MAÃU TÖÏ PHAÏN

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "MAÃU TÖÏ PHAÏN"

Bản ghi

1 MAÃU TÖÏ PHAÏN 1_ Kinh Ñaïi Nhaät: Naøy Bí Maät Chuû! Laáy choã Tinh Yeáu maø noùi thì Nhaát Thieát Trí Trí cuûa caùc Nhö Lai laø Töï Phöôùc Trí Löïc, Töï Nguyeän Trí Löïc cuûa taát caû Nhö Lai. Löïc gia trì cuûa taát caû Phaùp Giôùi ñeàu tuøy thuaän chuùng sinh y nhö chuûng loaïi cuûa chuùng maø môû baøy Giaùo Phaùp cuûa Chaân Ngoân. Theá naøo laø Giaùo Phaùp cuûa Chaân Ngoân? Ñoù laø :A Töï Moân ( 狣 _ A) laø taát caû Phaùp voán chaúng sinh A Töï Moân ( 一 _ KA) laø taát caû caùc Phaùp lìa taùc nghieäp (Kaørya) KHÖ Töï Moân ( 几 _ KHA) laø taát caû caùc Phaùp bình ñaúng nhö hö khoâng NGA Töï Moân ( 丫 _ GA) laø taát caû Haønh (Gati) cuûa taát caû caùc Phaùp ñeàu GIAØ Töï Moân ( 千 _ GHA) laø Töôùng Nhaát Hôïp (Ghana) cuûa taát caû caùc Phaùp ñeàu GIAØ Töï Moân ( 弋 _ CA) laø taát caû caùc Phaùp lìa moïi söï bieán ñoåi (Cyuti) XA Töï Moân ( 猌 _ CHA) laø aûnh töôïng (Chaøyaø) cuûa taát caû caùc Phaùp ñeàu NHÖÔÏC Töï Moân ( 介 _ JA) laø söï sinh (Jaøti) cuûa taát caû caùc Phaùp ñeàu chaúng theå XAÕ Töï Moân ( 列 _ JHA ) laø söï chieán ñòch (Jhamala: choáng nhau) cuûa taát caû caùc Phaùp ñeàu TRA Töï Moân ( 巴 _ TÏA) laø söï kieâu maïn (tïaṅka: Maïn) cuûa taát caû caùc Phaùp ñeàu ÑAØ Töï Moân ( 斗 _ TÏHA) laø söï tröôûng döôõng (vitïhapana: nuoâi lôùn) cuûa taát caû caùc Phaùp ñeàu NOA Töï Moân ( 平 _ DÏA) laø söï oaùn ñòch (dïamara) cuûa taát caû caùc Phaùp ñeàu TRAØ Töï Moân ( 丙 _ DÏHA ) laø söï chaáp trì (dïhaṅka: Caàm giöõ ) cuûa taát caû caùc Phaùp ñeàu ÑA Töï Moân ( 凹 _ TA) laø Tính Nhö Nhö (Tathataø) cuûa taát caû caùc Phaùp ñeàu THA Töï Moân ( 卉 _ THA) laø truï xöù (Sthaøna) cuûa taát caû caùc Phaùp ñeàu

2 NAÙ Töï Moân ( 叨 _ DA) laø söï Thí (Daøna:Ñem cho) cuûa taát caû caùc Phaùp ñeàu ÑAØ Töï Moân ( 叻 _ DHA ) laø Phaùp Giôùi (Dharma-dhatu) cuûa taát caû caùc Phaùp ñeàu BA Töï Moân ( 扔 _ PA) laø Ñeä Nhaát Nghóa Ñeá (Paramaørtha)cuûa taát caû caùc Phaùp ñeàu PHAÛ Töï Moân ( 民 _ PHA) laø taát caû caùc Phaùp chaúng beàn vöõng gioáng nhö boït nöôùc (phena) MA Töï Moân ( 生 _ BA) laø söï raøng buoäc (Bandha) cuûa taát caû caùc Phaùp ñeàu BAØ Töï Moân ( 矛 _ BHA) laø taát caû söï Coù (Bhava) cuûa taát caû caùc Phaùp ñeàu DAÕ Töï Moân ( 伏 _ YA) laø taát caû Thöøa (Yaøna) cuûa taát caû caùc Phaùp ñeàu LA Töï Moân ( 先 _RA) laø taát caû caùc Phaùp lìa taát caû buïi nhieãm dính (Rajas) LA Töï Moân ( 匡 _ LA) laø taát caû Töôùng (Laksïnïa) cuûa taát caû caùc Phaùp ñeàu PHOÄC Töï Moân ( 向 _ VA) laø caét ñöùt ñöôøng Ngoân Ngöõ (Vaøc) cuûa taát caû caùc Phaùp XA Töï Moân ( 在 _ SA) laø Baûn Tính cuûa taát caû caùc Phaùp ñeàu vaéng laëng ( Saønti) SA Töï Moân ( 好 _ SÏA) laø Tính cuûa taát caû caùc Phaùp gioáng nhö ngu ñoän (SÏatïha) SA Töï Moân ( 屹 _ SA) laø taát caû Ñeá (Satya) cuûa taát caû caùc Phaùp ñeàu chaúng theå HA Töï Moân ( 成 _ HA) laø Nhaân (Hetu) cuûa taát caû caùc Phaùp ñeàu chaúng theå Bí Maät Chuû! Ngöôõng Nhöôïc Noa Na Ma ( 小 ṅa, 午 nõa, 仕 nïa, 巧 na, 亙 ma) ñoái vôùi taát caû caùc Tam Muoäi ñeàu ñöôïc töï taïi, coù theå mau choùng thaønh bieän caùc vieäc, bao nhieâu nghóa lôïi ñaõ laøm thaûy ñeàu thaønh töïu. 2_ Kinh Hoa Nghieâm: Thôøi vò Ñoàng Töû aáy baûo Thieän Taøi raèng: Ta ñöôïc giaûi thoaùt cuûa Boà Taùt goïi laø THIEÄN TRI CHUÙNG NGHEÄ. Ta haèng xöôùng trì, nhaäp vaøo chöõ cuûa giaûi thoaùt caên baûn naøy.

3 1) Chöõ A ( A_ 狣 ) thôøi goïi laø do uy ñöùc cuûa boà Taùt nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa caûnh giôùi voâ sai bieät, ngoä taát caû Phaùp voán chaúng sinh. 2) Chöõ LA ( RA_ 先 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa voâ bieân teá sai bieät, ngoä taát caû Phaùp liaø buïi dô. 3) Chöõ BAÛ ( PA_ 扔 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Phaùp giôùi teá,ngoä taát caû Phaùp Thaéng nghóa Ñeá. 4) Chöõ TAÛ ( CA_ 弋 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Phoå Luaân ñoaïn sai bieät, ngoä taát caû Phaùp khoâng coù caùc haønh. 5) Chöõ NAÜNG ( NA_ 巧 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Voâ A laïi gia Teá, ngoä taát caû Phaùp Tính Töôùng. 6) Chöõ LA ( LA_ 匡 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Voâ Caáu, ngoä taát caû Phaùp xuaát theá gian neân öa thích söï vónh vieãn chaúng hieän cuûa CHI NHAÂN DUYEÂN. 7) Chöõ NAÙ ( DA _ 叨 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Baát thoaùi chuyeån gia haïnh, ngoä taát caû Phaùp ñieàu phuïc tòch tónh Chaân Nhö bình ñaúng khoâng coù phaân bieät. 8) Chöõ MA ( BA_ 向 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Kim Cöông Tröôøng,ngoä taát caû Phaùp lìa coät, giaûi. 9) Chöõ NOA ( DÏA _ 毛 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Phoå Bieán Luaân, ngoä taát caû Phaùp lìa noùng böùc oâ ueá, ñöôïc maùt meû trong saïch. 10) Chöõ SAÙI ( SÏA _ 好 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Haûi Taïng, ngoä taát caû Phaùp khoâng coù trôû ngaïi. 11) Chöõ PHOÄC ( VA_ 向 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Phoå Bieán sinh an truù, ngoä taát caû Phaùp caét ñöùt ñöôøng ngoân ngöõ. 12) Chöõ ÑA ( TA_ 凹 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Chieáu Dieäu traàn caáu, ngoä taát caû Phaùp Chaân Nhö baát ñoäng. 13) Chöõ DAÕ ( YA_ 伏 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Sai Bieät tích tuï,ngoä taát caû Phaùp Nhö Thaät chaúng sinh.

4 14) Chöõ SAÉT-TRA ( SÏTÏA _ 沰 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Phoå bieán quang minh töùc tröø nhieät naõo,ngoä taát caû Phaùp veà töôùng cheá phuïc nhaäm trì. 15) Chöõ CA ( KA _ 一 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Sai bieät chuûng loaïi,ngoä taát caû Phaùp Taùc Giaû. 16) Chöõ SA ( SA _ 屹 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Hieän tieàn giaùng hoaéc ñaïi vuõ, ngoä taát caû Phaùp THÔØI bình ñaúng tính. 17) Chöõ MAÕNG ( MA _ 亙 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Ñaïi taán taät chuùng phong, ngoä taát caû Phaùp Ngaõ sôû chaáp tính. 18) Chöõ NGA ( GA _ 丫 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Phoå bieán luaân tröôûng döôõng, ngoä taát caû Phaùp Haønh thuû tính. 19) Chöõ THA ( THA_ 卉 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Chaân Nhö voâ sai bieät, ngoä taát caû Phaùp xöù sôû. 20) Chöõ NHAÏ ( JA _ 介 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Theá gian löu chuyeån cuøng nguyeân thanh tónh, ngoä taát caû phaùp Naêng sôû sinh khôûi. 21) Chöõ SA-PHOÄC ( SVA_ 辱 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Nieäm nhaát thieát Phaät trang nghieâm, ngoä taát caû Phaùp an aån tính chaúng theå. 22) Chöõ ÑAØ (DHA_ 叻 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Quaùn saùt phaùp giôùi ñaïo tröôøng, ngoä taát caû Phaùp Naêng trì giôùi tính chaúng theå. 23) Chöõ XAÛ ( SA_ 在 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt nhaõ Ba La Maät cuûa Tuøy thuaän nhaát thieát Phaät giaùo, ngoä taát caû Phaùp tòch tónh tính. 24) Chöõ KHÖ ( KHA _ 几 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Hieän haønh nhaân ñiaï Trí Tueä Taïng, ngoä taát caû Phaùp nhö hö khoâng tính chaúng theå. 25) Chöõ KHAÁT-SAÙI ( KSÏA _ 朽 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Quyeát traïch töùc chö nghieäp haûi Taïng, ngoä taát caû Phaùp cuøng taän tính.

5 26) Chöõ ÑA-SA ( STA _ 糽 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Toài chö phieàn naõo thanh tónh quang minh, ngoä taát caû Phaùp Nhaäm trì xöù phi xöù linh baát ñoäng chuyeån tính. 27) Chöõ NÖÔNG (NÕA _ 及 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Sinh theá gian lieãu bieät, ngoä taát caû Phaùp Naêng sôû tri tính. 28) Chöõ LA-THA (RTHA_ 飲 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Nghòch sinh töû luaân trí ñaïo tröôøng, ngoä taát caû Phaùp Chaáp tröôùc nghóa tính. 29) Chöõ BAØ (BHA_ 矛 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Nhaát thieát cung ñieän ñaïo tröôøng trang nghieâm, ngoä taát caû Phaùp khaû phaù hoaïi tính. 30) Chöõ THA (CHA_ 云 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Tu Haønh gia haïnh taïng taän sai bieät ñaïo tröôøng, ngoä taát caû Phaùp Duïc laïc phuù tính. 31) Chöõ SA-MA (SMA _ 絆 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Hieän kieán thaäp phöông chö Phaät tuyeàn, ngoä taát caû Phaùp Khaû öùc nieäm tính. 32) Chöõ HA-PHOÄC (HVA _ 郡 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Quaùn saùt nhaát thieát chuùng sinh kham nhaäm löïc bieán sinh haûi taïng, ngoä taát caû Phaùp Khaû hoâ trieäu tính. 33) Chöõ ÑAÙ-SA (TSA _ 慛 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ ba La Maät cuûa Nhaát thieát coâng ñöùc haûi thuù nhaäp tu haønh nguyeân ñeå, ngoä taát caû Phaùp Duõng kieän tính. 34) Chöõ GIAØ (GHA_ 千 ) thôøi nhaäp vaøo Moân baùt nhaõ Ba La maät cuûa Trì Nhaát thieát Phaùp vaân kieân coá haûi taïng, ngoä taát caû Phaùp Haäu bình ñaúng tính. 35) Chöõ XAÙ ( TÏHA_ 斗 ) thôøi nhaäp vaøo Moân baùt nhaõ Ba La Maät cuûa Nguyeän vaõng ngheä thaäp phöông hieän tieàn kieán nhaát thieát Phaät, ngoä taát caû Phaùp tích taäp tính.

6 36) Chöõ NINH ( NÏA_ 仕 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Töï luaân tích taäp caâu chi töï, ngoä taát caû Phaùp lìa caùc huyeãn thænh voâ vaõng voâ lai haønh truù toïa ngoïa. 37) Chöõ PHAÛ ( PHA_ 民 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Thaønh thục nhaát thieát chuùng sinh teá vaõng ngheä Ñaïo Tröôøng, ngoä taát caû Phaùp bieán maõn quaû baùo. 38) Chöõ XA-CA ( SKA _ 弨 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Voâ tröôùc voâ ngaïi giaûi thoaùt Ñịa Taïng quang minh luaân phoå chieáu, ngoä taát caû Phaùp tích tuï uaån tính. 39) Chöõ DAÕ-SA (YSA_ 慥 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Tuyeân thuyeát nhaát thieát Phaät Phaùp caûnh giôùi, ngoä taát caû Phaùp suy laõo tính töôùng. 40) Chöõ THAÁT-TAÛ ( SCA_ 鉠 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa taát caû hö khoâng duøng Phaùp vaân loâi chaán hoáng phoå chieáu, ngoä taát caû Phaùp Tuï taäp tuùc tích. 41) Chöõ TRA (TÏA _ 巴 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaû Ba La Maät cuûa Voâ ngaõ lôïi ích chuùng sinh cöùu caùnh bieân teá, ngoä taát caû Phaùp töôùng khu baùch (thuùc eùp ) tính. 42) Chöõ TRAØ ( DÏHA _ 丙 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Phaùp luaân voâ sai bieät taïng, ngoä taát caû Phaùp cöùu caùnh xöù sôû. Thieän nam töû! Ta xöng nhö vaäy luùc nhaäp vaøo caùc chöõ caên baûn giaûi thoaùt thôøi 42 chöõ Baùt Nhaõ Ba La Maät naøy laøm ñaàu, nhaäp vaøo voâ löôïng voâ soá Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät. 唒捖悜弋矧匡叨砑毛喢惵凹傂蚚哠屹亙丫垿堲辱叻喨几粈糽埒飲砒畈絆郡慛千埆矧傋弨慥鉠垺浢 *) A RA PA CA NA LA DA BA DÏA SÏA VA TA YA SÏTÏA KA SA MA GA THA JA SVA DHA SA KHA KSÏA STA NÕA RTHA BHA CHA SMA HVA

7 TSA GHA TÏHA NA PHA SKA YSA SCA TÏA DÏHA. VIEÂN MINH TÖÏ LUAÂN ÑOÀ _ 42 tay töôùng öùng vôùi 42 Töï Maãu laø: 1) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ A ( A_ 狣 ) thôøi hieän ra tay Hoùa Phaät, ngoä taát caû Phaùp voán chaúng sinh. 2) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ LA ( RA_ 先 ) thôøi hieän ra tay caàm caùi Göông baùu, ngoä taát caû Phaùp lìa buïi dô. 3) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ BAÛ ( PA_ 扔 ) thôøi hieän ra tay caàm quyeån Kinh Baùt Nhaõ, ngoä taát caû Phaùp Thaéng Nghóa Ñeá. 4) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ TAÛ ( CA_ 弋 ) thôøi hieän ra tay caàm Hoa Sen tím, ngoä taát caû Phaùp khoâng coù caùc Haønh, khoâng coù sinh töû.

8 5) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ NAÜNG ( NA_ 巧 ) thôøi hieän ra tay caàm vieân ngoïc Nhö YÙ (Ma Ni Chaâu), ngoä taát caû Phaùp Tính Töôùng chaúng theå. 6) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ LA ( LA_ 匡 ) thôøi hieän ra tay caàm Hoa Sen xanh, ngoä taát caû Phaùp Xuaát Theá Gian neân öa thích söï vónh vieãn chaúng hieän cuûa CHI NHAÂN DUYEÂN. 7) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ NAÙ (DA _ 叨 ) thôøi hieän ra tay caàm caây Buùa baùu, ngoä taát caû Phaùp ñieàu phuïc tòch tónh Chaân Nhö bình ñaúng khoâng coù phaân bieät. 8) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ MA (BA_ 向 ) thôøi hieän ra tay caàm Chaøy Ñoäc Coå Kim Cöông, ngoä taát caû Phaùp lìa coät giaûi. 9) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ NOA (DÏA _ 毛 ) thôøi hieän ra tay caàm nhaønh Döông Lieãu, ngoä taát caû Phaùp lìa noùng böùc oâ ueá, ñöôïc maùt meû trong saïch. 10) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ SAÙI ( SÏA _ 好 ) thôøi hieän ra tay Voâ UÙy Döõ Nguyeän, ngoä taát caû Phaùp khoâng coù trôû ngaïi. 11) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ PHOÄC (VA_ 向 ) thôøi hieän ra tay caàm caùi Chuoâng baùu, ngoä taát caû Phaùp caét ñöùt ñöôøng ngoân ngöõ. 12) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ ÑA ( TA_ 凹 ) thôøi hieän ra tay caàm Baùnh Xe Kim Cöông (Kim Cöông Luaân), ngoä taát caû Phaùp Chaân Nhö baát ñoäng. 13) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ DAÕ (YA_ 伏 ) thôøi hieän ra tay caàm Traøng Haït (Soå Chaâu), ngoä taát caû Phaùp Nhö Thaät chaúng sinh. 14) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ SAÉT-TRA ( SÏTÏA _ 沰 ) thôøi hieän ra tay caàm chuøm Boà Ñaøo, ngoä taát caû Phaùp veà töôùng Cheá Phuïc Nhaäm Trì. 15) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ CA ( KA _ 一 ) thôøi hieän ra tay Xaû Ma Tha (tay traùi), ngoä taát caû Phaùp Taùc Giaû. 16) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ SA ( SA _ 屹 ) thôøi hieän ra tay Tyø Baùt Sa Ma (Tay phaûi), ngoä taát caû Phaùp THÔØI Bình Ñaúng Tính chaúng theå. Hai tay naøy bieåu thò cho Lyù Trí keát thaønh Ñònh Aán,beân treân Aán coù ñaët caùi Bình Baùt baùu. 17) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ MAÕNG ( MA _ 亙 ) thôøi hieän ra tay caàm caây Phaát Traàn traéng, ngoä taát caû Phaùp Ngaõ Sôû Chaáp Tính chaúng theå.

9 18) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ NGA ( GA _ 丫 ) thôøi hieän ra tay caàm caùi Voøng Ngoïc (Ngoïc Hoaøn), ngoä taát caû Phaùp Haønh Thuû Tính chaúng theå. 19) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ THA ( THA_ 卉 ) thôøi hieän ra tay caàm caùi röông baùu (Baûo Khieáp), ngoä taát caû Phaùp xöù sôû. 20) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ NHAÏ (JA _ 介 ) thôøi hieän ra tay caàm Hoa Sen hoàng, ngoä taát caû Phaùp Naêng Sôû sinh khôûi. 21) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ SA-PHOÄC ( SVA_ 辱 ) thôøi hieän ra tay caàm Sôïi Daây (Quyeán Saùch), ngoä taát caû Phaùp An AÅn Tính chaúng theå. 22) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ ÑAØ ( DHA_ 叻 ) thôøi hieän ra tay caàm Nhaät Tinh Ma Ni, ngoä taát caû Phaùp Naêng Trì Giôùi Tính. 23) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ XAÛ ( SA_ 在 ) thôøi hieän ra tay caàm Nguyeät Tinh Ma Ni, ngoä taát caû Phaùp Tòch Tónh Tính. 24) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ KHÖ ( KHA _ 几 ) thôøi hieän ra tay caàm Baøng Baøi, ngoä taát caû Phaùp Nhö Hö Khoâng Tính. 25) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ KHAÁT-SAÙI ( KSÏA _ 朽 ) thôøi hieän ra tay caàm caây Tích Tröôïng, ngoä taát caû Phaùp Cuøng Taän Tính chaúng theå. 26) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ ÑA-SA ( STA _ 糽 ) thôøi hieän ra tay caàm Cung Ñieän baùu, ngoä taát caû Phaùp Nhaäm Trì Xöù Phi Xöù khieán cho Tính Baát Ñoäng chuyeån. 27) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ NÖÔNG (NÕA _ 及 ) thôøi hieän ra tay caàm Trí AÁn, ngoä taát caû Phaùp Naêng Sôû Tri Tính. 28) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ LA-THA ( RTHA_ 飲 ) thôøi hieän ra tay caàm caây Gaäy Ñaàu Laâu, ngoä taát caû Phaùp Chaáp Tröôùc Nghóa Tính. 29) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ BAØ ( BHA_ 矛 ) thôøi hieän ra tay caàm caây kieám baùu, ngoä taát caû Phaùp Khaû Phaù Hoaïi Tính. 30) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ THA ( CHA_ 云 ) thôøi hieän ra tay caàm caùi Hoà Bình, ngoä taát caû Phaùp Duïc Laïc Phuù Tính. 31) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ SA-MA ( SMA _ 絆 ) thôøi hieän ra tay caàm Hoa Sen traéng, ngoä taát caû Phaùp Khaû ÖÙc Nieäm Tính. 32) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ HA-PHOÄC ( HVA _ 郡 ) thôøi hieän ra tay caàm Thieát Caâu, ngoä taát caû Phaùp Khaû Hoâ Trieäu Tính. 33) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ ÑAÙ-SA ( TSA _ 慛 ) thôøi hieän ra tay caàm Baït Chieát La, ngoä taát caû Phaùp Duõng Kieän Tính.

10 34) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ GIAØ (GHA_ 千 ) thôøi hieän ra tay Töø Nieäm Ñònh (tay traùi), ngoä taát caû Phaùp Nguyeân (caùi nguoàn) Bình Ñaúng Tính. 35) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ XAÙ ( TÏHA_ 斗 ) thôøi hieän ra tay Bi Nieäm Tueä (tay phaûi), ngoä taát caû Phaùp Tích Taäp Tính. Hai tay Ñònh Tueä naøy hôïp thaønh Lieân Chöôûng an tröôùc ngöïc. 36) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ NINH (NÏA_ 仕 ) thôøi hieän ra tay caàm caây Kích Sao, ngoä taát caû Phaùp lìa caùc Huyeãn Thænh Voâ Vaõng Voâ Lai Haønh Truï Toïa Ngoïa ( Khoâng qua khoâng laïi, ñi ñöùng ngoài naèm ). 37) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ PHAÛ ( PHA_ 民 ) thôøi hieän ra tay caàm caây Cung baùu, ngoä taát caû Phaùp Bieán Maõn Quaû Baùo. 38) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ XA-CA ( SKA _ 弨 ) thôøi hieän ra tay caàm Muõi Teân baùu, ngoä taát caû Phaùp Tích Tuï uaån Tính. 39) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ chöõ DAÕ-SA ( YSA_ 慥 ) thôøi hieän ra tay caàm caùi Bình Quaân Trì, ngoä taát caû Phaùp Suy Laõo Tính Töôùng chaúng theå. 40) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ THAÁT-TAÛ ( SCA_ 鉠 ) thôøi hieän ra tay caàm ñaùm Maây Nguõ Saéc, ngoä taát caû Phaùp Tuï Taäp Tuùc Tích chaúng theå. 41) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ TRA ( TÏA _ 巴 ) thôøi hieän ra tay Ñònh (tay traùi), ngoä taát caû Phaùp Töôùng Khu Baùch (thuùc eùp ) Tính chaúng theå. 42) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ TRAØ ( DÏHA _ 丙 ) thôøi hieän ra tay Tueä (tay phaûi), ngoä taát caû Phaùp Cöùu Caùnh Xöù Sôû. Hai tay Ñònh Tueä naøy hôïp ñöa leân treân ñænh ñaàu an vò Hoùa Phaät thaønh tay Ñænh Thöôïng Hoùa Phaät. 3_ Vaên Thuø: Baáy giôø Vaên Thuø Sö Lôïi baïch Phaät raèng: Theá Toân! Taát caû caùc Töï Maãu. Laøm theá naøo maø taát caû caùc Phaùp vaøo caùc chöõ naøy vôùi chöõ cuûa Ñaø La Ni? Ñöùc Phaät baûo Vaên Thuø Sö Lôïi: Taát caû caùc Phaùp nhaäp vaøo caùc Töï Maãu naøy vôùi chöõ cuûa Ñaø La Ni. Naøy Vaên Thuø Sö Lôïi! Nhö: Luùc xöng chöõ A ( 狣 _ A ) thôøi laø tieáng Voâ Thöôøng Luùc xöng chöõ A ( 玅 _ AØ ) thôøi laø tieáng xa lìa Ngaõ Luùc xöng chöõ I ( 珌 _ I ) thôøi laø tieáng caùc caên roäng raõi Luùc xöng chöõ I ( 珂 _ Ì ) thôøi laø tieáng Theá Gian tai haïi

11 Luùc xöng chöõ OÅ ( 栥 _ U ) thôøi laø tieáng nhieàu loaïi böùc baùch Luùc xöng chöõ OÂ ( 珅 _ UØ ) thôøi laø tieáng toån giaûm phaàn lôùn höõu tình cuûa Theá Gian Luùc xöng chöõ Löõ ( 玹 _ RÏ ) thôøi laø tieáng höõu tình chính tröïc meàm yeáu noái tieáp nhau Luùc xöng chöõ Löõ ( 玶 _ RÏØ ) thôøi laø tieáng du hyù caét ñöùt nhieãm dính Luùc xöng chöõ Löïc ( 玵 _ LÏ ) thôøi laø tieáng sinh Phaùp Töôùng Luùc xöng chöõ Löï ( 玴 _ LÏØ ) thôøi laø tieáng töôùng nhieãm dính cuûa ba Höõu Luùc xöng chöõ EÂ ( 珫 _ E ) thôøi laø tieáng khôûi mong caàu Luùc xöng chöõ AÙi ( 玿 _ AI ) thôøi laø tieáng uy nghi thaéng Luùc xöng chöõ OÂ ( 珇 _ O ) thôøi laø tieáng choïn laáy Luùc xöng chöõ AÙo ( 玾 _ AU ) thôøi laø tieáng cuûa hoùa sinh Luùc xöng chöõ AÙm ( 珃 _ AMÏ ) thôøi laø tieáng khoâng coù Ngaõ Sôû (caùi cuûa ta) Luùc xöng chöõ AÙc ( 珆 _ AHÏ ) thôøi laø tieáng chìm maát Luùc xöng chöõ Ca ( 一 _ KA ) thôøi laø tieáng nhaäp vaøo Nghieäp Dò Thuïc Luùc xöng chöõ Khö ( 几 _ KHA ) thôøi laø tieáng xuaát ra thaát caû Phaùp ngang baèng hö khoâng Luùc xöng chöõ Nga ( 丫 _ GA )thôøi laø tieáng Phaùp thaâm saâu Luùc xöng chöõ Giaø ( 千 _ GHA ) thôøi laø tieáng beû gaõy söï raäm kín, Voâ Minh, môø toái Luùc xöng chöõ Ngöôõng ( 小 _ A )thôøi laø tieáng naêm neûo thanh tònh Luùc xöng chöõ Taû ( 弋 _ CA ) thôøi laø tieáng boán Thaùnh Ñeá Luùc xöng chöõ Tha ( 云 _ CHA ) thôøi laø tieáng duïc chaúng che truøm Luùc xöng chöõ Nhaï ( 介 _ JA ) thôøi laø tieáng vöôït qua giaø cheát Luùc xöng chöõ Toaûn ( 刈 _ JHA ) thôøi laø tieáng cheá phuïc ngöõ ngoân aùc Luùc xöng chöõ Nöông ( 及 _ NÕA )thôøi laø tieáng cheá phuïc Ma khaùc Luùc xöng chöõ Tra ( 巴 _ TÏA ) thôøi laø tieáng chaët ñöùt lôøi noùi Luùc xöng chöõ Tra ( 斗 _ TÏHA )thôøi laø tieáng xuaát ra Trí ñaùp laïi Luùc xöng chöõ Noa ( 毛 _ DÏA ) thôøi laø tieáng xuaát ra nhieáp phuïc söï khuyeân can cuûa Ma Luùc xöng chöõ Ñoà ( 丙 _ DÏHA )thôøi laø tieáng dieät caûnh giôùi dô baån Luùc xöng chöõ Noa ( 仕 _ NÏA ) thôøi laø tieáng tröø caùc phieàn naõo Luùc xöng chöõ Ña ( 凹 _ TA ) thôøi laø tieáng Chaân Nhö khoâng coù giaùn ñoaïn Luùc xöng chöõ Ñaø ( 卉 _ THA) thôøi laø tieáng theá löïc tinh tieán khoâng sôï haõi Luùc xöng chöõ Naù ( 叨 _ DA )thôøi laø tieáng ñieàu phuïc Luaät Nghi, an oån vaéng laëng

12 Luùc xöng chöõ Ñaø ( 叻 _ DHA ) thôøi laø tieáng baûy Thaùnh Taøi Luùc xöng chöõ Naüng ( 巧 _ NA ) thôøi laø tieáng bieát khaép Danh Saéc Luùc xöng chöõ Baû ( 扔 _ PA ) thôøi laø tieáng Thaéng Nghóa Luùc xöng chöõ Phaû ( 民 _ PHA ) thôøi laø tieáng quaû taùc chöùng Luùc xöng chöõ Ma ( 偳 _ BA ) thôøi laø tieáng giaûi thoaùt söï troùi buoäc Luùc xöng chöõ Baø ( 矛 _ BHA ) thôøi laø tieáng sinh ra ba Höõu Luùc xöng chöõ Maõng ( 亙 _ MA ) thôøi laø tieáng ngöng döùt kieâu maïn Luùc xöng chöõ Daõ ( 伏 _ YA ) thôøi laø tieáng thoâng ñaït cuûa Phaät Luùc xöng chöõ La ( 先 _ RA ) thôøi laø tieáng vui, chaúng vui Thaéng Nghóa Luùc xöng chöõ Loõa ( 匡 _ LA ) thôøi laø tieáng caét ñöùt AÙi Duïc Luùc xöng chöõ Phoäc ( 向 _ VA ) thôøi laø tieáng Toái Thöôïng Thöøa Luùc xöng chöõ Xaû ( 在 _ SA ) thôøi laø tieáng phaùt ra Tín, Tieán, Nieäm, Ñònh, Tueä Luùc xöng chöõ Saùi ( 好 _ SÏA ) thôøi laø tieáng cheá phuïc saùu Xöù, ñöôïc Trí cuûa saùu Thaàn Thoâng Luùc xöng chöõ Sa ( 屹 _ SA ) thôøi laø tieáng hieän chöùng Nhaát Thieát Trí Luùc xöng chöõ Haï ( 成 _ HA ) thôøi laø tieáng haïi phieàn naõo, lìa Duïc Luùc xöng chöõ Khaát-Saùi ( 朽 _ KSÏA ) thôøi laø tieáng taát caû vaên töï roát raùo khoâng coù lôøi noùi Naøy Vaên Thuø Sö Lôïi! Ñaây laø nghóa cuûa Töï Maãu, taát caû caùc chöõ nhaäp vaøo trong ñaáy DU GIAØ KIM CÖÔNG ÑÆNH KINH THÍCH TÖÏ MAÃU PHAÅM Haùn dòch: Chuøa Ñaïi Höng Thieän_ Tam Taïng Sa Moân Ñaïi Quaûng Trí BAÁT KHOÂNG phuïng chieáu dòch Vieät dòch : HUYEÀN THANH ( 狣 _ A ) A Töï Moân laø taát caû Phaùp voán chaúng sinh ( 玅 _ AØ ) A Töï Moân laø taát caû Phaùp tòch tónh (Vaéng laëng) ( 珌 _ I ) I Töï Moân laø taát caû Phaùp Caên (Goác reã) ( 珂 _ Ì ) I Töï Moân laø taát caû Phaùp tai hoïa ( 栥 _ U ) OÅ Töï Moân laø taát caû Phaùp thí duï ( 珅 _ UØ ) OÂ Töï Moân laø taát caû Phaùp toån dieät ( 玹 _ RÏ ) LÒ Töï Moân laø taát caû Phaùp thaàn thoâng

13 ( 玶 _ RÏØ ) LEÂ Töï Moân laø taát caû loaïi leä ( 玵 _ LÏ ) LÖÕ Töï Moân laø taát caû Phaùp nhieãm ( 玴 _ LÏØ ) LÖÕ Töï Moân laø taát caû Phaùp traàm moät (chìm maát) chaúng theå ( 珫 _ E ) EÁ Töï Moân laø taát caû Phaùp caàu (mong caàu) ( 玿 _ AI ) AÙI Töï Moân laø taát caû Phaùp töï taïi ( 珇 _ O ) OÂ Töï Moân laø taát caû Phaùp boäc löu ( doøng chaûy ) ( 玾 _ AU ) AÙO Töï Moân laø taát caû Phaùp hoùa sinh ( 珃 _ AMÏ ) AÙM Töï Moân laø taát caû Phaùp bieân teá ( bôø beán ) ( 珆 _ AHÏ ) AÙC Töï Moân laø taát caû Phaùp vieãn ly ( 一 _ KA ) CA Töï Moân laø taát caû Phaùp lìa taùc nghieäp ( 几 _ KHA ) KHÖ Töï Moân laø taát caû Phaùp Ñaúng Hö Khoâng chaúng theå ( 丫 _ GA ) NGA Töï Moân laø taát caû Phaùp Haønh ( 千 _ GHA ) GIAØ Töï Moân laø taát caû Phaùp Nhaát Hôïp ( 小 _ A ) NGÖÔÕNG Töï Moân laø taát caû Phaùp Chi Phaàn chaúng theå ( 弋 _ CA ) TAÛ Töï Moân laø taát caû Phaùp lìa taát caû thieân bieán ( dôøi ñoåi ) ( 云 _ CHA ) THA Töï Moân laø taát caû Phaùp AÛnh töôïng ( 介 _ JA ) NHAÏ Töï Moân laø taát caû Phaùp sinh ( 刈 _ JHA ) TAÙN Töï Moân laø taát caû Phaùp chieán ñòch ( 及 _ NÕA ) NHÖÔÕNG Töï Moân laø taát caû Phaùp Trí ( 巴 _ TÏA ) TRA Töï Moân laø taát caû Phaùp Maïn (chaäm treã) ( 斗 _ TÏHA ) ÑAØ Töï Moân laø taát caû Phaùp tröôûng döôõng ( 毛 _ DÏA ) NOA Töï Moân laø taát caû Phaùp oaùn ñòch ( 丙 _ DÏHA ) TRAØ Töï Moân laø taát caû Phaùp chaáp trì ( caàm giöõ ) chaúng theå ( 仕 _ NÏA ) NOA Töï Moân laø taát caû Phaùp tranh ( can ngaên, kieän caùo ) chaúng thaå ( 凹 _ TA ) ÑA Töï Moân laø taát caû Phaùp Nhö nhö ( 卉 _ THA ) THA Töï Moân laø taát caû Phaùp truù xöù ( cö nguï ) chaúng theå ( 叨 _ DA ) NAÙ Töï Moân laø taát caû Phaùp thí ( ban cho ) ( 叻 _ DHA ) ÑAØ Töï Moân laø taát caû Phaùp Phaùp Giôùi ( 巧 _ NA ) NAÜNG Töï Moân laø taát caû Phaùp Danh ( teân goïi ) chaúng theå

14 ( 扔 _ PA ) BAÛ Töï Moân laø taát caû Phaùp Ñeä Nhaát Nghóa Ñeá chaúng theå ( 民 _ PHA ) PHAÛ Töï Moân laø taát caû Phaùp chaúng beàn nhö boït noåi ( 生 _ BA ) MA Töï Moân laø taát caû Phaùp phoäc ( coät buoäc ) ( 矛 _ BHA ) BAØ Töï Moân laø taát caû Phaùp nhaát thieát höõu (taát caû caùi coù) ( 亙 _ MA ) MAÕNG Töï Moân laø taát caû Phaùp Ngoâ Ngaõ ( 伏 _ YA ) DAÕ Töï Moân laø taát caû Phaùp nhaát thieát Thöøa ( taát caû Thöøa ) ( 先 _ RA ) LA Töï Moân laø taát caû Phaùp lìa caùc traàn nhieãm ( dính buïi ) ( 匡 _ LA ) LA Töï Moân laø taát caû Phaùp Töôùng ( 向 _ VA ) PHOÄC Töï Moân laø taát caû Phaùp caét ñöùt ñöôøng ngoân ngöõ ( 在 _ SA ) XAÛ Töï Moân laø taát caû Phaùp Baûn Tính Tòch ( Voán coù tính vaéng laëng ) ( 好 _ SÏA ) SAÙI Töï Moân laø taát caû Phaùp tính ñoän (caên tính trì ñoän chaäm chaïp ) ( 屹 _ SA ) SA Töï Moân laø taát caû Phaùp nhaát thieát Ñeá (taát caû Ñeá) chaúng theå ( 成 _ HA ) HAÏ Töï Moân laø taát caû Phaùp nhaân ( nguyeân nhaân ) chaúng theå ( 朽 _ KSÏA ) KHAÁT-SAÙI Töï Moân laø taát caû Phaùp taän ( chaám döùt ) chaúng theå DU GIAØ KIM CÖÔNG ÑÆNH KINH THÍCH TÖÏ MAÃU PHAÅM ( Heát )