdmx CJ«dmX, A{Vì`ÄOZdmX, à^mddmx, VabdmX, Am`m{_H$dmX OñVm AZoH$m dmxhê$ n{z A{V Xe Zr`, nr>zr`, _mzzr` ^EH$mbo {dk nmr>h$, boih$, g_mbmomh$ H$g bo n{z Ab½J nýn>mbhmëz g{h$þÿ& < AmOgå_ gm{hë`_m àm{bv g~ dmxhê$ Ho$hr Z^Ea n{z à`mojrhê$h$mo ì`{º$jv Ed gm_y{hh$ boiz-e br a Ñ{ï>H$moU Mm{h± Adí` hþz² ^Zr ñdrh$mz nx> NŸ& V n{z Hw$Z dmxbmb ev-à{vev A JrH$ma JZ nn> ^Þo g»v AmXoe Z ñdrh$m` N>Ÿ& `Ú{n dmxhê$_ü`o Voòmo Am`m m Z gånyu Vm N> ^Þo VÏ`bmB Mm{h± _mþwnx N>Ÿ& `gh$m àdv H$hê$bo> Hw$Z n{z dñvwbmb _yv dm A_yV g~ {df`hê${gv VwbZm Jar VrZ Am`m_hê$H$mo g `moozbo g {OV KZ-dñVwbmB bå~mb, Mm S>mB a C±MmB {H$ J{hamBH$mo `moj\$b _mzoh$m ^E n{z `gh$m g~ nmq>mhê$~mq> (N > nmq>mhê$ _mì!) dñvwh$mo g½bmo {MÌU JZo à`mg ^E n{z Voòmo Am`m_ ^Zoa (^m{fh$ AW -à`mojh$mo Xmof!) n{hbmo a Xmoòmo bjm`v AÝ` Am`m_ a nmq>mhê$bmb {Z_ _Vmnyd H$ VWm AkmZVmde ~{hîh$ma J[aEH$m N>Z²Ÿ& ghomzw^y{vdmxbo Z dmx-à{vdmx hþ ±X A{VdmXXo{I n{z _hmdmxgå_h$m VWm H $`m AndmXhê$H$m `mìmhê$ V` JX H$mb-IÊS>bmB g_ov AIÊS> àhma a àjonu AmOgå_ Wo¾ gj_ ~{ZahoH$mo N>Ÿ& A~ `hm±xo{i CVm H$hm±gå_, H${hbogå_ a H$Vm{VaH$m {ZXo {ev VWm EopÀN>H$ nwhê$ ^Ea nma VZw a VmZw nzo hmo? Ë`mo ^{dî`bo Z ~VmC±X a WßX OmZoN>Ÿ& < boiz-h$bm(gm{hë`) {MÌ-H$bm_m O{VH$mo gmnojvm a gm{_ß` d km{zh$ AmYma_m ñwmnz ^EH$m N>Z², Ë`{V Hw$Z joì a {df`_m AmYm[aV n{z N> ZZ² Ÿ& AmYw{ZH$Vm a AmYw{ZH$VmH$mo AmJ«h g doj, gåàofu, gådau a gmovzmbo ~m {ÕH$ {MÝVZ, g amzm, g ÕmpÝVH ì`m»`m a {díbofuhê$bo {d{dyvmh$m ^ Jmhê$ Nw>Q²`mB{XE daz² Hw$Z EH$ Ymam a njbo gånyu VmbmB Âdmå_ A JmëZ gho$h$mo hmog²ÿ& Ë`mo ~{O V O_mV a ~ÝÜ`mH $V dmx a à`moj hmog²ÿ& $ djr H $V gm{hpë`h$ {gõmýv, dmx a ñvarh$aubo nmr>h$dj a go H$hê$~rM I S>m J[aEH$m _mz{gh$ YamVb, ~m {ÕH$ AÝVamb VWm njjv JwQ>~ÝYZ a _mý`vmhê$h$mo gy AZmdí`H$ ^yb YmaUm Ed g Hw${MV VH$ a IÊS>ZH$m n ð>^y{_hê$ V`ma JZ _m _mì àm`: _hmawrhê$ _yi Vmde Ah a O_mVbmB gmü` Vwë`mCZ gy H${Q>~Õ ahoh$m AZoH$m à_m{uh$ VÏ`hê$ Am nmm[ah$vm ^ J hþzo ^` a O~aOñV JwQ>H$mo _`m Xm H$m`_ am»zo A{V ZrM a ñdmw nyu _mohbo J«{gV Hw$ÊR>mhê$bmB X_Z JZ ZgH$s àxe ZH$mo njymau J[aahoH$m N>Z²Ÿ& gm{hë` boiz VWm H$bm g OZH$mo {ZpåV AmË_gmV² ^Ea g_j«ordzh$m {d{^þ nj a H$mb-IÊS>hê$bo H${Vn` Wo¾ gj_ hþz gšxn> AWdm Hw$Z O_mV, Q>mobr, JwR> a JwR>r VWm g K-g ñwmhê$bo g_` a H$mbhê$bmB geº$ Am Oma ñdén à`moj_m ë`mb àñvwv JZ gšzw Z Hw$Z `wj, evmãxr a ghòmãxrgå_h$m CnbpãY a g\$bvmnyd H$ H$m` -Vm{bH$mH$mo ê$n_m _yë`m H$Z a g_`m H$Z JX H$m` H«$_$n ð>^y{_hê$bmb IÊS>-IÊS> ~ZmB djr H$aU$a n[a^m{fv ì`m»`mh$au JamC±X b OmZo {dk-nmr>h$dj VWm {Q>ßnUrH$ma, {ejh$, àmü`mnh$hê$bo X {ZH$ qh$dm g_gm_{`h$ Amdí`H$Vm ~moy R>mZr {H«$`mH$bmnhê$_m g b¾ a {H«$`merb ahzo Xmoòmo {H$ÎmmH$m {Oå_odmar dhz JZo JZw nx N>Ÿ& hm_r em`x Hw$Z n{z Om{V, dj, g_mo VWm ì`{º$ {deofh $ g MoV j_vm a gojvm VWm g{h«$`vmh $ ^a_m OrdZ a OJVbmB AënOrdr, XrK Ordr a nyu Ordr ~ZmCZ nw½xn>m & Ë`g bo ^{ZÝN>-Yoa ~m±moa n{z EH $ju Z~m±ÀZo {H$, EH $ ju _mì ~m±moa n{z {MaH$mbbmB ~m±{mahz gšzo H$Wm a B{Vhmg {Z_mU JZ n{z hm_r_m{w Z {Z^ a YamVbbmB ñne JaoH$mo {W`mo& gm_m{oh$ àmurhê$_m {Z{hV àmu-e{º$ Or{dVmdmñWm_m Z _aovwë` bm½`mo CgbmB & ewh$amvbo gë` AmoH$ëXm {dfh$mo ß`mbm g_mcz {dde JamCZo _yh$ g_w H$hê$H$mo g»`m ÐþVJ{V_m ~{ T>ahoH$mo _hgwg ^`mo CgbmB & _pñvîh$_m newëd hþ{h $µahoh$mo Ñí` Xo»Z ZgHo$a hvma-hvma Cgbo EH$ ~movb {n`mo& _pñvîh$h$mo haoh$ VÝVwhê$ _[agho$h$m AZw^d ^`mo CgbmB & A~ _aoh$m Vr VÝVwhê$bmB g doxzerb ~ZmCZ Cgbo {ncz WmboH$mo N>& AmXe dmxh$m Hw$amhê$ ~mobo n{z òmovmhê$ eyý` àm` ~ÝX N>& Ë`mo eyý`vm~moy ghz ZgHo$a Cgbo {nc±x N>& _m{zgbmb new hþz~mq> ~MmCZ& A~ Cgbo {nea ~moëx N>& Iw m g S>H$ a J rhê$_m& am_«mo JXm IwÅ>m VmÞo a _wqw>h$mo brbm_ JZ}hê$bmB S>a bo B mv JZ} _m{zgh$vmg±j A~ CgbmB gamoh$ma N> Z& `{V hþ±xm hþ±x n{z, Ogbo CgbmB Zam_«mo gmoàn>, CgH$mo {ZpåV n{z CgH$mo ^mdzm_m \o$a~xb ^ynoz JXmBbr "ObZ' Apå~`moH$ ~ñvr, T>rnS>m± S>m hþ±x Z& \$bàm{áh$mo {ZpåV H$_ _m g_{n V hþzo CgH$mo {dmma N> Z& {hýxþ Y_ H$mo n{dì J«ÝW JrVmH$m dmurhê$bmb AmË_gmV² JZ {gšx N> C& Cgbo JrVm n T>oH$mo N>& `g bo, \$moòmo Z_ñH$ma a H ${Ì_ B mvg±j CgbmB ndm h N> Z& ~odmñvm N> C& O{VgŠXmo gd O{ZH$ê$n_m {ncz MmhÝN> C& H$g bo _ËWw ^{ZqXXm ~ê$ C Iwer hþýn>& H$maU CgbmB Wmhm N>, AmOH$mo _mzg{h$vmbo ^ÞgHo$H$mo `{V Z hmo& AmO n{z Cgbo g~ ^Å>rngbhê$ Mhmè`mo& JmoOr_m \w$q>oh$mo H$m S>r {WEZ, Va Cgbo gšxmo {n`mo& _{Xam...??? N>Q²>nQ>r hmo Ë`mo, A{Z AmH«$moe& AMoVZmdñWm _pñvîh$h$mo, Ohm±~mQ> gë`hê$ ~m{ha {ZñH$Z Imo{OahÝNZ² Pam} eãxdmz ~Zoa& _Ü`amV_m X bmo T>H²$T>H$m`mo Cgbo& _ËWw AmEN>, ~m[hah$mo H$moR>m Imo{bX Am_m J{O Z²& [ag² CR>oZ CgbmB, Cgbo gmoà`mo {R>H $ hmo! _mvoh$mo Nw>, _mvoh$mo _mýn>o _& nx N>Ÿ& < Hw$Z n{z H$m` AZw{MV bm^ CR>mCZo, aha _oq>mczo a g_` {~VmCZo Ü`ò bo _mì JZw ñdmwr a _yi {gdm` Ho$hr ^Þ ^b H$g bo àe gm a nwañh$ma nmea ^yb±_m IwÅ> ZamIyZ²... Va gmov a B_mÝXmarhê$bo O{V Z Ag\$bVm, hm{z a {ZÝXmH$mo gm_zm JZ nao n{z {Zð>mH$mo gmw AmâZm H$V ì`bmb {Oå_odmarnyd H$ dhz Jar OrdZ^a g Kf Z J[aahÝN>Z²Ÿ& < nìh$m[avm VWm gånmxh$s` ~w ±Xm a Ma_-{~ÝXwhê$bmB gwé J IZoa {^Ì{^Ì Ho$bmC±X, {ObmC±X OmZw nxm XwB ñnï> Ymam qh$dm ~mq>mo{va n{hë`mczw nzo AH$mo {ZUm `H$ nj n{z Xo{IZ AmC±Xm ahon>z²ÿ& Vr hþz²-eãxnah$ a AW nah$...ÿ& {H$Z...? ^Þo àíz _mì Jaoa _m Z-àVrjm a Anojm_m AmâZmo _m {bh$ _mz{gh$vmbmb Z gy {ZpñH«$` ~ZmBam»Zw a ñdmë_m-dy JZw ~am~a hmo! ^Zm ^Zo ì`{º$ëd hzz a ApñVËd hzzh$mo {ZpåV Ë`mo^ÝXm R>ybmo AnamY Z Aê$ Ho$ hþzgšn>ÿµ? < {dídh$m g~ {dn`m `, n`m `, dñvw, {df` a {dymzhê$bmb gm{hë` VWm g H$bZhê$_m EH$Ì Jar g J«hmb`hê$_m WwnmZo AOò _yb _mü`_h$mo ê$n_m à`moj, Cn`moJ a gẁ moj hþzo gmyzmhê$ ^mfm, {b{n, {dýxw, aoim, d Îm, a J amojz, gwa, amj, Vmb, b` Am{X P H$bm a A{^pì`º$hê$bmB àï> nmzo a {dñvma JZo gmü` hmog² ^Þo àjm T> Ü`ò am»xn>m Ÿ& `Ú{n `r g~ bmb J«hU JZ gšzo `mo½`vm VWm A{^J«hU MoVZm n{z àë`oh$ ì`{º$, nmr>h$ a à`mojh$vm VWm go H$H$mo Vr~«gådoXZerbVm, AZw^y{VerbVm, Ñí` a g KQ>H$ VËdhê${gV VËH$mb hm{x H$ Ed _mz{gh$ ñnýxz, ñne CËnmXZ dm g OZm hþz gšzw Z Ho$hr bo{iz gšzw VWm H$bmH$mo àxe Z Cnamoº$ _mü`_hê$_ü`o Hw$Z EH$~mQ> àñvwv hþz gšzw hmoÿ& n[am`h$m ~w ±Xmhê$... Zm_ Ho$Xma JwéL>, OÝ_ 9 OwbmB 1948, OÝ_ ñwmz gxm]j ~ñvr,qbjmmo_, n0 {g{ $_, àw_ àh$m{ev H$Wm dm amzm _mm 1966 Yy dm±h$mo Mm Wmo A H$_m àh$m{ev H$Wm-{MÌH$ma, àw_ àh$m{ev H${dVm _B 1966 OZXÿV_m àh$m{ev- _ ~m±{m{xýnw>-, àw_ àh$m{ev {Z~ÝY goßq>oå~a 1966 Yydm±_m-OrdZ-, àw_ àh$m{ev nwñvh$ -AmO \o$[a ECQ>m gåpzm a Z`m± {XZhê$- H${dVm g J«h-1970, àh$m{ev nwñvh$hê$ AmR>dQ>m H${dVm g J«h,ECQ>m {Z~ÝY g J«h, XþBdQ>m H$Wm g J«h, ECQ>m g~~ýy g J«h a ECQ>m òï>mh$m gånmxh$s`hê$ OgH$mo {Zê$nZ `hm± ^EH$mo N>& gå_mz a nwañh$ma S>o T> XO Z^ÝXm ~ T>r g K-g ñwmhê$~mq> 1977 Xo{I AmOgå_ gå_m{zv A{Z 26 OZdar 1993 _m JmÝVmoH$H$mo JmÝVmoH$ àh$mezûmam- JmÝVmoH$ nwañh$ma, 13 OwbmB 1994 {g{ $_H$mo Zonmbr gm{hë` n[afxûmam- ^mzw nwañh$ma,20 AJñV, 2005 _m {g{ $_H$mo gm ñh ${VH$ _m{_bm Ed Yamoha {d^mjûmam EH$bmI é{n`m±g{hv ñ_ {V-{M, A Jdó a à_mu-nìg{hv- {eianwéf nwañh$ma-bo gå_m{zv& amooýð T>H$mbH$m EH$ ha\o$ H$Wmhê$ 1. g JmoîR>r g\$mb {df`h$ g Jmoð>r gho$a _ Ìr _ M~mQ> JEn{N> Ë`hm± _ bmh$mo ECQ>m Wwàmo _mì ahoh$mo {W`mo& 2. gývwpîq> {XZ^[a H$m_ Z^oQ>oH$mo _mýn>obo OyZbmB amoq>r gåpoa Im`mo, EH$ bmoq>m nmzr {n`mo Am C Tw> $bo gwë`mo& 3. amoj amoj YnmCZ AñnVmb JEH$mo _mýn>o AP ECQ>m amoj {bea nmo Ka \${H $`mo& 4. Y_ {dúmb`h$mo àdoe Om±M_m "{V_«mo Y_ Ho$ hmo' ^Zr àíz JXm VrZ dfo ~m{bh$mbo ^Zr, ""_ V gmzr ZmZr hþ±, _oamo Ho$ H$mo Y_?'' 5. KygH$mo Xoe AmâZmo J«h-Xem gwym[a{xz _mýn>o ^JdmZbmB n{z Kyg {XZo JN> Z²&

7 {d{dy Xn U 7 _Ü`m ^mooz _Ü`mÝh ^moozh$mo g_` hþz J`mo, KÊQ>r ~ÁXm ~mbh$- ~m{bh$mhê$ àgþvmh$mo ñda_m hmo-h m JX hmv- hmv_m Wmb ~moho$a H$jm ~m{ha {ZpñH$E& ~mbh$-~m{bh$mhê$ ñhy$bh$mo ~aês>m_m H$Vma~Õ ^Ea {IM S>r WmßZH$mo bm{j nmbmo n{i Ea ~goh$m {WE& Mm Wmo H$jmH$mo Â`mb~mQ> Vr g~ Ñí`hê$ ho[aahoh$mo {W`mo& H$mohrbo gmbh$mo nîmm {Q>noa Ë`g _m {IM S>r WmßX {WE& ~mbh$-~m{bh$mhê$ {IM S>r Wmnoa Ohr Vhr ~goa Ü`mZnyd H$ Im±X {WE& Ho$hrbo hmv MmQ²>X {WE gm`x AP nmczo Amembo `gmo JaoH$mo hmobm& àmaå^_m O~ _Ü`mÝh ^moozh$mo `moozm ewê$ J[a`mo V~ ZmZrhê$ hmv_m Wmb ~moho$a ^mýgm KaH$mo N>oCN>mC_ I S>m ^Ea AmâZmo nmbmo n{i Zo JW}& `g Ñí`bo _Z A{_bmo ^Ea AmCZo JÏ`m}& ^{dî`h$m XoeH$m H$U Ymahê$H$mo hmv_m A{hbo Z Wmb a ~Qw>H$m {XEa {^I _m¾o {ejm {XEH$mo& ~mb- ~m{bh$mbmb `gar ^mooz {X>>±Xm _m¾obmb {XE OñVmo bm¾wmboh$mo {W`mo& `gbo l_h$mo _hîmmbmb Jm U ~ZmCZo JN> Ed `hm± n{z ^«ï>vmbo AmâZmo Ombmo ~w{zgho$h$mo N>& _Ü`mÝh ^moozh$mo Zm m AmCZo Mm_b, Xmb, Vob, EH$- AH$m _mp A{K Z A e~ês>m hþzo JÏ`m} Ed Hw$hoH$mo Mm_b, Xmb ë`mea {IM S>r ~ZmEa {ejm_m gýxh$ny a \$mbwq>_m {hd±$ n[aaømo _m{w CH$mñZ AWH$ n[al_ Jao & {H$Z^Zo _bmb Wmhm {W`mo, Vr {dúmwubmb n T>mCZo ~w~m-am_m Ë`{V {e{jv N> ZZ² Ed AmâZmo ZmZrH$mo n T>mB_m Ü`mZ {XZ gšx ZZ²& _ bo AmâZmo H$m` joì_m {e~w N>oÌr, gwhw$zm shibuchettri@gmail.com EH${XZ AMmZH$ AñdñW hþ±xm CnMmaH$mo bm{j po m AñnVmb_m Om±Xm S>mŠQ>a AmâZmo Moå~a_m {WEZZ²& amojrhê$h$mo Vm±V bmjoh$mo {W`mo& ECQ>m ~mbh$bo _oamo hmv g_mvoa "ga Z_ñVo' ^ÝXm Pg ^E±& ~mbh$bo AmâZmo ~w~mbmb "gabo JXm Z hm_rbo ^w± S>r^[a {IM S>r ImZ nmeh$m {W`m &' H$Vma_m I S>m ^EH$m g~ amojrh$mo Ü`mZ m{w nz J`mo& _ M{H$V ^Ea Ë`g ~mbh$h$mo Hw$amo gwýx {WE& ~mbh$h$mo Hw$amo gwzoa nwamzmo KmD$ nwz ~pëp`mo& _Z Ð{dV ^`mo& hm_«mo Xoe_m Vr Aghm` Jar~ ~mbh$-~m{bh$m EH$ N>mH$ ^E n{z ^w± S>r^[a ImZ nmbýn> ^Zoa {dúmb` AmCZo JW}, Va Vr ~mbh$-~m{bh$mh$mo ^mooz AÝ` H$g bo ImB{XZo JW}& {Z $ g\$bvm nme±& _ bo IQ>oa n T>mEH$m {dúmwubo nmeh$mo g\$bvmbo AmË_gÝVw{ï> nme±& gah$mabo `r Jar~ {dúmwubmb {ejm_wir ~ZmCZ ewê$ JaoH$mo _Ü`mÝh ^moozh$mo odmñv{dh$ \$mbxm ZmZrhê$~rM H$påV _mì_m nw¾ J`mo& CnbãY ImÚmÞ~mQ> am_«mo ^mooz ~ZmEa ZmZrhê$bmB gwì`dpñwv, ñdàn>vmbo ImZw {gh$me±& H$g bo {IM S>r _mjo {IM S>rH$mo ì`dñwm JW]& ZmZrhê$H$mo _whma hm±gmo a gývw{ï> ë`mczw Z {_ez {W`mo& ZmZrhê$ n{z _bmb Hw$Z {XZ ñhy$b_m ZXoIo ^mo{bnëq> g~ bo "ga VnmBªbmB Ho$ ^EH$mo {W`mo, {homo AmCZw ^EZ' ^Zr goüwo& ZmZrhê$ a _ ~rm EH$ àh$mah$mo àjm T>Vm ~{ggho$h$mo {W`mo& Hw$Z H$m_ {deofbo ñhy$b OmZ ZgHo$ {IM S>r nme {H$ nmez ^Þo Hw$amobo gvmczo JÏ`m}& _Ü`mÝh ^mooz à^marbo _ bo J[aahoH$mo AZm{YH $V hñvjonh$mo ~mao_m {d^mjr` A{YH$mardJ g_j nmob bjme& {d^mjr` A{YH$marbo ~mobmea AmâZmo H$m_ JZ} A{Z AÝ` H$m m hñvjon ZJZ} {ZX}e {XE& ~hg JZw ~oh$ma N> ^Þo Hw$amo Wmh {W`mo& `{X _ bo gwymah$mo Hw$amo JaoH$mo ^E `ñv Hw$amo gwþw nï`m} VnmBª EŠb hþzw hþ±x Z& ECQ>m àíz _oamo _Z_m {Z $ {XZXo{I {W`mo ZmZr- ZmZr_m AÝVa {H$Z? hþzo ImZoH$mo ZmZr Hw$Z g_ñ`m_m nao ~w~m-am_m, g_mo, {_{S>`m g~ bo MMm H$mo {df` ~ZmEa g_mymz ImoÁZo à`mg JN> Z², Va _Ü`mÝh ^mooz_m Hw$hoH$mo Mm_b, Xmb, {X>>±Xm n{z H$g bo MwB±gå_ JX ZZ²& Ho$hr g_` nímmv _oamo ñwmzmývau ehah$mo N>oC {dúmb`_m ^`mo& EH${XZ AMmZH$ AñdñW hþ±xm CnMmaH$mo bm{j po m AñnVmb_m Om±Xm S>mŠQ>a AmâZmo Moå~a_m {WEZZ²& _bmb ~më`dñwmxo{i Z `mìm JZ _ZnZ}Ÿ& B ídh$mo H $nm a `moozm_m A{hbogå_ Yoa -Yoa Xoe-{dXoeH$mo `mìmhê$ JZ} _m H$mhê$ nmb`moÿ& Va EH$ CÔoí`nyU Ed_² AW nyu `mìmhê$ Z JZ} gwadga {_boh$mo N>Ÿ& `g H$mo gýx^ _m {djv 28 Xo{I 31 _mm 2011 H$m {XZhê$ _oamo a AÝ` {_Ìhê$H$mo {ZpåV EH$ gwýxa a A{dñ_aUr` ju Z ~Zoa JEH$m N>Z²Ÿ& Vr {XZhê$_m "Jmoñnb Q >o{h$ EÊS> ào`a g{_q>' erf H$_m 19 _ÊS>br_m 29 OZm nmñq>a Ed AJwdmJU {_boa gýxh$ny a \$mbwq>_m nwjr Xoe-{dXoeH$mo bm{j àmw Zm_m g_` {~VmCZw gho$h$m{w`m Ÿ& {_{V 28 _mm {~hmz {gbj T>r~mQ> nm. ^av amb, nm. à_mox amb, {gzmoam amb, a_oe bm_m "CÔoí`', EëS>a ^JV amb, CJoZOm_ (^moq>ml>), _oar JwéL> A{Z CZH$mo n{v (~ranm S>m), nm. OL>{_V nmiarz, OJV amb, eoa~hmxwa amb, Š`mWarZ _moº$mz ({g{ $_), ao.^. Y«wd {eî` A{Z AmÝQ>r {bzm, EëS>a `mhw$~ gwã~m ({gl>~mo S>oam-gw{H$`m nmoiar), nm. Ooåg am_vob A{Z n[adma, nwau {g Ed CZH$s nëzr, ^mb nmdb `moýoz (gmozmxm- IagmL>), nm. VrW amb, àdoe nmoiaob, H${dVm Kbo, ^mb `wdamo (Zonmb), nm. Xmdm gonm, nmbz JwéL> (H$mbo~wL>), XmB g _a gwã~m (_mzo^ýá`m ) A{Z _oar lr_vr gw{zvm amb a `mo n {º$H$maH$mo gm_y{hh$ ^oq> _mzo^ýá`m _m gm± S>o Xe ~Or{Va H$Wm g[avm ECQ>m Ñï>mÝV H$WmH$mo ê$n_m `gar gwzmbzo J[aÝN>- EH$OZm VÎdkmZrbo AmâZmo nëzr{gv ^{ZahoH$m {WE, "gýü`m AmBahoN>, H$m_bmB g_o{q> hmb&' ECQ>m qgh Hw$Q>rH$mo n{n>pëva `mo Hw$am gw{zahoh$mo {W`mo& Ë`gbo R>mÝ`mo gýü`m Hw$Z Ry>bmo e{º$ hmo, Og~mQ> S>amEa Vr {Z^ ` ahzo kmzr n{z AmâZmo gm_mz nmoh$mo nmz _m {dde N>Z²& qgh {MÝVm_m Sw>ã`mo& Ë`gbmB gýü`mh$mo S>abo gvmcz Wmë`mo& N>oCH$mo Ymo~r {XZ {~Von{N> AmâZmo bwjm nmoh$mo nmaoa JYm_m{W bmx²zbmb V`mar JX {W`mo& hoxm JYm Ë`hm± {WEZ& Ë`gbmB ImoÁXm {T>bmo ^`mo& amv nè`mo a nmzr n{z nz Wmë`mo& Ymo~rbo ECQ>m Pmo S>r_m Iñ`mH$ IwgwH$ JaoH$mo gwý`mo, Cgbo Ë`hm± AmâZmo JYm ahon> ^Þo R>mÝ`mo a bæ>rbo Hw$Q²>Z Wmë`mo- "YyV! `hm± bwho$a ~goh$mo ahon>&' qgh S>abo Wa-Wa H$måZw Wmë`mo& Ymo~rbo Ë`gbmB {KgmX ë`m`mo a bwjmhê$ bmxoa KaV\ $ bm½`mo& ~mq>mo_m AH$m} qgh ^oq>çmo& Ë`gbo AmâZmo hþýn>ÿ& `mo {XZ {~hmz Xo{I _wgbymao nmzr ~{g ah±xm H$Vm H$Vm I mo n{z bm½n>ÿ& hm_«mo gånyu {_Ìhê$ _mzo^ýá`m _m ^obm ^En{N> ñwmzr` S>å~a JwéL> XmB H$mo Ka_m Vm-VmVmo ImOm {M`m ImEn{N> hm_r [ao^ J[aEH$mo MmadQ>m boês>amo^a_m M T>`m Ÿ& hm_rbo [ao^ JaoH$m Jm S>rhê$ WB , WGX-3644, GLA- MX-67 A{Z WB-2763 bo hm_rhê$bmb _mzo^ä`m ~mq> gwñvar {MÌo, _ok_m, Q>L>bw hþ±x Jm ar~m±g_m nwè`mb amo{h$en{n> hm_rbo Vm-VmVmo ^«mpýv Amo_ empýv _r{s>`m gmwrh$mo `ñvmo XþJ {V XoIoa gmoü`mo- "`mo H$gar ^`mo? {V_rbo `gar ^mar bmxoa {H$Z {h>>±{ S>ahoH$m N>m?' qghbo ^Zo, "gýü`mh$mo M Jwb_m \±$goh$mo Nw>& Ë`gbo Zam_«mo àh$mabo Hw$Q²>Zo JN> a Yoa Jõm ^mar bxmc±n>&' qghbmb H$ï> {XZo gýü`m hmobz, Ë`gH$mo ^«mpýv {W`mo, OgH$mo H$maU Ymo~rbmB Hw$Z Ry>bm Xod-_mZd R>mÝ`mo a Ë`gH$mo ^mar a àhma {ea Zh mb ñdrh$ma JaoH$mo {W`mo& `mo V ECQ>m Ñï>mÝV _mì hmo, hm_«mo `ñv pñw{v N>& AmâZmo dmñv{dh$ ñdê$nbmb ZOmZoa a g gmah$mo gmw, O S> nxmw {gv AmâZmo gå~ýyh$mo Agb àh$mabo Vmb_ob {_bmcz ZgŠXm Z hm_r n{z Vr {dnþ n[apñw{vhê$_m \±$goh$m N>m, Og_m A±Ü`mamo~mhoH$ AÝ` Ho$hr n{z Xo{I>>±X Z& `g ^«mpývbmb Z _m`m ^{ZÝN>& _m`mbmb Z ~ÝYZ ^{ZEH$mo N> a XþIH$mo H$maU ~VmBEH$mo N>& `mo _m`m Aê$ Ho$hr hmobz, dmñv{dh$vmxo{i An[a{MV ahzo AkmZ hmo& {M`m a H$\$shê$ XmoH$mZ~mQ> {nc±n>m Ÿ& _ok_mh$mo ~mq>mo_m ñd. _XZ Vm_mL>Á`y (A^mJmobrH$m ZoVm)- H$mo Ka A{Z CZH$mo gwýxa Jwam±gH$mo ~J Mmhê$ hoz nm`m Ÿ& öx`_m Z{_R>mo bm½n> {H$ AmO CZr hm_r~rm N> ZZ²Ÿ& nmzr n[aahoh$mo H$maU Yoa R>ÊS>m bm{jahoh$mo hþýn>ÿ& hm_«mo g_yhh$mo A{YH$m e {_Ìhê$H$mo {ZpåV gýxh$ny a \$mbwq>h$mo `mìm Zm bmo ahoh$mo {W`moŸ& àë`oh$_m Zm bmo Omoe a àoaumh$mo Hw$amhê$ a h±gmbg±j hm_«mo `mìm nwz H $`m± H$Å>m hþ±x gýxh$ny{va A{K ~ T>N>Ÿ& AmZÝX Va IVamH$mo Hw$amo _ok_m, Q>L>bw A{Z J ar~m±g{va hm_«m Mma OZm S >mb^a ^mbhê$ Eg.Eg.~r. A{\$g_m H$mJOnÌhê$ XoImEn{N> H$Vm H$Vm hamb hmëwoÿ& n{hbm V {`Zrhê$ hameh$mo Hw$am hm_rbo ~wpozm, Va n{n> Wmhm ^`mo, `r S >mb^a ^mbhê$ V Jwam±gH$mo ašgr_m nëho$h$m ahon>z²ÿ& hm_rhê$bmb Wmhm hþ±x J`mo {H$ AmOH$mo hm_«mo `mìm IVamnyU N>Ÿ& àm` gm±p 5 30 {Va hm_r gýxh$nyh$mo ZmH $ Nw>Zo CH$mbmo_m Jw S>Z WmëN>m Ÿ& `mo n {º$H$ma M T>oH$mo Jm S>r ApÝV m naoh$mo H$maU hm_«mo A{K A{K Jw S>Zo Jm S>rhê$ _wpñh$bg±j A{K ~ T>oH$mo Xo»Xm Z-_Z B ídag±j àmw Zm J[aahÝNw>Ÿ& ^ÝXm ^ÝX ECQ>m Jm S>r V PÊS> ^ra~mq> Amoambmo PZ nw½n>ÿ& YÝ` hm_«mo H${V {_Ìhê$ Jm S>r~mQ> Paoa n Xb `mìm ewé JZ WmëN>Z²Ÿ& `gar IVamnyU `mìm JX gýxh$ny nw½xm {h_mb P govmå_o {hd$±h$mo WmH$_m hm_rhê$ nw½n>m Ÿ& hm_«m JmBS> XmB g J_a A{Z CZH$mo gh`mojrh$mo gh`moj_m hm_r Am-AmâZmo hmoñq>b_m AÈ>m O_mC±N>m Ÿ& amv^a {hd±$ naoh$mo H$maU A{V Z R>ÊS>m _hgwg JN>m Ÿ& nwjoh$mo amv ñdmjv Ed AmamYZm godm_m {~VmEn{N> hm_r Amam_ JN>m Ÿ& 29 _mm {~hmz EH $ju _mì Km_ Xo{IEn{N> hvma-hvma {hd±$h$mo WmH$_m{W \$moq>mohê$ {IÀN>m Ÿ& Va Ho$hr ju_m \o$[a {hd±$ nz WmëN>Ÿ& hm_«m {_Ìhê$ g~ OZm a_mc±n>z² `gar bmb^ {hd±$ naoh$mo Xo»Zw nmc±xmÿ& Vr {XZ {~hmz Xo{I gm±pgå_ nm. OrdZ amb Á`mo{V. ~m~w~mñgm, {gbj T>r ao^. {eî`, nm. O {_V nmiarz (ZmZm) A{Z nm. VrW amb Á`y~mQ> MwZm VrnyU gýxoehê$ gwþo _m H$m nmc±n>m Ÿ^Zo nm. à_mox amb ~mq> hm_r AmamYZmH$mo gmja_m Mwbw å_ Sw>ãN>m Ÿ& {XZ_m hm_r àm` 3 KÊQ>m OñVmo {d{^þ Xoehê$H$mo {ZpåV àmw Zm_m g_` {~VmC±N>m ^Zo _w»` én_m "ào \$a JmoIm ë`mês>' bo{ieh$mo ã`mza_m hmv amioa JmoIm ë`mês>h$mo bm{j ~moph$mo gmw_m àmw Zm_m g_` {~VmC±N>m Ÿ& (Ë`g {XZ {g{ $_ gah$mabo gxz_m JmoIm ë`mês>h$mo ~rb AZw_moXZ JaoH$mo {W`mo)Ÿ& `gar {XZ^a ñvw{v-àe gm, AO {~ÝVr a na_oídah$mo dmz AÜ``Z a _ZZ² Jaon{N> am{v hm_«mo {_Ìhê$bo {MÌo a Q>L>bw{Va {H$ZoH$mo RwëRy>bmo Hw$IwamH$mo gyn V`ma JN> Z² A{Z {S>Za JN>m Ÿ& V~ nwz àmw Zm_m g_` {~VmEn{N> hm_r Amam_ JN>m Ÿ& 30 Vm[aH$ {~hmz ~oh$\«$mñq> Jaon{N> hm_r \$mbwq>h$mo `mìm_m bm½n>m & gýxh$ny~mq> àm` 21 {H$bmo{_Q>a Q>m S>mo_m AdpñWV \$mbwq>h$mo `mìm_m Ho$hr _mìm_m _m g_ am_«mo ^EH$mo hþzmbo ~mq>mo_m Mm ar JmB hê$ Xo»Zo _m H$m nmc±n>m & govmå_o {hc±bo T>m{H$EH$mo ~mq>mo_m govmo Mm±n a Jwam±ghê$ T>H$_ $ \w$boh$mo Xo»Xm hm_r g~ OZm AmZÝXbo {d^moa hþýn>m & àm` 2 KÊQ>mH$mo gm±kwamo `mìm_m Vn JX hm_r \$mbwq> nwjon{n> nwz na_oídah$mo dmz AÜ``Z a àmw Zm_m g_` ì`{vv JN>m & nm. O {_V nmiarz ZmZmbo hm_rhê$bmb dmz~mq> MwZm Vr a àoaum {XZwhþÝN>& {Mgmo dvmg a H$mbå_o ~mxbbo T>m{H$EH$mo \$mbwq> Mm±{h Zonmb, {g{ $_ a ^mav (n. ~.) H$mo {g_mzm nxm}ahon>& `hm± hm_rhê$bo Vm-VmVmo ^mv a JwÝÐþH$H$mo Pmob _ mmbo {nc±n>m & ImZm ImEn{N> nwz hm_r gýxh$ny \${H $ÝN>m & ~mq>mo_m AmC±Xm A{gZm a {hd$±h$mo Wwàmohê$ PZ ~mq> ^[a Ww{àEH$mo nmc±n>m & YÝ`, S >mb^a ^mbhê$ _mvoh $ ^E Vmn{Z Jm S>r Mmqh hmoebo Z MbmC±Xm ahon>z²& gm±pni gýxh$ny AmEn{N> PZ² {hd$± nz WmëN> ^Zo hm_«mo Ho$hr gmwrhê$bo {hd$± naoh$mo Ñí`hê$ Am-AmâZmo Am±Im_m H $X JN> Z²& AmOH$mo amv hm_«mo {ZpåV ApÝV_ amv hmo gýxh$ny_m& hm_rhê$ nwz ñvw{v àe gm, àmw Zm a na_oídah$mo dmz AÜ``Z{Va bm½n>m & `mo amv n{z hm_rbo Yoa Xoehê$H$mo bm{j àmw Zm a AO {~ÝVr_m g_` {~VmC±N>m & `gnm{bh$mo `mìm_m àë`oh$ {_Ìhê$bo Ka~mQ> {d{^þ ImZoHw$amohê$ n{z ~moho$ n{z Am`moOH$ (½bmoar ßbog àò a goýq>a, {M{Mbm {MÌH$ma {gbj T>r) H$hm± ê$ Jar ~wpmeh$m {WE& hm_rhê$h$mo {ZpåV `mo `mìm {ZH $ H${R>Z, IVam a _h±jmo hþzje Vmn{Z B ídabo g~ Hw$amhê$_m hm_rhê$bmb gh`moj JZw ^`mo& `mo n {º$H$ma bjm`v Yoa OZmbmB ~ogr {Mgmo ^EH$mo H$maU K[a-K[a ídmg àídmg {bzw hå_o hå_o nè`mo& ^wëz Zg{H$Zo Hw$amo amv^[a {hd$±garh$mo ~oomo S> dvmg A{Z nmbimzm_m n{z {hd$± O{_EH$mo nmzr& YÝ`, {~hmz- {~hmz nwau {g XmB (gmozmxm)- bo hm_«mo {ZpåV Vm- VmVmo {M`m, H$\$s a nmzrhê$ ~ÝXmo~ñV J[a{XZw ^`mo& 31 Vm[aI {~hmz hm_r gýxh$ny~mq> Am-AmâZmo JÝVì` ñwmz{va \${H $ÝN>m & Amoambmo \${Hª$Xm govmå_o {hd$±h$mo H$maU hm_r àm` ~rho$ ^ÝÁ`m gå_ n Xb {h ±S>oa AmC±N>m & nwz Jm S>r_m M T>on{N> ~mq>mo_m Z {M`m ImOm Im±X hm_r {XZH$mo ~mõ ~Or{Va _mzo^ýá`m AmBnw½N>m & `hm±~mq> {_Ìhê$ {g{ $_, gmozmxm, IagmL>, gw{h$`m nmoiar, {gbj T>r, ~ranm S>m, Zonmb, ^moq>ml> {g ~mo S>oam A{Z H$mbo~wL>>{Va admzm hþýn>z² ^Zo _ a _oar nëzr gw{zvm AmâZmo _yb Ka a JrV _Pwdm{Va bm½n>m & `mo a_ur` a g ñ_au`mo½` `mìm_m hm_rhê$bo nm. {Z_m bm_má`y a nm. gmja IdmgÁ`ybmB Yoa -Yoa gpåpahoh$m {W`m & {~_marh$mo H$maU nm. IdmgÁ`y `mìm_m OmZgŠZw ^EH$mo {WEZ& B ídabmb _{h_m hmog² {H$ hm_«mo àë`oh$ {_Ìhê$bo gýxh$ny a \$mbwq>_m nwjr àmw Zm_m g_` {~VmE ^Zo {hd$±h$mo Wwàmo_m a_mbbmo n{z Jao& _ AP gåpzm JZ} JX Nw> {H$ {VZ {XZhê$ gýxhy$n a \$mbwq>_m govmå_o {hd$±hê$ n[aahoh$mo {W`mo ^Zo hm_rhê$ B ídag±j ~mv{mv J[aahoH$m {W`m & Am`wf e_m, Voòmo lour Am_u npãbh$ ñhy$b, gwhw$zm Am`wd}X~mQ> g~ Hw$amo gå^d ^mav, Zonmb, ^yq>mzh$m {d{^þ ñwmz_m ahoa hf, X_ OñVm O{Q>b {~_marh$mo g\$b CnMma JX AmEH$m S>m. _ÊS>b {deofk hþzwhþýn>& {djv 15 df Xo{I Ebmono{WH$ Am f{y à`moj{~zm O S>r-~wQ>rÛmam {Z{_ V Am`wd}X Am f{y~mq> 15, homa 150 amojrhê$bmb nyu ê$nbo {ZH$mo nmzw ^`mo& à. X_ amoj H$ñVmo hmo? \$mošgmo_m BÝ\o$ŠgZ hþ ±Xm X_ amoj bm½n>& `mo ídmg ~T² >Zo amoj hmo& àxÿfu a {MgmoH$mo MnoQ>_m AmEa `mo amoj bm¾gšn>& A{YH$ g_`gå_ {Mgmo_m ~ñxm amojbo MoßZo JN> & Yw_«nmZ n{z à_wi H$maU hmo& X_bo nr{ S>V ^E Ebmoß`mWr Am f{yh$mo godz JXm nyu ê$nbo {ZH$mo hþz g{h>±$x Z, amoh$wm mì hþzo JN> & 15 df Xo{I Am`wd}{XH$ Am f{yh$mo à`moj~mq> {~am_rh$mo CnMma JX AmEH$mo Nw >& A{hbogå_ ^mav, Zonmb a ^yq>mzh$m bmi^ýxm A{YH$ {~am_rh$mo CnMma J[agHo$H$mo Nw >& à. X_H$mo amoh$wm_ H$gar JZ g{h$ýn>? `g amojh$mo amoh$wm_h$m bm{j gd àw_ Yw_«nmZ, _XnmZ a Om± S>-aŠgr~mQ> Q>m T>m ahzwnn> & ImZ-nmZ_m n{z Ü`mZ {XZw Oê$ar N>& {Mgmo~mQ> ~m±àzwnn> & X {ZH$ {XZM`m _m n{z {deof Ü`mZ {XZwnN> & ñdñw ahzh$mo bm{j g\$m gw½kµa_m Omo S> {XZwnN> & `g amoj~mq> nr{ S>V ^E _mn>m, _mgw N>moS² >ZwnN> & _mz{gh$ {MÝVm~mQ> Omo{JZw nn> & gy Iwer ~ñzwnn> & `r Hw$am_m Ü`mZ {XE `g {~am_r~mq> _wº$ hþz g{h$ýn>& à.- hfm H$ñVmo amoj hmo? hfm OñVmo O{Q>b amoj~mq> gq>rh$ CnMma ZJXm Q>çy_a A{Z Š`mÝga hþz gšn>& hfm amojh$mo bju OñV {Xgm~mQ> ajv OmZw, Xþ»Zw A{Z ZXþ»Zw n{z gšn>, ~m{ha A{Z {^Ìn{Å> _mgw nbmc±n>& _mgw~mq> {^Ì-{^Ì Q>çy_a {ZñH$ÝN> A{Z Q>çy_a~mQ> Š`mÝga hþz gšn>& `ñv bjuhê$ ^En{N> Mm± S> CnMma JamCZwnN> & à.- hfm amojh$mo amoh$wm_ H$gar JZ g{h$ýn>? {Mßbmo ImZoHw$am ImZw hþ ±X Z, MmaIwÅ>o àmurh$mo _mgw ImZw hþ ±X Z, _gmbm, AÊS>m ImZw hþ ±X Z& Om± S>- ašgr ImZw hþ ±X Z, Yoa {Mgmo_m ~ñzw hþ ±X Z& Yoa Ebmoß`mWr Am f{y ImZw hþ ±X Z& à.- VnmBªH$mo pšb{zh$ Z CnMmaH$mo bm{j am_«mo ^Zoa H$gar ^Þ gšzw hþýn>? AÝ` pšb{zh$^ýxm hm_«mo pšb{zh$h$mo Nw>Å> {deofvm N>& hm_rhê$ {~am_rbmb Ebmoß`mWr Am f{yh$mo godz JZ} g mh {X>±X Zm & hm_r gah$ma~mq> _mý`vm àmá AmâZmo H$ånZrH$mo Am f{y à`moj JZ g mh {XÝN>m & bm_mo g_`h$mo emoyn{n> V`ma nm[aeh$mo Amµ`wd}{XH$ Am f{y~mq> CnMma JN>m & hm_«mo Am f{y~mq> gmbs> B\o$ŠQ> N> Z& à.- ñdñw ahzh$mo bm{j Ho$ JZw nn>? ñdñw ahzh$mo bm{j _m{zgbo g_`_ ImZ-nmZ JZw nn> & {~hmz {Z`{_V `moj JZw nn> & {~hmz CR² >Zo JZw nn> & _mz{gh$ {MÝVm~mQ> Q>m T>mo ~ñzwnn> & Ywdm±, Ywbmo, _ bm~mq> Omo{JZwnN> & à.-aý` amojh$mo n{z CnMma JZw hþýn>? X_, hf bjm`v Hw$Z n{z O{Q>b amojh$mo n{z g\$b CnMma J[aÝN>& hm_«mo `hm± Hw$Z àh$mah$mo gwb, eë`{h«$`m ZJar hf H$mo CnMma J[aÝN>& hm_r~mhoh$ `g Am f{y AÝ` H$V nmb±x Z& EH$nëQ> Am f{yh$mo godz Jaon{N> hf amoj {ZH$mo hþzo JN> & S>m. _ÊS>bbo ~VmE- hf, X_ amojh$mo {M{H$Ëgm ½`maoÊQ>r{gV JZ} J[aÝN>& àmmrzh$mb_m F${f _w{zhê$h$mo ImoObo V`ma nm[aeh$mo Am`wd}{XH$ Am f{y _mzd earah$mo bm{j gdm}îm_ ahoh$mo N>& CZbo ^Zo, Cn`wº$ {~_marh$mo {M{H$Ëgm Ebmoß`mWr Am f{y~mq> gå^d hþ ±X Z& Amµ`wd}{XH$ {M{H$Ëgm~mQ> _mì gånyu ê$nbo {ZH$mo nmz g{h$ýn>& `gh$mo à_mu 15 homa 150 amojrbo {XZo JN> Z²& S>m. _ÊS>b A{K {hbh$mq> amos>pñwv E`aä`y hmoq>b_m ~ñzwhþýï`mo& A{hbo {ZåZ R>oJmZmH$mo {ZOr pšb{zh$_m ~ñzwhþýn>& VnmBª n{z Cnamoº$ Hw$Z amoj~mq> J«{gV hþzwhþýn> ^Zo g\$b CnMma JamCZH$mo {ZpåV Mm± S> gånh $ JZ gšzwhþýn>& gånh $- S>m. _ÊS>b,^maVr bo (Xmoòmo V m), AQ>mo ñq>`mês>h$mo {dnarv (^dmzr H$mbr _pýxa N>oC) ñq>oq> ã`m > EQ>rE_H$mo N>oC_m, {dymz amos>, {gbj T>r_m àë`oh$ _{hzmh$mo 12, 13, 14, 15, 16 _m ~ñzo JN> Z²& gånh $

8 8 g a{jv dý` joìbmb à^mdh$mar ~ZmCZ dz {d^mjh$mo H$m` `moozm CkkTPkvAùä11 HkoTk bk@aùk@aùkv ^ktzkékkokm.^kg UZkkr^k@Ok ÉkWkTSkTk l^kxkkck\kv bkwkw lhk\\kk bkg@ldkp ^ktzk dkvçk\kk r ÉkXkk^kAùk@m éuykk bky^kártkk CkTkr WkpcP~ AùkZkrZkkvHkTkk PZkk@ CkTkvr Xk.Aùkv G ÉkbPkl^kP AùkZkrZkkvHkTkk\kv kyk YkklTkbkcê\kk r ^ktzkékkokm bkg@dkokä UZkkr^k@Ok bkg@dkok PQkk ^ktk bkg@ldkp dkvçkcêlbkp lhkyykv^kk@m^kkvsk Ck@k TkvG ^ktzkékkokm bkg@dkokaùkv éuykk Xkk@PAwù Rkc@OkAùkv éuykk ^ktk SkTkAùkv éuykk Xk.Aùkv HkkTkAùk@m l^kxkkckaùk.aù Ãk lskaùk@m\kv lr.aùk GTk~ l^kxkkck\kv bkykck ^ktzk bkg@ldkp dkvçkcê\kk r AvùTæ Ck@v@.Aù P TkAùm l@ukvkr bkykvp PZkk@ Ck@vAùkv G Zkbk TPCkrP bk@aùk@ SkmTkbQk ^ktk dkvçk Gv Gk Ykk WkbkkvWkkbkkv CkTkvr kyk YkklTkbkcê\kk r HkE*\km CkkTPkvAùä11 HkoTk (ltkbk): bqkktkmzk kl@qkke l#kldkp Wkv@kvHkCkk@ bkcaùk@m bklyklpaùkv P ^kk^kskktkykk khk ^kkkr@ Ul@bk@Ykk Zkn^kk HkYkkP\kk r Tk#kk\kn ZkbkAùkv RnaÉkXkk^kWkk@v bkfkvp PQkk HkkCkéAù Ck@k Tk.Aù lr^kbkmzk bkfkvptkk AùkZkrÓùYkAùkv kzkkvhktkk Ckl@ Zkkv AùkZkrÓùYkYkk.Aù bkykzk Tk#kk\kn URkQkr bkv^ktkaùkv Tk@kYk kv \kp~ykk \kkckvaùk P@ ck\k bkwkw Anù krpcê GkvMjv@ bkykkhkaùkv Yko\k Skk@kYkk k.aùk bkkqkw Zkbk lr#kkykk bkfkvptkk \Zkk Tk ÉkZkkbk@P~ U#kncêAùkv kóùykokwkkk Aùbk@m bkn@dkk CkTknr Zkbk l^kakzkykklqk UlTk ÉkXkk^kAùk@m AùRYk Lk.Aùkv G.AùHkTkk l^kxkkckmzk lskaùk@mwkkk ÉkkÈk HkkTkAùk@m Tknbkk@ HkE*\km U#kncêWkkK kyk HkTkbkkSkk@OkYkklQk AnùTkw dklp Un%Zkk Tk TklRTk MvTk JHkv K CkTk \kckkzkp TZk ksknltkaù Yk#kmTkcê l^kxkkckmzk AùYkmrcê\kk r lr.aùkv G Hkbk\kv U#kncê\kk r Wkvckv#k WkTkk Ykk YkRP UnCTkvG \\kvbzkä CkP ^kakr U #FkYkä Uo^kr ltk Åk@ lhk\\kkaùk AùlPUZk Lk fcêykk Xkk\koAùkv kóùykok\kv kpeœ YkÃkk.Aùkv lqkzkkv XkTkv Uo^kr lhk\\kkykk.aù ^ktk lskaùk@m lbklaùbp Dkk Pv Xk.Aùk lqk. ZkbPw kup~-l^kur~aùkv bqklpaùkv bkkyktkk CkTkr l^kxkkck\kv ^ktkuk\kcê\kk r Ãk bp@mzk Ékl#kdkOk bkykvp Ck@k frw k.aùkv XkTkk l^kxkkckaùkv G lptk\kv Ik HkTkk. Tknbkk@ l^kxkkckaùkv AùkZkr\kk r ÉkXkk^kAùk@m WkTkk Tk l^kxkkckçk@k bkwkw bkg@ldkp dkvçk\kk r 150 XkTRk lskaù AùYUkKrYkvOKcêYkk l^kxk P Ckl@.Aùkv G Wk l^kxkkckçk@k PZkk@ Ckl@ Tkv AùkZkr ZkkvHkTkk\kv bknro@^kpmr ^ktk bkg@ldkp dkvçkcêykk AùkZkr@P~ ^ktk AùYkrFkk@mcê PQkk kyk HkTkbkkSkk@Ok\kk r Ék#kbPw \kkxk UnCTkv bkyxkk^ktkk RvlBk.Aùkv G {H$am`mH$mo Ka~mQ> XwB `m ZH$_u bjm`v Xbmb _{hbm a J«mhH$ nh«$mc CkkTPkvAùä11 HkoTk (ltkbk): bkr@ Unl\kbk\kv lchkkv lr fbkkv \kckxkck 12:30 WkHkm. Kk GkUkYkk@m lxkzkktk Fk\kk.@ bqkktkmzk U@ kl@qkkeä Ékk XkvK Kök bkm bkökomyknltk. Kk laù@kzkaùkv Dk@Ykk l^kckp MvMj ^kakrrvlbk Fk\Rw k.aùkv ZkkwTk ^Zk^kbkkZkAùkv XkOMkVúkv@ Ck@vAùkv G GkUkYkk@mYkk Unl\kbk\kv.AùHkTkk Ck kcaù \kckkzkp Rn HkTkk ZkkwTkAùYkmr ZkkwTk ^Zk^kbkkZk Fk\kk Tkv.Aù Yklc\kk\kk r UÓùk Ck@vAùkv G UÓùk UTkvr ZkkwTkAùYkmrcêAùkv Ykv@ ÓùYk#k: 19 G XkTkv Unl\kbkAùkv ckp \kkckvaùkv Ck kcaùaùkv Ykv@ 50 XkTRk G Uo^kr lhk\\kkaùkv UklAùYk ltk^kkbkm l^k^kklcpk Yklc\kk ÌkmYkPm #ksyk\kk bknwwkk\kv kl@qkkeaùkv P laù@kzkaùkv Dk@Ykk l^kckp MvMj ^kakrrvlbk ZkkwTk SkTSkk Fk\kk frw Unl\kbk\kv WkPk.Aùkv G laù@kzkaùkv Zkbk Dk@Ykk TkwlPAù SkTSkk Fk\RwG XkTkv@ Gv Gk Aùk ltk^kkbkmcê bkkqkw Unl\kbk\kk r UlTk Skv@w ldkrvlbk k#kgaùk HkkCkvAùkv lqkzkkv Dk@Aùk ^kl@ul@ ÉkZkkvCk Ckl@.Aùk AùOMkvYkAùk Bkkv\kcê HkPkbknÑwù Vúkl\kTkv Ck@vAùkv bqkktkmzk YkklTkbkcê\kv WkPk.Aùk GTk~ lchkkv.aù l^k#^kbp bkoçk YkkVúrP~ bkofktkk Uk.UlG CkkTPkvAùAùk.bkMmUm kv ÌkmYkPm kve~ykn XkolKZkkä bkr@ QkkTkkAùk Um k r lg@me #kvukr ltk Yklc\kk Unl\kbk lskaùk@mcêaùkv. Kk R\k\kv GkUk Ykk@v@ P Fkk@HkTkk\kk r Dk@lXkÇkwWkkK UÓùk Ck%Zkkv Unl\kbk\kv ZkkwTk ^Zk^kbkkZk Fk\kk Tkv R\kk\k Yklc\kk l^kéá lékxkvtbktk ^k~ YYkkv@\k K}klVúlAùE. K(lUKk) TPCkrP YkklYk\kk RPkr Ck@m AùkTkoTkm Aùk^kkrcm #knê Ck@vAùkv G XkTkv AùlPUZk WkkSZkPk^k#k Zkbk SkTSkkYkk l\kèk ZkkwTkAùYkmrcê\kk r bkkykklhkaù UnTk:.AùmAù@OkAùkv ltk YP PkRkvEAùkv YkYkPk\kZk UnTkê QkkTk G k@kvum Ck kcaù\kk r UlTk Unl\kbk G lchkkvaùkv Zkbk CkkTPkvAùYkk lrtklrtkw ^kv#zkk^kplåkaùkv SkTSkk PmPkv bk Zk\kk r RkE*kv Uk@vAùkv G ^kv#zkk^kplåkaùkv ltk YP lrtklrtkw CkkTPkvAù #kc@ Uk Aù U@vAùkv Lk f WkTRw G Zkbk Ckw@-AùkTkoTkm SkTSkk\kk CkTkr Unl\kbk Ék#kkbkTk PkUlTk $ZkkPn\kkv AùkTkoTkAùkv Aùk@Ok k@kvumcê bkchkw GnKv@ UnTk: Zkcm SkTSkkYkk \kkctkv Ck@vAùkv Uk.Aùkv G Zkbkw\kv Zkbk SkTSkk\kk r Hk@wRvlBk Bkk\kv@ $Zkkf Tk Ck\kP bkgckp PQkk WkkSZkPk^k#k ZkkwTkAùYkmr WkÆk UnCkvAùk Zkn^kPmcê\kk r bkhkkzkxktrk UlTk lfkp bk@-bk\\kkc bkkqkw Hkml^kAùkAùkv bkksktk ÉkRkTk CkRwr bkykkhkaùkv Yko\k Skk@kYkk \Zkk TknUTkvr RvlBk.Aùkv G Zkbkw Anù@k\kk r CkkTPkvAù Unl\kbk\kv TkZkkf Uc\k CkRwr lchkkv UÓùk UTkvr ZkkwTkAùYkmr Zkn^kPmcê\kk r G Zkn^kPmcêAùk lxkxkk^kaùlbkp bk@- bk\\kkc Ck@v@ Dk@ VúAùkr Tkv Unl\kbk\kv WkPk.Aùkv G khk PkRkvE bqkp YkYkPk\kZkYkk UÇkAùk@cêlbkP Anù@kAùkTkm CkRwr Yko\kéUYkk U #FkYk WkE*k\k ltk^kkbkm 24 ^kakmrzkk HkYknTkk (Aùk\UlTkAù TkkYk)-\kv UkfFk ^kakr ldk l^k^kkc Xk.Aùkvä PmTk ^kakr ldk \kkvctkvaùkv Ykp Zkn Xk.Aùkv bkkqkykk bkktkkv WkPk frw k$tkkv bkkqkw Gkv@kAùkv UvK Uk\Tk WkkSZkPk\kv Zkbk Uv#kkYkk HkklÑù.Aùkv WkPk Tk~ Zkbk@m Tkw lbklñùyk ltk^kkbkm 19 ^kakmrzkk #ksyk\kk(aùk\ultkaù TkkYk)\kv Unéak lykçk(wkkvzkèvúom)-lbkp CkkTPkvAù DknYTk k frk Ckk fykk AvùKklbkP XkkCZkkv XkTkv@ c\\kk Xk.UlG Dk@ VúAùrTk UlG Zkkv WkkvZkèvúOM\kv UlTk bkkqk GkvMjvUlG Hkm^kTk SkkÆkAùkv ltk YP Zkbk SkTSkkYkk \kkckvaùkv WkPk Tk~ \\kvbzk Anù@k Avù G XkTkv Rn^kw Zkn^kPmc@\kk r. Kw Zkn^kPm\kv Zkbk SkTSkkYkk \Zkk.Aùk lqk. Zkn^kPmcê\kv WkPk. ^Zkk^kbkklZkAù éuykk ZkkwTk Uv#kk Fk\kk Tkv Zkn^kPmcêAùkv bkgbzkk Skv@w GTk~ _w»`_ýìrh$mo KaX bmo H$m` H«$ m MobmMåMo _mì Pwê$å_ ^monm CkkTPkvAùä11 HkoTk (ltkbk): lbklñùykxkl@ HkTkPkAùkv Dk@Rw\kkv DknYTkv ÓùYkYkk YknBZkYkTÇkm U^kTk FkkYkl\kE\kv bk@aùk@m BkFkrYkk Ul@^kk@w ~wt²`m br ^Îmm_m H$mIm a nmim ZJ[a`mog² CkkTPkvAùä11 HkoTk (ltkbk): ^kpáxkåkk lrtkv TkmlP ^k\kywktk Ck@v UlTk bkkv XkÅkk ÉkRkTk CkRkr XkTkv Aùbkw\kk r AùkBkk Aùbkw\kk r UBkk Ckl@.Aùkv PkRkvE TR@k Wkk ltk^kkbkm ^kpá Wk\kWkckRn@ \kkykk\kv Rn:Bkvbkkv UkvBkvAùk GTk~ kvoú\kv Rn ^kakr ldk ^kpáxkåkkaùkv k^kvrtk Vúk@Yk WknIkk. UlTk lc\kvbkyyk ZkbkWkk@v Uc\k TkXk.Aùkv CknTkkbkkv CkRw r Ìkm \kkykk\kv XkTkvAùk GTk~- lbklñùykykk bkwkw WknHknCkrcê\kv TZkkZk Uk.Aùk GwTkTk~ AùlP ^kpá- ^kpákcê\kv ZkbPkv k^kvrtk Vúk@Yk Xk@vAùkv Fkk@ ^kakr TkklDkbkAvùAùkv G bk@aùk@aùkv Wkklc@ HknTk Gl^k G ZkbPw Gl^k lbklñùyklxkçk UlTk AùkZkYk CkTkr ckykm HkbPk YkkTGvcêAùkv UlTk Anù@k bk@aùk@\kv Un@kTkk YkkTGvcê\kk r kr@-bkyykktk Ck@vAwù ckv Tkmcê\kk r ksqkaù bkczkkvck Un%Zkk Tk FkkcvAwù ckv XkTkv Zkkv WkNöikw\km XkÅkk XkÆkv bkcnl\kzkp Aùbkw\kk r AùkBk Aùbkw\kk r UkBkk TkCk@m l^kp@ok Ckl@Zkkvbk~ XkTkm Ìkm \kkykk\kv. Kk Ékvbk HkTkk YkkVúrP~ bk@aùk@\kk r Um\k Ck@vAùk GTk~ SZkdk URYk GvÇkm\kv k@kvu \kckk.aùk GTk~ Zkbk@m Tkw HkTkPk XkvK~Tk Ck.Aùk YknBZkYkTÇkmAùk lyktpkvaùckkeä bklfk^kk\kzkä DknsUbkv Dk@ HkPkPPw bkfckw cntkv YkkTGvcê Tkw ^kl@ul@ RvBRk HkTkPk UlTk k#fkzkrfklaùp WkTkvAùk GTk~ XkTkm lptk\kv Rk^km Ck@vAùk GTk~ GvÇkm\kv khk. Kk l^keklèk Hkk@m CkRwr HkTkk. DkkKk BklU@cvAùkv lbklñùyk bk@aùk@\kv HkPkPPw Aù@kvMjkyAùk ZkkvHkTkkcê TknYkkvRTk CkRwr k$tkkv \kwkbp@kvutk RvBkk.Aùkv kdkvu \kckk.aùk GTk~ lptk\kv XkTkvAùk GTk~- HkTkPkAùkv ldk UnCkvAùk YknBZkYkTÇkmAùm Gkv@m FkkwAùmYkk Wklbk@cTkn ltk dkvçk YkTÇkm Fkklcf ckvkv\kaùkv Wkv@k HkbPkv lxk.aùkv Pb^km@ ÉkAùkl#kP Xk.Aùkv RvBRk #kkvakaù bkkyktpä.aùptçkvä cnanùyk^kkrm XkTkm Aùkr\kk r k@kvu \kckk Tkv YknBZkYkTÇkmAùk Tknck@ k$tkw QknAùAùkv lgkk lxkhkvaùkv Lc@ cntg bkkv@veä11 HkoTk (Avù.Tk #kykkrä bk@kvhk CknêE): lbklñùykxkl@ ltkskkrl@p bkykzk ^klsklxkçk ltkykkrok cntkn TkbkAvùAùk PYkkYk Uo^kkrSkk@cê Wk.Aù bkzk lrtklxkçk Uo@k TkXk. LvAùkRk@cê\kk r ¾W\ZkkAù l\kbkï CkTknrUTkvr YknBZkYkTÇkm U^kTk FkkYkl\kE\kv bkywk TSkP l^kxkkckcê\kk r ltkrvr#k lr.aùk GTk~ ZklR Zkbkkv TkCk@v bkywkltskp l^kxkkck b^kzkg HkTkPkAùkv ldk Hk^kkVúRvcm cntknugr-yknbzkyktçkm FkkYkl\kE\kv k$tkkv Fkk\kmbk lrtk^zkkum Xk YkOk TPCkrP U #FkYk lhk\\kkaùkv PvÏkkv lrtk khk Zkbk@m k$tkkv bktpnlì ÉkAùK Ck@v U #FkYk lhk\\kk Fkk@w lhk\\kkykk ZkbPk AwùZkky TklCkTPm Uo^kkrSkk@ l^kaùkbkaùk AùkZkrcê bkykzk bkmykk TkkDkv@ UlTk GTk~ PYkkYk l^kudkm UkKmrAùk HkTkPk\kv P AùkYkcê bkykzk ^klsklxkçk Uo@k cntkn Tkbk Rk bk@aùk@aùkv Pm^k k\kkvfktkk Ck@vAùk GTk~ bkåkkênj.bkmm.vú UkKmr\kv lbklñùykv HkTkPk\kk r HknTk-HknTk ^kfktk ltk ÉklP^káPkcê lr.aùk lqk. Zkkv UoOkrPZk Uk\kTk Rk^km YknBZkYkTÇkm FkkYkl\kE\kv Rk^km Ck@vAùk GTk~ bkåkkykk k TknXkTRk ldk Wm±VrH$m nydm Ymahê$ g` {XZ{^Ì nyam ZJao R>oH$mXmahê$bmB ãë`mh$ {bñq > JZ} gre_h$mo {ZX}e HkTkPkÉklP HklP l^ktkyk lqkzkky khk UlTk HkTkPklbkP låkñwù rykktrk@ Xk.@ AùkYk CkRwrGkyä FkkYkl\kEAùkv Wkkv\km WkTRnAùAùkv Ckkv\km ckvä Ulc\kkAùkv bk@aùk@\kv HkTkPk\kk r SkYAùk frw lcfmjqkvä TkHkkvPvAùkv Ckkvê HkbPw MnÓùk frw lcfmjqkv P@ ckyk kv bk@aùk@\kv bkkp Wkk\km HkkvlPbkAvùAùkv Gä lbklñùykykk VúKkckcêAùkv Anù@k bkntzkkv XkTkv Aùkvcm UlTk bk\k ^Zk P WkÆk bk RwTk HkTkPk\kk r Rn:Bk lrtkv XkÙ ä CknOMk lbklñùyk lwkckktkvrcê ckyk kv UkKmrWkkK Wkklc@ CkZkkv XkTkv.bkMm.Vú UkKmr bkgc\kkv cntg Zk<lU FkkYkl\kE\kv Aùkv-Aùkv VúKkck cntk~ Pm ^Zk PcêAùkv TkkYk \\kvbk TkCk@v UlTk ¾XkÙ ä CknOMk lbklñùyk lwkckktkvrcê ckyk kv UkKmrWkkK Wkklc@ CkZkkv XkTkv.bkMm.Vú UkKmr bkgc\kkv cntgï XkTkm l^kdknwsk l^kskkzkaù Um.bk Ckkv\kvÉklP #kk@k Ck@vAùkv WknlIkTG Aùk@Ok.bkMm.Vú UkKmr\kv Am[aWmL> {e{jv ~oamoojma ghh$mar g{_{vûmam Zkn^kkcêAùkv l^k#kvak éuykk bkcxkklckpk HkTkk.Aùk lqk. bqkktkmzk HkTkbkkSkk@Ok.^kg l^k<kqkmrcê\kv bklóùzk U bqklp HkTkk.Aùkv AùkZkrÓùYkYkk.bkKm.Tk.Yk bupk\kaùk YkTkkvlFklAù bkaù Mkå bkm.\k ÉkSkkTk ltk l@aùxkl@e ZknHkbkr TkvK^kAùr(@Tk)-Aùk bk\\kkcaùk@ Avùbkm ltkykk ÏkkvP^k PkAùkv éuykk U bqkp lqk. AùkZkrÓùYk\kk r bky^kkvsktk CkRwr Avùbkm ltkykk\kv l^k<kqkmrcê\kk r Tk#kk\kn URkQkr URkQkrRvlBk KkMjkv WkbTkv kõktk Ck@v kvoú UlTk Ulc\kv Tk#kk\kn URkQkrAùkv Tk@kYk kv \kpykk Vúfbkv@ {ejm{dx² bmongml> bm_mbmb CËH $ï> AdmS> {gbj T>r, 11 OyZ ({Zà) "H$_ JX OmD$, \$bh$mo Amem ZJa' ^Þo JrVmH$mo gma_m{w {dídñv {ejm{dx² bmongml> bm_mbmb {ejm joì_m nwè`meh$mo CËH $ï> `mojxmzh$mo {Z{åV "bmb\$q>mb_ E{M^_oÊQ> JmoëS> _os>b AdmS> ' a ~oñq> EOwHo$eZ AdmS> '-bo gå_m{zv J[a`moŸ& {ejm A{Z gm_m{oh$ joì_m `mojxmz nwè`meh$mo IÊS>_m Xoe^[a~mQ> Imo{O {ZH$mboH$m 40OZm {ejh$hê$bmb {d{eï> ì`{º$ëdh$mo CnpñW{V_m 9 OyZ_m {X rh$mo H $îu _ozz ^dz_m ECQ>m ^ì` H$m` H«$_$ AÝVJ V $gå_mz OZmB`mo& bmongml> bm_mbmb S >namcq> ZmZrhê$bmB n T>mEH$mo a BpÊS>`Z gmo{bs>o[aq>r H$mCpÝgb~mQ> "bmb\$q>mb_ E{M^_oÊQ>'> a BÊQ>aZoeZb BÝñQ>rQ>çyQ> Ad² ESw>Ho$eZ EÊS> å`mzoo_oêq>~mq> "{d{eï> e {jh$ nwañh$ma'àxmz J[a`moŸ& EH $gmw XwBdQ>m gå_mz (nwañh$ma)-àmá JZ} {ejh$ bmongml> bm_mh$mo `g g\$bvmbo gånyu nhm S>rdmgr Jm admpýdv ^EH$m N>Z²Ÿ& nwañh$ma àmá Jar AmO {gbj T>r AmBnwJoH$m Ý`y bmbq> EH$mS>o_r (gr~regb, CƒVa _mü`{_h$ VhH$m)- H$m {àýgrnb bmongml> bm_mbo Zm_Mr \${H $ZA{K nìh$mahê$bmb ^Zo, `Ìmo bkykkhkwkkk Tkw ^kcvl\kp cntknu@vaùkv PmPkv AùckTkm bkntkk frw Tk#kk\kn URkQkr FkkBRw TkFkkBTkv PQkk AùlPUZk Ck\kP TZk Aùk@Ok\kv Zkbk \kpykk VúfbkvAùkv G XkTkv UlTk Zkbk\kk r Zkc{ GkvMjv@ bkykkhkaùkv Yko\kSkk@kYkk VúsAù k Tkv l^k<kqkmrcê\kk r bknikk lr. Zkbk@m Tkw Tk#kk\kn URkQkrAùkv bkv^ktk AnùTkw UkU PQkk U@kSk ckv Tk P@.Aù ÉkAùk@Aùkv l^kykk@ ckv XkTRw ZkbkAùk lwkykk@mcê\kk r bkhkkzk ckv Tk UFkk@Aùkv k^k#zkaùpk UTkvr UlTk lptk\kv HkTkk. ZkbPkv Anù\kPYkk Ry>bmo nwañh$ma àmá JZ w gm±ƒ Jd H$mo Hw$amo hmo, `Ú{n _ bo H${hbo nwañh$ma àmá JZ} Ü`ò bo n T>mBZŸ& `g nwañh$mabo _bmb H$m` joì_m àmoëgmhz {XEH$mo N>Ÿ& 1984 _m `y.grem ~mo{s> L> ñhy$b_m n T>mC±Xm Ë`gVmH$ _ÝÌr OmoJ_oha loð> a Cn- AÜ`j ({S>ßQ>r ñnrh$a)-jmonmb amod erûmam loð> nwañh$ma àmáh$vm {ejm joì_m {g Jmnwa_m Vm{b_ {bzo {ejh$ bmongml> bm_mbo Xw I ì`º$ JX ^Zo, AMob Xoe^[aH $ {ejm joì_m n{z {d{^þvm AmBgHo$H$mo N>Ÿ& Va {ejm joì_m g_mzmýva hþzwnn> gmw {dúmwuhê$bmb {ejm bjm`v g ñh$ma {XZo Xm{`Ëd àë`oh$ ñhy$bbo {bzwnz}n>>ÿ& ñhy$b n[aga gwýxa ^Ea _mì hþ±x Z, {dúmwuhê$_m C{MV JwU n{z ^[a{xeh$mo hþzwnè`moÿ& _ bo n{hbm AmâZmo ñhy$b_m Z Ë`, g JrV, {MÌm H$Z Am{X ewê$ JXm g~ bo {Igr JW} Va A{hbo `hr _w»` {df` ~Þ JEH$mo a {ejm bjm`v AÝ` {df`_m n{z {dúmwuhê$bmb nmo»v ~ZmCZw nn> ^Þo Hw$amo_m {VZbo Omoa {XEŸ& H$mbo~wL> {Zdmgr bmongml> bm_mbo Zm_Mr_m ñhy$b MbmCZ {VZbmB gh`moj nwè`mczo gånyu {g{ $_ {Zdmgr bjm`v _w»`_ýìr ndz Mm_{bL>à{V Am^ma àh$q> JX CZH$mo Xm{`Ëd AP ~ T>oa JEH$mo ~VmEŸ& \kkckvaùk Zkn^kkcê\km bkykkhkaùkv Yko\kSkk@kYkk VúAùkr \Zkk Tk Ul@^kk@ PQkk bkykkhkaùkv AùPr^ZkYkklQk UlTk Avùbkm ltkykk\kv ÉkAùk#k Uk@v Tk#kk\kn URkQkrAùkv bkv^ktk\kk CkTkvr lr#kkykk bklóùzk éuykk \kklcku@v@ khkaùkv AùkZkrÓùYk kzkkvhktkk CkTknrYkk \\kvbzk ZkkvCkRkTk Un%Zkk Tkv kl@qkkeaùk UkakrR~ r\kk r UlTk lptk\kv l^k#kvak éuykk kxkk@ ÉkAùK Ck@v ÏkkvP^k Pk Mkå bkm.\k ÉkSkkTk\kv UlTk Tk#kk\kn URkQkrAùkv bkv^ktk.aù lwkykk@m ckv XkTRw Zkbk\kk r UFkk@Aùkv VwwéL>_m {eew 11 HkoTk (ltkbk): RldkOk lbklñùykaùkv PnéE bkkyknrklzkaù Xk^kTkYkk kckkykm 17 Hkn\kk raùkv lrtk.aù lr^kbkmzk l#k#kn bkyykv\ktk kzkkvlhkp Ckl@Tkv bkykkfkk@ Uk.Aùkv G l^k<k Xkk@PmZkçk@k bkjfkkl\kp Ckl@ Tkv P bkyykv\ktkykk 10 ^kkk baoù\kaùk l^k<kqkmrcê\kv XkkCk l\ktkvgtk~ XkkCk l\ktkv l^k<k\kzkcêykk AùkWk vä TkkYFkmä WkvTk R\kvUä TkkYklVúEä Yk\kWkkfbkvä QkkYkmMkfMjkä PnéEä YklOk@kYkä AùkéEQkkEä bk@b^kpm l#k#kn GTk~ XkTkv Zkm bkwkwwkkk \kckxkck 200 HkTkk l^k<kqkmrcê\kv bkyykv\ktkykk XkkCk l\ktkvg O`nwaH$mo {dúm^mavr {e{da_m {g{ $_~mq> 11 HkoTk HkZkUn@Ykk kzkkvlhkp cntk\kkckvaùkv l^k<k Xkk@PmAùkv lbk\k Xkk@PmZk UoOkrAùk\kmAù l#kl^k@ykk lbklñùykwkkk UlTk Rn bkrbzk XkkCk l\ktk GTk~ l^k<k Xkk@Pm CkLTkUlG bkåk@ ^kakraùkv lpckbkykk ÉkQkYkU\K kzkkvlhkp cntk\kkckvaùkv P Fkk@ lr^kbkmzk AùkZkrÓùYkYkk lbklñùykwkkk UlTk l^k<k Xkk@PmAùk bkgzkkvhkaù YkkvcTk AùkZkkr\kZk bklfk^k YkkvcTk bkkuaùkvkk 18 HkoTkAùk lrtk ÉkbQkkTk cntkvgtk~ Xkk@PXkl@WkkK \kckxkck.aù chkk@ ÉklPlTklSk U bkkv Fkk@ lr^kbkmzk l#kl^k@ 23 HkoTkRvlBk 27 HkoTkbkYYk Fk\TkG XkTkv l#kl^k@ykk bkke*lltkaùä #kwldkaù.^kg ^Zk^kck@YkklQk FkFkkr Ckl@TkvG Zembw nxmw _m{w gmovzm H$m` H«$_ BkkfFkkv UTkvr WkPk. ZkbkAùkv ltk YP lfkp bkfkvptkkaùkv k^k#zkaùpk UTkvr UlTk lptk\kv WkPk. Zkn^kk HkYkkP\kk r Zkbk Anù\kPWkkK Ul@^kk@Aùkv YknBZk WkPk frw lbklñùykykk lxkxkk^kaùcê\kv Gkv@k- Gkv@m\kk r k^k#zkaùpkxktrk lskaù éluzkkf lrtkv Ck@vAùk\kv UlTk Zkkv bkykbzkk lskaù WkNjv@ Ck.Aùkv lptk\kv Ik WkPk. AùkZkrÓùYkYkk Tk#kk\kn URkQkr bkv^kk GkvMjvAùk PQkk GkvMjTk ÉkZkkbk@P~ Zkn^kkcê\kv UlTk k- k$tkk ZkbPw #kwrä UYkk lrfrw CkP ^kakr YkkÇk Aù@mWk 20 HkTkk k$tkk bkrbzkcê\kk r UkKmrWkkK WklcaAùk@ Ck@vAùkv lqkzkkv XkTkv Pm WklcaApùP bkrbzkcê bkwkw Um.bk Ckkv\kvAùk ltkaùk bkczkkvckmcê lqk. U #FkYk lhk\\kkaùkv YkkTkvWknE RvTPkYk bkyklì TPCkrP ÓùYk#k: bk@rne Ykkl^kä TPvAùä RvTPkYk ÃkÅk@ Ykkl^kä baoù\k PQkk lc-ckk fykk HkTkPklbkP CkkTPkvAùä11 HkoTk (ltkbk): Ìkm bk Zk bkk r bkv^kk bklyklp khk baoù\k Ul@bk@Ykk lbkfmjmaùkv ltkykkrok Ck%Zkkv Avùcm Ykn P lbkfmjm ltkñwù Un@kTkkv Xk.Aùkv Aùk@Ok l^k<kqkmrcê\kk r kvckv@-rkvckv@ CkTkr Anù@kAùkTkm CkRwr AùkZkkrT^kZkTk PYkkYk RmDkr lykzkkrm l^kakzkcêykk k$tkkv bkkqkw HkTkbk@kvAùk@lbkP bkywkltskp ZkbPk Skv@w CknTkkbkkvcê bk@aùk@\kv FkkfMjw Un@k CkTkvr ltkfkkvmj YkTP^Zk ÉkAùK Ck@v HkTkPk\kk r k YklTkXkr@ WkÆkv Anù@kYkk lxkékvl@p CkRwr YknBZkYkTÇkm FkkYkl\kE\kv XkTkvc Avù\kkYkk YkkÇk UlbkTkk WkCkk Tkn ckv Tkä P@ lhk Xkl@ UbkmTkk WkCkk TknUGr lptk\kv Hkn\kk r YklcTkkRvlBk CkvlHkEYkk Aù\kvHk #knê cntkv WkPk frw YkkTk^k bkgbkksktk l^kaùkbk l^kxkkck\kk r laù@kzkykk Xk. UlTk P Aùk\k P #kwldkaù bkgbqkktk k@yxk CkTkvr ltkrvr#k lr.aùk GTk~ lptk\kv HkCCkk-HkCCkkYkk HkTkPk\kk r ÉklPUdkm TkvPkcêAùkv k\kkvfktkk CkTkr UlTk FknAvùTkTk~ lptk\kv Zkbk ÓùYkYkk k$tkkv XkTkv- l^kudkmcê\kv HkTkPk\kk r lrcxk lykp Ckl@@cvAùk AnùXk\kkv lfkpk Tkvcê Skv@w HkTYkvAùk GTk~ä P@ lptk\kv AnùTk ^Zk PcêAùkv Anù@k Ck@vAùk cntk~ TkkYk WkPk.TkTk~ bk@rneykk HkTkPklbkP Anù@kAùkTkm CkRwr Zkckf CknêE CknYWkk ltkykkrok Ckl@Tkv ltk \knehkvaùykk Yk TR@ ltkykkrok Ckl@Tkv UlTk YknBZkYkTÇkm\kv WkPk. XoCambr gmb g{_{vûmam {g± T>r {Z_m U Ckkókv Ul@@cvAùkv lqkzkkv bklyklpaùk 19 HkTkk Yklc\kk ltk 21 HkTkk Unéak bkv^kk R\k\kv khk l^kcktkrvlbk Tkw AùkYk #knê Ck@vAùk lqk. l#kdkkä Ckpc ltkykkrokä \knckkvúkkk PQkk k^k#zkaù bkkykktkcê l^kp@ok Ck@v@ bkv^kk ÉkRkTk CkRwr k.aùkv bklyklpaùk bkv^kk R\k\kv ZkbkU\K l^k<kqkmrcêaùkv lcpykk UlTk ldk bk@vaùkv G TknYkklTkP UFkkbk chkk@ éluzkkfaùkv \kkckpykk PZkk@ Ckl@.Aùkv P lbkfmjm ltkykkrokykk CkkTPkvAù ltk Åk@ lbklñùykaùkv Ìkm bk Zk bkk r bkv^kk bke*ltkaùk SZkdk UkbkkE #kvukr UlTk bk@maù lqk. kvykaùk@ lçkckkzkçkmwkkk #knê Ckl@.Aùkv P bkv^kk AùkZkrYkk Gv Gk Aùk bkk r TknZkkZkmcê\kv UlTk ckp WkKk.Aùk lqk.

9 g S>>H$ _ÝÌrbmB kmnz _XmarhmQ>>>,11 OyZ ({Zg )Ÿ V U_yb _XmarhmQ> àiês> H${_Q>rÛmam AmO g S>H$ amï >_ÝÌr gw~«v gmhmbmb hmobl> dz ~ Jbmo_m kmnz gwpånb`moÿ& V U_ybH$mo _XmarhmQ> g^mn{v n H$O Xmg,gh-g^mn{V a{dýðzmw Xmg,g `wº$ g{md Am~wb H$bm_ AmOmXbo ~VmE- _XmarhmQ> Z{OH$ {VVr Am ~m Jar ZXr_m{W nyb {Z_m U, ~ranm S>m_m A{¾e_Z ñq>oez ñwmnzm, ~ranm S>m AñnVmb_m ãbs> ã`m > Mmbw, AmoQ>r Mmbw Ed {d{^þ {deofk {M{H$ËgH$hê$ {Z`w{º$, _XmarhmQ>_m H$#mZH$Ý`m Q >ozh$mo ñq>monoo, Q>moQ>monm S>mH$mo {ZpåV CÞV g S>H$ ì`dñwm àxmz JZ wnz}n>ÿ& _ÝÌr gw~«v gmhmbo ~VmE- `g _mj nìbmb _w»`_ýìr Vm ì`mzou Am _ÝÌrg^m_m noe JZ}N>Ÿ& _XmarhmQ>>,11 OyZ ({Zg )Ÿ OëXmnm S>m A^`maÊ`~mQ> {homo {eh$marhê$h$mo amb \$b ~wboq> g{hv H${Vn` h{v`mahê$ CÕma ^EH$mobo dz {d^mjh$mo Cƒ A{YH$mardJ gmw dz _ÝÌr {MpÝVV² N>Z²Ÿ& OgH$mo H$maU g~ ì`ñvvm N>mo S>oa AmO dz _ÝÌr OëXmnm S>m nwjoÿ& _ÝÌrbo hmobl> dz O Jbhê$_m ObnmB J T>r nw{bg AYrjH$ AmZÝX Hw$_ma,A{bnyaÛmaH$m EEgnr AZwn O`ídmb g{hv dzm{yh$marhê${gv Cƒ ñvar` ~ R>H$ n{z Jè`moŸ& Ë`gníMmV _ÝÌrbo KQ>ZmñWbH$mo {ZarjU JaoŸ& dz _ÝÌr {hvoz d_ Zbo ~VmE- X{jU ~ Jmb OñV ~ Jmb_m n{z Ad Y Aó ahoh$mo N>Ÿ& OgbmB CÕma JZ wnz}n>ÿ& `gh$mo {ZpåV nw{bg àemgzbmb g{h«$` ê$n_m AmâZmo ^y{_h$m {Zdm h JZ w nz} ~VmEŸ& CZbo `g joì_m nw{bg {O m A{V[aº$ AmZÝX Hw$_mabmB Ag_ a ^yq>mz gr_mýv joì_m H$ S>m nham {XZwnZ} {ZX}e n{z {X`moŸ& CZbo dz O Jb_m Mmoa {eh$marhê$bmb gmå` ~ZmCZH$mo {ZpåV H${VOZm dzh$_uhê$ N>Z² ^Zr àíz JXm CÎma ~ranm S>m,11 OyZ ({Zg )Ÿ {dxoeh$mo H$mbmo YZ {\$Vm ë`mea am{ï >` gån{îm KmofUm JZ w nz} Ed XoebmB ^ï >Mma_wº$ amï > ~ZmCZ nz} Xmdr {bea ~m~m am_xodbo ewê$ JaoH$mo gë`j«h AmÝXmobZbmB g_w Z JX ~ranm S>m_m ^mavr` OZVm nmq>u ~ranm S>m _XmarhmQ> àiês> H${_Q>rH$mo nj~mq> ECQ>m è`mbrh$mo Am`moOZ Jè`moŸ& è`mbrh$mo Ad{Y_m JV 4 OyZ_m am_xodh$mo gë`j«h AmÝXmobZ_m{W nw{bgh$mo ~~ avmnyd H$ H$mdm hr n{z à{vdmx OZmEŸ& è`mbr nímmv ^monm ~ranm S>m-_XmarhmQ> ãbh$ H${_Q>rH$m g^mn{v í`m_bmb _moxrbo ^Zo- ~m~m am_xodbo XoeH$mo H$mbmo YZ {dxoe~mq> {\$Vm {bea am{ï >` gån{îm KmofUm Jaoa OZgodm_m bjmczo _mj {bea JV 4 OyZXo{I ewê$ JaoH$mo gë`j«h AmÝXmobZbmB Ho$ÝÐ gah$ma A{Z {X r gah$mabo g `wº$ ZJaH$Å>m {dym`h$bmb gå~õ Zm M_Mu>>,11 OyZ ({Zg )Ÿ ZJaH$Å>m {dymzg^m joìh$mo Zd- {Zdm MV H $J«og nmq>uh$mo {dym`h$ Omogo\$ _wês>mbo ~mzahmq> Ed_² M_Mu BbmH$mH$mo ^«_U JX ñwmzr` _m{zghê$h$mo g_ñ`m~mao gmoyimoo JaoŸ& M_Mu pñwv JmoO_w_mo H$m`m b`_m {dym`h$ Omogo\$ _wês>mbmb JmoIm OZ_w{º$ _momm H$m` H$Vm Ed_² g_w H$hê$Ûmam ^ì` ñdmjv Ed_² gådõ Zm OZmC±X kmnz MT>mEŸ& gådõ Zm g^mh$mo AÜ`jVm_m ~r.~r Vm_mL>bo JaoH$m {WEŸ& `g g^m_m H $J«og ZoVm A_aZmW Pm, ~bam_ am`,v~mah$ Abr,YZ~hmXwa N>oÌr, M_Mu J«m_ n#mm`v àymz JmoO_w_moH$mo ^moq>bo _bmb {OVmEH$mo Omogo\$ lr_{v éw n[a`ma Ed_² _ZmoO Vm_mL> CnpñWV {WEŸ& gå~õ Zm g^mbmb gå~moyz JX Omogo\$ _wês>mbo ~VmE- AmO Am\y$bo `gar gå~õ Zm nmeh$mo_m Yoa Iwer a Jd _hewg JX Nw>Ÿ& {VZbo ~VmE- MwZmCH$mo A{ÝV_ ju_m JmoO_w_mo g_w H$hê$bo _bmb ^moq> {XEa {OVmEH$mo N>Ÿ& `{X ApÝV_ ju_m JmoIm g_wxm`h$mo ^moq> ZnmEH$mo ^E `hm± \o$ar dm_\«$êq>h$mo {dym`h$ Mw{ZZo {W`moŸ& {VZbo ~VmE- 14 {XZ_m {^Ì_m amá`h$mo _w»`_ýìr Vm ì`mzoubo OñVmo àh$mabo nhm S>H$mo g_ñ`mh$mo g_mymz Jao Ë`mo àe gm `mo½` ahoh$mo N>Ÿ& {VZbo Amem JaoH$m N>Z² Sw>dg Ed_² nhm S>H$mo \o$ar _Ywa gånh $ ~Þo N> Ed_² Amngr VZmdH$mo g_mnz hþzon>ÿ& Sw>dg VamB H$mo AÝV^w{º$H$mo bm{j ~ZmBZo OmoBÝQ> ^o[a{\$ho$ez H${_Q>rH$mo JR>Z_m {df`_m {VZbo ~VmE- `{X `g H${_Q>r_m Sw>dg H$mo {dym`h$hê$bmb n{z em_ob JamE am_«mo hþzo {W`moŸ& {VZbo amá`h$mo _w»`_ýìr Vm ì`mzou n[an $ ZoÌr hþz² ^ÝX {VZbo Oo n{z {ZU ` JZ}NZ²>,Ë`mo Sw>dg - VamB H$mo {hv_m hþzon>ÿ& Sw>dg H$mo 195 _m OmbmB gm_ob JZ} Ed_² ZJZ} {df`_m {VZbo ~VmE-amÁ` gah$mabo Z `g {df`_m ApÝV_ {ZU ` {bzon>ÿ& {VZbo Sw>dg g{hv CÎma ~ Jmb df}xo{i Cno{jV N> Ed_² `g joìh$mo {dh$mgh$mo OëXmnm S>m A^`maÊ`~mQ> ~ÝXwH$g{hV h{v`ma CÕma dz _ÝÌrÛmam KQ>ZmñWbH$mo {ZarjU Ho$ÝÐ gah$mah$mo XwZu{V {dê$õ ^monmh$mo è`mbr ê$n_m f S>`ÝÌnyd H$ nw{bg bjmea AmÝXmobZ X~mCZo à`mg JaoH$mobo Cº$ KQ>Zmbo {~«{Q>ebo ^mavr`_m{w JaoH$mo ~~ avmnyd H$ O{b`mdmbm ~mj hë`mh$mês >bmb Xmohmoè`mEH$mo N>Ÿ& Xoe a XoedmgrH$mo {hv_m Wm{bEH$mo gë`j«h AmÝXmobZbmB X~mCZ ImoÁZo Ho$ÝÐH$mo H$m J«og gah$mabmb EH$ {_ZQ> n{z JÔr_m ~ñzo A{YH$ma N> ZŸ& H$m J«og gah$mabo `WmerK«{dXoe_m ^EH$mo H$mbmo YZ {\$Vm Jaoa am{ï >` gån{îm KmofUm JZ wnz} Xmdr OZmEŸ& Xoe_m M{bahoH$mo XwZu{V,^ï >Mma ~ÝX J[aZw nn>,`g H$mÊS>_m {bá ì`{º$bmb gom` {XZwnZ}N> ^ZoŸ& ~obwh$s 3 ~Or {ZH$m{bEH$mo Cº$ è`mbr ^monmh$mo Xbr` H$m`m b` ^B,~ranm S>m ~g ñq>oês>,mm nîmr nwjoa \${H $`moÿ& è`mbr_m ^monmh$mo ãbh$ g{md {dídorv H$mOu,gh-g{Md a{dýðzmw Màm_mar à_wi ê$n_m CnpñWV {WEŸ& ~ Jmb _w»` dznmb amohw$_ma _mhmvbr`bo ~VmE-Ho$db 150 OZm Amåg nw{bgbmb {bea {d{^þ àh$mah$mo A{^`mZ JZ wnz}n>ÿ& g~mhoh$ hm_r{gv {~«{Q>eH$mbH$mo hmvh{v`mahê$ N>Ÿ& amb \$bh$mo hmbv X`Zr` N>Ÿ& `ñv h{v`maûmam Á`mZ Omo{I m amioa O Jbr Ord-OÝVwH$mo ajm JZ nn> Ÿ& CZbo _ÝÌrg_j ßbmpñQ>H$ ~wboq>h$mo _mj n{z Jè`moŸ& {M`m~JmZ_m AZm ~mzahmq>>,11 OyZ ({Zg )Ÿ {djv dm_\«$êq> emgzh$mb_m amoz {VH$ qhgmh$mo {eh$ma ^EH$mo H${Vn` {ZXm}f _m{zghê$bo A{hbogå_ Ý`m` nmeh$mo N> ZŸ& A~ amá`_m dm_ gah$mah$mo nvz n{n> Q>rE_gr A{Z H $J«ogH$mo gah$ma JR>Z ^E n{n> Vr _m{zghê$bo Ý`m` nmc±nw> {H$ ^Zr Amem gm±moh$m N>Z²Ÿ& Vr EH$OZm nr{ S>V n[adma N>Z² _mojbh$mq>m ~ñvrh$m N>oÌr n[admaÿ& A{hbo `mo n[adma AmâZmo O½Jm- O_rZ Ka-ÛmaH$mo _m`m _mar ~mzahmq> Amam {S>nmo_m JV H$ohr df Xo{I ~gmo~mg J[aahoH$m N>Z²Ÿ& KQ>ZmH«$_~mao_m ~VmC±X - N>oÌr n[admah$m _Z~hmXwa N>oÌrbo ~VmE- JV 17 {gvå~a 1980 _m _mojbh$mq>m ~Oma_m hmq>_m AmCZo XmoH$mZohê$g±J ñwmzr` Ho$hr ì`{º$hê$g±j ^Zmdmar hþ±xm PyR>mo PJ S>mH$mo én {b`moÿ& `g KQ>ZmbmB gmå` JamCZo hþ±xm ñwmzr` EH$OZm _mh$nm g_w H$ Jå^ra énbo KmBVo hþ±xm n{n> AñnVmb_m {VZH$mo _ Ë`w ^En{N> hm_«mo g_j«n[admabmb amoz {VH$ én_m Vmamo ~ZmE {H$Z^Zo hm_r Ë`gVmH$ _mh$nm g_w H$ {WEZ & {VZbo ^Zo- EH$ hþb _mh$nm g_w H$ AmEa hm_«mo g~ 22 dq>m n[admah$mo Ka ObmEa IamZr ~Zm`moŸ& _ÝÌrbo gr_mýv joì_m ZOaXmar am»zh$mo {ZpåV nw{bg AYrjbmB ~VmC±X, dz H$_uhê$H$m {ZpåV amá`h$mo _w»`_ýìr g_j AdJV JamBZoN>Ÿ& OëXmnm S>m A^`maÊ`_m Ag_ Am ZmJmë`mÊS>~mQ> Mmoa {eh$marhê$ AmCZo à_mu nmbeh$mo N>Ÿ& {`Zrhê$bo O JbH$m Ord OÝVwhê$H$m {eh$ma JX N> `gà{v H$ S>m ZOa am»zw Amdí`H$ N>Ÿ& OëXmnm S>m_m {eh$marhê$~mq> dz H$_uhê$bo OwZ ~hmxwarh$m gmw g Kf Jao Ë`gà{V dz _ÝÌr Yoa à^m{dv N>Z²Ÿ& `g bo KQ>ZmñWb_m nwjoa dz H$_u ^wnoýðzmw grb Am ImoH$Z am^mbmb EH$-EH$ homa ê${n`m± nwañh $V J[a`moŸ& {O m nw{bg AYrjH$ AmZÝX Hw$_mabo ~VmE- OëXmnm S>m~mQ> h{v`ma CÕmaH$mo KQ>ZmH$mo Om±MH$mo Xm{`Ëd {VZbo ñd` {beh$mo N>Ÿ& OwZ amb \$b CÕma ^`mo,omo Ho$db nw{bgbo Z ì`dhma JX N>Ÿ& gå^dv `mo Ag_ a ZmJmë`mÊS>~mQ> Mmoar Am bwq>oa ë`meh$mo hþzwgšn>ÿ& AmO dz _ÝÌrbo CÕma J[aEH$mo h{v`mahê$h$mo Om±M JaoŸ& M_Mu>>,11 OyZ ({Zg )Ÿ AmO {dhmz S>mBZmH$mo O Jb~mQ> nm±mdq>m O Jbr ^ gr {ZñHo$a bširnm S>m {M`m H$_mZ_m ngoh$m {WEŸ& `r Mma dq>m ^mbg _Ü`o VrZ dq>m AZm ^ gr {M`m H$_mZH$mo Zmbm \$goh$mo N>Ÿ ^Zo AH$m} ^ gr {M`mH$_mZ BbmH$m_m Yw_{\$a J[aahoH$mo {W`moŸ& g_mmma boiwäoob gå_ n{z Ë`mo AZm ^ gr Zmbm_m ahoh$mo {W`moŸ& `Vm dz {d^mj gmph$mo à{vjm_m ~goh$m {WEŸ& AmO {dhmz H$_mZH$mo l{_h$hê$ H$m_ JZ ^Zr H$_mZ V\ $ bm{j ahoh$mo {W`moŸ& Ë`g g_` {VZrhê$bo H$_mZH$mo Zå~a gošez_m MmadQ>m AZm ^ gr Ky_{\$a J[aahoH$mo XoIoŸ& AZm bmb Xo»Z gmw l{_h$hê$bo AmV{ >V ~ZoH$m {WEŸ& VËH$mb l{_h$hê$bo `gh$mo I~a dz {d^mjbmb {XEŸ& VËH$mb dz H$_u gmw ObnmB J T>r S>rE\$Amo H$ë`mU Xmg KQ>Zm ñwb_m nwjoÿ& S>rE\$Amo H$ë`mU Xmgbo ~VmE-{XC±gmo AZm bmb Zmbm~mQ> {ZH$mëZ Agw{dYm ^B ahoh$mo N>Ÿ& gm±p nz gmw Ë`gbmB gwa{jv {ZH$mboa O Jb{Va nr>mb {XBZo N>Ÿ& nr{ S>V n[admaÿ& bm{j CÎma ~ Jmb CÞ`Z H${_Q>r Ed_² _ÝÌr_ÊS>b ~ZmEH$mo N> Ed_² `gbo Yoa {dh$mg hþzo gå^mdzm N>Ÿ& {dym`h$ Omogo\$ _wês>mbo JV 34 df Xo{I BbmH$m_m {dh$mgh$mo H$m` R>rH$ {gv Z^EH$mobo _m{zghê$ g_ñ`m J«ñV N>Z²Ÿ& `g g_ñ`mbmb Mm±S> Z nyam J[aZoN>Ÿ& M_Mu \$mag ~ñvr_m nmzr, O_rZH$mo nå>m,^mzw gmd O{ZH$ ^dz,nmh $ dm Iob _ XmZ,\$mag dñvrh$mo àmw{_h$ ñhy$bh$mo Zonmbr ^mfm àmw{_h$ ñhy$b_m n[auv JZ w, ~m±yh$mo _aå_{îm g{hv Yoa Xmdr {bea AmO ECQ>m kmnz MT>mEŸ& {dym`h$bo AmO BbmH$mH$mo {d{^þ ñhy$b VWm H$m`m b`_m n{z ^«_U JaoŸ& dz_ýìrbmb kmnz _XmarhmQ>>>,11 OyZ ({Zg )Ÿ dz_ýìr {hvoz d_ Z AmO OëXmnm S>m {ZarjU_m AmEH$mo g_`_m V U_yb g_{w V doñq> d Jb \$aoï> EåßbmoBO \o$s>aoez Hw$M{~hma {d^mjûmam {d{^þ _mjh$mo Xmdr_m kmnz gwpånb`moÿ& \o$s>aoezh$m g `wº$ g{md _ÝVmof Yabo dm_ gah$mabo AñWm`r dz H$_uhê$H$mo {ZpåV ß`mHo$O {XZo KmofUm JaoH$m {WEŸ&Va A{hbogå_ nmczgho$h$mo N> ZŸ& `g~mhoh$ AñWm`r H$_uhê$bmB ñwm`r JZ wnz} _mj JaoŸ& \o$s>aoezh$mo _mj XrK {XZXo{I dzh$_uhê$ {Z`w{º$ Z^EH$mobo Yoa g_ñ`m,aë`myw{zh$ hmv-h{v`ma àxmz, ~Z ~ñvrh$mo {dh$mg bjm`v H${Vn` _mjhê$ amioÿ& `g XmdrH$mo àg J_m _ÝÌrbo dm_ gah$mabo AñWm`r dz H$_uhê$bmB AmídmgZ _mì {XEH$mo {W`moŸ& {VZrhê$bo AñWm`rhê$bmB {bea amozr{v J[aahoH$m {WEŸ& A~ g_ñv Vm{bH$mbmB hoaoa {g{z`ah$mo AmYma_m AñWm`r dz H$_uhê$bmB ñwm`rh$auh$mo {ZpåV {dîm _ÝÌmb`_m nr>mbzon>ÿ& d ÕH$mo ed CÕma ~ranm S>m>>,11 OyZ ({Zg )Ÿ e{z~ma ~obwh$s ~ranm S>m WmZm A{YZñV emaxmn rh$mo ECQ>m nmoiar~mq> ~ranm S>m nw{bgbo d Õ ì`{º$h$mo ed CÕma JaoH$mo N>Ÿ& ~ranm S>m WmZmH$m EEgAmB XmoOu eonm bo OZmE- d Õ ì`{º$h$mo Zm_ ghxod emh(80), emaxmn r {Zdmgr hþz²ÿ& {VZbo AP ~VmE-_ VH$H$mo N>moam ~m~bw emhbo {VZH$mo {nvm AmO hþar ~Vmg AmEH$mo g_` {Xem \o$z Om±Xm nmoiar_m IgoH$mo hþzgšzo ~VmEŸ& AmO ~obwh$s N> ~Or _ V edbmb CÕma Jao ^Zo, AmBV~ma nmoñq>_q> _H$mo {ZpåV nr>mbzon>ÿ& \$moq>mo Xn UŸ& ~w~m bmb~hmxwa N>oÌrbmB Jw_mCZ nè`moÿ& OgH$mo nw{bg àemgzh$mo A{K {Z_ _ hë`m ^`moÿ& XmOw KmBVo ^`moÿ& gån{îm ñdmhm ^`mo,va _w»` Amamonr AmO n{z IwboAm_ Kw{_ahoH$m N>Z²Ÿ& {VZbo ^Zo hm_rbmb {O m àemgzûmam Mm_b a ßbmpñQ>H$ {dvau JZ AmC±Xm n{z ~m± S>>Z {XEZ & KaÛma ñdmhm ^En{N> bjv VrZ _{hzm n{n> ~ñvr_m YmZ nmšxm nw{bg àemgzh$mo nham_m YmZ H$mQ>Z Om±Xm EH$ hÿb _m{zghê$ amvmo PÊS>m {bea hm_«m ~w~m bmb~hmxwa N>oÌrbmB Vrabo àhma J[a IoV_m Z _mè`moÿ& g~ OZm ^mjoa Á`mZ ~MmE _mb~oma>>,11 OyZ ({Zg )Ÿ H$mbo~wL> _hhw$_mh$mo Zmo_ aoäo AÝVJ V nz} _mb _hhw$_mh$mo Vmoardmar ~ñvr_m JV Ho$hr {XZXo{I O Jbr hmîmrbo CnÐmobo _m{zghê$ AmV{ >V ~ZoH$m N>Z²Ÿ& gmp nz gmw `hm± hmîmr Xb ngoa VmÊS>d _ƒmb AÞdmbr Zï> J[a{XZo JN> Ÿ& {XZ^[a IoV_m H$m_ Jaoa AmEH$m _m{zghê$ amv^[a Z hmîmrbmb nham JZ nn> Ÿ& Va dz {d^mjbmb ^Zo bwvmo Z H$ZmB ahoh$mo ñwmzr` _m{zghê$h$mo A{^`moJ N>Ÿ& ñwmzr` ^wdz amoh$m a {dz` loï>bo ~VmE- àë`oh$ amvr Z `hm± gmi_ a ^wå>mdmar O Jb~mQ> O Jbr hmîmr XbH$mo gmw_m AmCZo JN> Ÿ& hmîmrbo YmZH$mo {~édmhê$ Hw$ëMoa Zï> J[a{XEH$mo N>Ÿ& `hm±h$mo _m{zghê$bmb YZ OZH$mo a Á`mZH$mo gwajm JZ H${R>Z n[aahoh$mo N>Ÿ& {homo amvr n{z XwB dq>m hmîmr JmC±_m ngoa \$b bmjoh$mo Ho$amH$mo JmN> gmw AÝZdmbrhê$ Zï> J[a{XEH$mo N>Ÿ& `gar hmîmrbo df ^ar ImZo \$gb Z Zï> J[a{XE n{n> hm_r H$gar Or{dH$m MbmCZw? dz {d^mjh$mo V\ $~mq> n{z JV Mma-nm±M df Xo{I j{vnyau Ho$hr nmeh$mo N> Zm Ÿ& O{V Z j{v ^E n{z {d^mjh$mo V\ $~mq> nm±m g` é{n`m± _mì Vmoar~mar_m hmîmrh$mo AmV > YmZH$mo {~édm hmîmrbo Hw$ëMoa Zï> _mb~oma>>,11 OyZ ({Zg )Ÿ Sw>dg H$mo ~Šòm [ao^ H$mo O`ÝVr aoñq> hmcg_m {homo A{YH$ am{v AmJmo bmjoa Cº$ aoñq> hmcg g~ Oboa ñdmhm ^EH$mo N>Ÿ& Cº$ aoñq> hmcg_m AmJmo bmjoh$mo H$maU~mao H$g bo n{z ~VmCZ gho$h$mo N> ZŸ& aoñq> hmcg {djv nm±m-n> {XZXo{I nyu ê$nbo Imbr {W`moŸ& Ë`hm± Hw$Z n{z n` Q>H$hê$ {WEZŸ& Va aoñq> hmcg_m AMmZH$ AmJmo bm¾w_m dz {d^mjh$mo CXmgrZVmbmB ñwmzr` g ñwmhê$bo Xmoî`mEH$mo N>Ÿ& AmO `g ñdmhm ^EH$mo aoñq> hmcgh$mo {ZarjU JZ H$mo {ZpåV dz _ÝÌr {hvoz d_ Z KQ>ZmñWb_m nwjoÿ& `g~mao_m _ÝÌr d_ Zbo OZmE- AmJbmJr H$gar ^`mo,ë`g~mao Cƒ ñvar` N>mZdrZ J[aZoN>Ÿ& lr _ÝÌrbo ~VmE- `g AmJbmJr~mao_m AmJm_r 13 OyZH$mo {ZpåV amá`h$mo _w»`_ýìr Vm ã`mzoubmb {dñv V [anmoq> noe dm_ emgzh$mo Monmamo_m naoh$m {ZXm}fhê$ Z`m± gah$mabo Ý`m`{XZo Amem_m hm_«mo {~OmoH$ ^`moÿ& Ka N>moS>oa VrZ _{hzmgå_ O Jb_m ~ñzw nè`moÿ& WmZm_m {b{iv Amamon {X±Xm n{z Hw$Z H$mdm hr ^EZ & nw{bgh$mo CnpñW{V_m Z hm_«mo Ka~ma byq>nmq> ^`moÿ& N>oÌr n[admah$m J Jm~hmXwa N>oÌrbo ~VmEdm_ {damoyr hþzmbo hm_«mo n[adma_m{w OwZ AË`mMma ^`mo Ë`gH$mo Xw IX du Z JZ Am±Im_m Am±gw AmC±XN>Ÿ& {VZbo ^Zo- hm_r `gh$mo Ý`m`H$mo {ZpåV Mm±S> Z amá`h$mo _w»`_ýìr Vm ã`mzoubmb AdJV JamC±X AmamonrbmB gom` {XZo _mj am»zon>m Ÿ& _Z~hmXwa N>oÌrbo ~VmE- `g amoz {VH$ CËnr S>Z_m hm_rbo hm_«mo Ë`hm±Xo{I hm_rbo _mojbh$mq>mh$mo g~ IoV-~mar KaÛma N>mo S>r ~mzahmq>_m ~ñz Wmë`moŸ& _Z~hmXwa N>oÌrbo ~VmE-hm_«mo O_rZ_m Aé ì`{º$hê$bo H$ãOm JaoŸ& hm_r ~oghmam ^`m Va Hw$Z _XV a AmídmgZ n{z nmezm Ÿ& _Z~hmXwa N>oÌrbo ~VmE - KQ>ZmH$mo 31 df {~Ë`mo Va hm_rbo Ý`m` nmeh$mo N> Zm Ÿ& Va AmO n{z hm_r Ý`m`H$mo Amem_m nb-nb {~VmB ahon>m Ÿ& hm_rbo Ka-Ûma, IoV- ~mar,~w~m g~ Jw_m`m, Va n{z hm_r_m{w emo{fv ^B Z ah²`m Ÿ& hm_r_m{w {dmma ^EZŸ& hm_rbo Ë`gVmH$ `g KQ>ZmH$mo ~mao_m VËH$m{bZ àymz_ýìr amord JmÝYr gmw _mzd A{YH$ma g JR>ZbmB n{z nìmma Jè`moŸ& àymz_ýìr H$m`m b`~mq> n{z Om±M- n S>VmbH$mo AmídmgZ nì nme n{n> Yoa Amem bmjoh$mo {W`mo Ÿ& Va `g KQ>ZmbmB amoz {VH$ a J {XEa amá` gah$mabo T>mH$N>mon JaoŸ& AmO n{z N>oÌr n[adma Ý`m`H$mo {ZpåV N>Q>nQ>mB ahoh$mo N>Ÿ& {VZrhê$ ^ÝN>Z²- B ídah$mo Ka_m {T>bmo hþýn> Va AÝYH$ma N> ZŸ& Z`m± gah$ma,hm_«m {dym`h$bo `g {df`bmb Adí` Ü`mZ {XEa hm_rbmb C{MV Ý`m` {XbmCZoN> ^{Z Amem ì`º$ JaoH$m N>Z²Ÿ& hmîmrbo Hw$ëMoa Zï> J[a{XEH$mo YmZH$mo {~édmÿ& \$moq>mo Xn UŸ& {XÝN>Ÿ& {VZbo AP ~VmE-{hOmo amvr AmEH$mo hmîmrbo Q>oH$ ~hmxwa àymz, ào_ amoh$m,a_oe àymz,hw$_ma N>oÌr, Am{XH$mo àm` Mm{bg _Z YmZ C{_«Zo {dédm Hw$ëMoa Zï> J[a{XEH$mo N>Ÿ& dz {d^mjbo hmîmr IoXmCZ Z V MbHo$Q> d_ Z {XÝN>, Z gm bmbq>ÿ& dz {d^mjbo Mm±S> hmîmrh$mo àh$mon~mq> H$gar gwajm àxmz JZ} {df`_m ì`dñwm J«hU ZJao AmJm_r {XZ_m hm_r d hv AmÝXmobZ JZ} MoVmCZr {XEH$m N>Z²Ÿ& Zmo_ aoäoh$mo aoäo å`mzooa gax_{u N>oÌrbo ~VmE-{hO amvr BbmH$m_m hmîmr AmEH$mo I~a J«m_dmgrhê$bo JaoH$m {WEŸ& H${Vn` _mb~oma>>,11 OyZ ({Zg )Ÿ AmoXbm~mar J«m_ n#mm`v AÝVJ V IwXram_ n r_m {homo amvr hmîmrh$mo Xbbo VmÊS>d _ƒmc±xm MmadQ>m Ka nyu énbo j{vj«ñv nm[a{xeh$mo N>Ÿ& MmaOZm nr{ S>V ì`{º$hê$_m {dgmh$m Xmg,g{dVm am`, lr_{v am`,grvmam_ H$mÝVr ahoh$m N>Z²Ÿ& {ho amvr bj^j 12 ~Or{Va EH$ hþb hmîmr Z{OH$H $ O Jb~mQ> J«m m ngoh$m {WEŸ& am{v^[a Z Ë`hm± hmîmrbo VmÊS>d MbmEŸ& ñwmzr` nr{ S>V {dgmh$m Xmgbo ~VmE-{hV amvr bj^j 12 ~Or{Va 15 dq>m O{V hmîmrh$mo Xb J«m m ngoh$m {WEŸ& hmîmrbo n{hbm KaH$mo {^Îmm_m Y $m {XZ WmboŸ& {^Îmm_m Y $m {XEH$mobo JXm Amb_marH$mo amioh$mo ^m ±S>m Hw$ S>mhê$ PZ Wmë`moŸ& hm_rbo n{z hmîmr AmEH$mo Wmhm nme n{n> Á`mZ OmoJmCZH$mo {ZpåV Z{OH$H $ gwa{jv ñwmz_m JEa Aml` {b`m Ÿ& {~hmz AmEa hoxm hmîmrbo Ka ^ËH$mB {XEH$mo ahoh$mo N>Ÿ& hmîmrbo `g JmC±H$mo g{dvm am`,lr_{v Agw{dYmH$mo H$maU hm_r KQ>ZmñWb_m nw¾ gho$zm Ÿ& j{vnyau {df`_m {VZbo ^Zo J«m_dmgrbo O{_ZH$mo I{V`mZ Zå~a a ßbQ> Zå~aH$mo H$mJO nì OoaoŠg Jaoa A{\$g_m O_m {XE j{vnyauh$mo {ZpåV \$ma_ {dvau J[aZoN>Ÿ& gd}ju Jaoa gah$mar {Z`_ AZwgma Z j{vnyau {XZoN>m ^ZoŸ& ñwmzr` J«m_ n#mm`v gxñ` AéU bm_mbo ~VmE-{XZhþ± hmîmrh$mo AmH«$_Ubo J«m_dmgrhê$ AmV{ >V ~ZoH$m N>Z²Ÿ& `g {df_m dz {d^mjbmb OmZH$mar JamE n{z A{hbogå_ Ho$hr nxjon {beh$mo N> ZŸ ^ZoŸ& AmJbmJr_m O`ÝVr aoñq> hmcg ñdmhm J[aZoN>Ÿ& aoñq> hmcg_m AmJmo {Z^mCZH$mo {ZpåV Hw$Z ì`dñwm {WEZŸ&aoñQ> hmcgh$m Ho$`aQ>oH$a {dh$mg {gšxmbo OZmE- aoñq> hmcg_m H$mohr n` Q>H$ n{z {WEZŸ&JV nm±m N> {XZXo{I aoñq> hmcg$ àm` ~ÝX {W`moŸ& {dúwvh$mo Hw$Z Vmahê$ n{z gq> hþzo H$maU {WEZŸ& O`ÝVr aoäoh$m aoäo A{YH$mar Zmam`U Kmofbo OZmE -aoñq> hmcg_m AmJmo bmjoh$mo gymzm A{YH$ am{v Wmhm nme n{n> X_H$bbmB gy{mv J[a`moŸ& Va AmJmobo aoñq> hmcgbmb ñdmhm nm[agho$h$mo {W`moŸ& KQ>ZmH$mo H$maU Wmhm Z^E Vmn{Z H$mb{MZr WmZm_m {b{iv ê$n_m AdJV JamBEH$mo N>Ÿ& `g~mao O`ÝVr J«m_ {dh$mg g{_{vh$m g{md eoia Xmgbo OZmE aoñq> hmcg_m AmJmo bmjoh$mo H$maU~mao Jå^raVmnyd H$ N>mZdrZ hþzwnz}n>ÿ& `{X H$mohr Xmofr nmbe_m gom` {XZwnZ} ~VmEŸ& dz gån{îm g~ H$mo gån{îm hmo,`gà{v H$ S>m nham {XZwnZ} dz {d^mjbo n{z bmnadmhr J[aahoH$mo {W`mo ^Zr OZmEŸ& hmîmrbo MmadQ>m Ka ^ËH$m`mo am`,grvmam_ H$mÝVr Am{XH$mo Ka n{z ^ËH$mB {XEH$mo N>Ÿ& hmîmrbo Ka ^ËH$mB {XEH$mobo {VZrhê$ ~oka ^Ea ~goh$m N>Z²Ÿ& VmaYoam aoäoh$mo aoäo A{\$ga Eg.Ho$ Jwámbo ~VmE- {ho amvr hmîmrbo AmoXbm~mar_m MmadQ>m Ka ^ËH$mB {XEH$mo N>Ÿ& AmO {dhmz KQ>Zm ñwbh$mo {ZajU JZ H$mo {ZpåV {dq> A{\$gabmB nr>meh$mo ~VmC±X j{vnyauh$mo {ZpåV J«m_dmgrhê$bmB \$ma_ {dvau J[aZoN>Ÿ& Ë`g nímmv gah$mar {Z`_ AZwgma j{vnyau {XBZo N>Ÿ&

10 10 ^mjmon am{ï >` g{_{vh$mo ~ R>H$ ewê$ H$mbo~wL>,11 OyZ ({Zg ) ^mavr` JmoIm n[ag K (^mjmon) am{ï >` Ho$pÝÐ` H$m` H$mar g{_{vh$mo XwB {Xdgr` ~ R>H$ AmOXo{I ewê$ ^`moÿ& g JR>ZH$mo ^mdr auzr{v V` JZ} CÔoí`_m ewê$ ^EH$mo Cº$ ~ R>H$ `hm±h$mo ECQ>m hmoq>b_m ^BahoN>Ÿ& {X r, XohamXwZ, Ag_, _{Unwa, {g{ $_, {gbj T>r bjm`v AÝ` joì~mq> AmEH$m Ho$pÝÐ` H$m` H$mar gxñ`hê$bo ~ R>H$_m ^mj {bbahoh$m N>Z²Ÿ& ^mjmon Ho$pÝÐ` AÜ`j {XbHw$_mar ^ÊS>mar a g ajh$ _mohz A[YH$marH$mo {deof CnpñW{V_m ^BahoH$mo ~ R>H$_m AmO à{v{z{yhê$bo AmâZmo [anmoq> noe JaoŸ& ^mjmon H$m` H$mar AÜ`j ao^. S>m. EZmogXmg àymzbo ^Zo- JmoIm ë`mês> _wôm~mao {deof ê$n_m ~hg hþzon>ÿ& Ë`gn{N> JmoIm am{ï >` À`mZb, JmoIm ë`mês> Q>mñH$ \$mog, ^m{fh$ Aëng»`H$H$mo {df`_m{w MMm J[aZoN>Ÿ& Zonmbr ^mfmh$mo gah$mar à`moj_m{w n{z Omoa {XBZo àymzbo ~VmEŸ& XwB {Xdgr` ~ R>H$H$mo {ZîH$f n{n> AmBV~ma n[ag Kbo nìh$ma gå_obz Jar ^mdr auzr{v IwbñV JZ} ^EH$mo N>Ÿ& {dbwáàm` gmbh$ CÓma CÕma J[aEH$mo gmbh$ÿ& \$moq>mo Xn U H$mbo~wL, 11 OyZ ({Zg ) {dbwá hþz bmjoh$mo àmurh$mo gwmr_m ahoh$mo gmbh$ \o$[a CÓma ^EH$mo N>Ÿ& Ho$hr {XZ A{K BÀN>o_m ECQ>m gmbh$ CÓma JaoH$mo _hrzm {XZ n{z Z{~ËX `hm±h$mo {ÌnmB joì~mq> AH$m} ECQ>m gmbh$ CÓma J[aEH$mo N>Ÿ& go^ X {hëgh$m g `mooh$ à\w$ amdh$mo Ka_m ECQ>m Hw$Hw$abo Cº$ àmur ë`men{n> nh«o$a ~Z{d^mJbmB gw[åneh$mo N>Ÿ& ~Z{d^mJH$m nj~mq> AmEH$m S>oß`wQ>r aoäo _ozooa bú_u amb a Eb.~r. N>oÌrHo$ hmv_m Cº$ àmur gw[åneh$mo N>Ÿ& lómäo{b Amdí`H$Vm AZwê$n Ad Y {Z_m Uhê$ ^ËH$mBZo H$mbo~wL>,11 OyZ ({Zg ) H$mbo~wL>H$mo {ZpåV Jm S>o KmC gah ~ZoH$mo Q >m{\$h$ g_ñ`mbmb gwëpmc±x d H$pënH$ ê$n_m {Z_m U J[aahoH$mo Zmo^oëQ>r A{KH$mo ñq>çmês> {Z_m UH$mo H$m` bmb nyam JZ A~ Mm± S> nhb ewê$ JZ} ^EH$mo N>Ÿ& àemgznjbo AmO `hm±h$mo {d{^þ amoz {VH$ Xb bjm`v g K g ñwmh$m à{v{z{yhê$bmb {bea ~ R>H$ Jè`moŸ& _hhw$_m A{YH$mar Eb.EZ. eonm, {dym`h$ S>m. hh $~hmxwa N>oÌr, WmZm à^mar àgmx àymzh$mo CnpñW{V_m ^EH$mo ~ R>H$_m VrZ KÊQ>m^ÝXm bm_mo g_`gå_ Q >m{\$h$ g_ñ`m~mao MMm J[a`moŸ& bm_mo ~hgn{n> gånyu Xbhê$bo ñq>çmês> {Z_m UH$mo {ZpåV Ad Y ^dzhê$ n{z ^ËH$mBZo {ZU ` {beh$mo N>Ÿ& ~hgn{n> nìh$mahê$g±j Hw$am JX {dym`h$ S>m. hh $~hmxwa N>oÌrbo ^Zo- Zmo^oëQ>r Z{OH$H$mo ñq>çmês> {Z_m UH $ {df`_m AmO MMm ^`moÿ& ñq>çmês>_m{wh$mo O_rZbmB n{z à`moj_m ë`mczo {ZîH$f ^EH$mo N>Ÿ& `hm±h$mo Q >m{\$h$ g_ñ`m g_mymzh$mo {ZpåV `mo H$mbo~wL>_m _o{~{b`zh$mo H$mCÊQ>a Imo{b`mo H$mbo~wL>,11 OyZ ({Zg ) CÎma ~ Jmb_m Z n{hbmonëq> _o{~{b`zh$mo H$mCÊQ>a H$mbo~wL>_m ewê$ J[aEH$mo ~VmBEH$mo N>Ÿ& l Jma OrdZ_m Z^B ZhþZo Hw$am ^EH$mo N>Ÿ& `g bo H$ñ_o{Q>Šg gm_mj«rhê$h$mo _mj {XZmo{XZ ~T²Xmo N>Ÿ& _o{~{b`z Ý`y`moH $ A{Z bmo[a`b ß`m[agH$mo n{hbmonëq> `hm±h$mo S>r.Eg. JwéL> amo S>pñWV H$bH$Îmm ñq>moa_m H$mCÊQ>a Imo{bEH$mo N>Ÿ& OgH$mo CX²KmQ>Z AmO J[a`moŸ& Cº$ H$ånZrH$m E[a`m goëg å`mzooa A{_a Om~oX A{Z {~{OZoe S>o^bmon_oÊQ> EŠÁ`yHo${Q>^ CX²Üd Hw$_mabo `g H$mCÊQ>aH$mo CX²KmQ>Z JaoŸ& gmo Adga_m H$bH$Îmm ñq>moah$m à_wi AO` Hw$_ma AJ«dmb bjm`v H$ånZrH$m nxm{yh$marhê$h$mo CnpñW{V ahoh$mo {W`moŸ& Zmo^oëQ>r pñwv ñq`mês>h$mo EH$ Ñí`Ÿ& \$moq>mo Xn U ñq>çmês>h$mo ~ T>moÎmar ^En{N> H$moR>m {ZH$mboa CZrhê$bmB {XBZo N>Ÿ& Ad Y {Z_m U {dê$õ AÝ` joìhê$_m n{z {d^mjbo g `wº$ ê$n_m nhb JZ} CZbo ~VmEŸ& g S>H$ ZmKoa A{K AmCZohê$ {dê$õ H$mZwZr ê$n_m H$mdm hr hþzo CZbo ~VmEŸ& S>m. N>oÌrbo ^Zo- Om±M à{h«$`mn{n> {d^mjbo nhb ewê$ JZ}N>Ÿ& `g H$m` _m Hw$Z amoz {VH$ XbH$mo hñvjon hwzon> ZŸ& XmJmonmn MbmCZohê$bo JmoIm ë`mês> ^Þ gšx ZZ² Jmoam_w_mo gr H$mbo~wL>,11 OyZ ({Zg ) AmÝXmobZH$mar Xbbo XmJmonmn_m Z gåpm Vm J[agHo$H$mbo A~ Am{YH$m[aH$ ê$n_m JmoIm ë`mês> _m¾ ZgŠZo Xmdr Jmoam_w_mo-grbo JaoH$mo N>Ÿ& AmÝXmobZH$mo ECQ>m AÜ`m` g_má ^EH$mo ~VmCZo Jmoam_w_mogrH$m g `mooh$ H$U}b S>r.Ho$. àymzbo JmoO_w_mobmB bú` JX ^Zo- _momm bo XmJmonmn ñdrh$ma J[agHo$H$mo N>Ÿ& XmJmonmnH$mo gåpm Vm JZ} Xbbo JmoIm ë`mês> S >n JaoH$mo 80 H$mo XeH$_m Z hmoÿ& `gw `hr XmJmonmn MbmCZobo H$mZwZr ê$n_m JmoIm ë`mês> _m¾ gšx ZZ²Ÿ& Jmoam_w_mo à_wi gwdmg {K{gL>, Ho$ÝÐ a amá` ~rmh$mo _o_moaoês>_ Ad² goq>b_oêq>_m `mo ñnï> N>Ÿ& `g bo XmJmonmnH$mo g~ bo >{damoy JX AmEH$mo hmoÿ& JmoO_w_mo ñd` bo n{z XmJmonmnbmB JmoIm ë`mês> A{KH$mo n õmo ^ZoH$mo hmoÿ& A~ _momm bo MwZmC a OZg^m_m JmoIm ë`mês> ^Zo Vmn{Z Am{YH$m[aH$ ê$n_m ^Þ gšx ZŸ& A~ JmoIm ë`mês>h$mo _mjbmb 104 df nwamzmo ^Þw ZhþZo ~VmC±X CZbo ^Zo-A~ am{ï >` ñva_m _yb _wôm~mao Z`m± AÜ`m` ewê$ hþzon>ÿ& `mo g_`_m ^mjmon_m{w Ry>bmo Xm{`Ëd AmEH$mo N>Ÿ& {djvh$mo AmÝXmobZH$mo À`mßQ>a ŠbmoO ^BgHo$H$mo N>Ÿ& A~ gm±mmo ê$n_m JmoIm ë`mês> MmhZohê$bmB {bea n[ag Kbo nhb JZ wnn> Ÿ& OwZ {H${g_bo A{KH$mo {XZ_m g_ñv Xbhê$bmB {bea nhb J[aEH$mo {W`mo Cgar Z n[ag Kbo amoz {VH$ Xbhê$bmB {ZåË`mE nhb A{K ~ T>mCZ Oê$ar N>Ÿ& AmÝXmobZ {X r_wir hþzwnn> -CZbo ^ZoŸ& H$mbo~wL>>,11 OyZ ({Zg ) ñzmvh$ ñva_m ^BahoH$mo EgAmB~rH$mo narjm a S>ãë`y~rgrEgH$mo _w»` narjm nhm S>_m hþzwnz} _mj _mh$nmbo JaoH$mo N>Ÿ& OwbmB _hrzm_m ^BahoH$mo EgAmB~rH$mo narjm XmOu{bL>, {g{ $ m Z^EH$mo_m AmnÎmr OZmC±X _mh$nmbo AmO J h g{md Or.Ho$. {n BbmB â`mšg dmvm JaoH$mo N>Ÿ& J h_ýìr nr. {MXå~a_bmB n{z Cº$ _wôm~mao AdJV JamCZo _mh$nm ZoVm Vmam gwýxmgbo ~VmEŸ& J hg{mdbmb nìmmma Jaon{N> nìh$mahê$g±j Hw$am JX _mh$nm ZoVm gwýxmgbo ^Zo- {g{ $ m hþzo narjm Ho$ÝÐhê$bmB hq>mbeh$mo N>Ÿ& {díd à»`mv XmOu{bL>_m Hw$Z Ho$ÝÐ {XBEH$mo N> ZŸ& nhm S>H$m ~oh$marhê$ g`m ê${n`m± IM Jaoa H$bH$Îmm a JwdmhmQ>r OmZ ~mü` N>Z²Ÿ& EH${XZH$mo narjm {XZ OmZ nm±m {XZ bm½n>ÿ& ~oh$marhê$bo H$hm±~mQ> n gm {ZH$mëZw? `hm± AÝ`m` ^EH$mo N>Ÿ& Ho$ JmoIm Om{VH$mo CÞ{V `hr hmo? àíz JX g_ñv amoz {VH$ Xbhê$bo n{z `g~mao nhb JZ Amdí`H$ ahoh$mo ~VmEŸ& `g {H${g_H$mo Zr{VbmB _mh$nmbo {damoy JZ} ~VmC±X gwýxmgbo ^Zo- XmOu{bL>, H$mbo~wL> a {g{ $ m narjm Ho$ÝÐ hþzwnn> Ÿ& {g{ $_H$mo OZVmbo n{z `gbmb Ü`mZ {XZwnN> Ÿ& {g{ $_o `wdmhê$bo n{z `gh$mo {damoy JZ wnn> Ÿ& 1988 gmb_m XmOu{bL>bmB g~ bo àemgzbmb gh`moj JZ Amdí`H$ N>Ÿ& Q >m{\$h$ g_ñ`m g_mymzh$mo {ZpåV AP ~ R>H$ hþzo ~VmC±X {ZŠ`m b Jaoa {XZn{N> nhb ewê$ J[aZo CZbo AdJV JamEŸ& AH$m}{Va MmbH$ _hmg KH$m AÜ`j XmoO} {N>[aL> ^mo{q>`mbo ^Zo-Zmo^oëQ>r n[aga ~mhoh$ ñq>çmês>h$mo AH$m} {dh$ën N> ZŸ& `hm±h$mo AmYm EoH$a^ÝXm Yoa O_rZ_m H$mbo~wL>,11 OyZ ({Zg ) JmoIm ë`mês>h$mo _wôm am{ï >` Vh_m gwëpmczw nz} JmoIm hê$h$mo ECQ>m am{ï >` _wôm hmoÿ& JmoIm ë`mês> ^ZoH$mo XmOu{bL> hmobz Ho$hr XmOu{bL>H$m amoz {VH$ ZoVmhê$bmB ê$pmea `mo g_ñ`mbmb O~aOñVr XmOu{bL> Ho$pÝÐV ~ZmC±X `gh$mo g_mymz ImoÁZw ^mav^[a N>[aEa ~goh$m gånyu JmoIm hê$h$mo AmÝV[aH$ _wômbmb AbJ ~ZmCZ ImoÁZw hmoÿ& `mo XmOu{bL> Ho$pÝÐV nhb ^mavh$m gånyu JmoIm hê$à{vh$mo ECQ>m Ry>bmo AÝ`m` _mì hmobz Va JmoIm _wômà{v ECQ>m A{dñ_aUr` YmoH$m n{z hmoÿ& Cº$ Hw$amo d[að> ZmQ>ç H$bmH$ma VWm {_ez OmJ«V g_moh$m am{ï >` {ZX}eH$ gr.ho$. loð>bo ì`º$ JaoH$m hþz²ÿ& JmoIm hê$bo ñdmyrzvm g J«m m {Zdm h JaoH$mo ^y{_h$m A{Z `mo XoeH$mo {Z_m U a gwajm_m CXmhaUr` dravm a B_mÝXmar àxe Zr JX nwè`meh$mo `mojxmzbmb ^mav df bo ñdrh$ma A{Z gå_mz JZ wnz} _mj hmo ^ÝX CZbo ^Zo- ECQ>m {~S>å~Zm ^mav_m Ho$ ^EH$mo ñq>çmês> {Z_m UH$mo AYwamo H$m` nyam JZ ñq>çmês> {Z_m U J[aEŸ Q >m{\$h$h$mo gmkw±amonzm KQ²>Zo CZbo ~VmEŸ& `g~mao _hhw$_m A{YH$mar Eb.EZ. eonm bo Ho$hr ~VmCZ MmhoZZ²Ÿ& nìh$mahê$bo àíz JXm {dym`h$bo Oo ^Zo Ë`hr Hw$am hmo ^Zoa A{YH$marbo Odm~ {XEŸ& ~ R>H$_m H«$m_mH$nmH$m Oo.~r. amb, H $J«ogH$m {Xbrn àymz, JmoIm brjh$m àvmn ImVr, Jmoam_w_mo-grH$m H$U}b S>r.Ho$. àymz, _mh$nm ZoVm Vmam gwýxmg bjm`v JmoO_w_moH$m gm_web JwéL>, ZmoX}Z bm_m, {do` gwýxmg, àdru ahnmb Am{X CnpñWV {WEŸ& N> ^Zo OwZ amï >^º$ JmoIm hê$bo ^mavh$mo ñdmyrzvm g J«m_H$mo {ZpåV {~«Q>reH$mo hmv~mq> \$m±gr_m PwpÊS>Zwnè`moŸ& `mo XoeH$mo g {dymz {Z_m U g{_{vh$m gxñ`h$mo ê$n_m `mojxmz Jè`mo A{Z am{ï >` JrVH$mo YwZ {go Zm Jè`moŸ& CZH$m gýv{vhê$bo AmO AmâZ ^mavr`nzh$mo à_mu {XZH$m bm{j g Kf JZ wn[aahoh$mo N>Ÿ& JmoIm ë`mês>h$mo AmÝXmobZ AbJmddmXr AmÝXmobZ hmobzÿ& 1.25 H$amo S>^ÝXm Yoa JmoIm OZg»`m_m Ho$db bmi àñvm{dv JmoIm ë`mês> joì{^ì nx N>Z²Ÿ& XoeH$m AÝ` ^y^mj_m ahzo H$amo S>^ÝXm A{YH$ JmoIm hê$bmb bë`mea JmoIm ë`mês>h$m JmoIm hê$ Ab{JZo à`mg JN> Z² ^Þo gmom am»zw Aì`dhm[aH$ ahoh$mo loð>bo OZmEH$m N>Z²Ÿ& JmoIm ë`mês>h$mo g_j«_wôm Z ^mavr` ^Zoa Am\y$bmB n[a{mv JamCZ ImoÁZo ECQ>m g_wxm`h$mo H$R>moa g Kf H$mo qh$dxývr hmoÿ& AbJ JmoIm amá`h$mo _wôm n WH²$VmH$mo {ZpåV AbJ hþzw hmobz Va AIÊS>VmH$mo {ZpåV AbJ LAND FOR SALE 1000 SQR FT HOUSE WITH NINE DECIMAL LAND FOR SALE CONTACT ADMISSON OPEN CLASS XI SPRINGDALE ACADEMY, 10th MILE, KALIMPONG DIST DARJEELING. ADMISSION FORMS BEING ISSUED FOR ISC CLASS XI FOR SESSION STREAMS- SCIENCE (PURE & BIO) COMMERCE & ARTS. STU- DENT FROM ICSE, MADHYAMIK, CBSE AND OTH- ERS BOARDS MAY APPLY. CONTACT SCHOOL OFFICE FOR DETAILS. PHONE: , , aå~r>,11 OyZ ({Zg ) am{ï >` amo_mj 31 E hmbdo ãbh$ H${_Q>r `wdm _momm bo A~ gm JR>{ZH$ H$m` hê$_m Ü`mZ {XZo {ZíM` JaoH$mo N>Ÿ& `wdm _momm g JR>ZbmB AP _O~wV ~ZmEa JmoIm ë`mês> A{Z g_moh$mo H${Vn` _yb^yv g_ñ`mhê$bmb g_mymz JZ H$mo {ZpåV gmo g JR>Zbo {deof nhb JZ} ^EH$mo N>Ÿ& dfm Xo{I hmbdodmgrh$mo AbJ g_{ï> ~ZmCZo MmhZm \o$[a àia ^EH$mo N>ŸA{Z Z`m± ì`dñwm AZwgma hmbdobmb AbJ g_{ï> AWdm {Zdm MZ joì ~ZmCZwnZ} _mjbmb hmbdo ãbh$ H${_Q>r A{Z hmbdo $ H${_Q>r `wdm _momm bo g Kf JZ} {ZXmo JaooH$mo N>Ÿ& AmO _ r_m `wdm _momm H$mo JR>Z Jè`moŸ& Amem N>oÌrH$mo g^mn{vëd_m gånþ ^EH$mo g^m_m gmja bm_m, A_ V N>oÌr, {demb amb A{Z _Z^aU qghh$mo CnpñW{V_m `wdm _momm H$mo JR>>Z J[a`moŸ& Og_m gmja àymz g^mn{v, Cng^mn{V {dîuw amb, AZwamJ àymz g{md, A_ V N>oÌr ghg{md A{Z gþr bm_m KALIMPONG COLLEGE ; KALIMPONG NOTICE ADMISSION FORM FOR BA/ BSC/ B COM (GEN/HONS) 1st YEAR CLASSES ARE AVAILABLE IN THE COLLEGE OFFICE FROM 13th JUNE TO 25th JUNE FILLED IN APPLICATION FORM MUST BE SUBMITTED WITHIN INTERESTED AND ELIGIBLE CANDIDATE MAY COLLECT THE FORM. DR. R.P. DHAKAL PRINCIPAL URGENTLY STAFF REQUIRED AT HOTEL LE LAC IN RACHI 1- Senior Beautician, 2- Beautician and Massage Therapists, 2- F&B Executive, 2- Restaurant Hostess, 2- Restaurant Captains, 2- Drivers, 4- Security Guards and 4- Waiter. Food and accommodation provided. Contact: Vijay Subba (GM): , - vijaysubba@gmail.com hmb do `wdm _momm bo gm JR>{ZH$ {dmma_m Ü`mZ {XZo gr.ho$. loð> hþzw hmoÿ& ^mav^[a N>[aEa ~goh$m 1.25 H$amo S> JmoIm hê$h$mo AmH$m jm Omo `mo Xoe_m CZrhê$H$mo am{ï >` gmwgmw amoz {VH$ A{YH$maH$mo ImoOr_m N>Z² A{Z JmoIm ë`mês> {XZ CZrhê$ gy ± Z `hm± ~{hamjv gwhw$_dmgr, Aàdmgr A{Z H${hbo Mmhr± {dxoer ^Zoa n{z ^yb ~wpmbeh$m a JbV AW bjmbeh$m N>Z² ^ÝX gr.ho$. loð>bo ^Zo- ECQ>m g_ñ`m Omo ^mavh$mo OwZ R>mC±_m ~go n{z haoh$ JmoIm bo hanb gm_zm JZ wn[aahoh$mo N> CZrhê$H$mo am{ï >` {M mar_m{w K[a K[a J[aZo e H$mnyU A{Z AmH«$_H$ H$mofmÜ`j Mw{ZEH$m N>Z²Ÿ& gmo H${_Q>r_m A{dZme Jwá, {Xde N>oÌr, _hoe àymz, A{Zb amb, {\$#mw ^mo{q>`m, nr.~r Vm_mL>H$mo ECQ>m H$m` H$mar g{_{v ~ZmBEH$mo N>Ÿ& hmbdo ãbh$ H${_Q>r `wdm _momm H$m g `mooh$ {demb amb bo OZmEAZwgma hmbdo joì_m `wdm _momm bo Zembw nxmw hê$ {dh«$s {dvau_m bjm_ bjmcz {deof A{^`mZ MbmCZo OZmEH$m N>Z²Ÿ& hmbdoh$m `wdmhê$ ZemH$mo bv_m \±$ñx JaoH$mo OZmC±X Zem CÝ_wbZH$mo {ZpåV `wdm _momm bo nhb JZ} OZmEH$mo N>Ÿ& AmOH$mo `wdm Z ^mo{bh$mo amï > {Z_m Vm hmo ^ÝX CZbo `wdmdj bmb S >½g godz~mq> Q>m T>m am»z `wdm _momm bo Ho$hr H$m` H«$_hê$ JZ} OZmEH$m N>Z²Ÿ& go^moh$xo{i aå\y$gå_ g S>H$H$mo gwýxarh$auh$mo {ZpåV `wdm _momm bo ê$ihê$ amoßzo JaoH$mo OZmBEH$mo N>Ÿ& CZbo _ r A{Z go^moh$_m Ho$hr XwîH ${Vhê$bo Jm S>r~mQ> n gm C>R>mCZo H$m` bmb {ZÝXm JX gmo àh$mah$mo H$m` JZ}hê$bmB `wdm _momm A{Z hmbdo ãbh$ H${_Q>r {_boa bjm_ bjmczo {ZíM` JaoH$mo OZmEH$m N>Z²Ÿ& Ho$hr {XZ A{K JmoIm ë`mês> ^ZoH$mo XmOu{bL> hmobz loð> EgAmB~r, S>ãë`y~rgrEgH$mo narjm Ho$ÝÐ nhm S>_m hþzwnn> _mh$nm Vmam gwýxmg {^Þ ñva {XEH$mo ~VmC±X CZbo ^Zo- AmO n{z Z`m± ì`dñwm_m gåpm Vm ^EH$mo N>Ÿ& `mo R>mC±bmB Ab½J _hëd {XEn{N> Ho$ÝÐ hmog² dm amá` hmog² g~ bo H$m` ê$n_m n{z Ü`mZ {XZ Oê$ar N>Ÿ& hm_rbo AmajU _mjoh$m N >ozm Ÿ& VWm{n narjm Ho$ÝÐgå_ Z{XZw H$hm±gå_ Ý`m`g JV hmo? àíz JX XmOu{bL>_m narjmh$mo {ZpåV C{MV ì`dñwm J[aZwnZ} _mj CR>>mEŸ& gwýxmgbo ^Zo- nhm S>r ^oh$~mq> _w»` Hw$amhê$ ñwmzmývau JZ} f S>`ÝÌ A{KXo{I Z ^BahoN>Ÿ& `gbmb ~ÝX J[aZwnN> Ÿ& narjm {bzohê$h$mo {ZpåV Q>rE, S>rEH$mo ì`dñwm hþýn>ÿ& A{YH$marhê$ Ohm± n{z nw¾gšn>z²ÿ& `Ú{n ~oh$mar `wdmhê$bo H$hm±~mQ> ê${n`m± g J«h JZ}? `hr H$maUbo nhm S>H$m `wdmhê$ ~m{h[azwnaoh$mo Amamon bjmc±x CZbo ^Zo- `hm±h$m [aº$ nx_m ~m{hah$mhê$ AmC±N>Z²Ÿ& hm_«mhê$bo gy ± H$b goêq>a _mì YmCZw n[aahoh$mo N>Ÿ& `g {H${g_H$mo AÝ`m`H$mo {dê$õ_m EH$ ^Ea ~moëzwnn> Ÿ& gah$mabo `g_m{w Cn`wº$ nhb JZ Oê$ar ahoh$mo gwýxmgbo ~VmEŸ& REQUIRED Required Cook, Manager for Hotel Operations. Contact: àízÿ& JmoIm ë`mês>h$mo _mj ^mavr` JmoIm hê$bmb gy ±^[a {~PmBahZo `g g_ñ`mh$mo g_mymzh$mo {ZpåV CR>oH$mo _mj hmoÿ& ^mav_m JmoIm amá`h$mo {Z_m U ^E am{ï >` {hv_m hþzo Hw$amo n{z CZbo ~VmEH$m N>Z²Ÿ& ^mavh$m JmoIm hê$h$mo am{ï >` AmH$m jm nyu hþzw A{Z gmzmo àemg{zh$ EH$mB JR>Z Jaoa {dho$pýðh$auh$mo am{ï >` {Z{VbmB {dñvm[av JZ w ~mhoh$ JmoIm ë`mês>> amá` JR>ZH$m XwBdQ>m d hîm_ bm^ ahoh$mo CZr OZmC±N>Z²Ÿ& am{ï >` gwajm ~bbmb Z {VH$ àmoëgmhz nw¾w A{Z CÎma nydm #mbh$mo ^y-amo{zvr_m gh$mamë_h$ à^md nz w _hëdnyu Hw$am ahoh$mo loð> OZmC±N>Z²Ÿ& JmoIm ë`mês> {go Zm hþzw ^ZoH$mo ^mav_m n{hbmonëq> JmoIm g_wxm`bo AmâZ ajv a n{gzmbo {Z_m U JaoH$mo XoeH$mo am{ï >` àemgz_m gh^m{jvm OZmCZo _m H$m nmczw hmoÿ& JmoIm ë`mês>h$mo H$maU A{Z dmñv{dh$vm ~wâz Amdí`H$ ~VmC±X loð>bo ^mavh$m JmoIm hê$h$mo `mo am{ï >` g_ñ`m Ho$db `mo XoeH$mo g {dymz AÝVJ V ECQ>m AbJ JmoIm amá`h$mo {Z_m Ubo _mì g_mymz hþzo Hw$am ~VmEŸ& go^moh$, _ r Am{X joì{va Ho$hr AnamYr _mz{gh$vm ^EH$m _m{zghê$bo Jm S>rhê$~mQ> IoXr IoXr n gm CR>mCZo JaoH$mo KQ>Zm àh$me_m AmEH$mo A{Z Ë`gbmB amošzh$mo {ZpåV `wdm _momm bo H$R>>moa H$X_ CR>mCZo {ZU ` {beh$mo N>Ÿ& `{X H$g bo MmbH$ A{Z AÝ`hê$~mQ> O~aOñVr JwÊS>m Š`mg, H${_eZ Am{XH$mo _mj JZ wn> ^Zo CZrhê$ AmEa `wdm _momm A{Z hmbdo ãbh$ H${_Q>rbmB gy{mv Jao Agb hþzo OZmEH$m N>Z²Ÿ& `wdm _momm bo {homo [a`ml> ~Oma_m n{z gm JR>{ZH$ g^m Jè`moŸ& Og_m Z~ w bm_m, g{mz N>oÌr, gmja bm_m, H$aU N>oÌr, {demb amb bjm`v JmC±H$m Ag»` _m{zghê$h$mo CnpñW{V ahoh$mo ~VmEH$m N>Z²Ÿ& _Z~hmXwa N>oÌrH$mo g^mn{vëd_m gånþ ^EH$mo g^m_m JmoO_w_moH$mo gm JR>{ZH$ gwñ{ T>H$aU A{Z {dñvmah$mo MMm J[a`moŸ& {demb amb bo Wn OZmEAZwgma hmbdo joì_m ahoh$mo g gmyzhê$h$mo nîmmo ajmcz hmbdo joìr` ñq>s>r \$moa_ JR>Z hþzo Ohm± hmbdoh$m gånxmhê$h$mo {ZarjU A{Z gå~õ Z J[aZo N>Ÿ& Egmo{gEeZH$mo g^m AbJ T>m,11 OyZ ({Zg ) _ÝgmoL> {gýh$mozm {d^mj pñwv gmd O{ZH$ ^dz_m Ab BpÊS>`m JwéL> (V_w) ~w{õï> Egmo{gEeZH$mo g^m Eb.~r. JwéL>H$mo g^mn{vëd_m gånþ J[a`moŸ& Cº$ g^m_m Egmo{gEeZH$mo {d{^þ {df`hê$_m MMm J[a`moŸ& g^m_m OmVr` g ñh ${V naånambmb gx d OrdÝV am»z g~ EH$OwQ> ^Ea H$m` JZ wnz} Amdí`H$Vm ahoh$mo ~VmEŸ& `gar Z gmbwj T>m_m gånþ hþz JBahoH$mo XmOu{bL> {O m ñvar` Egmo{gEeZH$mo g^m_m `g joì~mq> n{z gh^m{jvm OZmCZo g^m_m {ZU ` {bb`moÿ& `g g^m ~rm> Egmo{gEgZH$mo _ÝgmoL> emim n{z JR>Z J[a`moŸ& Og_m g^mn{v gr.nr. JwéL>, Cng^mn{V ZJoZ JwéL>, g{md hh $ JwéL>, ghg{md {H$aU JwéL>, H$mofmÜ`j adrz JwéL> bjm`v 12 OZmbmB g mhh$mah$mo ê$n_m M`Z J[a`moŸ& emimh$mo nj~mq> EZ.Eg. JwéL>bmB Ho$pÝÐ` g{_{vh$mo à{v{z{yh$mo ê$n_m n{z _Zmo{ZV J[a`moŸ& OÝ_ 3 AJñV 1988 ñdj dmg 12 OyZ 2010 AmOH$ {XZ 12 OyZ 2010 _m hm_«mo ß`mamo N>moam ñd. gw~meb VmoßXoZ H$mW H$ ñdjm amohu ^EH$m {WE Ÿ& CZH$mo gåpzm AmO n{z Ambmo a{hahoh$mo N>Ÿ& `gw CZH$mo n{hbmo nyê`{v{w_m gånyu emoh$mhy$b n[adma lómäo{b An U JX Nm & {d[zv- H$mW H$ n[adma {_ez bmbz, H$mbo~wL>

11 11 {ejh$hê$h$mo g_ñ`m~mao OonrEgQ>rAmo-H$mo g^m {_[ah$, 11 OyZ ({~ZmoX àgmb ) > OZ_w{º$ àmbdoq> ñhy$b {Q>Mg AJ ZmBOoeZ (OonrEgQ>rAmo) {_[ah$ OmoZbbo {d{^þ _mjhê$ {df` MMm JZ `ww hmoñq>ob_m ECQ>m g^m Jè`mo& g JR>ZH$m {_[ah$ AÜ`j CÎm_ JwéL>H$mo AÜ`jVm A{Z _hmg{md C_oe amb H$mo g#mmbz_m ^EH$mo g^m_m g JR>ZH$m Ho$ÝÐr` AÜ`j XodoZ JwéL>, _hmg{md _XZ àymz, OoEgQ>rAmo {_[ah$ AÜ`j ½`më~mo bm_m, OrnrQ>rAmo {_[ah$ _hmg{md Ho$gm bm_m, JmoO_w_mo Ho$ÝÐr` gxñ` gỳ _{U {K{gL>, {_[ah$ g `mooh$ \w$~r amb, ãbh$ OmoZb AÜ`j à db amb, _hhw$_m à{v{z{y ^wdz N>oÌr, àdº$m E_.Ho$. {Oå~mbJm`V `hm±h$m {ZOr A J«oOr ñhy$bh$m {ejh$-{e{jh$mhê$h$mo CnpñW{V {W`mo& g^m_m gå~pýyv ñhy$bhê$h$m àmmm` hê$bmb {Z_ÝÌUm J[aEH$mo g JR>Zbo OZmE n{z _mì Q>oånb Ad² {dás>_ ñhy$bh$m àmmm` VoÝOr ^mo{q>`m CnpñWV {WE& Q>oÊS>a gymzm g. 13/II Ad² 2011 {X _moha~ýx Im m Iw m Q>oÊS>a {ZåZ{b{IV H$m` H$mo bm{j Am_pÝÌV J[aÝN> H«$/g -1, H$m` H$mo Zm_ ~rešgq>r-_m "AmXe ñq>oez' -{gv gå~pýyv ñq>oez {~pës>l>h$mo gwyma& Q>oÊS>aH$mo _yë` 83,79,640/-, Yam Q>r am{e 1,67,600/-, Q>oÊS>a H$mJOmVH$mo _yë` 5,000/-, g_mnz g_` 06 (N> ) _{hzm& H«$/g -2, H$m` H$mo Zm_ E\$Ho$E_-S>r~r~r à^mj (nr.do ^mj)_m ahb H$m` H$mo gå~ýy_m aobh$mo Omo S>ZrH$mo PbmB& Q>oÊS>aH$mo _yë` 9,75,820/-, Yam Q>r am{e 19,520/-, Q>oÊS>a H$mJOmVH$mo _yë` 2,000/-, g_mnz g_` 06 (N> ) _{hzm& Cnamoº$ H$m` H$mo bm{j 15 {XZ{^Ì_m J«hU J[aEn{N> 5% H$mo Xabo nr.or. am{e Oå_m JZ wnn> & QoÊS>aH$mo _yë` S>mH$Ûmam A{V[aº$ é.500/- bm¾on>& Q>oÊS>a \$ma_ {ZåZ hñvmj[avh$mo H$m`m b`, EZ~rŠ`y_m O>rE_(S>ãë`y)/E_EbOr, ES>rB EZ/EZOonr a ES>rB EZ/E\$Ho$E m Xo{I Hw$Z n{z H$m` {Xdg_m Va H$mo ~Orgå mì àmá JZ g{h$ýn>& Q>oÊS>a H$mJOmV _m n{z CnbãY N>& Q>oÊS>a H$mJOmVH$mo _yë`g{hv `gh$mo bm{j AmdoXZ Q>oÊS>a {~H«$` H$m`m b`_m Q>oÊS>a IgmëZo {_{V H$mo {~hmz ~Or{^Ì_m ~wpmczw nn> & QoÊS>a S>rAmaE_ (S>ãë`y)/EnrS>rOo, OrE_(S>ãë`y)/E_EbOr, ES>rB EZ/EZOonr a ES>rB EZ/ E\$Ho$E_Ûmam H$mo _Ü`m 1.00 ~Orgå_ J«hU J[aZo N> a S>rAmaE_(S>ãë`y)/ EnrS>rOoH$mo H$m`m b`_m H$mo _Ü`m 3.00 ~Or Imo{bZo N>& nmìvmh$mo {ZåZV_ H$gm Q>r (H$)H«$.g. 1 H$mo bm{j é. 50 bmi^ýxm _m{wh$mo _yë` ^EH$mo Q>oÊS>a_m `mo½`vmh$mo H$gm Q>r bmjw hþzon>ÿ& (2) H«$.g. 1 H$mo bm{j g_mz àh ${VH$mo H$m` ^Þmbo Hw$Z ZmJ[aH$ A{^`mpÝÌH$ H$m` a aob O S>mZH$mo PbmB a ^mjh$mo Amny{V gå~ýyr H«$.g.2 H$mo bm{j g_mz àh ${VH$mo H$m` nyd AZw^dH$mo à_mu-nì ~w{pýn>& Q>oÊS>a gymzmh$mo nyu {ddau _m a {ZåZ hñvmj[avh$mo H$m`m b`_m CnbãY N>& VnmBªH$mo OrdZ ~hþ_yë` N>, Wm{_Zwhmog², hoz whmog² A{Z _mì aobdo bmbz nma JZ whmog²& {S>{^OZb aobdo å`mzooa (H$m` ), A{bnwaÛma O ŠeZ nydm}îma gr_mýv aobdo ""_wñh$mzg{hv J«mhH$dJ H$mo godm_m'' Q>oÊS>a gymzm Z. Eg EÊS> Q>r/EnrS>rOo/04/ {X (1) Q>oÊS>a g.enr/eg EÊS> Q>r/10/ , H$m` H$mo Zm_ EnrS>rOo àiês>_m EH$ df H$mo Ad{Y hovw EgEgB /Eg/EZgr~r-H$mo bm{j aiaimc ñwb_m Eg EÊS> Q>r {d^mjh$m _m{zg a gm_mzhê$h$mo n[adhz hovw 1.5 Q>Z a 4 Q>Z j_vm ^EH$mo Q >H$/ {nh$an² dmhz ^m S>m_m {bzw,_a_{v, gq>rh$ narju a AmnVH$mbrZ nwz~ hmbrÿ& Q>oÊS>a _yë` 3,80,500/-, Yam Q>r am{e 7,610/-, Q>oÊS>a H$mJOmVH$mo _yë` 1,000/, (2) Q>oÊS>a g.enr/eg EÊS> Q>r/11/ , H$m` H$mo Zm_ EnrS>rOo àiês>_m EH$ df H$mo Ad{Y hovw EgEgB /Eg/EZE_OoS>-H$mo bm{j aiaimc ñwb_m Eg EÊS> Q>r {d^mjh$m _m{zg a gm_mzhê$h$mo n[adhz hovw 1.5 Q>Z a 4 Q>Z j_vm ^EH$mo Q >H$/ {nh$an² dmhz ^m S>m_m {bzw,_a_{v, gq>rh$ narju a AmnVH$mbrZ nwz~ hmbrÿ&& Q>oÊS>a _yë` 3,10,500/-, Yam Q>r am{e 6,210/-, Q>oÊS>a H$mJOmVH$mo _yë` 1,000/, (3) Q>oÊS>a g.enr/eg EÊS> Q>r/12/ , H$m` H$mo Zm_ EnrS>rOo àiês>_m EH$ df H$mo Ad{Y hovw EgEgB /Eg/E\$Ho$E_-H$mo bm{j aiaimc ñwb_m Eg EÊS> Q>r {d^mjh$m _m{zg a gm_mzhê$h$mo n[adhz hovw 1.5 Q>Z a 4 Q>Z j_vm ^EH$mo Q >H$/{nH$An² dmhz ^m S>m_m {bzw,_a_{v, gq>rh$ narju a AmnVH$mbrZ nwz~ hmbrÿ& Q>oÊS>a _yë` 3,34,500/-, Yam Q>r am{e 6,690/-, Q>oÊS>a H$mJOmVH$mo _yë` 1,000/, àñvmdh$mo d YVm 90 {XZŸ& `{X S>mH$Ûmam Q>oÊS>a H$mJOmV _JmEH$mo IÊS>_m A{V[aº$ é.500/- bm¾on>& Q>oÊS>a H$mJOmV àmá JZ g{h$ýn> {g{z`a {S>{^OZb {g¾b a Q>o{bH$_ B{ÄO{Z`a, nygr aobdo, A{bnwaÛma O., E{gñQ>oÊQ> {g¾b a Q>o{bH$_ B{ÄO{Z`a, nygr aobdo, Ý`y ObnmBJ T>r a E{gñQ>oÊQ> {g¾b a Q>o{bH$_ B{ÄO{Z`a,nygr aobdo, ~m JmBJmC±H$mo H$m`m b`~mq> gånyu H$m` {Xdg_m Xo{I gå_& Q>oÊS>a H$mJOmV ~wpmczo {_{V a g_` H$mo Anam 3 30 ~Orgå_& Q>oÊS>a Imo{bZo {_{V H$mo Anam 3 30 ~Or& {ZåZV_ nmìvmh$mo H$gm Q>r Q>oÊS>aH$Vm {gv g_mz àh ${V ^EH$mo H$m` H$mo AZw^d AWm V nyd AZw^dH$mo à_mu-nì hþzwnn> Ÿ& {ZåZV_ `mo½`vmh$mo H$gm Q>r a Q>oÊS>a H$mJOmVg{hVH$mo nyu {ddau ahoh$mo EZAmBQ>r _m CnbãY hþzon>& Q>oÊS>a gymzmh$mo nyu {ddau {ZåZ hñvmj[avh$mo H$m`m b`_m n{z Xo»Z g{h$ýn> {g{z`a {S>{^OZb {g¾b a Q>o{bH$_ B{ÄO{Z`a, nygr aobdo, A{bnwaÛma O., E{gñQ>oÊQ> {S>{^OZb {g¾b a Q>o{bH$_ B{ÄO{Z`a, nygr aobdo, Ý`y ObnmBJ T>r a E{gñQ>oÊQ> {g¾b a Q>o{bH$_ B{ÄO{Z`a,nygr aobdo, ~m JmBJmC±>>& VnmBªH$mo OrdZ ~hþ_yë` N>, Wm{_Zwhmog², hoz whmog² A{Z _mì aobdo bmbz nma JZ whmog²& {S>{^OZb aobdo å`mzooa (Eg EÊS> Q>r), AbrnwaÛma O ŠeZ nydm}îma gr_mýv aobdo ""_wñh$mzg{hv J«mhH$dJ H$mo godm_m'' g JR>ZH$m AÜ`j CÎm_ JwéL>bo ñdmjv dº$ì` gmw g^mh$mo CÔoí`~mao OmZH$mar JamE& {ZOr ñhy$bhê$_m H$m` av {ejh$-{e{jh$mbmb ñhy$b à_wihê$bo {Z`w{º$-nÌ àxmz JZ wnz}, g_` gwhmc±xmo dovz d {Õ JZ wnz} OñVm _mjhê$ g JR>Zbo Yoa df A{KXo{I ñhy$b à_wihê$bmb Jao n{z `g {df`_m AmOgå_ Hw$Z gh$mamë_h$ nhb ZJaoH$mo AÜ`j JwéL>bo g^m_m JwZmgmo nmoio& g JR>ZH$m Ho$ÝÐr` _hmg{md _XZ àymzbo {ZOr ñhy$bh$m {ejh$-{e{jh$mhê$bo dv _mz_m ^mo¾naoh$m {d{^þ g_ñ`m a A^mdhê$~mao {dñv V OmZH$mar JamE& {VZbo ñhy$b N> a Z {ejh$- {e{jh$mhê$ N>Z², `mo Hw$amobmB hm_r _mýn>m Va hm_«mo n{z Wwà g_ñ`m a A^md N>, `mo Hw$amobmB ~wpoa ñhy$b à_wihê$bo nhb J[a{XZ Amdí`H$ N> ^Zo& {VZbo ^Zo hm_«mo ^ZmB ~m±m A{Z ~m±àz XoD$ ^Þo hmo, àë`oh$ df ñhy$bh$mo \$sg ~ T²>Xm {ejh$- {e{jh$mh$mo n{z dovz_m d {Õ hþzwnz} hmo& hm_rbo amá` a Ho$ÝÐ gah$mabmb Ý`m` _m{jahoh$mo ~obm AmâZ hê$bo Ý`m` Z{XZw CXoH$H$mo Hw$amo hmo ^ÝX {Z`w{º$-nÌ {ejh$hê$h$mo {MZmar hmo ^Zo& OoEgQ>rAmo AÜ`j ½`më~mo bm_mbo g^m_m {Z_ÝÌUm {X>>±Xm n{z ñhy$b à_wihê$ AZwnpñWV ahoh$mo_m Xþ I àh$q> JX Hw$Z n{z g_ñ`mh$mo g_mymz Amngr Vmb_ob a _Ywa gå~ýy _mì gå^d hþzo ~VmE& {ZOr ñhy$bh$m à_wihê$h$mo AZwnpñW{Vbo g JR>Zà{V gh$mamë_h$ gmom CZrhê$bo am»x ZZ² ^Þo ñnï> hþýn> ^Zo& AmOgå_ ñhy$b à_wihê$bo {ejh$- {e{jh$mdj bmb {Z`w{º$-nÌ àxmz ZJaoH$mo_m Xmb_m Ho$hr H$mbmo hþzwnn> ^Zo& {VZbo ñhy$b à_wihê$bo Agb dmvmdau_m CËnÞ g_ñ`mh$mo g_mymz JZ wnz} ~VmC±X OoEgQ>rAmobo hþzgšzo gh`moj g JR>ZbmB àxmz JZ} AmídmgZ {XE& OrnrQ>rAmo _hmg{md Ho$gmL> bm_mbo gah$mar A{Z {ZOr ñhy$bh$m `wdm ZoVm XrnoZ _mbobmb [ahm JZ wnz} _mj {_[ah$, 11 OyZ ({Zg ) >JmoIm OZ_w{º$ `wdm _momm nmo¼o~wl> ZmJar OmoZb Z`m± ì`dñwmh$mo Mw{º$ a gåpm Vm_m a_mcz gho$h$mo N> Z& `wdm _momm H$m Ho$ÝÐr` àdº$m Ed OmoZbH$m AÜ`j XrnoZ _mbobmb gr~rambbo nh«$mc JaoH$mobo `wdm_momm bo CZbmB {dzmev Ed ghw$eb \$H$m CZo _mj n{z JaoH$mo N>& `wdm ZoVm _mbobmb ghw$eb \$H$m CZo ApÝV_oË`_ n{z nmo¼o~wl> ZmJar OmoZb `wdm _momm bo {XEH$mo N>& `wdm _momm H$mo ^ZmB AZwgma `{X 18 OyZ{^Ì XrnoZ _mbobmb ghw$eb, {dzmev ZN>mo S>o `wdm _momm nmo¼o~wl> ZmJar OmoZb Oob ^am, Am_aU AZeZ, g S>H$ AmÝXmobZ OñVm MbmCZo KmofUm J[agHo$H$mo N>& `{X `g AmÝXmobZ Ad{Y Hw$Z XþK Q>Zm ^E amá` gah$ma Z {Oå_odma hþzo n{z `wdm _momm bo ñnï> J[agHo$H$mo N>& `Ú{n `wdm _momm H$mo `mo MoVmCZrbmB gå~pýyv njbo Ü`mZ {XEH$mo N> Z& Z`m± ì`dñwmh$mo àg Jbo XrnoZ _mbo AmoPob_m nz WmboH$mo Xo{I>>±X N>& `Ú{n nmo¼o~wl> ZmJar OmoZb `wdm _momm bo AmâZmo ZoVmbmB ^wëz gho$h$mo N> Z& AmO n{z `wdm ZoVm amooe WmnmH$mo g^mn{vëd_m g^m Jao& XrnoZ _mboh$mo gr~ramb nh«$mc_m{w ~hg Jè`mo& AmOgå_ àemgzbo Hw$Z nhb ZJaoH$mo~mao H$ S>m ^Ëg Zm n{z g^m_m J[a`mo& Mma {Va _momm _mhm b_m Z`m± ì`dñwmh$mo Mw{º$ ^EH$mo_m hf H$mo bha M{bahoN> Va `wdm _momm nmo¼o~wl> ZmJar OmoZb hf {d^moa ~Þ Zg{H$ahoH$mo ~ R>H$_m `wdm ZoVmhê$bo _ÝVì` àh$q> Jao& `{X 18 OyZgå_ `wdm ZoVmbmB àemgz a gr~rambbo ZN>mo S>o Ë`gH$mo n[aum_ ^mo¾ amá` gah$ma V`ma ahzwnn> ^Zr AmOH$mo ~ R>H$_m MoVmCZr Omar J[aEH$mo N>& JmoIm ë`mês>h$mo {ZS>a a namh«$_r `wdmbmb àemgzbo Amamon{~Zm nh«$mc JaoH$mo Xmdr JX Ë`gH$mo n[aum_ n{n> CZrhê$bo nmczo N>Z² ^ÝX `wdm _momm bo amá` gah$ma a àemgzbmb gvh $ n{z JamEH$mo N>& {ejh$-{e{jh$mhê$h$mo g_ñ`m ECQ> hmo ^ÝX nhm S>H$mo e {jh$ {dh$mg_m {ZOr ñhy$bh$m {ejh$-{e{jh$mhê$h$mo n{z _hîdnyu ^y{_h$m N> ^Zo& {VZbo {ejh$-{e{jh$m a ñhy$b à_wihê$_mp am_«mo dmvmdau_m g^m ^E g_ñ`m g_mymz ^Ea OmZo Amem ì`º$ JX OrnrQ>rAmobo n{z Amdí`H$ gh`moj g JR>ZbmB JZ}N> ^Zo& JmoO_w_mo {_[ah$ g `mooh$ \w$~r amb bo g JR>ZbmB AP X{õbmo ~ZmCZo AmˆmZ JX g JR>Z _momm H$mo ^«mv g JR>Z ahoh$mobo CËnÞ g_ñ`mbmb g_mymz JZ nhb JZ} AmídmgZ {XE& {VZbo g JR>ZH$m _mjhê$~mao _momm H$mo Ho$ÝÐr` g{_{vbmb OmZH$mar JamCZo ~VmC±X nmq>ubo ñhy$b à_wihê${gv n{z ~ R>H$H$mo Mm±Omo {_bmczon> ^Zo& Hw$Z n{z g_ñ`mh$mo g_mymz hþýn> Va Amngr Vmb_ob hþz Amdí`H$ N> ^Zo& g^mbmb _momm H$m Ho$ÝÐr` gxñ` gỳ _{U {K{gL>, à db amb, g JR>ZH$m {dz` àgmx Am{Xbo gå~moyz Jao& gm JR>{ZH$ gwñ T>rH$aU~mao g^m {_[ah$, 11 OyZ ({Zg ) > JmoO_w_mo YwgoZr emim VWm {M{Z`m± Q>ma àemimbo g `wº$ê$n_m g^m Jar gm JR>{ZH$ gw[ñ T>rH$aU_m{W ì`mnh$ n[ammm Jè`mo& g^m_m {d{^þ {df`_m{w MMm JX gm JR>{ZH$ H$m` bmb gw{dymnyd H$ gwmmê$ JZ Zmar _momm H$mo àemim JR>Z J[a`mo& {dymz àymzh$mo AÜ`jVm_m ~goh$mo g^mbo amoezr Vm_mL> a amoor WmnmbmB g^mn{v a Cng^mn{V nx_m M`Z Jè`mo& _yb g{md Vm_mL> H$mofmÜ`j VWm à_wi g mhh$ma_m b_w Vm_mL>bmB M`Z J[a`mo& gbwdm_m gozmh$mo à{eju Ho$ÝÐ V`mar gbwdm>, 11 OyZ ({Zg ) amá`_m ~ T>Xmo AmV H$s _mamodmxr h_bmbmb _Ü`ZOa am»x npím_ ~ Jmb gah$mabo A~ gbwdm_m AË`mYw{ZH$ VH${ZH$sÛmam à{eju Ho$ÝÐ Mmbw JZ} {ZU ` {beh$mo N>Ÿ& hmb nw{bgh$m Cƒ nymh$marhê$ûmam gbwdmh$m Cº$ BbmH$mbmB {ZarjU Jaoa gah$ma njbmb ECQ>m {dk{áûmam gy{mv JamC±Xm Cº$ {df`_m{w gah$ma njbo n{z ñdrh ${V {XBgHo$H$mo VÏ` àh$me_m AmEH$mo N>Ÿ& gah$ma njbmb empýv a gwmmê$nbo MëZH$mo {ZpåV H$mZyZ ì`dñwm Z ~{b`mo hþzwnn> amá`_mÿ& {djv dm_ gah$mah$mo g_`_m ~ JmbH$m H$mZyZ ì`dñwm C{V gývmofozh$ ZahZmbo Z amá`bo `{V Ry>bmo g_ñ`mh$mo H${R>ZmB PoëZ nè`moÿ& Va amá`_m V U_ybbo gah$ma MbmCZH$mo gmw _w»`_ýìr gwlr Vm ì`mzoubo amá`_m nw{bg {d^mjbmb A{YH$ j_vm àxmz Jaoa amá`h$mo hmbv_m nwz gwyma AmEH$mo Xo{I±X N>Ÿ& `hr {df`_m{w A~ AË`m{YH$ j_vm àxmz JZ H $ bm{j gbwdm_m Ry>bmo à{eju Ho$ÝÐH$mo ñwmnzm hþz JBahoH$mo N>Ÿ& dmñvd_m gbwdm_m AJmd à{eju Ho$ÝÐ ahoh$mo N>Ÿ& Ohm± OgbmB ñn{g`b Q >o{zl> goêq>a Zm_bo {M{ZÝN>Ÿ& `gkar Ohm± B,E\$,AmaH$m ajñq>hê$bo à{eju {bbahoh$m N>Z² ^Zo ~ JmbH $ _mamodmxr X_ZH$m {ZpåV V`ma nm[aeh$m Z`m± ~Q>m{b`Z H$mCÝQ>a BÝga OoÝgrbo n{z AmâZmo à{eju MbmBahoH$m N>Z²Ÿ& `hm±~mq> H$ `m à{ejh$hê$bo à{eju hm{gb Jar ~ JmbH$m {d{^þ BbmH$mhê$_m S>çyQ>r J[aahoH$m N>Z²Ÿ& `gh$mo A{V[aº$ AP B, E\$ Ama. gr AmB, EgE\$ a Am_uH$mo g `wº$ VÎdmdYmZ_m AP Z`m± à{eju Ho$ÝÐ V`mar J[a±X N> ^Zo OyZ-OwbmB _{hzmxo{i Amaå^ hþzo Hw$am MëX N>Ÿ& Og_m AË`mYw{ZH$ h{v`ma ZmBQ >{^OZ`wº$ JZ Jmo[abm OñVm H$_mÊS>mo H$mog ahoh$mo ^EH$mo A{Z à{ejh$hê$bmb g~ Hw$am_m gw{dym n{z CnbãY JamBZo N> ^Zoa gah$ma njbo h[a`mo PÊSm XoImB gho$h$mo N>Ÿ& Cº$ à{eju Ho$ÝÐH$mo ñwmnzmbo gbwdmh$mo ã`mnh$vm AP Xoe_m ~ T>oa OmZo gå^mdzm Xo{I±X N>Ÿ& gmbwdmh$m {dúmwuhê$h$mo narjm_m Agb A H$ gbwdm>, 11 OyZ ({Zg ) hmb _m gånþ ^EH$mo _mü`{_h$, Cƒ _mü`{_h$ narjm \$b AÝ` ñwmzhê$_m P gbwdm_m n{z {djv df _m ^ÝXm `gnmbr Iw~ Agb ^EH$mo N>Ÿ& gbwdmh$m {dúmwuhê$ gmbwdm_ Agb {ejm Ho$ÝÐ Z^EH$mbo N>oC N>mCH$m ñhy$b a H$boO_m AmâZmo n T>mB bmb nyam JZ H$mo {ZpåV AÜ``Z JaoH$m Z{VOm `g df Iwd am_«mo ^`moÿ& gmbwdm d[an[ah$m ñhy$b H$meam hmb ñhy$b, Ho$ÝÐr` {dúmb`, {hobr hmb ñhy$b, ñnmbboýs>a hmb ñhy$b_m AÜ``ZaV {dúmwuhê$bo gbwdmh$m JmoIm, Zonmbrhê$H$mo Zm_ `g df H$mo _mü`{_h$, Cƒ _mü`{_h$h$mo Zm_ Cƒ amioa ECQ>m H ${V_mZ H$m`_ JaoŸ& Ohm± B E\$ Ama Xmoòmo ~Q>m{b`ZH$m ào{q>^ gmogmbq>rbo AmJm_r 15 AJñV_m CZrhê$bmB gå~õ Zm OZmCZ ^EH$mo N>Ÿ& `g {dúmwuhê$_ü`o Yoa bo Z ñq>ma A H$ n{z nmeh$m N>Z²Ÿ& AmâZmoo _mv ^mfm Mm{h± Ho$db Ka Am±JZ_ _mì {g{_v ahoh$mo hþzmbo {dúmwuhê$bmb Zonmbr bo»z a ~moëz_m Ho$hr Agw{dYm ~moy ^BahoH$mo YoaOgmo Xo{IÝN>Ÿ& narjm\$b gývmofozh$ nmo¼o~wl>, 11 OyZ({Zg ) >`g df H$mo Cƒ _mü`{_h$ narjm_m nmo¼o~wl>- ZmJar joìh$m {d{^þ Cƒ _mü`{_h$ {dúmb`hê$h$mo narjmwuhê$bo am_«mo A > {bea narjm CÎmrU Jao& `g H«$ m ZmJar \$m_ CƒVa _mü`{_h$ {dúmb`~mq> {dkmz A{Z H$bm Xþd {df`_m _mor> 248 narjmwuhê$bo Cº$ narjm {XEH$m {WE ^Zo Vr_Ü`o 206 OZm {dúmwuhê$bo gývmofozh$ A > àmá Jaoa CÎmrU ^EH$mo {dúmb`h$m àymz AÜ`mnH$ Eg.Ho$. N>oÌrbo ~VmE& `gar Z `g ^o rh$m g~ {dúmb`hê$h$mo _mü`{_h$ Ed_² Cƒ _mü`{_h$ narjm\$b am_«mo ^EH$mo_m {ejh$- {e{jh$m Ed_² gånyu A{^^mdH$hê$bo Iwer ì`º$ JaoH$m N>Z²& _momm H$mo g_rjmë_h$ dms> g^m {_[ah$, 11 OyZ (amoez amb ) >{homo gm±p {_[ah$ ZJanm{bH$mH$mo dms> Zå~a Mma Xodgo S>m± S>m_m Ho$ÝÐr` g{_{vh$m g `mooh$ (g{md) gm_web JwéL>H$mo CnpñW{V_m JmoO_w_mo Xodgo S>m± S>m emim_m EH$ g_rjmë_h$ g^m Jè`mo& emimü`j nwauamo loð>h$mo AÜ`jVm_m gånþ g^m_m _momm H$m XþB Ho$ÝÐr` gxñ` ½`më~mo bm_m a EgE_ {K{gL>, Q>mCZ OmoZbH$m g^mn{v gm JV JwéL>, Q>mCZ Zmar _momm H$m ZoÌr AÄOZm ~åozh$mo {deof CnpñW{V {W`mo& g^m_m _momm H$m AÝ`mÝ` nxm{yh$mar n{z CnpñWV {WE& ~gýv WmnmÛmam g#mm{bv g^m_m gm JR>{ZH$ gw[ñ T>rH$aU, _momm H$mo ^mdr H$m` H«$_ A{Z EH$~ÕVm_m{W MMm ^`mo& emimh$m Zmar _momm ZoÌr OmZwH$r gwã~m, gw{zvm JwéL>, Månm N>oÌr, empýv a_vob, gwaoim Vm_mL>, {dzmox gwã~m, naewxmg gwã~m, àvmn Vm_mL>, Ho$gmL> Vm_mL> Am{Xbo emimh$mo V\ $~mq> AmâZm {dmma àñvwv Jao& {_[ah$ IÊS>H$m gm JR>{ZH$ g{md gm_web JwéL>g_j Xodgo S>m± S>m emimbo ewéxo{i dv _mzgå_ ^EH$mo {H«$`mH$bmn ~VmE& emim_m ^EH$mo H$_Omoar a Ë`gH$mo g_mymz~mao n{z {dñv V OmZH$mar JamB`mo& {_[ah$ Q>mCZ OmoZb_m J[aEH$mo \o$a~xbh$mo à^md emim_m naoh$mo {df` n{z g^m_m am{i`mo& emim ñvaxo{i _m{w mo Vhgå_ gw[ñ T>rH$aU JX gåhmboa bmzo {ZYmo ZoV ËddJ bo Jao& JmoIm ë`mês>h$mo _mj _momm bo S >n JaoH$mo N> Z, JX Z n{z ^ÝX gm_web JwéL>bo nyd dm momm gah$mag±j ~mpoa AmÝXmobZ J[aahoH$m {W`m Va A{hbo Z`m± gah$mag±j {_boa AmÝXmobZ J[aahoH$m N>m ^Zo& hm_r gah$ma {damoyr hmobzm, {VZbo ^Zo& {VZbo ê${bl> ~o#m_m Z ~goa hm_rbo JmoIm ë`mês>h$mo _mj a AmÝXmobZ J[aahoH$m N>m & JmoIm ë`mês>h$mo {Z_m U {dñvma ewé ^EH$mo N>& OZVm Am{ÎmZw hþ±x Z& hvme ~Þw hþ±x Z ^ÝX {VZbo {d_b JwéL>~mQ> H$Xm{n YmoH$m ZhþZo ñnï> JamE& {VZbo EH$ gyì_m ahzo AmˆmZ JX amá` A{Z Ho$ÝÐ gah$ma~mq> ^`mo ^{ZÄOobH$mo {dh$mg JamCZo {dídmg {XbmE& {VZbo emimbmb gwmmê$ MbmCZ ~w{õordr a ~w T>mnmH$mH$mo gwpmc {bzo A{Z gmzmo {ZU ` {b>>±xm emim g_j«ozvmbmb gmw_m {bea _mì Ë`gmo JZ} {ZX}e {XE& {_[ah$_m JmoOgw_mo \ $bmczo a AmÝXmobZbmB _m{w nwè`mczo `hr emim ahoh$mo n{z Iwbmgm J[a`mo& Jmoam_w_mo g_w H$hê$ _momm _m gm_ob nmo¼o~wl>, 11 OyZ (_ VamO amum) > JmoIm OZ_w{º$ _momm YOo {M`m~mar emimh$mo g^m _momm H$m nmo¼o~wl>-zmjar OmoZb g^mn{v VWm emim g^mn{v, ~r.~r. amb H$mo AÜ`jVm_m ~ñ`mo& `wdm _momm H$m OmoZb g{md Hw$ÝXZ Wmnmbo g#mmbz JaoH$mo Cº$ g^m_m XmOu{bL>, VamB - Sw>dg ßbmÝQ>oeZ bo~a `w{z`z OmoZb g{md OrdZ _moº$mz, emim g{md ^{º$_mZ Vm_mL>, Cn-g^mn{V gau nmês>o, g mhh$ma gr.~r. amb A{Z Zmar _momm OmoZb g{md erbm e_m bjm`v YOo emim AYrZñW AmR>dQ>m àemimh$m _momm g_w H$hê$H$mo CnpñW{V ahoh$mo {W`mo& Cº$ g^m_m nm±mdq>m àemimh$m Jmoam_w_mo-g_W H$hê$bmB Ho$ÝÐr` g{_{vh$mo {ZX}eAZwgma nmq>uh$mo AmMma g {hvmh$mo AmYma_m _momm _m gm_ob JamE& ñ_au ahmog², JV {dymzg^m MwZmC_m N> Q>m AZwgyMrH$mo g_w Z JX Jmoam_w_mo àmwu ^r_ gwã~mbmb _VXmZ JZ} Vr nm±mdq>m àemimh$m _VXmVmhê$bmB JmoIm ë`mês> g_w H$hê$bo AmH«$moeH$mo gå_w{iz nwè`meh$m {WE, OgH$mo H$maU YOo joì_m amoz {VH$ _V^oX CËnÞ ^Ea JEH$mo {W`mo& N> Q>m AZwgyMrH$m g_w H$hê$H$mo à{vdmx_m _momm H$m g_w H$hê$bo {damoy è`mbrh$mo Am`moOZm n{z JaoH$m {WE& `Ú{n, _momm H$m Ho$ÝÐr` g{_{v A{Z OmoZb g{_{vh$mo {ZX}eH$mo AmYma_m YOo emimbo Ho$hr S>m T>g àmá Jaon{N> pñw{v gmå` ~ZoH$mo {W`mo& AmO AmEa Vr Jmoam_w_mo g_w H$hê$bmB JUVmpÝÌH$ nõ{v_m gxñ`vm àxmz Jao& AH$m}{Va, hmon àemimh$m Jmoam_w_mo g `mooh$ _ZmoO amb g^m_m AZwnpñWV ahoh$mo H$maU {VZbmB Hw$Z n{z pñw{v_m _momm _m gm_ob ZJamCZo g^m_m {ZU ` {bb`mo& àemim Zmar _momm H$mo JR>Z {_[ah$, 11 OyZ ({Zg ) > _ÝOw \w$dmj T>r OmoZb AYrZñW qgj~mobr joì_m JmoO_w_mo Zmar _momm àemim g{_{vh$mo JR>Z J[aZo H«$_ Omar ahoh$mo `wdm _momm gm aozr g_{ï> AÜ`j `mojoz gmê$bo ~VmE& _momm bmb X{õbmo ~ZmCZo bú` amioa {homo qgj~mobr S>m± S>m JmC±_m Zmar _momm àemim g{_{v JR>Z J[aEH$mo gmê$bo AdJV JamC±X ZdJ{R>V àemim g{_{vh$m AÜ`j O`ÝVr Wmnm, CnmÜ`j Xodr amum, _hmg{md ñdpñvh$m Wmnm, ghg{md Jmo_m N>oÌr A{Z H$mofmÜjhê$ {dîuwhw$_mar e_m a _mbvr amb bmb M`Z J[aEH$mo N>& ZdJ{R>V Zmar _momm àemim g{_{vbo JmoO_w_mo A{Z nmq>u AÜ`jH$mo àë`oh$ {ZX}ebmB nmbz Jar A{K ~ T>Zo ^EH$mo N>& {_[ah$, 11 OyZ ({Zg ) >AmO {_[ah$_m H$Wm dmmz A{Z àñvwv H$Wm_m{W g_rjm H$m` H«$_ gånþ ^`mo& "gm{hë` gwzm ' Zm_H$ `g H$m` H«$_ {_[ah$ {Pb n[aga empýv ~«Hw$_mar B ídar` {díd{dúmb`h$mo n[aga_m gånþ J[aEH$mo {W`mo& H$Wm Am»`mZbmB n[aîh $V a ñvar`vm àxmz JZ Ed _m {bh$ H$Wm g OZmbmB A{K ~ T>mCZ gd àw_ ewé J[aEH$mo "gm{hë` gwzm ' H$m` H«$_H$m n[ah$ënzmh$ma amoez amb "Am{XË`' a _myd ~w T>mWmoH$s {WE& XmOu{bL>H$m àj{vdmxr YmamH$m à{v{z{y gm{hë`h$ma YZ~ra nwar, AmÜ`mË_ A{Z g_g_m{`h$ H$WmH$ma _myd ~w T>mWmoH$s, `WmW dmxr H$WmH$ma JUoe ~ambbr, Am#m{bH$dmXr H$WmH$ma {gõmw amb, `wdm H$WmH$ma {dzmox e_m àgmb, dmbez T>H$mb, Zdmo{XV `wdm H$WmH$ma ê$noz Vm_mL> "Am_u' g_g_m{`h$ `WmW dmxr H$WmH$ma nyu dmývdm, namj e_m Am{Xbo {d{^þ H$Wm dmmz Jao& àñvwv H$Wmhê$_m{W g_rjm S>m. AmZÝX IS²H$m a A{_a Vm_mL>bo Jao& dv _mz ^mavr` Zonmbr gm{hë`_m H$Wm {dymh$mo pñw{v_m{w n{z ì`mnh$ {_[ah$_m "gm{hë` gwzm ' H$m` H«$_ CÎmanydu gr_mýv aobdo ({Z_m U g JR>Z) Q>oÊS>a gymzm g. H$Z/2011/OyZ/07 Vm AZw^dr A{Z à{v{ð>v R>oH$mXma(hê$)/\$m_ (hê$)-~mq> {ZåZ{b{IV H$m` H$mo bm{j _moha~ýx Iw m Q>oÊS>a Am_pÝÌV J[aÝN> - Q>oÊS>a g.grb /H$Z²/EZE_OoS>-M J«m~ÝYm/~mbmñQ>/2011/09 H$m` H$mo Zm_ nygr aobdoh$mo Ý`y _mbxo{i M J«m~ÝYm Orgr n[a`moozmgå_h$mo {Z_m Ugå~ÝYr 50 _r_r AmH$maH$mo AZw_mo{XV JwUñVaH$mo _o{ez_m {ngoh$mo {JQ>r nmhw$a ImZr~mQ> Amny{V a dmhz_m bmx²zo H$m` Ÿ& H$m` H$mo AZw_m{ZV IM é.2,45,50,000.00, Oå_m JZ wnz} Yam Q>r am{e é.2,72,750.00, H$m` g_mnz Ad{Y 4 (Mma) _{hzm, Q>oÊS>a \$ma_h$mo _yë` é.10,000/- Q>oÊS>a ~wpmczo {_{V a g_` Xo{I H$mo 2.30 ~Orgå_, Q>oÊS>a Imo{bZo {_{V a g_` H$mo ~Or _hmà~ýyh$/h$z²/nygr aobdo, _m{bjmc±, JwdmhmQ>r-11 H$mo H$m`m b`_m& Q>oÊS>a H$mJOmV({\$Vm ZhþZo) àmá JZ g{h$zo H$m`m b` (1) _hmà~ýyh$/h$z²,nygr aobdo, _m{bjmc±, JwdmhmQ>r-11 (2) S>oß`yQ>r Mr\$ B{ÄO{Z`a/H$Z², nygr aobdo, A{bnwaÛma O., (3) AmoEgS>r/ H$Z². nygr aobdo, 3, H$moBbmKmQ> ñq >rq>, àw_ Vbm, H$mobH$mVm 01, `r H$m`m b`hê$h$m gymzm nmq>r_m n{z Q>oÊS>a gymzm Q>m±{gZo N>& Q>oÊS>a gymzmh$mo nyu {ddau nygr aobdo ({Z_m U)-H$mo do~gmbq> " _m n{z Xo»Z g{h$ýn>& hñvmja Mr\$ BÄOr{Z`a/H$Z² ny.gr. aobdo, _mbrjmc± ^mavh$m amï >n{vh$mo {ZpåV a nj_m ^mavr` aobdoh$mo n[adv Z_m gh^mjr ~Þwhmog² n[ammm J[a`mo& ZonmbH$mo gýx^ _m XmOu{bL> H$Wm {dym_m n{n> nx JEH$mo _m{w n{z MMm JX AmÝXmobZH$mo g H«$_U_m naoh$mobo `ñvmo pñw{v XoImnaoH$mo hmo ^Zr dº$mhê$bo Xmdr Jao& g_ýd`h$mo A^md_m XmOu{bL> a Zonmb_m Ry>bmo nmw Š` XoImn[aahoH$mo OgbmB nyam JZ nìn{ìh$mh$mo AmdJ_Z hþz Oê$ar ahoh$mo _hgwg J[a`mo& XmOu{bL>_m n{z H$mì` {dym^ýxm Am»`mZ {dym n{n> naoh$mobo H$Wm {dymbmb àmoëgm{hv Jar H$WmH$mahê$bmB PH$PH$mCZ `ñvmo H$m` H«$_H$mo Am`moOZ JZ} n[ah$ënzm J[aEH$mo H$m` H«$ m amoez amb Am{XË`bo ñnï> JamE& H$m` H«$ m{gh$ ê$n_m J[aZo OmZH$mar JamC±X {VZbo Xmoòmo gm{hpë`h$ ^oq>kmq>h$mo "gm{hë` gwzm ' H$m` H«$_ OwbmB H$mo n{hbmo hám_m hþzo KmofUm Jao& H$m` H«$ m H$WmH$ma YZ~ra nwarbo n{z AÝË`_m àñvwv H$Wmhê$_m{W g_rjm Jao ^Zo, àñvwv H$Wmhê$H$mo ^mfm, e br, nmì-nmìm, KQ>Zm, {df`dñvw, {ef H$, nmì-nmìmh$mo M[aÌ, H$WmH$mo CÔoí` Am{X {df`_m n{z ì`mnh$ n[ammm J[a`mo& CÎmanydu gr_mýv aobdo ({Z_m U g JR>Z) g emoyzr g 0-1 Q>oÊS>a gymzm g. H$Z/2011/OyZ/05 Q>oÊS>a gymzm g.h$z²/2011/oyz/05-_m àh$m{ev Q>oÊS>a Z.grB /H$Z²/EZE_EŠg-OonrOoS>/ JmS> a/2011/08 (AmaQ>r)-_m {ZåZ àh$mabo hoa\o$a J[aEH$mo N> - `gar àh$m{ev g_mz àh ${VH$mo H$m` H$mo AW {ZåZV_ 30 _rq>a \ $bmdq>h$mo Iw m Ombmo JmS> a na_g amzmg{hv Hw$Z nwbh$mo H$m` Ÿ& AÝ` g~ {Z`_ a ev hê$ An[ad{V V ahzon>z²ÿ& `gar n T>ZwnN> g_mz àh ${VH$mo H$m` H$mo AW 30 _rq>a^ýxm A{YH$ \ $bmdq> ^EH$mo aobdo/ g S>H$_m Hw$Z ñq>rbh$mo nwbh$mo H$m` Ÿ& hñvmja Mr\$ BÄOr{Z`a/H$Z² ny.gr. aobdo, _mbrjmc± ^mavh$m amï >n{vh$mo {ZpåV a nj_m ^mavr` aobdoh$mo n[adv Z_m gh^mjr ~Þwhmog²

12 ¹$mQ> a \$mbzb_m hmao ZS>mb bês>z, 11 OyZ {dídh$m erf d[a`vm àmá ñno{ze Q>o{Zg Iobm S>r a\$m`b ZS>mbbmB ¹$rÝg Šb~_m M{bahoH$mo EJmZ À`mpån`ZernH$mo nwéf EH$b dj ñnym H$mo ¹$mQ> a \$mbzb_m namo`h$mo gm_zm JZw nè`moÿ& hmb \«o$#m AmonZ ½Œ`mÊS>ñë`m_H$mo {IVm~ AmâZmo Zm m JZ} ZS>mbbmB nwéfhê$h$mo EH$b dj H$mo ¹$mQ> a \$mbzb_m {dídh$m 19 Am d[a`vm àmá \«$mýgrgr Iobm S>r Omo {dë\«o$s> gm Jmbo 6-7 (3), 6-4 a 6-1 Ûmam nam{ov JaoŸ& `g OrVg±J gm Jmbo go{_\$mbzb_m àdoe JaoŸ& Ë`ht {dídh$m Mm Wmo d[a`vm àmá {~«Q>oZH$m Q>o{Zg Iobm S>r EÊS>r _ao a A_o[aH$mH$m EÊS>r amo{s>h$~rm go{_\$mbzb_m ^mbo OwPmB hþzon>ÿ& _ao H$moQ> _m ZAmo{b B Z go{_\$mbzb_m nwjoh$m N>Z²Ÿ& _ao a H«$moE{e`mH$m Iobm S>r {g{bm_mp nwéfhê$h$mo EH$b dj H$mo ¹$mQ> a \$mbzb å`mm Io{bZw {W`mo Va Kw± S>mH$mo MmoQ>H$mo H$maU {g{bmbo å`mm~mq> hq²>zo \$gobm JaoŸ& `gàh$ma _aobmb _ohzv ZJar ApÝV_ Mma_m ñwmz àmá ^`moÿ& br-hoe ApÝV_ Mma_m bês>z, 11 OyZ Voòmo dar`vm àmá {b`oês>a nog a _hoe ^yn{vbo EJmoZ Q>o{Zg À`mpån`ZernH$mo `wjb go{_\$mbzb_m àdoe JaoH$m N>Z²& BpÊS>`Z EŠgàogH$mo CnZm_bo {d»`mv br-hoebo ¹$mQ> a \$mbzb å`mm_m {\$brn nmobmgoh$ a BJmoa OoboZrbmB 6-4, 6-4 bo nam{ov Jao& n{hbmo goq> {OËZ Yoa _ohzv JZ w Znao n{z nog a ^yn{vbo Xmoòmo goq>_m {ZH $ n{gzm ~hmczw nè`mo& `r XþBbo Xmoòmo goq>_m gmvdq>m ~«oh$ nmobêq> ~MmE& Q>o{Zg OJVH$mo g~ ^ÝXm à{v{ð>v Qw>Zm _oêq> {då~ës>z A{K `yamo 6,94,250 nwañh$ma am{e ^EH$mo `g à{v`mo[jbmb _hîdnyu _m{zýn>& ApÝV_ Mma_m br-hoeh$mo OåH$m^oQ> amo~q> {bês>ñq>oq> a hmo[a`m Q>oH$mCZH$mo Omo S>r A{Z å`mšg {_Zu a S>o{Z`yb ZoñQ>aH$mo Omo S>r~rM Io{bZo ¹$mQ> a \$mbzb å`mmh$mo {do`rg±j hþzon>& Iob-Xn U doï> BpÊS>OH$mo gå_mzozh$ ñh$moa g H$Q>_moMH$ doï> BpÊS>OH$mo gå_mz ~MmCZ az ~Qw>ëX b S>mHy$ agob& EÊQ>rJwdm, 11 OyZ A{_V {_lm a _wzm\$ nq>obh$mo KmVH$ ~{bl>~rm 10 Zå~a ã`mq²>gå`mz AmÝÐo agbh$mo PP amc±xmo ã`m{q>l>h$mo ghm`vmbo Voòmo EH${XZo å`mm_m ^mavbmb 226 azh$mo bú` {XZ g\$b ^`mo doï> BpÊS>OŸ& Odm\$_m ApÝV_ g_mmma àmá hþ±xmgå_ ^mavbo 8.3 Amo^a_m 2 {dho$q> Jw_mEa 30 az ~Qw>boa g Kf J[aahoH$mo {W`moŸ& nm{w d nq>ob A{d{OV 24 a Eg ~ÐrZmW eyý` az_m A{d{OV {WEŸ& {eia YdZ 4 a {damq> H$mohbr ImVm ZImobr Š`mao{~`Z A{YZm`H$ S>çmaoZ gm_rh$mo bjmvma XwB ~b_m AmCQ> ^EŸ& nm±mdq>m å`mmh$mo `g EH${XZo l Ibm_m ^mav 2-0-bo A{K ahoh$mo N>Ÿ& AmO ga {^{^`Z [ams²>g ñq>o{s>` m Q>g hmaoa n{hbm ã`m{q>l> JX Š`mao{~`Z Q>mobr EH$ g_` _mì 96 az_m 7 {dho$q> Jw_mEa g_ñ`m_m Om±{H$EH$mo {W`moŸ& bjmvma JëVrhê$ Jaoa g{obmo pñw{v~mq> Monmamo_m nz} amojbo J«ñV doï> BpÊS>O AmO n{z EH$ g_` X`Zr` pñw{v_m nwjoh$mo {W`moŸ& `ñvmo MQ>mamo pñw{v_m g H$Q>_moMH$ ~Zoa XoIm nao agbÿ& MÝÐ_m Xm{hZo ^EH$mo \$mbxm CR>mC±X `g Q>ob BÊS>a ã`mq²>gå`mzbo AmO b S>mHy$ _mz{gh$vmh$mo n[am` {X±X Q>mobrbmB gå_mzozh$ ñh$moagå_ nwè`mczh$mo gmw EH${XZo {H«$Ho$Q>_m AmâZmo n{hbmo AÕ evh$ n{z XVm JaoŸ& agobbo _mì 64 ~b Ioboa 8 dq>m Mm H$m a 5 dq>m {demb N> $mh$mo ghm`vmbo A{d{OV 92 az ~Qw>boŸ& CZbo BqZ½gH$mo AÝV{Va ^mavr` ~bahê$bmb nmzrioxmo JX N> $m a Mm H$mH$mo dfm JaoŸ, Og_m ^mavr` A{YZm`H$ gwaoe a Zmbo hmv Kw_mEH$mo 49Am Amo^a_m ~Qw>boH$mo 22 az n{z gm_ob ahoh$mo N>Ÿ& CZbmB `mo½` gmw {X±X {dho$q>{h$na H$mëQ> Z ~Kbo 36 az ~Qw>boŸ& `m XwBbo {_boa AmR>m {dho$q>h$mo {ZpåV 78 azh$mo nmq> Zaern Jaoa Q>mobrbmB gå_mzozh$ ñh$moagå_ nwè`meÿ& `r XwB ~mhoh$ AmonZa {g_ýgbo 45 azh$mo `mojxmz {XEŸ& ^mavr` ~bahê$_m {_lm a _wzm\$bo 3-3 g\$bvm hmv nmaoÿ& 12 [agbo AmJmo ^E a Zm EÊQ>rJwdm, 11 OyZ AH$m}{Va, l Ibm ewê$ hþzw A{K ^mavr` Q>mobrbmB Xmoòmo XOm H$mo ~VmEn{N> A{Z A{hbo bjmvma hm[aahoh$mo doï> BpÊS>ObmB Xþ~ b Q>mobr ~VmCZo [_{S>`mH$mo Xmohmoamo Zr{V_m [ag nmoimeh$m N>Z² gwaoe a Zmbo& nìh$ma gå_obz_m `ñvmo àíz A{K AmCZo {~{ÎmH $ [agbo AmJmo ^E Q>r_ BpÊS>`mH$m H$m` dmhh$ A{YZm`H$& AmâZmo emýv {_Omgbo JXm {M{ZZo a Zmbo Pmo{H$Ea ^Zo, n{hbm VnmBªhê$bo hm_rbmb Xmoòmo ñvah$mo `wdm Q>mobr ^Þw ^`mo& A{hbo Mm{h>>± VnmBªhê$ {damoyr AmH«$_UbmB H$_Omoa ~VmCZw hþ±x N>& `mo hm_«mo _ohzvh$mo An_mZ JZ w ~am~a hmo& dmñvd_m hm_r A{hbo Agb {H«$Ho$Q> Io{bahoH$m N>m & Hw$Z Z Hw$Z Iobm S>rH$mo `mojxmzbo JXm Z hm_r {do`r ^BahoH$m N>m & Š`mao{~`Z _mq>mo_m ^mavr` {\$pës>l>h$mo XþX em~mao à{ejh$ S> H$Z âbomabo ^Zo, Iobm S>rhê$ n{z _mýn>o Z hþz², _erz hmobzz²²& H${hboH$mht JëVr V hþýn> Z & _ XmZ{^Ì A{Z ~m{ha `wdm Iobm S>rhê$bo XoImEH$mo n[an¹$vmbo à{ejh$ âboma JX²JX² ^EH$m N>Z²& CZbo ^Zo, ^mav_m H${VH$mo à{v^m N> ^Þo `g~mq> n{z à_m{uv hþýn>& `gbo ^mavr` {H«$Ho$Q>H$mo ñva n{z à_m{uv JaoH$mo N>& BpÊS>`Z àr{_`a brj (AmBnrEb)-bo {ZpíMV ê$n_m `wdm Iobm S>rhê$bmB \$ñq>mczo _m H$m {XEH$mo N>& Xn U npãbho$ez àm.{b.-h$mo {ZpåV gýxrn Hw$_ma Mm YarÛmam 3 _mb b go^moh$ amos> {gbj T>r~mQ> àh$m{ev Ed _w{ðv VWm E_. ~r. amb Ûmam gånm{xv, àymz gånmxh$ S>m0 Hw$_ma àymz, H$m` H$mar gånmxh$ {e~w N>oÌrŸ& RNI No. WBNEP/2000/07953, {gq>r H$m`m b` VrZ _mbb, gmozm nånh$mo {dn[av, go^moh$ amos>, {gbj T>r Xya^mf /65 â`mšg , himalayadarpan@yahoo.co.in, Website :

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

Timetable

Timetable àw_ KQ>H$ MmMUr-16-17 (B`Îmm 5 Vo 10 dr) {df` B`Îmm JwU n[aga Aä`mg 5 dr 6 dr Vo 8 dr {X. 24-8-16 B{Vhmg+amÁ`emó 10 dr J{UV/~rOJ{UV 5 dr Vo 10 dr {X. -8-16 10 dr qhxr, qhxr+g ñh $V, g ñh $V 5 dr Vo 8 dr

Chi tiết hơn BỘ 15 ĐỀ THI HK TOÁN LỚP 7 (014-015) ĐỀ SỐ 1: QUẬN 1 (014-015) Bài 1: ( điểm) Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ II môn toán của học sinh lớp 7A, người điều tra có kết quả sau: 6 9 8 7 7 10 5 8 10 6 7 8

Chi tiết hơn

Hindi Class 1 Term 1

Hindi Class 1 Term 1 aoim H$aU n[am { ëbv µ $mc S>oeZ $m a EOyHo$eZ [agm E S> S>odbn Q> EH$ g JR>Z h Omo àgma, g Ýd, gh moj, ghh$m[avm Ed wpñb e {jh$ g ñwmam H$mo EH$ gmd O{ZH$ M àxmz H$aZo hovw ñwm{nv {H$ m J m h & Bg àh$ma

Chi tiết hơn

CƠ HỌC KẾT CẤU II age CHƯƠNG 5: TÍNH HỆ SIÊU TĨNH ẰNG HƯƠNG HÁ LỰC ß KHÁI NIỆ VỀ HỆ SIÊU TĨNH - ẬC SIÊU TĨNH I Hệ sêu tĩnh: Định nghĩa: Hệ sêu tĩnh à những hệ mà chỉ vớ các phương trình cân bằng tĩnh học

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút (Đề thi có 6 trang) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM MYTS Mathematical Young Talent Search Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 27/03/ /04/2016 HEXAGON

HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM MYTS Mathematical Young Talent Search Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 27/03/ /04/2016 HEXAGON HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 2/03/2016 02/04/2016 HEXAGON 0.1 Đề thi cho khối lớp 5/ Question Paper for Grade 5 1. Biết rằng số tự nhiên N chia hết cho

Chi tiết hơn

THANH TÙNG BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học

THANH TÙNG BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học môn toán luôn xuất hiện câu hỏi hình học Oxy và gây khó dễ cho không ít các thí sinh. Các bạn luôn gặp khó khăn trong khâu tiếp

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 8 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu : Trong khi triển 8 b, hệ số củ số hạng chứ b là: - B 7 C 56 8 8 Công thức: 8 b C k b k k k k 8 Hệ số củ

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD ' = MA' mà = ( gt) = = BC CA BC CA Xét MD ' B' và CBAcó D' MB = BCA ( cùng bù với góc A MB ) Và MD '

Chi tiết hơn

tese_doutorado.pdf

tese_doutorado.pdf ít r 1 s 3 s s úst s és s st ít t 3 s t r t r â s s q s s r í s r t r r q ê s és s 1 s r q ê s â st s s r t s rt s r s r t é s r t s çã st r q í r r t çã t r t s tr s r s s t s r çõ s tr r t t r t r r

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 8 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu : Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ dài cạnh đáy bằng a, góc hợp bởi cạnh bên và mặt đáy bằng 6.Tính thể tích khối chóp đã cho. a B.

Chi tiết hơn

untitled

untitled السبت ٢ محليات تحقيق ٣ ٤ محليات مقالات بلدي ٨ أمة ﻣﺤﻠﻴﺎ ت ١٠ اﻟﺴﺒﺖ ذي اﻟﻘﻌﺪة 47 ﻫ - أﻏﺴﻄﺲ - 6 اﻟﺴﻨﺔ - 45 اﻟﻌﺪد 558 اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﺘﻨﺰﻫﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻐﻴﺐ ﻣﺘﻨﺰه اﻟﺠﻬﺮاء وﻣﺘﻨﺰه اﻷﺣﻤﺪي وﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺤﻴﻮان اﻟﻜﺒﺮى ﻛﻠﻬﺎ

Chi tiết hơn

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû «3 O ôâ â 13 LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð üû 3 ~ ~ ~.,, 33 ~ I ~ ~ þ I ~ ~ Ä ñ ý ~( ñ33 ñ ' ññ( Þ ý ' =[ ý 1 ý. 33 ~:( -,ññ. Õ -."'. ' 5 3 ~ v v ~ m ~ ~,. I Ô 4l IA Ù " 4 Ú 'ä Ê ß " O- ñ Ô

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN SỞ GD &ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ANH SƠN II ĐỀ HÍNH THỨ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐ GIA 0 (Lần 1) Môn : TOÁN; Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Họ và tên giám

Chi tiết hơn

Handouts_2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 3-2, 3-3 final by skt.cdr

Handouts_2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 3-2, 3-3 final by skt.cdr h ÊS>AmCQ> 2.1 H $. Jm±d/T>mUr gß. H$m Zm_ Hw$b J^ dvr EH$df OZgßàm _{hbme± VH$Ho$ ~ Mo J^ dvr _{hbme± EH$df VH$Ho$ ~ Mo àë`oh$ Q>rHo$ Ed Ho$ {be à{v_mh bm^mwu à{v_mh d ŠgrZ H$s er{e`m d {dq>m[_z-e H$s

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang Tài liệu bài giảng (Toán 10 Moonvn) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ (P) Thầy Đặng Việt Hùng wwwyoutubecom/thaydangviethung VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài 1:

Chi tiết hơn

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 -

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 - 04 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - - JC - - JC - 3 - m - SI - 4 - MKS SI SI MKSA MKSA RAsionalised Metre Kilogram Second Ampere RMKSA SI SI (m) (Kg) (s) (A) (k) (cd)

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT GIA LAI ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn: Vật lí lớp 12 - THPT Thời gian làm bài: 60 phút; (48 câu trắc nghiệm) Họ, tên

SỞ GD&ĐT GIA LAI ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn: Vật lí lớp 12 - THPT Thời gian làm bài: 60 phút; (48 câu trắc nghiệm) Họ, tên SỞ GD&ĐT GIA AI ĐỀ HÍNH THỨ KIỂM TRA HỌ KÌ I, NĂM HỌ 1-1 Môn: Vật lí lớ 1 - THPT Thời gian làm bài: 6 hút; (8 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí inh:...sbd:... Mã đề thi 1 A/ PHẦN HUNG HO TẤT Ả THÍ SINH ( câu,

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344>

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344> 第一部分 : 商業概論 1. h µœ tèè x k» õ ~pò ô SBS TV Î tèè x h á Ž é x f(h ) (µœ ) œò Î 8 ¾ é l ª ñ h Ûv± (A) å Ç ¾ ï (B) léðu ÿÿ é «Ò ð u p à x (C) Øðu o ÀÛµÃ à ºpuÎ g (D) Ø Ì Â ú º» Ò sž Î SWOT (S) 2. hv± Úþ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ThetichDadien.doc

Microsoft Word - ThetichDadien.doc Các chuyên đề Hình học 12 Chương trình Nâng cao Trang 1 Chuyên đề I: THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN. 1. Các công thức thể tích. a. Thể tích khối hộp chữ nhật: V abc, trong

Chi tiết hơn

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Giá trị của x th

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Giá trị của x th Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm 015-016 Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài : Vượt chướng ngại vật Câu.1: Giá trị của x thỏa mãn: (5x - )(3x + 1) + (7-15x)(x + 3) = -0 là: A. x =

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn bằng nhau (O) và (O ) lần lượt lấy hai cung AM và

Chi tiết hơn

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201 Gv Tạ Thị Kim nh Đt / zlo / fcebook : 0688 04 960 PHÂN LOỊ DṆG PHƯƠNG PH P GIỈ NHNH T i liệu n y củ : iên Hò Ng y 0 th{ng năm 07 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI Ộ Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Phần 0

Chi tiết hơn

81 H (P-119) (HINDI-MATHS).pmd

81 H (P-119) (HINDI-MATHS).pmd n[ajm{w `m Ho$ {be gm_mý` gymzme± i) `h àíz-gh-cîma nwpñvh$m h Ÿ& ii) ha EH$ n«íz H$m CÎma {bizo Ho$ {be Bg nwpñvh$m _ hr OJh Xr J`r h Ÿ& Cg OJh _ hr CÎma {bim Ÿ& iii) Bg àíz-gh-cîma nwpñvh$m _ "OmoS>H$a

Chi tiết hơn

Trường THCS Trần Văn Ơn Q 1 HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN THI HKI - TOÁN 7 năm học A) LÝ THUYẾT: I) ĐẠI SỐ: 1) Các phép tính cộng trừ nhân chia số h

Trường THCS Trần Văn Ơn Q 1 HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN THI HKI - TOÁN 7 năm học A) LÝ THUYẾT: I) ĐẠI SỐ: 1) Các phép tính cộng trừ nhân chia số h Trường THCS Trần Văn Ơn Q 1 HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN THI HKI - TOÁN 7 năm học 015 016 A) LÝ THUYẾT: I) ĐẠI SỐ: 1) Các phép tính cộng trừ nhân chia số hữu tỉ. ) Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. 3) Lũy

Chi tiết hơn

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1 1 Chương TỈ SỐ VÀ SỰ ĐỒNG DẠNG 1 TỈ SỐ CỦA HAI ĐOẠN THẲNG TÓM TẮT PHẦN LÝ THUYẾT Tỉ số của hai đoạn thẳng Là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo. Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CHUONG3-TR doc

Microsoft Word - CHUONG3-TR doc CHƯƠNG 3 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TÓM TẮT LÝ THUYẾT I. PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ VÀ PHƯƠNG TRÌNH MẶT CHÍNH TẮC CỦA ĐƯỜNG THẲNG ) Vecơ gọi là vcp của đường hẳng d nếu giá của song song hoặc rùng d. Vcp của đường

Chi tiết hơn

Series HRK/NSQF amob Z. Roll No. H$moS> Z. Code No. SET-2 504/2 narjmwu H$moS >H$mo CÎma-nwpñVH$m Ho$ _wi-n ð >na Adí` {bio & H $n`m Om±M H$a b {H$ Bg

Series HRK/NSQF amob Z. Roll No. H$moS> Z. Code No. SET-2 504/2 narjmwu H$moS >H$mo CÎma-nwpñVH$m Ho$ _wi-n ð >na Adí` {bio & H $n`m Om±M H$a b {H$ Bg Series HRK/NSQF amob Z. Roll No. H$moS> Z. Code No. SET-2 504/2 narjmwu H$moS >H$mo CÎma-nwpñVH$m Ho$ _wi-n ð >na Adí` {bio & H $n`m Om±M H$a b {H$ Bg àíz-nì _o _w{ðv n ð> 7 h & àíz-nì _ Xm{hZo hmw H$s

Chi tiết hơn

Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TCNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu Chúng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của m

Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TCNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu Chúng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của m Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu húng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của một điểm đối với hai đường tròn ho hai đường tròn không

Chi tiết hơn

Đề tuyển sinh 10 Môn Toán:Thái Bình, Hà Tĩnh,Quảng Nam,Kiên Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc

Đề tuyển sinh 10 Môn Toán:Thái Bình, Hà Tĩnh,Quảng Nam,Kiên Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÁI BÌNH Đ CH NH TH C KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 0 THPT NĂM HỌC 00 0 Môn thi: TOÁN Th i ian à ài: 0 h h n h i ian ia 3 x 3 Bài. (,0 điểm)ch i u hức A x x x. R ọn i u hức A.. T nh i c a

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT LONG AN

SỞ GD&ĐT LONG AN Bài 1. (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử : KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 016-017 MÔN: TOÁN LỚP 8 Thời gian làm bài: 90 phút a) 5x - 10x b) x y x + y c) 4x 4xy 8y Bài : (,0 điểm) 1. Thực hiện phép

Chi tiết hơn

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc SEM II CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC- AD--10 ENG

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc SEM II CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC- AD--10 ENG MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN 2018-19 BA, BSc SEM CLASS SCHEDULE MONDAY BNGA-CC- AD--10 ENGA-CC- RD--11 EDCA-CC--JC-24 GEOA-CC- SM--G1 HSA-CC- BR--13 JORA-CC-AS--5 PHA-CC-AG--12 PLSA-CC--SS-15

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 联合国贸易和发展会议 Distr.: General 25 June 2012 Chinese Original: English 贸易和发展理事会 n È~ }¹èp ~ 2012 9 3 Ž 5 ¼m g zèr 4 z«ö~ q Ù 评价贸发会议的活动 : 概述 贸发会议秘书长的报告 导言 1. ²«ö~ ô q z Ù ² Åq«go ¹Å z Ù k go äá«í Í 一. 2011

Chi tiết hơn

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TA KHẢO SÁT ỚP NĂM 9 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn kiểm tra thành phận: VẬT Í Thời gian làm bài: 5 phút

Chi tiết hơn

namaramayanam.dvi

namaramayanam.dvi ! " # $ %! & ' ( )! * $ $ + +, -. /0/01/0/02 /345/02 /0/06/07/02 8/ + + This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of 9 : ;?@AB CDD EF@?@

Chi tiết hơn

hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x

hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x ----------------------------- ----------------------------- NË j f ua/ f ua

Chi tiết hơn

01_Phep tinh tien_Baigiang

01_Phep tinh tien_Baigiang Tài liệ bài giảng (Toán 11 Moon.n) 01. PHÉP TỊNH TIẾN Thầy Đặng Việt Hùng VIDEO ÀI GIẢNG à LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC ÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN Lí thyết cơ bản: Xét phép tịnh tiến theo éc tơ, khi đó

Chi tiết hơn