breimer.dvi

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "breimer.dvi"

Bản ghi

1 Ô!" # %$'&( )*+,+ - %.0/1.2!3 4 # !3 # : C; FHGJILKFM;ONP,QSREIUTVC;OWX Y%Z\[ ]S^S_a`=bdcHe*fg`*hie=`j'`*]lkbm_a[ `*hn_ohpd`=hiqmqm`*rskòb'uzrgvh_a`*exwihsfgeyzhiq{_af _a^m_a`\ou}\}~ fg \wn_bch_mba`*ò_o bazv2ƒ } n}ˆ~moš 'cs #ohœn ŽH = iž n \ M zž\ \š œž *Ÿ* l Ÿ\, ` S`*qme=bafg Š`kqm^i]Š`=ba Hfgqm` rg`kbahifghi k]s]sbaz\kexw_azba`*qmz\rg ` Sf Eª «ie*^ir _afg`*qfgh(«lhi Sfghi ifgz\rgz \fgekrgr v qmfg \hsf «lekhh_rgznekr'krsfg hi[ `*hn_aq* y _ kqhizª _afge*` _awik_b_aws`,±³²µ V krg \Zbafg_awS[ nv7ch[ f _awsª k_a`=ba[khjos_aws`#]mba`* krg`*hn_b_aznzr EZb+e=Z\[ ]i^m_afghi rgznekršqm`*¹h^s`*hie=`dkrgfs hi[ `*hn_o\z E_a`=h2Z^S_a]S^S_aqºrsZhi Mon[ `khsfghi \rg`*qmq krsfg hi[ `*hn_aq, wsfsrg`»fg \hszbafghi qmwizbm_a`=boº ifgz\rgz\ fgekrgr v¼qmfg \hsf «lekhh_³z\hi`=q* % baqmrskh ½O¾ 'À\Ás ]SbaZ]ŠZ\qm` (kh¼±³²µ V UrsZ % V ³krg Zbaf _awi[â wsfsexwãz^s_a]s^s_aq käšåæxç À\Á ÈgɽmÊ Á ÅË À\Á À\Á ÈgÌ ÄiÇ ½ Ä ¾ _awlk_'[kísfg[ fgî*`*q _awià S`= ba`*àz qmfs[ fgrskbaf _ v»bxk_awiòbb_awlkh»_awi` _az_xkr qmfg[ fsrskbafg_ vqme*zba` +ÏBfg `=h(k7]sbaz]š`=bar vqm`*rg`*e=_a` hizba[krgfgîk_afgzhã]lkbxk[³ª `=_aòbo%_awi`7krg \Zbaf _aws[ekh Sfgqme*Z `=b2qmfg \hsf «lekhh_ krgfg \hs[ `*hn_aq2_awik_ +Z^irs ¼ Š` [ fgqmqm` nv7_awi`2ch[ fg_awmª k_aòba[khkrg \Zbafg_awS[ u dhs?zbm_a^ihik_a`*r vno S`=_a`=ba[ fghsfshs k ]SbaZ]Š`=b+hSZba[krgfgÎk_afsZh ]ikbxk[ Ò_a`=b%ba`¹n^Sfgba`=q ba`*]š`k_a` `=ÍM`*e*^S_afgZhiq f _aw Sf Eª E`=ba`*hn_+]ikbxk[ Ò_a`=b+ krg^i`=q+khi `=ÍM]Š`=bm_% E`*` S ikexð,_az# S`=_aÒba[ fshs` _awi` ^iqm`= E^irghi`*qmq Z V_awS`Bkrsfg hi[ `*hn_aq* `d]mbaz\]šz\qm`bk#rg`kbahifghi Ak]S]SbaZ\kexw_awik_%^iqm`*q `=ÍMfsq{_afghS A Sfgª ZrsZ \fgekrsr v qmfg hif «lekhn_+krsfg hi[ `*hn_aqu_az'rg`kbah³]lkbxk[ `=_a`=baqž EZb fshn_a`*rgrgfg \`*hn_ar va]sbazª e*`=qmqmfshs Aqm^S SªÑZ\]M_afg[kricM[ f _awsª k_a`=ba[kh,krgfg \hs[ `*hn_aq* HÒB^Sb%krg Zbaf _awi[óba^ihiqºfgh ±³²µ %_afs[ ` khl ekh7 Sfgqme*Z `=bd ifgzrsz \fgekrsr v7qmfg \hsf «lekhh_'krgfg \hs[ `*hn_aq f _awsz\^s_ ba`¹n^sfgbafghs ³`=ÍM]Š`=bm_?`=` S ikexð2_az³]mbazh S^Se*`'[ `khifghi?^iruba`*qm^srg_aq* Õ¼Ö UØ'Ù ÚJÛ Ü#ÝAÞ ß QŠ>FMR àxc\ásâjcgj>c³fmrã<ewmgjd CGiä <EàFMGLC\àOàOCGiä=<EFMRuäOC>*åJGU<EáiâUC³æçQS;<EIUCGiäO<ãæçèl<ãGUW7àO<ED <ER?FH;=<säaè7T Cé äaêdccg»tu<eqmreqmws<e>fhrjàocáiâucgj>c\à#ë ìuíxîjíïðhñzòsó'åuc,ôld<ãäoåšé{õ¼fnäoc;od»fmg7fhrewmqm;=<ãäoåudâësï ö ñj<?àb>qmgué àx<?išc;=ciäoåuc7àxä=fmgjiufm;=iäoqlqmr%æçqm;>qmd UâŠä=<ãGJWREQŠ>FHR àocáiâucgj>cfhre<ewmgudcgiä\ò ø QnêBCùMC;í <ãä êbfsà GUQMäO<?>C\IúÑàOCCSíuë ûšíoühñçý+ä=åjfnäbäoåuc³fhrewmqs;o<ãäoåjḑ åvfmà äaêdqcà=àxcgsä=<efmrjþ F ê àòiÿ{äbqmæµäocg>qsd é TU<ãGJCàBäaêBQQS;BDQS;OC³àxCWMDCGiä*àdQMæ åu<ewmålàx<ed<ãr?fh;=<ãäaè7fhgjilfhre<ãwsgjàb<ãgiä=c;=gjfhržàocwmdcgsä*àdäoåjfhä FH;=CGUQHä;=CR?FnäOC\I däoåuc zí'àxcc%<ãwvòaï úç<e<?ýò,>>fmào<ãqsgjfhrerãèsí <ãäjgviuàlrãqsguw FHRE<ãWSGUDCGiä=à2ê<sä=å FåU<EWMå à=>qs;oc7fmgji D<?àOàOCààxåUQS;xä=C;QSGUCà2ê<sä=å FåJ<ãWSåUC;2IUCWM;=CC QHæ àx<ed<ãr?fh;=<säaèlä=åuc! "# íjàocc$%<ewjò ï»úç<µýò % GlâUD2T C; QHæ,Fnäxä=CD Šä*àåVF ùmc7t CCG D»FMIŠC äoqã>qm;=;=c>ä2äoåucþvf ê àqmæ äoåjclôld<ãäoåšé õãfhäoc;=d»fhg FMRãWSQM;=<sä=åUDíº<EGJ>REâJIŠ<EGUWÃâUGJàOâJ>>Cà=àaæçâJRBFM U U;=QSFM>*åJCà³ä=åJFnäêdC;OCFHTJFMGJIŠQMGJCI ësïsïmíïühñ{íifm U U;=QSFM>*åJCà ä=åjfnäfh;=c#>qmd UâŠä*FnäO<EQMGVFHRERãèC&Š CGJàO<EùMCësï ûšíï '\ñ{íifmgji7fh J U;OQiFM>*åUC\à äoåjfhä ;OC\áSâJ<ã;=C,àOCGVàx<ãäO<EùMC³åUCâU;O<?àxäO<?>à ëãïîuí(nñ{òuâu;oäoåuc; FnäOäOCD Šä*àêBC;=C,D»FSIŠC,äOQ»>QSGJàx<?IŠC; RãCGUWHä=å <EG äoåuc >QMD UâŠä*Fnä=<ãQSG QMæuFMRã<EWMGJD CGiä=àë öšíï)(uíï\ìnñ{òmó'åuc'dqsàxä ;OC\>CGiä FHGVI àoâj>>cà=àxé æçâurjfh J U;OQiFM>*åê'FMà+ J;OQS VQiàxC\ITlè % ;*àorefmg2cä\òmfhrzòuë ühñ{òhó'åu<eà FM U U;=QSFS>*åàOCCNŠà äoq³d»f &Š<ED<+*C, cm^s]i]šzbm_a`* nv2k, bxkhn_ ãbaz\[ p `*hiqmqm`*rsk`=bduz\r vh_a`*eowshifgeyzhsq{_af _a^s_a`\

2 a 1 a 2 b 1 b 2 Score > X Sequence 1 Sequence 2 Score = X (i) a m b n Score > X b 1 b 2 Sequence 2 b n a 1 a Sequence 1 (ii) 120 a m Seq 1 Seq 2 c c g a Score Score 0 Lengh (iii) g g g 11 Densiy = = a a 8 l ²µfã Z\qakfge` U`*e=_ +ZAwifg \wqme*zbafghs,qm`* [ `*hn_aq kba`zz\fghi`* fghn_az,k#qmfshs \rg`krsfg hi[ `*hn awik_žfgq hiz_ž ifgzrsz \fgekrsr v qmfg hif «lekhn_ S²µfgfã žcmwik\ MZ ` U`*e=_\cM^S SªÑZ\]M_afs[krnkrgfg \hs[ `*hn_aqu f _aw,wifg w M`* ba`=`z qmfg[ fgrãkbaf _zv kba` fg \hizba` fgh?k \Zb Z rgz\hs \`=bbkrgfg \hs[ `*hn_aq* ²µfgfgfã rgfs hi[ `*hn_ jb`*hiqmf _zv rgfs hi[ `*hn_ qme=zba`# Sfg Hfs S` 2 Hv_awS`'rg`*hi _awz u_aws`krgfg \hs[ `*hn_äoåuc ) IŠC JGUC\ITlè! #" êåuc;=c$ <Eà#äOåUC>QSGlùMCGiä=<ãQSGJFHR%FHRE<ãWSGUDCGiä,à=>QS;OCSí <Eà#äOåUCàOâUDQHæ ä=åuc RãCGUWHä=åJà#QMæ äoåjc äaêdq2fmrã<ewmgjci»àocwmdcgsä*àílfhgvi <Eà äoåjc% & & ) (' ) âvàxc\iäoq >QMGiä=;OQSRUäOåJC IŠCWS;OCC,QMæ%GJQM;=DFMRã< *FHäO<EQMG ò % ;=àorefmgcäò FHRzò ë ümñ IŠCàO<EWMGUC\IFMG+*ú-,/. REQMW,ºý'FMRãWSQM;=<sä=åUD æçqs; >QMD UâUäO<EGUWGUQS;OD»FHRE< *CIÃREQŠ>FHRBFHRE<ãWSGUDCGiäú0+ ý³äoåvfnäâvàxc\à äoåjc»æç;=fs>ä=<ãqsgjfhr J;OQSWM;*FHD é D <EGUWäOC\>*åUGU<?áSâJC IŠCùMCRãQS VC\I<EG8ë 1nñ{ò32#GŠæçQM;OäOâJGJFnä=CREèMí äoåucfhrewmqs;o<ãäoåjd <?à,ùmc;oèàocgjào<sä=<ãùsc äoq»ä=åucùnfhreâucqmæ òjÿ{æ <Eà äoqlq7àodfmrãrzíuä=åuc2fmrãwsqm;=<sä=åud <?à <EGJIŠ<?àaä=<ãGJWMâU<?àxåVFHTUREC æç;=qmd FMG C&UFM>ä'D»FHä=>*åU<EGUW7FHREWMQS;O<ãäOåJDLíŠêåJC;=CFMàB<ãæ <?à'äoqlqr?fh;=wmcmílä=åucfhrewmqs;o<ãäoåjd àxâ4 C;=àBæç;=QMD äoåuc à=fhdcgjcwsfhäo<eùmcào<eiucc)4uc>ä=à7qmæ³äoåuc¼ôld<sä=åšézõ¼fnä=c;=d»fhg FHREWMQS;O<ãäOåJDLòdó'åUCâJàOCæçâUR ;=FMGUWMCAæçQM; <?à'<ãgu JâŠäxémIŠC CGVIŠCGiäAFMGJI7ä=åUC ;=CR?FnäO<EQMGVàxåU<E LTVCäaêdCCGLäOåUC <EGU UâUä#FHGJIäOåJC FH U U;=QM J;O<?Fnä=C7ùnFHREâUCQMæ <?à WMCGJC;*FHRERãèÃâUGJ>RãC\FH;ë ümñzò+ó'ålâjàí FM U UREèi<EGUW äoåucfhrewmqs;o<ãäoåud ;OC\áSâJ<ã;=Cà Fà U;=CRE<ED <EGJFM;Oè ùnfmrãâuclæçqs; í FHGVI QSTŠä=FM<ãGU<EGUW¼DCFMGU<ãGJWHæçâUR#FMRã<EWMGUé D CGiä=à D»F èl;oc\áiâu<ã;=c ;=C CFnä=CILC&ŠC\>âŠä=<ãQSGQHæ+äOåUC FHREWMQS;O<ãäOåUD ê<sä=åf»ùnfh;=èl<ãguw»ùnfmrãâuc2qhæ ò;:c CFHäOCIURãè7C &ŠC>âUäO<EGUW2ä=åUC(+ é{fmrãwsqm;=<sä=åud FHGVI7D»FHGlâJFMRãREè»CùnFHREâJFHäO<EGUW2ä=åUC³;OC\àxâJRsä*à <Eà#äOC\IŠ<ãQSâJà,FHGJIä=<ãDC >QMGVàxâUD<EGUWJòUQS;#R?FH;=WMC2à=>FMRãCFH U URE<?>Fnä=<ãQSGJàí F»DQS;OC2FMâŠäOQSD»FnäOC\I FHGJIC)<7><ECGiä U;=QŠ>C\àOà'<?ààaä=<ãRER GUCCIŠC\Ižò UQM;äOåJCÃ;=CD»FM<ãGJIUC;QHæä=åU<?à JFH C;\íFHG FMRã<EWMGJD CGiää=åJFnä>FM ŠäOâJ;OC\àTJ<ãQSRãQSWM<?>FHREREè àx<ewmgu<+v>fhgiä2àx<ed<ãr?fh;=<ãäaè <?à>fmrãreci F =*ò ÿmg¼ U;*FM>äO<?>CSí DQHäO<ãæÑà2FM;OC»<?IŠCGSä=< VCI¼Tlè(C &lé VC;xä TU<EQMREQMWS<Eàxä=àò >dqs<ãgv><?išcgiä=fmrufhre<ãwsgudcgiä=à%ê<ãäoåuqsâšä TU<EQMREQMWM<?>FMRiàO<EWMGU<+V>FMGJ>C'FH;=Cd>FHRERãC\I '! 8?5Hò ó'åuc,äo;*fh<egu<eguw IJFnä=F >QSGJàO<Eàxä=à'QMæº JFH<E;*àdQMæ%àOCáiâUCGJ>C àocwmdcgsä*àbêåuc;=c,fmrãrždqmé äo<ãæñàdfm;oc NlGUQnêGºòSó'ålâJàíSWS<ãùSCG7FHGlèFHRE<ãWSGUDCGiäíSêdC,>FMG»<EIŠCGiäO<ãæçèäOåUC,àx C>< V>AàxCWMDCGiä*à äoåjfhäbfh;=cdqhä=<sæñàbfhgji ä=åuqsàocä=åjfnä'fh;=c QHæ ào<ãd<erefm;o<ãäaèmíifhr?àxq>fhrerãc\i BC EDníu;OCæçC;*àä=Q7äOåJC FMRã<EWMGUDCGSäGF àaào>qm;=c2iš<eùl<eišc\itlèläoåuc FHRE<ãWSGUDCGiäHF àarãcguwhä=å úñàocc <EWJò ï úç<e<ã<µýxýò % RE<ãWSGUDCGiäIUCGJàO<säaèSí FMRsä=åUQMâUWSå ào<ãd<erefm;äoq GUQM;=D»FHRE<+*CI à=>qm;=cmí%išqlcà2guqhä <ãgšé >REâJIŠC³F GUQM;=D»FHRE<+*\Fnä=<ãQSG» JFH;*FHDCä=C;BFHGJI7IUCJGUC\à RECGJWHäOå äoqtvcaäoåucaglâud2t C;BQHæ FMRã<EWMGJCI àxèld2t QMRž VFH<E;=àò

3 F K wsfsrg` khl f ² f ² '( *) } +,)¼} `*rgqm` f ²,- )Ã} `*rgqm`.( /)¼} À Æ ¾"!SÀ¾ À Ä Ê Å$# ½ Æ ÁgÀ&% $0J rg \Zbaf _aws[?zb»e*z[ ]i^s_afghs _awi` Z \`=barsk] Š`=_z %`*`*h _z %Z krgfg \hi[ `=hh_aq khl (ÂZ rg`*hs _awsq1 khi 2 ba`*qm]š`*e=_afg `=rgvn n keowkrgfg \hs[ `*hn_%fgq%ba`*]mba`*qm`*hn_a` kq+k qm`*¹h^s`*hie=`dz fghl M`=Í ]ikf baq13h² :6O &7² BA+ wi`=ba`²54 7?9 fghl Sfgek_a`*qu_awlk_ž_awi`+q{vM[A ŠZ\rgq'C ED khi D ãbaz\[ fghi]s^s_ qm`¹n^i`=hie*`*qgc(ch6=;<;<;?c:ikhi F F 6J;<;<; F I kba` krgfg \hi`* J LNM Ö+ÚJÝOÝ ÙQPSRRAÚUÛ Ö =T AâU; RECFM;OGU<EGUWFM U U;=QSFM>*å âjàocà <ãgu JâŠä'àOCáiâUCGJ>C\à ê<ãäoå7nlguqnêg»dqhä=<sæñà äoq2äo;*fh<eg7fhg7fhrewmqmé ;O<ãäOåUD äoqfhre<ãwsgfmgjic&lä=;=fs>ä äoåjcàoc DQHäO<ãæÑà ê<ãäoå»åj<ãwså» U;OQSTJFHTJ<ãRE<säaèSòHÿ{ä <?à C &l C>äOC\I äoåjfhä äoåucdd QMäO<ãæÑຠQSà=àOCà=à >C;xä*FH<EG WMCGJC;*FHRE<+*\FHTUREC >*åjfh;*fm>äoc;o<?àaä=<e>à äoåjfhäºä=åuc ä=;=fm<ãguc\i FHREWMQS;O<ãäOåUD >FHGLâJàOC,äOQ» C;OæçQM;=D êdcrãržqsglào<ed <ER?FH;'<ãGJ UâŠä=àòJó'åU<?àC &l C>ä=FHäO<EQMGL<Eà'GUQMä âugu;=cfsàxqsgjfhturec æçqm;'tu<eqmreqmwm<?>fmr àocáiâucgj>c\àbwm<eùmcg7äoåjfhäbä=åuc³dqhäo<ãæñàfh;=<?àxc#æç;oqsd âugjišc;oreèl<ãguw U;=QŠ>Cà=àOCàdQHæ D2âŠä*FnäO<EQMG FMGJI¼>QSGJàxC;OùnFHäO<EQMGÃäOåJFHäFH;=C7>QSDD QSG FHDQMGUWFMRãR <ãgu JâŠä=àò õãc IŠC\àO>;O<ET C7F àxèšàxäocd äoåjfhä'recfm;ogvàbfàxäo;*fnä=cwmèæçqs;'c&š UREQM;=<ãGUWàOâUTŠé{QM Šä=<ãD»FHRºôŠD <ãäoåuézõ¼fnä=c;=dfmglfmrã<ewmgué D CGiä=à,FHGJIRECFM;OGJà# JFH;*FHDCäOC;*à'æçQS;A U;=QŠ>C\àOàO<ãGJWäOåUC\àxC FHRE<ãWSGUDCGiä=à äoq7<?išcgiä=<sæçèdqhä=<sæñà FHGJI<EWMGUQS;OC' JFSIUIŠ<EGUWJòió'åUC D»FH<EG»WMQiFHR?à FH;=C'äOQ ä=;=fm<ãg»fmg7fhrewmqm;=<ãäoåud ä=åjfnäb<eà àxâu C;=<EQM; ä=q äoåuc³ôld<sä=åšézõ¼fnä=c;=d»fhg FMRãWSQM;=<sä=åUD <EG7<ãä=àBFHTU<ERã<ãäaè äoq2fmrã<ewmg TU<ãQSRãQSWM<?>FMRãREèàO<ãD<EREFM; ;=CWS<ãQSGJà FHGJÏ äoq»<ed U;OQnùSCAâJ VQSGä=åUC%*ú,. RãQSW,ºýB;=âUGiäO<ED C³QMæ ä=åuc+ ³FMRãWSQM;=<sä=åUDò UWVYX Z\[\]_^8`Ja1b$cedgfHhijhYcek.l_dgmnl'bpo ÿ{ä+<?à%êdcrãrlnlguqnêglúñàocc³ë ûnñµýºäoåvfnä%äoåucfhre<ewmgudcgiägf à+išcwm;=cc QMæVàO<ãD<EREFM;O<ãäaè <Eà+FMG2<ED QM;Oä=FMGiä D C\FMàOâU;=C<ãG <?IŠCGiä=<sæçèl<EGUW TU<EQMREQMWS<E>FHRERãè ào<ewmgu<+v>fmgiä àx<ed<ãr?fh;=<säaèsò % RE<EWMGUDCGiä*à»ê<sä=å äoåjc åu<ãwsåucàxä%iucwm;=ccdqhæjào<ãd<erefm;o<ãäaè³d»f èaguqmä%t Cd>FH Šä=âU;=CI Tlè³äOåJC D»F &Š<ED2âUD à=>qs;o<eguw#ôld<ãäoåšé õãfhäoc;=d»fhg FHRE<ãWSGUDCGiäí+TUâŠä7FM;OCQHæµäOCG >FH Šä=âU;=CI Tlè àoâutšé{qm Šä=<ãD»FHRFMRã<EWMGUDCGSä*àësïG1nñ{ò P,<ãùSCG7F³ä=;=FM<ãGU<EGUW <EGU UâŠä\íSêBC âjàoc#f DQŠIŠ<+V>FHäO<EQMG»QMæ ä=åuc,ôšd <ãäoåuézõ¼fnä=c;=dfmg7fhrewmqs;o<ãäoåud àx<ed<ãr?fh; ä=q³äoåjfhä U;=QM QSàOCI<ãGë '\ñjäoq C)<7><ãCGSä=RãèQMâŠä= UâŠä ä=åuc GUQSGŠé{QnùMC;=R?FH U U<EGUW,D»F &Š<ãD»FMR ào>qm;=<ãguwlfhre<ãwsgudcgiä=àaä=qàocc <ãæ'fdqhäo<ãæd<?à IŠ<?àO>QnùMC;OC\Iží eq pqeíº>qmgiä=fm<ãguc\iê<ãäoåu<eg FàOâUTŠé QM Šä=<ãD»FHR FHRE<ãWSGUDCGiäòló'åUC J;OC\><?àxC REQŠ>FHäO<EQMGJà QHæžQnùMC;OR?FH T CäaêBCCG7FMGlè2äaêBQ2FHRE<EWMGUDCGiä*à >FHGLT C>QMD UâUäOCIL<EGRã<EGUCFM;'äO<EDC âjàx<eguw äoåjcfhrewmqm;=<ãäoåud <EG <EWJò ûšò ÿmg U;*FM>ä=<E>CMí FHRE<ãWSGUDCGiä=à äoåjfhä³fm;o<?àxc³æç;=qmd>qm<egj><?išcgv>c2;*fh;=creèà=>qs;oc2åu<ãwsåuc;#äoåjfmg D QMäO<ãæÑàò % ôld<ãäoåšé{õ¼fnäoc;od»fmglfmrã<ewmgudcgsä'ä=åjfnä >QSGiä=FH<EGJà'FD QMäO<ãæ ê<erãržgvfnäoâj;=fmrãreè7ào>qm;=c åu<ãwsåuc;³ä=åjfhgãä=åuc»dqhäo<ãæfhreqmgucsížqhäoåjc;=ê<eàoc2ä=åuc7fhrewmqs;o<ãäoåjd êdqsâur?i åjf ùsc;=cä=âu;=guci(äoåjc D QMäO<ãæ%FMGJÏ <EWMGJQM;=CI»ä=åUC³RãQnêBC;'à=>QM;=<EGUW FMRã<EWMGJD CGiäòlÿ{æ+FDQHä=<sæ%<Eà'CD2T CIUIŠC\IL<ãGFàOâUTŠé QM Šä=<ãD»FHRlFHRE<EWMGUDCGiä\í<ãä ê<erãriäaèl U<?>FMRãREèAT C'FHDQMGUW äoåuc äoqm r ào>qm;=<ãgjw#fhre<ãwsgudcgiä=àí\êåuc;=c r»<?à ä=åuc³glâud2t C;'DQHä=<sæÑà'<EG7ä=åUC³<ãGU JâŠäòŠÿ{æ äoåuc³glâud2t C;'QMæºC&Š C>ä=CIDQHäO<ãæÑàB<Eà'NlGUQnêGºí êdc >FHG RE<ãD<ãää=åUC GlâUDTVC;2QMæ>QMD UâŠä=CI FMRã<EWMGJD CGiä=à ä=q <ED U;OQnùSCäOåUCC)<7><ECGV>èÃQHæ äo;*fh<egu<ãgjw QS;'äOåUC CB<7><ECGJ>è7QHæ%äOåUC RECFM;OGJCÏ FMRãWSQM;=<sä=åUDò

4 ï inerval lengh padding moif M P L alignmen densiies J rgfs hi[ `*hn_a S`=hiqmf _afg`*q ÏBfg `*hk_mbxkfghifghs qak[ ]irg`\o %` `=ÍSk[ fshs`³_awi`_az\] ch[ fg_awmª k_a`=ba[kh krgfg \hs[ `*hn_aq ^iqmfghs à Mf UÒba`*hn_ qak[ ]irgfghi fshn_a`=ba krbrs`=hi _awsq* wi` rg`= E_7khl ¼bafg \wn_ e=rs^sq{_a`=baq ba`*]sba`=qm`*hn_dfghn_a`=ba krgq e*z\hn_xkfshs` 2 f _awsfsh ]lk\ S Sfghi ³khl 2[ Z_af uba`*qm]š`=e=_afg `*r vn UWV5U i hecek.l1dm*l'b à=>qs;o<eguw FHRE<EWMGUDCGiä*àQHæµäOCG >QMGiä*FH<EG äaêbq¼qm;»dqm;=c D QMäO<ãæÑààOC JFM;=FHäOCI Tlè JFSIUIŠ<EGUWJò % ào<ãgjwmrec DQMäO<ãæBD»F è FMREàOQTVC»CD2T CIUIŠC\IÃ<ãG FLREFM;OWSC FHRE<ãWSGUDCGiä ê<ãäoå7 JFSIUIŠ<EGUW³äOQäOåUCARãCæµäBFHGVI;O<EWMåiä QHæžä=åUC DQHä=<sæaòiÿmG» U;*FM>äO<?>FHRV<ãGJ UâŠäíSäOåJC D QMäO<ãæÑà'åJF ùmc³ào<ãwsgu< >FHGiä=Rãè»åU<EWMåJC;FHRE<ãWSGUDCGiäIŠCGJàO<ãäaè >QSD VFH;=CI»ä=Q äoåuc³ JFSIUIŠ<EGUWJòŠó Q àofmd JRãC»IŠCGJàx<ãäaèMíºêdC»>*åUQlQSàOCäaêdQFHRE<EWMGUDCGiä <EGJIŠ<?>Cà #FHGJI ú lý,fhgji¼>qmd UâŠä=C IŠCGJàO<ãäaè7IŠC JGUCILTlè úlý ú mý êåuc;=c ú aýdfhgji úlýbfh;=cäoåuc FMRã<EWMGUDCGSä'àO>QM;=CàdFnä' VQiàx<ãäO<EQMG +FMGJIVíŠFHGVI ïa<eà IŠCJGJCILFnä'äOåUC ' ) +)?5 lò P,<ãùSCGFMGLFMRã<EWMGJD CGiä'ê<ãäOåLNlGUQnêGLD QMäO<ãæÑàí êdc>fmg à=fhd URECdäOåUC IŠCGJàO<säaèQMæJä=åUCDQHäO<ãæÑà FHGVIä=åUC JFMIJIŠ<ãGJW#ä=QIŠCä=C;=D <EGUCBäOåJ;OC\àxåUQSREIJà æçqm; IŠ<?àO>;O<ED<ãGVFnäO<EGUWäOåUC³äaêBQJòUø#QnêdCùMC;íSäOåU<?à IŠCGJàO<säaè IU< 4uC;=CGJ>C³<Eà'GUQMä Cùl<?IŠCGiä<sæ%äOåJC àofmd JRã<EGUW <ãgiäoc;oùnfmr RECGJWHäOåL<?àdùSC;=è»àxD»FHRERzòJôlD»FHRERuàOCWSDCGiä=àBQHæºäOåUC³ JFSIUIŠ<EGUWD»F è»åjf ùsc åu<ãwså IŠCGJàx<ãäaèVàO<ãD<EREFM;OREèMí àxd»fmrãr%àxcwmdcgiä=à#qhæ ä=åuc2dqhä=<sæ D»F èl VQiàOàOCà=àREQnê IŠCGJàO<ãäaèMò % REFM;OWSCAà=FHD URE<ãGUW <EGSä=C;=ùnFHRžD»F è7>qnùsc; äaêbq QM;'DQM;=CADQHä=<sæÑàíŠêåU<?>*ååJ<ãGJIUC;*à ä=åuc FHTU<ERE<säaè äoq <?IŠCGiä=<sæçè8äOåUCÃàaä*FH;Oä FHGJI CGJI QHæ <EGJIŠ<Eùl<EIŠâVFHR#DQMäO<ãæÑàò'óºQ âvàxc IUCGJàO<säaè8äOåJ;OC\àxåUQSREIJà C)4uC>ä=<ãùSCREèMíUQSGUC³D2âJàxä#>FM;OCæçâURERãè7>*åUQlQiàxC,äOåJCàOFMD JRã<EGUW<ãGiä=C;=ù FMRžRãCGUWHä=å URE<EGUWLFMGJI( URãQMäxä=<ãGUWàOCWSD CGiä³IŠCGJàO<sä=<ãC\à³âJàx<EGUWIŠ<4 C;OCGiä³<EGiäOC;OùnFHR+RECGUWMäOåJà êdc >FHGàO<ED2âURãä=FMGUCQSâJàxREèIŠCä=C>ä,äOåJC2D<ãGJ<ãDâUD<ãGiä=C;=ù FMR RECGJWHäOå(FHGJIIUCGJàO<säaèLä=åU;OC\àxåUé QMR?IUàä=åJFnä»FMIUCáiâJFnä=CREèÃIU<Eà=>;=<ãD<EGJFnä=CàDQHäO<ãæ æç;=qmd JFSIUIŠ<EGUWJò %<ãwsâu;oc ( àoåuqnê à2fmrã<ewmgué D CGiäAIŠCGVàx<ãäaè UREQHäOäOC\IQnùMC;<EGiäOC;OùnFHRºRãCGUWHä=å òjó'åuc;=<ewmåiä#>reâjàxäoc;#;oc U;OC\àxCGiä=à'<EGSä=C;=ùnFHR?à CGiäO<E;OCRãè>QMGiä=FM<ãGUC\Iê<sä=åU<EG(F7DQMäO<ãæaí êåj<ãrecä=åuc2recæµä >REâJàxäOC;,;=C U;=CàOCGiä=à#<ãGiä=C;=ù FMREà#CGŠé äo<e;ocrãè>qmgiä=fm<ãguc\iê<ãäoåu<egä=åuc VFMIUIŠ<EGUWVò ÿmgiä=c;=ù FMREà#äOåVFnä³QnùMC;=R?FH DQHä=<sæÑà³FHGVI JFMIJIŠ<ãGJW FH;=CQMD<säOäOC\I æç;oqsd äoåjc UREQHäò % à+ä=åuc#<egiäoc;oùnfhrjrãcguwhä=å <EGJ>;OC\FMàOCà%äOåJC#IŠ<?àx JFM;O<ãäaè2T CäaêBCCG D QMäO<ãæ,IŠCGJàO<säaè FMGJI JFSIUIŠ<EGUW¼IŠCGJàO<ãäaè <ãgj>;oc\fmàocàò AâJ; WSQSFMRd<?àäOQJGJI äoåucd<ãgj<ãd»fhr <ãgiäoc;oùnfmr RãCGUWHä=å! äoåvfnäafsišcáiâjfhäocreèiu<eà=>;=<ãd<egjfnä=càdqmäo<ãæ%æç;=qmd JFSIUIŠ<EGUWJòVôŠ<ãGJ>CùMC;Oè RãQSGUW<ãGiäOC;OùnFMREà FM;OC³âUGVIŠCàO<ã;*FHTJRãCSíŠêdC>FHGLRã<ED<sä ä=åucrecguwmäoåqhæ%äoåjcàofmd JRã<EGUW»<EGSä=C;=ùnFHR?à àxq äoåvfnääoåj<eà J;OQŠ>C\àOàB<?àC)<7><ãCGSä\ò

5 ò 2 } låæ ¾ È Ä À Ë ½ Ä ÊÈ Ä Ì ÅÆ Ên½ Æ À ËaËxÅÆ ÊÈ Ä Ì2¾ Å Ên½ Ä aè?¾ låæ ¾È Ä Ên½ Ë ½ Ä ÊÈ Ä Ì ÅÆ Ê ½ Æ À ËxËaÅÆ ÊÈ Ä Ì2¾ Å Ê ½ Ä aè?¾ wsfsrg`²5 2 )¼} ZbdkrgrJ oif W _aws`*hba`*[ Z `, Zbdkrgr osf _awi`*h2ba`*[ Z ` B²{} "! # $d²{}%&!\ ' ( ) +* rg \Zbaf _aws[?zb+e*z[ ]i^m_afshs ' o ( omkhl ) ws`=ba`%!'fgq%_awi` ]Š`=bae*`=hH_xk \`dz J]ŠZ\fghn_aq _awik_ [A^iq{_ keowsfg`* `³_awiÀ_awSba`*qmwSZ\rs Sq*oJ khi kba`³_aws`³rg`*hi _awkhi L M`*hiqmf _zv Z +_awi` µ_awl[ Z_af Sk_xk,]ŠZfghH_oikhi khi kba`'_awi`rg`*hi _awkhl M`*hiqmf _zv2z u_awi` µ_aw]ik\ S Sfghi, ik_xka]šz\fghn_, cyl_cyd [1d cel'b$m.-0/hfhh hem*l1k=b2143!65 ó'åuc2d<egu<ed2âudrecguwmäoå!óàxâj>*åäoåjfhä,fhrer%d QMäO<ãæ VQS<ãGiä*àAFMTVQnùSC! æñfhrer äoq»ä=åuc;=<ewmåiä QHæ2àOQMDC(IUCGJàO<säaè ä=åu;oc\àxåjqmr?i FHGJIÓFHRERA JFSIUIŠ<EGUW QM<EGiä=à æñfhrer,äoq ä=åuc RECæµäQHæ2äOåJFHä äoåu;=càoåuqsreižò, f 7 cyd [1d d`jb$c98b21:- m*o21_`.h<;43>= 5 ó'åuc D»F &Š<ED2âUD IŠCGJàx<ãäaè = àoâj>*å äoåvfnäbfmrãrjd QMäO<ãæ VQS<ãGiä*à FHT QnùMC!ÃæÑFMRãRJäOQ ä=åuc#;=<ewmåiä QHæ =, cyl_cyd [1d b21:- m*o21_`.h<;43ba 5 ó'åuc D<EGU<ãDâUD IŠCGVàx<ãäaè A àoâj>*åäoåjfhädfhreru JFSIUIŠ<EGUW QM<EGiä=à FMTVQnùSC!ÃæÑFHRERUäOQäOåUC RECæµä QHæ A ò ó'åucàocäoåu;=càoåuqsreiuà2fh;=c»;ocref &lc\i(àoqäoåvfnäfàod»fhrer C;*>CGiä*FHWMCQMæ'QSâŠäOREèl<ãGJW VQS<ãGiä=à >FHGLT C,<EWMGJQM;=CIžò %<ãwsâu;=caü»àoåuqnê àdäoåuc FHREWMQS;O<ãäOåJD æçqm;>qsd JâŠäO<EGUW! í A íufmgji = ò C ;OCé Rã<ED<ãGJFM;OèC &Š VC;O<EDCGiä=à³<EGJIŠ<?>FHäOCäOåJFHä äoåuc äoåj;oc\àxåuqsreijà,fs>>âu;=fhäocrãè<?išcgiäo<ãæçèä=åuc7àaä*fh;oä FHGJÏ CGJÏ QHæ ä=åucadqmäo<ãæñàòškqs;ocqnùmc;\ínä=åucàoc#ä=åu;=càoåuqmr?iuàbišqgjqhäàx<ewmgu<+v>fhgiäoreè»>*åjfhguwscafsà äoåucd QMäO<ãæ RãCGUWHä=åJà#FMGJI JFSIUIŠ<EGUW7RECGUWMäOåJà#QHæ äoåjc äo;*fh<egu<eguẅ IUFHä=F7FM;OC ùnfh;=<ecižívqm;#<ãæ äoåjc GiâJD2T C;QHæ+DQHä=<sæÑàQS;BäOåUC<ã; ;=CR?Fnä=<ãùSCA QSàO<ãäO<EQMGU<EGUW»<EG ä=åuc <ãgj UâŠäAàOCáiâUCGJ>C\à'ù FM;OèSò

6 UWV AâU;ARECFM;OGJ<ãGUWàxèŠàxäOCDâVàxC\à ä=åucqstjàoc;=ù FHäO<EQMGJàAFHT QnùMC ä=q WSCGUC;=FHäOC2FRãQŠ>FHR FMRã<EWMGJD CGiä FHREWMQM;=<ãäOåUDòžóºQLWMCGUC;*Fnä=CFMGÃFMRãWSQM;=<sä=åUDíJä=åUC»àxèŠàxäOCD;=CáiâU<E;=Cà³Fnä³RãC\FMàxä,QSGUC äo;*fh<egu<eguw àofmd JRãC FHGVI<ED URECDCGiä=àäOåUC³æçQSRãREQnê<ãGJW àxäoc Jàò m*f - l1cel1kgzwbpfhk.m ïmò b1m dg`=bpc<8?o P,<ãùSCG FHG <EGU UâUä7 JFH<E;ê<sä=åSr NlGUQnêG DQHä=<sæÑàí QMâUäO UâŠä rd»f &l<ed»fhr+ào>qm;=<ãgjwôld<sä=åšé{õãfhäoc;=d»fhg FMRã<EWMGJD CGiä=àA<ãG(QM;*IŠC;AQHæ ä=qhä=fmr%fmrã<ewmgué DCGiä,à=>QS;OCSòJôlCFM;=>*åC\FM>*åFHRE<ãWSGUDCGiä æçqs;äoåucnlguqnêgd QMäO<ãæÑà#FMGJIREFMTVCRºC\FM>*å FHRE<EWMGUDCGiä FM>>QS;=IŠ<EGUWSRãèSò ûšò ]1b$f=cel ;1m*l_opcb o bpf/b$cyo bpc:o J;OQSD äoåucbrefmtvcrãc\i2fmrã<ewmgudcgsä*àí\ào>fhgc\fm>*ådqmé äo<ãæžàxcwmdcgiä+ê<sä=åùnfh;=èl<ãgjwa<egiäoc;=ùnfhr?à+fhgjiqmtšä*fh<egä=åuc'd QMäO<ãæuIUCGJàO<säaèàxä=FHäO<?àaä=<E>àò ß <ENMCê<EàOCMí à=>fmg CFM>*å JFSIUIŠ<EGUW àxcwmdcgiä7fhgji QSTŠä=FM<ãG8äOåUC JFMIUIU<ãGUW IŠCGJàO<säaè àxä=fnä=<eàxäo<?>àò (Uò `Jda1[_b$mb21:- m*o21_`.h<;1o : C CFnä àxäoc Và QMGJCdFHGVI³äaêdQ#âUGiäO<ERSä=åUC ä=;=fm<ãgj<ãguwaiufnä*f <?à+c&šåjfhâvàaä=ciqm;+âugiäo<eruàxqsdcdä=<ãdc'qm; >QMD UâŠä*FnäO<EQMG RE<ãD<ãä åjfmà%c&u>cciucižò % æµäoc; äo;*fh<egu<eguw<eà#>qmd URECä=C >QMD UâUäOC! í = íufmgji A FS>>QS;=IU<ãGUWSRãèSò AâU;AFMRãWSQM;=<sä=åUD ;=CáiâU<E;OC\à *ú-,/.\ýäo<ed C FHGJI *ú-, ruý ào JFS>C ä=q QMâUäO UâŠäAäOåUC ào>qm;=c FHGJIäOåUCBCGJIU VQS<ãGiä=à%QMæ.rFMRã<EWMGUDCGSä*àò : FS>*å2FHRE<EWMGUDCGiä+>FHGTVCBWMCGUC;*Fnä=CI âvàx<eguw *ú,/. ý äo<ed CFHGJI *ú-, ý#àx JFS>CSíUêåUC;=C, <?à'ä=åuc2<egjiš<eùl<eišâvfhrºrecgjwhäoåqmæ%c\fm>*åfhre<ewmgudcgiä\òjÿ{æ r <Eàd;OC\FMàOQMGJFMTUREè2àxD»FMRãRzí eq pqeíhr ûhðsðuímäoåuc#äoqhä*fhrjäo<ed C#äOQ >QMD UâUäOCAFMGJI»àOQM;OädFHRER.r»FMRã<EWMGUé D CGiä=à<Eà QMGJRãè ûqs; (äo<ed C\à RãQSGUWMC;äOåVFHG ä=åuctvfmào<e>lôld<sä=åšézõ¼fnä=c;=d»fhg FMRãWSQM;=<sä=åUDò >dqmd UâŠä=<ãGUẄ äoåucqnùmc;or?fh REQl>Fnä=<ãQSGJà T CäaêBCCGäOåUC2äOQS rfhre<ewmgudcgiä*àafmgjiläoåuc NlGUQnêG D QMäO<ãæÑà#<?àARã<EGUCFM;#ê<ãäOå;=CàO C>ä#äOQ7ä=åUCàOâUDÂQHæ ä=åuc2recgjwhäoåvà#qmæ%ä=åucfmrã<ewmgjd CGiä=àò % æµäoc; REFMTVCRã<EGUWä=åUCàOâUTŠé{QM UäO<EDFMRBFMRã<EWMGJD CGiä=àí äoåjcàoèlàxäocd1àofmd JRãC\à äoåjclà=>qs;o<eguwišcgjàx<ãäo<ecà QHæ%FMRãR ä=åuc >QMGiä=<ãWSâUQMâJàOREè R?FHT CRECILàOCWMDCGSä*à'FHGJI>QMD UâUäOCàBä=åUC,äOåU;=CàOåUQSREIUàòAGJ>C³QMTUé ä=fh<eguc\ižíläoåuc,ä=åu;oc\àxåjqmr?iuà'išcjgjc,f>âvàaä=qmd<+*cifhrewmqm;=<ãäoåuḑ æçqm;' U;=QŠ>C\àOàO<ãGJW àoâutšé{qm Šä=<ãD»FMR FHRE<ãWSGUDCGiä=àò % à=àxâud<eguwläoåjfhä³äoåucrecfh;=guc\iäoåj;oc\àxåuqsreijàawscguc;=fmrã< *CêdCRãR QnùSC;³F TJ;OQiFMI àxcäaqhæ <EGU UâŠä\í äoåucgucê FMRãWSQM;=<sä=åUD <?à#c &Š VC\>äOC\IäOQIŠ<Eà=>QnùSC;#FMRã<EWMGJD CGiä=àä=åJFnä,C&ŠåU<ETU<ãä äoåucà=fhdc >*åjfh;*fm>äoc;o<?àaä=<e>àdfsàbäoåuc DQMäO<ãæÑàâJàOCIæçQM;'ä=;=FM<ãGU<EGUWVò <EWMâJ;OC öàoåuqnê àäoåuc7 QSàxäxé{ U;=QŠ>Cà=àO<ãGUWFMRãWSQM;=<sä=åUD æçqs;2r?fht CRE<ãGJW FHRE<ãWSGUDCGiä=àò ó'åjc FHREWMQM;=<ãäOåUD à=>fmgjà'ä=åuc2fhre<ewmgudcgiä âugiä=<ãrºäoåuc2à=>qs;oc³t CWS<ãGJà <ãgj>;oc\fmào<ãgjwjò J;OQSD äoåjc2àaä*fh;oä VQiàx<ãäO<EQMG¼QHædäOåUC <ãgj>;oc\fmàoc Vížä=åUC7FHREWMQS;O<ãäOåJD D»FH;=Nlà³C\FM>*å¼àxâV>>C\àOàO<EùMC VQiàx<ãäO<EQMG #FSà F D QMäO<ãæ#<ãæ QMGUCQHæäaêBQ >QSGJIŠ<ãäO<EQMGJà<EààOFHäO<?à VCI'úç<µý ä=åucfmrã<ewmgjd CGiä IŠCGJàx<ãäaèÃæç;OQSD,ä=Q!ÃC &Š>CC\IUà+äOåJC DQHäO<ãæuäOåU;=CàOåUQSREI = íhqm;aúç<e<?ý%ä=åuc#fmrã<ewmgudcgsä IUCGJàO<säaè2æç;OQSD ºäOQ! C&U>CCIUàBä=åUC JFMIJIŠ<ãGJWä=åU;=CàOåUQMR?I A FHGJÏ äoåjcfhre<ãwsgudcgiä IŠCGJàO<ãäaè7æç;=QMD ä=q C&U>CCIJà äoåuc(d QMäO<ãæ äoåu;=càoåuqsrei = òbó'åuc V;=àxäL>QMGJIŠ<ãäO<EQMG <EGJIŠ<?>FHäOC\à7ä=åJFnä <?à7ä=åuc T CWS<ãGJGU<ãGJW QHæBFLàO<ãWSGU< >FHGiä=RãèREQMGUWFHRE<EWMGUDCGiä,äOåJFHäàOFHäO<?à JC\àAäOåUCDQHä=<sædäOåU;=CàOåUQMR?Ižòžó'åUC»àOC>QSGJI >QMGVIŠ<sä=<ãQSG <EGJIŠ<?>Fnä=Cà2äOåJFHä ³<?àä=QnêBFM;=IUà äoåuclcgji QHæ#FDQMäO<ãæ#TUâŠä<EàGUQMäèMCä FHä2äOåJC TVCWM<EGUGU<EGUW»QHæ Fàx<EWMGU<+V>FHGiäOREè7REQMGUW7FMRã<EWMGUDCGSä'ä=åJFnä#à=Fnä=<Eà JCàäOåUC JFSIUIŠ<EGUW äoåu;=càoåuqsreižò õ(cadfm;onäoåjc# QSàO<sä=<ãQSG êåuc;oc äoåucadf &Š<ãDâUḐ à=>qs;ocqš>>âu;*à àoq äoåvfnädêåjcg»ä=åuc äaêbq >QMGVIŠ<sä=<ãQSGJà FH;=C'ùl<ãQSREFHäOCIêBC'>FHGD»FH;=NCùSC;=è VQiàx<ãäO<EQMG æç;=qmd äoq FSà+ JFMIUIU<ãGUWVíHàx<EGJ>C äoåu<?àaàocwsdcgiä,išc\>;=cfsàxc\à'äoåuc ào>qm;=cmò #äoåuc;# QSàxäxé{ U;OQŠ>Cà=àx<EGUW7FHREWMQS;O<ãäOåJDà#êdC;OCäOCàxäOC\I TUâŠä êbc;=c,gjqhä FMà'CB4 C\>äO<EùMC QS;C)<7><ECGiä\ò

7 ~ n ' } wifgrg` ²5 _ wifgrg` ² B À Æ À1%MÀ Ê ÊÈ Ä Ì +,)Ã} n ' H)¼} ~ > ~ ; ~ ( ç ²5 H) ' 7? (} ² * H² 1 M²5 f ² - ( wifgrg` ² - ( Zb#² - ) khi - ( m À Æ À Ç Å ¾µÈ f ² - >' >(( n (.( /)¼} ( ç º²5 /) ' 7B } ² * H² 1 M²5 } -» wifgrg` ² À Æ À1%MÀ Ê ÊÈ Ä Ì (} ( : ' ) } n n J rs Zbaf _awi[?zb ]SbaZne*`=qmqmfshS Lqm^S SªÑZ\]M_afs[kr krgfg \hs[ `*hn_aqa ws`=ba` 8fgq,_awi`rg`*hi _aw Z krgfs hi[ `*hn_ 8khl dfgq _awi` krgfs hi[ `*hn_ qme*zba`#k_ ]ŠZ\qmf _afgz\h m RM Ú=O M Ý! #" õ(c C &l C;=<ED CGiäOCIQMGàO VC\><+V>,;OCWM<EQMGJàBQHæ äoåuc ålâud»fmg%$afhgjildqmâjàoc.³wmcgjqmdc³êåuc;=c äoåuc;ocac&š<eàxädåj<ãwsåurãè7>qmgjàoc;=ùmc\iàxcwmdcgiä=à äoåvfnädåvf ùmc T CCG <?IŠCGiäO<+JC\Ï FMàBàO<ãWSGU< >FHGiä Tlè TU<ãQSRãQSWM<?àaä*àònõÃC C &iä=;=fs>ä=ci F³ JFH<E; QHæ àoâutšé{;ocwm<eqmgjàí QMGUC'æç;=QMD äoåucålâud»fhg»fmgjiqmgucbæç;=qmd äoåuc DQMâVàxCSíŠêåU<E>*åàOåJFH;=CI r D QMäO<ãæÑà;*FHGUWS<ãGUW <EGLRECGJWHäOåLæç;=QMD, ä=q(, $. òuõãc³äo;*fh<egqsg àxcùmc;*fhr à=fhd URECàíJ>QMD UâŠä=C³äOåUC ä=åu;=càoåuqmr?iuàíjfhgji>;oqiàoàxé ä=càxä'äoq7ùsc;=<sæçè äoåjfhääoåuc QSàxäxé U;OQŠ>Cà=àx<EGUW FHREWMQS;O<ãäOåUḐ FM>>âU;*Fnä=CREè<EIUCGiäO<+JCà äoåuc#nigjqnêg DQMäO<ãæÑà QHæuä=åUCäO;*FH<EGU<EGUWIUFHä=FUò õ(c³ä=åucgfh J URãè7äOåUC RECFM;OGUC\I7ä=åU;=CàOåUQMR?IUàBäOQ»âJGJàxCCGàOFMD URãC\à'ê<sä=åNiGJQnêGDQHä=<sæÑàò óºq IŠ<?àO>QnùMC;+F,DQHä=<sæ äoåjc FHREWMQM;=<ãäOåUD DâJàxä >QMD UâUäOC F³>QSGSä=<ãWSâUQMâVà%FMRã<EWMGJD CGiä äoåjfhä >QMGiä*FH<EGJà 1Sð& QHæºF2 JFH;OäO<?>âUR?FH;dDQHäO<ãædú >FHRERECI»ä=åUC!)6;!)D(('B6 8 B µýòlóºqc&läo;*fm>ä F»DQHäO<ãæ äoåjc2 QSàxäxé{ U;OQŠ>Cà=àx<EGUW»FHREWMQS;O<ãäOåUD D2âVàaä#<?IŠCGSä=<sæçèF7>QMGiäO<EWMâJQMâJà àocwsdcgiäaàoâj>*å äoåjfhää=åuc RECGUWMäOå8QHæ QnùMC;OR?FH T CäaêBCCG äoåjclàocwsd CGiäFHGJI äoåuc äo;=âucld QMäO<ãæ#<?à2WS;OC\FnäOC; äoåjfmg 1Sð& QMæºä=åUC RãCGUWHä=åQHæºä=åUCàOCWMDCGSäú >FHRERECIäOåUC '3 & ('B6 8 B µýò õ(c >QMD JFM;OC äoåjc7qmâšä= UâŠä2QMæQMâU;2FMRãWSQM;=<sä=åUD T CæçQS;OC FMGJI¼Fnæµä=C;2 QSàxäxé{ QSàxäxé{ U;=Ql>Cà=àx<EGUWVíSQSâU;FHREWMQM;=<ãäOåUD QMâUäO UâŠä*àdäOåUC,äOQS rào>qm;=<ãgjwfhre<ewmgudcgiä*àdfmgji >QMD UâUäOCàAåUQnê D»FHGlèDQHä=<sæÑà,êBC;=C2IŠ<?àO>QnùMC;=CIFS>>QM;*IŠ<ãGJW»äOQ äoåucfm>>âu;*fm>è ;=CáiâU<E;OCé D CGiäò % æµäoc;º QSàxäxé{ U;=Ql>Cà=àx<EGUWVí*C;OQQS; DQM;=C àxcwmdcgiä=àºd»f è#t C <?IŠCGiäO<+JC\IFMàž QHä=CGiäO<?FHR D QMäO<ãæÑàò JQM;ºC\FM>*åQMæŠäOåUC\àxCBàxCWMDCGiä*àí\êdC äoc\àaä äoqaàoccd<sæjäoåucèàofhäo<?àaæçè,tvqmäoå2äoåuc'fm>>âu;*fm>è ;OC\áSâJ<ã;=CDCGiäFHGJÏ äoåjc, J;OC\><?àx<EQMG;OC\áSâJ<ã;=CDCGiä\òAâJ;BC &Š VC\>ä=FHäO<EQMG<EàBä=åJFnäCùSC;=è»DQHäO<ãæ IŠ<Eà=>QnùSC;=CI(TVCæçQM;=C» VQiàaäOéz J;OQŠ>C\àOàO<EGUW<?à J;OC\><?àxCRãèC &läo;*fm>ä=ciãtlèä=åuc7 QSàxäxé{ U;OQŠ>Cà=àx<EGUW FHREWMQM;=<ãäOåUDòVó%FHTJRãCïàOâUDDFM;O< *C\àä=åUC;=CàOâURãä=àAQHæ ä=åucàocc &Š VC;O<EDCGiä=àòVÿmG TVQMäOåä=;=FM<ãGUé 6*) Z[ Z,qak]Sfg`*hiq ªÑ ifghi Sfghi Aekqmqm`=_m_a`olqm^i Mªç µk[ fgr v+ ²- j'p, d% OoS[ `*[, ŠÒbB}\} ^iq [,^Sqme*^irg^Sq žªñ ifghl Mfghi,e*kqmqm`=_m_a`\oiqm^i MªÑ?k[ fgr v+ ²- j'p-, B OoS[ `*[, Š`=bd}\}

8 ˆ Sœ l bxkfghifghi khl `*q{_afghi M *Ÿ bafskr Ẃ6 n jbfsqme=z \`=ba` ÍH_mbxke=_a` bafskr Ẃ6 j'fgqme*z `=ba`* žíh_mbxke=_a` } }\} M n}ˆ,, } }}ˆ M ~,, }~ l},, }} l}ˆ,, l},, }*~ l},, l}\}},, ˆ i} ˆ,ˆ, }~ l}~ ˆ,n}~ ˆ,ˆ }*~ i}~,h}~ ˆ, cm^i[ [kbmv,,\ cm^s[ [kbmv, } ˆ,\ <ãguw7fmgjiäoc\àaä=<ãguw>qmdtu<egucižíuäoåuc QSàxäxé{ U;=Ql>Cà=àx<EGUW»FHREWMQS;O<ãäOåJD C&läO;*FM>äOC\IöHüQMâŠä#QMæ ösö D QMäO<ãæÑàä=åJFnä#êBC;=CIŠ<?àO>QnùMC;OC\I7Tlè ä=åucôld<ãäoåšé{õ¼fnäoc;od»fmgfmrãwsqm;=<sä=åudòuÿ{ä#<?à<ed QM;Oä=FMGiä äoqguqmäoc'ä=åjfnä ä=åuc D»FaQS;O<ãäaèQMæ ä=åucàocdqhä=<sæñàaú(mð³qsâšä QMæžöSöMý%êBC;=CCD2T CIJIŠCI<EGiäOQ ùmc;oè RãQSGUW»FHRE<ãWSGUDCGiä=àBä=åJFnä#>QMGiä=FM<ãGUC\Ï DQS;OCAäOåJFMGQMGUC³DQHä=<sæaò O"l žü ""*OaÛ Ý õ åucg8äoåuclguqs;od»fhre< *Fnä=<ãQSG JFM;=FMD CäOC; <?à»>fm;ocæçâurerãè àocrec>ä=ciží%ä=åuc + FHREWMQS;O<ãäOåUD >FHG QHäOCGiäO<?FHRERãè8QMâŠä= UâŠä ào<ãwsgu< >FHGiä»FHRE<ãWSGUDCGiä=à ä=åjfnä7êbqmâjrei8guqhä7t C>QSGiä=FH<EGUC\I <EG FHGlè2QMæ ä=åucaàoâutšé{qm UäO<EDFMRJFHRE<EWMGUDCGiä*à U;=QlIUâJ>C\ITièäOåJCAôlD<sä=åŠé{õÃFHäOC;=D»FHG7FMRãWSQM;=<sä=åUDò ó'åu<eàqš>>âu;*àêåucg ào<ãwsgu< >FHGiä7FHRE<EWMGUDCGiä*à JFH;OäO<?FHRERãè QnùSC;=REFM ä=åuc JFMIUIU<ãGUW¼QMæAäaêBQ FMIaQS<ãGUC\I DQHä=<sæÑàú F ;=CàOâURãä»QHæ ä=åucd QiàOFM<E> C)4uC>ä*ý QM; êåucg ào<ãwsgu<+v>fmgsä»fhre<ewmgudcgiä*à JFH;OäO<?FHRERãè QnùMC;=R?FH F¼ùMC;=è REQMGUWVí <EGJàx<EWMGJ< V>FHGiä FHRE<EWMGUDCGiä ú F¼;OC\àxâURãä7QHæ,äOåJC àxåvfmišqnê JFMIUIU<ãGUW FHGJI7;OC\>QMD UâUäO<EGUW äoåjc,fmrã<ewmgudcgsä\ís<ãädd»f èt C# QSà=àx<ETUREC äoqiu<eà=>qnùsc; FHRE<EWMGUDCGiä*à åu<?iuišcg<ãgäoåuc JFMIUIU<ãGUWTVCäaêdCCGFSIaQM<EGUCID QMäO<ãæÑàò % IJIŠ<ãGJW FHGUQMäOåUC;%àxä=FMWMC ä=åjfnä+<?išcgiäo<+jc\à%fmgji<?àoqmr?fnäoc\ຠVFMIUIŠ<EGUW#æçQM;%æçâU;OäOåUC;%DQMäO<ãæVIŠ<?àO>QnùMC;=è,DF è U;OQnùSC'äOQT C âjàocæçâjr òiÿ{äd<?à <ED VQS;xä*FHGiä äoq2guqhä=cäoåjfhäbàoâj>*å7f àxä=fhwsc êbqmâur?i TVCA<ãD QSà=àx<ETUREC ê<sä=åuqmâšä#fmglfm U U;=QSFS>*å7æçQM; IU<Eà=>;=<ãD<EGJFnä=<ãGJW DQMäO<ãæÑà FHGJI JFSIUIŠ<EGUWJò õ åu<ãrecã<sä<?àâugj>recfm;åjqnêäoq IŠ<?àO>QnùMC;Làx<EWMGJ< V>FHGiäFHRE<ãWSGUDCGiä=àLåU<?IUIŠCG Tlè äoåjc àxåjfsišqnê CB4 C\>ä\í <ãä2<?à <ãd QM;Oä=FMGSä2äOQ>QSGJàO<EIŠC; äoåjc7rã<enmcrã<eåuqlqšiãqhæ àxâv>*å¼fmrã<ewmgjd CGiä=à <EG U;=FS>ä=<E>FHRIUFnä*FUò % Rsä=åUQMâUWSå ä=åuc + FMRãWSQM;=<sä=åUD FH J VC\FH;*à2 U;=QMD<?àx<EGUWVí+IUCäOC;OD<EGUCäOåJC U;OQS VC;;*FHGUWSCFMGJIÃWM;*FHGlâUR?FH;=<säaèQMæ ézùnfmrãâuc\à,äoq >QMD UâŠä=CäOåUC\àxCFHRE<ãWSGUDCGiä=à <?àfmreàoq âugj>recfm;ò AGUCFH U J;OQiFM>*åD<ãWSåSä³T C2ä=QLFM U UREèàxâU C;=ùl<EàOCIRãC\FH;=GU<ãGJW»äOQFHâŠä=QMD»Fnä=<E>FHRERãè IŠCä=C;=D <EGUC FMG FH U J;OQS U;O<?Fnä=C»;=FMGUWMCæçQS; ò 2 GŠæçQS;xä=âUGJFHäOCREèMíºäO;*FH<EGU<EGUWQMG QSGUC7à=FHD UREC ;OC\áSâJ<ã;=Càuä=åUC ;=C CFHäOCI³C &ŠC>âUäO<EQMG³QHæläOåJC *ú,/.ºrãqsw,ºý FHREWMQS;O<ãäOåJDLòÿmG QMâU;ºFM U U;=QSFS>*å í äo;*fh<egu<ãgjw,qsgqmgucà=fhd UREC;OC\áSâJ<ã;=Cà%QMGJRãè F,àO<EGUWMRECC&ŠC>âŠäO<EQMG QHæuQMâJ; FHREWMQM;=<ãäOåUD æçqsrãreqnêbci Tiè VQiàaäOéz U;=QŠ>C\àOàO<ãGJWJílêåU<?>*åä=QMWSCäOåJC;';OC\áiâU<ã;=Cà*ú-,/.\ýdä=<ãDC <EG U;=FS>ä=<E>CMò õ åu<ãrec#qsâu;dfmrãwsqm;=<sä=åud IŠQlCà GJQHädCRã<ED<ãGVFnäOC,FHRERJä=åUC þ F ê à QHæžä=åUC,ôŠD <ãäoåuézõ¼fnä=c;=dfmg FHREWMQM;=<ãäOåUDíu<sä<ED U;=QnùMCà,<ãä=àIU<Eà=>QnùSC;=è>FH JFMTU<ERã<ãäO<ECà³ê<ãäOåUQSâŠä2FMIJIŠ<ãGJWàOCùSC;=C >QMD UâŠé ä=fnä=<ãqsgjfhrž>qsàxä=àò AâU;'FH J U;OQiFM>*å»âJàOCà'àOâU C;=ùi<?àOCI»RECFM;OGU<EGUW2äOQFHâŠä=QMD»Fnä=<E>FHRERãèWMCGUC;*Fnä=C äoåu;=càoåuqmr?iuà%æçqs; VQiàaäOéz U;=QŠ>C\àOàO<ãGJWJònõÃC U;OQnùl<?IŠCF³àxèŠàxäOCD êåuc;=c'c&š<?àaä=<ãguw³nlguqnêrecišwsc'qhæ TU<ãQSRãQSWM<?>FMR ào<ãd<erefm;o<ãäo<ecà>fhgtvc³âjàocï äoq»fhâuäoqmd»fhäo<?>fhrereè»wmcgjc;*fnäoc,c)4uc>äo<eùmc,åucâj;o<?àaä=<e>àò

9 M 8MºÚHMºÝ# 'M " }\ rg`=ískhl HbaZ UoHƒ# goscmz\rgz nvn`* Šo A ich_xk_afgq{_afse*krjqmfs hif «le*khie=`z u^shi \k]i]š`* krsfg hi[ `*hn_aq* Sžkª e=fg«ie#chvm[ ]V Z\h +%fgzne*z[ ]i^m_afshs ²{} ˆ\ p H r _aqmeowh^irµoºcš goº bafgexðmqmzhvo +d %cmfg hif «lekhie*`rg`* `*rgq, EZb SfsZrgZ\ \fgekrdqm`*¹h^s`*hie=` e*z[ ]lkbafgqmzh ^Sqmfghi 2hiZ\hSrgfshS`kb#qmfg[ fgrskbaf _zv» E^ihieO_afsZhiq* %+%^irgrg`=_afghlz k_awi`*[k_afse*kr +%fgz\rgz\ v ²{} ˆˆ r _aqmeowh^irµocu gob k\ S S`*hJo gocmexwlk) U`=bo # gö Šwlkhi Mo S gö ŠwlkhS Sö u goh fgrsrg`=bo sö Jfg]i[khJo*j, Ï'k]i]Š` +%rskq{_ khi # qmf ª +%rskq{_k hi`= `*hiòbxk_afgz\h#z S]SbaZ_a`*fghA Sk_xk lkqm` qm`kbaexw ]SbaZ bxk[ q* ƒd^ie*rg`*fge e*fs Sq p `*qm`kbaexw 0 ²{} p ˆ ~\ baqmrskhvov soj \`=e*fgz \rg^jo ÒA govu`* HÎ*hi`=boJu V ÓhS`= k]i]sbaz\kexw_az2qm`¹n^i`*hse*`,e=z\[ ]lkbafgqmz\h hszba[krsfgî*`* Aqm`¹n^i`=hie*` krgfs hi[ `*hn_ \ bazne=`*` SfghS 'Z Š_awS` f E_aw hihh^lkrnyzhn_a`=bahlk_afgz\hlkrly%zhsª E`=ba`*hSe*`Z\h Zrg`*e*^irskb-+%fgZrsZ v²ñ ~\~H} i}\} baqmrskhvos sos \`*e=fsz \rg^vo ÒA i h` e*fg`*hn_ ^ihsf?zba[³ªñe*zq{_ hizba[krgfgî*` ` Sf _ Sfgq{_xkhie*`krg \Zª baf _aws[ _aw»cnvs[ ]J HZ\hcH_mbafghi žbazne*`*qmqmfghs khl 2yzhS EZS SpdÒ_mbafs`= \kr ²{} ˆ l} ) +%k?hikmo # go ^SqmZ\hJo\j, wi` e*z\hsqm`=ba ` A`=ÍMZ\h [ `=_awszh AZ U `*hi` «ihl SfghS S nžbazne\ \Z U_awi` ˆ_aw y hn_ ly%zhs lz\hyzhn_a`*rgrgfg \`*hn_bchvmq{_a`*[ q+ EZb Z\rg`*e*^Srskb +%fgzs u²ñ ~\~~ l} +%kbm_az\hjomïa M dh `³e*fg`*hn_+krs Zbaf _awi[ó_az rszne*k_a`'krgršrszne*krgr vz\]s_afg[krlkrgfg \hs[ `*hn_aq% Š`=_ +`*`=h _ +Z qm`¹n^i`=hie*`*qukrgrgz fghs d?zbž k]iq* Y%Z[ ]i^s_aòbž d]s]irgfgek_afgzhiqufgh_awi` +%fgz\qme*fg`*hse*`*q ²{} $ $ ˆM +%k_aî*z \rgz\^joucu goižkexwn_a`=boº go; `=qmfgbaz Šo M so+%`=ba `=bo + so khl M`=boS ly%z\[ ]lkbxk_afg ` khlkr ª vmqmfgq Z [ Z^iqm` khl LwH^S[kḧ j'ƒ' Ókhi Lk]S]irgfgek_afgZh_aZ`=ÍMZ\h]Mba` Sfge=_afgZhV bazne\ Z +_aws` _aw hihh^lkrjy hn_ ly%zhs lz\h»y%z\[ ]i^m_xk_afgz\hikr Z\rg`*e*^Srskb +%fgz\rgz\ v²ñ ~~\~\ jbfshsð `*rg lkeowjo ÒBhhSZ\hirgfghi`*kb, ãbxke=_afgzhlkr ]MbaZ\ bxk[ [ fghi S / khlk \`*[ `=hh_³cme=fs`=hie*` ²{} ˆ }*~M #ÏB`=rg?khi Jo7 go7 f baz\hsz Uo # gonu`= MÎ=hi`=b%u nïb`*hi` ba`*e=z\ \hsf _afszh Mfsk'qm]Srsfge*`* qm`*¹h^s`*hie=` krgfg \hsª [ `=hh_ MžbaZne\ iƒ'k_arµ i dek J lcme*fµ S cm ²{} ~ } ~ }}\ #ÏBZ\k\ Uo go khs`*wifgqakho Jžk_m_a`=bahba`*e=Z\ \hsf _afszhfgh»hh^ie=rs`=fseake=fã qm`*¹h^s`*hie=`*q Uk \`*hs`=bxkr [ Ò_awiZH»?Zb «ihl SfghS rgznekr%wiz[ Z\rgZ\ fg`*q,khl 7q{vM[ [ `=_mbafg`*q* JƒB^ie=rs`=fse³ de*fs Sqp `*qm`kbaeow ²{} ˆ\ \ M p ) } H ^lkhi SoA goju`* HÎ*hiÒboJž go fgrgrg`=bo Jžkbxk[ `=_mbafge#ba`*e*z\[ ]S^S_afghi fghkrgfg \hi[ `=hh_b bxk]iwvžbazne\ iz u_aws` _aw» hihh^lkrvchvm[ ]V nzh7y%z\[a V Sžk_ ; k_aexwifghi ²{} ˆ l}~h} } #ÒBZ[ [ `*hvo +d go Šwlkhi So³ ws`³hizba[krgfgî*` Lq{_mbafghS ` Mfg_afghS ]SbaZ irg`*[ ba`* Hfgqmf _a` J Jy{ºº bxkhiq* SZ\hJ y ²{} } #ch`*rgrg`=bovž Jžk_m_a`=bahba`*e=Z\ \hsf _afszhlfgḧ \`*hs`=_afge³qm`¹n^i`*hse*`*q' nv»[ fgqm[k_aeoẅ S`=hiqmf _zvn #+ ^irgrµ VZ k_awv +%fgzs * ²{} ˆ ~H} ~ } #ch[ f _awvo go k_a`=ba[khjog y{ S`=hH_af «iek_afgz\haz Ue*Z[ [ Z\hA[ Z\rg`*e*^Srãkb%qm^S iqm`¹n^s`*hie*`=q*! \Z^Sbmª hikrjz Zrg`*e*^irskb +%fgz\rgz v 0*#" ²{} ˆM} '} 2 i} } $ dfs ikrµou go/ kbaîkrµo gož dfg ikbo ž kq{_#e*z[ ]i^s_xk_afgz\hz hizba[krgfsî=` ` Sf _A Sfgq{_xkhie*`*q* yz º bxkhiq* SZ\hJ y " ²{} 2 ˆ ~ } % Šwlkhi Mo& ž go*+ `=ba[khjo u go fgrsrg`=bo rgfs hi[ `*hn_aq f _awiz\^m_rgz ªÑqme*Zbafghi ba`* fszhiq* & S Y%Z[ ]i^m_ + fszrµ ²{} ˆ\ } H ~~ }*ˆM % Šwlkhi Mo ž go +%Òba[khVonž go fg`*ws`\o goa fgrsrg`=bo MuZq{_mª ]MbaZne*`*qmqmfghi ArgZ\hi #]lkf bm fsqm`'krgfg \hsª [ `=hh_aq* + fszfghs?zba[k_afge*q ²{} '}~H} l}~h} } % Š^iÐ\`=bo ucm^s ŠZ\]M_afs[kr qm`¹n^i`*hse*` krgfg \hs[ `*hn_#fsh[ Z\rg`*e*^Srskb# ifgz\rgz vžkrsfg hi[ `*hn_ f _aw ÒbmbaZbdkhikr vmqmfsq* \Z\^Mbahlkr Z / Z\rg`*e*^Srãkb +%fgzrsz v 0*0 ²{} } ~ ~