breimer.dvi

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "breimer.dvi"

Bản ghi

1 Ô!" # %$'&( )*+,+ - %.0/1.2!3 4 # !3 # : ;=<?>A@B;=C<ED C; FHGJILKFM;ONP,QSREIUTVC;OWX Y%Z\[ ]S^S_a`=bdcHe*fg`*hie=`j'`*]lkbm_a[ `*hn_ohpd`=hiqmqm`*rskòb'uzrgvh_a`*exwihsfgeyzhiq{_af _a^m_a`\ou}\}~ fg \wn_bch_mba`*ò_o bazv2ƒ } n}ˆ~moš 'cs #ohœn ŽH = iž n \ M zž\ \š œž *Ÿ* l Ÿ\, ` S`*qme=bafg Š`kqm^i]Š`=ba Hfgqm` rg`kbahifghi k]s]sbaz\kexw_azba`*qmz\rg ` Sf Eª «ie*^ir _afg`*qfgh(«lhi Sfghi ifgz\rgz \fgekrgr v qmfg \hsf «lekhh_rgznekr'krsfg hi[ `*hn_aq* y _ kqhizª _afge*` _awik_b_aws`,±³²µ V krg \Zbafg_awS[ nv7ch[ f _awsª k_a`=ba[khjos_aws`#]mba`* krg`*hn_b_aznzr EZb+e=Z\[ ]i^m_afghi rgznekršqm`*¹h^s`*hie=`dkrgfs hi[ `*hn_o\z E_a`=h2Z^S_a]S^S_aqºrsZhi Mon[ `khsfghi \rg`*qmq krsfg hi[ `*hn_aq, wsfsrg`»fg \hszbafghi qmwizbm_a`=boº ifgz\rgz\ fgekrgr v¼qmfg \hsf «lekhh_³z\hi`=q* % baqmrskh ½O¾ 'À\Ás ]SbaZ]ŠZ\qm` (kh¼±³²µ V UrsZ % V ³krg Zbaf _awi[â wsfsexwãz^s_a]s^s_aq käšåæxç À\Á ÈgɽmÊ Á ÅË À\Á À\Á ÈgÌ ÄiÇ ½ Ä ¾ _awlk_'[kísfg[ fgî*`*q _awià S`= ba`*àz qmfs[ fgrskbaf _ v»bxk_awiòbb_awlkh»_awi` _az_xkr qmfg[ fsrskbafg_ vqme*zba` +ÏBfg `=h(k7]sbaz]š`=bar vqm`*rg`*e=_a` hizba[krgfgîk_afgzhã]lkbxk[³ª `=_aòbo%_awi`7krg \Zbaf _aws[ekh Sfgqme*Z `=b2qmfg \hsf «lekhh_ krgfg \hs[ `*hn_aq2_awik_ +Z^irs ¼ Š` [ fgqmqm` nv7_awi`2ch[ fg_awmª k_aòba[khkrg \Zbafg_awS[ u dhs?zbm_a^ihik_a`*r vno S`=_a`=ba[ fghsfshs k ]SbaZ]Š`=b+hSZba[krgfgÎk_afsZh ]ikbxk[ Ò_a`=b%ba`¹n^Sfgba`=q ba`*]š`k_a` `=ÍM`*e*^S_afgZhiq f _aw Sf Eª E`=ba`*hn_+]ikbxk[ Ò_a`=b+ krg^i`=q+khi `=ÍM]Š`=bm_% E`*` S ikexð,_az# S`=_aÒba[ fshs` _awi` ^iqm`= E^irghi`*qmq Z V_awS`Bkrsfg hi[ `*hn_aq* `d]mbaz\]šz\qm`bk#rg`kbahifghi Ak]S]SbaZ\kexw_awik_%^iqm`*q `=ÍMfsq{_afghS A Sfgª ZrsZ \fgekrsr v qmfg hif «lekhn_+krsfg hi[ `*hn_aqu_az'rg`kbah³]lkbxk[ `=_a`=baqž EZb fshn_a`*rgrgfg \`*hn_ar va]sbazª e*`=qmqmfshs Aqm^S SªÑZ\]M_afg[kricM[ f _awsª k_a`=ba[kh,krgfg \hs[ `*hn_aq* HÒB^Sb%krg Zbaf _awi[óba^ihiqºfgh ±³²µ %_afs[ ` khl ekh7 Sfgqme*Z `=bd ifgzrsz \fgekrsr v7qmfg \hsf «lekhh_'krgfg \hs[ `*hn_aq f _awsz\^s_ ba`¹n^sfgbafghs ³`=ÍM]Š`=bm_?`=` S ikexð2_az³]mbazh S^Se*`'[ `khifghi?^iruba`*qm^srg_aq* Õ¼Ö UØ'Ù ÚJÛ Ü#ÝAÞ ß QŠ>FMR àxc\ásâjcgj>c³fmrã<ewmgjd CGiä <EàFMGLC\àOàOCGiä=<EFMRuäOC>*åJGU<EáiâUC³æçQS;<EIUCGiäO<ãæçèl<ãGUW7àO<ED <ER?FH;=<säaè7T Cé äaêdccg»tu<eqmreqmws<e>fhrjàocáiâucgj>c\à#ë ìuíxîjíïðhñzòsó'åuc,ôld<ãäoåšé{õ¼fnäoc;od»fmg7fhrewmqm;=<ãäoåudâësï ö ñj<?àb>qmgué àx<?išc;=ciäoåuc7àxä=fmgjiufm;=iäoqlqmr%æçqm;>qmd UâŠä=<ãGJWREQŠ>FHR àocáiâucgj>cfhre<ewmgudcgiä\ò ø QnêBCùMC;í <ãä êbfsà GUQMäO<?>C\IúÑàOCCSíuë ûšíoühñçý+ä=åjfnäbäoåuc³fhrewmqs;o<ãäoåjḑ åvfmà äaêdqcà=àxcgsä=<efmrjþ F ê àòiÿ{äbqmæµäocg>qsd é TU<ãGJCàBäaêBQQS;BDQS;OC³àxCWMDCGiä*àdQMæ åu<ewmålàx<ed<ãr?fh;=<ãäaè7fhgjilfhre<ãwsgjàb<ãgiä=c;=gjfhržàocwmdcgsä*àdäoåjfhä FH;=CGUQHä;=CR?FnäOC\I däoåuc zí'àxcc%<ãwvòaï úç<e<?ýò,>>fmào<ãqsgjfhrerãèsí <ãäjgviuàlrãqsguw FHRE<ãWSGUDCGiä=à2ê<sä=å FåU<EWMå à=>qs;oc7fmgji D<?àOàOCààxåUQS;xä=C;QSGUCà2ê<sä=å FåJ<ãWSåUC;2IUCWM;=CC QHæ àx<ed<ãr?fh;=<säaèlä=åuc! "# íjàocc$%<ewjò ï»úç<µýò % GlâUD2T C; QHæ,Fnäxä=CD Šä*àåVF ùmc7t CCG D»FMIŠC äoqã>qm;=;=c>ä2äoåucþvf ê àqmæ äoåjclôld<ãäoåšé õãfhäoc;=d»fhg FMRãWSQM;=<sä=åUDíº<EGJ>REâJIŠ<EGUWÃâUGJàOâJ>>Cà=àaæçâJRBFM U U;=QSFM>*åJCà³ä=åJFnäêdC;OCFHTJFMGJIŠQMGJCI ësïsïmíïühñ{íifm U U;=QSFM>*åJCà ä=åjfnäfh;=c#>qmd UâŠä*FnäO<EQMGVFHRERãèC&Š CGJàO<EùMCësï ûšíï '\ñ{íifmgji7fh J U;OQiFM>*åUC\à äoåjfhä ;OC\áSâJ<ã;=C,àOCGVàx<ãäO<EùMC³åUCâU;O<?àxäO<?>à ëãïîuí(nñ{òuâu;oäoåuc; FnäOäOCD Šä*àêBC;=C,D»FSIŠC,äOQ»>QSGJàx<?IŠC; RãCGUWHä=å <EG äoåuc >QMD UâŠä*Fnä=<ãQSG QMæuFMRã<EWMGJD CGiä=àë öšíï)(uíï\ìnñ{òmó'åuc'dqsàxä ;OC\>CGiä FHGVI àoâj>>cà=àxé æçâurjfh J U;OQiFM>*åê'FMà+ J;OQS VQiàxC\ITlè % ;*àorefmg2cä\òmfhrzòuë ühñ{òhó'åu<eà FM U U;=QSFS>*åàOCCNŠà äoq³d»f &Š<ED<+*C, cm^s]i]šzbm_a`* nv2k, bxkhn_ ãbaz\[ p `*hiqmqm`*rsk`=bduz\r vh_a`*eowshifgeyzhsq{_af _a^s_a`\

2 a 1 a 2 b 1 b 2 Score > X Sequence 1 Sequence 2 Score = X (i) a m b n Score > X b 1 b 2 Sequence 2 b n a 1 a Sequence 1 (ii) 120 a m Seq 1 Seq 2 c c g a Score Score 0 Lengh (iii) g g g 11 Densiy = = a a 8 l ²µfã Z\qakfge` U`*e=_ +ZAwifg \wqme*zbafghs,qm`* [ `*hn_aq kba`zz\fghi`* fghn_az,k#qmfshs \rg`krsfg hi[ `*hn awik_žfgq hiz_ž ifgzrsz \fgekrsr v qmfg hif «lekhn_ S²µfgfã žcmwik\ MZ ` U`*e=_\cM^S SªÑZ\]M_afs[krnkrgfg \hs[ `*hn_aqu f _aw,wifg w M`* ba`=`z qmfg[ fgrãkbaf _zv kba` fg \hizba` fgh?k \Zb Z rgz\hs \`=bbkrgfg \hs[ `*hn_aq* ²µfgfgfã rgfs hi[ `*hn_ jb`*hiqmf _zv rgfs hi[ `*hn_ qme=zba`# Sfg Hfs S` 2 Hv_awS`'rg`*hi _awz u_aws`krgfg \hs[ `*hn_äoåuc ) IŠC JGUC\ITlè! #" êåuc;=c$ <Eà#äOåUC>QSGlùMCGiä=<ãQSGJFHR%FHRE<ãWSGUDCGiä,à=>QS;OCSí <Eà#äOåUCàOâUDQHæ ä=åuc RãCGUWHä=åJà#QMæ äoåjc äaêdq2fmrã<ewmgjci»àocwmdcgsä*àílfhgvi <Eà äoåjc% & & ) (' ) âvàxc\iäoq >QMGiä=;OQSRUäOåJC IŠCWS;OCC,QMæ%GJQM;=DFMRã< *FHäO<EQMG ò % ;=àorefmgcäò FHRzò ë ümñ IŠCàO<EWMGUC\IFMG+*ú-,/. REQMW,ºý'FMRãWSQM;=<sä=åUD æçqs; >QMD UâUäO<EGUWGUQS;OD»FHRE< *CIÃREQŠ>FHRBFHRE<ãWSGUDCGiäú0+ ý³äoåvfnäâvàxc\à äoåjc»æç;=fs>ä=<ãqsgjfhr J;OQSWM;*FHD é D <EGUWäOC\>*åUGU<?áSâJC IŠCùMCRãQS VC\I<EG8ë 1nñ{ò32#GŠæçQM;OäOâJGJFnä=CREèMí äoåucfhrewmqs;o<ãäoåjd <?à,ùmc;oèàocgjào<sä=<ãùsc äoq»ä=åucùnfhreâucqmæ òjÿ{æ <Eà äoqlq7àodfmrãrzíuä=åuc2fmrãwsqm;=<sä=åud <?à <EGJIŠ<?àaä=<ãGJWMâU<?àxåVFHTUREC æç;=qmd FMG C&UFM>ä'D»FHä=>*åU<EGUW7FHREWMQS;O<ãäOåJDLíŠêåJC;=CFMàB<ãæ <?à'äoqlqr?fh;=wmcmílä=åucfhrewmqs;o<ãäoåjd àxâ4 C;=àBæç;=QMD äoåuc à=fhdcgjcwsfhäo<eùmcào<eiucc)4uc>ä=à7qmæ³äoåuc¼ôld<sä=åšézõ¼fnä=c;=d»fhg FHREWMQS;O<ãäOåJDLòdó'åUCâJàOCæçâUR ;=FMGUWMCAæçQM; <?à'<ãgu JâŠäxémIŠC CGVIŠCGiäAFMGJI7ä=åUC ;=CR?FnäO<EQMGVàxåU<E LTVCäaêdCCGLäOåUC <EGU UâUä#FHGJIäOåJC FH U U;=QM J;O<?Fnä=C7ùnFHREâUCQMæ <?à WMCGJC;*FHRERãèÃâUGJ>RãC\FH;ë ümñzò+ó'ålâjàí FM U UREèi<EGUW äoåucfhrewmqs;o<ãäoåud ;OC\áSâJ<ã;=Cà Fà U;=CRE<ED <EGJFM;Oè ùnfmrãâuclæçqs; í FHGVI QSTŠä=FM<ãGU<EGUW¼DCFMGU<ãGJWHæçâUR#FMRã<EWMGUé D CGiä=à D»F èl;oc\áiâu<ã;=c ;=C CFnä=CILC&ŠC\>âŠä=<ãQSGQHæ+äOåUC FHREWMQS;O<ãäOåUD ê<sä=åf»ùnfh;=èl<ãguw»ùnfmrãâuc2qhæ ò;:c CFHäOCIURãè7C &ŠC>âUäO<EGUW2ä=åUC(+ é{fmrãwsqm;=<sä=åud FHGVI7D»FHGlâJFMRãREè»CùnFHREâJFHäO<EGUW2ä=åUC³;OC\àxâJRsä*à <Eà#äOC\IŠ<ãQSâJà,FHGJIä=<ãDC >QMGVàxâUD<EGUWJòUQS;#R?FH;=WMC2à=>FMRãCFH U URE<?>Fnä=<ãQSGJàí F»DQS;OC2FMâŠäOQSD»FnäOC\I FHGJIC)<7><ECGiä U;=QŠ>C\àOà'<?ààaä=<ãRER GUCCIŠC\Ižò UQM;äOåJCÃ;=CD»FM<ãGJIUC;QHæä=åU<?à JFH C;\íFHG FMRã<EWMGJD CGiää=åJFnä>FM ŠäOâJ;OC\àTJ<ãQSRãQSWM<?>FHREREè àx<ewmgu<+v>fhgiä2àx<ed<ãr?fh;=<ãäaè <?à>fmrãreci F =*ò ÿmg¼ U;*FM>äO<?>CSí DQHäO<ãæÑà2FM;OC»<?IŠCGSä=< VCI¼Tlè(C &lé VC;xä TU<EQMREQMWS<Eàxä=àò >dqs<ãgv><?išcgiä=fmrufhre<ãwsgudcgiä=à%ê<ãäoåuqsâšä TU<EQMREQMWM<?>FMRiàO<EWMGU<+V>FMGJ>C'FH;=Cd>FHRERãC\I '! 8?5Hò ó'åuc,äo;*fh<egu<eguw IJFnä=F >QSGJàO<Eàxä=à'QMæº JFH<E;*àdQMæ%àOCáiâUCGJ>C àocwmdcgsä*àbêåuc;=c,fmrãrždqmé äo<ãæñàdfm;oc NlGUQnêGºòSó'ålâJàíSWS<ãùSCG7FHGlèFHRE<ãWSGUDCGiäíSêdC,>FMG»<EIŠCGiäO<ãæçèäOåUC,àx C>< V>AàxCWMDCGiä*à äoåjfhäbfh;=cdqhä=<sæñàbfhgji ä=åuqsàocä=åjfnä'fh;=c JFMIUIU<ãGUWVòA@ACWS;OCC QHæ ào<ãd<erefm;o<ãäaèmíifhr?àxq>fhrerãc\i BC EDníu;OCæçC;*àä=Q7äOåJC FMRã<EWMGUDCGSäGF àaào>qm;=c2iš<eùl<eišc\itlèläoåuc FHRE<ãWSGUDCGiäHF àarãcguwhä=å úñàocc <EWJò ï úç<e<ã<µýxýò % RE<ãWSGUDCGiäIUCGJàO<säaèSí FMRsä=åUQMâUWSå ào<ãd<erefm;äoq GUQM;=D»FHRE<+*CI à=>qm;=cmí%išqlcà2guqhä <ãgšé >REâJIŠC³F GUQM;=D»FHRE<+*\Fnä=<ãQSG» JFH;*FHDCä=C;BFHGJI7IUCJGUC\à RECGJWHäOå äoqtvcaäoåucaglâud2t C;BQHæ FMRã<EWMGJCI àxèld2t QMRž VFH<E;=àò

3 F K wsfsrg` khl f ² f ² '( *) } +,)¼} `*rgqm` f ²,- )Ã} `*rgqm`.( /)¼} À Æ ¾"!SÀ¾ À Ä Ê Å$# ½ Æ ÁgÀ&% $0J rg \Zbaf _aws[?zb»e*z[ ]i^s_afghs _awi` Z \`=barsk] Š`=_z %`*`*h _z %Z krgfg \hi[ `=hh_aq khl (ÂZ rg`*hs _awsq1 khi 2 ba`*qm]š`*e=_afg `=rgvn n keowkrgfg \hs[ `*hn_%fgq%ba`*]mba`*qm`*hn_a` kq+k qm`*¹h^s`*hie=`dz fghl M`=Í ]ikf baq13h² :6O &7² &7<;<;<;=7²54/>7?9@>' BA+ wi`=ba`²54 7?9 fghl Sfgek_a`*qu_awlk_ž_awi`+q{vM[A ŠZ\rgq'C ED khi D ãbaz\[ fghi]s^s_ qm`¹n^i`=hie*`*qgc(ch6=;<;<;?c:ikhi F F 6J;<;<; F I kba` krgfg \hi`* J LNM Ö+ÚJÝOÝ ÙQPSRRAÚUÛ Ö =T AâU; RECFM;OGU<EGUWFM U U;=QSFM>*å âjàocà <ãgu JâŠä'àOCáiâUCGJ>C\à ê<ãäoå7nlguqnêg»dqhä=<sæñà äoq2äo;*fh<eg7fhg7fhrewmqmé ;O<ãäOåUD äoqfhre<ãwsgfmgjic&lä=;=fs>ä äoåjcàoc DQHäO<ãæÑà ê<ãäoå»åj<ãwså» U;OQSTJFHTJ<ãRE<säaèSòHÿ{ä <?à C &l C>äOC\I äoåjfhä äoåucdd QMäO<ãæÑຠQSà=àOCà=à >C;xä*FH<EG WMCGJC;*FHRE<+*\FHTUREC >*åjfh;*fm>äoc;o<?àaä=<e>à äoåjfhäºä=åuc ä=;=fm<ãguc\i FHREWMQS;O<ãäOåUD >FHGLâJàOC,äOQ» C;OæçQM;=D êdcrãržqsglào<ed <ER?FH;'<ãGJ UâŠä=àòJó'åU<?àC &l C>ä=FHäO<EQMGL<Eà'GUQMä âugu;=cfsàxqsgjfhturec æçqm;'tu<eqmreqmwm<?>fmr àocáiâucgj>c\àbwm<eùmcg7äoåjfhäbä=åuc³dqhäo<ãæñàfh;=<?àxc#æç;oqsd âugjišc;oreèl<ãguw U;=QŠ>Cà=àOCàdQHæ D2âŠä*FnäO<EQMG FMGJI¼>QSGJàxC;OùnFHäO<EQMGÃäOåJFHäFH;=C7>QSDD QSG FHDQMGUWFMRãR <ãgu JâŠä=àò õãc IŠC\àO>;O<ET C7F àxèšàxäocd äoåjfhä'recfm;ogvàbfàxäo;*fnä=cwmèæçqs;'c&š UREQM;=<ãGUWàOâUTŠé{QM Šä=<ãD»FHRºôŠD <ãäoåuézõ¼fnä=c;=dfmglfmrã<ewmgué D CGiä=à,FHGJIRECFM;OGJà# JFH;*FHDCäOC;*à'æçQS;A U;=QŠ>C\àOàO<ãGJWäOåUC\àxC FHRE<ãWSGUDCGiä=à äoq7<?išcgiä=<sæçèdqhä=<sæñà FHGJI<EWMGUQS;OC' JFSIUIŠ<EGUWJòió'åUC D»FH<EG»WMQiFHR?à FH;=C'äOQ ä=;=fm<ãg»fmg7fhrewmqm;=<ãäoåud ä=åjfnäb<eà àxâu C;=<EQM; ä=q äoåuc³ôld<sä=åšézõ¼fnä=c;=d»fhg FMRãWSQM;=<sä=åUD <EG7<ãä=àBFHTU<ERã<ãäaè äoq2fmrã<ewmg TU<ãQSRãQSWM<?>FMRãREèàO<ãD<EREFM; ;=CWS<ãQSGJà FHGJÏ äoq»<ed U;OQnùSCAâJ VQSGä=åUC%*ú,. RãQSW,ºýB;=âUGiäO<ED C³QMæ ä=åuc+ ³FMRãWSQM;=<sä=åUDò UWVYX Z\[\]_^8`Ja1b$cedgfHhijhYcek.l_dgmnl'bpo ÿ{ä+<?à%êdcrãrlnlguqnêglúñàocc³ë ûnñµýºäoåvfnä%äoåucfhre<ewmgudcgiägf à+išcwm;=cc QMæVàO<ãD<EREFM;O<ãäaè <Eà+FMG2<ED QM;Oä=FMGiä D C\FMàOâU;=C<ãG <?IŠCGiä=<sæçèl<EGUW TU<EQMREQMWS<E>FHRERãè ào<ewmgu<+v>fmgiä àx<ed<ãr?fh;=<säaèsò % RE<EWMGUDCGiä*à»ê<sä=å äoåjc åu<ãwsåucàxä%iucwm;=ccdqhæjào<ãd<erefm;o<ãäaè³d»f èaguqmä%t Cd>FH Šä=âU;=CI Tlè³äOåJC D»F &Š<ED2âUD à=>qs;o<eguw#ôld<ãäoåšé õãfhäoc;=d»fhg FHRE<ãWSGUDCGiäí+TUâŠä7FM;OCQHæµäOCG >FH Šä=âU;=CI Tlè àoâutšé{qm Šä=<ãD»FHRFMRã<EWMGUDCGSä*àësïG1nñ{ò P,<ãùSCG7F³ä=;=FM<ãGU<EGUW <EGU UâŠä\íSêBC âjàoc#f DQŠIŠ<+V>FHäO<EQMG»QMæ ä=åuc,ôšd <ãäoåuézõ¼fnä=c;=dfmg7fhrewmqs;o<ãäoåud àx<ed<ãr?fh; ä=q³äoåjfhä U;=QM QSàOCI<ãGë '\ñjäoq C)<7><ãCGSä=RãèQMâŠä= UâŠä ä=åuc GUQSGŠé{QnùMC;=R?FH U U<EGUW,D»F &Š<ãD»FMR ào>qm;=<ãguwlfhre<ãwsgudcgiä=àaä=qàocc <ãæ'fdqhäo<ãæd<?à IŠ<?àO>QnùMC;OC\Iží eq pqeíº>qmgiä=fm<ãguc\iê<ãäoåu<eg FàOâUTŠé QM Šä=<ãD»FHR FHRE<ãWSGUDCGiäòló'åUC J;OC\><?àxC REQŠ>FHäO<EQMGJà QHæžQnùMC;OR?FH T CäaêBCCG7FMGlè2äaêBQ2FHRE<EWMGUDCGiä*à >FHGLT C>QMD UâUäOCIL<EGRã<EGUCFM;'äO<EDC âjàx<eguw äoåjcfhrewmqm;=<ãäoåud <EG <EWJò ûšò ÿmg U;*FM>ä=<E>CMí FHRE<ãWSGUDCGiä=à äoåjfhä³fm;o<?àxc³æç;=qmd>qm<egj><?išcgv>c2;*fh;=creèà=>qs;oc2åu<ãwsåuc;#äoåjfmg D QMäO<ãæÑàò % ôld<ãäoåšé{õ¼fnäoc;od»fmglfmrã<ewmgudcgsä'ä=åjfnä >QSGiä=FH<EGJà'FD QMäO<ãæ ê<erãržgvfnäoâj;=fmrãreè7ào>qm;=c åu<ãwsåuc;³ä=åjfhgãä=åuc»dqhäo<ãæfhreqmgucsížqhäoåjc;=ê<eàoc2ä=åuc7fhrewmqs;o<ãäoåjd êdqsâur?i åjf ùsc;=cä=âu;=guci(äoåjc D QMäO<ãæ%FMGJÏ <EWMGJQM;=CI»ä=åUC³RãQnêBC;'à=>QM;=<EGUW FMRã<EWMGJD CGiäòlÿ{æ+FDQHä=<sæ%<Eà'CD2T CIUIŠC\IL<ãGFàOâUTŠé QM Šä=<ãD»FHRlFHRE<EWMGUDCGiä\í<ãä ê<erãriäaèl U<?>FMRãREèAT C'FHDQMGUW äoåuc äoqm r ào>qm;=<ãgjw#fhre<ãwsgudcgiä=àí\êåuc;=c r»<?à ä=åuc³glâud2t C;'DQHä=<sæÑà'<EG7ä=åUC³<ãGU JâŠäòŠÿ{æ äoåuc³glâud2t C;'QMæºC&Š C>ä=CIDQHäO<ãæÑàB<Eà'NlGUQnêGºí êdc >FHG RE<ãD<ãää=åUC GlâUDTVC;2QMæ>QMD UâŠä=CI FMRã<EWMGJD CGiä=à ä=q <ED U;OQnùSCäOåUCC)<7><ECGV>èÃQHæ äo;*fh<egu<ãgjw QS;'äOåUC CB<7><ECGJ>è7QHæ%äOåUC RECFM;OGJCÏ FMRãWSQM;=<sä=åUDò

4 ï inerval lengh padding moif M P L alignmen densiies J rgfs hi[ `*hn_a S`=hiqmf _afg`*q ÏBfg `*hk_mbxkfghifghs qak[ ]irg`\o %` `=ÍSk[ fshs`³_awi`_az\] ch[ fg_awmª k_a`=ba[kh krgfg \hs[ `*hn_aq ^iqmfghs à Mf UÒba`*hn_ qak[ ]irgfghi fshn_a`=ba krbrs`=hi _awsq* wi` rg`= E_7khl ¼bafg \wn_ e=rs^sq{_a`=baq ba`*]sba`=qm`*hn_dfghn_a`=ba krgq e*z\hn_xkfshs` 2 f _awsfsh ]lk\ S Sfghi ³khl 2[ Z_af uba`*qm]š`=e=_afg `*r vn UWV5U i hecek.l1dm*l'b à=>qs;o<eguw FHRE<EWMGUDCGiä*àQHæµäOCG >QMGiä*FH<EG äaêbq¼qm;»dqm;=c D QMäO<ãæÑààOC JFM;=FHäOCI Tlè JFSIUIŠ<EGUWJò % ào<ãgjwmrec DQMäO<ãæBD»F è FMREàOQTVC»CD2T CIUIŠC\IÃ<ãG FLREFM;OWSC FHRE<ãWSGUDCGiä ê<ãäoå7 JFSIUIŠ<EGUW³äOQäOåUCARãCæµäBFHGVI;O<EWMåiä QHæžä=åUC DQHä=<sæaòiÿmG» U;*FM>äO<?>FHRV<ãGJ UâŠäíSäOåJC D QMäO<ãæÑà'åJF ùmc³ào<ãwsgu< >FHGiä=Rãè»åU<EWMåJC;FHRE<ãWSGUDCGiäIŠCGJàO<ãäaè >QSD VFH;=CI»ä=Q äoåuc³ JFSIUIŠ<EGUWJòŠó Q àofmd JRãC»IŠCGJàx<ãäaèMíºêdC»>*åUQlQSàOCäaêdQFHRE<EWMGUDCGiä <EGJIŠ<?>Cà #FHGJI ú lý,fhgji¼>qmd UâŠä=C IŠCGJàO<ãäaè7IŠC JGUCILTlè úlý ú mý êåuc;=c ú aýdfhgji úlýbfh;=cäoåuc FMRã<EWMGUDCGSä'àO>QM;=CàdFnä' VQiàx<ãäO<EQMG +FMGJIVíŠFHGVI ïa<eà IŠCJGJCILFnä'äOåUC ' ) +)?5 lò P,<ãùSCGFMGLFMRã<EWMGJD CGiä'ê<ãäOåLNlGUQnêGLD QMäO<ãæÑàí êdc>fmg à=fhd URECdäOåUC IŠCGJàO<säaèQMæJä=åUCDQHäO<ãæÑà FHGVIä=åUC JFMIJIŠ<ãGJW#ä=QIŠCä=C;=D <EGUCBäOåJ;OC\àxåUQSREIJà æçqm; IŠ<?àO>;O<ED<ãGVFnäO<EGUWäOåUC³äaêBQJòUø#QnêdCùMC;íSäOåU<?à IŠCGJàO<säaè IU< 4uC;=CGJ>C³<Eà'GUQMä Cùl<?IŠCGiä<sæ%äOåJC àofmd JRã<EGUW <ãgiäoc;oùnfmr RECGJWHäOåL<?àdùSC;=è»àxD»FHRERzòJôlD»FHRERuàOCWSDCGiä=àBQHæºäOåUC³ JFSIUIŠ<EGUWD»F è»åjf ùsc åu<ãwså IŠCGJàx<ãäaèVàO<ãD<EREFM;OREèMí àxd»fmrãr%àxcwmdcgiä=à#qhæ ä=åuc2dqhä=<sæ D»F èl VQiàOàOCà=àREQnê IŠCGJàO<ãäaèMò % REFM;OWSCAà=FHD URE<ãGUW <EGSä=C;=ùnFHRžD»F è7>qnùsc; äaêbq QM;'DQM;=CADQHä=<sæÑàíŠêåU<?>*ååJ<ãGJIUC;*à ä=åuc FHTU<ERE<säaè äoq <?IŠCGiä=<sæçè8äOåUCÃàaä*FH;Oä FHGJI CGJI QHæ <EGJIŠ<Eùl<EIŠâVFHR#DQMäO<ãæÑàò'óºQ âvàxc IUCGJàO<säaè8äOåJ;OC\àxåUQSREIJà C)4uC>ä=<ãùSCREèMíUQSGUC³D2âJàxä#>FM;OCæçâURERãè7>*åUQlQiàxC,äOåJCàOFMD JRã<EGUW<ãGiä=C;=ù FMRžRãCGUWHä=å URE<EGUWLFMGJI( URãQMäxä=<ãGUWàOCWSD CGiä³IŠCGJàO<sä=<ãC\à³âJàx<EGUWIŠ<4 C;OCGiä³<EGiäOC;OùnFHR+RECGUWMäOåJà êdc >FHGàO<ED2âURãä=FMGUCQSâJàxREèIŠCä=C>ä,äOåJC2D<ãGJ<ãDâUD<ãGiä=C;=ù FMR RECGJWHäOå(FHGJIIUCGJàO<säaèLä=åU;OC\àxåUé QMR?IUàä=åJFnä»FMIUCáiâJFnä=CREèÃIU<Eà=>;=<ãD<EGJFnä=CàDQHäO<ãæ æç;=qmd JFSIUIŠ<EGUWJò %<ãwsâu;oc ( àoåuqnê à2fmrã<ewmgué D CGiäAIŠCGVàx<ãäaè UREQHäOäOC\IQnùMC;<EGiäOC;OùnFHRºRãCGUWHä=å òjó'åuc;=<ewmåiä#>reâjàxäoc;#;oc U;OC\àxCGiä=à'<EGSä=C;=ùnFHR?à CGiäO<E;OCRãè>QMGiä=FM<ãGUC\Iê<sä=åU<EG(F7DQMäO<ãæaí êåj<ãrecä=åuc2recæµä >REâJàxäOC;,;=C U;=CàOCGiä=à#<ãGiä=C;=ù FMREà#CGŠé äo<e;ocrãè>qmgiä=fm<ãguc\iê<ãäoåu<egä=åuc VFMIUIŠ<EGUWVò ÿmgiä=c;=ù FMREà#äOåVFnä³QnùMC;=R?FH DQHä=<sæÑà³FHGVI JFMIJIŠ<ãGJW FH;=CQMD<säOäOC\I æç;oqsd äoåjc UREQHäò % à+ä=åuc#<egiäoc;oùnfhrjrãcguwhä=å <EGJ>;OC\FMàOCà%äOåJC#IŠ<?àx JFM;O<ãäaè2T CäaêBCCG D QMäO<ãæ,IŠCGJàO<säaè FMGJI JFSIUIŠ<EGUW¼IŠCGJàO<ãäaè <ãgj>;oc\fmàocàò AâJ; WSQSFMRd<?àäOQJGJI äoåucd<ãgj<ãd»fhr <ãgiäoc;oùnfmr RãCGUWHä=å! äoåvfnäafsišcáiâjfhäocreèiu<eà=>;=<ãd<egjfnä=càdqmäo<ãæ%æç;=qmd JFSIUIŠ<EGUWJòVôŠ<ãGJ>CùMC;Oè RãQSGUW<ãGiäOC;OùnFMREà FM;OC³âUGVIŠCàO<ã;*FHTJRãCSíŠêdC>FHGLRã<ED<sä ä=åucrecguwmäoåqhæ%äoåjcàofmd JRã<EGUW»<EGSä=C;=ùnFHR?à àxq äoåvfnääoåj<eà J;OQŠ>C\àOàB<?àC)<7><ãCGSä\ò

5 ò 2 } låæ ¾ È Ä À Ë ½ Ä ÊÈ Ä Ì ÅÆ Ên½ Æ À ËaËxÅÆ ÊÈ Ä Ì2¾ Å Ên½ Ä aè?¾ låæ ¾È Ä Ên½ Ë ½ Ä ÊÈ Ä Ì ÅÆ Ê ½ Æ À ËxËaÅÆ ÊÈ Ä Ì2¾ Å Ê ½ Ä aè?¾ wsfsrg`²5 2 )¼} ZbdkrgrJ oif W _aws`*hba`*[ Z `, Zbdkrgr osf _awi`*h2ba`*[ Z ` B²{} "! # $d²{}%&!\ ' ( ) +* rg \Zbaf _aws[?zb+e*z[ ]i^m_afshs ' o ( omkhl ) ws`=ba`%!'fgq%_awi` ]Š`=bae*`=hH_xk \`dz J]ŠZ\fghn_aq _awik_ [A^iq{_ keowsfg`* `³_awiÀ_awSba`*qmwSZ\rs Sq*oJ khi kba`³_aws`³rg`*hi _awkhi L M`*hiqmf _zv Z +_awi` µ_awl[ Z_af Sk_xk,]ŠZfghH_oikhi khi kba`'_awi`rg`*hi _awkhl M`*hiqmf _zv2z u_awi` µ_aw]ik\ S Sfghi, ik_xka]šz\fghn_, cyl_cyd [1d cel'b$m.-0/hfhh hem*l1k=b2143!65 ó'åuc2d<egu<ed2âudrecguwmäoå!óàxâj>*åäoåjfhä,fhrer%d QMäO<ãæ VQS<ãGiä*àAFMTVQnùSC! æñfhrer äoq»ä=åuc;=<ewmåiä QHæ2àOQMDC(IUCGJàO<säaè ä=åu;oc\àxåjqmr?i FHGJIÓFHRERA JFSIUIŠ<EGUW QM<EGiä=à æñfhrer,äoq ä=åuc RECæµäQHæ2äOåJFHä äoåu;=càoåuqsreižò, f 7 cyd [1d d`jb$c98b21:- m*o21_`.h<;43>= 5 ó'åuc D»F &Š<ED2âUD IŠCGJàx<ãäaè = àoâj>*å äoåvfnäbfmrãrjd QMäO<ãæ VQS<ãGiä*à FHT QnùMC!ÃæÑFMRãRJäOQ ä=åuc#;=<ewmåiä QHæ =, cyl_cyd [1d a1f?;@;1cel1k b21:- m*o21_`.h<;43ba 5 ó'åuc D<EGU<ãDâUD IŠCGVàx<ãäaè A àoâj>*åäoåjfhädfhreru JFSIUIŠ<EGUW QM<EGiä=à FMTVQnùSC!ÃæÑFHRERUäOQäOåUC RECæµä QHæ A ò ó'åucàocäoåu;=càoåuqsreiuà2fh;=c»;ocref &lc\i(àoqäoåvfnäfàod»fhrer C;*>CGiä*FHWMCQMæ'QSâŠäOREèl<ãGJW VQS<ãGiä=à >FHGLT C,<EWMGJQM;=CIžò %<ãwsâu;=caü»àoåuqnê àdäoåuc FHREWMQS;O<ãäOåJD æçqm;>qsd JâŠäO<EGUW! í A íufmgji = ò C ;OCé Rã<ED<ãGJFM;OèC &Š VC;O<EDCGiä=à³<EGJIŠ<?>FHäOCäOåJFHä äoåuc äoåj;oc\àxåuqsreijà,fs>>âu;=fhäocrãè<?išcgiäo<ãæçèä=åuc7àaä*fh;oä FHGJÏ CGJÏ QHæ ä=åucadqmäo<ãæñàòškqs;ocqnùmc;\ínä=åucàoc#ä=åu;=càoåuqmr?iuàbišqgjqhäàx<ewmgu<+v>fhgiäoreè»>*åjfhguwscafsà äoåucd QMäO<ãæ RãCGUWHä=åJà#FMGJI JFSIUIŠ<EGUW7RECGUWMäOåJà#QHæ äoåjc äo;*fh<egu<eguẅ IUFHä=F7FM;OC ùnfh;=<ecižívqm;#<ãæ äoåjc GiâJD2T C;QHæ+DQHä=<sæÑàQS;BäOåUC<ã; ;=CR?Fnä=<ãùSCA QSàO<ãäO<EQMGU<EGUW»<EG ä=åuc <ãgj UâŠäAàOCáiâUCGJ>C\à'ù FM;OèSò

6 UWV AâU;ARECFM;OGJ<ãGUWàxèŠàxäOCDâVàxC\à ä=åucqstjàoc;=ù FHäO<EQMGJàAFHT QnùMC ä=q WSCGUC;=FHäOC2FRãQŠ>FHR FMRã<EWMGJD CGiä FHREWMQM;=<ãäOåUDòžóºQLWMCGUC;*Fnä=CFMGÃFMRãWSQM;=<sä=åUDíJä=åUC»àxèŠàxäOCD;=CáiâU<E;=Cà³Fnä³RãC\FMàxä,QSGUC äo;*fh<egu<eguw àofmd JRãC FHGVI<ED URECDCGiä=àäOåUC³æçQSRãREQnê<ãGJW àxäoc Jàò m*f - l1cel1kgzwbpfhk.m ïmò cel@; b1m dg`=bpc<8?o P,<ãùSCG FHG <EGU UâUä7 JFH<E;ê<sä=åSr NlGUQnêG DQHä=<sæÑàí QMâUäO UâŠä rd»f &l<ed»fhr+ào>qm;=<ãgjwôld<sä=åšé{õãfhäoc;=d»fhg FMRã<EWMGJD CGiä=àA<ãG(QM;*IŠC;AQHæ ä=qhä=fmr%fmrã<ewmgué DCGiä,à=>QS;OCSòJôlCFM;=>*åC\FM>*åFHRE<ãWSGUDCGiä æçqs;äoåucnlguqnêgd QMäO<ãæÑà#FMGJIREFMTVCRºC\FM>*å FHRE<EWMGUDCGiä FM>>QS;=IŠ<EGUWSRãèSò ûšò ]1b$f=cel ;1m*l_opcb o bpf/b$cyo bpc:o J;OQSD äoåucbrefmtvcrãc\i2fmrã<ewmgudcgsä*àí\ào>fhgc\fm>*ådqmé äo<ãæžàxcwmdcgiä+ê<sä=åùnfh;=èl<ãgjwa<egiäoc;=ùnfhr?à+fhgjiqmtšä*fh<egä=åuc'd QMäO<ãæuIUCGJàO<säaèàxä=FHäO<?àaä=<E>àò ß <ENMCê<EàOCMí à=>fmg CFM>*å JFSIUIŠ<EGUW àxcwmdcgiä7fhgji QSTŠä=FM<ãG8äOåUC JFMIUIU<ãGUW IŠCGJàO<säaè àxä=fnä=<eàxäo<?>àò (Uò `Jda1[_b$mb21:- m*o21_`.h<;1o : C CFnä àxäoc Và QMGJCdFHGVI³äaêdQ#âUGiäO<ERSä=åUC ä=;=fm<ãgj<ãguwaiufnä*f <?à+c&šåjfhâvàaä=ciqm;+âugiäo<eruàxqsdcdä=<ãdc'qm; >QMD UâŠä*FnäO<EQMG RE<ãD<ãä åjfmà%c&u>cciucižò % æµäoc; äo;*fh<egu<eguw<eà#>qmd URECä=C >QMD UâUäOC! í = íufmgji A FS>>QS;=IU<ãGUWSRãèSò AâU;AFMRãWSQM;=<sä=åUD ;=CáiâU<E;OC\à *ú-,/.\ýäo<ed C FHGJI *ú-, ruý ào JFS>C ä=q QMâUäO UâŠäAäOåUC ào>qm;=c FHGJIäOåUCBCGJIU VQS<ãGiä=à%QMæ.rFMRã<EWMGUDCGSä*àò : FS>*å2FHRE<EWMGUDCGiä+>FHGTVCBWMCGUC;*Fnä=CI âvàx<eguw *ú,/. ý äo<ed CFHGJI *ú-, ý#àx JFS>CSíUêåUC;=C, <?à'ä=åuc2<egjiš<eùl<eišâvfhrºrecgjwhäoåqmæ%c\fm>*åfhre<ewmgudcgiä\òjÿ{æ r <Eàd;OC\FMàOQMGJFMTUREè2àxD»FMRãRzí eq pqeíhr ûhðsðuímäoåuc#äoqhä*fhrjäo<ed C#äOQ >QMD UâUäOCAFMGJI»àOQM;OädFHRER.r»FMRã<EWMGUé D CGiä=à<Eà QMGJRãè ûqs; (äo<ed C\à RãQSGUWMC;äOåVFHG ä=åuctvfmào<e>lôld<sä=åšézõ¼fnä=c;=d»fhg FMRãWSQM;=<sä=åUDò >dqmd UâŠä=<ãGUẄ äoåucqnùmc;or?fh REQl>Fnä=<ãQSGJà T CäaêBCCGäOåUC2äOQS rfhre<ewmgudcgiä*àafmgjiläoåuc NlGUQnêG D QMäO<ãæÑà#<?àARã<EGUCFM;#ê<ãäOå;=CàO C>ä#äOQ7ä=åUCàOâUDÂQHæ ä=åuc2recgjwhäoåvà#qmæ%ä=åucfmrã<ewmgjd CGiä=àò % æµäoc; REFMTVCRã<EGUWä=åUCàOâUTŠé{QM UäO<EDFMRBFMRã<EWMGJD CGiä=àí äoåjcàoèlàxäocd1àofmd JRãC\à äoåjclà=>qs;o<eguwišcgjàx<ãäo<ecà QHæ%FMRãR ä=åuc >QMGiä=<ãWSâUQMâJàOREè R?FHT CRECILàOCWMDCGSä*à'FHGJI>QMD UâUäOCàBä=åUC,äOåU;=CàOåUQSREIUàòAGJ>C³QMTUé ä=fh<eguc\ižíläoåuc,ä=åu;oc\àxåjqmr?iuà'išcjgjc,f>âvàaä=qmd<+*cifhrewmqm;=<ãäoåuḑ æçqm;' U;=QŠ>C\àOàO<ãGJW àoâutšé{qm Šä=<ãD»FMR FHRE<ãWSGUDCGiä=àò % à=àxâud<eguwläoåjfhä³äoåucrecfh;=guc\iäoåj;oc\àxåuqsreijàawscguc;=fmrã< *CêdCRãR QnùSC;³F TJ;OQiFMI àxcäaqhæ <EGU UâŠä\í äoåucgucê FMRãWSQM;=<sä=åUD <?à#c &Š VC\>äOC\IäOQIŠ<Eà=>QnùSC;#FMRã<EWMGJD CGiä=àä=åJFnä,C&ŠåU<ETU<ãä äoåucà=fhdc >*åjfh;*fm>äoc;o<?àaä=<e>àdfsàbäoåuc DQMäO<ãæÑàâJàOCIæçQM;'ä=;=FM<ãGU<EGUWVò <EWMâJ;OC öàoåuqnê àäoåuc7 QSàxäxé{ U;=QŠ>Cà=àO<ãGUWFMRãWSQM;=<sä=åUD æçqs;2r?fht CRE<ãGJW FHRE<ãWSGUDCGiä=àò ó'åjc FHREWMQM;=<ãäOåUD à=>fmgjà'ä=åuc2fhre<ewmgudcgiä âugiä=<ãrºäoåuc2à=>qs;oc³t CWS<ãGJà <ãgj>;oc\fmào<ãgjwjò J;OQSD äoåjc2àaä*fh;oä VQiàx<ãäO<EQMG¼QHædäOåUC <ãgj>;oc\fmàoc Vížä=åUC7FHREWMQS;O<ãäOåJD D»FH;=Nlà³C\FM>*å¼àxâV>>C\àOàO<EùMC VQiàx<ãäO<EQMG #FSà F D QMäO<ãæ#<ãæ QMGUCQHæäaêBQ >QSGJIŠ<ãäO<EQMGJà<EààOFHäO<?à VCI'úç<µý ä=åucfmrã<ewmgjd CGiä IŠCGJàx<ãäaèÃæç;OQSD,ä=Q!ÃC &Š>CC\IUà+äOåJC DQHäO<ãæuäOåU;=CàOåUQSREI = íhqm;aúç<e<?ý%ä=åuc#fmrã<ewmgudcgsä IUCGJàO<säaè2æç;OQSD ºäOQ! C&U>CCIUàBä=åUC JFMIJIŠ<ãGJWä=åU;=CàOåUQMR?I A FHGJÏ äoåjcfhre<ãwsgudcgiä IŠCGJàO<ãäaè7æç;=QMD ä=q C&U>CCIJà äoåuc(d QMäO<ãæ äoåu;=càoåuqsrei = òbó'åuc V;=àxäL>QMGJIŠ<ãäO<EQMG <EGJIŠ<?>FHäOC\à7ä=åJFnä <?à7ä=åuc T CWS<ãGJGU<ãGJW QHæBFLàO<ãWSGU< >FHGiä=RãèREQMGUWFHRE<EWMGUDCGiä,äOåJFHäàOFHäO<?à JC\àAäOåUCDQHä=<sædäOåU;=CàOåUQMR?Ižòžó'åUC»àOC>QSGJI >QMGVIŠ<sä=<ãQSG <EGJIŠ<?>Fnä=Cà2äOåJFHä ³<?àä=QnêBFM;=IUà äoåuclcgji QHæ#FDQMäO<ãæ#TUâŠä<EàGUQMäèMCä FHä2äOåJC TVCWM<EGUGU<EGUW»QHæ Fàx<EWMGU<+V>FHGiäOREè7REQMGUW7FMRã<EWMGUDCGSä'ä=åJFnä#à=Fnä=<Eà JCàäOåUC JFSIUIŠ<EGUW äoåu;=càoåuqsreižò õ(cadfm;onäoåjc# QSàO<sä=<ãQSG êåuc;oc äoåucadf &Š<ãDâUḐ à=>qs;ocqš>>âu;*à àoq äoåvfnädêåjcg»ä=åuc äaêbq >QMGVIŠ<sä=<ãQSGJà FH;=C'ùl<ãQSREFHäOCIêBC'>FHGD»FH;=NCùSC;=è VQiàx<ãäO<EQMG æç;=qmd äoq FSà+ JFMIUIU<ãGUWVíHàx<EGJ>C äoåu<?àaàocwsdcgiä,išc\>;=cfsàxc\à'äoåuc ào>qm;=cmò #äoåuc;# QSàxäxé{ U;OQŠ>Cà=àx<EGUW7FHREWMQS;O<ãäOåJDà#êdC;OCäOCàxäOC\I TUâŠä êbc;=c,gjqhä FMà'CB4 C\>äO<EùMC QS;C)<7><ECGiä\ò

7 ~ n ' } wifgrg` ²5 _ wifgrg` ² B À Æ À1%MÀ Ê ÊÈ Ä Ì +,)Ã} n ' H)¼} ~ > ~ ; ~ ( ç ²5 H) ' 7? (} ² * H² 1 M²5 f ² - ( wifgrg` ² - ( Zb#² - ) khi - ( m À Æ À Ç Å ¾µÈ f ² - >' >(( n (.( /)¼} ( ç º²5 /) ' 7B } ² * H² 1 M²5 } -» wifgrg` ² À Æ À1%MÀ Ê ÊÈ Ä Ì (} ( : ' ) } n n J rs Zbaf _awi[?zb ]SbaZne*`=qmqmfshS Lqm^S SªÑZ\]M_afs[kr krgfg \hs[ `*hn_aqa ws`=ba` 8fgq,_awi`rg`*hi _aw Z krgfs hi[ `*hn_ 8khl dfgq _awi` krgfs hi[ `*hn_ qme*zba`#k_ ]ŠZ\qmf _afgz\h m RM Ú=O M Ý! #" õ(c C &l C;=<ED CGiäOCIQMGàO VC\><+V>,;OCWM<EQMGJàBQHæ äoåuc ålâud»fmg%$afhgjildqmâjàoc.³wmcgjqmdc³êåuc;=c äoåuc;ocac&š<eàxädåj<ãwsåurãè7>qmgjàoc;=ùmc\iàxcwmdcgiä=à äoåvfnädåvf ùmc T CCG <?IŠCGiäO<+JC\Ï FMàBàO<ãWSGU< >FHGiä Tlè TU<ãQSRãQSWM<?àaä*àònõÃC C &iä=;=fs>ä=ci F³ JFH<E; QHæ àoâutšé{;ocwm<eqmgjàí QMGUC'æç;=QMD äoåucålâud»fhg»fmgjiqmgucbæç;=qmd äoåuc DQMâVàxCSíŠêåU<E>*åàOåJFH;=CI r D QMäO<ãæÑà;*FHGUWS<ãGUW <EGLRECGJWHäOåLæç;=QMD, ä=q(, $. òuõãc³äo;*fh<egqsg àxcùmc;*fhr à=fhd URECàíJ>QMD UâŠä=C³äOåUC ä=åu;=càoåuqmr?iuàíjfhgji>;oqiàoàxé ä=càxä'äoq7ùsc;=<sæçè äoåjfhääoåuc QSàxäxé U;OQŠ>Cà=àx<EGUW FHREWMQS;O<ãäOåUḐ FM>>âU;*Fnä=CREè<EIUCGiäO<+JCà äoåuc#nigjqnêg DQMäO<ãæÑà QHæuä=åUCäO;*FH<EGU<EGUWIUFHä=FUò õ(c³ä=åucgfh J URãè7äOåUC RECFM;OGUC\I7ä=åU;=CàOåUQMR?IUàBäOQ»âJGJàxCCGàOFMD URãC\à'ê<sä=åNiGJQnêGDQHä=<sæÑàò óºq IŠ<?àO>QnùMC;+F,DQHä=<sæ äoåjc FHREWMQM;=<ãäOåUD DâJàxä >QMD UâUäOC F³>QSGSä=<ãWSâUQMâVà%FMRã<EWMGJD CGiä äoåjfhä >QMGiä*FH<EGJà 1Sð& QHæºF2 JFH;OäO<?>âUR?FH;dDQHäO<ãædú >FHRERECI»ä=åUC!)6;!)D(('B6 8 B µýòlóºqc&läo;*fm>ä F»DQHäO<ãæ äoåjc2 QSàxäxé{ U;OQŠ>Cà=àx<EGUW»FHREWMQS;O<ãäOåUD D2âVàaä#<?IŠCGSä=<sæçèF7>QMGiäO<EWMâJQMâJà àocwsdcgiäaàoâj>*å äoåjfhää=åuc RECGUWMäOå8QHæ QnùMC;OR?FH T CäaêBCCG äoåjclàocwsd CGiäFHGJI äoåuc äo;=âucld QMäO<ãæ#<?à2WS;OC\FnäOC; äoåjfmg 1Sð& QMæºä=åUC RãCGUWHä=åQHæºä=åUCàOCWMDCGSäú >FHRERECIäOåUC '3 & ('B6 8 B µýò õ(c >QMD JFM;OC äoåjc7qmâšä= UâŠä2QMæQMâU;2FMRãWSQM;=<sä=åUD T CæçQS;OC FMGJI¼Fnæµä=C;2 QSàxäxé{ QSàxäxé{ U;=Ql>Cà=àx<EGUWVíSQSâU;FHREWMQM;=<ãäOåUD QMâUäO UâŠä*àdäOåUC,äOQS rào>qm;=<ãgjwfhre<ewmgudcgiä*àdfmgji >QMD UâUäOCàAåUQnê D»FHGlèDQHä=<sæÑà,êBC;=C2IŠ<?àO>QnùMC;=CIFS>>QM;*IŠ<ãGJW»äOQ äoåucfm>>âu;*fm>è ;=CáiâU<E;OCé D CGiäò % æµäoc;º QSàxäxé{ U;=Ql>Cà=àx<EGUWVí*C;OQQS; DQM;=C àxcwmdcgiä=àºd»f è#t C <?IŠCGiäO<+JC\IFMàž QHä=CGiäO<?FHR D QMäO<ãæÑàò JQM;ºC\FM>*åQMæŠäOåUC\àxCBàxCWMDCGiä*àí\êdC äoc\àaä äoqaàoccd<sæjäoåucèàofhäo<?àaæçè,tvqmäoå2äoåuc'fm>>âu;*fm>è ;OC\áSâJ<ã;=CDCGiäFHGJÏ äoåjc, J;OC\><?àx<EQMG;OC\áSâJ<ã;=CDCGiä\òAâJ;BC &Š VC\>ä=FHäO<EQMG<EàBä=åJFnäCùSC;=è»DQHäO<ãæ IŠ<Eà=>QnùSC;=CI(TVCæçQM;=C» VQiàaäOéz J;OQŠ>C\àOàO<EGUW<?à J;OC\><?àxCRãèC &läo;*fm>ä=ciãtlèä=åuc7 QSàxäxé{ U;OQŠ>Cà=àx<EGUW FHREWMQM;=<ãäOåUDòVó%FHTJRãCïàOâUDDFM;O< *C\àä=åUC;=CàOâURãä=àAQHæ ä=åucàocc &Š VC;O<EDCGiä=àòVÿmG TVQMäOåä=;=FM<ãGUé 6*) Z[ Z,qak]Sfg`*hiq ªÑ ifghi Sfghi Aekqmqm`=_m_a`olqm^i Mªç µk[ fgr v+ ²- j'p, d% OoS[ `*[, ŠÒbB}\} ^iq [,^Sqme*^irg^Sq žªñ ifghl Mfghi,e*kqmqm`=_m_a`\oiqm^i MªÑ?k[ fgr v+ ²- j'p-, B OoS[ `*[, Š`=bd}\}

8 ˆ Sœ l bxkfghifghi khl `*q{_afghi M *Ÿ bafskr Ẃ6 n jbfsqme=z \`=ba` ÍH_mbxke=_a` bafskr Ẃ6 j'fgqme*z `=ba`* žíh_mbxke=_a` } }\} M n}ˆ,, } }}ˆ M ~,, }~ l},, }} l}ˆ,, l},, }*~ l},, l}\}},, ˆ i} ˆ,ˆ, }~ l}~ ˆ,n}~ ˆ,ˆ }*~ i}~,h}~ ˆ, cm^i[ [kbmv,,\ cm^s[ [kbmv, } ˆ,\ <ãguw7fmgjiäoc\àaä=<ãguw>qmdtu<egucižíuäoåuc QSàxäxé{ U;=Ql>Cà=àx<EGUW»FHREWMQS;O<ãäOåJD C&läO;*FM>äOC\IöHüQMâŠä#QMæ ösö D QMäO<ãæÑàä=åJFnä#êBC;=CIŠ<?àO>QnùMC;OC\I7Tlè ä=åucôld<ãäoåšé{õ¼fnäoc;od»fmgfmrãwsqm;=<sä=åudòuÿ{ä#<?à<ed QM;Oä=FMGiä äoqguqmäoc'ä=åjfnä ä=åuc D»FaQS;O<ãäaèQMæ ä=åucàocdqhä=<sæñàaú(mð³qsâšä QMæžöSöMý%êBC;=CCD2T CIJIŠCI<EGiäOQ ùmc;oè RãQSGUW»FHRE<ãWSGUDCGiä=àBä=åJFnä#>QMGiä=FM<ãGUC\Ï DQS;OCAäOåJFMGQMGUC³DQHä=<sæaò O"l žü ""*OaÛ Ý õ åucg8äoåuclguqs;od»fhre< *Fnä=<ãQSG JFM;=FMD CäOC; <?à»>fm;ocæçâurerãè àocrec>ä=ciží%ä=åuc + FHREWMQS;O<ãäOåUD >FHG QHäOCGiäO<?FHRERãè8QMâŠä= UâŠä ào<ãwsgu< >FHGiä»FHRE<ãWSGUDCGiä=à ä=åjfnä7êbqmâjrei8guqhä7t C>QSGiä=FH<EGUC\I <EG FHGlè2QMæ ä=åucaàoâutšé{qm UäO<EDFMRJFHRE<EWMGUDCGiä*à U;=QlIUâJ>C\ITièäOåJCAôlD<sä=åŠé{õÃFHäOC;=D»FHG7FMRãWSQM;=<sä=åUDò ó'åu<eàqš>>âu;*àêåucg ào<ãwsgu< >FHGiä7FHRE<EWMGUDCGiä*à JFH;OäO<?FHRERãè QnùSC;=REFM ä=åuc JFMIUIU<ãGUW¼QMæAäaêBQ FMIaQS<ãGUC\I DQHä=<sæÑàú F ;=CàOâURãä»QHæ ä=åucd QiàOFM<E> C)4uC>ä*ý QM; êåucg ào<ãwsgu<+v>fmgsä»fhre<ewmgudcgiä*à JFH;OäO<?FHRERãè QnùMC;=R?FH F¼ùMC;=è REQMGUWVí <EGJàx<EWMGJ< V>FHGiä FHRE<EWMGUDCGiä ú F¼;OC\àxâURãä7QHæ,äOåJC àxåvfmišqnê C)4uC>äýòŠ@Bè<EàOQMR?Fnä=<ãGUW2 JFMIUIU<ãGUW FHGJI7;OC\>QMD UâUäO<EGUW äoåjc,fmrã<ewmgudcgsä\ís<ãädd»f èt C# QSà=àx<ETUREC äoqiu<eà=>qnùsc; FHRE<EWMGUDCGiä*à åu<?iuišcg<ãgäoåuc JFMIUIU<ãGUWTVCäaêdCCGFSIaQM<EGUCID QMäO<ãæÑàò % IJIŠ<ãGJW FHGUQMäOåUC;%àxä=FMWMC ä=åjfnä+<?išcgiäo<+jc\à%fmgji<?àoqmr?fnäoc\ຠVFMIUIŠ<EGUW#æçQM;%æçâU;OäOåUC;%DQMäO<ãæVIŠ<?àO>QnùMC;=è,DF è U;OQnùSC'äOQT C âjàocæçâjr òiÿ{äd<?à <ED VQS;xä*FHGiä äoq2guqhä=cäoåjfhäbàoâj>*å7f àxä=fhwsc êbqmâur?i TVCA<ãD QSà=àx<ETUREC ê<sä=åuqmâšä#fmglfm U U;=QSFS>*å7æçQM; IU<Eà=>;=<ãD<EGJFnä=<ãGJW DQMäO<ãæÑà FHGJI JFSIUIŠ<EGUWJò õ åu<ãrecã<sä<?àâugj>recfm;åjqnêäoq IŠ<?àO>QnùMC;Làx<EWMGJ< V>FHGiäFHRE<ãWSGUDCGiä=àLåU<?IUIŠCG Tlè äoåjc àxåjfsišqnê CB4 C\>ä\í <ãä2<?à <ãd QM;Oä=FMGSä2äOQ>QSGJàO<EIŠC; äoåjc7rã<enmcrã<eåuqlqšiãqhæ àxâv>*å¼fmrã<ewmgjd CGiä=à <EG U;=FS>ä=<E>FHRIUFnä*FUò % Rsä=åUQMâUWSå ä=åuc + FMRãWSQM;=<sä=åUD FH J VC\FH;*à2 U;=QMD<?àx<EGUWVí+IUCäOC;OD<EGUCäOåJC U;OQS VC;;*FHGUWSCFMGJIÃWM;*FHGlâUR?FH;=<säaèQMæ ézùnfmrãâuc\à,äoq >QMD UâŠä=CäOåUC\àxCFHRE<ãWSGUDCGiä=à <?àfmreàoq âugj>recfm;ò AGUCFH U J;OQiFM>*åD<ãWSåSä³T C2ä=QLFM U UREèàxâU C;=ùl<EàOCIRãC\FH;=GU<ãGJW»äOQFHâŠä=QMD»Fnä=<E>FHRERãè IŠCä=C;=D <EGUC FMG FH U J;OQS U;O<?Fnä=C»;=FMGUWMCæçQS; ò 2 GŠæçQS;xä=âUGJFHäOCREèMíºäO;*FH<EGU<EGUWQMG QSGUC7à=FHD UREC ;OC\áSâJ<ã;=Càuä=åUC ;=C CFHäOCI³C &ŠC>âUäO<EQMG³QHæläOåJC *ú,/.ºrãqsw,ºý FHREWMQS;O<ãäOåJDLòÿmG QMâU;ºFM U U;=QSFS>*å í äo;*fh<egu<ãgjw,qsgqmgucà=fhd UREC;OC\áSâJ<ã;=Cà%QMGJRãè F,àO<EGUWMRECC&ŠC>âŠäO<EQMG QHæuQMâJ; FHREWMQM;=<ãäOåUD æçqsrãreqnêbci Tiè VQiàaäOéz U;=QŠ>C\àOàO<ãGJWJílêåU<?>*åä=QMWSCäOåJC;';OC\áiâU<ã;=Cà*ú-,/.\ýdä=<ãDC <EG U;=FS>ä=<E>CMò õ åu<ãrec#qsâu;dfmrãwsqm;=<sä=åud IŠQlCà GJQHädCRã<ED<ãGVFnäOC,FHRERJä=åUC þ F ê à QHæžä=åUC,ôŠD <ãäoåuézõ¼fnä=c;=dfmg FHREWMQM;=<ãäOåUDíu<sä<ED U;=QnùMCà,<ãä=àIU<Eà=>QnùSC;=è>FH JFMTU<ERã<ãäO<ECà³ê<ãäOåUQSâŠä2FMIJIŠ<ãGJWàOCùSC;=C >QMD UâŠé ä=fnä=<ãqsgjfhrž>qsàxä=àò AâU;'FH J U;OQiFM>*å»âJàOCà'àOâU C;=ùi<?àOCI»RECFM;OGU<EGUW2äOQFHâŠä=QMD»Fnä=<E>FHRERãèWMCGUC;*Fnä=C äoåu;=càoåuqmr?iuà%æçqs; VQiàaäOéz U;=QŠ>C\àOàO<ãGJWJònõÃC U;OQnùl<?IŠCF³àxèŠàxäOCD êåuc;=c'c&š<?àaä=<ãguw³nlguqnêrecišwsc'qhæ TU<ãQSRãQSWM<?>FMR ào<ãd<erefm;o<ãäo<ecà>fhgtvc³âjàocï äoq»fhâuäoqmd»fhäo<?>fhrereè»wmcgjc;*fnäoc,c)4uc>äo<eùmc,åucâj;o<?àaä=<e>àò

9 M 8MºÚHMºÝ# 'M " }\ rg`=ískhl HbaZ UoHƒ# goscmz\rgz nvn`* Šo A ich_xk_afgq{_afse*krjqmfs hif «le*khie=`z u^shi \k]i]š`* krsfg hi[ `*hn_aq* Sžkª e=fg«ie#chvm[ ]V Z\h +%fgzne*z[ ]i^m_afshs ²{} ˆ\ p H r _aqmeowh^irµoºcš goº bafgexðmqmzhvo +d %cmfg hif «lekhie*`rg`* `*rgq, EZb SfsZrgZ\ \fgekrdqm`*¹h^s`*hie=` e*z[ ]lkbafgqmzh ^Sqmfghi 2hiZ\hSrgfshS`kb#qmfg[ fgrskbaf _zv» E^ihieO_afsZhiq* %+%^irgrg`=_afghlz k_awi`*[k_afse*kr +%fgz\rgz\ v ²{} ˆˆ r _aqmeowh^irµocu gob k\ S S`*hJo gocmexwlk) U`=bo # gö Šwlkhi Mo S gö ŠwlkhS Sö u goh fgrsrg`=bo sö Jfg]i[khJo*j, Ï'k]i]Š` +%rskq{_ khi # qmf ª +%rskq{_k hi`= `*hiòbxk_afgz\h#z S]SbaZ_a`*fghA Sk_xk lkqm` qm`kbaexw ]SbaZ bxk[ q* ƒd^ie*rg`*fge e*fs Sq p `*qm`kbaexw 0 ²{} p ˆ ~\ baqmrskhvov soj \`=e*fgz \rg^jo ÒA govu`* HÎ*hi`=boJu V ÓhS`= k]i]sbaz\kexw_az2qm`¹n^i`*hse*`,e=z\[ ]lkbafgqmz\h hszba[krsfgî*`* Aqm`¹n^i`=hie*` krgfs hi[ `*hn_ \ bazne=`*` SfghS 'Z Š_awS` f E_aw hihh^lkrnyzhn_a`=bahlk_afgz\hlkrly%zhsª E`=ba`*hSe*`Z\h Zrg`*e*^irskb-+%fgZrsZ v²ñ ~\~H} i}\} baqmrskhvos sos \`*e=fsz \rg^vo ÒA i h` e*fg`*hn_ ^ihsf?zba[³ªñe*zq{_ hizba[krgfgî*` ` Sf _ Sfgq{_xkhie*`krg \Zª baf _aws[ _aw»cnvs[ ]J HZ\hcH_mbafghi žbazne*`*qmqmfghs khl 2yzhS EZS SpdÒ_mbafs`= \kr ²{} ˆ l} ) +%k?hikmo # go ^SqmZ\hJo\j, wi` e*z\hsqm`=ba ` A`=ÍMZ\h [ `=_awszh AZ U `*hi` «ihl SfghS S nžbazne\ \Z U_awi` ˆ_aw y hn_ ly%zhs lz\hyzhn_a`*rgrgfg \`*hn_bchvmq{_a`*[ q+ EZb Z\rg`*e*^Srskb +%fgzs u²ñ ~\~~ l} +%kbm_az\hjomïa M dh `³e*fg`*hn_+krs Zbaf _awi[ó_az rszne*k_a`'krgršrszne*krgr vz\]s_afg[krlkrgfg \hs[ `*hn_aq% Š`=_ +`*`=h _ +Z qm`¹n^i`=hie*`*qukrgrgz fghs d?zbž k]iq* Y%Z[ ]i^s_aòbž d]s]irgfgek_afgzhiqufgh_awi` +%fgz\qme*fg`*hse*`*q ²{} $ $ ˆM +%k_aî*z \rgz\^joucu goižkexwn_a`=boº go; `=qmfgbaz Šo M so+%`=ba `=bo + so khl M`=boS ly%z\[ ]lkbxk_afg ` khlkr ª vmqmfgq Z [ Z^iqm` khl LwH^S[kḧ j'ƒ' Ókhi Lk]S]irgfgek_afgZh_aZ`=ÍMZ\h]Mba` Sfge=_afgZhV bazne\ Z +_aws` _aw hihh^lkrjy hn_ ly%zhs lz\h»y%z\[ ]i^m_xk_afgz\hikr Z\rg`*e*^Srskb +%fgz\rgz\ v²ñ ~~\~\ jbfshsð `*rg lkeowjo ÒBhhSZ\hirgfghi`*kb, ãbxke=_afgzhlkr ]MbaZ\ bxk[ [ fghi S / khlk \`*[ `=hh_³cme=fs`=hie*` ²{} ˆ }*~M #ÏB`=rg?khi Jo7 go7 f baz\hsz Uo # gonu`= MÎ=hi`=b%u nïb`*hi` ba`*e=z\ \hsf _afszh Mfsk'qm]Srsfge*`* qm`*¹h^s`*hie=` krgfg \hsª [ `=hh_ MžbaZne\ iƒ'k_arµ i dek J lcme*fµ S cm ²{} ~ } ~ }}\ #ÏBZ\k\ Uo go khs`*wifgqakho Jžk_m_a`=bahba`*e=Z\ \hsf _afszhfgh»hh^ie=rs`=fseake=fã qm`*¹h^s`*hie=`*q Uk \`*hs`=bxkr [ Ò_awiZH»?Zb «ihl SfghS rgznekr%wiz[ Z\rgZ\ fg`*q,khl 7q{vM[ [ `=_mbafg`*q* JƒB^ie=rs`=fse³ de*fs Sqp `*qm`kbaeow ²{} ˆ\ \ M p ) } H ^lkhi SoA goju`* HÎ*hiÒboJž go fgrgrg`=bo Jžkbxk[ `=_mbafge#ba`*e*z\[ ]S^S_afghi fghkrgfg \hi[ `=hh_b bxk]iwvžbazne\ iz u_aws` _aw» hihh^lkrvchvm[ ]V nzh7y%z\[a V Sžk_ ; k_aexwifghi ²{} ˆ l}~h} } #ÒBZ[ [ `*hvo +d go Šwlkhi So³ ws`³hizba[krgfgî*` Lq{_mbafghS ` Mfg_afghS ]SbaZ irg`*[ ba`* Hfgqmf _a` J Jy{ºº bxkhiq* SZ\hJ y ²{} } #ch`*rgrg`=bovž Jžk_m_a`=bahba`*e=Z\ \hsf _afszhlfgḧ \`*hs`=_afge³qm`¹n^i`*hse*`*q' nv»[ fgqm[k_aeoẅ S`=hiqmf _zvn #+ ^irgrµ VZ k_awv +%fgzs * ²{} ˆ ~H} ~ } #ch[ f _awvo go k_a`=ba[khjog y{ S`=hH_af «iek_afgz\haz Ue*Z[ [ Z\hA[ Z\rg`*e*^Srãkb%qm^S iqm`¹n^s`*hie*`=q*! \Z^Sbmª hikrjz Zrg`*e*^irskb +%fgz\rgz v 0*#" ²{} ˆM} '} 2 i} } $ dfs ikrµou go/ kbaîkrµo gož dfg ikbo ž kq{_#e*z[ ]i^s_xk_afgz\hz hizba[krgfsî=` ` Sf _A Sfgq{_xkhie*`*q* yz º bxkhiq* SZ\hJ y " ²{} 2 ˆ ~ } % Šwlkhi Mo& ž go*+ `=ba[khjo u go fgrsrg`=bo rgfs hi[ `*hn_aq f _awiz\^m_rgz ªÑqme*Zbafghi ba`* fszhiq* & S Y%Z[ ]i^m_ + fszrµ ²{} ˆ\ } H ~~ }*ˆM % Šwlkhi Mo ž go +%Òba[khVonž go fg`*ws`\o goa fgrsrg`=bo MuZq{_mª ]MbaZne*`*qmqmfghi ArgZ\hi #]lkf bm fsqm`'krgfg \hsª [ `=hh_aq* + fszfghs?zba[k_afge*q ²{} '}~H} l}~h} } % Š^iÐ\`=bo ucm^s ŠZ\]M_afs[kr qm`¹n^i`*hse*` krgfg \hs[ `*hn_#fsh[ Z\rg`*e*^Srskb# ifgz\rgz vžkrsfg hi[ `*hn_ f _aw ÒbmbaZbdkhikr vmqmfsq* \Z\^Mbahlkr Z / Z\rg`*e*^Srãkb +%fgzrsz v 0*0 ²{} } ~ ~

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû «3 O ôâ â 13 LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð üû 3 ~ ~ ~.,, 33 ~ I ~ ~ þ I ~ ~ Ä ñ ý ~( ñ33 ñ ' ññ( Þ ý ' =[ ý 1 ý. 33 ~:( -,ññ. Õ -."'. ' 5 3 ~ v v ~ m ~ ~,. I Ô 4l IA Ù " 4 Ú 'ä Ê ß " O- ñ Ô

Chi tiết hơn

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp Sở GD&ĐT Hà Nội Trường THPT Tây Hồ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC Môn: TOÁN Ghi chú: Học s

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp Sở GD&ĐT Hà Nội Trường THPT Tây Hồ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC Môn: TOÁN Ghi chú: Học s Sở GD&ĐT Hà Nội Trường THPT Tây Hồ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC - Môn: TOÁN Ghi chú: Học sinh sử dụng các bài tập trong cuốn Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp phổ thông và các bài tập

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD ' = MA' mà = ( gt) = = BC CA BC CA Xét MD ' B' và CBAcó D' MB = BCA ( cùng bù với góc A MB ) Và MD '

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc Câu I: Học sinh ự giải Câu I: GỢI Ý GIẢI ĐỀ 6 - + - - = m có Tìm ấ cả các giá rị của ham số m để phương rình ( ) ( ) nghiệm Nhận é: ( - + ) = - + + ( - ) = + ( - ) Đ/k ác định: Đặ ì³ í Û î - ³ = - +, a

Chi tiết hơn

XX XX C C C F C C C F D D H H H H H H H H H H f f w } f f } f CC CC CC C DDD FF f f f f f H H H H H fo of f } f } } f G G G G G f of of } of of } w of

XX XX C C C F C C C F D D H H H H H H H H H H f f w } f f } f CC CC CC C DDD FF f f f f f H H H H H fo of f } f } } f G G G G G f of of } of of } w of o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o!"$#%'&(& )+*-,/. 02143%57681:92;=@? *-A 6B0 ty l^q qs lcn gi c Ec ty lq qs lcn j gice j j j j j j j j j IKJMLNPORQS TVUNPORQVS Ec j TVUNPORQVSWS E tv

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút (Đề thi có 6 trang) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 4. HK I lop 12-AMS [ ]

Microsoft Word - 4. HK I lop 12-AMS [ ] TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI AMSTERDAM ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I LỚP MÔN TOÁN NĂM HỌC 00 0 ĐỀ SỐ Bài Cho hà số = + - - có đồ thị là ( C ) y ) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( C ) củ hà số khi =- b) Tì

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

ỨNG DỤNG ĐỒ THỊ VÀO VIỆC GIẢI CÁC BÀI TOÁN HÓA HỌC Trần Văn Thanh Hoài Khoa Sư phạm trường Đại học Đà Lạt I. Lời mở đầu: Hiện nay, trong các bài kiểm

ỨNG DỤNG ĐỒ THỊ VÀO VIỆC GIẢI CÁC BÀI TOÁN HÓA HỌC Trần Văn Thanh Hoài Khoa Sư phạm trường Đại học Đà Lạt I. Lời mở đầu: Hiện nay, trong các bài kiểm ỨNG DỤNG ĐỒ THỊ VÀO VIỆC GIẢI CÁC BÀI TOÁN HÓA HỌC Trần Văn Thanh Hoài Khoa Sư phạm trường Đại học Đà Lạt I. Lời mở đầu: Hiện nay, trong các bài kiểm tra, các kì thi, học sinh phải làm môn hóa học dưới

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

2 Ä ó ' Ä ü ü Ä ó Ø Í û ó : Í Æ ü : Û Ä Õ ó D ` é ' Ä Ë Ë É Ö Í Á : ü á d á Å : õ ' é é Ä É É É ü ü ì ' ' Ä Ä Ë û j Ø É É Û ó ó y õ Ð õ Æ É N Ä : Ë õ

2 Ä ó ' Ä ü ü Ä ó Ø Í û ó : Í Æ ü : Û Ä Õ ó D ` é ' Ä Ë Ë É Ö Í Á : ü á d á Å : õ ' é é Ä É É É ü ü ì ' ' Ä Ä Ë û j Ø É É Û ó ó y õ Ð õ Æ É N Ä : Ë õ Ø Õ ` ì j Ø 7!#"#$%& ),+ - 1 79 ;7=9> 9@B EG9KL OQ 7 S Q 1 TVWY ^]`_bac T bf^g`hi_jbmnbopq^rsm } tvu`xbf{ ci x S r 9 ˆ 9Šs c 9Œ g`ž c SS ˆ š œž Ÿ r c g Ž ž xª«9o ±²³ Ôm 1 µ 9bc  ëì 11 ¹º»¼½¾9 À ÂV ÇÈ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GiaiDe.So02.doc

Microsoft Word - GiaiDe.So02.doc Câu I: Học sinh ự giải GỢI Ý GIẢI ĐỀ Câu I: Tìm m để đồ hị (C) hàm số + m+ cắ rục O ại mộ điểm du nhấ Cách : P/rình hoành độ gio điểm củ (C) và rục O: + m+ (*) Dễ hấ không hỏ mãn (*) với mọi m Với ¹, có

Chi tiết hơn

! "#$% &' ( )+*-,/.0, ;: EGFHJIKMLONPNRQSN!T/UWVU'FXCH IWY[Z]\_^`Ya\bYdcJYfehgai j8k[lm^`ya\-nohgg`prqtsmqvuk[lmwfgxkz

! #$% &' ( )+*-,/.0, ;: EGFHJIKMLONPNRQSN!T/UWVU'FXCH IWY[Z]\_^`Ya\bYdcJYfehgai j8k[lm^`ya\-nohgg`prqtsmqvuk[lmwfgxkz )+*-,/.0,214365879.;: =?,A@B:414*C)+.:D.0, EGFHJIKMLONPNRQSN!T/UWVU'FXCH IWY[Z]\_^`Ya\bYdcJYfehgai j8k[lm^`ya\-nohgg`prqtsmqvuk[lmwfgxkzyfqtk[p {} ~ J ƒƒ% ƒ ˆ z Š[ Œ /Ž ; [ ; a ` a }ƒ9š f } ã 0 ;š }

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

! #"%$'& (%*) ++,.- /# #6%$2*7#7#8 GFH=FI J KL NMOAP < FH= RQ FI * FHA %SUT VHVLWCAYXZFHP [\ ^]AN_WN `S 9abc VIVH S 9;:=< d RQ

! #%$'& (%*) ++,.- /# #6%$2*7#7#8  GFH=FI J KL NMOAP < FH= RQ FI * FHA %SUT VHVLWCAYXZFHP [\ ^]AN_WN `S 9abc VIVH S 9;:=< d RQ ! #"%$'& (%*) ++,.- /#021435 #6%$2*7#7#8 9;:=@A A@BCED GFH=FI J KL NMOAP < FH= RQ FI * FHA %SUT VHVLWCAYXZFHP [\ ^]AN_WN `S 9abc VIVH S 9;:=< d RQ evf YPMOh < N Di_jk FI %S 9ml GY G < N]AN *. hfh=a

Chi tiết hơn

HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM MYTS Mathematical Young Talent Search Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 27/03/ /04/2016 HEXAGON

HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM MYTS Mathematical Young Talent Search Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 27/03/ /04/2016 HEXAGON HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 2/03/2016 02/04/2016 HEXAGON 0.1 Đề thi cho khối lớp 5/ Question Paper for Grade 5 1. Biết rằng số tự nhiên N chia hết cho

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang Tài liệu bài giảng (Khóa Toán 11) ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC MẶT PHẲNG Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN DẠNG 1. CHỨNG

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 大会 Distr.: General 14 February 2011 Chinese Original: English 人权理事会 }è¹ ~ zèr 2 Šü t oøî q Î Øo özlàq 联合国援助酷刑受害者自愿基金的经营情况 秘书长的说明 * 一. 导言 A. 提交报告 1. t ko~} 2/102 úà Âq ¾q ºfv oš ü Ù Ê Ž q Ù À gì o~

Chi tiết hơn

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 đề thi thử THPT quốc gi 8 môn Toán Ngọc Huyền LB fcebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 9 - THPT THĂNG LONG HN LẦN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 8 Ngọc Huyền LB sưu tầm và giới thiệu Môn: Toán Thời gin m bài: 9

Chi tiết hơn

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1 1 Chương TỈ SỐ VÀ SỰ ĐỒNG DẠNG 1 TỈ SỐ CỦA HAI ĐOẠN THẲNG TÓM TẮT PHẦN LÝ THUYẾT Tỉ số của hai đoạn thẳng Là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo. Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai

Chi tiết hơn

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010 (LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng nm 00 LI NÓI U Tài liu này giúp các em hc sinh lp (ban t nhiên) h thng li các kin th c c bn

Chi tiết hơn

Tập thể Giáo viên Toán Facebook: Nhóm Toán và LaTeX TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ & KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN 12 THÁNG

Tập thể Giáo viên Toán Facebook: Nhóm Toán và LaTeX TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ & KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN 12 THÁNG Tập thể Giáo viên Toán Facebook: Nhóm Toán và LaTeX TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ & KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN 1 THÁNG 11-017 Mục lục 1 Đề giữa học kỳ 0.1 Đề kiểm tra giữa học kì 1, năm học 017-018, trường THPT

Chi tiết hơn

Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TCNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu Chúng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của m

Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TCNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu Chúng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của m Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu húng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của một điểm đối với hai đường tròn ho hai đường tròn không

Chi tiết hơn

THẦY HOÀNG SƯ ĐIỂU (HOANG MICHAEL) Chương IV. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ 1 HOẠCH ĐỊNH HỌC TẬP. 1. Lý thuyết cần nắm vững + Dao động điện từ trong mạch LC, sự bi

THẦY HOÀNG SƯ ĐIỂU (HOANG MICHAEL) Chương IV. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ 1 HOẠCH ĐỊNH HỌC TẬP. 1. Lý thuyết cần nắm vững + Dao động điện từ trong mạch LC, sự bi Chương IV. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ HOẠCH ĐỊNH HỌC TẬP.. Lý thuyết cần nắm vững + Dao động điện từ trong mạch LC, sự biến thiên điện tích, dòng điện trong mạch dao động. + Năng lượng điện từ trong mạch dao động

Chi tiết hơn

Mục lục Chuyên đề 2. Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước

Mục lục Chuyên đề 2. Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước Mục lục Chuyên đề Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số 3 Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước 3 Tương Giao Giữa Hai Đồ Thị 6 3 Tiếp Tuyến Của Đồ Thị Hàm Số 4 Biện Luận Số Nghiệm Phương Trình Bằng

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g

Gia sư Thành Được   Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông góc Bài 1. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh a; SA vuông góc với đáy. Gọi M,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CHUONG3-TR doc

Microsoft Word - CHUONG3-TR doc CHƯƠNG 3 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TÓM TẮT LÝ THUYẾT I. PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ VÀ PHƯƠNG TRÌNH MẶT CHÍNH TẮC CỦA ĐƯỜNG THẲNG ) Vecơ gọi là vcp của đường hẳng d nếu giá của song song hoặc rùng d. Vcp của đường

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ Một số lưu ý Khi giải phương trình vô tỷ bằng phương pháp đặt ẩn phụ ta có thể gặp các dạng như: Đặt ẩn phụ đưa phương trình đã cho về

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đáp án 1-D 2-D 3-D 4-C 5-D 6-D 7-A 8-A 9-D 10-B 11-A 12-B 13-A 14-B 15-C 16-D 17-D 18-C 19-A 20-B 21-B 22-C 23-

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đáp án 1-D 2-D 3-D 4-C 5-D 6-D 7-A 8-A 9-D 10-B 11-A 12-B 13-A 14-B 15-C 16-D 17-D 18-C 19-A 20-B 21-B 22-C 23- Đáp á -D -D -D 4-C 5-D 6-D 7-A 8-A 9-D 0-B -A -B -A 4-B 5-C 6-D 7-D 8-C 9-A 0-B -B -C -B 4-C 5-B 6-C 7-C 8-B 9-C 0-A -D -B -A 4-A 5-D 6-A 7-B 8-A 9-C 40-B 4-B 4-B 4-A 44-C 45-A 46-C 47-C 48-A 49-D 50-D

Chi tiết hơn

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An - Lần 1

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An - Lần 1 SỞ GD & ĐT TỈNH NGHỆ AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐH VINH (Đề thi có trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: TOÁN HỌC Thời gian làm bài: 5 phút, hông ể thời gian phát

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN SỞ GD &ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ANH SƠN II ĐỀ HÍNH THỨ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐ GIA 0 (Lần 1) Môn : TOÁN; Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Họ và tên giám

Chi tiết hơn BỘ 15 ĐỀ THI HK TOÁN LỚP 7 (014-015) ĐỀ SỐ 1: QUẬN 1 (014-015) Bài 1: ( điểm) Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ II môn toán của học sinh lớp 7A, người điều tra có kết quả sau: 6 9 8 7 7 10 5 8 10 6 7 8

Chi tiết hơn

 Mẫu trình bày đề thi trắc nghiệm: (Áp dụng cho các môn Lý, Hóa, Sinh)

 Mẫu trình bày đề thi trắc nghiệm: (Áp dụng cho các môn Lý, Hóa, Sinh) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 17 18 Môn thi: TOÁN (Công lập) Ngày thi: 4 / 7 / 17 Thời gian: 1 phút (không kể phát đề) HƯỚNG DẪN CHẤM (Gồm có 6 trang) Câu

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 联合国贸易和发展会议 Distr.: General 25 June 2012 Chinese Original: English 贸易和发展理事会 n È~ }¹èp ~ 2012 9 3 Ž 5 ¼m g zèr 4 z«ö~ q Ù 评价贸发会议的活动 : 概述 贸发会议秘书长的报告 导言 1. ²«ö~ ô q z Ù ² Åq«go ¹Å z Ù k go äá«í Í 一. 2011

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ CHỦ ĐỀ 1: HIỆN TƯỢNG SÓNG CƠ HỌC 2. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN PHƯƠNG TRÌNH SÓNG Phương pháp giải 1) Phương trình s

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ CHỦ ĐỀ 1: HIỆN TƯỢNG SÓNG CƠ HỌC 2. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN PHƯƠNG TRÌNH SÓNG Phương pháp giải 1) Phương trình s CHỦ ĐỀ : HIỆN TƯỢNG SÓNG CƠ HỌC. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN PHƯƠNG TRÌNH SÓNG Phương pháp giải ) Phương trình sóng Giả sử sóng truyền từ điểm đến điểm N cách nhau một khoảng d trên cùng một phương truyền sóng.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ThetichDadien.doc

Microsoft Word - ThetichDadien.doc Các chuyên đề Hình học 12 Chương trình Nâng cao Trang 1 Chuyên đề I: THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN. 1. Các công thức thể tích. a. Thể tích khối hộp chữ nhật: V abc, trong

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ 2 Mã đề thi: 132 ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM Năm học: Môn: TOÁN 12 Thời gian làm bài: 90 phút; (50

SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ 2 Mã đề thi: 132 ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM Năm học: Môn: TOÁN 12 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 SỞ GD & ĐT BẮ NINH TRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ Mã đề thi: ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM Năm học: 0-00 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 0 phút; (0 câu trắc nghiệm) (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) Họ, tên thí

Chi tiết hơn

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Giá trị của x th

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Giá trị của x th Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm 015-016 Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài : Vượt chướng ngại vật Câu.1: Giá trị của x thỏa mãn: (5x - )(3x + 1) + (7-15x)(x + 3) = -0 là: A. x =

Chi tiết hơn

HUS School for Gifted Students, Entrance Exams HEXAGON inspiring minds always HANOI-AMSTERDAM MATHEMATICS EXAM PAPERS (EN

HUS School for Gifted Students, Entrance Exams   HEXAGON inspiring minds always HANOI-AMSTERDAM MATHEMATICS EXAM PAPERS (EN HEXAGON inspiring minds always HANOI-AMSTERDAM MATHEMATICS EXAM PAPERS 1999-2010 (ENTRY LEVEL: GRADE 6) Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 trường Hà Nội - Amsterdam thường diễn ra vào tháng 6 hằng năm, và trung

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gin làm ài: 9 phút (Đề thi gồm 6 trng) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số áo dnh: Câu : Cho

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DE THI THU CHUYEN TIEN GIANG-L?N MA DE 121.doc

Microsoft Word - DE THI THU CHUYEN TIEN GIANG-L?N MA DE 121.doc SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TIỀN GIANG TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI THỬ THPTQG Năm học 07-08 Môn: TOÁN - Lớp: Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 8 //08 (Đề thi có 07 trang,

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đáp án 1-B 2-A 3-C 4-C 5-C 6-A 7-B 8-C 9-C 10-C 11-D 12-B 13-D 14-D 15-A 16-C 17-D 18-B 19

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đáp án 1-B 2-A 3-C 4-C 5-C 6-A 7-B 8-C 9-C 10-C 11-D 12-B 13-D 14-D 15-A 16-C 17-D 18-B 19 Đáp án -B -A 3-4- 5-6-A 7-B 8-9- 0- -D -B 3-D 4-D 5-A 6-7-D 8-B 9-D 0-D -B - 3-4-D 5-A 6-D 7-A 8-A 9-A 30-3-D 3-D 33-B 34-B 35-A 36-B 37-B 38-39-D 40-D âu : Đáp án B ỜI GIẢI HI TIẾT Dao động duy trì có

Chi tiết hơn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn bằng nhau (O) và (O ) lần lượt lấy hai cung AM và

Chi tiết hơn

&!" #$ %$ %&' ()* +,-./0!"#$ &&&!"#$%&' &' ( )*+,-./01 ( ( ($ ) *+, $'-( $.$ $&/'/&$$$ /01 %& ' ()*$ 2, :; <= > BCD?:E /0 F9% >1 GHIJK?LM

&! #$ %$ %&' ()* +,-./0!#$ &&&!#$%&' &' ( )*+,-./01 ( ( ($ ) *+, $'-( $.$ $&/'/&$$$ /01 %& ' ()*$ 2, :; <= > BCD?:E /0 F9% >1 GHIJK?LM ' ()* +,-/0 ' ' ( )*+,- /01 ( ( ( ) *+, '-( /'/ /01 ' ()*,-345 7 '?@A BCD?E /0 F >1 GHIK?LMIN O 01 1 =/5,- 7 ( )* IK5 H ' ()*, = /0 (K B ) *+ ()*+,-,- +,-= C ' /01 H (? /' -I BCD -I=I345? /' BCD '

Chi tiết hơn

HOC360.NET TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 7 (90 Phút) NĂM HỌC 201

HOC360.NET TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 7 (90 Phút) NĂM HỌC 201 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 7 (90 Phút) NĂM HỌC 017-018 ĐỀ 1 MS: T7-01 Bài 1: ( điểm) Thực hiện phép tính 5 9 7 017 0 5 8 1 8. c) 6 0 9. 1 :

Chi tiết hơn

CHƯƠNG XI, PHẦN F - SỰ TRỪNG PHẠT LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN QUYỀN ĐẠO LUẬT MAGNITSKY TÒAN CẦU VỀ HỆ QUẢ CỦA CÁC HÀNH ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN QUYỀN (một phần

CHƯƠNG XI, PHẦN F - SỰ TRỪNG PHẠT LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN QUYỀN ĐẠO LUẬT MAGNITSKY TÒAN CẦU VỀ HỆ QUẢ CỦA CÁC HÀNH ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN QUYỀN (một phần CHƯƠNG XI, PHẦN F - SỰ TRỪNG PHẠT LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN QUYỀN ĐẠO LUẬT MAGNITSKY TÒAN CẦU VỀ HỆ QUẢ CỦA CÁC HÀNH ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN QUYỀN (một phần của ĐẠO LUẬT NGÂN SÁCH QUỐC PHÒNG HOA KỲ CHO TÀI KHOÁ

Chi tiết hơn