I I I I I BAa cao TAl CHiNH GIOA NIEN )c) CONG TY c6 PHAN D~ LYHANG HAl VI~ NAM Cho ky ke toan tu ngay 01/01/2019,den ngay 30/06/2019 (db.dllcjc soat

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "I I I I I BAa cao TAl CHiNH GIOA NIEN )c) CONG TY c6 PHAN D~ LYHANG HAl VI~ NAM Cho ky ke toan tu ngay 01/01/2019,den ngay 30/06/2019 (db.dllcjc soat"

Bản ghi

1 BAa cao TAl CHiNH GOA NEN )c) CONG TY c6 PHAN D~ LYHANG HAl V~ NAM Cho ky ke toan tu ngay 01/01/2019,den ngay 30/06/2019 (db.dllcjc soat xet)

2 CONG TY co phan D~ LV HANG HAl V~T NAM Ldu 5, se 12 Dirong nn Tnio, Phuong Tan Phu, Qu~ 7, Thanh ph6 HAChi Minh NQDUNG Trang Bao cao cua Ban Tang Giam dl>c Bao cao soat xet thong tin tai chinh giil'a nien dq Bao cao tai chlnh gina nien dqdll dllqcsoat xet Bang can d6i k tom gina nien dq Bao cao k t qua hoat dqngkinh doanh gio'anien dq Bao cao hru chuyen ti~n t~gina nien dq Thuyet minh Bao cao tai chinh gina nien dq !-ilfl ')NG,G ~ A ""' t-r ~

3 CONG TY CO PHAN D~ LY HANG HAl vrer NAM Lau 5, s6 12 Duong Tan Trao, Phuong Tan Phu, Qu~n 7, Thanh ph6 He,Chi Minh BAo cao CVA BAN TONG GAM DOC Ban Tbng Giarn d6c Cong ty cs phan D\li Ly Hang Hili Vi~t Nam (sau day goi t~t hi "Cong ty") trlnh bay Bao cao cua mlnh va Bao cao tai chinh gitra nien d(l cho cy k~ toan tit ngay 01101/2019 d~n ngay 30106/2019. CONGTY Cong ty c6 phdn Dai Ly Hang Hili Vi~t Nam ia doanh nghiep duoc c6 phan h6a tic Doanh nghiep Nha mroc - Dai ly Hang Hai Vi~t Nam theo Quyet dinh s6 5099QD-BGTVT ngay 30 thang 12 nam 2005 cua B(l Giao thong V~n tai va dang cy thanh i~p duol hlnh thirc cong ty cb phan. c6 phieu cua Cong ty duq"cniem y~t tren Sa giao djch chirng khoan Ha NQivao ngay 22 thang 12 nam 2015, rna chirng khoan VSA. Cong ty hoat di)ng theo Gilly chirng nhan dang cy doanh nghiep cong ty c6 phan s ngay 20 thang 10 nam 2006 do Sa K~ ho\lchva Ddu illthanh ph6 H6 Chi Minh dp. Dang ky thay dbi an thu 9 ngay 19 thang 07 nam Trl,lsa chinh cua Cong ty duq"cd~t t\li: Ldu 5, s6 12 Dubng Tan Trao, Phubng Tan Phu, Qu?n 7, Thanh ph6 H6 Chi Minh. HO DONG QUAN TR, BAN TONG GAM DOC va BAN KEM SOAT Cac thanh vien cua HQid6ng Qufm tri trong cy va t\li ngay i?p bao cao nay bao g6m: Ong De;Ti~n Duc CM tich (Bb nhi~m ngay 26 thang 06 nam 2019) Ong Ph\lm M\lnh Cubng Chu tjch (Mi~n nhi~m ngay 26 thang 06 nam 2019) Ong Vii Xuan Trung Ph6 chu tich (Mi~n nhi~m ngay 26 thang 06 nam 2019) Ba Nguy~n Thj Thanh Trang Uyvien ""'"' G Ong Trinh Vii Khoa Uy vien :;A Ong Ngo Thanh Tung Uy vien YT.' Ong Trdn NgQcLe Uy vien (Mi~n nhi~m ngay 26 thang 06 nam 2019) :M Ong Tran H6ng Quang Uy vien (B6 nhi~m ngay 26 th{mg06 nam 2019) '.SC Ba Nguyen Bleh ThilO Uyvien (Bb nhi~m ngay 26 thang 06 nam 2019) ~ :HO Ong Nguy~n Th~ Ti~p Uy vien (Bb nhi~m ngay 26 thang 06 nam 2019) = Cac thanh vien cua Ban Tbng Giam d6c da di u hanh Cong ty trong ky va t\li ngay l?p bao cao nay bao g6m: Ong Vii Xuan Trung Ba Nguyen Thj Thanh Trang Ong Trinh Vii Khoa Tbng Giam d6c (Mi~n nhi~m ngay 26 thang 06 nam 2019) Ph6 Tbng Giam d6c phl,ltrach Ph6 Tbng Giam d6c Cac thanh vien cua Ban Ki~m soat bao g6m: Ong Hoang Vi~t Ong Nguy n H{mgHili Ba Trdn Thi H\lnh Ong Nguy n M\lnh Hung Ong Vii Xuan Hung Truang ban Thilnh vien Thanh vien Thanh vien Thanh vien (Bb nhi~m ngay 26 thang 06 nam 2019) (Mi~n nhi~m ngay 26 thang 06 nam 2019) (Mi n nhi~m ngay 26 thang 06 nam 2019) 2

4 CONG TY co phan D~ LV HANG HAl V~T NAM Ldu 5, s6 12 Duong Tan Trao, Phuong Tiin Phu, Qu~n 7, Thanh ph6 H6 Chi Minh KEM ToAN VEN Cong ty TNHH Hang Ki~m toan AASC dll thuc hi~n S0!1txet cac Bao cao tai chinh gill'anien di) cho Cong ty. CONG B6 TRAcH NH~M CUA BAN T6NG GAM D6c D61 VOl BAo cao TAl CHiNH GfUA NEN DO Ban Tang Giam d6c Cong ty chju trach nhiem ve viec ~p Bao cao tai chinh gitra nien di) phan anh trung thuc, hop y tinh hlnh tal chinh, k t qua hoat di)ng kinh doanh va tinh hlnh hru chuyen tien t~ cua Cong ty trong kyotrong qua trinh ~pbao cao tai chinh gitra nien di), Ban T6ng Giam d6c Cong ty cam k t dll twin thu cac yeu cdu sau: Xay dung va duy tri kiem soat ni)i bi) rna Ban T6ng Giam d6c va Ban quan tr] Cong ty xac dinh la dn thiet d~ dam bao cho viec ~p va trinh bay Bao cao tai chinh gill'a nien di) khong con sai s6t trqng y~u do gian ~n ho~c do nhdm ~n; L\la chqn cac chinh saeh k toan thich hqp va ap d\mg cae chinh saeh nay mqtcach nhatquan; Dua ra cae danh gia va dlj doan hqp y va th~n trqng; Neu ro cae chuan mlje k toan duq"cap dl,lnge6 duq"etuan thu hay khong, e6 nhiing ap dl,lngsai ~ch trqng y u d~n muc dn phai eong b6 va giai thieh trong Bao eao tai ehinh gill'anien dqhay khong; L~p va trlnh bay cae Bao eao tai ehinh gill'a nien dqtren C(J sa tuan thu cae Chufin mlje K toan, Ch~ dqk toan doanh nghi~p Vi~t Nam va eac quy djnh ph<\.py c6 lien quan d~n vi~c ~p va trinh bay bao cao tai chinh giiia nien dq; L~p eac Bao eao tai ehinh gill'a nien dqd\la tren co sa hoc;lt dqng kinh doanh lien tl,le,trir truong hqp khong th~ eho dmg Cong ty se ti p t\lchoc;lt dqngkinh doanh. Ban Tang Giam d6e Cong ty dam bao r~g cae s6 k toan duq"cuu gill'd~ phan anh tlnh hlnh tai ehinh eua Cong ty, vcrimue dqtrung th\le, hqp y tc;libfit Clrthai di~m nao va dam bilor~ng Bao cao tai chinh giiia nien dq tuan thu eac quy djnh hi~n hanh eua Nha nucrc. D6ng thai e6 trach nhi~m trong vi~c bao dam an t01mulisan elia Cong ty va th\lc hi~n cae bi~n phap thieh hqp d~ ngan eh~n, phat hi~n die hc'mhvi gian ~nva eac vi phc;lmkhac. Ban Tang Giam d6e Cong ty cam k~t r~ng Bao cao tai chinh gill'a nien di) da phan anh trung th\lc va hqp y tlnh hlnh tai chinh elia Cong ty tc;li thai di~m ngay 30 thang 06 nam 20 19, k~t qua hoc;lt dqngkinh doanh va tlnh hlnh luu chuy n ti~n t~ cho ky k~ toan 06 thang k~t thuc cling ngay, phil hqp vcri Chufin mljc k~ toan, Ch~ di) k~ toan doanh nghi~p Vi~t Nam va tuan thli cae quy djnh phap y e6 lien quan d~n vi~c l~p va trlnh bay bao eao tai ehinh giiia nien di). Cam k~tkhac Ban T6ng Giffin d6e cam k~t r~ng Cong ty tuan thli Nghj djnh ND-CPngay 06/ huang d~n ve quim trj eong ty ap dl,lngd6i vai eong ty dc;lichung va Cong ty khong vi ph~m nghtav\lcong be)thong tin theo quy djnh tc;li Thong tu s6 155/2015/TT-BTC ngay 06110/2015 elia BQ Hi chinh huang d~n cong be, thong tin tren Thj trubng chung khoan. Tp. H6 Chi Minh, ngay 14 thang 08 niim

5 aasc since 1991 S6: BCTC.HCM BAo cao SOAT XET THONG TN TAl chinh GUA NEN D<) Kinh gill: Quy Ca dong, HQi dang Quan tr] va Ban Tang Giam dfle Cong ty ca ph AnDf(liLy Hang Hai Vi~t Nam Chung toi dl1soat xet Bao cao tai chinh gina nien dqkern theo cua Cong ty C6 ph~n Dai Ly Hang Hai Vi~t Nam ducc ~p ngay 14 thang 08 nam 2019, tir trang 06 d~n trang 41, bao g5m: Bang din d6i k~ toan giua nien dq tai ngay 30 thang 06 nam 2019, Bao cao k~t qua hoat dongkinh doanh giua nien do, Bao cao hru chuyen tien t~ giua nien d(l cho ky k~ toan 06 thang k~t thuc cling ngay va Ban thuy~t minh Bao cao tai chfnh giua nien d(l. Trach nhi~m cua Ban Tang Giam dfle Ban Tlmg Giarn d6c Cong ty chiu trach nhiem v~ vi~c ~pva trlnh bay trung thuc vahop y Bao cao Ulichfnh giua nien d(l cua Cong ty theo Chu~n mt,rck~ toan, Ch~ dqk~ toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy dinh phap y co lien quan d~n vi~c ~pva trlnh bay bao cao tai chfnh gifra nien dqva chiu trach nhi~m v~ kiem soat noi b(l rna Ban T6ng Giam d6c xac dinh la dn thi~t de dam bao cho vi~c ~pva trlnh bay Bao cao tai chfnh gifra nien dokhong co sai sot trqngy~u do gian ~nho?c nh~m frn. Traeb nhi~m eua Ki~m tolin vien Trach nhi~m cua chung toi la dua ra y ki~n v~ Bao cao tai chfnh gifra nien dqd\fa tren k~t qua soat xct cua chung toi. Chung toi dtl th\fc hi~n cong vi~c soat xct theo Chu~n m\fc Vi~t Nam v~ hgp d5ng dich V\lsoat xct s Soat xct thong tin tai chfnh gifra nien dodo kiem toan vien dqc~pcua dan vi th\fc hi~n. Cong vi~c soat xct thong tin Utichfnh gifra nien dqbao g5m vi~c tht,rchi~n cac cuocph6ng van, chu y~u la ph6ng van nhung nguai chiu trach nhi~m v~ cac van d~ tai chfnh k~ toan, va th\fchi~n thu t\lcphiln tich va cac thu tvc somxct khac. MQtcUQcsoMxct v~ co bim co phl;lmvi hyp han mqtcuqckiem toan dugc th\fc hi~n theo cac chu~n mt,rckiem toan Vi~t Nam va do v~y khong cho phcp chung toi dl;ltdugc S\f dam bao r~ng chung toi se nh~n bi~t dugc tat ca cac van d~ trqngy~u co the dugc phat hi~n trong mqtcuockiem toanotheo do, chung toi khong dua ra y ki~n kiem toano K t lu~n eua Ki~m to an vien Can Clr tren k~t qua soat xct cua chung t6i, chung toi khong thayco vand~ gi khi~n chung t6i cho r~ng Bao cao tai chfnh giua nien dodfnh kern khong phan anh trung tht,rcva hgp y, tren cac khfa cl;lnhtrqngy~u tlnh hlnh tai chfnh cua C6ng ty C5 ph~n Dl;liLy Hang Hai Vi~t Nam tl;lingay 30 thang 06 nam 2019, va k~t qua hol;ltdongkinh doanh va tlnh hlnh luu chuyen ti~n t~ cua C6ng ty cho ky k~ toan 06 thang k~t thuc cling ngay, phli hgp v6i Chu~n m\fc K~ toan, Ch~ dq K~ toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy djnh phap y co lien quan d~n vi~c l~p va trinh bay Bao cao tai chfnh gifra nien dq. 4 T: (84) F: (84) Le Phung Hieu, Hanoi, Vietnam A member of 1 nternational HANG K1EMToAN AASC

6 V nd~kbac Bao cao Utichinh glua nien dqcho cy k~ toan til ngay d~n ngay 30/ va Bao cao tai chlnh cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2018 cua Cong ty cb phan Dai Ly Hang Hai Vi~t Nam da ducc soat xet va ki~m toan boi kiem toan vien va Cong ty 1NHH KPMG. Ki~m toan vien da dira ra k~t lu~n va y ki~n chdp nh~ toan ph n d6i voi cac bao cao tai chinh nay tai ngay 15/08/2018 va ngay 29/03/2019. Tp. H6 Chi Minh, ngay 14thdng 08 nam 2019 Chi nhanh C6ng_t TNHH Hang KiSm toan AASC inhquy g nh~ dang ky hanh ngh kiem toan S5: &, CJ:!.(.::E \* ~ 5 )

7 CONG TY co phan D~ LY HANG HAl vrer NAM Bao cao tili chinh gifra nien dq Lau 5, s6 12 Duong Tan Trao, Phuong Tiln Phu, Qu~n 7, Cho cy k toan til ngay 01/01/2019 d n ngay Thanh ph6 H6 Chi Minh 30/06/2019 BANG CAN DOl KE ToAN GUA NEN DO T{li ngay 30 thang 06 nam 2019 Mil TAl san Thuyit 30/06/ sa minh 100 A. TAl san NGAN H~N TiSn va cac khuan nrong durrng tisn Tien Cac khoan nrong duong tien DAu tlf tili ehinh ngild han Dau tu nam giii dsn ngay dao han OC khoan phal thu ngiln han Phai thu ngan han cua khach hang Tra truce eho nguoi ban ngan han Phai thu ngan han khac Du phong phai thu ngan han kho doi ( ) ( ) 150 V. Tai san Dgiln han khac Chi phi trfl truce ngan han ThuS GTGT duoc khau trir ThuS va cac khoan khac phai thu Nha mroc ~ 200 B. TAl SAN DA H~N ~ CH 210. Cac khoad phili thu dai h,n COl Phfli thu dai h~n khae :-AN( 220. Tai san c6 dlnh Hi san e6 dinh hfru hlnh Nguyengia Gia rf hao man luy ki ( ) ( ) Hi san e6 dinh vo hlnh Nguyengia Gia rf hao man luy ki ( ) ( ).~ ~ 230. B~t dqng san dau tlf Nguyen gia Gia tri hao mon luy ks ( ) ( ) 240 V. Tai san do'dang dai h,n Chi phi xay d1!ngc(j bfln do dang V. Diu tu tili chinh dili h,n Dau tu vao eong ty lien doanh, lien kst Dau tu gop v6n vao dan vi khae D\f phong giam gia dau tu tai ehinh dai h~n ( ) ( ) 260 V. Tai san dili h," khac Chi phi trfl tmae dai h~n TONG CONG TAl SAN

8 ~~ Bao cao tai chinh giu'3 nien dq CONG TY co PHAN D~ LV HANG HAl V. T NAM Lfru 5, S6 12 Duong Tan Tmo, Phuong Tan Phu, Qu~ 7, Cho cy k~ toan tir ngay 01/01/20 19 d~n ngay Thanh ph6 H6 Chi Minh 30/06/2019 BANG CAN DOl KE TOAN' GU A NEN DO T{lingay 30 thang 06 niim 2019 (tiip theo) Ma NGUONVON Thuy t 30/06/ A so minh 300 C. N<}PHA.TRA Nvngln han Phai tra ngiroi ban ngan han Nguoi mua tra ti~n tnroc ngim han l Thu~ va cac khoan phai nqpnha ruroc Phai tra ngiroi lao dqng Chi phi phai tra ngim han Doanh thu chua thuc hien ngan han Phai tra ngan han khac Vay va no thue tai chinh ng~n han Quy khen thueng phuc loi Nvdaih~n Chi phi phai tra dai han Phai tra dai han khac Vay va no thue tai chinh dai han \ D. VON CUU so nrru : van chu so-hull K V6n gop cua chu sa hfru A, 411a c6phieu ph6 thong co quy n bidu quyit Quy dfrutu phat tri~n Quy khac thuqc v6n chu sa huu Lgi nhu~n sau thu~ chua phan ph6i a LNST chua phdn ph6i lily ki din cu6i niim truac b LNST chua phan pht5i ky nay 'i TF ;;;:: 440 TONG CQNG NGUON VON Ngu'oo ~p Tri'in Thj Hu Vo Trung Thing 7

9 CONG TY co PHA.N D~ LV HANG HAl Vl T NAM Bao cao tili chinh gifra nien ctq L~u 5, Duong Tan Trao, Phuong Tan Phu, Qu~ 7, Cho cy ks toan tic ngay dSn ngay Thanh ph6 H6 Chi Minh 30/ BAo cao KET QuA H04.T DQNG KNH DOANH GU A NEN DQ Kj ki loan tir ngay din ngay Mil CHiTEU ThuySt 6 thang dftu 6 thang dau ~ so minh nlim 2019 nam Doanh thu ban hang va cung clip djch v\l Cac khoan giam tnr doanh thu Doanh thu thuftn ban hang va cung clip djch v\l Gia van bang ban LQi nhu~n gqp hang va cung clip djch V\l Doanh thu hoat dongtai ehinh Chi ph! tai chlnh Trang do: Chi phi ldi vay Chi ph! quan 1.9doanh nghiep LQi nhu~n thudn tir hoat dqng kinh doanh Thu nhap khac """- 05' Chi ph! khac HA LQi nhu~n khac ( ) i'y T.' >:M Tang Qinhu~n ks toan tru'o'c thus SC Chi ph! thus thu nhap doanh nghiep hien hanh LQi nhuan sau thus thu nh~p doanh nghi~p ~ HO' = Lai CO' ban tren ca phisu NgmYi~p Tr n Thj HuS Vo Trung Th~ng 8

10 CONG TY CO PHAN D~ LY HANG HAl VtT NAM LAu5, S6 12 Duong Tan Tnlo, Phuong Tan Phu, Quan 7, Thanh ph6 H6 Chi Minh Bao cao tili chinh gifra DieD dq Cho cy k~ toan nr ngay 01/01/20 19 d~n ngay 30106/2019 BAo cao LUU CHUYEN TEN T~ GU A NEN DO Ky ki todn tir ngay din ngay (Theo phuong piuip gian tiip) Mil sa CHi TEU Thuyet minh 6 thang dliu Dam thang dliu Dam urn CHUYEN TEN TU HO~T DQNG KNH DOANH L(i nhuiin trutrc tjlui 20,245,933,002 42,033,300, Diiu ehinh eho eae khotin 02 Kh~u hao tai san e6 dinh va b~t d9ng san daunr 6,334,978,324 5,886,104, Cac khoan du phong 874,619,490 1,234,874, Lai, 16chenh ~eh ty gia h6i doai do danh gia lai 42,259,415 15,964,535 cac khoan muc tisn t~ co g6e ngoai t~ 05 Lai, 16nr hoat d9ng daunr (5,465,585,986) (37,154,431,686) 06 Chi phi liii vay 24,437,139 28,045, L(i nhu(in tir ho(lt dvng kinh doanh tr/cue 22,056,641,384 12,043,858,607 thay doivon luu dvng 09 Tang, giam cac khoan phai thu (35,357,934,220) (28,155,841,681 ) 10 Tang, giam hang t6n kho (936,000) 11 Tang, giam cac khoan phai tra (khong k~ liii vay 42,527,179,691 35,695,101,731 phai tra, thu~ thu nmp doanh nghi~p phai n9p) 12 Tang, giam chi phi tra tru6e 923,047, ,014, TiSn liii vay dii tra (24,437,139) (28,045,947) 15 Thu~ thu nh~p doanh nghi~p dii n9p (1,936,484,799) (4,628,614,388) 17 TiSn chi khae eho ho\ltd9ng kinh doanh (4,095,581,415) (4,274,298,292) 20 Luu ehuy n tiin thuon tir ho(ltdvng kinh doanh 24,092,430,548 11,559,238,488. uru CHUYEN TEN TUHO~T DQNG DAu TU TiSn chi d~ mua s~m, xlly d\fllg tai san e6 dinh (2,218,058,181 ) (6,288,145,728) va cae tai san dai h\ln khae TiSn thu ru thanh ly, nhuq11gban tai san e6 dinh 1,263,190, ,727,272 va cae tai san dai h\ln khae TiSn chi eho vay, mua cae eong e\l ng eua dan vi (l0,50 1,000,000) khae TiSn thu h6i eho vay, ban \li cae eong e\l ng eua 42,001,500,000 dan vi khae TiSn chi dau tu gop v6n VaGdan vi (2,790,600,000) khae TiSn thu h6i dautu gop v6n VaGdan vi khae 67,565,000, TiSn thu liii eho vay, e6 rue va gi nhu~n duge ehia 4,105,486,645 2,662,473, Luu ehuy n tiin thuon tir ho(ltdpng dou tu 42,361,519,371 53,702,054,764 9

11 CONG TV CO phan D~ LY RANG HAl vrer NAM Lftu 5, s6 12 Duong Tan Tnio, Phuong Tan Phli, Qu~ 7, Thanh ph6 H6 Chi Minh Bao cao tii chinh gifra nien dq Cho ky k~toan tit ngay 01/01/2019 d~n ngay 30106/2019 BAo cao LUU CHUYEN TEN T~ GUA NEN D<) Kj ki todn tir ngtiy din ngtiy 30106/2019 [Thea p/"o'ngphdp gian tiip) Mi sa CHiTEU Thuy~t minh 6 tbang diu nam thang diu nam UrUCHUYEN TEN Til' HO~ T DONG TAl CHiNH Ti8n thu tit di yay Ti8n tra ng g6e yay ( ) ( ) C6 tire, loi nhuan da:tra eho chu sa ( ) ( ) 40 Luu chuyin ti n thulin tir ho(lta(jng tiii chinh ( ) LUll chuy~n ti~n thu n trong ky Ti~n va tu'o'ogdu'o'ogti~n diu ky ' 61 Anh huang cua thay d6i ty gia h6i doai quy dlii ngoai t~ ( ) Ti~n va tu'o'ogdu'o'ogti~n cu6i ky NgU'Oil{ip PM Truong Ban TCKT phu trach Trin Thi HuS VO Trung Th~ng 10

12 CONG TY CO phan D~ LY HANG HAl ~T NAM LAu 5, S6 12 Duong Tiin Trao, Phuong Tan Phu, Quan 7, Thanh ph6 H6 Chi Minh Bao cao tiii chinh gifra nien di} Cho ky k~ toan ti.r ngay d~n ngay 30/06/2019 THUYET MNH BAo cao TA chinh Gill A NEN DQ Kj ki todn tir ngiiy din ngiiy D~C DEM HO~ T DQNG ella DOANH NGH~P Hinh thee SO' hfru v6n Cong ty C6 phan Dai Ly Hang Hai Vi~t Nam la doanh nghiep duoc c6 phan hoa ti.r Doanh nghiep Nha nuoc - Dai y Hang Hili Vi~t Nam theo Quy~t djnh so 5099QD-BGTVT ngay 30 thang 12 nam 2005 cua B( Giao thong V~ tai va dang ky thanh ~p duoi hinh thtrc cong ty c6 phan. C6 phieu cua Cong ty ducc niern y~t tren Sa giao djch chirng khoan Ha N(li VaGngay 22 thang 12 nam 2015, ma chimg khoan VSA. Cong ty heat d(lng thea Giay clnrng nhan dang ky doanh nghiep cong ty c6 phan s ngay 20 thang 10 nam 2006 do Sa K~ho;;tch va DAu til Thanh ph6 H6 Chi Minh cdp. Dang ky thay d6i Anth(r 9 ngay 19 thang 07 nam Tr\l sa chinh cllacong ty dugc d~t t;;ti:lau 5, S6 12 Duang Tan Trao, PhuOng Tan PhLl, Qu~ 7, Thanh ph6 H6 Chi Minh. V6n di~u ~ clla Cong ty la tuang duang vai c6 phan. M~nh giil m6i c6 phk la Linh v'!c kinh doanh - Djch Vl,l,thuang m;;tihang hili; Nganh nghi kinh doanh Ho;;ttdQng chinh clla Cong ty hl: - D;;tiy, ki m d~m hang hoa; - Moi giai va djch V\lhang hai; - D;;tiy tau bi n (cung Ung th\lc phfun, nuac ngqt) va d;;tiy v~ Uli(giao nh~ kho v~, kho ngo;;tiquan); - Djch V\lcung Ung tau bi n, v~ tai da phuang thuc qu6c t~; dich vl,llai dill tau bi n; djch v\llogistics va kinh doanh v~ tai bi n; - Dich V\lkhai thu~ hai quan; - Xudt nh~p khdu, mua ban, d;;tiy ky giri hang hoa trong va ngoai nuac g6m: hoa chdt ph\lc V\lsan xudt (trir hoa chdt co tinh d(lc h;;tim;;tnh), hang nong - hai san; - V~ tai hang hoa b~g duong bq va duong tmy; - B6c x~p hang hoa, d;;tiy ky giri hang, v~ Ulida phuang qu6c t~, djch v\llai dilt tau bi n; - Djch V\l logistics, mua ban, cho thue va sua chua container; - Kinh doanh kho biii, kinh doanh co sa luu tm du jch, khach S;;tn (khong kinh doanh khach S;;tn t;;titrl,l sa) va djch Vl,lkhai thue hai quan. Chu ky san xuat, kinh doanh thong thlfirng Chu ky san xudt, kinh doanh thong thuong cllacong ty nfun trong ph\dvi 12 thang. cau truc doanh nghi~p Cong ty co cac dan vj tr\lc thu(lc sau: Ten do'n vi Dia chi ~ Chi nhanh Cong ty C6 phan Dl;li y Thanh ph6 H\ Long, Tinh Quang Ninh Hang Hai Vi~t Nam - D\li y Hang hai Quang Ninh ~ HO;.ltdi}ng kinh doanh chinh D;;tiy v~!ii; D;.li y cho cac hang tau - Cac djch V\l hang Mi; Van phong cho thue; M6i gi6i va thue 11m. Chi nhanh C6ng ty C6 phan D\li y Thanh ph6 Hai Phong Hilng Hai Vi~t Nam - D;;tiy Hang hai HiiPhong D;;ti y tau - Cac djch V\l hang hai; M6i gi6i va dich Vl,lhang hai; D;;ti y v~n tai (Giao nh~n kho v~n, Kho ngo;;tiquan... ). 11

13 CONG TY co phan >~ LY HANG HAl V~T NAM Ldu 5, S6 12 Duong Tan Tnlo, Phuong Tan Phu, Quan 7, Thanh ph6 H6 Chi Minh Bao clio tai chinh gifra nien dq Cho ky ke toan tir ngay 0 lol20 19 den ngay 30/06/2019 Ten dan vi Dja chi Hoat dqng kinh doanh chinh ~ ~ Thanh ph6 Ha NQi Dai y giao nhan v~ tai; D~i y eho cac Chi nhanh Cong ty cs phdn D;li ly Hang Hai Vi~t Nam - Dai y Hang hai HaNOi Chi nhanh Cong ty cb phdn Dai ly Hang Hai Vi~t Nam - Dai ly Hang hai Ben Thuy Chi nhanh Cong ty cb phdn Dai y Hang Hili Vi~t Nam - Dl.lily Hang hili DaNfulg Chi nh{mh Cong ty cb phdn D;li ly Hang Hai Vi~t Nam - D~i ly Hang hili QuyNhan Chi nh{mh Cong ty cb phdn D~i y Hang Hili Vi~t Nam - Dl.li1y Hang hili Nha Trang Thanh ph6 Vinh, Tinh Nghe An Thanh ph6 Da Nfulg Thanh ph6 Quy Nhan, Tinh Binh Dinh Thanh ph6 Nha Trang, Tinh Khanb Hoa hang tau - Cac dich vu hang hai; Dich vu kho bai va phan ph6i. Dai y v~ tai; Dai y eho cac hang tau - Cac djeh vu hang hili; Van phong eho thue; Moi gioi va thue tau. Dai y tau - Cac djch vu hang hili; Moi gioi va dieh Vl,hang hili; Dl.liy v~ tili (Giao nh~ kho v(in, Kho ngo~i quan... ). Dl.li y tau - Cae djeh V\l hang hili; Moi giui va djeh Vl,hang hai; D~i y v~ tai (Giao nh~ kho v~, Kho ngol.liquan... ). Dl.li y tau - Cae dieh Vl,hang hai; Moi giui va dieh Vl,lhang hili; D~i y v~ tai (Giao nh(in kho v~, Kho ngol.liquan... ). Chi nh{mh Cong ty cb phdn D~i 1y Thanh ph6 Viing Tau, Tinh Ba Ria - Hang Hili Vi~t Nam - D~i ly Hang hili Viing Tau ViingTau Chi nhanh Cong ty cb phdn Dl.li 1y Hang Hal Vi~t Nam - D~i ly Hang hili Cdn Tho Chi nhanb Cong ty cb phdn Dl.li y Hang Hili Vi~t Nam - Dl.lily Hang hili SaiGon Chi nhanh Cong ty C6 phdn Dl.li y Hang Hili Vi~t Nam - D~i y V~ tili Qu6e te Phia B~e Chi nhanb Cong ty cb phdn Dl.li y Hang Hai Vi~t Nam - Djeh V\l Hang hili Phuang Dong Chi nh{mh Cong ty C6 phdn Dl.li y Hang Hai Vi~t Nam - D\ii ly Thuang m~i va Djeh V\lHang Hili Thanh ph6 Cdn Tho Thanh ph6 H6 Chi Minh Thanh ph6 Hai Phong Thanh ph6 Hili Phong Thanh ph6 H6 Chi Minh Chi nh{mh Cong ty C6 phdn Dl.li y Thanh ph6 H6 Chi Minh Hang Hili Vi~t Nam - D~i y Djeh V\l Hang Hai va Thuang ml.li D~i y tau - Cae dieh V\l hang hai; Moi giui va dieh Vl,hang hili; Dl.li 1y v~ tai (Giao nh~ kho v~, Kho ngol.liquan... ). Dl.li y tau - Cae djeh Vl,hang hai; Moi giui va djeh V\l hang hili; Dl.li y v~ tili (Giao nmn kho v~, Kho ngol.liquan... ). Dl.li y eho cae hang tau - Cae djeh Vl, hang hili; Kiem dem hang rm, hang eong; D~i y v~ tili duang hang khong, duong bien. Dl.li y hang hili va moi giui thue tau; Giao nh(in, v~ tili hang eong trinh; Giao nh~, v(in UlidUOngbien. Dl.li y tau - Cae dieh Vl,lhang hai; Moi giui va dieh Vl,lhang hili; D~i y v~ tai (Giao nh~ kho v(in, Kho ngol.liquan... ). D~i y tau - Cae dieh Vl,lhang hili; Moi giui va dieh Vl,lhang hai; D~i y v(in tai (Giao nh(in kho v(in, Kho ngol.liquan... ). D~i y tau - Cae dieh V\) hang hai; Moi giui va dieh Vl,lhang hili; Dl.liy v~ tili (Giao nh~ kho v(in, Kho ngo\ii quan... ). :\9 H 1G J K A Thong tin v~ cae eong ty con, eong ty lien ket, eong ty lien doanh eua Cong ty xem chi ti t t\ii Thuyet minh s CHE 1><) VA CHNH SACH KE ToAN Ap D1)NG T~ CONG TY 2.1. Ky k~toao, do'o vi sir dl}og troog k~toao Ky ke toan nam eua Cong ty thea nam duang lieh b~t ddu tir ngay OliO 1 va ket tme vao ngay hang nam. Dan vj ti~n t~ sir dl,lngtrong ghi ehep ke toan iid6ng Vi~t Nam (). 12

14 CONG TY C() phan D~ L Y HANG HAl vrsr NAM L u 5, sa 12 Duong Tan TTl10, Phuong Tan Phil, Qu~ 7, Thanh pha H6 Chi Minh Bao cao ti'li chlnh giira nien tlq Cho ky k roan til ngay 01101/2019 d n ngay 30/06/ Chuin m,!c va Ch~ dl} k~ toan ap dung chi 09 ki loan ap dung Cong ty ap dung Ch dq K toan doanh nghiep ban hanh theo Thong ill sa 200/2014/TT-BTC ngay 22/12/2014 cua BQ Tai chinh va Thong ill sa 53/20 16/TT-BTC ngay 21103/2016 cua BQ Tai chinh v vi~c sua d6i, b6 sung mqt sa di u cua Thong nr sa 200/20 14/TT-BTC. Tuyen br5vi vi?c tudn thu Chudn muc ki loan va chi 09 ki loan Cong ty da ap dung cac Chuan muc k toan Vi~t Nam va cac van ban huong dfu1chuan muc do Nha nu6c da ban hanh. Cac Bao cao tai chinh dircc ~p va trinh bay thea dung moi quy djnh cua tung chuan muc, thong ill hu6ng dftn thuc hien Chuan mve va Ch dq k toan doanh nghi~p hi~n hanh dang ap d\lg C«sO-~p Bao cao tai chrnh gifra nien dl} Bao cao tai ehinh gifra nh!n dq duqe trinh bay theo nguyen tic gia gae. Bao eao tai ehinh gifra nien dq clla Cong ty duqe ~p tren ca sa t6ng hqp cae nghi~p V\l,giao dich phlit sinh va duqe ghi s6 k toan t?i cae dan vi thanh vien h~eh toan ph\l thuqc va t~i Viln phong C6ng ty ho~e tren ea sa t6ng hqp cae bao cao tai ehinh ella cae dan vi thanh vien hllch toan dqc ~p va ella Van phong C6ng ty. Trang Baa eao tai chinh giua nien dq clla C6ng ty, cae nghi~p V\l giao djeh nqi bq va sa du nqi bq e6 lien quan d n tili san, ngu6n van va eong nq phai thu, phil.ittlinqi bq da duqe lo?i trir toan bq Cong Cl} tai chrnh Ghi nhtjnban odu Tai san tai ehinh Tm san tm ehinh etia C6ng ty bao g6m ti n va cae khoan illang duang ti n, cae khoan phai thu khaeh hang va phai thu khae, cae khoan eho vay, cae khoan dau ill dai h\ll. T~i thai dil~mghi nh~ ban dau, tai san tai chinh duqe xae djnh thea gia mualehi phi phlit hanh cqng cae chi phi phat sinh khac lien quan trt,re ti p d n vi~c mua, phat hanh tai san tm ehinh d6. Nq phai tra tai ehinh Nq pmi tra tai ehinh ella Cong ty bao g6m cac khoan vay, eac khoan phai tra nguai ban va phai tra khlie, chi phi phai tni. Tlli thai di~m ghi nh~ an d u, cae khoan nq phai tra tai ehinh duqe xac dinh theo gia phat hilnh eqng cac chi phi phat sinh lien quan trt,rcti p d n vi~c phat hanh nq phai tra tai chinh d6. Gid rj sau ghi nhtjnban odu Hi~n tl;lichua e6 cac quy djnh C\lth~ v dilnh gia l;licong C\ltai chinh sau ghi nh~n ban ddu. = 2.6 Cac nghi~p V} bang ngo~i t~ Cac giao djch b~g ngolli t~ trong ky ke toan duqc quy d6i fa d6ng Vi~t Nam theo ty gia thvc te tl;lingay giao djeh. Ty gia giao djch thvc t nay duqc xac djnh thea nguyen tilc sau: - Khi mua ban ngo~i t~: la ty gia duqc quy djnh trang hqp d6ng mua, ban ngol;lit~ giua Cong ty va ngan hilng thuang mlli; - Khi ghi nh?n ng phai thu: la ty gia mua clla ngan hang thuang ml;linai Cong ty chi djnh khach hang thanh toan t~i thai di~m giao djeh pmt sinh; - Khi ghi nh?n nq phai tra: la ty gia ban ella ngan hang thuang mlli nai Cong ty dv ki n giao djch t:;tithai diem giao dieh pmt sinh; 13

15 CONG TV CO phan D~ LY HANG HAl vrsr NAM Ldu 5, S6 12 Duong Tan Trao, Phuong Tan Phu, Qu~ 7, Thanh ph6 H6 Chi Minh Bao do tai chinh gifra nien dq Cho ky k~ toan illngay 01101/2019 d~n ngay 30/06/2019 TY gili giao dich thuc t~ khi danh gia lai cac khoan muc tien te c6 g6e ngoai te tai thai diem ~p Bao cao tai ehinh gina nien d<) duoc xac dinh thea nguyen tite:. - D6i vo; khoan muc phan loai la tai san: lip dung ty gia mua ngoai te ella ngan hang thuong mai noi Cong ty thuong xuyen e6 giao djeh; - D6i voi tien glri ngoai te: ap dung ty gia mua ella ehinh ngan hang noi Cong ty rna titi khoan ngoai te; - D6i vo; khoan rnuc phan oai la no phai tra: ap dung ty gia ban ngoai te ella ngan hang thuang m;;tinai Cong ty thuang xuyen c6 giao dieh. T.tea cae khoim ehenh leeh ty ghi tht,re t~ phat sinh trong ky va ehenh leeh do danh gia ~i s6 du cae khoan mve tien te e6 g6e ngolilite t;;tithai diem ~p Bao eao tai ehinh duqe h~eh toan vao k~t qua ho~t d<)ng kinh doanh ella ky k~ toano Trong d6 Hii ehenh leeh ty gia do danh gia ~i s6 du eu6i ky ella cae khoim mve tien te e6 g6e ngo;;ti te khong duqe sir d\lng d phful ph6i l<;rinhu~ ho(ie ehia c6 tire TiSn va cac khoan hrollg dll"ollg tisn Tien bao g6m tien m(lt tliliquy, tien giri ngan himg khong ky hlilll. Cae khoim tuang duang tien la cae khoim ddu tu ngiln hlilllco thai gian thu h6i khong qua 03 thang k tir ngay ddu tu, e6 tinh thanh khoim eao, co kha nang ehuy n d6i d dang thanh cae luc;rngtien xae dinh va khong co nhieu rui ro trong ehuy n d6i thanh tien Cae khoiin diu til"tai ehinh Cae khaan ddu tu niim giu din ngay daa hgn bao g6m: Cae khoim tien giri ngful himg e6 ky hlilllduqe nilm giu d~n ngay dao h~ vai mve dich thu Uiihimg ky va cae khoim ddu tu nilm gifr d~n ngay dao hlilllkhae. Cae khaan ddu tu vaa cae eong ty lien daanh, lien kit duqe ghi nh~ ban ddu tren s6 k~ toan thea gia g6e. Sau ghi nh~ ban ddu, gia tri ella cac khoim ddu tu nay duqc xac dinh thea gia g6c trir di dt,rphong giarn gia khoan ddu tu. Cae khaan ddu tugop v6n vaa cae dan vi khtie bao g6m: cac khoan ddu tu vao cong C\lv6n clla dan vj khac khong co quyen ki~m soat, d6ng kiem soat ho(ie co imh huang dang ke d6i vai ben duqc ddu tu. Gia tri ghi s6 ban ddu clla cac khoim ddu tu nay duqc xae dinh thea gia g6c. Sau ghi nh~ ban ddu, gia tri clla cac khoim ddu tu nay duqc xac dinh theo gia g6c trir di d\ phong giarn gia khoim ddu tu. Dt,rphong giam gia cac khoim ddu tu duqe ~p vao thai diem cu6i ky cv the nhu sau: - D6i vo; cae khoan ddu tu vao cong ty lien doanh, lien k~t: can eu vao Bao cao tai chinh clla c6ng ty lien doanh, lien k~t t?i thai diem trich W dt,r phong. DV phong giarn gia ddu tu duqc ~p khi dan vi nh~ ddu tu phat sinh 16, ngo?i trir tmang hqp khoim 16do da nfun trong k~ ho?ch khi quy~t dinh ddu tu. - D6i vai khoim ddu tu nitm giu liiu dai (khong phiin lo?i la chung khoan kinh doanh) va khong co anh huang dang k~ d6i vai ben duqe ddu tu: n~u khoan ddu tu vao e6 phi~u niem y~t ho(ic ghi tri hqp y ella khoim ddu tu dugc xac dinh tin c~y thi viec ~p dv phong dva tren gia tri thi tmang clla c6 phi~u; n~u khoan ddu tu khong xae dinh duqc gia tri hqp y t?i thai diem bao cao thi viec?p dv phong can cu vao Bao eao tai ehinh t?i thai di m trieh?p dv phong ella ben dugc ddu tu. - D6i vai cac khoan ddu tu nilm giu d~n ngay dao hlilll:can Clr kha nang thu h6i de?p dv phong phai thu kho doi theo quy dinh clla phlip lu?t Cae khoiin nq' phiii thu Cac khoan phai thu duqc theo doi chi ti~t theo ky h~ theo nhu edu quim y clla Cong ty. phai thu, d6i tuc;rngphii thu, lo?i nguyen te phii thu, va cac y~u t6 khac DV phong nq phai thu kho doi dugc trich?p cho cac khoan: ng phii thu qua h?n thanh toan ghi trong hgp d6ng kinh t~, cac kh~ uac yay nq, cam k~t hqp d6ng ho(le cam k~t ng va nq phai thu chua d~n hlilllthanh toan nhung kho co kha nang thu h6i. Trong do, viec trich ~p dv phong nq phai thu qua hlilllthanh toan duqc can ell vao thai gian tra ng g6c theo hqp d6ng mua ban ban d~u, khong tinh d~n viee gia h\lfl nq gifra ciic ben va nq phai thu chua d~n h?n thanh toim nhung khach ng da llim vao tinh trlilllgpha san ho(lc dang lam thll t\lcgiai the, m.ttich, b6 tr6n. 14

16 CONG TY CO phan D~ LV HANG HAl VE:T NAM L~u 5, S6 12 Duong Tan Trao, Phuong Tan Phu, Quan 7, Thanh ph6 H6 Chi Minh Bao cao tai chfnh gifra nien di} Cho cy k~ roan ru ngay 01101/2019 d~n ngay 30/06/ Tal san c6 djnh Tai san c6 dinh huu hinh, tai san c6 dinh vo hinh duoc ghi nh~ ban d~u theo gia g6c. Trong qua trinh sir dung, tai san c6 dinh htru hinh, till sao c6 dinh vo hlnh duoc ghi nhan theo nguyen gill, hao mon luy k~ va gia trj con \1L Khdu hao tai san c6 dinh dugc trich theo phuong phap duong thing voi thai gian khdu hao duoc uoc tinh nhu sau: - Nha cira, v~t ki~n true nam - May m6e, thi~t b] 05 nam - Phuong ti~n v~ tai 05 - nam - Thi~t bj, dung cu quan y nam - Quyen sir dung ddt nam - Ph~ mem may tinh nam Bit dqng san dau tc Bdt dqng san d~u tu duoc ghi nhan ban diu thea gia g6e. D6i voi bdt dqng sao d~u tu cho thue ho\1tdqng duge ghi nh~ thea nguyen gia, hao mon luy k~ va gia tri con \1LTrong d6 khdu hao dugc trieh theo phuong phap duang thing vai thai gian khdu hao duge uac tinh nhu sau: - Nha eira, v~ ki~n true nam Chi phi xay dl[ng CO'ban do'dang Cae tai san trong qua trinh xay dl,lng ph\le V\l m\le dich san xudt, eho thue ho~e quan tri, ho~e eho bdt ky m\le dich nao khae, duge ghi nh~ thoo gia g6e. KhAu hao clla nhung tai san nay, cling gi6ng nhu cac 10\1itai san c6 dinh khac, se bit d~u du9c trich khi tm san da sfut sang cho m\lc dich sir d\lng Thue hol,ltdi}ng Thue ho\1tdqng la lo~ hinh thue tai san c6 dinh rna ph~ an rlii ro va gi ich gin i~n vai quy~n sa huu cua tai san thuqcv~ ben cho thue. Khoan thanh toan duai hinh thue thue hollt dqng duge h\lch toan vao bao cao k~t qua ho\lt dqng kinh doanh thea phuong phap duang thing dl,la tren thai h\lll thue ho\ltd(\ng Chi phi tra trco'c Cac chi phi da pmt sinh lien quan d~n k~t qua ho\ltdqng san xullt kinh doanh ella nhi~u ky k~ toan dugc h\lch toan vao chi phi tra tmac d~ phan b6 d~ vao k~t qua ho\lt dqng kinh doanh trong eac cy k~ toan sau. Chi phi thue ddt tra tmae bao g6m ti~n thue ddt tra tmac, k~ ca cac khoan lien quan den dat thue rna Cong ty da nh~ duge gidy chung nh~ quy~n sir d\lng ddt nhung khong du di~u ki~n ghi nh~ tai san c6 dinh vo hlnh theo Thong tu s6 45/20 13!fT BTC do BQ Tai chinh ban hanh ngay 25/04/2013 v~ huang d fl ch~ dq quan y, sir dt,mg va trich khdu hao tai san c6 dinh vo hlnh, cac chi phi phat sinh khac lien quan d~n vi~c dam bao cho vi~c sir d\lng datthue. Cae chi phi nay dugc ghi nh~ va bao eao ket qua ho\ltdqng kinh doanh thea phuong phap duang thing dva tren thai h\lll ella hc;rpd6ng thue ddt. Vi~e tinh va phan b6 chi phi tra tmac dai h\lll vao chi phi san xudt kinh doanh rung ky k~ toan dugc can cu vao tinh chat, muc dqrung 10\lichi phi d~ va chqn phuong phap va tieu thuc phiin b6 hc;rpy. Chi phi tra tmac dugc phan b6 d~ vao chi phi san xudt kinh doanh thea phuong phap duang thang Cae khoan nq phai tra Cac khoan ng phai tra dugc thea doi thea ky h\lll phai tfa, d6i tugng phai tra, 10{linguyen t~ phai tfa va cac y~u t6 khac thea nhu du quan y clla Cong!y. 15

17 CONG TV CO PHAN D~ LY HANG HAl \'tt NAM Lau 5, S5 12 Duong Tiin Trao, Phuong Tan Phu, Qu~ 7, Thanh ph5 H6 Chi Minh Bao cao tai chfnh gifra oieo di} Cho ky k~ toan tir ngay d~n ngay 30106/ Cac khoan yay Cac khoan yay duoc theo doi theo nrng d5i tuong cho yay, tung kh~uoc yay no va ky h\dphai tra cua cac khoan yay, no thue tai chinh. Truong hop yay, nc bfutgngoai t~thl thuc hien thea doi chi ti~ttheo nguyen t~ Chi phi di yay Chi phi di yay duoc ghi nh~ vao chi phi san xu.t,kinh doanh trong ky khi phat sinh, tnr chi phi di yay lien quan true ti~p d~nvi~cdau nr xay dung hoac san xu.ttai san do dang duoc tinh vao gia trj cua tai san d6 (duoc v5n hoa) khi c6 du cac di~u kien quy djnh trong Chuan muc K~toan Vi~tNam s5 16"Chi phi di vay". Ngoai ra, d5i vai khoan yay rieng ph\lc V\lvi~cxay d\fdgtill san c5 dinh, bdt d{lngsan dau tu, liliyay dugc v5n h6a k~ca khi thoigian xay d\lng duai 12 thang Chi phi phai tra Cac khoan phai tra cho hang hoa djch V\ldil nh~ dugc ru nguoi ban hoi;\cdil dugc cung c.pcho nguoi mua trong ky bao cao nhung th\lct~chua chi tra va cac khoan pmi tra khac dugc ghi nh~ vao chi phi san xu.t,kinh doanh cua ky bao cao. Vi~c ghi nh~ cac khoan chi phi phai tra vao chi phi san xudt, kinh doanh trong ky dugc th\lc hi~n theo nguyen t~c phu hgp giua doanh thu va chi phi phat sinh trong kyocac khoan chi phi phai tra s1:dugc quy~t toan vai s5 chi phi th\lc t~ phat sinh. S5 chenh ~chgiua s5 trich truac va chi phi th\lc t~dugc hoan nh~p Doanh thu chua thlfc hi~o Doanh thu chua th\lc hi~n g6m doanh thu nh~ truac nhu: s5 ti~n cua khach hang dil tni truac cho m{lthoi;\cnhi~uky k~toan ve cho thue tai san van chu SO' hii'u V5n dau tu cua chu sa huu dugc ghi nh~ thea s5 v5n thvc gop cllachu sa hiiu. Lgi nhu~ sau thu~ chua phan ph5i phan anh k~t qua kinh doanh (ili, 16)sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p va tlnh hlnh phiin chia 19inhu~ hoi;\cxu y 16clla Cong ty. Trubng hgp tra cb ruc, 19'inhu~ cho chll sa huu qua muc s5 gi nhu~ sau thu~ chua phiin ph5i dugc ghi nh~ nhu tru<mghgp giam v6n g6p. Lgi nhu~ sau thu~ chua phlin ph6i c6 th~ duq'cchia cho cac nha dau tu dva tren ty ~gop v6n sau khi duq'cd~i hqid6ng cb dong phe duy~t va sau khi dil trich ~pcac quy theo Dieu ~ Cong ty va cac quy djnh clla phap lu~tvi~tnam..~ \\' ~ ::H CON \NG Cong ty trich ~pcac quy dv phong sau ru lq'inhu~ thuilo sau thu~thu nh~pdoanh nghi~p clla Cong ty theo de nghj cua Hoi d6ng quan trj va duq'ccac cb dong phe duy~tt~i D~ihoi d6ng cb dong thuong nien: - Quy dau tu phat tri~n: Quy nay duq'ctrich ~pnhamph\lc V\lvi~crna r(lngho~td(lng hoi;\cdau tu chieu sau clla Cong ty. - Quy khen thuang, phuc lq'iva Quy khen thuang Ban dieu hanh: Quy nay duq'ctrich ~pd~ khen thuang, khuy~nkhich v~t ch.t,dem ~ilq'iich chung va nling cao phuc 19'icho cong nhlin vien va du9'c trlnh bay nhu m(\t khoan phai tra tren Bang can d6i k~toano cb tuc phai tra cho cac cb dong du9'c ghi nmn la khoan phai tra tren Bang Can d6i k~ toan clla Cong ty sau khi co thong bao chia cb tuc clla HQid6ng Quan trj Cong ty va thong bao ngay ch6t quyen nh~ cb ruc cua Trung tam Luu ky chung khoan Vi~tNam Doaoh thu Doanh thu cung cdp dich V! Doanh thu cung c p djch Vl,lduQ'cghi nh~ khi d6ng thai thoa milncac dieu ki~nsau: - Doanh thu du9'cxac djnh tuong d6i ch~cchfuj; - Co kha nang thu du9'c 19'iich kinh t~tu giao djch cung dp djch vl,d6; - Xac djnh duq'cphiloc6ng vi~cdil hoan thanh vao ngay ~pbang clind6i k~toan; - Xac djnh duq'cchi phi phat sinh cho giao djch va chi phi d~hoan thanh giao djch cung dp djch v\l d6. Philocong vi~ccung cdp djch Vl,ldil hoan thanh du9'cxac djnh thea phuang phap danh gia cong vi~choan thanh. 16

18 CONG TY co phan D~ LY HANG HAl vrsr NAM L~u 5, S6 12 Duong Tan Trao, Phuong Tan Phu, Quen 7, Thanh ph6 H6 Chi Minh Bao do tai chlnh gifra nien dq Cho leyk roan illngay den ngay 30106/2019 Doanh thu hoat Q9ng tai chlnh Doanh thu phat sinh illti~n Uti, ti~n ban quyen, c6 nrc, Q'inhuan duoc chia va cac khoan doanh thu hoat dqng tai ehinh khac duoc ghi nhan khi thoa man d6ng thai hai (2) di~u kien sau: - C6 kha nang thu duoc Q'iieh kinh t illgiao dich d6; - Doanh thu duoc xac dinh nrong d6i eh~e chan, C6 nrc, lei nhuan duoc ehia duoc ghi nh~ khi Cong ty duoc quyen nh~ e6 nrc hoac duoc quyen nhan Q'inhuan illvi~e g6p t: von Gia van hang ban Gia v6n hang ban trong ky duoc ghi nhan phil hq'pvoi doanh thu phat sinh trong leyva dam bao twill thu nguyen t~e than trong, Cac tnrong hq'phao hut v~t tu hang h6a vuot djnh rmrc, chi phi vuot djnh mue blnh thuong, hang t6n kho bi mdt mat sau khi da tru di ph~ traeh nhi~m ella t~p the, ea nhful e6 lien quan,... duq'eghi nh~ d~y dll, kip thai vao gia v6n hang ban trongley Chi phi tai chrnh Cae khoan chi phi duq'eghi nh~ vao chi phi tai ehinh g6m: - Chi phi ho(le eac khoan 16lien quan den cae ho~t dqng d~u tu tai ehinh; - Chi phi di vay v6n; - Dl,"phong giam gia chung khoan kinh doanh, dv phong t6n thdt d~u tu vao dan vi khae, khoan 16phat sinh khi ban ngo~i t~, 16ty gia h6i doai... Cae khoan tren duq'cghi nh~ theo t6ng 56 phat sinh trong ley,khong bu tm vai doanh thu ho~t dqng tai ehinh Thu~ thu nh~p doanh nghi~p a) Chi phi thu TNDN hien hanh Chi phi thu TNDN hi~n hanh duq'exae dinh tren co sa thu nh~p ehiu thu trong leyva thu sudt thu TNDN trong leyk toan hi~n hanh. b) Thu sudt thu TNDN nam hi~n hanh Cong ty hien dang ap dl,lng mue thu sudt thu TNDN la 20% eho leyk toan tu ngay den ngay 30106/ Cae ben lien quan N i1 K \J p. Cae ben duq'eeoi la lien quan n u ben d6 c6 kha nang ki m soat ho~e e6 anh huang dang k d6i vai ben kia trong vi~e ra quy t dinh v~ cae ehinh saeh tai ehinh va hollt dqng. Cae ben lien quan ella Cong ty bao g6m: - Cae doanh nghi~p trve ti p hay gian ti p qua mqt ho(le nhi~u trung gian e6 quy~n ki m som Cong ty ho(lc chiu Sl,l"kiem som ella Cong ty, ho(le eung chung Sl,"ki m soat vai Cong ty, bao g6m ea eong ty lien k t; - Cae ca nhful trve ti p ho(ic gian ti p nitm quy~n bieu quy t clla Cong ty rna e6 anh huang dang ke d6i vai Cong ty, nhiing nhan S\quan ly ehll eh6t ella Cong ty, nhiing thanh vien m~t thiet trong gia dinh ella cae ca nhiln nay; - Cae doanh nghiep do die ea nhan neu tren nk tr\e ti p ho(le gian tiep ph~ quan tr9ng quy~n bi u quy t ho(ie e6 anh huang dang ke tai cae doanh nghiep nay. Trong vi~e xem xet tung m6i quan he ella cae ben lien quan de phl,le Vl,leho vi~e ~p va trinh bay Bao eao tai ehinh giiia nien dq, Cong ty ehu y tai ban ehdt ella m6i quan h~ han la hinh thue phap y ella cae quan h~ d Lai tren e8 phi~u Lai co ban tren e6 phi u duqe tinh bfug each ehia qi nhu~ ho(ie 16sau thu philn b6 cho e6 dong sa huu e6 phieu ph6 thong ella Cong ty (sau khi da di~u ehinh eho vi~e trieh l~p Quy Khen thuang, phue lqi va Quy khen thuang Ban di~u hanh) eho s6 luqng binh quful gia quy~n ella 56 e6 phi u ph6 thong dang luu hanh trong ky. 17

19 ,= CONGTY co PHAND~ LY HANG A vrsr NAM Llu 5, S6 12 Duong Tan Trao, Phuong Tan Phu, Quan 7, Thanh ph6 H6 Chi Minh Bao eao titi chinh gifra nien dl} Cho ky k~ toan tir ngay d~n ngay 30106/ Thong tin bl} ph n Do hoat di}ng chinh cua Cong ty la dai 19 v~ chuyen, tau bien va cac dich V\kern theo tai Viet Narn nen C6ng ty kh6ng trlnh bay Boo cao bl}phan theo llnh Vl,'Ckinh doanh va khu V\lCdia TEN va cac KHOAN nfong DUONGTEN 30106/2019 o l/ol/2019 Tien mat Ti n giri ngan hang kh6ng ky han Cac khoan nrong duong ti n (0) (0) T~ ngay 30106/2019, cac khoan nrong duong ti n la ti n gui co ky han tir 01 d~n 03 thang co gia trj diroc giri tai cac ngan hang thuong mai veri lai su~t ti.r 4,lo/oinam den 5,2%/nam. 4. cac KHoAN DAu rota CHiNH a) BAu til nam gifr dao han 30106/2019 0l/0l/2019 Gia goc Dl,'phong Gia g6c Du phong ::-::-::::: '-:VN=D:::: ::VN-='=D=- ----~VN:-::-::D:::- A Dau til ngiln h~n - Ti n giri co ky h~ (0) ====== (0) T~i ngay 30106/2019, cac khoan d~u tu ngiin h~ la khoan ti n gui co ky h~ tu 06 den 12 thang co gia trj duqc giri t~i cac Ngan hang Thuang m~ vo; lai su~t ti.r 5,3%/nam den 7,4o/oinam. ia '! T 18

20 \\~\ e_::i:r / %11 CONG TY CO PHAN D~ LY HANGHAl vrsr NAM L.u5, S5 12 Duong Tan Tr::lO,Phuong Tan Phu, Quan 7, Thanh ph5 H6 Chi Minh Bao cao tai chinh giihl nien dq Cho cy k toan tir ngay d n ngay 30106/ cac KHOANDAu rtr TAl CHiNH b) Dftu tu gop v6n VaG don vi khac 30106/ / Gia goc Gia tr] hop 19 Du phong Gia goc Gia tri hop 19 DVphong :..._VN.:...:...D: '-...-='" :~~ ~~~------~~--~ Dftu nr VaG cong ty lien doanh, lien k t - Cong ty TNHH NYK Auto Logistics (Vi~t Nam) ( ) ( ) ( ) ( ) Dftu tu vao don vi khac - Ngan hang Thuong mai C5 phan Hang Hai Vi~t Nam - T6ng Cong ty Thep Vi~t Nam - Cong ty C6 ph.n (Ma TVN) - Cong ty C5 phan Vinalines Logistics - Vi~t Nam (Ma VLG) C ) - Cong ty TNHH Yusen Logistics va V~n tai Viet Nam - Cong ty TNHH Yusen Logistics Vi~t Nam - Cong ty Lien doanh Bong Sen ( ) ( ) ==2=60=.0=0,=0=.0=00=( ) ====== ( ) Cong ty chua xac dinh gia tr] hop y cua cac khoan d u tu tai chinh nay do Chuan mire K~ toan Vi~t Nam, Ch~ dqk~ toan doanh nghiep Vi~t Nam chua c6 huang d n cu th~ v~ viec xac dinh gia trj hgp Y. C') D5i vai cac khoan d.utu tai chinh da dang ky giao djch tren thj trubng giao dich ctia cac cong ty d~i chung chua niem y~t (UPCom) thi gia tri hgp y ctia khoan d.utu duq"cxac dinh b~ng gia chung khoan thvc t~ tren thi truong nhan vai s5 lugng c6 phi~u dang niim gic". Trong d6, gia chung khoan thvc t~ tren thi truong duq"cxac dinh la gia giao dich binh quan tren h~ th6ng t~i ngay trich ~p d\l phong. 19

21 CONG TY CO PHAN D~ LY HANG HAl V~T NAM Lelu5, S6 12 Duong Tan Trao, Phuong Tan Phu, Quan 7, Thanh ph6 H5 Chi Minh Bao cao tai chinh giiht nien clq Cho cy ks toan tir ngay 01/01/2019 dsnngay 30106/ cac KHoAN DAu TU TAl CHiNH D~u tu vao cong ty lien doanh, lien k~t Thong tin chi tist v~ cac cong ty lien doanh, lien ket cua Cong ty vao ngay 30106/2019 nhu sau: Ten Cong ty Nai thanh ~pva ho~t dong TY ~19iich Ty ~bi u quyet Ho~t dongkinh doanh chinh - Cong ty TNHH NYK Auto Logistics (Vi~t Nam) () Thanh pho Ho Chi Minh 20,00% 20,00% V~n tai duong bien, giao nh~ va cho thue kho bai. () Ngay 16/07/2017, Cong ty C6 phan Dai y Hang Hai Vi~t Nam (VaSA) va Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line) lien doanh thanh ~p Cong ty TNHH NYK Auto Logistics (Vi~t Nam) voi v6n dieu ~ USD, ty ~ g6p v6n cua vasa la 20%. Thang 05/2019, Lien doanh dil tang v6n dieu ~ len USD v6'i ty ~ g6p v6n gill nguyen. Den thai dism 30106/2019, vasa d1lg6p du v6n di~u ~ USD (tirong dirong ) vao Cong ty TNHH NYK Auto Logistics (Vi~t Nam) va ghi nhan khoan delutu nay la khoan delutir vao ccng ty lien doanh, lien ket. D~u tu vito don vi khac Thong tin chi tist vs cac khoan delutu vao dan vi khac cua Cong ty vao ngay 30106/2019 nhu sau: Ten Cong ty Nai thanh ~pva ho~t dong - Ngan hang Thuang m~i C6 phan Hang Hai Vi~t Thanh pho Ha N(li Nam T6ng C6ng ty Thep Vi~t Nam - Cong ty C6 pheln Thanh ph6 Ha N(li - C6ng ty C6 phc1nvinalines Logistics - Vi~t Nam Thanh ph6 H5 Chi Minh - C6ng ty TNHH Yusen Logistics va V~n tai Vi~t Thanh ph6 Ha N(li Nam(2) - Cong ty TNHH Yusen Logistics Vi~t Nam (3) Thanh ph6 H5 Chi Minh - Cong ty Lien doanh BongSen (4) Thanh ph6 H5 Chi Minh TY ~qi ich TY ~bisu quy t Ho~t dong kinh doanh chinh 0,078% 0,078% Ho~t dong dich V\ltai chinh (tru bao hism va bao hism xilh9i). 0,03% 0,03% Khai thac qui,\ng s~t; san xu~t gang, thep va cac kim OQ,i, san phfunthep. 0,35% 0,35% V~ chuysn, giao nh~ hang h6a; v~n tai bisn. 51,00% 0,00% V~ tai duang bo, giao nh~ va cho thue kho bili; lam thu t\!c hai quan, moi gim. 1,00% 1,00% Ho~t dong djch v\l h6 trq khac lien quan den v~ tai. 0,27% 0,27% V~ chuysn, giao nh~n hflng h6a; v~ ti'iibisn. 20

22 CONG TY CO PHAN f>~1 LY HANG HAl V~T NAM L~u 5, S6 12 Duong Tan Trao, Phuong Tan PM, Quan 7, Thanh ph6 H6 Chi Minh Bao clio taichfnh giihl nien clq Cho cy ke toan tir ngay 01101/2019 den ngay 30106/ CACKHOANf>AUTUTACHNH (2) Ngay 01/04/2014, C6ng ty C6 ph~n Dai 19Hang Hai Vi~t Nam (VOSA) va Yusen Logistics (Singapore) Pte., Ltd thanh?p C6ng ty TNHH Yusen Logictics va V?n tai Vi~t Nam voi von di u ~ USD, ty ~gop v6n cua VOSA la 51%. Theo hq'pd6ng lien doanh duoc ky ket voi Yusen Logistics (Singapore) Pte., Ltd VaGngay 10109/2013, VOSA se trao Yusen Logistics (Singapore) Pte., Ltd quyen duoc quan 19,kiem soat C6ng ty TNHH Yusen Logistics va V?ntai Vi~t Nam d6i lai VOSA se nh?n ducc khoan phi quan 19c6 dinh hang nam la USD tir Yusen Logictics (Singapore) Pte., Ltd. D6i voi phan Q'inhuan tir lien doanh vfrnduq'cchia thea ty ~gop v6n cua mlii ben. (3) Ngay 26/03/2014, Cong ty C6 phan Dai 19Hang Hai Vi~t Nam (VOSA) va Yusen Logistics (Singapore) Pte., Ltd (YLSG) thoa thu~n ky ket hq'pd6ng chuyen nhuong v5n, thea d6 VOSA d6ng 9 chuyen nhuong mi)t ph~n v5n g6p trong Cong ty TNHH Yusen Logistics Viet Nam (sau day g<;>i la "Cong ty") wong Ungv6i 50% v5n dieu ~ (wong duong USD). Theo hq'pd6ng chuy n nhuc;rng,vosa se tiep tilcduq'cchia Q'inhu?n tir s6 du Q'inhu?n sau thue chua phan ph6i cua Cong ty liiy ke den 31103/2014 thea ty ~g6p v5n trucrc thai diem chuy n nhuc;rng(ty ~ g6p v6n cua VOSA la 51%, YLSG la 49%) va khoan lq'inhu?n ll!\y se duq'cchia cho cac ben thea bay (07) dq'tthanh toan h~g nlimb~ng nhau trong bay (07) nam tai chinh sau ngay 31/03/2014 (phan cy 07 nam tu ), mlii cy VOSA nh?n duq'cs6 tien 15,5 ty d6ng. Sau ngay 31103/2014, Cong ty chia lq'inhu?n tu cac khoan Q'inhu?n sau thue khac, VOSA chi duq'cnh?n khoan Q'iUrcdam bflova YLSG du'lc nh?n cac kho{mq'inhu?n sau thu con llicua Cong ty sau khi tru di cac khoan qi Urc dam bao. (4) Du'lc thanh?p nlim 1991, Cong ty Lien doanh Bong sen (Cfmg LOTUS) la don vi lien doanh d.utien tlli Vi~t Nam trong linh Vl,fCkhai tmc cang bien QU6cte giil'a Cong ty VETTRANS, VOSA, va d6i tac nuac ngoai BLASCO - Ukraine. Tlli Cong ty nay, VOSA c6 v6n gop ban d.ula USD vai ty ~gop v6n la 0,27%. H~g nam, lien doanh deu chia lai lien doanh va gifr llimot ph.n'li nhu?n d tai d.utu. S6 ti n lai VOSA thl,fcnh?n h~g nam khong dang k do ty ~gop v6n th.p. 21