TONG CONG TY CONG NGHIBP XI MANG VIBTNAM CONG TY CP XI MA.NGVICEM BUT SON S6::1.t4~ IBTS-TCKT VIv cong b6 thong tin v~ Bao cao tai chinh qui U12018 CO

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "TONG CONG TY CONG NGHIBP XI MANG VIBTNAM CONG TY CP XI MA.NGVICEM BUT SON S6::1.t4~ IBTS-TCKT VIv cong b6 thong tin v~ Bao cao tai chinh qui U12018 CO"

Bản ghi

1 TONG CONG TY CONG NGHIBP XI MANG VIBTNAM CONG TY CP XI MA.NGVICEM BUT SON S6::1.t4~ IBTS-TCKT VIv cong b6 thong tin v~ Bao cao tai chinh qui U12018 CONG HoA xa HOI CHU NGHiA VI:E:TNAM DQcl~p - Tl! do - H~nh phuc Ha Nam, ngay 20 thang 7 nam 2018 Kinh gui: - Uy ban Chung khoan Nha mroc; - Sa Giao dich Chung khoan Ha Noi. Nam 1. Ten cong ty: Cong ty ca ph~n Xi mang VICEM But SO'n 2. Ma clnrng khoan: BTS 3. Dja chi tru SO' chinh: Xa Thanh Son-Huyen Kim Bang- Tinh Ha 4. Di~n thoai: ; Fax: Ngrr01thuc hi~n cdng b8 thong tin Nguoi thuc hien cong b6 thong tin cua Cong ty C6 phan Xi mang VICEM But San la Ong Tr~n TiSn Dung - Pho T6ng Giam d6c Cong ty C6 ph~n Xi mang VICEM But San (Theo Quyet dinh s6 788/BTS-TC&NNL ngay 1817/2018). 6. NQidung ciia thong tin cong b8 Bao cao tai chinh qui II/20 18 cua Cong ty C6 phan Xi mang VICEM But Son diroc l~p ngay 2017/2018, bao g6m: - Bang can d6i ks toan; Bao cao kst qua kinh doanh; Bao cao luu chuyen tien t~; Thuyet minh bao cao tai chinh; - Giai trinh lqi nhu~n qui II/ Dia chi Website dang tai toan bqbao cao tai chinh Website: vicembutson.com.vn ho~c: vicembutson.vn Chung toi xin cam kst cac thong tin cong b6 tren day la dung Sl,f th~t va hoan toan chiu trach nhi~m truac phap lu~t vs n(>idung thong tin cong b6./. NO'inh~n: - Nhu tren; - HDQT (d~ b/c); - TGD (d~ b/e); - LUll: VT, TC~.~ GGIAMDOC GIAMDOC

2 TONG CONG TY CONG NGHIBp CONG HoA xa HOI CHU NGHiA VI" TNAM XI MANG Vn~:TNAM DQc l~p - TV do - Htmh phuc CONG TY CP XI MANG VICEM BiJT SON GIAI TRINH LQI NHU~N Qui II NAM 2018 I. BAo cao TAl chinh Qui : - Bang can d6i ks toan; - Bao cao kst qua kinh doanh; - Bao cao hru chuyen tisn t~; - Thuyet minh bao cao quyet toan tai chinh, (Co bao cao dinh kern). II. GIAI TRINH LQI NHU~N Qui II NAM 2018: U12018 tang so voi cung ky nam 2017, nguyen nhan chu ysu la do anh hirong cua khoan chenh lech ty gia danh gia lai cac khoan muc tisn t~ co g6c ngoai t~, cu ths: Tai ngay 30/6/2018, 1)' gia ngoai t~ EUR giam so voi ngay 31/3/2018 nen qui U12018 phat sinh 1fiichenh lech ty gia danh gia lai cac khoan muc tisn t~ co g6c ngoai t~ la 19,61)' d6ng. Tai ngay 30/6/2017, ty gia ngoai t~ EUR tang so voi ngay 31/3/2017 nen qui U12017 phat sinh 16 chenh lech ty gia danh gia lai cac khoan m\lc tisn t~ co g6c ngo~i t~ la 39,38 ty d6ng. Theo do, anh hu6ng cua chenh l~ch ty gia danh gia l~i cac khoan m\lc tisn t~ co g6c ngo~i t~ la 58,98 ty d6ng. Cong ty C6 phfin Xi mang VICEM But Son xin tran trqng bao ca~

3 TONG CONG TY CONG NGHIEP XI MANG VIET NAM CONG TY CP XI MANG VICEM Bin CONG HOA xa HOI CHT]NGHIA VIET NAM ~ - '! - DQc l~p - Tu' do - Hanh phuc SON S6: fgg IBTS-TC&NNL Ha Nam, ngay,{g thang 7 ndrn 2018 QUYET DJNH V~ vi~c uy quyen cho ong Trfin Ti~n Dung - Pho T6ng Giarn dbc Cong ty TONG GIA.M DOC CONG TY CO PHA.N XI MA.NG VICEM BUT SON Can cir Luat doanh nghiep 11U6'Cong hoa xii hoi chu nghia Viet Nam; Can cir Luat k~ toan s6 88/201SIQH13 ngay 20 thang 11 nam 201S; Can ctr Thong tu s6 ISS1201SITT-BTC ngay 06 thang 10 nam 201S vs viec huong d~n cong b6 thong tin tren thi tnrong churig khoan; Can cir DiSu l~ t6 chirc va heat dong cua Cong ty c6 phan xi mang Vicem But San; X6t ds nghi cua phong T6 chirc va Nguon 11h<1nluc, QUYET DJNH: Di~u 1. Uy quyen cho ong Tr~n Ti n Dung - Pho T6ng Giam doc Cong ty C6 phan Xi mang Vicem But San thuc hien cac noi dung cong viec thuoc th~m quyen cua T6ng Giam d6c trong tho'i gian T6ng Giam d6c di cong tac: l. Ky Bao cao tai chinh quy II nam Th\Tchi~n cong tac cong b6 thong tin dinh ky thea quy dinh. Di~u 2. Thai gian uy quysn til ngay d n h t ngay Ong Tr~n Ti n Dung khong duq'c uy quysn cho nguo'i khac trong bit ky truo'ng hq'pnao va chiu trach nhi~m tru6'c phap lu~t va T6ng Giam d6c Cong ty C6 ph~n Xi mang Vicem But San vs nhfrng vin ds duq'cuy quysn. Di~u 3. Thu truo'ng cac dan vi tn,rc thuqc Cong ty, cac dan vi, ca nh<111co lien quan va ong Tdn Ti n Dung chiu tnlch nhi~m thi hanh Quy t dinh nay./. No'i I1h~n., - NJm DiSu 3; - HQi d6ng quan tri (b/c); - Ban T6ng GD, Ban Ki~1l1 som; - Lll'U: VT, TC&NNL.

4 TONG CONG TY CONG NGHII;:P XI MANG VIET NAM CONG TY CP XI MANG VICEM BUT SON S6: +falj_ibts- TCKT CQNG HOA. xa HQI cnn NGHiA VI: T NAM DQc l~p - Tl}'do - H~nh phuc Ha Nam, ngayag thang 7 nam 2018 GIAy trv QUYEN V~ vi~c iiy quy~n cho Ong Pham Tr n Vi~t - Ph6 phong Tai chinh K~ toan Can cir Luat KS toan s6 88/2015/QH13 duoc Quoc hqi ban hanh ngay co hieu luc til ngay 01/ ; Can cir DiSu l~ t6 chirc va hoat dong cua Cong ty C6 phan Xi mang VICEM But Son; Can cir clnrc nang nhiem vu cua Phong Tai chinh KS toan Cong ty C6 ph~n Xi mang VICEM But Son, 1.Nguo-i uy quyen: Ba LS Thi Khanh Chirc vu: KS toan twang Clnmg minhnhan dan s6: ngay 27/7/2011 do Cong an tinhha Nam dp. 2. Nguoo dugc uy quyen: Ong Pham Tr~n Viet Chirc vu: Ph6 phong Tai chinh KS toan Chung minh nhan dan s6: ngay 12/ do Cong an Thanh ph6 HaNQiC.p. 3. NQi dung uy quyen: -Oy quyen cho Ong Pham Tr~n Vi~t Ph6 phong Tai chinh KS toan Cong ty thay mat KS toan truang thl;rchi~n cac nqi dung cong vi~c sau: _ DiSu hanh va thvc hi~n cac cong vi~c thuqc chuc nang, nhi~m V\l cua phong Tai chinh KS toan Cong ty C6 ph~n Xi mang VICEM But Son trong thai gian KS toan truang di cong taco _Ky cac bao cao quyst toan; Bao cao tai chinh quy 2 nam 2018 cua Cong ty. 4. Thoo gian uy quy~n: Tu ngay 19/7/2018 dsn hst ngay 20/7/2018. Ong Ph~m Tr~n Vi~t chiu trach nhi~m tru6c phap lu~t va KS toan twang Cong ty C6 ph~n Xi mang VICEM But Son vs cong vi~c duq'c uy quysn va khong duq'cuy quysn cho nguai khac trong b.tky truang hq'pnao.! NGuin DUQC UY QUYEN Ph am. Tr n Viet. NO'inh~n: - HDQT CDSb/e); - Ban T6ng Gifun d6e; - LUll: VT, TCKT.

5 "..., CONG TY CP XI MANG VICEM BUT SON BAo cao TAl CHINH Qui 2 Dam 2018

6 CONG TY CO PHAN XI MANG VICEM BUT SON Bia chi: xl Thaoh SO'O,huyfo Kim Biog, tioh Hi Nam Qui 2 oim tii ehlnh 2018 MAu s6 B 09a-DN NQIDUNG Trang Thong tin chung 3 Bao cao clia Ban Tang Giam d6c 4 Bao cao quy~t toan tai chinh Bang din d6i k~ toan 5-6 Bao cao k~t qua kinh doanh 7 Bao cao hru chuyen ti8n t~ 8 Ban thuyet minh Bao cao quyet toan Uti chinh

7 CONG TV CO PHAN XI MANG VICEM BUT SON Dja chi: xii Thanh Son, huy~n Kim Bang, tinh Hil Nam BAo cao TAl CHiNH Qui 2 nam tili chinh 2018 MAu s6 B 09a DN CONGTY THONG TIN CHUNG Cong ty C6 phan Xi mang VICEM But Scm ("Cong ty"), tien than hi Cong ty Xi mang But Scm, diroc c6 phan h6a til doanh nghiep Nha mroc hach toan dqc I~p thuoc T6ng Cong ty Cong nghiep Xi mang Vi~t Nam ("VICEM"). Cong ty hoat dqng dum hinh thirc cong ty c6 phan thea Iu~t doanh nghiep cua Vi~t Nam va thea Gifiy chirng nhan dang ky kinh doanh s do Sa k~ hoach va Dftu tu tinh Ha Nam dp ngay 01 thang 5 nam 2006 va cac gifiy clnrng nhan dang ky doanh nghiep di u chinh sau do, voi I<lndieu chinh g<lnnhat la Iftn thir 12 vao ngay 23 thang 04 nam Hoat dqng chinh trong ky hien tai cua Cong ty la: San xuat, kinh doanh xi mang va cac san pham til xi mang; Xufit kh.u xi mang va clinker; San xufit va kinh doanh cac v~t Ii~u xay d\filg, gia cong co khi;.~~~~~~.~~~~~~~~ri Khai thac da voi, da set d~ san xufit va kinh doanh. Cong ty c6 tr\l sa chinh t<;lixa Thanh Scm. Huy~n Kim Bang H(H DONG QUAN TRJ Tinh Ha Nam. Thanh vien HQi d6ng quan tq trong ky va vao ngay I~p bao cao nay nhu sau: Ong : Ph<;tmVan Nh~n Chu tich Ong : Ph<;tmDuc CUOng Chu tich Ong : Luu Dinh CUOng Uy vien Ong : D6 Ti~n Trinh Uyvien Ong : Dinh Van Hai Uyvien Ong : Ph<;tmTufin Long Uyvien Ong : NguySn Thanh Tung Uy vien Ong : NguySn Th~ HUng Uy vien BAN TONG GIAM DOC: Mi~n nhi~m ngay 20/4/2018 B6 nhi~m ngay 20/4/2018 Mi~n nhi~m ngay 19/4/2018 MiSn nhi~m ngay 20/4/2018 B6 nhi~m ngay 20/4/2018 Thanh vien Ban T6ng Giam d6c trong kyva vao ngay l~p bao cao nay nhu sau: Ong : Luu Dinh CUOng T6ng Giam d6c MiSn nhi~m ngay 19/4/2018 Ong : D6 Ti~n Trinh T6ng Giam d6c B6 nhi~m ngay 19/4/2018 Ong : Ph<;tmDuc CUOng Ph6 T6ng Giam d6c MiSn nhism ngay 19/4/2018 Ong : Tr<lnTi~n Dung Ph6 T6ng Giam d6c Ong : Nguy~n Th~ Hung Ph6 T6ng Giam d6c... NGUffi DAI DIEN THEO PHAp LuAT Ngum. d<;lidi~n thea phap Iu~t cua Cong ty la Ong 1)6 Ti~n Trinh, TAng Giam d6c. Theo Quy~t dinh s6 788/BTS TC&NNL ngay 18/7/2018, Ong Trftn Ti~n Dung da duq'c Ong D6 Ti~n Trinh uy quy n ky bao cao tai chinh cho ky k~ toan k~t thuc ngay 3016/

8 CONG TY CO PHAN XI MANG VICEM BUT SON Dja chi: xii Thanh SO'n,huy~n Kim Bang, tinh Hit Nam Qui 2 nam titi chinh 2018 Mau s6 B 09a-DN BAo cao CVA BANTONGGIAM eoc Ban Tfmg giam d6c Cong ty C6 phfut Xi mang VICEM But San ("Cong ty") trinh bay Bao cao nay va Bao cao tai chinh gitta nien do cua Cong ty cho ky k~ toan k~t thuc ngay 30/6/2018. TRAcH NHI" M CVA BAN TONG GIAM DOC vor Ban T6ng Giam d6c Cong ty co trach nhiem dam bao bao cao tai chinh gitta nien do cua Cong ty phan anh mot each trung tlnrc va hop ly tinh hinh tai chinh, k~t qua hoat dong kinh doanh va tinh hinh luu chuyen tisn t~ cho ky k~ toan k~t thuc ngay 30/6/2018 cua Cong ty. Trong viec l~p bao cao tai chinh nay, Ban T6ng Giam d6c duoc yeu c~u phai: Lira chon cac chinh sach k~ toan thich hop va ap dung cac chinh sach do mot each nhit quan; Thvc hi~n cac xet doan va uac tinh mot cach hgp ly va th~n trqng; Neu ro cac chu.n mvc k~ toan ap d\lllg cho Cong ty co duqc tuan thu hay khong va tit ca nhung sai l~ch trqng y~u so vai nhung chuftn mvc nay da: duqc trinh bay va giai thich trong bao cao tai chinh gifra ruen do; L~p Bao cao tai chinh gifra nien do tren co sa ho~t dong lien t\lc tm truang hgp khong ths cho rfu1gcong ty se ti~p t\lc ho~t dong kinh doanh. Ban T6ng Giam d6c Cong ty chiu trach nhi~m dam bao vi~c cac s6 k~ toan duqc luu gifr ds phan anh tinh hinh tai chinh gifra nien do cua Cong ty, vm muc do chinh xac hgp ly, t~i bit ky thoi dism nao va dam bao cac s6 k~ toan tuan thu vai ch~ do k~ toan da: duqc ap d\lllg. Ban Tfmg Giam d6c cling chiu trach nhi~m ve vi~c quan ly cac tm san cua Cong ty va do do phai thvc hi~n cac bi~n phap thich hgp ds ngan ch~n va phat hi~n cac hanh vi gian l~ va nhung vi ph~khac. Ban T6ng Giam d6c cam k~t da:twinthu nhfrng yeu du gifra nien do cho ky k~ toan k~t thuc ngay 30/6/2018. neu tren trong vi~c l~p bao cao tai chinh CONG BO CVA BAN TONG GIAM DOC Theo y ki~n cua Ban T6ng Giam d6c, bao cao tai chinh kern thee phan anh trung thvc va hgp ly tinh hinh tai chinh gifra nien do cua Cong ty cho ky k~ toan k~t thuc ngay 30/6/20 18, k~t qua ho~t dong kinh doanh va tinh hinh luu chuysn tien t~ giua nien do cho ky k~ toan k~t thuc cilng ngay phil hgp vai Chuftn mvc K~ toan Vi~t Nam, Ch~ do K~ toan Doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy dinh phap ly co lien quan d~n vi~c l~p va trinh bay bao cao tai chinh. 4

9 CONG TV CO PHAN XI MANG VICEM BiJT SON Dja chi: xli Thanh Son, huy~n Kim Bang, tinh Ha Nam Qui 2 nam tai chinh 2018 MAu s6 BOla-DN BANG CAN noi KE ToAN Tai ngay 30 thang 6 niim 2018 uy~t:, inh ':J()/(}' 0 Dan vi tinh: VND A. TAl san NGAN H~N ::: 17 I. Ti~n va cac khoan tuong duong ti~n Ti~n III G l. II. Cac khoan dau to' tai chlnh ngan han >., "'.l 1. DfrutIT nam gift d~n ngay dao han c.. III. Cac khoan phiii thu ngiin han Phai thu ngan han cua khach hang i: 2. Tra tnroc cho nguoi ban ngan han Phai thu ngan han khac Du phong phai thu ngan han kh6 doi ( ) ( ) IV. Hang tan kho I.Hang t6n kho V. Hi san ngiin han khac Chi phi tra tnroc ng~ han Thu~ GTGT diroc kh~u tnr Thu~ va cac khoan khac phai thu Nha mroc B. TAl SAN DAI H~ I. Cac khoan pbai thu dat han Phai thu dai han khac II. Hi san c6 djnh I.Tai san c6 djnh hfru hinh Nguyengia Gia tri hao man lily ki 223 ( ) ( ) 2. Tai san c6 djnh vo hinh Nguyengia Gia tri hao man lily ki 229 ( ) ( ) III. Hi san do-dang dai h,n Chi phi xfty dljilgco ban do dang 242 II IV. Hi san dai h,n khac I.Chi phi tra tru6c dai hl.ln TQNG,;~Q~~{I'XrSA~r' 5

10 CONG TY CO PHAN XI MANG VICEM BUT SON Dja chi: xli Thanh Son, huy~n Kim Bang, tinh Hit Nam Qui 2 nam titi chinh 2018 Mftu sa BOla-DN BANG CAN DOl ICE ToAN T~i ngay 30 thdng 6 niim 2018 Dan vi tinh: VNlJ C. NQ PHAI TRA I. NV ng~n han Phai tra nguoi ban ngan han Nguoi mua tra ti6n tnroc ngan han "- r 3. Thu vii cac khoan phai nqp Nha rurcc fa 4. Phai tra nguoi lao dqng Chi phi phai tra ngan han / 6. Phai tra ng~n han khac \ :::::::: 7. Yay va no thue tai chinh ngan han Quy khen thuong, phuc 19i II. NV diti han Yay vii no thue tai chinh dai han DV phong phai tra dai han B. VON CHU SO HOlJ I. van chii so-htru V6n gop ella chu sa hfru C6 phieu ph6 thong co quyen bieu quyet 411a Quy dfru nr phat tri8n Loi nhuan sau thu chua phan ph6i LNST chua phan ph6i Iuy k den cu6i nam truce 421a LNST chua phan ph6i ley niiy 421b VI( ;0 Ha nam, ngay 20 thang 7 niim 2018 PHO PHONG TAl CHiNH KE ToAN 6

11 cone TY CO PHAN XI MA.NG VICEM BiIT SON Dja chi: xii Thanh Son, huy~n Kim Bang, tinh Ha Nam BAO CAO TAI CHiNH Qui 2 nam tai chinh 2018 Miu s6 B 02a-DN BAo cao KET QuA HO~T DONG KINH DOANH Qui 2 niim 2018 Qui Dan vi tinh: VND 1. Doanh thu ban hang Cac khoan giam tnr doanh thu Doanh thu thusn ban hang Gia van hang ban II LQi nhu~n gqp v~ ban hang Doanh thu hoat dqng tai ehinh Chi phi tai ehinh 22 - Trong do: Chi phi liii yay Chi phi ban hang Chi phi quan 1y doanh nghiep LQi nhu~n thusn tir hoat dqng kinh doanh 30 II. Thu nh~p khac Chi phi khac LQi nhu~n khac ( ) ~ Tang IQinhu~n tnr()'c thu@ Chi phi thu~ TNDN hien hanh LQi nhu~n sau thu@tndn Lai cc ban tren ca phi@u(*) Lai suy giam tren ca phi@u(*) J ( ) ( ) ( ) (96) (96) Ha nam, ngay 20 thang 7 nam 2018 PHO PHONG TAl CHiNH KE ToAN Phtlm TrAn Vi~t 7

12 CONG TY CO PHAN XI MA.NG VIC EM BUT SON Dja chi: xli Thanh Son, huy~n Kim Bang, tinh Hit Nam.... I. LU1I tir hoat dqng kinh doanh 1. L(J'inhuQn truo'c thui BAo cao LUU CHUYEN TIEN T~ (Theo phutmg 1. miu chinh cho cdc kho/m - Khau hao tai san c6 dinh - La chenh l~ch ty gia h6i doai do danh gia lai cac khoan muc ti n t~ co g6c ngoai t~ - Lai til hoat dqng dau nr - Chi phi lili yay 3. L(J'inhuQn tir hof!t dpng kinh doanh truo'c thay dai van luudpng - Tang, giam cac khoan phai thu - Tang, giam hang t6n kho - Tang, giam cac khoan phai tra (kh6ng k Hii yay, thue TNDN) - Tang, giam chi phi tra truoc - Ti n lili yay dil tra - Thu~ thu nh~p doanh nghi~p dil nqp - Ti n chi khac cho ho~t dqng kinh doanh Luu chuyin tiin thulin tir hof!t dpng kinh doanh II. LU1I chuy@n ti~n tir ho\lt dqng d u to' - Ti~n chi mua s~m, xfty d\ffig TSCD, cac TSDH khac - Ti~n thu h6i cho yay, ban l~i cac c6ng C\l ng clla dan vi khac - Ti~n chi dautu gop v6n vao dan vi khac - Tien thu hoi dau tu gop von vao dan vi khac - Ti n thu lili cho yay, c6 tirc va 19i nhu~n dugc chia Luu chuyin tiin thulin tir hof!t dpng dliu til' III. LU1I chuy@n ti~n tir ho\lt dqng titi chinh Ti n yay ng~ h~, dai h~ nh~ dugc Ti n chi tra ng g6c yay cb tirc, IQ'i nhu~ dil tra cho cm so hilu Luu chuyin tiin thulin tir hof!t dpng tili chfnh LU1I chuy@n tiin thu n trong ky Ti~n va tu'ong du'ong tiin d u ky pluip gian tiip) Qui 2 nom 2018 Qui 2 nam tai chinh 2018 Milu s6 B 03a-DN Dan vi tinh: VND Lu~ k~ tir «du nam dsn. Lily ks tif ji au'nam dsn Mii s3. cu3i qulniy.(nam nay)..cu3i qui nay (nii,mtru'o'c) ~ (I ( ) \ ( ) ( ) ~? ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) t ~.. Ti~n va tu'ong du'o"ngti~n cu6i ky PHO PHONG TAl CHiNH ICE ToAN G GIAMDOC Ph\lm Tr n Vi~t 8

13 CONG TY CO PHAN XI MANG VICEM BUT SON Bfa chi: xii Thanh Son, huy~n Kim Bang, tinh Ha Nam Qui 2 nam tili chinh 2018 MAu sa B 09a-DN BAN THUYET MINH BAo cao Qui 2 nam 2018 TAl CHiNH 1. THONG TIN KHAI QUAT Cong ty C6 phan Xi mang VICEM But Son (" Cong ty"), ti~n than la Cong ty Xi mang But Son, duoc c6 phan hoa til doanh nghiep nha mroc hach toan dqc l?p thuoc T6ng Cong ty Cong nghiep Xi mang Viet Nam("VICEM"). Cong ty hoat dong duoi hinh thirc cong ty c6 phan thea lu?t doanh nghiep cua Vi~t Nam va thea Giay chirng nhan dang ky kinh doanh s& do Sa ks hoach va D~u nr tinh Ha N am dp ngay 01 thang 5 nam 2006 va cac giay clnrng nhan dang ky doanh nghiep di~u chinh sau do, voi lk di~u chinh gk nhat la lk thir 12 vao ngay 23 thang 04 nam Hoat dqng chinh trong ky hien tai cua Cong ty la: San xu~t, kinh doanh xi mang va cac san pham til xi mang; Xu~t kh~u xi mang va clinker; San xu~t va kinh doanh cac V?t li~u xay dl,lllg Gia cong chs bisn khoang san, san xu~t gia cong cac lo~i phl,l gia; va Khai thac da voi, da set d san xu~t va kinh doanh. Cong ty co tl1) sa chinh t~i xii Thanh Son - Huy~n Kim Bang - Tinh Ha Nam. T~i ngay 30/6/2018, Cong ty co cac don vi phl,lthuqc sau: 11Xi nghi~p tieu thl,l xi mang Vicem But Son 21 Xi nghi~p khai thac mo But Son 31 Xi nghi~p V?t li~u xay dl,lllg Vicem But Son 41 Ban quan ly dv an xi mang But Son 2 S&luQ'llgnhan vien cua Cong ty t~i ngay 30 thang 6 nam 2018 la nguai (t~i ngay 31 thang 12 nam 2017 la ngum). Chu ky san xu~t kinh doanh thong thuang cua Cong ty la 1 nam. 2. CO Sa TRINH BAy 2.1 Chuftn ml}'cva ch~ dq k~ toad ap d1}ng B~o cao tai chinh kern thea duq'c trinh bay bfuig D6ng Vi~t Nam ("VND"), phu hq'pv(ri ChS dq ke toan Doanh nghi~p Vi~t Nam va cac chuk mvc ks toan Vi~t Nam do BQ tai crunh ban hanh Hinh thuc sa k~ to an ap d1}ng Hinh thuc s6 ks toan duq'c ap dl,lng cua Cong ty la Nh?t ky chung. 2.3 Ky k~ toan nam Ky ~S toan nam cua Cong ty ap dl,lllgcho vi~c l?p bao cao tai chinh b~t d~u til ngay 01 thang 01 va ket thuc vao ngay 31 thang Don vi ti~n t~ Slf d1}ng trodg k~ toad Bao cao tai chinh gifi'a nien dq duq'c l?p bfuig don vi ti~n t~ cua Cong ty la d6ng Vi~t Nam ("VND"). 9

14 CONG TY co phan XI MANG VICEM BiJT SON Dja chi: xii Thanh SO'n,huy~n Kim Bang, tinh Hit Nam BAo cao TAI CHiNH Qui 2 nam titi chinh 2018 M u s6 B 09a-DN 3. cac CHiNH SACH Kt ToAN CHU YEU 3.1. Ti~n va cac khoan tuong duong ti~n Tien va cac khoan tuong duong tien bao g6m tien mat tai quy, tien giri ngan hang, cac khoan dautir ngan han c6 thai han g6c khong qua ba thang, c6 tinh thanh khoan cao, c6 kha nang chuyen d6i d~ dang thanh cac hrong tien xac dinh va khong c6 nhieu rui ro trong chuyen d6i thanh tien Hang tan kho Hang t6n kho duoc xac dinh tren co sa gia th~p han gitra gia g6c va gia tri thuan c6 th~ thirc hien diroc. Gia g6c hang t6n kho bao g6m chi phi mua, chi phi ch~ bien va cac chi phi lien quan tnrc ti~p khac phat sinh d~ c6 diroc hang t6n kho a dia di~m va tr~g thai hi~n t~i. Hang t6n kho dugc h~ch toan thea phuong phap ke khai thuang xuyen. Gia g6c cua hang t6n kho dugc xac dinh thea phuong phap binh quan gia quyen. Gia tri thuk c6 th~ thvc hi~n dugc dugc xac dinh bfuiggia ban uac tinh tm cac chi phi d~ hoan thanh, chi phi ti~p thi, ban hang va phan ph6i phat sinh. Dv phong giam gia hang t6n kho dugc trich l~p thea cac quy dinh k~ toan hi~n hanh. Theo d6, Cong ty dugc phep trich l~p dv phong giam gia himg t6n kho, hong, kern pham ch~t trong truang hgp gia tri thvc t~ cua hang t6n kho cao hon gia tq thuk c6 th~ thvc hi~n dugc t~i thai di~m k~t thuc nien d<)k~ toanogia tri thuk c6 th~ thvc hi~n dugc dugc xac dinh bfuiggia ban uac tinh tril cac chi phi d~ hoan thanh, chi phi ti~p thi, ban hang va phan ph6i phat sinh. 3.3 Cae khoan phai thu Cac khoan phiii thu dugc trinh bay dva tren bao cao tai chinh gifranien d<)thea gia trl ghi s6 cac khoan phai thu til khach hang va phiii thu khac sau khi dn tm cac khoiin dv phong dugc l~p cho cac khoan phiii thu kh6 doi. Dv phong ng phiii thu kh6 doi th~ hi~n phangia tri cua cac khoan phiii thu rna Cong ty dv ki~n khong c6 khii nang thu h6i t~i ngay k~t thuc ky k~ toanotang ho~c giiim s6 du titi khoan dv phong dugc h~ch toan vito chi phi quan ly doanh nghi~p trong kyo 3.4. Tai san e8 dinh hfru hinh Titi san c6 dinh hfru hinh dugc trinh bay thea nguyen gia tm gia tri hao mon lily k~. Nguyen gia tai san c6 dinh bao g6m gia mua va nhungchi phi c6 lien quan trvc ti~p d~n vi~c dua tai san vito ho~t d<)ngnhu dv ki~n Tai san e8 dinh vo hinh Tai san c6 dinh vo hinh dugc ghi nh~ thea nguyen gia tm di gia tq hao mon lily k~. Nguyen gia titi san c6 dinh vo hinh bao,g6m gia mua va nhungchi phi c6 lien quan trvc ti~p d~n vi~c dua tai san vito su d\lng nhu dv kien Khiu hao va hao mon Kh~u hao va hao mon tai san c6 dinh hiiu hinh va tai san c6 dinh vo hinh duac trich theo phuong phap kh~u hao duang thfuigtrong su6t thai gian hiiu d\lllg uac tinh cua ca~ tai siin nhu sau: 10

15 CONG TY CO PHAN XI MANG VICEM BUT SON Dia chi: xii Thanh Son, huy~n Kim Bang, tinh Ha Nam BAo cao TAl chinh Qui 2 nam tai chinh 2018 MAu s5 B 09a-DN Nha cira v~t kien true May moe thiet bi Phuong tien v~n tai Trang thiet bi van phong Phftn mem may tinh 3.7. Chi phi di vay Chi phi di vay bao g6m liii ti~n vay va cac chi phi khac phat sinh lien quan tnrc tiep den cac khoan vay cua doanh nghiep. Chi phi di vay duoc hach toan nhtr chi phi phat sinh trong ky ngoai tnr cac khoan diroc v6n hoa nhir thea nqi dung cua doan tiep theo. Nitm Chi phi di vay lien quan tnrc tiep den vi~c mua sam, xay dung hoac hinh thanh mot tai san cu th~ cftn co mot thai gian du dai d~ co th~ dua vao sir dung thea muc dich dinh tnroc hoac d~ ban diroc v6n hoa vao nguyen gia tai san do Chi phi tra trmrc Chi phi tra tnroc bao g6m cac chi phi tra truac ng~ h<;lnho~c cac chi phi tra truac dai h<;llltren bang can d6i ke toan va duq'cphan b5 trong khoang thai gian tir mqt den ba nam Cac khoan phai tra va chi phi trich tru'cyc Cac khoan phai tra va chi phi trich truac duq'c ghi nh~ cho s6 ti~n phai tra trong tuang lai lien quan den hang hoa dich V\l dii nh~ duq'c khong ph\l thuqc vao vi~c Cong ty dii nh~n duq'choa dan cua nha cung ccip hay chua Cac nghi~p V\l b~ng ngo{lit~ Cong ty ap d\lllg huang dfut thea chuftn mgc ke toan Vi~t Nam s Anh huang cua vi~c thay d5i ty gia h6i doai ("CMKTVN s6 10"). Cac nghi~p V\l phat sinh bfuig cac dan vi ti~n t~ khac vai dan vi ti~n t~ ke toan cua cong ty (VND) duq'c h~ch toan thea ty gia giao dich vao ngay phftt sinh nghi~p V\l. T<;lingay ket thuc nien dq ke toan, cac khoan m\lc ti~n t~ co g6c ngo<;lit~ duq'c danh gia l<;li.tfrt ca cac khoan chenh l~ch ty gia thgc te phat sinh trong nam va chenh l~ch do danh gia l~i s6 du tisn t~ co g6c ngo~i t~ duq'ch<;lchtoan vao ket qua ho~t dqng kinh doanh Ghi nh,n doanh thu Doanh thu duq'c ghi nh~n khi ket qua giao dich duq'c xac dinh mqt cach dang tin c~y va doanh nghi~p co kha nang thu duq'c cac IQ'iich kinh te ill giao dich nay. Doanh thu ban hang duq'c ghi nh~n khi giao hang va chuy~n quy~n sa hiiu cho nguai mua. Doanh thu cung cfrp dich V\l duq'c ghi nh~ khi co bfuig chung v~ dich V\lcung ccipduq'choan thanh t~i ngay ket thuc ky ke toano Liii ti~n giri duq'c ghi nh~ thong bao cua ngan hang Thu~ tren co sa s6 du cac tai khoan ti~n giri va liii sufrt ap d\lng va theo Thue thu nh~p doanh nghi~p th8 hi~n t5ng gia tri Clla s6 thu phai tra hi~n t<;liva s6 thu hoiin l<;li.s6 thu hi~n t~i phai tra duq'c tinh dga tren thu nh~p chiu thu trong nam. Thu nh~p chiu thu khac vai IQ'inhu~n thuftn duq'c trinh bay tren bao cao k t qua ho~t dqng kinh doanh vi thu nh~p chiu thu khong bao g6m cac khoan thu nh~p hay chi phi tinh thu ho~c duq'c khfru trir 03 11

16 CONG TY CO PHAN XI MANG VICEM BUT san Dja chi: xii Thanh Son, huy~n Kim Bang, tinh Ha Nam Qui 2 nam tili chinh 2018 MAu s6 B 09a-DN trong cac nam khac (bao gamca 16mang sang, n~u co) va ngoai ra khong bao gamcac chi tieu khong chiu thue hoac khong diroc kh~u tnr, Cong ty co nghia vu nqp thu~ thu nhap doanh nghiep thea thue suat 20% tren thu nhap chiu thue, Viec xac dinh thue thu nhap doanh nghiep can ClI vao cac quy dinh hien hanh v~ thu~. Tuy nhien, nhiing quy dinh nay thay d6i thea tirng thai ky va viec xac dinh sau cung v~ thu thu nhap doanh nghiep my thuoc vao k t qua kiem tra cua co quan thu co thfun quyen. Thu~ thu nhap hoan lai diroc tinh tren cac khoan chenh l ch giira gia tri ghi s6 va co sa tinh thue thu nh~p cua cac khoan m\lc tai san ho~c cong nq'tren bao cao tai chinh va duq'cghi nh~n thea phuang phap bang can d5i k~ toanothu thu nh~p hoan l~i phai tra phai duq'cghi nh~n cho t~t ca cac khoan chenh l ch t~ thai con tai san thu thu nh~p hoan l~i chi duq'cghi nh~ khi ch~c ch~ co du lq'inhu~ tinh thu~ trong tuang lai d kh~u trir cac khoan chenh l ch t~m thai. Tuy nhien, khong co b~t ky tai san ho~c cong nq'thu hoan l~i nao duq'cghi nh~ t~i ngay 30/6/2018 do khong co khoan chenh l ch t~ thm trqngy~u nao gifra gia tri ghi s6 cua tai san va cong nq' ghi nh~ tren Bao cao tai chinh va co'sa tinh thu~ tuang ling. Cac lo~i thu~ khac duq'cap d\lllg thea cac'quy dinh thu hi n hanh t~i Vi t Nam. 12

17 CONG TY CO PHAN XI MANG VICEM BUT SaN Dia chi: xii Thanh Son, huy~n Kim Bang, tinh Ha Nam Qui 2 nam tai chinh 2018 M1u s6 B 09a-DN 4 TIEN Dan vi tinh: VND 30/6/ Ti~n mat Ti~n giri ngan hang CQng PHAI THU CVA KHAcH HANG va TRA TRUOC CHO NGUm BAN 6.1 Phdi thu cua khdcb hang ngdn han 30/6/ ~ :,\1 Phai thu cua khach hang ngan han C Phai thu ng~n han tu C cac ben lien quan l~ CQog DI!phong phai thu ngdn han kho aoi ( ) ( ) 6.2 Trd tneoc cho nglrui ban ngdn hfl.n 30/6/ /2018 Tra tnroc eho ngiroi ban ng~n han CQog ;, ::::::: 7 cac KHoAN PHAI THU KHAc 7.1 Phai thu ogao han khac 30/6/ / Tarn irng Phai thu ti~n dien mroc Phai thu khac Phai thu cac ben lien quan CQng Phai thu dai han khac 30/6/ Ky circe, ky quy dai han (*) CQog

18 CONG TY CO PHAN XI MANG VICEM BiJT SON Dia chi: xii Thanh Son, huyen Kim Bang, tinh Ha Nam Qui 2 nam ati chinh 2018 MAu s6 B 09a-DN (*) Khoan icy quy cai tao, phuc h6i rn6i tnrong cua cac cong trinh dftu nr xay dung khai thac mo da v6i Lien San, mo da v6i H6ng San, mo set Kha Phong va mo set Ba Sao thea lu~t Bao v~ rn6i tnrong va lu~t Khoang san, ti~n ky quy d6i voi du an dftu tu xay dung rna rong, nang cdp Cang But San. 8 HANG TON KHO 30/6/ Nguyen lieu, v~t lieu C6ng cu, dung cu Chi phi san xuiit kinh doanh do dang Thanh pham ::: )c... Hang girl di ban C ( :~ CQng L 9 TANG, GIAM TAl SAN CO DINH. HUu HINH - Phu. luc I ::: 10 TANG, GIAM TAl SAN CO DJNH VO HINH - Phu luc CHI PHi xay DVNG co BAN DO DANG 30/6/ Mo set Ba Sao Dir an rna rong, nang cdp Cang But San Chi phi cai tao sua chua tai san Cac c6ng trinh khac/mo D6i Thi, mo da VLXD tai Thanh San,... ) CQng CHI PHi TRA TRUdc 12.1 Chi phi tra truce ngan han 30/6/ C6ng cu dung cu xuat dung Bao hiern

19 CONG TY CO PHAN XI MANG VIC EM BUT SON Ilia chi: xii Thanh Son, huy~n Kim Bang, tinh Ha Nam Qui 2 nam Uti chinh 2018 MAu s6 B 09a-DN Bi dan, tam16t,gach chiu hra Phi cc1p quyen khai thac khoang san Cac khoan khac CQng Chi phi tra truec dai han 30/6/ Sua chua tai san Thi8t bi, v~t tu, cong cu dung cu Gach chiu lira Cac khoan khac CQng 'JI 13. PHAI TRA. NGUOI BAN va NGUOI MUA TRA. TlEN TRUdc \I( 13.1 Phai tra ngu'iti ban ngtln hem r 30/6/ 'G ~ Phai tra cho ngiroi ban Phai tra cho cac ben lien quan CQng F 13.2 NgU'ui mua tra tijn tru'ue ngtln hfj-n 30/6/ Nguoi mua tra tien tnroc Cac ben lien quan tra ti n tnroc l CQng THUE va cac KHoAN PHAI NQP NHA xtroc - Phu luc 03 30/6/ Thue gia tri gia tang Thue thu nhap doanh nghiep Thu~ thu nhap ca nhan Thu8tainguyen Phi bao v~ moi tnrong CQng

20 CONG TY CO PHAN XI MANG VICEM BUT SON Dja chi: xii Thanh Son, huy~n Kim Bang, tinh Ha Nam Qui 2 nam tai chinh 2018 MAu sab 09a-DN 15 CHI PHi PHAI TRA NGAN H~N 30/6/ Trich tnroc chi phi lai vay cac dan vi khac Lai vay phai tra cac ben lien quan Trich tnroc chi phi sira chtra Ian TSCD Trich tnroc chi phi ban hang Mua nguyen v~t li~u Chi phi phai tra khac l -". J CQng H L\ s 16 cac KHoAN PHAI TRA, PHAI NQP KHAc 16.1 Cdckhoiin phil'; tra, phili n(jp ngtin han khdc - 30/6/ Bao hiem xii hqi, Bao hiem y t~, Bao hiem th~t nghiep, Bao hiem y t~ C6 nrc phai tra Cac khoan phai tra, phai n9p khac Phai tra ng~n han khac cho cac ben lien quan CQng VAY va Nt} THUE TAl CHiNH - Phu luc VON CHiT sa HUu a) Bang dai chi~u bi~n dqng cua van chu so'hfru - PhI} luc 05 b) Chi ti~t van dftu ttl cua chu so' htru 30/6/ V6n g6p cua Nha mroc Tyl? V6n g6p cua cac d6i nrong khac Tyl? CQng (100%) ,51% 79,51% ,49% 20,49%

21 CONG TY CO PHAN XI MANG VICEM BiJT SON Dja chi: xii Tbanb Son, buy~n Kim Bang, tinb Ha Nam c) ccl pbi~u Qui 2 nam tili cbinb 2018 MAu s6 B 09a-DN 30/6/ IUQ1lgc6 phieu dang ky phat hanh 86 IUQ1lgc6 phieu d1lban ra cong chung - cdphieu phd thong - cs phieu uu alii 86 IUQ1lgc6 phieu duoc mua lai -csphieu phd thong - cdphieu uu alii 86 IUQ1lgc6 phieu dang hru hanh -csphieu phd thong - cs phiiu uu alii * Menh gia c6 phieu dang hru hanh: d) Liii co ban tren cclphi~u d6ng I Tir d~n 30/6/ :1...:: d6ng I Tir d~n 30/6/2017 n AI 'Ie 51./ \. ::::::: - LQi nhu~n sau tbu~ C6 phieu hru hanh binh quan trong ky - Liii co ban tren cclpbi~u 19. cac KHoAN MVC NGoAI BANG CAN DOl Kt ToAN Ngo\,i t~ cac loal 30/6/ U8D EUR DOANHTHU Tir Tir d~n 30/6/2018 den 30/6/2017 Doanh thu ban xi mang Doanh thu ban Clinker Doanh thu khac CQng

22 CONG TY CO PHAN XI MANG VICEM BUT SON Dja chi: xi Thanh Son, huy~nkim Bang, tinh Hit Nam Qui 2 nam titi chinh 2018 Mlu s6 B 09a-DN 21 GIA VON HANG BAN Tir 01101/2018 Tir 01101/2017 d~n30/6/2018 d~n30/6/2017 Gia v6n xi mang Gia v6n Clinker Gia v6n san pham khac Ci)ng DOANH THU HO~T DONG TAl CHiNH ~1? Tir Tir E' d~n30/6/2018 d~n30/6/2017 ~ Lai ti~n girl, tien eho yay ::::::? :'\ J Lai chenh lech ty gia danh gia lai cac khoan muc ti~n t~ co g6e ngoai N Ci)ng CHI PHi HO~T DONG TAl CHiNH Tir Tir d~n30/6/2018 d~n30/6/2017 Lai ti~n yay L6 chenh l~eh ty gia thanh toan L6 chenh lech ty gia danh gia lai cac khoan muc ti~n t~ co g6e ngoai t~ Chi phi Utiehinh khac (phi bao lanh) Chi~t khau thanh toan Ci)ng

23 CONG TY CO PHAN XI MANG VICEM BUT SON Ilia chi: xii Thanh Son, huy~n Kim Bang, tinh Ha Nam Qui 2 nam tai chinh 2018 Miu s8 B 09a-DN 24 CHI PHi BAN HANG Tir Tir d~n 30/6/2018 d~n 30/6/2017 Chi phi nhan vien Chi phi v~t lieu baa bi, dung cu d6 dung Chi phi kh~u hao l Chi phi dich vu mua ngoai Chi phi bang tien khac CQng ~ 25 CHI PHi QUAN LV DOANH NGHI.E;P Tir Tir ~ d~n 30/6/2018 d~n 30/6/2017 ~ ~ Chi phi nhan vien Chi phi v~t lieu quan ly, d6 dung van phong Chi phi kh~u hao Chi phi dich vu mua ngoai va bang ti~n khac CQng THU NH~P KHAc Tir Tir d~n 30/6/2018 d~n 30/6/2017 Thu nhap illphi du cang Thu nhap illthanh 1ytai san c6 dinh Thu nhap khac CQng CHI PHi KHAc Tir Til' d~n 30/6/2018 d~n 30/6/2017 Chi phi khac CQng

24 CONG TY CO PHAN XI MANG VICEM B(JT SON Ilia chi: xii Thanh Son, huy~n Kim Bang, tinh Ha Nam Qui 2 nam tai chinh 2018 M~u s6 B 09a-DN 28. CHI PHi san XUAT KINH DOANH THEO YEU TO Tit Tit d~n 30/6/2018 d~n 30/6/2017 Chi phi nhan vi en Chi phi v~t lieu, cong cu dung cu Chi phi khau hao Chi phi dich V1,l mua ngoai va bang tien khac CQng GIAO DJCH va so DU cac BEN LIEN QUAN Giao djch VOl ben lien quan Tit Tit d~n 30/6/2018 d~n 30/6/2017 Ban hang Cong ty C6 phan Vicem Thuong mai Xi mang - Xi mang ~ * l T6ng cong ty CN xi mang Vi~t Nam - Xi mang Cong ty c6 phan xi mang Bim San - Xi mang Mua hang Cong ty C6 phan Vicem V~t tu van tai Xi mang- Than ~ Cong ty C6 phan Vicem Bao bi But San - V o bao Nha may VLCL kiem tinh VN-Cty TNHH MTV XM Hoang Thach - Gach Cong ty C6 phan Xi mang Vicem Hoang Mai - Xi mang Cong ty C6 phan Xi mang Vicem Hoang Mai - H6 tro kinh phi xay dung tuyen dirong tranh qua khu di tich lich Slr nga ba D6ng Lee T6ng Cong ty Cong nghiep Xi mang Vi~t Nam - Thl;lch cao Cong ty TNHH MTV Xi mang Vicem Tam Diep - Xi mang gia cong Cong ty C6 phan Vicem Thach cao xi mang- Thach cao Cong ty c6 philn VICEM bao bi Hai Phong - V <) bao

25 CONG TY CO PHAN XI MANG VIC EM BUT SON Dja chi: xii Thanh Son, huy~n Kim Bang, tinh Ha Nam Qui 2 nam tai ehinh 2018 MAu s6 B 09a-DN Cong ty CP xi mang Bim San - Sua chua 1<'> Tong Cong ty Cong nghiep Xi mang Vi~t Nam - Laivav T6ng Cong ty Cong nghiep Xi mang Vi~t Nam - Phi tu vdn T6ng Cong ty Cong nghiep Xi mang Vi~t Nam - Phi chuyen quyen su dung nhan hieu Vicem T6ng Cong ty Cong nghiep Xi mang Vi~t Nam - Phi v~n chuyen, tham dinh, cang vu Clinker xuat khau, 1~phi hai quan Cong ty Tu vdn dftu tu phat tri~n xi mang - Tu vdn, 1~du an Vi~n cong ngm xi mang - Chi phi dao tao S6 dir v6i cac ben lien quan Cac khoan phai thu khach hang /6/ ) T6ng Cong ty Cong nghiep Xi mang Vi~t Nam Cong ty c6 phan xi mang Him San {'. f; CQng ;:!. Cac khoan phai tra 30/6/ ~ Cong ty C6 phan Vicem V~t tu van tid Xi mang Cong ty C6 phan Vicem Bao bi But San Cong ty TNHH MTV Xi mling Vicem Tam Di~p Cong ty Tu vdn Dftu tu pmt tri~n xi mling T6ng Cong ty CN xi mling Vi~t Nam_th~ch cao, phi tu vdn Nha may VLCL ki~m tinh VN-Cty TNHH MTV XM Hoang Th~ch Cong ty C6 phftn Vicem Th~ch cao xi mling Cong ty c6 phftn xi mang Vicem Hoang Mai

26 CONG TV CO PHAN XI MANG VICEM BUT SON Dja chi: xii Thanh Son, huy~n Kim Bang, tinh Ha Nam Qui 2 nam tai chinh 2018 MAu s6 B 09a-DN Cong ty C6 phan Vicem Bao bi Hai Phong Vi~n cong nghe xi mang CQng Phai thu ng~n han khac 30/6/ T6ng cong ty cong nghiep xi mang Vi~t Nam CQng NgtrOimua tra ti~n trmrc 30/6/ /2018 Cong ty C6 phan Vicem Thirong mai Xi mang T6ng Cong ty Cong nghiep Xi mang Vi~t Nam CQng Phiii tra khac 30/6/ Vien cong nghe xi mang XI \ CQng t".. ~ ~.\: / Chi phi phai tra Tong Cong ty Cong ngrnep XI mang Vlt;\t Nam - Lllivay 30/6/ CQng Thu nmp cua cac thanh vien cua HQidAng quan tr] va Ban TAng Giam d6c Tit d~n 30/6/2018 Tit d~n 30/6/2017 Luang va tlnrong

27 CONG TY CO PHAN XI MANG VICEM BiJT SON Bfa chi: X3 Thanh Son, huy~n Kim Bang, tinh Ha Nam Qui 2 nam tai chinh 2018 MAu sa B 09a-DN 30. cac SV KI~N PHAT SINH SAUNGAy KET THUC KY KE ToAN Khong co cac str kien nao khac phat sinh sau ngay ket thuc icy ke toan co th~ anh huang trong yeu hoac co th~ gay anh huang trong yeu den hoat dqngcua Cong ty va k t qua hoat dqngkinh doanh cho icy ke toan k t thuc ngay 30 thang 6 nam 2018 cua Cong ty. 31. SO LI~U SO SANH s6 lieu so sanh la s6 lieu Bao cao tai chinh qui 2 nam 20 I7, Bao cao tai chinh nam 2017 dll duoc kiem toano PHO PHONG TAI CHiNH KIt TOM Ha nam, ngay 20 thang 7 nam 2018 PhamTrio Vi~t 23

28 CONG TY CO PHAN XI MANG VICEM BUT SON Dja chi: xii Thanh Son, huy~n Kim Bang, tinh Ha Nam 9. TANG, GIAM TAl SAN CO DINH HUu HiNH - phu luc 01 Qui 2 nam tai chinh 2018 M~u s6 B 09a-DN Nguyen gia S6duOl/01/2018 S6 tang trong ky S6 giam trong ky s6 dir 30/6/2018 Trong do: oa khdu hao hit Gia tr] hao mon lfiy k~ S6 du S6 tang trong ky - Khdu hao, hao man S6 giam trong ky se dir 30/6/ Gia tr] con I~i S6 du s6 dir 30/6/ Cong ty da:th~ chap mot s6 may moe thiet bi chlnh cua day chuyen 1 d dam bao nghia vu yay v6n tai BIDV Ha Nam, gia tri dam bao diroc Ngan hang dinh gia theo hop d6ng th~ chap tai san trong nrong lai s6 o112017/422339ihdbd ngay 20/ la d6ng. Cong ty da:th~ chap nha cira vat kien true thuoc du an day chuyen 2 d dam bao nghla vu yay v6n tai Ngan hang TMCP Cong tlurong Ha Nam theo hop d6ng th~ chap tai san hinh thanh trong tuang lai s IHDTC ngay 27/10/2017, gia tri dam bao theo hgp d6ng la d6ng. Cong ty da:th~ ehftp Cang But San d dam bao nghia Y\l yay v6n t~i Ngan hang NN&PTNT Ha Nam theo hgp d6ng th~ chftp tai san hinh thanh trong tuang lai s /HDTCTL ngay 21III12017, gia tri dam bao t~m xac dinh la 177 ty d6ng. 24

29 \\'.\ 5!?<:;r:..._-: J~II CONG TY CO phan XI MANG VIC EM BUT SaN Dja chi: xii Thanh Son, huyfn Kim Bang, tinh Ha Nam BAo cao TAI CHINH Qui 2 nam tai chinh 2018 Miu s6 B 09a-DN 10. TANG, GIAM TAl SAN CO DJNH VO HINH - phu luc 02 Nguyen ghl se du se tang trong Icy s6 giam trong ky s6 dtr 30/6/ Ghl tr] hao mon luy k~ s6 du se tang trong Icy Khdu hao s6 giam trong ky s6 duo 30/6/ Gii tr] con hili s6 du 01/ se dtr 30/6/

30 \\.~\ 7~ z'-<jc;;jj BiJT SON Son, huy~n Kim Bang, tinh Ha Nam CONG TY co phan XI M.ANG VICEM Dia chi: xi Thanh BAo cao TAl chinh Qui 2 nam tili chinh 2018 Miu s8 B 09a-DN 14. THUE va cac KHOA.N phai NQP NHA NUOC - Phu luc 03 Thu gia tri gia tang Thu thu nhap doanh nghiep Thu thu nhap ca nhan ThuStilinguyen ThuS man bai Ti~n thue dfrt, thue dfrt Phi bao v~ moi tnrong TONGC(>NG Thu gia tri gia tang ThuS thu nhap ca nhan ThuS thu nhap doanh nghiep TONGC(>NG

31 CONG TY co phan XI MANG VICEM BlJT SON Dia chi: xii Thanh SO'I1,hUYfn Kim Bang, tinh Hli Nam Qui 2 nilm llii chinh 2018 Mlu sa B 09a-DN 17. CHITIETCAC KHOA.NVAYVA NQTHUE TAICHiNH- ph\1l\1c04 LVAYNGAN~N Ngan hang D~u tuva Phat tri~n Ha Nam Khoan yay co 1iiisuat til 5%- 7%/nfun. Hi san th~ chap la may moe thiet bi chinh cua day chuyen 1, gia tri the chap la: d6ng. - Ngan hang Cong thuang Ha Nam Khoan yay co 1iiisuAt la 5%-5,8o/oinfun. Hi san th~ chap la Nha cira v~t kien true day chuyen 2; gia tri the chap d6ng. - Ngan hang Vietcom bank- CN Thanh c6ng Khoan yay c6liii suat la 5,1%-5,4%/nfun. - Ngan hang TMCP Quan doi - CN Ha Nam Khoan yay co lai sum la 5, 1%-5,7o/oinfun. Hi san th~ chap la mot s6 khoan phai thu va hang t6n kho luan chuyen II.VAY DAf ~N DEN ~N TRA T6ng cong ty cong nghiep xi mang Vi~t Nam Khoan yay nay la khoan den han tra trong yang I nam k~ til ngay Ngan hang TMCP Cong thuang Ha Nam Khoan yay nay la khoan d~n han tra trong yang I (YNDoYay Trung han) nfun k~ tir ngay 0 I/07/2018, tni 4 Icyvao cac thang 1,4,7,11. - Ngan hang NN & PTNT Ha Nam (VNDoYay Khoan yay nay la khoan d~n han tra trong yang 1 Trung han) nfun k~ tir ngay 01/07/2018, tra 4 Icyvao cac thang 3,6,9,12. ongan hang JBIC Nh~t Ban Khoan yay nay la khoan d~n han tra trong yang 1 nfun k~ tir ngay 01/07/2018 la: EUROIlIcy, tra vao thang 2 va thang 8. ongan hang SG Phap Khoan yay m'tyla khoan den han tra trong yang I nfun k~ til ngay 01/07/2018Ia: ,47 EUROIlIcy, tra vao thang 5 va thang 11. III. VAY DAI H~N ongan hang TMCP Cong thuang Ha Nam I Khoan yay Ngan hang TMCP Cong thuang Ha (VNDoYay Trung han) Nam thea HDTD 03/2013 ky ngay 06/8/2013, thiji h,m cho yay cac khoan nq 84 thang. 27

32 CONG TY co pllan XI MANG VICEM BUr SON Bia chi: xii Thanh SO'D,huy~n Kim Bing, tinh Hil Nam Qui 2 nim tili chinb 2018 Mlu sa B 09a-DN 17. CHI TIET cac KHoAN VAY va NC}THUE TAl CHiNH - phu Iuc04 - Ngan hang NN va PTNT tinh Ha Nam (Vay Khoan yay Ngan hang NN & PTNT Ha Nam thea trung h<u1) HDTD 2900-LAV ngay 31/03/2017; thai h<u1cho yay 4 nam - Ngan hang NN & PTNT Ha Nam (VND- Yay Khoan yay Ngan hang NN&PTNT Ha Nam thea du an Cang But Son) HDTD 2900LAV ngay 28/11/2017; Thai h<u1yay: 8 nam; Hi san th8 chap la tai san hinh thanh trong tuong lai cua DA Cang But Son voi gia tri tam xac dinh: 117 ty d6ng. - T6ng cong ty cong nghiep xi mang Vi~t Nam Khoan yay cua T6ng cong ty cong nghiep xi mang Vi~t Nam thea Hop d6ng s6 2666NICEM-TCKT ngay 15/12/ Ngan hang Societe General Phap (EUR) La khoan yay Ngan hang SG Phap tai tro DC2, du no tai 30106/20181a: ,77 EURO, liii suat tha n6i Euribor + 1,9%, nam tra no 2 ky, mlli ky: ,47 EURO. - Ngan hang JBIC Nhat ban (EUR) Khoan yay Ngan hang JBIC tai tro DC2, du no tai 30106/20181a: ,65 EURO (g6m khoan A: EURO; khoan B: ,65EURO), liii sudt khoan A c6 dirrh la: 6,94%/nam; khoim B tha n6i Euribor + 0,2%, nam tra nq'2 ky, m6i ky: EURO. IV. VAyvA NC}THUE TAICHiNHNGAN ~N (IV=I+II) v. VAYvA NC}THUE TAICHiNHDAI~N (V=III)

TONGCONGTY LUONG THlfC MIEN BAc sf> :4 2 7A;TCL TMB- TCKT V Iv cong be>thong tin cua doanh nghiep thea nghi dinh 81/20 15/ND-CP CQNG HOA xa HQI CHU NG

TONGCONGTY LUONG THlfC MIEN BAc sf> :4 2 7A;TCL TMB- TCKT V Iv cong be>thong tin cua doanh nghiep thea nghi dinh 81/20 15/ND-CP CQNG HOA xa HQI CHU NG TONGCONGTY LUONG THlfC MIEN BAc sf> :4 2 7A;TCL TMB- TCKT V Iv cong be>thong tin cua doanh nghiep thea nghi dinh 81/20 15/ND-CP CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc I~p - T\l' do - H~nh phiic Ha N9i,

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN DICH VT) ~~J11~H[iNH VIEN THONG SAl GON,.... -,...? -,.. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V~T DQc I~p Tu do - Hanh plnic NAM BIEN BAN D~I H(H

CONG TY CO PHAN DICH VT) ~~J11~H[iNH VIEN THONG SAl GON,.... -,...? -,.. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V~T DQc I~p Tu do - Hanh plnic NAM BIEN BAN D~I H(H CONG TY CO PHAN DICH VT) ~~J11~H[iNH VIEN THONG SAl GON,.... -,...? -,.. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V~T DQc I~p Tu do - Hanh plnic NAM BIEN BAN D~I H(H CO DONG THUONG NIEN NAM 2018 Ngay 09 thang 4 nam 2018

Chi tiết hơn

TONG CONG TY LUONG THVc MIEN BAc BAo cao TAl chinh DA DUQC KIEM ToAN Cho nam Uti chinh kst thuc ngay 31112/2017 Ha NQi, thang 03 nam 2018

TONG CONG TY LUONG THVc MIEN BAc BAo cao TAl chinh DA DUQC KIEM ToAN Cho nam Uti chinh kst thuc ngay 31112/2017 Ha NQi, thang 03 nam 2018 TONG CONG TY LUONG THVc MIEN BAc BAo cao TAl chinh DA DUQC KIEM ToAN Cho nam Uti chinh kst thuc ngay 31112/2017 Ha NQi, thang 03 nam 2018 TONG CONG TY LUONG THUC MIEN BAc BANG CAN DOl KE ToAN Tai ngay

Chi tiết hơn

BAo HIEM XA HOI VIET NAM BAo HIEM XA HQI THUA THIEN HUE.. CONG HOA xx HOI. CHU NGHiA VIET NAM S6:A002~/ BHXH-CST DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc Thua Th

BAo HIEM XA HOI VIET NAM BAo HIEM XA HQI THUA THIEN HUE.. CONG HOA xx HOI. CHU NGHiA VIET NAM S6:A002~/ BHXH-CST DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc Thua Th BAo HIEM XA HOI VIET NAM BAo HIEM XA HQI THUA THIEN HUE CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VIET NAM S6:A002~/ BHXH-CST DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc Thua Thien Hui ngay og Alnam2016 V/v phoi hop thuc hien ra scat

Chi tiết hơn

e6ngtyept~pdoanhad6 BAN KIEM SOAT CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQC I~p - TlJ do - H~nh phuc BAocAo CVA BAN KIEM SOAT CONG TY CO PHAN T ~P DoAN H

e6ngtyept~pdoanhad6 BAN KIEM SOAT CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQC I~p - TlJ do - H~nh phuc BAocAo CVA BAN KIEM SOAT CONG TY CO PHAN T ~P DoAN H e6ngtyept~pdoanhad6 BAN KIEM SOAT CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQC I~p - TlJ do - H~nh phuc BAocAo CVA BAN KIEM SOAT CONG TY CO PHAN T ~P DoAN HA DO "Trinh D~i hqi dang c8 dong thuo'ng nien nam 2014"

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHA.N cap THOA.T NUOC LONG AN S8: ~9j/QDCN - HDQT CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQc I~p - TV do - H~nh phiic Long An, ngay Af-thimg 6

CONG TY CO PHA.N cap THOA.T NUOC LONG AN S8: ~9j/QDCN - HDQT CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQc I~p - TV do - H~nh phiic Long An, ngay Af-thimg 6 CONG TY CO PHA.N cap THOA.T NUOC LONG AN S8: ~9j/QDCN - HDQT CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQc I~p - TV do - H~nh phiic Long An, ngay Af-thimg ndm 2014 QUYETDINH V~ vi~c ban hanh Quy ch~ nqi bq v~

Chi tiết hơn

CONG TY co PRAN xay Dl/NG SO 5 S6: 04 IBB -HDQT CQNG HOA :xa HQI cuu NGHiA VIt,T NAM DQcl~p - T\f do - H~nh phuc cau Gidy, ngay 15 thang 5 nam 2018 BI

CONG TY co PRAN xay Dl/NG SO 5 S6: 04 IBB -HDQT CQNG HOA :xa HQI cuu NGHiA VIt,T NAM DQcl~p - T\f do - H~nh phuc cau Gidy, ngay 15 thang 5 nam 2018 BI CONG TY co PRAN xay Dl/NG SO 5 S6: 04 IBB -HDQT CQNG HOA :xa HQI cuu NGHiA VIt,T NAM DQcl~p - T\f do - H~nh phuc cau Gidy, ngay 15 thang 5 nam 2018 BIEN BAN HOP HQI DONG QuAN TRJ CONG TY CO phan xay Dl/NG

Chi tiết hơn

BCH DoAN TiNH QUANG NAM DoAN TNCS HO CHi MINH *** S6: 9A-cV/TDTN-TCKT Quang Nam, ngaycf/thimg Jnam 2019

BCH DoAN TiNH QUANG NAM DoAN TNCS HO CHi MINH *** S6: 9A-cV/TDTN-TCKT Quang Nam, ngaycf/thimg Jnam 2019 ---------------- - - - -.- ------------------ BCH DoAN TiNH QUANG NAM DoAN TNCS HO CHi MINH S6: 9A-cV/TDTN-TCKT Quang Nam, ngaycf/thimg Jnam 2019 "V/v huang ddn thuc hien dam bao chi a(j di co So' cua

Chi tiết hơn

TONG CONG TY DV XANG DAu PETROLIMEX CONG TY CP V~N TAl VA DICH vu PETROLIMEX NGHI.t TiNH S6: 55 SPTX-QC-DBf)CD eqng HOA XA nor em) NGHIA vrsr NAM DQc

TONG CONG TY DV XANG DAu PETROLIMEX CONG TY CP V~N TAl VA DICH vu PETROLIMEX NGHI.t TiNH S6: 55 SPTX-QC-DBf)CD eqng HOA XA nor em) NGHIA vrsr NAM DQc TONG CONG TY DV XANG DAu PETROLIMEX CONG TY CP VN TAl VA DICH vu PETROLIMEX NGHI.t TiNH S6: 55 SPTX-QC-DBf)CD eqng HOA XA nor em) NGHIA vrsr NAM DQc lp - TlJ' do - Hanh phuc TP Vinh, ngay 26 thang 12 nam

Chi tiết hơn

CQNG HOA xa HQI cnu NGHiA VIE:T NAM DQc I~p - Tl}' do - Hanh phuc TP. H6 Chi Minh, ngay tfl thang lfnam 2019 BAo eao eva BAN KIEM SOAT TAl DAI HOI co

CQNG HOA xa HQI cnu NGHiA VIE:T NAM DQc I~p - Tl}' do - Hanh phuc TP. H6 Chi Minh, ngay tfl thang lfnam 2019 BAo eao eva BAN KIEM SOAT TAl DAI HOI co CQNG HOA xa HQI cnu NGHiA VIE:T NAM DQc I~p - Tl}' do - Hanh phuc TP. H6 Chi Minh, ngay tfl thang lfnam 2019 BAo eao eva BAN KIEM SOAT TAl DAI HOI co DONG THUONG NIEN NAM 2019... Kinh thua Quy vi dai bieu,

Chi tiết hơn

DAI HOC ouoc GIA TP.HCM TRlJONG D~ HQC KINH TE - LU~T 56:03' ffihktl-ct5v CONG HOA xa HOI cnu NGHlA VI:f,T NAM DQc I~p - Tt,r do ~ Hl;lnh ph~~ Thanhph

DAI HOC ouoc GIA TP.HCM TRlJONG D~ HQC KINH TE - LU~T 56:03' ffihktl-ct5v CONG HOA xa HOI cnu NGHlA VI:f,T NAM DQc I~p - Tt,r do ~ Hl;lnh ph~~ Thanhph DAI HOC ouoc GIA TP.HCM TRlJONG D~ HQC KINH TE - LU~T 56:03' ffihktl-ct5v CONG HOA xa HOI cnu NGHlA VI:f,T NAM DQc I~p - Tt,r do ~ Hl;lnh ph~~ Thanhph8 H6 Chi Minh, ngay,/cj-thting :) nom 2016 THONGBAo

Chi tiết hơn

DANG Be) QU~N THANH KHE DANG UY TRUONG DH TDTT DA. NANG S6 4~ -NQ/DU DANG CONG SAN VIET NAM Da N8ng, ngay ;tgthting 9 ndm 2018 NGH1QUYET HOI NGHI BAN

DANG Be) QU~N THANH KHE DANG UY TRUONG DH TDTT DA. NANG S6 4~ -NQ/DU DANG CONG SAN VIET NAM Da N8ng, ngay ;tgthting 9 ndm 2018 NGH1QUYET HOI NGHI BAN DANG Be) QU~N THANH KHE DANG UY TRUONG DH TDTT DA. NANG S6 4~ -NQ/DU DANG CONG SAN VIET NAM Da N8ng, ngay ;tgthting 9 ndm 2018 NGH1QUYET HOI NGHI BAN CHAp HANH DANG BO... Ngay 27 thang 9 nam 2018, Ban

Chi tiết hơn

--- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, n

--- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, n --- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, ngayj1thcing 9 ndm 2018 KEHOACH Phat dqng phong trao

Chi tiết hơn

uv BAN NIlAN DAN TINH sac TRANG S6: /QD-UBND CONG HOA xa HOI CHiT NGHiA VI~T NAM DQc l~p - Tl}' do - H~nh plnic Sac Trang, ngay09 thong 5 nam

uv BAN NIlAN DAN TINH sac TRANG S6: /QD-UBND CONG HOA xa HOI CHiT NGHiA VI~T NAM DQc l~p - Tl}' do - H~nh plnic Sac Trang, ngay09 thong 5 nam uv BAN NIlAN DAN TINH sac TRANG S6: 07 12014/QD-UBND CONG HOA xa HOI CHiT NGHiA VI~T NAM DQc l~p - Tl}' do - H~nh plnic Sac Trang, ngay09 thong 5 nam 2014 QUYETDJNH sd TV PHAp TI ~. ~~ y djnh v~ d~y them,

Chi tiết hơn

CQNG HoA xa HQI chij NGIDA VI:E:T NAM lj~c /{ip - Tf!' do - Hanh phtu: 000 S6: 3 \.l20l3/hd.kttc-aasc.kt5 Ngay 16 thang 07 nam 2013 HOP DONG KIEM ToAN

CQNG HoA xa HQI chij NGIDA VI:E:T NAM lj~c /{ip - Tf!' do - Hanh phtu: 000 S6: 3 \.l20l3/hd.kttc-aasc.kt5 Ngay 16 thang 07 nam 2013 HOP DONG KIEM ToAN CQNG HoA xa HQI chij NGIDA VI:E:T NAM ljc /{ip - Tf!' do - Hanh phtu: 000 S6: 3 \.l20l3/hd.kttc-aasc.kt5 Ngay 16 thang 07 nam 2013 HOP DONG KIEM ToAN va SOAT xet BAo cao (VJ viec Kiim todn va Soat xet

Chi tiết hơn

BOYTE TRUONG D~l HQC Y HA NOI S6: 41./QD-DHYHN CONG HOA xa HOI em) NGHiA VI-tT NAM DQcl~p - T,! do - H~oh phuc Ha N(Ji, ngay IJg thdng 01 ndm 2019 QUY

BOYTE TRUONG D~l HQC Y HA NOI S6: 41./QD-DHYHN CONG HOA xa HOI em) NGHiA VI-tT NAM DQcl~p - T,! do - H~oh phuc Ha N(Ji, ngay IJg thdng 01 ndm 2019 QUY BOYTE TRUONG D~l HQC Y HA NOI S6: 41./QD-DHYHN CONG HOA xa HOI em) NGHiA VI-tT NAM DQcl~p - T,! do - H~oh phuc Ha N(Ji, ngay IJg thdng 01 ndm 2019 QUYETI>JNH Ban hanh Quy ch~ T6 chirc va Hoat dqog cua

Chi tiết hơn

CO' TY CO PHAN LICOGI 14 D. I HQI DONG CO DONG CQN HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc BIENBA.N D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIE

CO' TY CO PHAN LICOGI 14 D. I HQI DONG CO DONG CQN HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc BIENBA.N D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIE CO' TY CO PHAN LICOGI 14 D. I HQI DONG CO DONG CQN HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc BIENBA.N D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2014 Cong ty c6 phfin LICOGI 14 - Can ctc Lu41

Chi tiết hơn

DO NONG NGIDEP VAPIlAT TRI N NONG THON CQNG HOA xahoi cnn NGHiA vier NAM IlQc l~p - T,! do - H~nh phiic S6: 1O 26/QU-BNN-TCCB Ha N6i, ngay 13thang 5 n

DO NONG NGIDEP VAPIlAT TRI N NONG THON CQNG HOA xahoi cnn NGHiA vier NAM IlQc l~p - T,! do - H~nh phiic S6: 1O 26/QU-BNN-TCCB Ha N6i, ngay 13thang 5 n DO NONG NGIDEP VAPIlAT TRI N NONG THON CQNG HOA xahoi cnn NGHiA vier NAM IlQc l~p - T,! do - H~nh phiic S6: 1O 26/QU-BNN-TCCB Ha N6i, ngay 13thang 5 nam 2014 QUYET Ilf.NH Quy dinh chirc nang, nhi~m VI},

Chi tiết hơn

,.! BQ Nong nghiep va PTNT CONG TY co phan BAo~THVCV~T 1 TRUNG UONG S6: 53IBVTV.1-HDQT CONG HOA xa HOI CHU NGIDA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - Hanh phuc

,.! BQ Nong nghiep va PTNT CONG TY co phan BAo~THVCV~T 1 TRUNG UONG S6: 53IBVTV.1-HDQT CONG HOA xa HOI CHU NGIDA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - Hanh phuc ,.! BQ Nong nghiep va PTNT CONG TY co phan BAo~THVCV~T 1 TRUNG UONG S6: 53IBVTV.1-HDQT CONG HOA xa HOI CHU NGIDA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - Hanh phuc Ha N(Ji, ngay 20 thang 01 ndm 2014 BAo cao TINH HINH

Chi tiết hơn

H9 va ten: CONG. HOA xa HOI. CHU NGHIA VIET. NAM DQc I~p - Tl}'do - H~nh phuc BAN TU. NHAN. XET, DANH GIA ca NHAN Ngay, thang, nam sinh: Chirc vu, cht

H9 va ten: CONG. HOA xa HOI. CHU NGHIA VIET. NAM DQc I~p - Tl}'do - H~nh phuc BAN TU. NHAN. XET, DANH GIA ca NHAN Ngay, thang, nam sinh: Chirc vu, cht H9 va ten: CONG. HOA xa HOI. CHU NGHIA VIET. NAM DQc I~p - Tl}'do - H~nh phuc BAN TU. NHAN. XET, DANH GIA ca NHAN Ngay, thang, nam sinh: Chirc vu, chtrc danh: Thai gian cong tac tai dan vi: (tir thang

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled CONG TY CO PHAN LUONG THl/C THl/C PHAM vinh LONG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VI~T NAM DQcl~p - T" do - H~nh phuc se. 03 IBC-LT Vi'nhLong, ngay of i thang 01 ndm 2015 BAo cao TINH HINH QUAN TR{ CONG TY (Nam

Chi tiết hơn

PNJ C(')NG TV CP VANG BAC fla QUY PHU NHUAN PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY S6: 278/2019INQ-DHDCD-CTY CQNG HOA xa HQI can NGHiA VI~T NAM DQc I~p

PNJ C(')NG TV CP VANG BAC fla QUY PHU NHUAN PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY S6: 278/2019INQ-DHDCD-CTY CQNG HOA xa HQI can NGHiA VI~T NAM DQc I~p PNJ C(')NG TV CP VANG BAC fla QUY PHU NHUAN PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY S6: 278/2019INQ-DHDCD-CTY CQNG HOA xa HQI can NGHiA VI~T NAM DQc I~p -T,! do - H~nh phuc Tp. H6 Chf Minh, ngay 20 thang

Chi tiết hơn

,/ 1 DANG UY TONG CONG TY BANG CONG san VI~T NAM DVONG sat VIeTNAM BAN TUYEN GIAO * Ha N9i, ngay 10 thdng 01 ndm 2017 au CN KHAt THAc DS-SAt GON S6 28

,/ 1 DANG UY TONG CONG TY BANG CONG san VI~T NAM DVONG sat VIeTNAM BAN TUYEN GIAO * Ha N9i, ngay 10 thdng 01 ndm 2017 au CN KHAt THAc DS-SAt GON S6 28 ,/ 1 DANG UY TONG CONG TY BANG CONG san VI~T NAM DVONG sat VIeTNAM BAN TUYEN GIAO * Ha N9i, ngay 10 thdng 01 ndm 2017 au CN KHAt THAc DS-SAt GON S6 28 -HD/TGDU BE N Ngay :.JZ.',{ 56: ~'f:--.a.irll~~ Chu~n:

Chi tiết hơn

' TONG CUC THuE CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM Cl}C THUlt THANH PHD I>ANANG DQc l~p - T\f do - H~nh plnic r7----~~~------~ CONG TY co' PHA'N CANG

' TONG CUC THuE CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM Cl}C THUlt THANH PHD I>ANANG DQc l~p - T\f do - H~nh plnic r7----~~~------~ CONG TY co' PHA'N CANG ' TONG CUC THuE CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM Cl}C THUlt THANH PHD I>ANANG DQc l~p - T\f do - H~nh plnic r7----~~~------~ CONG TY co' PHA'N CANG 8ft. NANG DEN S6:: 8 1 8 :.. se. 1f-82~/Qf)-CT Da Nang,

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN T~P DoAN FLC CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM S6 dm IFLC-BPC DQc L~p - TV Do - H~nh Phuc V/v: Cung cap thong tin thea yeu cdu Hit No

CONG TY CO PHAN T~P DoAN FLC CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM S6 dm IFLC-BPC DQc L~p - TV Do - H~nh Phuc V/v: Cung cap thong tin thea yeu cdu Hit No CONG TY CO PHAN T~P DoAN FLC CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM S6 dm IFLC-BPC DQc L~p - TV Do - H~nh Phuc V/v: Cung cap thong tin thea yeu cdu Hit Noi, ngit~thang03 nam 2019 Kinh gui: S6' Giao djch clnrng

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN VI~T NAM KY NGH~ SUC san S6: 1177/BC-CTY-BKS CQNG HoA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV do - H~Dh phuc Tp. H6 Chi Minh, ngay 06 t

CONG TY CO PHAN VI~T NAM KY NGH~ SUC san S6: 1177/BC-CTY-BKS CQNG HoA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV do - H~Dh phuc Tp. H6 Chi Minh, ngay 06 t CONG TY CO PHAN VI~T NAM KY NGH~ SUC san S6: 1177/BC-CTY-BKS CQNG HoA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV do - H~Dh phuc Tp. H6 Chi Minh, ngay 06 thdng 04 ruim 2019 BAocAo HO';'T DONG CVA BAN KIEM SOAT

Chi tiết hơn

so Y TE HA GIANG B~~DAKHOA TiNH... -,- -? - _/ CONG HOA XA HOI CHU NGHIAVIET DQc I~p - TV do - H~nh phiic NAM s69'; /KH-BV Ha Giang, ngay"'//1hang 8 n

so Y TE HA GIANG B~~DAKHOA TiNH... -,- -? - _/ CONG HOA XA HOI CHU NGHIAVIET DQc I~p - TV do - H~nh phiic NAM s69'; /KH-BV Ha Giang, ngay'//1hang 8 n so Y TE HA GIANG B~~DAKHOA TiNH... -,- -? - _/ CONG HOA XA HOI CHU NGHIAVIET DQc I~p - TV do - H~nh phiic NAM s69'; /KH-BV Ha Giang, ngay"'//1hang 8 ndm 2017 KEHOACH T~p hu n phat hi~n som mqt sa b~nh

Chi tiết hơn

TRUONG f)~i HQC Y HA NOI, QUYTRINH QUANLYHOSa QT.02.HT NguOl vi~t Nguoi ki~m tra NguOl phe duy~t Dinh Thi SQ'i Nguy~n VU Trung N guy~n Dire Hinh Ky Ch

TRUONG f)~i HQC Y HA NOI, QUYTRINH QUANLYHOSa QT.02.HT NguOl vi~t Nguoi ki~m tra NguOl phe duy~t Dinh Thi SQ'i Nguy~n VU Trung N guy~n Dire Hinh Ky Ch TRUONG f)~i HQC Y HA NOI, QUYTRINH QUANLYHOSa NguOl vi~t Nguoi ki~m tra NguOl phe duy~t Dinh Thi SQ'i Nguy~n VU Trung N guy~n Dire Hinh Ky Chue danh Ph6 TruOng Ph6ng TruOng Ph6ng Hi~u truong T6 ehue Can

Chi tiết hơn

/ TAp E>OAN BUD CHINH VIEN THONG VIl;:TNAM V[EN THONG B~C LIEU s6 : 1(to 1VTBL-~D V/v: C6ng tac phdt trien; cham sac va KH tang truang diim ban le CQN

/ TAp E>OAN BUD CHINH VIEN THONG VIl;:TNAM V[EN THONG B~C LIEU s6 : 1(to 1VTBL-~D V/v: C6ng tac phdt trien; cham sac va KH tang truang diim ban le CQN / TAp E>OAN BUD CHINH VIEN THONG VIl;:TNAM V[EN THONG B~C LIEU s6 : 1(to 1VTBL-~D V/v: C6ng tac phdt trien; cham sac va KH tang truang diim ban le CQNG HOA xx HQI CUU NGHIA VI:t::T NAM Doc Hip - TO' do

Chi tiết hơn

UBND TiNH HAl DUONG SO GIAO Dl)C va DAo T~O CQNG HOA xa HQI CHiT NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV do - H~nh phtic S6:{,bs ISGDDT-VP Hili Duong, ngay Jj tha

UBND TiNH HAl DUONG SO GIAO Dl)C va DAo T~O CQNG HOA xa HQI CHiT NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV do - H~nh phtic S6:{,bs ISGDDT-VP Hili Duong, ngay Jj tha UBND TiNH HAl DUONG SO GIAO Dl)C va DAo T~O CQNG HOA xa HQI CHiT NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV do - H~nh phtic S6:{,bs ISGDDT-VP Hili Duong, ngay Jj thang 3 nam 2019 CHUONG TRINH CONG TAc THANG 4 NAM 2019

Chi tiết hơn

DAI HOC ouoc GIA TP. HCM TRUONG BAI HOC KINH TE - LuAT Dia chi: Khu pho 3, Phuong Linh Xuan, Quan Thu DUc, TP. HCM Di~n thoai : (08) Fax: (08

DAI HOC ouoc GIA TP. HCM TRUONG BAI HOC KINH TE - LuAT Dia chi: Khu pho 3, Phuong Linh Xuan, Quan Thu DUc, TP. HCM Di~n thoai : (08) Fax: (08 DAI HOC ouoc GIA TP. HCM TRUONG BAI HOC KINH TE - LuAT Dia chi: Khu pho 3, Phuong Linh Xuan, Quan Thu DUc, TP. HCM Di~n thoai : (08) 37244555 Fax: (08) 37244500 Website: www.uel.edu.vn QUYTRINH GIAI QUYET

Chi tiết hơn

Microsoft Word - P.153

Microsoft Word - P.153 Dành cho cán b NHTG S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng To Vit Nam 2007 - An toàn Giao thông I. CHI TIT D ÁN 1. Tên d án: Ngày không xe máy (No Motorbike Day) 2. a i m thc hin d án: Thành ph Hà Ni 3. C quan/cá

Chi tiết hơn

UBND HUYBN DAM HA PHONG GIAO Dl,JC va DAo T ~o s6: 369 VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc IPGD&DT-TTH VIv trien khai thuc hien viec nang cap, sua c

UBND HUYBN DAM HA PHONG GIAO Dl,JC va DAo T ~o s6: 369 VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc IPGD&DT-TTH VIv trien khai thuc hien viec nang cap, sua c UBND HUYBN DAM HA PHONG GIAO Dl,JC va DAo T ~o s6: 369 VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc IPGD&DT-TTH VIv trien khai thuc hien viec nang cap, sua chira co sa v~t chat twang hoc phuc vu nam hoc 017-018

Chi tiết hơn

CONG HOA xl HOI CHU NGHiA so KE HO-A-CHzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA va DAu TV THANH PHO HA NOr PHONG DANG KY KINH DOANH VI. T

CONG HOA xl HOI CHU NGHiA so KE HO-A-CHzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA va DAu TV THANH PHO HA NOr PHONG DANG KY KINH DOANH VI. T CONG HOA xl HOI CHU NGHiA so KE HO-A-CHzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA va DAu TV THANH PHO HA NOr PHONG DANG KY KINH DOANH VI. T NAM DQc l~p _ T1}'do _ H~nh phuczyxwvutsrqponmlkjihgfedc

Chi tiết hơn

danh mục đính kèm

danh mục đính kèm TAP BoAN CN THAN - KS VeT NAM CONG TY CO phan CONG NGH~P 0 TO - VNACOMN s6:.'{o.t-..nmc-tmcg Vv: Thu moi chao gia cung d.p v~t nr... CONG HoA xa HO CHU NGHiA VET NAM DQc Hip - TO' do - Hanh phuc Quang

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thuyet minh BCTC Hop Nhat

Microsoft Word - Thuyet minh BCTC Hop Nhat 1. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP ( Công ty ) là một công ty cổ phần được thành lập tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002690 ngày 23 tháng 9 năm 2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố

Chi tiết hơn

-----c:=============y CONG TY CO PHAN THEP DA NANG C(>NG HoA xx H(>I CHU NGHiA VI. T NAM r DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc So: IBB-DHDC

-----c:=============y CONG TY CO PHAN THEP DA NANG C(>NG HoA xx H(>I CHU NGHiA VI. T NAM r DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc So: IBB-DHDC -----c:=============y---- - -- CONG TY CO PHAN THEP DA NANG C(>NG HoA xx H(>I CHU NGHiA VI. T NAM r 0 0 3 3 DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc So: IBB-DHDCD Da N8ng, ngay 20 thang 04 ndm 2015 BIENBA.N HQP D~I

Chi tiết hơn

", V BIDV NGAN HANG TMCP DAu TU va PHkr TRIEN VI~T NAM Dia chi: 35 Hang V6i, Hoan Kiern, Ha N9i GCNDKKD s do So' KHDTHN cap thay d6i Ian t

, V BIDV NGAN HANG TMCP DAu TU va PHkr TRIEN VI~T NAM Dia chi: 35 Hang V6i, Hoan Kiern, Ha N9i GCNDKKD s do So' KHDTHN cap thay d6i Ian t ", V BIDV NGAN HANG TMCP DAu TU va PHkr TRIEN VIT NAM Dia chi: 35 Hang V6i, Hoan Kiern, Ha N9i GCNDKKD s6 0100150619 do So' KHDTHN cap thay d6i Ian tht!"24 ngay 26111/2018 se. 395 120 19!NQ-DHDCD CONG

Chi tiết hơn

BO GIAO DVC va BAo TAO TRUONG DH GIAO THONG V~N TAl CONG HOA. XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM BQc l~p - TIJ do - Hanh phuc TP.HO cat MINH S6: 14L( IQD-DHGTV

BO GIAO DVC va BAo TAO TRUONG DH GIAO THONG V~N TAl CONG HOA. XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM BQc l~p - TIJ do - Hanh phuc TP.HO cat MINH S6: 14L( IQD-DHGTV BO GIAO DVC va BAo TAO TRUONG DH GIAO THONG V~N TAl CONG HOA. XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM BQc l~p - TIJ do - Hanh phuc TP.HO cat MINH S6: 14L( IQD-DHGTVT TP.H6 chi Minh, ngayl9thangltpam 2017 QUYETDJNH Ban

Chi tiết hơn

BO NONG NGHI$P va PHAT TRIEN NONG THON QUY BAo v va PHAT TRIEN RUNG VI T NAM S6: 8,4 IVNFF-BBH V/v khao sat nhu du Q;;10 t;;1o, t?p huan ky nang truye

BO NONG NGHI$P va PHAT TRIEN NONG THON QUY BAo v va PHAT TRIEN RUNG VI T NAM S6: 8,4 IVNFF-BBH V/v khao sat nhu du Q;;10 t;;1o, t?p huan ky nang truye BO NONG NGHI$P va PHAT TRIEN NONG THON QUY BAo v va PHAT TRIEN RUNG VI T NAM S6: 8,4 IVNFF-BBH V/v khao sat nhu du Q;;10 t;;1o, t?p huan ky nang truyen thong CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI T NAM DQc l~p

Chi tiết hơn

UBND HUYBN PHU YEN PHONG GIA.O Dl)C va DAo T~o CONG HoA xa HOI CHU NGHiA VI

UBND HUYBN PHU YEN PHONG GIA.O Dl)C va DAo T~o CONG HoA xa HOI CHU NGHiA VI ------------------------------------------------------------------------.. UBND HUYBN PHU YEN PHONG GIA.O Dl)C va DAo T~o CONG HoA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV do - H~nh phuc sf>: 222IPGDDT Phil

Chi tiết hơn

! -'1 Cong ty C6 ph n a u ttr va PhM tri~n Sacom 152/11B Di~n Bien PhD, P.25, Q.Blnh Th<;lnh,Tp.HCM at/fax: s

! -'1 Cong ty C6 ph n a u ttr va PhM tri~n Sacom 152/11B Di~n Bien PhD, P.25, Q.Blnh Th<;lnh,Tp.HCM at/fax: s ! '1 Cong ty C6 ph n a u ttr va PhM trin Sacom 152/11B Din Bien PhD, P.25, Q.Blnh Th: 'l.()lj 120161NQHDQT TP H6 Chi Minh, ngay 12 thimgojnam

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode] Chính sách công nghip nào có th giúp các nc ang phát trin ui kp các nc phát trin Justin Yifu Lin Phó Ch tch cp cao và Chuyên gia Kinh t trng Ngày 18 tháng 8 nm 2010 Sau cuc cách mng công nghip, xut hin

Chi tiết hơn

CONG TV CO PHA.N TRAPHACO 86:Lf3!/BC - TRA... DQc I~p - Tl}' do - H~nh phuc CONG HOA. xa HOI CHiJ NGHiA VIET NAM Ha N(ji, ngay 24 thang 05 nam 2017 BA

CONG TV CO PHA.N TRAPHACO 86:Lf3!/BC - TRA... DQc I~p - Tl}' do - H~nh phuc CONG HOA. xa HOI CHiJ NGHiA VIET NAM Ha N(ji, ngay 24 thang 05 nam 2017 BA CONG TV CO PHA.N TRAPHACO 86:Lf3!/BC - TRA... DQc I~p - Tl}' do - H~nh phuc CONG HOA. xa HOI CHiJ NGHiA VIET NAM Ha N(ji, ngay 24 thang 05 nam 2017 BAo cao KET QuA PHAT HANH co PHIEU DE TANG VON CO phan

Chi tiết hơn

D~I HOC DA NANG TRUONG D~I HQC SU PH~M KY THU~T CQNG HOA. xx HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(>cI~p - T\f do - H~nh phuc S6: 1h)1DHSPKT-TCHC f)a Nang, ngayj/

D~I HOC DA NANG TRUONG D~I HQC SU PH~M KY THU~T CQNG HOA. xx HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(>cI~p - T\f do - H~nh phuc S6: 1h)1DHSPKT-TCHC f)a Nang, ngayj/ D~I HOC DA NANG TRUONG D~I HQC SU PH~M KY THU~T CQNG HOA. xx HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(>cI~p - T\f do - H~nh phuc S6: 1h)1DHSPKT-TCHC f)a Nang, ngayj/ -4 (hang 5 ruim 2019 V Iv phan cong can b(,>,giang

Chi tiết hơn

v VI: N KHOA HQC va CONG NGH: ~T NAM CONG HoA xa HOI CnUNGmA ~T NAM DQc l~p - TV do - Hanh phuc ivii~n "#~ 1 s6:;fjif IQD-KHCNVN I., ScLJJJ: - ~ HiL N

v VI: N KHOA HQC va CONG NGH: ~T NAM CONG HoA xa HOI CnUNGmA ~T NAM DQc l~p - TV do - Hanh phuc ivii~n #~ 1 s6:;fjif IQD-KHCNVN I., ScLJJJ: - ~ HiL N v VI: N KHOA HQC va CONG NGH: ~T NAM CONG HoA xa HOI CnUNGmA ~T NAM DQc l~p - TV do - Hanh phuc ivii~n "#~ 1 s6:;fjif IQD-KHCNVN I., ScLJJJ: - ~ HiL N(ii, ngityd5'thang 6 ndm 2008 rden NgOY:..pi /~..R..

Chi tiết hơn

T6NGc6NGTyc6PHAN DKH vu KY THUATDAu KHI VIeT NAM CONG TV CO PHAN CANG DIC" V\] DAu KHI BINH VU S6: 163 ITB-PTSCBV CONG. HOA.XA HOI. CHU NGHIA VIET. NA

T6NGc6NGTyc6PHAN DKH vu KY THUATDAu KHI VIeT NAM CONG TV CO PHAN CANG DIC V\] DAu KHI BINH VU S6: 163 ITB-PTSCBV CONG. HOA.XA HOI. CHU NGHIA VIET. NA T6NGc6NGTyc6PHAN DKH vu KY THUATDAu KHI VIeT NAM CONG TV CO PHAN CANG DIC" V\] DAu KHI BINH VU S6: 163 ITB-PTSCBV CONG. HOA.XA HOI. CHU NGHIA VIET. NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc Hdi Phong, ngay.j~thangao.nam

Chi tiết hơn

CONG. HOA:xA HOI. CHU NGHiA VIET. NAM DQc l~p - TI)' do - H~nh phuc MD Cay Rae, ngay -ltluing 05 nam 2018 CHUaNG I NHUNG QUY DJNH CHUNG QUY DJNH DO TU

CONG. HOA:xA HOI. CHU NGHiA VIET. NAM DQc l~p - TI)' do - H~nh phuc MD Cay Rae, ngay -ltluing 05 nam 2018 CHUaNG I NHUNG QUY DJNH CHUNG QUY DJNH DO TU CONG. HOA:xA HOI. CHU NGHiA VIET. NAM DQc l~p - TI)' do - H~nh phuc MD Cay Rae, ngay -ltluing 05 nam 2018 CHUaNG I NHUNG QUY DJNH CHUNG QUY DJNH DO TUOI: - Ti~u hoc (TH): 11 tubi tro' xubng (sinh nam 2007).

Chi tiết hơn

DAIHOCTHAINGUYEN TRUdNG i>~i HQC NONG LAM S6: jot'l IQD-DHNL CONG. HoA XA HOI. CHU NGHiA VIET. NAM DQc l~p - TV do - H~nh phuc Thai Nguyen, ngayai tha

DAIHOCTHAINGUYEN TRUdNG i>~i HQC NONG LAM S6: jot'l IQD-DHNL CONG. HoA XA HOI. CHU NGHiA VIET. NAM DQc l~p - TV do - H~nh phuc Thai Nguyen, ngayai tha DAIHOCTHAINGUYEN TRUdNG i>~i HQC NONG LAM S6: jot'l IQD-DHNL CONG. HoA XA HOI. CHU NGHiA VIET. NAM DQc l~p - TV do - H~nh phuc Thai Nguyen, ngayai thang y nam 2016 QUYETDINH V~ vi~c ban hanh Quy djnh sir

Chi tiết hơn

CONG TV CO PHAN CHIt KHANH HIIJ:P CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VIE:T NAM DQc I~p - Tl! do - H~nh phuc Hoa Binh, ngay /8 thong j nom 20/9 CONG BO THONG TI

CONG TV CO PHAN CHIt KHANH HIIJ:P CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VIE:T NAM DQc I~p - Tl! do - H~nh phuc Hoa Binh, ngay /8 thong j nom 20/9 CONG BO THONG TI CONG TV CO PHAN CHIt KHANH HIIJ:P CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VIE:T NAM DQc Ip - Tl! do - Hnh phuc Hoa Binh, ngay /8 thong j nom 20/9 CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN f)in TU eva VY BAN CHUNG KHOAN

Chi tiết hơn

1 BAo cao TINH HINH QUAN TRJ CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu s TT-BTC ngay 05 thdng 4 nam 2012 Cua Be) Tai chinh huang ddn vlv Cong b6 t

1 BAo cao TINH HINH QUAN TRJ CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu s TT-BTC ngay 05 thdng 4 nam 2012 Cua Be) Tai chinh huang ddn vlv Cong b6 t 1 BAo cao TINH HINH QUAN TRJ CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu s6 52120121TT-BTC ngay 05 thdng 4 nam 2012 Cua Be) Tai chinh huang ddn vlv Cong b6 thong tin tren thi truong chung khodn) TCT CP BIA RVOU-

Chi tiết hơn

C6NG TY co PHAN THEP DA NANG Dia chi: Duong T~ Quang Biru, KCN Lien Chieu, m. Nang BANG CAN DOl K~ ToAN TIt ngay 01/07/2014 D n ngay 30/09/2014 Chi ti

C6NG TY co PHAN THEP DA NANG Dia chi: Duong T~ Quang Biru, KCN Lien Chieu, m. Nang BANG CAN DOl K~ ToAN TIt ngay 01/07/2014 D n ngay 30/09/2014 Chi ti C6NG TY co PHAN THEP DA NANG Dia chi: Duong T~ Quang Biru, KCN Lien Chieu, m. Nang BANG CAN DOl K~ ToAN TIt ngay 01/07/2014 D n ngay 30/09/2014 Chi tieu Maso ThuyetDmi nh So cuoi ky Sodliu nam ~Ol~ ~ A-Toi

Chi tiết hơn

UBND THANH PHO HA NOI SOxAYDljNG CQNG HoA xa HQI CHU NGHiA vrer Dl}c l~p - TI}' do - H~Dh phuc NAM S6: 8101 /QD-SXD Ha N9i, ngay28 thang 11 nam 2012 Q

UBND THANH PHO HA NOI SOxAYDljNG CQNG HoA xa HQI CHU NGHiA vrer Dl}c l~p - TI}' do - H~Dh phuc NAM S6: 8101 /QD-SXD Ha N9i, ngay28 thang 11 nam 2012 Q UBND THANH PHO HA NOI SOxAYDljNG CQNG HoA xa HQI CHU NGHiA vrer Dl}c l~p - TI}' do - H~Dh phuc NAM S6: 8101 /QD-SXD Ha N9i, ngay28 thang 11 nam 2012 QUYETDJNH V~ vi~c codg ba chi sa ghi xiy dl}'dg thang

Chi tiết hơn

Phu luc sa I!I A BAO CAO TINH HINH QUAN TRl CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu:s TT-BTC ngay 05 thdng 04 niim 2012 cua Bf) Tai chinh huang

Phu luc sa I!I A BAO CAO TINH HINH QUAN TRl CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu:s TT-BTC ngay 05 thdng 04 niim 2012 cua Bf) Tai chinh huang Phu luc sa I!I A BAO CAO TINH HINH QUAN TRl CONG TY (Ban hanh kern the Thng tu:s6 52120121TT-BTC ngay 05 thdng 04 niim 2012 cua Bf) Tai chinh huang djn v viec Cng b6 thng tin tren thi truang chung khdn)

Chi tiết hơn

TONG CONG TY VIGLACERA CONG TY CO PIiAN VIGLACERA TIEN SON CONG nox xa HOI CHU NGHIA VI~T NAM Di}cL~p - Tu Do - Hanh Phuc S6: ob NIT-HDQT Bac Ninh, ng

TONG CONG TY VIGLACERA CONG TY CO PIiAN VIGLACERA TIEN SON CONG nox xa HOI CHU NGHIA VI~T NAM Di}cL~p - Tu Do - Hanh Phuc S6: ob NIT-HDQT Bac Ninh, ng TONG CONG TY VIGLACERA CONG TY CO PIiAN VIGLACERA TIEN SON CONG nox xa HOI CHU NGHIA VI~T NAM Di}cL~p - Tu Do - Hanh Phuc S6: ob NIT-HDQT Bac Ninh, ngay 25 thang 3 nam 2016 BAo cao CUA HDQT NAM 2015 va

Chi tiết hơn

TONG CONG TY CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI:E:TNAM LUONG THl/C MIEN BAc DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6:7 4 2 ITCTLTMB-KHQL V Hit N9i, ngay 1 6 thdng 9

TONG CONG TY CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI:E:TNAM LUONG THl/C MIEN BAc DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6:7 4 2 ITCTLTMB-KHQL V Hit N9i, ngay 1 6 thdng 9 TONG CONG TY CQNG HOA A HQI CHU NGHiA VI:E:TNAM LUONG THl/C MIEN BAc DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6:7 4 2 ITCTLTMB-KHQL V Hit N9i, ngay 6 thdng 9 ndm 206 VIv Bao cao tinh hinh sip ep, o6i moi doanh nghiep

Chi tiết hơn

HQC VI~N CHINH TRJ QUOC GIA HO CHI MINH S6: 3s-g IKH-HVCTQG CONG. HOA XA HOI. CHU NGHiA VIET. NAM D{}cl~p - TI! do - H~nh plnic Ha N(Ji, ngay-d-,lthan

HQC VI~N CHINH TRJ QUOC GIA HO CHI MINH S6: 3s-g IKH-HVCTQG CONG. HOA XA HOI. CHU NGHiA VIET. NAM D{}cl~p - TI! do - H~nh plnic Ha N(Ji, ngay-d-,lthan HQC VI~N CHINH TRJ QUOC GIA HO CHI MINH S6: 3s-g IKH-HVCTQG CONG. HOA XA HOI. CHU NGHiA VIET. NAM D{}cl~p - TI! do - H~nh plnic Ha N(Ji, ngay-d-,lthang 8 ndm 2017 KEHO~CH T6 chirc xet thang hang vien chirc

Chi tiết hơn

)', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay

)', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay )', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay );fthang 03 ndm 2017 KEHO~CH V~ vi~c c p phat gao d.,

Chi tiết hơn

UY BAN NIlAN DAN TINH BINH DUONG... CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VIET NAM D{>c l~p - T1}' do - Hanh phuc S6:.e.Lp /2013/QD-UBND rs«dilu Mot, ngay -1g tha

UY BAN NIlAN DAN TINH BINH DUONG... CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VIET NAM D{>c l~p - T1}' do - Hanh phuc S6:.e.Lp /2013/QD-UBND rs«dilu Mot, ngay -1g tha UY BAN NIlAN DAN TINH BINH DUONG... CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VIET NAM D{>c l~p - T1}' do - Hanh phuc S6:.e.Lp /2013/QD-UBND rs«dilu Mot, ngay -1g thang 9 ndm 2013 QUYETDJNH V~ vi~c quy djnh bang gia tai

Chi tiết hơn

UBND TNti HA GIANG SOYTE s6:19b:i /SYT-KHTC V/v tri~n khai thljc hi~n Quy~t djnh s6 22/QD-UBND ngay 29112/2017 ct:w UBND tinh Ha Giang CQNG HOA xa H<)

UBND TNti HA GIANG SOYTE s6:19b:i /SYT-KHTC V/v tri~n khai thljc hi~n Quy~t djnh s6 22/QD-UBND ngay 29112/2017 ct:w UBND tinh Ha Giang CQNG HOA xa H<) UBND TNti HA GIANG SOYTE s6:19b:i /SYT-KHTC V/v tri~n khai thljc hi~n Quy~t djnh s6 22/QD-UBND ngay 29112/2017 ct:w UBND tinh Ha Giang CQNG HOA xa H{>c l~p- T\r do- H~nh phuc

Chi tiết hơn

UBND HUyBN PHU RIENG eqng ROA XA HQI cnu NGHiA VI~T NAM PHONG GIAo Due va DAo T ~o DQc I~p - Tl! do - Hl;lnh phuc s6:;lt5lt/qd- PGDDT Phu Rien

UBND HUyBN PHU RIENG eqng ROA XA HQI cnu NGHiA VI~T NAM PHONG GIAo Due va DAo T ~o DQc I~p - Tl! do - Hl;lnh phuc s6:;lt5lt/qd- PGDDT Phu Rien ------- UBND HUyBN PHU RIENG eqng ROA XA HQI cnu NGHiA VI~T NAM PHONG GIAo Due va DAo T ~o DQc I~p - Tl! do - Hl;lnh phuc s6:;lt5lt/qd- PGDDT Phu Rieng, ngay)f thang 6 ndm 2018 QUYET DJNH V/v thanh I~p

Chi tiết hơn

UBND HUYEN PHU RIENG PHONG GIAO rivc va BAo T~o S5: 369 IPGDDT VIv trieu t~p CBGV tham du t~p huan, chuyen giao pharrmem Master Eleaming. CONG. HOA xa

UBND HUYEN PHU RIENG PHONG GIAO rivc va BAo T~o S5: 369 IPGDDT VIv trieu t~p CBGV tham du t~p huan, chuyen giao pharrmem Master Eleaming. CONG. HOA xa UBND HUYEN PHU RIENG PHONG GIAO rivc va BAo T~o S5: 369 IPGDDT VIv trieu t~p CBGV tham du t~p huan, chuyen giao pharrmem Master Eleaming. CONG. HOA xa HOI. CHi) NGHiA VIET. NAM DQc l~p - T}'do - H~lDh

Chi tiết hơn

----~"':il ~~~CNG GiAODv-e I1.~~~~ C6N-ciVj\N t)en So;.dP.-tt t;!{/-iil-rah l njm... VIv thong bao k t qua b6i duong ki' nang nghe-n6i tieng Anh

----~':il ~~~CNG GiAODv-e I1.~~~~ C6N-ciVj\N t)en So;.dP.-tt t;!{/-iil-rah l njm... VIv thong bao k t qua b6i duong ki' nang nghe-n6i tieng Anh ----~"':il ~~~CNG GiAODv-e I1.~~~~ C6N-ciVj\N t)en So;.dP.-tt... -. t;!{/-iil-rah l njm... VIv thong bao k t qua b6i duong ki' nang nghe-n6i tieng Anh cho giao vien dot 2 nam 2017 Kinh giri: CONG. HOA..

Chi tiết hơn

TlNH uv ca MAU BAN TUYEN GIAO DANG C<)NG SAN VI~T NAM * cs Mau, ngdy 27 thang 6 ndm 2019 S6 130-KHlBTGTU KEHO~CH T& chir

TlNH uv ca MAU BAN TUYEN GIAO DANG C<)NG SAN VI~T NAM * cs Mau, ngdy 27 thang 6 ndm 2019 S6 130-KHlBTGTU KEHO~CH T& chir ----------------- - -- ------ TlNH uv ca MAU BAN TUYEN GIAO DANG Ci thi Bao cao vien gioi c~p tinh nam 2019 - Thirc

Chi tiết hơn

TONG CONG TY co pran xay LAp DAu KHI VIeT NAM CONG TY co phan :K:ETcAu KIM LO~ VA LAP MAy DAu KHi s6:,.1l6x..ikckl- TCKT V/v:Bao cao quan tri 6 thdng

TONG CONG TY co pran xay LAp DAu KHI VIeT NAM CONG TY co phan :K:ETcAu KIM LO~ VA LAP MAy DAu KHi s6:,.1l6x..ikckl- TCKT V/v:Bao cao quan tri 6 thdng TONG CONG TY co pran xay LAp DAu KHI VIeT NAM CONG TY co phan :K:ETcAu KIM LO~ VA LAP MAy DAu KHi s6:,.1l6x..ikckl- TCKT V/v:Bao cao quan tri 6 thdng ddu nam 2015 CONG. HOA xa HOI. CHU NGHIA VIET. NAM

Chi tiết hơn

TAp DoAN XANG DAu VI$T NAM CONG TY xang DAu TIEN GIANG ;.. "to 0 So Y IPLXTG-KD CONG. HOA xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc TiJn

TAp DoAN XANG DAu VI$T NAM CONG TY xang DAu TIEN GIANG ;.. to 0 So Y IPLXTG-KD CONG. HOA xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc TiJn TAp DoAN XANG DAu V$T NAM CONG TY xang DAu TEN GANG ;.. "to 0 So Y PLXTG-KD CONG. HOA xa HO. CHU NGHiA VET. NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc TiJn Giang ngay 28 thdng 09 nam 2016 PETROLMEX Vv Di~u chinh

Chi tiết hơn

danh mục đính kèm

danh mục đính kèm TN> DoAN CN THAN - KS V~TNAM CONG TY CO PHAN CONG NGH~P 0 TO - VNACOMN se:..f ~.NMC-TMCG Vv: Thu moi chao gia cung dp v~t tir CQNGHoA xa HQ CHi) NGHiA V T NAj DQc l~p - T\l' do - Hanh phiic Quang Ninh,

Chi tiết hơn

\ DAI HOC ouoc GIA TP. HCM TRUONG D~I HQC KINH TE - LU~T Dia chi: Khu ph6 3, Phuong Linh Xuan, Quan Thli Duc, TP. HCM Di~n thoai: (08) Fax: (

\ DAI HOC ouoc GIA TP. HCM TRUONG D~I HQC KINH TE - LU~T Dia chi: Khu ph6 3, Phuong Linh Xuan, Quan Thli Duc, TP. HCM Di~n thoai: (08) Fax: ( \ DAI HOC ouoc GIA TP. HCM TRUONG D~I HQC KINH TE - LU~T Dia chi: Khu ph6 3, Phuong Linh Xuan, Quan Thli Duc, TP. HCM Di~n thoai: (08) 37244555 Fax: (08) 37244500 Website: www.uel.edu.vn QUYTRINH TAp SUVIEN

Chi tiết hơn

Microsoft Word Bia va muc luc.doc

Microsoft Word Bia va muc luc.doc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI Báo cáo tài chính Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009 MỤC LỤC Trang Báo cáo của Ban Giám đốc 1-3 Báo cáo kiểm toán 4 Các Báo cáo tài chính Bảng

Chi tiết hơn

- T~ DOAN D:E:TMAY VI:E:TNAM TONG CONG TY V~T TIlANG - CTCP M~u s6 B 01- DN (Ban hanh thee QD s /QD-BTC Ngay 20/ cua B9 tnrong BTC) BAN

- T~ DOAN D:E:TMAY VI:E:TNAM TONG CONG TY V~T TIlANG - CTCP M~u s6 B 01- DN (Ban hanh thee QD s /QD-BTC Ngay 20/ cua B9 tnrong BTC) BAN T~ DOAN D:E:TMAY VI:E:TNAM TONG CONG TY V~T TIlANG CTCP M~u s6 B 01 DN (Ban hanh thee QD s6 1512006/QDBTC Ngay 20/0312006 cua B9 tnrong BTC) BANG CAN DOl KE TOA.N T(li ngay 31 thdng 12 ndm 2010 f) on Vi.,

Chi tiết hơn

BO Y TE CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM TRUONG D~ HQC DUQC HA NQI DQc l~p - T\f do - Hanh phuc L}CHTHI H(Jc kj; II -Nam hoc Lan 2 ThOi.

BO Y TE CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM TRUONG D~ HQC DUQC HA NQI DQc l~p - T\f do - Hanh phuc L}CHTHI H(Jc kj; II -Nam hoc Lan 2 ThOi. BO Y TE CQNG HOA xa HQ CHU NGHiA V~T NAM TRUONG D~ HQC DUQC HA NQ DQc l~p - T\f do - Hanh phuc L}CH H(Jc kj; -Nam hoc 2014-2015 -Lan 2 ThOi. gian Khmi HQc ph n Giang dirong 1517/2015 Sinh ly benh mi~n

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN T P DOAN NH{/A DONG A L6 1, CN5, Khu Cong nghi?p Ng9c H6i, Xa Ng9c H6i, Huy?n Thanh Tri, TP Ha N(>i BAO cao TAI CHINH HOP NHAT NAM 201

CONG TY CO PHAN T P DOAN NH{/A DONG A L6 1, CN5, Khu Cong nghi?p Ng9c H6i, Xa Ng9c H6i, Huy?n Thanh Tri, TP Ha N(>i BAO cao TAI CHINH HOP NHAT NAM 201 CONG TY CO PHAN T P DOAN NH{/A DONG A L6 1, CN5, Khu Cong nghi?p Ng9c H6i, Xa Ng9c H6i, Huy?n Thanh Tri, TP Ha N(>i BAO cao TAI CHINH HOP NHAT NAM 2016 Cho ky ho?t d(>ng tfr O 1/01/2016 d n 31/12/2016

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN KHOA.NG SAN NGHt AN BAo cao TAl chinh DA DUO'C KIEM ToAN CHO NAM TAl chinh KET TmJC NGAY 31 TRANG 12 NAM 2017

CONG TY CO PHAN KHOA.NG SAN NGHt AN BAo cao TAl chinh DA DUO'C KIEM ToAN CHO NAM TAl chinh KET TmJC NGAY 31 TRANG 12 NAM 2017 CONG TY CO PHAN KHOA.NG SAN NGHt AN BAo cao TAl chinh DA DUO'C KIEM ToAN CHO NAM TAl chinh KET TmJC NGAY 31 TRANG 12 NAM 2017 Ml)C Ll)C NQIDUNG TRANG BAo cao CUA BAN GIAM DOC BAo cao KrEM ToAN DOC LAP

Chi tiết hơn

- 11 c6ng Tv ci> - clie:t~omavnzra:n --[ c()ng--~~~~c~p- ~~~~!~ :a~~~p~~nj~tnam l 1 I l I J i I S&: 01/2017/D:~~~ ".. _j_ Tp.HJ Chi Minh ngily 27 thti

- 11 c6ng Tv ci> - clie:t~omavnzra:n --[ c()ng--~~~~c~p- ~~~~!~ :a~~~p~~nj~tnam l 1 I l I J i I S&: 01/2017/D:~~~ .. _j_ Tp.HJ Chi Minh ngily 27 thti - 11 c6ng Tv ci> - clie:t~omavnzra:n --[ c()ng--~~~~c~p- ~~~~!~ :a~~~p~~nj~tnam l 1 I l I J i I S&: 01/2017/D:~~~ ".. _j_ Tp.HJ Chi Minh ngily 27 thting 05 niim 2017 BIEN BAN HOP. DAI. HOI. DONG co DONG

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP NHIT IN National Technical Regulation on Emission of Thermal Power industry HÀ N I - 2009 Li nói u do Ban son tho quy chun k thut

Chi tiết hơn

BO GrAo Dl)C va DAo T~O TRUONG DH BAcH KHOA HA NQI CQNG HoA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc lip - TV do - H~nh phuc QUYDJNH v~vi~c xet cip hqcbang cho s

BO GrAo Dl)C va DAo T~O TRUONG DH BAcH KHOA HA NQI CQNG HoA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc lip - TV do - H~nh phuc QUYDJNH v~vi~c xet cip hqcbang cho s BO GrAo Dl)C va DAo T~O TRUONG DH BAcH KHOA HA NQI CQNG HoA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc lip - TV do - H~nh phuc QUYDJNH v~vi~c xet cip hqcbang cho sinh vien Truong D~i hqcbach khoa Ha NQi (Ban hann kern

Chi tiết hơn

DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA

DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(}c l~p - Tlf do - H,nh

Chi tiết hơn

UBND TiNH PHO YEN so ciao Dl)C va DAoT~O s6: d. & 4tsGIIDT-VP VIv phoi hop, phong chong sach gia, sach in I~uVaG tnrong hoc CQNGHOAxA HQI CHiT NGHiA~T

UBND TiNH PHO YEN so ciao Dl)C va DAoT~O s6: d. & 4tsGIIDT-VP VIv phoi hop, phong chong sach gia, sach in I~uVaG tnrong hoc CQNGHOAxA HQI CHiT NGHiA~T UBND TiNH PHO YEN so cao Dl)C va DAoT~O s6: d. & 4tsGDT-VP Vv phoi hop, phong chong sach gia, sach in ~uvag tnrong hoc CQNGHOAxA HQ CHiT NGHiA~T NAM DQcl~p - T! do - H~nh phuc Phil Yen, ngay ~ 2> thong

Chi tiết hơn

Bao cao cua Hqi Song qudn tri tai DHDCB thudng nien n&m 2018 BAO CAO CUA H0I BONG QUAN TRI TAI DAI HOI DONG CO DONG THU0NG NIEN NAM 2018 Kinh thira Qu

Bao cao cua Hqi Song qudn tri tai DHDCB thudng nien n&m 2018 BAO CAO CUA H0I BONG QUAN TRI TAI DAI HOI DONG CO DONG THU0NG NIEN NAM 2018 Kinh thira Qu Bao cao cua Hqi Song qudn tri tai DHDCB thudng nien n&m 08 BAO CAO CUA H0I BONG QUAN TRI TAI DAI HOI DONG CO DONG THU0NG NIEN NAM 08 Kinh thira Quy vj Co dong! Hpi dong quan tri Cong ty Co phan Tu van

Chi tiết hơn

TONG CONG TY DAu TV PHAT TRIEN NHA va DO THI CONG TY CO PHAN DAu TlJ va PHAT TRIEN BAT DONG san HUDLAND Kinh giei: CONG. HOA xa HOI. CHiJ NGHiA VIET.

TONG CONG TY DAu TV PHAT TRIEN NHA va DO THI CONG TY CO PHAN DAu TlJ va PHAT TRIEN BAT DONG san HUDLAND Kinh giei: CONG. HOA xa HOI. CHiJ NGHiA VIET. TONG CONG TY DAu TV PHAT TRIEN NHA va DO THI CONG TY CO PHAN DAu TlJ va PHAT TRIEN BAT DONG san HUDLAND Kinh giei: CONG. HOA xa HOI. CHiJ NGHiA VIET. NAM Dqc l~p - Ttl' do - H~nh phuc Ha N(Ji, ngay 30

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN THANG LONG GTC 115 Le Duan, Phuong Cua Nam, Quan Haan Kiem, TP Ha N9i Dien thoai: Fax: Website: W\.Y

CONG TY CO PHAN THANG LONG GTC 115 Le Duan, Phuong Cua Nam, Quan Haan Kiem, TP Ha N9i Dien thoai: Fax: Website: W\.Y CONG TY CO PHAN THANG LONG GTC 115 Le Duan, Phuong Cua Nam, Quan Haan Kiem, TP Ha N9i Dien thoai: 04. 38223058-39426663 Fax: 04 38223027 Website: W\.Yw.thanglonggtc.com.vn Kinh thira toan ths Quy c6 dong,

Chi tiết hơn

BC> CONG TWdNG eve QuAN LV C~H TRANH S6: 3C] IQB-QLCT eqng HoA xa HQI cnu NGHiA VI~T NAM I>(}cl~p - Tt}'do - H~nh phuc Ha N9i, ngaycffthang 1-ndm 2015

BC> CONG TWdNG eve QuAN LV C~H TRANH S6: 3C] IQB-QLCT eqng HoA xa HQI cnu NGHiA VI~T NAM I>(}cl~p - Tt}'do - H~nh phuc Ha N9i, ngaycffthang 1-ndm 2015 BC> CONG TWdNG eve QuAN LV C~H TRANH S6: 3C] IQB-QLCT eqng HoA xa HQI cnu NGHiA VI~T NAM I>(}cl~p - Tt}'do - H~nh phuc Ha N9i, ngaycffthang 1-ndm 2015 QUYETI>JNH V~ vi~c xli' ly vl}vi~c canh tranh CVCTRUONGeveQuANLvc~HTRANH

Chi tiết hơn

co PHAN THIET KE GHitP HOA CHAT ~ /CTTK-PTHT C()NG HOA XA H()I CHU NGHiA VItT NAM I>qc l~p - T1.1 do - H~nh phuc Ha N<}i, ngay 12 thang 4 niim 2018 CO

co PHAN THIET KE GHitP HOA CHAT ~ /CTTK-PTHT C()NG HOA XA H()I CHU NGHiA VItT NAM I>qc l~p - T1.1 do - H~nh phuc Ha N<}i, ngay 12 thang 4 niim 2018 CO co PHAN THIET KE GHitP HOA CHAT ~ /CTTK-PTHT C)NG HOA XA H)I CHU NGHiA VItT NAM I>qc l~p - T1.1 do - H~nh phuc Ha N

Chi tiết hơn

Dai h(>id6ng c6 dong thuong nien nam 2018 CONG HoA xa HOI can. NGHiA VI:E:TNAM DQc l~p - T1}'do - Hanh phuc TPHCM, ngay 16 thimg4 ndm 20

Dai h(>id6ng c6 dong thuong nien nam 2018 CONG HoA xa HOI can. NGHiA VI:E:TNAM DQc l~p - T1}'do - Hanh phuc TPHCM, ngay 16 thimg4 ndm 20 Dai h(>id6ng c6 dong thuong nien nam 2018 CONG HoA xa HOI can. NGHiA VI:E:TNAM DQc l~p - T1}'do - Hanh phuc -----000----- TPHCM, ngay 16 thimg4 ndm 2018,, BAO CAO HO~T eqng BAN KIE'M SOAT NAM 2017 - Can

Chi tiết hơn

PHU LUC SO 05 BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu s6 155/20]5/TT-BTC ngay 06 thdng 10 nam 2015 cua Bo Tai chinh huang dan

PHU LUC SO 05 BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu s6 155/20]5/TT-BTC ngay 06 thdng 10 nam 2015 cua Bo Tai chinh huang dan PHU LUC SO 05 BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu s6 155/20]5/TT-BTC ngay 06 thdng 10 nam 2015 cua Bo Tai chinh huang dan cong bo thdng tin tren thi truang chung khodn) CONG

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN CO KHI VA KHOANG SAN HA GIANG - HGM HA GIANG MINERAL AND MECHANICS JOINT STXDCK COMPANY Dja chi: So 390 Phw&ng Nguyen Trai - Thanh pho

CONG TY CO PHAN CO KHI VA KHOANG SAN HA GIANG - HGM HA GIANG MINERAL AND MECHANICS JOINT STXDCK COMPANY Dja chi: So 390 Phw&ng Nguyen Trai - Thanh pho CONG TY CO PHAN CO KHI VA KHOANG SAN HA GIANG - HGM HA GIANG MINERAL AND MECHANICS JOINT STXDCK COMPANY Dja chi: So 390 Phw&ng Nguyen Trai - Thanh pho Ha Giang- Tinh Ha Giang Difn thoqi: (84) 0219 3866

Chi tiết hơn

UBND TINH CAO BANG SO VAN HOA, THE THAO VA DU LICH LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc lap - Tu do - Hanh phlic S6: 432 /QD-SVHTTDL Cao Bang, ngay

UBND TINH CAO BANG SO VAN HOA, THE THAO VA DU LICH LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc lap - Tu do - Hanh phlic S6: 432 /QD-SVHTTDL Cao Bang, ngay UBND TINH CAO BANG SO VAN HOA, THE THAO VA DU LICH LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc lap - Tu do - Hanh phlic S6: 432 /QD-SVHTTDL Cao Bang, ngay 21 thong 12 n am 2017 QUYET DINH Ban hanh The le to

Chi tiết hơn

NGAN HANG TMCP BlJU DltN LlliN VT...tT Dia chi tru so chinh: Toa nha Capital Tower s6 109 Tr~n Hung Dao, Phuong Cira Nam, Quan Hoan Kiem, Thanh ph6 Ha

NGAN HANG TMCP BlJU DltN LlliN VT...tT Dia chi tru so chinh: Toa nha Capital Tower s6 109 Tr~n Hung Dao, Phuong Cira Nam, Quan Hoan Kiem, Thanh ph6 Ha NGAN HANG TMCP BlJU DltN LlliN VT...tT Dia chi tru so chinh: Toa nha Capital Tower s6 109 Tr~n Hung Dao, Phuong Cira Nam, Quan Hoan Kiem, Thanh ph6 Ha NQi, Vi~t Nam s6 DKKD: 6300048638 CONG HOA x.a. HOI

Chi tiết hơn