I VF ]H]L[N IVF PLQNJH [LCQ [ L[DF ZSJD G]]LQH \QHJH R[Z ]QO\Q RLOHTWG RQ FJCO ]TLS RGN ]D RL[FGST ]NTQD GWL[\D G]]LQH \QHJG ]QO\Q GSLCH R[ZG ]QO\Q HI

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "I VF ]H]L[N IVF PLQNJH [LCQ [ L[DF ZSJD G]]LQH \QHJH R[Z ]QO\Q RLOHTWG RQ FJCO ]TLS RGN ]D RL[FGST ]NTQD GWL[\D G]]LQH \QHJG ]QO\Q GSLCH R[ZG ]QO\Q HI"

Bản ghi

1 I VF ]H]L[N IVF PLQNJH [LCQ [ L[DF ZSJD G]]LQH \QHJH R[Z ]QO\Q RLOHTWG RQ FJCO ]TLS RGN ]D RL[FGST ]NTQD GWL[\D G]]LQH \QHJG ]QO\Q GSLCH R[ZG ]QO\Q HI ]JCH HI ]JC PL[QHC GKUQ]S OHTWO GOUDS\ RGN ]D PCG V[\] \CD ]HSIO OJ] LN RGN \LC ]DH DH]NG ]\[FD HZOJS\ UQ\Q HT CS ZSJD G]SLI\ \LC ]\C [C\N GSLF COLQQH CLG ]FQHUH ]OOHJQ\ ]HSIO OJ] LN GD C[HZ LSC RLC L[G\ GI DH]NQ P]ZHOJQO HI ]ZHOJQ RLD [\Z RLC GI LWOH G]SLI\ ]SGN RLFD ]LQHZQ GOC\ CLG G[HCNOH GOOJ]S [DN\ HI KUQO RLC HC GOOJ CLG CQOU LOHNO\ LWUC HCO PC G[IN GSLF PC \QHJ PHO\] RLSUO RLSUO PE RCNQH G[IN LGL[GH GSHGN ]\HFZQ GCYL [DN GOOJ]S\ RHLN\ [LCQ [ FQO HI C]HWOLQ\ [QHO [D]TQ []HL MC ROGO PH\[E HSD[ RH\OD UUH G]]LQH GFD RCN L\[ L[DFQ ZLLFO \L RNH PGLS\O FJC PUKH G[IN GSLF GQH[] ]OLNC J HLUQ LSD OU R]SH H\C[ OU\ GJ\QG RQ\Q OKS\ OHFE RGNO RLSQ CD[F GLQZ GLSSJ D[ LS] PLOHFE PLSGNH PLNOQ MTG ]C DLLJQG [LCQ [ ]KL\D Z[ RHNS GI RLF G[HCNO DLLJ CHG\ RLSQ "[KHW\ GFHGL [N GNOG COG MC OOND PLOHFE PLSGNH PLNOQ PCG GSL]SD COC HZOJS CO\ LC \FZQG LON PDQ[G CLYHG RCNQ CO PFC [\D OU COC [I [QCS CO GD LN DLLJ\ PLFHQ ONG GNLTD ODC [IOUHSQQR]L[\CH \UU H ]QC ]W\ LWU VHT FUH GOLJ]Q [IN PD\JO \L GNLT ]OHUW RLSUO FHUH MTLL GFHGL [H [LCQ [ HZOJS CO GSH[JCG HID\ VHEG [C\ ]NLTO \C[G ]NLT RLD ZOJO FFLY IL IKC PL[HCDH PL\HFJ [WTDH PLSGNH PLNOQO G[]HG CO POHUO HI GNLT LN KU CQHL TH]D P] HSD[ ]UF \\HJ HSLCH HD OEU]Q OC[\L H]D RD GQH[] O\ RQ\D MT\ RGN G[H]G RQ GL]\N GSLC GNLTH@ H]OLNCD CHG [HTC GI RQ\D OEU]GO [IO []HQ\ LW OU VC\ GC[S GCSG [HTLC\ COC RQ\G RQ GQH[] P\ UZW CO PYUD LN >P] HSD[ RCNQ JLNHG RN RSD[FQ COC O\ GFHULH G]HHYQ GQLLZ]S [DN\ RQ\D MT RGNG\ [JCO []HG\ CHG FDOD PL[IO ]H\Q]\GH PDQ[G ]UFD IL[EG [CD RNH GD PLLZ RLLFU PL[I ]OLNC [HTLC ODC GQH[]G KI QU DLKC OCHQ\ RH[NI LWU GOLNCD VC []HQ RQ\G\ CLG O ]HDH]ND PLS\L TH] ]KL\ POHCH RLSUD FW LT ]HQDL T\G OU J[EG L\HFJD PE UH K[ FHL G\Q ]H[EC ]H\D \[LW RNH DNZ] QU KL LT PLD]NQDH EI CJ TLESUD [I[EG L\HFJ IU CQHL ]QC ]W\ LDW[ FNW[ MHSLJ ]JSQ UUH GL]\N GNLT VFO FL[ FHL CHIJ KKU[ JSQ UUH TH]G ]HKL\D LHO] [DFG\ \U HD MT\ RQ\D GQH[] CQKO [HTLC RLSUOH DCU ]HJSQD TH]G ]UF CLG RN []HGH MND OOJ]S PCG GQH[] RQ\D MT\ [I ]HFHC OI PLSH\C[G HZOJS FHU L\[D UQ\Q RN [ID CO MC RLOHJO GQH[]G GCYL []GD \Q]\S\ RGN Z[ HC CW CQHL LH]D RGN J[H KT DZUL ]HOGZ UU O ]HDH]ND LH]G ]UF SNH PDQ[G ]UFD P\ MOQOGS\QG NNH CL ]HQH[] GS\Q VTND NNH RCN [HTLCD MT\N GJ\QG RQ\D CSHHE LCG LN ZW]TS\ FJZ MHSLJ ]JSQD UUH RCN PH\[E HSD[ ]UFD UYH DQ ]HQDL KKU[ \UUH NLU OOJ]Q CHG PCG IHQZ EJ GQO\ ]JSQ FT CJ FHL G\Q ]H[EC DNZ] QU OCHQ\ RH[NI UUH KL

2 HSLC CS]G\ [QHO \L COG G\ZQ GQ [QC] PCH PL[HWLNG PHL HLOU [DU\ LQQ XHJ LQS LS]LSH XH[L] []HLDH "LHO]P\CQ H[KWH U[C\ U[HCQD COH LHO] P\C PGD RLC\ ]H[LDUG LEHT COC GSHQ HLOU [DU CO\ RWHCD [DHFQ\ ]HKL\WD [QHO HO GLGH KUDQD LS]Q FLQUG\ RDHQ HSLC RSJHL [ "WNGHL [QC COH PL[HWNG PHLD GNCOQ G\HUGH ONHCG ]H]L[NG RLD CS]G GSQ\ GQ OU CLG CL\HZG\ GC[SH P\CD DLLJ\ RWHC \L\ RSJHL [ X[L]H WNGHL HLOU [DN LCFH L[GH LHO] P\C PGLOU DLLJ HSLC\ CO\ PHLG ]HOND GNCOQ G\UH ONC\ RHEN X[]O [\WC GLG RNH@ PHLG ][WND KUDQ [\CN LHO] \UU JLC PL[HCDH PL\HFJDH SOH[UD UU >[WNO ]HG\ GLG GL]LO PL[HWLNG PHL HLOU [DU GL[KW CSQJ[H ]CKJO GL]LCF CNLG LS]Z LN \LZO \L[ [QC ]HCKJ LDLLJ LCFH LN ]CKJ RD[ZQ [HKW\ ]CKJO GL]LO \H[LWG RLC GLO [WN CZF ]CKJO PLLZ HSLC CKJG\ GSHHNG COC GN ROGO RS]FN ]CKJQ H[KWS CO WNGHL PGLOU [DU\ PLCFH ]HQ\CH KH\W PLQ\ RLFD HO [WN]S [DN\ IY ]HJSQD CDHQD U CD[ GLD [FGH C[ZQ HC[ZH GNCOQ HD G\U COH HD GSU]S\ OU COC [WNQ PL[HWNG PHL CGL CO OHNL LGSLQ[H [WNQ PL[HWLN PHL CGL CO OHNL \FHZ C[ZQ HC[Z COH GNCOQ HD G\UH HD GSU]S CO \FHZ \L COG CL\HZ LCQ H\ZG EL ]HUHD\D OI PLSH\C[G PHZQ ONQ CHG PL[HWNG PHL [QHO FHQO] "RGLOU [WNQ CHG MNOH ]H[LDU [C\ OU GDH\] G\U\N [DHFQ\ [QHO PL[HWLNG PHL O\ HQYU CKJ H]HC ][WN OU C]LL[DD [DHFQG\ G\ZQO UQ\Q GLG\ RDQ[G X[L]H PLCS] ]ZHOJQD LHS\ [DFG\ X[]O M[YHG MNOH LLDCO UQ\Q RNH CHG L[G GDH\]D COC [WNQ WNGHL GLG CO HOLC G\ZQG [DHT\ CDKL[G D]N RNH RDQ[G X[] FHU G[QC\ MNQ RN PCH HO PL[WNQ PSLC PL[WNQ P\CH ]CKJ RLC [QHCG COGH P\CH ]CKJ RD[ZN COO VC [WNQ\ UQH\ G]C COLQQH RD[ZN HSLC\ JNHQ HD GFHQ HSLC HOLWC [WNQ WNGHL\ C]LL[DG GDH\] GDH\]D CO GLFUOD [WNQ WNGHL RLC\ PLQNJ H[QC\ GDH\]G\ VLTHG P\ PLLJ ][H] [WTDH Z[ HD KUDQ HSLCH PHLG ]\HFZ HD EGHSH PL[HWNG PHLD GFH]QH D\\ COC [DHFQ WNGHL LSWO\ JHC CQ[G RH\OQ UQ\Q RNH OON GDH\] RCN RLC HFDNO HD GFHQ HSLC\ ON RN OUH HLOU [WNQ IC P\ CLDG\ GC[Q GWLGN COFH FT\ MHSLJ]JSQG ]UF RNH HI[] GOLUHQ RGD ZLIJQ HSFHU R]YZDH ]H[LDU ]YZ OU GDH\] G\U\ PFC\ ]HK\WD HJLSG\ OSG PLSH\C[G L[DFQ [CHDQ WNGHL ]C OOJQ RLFUH ]H[LDU [C\ OU D\\ GI RWHCD FLQUGO RN]L\ H\ZG RN OUH D\\ R]HC OU WNU GDH\]G HO GDH\]G ]HYQ RLC\ [QHO \LH DO OND GO D\ CO L[G\ RLLFU PLLZ CO GSLFN GDH\]G ]HYQ ]C\ [QHO RN]L PSQC ][WNQ H]DH\] PHZQ ONQH CLS]G OUDO GDH\]G ][ECD U G OC DH\O LOON RLSU CLG COC ]H[LDUG LWON ]K[W]Q U G][WNO GDH\]G ]HYQ PYU RLD ]LJ[NG ]HO] RLC\ GC[S\ \QQ GQLLZ]S CO GDH\]G ]HYQ\ PEG D\\ GQ OU HOC PLSLSUD PLWTHS PL[DF FHU \UH EL ]HUHD\D N\QD GFHGL LD[F CDLOC LD[ CG CL\Z CO LLDC [QC "LFFGC RLL\Z CHG C[WLT P]T HGLLH[]H N

3 I VF ]H]L[N P\ CDKL[G D]NH GFHGL LD[ CGH LD[ CG EL ]HUHD\D HSLSWO GT[EG RNH T[E L\[ GLFLF CDLOC LD[ CG [N ]JC CQ]T GS\\ [JCO C[WTF CS] LQS LC GFHGL [F CDLOCH LCS] L[] [QHO \L GFHGL [ C[WT P]T\ LW OU VC DH[G OU COC OONG RLC\ CDLZU [H [LCQ [N COF ]HLS\Q LQ]T GQN HSLYQ\ HQNH LD[N ][JC P]T GFHGL GFHGL LD[F CDLOC HSLC\ UQ\Q\ HSLSWO\ GT[EG PU D\HLQ HSLC RH\C[G HYH[L]@ UUH CW PLJDI G[HCR[Z GQOC GF DQ ]H[HND TH]D U GFHGL LD[N COF C[WT P]T PLQUW GQN HSLYQ\ [LUGO \LH >ZU[NH Q[N COF ]HLS\Q LQ]T PLQHNLTD HW RL[FGSTD RLHYQD UUH KT PLJDID CDHQD XHJ [WNQ PL[HWLNG PHL GDH\] G\U CO RLDH GDH\] G\U RLD G[H]D\ ]H[LDU ON [QHC LD[ LQLH K LO\Q \[FQD H]KL\O MOHG LD[ [\D ]L[D [WQH G[H]D PLSW GOEQH OHU Z[HWQ ]ZJO PNO ]CI G]LGH [QCS\ POHUO OKD HSLC PL[HWLNG PHL VC LD[ [QC PLOKD HLGL CO PL[HWG H\UL CO HJ PC RLD GDH\] H\UL RLD HGH[Q\L CO HOLWC [WNL PHLG\ G[H] GJLKDG [QHON POHU EY CJ CD\[G ]H\ LWU [WNL LQN HGHQN GS\G ON RHHUQ [Q\S\ PFC\ CYQS RLD\ RSLC\ OU [WNQ WNGHL\ LD[ ]UFO G\ZG HK DJ DZUL ]HOGZD G\HUN [N\ \L G[LDUQ USQSH \[W\ GIO\ [N\G RLSUO CHG PGLSLD\ \[WGG\ D]NH RN]L CO GIH ]H[LDU [DU\ HO RLC [DU\ LS\OH GHYQ D\ PC MC >]H[HQJD G]LQD HC@ PL[HTLD COC L[QEO Z[Q]Q RHHUG RLC LD[O VC LN MND M[HY RLC\ G[HCNO GC[SH FQHUD GFD P\ ]HUHD\D TH]G L[DF MH]Q [CHDQ RN PFUOD RHHUG Z[Q]Q WNGHL RLC GDH\]Q USQS\ HQYU GI RHHU OUH CQHLF RHHU HD \L L[G WNGHLD D\ HSLC PC LD[O PE\ LGZD D]N FHUH ]H[LDUD COH@ CQHLF ][ND LD[ GFHQH ]HUHD\D C[QED GT[LEG LWO FHQO] GNL[Y HI GJSGH CD[ L[DFN HO [WNQ PHLO ]HUEHSG ]H[LDU [C\D COH ][N ][LDUD CZHF UQ\Q >RCND\ GT[EN WNGHLF [WNOF CQQLD ]HG\ GLO GHG COF >]LQH@ CYQHC GL]ZSJ CQGS ONCZF LFGD CQOLF CL\HZ LCQH HOLWC [WNQ HSLCH G]U G\UQD KUDQ CHG L[G\ [WNQ PHLG RLC \QQ G[LDUG ]UD ODC GLO G[LDUG PU FLQ ]Q [\CN RNOH KHULDH U\W G\UQQ OFJ [DN\ G[LDUG [JCO UE[ COC LD[O ]HOGZD GDJ[GD [CD RNH CDKL[G FLWU ]HUHD\ ]HLJ X[GQ LJ HFHUD COC [WNQ HSLC\ [WNQ WNGHL RLC \U HK DJ DZUL GQNQ HI GJSG OU [LUG FHUH HSQYUQ RN \FJO G\Z\ D]N\ COC HI G[DTD RN PE FFLY JG RCN PL[HCDH PL\HFJ [WTDH ]HQHZQ MOLCH GN CJ OHDI ]LD ]H\DH CN CL CJ PL[\LQ DDHF ]H\D OWOW\ GQD UUH COC HLUQ ]CSGD LHO] HSLC PL[HWLNG PHLD GOLNCD ][N DHLJ\ RCNQ JLNHGO HD]N\ PLSH[JCG RQ \L UE[ H]HCD\ [QHO ZHJFH@ GU\ G]HCD ][N DLLJ]SH H]ULODD FLQ ZSJS\ UQ\Q L[G\ HSH[E ]CSGD CT EJ [IULJC ]H\ LWU >HSULQ\GO ML[Y GLG LCG LN ON\ PYU H]ZSJ HLUQ MH]O ONHCG F[L\ JW EJ PL[\LQ DDHF ]H\H ]OLNCD DLLJ]GO RH[E ]CSGD LF RLC\ INZ JHC [WHTP]JG \FJ\ GQ OU H\ZG J ]HQH[]D LQO\H[LGQ RNH RCNQH ]LDO HSH[EQ CYL\ COC GDLZG CO HLUQ \H[LW\ D]NH RCNQ \LE[G\ EZ RLOHJD HL\HFLJD T]JGQ HCLDGH WNGHL UQ\Q QND\ HLUQ ]OLNC\ [CHDQ RLOHJD TH]GFQ MC HSH[EQ GKQO CYQHC H]ZSJ\ CYHQ G]C GIDH H]ULOD PHZQ FL ROGO DF L[QC FD [H\U ]]LD\ JQ\ [HC UUH OHNLUG PHZQD CN

4 MHSLJ ]JSQ [WTDH GDH\] COO ][WNQ G]LQ PE PCG PLD\ PSLC\O PE [WNQ PL[HWLNG PHL\ LD[ ]UFO H[ZJ PLSH[JCG GIQ G]LQG LFL OU ][NQ [KWS COG ][ND HSLF ZSJSH CYQHC ONC PC\ C[QED H[QC FYLN RN [QCS PC\ [LUG >PHL O\ HWHTD ONC\ LS\G RWHCG ]C C[QED HCLDG PUKG RLC\ L[G ][ND HSLF ]QH WNGHL OLOD [DU PC\ LD[O H[QC\ GQQ JLNHG RSD[H GF[ OU EL ]HUHD\D C\[GQG RNH LD[O VC GDH\] COO GOLUHQ G]LQG PLD\ RSLC\O ][WNQ GSLC HI\ ]LUDK G]LQD RSD[H LD[ H[DF CO COHK JO\ GQNJ M\Q [WTD D]N\ GQ LWO POHCH TH]G ]L\HZ D\LL GIDH CDG POHUF ][ND [WN]S L[G ][N \SHU FYQ ]Q\ LQD [DHFQ COC WNGHL PU VC RSD[O H]]L[N LFLQ CYL CO CYQHC H]ZSJD HQYU ]]LQ ]Q PC\ OL RN PCH P\ PH\[E HSD[ ]HSD[ZD GD [DHFQ\ HE\] LNH ]\[WD RD[Z PHZQD ][N HD CDH OLCHG DU P\G ]C M[DQ VFEQ [DTZ G][TLJH G[UZG G]W[LE H[LDJO [QHCG PFCN OU G[HQ G[UZ\ GC[S G[UZG VH[LEH K[WD PFCGH >LQO\H[LD C]LCFN G[UZN OHEU CHG\ P\ OOND POHUG HSLLGF L\G [HCO OHDLZ LON G[UZ MHWGO DHLC \ZD HK DDD OI P[QCQ OU QU RGNG Y[O PL[QCQ LKHZO U LONGQ RHLOUG UW\G ZHOLT HSLLG HGLOC OHZ UUH GLW OU ]CKJ RD[Z \[WO OLJ]G ]CKJ PGLOU PLDLLJ\ PLCKJ GSQ\ [JC ONCSH RD[Z ]HCLDQ \L [SO MH[U UUH DHK PHL TH] LWU CKJ OU CD CO\ ]OHU GCLDQ ]JC ON L\[W LS]QH ZWT VHU ]CKJH LCFH RD[Z FJ HGLLH[] RL]LLQ RLFDU LCQ ]ONCSH GLOU ]HS]QH ]JC ]CKJ RGL]\ ]HCLDQ FHUH GDFSO CG] G[HKW CLG PC\ GS]QH VHUG ]HS]Q\ P\N GLOU ]HS]GOH ]JC CLDGO ]HOHNL G]HC PE COG GOHU ]JC ON HFLTWL GQO RHLU ML[YH ]QC ]W\ ]CKJD HSLSWO ]HFQHU RGL]\ PC ZOJO PLQNJ HY[ CO\ PH\Q [\WC ]HS]GOH ]HW]H\D CLDGO RLC RSD[FQ\ [QHO \L G[HCNO LFN RN ]H\UO LTHL [ [QC J[NG PHZQD CZHF COC CD PL[HCDH PL\HFJD GID U [JC PUKQ HC RGO HNOG PC ONCL] ]CKJG\ GIQ USQGO PLQNJ H[IE\ NUH ]CKJD HOLWC ]HS]GO RLC\ PL[DHTH LTHL [ OU PLZOHJ PLQNJ PDQ[G \H[LW LWO\ UF] ROGO D]N\ H]KL\O MOHG HQYU CW\G RNCH CQOUD GFHQ L[ PE\ [QHOH PLQNJH LTHL [ ]ZHOJQ ]C PYQYO HSO \L NCH \L[ L[IU LDCD GQ] RNH \\[G GID GQ] RNH LTHL [ OU PLZOHJG PLQNJ O\ PQUK GQ EUY PDQ[G ]UF OU GHQ]O ]N[D [WTDH T DJ RLOCQ DLLO GL[C [ L\HFJD UUH PGL[DF OU GQ]H IL[EGH J[EG L[DF CLDGH G[WN L[THJQ OG J ROGO UUH IKHKC CJ LNF[Q [SO MH[U XDUL[ ]HGEG U C[QEG RH\O [HCDD FHU LTHL LD[ CLGGF CWLT LS]FN PL\FZ ]OLNCD LLH[]\LCO RD[Z PL\S RLL]Q LN CNG ODC H[QC\H CKJ OU GCD GSLC G[WN L[THJQ O\ ]CKJ ODC CKJ OU GCD CLG\ ]CKJ ON [QHC TH]GQ D ]HC J ROGO ZQKL\ LWU RD[Z L[THJQ [QHON COC CZHF HCO G[WN L[THJQ DN

5 OOJOH PLSQHCO ]HUQ \L[WGO ML[Y RLC ILWOH GNCOQG OU OOJ]Q \FZGG\ GUF GS\L FODOZQK\UGNCOQG OU GOOJQ COC ]HUQG OU ][HKZG OOND ][HKZGH HLTNS ON \LFZGH HSQQ G]HSZOH [HIJO HZLWTG CO\ ][HKZ HOYC GLG\ RQHC MNLWO \LFZG\ PFC OND VTHL D[ L[DFN RLFG RNH ][HKZG []HQD PL\HU\ HQN P[N\D PLSQHCO R]SL] HI L[G P[N\D PLSQHCO PLS]HS ][HKZG LSQQTQ FJC PGD \LH HLTNS LFN GD GLG TH]U GS\ DUO ]JC ELH GS\ PLUD\O HC PL\\O ]JC GS\ LFQ ][DKYQG ]HQNG RLCYJO G]HC PLQKWQ HLG ICH GSQ ]L]S\G ]HQNG RQ ]LYJQ GO G\C HSQQ H[LKZ] CO \DF ONH [C\ ON LN GOTW \DF GD R]S F PC FDULFD G[KZG ]DHJ LFL CYL PC RNH HCO PC G]LQ DHLJ [DFD \L PC PLSH[JC HZOJS C >GNH]D\ \DFG LSWQ G[KZGO GLHC[ GSLC [QHON KZS\ GOHTWH@ HCO TH] CG QHTLC PDQ[ LWU OOND ROLCG ]H[LW ONH L[W ]ZL]Q LSLQ ON OOHN \DF [HTLC D GD[FCH OOND PL[HDF \DF VC PL[QHC \LH DTZ]] EJ IDF[ ]H\ QU HIJQ DUT DL GOLUQ H]HC ]HCLZQH PLD\UGH ]HSOLCG LJ[WQ VHYG ]HDCH\ PL[HDFG L[G\ \DFG [ZLU CHG P\ IDF[G ]H\D U ][HHND G]LQ DLLJ GLSQQT ONQ ]JC [TLJ COGH PLSWOH LSWO PL[HWLNG PHLD TSNS\N PG[FHDCDH QU L[KLH [HIJQD QNH E[H L\[W C G]LQ DLLJ\ PL\[WQ \LH G]LQ DLLJ MN PH\QH ]LSZL[ GCLD HI ]CYQS GOHTW ][HKZ CLG LON PDQ[ ES CQHL LWU ZQK\ U G[I ][HKZF HCO PH\Q \FZQD G[LTJ ][HKZ [LKZG\ OU ]HHYQG T[KSHZ GJ LHOG KD\ GN CJ OHDI ]LD ]H\ ]QC ]W\ CNK PLJDI \LC RHIJ UH JD \FZQG ELC PL[HCDH PL\HFJ IO ]HQL OND VC CLH PL[HWLNG PHLD CZHF PL[QHC \L ES CQHL G]LQ DLLJ R\U GOUQ [TLJ D >]L[HD HC RLL [TLJ PC RLFG CHG\ D]NH QU HIJQD QNH QO\QH JD PDQ[ TH]U GS\G GUF RSHJ SKQ CJ \FHZG ][H] GN CJ OHDI ]LD ]H\D ]HNL[CD UUH UD\ [CD LDDH EOZ JHC [HK ES CQHL IVF CYHLN RLFG GQH "HSLF GQ HLUQ LSD OU HSQQ R]SH HJ\QO OHFE RGN O\ H\C[ OU R]LSG GJ\QG RQ\ C "HD OEU]GO OC[\L CDH HWHE ]C RGN HD MT\ GQH[] O\ RQ\D GID "PGD [WN]Q PCG PL[HWLNG PHL ][WND HC RD[ZG ][WND KUDQG D "HGQ JO\ [FTD ]CKJ RD[Z ]\[WD G[H]D [HQCG VFEQG E "EEH\DH FLIQD HSLF GQ P\G ]C M[DQG F L GOLEH MTLL CO PFC [\D OU DLLJ HLUQ LSD OU R]SH H\C[ OU\ GJ\QG RQ\Q OKS\ OHFE RGN C ON\ QL@ HLOU HLZOC ]J\Q RQ\ [IS LN H]\HFZD FQHU COC OOJ]S CO HLOU RQ\G\ LWUC\ DH]NG TH]U PLOUHQ H]HHYQ ]L\US\ LWUC\ CLG DH]NG ][IE\ QLH HD PLOUHQ MNOH H]HHYQ G\US [FED HSLC DES]S CO FHU LCZ H]\HFZD PNO CHG\ GU\D PE PNO GLGL \FZ CHG \FZ DH]NG GID \[W\ DOO C\] J\Q UH >T CQHLDH RCN JY

6 ]H]L[N ]NTQ PHNLTO ]HDH\]H ]HOC\ JH\QDH MOQD ODC OHFE RGND CLG DH]NG ][IE CQ\ ZW]TGO D]N FJZ MHSLJ]JSQG [HTLCD J\QS\ GJ\QG RQ\D ZW]TGO D]N RNH PL[HKW PGLOU\ RQ\D HNT\ GQJOQ OOJ]Q CHG PCG \\HJ HSLCH HD OEU]Q L\[ OHFE HOLWC OC[\L H]D RD MNLWO GQH[] RQ\D MT\ RGND RN RLFG RLCH HGOOJL LN HD H]QH RLOHJ G\US [DN\ [IO RQ\ H]HC ]LL]\ RLSUO PLSH\C[ HZOJS HCO PC []HGH RQ\G OOJ]S PCG [HTLCD GQH[] RQ\ MT\ [I ]HFHC HZOJS FHU H]C DL[ZL HLOU [WNQ HSLC [WNL COH D[ZLL [QC\ RLD D[ZLL CO [QC\ RLD RD[ZG ][WND KUDQG D C]LL[DG LWU HD [IJ VHTDOH RH[JCG RWHCD ZOJ CD[ GOLJ]D HSY[O ]ZHOJQD LHS\ [DFG\ D]N\ LQ \LH GOHUO ]CKJ RLD ZHOLJ RLC\ CQHL CHIJG D]N QU FL RGNG Y[O RLD\G ]SZ] U PLFHQO]G PSLC\O [WNQ PL[HWLNG PHL PCG PLQNJH LD[ ]ZHOJQD [DFG LHO] LLDCO WNGHL ][WND KUDQG \LZO \L[H RSJHL LD[ [DFD HZOJS RNH PLD\ [WNQ HSLC HQYU WNGHL O\ ]H[LDU OU PLD\ PSLC\O VC [WNQ\ LD[ ]UFO HOLWC CD[ [QCH \FZ C[ZQ HC[Z COH G]\H ONCH GNCOQ HD G\U\ LWUC ]H[LDU [C\ OU [WNQ ODC LE ]HEE\ PDQ[D QNH PLD\O COC [WNQ HSLC\ RSJHL LD[NH PLQNJN GNOG\ TH]G HD]N C HD KUDQ CHGH PL[HWNG PHL HLOU [DUH LHO] P\CD DLLJ]S PC MNLWO HI[] JHC CQ[DH CLDG RNH LHO] P\C ON CLDGO DLLJ RNQ [JCO GDH\]D [HIJL\NH HO [WN]S CO GI L[G CO P]HHYQN HD[Z\ LWUC PL[WNQ PSLC\ HDOD D\JQ HC [QHC CHGH HQ\C HC H]CKJ P\ PDQ[ LWU HQ\CH H]CKJ CLDGO ML[Y H]KLUDQ GDH\]D [HIJL\NH HO [WN]S LE ]HEE\ PDQ[ PHLG RD[ZG ][WND RLQCQ HSLC\ GI CHG KUDQG D PL\HFJ PLHTQ CKJD [WN]GO GYH[ HSLC\ COC H][WND RLQCQG VC KUDQ OOND\ GC[SH JLC PL[HCDH GJFSH OLCHG HD [WN]Q HSLC DH\ HD [IJH H][WND >RHFID@ KULDH RD[Z \L[WQG\ C[QED UQ\Q [JC WNGHLD [WN]Q LCFH H][WND PHLD HD KULD\ PL[HWNG PHLD GI RHEN ODC GJFLL PDQ[G ZTW GNOGO ODC PLJFS PLLJ LOUD\ RSJHL LD[ ]UFO COC HSLC RD[ZD GI LHJLF C LKHZO LWU RD[Z H]HCD [WN]Q D\H H]F [LQG HOLWC RN OUH PLJFS PSLC\ D[N JE ]HEE\ IN ROGOH DL PLJDID UUH ]HNOG RD[ZD [WN]Q HSLC\ PEG RD[ZG ][WND KUDQG\ \FJO CYL ELC CJ LNF[Q ]N[D [WTD D L[QEO GCDGQ RD[ZG GJFS\ [QHQ RLFO GQHF HSLCH GCDGQ RD[ZG OTWS CO VFEQ CHG G ]C [EG RQH J[ICG RQ GQ[ FLD G\U] [\C \WSGH ][ND HSLF\ G[H]D [HQCG VFEQG E P\G ]C M[DQ HGI PLQNJ RH\OD C]LL[DD GS\S RNH CDLZU LD[ ]UFO GQU D[ZQ CHGG \WSG G][NSH IU FDHU C]LL[DF GL[IU RD [IUOC [NH PLQNJOH HSLC [QIQH [[H\Q ODC \QQ FDHU PL\[WQ TH]GH GO [[H\QH [QIQ RHEN E[H L\[W ][N DLLJ KY

7 GH\ G[IEQ PC ZU[O VFEQG ]\[WD \[HWQD DH]NG RQ PC ][ND HSLF FLIQD P\G ]C M[DQG F GOLZTD GC[]GDH PLQNJO JTWQ HCKJ C\SH C\L HCKJ PLQNJOH RD[Z PHZQD ][N HD CDH OLCHG \QQ G\UQ HD RLC\ LWUCH RD[Z CLDQ ZU[O EEH\D G\UQ HD RLC\ LWO [HKW KW\Q RLUD ]HNOG LKHZO U CSLFO [H[D [DFG RLCH [HKWO ZTW PDQ[G "]HCLDQ RSLC\ HOCH ONCS HSLCH RD[Z ]HCLDQ HOC ONCSH RD[Z ]HCLDQ ]HFOHL HOC CL GCLDQ M]HJQ CYHLG RNH H][HY G]JWS\ FOH OFST HC GLO\ HC PZH[Q [LW\ HC PFC ][HY ]OWQG ]CKJG ONCSH ]FOHL RD[Z ]HUFG HZOJSH PFC ][HYQ HD CGL\ FU PL[QHC PLQNJH DLLJQ [LCQ LD[ VHUH GLJ GQGD RLQN GOLWG P\ GS\Q FLEQ KL GCLD L[HTLC PDQ[ EN GFS U HI G[FEGD OONS GQ ]HHYQO PL\SO H\ZHG GJW\H FDUH G\C ]LOC[\LN GSLF GOLWG\ ]LSUSN GJW\ RLQ GOLWG ]JC\ PL\S L]\ RNH [HKW RLQ HC \QQ FOH GOLWG PC ZWT ONCS HSLCH RD[Z ]HCLDQ HOC GOU]\ GLOU HS]LH ]CKJ RGL]\ HCLDL HSLSWO RGL]\ PC LTHL LD[ [QC HD[U]SH [HKW RLQ ]JCH DHLJ ONC]H ]FOHLG ]DHJO TH]G NNH \C[GQ ZQKL\ ]ZHOJQ RCN RLCH CQZ CS] L[DF \[WO CD LTHL [\ PL[QHC \L C CQZ CS]N ZTW\ UQ\QH [DFD HZOJS\ \[WQ DU[GH PDQ[G POHCH PC GF DN GCS]GD ]JC ]CKJ ]HCLDQ RLC\ JEL PLUES CHIJ ]H\[ COH GDHJ ZWTG OU GCDG VHUG ]CKJ D PLYZ\ PLDEJH PLEF RLQN ]OWQG PLSLSE COQ PF COQ PLQ COQ [LW\ ]OWQG RD[ZQ ]H[HKW\ HOC PHZQQ FO]\ FU GFOLH UL[I] LN G\C RWHF M[F CYHLH RNO PFHZ HC PLUD[C PHL ]OWQG PL\Q[H GDL[ FO] GDZS PCH RWHF CYHLD DLLJQ RHUQ\ LD[ ]U[IQ\ J I PLWF "RD[Z LDHLJ RLSUO PLCDG PL[ZQG RLF GQ DL PL]SLD\ GOLOD HC G[GK LQL ]COQ [JCO HC GFLOG [JCO\ G[GK LQL MH]D ]OWQG C GUD\ [JCO GC[\N HC PLLZS GUD\ O\ LULD\G PHLD ]WTHS GDLI GC[\ DI D ]HDLIZWT HC ]HFLOZWT GQN GLOU \L\ G\CG E ]HLCFH ]HDLI HC ]HFLO GQN GLOU \L\ G\CG F ]HZLWT GQN PU GQN HC ]LCFH GDLI GFLO GLOU \L\ G\CG G ][KWS COC VTHS RD[Z GCLDQ GSLC GDZS ]FLOO PHL PLSHQ\ MH] [QHON G[GK LQL MH]D ]OWQG C ]HFLOG L]\O FJC ]FOHLRD[ZD ]DLLJ PHLD HD GL]HSD[Z ]CDGO GLHC[ GSLC\ ]D\ PHL H]HC G]LG HOLWC FJCHPLSHQ\ PHLD GOLWG VTHS RD[Z RD[Z PH\O GLHC[G GU\O ]CYL CO\ LSWQ RD[ZG RQ PL[KHW LCQ\ ]LD FJCH PLSHQ\ [HCO GOLWG GOLOG\ FHUH PL[JC G[GK LQLH GCQHK LQL GSHQ CLG G]UQH G[GK LQL HON L[G\ PLDLLJQ OOG ]LDH Z

examens préopératoires

examens préopératoires !{ > > r O! z 1 UD CN T1l(, > :. (Dll )Ë JX l:1 (,) U, OJ lq) : _. ' )(' ^ X '. $.. tr s*r ËË ru, p (] C" {.l:, { z l t, >!< 8 > ^{!l) v U' V P ) ^ Ër âë (r V A ^È :' â l> '{ ' C] e {l O :'... * ' V À

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû «3 O ôâ â 13 LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð üû 3 ~ ~ ~.,, 33 ~ I ~ ~ þ I ~ ~ Ä ñ ý ~( ñ33 ñ ' ññ( Þ ý ' =[ ý 1 ý. 33 ~:( -,ññ. Õ -."'. ' 5 3 ~ v v ~ m ~ ~,. I Ô 4l IA Ù " 4 Ú 'ä Ê ß " O- ñ Ô

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

I 7. a'\ v - U - rt -T -II ij a -t Ta\ v ].!l Ī. āiā\t -.F - -. tt sl-.- - U a\ v - -t! a - -ÂA IrV -.ÊË A -v - -Ạ J at! A -N.- - U a\ v o I - U d Tt\

I 7. a'\ v - U - rt -T -II ij a -t Ta\ v ].!l Ī. āiā\t -.F - -. tt sl-.- - U a\ v - -t! a - -ÂA IrV -.ÊË A -v - -Ạ J at! A -N.- - U a\ v o I - U d Tt\ 7. '\ U rt T ij t T\ ].!l Ī. āā\t.f. tt sl. U \ t! ÂA rv.ê A Ạ J t! A N. U \ U d Tt\ '6 fq U!i F dtt N. U'\ f, T fl! AA! '6 f+ Y' à. i ii '! (ii ô;, 1! r;.'j:u U';ci) n * ly. U!V:rtcèàiu 't? (r '! i::

Chi tiết hơn

Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TCNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu Chúng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của m

Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TCNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu Chúng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của m Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu húng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của một điểm đối với hai đường tròn ho hai đường tròn không

Chi tiết hơn

Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t

Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F 䴩 @ ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V ʧ@ Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ аʧ@ ( t ٤ x ˬd) α ʶb Y i ʤ j B Y p ΤW U k ʤ Z a ʴ L մ в ʶZ

Chi tiết hơn

namaramayanam.dvi

namaramayanam.dvi ! " # $ %! & ' ( )! * $ $ + +, -. /0/01/0/02 /345/02 /0/06/07/02 8/ + + This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of 9 : ;?@AB CDD EF@?@

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 色彩概論 1. p u u Û hv± (A) u t ð u (B) u uî (C) ue Î u uî (D) uî u Ç u 2. p Žg Û hv± (A) Žg «ˆœuÒ (B) Õg ug (C) Žg (D) g «g 3. ku å v Ì é uw u š (A) (C) ÿ (B) (D) 4. hu v± pº (A) «Â u (B)  x uœ (C)

Chi tiết hơn

CƠ HỌC KẾT CẤU II age CHƯƠNG 5: TÍNH HỆ SIÊU TĨNH ẰNG HƯƠNG HÁ LỰC ß KHÁI NIỆ VỀ HỆ SIÊU TĨNH - ẬC SIÊU TĨNH I Hệ sêu tĩnh: Định nghĩa: Hệ sêu tĩnh à những hệ mà chỉ vớ các phương trình cân bằng tĩnh học

Chi tiết hơn

XX XX C C C F C C C F D D H H H H H H H H H H f f w } f f } f CC CC CC C DDD FF f f f f f H H H H H fo of f } f } } f G G G G G f of of } of of } w of

XX XX C C C F C C C F D D H H H H H H H H H H f f w } f f } f CC CC CC C DDD FF f f f f f H H H H H fo of f } f } } f G G G G G f of of } of of } w of o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o!"$#%'&(& )+*-,/. 02143%57681:92;=@? *-A 6B0 ty l^q qs lcn gi c Ec ty lq qs lcn j gice j j j j j j j j j IKJMLNPORQS TVUNPORQVS Ec j TVUNPORQVSWS E tv

Chi tiết hơn

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010 (LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng nm 00 LI NÓI U Tài liu này giúp các em hc sinh lp (ban t nhiên) h thng li các kin th c c bn

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

untitled

untitled السبت ٢ محليات تحقيق ٣ ٤ محليات مقالات بلدي ٨ أمة ﻣﺤﻠﻴﺎ ت ١٠ اﻟﺴﺒﺖ ذي اﻟﻘﻌﺪة 47 ﻫ - أﻏﺴﻄﺲ - 6 اﻟﺴﻨﺔ - 45 اﻟﻌﺪد 558 اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﺘﻨﺰﻫﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻐﻴﺐ ﻣﺘﻨﺰه اﻟﺠﻬﺮاء وﻣﺘﻨﺰه اﻷﺣﻤﺪي وﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺤﻴﻮان اﻟﻜﺒﺮى ﻛﻠﻬﺎ

Chi tiết hơn

1 & 1 ) ) )! ) ) ) 0!) 1)+,-.,)),! "# $ %&' & % %& & % Q ", PQR Y `7 < c#rhist 摇 QI3UVb [U VWY 9 3?N%% PQRJK $

1 & 1 ) ) )! ) ) ) 0!) 1)+,-.,)),! # $ %&' & % %& & % Q , PQR Y `7 < c#rhist 摇 QI3UVb [U VWY 9 3?N%% PQRJK $ &! 0!,-,,!"# $%&'&% %&&% Q ",PQRY`< #RHIST QI3UV[UVWY 3?N%%PQRJK$!", #$ % &0%0&0,(,,& $ (* %IV & J*,-I %&', &,!&,3: " V ( &' 5 P ",PQR$Y Y$P_,,:3 `N`` XJKM \UVWQR$:E$ >?6Y6(\UYVW` P_ ` 0([G QR,,: :U?,`

Chi tiết hơn

DANH SÁCH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN HỆ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2018 (kèm theo Quyết định số 7788-QĐ/HVCTQG ngày 19/12/2018 của Giám đốc Học viện Chín

DANH SÁCH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN HỆ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2018 (kèm theo Quyết định số 7788-QĐ/HVCTQG ngày 19/12/2018 của Giám đốc Học viện Chín DANH SÁCH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN HỆ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM (kèm theo Quyết định số 7788-QĐ/HVCTQG ngày 19/12/ của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) 1 Nguyễn Thị Hồng Minh 15-12-1984

Chi tiết hơn

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH THPT CHUYÊN HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Môn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút Câu : Đơn vị của từ thông Ф là A tesla (T) B fara (F) C henry (H) D vêbe (Wb) Câu : Vào thế kỷ 8 khi

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 联合国贸易和发展会议 Distr.: General 25 June 2012 Chinese Original: English 贸易和发展理事会 n È~ }¹èp ~ 2012 9 3 Ž 5 ¼m g zèr 4 z«ö~ q Ù 评价贸发会议的活动 : 概述 贸发会议秘书长的报告 导言 1. ²«ö~ ô q z Ù ² Åq«go ¹Å z Ù k go äá«í Í 一. 2011

Chi tiết hơn

ExameMestrado17v3.dvi

ExameMestrado17v3.dvi ÈÖÓÚ Ö Ø ¹ ÈÖÓ Ó Ë Ð Ø ÚÓ ¾¼½»½ ¹ Å ØÖ Ó ÔÖÓÚ ÓÒ Ø Ö µ ÕÙ Ø ÕÙ Ó ÐÙÒÓ Ú Ö Ö ÓÐÚ Ö ÕÙ ØÖÓµ Ò Ó Ô ÐÓ Ñ ÒÓ ÙÑ Ö Ó Ö ØÓÖ Ñ ÒØ ÙÑ ÕÙ ØÓ Ö ÓÐ Ö Ñ ÙÑ ÕÙ ÐÕÙ Ö ÙÑ ØÖ Ö µº ÕÙ ØÓ Ú Ð Ö ¾ ÔÓÒØÓ Ó Ö ½¼ Ô Ö Ö Ð Ó Ô

Chi tiết hơn

hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x

hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x ----------------------------- ----------------------------- NË j f ua/ f ua

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: Limited 2014 Chinese Original: English 附属履行机构 } è ~ 2014 12 1 Ž 8 ÌÍ g zèr 17 Â~ q 调整主席选举的时间安排 秘书处的说明 œ z ¹ ~ g sµ l ~ q ¹ ~ (( l / ¹ ~ ))g ²hq  q ²Ø xöø ¹ ~ l / ¹ ~ g {g iâqé xv

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG DaNH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN (DỰ KIẾN) HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC Trang 1 STT Tên lớp HP Tên học phần Mã HP Nhóm TC Mã Lớp XTKB

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG DaNH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN (DỰ KIẾN) HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC Trang 1 STT Tên lớp HP Tên học phần Mã HP Nhóm TC Mã Lớp XTKB TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG DaNH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN (DỰ KIẾN) HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 16-17 Trang 1 1 AN1259 _01 Thực hành sư phạm âm nhạc AN1259 01 2 1412D60A 2 AN2206 _01 Lí thuyết âm nhạc cơ bản 2 AN2206

Chi tiết hơn

+M l. - uy h A f'i -'- r. i ^. ^r h - '- tr ^.x -.a a) o H rl'9 o" _i 6,!. j n o -, fi a -o o' s^ F..t; 63 oé' =e (D Ò H t - ^= - a F.t - a

+M l. - uy h A f'i -'- r. i ^. ^r h - '- tr ^.x -.a a) o H rl'9 o _i 6,!. j n o -, fi a -o o' s^ F..t; 63 oé' =e (D Ò H t - ^= - a F.t - a M l. uy h f' ' r. h ' r.x. ) rl'9 " _ 6,!. j n, f ' s.. 6 ò ' e (D Ò. v (D' àn.d J \ s ' 8 à l??íí à1 B '\ $ rò é e lèe r À' *. ì'o,.'!r ÀOn " r' T l.? 4. sv ls 'Ò,'u. c' dú R. j'' ' d s.*b N ìr ì *e,

Chi tiết hơn

I! DAI HOC QUOC GIA HA N(H TRUONG D~I HQC CONG NGH~ C(>NG HOA xa H(>I CHU NGHi}\ VI~T NAM D(}c I~p - Tq do - H,nhl phuc S6: ~~~ IQD-DT QUYETDJNH Ha N(

I! DAI HOC QUOC GIA HA N(H TRUONG D~I HQC CONG NGH~ C(>NG HOA xa H(>I CHU NGHi}\ VI~T NAM D(}c I~p - Tq do - H,nhl phuc S6: ~~~ IQD-DT QUYETDJNH Ha N( ! DA HOC QUOC GA HA N(H TRUONG D HQC CONG NGH C(>NG HOA xa H(> CHU NGHi}\ VT NAM D(}c p - Tq do - H,nhl phuc S6: QD-DT QUYETDJNH Ha N(Ji, ngay AD thang 10 niim 2017 v vic duyt diu kin va danh sach sinh

Chi tiết hơn

UNCONVENTONALOIL&GAS Vol.4No.5 Oct.2017 PQ RS L T <,=>,_. ( $% &', / 1021) : 2 ( B B 9? M E, + 2 Q K 4 B.D# TU B 7 A B,- FM, -)*, A 4

UNCONVENTONALOIL&GAS Vol.4No.5 Oct.2017 PQ RS L T <,=>,_. ( $% &', / 1021) : 2 ( B B 9? M E, + 2 Q K 4 B.D# TU B 7 A B,- FM, -)*, A 4 4 5 201710 UNCONVENTONALOIL&GAS Vol.4No.5 Oct.2017 P RS L T ,_. ( $% &', / 1021) : 2 ( B B 9? M E, + 2 K 4 B.D# TU 9?@Z! B 7 A B,- FM, -)*, A 4 B b 5:9 F b B B P, B CD 10%, E 49%, 9 1050.5m B? @ Z!,

Chi tiết hơn

rr) lf) ro r) ro lo (o rrrooooooo NC!NC!NNN d\\\\\\\ sss.ts.(rs$ HoA A NA óq $A roa (oa dotr)rf.-oo-osr$ d(f)rcacf)o)c!concdc!í)n ^91 -i o glz.oz.ez.1

rr) lf) ro r) ro lo (o rrrooooooo NC!NC!NNN d\\\\\\\ sss.ts.(rs$ HoA A NA óq $A roa (oa dotr)rf.-oo-osr$ d(f)rcacf)o)c!concdc!í)n ^91 -i o glz.oz.ez.1 rr) lf) r r) r l ( rrr C!C! d\\\\\\\.t.(r$ A A A óq $A ra (A dotr)rf.-oo-or$ d(f)rcacf)o)c!cocdc!í) ^91 -i gl..e.1.e.e.-e -,; J b :6 r b -,i b r O)..:: 'i rj.j;. -.I t"t 2 ru É. c) 2 (.) C) 6' E g È9 R

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 8 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu : Trong khi triển 8 b, hệ số củ số hạng chứ b là: - B 7 C 56 8 8 Công thức: 8 b C k b k k k k 8 Hệ số củ

Chi tiết hơn

UBND THANH PHO HA NOl CQNG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA BAO TAODoc laip - Tur do - Hanh phiic S6: 5"30 /QD-SGDDTHa Not, ngayl^ thang

UBND THANH PHO HA NOl CQNG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA BAO TAODoc laip - Tur do - Hanh phiic S6: 530 /QD-SGDDTHa Not, ngayl^ thang UBND TAN P A Nl CQNG A XA CU NGA VET NAM S GA DUC VA BA TADc lip - Tur d - h phiic S6: 5"0 /QD-SGDDT Nt, gyl thg m 2018 QUYET DN Vi viec khe thirg cc c h, tp the dt gii ti cuc thi "Thiet ke bi gig E-erig

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GiaiDe.So02.doc

Microsoft Word - GiaiDe.So02.doc Câu I: Học sinh ự giải GỢI Ý GIẢI ĐỀ Câu I: Tìm m để đồ hị (C) hàm số + m+ cắ rục O ại mộ điểm du nhấ Cách : P/rình hoành độ gio điểm củ (C) và rục O: + m+ (*) Dễ hấ không hỏ mãn (*) với mọi m Với ¹, có

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

Dostoyno_Nikolskiy_2.tif

Dostoyno_Nikolskiy_2.tif xnt=]> Ckfdf, uk 8-q> 1 38 4 7 13 38 4 3 3 Gh - b - lb - nt, gj - ;dfkm - - - - ght - Yf Ujcgjlb djppdf;]> Ckfdybr] ghtg Cthfabvf (uk 8-q, yf gjlj/ty] Ghblbnt, k[lt, yfg\d] Nhjb=t-Cthutdjq Kfdhs) xel -

Chi tiết hơn

/ & : H ) NLZ 6 6& 4 L L L = < / L _ W M 9: 4 W! :(.6( O ( G Y / & <D23 : H,$0 6 #)A Q S / )C - Y H. L * R * T.).LV O 1 S* ).6( C M T. : ) G.6N ( * *U

/ & : H ) NLZ 6 6& 4 L L L = < / L _ W M 9: 4 W! :(.6( O ( G Y / & <D23 : H,$0 6 #)A Q S / )C - Y H. L * R * T.).LV O 1 S* ).6( C M T. : ) G.6N ( * *U /& ) NL &4 L L L /L _M:4 (( O ( GY/&3,$#)A Q S/)C-Y L R T)LVO S ) ( C M T ) G N ( MM (( ) Y(G ( T GO8)7M )G ( ) T)8 # "#$ 3 %&'8+#&'#### %%%'4:&4( &&'& #%&'' "&'$&#" 3+ 4 +( %"' @@%' %%'- ' C%$''%+:$$'-$'%%'

Chi tiết hơn

ermg-doc.dvi

ermg-doc.dvi Ì Ò Ð ÓÙÑ ÒØ Ø ÓÒ ÓÙØ Ø Ñ Ø ÓÒ Ò Ø ÊÅ ÑÓ Ð Îº Å Ð º È Ö Â¹Âº Ù Ò Åº Å Ö Ó٠˺ ÊÓ Ò Ù Ù Ø ¾¼¼ X Ø ÒÝ Ñ ØÖ Ü Ó Þ n n Ò Ù Ø Ø X j 1 ÒÓ Ò j Ö ÓÒÒ Ø º Z Ò Ù Ø Ø {Z 1} ÒÓ ÐÓÒ ØÓ Ð qº Ï Ø Ò Ù ÓÖÑÙÐ ÓÖ Ö Ô Û Ø

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 8 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu : Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ dài cạnh đáy bằng a, góc hợp bởi cạnh bên và mặt đáy bằng 6.Tính thể tích khối chóp đã cho. a B.

Chi tiết hơn BỘ 15 ĐỀ THI HK TOÁN LỚP 7 (014-015) ĐỀ SỐ 1: QUẬN 1 (014-015) Bài 1: ( điểm) Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ II môn toán của học sinh lớp 7A, người điều tra có kết quả sau: 6 9 8 7 7 10 5 8 10 6 7 8

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Đại học Vinh - lần 4 Câu 1: Trong máy quang phổ lăng kính,

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Đại học Vinh - lần 4 Câu 1: Trong máy quang phổ lăng kính, Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Đại học Vinh - lần 4 Câu : Trong máy quang phổ lăng kính, lăng kính có tác dụng A. tăng cường độ chùm sáng B. tán sắc ánh sáng C. nhiễu xạ ánh sáng D. giao thoa ánh sáng

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT ĐỖ NGỌC TƢỚC NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ VẬN TẢI ĐẤT ĐÁ HỢP LÝ CHO CÁC MỎ THAN LỘ THIÊN SÂU Ở VIỆT NAM Ngành: Khai thác mỏ Mã số: 62.52.6.3 TÓM TẮT LUẬN ÁN

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút (Đề thi có 6 trang) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Chi tiết hơn

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201 Gv Tạ Thị Kim nh Đt / zlo / fcebook : 0688 04 960 PHÂN LOỊ DṆG PHƯƠNG PH P GIỈ NHNH T i liệu n y củ : iên Hò Ng y 0 th{ng năm 07 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI Ộ Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Phần 0

Chi tiết hơn

!" # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1!" #$%&' " (!")*+!, #-./01 2! :4;, / <= BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!")* Z[!")*/\]^ :

! # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1! #$%&'  (!)*+!, #-./01 2! :4;, / <= BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!)* Z[!)*/\]^ : !" # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1!" #$%&' " (!")*+!, #-./01 2!3 456789:4;, / ? @A BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!")* Z[!")*/\]^ : 3# `a _bc I ] 3 E ST 6 / M_ _`a _b _b / 3 E ST ! _

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn