CONG TY CP XI MANG HA. TIEN 1 CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI:t:T NAM DQcl,p - Ty do - Hanh phuc Tp. H6 Chi Minh, ngay 26 thdng 04 nam BIEN BAN DA

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "CONG TY CP XI MANG HA. TIEN 1 CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI:t:T NAM DQcl,p - Ty do - Hanh phuc Tp. H6 Chi Minh, ngay 26 thdng 04 nam BIEN BAN DA"

Bản ghi

1 CONG TY CP XI MANG HA. TIEN 1 CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI:t:T NAM DQcl,p - Ty do - Hanh phuc Tp. H6 Chi Minh, ngay 26 thdng 04 nam BIEN BAN DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2018 " ~ '"..,,,"- CONG TY CO PHAN XI MANG HA TIEN 1 Hom nay, van luc 8 gio 30 ngay 26 thang 04 nam 2018, tai H(>iTruong Khach san Kim Do, s6 133 Nguyen Hue, Phuong B~n Nghe, Quan 1, Thanh ph6 Ha Chi Minh, Dai h(>idang c6 dong thuong nien nam 2018 Cong ty C6 ph~n Xi mang Ha Tien 1 dff duoc ti~n hanh. Noi dung Dai h(>igam nhung vfin d sau : I. THU TUC. va NGHI THUC KHAI MAC:. 1. Ban ta chirc J)~i hqi: Gioi thieu danh sach Ban kiem tra tu each C6 dong 1. Ong Nguyen Van Chang TP. VT-CCU Truong ban 2. Ong Tr~n Nguyen Huy Hung PP. TCKT 3. Ong Nguyen Vii Khanh CV P.TCKT 4. Co Vii Le Hoang Mai CV P.TCKT Dai h(>idffbieu quyet thong qua danh sach neu tren voi ty l~ 100% tan thanh. 2. Ban ki~m tra to' each ca dong: - D9C bien ban ki~m tra tu each c6 dong: se hrong c6 dong va ngu(yiduqc uy quy n tham dlj de;tih(>i: 98 c6 dong Tuang (rng v6i s6 luqng c6 ph~n so hfru va duq'c uy quy n la: c6 ph~n, chi~m 83,49 % s6 c6 ph~n co quy n bi~u quy~t. Du di u ki~n d~ ti~n hanh De;tih(>ithea quy dinh cua Phap lu~t hi~n hanh va di u l~ Cong ty. 3. Ban ta ch..rc J)~i hqi: - Chao c(y,tuyen b6 ly do, gi6i thi~u de;tibi~u va khach m(yi - Gi6i thi~u danh sach Doan Chu tich, Ban Thu ky, Ban Ki~m phi~u va Ban B~u cu: J)oim Chu tich: 1. Gng Nguy~n Tufin Anh 2. Gng Nguy~n Ng9c Anh 3. Gng Phe;tmDinh Nh~t Cuang PT HDQT, Chu t9a De;tih(>i Pho CTHDQT HDQT 1

2 4. Ong Pham Van Thong 5. Ong Mai Van Yen 6. Ong Nguyen Van Chuyen Ban Thu ky: 1. Ong ve Van Van 2. Ba Tr~n Thi Bieh Thuy ThukYHDQT PTP.TCHC HE>QT HDQT HDQT Truong ban Ban Ki~m Phi~u: 1. Ong Doan Tr~n Minh Phuong TP.CNTT 2. Ong Ngo Nguyen Thuan An CV P.CNTT 3. OngVoMinhXuan CVP.CNTT 4. Ong Nguyen Chi Cong CV P.CNTT Ban Biu cil': 1. Ong Nguyen Ml.lnh Ha TP.L TTPC 2. Ong Dolin Tr~n Minh Phuong TP CNTT 3. Ong Phan Trong Hieu CV P.CNTT 4. Ong Nguyen Anh Dire CV P.CNTT Dai h<)ibieu quyet 100% nhfit tri thong qua danh sach nhan SlJ tren. Truong ban Truong ban 4. Ban tachirc D~i hqi: - Trinh bay Chuang trinh nghi SlJ va Quy ch~ lam viec tai Dai hoi. Dai h<)i da: bieu quyet thong qua Chuang trinh nghi SlJ va Quy ch~ lam viec tai dai h<)ivoi ty l~ 100% tan thanh.... II. NOI DUNG DAI HOI 1. Doan chu tjch trinh bay cac TO'trinh: 112 ~ c c ) H, ;-..., 1. ::::::; - To trinh v~ viec sua d6i, b6 sung Di~u l~ T6 chuc va hol.ltd<)ngcong ty. - To trinh v~ Quy ch~ qui'mtri n<)ib<)cong ty. D~i hqi di bi~u quy~t thong qua vi~c sil'a dai, ba sung Di~u l~ voi ty l~ 99,2% tang sa caphin co quy~n bi~u quy~t tham d" tan thanh, 0,8% khong tan thanh D~i hqidi bi~u quy~t thong qua Quy ch~ quan tri nqi bqcong ty voity l~ 100% tan thanh. 2. Cac Doan chu tich ti~p t1}ctrinh bay cac Bao cao va TO'trinh: - Bao cao hol.ltd<)ngcua HDQT nam 2017 va K~ hol.lchhol.ltd<)ng TruOng Ban Ki m soat trinh bay Bao eao hol.ltdqng eua Ban ki~m soat nam 2017 va K~ hol.lchhol.ltd<)ng Bao cao K~t qua hol.ltd<)ngsxkd nam 2017 va K~ hol.lchsxkd nam Bao cao cong tac tri n khai k~ hol.lchdi doi va d~u tu xay dljllg tl.litrl.lm nghi~n Thu Due - Bao eao tai ehinh ki m toan nam

3 - To trinh Phuong an phan ph6i loi nhuan nam To trinh thong qua rmrc chi tra thu lao HDQT, BKS nam 2017 va K hoach thu lao To trinh viec hra chon don vi kiem tom Bao cao tai chinh nam To trinh thong qua viec mi~n nhiem HDQT va Ban Ki m soat nhiem ky , bfiu ell thanh vien HDQT va BKS nhiem ky D~i hqi da nhit tri thong qua vi~c mi~n nhi~m thanh vien HDQT va Ban Ki~m soat nhi~m Icy vol ty l~ 100% s6 c8 ph n co quyen bi~u quy~t tham dt,rd~i ht)i tan thanh bang hinh thirc gio the bi~u quy~t - Truong Ban Bfiu ell trinh bay Quy eh bfiu ell D~i hqi da nhit tri thong qua Quy ch~ b u crr vol ty l~ 1000/0 s6 c8 ph n co quyen bi~u quy~t tham dt,rd~i ht)i tan thanh bing hinh thirc gio' the bi~u quyet; - Doan Chli tieh trinh bay Ta trinh Danh saeh lrng ell, d~ ell ung vien bfiu van HDQT va Ban Ki m SoM nhi~m ky D~i hqi da nhit tri thong qua Danh sach.rng vien b u vao HDQT, Ban Ki~m 80at vol ty l~ 100% s6 c8 ph n co quy~n bi~u quy~t tham dt,rd~i hqitan thanh bang hinh th.rc gig'the bi~u quy~t; - TruOng Ban Bfiu ell trinh bay Hu6ng d~ ghi phi u va b6 phi u bfiu ell 3. Ban ki~m tra ttr cach C8 dong cong b6 : S6 IUQ'llge6 dong va nguai duq'euy quy~n tham dl,l'dl;lihqi tl;lithai di m ti~n hanh bfiu ell va bi u quy t cae nqi dung trinh Dl;lihQi: 127 e6 dong Tuong ung vai s6 luq'llg e6 phfin sa huu va duq'euy quy~n la: e6 phfin, ehi m 86,83 % s6 e6 phfin co quy~n bi u quy t. D{li,h{)itiin hanh bau cir H{)i dijng Quan trj, Ban Kiim solit bdng Phieu kin. 3

4 D{li hpi tiin hanh thiio lu~n va hiiu quyit thong qua cdc npi dung... taidaihoi ca dong co rna bi~u quy~t HT0032 neu y ki~n: - Tinh hinh SXKD Quy 1/2018 sut giam, xin eho biet k~ hoach SXKD cua cac Quy sau? - Duong B.O.T Phu Htru bao gic ti~n hanh thu phi? - Du an Bdt dong san Truong tho cham tien dq, Cong ty co du dinh chuyen nlurong khong? n~u khong thi k~ hoach saptoi nhu th~ nao? - Gop y voi Cong ty v~ viec tra e6 rue 2017, Cong ty nen tra e6 rue thea phan loi nhuan 2017, khong nen tra e6 rue 2017 thea phan loi nhuan tich liiy. Doan clni tich tra liri: Tinh hinh SXKD Quy 1 giam do san IUQ1lggiam. D~ dat muc tieu SXKD ca nam 2018, ill Quy 2 Cong ty da:di~u ehinh gia ban nen san hrong vit doanh thu da:t6t hon. - Cong ty dang ph6i hq"pv6i cae Ban, ngitnh eua Thitnh ph6 H6 Chi Minh d~ hoitn tdt cae thu tl,le,th6ng nhdt phuong an thu phi. Dv ki~n dauquy 3/2018 thu phi duongb.o.t Phu Hfru. ] N F.. r - Cong ty vftn ti~p tl,lelien doanh tri~n khai d\l an Bdt dqng san TruOng thq, dv ki~n thang 06/2018 se co Quy ho~eh Vi~e chi tnl e6 rue 2017, Hit tien 1 th\le hi~n thea Thong tu 28 eua BQ Titi Chinh. ca dong co rna bi~u quy~t HT0084 neu y ki~n: - K~ ho~eh thoai v6n eua Vieem t~i Hit Tien 1? - Xin eho bi~t anh huong eua d6ng EUR d~n ho~t dqng eua Cong ty? Giai phap eua Cong ty? - C6 tire 2017 khi nito chi tra? Doan chu tich tra liri: - Thve hi~n thea chuang trinh chung v~ e6 pharrhoa Vieem, sau khi Vieem e6 phan se ti~n hanh phuong an thoai v6n t~i Hit tien 1. 4

5 - Hien tai Ha tien 1 dang co!iii suat vay ngoai t~ t6t nen su bien dqng cua d6ng EUR khong anh lnrong 100 d~n hoat dong SXKD cua Cong ty. - C6 tire se duoc Cong ty chi tra khong qua 6 thang k~ ill ngay Dai hqi d6ng c6 dong thong qua. CB dong co rna bi~u quy~t HT0032 ti~p tuc neu y ki~n: - Tinh hinh Bfit dong san dang nong, Ha tien 1 co dinh dan dir an Bfit dong san Doan chu tjch tra liri: - Ha tien 1 tru tien nguon hrc cho san xuat va kinh doanh xi mang, Du an bfit dong san Truong tho moi trien khai nen Ha tien 1 se xem xet thoai v6n n~u eo dieu kien t6t. CB dong co rna bi~u quy~t HT0009 neu y ki~n: - K~ hoach doanh thu va loi nhuan nam 2018 tang, xin eho biet nguyen nhan? trong k~ hoach loi nhuan eo k~ d~n anh huongeua ty gia d6ng EUR ehua? - V~ thi truong, Cong ty eo giai phap d~ tang san IUQ'llg? - S~p t6i Cong ty eo Ban lanh d~o m6i, xin cho bi~t eo giai phap ho~c ehi~n luqe m6i khong? Tinh hinh gia eong t~i Xi mang H~ Long, Cong ty co k~ ho~ch tang san IUQ'llg ho~em&a? Doan chti ttch tra liri: - Til Quy Cong ty da tang gia ban nen dam bao mve tieu Doanh thu va lqi nhu~n d~t ra. Sv bi~n dqng ty gia eua d6ng EUR khong anh huong100 d~n lqi nhu~ eua Cong ty - Thi phfrn eua Ha tien 1 tang khoang 1% qua cae nam 2016 va Nam 2018 vdn ti~p t\}e duy tri tang truong. - Chi~n luqe va k~ ho~eh cua Cong ty vfrn duqc duy tri dii eo Ban lanh d~o m6i. - Ha tien 1 vfrn duy tri gia cong xi mang t~i Xi mang H~ Long. CB dong co rna bi~u quy~t HT0913 neu y ki~n: - B.O.T Phli Hfru dv ki~n dong g6p th~ nao eho ho~t dqng eua Cong ty? 5

6 Doan chii rich tra liri: - Viec thu phi B.O.T Phu Hiru d~ hoan v6n dautu, khong anh huang d~n IQ'inhuan cua Cong ty ca dong co rna bi~u quy~t HT0009 neu y ki~n: - Ha tien 1 dinh dautu them day chuyen xi mang 1 d~n 2 trieu tan/nam d~ bu eho nang hrc cua Tram nghien Thu due, Cong ty co tinh d~n phuong an M&A? Doan chu tjch tra liri: - Cac Cong ty xi mang 1611cung da dat cong suftt, phai dautu rna rong. Do do Ha tien 1 v~n phai rna rong tang cong suftt bang hinh thirc dautu hoac M&A Khong co themy kiin cua c6 dong,lj{li h~i tiin hanh hi;u quyit lj(li hijj thong qua Bdo clio ho(ltdpng cua HlJQT niim 2017 va ki ho(lchhoa: dpng 2018: co 127c6 dong dnng y, tu'01igteng vui c6 phon, d(lt tj If 100% c8 phon tham df!:. lj(li hpi thong qua Blio clio ho(lt dpng cua Ban Kiim solit nam 2017 va ki ho(lch ho(lt dpng 2018: co 127c6 dong dnng y, tu'01ig,mg vui c8 phon, d(lt tj If 100% c8 phizn tham df!:. lj(li hpi thong qua Blio clio kit qua ho(lt dpng SXKD nam 2017 va Ki ho(lchsxkd nam 2018: co 127c8 dong dnng y, tu'o-ng,mg vui c6 phon, d(lt tj If 100% c8 phon tham df!:. K~t qua kinh doanh 2017 Nfun 2017 %nfun Nfun TT NQi dung DVT Tiing/Gifun 2017 so Thvc K~ 2016 %sok~ Nfun 2016 hi~n ho<;lch ho<;lch 1 Doanh thu thu n Ty VND ,85% ,34% 2 LQ'inhu~ntru6cthu~ " ,67% ,08% 6

7 K~ hoach kinh doanh 2018 Tang/Giam K8 %nam TT NQi dung DVT hoc;lch Th\lc hien %K8ho?ch Nam 2018 so 2017 so thuc hien Nam Doanh thu thuan Ty VND ,47% ,13% 2 LQ'i nhuan tnroc thue " ,81% ,41% D{li hpi thong qua Btio cdo cting ttic triin khai ki hoacl: di diyiva dou tu xay dung t{li Tram nghijn Thu Duc: co 127 cn dong drmg j, tuong,mg vo'i cn phon, d{lt tj If 100% cn phon tham dv. D{li hpi thong qua Til trinh Bdo cdo tai chinh nam 2017 dli du(lc kiim todn: co 127 cn dong dang j, tuong ung vo'i cnphon, d{lttj If 100% cn phon tham dv. D{li hpi thong qua Til trinh phan ph6i I(li nhu(in va cn tuc niim 2017: co 127 cn dong dang j, tuong ung vo'i cn phon, d{lttj If 100% cn phon tham du: cu th nhu sau: STT Oie ehi tieu 1 LQi nh~n tnr6'e thu~ nam 2017 (HQ'p nhit) 2 LQi nhu~n sau thu~ eua Cong ty me;nam 2017 (HQ'p nhit) 3 LQi nh~n sau thu~ ehu'a pban ph6i lfiy k~ d~n (HQ'p nhit) 4 Pban ph6i lqi nhu~n (4=a+b+e+d) a. Chia c6 nrc nam Ty l? ehia cd tue bang tijn - Chia cd tue (15% x s6 lu(lngcp luu himh x10.000) b. Quy dfiu tu pmt tri~n c. Quy khen thuong & Phuc lqi - Quy khen thuimg - Quy phite l(li d. Quy thuang nguai qillm ly cong ty 5 LQi nh~n sau thu~ eon l~i sau khi phan ph6i (5=3-4) Thanh ti~n (Tri~u dang) 600, , , , ,313 15% 572, ,459 80,650 70,650 10, ,954 "J ",! ~ D{li hpi thong qua Til trinh chi tra thu lao HDQT, BKS nam 2017 va ki ho{lchthu lao nam 2018: co 127 cn dong dang j, tuung ung vui cn phon, d{lttf If 100% cn phon tham dv. 7

8 D{li h{j~thong qua Til trinh Lu«chon Cong Ty kiim totin BCTC ndm 2018 : co 127 c8 dong dongj, tuang eng vui c8ph lin, d{lttj If 100% c8ph lin tham dl!'. 4. Ban biu cil cong b6 k~t qua biu HDQT va Ban Ki~m soat ~ H9i d6ng quid tri g6m 7 thanh vien tnmg cir: STT HQ va ten Sa phi~u biu 1. Nguyen Tuan Anh Liru Dinh CUOng LeXuanKh6i Nguyen Quec Thang Nguyen Van Chuyen Nguyen Van L~p Bui Nguyen Quynh ~ Ban Ki~m soat g6m 3 thanh vien tnmg cir:.( \ STT HQ va ten Sa phi~u biu 1. Huynh thi Nhu Tran Trfrn Thi Bich Thuy Nguyen Thi T6 Nga D{li h{ji dli biiu quyit thong qua Danh sach trung cu HDQT va Ban Kiim Soat nhifm ky : co 127 c8 dong dang j, tuong ung vui c8ph lin, d{lttj If 100% c8ph lin tham dl!'. D~i hpi nghi giiii lao. 5. Ban thu ky trinh bay D\f thao Bien ban va Nghi quy~t D~i hqi dang c8 dong tho'(rng nien nam 2018.: D(li h{ji biiu quyit thong qua Bien ban va Nghi quyit cua D(li h{ji dang c8 dong nam 2018: co 127 c8 dong dang j, tuung,mg vui c8ph lin, d{lttj If 100% c8ph lin tham dl!'. 8

9 6. Ban tachtrc tuyen b6 b~ mac J)~i hqi. Dai hqi b~ mac vao lucj3giaq1)cung ngay TM. BAN rmr KY J)~I HQI V()VANVAN