TONG CONG TY CONG NGHIBP XI MANG VIBTNAM CONG TY CP XI MA.NGVICEM BUT SON S6::1.t4~ IBTS-TCKT VIv cong b6 thong tin v~ Bao cao tai chinh qui U12018 CO

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "TONG CONG TY CONG NGHIBP XI MANG VIBTNAM CONG TY CP XI MA.NGVICEM BUT SON S6::1.t4~ IBTS-TCKT VIv cong b6 thong tin v~ Bao cao tai chinh qui U12018 CO"

Bản ghi

1 TONG CONG TY CONG NGHIBP XI MANG VIBTNAM CONG TY CP XI MA.NGVICEM BUT SON S6::1.t4~ IBTS-TCKT VIv cong b6 thong tin v~ Bao cao tai chinh qui U12018 CONG HoA xa HOI CHU NGHiA VI:E:TNAM DQcl~p - Tl! do - H~nh phuc Ha Nam, ngay 20 thang 7 nam 2018 Kinh gui: - Uy ban Chung khoan Nha mroc; - Sa Giao dich Chung khoan Ha Noi. Nam 1. Ten cong ty: Cong ty ca ph~n Xi mang VICEM But SO'n 2. Ma clnrng khoan: BTS 3. Dja chi tru SO' chinh: Xa Thanh Son-Huyen Kim Bang- Tinh Ha 4. Di~n thoai: ; Fax: Ngrr01thuc hi~n cdng b8 thong tin Nguoi thuc hien cong b6 thong tin cua Cong ty C6 phan Xi mang VICEM But San la Ong Tr~n TiSn Dung - Pho T6ng Giam d6c Cong ty C6 ph~n Xi mang VICEM But San (Theo Quyet dinh s6 788/BTS-TC&NNL ngay 1817/2018). 6. NQidung ciia thong tin cong b8 Bao cao tai chinh qui II/20 18 cua Cong ty C6 phan Xi mang VICEM But Son diroc l~p ngay 2017/2018, bao g6m: - Bang can d6i ks toan; Bao cao kst qua kinh doanh; Bao cao luu chuyen tien t~; Thuyet minh bao cao tai chinh; - Giai trinh lqi nhu~n qui II/ Dia chi Website dang tai toan bqbao cao tai chinh Website: vicembutson.com.vn ho~c: vicembutson.vn Chung toi xin cam kst cac thong tin cong b6 tren day la dung Sl,f th~t va hoan toan chiu trach nhi~m truac phap lu~t vs n(>idung thong tin cong b6./. NO'inh~n: - Nhu tren; - HDQT (d~ b/c); - TGD (d~ b/e); - LUll: VT, TC~.~ GGIAMDOC GIAMDOC

2 TONG CONG TY CONG NGHIBp CONG HoA xa HOI CHU NGHiA VI" TNAM XI MANG Vn~:TNAM DQc l~p - TV do - Htmh phuc CONG TY CP XI MANG VICEM BiJT SON GIAI TRINH LQI NHU~N Qui II NAM 2018 I. BAo cao TAl chinh Qui : - Bang can d6i ks toan; - Bao cao kst qua kinh doanh; - Bao cao hru chuyen tisn t~; - Thuyet minh bao cao quyet toan tai chinh, (Co bao cao dinh kern). II. GIAI TRINH LQI NHU~N Qui II NAM 2018: U12018 tang so voi cung ky nam 2017, nguyen nhan chu ysu la do anh hirong cua khoan chenh lech ty gia danh gia lai cac khoan muc tisn t~ co g6c ngoai t~, cu ths: Tai ngay 30/6/2018, 1)' gia ngoai t~ EUR giam so voi ngay 31/3/2018 nen qui U12018 phat sinh 1fiichenh lech ty gia danh gia lai cac khoan muc tisn t~ co g6c ngoai t~ la 19,61)' d6ng. Tai ngay 30/6/2017, ty gia ngoai t~ EUR tang so voi ngay 31/3/2017 nen qui U12017 phat sinh 16 chenh lech ty gia danh gia lai cac khoan m\lc tisn t~ co g6c ngo~i t~ la 39,38 ty d6ng. Theo do, anh hu6ng cua chenh l~ch ty gia danh gia l~i cac khoan m\lc tisn t~ co g6c ngo~i t~ la 58,98 ty d6ng. Cong ty C6 phfin Xi mang VICEM But Son xin tran trqng bao ca~

3 TONG CONG TY CONG NGHIEP XI MANG VIET NAM CONG TY CP XI MANG VICEM Bin CONG HOA xa HOI CHT]NGHIA VIET NAM ~ - '! - DQc l~p - Tu' do - Hanh phuc SON S6: fgg IBTS-TC&NNL Ha Nam, ngay,{g thang 7 ndrn 2018 QUYET DJNH V~ vi~c uy quyen cho ong Trfin Ti~n Dung - Pho T6ng Giarn dbc Cong ty TONG GIA.M DOC CONG TY CO PHA.N XI MA.NG VICEM BUT SON Can cir Luat doanh nghiep 11U6'Cong hoa xii hoi chu nghia Viet Nam; Can cir Luat k~ toan s6 88/201SIQH13 ngay 20 thang 11 nam 201S; Can ctr Thong tu s6 ISS1201SITT-BTC ngay 06 thang 10 nam 201S vs viec huong d~n cong b6 thong tin tren thi tnrong churig khoan; Can cir DiSu l~ t6 chirc va heat dong cua Cong ty c6 phan xi mang Vicem But San; X6t ds nghi cua phong T6 chirc va Nguon 11h<1nluc, QUYET DJNH: Di~u 1. Uy quyen cho ong Tr~n Ti n Dung - Pho T6ng Giam doc Cong ty C6 phan Xi mang Vicem But San thuc hien cac noi dung cong viec thuoc th~m quyen cua T6ng Giam d6c trong tho'i gian T6ng Giam d6c di cong tac: l. Ky Bao cao tai chinh quy II nam Th\Tchi~n cong tac cong b6 thong tin dinh ky thea quy dinh. Di~u 2. Thai gian uy quysn til ngay d n h t ngay Ong Tr~n Ti n Dung khong duq'c uy quysn cho nguo'i khac trong bit ky truo'ng hq'pnao va chiu trach nhi~m tru6'c phap lu~t va T6ng Giam d6c Cong ty C6 ph~n Xi mang Vicem But San vs nhfrng vin ds duq'cuy quysn. Di~u 3. Thu truo'ng cac dan vi tn,rc thuqc Cong ty, cac dan vi, ca nh<111co lien quan va ong Tdn Ti n Dung chiu tnlch nhi~m thi hanh Quy t dinh nay./. No'i I1h~n., - NJm DiSu 3; - HQi d6ng quan tri (b/c); - Ban T6ng GD, Ban Ki~1l1 som; - Lll'U: VT, TC&NNL.

4 TONG CONG TY CONG NGHII;:P XI MANG VIET NAM CONG TY CP XI MANG VICEM BUT SON S6: +falj_ibts- TCKT CQNG HOA. xa HQI cnn NGHiA VI: T NAM DQc l~p - Tl}'do - H~nh phuc Ha Nam, ngayag thang 7 nam 2018 GIAy trv QUYEN V~ vi~c iiy quy~n cho Ong Pham Tr n Vi~t - Ph6 phong Tai chinh K~ toan Can cir Luat KS toan s6 88/2015/QH13 duoc Quoc hqi ban hanh ngay co hieu luc til ngay 01/ ; Can cir DiSu l~ t6 chirc va hoat dong cua Cong ty C6 phan Xi mang VICEM But Son; Can cir clnrc nang nhiem vu cua Phong Tai chinh KS toan Cong ty C6 ph~n Xi mang VICEM But Son, 1.Nguo-i uy quyen: Ba LS Thi Khanh Chirc vu: KS toan twang Clnmg minhnhan dan s6: ngay 27/7/2011 do Cong an tinhha Nam dp. 2. Nguoo dugc uy quyen: Ong Pham Tr~n Viet Chirc vu: Ph6 phong Tai chinh KS toan Chung minh nhan dan s6: ngay 12/ do Cong an Thanh ph6 HaNQiC.p. 3. NQi dung uy quyen: -Oy quyen cho Ong Pham Tr~n Vi~t Ph6 phong Tai chinh KS toan Cong ty thay mat KS toan truang thl;rchi~n cac nqi dung cong vi~c sau: _ DiSu hanh va thvc hi~n cac cong vi~c thuqc chuc nang, nhi~m V\l cua phong Tai chinh KS toan Cong ty C6 ph~n Xi mang VICEM But Son trong thai gian KS toan truang di cong taco _Ky cac bao cao quyst toan; Bao cao tai chinh quy 2 nam 2018 cua Cong ty. 4. Thoo gian uy quy~n: Tu ngay 19/7/2018 dsn hst ngay 20/7/2018. Ong Ph~m Tr~n Vi~t chiu trach nhi~m tru6c phap lu~t va KS toan twang Cong ty C6 ph~n Xi mang VICEM But Son vs cong vi~c duq'c uy quysn va khong duq'cuy quysn cho nguai khac trong b.tky truang hq'pnao.! NGuin DUQC UY QUYEN Ph am. Tr n Viet. NO'inh~n: - HDQT CDSb/e); - Ban T6ng Gifun d6e; - LUll: VT, TCKT.

5 "..., CONG TY CP XI MANG VICEM BUT SON BAo cao TAl CHINH Qui 2 Dam 2018

6 CONG TY CO PHAN XI MANG VICEM BUT SON Bia chi: xl Thaoh SO'O,huyfo Kim Biog, tioh Hi Nam Qui 2 oim tii ehlnh 2018 MAu s6 B 09a-DN NQIDUNG Trang Thong tin chung 3 Bao cao clia Ban Tang Giam d6c 4 Bao cao quy~t toan tai chinh Bang din d6i k~ toan 5-6 Bao cao k~t qua kinh doanh 7 Bao cao hru chuyen ti8n t~ 8 Ban thuyet minh Bao cao quyet toan Uti chinh

7 CONG TV CO PHAN XI MANG VICEM BUT SON Dja chi: xii Thanh Son, huy~n Kim Bang, tinh Hil Nam BAo cao TAl CHiNH Qui 2 nam tili chinh 2018 MAu s6 B 09a DN CONGTY THONG TIN CHUNG Cong ty C6 phan Xi mang VICEM But Scm ("Cong ty"), tien than hi Cong ty Xi mang But Scm, diroc c6 phan h6a til doanh nghiep Nha mroc hach toan dqc I~p thuoc T6ng Cong ty Cong nghiep Xi mang Vi~t Nam ("VICEM"). Cong ty hoat dqng dum hinh thirc cong ty c6 phan thea Iu~t doanh nghiep cua Vi~t Nam va thea Gifiy chirng nhan dang ky kinh doanh s do Sa k~ hoach va Dftu tu tinh Ha Nam dp ngay 01 thang 5 nam 2006 va cac gifiy clnrng nhan dang ky doanh nghiep di u chinh sau do, voi I<lndieu chinh g<lnnhat la Iftn thir 12 vao ngay 23 thang 04 nam Hoat dqng chinh trong ky hien tai cua Cong ty la: San xuat, kinh doanh xi mang va cac san pham til xi mang; Xufit kh.u xi mang va clinker; San xufit va kinh doanh cac v~t Ii~u xay d\filg, gia cong co khi;.~~~~~~.~~~~~~~~ri Khai thac da voi, da set d~ san xufit va kinh doanh. Cong ty c6 tr\l sa chinh t<;lixa Thanh Scm. Huy~n Kim Bang H(H DONG QUAN TRJ Tinh Ha Nam. Thanh vien HQi d6ng quan tq trong ky va vao ngay I~p bao cao nay nhu sau: Ong : Ph<;tmVan Nh~n Chu tich Ong : Ph<;tmDuc CUOng Chu tich Ong : Luu Dinh CUOng Uy vien Ong : D6 Ti~n Trinh Uyvien Ong : Dinh Van Hai Uyvien Ong : Ph<;tmTufin Long Uyvien Ong : NguySn Thanh Tung Uy vien Ong : NguySn Th~ HUng Uy vien BAN TONG GIAM DOC: Mi~n nhi~m ngay 20/4/2018 B6 nhi~m ngay 20/4/2018 Mi~n nhi~m ngay 19/4/2018 MiSn nhi~m ngay 20/4/2018 B6 nhi~m ngay 20/4/2018 Thanh vien Ban T6ng Giam d6c trong kyva vao ngay l~p bao cao nay nhu sau: Ong : Luu Dinh CUOng T6ng Giam d6c MiSn nhi~m ngay 19/4/2018 Ong : D6 Ti~n Trinh T6ng Giam d6c B6 nhi~m ngay 19/4/2018 Ong : Ph<;tmDuc CUOng Ph6 T6ng Giam d6c MiSn nhism ngay 19/4/2018 Ong : Tr<lnTi~n Dung Ph6 T6ng Giam d6c Ong : Nguy~n Th~ Hung Ph6 T6ng Giam d6c... NGUffi DAI DIEN THEO PHAp LuAT Ngum. d<;lidi~n thea phap Iu~t cua Cong ty la Ong 1)6 Ti~n Trinh, TAng Giam d6c. Theo Quy~t dinh s6 788/BTS TC&NNL ngay 18/7/2018, Ong Trftn Ti~n Dung da duq'c Ong D6 Ti~n Trinh uy quy n ky bao cao tai chinh cho ky k~ toan k~t thuc ngay 3016/

8 CONG TY CO PHAN XI MANG VICEM BUT SON Dja chi: xii Thanh SO'n,huy~n Kim Bang, tinh Hit Nam Qui 2 nam titi chinh 2018 Mau s6 B 09a-DN BAo cao CVA BANTONGGIAM eoc Ban Tfmg giam d6c Cong ty C6 phfut Xi mang VICEM But San ("Cong ty") trinh bay Bao cao nay va Bao cao tai chinh gitta nien do cua Cong ty cho ky k~ toan k~t thuc ngay 30/6/2018. TRAcH NHI" M CVA BAN TONG GIAM DOC vor Ban T6ng Giam d6c Cong ty co trach nhiem dam bao bao cao tai chinh gitta nien do cua Cong ty phan anh mot each trung tlnrc va hop ly tinh hinh tai chinh, k~t qua hoat dong kinh doanh va tinh hinh luu chuyen tisn t~ cho ky k~ toan k~t thuc ngay 30/6/2018 cua Cong ty. Trong viec l~p bao cao tai chinh nay, Ban T6ng Giam d6c duoc yeu c~u phai: Lira chon cac chinh sach k~ toan thich hop va ap dung cac chinh sach do mot each nhit quan; Thvc hi~n cac xet doan va uac tinh mot cach hgp ly va th~n trqng; Neu ro cac chu.n mvc k~ toan ap d\lllg cho Cong ty co duqc tuan thu hay khong va tit ca nhung sai l~ch trqng y~u so vai nhung chuftn mvc nay da: duqc trinh bay va giai thich trong bao cao tai chinh gifra ruen do; L~p Bao cao tai chinh gifra nien do tren co sa ho~t dong lien t\lc tm truang hgp khong ths cho rfu1gcong ty se ti~p t\lc ho~t dong kinh doanh. Ban T6ng Giam d6c Cong ty chiu trach nhi~m dam bao vi~c cac s6 k~ toan duqc luu gifr ds phan anh tinh hinh tai chinh gifra nien do cua Cong ty, vm muc do chinh xac hgp ly, t~i bit ky thoi dism nao va dam bao cac s6 k~ toan tuan thu vai ch~ do k~ toan da: duqc ap d\lllg. Ban Tfmg Giam d6c cling chiu trach nhi~m ve vi~c quan ly cac tm san cua Cong ty va do do phai thvc hi~n cac bi~n phap thich hgp ds ngan ch~n va phat hi~n cac hanh vi gian l~ va nhung vi ph~khac. Ban T6ng Giam d6c cam k~t da:twinthu nhfrng yeu du gifra nien do cho ky k~ toan k~t thuc ngay 30/6/2018. neu tren trong vi~c l~p bao cao tai chinh CONG BO CVA BAN TONG GIAM DOC Theo y ki~n cua Ban T6ng Giam d6c, bao cao tai chinh kern thee phan anh trung thvc va hgp ly tinh hinh tai chinh gifra nien do cua Cong ty cho ky k~ toan k~t thuc ngay 30/6/20 18, k~t qua ho~t dong kinh doanh va tinh hinh luu chuysn tien t~ giua nien do cho ky k~ toan k~t thuc cilng ngay phil hgp vai Chuftn mvc K~ toan Vi~t Nam, Ch~ do K~ toan Doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy dinh phap ly co lien quan d~n vi~c l~p va trinh bay bao cao tai chinh. 4

9 CONG TV CO PHAN XI MANG VICEM BiJT SON Dja chi: xli Thanh Son, huy~n Kim Bang, tinh Ha Nam Qui 2 nam tai chinh 2018 MAu s6 BOla-DN BANG CAN noi KE ToAN Tai ngay 30 thang 6 niim 2018 uy~t:, inh ':J()/(}' 0 Dan vi tinh: VND A. TAl san NGAN H~N ::: 17 I. Ti~n va cac khoan tuong duong ti~n Ti~n III G l. II. Cac khoan dau to' tai chlnh ngan han >., "'.l 1. DfrutIT nam gift d~n ngay dao han c.. III. Cac khoan phiii thu ngiin han Phai thu ngan han cua khach hang i: 2. Tra tnroc cho nguoi ban ngan han Phai thu ngan han khac Du phong phai thu ngan han kh6 doi ( ) ( ) IV. Hang tan kho I.Hang t6n kho V. Hi san ngiin han khac Chi phi tra tnroc ng~ han Thu~ GTGT diroc kh~u tnr Thu~ va cac khoan khac phai thu Nha mroc B. TAl SAN DAI H~ I. Cac khoan pbai thu dat han Phai thu dai han khac II. Hi san c6 djnh I.Tai san c6 djnh hfru hinh Nguyengia Gia tri hao man lily ki 223 ( ) ( ) 2. Tai san c6 djnh vo hinh Nguyengia Gia tri hao man lily ki 229 ( ) ( ) III. Hi san do-dang dai h,n Chi phi xfty dljilgco ban do dang 242 II IV. Hi san dai h,n khac I.Chi phi tra tru6c dai hl.ln TQNG,;~Q~~{I'XrSA~r' 5

10 CONG TY CO PHAN XI MANG VICEM BUT SON Dja chi: xli Thanh Son, huy~n Kim Bang, tinh Hit Nam Qui 2 nam titi chinh 2018 Mftu sa BOla-DN BANG CAN DOl ICE ToAN T~i ngay 30 thdng 6 niim 2018 Dan vi tinh: VNlJ C. NQ PHAI TRA I. NV ng~n han Phai tra nguoi ban ngan han Nguoi mua tra ti6n tnroc ngan han "- r 3. Thu vii cac khoan phai nqp Nha rurcc fa 4. Phai tra nguoi lao dqng Chi phi phai tra ngan han / 6. Phai tra ng~n han khac \ :::::::: 7. Yay va no thue tai chinh ngan han Quy khen thuong, phuc 19i II. NV diti han Yay vii no thue tai chinh dai han DV phong phai tra dai han B. VON CHU SO HOlJ I. van chii so-htru V6n gop ella chu sa hfru C6 phieu ph6 thong co quyen bieu quyet 411a Quy dfru nr phat tri8n Loi nhuan sau thu chua phan ph6i LNST chua phan ph6i Iuy k den cu6i nam truce 421a LNST chua phan ph6i ley niiy 421b VI( ;0 Ha nam, ngay 20 thang 7 niim 2018 PHO PHONG TAl CHiNH KE ToAN 6

11 cone TY CO PHAN XI MA.NG VICEM BiIT SON Dja chi: xii Thanh Son, huy~n Kim Bang, tinh Ha Nam BAO CAO TAI CHiNH Qui 2 nam tai chinh 2018 Miu s6 B 02a-DN BAo cao KET QuA HO~T DONG KINH DOANH Qui 2 niim 2018 Qui Dan vi tinh: VND 1. Doanh thu ban hang Cac khoan giam tnr doanh thu Doanh thu thusn ban hang Gia van hang ban II LQi nhu~n gqp v~ ban hang Doanh thu hoat dqng tai ehinh Chi phi tai ehinh 22 - Trong do: Chi phi liii yay Chi phi ban hang Chi phi quan 1y doanh nghiep LQi nhu~n thusn tir hoat dqng kinh doanh 30 II. Thu nh~p khac Chi phi khac LQi nhu~n khac ( ) ~ Tang IQinhu~n tnr()'c Chi phi thu~ TNDN hien hanh LQi nhu~n sau Lai cc ban tren ca Lai suy giam tren ca J ( ) ( ) ( ) (96) (96) Ha nam, ngay 20 thang 7 nam 2018 PHO PHONG TAl CHiNH KE ToAN Phtlm TrAn Vi~t 7

12 CONG TY CO PHAN XI MA.NG VIC EM BUT SON Dja chi: xli Thanh Son, huy~n Kim Bang, tinh Hit Nam.... I. LU1I tir hoat dqng kinh doanh 1. L(J'inhuQn truo'c thui BAo cao LUU CHUYEN TIEN T~ (Theo phutmg 1. miu chinh cho cdc kho/m - Khau hao tai san c6 dinh - La chenh l~ch ty gia h6i doai do danh gia lai cac khoan muc ti n t~ co g6c ngoai t~ - Lai til hoat dqng dau nr - Chi phi lili yay 3. L(J'inhuQn tir hof!t dpng kinh doanh truo'c thay dai van luudpng - Tang, giam cac khoan phai thu - Tang, giam hang t6n kho - Tang, giam cac khoan phai tra (kh6ng k Hii yay, thue TNDN) - Tang, giam chi phi tra truoc - Ti n lili yay dil tra - Thu~ thu nh~p doanh nghi~p dil nqp - Ti n chi khac cho ho~t dqng kinh doanh Luu chuyin tiin thulin tir hof!t dpng kinh doanh II. LU1I ti~n tir ho\lt dqng d u to' - Ti~n chi mua s~m, xfty d\ffig TSCD, cac TSDH khac - Ti~n thu h6i cho yay, ban l~i cac c6ng C\l ng clla dan vi khac - Ti~n chi dautu gop v6n vao dan vi khac - Tien thu hoi dau tu gop von vao dan vi khac - Ti n thu lili cho yay, c6 tirc va 19i nhu~n dugc chia Luu chuyin tiin thulin tir hof!t dpng dliu til' III. LU1I ti~n tir ho\lt dqng titi chinh Ti n yay ng~ h~, dai h~ nh~ dugc Ti n chi tra ng g6c yay cb tirc, IQ'i nhu~ dil tra cho cm so hilu Luu chuyin tiin thulin tir hof!t dpng tili chfnh LU1I tiin thu n trong ky Ti~n va tu'ong du'ong tiin d u ky pluip gian tiip) Qui 2 nom 2018 Qui 2 nam tai chinh 2018 Milu s6 B 03a-DN Dan vi tinh: VND Lu~ k~ tir «du nam dsn. Lily ks tif ji au'nam dsn Mii s3. cu3i qulniy.(nam nay)..cu3i qui nay (nii,mtru'o'c) ~ (I ( ) \ ( ) ( ) ~? ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) t ~.. Ti~n va tu'ong du'o"ngti~n cu6i ky PHO PHONG TAl CHiNH ICE ToAN G GIAMDOC Ph\lm Tr n Vi~t 8

13 CONG TY CO PHAN XI MANG VICEM BUT SON Bfa chi: xii Thanh Son, huy~n Kim Bang, tinh Ha Nam Qui 2 nam tili chinh 2018 MAu sa B 09a-DN BAN THUYET MINH BAo cao Qui 2 nam 2018 TAl CHiNH 1. THONG TIN KHAI QUAT Cong ty C6 phan Xi mang VICEM But Son (" Cong ty"), ti~n than la Cong ty Xi mang But Son, duoc c6 phan hoa til doanh nghiep nha mroc hach toan dqc l?p thuoc T6ng Cong ty Cong nghiep Xi mang Viet Nam("VICEM"). Cong ty hoat dong duoi hinh thirc cong ty c6 phan thea lu?t doanh nghiep cua Vi~t Nam va thea Giay chirng nhan dang ky kinh doanh s& do Sa ks hoach va D~u nr tinh Ha N am dp ngay 01 thang 5 nam 2006 va cac giay clnrng nhan dang ky doanh nghiep di~u chinh sau do, voi lk di~u chinh gk nhat la lk thir 12 vao ngay 23 thang 04 nam Hoat dqng chinh trong ky hien tai cua Cong ty la: San xu~t, kinh doanh xi mang va cac san pham til xi mang; Xu~t kh~u xi mang va clinker; San xu~t va kinh doanh cac V?t li~u xay dl,lllg Gia cong chs bisn khoang san, san xu~t gia cong cac lo~i phl,l gia; va Khai thac da voi, da set d san xu~t va kinh doanh. Cong ty co tl1) sa chinh t~i xii Thanh Son - Huy~n Kim Bang - Tinh Ha Nam. T~i ngay 30/6/2018, Cong ty co cac don vi phl,lthuqc sau: 11Xi nghi~p tieu thl,l xi mang Vicem But Son 21 Xi nghi~p khai thac mo But Son 31 Xi nghi~p V?t li~u xay dl,lllg Vicem But Son 41 Ban quan ly dv an xi mang But Son 2 S&luQ'llgnhan vien cua Cong ty t~i ngay 30 thang 6 nam 2018 la nguai (t~i ngay 31 thang 12 nam 2017 la ngum). Chu ky san xu~t kinh doanh thong thuang cua Cong ty la 1 nam. 2. CO Sa TRINH BAy 2.1 Chuftn ml}'cva ch~ dq k~ toad ap d1}ng B~o cao tai chinh kern thea duq'c trinh bay bfuig D6ng Vi~t Nam ("VND"), phu hq'pv(ri ChS dq ke toan Doanh nghi~p Vi~t Nam va cac chuk mvc ks toan Vi~t Nam do BQ tai crunh ban hanh Hinh thuc sa k~ to an ap d1}ng Hinh thuc s6 ks toan duq'c ap dl,lng cua Cong ty la Nh?t ky chung. 2.3 Ky k~ toan nam Ky ~S toan nam cua Cong ty ap dl,lllgcho vi~c l?p bao cao tai chinh b~t d~u til ngay 01 thang 01 va ket thuc vao ngay 31 thang Don vi ti~n t~ Slf d1}ng trodg k~ toad Bao cao tai chinh gifi'a nien dq duq'c l?p bfuig don vi ti~n t~ cua Cong ty la d6ng Vi~t Nam ("VND"). 9

14 CONG TY co phan XI MANG VICEM BiJT SON Dja chi: xii Thanh SO'n,huy~n Kim Bang, tinh Hit Nam BAo cao TAI CHiNH Qui 2 nam titi chinh 2018 M u s6 B 09a-DN 3. cac CHiNH SACH Kt ToAN CHU YEU 3.1. Ti~n va cac khoan tuong duong ti~n Tien va cac khoan tuong duong tien bao g6m tien mat tai quy, tien giri ngan hang, cac khoan dautir ngan han c6 thai han g6c khong qua ba thang, c6 tinh thanh khoan cao, c6 kha nang chuyen d6i d~ dang thanh cac hrong tien xac dinh va khong c6 nhieu rui ro trong chuyen d6i thanh tien Hang tan kho Hang t6n kho duoc xac dinh tren co sa gia th~p han gitra gia g6c va gia tri thuan c6 th~ thirc hien diroc. Gia g6c hang t6n kho bao g6m chi phi mua, chi phi ch~ bien va cac chi phi lien quan tnrc ti~p khac phat sinh d~ c6 diroc hang t6n kho a dia di~m va tr~g thai hi~n t~i. Hang t6n kho dugc h~ch toan thea phuong phap ke khai thuang xuyen. Gia g6c cua hang t6n kho dugc xac dinh thea phuong phap binh quan gia quyen. Gia tri thuk c6 th~ thvc hi~n dugc dugc xac dinh bfuiggia ban uac tinh tm cac chi phi d~ hoan thanh, chi phi ti~p thi, ban hang va phan ph6i phat sinh. Dv phong giam gia hang t6n kho dugc trich l~p thea cac quy dinh k~ toan hi~n hanh. Theo d6, Cong ty dugc phep trich l~p dv phong giam gia himg t6n kho, hong, kern pham ch~t trong truang hgp gia tri thvc t~ cua hang t6n kho cao hon gia tq thuk c6 th~ thvc hi~n dugc t~i thai di~m k~t thuc nien d<)k~ toanogia tri thuk c6 th~ thvc hi~n dugc dugc xac dinh bfuiggia ban uac tinh tril cac chi phi d~ hoan thanh, chi phi ti~p thi, ban hang va phan ph6i phat sinh. 3.3 Cae khoan phai thu Cac khoan phiii thu dugc trinh bay dva tren bao cao tai chinh gifranien d<)thea gia trl ghi s6 cac khoan phai thu til khach hang va phiii thu khac sau khi dn tm cac khoiin dv phong dugc l~p cho cac khoan phiii thu kh6 doi. Dv phong ng phiii thu kh6 doi th~ hi~n phangia tri cua cac khoan phiii thu rna Cong ty dv ki~n khong c6 khii nang thu h6i t~i ngay k~t thuc ky k~ toanotang ho~c giiim s6 du titi khoan dv phong dugc h~ch toan vito chi phi quan ly doanh nghi~p trong kyo 3.4. Tai san e8 dinh hfru hinh Titi san c6 dinh hfru hinh dugc trinh bay thea nguyen gia tm gia tri hao mon lily k~. Nguyen gia tai san c6 dinh bao g6m gia mua va nhungchi phi c6 lien quan trvc ti~p d~n vi~c dua tai san vito ho~t d<)ngnhu dv ki~n Tai san e8 dinh vo hinh Tai san c6 dinh vo hinh dugc ghi nh~ thea nguyen gia tm di gia tq hao mon lily k~. Nguyen gia titi san c6 dinh vo hinh bao,g6m gia mua va nhungchi phi c6 lien quan trvc ti~p d~n vi~c dua tai san vito su d\lng nhu dv kien Khiu hao va hao mon Kh~u hao va hao mon tai san c6 dinh hiiu hinh va tai san c6 dinh vo hinh duac trich theo phuong phap kh~u hao duang thfuigtrong su6t thai gian hiiu d\lllg uac tinh cua ca~ tai siin nhu sau: 10

15 CONG TY CO PHAN XI MANG VICEM BUT SON Dia chi: xii Thanh Son, huy~n Kim Bang, tinh Ha Nam BAo cao TAl chinh Qui 2 nam tai chinh 2018 MAu s5 B 09a-DN Nha cira v~t kien true May moe thiet bi Phuong tien v~n tai Trang thiet bi van phong Phftn mem may tinh 3.7. Chi phi di vay Chi phi di vay bao g6m liii ti~n vay va cac chi phi khac phat sinh lien quan tnrc tiep den cac khoan vay cua doanh nghiep. Chi phi di vay duoc hach toan nhtr chi phi phat sinh trong ky ngoai tnr cac khoan diroc v6n hoa nhir thea nqi dung cua doan tiep theo. Nitm Chi phi di vay lien quan tnrc tiep den vi~c mua sam, xay dung hoac hinh thanh mot tai san cu th~ cftn co mot thai gian du dai d~ co th~ dua vao sir dung thea muc dich dinh tnroc hoac d~ ban diroc v6n hoa vao nguyen gia tai san do Chi phi tra trmrc Chi phi tra tnroc bao g6m cac chi phi tra truac ng~ h<;lnho~c cac chi phi tra truac dai h<;llltren bang can d6i ke toan va duq'cphan b5 trong khoang thai gian tir mqt den ba nam Cac khoan phai tra va chi phi trich tru'cyc Cac khoan phai tra va chi phi trich truac duq'c ghi nh~ cho s6 ti~n phai tra trong tuang lai lien quan den hang hoa dich V\l dii nh~ duq'c khong ph\l thuqc vao vi~c Cong ty dii nh~n duq'choa dan cua nha cung ccip hay chua Cac nghi~p V\l b~ng ngo{lit~ Cong ty ap d\lllg huang dfut thea chuftn mgc ke toan Vi~t Nam s Anh huang cua vi~c thay d5i ty gia h6i doai ("CMKTVN s6 10"). Cac nghi~p V\l phat sinh bfuig cac dan vi ti~n t~ khac vai dan vi ti~n t~ ke toan cua cong ty (VND) duq'c h~ch toan thea ty gia giao dich vao ngay phftt sinh nghi~p V\l. T<;lingay ket thuc nien dq ke toan, cac khoan m\lc ti~n t~ co g6c ngo<;lit~ duq'c danh gia l<;li.tfrt ca cac khoan chenh l~ch ty gia thgc te phat sinh trong nam va chenh l~ch do danh gia l~i s6 du tisn t~ co g6c ngo~i t~ duq'ch<;lchtoan vao ket qua ho~t dqng kinh doanh Ghi nh,n doanh thu Doanh thu duq'c ghi nh~n khi ket qua giao dich duq'c xac dinh mqt cach dang tin c~y va doanh nghi~p co kha nang thu duq'c cac IQ'iich kinh te ill giao dich nay. Doanh thu ban hang duq'c ghi nh~n khi giao hang va chuy~n quy~n sa hiiu cho nguai mua. Doanh thu cung cfrp dich V\l duq'c ghi nh~ khi co bfuig chung v~ dich V\lcung ccipduq'choan thanh t~i ngay ket thuc ky ke toano Liii ti~n giri duq'c ghi nh~ thong bao cua ngan hang Thu~ tren co sa s6 du cac tai khoan ti~n giri va liii sufrt ap d\lng va theo Thue thu nh~p doanh nghi~p th8 hi~n t5ng gia tri Clla s6 thu phai tra hi~n t<;liva s6 thu hoiin l<;li.s6 thu hi~n t~i phai tra duq'c tinh dga tren thu nh~p chiu thu trong nam. Thu nh~p chiu thu khac vai IQ'inhu~n thuftn duq'c trinh bay tren bao cao k t qua ho~t dqng kinh doanh vi thu nh~p chiu thu khong bao g6m cac khoan thu nh~p hay chi phi tinh thu ho~c duq'c khfru trir 03 11

16 CONG TY CO PHAN XI MANG VICEM BUT san Dja chi: xii Thanh Son, huy~n Kim Bang, tinh Ha Nam Qui 2 nam tili chinh 2018 MAu s6 B 09a-DN trong cac nam khac (bao gamca 16mang sang, n~u co) va ngoai ra khong bao gamcac chi tieu khong chiu thue hoac khong diroc kh~u tnr, Cong ty co nghia vu nqp thu~ thu nhap doanh nghiep thea thue suat 20% tren thu nhap chiu thue, Viec xac dinh thue thu nhap doanh nghiep can ClI vao cac quy dinh hien hanh v~ thu~. Tuy nhien, nhiing quy dinh nay thay d6i thea tirng thai ky va viec xac dinh sau cung v~ thu thu nhap doanh nghiep my thuoc vao k t qua kiem tra cua co quan thu co thfun quyen. Thu~ thu nhap hoan lai diroc tinh tren cac khoan chenh l ch giira gia tri ghi s6 va co sa tinh thue thu nh~p cua cac khoan m\lc tai san ho~c cong nq'tren bao cao tai chinh va duq'cghi nh~n thea phuang phap bang can d5i k~ toanothu thu nh~p hoan l~i phai tra phai duq'cghi nh~n cho t~t ca cac khoan chenh l ch t~ thai con tai san thu thu nh~p hoan l~i chi duq'cghi nh~ khi ch~c ch~ co du lq'inhu~ tinh thu~ trong tuang lai d kh~u trir cac khoan chenh l ch t~m thai. Tuy nhien, khong co b~t ky tai san ho~c cong nq'thu hoan l~i nao duq'cghi nh~ t~i ngay 30/6/2018 do khong co khoan chenh l ch t~ thm trqngy~u nao gifra gia tri ghi s6 cua tai san va cong nq' ghi nh~ tren Bao cao tai chinh va co'sa tinh thu~ tuang ling. Cac lo~i thu~ khac duq'cap d\lllg thea cac'quy dinh thu hi n hanh t~i Vi t Nam. 12

17 CONG TY CO PHAN XI MANG VICEM BUT SaN Dia chi: xii Thanh Son, huy~n Kim Bang, tinh Ha Nam Qui 2 nam tai chinh 2018 M1u s6 B 09a-DN 4 TIEN Dan vi tinh: VND 30/6/ Ti~n mat Ti~n giri ngan hang CQng PHAI THU CVA KHAcH HANG va TRA TRUOC CHO NGUm BAN 6.1 Phdi thu cua khdcb hang ngdn han 30/6/ ~ :,\1 Phai thu cua khach hang ngan han C Phai thu ng~n han tu C cac ben lien quan l~ CQog DI!phong phai thu ngdn han kho aoi ( ) ( ) 6.2 Trd tneoc cho nglrui ban ngdn hfl.n 30/6/ /2018 Tra tnroc eho ngiroi ban ng~n han CQog ;, ::::::: 7 cac KHoAN PHAI THU KHAc 7.1 Phai thu ogao han khac 30/6/ / Tarn irng Phai thu ti~n dien mroc Phai thu khac Phai thu cac ben lien quan CQng Phai thu dai han khac 30/6/ Ky circe, ky quy dai han (*) CQog

18 CONG TY CO PHAN XI MANG VICEM BiJT SON Dia chi: xii Thanh Son, huyen Kim Bang, tinh Ha Nam Qui 2 nam ati chinh 2018 MAu s6 B 09a-DN (*) Khoan icy quy cai tao, phuc h6i rn6i tnrong cua cac cong trinh dftu nr xay dung khai thac mo da v6i Lien San, mo da v6i H6ng San, mo set Kha Phong va mo set Ba Sao thea lu~t Bao v~ rn6i tnrong va lu~t Khoang san, ti~n ky quy d6i voi du an dftu tu xay dung rna rong, nang cdp Cang But San. 8 HANG TON KHO 30/6/ Nguyen lieu, v~t lieu C6ng cu, dung cu Chi phi san xuiit kinh doanh do dang Thanh pham ::: )c... Hang girl di ban C ( :~ CQng L 9 TANG, GIAM TAl SAN CO DINH. HUu HINH - Phu. luc I ::: 10 TANG, GIAM TAl SAN CO DJNH VO HINH - Phu luc CHI PHi xay DVNG co BAN DO DANG 30/6/ Mo set Ba Sao Dir an rna rong, nang cdp Cang But San Chi phi cai tao sua chua tai san Cac c6ng trinh khac/mo D6i Thi, mo da VLXD tai Thanh San,... ) CQng CHI PHi TRA TRUdc 12.1 Chi phi tra truce ngan han 30/6/ C6ng cu dung cu xuat dung Bao hiern

19 CONG TY CO PHAN XI MANG VIC EM BUT SON Ilia chi: xii Thanh Son, huy~n Kim Bang, tinh Ha Nam Qui 2 nam Uti chinh 2018 MAu s6 B 09a-DN Bi dan, tam16t,gach chiu hra Phi cc1p quyen khai thac khoang san Cac khoan khac CQng Chi phi tra truec dai han 30/6/ Sua chua tai san Thi8t bi, v~t tu, cong cu dung cu Gach chiu lira Cac khoan khac CQng 'JI 13. PHAI TRA. NGUOI BAN va NGUOI MUA TRA. TlEN TRUdc \I( 13.1 Phai tra ngu'iti ban ngtln hem r 30/6/ 'G ~ Phai tra cho ngiroi ban Phai tra cho cac ben lien quan CQng F 13.2 NgU'ui mua tra tijn tru'ue ngtln hfj-n 30/6/ Nguoi mua tra tien tnroc Cac ben lien quan tra ti n tnroc l CQng THUE va cac KHoAN PHAI NQP NHA xtroc - Phu luc 03 30/6/ Thue gia tri gia tang Thue thu nhap doanh nghiep Thu~ thu nhap ca nhan Thu8tainguyen Phi bao v~ moi tnrong CQng

20 CONG TY CO PHAN XI MANG VICEM BUT SON Dja chi: xii Thanh Son, huy~n Kim Bang, tinh Ha Nam Qui 2 nam tai chinh 2018 MAu sab 09a-DN 15 CHI PHi PHAI TRA NGAN H~N 30/6/ Trich tnroc chi phi lai vay cac dan vi khac Lai vay phai tra cac ben lien quan Trich tnroc chi phi sira chtra Ian TSCD Trich tnroc chi phi ban hang Mua nguyen v~t li~u Chi phi phai tra khac l -". J CQng H L\ s 16 cac KHoAN PHAI TRA, PHAI NQP KHAc 16.1 Cdckhoiin phil'; tra, phili n(jp ngtin han khdc - 30/6/ Bao hiem xii hqi, Bao hiem y t~, Bao hiem th~t nghiep, Bao hiem y t~ C6 nrc phai tra Cac khoan phai tra, phai n9p khac Phai tra ng~n han khac cho cac ben lien quan CQng VAY va Nt} THUE TAl CHiNH - Phu luc VON CHiT sa HUu a) Bang dai chi~u bi~n dqng cua van chu so'hfru - PhI} luc 05 b) Chi ti~t van dftu ttl cua chu so' htru 30/6/ V6n g6p cua Nha mroc Tyl? V6n g6p cua cac d6i nrong khac Tyl? CQng (100%) ,51% 79,51% ,49% 20,49%

21 CONG TY CO PHAN XI MANG VICEM BiJT SON Dja chi: xii Tbanb Son, buy~n Kim Bang, tinb Ha Nam c) ccl pbi~u Qui 2 nam tili cbinb 2018 MAu s6 B 09a-DN 30/6/ IUQ1lgc6 phieu dang ky phat hanh 86 IUQ1lgc6 phieu d1lban ra cong chung - cdphieu phd thong - cs phieu uu alii 86 IUQ1lgc6 phieu duoc mua lai -csphieu phd thong - cdphieu uu alii 86 IUQ1lgc6 phieu dang hru hanh -csphieu phd thong - cs phiiu uu alii * Menh gia c6 phieu dang hru hanh: d) Liii co ban tren cclphi~u d6ng I Tir d~n 30/6/ :1...:: d6ng I Tir d~n 30/6/2017 n AI 'Ie 51./ \. ::::::: - LQi nhu~n sau tbu~ C6 phieu hru hanh binh quan trong ky - Liii co ban tren cclpbi~u 19. cac KHoAN MVC NGoAI BANG CAN DOl Kt ToAN Ngo\,i t~ cac loal 30/6/ U8D EUR DOANHTHU Tir Tir d~n 30/6/2018 den 30/6/2017 Doanh thu ban xi mang Doanh thu ban Clinker Doanh thu khac CQng

22 CONG TY CO PHAN XI MANG VICEM BUT SON Dja chi: xi Thanh Son, huy~nkim Bang, tinh Hit Nam Qui 2 nam titi chinh 2018 Mlu s6 B 09a-DN 21 GIA VON HANG BAN Tir 01101/2018 Tir 01101/2017 d~n30/6/2018 d~n30/6/2017 Gia v6n xi mang Gia v6n Clinker Gia v6n san pham khac Ci)ng DOANH THU HO~T DONG TAl CHiNH ~1? Tir Tir E' d~n30/6/2018 d~n30/6/2017 ~ Lai ti~n girl, tien eho yay ::::::? :'\ J Lai chenh lech ty gia danh gia lai cac khoan muc ti~n t~ co g6e ngoai N Ci)ng CHI PHi HO~T DONG TAl CHiNH Tir Tir d~n30/6/2018 d~n30/6/2017 Lai ti~n yay L6 chenh l~eh ty gia thanh toan L6 chenh lech ty gia danh gia lai cac khoan muc ti~n t~ co g6e ngoai t~ Chi phi Utiehinh khac (phi bao lanh) Chi~t khau thanh toan Ci)ng

23 CONG TY CO PHAN XI MANG VICEM BUT SON Ilia chi: xii Thanh Son, huy~n Kim Bang, tinh Ha Nam Qui 2 nam tai chinh 2018 Miu s8 B 09a-DN 24 CHI PHi BAN HANG Tir Tir d~n 30/6/2018 d~n 30/6/2017 Chi phi nhan vien Chi phi v~t lieu baa bi, dung cu d6 dung Chi phi kh~u hao l Chi phi dich vu mua ngoai Chi phi bang tien khac CQng ~ 25 CHI PHi QUAN LV DOANH NGHI.E;P Tir Tir ~ d~n 30/6/2018 d~n 30/6/2017 ~ ~ Chi phi nhan vien Chi phi v~t lieu quan ly, d6 dung van phong Chi phi kh~u hao Chi phi dich vu mua ngoai va bang ti~n khac CQng THU NH~P KHAc Tir Tir d~n 30/6/2018 d~n 30/6/2017 Thu nhap illphi du cang Thu nhap illthanh 1ytai san c6 dinh Thu nhap khac CQng CHI PHi KHAc Tir Til' d~n 30/6/2018 d~n 30/6/2017 Chi phi khac CQng

24 CONG TY CO PHAN XI MANG VICEM B(JT SON Ilia chi: xii Thanh Son, huy~n Kim Bang, tinh Ha Nam Qui 2 nam tai chinh 2018 M~u s6 B 09a-DN 28. CHI PHi san XUAT KINH DOANH THEO YEU TO Tit Tit d~n 30/6/2018 d~n 30/6/2017 Chi phi nhan vi en Chi phi v~t lieu, cong cu dung cu Chi phi khau hao Chi phi dich V1,l mua ngoai va bang tien khac CQng GIAO DJCH va so DU cac BEN LIEN QUAN Giao djch VOl ben lien quan Tit Tit d~n 30/6/2018 d~n 30/6/2017 Ban hang Cong ty C6 phan Vicem Thuong mai Xi mang - Xi mang ~ * l T6ng cong ty CN xi mang Vi~t Nam - Xi mang Cong ty c6 phan xi mang Bim San - Xi mang Mua hang Cong ty C6 phan Vicem V~t tu van tai Xi mang- Than ~ Cong ty C6 phan Vicem Bao bi But San - V o bao Nha may VLCL kiem tinh VN-Cty TNHH MTV XM Hoang Thach - Gach Cong ty C6 phan Xi mang Vicem Hoang Mai - Xi mang Cong ty C6 phan Xi mang Vicem Hoang Mai - H6 tro kinh phi xay dung tuyen dirong tranh qua khu di tich lich Slr nga ba D6ng Lee T6ng Cong ty Cong nghiep Xi mang Vi~t Nam - Thl;lch cao Cong ty TNHH MTV Xi mang Vicem Tam Diep - Xi mang gia cong Cong ty C6 phan Vicem Thach cao xi mang- Thach cao Cong ty c6 philn VICEM bao bi Hai Phong - V <) bao

25 CONG TY CO PHAN XI MANG VIC EM BUT SON Dja chi: xii Thanh Son, huy~n Kim Bang, tinh Ha Nam Qui 2 nam tai ehinh 2018 MAu s6 B 09a-DN Cong ty CP xi mang Bim San - Sua chua 1<'> Tong Cong ty Cong nghiep Xi mang Vi~t Nam - Laivav T6ng Cong ty Cong nghiep Xi mang Vi~t Nam - Phi tu vdn T6ng Cong ty Cong nghiep Xi mang Vi~t Nam - Phi chuyen quyen su dung nhan hieu Vicem T6ng Cong ty Cong nghiep Xi mang Vi~t Nam - Phi v~n chuyen, tham dinh, cang vu Clinker xuat khau, 1~phi hai quan Cong ty Tu vdn dftu tu phat tri~n xi mang - Tu vdn, 1~du an Vi~n cong ngm xi mang - Chi phi dao tao S6 dir v6i cac ben lien quan Cac khoan phai thu khach hang /6/ ) T6ng Cong ty Cong nghiep Xi mang Vi~t Nam Cong ty c6 phan xi mang Him San {'. f; CQng ;:!. Cac khoan phai tra 30/6/ ~ Cong ty C6 phan Vicem V~t tu van tid Xi mang Cong ty C6 phan Vicem Bao bi But San Cong ty TNHH MTV Xi mling Vicem Tam Di~p Cong ty Tu vdn Dftu tu pmt tri~n xi mling T6ng Cong ty CN xi mling Vi~t Nam_th~ch cao, phi tu vdn Nha may VLCL ki~m tinh VN-Cty TNHH MTV XM Hoang Th~ch Cong ty C6 phftn Vicem Th~ch cao xi mling Cong ty c6 phftn xi mang Vicem Hoang Mai

26 CONG TV CO PHAN XI MANG VICEM BUT SON Dja chi: xii Thanh Son, huy~n Kim Bang, tinh Ha Nam Qui 2 nam tai chinh 2018 MAu s6 B 09a-DN Cong ty C6 phan Vicem Bao bi Hai Phong Vi~n cong nghe xi mang CQng Phai thu ng~n han khac 30/6/ T6ng cong ty cong nghiep xi mang Vi~t Nam CQng NgtrOimua tra ti~n trmrc 30/6/ /2018 Cong ty C6 phan Vicem Thirong mai Xi mang T6ng Cong ty Cong nghiep Xi mang Vi~t Nam CQng Phiii tra khac 30/6/ Vien cong nghe xi mang XI \ CQng t".. ~ ~.\: / Chi phi phai tra Tong Cong ty Cong ngrnep XI mang Vlt;\t Nam - Lllivay 30/6/ CQng Thu nmp cua cac thanh vien cua HQidAng quan tr] va Ban TAng Giam d6c Tit d~n 30/6/2018 Tit d~n 30/6/2017 Luang va tlnrong

27 CONG TY CO PHAN XI MANG VICEM BiJT SON Bfa chi: X3 Thanh Son, huy~n Kim Bang, tinh Ha Nam Qui 2 nam tai chinh 2018 MAu sa B 09a-DN 30. cac SV KI~N PHAT SINH SAUNGAy KET THUC KY KE ToAN Khong co cac str kien nao khac phat sinh sau ngay ket thuc icy ke toan co th~ anh huang trong yeu hoac co th~ gay anh huang trong yeu den hoat dqngcua Cong ty va k t qua hoat dqngkinh doanh cho icy ke toan k t thuc ngay 30 thang 6 nam 2018 cua Cong ty. 31. SO LI~U SO SANH s6 lieu so sanh la s6 lieu Bao cao tai chinh qui 2 nam 20 I7, Bao cao tai chinh nam 2017 dll duoc kiem toano PHO PHONG TAI CHiNH KIt TOM Ha nam, ngay 20 thang 7 nam 2018 PhamTrio Vi~t 23

28 CONG TY CO PHAN XI MANG VICEM BUT SON Dja chi: xii Thanh Son, huy~n Kim Bang, tinh Ha Nam 9. TANG, GIAM TAl SAN CO DINH HUu HiNH - phu luc 01 Qui 2 nam tai chinh 2018 M~u s6 B 09a-DN Nguyen gia S6duOl/01/2018 S6 tang trong ky S6 giam trong ky s6 dir 30/6/2018 Trong do: oa khdu hao hit Gia tr] hao mon lfiy k~ S6 du S6 tang trong ky - Khdu hao, hao man S6 giam trong ky se dir 30/6/ Gia tr] con I~i S6 du s6 dir 30/6/ Cong ty da:th~ chap mot s6 may moe thiet bi chlnh cua day chuyen 1 d dam bao nghia vu yay v6n tai BIDV Ha Nam, gia tri dam bao diroc Ngan hang dinh gia theo hop d6ng th~ chap tai san trong nrong lai s6 o112017/422339ihdbd ngay 20/ la d6ng. Cong ty da:th~ chap nha cira vat kien true thuoc du an day chuyen 2 d dam bao nghla vu yay v6n tai Ngan hang TMCP Cong tlurong Ha Nam theo hop d6ng th~ chap tai san hinh thanh trong tuang lai s IHDTC ngay 27/10/2017, gia tri dam bao theo hgp d6ng la d6ng. Cong ty da:th~ ehftp Cang But San d dam bao nghia Y\l yay v6n t~i Ngan hang NN&PTNT Ha Nam theo hgp d6ng th~ chftp tai san hinh thanh trong tuang lai s /HDTCTL ngay 21III12017, gia tri dam bao t~m xac dinh la 177 ty d6ng. 24

29 \\'.\ 5!?<:;r:..._-: J~II CONG TY CO phan XI MANG VIC EM BUT SaN Dja chi: xii Thanh Son, huyfn Kim Bang, tinh Ha Nam BAo cao TAI CHINH Qui 2 nam tai chinh 2018 Miu s6 B 09a-DN 10. TANG, GIAM TAl SAN CO DJNH VO HINH - phu luc 02 Nguyen ghl se du se tang trong Icy s6 giam trong ky s6 dtr 30/6/ Ghl tr] hao mon luy k~ s6 du se tang trong Icy Khdu hao s6 giam trong ky s6 duo 30/6/ Gii tr] con hili s6 du 01/ se dtr 30/6/

30 \\.~\ 7~ z'-<jc;;jj BiJT SON Son, huy~n Kim Bang, tinh Ha Nam CONG TY co phan XI M.ANG VICEM Dia chi: xi Thanh BAo cao TAl chinh Qui 2 nam tili chinh 2018 Miu s8 B 09a-DN 14. THUE va cac KHOA.N phai NQP NHA NUOC - Phu luc 03 Thu gia tri gia tang Thu thu nhap doanh nghiep Thu thu nhap ca nhan ThuStilinguyen ThuS man bai Ti~n thue dfrt, thue dfrt Phi bao v~ moi tnrong TONGC(>NG Thu gia tri gia tang ThuS thu nhap ca nhan ThuS thu nhap doanh nghiep TONGC(>NG

31 CONG TY co phan XI MANG VICEM BlJT SON Dia chi: xii Thanh SO'I1,hUYfn Kim Bang, tinh Hli Nam Qui 2 nilm llii chinh 2018 Mlu sa B 09a-DN 17. CHITIETCAC KHOA.NVAYVA NQTHUE TAICHiNH- ph\1l\1c04 LVAYNGAN~N Ngan hang D~u tuva Phat tri~n Ha Nam Khoan yay co 1iiisuat til 5%- 7%/nfun. Hi san th~ chap la may moe thiet bi chinh cua day chuyen 1, gia tri the chap la: d6ng. - Ngan hang Cong thuang Ha Nam Khoan yay co 1iiisuAt la 5%-5,8o/oinfun. Hi san th~ chap la Nha cira v~t kien true day chuyen 2; gia tri the chap d6ng. - Ngan hang Vietcom bank- CN Thanh c6ng Khoan yay c6liii suat la 5,1%-5,4%/nfun. - Ngan hang TMCP Quan doi - CN Ha Nam Khoan yay co lai sum la 5, 1%-5,7o/oinfun. Hi san th~ chap la mot s6 khoan phai thu va hang t6n kho luan chuyen II.VAY DAf ~N DEN ~N TRA T6ng cong ty cong nghiep xi mang Vi~t Nam Khoan yay nay la khoan den han tra trong yang I nam k~ til ngay Ngan hang TMCP Cong thuang Ha Nam Khoan yay nay la khoan d~n han tra trong yang I (YNDoYay Trung han) nfun k~ tir ngay 0 I/07/2018, tni 4 Icyvao cac thang 1,4,7,11. - Ngan hang NN & PTNT Ha Nam (VNDoYay Khoan yay nay la khoan d~n han tra trong yang 1 Trung han) nfun k~ tir ngay 01/07/2018, tra 4 Icyvao cac thang 3,6,9,12. ongan hang JBIC Nh~t Ban Khoan yay nay la khoan d~n han tra trong yang 1 nfun k~ tir ngay 01/07/2018 la: EUROIlIcy, tra vao thang 2 va thang 8. ongan hang SG Phap Khoan yay m'tyla khoan den han tra trong yang I nfun k~ til ngay 01/07/2018Ia: ,47 EUROIlIcy, tra vao thang 5 va thang 11. III. VAY DAI H~N ongan hang TMCP Cong thuang Ha Nam I Khoan yay Ngan hang TMCP Cong thuang Ha (VNDoYay Trung han) Nam thea HDTD 03/2013 ky ngay 06/8/2013, thiji h,m cho yay cac khoan nq 84 thang. 27

32 CONG TY co pllan XI MANG VICEM BUr SON Bia chi: xii Thanh SO'D,huy~n Kim Bing, tinh Hil Nam Qui 2 nim tili chinb 2018 Mlu sa B 09a-DN 17. CHI TIET cac KHoAN VAY va NC}THUE TAl CHiNH - phu Iuc04 - Ngan hang NN va PTNT tinh Ha Nam (Vay Khoan yay Ngan hang NN & PTNT Ha Nam thea trung h<u1) HDTD 2900-LAV ngay 31/03/2017; thai h<u1cho yay 4 nam - Ngan hang NN & PTNT Ha Nam (VND- Yay Khoan yay Ngan hang NN&PTNT Ha Nam thea du an Cang But Son) HDTD 2900LAV ngay 28/11/2017; Thai h<u1yay: 8 nam; Hi san th8 chap la tai san hinh thanh trong tuong lai cua DA Cang But Son voi gia tri tam xac dinh: 117 ty d6ng. - T6ng cong ty cong nghiep xi mang Vi~t Nam Khoan yay cua T6ng cong ty cong nghiep xi mang Vi~t Nam thea Hop d6ng s6 2666NICEM-TCKT ngay 15/12/ Ngan hang Societe General Phap (EUR) La khoan yay Ngan hang SG Phap tai tro DC2, du no tai 30106/20181a: ,77 EURO, liii suat tha n6i Euribor + 1,9%, nam tra no 2 ky, mlli ky: ,47 EURO. - Ngan hang JBIC Nhat ban (EUR) Khoan yay Ngan hang JBIC tai tro DC2, du no tai 30106/20181a: ,65 EURO (g6m khoan A: EURO; khoan B: ,65EURO), liii sudt khoan A c6 dirrh la: 6,94%/nam; khoim B tha n6i Euribor + 0,2%, nam tra nq'2 ky, m6i ky: EURO. IV. VAyvA NC}THUE TAICHiNHNGAN ~N (IV=I+II) v. VAYvA NC}THUE TAICHiNHDAI~N (V=III)