MAÃU TÖÏ PHAÏN

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "MAÃU TÖÏ PHAÏN"

Bản ghi

1 MAÃU TÖÏ PHAÏN 1_ Kinh Ñaïi Nhaät: Naøy Bí Maät Chuû! Laáy choã Tinh Yeáu maø noùi thì Nhaát Thieát Trí Trí cuûa caùc Nhö Lai laø Töï Phöôùc Trí Löïc, Töï Nguyeän Trí Löïc cuûa taát caû Nhö Lai. Löïc gia trì cuûa taát caû Phaùp Giôùi ñeàu tuøy thuaän chuùng sinh y nhö chuûng loaïi cuûa chuùng maø môû baøy Giaùo Phaùp cuûa Chaân Ngoân. Theá naøo laø Giaùo Phaùp cuûa Chaân Ngoân? Ñoù laø :A Töï Moân ( 狣 _ A) laø taát caû Phaùp voán chaúng sinh A Töï Moân ( 一 _ KA) laø taát caû caùc Phaùp lìa taùc nghieäp (Kaørya) KHÖ Töï Moân ( 几 _ KHA) laø taát caû caùc Phaùp bình ñaúng nhö hö khoâng NGA Töï Moân ( 丫 _ GA) laø taát caû Haønh (Gati) cuûa taát caû caùc Phaùp ñeàu GIAØ Töï Moân ( 千 _ GHA) laø Töôùng Nhaát Hôïp (Ghana) cuûa taát caû caùc Phaùp ñeàu GIAØ Töï Moân ( 弋 _ CA) laø taát caû caùc Phaùp lìa moïi söï bieán ñoåi (Cyuti) XA Töï Moân ( 猌 _ CHA) laø aûnh töôïng (Chaøyaø) cuûa taát caû caùc Phaùp ñeàu NHÖÔÏC Töï Moân ( 介 _ JA) laø söï sinh (Jaøti) cuûa taát caû caùc Phaùp ñeàu chaúng theå XAÕ Töï Moân ( 列 _ JHA ) laø söï chieán ñòch (Jhamala: choáng nhau) cuûa taát caû caùc Phaùp ñeàu TRA Töï Moân ( 巴 _ TÏA) laø söï kieâu maïn (tïaṅka: Maïn) cuûa taát caû caùc Phaùp ñeàu ÑAØ Töï Moân ( 斗 _ TÏHA) laø söï tröôûng döôõng (vitïhapana: nuoâi lôùn) cuûa taát caû caùc Phaùp ñeàu NOA Töï Moân ( 平 _ DÏA) laø söï oaùn ñòch (dïamara) cuûa taát caû caùc Phaùp ñeàu TRAØ Töï Moân ( 丙 _ DÏHA ) laø söï chaáp trì (dïhaṅka: Caàm giöõ ) cuûa taát caû caùc Phaùp ñeàu ÑA Töï Moân ( 凹 _ TA) laø Tính Nhö Nhö (Tathataø) cuûa taát caû caùc Phaùp ñeàu THA Töï Moân ( 卉 _ THA) laø truï xöù (Sthaøna) cuûa taát caû caùc Phaùp ñeàu

2 NAÙ Töï Moân ( 叨 _ DA) laø söï Thí (Daøna:Ñem cho) cuûa taát caû caùc Phaùp ñeàu ÑAØ Töï Moân ( 叻 _ DHA ) laø Phaùp Giôùi (Dharma-dhatu) cuûa taát caû caùc Phaùp ñeàu BA Töï Moân ( 扔 _ PA) laø Ñeä Nhaát Nghóa Ñeá (Paramaørtha)cuûa taát caû caùc Phaùp ñeàu PHAÛ Töï Moân ( 民 _ PHA) laø taát caû caùc Phaùp chaúng beàn vöõng gioáng nhö boït nöôùc (phena) MA Töï Moân ( 生 _ BA) laø söï raøng buoäc (Bandha) cuûa taát caû caùc Phaùp ñeàu BAØ Töï Moân ( 矛 _ BHA) laø taát caû söï Coù (Bhava) cuûa taát caû caùc Phaùp ñeàu DAÕ Töï Moân ( 伏 _ YA) laø taát caû Thöøa (Yaøna) cuûa taát caû caùc Phaùp ñeàu LA Töï Moân ( 先 _RA) laø taát caû caùc Phaùp lìa taát caû buïi nhieãm dính (Rajas) LA Töï Moân ( 匡 _ LA) laø taát caû Töôùng (Laksïnïa) cuûa taát caû caùc Phaùp ñeàu PHOÄC Töï Moân ( 向 _ VA) laø caét ñöùt ñöôøng Ngoân Ngöõ (Vaøc) cuûa taát caû caùc Phaùp XA Töï Moân ( 在 _ SA) laø Baûn Tính cuûa taát caû caùc Phaùp ñeàu vaéng laëng ( Saønti) SA Töï Moân ( 好 _ SÏA) laø Tính cuûa taát caû caùc Phaùp gioáng nhö ngu ñoän (SÏatïha) SA Töï Moân ( 屹 _ SA) laø taát caû Ñeá (Satya) cuûa taát caû caùc Phaùp ñeàu chaúng theå HA Töï Moân ( 成 _ HA) laø Nhaân (Hetu) cuûa taát caû caùc Phaùp ñeàu chaúng theå Bí Maät Chuû! Ngöôõng Nhöôïc Noa Na Ma ( 小 ṅa, 午 nõa, 仕 nïa, 巧 na, 亙 ma) ñoái vôùi taát caû caùc Tam Muoäi ñeàu ñöôïc töï taïi, coù theå mau choùng thaønh bieän caùc vieäc, bao nhieâu nghóa lôïi ñaõ laøm thaûy ñeàu thaønh töïu. 2_ Kinh Hoa Nghieâm: Thôøi vò Ñoàng Töû aáy baûo Thieän Taøi raèng: Ta ñöôïc giaûi thoaùt cuûa Boà Taùt goïi laø THIEÄN TRI CHUÙNG NGHEÄ. Ta haèng xöôùng trì, nhaäp vaøo chöõ cuûa giaûi thoaùt caên baûn naøy.

3 1) Chöõ A ( A_ 狣 ) thôøi goïi laø do uy ñöùc cuûa boà Taùt nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa caûnh giôùi voâ sai bieät, ngoä taát caû Phaùp voán chaúng sinh. 2) Chöõ LA ( RA_ 先 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa voâ bieân teá sai bieät, ngoä taát caû Phaùp liaø buïi dô. 3) Chöõ BAÛ ( PA_ 扔 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Phaùp giôùi teá,ngoä taát caû Phaùp Thaéng nghóa Ñeá. 4) Chöõ TAÛ ( CA_ 弋 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Phoå Luaân ñoaïn sai bieät, ngoä taát caû Phaùp khoâng coù caùc haønh. 5) Chöõ NAÜNG ( NA_ 巧 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Voâ A laïi gia Teá, ngoä taát caû Phaùp Tính Töôùng. 6) Chöõ LA ( LA_ 匡 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Voâ Caáu, ngoä taát caû Phaùp xuaát theá gian neân öa thích söï vónh vieãn chaúng hieän cuûa CHI NHAÂN DUYEÂN. 7) Chöõ NAÙ ( DA _ 叨 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Baát thoaùi chuyeån gia haïnh, ngoä taát caû Phaùp ñieàu phuïc tòch tónh Chaân Nhö bình ñaúng khoâng coù phaân bieät. 8) Chöõ MA ( BA_ 向 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Kim Cöông Tröôøng,ngoä taát caû Phaùp lìa coät, giaûi. 9) Chöõ NOA ( DÏA _ 毛 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Phoå Bieán Luaân, ngoä taát caû Phaùp lìa noùng böùc oâ ueá, ñöôïc maùt meû trong saïch. 10) Chöõ SAÙI ( SÏA _ 好 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Haûi Taïng, ngoä taát caû Phaùp khoâng coù trôû ngaïi. 11) Chöõ PHOÄC ( VA_ 向 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Phoå Bieán sinh an truù, ngoä taát caû Phaùp caét ñöùt ñöôøng ngoân ngöõ. 12) Chöõ ÑA ( TA_ 凹 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Chieáu Dieäu traàn caáu, ngoä taát caû Phaùp Chaân Nhö baát ñoäng. 13) Chöõ DAÕ ( YA_ 伏 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Sai Bieät tích tuï,ngoä taát caû Phaùp Nhö Thaät chaúng sinh.

4 14) Chöõ SAÉT-TRA ( SÏTÏA _ 沰 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Phoå bieán quang minh töùc tröø nhieät naõo,ngoä taát caû Phaùp veà töôùng cheá phuïc nhaäm trì. 15) Chöõ CA ( KA _ 一 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Sai bieät chuûng loaïi,ngoä taát caû Phaùp Taùc Giaû. 16) Chöõ SA ( SA _ 屹 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Hieän tieàn giaùng hoaéc ñaïi vuõ, ngoä taát caû Phaùp THÔØI bình ñaúng tính. 17) Chöõ MAÕNG ( MA _ 亙 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Ñaïi taán taät chuùng phong, ngoä taát caû Phaùp Ngaõ sôû chaáp tính. 18) Chöõ NGA ( GA _ 丫 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Phoå bieán luaân tröôûng döôõng, ngoä taát caû Phaùp Haønh thuû tính. 19) Chöõ THA ( THA_ 卉 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Chaân Nhö voâ sai bieät, ngoä taát caû Phaùp xöù sôû. 20) Chöõ NHAÏ ( JA _ 介 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Theá gian löu chuyeån cuøng nguyeân thanh tónh, ngoä taát caû phaùp Naêng sôû sinh khôûi. 21) Chöõ SA-PHOÄC ( SVA_ 辱 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Nieäm nhaát thieát Phaät trang nghieâm, ngoä taát caû Phaùp an aån tính chaúng theå. 22) Chöõ ÑAØ (DHA_ 叻 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Quaùn saùt phaùp giôùi ñaïo tröôøng, ngoä taát caû Phaùp Naêng trì giôùi tính chaúng theå. 23) Chöõ XAÛ ( SA_ 在 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt nhaõ Ba La Maät cuûa Tuøy thuaän nhaát thieát Phaät giaùo, ngoä taát caû Phaùp tòch tónh tính. 24) Chöõ KHÖ ( KHA _ 几 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Hieän haønh nhaân ñiaï Trí Tueä Taïng, ngoä taát caû Phaùp nhö hö khoâng tính chaúng theå. 25) Chöõ KHAÁT-SAÙI ( KSÏA _ 朽 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Quyeát traïch töùc chö nghieäp haûi Taïng, ngoä taát caû Phaùp cuøng taän tính.

5 26) Chöõ ÑA-SA ( STA _ 糽 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Toài chö phieàn naõo thanh tónh quang minh, ngoä taát caû Phaùp Nhaäm trì xöù phi xöù linh baát ñoäng chuyeån tính. 27) Chöõ NÖÔNG (NÕA _ 及 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Sinh theá gian lieãu bieät, ngoä taát caû Phaùp Naêng sôû tri tính. 28) Chöõ LA-THA (RTHA_ 飲 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Nghòch sinh töû luaân trí ñaïo tröôøng, ngoä taát caû Phaùp Chaáp tröôùc nghóa tính. 29) Chöõ BAØ (BHA_ 矛 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Nhaát thieát cung ñieän ñaïo tröôøng trang nghieâm, ngoä taát caû Phaùp khaû phaù hoaïi tính. 30) Chöõ THA (CHA_ 云 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Tu Haønh gia haïnh taïng taän sai bieät ñaïo tröôøng, ngoä taát caû Phaùp Duïc laïc phuù tính. 31) Chöõ SA-MA (SMA _ 絆 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Hieän kieán thaäp phöông chö Phaät tuyeàn, ngoä taát caû Phaùp Khaû öùc nieäm tính. 32) Chöõ HA-PHOÄC (HVA _ 郡 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Quaùn saùt nhaát thieát chuùng sinh kham nhaäm löïc bieán sinh haûi taïng, ngoä taát caû Phaùp Khaû hoâ trieäu tính. 33) Chöõ ÑAÙ-SA (TSA _ 慛 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ ba La Maät cuûa Nhaát thieát coâng ñöùc haûi thuù nhaäp tu haønh nguyeân ñeå, ngoä taát caû Phaùp Duõng kieän tính. 34) Chöõ GIAØ (GHA_ 千 ) thôøi nhaäp vaøo Moân baùt nhaõ Ba La maät cuûa Trì Nhaát thieát Phaùp vaân kieân coá haûi taïng, ngoä taát caû Phaùp Haäu bình ñaúng tính. 35) Chöõ XAÙ ( TÏHA_ 斗 ) thôøi nhaäp vaøo Moân baùt nhaõ Ba La Maät cuûa Nguyeän vaõng ngheä thaäp phöông hieän tieàn kieán nhaát thieát Phaät, ngoä taát caû Phaùp tích taäp tính.

6 36) Chöõ NINH ( NÏA_ 仕 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Töï luaân tích taäp caâu chi töï, ngoä taát caû Phaùp lìa caùc huyeãn thænh voâ vaõng voâ lai haønh truù toïa ngoïa. 37) Chöõ PHAÛ ( PHA_ 民 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Thaønh thục nhaát thieát chuùng sinh teá vaõng ngheä Ñaïo Tröôøng, ngoä taát caû Phaùp bieán maõn quaû baùo. 38) Chöõ XA-CA ( SKA _ 弨 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Voâ tröôùc voâ ngaïi giaûi thoaùt Ñịa Taïng quang minh luaân phoå chieáu, ngoä taát caû Phaùp tích tuï uaån tính. 39) Chöõ DAÕ-SA (YSA_ 慥 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Tuyeân thuyeát nhaát thieát Phaät Phaùp caûnh giôùi, ngoä taát caû Phaùp suy laõo tính töôùng. 40) Chöõ THAÁT-TAÛ ( SCA_ 鉠 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa taát caû hö khoâng duøng Phaùp vaân loâi chaán hoáng phoå chieáu, ngoä taát caû Phaùp Tuï taäp tuùc tích. 41) Chöõ TRA (TÏA _ 巴 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaû Ba La Maät cuûa Voâ ngaõ lôïi ích chuùng sinh cöùu caùnh bieân teá, ngoä taát caû Phaùp töôùng khu baùch (thuùc eùp ) tính. 42) Chöõ TRAØ ( DÏHA _ 丙 ) thôøi nhaäp vaøo Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät cuûa Phaùp luaân voâ sai bieät taïng, ngoä taát caû Phaùp cöùu caùnh xöù sôû. Thieän nam töû! Ta xöng nhö vaäy luùc nhaäp vaøo caùc chöõ caên baûn giaûi thoaùt thôøi 42 chöõ Baùt Nhaõ Ba La Maät naøy laøm ñaàu, nhaäp vaøo voâ löôïng voâ soá Moân Baùt Nhaõ Ba La Maät. 唒捖悜弋矧匡叨砑毛喢惵凹傂蚚哠屹亙丫垿堲辱叻喨几粈糽埒飲砒畈絆郡慛千埆矧傋弨慥鉠垺浢 *) A RA PA CA NA LA DA BA DÏA SÏA VA TA YA SÏTÏA KA SA MA GA THA JA SVA DHA SA KHA KSÏA STA NÕA RTHA BHA CHA SMA HVA

7 TSA GHA TÏHA NA PHA SKA YSA SCA TÏA DÏHA. VIEÂN MINH TÖÏ LUAÂN ÑOÀ _ 42 tay töôùng öùng vôùi 42 Töï Maãu laø: 1) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ A ( A_ 狣 ) thôøi hieän ra tay Hoùa Phaät, ngoä taát caû Phaùp voán chaúng sinh. 2) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ LA ( RA_ 先 ) thôøi hieän ra tay caàm caùi Göông baùu, ngoä taát caû Phaùp lìa buïi dô. 3) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ BAÛ ( PA_ 扔 ) thôøi hieän ra tay caàm quyeån Kinh Baùt Nhaõ, ngoä taát caû Phaùp Thaéng Nghóa Ñeá. 4) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ TAÛ ( CA_ 弋 ) thôøi hieän ra tay caàm Hoa Sen tím, ngoä taát caû Phaùp khoâng coù caùc Haønh, khoâng coù sinh töû.

8 5) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ NAÜNG ( NA_ 巧 ) thôøi hieän ra tay caàm vieân ngoïc Nhö YÙ (Ma Ni Chaâu), ngoä taát caû Phaùp Tính Töôùng chaúng theå. 6) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ LA ( LA_ 匡 ) thôøi hieän ra tay caàm Hoa Sen xanh, ngoä taát caû Phaùp Xuaát Theá Gian neân öa thích söï vónh vieãn chaúng hieän cuûa CHI NHAÂN DUYEÂN. 7) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ NAÙ (DA _ 叨 ) thôøi hieän ra tay caàm caây Buùa baùu, ngoä taát caû Phaùp ñieàu phuïc tòch tónh Chaân Nhö bình ñaúng khoâng coù phaân bieät. 8) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ MA (BA_ 向 ) thôøi hieän ra tay caàm Chaøy Ñoäc Coå Kim Cöông, ngoä taát caû Phaùp lìa coät giaûi. 9) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ NOA (DÏA _ 毛 ) thôøi hieän ra tay caàm nhaønh Döông Lieãu, ngoä taát caû Phaùp lìa noùng böùc oâ ueá, ñöôïc maùt meû trong saïch. 10) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ SAÙI ( SÏA _ 好 ) thôøi hieän ra tay Voâ UÙy Döõ Nguyeän, ngoä taát caû Phaùp khoâng coù trôû ngaïi. 11) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ PHOÄC (VA_ 向 ) thôøi hieän ra tay caàm caùi Chuoâng baùu, ngoä taát caû Phaùp caét ñöùt ñöôøng ngoân ngöõ. 12) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ ÑA ( TA_ 凹 ) thôøi hieän ra tay caàm Baùnh Xe Kim Cöông (Kim Cöông Luaân), ngoä taát caû Phaùp Chaân Nhö baát ñoäng. 13) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ DAÕ (YA_ 伏 ) thôøi hieän ra tay caàm Traøng Haït (Soå Chaâu), ngoä taát caû Phaùp Nhö Thaät chaúng sinh. 14) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ SAÉT-TRA ( SÏTÏA _ 沰 ) thôøi hieän ra tay caàm chuøm Boà Ñaøo, ngoä taát caû Phaùp veà töôùng Cheá Phuïc Nhaäm Trì. 15) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ CA ( KA _ 一 ) thôøi hieän ra tay Xaû Ma Tha (tay traùi), ngoä taát caû Phaùp Taùc Giaû. 16) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ SA ( SA _ 屹 ) thôøi hieän ra tay Tyø Baùt Sa Ma (Tay phaûi), ngoä taát caû Phaùp THÔØI Bình Ñaúng Tính chaúng theå. Hai tay naøy bieåu thò cho Lyù Trí keát thaønh Ñònh Aán,beân treân Aán coù ñaët caùi Bình Baùt baùu. 17) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ MAÕNG ( MA _ 亙 ) thôøi hieän ra tay caàm caây Phaát Traàn traéng, ngoä taát caû Phaùp Ngaõ Sôû Chaáp Tính chaúng theå.

9 18) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ NGA ( GA _ 丫 ) thôøi hieän ra tay caàm caùi Voøng Ngoïc (Ngoïc Hoaøn), ngoä taát caû Phaùp Haønh Thuû Tính chaúng theå. 19) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ THA ( THA_ 卉 ) thôøi hieän ra tay caàm caùi röông baùu (Baûo Khieáp), ngoä taát caû Phaùp xöù sôû. 20) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ NHAÏ (JA _ 介 ) thôøi hieän ra tay caàm Hoa Sen hoàng, ngoä taát caû Phaùp Naêng Sôû sinh khôûi. 21) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ SA-PHOÄC ( SVA_ 辱 ) thôøi hieän ra tay caàm Sôïi Daây (Quyeán Saùch), ngoä taát caû Phaùp An AÅn Tính chaúng theå. 22) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ ÑAØ ( DHA_ 叻 ) thôøi hieän ra tay caàm Nhaät Tinh Ma Ni, ngoä taát caû Phaùp Naêng Trì Giôùi Tính. 23) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ XAÛ ( SA_ 在 ) thôøi hieän ra tay caàm Nguyeät Tinh Ma Ni, ngoä taát caû Phaùp Tòch Tónh Tính. 24) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ KHÖ ( KHA _ 几 ) thôøi hieän ra tay caàm Baøng Baøi, ngoä taát caû Phaùp Nhö Hö Khoâng Tính. 25) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ KHAÁT-SAÙI ( KSÏA _ 朽 ) thôøi hieän ra tay caàm caây Tích Tröôïng, ngoä taát caû Phaùp Cuøng Taän Tính chaúng theå. 26) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ ÑA-SA ( STA _ 糽 ) thôøi hieän ra tay caàm Cung Ñieän baùu, ngoä taát caû Phaùp Nhaäm Trì Xöù Phi Xöù khieán cho Tính Baát Ñoäng chuyeån. 27) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ NÖÔNG (NÕA _ 及 ) thôøi hieän ra tay caàm Trí AÁn, ngoä taát caû Phaùp Naêng Sôû Tri Tính. 28) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ LA-THA ( RTHA_ 飲 ) thôøi hieän ra tay caàm caây Gaäy Ñaàu Laâu, ngoä taát caû Phaùp Chaáp Tröôùc Nghóa Tính. 29) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ BAØ ( BHA_ 矛 ) thôøi hieän ra tay caàm caây kieám baùu, ngoä taát caû Phaùp Khaû Phaù Hoaïi Tính. 30) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ THA ( CHA_ 云 ) thôøi hieän ra tay caàm caùi Hoà Bình, ngoä taát caû Phaùp Duïc Laïc Phuù Tính. 31) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ SA-MA ( SMA _ 絆 ) thôøi hieän ra tay caàm Hoa Sen traéng, ngoä taát caû Phaùp Khaû ÖÙc Nieäm Tính. 32) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ HA-PHOÄC ( HVA _ 郡 ) thôøi hieän ra tay caàm Thieát Caâu, ngoä taát caû Phaùp Khaû Hoâ Trieäu Tính. 33) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ ÑAÙ-SA ( TSA _ 慛 ) thôøi hieän ra tay caàm Baït Chieát La, ngoä taát caû Phaùp Duõng Kieän Tính.

10 34) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ GIAØ (GHA_ 千 ) thôøi hieän ra tay Töø Nieäm Ñònh (tay traùi), ngoä taát caû Phaùp Nguyeân (caùi nguoàn) Bình Ñaúng Tính. 35) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ XAÙ ( TÏHA_ 斗 ) thôøi hieän ra tay Bi Nieäm Tueä (tay phaûi), ngoä taát caû Phaùp Tích Taäp Tính. Hai tay Ñònh Tueä naøy hôïp thaønh Lieân Chöôûng an tröôùc ngöïc. 36) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ NINH (NÏA_ 仕 ) thôøi hieän ra tay caàm caây Kích Sao, ngoä taát caû Phaùp lìa caùc Huyeãn Thænh Voâ Vaõng Voâ Lai Haønh Truï Toïa Ngoïa ( Khoâng qua khoâng laïi, ñi ñöùng ngoài naèm ). 37) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ PHAÛ ( PHA_ 民 ) thôøi hieän ra tay caàm caây Cung baùu, ngoä taát caû Phaùp Bieán Maõn Quaû Baùo. 38) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ XA-CA ( SKA _ 弨 ) thôøi hieän ra tay caàm Muõi Teân baùu, ngoä taát caû Phaùp Tích Tuï uaån Tính. 39) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ chöõ DAÕ-SA ( YSA_ 慥 ) thôøi hieän ra tay caàm caùi Bình Quaân Trì, ngoä taát caû Phaùp Suy Laõo Tính Töôùng chaúng theå. 40) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ THAÁT-TAÛ ( SCA_ 鉠 ) thôøi hieän ra tay caàm ñaùm Maây Nguõ Saéc, ngoä taát caû Phaùp Tuï Taäp Tuùc Tích chaúng theå. 41) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ TRA ( TÏA _ 巴 ) thôøi hieän ra tay Ñònh (tay traùi), ngoä taát caû Phaùp Töôùng Khu Baùch (thuùc eùp ) Tính chaúng theå. 42) Khi Boà Taùt Quaùn Theá Aâm nhaäp vaøo chöõ TRAØ ( DÏHA _ 丙 ) thôøi hieän ra tay Tueä (tay phaûi), ngoä taát caû Phaùp Cöùu Caùnh Xöù Sôû. Hai tay Ñònh Tueä naøy hôïp ñöa leân treân ñænh ñaàu an vò Hoùa Phaät thaønh tay Ñænh Thöôïng Hoùa Phaät. 3_ Vaên Thuø: Baáy giôø Vaên Thuø Sö Lôïi baïch Phaät raèng: Theá Toân! Taát caû caùc Töï Maãu. Laøm theá naøo maø taát caû caùc Phaùp vaøo caùc chöõ naøy vôùi chöõ cuûa Ñaø La Ni? Ñöùc Phaät baûo Vaên Thuø Sö Lôïi: Taát caû caùc Phaùp nhaäp vaøo caùc Töï Maãu naøy vôùi chöõ cuûa Ñaø La Ni. Naøy Vaên Thuø Sö Lôïi! Nhö: Luùc xöng chöõ A ( 狣 _ A ) thôøi laø tieáng Voâ Thöôøng Luùc xöng chöõ A ( 玅 _ AØ ) thôøi laø tieáng xa lìa Ngaõ Luùc xöng chöõ I ( 珌 _ I ) thôøi laø tieáng caùc caên roäng raõi Luùc xöng chöõ I ( 珂 _ Ì ) thôøi laø tieáng Theá Gian tai haïi

11 Luùc xöng chöõ OÅ ( 栥 _ U ) thôøi laø tieáng nhieàu loaïi böùc baùch Luùc xöng chöõ OÂ ( 珅 _ UØ ) thôøi laø tieáng toån giaûm phaàn lôùn höõu tình cuûa Theá Gian Luùc xöng chöõ Löõ ( 玹 _ RÏ ) thôøi laø tieáng höõu tình chính tröïc meàm yeáu noái tieáp nhau Luùc xöng chöõ Löõ ( 玶 _ RÏØ ) thôøi laø tieáng du hyù caét ñöùt nhieãm dính Luùc xöng chöõ Löïc ( 玵 _ LÏ ) thôøi laø tieáng sinh Phaùp Töôùng Luùc xöng chöõ Löï ( 玴 _ LÏØ ) thôøi laø tieáng töôùng nhieãm dính cuûa ba Höõu Luùc xöng chöõ EÂ ( 珫 _ E ) thôøi laø tieáng khôûi mong caàu Luùc xöng chöõ AÙi ( 玿 _ AI ) thôøi laø tieáng uy nghi thaéng Luùc xöng chöõ OÂ ( 珇 _ O ) thôøi laø tieáng choïn laáy Luùc xöng chöõ AÙo ( 玾 _ AU ) thôøi laø tieáng cuûa hoùa sinh Luùc xöng chöõ AÙm ( 珃 _ AMÏ ) thôøi laø tieáng khoâng coù Ngaõ Sôû (caùi cuûa ta) Luùc xöng chöõ AÙc ( 珆 _ AHÏ ) thôøi laø tieáng chìm maát Luùc xöng chöõ Ca ( 一 _ KA ) thôøi laø tieáng nhaäp vaøo Nghieäp Dò Thuïc Luùc xöng chöõ Khö ( 几 _ KHA ) thôøi laø tieáng xuaát ra thaát caû Phaùp ngang baèng hö khoâng Luùc xöng chöõ Nga ( 丫 _ GA )thôøi laø tieáng Phaùp thaâm saâu Luùc xöng chöõ Giaø ( 千 _ GHA ) thôøi laø tieáng beû gaõy söï raäm kín, Voâ Minh, môø toái Luùc xöng chöõ Ngöôõng ( 小 _ A )thôøi laø tieáng naêm neûo thanh tònh Luùc xöng chöõ Taû ( 弋 _ CA ) thôøi laø tieáng boán Thaùnh Ñeá Luùc xöng chöõ Tha ( 云 _ CHA ) thôøi laø tieáng duïc chaúng che truøm Luùc xöng chöõ Nhaï ( 介 _ JA ) thôøi laø tieáng vöôït qua giaø cheát Luùc xöng chöõ Toaûn ( 刈 _ JHA ) thôøi laø tieáng cheá phuïc ngöõ ngoân aùc Luùc xöng chöõ Nöông ( 及 _ NÕA )thôøi laø tieáng cheá phuïc Ma khaùc Luùc xöng chöõ Tra ( 巴 _ TÏA ) thôøi laø tieáng chaët ñöùt lôøi noùi Luùc xöng chöõ Tra ( 斗 _ TÏHA )thôøi laø tieáng xuaát ra Trí ñaùp laïi Luùc xöng chöõ Noa ( 毛 _ DÏA ) thôøi laø tieáng xuaát ra nhieáp phuïc söï khuyeân can cuûa Ma Luùc xöng chöõ Ñoà ( 丙 _ DÏHA )thôøi laø tieáng dieät caûnh giôùi dô baån Luùc xöng chöõ Noa ( 仕 _ NÏA ) thôøi laø tieáng tröø caùc phieàn naõo Luùc xöng chöõ Ña ( 凹 _ TA ) thôøi laø tieáng Chaân Nhö khoâng coù giaùn ñoaïn Luùc xöng chöõ Ñaø ( 卉 _ THA) thôøi laø tieáng theá löïc tinh tieán khoâng sôï haõi Luùc xöng chöõ Naù ( 叨 _ DA )thôøi laø tieáng ñieàu phuïc Luaät Nghi, an oån vaéng laëng

12 Luùc xöng chöõ Ñaø ( 叻 _ DHA ) thôøi laø tieáng baûy Thaùnh Taøi Luùc xöng chöõ Naüng ( 巧 _ NA ) thôøi laø tieáng bieát khaép Danh Saéc Luùc xöng chöõ Baû ( 扔 _ PA ) thôøi laø tieáng Thaéng Nghóa Luùc xöng chöõ Phaû ( 民 _ PHA ) thôøi laø tieáng quaû taùc chöùng Luùc xöng chöõ Ma ( 偳 _ BA ) thôøi laø tieáng giaûi thoaùt söï troùi buoäc Luùc xöng chöõ Baø ( 矛 _ BHA ) thôøi laø tieáng sinh ra ba Höõu Luùc xöng chöõ Maõng ( 亙 _ MA ) thôøi laø tieáng ngöng döùt kieâu maïn Luùc xöng chöõ Daõ ( 伏 _ YA ) thôøi laø tieáng thoâng ñaït cuûa Phaät Luùc xöng chöõ La ( 先 _ RA ) thôøi laø tieáng vui, chaúng vui Thaéng Nghóa Luùc xöng chöõ Loõa ( 匡 _ LA ) thôøi laø tieáng caét ñöùt AÙi Duïc Luùc xöng chöõ Phoäc ( 向 _ VA ) thôøi laø tieáng Toái Thöôïng Thöøa Luùc xöng chöõ Xaû ( 在 _ SA ) thôøi laø tieáng phaùt ra Tín, Tieán, Nieäm, Ñònh, Tueä Luùc xöng chöõ Saùi ( 好 _ SÏA ) thôøi laø tieáng cheá phuïc saùu Xöù, ñöôïc Trí cuûa saùu Thaàn Thoâng Luùc xöng chöõ Sa ( 屹 _ SA ) thôøi laø tieáng hieän chöùng Nhaát Thieát Trí Luùc xöng chöõ Haï ( 成 _ HA ) thôøi laø tieáng haïi phieàn naõo, lìa Duïc Luùc xöng chöõ Khaát-Saùi ( 朽 _ KSÏA ) thôøi laø tieáng taát caû vaên töï roát raùo khoâng coù lôøi noùi Naøy Vaên Thuø Sö Lôïi! Ñaây laø nghóa cuûa Töï Maãu, taát caû caùc chöõ nhaäp vaøo trong ñaáy DU GIAØ KIM CÖÔNG ÑÆNH KINH THÍCH TÖÏ MAÃU PHAÅM Haùn dòch: Chuøa Ñaïi Höng Thieän_ Tam Taïng Sa Moân Ñaïi Quaûng Trí BAÁT KHOÂNG phuïng chieáu dòch Vieät dòch : HUYEÀN THANH ( 狣 _ A ) A Töï Moân laø taát caû Phaùp voán chaúng sinh ( 玅 _ AØ ) A Töï Moân laø taát caû Phaùp tòch tónh (Vaéng laëng) ( 珌 _ I ) I Töï Moân laø taát caû Phaùp Caên (Goác reã) ( 珂 _ Ì ) I Töï Moân laø taát caû Phaùp tai hoïa ( 栥 _ U ) OÅ Töï Moân laø taát caû Phaùp thí duï ( 珅 _ UØ ) OÂ Töï Moân laø taát caû Phaùp toån dieät ( 玹 _ RÏ ) LÒ Töï Moân laø taát caû Phaùp thaàn thoâng

13 ( 玶 _ RÏØ ) LEÂ Töï Moân laø taát caû loaïi leä ( 玵 _ LÏ ) LÖÕ Töï Moân laø taát caû Phaùp nhieãm ( 玴 _ LÏØ ) LÖÕ Töï Moân laø taát caû Phaùp traàm moät (chìm maát) chaúng theå ( 珫 _ E ) EÁ Töï Moân laø taát caû Phaùp caàu (mong caàu) ( 玿 _ AI ) AÙI Töï Moân laø taát caû Phaùp töï taïi ( 珇 _ O ) OÂ Töï Moân laø taát caû Phaùp boäc löu ( doøng chaûy ) ( 玾 _ AU ) AÙO Töï Moân laø taát caû Phaùp hoùa sinh ( 珃 _ AMÏ ) AÙM Töï Moân laø taát caû Phaùp bieân teá ( bôø beán ) ( 珆 _ AHÏ ) AÙC Töï Moân laø taát caû Phaùp vieãn ly ( 一 _ KA ) CA Töï Moân laø taát caû Phaùp lìa taùc nghieäp ( 几 _ KHA ) KHÖ Töï Moân laø taát caû Phaùp Ñaúng Hö Khoâng chaúng theå ( 丫 _ GA ) NGA Töï Moân laø taát caû Phaùp Haønh ( 千 _ GHA ) GIAØ Töï Moân laø taát caû Phaùp Nhaát Hôïp ( 小 _ A ) NGÖÔÕNG Töï Moân laø taát caû Phaùp Chi Phaàn chaúng theå ( 弋 _ CA ) TAÛ Töï Moân laø taát caû Phaùp lìa taát caû thieân bieán ( dôøi ñoåi ) ( 云 _ CHA ) THA Töï Moân laø taát caû Phaùp AÛnh töôïng ( 介 _ JA ) NHAÏ Töï Moân laø taát caû Phaùp sinh ( 刈 _ JHA ) TAÙN Töï Moân laø taát caû Phaùp chieán ñòch ( 及 _ NÕA ) NHÖÔÕNG Töï Moân laø taát caû Phaùp Trí ( 巴 _ TÏA ) TRA Töï Moân laø taát caû Phaùp Maïn (chaäm treã) ( 斗 _ TÏHA ) ÑAØ Töï Moân laø taát caû Phaùp tröôûng döôõng ( 毛 _ DÏA ) NOA Töï Moân laø taát caû Phaùp oaùn ñòch ( 丙 _ DÏHA ) TRAØ Töï Moân laø taát caû Phaùp chaáp trì ( caàm giöõ ) chaúng theå ( 仕 _ NÏA ) NOA Töï Moân laø taát caû Phaùp tranh ( can ngaên, kieän caùo ) chaúng thaå ( 凹 _ TA ) ÑA Töï Moân laø taát caû Phaùp Nhö nhö ( 卉 _ THA ) THA Töï Moân laø taát caû Phaùp truù xöù ( cö nguï ) chaúng theå ( 叨 _ DA ) NAÙ Töï Moân laø taát caû Phaùp thí ( ban cho ) ( 叻 _ DHA ) ÑAØ Töï Moân laø taát caû Phaùp Phaùp Giôùi ( 巧 _ NA ) NAÜNG Töï Moân laø taát caû Phaùp Danh ( teân goïi ) chaúng theå

14 ( 扔 _ PA ) BAÛ Töï Moân laø taát caû Phaùp Ñeä Nhaát Nghóa Ñeá chaúng theå ( 民 _ PHA ) PHAÛ Töï Moân laø taát caû Phaùp chaúng beàn nhö boït noåi ( 生 _ BA ) MA Töï Moân laø taát caû Phaùp phoäc ( coät buoäc ) ( 矛 _ BHA ) BAØ Töï Moân laø taát caû Phaùp nhaát thieát höõu (taát caû caùi coù) ( 亙 _ MA ) MAÕNG Töï Moân laø taát caû Phaùp Ngoâ Ngaõ ( 伏 _ YA ) DAÕ Töï Moân laø taát caû Phaùp nhaát thieát Thöøa ( taát caû Thöøa ) ( 先 _ RA ) LA Töï Moân laø taát caû Phaùp lìa caùc traàn nhieãm ( dính buïi ) ( 匡 _ LA ) LA Töï Moân laø taát caû Phaùp Töôùng ( 向 _ VA ) PHOÄC Töï Moân laø taát caû Phaùp caét ñöùt ñöôøng ngoân ngöõ ( 在 _ SA ) XAÛ Töï Moân laø taát caû Phaùp Baûn Tính Tòch ( Voán coù tính vaéng laëng ) ( 好 _ SÏA ) SAÙI Töï Moân laø taát caû Phaùp tính ñoän (caên tính trì ñoän chaäm chaïp ) ( 屹 _ SA ) SA Töï Moân laø taát caû Phaùp nhaát thieát Ñeá (taát caû Ñeá) chaúng theå ( 成 _ HA ) HAÏ Töï Moân laø taát caû Phaùp nhaân ( nguyeân nhaân ) chaúng theå ( 朽 _ KSÏA ) KHAÁT-SAÙI Töï Moân laø taát caû Phaùp taän ( chaám döùt ) chaúng theå DU GIAØ KIM CÖÔNG ÑÆNH KINH THÍCH TÖÏ MAÃU PHAÅM ( Heát )

Chôn Nhö, ngaøy 29 thaùng 6 naêm 1998 PHẬT GIÁO LẤY GIỚI LUẬT LÀM ĐẦU Dieäu Quang vaán ñaïo Hoûi: Kính baïch Thaày! Taïi sao Phaät giaùo laáy giôùi lu

Chôn Nhö, ngaøy 29 thaùng 6 naêm 1998 PHẬT GIÁO LẤY GIỚI LUẬT LÀM ĐẦU Dieäu Quang vaán ñaïo Hoûi: Kính baïch Thaày! Taïi sao Phaät giaùo laáy giôùi lu Chôn Nhö, ngaøy 29 thaùng 6 naêm 1998 PHẬT GIÁO LẤY GIỚI LUẬT LÀM ĐẦU Dieäu Quang vaán ñaïo Hoûi: Kính baïch Thaày! Taïi sao Phaät giaùo laáy giôùi luaät laø phaùp moân ñaàu tieân ñeå tu taäp? Khoâng laáy

Chi tiết hơn

Chapter 2

Chapter 2 Baøi giaûng 3 vaø 4 CAÀU, CUNG VAØ CAÂN BAÈNG THÒ TRÖÔØNG CAÙC NOÄI DUNG CHÍNH Thị trường laø gì? Kinh teá thò tröôøng vaø kinh teá keá hoaïch taäp trung Caàu Cung Traïng thaùi caân baèng cuûa thò tröôøng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Muc luc.doc

Microsoft Word - Muc luc.doc MÔÛ ÑAÀU:... 1 1. LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI... 1 2. MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU.... 1 3. ÑOÁI TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU... 2 4. PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU.... 2 5. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU.... 2 5.1. Phöông phaùp thu thaäp

Chi tiết hơn

BỐI CẢNH BÀI GIẢNG TRÊN NÚI Chương 1 Nghe Baøi Hoïc: Baøi Giaûng Treân Nuùi 1 Muïc tieâu: Hieåu ñöôïc boái caûnh cuûa moät trong nhöõng baøi giaûng vó

BỐI CẢNH BÀI GIẢNG TRÊN NÚI Chương 1 Nghe Baøi Hoïc: Baøi Giaûng Treân Nuùi 1 Muïc tieâu: Hieåu ñöôïc boái caûnh cuûa moät trong nhöõng baøi giaûng vó BỐI CẢNH BÀI GIẢNG TRÊN NÚI Chương 1 Nghe Baøi Hoïc: Baøi Giaûng Treân Nuùi 1 Muïc tieâu: Hieåu ñöôïc boái caûnh cuûa moät trong nhöõng baøi giaûng vó ñaïi nhaát cuûa Chuùa Gieâ-xu, Baøi Giaûng Treân Nuùi.

Chi tiết hơn

Chôn Nhö ngaøy thaùng 1 naêm 2001 TUỆ - PHÁP TÁC Ý - MÊ TÍN Kính göûi: Quaûng Lôïi! 1- Chöõ Tueä trong Giôùi, Ñònh, Tueä maø con ñaõ hieåu sai

Chôn Nhö ngaøy thaùng 1 naêm 2001 TUỆ - PHÁP TÁC Ý - MÊ TÍN Kính göûi: Quaûng Lôïi! 1- Chöõ Tueä trong Giôùi, Ñònh, Tueä maø con ñaõ hieåu sai Chôn Nhö ngaøy thaùng 1 naêm 2001 TUỆ - PHÁP TÁC Ý - MÊ TÍN --- --- Kính göûi: Quaûng Lôïi! 1- Chöõ Tueä trong Giôùi, Ñònh, Tueä maø con ñaõ hieåu sai. Tueä do ñònh sanh laø tueä Tam Minh, chöù khoâng

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 PHẦN 2 - BOÁ TRÍ THÍ NGHIEÄM VAØ XÖÛ LYÙ SOÁ LIEÄU 1. THÍ NGHIEÄM LAØ GÌ? Ñoù laø moät hình thöùc nghieân cöùu khoa hoïc maø con ngöôøi taïo ra ñeå : - Tìm hieåu nhöõng hieän töôïng - Phaùt hieän baûn

Chi tiết hơn

AI SO TO HP

AI SO TO HP ÑAÏI SOÁ TOÅ HÔÏP Chöông II HOAÙN VÒ 1. Giai thöøa Vôùi soá nguyeân döông n, ta ñònh nghóa n giai thöøa, kí hieäu n!, laø tích caùc soá nguyeân lieân tieáp töø 1 ñeán n. n! = 1..3 (n ) (n 1)n. Vì tieän

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DUNG DO THI DE GIAI MOT SO BAI TOAN.doc

Microsoft Word - DUNG DO THI DE GIAI MOT SO BAI TOAN.doc DÙNG ðồ THỊ ðể GIẢI MỘT SỐ DẠNG TOÁN 1 Huỳnh Công Thành Email: crsthanh@gmail.com Chöông trình toaùn lôùp 1 THPT, ñoà thò moät soá haøm soá ñöôïc quan taâm khaù kõ, noù gaàn nhö ueân suoát HKI cuûa lôùp

Chi tiết hơn

THEM SUC 3 ( ) - TNTT.doc

THEM SUC 3 ( ) - TNTT.doc LÒCH GIAÛNG DAÏY VAØ SINH HOAÏT KHOÁI THEÂM SÖÙC 3 (THIEÁU NHI 3 12 Tuoåi) NIEÂN HOÏC GIAÙO LYÙ 2018 2019 (khaên quaøng maøu xanh nöôùc bieån) 2018-2019 Tuaàn Tuaàn 1 19/8 Tuaàn 2 26/8 Tuaàn 3 2/9 Tuaàn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ly thuyet ke toan dai cuong _5_.doc

Microsoft Word - ly thuyet ke toan dai cuong _5_.doc LYÙ THUYEÁT KEÁ TOAÙN ÑAÏI CÖÔNG Caâu 1: Phaân tích vai troø vaø nhieäm vuï cuûa keá toaùn Nhieäm vuï : _ Baûo veä taø i saûn cuûa doanh _ Phaûn aùnh vaø giaùm ñoác tình hình thöï c hieän Keá toaùn taø

Chi tiết hơn

Than Phieàn vaø Khieáu Naïi Neáu coù lo laéng hay thaéc maéc veà chaêm soùc hay baûo hieåm thì quyù vò neân lieân laïc Dòch Vuï Hoäi Vieân theo soá in

Than Phieàn vaø Khieáu Naïi Neáu coù lo laéng hay thaéc maéc veà chaêm soùc hay baûo hieåm thì quyù vò neân lieân laïc Dòch Vuï Hoäi Vieân theo soá in Than Phieàn vaø Khieáu Naïi Neáu coù lo laéng hay thaéc maéc veà chaêm soùc hay baûo hieåm thì quyù vò neân lieân laïc Dòch Vuï Hoäi Vieân theo soá in ôû phía sau theû hoäi vieân hay duøng thoâng tin lieân

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Nghi_quyet_DHCD_2009.doc

Microsoft Word - Nghi_quyet_DHCD_2009.doc Soá: 45/ NQ/ CPÑQN-ÑHÑCÑ2009 Quaûng Ngaõi, ngaøy 12 thaùng 8 naêm 2009. NGHÒ QUYEÁT ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG THÖÔØNG NIEÂN NAÊM 2009 COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑÖÔØNG QUAÛNG NGAÕI (Ngaøy 12/8/2009) - Caên cöù

Chi tiết hơn

Soá Baùo danh Hoï Teân NgaøySinh Ngaønh döï thi Löông Quoác An 16/03/1990 Taøi chính - Ngaân haøng Traùc Hoaøng Thuùy An 23/12/1989 Quaû

Soá Baùo danh Hoï Teân NgaøySinh Ngaønh döï thi Löông Quoác An 16/03/1990 Taøi chính - Ngaân haøng Traùc Hoaøng Thuùy An 23/12/1989 Quaû 300004 Löông Quoác An 16/03/1990 Taøi chính - Ngaân haøng 100002 Traùc Hoaøng Thuùy An 23/12/1989 Quaûn trò kinh doanh 100001 Phaïm Tröôøng An 22/02/1985 Quaûn trò kinh doanh 100003 Nguyeãn Thuøy An 20/03/1989

Chi tiết hơn

DANH-SAÙCH CAÙC TÖÛ-SÓ HY-SINH TRONG TRAÄN HAÛI-CHIEÁN HOAØNG-SA (19 thaùng 1 naêm 1974) 1. Danh saùch naøy do Ban Haûi Söû nhaät tu ñeán thaùng 2 naê

DANH-SAÙCH CAÙC TÖÛ-SÓ HY-SINH TRONG TRAÄN HAÛI-CHIEÁN HOAØNG-SA (19 thaùng 1 naêm 1974) 1. Danh saùch naøy do Ban Haûi Söû nhaät tu ñeán thaùng 2 naê DANH-SAÙCH CAÙC TÖÛ-SÓ HY-SINH TRONG TRAÄN HAÛI-CHIEÁN HOAØNG-SA (19 thaùng 1 naêm 1974) 1. Danh saùch naøy do Ban Haûi Söû nhaät tu ñeán thaùng 2 naêm 2017 vôùi caùc döõ kieän töø: caùc Töôøng-Trình UÛy-Khuùc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - MH 02IR

Microsoft Word - MH 02IR HÖÔÙNG DAÃN LAÉP ÑAËT - SÖÛ DUÏNG & BẢO QUẢN BẾP ĐIỆN TỪ MODEL: MH-02IR D MH-02IR PG MH-02IR SB MH-02IR TB 1 Tröôùc tieân chuùng toâi Coâng Ty TNHH Malloca Vieät Nam Nhaø phaân phoái cuûa MALLOCA xin chaân

Chi tiết hơn

Lôùp Chaùnh Kieán, ngaøy thaùng 11 naêm 2005 CHUYỂN ĐỔI NHÂN QUẢ Myõ Linh vaán ñaïo Hoûi: Kính baïch Thaày, con hoûi veà caùi chuyeån nhaân quaû thöa

Lôùp Chaùnh Kieán, ngaøy thaùng 11 naêm 2005 CHUYỂN ĐỔI NHÂN QUẢ Myõ Linh vaán ñaïo Hoûi: Kính baïch Thaày, con hoûi veà caùi chuyeån nhaân quaû thöa Lôùp Chaùnh Kieán, ngaøy thaùng 11 naêm 2005 CHUYỂN ĐỔI NHÂN QUẢ Myõ Linh vaán ñaïo Hoûi: Kính baïch Thaày, con hoûi veà caùi chuyeån nhaân quaû thöa Thaày. Trong cuoäc soáng, coù nhieàu tình huoáng nhö

Chi tiết hơn

Chôn Nhö, ngaøy 16/ 1/ 2000 PHÂN PHỐI KINH SÁCH CHẤN HƯNG PHẬT PHÁP Kính göûi: Lieãu Taâm! Tröôùc khi phaân phoái kinh saùch con neân xoùa chö

Chôn Nhö, ngaøy 16/ 1/ 2000 PHÂN PHỐI KINH SÁCH CHẤN HƯNG PHẬT PHÁP Kính göûi: Lieãu Taâm! Tröôùc khi phaân phoái kinh saùch con neân xoùa chö Chôn Nhö, ngaøy 16/ 1/ 2000 PHÂN PHỐI KINH SÁCH CHẤN HƯNG PHẬT PHÁP --- --- Kính göûi: Lieãu Taâm! Tröôùc khi phaân phoái kinh saùch con neân xoùa chöõ Hoøa thöôïng Thích Thoâng Laïc ôû trang bìa cuõng

Chi tiết hơn

Special Instructions: Toùm Löôïc Bieân Baûn Buoåi Hoïp seõ ñuû cho ñoøi hoûi naøy. Header Baùo caùo BAYOU HEALTH Maõ soá taøi lieäu: S139 Teân taøi li

Special Instructions: Toùm Löôïc Bieân Baûn Buoåi Hoïp seõ ñuû cho ñoøi hoûi naøy. Header Baùo caùo BAYOU HEALTH Maõ soá taøi lieäu: S139 Teân taøi li Special Instructions: Toùm Löôïc Bieân Baûn Buoåi Hoïp seõ ñuû cho ñoøi hoûi naøy. Header Baùo caùo BAYOU HEALTH Maõ soá taøi lieäu: S139 Teân taøi lieäu: Hoäi Ñoàng Coá Vaán Hoäi Vieân (toùm löôïc bieân

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TTHN_ver3_5-17_Final.doc

Microsoft Word - TTHN_ver3_5-17_Final.doc GIỚI ĐNNH HƯƠNG TÁN Giới định chơn hương O O Phần khởi xung thiên thượng O O O O Đệ tử kiền thành ا ا ا ا ا O O o o Nhiệt tại kim lư phóng o o O O O Khoảnh khắc nhân uân ا ا ا ا ا O O o o Tức biến mãn

Chi tiết hơn

Taûn Maïn veà Töû Vi vaø Phong Thuûy Töû Vi Baûn Chaát vaø Cuoäc Ñôøi Baøi 1 Boá Cuïc cuûa 14 Sao Chính 1) Vò trí cuûa Sao TÖÛ VI : Möôøi boán (14) Sa

Taûn Maïn veà Töû Vi vaø Phong Thuûy Töû Vi Baûn Chaát vaø Cuoäc Ñôøi Baøi 1 Boá Cuïc cuûa 14 Sao Chính 1) Vò trí cuûa Sao TÖÛ VI : Möôøi boán (14) Sa Taûn Maïn veà Töû Vi vaø Phong Thuûy Töû Vi Baûn Chaát vaø Cuoäc Ñôøi Baøi 1 Boá Cuïc cuûa 14 Sao Chính 1) Vò trí cuûa Sao TÖÛ VI : Möôøi boán (14) Sao chính trong Töû Vi ñeàu phuï thuoäc vaøo vò trí cuûa

Chi tiết hơn

Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Khoa Cô Khí - Coâng Ngheä Ñeà nghò: Soá sinh vieân cho 1 nhoùm hoïc lyù thuyeát 80 KEÁ HOAÏCH HOÏC TAÄP NAÊM HOÏC

Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Khoa Cô Khí - Coâng Ngheä Ñeà nghò: Soá sinh vieân cho 1 nhoùm hoïc lyù thuyeát 80 KEÁ HOAÏCH HOÏC TAÄP NAÊM HOÏC Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Khoa Cô Khí - Coâng Ngheä Ñeà nghò: Soá sinh vieân cho 1 nhoùm hoïc lyù thuyeát 80 KEÁ HOAÏCH HOÏC TAÄP NAÊM HOÏC 2017-2018 HOÏC KYØ 1: LT TH DH14CC CC 207201 Vaän haønh baûo

Chi tiết hơn

XUNG TOI 2 ( ) - TNTT.doc

XUNG TOI 2 ( ) - TNTT.doc LÒCH GIAÛNG DAÏY VAØ SINH KHOÁI XÖNG TOÄI 2 (AÁU NHI 2 8 tuoåi) NIEÂN HOÏC GIAÙO LYÙ 2018 2019 (khaên quaøng maøu xanh laù maï) 2018-2019 Tuaàn Tuaàn 1 19/8 Tuaàn 2 26/8 Tuaàn 3 2/9 Tuaàn 4 9/9 ÑEÀ TAØI

Chi tiết hơn

XUNG TOI 1 ( ) - TNTT.doc

XUNG TOI 1 ( ) - TNTT.doc LÒCH GIAÛNG DAÏY VAØ SINH KHOÁI XÖNG TOÄI 1 (AÁU NHI 1 7 tuoåi) NIEÂN HOÏC GIAÙO LYÙ 2018 2019 (khaên quaøng maøu xanh laù maï) 2018-2019 Tuaàn Tuaàn 1 19/8 Tuaàn 2 26/8 Tuaàn 3 2/9 Tuaàn 4 9/9 ÑEÀ TAØI

Chi tiết hơn

Ngôïi Ca Lm. Nguyeãn Duy C G7 3 C 3 ÑK: Töø bình minh con daâng heát taâm tình tuïng Chuùa ca thieân Am 3 G G khi ñeâm 3 ñình moät baøi thô kính tin.

Ngôïi Ca Lm. Nguyeãn Duy C G7 3 C 3 ÑK: Töø bình minh con daâng heát taâm tình tuïng Chuùa ca thieân Am 3 G G khi ñeâm 3 ñình moät baøi thô kính tin. Ngôïi a Lm. Nguyeãn Duy 7 ÑK: Töø bình minh heát taâm huùa thieân khi ñeâm ñình baøi thô tin. Troïn sao 7 saùng lôøi chuùc ngôïi Danh huùa. 1. Troïn 2. Vì. oïi ngaøy 4. Ñaøn nhòp heø nhaøng laø tieáng

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - CHUONG 14 - CHINH SACH NO TAC DONG NHU THE NAO DEN GIA TRI DOANH NGHIEP

Microsoft PowerPoint - CHUONG 14 - CHINH SACH NO TAC DONG NHU THE NAO DEN GIA TRI DOANH NGHIEP CHÖÔNG 14 CHÍNH SAÙCH NÔÏ TAÙC ÑOÄNG NHÖ THÁ NAØO ÑÁN GIAÙ TRÒ OANH NGHIÄP? NHÖÕNG KHAÙI NIÄM CHUNG Taøi nguyeân cô baûn cuûa moät doanh nghieäp laø doøng caùc löu kim do taøi saûn cuûa doanh nghieäp saûn

Chi tiết hơn

02_Cac dang toan dem trong tam - p1

02_Cac dang toan dem trong tam - p1 CÁC DẠNG TOÁN ĐẾM TRỌNG TÂM P1 Thầy Đặng Việt Hùng DẠNG 1. BÀI TOÁN ĐẾM NGƯỜI, VẬT Bài 1: Một bàn dài có hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy có ghế. Người ta muốn xếp chỗ ngồi cho học sinh trường A và học

Chi tiết hơn

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC MÔÛ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC MÔÛ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC MÔÛ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc KEÁT QUAÛ TUYEÅN SINH CAO HOÏC, NAÊM 2016 CHUYEÂN NGAØNH

Chi tiết hơn

Mat Tang Bo 3 (Tr

Mat Tang Bo 3  (Tr Trang Nhà Quảng Đức Mật Tông Maät Taïng Boä.3_ No.1068 ( Tr.138_ Tr.139 ) NGHI QUYÕ PHAÙP TAÏO THÖÙ TÖÏ CUÛA THIEÂN THUÛ QUAÙN AÂM Haùn dòch:nöôùc Trung thieân Truùc Tam Taïng THIEÄN VOÂ UÙY Vieät dòch

Chi tiết hơn

01 Muïc luïc I. Giôùi thieäu thieát bò MF II. Yeâu caàu phaàn cöùng ñoái vôùi maùy tính söû duïng III. Keát noái Internet Laép

01 Muïc luïc I. Giôùi thieäu thieát bò MF II. Yeâu caàu phaàn cöùng ñoái vôùi maùy tính söû duïng III. Keát noái Internet Laép 01 Muïc luïc I. Giôùi thieäu thieát bò MF627...02. II. Yeâu caàu phaàn cöùng ñoái vôùi maùy tính söû duïng....02 III. Keát noái Internet...03 1. Laép ñaët theû SIM vôùi thieát bò....03 2. Caøi ñaët phaàn

Chi tiết hơn

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM TP. HCM TRÖÔØNG TRUNG HOÏC THÖÏC HAØNH - ÑHSP COÄNG HOÏA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc DAN

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM TP. HCM TRÖÔØNG TRUNG HOÏC THÖÏC HAØNH - ÑHSP COÄNG HOÏA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc DAN TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM TP. HCM TRÖÔØNG TRUNG HOÏC THÖÏC HAØNH - ÑHSP COÄNG HOÏA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc DANH SAÙCH HOÏC SINH TRUÙNG TUYEÅN VAØO LÔÙP 10 PHOÅ THOÂNG,

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 ÖÙNG DUÏNG BAÛNG ÑIEÅM APACHE II VAØ IPCS PSS TRONG TIEÂN LÖÔÏNG BEÄNH NHAÂN NGOÄ ÑOÄC CAÁP THUOÁC DIEÄT COÛ PARAQUAT NGÖÔØI THÖÏC HIEÄN : ThS.BS.NGUYEÃN VAÊN CHÔØ HÖÔÙNG DAÃN KHOA HOÏC: TS.BS.TRÖÔNG NGOÏC

Chi tiết hơn

TRNG AI HOC S PHAM TP

TRNG AI HOC S PHAM TP TOÅNG HÔÏP TIEÀN - VAØNG CHO VAY MS-KH NGAØY VAY DIEÄN VAY ÑÔN VÒ TÍNH SOÁ VAY MN120-01 19/7/01 300.00 MX024-02 10/7/01 5,000,000.00 MK012-03 5/6/01 5,000,000.00 MN060-04 6/3/01 310.00 MK024-05 29/10/00

Chi tiết hơn

VSLS-BP-edit.doc

VSLS-BP-edit.doc Muïc luïc Lôøi noùi ñaàu...1 Lôøi giôùi thieäu...3 Muïc luïc...6 MAÃU MAÙU...14 Muïc tieâu...14 Chæ ñònh caáy maùu...14 Thôøi ñieåm caáy maùu...14 Caùch laáy maùu ñeå caáy...15 Moâi tröôøng caáy maùu...15

Chi tiết hơn

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC MÔÛ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC MÔÛ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC MÔÛ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc KEÁT QUAÛ TUYEÅN SINH CAO HOÏC, NAÊM 2017 CHUYEÂN NGAØNH

Chi tiết hơn

Vẽ kỹ thuật cơ khí

Vẽ kỹ thuật cơ khí ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP HOÀ CHÍ MINH TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA Leâ Khaùnh Ñieàn & Vũ Tiến Đạt VEÕ KYÕ THUAÄT CÔ KHÍ 12 Chöông1 1 KHAÙI NIỆM CAÙC LOẠI BẢN VẼ CƠ KHÍ Baûn veõ laø moät phöông tieän truyeàn

Chi tiết hơn

LOVE

LOVE Khi ñöa ñóa CD vaøo maùy thì chöông trình töï ñoäng chaïy, treân maøn hình xuaát hieän giao dieän nhö hình döôùi. Moät veät veät saùng lan daàn töø traùi sang phaûi cho bieát chöông trình ñang chaïy. Nuùt

Chi tiết hơn

KHAI TAM 2 ( ) - TNTT.doc

KHAI TAM  2 ( ) - TNTT.doc LÒCH GIAÛNG DAÏY VAØ SINH KHOÁI KHAI TAÂM 1 (CHIEÂN CON 5 tuoåi) NIEÂN HOÏC GIAÙO LYÙ 2018 2019 (Khoái Khai Taâm: khaên quaøng maøu hoàng) 2018-2019 Tuaàn Tuaàn 1 19/8 Tuaàn 2 26/8 Tuaàn 3 2/9 Tuaàn 4

Chi tiết hơn

HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAÙY FAX GIAÁY NHIEÄT

HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAÙY FAX GIAÁY NHIEÄT CÔNG TY TNHH VIỄN TIN NAM LONG 205/5 Thích Quảng Đức, P.4, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM Tel: 3500 7068 - Fax:39973174 Email:info@vientinnamlong.com, www.mayfax.net HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAÙY FAX GIAÁY NHIEÄT PANASONIC

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Tuần 4: Tieát 1: *Giôùi thieäu baøi: d,ñ *Hoaït ñoäng 1: Hoïc vaàn D Ñ I/ Muïc tieâu: Hoïc sinh ñoïc vaø vieát

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Tuần 4: Tieát 1: *Giôùi thieäu baøi: d,ñ *Hoaït ñoäng 1: Hoïc vaàn D Ñ I/ Muïc tieâu: Hoïc sinh ñoïc vaø vieát Tuần 4: Tieát 1: *Giôùi thieäu baøi: d,ñ *Hoaït ñoäng 1: Hoïc vaàn D Ñ I/ Muïc tieâu: Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc d, ñ, deâ, ñoø. Nhaän ra caùc tieáng coù aâm d,ñ. Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng: Dì na

Chi tiết hơn

Haõy Trôû Veà Ngoïc Koân 1. Bao 2. Xin naêm troâi Cha tha Am qua cho hoàn hoàn C con con laïc lôõ böôùc ñi xa. böôùc hoen nhô. F Dm Queân Tin bao Cha

Haõy Trôû Veà Ngoïc Koân 1. Bao 2. Xin naêm troâi Cha tha Am qua cho hoàn hoàn C con con laïc lôõ böôùc ñi xa. böôùc hoen nhô. F Dm Queân Tin bao Cha Trôû Veà Ngoïc Koân 1. Bao 2. Xin troâi ha tha qua laïc lôõ böôùc. böôùc hoen nhô. Queân Tin ha ôn Bdim ha dung kha toäi beå luïy ñaéng la. bô vô. Nay Tin aên naên ôn dung tha hoài 7 taâm thoáng hoái heát

Chi tiết hơn

muc luc-T1.doc

muc luc-T1.doc 勅修百丈清規 MUÏC LUÏC SAÉC TU BAÙCH TRÖÔÏNG THANH QUI ** TAÄP I * Lôøi noùi ñaàu...7 Muïc luïc...13 Giôùi thieäu toång quaùt...23 1. Ñoâi doøng lòch söû...23 2. Thuyeát ra ñôøi saùch Saéc tu Baùch Tröôïng thanh

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Chuong 5

Microsoft PowerPoint - Chuong 5 Phöông phaùp choïn maãu nghieân cöùu trong Khoa hoïc Moâi tröôøng TS. Leâ Quoác Tuaán Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. HCM Thieát keá vaø phaùt trieån caùc coâng cuï khaûo saùt

Chi tiết hơn

Businessgifts_VIET.indd

Businessgifts_VIET.indd United Technologies Corporation Quaø Taëng Kinh Doanh töø Nhaø Cung Caáp Lôøi môû ñaàu UTC mua saém haøng tieáp lieäu vaø söû duïng dòch vuï döïa treân giaù trò, thaêm doø kyõ caøng caû veà giaù caû reû

Chi tiết hơn

Chôn Nhö, ngaøy 16/03/2009 TIN THEO PHẬT GIÁO NHƯNG SAO LẠI KHỔ ĐAU Tu sinh vaán ñaïo Hoûi: Do coù höõu duyeân coù ñöôïc thöa chuyeän cuøng quyù Phaät

Chôn Nhö, ngaøy 16/03/2009 TIN THEO PHẬT GIÁO NHƯNG SAO LẠI KHỔ ĐAU Tu sinh vaán ñaïo Hoûi: Do coù höõu duyeân coù ñöôïc thöa chuyeän cuøng quyù Phaät Chôn Nhö, ngaøy 16/03/2009 TIN THEO PHẬT GIÁO NHƯNG SAO LẠI KHỔ ĐAU Tu sinh vaán ñaïo Hoûi: Do coù höõu duyeân coù ñöôïc thöa chuyeän cuøng quyù Phaät töû N.N baùc coù ñöa ra moät caâu hoûi nhö sau: Baùc

Chi tiết hơn

œ»»»»»» œ» ========================= & bb Gm Cm Gm 3 8 ˆ«œ. œ œ J œ j œ»»» œ, l l l œ» l ˆ«ˆ«j l 1. Laïy 2. Laïy Chuùa Chuùa hôõi hôõi Trôû Veà Beân C

œ»»»»»» œ» ========================= & bb Gm Cm Gm 3 8 ˆ«œ. œ œ J œ j œ»»» œ, l l l œ» l ˆ«ˆ«j l 1. Laïy 2. Laïy Chuùa Chuùa hôõi hôõi Trôû Veà Beân C œ œ & bb m m 3 8 œ. œ œ J œ j œ œ, l l l œ l j l 1. Laïy 2. Laïy hôõi hôõi Trôû Veà Beân ôi ôi trong thaùng tieáng naêm than daäp ngaøn Ñoã Vy Haï vuøi, & bb D ««D #ˆ ˆ j U m, j j «ˆ «l l l l ˆ l 1. meâ

Chi tiết hơn

»»» œ»»»»»»»»»»» ========================== & bb 2 4 ˆ«j œ»j œ Kˆ«k œˆ «ˆ œ»œ œ»œ œ «œ» œ œ ˆ «l l l ˆ» ˆ_«ˆ l Kìa troâng baàu Leã Hieån Linh trôøi ca

»»» œ»»»»»»»»»»» ========================== & bb 2 4 ˆ«j œ»j œ Kˆ«k œˆ «ˆ œ»œ œ»œ œ «œ» œ œ ˆ «l l l ˆ» ˆ_«ˆ l Kìa troâng baàu Leã Hieån Linh trôøi ca œ & bb 2 4 ˆ«j œj œ Kˆ«k «œˆ «ˆ œœ œœ œ «œ œ œ ˆ «l l l ˆ ˆ_«ˆ l Kìa troâng baàu Leã Hieån Linh trôøi cao cao aùnh Phanxicoâ ÑK. & bb, ˆ ˆ «, ˆ ˆ_«ˆ_ ˆ_ ˆ«ˆ. ˆ ˆ ˆ œ œ l l l l ngôøi. Naøo ta ñi, naøo ta

Chi tiết hơn

Con Haân Hoan Lm. Kim Long Ñk: Con F Bb Am Dm F Dm haân hoan böôùc leân baøn thôø Chuùa laø Chuùa, hoan Am F Bb Dm F laïc xanh con. Am tieáng tuoåi xu

Con Haân Hoan Lm. Kim Long Ñk: Con F Bb Am Dm F Dm haân hoan böôùc leân baøn thôø Chuùa laø Chuùa, hoan Am F Bb Dm F laïc xanh con. Am tieáng tuoåi xu Haân Hoan Lm. Kim Long Ñk: haân hoan böôùc baøn thôø hoan laïc xanh. tieáng tuoåi xuaân naâng muoân phím tô ngôïi khen rung nhòp vôùi muoân hoàn. 1. Vaøo 2. Hoàn 3. Laïy 4. aàu ta Trôøi cung daâng Sao

Chi tiết hơn

PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT Chöông 1 TOÅNG QUAN VEÀ CAÙC PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT Muïc tieâu : Sau khi hoïc nghieân cöùu xong chöông na

PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT Chöông 1 TOÅNG QUAN VEÀ CAÙC PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT Muïc tieâu : Sau khi hoïc nghieân cöùu xong chöông na Chöông 1 TOÅNG QUAN VEÀ CAÙC PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT Muïc tieâu : Sau khi hoïc nghieân cöùu xong chöông naøy, ngöôøi nghieân cöùu coù khaû naêng sau - Hieåu nhu caàu veà phöông phaùp gia coâng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1.installation wizard new.doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - 1.installation wizard new.doc - pdfMachine from Broadgun Software,   a great PDF writer utility! COÂNG CUÏ DOØ TÌM ÑÒA CHÆ CAMERA INSTALLATION WIZARD I. KEÁT NOÁI VÔÙI CAMERA: 1 - Chỉ cần caáp nguoàn vaø cắm caùp maïng (caùp thaúng) noái tröïc tieáp vaøo maïng (switch). Neáu keát noái tröïc tieáp

Chi tiết hơn

ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏC Chöông 1 Ñaïi cöông veà ñieàu khieån Khí neùn & Thuûy löïc PHAÀN I ÑAÏI CÖÔNG VEÀ ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏ

ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏC Chöông 1 Ñaïi cöông veà ñieàu khieån Khí neùn & Thuûy löïc PHAÀN I ÑAÏI CÖÔNG VEÀ ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏ PHAÀN I ÑAÏI CÖÔNG VEÀ ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏC CHÖÔNG 1 CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT Sô löôïc veà heä thoáng ñieàu khieån khí neùn & thuûy löïc Heä thoáng ñieàu khieån Tín hieäu ñieàu khieån Ñieàu khieån

Chi tiết hơn

PowerPoint Template

PowerPoint  Template Bài 8 Chiến lược chiêu thị quốc tế www.dinhtienminh.net Th.S Đinh Tiên Minh Trường ĐHKT TPHCM Khoa Thương Mại Du Lịch Marketing Mục tiêu bài 8 1. Phân tích những rào cản thường gặp khi thực hiện chương

Chi tiết hơn

LÑLÑ TÆNH BEÁN TRE COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM COÂNG ÑOAØN GIAÙO DUÏC Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

LÑLÑ TÆNH BEÁN TRE COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM COÂNG ÑOAØN GIAÙO DUÏC Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc Soá:07/QÑ.CÑGD-02 Beán Tre, ngaøy 10 thaùng 9 naêm 2002 Trung hoïc Phoå thoâng Nguyeãn Ñình Chieåu nhieäm kyø 2002-2005 tröôøng THPT Nguyeãn Ñình Chieåu nhieäm kyø 2002-2005 ngaøy 26.8.2002; -Theo tôø

Chi tiết hơn

Caâu hoûi traéc nghieäm :

Caâu hoûi traéc nghieäm : TRAÉC NGHIEÄM HÌNH HOÏC SGK 11 CHÖÔNG II GVBM : ÑOAØN NGOÏC DUÕNG Caâu 1 : Cho töù dieän ABCD. Goïi M, N laàn löôït laø trung ñieåm cuûa caùc caïnh AD vaø BC ; G laø troïng taâm cuûa tam giaùc BCD. Khi

Chi tiết hơn

Vẽ kỹ thuật cơ khí

Vẽ kỹ thuật cơ khí ÑAÏI HOÏC GIAO THOÂNG VẬN TẢI BOÄ MOÂN HÌNH HOÏA VEÕ KYÕ THUAÄT VEÕ KYÕ THUAÄT CÔ KHÍ NHAØ XUAÁT BAÛN GIAO THOÂNG VAÄN TAÛI HAØ NOÄI 2007 Chöông. KHAÙI NIỆM CAÙC LOẠI BẢN VẼ CƠ KHÍ Baûn veõ laø moät phöông

Chi tiết hơn

Microsoft Word - HUONG DAN SD KS-998 LED PLUS - Dai ly.doc

Microsoft Word - HUONG DAN SD KS-998 LED PLUS - Dai ly.doc COÂNG TY CP SX TM & DV TIN HOÏC XAÂY DÖÏNG NANO 283D Nguyeãn Vaên Ñaäu, phöôøng 11, quaän Bình Thaïnh, Tp.Hoà Chí Minh ÑT : (08) 3 515 3254-3 5153 255-3 5153 795 E.mail : nanosecurity@hcm.fpt.vn www.nano.com.vn

Chi tiết hơn

Khi đọc qua tài liệu này, nếu phát hiện sai sót hoặc nội dung kém chất lượng xin hãy thông báo để chúng tôi sửa chữa hoặc thay thế bằng một tài liệu c

Khi đọc qua tài liệu này, nếu phát hiện sai sót hoặc nội dung kém chất lượng xin hãy thông báo để chúng tôi sửa chữa hoặc thay thế bằng một tài liệu c Khi đọc qua tài liệu này, nếu phát hiện sai sót hoặc nội dung kém chất lượng xin hãy thông báo để chúng tôi sửa chữa hoặc thay thế bằng một tài liệu cùng chủ đề của tác giả khác. Bạn có thể tham khảo nguồn

Chi tiết hơn

» œ»»»»»»» l»» œ»»» œ»»»»» % ========================= & bb B 2 4 ˆ«b E «b F B ˆ «ˆ ««b Dm F ˆ«j ˆ_ ˆ ««, ««ˆ_ ˆ_ ˆ«7 B«b «E «ˆœ» ˆœ» ˆ ˆ ˆ«b l l l ˆ

» œ»»»»»»» l»» œ»»» œ»»»»» % ========================= & bb B 2 4 ˆ«b E «b F B ˆ «ˆ ««b Dm F ˆ«j ˆ_ ˆ ««, ««ˆ_ ˆ_ ˆ«7 B«b «E «ˆœ» ˆœ» ˆ ˆ ˆ«b l l l ˆ œ l œ œ % & bb B 2 4 ˆ b b B ˆ ˆ b ˆ j ˆ_ ˆ, ˆ_ ˆ_ ˆ 7 B b ˆœ ˆœ ˆ ˆ ˆ b l l l ˆ l ñk: Vinh phúc thay Vinh Phúc kính s húa, và h ng Çi trên Kim Long ÇÜ ng & bb ˆˆ 7 B ˆˆ ˆ ˆ ˆ, b œ œ œ œ ˆ ˆ ˆ l l l ˆ

Chi tiết hơn

OnTap HKII T7(11-12)

OnTap HKII T7(11-12) Tröôøng THCS Traàn Vaên Ôn Q HÖÔÙNG DAÃN NOÄI DUNG OÂN THI HKII TOAÙN 7 naêm hoïc 0 0 A) LYÙ THUYEÁT: I) ÑAÏI SOÁ: ) Chöông 3: Thống kê ) Ñôn thöùc 3) Ñôn thöùc ñoàng daïng 4) Ña thöùc 5) Ña thöùc moät

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Sinh hoat Luat Khoa Bac Cali.doc

Microsoft Word - Sinh hoat Luat Khoa Bac Cali.doc SINH HOÏAT GIA ÑÌNH LUAÄT KHOA KHAÉP NÔI: HOÄI LUAÄT GIA VIEÄT NAM TAÏI CALIFORNIA BOÙ ÑUOÁC TRUYEÀN TAY Nhaân dòp Taân Xuaân, chuùng toâi xin chuùc quyù vò vaø caùc anh chò em moät naêm môùi an vui vaø

Chi tiết hơn

CAÊN BAÄC HAI

CAÊN BAÄC HAI PHAÀN PHÖÔNG TRÌNH ÑÖÔØNG THAÚNG GVBM : ÑOAØN NGOÏC DUÕNG Caâu : Cho phöông trình : Ax + By + C = 0 () vôùi A + B > 0. Meänh ñeà naøo sau ñaây sai? A. () laø phöông trình toång quaùt cuûa ñöôøng thaúng

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation X-QUANG CHAÁN THÖÔNG COÄT SOÁNG Bs. Nguyeãn Ñaïi Huøng Linh Khoa CÑHA- BV Chôï Raãy 1 Chaán thöông coät soáng Caùc daáu cô baûn treân XQ: -Tröôït coät soáng. -Gaõy caùc moûm ngang, moûm gai vaø maáu khôùp.

Chi tiết hơn

œ» œ» œ»»» œ»» œ»» œ» œ» l œ» œ»» œ»» œ» œ» œ» œ»» œ» œ» œ»» œ» œ» THEÁ THOÂNG # c ========================= & ˆ«jˆ Jœ œ Jœ» œ jˆ ˆ Jœ» œ» Jœ» œ» œ ˆ«

œ» œ» œ»»» œ»» œ»» œ» œ» l œ» œ»» œ»» œ» œ» œ» œ»» œ» œ» œ»» œ» œ» THEÁ THOÂNG # c ========================= & ˆ«jˆ Jœ œ Jœ» œ jˆ ˆ Jœ» œ» Jœ» œ» œ ˆ« l THÁ THOÂN # c & jˆ Jœ œ Jœ œ jˆ Jœ œ Jœ œ œ l l l j l La la la... % # œ & J Jœ j j J œ Jœ. j j j j j { l l l hoan...vua ca hoâm ñi nay möøng phuïc hieân sinh giöõa aùnh khaûi hoaøn quang vinh. vöôït

Chi tiết hơn

GROUNDS FOR SCULPTURE

GROUNDS FOR SCULPTURE GROUNDS FOR SCULPTURE Du Ngoạn Văn Học, Nghệ Thuật Ngaøy 24 thaùng 10, 2009, Tam Nguyeät San Coû Thôm vôùi söï höôùng daãn cuûa Nguyeãn Thò Ngoïc Dung vaø söï tieáp tay cuûa Nguyeãn Tuyeát Leâ, Tröông

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thu Moi Hop Mat.doc

Microsoft Word - Thu Moi Hop Mat.doc THÖ MÔØI HOÏP MAËT NGAØY TRUYEÀN THOÁNG HOÏC VIEÄN PHAÄT GIAÙO VIEÄT NAM K ính gôûi: Chö Huynh ñeä Taêng Ni Khoùa IV-HVPG Lôøi ñaàu tieân chuùng toâi xin thay lôøi Ban Ñaïi Dieän Taêng Ni sinh khoùa IV

Chi tiết hơn

CNTAU.PDF

CNTAU.PDF COÂNG NGHEÄ ÑOÙNG TAØU THEÙP 51 - Keû caùc ñöôøng vuoâng goùc lieân tieáp theo moät trong ba phöông phaùp treân (trong ví duï: phöông phaùp II); Hình 2.28: Khai trieån toân voû theo phöông phaùp keû ñöôøng

Chi tiết hơn

ptvphan_pLaplace_nam3.DVI

ptvphan_pLaplace_nam3.DVI Taøi lieäu öû duïng rong lôù Phöông Trình Vi Phaân 29 GIAÙ TRÒ RIEÂNG VAØ NGHIEÄM DÖÔNG CUÛA PHÖÔNG TRÌNH VI PHAÂN DAÏNG P-LAPLACE Tieán ó Nguyeãn Thanh Vuõ. MÔÛ ÑAÀU Trong chöông naøy chuùng oâi nghieân

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 PHỔ BIẾN Các nội dung công tác tư vấn cho sinh viên hệ đại học chính quy TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2016 Thạc sĩ Nguyeãn Thieän Duy Các quy định hiện hành có liên quan đến sinh viên Công tác

Chi tiết hơn

PHAÀN TOAÙN

PHAÀN TOAÙN ÔN TẬP TỔNG HỢP MÔN TOAÙN LÔÙP Khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng. Caâu 1: Soá boán möôi laêm nghìn ba traêm linh taùm ñöôïc vieát laø: 0 08 80 08 Caâu : Tìm x bieát: a) x : = 1 1 x = 10

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ChumThoNGHEO.doc

Microsoft Word - ChumThoNGHEO.doc Chuøm Thô Ngheøo Töù-Tuyeät Xöôùng Hoïa ********** Luaän veà Caùi NGHEØO tieâu-bieåu Qua Thô Ñaïo: : Phan Quaûng Nam; Linh AÂn Nguyeãn Thieän Nhaân Thô Ñôøi: Cao-Uy; Phöôùc-Thieän Queâ Ngheøo (Nguyeân

Chi tiết hơn

Mat Tang Bo 3 (Tr

Mat Tang Bo 3  (Tr Trang Nhà Quảng Đức Mật Tông Maät Taïng Boä 3 - No 1088 (Tr. 215 Tr. 217) NHÖ YÙ LUAÂN BOÀ TAÙT QUAÙN MOÂN NGHÓA CHUÙ BÍ QUYEÁT Phaïn Vieät dòch: HUYEÀN THANH _ Chöõ AÙN laøm phöông tieän; GIAÙC chaúng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BROWNGREER-# v48-Individual_Economic_Loss_Claim_Form_VI.docx

Microsoft Word - BROWNGREER-# v48-Individual_Economic_Loss_Claim_Form_VI.docx GIAÛI QUYEÁT KINH TEÁ VAØ TAØI SAÛN DEEPWATER HORIZON MAÃU YEÂU CAÀU BOÀI THÖÔØNG TOÅN THAÁT KINH TEÁ CAÙ NHAÂN (MAÃU MAØU XANH DÖÔNG) *BLUE* Sau khi quyù vò hoaøn thaønh vaø kyù Maãu Yeâu Caàu Boài Thöôøng,

Chi tiết hơn

CHÖÔNG I

CHÖÔNG I Chöông 5 PHÖÔNG PHAÙP TOÅNG HÔÏP CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Toùm taét noäi dung: Sau khi hoïc ong chöông naøy, hoïc vieân coù theå hieåu ñöôïc caùc vaán ñeà cô baûn sau: 1/ Phöông phaùp toång hôïp, caân ñoái

Chi tiết hơn

Maät Taïng Boä 1 _ No

Maät Taïng Boä 1 _ No Maät Taïng Boä 1 _ No.888 ( Tr.539 _ Tr.541 ) NHAÁT THIEÁT BÍ MAÄT TOÁI THÖÔÏNG DANH NGHÓA ÑAÏI GIAÙO VÖÔNG NGHI QUYÕ QUYEÅN HAÏ Haùn dòch : Taây Thieân Dòch Kinh Tam Taïng _ Truyeàn Phaùp Ñaïi Sö _ Sa

Chi tiết hơn

Haân Hoan Tieán Böôùc Lm. Thaùi Nguyeân ÑK: Nhòp G D nhaøng con tieán böôùc cuøng ñoaøn daân thaùnh Chuùa D7 G C Am vaøo nôi cung thaùnh. Tieáng haùt

Haân Hoan Tieán Böôùc Lm. Thaùi Nguyeân ÑK: Nhòp G D nhaøng con tieán böôùc cuøng ñoaøn daân thaùnh Chuùa D7 G C Am vaøo nôi cung thaùnh. Tieáng haùt H Hoan Tieán Böôùc Lm. Thaùi Nguyeân ÑK: Nhòp nhaøng tieán böôùc cuøng ñoaøn d 7 nôi cung. Tieáng haùt roän raøng 7 7 ngaäp traøn. 7 1. on Bm 7 2. on. on mong möøng möøng ñöôïc tieán caát suoát lôøi caûm

Chi tiết hơn

Microsoft Word - De thi HSG hoa 9 co dap an.doc

Microsoft Word - De thi HSG hoa 9 co dap an.doc SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH KHÁNH HÒA NĂM HỌC 2007-2008 MÔN THI : HÓA HỌC CẤP THCS (Bảng B) ĐỀ THI CHÍNH THỨC Ngày thi : 18 3 2008 (Đề thi này có 1 trang) Thời gian làm bài

Chi tiết hơn

TUỆ QUANG 慧光 FOUNDATION

TUỆ QUANG 慧光 FOUNDATION Trang Nhà Quảng Đức Mật Tông Maät Taïng Boä 3 _ No.1138A (Tr.581 _ Tr.582) KINH KIM CÖÔNG BÍ MAÄT THIEÄN MOÂN ÑAØ LA NI CHUÙ Haùn vaên: Maát teân ngöôøi dòch_ Nay phuï baûn luïc cuûa ñôøi Ñoâng Taán Vieät

Chi tiết hơn

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Tạ Ơn P 2 Nhập Lễ: Bài Ca Ngàn Trùng Có khúc dạo riêng Bộ Lễ: Seraphim Mầu Nhiệm Đức Tin: Dùng mẫu 2 (các Ca Đoàn khác

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Tạ Ơn P 2 Nhập Lễ: Bài Ca Ngàn Trùng Có khúc dạo riêng Bộ Lễ: Seraphim Mầu Nhiệm Đức Tin: Dùng mẫu 2 (các Ca Đoàn khác Lễ ác Thánh Tử Đạo Việt Nam và Tạ Ơn P 2 Nhập Lễ: Bài a Ngàn Trùng ó khúc dạo riêng Bộ Lễ: Seraphim Mầu Nhiệm Đức Tin: ùng mẫu 2 (các a Đoàn khác đã quen) men: như các húa Nhật thường P Đáp a: Tv125 euia:

Chi tiết hơn

CN_03_24_13.cdr

CN_03_24_13.cdr Chuùa nhaät ngaøy 24 / 3 / 2013 Leã Laù 24/3 Chuùa Nhaät Leã Laù 28/3 Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh Coù 4 thaùnh leã nhö thöôøng leä (8AM, 6:30PM Ñoïc Kinh 10AM, 12PM vaø 5PM) 7:00PM Leã Tieäc Ly - Nghi thöùc

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - CA-CD01_Internet

Microsoft PowerPoint - CA-CD01_Internet Intranet vaø Internet Giôùi thieäu Internet Muïc ñích cuûa phaàn höôùng daãn naøy Internet laø gì? Caùch söû duïng chöông trình Internet Explore Caùch truy caäp Intranet/ Internet ôû FETP Laøm sao ñeå

Chi tiết hơn

CHÖÔNG I

CHÖÔNG I Chöông 3 PHÖÔNG PHAÙP TAØI KHOAÛN KEÁ TOAÙN I. Khaùi quaùt vaø yù nghóa cuûa phöông phaùp taøi khoaûn keá toaùn. 1. Khaùi nieäm phöông phaùp taøi khoaûn keá toaùn Ñoái töôïng chuû yeáu cuûa haïch toaùn

Chi tiết hơn

COÂNG TY COÅ PHAÀN DÒCH VUÏ - THÖÔNG MAÏI VAØ XAÂY DÖÏNG ÑÒA OÁC KIM OANH SOÁ 004 I THAÙNG (PHAÙT HAØNH HAØNG THAÙNG) K

COÂNG TY COÅ PHAÀN DÒCH VUÏ - THÖÔNG MAÏI VAØ XAÂY DÖÏNG ÑÒA OÁC KIM OANH   SOÁ 004 I THAÙNG (PHAÙT HAØNH HAØNG THAÙNG) K COÂNG TY COÅ PHAÀN DÒCH VUÏ - THÖÔNG MAÏI VAØ XAÂY DÖÏNG ÑÒA OÁC KIM OANH www.diaockimoanh.com.vn SOÁ 004 I THAÙNG 6.2011 (PHAÙT HAØNH HAØNG THAÙNG) Khu dân cư An Tây: Cơ hội an cư và đầu tư năm 2011 Tr.4-5

Chi tiết hơn

Tröôûng laõo THÍCH THOÂNG LAÏC NHÖÕNG PHAÙP HAØNH ROÁT RAÙO ÑEÅ CHÖÙNG ÑAÏO trích töø taäp saùch Beân Thaày Chuùng Con Hoïc Ñaïo taäp 11 TAÂM THÖ GÖÛI

Tröôûng laõo THÍCH THOÂNG LAÏC NHÖÕNG PHAÙP HAØNH ROÁT RAÙO ÑEÅ CHÖÙNG ÑAÏO trích töø taäp saùch Beân Thaày Chuùng Con Hoïc Ñaïo taäp 11 TAÂM THÖ GÖÛI NHÖÕNG PHAÙP HAØNH ROÁT RAÙO ÑEÅ CHÖÙNG ÑAÏO trích töø taäp saùch Beân Thaày Chuùng Con Hoïc Ñaïo taäp 11 TAÂM THÖ GÖÛI CAÙC CON (18 4 2009) MOÙN AÊN GIAÛI THOAÙT Kính göûi: Caùc con! Caùc con haõy ñoïc

Chi tiết hơn

CAÊN BAÄC HAI

CAÊN BAÄC HAI TRAÉC NGHIEÄM HÌNH HOÏC LÔÙP GVBM : ÑOAØN NGOÏC DUÕNG Caâu : Cho boán veùctô a, b, c, d baát kì. Caâu naøo sau ñaây laø sai? a b vaø c d a c b d a c b d a d b c a b a b D. Coù moät caâu sai trong ba caâu

Chi tiết hơn

MergedFile

MergedFile Noe Ñaõ Veà Ñaây Vuõ Ñình Ân nghe nghe Em Hai ÑK: No tieáng tieáng 1. Ta say 2. Treân. döông koong e nhaïc nhaïc du du Möøng döông. döông. m vôùi oøng thaønh m theo gian tieáng khaán chuoâng vang xin theá

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - CA-L02_Formular_and_function

Microsoft PowerPoint - CA-L02_Formular_and_function Baøi 2. Microsoft Excel Coâng thöùc vaø haøm Noäi dung Coâng thöùc laø gì? Haøm laø gì? Caùc haøm cô baûn Caùc toaùn töû vaø daïng döõ lieäu Tham chieáu töông ñoái vaø tuyeät ñoái duøng trong coâng thöùc

Chi tiết hơn

Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 1 (72) MOÂI TRÖÔØNG - SINH THAÙI MOÄT SOÁ ÑAËC ÑIEÅM SINH TRÖÔÛNG CUÛA CAÙ ONG CAÊNG ÔÛ ÑAÀM PHAÙ VAØ VU

Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 1 (72) MOÂI TRÖÔØNG - SINH THAÙI MOÄT SOÁ ÑAËC ÑIEÅM SINH TRÖÔÛNG CUÛA CAÙ ONG CAÊNG ÔÛ ÑAÀM PHAÙ VAØ VU Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 1 (72). 2009 33 MOÂI TRÖÔØNG - SINH THAÙI MOÄT SOÁ ÑAËC ÑIEÅM SINH TRÖÔÛNG CUÛA CAÙ ONG CAÊNG ÔÛ ÑAÀM PHAÙ VAØ VUØNG VEN BIEÅN THÖØA THIEÂN HUEÁ Võ Văn Phú, Biện Văn

Chi tiết hơn

Ñôn vò baùo caùo: COÂNG TY TNHH MTV MOÂI TRÖÔØNG ÑOÂ THÒ TP.HCM Ñòa chæ: Voõ Thò Saùu, Phöôøng Taân Ñònh, Quaän 1 Maãu soá B 09 - DN (Ban haønh

Ñôn vò baùo caùo: COÂNG TY TNHH MTV MOÂI TRÖÔØNG ÑOÂ THÒ TP.HCM Ñòa chæ: Voõ Thò Saùu, Phöôøng Taân Ñònh, Quaän 1 Maãu soá B 09 - DN (Ban haønh Ñôn vò baùo caùo: COÂNG TY TNHH MTV MOÂI TRÖÔØNG ÑOÂ THÒ TP.HCM Ñòa chæ: 42-44 Voõ Thò Saùu, Phöôøng Taân Ñònh, Quaän 1 Maãu soá B 9 - DN (Ban haønh theo QÑ soá 15/26/QÑ-BTC Ngaøy 2/3/26 cuûa Boä tröôûng

Chi tiết hơn

Baøi Giaûng Ñieän Töû Coâng Suaát Chöông 4 CHÖÔNG 4 BOÄ BIEÁN ÑOÅI ÑIEÄN AÙP MOÄT CHIEÀU Boä bieán ñoåi ñieän aùp moät chieàu duøng ñeå ñieàu khieån t

Baøi Giaûng Ñieän Töû Coâng Suaát Chöông 4 CHÖÔNG 4 BOÄ BIEÁN ÑOÅI ÑIEÄN AÙP MOÄT CHIEÀU Boä bieán ñoåi ñieän aùp moät chieàu duøng ñeå ñieàu khieån t CHÖÔNG 4 BOÄ BIEÁN ÑOÅI ÑIEÄN AÙP MOÄT CHIEÀU Boä bieán ñoåi ñieän aùp moät chieàu duøng ñeå ñieàu khieån trò trung bình ñieän aùp moät chieàu ôû ngoõ ra töø moät nguoàn ñieän aùp moät chieàu khoâng ñoåi.

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐHBK HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐHBK HÀ NỘI TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA HAØ NOÄI Khoa Kinh teá vaø Quaûn lyù Boä moân Quaûn trò kinh doanh --- o0o --- CAÙC CAÂU HOÛI CÔ BAÛN VEÀ THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP VAØ HÖÔÙNG DAÃN TRAÛ LÔØI Ngöôøi soaïn: Ths.

Chi tiết hơn

50(321) IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (321) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 321 : M y biõn p o l êng MUÏC LUÏC LÔØI N

50(321) IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (321) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 321 : M y biõn p o l êng MUÏC LUÏC LÔØI N 50(321) IEC - 1-1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (321) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 321 : M y biõn p o l êng MUÏC LUÏC LÔØI NOÙI ÑAÀU LÔØI TÖÏA Phaân ñoaïn 321-01 - NHÖÕNG TÖØ

Chi tiết hơn

Bat Quai Quyen.qxd

Bat Quai Quyen.qxd CANH DAÀN 2010 257 258 VIEÄT BAÙO TEÁT CANH DAÀN 2010 259 Voõ Thuaät BAÙT QUAÙI QUYEÀN LÖÔÏC KHAÛO VS. NGUYEÃN LAÂM VS. NGUYEÃN VAÊN THAØNH NHAÂN I. DAÃN NHAÄP Tröôùc khi ñi vaøo löôïc khaûo moân voõ coù

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BROWNGREER-# v48-Start-up_Business_Economic_Loss_Claim_Form_VI.docx

Microsoft Word - BROWNGREER-# v48-Start-up_Business_Economic_Loss_Claim_Form_VI.docx GIAÛI QUYEÁT KINH TEÁ VAØ TAØI SAÛN DEEPWATER HORIZON YEÂU CAÀU BOÀI THÖÔØNG TOÅN THAÁT KINH TEÁ DOANH NGHIEÄP KHÔÛI SÖÏ (MAÃU XAÙM) Ñeå ñöa ra theo Thoûa Thuaän Giaûi Quyeát Thieät Haïi Kinh Teá vaø Taøi

Chi tiết hơn

Trường THCS Lê Quang Cường Đề cương Ngữ văn 8. HK 1. NH ĐỀ CƯƠNG HKI - NGỮ VĂN KHỐI 8 NĂM HỌC PHẦN I: VĂN

Trường THCS Lê Quang Cường Đề cương Ngữ văn 8. HK 1. NH ĐỀ CƯƠNG HKI - NGỮ VĂN KHỐI 8 NĂM HỌC PHẦN I: VĂN ĐỀ CƯƠNG HKI - NGỮ VĂN KHỐI 8 NĂM HỌC 2016-2017 ------------------------ PHẦN I: VĂN BẢN 1. Truyện kí Việt Nam trước 1945 : Stt Tên văn bản Tác giả Thể loại Nội dung Nghệ thuật Nỗi cay đắng tủi cực và

Chi tiết hơn

BAØI GIAÛNG LUAÄT HÔÏP TAÙC XAÕ

BAØI GIAÛNG LUAÄT HÔÏP TAÙC XAÕ BAØI II HÔÏP ÑOÀNG TRONG KINH DOANH THÖÔNG MAÏI (HÔÏP ÑOÀNG THÖÔNG MAÏI) 1. Khaùi nieäm, ñaëc ñieåm 2. Kyù keát, noäi dung hôïp ñoàng vaø caùc bieän phaùp baûo ñaûm thöïc hieän hôïp ñoàng 3. Caùc bieän

Chi tiết hơn

Maät taïng Boä 3 – No 1072 ( Tr

Maät taïng Boä 3 – No 1072 ( Tr Trang Nhà Quảng Đức Mật Tông Ñaïi Taïng Kinh_ Taäp 8_ No.241 KINH KIM CÖÔNG ÑÆNH DU GIAØ LYÙ THUÙ BAÙT NHAÕ Haùn dòch: Ñôøi Ñöôøng_ Thieân Truùc Tam Taïng KIM CÖÔNG TRÍ y theo baûn Phaïn ôû Trung Thieân

Chi tiết hơn

LOVE

LOVE Ñòa chæ: 146 Ñoã Xuaân Hôïp, P.Phöôùc Long A, Quaän 9, TP.Hoà Chí Minh Ñieän thoaïi : 028.37282801 0903 622 996 Web: diachat146.vn ------------o0o------------ DÖÏ AÙN: VAÊN PHOØNG LAØM VIEÄC ÑÒA ÑIEÅM:

Chi tiết hơn

Bon Muoi Tam loi Nguyen Cua Duc Phat A Di Da

Bon Muoi Tam loi Nguyen Cua Duc Phat A Di Da BOÁN MÖÔI TAÙM LÔØI NGUYEÄN CUÛA ÑÖÙC PHAÄT A DI ÑAØ (khi Ngaøi coøn laø Phaùp Taïng Tyø Kheo) NGUYEÄN THÖÙ NHÖÙT: khi toâi thaønh Phaät Trong nöôùc toâi, khoâng coù nguïc hình Hay loaøi ngaï quæ, suùc

Chi tiết hơn

SOÛI HEÄ NIEÄU Le calcul urinaire, le scanner et le lithotripteur, A.Scherrer et al Journal de Radiologie 9/2000 BS NGUYEÃN THIEÄN HUØNG giôùi thieäu

SOÛI HEÄ NIEÄU Le calcul urinaire, le scanner et le lithotripteur, A.Scherrer et al Journal de Radiologie 9/2000 BS NGUYEÃN THIEÄN HUØNG giôùi thieäu SOÛI HEÄ NIEÄU Le calcul urinaire, le scanner et le lithotripteur, A.Scherrer et al Journal de Radiologie 9/2000 BS NGUYEÃN THIEÄN HUØNG giôùi thieäu DAÃN NHAÄP 03% daân soá ñau hoâng löng moät laàn trong

Chi tiết hơn

»» œ»» œ»» _» œ»»»» œ» ========================= & 2 C F «4 ˆ. ˆ«. œ»jœ ˆ«ˆ ««ˆ ˆ «««l ˆ_ ˆ_ l _«l ˆ_œ_ ˆ_œ_ ˆ_«ˆ l ˆ. ˆ«. ˆ«j l ÑK. Khi Chuùa thöông

»» œ»» œ»» _» œ»»»» œ» ========================= & 2 C F «4 ˆ. ˆ«. œ»jœ ˆ«ˆ ««ˆ ˆ «««l ˆ_ ˆ_ l _«l ˆ_œ_ ˆ_œ_ ˆ_«ˆ l ˆ. ˆ«. ˆ«j l ÑK. Khi Chuùa thöông œ œ _ œ œ & 2 4 ˆ. ˆ. œjœ ˆ ˆ ˆ ˆ l ˆ_ ˆ_ l _ l ˆ_œ_ ˆ_œ_ ˆ_ ˆ l ˆ. ˆ. ˆ j l ÑK. Khi goïi Ngaøy Veà TV 126, hoàn haân hoan Kim Long & ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ_ _ ˆ_ ˆ j ˆ ˆ ˆ ˆ j ˆ ˆ. ˆ_. ˆ j l l l l ˆ j l trong moät

Chi tiết hơn

MergedFile

MergedFile ========================= & c ««Tv 46, 47,67 ««k ˆ. ˆ «Kœ_ œ_. œ. œ œ. œ k ˆ. ˆ ˆ_«Ñ.K: Hoaøn àu HOAØN AÀU MÖØN VUI möøng (Haùt uùc röôùc eã Leã Ki-toâ Vua) ( ôøi tung hoâ) vì aø Ñaáng Tri Vaên Vinh =========================

Chi tiết hơn