Vidwat- (m-u)-(VEDA) pmd

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Vidwat- (m-u)-(VEDA) pmd"

Bản ghi

1 Total No. of Questions :7 ] [ Total No. of Printed Pages : 2 Code No. : B.F.VD.R-01 ÃpO"@ T"Zrb"p# 2016 {V".ï.1 {\"ŸSX"RY"X"p - T"øP"X"\"^"ê# ðpp X"o h B\"uQ# W"pBp# - 2, T"{e"@ p -3 {\"^"Y"# - \Y"p{a{ðpb"p {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# _"X"Y"# A.M. to 1.00 P.M.] [ Max. Marks : 100 I. ï@u S" \"p Y"uS" íf"zz { A"O" 10 x 02=20 1. \Y"p{a{ðpb"pBpøSP"@ #? 2. {O" {P"O"p#? 3. _"z{`o"pt"pk>o"# T"sNY"z _Y" T"pK>O"#? 4. ìpuqso"_"xv"pur"s"ps"pz {\" pux"u T"øBpwå ì[_o" \"p S" \"p? 5. T"ú"@ø X"_Y" íqp`znpz #? 6. X"pu^"sNp# {e"@ø X"pu E"O"s^@ø X"z \"p? # ìpe"py"ê_"xt"qz BpEF>uO"o? X"T"pK>uS" {e"bpsnpz U z E"uO"o G"J>pT"pK>uS" {@ Y"O"o U z W"\"uO"o? 9. _Y" BpøSP"_Y" b"npz _\"r@ O"ê\Y"X"o? 10. ey"b"zpox"@ p ò@ pzpso"p ò\"pso"p# ðpvqp {\" pux"u T"øBpwå@ p S" \"p? II. T"ú" ð pu@ ps"o \Y"pAY"pO" 05x06=30 1. X"Y"pu# T"øp{O"ðppAY" b"np by"o"p $ \Y"sO@ø X"u _"p X"O"p S"v\" O"e" \Y"p@ ZNpz X"O"X"o $$ 2. òêqmquqpuqso"ðpvqp òoy"so"pöy"b"zp ì{t" $ T"øBpwåp ï\" G"pY"SO"u _"z{`o"p_"sry"w"p{\"s"# $$ 3. Y"e"p@ Zpu&\"BpwåO\"u ªðY"O"u \Y"sO@ø X"u O"s _"# $ ò@ pzunpv Y"X"pT"ß"_O"e"v\" T"Zá T"\"pS"o $$ 4. ìpüt"pqÿy"z ðps«z íf"zz O"s T"Qe"Y"X"o $ ì{r"@z \"p&p" _"\" \"p _"X"Y"pu&R"êE"ê íey"o"u $$ ìs"s\"o"êo"u

2 X"pNppz X"pQrS"pz X"u X"RY"X"z T"QX"o $ ìty"s"p\"{o"êo"z R"X" T"Q_Y" T"ø{O"T"üO"u $$ 6. T"ZuTY"s@ pz ìpu@ pz ìp\" ìpv@ pz pu{t"s"# $ \"@ pzpu sty"o"u&sy"[_x"s"o sty"o"u \"p _\"Zu T"Zu $$ 2 III. ð pu@ ps"pz O"pOT"Y" { A"O" 04x 03=12 1. G"J>p-X"p p- QNL-ZuA"p-ZP"-R\"G"-{ðpA"p-C"S"p# $ 2. _"z{`o"py"pz Y" ìpu@ pz# T"Q ìpv@ pzo"pz \"øg"uo"o $ 3. ìpuqso"ps"pz {S"T"pO"pS"pz {\" pux"u&[_o" T"øBpwåO"p $ 4. í@ pz ìpu@ pzw"p\"œo"pu&{t" _Y"pO"o T"øBpwå@ # $ IV. _"z{`o"pt"q@ø X"p{QT"pZpY"NpU z qá T"Y"O" $ 08 V. àç_"t X"Se"pS"o { A"O" $ 10 VI. T"ú"X"Se"pNppz T"QT"pK>z { A"O" $ 10 VII. X"T"pK>z { A"O" $ 10

3 Total No. of Questions :4 ] [ Total No. of Printed Pages : 2 Code No. : B.F.VD.L-06 ÃpO"@ T"Zrb"p# 2016 {V".ï.1 {\"ŸSX"RY"X"p - T"øP"X"\"^"ê# ðpp X"o \"uq# W"pBp# - 1, T"{e"@ p -2 {\"^"Y"# -\"v{q@ _"p{`oy"e"qzo"x"o 1 {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# _"X"Y"# A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 100 I. ìr"pu{s"{qêí>u^"s T"ú"pS"pX"sf"Zz { A"O" 05x10=50 1. h B\"uQu Qu\"O"pS"pz S"pS"pO\"X"o ï@ O\"z P"z {S"NprêY"O"u? 2. h B\"uQ_Y" h {^"EF>SQpuQv\"O"p{S" ì{r"@w OY" Y"P"pX"{O" { A"O" $ 3. òsçqu\"o"px"se"z {\"{ AY" òsç_y" T"øW"p\"z \"NpêY"O" $ 4. _"px"ðppa"py"p X"z ðppa"ps"px"p{s" E" { A"O" $ 5. T"wP\"r_P"pS"Qu\"O"p_"s ìðpu# \"v{ðpí> z {S"á T"Y"O" $ 6. _"ty"ê_"t X"Se"pS"o {\"{ AY" _"ty"êt"øw"p\"z \"NpêY"O" $ 7. {Ÿe"pS"o _"px"\"uqx"se"ps"o {\"{ AY" _"px"bpps"t"«{o"z {S"á T"Y"O" $ II. E"O"sNpp C"tf"Zp{Np { A"O" 05x05=20 1. _"{\"O"pZz _"z\"ny"ê BppY"e"rX"Se"pP" { A"O" $ 2. _"px"{\"@ _T"Í>Y"O" $ 3. _"ty"pê({\"\"p`)_"t _Y" \"v{ðpí> z \"NpêY"O" $ 4. àqøx"se"ps"o àçqu\"o"p\"npês"z E" { A"O" $ 5. \"uqpry"y"s"_y" T"øY"puG"S"z {@ X"o? { A"O" $ 6. S"Qr_"t ps"pz \"NpêS"z S"QrT"øW"p\"z E" {S"á T"Y"O" $ ìs"s\"o"êo"u

4 2 III. S" \"p Y"uS" íf"zz { A"O" (T"ú"pS"pX"u\") 05x 02=10 1. h B\"uQ_Y" ìp{qx"pu #? 2. h {O" X"NL> p{s" _"[SO"? 3. #? 4. _"px"\"uq_y" E"O\"pqZ p{s"? 5. h B\"uQu [_X"S"o X"NL> u W"\"{O"? 6. h B\"uQu {O" F>SQpz{_" T"ø{O"T"p{QO"p{S"? 7. X"puê [_X"S"o X"NL> u _"[SO"? IV. E"O"sNpp C"s{J>TT"Npr# ZE"Y"O" 04x05=20 1. ì{ðp# 2. \"ànp# 3. T"sà^"_"t X"o 4. T"wP\"r 5. àç# 6. {\"^Nps#

5 Total No. of Questions :5 ] [ Total No. of Printed Pages : 2 Code No. : B.F.VD.S.Y-05 ÃpO"@ T"Zrb"p# 2016 {V".ï.1 {\"ŸSX"RY"X"p - T"øP"X"\"^"ê# ðpp X"o ðps± Y"G"s\"uêQ# W"pBp# - 2, T"{e"@ p -3 {\"^"Y"# - Y"pc"\"Ú Y"{ðpb"p {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# _"X"Y"# A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 100 I. T"ú"T"øðS"pS"pz íf"zp{np { A"O" 05x05=25 1. íqpf"p{q_\"zpnppz \"Npê,Qv\"O"-F>SQpz{_" Bppue"p{Np {\"ðpqy"o" $ 2. ^"Lo>G"pQrS"pz _\"ZpNppz í "pznpt"ø@ pzps"o T"øQðpêY"O" $ 3. X"pe"p@ p ps"o {S"á T"Y"O" $ 4. X"pe"p\"_"pS"u #? 5. \"Nppu # _"X"P"ê#? {\"\"wnpso" $ II. íf"zz { A"O" 05x05=25 1. ìry"pt"s"{\"{r"z qs"á T"Y"O" $ 2. _"z{`o"p{qt"pk>r"pznpu {@z U X"o? 3. T"Qpu pu {\"ðpu^"#? 4. ìry"y"s"u X"o {@ X"o? 5. `_O"E"p S"{\"{R"z {S"á T"Y"O"? III. òx"p{s" T"tZY"O" 05x05=25 1. í "_P"pS"BpO"u...O"Qp W"\"uO" $ 2. íqpf"p{ß"`o"...t"øp"x"# _"Qp $ 3. X"pRY"[SQS"...ìS"sQpf"@ pv $ 4. ìí>pv...o"p"p&t"z# $ 5. íop"ps"u O"s...T"øY"puG"Y"uO"o $ ìs"s\"o"êo"u

6 2 IV. ào" 05x03=15 1. ì{w"{s"{`o"# 2. b"vt"ø# 3. O"vZpu{\"ZpX"# 4. O"vZpu\Y"ý"S"# 5. e"vop\"y"êx"o V. {\"\"wnpso" 05x02=10 1. ì\"bpø`# 2. î ^X"#

7 Total No. of Questions :5 ] [ Total No. of Printed Pages : 2 Code No. : B.F.VD.V-21 ÃpO"@ T"Zrb"p# 2016 {V".ï.1 {\"ŸSX"RY"X"p - T"øP"X"\"^"ê# ðpp X"o \"rzðpv\"q# W"pBp# - 2, T"{e"@ p -3 {\"^"Y"# - T"p{NpS"rY"{ðpb"p {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# _"X"Y"# A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 100 I. ï@u S" \"p Y"uS" íf"zz { A"O" 10 x 02=20 1. T"øp@w O"u _"z_@w O"u E" {O"\"Nppê# T"øpũ p#? 2. _" {`S"[_O" Y"P"uSçðpe"s# _\"ZO"pu&T"ZpR"pO"o? 3. `_O"E"p S"uuuS" {\"S"p Y"pu&R"rO"u pz Y"pu{S"X"{R"BpEF>{O"? 4. #? 5. ìso"#_p"p 6. ðptqmê ào"put"x"us" íz#[_p"o"us" p u T"K>uO"o? 7. T"pK>@ p 8. e" T"tGY"O"u? 9. _"pvzp{í~>@ ps"pzrt"øpu -O"@ø \"Nppê# T"øY"pu \Y"p#? 10. ï,ïuu,ìpu,ìpv, e" íot"üso"u? II. _"_"SQW" \Y"pAY"pO" (T"ú"pS"pX"u\") 05x06=30 1. X"pàO"_O"tZ{_" E"ZSX"Sçz G"S"Y"{O" _\"ZX"o $ T"øpO"#_"\"S"Y"puBY"z O"z F>SQpu BppY"e"X"p{dO"X"o $$ 2. {G"ˆpX"t u # T"øpũ pu QSO"puÎ> pu \"# _X"wO"pu V"sR"v# $ ïïu NK>O"p \Y"p NK>puÎ>G"pv _X"wO"pv $$ 3. ï\"z \"Nppê# T"øY"pũ \Y"p#S"p\Y" p S" E" T"r{L>O"p# $ _"XY"Bpo \"NpêT"øY"puBpuNp V"øÏ" pu@u X"`rY"O"u $ ìs"s\"o"êo"u

8 4. X"Se"pu `rs"# _\"ZO"pu \"NpêO"pu \"p {X"PY"pT"øY"s pu S" O"X"P"êX"p` $ _" \"pb\"g"øpu Y"G"X"pS"z {`S"[_O" Y"P"uSçðpe"s# _\"ZO"puT"ZpR"pO"o $$ 5. ðpšz# ðpšzrz T"øpQp pb"rt"se"py" R"rX"O"u $ \"pþy"uwy"# _"X"pâOY" Qu\"rz \"pe"{x"{o" [_P"{O"# $$ 6. ì\"b"zx"s"py"s^y"z {\"_\"Zz \Y"p{R"T"r{L>O"X"o $ ìb"o"p ðp á T"uNp \"G"ø z T"O"{O" X"_O"@u $$ 2 III. T"ú"pS"pz ð pu@ ps"pz O"pOT"Y" { A"O" 05x06=30 1. \Y"pC"ør Y"P"p `ZuO"o T"se"pS"o QzÍ~>pWY"pz S" E" T"rL>Y"uO"o $ W"rO"p T"O"S"W"uQpWY"pz O"ŸQo \"NppêS"o T"øY"puG"Y"uO"o $$ 2. Bpr{O" ðprc"ør {ðpz# X"T"r O"P"p { {A"O"T"pK>@ # $ ìs"p"êc"pu&út"@ NKÆ" ^"L>uO"u T"pK>@ pr"x"p# $$ 3. X"pR"sY"êX"b"Z\Y"{ # T"QEF>uQ_O"s _"s_\"z# $ R"vY" Y"_"X"P" E" ^"L>uO"u T"pK>@ pbpsnpp# $$ 4. E"p^"_O"s \"QO"u X"pe"pz {ŸX"pe"z E"v\" \"py"_"# $ {ðpa"r Zpv{O" {e"x"pe"z O"s S"@s _O\"R"êX"pe"@ X"o $$ 5. Y"uS"pb"Z_"X"pX"npY"X"{R"BpXY" X"`uð\"ZpO"o OÃz \Y"p@ ZNpz T"øpũ z O"_X"v T"p{NpS"Y"u S"X"# $$ 6. ìc"ps"psr"_y" pu@ _Y" c"ps"pý"s"ðp p@ Y"p $ E"b"sàSX"r{ O"z Y"uS" O"_X"v T"p{NpS"Y"u S"X"# $$ IV. _"z_@w O"W"p^"pY"pz {O" _" p@ p ò{o" BpøSP"pu {Qðpp \Y"pAY"pO" $ 10 V. T"p{NpS"rY"{ðpb"pBpøSP"_Y" ít"_@ pz@ O\"z T"ø{O"T"pQY"O" $ 10

9 Total No. of Questions :5 ] [ Total No. of Printed Pages : 2 Code No. : B.F.VD.A-17 ÃpO"@ T"Zrb"p# 2016 {V".ï.1 {\"ŸSX"RY"X"p - T"øP"X"\"^"ê# ðpp X"o ìp"\"ê\"uq# W"pBp# -2, T"{e"@ p -3 {\"^"Y"# - {S"à X"o (T"t\"pêR"uê1-2 ìry"py"u T"øðS"p#) {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# _"X"Y"# A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 100 I. ìr"pu{s"{qêí>x"se"e"y"_y"v\" {S"à {Qðpp ìp" {\"\"wnpso" 03x 20=60 1. Y" u \"p{t" # ðpso"]s"\"u T"s Zpu{`]O"pu `pu e"puy"] \"w T"Y" ß"Qr]RY"uO"o $ Qu\" ds]o"z \"w{í> \"{S"z ZZp]Nppu V"ẁ _T"{O" \"pêe"]x"_x"p ìy"ef>o"o $ 2. T"ø _" {X"]e" X"]O"puê ì_o"s T"øY"]_\"p S"o Y"_O"] ìp{qoy" {ðpb"]{o" \"ø O"uS"] $ S" `]SY"O"u S" G"r]Y"O"u O\"puO"pu S"vS" X"z`pu] ìðs"pu OY"[SO"]O"pu S" Qm ZpO"o $$ 3. ZX"]R\"z X"u \"E"]_"u _"pu XY"pY" h O"p]\"Zr àt"]x"s`m O"êX"u\"v ] # $ T"ø {_"SR"s X"EF>p] V"ẁ O"r X"]S"r ^"p ì\" _Y"] _"t S"s# $$ 4. í O"_Y" \"p G"r {b"]t" {Npz O"s]ZNY"{O" Bpør \"py"]pz V" `Qpu b" ìp _"{S"] O"szñ Q{R"]@ø p ìs"s] _" SO"\"r]O\"O"o T" P"pX"Šp _Y"S\"p T"S"r]U NpO"o $$ II. ìr"pu{s"{qêí>{s"à A"NL>ŸY"z BpøSP"{Qðpp {\"\"wnpso" 02x10=20 1. ìy"z _" ðpvqpy"o"u $ Y"uS" BppvZ{W"T"ø\"wf"p $ {X"X"p{O" X"pY"sz Zpu{O" $ X"pY"s{X"\"p{QOY"{X"\" \"p $ \"pbpu^"p X"pRY"{X"@ p $ R\"_"S"uX"uC"u ì{r"{do"p $ _"p {E"{f"{W"{S"ê{` E"@ pz X"OY" {\"üsqo W"\"SO"r T"øOY"t`O"u \"{\"øx"o $ \"{\"øqz{o" á T"S"pX" $ \"wnppuo"r{o" _"O"# $ \"^"uê\" T"øEF>pü T"wqP"\"rz O"OT"sS"ZpQf"u $$ 2. Qu\"pS"pz {S"X"pêNpu T"øP"X"p ì{o"î>s"o X"pRY"{X"@ p Qu\"BpNpp# $ T"øP"X" ò{o" X"sA"S"pX" T"øO"X"pu W"\"{O" $ {\"@ O"êS"uS" X"uC"pS"pX"sQ@z G"pY"O"u $ e"y"_o"t"[so" T"w{P"\"rX"S"tT"p# $ T"G"êSY"pu \"py"szp{qoy"# ðpro"pv^"{r"\"^"vêzpu^"r"r# T"pE"Y"[SO" $ ìs"tt"p ìs"s\"t"[so" pu@ X"êNpp $$ 3. ìpðpwnp\"px" pzpu! \"E"S"p{S" $ Y"p{` QmZpQS"_"p E" ZP"uS" E" $ {\"S"X"pX" O"u T"pY"Y"X"pS"u\" Y"pu^"p T"se"z SY"p T"qZ^\"G"S"pY" {S"S"X"p ò{o" \"p $$ ìs"s\"o"êo"u

10 2 III. ï^"s T"ú"v\" X"Se"pP"pêS"o {S"à {Qðpp {\"\"wnpso" 05x02=10 1. \"wb"_y" S"s O"u T"sà`mO"\"Y"p# $ 2. S"uSçz Qu\"X"X"z_"O" $ 3. O"{X"R\"SR"êSO"s S"pu {BpZ# $ 4. ì{q{o"üpvz{q{o"so"qzb"x"o $ 5. ì\"_"py" T"ŸO"u àçx"wa $ 6. QmO"pu {S"hê OY"p òqx"pg"bppx" $ 7. ì{ðp{z\"x"sy"pu[o\"{^"o"# _"`_\" $ 8. X"wBppu S" E"Zpu{BpqZÎ>p# $ IV. S"pX"pAY"pO"puT"_"Bpê{S"T"pO"pS"o {\"\"wnpso" ìp"\"p S"tS"X"o ò{o" T"Q_Y"puQp`ZNpz {\"\"wnpso" $ 05 V. Bpwå{ðp^Y"{S"á T"Npz {\"\"wnpso" ìp"\"p Y"pu&P"êc"# _"@ z W"çX"ðS"sO" ò{o" \"p Y"z {\"ðpqy"o" $ 05

11 Total No. of Questions :7 ] [ Total No. of Printed Pages : 2 Code No. : B.S.VD.R-01 ÃpO"@ T"Zrb"p# 2016 {V".ï.2 {\"ŸSX"RY"X"p - {ŸO"rY"\"^"ê# ðpp X"o h B\"uQ# W"pBp# - 2, T"{e"@ p -3 {\"^"Y"# - \Y"p{a{ðpb"p {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# _"X"Y"# P.M.to 5.30 P.M.] [ Max. Marks : 100 I. ï@u S" \"p Y"uS" íf"zz { A"O" 10x 02=20 1. {\" {O" _\"qzo"p# T"ø\"O"êSO"u? 2. G"pOY"p{Q_\"qZO"pS"pX"o íqpf"u _\"qzo"u \"p T"Zu {@z _Y"pO"o? 3. XT"p# G"J>pY"pz \"pey"p S" \"p? 4. {\"@w {O"? ã_\"_\"z@ XT"u ã_\"{\"r"ps"x"o $ QrC"ê_\"Z@ XT"u {@ X"o? 7. \Y"p{a{ðpb"p-BpøSP"T"ø\"O"ê@ #? 8. T"Qpuf"Zpz G"J>pX"u\" {@ {X"{O" T"øE"b"O"u? 9. T"ú"@ø X"_Y" #? # ìpe"py"ê_"xt"qz BpEF>uO"o? II. T"ú" ð pu@ ps"o \Y"pAY"pO" 05x 06=30 1. ìpüpso"u ï\" _"zðps«u Y"e" O"e" T"Qu òx"u $ _"X"Y"_Y"p{QX"pSOY"pWY"pz P"Y"uƒ"J>pX"o $$ 2. {O"Zpu{\"ZpX"pu&P" O"vZpu\Y"ý"S"# T"pQ\"wf"@ # $ G"pOY"p&{W"{S"{`O"# b"vt"ø# T"ø[ð Í> ò{o" O"u _X"wO"p# $$ 3. ít"_"bpuêo"zpuqpf"t"ø v Zpu\Y"ý"S"_X"wO"# $ _" í pu \Y"sO@ø X"u `rau X"u $$ 4. G"pOY"# _\"Z# _" {\"c"uy"pu&t"t\"puê \"p S"rE"T"t\"ê@ # $ Y"pu \"pso"pu \"p Y"@ pzpso" É Y"tPY"_O"QlQpâ{O"# $$ ìs"s\"o"êo"u

12 5. ìt"t\"puê S"rE"T"t\"puê " òæ" ã_\"pu â_"ry"_"p $ òs"py"s@o T"ø[^ Í>S"pX"p&W"rQz \"rqx"sqpâ{o"# $$ 6. XT"pS"pz X"RY"u pu&{t" \"p W"\"uO"o XT"pu \"p O"QW"p\"pu \"p&s"s@ø X"u _"²X"u _"X"# $$ 2 III. ïo"u^"pz O"pOT"Y" { A"O" 04x03=12 1. äl{o"# dso"p Y"sO@ø X"u&{T" _"z{`o"py"pz T"Q@ø X"u $ 2. {O"Zpu{\"ZpX" í "vzu@ put"_"bpêx"sa"pu X"O"# $ 3. {\"\"w{f"_\"qzo"# T"pQ\"wf"S"pX"p{W"R"rY"O"u $ 4. T"Qpuf"Zpz G"J>pX"u\" {ðpa"px"py"pê# T"øE"b"O"u $ IV. C"S"_\"á T"z { A"O" $ 08 V. ì{ðp_"t T"QT"pK>z { A"O" $ 10 VI. X"Se"T"ú"@ X"T"pK>z { A"O" $ 10 VII. X"Se"ŸY"_Y" G"J>pT"pK>z { A"O" $ 10

13 Total No. of Questions :4 ] [ Total No. of Printed Pages : 2 Code No. : B.S.VD. L-06 ÃpO"@ T"Zrb"p# 2016 {V".ï.1 {\"ŸSX"RY"X"p - {ŸO"rY"\"^"ê# ðpp X"o \"uq# W"pBp# - 2, T"{e"@ p -2 {\"^"Y"# - \"v{q@ _"p{`oy"e"qzo"x"o {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# _"X"Y"# P.M.to 5.30 P.M.] [ Max. Marks : 100 I. ìp"pu{s"{qêí>u^"s T"ú"pS"pX"o íf"zz { A"O" 05x10=50 1. _"T"øW"uQz Y"G"s\"uêQ_"zqz`O"pY"p# b"npz {\"\"wnpso" $ 2. O"v{f"ZrY"ðppA"pX"{R"@w OY" T"øV"SR"X"u@z { A"O" $ 3. ìp"ê\"uq_y" ào" $ 4. ðps± Y"G"s\"uêQX"{R"@w OY" T"øV"SR"X"u@z ZE"Y"O" $ 5. ìp"\"ê\"uq_y" X"z {S"á T"Y"O" $ 6. ìp"\"ê\"uqpu -O"f\"{\"E"pZpS"o _"Œw ro" $ 7. X"ve"pY"NprY"_"zqz`O"pY"pX"s pnl>{\"w"pbpz QðpêY"O" $ II. E"O"sNpp C"tf"Zp{Np { A"O" 04x 05=20 O"u^"pz S"pX"p{S" { A"O" $ 2. ìp"\"ê\"uq_y" ìp\"ðy"@ O"p ì[_o" \"p S" \"u{o" {\"E"pZY"O" $ 3. h B\"uQ_Y" ìp"\"ê\"uq_y" E" \"v{ðpí> z { A"O" $ 4. ìp"\"ê\"uqpũ W"v^"GY"_"t z {\"\"wnpso" $ 5. ìp"\"ê\"uq# V"øÏ"\"uQ# ò{o" {\"^"Y"u _"py"nppe"py"ê_y" ì{w"t"øpy"z _T"Í>Y"O" $ 6. ìp{w"e"pz_"t X"`f\"z \"NpêY"O" $ III. ï@ us" \"p Y"uS" íf"zz { A"O" (T"ú"pS"pX"u\") 05x02=10 1. {O" ðppa"p ít" WY"SO"u? 2. ðps± Y"G"s\"uêQT"ø\"O"ê@ #? ìs"s\"o"êo"u

14 3. O"v{f"ZrY"ðppA"pY"p {\"ŸOT"tNp {\"Z{E"O"\"SO"#? pnl>p{s" _"[SO"? 5. _"ty"puêt"p_"@ 6. ïu{`@ U pu \"uqpu QQp{O"? 7. O"v{f"ZrY"ðppA"pY"p# T"øP"X"pu #? 2 IV. E"O"sNpp C"s{J>TT"Npr# ZE"Y"O" 04x 05=20 1. T"øpY"{Æ"f"_"t p{s" $ 2. ðppvs"@ ðppa"p $ 3. àçpry"py"# $ 4. ìp"\"ê\"uqh ^"Y"# $ 5. T"pv{Í>@ _"t p{s" $ pn\"ðppa"p $

15 Total No. of Questions :6 ] [ Total No. of Printed Pages : 2 Code No. : B.S.VDS.Y-08 ÃpO"@ T"Zrb"p# 2016 {V".ï.2 {\"ŸSX"RY"X"p - {ŸO"rY"\"^"ê# ðpp X"o ðps± Y"G"s\"uêQ# W"pBp# -2, T"{e"@ p -3 {\"^"Y"# - Y"pc"\"Ú Y"{ðpb"p {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# _"X"Y"# P.M.to 5.30 P.M.] [ Max. Marks : 100 I. òx"p{s" {\"\"wnpso" 05x03=15 1. _\"Zp# 2. î ^X"pNp# 3. X"ttR"êSY"# 4. \"Npê# 5. Qv\"O"-{ Œp# II. íf"zo" 05x03=15 1. p{s"? 2. p{s"? 3. {@z {\"\"w{f"_\"á T"X"o? {O" _"SR"Y"#? 5. _\"ZW" {O"? III. íf"zo" 05x 05=25 1. \"Nppuê "pznp{\"{r"z {\"\"wnpso" $ pu S"pX" {O" {\"R"Y"# _T"Í>Y"O" $ 3. {@ ß"pX" T"Qp{R"@ pz#? 4. ìpx"øu{l>o"x"o S"pX" {@ X"o? _"Ê"{\"R"{T"NL>p#? ìs"s\"o"êo"u

16 2 IV. òx"p{s" T"tZY"O" 05x 05=25 1. S" W"puG"S"{\" XV"r...BpàL>`z_"\"O"o $ 2. T"ú"{\"üpz S"...{\"_X"wO"z X"S"# $ 3. _"sa"ppp"rê...@s O"# _"sa"x"o $ 4. Y"P"p p...@ pznpx"o $ 5. ðpo"us" Bps{NpO"p...E" {O"Î>{O" $ V. 10 VI. {J>TT"NprX"pZE"Y"O" 05x 02=10 1. C"pu^"p# 2. _T"ðppê# 3. \"{G"øNp# 4. Y"X"p# 5. ZuU #

17 Total No. of Questions : 5 ] [ Total No. of Printed Pages : 2 Code No. : B.S.VD.A-17 ÃpO"@ T"Zrb"p# 2016 {V".ï.2 {\"ŸSX"RY"X"p - {ŸO"rY"\"^"ê# ðpp X"o \"uq# W"pBp# -2, T"{e"@ p -3 {\"^"Y"# - {S"à X"o (T"t\"pêR"uê-3-4ìRY"pY"pv) {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# _"X"Y"# P.M.to 5.30 P.M.] [ Max. Marks : 100 I. ìr"pu{s"{qêí>x"se"e"y"_y"v\" {S"à {Qðpp \Y"pAY"p {\"R"uY"p 03x 20=60 1. \"Y"]# _"st" Nppê ít"]_"uql qzsç ] z {T"ø Y"X"u]R"p h ^"]Y"pu S"pR"]X"pS"p# $ ìt"]r\"p SO"X"t]Npês {` T"t {R"ê E"b"s]X"sX"s BRY" _X"pS"o {S" R"]Y"u\" V" «ps"o $$ 2. {T" øy"x"u R" \"Q]{e" \"O"o G"pO"]\"uQpu {\"á T" \"O"o $ ì{œz _\"SX"]{` \"øo" T"ø_@] N\"_Y" dsr"r `\"]X"o $$ 3. ì W"r 3 ] X"u@ X"u@ pu] ì[_x" {S" ^^"pa W"r p {@ X"s Z[SO" $ A" u S" T" ^"pêst"ø]{o" `[SX" W"tqZ {@z X"p]{S"SQ[SO" ðpe"]\"pu ì{s" SQøp# $$ 4. Qðpp]\"{S"WY"pu Qðp]@ by"uwy"pu Qðp]Y"pu e"uwy"pu Qðp]Y"puG"S"uWY" # $ QðpW"r^"sWY"pu ìe"êo"p G"Zu]WY"pu Qðp R"sZpu Qðp] Y"s p \"`] # $$ II. ìr"pu{s"{qêí>{s"à A"NL>ŸY"_Y"v\" BpøSP"{Qðpp \Y"pAY"p {\"ur"py"p 02x10=20 px"y"x"ps" ò{o" \"p $ \"S"p{S" O\"z Y"SX"pO"wZT"pu&BpX" $ ít"ðppxy"s"o $ S" O"f"u ìðpu T"øX"w^Y"O"u {S"\"O"êS"z QZuY"O"o à_"{ß"` W"\"{_" G"pY"X"pS"# $$ 2. _"Ê" Y"sý"[SO" ZP"X"u@ E"@ø X"u@ E"pqZNpz, E"@øz E"@ O"u\"pê X"O"u\"pê $ ï@ pu ìð\"pu \"`{O" _"Ê" S"pX"p $ _"Ê"p_X"v ZðX"Y"pu ZOY"S"p{W"_"ß"pX"Y"[SO" _"Ê"vS"X"w^"Y"# _O"s\"[SO" \"uqx"t"ro"zß"px"vo"_x"pqu\"p{w"_"ß"px"po"o $ 3. `Z# `ZO"u# $ GY"pu{O"`êZ íey"o"u $ íq@z `Z íey"o"u $ pu@ p `Zpz_Y"sEY"SO"u ìot"wbp`s"r?? íey"uo"u $ T"øOY"Ðpu `Z _"p `Z# ðpwnpr{` {\"ð\"o"# T"ø{O" $$ òoy"{t" {S"BpX"pu W"\"{O" $ ìs"s\"o"êo"u

18 2 III. Y"P"uÍ>z ìr"pu{s"{qêí>x"se"pzðpps"o {S"à {Qðpp {\"ðpqy"o" (E"O"sZ ï\") 04x2.5=10 1.{ðpðprO"u ðpwœu Zb"_"u {\"{S"b"u $ 2. S"tE" T"sZp E" _"QS"z ZY"rNppX"o $ 3. ìüp {E"ß"t {E"f"QT"pu S"QrS"pX"o $ 4. T"Qz Qu\"_Y" S"pX"_"p\Y"SO"# $ 5. ZG"pz{_" {E"e"p {\"E"Z[SO" O"pY"\"# $ 6. pnpp ìs"t^"o" $ IV. ìr"pu{s"{qêí>u^"s T"Qu^"s T"ú"v\" {S"à {Qðpp {\"\"wnpso" _" ut"unp 05x01=05 1. `_"p# 2. Qpà 3. ì@t T"pJ># 4. S"puR"p 5. {T"øY"X"uR"# 6. ðpzy"s# 7. QX"tS"p 8. EY"\"S"# V. ï@ pp"êx"s"u@ ðpvqz {\"{E"S\"S"o _" ut"o"pu {J>TT"{NpQuêY"p ìp"\"p ì{t"{o" _"\"êx"o ò{o" _" ut"o"# ðpp {Qðpp {\"\"wnpso" $ 05

19 Total No. of Questions :6 ] [ Total No. of Printed Pages : 2 Code No. : B.S.VD.V-21 ÃpO"@ T"Zrb"p# 2016 {V".ï.2 {\"ŸSX"RY"X"p - {ŸO"rY"\"^"ê# ðpp X"o \"rzðpv\"\"uq# W"pBp# - 2, T"{e"@ p -3 {\"^"Y"# - h BW"p^Y"W"t{X"@ p {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# _"X"Y"# P.M.to 5.30 P.M.] [ Max. Marks : 100 I. ï@u S" \"p Y"uS" íf"zz { A"O" 10x 02=20 1. h B\"uQ_Y" W"p^Y"@ #? 2. h {O"X"NL> p{s" _"[SO"? 3. _"py"nppe"py" T"ø{O" # ìs\"ðppo"o? 4. _"py"np_y" #? 5. _P"pNpsZY"z W"pZ`pZ# {@ p W"tQR"rOY" S"pu X"o? 6. {\"ð\"_y" G"BpO"# #? 7. p{s"? 8. BpøSP"@ _Y" Zpc"# _"W"pY"pz T"[NL>O"# ìp_"ro"o? 9. pu Qu\"# _O"tY"O"u? 10. pu Bpsà#? II. _"_"SQW" T"ú" ð pu@ ps"o \Y"pAY"pO" 05x 06=30 1. Y"_Y" {S"ð\"{_"O"z \"uqp Y"pu \"uquwy"p&{a" z G"BpO"o $ {S"X"êX"u O"X"`z \"SQu {\"üpo"rp"êx"`uð\"zx"o $$ 2. Y"u T"t\"puêf"ZX"rX"pz_"u O"u \Y"pAY"pY"{O" _"³`pO"o T"p sx"pr"\"pe"py"puê \"uqpp" \" s X"süO"# $$ 3. ïo"[_x"s"o T"øP"X"pu&RY"pY"# dpuo"\y"# _"XT"øQpY"O"# $ \Y"sOT"ß"_O"p\"O"p _"\" V"pu«lz ðp@n pu{o" V"s{«X"pS"o $$ ìs"s\"o"êo"u

20 4. _"{ŸT"øp V"`lR"p \"Q[SO" ì{ðpz Y"X"z X"pO"qZð\"pS"X"p`l# $ 4. O"_X"pQo h B\"uQ_Y" ìwy"{`êo"_y" ìpqpv \Y"pAY"pS"X"s{E"O"X"o $ 5. S"S"s \"uq ï\" O"# O"Q\"pSO"Z{\"ðpu^"# h B\"uQ#? III. ïo"u^"pz O"pOT"Y" { A"O" (E"O"sNppêX"u\") 04x05=20 1. ìr\"y"ê\"_y" Y"c"u^"s T"øpR"pSY"pQo \Y"p@w O"# T"sZp $ Y"G"s\"uêQpu&P" `pue"pp"êx"wb\"uqpu \Y"p@ qz^y"o"u $$ 2. O"O@ J>pb"uNp O"çmT"z QQQo V"sÈ X"`rT"{O"# $ ìp{qðpo"o X"pR"\"pE"pY" \"uqpp"ê_y" T"ø@ pðps"u $$ 3. h E"# _"px"p{s" G"{c"Zu $ 4. ï@ ï\" àçpu S" {ŸO"rY"pY" O"_P"u $ _"`¾p{Np _"`¾ðppu Y"u àçp ì{r"w"txy"px"o $ 5. \"uq_y"p{t" T"ZX"uð\"Z{S"{X"f"O\"pO"o T"pvà^"uY"O\"X"o? 2 IV. T"sà^"_"t z _"_\"Zz { A"O" $ 10 V. ít"quðpÿpzp ï\" O"ê\Y"{X"{O" BpøSP"pu O"{Qðpp _T"Í>Y"O" $ 10 VI. \"uqpry"y"s"_y" X"`f\"z T"ø{O"T"pQY"O" $ 10

21 Total No. of Questions :4 ] [ Total No. of Printed Pages : 2 Code No. : MR(V)-02 ÃpO"@ T"Zrb"p# 2016 {V".ï.3 {\"ŸSX"RY"X"p - O"wO"rY"Y"\"^"ê# \"uq#-_"px"psy"w"pbp# W"pBp# - 1, T"{e"@ p - 2 {\"^"Y"# - \"v{q@ _"p{`oy"e"qzo"x"o-3 {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# _"X"Y"# A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 100 I. T"ú"pS"pX"o íf"zz { A"O" 05x 08=40 1. p z O"Ql _"px"p{g"@ G"r\"S"z E" {\"\"wnpso" $ 2. O"v{f"ZrY"pZNY"@ _Y" \"v{ðpí> z \"NpêY"O" $ 3. \"uqpœps"pz _\"á T"z {\"\"woy" O"u^"s \Y"p@ ZNp_Y" X"`f\"z _T"Í>Y"O" $ 4. O"pNL X"p`pV"øpÏ"Np_Y" _\"á T"z X"`f\"z E" {S"á T"Y"O" $ 5. ít"{s"^"qx"{r"@w OY" T"øV"SR"X"u@z ZE"Y"O" $ 6. V"w`QpZNY"@ put"{s"^"q# _"pzz _"Œw ro" $ 7. V"øÏ"Np# _\"á T"z G"BpO"# _\"á T"z E" \"NpêY"O" $ II. E"O"sNpp C"tf"Zp{Np { A"O" 04x05=20 1. G"r\"pOX"S"# _\"á T"z \"NpêY"O" $ 2. ïuo"zuy"pzny"@ _Y" X"`f\"z _T"Í>Y"O" $ 3. BppuT"P"V"øpÏ"Np_Y" _"pzz _"Œw ro" $ 4. ð\"uo"pð\"o"zput"{s"^"q# _\"á T"z {\"\"wnpso" $ 5. ðpo"t"p"v"øpï"np_y" X"`f\"z { A"O" $ K>puT"{S"^"{Q T"ø{O"T"p{QO"X"pOX"O"f\"z \"NpêY"O" $ III. ï@u S" \"p Y"uS" íf"zz { A"O" 10x02=20 1. _Y" \"uq_y" _"XV"SR"r? 2. S"v^"p O"@uê Np X"{O"ZpT"S"uY"p _Y"pX"sT"{S"^"{Q í X"o? ìs"s\"o"êo"u

22 2 3. ìpušpz_\"á T"z X"pNLt> Y"u e" T"ø{O"T"p{QO"X"o? 4. p{s"? 5. íÿrp"pu #? 6. O"f\"X"{_" ò{o" X"`p\"p e" ít"{qí>x"o? 7. ^"L>uO"u T"pK>@ pr"x"p# 8. Y"Qb"Zz T"qZX"pNpz O"EF>VQ# S" í X"o? 9. O"pNL _Y" \"uq_"xv"sr"r? 10. [_X"S"o T"øp{O"ðppAY"u W"\"{O"? IV. E"O"sNpp C"s{J>TT"Npr# ZE"Y"O" $ 04x05=20 1. Bpwå_"te"X"o 2. òêðpp\"p_y"x"o 3. GY"pu{O"^"X"o 4. F>pSQpuBY"X"o 5. X"sNL>@ put"{s"^"o"o 6. Y"pc"\"Ú Y"#

23 Total No. of Questions : 6 ] [ Total No. of Printed Pages : 2 Code No. : MR(V)-01 ÃpO"@ T"Zrb"p# 2016 {V".ï.3 {\"ŸSX"RY"X"p - O"wO"rY"Y"\"^"ê# \"uq#-_"px"psy"w"pbp# W"pBp# - 1, T"{e"@ p -1 {\"^"Y"# -\"v{q@ T"ø{@ø Y"p {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# _"X"Y"# A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 100 I. ìr"pu{s"{qêí>u^"s T"ú" _"te"p{np \Y"pAY"pO" 05x05=25 1. Zpe"uÆ"pG"_"pv $ 2. F>SQ{_" K>I"o $ 3. F>SQ{_" \"S"_"S"Z{b"X"P"pX"o $ 4. BpsT"u EF>SQ{_" $ 5. ì\"y"p# ð\"uo"\"p# T"sZpuL>pÆ" $ 6. \"uðppso"{`x"\" px"npo $ 7. òo"æ" put"# T"ZX_"vT"Qu^"s $ II. T"ú" _"te"p{np \Y"pAY"pO" 05x05=25 1. QmO"_Y" W"pBp@ X"êNpr $ 2. X"R"puI"oê E" $ 3. _"pux"x"`ê{o" Y"#? 4. _" íf"x"_y" $ 5. ìbpøpüo"o $ 6. _"`¾uNp _"XX"O"pu C"# $ 7. X"Se"u \"w^"u^"t"y"x"s"{\"qw"t\"rzp íqpf"# $ III. E"O"sNpp _"te"pnppx"{w"t"øpy"z _"puqp`znpz { A"O" 04x05=20 1. `ux"so"p " $ 2. _"\"êqu\"o"p{f" o $ ìs"s\"o"êo"u

24 2 çl@ X"NL>Ú\"puEF>SQ{_" $ 4. X"pY"pY"pX"Npo $ 5. W"\"u# F>SQ{_" $ 6. V"{`ê{^" Qf"X"o $ IV. BpNpT"{O"_"t z _"_\"Zz { A"O" $ 10 V. {\"^Nps_"t X"Se"pS"o { A"O" $ 10 VI. àç_"t X"Se"pS"o { A"O" $ 10

25 Total No. of Questions : 5 ] [ Total No. of Printed Pages : 1 Code No. : B.F.V.D.KY-09 ÃpO"@ T"Zrb"p# 2016 {V".ï.1 {\"ŸSX"RY"X"p - T"øP"X"Y"\"^"ê# ðpp ^NpY"G"s\"êuQ#-@ø X"pSO"X"o W"pBp# - 2, T"{e"@ p -3 {\"^"Y"# -O"v{f"ZrY"T"øp{O"ðppAY"X"o-\"v{Q@ pwy"p_"p\y"pay"put"uo"x"o {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# _"X"Y"# A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 100 _"te"s"p-_"\"uê T"øðS"p# _"X"pR"uY"p# I. _"te"p{np \Y"pAY"pO" 05x12=40 1. Y"P"pY"s p{ÿ{r"# _"p T"ø@w {O"# $ 2. ít"v"sr"_o"s D>uðppY" {S"OY"X"o $ 3. ZpY"u _" òsç# T"t\"êÆ"p@ pzt"zu $ 4. ì{s"{o"t"zpu Bpø`puAY" Y"pGY"pT"wÎ> {`ZNY"\"NprêY"u^\"r@ pzpu@ pzt"t\"puê ZuU X"p@ pzt"t\"ê_o"s Y"@ pzx"o $ 5. T"Ñ"r\"uT"O"rT"O"uT"O"Y"uT"{O"ï\"{O"XT"Z# $ II. _"Ê"\"pE"#_P"pS"p{S" Y"P"p_"te"z \Y"pAY"pO" 10 III. _\"ZW"{ _"te"z Y"P"pW"p^Y"z \Y"pAY"pO" 10 IV. _"te"p{np T"tZY"O" 06x05=30 1. R"pO"pZp{O"...$ 2. O"Zo`pk_O"[_X"S"o...$ 3. Zp_" "Y"Ê"u&{Ðp#...$ 4. ìx"r E"b"s^"r...$ 5. ðp ZP"r [O\"^"r...$ 6. BpX"Y"O"pu W"\"O"pu...$ V. T"QpP" {\"\"wnpso" 05x02=10 1. O"vZpu\Y"ý"S"# 2. ì{w"{s"r"ps"# 3. {\"@ø X"# 4. ìr"êo"wo"ry"x"pe"px"o 5. T"øE"Y"#

26 Total No. of Questions : 5 ] [ Total No. of Printed Pages : 1 Code No. : B.S.V.D.KY-09 ÃpO"@ T"Zrb"p# 2016 {V".ï.2 {\"ŸSX"RY"X"p - {ŸO"rY"\"^"ê# ðpp ^NpY"G"s\"êuQ# W"pBp# - 2, T"{e"@ p -3 {\"^"Y"# -\Y"p_"{ðpb"p-\"uQO"vG"_"\Y"pAY"puT"uO"X"o {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# _"X"Y"# P.M.to 5.30 P.M.] [ Max. Marks : 100 _"te"s"p-_"\"uê T"øðS"p# _"X"pR"uY"p# I. ïo"p{s" \"E"S"p{S" \Y"pAY"pO" 05x12=40 1. W"\"uQl@ pz@ pzpur\"puê ` px"f"s Z ïu Bp# $ 2. T"Q\"Npê_\"ZpŒpS"pz {Ÿ{ŸêY"sê u E" _"qz`o"p $ 3. ìs"s pux"# _\"T"pK>#_Y"p{Ÿ pux"# _"[SR"{S"{X"êO"# $ 4. pz# [_P"O" ìpu@ pzpu&ty"@ pz\y"ý"s"puf"z# $ 5. _"z{`o"p\"o@ø X"pu c"uy"pu G"J>p E" {\"@w O"p{Q^"s $ II. `_O"_\"Z{\"SY"p_"@ø X"z Y"P"p\"E"S"z \Y"pAY"pO"$ 10 III. ìœo"p{\"^"y"z Y"P"p_"te"z \Y"pAY"pO" 10 IV. \"E"S"p{S" T"tZY"O" 06x05=30 1. S"\"QðppGH" pu...$ 2. E"p\"pu ï@ X"pe"#...$ 3. X"RY"u S"@ pzu...$ NK>pu \" e"p{q...$ 5. \"py"pv E"ZOY"sZ{_"...$ 6. _"\"ê\"nppês"o...$ V. T"QpP" {\"\"wnpso" 05x02=10 1. T"t\"pêBpX"# 2. íz_y"x"o 3. ZŒ_"Ic"# 4. X"pNL>t@ puî> # 5. ìry"npsx"p{e"@ #

27 Total No. of Questions : 4 ] [ Total No. of Printed Pages : 1 Code No. : M.F.V.D.KY-15 ÃpO"@ puf"zt"zrb"p# 2016 ïx"o.ï.1 {\"ŸQlf"X"p- T"øP"X"\"^"ê# ðpp ^NpY"G"s\"êuQ-_" b"npc"s"pso"x"o W"pBp# - 1, T"{e"@ p -5 {\"^"Y"# -E"ZNp\Y"t`_"te"X"o-\"Npê_P"pS"@ ZNpT"øY"Ñ"{\"\"u@ # {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# - 80 _"X"Y"# A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80 _"te"s"p-_"\"uê T"øðS"p# _"X"pR"uY"p# I. E"ZNp\Y"t`pu #? {\"ðpqy"o" $ 20 II. E"ZNp\Y"t`pu -h E"pX"o, Y"G"s^"pX"o, _"px"npx"o ìp"\"ênp_y" E" ìry"y"s"@ø X"z {S"á T"Y"O" $ 20 III. _P"pS"@ ZNp-T"øY"Ñ"pS"pz b"npz {@ X"o? Y"P"p_"te"z {S"á T"Y"O" $ 20 IV. ïo"u^"pz \"NppêS"pz ZNpz E" _"te"y"o" 10x02=20 1. w@ pz# 2. ìs"s_\"pz# 3. {\"_"G"êS"rY"# 4. ì\"npê# \"BpêT"øP"X"Y"X"# 6. E"\"BpêT"øP"X"Y"X"# 7. T"@ pz# 8. `@ pz# 9. î ^X"pNp# 10. S"p{_" Y"p# 5. ìry"npsx"p{e"@ #

28 Total No. of Questions : 4 ] [ Total No. of Printed Pages : 1 Code No. : M.F.V.D.KYS-55 ÃpO"@ puf"zt"zrb"p# 2016 ïx"o.ï.1 {\"ŸQlf"X"p - T"øP"X"\"^"ê# ðpp ^NpY"G"s\"êuQ-dpvO"T"øY"puBp# W"pBp# - 1, T"{e"@ p -5 {\"^"Y"# -ìpt"_o"xv"pu ïu{í>@ X"pê{Np {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# - 80 _"X"Y"# A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80 _"te"s"p-_"\"uê T"øðS"p# _"X"pR"uY"p# I. T"sS"ZpR"pS"u {S"{X"f"z {@ X"o? O"OT"ø@ ZNpz Y"P"p_"te"z \Y"pAY"pO" $ 20 II. p T"ø@w {O"#? {@ X"P"êX"o? _"put"t"{f"@z {S"á T"Y"O" $ 20 III. QðpêT"tNpêX"p_"p\"pZW"X"pNp_Y" Ÿpv _"pz_\"o"pv `pux"pv {\"{`O"pv $ O"pv Y"P"pX"Se"z \Y"pAY"pO" $ 20 IV. {O" ìœp{s" p{s" O"p{S"? _"Ic"T"S"z Y"P"p_"te"z \Y"pAY"pO" $ 20

29 Total No. of Questions : 4 ] [ Total No. of Printed Pages : 1 Code No. : M.F.V.D.KYM-60 ÃpO"@ puf"zt"zrb"p# 2016 ïx"o.ï.1 {\"ŸQlf"X"p - T"øP"X"\"^"ê# ðpp ^NpY"G"s\"êuQ-_X"pO"êT"øY"puBp# W"pBp# - 1, T"{e"@ p -5 {\"^"Y"# -ìpt"_o"xv"pu {T"O"wX"uR"_"te"z-R"X"_"te"ú" {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# - 80 _"X"Y"# A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80 _"te"s"p-_"\"uê T"øðS"p# _"X"pR"uY"p# I. QlX"êZNpu T"øpY"{Æ"f"z {@ X"o? Y"P"p_"te"z {S"á T"Y"O" $ 20 II. ì[_p"_"ý"y"s"@ø X"z Y"P"p_"te"z \Y"pAY"pO" $ 20 III. ï@ pu{ Í>_\"á T"z {@ X"o? Y"P"p_"te"z \Y"pAY"pO" $ 20 IV. ÃpO"@ \"øo"p{s" Y"O"p_"te"z {S"á T"Y"O" $ 20

30 Total No. of Questions : 4 ] [ Total No. of Printed Pages : 1 Code No. : M.S.V.D.KY-15 ÃpO"@ puf"zt"zrb"p# 2016 {V".ï.2 {\"ŸQlf"X"p - {ŸO"rY"\"^"ê# ðpp ^NpY"G"s\"êuQ-_" b"npc"s"pso"x"o W"pBp# - 1, T"{e"@ p -5 {\"^"Y"# -_" b"npc"s"_"[sr"_"x"s\"y"# {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# - 80 _"X"Y"# P.M.to 5.30 P.M.] [ Max. Marks : 80 _"te"s"p-_"\"uê T"øðS"p# _"X"pR"uY"p# I. G"J>pY"pz _"puqp`znpz {\"\"wnpso" $ 20 II. R\"{S"#-_P"pS"z-@ ZNpz-T"øY"Ñ"#- _"puqp`znpz {S"á T"Y"O" $ 20 p -_\"Z#-Qu\"O"p-G"p{O"#-_"puQp`ZNpz {S"á T"Y"O" $ 20 IV. _\"qzo" b"npz {@ X"o? _"Ê"{\"R"_\"qZO"z _"puqp`znpz \Y"pAY"pO" $ 20

31 Total No. of Questions : 4 ] [ Total No. of Printed Pages : 1 Code No. : M.S.V.D.KYS-55 ÃpO"@ puf"zt"zrb"p# 2016 ïx"o.ï.2 {\"ŸQlf"X"p- {ŸO"rY"\"^"ê# ðpp ^NpY"G"s\"êuQ-dpvO"T"øY"puBp# W"pBp# - 1, T"{e"@ p -5 {\"^"Y"# -ìpt"_o"xv"pu -_"pv{x"@ -ì{ðpe"y"s"@ X"pê{Np {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# - 80 _"X"Y"# P.M.to 5.30 P.M.] [ Max. Marks : 80 _"te"s"p-_"\"uê T"øðS"p# _"X"pR"uY"p# I. T"øpO" Qp P"X"o? _"W"p^Y"z {S"á T"Y"O" $ 20 II. X"`p{W"^"\"T"ø@ pzx"st"\"npêy"o" $ 20 III. ðpo"àçry"z \"_"pur"pêzpz E" Y"P"pW"p^Y"z {S"á T"Y"O" $ 20 IV. ì`rs"-_"e"w"uqz _"W"p^Y"z \Y"pAY"pO" $ 20

32 Total No. of Questions : 4 ] [ Total No. of Printed Pages : 1 Code No. : M.S.V.D.KYM -60 ÃpO"@ puf"zt"zrb"p# 2016 ïx"o.ï.2 {\"ŸQlf"X"p- {ŸO"rY"\"^"ê# ðpp ^NpY"G"s\"êuQ#-_X"pO"êT"øY"puBp# W"pBp# - 1, T"{e"@ p -5 {\"^"Y"# -ìpt"_o"xv"ry"-bpwå@ X"pê{Np-X"Se"T"øðS"W"p^Y"_"{`O"p{S" {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# - 80 _"X"Y"# P.M.to 5.30 P.M.] [ Max. Marks : 80 _"te"s"p-_"\"uê T"øðS"p# _"X"pR"uY"p# I. T"øpBC"puX"pO"o ò{o" _"te"x"pzwy" pg"p`pux"z _"W"p^Y"z \Y"pAY"pO" $ 20 II. ì{ðpx"sa"z _"W"p^Y"z \Y"pAY"pO" $ 20 III. X"p{_"dp«@ X"ê Y"P"p_"te"z {S"á T"Y"O" $ 20 IV. X"R"sT"@ê WY"pu {\"{`O"#? O"{ŸR"pS"z _"W"p^Y"z {S"á T"Y"O" $ 20

33 Total No. of Questions :6] [ Total No. of Printed Pages : 1 Code No. : M.F.V.D.SY -10 ÃpO"@ puf"zt"zrb"p# 2016 ïx"o.ï.1 {\"ŸQlf"X"p- T"øP"X"\"^"ê# ðpp X"o ðps± Y"G"s\"êuQ#-C"S"pSO"# W"pBp# - 1, T"{e"@ p -5 {\"^"Y"# -\"pg"_"s"uy"t"øp{o"ðppay"x"o {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# - 80 _"X"Y"# A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80 I. _"te"p{np {\"\"wnpso" 05x03=15 1. _"SRY"b"Zz T"ZX"o $ 2. e"y"pu S"rE"_\"T"Zp# $ ZS"sQpf"X"o $ 4. T"øBpwåX"o $ 5. ít"{qí>p \"Nppê# $ II. T"tZY"O" 05x04=20 1. _\"qzo"...t"qx"o $ 2. T"QT"t\"ê...T"pQpQpu $ 3. òsqøpv"w`_t"{o"...ò{o" e"r{np $ 4. ŸSŸz...\"pY"s^"s $ 5. Y"P"p...{ÐpWY"# $ III. _"te"_"{`o"z \Y"pAY"pO" 05x03=15 p _"zqz`o"p? # _"[SR"# 3. ìt"w #? p ít"r"p? 5. {@ ß"pX" T"øBpwåX"o? IV. \"Npê_"X"pX"npY"X"o {\"\"wnpso" 10 V. _T"Í>Y"O" _\"Zp# 2. \Y"ý"S"p{S" 3.b"vT"ø# 4. ìnps 5. î ^X"pNp# p# \"NpêQu\"O"p#? _"te"zroy"p {\"\"wnpso" 10

34 Total No. of Questions : 4] [ Total No. of Printed Pages : 1 Code No. : M.F.V.D.SYS -45 ÃpO"@ puf"zt"zrb"p# 2016 ïx"o.ï.1 {\"ŸQlf"X"p- T"øP"X"\"^"ê# ðpp X"o ðps± Y"G"s\"êuQ#-dpvO"T"øY"puBp# W"pBp# - 1, T"{e"@ p -5 {\"^"Y"# -@ poy"py"s"dpvo"_"te"x"o {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# - 80 _"X"Y"# A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80 I. _"te"p{np {\"\"wnpso" 05x05=25 1. ìp"po"pu&{r"@ pz# $ 2. re"p{\"ðpu^"po"o $ 3. _\"px"ru Y"puBppO"o $ 4. X"RY"X"uS"uL>pY"p# $ 5. T"ø{O"T"øNp\"X"pR"pS"X"o $ II. _"tbx"zroy"p íf"zy"o" 05x05=25 1. E"pO"sX"pê_Y" Y"pBppZXW"@ p #? 2. \"vð\"qu\"t"\"êx"o {@ X"o? 3. #? 4. #? 5. {S"á M>T"ðpsV"SR"@ p #? III. ào" $ 05x03=15 1. ZP"@ pz# 2. Q{b"Npp{Ðp# 3. \"u{q# 4. ¾s\"# 5. T"w^"QpGY"X"o IV. _"te"p{np T"tZY"O" 05x03=15 1. {S"^"Q_P"T"{O"...@w O"# $ 2. ít"{\"í`puux"#...g"s`puo"y"# $ 3. U Y"s ps"p...u p{p"êo\"po"o $ 4. {\"BpsNpu...W"uQpO"o $ 5. X"Se"pSO"v#...{W"R"pS"pO"o $

35 Total No. of Questions : 4] [ Total No. of Printed Pages : 1 Code No. : M.F.V.D.SYM -50 ÃpO"@ puf"zt"zrb"p# 2016 ïx"o.ï.1 {\"ŸQlf"X"p- T"øP"X"\"^"ê# ðpp X"o ðps± Y"G"s\"êuQ#-_X"pO"êT"øY"puBp# W"pBp# - 1, T"{e"@ p -5 {\"^"Y"# -@ poy"py"s"bpwå_"te"x"o, Y"pc"\"Ú Y"_X"w{O"Æ" {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# - 80 _"X"Y"# A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80 I. _"te"pr"pzo"y"p {\"\"wnpso" 05x04=20 ^"L>RY"êW"pG"S"p#? 2. {@ X"ðX"pS"X"pZpu`NpX"o? 3. E"O"sP"rê@ X"ê {\"\"wnpso" $ 4. _"rx"so"puß"y"s"x"o {@ X"o? 5. {@ ß"pX" E"tL>p@ ZNpX"o? II. qz _P" p{s" T"tZY"O" 05x04=20 1. _"pz\"o_"zr@ _Y" E"tL>p...@u ðppso"# $ 2. ìí>\"^"...zpg"sy"x"o $ 3. ìp" {W"b"p...T"øAY"p{Y"SY"# $ 4. ìp"po"pury"py"put"p...`_o"us" \"p $ 5. ìp"po"# dp\"np@ X"ê...ìSY"p`lO"rG"s`pu{O" $ III. Y"pc"\"Ú Y"_X"w{O"ZrOY"p íf"zy"o" 05x04=20 [_X"ß"BS"pv O"ê\Y"X"o? 2. P"z Y"c"T"pe"pNppz ðps{«#? 4. P"X"o? 5. {@ ß"pX" ç\y"x"o $ IV. ð pu@ p{s" T"tZY"O" 05x04=20 1. {Æ"QP"puê...T"t\"ê@ X"o $ 2. uay"_y"...{e"{ O"X"o $ 3. QuðppSO"Z_P"u...@ pzy"uo"o $ 4. _"BppvZ _"^"êt"v...o"p"p $ 5. X"sA"G"p...ðps{E"# $

36 Total No. of Questions : 5] [ Total No. of Printed Pages : 1 Code No. : M.S.V.D.SY -10 ÃpO"@ puf"zt"zrb"p# 2016 ïx"o.ï.2 {\"ŸQlf"X"p- {ŸO"rY"\"^"ê# ðpp X"o ðps± Y"G"s\"êuQ#-C"S"pSO"# W"pBp# - 1, T"{e"@ p -5 {\"^"Y"# -\"pg"_"s"uy"rt"øp{o"ðppay"x"o {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# - 80 _"X"Y"# P.M.to 5.30 P.M.] [ Max. Marks : 80 I. _"te"p{np {\"\"wnpso" 05x04=20 1. _\"qzo"\"ps"o _\"qzo"# $ 2. _T"ðppuê&T"ú"X"# _\"ZR"pv O"wO"rY"X"o $ 3. ì{\"üp_"xw"toy"puæ" $ 4. ïqpu pz T"t\"êX"@ pz# 5. _"st"qp\"_"ps"\"g"êx"o $ II. òx"p{s" T"tZY"O" 05x04=20 1. Y"X"pS"o {\"üpqy"...{\"{s"{qêðpuo"o $ 2. G\"p p{t"nl>p...\"g"ø\"o"o $ 3. T"sS"à{...\"ðpp{Q{O" $ 4. Ÿu Ÿu T"Qu...\"G"êX"o $ 5. {\"ðppvg"p#..._"x"ps"po"o $ III. _"te"zroy"p \Y"pAY"pO" 05x04=20 1. ìs"sqpf"x"pay"po"x"px"[se"o"\"o"o $ 2. {Ÿ_T"ðpêX"o $ 3. ìp"p\"_"ps"p{s" $ 4. íf"x"pso"x"sf"x"us" $ 5. ìpt"tg"g"po"y"pu# $ X"T"øY"puG"S"z _"te"zroy"p {\"\"wnpso" $ 10 V. T"qZE"Y"O" 05x02=10 1. ìpx"[se"o"x"o $ 2. ít"_"bpê# $ 3. _"X"p_"# $ 4. ìpx"øu{l>o"x"o $ 5. S"uO"o $

37 Total No. of Questions : 3] [ Total No. of Printed Pages : 1 Code No. : M.S.V.D.SYS -45 ÃpO"@ puf"zt"zrb"p# 2016 ïx"o.ï.2 {\"ŸQlf"X"p- {ŸO"rY"\"^"ê# ðpp X"o ðps± Y"G"s\"êuQ#-dpvO"T"øY"puBp# W"pBp# - 1, T"{e"@ p -5 {\"^"Y"# -@ poy"py"s"dpvo"_"te"x"o {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# - 80 _"X"Y"# P.M.to 5.30 P.M.] [ Max. Marks : 80 I. _"te"pr"pzo"y"p {\"\"wnpso" 04x05=20 1. íw"y"o"# ðps± T"b"pv V"ẁ _T"{O"_"\"uS" Y"G"O"u $ 2.Zpc"pu ZpG"_"tY"pu&{S"{Í>S"pu\"pG"T"uY"uS" $ 3. íf"zu ðps± T"b"u _"pve"px"npr $ 4. ía"p _"XW"ZNpX"Í>XY"pX"o $ II. _" ut"unp íf"zy"o" 04x10=40 1. E"Y"S"{S"á T"NpX"o $ 2. _"pve"px"npr{s"á T"NpX"o $ 3. ìð\"x"ur"t"ø@ ZNpX"o $ 4. T"sà^"X"uR"T"ø@ ZNpX"o $ III. T"qZE"Y"O" 05x04=20 1. ì`rs"y"c"x"o $ 2. T"ø\"BY"êX"o $ 3. Bpp`êT"OY"# $ 4. _"\"êx"ur"# $ 5. Y"tT"#

38 Total No. of Questions : 4] [ Total No. of Printed Pages : 1 Code No. : M.S.V.D.SYM -50 ÃpO"@ puf"zt"zrb"p# 2016 ïx"o.ï.1 {\"ŸQlf"X"p- {ŸO"rY"\"^"ê# ðpp X"o ðps± Y"G"s\"êuQ#-_X"pO"êT"øY"puBp# W"pBp# - 1, T"{e"@ p -5 {\"^"Y"# -@ poy"py"s"bpwå_"te"x"o, Y"pc"\"Ú Y"_X"w{O"Æ" $ {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# - 80 _"X"Y"# P.M.to 5.30 P.M.] [ Max. Marks : 80 I. ìr"pu{s"quê{ðpo"t"ø@ ZNppS"pz _"te"zroy"p íf"zy"o" 05x04=20 1. ìs"p{`o"pðpus"ê\"t"øpðps"x"o $ 3. X"pBpðpr^Y"p T"pvNpêX"p_Y"pBpø`pY"Npr@ X"ê $ 3. ìpbpø`py"ny"p[_o"¾pu&í>@ p# $ 4. ðpp p@ X"ê $ 5. X"{Np@ p\"r"ps"x"o $ II. T"tZY"O" 05x04=20 1. ìp"po"pu \"pt"r@t T"...\Y"pAY"p_Y"pX"# $ 2. ìp"po"# ðppve"{\"{r"z...q{b"np@ Npuê \"p $ 3. ìp"po"pu {S"OY"_S"pS"z...Quðpu _P"pTY" $ 4. íf"ry"ê R"pvO"u \"p_"_"r...î R\"êV"p`l# $ 5. O"O"_O"T"êY"uQo...T"sZpNppE"pY"pêS"o $ III. Y"pc"\"Ú Y"_X"w{O"ZrOY"p {\"\"wnpso" 05x04=20 1. {T"O"p Zpu{O" $ 2. _"X"{\"W"pBpu {\"ðpu^"# {@ X"o? O"sêQêNL>{\"R"pS"z O"Gc"pS"puT"pY"z {@ X"o? 4. _"³`Npu {@z QNL>X"o? 5. T"øpY"{Æ"f"T"ø@ pu Qpu^"#? IV. ð pu@ ps"o T"tZY"O" $ 05x04=20 1. X"`pT"pO"@...S"[_O\"` $ 2. T"sX"pS"o_"³`Npu...ŸY"pu_O"P"p $ 3. {\"W"pBpz E"uO"o..._"X"pz{ðpS"# $ 4. {T"O"wç\Y"...O" \"uo"o $ 5. \Y"\"`pZpS"wT"#...{\"\"{G"êO"# $

39 Total No. of Questions : 4] [ Total No. of Printed Pages : 1 Code No. : M.F.V.D.SS -65 ÃpO"@ puf"zt"zrb"p# 2016 ïx"o.ï.1 {\"ŸQlf"X"p- T"øP"X"\"^"ê# ðpp X"o _"px"\"uq#-dpvo"t"øy"pubp# W"pBp# - 1, T"{e"@ p -5 {\"^"Y"# -dpvo"t"øy"pubp# {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# - 80 _"X"Y"# A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80 I. BpøSP"pu {Qðpp _"XY"@o {S"á ào" (Ÿp\"u\") 02x15=30 1. X"R"sT"@ê T"øY"puBp# $ 2. {\"ð\"á T"p BppS"X"o $ ðpp b"npx"o 4. Y"c"pY"c"rY"_O"pue"X"o, O"_Y" R"X"pê# $ II. ^"NNppz _"te"pnppz ào" 06x05=30 1. _\"Y"z Y" ìpvt"\"_"py"u \"p $ 2. T"øOY"u@z S"pX"...Y"p{S" _Y"s# $ 3. O"_Y"pSO"u ð\"#_"soy"p BppvO"X"_Y" $ 4. _"\"êe"ps"pquðpu..._\"p_"s $ 5. O"u^"pz _P"pS"u...V"w`O"o ò{o" $ 6. _"z_"o"s _"pux"u...c"sqpz_y"p{qðps"o $ 7. O"OT"øW"wO"r{S" Zpe"pv $ 8. ^"pul>{ðp...y"_x"pqsy" ò{o" $ 9. O"_X"pO"o \"øo"z...bppuo"x"p# $ 10. S"\"X"_Y" GY"pu{O"Í>puX"#...òOY"u@u $ III. _"te"p{np {\"\"wnpso" 05x02=10 1. QmZz \"ø{g"o\"p {\"`py" Qpv^@w OY"{X"{O" $ 2. ìüu{o" _"X"pS"u&`{S" $ 3. T"ø\"BY"ê\"OY"sf"ZuNp...BppY"uO"o $ 4. ïo"psy"u\"...y"p\"so"# _Y"s# $ 6. ìe" O"s V"{`^T"\"X"pS"_Y" $ IV. ï^"px"p"puê \"NpêS"rY"# 10x01=10 1. ìp^"uêy"# 2. _"pr"se"znp# 3. ìsy"ts"pœ# 4. _"pux"t"ø\"p@ # 5. íqt"ps"# 6. pu@ _"px"p{s" $ 7. _"{ú"o"x"{ðp# 8. ZpvqZ@ {Np 9. {\"^"s\"ps"o 10. _"XW"pY"ê#

40 Total No. of Questions : 4] [ Total No. of Printed Pages : 1 Code No. : M.F.V.D.S -20 ÃpO"@ puf"zt"zrb"p# 2016 ïx"o.ï.1 {\"ŸQlf"X"p- T"øP"X"\"^"ê# _"px"\"uq#- b"npx"o W"pBp# - 1, T"{e"@ p -5 {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# - 80 _"X"Y"# A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80 I. \Y"p@s ào" (Ÿp\"u\") 02x15=30 1. _"Ic"pT"ø@ ZNpX"o-_"pX"O"Se"pu {Qðpp _"XY"@o {S"á T"Y"O" $ 2. \"pe"pu \"w{f"z O"Se"pu {Qðpp {\"ðpqy"o" $ 3. S"s W"p\"z _"px"o"se"_"te"pny"sqpâoy" {\"\"wnpso" $ 4. X"{`BprNppT"\"ê ò{o" {@ X"o? _"te"pny"sqpâoy" Y"P"pW"p^Y"z { A"O" $ II. _"te"p{np \Y"pAY"pO" (^"L>u\") 06x05=30 1. \"w«u T"p_"pY"p Í>u $ 2. ã_\"x"c"pu^"p{q _"_\"Zu $ 3. {G" QrC" X"SçpSO"u $ 4. {S"R"S"u {L>\"{O" {ŸO"rY"Æ" $ 5. p\"\y"t"zpv $ 6. _"SRY"u T"Zz _"px"py"uê $ 7. íw"y"p"p W"s\"puX"n# î R"Z\"# $ 8. ìp\"òt"øpê"...ìpx"`>ry"\"y"pu# $ 9. {_"O"u Y"puQu _"\"êe"..._"\"êe" $ 10. S"\"u X"Se"p{W" X"O_" _"s^"p $ III. Y"P"pW"p^Y"z { A"O" 05x02=10 1. S" G"øZu $ 2. O"p \Y"pQuX"ê $ 3. _T"ðpuêBpê_Y" $ 4. `\Y"u E" 5. T"w{P"\"rz T"øQvWY"SO"u $ IV. ï^"pz _"Ic"pb"ZpNppz ìp" { A"O" $ 10x01=10 1. ìnpo 2. òi"s 3. íi"s 4. A"Jo> 5. ìpuq# 6. Bpo 7. Ds> 8. O" 9. _"Npo 10. st"o

41 Total No. of Questions : 4] [ Total No. of Printed Pages : 1 Code No. : M.S.V.D.S-20 ÃpO"@ puf"zt"zrb"p# 2016 ïx"o.ï.2 {\"ŸQlf"X"p- {ŸO"rY"\"^"ê# ðpp X"o _"px"\"uq# W"pBp# - 1, T"{e"@ p -5 {\"^"Y"# -_"px"\"uq b"npx"o {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# - 80 _"X"Y"# P.M.to 5.30 P.M.] [ Max. Marks : 80 I. BpøSP"pu {Qðpp _"XY"@o {S"á ào" (Ÿp\"u\") 02x15=30 1. {\"@ ^"êw"p\"z _"px"o"se"pu -íqp`znpt"t\"ê@z {S"á T"Y"O" $ 2. ìpvx"{` òoy"pzwy" òêðpu òoy"so"x"s z-ìpvw"p\"z {S"á T"Y"O" $ 3. _"pu^x"np î ^X"p òoy"pzwy" X"pu _"SRY"# _"te"t"y"êso"z _"puqp`znpz {\"\"wnpso" $ {\"O_\"p_"s òoy"pzwy" e"r{npr"s"u^"s òoy"so"x"s z-ì{o"`pzw"p\"z {\"\"wnpso" $ II. _"te"p{np \Y"pAY"pO" (^"L>u\") 06x05=30 1. _\"u _\"Z T"Zu $ 2. {L> b"qz{np ðpo"py"px"o $ 3. S"Zu Qu_P"u $ 4. \Y"\"R"pS"pu&SOY" {\"@ pz# $ 5. QrC" W"p^"pY"pz T"øpT"\"wNppuO"pv _"z\"znpu $ 6. Zz ãpo"o $ 7. Y"P"p..._"pR"øu^"s $ 8. QpSOY"_Y"...T"µpY"pX"o $ 9. ìp{e"ê@z {S"R"S"z...\"wR"u _\"ZX"o $ 10. Í>XW"u E"pvðp_"tT"u $ III. Y"P"pW"p^Y"z { A"O" 05x02=10 1. {Np 2. ï`pò 3. O"p \Y"u S" O"pu@ po"o $ 4. {`\"pê \"pz\"so"rp"u $ 5. ŸpQðp `qzdry"so"u $ IV. ìr"pu{s"{qêí>ps"pz ìp" { A"O" 10x01=10 1. O" 2. O"sJt> 3. {QI"s 4. S"s 5. {\" 6. ðps 7. _"@o 8. {` 9. E"s 10. {A"Lo>

42 Total No. of Questions : 4] [ Total No. of Printed Pages : 1 Code No. : M.S.V.D.SS -65 ÃpO"@ puf"zt"zrb"p# 2016 ïx"o.ï.2 {\"ŸQlf"X"p- {ŸO"rY"\"^"ê# ðpp X"o _"px"\"uq#-dpvo"t"øy"pubp# W"pBp# - 1, T"{e"@ p -5 {\"^"Y"# -dpvo"t"øy"pubp# {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# - 80 _"X"Y"# P.M.to 5.30 P.M.] [ Max. Marks : 80 I. BpøSP"pu {Qðpp _"XY"@o {S"á ào" (Ÿp\"u\") 02x15=30 1. X"`p\"øO"u T"qZX"pQBppS"X"o $ 2. V"øÏ"Np# _"\"ê@ X"ê_"s ít"\"uðps"x"o òoy"pzwy" íÿpo"s# V"øÏ"Nppu \"p BppS"z òoy"so"z X"ê_\"á T"z Y"P"pW"p^Y"z \Y"p@s ào" $ 3. î `_Y" T"pvà^"uY"O\"pT"pvà^"uY"O\"{\"E"pZ# O"P"p {\"E"pZ_Y" {_"«pso"# $ 4. _"z_@w {O"T"ø{O"`pZ{\"E"pZ# $ II. ^"NNppz _"te"pnppz ào" 06x05=30 1.O\"z \"pbp{_"...t"wp"bpp`oy"\"p R"pS"uS" $ 2. {\"{ {A"O"u...íT"{\"ðpuO"o $ 3. _"SO\"p {`S\"[SO"...íf"Zz {S"R"S"X"o $ 4. O"_Y"...T"Y"pêY"p{Q^"s \"p $ 5. Y"P"p{ðp^"z \"p {\"QRY"pO"o $ 6. \"ês"o...ðpp[nl>úy"# $ 7. O"wE"_"t ps"pz...ìs"pquðpu $ 8. \"px"qu\y"z... e"r{np $ 9. E"O"sÍ>Y"p{S" _"px"p{s"..._"pv{x"e"x"o $ 10. O"uWY"pu..._"`puT"uY"sZS"pQuðpu $ III. _"te"p{np {\"\"wnpso" 05x02=10 1. ìp{ãy"x"pnpu...w"zrx"{w"qz{o" $ 2. ìpðprr"øry"z...ìs"sbpef>uo"o $ 3. ï@ E"ê_P"pS"u^"s...ìpW"ê\"u $ 4. _"z z{r"o"py"p{x"{o" W"p{L>O"pY"S"# $ 5. T"øOY"b"T"Zpub" O"O@s Y"pêO"o $ IV. ïo"u^"pz ìp"puê \"NpêS"rY"# 10x01=10 1. ï@ p{ðp# 2. E"pO"s^T"øpðY"z 3. ì{ðpt"qx"o $ 4. \"p{g"s"z 5. C"X"ê# 6. T"øv^"p 7. X"`p\"rZp# 8. ít"py" 9. _"X"p{R"# 10. î T"p#

43 Total No. of Questions : 5] [ Total No. of Printed Pages : 2 Code No. : M.F.V.D.R -05 ÃpO"@ puf"zt"zrb"p# 2016 ïx"o.ï.1 {\"ŸQlf"X"p-T"øP"X"ø\"^"ê# ðpp X"o h B\"uQ_" b"npc"s"pso"# W"pBp# - 1, T"{e"@ p -5 {\"^"Y"# -ðppvs"@ Y"T"øp{O"ðppAY"X"o {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# - 80 _"X"Y"# A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80 I. ìr"pu{s"{qêí>u^"s T"ú" _"te"p{np \Y"pAY"pO" 05x04=20 1. _\"ZW"{ # T"t\"êW"pBpb"ZpŒX"o $ 2. _"\"êðpp pp" T"ø{O"@ NK>X"s X"o $ 3. T"t\"pu S"SO"p S"{O"^"s S"XY"X"sf"X"X"o $ 4. _"z{`o"p T"QT"ø@w {O"# $ 5. G"pX"pO"Qlê{`O"QêO"ê# T"øðpp_O"Z{\"O"# {T"O"# $ Qpu^"p\"_O"Z\"_T"O"ê# T"øY"SO"Æ"uŒ X"sf"X"X"o $$ 6. _"p \"p p p $ 7. T"sZïO"p {O"O"íS"p T"øíBpz S"X"í{ {W"# $ ìso"#t"qz {\"\"wf"y"# $ 8. íqpf"t"t\" _\"qzo"x"s"sqpf"z T"Qu&b"ZX"o $ II. ïo"u^"s T"ú"pS"pz _"te"pnppz O"pOT"Y" { A"O" 05x04=20 1. d«p _"X"øpc"r _"sðpx"r _\"R"puO"r T"wP"sG"øY"r T"w{P"\"r^"p X"S"r^"p $ ìy"p {S"çp GY"p T"øT"u{O" _\"ZpNppz X"sAY"u T"Zu T"ú"X"^"Î>Y"puÆ" $$ 2. G"pOY"\"Ÿp O"P"p \"pso"pv O"S"t ðpe"r{o" T"\"êY"pu# $ 3. ðpss"{æ"æ"ut"z {S"{QO"z S"Zp \"p ðpz_"z T"t^"NpX"o $ S"Zp E" ðpz_"z Qv\Y"z O"p ìs"ps"st"t\y"ê_"z{`o"p# $$ V"SR"z T"wP"s@ N\"p_"# T"se"# T"pO"s T"P"p T"Y"# $ T"pY"s# T"wÎ>z T"Q>z O"u^"pz T"ø\"pQp íqy"u {Q\"# $$ 5. O"T"pu^T"{\"e"z {e"^t"to\"r R"r^T"rT"pY" {\"{W"^T"O"pO"o $ üpv[^t"o"p ZG"_"_T"wÍ>pu QQl^T"G"øpY" S"_@ Z# $$ ìs"s\"o"êo"u

44 6. V"puR"p _O"pue"u X"p V"øÏ"\"p`# ðpz_"p Bppu^"tEF>p Ql{`O"\"êQp O"S"p $ ìg"p S"Í>z G"XW"Y"p O"p ìr"p X"`pu BpSO"p X"pY"sb\"p {` _"wg"p \"S"_T"O"u $$ 7. T"Q@ø X"{\"W"pBpc"pu \"Npê@ø X"{\"E"b"Np# $ _\"ZX"pe"{\"ðpu^"c"pu BpEF>uQpE"pY"ê_"XT"QX"o $$ 2 III. ìs"s_\"pzpu \Y"ý"S"z _\"Zpu \"p ò{o" _"te"x"{r"@w OY" Y"P"pX"{O" {\"\"wnpso" $ 10 IV. ïo"u^"s T"ú"pS"pX"P" { A"O" 05x02=10 1. {\"\"w{f"# 2. _\"ZW"{ # 3. Z # 4. äl{o"# X"# 6. S"pX"r 7. _\"Zp# V. X"Se"ŸY"_Y" G"J>pT"pK>z { A"O" 02x10=20 1. T"ø\"#T"pSO"z...$$ 2. _" s {X"\" {O"O"íS"p...$$ 3. {S"^"s_"rQ BpNpT"O"u...$$ 4. _"X"pS"r \" ìp@t {O"#...$$

45 Total No. of Questions : 4] [ Total No. of Printed Pages : 1 Code No. : M.F.V.D.R.S -35 ÃpO"@ puf"zt"zrb"p# 2016 ïx"o.ï.1 {\"ŸQlf"X"p-T"øP"X"ø\"^"ê# ðpp X"o h B\"uQ#-dpvO"T"øY"puBp#-1 W"pBp# - 1, T"{e"@ p -5 {\"^"Y"# -ìpð\" py"s"dpvo"_"te"x"o,(s"pzpy"np\"w{f"_"{`o"x"o) {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# - 80 _"X"Y"# A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80 I. ìr"pu{s"{qêí>u^"s T"ú" _"te"p{np \Y"pAY"pO" 05x06=30 1. ìp"vo"_y" _"X"pX"npY"_Y" {\"O"pS"u Y"puBppT"{f"z \"by"px"# $ 2. G"T"pS"sX"Se"pNppTY"pY"S"puT"_P"pS"pSY"sT"pzðps $ 3. ï^" V"øÏ"G"T"# _"\"êy"c"o"se"u^"s _"pðppv Y"e"puT"\"uðpS"X"o $ 4. T"pvNpêX"p_"uS"u{Í>T"ðps_"puX"p ít"{qí>p# $ 5. `pue"pe"x"s"y"c"put"\"ro"ðppve"p{s" $ 6. _"\"uê _"z_p"pg"t"us"put"{o"î>so" ít"{o"î>so"u $ 7. ìpbpøy"npz \"ør{`ðy"px"@ Y"\"pS"pX"o $ II. ïo"u^"s T"ú" _"te"p{np {\"\"wnpso" 05x04=20 1. E"pO\"p z E"pO\"p \"O_"s $ 2. h E"z T"pQBpø`Npu $ 3. T"ø u{^"o"pu G"T"{O" $ 4. ìpt"üo"pu Zu\"p ì\"so"s S" ò{o" G"T"uO"o $ 5. X"pG"ê{Y"O\"p&S"sY"pG"vÆ"Z[SO" $ 6. \"_"SO"u T"\"ê{Np V"øpÏ"Np ìpqr"ro" $ 7. T"Y"_"p {S"OY"`puX"# $ III. ïo"u^"s T"ú"pS"pX"P" { A"O" 05x02=10 1. `puo"p 2. ìpbpøy"npx"o 3. òapw"b"npx"o 4. _"p{x"r"us"r 5. ít"pzðps# 6. Q{b"Npp{Ðp# 7. \Y"pâO"Y"# IV. íf"zz { A"O" 05x04=20 1. ìðpìpy"tz{^" T"\"_" ò{o" {O"_"w{W"# ò{o" _"te"pu X"Se"pS"o { A"O" $ 2. òqx"pt"# T"ø\"`O"...ò{O" X"Se"z T"tZY"O" $ 3. ìpy"szpðpp_o"u...ò{o" X"Se"z T"tZY"O" $ 4. ìy"pæ"pðpu...ò{o" X"Se"z T"tZY"O" $

46 Total No. of Questions : 4] [ Total No. of Printed Pages : 1 Code No. : M.F.V.D.R.M -40 ÃpO"@ puf"zt"zrb"p# 2016 ïx"o.ï.1 {\"ŸQlf"X"p-T"øP"X"ø\"^"ê# ðpp X"o h B\"uQ#-_X"pO"êT"øY"puBp#-1 W"pBp# - 1, T"{e"@ p -5 {\"^"Y"# -ìpð\" py"s"bpwå_"te"x"o, C\"pð\" py"s"_x"w{o"æ" {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# - 80 _"X"Y"# A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80 I. ìr"pu{s"{qêí>u^"s T"ú" _"te"p{np \Y"pAY"pO" 05x05=25 1. `lo"p ìðppv `my"x"ps"p ìs"ðppv T"ø`lO"p V"øpÏ"NpW"puG"S"u V"øÏ"{Np`lO"p# $ 2. ìp" _"py"xt"øpo"# {_"«_Y" `{\"^Y"_Y" G"s`lY"pO"o $ O"p@w O"X"pGY"`puX"u^"s T"qZ_O"ZNpX"o $ 4. _"p\"ê@ X"u@u {\"\"p`x"o $ 5. X"uA" px"pv"ry" QNL>z T"øQpY" V"øÏ"E"Y"êX"p{QðpuO"o $ 6. V"s{«á T"ðpr b"np_"xt"ß"px"zpubppx"st"y"ef>uo"$ 7. E"qZO"\"øO"# _"ty"ê{\"qu \"R"t\" z QRY"pO"o $ II. T"ú" _"te"p{np \Y"pAY"pO" 05x05=25 1. ï^"pu&\"qps"r"x"ê# $ 2. SY"pz T"øY"EF>uO"o $ 3. ìp" T"p\"êNp _P"p rt"p@ # $ 4. X"{Y" X"uR"pz...W"tY"p_"X"o -T"tZY"O" $ 5. dp\"ny"pz T"pvNpêX"p_Y"pz d\"npp@ X"ê $ 6. ì SY"pX"sQ@ T"t\"p QüpQu^" V"øpÏ"pu {\"\"p`# $ 7. {\"\"p`p{ðpx"bpøo"pu&g"¾z S"Y"[SO" $ III. ï^"s T"ú" _"te"pnppx"p" { A"O" $ 05x05=25 1. e"y"# T"p@ Y"c"p# $ 2. ò` {T"øY"z T"øG"Y"p O"u _"X"wRY"O"p{X"{O" Bpẁ z T"ø\"uðpY"uO"o $ 3. ìp"pxy"we" íqp`z[so" Y"# _"{X"R"pY" ìp`so"r Y"pu \"uqus"u{o" $ 4. Ÿ b"zz T"ø{O"Î>p@ px"æ"o"szb"zz V"øÏ"\"Y"ê_"@ px"# $ 5. G"r\"z àq[so" ò{o" àqoy"px"o $ 6. V"øÏ"p \"vo"p{s" R"pZY"uO"o $ IV. [_\"Í>@w «pux"x"se"z { A"O" 05x04=20

47 Total No. of Questions : 5] [ Total No. of Printed Pages : 2 Code No. : M.S.V.D.R -05 ÃpO"@ puf"zt"zrb"p# 2016 ïx"o.ï.2 {\"ŸQlf"X"p-{ŸO"rY"ø\"^"ê# ðpp X"o h B\"uQ#-_" b"npc"s"pso"# W"pBp# -1, T"{e"@ p -5 {\"^"Y"# -ðppvs"@ Y"T"øp{O"ðppAY"X"o {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# - 80 _"X"Y"# P.M.to 5.30 P.M.] [ Max. Marks : 80 I. ìr"pu{s"{qêí>u^"s T"ú" _"te"p{np \Y"pAY"pO" 05x04=20 1. O"O"o [_P"O"puT"[_P"O"z S"pX" Y"e"puW"u ìp` _"z{`o"u $ 2. ðppv«pb"zpbpx"pu&t"v{o" $ 3. ìp"p^y"ê put"us" Y"Qp` X"# _"X"S"@ p z T"Q_"z{`O"z ŸY"pu# $ 4. Y"P"pT"Qz _"[SR"X"T"uO"`uO"s^"s $ 5. Z pu \"E"S"pu X"sA"S"p{_"@ pwy"px"o $ 6. e"r{np X"Sçz X"RY"X"X"sf"X"z E" _P"pS"pSY"p`l# _"Ê"Y"X"p{S" \"pe"# $ 7. h ^"rnppz O"s e"y"pu \"Bppê# _"Ê"@ p ï@ R"uO"Zu $ II. ïo"u^"s T"ú"pS"pz _"te"pnppz O"pOT"Y" {\"\"wnpso" 05x04=20 1. T" pz ŸpWY"pX"{W"@ø XY" T"øOY"pQpY"puf"Zz O"Y"pu# $ íf"zunpput"_"sqry"pf"p"pr"êe" _"X"pT"Y"uO"o $$ 2. S"@ pz_y"pu^x"\"qo \"wf"z älo"put"pe"qzo"u S"{O"# $ T"øð u^"æ" T"øBpwå_Y" T"ø@w OY"p _Y"s# T"qZBpø`u $$ 3. S"sQuE"{E" ðppv pb"z_"sry"x"pbpx"x"o $ 4. {O"¾pu \"wf"ràt"{qðp[so" \"pe"pu {\" [XV"O"pz X"RY"X"pz E" çlo"pz E" $ 5. T"pZpY"Npz \"O"êY"uQo V"øÏ"E"pZr Bpsà# {ðp^y"uwy"_o"qs"s\"øo"uwy"# $ ìry"p_"rs"pu {QðpX"u@ pz T"øðp_O"pz T"øpE"rX"sQrE"rX"T"Zp{G"O"pz \"p $$ 6. T"øE"pu{QO"pu&{W"@ø X"O"u X"# T"Z_O"p{Ÿ{`O"_O"P"v\" $ 7. BppY"e"r _"p E"O"s{\" ðpoy"b"zp $ ìí>pb"zp Y"# T"pQpÆ"O\"pZpu \"p ^"ab"zp# $$ ìs"s\"o"êo"u

48 2 III. X"-_"z{`O"pS"pz b"npz {\"\"wnpso" 01x10=10 IV. ïo"u^"s T"ú"pS"pX"P" { A"O" 05x02=10 X"# 2. ã_\"# 3. ít"[_p"o"x"o 4. {\"\"w{o"# 5. _\"ZW"{ # 6. S"pX"r 7. [_P"O"X"o 8. äl{o"# V. X"Se"ŸY"_Y" C"S"T"pK>z { A"O" 02x10=20 1. BpNppS"pz O\"p BpNpT"{O"z...$$ 2. BppY"e"uNp T"ø{O"{X"X"rO"u...$$ 3. _"{\"O"p T"Æ"pO"pO"o...$$ 4. ì`z àçu{w"\"ê_"s{w"#...$$

49 Total No. of Questions : 4] [ Total No. of Printed Pages : 1 Code No. : M.S.V.D.R.S -35 ÃpO"@ puf"zt"zrb"p# 2016 ïx"o.ï.2 {\"ŸQlf"X"p-{ŸO"rY"ø\"^"ê# ðpp X"o h B\"uQ#-dpvO"T"øY"puBp# W"pBp# - 2, T"{e"@ p -5 {\"^"Y"# -ìpð\" py"s"dpvo"_"te"x"o (S"pZpY"Np\"w{f"_"{`O"X"o) {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# - 80 _"X"Y"# P.M.to 5.30 P.M.] [ Max. Marks : 80 I. ìr"pu{s"{qêí>u^"s T"ú" _"te"p{np \Y"pAY"pO" 05x05=25 1. G"pO"\"uQ_"u _"ss"\"px" _"pux"{x"oy"p{ðpx"pào"u G"pO"\"uQ_Y"pS"pX"o $ 2. X"pRY"[SQS"u O"s `puo"s{s"ê^@u \"ÚY"u _O"puX"@ pqzo"z ðp_y"x"o $ 3. ìp{r"t"oy"@ px"pu V"øÏ"\"E"ê_"@ px"pu \"p V"ẁ _T"{O"_"\"uS" Y"G"uO" $ 4. _"px"_"t p{s" _"T"øBppP"p{S" _"\"êt"wî>u^"s T"wÎ>p{S" $ 5. `lo\"p&`v>vo"z _P"p rt"p@z _"\"êx"ðpps"u{o" $ 6. {e"{w"z\"_"ps"z E"O"s{W"ê# T"øNp\"pu Y"e"pR"êE"êðp# T"pàEF>uTY"# $ Y"pS"{Æ"e" ìpw"s\"{qoy"uo"p_"s ZP"SO"Zz T"wÎ>z O"_Y" Y"pu{S"z ðpz_"uo"o $ II. ï^"s T"ú" _"te"p{np {\"\"wnpso" 05x04=20 1. W"t{O"@ px"pu \"p BpøpX"@ px"pu \"p T"øG"p@ px"pu \"put"`\y"us" Y"G"uO" $ 2. T"t\"êX"b"Zz {S"`SY"O"u SY"tzAY"X"pS"u $ 3. ìp" ZpG"_"tY"p# $ 4. _"t psy"u\" _"t _P"pS"u^\"`rS"u^"s $ 5. V"øpÏ"Np_T"OY"pS"pX"o $ 6. _"zðpy"u V"{`\"uê{Q _\"pry"py"t"øy"pubp# $ 7. {e"zpe"z \"p {S"OY"pRY"pY"uS" $ III. íf"zo" 03x10=30 1. \"py"pu ðps@ø pu, {\"{``pue"p, \"py"pu ðpo"z, òsçæ" \"py"\"u^"p{x"oy"p{q T"øíBpðpp pu ps"o X"Se"pS"o { A"O" $ 2. ìps"pu{x"e"p\"ànpp {X"e"z \"Y"z `\"px"`u $ {X"e"z `l\"u T"tO"Qb"X"Y"z \"pu {X"e"p\"àNpp $$ ò{o" X"Se"z { A"O" $ 3. \"py"\"py"p{` \"ro"y"u òoy"u@ p \"py"pu Y"p{` {ðp\"p {Q\" ò{o" Ÿu òsçæ" \"py"\"u^"pz _"so"ps"p{x"{o" X"Se"z { A"O" $ IV. ìpt"pu Zu\"O"r#- òoy"p{q X"Se"z SY"tzA"{\"R"pS"uS" { A"O" $ 05

50 Total No. of Questions : 4] [ Total No. of Printed Pages : 2 Code No. : M.S.V.D.R.M -40 ÃpO"@ puf"zt"zrb"p# 2016 ïx"o.ï.2 {\"ŸQlf"X"p-{ŸO"rY"ø\"^"ê# ðpp X"o h B\"uQ#-_X"pO"êT"øY"puBp# W"pBp# - 2, T"{e"@ p -5 {\"^"Y"# -ìpð\" py"s"bpwå_"te"x"o C\"pð\" py"s"_x"w{o"æ" {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# - 80 _"X"Y"# P.M.to 5.30 P.M.] [ Max. Marks : 80 I. ìr"pu{s"{qêí>u^"s T"ú" _"te"p{np \Y"pAY"pO" 05x05=25 1. ìí>x"u \"^"uê V"øpÏ"NpX"sT"S"Y"uO"o $ 2. _"p{\"e"rx"s\"p` T"EF>puR"êE"êðp# _"\"pê{x"{o" O"wO"rY"pX"o $ 3. âqy"quðpu&_y"pur\"pœl{ z T"p{NpX"sT"QR"p{O" $ 4. E"qZO"\"øO"pY" Zpu{O" $ 5. Y"c"puT"\"rO"r {S"OY"puQ@ # _"SRY"pX"sT"p_"rO" \"pby"o"# $ 6. {e"zpe"x"b"pz \"Npp{ðpS"# _Y"s# $ 7. X"p{_"X"p{_" {T"O"wWY"pu&WY"b"s T"ø{O"Î>pT"Y"uO"o $ 8. Y"tS" h [O\"G"pu \"wnpro" òoy"u@u $ II. T"ú" _"te"p{np {\"\"wnpso" 05x05=25 1. ŸpQðp\"^"pê{Np \"uq V"øÏ"E"Y"êX"o $ 2. O"_Y"vO"p{S" \"øo"p{s" W"\"[SO" $ 3. ïo"p ï\" Qu\"O"p_O"T"Y"[SO" $ 4. Qðpp`z _"{T"NL>u^"s $ {S"Î>T"øP"X"p GY"uÎ>G"C"SY"p# $ 6. ì{ðpx"sa"p \"v Qu\"p# T"p{NpX"sA"p# {T"O"Z# ò{o" ` V"øpÏ"NpX"o $ 7. G"rX"tO"_Y"u\" W"\"{O" T"øO"r@ \"E"z T"øY"EF>uO"o $ ìs"s\"o"êo"u

51 2 III. T"ú" _"te"pnppx"p" { A"O" $ 05x04=20 1. h [O\"G"pu \"wo\"p X"R"sT"@ê X"p`ZuO"o $ 2. V"øpÏ"NppS"o W"puG"Y"u{QOY"s X"o $ 3. ìðx"s"_o"ug"pu&{_" E"b"sX"uê T"p`r{O" E"b"s^"r ìý"y"ro" $ 4. _O"s{`dsO"z BpO"ê_"Qz Y"s\"pS"{X"{O" X"wBp_Y" $ 5. BpøpX"@ px"p ìðpy" òoy"sqp`z[so" $ 6. QR"SY"e" _"{T"êZpS"Y"SOY"uO"O"o {T"eY"z T"w^"QpGY"X"o $ 7. ìp"vo"p{s" T"pe"p{Np Y"puG"Y"uO"o $ IV. X"Se"ŸY"z T"tZY"O" 02x05=10 1. ðppso"p T"w{P"\"r...$$ 2. X"{Y" X"uR"pz...$$

tese_doutorado.pdf

tese_doutorado.pdf ít r 1 s 3 s s úst s és s st ít t 3 s t r t r â s s q s s r í s r t r r q ê s és s 1 s r q ê s â st s s r t s rt s r s r t é s r t s çã st r q í r r t çã t r t s tr s r s s t s r çõ s tr r t t r t r r

Chi tiết hơn

M3/4 P1

M3/4 P1 4 «â 1. Ÿª µ Ë â π Ÿª µ Õß Ÿª ªìπ Ÿª Ë â π ËÕ Ÿª µ Èß Õß Ÿª à ß À Õπ π π Õ à πà Õ µ µà ß π Á â Ë 1 Ÿª µµàõ ªπ È ªìπ Ÿª Ë â πà Õ à 1.. Ÿª Ë À Ë Õß Ÿªπ È... ( â π / à â π) ŸªÀâ À Ë Õß Ÿªπ È... ( â π / à

Chi tiết hơn

C:/Users/Roupoil/Documents/Carnotyo/Devoirs/lyon97cor.dvi

C:/Users/Roupoil/Documents/Carnotyo/Devoirs/lyon97cor.dvi Å ÄÝÓÒ ½ ÓÖÖ ÄÝ ÖÒÓØ ¾¾ Ù Ò ¾¼½½ Ü Ö ½ ½ µ Ò Ø M + + + + + + + + 3M + + + + µ ËÙÔÔÓ ÓÒ ÓÒ ÕÙ³ÙÒ ÖØ Ò Ö Ð λ Ó Ø Ú Ð ÙÖ ÔÖÓÔÖ Ð Ñ ØÖ M ÇÒ Ô ÙØ ÓÒ ØÖÓÙÚ Ö ÙÒ Ñ ØÖ ¹ÓÐÓÒÒ X ÒÓÒ ÒÙÐÐ Ø ÐÐ ÕÙ MX λx Å ÐÓÖ Ò ÑÙÐØ

Chi tiết hơn

DH2.dvi

DH2.dvi ÅÈ Â Ù ½ ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ ÈÖ Ñ Ö Ô ÖØ ½º µ J(α ÒÓÒ Ú Ö α Ð Ö ÕÙ º Ë Ø Ö (P,Q J(α (P Q(α = 0º (P,Q K[X] J(α,(PQ(α = P(αQ(α = 0 = Q(αP(α = (QP(α Ö Q(α = 0 J(α Ø ÙÒ Ðº K[X] Ø ÔÖ Ò Ô Ð ÓÒ ÙÜ ÓÒØ ÔÖ Ò Ô ÙÜ J(α =

Chi tiết hơn

examens préopératoires

examens préopératoires !{ > > r O! z 1 UD CN T1l(, > :. (Dll )Ë JX l:1 (,) U, OJ lq) : _. ' )(' ^ X '. $.. tr s*r ËË ru, p (] C" {.l:, { z l t, >!< 8 > ^{!l) v U' V P ) ^ Ër âë (r V A ^È :' â l> '{ ' C] e {l O :'... * ' V À

Chi tiết hơn

danaige1

danaige1 æπƒ ª øπ æπ 840.132/2-0 𠪻 ø æ» ºÃ» ªπ æ µ ª º Ω π Ω øº πºπ Ω ºº DN 50-00 (2-24 ) º 300 ø ºæ æπ ø EN1251πASMEB1-34 º ø πω æ æπã πωπã, æ πωπã, Ωæ» º ª æ ππ, ª Ω æ» ø πω æ æπã, µ à ø æ» ª æ πƒ ªπΩ ø æ»ω

Chi tiết hơn

CIV340_2013_2014.dvi

CIV340_2013_2014.dvi Ø ÔÖÓÚ ÓÖÑÙÐ Ø Ë ÀÇÇÄ Ç Å ÌÀ Å ÌÁ Ë Æ ËÌ ÌÁËÌÁ Ë ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Ò Ò Ö Ò Å Ø Ñ Ø ÙØÙÑÒ Ë Ñ Ø Ö ¾¼½ ¹¾¼½ Ì Ö ÓÙÖ Å Ö Û ÐÐ Û Ö ÓÖ ÝÓÙÖ Ø ÇÍÊ Ò Û Ö ½ ÌÙÖÒ ÇÚ Ö ½ µ Ì ÓÒ ÓÖ Ö Ô A 2 Φ x 2+B 2 Φ x y +C 2 Φ y 2+D

Chi tiết hơn

Microsoft Word - exam21new.doc

Microsoft Word - exam21new.doc »Ÿπ å àß Õ ªî «æ π µ π µ å µ» µ å» ( Õ«π.) øî å Õ Õ â ß àß Õ ªî «Èß Ë Õß ªï» 543 «øî å ƒ Æ Ì π πì : âõ Õ ÈßÀ 15 âõ Àâπ π ß«Ì π Ì À ß«Ì â«ÿª Ì µõ ß π ÿª Ì µõ Õ Àπ Ëß àß Èß ß«Ì ÿª Ì µõ ËÕ Õ Á â«õπÿ µ ÀâπÌ

Chi tiết hơn

µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ 1 µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ + q Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ q ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà

µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ 1 µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ + q Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ q ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà ËÕßÀ µ ß π â π È Ì â Õ µ «πì Õß Èπ Ëß µà ªìπ ß â«à Õπª ÿ µ «πì Àπ Ëß ª «â πõ µ «πì Àπ Ëß π â ª ÿ ËÀπ

Chi tiết hơn

ދ ވ ހ ބ ހ ގ އ ކ ޑ މ މ ލ ދ ވ ހ ރ އ ޖ. އ ސ ބ ސ ދ ވ ހ ބ ސ ހ ޔ ގ ތ ގ އ ބ ނ ނ ކ ރ މ ކ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ކ ނ މ މ ހ އ ގ މ އ ޗ ށ ވ ސ ލ ޒ މ ވ ގ ނ ވ ކ މ ކ ވ. އ ހ ނ އ

ދ ވ ހ ބ ހ ގ އ ކ ޑ މ މ ލ ދ ވ ހ ރ އ ޖ. އ ސ ބ ސ ދ ވ ހ ބ ސ ހ ޔ ގ ތ ގ އ ބ ނ ނ ކ ރ މ ކ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ކ ނ މ މ ހ އ ގ މ އ ޗ ށ ވ ސ ލ ޒ މ ވ ގ ނ ވ ކ މ ކ ވ. އ ހ ނ އ ދ ވ ހ ބ ހ ގ އ ކ ޑ މ މ ލ ދ ވ ހ ރ އ ޖ. އ ސ ބ ސ ދ ވ ހ ބ ސ ހ ޔ ގ ތ ގ އ ބ ނ ނ ކ ރ މ ކ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ކ ނ މ މ ހ އ ގ މ އ ޗ ށ ވ ސ ލ ޒ މ ވ ގ ނ ވ ކ މ ކ ވ. އ ހ ނ އ އ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ގ އ މ އ ލ ވ ނ ތ ކ މ ގ ރ މ ޒ ވ. އ ޅ

Chi tiết hơn

Ru8_01-19

Ru8_01-19 æπƒ ª øπ æπ 23./860 μ æ» º ª æ» DN 0 DN 700» ƒ μ æ π πæ π º æ» Ω π º» 0 ü æ æ Ãø μ ΩΩ π æ æ Ã æ ª ø π æ Ã æ ª Ã æ ª μπ π ø ºæ æπã ø ª Ω π πã Ω æ : PumpExpert Hyamaster hyatronic LevelControl Basic 2 º

Chi tiết hơn

Ru9_01-19

Ru9_01-19 æπƒ ª øπ æπ 23./ 9RU μ æ» º ª æ» DN 0 DN 700» ƒ μ æ π πæ π º æ» Ω π º» 0 ü æ æ Ãø μ ΩΩ π æ æ Ã æ ª ø π æ Ã æ ª Ã æ ª μπ π ø ºæ æπã ø ª Ω π πã Ω æ : PumpExpert Hyamaster hyatronic LevelControl Basic 2 º

Chi tiết hơn

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด Õÿ π Ààß µ À À â À Ÿà Á â «à «À À ß «æµâõß ÿ ªÉ ΩÉ ß â ªÀ ªìπ «À «π ßµâÕß À à æ Ë ßÀ«Õß ËßÀà ß ÿß æœ æ ß 220 µ ªìπ ˵ Èß ÕßÕÿ π Ààß µ À À â -À Ÿà Á «À À ß «æ à æâ ËÕ Ëπ π ß «æ Õ Ÿà π âõß Ë µ æ Õ Õ Õß Õ

Chi tiết hơn

культура.pdf

культура.pdf O2;;6 86-5$.-0@ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ç `3.021252=8! 6-5$.-0% ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

Chi tiết hơn

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN BIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT 1 - CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC Phần 1. Hệ thống Âm và Chữ trong chương trình TV1.CGD: s R Ṙ J s R Ṙ R ᦙ 쳌 R Ṙ

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN BIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT 1 - CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC Phần 1. Hệ thống Âm và Chữ trong chương trình TV1.CGD: s R Ṙ J s R Ṙ R ᦙ 쳌 R Ṙ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN BIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT 1 - CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC Phần 1. Hệ thống Âm và Chữ trong chương trình TV1.CGD: s R Ṙ J s R Ṙ R ᦙ 쳌 R Ṙ Ṙᦙ Ṙ a, ă, â, b, c, ch, d, đ, e, ê, g, gi, h, i, kh,

Chi tiết hơn

r r rr r P r 2 t 2 2 t 2 2 t s s s s s s s s q s s 1 s ❶❷❸❶❹ ❺❻❼❽67 ❾87❿❸99❸6❶ ❼6 ❿➀➁8 ❷❸❹❸❼➀➂ 67 ❽➀7❷ ➃610❸89 6➄ ➀➂➂ 67 10➀7❼ 6➄ ❼❽❸9 ➅67➁

r r rr r P r 2 t 2 2 t 2 2 t s s s s s s s s q s s 1 s ❶❷❸❶❹ ❺❻❼❽67 ❾87❿❸99❸6❶ ❼6 ❿➀➁8 ❷❸❹❸❼➀➂ 67 ❽➀7❷ ➃610❸89 6➄ ➀➂➂ 67 10➀7❼ 6➄ ❼❽❸9 ➅67➁ r r rr r P r 2 t 2 2 t 2 2 t s s s s s s s s q s s 1 s 4567789106❶❷❸❶❹ ❺❻❼❽67 ❾87❿❸99❸6❶ ❼6 ❿➀➁8 ❷❸❹❸❼➀➂ 67 ❽➀7❷ ➃610❸89 6➄ ➀➂➂ 67 10➀7❼ 6➄ ❼❽❸9 ➅67➁ ➄67 108796❶➀➂ 67 ➃➂➀99766❿ ❻98 ❸9 ❹7➀❶❼8❷ ➅❸❼❽6❻❼ ➄88

Chi tiết hơn

WholeIssue_35_5.dvi

WholeIssue_35_5.dvi ÈÊÇ Ä ÅË ËÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø Ù ÓÙÐ ÖÖ Ú ÒÓ Ð Ø Ö Ø Ò ½ Å Ö ¾¼½¼º Ò Ø Ö ) Ø Ö ÒÙÑ Ö Ò Ø Ø Ø ÔÖÓ Ð Ñ Û ÔÖÓÔÓ Û Ø ÓÙØ ÓÐÙØ ÓÒº ÔÖÓ Ð Ñ Ú Ò Ò Ò Ð Ò Ö Ò Ø ÓÆ Ð Ð Ò Ù Ó Ò º ÁÒ Ù ½ Ò Ò Ð Û ÐÐ ÔÖ Ö Ò Ò Ò Ù

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 联合国贸易和发展会议 Distr.: General 25 June 2012 Chinese Original: English 贸易和发展理事会 n È~ }¹èp ~ 2012 9 3 Ž 5 ¼m g zèr 4 z«ö~ q Ù 评价贸发会议的活动 : 概述 贸发会议秘书长的报告 导言 1. ²«ö~ ô q z Ù ² Åq«go ¹Å z Ù k go äá«í Í 一. 2011

Chi tiết hơn

Õ—µ√“°“√‡°‘¥

Õ—µ√“°“√‡°‘¥ π π æ æå π π æ æå ªìπ Ë π Õ Ÿà â««à π π Õπ πªí ÿ π ŸμâÕß ª Õßμπ Õß â«á ªìπ»Ÿπ å ß (Child Center) π π Õπ μàõ à ß Áμ Ÿ-Õ åºÿâ Õπ Á μâõß ªìπ ºŸâ Õ Àâ π π â ß μ μ «Èß μâõߪ Ÿ Ωíß Àâπ π ÿ «Ë π π Ÿâ π ª â Àâ

Chi tiết hơn

π π π ßÕ «πõ ß ßæŸ ß π à«π Õß µà ßÊ â à À ß πõ À àõß ß (larynx) ªìπ ߺà π Õß Õ» ªÕ ª Ÿà ß πà à«π π µ ÈßÕ Ÿ à π «Õ µâ àõߪ ß ª Ëß πºÿâ ÀÁπ Õ à«π Ë «à Ÿ

π π π ßÕ «πõ ß ßæŸ ß π à«π Õß µà ßÊ â à À ß πõ À àõß ß (larynx) ªìπ ߺà π Õß Õ» ªÕ ª Ÿà ß πà à«π π µ ÈßÕ Ÿ à π «Õ µâ àõߪ ß ª Ëß πºÿâ ÀÁπ Õ à«π Ë «à Ÿ π π π ßÕ «πõ ß ßæŸ ß π à«π Õß µà ßÊ â à À ß πõ À àõß ß (larynx) ªìπ ߺà π Õß Õ» ªÕ ª Ÿà ß πà à«π π µ ÈßÕ Ÿ à π «Õ µâ àõߪ ß ª Ëß πºÿâ ÀÁπ Õ à«π Ë «à Ÿ Õ Ëß ªìπ à«πàπ Ëß Õß àõß ßπ Ëπ Õß. àõß ß ª Õ â«ÿ ÕàÕπ

Chi tiết hơn

(.1, n Ω i +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY»

(.1, n Ω i +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY» (.1, +x.1,.2) +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, +x.1) @Ò π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY» n º fiωœi V» Ω i»æ Æ cêºv i» 1 +º FÊ& { Ê º@«Ò π» ºÆ b º x i»x

Chi tiết hơn

Ô ØÖ À ÄÓ Ò Ø ÓÒØ ÒÙ Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÑÑ ÒØ Ö ÆÓØ ÓÒ ÐÓ Ò Ø Ô ÖØ Ö ³ ܹ ÑÔÐ ÄÓ Ò Ø ÙÖ ÙÒ ÒØ ÖÚ ÐÐ º ÄÓ ÙÒ ÓÖÑ ÙÖ [a;b]º Ô Ö Ò ³ÙÒ Ú Ö Ð Ð ØÓ Ö Ù Ú ÒØ ÙÒ ÐÓ

Ô ØÖ À ÄÓ Ò Ø ÓÒØ ÒÙ Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÑÑ ÒØ Ö ÆÓØ ÓÒ ÐÓ Ò Ø Ô ÖØ Ö ³ ܹ ÑÔÐ ÄÓ Ò Ø ÙÖ ÙÒ ÒØ ÖÚ ÐÐ º ÄÓ ÙÒ ÓÖÑ ÙÖ [a;b]º Ô Ö Ò ³ÙÒ Ú Ö Ð Ð ØÓ Ö Ù Ú ÒØ ÙÒ ÐÓ Ô ØÖ À ÄÓ Ò Ø ÓÒØ ÒÙ Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÑÑ ÒØ Ö ÆÓØ ÓÒ ÐÓ Ò Ø Ô ÖØ Ö ³ ܹ ÑÔÐ ÄÓ Ò Ø ÙÖ ÙÒ ÒØ ÖÚ ÐÐ º ÄÓ ÙÒ ÓÖÑ ÙÖ [;b]º Ô Ö Ò ³ÙÒ Ú Ö Ð Ð ØÓ Ö Ù Ú ÒØ ÙÒ ÐÓ ÙÒ ÓÖÑ º ÄÓ ÜÔÓÒ ÒØ ÐÐ º Ô Ö Ò ³ÙÒ Ú Ö Ð Ð ØÓ Ö Ù Ú

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344>

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344> 第一部分 : 商業概論 1. h µœ tèè x k» õ ~pò ô SBS TV Î tèè x h á Ž é x f(h ) (µœ ) œò Î 8 ¾ é l ª ñ h Ûv± (A) å Ç ¾ ï (B) léðu ÿÿ é «Ò ð u p à x (C) Øðu o ÀÛµÃ à ºpuÎ g (D) Ø Ì Â ú º» Ò sž Î SWOT (S) 2. hv± Úþ

Chi tiết hơn

ExameMestrado17v3.dvi

ExameMestrado17v3.dvi ÈÖÓÚ Ö Ø ¹ ÈÖÓ Ó Ë Ð Ø ÚÓ ¾¼½»½ ¹ Å ØÖ Ó ÔÖÓÚ ÓÒ Ø Ö µ ÕÙ Ø ÕÙ Ó ÐÙÒÓ Ú Ö Ö ÓÐÚ Ö ÕÙ ØÖÓµ Ò Ó Ô ÐÓ Ñ ÒÓ ÙÑ Ö Ó Ö ØÓÖ Ñ ÒØ ÙÑ ÕÙ ØÓ Ö ÓÐ Ö Ñ ÙÑ ÕÙ ÐÕÙ Ö ÙÑ ØÖ Ö µº ÕÙ ØÓ Ú Ð Ö ¾ ÔÓÒØÓ Ó Ö ½¼ Ô Ö Ö Ð Ó Ô

Chi tiết hơn

of ߊû vö Öû] ðö «Ûø û Ÿû]ø ø x*iz Ÿ$]ô è ñø^úô gzz :ÀF,X(180:7) óó^ãø eô åö çû Âö û ^Êø (^Û û ]ô àø nûãô Šû iôæø è Ãø Šû iô äô #³Öô á$ ]ôll :ì c* â Û

of ߊû vö Öû] ðö «Ûø û Ÿû]ø ø x*iz Ÿ$]ô è ñø^úô gzz :ÀF,X(180:7) óó^ãø eô åö çû Âö û ^Êø (^Û û ]ô àø nûãô Šû iôæø è Ãø Šû iô äô #³Öô á$ ]ôll :ì c* â Û of ߊû vö Öû] ðö «Ûø û Ÿû]ø ø x*iz Ÿ$]ô è ñø^úô gzz :ÀF,X(180:7) óó^ãø eô åö çû Âö û ^Êø (^Û û ]ô àø nûãô Šû iôæø è Ãø Šû iô äô #³Öô á$ ]ôll :ì c* â Û oßfšû vö ä ]å Öû] ðö «Ûø û Ÿû] ø äô ³ #³Öô æø ÀW LL

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation NHỮNG KIẾN THỨC CẦN NHỚ TRONG CƠ HỌC CHẤT ĐIỂM 1.Chuyển động Chất điểm Hệ qui chiếu: - Chuyển động là sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác trong không gian theo thời gian. Chuyển động có tính

Chi tiết hơn

Untitled-1

Untitled-1 Ÿ». ÿ π «ß»å Õ ÿ,». Õπ Õ µ ÿµ». Õ ÿ æ æå Ë æ æå Èß ßÀ 545 æ æå È Èß Ë 5 ßÀ 559 ß«π ϵ æ µ Ï æ.». 537 Àâ È ª ß Õ Õ π À Õπ ª º æ à π ËÕ ÿ ª à«à à«π à«πàπ Ëß ÕßÀπ ß Õ à π È µ Õ πàâ Àâ πàπ ß ÕÀ Õ Õ à«π à«πàπ

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn

/tmp/kde-sator/kdviLWHQwb.tmp

/tmp/kde-sator/kdviLWHQwb.tmp ž ÅË ¾¼½½»¾¼¼½¾ Ù ÑÓÙÚ Ñ ÒØ ÖÓÛÒ Ò Ð ÑÓ Ð Ø Ò Ò Ö Ì Ò Ó ÇÊÊ ÌÁÇÆ Ì ½¹½µ ÈÙ ÕÙ ds S σdx µdt, S 0 ÙÒ Ò Ø ÒØ Ò µ ÐÓÖ ds 0 Ø S Ö Ø Ð Þ ÖÓ Ø Ð Ú Ð ÙÖ Ð ÐÐ Ø C(0, t) 0 ÕÙ Ð ÕÙ Ó Ø tº È Ö ÐÐ ÙÖ ÐÓÖ ÕÙ S 0

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: Limited 22 May 2012 Chinese Original: English 附属履行机构 } è¹ ~ 2012 5 14 Ž 25 zèr 16 ö Í Ÿko~qÀ Ç qz Í ƒí 对清洁发展机制执行理事会的决定提出上诉的程序 机制和体制安排 主席提出的结论草案 1.  Ÿ ( Ÿ ) v ùœq q qg Å o² q² ü ºp

Chi tiết hơn

ÇÔ·Âì Á.1/ÀÒ¤µé¹

ÇÔ·Âì Á.1/ÀÒ¤µé¹ Õ µ å.1 µâπ ÿ Ë 1 1 Õ µ å.1 µâπ ÿ Ë 1 ß Õ µõ Ë Ÿ µâõß Ë ÿ æ ß µõ «1. Õß ß Õß À Õß µ µà ß πõ à ß 1. Õß ß ªìπ π ÈÕ «Õß À Õß ªìπ π ÈÕº 2. Õß ß ªìπ Õß Áß Õß À Õß ªìπ Õß À «3. Õß ß ªìπ ÿ Ï Õß À Õß ªìπ 4. Õß

Chi tiết hơn

Æ ÄÁËÁË ÁÁ ÓÑÔÙØ Òµ Ë ÍÆ Ç Í ÌÊÁÅ ËÌÊ ¾¼¼ Æ ÄÁËÁË ÁÁ ÓÑÔÙØ Òµ ÈÖ Ø Áº Ê Ô Ó ÒØ Ö Ò Ò ÙÒ Ú Ö Ð ½º ÐÙÐ Ö µ sen xdxº µ 2π 0 sen xdxº µ Ð Ö ÒØÖ Ð ÙÖÚ y =

Æ ÄÁËÁË ÁÁ ÓÑÔÙØ Òµ Ë ÍÆ Ç Í ÌÊÁÅ ËÌÊ ¾¼¼ Æ ÄÁËÁË ÁÁ ÓÑÔÙØ Òµ ÈÖ Ø Áº Ê Ô Ó ÒØ Ö Ò Ò ÙÒ Ú Ö Ð ½º ÐÙÐ Ö µ sen xdxº µ 2π 0 sen xdxº µ Ð Ö ÒØÖ Ð ÙÖÚ y = ÆÄÁËÁË ÁÁ ÓÑÔÙØÒµ ËÍÆÇ ÍÌÊÁÅËÌÊ ¾¼¼ ÆÄÁËÁË ÁÁ ÓÑÔÙØÒµ ÈÖ Ø Áº ÊÔ Ó ÒØÖÒ Ò ÙÒ ÚÖÐ ½º ÐÙÐÖ µ sen xº µ π sen xº µ Ð Ö ÒØÖ Ð ÙÖÚ y = sen x, y =, x =, x = πº ¾º ÐÙÐÖ xsin x. b) sin xcos x. c) xe x. d) e x sin

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 消除一切形式种族歧视国际公约 Distr.: General 1 April 2010 Chinese Original: English 消除种族歧视委员会 } è¹ ~ 2010 2 15 Ž 3 12 审议缔约国按照 公约 第九条提交的报告 消除种族歧视委员会的结论性意见 柬埔寨 1. ~ 2010 2 18 19 hÿq} 1979 } 1980 ~ (CERD/ C/SR.1979

Chi tiết hơn

Dg I - Vzorová zadání zápočtového testu

Dg I - Vzorová zadání zápočtového testu ÔÓ ØÓÚ Ø Ø ÎÞÓÖÓÚ Þ Ò Î Ö ÒØ ÎÞÓÖÓÚ Þ Ò Æ ÔÓÙö Ú Ø Ó Ý Ñ ÑÓ ÙÚ Ò ÓÖÑ Ø ½º Ò Ú Ù ¾ Ó Ýµ ÅÈ O[10,5 ; 15] Â Ò ÙÐÓÚ ÔÐÓ κ(s,r = 5) ÖÓÚ Ò α(a,b,s) A[7 ; 14 ; 6] B[2 ; 3,5 ; 12] S[0 ; 8,5 ; 6]º Ó Ö ÞØ Þ ÙÐÓÚ

Chi tiết hơn

Document1

Document1 S òçbà aë@òäûa@ýçc@ñ îôç } {z @ áí Ôm @ bi@åi@a jç@åi@œíœèûa jç,, :,,, :,, : :,, òçbà aë@òäûa@ýçc@ñ îôç T,, ;,,, @ âbèûa@îöšûa @ b aë@ñìç Ûaë@õbnÏ aë@òîàüèûa@tìzjûa@pa a * * * U òçbà aë@òäûa@ýçc@ñ îôç

Chi tiết hơn

beach(3)-ebook

beach(3)-ebook ß ËÕππ ⪠πåà Õπÿ å»» μ å À «ß π π å â π «π ß Õ Õ π ßÀ«ß, 2554 π åμÿπ à π È ªìπ ËÕß «μàõ Ÿâ π Õßæ ß âß ÕßΩÉ Ë Èπ π ß Õß πÿ å ΩÉ Àπ Ëß Õ æ ß â ß Ë àß â â ß «À μàõ æ μ øíπ øóõß â ß ª Õ â«ù «º æ ß«û ù «â

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 色彩概論 1. p u u Û hv± (A) u t ð u (B) u uî (C) ue Î u uî (D) uî u Ç u 2. p Žg Û hv± (A) Žg «ˆœuÒ (B) Õg ug (C) Žg (D) g «g 3. ku å v Ì é uw u š (A) (C) ÿ (B) (D) 4. hu v± pº (A) «Â u (B)  x uœ (C)

Chi tiết hơn

untitled

untitled «ÿ å π««å.»ÿπ å π À «ÿ Ààß μ æ ßÕ»Õ : «Ëß â àßâõπè π çbeyond Tomorrow È é μõπàπ Ëß âπ πõ ËÕß Õß πμå Ë «Ëß â â æ ßß π Õ»Õ (compressed air) ÀâÀ π «π ß «à π Õß πμå π π È «ªìπ Õ à ß π È æ π â «Àπâ ª ß Àπ π

Chi tiết hơn

prabhaava.dvi

prabhaava.dvi Õñ ÜË ú öõ ì Ùñ Æ Û ú ñ öæ Û ý Æ Õ ÇýÆ Æñ ê ñ Ù öõ ý ñ ý ñ ê ÜÙþ Õ ö ê Ù ì Ú öë Û Ý Ù Æ ê ì ê ö Õ Ö ú This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of öë ú Û ì Ùñ Æ His Holiness

Chi tiết hơn

( )

( ) ã π ß ã Õ μ «Ë. 7) /7/08, 0:8 AM Ÿ ª å». ÿ π «ß»å Õ ÿ». Õπ Õ µ ÿµ æ æå Ë æ æå Èß ßÀ 56 æ æå È Èß Ë µÿ 558 ß«π ϵ æ µ Ï æ.». 57 Àâ È ª ß Õ Õ π À Õπ ª º æ à π ËÕ ÿ ª à«à à«π à«πàπ Ëß ÕßÀπ ß Õ à π È µ Õ πàâ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 4. HK I lop 12-AMS [ ]

Microsoft Word - 4. HK I lop 12-AMS [ ] TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI AMSTERDAM ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I LỚP MÔN TOÁN NĂM HỌC 00 0 ĐỀ SỐ Bài Cho hà số = + - - có đồ thị là ( C ) y ) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( C ) củ hà số khi =- b) Tì

Chi tiết hơn

LO1B

LO1B å µÿ πµå» * 𠪻 Õ å â π Õ À ªìπ Ë Õ Ë«ª Õ ÿ» µ å â ßÕ À Àâ ªìπÕ À Ë «π π «10 ªï ç ß â ß «Õߪ» é â Àπ Àâ ºπ π πß π «Õß (2544-2553) Àâ µ å π Õ À ªìπ Àπ Ëß Ë â àß π πÿπõ à ß æ ÀÁπ â Àπà«ß π Õ π Ë Ë «âõß

Chi tiết hơn

al10sol.dvi

al10sol.dvi Ý º³ ³Ø ÜØ 88-809 Þ ÒÔ Þ ÜÖÒ Þ Ô ÜÞØ ¹ ÖÝÞ ³ Ü ÕÒÕ ³ Ö Ò º Ú Ñ ÞÖÝ Ó Ò ÓÒ ºÜ Ö ÜÒ Ð Õ Ý Ò ÝÒÞÝ Ð ÜÞ Ò º ÝÞ Ð ÛÒÔÐ Ý ºÞ Ð Ý Ð ÐÖ Þ ÔÖÐ Ý dn dn 2 dn 3 = n ( n αn 2 βn 3 ) = n 2 ( n 2 αn 3 βn ) = n 3 ( n

Chi tiết hơn

C:/Users/Nagy Zoltán/Documents/zozo/EGMO/ megoldokulcs.dvi

C:/Users/Nagy Zoltán/Documents/zozo/EGMO/ megoldokulcs.dvi  Р٠٠٠ÞØÙ Ð Ø ÓÖ ¹ Ñ ÓÐ Ó ËÞ Ô Þ ÑÑ Ð Ö ÞØ Ñ ÓÐ Ó Ð Ù Ù Ù ÞØÙ Ð Ø ÓÖÓ Ö º ÎÓÐØ ÓÐÝ Ò Ð Ø Ñ ÐÝÖ Ø Ø Ð Ò Ð Ò Þ ÞÓÒÝ Ø Ø Ø ØÓ º ÅÓ Ø Ø Ð ÒÝ Ò Ð Ð ÑÙØ ¹ ØÙÒ Ô Ö Ø Ó Ò»Ä Ì ¹ Ò Ö Þ ØØ Þ Ðº Ð Ø ÓÖÓ Ò Ð ÔÓÒØ

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

problems_2705_solutions.dvi

problems_2705_solutions.dvi ÈÖÓ Ð Ñ Ë Ø ÓÖ ¾ º¼ º¾¼½ ÈÖÓ Ð Ñ ½ Ð ØÖÓÒ ÈÓ ØØÓÒ Ý Ø Ñ Ò Ø ÖÑÓ ÝÒ Ñ Ð Ò Ñ Ð ÕÙ Ð Ö ÙÑ Û Ø Ð ØÖÓÑ Ò Ø Ö Ø ÓÒ Ó Ô ÓØÓÒ µº ÁÒ Ø ÓÙÐÓÑ Ð Ô ÓØÓÒ Ò ÔÖÓ Ù e + e Ô Öº Ø Ø Ñ Ø Ñ Ò Ø ÓÐÐ ÓÒ ØÛ Ò e + Ò e Ð ØÖÓÒ

Chi tiết hơn

<4D F736F F D20BCF6AC4D313032A67EAAD1AA46B77CC4B3A8C6A4E2A5552E646F63>

<4D F736F F D20BCF6AC4D313032A67EAAD1AA46B77CC4B3A8C6A4E2A5552E646F63> 1 1 2 2 3 3 4 4 vì vìôy soäy ko Ä Ä i y; vwyž'væ åž fæ )Ä*o ; )Ä*oe ùù BLU-boBqqmjfeNbufsjbmtDpnqboz qe Eqjy-bYfspyDpnqboz YfspyQbmpBmupSftfbsdiDfoufs åž ÅmöÀ ÅmöÀ vpàž y; r ìý ìý ; k É ìý ìý qìý ìý ìý

Chi tiết hơn

º ÊÝ ÑØ Ì ÐÙÚÙ Ø Ö Ø Ð ÑÑ Ð ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó Ó Ò Ð ¹ ÙØÓ Ñ ØÙ ÐØ ÓÐ Ø ÑÑ ÑÙÙØ Ñ Ý Ò ÖØ ÓÑ Ò ÙÙ ÅÖ Ø ÐÑ º½º Ä ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó (G

º ÊÝ ÑØ Ì ÐÙÚÙ Ø Ö Ø Ð ÑÑ Ð ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó Ó Ò Ð ¹ ÙØÓ Ñ ØÙ ÐØ ÓÐ Ø ÑÑ ÑÙÙØ Ñ Ý Ò ÖØ ÓÑ Ò ÙÙ ÅÖ Ø ÐÑ º½º Ä ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó (G º ÊÝ ÑØ Ì ÐÙÚÙ Ø Ö Ø Ð ÑÑ Ð ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó Ó Ò Ð ¹ ÙØÓ Ñ ØÙ ÐØ ÓÐ Ø ÑÑ ÑÙÙØ Ñ Ý Ò ÖØ ÓÑ Ò ÙÙ ÅÖ Ø ÐÑ º½º Ä ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó (G, ) ÓÒ ÖÝ Ñ Ó Ð ÙØÓ Ñ ØÙ ÓÒ Ó Ø Ú Ò Ò ÓÙ Ó G ÓÒ Ð ÙØÓ

Chi tiết hơn

XÁC ĐỊNH CẬN DƯỚI TẢI TRỌNG GIỚI HẠN TRONG BÀI TOÁN TẤM VÀ VỎ MỎNG THEO ĐIỀU KIỆN DẺO ThS. Tăng Văn Lâm, KS. Ngô Xuân Hùng Khoa Xây dựng, Đại học Mỏ -

XÁC ĐỊNH CẬN DƯỚI TẢI TRỌNG GIỚI HẠN TRONG BÀI TOÁN TẤM VÀ VỎ MỎNG THEO ĐIỀU KIỆN DẺO ThS. Tăng Văn Lâm, KS. Ngô Xuân Hùng Khoa Xây dựng, Đại học Mỏ - XÁC ĐỊNH CẬN DƯỚI TẢI TRỌNG GIỚI HẠN TRONG BÀI TOÁN TẤM VÀ VỎ MỎNG THEO ĐIỀU KIỆN DẺO ThS. Tăng Văn Lâm, KS. Ngô Xuân Hùng Khoa Xây dựng, Đại học Mỏ - Địa ất 1. MỞ ĐẦU Trong xây dựng hiện đại ngày nay,

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

2019_04_16_MC_ALA_CARTE_MENU_ARABIC_VAT

2019_04_16_MC_ALA_CARTE_MENU_ARABIC_VAT ﺻﻨﺪوق اﻟﻐﻤﻮض اﺳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺈﺣﺪى ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻧﻲ "ﻣﺎﺳﺘﺮ ﺷﻴﻒ" وﻫﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻐﻤﻮض اﻟﺸﻬﻴﺮ ﻓﺒﻌﺪ أن ﻋﺮﻓﺖ أن ﻟﻬﺬا اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻔﺎﺟﺂﺗﻪ اﻟﺒﺎﻫﺮة واﻟﻤﺨﻴﺒﺔ ﻟﻶﻣﺎل ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻵن ﺗﺠﺮﺑﺔ ذﻟﻚ ﺑﻨﻔﺴﻚ وأن ﺗﻀﻊ ﻃﺎﻫﻴﻨﺎ

Chi tiết hơn

2 Ä ó ' Ä ü ü Ä ó Ø Í û ó : Í Æ ü : Û Ä Õ ó D ` é ' Ä Ë Ë É Ö Í Á : ü á d á Å : õ ' é é Ä É É É ü ü ì ' ' Ä Ä Ë û j Ø É É Û ó ó y õ Ð õ Æ É N Ä : Ë õ

2 Ä ó ' Ä ü ü Ä ó Ø Í û ó : Í Æ ü : Û Ä Õ ó D ` é ' Ä Ë Ë É Ö Í Á : ü á d á Å : õ ' é é Ä É É É ü ü ì ' ' Ä Ä Ë û j Ø É É Û ó ó y õ Ð õ Æ É N Ä : Ë õ Ø Õ ` ì j Ø 7!#"#$%& ),+ - 1 79 ;7=9> 9@B EG9KL OQ 7 S Q 1 TVWY ^]`_bac T bf^g`hi_jbmnbopq^rsm } tvu`xbf{ ci x S r 9 ˆ 9Šs c 9Œ g`ž c SS ˆ š œž Ÿ r c g Ž ž xª«9o ±²³ Ôm 1 µ 9bc  ëì 11 ¹º»¼½¾9 À ÂV ÇÈ

Chi tiết hơn

! "#$% &' ( )+*-,/.0, ;: EGFHJIKMLONPNRQSN!T/UWVU'FXCH IWY[Z]\_^`Ya\bYdcJYfehgai j8k[lm^`ya\-nohgg`prqtsmqvuk[lmwfgxkz

! #$% &' ( )+*-,/.0, ;: EGFHJIKMLONPNRQSN!T/UWVU'FXCH IWY[Z]\_^`Ya\bYdcJYfehgai j8k[lm^`ya\-nohgg`prqtsmqvuk[lmwfgxkz )+*-,/.0,214365879.;: =?,A@B:414*C)+.:D.0, EGFHJIKMLONPNRQSN!T/UWVU'FXCH IWY[Z]\_^`Ya\bYdcJYfehgai j8k[lm^`ya\-nohgg`prqtsmqvuk[lmwfgxkzyfqtk[p {} ~ J ƒƒ% ƒ ˆ z Š[ Œ /Ž ; [ ; a ` a }ƒ9š f } ã 0 ;š }

Chi tiết hơn

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH THPT CHUYÊN HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Môn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút Câu : Đơn vị của từ thông Ф là A tesla (T) B fara (F) C henry (H) D vêbe (Wb) Câu : Vào thế kỷ 8 khi

Chi tiết hơn

Dynamic º··Õè 1.1 (1-48) D3

Dynamic º··Õè 1.1 (1-48) D3 1 » µ å«æ» µ å Õß» µ å πµ æ ÿ µ æ æå Ë 1 æ æå Èß æƒ» π 55 æ æå È Èß Ë 4 558 ß«π ϵ æ µ Ï æ.». 537 Àâ È ª ß Õ Õ π À Õπ ª º æ à π ËÕ ÿ ª à«à à«π à«πàπ Ëß ÕßÀπ ß Õ à π È µ Õ πàâ Àâ πàπ ß ÕÀ Õ Õ à«π à«πàπ

Chi tiết hơn

BÁO CÁO Mã hoạt động: ICB 46 SỔ TAY QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG CÁC FTA VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN Phiên bản: cuối cùng Tháng 11/2017 Tác giả: Brian Staples Lê

BÁO CÁO Mã hoạt động: ICB 46 SỔ TAY QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG CÁC FTA VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN Phiên bản: cuối cùng Tháng 11/2017 Tác giả: Brian Staples Lê BÁO CÁO Mã hoạt động: ICB 46 SỔ TAY QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG CÁC FTA VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN Phiên bản: cuối cùng Tháng 11/2017 Tác giả: Brian Staples Lê Thị Hồng Ngọc Phạm Văn Hồng Báo cáo này được xây dựng

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

36-46 u.2

36-46 u.2 36 Ωñ µ» µ åæ Èπ π.2 π Ë 1 2 «1. Àπà«««π µ Õ ß ƒ Àπà««Àπà«πÈ Àπ Ë 1 1. Àâπ π µ µõ ß π àõß«à ßµàÕ ªπ È (1) 1. =.... (2) 1. =.... (3) 1. =.... (4) 300. =.... (5) 4,500. =.... (6) 1,250. =.... (7) 1,250.

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ö À Ö ÑØ Ò ÑÒØÑ Ý ÒÑ À Ö ÑÒ Ú ºÒÌÝÊ À ÅÚØÅ Ê ý Ú ÒغÝÊÚÝ Ê Ñ º Å º ² ºÅ ý ý ý ý Ö ÑÚ ÚÚÑ ý ý ( Ö ÙÚ Ñ ) This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ö º ÑÒÙ Ñ Ò His Holiness

Chi tiết hơn

livro_exercicios_I.dvi

livro_exercicios_I.dvi º Ì ÇÊ Å ÍÆ Ç ÁÅÈÄ ÁÌ º Ì ÓÖ Ñ ÙÒÓ ÑÔÐ Ø º Ø Ó Ó ÐÙÐÓ Ö Ú ÙÒ Ò ÓÖÑ ÑÔÐ Ø º ÆÓ Ò Ð Ó Ó ÐÙÒÓ Ú Ö Ô Þ ÒÙÒ Ö ÓÒ Ñ ÕÙ ÔÐ Ú Ð Ó Ø ÓÖ Ñ ÙÒÓ ÑÔÐ Ø ÐÙÐ Ö Ö Ú Ô Ö ÙÒ Ò ÑÔÐ Ø Ñ ÒØ º Ü Ö Ó Ö ÓÐÚ Ó º ½º ÅÓ ØÖ ÕÙ ÕÙ

Chi tiết hơn

ÕÕπÿ μ Õπÿ μπ ËÕ πåõõ º æ à π Õ æ μ æ πμ å πå æ.» ª» æ πμ å πå Ààß μ ËÕß À ±å π μ «æ πå ËÕ æ.» â Àâ π À Õ «À ßπ È çπåé À ««à «ÿ Ë π æ À Õ

ÕÕπÿ μ Õπÿ μπ ËÕ πåõõ º æ à π Õ æ μ æ πμ å πå æ.» ª» æ πμ å πå Ààß μ ËÕß À ±å π μ «æ πå ËÕ æ.» â Àâ π À Õ «À ßπ È çπåé À ««à «ÿ Ë π æ À Õ ÕÕπÿ μ Õπÿ μπ ËÕ πåõõ º æ à π Õ æ μ æ πμ å πå æ.». 2551 ª» æ πμ å πå Ààß μ ËÕß À ±å π μ «æ πå ËÕ æ.». 2552 â Àâ π À Õ «À ßπ È çπåé À ««à «ÿ Ë π æ À Õ æ ß Ëß π Àâ ÀÁπ ªìπ æ Ë ËÕπ À«âÕ à ßμàÕ π ËÕß π Ë ªìπ

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc)

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc) ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA P qr s t s 1 2 34 5 66 6 s 7 8 9 ss 10 9 ❶❷ q 9 6 q s 66 5 5 ❸ ❹ ❺ q 1 s s ❻❼❽❾❼❿➀➁➂ ➃➄➅➆➄ ➇➈➅➉➊➄➅➊ ➋➈➌ ➊➍ ➋➈➌➉➄➅➎➍➈ ➆➈➍➍➎ ➏ ➐➏➐➑➐➒ ➐➓➐ ➋➈➌ ➍➈ ➇➌➄ ➊➅ ➊➈ ➊ ➊➍➊➎➅➈ Ï Ð

Chi tiết hơn

!"# $%!&', 8 8 )*+, M "b#$ %_ ` ab5 G "K O6`?P[ G : 232c PAB 8 -CD5678 D 8 - PU V /4 I &'c -8 -I /4 8 -CD568 PQ7ab I W /4 8 -CD567 8-

!# $%!&', 8 8 )*+, M b#$ %_ ` ab5 G K O6`?P[ G : 232c PAB 8 -CD5678 D 8 - PU V /4 I &'c -8 -I /4 8 -CD568 PQ7ab I W /4 8 -CD567 8- !"# $%!&', 88*+, M "b#$ %_ ` ab5 G "K O6`P[ G 22c +>4 @PB8 -CD5678D 8 -PU V 0-8 - 7 4 I&'c -8 -I 4 8 -CD568 PQ7ab I W 4 8 -CD567 8-8 -I 7 > W P + 2 4*5 18--8-7 - 4 V W 7 ' P Q - c X + c @ 4B 8-78I W2 9

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DE VA DA THI HOC KI II TRUONG THPT VINH LOCHUE

Microsoft Word - DE VA DA THI HOC KI II TRUONG THPT VINH LOCHUE SỞ GD VÀ ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT VINH LỘC KIỂM TRA HỌC KỲ II_NĂM HỌC 06-07 ĐỀ KIỂM TRA: MÔN TOÁN_LỚP ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm 04 trng) Thời gin làm ài: 90 hút (Không kể thời gin hát đề) Họ và tên :

Chi tiết hơn

namaramayanam.dvi

namaramayanam.dvi ! " # $ %! & ' ( )! * $ $ + +, -. /0/01/0/02 /345/02 /0/06/07/02 8/ + + This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of 9 : ;?@AB CDD EF@?@

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled www.anilrana13014.weebly.com www.k8449.weebly.com 1 11 7 t PD 30T NSY 25.00 ISBN 81-7450-580-6 ➊➋➌➍➎➏➐➌➑ ➊➒➑➎➓➌ Ï Ð Ñ Ð ÒÓ Ô Ñ Õ Ó Õ Ö Õ Ï Ò ØÙ Ú Ï Û Ö Ö Ü Ð Ý Ò Ï Þßà➊áàâ➍àã➌➑àäáà ➋åæ çè➐➌é➌ß ➎➋ê➌➌ë ➋åæ

Chi tiết hơn