! " #$# % & ' (') * +-,.! / !6%* 78 9;:EDGFIH;ABJK8BLMN8 OQPQ:=9;<!PSRBD;8 9UTWVX8 9 YZ:=J [E\X]_^a`b^acB^adfeCghfijdkclhagmon\qp

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "! " #$# % & ' (') * +-,.! / !6%* 78 9;:EDGFIH;ABJK8BLMN8 OQPQ:=9;<!PSRBD;8 9UTWVX8 9 YZ:=J [E\X]_^a`b^acB^adfeCghfijdkclhagmon\qp"

Bản ghi

1 ! " #$# % & ' (') * +-,.! / !6%* 78 9;:EDGFIH;ABJK8BLMN8 OQPQ:=9;<!PSRBD;8 9UTWVX8 9 YZ:=J [E\X]_^a`b^acB^adfeCghfijdkclhagmon\qpro`sgt`s\le=guhav*n^a`swk]kxqyf\X`sz{dQha] `s^~}gue cx Gdkwƒ GxG fdqhav*nu\ } - ˆ{ {Š lœž qšu { Œ! t { XŒS G! Œ! = BœB { uœ š ~Ÿ{ * k k! q u t d5ªbhagtªggt] dnwsgt\xwsdkªl^ie=guh«n B Xnu\X\lgt\Bm ^~}BªGd cxnu\ ^a`b qw-n!^a`sgt\gue `s\le=guhav*n!^a` gu\5hadk±sdkzunu\ ^ ^agfnfpldswk`s] ` gu\cl\x`b^ ^-³u XdªBhagtªGgu] d-p5v%d-n] ] guªgdshƒn^a`sgt\xnu± xbw-nu\µn!^±sd-nu]_^o`s\ªbha`s\xwk`sªx±sdµ5 Gdjwknu±swkcX± n!^ad-pzecguhn²t`sz{dk\*]_}b]_^adkv n\qp Xnu]n\/`sv%v%d-pl` n!^adf`s\ ^adshaªlhads^ƒn!^a`sgt\+n]nu\` \BeCghav*n^a`sgt\K cxnu\ ^a`b^e} ³ [ ^a]cx] d n]fn\xn^acbhƒnu±ge=hƒnv%ds gha e=guh&^a XdI]_^acXpB}gue ] ds\x] guhjdkz{gu±scl^a`sgt\+`s]&pl`s] wkcl] ] d-pž³ X¹&ºG»;¼½5¾«º;Àa¼&¹ ÁUÂ~Á ÔqÍÕÆŽÇ ÏuÐ Öl Ø HŽ8 9Ž9;AB9 Ù LLQ<J+:=9Ž8 >ŽLƒPQÚUTGÛABÜUPSH;<IPQOk8 9ŽLQJ+:=LSLQ:ÝAl9/Þu8 ߎ8lÞ!:ÝPaÛ*A Ü 8KàáßAlLSLƒ:=â;>=Û9;Al:=LQÛ;ãÞkHŽ8 9;ä 9;<>o:Ý9XPSOQAGTGÚŽÞ<uT$Al9;<ABÜPQH;<J+AlLƒP5:=J/ßABOQPS8B9XP59;ABPQ:=AB9ŽL«A ÜJ+AGTG<OS9NLSÞ!:=<9ŽÞ<BD9Ž8 J+<>=Û 8 å ÚU8 9XPQ:ÝæUÞ8 PQ:=AB9$ABÜ:Ý9GÜáAlOQJK8 PQ:=AB9.8 9UT$A Ü:=9GÜáABOSJK8 PQ:=AB9.PQOk8 9ŽLQJ+:=LSLƒ:=AB9$Þu8 ߎ8Bâ;:Ý>=:ÝPaÛBç Ø HŽ8 9Gä 9;AB9 Ù L/9;A PS:ÝAl9èABÜ+éêŽëEìQíSî ïða Ü8ñJ+<J+ABOSÛXäE>=<uLSL/LƒAlÚ;OSÞ<òHU8BL+TG<<ußÑÞAB9;9Ž<uÞ-PS:ÝAl9ŽLPQAóPQHŽ< 9;A PS:ÝAl9NA Ü<u9XPQOSABßqÛ ôx9ža õ9$üáoqaljöß;hqûqlq:cþl8 9ŽT.PQA 8ø B<u9;<Ok8 >=:=R<uT.ß;OQ:=9ŽÞ:Ýß;>=<ABÜ&:=9ŽLƒÚ;ù/ä Þ!:=<9XPOS<u8lLƒAl9.õH;:CÞkHñÞu8 9.â<+<!úqPQ<u9ŽTG<uT.PQA 8òûI8{Ûl<uLQ:=8B9 ÜáOS8BJ/<uõjAlOQôðà VX8{Ûq9;<uLüuýXþlÿ 8;D â <:CÞkH;>ütý Xã-ç 9;<jABÜ;PQHŽ<f:=J+ßUAlOƒPk8 9XPLaPS<ߎLoPk8 ôb<u9âqû Ø HŽ8B9;9;Al9õI8BLÅPQA%TGAZ8{õf8{Ûõ: PSHPSH;<I9;A PS:ÝAl9 A ÜoLQ<JK8B9lPS:=ÞuLfõH;<9 TG<u8B>Ý:=9; +õ:ýpqhòpqok8 9ŽLQJ+: PQPQ<uTWT;8 PS8;ç 9òPQHŽ< Ø HŽ8 9Ž9;AB9 X:=<õ%DGõHŽ<9 8 Lƒ< å ÚŽ<9ŽÞ<*A ÜLQÛXJâUAl>=L«:=LPQOk8 9ŽLQJ+: PQPQ<tT DŽ< B<OSÛ OSOS:Ý<tLIPQH;</LQ8BJ+<%:ÝJ+ßABOQPS8 9UÞ!< :Ý9 ߎ8BOƒPS:=ÞÚ;>=8BOuDqPSH;<OS<Z:=L9;AK8BT;TG:ÝPQ:=AB9U8 >ÅLƒPQOSÚŽÞ-PSÚ;OS<Al9PSH;<LQ<!PA ÜLQÛXJâUAl>=LfPSHŽ8 P«Þu8 9 â< PQOk8 9ŽLQJ+: PQPQ<uT ç 9;>=ÛNPSH;<:=O/ß;OQAlâŽ8 âž:ý>=: PaÛñA ÜAGÞÞÚ;OQOS<9UÞ!<Kß;>C8{ÛGL*8$OSAB>=<K:Ý9 PSH;< Ø HU8 9;9;Al9 J/AGTG<u>~ç FIH;<ò9ŽAB9Gä_:Ý9XPS<OSß;OQ<PS8 PQ:=AB9ÕABÜLQÛXJâUAl>=L/:CL+AB9;<WA Ü5PQH;<$LƒPQOS<9; BPQHŽL/ABÜPQH;< Ø HU8 9;9;Al9 J/AGTG<u>U8B9ŽTK8 >=>ÝA õl:ýp&psa*:=9lpsoqagtgúuþ!<8%ßa õj<uoƒüáúž>ž8 9ŽT+ÚŽ9;: l<oklq8b>g9;a PS:ÝAl9KA Ü :=9GÜáABOSJK8 PQ:=AB9Åç A õf< B<uOuDX:ÝPIHU8BLI>=AB9; /âu<u<9òüá<>ýppqhž8 PuDqÜáAlOIPQH;<Zß;Ú;OSßAlLQ<uLfA ÜoÚ;9ŽTG<uOSLƒPS8B9ŽTG:=9; PSH;<%J+ABOS< Þ!ABJ+ß;>=<!ú.>=< l<>cla Ü&:=9GÜáABOSJK8 PS:ÝAl9Nß;OSAGÞ!<uLSLQ:Ý9; :Ý9ó9Ž8 PSÚ;Ok8 >8 9ŽTñ8 OQPQ:ÝæUÞ!:C8 >Þ!AlJ+ß;ÚGPS8 PQ:=AB9 D 8 9ŽT$ABÜ&â<!PƒPS<OZÚ;9ŽT;<OkLaPk8 9ŽTG:=9; ò9ž8 æuþ:=8b>å>c8 9; lúž8 l<bd8 8 OS:=8B9XP5A Ü Ø HŽ8 9Gä 9;AB9 Ù L:=9GÜáABOSJK8 PS:ÝAl9$õjAlÚ;>=TWâ<*:=9$ß;>=8lÞ!<ZPSHŽ8 PõjAlÚ;>=TòPk8 ôb<%:=9xpqaø8lþþ!alú;9xppqh;</lƒ<ujk8 9XPQ:CÞ Þ!AB9XPS<9XPA ÜoPQH;<*LQÛqJâAB> LQ< å Ú;<9UÞ!<uLfPSOS8B9ŽLQJ/:ÝPƒPS<uT ç L Ø HŽ8 9Ž9;AB9 Ù Lf8 ß;ß;OSAl8lÞkHK:=Lj9;ABPILƒPQOk8 := BHXPƒÜáAlOQõI8 OkTPQA/ B<9Ž<Ok8 >=:ÝRu<:Ý9PQH;:CLfTG:ÝOS<uÞ!PQ:=AB9 D :Ý9òPQH;<%>C8BLƒPTG<uÞu8BTG<tLI8 ß;ß;OSAl8lÞkH;<uL&ÜáABO8ÜáABOSJK8 > ÞkHŽ8BOS8lÞ-PQ<uOQ:=Ru8 PQ:=AB9øAlO å ÚU8 9XPQ:ÝæUÞ8 PQ:=AB9òA Ü Lƒ<uJ+8B9XPQ:CÞL*8B9ŽTðOQ<u>Ý< 8 9ŽÞ<KHŽ8 B<Kâ<<u9ðPQH;<PQABߎ:=ÞKABÜfJK8B9XÛðTG:CLQÞÚŽLSLƒ:=AB9ŽLuç _PHU8BL*â<<u9 8 PƒPS<J+ßGPS<uTPQAPQOS<u8 PfPQHŽ:=LIß;OSABâŽ>Ý<uJ <lç UçqAB9øPSH;<Z>Ý< B<u>ABÜÅß;H;:=>=AlLQABß;HqÛ$à ÜáAlOI8/Þ!Al9ŽÞ!<ußGPIA Ü OQ<u>Ý< {8B9ŽÞ!<KâU8BLQ<uTóÚ;ßAB9 8$ß;H;:=>=AlLQABß;HqÛ.ABÜIHqÚ;JK8B9ðÞABJ+JÚŽ9;:=Þu8 PS:ÝAl9 DÅLQ<<K<Bç Žç Ø ßU<uOQâ<O

2 8 9ŽTÊ:=>=LQAB9WüuýlýlþBã!D ABOAB9/PSH;<>Ý< B<u>GA Ü Þ!AB9UÞ!<ß;PQÚŽ8B>qÜáABÚ;9ŽTŽ8 PQ:=AB9ULA Ü JK8 PQHŽ<JK8 PS:=ÞuLàá<Bç Žç ß;OQ<tTG:CÞ8 PS<>=AB l:=þbdlq<</ûi8 OQä«:Ý>=>Ý<u>Iüuý Xã!çA õf< l<otd;psh;<ulq</8bß;ß;osal8lþkh;<ul«>=8lþkôòpsh;<+:ý9xps<oqä ß;OQ<PS8Bâ;:Ý>=:ÝPaÛBD{PQHŽ<Þ!AB9UÞ!<ß;PQÚŽ8B>;Þ!OS:=LQß;9;<tLQL8B9ŽTPQH;<Ú;9Ž: l<oklq8b>ý:ýpaû%a ÜUPQH;<AlOQ:= B:=9Ž8 > Ø HU8 9;9;Al9 8 ß;ß;OSAl8lÞkH ç ÊHŽ8 P5:CLÜáOS< å Ú;<9XPS>ÝÛ LƒAlÚ; BHXP«:CLaÚULaPZ8øLƒ:=J+ß;>=<*ABß<Ok8 PS:ÝAl9Ž8 > å ÚŽ8B9XPQ:ÝæUÞ8 PQ:=AB9 A ÜSLƒ<uJK8 9XPQ:CÞò:Ý9;ÜáABOSJ+8 PQ:=AB9 D ÞAB9ŽÞ<ßGPSÚŽ8 >=>ÝÛñLƒ:=J+:Ý>C8 OPQA Ø HU8 9;9;Al9 Ù LZ:Ý9GÜáAlOQJK8 PQ:=AB9 D â;úgp TG: <OS:=9; +:Ý9 :ÝPSLIPSOQ<t8 PQJ+<u9lPABÜLQ<JK8 9XPS:=ÞuLf8B9ŽT D;:=9 ߎ8 OQPQ:CÞ!ÚŽ>=8BOuDqâ<:=9; ø8 â;>=<pqa å ÚŽ8 9XPS: ÜáÛ ìqé =é!#" ê%$séç ÁUÂ'& tèuì{ -,/ % Ô;*;Æ;Ç Ï+É!ÇoËEÈUÌ ÍÕÆGÏtÐ ÈÇ 9;<õ :=9ŽÞ!<u9XPQ:< B<ZPQAòTG< l<>=abß$8 å ÚŽ8 9XPQ:ÝæUÞu8 PQ:=AB9 êžëba+$!dabo8llõf<%õ:ý>=>åßžoq<üá<opsa LQ8{ÛñH;<OS<BDjìQé =é!#" êuë%:ý9güáaloqjk8 PQ:=AB9 HŽ8lL%âU<u<9ÕâŽOQAlÚ; BHXP%ÜáABOSõI8 OkTñTGÚŽ<øPQA.PQH;<ø<AlOƒPkL%PSA LaPSÚŽTGÛ 8BT;8BßGPQ:< B<8B9ŽT < lab>< q:ý9; ølq<9ulƒalosluçžfih;<lƒpqúutgûòabü&lƒ<u9žlqabo< lab>=úgpq:=ab9$:cl«8øâ;os8b9žþkh A Ü OQPQ:ÝæUÞ!:C8 >DC :ÝÜá<%PQHU8 P«>=:Ý<tL«8 PPQH;<*ÜáAqÞu8 > ßAB:=9XP5â<!Paõf<<u9WJ+AGTG<u>=LPQAøÚ;9UTG<OkLaPk8 9ŽT âž:ýabä >ÝAl B:CÞ8 >ILQ<9ŽLQABOkLòà Ø HŽ8l8 âž8b9î<!pø8b>~çütýbý EFCÅ:Ý<tLƒ< <!PK8 >EçHGI - BAl> q:=9; HŽ8 OkTGõI8 OS<ZàJC <u<<!pj8b>~ç;ütýbý-kic ÚŽ9ŽT+<!Pj8B>~çŽüuýBýqÿ ão8 9UTâ<!Paõf<<u9+ÜáÚ;9ŽT;8BJ+<9XPS8B> å Ú;<uLƒPQ:=AB9UL Þ!AB9UÞ!<OS9;:=9; ZPQHŽ<«Þ8Bߎ8 â;:=>=: PS:Ý<tLA Ü < lab>=úgpq:=ab9+os< X8 OkTG:Ý9Ž 5PSH;<«8lT;8 ßGPk8 PS:ÝAl9PSA%PQHŽ<«<9: q:=oqal9gä J/<u9XP/à?8lLƒôñüuýXþ ýk %Lf8 OS:=8B9;:üuýlý MEŽM$<9UÞ!R<uO58B9ŽT$ûf<>=<õ üuýlýi ;M.8 lãfalo PQH;<T;< B<u>ÝAlß;J+<9XPA ÜLƒ<u>Ý<tÞ-PS: l<%ßu<uosþ<ßgps:ýal9wabüo<u9: X:=OSAB9;J+<9XPk8 > K8BLPQOS:Ý Bä B<OkLÜáAlOÞ<OQPS8B:Ý9$â<HŽ8 q:=abo5ßž8 PQPQ<OS9ŽL/àN lab9po«<!úgôrq Ú;>Ý>füuýXþIl8;D âuã-ç _P5:CL59ŽAòLQÚ;OQߎOQ:CLƒ<*PQHŽ8 P PQH;:CL5PQABߎ:=Þ/HŽ8lL«AlâGPS8B:Ý9;<tT.:=9ŽÞ!OS<u8lLƒ<tT$:=9lPS<OS<uLƒP:=9NOS<uÞ<9XPZõjAlOQô à 78 Ú;PQ<9ŽHŽ8 H;9ÅD?Al>=8B9;:ED OPQHŽJ+8B9;9SGI - ;ütã!ç 9èPSH;<$æŽ<u>=T ABÜ*Lƒ<u9ŽLƒAlOK< lab>=úgpq:=ab9 D&AB9;<$:CLø:=9XPQ<OS<uLƒPQ<tTÑ:Ý928B B<9XPkL+PQHŽ8 Pò8BTŽ8 ßGPøAlO < BAl> l</pqanlqab>< B<K8.Þ<OQPS8 :=9óPS8lLƒô çåfih;:cl%pk8blqôñþu8 9ðâU<<Bç Žç JK8 úg:=j+:ýru:ý9; ñlƒú;ot q: 8B>PQ:=J/< ABOPSH;<9qÚ;JâU<uO«ABÜA LQß;OS:Ý9Ž ŽçUŽABO«PQH;:CL«ßŽÚ;OQßAlLQ<BDŽPQH;<8 B<u9XPSL«8BOQ<%<úGßU<tÞ-PQ<tT PQAò< lab>< B< 8 ß;ß;OSABߎOQ:C8 PS<Lƒ<u9ŽLQABOkLç Ø ÚŽÞkHñLQ<9ULƒAlO«ABß;PQ:=J/:=Ru8 PQ:=AB9ñß;OQAGÞ<uTGÚ;OS<uL5Þ8B9Nâ</TGOS:< B<9NâXÛ$<úqä ß;>Ý:CÞ!:ÝPøLƒ<u9ŽLQABO å ÚU8 >=: PaÛðJ+<u8lLƒÚ;OS<uLWà+V«:Ý>CLSLƒAl9Ñ8B9ŽTÎ?<u>Ý l<oütýbý Xã-ç Ü PQ<u9 DH;A õf< PS8BLQô :CL+:ÝJ+ß;>=:=Þ: PS>ÝÛÎÜáABOSJÚ;>C8 PS<uTè8 9ŽTÎPQH;<uOQ< :CL+9;Að8ñߎOQ:=ABOS:IôX9ŽA õ>ý<ttg B<W8 âabúgpkõh;:cþkh Lƒ<u9ŽLƒAlOIß;OQAlßU<uOƒPS:Ý<tL8 OS<Z BAB:=9; PQA+â<%OQ<u>Ý< {8B9XPfÜáAlOIPQH;<*8B B<u9lPkLfPQA+â<*8 â;>=<zpqaklqab>< B<: Ptç FIH;< å ÚŽ<uLƒPQ:=AB9W:ÝJ+ßABOQPS8 9XP:=9PSH;:=L«Þ!AB9XPS<!úqP:=LI9;A õ õh;<9$lq<9žlqaboklfõ:ý>=> < lab>< B<5PQHŽ8 P 8 PƒPS<J+ßGPoPQAÞ8 ß;PQÚ;OS<j8lLÅJÚŽÞkH*:=9GÜáABOSJK8 PQ:=AB98 l<9xpå<9: q:=oqal9;j+<9xpo8ll ßAlLSLƒ:=â;>=< 8 B<uOQÛOQ<tLaPSOQ:CÞ-PS<uT*âU8 9ŽTGõ:CTqPSH A Ü :=9GÜáABOSJK8 PQ:=AB9òÞkHŽ8 9;9Ž<>CLçXFIH;:=Lj:=9lPSÚ;:ÝPQ:< B<>=ÛøTG<ußU<u9ŽT;LuDX8BJ/Al9; *ABPQH;<uO&Ü 8lÞ-PQAlOSLuDBAl9øõHŽ8 P 8 J+ABÚ;9XP*ABÜI:=9GÜáAlOQJK8 PS:ÝAl9ñ:=9ðPQHŽ<ø<9: q:ýosab9žj/<u9xp*:=lkìsé Ýé!#" êžëzüáalo%pqhž<8 l<9xpuç ÊHU8 P*õf< 8 OS<f:=9XPQ<uOQ<tLaPS<uT/:Ý9K:CLPSA% B:< B<8Zß;OS<uÞ!:CLQ< å ÚŽ8B9XPQ:ÝæUÞ8 PQ:=AB9+A ÜPQH;:CL&8BJ+ABÚ;9XPA Ü :=9GÜáABOSJK8 PQ:=AB9Åç FIH;:=L X:=<õð:CL 8 >CLQAIÞ>ÝAXLƒ<u>ÝÛ5OQ<u>=8 PQ<tT«PSAIPQH;<jLaPSÚŽTGÛA ÜGߎ8 OQPQ:C8 >=>=ÛABâŽLQ<OT 8 â;>=<m.8boqôla# X:C8 9 TG<uÞ:=LQ:ÝAl9èߎOQAGÞ!<tLQLQ<uLWà? M.7?&LuDY%8 <>=â;>=:ý9ž ñ<p8 >EçüuýBý-lã!Do8lLK8 >CLƒAó:Ý9èPQHŽAlLQ<W:ÝPø:CL+A Ü ßŽ8 OQPQ:CÞ!Ú;>C8 O%:=9XPQ<uOQ<tLaPZPQA å ÚŽ8B9XPQ:ÝÜáÛNH;A õ JÚŽÞkHð:=9GÜáABOSJK8 PS:ÝAl9NÜáOSABJ PQH;<K<u9; q:=oqal9;j+<9xp%:=l 9;<<tTG<uTòPQA/ÜáAlOQJ'8 9 8BTG< å ÚU8 PQ<%TG<tÞ!:CLƒ:=AB9Åç FIH;<uLQ<Þ!Al9ŽLQ:=TG<uOS8 PQ:=AB9ŽLLƒH;A õ PSHŽ8 P å ÚU8 9XPQ:ÝÜáÛq:Ý9; èìqéýé!#" êuë*:=9güáabosjk8 PQ:=AB9 :CL*9ŽA P/8B9 8 âžlƒpqok8bþ!p*abo*<úqabpq:cþkos< å Ú;:=OQ<uJ/<u9XPuD â;ú;pß;osabj+:clƒ<tlzpqa.ßžoqa# q:ctg<ø8$þ!<u9lpsos8b>j+<u8llƒú;os<küáalo PQH;< å ÚU8 >=: PaÛ/A Ü :=9GÜáABOSJK8 PQ:=AB9KߎOQAGÞ!<tLQLQ:=9; %:Ý9ø8LƒÛGLƒPQ<J DlõH;:=ÞkH:=Lj8 9K<uLSLQ<9XPQ:C8 >8BLQßU<tÞ-P&:=9 PQH;<*LƒPQÚŽT;:Ý<tLA Ü OQPQ:ÝæUÞ!:C8 >RCÅ: Üá<*LQÛGLaPS<JKLuç

3 X Yξ[Z¹jº;À]\Z Ed[eFf FÅA å ÚU8 9XPQ:ÝÜáÛPSH;<OQ<u>Ý< {8B9ŽÞ!<«A Ü :Ý9;ÜáABOSJ+8 PQ:=AB9øAlOuDX8 >ÝPQ<uOQ9Ž8 PQ:< B<u>ÝÛlD PQH;<Z8 J+AlÚ;9XP&A ÜÅLQ<JK8 9;ä PQ:CÞLfABOfOQ<u>Ý< 8 9ŽÞ<:Ý9W8 l: l<9tž8 PS8ÞkHŽ8 9Ž9;<>EDl:ÝPIHŽ8BLjâU<tÞ!AlJ/<ZÞ!>=<u8BO&PSHŽ8 PfPQHŽ<LQ<JK8 9XPS:=ÞuL HŽ8BLoPSA%âU<â;OSABÚŽ BHXPo:=9+âqÛOS<uÞ!:=ß;:=<9XPA ÜUPQH;<T;8 PS8Kà+Ê: PQPQ B<u9ŽLƒPQ<:=9 üuýxþi K #V«<HŽ8B9;: òüuýlýbýlã!ç V<HU8 9;:< $Þ!AB9ULƒ:CTG<OkLIPSH;<J+<u8B9;:=9; øpsaò8 OS:CLƒ<ZÜáOSABJ'PQHŽ<PQT;<uÞ!AGTG:=9; ;+A Ü:=9GÜáABOSJK8 PQ:=AB9$âqÛ B:< B<98 B<u9XPSLuç 98 Ú;PQABJK8 PQAB9õH;<OS<&< å ÚŽ: 8 >=<9XPLaPk8 PSH OQ<tLƒß<uÞ!PjPSAPSH;<ZâU<uHŽ8 q:ýalojabü PQHŽ<Z8B B<u9lPIABOIõ:ÝPQHWOQ<tLƒß<uÞ!PjPSAPSA+: PkLj lal8b>=lf8 OS<ÞAB>=>=8BߎLQ<uT :Ý9XPQA 8WLƒ:=9; B>=<+LaPk8 PQ< à LQ<<+<lç Uç LjOSÚGPkÞkHGæŽ<>CTÕütýBý Xã-çg 9ñPQH;:CLJ/AGTG<u>~D PSH;<+<!úqPQ<uOQ9U8 >T;8 Pk8 :Ý9 huú;<9žþ<zpqh;<*8b B<u9lP8BÚGPQAlJ+8 PQAl9ñà ÜáAlO:=9ŽLaPk8 9ŽÞ<BDqPSAø8 PƒPk8 :=9WÞ<OQPS8B:Ý9W BAX8 > LaPk8 PS<uLkã-ç ÜáOk8 J+<uõjAlOQô ÜáAlO5PSH;<KJ+AGTG<>=:Ý9Ž WABÜfLƒPQOk8 PS< B:=<uL5PSA 8lÞkH;:=< B</ BAX8 >CL:=LZß;OSA# q:=t;<ut.âqû TG<uÞ:=LQ:ÝAl9.PSH;<AlOQÛÕà~ûj<uOƒPkLƒ<uô 8BLüuýXÿIlãõH;:=ÞkHó8 >CLƒAWÚ;9ŽT;<OS>Ý:=<uL5PQHŽ<PSH;<AlOQÛ ABÜfM.8BOQôlA# X:C8 9 7«<tÞ!:CLƒ:=AB9?&OQAlâ;>=<JKLà Ø ÚGPƒPSAB9ò8B9ŽTKûI8 OQPQAøütýBý- lã-ç 9KPQH;<Þ!Al9lPS<!úqP&ABÜÅTG<uÞ:=LQ:ÝAl9+PQH;<uABOSÛBDX8 PQH;<uABOSÛABÜÅ:Ý9;ÜáABOSJ+8 PQ:=AB93 8 >=Ú;<5HŽ8BLjâU<u<9T;< B<u>ÝAlßU<tT.à+«A õf8bost ütý -KB?AlH8 9ŽTiABOT q: PSR üuýbý-lã!ç Ú;PQ:=>Ý:ÝPaÛðÜáÚ;9ŽÞ!PQ:=AB9Õ:CL8ñLƒÚŽ: Pk8 â;>=ûð9;abosjk8 >=:ÝRu<uTðJ+<u8lLƒÚ;OS<KPSHŽ8 P å ÚU8 9XPQ:ÝæŽ<uLPQHŽ< OQ<uõf8BOST/ABâ;PS8 :=9;<tTKâqÛPk8 ôq:=9; 8*Þ<OQPS8B:Ý98lÞ-PS:ÝAl9K:Ý9W8% B:< B<u9LaPk8 PS<Bç Ø AB>< q:ý9; *PQH;<ZTG<uÞ:=LQ:=AB9 ß;OQAlâ;>=<J J+<u8B9ŽLæŽ9UTG:Ý9Ž ZPQHŽ8 P&8BÞ-PS:ÝAl9/PQHŽ8 P B:< B<uLoPSH;<H;:= BH;<tLaP<úGßU<tÞ-PQ<tT/OQ<uõf8BOST ç _Ü PQHŽ< <!ú;8bþ!pzlƒps8 PQ</:=LZ9;ABPß<OQÜá<uÞ!PQ>=Û.ôq9;A õ9.psapsh;<ktg<uþ:=lq:=ab9ñlqûglaps<j DPQH;<K8 PƒPS8B:Ý9Ž<uTñOQ<uõf8BOST õ:ý>=> PaÛqß;:CÞ8 >=>=ÛòTGOSABßWâU<u>ÝA õ PQHŽ8 P«A TG<tÞ!:CLƒ:=AB9 LQÛqLƒPQ<uJ çk 9 B<9Ž<Ok8 >ED B:< B<9ø8ß;:=<uÞ!<5A Ü :=9GÜáABOSJK8 PQ:=AB9ñàá<Bç ŽçX:=9KÜáABOSJ ABÜÅ8*Ok8 9ŽT;ABJj {8BOQ:C8 âž>ý<pshž8 Pf:=LfÞ!AlOQOS<>C8 PS<uT õ: PSHPSH;<PQOSÚ;<%LaPk8 PQ<W 8 OS:=8Bâ;>=<«A âu<zßallslƒ:=â;>=<5psa/8 PƒPk8 :=9W8H;:= BH;<uO <!úgßu<tþ-ps<utkúgps:ý>=:ýpaûpshž8 9õ: PSH;ABÚGPf: PtçGFIH;<«TG:<uOQ<u9ŽÞ!<5âU<Paõj<u<9KPSH;<PaõfA8 8 >=Ú;<uL :=LPSH;<K:Ý9;ÜáABOSJ+8 PQ:=AB9k 8 >=Ú;<+A 8 OS:=8Bâ;>=<+8lÞÞABOkTG:Ý9Ž øpqa$:=9güáaloqjk8 PS:ÝAl9P 8 >=Ú;<+PSH;<AlOQÛlç VA PS<fPQHŽ8 PoPSH;:CL å ÚU8 9XPQ:ÝæŽ<uLoPSH;<l!"InmŽéABÜŽPSH;<I:Ý9GÜáAlOQJK8 PQ:=AB9õHŽ:=ÞkH D :=9PQÚ;OS9 D :CLJ/<t8BLQÚ;OS<uT :Ý9$PSH;</Ú;9;:ÝPSL«PQH;<ÚGPQ:=>Ý:ÝPaÛ ÜáÚ;9ŽÞ!PQ:=AB9.:CL5 B:< B<9$:=9 D â<:ýp5j+ab9;<ps8boqû6 8 >=Ú;<BDUæ;PQ9Ž<uLSLD LQÞABOS< ABOA PSH;<Otç U;ABO*8 å ÚŽ8B9lPS: æu<utó9;a PS:ÝAl9ðA ÜZìQé =é!#" êuë:=9güáaloqjk8 PS:ÝAl9ñ:=9óPQH;<i B<:=9óA ÜfPQH;< Ø HU8 9;9;Al9 Lƒ<u9ŽLƒ<lDqH;A õj< B<uOuDXTG: <OS<9XPIß;OSABß<OQPQ:=<uLjõjAlÚ;>=TøâU<%TG<tLƒ:=OS8Bâ;>=<Bç; 9ߎ8BOƒPS:=ÞÚ;>=8BOuDXAB9Ž<«õfABÚ;>CT >Ý:=ôB<ZPSAKHŽ8 B<Z:CL8+J+<u8BLQÚ;OS<PQHŽ8 P«:=L«8 â;>=<zpqakâ<*:=9lps<osß;os<!pq<ttw:ý9$8klq<9žlq<*lƒ:=j+:ý>c8 OIPSAKPQHŽ< Þ!>C8BLSLƒ:CÞ8B> Ø HŽ8 9Ž9;AB9K:=9GÜáABOSJK8 PS:ÝAl9 >=AXAXLƒ<u>ÝÛ/Lƒß<u8Bôq:Ý9; UD :ÝPSLc 8B>ÝÚ;<5LƒH;AlÚ;>CT+âU<<úGß;OQ<tLQLQ<uT/:=9 o A ëj=-džpsh;<pqú;9;:< B<OkLS8 > Ú;9;:ÝP5ABÜ:Ý9;ÜáABOSJ+8 PQ:=AB9EK8B9ŽT 9;ABP5:=9 PQH;</8 OSâ;: PSOS8BOQÛÚ;9;:ÝPSL5A Ü&LQABJ+< ÚGPQ:=>Ý:ÝPaÛJ+<t8BLQÚ;OQ<lç V<HU8 9;:< KàaüuýlýBýXã BOSABÚ;9UT;L PSH;<&J+<u8B9;:=9; «ABÜ Ø HŽ8 9Ž9;AB9GäEPaÛqßU<j:Ý9;ÜáABOSJ+8 PQ:=AB9%:=9*PSH;<&ÚŽLQ<!ä ÜáÚ;>Ý9Ž<uLSLZA ÜfLQ:= B9Ž8B>=LTG<!PS<uÞ!PQ<uTñâqÛNLQ<9ŽLQABOkL58B9ŽTñA Üj8lÞ-PQÚU8 PQAlOSL5JK8 9;:=ß;Ú;>C8 PS:Ý9Ž òpsh;<+õjaloq>ct 8 9ŽT ߎOQAGTGÚŽÞ:Ý9Ž NLƒ:= B9U8 >CLçoFIH;:=LÚŽLQ<!ÜáÚ;>=9;<uLSL:=LPQH;<uOQ<òß;ÚGP/:Ý9XPQANPQH;<WÞ!Al9lPS<!úqPABÜæ;PQ9;<tLQL àá<bç ŽçOS<ߎOQAGTGÚŽÞ!PQ:< B< LƒÚUÞÞ!<tLQLkãABOø8B>=LQANPSAðJ/AlOQ<$LQH;ABOQPƒäEPQ<uOQJ lal8b>=l/>=:ýôl<whžabj+<axlapk8blq:=luç 9WßU8 OQPQ:CÞ!Ú;>C8 OtDKV<uHŽ8 9;:< ÞAB9ŽLQ:=T;<OkLfPQH;:CLÞ!Al9ŽÞ!<ußGP:=9WOS<>C8 PS:ÝAl9PSAKLƒ<u9ŽLƒAlO8 9ŽTW8BÞ!PQÚŽ8 PQAlO < BAl>ÝÚ;PQ:=AB9 8BL5<!ú;8BJ/ߎ>Ý<lDHŽ<+T;:=LSÞ!ÚŽLSLQ<uL5PQH;<PQOk8BT;<!ä_AI A ÜjÞAlLƒPZ8B9ŽT.â<9Ž<!æ;Pp l<oklƒúžl«pqhž< Lƒ:= B9Ž8B> >Ý<u9; PSHòÜáAlOI:Ý9GÜáAlOQJK8 PQ:=AB9òPQOk8 9ŽLQJ+:=LSLƒ:=AB9ò< lab>< B<uTKÜáABOIPQHŽ<*Lƒ:= B9Ž8B>Ý:=9; âu<uhž8 q:ýalofâqû L å Ú;:CT;Luçq 9ð8lT;TG:ÝPQ:=AB9 D T;: <OS<9XP*J+<u8B9;:Ý9Ž ll%8 9UT D PQHqÚŽLuDÅTG:<uOQ<u9XP%T;< BOS<<tLZA Üf:Ý9GÜáAlOQJK8 ä PQ:< X:ÝPaÛðÞ8 9Õ8BOQ:CLQ<+ÜáABOT;: <OS<9XPAlâŽLƒ<uOr l<oklz:ý9ðpsh;<òls8 J+<øLQ:Ý l9ž8 >fþkhž8 9Ž9;<>ED < l<9 :=9 PQHŽ< LQ8BJ/<*ÞAB9XPQ<úqPuDŽTG<ußU<u9ŽTG:=9; KAB9WPSH;<*OS<uLQßU<tÞ-PQ:< B<Z lal8 >CLIß<OkÞ!<:< B<tTðàN BAl96O«<!úGôRQ Ú;>=>&üuýXþIBâ V<HU8 9;:< <P8B>~çÅüuýBýlýlã!ç C :=ôb<sv«<hž8b9;:< DGõf<õ:Ý>=> OQ<u>=8 PQ<5PQH;<%8 J+AlÚ;9XPjA ÜoOQ<u>Ý< 8 9XPj:=9GÜáABOSJK8 PS:ÝAl9ß;OS<uLQ<9XPI:Ý9W8 ÞkHŽ8 9;9Ž<>XPQA5PQH;<IÚŽLQ<!ÜáÚŽ>Ý9;<tLQLoPSA«PSH;<8 l<9xpåpshž8 PÞ8B9â<TG<OS: l<utzüáosabj : õ>=<ut; TGA/LQAŽDqõf<5HŽ<OS<«ÜáAlOQJK8 q:c8*psh;<üáos8bj/<uõjaloqô/a ÜTG<uÞ:=LQ:=AB9

4 u PQH;<uABOSÛBç% 9ó8lT;TG:ÝPQ:=AB9 D õf<+tg< l<>=abßñ8òüáaloqjk8 >=:CLƒJöPSHŽ8 P*8 >=>=A õlpsawj+agtg<u>pqh;<k8bþ!pqúž8 PQAlO ÞkHŽ8 8 OS:=8Bâ;>Ý<8 9ŽT PSAÞ!AlJ+ß;ÚGPQ<PQH;<JÚGPSÚŽ8 >o:=9güáabosjk8 PQ:=AB9$â<!Paõf<<u9 Lƒ<u9ŽLƒAlOf8B9ŽT8lÞ-PSÚŽ8 PSABOjÞkHU8 9;9;<u> õh;:=þkhpqh;<u9õ:=>ý> LQ<OT B<58BLfJ+<u8BLQÚ;OS<ÜáAlO&PSH;<%8 J+ABÚ;9XPfA Ü OQ<u>Ý< {8B9XPI:=9GÜáAlOQJK8 PS:ÝAl9 ç ^wvxe Zfq¾»Kezyk¼» {aer}~eq/z¹jºîļ¹bys¼&»e PQ:=AB9 çñ<jõ:ý>=>xt;<9;abpq<&ok8 9UTGABJ {8BOQ:C8 âž>ý<tl âqûúžß;ßu<uosþu8blq< >Ý<PƒPQ<uOSLZà <Bç Žç; ñã-dxpqhž<s 8 >=Ú;<tLPSH;<ÛøÞu8 98lLQLQÚ;J+<«âqÛK>=A õj<uosþu8blq<>ý<pƒpq<uoslzà <Bç Žç;ƒã-DqPSH;<ZLƒ<P A 8 >=Ú;<uLZâqÛNÞu8 >=>Ý:= BOk8 ß;HŽ:=Þ>Ý<PƒPS<OkL/à <Bç ŽçF ã-ç FIH;<Kß;OSABâU8 â;:=>ý:ýpaû PQHU8 P*8WOS8B9ŽTGABJ {8BOQ:C8 âž>ý<> 8lLQLQÚ;J+<uL8s {8B>ÝÚŽ<>ƒ S õ:ý>=>gâ<it;<9;abpq<utâqûp KàN ⃠ãoabotdtüáabolƒ:=j+ß;>=:=þ: PaÛ âxû3šoànƒ ãâxû.8bâ;úžlq<+a Ü&9;ABPS8 PQ:=AB9 ç Œ ƒ ã«:=9žlƒpq<t8btña Ü> KàJ tˆ qœ Žˆ ƒ ãjüáabofpqh;<*þab9žt;: PS:ÝAl9Ž8 > ß;OSABâU8 â;:=>ý:ýpaû+üáabo 8BLSLQÚ;J+:Ý9; /PSH;<l {8B>ÝÚŽ<W DG l: l<9òpqhž8 P 8lLQLQÚ;J+<uLfPSH;< 8 >=Ú;<lƒÅç FÅAôB<u<ß*PSH;<IJK8 PQHŽ<JK8 PS:=ÞuLLƒ:=J+ß;>Ý<lD {8BOQ:C8 âž>ý<tl 8BLSLƒÚ;J+<*8/æŽ9Ž: PS<9qÚ;Jâ<O«A Üà PSH;<OS<!ÜáAlOQ<*TG:CLSÞ!OS<!PQ<{ã> 8 >=Ú;<uLuçUFIH;<éêŽëEìQíkîïABÜ8+OS8B9ŽTGABJ {8BOQ:C8 âž>ý<l :=LTG<æŽ9;<tTW8lL ÕàN óãcẑ - ŠoàNƒãG>ÝAl àaü{ã õh;<os<üáaboiþ!al9: B<9Ž:Ý<u9ŽÞ!<õf<«8BLSLQÚ;J+<PQH;<â;:=9Ž8 OSÛ/>ÝAl l8 OS:ÝPQH;J çbfih;<þ!al9žtg:ýpq:=ab9ž8b>ž<9xpsoqalßxû Õà+ 6Œ ñãjabü8/ok8 9ŽTGAlJš 8 OS:=8Bâ;>Ý< B:< B<u9 :CLTG<!æU9;<uT 8BL Ø Îà+ Œ ñã> nˆœ Îà+ Œ ⃠ã àjglã - nˆ ŠoàNƒ ã Œ ƒãq>=ab qœ ƒã à+mxã - ž Ÿ FÅAÞ!AB9ULaPSOQÚŽÞ!P8«J+<u8BLQÚ;OS<ÜáAlOÅPSH;<IOQ<u>Ý< 8 OS:Ýä 8 â;>=< ÕD;FI:CLƒHqâqÛø<!P8 >Eç àaüuýlýbýxã ;Y%8BLQôq: 8 9ŽT :=9;ôqôBAl9;<9ðàJG - lãf8blslƒúžj/<psh;<%<!úg:claps<9žþ< A ÜLƒAlJ+<%OQ<u>Ý< {8B9ŽÞ!<Z:=9ŽTG:CÞ8 PQABOb {8BOQ:C8 âž>ý<p PSHŽ8 P«:CL/aAl:Ý9XPQ>=Û TG:=LƒPQOS:=â;ÚGPQ<tT õ: PSH ÕçŽFIH;<u9 PQH;<uÛòTG<æŽ9;<ZPQHŽ<%OQ<u>Ý< {8B9XPI:=9GÜáAlOQJK8 PS:ÝAl9:=9 q:c8psh;<3?mgëjme"iqa ê!í ì?3" ëba í ê àn r ãcˆ8 Õà+ /ã/ Õà+ iœ ñãcˆ8 ÕàN óãd k Õà+ Œ ã ànqã âu<paõj<u<9zpqhž<h 8 OS:=8Bâ;>=<uLq 8B9ŽT øç{fih;<júgpqúž8b>l:=9güáaloqjk8 PS:ÝAl9 å ÚU8 9XPQ:ÝæŽ<uLjàá:=98 Ø HU8 9;9;Al9 Lƒ<u9ŽLƒ<{ãZH;A õ JK8 9qÛñâŽ: PkL*A ÜÚ;9UÞ!<OQPS8B:Ý9XPaÛó8 âabúgp Þ8 9ðâ<OS<uLQAB>< B<tTNâqÛóôX9ŽA õ:ý9; Îç 9NPSH;<:=OZõjAlOQô DUPQH;<+OS<>=< 8 9ŽÞ<:=9ŽTG:CÞ8 PQABOl 8 OS:C8 â;>=<hž8ll5pqawâu<+ B:< B<u9N8òß;OQ:=ABOS:EDU<lç UçâqÛ 8 ß;ß;OSABߎOQ:C8 PS<>C8 â<>=:ý9ž WABÜjPSOS8B:Ý9Ž:Ý9; $LS8 J+ß;>=<uLÜáAlO AlO%âXÛNHXÚŽJ+8B9ñ:=9XPQ<uOr l<9xpq:=ab9 ç FIHŽ< OQ<u>Ý< {8B9ŽÞ!<K:CLT;<!PQ<uOQJ+:=9;<uTÕâXÛk øçf 9 A PQHŽ<OõfABOkT;LuD PQHŽ<øJ+AqT;<>f:=LZPSANTG<PQ<OSJ+:Ý9Ž<H;A õ J+8B9qÛøOQ<u>Ý< 8 9XP:Ý9GÜáAlOQJK8 PQ:=AB9ðà 8 âabú;pb ãiþ8b9òâ<%<!úqpqok8bþ!pq<ttøüáosabj ôx9ža õ:ý9; Õç ñ<f:ý9xpsoqagtgúžþ<j9ža êžëfa ê!í ì?3" ëba í êâxû%:=9žlƒps8b9lps:=8 PQ:=9; 5PQH;<IOS<>Ýä < 8 9ŽÞ<«:=9ŽTG:CÞ8 PQABO> 8 OS:=8Bâ;>=<b ÜáOSABJ PQHŽ<5J+AGTG<>CLfA ÜÅFI:CLƒHqâqÛ+<!PI8 >EçGY%8BLQôq:U8B9ŽT Ø :=9;ôqôBABä 9;<9$õ:ÝPQH$8KLQßU<tÞ!:ÝæUÞ DTG<uÞ:=LQ:ÝAl9GäEPQH;<uABOS<!PQ:CÞJ+AqT;<>&à~?AB>C8 9;: <P58 >EçGI - ;ü{ã-dg BOSABÚŽ9ŽTG:=9; ŽD;8lL V<HU8 9;:< ñàƒüuýbýlýlã!dlpsh;<%os<>=< 8 9ŽÞ<ZA Üo8B9W8lÞ-PS:ÝAl9ò:=9 : PkLÚGPQ:=>=: PaÛPQA+PQHŽ<*8 B<u9XPuç

5 à ± ñ</8blslƒú;j+</8tg<tþ!:clƒ:=ab9nlqûglaps<jöõ:ýpqhîàáüáabo%lƒ:=j+ß;>=:=þ: PaÛ A Ü<úGßUAXLƒ:ÝPQ:=AB9UãæŽ9;:ÝPQ<+LaPk8 PS< 8 9ŽTÑ8BÞ!PQ:=AB9 LƒßŽ8lÞ!<tLç Ú;OKôl<ÛÕ8BLSLQÚ;J+ßGPQ:=AB9Ñ:=L/PSHŽ8 PKÜáAlOK8ñ l: l<9 LaPk8 lªbànƒ ãa Ü< å Ú;:< 8 >=<9XPQ>=Û ABß;PQ:=J+8B>f8lÞ-PS:ÝAl9ŽL1 ªlàNƒã nˆ «- c ~ ' I± ² Žˆ «;³F ;µ DõH;<uOQ< 3:CL+PQHŽ<.Lƒ<P+ABÜßAlLSLQ:Ýâ;>=<$8BÞ!PQ:=AB9ŽLuç PKPQH;:CLKßAB:=9XPøõj< JK8 ôl<w9ža 8BLSLƒÚ;J+ßGPS:ÝAl9ŽL+8 âabúgp/pqhž<òj+agtg<>ipshž8 PKLQ<>=<uÞ-PkLPQH;< ABß;PQ:=J+8B>8BÞ-PS:ÝAl9ŽLoAl9;<òÞABÚ;>CT DÜáAlO :Ý9ŽLƒPS8B9ŽÞ!<lD :=J+8B B:=9;<KPSH;<øABß;PQ:=J+8B>&8BÞ!PQ:=AB9ŽL%PQA$â<JK8 úg:=j/:=r:=9; PSH;<ø<!úGß<uÞ!PS8 PS:ÝAl9 {8B>ÝÚŽ< A ÜLQABJ+<$LQÚ;: Pk8 â;>=<$úgps:ý>=: PaÛÎÜáÚ;9ŽÞ!PQ:=AB9 ç :< B<u9ÎPSHŽ8 PLƒPS8 PQ< ƒåd&õj<$tg<æž9;<.8ðþ!al9žtg:ýpq:=ab9ž8b> ß;OQAlâŽ8 âž:ý>=: Œ ƒ ãabüjlƒ<u>ý<tþ-ps:ý9; W8 9N8lÞ-PS:ÝAl9 Œ ƒ ãw ˆ ü¹eœ ª à+ƒãœu:ýüh S k ª ànƒ ã-d Œ ƒ ã nĵ ;D õh;<uoq< Œ Œ TG<9;ABPQ<tL«PSH;<+9qÚ;Jâ<O%ABÜ&<>=<J+<9XPkLZ:Ý9ð8òLQ<!Ptçq 9 A PQHŽ<OKõfABOkT;LDo B:< B<u9Ñ8ðLƒPS8 PQ< ƒådpsh;<9ñpqhž< ÞAB9ŽT;: PS:ÝAl9Ž8 >ß;OSABâU8 â;:=>ý:ýpaû Œ ƒ ãpqhž8 PK8B9 ABßGPS:ÝJK8 >8BÞ!PQ:=AB9 Wõ:Ý>=>oâU<+Lƒ<u>Ý<tÞ-PS<uT$8 OS:CLƒ<tLÜáOSABJ PQH;<ß;OQ:=9ŽÞ:Ýß;>=<ABÜ:Ý9ULƒÚGùøÞ:Ý<u9lPOQ<t8BLQAB9 D VX8{ÛX9Ž<uL%ütýlþlÿ 8;D âuãj: ÜLQ< l<ok8 > AlßGPQ:=JK8 Œ ƒãjpsh;<i" $ëja í êp=éýé»$!ëba í ê¼?+í¾½bésç C <!P/9;A â;:=>ý:ýpaûópqhž8 PPSH;<òLQÛGLaPS<J :CL:=9èLƒPS8 PQ<ƒRTG<9ŽA PQ<òPQHŽ< OQ<tLƒß<uÞ!PQ:< B<+OS8B9ŽTGAlJŽ 8 OS:=8Bâ;>Ý</âqÛS ÕçÅ75<!æU9;<K9;A õ PSH;<KOk8 9ŽTGAlJ 8 OS:=8Bâ;>Ý<3 ª :Ý9 LQÚŽÞkH 8õI8{ÛWPQHŽ8 PZ:ÝP%:=L aal:ý9xpq>=ûntg:clƒpqos:ýâ;ú;pq<utnõ: PSH¼ À ;ãwˆášoàn Œ ƒã'šoànƒ ã-d õh;<uoq<pqhž< Œ ƒã:clpsh;<$8bþ!pq:=ab9îlq<>=<uþ!pq:=ab9îj+agtg<u>f l: l<9ñ8 âa# B<BçFIH;<u9 ª TG<u9;A PS<uL+8ñOS8B9ŽTGABJ {8BOQ:C8 âž>ý<jj/agtg<u>ý:=9; PQHŽ<fLQ<>=<uÞ!PQ:=AB9ABÜU8 9ABßGPS:ÝJK8B>;8BÞ-PS:ÝAl9 ç{fih;<9 D ÚULƒ:=9; l ª 8BLoOS<>=< 8 9ŽÞ< :Ý9ŽT;:=Þu8 PQAlO[ 8 OS:=8Bâ;>=<BDGõf<*TG<!æŽ9Ž<*:Ý9WPSH;<LQ<9ŽLQ<%A ÜFI:CLƒHqâqÛø<!P8 >EçŽY%8lLƒôq: 8B9ŽT Ø :=9;ôqôBAB9Ž<9 PQH;<OS<>=< 8B9lP:=9GÜáAlOQJK8 PS:ÝAl9+:Ý93 ÜáABO&PQH;<TG<tÞ!:CLƒ:=AB9øLQÛGLaPS<J âxûpqh;<«júgpsúž8 >U:Ý9GÜáAlOQJK8 PQ:=AB9 Uà+ Âr ª ãfâ<!paõf<<9wpsh;<*lapk8 PS<W 8BOQ:C8 â;>=<l 8B9ŽTPQH;<*8lÞ-PQ:=AB9 LQ<>=<uÞ-PS:ÝAl9 8BOQ:C8 â;>=< ª ç ÄI¼H je5äà j`s} e8å6æ Z/ jẁ}~erf 9øPQHŽ:=LLQ<uÞ!PQ:=AB9 DGLQABJ+<b l<osû+lq:=j/ßž>ý<ß;osa PQABPaÛqß;:=Þu8 ><!ú;8 J+ß;>=<uLf8 OS< B:< B<9øPQHŽ8 Pf:=>Ý>=ÚŽLƒPQOk8 PS< H;A õ3pqhž<ñ9;abpq:=ab9óa ÜOS<>=< 8 9XP :Ý9;ÜáABOSJ+8 PQ:=AB92AlßU<uOS8 PQ<tLç U;AlOPSH;:CL ß;Ú;OSßUAXLƒ<lDf8ÑÞ!AlÚ;ß;>=< A Ü:=9ŽLƒPQOSÚŽÞ-PS: l<ñþ!al9žlƒpq<>=>c8 PQ:=AB9ULò8BOQ<.:=9: B<tLaPS:Ý X8 PQ<tT ç>ñ<ó B<u9;<Ok8 >=>ÝÛ Þ!Al9ŽLQ:=TG<uOW8èLƒ:=J+ß;>=< LQÞ<9Ž8BOQ:=A*õH;<uOQ<«PQH;<ZTG<uÞ:=LQ:=AB9øJK8 ôl<ofþ8 9ò8BLSLƒÚ;J+<W *ßAlLSLƒ:=â;>=<5LƒPS8 PS<uL ƒw8b9žtøþu8 9LQ<>=<uÞ!P «ßAlLSLƒ:=â;>=<f8lÞ-PS:ÝAl9ŽLD %:Ý9/<u8lÞkHLaPk8 : l<9/85lq<!p ª ànƒ ãoa ÜŽAlßGPQ:=JK8 >;8lÞ-PQ:=AB9UL ÜáABOLƒPS8 PS< ƒådgpsh;<*8bþ!pq:=ab9 Lƒ<u>Ý<tÞ-PS:ÝAl9òJ+AGTG<> ÜáOQAlJ Ø <uþbçem/âu<tþ!alj/<tl qœ ƒã ˆÁ KàJ ª ˆ 6Œ ⃠ãhˆ ü Œ ª à+ƒãœiçiè ÉnÊTË àn ;ã à~þlã õh;<os< ÇIÈ ÉÊrË :=LjPSH;<%ÞkHŽ8 Ok8BÞ!PQ<OS:CLaPS:=ÞÜáÚ;9ŽÞ-PS:ÝAl9òABÜR ª à+ƒãjõh;:cþkhò:clü«üáalo> ª ànƒãf8b9žt <u>=lq<bç LjAB9ŽLQ:=T;<OæUOSLƒP«PSH;<LQ: PSÚŽ8 PS:ÝAl9.:=9¼Uo:Ý 8Xã-ç FIH;<1 l<oqpq:cþ8 >o8 úg:cl5tg<u9;a PS<uL«PQH;</LaPk8 PS< A Ü PSH;<Kà TG<tÞ!:CLƒ:=AB9òJ+8Bôq:Ý9; qã&8b B<u9lPtDXPQH;<H;ABOS:=RAB9XPk8 > 8 úg:=ljpsh;<5ßallslq:ýâ;>=<z8bþ-ps:ýal9žluç l: l<9 LaPk8 PQ<iƒèTG<æŽ9;<uL8$OSA õ%d :Ý9ÎõH;:=ÞkHÕTŽ8 OSôB<9Ž<uTðL å ÚŽ8BOQ<tL%:=9ŽTG:CÞ8 PS<KPQHŽ<ò8BÞ!PQ:=AB9 LQ<>=<uÞ-PS:ÝAl9 J/AGTG<u>~ç 9ÑPQH;<.<ú;8 J+ß;>=<.A Ü Uo:Ý Uçülà~8lã-D&ÜáABOø<t8BÞkH TG:CLaPS:Ý9ŽÞ!PWLƒPS8 PQ< PQHŽ<OS<$:=Lò8ðÚ;9;: å ÚŽ< TG:=LƒPQ:=9ŽÞ!PøABßGPS:ÝJK8 >8lÞ-PQ:=AB9èPQAóPk8 ôb<lç 9;< ABâGPk8 Œ ƒãiˆ Ì Í Î Ï ¾Ð õ: PSHÊ8ñLQÚ;:ÝPS8 âž>ýû ÞkH;AlLQ<9ñÜáÚ;9ŽÞ!PQ:=AB9 Ñoç _P*:CL%<u8lLƒÛNPQA.LQ<</PQHU8 Õà+ ª Œ ñã ˆš $LQ:Ý9UÞ!<+PQHŽ< ABßGPS:ÝJK8 >8BÞ!PQ:=AB9S 8BOQ:C8 â;>=<1 ª :CL«ß<OQÜá<uÞ!PQ>=Û$TG<!PS<OSJ/:=9;<tT$âqÛWôq9;A õ:=9; KPSH;< {8B>ÝÚŽ<A Üc Îç FIH;<OS<>=< 8B9lPZ:=9GÜáABOSJK8 PQ:=AB9NâU<tÞ!ABJ+<tLW àn r ª ãbˆò Õà+ ª ãh  ÕàJ ª Œ ñãsˆ5 ÕàJ ª ãbˆ ÕàN ñã.à PQHŽ<N>C8BLƒP< å ÚŽ8 PQ:=AB9ÊH;Al>=T;LâU<tÞ8BÚŽLƒ<kÑ :CLø:=9#a<tÞ-PQ:< B<lDj:Eç <Bç>Ñà+ƒÓ ã Ô ˆÕÑà+ƒÓ ÓCã+ÜáAlO

6 é Ø Ø Ø Öš ÖÙ Öš 8lã ÚcÛ<Ü #Ýq [E±s±scX]_^ hƒn^a`sgu\îge^a XdKgtªGdQhƒn^a`sgt\Õguehadk±sdkzunu\ ^`s\lecghav*n^a`sgt\ž³ ldwplnha {dk\ld-pó]a cqn!hadk] `s\xpl`sw-n^ad«^a Xd«gtªB^a` v*n± nuws^a`sgu\x] Þ/e=guhn*]_^ƒn^adlßU³; XdpldkªB^a ld5] XntpB` \l²hadsªlhadk] dk\ ^a]f^a ld zunu±scld/à%á'þeâßkãogue ^a ldnuwq^a` gu\k] dk±sdkws^a`sgt\kv%g pbdk± x XdShad l±ýnwq plds\xgu^ads]jn5ztn± cldigueäu³ âuã Þuã ƒóô ˆ ƒó ÓCã-çGFIHqÚŽLuDlÜáÚŽ>Ý> :=9GÜáABOSJK8 PQ:=AB9ò8 âabúgpjpqh;<zlapk8 PS<s :CLjOQ<u>Ý< {8B9XPfLQ:Ý9ŽÞ<«<t8BÞkHLƒPS8 PQ<bƒ OQ< å ÚŽ:ÝOS<uLf:ÝPSL:=9ŽTG:< q:=tgúu8 > AlßGPQ:=JK8 > OS<uLQßUAl9ŽLƒ<lç 9 Uo:= BÚ;OS< ülà âuã-d PSH;:CL*:CL*TG:<uOQ<u9lPtç _P*:CL*LaPS:Ý>=>ßAlLSLƒ:=â;>=<+PQA.ÞAB9ŽLQ:=T;<OZPQHŽ<.àáÚ;9;: å Ú;<tã ABßGPS:ÝJK8 >8lÞ-PS:ÝAl9ó8lL«ÜáÚŽ9ŽÞ-PS:ÝAl9k PˆšÑà+ƒãABÜ&PQHŽ</ߎOQ<tLƒ<u9lP*LƒPS8 âžúgp1ñ :CLZ9;A >ÝAl9; B<uO :Ý9#a<tÞ-PS: l<bçåfih;<kos<>=< 8B9lPZ:=9GÜáABOSJK8 PQ:=AB9ó:CL*LaPS:Ý>=> l: l<9nâqûk Õà+ ª ã!d â;úgp*9;a õj Õà+ ª ã1å ÕàN ñã!çiu;alo< å Ú;:=ß;OQAlâŽ8 âž:ý>=:=lƒpq:cþ> ÕD AB9Ž<fAlâGPS8B:Ý9UL Uà+ Âr ª ãcˆ8 Õà+ ª %â;:ýp>ˆ üâž: P&8lL OQ<u>Ý< {8B9XP:Ý9GÜáAlOQJK8 PQ:=AB9 :=9XPaÛA ÜoPQHŽ<*ß;OS<uLQ<9XPLaPk8 PQ<%:CL[ Õà+ ñãhˆ MZâ;:ÝPtç FIH;:=LJ/<t8 9ŽLoPSHŽ8 PPSAZæŽ9ŽT+8OQ<u>Ý< 8 9XP8BÞ-PS:ÝAl9 D{PQHŽ<Þ!Ú;OSOQ<u9XPLƒPS8 PQ<HŽ8lLoPQA%â<TG<!PS<OSJ+:Ý9;<tT AB9;>=ÛKPQA+PSH;<%ß;OS<uÞ:=LQ:ÝAl9ABÜfüIâ;:ÝP58 9UT9;ABPPQA+:ÝPSLIÜáÚ;>=> ß;OS<uÞ:=LQ:=AB9WA ÜDMZâŽ: Ptç Žçoülà~Þuã5LƒAlJ+<õHŽ8 P5OS<J+:Ý9UT;L«ABÜ Uo:Ý Uçülà 8Xã-Dâ;ÚGP%9;A õ ÜáAlO5<t8BÞkHNLƒPS8 PQH;<uOQ<:=L 8WLQ<>=<uÞ!PQ:=AB9ñA ÜfÜáABÚ;O%TG:<uOQ<u9XP%8lÞ-PS:ÝAl9ŽLPQHŽ8 P*8 OS<< å ÚŽ: 8 >=<9XPS>ÝÛ.AlßGPQ:=JK8 >Eçq 9NPSH;:CL*Þ8lLƒ<lD PQH;<%8BÞ!PQ:=AB9WLƒ<u>Ý<tÞ-PQ:=AB9WJ+AGTG<> Œ ƒ ãcˆ ü#¹*üáalo8 9W8BÞ-PS:ÝAl9i KPSHŽ8 P:CLfABßGPS:ÝJK8 > ÜáABO[ƒó8 Œ ƒ ã>ˆæ +<u>=lq<bçgç&8blqûþu8 >CÞ!Ú;>C8 PS:ÝAl9 LQH;A õlipshž8 P«PQH;<OQ<u>Ý< {8B9XP:Ý9GÜáAlOQJK8 PQ:=AB9 âu<tþ!abj+<tlb àn ÂT ªã ˆ ÕàJ ªuã è Œ ñã ˆæM*â;:ÝP ÂGâ;:ÝP[ˆ ü5â;: P{DU8lLQLQÚ;J+:=9; :=L < å Ú;:=ß;OQAlâŽ8 âž:ý>=:=lƒpq:cþ çufih;:=læ;psl«õ: PSH$:Ý9XPQÚŽ: PS:ÝAl9 DU8lLAB9;<%HU8BLJ+ABOS<ZÜáOS<<uT;ABJ PSALQ<>=<uÞ-P«8B9 8BÞ-PS:ÝAl9.8 9ŽT >=<ulsllqßu<tþ!:ýæuþlƒps8 PQ<*:=9GÜáAlOQJK8 PS:ÝAl9 :=L«OQ< å ÚŽ:ÝOS<uTòPQAòTG<uÞ:=TG<õH;:CÞkH.8BÞ-PS:ÝAl9ŽLIPSA PS8 ôl<bç;fihqúžludg>ý<tlqlios<>=< 8B9lP:=9GÜáABOSJK8 PS:ÝAl9ò:CLIPQHŽ<OS<!ÜáABOS<Z8 PƒPSOQ:=â;ÚGPS<uTòPQA+PSH;<*LQÛqLƒPQ<uJ ç ê2àrfq ¾bf:fqÀa¼&¹ âa# B< TG<!æŽ9Ž: PS:ÝAl9èABÜ«OQ<u>Ý< 8 9XP/:=9GÜáAlOQJK8 PS:ÝAl9Î:CL/9Ž8 PSÚ;OS8B>I:Ý9ÑJK8 9qÛÕLƒ<u9ŽLQ<uLuçF _PKHŽ8lL/8B9 :ÝJ+J+<uTG:C8 PS<:=9XPQ<uOQß;OS<!Pk8 PS:ÝAl9N8BL8 9ñ:Ý9GÜáAlOQJK8 PQ:=AB9 å ÚŽ8B9lPS: PaÛ ABÜ Ø HŽ8B9;9;AB9NPaÛqßU<lçgë5:=8PQHŽ< TG<uÞ:=LQ:ÝAl9NJ+<uÞkHU8 9;:CLƒJ3:ÝP*8BT;T;OQ<tLQLQ<uL8 9ŽTñ:=9ŽÞ!AlOQßABOk8 PS<uL«PQH;<KLQÚ;â a<uþ!pq:< q: PaÛ$ABÜjOS<>=< 8 9ŽÞ< àá:eç ôl<ul :=9XPQA58lÞÞABÚ;9XP PSH;< å Ú;<tLaPS:ÝAl9SìQéÝé!" êžëi!í ì>ìfíe" ëqî%mgìeî;í#=é îlã-çêh;<u9%pqhž<os< :=L9;AW8 {8B:Ý>C8 âž>ý</þkh;ab:cþ!<*:=9ñ8lþ-ps:ýal9žld:eç <lç 8B>ÝõI8{ÛGLPSH;</LS8 J+<Ú;9;: å ÚŽ</8lÞ-PQ:=AB9ñ:=L5ABß;PQ:=J+8B>~D PQH;<OS<>=< 8 9XP:Ý9;ÜáABOSJ+8 PQ:=AB9 8 9;:CLƒHŽ<uLuç¾ 9/PSH;:=LÞu8BLQ<BD :ÝP:=LABÜ9;AW 8 >=Ú;<ôq9;A õ:=9; «PSH;<LaPk8 PS< A ÜoPQH;<*LQÛGLaPS<J ç FIH;<%LQ8BJ/<%HŽAB>CT;LI: ÜoPQHŽ<OS<%:=L9ŽA+ÞABOSOQ<u>=8 PQ:=AB9òâU<Paõj<u<9WPQH;<*LƒPS8 PQ<*8B9ŽTøPSH;<%ßAlLSLƒ:=â;>=< 8BÞ-PS:ÝAl9ŽL PSHŽ8 PÞ8B9*â<jÞkH;AXLƒ<u9 Du<lç Uçu:ÝÜGPQHŽ<f8lÞ-PQ:=AB9*LQ<>=<uÞ!PQ:=AB9*J+AGTG<u>¾ŠoàN Œ ƒã :CLo:=T;<9XPQ:CÞ8B>BÜáAlO

7 ï ö ï ð ñ~ïšò#ó¼ô#õ ó¼ô ñ ø ù ö ø õ ú#û-ú;ü¾ýtþ ÿ ð ñö ïšò#ókôõ ÚcÛ<Ü Ž ds± dsztn\ ^`s\becguhav*n!^a`sgt\$n\qpò`s\becguhav*n!^a`sgt\.nuwk cl`s] `s^a`sgu\ z `Ýn/n/] dk\x] gha`swwƒ qn\x\ldk± ³ dkd ^ad B^e=guhfpldS^ƒn`s± ]k³ 8 PuDq: ÜaDGâqÛKôq9;A õ:=9; ÕDBPSH;<%ÞkH;AB:CÞ!<A ÜD ª :=Lf9;ABP8# <uþ-ps<ut D PQH;<uOQ<Z:CL9;A+OQ<u>Ý< 8 9XP:Ý9GÜáAlOQJK8 PQ:=AB9W:Ý9 õ: PSHWOS<uLQß<uÞ-PIPSA ª ç FIH;<ZßUABPQ<9XPS:=8B> A 8lÞ-PPSHŽ8 PtD; B:< B<u9W8B9W8lÞ-PQ:=AB9 LQ<>=<uÞ-PS:ÝAl9 J/AGTG<u>~D :ÝPZT;AX<tL9;A PZAB9;>=Û ß;OSA# X:CTG</8 B<uOQÛ 9Ž8 PQÚ;Ok8 > å ÚŽ8 9XPS: æuþu8 PS:ÝAl9.A ÜPSH;<+8 J+ABÚ;9XPA Ü OQ<u>Ý< {8B9XP:Ý9;ÜáABOSJ+8 PQ:=AB9Õ l: l<9õ8ñþ!<oqps8b:ý9èlapk8 õl8b>=lqa$psh;<òlƒpqúžt;û A ÜPQHŽ< < <uþ-pza Üj:Ý9ŽÞABJ+ß;>=<!PS<LƒPS8 PS<:=9GÜáAlOQJK8 PS:ÝAl9 çužabo:ý>=>=úžlapsos8 PQ:=AB9 D 8BLSLQÚ;J+<*PQHŽ<WàáPQOSÚ;<tã5LaPk8 PS< {8BOQ:C8 âž>ý<s 3A Ü PSH;<8B B<u9lP&PQA/âU<ßU<uOSÞ<:< B<tTKâqÛPSH;<Z8 B<u9XPj9;ABPfTG:=OQ<tÞ-PS>ÝÛlDlâ;Ú;PfPSH;OSABÚ; lhø8 Lƒ<u9ŽLƒAlOQ:C8 >XÞkHŽ8 9Ž9;<>qõH;:CÞkH:CLoJ/AGTG<u>Ý<tT*âqÛ*85OS8B9ŽTGABJ 8 OS:C8 â;>=< D AlâGPS8B:Ý9;<tTZÜáOSABJz œ q:c8 LƒAlJ/<ߎOQAlâŽ8 â;:=>=:=lƒpq:cþijk8 ß;ß;:=9; [Šoà ƒ/œ ƒ ã-dq8 9Ž8B>ÝAl BABÚULƒ>=ÛZPQA%PSH;<«LSÞ!<u9Ž8 OS:ÝA%ABÜ FI:CLQHXâqÛ<!Pj8B>~ç=Ù L :Ý9GÜáAlOQJK8 PQ:=AB9øâA PQPQ>=<9;<tÞkô/J+<PQH;AGTNàJUo:Ý Uç Glã-ç U;AlO&PSH;<5LQ<>=<uÞ!PQ:=AB9òA ÜÅ8 9ò8BÞ-PS:ÝAl9 DlPQH;<5PQABPS8 > 8 J+ABÚ;9XPÅABÜ;OQ<u>Ý< 8 9XPÅ:=9GÜáABOSJK8 PQ:=AB9%:CL l: l<9%âqûl Uà+ Âr ª ã!羫a õj< B<OtD-PSH;<1QÚŽLƒ<ÜáÚ;> :Ý9;ÜáABOQä J+8 PQ:=AB98 8B:Ý>C8 â;>=<psa*pqhž<8b B<9XP> X:C8ZPSH;<LQ<9ULƒAlOQ:CÞLƒPS8 PS<b 8 OS:C8 â;>=< à r ª ã-ç ç>=<j+<9xps8boqû :=9GÜáABOSJK8 PS:ÝAl9$PQH;<uABOSÛ$8 >=>ÝA õl«pqa LƒHŽA õ PQHŽ8 Pl à ÂT ª ã Uà+ Âr ª ã-ç FIHŽ< OQ<u>Ý< {8B9XP:=9GÜáABOSJK8 PS:ÝAl9¼ àn ÂT ª ã«psh;<os<!üáaloq</lƒ<uor l<ul«pqaw l8 ÚŽ B<*PSH;<+JK8 úg:ýjú;j 8 J+AlÚ;9XP A ÜÚŽLQ<!ÜáÚ;>j:Ý9GÜáAlOQJK8 PQ:=AB9ðPQHU8 P*PSH;<LQ<9ŽLQABOS:=8B>ÞkHŽ8 9Ž9;<>fÞ8 9ðßAlLSLƒ:=â;>=Ûñ<úqPQOk8BÞ-P%ÜáOSABJ PQHŽ< ß;OQ<tLƒ<u9XPLƒPS8 PQ<ZA ÜoPQHŽ<*8 B<u9XPuç ߎ8 Ok8BTG:= BJK8 PQ:CÞ:=9ŽLƒPS8B9ŽÞ!<KABÜLQÚŽÞkH 8$LSÞ!<9U8 OS:ÝA :CLZPQH;<ò8BT;8BßGPQ:=AB9ðABO%< BAl>ÝÚGPS:ÝAl9ðA Ü Lƒ<u9ŽLƒAlOSLuç 9 PQHŽ:=L5Þ!AB9XPS<!úqPuDE à r ª ã8llþ!alj/ßu8 OS<uTPQAi àn ÂT ª ãiß;osa# X:CTG<tL8+J+<u8BLQÚ;OS< ÜáABOfPQH;<ÚŽLQ<!ÜáÚ;>=9;<tLQLfA 8 OS:=8Bâ;>Ý<«ÜáABOI8 9W8 B<u9XP&PQA+LQAB>< B<PSH;<PS8lLƒôK8 PIHŽ8B9ŽT ç _Ü Uà+ Âr ª ãj:=li8b>ýos<u8ltgûklƒjk8 >=>àáõh;:cþkhwþu8 9ò<Bç ŽçXâU<PQHŽ<ZÞu8BLQ<«< B<9ÜáABOf>=8BOQ l<5lƒps8 PQ<ZLƒßŽ8lÞ!<tL : ÜPQHŽ<Lƒ<PA ÜABß;PQ:=J+8B>Å8BÞ!PQ:=AB9ŽL:=LLQJK8 >=>CãIPQH;<u9$< B<u9$8KLƒ:=J+ß;>Ý<8 9ŽTòPQHqÚŽL5ÞkH;<u8BßWLQ<9ULƒAlO J+8{Û*Þu8 ßGPSÚ;OS<jJ+AlLƒPA Ü;PSH;<IOQ<u>Ý< {8B9XPo:=9GÜáABOSJK8 PS:ÝAl9*:Ý9PQHŽ<f<u9: X:=OSAB9;J+<9XP8 9ŽTPQH;:CL8 J+ABÚ;P Þ8 9ñ:Ý9ULaPk8 9XPQ>=Û$âU< å ÚŽ8 9XPS: æž<tt.âqûs à ÂT ª ã-ç FIH;</PQOk8BTG<äEA óâ<!paõf<<u9.psh;<âu8 9ŽTGõ:CTqPSH A ÜPSH;<KLƒ<u9ŽLƒAlO5ÞkHŽ8B9;9;<u>8B9ŽT$PSH;</A# B<Ok8 >=>ÅOS<>=< 8B9lPZ:=9GÜáABOSJK8 PQ:=AB9ñÞ8 9ñâU</ÚŽLQ<uT.PQAòæŽ9;<!ä PQÚ;9;< PSH;<$9;<tÞ!<uLSLS8 OSÛ OQ<tLƒAlÚ;OSÞ<uLuç<OS<BDPSH;<$:=9GÜáABOSJK8 PQ:=AB9ÑâA PƒPS>Ý<u9;<uÞkôÎÜáOS8BJ+<õfABOSôóâqÛ FI:=LQHqâXÛ<!P&8B>~çŽàƒüuýlýBýlãoߎOQA# q:ctg<uloßa õj<uoƒüáú;>;pqaqab>clüáabopqh;<uabos<!pq:cþ8b>;lapsúžtg:=<ul&a ÜPQH;<«LQ<!PQPQ:=9; Žç 9Õ8BT;TG:ÝPQ:=AB9ÅDÅõf<ø<J+ß;HŽ8lLƒ:=R<øPQHŽ8 P*PQH;<WÞ!Al9ŽÞ!<ußGPA ÜOS<>=< 8 9XP*:=9GÜáABOSJK8 PS:ÝAl9ðT;< B<u>ÝAlßU<tT H;<OS<«:CL:=J+J/<tTG:C8 PQ<u>ÝÛø8Bß;ß;>=:=Þu8 â;>=<psa*pqhž<5lƒpqúžtgû+abüå? M.7?&L5à Y%8 <u>ýâž>ý:=9; <Pf8B>~çüuýlý lã!ç? M.7?&LuD :=9KPQÚ;OS9 Dlõj<â<>=:=< B<«PQA*HU8 B<TG<u<ßø8 9UT+:Ý9XPQOS:CÞ8 PS<«Þ!Al9;9;<tÞ-PQ:=AB9ULPQA*PQH;<«æŽ<>CT A ÜLƒ<u9ŽLƒAlOI< BAl>ÝÚ;PQ:=AB9WõH;AlLQ<5<úGß;>ÝAlOS8 PQ:=AB9W:=LLƒPQ:=>=> PQA+â<%Ú;9ŽTG<uOƒPk8 ôb<u9 ç

8 ľb Ù jzo» œz¹«½¾º;¾»ke ¼» ÜáOk8 J+<õfABOSôKÜáABO«PQH;< å ÚŽ8 9XPQ:ÝæUÞu8 PQ:=AB9 ABÜOQ<u>Ý< {8B9XP:Ý9GÜáAlOQJK8 PQ:=AB9$HŽ8lLâ<<9Nß;OQ<tLƒ<u9XPQ<uT ç LjABJâŽ:Ý9;:=9; ZTG<uÞ:=LQ:=AB9Gä 8 9ŽT:Ý9;ÜáABOSJ+8 PQ:=AB9GäEPQHŽ<ABOS<!PS:=Þj8BLQßU<tÞ-PkLDuPQH;<ÞAB9ŽÞ<ßGP:Ý9UÞ!ABOSßABOk8 PQ<tL J+8B9qÛß;OSABß<OQPQ:=<uLPQHŽ8 Pf8BOQ<:=9XPQÚ;:ÝPQ:< B<u>ÝÛ+<!úGß<uÞ!PQ<uTKÜáOQAlJ LQÚŽÞkHø8 å ÚŽ8B9lPS: PaÛlç- _P å ÚŽ8 9XPQ:ÝæŽ<tL OQ<u>Ý< {8B9ŽÞ!<õ: PSHñOS<uLQß<uÞ-P5PQA 8 l: l<9n8b B<u9lPABOZTG<uÞ:=LQ:=AB9ñLQÛGLaPS<J D: P%Ûq:Ý<u>=TŽL58òJ+<u8BLQÚ;OS< âabúgp8 9ø8B B<u9lPtÙ LfLƒPS8 PS<«ABÜ ôx9ža õ>ý<ttg B<õ:ÝPQHOQ<tLƒß<uÞ!P PQAK8K? M.7?çGFIH;<*Þ!Al9ŽÞ!<ußGP:Ý9XPSOQAGTGÚŽÞ<uL8B9WAlßU<uOS8 PQ:=AB9Ž8B> 9;A PS:ÝAl9òABÜo8 Ø HŽ8B9;9;AB9;ä~PaÛqß< å ÚU8 9XPQ:ÝæUÞ8 PQ:=AB9%ABÜ;OQ<u>Ý< PQ:=AB9ZPSHŽ8 PÞ8B9 Du:=9*ß;OS:=9ŽÞ!:=ß;>=<BD{8 >=õf8{ûgl â<fþabj+ß;úgps<ut ç ñ</:ý9xps<9žtnpqa 8 ß;ߎ>ÝÛ PSH;<+9;A PS:ÝAl9NA ÜjOQ<u>Ý< {8B9XP5:=9GÜáABOSJK8 PQ:=AB9NPQHŽ8 P%HŽ8BL5âU<u<9ó:Ý9XPSOQABä TGÚŽÞ!<tTNHŽ<OS<Al9.ÜáOk8 J+<õfABOSô >Ý< B<>oPSAW8WÞ!AlÚ;ß;>=</ABÜjLQ<9ŽLQABO< lab>=úgpq:=ab9ólqþ<9ž8boq:=all5:ý9ñpqhž< 9;<u8BOøÜáÚGPSÚ;OQ<lç âžlƒpqok8bþ-ps<utêlq<9žlqabo< BAl>ÝÚ;PQ:=AB9ÊJ+AGTG<>CLòÞu8 9Êâ<N<t8BLQ:Ý>=Ûè:=9XPQ<uOQß;OS<!PS<uT :=9 PQH;<PQ<uOQJKLZTG< l<>=abß<ut$:=9.psh;</ß;oq<tlƒ<u9xp5ßž8bßu<uouç FIH;<uÛ$ß;OQA# q:ctg<ul58lqú;:ýps8 âž>ý<üáos8bj+<õfabosô PQAâ<!PQPQ<uO5Ú;9UTG<OkLaPk8 9ŽT$PQH;<J/<tÞkHŽ8 9Ž:=LQJKLPQHU8 P5 la# B<uOQ9$LQ<9ŽLQABO5< BAl>ÝÚ;PQ:=AB9.8 9UT PQAøߎÚ;Oƒä LƒÚ;<ZJ+<!PSH;AGT;LIA Üo:ÝJ+ß;OSA# q:ý9ž :ÝPIPQHŽ8 PIJK8{ÛKâ<% B<u9;<Ok8 >=:ÝRt8 â;>=<psa+hž8 OkTGõI8 OS<BçqVBÚ;9Ž <P8B>~ç àjgi - ;üuâuã TG< B<>=ABß<uT8«LQ:ÝJ+ß;>=<&âŽÚGP:Ý9ŽLƒPQOSÚŽÞ!PQ:< B<jLQ<9ULƒAlOÅ< lab>=úgpq:=ab9j/agtg<u>l:=9õhžallq<j8 9U8 >Ýä ÛqLQ:CLIABÚ;Oß;OS<uLQ<9XPÞ!Al9ŽÞ!<ußGPA ÜOQ<u>Ý< 8 9XP:Ý9GÜáAlOQJK8 PQ:=AB9Wõf8lLjÚULƒ<tTóà~VBÚŽ9; +<!P«8 >EçEGI - ;üt8lã-ç 9ø8Þ!Al9ŽÞ!<ußGPQÚU8 >Ž>=< l<>edbpsh;<os<58boq<5lƒ< B<Ok8 >Ž:Ý9XPQ<uOQ<tLaPS:Ý9Ž 8BLQßU<tÞ-PkL&âqÛ+õH;:CÞkHKõj<5ß;>=8B9 PQAø<úXPS<9ŽT AlÚ;OJ+AGTG<>EçUo:=OSLƒPuDŽPQH;<9;A PS:ÝAl9WABÜOQ<u>Ý< {8B9XP:Ý9GÜáAlOQJK8 PQ:=AB9$Þ8B9$âU<LƒPQOS<9Ž PQH;ä <9;<tT PQA å ÚU8 9XPQ:ÝÜáÛWPQH;<?A êa'?m?öos< å Ú;:=OQ<tT :Ý9GÜáAlOQJK8 PQ:=AB9N8BâUAlÚGP«PSH;<LQÛGLaPS<J3LaPk8 PS<1 PQA ÞkH;AqAlLQ<$8ñOS:= BHXPø8BÞ-PS:ÝAl9 ª çfihž:=l3 q:=<õ'lƒ>=:ý lhxpq>=ûîþkhž8 9Ž B<uL/PSH;<$J+<!PSH;AGTèHŽA õ PQHŽ< 8BÞ-PS:ÝAl9KLƒ<u>Ý<tÞ-PQ:=AB9/J+AGTG<>U:=LÞAB9ŽLƒPQOSÚŽÞ!PQ<uT+8B9ŽTPQH;<ÞAB9ŽLQ< å Ú;<u9ŽÞ!<tLA ÜPQH;:CL«à~Lƒ>=:Ý lhxpq>=ûj+abos< Þ!ABJ+ß;>=:CÞ8 PS<uTŽãfJ+AGTG:ÝæUÞ8 PQ:=AB9 8 OS<PQA+âU<%<úGß;>ÝAlOQ<tT ç LQ<uÞAB9ŽTN:ÝJ+ßABOQPS8B9lP*8lLƒß<uÞ!PZ:CLPQHŽ<Ü 8lÞ-PZPQHU8 P*A Ü PS<9ñPQH;<uOQ<+JK8{Û$â<Üá<uõ <ú;8bþ-ps>ýû ABßGPS:ÝJK8 >U8BÞ-PS:ÝAl9ŽLuD â;úgpj8>c8 OS B<LQ<>=<uÞ-PS:ÝAl9+A Ü LƒÚ;âABß;PQ:=J+8B>U8lÞ-PQ:=AB9ULõH;:=ÞkHK>=<u8lT8B>ÝJ+AXLaPPSA PQH;<LQ8BJ/<«OQ<uõf8BOST+8BLPQH;<ABß;PQ:=J+8B>ŽAl9;<BçqFIH;:=OSTG>=ÛBDl: Pf:=Lj:=9ø B<u9;<Ok8 >;9ŽA Pj<t8BLQÛPSA*:CTG<9XPQ:ÝÜáÛ ß;OQ<tÞ!:CLƒ<u>ÝÛ.PQH;<KAlßGPQ:=JK8 >8BÞ!PQ:=AB9ñPQA Pk8 ôb<+:=9 8ò l: l<9ðlapk8 PS<Bç FIH;<øTG<tÞ!:CLƒ:=AB9ðLQÛqLƒPQ<uJ õ:=>ý> ÚŽLƒÚU8 >=>ÝÛøHU8 âabúgpõh;:cþkh 8BÞ-PS:ÝAl9òJK8{Ûøâ<ZPQHŽ<%âU<tLaPtç 9lPS<OS<uLƒPQ:=9; B>=ÛBDBPQH;<>C8BLƒPjPaõfAß;OSABâŽ>Ý<uJ+LjÞ8B9â<LQAB>< B<tTK8 PIAB9ŽÞ<«âqÛK8 PƒPk8BÞkôq:=9; %PQHŽ<J Lƒ:=JÚ;>ÝPS8B9;<AlÚŽLQ>ÝÛlç 9;<Þ8 9OQ<u l8 OkT/PQHŽ<5TG<tÞ!:CLƒ:=AB9LQÛGLaPS<JABOf8 l<9xpf8ll&8 9<uLƒPQ:=J+8 PQAlO&ÜáAlO PQH;<WABßGPS:ÝJK8B>I8lÞ-PS:ÝAl9 PQANPS8 ôl<bçfih;<w<ulƒpq:=j+8 PQAlOuDo<Bç ŽçoâU<u:Ý9Ž ñâž8llƒ<tt AB9èLƒAlJ/<ò>Ý<t8 OS9;:=9; ABO< BAB>=ÚGPS:ÝAl9 LQÛGLaPS<J :=9;<uT âqû<úgßu<uoq:=j+<9xps8b>åt;8 Pk8;ç _P«õ:Ý>=> PaÛqß;:CÞ8B>Ý>=Û l: l< :ÝJ+ß<OQÜá<uÞ-P<tLaPS:ÝJK8 PS:ÝAl9ŽL8 âabú;poõh;:cþkh+8bþ-ps:ýal9žl8 OS<jAlßGPQ:=JK8 >ED TG<ß<9ŽT;:Ý9; ZAl9PSH;<IH;:=LƒPQAlOQÛ A Ü :ÝPSLjPQOk8 :=9;:=9; Œ ƒãpqh;<u9øos< hž<tþ-psl&pqhž:=lf:=j/ß<oqüá<uþ!pq:=ab9 ç LIABß;PQ:=J+8B> 8 9ŽTWLQÚ;âUAlßGPQ:=JK8 > OS<õI8 OkT;LIÞ!Al9; l<os B<lDlâqÛ3 q:ýoqpqúž<abüåpsh;<*þ!al9lps:ý9qú;:ýpaûøabüåpqhž< <ulƒpq:=j+8 PQAlOõ:Ý>=>ŽÞ8BÚŽLQ<I8B>=LQA5PQH;<8lÞ-PQ:=AB9+J+AGTG<>qPSA*Þ!Al9; l<os B<j:Ý9K8ZõI8{ÛZPQHŽ8 P:=LÞAB9ŽLQ:CLaPS<9XP õ: PSH%PQH;<fLƒß<uÞ:=8B>Ý:=R<tT*TG<æŽ9;:ÝPQ:=AB9%ÜáOSABJ Ø <uþbç¾mžçtfihž<:ýj+ß<oqüá<uþ!poj+agtg<> ª ÜáABOÅPQH;<I8BÞ!PQ:=AB9 PQA âu</pk8 ôb<u9ñ:clpqhž<9óâu<kos< X8 OkTG<uT.8lLZ8 9ó:ÝJ+ß<OQÜá<uÞ-P SLƒ<u9ŽLƒAlOTøÜáABOZPSH;<+âU<tLaP%ßAlLSLƒ:=â;>=< 8BÞ-PS:ÝAl9 D:=928 9Ž8B>ÝAl BÛðPSA PQH;<ñLƒ<u9ŽLƒAlOKߎ8 OQPuç ÜáABOQPQHŽÞABJ+:=9; ðßž8 ß<Oøõ:=>=>5TG< B<>=ABßÑPSH;:=L B<9Ž<Ok8 >=:ÝRt8 PQ:=AB9òA :=>Eç (Ö Ït ñ<%õ:clƒhwpsa/<úgß;oq<tlqlfalú;o BOk8 PS: PSÚŽTG<PQA+PSH;<*8 9;Al9qÛXJ+AlÚŽLfOQ< X:=<õf<OkL&ÜáABOIPQHŽ<:=O«TG<!Pk8 :=>Ý<tT 8 9ŽTòH;<>=ßGÜáÚ;>oÞ!AlJ/J+<u9lPkLç

9 $4!*#$#" ûf8boƒä]:=>=>ý<u>~d$/çýdåàƒüuý-ixã!ç&%f" ê'ime" 'lé" ê%½)(!ê!í ëja í êžç T;TG:CLƒAl9GäBó<uLQ>=<ÛBç ûj<uoƒpklƒ<uô 8BLuDl7çX?ç=DUàƒüuýXÿIlã!ç+*ï êg"i?a+$-,fìqí.'-"i??a ê/'" êg½!0uë í¾$tíe"=-ëja+$21í êžëeìqí# D- lab>eçžü¾glþ A Ü43P" ëní;é?3" ëba+$ =ia ê50q$ A éêg$ké " ê%½76iê/' A êéké!ì A ê' ç¼v<õ8$aloqô% Þ8lTG<J+:CÞø?OS<uLSLuD 9ŽÞ çcuo:=oslƒp<utg:ýpq:=ab9 <ttg: PS:ÝAl9 ç Lf8 OS:=8B9;:~Do?çÝDIàaütýBý-Mlã-çñFÅAñ< BAl> l<ø8 9Õ<t8 O¾ Å<uß;:=LƒPQ<uJ+AB>=AB B:CÞ8B>&:=J+ß;>Ý:CÞ8 PQ:=AB9ŽLA Üs AlOST;AB9?8BLQô Ù Lf<>=<uÞ!PQOSAGÞkH;<J+:CÞ8 > TG< q:=þ<uluç90uï=-ë_é?=;:5é =é»" ìr$»íqdåü ŽàJMlã Ýütý=<:M-M;ç LjOQÚGPkÞkHGæŽ<u>=T DVUço?ç=DàaütýBýIqã-ç âžlq<ot X:=9; kljalj+ß;>ý<úg: PaÛ 8 9UT PQHŽ< LjAlJ/ߎ>Ý<úq:ÝPaÛðA Ü â;ä Lƒ<uOr 8 PQ:=AB9 ç 9 PQJK8B9ŽLƒßU8BÞkH;<uOuDHçÝDf<uT;: PSABOtD>(-êE= A+½Bé¼!{éì»= A+½BéD>G MIA<KGlÿ GGç Ø ß;OS:Ý9Ž B<Otç 758BÚGPQ<u9;HŽ8 HŽ9 D?AB>C8 9;:EDOPQH;JK8 9Ž9 DàJGI - ;ü{ã-ç OQPQ:ÝæUÞ!:C8 >/C :ÝÜá</VlABÚŽOQ9Ž8B>+B Ø ß<uÞ:=8B>F alslƒúž< AB9 Ø <u9žlqaboiçh BAB>=ÚGPS:ÝAl9 çc5ì-ëja D>$ A+"I9%/A!éFEGí#mGì-ê%"#GH0 îžét$a+"#9(»=»= mžéñí êi0 é!êe=í ì 6>! í#nmgëba í êud ÿgàbgbã!çià :Ý9 ß;OS<uLSLkã-ç A õi8 OkT D %ç çýdgàaütý -lã-ç; 9GÜáAlOQJK8 PS:ÝAl9p 8 >=Ú;<jPQH;<uABOSÛBç/(.6J6J6LK;ìr" êk=" $ëja í êk=í ê#0ï=kë é?1= 0%$A é!ê%$ké" êg½m1ï o éì-êéëja+$ =-D Ø;Ø L&ä~G G G=< G ;ç Vl8{Ûq9;<tLDççjFZçÝD«àƒüuýXþlÿ 8Xã-ça 9GÜáAlOQJK8 PS:ÝAl9ÎPSH;<AlOQÛè8 9ŽTÑLaPk8 PS:=LƒPQ:CÞ8B>J+<uÞkHŽ8B9;:=ÞuLçI,cíGï=N :«é!=n=dåü UàNqã -GI A<:-M ;ç Vl8{Ûq9;<tLDgçç FZçÝDàaütýlþlÿ âuã-çs 9GÜáABOSJK8 PS:ÝAl9$PQH;<uABOSÛW8B9ŽTNLƒPS8 PQ:CLaPS:=Þu8 >oj+<uþkhž8b9;:=þul[ r -ç4,cígï=n :«é!=n=dåü UàJGlã-ç VBÚ;9Ž ŽDFZç=D758BÚŽLQÞkHŽ<OtD?ç=D8 9UT OPQH;JK8 9Ž9 D&FZç=DàJGI - ;üt8lã-ç 9 9ŽT;: q:ctgúž8 >[CÅ<u8BOQ9;:=9; UD çc lab>=úgpq:=ab9*abü Ø <u9žlƒaloslo8 9UT1 <u>ý< {8B9XPD 9GÜáAlOQJK8 PQ:=AB9 ç; 9/?Al>=8B9;:EDu7çÝDIOPQH;JK8 9Ž9 D FZçÝD 8 9ŽTN758BÚGPQ<u9;HŽ8 HŽ9 D Y+çÝDU<uTG:ÝPQAlOSLuD+,IìQí$NOJ61>19?9PRQ/STSVUXW$í ì Y#=rí;íkî í êz6>! í#nmgëba í ê í~ 0 é!êe=í ì»=la ê\[1" ëjmgìsé^]`_1" ìr½#ìh" ê%½#0a'?m " ëja í êžç VBÚ;9Ž ŽD FZçÝD 758BÚŽLSÞkH;<OtDU?ç=DU8B9ŽTSOPSH;JK8 9;9ÅD FZç=DàJGI - ;üuâuã-ç Ø ABJ+<1ç <uþ!psl5a Üc 9ŽT;: q:ctgúž8 > C <t8 OS9;:Ý9Ž NAB9ÎPQH;< çh BAB>=ÚGPS:ÝAl9ÕA Ü Ø <9ŽLQABOkLç 9a,fìQí¾$ N96>mGìQíkî;é»" êb1í ê!éìqéêg$kéní ê C5ì-ëJA D>$ A+"Ic%/A!éedf6g1`C%hQ/STSVU=]J,fìr" 'ImŽéji ç Y%8 <>=â;>=:ý9ž ŽDcCçj?çÝDcCÅ: PQPQJK8 9 DjM çhcç=d&8b9žt M$AqABOS<BD çc ç=d5àƒüuýlý lã!ç <:=9GÜáABOkÞ!<uJ/<u9XP >Ý<t8 OS9;:=9; E ;8+LQÚ;Or -C5ì-ëBA D $A+"#k(!êŽë é 'nal'xéêg$ké-:5é =é»" ìt$tígdke GIMqÿ < G lþ;ç Y%8BLQôX:ED Ø ç=d&8 9ŽT Ø :=9;ôqôBAl9;<9 DVUç=DàJGI - Xã-ç M$<!PSOQ:CÞL/PSHŽ8 Pø>=<u8BOQ9èOQ<u>Ý< {8B9ŽÞ!<lç 9I,fìSí$N (mec1 [[nprq/svsts D BAB>Eç ëdþ#qÿ<gþlþ GGç- ~çhç ç Ø <uor q:cþ!<1lj<9xps<otd;?:clqþu8 PS8{õI8{ÛBD:V«VUç C <<ld ç ä?çýd%«8b>ý>c8 J D VŽç=D8B9ŽTSCÅÚ;9ŽT D%*çq*ç=DàaütýBý Xã-ç Ûqâ;OS:=T¼ Z?>oI Ò ß;ߎOQAX8BÞkH ÜáABOWLjABäE< BAl> q:=9; 3LjAl9XPQOSAB>=>Ý<uOSL8B9ŽT ABâA P«ûfAGTG:=<uLIPSA ÞkH;:=< l<puo: PS9;<uLSLaä Ø ß<uÞ: æž<tt 9p,fìQí¾$ N( 6J6J6rq ìr½\(-êuësn-1í ê¾!é!ìsé!ê%$sé í êt6>! í#nmgëba í ê%" ì-ïu1íi?î%mgë" ëja í êžç V«V K ~çhç çè?&ouç C :=<ulq<bd çýdå?al>=8b9;:ed 7ç=DÅ8 9UTkOPQH;JK8B9;9 - lã!ç 9ñPSH;<øTG< B<>=ABߎJ/<u9XPZABÜILQß<uÞ-ä PQOk8 > ß;OSABß<OQPQ:=<uLIABÜD q:clƒúu8 > 8 l<9xpoq<tþ!<ußgpqalosljpqhžoqalú; BHW< lab>=úgpq:=ab9 ç 9 ÊH;:ÝPQ>=<ÛlDŽ7çÝD AB>CTGâ<OS ŽDl7ç=DKLf8B9XPwv ÚGä?8 RlD çç=d Ø ß<uÞ!PQAlOuD:Cç=DX?8BOQJ+<u<BDI -ç=dx8b9žtkûf<ûl<otd-*ç ä~ /çýdx<utqä : PSABOkLDk,IìQí$N>Oé!ê é!ëba+$" êg½x6>! í#nmgëba í ê%" ì-ïy1í#?«îgmgë]" ëba í êu1í ê!éìqéêg$kéedzoj61>19?i=] %R"#=M{Ués'-"#=.] [é!#" ½-" Dg lþlÿ<: -IŽçXM$ABOS l8b9òy%8búgüájk8 9;9 ç C Ú;9ŽT Dgç%çÝD%«8B>Ý>C8 J DVŽç=D8B9ŽTSCÅ<<BD ç ä?ç=doàƒüuýbýqÿ ã!ç[çc BAl> q:=9; AlâUABPM$AlOQß;HŽAB>=AB BÛlç 92,IìQí$N}( 66J6t~;ëNín(!êŽëRN 1í ê!éìqéêg$ké5í êx6>! í#nmgëba í ê%" ì-ï1íi?î%mgë" ëja í êžç V5VE ~çhç ç?os<ulslç

10 M.8 OSô D ç=du?al>=8b9;:edž7ç=d 8 9ŽTSOPQH;JK8B9;9 D FZçÝDoàaüuýlý Xã-ç UŽOS8BJ/<uõjAlOQôøÜáABO Ø <9ŽLQABOWçc BABä >ÝÚ;PQ:=AB9Õ:=9Î8.?Alß;Ú;>C8 PQ:=AB9 ABÜ«ûfOS8B: PS<9qâU<uOQ ë<uh;:cþ!>=<!ä_>ý:=ôb< B<u9lPkLçP 9 T;8BJ+:~DcL5çÝD ûf<>=<õ%dq %ç=d YZ: Pk8 9;AUD%çÝD 8B9ŽTNFo8{Ûq>ÝAlOuD L5ç=D <utg:ýpqaloslud`,fìqí¾$ NIí~ nc5ì-ëba D $A+"# %A!é {w(z] %Åí#=-C5ê/'Xé Ýé =z]e;mgêé4q} =PRQ/ DE:GI A<;-M;GGçXM afó?&oq<tlqluç M$<9ŽÞR<uOuD/UfçÝD8 9ŽTÎûj<u>Ý<uõ%D *çoy+ç=dfàƒüuýlýixã!çpçc lab>< q:ý9; Ø <9ŽLQABOkL*:=9 ç&9; q:=oqal9;j+<9xpsl*a Ü LjAB9XPQOSAB>=>=<uT LjABJ+ß;>=<!úG: PaÛlçc 9 AGTG9;<uÛ çuûjosaqabôgludq?çum çýdu<utg:ýpqaloudkc5ì-ëba D $A+"#+%/A!é (}{ ƒk,fìqí¾$kékét½ia ê/'i=zí é!ì-ê%" ëba í ê%"#9w í ì Y=ríŽíSîóí ê ëní;é-0ï êžëní;é =»A =l" êg½ 0A'?m " ëba í êðí~ -%A'!A ê' 0Uï=-ë_é?=kDEG;ü A< G G;üBçXM afó?&oq<tlqluç V<HU8 9;:< D>L5ç C&çÝD«àƒüuýlýBýlã!ç M$<t8 9;:=9; ðüáabo âulƒ<uor l<okl/8b9žt l<9xpsluç8 9I,fìQí¾$N ( 6J66 (-êuë_éì-êg" ëja í êg"#j0uï#?«î;í#=»a'm? í êt(-êuë_é'nal'xé!êuë)1í é'nal'léêžë-0uï=-ë é?=" êg½ 0 é?a í ëja+$ =z](z0}(a1cˆ(^0}c0> V BDE;Mlþ<: ; ;ç:lf8bjâ;os:ctg B<lDqMN8BLSLQ8lÞkHXÚULƒ<PƒPSLuD O Ø ç V<HU8 9;:< D L5ç%Cç=D 758BÚGPQ<u9;HŽ8BH;9 D Y+çÝD 8 9UTPC AqAlJ/<tLDM ç VŽç=DàaütýBýBýXã-ç LjAB9ŽLƒPQOSÚŽÞ-PS: l<ûf: ä AB>=AB lû 8B9ŽT ß;ß;OSAl8lÞkH;<uL«PQA OQAlÚ;9ŽTG:=9; W:Ý9ð?AlLƒPƒä] <u8lþ-ps: l<1 ABâA PS:=ÞuLç 9ñM.ÞuYZ<<lDq /ç FZç=D 8 9ŽT Ø ÞkH;<9ŽôB<OtD?çÝD <ut;: PSABOkLD 0 éêk=í ìn m:=»a í êâ" êg½ *é»$ké!êuë~ìt"#šp AŒ tét½e1í êuë~ìsí#ea ê:5í o í ëba+$ =;0ï=-ë_é?1=( (z]w 5í=-ë í ê]`3p"=»=n&df,fìqí¾$nw0},j( 6r{Uí#ŒN qvžvqt ^i D ütþ =<ü¾xÿgç V:=>=LSLƒAl9 D{7ç äç«çýd 8B9ŽT*?<>= B<uOuD Ø ç=dqàƒüuýlýixã!ç ßU<tLQLQ:=J/:CLƒPQ:CÞ&<tLaPS:ÝJK8 PS<&ABÜ;PQH;<jPQ:=J+<jOS< å Ú;:=OS<uT ÜáABO8B9ò<uÛB<PQAK< BAB>< B<lç&,IìQí$N :5í ïvn 0 í¾$n %Åí êg½vn=d%gbþ K bþim=<;þi Žç?8BLQôD# /ç=dqàƒüuýxþ ýlã!çg?hqûglƒ:cþ8b> 9U8 >=AB OSA õipqh*abüu8 LjAB9ŽÞ<ßGPtç 93Né»$TíE" êea =" P ëja í ê í )K%í;íImV'¾íGë,fìQí¾$Sé =»=é =ƒk,iìqí$kék黽#a ê'#=5í s"n0uï#?«î;í#=»a'm? ížé ëja í êg"i,cíqï= A+$»"#+%R" o í ìr" ë_í ì-ïyd [ívn&utszi DK lab>eç; r -DE Xÿlÿ <Gý-GI Žç-CÅAB9ŽTGAl9 <uom.8#a<tlapaû Ù L Ø PS8 ä PQ:=AB9Ž8BOQÛ ùkþ<bç?abh 9UTk«ABOT q: PSRBDRç«çÝDfàaüuýlý Xã-ç Ok8 ߎHGä_FIHŽ<ABOS<!PS:=Þ 9Ž8 >=ÛGLƒ:CL%A Ü 9GÜáAlOQJK8 ä PQ:=AB9 ë8b>ýú;<lçh 9S«ABOT X:ÝPQRlDEçç=DŽ8B9ŽT VB<u9ŽLƒ<u9 DEUfç=DŽ<uT;: PSABOkLDc,IìQí$NKRì&é kë'íp1í ê¾ mn&í ê7c5ì-ëba D $A+"#w(-êŽë é'nal'léêg$kédk;gxÿ <:-Mlþ;ç Ø 8 9 U;Ok8 9ŽÞ:=LSÞ!AUDL ŽM$AlOQ X8 9 Y%8 ÚGÜáJK8B9 ç?ab>c8 9;:EDu7çÝD M.8BOƒPS:Ý9Ž<!PQRlDtFZç=D 8 9ŽTYZ:ÝJ D{VŽç=DGàJGI - ;ü{ã-ç 9PQH;<; 5ÚŽ8 9XPQ:ÝæUÞu8 PQ:=AB9A ÜE <u>ý< {8B9XP 9GÜáABOSJK8 PS:ÝAl9 çj?&oq<tlƒ<u9lps<utw8 P Ø L -Ù ;üøà Ø Þ8 9UTG:Ý9U8 X:C8 9SLjAB9;Üá<OS<9ŽÞ<%AB9 OQPQ:ÝæUÞ!:C8 > 9XPQ<>=>=:Ý l<9žþ<tã-du;<âåç üuý ä]g;übd GI ŽüBç <:CÞkH;>EDgC&çÝDàaütý Xã-ç-C 3Ní½lé!ì-êh1í#mGì»=éA êf0uë]" ëba =-ëja+$»"i+,cígï= A+$ =-ç ÚŽLƒPQ:=9 qo9;:< B<uOSLQ: PaÛ A ÜFÅ<ú;8BLI?OS<uLSLç Ø HŽ8B8BâŽ8 9ÅD Ø ç ç=dljosab l9ž8 >=<BDÅMÕç çýdclf8 >CTG<OSAB9Ž<BDÅVUçoûç=DF«ÚŽ8 9; /çdçýd 8 9ŽTN7«<u<â D Ø ç Ø ç=doàƒüuýbý- lã!çfåok8 9ŽLQ B<u9;:CÞ*M$:CÞ!<çúGß;OQ<tLQLQ:=9; ø8iužú;9žþ-ps:ýal9ž8 >/ÚŽJ+8B9?H;ABPQAlß;:Ý lj+<9xpuçz(!êe! é =-ëbal'-" ëja'! ï {RA = me"#0%$a éêg$ké!d/mbýuà+xã =ü M-=< ü -M;ç Ø ßU<uOQâ<OtDŽ7çÝDU8 9ŽTÊ:Ý>CLQAB9 DŽ7ç=DÅàaütýBýlþlã-çJ:«éÝé!" êg$kéƒ>1íi??mgêea+$»" ëja í ê " êg½i$kí.' êa ëja í êžç úqüáaboktq ;ûf>=8lþkôxõf<>=>eç Ø <tþ!al9žt<ttg:ýpq:=ab9 ç Ø ÚGPƒPSAB9 D %ç Ø ç=dž8 9UTòûI8 OQPQAUD ç /ç=dåàƒüuýbý- lã!ç :5é A ê¾!í ìr$ké?+éêžëj%åé»" ì-êea ê/'bçûfos8ltqüáabokt ç FI:=LQHqâXÛlDKV*ç=DU?<uOQ<u:ÝOk8;D UfçgL5ç=DŽ8 9ŽT ûf:c8 >=<ô D çýdoàaütýbýbýxã-çfih;< 9GÜáAlOQJK8 PQ:=AB9$ûfA PƒPS>Ý<u9;<uÞkô M$<!PSH;AGT çæ 9,fìQí¾$ Nq ëníuc5êuêeme"#cs'=é!ì-ë í ê 1í ê!éìqéêg$kéðí ê1íi??mgêea+$»" ëba í ê] 1í êžëeìqíif" ê%½y1í#?«îgmgëba ê/' ] ( 'A êí#a =-ç BAB9 O<úGôRQ ÚŽ>Ý>EDŽVUçÝD àƒüuýlþ B8Xã-çJ «é»½bémgëbmgê/'i=»=étígìqé!çc58 Jâ;Ú;OS E K A õfabh;>ýpuç BAB9¼O<!úGôRQ Ú;>=>~D VUçÝDàaütýlþ âuã!çn0uëeìqéa mv'lé3½imgìr$tí ½IA éf F?ì&ésë_éê!{í ê KRA é!ìqéêèmgêg½ 3NéêP =$TíŽé!êUçc«8 Jâ;Ú;OS E K A õfabhž> Ptç Ê: PQPQ B<u9ŽLƒPQ<:=9 Xã-ç!K%í;é nmžé" ê%½x ìqíiìê7 5íuíY=-çH58 OSßU<uO š ûfoqabpqh;<uosluç