d x Ê ÊÉÌÊ Â u e d ÇÊ ÊÂ Ê Ê ÊÉÆÉ Î ÌÂ Â Ë fêy Î ÍÇÊÈÍÉÉÌÊÂ Ê Ê ÈÍ Ã ÃÉÆÆÂ Ê ÉÊÍ Î ÌÍÇÉÊÍÍÂ v Îd ÇÉv Ê ~ÈÂÌÉÉ Ê É Ê Ê Ê ÈÍÇÉÎ ÉÈÍÂ f ÇÊ ÊÆÆÉÂ Ê Ê ÇÍ w

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "d x Ê ÊÉÌÊ Â u e d ÇÊ ÊÂ Ê Ê ÊÉÆÉ Î ÌÂ Â Ë fêy Î ÍÇÊÈÍÉÉÌÊÂ Ê Ê ÈÍ Ã ÃÉÆÆÂ Ê ÉÊÍ Î ÌÍÇÉÊÍÍÂ v Îd ÇÉv Ê ~ÈÂÌÉÉ Ê É Ê Ê Ê ÈÍÇÉÎ ÉÈÍÂ f ÇÊ ÊÆÆÉÂ Ê Ê ÇÍ w"

Bản ghi

1 d x ÊÊÉÌÊÂu e d ÇÊÊÂÊÊÊÉÆÉÎÌÂÂËfÊy ÎÍÇÊÈÍÉÉÌÊÂÊÊ ÈÍÃÃÉÆÆ ÊÉÊÍ ÎÌÍÇÉÊÍÍÂvÎdÇÉvÊ~ÈÂÌÉÉ ÊÉÊÊÊÈÍÇÉÎÉÈÍ f ÇÊÊÆÆÉÂÊÊÇÍwÊfÊÂvÊÌÍÉÇÍÊ ÍÍ ËÊyl ÊÊÍÍÊÆÍÍÍ ÉÆÉÉÂÊÊ ÊÉÊÍÆÈÍÊÆÍÌÊÎÆÆ ÊÊ ÊÆÉÂÈÊÊÊÊÉÉÈÍ ÊÍÉÍzÊÂÊÂÊÂŒ ÂÂÊË iêíééâêêêêê ÊÆÍyËÊ ËÈÊgÎÌÂÈÂÊÍsÇÈÍÇÉÎÆÆ y Â}ÊÊyÉÈÉÈÍÂs ËÎÆÆ ÊÊÂÈËÉÊÇÉxÇÊÊÌÎÈÍÉÉÌÊÂÇ ÊÇÊÍÉÉÉÈÍÍÍÆÊÊsÍÍÊÇÍÊÊÍÊÆ ÊÊÂÈËÉÊfÊÊÊÌÉÊÂËÊylÎÉÇÍ Í ÈÈÍÍÆÊÂiÇÉÊsÍÍÊÇÍÊÊÍÊÆ ÊÊÂÊÇÉÇÇÇÍÉÉÆÍÇÉÊÈÂÈËÉÊ ËÊÆÆÉÊÊ ÈÉsÍÍÊÇÍÊÊÍÊÆ Êy ÊÂÎuÊÉÆÉÈÂËÈÍyÎÈÍ ÊÊÎÍÉÌÂÊÂËfËÊÇÍÍÊfÎ ÌÉÉÈÍ Ã ÃÉÆÆÂÊiÇÉÊÊ Ê ÈÂuÊeÎxÈÍÍÆÌÊÇÍÊÊÍÊÆ ÊÌÍÌÊÊËÇÂÊÂ} ÊÉ~ÈÍÇÉÊÍÍÂÊÊ ÈÍÍÆÌÊÇÍÊÊÍÊÆ Êy ÿfâsfîìâèâêâêê Î È ÍÉÌÂÊÆËÊylÊÊÌÊÇÍÊÊÍÊÆ ÊÌÍÌÊÊËÇÂÊÂÊÊiÍÌÍÉÉÌÊÂÇÊÊÆ ÆÉÌÍÊÈÍyÎÈÍ fêy fêâêê Î ÈÍÉÌÂÎsÆÊÉÉÉÊ ÇÍÊÉÉÈÍÊÊÈÊÊ ÊeÎxÈÂËi ÎÈÍÉÌÊuÊeÎxÈÍÉÉÌÊÂtÇÉÊÉÉÊÈÊ ÊÇÍÍÍÍÆÊÈÊÇÍÊÊÍÊÆ fêâèêêítçèíâêèíí ÊÆÆÉ ËÊylÊÊÌÍÉÉÌÊÂyÊËÊylÊÊyÈÍ ÎÈÍÍÆÌÊÇÍÊÊÍÊÆ ÊÌÍÌÊÊËÇÂfÊÂÈÊÊ ÈÂÊÊiÍÌÍ ÉÉÌÊÂÇÊÊÆÆÉÌÍÊÈÍyÎÈÍÂ Ê ÊÂÊËÊÉÉÉÊÂÊÇÍ ÎÉ ÈÂÊÊ ÈÍÊÊ~ÊÌÉÊdÇÉvÊ~ ÈÍÍÆÌÍÌÊÉÈÍ ÊÊÊsÎËÈÊ Î ÈÂÉÈÉ ÉÇÍÎÈÍÇÉ ÊiuÉÆÍÂÂÎjÊÊÈÍÉÉÌÊÂ

2 yîêèâèêîèçéêííâëêylîèèíçéâ ÊÊÂÊxËÂ}Â}ÊÊi ÎÊiÂÊÈÉÊÈÂÆÉÍÇÊÆÍiÉ ÉÊÎÈÍÇÉ iéÿéêééæífèæuìêâêîçèâ ÊÎÍÇÉ ÊÂÏÑ Ê ÂÊŠËÈÊÊ ŠÊÈÍÊiÊfÎÈÂËÊÊÊ É{ÎÈÇÉ v ÊÂÊdÇÉvÊ~ÎÍÉÌÂÊÊ È ÍÊÉÊÍvÃvÃÉÆÆÂÎÌÊÇÍÊÊÍÊÆ vêêâêçí ÎÌÍÌÊÉÈÍ ÊÊ ÈÍdÇÉ ÊÊ ËÊ ÊÇÍÌÊÊËÇÂÎdÇÉvÊ~ÈÍÉÌÊ uê ÊÂvÎÌÍÉÇÊÂxÊuÎgÇÊÇÍÊÊÍ ÊÆÂÇÊÊÆÆÉÂvÎÈÉÉÇÊÂÇÍÎsÈÊÇÍÊÊÍ ÊÆ ÊuÊÂvÊÊÉÆÉÈÍ v ÊÂÊÊÆÈÍÇÊvÈÍÊÆÆÉÂÈÍÍËÇÊ Ê ÈÍà ÃÉÆÆÂÊÎÈÉÉÌÊÂÈÊ ÊÍvà vãéææâîèâ fêuêîìíì ÊÉÈÍ ÊÇmÈÇÂÇÉ ÎdÊxÈÊÇÍÊÊ ÎÍ ÇÉÇmÈÇ ÉÆÍÉvÌÍÍÍ ËÊ~Ê ÈÊÊÊÍÍÇmÈÇÊÍÆÈÍÇÆÍÂÇ É ÎdÊxÈÊÇÍÊÊ ÎÍÇÉÇmÈÇ ÊÊÍ ÉvÌÍÍÍ Ê vêâvêéæéèíìêéèíâ vê~ ÊÂÎsÆfÇÂÆÍÇÈÌvÊÍËÊ ÊÉÆÉÂiÍ ÊwÂÊvÎsÆÇÉà vãéææâëèêê ÉÇÂvÊÍÊÊÉÆÉ ÈÍÇÉÎ~ÈÍÉÌÂuÊe ÎxÈÍÍÆÌÍÌÊÉÈÍ ÊuÊÉÆÉsÍÍÍ vî Ç Ê ÊeÊ È ÎsÆfÇ vîsíêçíêêíêæêéæéâuéìíâ ÊuÈÍÎsÆfÊ vêêéæéâuéìíéçí ÊÍÍÂÈÊÊÊ ÊÇÊÇÍÊÊÍÊÆ yêe ÊÂÎ~ÈÍÉÌÂuÊyÊeÎxÈÍÍÆÌÍÌ ÊÉÈÍ ue ÊÂÊÉÊÍsËiÊÊÊ ÎËÈÆÈÍÇ ÆÍsÊ ÈÂÇÍÎuÈÍÎÌÂuÊeÎxÈÍÌÊÉÈÍ ÊÌÍÌÊÊËÇÂÊÂÊÊ Î ÈÍÉÌÂËÊx ÈÍueÎËfÇÈÍÇÉÊ ÈÂuÊÊÌÍÌÊÉÈÍ ÊuÊeÊÃuÃÉÆÆÂÊÂuÉÌÍ vêveêêf ÎÈÈÍÆÈÍÊÆÍzÎÈÍvÊÆÉÂuÉÌÍÌÊ Ë ÇÊÈÍÌÊÃvÃÉÆÆÂÎveÈÍÆÉÈÍfÊ ÊÉÇÇÍÎ ÇÂuÉÌÍÉÇÍÊÍÍ ÊÇÊÇÍÊÊÍ ÊÆÂvÊ ÎÈÂÊÈÍÉÇÌÂÉÈÍ yvveêvw Ê yîèíéìêv ÃyvÃÉÆÆ ÎveÈÍ ÆÉÈÍfÊÂuÉÌÍÉÇÍÊÍÍÂÆÍÇÈÌ ÊvÎÇÂÊ Ê ÎÈÊÇÍÊÊÍÊÆ vêveê ÊvÊÍÎÈÉfÊÂÈÊÇÉÇÍÂuÊÆÆÉ ÌÍ Î~ÈÉÉÊÇÍÊÂvvÊveÊÊÉÌÊÊÈÉÊ ÊÍÊÆ ÊÂÊ ÊÇÂuÊÈÉÆÍÉvÌÍÉÇÊÂ

3 ÊuÊÍÍuÊÆÆÉÌÍ ÊÉÆÉÂÇÍÎdÈÍÇÉÇÉÇÍ vîveèâêèíæéèífêâvvêveêêî ÈÉÉÇÊÂuÉÌÍÉÇÍÊÍÍ ÊÇÊÇÍÊÊÍÊÆ Ëu ÊÂÊ ÊÇÂuÊÈÊÆÉvÌÍÉÇÊ ÊveÈÍÉÆÍvËuÉÌÍvÊÌÊ Ãvà ÉÆÆ ÊÆÉÂvvÇuÊÈÊÆÉvÌÍÉÇÊÂuÉÌÍ ÊÂvfÊvvefÊÈÉÂvvÊ~ËvÊÊ ÊÊÉÆÉÂÊÊ Ê Ê ÊuÊ ÎÊuÈ ÍÇÉÇÉÇÍ ÊÂyÎÈÍÆÉÈÍf ÃyfÃÉÆÆ Çy vçíèéçéêííâ}êyvêêîçzçèéé vìíéçêâvyfë}êyfêèéâîèèâ ÊÎÈÂÈÊÎÈÍÇÉÊÉÆÉÊuÈÍÇÉÇÉÇÍ ÊÂÊuÊÍÍÊÍÊÆvvefÊyf ÊÈÉ ÎÌÉÊeÎxÈÍÍÆ ÃÃÉÆÆ ÈÍ ÇÉÇÉÇÍ ËÊs ÊÂÎÇÉfÇÂv ÊÂvÊeÎÈÊÆÉ ÇÊ ÎÌÉÂÊÊeÎxÈÍÍÆÈÍÃÃÉÆÆ ÇÉÇÉÇÍ ÊÂÎÇÉfÇÂÊÊÇÈÉÈÊÊÍÊÆÉÇÊ vêíêæâèêfêë ÊÆÉÉÊÂsfÊ ËÉÍÊ ÎsÈÍÇÉÇÉÇÍ Ê ÊuÊÍÍsÎÈÍÆÉÈÍÉÇÊÂÆÍÇÈÌsÎÈÍÍÇÉ ÉÊÍfÊÈÂÈÊÎ~ÈÍÉÉÌÊÊÎÆÊÇÍÊÊÍÊÆ eêê ÈÍÊf ÊÎÇÉfÇÂvÊvÊÉÇvÊ eîèééçêâuéìí Ê ÊÇÉÂÎÇÊÇÍÊ ÊÍÊÆ ÊÎÇÉfÊÂvÊÍÊeÇÊÈÍÍÍÆvÊ ÊÌÊÇÍÊÊÍÊÆ ÿ ÊÂÎÇÉfÇvÊÍÊÆÉÇÊÂÊÊ Ê Ê ÊuÊ ÊÆÆÉÂvvÊvefÊyfÊ ÈÉÂvÊÊyÊÊÿÎÈÍÇÉÇÉÇÍ ÊÂ Ë ÊuÊÍÍÎsÆÉÇÊÂxÊ uîgçìêéèíâ vê ÈÍ ÊÂÊÉÉÈÍËÊylÊÎÍÉÌÊvÊÈ ÊÊeÎfÇxÈÍÇÉÎ ÈÍÇÉÊÍÍÊÈÍÊ Î ÈÂÊ ÈÍÉÌÂvfÊÈÉÂÊyryÊÆÉÈÎÈÊ ÊuÊÊÌÍÌÊÉÈÍ yêê~ ÊÂËÊylÊÎÍÉÌÂËfÊÈÉÂÊ ËyÎ~ÈÂËÊËÊylÊÊyÈÍÂt ÊÊËÏÓÖÐ ÊÇÈÍÍÍÆÊÈÍÉÌÂuÊeÎx ÈÍÍÆÌÍÌÊÉÈÍ gëfê~ ÊÂÊÊ ÈÍgËfÎ~ÈÍËÇÂËf ËÊ ÇÊÊÉÆÉiÍ~ÎÉuÎÌÂËÇÍÍÊfÊÍÍ ÊÊ ÈÍÎsÆÇ~ÈÍÍÍÆÊÈÍÉÌÂuÊeÎxÈÍÍÆ ÌÍÌÊÉÈÍ ÊiÊÊ~ ÊÂËfËÊ ÇiÊsÆdÂf yêíèêêêê ÈÍÇ~ÈÍÍÍÆÊÈÍÉÌ uêeîxèííæìíìêéèíâ Ê ÊÂÊuÈÍgËfÊ~ËÊÊuÈÍ ÇiÊsÆÊÊ ÈÍÊ~ÎÍÉÌÂÊÎ ÈÍÍÆÌÍÌÊÉÈÍÂ

4 wê ÊÂÎÈÂÈÂË~ÈÍÉÌÂÊ ÊÊÍÍ ÊÊ ÈÍwÈÊÊÊuÊwÎÊ ÈÍËÇÂuÊeÎxÈÍÍÆÌÍÌÊÉÈÍ uêê ÊÂÎÊÈÂ~ÈÍÉÌÂuÊuÂu ÊÊÊÌÍÌÊÉÈÍÂ Ê ÊÂÊÍÊ ÈÍÆÉÈÎÂwÈÊÊeÊÉÇÆÉÉÉ ÇÊÂÎwÈÂÈÊÊÉÇuÊeÎxÈÍÍÆÌÍÌÊÉÈÍ ÊÊ ÈÍ ÊÂËÊxÈÍÊÊ ÈÍÎ~ÈÍÉÉÌÊÂÊ ÉÈÉÊÊ ÈÍ Î~ÈÍÉÌÂuÊeÎ xèííæìíìêéèíâ Ê ÊÂÊuÈÍvÊÉÇÈÊÊÊÉÆ ÉÂÊÈ~ÈÍÉÌÂÂÈÍÈÍÊÊÆÇÍÎ ƒèé ÎÈÍÌÊÉÈÍ ~ Ê ÊÂÊÊÉÆÉÂÊÊ~ÎÍÂÇÇÍÎ dçéê~èíéìâçíîèâwèâ~èí ÊË ÊÊ ÈÍ ÊxÎÈÍfÊŠËÊÊÊyÈÍÊ ÈÊÊÊÊ ÈÂuÊeÎxÈÍÌÊÉÈÍ x x ÊuÊÍÍÂxÇ ÊÊÆÆÉÃxÃÉÆÆÂÎeÇ xêâçêêææéxêuîgççééèíéæíìêêëçâ ÊÊ ÈÍ ËÊÊ ÈÍ ÊÉÆÉ ÊuÎÈÍÇ ÉÇÉÇÍ xêd xêâédèíâ ÊÂÊÇÍfÊÆÉÇÍ ÇÈÍ xx xuîèíf s Êg xêâuêèâ ÎeÇÇÉÇÉÇÍÂ Ê ÊÊÂÉÈÍÂÉÉÈÂtÊÊÂfÊ ÉÈ Í ÊÂÈÍÍÇÉÇÉÇÍÂ Ë xê Ë ÎeÇÂÇÈÍ ÊÂÎdÈÂxÎsÈÍ Ê ÎtÈ ÊÇÆÍÉÇÊÂÈÊgÎÈÍÂ Ë ÊÉÌÊÇÆÍÉÇÊÂÆÍÇÈÌ ÇÈÍÇÈÊg ÎÈÍ x xêâ Ç È Çx ÉÊÍ xêâê~êçêçíêâxî ÇÇÉÇÉÇÊÆ xêxêâê~éèâêéçêâx ÊÈÍÉÇÍ ÊÍÍ ÊÊÉÌÊÂu ÊÊ~ ÌÂÎÈÍÉÌÂÈÈÎÉÎfÈÇÈÍÎÈÂ~ ÈÍÉÉÌÊÂiÊËxÊÌÊÇÍÊÊÍÊÆ ÔÏÉÊ ÌÂÊÊÆÆÉÂÇeÂÉÊÇÊÆÂÇÈÊÔÏÉ ÊeÎÈÉÊÊÍÊÆ ÊÈÉŠÎiyÊÍÍyÈÍÆÉÈÍfÊÂuÉÌÍÉÇÍ ÊÍÍŠÊÎveÈÂÇÍÎÊÈÊÇÍÊÊÍÊÆÂ

5 ÌÂÊÉÊÇÊÆÎÈÍÇveÈÍÉÆÍÉÊÊ ÌÊÇÍÊÊÍÊÆÂÉÉÈÂÆÍÈÊÉÊÇÊÆÎÈÍÎ ÈÉÆÍÉÇÊÂÇÊ ÍÉÊÆ ŠÆÊËÎÊeÊ Ê ÌÂÊÊÆÆÉŠÆÊŠÆÊÆÃÉÆÆ ÊËÎÎeÈÍÇÉÊÇÂÊÎÈÊÇÍÊÊÍÊÆ ÌÂÊÊÆÆÉÂÌÉÍÊŠÆÎÈÉÊÊÍÊÆÂ Ê ÎÈÍÆÉÈÍfÊÆÉÂ~Ê} mv ÊÍÍ ÎÈÉÆÊÆfÊÂÎveÈÂÎÈÍÍÆÊÌÊ ÇÍÊÊÍÊÆ ÊfÊfÊÂÈÊhÇjÊÉÉÇÍÍÆÊ ÎÈÊÇÍÊÊÍÊÆÂ Ê ÌÂÎ ÈÍÉÌÂÉÊÍzÎÌÉÉÍÂÈ ÉÊÊÍÊÆ Œ Ê ÌÂ} ʈÎÈÍÍÆÊŒ ÎÈÈÊÆÍÆÌÊÇÍÊÊÍÊ Æ fêâèêêíí} ʈÎÈÍŒ ÎÈÈÍÆÈÍÇÆÍÉ ÇÊÂvÊeÂ~ËÊÊÉÆÉÂuÊeÎxÈÊÇÍÊÊÍÊ Æ yê ÌÂyÊÊÇÇÉÊÉÇÊÆÊyÉÆÆvxÊÉ ÊÍÉÍxÇÊyÊÌÇÇÇÍÍÍÆÌÊÇÍÊÊÍÊÆ ÊÂyÊÉÊ ÎÍÂyÊÊÎÍÉÌ ÊÎÌÍÇÉÇÉÇÍ ÊÂ~ÊÉz ÊÉÌÂyÊÇÊuÊ ÊÂyÎÈÍÇÉÇÉÇÍÂ Ê ÌÂÎÈÍÉÌÂÈÂkÈÇÊÈÍÊÊ Ê ÈÂ}ÊÊ ÎËÈÇÉÊÊÆÍÆÊÉÂËÊ Ê ÌÊÇÍÊÊÍÊÆ ÊeÊ ÈÍË ÊÂÊÊ Î ÈÂÊËÊylÊÎÍÂËÊ ÎÈÍÉÌÂÇÊÊsuÊ ÊÆÆÉÂvvefË yfêèéâêê ÈÍeÊÈÊuÊÎÌÂÊ gîèévvêíèêêëéíâuêšîèè ÍÇÉÇÉÇÍ ÊuÊÍÍÎÈÍgÊ ÎÈvÎÈ fê ÈÊÇÍÊÊÍÊÆ ÊuÊÍÍÊ ÊÂewÊÉÌÊvÌÍÍÉÌÊÉuÈÉÊÊ ÍÊÆ ÇÊÊÌÍÌÊÊËÇÂÇÊÊsÊ ÈuÊ Ê ÇÊ ÌÍ e e ÊÊÆÈÍÇÊvÈÍfÊÂÊeÊÈÍ ÊuÊÍÍÊ~ÈÉf ÊuÊÍÍÿÊ~ÈÉf ÊÊÆÈÍÇÊvÈÍfÊÂÊeÊÈÍ ÊÊÊuÊ~ÈÉkÈÇÊvwÎÈÈÂÊpÊ kèçêvwîèéf ÊuÊ~ÈÉÂkÈÇÊpÊÎÈÉfÊ ÊuÊÍ ÍÎÌÂÇÂkÈÇÊÈÉf ÊuÊÍÍÎÈÈÂkÈÇÊpÊÎÈÂÊ Êu ÊÍÍÎÌÂÇÂkÈÇÊÈÉf eu ÊsfÊkÈÇÊÊÂfÈÊÊÇÂÈÊ ÊÊÊ ÈÂÊuÈÍ~sÎÈÉÉÇÊÂsfÎeÈÍËÇÂÈ

6 ÊÊÊÈÉÊuÈÍeÊÈÍÂ s ÇÊÊÂÇÍsÈÍÂ ~e ÇÊÊsÊÃsÃÉÆÆÂÊÌÉÊÂÊ Â~ÆÇÆÇ~ Ê xi xçííîãê ÃÉÆÆÂÊuÊÍÍÊÈÍÉÂÈÊÊsÊÂÇÊÊuÊ ÍÍÊÈÍÉÌÊÉÌÊÈÂ sêìéêèésêèíeêêéæéêâêæêê ÊÍÍÂ ÇÊÊsÊ ÊÎveÈÂÊveÈÍÉÌÊÇÍÊÈÉÆÍfÊÂ sçíêuéìíéçíêííâèêî ÊÇÊÇÍÊÊÍ ÊÆÂ ÇÊÊÂÊÇÍsÈÍÂ ÇÊÊÂÇÍsÈÍÂ s ÇÊÊÂÇÍsÈÍÂ ~e ÇÊÊsÊÈÉÊÊ~ÈÍsÊÈÍeÊ ÊÉÆÉÊÂÊÆÊÊÍÍÂ ÇÊÊsÊÊÌÉÊÂÇÊÊÍÍÊ ÊuÊÍÍÊÈÍÉvÊvÊwÊÂÇÊÊÍÍÊ ÊÊuÊÍÍÊÈÍÉvÊvÊwÉÌÊÈÂ

7 su u z ÇÊuÊÂÂÃÃÉÆ ÆÂÊsÊ ÈuÊ ÎÌÍÌÊÉÈÍ u ÊuÉÌÍuÊÂsÊÉÆÍÉÈÍ vêveê ÊuÉÌÍvÊÂÊuÊÍÍuÊyÉÊÍ vsêçíìêî ÇÂÎÆÆÂÈÊÊÂvve ÊÍÍÌÊÉÈÍ ÊÊÊÂvvÊ eëèêêêêê ÈÍ ËÊÊ Î ÈÍÎÍÇÊÈÍÇÉÊÉÇÍŠÎÈÊÇÍ ÊÊÍÊÆ vêveê ÊuÉÌÍ Ê ÉÈÍ ÊuÊÍÍÊÂÎÈÉÇÍzÈÉÊ vveêíísæìêéèíâ vêvê ÊuÉÌÍ Ê ÉÈÂÊuÊÍÍÊ eêíísæìêéèíâ ÊuÈÍ Ê ÇuÉvÌÍ ÉÈÂÊuÊÍÍ ÊÂeÊÍÍsÆÌÊÉÈÍ ÊuÈÍ Ê ÇuÉvÌÍ ÌÉÉÈÂÊu ÊÍÍÊÂeÊÍÍsÆÌÊÉÈÍ eêê ÈÍ ÊuÉÌÍ ÊÂvÊeÎÈÉÇÍzÈ É ÉÈ ÊuÊÍÍÊÂeÊÍÍs ÆÌÊÉÈÍ ÿ ÊuÊÍÍÊÂÿÊÍÍsÆÌÊ ÉÈÍ ÊuÈÍÊveÊŠiyÇÍÆÆÌÊÕ ÒÖÊÊÊsÆÌÊÉÈÍ yêvw Ê ÊuÊÍÍÂyÎÈÍÆÉÈÍf Ãy fãéææâ ÉÊÊÆÈÍÇÊvÈÍÌÊÊÂyvw Î ÊÈÊÇÍÊÊÍÊÆÂÉÉÈÂËÊ ÇÊuÊv ÈÍsÎÈÍÆÉÈÍÉÇÊÂÇÊ ÍÉÊÆ Êʈ ÇÿÊ ÆÍÉÇÊÈÊˆÊ vâçêuêææéèâ Ç Ñ ÒÕ ÒÖÊÌÊÎÆÉy ÎÈÍÉÌÊÈÍf ÎÈÍf Ë ÊÎÇÊÆÊs ÊÎÈÍÆÉÈÍf yvwêêâê Îv ÈÂÊ ÊuÈÍy v ÃyvÃÉÆÆ ÊeÎȈÈÊ ÇÌÍ ŠÎÈÊÇÍÊÊÍÊÆÂ Ë ÊÆÉÉÊÂsfÊËÉÍÊ yê~ yvêve yvêñòö Ò ÊeÂÊŠËʈ ÉÉÈÊÊÆÆÉÊÂvËÊ ÊÂÈÊsÎÈÍÆÉÈÍÉ ÇÊÂÆÍÇÈÌ ÊxÈÊÇÍÊÊÍÊÆ ÉÉÈÊuÊÇÇÍÍÈÂËÊ Ç Êy ËyvÎveÈÍÆÉÈÍÉÇÊÂ Ë ÊÊÍÍÂ

8 yêv ÊÂÊuÈÍvwÇÆÉÉÉÇÊÂvwÊÍy vîêçíêíèvèíêévìíéçêâxêu ÎgÇÂÊÍÍvÎÈÍÌÊÉÈÍ yêêê ÇÊÆÉvÌÍÍÍÉÇ yîwê~êèíçéçuçéévìíéçâ ÊÎÌÉÉÆÍÇÉÇ ÉÆÍÉvÌÍÉÇ vyvêˆêvçñ ÒÕ ÒÖË~ vëê}véê{ ÇÕ ÒÖ ÍÉÆÍÉÇ vyvê}êyv vyvçíõ Ò ÖÊÊÆÍyvÂÇÊuÊÆÆÉÈ ÊvefÊÇs ÍÍÂÇÍÍÉÆÍÉÇ ÊuÊÍÍvÊÊÂÊÇÍÎÈÍÇÉÇÉÇÍ yêîèíéìêîveèíçéâ yêëyvêîèâëêyêzîèâ ÈÊÎ ÊÈÍÇÉ yêîìéçéêííâvyvê}êyv ÊÊÂÊÂÂzÊÊÊyÎvÌÍÍÉ ÉÇÊÂ~ÌÇÊ ËÈÍÉÉÌÊÂÎÈÈÂÊÎÈ ÈÊÎÈÍÇÉ }ÊyvÊÊÇÂvvevÎÇÉyvÇ ÍÊÊzÈÉÆÍÇÉÇÍÇÊÊÉÉÉÇÊ ÎÆÉfÊÈuÊ eîxèíçéâ ÊÇÍÌÊÊËÇÂÊÊuÊ yêv Ê ÊuÊÍÍvÎÇÉfÇÂvÎÇÉÎ ÈÍÆÉÈÍÉÇÊÂÆÍÇÈÌyvwÊÍÍ Ê vîçêçíêêíêæâ yféâêˆîñ ÒÕ ÒÖÊÌÊÊÈÍÆÉÈ ÍÉÇÊÂÆÍÇÈÌyvwÊÍÍ ÊvÎÇ ÊÇÍÊÊÍÊÆ ÊÊÆÆÉÊÂÇÍÌÉÊuÎÈÍÂ Ê ÊuÊÍÍvÎÇÉfÇÂvÎÇÉy vîèééçêâéêêèâyvêí Í ÊÈÊÇÊÇÍÊÊÍÊÆ v ÊuÊÍÍ ÎvÈÍvÊ v ÉÈÍ s ÇÊuÊÂÇÍsÈÍ ~e ÇÊuÊsÊÊÌÉÊÂÊsuu Â~ÆÇÆÇsu~uÊ x isu xuêuêííêèíéè yvve Ê ÊuÊÍÍvÎÇÉfÊÂyvÇÈ ÉÉÇÊÂÉÊyvveÊÍÍ ÊÈÊÊÇ ÍÊÊÍÊÆÂ Ê ÊuÊÍÍvÎuÈÊÆfÉyvÎveÈ ÉÌÊÊÂ~ÌÇÊyvve ÊÍÍ ÊÈÊÇÊ ÇÍÊÊÍÊÆ ~eêæ ÊuÊÍÍÊÂÊuÎÈÍ ÊÊsÊÂÇÊuÊuÊÍÍÊÈÍÉÌÊÉÌÊÈ u ÇÊuÊÂÇÍsÈÍ u ÇÊuÊÂÇÍsÈÍ u ÇÊuÊÂÇÍsÈÍÂ

9 ÇÊuÊÂÇÍsÈÍÂÉÉÈÂÎÍÂÊÎ ÉÈÍuÊÂÇÍsÈÍÂ

repserv rrpa.rrpa

repserv rrpa.rrpa À ÉÉÉÉÁÉÁÉ ÈÆ Â%&É 'Æ ÀÁÂÃÄ ÆÇÈÉÆÉ Æ ÆÉ ÇÆÉ ÉÆ ÉÆÇ ÁÀÄÁ È É É Ç Â%(0 %&' ( É ÉÆÉ (ÉÉÆÉ ÉÆÉ (ÉÉ (ÉÉ (ÉÉ (ÉÉ (ÉÉ (ÉÉ É)* *+* Æ'È0 + ))/(ÈÃ+ É*(ÉÆ**.Ç*.*Ç*É*É*É.*É*ÉÆ**É.*É*(ÆÉ*É*Ç()*(É. /Ç*.* /É.*Ç(É*ÉÉ*.*/*ÉÉ**0ÇÆÉ*.Ç*(.*Ç./

Chi tiết hơn

Natan_Book.pdf

Natan_Book.pdf ÌÈ È ÌÈ Â Â Â Ì Ï ÂÂÓ ÌÚ ÂÈÈÁ ÍÏ Ó ÂÓ Ó Âapple Ó Á ÏÎ Æ ÎÂÓ Â ÂÂÓ Ê Â ÓÏ Í ÌÈÈÁ Ï ÚÓÓ ÈÚ Ë ÏÁ Â ÂÂÓ ÆÆÌÈÚÂ Ú Â Â ÁÓ Úˆ ÔÈ È Ó ÏÂ È Ù Û Ï ÔÈ ÚappleÓapple È Ï ÈÙÂÒ ÚÙÂ Â ÂÂÓ ÔÈ Ï ÂappleÏ Æ ÈÏÚ ËÈÏ Á Æ È

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCACECCCFCEC7C8D2CED05CCFE5F1EDE85CCEF1E0EDEDE0>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCACECCCFCEC7C8D2CED05CCFE5F1EDE85CCEF1E0EDEDE0> Ä å ò ñ ê è é Ñ ì å ø à í í û é Gioioso & bb 4 Î Î ä ñàí_ íà, åñòü è L & bb 4 A. Î Î ä õ î ð Gioioso & bb 4 Î & bb 4 Î î Î ä _ ñàí_ íà, åñòü è ñëà_ âà & bb 4 T. Î Î ä J J ñàí_ íà, åñòü è ñëà_ âà, î_ ñàí_

Chi tiết hơn

p (-, O U a oa_ O # O n \ Òù \ K aó s # \ r) w a d w & r-ì t-y-l ffi N ffi ffi F4 ffi ffi N \# w p M bce F #, \ ry ffi F - ì '-f-î a

p (-, O U a oa_ O # O n \ Òù \ K aó s # \ r) w a d w & r-ì t-y-l ffi N ffi ffi F4 ffi ffi N \# w p M bce F #, \ ry ffi F - ì '-f-î a p (-, O U _ O # O n \ Òù \ K ó s # \ ). d & -ì t-y-l 4 \# p M bc #, \ y - ì l-yl '-f-î () - Í (J c 0) (- ) f_î< cd () É. 7! (h ti J< () Ò à0 ) (- c (/) f:: L C) (t) CJ C).iY (n c) c i = l 4 ^ - è Lu.-

Chi tiết hơn

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент)

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент) Íàï ðè ìåð: Ïðà âè ëà íà õîæ äå íèÿ íå èç âåñ òíîé âå ëè è íû òîáû íàéòè íåèçâåñòíîå ñëàãàåìîå, íóæíî èç ñóììû âû åñòü èçâåñòíîå ñëàãàåìîå. Íàï ðè ìåð: 5 + = 7, 7 5 = 2 òî áû íà é òè íå èç âåñ òíîå óìåíü

Chi tiết hơn

Microsoft Word - oap.doc

Microsoft Word - oap.doc Ýîóõø ø ºî «ò ó / õ î õè / èíõù ô èõ ìð ðì ì ªðí è / àìô áùºø «ø ó àîõ î ªî èè è ù ñâ ñ õì ìñ õì ìñ õ í íð ðî óó ù ªðòó Ýí / ªðí 3. èíõó ªðòó (èíõó àò ¼ìù Þô ô âù ô è ôë ªêù ø («ôì )âùè ø ð ð ì¾ñ ) 4.

Chi tiết hơn

sundarakaandam_26.dvi

sundarakaandam_26.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö ý Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø ý ý ÐÑØÉøÚ ÐÉ Ñ ÝÖ Ñ ÝÆÑÉ ý ý ÒÉ Ö ÆÉ ÑÉ ý ý ÜÞÉøÚ ÑÉË ÖÉ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the

Chi tiết hơn

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA CNTT BỘ MÔN TOÁN (01) Đề thi số: 01 Ngày thi: 30 /12/2015 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Tên học phần: Đại số tuyến tính

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA CNTT BỘ MÔN TOÁN (01) Đề thi số: 01 Ngày thi: 30 /12/2015 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Tên học phần: Đại số tuyến tính (01) Đề thi số: 01 Ngày thi: 0 /1/015 Câu I (0 điểm) Cho ma trâṇ 1 0 A 1 1 1 1 Ma trận A có khả nghịch không? Nếu có hãy tìm ma trận nghịch đảo của A Câu II (0 điểm) Giải hệ phương trình: x1 x x x x1 x

Chi tiết hơn

naaraayanakavacham.dvi

naaraayanakavacham.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø ÐÑØÉø Ú Ø ÜÜÉ É ÒÉ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ Ë É His Holiness

Chi tiết hơn

rr) lf) ro r) ro lo (o rrrooooooo NC!NC!NNN d\\\\\\\ sss.ts.(rs$ HoA A NA óq $A roa (oa dotr)rf.-oo-osr$ d(f)rcacf)o)c!concdc!í)n ^91 -i o glz.oz.ez.1

rr) lf) ro r) ro lo (o rrrooooooo NC!NC!NNN d\\\\\\\ sss.ts.(rs$ HoA A NA óq $A roa (oa dotr)rf.-oo-osr$ d(f)rcacf)o)c!concdc!í)n ^91 -i o glz.oz.ez.1 rr) lf) r r) r l ( rrr C!C! d\\\\\\\.t.(r$ A A A óq $A ra (A dotr)rf.-oo-or$ d(f)rcacf)o)c!cocdc!í) ^91 -i gl..e.1.e.e.-e -,; J b :6 r b -,i b r O)..:: 'i rj.j;. -.I t"t 2 ru É. c) 2 (.) C) 6' E g È9 R

Chi tiết hơn

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М.

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М. Òåñò ¹3 Âàðèàíò 1 ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÏÐßÌÛÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ 1 Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå. 1. Äâå ïðÿ ìûå â ïðî ñòðà íñòâå íà çû âà þò ñÿ ïà ðàë ëåëü íû - ìè, åñëè îíè ëå æàò â îä íîé ïëîñ êîñ òè è íå ïå ðå ñå êà

Chi tiết hơn

prabhaava.dvi

prabhaava.dvi Õñ ÜË ú öõ ì Ùñ Æ Û ú ñ öæ Û ý Æ Õ ÇýÆ Æñ ê ñ Ù öõ ý ñ ý ñ ê ÜÙþ Õ ö ê Ù ì Ú öë Û Ý Ù Æ ê ì ê ö Õ Ö ú This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of öë ú Û ì Ùñ Æ His Holiness

Chi tiết hơn

Untitled-5

Untitled-5 12. Ω x `ˆ + { h v b i EÚ EÚh Æ + Ω i? 1. Ω h V EÚ? EÚÆ h S Ω i EÚ + Ω? 2. EÚ EÚ EÚÆ i? 3. Æ EÚ Æ «Úi EÚ h i + V Æ Æ n i i? 4. ]ı S Æ EÚ EÚ V P? 5. + { h EÚÆ h i EÚ n i EÚ E Ú? 6. + V Æ ]ı h `ˆ

Chi tiết hơn

lakshmiisahasranaamaavali.dvi

lakshmiisahasranaamaavali.dvi Õñ ÜË ú öõ ì Ùñ Æ ú ñ öæ Û ý Æ Õ ÇýÆ Æñ ê ñ Ù öõ ý ñ ý ñ ê ÜÙþ Õ ö ê Ù ì Ú This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of öë ú Û ì Ùñ Æ His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

o H n H H b0 (g -o E IEōL b0 g o F ō L o ïo (É ê0 L o N E X o 6' G' = sg,r,* iê:ë +g q:i;ë:; ËïïË ËË= ;Ï{{ï iiï g glgëèië$i -fli i ijg i gëë

o H n H H b0 (g -o E IEōL b0 g o F ō L o ïo (É ê0 L o N E X o 6' G' = sg,r,* iê:ë +g q:i;ë:; ËïïË ËË= ;Ï{{ï iiï g glgëèië$i -fli i ijg i gëë o H n il @ H H H @ b0 (g -o E IEōL b0 g o F ō L o ïo (É ê0 L o N E X o 6' G' = sg,r,* iê:ë +g q:i;ë:; ËïïË ËË= ;Ï{{ï iiï g glgëèië$i -fli i ijg i gëë gii i;;gigi igt íií! ïiï ËË Ft Ig;n;c gïëë Ë Ëlg!ggiÉj

Chi tiết hơn

examens préopératoires

examens préopératoires !{ > > r O! z 1 UD CN T1l(, > :. (Dll )Ë JX l:1 (,) U, OJ lq) : _. ' )(' ^ X '. $.. tr s*r ËË ru, p (] C" {.l:, { z l t, >!< 8 > ^{!l) v U' V P ) ^ Ër âë (r V A ^È :' â l> '{ ' C] e {l O :'... * ' V À

Chi tiết hơn

tstdom2a.eps

tstdom2a.eps Ú@ P / ÚÚ6 z Š { æ à p S O 63/4 z N u Œ N S p Å X p æ à Î ~ Z p i S à C É ü à c s c š N N Î @ i ª Œ u ~ I Î ~ î o ~ N p S N p à ~ Š } v c e š v { N ü p S O š p É Ï c Î P Ø u Ó s n N c a Î t u } à z O L

Chi tiết hơn

\\ $1 \ :t'\ aì\ -\t"\ I --:=4 --'! -\-'-) -f, rg, -\r7 -l -ÈÈl - --^ F--, \-t -l \ l 1l!-' -,nz 'Ézî, n ú!< FAíÉ -ri] hr ÈE F rr q z o * à A?

\\ $1 \ :t'\ aì\ -\t\ I --:=4 --'! -\-'-) -f, rg, -\r7 -l -ÈÈl - --^ F--, \-t -l \ l 1l!-' -,nz 'Ézî, n ú!< FAíÉ -ri] hr ÈE F rr q z o * à A? \\ $1 \ :t'\ ì\ \t"\ :4 '! \') f, rg, \r7 l ÈÈl ^ F, \t l \7 4.1 l 1l!',nz 'zî, n ú!< FAí r] hr È F rr q z o * à A? í: ir i, ri l ryì9'j * tz 3 eú A 47. È{ È ; rq ni p &. F F: È! ú r ìr.g :i B 3 à: ;i

Chi tiết hơn

(.1, n Ω i +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY»

(.1, n Ω i +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY» (.1, +x.1,.2) +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, +x.1) @Ò π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY» n º fiωœi V» Ω i»æ Æ cêºv i» 1 +º FÊ& { Ê º@«Ò π» ºÆ b º x i»x

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled Ð Ó Ö Ô Ý ½ ÍÊÊ Àº Ò Ò ÐÝ Ó ÐÓ Ð Ù Ø ØÙØ ÓÒº Ñ Ö Ò ÂÓÙÖÒ Ð Ó Å Ø Ñ Ø ½µ ½ ¾ º ¾ ÍÊÊ Àº Ì ÓÑ Ò ØÓÖÝ ÓÙÒ Ø ÓÒ Ó Ñ Ø Ñ Ø Ð ÐÓ º ÂÓÙÖÒ Ð Ó ËÝÑ ÓÐ ÄÓ µ ½ ¾º ÍÊÊ Àº Ë Êº ÓÑ Ò ØÓÖÝ ÄÓ ÚÓÐÙÑ ½º ÆÓÖØ ¹ÀÓÐÐ Ò ÈÙ

Chi tiết hơn

untitled

untitled ˆ Ë 8 o Δ Ù Í È 74 ı l Û 1 Δ ÍÈ ÙÂ appleôù :. ÌÂ ÂÚÔappleÏ ÓÔ,. ÌÂ appleïô Ô, Á. ÌÂ ÙÚ ÓÔ; 2 ÔÈÔ ÌÂÙ ÊÔÚÈÎfi Ì ÛÔ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ ÙÂ appleèô appleôï ; ΔÈ ÛÔ Ú ÛÂÈ appleèô appleôï ; 4 fiûô Î ÓÂÈ Ó ÂÈÛÈÙ

Chi tiết hơn

selides ¡ ¢ taxi

selides ¡  ¢ taxi selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 1 ÌÈÏ ÛÔ ÌÂ ÂÏÏËÓÈÎ ã Î È ã ËÌÔÙÈÎÔ Ô fióôì ÌÔ : fiûˆó ÚÔÓÒÓ Â Ì È: Â appleôè Ù ÍË appleëá Óˆ: Â appleôèô Û ÔÏÂ Ô appleëá Óˆ: Ô Ì Óˆ: selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 3 ª ÚÔ

Chi tiết hơn

Бланки ЕГЭ 2019

Бланки ЕГЭ 2019 Áëàíê ðåãèñòðàöèè Êîä ðåãèîíà Êîä îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè Ðåçåðâ - 1 Çàïîëíÿòü ãåëåâîé èëè êàïèëëÿðíîé ðó êîé ÅÐÍÛÌÈ åðíèëàìè ÇÀÃËÀÂÍÛÌÈ ÏÅ ÀÒÍÛÌÈ ÁÓÊÂÀÌÈ è ÖÈÔÐÀÌÈ ïî ñëåäóþùèì îáðàçöàì: Îò åñòâî

Chi tiết hơn

География России 9 класс. Проверочные работы (фрагмент) - Волкова Г.А.

География России 9 класс. Проверочные работы (фрагмент) - Волкова Г.А. 24* Íàé äè òå ñî îò âåòñòâèå: 25* Îïðå äå ëè òå, ïî êà êî ìó ïðè çíà êó ñãðóï ïè ðî âà íû ãî ðî äà. Ïðî äîë - æèòå äàííûé ñïèñîê. Ìîñ êâà, Ñàíêò-Ïå òåð áóðã, Ñà ìà ðà, Êà çàíü, Íèæ íèé Íîâ ãî ðîä, Óôà,

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi ËÔ ØÖ Ð ØØ Ò Ò Ð Ö Ø ÓÒ Ø ØÓÖ ÊºÂº Ö º º Ì Ò º Ì ÒÒ ÒØ Ëº Î Ø Ò º ËÛ ÖØÞ ËÑ Ø ÓÒ Ò ØÖÓÔ Ý Ð Ç ÖÚ ØÓÖÝ Ñ Ö Å ¼¾½ ÍË Æ Ë»Å Ö ÐÐ ËÔ Ð Ø ÒØ Ö ÀÙÒØ Ú ÐÐ Ä ½¾ ÍË ÍÒ Ú Ö Ø ËÔ Ê Ö Ó Ø ÓÒ ÀÙÒØ Ú ÐÐ Ä ½¾ ÍË ËÌÊ

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ Ë É His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

mecprob_energia.dvi

mecprob_energia.dvi ÍÆÁÎ ÊËÁ ÈÇÄÁÌ ÆÁ ÊÌ Æ º È ÊÌ Å ÆÌÇ ËÁ ÈÄÁ º ËÁ Á ÈÊÇ Ä Å Ë ÌÊ ÂÇ Æ Ê ½º ÍÒ Ù ÖÞ Ú ÐÓÖ F = 5î 2ĵ + 3ˆk Æ Ø Ó Ö ÙÒ Ô ÖØ ÙÐ º Ô ÖØ ÙÐ Ñ ÔÓ Ò Ð ÔÙÒØÓ ½ ¼ ½µ Ð ÔÙÒØÓ ¾ ½ ¹½µ Ð Ø Ñ Ö Ö Ò Ø Ð Ö Ó Ò Ñ ØÖÓ µº

Chi tiết hơn

camozzi_....._3.qxd

camozzi_....._3.qxd Быстроразъемные соединения с самозапиранием. ìòîó Ì È ÔappleÓıÓ ø 5 Ë ÏÏ. èî ÒÚËÍÓ Â ÚappleÛ ÍË 6/4, 8/6, 10/8. êâáëìó Â Î Ì Ë 6x14, 8x1, 10x19, 13x23. èappleëòóâ ËÌÂÌËÂ: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2. ë ÏÓÁ

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題 第一部分 : 機械製造 1. Úd ØÇk g  Þg ¼ à º v «(A) º «(B) Þ «(C) ï «(D) «2. é Î Ýx ¹ kp é j ï uy ï } Žµ u Þ p Çv (A) ô ( Al2O 3) (B) (TiCN) (C) (TiN) (D) f(tac) 3. ÓŒ ± ¹ Ô ï p Ô Ç (A) (B) (C) (D) ïô 4. p ï h

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 色彩概論 1. p u u Û hv± (A) u t ð u (B) u uî (C) ue Î u uî (D) uî u Ç u 2. p Žg Û hv± (A) Žg «ˆœuÒ (B) Õg ug (C) Žg (D) g «g 3. ku å v Ì é uw u š (A) (C) ÿ (B) (D) 4. hu v± pº (A) «Â u (B)  x uœ (C)

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5> Î Äóíäóîâà, Ñóõèíà Andante Andante À Ñóøîí íñòðóìåíòîâà Ì àðàôåéíèà Êëàðíåòû ============================ & b 6 8 p ú ú ú Ñîëî À ============================ 6 8 Î Î 1 Ñòî ============================

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ö À Ö ÑØ Ò ÑÒØÑ Ý ÒÑ À Ö ÑÒ Ú ºÒÌÝÊ À ÅÚØÅ Ê ý Ú ÒغÝÊÚÝ Ê Ñ º Å º ² ºÅ ý ý ý ý Ö ÑÚ ÚÚÑ ý ý ( Ö ÙÚ Ñ ) This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ö º ÑÒÙ Ñ Ò His Holiness

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63> 第一部分 : 電工機械 2 1. m d p á p Ñ ÂÎ5Wb0m j ¾ ÿþ ~ Ñ Ô 2 m j º E ab ¹ hv± (A) (C)! (B) (D) 2. p Ì Ì ë Î 6 Î 600 ñ Î 0.05 Wb º ÌÎ 30 A ð ûõîl -r (A) 100 (C) 300 -r (B) 200 -r -r (D) 400 -r 3. p «Ì ð v Þ Î 450

Chi tiết hơn

] *+ F- Mbc -$ [ 8 0 &% 8 & ' 1 & % ##))#$! ; 12 / 2 % / 6& 2 ##))#$ 2 #$ Y& ) % GH ): (:45 *+XY.=1%% 7 ] *+ F- S

] *+ F- Mbc -$ [ 8 0 &% 8 & ' 1 & %  ##))#$! ; 12 / 2 % / 6& 2 ##))#$ 2 #$ Y& ) % GH ): (:45 *+XY.=1%% 7 ] *+ F- S -$ 4 567 [ 89@01 8 0 8 ' 1 A @A @A ))$! ; 12 2 200 2 6 2 ))$ 2 $ Y ) GH ): (:45 XY.=1 7 ] F- Mbc @SN 17 M F F W E F \M B $SM 5 M FR M F Q -IQR F F M F Q a FR F ' F $$9 ()!,- $))$1($ )$ $ 1))-$1), ' 1 '

Chi tiết hơn

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ æñ «ò ðî ºîô àîõ î î ì ìñ ðò ø Áïó : ñ¼..ìé è õùñ àîõ ò ó è : î ¼õ ì õ êò ñ ó õöè èø ëó. Þó. Ýùï î ñ ó î ì ìð ªð Áð ð ó : ªð ø ëó ð. î ¼ï ¾è

Chi tiết hơn

7->- d; o \o!t!uiuut!! q) frj à.e c (, 2 t) 9'o u E] Z N ) 0 E t E] t.j q, - -ct - â,e \(, -l - CJ \q) È q) -l.o L É o o E rco o 15 o o :al o ' =ot;lu

7->- d; o \o!t!uiuut!! q) frj à.e c (, 2 t) 9'o u E] Z N ) 0 E t E] t.j q, - -ct - â,e \(, -l - CJ \q) È q) -l.o L É o o E rco o 15 o o :al o ' =ot;lu 7->- d; \!t!uiuut!! q) frj à. c (, 2 t) 9' u ] Z N ) 0 t ] t.j q, - -ct - â, \(, -l - CJ \q) È q) -l.o L É rc 15 :al ' =t;lui /t N Vl r, rè FA,I]

Chi tiết hơn

conceptionC.dvi

conceptionC.dvi Ô ØÖ ½ ÙÜ Ô Ö Ô Ö ÕÙ ÆÓÙ ÚÓÒ ÚÙ ÔÓÙÖ Ð³ Ò Ø ÒØ ÓÑÑ ÒØ Ð Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ÙÜ Ö ØÖ Ø Ð Ñ ¹ ÑÓ Ö Ú Ú º ÁÐ ÙØ Ù ÚÓ Ö ÙÜ Ô Ö Ô Ö ÕÙ ³ ÒØÖ ¹ ÓÖØ µ ÓÒ ÒØÖÓ Ù Ö ÓÒÒ Ú Ð Ð Ú Ö Ð ÓÙÖ ÙÒ Ð Ø ÙÖ ÕÙ ØØ ÙÒ ÕÙ ÙÖ ÙÒ Ð Ø ÙÖ

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5AEAB4FC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5AEAB4FC3FEB14DA447B8D5C344> 1. ƒ º ÝÚ Þ ¹ v«ñ o o j (A) n y ú «(B) «(C) Ç º (D) «2. p Û hv± (A) Çéë z Ÿw (B) Ì ÌÇ Ý lð (C) ÇÆpÚ p pd Î y e (D) d k o Âe à 3. t o j à oo n Îv (A) 0~6 º (B) 2~6 º (C) 3~6 º (D) 4~6 º 4. ƒ Ì u vn ïçu

Chi tiết hơn

chapter4.dvi

chapter4.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÒÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ÖÉØÉ Ø ßØÉÝ Ý µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÑÉ Ö Ñ Ñ ØË ÒÉ His Holiness

Chi tiết hơn

Bộ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VEỆT NAM Độc lập-tự do-hạnh phúc Số: /QĐ-BTTTT Hà Nội, ngày Á$L tháng ũếu

Bộ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VEỆT NAM Độc lập-tự do-hạnh phúc Số: /QĐ-BTTTT Hà Nội, ngày Á$L tháng ũếu Bộ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VEỆT NAM --------------------- Độc lập-tự do-hạnh phúc Số: /QĐ-BTTTT Hà Nội, ngày Á$L tháng ũếunăm 2018 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch thức đẩy phát

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 消除一切形式种族歧视国际公约 Distr.: General 1 April 2010 Chinese Original: English 消除种族歧视委员会 } è¹ ~ 2010 2 15 Ž 3 12 审议缔约国按照 公约 第九条提交的报告 消除种族歧视委员会的结论性意见 柬埔寨 1. ~ 2010 2 18 19 hÿq} 1979 } 1980 ~ (CERD/ C/SR.1979

Chi tiết hơn

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия)

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия) ß2. ÂÓ apple ÙË ÂÒÍÓ ÔÓÎÓÊÂÌË apple ÚÓ ÒÍ ˇ Ó Î ÒÚ Ó apple ÁÓ Ì 1934., Ó ÚÓ- Ó ÔÂappleËÓ Ó Î ÒÚ Ì Á Î Ò Íapple ÂÏ,  ÒÓÒÚ ıó- ËÎ ÕÂÏÂˆÍ ˇ ÚÓÌÓÏÌ ˇ (Ò ÏÓÛÔapple ΡÂÏ ˇ) appleâò- ÔÛ ÎËÍ. Ì ÒÚÓˇ  appleâïˇ

Chi tiết hơn

EAMCET MATHEMATICS DOWNLOAD

EAMCET MATHEMATICS DOWNLOAD EMCET MATHEMATICS TRIGONOMETRY UPTO TRANSFORMATIONS 1. α + β = and β + γ = α then tanα is 1) tan β + tan γ) ) tan β + tan γ 3) tan β + tan γ ) tan β + tan γ 1 1. cos x + cos y =, sin x + -sin y = then

Chi tiết hơn

Ńľ ż Í» żł ±«# µ ż»µ ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň Ő» ± Ľ ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň

Ńľ ż Í» żł ±«# µ ż»µ ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň Ő» ± Ľ ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň Í» żł ±«# µ ż»µ ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň Ő» ± Ľ ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ďë ďę ďňîňď Ńľ» 7 Ş ďňîňî

Chi tiết hơn

J2003.dvi

J2003.dvi Ë Á ÆÌÁ Á ÈÊÇ Ê Å Ë ÔØ Ñ Ö ¾¾ ¾¼¼ ¼ Ñ ß ½ ¼ Ñ ÇÈ ÆÁÆ Ç ÌÀ ÂÇÍÊÆ Ë ¾¼¼ κ ÖÙÑ Ö ÊÙ µ ƺ Ô Ø Ò Ö Ò µ Ë ËËÁÇÆ Á Ä ËÌÁ Ä Æ Ì ÊÊ ËÌÊÁ Ä Ê Ê Æ Ê Å Ë Ì ÀÆÁÉÍ Ë ÁÆÁÌÁÇÆË Æ ÄÁÆÃË Ö Îº ÖÙÑ Ö Æº Ô Ø Ò Îº Ù ÒÓÚ ÊÙ

Chi tiết hơn

Цены от г

Цены от г Òåïëîñ åò èê ÑÒÓ-1 Ì2 Äâóõêàíàëüíûé 33 660 Ðàñõîäîìåð ÓÐÆ2ÊÌ Ì2 Îäíîêàíàëüíûé 20 400 Äâóõêàíàëüíûé 25 700 Òåïëîñ åò èê ÑÒÓ-1 Ì3 Äâóõêàíàëüíûé 31 100 åòûðåõêàíàëüíûé 33 200 Ðàñõîäîìåð ÓÐÆ2ÊÌ Ì3 Äâóõêàíàëüíûé

Chi tiết hơn

Một số vấn đề về đa thức Seminar dành cho HS-GV và các bạn trẻ yêu Toán TS. TRẦN NAM DŨNG Khoa Toán - Tin

Một số vấn đề về đa thức Seminar dành cho HS-GV và các bạn trẻ yêu Toán TS. TRẦN NAM DŨNG Khoa Toán - Tin Một số vấn đề về đa thức Seminar dành cho HS-GV và các bạn trẻ yêu Toán TS. TRẦN NAM DŨNG Khoa Toán - Tin http://www.hcmus.edu.vn/ trannamdung@yahoo.com Ngày 07 tháng 3 năm 2015 Titan Education (titan.edu.vn)

Chi tiết hơn

RAX Alon knasim web.FH9

RAX Alon knasim web.FH9 הדור הבא È apple  ÏÓ Á ÎÂ Ú ÏÓ Á Ò apple Ï Ï appleè ÎÂ Ú ÂÏÚÈÈ Â È apple ÈËÓ appleù ȈÓÂË  ÎÈÓ Â ÂÎ ÚÓ  ÂÂÈ ÂÎ ÚÓ ÈË apple ÌÈÒappleÎ ÈappleΠÎÂ Ú Èapple ± Ô È ± ÈappleÂÈ ÌÈapple Ó ÌÈÓÊÂÈ www.rax.co.il

Chi tiết hơn

dvi

dvi ÓÑÑ ÓÒ Ò Ø ØÙ Ó ËÙ ÖÙ Ð Ö Ù Ø Ö ÔØ Ú ÓÔØ Ý Ø Ñ ÙØ À Ý ÒÓ À Ì Ñ Ë Ò ÇÝ Å ÝÙ À ØØÓÖ Ó Ó Ë ØÓ Å ÓØÓ Ï Ø Ò ÇÐ Ú Ö ÙÝÓÒ Ó Ù Å ÒÓÛ Ë Ø Ò º Ò Ö Å ÙÖÙ ÁØÓ Î Ò ÒØ ÖÖ Ð ËØ Ô Ò ÓÐÐ Ý Ì Ö ÓÐÓØ Å ÒÓÖ ÁÝ ËÙ ÖÙ Ì Ð ÓÔ

Chi tiết hơn

SỞ CÔNG VIÊN VÀ GIẢI TRÍ SEATTLE ĐƠN XIN HỌC BỔNG DÀNH CHO GIA ĐÌNH HOẶC CÁ NHÂN 24, THÁNG SÁU THÁNG SÁU, 2018 Xin gửi đơn tới Trung Tâm Cộng

SỞ CÔNG VIÊN VÀ GIẢI TRÍ SEATTLE ĐƠN XIN HỌC BỔNG DÀNH CHO GIA ĐÌNH HOẶC CÁ NHÂN 24, THÁNG SÁU THÁNG SÁU, 2018 Xin gửi đơn tới Trung Tâm Cộng SỞ CÔNG VIÊN VÀ GIẢI TRÍ SEATTLE ĐƠN XIN HỌC BỔNG DÀNH CHO GIA ĐÌNH HOẶC CÁ NHÂN 24, THÁNG SÁU 2017 22 THÁNG SÁU, 2018 Xin gửi đơn tới Trung Tâm Cộng Đồng, Bể Bơi, Trung Tâm Học Tập Môi Trường, Trung Tâm

Chi tiết hơn

I 7. a'\ v - U - rt -T -II ij a -t Ta\ v ].!l Ī. āiā\t -.F - -. tt sl-.- - U a\ v - -t! a - -ÂA IrV -.ÊË A -v - -Ạ J at! A -N.- - U a\ v o I - U d Tt\

I 7. a'\ v - U - rt -T -II ij a -t Ta\ v ].!l Ī. āiā\t -.F - -. tt sl-.- - U a\ v - -t! a - -ÂA IrV -.ÊË A -v - -Ạ J at! A -N.- - U a\ v o I - U d Tt\ 7. '\ U rt T ij t T\ ].!l Ī. āā\t.f. tt sl. U \ t! ÂA rv.ê A Ạ J t! A N. U \ U d Tt\ '6 fq U!i F dtt N. U'\ f, T fl! AA! '6 f+ Y' à. i ii '! (ii ô;, 1! r;.'j:u U';ci) n * ly. U!V:rtcèàiu 't? (r '! i::

Chi tiết hơn

ГОСТ Шестигранник горячекатаный

ГОСТ Шестигранник горячекатаный Ì Å Æ Ã Î Ñ Ó Ä À Ð Ñ Ò Â Å Í Í Û É Ñ Ò À Í Ä À Ð Ò ÏÐÎÊÀÒ ÑÎÐÒÎÂÎÉ ÑÒÀËÜÍÎÉ ÃÎÐß ÅÊÀÒÀÍÛÉ ØÅÑÒÈÃÐÀÍÍÛÉ Ñîðòàìåíò Hexagonal hot-rolled steel bars. Dimensions Äàòà ââåäåíèÿ 2009 07 01 1 Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ

Chi tiết hơn

XX XX C C C F C C C F D D H H H H H H H H H H f f w } f f } f CC CC CC C DDD FF f f f f f H H H H H fo of f } f } } f G G G G G f of of } of of } w of

XX XX C C C F C C C F D D H H H H H H H H H H f f w } f f } f CC CC CC C DDD FF f f f f f H H H H H fo of f } f } } f G G G G G f of of } of of } w of o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o!"$#%'&(& )+*-,/. 02143%57681:92;=@? *-A 6B0 ty l^q qs lcn gi c Ec ty lq qs lcn j gice j j j j j j j j j IKJMLNPORQS TVUNPORQVS Ec j TVUNPORQVSWS E tv

Chi tiết hơn

Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö Ø

Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö Ø Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÁÖ Ð Ò ÓÖ ÁÖ Ð Ò º ¹Ñ Ð ºÑÓÖÖ ÓÒ ºÐ ÝØÓÒ ºÔ Ø Ð

Chi tiết hơn

pasport upravlenie.indd

pasport upravlenie.indd Èí ñ ò ðóê öèÿ çà ìîí òàæ è åê ñ ï ëî à òà öèÿ 1 1. Îñ íîâ íè õà ðàê òå ðèñ òè êè Ñå ðè ÿ òà äè ãè òàë íè òåð ìîñ òà òè AC806 ñà ñ øè ðî êî ïðè ëî æå íèå è ìî ãàò äà ñå èç ïîë ç âàò çà óï ðàâ ëå íèå íà

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344>

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344> 第一部分 : 商業概論 1. h µœ tèè x k» õ ~pò ô SBS TV Î tèè x h á Ž é x f(h ) (µœ ) œò Î 8 ¾ é l ª ñ h Ûv± (A) å Ç ¾ ï (B) léðu ÿÿ é «Ò ð u p à x (C) Øðu o ÀÛµÃ à ºpuÎ g (D) Ø Ì Â ú º» Ò sž Î SWOT (S) 2. hv± Úþ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 001

Microsoft Word - 001 1 Turn Over þ Æ ¾Â à ò¾ø - þâü þ Æ û NATURAL FIBERS - UNIT 5 1. ÀÕò¾ ±ýè Å ò ¾ ±õ Á Æ î º ø A) «ÃÀ ì B) í Äõ C) ¾Á ú D) À ÃïÍ 2. úì ñ¼åüè ø ±Ð Å ýú ôàüè  Äò¾ ø Å ÇÂìÜÊ À ±ýà ¾ ÌÈ ììõ A) øä í B) À ð¼

Chi tiết hơn

5233-l06.dvi

5233-l06.dvi LECTURE 6 Llc Trnfm Tchniqu. Rviw of Llc Trnfm Thm 6.. L f b funcion on h hlf lin ë; è wih h following rori. f; f ;f ;:::;f èn,è r coninuou 2. f ènè i icwi coninuou 3. Thr i conn K, nd M uch h jfèèj K

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

quinto.dvi

quinto.dvi ÇÄÁÅÈ ÂÍÎ ÆÁÄ Å Ì ÅýÌÁ ¾¼½¾ Æ ÍÊÇ Å Ì ÅýÌÁ Ç ÈÊÍ ÈÊ ÄÁÅÁÆ Ê ÉÍÁÆÌÇ Ç Ê ËÈÇÆ Ä ÈÊÍ Æ Ä ÀÇÂ Ê ËÈÍ ËÌ Æ ½º 11,11 1,111 = 10 9,009 9,0909 9,99 9,999º ¾º Ò Ð Ö Ñ ÑÙ ØÖ ÙÒ ØÖ Ò ÙÐÓ Ð º M Ý N ÓÒ ÐÓ ÔÙÒØÓ Ñ Ó

Chi tiết hơn

yamakastabaka.dvi

yamakastabaka.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ý ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ý ý ÐÑØÉ ÚÀÉ Þ ØÉÚÖ Ú Ö ØÑÉ ý ý ý ý ý ý ý ý This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

CÔNG TY TNHH 3DS VIỆT NAM Địa chỉ: Di Trạch - Hoài Đức - Hà Nội Tel: (024) * Hotline: Website: vattuphu3ds.com - E

CÔNG TY TNHH 3DS VIỆT NAM Địa chỉ: Di Trạch - Hoài Đức - Hà Nội Tel: (024) * Hotline: Website: vattuphu3ds.com - E BẢNG BÁO GIÁ THANH REN MẠ ĐIỆN PHÂN THANH REN MẠ ĐIỆN PHÂN 1 Thanh ren M6 x 2m Cây 1 5,500 2 Thanh ren M6 x 3m Cây 1 8,250 3 Thanh ren M8 x 2m Cây 1 9,500 4 Thanh ren M8 x 3m Cây 1 14,250 5 Thanh ren M10

Chi tiết hơn

➀➁➂➃➄➅➆➇ ➈➉➊➋➌➍ ➎➏ ➐➑➒ ➓ ÏÐÑÒ ÓÔ ÕÖ ØÙ ÚÛÜÝ Þßàáâãä åæçèé êëìí îïðñòó ôõö øù úûüýþÿ P qrst ❶❷ ❸❹❺❻❼❽❾ ❿➀ ➁➂➃➄ ➅➆➇➈➉➊➋➌➍➎➏ ➐➑➒ ➓ Ï ÐÑÒÓÔÕÖ

➀➁➂➃➄➅➆➇ ➈➉➊➋➌➍ ➎➏ ➐➑➒ ➓ ÏÐÑÒ ÓÔ ÕÖ ØÙ ÚÛÜÝ Þßàáâãä åæçèé êëìí îïðñòó ôõö øù úûüýþÿ P qrst ❶❷ ❸❹❺❻❼❽❾ ❿➀ ➁➂➃➄ ➅➆➇➈➉➊➋➌➍➎➏ ➐➑➒ ➓ Ï ÐÑÒÓÔÕÖ ➀➁➂➃➄➅➆➇ ➈➉➊➋➌➍ ➎➏ ➐➑➒ ➓ ÏÐÑÒ ÓÔ ÕÖ ØÙ ÚÛÜÝ Þßàáâãä åæçèé êëìí îïðñòó ôõö øù úûüýþÿ P qrst 1 2345678910❶❷ ❸❹❺❻❼❽❾ ❿➀ ➁➂➃➄ ➅➆➇➈➉➊➋➌➍➎➏ ➐➑➒ ➓ Ï ÐÑÒÓÔÕÖ ØÙÚ ÛÜÝÞßà áâãäåæçèéêë ìí îïðñòóô õö øùú ûüýþÿ P qrs

Chi tiết hơn

2012 Astrological Calendar for Whitney Houston

2012 Astrological Calendar for Whitney Houston Astrological Calendar for Whitney Houston January Capricorn Ò 0' Ò ' ' 0Ò 0' Tra-Tra Æ Æ Â Ä Å Ä Âª Â Â Æ Å Â Æª Æ Å Ä Ó Å Â Æ Å 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tra-Nat Ī Ã Æ Æ Æ Â Å Å Ä Å Ä Äª Æ Ã Å Â Å Ã Ãª Ä Ã Ò

Chi tiết hơn

hayagriivavimshati.dvi

hayagriivavimshati.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø Ú ÐÉ ÖÉ Ò øöé Ð ÐÒ Ø ù É Ú Ñ É Ø Ü This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ

Chi tiết hơn

Muallim Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) Volume 1- Issue 2 (2017), Pages / ISSN: eissn USAGE OF THE NEWS MAKER SOFTWA

Muallim Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) Volume 1- Issue 2 (2017), Pages / ISSN: eissn USAGE OF THE NEWS MAKER SOFTWA USAGE OF THE NEWS MAKER SOFTWARE IN IMPROVING STUDENTS READING SKILL 1 / Arjunan Perumal 1 1 Johor Malaysia / Kota Masai Secondary School / Email: arjuna_shal8@yahoocom Abstract In today s world of constant

Chi tiết hơn

3 BB mai 2014 v4.dvi

3 BB mai 2014 v4.dvi Ö Ú Ø Ð Ò Ñ Ø Ñ Ø ÕÙ Å ÖÖ Ñ ¾¼½ ÙÖ ¾ ÙÖ Ä³Ù ³ÙÒ ÐÙÐ ØÖ Ø ÙØÓÖ º Ä ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ð Ð ÖØ Ù Ö ÓÒÒ Ñ ÒØ Ð Ö Ù ÙÖ Ð Ö Ø ÓÒ ÖÓÒØ Ö Ø Ö ÔÖ Ò ÓÑÔØ Ò Ð ÒÓØ ØØÖ Ù ØØ ÔÖ ÙÚ º Ë Ù Ñ ÒØ ÓÒ ÓÒØÖ Ö ØÓÙØ Ð Ö ÔÓÒ Ó Ú ÒØ ØÖ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GiaiDe.So02.doc

Microsoft Word - GiaiDe.So02.doc Câu I: Học sinh ự giải GỢI Ý GIẢI ĐỀ Câu I: Tìm m để đồ hị (C) hàm số + m+ cắ rục O ại mộ điểm du nhấ Cách : P/rình hoành độ gio điểm củ (C) và rục O: + m+ (*) Dễ hấ không hỏ mãn (*) với mọi m Với ¹, có

Chi tiết hơn

Đề tuyển sinh 10 Môn Toán:Thái Bình, Hà Tĩnh,Quảng Nam,Kiên Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc

Đề tuyển sinh 10 Môn Toán:Thái Bình, Hà Tĩnh,Quảng Nam,Kiên Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÁI BÌNH Đ CH NH TH C KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 0 THPT NĂM HỌC 00 0 Môn thi: TOÁN Th i ian à ài: 0 h h n h i ian ia 3 x 3 Bài. (,0 điểm)ch i u hức A x x x. R ọn i u hức A.. T nh i c a

Chi tiết hơn

HOC360.NET TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 7 (90 Phút) NĂM HỌC 201

HOC360.NET TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 7 (90 Phút) NĂM HỌC 201 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 7 (90 Phút) NĂM HỌC 017-018 ĐỀ 1 MS: T7-01 Bài 1: ( điểm) Thực hiện phép tính 5 9 7 017 0 5 8 1 8. c) 6 0 9. 1 :

Chi tiết hơn

mixtures_nbc.dvi

mixtures_nbc.dvi À Ö Ö Ð Å ÜØÙÖ Ó Æ Ú Ý Ò Ð Ö Å ÖÓ º Ï Ö Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔÙØ Ò Ë Ò ÍØÖ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ È Ù Ð Ò ½ ¼ Ì ÍØÖ Ø Ì Æ Ø ÖÐ Ò ØÖ Ø Æ Ú Ý Ò Ð Ö Ø Ò ØÓ Ô Ö ÓÖÑ Ú ÖÝ Û ÐÐ ÓÒ Ð Ö ÒÙÑ Ö Ó ÔÖÓ Ð Ñ ÓÑ Ò ÐØ ÓÙ

Chi tiết hơn

Calendar 2019

Calendar 2019 1 September 2019 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 2 3 09:36 am 4 5 01:09 pm 6 7 08:39 pm Å Å,Ä,Ä 8 023 Æ Ä,Ã,Å,Æ,Æ Æ, Å Æ Ä,Æ,ÆÀ, Ä, Ä,  ŠÅ,Æ,ÅÀ à 9 037 051 10 07:25 am Å, Å, Ä Æ,Å,Å Â, Â, à Æ,Æ,Æ,Æ,Æ Å,ÅÀ,Ã

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº Ë Á¹Ö ÙÚÁÖ Ñ µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

ExameMestrado17v3.dvi

ExameMestrado17v3.dvi ÈÖÓÚ Ö Ø ¹ ÈÖÓ Ó Ë Ð Ø ÚÓ ¾¼½»½ ¹ Å ØÖ Ó ÔÖÓÚ ÓÒ Ø Ö µ ÕÙ Ø ÕÙ Ó ÐÙÒÓ Ú Ö Ö ÓÐÚ Ö ÕÙ ØÖÓµ Ò Ó Ô ÐÓ Ñ ÒÓ ÙÑ Ö Ó Ö ØÓÖ Ñ ÒØ ÙÑ ÕÙ ØÓ Ö ÓÐ Ö Ñ ÙÑ ÕÙ ÐÕÙ Ö ÙÑ ØÖ Ö µº ÕÙ ØÓ Ú Ð Ö ¾ ÔÓÒØÓ Ó Ö ½¼ Ô Ö Ö Ð Ó Ô

Chi tiết hơn

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for use at home as the original

Chi tiết hơn

Agricultural 5_1.pdf

Agricultural 5_1.pdf ÌÍ Ã ª ø ± ª À ø ªÆ Æø ª ±Æµ ƪ ª ± ÆÆ ø ªº ø Æ Æª ø ßÊ ª ø ª ± ª ±Æ Û ø Æ º Æ Ô ŸÚ Ú fiø ø Ù ÕÚ ø Ø ø ªÙ Ú Ÿø ªÆø Ù ÕÚ ±Æ ø Ù Ú Œø ø º Ú ø ˆ flæ Æø à ª ±æ ª ª ± ª ø ªÆ ± ª ø ø ª ª ø øæ ß ± ÆÆ ø ªº ø Æ

Chi tiết hơn

ºþº ½ ¼½ º º º ¹ º º º º ÙÞ º ¹ º º º º ¾¼¼

ºþº ½ ¼½ º º º ¹ º º º º ÙÞ º ¹ º º º º ¾¼¼ ºþº ½ ¼½ º º º ¹ º º º º ÙÞ º ¹ º º º º ¾¼¼ ¾ ½º þþ ¹ ½ ¼½º ¹ Ä Ä ÖØ º µ º ¹ ¹ º þ º Ä Ä ÖØ ¹ µ ¹ 4 5 m µ ¹ º º º = 16 19 m º 0.02 1.3 z = 2.5º ¹ ¹ º þ º ¹ ¹ ½ = 10 25.7 þ» º ÊÁ ÊÁÁ ¹ º ÊÁ ¹ ø º ÊÁÁ º

Chi tiết hơn

al10sol.dvi

al10sol.dvi Ý º³ ³Ø ÜØ 88-809 Þ ÒÔ Þ ÜÖÒ Þ Ô ÜÞØ ¹ ÖÝÞ ³ Ü ÕÒÕ ³ Ö Ò º Ú Ñ ÞÖÝ Ó Ò ÓÒ ºÜ Ö ÜÒ Ð Õ Ý Ò ÝÒÞÝ Ð ÜÞ Ò º ÝÞ Ð ÛÒÔÐ Ý ºÞ Ð Ý Ð ÐÖ Þ ÔÖÐ Ý dn dn 2 dn 3 = n ( n αn 2 βn 3 ) = n 2 ( n 2 αn 3 βn ) = n 3 ( n

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-化工群專一試題

Microsoft Word 四技二專-化工群專一試題 1. hûv±ç (A) Îu (B) 4 C ðâ (C) ôôô (D) «100 C. A B C ABC iø A C yî 4 7º B Îl (A) 6 (B) 48 (C) 96 (D) 108 () hº 5 C1 atm 4.5. k NaN(s) Na(s) N(g) u húlx NaN(Na ) (A) 4. x (C) 97.5 x (B) 65 x (D) 10 x 4.

Chi tiết hơn