.' C.TY co phan cap Nudc BAC LIEU xi NGHItp san XUAT xtroc S~CH CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VItT Doc Lap - Til Do - Hanh Phuc B<;l.CLieu, ngay 06 thang

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download ".' C.TY co phan cap Nudc BAC LIEU xi NGHItp san XUAT xtroc S~CH CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VItT Doc Lap - Til Do - Hanh Phuc B<;l.CLieu, ngay 06 thang"

Bản ghi

1 .' C.TY co phan cap Nudc BAC LIEU xi NGHItp san XUAT xtroc S~CH CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VItT Doc Lap - Til Do - Hanh Phuc B<;l.CLieu, ngay 06 thang 02 nam 2017 se : }.2J...'/PXN-XNSXNS PHIEU KET QUA XET NGHI:E:M Loai mftu xet nghiem: Niroc da:xu ly Dia chi l~y mftu : Nha may nuoc s6 02, Ouy Tan, PS, TPBL Nai xet nghiern : phong xet nghiem Tinh trang ki~m nghiem : mftu dung trong chai nhira Nhan mftu : ngay 06 thang 02 nam 2017 Kiern tra mftu : ngay 06 thang 02 narn 2017 KET QuA T~I PHONG XET NGHItM NAM STT CHiTIEU PHUONG PHAP THU ~ lieu CHUANCHO PHEP KEl QUA 1 D9 mau SMEWW 200S-2120 C 15 TeU 7 2 Mui SMEWW 200S-21S0 B Khong rnui vi Khong mui vi 3 Vi SMEWW 200S-2160 B Khong c6 vi I~ Khong rnui vi 4 ph TCVN 6492: S.5 6.S5 S D9 cirng tong ccng SMEWW 200S-2340 C <=300 mg/l Ham LUQngclorua SMEWW 200S-4S00-CL' B <=300 mg/l 96 7 Chi so pecmanganat TCVN 6186:1996 <= 2 mg/l 1 8 Ham luong Mangan SMEWW 200S-3S00-Mn B <= 0.3 mg/l Ham hrong Nitrite SMEWW 200S-4S00-N02' B <=3 mg/l Ham hrong Nitrate HACH 8039 <=50 mg/l 6.S 11 Ham hrong sulphat HACH 80S1 <= 250mg/l Ham Iuong sat tong so HACH 8008 <= 0.3 mg/l O.OS 13 D9 due HACH 2100N 2NTU Clor du HACHORl Smg/l 0.3 K~t lu~n : (NQi ki~m ) Miu dat theo tieu chuin QCVN 01:2009/BYT NHAN VI EN XET NGHItM Nguy~n QuBe Anh

2 C.TY co phancap mroc BAC LIEU xi NGHI~P san XUAT Nudc S~CH Doc Lap - Tlf Do - Hanh Phuc CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM S6:.1I24...lPXN-XNSXNS s: s:? ~;;tc Lieu, =.14 thang 02 nam 2017 PHIEU KET QUA XET NGHI~M Loai m~u xet nghiem: Niroc dil xu Iy Dia chi I~ym~u : Nha may nuoc s6 02, Duy Tan, PS, TPBL Noi xet nghiern : phong xet nghiern Tinh trang kiem nghiem : m~u dung trong chai nhua NMn m&u : ngay 14 thang 02 nam 2017 Ki~m tra m~u : ngay 14 thang 02 nam 2017 KET QuA T ~I PHONG XET NGHI~M STT CHiTIEU PHUONG PHA.P THU ntu CHUAN PHEP CHO KEl aua 1 oe mau SMEWW 200S-2120 C 15 rcu 7 2 Mui SMEWW 200S-21S0 B Kh6ng rnui vi Kh6ng mui vi 3 Vi SMEWW 200S-2160 B Kh6ng c6 vi 1<;1 Kh6ng rnui vi 4 ph TCVN 6492: S >(> cirng tong cong SMEWW 200S-2340 C <=300 mg/l Ham Luong clorua SMEWW 200S-4S00-CL- B <=300 mg/l 70 7 Chi so pecmanganat TCVN 6186: 1996 <= 2 mg/l Ham hrong Mangan SMEWW 200S-3S00-Mn B <= 0.3 mg/l Ham hrong Nitrite SMEWW 200S-4S00-N02- B <=3 mg/l Ham hrong Nitrate HACH 8039 <=50 mg/l Ham luong sulphat HACH 80S1 <= 250mg/l Ham hrong sat tong so HACH 8008 <= 0.3 mg/l >(> due HACH 2100N 2NTU Clor du HACHDRl Smg/l 0.3 K~t lu~n : (NQi ki~m) Mh dat theo tieu chuan QCVN 01:2009/BYT BAN GIA.M DOC XN NHAN VI EN XET NGHI Nguy~n Quae Anh

3 C.TY CO PHA.N capnuoc BAC LIEU xi NGHI:E:P SAN XUAT NUOC S~CH S6 :.A~')...IPXN-XNSXNS CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VI:E:TNAM Doc U1P - Ttl Do - Hanh Phuc Bac Lieu, ngay 23 thang 02 nam 2017 PHIED KET QUA XET NGHI M Loai mfruxet nghiem: Niroc dll xu ly Dia chi lay mfru : Nha may mroc s6 02, Duy Tan,P5, TPBL Noi xet nghiern : phong xet nghiem Tinh trang kiem nghiem : mfru dung trong chai nhira Nhan mfru : ngay 23 thang 02 nam 2017 Kiem tra mfru: ngay 23 thang 02 nam 2017 KET QUA TAl PHONG XET NGHI:E:M STT CHiTIEU PHUONG PHAp THU TIEU CHUAN CHO PHEP KET aua 1 B<) mau SMEWW C 15 TeU 7 2 Mui SMEWW B Kh6ng rnui vi Kh6ng mui vi 3 Vi SMEWW 200S-2160 B Kh6ng c6 vi I~ KhOng rnui vi 4 ph TCVN 6492: S B<) cirng tong cong SMEWW 200S-2340 C <=300 mg/i Ham Luong clorua SMEWW 200S-4S00-CL B <=300 mg/i 86 7 Chi so pecmanganat TCVN 6186: 1996 <= 2 mg/i Ham hrong Mangan SMEWW 200S-3S00-Mn B <= 0.3 mg/i Ham luong Nitrite SMEWW 200S-4S00-N02 B <=3 mg/i Ham hrong Nitrate HACH 8039 <=50 mg/i Ham hrong sulphat HACH 80S1 <= 250mg/ Ham hrong sat tong so HACH 8008 <= 0.3 mg/i B<) due HACH 2100N 2NTU Clor du HACH DRl Smg/1 0.3 K~t lu~n : (NQi ki~m) Mftu dl;lt theo tieu chu n QCVN 01:20091BYT NHAN VIEN XET NGHI:E:M LU'u Van Hi~n

4 C.TY CO PHAN cap NUdc BAC LIEU xi NGHI1):P SAN XUAT xtroc S~CH S6:.At?..IPXN-XNSXNS Loai mftu xet nghiem: Nurre da:xu ly CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VI1):TNAM Doc Lap - Trr Do - Hanh Phuc B~c Lieu, ngay 28 thang 02 nam 2017 PHIEU KET QUA XET NGHI~M Dia chi l y mftu : Nha may mroc s6 02, Duy Tan, PS, TPBL Nai xet nghiem : phong xet nghiem Tinh trang kiem nghiem : mftu dung trong chai nhua NMn mftu : ngay 28 thing 02 nam 2017 Kiem tra mftu : ngay 28 thing 02 nam 2017 KET QuA T.:\.I PHONG XET NGHI1):M STT chitieu PHUONG PHAp THU TIEU CHUAN CHO PHEP KET QUA 1 B9 mau SMEWW 200S-2120 C 15 TeU 7 2 Mui SMEWW 200S-21S0 B Kh6ng rnui vi Kh6ng rnui vi 3 Vi SMEWW 200S-2160 B KhOng co vi 1(:1. KhOng rnui vi 4 ph TCVN 6492: S B9 cirng tong cong SMEWW 200S-2340 C <=300 mg/l Ham LU9l1gclorua SMEWW 200S-4S00-CL B <=300 mg/l 88 7 Chi so pecmanganat TCVN 6186: 1996 <= 2 mg/l 8 Ham IU9l1gMangan SMEWW 200S-3S00-Mn B <= 0.3 mg/l Ham IU9l1gNitrite SMEWW 200S-4S00-N02 B <=3 mg/l Ham IU9l1gNitrate HACH 8039 <=50 mg/l Ham IU9l1gsulphat HACH 80S1 <= 250mg/l Ham hrong sat tong so HACH 8008 <= 0.3 mg/l 0.11 l3 1:)9 due HACH 2100N 2NTU Clor dir HACHDRJ Smgll 0.3 K~t lu~n : (N(>i ki~m) Mftu d~t theo tieu chuan QCVN 01:2009/BYT

5 C.TY co phan cap NU'6c BAC LIEU xi NGHIEP san XUAT Nudc SACH se...~~j.~.../pxn-xnsxns. PHIEU KET QUA XET NGHI M Loai m~u xet nghiern: Niroc dii xu Iy >iachi I~y m~u : Nha may ruroc s6 01,s6 92, Ie Dwin, PI, TPBL NO'ixet nghiem : phong xet nghiern Tinh trang kiern nghiern : m~u dung trong chai nhira NMn m~u : ngay 06 thang 02 narn 2017 Kiem tra m~u: ngay 06 thang 02 narn 2017 CQNG HOA xx HQI CHU NGHiA VI: T NAM Doc Lap - TO'Do - Hanh Phuc B~c Lieu, ngay 06 thang 02 nam 2017 KET QuA T~I PHONG XET NGHI:E:M STT CHiTIEU PHu(JNGPHApTHU ~ ~? TIEUCHUAN CHOPHEP 1 Do rnau SMEWW 200S-2120 C IS TCU 7 2 Mui SMEWW 200S-21S0 B Khong mui vi Khong mui vi 3 Vi SMEWW 200S-2160 B Khong co vi 1<:1 Khong mui vi 4 ph TCVN 6492: S-8.S 6.8S S Do cirng tong cong SMEWW 200S-2340 C <=300 mg/i Ham LUQ11gclorua SMEWW 200S-4S00-CL' B <=300 mg/i Chi so pecmanganat TCVN 6186:1996 <= 2 mg/i Ham IUQ11gMangan SMEWW 200S-3S00-Mn B <= 0.3 mg/i Ham IUQ11gNitrite SMEWW 200S-4S00-N02' B <=3 mg/i Ham hrong Nitrate HACH 8039 <=SO mg/i Ham IUQ11gsulphat HACH 80S1 <=2S0mg/ Ham IUQ11gsat tong so HACH 8008 <= 0.3 mg/i 0,03 13 >0 due HACH 2100N 2NTU 0.] Clor dir HACHDRl Smg/I 0.33 K~t lu~n : (NQi ki~m ) M U co dq cung tling cqng cao hon tieu chuan cho phep, NHAN VIEN XET NGHI: M LU'UVan Hi~n - ;, Nguyen Quoc Anh

6 C.TY co PHAN capmroc BAC LIEU xi NGHIEP SAN XUAT xrroc SACH ~. A So IPXN-XNSXNS Loai mau xet nghiern: Niroc da:xir ly CQNG HOA xx HQI CHU NGHiA VI:eT NAM Doc Lap - Ttr Do - Hanh Phuc Bac Lieu, ngay 14 thang 02 najti2017 PHIEU KET QUA XET NGHI~M Dia chi I~ymau: Nha may mroc s6 01,S6 92, le Dulin, PI, TPBL Noi xet nghiern : phong xet nghiem Tlnh trang kiem nghiern : mau dung trong chai nhua Nhan mau : ngay 14 thang 02 narn 2017 Ki~m tra mau : ngay 14 thang 02 nam 2017 KET QuA T~I PHONG XET NGHI~M STT CHiTIEU PHUONG PHAP THU A A? TIEUCHUAN CHOPHEP 1 DQ mau SMEWW 200S-2120 C IS TCU 7 2 Mui SMEWW 200S-21S0 B Khong mui vi Khong mui vi 3 Vi SMEWW 200S-2160 B Khong co vi la Khong mui vi 4 ph TCVN 6492: S-8.S 7.12 S DQ cirng tong cong SMEWW 200S-2340 C <=300 mg/i Ham Luong clorua SMEWW 200S-4S00-CL- B <=300 mg/i Chi so pecmanganat TCVN 6186:1996 <= 2 mg/l Ham IUQngMangan SMEWW 200S-3S00-Mn B <= 0.3 mg/i Ham hrong Nitrite SMEWW 200S-4S00-N02- B <=3 mg/i Ham hrong Nitrate HACH 8039 <=SO mg/i Ham hrong sulphat HACH 80S1 <= 2S0mg/ Ham IUQngsat tong so HACH 8008 <= 0.3 mg/i DQ due HACH 2100N 2NTU Clor du HACH DR/ Smg/ K~t lu~n : ( NQi ki~m) M u co dq cirng tang cqng cao hon tieu chu n cho phep. Nguy~n QuBc Anh

7 , C.TY CO phan cap mrcc BAC LIEU CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI_ T NAM xi NGHI_ P san XUAT NUOC S';_'CH Doc Lap - Tlf Do - Hanh Phuc S6:.A.J-.L../PXN-XNSXNS Bac Lieu, ngay 23 thang 02 nam 2017 PHIEU KET QUA XET NGHI M Loai mau xet nghiem: Niroc dll xu Iy Dia chi l<1ymau: Nha may nuoc s6 01,S6 92, Ie Duan, PI, TPBL Noi xet nghiem : phong xet nghiern Tinh trang kiern nghiem : mall dung trong chai nhira Nhan mall : ngay 23 thang 02 nam Ki~m tra mau: ngay 23 thang 02 nam 2017 KET QuA T~I PHONG XET NGHI.t::M SIT CHiTIEU PHUONG PHAp THU TIEUCHUAN CHOPHEP 1 D9 mall SMEWW 200S-2120 C IS TCU 7 2 Mui SMEWW 200S-21S0 B Khong mui vi Khong mui vi 3 Vi SMEWW 200S-2160 B Khong co vi 1<:1 Khong mui vi 4 ph TCVN 6492: S-8.S 7.29 S D9 cirng tong cong SMEWW 200S-2340 C <=300 mg/i Ham LUQngclorua SMEWW 200S-4S00-CL' B <=300 mg!l Chi so pecmanganat TCVN 6186:1996 <= 2 mg/i Ham IUQTIgMangan SMEWW 200S-3S00-Mn B <= 0.3 mg/i Ham IUQ'ngNitrite SMEWW 200S-4S00-N02' B <=3 mg! Ham IUQTIgNitrate HACH 8039 <=SO mg! Ham IUQTIgsulphat HACH 80S1 <= 2S0mg/ Ham IUQTIgsat tong so HACH 8008 <= 0.3 mg/i D9 due HACH 2100N 2NTU Clor du HACHDR/ Smg!l 0.34 K~t lu~n : ( NQi ki~m) M u co ilqcirng tang cqng cao hon tieu chuftn cho phep. Nguy~n Quac Anh

8 / C.TY CO phan cap mroc BAC LIEU xi NGHI~P san XUAT NUOC S4CH S6:.4ll...IPXN-XNSXNS CQNG HOA xx HQI can NGHiA VI~T NAM Doc Litp - Tu Do - Hanh PhUc B~c Lieu, ngay 28 thang 02 nam 2017 PHIEU KET QUA XET NGHl M Loai m~u xet nghiem: Niroc ali xu Iy Dia chi I~y m~u : Nha may mroc s6 01,s6 92, Ie Duan, PI, TPBL Noi xet nghiem : phong xet nghiern Tinh trang ki~m nghiern : m~u dung trong chai nhua NMn m~u : ngay 28 thang 02 nam 2017 Ki~m tra m~u : ngay 28 thang 02 nam 2017 KET QuA T~I PHONG XET NGHI~M STT CHiTiEU PHUONGPHApTHU A A' TIEUCHUAN CHOPHEP KETQUA 1 D9 mau SMEWW 200S-2120 C IS TCU 9 2 Mui SMEWW 200S-21S0 B Khong mui vi Kh6ng mui vi 3 Vi SMEWW 200S-2160 B KhOng c6 vi la Khong mui vi 4 ph TCVN 6492: S-8.S 7.34 S D9 cling tong cong SMEWW 200S-2340 C <=300 mg/i Ham Luong clorua SMEWW 200S-4S00-CL' B <=300 mg/i Chi so pecmanganat TCVN 6186:1996 <= 2 mg/i Ham hrong Mangan SMEWW 200S-3S00-Mn B <= 0.3 mg/i Ham hrong Nitrite SMEWW 200S-4S00-N02' B <=3 mg/i Ham luong Nitrate HACH 8039 <=SO mg/i Ham hrong sulphat HACH 80S1 <= 2S0mg/ Ham hrong sat tong so HACH 8008 <= 0.3 mg/i 0.03S 13 D9 due HACH 2100N 2NTU Clor dir HACHDRJ Smg/ K~t lu~n : ( NQi ki~m) M U co dq ctrng tang cqng cao hon tieu chuftn cho phep, NHAN VIEN XET NGHI Nguy~n Quac Anh

9 CONG TY TNHH MTV CAP NUdc B8C LIEU XI NGHI~P sx NVdc S8CH So : J,1.?r/2015/PXN eong HOA XA HOI can NGHIA VII::T NAM D(lc L~p - Ttl Do - Hanh Pluic BQ_CLieu, nqay 20 thang 02 narn 2017 PHIEU KET QuA XET NGHIJ~M Loai m~u xet nghiem : Nurre chua xu ly Dia chi l~y m~u : Cac gieng mroc tho - Nha may 1 Noi xet nghiem : Phong xet nghiem Tinh trang m~u : m~u dung trong chai nhua Nhan m~u : Ngay 20 thang 02 nam 2017 KiSm tra m~u: Ngay 20 thang 02 nam 2017 KET QuA T~I PHONG XET NGHI~M STT CHiTIEU Don vi KET<QlJA i Gi~ng sa 3 Gi~ng sa 5 Gi~ngsa 10 Gi~ng sa Mau s~c TCU )(>due NTU 1,96 0,409 1,97 1, ph 7,02 7,3 6,88 7,12 2 Mui vi Khong Khong Khong Kh6ng 5 8(> cling ( CaC03) mg/l )(>man... mg/l Chat hfru co mg/l 1 0,8 1 0,8 Ham hrong 8 mg/l 0,3 0,4 0,4 0,3... Mangan... 9 Ham hrong Nitrit mg/l 0,076 0,041 0,038 0, Ham hrong Nitrat mg/l 3,7 4,9 3,08 4,4 Ham hrong 11 mg/l Sunphat 12 Ham hrong S~t mg/l 0,33 0,26 0,74 0,86 GIAM DOC xi NGHI~P M Luu Van Hiin Nguyln QuaeAnh

10 ~ CONG TY CO PHA.N CAP NUdc B8C LIEU CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM xi NGHI~P sx NUdc S8CH s6 : 41g.l201s/PxN DQc L~p - Ttl Do - Hanh Phuc B<:LC Lieu, ngay 21 thang 02 narn 2017 PHIEU KET QuA XET NGHlE:M Loai m~u xet nghiem : Niroc chua xu ly Dia chi lclym~u : Cac gieng mroc tho - Nha may 2 N oi xet nghiern : Phong xet nghiem Tinh trang m~u : m~u dung trong chai nlnra Nhan m~u : Ngay 21 thang 02 nam 2017 Ki~m tra m~u: Ngay 21 thang 02 nam 2017 KET QuA T~I PHONG xet NGHl M KETQuA 'STT" CHi TIEU Don v] Gi~ngsa 13 Gi~ngsa Gi~ngsa Gi~ngsa 15 i i: Mau s~c TCD Mili vi Kh6ng Kh6ng Kh6ng Kh6ng... 3 D9 due NTD 1,34 1,94 1,4 1, ph 7,37 7,04 7,41 6,89 5 D9 cirng ( CaC03) mg!l D9 man mg!l Chclt hiru co mg!l 0,6 0,8 0,8 0,8 Ham hrong 8 mg/l 0,1 0,3 0,4 0,3... Mangan 9 Ham luong Nitrit mg!l 0,037 0,067 0,041 0, Ham hrong Nitrat mg!l 3,06 2,84 3,04 3,1 Ham hrong Sunphat mg!l Ham hrong S~t mg!l 0,28 0,75 0,72 0,66 GIAM BOC xi NGHI. P NHANVIE~~M LU'u Van Hiin Nguyin Qu6c Anh