Vidwat- (m-u)-(VEDA) pmd

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Vidwat- (m-u)-(VEDA) pmd"

Bản ghi

1 Total No. of Questions :7 ] [ Total No. of Printed Pages : 2 Code No. : B.F.VD.R-01 T"Zrb"p# 2016 {V".ï.1 {\"ŸSX"RY"X"p - T"øP"X"\"^"ê# ðpp X"o h B\"uQ# W"pBp# - 2, p -3 {\"^"Y"# - \Y"p{a{ðpb"p {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# _"X"Y"# A.M. to 1.00 P.M.] [ Max. Marks : 100 I. S" \"p Y"uS" íf"zz { A"O" 10 x 02=20 1. #? 2. {O" {P"O"p#? 3. _"z{`o"pt"pk>o"# T"sNY"z _Y" T"pK>O"#? 4. ìpuqso"_"xv"pur"s"ps"pz {\" pux"u T"øBpwå ì[_o" \"p S" \"p? 5. X"_Y" íqp`znpz #? 6. X"pu^"sNp# X"pu X"z \"p? # ìpe"py"ê_"xt"qz BpEF>uO"o? X"T"pK>uS" {e"bpsnpz U z E"uO"o G"J>pT"pK>uS" Y"O"o U z W"\"uO"o? 9. _Y" BpøSP"_Y" b"npz O"ê\Y"X"o? 10. p pzpso"p ò\"pso"p# ðpvqp {\" pux"u p S" \"p? II. T"ú" ð ps"o \Y"pAY"pO" 05x06=30 1. X"Y"pu# T"øp{O"ðppAY" b"np by"o"p $ X"u _"p X"O"p S"v\" O"e" ZNpz X"O"X"o $$ 2. òêqmquqpuqso"ðpvqp òoy"so"pöy"b"zp ì{t" $ T"øBpwåp ï\" G"pY"SO"u _"z{`o"p_"sry"w"p{\"s"# $$ 3. Zpu&\"BpwåO\"u ªðY"O"u X"u O"s _"# $ pzunpv Y"X"pT"ß"_O"e"v\" T"Zá T"\"pS"o $$ 4. ìpüt"pqÿy"z ðps«z íf"zz O"s T"Qe"Y"X"o $ \"p&p" _"\" \"p _"X"Y"pu&R"êE"ê íey"o"u $$ ìs"s\"o"êo"u

2 X"pNppz X"pQrS"pz X"u X"RY"X"z T"QX"o $ ìty"s"p\"{o"êo"z R"X" T"Q_Y" T"ø{O"T"üO"u $$ 6. pz pz ìp\" pz pu{t"s"# $ pzpu sty"o"u&sy"[_x"s"o sty"o"u \"p _\"Zu T"Zu $$ 2 III. ð ps"pz O"pOT"Y" { A"O" 04x 03=12 1. G"J>p-X"p p- QNL-ZuA"p-ZP"-R\"G"-{ðpA"p-C"S"p# $ 2. _"z{`o"py"pz Y" pz# T"Q pzo"pz \"øg"uo"o $ 3. ìpuqso"ps"pz {S"T"pO"pS"pz {\" pux"u&[_o" T"øBpwåO"p $ 4. pz pzw"p\"œo"pu&{t" _Y"pO"o # $ IV. X"p{QT"pZpY"NpU z qá T"Y"O" $ 08 V. àç_"t X"Se"pS"o { A"O" $ 10 VI. T"ú"X"Se"pNppz T"QT"pK>z { A"O" $ 10 VII. X"T"pK>z { A"O" $ 10

3 Total No. of Questions :4 ] [ Total No. of Printed Pages : 2 Code No. : B.F.VD.L-06 T"Zrb"p# 2016 {V".ï.1 {\"ŸSX"RY"X"p - T"øP"X"\"^"ê# ðpp X"o \"uq# W"pBp# - 1, p -2 {\"^"Y"# _"p{`oy"e"qzo"x"o 1 {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# _"X"Y"# A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 100 I. ìr"pu{s"{qêí>u^"s T"ú"pS"pX"sf"Zz { A"O" 05x10=50 1. h B\"uQu Qu\"O"pS"pz S"pS"pO\"X"o O\"z P"z {S"NprêY"O"u? 2. h B\"uQ_Y" h {^"EF>SQpuQv\"O"p{S" OY" Y"P"pX"{O" { A"O" $ 3. òsçqu\"o"px"se"z {\"{ AY" òsç_y" T"øW"p\"z \"NpêY"O" $ 4. _"px"ðppa"py"p X"z ðppa"ps"px"p{s" E" { A"O" $ 5. T"wP\"r_P"pS"Qu\"O"p_"s ìðpu# \"v{ðpí> z {S"á T"Y"O" $ 6. _"ty"ê_"t X"Se"pS"o {\"{ AY" _"ty"êt"øw"p\"z \"NpêY"O" $ 7. {Ÿe"pS"o _"px"\"uqx"se"ps"o {\"{ AY" _"px"bpps"t"«{o"z {S"á T"Y"O" $ II. E"O"sNpp C"tf"Zp{Np { A"O" 05x05=20 1. _"{\"O"pZz _"z\"ny"ê BppY"e"rX"Se"pP" { A"O" $ 2. _T"Í>Y"O" $ 3. _"ty"pê({\"\"p`)_"t _Y" \"v{ðpí> z \"NpêY"O" $ 4. àqøx"se"ps"o àçqu\"o"p\"npês"z E" { A"O" $ 5. \"uqpry"y"s"_y" T"øY"puG"S"z X"o? { A"O" $ 6. S"Qr_"t ps"pz \"NpêS"z S"QrT"øW"p\"z E" {S"á T"Y"O" $ ìs"s\"o"êo"u

4 2 III. S" \"p Y"uS" íf"zz { A"O" (T"ú"pS"pX"u\") 05x 02=10 1. h B\"uQ_Y" ìp{qx"pu #? 2. h {O" X"NL> p{s" _"[SO"? 3. #? 4. _"px"\"uq_y" E"O\"pqZ p{s"? 5. h B\"uQu [_X"S"o X"NL> u W"\"{O"? 6. h B\"uQu {O" F>SQpz{_" T"ø{O"T"p{QO"p{S"? X"puê [_X"S"o X"NL> u _"[SO"? IV. E"O"sNpp C"s{J>TT"Npr# ZE"Y"O" 04x05=20 1. ì{ðp# 2. \"ànp# 3. T"sà^"_"t X"o 4. T"wP\"r 5. àç# 6. {\"^Nps#

5 Total No. of Questions :5 ] [ Total No. of Printed Pages : 2 Code No. : B.F.VD.S.Y-05 T"Zrb"p# 2016 {V".ï.1 {\"ŸSX"RY"X"p - T"øP"X"\"^"ê# ðpp X"o ðps± Y"G"s\"uêQ# W"pBp# - 2, p -3 {\"^"Y"# - Y"pc"\"Ú Y"{ðpb"p {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# _"X"Y"# A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 100 I. T"ú"T"øðS"pS"pz íf"zp{np { A"O" 05x05=25 1. íqpf"p{q_\"zpnppz \"Npê,Qv\"O"-F>SQpz{_" Bppue"p{Np {\"ðpqy"o" $ 2. ^"Lo>G"pQrS"pz _\"ZpNppz í pzps"o T"øQðpêY"O" $ 3. p ps"o {S"á T"Y"O" $ 4. X"pe"p\"_"pS"u #? 5. \"Nppu # _"X"P"ê#? {\"\"wnpso" $ II. íf"zz { A"O" 05x05=25 1. ìry"pt"s"{\"{r"z qs"á T"Y"O" $ 2. _"z{`o"p{qt"pk>r"pznpu U X"o? 3. T"Qpu pu {\"ðpu^"#? 4. ìry"y"s"u X"o X"o? 5. `_O"E"p S"{\"{R"z {S"á T"Y"O"? III. òx"p{s" T"tZY"O" 05x05=25 1. í "_P"pS"BpO"u...O"Qp W"\"uO" $ 2. íqpf"p{ß"`o"...t"øp"x"# _"Qp $ 3. pv $ 4. ìí>pv...o"p"p&t"z# $ 5. íop"ps"u O"s...T"øY"puG"Y"uO"o $ ìs"s\"o"êo"u

6 2 IV. ào" 05x03=15 1. ì{w"{s"{`o"# 2. b"vt"ø# 3. O"vZpu{\"ZpX"# 4. O"vZpu\Y"ý"S"# 5. e"vop\"y"êx"o V. {\"\"wnpso" 05x02=10 1. ì\"bpø`# 2. î ^X"#

7 Total No. of Questions :5 ] [ Total No. of Printed Pages : 2 Code No. : B.F.VD.V-21 T"Zrb"p# 2016 {V".ï.1 {\"ŸSX"RY"X"p - T"øP"X"\"^"ê# ðpp X"o \"rzðpv\"q# W"pBp# - 2, p -3 {\"^"Y"# - T"p{NpS"rY"{ðpb"p {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# _"X"Y"# A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 100 I. S" \"p Y"uS" íf"zz { A"O" 10 x 02=20 1. O"u O"u E" {O"\"Nppê# T"øpũ p#? 2. _" {`S"[_O" Y"P"uSçðpe"s# _\"ZO"pu&T"ZpR"pO"o? 3. `_O"E"p S"uuuS" {\"S"p Y"pu&R"rO"u pz Y"pu{S"X"{R"BpEF>{O"? 4. #? 5. ìso"#_p"p 6. ðptqmê ào"put"x"us" íz#[_p"o"us" p u T"K>uO"o? 7. p 8. e" T"tGY"O"u? 9. ps"pzrt"øpu \"Nppê# T"øY"pu \Y"p#? 10. ï,ïuu,ìpu,ìpv, e" íot"üso"u? II. _"_"SQW" \Y"pAY"pO" (T"ú"pS"pX"u\") 05x06=30 1. X"pàO"_O"tZ{_" E"ZSX"Sçz G"S"Y"{O" _\"ZX"o $ T"øpO"#_"\"S"Y"puBY"z O"z F>SQpu BppY"e"X"p{dO"X"o $$ 2. {G"ˆpX"t u # T"øpũ pu QSO"puÎ> pu \"# _X"wO"pu V"sR"v# $ ïïu NK>O"p \Y"p NK>puÎ>G"pv _X"wO"pv $$ 3. ï\"z \"Nppê# T"øY"pũ \Y"p#S"p\Y" p S" E" T"r{L>O"p# $ _"XY"Bpo \"NpêT"øY"puBpuNp V"øÏ" X"`rY"O"u $ ìs"s\"o"êo"u

8 4. X"Se"pu `rs"# _\"ZO"pu \"NpêO"pu \"p {X"PY"pT"øY"s pu S" O"X"P"êX"p` $ _" \"pb\"g"øpu Y"G"X"pS"z {`S"[_O" Y"P"uSçðpe"s# _\"ZO"puT"ZpR"pO"o $$ 5. ðpšz# ðpšzrz T"øpQp pb"rt"se"py" R"rX"O"u $ \"pþy"uwy"# _"X"pâOY" Qu\"rz \"pe"{x"{o" [_P"{O"# $$ 6. ì\"b"zx"s"py"s^y"z {\"_\"Zz \Y"p{R"T"r{L>O"X"o $ ìb"o"p ðp á T"uNp \"G"ø z T"O"{O" $$ 2 III. T"ú"pS"pz ð ps"pz O"pOT"Y" { A"O" 05x06=30 1. \Y"pC"ør Y"P"p `ZuO"o T"se"pS"o QzÍ~>pWY"pz S" E" T"rL>Y"uO"o $ W"rO"p T"O"S"W"uQpWY"pz O"ŸQo \"NppêS"o T"øY"puG"Y"uO"o $$ 2. Bpr{O" ðprc"ør {ðpz# X"T"r O"P"p { # $ NKÆ" ^"L>uO"u pr"x"p# $$ 3. X"pR"sY"êX"b"Z\Y"{ # T"QEF>uQ_O"s _"s_\"z# $ R"vY" Y"_"X"P" E" ^"L>uO"u pbpsnpp# $$ 4. E"p^"_O"s \"QO"u X"pe"pz {ŸX"pe"z E"v\" \"py"_"# $ {ðpa"r Zpv{O" {e"x"pe"z O"s X"o $$ 5. Y"uS"pb"Z_"X"pX"npY"X"{R"BpXY" X"`uð\"ZpO"o OÃz ZNpz T"øpũ z O"_X"v T"p{NpS"Y"u S"X"# $$ 6. ìc"ps"psr"_y" _Y" c"ps"pý"s"ðp Y"p $ E"b"sàSX"r{ O"z Y"uS" O"_X"v T"p{NpS"Y"u S"X"# $$ IV. O"W"p^"pY"pz {O" _" p ò{o" BpøSP"pu {Qðpp \Y"pAY"pO" $ 10 V. T"p{NpS"rY"{ðpb"pBpøSP"_Y" O\"z T"ø{O"T"pQY"O" $ 10

9 Total No. of Questions :5 ] [ Total No. of Printed Pages : 2 Code No. : B.F.VD.A-17 T"Zrb"p# 2016 {V".ï.1 {\"ŸSX"RY"X"p - T"øP"X"\"^"ê# ðpp X"o ìp"\"ê\"uq# W"pBp# -2, p -3 {\"^"Y"# - {S"à X"o (T"t\"pêR"uê1-2 ìry"py"u T"øðS"p#) {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# _"X"Y"# A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 100 I. ìr"pu{s"{qêí>x"se"e"y"_y"v\" {S"à {Qðpp ìp" {\"\"wnpso" 03x 20=60 1. Y" u \"p{t" # ðpso"]s"\"u T"s Zpu{`]O"pu `pu e"puy"] \"w T"Y" ß"Qr]RY"uO"o $ Qu\" ds]o"z \"w{í> \"{S"z ZZp]Nppu V"ẁ _T"{O" \"pêe"]x"_x"p ìy"ef>o"o $ 2. T"ø _" {X"]e" X"]O"puê ì_o"s T"øY"]_\"p S"o Y"_O"] ìp{qoy" {ðpb"]{o" \"ø O"uS"] $ S" `]SY"O"u S" G"r]Y"O"u O\"puO"pu S"vS" X"z`pu] ìðs"pu OY"[SO"]O"pu S" Qm ZpO"o $$ 3. ZX"]R\"z X"u \"E"]_"u _"pu XY"pY" h O"p]\"Zr àt"]x"s`m O"êX"u\"v ] # $ T"ø {_"SR"s X"EF>p] V"ẁ O"r X"]S"r ^"p ì\" _Y"] _"t S"s# $$ 4. í O"_Y" \"p G"r {b"]t" {Npz O"s]ZNY"{O" Bpør \"py"]pz V" `Qpu b" ìp _"{S"] O"szñ p ìs"s] _" SO"\"r]O\"O"o T" P"pX"Šp _Y"S\"p T"S"r]U NpO"o $$ II. ìr"pu{s"{qêí>{s"à A"NL>ŸY"z BpøSP"{Qðpp {\"\"wnpso" 02x10=20 1. ìy"z _" ðpvqpy"o"u $ Y"uS" BppvZ{W"T"ø\"wf"p $ {X"X"p{O" X"pY"sz Zpu{O" $ X"pY"s{X"\"p{QOY"{X"\" \"p $ \"pbpu^"p p $ R\"_"S"uX"uC"u ì{r"{do"p $ _"p {E"{f"{W"{S"ê{` pz X"OY" {\"üsqo W"\"SO"r T"øOY"t`O"u \"{\"øx"o $ \"{\"øqz{o" á T"S"pX" $ \"wnppuo"r{o" _"O"# $ \"^"uê\" T"øEF>pü T"wqP"\"rz O"OT"sS"ZpQf"u $$ 2. Qu\"pS"pz {S"X"pêNpu T"øP"X"p ì{o"î>s"o p Qu\"BpNpp# $ T"øP"X" ò{o" X"sA"S"pX" T"øO"X"pu W"\"{O" $ O"êS"uS" G"pY"O"u $ e"y"_o"t"[so" T"w{P"\"rX"S"tT"p# $ T"G"êSY"pu \"py"szp{qoy"# ðpro"pv^"{r"\"^"vêzpu^"r"r# T"pE"Y"[SO" $ ìs"tt"p ìs"s\"t"[so" X"êNpp $$ 3. ìpðpwnp\"px" pzpu! \"E"S"p{S" $ Y"p{` QmZpQS"_"p E" ZP"uS" E" $ {\"S"X"pX" O"u T"pY"Y"X"pS"u\" Y"pu^"p T"se"z SY"p T"qZ^\"G"S"pY" {S"S"X"p ò{o" \"p $$ ìs"s\"o"êo"u

10 2 III. ï^"s T"ú"v\" X"Se"pP"pêS"o {S"à {Qðpp {\"\"wnpso" 05x02=10 1. \"wb"_y" S"s O"u T"sà`mO"\"Y"p# $ 2. S"uSçz Qu\"X"X"z_"O" $ 3. O"{X"R\"SR"êSO"s S"pu {BpZ# $ 4. ì{q{o"üpvz{q{o"so"qzb"x"o $ 5. ì\"_"py" T"ŸO"u àçx"wa $ 6. QmO"pu {S"hê OY"p òqx"pg"bppx" $ 7. ì{ðp{z\"x"sy"pu[o\"{^"o"# _"`_\" $ 8. X"wBppu S" E"Zpu{BpqZÎ>p# $ IV. S"pX"pAY"pO"puT"_"Bpê{S"T"pO"pS"o {\"\"wnpso" ìp"\"p S"tS"X"o ò{o" T"Q_Y"puQp`ZNpz {\"\"wnpso" $ 05 V. Bpwå{ðp^Y"{S"á T"Npz {\"\"wnpso" ìp"\"p Y"pu&P"êc"# z W"çX"ðS"sO" ò{o" \"p Y"z {\"ðpqy"o" $ 05

11 Total No. of Questions :7 ] [ Total No. of Printed Pages : 2 Code No. : B.S.VD.R-01 T"Zrb"p# 2016 {V".ï.2 {\"ŸSX"RY"X"p - {ŸO"rY"\"^"ê# ðpp X"o h B\"uQ# W"pBp# - 2, p -3 {\"^"Y"# - \Y"p{a{ðpb"p {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# _"X"Y"# P.M.to 5.30 P.M.] [ Max. Marks : 100 I. S" \"p Y"uS" íf"zz { A"O" 10x 02=20 1. {\" {O" _\"qzo"p# T"ø\"O"êSO"u? 2. G"pOY"p{Q_\"qZO"pS"pX"o íqpf"u _\"qzo"u \"p T"Zu _Y"pO"o? 3. XT"p# G"J>pY"pz \"pey"p S" \"p? 4. {O"? XT"u ã_\"{\"r"ps"x"o $ XT"u X"o? 7. #? 8. T"Qpuf"Zpz G"J>pX"u\" {X"{O" T"øE"b"O"u? 9. X"_Y" #? # ìpe"py"ê_"xt"qz BpEF>uO"o? II. T"ú" ð ps"o \Y"pAY"pO" 05x 06=30 1. ìpüpso"u ï\" _"zðps«u Y"e" O"e" T"Qu òx"u $ _"X"Y"_Y"p{QX"pSOY"pWY"pz P"Y"uƒ"J>pX"o $$ 2. {O"Zpu{\"ZpX"pu&P" O"vZpu\Y"ý"S"# # $ G"pOY"p&{W"{S"{`O"# b"vt"ø# T"ø[ð Í> ò{o" O"u _X"wO"p# $$ 3. ít"_"bpuêo"zpuqpf"t"ø v Zpu\Y"ý"S"_X"wO"# $ _" í pu X"u `rau X"u $$ 4. G"pOY"# _\"Z# _" {\"c"uy"pu&t"t\"puê \"p # $ Y"pu \"pso"pu \"p pzpso" É Y"tPY"_O"QlQpâ{O"# $$ ìs"s\"o"êo"u

12 5. ìt"t\"puê S"rE"T"t\"puê " òæ" ã_\"pu â_"ry"_"p $ T"ø[^ Í>S"pX"p&W"rQz \"rqx"sqpâ{o"# $$ 6. XT"pS"pz X"RY"u pu&{t" \"p W"\"uO"o XT"pu \"p O"QW"p\"pu X"u _"²X"u _"X"# $$ 2 III. ïo"u^"pz O"pOT"Y" { A"O" 04x03=12 1. äl{o"# dso"p X"u&{T" _"z{`o"py"pz X"u $ 2. {O"Zpu{\"ZpX" í put"_"bpêx"sa"pu X"O"# $ 3. {\"\"w{f"_\"qzo"# T"pQ\"wf"S"pX"p{W"R"rY"O"u $ 4. T"Qpuf"Zpz G"J>pX"u\" {ðpa"px"py"pê# T"øE"b"O"u $ IV. C"S"_\"á T"z { A"O" $ 08 V. ì{ðp_"t T"QT"pK>z { A"O" $ 10 VI. X"T"pK>z { A"O" $ 10 VII. X"Se"ŸY"_Y" G"J>pT"pK>z { A"O" $ 10

13 Total No. of Questions :4 ] [ Total No. of Printed Pages : 2 Code No. : B.S.VD. L-06 T"Zrb"p# 2016 {V".ï.1 {\"ŸSX"RY"X"p - {ŸO"rY"\"^"ê# ðpp X"o \"uq# W"pBp# - 2, p -2 {\"^"Y"# - _"p{`oy"e"qzo"x"o {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# _"X"Y"# P.M.to 5.30 P.M.] [ Max. Marks : 100 I. ìp"pu{s"{qêí>u^"s T"ú"pS"pX"o íf"zz { A"O" 05x10=50 1. _"T"øW"uQz Y"G"s\"uêQ_"zqz`O"pY"p# b"npz {\"\"wnpso" $ 2. OY" { A"O" $ 3. ìp"ê\"uq_y" ào" $ 4. ðps± OY" ZE"Y"O" $ 5. ìp"\"ê\"uq_y" X"z {S"á T"Y"O" $ 6. ìp"\"ê\"uqpu -O"f\"{\"E"pZpS"o _"Œw ro" $ 7. X"ve"pY"NprY"_"zqz`O"pY"pX"s pnl>{\"w"pbpz QðpêY"O" $ II. E"O"sNpp C"tf"Zp{Np { A"O" 04x 05=20 O"u^"pz S"pX"p{S" { A"O" $ 2. ìp"\"ê\"uq_y" O"p ì[_o" \"p S" \"u{o" {\"E"pZY"O" $ 3. h B\"uQ_Y" ìp"\"ê\"uq_y" E" \"v{ðpí> z { A"O" $ 4. ìp"\"ê\"uqpũ W"v^"GY"_"t z {\"\"wnpso" $ 5. ìp"\"ê\"uq# V"øÏ"\"uQ# ò{o" {\"^"Y"u _"py"nppe"py"ê_y" ì{w"t"øpy"z _T"Í>Y"O" $ 6. ìp{w"e"pz_"t X"`f\"z \"NpêY"O" $ III. us" \"p Y"uS" íf"zz { A"O" (T"ú"pS"pX"u\") 05x02=10 1. {O" ðppa"p ít" WY"SO"u? 2. ðps± #? ìs"s\"o"êo"u

14 3. O"v{f"ZrY"ðppA"pY"p {\"ŸOT"tNp {\"Z{E"O"\"SO"#? pnl>p{s" _"[SO"? U pu \"uqpu QQp{O"? 7. O"v{f"ZrY"ðppA"pY"p# T"øP"X"pu #? 2 IV. E"O"sNpp C"s{J>TT"Npr# ZE"Y"O" 04x 05=20 1. T"øpY"{Æ"f"_"t p{s" $ 2. ðppa"p $ 3. àçpry"py"# $ 4. ìp"\"ê\"uqh ^"Y"# $ 5. _"t p{s" $ pn\"ðppa"p $

15 Total No. of Questions :6 ] [ Total No. of Printed Pages : 2 Code No. : B.S.VDS.Y-08 T"Zrb"p# 2016 {V".ï.2 {\"ŸSX"RY"X"p - {ŸO"rY"\"^"ê# ðpp X"o ðps± Y"G"s\"uêQ# W"pBp# -2, p -3 {\"^"Y"# - Y"pc"\"Ú Y"{ðpb"p {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# _"X"Y"# P.M.to 5.30 P.M.] [ Max. Marks : 100 I. òx"p{s" {\"\"wnpso" 05x03=15 1. _\"Zp# 2. î ^X"pNp# 3. X"ttR"êSY"# 4. \"Npê# 5. Qv\"O"-{ Œp# II. íf"zo" 05x03=15 1. p{s"? 2. p{s"? 3. {\"\"w{f"_\"á T"X"o? {O" _"SR"Y"#? 5. _\"ZW" {O"? III. íf"zo" 05x 05=25 1. \"Nppuê "pznp{\"{r"z {\"\"wnpso" $ pu S"pX" {O" {\"R"Y"# _T"Í>Y"O" $ 3. ß"pX" pz#? 4. ìpx"øu{l>o"x"o S"pX" X"o? _"Ê"{\"R"{T"NL>p#? ìs"s\"o"êo"u

16 2 IV. òx"p{s" T"tZY"O" 05x 05=25 1. S" W"puG"S"{\" XV"r...BpàL>`z_"\"O"o $ 2. T"ú"{\"üpz S"...{\"_X"wO"z X"S"# $ 3. O"# _"sa"x"o $ 4. Y"P"p pznpx"o $ 5. ðpo"us" Bps{NpO"p...E" {O"Î>{O" $ V. 10 VI. {J>TT"NprX"pZE"Y"O" 05x 02=10 1. C"pu^"p# 2. _T"ðppê# 3. \"{G"øNp# 4. Y"X"p# 5. ZuU #

17 Total No. of Questions : 5 ] [ Total No. of Printed Pages : 2 Code No. : B.S.VD.A-17 T"Zrb"p# 2016 {V".ï.2 {\"ŸSX"RY"X"p - {ŸO"rY"\"^"ê# ðpp X"o \"uq# W"pBp# -2, p -3 {\"^"Y"# - {S"à X"o (T"t\"pêR"uê-3-4ìRY"pY"pv) {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# _"X"Y"# P.M.to 5.30 P.M.] [ Max. Marks : 100 I. ìr"pu{s"{qêí>x"se"e"y"_y"v\" {S"à {Qðpp \Y"pAY"p {\"R"uY"p 03x 20=60 1. \"Y"]# _"st" Nppê ít"]_"uql qzsç ] z {T"ø Y"X"u]R"p h ^"]Y"pu S"pR"]X"pS"p# $ ìt"]r\"p SO"X"t]Npês {` T"t {R"ê E"b"s]X"sX"s BRY" _X"pS"o {S" R"]Y"u\" V" «ps"o $$ 2. {T" øy"x"u R" \"Q]{e" \"O"o G"pO"]\"uQpu {\"á T" \"O"o $ ì{œz _\"SX"]{` \"øo" N\"_Y" dsr"r `\"]X"o $$ 3. ì W"r 3 ] pu] ì[_x" {S" ^^"pa W"r p X"s Z[SO" $ A" u S" T" ^"pêst"ø]{o" `[SX" W"tqZ X"p]{S"SQ[SO" ðpe"]\"pu ì{s" SQøp# $$ 4. Qðpp]\"{S"WY"pu by"uwy"pu Qðp]Y"pu e"uwy"pu Qðp]Y"puG"S"uWY" # $ QðpW"r^"sWY"pu ìe"êo"p G"Zu]WY"pu Qðp R"sZpu Qðp] Y"s p \"`] # $$ II. ìr"pu{s"{qêí>{s"à A"NL>ŸY"_Y"v\" BpøSP"{Qðpp \Y"pAY"p {\"ur"py"p 02x10=20 px"y"x"ps" ò{o" \"p $ \"S"p{S" O\"z Y"SX"pO"wZT"pu&BpX" $ ít"ðppxy"s"o $ S" O"f"u ìðpu T"øX"w^Y"O"u {S"\"O"êS"z QZuY"O"o à_"{ß"` W"\"{_" G"pY"X"pS"# $$ 2. _"Ê" Y"sý"[SO" E"pqZNpz, O"u\"pê X"O"u\"pê $ pu ìð\"pu \"`{O" _"Ê" S"pX"p $ _"Ê"p_X"v ZðX"Y"pu ZOY"S"p{W"_"ß"pX"Y"[SO" _"Ê"vS"X"w^"Y"# _O"s\"[SO" \"uqx"t"ro"zß"px"vo"_x"pqu\"p{w"_"ß"px"po"o $ 3. `Z# `ZO"u# $ GY"pu{O"`êZ íey"o"u $ `Z íey"o"u $ p `Zpz_Y"sEY"SO"u ìot"wbp`s"r?? íey"uo"u $ T"øOY"Ðpu `Z _"p `Z# ðpwnpr{` {\"ð\"o"# T"ø{O" $$ òoy"{t" {S"BpX"pu W"\"{O" $ ìs"s\"o"êo"u

18 2 III. Y"P"uÍ>z ìr"pu{s"{qêí>x"se"pzðpps"o {S"à {Qðpp {\"ðpqy"o" (E"O"sZ ï\") 04x2.5=10 1.{ðpðprO"u ðpwœu Zb"_"u {\"{S"b"u $ 2. S"tE" T"sZp E" _"QS"z ZY"rNppX"o $ 3. ìüp {E"ß"t {E"f"QT"pu S"QrS"pX"o $ 4. T"Qz Qu\"_Y" S"pX"_"p\Y"SO"# $ 5. ZG"pz{_" {E"e"p {\"E"Z[SO" O"pY"\"# $ 6. pnpp ìs"t^"o" $ IV. ìr"pu{s"{qêí>u^"s T"Qu^"s T"ú"v\" {S"à {Qðpp {\"\"wnpso" _" ut"unp 05x01=05 1. `_"p# 2. Qpà 3. T"pJ># 4. S"puR"p 5. {T"øY"X"uR"# 6. ðpzy"s# 7. QX"tS"p 8. EY"\"S"# V. ðpvqz {\"{E"S\"S"o _" ut"o"pu {J>TT"{NpQuêY"p ìp"\"p ì{t"{o" _"\"êx"o ò{o" _" ut"o"# ðpp {Qðpp {\"\"wnpso" $ 05

19 Total No. of Questions :6 ] [ Total No. of Printed Pages : 2 Code No. : B.S.VD.V-21 T"Zrb"p# 2016 {V".ï.2 {\"ŸSX"RY"X"p - {ŸO"rY"\"^"ê# ðpp X"o \"rzðpv\"\"uq# W"pBp# - 2, p -3 {\"^"Y"# - h p {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# _"X"Y"# P.M.to 5.30 P.M.] [ Max. Marks : 100 I. S" \"p Y"uS" íf"zz { A"O" 10x 02=20 1. h B\"uQ_Y" #? 2. h {O"X"NL> p{s" _"[SO"? 3. _"py"nppe"py" T"ø{O" # ìs\"ðppo"o? 4. _"py"np_y" #? 5. _P"pNpsZY"z W"pZ`pZ# p W"tQR"rOY" S"pu X"o? 6. {\"ð\"_y" G"BpO"# #? 7. p{s"? 8. _Y" Zpc"# _"W"pY"pz T"[NL>O"# ìp_"ro"o? 9. pu Qu\"# _O"tY"O"u? 10. pu Bpsà#? II. _"_"SQW" T"ú" ð ps"o \Y"pAY"pO" 05x 06=30 1. Y"_Y" {S"ð\"{_"O"z \"uqp Y"pu \"uquwy"p&{a" z G"BpO"o $ {S"X"êX"u O"X"`z \"SQu {\"üpo"rp"êx"`uð\"zx"o $$ 2. Y"u T"t\"puêf"ZX"rX"pz_"u O"u \Y"pAY"pY"{O" _"³`pO"o T"p sx"pr"\"pe"py"puê \"uqpp" \" s X"süO"# $$ 3. ïo"[_x"s"o T"øP"X"pu&RY"pY"# dpuo"\y"# _"XT"øQpY"O"# $ \Y"sOT"ß"_O"p\"O"p _"\" V"pu«lz pu{o" V"s{«X"pS"o $$ ìs"s\"o"êo"u

20 4. _"{ŸT"øp V"`lR"p \"Q[SO" ì{ðpz Y"X"z X"pO"qZð\"pS"X"p`l# $ 4. O"_X"pQo h B\"uQ_Y" ìwy"{`êo"_y" ìpqpv \Y"pAY"pS"X"s{E"O"X"o $ 5. S"S"s \"uq ï\" O"# O"Q\"pSO"Z{\"ðpu^"# h B\"uQ#? III. ïo"u^"pz O"pOT"Y" { A"O" (E"O"sNppêX"u\") 04x05=20 1. ìr\"y"ê\"_y" Y"c"u^"s T"øpR"pSY"pQo O"# T"sZp $ Y"G"s\"uêQpu&P" `pue"pp"êx"wb\"uqpu qz^y"o"u $$ 2. J>pb"uNp O"çmT"z QQQo V"sÈ X"`rT"{O"# $ ìp{qðpo"o X"pR"\"pE"pY" \"uqpp"ê_y" pðps"u $$ 3. h E"# _"px"p{s" G"{c"Zu $ 4. ï\" àçpu S" {ŸO"rY"pY" O"_P"u $ _"`¾p{Np _"`¾ðppu Y"u àçp ì{r"w"txy"px"o $ 5. \"uq_y"p{t" T"ZX"uð\"Z{S"{X"f"O\"pO"o T"pvà^"uY"O\"X"o? 2 IV. T"sà^"_"t z _"_\"Zz { A"O" $ 10 V. ít"quðpÿpzp ï\" O"ê\Y"{X"{O" BpøSP"pu O"{Qðpp _T"Í>Y"O" $ 10 VI. \"uqpry"y"s"_y" X"`f\"z T"ø{O"T"pQY"O" $ 10

21 Total No. of Questions :4 ] [ Total No. of Printed Pages : 2 Code No. : MR(V)-02 T"Zrb"p# 2016 {V".ï.3 {\"ŸSX"RY"X"p - O"wO"rY"Y"\"^"ê# \"uq#-_"px"psy"w"pbp# W"pBp# - 1, p - 2 {\"^"Y"# - _"p{`oy"e"qzo"x"o-3 {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# _"X"Y"# A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 100 I. T"ú"pS"pX"o íf"zz { A"O" 05x 08=40 1. p z O"Ql G"r\"S"z E" {\"\"wnpso" $ 2. _Y" \"v{ðpí> z \"NpêY"O" $ 3. \"uqpœps"pz _\"á T"z {\"\"woy" O"u^"s ZNp_Y" X"`f\"z _T"Í>Y"O" $ 4. O"pNL X"p`pV"øpÏ"Np_Y" _\"á T"z X"`f\"z E" {S"á T"Y"O" $ 5. OY" ZE"Y"O" $ 6. put"{s"^"q# _"pzz _"Œw ro" $ 7. V"øÏ"Np# _\"á T"z G"BpO"# _\"á T"z E" \"NpêY"O" $ II. E"O"sNpp C"tf"Zp{Np { A"O" 04x05=20 1. G"r\"pOX"S"# _\"á T"z \"NpêY"O" $ 2. _Y" X"`f\"z _T"Í>Y"O" $ 3. BppuT"P"V"øpÏ"Np_Y" _"pzz _"Œw ro" $ 4. ð\"uo"pð\"o"zput"{s"^"q# _\"á T"z {\"\"wnpso" $ 5. ðpo"t"p"v"øpï"np_y" X"`f\"z { A"O" $ K>puT"{S"^"{Q T"ø{O"T"p{QO"X"pOX"O"f\"z \"NpêY"O" $ III. S" \"p Y"uS" íf"zz { A"O" 10x02=20 1. _Y" \"uq_y" _"XV"SR"r? 2. S"v^"p Np X"{O"ZpT"S"uY"p _Y"pX"sT"{S"^"{Q í X"o? ìs"s\"o"êo"u

22 2 3. ìpušpz_\"á T"z X"pNLt> Y"u e" T"ø{O"T"p{QO"X"o? 4. p{s"? 5. íÿrp"pu #? 6. O"f\"X"{_" ò{o" X"`p\"p e" ít"{qí>x"o? 7. ^"L>uO"u pr"x"p# 8. Y"Qb"Zz T"qZX"pNpz O"EF>VQ# S" í X"o? 9. O"pNL _Y" \"uq_"xv"sr"r? 10. [_X"S"o T"øp{O"ðppAY"u W"\"{O"? IV. E"O"sNpp C"s{J>TT"Npr# ZE"Y"O" $ 04x05=20 1. Bpwå_"te"X"o 2. òêðpp\"p_y"x"o 3. GY"pu{O"^"X"o 4. F>pSQpuBY"X"o 5. put"{s"^"o"o 6. Y"pc"\"Ú Y"#

23 Total No. of Questions : 6 ] [ Total No. of Printed Pages : 2 Code No. : MR(V)-01 T"Zrb"p# 2016 {V".ï.3 {\"ŸSX"RY"X"p - O"wO"rY"Y"\"^"ê# \"uq#-_"px"psy"w"pbp# W"pBp# - 1, p -1 {\"^"Y"# Y"p {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# _"X"Y"# A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 100 I. ìr"pu{s"{qêí>u^"s T"ú" _"te"p{np \Y"pAY"pO" 05x05=25 1. Zpe"uÆ"pG"_"pv $ 2. F>SQ{_" K>I"o $ 3. F>SQ{_" \"S"_"S"Z{b"X"P"pX"o $ 4. BpsT"u EF>SQ{_" $ 5. ì\"y"p# ð\"uo"\"p# T"sZpuL>pÆ" $ 6. \"uðppso"{`x"\" px"npo $ 7. òo"æ" put"# T"ZX_"vT"Qu^"s $ II. T"ú" _"te"p{np \Y"pAY"pO" 05x05=25 1. QmO"_Y" X"êNpr $ 2. X"R"puI"oê E" $ 3. _"pux"x"`ê{o" Y"#? 4. _" íf"x"_y" $ 5. ìbpøpüo"o $ 6. _"`¾uNp _"XX"O"pu C"# $ 7. X"Se"u \"w^"u^"t"y"x"s"{\"qw"t\"rzp íqpf"# $ III. E"O"sNpp _"te"pnppx"{w"t"øpy"z _"puqp`znpz { A"O" 04x05=20 1. `ux"so"p " $ 2. _"\"êqu\"o"p{f" o $ ìs"s\"o"êo"u

24 2 X"NL>Ú\"puEF>SQ{_" $ 4. X"pY"pY"pX"Npo $ 5. W"\"u# F>SQ{_" $ 6. V"{`ê{^" Qf"X"o $ IV. BpNpT"{O"_"t z _"_\"Zz { A"O" $ 10 V. {\"^Nps_"t X"Se"pS"o { A"O" $ 10 VI. àç_"t X"Se"pS"o { A"O" $ 10

25 Total No. of Questions : 5 ] [ Total No. of Printed Pages : 1 Code No. : B.F.V.D.KY-09 T"Zrb"p# 2016 {V".ï.1 {\"ŸSX"RY"X"p - T"øP"X"Y"\"^"ê# ðpp X"pSO"X"o W"pBp# - 2, p -3 {\"^"Y"# pwy"p_"p\y"pay"put"uo"x"o {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# _"X"Y"# A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 100 _"te"s"p-_"\"uê T"øðS"p# _"X"pR"uY"p# I. _"te"p{np \Y"pAY"pO" 05x12=40 1. Y"P"pY"s p{ÿ{r"# _"p {O"# $ 2. ít"v"sr"_o"s D>uðppY" {S"OY"X"o $ 3. ZpY"u _" òsç# pzt"zu $ 4. ì{s"{o"t"zpu Bpø`puAY" Y"pGY"pT"wÎ> pzt"t\"puê ZuU pzt"t\"ê_o"s pzx"o $ 5. T"Ñ"r\"uT"O"rT"O"uT"O"Y"uT"{O"ï\"{O"XT"Z# $ II. _"Ê"\"pE"#_P"pS"p{S" Y"P"p_"te"z \Y"pAY"pO" 10 III. _\"ZW"{ _"te"z Y"P"pW"p^Y"z \Y"pAY"pO" 10 IV. _"te"p{np T"tZY"O" 06x05=30 1. R"pO"pZp{O"...$ 2. O"Zo`pk_O"[_X"S"o...$ 3. Zp_" "Y"Ê"u&{Ðp#...$ 4. ìx"r E"b"s^"r...$ 5. ðp ZP"r [O\"^"r...$ 6. BpX"Y"O"pu W"\"O"pu...$ V. T"QpP" {\"\"wnpso" 05x02=10 1. O"vZpu\Y"ý"S"# 2. ì{w"{s"r"ps"# 3. X"# 4. ìr"êo"wo"ry"x"pe"px"o 5. T"øE"Y"#

26 Total No. of Questions : 5 ] [ Total No. of Printed Pages : 1 Code No. : B.S.V.D.KY-09 T"Zrb"p# 2016 {V".ï.2 {\"ŸSX"RY"X"p - {ŸO"rY"\"^"ê# ðpp ^NpY"G"s\"êuQ# W"pBp# - 2, p -3 {\"^"Y"# -\Y"p_"{ðpb"p-\"uQO"vG"_"\Y"pAY"puT"uO"X"o {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# _"X"Y"# P.M.to 5.30 P.M.] [ Max. Marks : 100 _"te"s"p-_"\"uê T"øðS"p# _"X"pR"uY"p# I. ïo"p{s" \"E"S"p{S" \Y"pAY"pO" 05x12= pzpur\"puê ` px"f"s Z ïu Bp# $ 2. T"Q\"Npê_\"ZpŒpS"pz {Ÿ{ŸêY"sê u E" _"qz`o"p $ 3. ìs"s pux"# _\"T"pK>#_Y"p{Ÿ pux"# _"[SR"{S"{X"êO"# $ 4. pz# [_P"O" pz\y"ý"s"puf"z# $ 5. X"pu c"uy"pu G"J>p E" O"p{Q^"s $ II. X"z Y"P"p\"E"S"z \Y"pAY"pO"$ 10 III. ìœo"p{\"^"y"z Y"P"p_"te"z \Y"pAY"pO" 10 IV. \"E"S"p{S" T"tZY"O" 06x05=30 1. S"\"QðppGH" pu...$ 2. E"p\"pu X"pe"#...$ 3. X"RY"u pzu...$ NK>pu \" e"p{q...$ 5. \"py"pv E"ZOY"sZ{_"...$ 6. _"\"ê\"nppês"o...$ V. T"QpP" {\"\"wnpso" 05x02=10 1. T"t\"pêBpX"# 2. íz_y"x"o 3. ZŒ_"Ic"# 4. puî> # 5. #

27 Total No. of Questions : 4 ] [ Total No. of Printed Pages : 1 Code No. : M.F.V.D.KY-15 puf"zt"zrb"p# 2016 ïx"o.ï.1 {\"ŸQlf"X"p- T"øP"X"\"^"ê# ðpp ^NpY"G"s\"êuQ-_" b"npc"s"pso"x"o W"pBp# - 1, p -5 {\"^"Y"# # {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# - 80 _"X"Y"# A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80 _"te"s"p-_"\"uê T"øðS"p# _"X"pR"uY"p# I. E"ZNp\Y"t`pu #? {\"ðpqy"o" $ 20 II. E"ZNp\Y"t`pu -h E"pX"o, Y"G"s^"pX"o, _"px"npx"o ìp"\"ênp_y" E" X"z {S"á T"Y"O" $ 20 III. ZNp-T"øY"Ñ"pS"pz b"npz X"o? Y"P"p_"te"z {S"á T"Y"O" $ 20 IV. ïo"u^"pz \"NppêS"pz ZNpz E" _"te"y"o" 10x02=20 1. pz# 2. ìs"s_\"pz# 3. {\"_"G"êS"rY"# 4. ì\"npê# \"BpêT"øP"X"Y"X"# 6. E"\"BpêT"øP"X"Y"X"# 7. pz# 8. pz# 9. î ^X"pNp# 10. S"p{_" Y"p# 5. #

28 Total No. of Questions : 4 ] [ Total No. of Printed Pages : 1 Code No. : M.F.V.D.KYS-55 puf"zt"zrb"p# 2016 ïx"o.ï.1 {\"ŸQlf"X"p - T"øP"X"\"^"ê# ðpp ^NpY"G"s\"êuQ-dpvO"T"øY"puBp# W"pBp# - 1, p -5 {\"^"Y"# -ìpt"_o"xv"pu @ X"pê{Np {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# - 80 _"X"Y"# A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80 _"te"s"p-_"\"uê T"øðS"p# _"X"pR"uY"p# I. T"sS"ZpR"pS"u {S"{X"f"z X"o? ZNpz Y"P"p_"te"z \Y"pAY"pO" $ 20 II. p {O"#? X"P"êX"o? {S"á T"Y"O" $ 20 III. QðpêT"tNpêX"p_"p\"pZW"X"pNp_Y" Ÿpv _"pz_\"o"pv `pux"pv {\"{`O"pv $ O"pv Y"P"pX"Se"z \Y"pAY"pO" $ 20 IV. {O" ìœp{s" p{s" O"p{S"? _"Ic"T"S"z Y"P"p_"te"z \Y"pAY"pO" $ 20

29 Total No. of Questions : 4 ] [ Total No. of Printed Pages : 1 Code No. : M.F.V.D.KYM-60 puf"zt"zrb"p# 2016 ïx"o.ï.1 {\"ŸQlf"X"p - T"øP"X"\"^"ê# ðpp ^NpY"G"s\"êuQ-_X"pO"êT"øY"puBp# W"pBp# - 1, p -5 {\"^"Y"# -ìpt"_o"xv"pu {T"O"wX"uR"_"te"z-R"X"_"te"ú" {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# - 80 _"X"Y"# A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80 _"te"s"p-_"\"uê T"øðS"p# _"X"pR"uY"p# I. QlX"êZNpu T"øpY"{Æ"f"z X"o? Y"P"p_"te"z {S"á T"Y"O" $ 20 II. X"z Y"P"p_"te"z \Y"pAY"pO" $ 20 III. pu{ Í>_\"á T"z X"o? Y"P"p_"te"z \Y"pAY"pO" $ 20 IV. \"øo"p{s" Y"O"p_"te"z {S"á T"Y"O" $ 20

30 Total No. of Questions : 4 ] [ Total No. of Printed Pages : 1 Code No. : M.S.V.D.KY-15 puf"zt"zrb"p# 2016 {V".ï.2 {\"ŸQlf"X"p - {ŸO"rY"\"^"ê# ðpp ^NpY"G"s\"êuQ-_" b"npc"s"pso"x"o W"pBp# - 1, p -5 {\"^"Y"# -_" b"npc"s"_"[sr"_"x"s\"y"# {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# - 80 _"X"Y"# P.M.to 5.30 P.M.] [ Max. Marks : 80 _"te"s"p-_"\"uê T"øðS"p# _"X"pR"uY"p# I. G"J>pY"pz _"puqp`znpz {\"\"wnpso" $ 20 II. ZNpz-T"øY"Ñ"#- _"puqp`znpz {S"á T"Y"O" $ 20 p -_\"Z#-Qu\"O"p-G"p{O"#-_"puQp`ZNpz {S"á T"Y"O" $ 20 IV. _\"qzo" b"npz X"o? _"Ê"{\"R"_\"qZO"z _"puqp`znpz \Y"pAY"pO" $ 20

31 Total No. of Questions : 4 ] [ Total No. of Printed Pages : 1 Code No. : M.S.V.D.KYS-55 puf"zt"zrb"p# 2016 ïx"o.ï.2 {\"ŸQlf"X"p- {ŸO"rY"\"^"ê# ðpp ^NpY"G"s\"êuQ-dpvO"T"øY"puBp# W"pBp# - 1, p -5 {\"^"Y"# -ìpt"_o"xv"pu X"pê{Np {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# - 80 _"X"Y"# P.M.to 5.30 P.M.] [ Max. Marks : 80 _"te"s"p-_"\"uê T"øðS"p# _"X"pR"uY"p# I. T"øpO" Qp P"X"o? _"W"p^Y"z {S"á T"Y"O" $ 20 II. pzx"st"\"npêy"o" $ 20 III. ðpo"àçry"z \"_"pur"pêzpz E" Y"P"pW"p^Y"z {S"á T"Y"O" $ 20 IV. ì`rs"-_"e"w"uqz _"W"p^Y"z \Y"pAY"pO" $ 20

32 Total No. of Questions : 4 ] [ Total No. of Printed Pages : 1 Code No. : M.S.V.D.KYM -60 puf"zt"zrb"p# 2016 ïx"o.ï.2 {\"ŸQlf"X"p- {ŸO"rY"\"^"ê# ðpp ^NpY"G"s\"êuQ#-_X"pO"êT"øY"puBp# W"pBp# - 1, p -5 {\"^"Y"# X"pê{Np-X"Se"T"øðS"W"p^Y"_"{`O"p{S" {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# - 80 _"X"Y"# P.M.to 5.30 P.M.] [ Max. Marks : 80 _"te"s"p-_"\"uê T"øðS"p# _"X"pR"uY"p# I. T"øpBC"puX"pO"o ò{o" _"te"x"pzwy" pg"p`pux"z _"W"p^Y"z \Y"pAY"pO" $ 20 II. ì{ðpx"sa"z _"W"p^Y"z \Y"pAY"pO" $ 20 III. X"ê Y"P"p_"te"z {S"á T"Y"O" $ 20 IV. WY"pu {\"{`O"#? O"{ŸR"pS"z _"W"p^Y"z {S"á T"Y"O" $ 20

33 Total No. of Questions :6] [ Total No. of Printed Pages : 1 Code No. : M.F.V.D.SY -10 puf"zt"zrb"p# 2016 ïx"o.ï.1 {\"ŸQlf"X"p- T"øP"X"\"^"ê# ðpp X"o ðps± Y"G"s\"êuQ#-C"S"pSO"# W"pBp# - 1, p -5 {\"^"Y"# -\"pg"_"s"uy"t"øp{o"ðppay"x"o {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# - 80 _"X"Y"# A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80 I. _"te"p{np {\"\"wnpso" 05x03=15 1. _"SRY"b"Zz T"ZX"o $ 2. e"y"pu S"rE"_\"T"Zp# $ ZS"sQpf"X"o $ 4. T"øBpwåX"o $ 5. ít"{qí>p \"Nppê# $ II. T"tZY"O" 05x04=20 1. _\"qzo"...t"qx"o $ 2. T"QT"t\"ê...T"pQpQpu $ 3. òsqøpv"w`_t"{o"...ò{o" e"r{np $ 4. ŸSŸz...\"pY"s^"s $ 5. Y"P"p...{ÐpWY"# $ III. _"te"_"{`o"z \Y"pAY"pO" 05x03=15 p _"zqz`o"p? # _"[SR"# 3. ìt"w #? p ít"r"p? 5. ß"pX" T"øBpwåX"o? IV. \"Npê_"X"pX"npY"X"o {\"\"wnpso" 10 V. _T"Í>Y"O" _\"Zp# 2. \Y"ý"S"p{S" 3.b"vT"ø# 4. ìnps 5. î ^X"pNp# p# \"NpêQu\"O"p#? _"te"zroy"p {\"\"wnpso" 10

34 Total No. of Questions : 4] [ Total No. of Printed Pages : 1 Code No. : M.F.V.D.SYS -45 puf"zt"zrb"p# 2016 ïx"o.ï.1 {\"ŸQlf"X"p- T"øP"X"\"^"ê# ðpp X"o ðps± Y"G"s\"êuQ#-dpvO"T"øY"puBp# W"pBp# - 1, p -5 {\"^"Y"# poy"py"s"dpvo"_"te"x"o {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# - 80 _"X"Y"# A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80 I. _"te"p{np {\"\"wnpso" 05x05=25 1. pz# $ 2. re"p{\"ðpu^"po"o $ 3. _\"px"ru Y"puBppO"o $ 4. X"RY"X"uS"uL>pY"p# $ 5. T"ø{O"T"øNp\"X"pR"pS"X"o $ II. _"tbx"zroy"p íf"zy"o" 05x05=25 1. E"pO"sX"pê_Y" p #? 2. \"vð\"qu\"t"\"êx"o X"o? 3. #? 4. #? 5. {S"á p #? III. ào" $ 05x03=15 1. pz# 2. Q{b"Npp{Ðp# 3. \"u{q# 4. ¾s\"# 5. T"w^"QpGY"X"o IV. _"te"p{np T"tZY"O" 05x03=15 1. O"# $ 2. ít"{\"í`puux"#...g"s`puo"y"# $ 3. U Y"s ps"p...u p{p"êo\"po"o $ 4. {\"BpsNpu...W"uQpO"o $ 5. X"Se"pSO"v#...{W"R"pS"pO"o $

35 Total No. of Questions : 4] [ Total No. of Printed Pages : 1 Code No. : M.F.V.D.SYM -50 puf"zt"zrb"p# 2016 ïx"o.ï.1 {\"ŸQlf"X"p- T"øP"X"\"^"ê# ðpp X"o ðps± Y"G"s\"êuQ#-_X"pO"êT"øY"puBp# W"pBp# - 1, p -5 {\"^"Y"# poy"py"s"bpwå_"te"x"o, Y"pc"\"Ú Y"_X"w{O"Æ" {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# - 80 _"X"Y"# A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80 I. _"te"pr"pzo"y"p {\"\"wnpso" 05x04=20 ^"L>RY"êW"pG"S"p#? 2. X"ðX"pS"X"pZpu`NpX"o? 3. X"ê {\"\"wnpso" $ 4. _"rx"so"puß"y"s"x"o X"o? 5. ß"pX" ZNpX"o? II. qz _P" p{s" T"tZY"O" 05x04=20 1. _Y" ðppso"# $ 2. ìí>\"^"...zpg"sy"x"o $ 3. ìp" {W"b"p...T"øAY"p{Y"SY"# $ 4. ìp"po"pury"py"put"p...`_o"us" \"p $ 5. ìp"po"# X"ê...ìSY"p`lO"rG"s`pu{O" $ III. Y"pc"\"Ú Y"_X"w{O"ZrOY"p íf"zy"o" 05x04=20 O"ê\Y"X"o? 2. P"z Y"c"T"pe"pNppz ðps{«#? 4. P"X"o? 5. ß"pX" ç\y"x"o $ IV. ð p{s" T"tZY"O" 05x04=20 1. X"o $ 2. uay"_y"...{e"{ O"X"o $ 3. pzy"uo"o $ 4. _"BppvZ _"^"êt"v...o"p"p $ 5. X"sA"G"p...ðps{E"# $

36 Total No. of Questions : 5] [ Total No. of Printed Pages : 1 Code No. : M.S.V.D.SY -10 puf"zt"zrb"p# 2016 ïx"o.ï.2 {\"ŸQlf"X"p- {ŸO"rY"\"^"ê# ðpp X"o ðps± Y"G"s\"êuQ#-C"S"pSO"# W"pBp# - 1, p -5 {\"^"Y"# -\"pg"_"s"uy"rt"øp{o"ðppay"x"o {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# - 80 _"X"Y"# P.M.to 5.30 P.M.] [ Max. Marks : 80 I. _"te"p{np {\"\"wnpso" 05x04=20 1. _\"qzo"\"ps"o _\"qzo"# $ 2. _T"ðppuê&T"ú"X"# _\"ZR"pv O"wO"rY"X"o $ 3. ì{\"üp_"xw"toy"puæ" $ 4. ïqpu pz pz# 5. _"st"qp\"_"ps"\"g"êx"o $ II. òx"p{s" T"tZY"O" 05x04=20 1. Y"X"pS"o {\"üpqy"...{\"{s"{qêðpuo"o $ 2. G\"p p{t"nl>p...\"g"ø\"o"o $ 3. T"sS"à{...\"ðpp{Q{O" $ 4. Ÿu Ÿu T"Qu...\"G"êX"o $ 5. {\"ðppvg"p#..._"x"ps"po"o $ III. _"te"zroy"p \Y"pAY"pO" 05x04=20 1. ìs"sqpf"x"pay"po"x"px"[se"o"\"o"o $ 2. {Ÿ_T"ðpêX"o $ 3. ìp"p\"_"ps"p{s" $ 4. íf"x"pso"x"sf"x"us" $ 5. ìpt"tg"g"po"y"pu# $ X"T"øY"puG"S"z _"te"zroy"p {\"\"wnpso" $ 10 V. T"qZE"Y"O" 05x02=10 1. ìpx"[se"o"x"o $ 2. ít"_"bpê# $ 3. _"X"p_"# $ 4. ìpx"øu{l>o"x"o $ 5. S"uO"o $

37 Total No. of Questions : 3] [ Total No. of Printed Pages : 1 Code No. : M.S.V.D.SYS -45 puf"zt"zrb"p# 2016 ïx"o.ï.2 {\"ŸQlf"X"p- {ŸO"rY"\"^"ê# ðpp X"o ðps± Y"G"s\"êuQ#-dpvO"T"øY"puBp# W"pBp# - 1, p -5 {\"^"Y"# poy"py"s"dpvo"_"te"x"o {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# - 80 _"X"Y"# P.M.to 5.30 P.M.] [ Max. Marks : 80 I. _"te"pr"pzo"y"p {\"\"wnpso" 04x05=20 1. íw"y"o"# ðps± T"b"pv V"ẁ _T"{O"_"\"uS" Y"G"O"u $ 2.Zpc"pu ZpG"_"tY"pu&{S"{Í>S"pu\"pG"T"uY"uS" $ 3. íf"zu ðps± T"b"u _"pve"px"npr $ 4. ía"p _"XW"ZNpX"Í>XY"pX"o $ II. _" ut"unp íf"zy"o" 04x10=40 1. E"Y"S"{S"á T"NpX"o $ 2. _"pve"px"npr{s"á T"NpX"o $ 3. ZNpX"o $ 4. ZNpX"o $ III. T"qZE"Y"O" 05x04=20 1. ì`rs"y"c"x"o $ 2. T"ø\"BY"êX"o $ 3. Bpp`êT"OY"# $ 4. _"\"êx"ur"# $ 5. Y"tT"#

38 Total No. of Questions : 4] [ Total No. of Printed Pages : 1 Code No. : M.S.V.D.SYM -50 puf"zt"zrb"p# 2016 ïx"o.ï.1 {\"ŸQlf"X"p- {ŸO"rY"\"^"ê# ðpp X"o ðps± Y"G"s\"êuQ#-_X"pO"êT"øY"puBp# W"pBp# - 1, p -5 {\"^"Y"# poy"py"s"bpwå_"te"x"o, Y"pc"\"Ú Y"_X"w{O"Æ" $ {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# - 80 _"X"Y"# P.M.to 5.30 P.M.] [ Max. Marks : 80 I. ZNppS"pz _"te"zroy"p íf"zy"o" 05x04=20 1. ìs"p{`o"pðpus"ê\"t"øpðps"x"o $ 3. X"pBpðpr^Y"p X"ê $ 3. p# $ 4. ðpp X"ê $ 5. p\"r"ps"x"o $ II. T"tZY"O" 05x04=20 1. ìp"po"pu T"...\Y"pAY"p_Y"pX"# $ 2. ìp"po"# Npuê \"p $ 3. ìp"po"pu {S"OY"_S"pS"z...Quðpu _P"pTY" $ 4. íf"ry"ê R"pvO"u \"p_"_"r...î R\"êV"p`l# $ 5. O"O"_O"T"êY"uQo...T"sZpNppE"pY"pêS"o $ III. Y"pc"\"Ú Y"_X"w{O"ZrOY"p {\"\"wnpso" 05x04=20 1. {T"O"p Zpu{O" $ 2. _"X"{\"W"pBpu {\"ðpu^"# X"o? O"sêQêNL>{\"R"pS"z O"Gc"pS"puT"pY"z X"o? 4. _"³`Npu QNL>X"o? 5. pu Qpu^"#? IV. ð ps"o T"tZY"O" $ 05x04=20 1. $ 2. T"sX"pS"o_"³`Npu...ŸY"pu_O"P"p $ 3. {\"W"pBpz E"uO"o..._"X"pz{ðpS"# $ 4. {T"O"wç\Y"...O" \"uo"o $ 5. \Y"\"`pZpS"wT"#...{\"\"{G"êO"# $

39 Total No. of Questions : 4] [ Total No. of Printed Pages : 1 Code No. : M.F.V.D.SS -65 puf"zt"zrb"p# 2016 ïx"o.ï.1 {\"ŸQlf"X"p- T"øP"X"\"^"ê# ðpp X"o _"px"\"uq#-dpvo"t"øy"pubp# W"pBp# - 1, p -5 {\"^"Y"# -dpvo"t"øy"pubp# {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# - 80 _"X"Y"# A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80 I. BpøSP"pu {Qðpp {S"á ào" (Ÿp\"u\") 02x15=30 1. T"øY"puBp# $ 2. {\"ð\"á T"p BppS"X"o $ ðpp b"npx"o 4. Y"c"pY"c"rY"_O"pue"X"o, O"_Y" R"X"pê# $ II. ^"NNppz _"te"pnppz ào" 06x05=30 1. _\"Y"z Y" ìpvt"\"_"py"u \"p $ 2. S"pX"...Y"p{S" _Y"s# $ 3. O"_Y"pSO"u ð\"#_"soy"p BppvO"X"_Y" $ 4. _"\"êe"ps"pquðpu..._\"p_"s $ 5. O"u^"pz _P"pS"u...V"w`O"o ò{o" $ 6. _"z_"o"s _"pux"u...c"sqpz_y"p{qðps"o $ 7. O"OT"øW"wO"r{S" Zpe"pv $ 8. ^"pul>{ðp...y"_x"pqsy" ò{o" $ 9. O"_X"pO"o \"øo"z...bppuo"x"p# $ 10. S"\"X"_Y" $ III. _"te"p{np {\"\"wnpso" 05x02=10 1. QmZz \"ø{g"o\"p {\"`py" OY"{X"{O" $ 2. ìüu{o" _"X"pS"u&`{S" $ 3. T"ø\"BY"ê\"OY"sf"ZuNp...BppY"uO"o $ 4. ïo"psy"u\"...y"p\"so"# _Y"s# $ 6. ìe" O"s V"{`^T"\"X"pS"_Y" $ IV. ï^"px"p"puê \"NpêS"rY"# 10x01=10 1. ìp^"uêy"# 2. _"pr"se"znp# 3. ìsy"ts"pœ# 4. # 5. íqt"ps"# 6. _"px"p{s" $ 7. _"{ú"o"x"{ðp# 8. {Np 9. {\"^"s\"ps"o 10. _"XW"pY"ê#

40 Total No. of Questions : 4] [ Total No. of Printed Pages : 1 Code No. : M.F.V.D.S -20 puf"zt"zrb"p# 2016 ïx"o.ï.1 {\"ŸQlf"X"p- T"øP"X"\"^"ê# _"px"\"uq#- b"npx"o W"pBp# - 1, p -5 {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# - 80 _"X"Y"# A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80 I. ào" (Ÿp\"u\") 02x15=30 1. ZNpX"o-_"pX"O"Se"pu {Qðpp {S"á T"Y"O" $ 2. \"pe"pu \"w{f"z O"Se"pu {Qðpp {\"ðpqy"o" $ 3. S"s W"p\"z _"px"o"se"_"te"pny"sqpâoy" {\"\"wnpso" $ 4. X"{`BprNppT"\"ê ò{o" X"o? _"te"pny"sqpâoy" Y"P"pW"p^Y"z { A"O" $ II. _"te"p{np \Y"pAY"pO" (^"L>u\") 06x05=30 1. \"w«u T"p_"pY"p Í>u $ 2. ã_\"x"c"pu^"p{q _"_\"Zu $ 3. {G" QrC" X"SçpSO"u $ 4. {S"R"S"u {L>\"{O" {ŸO"rY"Æ" $ 5. p\"\y"t"zpv $ 6. _"SRY"u T"Zz _"px"py"uê $ 7. íw"y"p"p W"s\"puX"n# î R"Z\"# $ 8. ìp\"òt"øpê"...ìpx"`>ry"\"y"pu# $ 9. {_"O"u Y"puQu _"\"êe"..._"\"êe" $ 10. S"\"u X"Se"p{W" X"O_" _"s^"p $ III. Y"P"pW"p^Y"z { A"O" 05x02=10 1. S" G"øZu $ 2. O"p \Y"pQuX"ê $ 3. _T"ðpuêBpê_Y" $ 4. `\Y"u E" 5. T"w{P"\"rz T"øQvWY"SO"u $ IV. ï^"pz _"Ic"pb"ZpNppz ìp" { A"O" $ 10x01=10 1. ìnpo 2. òi"s 3. íi"s 4. A"Jo> 5. ìpuq# 6. Bpo 7. Ds> 8. O" 9. _"Npo 10. st"o

41 Total No. of Questions : 4] [ Total No. of Printed Pages : 1 Code No. : M.S.V.D.S-20 puf"zt"zrb"p# 2016 ïx"o.ï.2 {\"ŸQlf"X"p- {ŸO"rY"\"^"ê# ðpp X"o _"px"\"uq# W"pBp# - 1, p -5 {\"^"Y"# -_"px"\"uq b"npx"o {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# - 80 _"X"Y"# P.M.to 5.30 P.M.] [ Max. Marks : 80 I. BpøSP"pu {Qðpp {S"á ào" (Ÿp\"u\") 02x15=30 1. ^"êw"p\"z _"px"o"se"pu {S"á T"Y"O" $ 2. ìpvx"{` òoy"pzwy" òêðpu òoy"so"x"s z-ìpvw"p\"z {S"á T"Y"O" $ 3. _"pu^x"np î ^X"p òoy"pzwy" X"pu _"SRY"# _"te"t"y"êso"z _"puqp`znpz {\"\"wnpso" $ {\"O_\"p_"s òoy"pzwy" e"r{npr"s"u^"s òoy"so"x"s z-ì{o"`pzw"p\"z {\"\"wnpso" $ II. _"te"p{np \Y"pAY"pO" (^"L>u\") 06x05=30 1. _\"u _\"Z T"Zu $ 2. {L> b"qz{np ðpo"py"px"o $ 3. S"Zu Qu_P"u $ 4. \Y"\"R"pS"pu&SOY" pz# $ 5. QrC" W"p^"pY"pz T"øpT"\"wNppuO"pv _"z\"znpu $ 6. Zz ãpo"o $ 7. Y"P"p..._"pR"øu^"s $ 8. QpSOY"_Y"...T"µpY"pX"o $ 9. {S"R"S"z...\"wR"u _\"ZX"o $ 10. Í>XW"u E"pvðp_"tT"u $ III. Y"P"pW"p^Y"z { A"O" 05x02=10 1. {Np 2. ï`pò 3. O"p \Y"u S" po"o $ 4. {`\"pê \"pz\"so"rp"u $ 5. ŸpQðp `qzdry"so"u $ IV. ìr"pu{s"{qêí>ps"pz ìp" { A"O" 10x01=10 1. O" 2. O"sJt> 3. {QI"s 4. S"s 5. {\" 6. ðps {` 9. E"s 10. {A"Lo>

42 Total No. of Questions : 4] [ Total No. of Printed Pages : 1 Code No. : M.S.V.D.SS -65 puf"zt"zrb"p# 2016 ïx"o.ï.2 {\"ŸQlf"X"p- {ŸO"rY"\"^"ê# ðpp X"o _"px"\"uq#-dpvo"t"øy"pubp# W"pBp# - 1, p -5 {\"^"Y"# -dpvo"t"øy"pubp# {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# - 80 _"X"Y"# P.M.to 5.30 P.M.] [ Max. Marks : 80 I. BpøSP"pu {Qðpp {S"á ào" (Ÿp\"u\") 02x15=30 1. X"`p\"øO"u T"qZX"pQBppS"X"o $ 2. V"øÏ"Np# X"ê_"s ít"\"uðps"x"o òoy"pzwy" íÿpo"s# V"øÏ"Nppu \"p BppS"z òoy"so"z X"ê_\"á T"z Y"P"pW"p^Y"z ào" $ 3. î `_Y" T"pvà^"uY"O\"pT"pvà^"uY"O\"{\"E"pZ# O"P"p {\"E"pZ_Y" {_"«pso"# $ 4. {O"T"ø{O"`pZ{\"E"pZ# $ II. ^"NNppz _"te"pnppz ào" 06x05=30 1.O\"z \"pbp{_"...t"wp"bpp`oy"\"p R"pS"uS" $ 2. {\"{ {A"O"u...íT"{\"ðpuO"o $ 3. _"SO\"p {`S\"[SO"...íf"Zz {S"R"S"X"o $ 4. O"_Y"...T"Y"pêY"p{Q^"s \"p $ 5. Y"P"p{ðp^"z \"p {\"QRY"pO"o $ 6. \"ês"o...ðpp[nl>úy"# $ 7. O"wE"_"t ps"pz...ìs"pquðpu $ 8. \"px"qu\y"z... e"r{np $ 9. E"O"sÍ>Y"p{S" _"px"p{s"..._"pv{x"e"x"o $ 10. O"uWY"pu..._"`puT"uY"sZS"pQuðpu $ III. _"te"p{np {\"\"wnpso" 05x02=10 1. ìp{ãy"x"pnpu...w"zrx"{w"qz{o" $ 2. ìpðprr"øry"z...ìs"sbpef>uo"o $ 3. E"ê_P"pS"u^"s...ìpW"ê\"u $ 4. _"z z{r"o"py"p{x"{o" W"p{L>O"pY"S"# $ 5. T"øOY"b"T"Zpub" Y"pêO"o $ IV. ïo"u^"pz ìp"puê \"NpêS"rY"# 10x01=10 1. p{ðp# 2. E"pO"s^T"øpðY"z 3. ì{ðpt"qx"o $ 4. \"p{g"s"z 5. C"X"ê# 6. T"øv^"p 7. X"`p\"rZp# 8. ít"py" 9. _"X"p{R"# 10. î T"p#

43 Total No. of Questions : 5] [ Total No. of Printed Pages : 2 Code No. : M.F.V.D.R -05 puf"zt"zrb"p# 2016 ïx"o.ï.1 {\"ŸQlf"X"p-T"øP"X"ø\"^"ê# ðpp X"o h B\"uQ_" b"npc"s"pso"# W"pBp# - 1, p -5 {\"^"Y"# Y"T"øp{O"ðppAY"X"o {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# - 80 _"X"Y"# A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80 I. ìr"pu{s"{qêí>u^"s T"ú" _"te"p{np \Y"pAY"pO" 05x04=20 1. _\"ZW"{ # T"t\"êW"pBpb"ZpŒX"o $ 2. _"\"êðpp pp" NK>X"s X"o $ 3. T"t\"pu S"SO"p S"{O"^"s S"XY"X"sf"X"X"o $ 4. _"z{`o"p {O"# $ 5. G"pX"pO"Qlê{`O"QêO"ê# T"øðpp_O"Z{\"O"# {T"O"# $ Qpu^"p\"_O"Z\"_T"O"ê# T"øY"SO"Æ"uŒ X"sf"X"X"o $$ 6. _"p \"p p p $ 7. T"sZïO"p {O"O"íS"p T"øíBpz S"X"í{ {W"# $ ìso"#t"qz {\"\"wf"y"# $ 8. íqpf"t"t\" _\"qzo"x"s"sqpf"z T"Qu&b"ZX"o $ II. ïo"u^"s T"ú"pS"pz _"te"pnppz O"pOT"Y" { A"O" 05x04=20 1. d«p _"X"øpc"r _"sðpx"r _\"R"puO"r T"wP"sG"øY"r T"w{P"\"r^"p X"S"r^"p $ ìy"p {S"çp GY"p T"øT"u{O" _\"ZpNppz X"sAY"u T"Zu T"ú"X"^"Î>Y"puÆ" $$ 2. G"pOY"\"Ÿp O"P"p \"pso"pv O"S"t ðpe"r{o" T"\"êY"pu# $ 3. ðpss"{æ"æ"ut"z {S"{QO"z S"Zp \"p ðpz_"z T"t^"NpX"o $ S"Zp E" ðpz_"z Qv\Y"z O"p ìs"ps"st"t\y"ê_"z{`o"p# $$ V"SR"z N\"p_"# T"se"# T"pO"s T"P"p T"Y"# $ T"pY"s# T"wÎ>z T"Q>z O"u^"pz T"ø\"pQp íqy"u {Q\"# $$ 5. O"T"pu^T"{\"e"z {e"^t"to\"r R"r^T"rT"pY" {\"{W"^T"O"pO"o $ üpv[^t"o"p ZG"_"_T"wÍ>pu QQl^T"G"øpY" Z# $$ ìs"s\"o"êo"u

44 6. V"puR"p _O"pue"u X"p V"øÏ"\"p`# ðpz_"p Bppu^"tEF>p Ql{`O"\"êQp O"S"p $ ìg"p S"Í>z G"XW"Y"p O"p ìr"p X"`pu BpSO"p X"pY"sb\"p {` _"wg"p \"S"_T"O"u $$ 7. X"{\"W"pBpc"pu X"{\"E"b"Np# $ _\"ZX"pe"{\"ðpu^"c"pu BpEF>uQpE"pY"ê_"XT"QX"o $$ 2 III. ìs"s_\"pzpu \Y"ý"S"z _\"Zpu \"p ò{o" OY" Y"P"pX"{O" {\"\"wnpso" $ 10 IV. ïo"u^"s T"ú"pS"pX"P" { A"O" 05x02=10 1. {\"\"w{f"# 2. _\"ZW"{ # 3. Z # 4. äl{o"# X"# 6. S"pX"r 7. _\"Zp# V. X"Se"ŸY"_Y" G"J>pT"pK>z { A"O" 02x10=20 1. T"ø\"#T"pSO"z...$$ 2. _" s {X"\" {O"O"íS"p...$$ 3. {S"^"s_"rQ BpNpT"O"u...$$ 4. _"X"pS"r \" {O"#...$$

45 Total No. of Questions : 4] [ Total No. of Printed Pages : 1 Code No. : M.F.V.D.R.S -35 puf"zt"zrb"p# 2016 ïx"o.ï.1 {\"ŸQlf"X"p-T"øP"X"ø\"^"ê# ðpp X"o h B\"uQ#-dpvO"T"øY"puBp#-1 W"pBp# - 1, p -5 {\"^"Y"# -ìpð\" py"s"dpvo"_"te"x"o,(s"pzpy"np\"w{f"_"{`o"x"o) {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# - 80 _"X"Y"# A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80 I. ìr"pu{s"{qêí>u^"s T"ú" _"te"p{np \Y"pAY"pO" 05x06=30 1. ìp"vo"_y" _"X"pX"npY"_Y" {\"O"pS"u Y"puBppT"{f"z \"by"px"# $ 2. G"T"pS"sX"Se"pNppTY"pY"S"puT"_P"pS"pSY"sT"pzðps $ 3. ï^" V"øÏ"G"T"# _"\"êy"c"o"se"u^"s _"pðppv Y"e"puT"\"uðpS"X"o $ 4. T"pvNpêX"p_"uS"u{Í>T"ðps_"puX"p ít"{qí>p# $ 5. `pue"pe"x"s"y"c"put"\"ro"ðppve"p{s" $ 6. _"\"uê _"z_p"pg"t"us"put"{o"î>so" ít"{o"î>so"u $ 7. ìpbpøy"npz Y"\"pS"pX"o $ II. ïo"u^"s T"ú" _"te"p{np {\"\"wnpso" 05x04=20 1. E"pO\"p z E"pO\"p \"O_"s $ 2. h E"z T"pQBpø`Npu $ 3. T"ø u{^"o"pu G"T"{O" $ 4. ìpt"üo"pu Zu\"p ì\"so"s S" ò{o" G"T"uO"o $ 5. X"pG"ê{Y"O\"p&S"sY"pG"vÆ"Z[SO" $ 6. \"_"SO"u T"\"ê{Np V"øpÏ"Np ìpqr"ro" $ 7. T"Y"_"p {S"OY"`puX"# $ III. ïo"u^"s T"ú"pS"pX"P" { A"O" 05x02=10 1. `puo"p 2. ìpbpøy"npx"o 3. òapw"b"npx"o 4. _"p{x"r"us"r 5. ít"pzðps# 6. Q{b"Npp{Ðp# 7. \Y"pâO"Y"# IV. íf"zz { A"O" 05x04=20 1. ìðpìpy"tz{^" T"\"_" ò{o" {O"_"w{W"# ò{o" _"te"pu X"Se"pS"o { A"O" $ 2. òqx"pt"# T"ø\"`O"...ò{O" X"Se"z T"tZY"O" $ 3. ìpy"szpðpp_o"u...ò{o" X"Se"z T"tZY"O" $ 4. ìy"pæ"pðpu...ò{o" X"Se"z T"tZY"O" $

46 Total No. of Questions : 4] [ Total No. of Printed Pages : 1 Code No. : M.F.V.D.R.M -40 puf"zt"zrb"p# 2016 ïx"o.ï.1 {\"ŸQlf"X"p-T"øP"X"ø\"^"ê# ðpp X"o h B\"uQ#-_X"pO"êT"øY"puBp#-1 W"pBp# - 1, p -5 {\"^"Y"# -ìpð\" py"s"bpwå_"te"x"o, C\"pð\" py"s"_x"w{o"æ" {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# - 80 _"X"Y"# A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80 I. ìr"pu{s"{qêí>u^"s T"ú" _"te"p{np \Y"pAY"pO" 05x05=25 1. `lo"p ìðppv `my"x"ps"p ìs"ðppv T"ø`lO"p V"øpÏ"NpW"puG"S"u V"øÏ"{Np`lO"p# $ 2. ìp" _"py"xt"øpo"# {_"«_Y" `{\"^Y"_Y" G"s`lY"pO"o $ O"X"pGY"`puX"u^"s T"qZ_O"ZNpX"o $ 4. {\"\"p`x"o $ 5. X"uA" px"pv"ry" QNL>z T"øQpY" V"øÏ"E"Y"êX"p{QðpuO"o $ 6. V"s{«á T"ðpr b"np_"xt"ß"px"zpubppx"st"y"ef>uo"$ 7. E"qZO"\"øO"# _"ty"ê{\"qu \"R"t\" z QRY"pO"o $ II. T"ú" _"te"p{np \Y"pAY"pO" 05x05=25 1. ï^"pu&\"qps"r"x"ê# $ 2. SY"pz T"øY"EF>uO"o $ 3. ìp" T"p\"êNp _P"p # $ 4. X"{Y" X"uR"pz...W"tY"p_"X"o -T"tZY"O" $ 5. dp\"ny"pz T"pvNpêX"p_Y"pz X"ê $ 6. ì T"t\"p QüpQu^" V"øpÏ"pu {\"\"p`# $ 7. {\"\"p`p{ðpx"bpøo"pu&g"¾z S"Y"[SO" $ III. ï^"s T"ú" _"te"pnppx"p" { A"O" $ 05x05=25 1. e"y"# Y"c"p# $ 2. ò` {T"øY"z T"øG"Y"p O"u _"X"wRY"O"p{X"{O" Bpẁ z T"ø\"uðpY"uO"o $ 3. ìp"pxy"we" íqp`z[so" Y"# _"{X"R"pY" ìp`so"r Y"pu \"uqus"u{o" $ 4. Ÿ b"zz px"æ"o"szb"zz px"# $ 5. G"r\"z àq[so" ò{o" àqoy"px"o $ 6. V"øÏ"p \"vo"p{s" R"pZY"uO"o $ IV. «pux"x"se"z { A"O" 05x04=20

47 Total No. of Questions : 5] [ Total No. of Printed Pages : 2 Code No. : M.S.V.D.R -05 puf"zt"zrb"p# 2016 ïx"o.ï.2 {\"ŸQlf"X"p-{ŸO"rY"ø\"^"ê# ðpp X"o h B\"uQ#-_" b"npc"s"pso"# W"pBp# -1, p -5 {\"^"Y"# Y"T"øp{O"ðppAY"X"o {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# - 80 _"X"Y"# P.M.to 5.30 P.M.] [ Max. Marks : 80 I. ìr"pu{s"{qêí>u^"s T"ú" _"te"p{np \Y"pAY"pO" 05x04=20 1. O"O"o [_P"O"puT"[_P"O"z S"pX" Y"e"puW"u ìp` _"z{`o"u $ 2. ðppv«pb"zpbpx"pu&t"v{o" $ 3. ìp"p^y"ê put"us" Y"Qp` X"# p z T"Q_"z{`O"z ŸY"pu# $ 4. Y"P"pT"Qz _"[SR"X"T"uO"`uO"s^"s $ 5. Z pu \"E"S"pu pwy"px"o $ 6. e"r{np X"Sçz X"RY"X"X"sf"X"z E" _P"pS"pSY"p`l# _"Ê"Y"X"p{S" \"pe"# $ 7. h ^"rnppz O"s e"y"pu \"Bppê# p R"uO"Zu $ II. ïo"u^"s T"ú"pS"pz _"te"pnppz O"pOT"Y" {\"\"wnpso" 05x04=20 1. T" pz XY" T"øOY"pQpY"puf"Zz O"Y"pu# $ íf"zunpput"_"sqry"pf"p"pr"êe" _"X"pT"Y"uO"o $$ 2. pz_y"pu^x"\"qo \"wf"z älo"put"pe"qzo"u S"{O"# $ T"øð u^"æ" T"øBpwå_Y" OY"p _Y"s# T"qZBpø`u $$ 3. S"sQuE"{E" ðppv pb"z_"sry"x"pbpx"x"o $ 4. {O"¾pu \"wf"ràt"{qðp[so" \"pe"pu {\" [XV"O"pz X"RY"X"pz E" çlo"pz E" $ 5. T"pZpY"Npz \"O"êY"uQo V"øÏ"E"pZr Bpsà# {ðp^y"uwy"_o"qs"s\"øo"uwy"# $ ìry"p_"rs"pu pz T"øðp_O"pz T"øpE"rX"sQrE"rX"T"Zp{G"O"pz \"p $$ 6. X"O"u X"# T"Z_O"p{Ÿ{`O"_O"P"v\" $ 7. BppY"e"r _"p E"O"s{\" ðpoy"b"zp $ ìí>pb"zp Y"# T"pQpÆ"O\"pZpu \"p ^"ab"zp# $$ ìs"s\"o"êo"u

48 2 III. X"-_"z{`O"pS"pz b"npz {\"\"wnpso" 01x10=10 IV. ïo"u^"s T"ú"pS"pX"P" { A"O" 05x02=10 X"# 2. ã_\"# 3. ít"[_p"o"x"o 4. {\"\"w{o"# 5. _\"ZW"{ # 6. S"pX"r 7. [_P"O"X"o 8. äl{o"# V. X"Se"ŸY"_Y" C"S"T"pK>z { A"O" 02x10=20 1. BpNppS"pz O\"p BpNpT"{O"z...$$ 2. BppY"e"uNp T"ø{O"{X"X"rO"u...$$ 3. _"{\"O"p T"Æ"pO"pO"o...$$ 4. ì`z àçu{w"\"ê_"s{w"#...$$

49 Total No. of Questions : 4] [ Total No. of Printed Pages : 1 Code No. : M.S.V.D.R.S -35 puf"zt"zrb"p# 2016 ïx"o.ï.2 {\"ŸQlf"X"p-{ŸO"rY"ø\"^"ê# ðpp X"o h B\"uQ#-dpvO"T"øY"puBp# W"pBp# - 2, p -5 {\"^"Y"# -ìpð\" py"s"dpvo"_"te"x"o (S"pZpY"Np\"w{f"_"{`O"X"o) {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# - 80 _"X"Y"# P.M.to 5.30 P.M.] [ Max. Marks : 80 I. ìr"pu{s"{qêí>u^"s T"ú" _"te"p{np \Y"pAY"pO" 05x05=25 1. G"pO"\"uQ_"u _"ss"\"px" _"pux"{x"oy"p{ðpx"pào"u G"pO"\"uQ_Y"pS"pX"o $ 2. X"pRY"[SQS"u O"s \"ÚY"u pqzo"z ðp_y"x"o $ 3. px"pu px"pu \"p V"ẁ _T"{O"_"\"uS" Y"G"uO" $ 4. _"px"_"t p{s" _"T"øBppP"p{S" _"\"êt"wî>u^"s T"wÎ>p{S" $ 5. `lo\"p&`v>vo"z _P"p _"\"êx"ðpps"u{o" $ 6. {e"{w"z\"_"ps"z E"O"s{W"ê# T"øNp\"pu Y"e"pR"êE"êðp# T"pàEF>uTY"# $ Y"pS"{Æ"e" ìpw"s\"{qoy"uo"p_"s ZP"SO"Zz T"wÎ>z O"_Y" Y"pu{S"z ðpz_"uo"o $ II. ï^"s T"ú" _"te"p{np {\"\"wnpso" 05x04=20 1. px"pu \"p px"pu \"p px"pu \"put"`\y"us" Y"G"uO" $ 2. T"t\"êX"b"Zz {S"`SY"O"u SY"tzAY"X"pS"u $ 3. ìp" ZpG"_"tY"p# $ 4. _"t psy"u\" _"t _P"pS"u^\"`rS"u^"s $ V"øpÏ"Np_T"OY"pS"pX"o $ 6. _"zðpy"u V"{`\"uê{Q _\"pry"py"t"øy"pubp# $ 7. {e"zpe"z \"p {S"OY"pRY"pY"uS" $ III. íf"zo" 03x10=30 1. \"py"pu pu, {\"{``pue"p, \"py"pu ðpo"z, òsçæ" \"py"\"u^"p{x"oy"p{q T"øíBpðpp pu ps"o X"Se"pS"o { A"O" $ 2. ìps"pu{x"e"p\"ànpp {X"e"z \"Y"z `\"px"`u $ {X"e"z `l\"u T"tO"Qb"X"Y"z \"pu {X"e"p\"àNpp $$ ò{o" X"Se"z { A"O" $ 3. \"py"\"py"p{` \"ro"y"u p \"py"pu Y"p{` {ðp\"p {Q\" ò{o" Ÿu òsçæ" \"py"\"u^"pz _"so"ps"p{x"{o" X"Se"z { A"O" $ IV. ìpt"pu Zu\"O"r#- òoy"p{q X"Se"z SY"tzA"{\"R"pS"uS" { A"O" $ 05

50 Total No. of Questions : 4] [ Total No. of Printed Pages : 2 Code No. : M.S.V.D.R.M -40 puf"zt"zrb"p# 2016 ïx"o.ï.2 {\"ŸQlf"X"p-{ŸO"rY"ø\"^"ê# ðpp X"o h B\"uQ#-_X"pO"êT"øY"puBp# W"pBp# - 2, p -5 {\"^"Y"# -ìpð\" py"s"bpwå_"te"x"o C\"pð\" py"s"_x"w{o"æ" {QS"pŠ># ] [ BpqZÎ>pŠ>p# - 80 _"X"Y"# P.M.to 5.30 P.M.] [ Max. Marks : 80 I. ìr"pu{s"{qêí>u^"s T"ú" _"te"p{np \Y"pAY"pO" 05x05=25 1. ìí>x"u \"^"uê V"øpÏ"NpX"sT"S"Y"uO"o $ 2. _"p{\"e"rx"s\"p` T"EF>puR"êE"êðp# _"\"pê{x"{o" O"wO"rY"pX"o $ 3. âqy"quðpu&_y"pur\"pœl{ z T"p{NpX"sT"QR"p{O" $ 4. E"qZO"\"øO"pY" Zpu{O" $ 5. Y"c"puT"\"rO"r # _"SRY"pX"sT"p_"rO" \"pby"o"# $ 6. {e"zpe"x"b"pz \"Npp{ðpS"# _Y"s# $ 7. X"p{_"X"p{_" {T"O"wWY"pu&WY"b"s T"ø{O"Î>pT"Y"uO"o $ 8. Y"tS" h [O\"G"pu \"wnpro" $ II. T"ú" _"te"p{np {\"\"wnpso" 05x05=25 1. ŸpQðp\"^"pê{Np \"uq V"øÏ"E"Y"êX"o $ 2. O"_Y"vO"p{S" \"øo"p{s" W"\"[SO" $ 3. ïo"p ï\" Qu\"O"p_O"T"Y"[SO" $ 4. Qðpp`z _"{T"NL>u^"s $ {S"Î>T"øP"X"p GY"uÎ>G"C"SY"p# $ 6. ì{ðpx"sa"p \"v Qu\"p# T"p{NpX"sA"p# {T"O"Z# ò{o" ` V"øpÏ"NpX"o $ 7. G"rX"tO"_Y"u\" W"\"{O" \"E"z T"øY"EF>uO"o $ ìs"s\"o"êo"u

51 2 III. T"ú" _"te"pnppx"p" { A"O" $ 05x04=20 1. h [O\"G"pu \"wo\"p X"p`ZuO"o $ 2. V"øpÏ"NppS"o W"puG"Y"u{QOY"s X"o $ 3. ìðx"s"_o"ug"pu&{_" E"b"sX"uê T"p`r{O" E"b"s^"r ìý"y"ro" $ 4. _O"s{`dsO"z BpO"ê_"Qz Y"s\"pS"{X"{O" X"wBp_Y" $ 5. px"p ìðpy" òoy"sqp`z[so" $ 6. QR"SY"e" _"{T"êZpS"Y"SOY"uO"O"o {T"eY"z T"w^"QpGY"X"o $ 7. ìp"vo"p{s" T"pe"p{Np Y"puG"Y"uO"o $ IV. X"Se"ŸY"z T"tZY"O" 02x05=10 1. ðppso"p T"w{P"\"r...$$ 2. X"{Y" X"uR"pz...$$