! " #$# % & ' (') * +-,.! / !6%* 78 9;:EDGFIH;ABJK8BLMN8 OQPQ:=9;<!PSRBD;8 9UTWVX8 9 YZ:=J [E\X]_^a`b^acB^adfeCghfijdkclhagmon\qp

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "! " #$# % & ' (') * +-,.! / !6%* 78 9;:EDGFIH;ABJK8BLMN8 OQPQ:=9;<!PSRBD;8 9UTWVX8 9 YZ:=J [E\X]_^a`b^acB^adfeCghfijdkclhagmon\qp"

Bản ghi

1 ! " #$# % & ' (') * +-,.! / !6%* 78 9;:=<>@?AB>C8 9;:EDGFIH;ABJK8BLMN8 OQPQ:=9;<!PSRBD;8 9UTWVX8 9 YZ:=J [E\X]_^a`b^acB^adfeCghfijdkclhagmon\qpro`sgt`s\le=guhav*n^a`swk]kxqyf\X`sz{dQha] `s^~}gue cx Gdkwƒ GxG fdqhav*nu\ } - ˆ{ {Š lœž qšu { Œ! t { XŒS G! Œ! {š@ = BœB { uœ š ~Ÿ{ * k k! q u t d5ªbhagtªggt] dnwsgt\xwsdkªl^ie=guh«n B Xnu\X\lgt\Bm ^~}BªGd cxnu\ ^a`b qw-n!^a`sgt\gue `s\le=guhav*n!^a` gu\5hadk±sdkzunu\ ^ ^agfnfpldswk`s] ` gu\cl\x`b^ guh@n²tdk\ ^-³u XdªBhagtªGgu] d-p5v%d-n] clhad@` ] guªgdshƒn^a`sgt\xnu± xbw-nu\µn!^±sd-nu]_^o`s\ªbha`s\xwk`sªx±sdµ5 Gdjwknu±swkcX± n!^ad-pzecguhn²t`sz{dk\*]_}b]_^adkv n\qp Xnu]n\/`sv%v%d-pl` n!^adf`s\ ^adshaªlhads^ƒn!^a`sgt\+n]nu\` \BeCghav*n^a`sgt\K cxnu\ ^a`b^e} ³ [ ^a]cx] d n]fn\xn^acbhƒnu±ge=hƒnv%ds gha e=guh&^a XdI]_^acXpB}gue ] ds\x] guhjdkz{gu±scl^a`sgt\+`s]&pl`s] wkcl] ] d-pž³ X¹&ºG»;¼½5¾«º;Àa¼&¹ ÁUÂ~Á ÃÅÄ@ÆŽÇ@ÇoÈUÇÊÉÇ@Ë_ÈUÌ{ÍÎÆGÏuÐ~ÈUÇÑÆ;ÇoÒÓà ÔqÍÕÆŽÇ ÏuÐ Öl Ø HŽ8 9Ž9;AB9 Ù LLQ<J+:=9Ž8 >ŽLƒPQÚUTGÛABÜUPSH;<IPQOk8 9ŽLQJ+:=LSLQ:ÝAl9/Þu8 ߎ8lÞ!:ÝPaÛ*A Ü 8KàáßAlLSLƒ:=â;>=Û9;Al:=LQÛ;ãÞkHŽ8 9;ä 9;<>o:Ý9XPSOQAGTGÚŽÞ<uT$Al9;<ABÜPQH;<J+AlLƒP5:=J/ßABOQPS8B9XP59;ABPQ:=AB9ŽL«A ÜJ+AGTG<OS9NLSÞ!:=<9ŽÞ<BD9Ž8 J+<>=Û 8 å ÚU8 9XPQ:ÝæUÞ8 PQ:=AB9$ABÜ:Ý9GÜáAlOQJK8 PQ:=AB9.8 9UT$A Ü:=9GÜáABOSJK8 PQ:=AB9.PQOk8 9ŽLQJ+:=LSLƒ:=AB9$Þu8 ߎ8Bâ;:Ý>=:ÝPaÛBç Ø HŽ8 9Gä 9;AB9 Ù L/9;A PS:ÝAl9èABÜ+éêŽëEìQíSî ïða Ü8ñJ+<J+ABOSÛXäE>=<uLSL/LƒAlÚ;OSÞ<òHU8BL+TG<<ußÑÞAB9;9Ž<uÞ-PS:ÝAl9ŽLPQAóPQHŽ< 9;A PS:ÝAl9NA Ü<u9XPQOSABßqÛ ôx9ža õ9$üáoqaljöß;hqûqlq:cþl8 9ŽT.PQA 8ø B<u9;<Ok8 >=:=R<uT.ß;OQ:=9ŽÞ:Ýß;>=<ABÜ&:=9ŽLƒÚ;ù/ä Þ!:=<9XPOS<u8lLƒAl9.õH;:CÞkHñÞu8 9.â<+<!úqPQ<u9ŽTG<uT.PQA 8òûI8{Ûl<uLQ:=8B9 ÜáOS8BJ/<uõjAlOQôðà VX8{Ûq9;<uLüuýXþlÿ 8;D â <:CÞkH;>ütý Xã-ç 9;<jABÜ;PQHŽ<f:=J+ßUAlOƒPk8 9XPLaPS<ߎLoPk8 ôb<u9âqû Ø HŽ8B9;9;Al9õI8BLÅPQA%TGAZ8{õf8{Ûõ: PSHPSH;<I9;A PS:ÝAl9 A ÜoLQ<JK8B9lPS:=ÞuLfõH;<9 TG<u8B>Ý:=9; +õ:ýpqhòpqok8 9ŽLQJ+: PQPQ<uTWT;8 PS8;ç 9òPQHŽ< Ø HŽ8 9Ž9;AB9 X:=<õ%DGõHŽ<9 8 Lƒ< å ÚŽ<9ŽÞ<*A ÜLQÛXJâUAl>=L«:=LPQOk8 9ŽLQJ+: PQPQ<tT DŽ< B<OSÛ LƒÛqJâAB>@Þ8 OSOS:Ý<tLIPQH;</LQ8BJ+<%:ÝJ+ßABOQPS8 9UÞ!< :Ý9 ߎ8BOƒPS:=ÞÚ;>=8BOuDqPSH;<OS<Z:=L9;AK8BT;TG:ÝPQ:=AB9U8 >ÅLƒPQOSÚŽÞ-PSÚ;OS<Al9PSH;<LQ<!PA ÜLQÛXJâUAl>=LfPSHŽ8 P«Þu8 9 â< PQOk8 9ŽLQJ+: PQPQ<uT ç 9;>=ÛNPSH;<:=O/ß;OQAlâŽ8 âž:ý>=: PaÛñA ÜAGÞÞÚ;OQOS<9UÞ!<Kß;>C8{ÛGL*8$OSAB>=<K:Ý9 PSH;< Ø HU8 9;9;Al9 J/AGTG<u>~ç FIH;<ò9ŽAB9Gä_:Ý9XPS<OSß;OQ<PS8 PQ:=AB9ÕABÜLQÛXJâUAl>=L/:CL+AB9;<WA Ü5PQH;<$LƒPQOS<9; BPQHŽL/ABÜPQH;< Ø HU8 9;9;Al9 J/AGTG<u>U8B9ŽTK8 >=>ÝA õl:ýp&psa*:=9lpsoqagtgúuþ!<8%ßa õj<uoƒüáúž>ž8 9ŽT+ÚŽ9;: l<oklq8b>g9;a PS:ÝAl9KA Ü :=9GÜáABOSJK8 PQ:=AB9Åç A õf< B<uOuDX:ÝPIHU8BLI>=AB9; /âu<u<9òüá<>ýppqhž8 PuDqÜáAlOIPQH;<Zß;Ú;OSßAlLQ<uLfA ÜoÚ;9ŽTG<uOSLƒPS8B9ŽTG:=9; PSH;<%J+ABOS< Þ!ABJ+ß;>=<!ú.>=< l<>cla Ü&:=9GÜáABOSJK8 PS:ÝAl9Nß;OSAGÞ!<uLSLQ:Ý9; :Ý9ó9Ž8 PSÚ;Ok8 >8 9ŽTñ8 OQPQ:ÝæUÞ!:C8 >Þ!AlJ+ß;ÚGPS8 PQ:=AB9 D 8 9ŽT$ABÜ&â<!PƒPS<OZÚ;9ŽT;<OkLaPk8 9ŽTG:=9; ò9ž8 PSÚ;OS8B>@8B9ŽTN8BOƒPS: æuþ:=8b>å>c8 9; lúž8 l<bd8 8 OS:=8B9XP5A Ü Ø HŽ8 9Gä 9;AB9 Ù L:=9GÜáABOSJK8 PS:ÝAl9$õjAlÚ;>=TWâ<*:=9$ß;>=8lÞ!<ZPSHŽ8 PõjAlÚ;>=TòPk8 ôb<%:=9xpqaø8lþþ!alú;9xppqh;</lƒ<ujk8 9XPQ:CÞ Þ!AB9XPS<9XPA ÜoPQH;<*LQÛqJâAB> LQ< å Ú;<9UÞ!<uLfPSOS8B9ŽLQJ/:ÝPƒPS<uT ç L Ø HŽ8 9Ž9;AB9 Ù Lf8 ß;ß;OSAl8lÞkHK:=Lj9;ABPILƒPQOk8 := BHXPƒÜáAlOQõI8 OkTPQA/ B<9Ž<Ok8 >=:ÝRu<:Ý9PQH;:CLfTG:ÝOS<uÞ!PQ:=AB9 D :Ý9òPQH;<%>C8BLƒPTG<uÞu8BTG<tLI8 ß;ß;OSAl8lÞkH;<uL&ÜáABO8ÜáABOSJK8 > ÞkHŽ8BOS8lÞ-PQ<uOQ:=Ru8 PQ:=AB9øAlO å ÚU8 9XPQ:ÝæUÞ8 PQ:=AB9òA Ü Lƒ<uJ+8B9XPQ:CÞL*8B9ŽTðOQ<u>Ý< 8 9ŽÞ<KHŽ8 B<Kâ<<u9ðPQH;<PQABߎ:=ÞKABÜfJK8B9XÛðTG:CLQÞÚŽLSLƒ:=AB9ŽLuç _PHU8BL*â<<u9 8 PƒPS<J+ßGPS<uTPQAPQOS<u8 PfPQHŽ:=LIß;OSABâŽ>Ý<uJ <lç UçqAB9øPSH;<Z>Ý< B<u>ABÜÅß;H;:=>=AlLQABß;HqÛ$à ÜáAlOI8/Þ!Al9ŽÞ!<ußGPIA Ü OQ<u>Ý< {8B9ŽÞ!<KâU8BLQ<uTóÚ;ßAB9 8$ß;H;:=>=AlLQABß;HqÛ.ABÜIHqÚ;JK8B9ðÞABJ+JÚŽ9;:=Þu8 PS:ÝAl9 DÅLQ<<K<Bç Žç Ø ßU<uOQâ<O

2 8 9ŽTÊ:=>=LQAB9WüuýlýlþBã!D ABOAB9/PSH;<>Ý< B<u>GA Ü Þ!AB9UÞ!<ß;PQÚŽ8B>qÜáABÚ;9ŽTŽ8 PQ:=AB9ULA Ü JK8 PQHŽ<JK8 PS:=ÞuLàá<Bç Žç ß;OQ<tTG:CÞ8 PS<>=AB l:=þbdlq<</ûi8 OQä«:Ý>=>Ý<u>Iüuý Xã!çA õf< l<otd;psh;<ulq</8bß;ß;osal8lþkh;<ul«>=8lþkôòpsh;<+:ý9xps<oqä ß;OQ<PS8Bâ;:Ý>=:ÝPaÛBD{PQHŽ<Þ!AB9UÞ!<ß;PQÚŽ8B>;Þ!OS:=LQß;9;<tLQL8B9ŽTPQH;<Ú;9Ž: l<oklq8b>ý:ýpaû%a ÜUPQH;<AlOQ:= B:=9Ž8 > Ø HU8 9;9;Al9 8 ß;ß;OSAl8lÞkH ç ÊHŽ8 P5:CLÜáOS< å Ú;<9XPS>ÝÛ LƒAlÚ; BHXP«:CLaÚULaPZ8øLƒ:=J+ß;>=<*ABß<Ok8 PS:ÝAl9Ž8 > å ÚŽ8B9XPQ:ÝæUÞ8 PQ:=AB9 A ÜSLƒ<uJK8 9XPQ:CÞò:Ý9;ÜáABOSJ+8 PQ:=AB9 D ÞAB9ŽÞ<ßGPSÚŽ8 >=>ÝÛñLƒ:=J+:Ý>C8 OPQA Ø HU8 9;9;Al9 Ù LZ:Ý9GÜáAlOQJK8 PQ:=AB9 D â;úgp TG: <OS:=9; +:Ý9 :ÝPSLIPSOQ<t8 PQJ+<u9lPABÜLQ<JK8 9XPS:=ÞuLf8B9ŽT D;:=9 ߎ8 OQPQ:CÞ!ÚŽ>=8BOuDqâ<:=9; ø8 â;>=<pqa å ÚŽ8 9XPS: ÜáÛ ìqé =é!#" ê%$séç ÁUÂ'& (òò@æ )oïuð+*uôñãåôqç@ tèuì{ -,/ % +Æ;Ç@Ò87Ô:9 Ô;*;Æ;Ç Ï+É!ÇoËEÈUÌ ÍÕÆGÏtÐ ÈÇ 9;<õ :=9ŽÞ!<u9XPQ:< B<ZPQAòTG< l<>=abß$8 å ÚŽ8 9XPQ:ÝæUÞu8 PQ:=AB9 ABÜ>=é?@" êžëba+$!dabo8llõf<%õ:ý>=>åßžoq<üá<opsa LQ8{ÛñH;<OS<BDjìQé =é!#" êuë%:ý9güáaloqjk8 PQ:=AB9 HŽ8lL%âU<u<9ÕâŽOQAlÚ; BHXP%ÜáABOSõI8 OkTñTGÚŽ<øPQA.PQH;<ø<AlOƒPkL%PSA LaPSÚŽTGÛ 8BT;8BßGPQ:< B<8B9ŽT < lab>< q:ý9; ølq<9ulƒalosluçžfih;<lƒpqúutgûòabü&lƒ<u9žlqabo< lab>=úgpq:=ab9$:cl«8øâ;os8b9žþkh A Ü OQPQ:ÝæUÞ!:C8 >DC :ÝÜá<%PQHU8 P«>=:Ý<tL«8 PPQH;<*ÜáAqÞu8 > ßAB:=9XP5â<!Paõf<<u9WJ+AGTG<u>=LPQAøÚ;9UTG<OkLaPk8 9ŽT âž:ýabä >ÝAl B:CÞ8 >ILQ<9ŽLQABOkLòà Ø HŽ8l8 âž8b9î<!pø8b>~çütýbý EFCÅ:Ý<tLƒ< <!PK8 >EçHGI - Xã-D@PQAðÞ!AB9ULaPSOQÚŽÞ!P/< BAl> q:=9; HŽ8 OkTGõI8 OS<ZàJC <u<<!pj8b>~ç;ütýbý-kic ÚŽ9ŽT+<!Pj8B>~çŽüuýBýqÿ ão8 9UTâ<!Paõf<<u9+ÜáÚ;9ŽT;8BJ+<9XPS8B> å Ú;<uLƒPQ:=AB9UL Þ!AB9UÞ!<OS9;:=9; ZPQHŽ<«Þ8Bߎ8 â;:=>=: PS:Ý<tLA Ü < lab>=úgpq:=ab9+os< X8 OkTG:Ý9Ž 5PSH;<«8lT;8 ßGPk8 PS:ÝAl9PSA%PQHŽ<«<9: q:=oqal9gä J/<u9XP/à?8lLƒôñüuýXþ ýk %Lf8 OS:=8B9;:üuýlý MEŽM$<9UÞ!R<uO58B9ŽT$ûf<>=<õ üuýlýi ;M.8 OSôò<P8B>~ç@üuýBý- lãfalo PQH;<T;< B<u>ÝAlß;J+<9XPA ÜLƒ<u>Ý<tÞ-PS: l<%ßu<uosþ<ßgps:ýal9wabüo<u9: X:=OSAB9;J+<9XPk8 > LƒPQ:=JÚ;>=:@8lÞ-PQ:=9; K8BLPQOS:Ý Bä B<OkLÜáAlOÞ<OQPS8B:Ý9$â<HŽ8 q:=abo5ßž8 PQPQ<OS9ŽL/àN lab9po«<!úgôrq Ú;>Ý>füuýXþIl8;D âuã-ç _P5:CL59ŽAòLQÚ;OQߎOQ:CLƒ<*PQHŽ8 P PQH;:CL5PQABߎ:=Þ/HŽ8lL«AlâGPS8B:Ý9;<tT.:=9ŽÞ!OS<u8lLƒ<tT$:=9lPS<OS<uLƒP:=9NOS<uÞ<9XPZõjAlOQô à 78 Ú;PQ<9ŽHŽ8 H;9ÅD?Al>=8B9;:ED OPQHŽJ+8B9;9SGI - ;ütã!ç 9èPSH;<$æŽ<u>=T ABÜ*Lƒ<u9ŽLƒAlOK< lab>=úgpq:=ab9 D&AB9;<$:CLø:=9XPQ<OS<uLƒPQ<tTÑ:Ý928B B<9XPkL+PQHŽ8 Pò8BTŽ8 ßGPøAlO < BAl> l</pqanlqab>< B<K8.Þ<OQPS8 :=9óPS8lLƒô çåfih;:cl%pk8blqôñþu8 9ðâU<<Bç Žç JK8 úg:=j+:ýru:ý9; ñlƒú;ot q: 8B>PQ:=J/< ABOPSH;<9qÚ;JâU<uO«ABÜA LQß;OS:Ý9Ž ŽçUŽABO«PQH;:CL«ßŽÚ;OQßAlLQ<BDŽPQH;<8 B<u9XPSL«8BOQ<%<úGßU<tÞ-PQ<tT PQAò< lab>< B< 8 ß;ß;OSABߎOQ:C8 PS<Lƒ<u9ŽLQABOkLç Ø ÚŽÞkHñLQ<9ULƒAlO«ABß;PQ:=J/:=Ru8 PQ:=AB9ñß;OQAGÞ<uTGÚ;OS<uL5Þ8B9Nâ</TGOS:< B<9NâXÛ$<úqä ß;>Ý:CÞ!:ÝPøLƒ<u9ŽLQABO å ÚU8 >=: PaÛðJ+<u8lLƒÚ;OS<uLWà+V«:Ý>CLSLƒAl9Ñ8B9ŽTÎ?<u>Ý l<oütýbý Xã-ç Ü PQ<u9 DH;A õf< B<uOuD@PQHŽ< PS8BLQô :CL+:ÝJ+ß;>=:=Þ: PS>ÝÛÎÜáABOSJÚ;>C8 PS<uTè8 9ŽTÎPQH;<uOQ< :CL+9;Að8ñߎOQ:=ABOS:IôX9ŽA õ>ý<ttg B<W8 âabúgpkõh;:cþkh Lƒ<u9ŽLƒAlOIß;OQAlßU<uOƒPS:Ý<tL8 OS<Z BAB:=9; PQA+â<%OQ<u>Ý< {8B9XPfÜáAlOIPQH;<*8B B<u9lPkLfPQA+â<*8 â;>=<zpqaklqab>< B<: Ptç FIH;< å ÚŽ<uLƒPQ:=AB9W:ÝJ+ßABOQPS8 9XP:=9PSH;:=L«Þ!AB9XPS<!úqP:=LI9;A õ õh;<9$lq<9žlqaboklfõ:ý>=> < lab>< B<5PQHŽ8 P 8 PƒPS<J+ßGPoPQAÞ8 ß;PQÚ;OS<j8lLÅJÚŽÞkH*:=9GÜáABOSJK8 PQ:=AB98 âabúgp@pqh;<i8 l<9xpå<9: q:=oqal9;j+<9xpo8ll ßAlLSLƒ:=â;>=< 8 9ŽTõH;<9/PSH;<Lƒ<u9ŽLQABOkL@õ:=>=>;âU<>=:=J/:ÝPQ<tTPQA%Þ8BßGPQÚ;OS<IAB9;>=Û8W B<uOQÛOQ<tLaPSOQ:CÞ-PS<uT*âU8 9ŽTGõ:CTqPSH A Ü :=9GÜáABOSJK8 PQ:=AB9òÞkHŽ8 9;9Ž<>CLçXFIH;:=Lj:=9lPSÚ;:ÝPQ:< B<>=ÛøTG<ußU<u9ŽT;LuDX8BJ/Al9; *ABPQH;<uO&Ü 8lÞ-PQAlOSLuDBAl9øõHŽ8 P 8 J+ABÚ;9XP*ABÜI:=9GÜáAlOQJK8 PS:ÝAl9ñ:=9ðPQHŽ<ø<9: q:ýosab9žj/<u9xp*:=lkìsé Ýé!#" êžëzüáalo%pqhž<8 l<9xpuç ÊHU8 P*õf< 8 OS<f:=9XPQ<uOQ<tLaPS<uT/:Ý9K:CLPSA% B:< B<8Zß;OS<uÞ!:CLQ< å ÚŽ8B9XPQ:ÝæUÞ8 PQ:=AB9+A ÜPQH;:CL&8BJ+ABÚ;9XPA Ü :=9GÜáABOSJK8 PQ:=AB9Åç FIH;:=L X:=<õð:CL 8 >CLQAIÞ>ÝAXLƒ<u>ÝÛ5OQ<u>=8 PQ<tT«PSAIPQH;<jLaPSÚŽTGÛA ÜGߎ8 OQPQ:C8 >=>=ÛABâŽLQ<OT 8 â;>=<m.8boqôla# X:C8 9 TG<uÞ:=LQ:ÝAl9èߎOQAGÞ!<tLQLQ<uLWà? M.7?&LuDY%8 <>=â;>=:ý9ž ñ<p8 >EçüuýBý-lã!Do8lLK8 >CLƒAó:Ý9èPQHŽAlLQ<W:ÝPø:CL+A Ü ßŽ8 OQPQ:CÞ!Ú;>C8 O%:=9XPQ<uOQ<tLaPZPQA å ÚŽ8B9XPQ:ÝÜáÛNH;A õ JÚŽÞkHð:=9GÜáABOSJK8 PS:ÝAl9NÜáOSABJ PQH;<K<u9; q:=oqal9;j+<9xp%:=l 9;<<tTG<uTòPQA/ÜáAlOQJ'8 9 8BTG< å ÚU8 PQ<%TG<tÞ!:CLƒ:=AB9Åç FIH;<uLQ<Þ!Al9ŽLQ:=TG<uOS8 PQ:=AB9ŽLLƒH;A õ PSHŽ8 P å ÚU8 9XPQ:ÝÜáÛq:Ý9; èìqéýé!#" êuë*:=9güáabosjk8 PQ:=AB9 :CL*9ŽA P/8B9 8 âžlƒpqok8bþ!p*abo*<úqabpq:cþkos< å Ú;:=OQ<uJ/<u9XPuD â;ú;pß;osabj+:clƒ<tlzpqa.ßžoqa# q:ctg<ø8$þ!<u9lpsos8b>j+<u8llƒú;os<küáalo PQH;< å ÚU8 >=: PaÛ/A Ü :=9GÜáABOSJK8 PQ:=AB9KߎOQAGÞ!<tLQLQ:=9; %:Ý9ø8LƒÛGLƒPQ<J DlõH;:=ÞkH:=Lj8 9K<uLSLQ<9XPQ:C8 >8BLQßU<tÞ-P&:=9 PQH;<*LƒPQÚŽT;:Ý<tLA Ü OQPQ:ÝæUÞ!:C8 >RCÅ: Üá<*LQÛGLaPS<JKLuç

3 X Yξ[Z¹jº;À]\Z Ed[eFf FÅA å ÚU8 9XPQ:ÝÜáÛPSH;<OQ<u>Ý< {8B9ŽÞ!<«A Ü :Ý9;ÜáABOSJ+8 PQ:=AB9øAlOuDX8 >ÝPQ<uOQ9Ž8 PQ:< B<u>ÝÛlD PQH;<Z8 J+AlÚ;9XP&A ÜÅLQ<JK8 9;ä PQ:CÞLfABOfOQ<u>Ý< 8 9ŽÞ<:Ý9W8 l: l<9tž8 PS8ÞkHŽ8 9Ž9;<>EDl:ÝPIHŽ8BLjâU<tÞ!AlJ/<ZÞ!>=<u8BO&PSHŽ8 PfPQHŽ<LQ<JK8 9XPS:=ÞuL HŽ8BLoPSA%âU<â;OSABÚŽ BHXPo:=9+âqÛOS<uÞ!:=ß;:=<9XPA ÜUPQH;<T;8 PS8Kà+Ê: PQPQ B<u9ŽLƒPQ<:=9 üuýxþi K #V«<HŽ8B9;: òüuýlýbýlã!ç V<HU8 9;:< $Þ!AB9ULƒ:CTG<OkLIPSH;<J+<u8B9;:=9; øpsaò8 OS:CLƒ<ZÜáOSABJ'PQHŽ<PQT;<uÞ!AGTG:=9; ;+A Ü:=9GÜáABOSJK8 PQ:=AB9$âqÛ B:< B<98 B<u9XPSLuç 98 l<9xp@:cloh;<os<jlq<<u98ll@8b98 Ú;PQABJK8 PQAB9õH;<OS<&< å ÚŽ: 8 >=<9XPLaPk8 PS<uL@õ: PSH OQ<tLƒß<uÞ!PjPSAPSH;<ZâU<uHŽ8 q:ýalojabü PQHŽ<Z8B B<u9lPIABOIõ:ÝPQHWOQ<tLƒß<uÞ!PjPSAPSA+: PkLj lal8b>=lf8 OS<ÞAB>=>=8BߎLQ<uT :Ý9XPQA 8WLƒ:=9; B>=<+LaPk8 PQ< à LQ<<+<lç Uç LjOSÚGPkÞkHGæŽ<>CTÕütýBý Xã-çg 9ñPQH;:CLJ/AGTG<u>~D PSH;<+<!úqPQ<uOQ9U8 >T;8 Pk8 :Ý9 huú;<9žþ<zpqh;<*8b B<u9lP8BÚGPQAlJ+8 PQAl9ñà ÜáAlO:=9ŽLaPk8 9ŽÞ<BDqPSAø8 PƒPk8 :=9WÞ<OQPS8B:Ý9W BAX8 > LaPk8 PS<uLkã-ç ÜáOk8 J+<uõjAlOQô ÜáAlO5PSH;<KJ+AGTG<>=:Ý9Ž WABÜfLƒPQOk8 PS< B:=<uL5PSA 8lÞkH;:=< B</ BAX8 >CL:=LZß;OSA# q:=t;<ut.âqû TG<uÞ:=LQ:ÝAl9.PSH;<AlOQÛÕà~ûj<uOƒPkLƒ<uô 8BLüuýXÿIlãõH;:=ÞkHó8 >CLƒAWÚ;9ŽT;<OS>Ý:=<uL5PQHŽ<PSH;<AlOQÛ ABÜfM.8BOQôlA# X:C8 9 7«<tÞ!:CLƒ:=AB9?&OQAlâ;>=<JKLà Ø ÚGPƒPSAB9ò8B9ŽTKûI8 OQPQAøütýBý- lã-ç 9KPQH;<Þ!Al9lPS<!úqP&ABÜÅTG<uÞ:=LQ:ÝAl9+PQH;<uABOSÛBDX8 PQH;<uABOSÛABÜÅ:Ý9;ÜáABOSJ+8 PQ:=AB93 8 >=Ú;<5HŽ8BLjâU<u<9T;< B<u>ÝAlßU<tT.à+«A õf8bost ütý -KB?AlH8 9ŽTiABOT q: PSR üuýbý-lã!ç Ú;PQ:=>Ý:ÝPaÛðÜáÚ;9ŽÞ!PQ:=AB9Õ:CL8ñLƒÚŽ: Pk8 â;>=ûð9;abosjk8 >=:ÝRu<uTðJ+<u8lLƒÚ;OS<KPSHŽ8 P å ÚU8 9XPQ:ÝæŽ<uLPQHŽ< OQ<uõf8BOST/ABâ;PS8 :=9;<tTKâqÛPk8 ôq:=9; 8*Þ<OQPS8B:Ý98lÞ-PS:ÝAl9K:Ý9W8% B:< B<u9LaPk8 PS<Bç Ø AB>< q:ý9; *PQH;<ZTG<uÞ:=LQ:=AB9 ß;OQAlâ;>=<J J+<u8B9ŽLæŽ9UTG:Ý9Ž ZPQHŽ8 P&8BÞ-PS:ÝAl9/PQHŽ8 P B:< B<uLoPSH;<H;:= BH;<tLaP<úGßU<tÞ-PQ<tT/OQ<uõf8BOST ç _Ü PQHŽ< <!ú;8bþ!pzlƒps8 PQ</:=LZ9;ABPß<OQÜá<uÞ!PQ>=Û.ôq9;A õ9.psapsh;<ktg<uþ:=lq:=ab9ñlqûglaps<j DPQH;<K8 PƒPS8B:Ý9Ž<uTñOQ<uõf8BOST õ:ý>=> PaÛqß;:CÞ8 >=>=ÛòTGOSABßWâU<u>ÝA õ PQHŽ8 P«A Ü@PQH;<*ÜáÚ;>Ý>=Û:=9GÜáAlOQJ+<uT TG<tÞ!:CLƒ:=AB9 LQÛqLƒPQ<uJ çk 9 B<9Ž<Ok8 >ED B:< B<9ø8ß;:=<uÞ!<5A Ü :=9GÜáABOSJK8 PQ:=AB9ñàá<Bç ŽçX:=9KÜáABOSJ ABÜÅ8*Ok8 9ŽT;ABJj {8BOQ:C8 âž>ý<pshž8 Pf:=LfÞ!AlOQOS<>C8 PS<uT õ: PSHPSH;<PQOSÚ;<%LaPk8 PQ<W 8 OS:=8Bâ;>=<«A Ü@PQH;<%LQÛGLaPS<Jøã-DG:ÝPõ:Ý>=> âu<zßallslƒ:=â;>=<5psa/8 PƒPk8 :=9W8H;:= BH;<uO <!úgßu<tþ-ps<utkúgps:ý>=:ýpaûpshž8 9õ: PSH;ABÚGPf: PtçGFIH;<«TG:<uOQ<u9ŽÞ!<5âU<Paõj<u<9KPSH;<PaõfA8 PƒPS8B:Ý9Ž<uT@ 8 >=Ú;<uL :=LPSH;<K:Ý9;ÜáABOSJ+8 PQ:=AB9k 8 >=Ú;<+A ÜfPQH;<@ 8 OS:=8Bâ;>=<+8lÞÞABOkTG:Ý9Ž øpqa$:=9güáaloqjk8 PS:ÝAl9P 8 >=Ú;<+PSH;<AlOQÛlç VA PS<fPQHŽ8 PoPSH;:CL å ÚU8 9XPQ:ÝæŽ<uLoPSH;<l!"InmŽéABÜŽPSH;<I:Ý9GÜáAlOQJK8 PQ:=AB9õHŽ:=ÞkH D :=9PQÚ;OS9 D :CLJ/<t8BLQÚ;OS<uT :Ý9$PSH;</Ú;9;:ÝPSL«PQH;<ÚGPQ:=>Ý:ÝPaÛ ÜáÚ;9ŽÞ!PQ:=AB9.:CL5 B:< B<9$:=9 D â<:ýp5j+ab9;<ps8boqû6 8 >=Ú;<BDUæ;PQ9Ž<uLSLD LQÞABOS< ABOA PSH;<Otç U;ABO*8 å ÚŽ8B9lPS: æu<utó9;a PS:ÝAl9ðA ÜZìQé =é!#" êuë:=9güáaloqjk8 PS:ÝAl9ñ:=9óPQH;<i B<:=9óA ÜfPQH;< Ø HU8 9;9;Al9 Lƒ<u9ŽLƒ<lDqH;A õj< B<uOuDXTG: <OS<9XPIß;OSABß<OQPQ:=<uLjõjAlÚ;>=TøâU<%TG<tLƒ:=OS8Bâ;>=<Bç; 9ߎ8BOƒPS:=ÞÚ;>=8BOuDXAB9Ž<«õfABÚ;>CT >Ý:=ôB<ZPSAKHŽ8 B<Z:CL8+J+<u8BLQÚ;OS<PQHŽ8 P«:=L«8 â;>=<zpqakâ<*:=9lps<osß;os<!pq<ttw:ý9$8klq<9žlq<*lƒ:=j+:ý>c8 OIPSAKPQHŽ< Þ!>C8BLSLƒ:CÞ8B> Ø HŽ8 9Ž9;AB9K:=9GÜáABOSJK8 PS:ÝAl9 >=AXAXLƒ<u>ÝÛ/Lƒß<u8Bôq:Ý9; UD :ÝPSLc 8B>ÝÚ;<5LƒH;AlÚ;>CT+âU<<úGß;OQ<tLQLQ<uT/:=9 o A ëj=-džpsh;<pqú;9;:< B<OkLS8 > Ú;9;:ÝP5ABÜ:Ý9;ÜáABOSJ+8 PQ:=AB9EK8B9ŽT 9;ABP5:=9 PQH;</8 OSâ;: PSOS8BOQÛÚ;9;:ÝPSL5A Ü&LQABJ+< ÚGPQ:=>Ý:ÝPaÛJ+<t8BLQÚ;OQ<lç V<HU8 9;:< KàaüuýlýBýXã BOSABÚ;9UT;L PSH;<&J+<u8B9;:=9; «ABÜ Ø HŽ8 9Ž9;AB9GäEPaÛqßU<j:Ý9;ÜáABOSJ+8 PQ:=AB9%:=9*PSH;<&ÚŽLQ<!ä ÜáÚ;>Ý9Ž<uLSLZA ÜfLQ:= B9Ž8B>=LTG<!PS<uÞ!PQ<uTñâqÛNLQ<9ŽLQABOkL58B9ŽTñA Üj8lÞ-PQÚU8 PQAlOSL5JK8 9;:=ß;Ú;>C8 PS:Ý9Ž òpsh;<+õjaloq>ct 8 9ŽT ߎOQAGTGÚŽÞ:Ý9Ž NLƒ:= B9U8 >CLçoFIH;:=LÚŽLQ<!ÜáÚ;>=9;<uLSL:=LPQH;<uOQ<òß;ÚGP/:Ý9XPQANPQH;<WÞ!Al9lPS<!úqPABÜæ;PQ9;<tLQL àá<bç ŽçOS<ߎOQAGTGÚŽÞ!PQ:< B< LƒÚUÞÞ!<tLQLkãABOø8B>=LQANPSAðJ/AlOQ<$LQH;ABOQPƒäEPQ<uOQJ lal8b>=l/>=:ýôl<whžabj+<axlapk8blq:=luç 9WßU8 OQPQ:CÞ!Ú;>C8 OtDKV<uHŽ8 9;:< ÞAB9ŽLQ:=T;<OkLfPQH;:CLÞ!Al9ŽÞ!<ußGP:=9WOS<>C8 PS:ÝAl9PSAKLƒ<u9ŽLƒAlO8 9ŽTW8BÞ!PQÚŽ8 PQAlO < BAl>ÝÚ;PQ:=AB9 8BL5<!ú;8BJ/ߎ>Ý<lDHŽ<+T;:=LSÞ!ÚŽLSLQ<uL5PQH;<PQOk8BT;<!ä_AI A ÜjÞAlLƒPZ8B9ŽT.â<9Ž<!æ;Pp l<oklƒúžl«pqhž< Lƒ:= B9Ž8B> >Ý<u9; PSHòÜáAlOI:Ý9GÜáAlOQJK8 PQ:=AB9òPQOk8 9ŽLQJ+:=LSLƒ:=AB9ò< lab>< B<uTKÜáABOIPQHŽ<*Lƒ:= B9Ž8B>Ý:=9; âu<uhž8 q:ýalofâqû L å Ú;:CT;Luçq 9ð8lT;TG:ÝPQ:=AB9 D T;: <OS<9XP*J+<u8B9;:Ý9Ž ll%8 9UT D PQHqÚŽLuDÅTG:<uOQ<u9XP%T;< BOS<<tLZA Üf:Ý9GÜáAlOQJK8 ä PQ:< X:ÝPaÛðÞ8 9Õ8BOQ:CLQ<+ÜáABOT;: <OS<9XPAlâŽLƒ<uOr l<oklz:ý9ðpsh;<òls8 J+<øLQ:Ý l9ž8 >fþkhž8 9Ž9;<>ED < l<9 :=9 PQHŽ< LQ8BJ/<*ÞAB9XPQ<úqPuDŽTG<ußU<u9ŽTG:=9; KAB9WPSH;<*OS<uLQßU<tÞ-PQ:< B<Z lal8 >CLIß<OkÞ!<:< B<tTðàN BAl96O«<!úGôRQ Ú;>=>&üuýXþIBâ V<HU8 9;:< <P8B>~çÅüuýBýlýlã!ç C :=ôb<sv«<hž8b9;:< DGõf<õ:Ý>=> OQ<u>=8 PQ<5PQH;<%8 J+AlÚ;9XPjA ÜoOQ<u>Ý< 8 9XPj:=9GÜáABOSJK8 PS:ÝAl9ß;OS<uLQ<9XPI:Ý9W8 ÞkHŽ8 9;9Ž<>XPQA5PQH;<IÚŽLQ<!ÜáÚŽ>Ý9;<tLQLoPSA«PSH;<8 l<9xpåpshž8 PÞ8B9â<TG<OS: l<utzüáosabj : PkL@ôq9;A õ>=<ut; B<Bç{F@A TGA/LQAŽDqõf<5HŽ<OS<«ÜáAlOQJK8 >=:=R<PSH;<%Þ!Al9ŽÞ!<ußGPfABÜ@ÚŽLQ<!ÜáÚŽ>Ý9;<tLQL> q:c8*psh;<üáos8bj/<uõjaloqô/a ÜTG<uÞ:=LQ:=AB9

4 u PQH;<uABOSÛBç% 9ó8lT;TG:ÝPQ:=AB9 D õf<+tg< l<>=abßñ8òüáaloqjk8 >=:CLƒJöPSHŽ8 P*8 >=>=A õlpsawj+agtg<u>pqh;<k8bþ!pqúž8 PQAlO ÞkHŽ8 9;9Ž<>@8lL«8OS8B9ŽTGABJt 8 OS:=8Bâ;>Ý<8 9ŽT PSAÞ!AlJ+ß;ÚGPQ<PQH;<JÚGPSÚŽ8 >o:=9güáabosjk8 PQ:=AB9$â<!Paõf<<u9 Lƒ<u9ŽLƒAlOf8B9ŽT8lÞ-PSÚŽ8 PSABOjÞkHU8 9;9;<u> õh;:=þkhpqh;<u9õ:=>ý> LQ<OT B<58BLfJ+<u8BLQÚ;OS<ÜáAlO&PSH;<%8 J+ABÚ;9XPfA Ü OQ<u>Ý< {8B9XPI:=9GÜáAlOQJK8 PS:ÝAl9 ç ^wvxe Zfq¾»Kezyk¼» {aer}~eq/z¹jºîļ¹bys¼&»e jz@º;àƒ¼&¹ U@:=OkLaPtDuõf<:=9lPSOQAGTGÚUÞ!<&LQABJ+<9;ABPS8 PQ:=AB9 çñ<jõ:ý>=>xt;<9;abpq<&ok8 9UTGABJ {8BOQ:C8 âž>ý<tl âqûúžß;ßu<uosþu8blq< >Ý<PƒPQ<uOSLZà <Bç Žç; ñã-dxpqhž<s 8 >=Ú;<tLPSH;<ÛøÞu8 98lLQLQÚ;J+<«âqÛK>=A õj<uosþu8blq<>ý<pƒpq<uoslzà <Bç Žç;ƒã-DqPSH;<ZLƒ<P A Ü&PSH;<uLQ<@ 8 >=Ú;<uLZâqÛNÞu8 >=>Ý:= BOk8 ß;HŽ:=Þ>Ý<PƒPS<OkL/à <Bç ŽçF ã-ç FIH;<Kß;OSABâU8 â;:=>ý:ýpaû PQHU8 P*8WOS8B9ŽTGABJ {8BOQ:C8 âž>ý<> 8lLQLQÚ;J+<uL8s {8B>ÝÚŽ<>ƒ S õ:ý>=>gâ<it;<9;abpq<utâqûp KàN ⃠ãoabotdtüáabolƒ:=j+ß;>=:=þ: PaÛ âxû3šoànƒ ãâxû.8bâ;úžlq<+a Ü&9;ABPS8 PQ:=AB9 ç CÅ:Ýôl<õ:CLƒ<lDUõf<+õ:Ý>=>õOQ:ÝPQ<WŠ@à+ Œ ƒ ã«:=9žlƒpq<t8btña Ü> KàJ tˆ qœ Žˆ ƒ ãjüáabofpqh;<*þab9žt;: PS:ÝAl9Ž8 > ß;OSABâU8 â;:=>ý:ýpaû+üáabo 8BLSLQÚ;J+:Ý9; /PSH;<l {8B>ÝÚŽ<W DG l: l<9òpqhž8 P 8lLQLQÚ;J+<uLfPSH;< 8 >=Ú;<lƒÅç FÅAôB<u<ß*PSH;<IJK8 PQHŽ<JK8 PS:=ÞuLLƒ:=J+ß;>Ý<lD õj<fõ:=>ý>;8b>ýõi8{ûgl@8llqlqú;j+<&psh;<ios8b9žtgaljz {8BOQ:C8 âž>ý<tl 8BLSLƒÚ;J+<*8/æŽ9Ž: PS<9qÚ;Jâ<O«A Üà PSH;<OS<!ÜáAlOQ<*TG:CLSÞ!OS<!PQ<{ã> 8 >=Ú;<uLuçUFIH;<éêŽëEìQíkîïABÜ8+OS8B9ŽTGABJ {8BOQ:C8 âž>ý<l :=LTG<æŽ9;<tTW8lL ÕàN óãcẑ - ŠoàNƒãG>ÝAl RŠ@à+ƒã àaü{ã õh;<os<üáaboiþ!al9: B<9Ž:Ý<u9ŽÞ!<õf<«8BLSLQÚ;J+<PQH;<â;:=9Ž8 OSÛ/>ÝAl l8 OS:ÝPQH;J çbfih;<þ!al9žtg:ýpq:=ab9ž8b>ž<9xpsoqalßxû Õà+ 6Œ ñãjabü8/ok8 9ŽTGAlJš 8 OS:=8Bâ;>Ý< B:< B<u9 :CLTG<!æU9;<uT 8BL Ø Îà+ Œ ñã> nˆœ Š@à+ƒã~ Îà+ Œ ⃠ã àjglã - nˆ ŠoàNƒ ã Š@àN Œ ƒãq>=ab FŠ@à+ qœ ƒã à+mxã - ž Ÿ FÅAÞ!AB9ULaPSOQÚŽÞ!P8«J+<u8BLQÚ;OS<ÜáAlOÅPSH;<IOQ<u>Ý< {8B9XP@:=9GÜáABOSJK8 PQ:=AB9ß;OQ<tLƒ<u9XP@:=985OS8B9ŽTGABJ 8 OS:Ýä 8 â;>=< ÕD;FI:CLƒHqâqÛø<!P8 >Eç àaüuýlýbýxã ;Y%8BLQôq: 8 9ŽT :=9;ôqôBAl9;<9ðàJG - lãf8blslƒúžj/<psh;<%<!úg:claps<9žþ< A ÜLƒAlJ+<%OQ<u>Ý< {8B9ŽÞ!<Z:=9ŽTG:CÞ8 PQABOb {8BOQ:C8 âž>ý<p PSHŽ8 P«:CL/aAl:Ý9XPQ>=Û TG:=LƒPQOS:=â;ÚGPQ<tT õ: PSH ÕçŽFIH;<u9 PQH;<uÛòTG<æŽ9;<ZPQHŽ<%OQ<u>Ý< {8B9XPI:=9GÜáAlOQJK8 PS:ÝAl9:=9 q:c8psh;<3?mgëjme"iqa ê!í ì?3" ëba í ê àn r ãcˆ8 Õà+ /ã/ Õà+ iœ ñãcˆ8 ÕàN óãd k Õà+ Œ ã ànqã âu<paõj<u<9zpqhž<h 8 OS:=8Bâ;>=<uLq 8B9ŽT øç{fih;<júgpqúž8b>l:=9güáaloqjk8 PS:ÝAl9 å ÚU8 9XPQ:ÝæŽ<uLjàá:=98 Ø HU8 9;9;Al9 Lƒ<u9ŽLƒ<{ãZH;A õ JK8 9qÛñâŽ: PkL*A ÜÚ;9UÞ!<OQPS8B:Ý9XPaÛó8 âabúgp Þ8 9ðâ<OS<uLQAB>< B<tTNâqÛóôX9ŽA õ:ý9; Îç 9NPSH;<:=OZõjAlOQô DUPQH;<+OS<>=< 8 9ŽÞ<:=9ŽTG:CÞ8 PQABOl 8 OS:C8 â;>=<hž8ll5pqawâu<+ B:< B<u9N8òß;OQ:=ABOS:EDU<lç UçâqÛ 8 ß;ß;OSABߎOQ:C8 PS<>C8 â<>=:ý9ž WABÜjPSOS8B:Ý9Ž:Ý9; $LS8 J+ß;>=<uLÜáAlO AlO%âXÛNHXÚŽJ+8B9ñ:=9XPQ<uOr l<9xpq:=ab9 ç FIHŽ< OQ<u>Ý< {8B9ŽÞ!<K:CLT;<!PQ<uOQJ+:=9;<uTÕâXÛk øçf 9 A PQHŽ<OõfABOkT;LuD PQHŽ<øJ+AqT;<>f:=LZPSANTG<PQ<OSJ+:Ý9Ž<H;A õ J+8B9qÛøOQ<u>Ý< 8 9XP:Ý9GÜáAlOQJK8 PQ:=AB9ðà 8 âabú;pb ãiþ8b9òâ<%<!úqpqok8bþ!pq<ttøüáosabj ôx9ža õ:ý9; Õç ñ<f:ý9xpsoqagtgúžþ<j9ža õõabú;oo9;abpq:=ab9abü@ìqéýé!" êžëfa ê!í ì?3" ëba í êâxû%:=9žlƒps8b9lps:=8 PQ:=9; 5PQH;<IOS<>Ýä < 8 9ŽÞ<«:=9ŽTG:CÞ8 PQABO> 8 OS:=8Bâ;>=<b ÜáOSABJ PQHŽ<5J+AGTG<>CLfA ÜÅFI:CLƒHqâqÛ+<!PI8 >EçGY%8BLQôq:U8B9ŽT Ø :=9;ôqôBABä 9;<9$õ:ÝPQH$8KLQßU<tÞ!:ÝæUÞ DTG<uÞ:=LQ:ÝAl9GäEPQH;<uABOS<!PQ:CÞJ+AqT;<>&à~?AB>C8 9;: <P58 >EçGI - ;ü{ã-dg BOSABÚŽ9ŽTG:=9; ŽD;8lL V<HU8 9;:< ñàƒüuýbýlýlã!dlpsh;<%os<>=< 8 9ŽÞ<ZA Üo8B9W8lÞ-PS:ÝAl9ò:=9 : PkLÚGPQ:=>=: PaÛPQA+PQHŽ<*8 B<u9XPuç

5 à ± ñ</8blslƒú;j+</8tg<tþ!:clƒ:=ab9nlqûglaps<jöõ:ýpqhîàáüáabo%lƒ:=j+ß;>=:=þ: PaÛ A Ü<úGßUAXLƒ:ÝPQ:=AB9UãæŽ9;:ÝPQ<+LaPk8 PS< 8 9ŽTÑ8BÞ!PQ:=AB9 LƒßŽ8lÞ!<tLç Ú;OKôl<ÛÕ8BLSLQÚ;J+ßGPQ:=AB9Ñ:=L/PSHŽ8 PKÜáAlOK8ñ l: l<9 LaPk8 PS<6ƒ@DPQH;<uOQ<$<úqä :=LƒPSL+8NLQ<!P@ lªbànƒ ãa Ü< å Ú;:< 8 >=<9XPQ>=Û ABß;PQ:=J+8B>f8lÞ-PS:ÝAl9ŽL1 ªlàNƒã nˆ «- c ~ ' I± ² Žˆ «;³F ;µ DõH;<uOQ< 3:CL+PQHŽ<.Lƒ<P+ABÜßAlLSLQ:Ýâ;>=<$8BÞ!PQ:=AB9ŽLuç PKPQH;:CLKßAB:=9XPøõj< JK8 ôl<w9ža 8BLSLƒÚ;J+ßGPS:ÝAl9ŽL+8 âabúgp/pqhž<òj+agtg<>ipshž8 PKLQ<>=<uÞ-PkLPQH;< ABß;PQ:=J+8B>8BÞ-PS:ÝAl9ŽLoAl9;<òÞABÚ;>CT DÜáAlO :Ý9ŽLƒPS8B9ŽÞ!<lD :=J+8B B:=9;<KPSH;<øABß;PQ:=J+8B>&8BÞ!PQ:=AB9ŽL%PQA$â<JK8 úg:=j/:=r:=9; PSH;<ø<!úGß<uÞ!PS8 PS:ÝAl9 {8B>ÝÚŽ< A ÜLQABJ+<$LQÚ;: Pk8 â;>=<$úgps:ý>=: PaÛÎÜáÚ;9ŽÞ!PQ:=AB9 ç :< B<u9ÎPSHŽ8 PLƒPS8 PQ< ƒåd&õj<$tg<æž9;<.8ðþ!al9žtg:ýpq:=ab9ž8b> ß;OQAlâŽ8 âž:ý>=: PaÛŠ@à+ Œ ƒ ãabüjlƒ<u>ý<tþ-ps:ý9; W8 9N8lÞ-PS:ÝAl9 $âxû@šoàn Œ ƒ ãw ˆ ü¹eœ ª à+ƒãœu:ýüh S k ª ànƒ ã-d Œ ƒ ã nĵ ;D õh;<uoq< Œ Œ TG<9;ABPQ<tL«PSH;<+9qÚ;Jâ<O%ABÜ&<>=<J+<9XPkLZ:Ý9ð8òLQ<!Ptçq 9 A PQHŽ<OKõfABOkT;LDo B:< B<u9Ñ8ðLƒPS8 PQ< ƒådpsh;<9ñpqhž< ÞAB9ŽT;: PS:ÝAl9Ž8 >ß;OSABâU8 â;:=>ý:ýpaû Š@à+ Œ ƒ ãpqhž8 PK8B9 ABßGPS:ÝJK8 >8BÞ!PQ:=AB9 Wõ:Ý>=>oâU<+Lƒ<u>Ý<tÞ-PS<uT$8 OS:CLƒ<tLÜáOSABJ PQH;<ß;OQ:=9ŽÞ:Ýß;>=<ABÜ:Ý9ULƒÚGùøÞ:Ý<u9lPOQ<t8BLQAB9 àáabo?@"º-a'?m?3é!êuë~ìsísîï D VX8{ÛX9Ž<uL%ütýlþlÿ 8;D âuãj: ÜLQ< l<ok8 > AlßGPQ:=JK8 >@8lÞ-PS:ÝAl9ŽL<!úG:CLaPtçEó<Þ8B>Ý> Š@àN Œ ƒãjpsh;<i" $ëja í êp=éýé»$!ëba í ê¼?+í¾½bésç C <!P/9;A õzš@à+ƒãâu<òpqhž<òß;osabâu8 â;:=>ý:ýpaûópqhž8 PPSH;<òLQÛGLaPS<J :CL:=9èLƒPS8 PQ<ƒRTG<9ŽA PQ<òPQHŽ< OQ<tLƒß<uÞ!PQ:< B<+OS8B9ŽTGAlJŽ 8 OS:=8Bâ;>Ý</âqÛS ÕçÅ75<!æU9;<K9;A õ PSH;<KOk8 9ŽTGAlJ 8 OS:=8Bâ;>Ý<3 ª :Ý9 LQÚŽÞkH 8õI8{ÛWPQHŽ8 PZ:ÝP%:=L aal:ý9xpq>=ûntg:clƒpqos:ýâ;ú;pq<utnõ: PSH¼ À q:=8š@à+ƒr ;ãwˆášoàn Œ ƒã'šoànƒ ã-d õh;<uoq<pqhž< Š@àN Œ ƒã:clpsh;<$8bþ!pq:=ab9îlq<>=<uþ!pq:=ab9îj+agtg<u>f l: l<9ñ8 âa# B<BçFIH;<u9 ª TG<u9;A PS<uL+8ñOS8B9ŽTGABJ {8BOQ:C8 âž>ý<jj/agtg<u>ý:=9; PQHŽ<fLQ<>=<uÞ!PQ:=AB9ABÜU8 9ABßGPS:ÝJK8B>;8BÞ-PS:ÝAl9 ç{fih;<9 D ÚULƒ:=9; l ª 8BLoOS<>=< 8 9ŽÞ< :Ý9ŽT;:=Þu8 PQAlO[ 8 OS:=8Bâ;>=<BDGõf<*TG<!æŽ9Ž<*:Ý9WPSH;<LQ<9ŽLQ<%A ÜFI:CLƒHqâqÛø<!P8 >EçŽY%8lLƒôq: 8B9ŽT Ø :=9;ôqôBAB9Ž<9 PQH;<OS<>=< 8B9lP:=9GÜáAlOQJK8 PS:ÝAl9+:Ý93 ÜáABO&PQH;<TG<tÞ!:CLƒ:=AB9øLQÛGLaPS<J âxûpqh;<«júgpsúž8 >U:Ý9GÜáAlOQJK8 PQ:=AB9 Uà+ Âr ª ãfâ<!paõf<<9wpsh;<*lapk8 PS<W 8BOQ:C8 â;>=<l 8B9ŽTPQH;<*8lÞ-PQ:=AB9 LQ<>=<uÞ-PS:ÝAl9 8BOQ:C8 â;>=< ª ç ÄI¼H je5äà j`s} e8å6æ Z/ jẁ}~erf 9øPQHŽ:=LLQ<uÞ!PQ:=AB9 DGLQABJ+<b l<osû+lq:=j/ßž>ý<ß;osa PQABPaÛqß;:=Þu8 ><!ú;8 J+ß;>=<uLf8 OS< B:< B<9øPQHŽ8 Pf:=>Ý>=ÚŽLƒPQOk8 PS< H;A õ3pqhž<ñ9;abpq:=ab9óa ÜOS<>=< 8 9XP :Ý9;ÜáABOSJ+8 PQ:=AB92AlßU<uOS8 PQ<tLç U;AlOPSH;:CL ß;Ú;OSßUAXLƒ<lDf8ÑÞ!AlÚ;ß;>=< A Ü:=9ŽLƒPQOSÚŽÞ-PS: l<ñþ!al9žlƒpq<>=>c8 PQ:=AB9ULò8BOQ<.:=9: B<tLaPS:Ý X8 PQ<tT ç>ñ<ó B<u9;<Ok8 >=>ÝÛ Þ!Al9ŽLQ:=TG<uOW8èLƒ:=J+ß;>=< LQÞ<9Ž8BOQ:=A*õH;<uOQ<«PQH;<ZTG<uÞ:=LQ:=AB9øJK8 ôl<ofþ8 9ò8BLSLƒÚ;J+<W *ßAlLSLƒ:=â;>=<5LƒPS8 PS<uL ƒw8b9žtøþu8 9LQ<>=<uÞ!P âu<paõj<u<9@ «ßAlLSLƒ:=â;>=<f8lÞ-PS:ÝAl9ŽLD %:Ý9/<u8lÞkHLaPk8 PS<>ƒ@ç : l<9/85lq<!p ª ànƒ ãoa ÜŽAlßGPQ:=JK8 >;8lÞ-PQ:=AB9UL ÜáABOLƒPS8 PS< ƒådgpsh;<*8bþ!pq:=ab9 Lƒ<u>Ý<tÞ-PS:ÝAl9òJ+AGTG<> ÜáOQAlJ Ø <uþbçem/âu<tþ!alj/<tl Š@à+ qœ ƒã ˆÁ KàJ ª ˆ 6Œ ⃠ãhˆ ü Œ ª à+ƒãœiçiè ÉnÊTË àn ;ã à~þlã õh;<os< ÇIÈ ÉÊrË :=LjPSH;<%ÞkHŽ8 Ok8BÞ!PQ<OS:CLaPS:=ÞÜáÚ;9ŽÞ-PS:ÝAl9òABÜR ª à+ƒãjõh;:cþkhò:clü«üáalo> ª ànƒãf8b9žt <u>=lq<bç LjAB9ŽLQ:=T;<OæUOSLƒP«PSH;<LQ: PSÚŽ8 PS:ÝAl9.:=9¼Uo:Ý Uç@üXà 8Xã-ç FIH;<1 l<oqpq:cþ8 >o8 úg:cl5tg<u9;a PS<uL«PQH;</LaPk8 PS< A Ü PSH;<Kà TG<tÞ!:CLƒ:=AB9òJ+8Bôq:Ý9; qã&8b B<u9lPtDXPQH;<H;ABOS:=RAB9XPk8 > 8 úg:=ljpsh;<5ßallslq:ýâ;>=<z8bþ-ps:ýal9žluç l: l<9 LaPk8 PQ<iƒèTG<æŽ9;<uL8$OSA õ%d :Ý9ÎõH;:=ÞkHÕTŽ8 OSôB<9Ž<uTðL å ÚŽ8BOQ<tL%:=9ŽTG:CÞ8 PS<KPQHŽ<ò8BÞ!PQ:=AB9 LQ<>=<uÞ-PS:ÝAl9 J/AGTG<u>~ç 9ÑPQH;<.<ú;8 J+ß;>=<.A Ü Uo:Ý Uçülà~8lã-D&ÜáABOø<t8BÞkH TG:CLaPS:Ý9ŽÞ!PWLƒPS8 PQ< PQHŽ<OS<$:=Lò8ðÚ;9;: å ÚŽ< TG:=LƒPQ:=9ŽÞ!PøABßGPS:ÝJK8 >8lÞ-PQ:=AB9èPQAóPk8 ôb<lç 9;< ABâGPk8 :=9ŽLWŠ@àN Œ ƒãiˆ Ì Í Î Ï ¾Ð õ: PSHÊ8ñLQÚ;:ÝPS8 âž>ýû ÞkH;AlLQ<9ñÜáÚ;9ŽÞ!PQ:=AB9 Ñoç _P*:CL%<u8lLƒÛNPQA.LQ<</PQHU8 PuD@:Ý9óPSH;:=LÞ8lLƒ<lD Õà+ ª Œ ñã ˆš $LQ:Ý9UÞ!<+PQHŽ< ABßGPS:ÝJK8 >8BÞ!PQ:=AB9S 8BOQ:C8 â;>=<1 ª :CL«ß<OQÜá<uÞ!PQ>=Û$TG<!PS<OSJ/:=9;<tT$âqÛWôq9;A õ:=9; KPSH;< {8B>ÝÚŽ<A Üc Îç FIH;<OS<>=< 8B9lPZ:=9GÜáABOSJK8 PQ:=AB9NâU<tÞ!ABJ+<tLW àn r ª ãbˆò Õà+ ª ãh  ÕàJ ª Œ ñãsˆ5 ÕàJ ª ãbˆ ÕàN ñã.à PQHŽ<N>C8BLƒP< å ÚŽ8 PQ:=AB9ÊH;Al>=T;LâU<tÞ8BÚŽLƒ<kÑ :CLø:=9#a<tÞ-PQ:< B<lDj:Eç <Bç>Ñà+ƒÓ ã Ô ˆÕÑà+ƒÓ ÓCã+ÜáAlO

6 é Ø Ø Ø Öš ÖÙ Öš 8lã ÚcÛ<Ü #Ýq [E±s±scX]_^ hƒn^a`sgu\îge^a XdKgtªGdQhƒn^a`sgt\Õguehadk±sdkzunu\ ^`s\lecghav*n^a`sgt\ž³ ldwplnha {dk\ld-pó]a cqn!hadk] `s\xpl`sw-n^ad«^a Xd«gtªB^a` v*n± nuws^a`sgu\x] Þ/e=guhn*]_^ƒn^adlßU³; XdpldkªB^a ld5] XntpB` \l²hadsªlhadk] dk\ ^a]f^a ld zunu±scld/à%á'þeâßkãogue ^a ldnuwq^a` gu\k] dk±sdkws^a`sgt\kv%g pbdk± x XdShad l±ýnwq plds\xgu^ads]jn5ztn± cldigueäu³ âuã Þuã ƒóô ˆ ƒó ÓCã-çGFIHqÚŽLuDlÜáÚŽ>Ý> :=9GÜáABOSJK8 PQ:=AB9ò8 âabúgpjpqh;<zlapk8 PS<s :CLjOQ<u>Ý< {8B9XPfLQ:Ý9ŽÞ<«<t8BÞkHLƒPS8 PQ<bƒ OQ< å ÚŽ:ÝOS<uLf:ÝPSL:=9ŽTG:< q:=tgúu8 > AlßGPQ:=JK8 > OS<uLQßUAl9ŽLƒ<lç 9 Uo:= BÚ;OS< ülà âuã-d PSH;:CL*:CL*TG:<uOQ<u9lPtç _P*:CL*LaPS:Ý>=>ßAlLSLƒ:=â;>=<+PQA.ÞAB9ŽLQ:=T;<OZPQHŽ<.àáÚ;9;: å Ú;<tã ABßGPS:ÝJK8 >8lÞ-PS:ÝAl9ó8lL«ÜáÚŽ9ŽÞ-PS:ÝAl9k PˆšÑà+ƒãABÜ&PQHŽ</ߎOQ<tLƒ<u9lP*LƒPS8 PQ<@ƒÅD âžúgp1ñ :CLZ9;A >ÝAl9; B<uO :Ý9#a<tÞ-PS: l<bçåfih;<kos<>=< 8B9lPZ:=9GÜáABOSJK8 PQ:=AB9ó:CL*LaPS:Ý>=> l: l<9nâqûk Õà+ ª ã!d â;úgp*9;a õj Õà+ ª ã1å ÕàN ñã!çiu;alo< å Ú;:=ß;OQAlâŽ8 âž:ý>=:=lƒpq:cþ> ÕD AB9Ž<fAlâGPS8B:Ý9UL Uà+ Âr ª ãcˆ8 Õà+ ª %â;:ýp>ˆ üâž: P&8lL OQ<u>Ý< {8B9XP:Ý9GÜáAlOQJK8 PQ:=AB9 ç;fih;<züáúž>ý>@ú;9žþ!<uoƒpk8 :=9XPaÛA ÜoPQHŽ<*ß;OS<uLQ<9XPLaPk8 PQ<%:CL[ Õà+ ñãhˆ MZâ;:ÝPtç FIH;:=LJ/<t8 9ŽLoPSHŽ8 PPSAZæŽ9ŽT+8OQ<u>Ý< 8 9XP8BÞ-PS:ÝAl9 D{PQHŽ<Þ!Ú;OSOQ<u9XPLƒPS8 PQ<HŽ8lLoPQA%â<TG<!PS<OSJ+:Ý9;<tT AB9;>=ÛKPQA+PSH;<%ß;OS<uÞ:=LQ:ÝAl9ABÜfüIâ;:ÝP58 9UT9;ABPPQA+:ÝPSLIÜáÚ;>=> ß;OS<uÞ:=LQ:=AB9WA ÜDMZâŽ: Ptç U@:= Žçoülà~Þuã5LƒAlJ+<õHŽ8 P5OS<J+:Ý9UT;L«ABÜ Uo:Ý Uçülà 8Xã-Dâ;ÚGP%9;A õ ÜáAlO5<t8BÞkHNLƒPS8 PQ<1ƒ@D PQH;<uOQ<:=L 8WLQ<>=<uÞ!PQ:=AB9ñA ÜfÜáABÚ;O%TG:<uOQ<u9XP%8lÞ-PS:ÝAl9ŽLPQHŽ8 P*8 OS<< å ÚŽ: 8 >=<9XPS>ÝÛ.AlßGPQ:=JK8 >Eçq 9NPSH;:CL*Þ8lLƒ<lD PQH;<%8BÞ!PQ:=AB9WLƒ<u>Ý<tÞ-PQ:=AB9WJ+AGTG<> â<uþ!alj+<ul/š@à+ Œ ƒ ãcˆ ü#¹*üáalo8 9W8BÞ-PS:ÝAl9i KPSHŽ8 P:CLfABßGPS:ÝJK8 > ÜáABO[ƒó8 9ŽTŠ@à+ Œ ƒ ã>ˆæ +<u>=lq<bçgç&8blqûþu8 >CÞ!Ú;>C8 PS:ÝAl9 LQH;A õlipshž8 P«PQH;<OQ<u>Ý< {8B9XP:Ý9GÜáAlOQJK8 PQ:=AB9 âu<tþ!abj+<tlb àn ÂT ªã ˆ ÕàJ ªuã è Œ ñã ˆæM*â;:ÝP ÂGâ;:ÝP[ˆ ü5â;: P{DU8lLQLQÚ;J+:=9; :=L < å Ú;:=ß;OQAlâŽ8 âž:ý>=:=lƒpq:cþ çufih;:=læ;psl«õ: PSH$:Ý9XPQÚŽ: PS:ÝAl9 DU8lLAB9;<%HU8BLJ+ABOS<ZÜáOS<<uT;ABJ PSALQ<>=<uÞ-P«8B9 8BÞ-PS:ÝAl9.8 9ŽT >=<ulsllqßu<tþ!:ýæuþlƒps8 PQ<*:=9GÜáAlOQJK8 PS:ÝAl9 :=L«OQ< å ÚŽ:ÝOS<uTòPQAòTG<uÞ:=TG<õH;:CÞkH.8BÞ-PS:ÝAl9ŽLIPSA PS8 ôl<bç;fihqúžludg>ý<tlqlios<>=< 8B9lP:=9GÜáABOSJK8 PS:ÝAl9ò:CLIPQHŽ<OS<!ÜáABOS<Z8 PƒPSOQ:=â;ÚGPS<uTòPQA+PSH;<*LQÛqLƒPQ<uJ ç ê2àrfq ¾bf:fqÀa¼&¹ âa# B< TG<!æŽ9Ž: PS:ÝAl9èABÜ«OQ<u>Ý< 8 9XP/:=9GÜáAlOQJK8 PS:ÝAl9Î:CL/9Ž8 PSÚ;OS8B>I:Ý9ÑJK8 9qÛÕLƒ<u9ŽLQ<uLuçF _PKHŽ8lL/8B9 :ÝJ+J+<uTG:C8 PS<:=9XPQ<uOQß;OS<!Pk8 PS:ÝAl9N8BL8 9ñ:Ý9GÜáAlOQJK8 PQ:=AB9 å ÚŽ8B9lPS: PaÛ ABÜ Ø HŽ8B9;9;AB9NPaÛqßU<lçgë5:=8PQHŽ< TG<uÞ:=LQ:ÝAl9NJ+<uÞkHU8 9;:CLƒJ3:ÝP*8BT;T;OQ<tLQLQ<uL8 9ŽTñ:=9ŽÞ!AlOQßABOk8 PS<uL«PQH;<KLQÚ;â a<uþ!pq:< q: PaÛ$ABÜjOS<>=< 8 9ŽÞ< àá:eç <lçu:ýp@pk8 ôl<ul :=9XPQA58lÞÞABÚ;9XP PSH;< å Ú;<tLaPS:ÝAl9SìQéÝé!" êžëi!í ì>ìfíe" ëqî%mgìeî;í#=é îlã-çêh;<u9%pqhž<os< :=L9;AW8 {8B:Ý>C8 âž>ý</þkh;ab:cþ!<*:=9ñ8lþ-ps:ýal9žld:eç <lç 8B>ÝõI8{ÛGLPSH;</LS8 J+<Ú;9;: å ÚŽ</8lÞ-PQ:=AB9ñ:=L5ABß;PQ:=J+8B>~D PQH;<OS<>=< 8 9XP:Ý9;ÜáABOSJ+8 PQ:=AB9 8 9;:CLƒHŽ<uLuç¾ 9/PSH;:=LÞu8BLQ<BD :ÝP:=LABÜ9;AW 8 >=Ú;<ôq9;A õ:=9; «PSH;<LaPk8 PS< A ÜoPQH;<*LQÛGLaPS<J ç FIH;<%LQ8BJ/<%HŽAB>CT;LI: ÜoPQHŽ<OS<%:=L9ŽA+ÞABOSOQ<u>=8 PQ:=AB9òâU<Paõj<u<9WPQH;<*LƒPS8 PQ<*8B9ŽTøPSH;<%ßAlLSLƒ:=â;>=< 8BÞ-PS:ÝAl9ŽL PSHŽ8 PÞ8B9*â<jÞkH;AXLƒ<u9 Du<lç Uçu:ÝÜGPQHŽ<f8lÞ-PQ:=AB9*LQ<>=<uÞ!PQ:=AB9*J+AGTG<u>¾ŠoàN Œ ƒã :CLo:=T;<9XPQ:CÞ8B>BÜáAlO

7 ï ö ï ð ñ~ïšò#ó¼ô#õ ó¼ô ñ ø ù ö ø õ ú#û-ú;ü¾ýtþ ÿ ð ñö ïšò#ókôõ ÚcÛ<Ü Ž ds± dsztn\ ^`s\becguhav*n!^a`sgt\$n\qpò`s\becguhav*n!^a`sgt\.nuwk cl`s] `s^a`sgu\ z `Ýn/n/] dk\x] gha`swwƒ qn\x\ldk± ³ dkd ^ad B^e=guhfpldS^ƒn`s± ]k³ 8 >=>gƒ@ç;fih;:cl&æžpsli:=9lpsú;:ýpq:=ab9òpqhž8 PuDq: ÜaDGâqÛKôq9;A õ:=9; ÕDBPSH;<%ÞkH;AB:CÞ!<A ÜD ª :=Lf9;ABP8# <uþ-ps<ut D PQH;<uOQ<Z:CL9;A+OQ<u>Ý< 8 9XP:Ý9GÜáAlOQJK8 PQ:=AB9W:Ý9 õ: PSHWOS<uLQß<uÞ-PIPSA ª ç FIH;<ZßUABPQ<9XPS:=8B> A Ü@PQH;<*8Bß;ß;OSAl8BÞkHò>Ý:=<uL:Ý9òPQH;<ZÜ 8lÞ-PPSHŽ8 PtD; B:< B<u9W8B9W8lÞ-PQ:=AB9 LQ<>=<uÞ-PS:ÝAl9 J/AGTG<u>~D :ÝPZT;AX<tL9;A PZAB9;>=Û ß;OSA# X:CTG</8 B<uOQÛ 9Ž8 PQÚ;Ok8 > å ÚŽ8 9XPS: æuþu8 PS:ÝAl9.A ÜPSH;<+8 J+ABÚ;9XPA Ü OQ<u>Ý< {8B9XP:Ý9;ÜáABOSJ+8 PQ:=AB9Õ l: l<9õ8ñþ!<oqps8b:ý9èlapk8 PQ<lD@âŽÚGP:ÝP+8B>Ý>=A õl8b>=lqa$psh;<òlƒpqúžt;û A ÜPQHŽ< < <uþ-pza Üj:Ý9ŽÞABJ+ß;>=<!PS<LƒPS8 PS<:=9GÜáAlOQJK8 PS:ÝAl9 çužabo:ý>=>=úžlapsos8 PQ:=AB9 D 8BLSLQÚ;J+<*PQHŽ<WàáPQOSÚ;<tã5LaPk8 PS< {8BOQ:C8 âž>ý<s 3A Ü PSH;<8B B<u9lP&PQA/âU<ßU<uOSÞ<:< B<tTKâqÛPSH;<Z8 B<u9XPj9;ABPfTG:=OQ<tÞ-PS>ÝÛlDlâ;Ú;PfPSH;OSABÚ; lhø8 Lƒ<u9ŽLƒAlOQ:C8 >XÞkHŽ8 9Ž9;<>qõH;:CÞkH:CLoJ/AGTG<u>Ý<tT*âqÛ*85OS8B9ŽTGABJ 8 OS:C8 â;>=< D AlâGPS8B:Ý9;<tTZÜáOSABJz œ q:c8 LƒAlJ/<ߎOQAlâŽ8 â;:=>=:=lƒpq:cþijk8 ß;ß;:=9; [Šoà ƒ/œ ƒ ã-dq8 9Ž8B>ÝAl BABÚULƒ>=ÛZPQA%PSH;<«LSÞ!<u9Ž8 OS:ÝA%ABÜ FI:CLQHXâqÛ<!Pj8B>~ç=Ù L :Ý9GÜáAlOQJK8 PQ:=AB9øâA PQPQ>=<9;<tÞkô/J+<PQH;AGTNàJUo:Ý Uç Glã-ç U;AlO&PSH;<5LQ<>=<uÞ!PQ:=AB9òA ÜÅ8 9ò8BÞ-PS:ÝAl9 DlPQH;<5PQABPS8 > 8 J+ABÚ;9XPÅABÜ;OQ<u>Ý< 8 9XPÅ:=9GÜáABOSJK8 PQ:=AB9%:CL l: l<9%âqûl Uà+ Âr ª ã!羫a õj< B<OtD-PSH;<1QÚŽLƒ<ÜáÚ;> :Ý9;ÜáABOQä J+8 PQ:=AB98 8B:Ý>C8 â;>=<psa*pqhž<8b B<9XP> X:C8ZPSH;<LQ<9ULƒAlOQ:CÞLƒPS8 PS<b 8 OS:C8 â;>=< :CL&Al9;>=Û@ à r ª ã-ç ç>=<j+<9xps8boqû :=9GÜáABOSJK8 PS:ÝAl9$PQH;<uABOSÛ$8 >=>ÝA õl«pqa LƒHŽA õ PQHŽ8 Pl à ÂT ª ã Uà+ Âr ª ã-ç FIHŽ< OQ<u>Ý< {8B9XP:=9GÜáABOSJK8 PS:ÝAl9¼ àn ÂT ª ã«psh;<os<!üáaloq</lƒ<uor l<ul«pqaw l8 ÚŽ B<*PSH;<+JK8 úg:ýjú;j 8 J+AlÚ;9XP A ÜÚŽLQ<!ÜáÚ;>j:Ý9GÜáAlOQJK8 PQ:=AB9ðPQHU8 P*PSH;<LQ<9ŽLQABOS:=8B>ÞkHŽ8 9Ž9;<>fÞ8 9ðßAlLSLƒ:=â;>=Ûñ<úqPQOk8BÞ-P%ÜáOSABJ PQHŽ< ß;OQ<tLƒ<u9XPLƒPS8 PQ<ZA ÜoPQHŽ<*8 B<u9XPuç ߎ8 Ok8BTG:= BJK8 PQ:CÞ:=9ŽLƒPS8B9ŽÞ!<KABÜLQÚŽÞkH 8$LSÞ!<9U8 OS:ÝA :CLZPQH;<ò8BT;8BßGPQ:=AB9ðABO%< BAl>ÝÚGPS:ÝAl9ðA Ü Lƒ<u9ŽLƒAlOSLuç 9 PQHŽ:=L5Þ!AB9XPS<!úqPuDE à r ª ã8llþ!alj/ßu8 OS<uTPQAi àn ÂT ª ãiß;osa# X:CTG<tL8+J+<u8BLQÚ;OS< ÜáABOfPQH;<ÚŽLQ<!ÜáÚ;>=9;<tLQLfA Üo8LQ<9ŽLQABOSÛ@ 8 OS:=8Bâ;>Ý<«ÜáABOI8 9W8 B<u9XP&PQA+LQAB>< B<PSH;<PS8lLƒôK8 PIHŽ8B9ŽT ç _Ü Uà+ Âr ª ãj:=li8b>ýos<u8ltgûklƒjk8 >=>àáõh;:cþkhwþu8 9ò<Bç ŽçXâU<PQHŽ<ZÞu8BLQ<«< B<9ÜáABOf>=8BOQ l<5lƒps8 PQ<ZLƒßŽ8lÞ!<tL : ÜPQHŽ<Lƒ<PA ÜABß;PQ:=J+8B>Å8BÞ!PQ:=AB9ŽL:=LLQJK8 >=>CãIPQH;<u9$< B<u9$8KLƒ:=J+ß;>Ý<8 9ŽTòPQHqÚŽL5ÞkH;<u8BßWLQ<9ULƒAlO J+8{Û*Þu8 ßGPSÚ;OS<jJ+AlLƒPA Ü;PSH;<IOQ<u>Ý< {8B9XPo:=9GÜáABOSJK8 PS:ÝAl9*:Ý9PQHŽ<f<u9: X:=OSAB9;J+<9XP8 9ŽTPQH;:CL8 J+ABÚ;P Þ8 9ñ:Ý9ULaPk8 9XPQ>=Û$âU< å ÚŽ8 9XPS: æž<tt.âqûs à ÂT ª ã-ç FIH;</PQOk8BTG<äEA óâ<!paõf<<u9.psh;<âu8 9ŽTGõ:CTqPSH A ÜPSH;<KLƒ<u9ŽLƒAlO5ÞkHŽ8B9;9;<u>8B9ŽT$PSH;</A# B<Ok8 >=>ÅOS<>=< 8B9lPZ:=9GÜáABOSJK8 PQ:=AB9ñÞ8 9ñâU</ÚŽLQ<uT.PQAòæŽ9;<!ä PQÚ;9;< PSH;<$9;<tÞ!<uLSLS8 OSÛ OQ<tLƒAlÚ;OSÞ<uLuç<OS<BDPSH;<$:=9GÜáABOSJK8 PQ:=AB9ÑâA PƒPS>Ý<u9;<uÞkôÎÜáOS8BJ+<õfABOSôóâqÛ FI:=LQHqâXÛ<!P&8B>~çŽàƒüuýlýBýlãoߎOQA# q:ctg<uloßa õj<uoƒüáú;>;pqaqab>clüáabopqh;<uabos<!pq:cþ8b>;lapsúžtg:=<ul&a ÜPQH;<«LQ<!PQPQ:=9; Žç 9Õ8BT;TG:ÝPQ:=AB9ÅDÅõf<ø<J+ß;HŽ8lLƒ:=R<øPQHŽ8 P*PQH;<WÞ!Al9ŽÞ!<ußGPA ÜOS<>=< 8 9XP*:=9GÜáABOSJK8 PS:ÝAl9ðT;< B<u>ÝAlßU<tT H;<OS<«:CL:=J+J/<tTG:C8 PQ<u>ÝÛø8Bß;ß;>=:=Þu8 â;>=<psa*pqhž<5lƒpqúžtgû+abüå? M.7?&L5à Y%8 <u>ýâž>ý:=9; <Pf8B>~çüuýlý lã!ç? M.7?&LuD :=9KPQÚ;OS9 Dlõj<â<>=:=< B<«PQA*HU8 B<TG<u<ßø8 9UT+:Ý9XPQOS:CÞ8 PS<«Þ!Al9;9;<tÞ-PQ:=AB9ULPQA*PQH;<«æŽ<>CT A ÜLƒ<u9ŽLƒAlOI< BAl>ÝÚ;PQ:=AB9WõH;AlLQ<5<úGß;>ÝAlOS8 PQ:=AB9W:=LLƒPQ:=>=> PQA+â<%Ú;9ŽTG<uOƒPk8 ôb<u9 ç

8 ľb Ù jzo» œz¹«½¾º;¾»ke ¼» ÜáOk8 J+<õfABOSôKÜáABO«PQH;< å ÚŽ8 9XPQ:ÝæUÞu8 PQ:=AB9 ABÜOQ<u>Ý< {8B9XP:Ý9GÜáAlOQJK8 PQ:=AB9$HŽ8lLâ<<9Nß;OQ<tLƒ<u9XPQ<uT ç LjABJâŽ:Ý9;:=9; ZTG<uÞ:=LQ:=AB9Gä 8 9ŽT:Ý9;ÜáABOSJ+8 PQ:=AB9GäEPQHŽ<ABOS<!PS:=Þj8BLQßU<tÞ-PkLDuPQH;<ÞAB9ŽÞ<ßGP:Ý9UÞ!ABOSßABOk8 PQ<tL J+8B9qÛß;OSABß<OQPQ:=<uLPQHŽ8 Pf8BOQ<:=9XPQÚ;:ÝPQ:< B<u>ÝÛ+<!úGß<uÞ!PQ<uTKÜáOQAlJ LQÚŽÞkHø8 å ÚŽ8B9lPS: PaÛlç- _P å ÚŽ8 9XPQ:ÝæŽ<tL OQ<u>Ý< {8B9ŽÞ!<õ: PSHñOS<uLQß<uÞ-P5PQA 8 l: l<9n8b B<u9lPABOZTG<uÞ:=LQ:=AB9ñLQÛGLaPS<J D: P%Ûq:Ý<u>=TŽL58òJ+<u8BLQÚ;OS< ÜáABOjPQH;<5ÚŽLƒ<ÜáÚ;>=9;<uLSL&ABÜ@LQ<9ŽLQABOkLABOf8 âabúgp8 9ø8B B<u9lPtÙ LfLƒPS8 PS<«ABÜ ôx9ža õ>ý<ttg B<õ:ÝPQHOQ<tLƒß<uÞ!P PQAK8K? M.7?çGFIH;<*Þ!Al9ŽÞ!<ußGP:Ý9XPSOQAGTGÚŽÞ<uL8B9WAlßU<uOS8 PQ:=AB9Ž8B> 9;A PS:ÝAl9òABÜo8 Ø HŽ8B9;9;AB9;ä~PaÛqß< å ÚU8 9XPQ:ÝæUÞ8 PQ:=AB9%ABÜ;OQ<u>Ý< {8B9XP@:=9GÜáABOSJK8 PQ:=AB9ZPSHŽ8 PÞ8B9 Du:=9*ß;OS:=9ŽÞ!:=ß;>=<BD{8 >=õf8{ûgl â<fþabj+ß;úgps<ut ç ñ</:ý9xps<9žtnpqa 8 ß;ߎ>ÝÛ PSH;<+9;A PS:ÝAl9NA ÜjOQ<u>Ý< {8B9XP5:=9GÜáABOSJK8 PQ:=AB9NPQHŽ8 P%HŽ8BL5âU<u<9ó:Ý9XPSOQABä TGÚŽÞ!<tTNHŽ<OS<Al9.ÜáOk8 J+<õfABOSô >Ý< B<>oPSAW8WÞ!AlÚ;ß;>=</ABÜjLQ<9ŽLQABO< lab>=úgpq:=ab9ólqþ<9ž8boq:=all5:ý9ñpqhž< 9;<u8BOøÜáÚGPSÚ;OQ<lç âžlƒpqok8bþ-ps<utêlq<9žlqabo< BAl>ÝÚ;PQ:=AB9ÊJ+AGTG<>CLòÞu8 9Êâ<N<t8BLQ:Ý>=Ûè:=9XPQ<uOQß;OS<!PS<uT :=9 PQH;<PQ<uOQJKLZTG< l<>=abß<ut$:=9.psh;</ß;oq<tlƒ<u9xp5ßž8bßu<uouç FIH;<uÛ$ß;OQA# q:ctg<ul58lqú;:ýps8 âž>ý<üáos8bj+<õfabosô PQAâ<!PQPQ<uO5Ú;9UTG<OkLaPk8 9ŽT$PQH;<J/<tÞkHŽ8 9Ž:=LQJKLPQHU8 P5 la# B<uOQ9$LQ<9ŽLQABO5< BAl>ÝÚ;PQ:=AB9.8 9UT PQAøߎÚ;Oƒä LƒÚ;<ZJ+<!PSH;AGT;LIA Üo:ÝJ+ß;OSA# q:ý9ž :ÝPIPQHŽ8 PIJK8{ÛKâ<% B<u9;<Ok8 >=:ÝRt8 â;>=<psa+hž8 OkTGõI8 OS<BçqVBÚ;9Ž <P8B>~ç àjgi - ;üuâuã TG< B<>=ABß<uT8«LQ:ÝJ+ß;>=<&âŽÚGP:Ý9ŽLƒPQOSÚŽÞ!PQ:< B<jLQ<9ULƒAlOÅ< lab>=úgpq:=ab9j/agtg<u>l:=9õhžallq<j8 9U8 >Ýä ÛqLQ:CLIABÚ;Oß;OS<uLQ<9XPÞ!Al9ŽÞ!<ußGPA ÜOQ<u>Ý< 8 9XP:Ý9GÜáAlOQJK8 PQ:=AB9Wõf8lLjÚULƒ<tTóà~VBÚŽ9; +<!P«8 >EçEGI - ;üt8lã-ç 9ø8Þ!Al9ŽÞ!<ußGPQÚU8 >Ž>=< l<>edbpsh;<os<58boq<5lƒ< B<Ok8 >Ž:Ý9XPQ<uOQ<tLaPS:Ý9Ž 8BLQßU<tÞ-PkL&âqÛ+õH;:CÞkHKõj<5ß;>=8B9 PQAø<úXPS<9ŽT AlÚ;OJ+AGTG<>EçUo:=OSLƒPuDŽPQH;<9;A PS:ÝAl9WABÜOQ<u>Ý< {8B9XP:Ý9GÜáAlOQJK8 PQ:=AB9$Þ8B9$âU<LƒPQOS<9Ž PQH;ä <9;<tT PQA å ÚU8 9XPQ:ÝÜáÛWPQH;<?A êa'?m?öos< å Ú;:=OQ<tT :Ý9GÜáAlOQJK8 PQ:=AB9N8BâUAlÚGP«PSH;<LQÛGLaPS<J3LaPk8 PS<1 PQA ÞkH;AqAlLQ<$8ñOS:= BHXPø8BÞ-PS:ÝAl9 ª çfihž:=l3 q:=<õ'lƒ>=:ý lhxpq>=ûîþkhž8 9Ž B<uL/PSH;<$J+<!PSH;AGTèHŽA õ PQHŽ< 8BÞ-PS:ÝAl9KLƒ<u>Ý<tÞ-PQ:=AB9/J+AGTG<>U:=LÞAB9ŽLƒPQOSÚŽÞ!PQ<uT+8B9ŽTPQH;<ÞAB9ŽLQ< å Ú;<u9ŽÞ!<tLA ÜPQH;:CL«à~Lƒ>=:Ý lhxpq>=ûj+abos< Þ!ABJ+ß;>=:CÞ8 PS<uTŽãfJ+AGTG:ÝæUÞ8 PQ:=AB9 8 OS<PQA+âU<%<úGß;>ÝAlOQ<tT ç LQ<uÞAB9ŽTN:ÝJ+ßABOQPS8B9lP*8lLƒß<uÞ!PZ:CLPQHŽ<Ü 8lÞ-PZPQHU8 P*A Ü PS<9ñPQH;<uOQ<+JK8{Û$â<Üá<uõ <ú;8bþ-ps>ýû ABßGPS:ÝJK8 >U8BÞ-PS:ÝAl9ŽLuD â;úgpj8>c8 OS B<LQ<>=<uÞ-PS:ÝAl9+A Ü LƒÚ;âABß;PQ:=J+8B>U8lÞ-PQ:=AB9ULõH;:=ÞkHK>=<u8lT8B>ÝJ+AXLaPPSA PQH;<LQ8BJ/<«OQ<uõf8BOST+8BLPQH;<ABß;PQ:=J+8B>ŽAl9;<BçqFIH;:=OSTG>=ÛBDl: Pf:=Lj:=9ø B<u9;<Ok8 >;9ŽA Pj<t8BLQÛPSA*:CTG<9XPQ:ÝÜáÛ ß;OQ<tÞ!:CLƒ<u>ÝÛ.PQH;<KAlßGPQ:=JK8 >8BÞ!PQ:=AB9ñPQA Pk8 ôb<+:=9 8ò l: l<9ðlapk8 PS<Bç FIH;<øTG<tÞ!:CLƒ:=AB9ðLQÛqLƒPQ<uJ õ:=>ý> ÚŽLƒÚU8 >=>ÝÛøHU8 B<ZAB9;>=Û8/>=:ÝJ+:ÝPQ<uTWJ+AGTG<>@8 âabúgpõh;:cþkh 8BÞ-PS:ÝAl9òJK8{Ûøâ<ZPQHŽ<%âU<tLaPtç 9lPS<OS<uLƒPQ:=9; B>=ÛBDBPQH;<>C8BLƒPjPaõfAß;OSABâŽ>Ý<uJ+LjÞ8B9â<LQAB>< B<tTK8 PIAB9ŽÞ<«âqÛK8 PƒPk8BÞkôq:=9; %PQHŽ<J Lƒ:=JÚ;>ÝPS8B9;<AlÚŽLQ>ÝÛlç 9;<Þ8 9OQ<u l8 OkT/PQHŽ<5TG<tÞ!:CLƒ:=AB9LQÛGLaPS<JABOf8 l<9xpf8ll&8 9<uLƒPQ:=J+8 PQAlO&ÜáAlO PQH;<WABßGPS:ÝJK8B>I8lÞ-PS:ÝAl9 PQANPS8 ôl<bçfih;<w<ulƒpq:=j+8 PQAlOuDo<Bç ŽçoâU<u:Ý9Ž ñâž8llƒ<tt AB9èLƒAlJ/<ò>Ý<t8 OS9;:=9; ABO< BAB>=ÚGPS:ÝAl9 LQÛGLaPS<J D;õ:=>Ý>@âU<*PQOk8 :=9;<uT âqû<úgßu<uoq:=j+<9xps8b>åt;8 Pk8;ç _P«õ:Ý>=> PaÛqß;:CÞ8B>Ý>=Û l: l< :ÝJ+ß<OQÜá<uÞ-P<tLaPS:ÝJK8 PS:ÝAl9ŽL8 âabú;poõh;:cþkh+8bþ-ps:ýal9žl8 OS<jAlßGPQ:=JK8 >ED TG<ß<9ŽT;:Ý9; ZAl9PSH;<IH;:=LƒPQAlOQÛ A Ü :ÝPSLjPQOk8 :=9;:=9; ŽçXFIH;<8lÞ-PS:ÝAl9øLƒ<u>Ý<tÞ-PQ:=AB9J/AGTG<u>:Š@àN Œ ƒãpqh;<u9øos< hž<tþ-psl&pqhž:=lf:=j/ß<oqüá<uþ!pq:=ab9 ç LIABß;PQ:=J+8B> 8 9ŽTWLQÚ;âUAlßGPQ:=JK8 > OS<õI8 OkT;LIÞ!Al9; l<os B<lDlâqÛ3 q:ýoqpqúž<abüåpsh;<*þ!al9lps:ý9qú;:ýpaûøabüåpqhž< <ulƒpq:=j+8 PQAlOõ:Ý>=>ŽÞ8BÚŽLQ<I8B>=LQA5PQH;<8lÞ-PQ:=AB9+J+AGTG<>qPSA*Þ!Al9; l<os B<j:Ý9K8ZõI8{ÛZPQHŽ8 P:=LÞAB9ŽLQ:CLaPS<9XP õ: PSH%PQH;<fLƒß<uÞ:=8B>Ý:=R<tT*TG<æŽ9;:ÝPQ:=AB9%ÜáOSABJ Ø <uþbç¾mžçtfihž<:ýj+ß<oqüá<uþ!poj+agtg<> ª ÜáABOÅPQH;<I8BÞ!PQ:=AB9 PQA âu</pk8 ôb<u9ñ:clpqhž<9óâu<kos< X8 OkTG<uT.8lLZ8 9ó:ÝJ+ß<OQÜá<uÞ-P SLƒ<u9ŽLƒAlOTøÜáABOZPSH;<+âU<tLaP%ßAlLSLƒ:=â;>=< 8BÞ-PS:ÝAl9 D:=928 9Ž8B>ÝAl BÛðPSA PQH;<ñLƒ<u9ŽLƒAlOKߎ8 OQPuç ÜáABOQPQHŽÞABJ+:=9; ðßž8 ß<Oøõ:=>=>5TG< B<>=ABßÑPSH;:=L B<9Ž<Ok8 >=:ÝRt8 PQ:=AB9òA Ü@PQH;<%J+AGTG<>Å:Ý9$TG<PS8 :=>Eç (Ö Ç@È39~ÔXÒÔXÍÎÔXÇ Ït ñ<%õ:clƒhwpsa/<úgß;oq<tlqlfalú;o BOk8 PS: PSÚŽTG<PQA+PSH;<*8 9;Al9qÛXJ+AlÚŽLfOQ< X:=<õf<OkL&ÜáABOIPQHŽ<:=O«TG<!Pk8 :=>Ý<tT 8 9ŽTòH;<>=ßGÜáÚ;>oÞ!AlJ/J+<u9lPkLç

9 $4!*#$#" ûf8boƒä]:=>=>ý<u>~d$/çýdåàƒüuý-ixã!ç&%f" ê'ime" 'lé" ê%½)(!ê!í ëja í êžç T;TG:CLƒAl9GäBó<uLQ>=<ÛBç ûj<uoƒpklƒ<uô 8BLuDl7çX?ç=DUàƒüuýXÿIlã!ç+*ï êg"i?a+$-,fìqí.'-"i??a ê/'" êg½!0uë í¾$tíe"=-ëja+$21í êžëeìqí# D- lab>eçžü¾glþ A Ü43P" ëní;é?3" ëba+$ =ia ê50q$ A éêg$ké " ê%½76iê/' A êéké!ì A ê' ç¼v<õ8$aloqô% Þ8lTG<J+:CÞø?OS<uLSLuD 9ŽÞ çcuo:=oslƒp<utg:ýpq:=ab9 <ttg: PS:ÝAl9 ç Lf8 OS:=8B9;:~Do?çÝDIàaütýBý-Mlã-çñFÅAñ< BAl> l<ø8 9Õ<t8 O¾ Å<uß;:=LƒPQ<uJ+AB>=AB B:CÞ8B>&:=J+ß;>Ý:CÞ8 PQ:=AB9ŽLA Üs AlOST;AB9?8BLQô Ù Lf<>=<uÞ!PQOSAGÞkH;<J+:CÞ8 > TG< q:=þ<uluç90uï=-ë_é?=;:5é =é»" ìr$»íqdåü ŽàJMlã Ýütý=<:M-M;ç LjOQÚGPkÞkHGæŽ<u>=T DVUço?ç=DàaütýBýIqã-ç âžlq<ot X:=9; kljalj+ß;>ý<úg: PaÛ 8 9UT PQHŽ< LjAlJ/ߎ>Ý<úq:ÝPaÛðA Ü â;ä Lƒ<uOr 8 PQ:=AB9 ç 9 PQJK8B9ŽLƒßU8BÞkH;<uOuDHçÝDf<uT;: PSABOtD>(-êE= A+½Bé¼!{éì»= m:=@?>mgëj= A+½BéD>G MIA<KGlÿ GGç Ø ß;OS:Ý9Ž B<Otç 758BÚGPQ<u9;HŽ8 HŽ9 D?AB>C8 9;:EDOPQH;JK8 9Ž9 DàJGI - ;ü{ã-ç OQPQ:ÝæUÞ!:C8 >/C :ÝÜá</VlABÚŽOQ9Ž8B>+B Ø ß<uÞ:=8B>F alslƒúž< AB9 Ø <u9žlqaboiçh BAB>=ÚGPS:ÝAl9 çc5ì-ëja D>$ A+"I9%/A!éFEGí#mGì-ê%"#GH0 îžét$a+"#9(»=»= mžéñí êi0 é!êe=í ì 6>! í#nmgëba í êud ÿgàbgbã!çià :Ý9 ß;OS<uLSLkã-ç A õi8 OkT D %ç çýdgàaütý -lã-ç; 9GÜáAlOQJK8 PS:ÝAl9p 8 >=Ú;<jPQH;<uABOSÛBç/(.6J6J6LK;ìr" êk=" $ëja í êk=í ê#0ï=kë é?1= 0%$A é!ê%$ké" êg½m1ï o éì-êéëja+$ =-D Ø;Ø L&ä~G G G=< G ;ç Vl8{Ûq9;<tLDççjFZçÝD«àƒüuýXþlÿ 8Xã-ça 9GÜáAlOQJK8 PS:ÝAl9ÎPSH;<AlOQÛè8 9ŽTÑLaPk8 PS:=LƒPQ:CÞ8B>J+<uÞkHŽ8B9;:=ÞuLçI,cíGï=N :«é!=n=dåü UàNqã -GI A<:-M ;ç Vl8{Ûq9;<tLDgçç FZçÝDàaütýlþlÿ âuã-çs 9GÜáABOSJK8 PS:ÝAl9$PQH;<uABOSÛW8B9ŽTNLƒPS8 PQ:CLaPS:=Þu8 >oj+<uþkhž8b9;:=þul[ r -ç4,cígï=n :«é!=n=dåü UàJGlã-ç VBÚ;9Ž ŽDFZç=D758BÚŽLQÞkHŽ<OtD?ç=D8 9UT OPQH;JK8 9Ž9 D&FZç=DàJGI - ;üt8lã-ç 9 9ŽT;: q:ctgúž8 >[CÅ<u8BOQ9;:=9; UD çc lab>=úgpq:=ab9*abü Ø <u9žlƒaloslo8 9UT1 <u>ý< {8B9XPD 9GÜáAlOQJK8 PQ:=AB9 ç; 9/?Al>=8B9;:EDu7çÝDIOPQH;JK8 9Ž9 D FZçÝD 8 9ŽTN758BÚGPQ<u9;HŽ8 HŽ9 D Y+çÝDU<uTG:ÝPQAlOSLuD+,IìQí$NOJ61>19?9PRQ/STSVUXW$í ì Y#=rí;íkî í êz6>! í#nmgëba í ê í~ 0 é!êe=í ì»=la ê\[1" ëjmgìsé^]`_1" ìr½#ìh" ìqé@" ê%½#0a'?m " ëja í êžç VBÚ;9Ž ŽD FZçÝD 758BÚŽLSÞkH;<OtDU?ç=DU8B9ŽTSOPSH;JK8 9;9ÅD FZç=DàJGI - ;üuâuã-ç Ø ABJ+<1ç <uþ!psl5a Üc 9ŽT;: q:ctgúž8 > C <t8 OS9;:Ý9Ž NAB9ÎPQH;< çh BAB>=ÚGPS:ÝAl9ÕA Ü Ø <9ŽLQABOkLç 9a,fìQí¾$ N96>mGìQíkî;é»" êb1í ê!éìqéêg$kéní ê C5ì-ëJA D>$ A+"Ic%/A!éedf6g1`C%hQ/STSVU=]J,fìr" 'ImŽéji ç Y%8 <>=â;>=:ý9ž ŽDcCçj?çÝDcCÅ: PQPQJK8 9 DjM çhcç=d&8b9žt M$AqABOS<BD çc ç=d5àƒüuýlý lã!ç <:=9GÜáABOkÞ!<uJ/<u9XP >Ý<t8 OS9;:=9; E ;8+LQÚ;Or l<ûlç>egí#mgì-ê%"#@í -C5ì-ëBA D $A+"#k(!êŽë é 'nal'xéêg$ké-:5é =é»" ìt$tígdke GIMqÿ < G lþ;ç Y%8BLQôX:ED Ø ç=d&8 9ŽT Ø :=9;ôqôBAl9;<9 DVUç=DàJGI - Xã-ç M$<!PSOQ:CÞL/PSHŽ8 Pø>=<u8BOQ9èOQ<u>Ý< {8B9ŽÞ!<lç 9I,fìSí$N (mec1 [[nprq/svsts D BAB>Eç ëdþ#qÿ<gþlþ GGç- ~çhç ç Ø <uor q:cþ!<1lj<9xps<otd;?:clqþu8 PS8{õI8{ÛBD:V«VUç C <<ld ç ä?çýd%«8b>ý>c8 J D VŽç=D8B9ŽTSCÅÚ;9ŽT D%*çq*ç=DàaütýBý Xã-ç Ûqâ;OS:=T¼ Z?>oI Ò ß;ߎOQAX8BÞkH ÜáABOWLjABäE< BAl> q:=9; 3LjAl9XPQOSAB>=>Ý<uOSL8B9ŽT ABâA P«ûfAGTG:=<uLIPSA ÞkH;:=< l<puo: PS9;<uLSLaä Ø ß<uÞ: æž<tt F@8lLƒôGLuç 9p,fìQí¾$ N( 6J6J6rq ìr½\(-êuësn-1í ê¾!é!ìsé!ê%$sé í êt6>! í#nmgëba í ê%" ì-ïu1íi?î%mgë" ëja í êžç V«V K ~çhç çè?&ouç C :=<ulq<bd çýdå?al>=8b9;:ed 7ç=DÅ8 9UTkOPQH;JK8B9;9 D@FZç=D&àBGI - lã!ç 9ñPSH;<øTG< B<>=ABߎJ/<u9XPZABÜILQß<uÞ-ä PQOk8 > ß;OSABß<OQPQ:=<uLIABÜD q:clƒúu8 > 8 l<9xpoq<tþ!<ußgpqalosljpqhžoqalú; BHW< lab>=úgpq:=ab9 ç 9 ÊH;:ÝPQ>=<ÛlDŽ7çÝD AB>CTGâ<OS ŽDl7ç=DKLf8B9XPwv ÚGä?8 RlD çç=d Ø ß<uÞ!PQAlOuD:Cç=DX?8BOQJ+<u<BDI -ç=dx8b9žtkûf<ûl<otd-*ç ä~ /çýdx<utqä : PSABOkLDk,IìQí$N>Oé!ê é!ëba+$" êg½x6>! í#nmgëba í ê%" ì-ïy1í#?«îgmgë]" ëba í êu1í ê!éìqéêg$kéedzoj61>19?i=] %R"#=M{Ués'-"#=.] [é!#" ½-" Dg lþlÿ<: -IŽçXM$ABOS l8b9òy%8búgüájk8 9;9 ç C Ú;9ŽT Dgç%çÝD%«8B>Ý>C8 J DVŽç=D8B9ŽTSCÅ<<BD ç ä?ç=doàƒüuýbýqÿ ã!ç[çc BAl> q:=9; AlâUABPM$AlOQß;HŽAB>=AB BÛlç 92,IìQí$N}( 66J6t~;ëNín(!êŽëRN 1í ê!éìqéêg$ké5í êx6>! í#nmgëba í ê%" ì-ï1íi?î%mgë" ëja í êžç V5VE ~çhç ç?os<ulslç

10 M.8 OSô D ç=du?al>=8b9;:edž7ç=d 8 9ŽTSOPQH;JK8B9;9 D FZçÝDoàaüuýlý Xã-ç UŽOS8BJ/<uõjAlOQôøÜáABO Ø <9ŽLQABOWçc BABä >ÝÚ;PQ:=AB9Õ:=9Î8.?Alß;Ú;>C8 PQ:=AB9 ABÜ«ûfOS8B: PS<9qâU<uOQ ë<uh;:cþ!>=<!ä_>ý:=ôb< B<u9lPkLçP 9 T;8BJ+:~DcL5çÝD ûf<>=<õ%dq %ç=d YZ: Pk8 9;AUD%çÝD 8B9ŽTNFo8{Ûq>ÝAlOuD L5ç=D <utg:ýpqaloslud`,fìqí¾$ NIí~ nc5ì-ëba D $A+"# %A!é {w(z] %Åí#=-C5ê/'Xé Ýé =z]e;mgêé4q} =PRQ/ DE:GI A<;-M;GGçXM afó?&oq<tlqluç M$<9ŽÞR<uOuD/UfçÝD8 9ŽTÎûj<u>Ý<uõ%D *çoy+ç=dfàƒüuýlýixã!çpçc lab>< q:ý9; Ø <9ŽLQABOkL*:=9 ç&9; q:=oqal9;j+<9xpsl*a Ü LjAB9XPQOSAB>=>=<uT LjABJ+ß;>=<!úG: PaÛlçc 9 AGTG9;<uÛ çuûjosaqabôgludq?çum çýdu<utg:ýpqaloudkc5ì-ëba D $A+"#+%/A!é (}{ ƒk,fìqí¾$kékét½ia ê/'i=zí é!ì-ê%" ëba í ê%"#9w í ì Y=ríŽíSîóí ê ëní;é-0ï êžëní;é =»A =l" êg½ 0A'?m " ëba í êðí~ -%A'!A ê' 0Uï=-ë_é?=kDEG;ü A< G G;üBçXM afó?&oq<tlqluç V<HU8 9;:< D>L5ç C&çÝD«àƒüuýlýBýlã!ç M$<t8 9;:=9; ðüáabo âulƒ<uor l<okl/8b9žt l<9xpsluç8 9I,fìQí¾$N ( 6J66 (-êuë_éì-êg" ëja í êg"#j0uï#?«î;í#=»a'm? í êt(-êuë_é'nal'xé!êuë)1í êuë~ìsí#+ˆ@(-êžë é'nal'léêžë-0uï=-ë é?=" êg½ 0 é?a í ëja+$ =z](z0}(a1cˆ(^0}c0> V BDE;Mlþ<: ; ;ç:lf8bjâ;os:ctg B<lDqMN8BLSLQ8lÞkHXÚULƒ<PƒPSLuD O Ø ç V<HU8 9;:< D L5ç%Cç=D 758BÚGPQ<u9;HŽ8BH;9 D Y+çÝD 8 9UTPC AqAlJ/<tLDM ç VŽç=DàaütýBýBýXã-ç LjAB9ŽLƒPQOSÚŽÞ-PS: l<ûf: ä AB>=AB lû 8B9ŽT ß;ß;OSAl8lÞkH;<uL«PQA F@<J+ßUAlOS8B>c OQAlÚ;9ŽTG:=9; W:Ý9ð?AlLƒPƒä] <u8lþ-ps: l<1 ABâA PS:=ÞuLç 9ñM.ÞuYZ<<lDq /ç FZç=D 8 9ŽT Ø ÞkH;<9ŽôB<OtD?çÝD <ut;: PSABOkLD 0 éêk=í ìn m:=»a í êâ" êg½ *é»$ké!êuë~ìt"#šp AŒ tét½e1í êuë~ìsí#ea ê:5í o í ëba+$ =;0ï=-ë_é?1=( (z]w 5í=-ë í ê]`3p"=»=n&df,fìqí¾$nw0},j( 6r{Uí#ŒN qvžvqt ^i D ütþ =<ü¾xÿgç V:=>=LSLƒAl9 D{7ç äç«çýd 8B9ŽT*?<>= B<uOuD Ø ç=dqàƒüuýlýixã!ç ßU<tLQLQ:=J/:CLƒPQ:CÞ&<tLaPS:ÝJK8 PS<&ABÜ;PQH;<jPQ:=J+<jOS< å Ú;:=OS<uT ÜáABO8B9ò<uÛB<PQAK< BAB>< B<lç&,IìQí$N :5í ïvn 0 í¾$n %Åí êg½vn=d%gbþ K bþim=<;þi Žç?8BLQôD# /ç=dqàƒüuýxþ ýlã!çg?hqûglƒ:cþ8b> 9U8 >=AB BÚŽ<uL@PQA5PQH;<[ OSA õipqh*abüu8 LjAB9ŽÞ<ßGPtç 93Né»$TíE" êea =" P ëja í ê í )K%í;íImV'¾íGë,fìQí¾$Sé =»=é =ƒk,iìqí$kék黽#a ê'#=5í s"n0uï#?«î;í#=»a'm? ížé ½@" ë@ëní;é9[1" ëja í êg"i,cíqï= A+$»"#+%R" o í ìr" ë_í ì-ïyd [ívn&utszi DK lab>eç; r -DE Xÿlÿ <Gý-GI Žç-CÅAB9ŽTGAl9 <uom.8#a<tlapaû Ù L Ø PS8 ä PQ:=AB9Ž8BOQÛ ùkþ<bç?abh DÅY+çFCç=D@8 9UTk«ABOT q: PSRBDRç«çÝDfàaüuýlý Xã-ç Ok8 ߎHGä_FIHŽ<ABOS<!PS:=Þ 9Ž8 >=ÛGLƒ:CL%A Ü 9GÜáAlOQJK8 ä PQ:=AB9 ë8b>ýú;<lçh 9S«ABOT X:ÝPQRlDEçç=DŽ8B9ŽT VB<u9ŽLƒ<u9 DEUfç=DŽ<uT;: PSABOkLDc,IìQí$NKRì&é kë'íp1í ê¾ mn&í êžëeï@a ê7c5ì-ëba D $A+"#w(-êŽë é'nal'léêg$kédk;gxÿ <:-Mlþ;ç Ø 8 9 U;Ok8 9ŽÞ:=LSÞ!AUDL ŽM$AlOQ X8 9 Y%8 ÚGÜáJK8B9 ç?ab>c8 9;:EDu7çÝD M.8BOƒPS:Ý9Ž<!PQRlDtFZç=D 8 9ŽTYZ:ÝJ D{VŽç=DGàJGI - ;ü{ã-ç 9PQH;<; 5ÚŽ8 9XPQ:ÝæUÞu8 PQ:=AB9A ÜE <u>ý< {8B9XP 9GÜáABOSJK8 PS:ÝAl9 çj?&oq<tlƒ<u9lps<utw8 P Ø L -Ù ;üøà Ø Þ8 9UTG:Ý9U8 X:C8 9SLjAB9;Üá<OS<9ŽÞ<%AB9 OQPQ:ÝæUÞ!:C8 > 9XPQ<>=>=:Ý l<9žþ<tã-du;<âåç üuý ä]g;übd GI ŽüBç <:CÞkH;>EDgC&çÝDàaütý Xã-ç-C 3Ní½lé!ì-êh1í#mGì»=éA êf0uë]" ëba =-ëja+$»"i+,cígï= A+$ =-ç ÚŽLƒPQ:=9 qo9;:< B<uOSLQ: PaÛ A ÜFÅ<ú;8BLI?OS<uLSLç Ø HŽ8B8BâŽ8 9ÅD Ø ç ç=dljosab l9ž8 >=<BDÅMÕç çýdclf8 >CTG<OSAB9Ž<BDÅVUçoûç=DF«ÚŽ8 9; UD@VUçÝDVX8BÞ!AlâŽLuDF /çdçýd 8 9ŽTN7«<u<â D Ø ç Ø ç=doàƒüuýbý- lã!çfåok8 9ŽLQ B<u9;:CÞ*M$:CÞ!<çúGß;OQ<tLQLQ:=9; ø8iužú;9žþ-ps:ýal9ž8 >/ÚŽJ+8B9?H;ABPQAlß;:Ý lj+<9xpuçz(!êe! é =-ëbal'-" ëja'! ét?@îkígë"in?+íiýí.' ï {RA = me"#0%$a éêg$ké!d/mbýuà+xã =ü M-=< ü -M;ç Ø ßU<uOQâ<OtDŽ7çÝDU8 9ŽTÊ:Ý>CLQAB9 DŽ7ç=DÅàaütýBýlþlã-çJ:«éÝé!" êg$kéƒ>1íi??mgêea+$»" ëja í ê " êg½i$kí.' êa ëja í êžç úqüáaboktq ;ûf>=8lþkôxõf<>=>eç Ø <tþ!al9žt<ttg:ýpq:=ab9 ç Ø ÚGPƒPSAB9 D %ç Ø ç=dž8 9UTòûI8 OQPQAUD ç /ç=dåàƒüuýbý- lã!ç :5é A ê¾!í ìr$ké?+éêžëj%åé»" ì-êea ê/'bçûfos8ltqüáabokt ç FI:=LQHqâXÛlDKV*ç=DU?<uOQ<u:ÝOk8;D UfçgL5ç=DŽ8 9ŽT ûf:c8 >=<ô D çýdoàaütýbýbýxã-çfih;< 9GÜáAlOQJK8 PQ:=AB9$ûfA PƒPS>Ý<u9;<uÞkô M$<!PSH;AGT çæ 9,fìQí¾$ Nq ëníuc5êuêeme"#cs'=é!ì-ë í ê 1í ê!éìqéêg$kéðí ê1íi??mgêea+$»" ëba í ê] 1í êžëeìqíif" ê%½y1í#?«îgmgëba ê/' ] ( 'A êí#a =-ç BAB9 O<úGôRQ ÚŽ>Ý>EDŽVUçÝD àƒüuýlþ B8Xã-çJ «é»½bémgëbmgê/'i=»=étígìqé!çc58 Jâ;Ú;OS E K A õfabh;>ýpuç BAB9¼O<!úGôRQ Ú;>=>~D VUçÝDàaütýlþ âuã!çn0uëeìqéa mv'lé3½imgìr$tí ½IA éf F?ì&ésë_éê!{í ê KRA é!ìqéêèmgêg½ 3NéêP =$TíŽé!êUçc«8 Jâ;Ú;OS E K A õfabhž> Ptç Ê: PQPQ B<u9ŽLƒPQ<:=9 DEC&çÝD@àaüuýXþI Xã-ç!K%í;é nmžé" ê%½x ìqíiìê7 5íuíY=-çH58 OSßU<uO š ûfoqabpqh;<uosluç

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ BIỂU ĐIỂM DỰ KIẾN: Câu Phần Nội dung Điểm 2x 3 x (1) (ĐK: x 0) 1) 2 2 x 1 (1) x 2x 3 x 2x 3 0 ( x 1)( x 3) 0 x Kết hợp với điề

HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ BIỂU ĐIỂM DỰ KIẾN: Câu Phần Nội dung Điểm 2x 3 x (1) (ĐK: x 0) 1) 2 2 x 1 (1) x 2x 3 x 2x 3 0 ( x 1)( x 3) 0 x Kết hợp với điề HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ IỂU ĐIỂM DỰ KIẾN: âu Phần Nội dung Điểm 3 ( (ĐK: 0) ( 3 3 0 ( ( 3) 0 3 Kết hợp với điều kiện 3 Vậy nghiệm của phương trình là = 3. Đường thẳng (d đi qua các điểm y (0; ) và ( ; 0) 4 Đường

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc Câu I: Học sinh ự giải Câu I: GỢI Ý GIẢI ĐỀ 6 - + - - = m có Tìm ấ cả các giá rị của ham số m để phương rình ( ) ( ) nghiệm Nhận é: ( - + ) = - + + ( - ) = + ( - ) Đ/k ác định: Đặ ì³ í Û î - ³ = - +, a

Chi tiết hơn

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang Tài liệu bài giảng (Toán 10 Moonvn) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ (P) Thầy Đặng Việt Hùng wwwyoutubecom/thaydangviethung VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài 1:

Chi tiết hơn

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû «3 O ôâ â 13 LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð üû 3 ~ ~ ~.,, 33 ~ I ~ ~ þ I ~ ~ Ä ñ ý ~( ñ33 ñ ' ññ( Þ ý ' =[ ý 1 ý. 33 ~:( -,ññ. Õ -."'. ' 5 3 ~ v v ~ m ~ ~,. I Ô 4l IA Ù " 4 Ú 'ä Ê ß " O- ñ Ô

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD ' = MA' mà = ( gt) = = BC CA BC CA Xét MD ' B' và CBAcó D' MB = BCA ( cùng bù với góc A MB ) Và MD '

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x

hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x ----------------------------- ----------------------------- NË j f ua/ f ua

Chi tiết hơn BỘ 15 ĐỀ THI HK TOÁN LỚP 7 (014-015) ĐỀ SỐ 1: QUẬN 1 (014-015) Bài 1: ( điểm) Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ II môn toán của học sinh lớp 7A, người điều tra có kết quả sau: 6 9 8 7 7 10 5 8 10 6 7 8

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

Junior Inter Maths1a Model Paper

Junior Inter Maths1a Model Paper éì-ûªh -- apple f -Ç ˇ --Éç-ô-Kt-úÕ--ߪ -ö -á-úø uíé- æ-ø í -ùà-ûª-»-ææyç - Ê æ Ω I---á - -C-J -v æ- o æ-vûªç -ûá- í - -üµ u-- ç- Ææ- -ߪ ç: 3 í ç-ô- - ƒ Ωu æ Ææhéπç -*- Óx -É--*a -v æ- o æ-vûªç í -J-

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 4. HK I lop 12-AMS [ ]

Microsoft Word - 4. HK I lop 12-AMS [ ] TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI AMSTERDAM ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I LỚP MÔN TOÁN NĂM HỌC 00 0 ĐỀ SỐ Bài Cho hà số = + - - có đồ thị là ( C ) y ) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( C ) củ hà số khi =- b) Tì

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM MYTS Mathematical Young Talent Search Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 27/03/ /04/2016 HEXAGON

HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM MYTS Mathematical Young Talent Search Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 27/03/ /04/2016 HEXAGON HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 2/03/2016 02/04/2016 HEXAGON 0.1 Đề thi cho khối lớp 5/ Question Paper for Grade 5 1. Biết rằng số tự nhiên N chia hết cho

Chi tiết hơn

Mục lục Chuyên đề 2. Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước

Mục lục Chuyên đề 2. Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước Mục lục Chuyên đề Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số 3 Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước 3 Tương Giao Giữa Hai Đồ Thị 6 3 Tiếp Tuyến Của Đồ Thị Hàm Số 4 Biện Luận Số Nghiệm Phương Trình Bằng

Chi tiết hơn

!" # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1!" #$%&' " (!")*+!, #-./01 2! :4;, / <= BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!")* Z[!")*/\]^ :

! # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1! #$%&'  (!)*+!, #-./01 2! :4;, / <= BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!)* Z[!)*/\]^ : !" # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1!" #$%&' " (!")*+!, #-./01 2!3 456789:4;, / ? @A BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!")* Z[!")*/\]^ : 3# `a _bc I ] 3 E ST 6 / M_ _`a _b _b / 3 E ST ! _

Chi tiết hơn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn bằng nhau (O) và (O ) lần lượt lấy hai cung AM và

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Oxy.doc

Microsoft Word - Oxy.doc MỤC LỤC Trang Tóm tắt kiến thức Các bài toán về điểm và đường thẳng 4 Các bài toán về tam giác 6 Các bài toán về hình chữ nhật 13 Các bài toán về hình thoi 16 Các bài toán về hình vuông 17 Các bài toán

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 8 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu : Trong khi triển 8 b, hệ số củ số hạng chứ b là: - B 7 C 56 8 8 Công thức: 8 b C k b k k k k 8 Hệ số củ

Chi tiết hơn

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1 1 Chương TỈ SỐ VÀ SỰ ĐỒNG DẠNG 1 TỈ SỐ CỦA HAI ĐOẠN THẲNG TÓM TẮT PHẦN LÝ THUYẾT Tỉ số của hai đoạn thẳng Là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo. Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai

Chi tiết hơn

examens préopératoires

examens préopératoires !{ > > r O! z 1 UD CN T1l(, > :. (Dll )Ë JX l:1 (,) U, OJ lq) : _. ' )(' ^ X '. $.. tr s*r ËË ru, p (] C" {.l:, { z l t, >!< 8 > ^{!l) v U' V P ) ^ Ër âë (r V A ^È :' â l> '{ ' C] e {l O :'... * ' V À

Chi tiết hơn

ZBORNIK-7_susreta_HDM-Split-2016 (1).pdf

ZBORNIK-7_susreta_HDM-Split-2016 (1).pdf ! "! # $ # & ' ( ) * # + #,! - -. / 0 # 1 2 & ) 3. 4! 5. # 6 7 8 9 : ; 8 < = >? @ A B C D E B F G H I F J D @ A D G D K H F L B M D F H E D? J N E J M O I H B I H @ G D F J @ G D E D? C J H C E D C H F

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gin làm ài: 9 phút (Đề thi gồm 6 trng) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số áo dnh: Câu : Cho

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút (Đề thi có 6 trang) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 联合国贸易和发展会议 Distr.: General 25 June 2012 Chinese Original: English 贸易和发展理事会 n È~ }¹èp ~ 2012 9 3 Ž 5 ¼m g zèr 4 z«ö~ q Ù 评价贸发会议的活动 : 概述 贸发会议秘书长的报告 导言 1. ²«ö~ ô q z Ù ² Åq«go ¹Å z Ù k go äá«í Í 一. 2011

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 0) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 07 08 Môn Toán Khối Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề) Câu Cho hàm số y Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DE THI THU CHUYEN TIEN GIANG-L?N MA DE 121.doc

Microsoft Word - DE THI THU CHUYEN TIEN GIANG-L?N MA DE 121.doc SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TIỀN GIANG TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI THỬ THPTQG Năm học 07-08 Môn: TOÁN - Lớp: Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 8 //08 (Đề thi có 07 trang,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TUYEN TAP DE THI CO DAP AN TOAN 6.doc

Microsoft Word - TUYEN TAP DE THI CO DAP AN TOAN 6.doc Hoàng Hà - Đinh Thị Hoài Thương 60 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6 (Có đáp án) ĐỀ SỐ Thời gian làm bài 0 phút a a Câu : ( điểm) Cho biểu thức A a a a a, Rút gọn biểu thức b, Chứng minh rằng nếu a là

Chi tiết hơn

Huỳnh Minh Khai: Gv: THCS thị Trấn cầu kè, Trà Vinh Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software For evaluation only. TU

Huỳnh Minh Khai: Gv: THCS thị Trấn cầu kè, Trà Vinh Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software   For evaluation only. TU TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HS GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6 (CÓ ĐẦY ĐỦ) ĐỀ SỐ Thời gian làm bài 0 phút a a Câu : ( điểm) Cho biểu thức A a a a a, Rút gọn biểu thức b, Chứng minh rằng nếu a là số nguyên thì giá trị của

Chi tiết hơn

LÝ THUYẾT

LÝ THUYẾT ÔN TẬP HỌC KÌ TOÁN 8 LÝ THUYẾT Câu : Phát biểu các quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức Câu : Viết 7 hằng đẳng thức đáng nhớ.mỗi hằng đẳng thức cho VD? Câu : Kể tên các phương pháp

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường PTTH Chuyên LAM SƠN ****************************** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học *

SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường PTTH Chuyên LAM SƠN ****************************** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học * SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường PTTH Chuyên LA SƠN ****************************** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆ Năm học 013 014 ---------------- * ------------------ ỘT SỐ BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC TRONG ẶT PHẲNG TỌA

Chi tiết hơn

THANH TÙNG BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học

THANH TÙNG BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học môn toán luôn xuất hiện câu hỏi hình học Oxy và gây khó dễ cho không ít các thí sinh. Các bạn luôn gặp khó khăn trong khâu tiếp

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 – HỌC KÌ I

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 – HỌC KÌ I ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 HỌC KÌ I NĂM HỌC 04 05 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Chủ đề Cấp độ. Ôn tập, bổ túc về số tự nhiên. Số câu hỏi Số điểm. Số nguyên. Số câu hỏi Số điểm 3. Đoạn thẳng. Số câu hỏi Số điểm

Chi tiết hơn

Đề tuyển sinh 10 Môn Toán:Thái Bình, Hà Tĩnh,Quảng Nam,Kiên Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc

Đề tuyển sinh 10 Môn Toán:Thái Bình, Hà Tĩnh,Quảng Nam,Kiên Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÁI BÌNH Đ CH NH TH C KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 0 THPT NĂM HỌC 00 0 Môn thi: TOÁN Th i ian à ài: 0 h h n h i ian ia 3 x 3 Bài. (,0 điểm)ch i u hức A x x x. R ọn i u hức A.. T nh i c a

Chi tiết hơn

!"# $%!&', 8 8 )*+, M "b#$ %_ ` ab5 G "K O6`?P[ G : 232c PAB 8 -CD5678 D 8 - PU V /4 I &'c -8 -I /4 8 -CD568 PQ7ab I W /4 8 -CD567 8-

!# $%!&', 8 8 )*+, M b#$ %_ ` ab5 G K O6`?P[ G : 232c PAB 8 -CD5678 D 8 - PU V /4 I &'c -8 -I /4 8 -CD568 PQ7ab I W /4 8 -CD567 8- !"# $%!&', 88*+, M "b#$ %_ ` ab5 G "K O6`P[ G 22c +>4 @PB8 -CD5678D 8 -PU V 0-8 - 7 4 I&'c -8 -I 4 8 -CD568 PQ7ab I W 4 8 -CD567 8-8 -I 7 > W P + 2 4*5 18--8-7 - 4 V W 7 ' P Q - c X + c @ 4B 8-78I W2 9

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CHUONG3-TR doc

Microsoft Word - CHUONG3-TR doc CHƯƠNG 3 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TÓM TẮT LÝ THUYẾT I. PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ VÀ PHƯƠNG TRÌNH MẶT CHÍNH TẮC CỦA ĐƯỜNG THẲNG ) Vecơ gọi là vcp của đường hẳng d nếu giá của song song hoặc rùng d. Vcp của đường

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344>

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344> 第一部分 : 商業概論 1. h µœ tèè x k» õ ~pò ô SBS TV Î tèè x h á Ž é x f(h ) (µœ ) œò Î 8 ¾ é l ª ñ h Ûv± (A) å Ç ¾ ï (B) léðu ÿÿ é «Ò ð u p à x (C) Øðu o ÀÛµÃ à ºpuÎ g (D) Ø Ì Â ú º» Ò sž Î SWOT (S) 2. hv± Úþ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SBVL-Slides_ch3_new.doc

Microsoft Word - SBVL-Slides_ch3_new.doc I. Kh i iö vò tr¹g th i øg sêt Tr¹g th i øg sêt t¹i ét ió cña vët thó μ håi chþ lùc lμ tëp hîp têt c c c øg sêt t c dôg trª têt c c c Æt v«cïg bð i qa ió ã, Æc tr g bëi te èi øg cêp cã 6 thμh phç øg sêt

Chi tiết hơn

iii08.dvi

iii08.dvi Fº OK = OK FK/FK = KL/K L O º F T ¹ KLM TK = TL = TM ¹ ý ¹ ½½ºº ¹ º ¹ º ½¼º þ ¹ ¹ ¹ º ¹ 6 º º ¹ º ¹ º ¹ º ¹ ¹ º º µ ÁÁÁ¹ þ ÁÎ üü ÁÎ þ T C T F C TT O ¹ º C TT T (KLM)º TK TL TM º TK = TL TM º = º ½¼ ü þ

Chi tiết hơn

al10sol.dvi

al10sol.dvi Ý º³ ³Ø ÜØ 88-809 Þ ÒÔ Þ ÜÖÒ Þ Ô ÜÞØ ¹ ÖÝÞ ³ Ü ÕÒÕ ³ Ö Ò º Ú Ñ ÞÖÝ Ó Ò ÓÒ ºÜ Ö ÜÒ Ð Õ Ý Ò ÝÒÞÝ Ð ÜÞ Ò º ÝÞ Ð ÛÒÔÐ Ý ºÞ Ð Ý Ð ÐÖ Þ ÔÖÐ Ý dn dn 2 dn 3 = n ( n αn 2 βn 3 ) = n 2 ( n 2 αn 3 βn ) = n 3 ( n

Chi tiết hơn

Bài 3. Dòng chảy siêu âm của khí khi vận tốc dòng tăng liên tục.(dòng chảy Pran-tơ Mai-ơ) Ở bài này, ta sẽ xem xét dạng đơn giản nhất của dòng chảy si

Bài 3. Dòng chảy siêu âm của khí khi vận tốc dòng tăng liên tục.(dòng chảy Pran-tơ Mai-ơ) Ở bài này, ta sẽ xem xét dạng đơn giản nhất của dòng chảy si Bài 3 Dòng chảy iê âm của hí hi vận ốc dòng ăng liên ục(dòng chảy Pan-ơ Mai-ơ) Ở bài này, a ẽ xem xé dạng đơn giản nhấ của dòng chảy iê âm của hí dòng chảy ịnh iến đề Khi đó các phần ử chấ lỏng chyển động

Chi tiết hơn

tese_doutorado.pdf

tese_doutorado.pdf ít r 1 s 3 s s úst s és s st ít t 3 s t r t r â s s q s s r í s r t r r q ê s és s 1 s r q ê s â st s s r t s rt s r s r t é s r t s çã st r q í r r t çã t r t s tr s r s s t s r çõ s tr r t t r t r r

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN SỞ GD &ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ANH SƠN II ĐỀ HÍNH THỨ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐ GIA 0 (Lần 1) Môn : TOÁN; Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Họ và tên giám

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GiaiDe.So02.doc

Microsoft Word - GiaiDe.So02.doc Câu I: Học sinh ự giải GỢI Ý GIẢI ĐỀ Câu I: Tìm m để đồ hị (C) hàm số + m+ cắ rục O ại mộ điểm du nhấ Cách : P/rình hoành độ gio điểm củ (C) và rục O: + m+ (*) Dễ hấ không hỏ mãn (*) với mọi m Với ¹, có

Chi tiết hơn

!"#$ %&" #%' %" " %% () ) (!" #$% &'! "#$%&' (! "#$%&' )#*++,#$%&'#* * + -./ #$%&'45 -. * ()*+,-./ :;,7 23

!#$ %& #%' %  %% () ) (! #$% &'! #$%&' (! #$%&' )#*++,#$%&'#* * + -./ #$%&'45 -. * ()*+,-./ :;,7 23 !"#$ %&" #%' %" " %% () ) (!" #$% &'! "#$%&' (! "#$%&' )#*++,#$%&'#* * + -./0 2345678#$%&'45 -. * ()*+,-./0 0 23456789:;,7 23 ?@23AB23CDE,?@23 -- A. =?@E FCGH=4I23J K,B2 3 L M N O ) G H = E J K B P

Chi tiết hơn

unidade5-MA13.dvi

unidade5-MA13.dvi ÓÒ ÖÙ Ò ÌÖ Ò ÙÐÓ ÁÁÁ Ë Ñ Ò ¾¾»¼»¾¼½½ ¾»¼»¾¼½½ Ù Ð ØÖ Ò ÙÐ Ö Ç Ó Ø ÚÓ ÔÖ Ò Ô Ð Ø Ó ÔÖÓÚ Ö ÕÙ Ñ ØÓ Ó ØÖ Ò ÙÐÓ Ó ÓÑÔÖ ¹ Ñ ÒØÓ Ó Ð Ó Ù Ö Ñ ÙÑ ÖØ Ö Ð Ó º ÈÖÓÔÓ Ó µº ÓÑ ¹ ÑÓ ÓÒØÙ Ó Ø Ð Ò Ó ÙÑ Ö Ð Ó ÒØÖ Ó ÓÑÔÖ

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

/ & : H ) NLZ 6 6& 4 L L L = < / L _ W M 9: 4 W! :(.6( O ( G Y / & <D23 : H,$0 6 #)A Q S / )C - Y H. L * R * T.).LV O 1 S* ).6( C M T. : ) G.6N ( * *U

/ & : H ) NLZ 6 6& 4 L L L = < / L _ W M 9: 4 W! :(.6( O ( G Y / & <D23 : H,$0 6 #)A Q S / )C - Y H. L * R * T.).LV O 1 S* ).6( C M T. : ) G.6N ( * *U /& ) NL &4 L L L /L _M:4 (( O ( GY/&3,$#)A Q S/)C-Y L R T)LVO S ) ( C M T ) G N ( MM (( ) Y(G ( T GO8)7M )G ( ) T)8 # "#$ 3 %&'8+#&'#### %%%'4:&4( &&'& #%&'' "&'$&#" 3+ 4 +( %"' @@%' %%'- ' C%$''%+:$$'-$'%%'

Chi tiết hơn

HOC360.NET TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 7 (90 Phút) NĂM HỌC 201

HOC360.NET TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 7 (90 Phút) NĂM HỌC 201 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 7 (90 Phút) NĂM HỌC 017-018 ĐỀ 1 MS: T7-01 Bài 1: ( điểm) Thực hiện phép tính 5 9 7 017 0 5 8 1 8. c) 6 0 9. 1 :

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Đáp án chuyên đề: Phương trình tham số của đường thẳng - Hình học 10 Bài a) Phương

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Đáp án chuyên đề: Phương trình tham số của đường thẳng - Hình học 10 Bài a) Phương Đáp án chuên đề: Phương rình hm số củ đường hẳng - Hình học 0 Bài.5. ) Phương rình hm số củ đường hẳng : là b) Vì nhận vecơ n 4; làm vecơ pháp uến nên VTCP củ là u ;. Vậ phương rình hm số củ đường hẳng

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 色彩概論 1. p u u Û hv± (A) u t ð u (B) u uî (C) ue Î u uî (D) uî u Ç u 2. p Žg Û hv± (A) Žg «ˆœuÒ (B) Õg ug (C) Žg (D) g «g 3. ku å v Ì é uw u š (A) (C) ÿ (B) (D) 4. hu v± pº (A) «Â u (B)  x uœ (C)

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 30 de toan lop 6.doc

Microsoft Word - 30 de toan lop 6.doc Đề số Thời gian làm bài 0 phút 3 a a Câu : ( điểm) Cho biểu thức A = 3 a a a a, Rút gọn biểu thức b, Chứng minh rằng nếu a là số nguyên thì giá trị của biểu thức tìm được của câu a, là một phân số tối

Chi tiết hơn

of ߊû vö Öû] ðö «Ûø û Ÿû]ø ø x*iz Ÿ$]ô è ñø^úô gzz :ÀF,X(180:7) óó^ãø eô åö çû Âö û ^Êø (^Û û ]ô àø nûãô Šû iôæø è Ãø Šû iô äô #³Öô á$ ]ôll :ì c* â Û

of ߊû vö Öû] ðö «Ûø û Ÿû]ø ø x*iz Ÿ$]ô è ñø^úô gzz :ÀF,X(180:7) óó^ãø eô åö çû Âö û ^Êø (^Û û ]ô àø nûãô Šû iôæø è Ãø Šû iô äô #³Öô á$ ]ôll :ì c* â Û of ߊû vö Öû] ðö «Ûø û Ÿû]ø ø x*iz Ÿ$]ô è ñø^úô gzz :ÀF,X(180:7) óó^ãø eô åö çû Âö û ^Êø (^Û û ]ô àø nûãô Šû iôæø è Ãø Šû iô äô #³Öô á$ ]ôll :ì c* â Û oßfšû vö ä ]å Öû] ðö «Ûø û Ÿû] ø äô ³ #³Öô æø ÀW LL

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 146 (Đề thi có 7 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 146 (Đề thi có 7 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 46 (Đề thi có 7 trng) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gin làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo dnh:.........................................

Chi tiết hơn