d x Ê ÊÉÌÊ Â u e d ÇÊ ÊÂ Ê Ê ÊÉÆÉ Î ÌÂ Â Ë fêy Î ÍÇÊÈÍÉÉÌÊÂ Ê Ê ÈÍ Ã ÃÉÆÆÂ Ê ÉÊÍ Î ÌÍÇÉÊÍÍÂ v Îd ÇÉv Ê ~ÈÂÌÉÉ Ê É Ê Ê Ê ÈÍÇÉÎ ÉÈÍÂ f ÇÊ ÊÆÆÉÂ Ê Ê ÇÍ w

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "d x Ê ÊÉÌÊ Â u e d ÇÊ ÊÂ Ê Ê ÊÉÆÉ Î ÌÂ Â Ë fêy Î ÍÇÊÈÍÉÉÌÊÂ Ê Ê ÈÍ Ã ÃÉÆÆÂ Ê ÉÊÍ Î ÌÍÇÉÊÍÍÂ v Îd ÇÉv Ê ~ÈÂÌÉÉ Ê É Ê Ê Ê ÈÍÇÉÎ ÉÈÍÂ f ÇÊ ÊÆÆÉÂ Ê Ê ÇÍ w"

Bản ghi

1 d x ÊÊÉÌÊÂu e d ÇÊÊÂÊÊÊÉÆÉÎÌÂÂËfÊy ÎÍÇÊÈÍÉÉÌÊÂÊÊ ÈÍÃÃÉÆÆ ÊÉÊÍ ÎÌÍÇÉÊÍÍÂvÎdÇÉvÊ~ÈÂÌÉÉ ÊÉÊÊÊÈÍÇÉÎÉÈÍ f ÇÊÊÆÆÉÂÊÊÇÍwÊfÊÂvÊÌÍÉÇÍÊ ÍÍ ËÊyl ÊÊÍÍÊÆÍÍÍ ÉÆÉÉÂÊÊ ÊÉÊÍÆÈÍÊÆÍÌÊÎÆÆ ÊÊ ÊÆÉÂÈÊÊÊÊÉÉÈÍ ÊÍÉÍzÊÂÊÂÊÂŒ ÂÂÊË iêíééâêêêêê ÊÆÍyËÊ ËÈÊgÎÌÂÈÂÊÍsÇÈÍÇÉÎÆÆ y Â}ÊÊyÉÈÉÈÍÂs ËÎÆÆ ÊÊÂÈËÉÊÇÉxÇÊÊÌÎÈÍÉÉÌÊÂÇ ÊÇÊÍÉÉÉÈÍÍÍÆÊÊsÍÍÊÇÍÊÊÍÊÆ ÊÊÂÈËÉÊfÊÊÊÌÉÊÂËÊylÎÉÇÍ Í ÈÈÍÍÆÊÂiÇÉÊsÍÍÊÇÍÊÊÍÊÆ ÊÊÂÊÇÉÇÇÇÍÉÉÆÍÇÉÊÈÂÈËÉÊ ËÊÆÆÉÊÊ ÈÉsÍÍÊÇÍÊÊÍÊÆ Êy ÊÂÎuÊÉÆÉÈÂËÈÍyÎÈÍ ÊÊÎÍÉÌÂÊÂËfËÊÇÍÍÊfÎ ÌÉÉÈÍ Ã ÃÉÆÆÂÊiÇÉÊÊ Ê ÈÂuÊeÎxÈÍÍÆÌÊÇÍÊÊÍÊÆ ÊÌÍÌÊÊËÇÂÊÂ} ÊÉ~ÈÍÇÉÊÍÍÂÊÊ ÈÍÍÆÌÊÇÍÊÊÍÊÆ Êy ÿfâsfîìâèâêâêê Î È ÍÉÌÂÊÆËÊylÊÊÌÊÇÍÊÊÍÊÆ ÊÌÍÌÊÊËÇÂÊÂÊÊiÍÌÍÉÉÌÊÂÇÊÊÆ ÆÉÌÍÊÈÍyÎÈÍ fêy fêâêê Î ÈÍÉÌÂÎsÆÊÉÉÉÊ ÇÍÊÉÉÈÍÊÊÈÊÊ ÊeÎxÈÂËi ÎÈÍÉÌÊuÊeÎxÈÍÉÉÌÊÂtÇÉÊÉÉÊÈÊ ÊÇÍÍÍÍÆÊÈÊÇÍÊÊÍÊÆ fêâèêêítçèíâêèíí ÊÆÆÉ ËÊylÊÊÌÍÉÉÌÊÂyÊËÊylÊÊyÈÍ ÎÈÍÍÆÌÊÇÍÊÊÍÊÆ ÊÌÍÌÊÊËÇÂfÊÂÈÊÊ ÈÂÊÊiÍÌÍ ÉÉÌÊÂÇÊÊÆÆÉÌÍÊÈÍyÎÈÍÂ Ê ÊÂÊËÊÉÉÉÊÂÊÇÍ ÎÉ ÈÂÊÊ ÈÍÊÊ~ÊÌÉÊdÇÉvÊ~ ÈÍÍÆÌÍÌÊÉÈÍ ÊÊÊsÎËÈÊ Î ÈÂÉÈÉ ÉÇÍÎÈÍÇÉ ÊiuÉÆÍÂÂÎjÊÊÈÍÉÉÌÊÂ

2 yîêèâèêîèçéêííâëêylîèèíçéâ ÊÊÂÊxËÂ}Â}ÊÊi ÎÊiÂÊÈÉÊÈÂÆÉÍÇÊÆÍiÉ ÉÊÎÈÍÇÉ iéÿéêééæífèæuìêâêîçèâ ÊÎÍÇÉ ÊÂÏÑ Ê ÂÊŠËÈÊÊ ŠÊÈÍÊiÊfÎÈÂËÊÊÊ É{ÎÈÇÉ v ÊÂÊdÇÉvÊ~ÎÍÉÌÂÊÊ È ÍÊÉÊÍvÃvÃÉÆÆÂÎÌÊÇÍÊÊÍÊÆ vêêâêçí ÎÌÍÌÊÉÈÍ ÊÊ ÈÍdÇÉ ÊÊ ËÊ ÊÇÍÌÊÊËÇÂÎdÇÉvÊ~ÈÍÉÌÊ uê ÊÂvÎÌÍÉÇÊÂxÊuÎgÇÊÇÍÊÊÍ ÊÆÂÇÊÊÆÆÉÂvÎÈÉÉÇÊÂÇÍÎsÈÊÇÍÊÊÍ ÊÆ ÊuÊÂvÊÊÉÆÉÈÍ v ÊÂÊÊÆÈÍÇÊvÈÍÊÆÆÉÂÈÍÍËÇÊ Ê ÈÍà ÃÉÆÆÂÊÎÈÉÉÌÊÂÈÊ ÊÍvà vãéææâîèâ fêuêîìíì ÊÉÈÍ ÊÇmÈÇÂÇÉ ÎdÊxÈÊÇÍÊÊ ÎÍ ÇÉÇmÈÇ ÉÆÍÉvÌÍÍÍ ËÊ~Ê ÈÊÊÊÍÍÇmÈÇÊÍÆÈÍÇÆÍÂÇ É ÎdÊxÈÊÇÍÊÊ ÎÍÇÉÇmÈÇ ÊÊÍ ÉvÌÍÍÍ Ê vêâvêéæéèíìêéèíâ vê~ ÊÂÎsÆfÇÂÆÍÇÈÌvÊÍËÊ ÊÉÆÉÂiÍ ÊwÂÊvÎsÆÇÉà vãéææâëèêê ÉÇÂvÊÍÊÊÉÆÉ ÈÍÇÉÎ~ÈÍÉÌÂuÊe ÎxÈÍÍÆÌÍÌÊÉÈÍ ÊuÊÉÆÉsÍÍÍ vî Ç Ê ÊeÊ È ÎsÆfÇ vîsíêçíêêíêæêéæéâuéìíâ ÊuÈÍÎsÆfÊ vêêéæéâuéìíéçí ÊÍÍÂÈÊÊÊ ÊÇÊÇÍÊÊÍÊÆ yêe ÊÂÎ~ÈÍÉÌÂuÊyÊeÎxÈÍÍÆÌÍÌ ÊÉÈÍ ue ÊÂÊÉÊÍsËiÊÊÊ ÎËÈÆÈÍÇ ÆÍsÊ ÈÂÇÍÎuÈÍÎÌÂuÊeÎxÈÍÌÊÉÈÍ ÊÌÍÌÊÊËÇÂÊÂÊÊ Î ÈÍÉÌÂËÊx ÈÍueÎËfÇÈÍÇÉÊ ÈÂuÊÊÌÍÌÊÉÈÍ ÊuÊeÊÃuÃÉÆÆÂÊÂuÉÌÍ vêveêêf ÎÈÈÍÆÈÍÊÆÍzÎÈÍvÊÆÉÂuÉÌÍÌÊ Ë ÇÊÈÍÌÊÃvÃÉÆÆÂÎveÈÍÆÉÈÍfÊ ÊÉÇÇÍÎ ÇÂuÉÌÍÉÇÍÊÍÍ ÊÇÊÇÍÊÊÍ ÊÆÂvÊ ÎÈÂÊÈÍÉÇÌÂÉÈÍ yvveêvw Ê yîèíéìêv ÃyvÃÉÆÆ ÎveÈÍ ÆÉÈÍfÊÂuÉÌÍÉÇÍÊÍÍÂÆÍÇÈÌ ÊvÎÇÂÊ Ê ÎÈÊÇÍÊÊÍÊÆ vêveê ÊvÊÍÎÈÉfÊÂÈÊÇÉÇÍÂuÊÆÆÉ ÌÍ Î~ÈÉÉÊÇÍÊÂvvÊveÊÊÉÌÊÊÈÉÊ ÊÍÊÆ ÊÂÊ ÊÇÂuÊÈÉÆÍÉvÌÍÉÇÊÂ

3 ÊuÊÍÍuÊÆÆÉÌÍ ÊÉÆÉÂÇÍÎdÈÍÇÉÇÉÇÍ vîveèâêèíæéèífêâvvêveêêî ÈÉÉÇÊÂuÉÌÍÉÇÍÊÍÍ ÊÇÊÇÍÊÊÍÊÆ Ëu ÊÂÊ ÊÇÂuÊÈÊÆÉvÌÍÉÇÊ ÊveÈÍÉÆÍvËuÉÌÍvÊÌÊ Ãvà ÉÆÆ ÊÆÉÂvvÇuÊÈÊÆÉvÌÍÉÇÊÂuÉÌÍ ÊÂvfÊvvefÊÈÉÂvvÊ~ËvÊÊ ÊÊÉÆÉÂÊÊ Ê Ê ÊuÊ ÎÊuÈ ÍÇÉÇÉÇÍ ÊÂyÎÈÍÆÉÈÍf ÃyfÃÉÆÆ Çy vçíèéçéêííâ}êyvêêîçzçèéé vìíéçêâvyfë}êyfêèéâîèèâ ÊÎÈÂÈÊÎÈÍÇÉÊÉÆÉÊuÈÍÇÉÇÉÇÍ ÊÂÊuÊÍÍÊÍÊÆvvefÊyf ÊÈÉ ÎÌÉÊeÎxÈÍÍÆ ÃÃÉÆÆ ÈÍ ÇÉÇÉÇÍ ËÊs ÊÂÎÇÉfÇÂv ÊÂvÊeÎÈÊÆÉ ÇÊ ÎÌÉÂÊÊeÎxÈÍÍÆÈÍÃÃÉÆÆ ÇÉÇÉÇÍ ÊÂÎÇÉfÇÂÊÊÇÈÉÈÊÊÍÊÆÉÇÊ vêíêæâèêfêë ÊÆÉÉÊÂsfÊ ËÉÍÊ ÎsÈÍÇÉÇÉÇÍ Ê ÊuÊÍÍsÎÈÍÆÉÈÍÉÇÊÂÆÍÇÈÌsÎÈÍÍÇÉ ÉÊÍfÊÈÂÈÊÎ~ÈÍÉÉÌÊÊÎÆÊÇÍÊÊÍÊÆ eêê ÈÍÊf ÊÎÇÉfÇÂvÊvÊÉÇvÊ eîèééçêâuéìí Ê ÊÇÉÂÎÇÊÇÍÊ ÊÍÊÆ ÊÎÇÉfÊÂvÊÍÊeÇÊÈÍÍÍÆvÊ ÊÌÊÇÍÊÊÍÊÆ ÿ ÊÂÎÇÉfÇvÊÍÊÆÉÇÊÂÊÊ Ê Ê ÊuÊ ÊÆÆÉÂvvÊvefÊyfÊ ÈÉÂvÊÊyÊÊÿÎÈÍÇÉÇÉÇÍ ÊÂ Ë ÊuÊÍÍÎsÆÉÇÊÂxÊ uîgçìêéèíâ vê ÈÍ ÊÂÊÉÉÈÍËÊylÊÎÍÉÌÊvÊÈ ÊÊeÎfÇxÈÍÇÉÎ ÈÍÇÉÊÍÍÊÈÍÊ Î ÈÂÊ ÈÍÉÌÂvfÊÈÉÂÊyryÊÆÉÈÎÈÊ ÊuÊÊÌÍÌÊÉÈÍ yêê~ ÊÂËÊylÊÎÍÉÌÂËfÊÈÉÂÊ ËyÎ~ÈÂËÊËÊylÊÊyÈÍÂt ÊÊËÏÓÖÐ ÊÇÈÍÍÍÆÊÈÍÉÌÂuÊeÎx ÈÍÍÆÌÍÌÊÉÈÍ gëfê~ ÊÂÊÊ ÈÍgËfÎ~ÈÍËÇÂËf ËÊ ÇÊÊÉÆÉiÍ~ÎÉuÎÌÂËÇÍÍÊfÊÍÍ ÊÊ ÈÍÎsÆÇ~ÈÍÍÍÆÊÈÍÉÌÂuÊeÎxÈÍÍÆ ÌÍÌÊÉÈÍ ÊiÊÊ~ ÊÂËfËÊ ÇiÊsÆdÂf yêíèêêêê ÈÍÇ~ÈÍÍÍÆÊÈÍÉÌ uêeîxèííæìíìêéèíâ Ê ÊÂÊuÈÍgËfÊ~ËÊÊuÈÍ ÇiÊsÆÊÊ ÈÍÊ~ÎÍÉÌÂÊÎ ÈÍÍÆÌÍÌÊÉÈÍÂ

4 wê ÊÂÎÈÂÈÂË~ÈÍÉÌÂÊ ÊÊÍÍ ÊÊ ÈÍwÈÊÊÊuÊwÎÊ ÈÍËÇÂuÊeÎxÈÍÍÆÌÍÌÊÉÈÍ uêê ÊÂÎÊÈÂ~ÈÍÉÌÂuÊuÂu ÊÊÊÌÍÌÊÉÈÍÂ Ê ÊÂÊÍÊ ÈÍÆÉÈÎÂwÈÊÊeÊÉÇÆÉÉÉ ÇÊÂÎwÈÂÈÊÊÉÇuÊeÎxÈÍÍÆÌÍÌÊÉÈÍ ÊÊ ÈÍ ÊÂËÊxÈÍÊÊ ÈÍÎ~ÈÍÉÉÌÊÂÊ ÉÈÉÊÊ ÈÍ Î~ÈÍÉÌÂuÊeÎ xèííæìíìêéèíâ Ê ÊÂÊuÈÍvÊÉÇÈÊÊÊÉÆ ÉÂÊÈ~ÈÍÉÌÂÂÈÍÈÍÊÊÆÇÍÎ ƒèé ÎÈÍÌÊÉÈÍ ~ Ê ÊÂÊÊÉÆÉÂÊÊ~ÎÍÂÇÇÍÎ dçéê~èíéìâçíîèâwèâ~èí ÊË ÊÊ ÈÍ ÊxÎÈÍfÊŠËÊÊÊyÈÍÊ ÈÊÊÊÊ ÈÂuÊeÎxÈÍÌÊÉÈÍ x x ÊuÊÍÍÂxÇ ÊÊÆÆÉÃxÃÉÆÆÂÎeÇ xêâçêêææéxêuîgççééèíéæíìêêëçâ ÊÊ ÈÍ ËÊÊ ÈÍ ÊÉÆÉ ÊuÎÈÍÇ ÉÇÉÇÍ xêd xêâédèíâ ÊÂÊÇÍfÊÆÉÇÍ ÇÈÍ xx xuîèíf s Êg xêâuêèâ ÎeÇÇÉÇÉÇÍÂ Ê ÊÊÂÉÈÍÂÉÉÈÂtÊÊÂfÊ ÉÈ Í ÊÂÈÍÍÇÉÇÉÇÍÂ Ë xê Ë ÎeÇÂÇÈÍ ÊÂÎdÈÂxÎsÈÍ Ê ÎtÈ ÊÇÆÍÉÇÊÂÈÊgÎÈÍÂ Ë ÊÉÌÊÇÆÍÉÇÊÂÆÍÇÈÌ ÇÈÍÇÈÊg ÎÈÍ x xêâ Ç È Çx ÉÊÍ xêâê~êçêçíêâxî ÇÇÉÇÉÇÊÆ xêxêâê~éèâêéçêâx ÊÈÍÉÇÍ ÊÍÍ ÊÊÉÌÊÂu ÊÊ~ ÌÂÎÈÍÉÌÂÈÈÎÉÎfÈÇÈÍÎÈÂ~ ÈÍÉÉÌÊÂiÊËxÊÌÊÇÍÊÊÍÊÆ ÔÏÉÊ ÌÂÊÊÆÆÉÂÇeÂÉÊÇÊÆÂÇÈÊÔÏÉ ÊeÎÈÉÊÊÍÊÆ ÊÈÉŠÎiyÊÍÍyÈÍÆÉÈÍfÊÂuÉÌÍÉÇÍ ÊÍÍŠÊÎveÈÂÇÍÎÊÈÊÇÍÊÊÍÊÆÂ

5 ÌÂÊÉÊÇÊÆÎÈÍÇveÈÍÉÆÍÉÊÊ ÌÊÇÍÊÊÍÊÆÂÉÉÈÂÆÍÈÊÉÊÇÊÆÎÈÍÎ ÈÉÆÍÉÇÊÂÇÊ ÍÉÊÆ ŠÆÊËÎÊeÊ Ê ÌÂÊÊÆÆÉŠÆÊŠÆÊÆÃÉÆÆ ÊËÎÎeÈÍÇÉÊÇÂÊÎÈÊÇÍÊÊÍÊÆ ÌÂÊÊÆÆÉÂÌÉÍÊŠÆÎÈÉÊÊÍÊÆÂ Ê ÎÈÍÆÉÈÍfÊÆÉÂ~Ê} mv ÊÍÍ ÎÈÉÆÊÆfÊÂÎveÈÂÎÈÍÍÆÊÌÊ ÇÍÊÊÍÊÆ ÊfÊfÊÂÈÊhÇjÊÉÉÇÍÍÆÊ ÎÈÊÇÍÊÊÍÊÆÂ Ê ÌÂÎ ÈÍÉÌÂÉÊÍzÎÌÉÉÍÂÈ ÉÊÊÍÊÆ Œ Ê ÌÂ} ʈÎÈÍÍÆÊŒ ÎÈÈÊÆÍÆÌÊÇÍÊÊÍÊ Æ fêâèêêíí} ʈÎÈÍŒ ÎÈÈÍÆÈÍÇÆÍÉ ÇÊÂvÊeÂ~ËÊÊÉÆÉÂuÊeÎxÈÊÇÍÊÊÍÊ Æ yê ÌÂyÊÊÇÇÉÊÉÇÊÆÊyÉÆÆvxÊÉ ÊÍÉÍxÇÊyÊÌÇÇÇÍÍÍÆÌÊÇÍÊÊÍÊÆ ÊÂyÊÉÊ ÎÍÂyÊÊÎÍÉÌ ÊÎÌÍÇÉÇÉÇÍ ÊÂ~ÊÉz ÊÉÌÂyÊÇÊuÊ ÊÂyÎÈÍÇÉÇÉÇÍÂ Ê ÌÂÎÈÍÉÌÂÈÂkÈÇÊÈÍÊÊ Ê ÈÂ}ÊÊ ÎËÈÇÉÊÊÆÍÆÊÉÂËÊ Ê ÌÊÇÍÊÊÍÊÆ ÊeÊ ÈÍË ÊÂÊÊ Î ÈÂÊËÊylÊÎÍÂËÊ ÎÈÍÉÌÂÇÊÊsuÊ ÊÆÆÉÂvvefË yfêèéâêê ÈÍeÊÈÊuÊÎÌÂÊ gîèévvêíèêêëéíâuêšîèè ÍÇÉÇÉÇÍ ÊuÊÍÍÎÈÍgÊ ÎÈvÎÈ fê ÈÊÇÍÊÊÍÊÆ ÊuÊÍÍÊ ÊÂewÊÉÌÊvÌÍÍÉÌÊÉuÈÉÊÊ ÍÊÆ ÇÊÊÌÍÌÊÊËÇÂÇÊÊsÊ ÈuÊ Ê ÇÊ ÌÍ e e ÊÊÆÈÍÇÊvÈÍfÊÂÊeÊÈÍ ÊuÊÍÍÊ~ÈÉf ÊuÊÍÍÿÊ~ÈÉf ÊÊÆÈÍÇÊvÈÍfÊÂÊeÊÈÍ ÊÊÊuÊ~ÈÉkÈÇÊvwÎÈÈÂÊpÊ kèçêvwîèéf ÊuÊ~ÈÉÂkÈÇÊpÊÎÈÉfÊ ÊuÊÍ ÍÎÌÂÇÂkÈÇÊÈÉf ÊuÊÍÍÎÈÈÂkÈÇÊpÊÎÈÂÊ Êu ÊÍÍÎÌÂÇÂkÈÇÊÈÉf eu ÊsfÊkÈÇÊÊÂfÈÊÊÇÂÈÊ ÊÊÊ ÈÂÊuÈÍ~sÎÈÉÉÇÊÂsfÎeÈÍËÇÂÈ

6 ÊÊÊÈÉÊuÈÍeÊÈÍÂ s ÇÊÊÂÇÍsÈÍÂ ~e ÇÊÊsÊÃsÃÉÆÆÂÊÌÉÊÂÊ Â~ÆÇÆÇ~ Ê xi xçííîãê ÃÉÆÆÂÊuÊÍÍÊÈÍÉÂÈÊÊsÊÂÇÊÊuÊ ÍÍÊÈÍÉÌÊÉÌÊÈÂ sêìéêèésêèíeêêéæéêâêæêê ÊÍÍÂ ÇÊÊsÊ ÊÎveÈÂÊveÈÍÉÌÊÇÍÊÈÉÆÍfÊÂ sçíêuéìíéçíêííâèêî ÊÇÊÇÍÊÊÍ ÊÆÂ ÇÊÊÂÊÇÍsÈÍÂ ÇÊÊÂÇÍsÈÍÂ s ÇÊÊÂÇÍsÈÍÂ ~e ÇÊÊsÊÈÉÊÊ~ÈÍsÊÈÍeÊ ÊÉÆÉÊÂÊÆÊÊÍÍÂ ÇÊÊsÊÊÌÉÊÂÇÊÊÍÍÊ ÊuÊÍÍÊÈÍÉvÊvÊwÊÂÇÊÊÍÍÊ ÊÊuÊÍÍÊÈÍÉvÊvÊwÉÌÊÈÂ

7 su u z ÇÊuÊÂÂÃÃÉÆ ÆÂÊsÊ ÈuÊ ÎÌÍÌÊÉÈÍ u ÊuÉÌÍuÊÂsÊÉÆÍÉÈÍ vêveê ÊuÉÌÍvÊÂÊuÊÍÍuÊyÉÊÍ vsêçíìêî ÇÂÎÆÆÂÈÊÊÂvve ÊÍÍÌÊÉÈÍ ÊÊÊÂvvÊ eëèêêêêê ÈÍ ËÊÊ Î ÈÍÎÍÇÊÈÍÇÉÊÉÇÍŠÎÈÊÇÍ ÊÊÍÊÆ vêveê ÊuÉÌÍ Ê ÉÈÍ ÊuÊÍÍÊÂÎÈÉÇÍzÈÉÊ vveêíísæìêéèíâ vêvê ÊuÉÌÍ Ê ÉÈÂÊuÊÍÍÊ eêíísæìêéèíâ ÊuÈÍ Ê ÇuÉvÌÍ ÉÈÂÊuÊÍÍ ÊÂeÊÍÍsÆÌÊÉÈÍ ÊuÈÍ Ê ÇuÉvÌÍ ÌÉÉÈÂÊu ÊÍÍÊÂeÊÍÍsÆÌÊÉÈÍ eêê ÈÍ ÊuÉÌÍ ÊÂvÊeÎÈÉÇÍzÈ É ÉÈ ÊuÊÍÍÊÂeÊÍÍs ÆÌÊÉÈÍ ÿ ÊuÊÍÍÊÂÿÊÍÍsÆÌÊ ÉÈÍ ÊuÈÍÊveÊŠiyÇÍÆÆÌÊÕ ÒÖÊÊÊsÆÌÊÉÈÍ yêvw Ê ÊuÊÍÍÂyÎÈÍÆÉÈÍf Ãy fãéææâ ÉÊÊÆÈÍÇÊvÈÍÌÊÊÂyvw Î ÊÈÊÇÍÊÊÍÊÆÂÉÉÈÂËÊ ÇÊuÊv ÈÍsÎÈÍÆÉÈÍÉÇÊÂÇÊ ÍÉÊÆ Êʈ ÇÿÊ ÆÍÉÇÊÈÊˆÊ vâçêuêææéèâ Ç Ñ ÒÕ ÒÖÊÌÊÎÆÉy ÎÈÍÉÌÊÈÍf ÎÈÍf Ë ÊÎÇÊÆÊs ÊÎÈÍÆÉÈÍf yvwêêâê Îv ÈÂÊ ÊuÈÍy v ÃyvÃÉÆÆ ÊeÎȈÈÊ ÇÌÍ ŠÎÈÊÇÍÊÊÍÊÆÂ Ë ÊÆÉÉÊÂsfÊËÉÍÊ yê~ yvêve yvêñòö Ò ÊeÂÊŠËʈ ÉÉÈÊÊÆÆÉÊÂvËÊ ÊÂÈÊsÎÈÍÆÉÈÍÉ ÇÊÂÆÍÇÈÌ ÊxÈÊÇÍÊÊÍÊÆ ÉÉÈÊuÊÇÇÍÍÈÂËÊ Ç Êy ËyvÎveÈÍÆÉÈÍÉÇÊÂ Ë ÊÊÍÍÂ

8 yêv ÊÂÊuÈÍvwÇÆÉÉÉÇÊÂvwÊÍy vîêçíêíèvèíêévìíéçêâxêu ÎgÇÂÊÍÍvÎÈÍÌÊÉÈÍ yêêê ÇÊÆÉvÌÍÍÍÉÇ yîwê~êèíçéçuçéévìíéçâ ÊÎÌÉÉÆÍÇÉÇ ÉÆÍÉvÌÍÉÇ vyvêˆêvçñ ÒÕ ÒÖË~ vëê}véê{ ÇÕ ÒÖ ÍÉÆÍÉÇ vyvê}êyv vyvçíõ Ò ÖÊÊÆÍyvÂÇÊuÊÆÆÉÈ ÊvefÊÇs ÍÍÂÇÍÍÉÆÍÉÇ ÊuÊÍÍvÊÊÂÊÇÍÎÈÍÇÉÇÉÇÍ yêîèíéìêîveèíçéâ yêëyvêîèâëêyêzîèâ ÈÊÎ ÊÈÍÇÉ yêîìéçéêííâvyvê}êyv ÊÊÂÊÂÂzÊÊÊyÎvÌÍÍÉ ÉÇÊÂ~ÌÇÊ ËÈÍÉÉÌÊÂÎÈÈÂÊÎÈ ÈÊÎÈÍÇÉ }ÊyvÊÊÇÂvvevÎÇÉyvÇ ÍÊÊzÈÉÆÍÇÉÇÍÇÊÊÉÉÉÇÊ ÎÆÉfÊÈuÊ eîxèíçéâ ÊÇÍÌÊÊËÇÂÊÊuÊ yêv Ê ÊuÊÍÍvÎÇÉfÇÂvÎÇÉÎ ÈÍÆÉÈÍÉÇÊÂÆÍÇÈÌyvwÊÍÍ Ê vîçêçíêêíêæâ yféâêˆîñ ÒÕ ÒÖÊÌÊÊÈÍÆÉÈ ÍÉÇÊÂÆÍÇÈÌyvwÊÍÍ ÊvÎÇ ÊÇÍÊÊÍÊÆ ÊÊÆÆÉÊÂÇÍÌÉÊuÎÈÍÂ Ê ÊuÊÍÍvÎÇÉfÇÂvÎÇÉy vîèééçêâéêêèâyvêí Í ÊÈÊÇÊÇÍÊÊÍÊÆ v ÊuÊÍÍ ÎvÈÍvÊ v ÉÈÍ s ÇÊuÊÂÇÍsÈÍ ~e ÇÊuÊsÊÊÌÉÊÂÊsuu Â~ÆÇÆÇsu~uÊ x isu xuêuêííêèíéè yvve Ê ÊuÊÍÍvÎÇÉfÊÂyvÇÈ ÉÉÇÊÂÉÊyvveÊÍÍ ÊÈÊÊÇ ÍÊÊÍÊÆÂ Ê ÊuÊÍÍvÎuÈÊÆfÉyvÎveÈ ÉÌÊÊÂ~ÌÇÊyvve ÊÍÍ ÊÈÊÇÊ ÇÍÊÊÍÊÆ ~eêæ ÊuÊÍÍÊÂÊuÎÈÍ ÊÊsÊÂÇÊuÊuÊÍÍÊÈÍÉÌÊÉÌÊÈ u ÇÊuÊÂÇÍsÈÍ u ÇÊuÊÂÇÍsÈÍ u ÇÊuÊÂÇÍsÈÍÂ

9 ÇÊuÊÂÇÍsÈÍÂÉÉÈÂÎÍÂÊÎ ÉÈÍuÊÂÇÍsÈÍÂ