I VF ]H]L[N IVF PLQNJH [LCQ [ L[DF ZSJD G]]LQH \QHJH R[Z ]QO\Q RLOHTWG RQ FJCO ]TLS RGN ]D RL[FGST ]NTQD GWL[\D G]]LQH \QHJG ]QO\Q GSLCH R[ZG ]QO\Q HI

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "I VF ]H]L[N IVF PLQNJH [LCQ [ L[DF ZSJD G]]LQH \QHJH R[Z ]QO\Q RLOHTWG RQ FJCO ]TLS RGN ]D RL[FGST ]NTQD GWL[\D G]]LQH \QHJG ]QO\Q GSLCH R[ZG ]QO\Q HI"

Bản ghi

1 I VF ]H]L[N IVF PLQNJH [LCQ [ L[DF ZSJD G]]LQH \QHJH R[Z ]QO\Q RLOHTWG RQ FJCO ]TLS RGN ]D RL[FGST ]NTQD GWL[\D G]]LQH \QHJG ]QO\Q GSLCH R[ZG ]QO\Q HI ]JCH HI ]JC PL[QHC GKUQ]S OHTWO GOUDS\ RGN ]D PCG V[\] \CD ]HSIO OJ] LN RGN \LC ]DH DH]NG ]\[FD HZOJS\ UQ\Q HT CS ZSJD G]SLI\ \LC ]\C [C\N GSLF COLQQH CLG ]FQHUH ]OOHJQ\ ]HSIO OJ] LN GD C[HZ LSC RLC L[G\ GI DH]NQ P]ZHOJQO HI ]ZHOJQ RLD [\Z RLC GI LWOH G]SLI\ ]SGN RLFD ]LQHZQ GOC\ CLG G[HCNOH GOOJ]S [DN\ HI KUQO RLC HC GOOJ CLG CQOU LOHNO\ LWUC HCO PC G[IN GSLF PC \QHJ PHO\] RLSUO RLSUO PE RCNQH G[IN LGL[GH GSHGN ]\HFZQ GCYL [DN GOOJ]S\ RHLN\ [LCQ [ FQO HI C]HWOLQ\ [QHO [D]TQ []HL MC ROGO PH\[E HSD[ RH\OD UUH G]]LQH GFD RCN L\[ L[DFQ ZLLFO \L RNH PGLS\O FJC PUKH G[IN GSLF GQH[] ]OLNC J HLUQ LSD OU R]SH H\C[ OU\ GJ\QG RQ\Q OKS\ OHFE RGNO RLSQ CD[F GLQZ GLSSJ D[ LS] PLOHFE PLSGNH PLNOQ MTG ]C DLLJQG [LCQ [ ]KL\D Z[ RHNS GI RLF G[HCNO DLLJ CHG\ RLSQ "[KHW\ GFHGL [N GNOG COG MC OOND PLOHFE PLSGNH PLNOQ PCG GSL]SD COC HZOJS CO\ LC \FZQG LON PDQ[G CLYHG RCNQ CO PFC [\D OU COC [I [QCS CO GD LN DLLJ\ PLFHQ ONG GNLTD ODC [IOUHSQQR]L[\CH \UU H ]QC ]W\ LWU VHT FUH GOLJ]Q [IN PD\JO \L GNLT ]OHUW RLSUO FHUH MTLL GFHGL [H [LCQ [ HZOJS CO GSH[JCG HID\ VHEG [C\ ]NLTO \C[G ]NLT RLD ZOJO FFLY IL IKC PL[HCDH PL\HFJ [WTDH PLSGNH PLNOQO G[]HG CO POHUO HI GNLT LN KU CQHL TH]D P] HSD[ ]UF \\HJ HSLCH HD OEU]Q OC[\L H]D RD GQH[] O\ RQ\D MT\ RGN G[H]G RQ GL]\N GSLC H]OLNCD CHG [HTC GI RQ\D OEU]GO [IO []HQ\ LW OU VC\ GC[S GCSG [HTLC\ COC RQ\G RQ GQH[] P\ UZW CO PYUD LN >P] HSD[ RCNQ JLNHG RN RSD[FQ COC O\ GFHULH G]HHYQ GQLLZ]S [DN\ RQ\D MT RGNG\ [JCO []HG\ CHG FDOD PL[IO ]H\Q]\GH PDQ[G ]UFD IL[EG [CD RNH GD PLLZ RLLFU PL[I ]OLNC [HTLC ODC GQH[]G KI QU DLKC OCHQ\ RH[NI LWU GOLNCD VC []HQ RQ\G\ CLG O ]HDH]ND PLS\L TH] ]KL\ POHCH RLSUD FW LT ]HQDL T\G OU J[EG L\HFJD PE UH K[ FHL G\Q ]H[EC ]H\D \[LW RNH DNZ] QU KL LT PLD]NQDH EI CJ TLESUD [I[EG L\HFJ IU CQHL ]QC ]W\ LDW[ FNW[ MHSLJ ]JSQ UUH GL]\N GNLT VFO FL[ FHL CHIJ KKU[ JSQ UUH TH]G ]HKL\D LHO] [DFG\ \U HD MT\ RQ\D GQH[] CQKO [HTLC RLSUOH DCU ]HJSQD TH]G ]UF CLG RN []HGH MND OOJ]S PCG GQH[] RQ\D MT\ [I ]HFHC OI PLSH\C[G HZOJS FHU L\[D UQ\Q RN [ID CO MC RLOHJO GQH[]G GCYL []GD \Q]\S\ RGN Z[ HC CW CQHL LH]D RGN J[H KT DZUL ]HOGZ UU O ]HDH]ND LH]G ]UF SNH PDQ[G ]UFD P\ MOQOGS\QG NNH CL ]HQH[] GS\Q VTND NNH RCN [HTLCD MT\N GJ\QG RQ\D CSHHE LCG LN ZW]TS\ FJZ MHSLJ ]JSQD UUH RCN PH\[E HSD[ ]UFD UYH DQ ]HQDL KKU[ \UUH NLU OOJ]Q CHG PCG IHQZ EJ GQO\ ]JSQ FT CJ FHL G\Q ]H[EC DNZ] QU OCHQ\ RH[NI UUH KL

2 HSLC CS]G\ [QHO \L COG G\ZQ GQ [QC] PCH PL[HWLNG PHL HLOU [DU\ LQQ XHJ LQS LS]LSH XH[L] []HLDH "LHO]P\CQ H[KWH U[C\ U[HCQD COH LHO] P\C PGD RLC\ ]H[LDUG LEHT COC GSHQ HLOU [DU CO\ RWHCD [DHFQ\ ]HKL\WD [QHO HO GLGH KUDQD LS]Q FLQUG\ RDHQ HSLC RSJHL [ "WNGHL [QC COH PL[HWNG PHLD GNCOQ G\HUGH ONHCG ]H]L[NG RLD CS]G GSQ\ GQ OU CLG CL\HZG\ GC[SH P\CD DLLJ\ RWHC \L\ RSJHL [ X[L]H WNGHL HLOU [DN LCFH L[GH LHO] P\C PGLOU DLLJ HSLC\ CO\ PHLG ]HOND GNCOQ G\UH ONC\ RHEN X[]O [\WC GLG PHLG ][WND KUDQ [\CN LHO] \UU JLC PL[HCDH PL\HFJDH SOH[UD UU >[WNO ]HG\ GLG GL]LO PL[HWLNG PHL HLOU [DU GL[KW CSQJ[H ]CKJO GL]LCF CNLG LS]Z LN \LZO \L[ [QC ]HCKJ LDLLJ LCFH LN ]CKJ RD[ZQ [HKW\ ]CKJO GL]LO \H[LWG RLC GLO [WN CZF ]CKJO PLLZ HSLC CKJG\ GSHHNG COC GN ROGO RS]FN ]CKJQ H[KWS CO WNGHL PGLOU [DU\ PLCFH ]HQ\CH KH\W PLQ\ RLFD HO [WN]S [DN\ IY ]HJSQD CDHQD U CD[ GLD [FGH C[ZQ HC[ZH GNCOQ HD G\U COH HD GSU]S\ OU COC [WNQ PL[HWNG PHL CGL CO OHNL LGSLQ[H [WNQ PL[HWLN PHL CGL CO OHNL \FHZ C[ZQ HC[Z COH GNCOQ HD G\UH HD GSU]S CO \FHZ \L COG CL\HZ LCQ H\ZG EL ]HUHD\D OI PLSH\C[G PHZQ ONQ CHG PL[HWNG PHL [QHO FHQO] "RGLOU [WNQ CHG MNOH ]H[LDU [C\ OU GDH\] G\U\N [DHFQ\ [QHO PL[HWLNG PHL O\ HQYU CKJ H]HC ][WN OU C]LL[DD [DHFQG\ G\ZQO UQ\Q GLG\ RDQ[G X[L]H PLCS] ]ZHOJQD LHS\ [DFG\ X[]O M[YHG MNOH LLDCO UQ\Q RNH CHG L[G GDH\]D COC [WNQ WNGHL GLG CO HOLC G\ZQG [DHT\ CDKL[G D]N RNH RDQ[G X[] FHU G[QC\ MNQ RN PCH HO PL[WNQ PSLC PL[WNQ P\CH ]CKJ RLC [QHCG COGH P\CH ]CKJ RD[ZN COO VC [WNQ\ UQH\ G]C COLQQH RD[ZN HSLC\ JNHQ HD GFHQ HSLC HOLWC [WNQ WNGHL\ C]LL[DG GDH\] GDH\]D CO GLFUOD [WNQ WNGHL RLC\ PLQNJ H[QC\ GDH\]G\ VLTHG P\ PLLJ ][H] [WTDH Z[ HD KUDQ HSLCH PHLG ]\HFZ HD EGHSH PL[HWNG PHLD GFH]QH D\\ COC [DHFQ WNGHL LSWO\ JHC CQ[G RH\OQ UQ\Q RNH OON GDH\] RCN RLC HFDNO HD GFHQ HSLC\ ON RN OUH HLOU [WNQ IC P\ CLDG\ GC[Q GWLGN COFH FT\ MHSLJ]JSQG ]UF RNH HI[] GOLUHQ RGD ZLIJQ HSFHU R]YZDH ]H[LDU ]YZ OU GDH\] G\U\ PFC\ ]HK\WD HJLSG\ OSG PLSH\C[G L[DFQ [CHDQ WNGHL ]C OOJQ RLFUH ]H[LDU [C\ OU D\\ GI RWHCD FLQUGO RN]L\ H\ZG RN OUH D\\ R]HC OU WNU GDH\]G HO GDH\]G ]HYQ RLC\ [QHO \LH DO OND GO D\ CO L[G\ RLLFU PLLZ CO GSLFN GDH\]G ]HYQ ]C\ [QHO RN]L PSQC ][WNQ H]DH\] PHZQ ONQH CLS]G OUDO GDH\]G ][ECD U G OC DH\O LOON RLSU CLG COC ]H[LDUG LWON ]K[W]Q U G][WNO GDH\]G ]HYQ PYU RLD ]LJ[NG ]HO] RLC\ GC[S\ \QQ GQLLZ]S CO GDH\]G ]HYQ\ PEG D\\ GQ OU HOC PLSLSUD PLWTHS PL[DF FHU \UH EL ]HUHD\D N\QD GFHGL LD[F CDLOC LD[ CG CL\Z CO LLDC [QC "LFFGC RLL\Z CHG C[WLT P]T HGLLH[]H N

3 I VF ]H]L[N P\ CDKL[G D]NH GFHGL LD[ CGH LD[ CG EL ]HUHD\D HSLSWO GT[EG RNH T[E L\[ GLFLF CDLOC LD[ CG [N ]JC CQ]T GS\\ [JCO C[WTF CS] LQS LC GFHGL [F CDLOCH LCS] L[] [QHO \L GFHGL [ C[WT P]T\ LW OU VC DH[G OU COC OONG RLC\ CDLZU [H [LCQ [N COF ]HLS\Q LQ]T GQN HSLYQ\ HQNH LD[N ][JC P]T GFHGL GFHGL LD[F CDLOC HSLC\ UQ\Q\ HSLSWO\ GT[EG PU D\HLQ HSLC RH\C[G UUH CW PLJDI G[HCR[Z GQOC GF DQ ]H[HND TH]D U GFHGL LD[N COF C[WT P]T PLQUW GQN HSLYQ\ [LUGO \LH >ZU[NH Q[N COF ]HLS\Q LQ]T PLQHNLTD HW RL[FGSTD RLHYQD UUH KT PLJDID CDHQD XHJ [WNQ PL[HWLNG PHL GDH\] G\U CO RLDH GDH\] G\U RLD G[H]D\ ]H[LDU ON [QHC LD[ LQLH K LO\Q \[FQD H]KL\O MOHG LD[ [\D ]L[D [WQH G[H]D PLSW GOEQH OHU Z[HWQ ]ZJO PNO ]CI G]LGH [QCS\ POHUO OKD HSLC PL[HWLNG PHL VC LD[ [QC PLOKD HLGL CO PL[HWG H\UL CO HJ PC RLD GDH\] H\UL RLD HGH[Q\L CO HOLWC [WNL PHLG\ G[H] GJLKDG [QHON POHU EY CJ CD\[G ]H\ LWU [WNL LQN HGHQN GS\G ON RHHUQ [Q\S\ PFC\ CYQS RLD\ RSLC\ OU [WNQ WNGHL\ LD[ ]UFO G\ZG HK DJ DZUL ]HOGZD G\HUN [N\ \L G[LDUQ USQSH \[W\ GIO\ [N\G RLSUO CHG PGLSLD\ \[WGG\ D]NH RN]L CO GIH ]H[LDU [DU\ HO RLC [DU\ LS\OH GHYQ D\ PC MC >]H[HQJD G]LQD PL[HTLD COC L[QEO Z[Q]Q RHHUG RLC LD[O VC LN MND M[HY RLC\ G[HCNO GC[SH FQHUD GFD P\ ]HUHD\D TH]G L[DF MH]Q [CHDQ RN PFUOD RHHUG Z[Q]Q WNGHL RLC GDH\]Q USQS\ HQYU GI RHHU OUH CQHLF RHHU HD \L L[G WNGHLD D\ HSLC PC LD[O PE\ LGZD D]N FHUH ]H[LDUD CQHLF ][ND LD[ GFHQH ]HUHD\D C[QED GT[LEG LWO FHQO] GNL[Y HI GJSGH CD[ L[DFN HO [WNQ PHLO ]HUEHSG ]H[LDU [C\D COH ][N ][LDUD CZHF UQ\Q >RCND\ GT[EN WNGHLF [WNOF CQQLD ]HG\ GLO GHG COF CYQHC GL]ZSJ CQGS ONCZF LFGD CQOLF CL\HZ LCQH HOLWC [WNQ HSLCH G]U G\UQD KUDQ CHG L[G\ [WNQ PHLG RLC \QQ G[LDUG ]UD ODC GLO G[LDUG PU FLQ ]Q [\CN RNOH KHULDH U\W G\UQQ OFJ [DN\ G[LDUG [JCO UE[ COC LD[O ]HOGZD GDJ[GD [CD RNH CDKL[G FLWU ]HUHD\ ]HLJ X[GQ LJ HFHUD COC [WNQ HSLC\ [WNQ WNGHL RLC \U HK DJ DZUL GQNQ HI GJSG OU [LUG FHUH HSQYUQ RN \FJO G\Z\ D]N\ COC HI G[DTD RN PE FFLY JG RCN PL[HCDH PL\HFJ [WTDH ]HQHZQ MOLCH GN CJ OHDI ]LD ]H\DH CN CL CJ PL[\LQ DDHF ]H\D OWOW\ GQD UUH COC HLUQ ]CSGD LHO] HSLC PL[HWLNG PHLD GOLNCD ][N DHLJ\ RCNQ JLNHGO HD]N\ PLSH[JCG RQ \L UE[ H]HCD\ [QHO GU\ G]HCD ][N DLLJ]SH H]ULODD FLQ ZSJS\ UQ\Q L[G\ HSH[E ]CSGD CT EJ [IULJC ]H\ LWU >HSULQ\GO ML[Y GLG LCG LN ON\ PYU H]ZSJ HLUQ MH]O ONHCG F[L\ JW EJ PL[\LQ DDHF ]H\H ]OLNCD DLLJ]GO RH[E ]CSGD LF RLC\ INZ JHC [WHTP]JG \FJ\ GQ OU H\ZG J ]HQH[]D LQO\H[LGQ RNH RCNQH ]LDO HSH[EQ CYL\ COC GDLZG CO HLUQ \H[LW\ D]NH RCNQ \LE[G\ EZ RLOHJD HL\HFLJD T]JGQ HCLDGH WNGHL UQ\Q QND\ HLUQ ]OLNC\ [CHDQ RLOHJD TH]GFQ MC HSH[EQ GKQO CYQHC H]ZSJ\ CYHQ G]C GIDH H]ULOD PHZQ FL ROGO DF L[QC FD [H\U ]]LD\ JQ\ [HC UUH OHNLUG PHZQD CN

4 MHSLJ ]JSQ [WTDH GDH\] COO ][WNQ G]LQ PE PCG PLD\ PSLC\O PE [WNQ PL[HWLNG PHL\ LD[ ]UFO H[ZJ PLSH[JCG GIQ G]LQG LFL OU ][NQ [KWS COG ][ND HSLF ZSJSH CYQHC ONC PC\ C[QED H[QC FYLN RN [QCS PC\ [LUG >PHL O\ HWHTD ONC\ LS\G RWHCG ]C C[QED HCLDG PUKG RLC\ L[G ][ND HSLF ]QH WNGHL OLOD [DU PC\ LD[O H[QC\ GQQ JLNHG RSD[H GF[ OU EL ]HUHD\D C\[GQG RNH LD[O VC GDH\] COO GOLUHQ G]LQG PLD\ RSLC\O ][WNQ GSLC HI\ ]LUDK G]LQD RSD[H LD[ H[DF CO COHK JO\ GQNJ M\Q [WTD D]N\ GQ LWO POHCH TH]G ]L\HZ D\LL GIDH CDG POHUF ][ND [WN]S L[G ][N \SHU FYQ ]Q\ LQD [DHFQ COC WNGHL PU VC RSD[O H]]L[N LFLQ CYL CO CYQHC H]ZSJD HQYU ]]LQ ]Q PC\ OL RN PCH P\ PH\[E HSD[ ]HSD[ZD GD [DHFQ\ HE\] LNH ]\[WD RD[Z PHZQD ][N HD CDH OLCHG DU P\G ]C M[DQ VFEQ [DTZ G][TLJH G[UZG G]W[LE H[LDJO [QHCG PFCN OU G[HQ G[UZ\ GC[S G[UZG VH[LEH K[WD PFCGH >LQO\H[LD C]LCFN G[UZN OHEU CHG\ P\ OOND POHUG HSLLGF L\G [HCO OHDLZ LON G[UZ MHWGO DHLC \ZD HK DDD OI P[QCQ OU QU RGNG Y[O PL[QCQ LKHZO U LONGQ RHLOUG UW\G ZHOLT HSLLG HGLOC OHZ UUH GLW OU ]CKJ RD[Z \[WO OLJ]G ]CKJ PGLOU PLDLLJ\ PLCKJ GSQ\ [JC ONCSH RD[Z ]HCLDQ \L [SO MH[U UUH DHK PHL TH] LWU CKJ OU CD CO\ ]OHU GCLDQ ]JC ON L\[W LS]QH ZWT VHU ]CKJH LCFH RD[Z FJ HGLLH[] RL]LLQ RLFDU LCQ ]ONCSH GLOU ]HS]QH ]JC ]CKJ RGL]\ ]HCLDQ FHUH GDFSO CG] G[HKW CLG PC\ GS]QH VHUG ]HS]Q\ P\N GLOU ]HS]GOH ]JC CLDGO ]HOHNL G]HC PE COG GOHU ]JC ON HFLTWL GQO RHLU ML[YH ]QC ]W\ ]CKJD HSLSWO ]HFQHU RGL]\ PC ZOJO PLQNJ HY[ CO\ PH\Q [\WC ]HS]GOH ]HW]H\D CLDGO RLC RSD[FQ\ [QHO \L G[HCNO LFN RN ]H\UO LTHL [ [QC J[NG PHZQD CZHF COC CD PL[HCDH PL\HFJD GID U [JC PUKQ HC RGO HNOG PC ONCL] ]CKJG\ GIQ USQGO PLQNJ H[IE\ NUH ]CKJD HOLWC ]HS]GO RLC\ PL[DHTH LTHL [ OU PLZOHJ PLQNJ PDQ[G \H[LW LWO\ UF] ROGO D]N\ H]KL\O MOHG HQYU CW\G RNCH CQOUD GFHQ L[ PE\ [QHOH PLQNJH LTHL [ ]ZHOJQ ]C PYQYO HSO \L NCH \L[ L[IU LDCD GQ] RNH \\[G GID GQ] RNH LTHL [ OU PLZOHJG PLQNJ O\ PQUK GQ EUY PDQ[G ]UF OU GHQ]O ]N[D [WTDH T DJ RLOCQ DLLO GL[C [ L\HFJD UUH PGL[DF OU GQ]H IL[EGH J[EG L[DF CLDGH G[WN L[THJQ OG J ROGO UUH IKHKC CJ LNF[Q [SO MH[U XDUL[ ]HGEG U C[QEG RH\O [HCDD FHU LTHL LD[ CLGGF CWLT LS]FN PL\FZ ]OLNCD LLH[]\LCO RD[Z PL\S RLL]Q LN CNG ODC H[QC\H CKJ OU GCD GSLC G[WN L[THJQ O\ ]CKJ ODC CKJ OU GCD CLG\ ]CKJ ON [QHC TH]GQ D ]HC J ROGO ZQKL\ LWU RD[Z L[THJQ [QHON COC CZHF HCO G[WN L[THJQ DN

5 OOJOH PLSQHCO ]HUQ \L[WGO ML[Y RLC ILWOH GNCOQG OU OOJ]Q \FZGG\ GUF GS\L FODOZQK\UGNCOQG OU GOOJQ COC ]HUQG OU ][HKZG OOND ][HKZGH HLTNS ON \LFZGH HSQQ G]HSZOH [HIJO HZLWTG CO\ ][HKZ HOYC GLG\ RQHC MNLWO \LFZG\ PFC OND VTHL D[ L[DFN RLFG RNH ][HKZG []HQD PL\HU\ HQN P[N\D PLSQHCO R]SL] HI L[G P[N\D PLSQHCO PLS]HS ][HKZG LSQQTQ FJC PGD \LH HLTNS LFN GD GLG TH]U GS\ DUO ]JC ELH GS\ PLUD\O HC PL\\O ]JC GS\ LFQ ][DKYQG ]HQNG RLCYJO G]HC PLQKWQ HLG ICH GSQ ]L]S\G ]HQNG RQ ]LYJQ GO G\C HSQQ H[LKZ] CO \DF ONH [C\ ON LN GOTW \DF GD R]S F PC FDULFD G[KZG ]DHJ LFL CYL PC RNH HCO PC G]LQ DHLJ [DFD \L PC PLSH[JC HZOJS C >GNH]D\ \DFG LSWQ G[KZGO GLHC[ GSLC [QHON KZS\ HCO TH] CG QHTLC PDQ[ LWU OOND ROLCG ]H[LW ONH L[W ]ZL]Q LSLQ ON OOHN \DF [HTLC D GD[FCH OOND PL[HDF \DF VC PL[QHC \LH DTZ]] EJ IDF[ ]H\ QU HIJQ DUT DL GOLUQ H]HC ]HCLZQH PLD\UGH ]HSOLCG LJ[WQ VHYG ]HDCH\ PL[HDFG L[G\ \DFG [ZLU CHG P\ IDF[G ]H\D U ][HHND G]LQ DLLJ GLSQQT ONQ ]JC [TLJ COGH PLSWOH LSWO PL[HWLNG PHLD TSNS\N PG[FHDCDH QU L[KLH [HIJQD QNH E[H L\[W C G]LQ DLLJ\ PL\[WQ \LH G]LQ DLLJ MN PH\QH ]LSZL[ GCLD HI ]CYQS GOHTW ][HKZ CLG LON PDQ[ ES CQHL LWU ZQK\ U G[I ][HKZF HCO PH\Q \FZQD G[LTJ ][HKZ [LKZG\ OU ]HHYQG T[KSHZ GJ LHOG KD\ GN CJ OHDI ]LD ]H\ ]QC ]W\ CNK PLJDI \LC RHIJ UH JD \FZQG ELC PL[HCDH PL\HFJ IO ]HQL OND VC CLH PL[HWLNG PHLD CZHF PL[QHC \L ES CQHL G]LQ DLLJ R\U GOUQ [TLJ D >]L[HD HC RLL [TLJ PC RLFG CHG\ D]NH QU HIJQD QNH QO\QH JD PDQ[ TH]U GS\G GUF RSHJ SKQ CJ \FHZG ][H] GN CJ OHDI ]LD ]H\D ]HNL[CD UUH UD\ [CD LDDH EOZ JHC [HK ES CQHL IVF CYHLN RLFG GQH "HSLF GQ HLUQ LSD OU HSQQ R]SH HJ\QO OHFE RGN O\ H\C[ OU R]LSG GJ\QG RQ\ C "HD OEU]GO OC[\L CDH HWHE ]C RGN HD MT\ GQH[] O\ RQ\D GID "PGD [WN]Q PCG PL[HWLNG PHL ][WND HC RD[ZG ][WND KUDQG D "HGQ JO\ [FTD ]CKJ RD[Z ]\[WD G[H]D [HQCG VFEQG E "EEH\DH FLIQD HSLF GQ P\G ]C M[DQG F L GOLEH MTLL CO PFC [\D OU DLLJ HLUQ LSD OU R]SH H\C[ OU\ GJ\QG RQ\Q OKS\ OHFE RGN C ON\ HLOU HLZOC ]J\Q RQ\ [IS LN H]\HFZD FQHU COC OOJ]S CO HLOU RQ\G\ LWUC\ DH]NG TH]U PLOUHQ H]HHYQ ]L\US\ LWUC\ CLG DH]NG ][IE\ QLH HD PLOUHQ MNOH H]HHYQ G\US [FED HSLC DES]S CO FHU LCZ H]\HFZD PNO CHG\ GU\D PE PNO GLGL \FZ CHG \FZ DH]NG GID \[W\ DOO C\] J\Q UH >T CQHLDH RCN JY

6 ]H]L[N ]NTQ PHNLTO ]HDH\]H ]HOC\ JH\QDH MOQD ODC OHFE RGND CLG DH]NG ][IE CQ\ ZW]TGO D]N FJZ MHSLJ]JSQG [HTLCD J\QS\ GJ\QG RQ\D ZW]TGO D]N RNH PL[HKW PGLOU\ RQ\D HNT\ GQJOQ OOJ]Q CHG PCG \\HJ HSLCH HD OEU]Q L\[ OHFE HOLWC OC[\L H]D RD MNLWO GQH[] RQ\D MT\ RGND RN RLFG RLCH HGOOJL LN HD H]QH RLOHJ G\US [DN\ [IO RQ\ H]HC ]LL]\ RLSUO PLSH\C[ HZOJS HCO PC []HGH RQ\G OOJ]S PCG [HTLCD GQH[] RQ\ MT\ [I ]HFHC HZOJS FHU H]C DL[ZL HLOU [WNQ HSLC [WNL COH D[ZLL [QC\ RLD D[ZLL CO [QC\ RLD RD[ZG ][WND KUDQG D C]LL[DG LWU HD [IJ VHTDOH RH[JCG RWHCD ZOJ CD[ GOLJ]D HSY[O ]ZHOJQD LHS\ [DFG\ D]N\ LQ \LH GOHUO ]CKJ RLD ZHOLJ RLC\ CQHL CHIJG D]N QU FL RGNG Y[O RLD\G ]SZ] U PLFHQO]G PSLC\O [WNQ PL[HWLNG PHL PCG PLQNJH LD[ ]ZHOJQD [DFG LHO] LLDCO WNGHL ][WND KUDQG \LZO \L[H RSJHL LD[ [DFD HZOJS RNH PLD\ [WNQ HSLC HQYU WNGHL O\ ]H[LDU OU PLD\ PSLC\O VC [WNQ\ LD[ ]UFO HOLWC CD[ [QCH \FZ C[ZQ HC[Z COH G]\H ONCH GNCOQ HD G\U\ LWUC ]H[LDU [C\ OU [WNQ ODC LE ]HEE\ PDQ[D QNH PLD\O COC [WNQ HSLC\ RSJHL LD[NH PLQNJN GNOG\ TH]G HD]N C HD KUDQ CHGH PL[HWNG PHL HLOU [DUH LHO] P\CD DLLJ]S PC MNLWO HI[] JHC CQ[DH CLDG RNH LHO] P\C ON CLDGO DLLJ RNQ [JCO GDH\]D [HIJL\NH HO [WN]S CO GI L[G CO P]HHYQN HD[Z\ LWUC PL[WNQ PSLC\ HDOD D\JQ HC [QHC CHGH HQ\C HC H]CKJ P\ PDQ[ LWU HQ\CH H]CKJ CLDGO ML[Y H]KLUDQ GDH\]D [HIJL\NH HO [WN]S LE ]HEE\ PDQ[ PHLG RD[ZG ][WND RLQCQ HSLC\ GI CHG KUDQG D PL\HFJ PLHTQ CKJD [WN]GO GYH[ HSLC\ COC H][WND RLQCQG VC KUDQ OOND\ GC[SH JLC PL[HCDH GJFSH OLCHG HD [WN]Q HSLC DH\ HD [IJH H][WND KULDH RD[Z \L[WQG\ C[QED UQ\Q [JC WNGHLD [WN]Q LCFH H][WND PHLD HD KULD\ PL[HWNG PHLD GI RHEN ODC GJFLL PDQ[G ZTW GNOGO ODC PLJFS PLLJ LOUD\ RSJHL LD[ ]UFO COC HSLC RD[ZD GI LHJLF C LKHZO LWU RD[Z H]HCD [WN]Q D\H H]F [LQG HOLWC RN OUH PLJFS PSLC\ D[N JE ]HEE\ IN ROGOH DL PLJDID UUH ]HNOG RD[ZD [WN]Q HSLC\ PEG RD[ZG ][WND KUDQG\ \FJO CYL ELC CJ LNF[Q ]N[D [WTD D L[QEO GCDGQ RD[ZG GJFS\ [QHQ RLFO GQHF HSLCH GCDGQ RD[ZG OTWS CO VFEQ CHG G ]C [EG RQH J[ICG RQ GQ[ FLD G\U] [\C \WSGH ][ND HSLF\ G[H]D [HQCG VFEQG E P\G ]C M[DQ HGI PLQNJ RH\OD C]LL[DD GS\S RNH CDLZU LD[ ]UFO GQU D[ZQ CHGG \WSG G][NSH IU FDHU C]LL[DF GL[IU RD [IUOC [NH PLQNJOH HSLC [QIQH [[H\Q ODC \QQ FDHU PL\[WQ TH]GH GO [[H\QH [QIQ RHEN E[H L\[W ][N DLLJ KY

7 GH\ G[IEQ PC ZU[O VFEQG ]\[WD \[HWQD DH]NG RQ PC ][ND HSLF FLIQD P\G ]C M[DQG F GOLZTD GC[]GDH PLQNJO JTWQ HCKJ C\SH C\L HCKJ PLQNJOH RD[Z PHZQD ][N HD CDH OLCHG \QQ G\UQ HD RLC\ LWUCH RD[Z CLDQ ZU[O EEH\D G\UQ HD RLC\ LWO [HKW KW\Q RLUD ]HNOG LKHZO U CSLFO [H[D [DFG RLCH [HKWO ZTW PDQ[G "]HCLDQ RSLC\ HOCH ONCS HSLCH RD[Z ]HCLDQ HOC ONCSH RD[Z ]HCLDQ ]HFOHL HOC CL GCLDQ M]HJQ CYHLG RNH H][HY G]JWS\ FOH OFST HC GLO\ HC PZH[Q [LW\ HC PFC ][HY ]OWQG ]CKJG ONCSH ]FOHL RD[Z ]HUFG HZOJSH PFC ][HYQ HD CGL\ FU PL[QHC PLQNJH DLLJQ [LCQ LD[ VHUH GLJ GQGD RLQN GOLWG P\ GS\Q FLEQ KL GCLD L[HTLC PDQ[ EN GFS U HI G[FEGD OONS GQ ]HHYQO PL\SO H\ZHG GJW\H FDUH G\C ]LOC[\LN GSLF GOLWG\ ]LSUSN GJW\ RLQ GOLWG ]JC\ PL\S L]\ RNH [HKW RLQ HC \QQ FOH GOLWG PC ZWT ONCS HSLCH RD[Z ]HCLDQ HOC GOU]\ GLOU HS]LH ]CKJ RGL]\ HCLDL HSLSWO RGL]\ PC LTHL LD[ [QC HD[U]SH [HKW RLQ ]JCH DHLJ ONC]H ]FOHLG ]DHJO TH]G NNH \C[GQ ZQKL\ ]ZHOJQ RCN RLCH CQZ CS] L[DF \[WO CD LTHL [\ PL[QHC \L C CQZ CS]N ZTW\ UQ\QH [DFD HZOJS\ \[WQ DU[GH PDQ[G POHCH PC GF DN GCS]GD ]JC ]CKJ ]HCLDQ RLC\ JEL PLUES CHIJ ]H\[ COH GDHJ ZWTG OU GCDG VHUG ]CKJ D PLYZ\ PLDEJH PLEF RLQN ]OWQG PLSLSE COQ PF COQ PLQ COQ [LW\ ]OWQG RD[ZQ ]H[HKW\ HOC PHZQQ FO]\ FU GFOLH UL[I] LN G\C RWHF M[F CYHLH RNO PFHZ HC PLUD[C PHL ]OWQG PL\Q[H GDL[ FO] GDZS PCH RWHF CYHLD DLLJQ RHUQ\ LD[ ]U[IQ\ J I PLWF "RD[Z LDHLJ RLSUO PLCDG PL[ZQG RLF GQ DL PL]SLD\ GOLOD HC G[GK LQL ]COQ [JCO HC GFLOG [JCO\ G[GK LQL MH]D ]OWQG C GUD\ [JCO GC[\N HC PLLZS GUD\ O\ LULD\G PHLD ]WTHS GDLI GC[\ DI D ]HDLIZWT HC ]HFLOZWT GQN GLOU \L\ G\CG E ]HLCFH ]HDLI HC ]HFLO GQN GLOU \L\ G\CG F ]HZLWT GQN PU GQN HC ]LCFH GDLI GFLO GLOU \L\ G\CG G ][KWS COC VTHS RD[Z GCLDQ GSLC GDZS ]FLOO PHL PLSHQ\ MH] [QHON G[GK LQL MH]D ]OWQG C ]HFLOG L]\O FJC ]FOHLRD[ZD ]DLLJ PHLD HD GL]HSD[Z ]CDGO GLHC[ GSLC\ ]D\ PHL H]HC G]LG HOLWC FJCHPLSHQ\ PHLD GOLWG VTHS RD[Z RD[Z PH\O GLHC[G GU\O ]CYL CO\ LSWQ RD[ZG RQ PL[KHW LCQ\ ]LD FJCH PLSHQ\ [HCO GOLWG GOLOG\ FHUH PL[JC G[GK LQLH GCQHK LQL GSHQ CLG G]UQH G[GK LQL HON L[G\ PLDLLJQ OOG ]LDH Z