120 ho-sp-iä- v 92 Ip-gÂ-In-W-dp-IÄ Xpw-IqÀ PnÃ-bn-se Nn- -\m-b-i-\l-ån-bn-se D- -dl-ån 120 ho-sp-i-fp-å H-cp sn-dp {Km-a-am-Wv em-wv Ip-gÂIn-WÀ

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "120 ho-sp-iä- v 92 Ip-gÂ-In-W-dp-IÄ Xpw-IqÀ PnÃ-bn-se Nn- -\m-b-i-\l-ån-bn-se D- -dl-ån 120 ho-sp-i-fp-å H-cp sn-dp {Km-a-am-Wv em-wv Ip-gÂIn-WÀ"

Bản ghi

1 120 ho-sp-iä- v 92 Ip-gÂ-In-W-dp-IÄ Xpw-IqÀ PnÃ-bn-se Nn- -\m-b-i-\l-ån-bn-se D- -dl-ån 120 ho-sp-i-fp-å H-cp sn-dp {Km-a-am-Wv em-wv Ip-gÂIn-WÀ Cu {Km-a- n-te- v bn F- p- Xv. C-t mä Cu {Km-a- nâ G-XmWvS- sxm- q-tdm-fw Ip-g In-W-dp-I-fpWvS v. ]- - -dn- Ifpw \m-fn-ti-c-hp-amwv Cu {Km-a- n-se {][m-\ Ir-jnIÄ. Ip-gÂIn-WÀ h-cp- -Xn-\v ap³-]v 60 A-Snbm-bn-cp- p P-e-hn-Xm-\-sa- nâ C-t m-g-xv 800 A-Sn-bmbn Xm-gv- p F- -Xm-Wv h-kv-xpx. v `qkà`pew Duäp Ipg InWdpIÄ Fw.-F³.-Ip ÀWn Irjn C ybnâ shdpw Hcp sxmgnâ am{x-aã. AXv \½psS ]mc¼cyhpw kwkvim-c-hp-w cmpy nsâ \-s«ãpamwv. \-½psS cmpys 70 i-xam\w t]cpw Irjnsb B{ibn mwv Ignbp Xv. kzm-x { y nsâ BZy ZiI -fnâ IÀ-jIÀ kaql nâ Gsd BZcn s «ncp p. A- me v ]c¼ cmkxamb IrjncoXnbmbn-cp p C ybnâ D WvS m bncp Xv. Irjnbnse sshhn[y-xbpw A v Irjn bns fnse {]txy-i-x-bm-bn-cp p. tpmfhpw Nma bpw ]bdphàk fpw F pcp fpsaãmw hàj ]mxs B{i-bn- v h-f-à p ItfmsSbm-Wv \½psS Irjnco-Xn-I-fn Imcy amb amä Ä h pxps nbxv. {ZpXKXnbn hnf Iq«pI F Hä e y nte v am{xw ]n osv IrjncoXn am-dn. cmpys hfà p simwvs ncp P\kwJybmbncp p C c nâ hnfiq«pi F e y nte v Im-ÀjnI kwkv mcw amdn bxnsâ apjy Im-cWw. CtXmsS cmkios\min\n Ifpw cmkhf fpw Irjnbn Hgn piqsm³ ]äm LSI fmbn amdn. AXpsIm WvSpXs ]c¼ cmkx IrjncoXnbn \n v IÀjIÀ amdn XpS n. b{ hxvirx IrjncoXn Bcw`n txmss I pim enifpw IrjnbnS fnâ \n v A{]Xy -ambn. cmkhf Ä {]-bmkanãmsx e`n psa mbtxm ss {]-IrXnZ amb Iwt]m-Ìv DXv]mZ\hpw IÀj- IÀ \nà n. C c nepff cmkirjnsb ]cnn bs Sp nbxpw P\Iobam nbxpw kà mà kwhn[m\ fmb IrjnhIp pw Im-Àjn-I kàæ IemimeIfpw Xs bmbncp p. b{ hxv -c-w- n\v ]n msebmwv IrjnbnS fnte v cmkhfw F nbxv. IqSpX hnf \ÂIn-bn-cp-s - nepw cmkhf Ä D]tbm-Kn psim- WvSpÅ IrjncoXn v shåw Gsd Bhiy ambncp p. CXv InWdpIfn \n v Ipg InWdp Ifnte på am-ä- n\v thkwiq«n Ip-g n-wà \nà½mw b{ - -Ä b- tyãw e-`y-am-b-xm-wv `q- KÀ`PehnXm\s Im cyambn Ipd Xv. ap-¼vv IrjnbnS fnâ D]tbm Knt WvS hn v t]mepw InWdpIfnse shå s -bpw Im-ehÀj e`y Xsbbpw B{ibn mwv Xocpam\n ncp Xv. `qcn] w hnfi-fpw Im-e-hÀ js B{ibn mwv Xocpam\n s «ncp sx nepw Ipdª IrjnbnS fnâ sn p hmg, sx v, ]pibne XpS nb IrjnIÄ InWdpI sfbpw B{ibn ncp p. F mâ hn]wnti{µoirx IrjncoXn Bcw`n txmss Cu IrjncoXnIsfÃmw A«nadn s «p. `q-kà`pe NqjWw Cu ASp Ime mwv Gähpw hen-b {]-iv\ambn D-bÀ ph Xv. kà mdpifpss Imcy aamb CSs]S C mcy nâ CÃm Xp simwvsp Xs `qkà`pe NqjWw XpSÀ v sim WvSncn pibpamwv. Xn]vXqÀ Xmeq n-se s-_eskc lånbnse aãnimàpp\ v Hcp ticirjn txm«w -DWvS v. ap³ime fnâ a -kq-wn-s\ B-{i-bn- m-bn-cp p Cu txm«nse Irjn. Nne kab fnâ PetkN\ n\v InW dpifpw Sm pifpw D]tbmKn ncp p. A- -s\bn cns `qkà`pehnxm\w Xmgv p. XpSÀ v Xpd InWdpIsfÃmw hän. A s\ AhÀ v Ipg nwà Ipgn msx Irjn apt m«v sim WvSpt]m Iphm³ ]ämxmbn. AhcpsS A`n{]mb nâ `qkà`pew D]tbmKn på Irjn v BZy]Snbmbn 2 e w cq] BhiyamWv. AXpsIm WvSpXs A{Xt mfw Imiv Nnehm m\mip- -hà v am{x ta `qkà`pew D]tbmKn på Irjnco-Xn \S p Ibp-Åq. ]Wap-Å-hÀ- v am-{x-ta IqSpX ]W mcm-im-\pw A-h-cpsS Ip-«-nIÄ- vv hnzym`ymkw \Â- Im\pw km-[n- p-i-bq-åq F- m-wv A-hÀ ]-d-bp- -Xv. A-tX-kabw km[mc-w- mà v ]änb sxmgneãm- Xmbn Irjn amdns m WvSncn pibpamwv. P-e-tkN-\w \S- n DWvS- m- p- Ir-jn-bn \n- vv Iq-Sp-X em-`-ap- WvSm-bn-cp- p. 80 ap-xâ 100 h-sc sx- p-i-fp-å IÀ-jI-\v kz- -am-bn ss_- p- WvSm-bn-cp- p. 500 Iq-Sp-X sx- pi-fp-å- IÀj-I-\v t^mà ho-edpw kz- -am-bn DWvS- m-ipw. C- -c- m-cp-ss ho-sp-i-fnâ ]-e-x-c- n-ep-å Ce-Iv B-Zy-am- t{sm-wn-iv D-]-I-cW- Page 5 fpw Im-Wmw. cm-k-h-f{]- tbm-kw Ir-jn-bn-S- -fnâ \-S- p -Xv Im-emh-Øm hyxnbm\ n\v ]-tcm- am-bn ImcWambn F- Xpw h-kv-xp-x-bm-wv.

2 IÀ-Wm-S-I-bn-se 95 i-x-am-\w t]cpw `qkà-`pe-am-wv ho-«m-h-iy- n-\m-bn D-]-tbm-Kn- p- Xv. ssa-\n-mv Bâ v Pn-tbmf-Pn h-ip- n-sâ I-W- -\pk-cn- v  `qkà-`p-ew D-]-tbm-Kn- n-cp- -Xv 35.6 i-x-am-\w t]-cm-sw- nâ 2001  A-Xv B-bn hà-²n- p. 71 Xm-eq- p-i-fnâ `qkà-`p-e- hn-xm-\w Xm-gv- -Xm-bn I-s - WvS- n-bn-«pwvs- v. IÀ-Wm-S-I-bn-se Xpw-IqÀ PnÃsb `qkà-`p-e- n-sâ Im-cy- nâ UmÀ- v tkm B-bn«m-Wv {]-Jym-]n- n-cn- p- Xv. an- - hm-dpw PnÃ-I-fn `qkà-`p-e -hn-xm-\w 600þ800 A-Sn Xm-gv- -Xm-bn I-W- m- -s -«n-«pwvs- v. \n-b-a-{]-im-cw ]pxn-b Ip-gÂ- n-w-dp-iä- v ssh-zyp-xn \Â-tI- WvS F- m-wv Xo-cp-am\w. F- mâ C-Xv Ir-Xy-am-bn ]m-en- -s -Sp- nã F -Xv th-sd Im-cyw. `qkà-`p-e Nqj-Ww A-\p-kyq-Xw \-S p-simwvs- n-cn- p- p F- -Xm-Wv h-kv-xpx. \m-fnti-c-am-wv Xpw-IqÀ PnÃ-bn-se {][m-\ \m-wy-hn-f. Xn-]v-XqÀ, Kpºn, Nn- -\m-b-i-\-lån, XpcpshsIsc, Ip-\nKÂ, simc-«sksc F- o Ø-e- -sfãmw hn-]p-e-ambn \m-foti-c Ir-jn sn- p- Xm-eq- p-i- -fm-bm-wv A-dn-b-s -Sp- -Xv. Ip-gÂ- n-wà h-cp- -Xn-\v ap³-]v In-W-dp-I-fm-bn-cp- p {] [m-\ P-e-tkN-\ amà-kw. F- mâ C -cw In-Wdp-I-sfÃmw hà-jw ap-gp-h\pw h-än-h-cwvs- A-h- Ø-bn-emWv. bp-ànc-ln-xam-b `q-kà-`p-e -Nqj-Ww ]-e-x-c- n-ep-å {]-iv-\- Ä pw C-S-bm- n-bn- «pwvs v. t\c-s \- m-bn a-g e-`n p-sim- WvSn-cp- Ø-e- fntem Xm-gv- {]-tz-i- fntem B-bn-cp- p \m-fnti-c Irjn DWvSm-bn-cp Xv. F- mâ ]n- os- Xv D-bÀ- {]-tz-i- -fn-te- v hym-]n p. A-hn-S- - fn-seãmw Ip-g In-W-dp-I-fpw {]-Xy- -s «p. C-Xv `qkà-`p-e-hn-xm-\w Xm-gp- -Xn-\v Im-cy-am-bn kzm-[o- \n- n-«pwvs- v se sk³k-kv {]-Im-cw Xpw-IqÀ PnÃ-bn-se Ip-g In-W-dp-I-fp-sSbpw In-W-dp-I-fp-sSbpw hn-h-c- Ä: In-W-dp-IÄ 14,764 Ip-g In-W-dp-IÄ 78,750 Ip-Sn-sh-f-f- n-\p- thwvs- n-bp-å Ip-gÂIn-W-dp-IÄ 15,870 sam- w 1,09,384 C-äm P-e-tkN-\w þ Im-fI-sf D-]-tbm-Kn p-sim- WvSp-Å P-e-tkN\w C- -c- n-ep-å P-e-tk-N-\w P-e- \n-b-{ n-x-am-bncp- p. Im-fI-sf D-]-tbm-Kn p-simwvs- p-å P-e-tkN- \w simwvs- v H-cp Znh-kw H-cp G- À Øe- v am- {X-am-Wv P-e-sa- n- m³ I-gn-ªn-cp- Xv. F- mâ C- -c- n-ep-å P-e-tk-N-\ amà-k- Ä Ip-gÂ-In-Wdp-IÄ h- -txm-ss A-{]-k-à-am-bn. C-ä P-e-tkN- \w h-gn I-Sp- th-\-enâ t]mepw CuÀ- w \n-e-\nà- m-\p-å km-t -Xn-I-Xbpw IÀ-j-IÀ- v A-dn-bm-ambn-cp p. F- mâ A-\n-b-{ n-xam-b Ip-g In-WÀ D-]-tbm-K-hpw Ip-g In-W-dp-I-fpsS F- - nâ h- hà-²-\hpw aq-ew PeNqj-Ww FÃm]-cn-[n- Ifpw ew-ln- -s -«p. lâipdnsi F- {Km-a- nâ G-XmWvS- v 200 Hm-fw Ip-gÂInW-dp-I-fpWvS v. ]-W- m-cm-bhà Ip-g In-W-dp-IÄ Ip-gn- p-ibpw ]m-gv-\n-e- -sfãmw \m-fnti-c Ir-jn- m-bn D-]-tbm- Kn- p-ibpw sn-bvxp. C -s\ A-\n-b-{ n-xam-b P-eNq-j-Ww Imc-Ww hen-b si-sp-xn-i-fm-wv h-cm- \n-cn- p- -sx- lâipdnsi {Km-a- n-se \mk A-`n-{]m-b-s -Sp p. cm-k-h-f{]-tbm-kw _-lphn-f Ir-jn-co-Xn-bm-bn-cp- p ]-c-¼-cm-k-x-ambn C-hn-Sp- p-imà sn-bv-xp-t]m- n-cp- Xv. F- mâ cm-k-h-fhpw B-[p\n-I Ir-jn-co-Xn-Ifpw h- -txm-ss C-Xv X-In-Sw a-dn- -s -«p. 40 t]-cm-wv C-hn-sS ]- -dn Ir-jn \-S- n-bn-cp- Xv. A-c G- À ]- -dn Ir-jn-bn-S- nâ aq- v Iznâ cm-k-h-fhpw henb txm-xnâ Io-S-\m-in-\n bpw D-]-tbm-Kn- -s «p. aq- v {Sm-Î-dp-I-fpw 40 tamt«mà ssk- -nfp-ifpw C-hn-sS-bpWvS v. C- -c- nep-å Ir-jn-co-Xn X- -fp-ss ]-cn-øn-xn-sb F -s\- bm-wv \-in- n p-simwvs- n-cn- p -Xv F- v A-hÀ- v Xn-cn- -dn-bphm³ km-[n- nã. F- mâ A-]qÀ-Æw NneÀ `qkà-` P-e-hn-Xm-\- n-ep-å A-km-[m-c-Wam-b Ipd-hv {i-²n- p -Xp-S n. ]ctaizc sb -t]m-ep-å IÀ-j-IÀ ]-d-bp -Xv C- -c- n-ep-å Ir-jn-co-Xn- Imc-Ww Ip-gÂ- n-wà I-¼-\n-I-fm-Wv h³ em-`ap- WvSm- nb-xv F- m-wv. F- mâ A-Sp- -Im-e- m-bn ssp-h{km-aw ]²- Xn \-S- m- nb-xv Øn-Xn-bn AÂ- w hy-xym-kw D- WvSm- n-bn-«pwvs v. IÀ-j-IÀ C-Xn XmÂ-]cyw {]-I-Sn- n- p- XpS- n F- -Xpw h-kv-xp-x-bm-wv. I-gn-ª Ip-d- p-im-e-am-bn sx- n-\v Im-W-s «tcm-k- Ä Imc-Ww IÀ-j-IÀ I-hp- p-ir-jn-bn-te- v {i-²-xn-cn p. F- mâ sx- n-t\- mä Cc-«n sh-åw thwvs Ir-jn-bm-Wv I-hp- v Irjn. AXpsImWvS- px-s P-e Nq-j-Whpw P-ee-`y-Xbpw hà- ²n p. C-Xv hn-f e-`n- p- -Xnepw Ipd-hv h-cp n. B-[p\n-I Ir-jn-co-Xn Iq-Sp-X ]-Ww B-h-iy-s -Sp- Xpw F- mâ A-Xn-sâ em-`w G-dnbpw Ip-d-ªp-an- Page 6

3 IÀWmSIbn s_âkmw PnÃbnse \nunkâ {Kma nâ ]c¼cmkx Pet{kmXÊmb IeymWn hcwvspw nb \nebnâ. cn- p Xpw BWv. A-Xv Øn-cam-b h-cp-am-\w CÃm- Xm- p-ibpw IÀ-j-IÀ- v X- -fp-ss sxm-gn-en-ep-å hn-izm-kw \-ã-s -Sp- pibpw sn-bvxp. F- mâ Nn-e-cm-h-s«X- Ä Xp-S n-b Cu Ir-jn-co-Xn-aq-ew I-S- n-te pw ]n-s B-ß-l-Xy-bn-te- p-am-wv \o- n-bxv. cmk-h-f D-]-tbm-Khpw Ip-gÂ- n-w-dp- Ifpw hn-e-iqsn-b Io-S-\m-in-\n D-]-tbm-K-hp-am-Wv IÀ-jI-sc C -s\ H-cp Zp-c-h-Ø-bn F- n- -Xv. IÃym-Wn sx- ³ IÀ-Wm-S-I-bn-se P-\- -fp-ss ]-c-¼-cmkx Pekw`cW co-xn-bm-wv IÃymWn. C-Xn-sâ N-cn- {Xw C-hn-Sp-s Ir-jn-]m-c-¼-cy n-s\m- w F-gp-XntNÀ- -s -«n-«p-å-xmwv. Sm- p-ifnâ Pew tijcn v P-e-tkN-\w \-S- p- -XmWv Cu coxn. C-Xn-\mbn 2,022 Sm- p-i-fm-wv Xpw- pà PnÃ-bn-epWvS- m-bn-cp- Xv. Cu P-et{km-X-kn-sâ A-Sp- p -X-s -bm-wv A-¼e- Ä ]-Wn- I-gn- n- -s -«n-cp- Xv. C -cw ]-c-¼cm-k-x Pekw`cW kwhn[m\ Ä A-¼-e- n-\v Npäpw Im-W-s -«n-cp p. hn-ip-² Ipfw AYhm ]pjv- c-wn F pw IÃymWn A-dn-b-s -«n-cp p. IeymWnbpsS DdhnS nsâ 90 ixam\hpw `qkà`peamwv. C-Xn-se P-ew A-¼-e- -fn-se B-h-iy- n\pw Ip-Sn- m\pw D-]-tbm-Kn- n-cp- p. IeymWnbpsS hnkvxrxn GXm\pw ASn apxâ G dpiä hsc hym]n p InS ncp p. FÃm IÃym- Wn-IÄ- pw Hmtcm N-cn-{Xhpw an- pw ]-d-bm-\pwvs- m- hpw. lw_n, _m-z-an, saâ-t ms«f- n-hn-s- - fnseãmw IeymWnIÄ Is nbn«pwvs v. ]n- o-sv an IeymWnIfpw {]txyin v sndnbh, `qkà`pe Page 7 ZuÀ`ey nsâ CcIfm IpIbpw ]n osv amen\y IpgnIfmIpIbpw snbv Xp. `- y kp-c- -bv- v `o-j- Wn ap mdnbpw \n-e- -Se-bp-am-bn-cp p Cu PnÃbn G-ähpw Iq-Sp-X Ir-jn-sN- -s -«n-cp- Xv. F- mâ I-gn-ª Ipd- v ]-Xn-ämWvS- p-i-fm-bn hymh-kmbn-i hn-f-i-fm-wv C -hn-sp- p-imà Ir-jn-sN- p- Xv. C-Xm-Wv em-`icw F- m-wv IÀ-j-I-cp-sS A-`n-{]mbw. A-tXka-bw ]e-x-c- nâ-s -«ap mdnbpw aäp sndp[m\y fpw \n-e- -S-e-bp-w C-hn-sS hw-i-\m-iw h- n-cn- p-ibmwv. ]q-t m-«ir-jn hym-]n- -txm-ss ap mdnbpw \n-e- -S-e-bp-w Ir-jn-bn-S- -fnâ \n- v A-{]-Xy- am-hm³ Xp-S n. P-e-tk-N-\ ku-i-cy- Ä D-Å \n-e- -fnâ \m-wy-hn-f-iä h-fà- m³ B-cw-`n p. hn-f 2002 (Ha) 2012 (Ha) ap mdn / dm-kn \n-e- Se sd-uv {Kmw ^oâ-uv _o³ ap-xnc ]qhv- Ir-jn sn WvSpaÃnbpw D- n-en-sm-hp- Hcp X-cw sh-å-cn- mbpw Ir-jn- sn- p- Xnte pw IÀ-j-I-cp-sS {i -² B-IÀ-jn- -s «p. Xn]vXqÀ Xm-eq- n-se lâip dnsi F- Øe- v H-cp sn WvSpaÃn t{]m-k-ên-mv ¹mâ v B-cw-`n p. CXn-s\m- w X-s D- n-en-sm-hp- sh-å-cn- m kw-kv -c-w ti-{µhpw sim-c-«sksc F- Øe- v B-cw-`n p. Cu cwvs- v hn-f-iä pw hen-b txm-xn-ep-å cm-k-h-f- fpw Io-S-\m-in-\n-Ifpw B-h-iy-am-bn-cp p. henb txm-xn-ep-å C cw hn-f-i-fp-ss hym]-\w {]-Ir-Xn- v hen-b -X-am- Wv GÂ- n- -Xv. F- mâ `q-cn]- w IÀ-j-Icpw C-Xn-sâ {]-iv-\ -sf än A-dn-hp-Å-h-cm-bn-cp- nã. Ir-jn- ]-Wn- v ]än-b B-fpI-sf In-«m- Xpw C-hn- Sp-s IÀ-jI-sc henb txm-xnâ h-e-bv- p- p WvS v. AXp-sIm- WvSp X-s IÀ-j-IÀ F-I hn-f-bn-te

4 pw ]q-hv Ir-jn-bn-te pw am-dn-s mwvs- n-cn- p-ibmwv. ap³ Im-e- -fnâ 80 Iznâ h-sc dm-kn C-hnsS D-Xv-]m-Zn- n- n-cp- -Xm-bn Xp-dp-th -sc Xm-eq- - n-  sxmdamhn\lffnbnse IÀ-j-I\m-b [\RvPbv ]-d-bp p. C-t mä A-Xv hf-sc Ipdªv shdpw \m-ev Iznâ dm-kn am-{x-am-wv C-hn-sS D-Xv-]m-Zn- n- p- Xv. A-tX-k-a-bw \m-fnti-c Ir-jn 200 G- -dnâ \n- v 8000 G- -dm-bn hà-²n- -Xm-bn C-t±-lw hy-à-am- p p. Ihp v txm«nse Ihp IÄ 1800 Bbpw hà²n n«pwvs v. ]q-ir-jn-bn-te pw Gsd mew \ne \nâ p Ir-jn-bn-te pw IÀ-j-IÀ Xn-cnª-Xv `- ykp-c -sb Im-cy-am-bn _m-[n- n-«pwvs- v. B-tcm-Ky {]-iv-\- Ä `qkà-` P-ehn-Xm-\w Xm-gv Xv Cu {]-tz-i- -fnse Ip-Sn-sh-Åw henb txm-xnâ Ip-d-bp- -Xn-\v Im-c-W-am-bn-«pWvS- v. C-Xv Pew aen\amip Xn\pw C-Sbm- nbn-«pwvs v. sh-å- n-se cm-k-am-en-\y- - fp-ss Af-hv {I-am-Xo-X-am-bn h-à-²n- ncn p p. sh- Å- n-â ^vvfqssd-uv I-eÀ- -XmWv Cu {]-tz-i- n-sâ G-ähpw hen-b {]-iv\w. Ip-Sn-sh-Å- n-se ^vfq-ssd-un-sâ C- y-bn-se A-\p-h-Z-\o-bam-b A-fhv enädn\p 0.5 apxâ 1.5 h-sc-bmwv. ^vvfqssd-uv \nàamàp\ ¹mâp-IÄ kà- m-dn-sâ ap³-ssi- nâ ]-e Ø-e pw Øm-]n- n-«pwvs- v. C-hn-Sp-s 14,000 t m-fw Ip-gÂ- n-w-dp-i-fn-se ^vfq-ssd-uv A-\p-h-Z\o-b A-f-hn-t\- mfpw hf-sc A-[n-I-amWv. a-äv t]mw-h-gn-i-sfm pw CÃm- XvsImWvS- v {Km-a-hm-kn-IÄ Cu Pew X-s -bm-wv Ip- Sn- p- Xv. AXp-sImWvS- v X-s C-hn-Sp- p-imà ]-ehn[ tcm-k- -fp-ss ]n-sn-bn-ep-amwv. P-e-hn-Xm- \w Xm-gp- -txm-ss ^vfq-ssd-un-sâ Af-hv {I-am-Xo- X-am-bn hà-²n- p-ibpw snbvxp. ^vfqtdmknkv P\ fnâ FÃv kw_ôamb tcmk Ä v ImcWamIp p. C- -cw {]-iv-\- Ä t\-c-s IWvS p ]nsn m\pw NnInXvkn m\pw I-gn-ªn-sÃ- nâ A-Xv B-bpjv m-ew ap-gp-h³ B-tcm-Ky {]-iv- \- Ä D- WvSm- psa Xn\p kwibanã. apt m-«p-å h-gn C- -c- nâ P-e-Nq-j-Ww Xp-S-cp-I-bm-sW- nâ 2070 B-Ip-t¼m-tg pw cmpyw ISp PeZuÀe`y nsâ ]nsnbnemipw. ap³ cm-{ã]-xn F.-]n.sP. A-ÐpÄ-I-emw C- m-cy-s - p-dn- v {]-h-nn- p-i bpw A-im-kv-{Xo-bam-b P-e D]t`mKs - p-dn- v hy-à-am- p-ibpw sn-bv-xn-«pwvs v. i-cnbm-b co-xn-bnep-å P-e D-]-tbm-Khpw a-gsh-å kw-`-c-whpw `q KÀ-`P-e hn-xm-\w D-bÀ- m-\p-å \-S-]-Sn-I-fpw Pe kw`cwnifnse snfn \nàamàp\hpw {Un]v Pe tkn\ `q-kà-`p-e- Nq-j-W n-\v ta- -ep-å k-½à-±w Ip-d-bv- pw. Pekw`cW {]hà \ fnâ P\ fpss Iq«mb CSs]SemWv th WvSXv. P-e kw`-c-w hnxc-w amà-k- fm-b sndn-b Ip-f- fpw sn-iv Um-ap- Ifpw {S- p-ifpw t{]m-õm-ln- n- Ww. A- v ao-äà \o-f-hpw H-cp ao-äà B-ghpw H-cp ao-äà ho-xn-bp-apå {S- p-i-fnâ 3000 en-äà P-ew kw-`-cn mw F- m-wv I-W- m- -s -Sp- -Xv. C- -c- n-ep-å \oà- -Sm- [nãn-x hnik\ ]-²-Xn-IÄ kà mcnsâ \oà- - XpwIqÀ PnÃbnse ]ebns fnepw ^vfqtdmknkv Hcp km[mcw ImgvNbmWv. Sm-[nãn-X hnik\ hip v C-t mä sn- p- pwvs v. kpøncamb P-ee`yX v thwvs n ta-â- q-ca-gshff kw-`c-w n\v {]m[m\yw simsp Ww. C -s\ sn- p -Xv \nà-_-ô-am- p- \nb-aw \-S- m- n-bmâ A-Xv hen-b Kp-Ww sn- pw. C- -c- n-ep-å ]-²-Xn-IÄ hf-sc {]m-tbm-kn-ihpw im-kv- {Xo-b-hp-am-Wv. 4þ5 t]-cp-å H-cp Ip-Spw-_- n-\v 6000 en-äà Ip-Sn-sh-Åw a-xn-bm-hpw. \-K-c- -fnâ 15þ20 i-x-am-\w P-ew tnmà- - Imc-Wtam ss]- v s]m-«â Imc-Wtam \-ã-s -Sp- pwvs- v. IÀ-j-IÀ B-[p-\n-Iam-b P-etkN-\ co-xn-iä D-]-tbm-Kn- m³ ]Tn-t WvS- n-bn-cn- p p. Xp-Ån-bmbp-Å P-e-tkN-\hpw kv-{]n³-kv-fà P-e-tk-N-\hpw henb txm-xnâ P-ew D-]-tbm-Kn- -p- nã. DuÀPnX s\ãpev]mz\ coxnbnepff s\âirjn P-e Nq-j- W-s 50 i-x-am-\-t m-fw Ip-d-bv- p- pwvs v. ]q-ir-jn \-S- p- ^m-ap-i-fnâ a n-c I-t¼mkv-äv hf-sc {]-[m-\-s -«H- mwv. im-kv-{xo-b-am-bn a n-c I-t¼m-kv-äv snbv-x ^m-ap-i-fnâ P-ew B-gv-N bnâ H-cp X-h-W a-xn-bm-hpw. ssphhfw, lcnx hfw F nhbpss D]tbmKhpw shffw In\n ªnd m³ ]mi nepff kwhn[m\ fpss \nà amwhpw P-e D-]-tbmK-s \s Ipdbv pw. Page 8

5 ]-e kw-l-s-\-ifpw kà- mà G-P³-kn-Ifpw D-Õm-ln-Ifm-b Nn-e hy-àn-i-fpw C-t mä C -cw P-e kwc- -W {]-hà- -\- Ä G-sä-Sp- v sn- p- pwvs v. kwøm-\ K-h -saâ v Xm-sg- n-s-bn-ep-å km-aqln-i P-e-tk-N-\ {]-hà- -\- -fp-ss `m-k-ambn Sm- p-iä \nà-½n- p-ibpw ]p-xp- n-]-wn-bp-i-b-psaãmw sn- p- pwvs v. P-eam-t\-Pvsaân-sâ `m-k-ambn {S- p-ifpw sn-ivum-ap-i-fpw Ir-jn-bn-S- -fn-se sn-dpip-f \nà-½m-w-hp-saãmw \oà- -Sm-[n-ãn-X ]-²-Xn-bp-am-bn _-Ô-s -«v kà- mà sn- p- pwvs v. Øn-c-am-bn C- -cw kw-hn-[m-\ -sf ]p-\-cp-²o-icn- p-ibpw AäIpä]WnIÄ sn- p-ibpw sn-t -WvSXv hf-sc A-Xym-h-iy-amWv. C- -c- n-ep-å {]-hà- -\- Ä- m-bn km-aqlni t_m-[-h-xv- -c- Whpw ]-cn-io-e-\hpw B-h-iy-am-Wv. Xn]vXqcnse BAIF C³-kv-äyq«v Hm-^v dq-dâ U-h-e-]v -saâ v F- k ²kwLS\ C -cw {]-hà- -\- -fm-wv G-sä-Sp- v sn- p- Xv. C-h-cp-sS {]-hà- -\- -fnâ a-g-sh-å kw-`-c-w-hpw, a-g- p-gn \nà- ½m-Whpw Ir-jn-bn-S- -fn-se sndp-txm-sv \nà-½m- Whpw Ip-gÂ- nw-à/inwà do-nmà-pnmp-sam-s - bpwvs- v. RDPR h-ip- n-sâ ktnx\ F- ]²-Xn kw-øm\-s IpSnshff n\mbpff G-ähpw \à a-g-sh-å kw`-c-w ]-²-Xn-Ifn-sem- mwv. Cu ]²XnbpsS Iognembn XpwIqÀ, KUKv, Nn- -_-e]p-c F- o PnÃ-I-fn-se 115 {Km-a- -fn-embn 5700 RWH t{]m-p-iv-äv bq-wn-äp-i-fpwvs v. C-Xn-sâ cwvs- mw L-«{]-hÀ- -\- Ä slm-k-tim-s«tlm-»n, ]mh-k-u Xm-eq- p-i-fnse 26 {Km-a- -fn-em-bn {]-hà -\w Xp-S- n-bn-«pwvs- v. C-Xn 4000 t m-fw ho-sp-i-fm-wv DÄ-s -Sp- -Xv. ]-c-¼-cm-k-x P-e-tkN-\ amà-k- Ä kw-c- n-t WvS- -Xn-sâ B-h-iy-s -än [m-\y F- k ²kwL S\ Xe]cnsK F- t]- cnâ t_m-[-h-xv -c-w ]-cn- ]m-sn-iä B-cw-`n- n-«pwvs- v. C-Xn-s\Ãmw ]pd-sa _mw qà ti-{µ-am-bn-«p-å BÀ Kyw F- {S-Ìv hn-hn-[- fm-b P-e kwc- -W {]-hà- -\- -fm-wv G-sä-Sp- v \-S- p- Xv. I m- Kp-U F- ssl-td v {]-tzis B-bn-c- -W- n-\v G - -dnâ \-S- m n-b P-e kw c- -W ]²-Xn h³ hn-p-b am-bncp p. C-Xn-\v ]n- nâ Page 9 {]-hà- n -Xv KUKv PnÃ-bn-se \-µnth-cn am-xm F- Ø-e- p-å in-h-ip-amà kzm-an-pn F- H-cm-fm-bn-cp p. ASnssI ]-{Xn-sIbpsS FUnäÀ {io ]Zsd, Nn-{X ZpÀ-K-bn-se tz-hcm-p sdun, A- - a-kmkn, c-msws_- q-cnse N _k sim-¼mfn, sd-bn³ hm-«à -ºn-sâ hn-iz-\myv, C- y³ C³-Ìn-äyq«v Hm-^v k-b³-kn-se in-h-ip-amà F- n-h-scãmw X-s P-e kwc- -W t_m-[-h-xv -c-w ]-²-Xn-I-fp-am-bn _-Ô-s -«v {]-hà- n- p- -h-cm-wv. `qkà-`p-ew F -Xv k-aq-l- n-sâ sam- - nep-å kz- mwv. Cu P-et{km-X-kn-sâ D-]-tbm-K- n\pw kw-c- -W- n-\p-am-bp-å \n-b-a- -Ä \nà -½n- -s -S-Ww. C-Xv IÀ-i-\-am-bn \-S- m- -s -Sp- Ibpw thww. P-\-]- m-fn- -t m-ss P-e kw-c- -W ]-²-Xn-IÄ G-sä-Sp- v \-S- m-\m-bmâ C-t mg-s cq- am-b P-e ZuÀ-e-`y- nâ \n- v kw-øm-\- n-\v I-c-I-b-dm³ I-gnbpw F- Im-cy- nâ bm-sxm-cp kw-i-bhpw thwvs. d-^-d³-kv: tzio-b `qkà-`p-e A-tXm-dnän, K-h -sa-â v Hm-^v C- y C³-^À-ta-j³ _p- vseäv, Xpw- qà PnÃ, Fw.-F³.-Ip ÀWn: -kncn-k-ar²n F _Z I U amkn-i-bpss amt\-pnwkv FUn-äÀ. amkni ImÀjnI hnj-b- -fmwv ssiimcyw sn p- -Xv. _Ô-s rtswvs hnemkw: mnkulkarni65@gmail. com, Phone: samgnamäw: si. F. jmpn Pekwc W n\pff Hcp amàkamb {S pifnâ h³txmxnâ Pew tijcn p hbv phm³ Ignbpw

inside 1

inside 1 Unkw_À 2018, ]pkvxiw 20, e w 12 kvt\l-ip-{iq-jm-ebw [ym\-ti{µw ku v NnäqÀ ]n. H., sim n 682 027 ticf, C y. NnäqÀ [ym\-ti{µ nsâ Hm^okv : Ph : 91 9446040508, 0484 2432508 Email : mail@chittoordyanakendram.com

Chi tiết hơn

ksna - application form

ksna - application form ticf kwkox \msi A m-z-an, Xriq 20 Iem-k-an-Xn-Iƒ, kwko-x-k-`-iƒ, kwkox hnzym-e-b-߃ Ch p [\-k-lm-b-øn-\p-ff At] 1. ÿm]-\-øns t]cpw ]q Æ-amb ta hn-em-khpw (Pn- -bpss t]cpw ]n timupw tn -Ww) t^m \º : 2 F)

Chi tiết hơn

DEPARTMENT OF CATECHESIS ARCHDIOCESE OF ERNAKULAM ANGAMALY Sunday School First Semester Examination Std. II Marks: 50 I Hä-hm- nâ D cw ]d-b

DEPARTMENT OF CATECHESIS ARCHDIOCESE OF ERNAKULAM ANGAMALY Sunday School First Semester Examination Std. II Marks: 50 I Hä-hm- nâ D cw ]d-b DEPARTMENT OF CATECHESIS ARCHDIOCESE OF ERNAKULAM ANGAMALY Sunday School First Semester Examination 10 11 2013 Std. II Marks: 50 I Hä-hm- nâ D cw ]d-bp-i. (GsX- nepw 5 F w) 5 X 2 = 10 1. \½psS BZn-am-Xm-]n-Xm-

Chi tiết hơn

Divine Touch Layout

Divine  Touch Layout hmeyw: 01 e w: 01 2018 P\phcn AicW v Bizmkambn tk{iuv lm vkv Hm^v tlm v C-- y-bn-se kp-hn-ti-jo-i-c-wcw-k-øv {]-h -Øn- p-h-c-sh-bm- tlm- v c-pn-ã sn-bv-xv {]-h -Ø-\w dn. 2011 tk-{i-uv lm v-kv Hm-^v Wv

Chi tiết hơn

Private

Private Private 2009-2010 1 ss{]h v cpn-kvt{s-j-\v - t h n C h n s S n v \n ±njvs ^okv sxc-s -SpØ Fkv.-_n.-Sn. imj-bn HSp- n-b-tijw am{xta Hm sse cpn-kvt{s-j \S-Øp-hm ]msq- p. ^okv LS\ Adn-bp- -Xn-\p-th n s{]mkvs]-ivs-knse

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thờ

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thờ SỞ GD&Đ QẢNG BÌNH ĐỀ HI CHÍNH HỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ HI HỬ HP QỐC GIA NĂM 09 Bài thi: KHOA HỌC Ự NHIÊN Môn thi thành phần: VẬ Í hời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề HƯỚNG DẪN GIẢI

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

Private (Others)

Private (Others) Private (Others) 2010-12 1 ss{]h v cpn-kvt{s-j-\v - t h n C h n s S n v \n ±njvs ^okv sxc-s -SpØ Fkv.-_n.-Sn. imj-bn HSp- n-bti-jta Online Registration \S-Øp-hm ]msp- q. ^okv LS\ Adn-bp- -Xn-\p-th n s{]mkvs]-ivs-knse

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

Songs Lyrics

Songs Lyrics \nxyamw kvt\l-øm Fs \nxyamw kvt\l-øm Fs kvt\ln tbip atlim \n n hkn- m\o Fs hos -SpØ tbip-tzhm Fs ad p Rm \ns, kvt\ln- m-cm-[n p Pohn- n-sp-hm F D w hm n- n-sp-t, tbipth tamln- o-spt temi-øn tamlw shsn

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

TÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT LÝ THPT ( LÝ 11)

TÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT LÝ THPT ( LÝ 11) TÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT LÝ THPT ( LÝ ) CHƯƠNG 4 TỪ TRƯỜNG TỪ TRƯỜNG - TƯƠNG TÁC TỪ A- NAM CHÂM VĨNH CỬU + Thanh (kim ) nam châm nào cũng có hai cực từ. Cực nam (S) và cực bắc (N). Khi để tự do cực luôn chỉ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

Appendix - I FORM XXI Right to Information Act Case Register SI File No.with Name and Address of the Nature of Information Date of issue Whe

Appendix - I FORM XXI Right to Information Act Case Register SI File No.with Name and Address of the Nature of Information Date of issue Whe Appendix - I FORM XXI Right to Information Act Case Register 2016-2017 SI File No.with Name and Address of the Nature of Information Date of issue Whether application or Amount if any No Date of receipt

Chi tiết hơn

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010 (LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng nm 00 LI NÓI U Tài liu này giúp các em hc sinh lp (ban t nhiên) h thng li các kin th c c bn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc Hng Dn Thc Hành Thc hành PPLT Khi: Cao ng Nm 2011 Hng dn: Bài t p thc hành c chia làm nhiu Module Mi Module c thit k cho thi lng là 6 tit thc hành ti lp vi s hng dn ca ging viên. Tùy theo s tit phân b,

Chi tiết hơn

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc SEM II CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC- AD--10 ENG

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc SEM II CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC- AD--10 ENG MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN 2018-19 BA, BSc SEM CLASS SCHEDULE MONDAY BNGA-CC- AD--10 ENGA-CC- RD--11 EDCA-CC--JC-24 GEOA-CC- SM--G1 HSA-CC- BR--13 JORA-CC-AS--5 PHA-CC-AG--12 PLSA-CC--SS-15

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT GIA LAI ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn: Vật lí lớp 12 - THPT Thời gian làm bài: 60 phút; (48 câu trắc nghiệm) Họ, tên

SỞ GD&ĐT GIA LAI ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn: Vật lí lớp 12 - THPT Thời gian làm bài: 60 phút; (48 câu trắc nghiệm) Họ, tên SỞ GD&ĐT GIA AI ĐỀ HÍNH THỨ KIỂM TRA HỌ KÌ I, NĂM HỌ 1-1 Môn: Vật lí lớ 1 - THPT Thời gian làm bài: 6 hút; (8 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí inh:...sbd:... Mã đề thi 1 A/ PHẦN HUNG HO TẤT Ả THÍ SINH ( câu,

Chi tiết hơn

hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x

hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x ----------------------------- ----------------------------- NË j f ua/ f ua

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題 第一部分 : 機械製造 1. Úd ØÇk g  Þg ¼ à º v «(A) º «(B) Þ «(C) ï «(D) «2. é Î Ýx ¹ kp é j ï uy ï } Žµ u Þ p Çv (A) ô ( Al2O 3) (B) (TiCN) (C) (TiN) (D) f(tac) 3. ÓŒ ± ¹ Ô ï p Ô Ç (A) (B) (C) (D) ïô 4. p ï h

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g

Gia sư Thành Được   Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông góc Bài 1. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh a; SA vuông góc với đáy. Gọi M,

Chi tiết hơn

Office of the State Project Director (SSA) KERALA SARVA SHIKSHA ABHIYAN (S.S.A.) S.S.A. Bhavan, Nandavanam, Thiruvananthapuram Ph :

Office of the State Project Director (SSA) KERALA SARVA SHIKSHA ABHIYAN (S.S.A.) S.S.A. Bhavan, Nandavanam, Thiruvananthapuram Ph : Office of the State Project Director (SSA) KERALA SARVA SHIKSHA ABHIYAN (S.S.A.) S.S.A. Bhavan, Nandavanam, Thiruvananthapuram - 695 033 Ph : 0471-2320826, 2320352. Fax : 2320703. Email : ssakerala@gmail.com

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP NHIT IN National Technical Regulation on Emission of Thermal Power industry HÀ N I - 2009 Li nói u do Ban son tho quy chun k thut

Chi tiết hơn

Press- Selected Pilgrims Cover Numbers

Press- Selected Pilgrims Cover Numbers Page: 1/10 Kerala State Haj Committee HAJ HOUSE, P.O. CALICUT AIRPORT, MALAPPURAM Dist., KERALA-673 647. Phone: 0483-2710717, 2717571 Website: keralahajcommittee.org E-mail: keralahajcommittee@gmail.com

Chi tiết hơn

DH2.dvi

DH2.dvi ÅÈ Â Ù ½ ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ ÈÖ Ñ Ö Ô ÖØ ½º µ J(α ÒÓÒ Ú Ö α Ð Ö ÕÙ º Ë Ø Ö (P,Q J(α (P Q(α = 0º (P,Q K[X] J(α,(PQ(α = P(αQ(α = 0 = Q(αP(α = (QP(α Ö Q(α = 0 J(α Ø ÙÒ Ðº K[X] Ø ÔÖ Ò Ô Ð ÓÒ ÙÜ ÓÒØ ÔÖ Ò Ô ÙÜ J(α =

Chi tiết hơn

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH THPT CHUYÊN HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Môn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút Câu : Đơn vị của từ thông Ф là A tesla (T) B fara (F) C henry (H) D vêbe (Wb) Câu : Vào thế kỷ 8 khi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP I V I BI VÀ CÁC CHT VÔ C National Technical Regulation on Industrial Emission of Inorganic Substances and Dusts HÀ NI - 2009 Li

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode] Chính sách công nghip nào có th giúp các nc ang phát trin ui kp các nc phát trin Justin Yifu Lin Phó Ch tch cp cao và Chuyên gia Kinh t trng Ngày 18 tháng 8 nm 2010 Sau cuc cách mng công nghip, xut hin

Chi tiết hơn

ĐỀ NGHỊ 1: Thời gian: 90 phút

ĐỀ NGHỊ 1: Thời gian: 90 phút SỞ GD & ĐT TP HỒ CHÍ MIH GIẢI CHI TIẾT ĐỀ LUYỆ THI THPT QUỐC GIA Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 5 phút Câu 1: Giới hạn quang điện của Cs là 66. Công thoát của Cs bằng A.,7 ev. B.,1 ev. C. 1,5 ev. D.

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-化工群專二試題

Microsoft Word 四技二專-化工群專二試題 第一部分 : 基礎化工 1. p þã } 80% Ø Ã } o 60% º ãp l () % (B) 0% (C) 6.% (D) 7%. 16 kg 400 kg ô(}ôôý r Î 0%) kg ô 8.4 kg ô º h Ûv± ( C 1 O 16) () ô Î 0 kg (B) ô r Î % (C) Î 80% (D) ô Î 0%. k 40 C ð k 00 x } 60%

Chi tiết hơn

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TA KHẢO SÁT ỚP NĂM 9 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn kiểm tra thành phận: VẬT Í Thời gian làm bài: 5 phút

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 6 trng) Câu :Trong không gin, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP NĂM 9 Bài kiểm tr môn: TOÁN Thời gin làm bài: 9 phút, không kể thời gin phát đề MÃ ĐỀ 9

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VaiDieuThuViVeMotLoaiTamGiacDacBiet

Microsoft Word - VaiDieuThuViVeMotLoaiTamGiacDacBiet VÀ ĐỀU THÚ VỊ VỀ MỘT LOẠ TM GÁ ĐẶ ỆT Ta quy ước gọi một tam giác có độ dài các cạnh là các ố tự nhiên liên tiếp là tam giác đẹp và nếu cạnh nhỏ nhất của tam giác là n,n N thì đó là tam giác đẹp thứ n.

Chi tiết hơn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn bằng nhau (O) và (O ) lần lượt lấy hai cung AM và

Chi tiết hơn

Khi đọc qua tài liệu này, nếu phát hiện sai sót hoặc nội dung kém chất lượng xin hãy thông báo để chúng tôi sửa chữa hoặc thay thế bằng một tài liệu c

Khi đọc qua tài liệu này, nếu phát hiện sai sót hoặc nội dung kém chất lượng xin hãy thông báo để chúng tôi sửa chữa hoặc thay thế bằng một tài liệu c Khi đọc qua tài liệu này, nếu phát hiện sai sót hoặc nội dung kém chất lượng xin hãy thông báo để chúng tôi sửa chữa hoặc thay thế bằng một tài liệu cùng chủ đề của tác giả khác. Tài liệu này bao gồm nhiều

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH PLTMC NĂM 2018 KẾ HOẠCH 2019 BỆNH VIỆN TỪ DŨ NỘI DUNG 1. Tình hình thực hiện CT PLTMC các tỉnh phía Nam 2. Công tác Đào tạo, huấn luyện. 3. Giám sát, hỗ trợ kỹ thuật các

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH (Đề có 05 trang) ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 2 NĂM HỌC MÔN: TOÁN 12 Thời gian làm bài : 90 Phút

SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH (Đề có 05 trang) ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 2 NĂM HỌC MÔN: TOÁN 12 Thời gian làm bài : 90 Phút SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH (Đề có 05 trng) ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN NĂM HỌC 08-09 MÔN: TOÁN Thời gin làm bài : 90 Phút (không kể thời gin gio đề) (Đề có 50 câu trắc nghiệm) Họ tên

Chi tiết hơn

namaramayanam.dvi

namaramayanam.dvi ! " # $ %! & ' ( )! * $ $ + +, -. /0/01/0/02 /345/02 /0/06/07/02 8/ + + This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of 9 : ;?@AB CDD EF@?@

Chi tiết hơn

tese_doutorado.pdf

tese_doutorado.pdf ít r 1 s 3 s s úst s és s st ít t 3 s t r t r â s s q s s r í s r t r r q ê s és s 1 s r q ê s â st s s r t s rt s r s r t é s r t s çã st r q í r r t çã t r t s tr s r s s t s r çõ s tr r t t r t r r

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Diện tích xung quanh (m 2 ) Thể tích Đáp án: Chiều dài (m) Chiều

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Diện tích xung quanh (m 2 ) Thể tích Đáp án: Chiều dài (m) Chiều Diện tích xung quanh (m ) Thể tích 130 360 50 Chiều dài (m) 8 11 1 13 Chiều rộng (m) 7 10 5 8 Chiều cao (m) 9 1 6 5 Diện tích đáy (m ) 56 110 60 104 Diện tích xung quanh (m ) 70 504 04 10 Thể tích 504

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN SỞ GD &ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ANH SƠN II ĐỀ HÍNH THỨ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐ GIA 0 (Lần 1) Môn : TOÁN; Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Họ và tên giám

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 0) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 07 08 Môn Toán Khối Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề) Câu Cho hàm số y Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan dat hang Egift _ User update.doc

Microsoft Word - Huong dan dat hang Egift _ User update.doc HNG DN S DNG TRANG EGIFT I/ CÁCH NG NHÂP (PHIÊN BN MI THÁNG 3-2013) ây là trang Web Open nên các Anh/Ch có th s dng bt c lúc nào, âu min là máy tính có kt ni Internet và hin ang là nhân viên, TVV vn ang

Chi tiết hơn

examens préopératoires

examens préopératoires !{ > > r O! z 1 UD CN T1l(, > :. (Dll )Ë JX l:1 (,) U, OJ lq) : _. ' )(' ^ X '. $.. tr s*r ËË ru, p (] C" {.l:, { z l t, >!< 8 > ^{!l) v U' V P ) ^ Ër âë (r V A ^È :' â l> '{ ' C] e {l O :'... * ' V À

Chi tiết hơn

BỘ ĐỀ THAM KHẢO ÔN TẬP HỌC KI I MÔN TOÁN KHỐI 11

BỘ ĐỀ THAM KHẢO ÔN TẬP HỌC KI I MÔN TOÁN KHỐI 11 ĐỀ SỐ BÀI TẬP TOÁN HAY Ó ĐÁP ÁN âu : (0 điểm ) cos )Tìm tập ác định của hàm số y sin ) Giải phương trình a) cot 0 b) sin cos âu : (0 điểm) ) Tìm số hạng không chứa trong khai triển của 9 (0đ) ) Từ một

Chi tiết hơn

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e 1 P a g e P a g e 3 P a g e 4 P a g e 5 P a g e 6 P a g e 7 P a g e --- ĐÁP ÁN CHI TIÊT--- Đáp án D 8 P a g e 9 P a g e - Đáp án Đáp án 10 P a g e 11 P a g e 1 P a g e x 1 3 PT hoành độ giao điểm : x 3x

Chi tiết hơn

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 đề thi thử THPT quốc gi 8 môn Toán Ngọc Huyền LB fcebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 9 - THPT THĂNG LONG HN LẦN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 8 Ngọc Huyền LB sưu tầm và giới thiệu Môn: Toán Thời gin m bài: 9

Chi tiết hơn

PATHANAMTHITTA DIST-VOTERS LIST

PATHANAMTHITTA DIST-VOTERS LIST VISWAKARMA SERVICE SOCIETY (Reg. No. K.15/68) (Affiliated to Akhila Bharathiya Viswakarma Mahasabha) H.O. Viswakarma Bhavan, Perunna P.O., Changanacherry, Kerala-686102 Phone: 0481-2426633 Email: vsshochry@gmail.com

Chi tiết hơn

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Giá trị của x th

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Giá trị của x th Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm 015-016 Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài : Vượt chướng ngại vật Câu.1: Giá trị của x thỏa mãn: (5x - )(3x + 1) + (7-15x)(x + 3) = -0 là: A. x =

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD ' = MA' mà = ( gt) = = BC CA BC CA Xét MD ' B' và CBAcó D' MB = BCA ( cùng bù với góc A MB ) Và MD '

Chi tiết hơn

03_Hai mat phang vuong goc_BaiGiang

03_Hai mat phang vuong goc_BaiGiang VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN CÁC VÍ DỤ MẪU THAM KHẢO (Phần video bài giảng hệ thống ví dụ khác nhé các em!) Ví dụ 1: [Tham khảo] Cho khối chóp tam giác SABC

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 061 Họ, tên thí sinh:... Số báo

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 061 Họ, tên thí sinh:... Số báo TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 9 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút Mã đề thi 6 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu : Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = - + 9 là:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - KTHH_2009_KS_CTKhung_ver3. Bo sung phuong phap danh gia

Microsoft Word - KTHH_2009_KS_CTKhung_ver3. Bo sung phuong phap danh gia TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN KỸ THUẬT HÓA HỌC Ver. 3 1 CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 2009 KỸ SƯ CÁC CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT HÓA HỌC 2 Thông qua Hội đồng KH&ĐT Phê duyệt của Hiệu trưởng Ngày tháng

Chi tiết hơn