01_Tit_10.p65

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "01_Tit_10.p65"

Bản ghi

1 2016 ¹ 10 Âîåííî-ìåäèöèíñêèé æóðíàë ÎÊÒßÁÐÜ 2016

2 ÅÆÅÌÅÑß ÍÛÉ ÒÅÎÐÅÒÈ ÅÑÊÈÉ È ÍÀÓ ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ ÅÑÊÈÉ ÆÓÐÍÀË ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÎÁÎÐÎÍÛ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ Ôóíêöèÿ ó ðåäèòåëÿ Ãëàâíîå âîåííî-ìåäèöèíñêîå óïðàâëåíèå ÌÎ ÐÔ Non scholae, sed vitae discimus! Èçäàåòñÿ ñ 1823 ãîäà ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÊÎËËÅÃÈß: Ì.Â.Ïîääóáíûé (ãëàâíûé ðåäàêòîð) È.È.Àçàðîâ À.Í.Áåëüñêèõ À.Þ.Âëàñîâ Ë.Ë.Ãàëèí (çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà) Í.À.Åôèìåíêî Â.Â.Èâàíîâ Î.Â.Êàëà â À.À.Êàëìûêîâ Á.Í.Êîòèâ Ê.Ý.Êóâøèíîâ À.Á.Ëåîíèäîâ Þ.Â.Ìèðîøíè åíêî Þ.Â.Îâ èííèêîâ Í.Í.Ðûæìàí À.Ã.Ñòàâèëà Ä.Â.Òðèøêèí À.ß.Ôèñóí Â.Í.Öûãàí Â.Ê.Øàìðåé À.Ì.Øåëåïîâ ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ: Ï.Ã.Áðþñîâ (Ìîñêâà) À.À.Áóäêî (Ñ.-Ïåòåðáóðã) È.Þ.Áûêîâ (Ìîñêâà) Â.Â.Âàëåâñêèé (Ñ.-Ïåòåðáóðã) Ñ.Ô.Ãîí àðîâ (Ìîñêâà) Â.Â.Äîáðæàíñêèé (Ìîñêâà) À.Â.Åñèïîâ (Êðàñíîãîðñê) Å.Â.Èâ åíêî (Ñ.-Ïåòåðáóðã) Ï.Å.Êðàéíþêîâ (Ìîñêâà) Å.Â.Êðþêîâ (Ìîñêâà) Þ.Â.Ëîáçèí (Ñ.-Ïåòåðáóðã) È.Ã.Ìîñÿãèí (Ñ.-Ïåòåðáóðã) Ý.À.Íå àåâ (Ìîñêâà) Ñ.Â.Ïàïêî (Ðîñòîâ-íà-Äîíó) Ï.Â.Ïèí óê (Ìîñêâà) Â.Á.Ñèìîíåíêî (Ìîñêâà) È.Ì. èæ (Ìîñêâà) Â.Â.Øàïïî (Ìîñêâà) Ïî òîâûé àäðåñ ðåäàêöèè: , Ìîñêâà, Ôðóíçåíñêàÿ íàáåðåæíàÿ, ä. 22, ðåäàêöèÿ «Âîåííî-ìåäèöèíñêîãî æóðíàëà» Òåë./ôàêñ (495) Òåë. â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå (812) * ÎÊÒßÁÐÜ Ò. 337 * ¹ 10 Ëå åáíî-ýâàêóàöèîííàÿ õàðàêòåðèñòèêà ðàíåííûõ â ãðóäü â ïåðèîä êîíòðòåððîðèñòè åñêîé îïåðàöèè íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå Ýâàêóàöèÿ èíôåêöèîííûõ áîëüíûõ â ñîâðåìåííîé ñèñòåìå ìåäèöèíñêîãî îáåñïå åíèÿ âîéñê Ôèçèîëîãî-ãèãèåíè åñêèå òðåáîâàíèÿ ê âîäîñíàáæåíèþ âîåííîñëóæàùèõ â Àðêòè åñêîé çîíå Ïóòè ðàçâèòèÿ âîåííîé ýïèäåìèîëîãèè êàê îòðàñëè âîåííîé ìåäèöèíû Ìîáèëüíîñòü ìåòðîëîãè åñêîãî îáåñïå åíèÿ â âîåííî-ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèÿõ Ìèíîáîðîíû Áàðîòåðàïèÿ â âîåííîé ìåäèöèíå Ýêñïåðòíûå ïîäõîäû ïðè õðîíè åñêîé áîëåçíè ïî åê ÌÎÑÊÂÀ ÀÎ «ÊÐÀÑÍÀß ÇÂÅÇÄÀ»

3 ÑONTENTS 2 Îðãàíèçàöèÿ ìåäèöèíñêîãî îáåñïå åíèÿ Âîîðóæåííûõ Ñèë Æäàíîâ Ê.Â., Çàõàðåíêî Ñ.Ì., Ñèäîð óê Ñ.Í., Þðêàåâ È.Ì. Ýâàêóàöèÿ èíôåêöèîííûõ áîëüíûõ â ñîâðåìåííîé ñèñòåìå ìåäèöèíñêîãî îáåñïå åíèÿ âîéñê Êðþêîâ Å.Â., Ïîòåõèí Í.Ï., àïëþê À.Ë., Ñàðêèñîâ Ê.À., Áîðèñîâ À.Ã., Îðëîâ Ô.À. Ýêñïåðòíûå ïîäõîäû ïðè õðîíè åñêîé áîëåçíè ïî åê Ëå åáíî-ïðîôèëàêòè åñêèå âîïðîñû óïðèíà À.Ï., Ôîêèí À.Â. Ëå åáíîýâàêóàöèîííàÿ õàðàêòåðèñòèêà ðàíåííûõ â ãðóäü â ïåðèîä êîíòðòåððîðèñòè- åñêîé îïåðàöèè íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå Îâ èííèêîâ Þ.Â., Ñòåêëîâ Â.È., Ñåðãîâåíöåâ À.À., Ìîðîçîâ Ä.À., Åìåëüÿíåíêî Ì.Â. Ñîâðåìåííûå ïîäõîäû ê äèàãíîñòèêå è ëå åíèþ òàõèàðèòìèé ñåðäöà â âîåííîìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèÿõ Ýïèäåìèîëîãèÿ è èíôåêöèîííûå áîëåçíè Áåëîâ À.Á., Îãàðêîâ Ï.È., Êóçèí À.À., Çîáîâ À.Å. Ïóòè ðàçâèòèÿ âîåííîé ýïèäåìèîëîãèè êàê äèàãíîñòè åñêîé è ïðîôèëàêòè åñêîé îòðàñëè âîåííîé ìåäèöèíû Ãèãèåíà è ôèçèîëîãèÿ âîåííîãî òðóäà Àçàðîâ È.È., Áóòàêîâ Ñ.Ñ., Æîëóñ Á.È. Ôèçèîëîãî-ãèãèåíè åñêèå òðåáîâàíèÿ ê âîäîñíàáæåíèþ âîåííîñëóæàùèõ â Àðêòè åñêîé çîíå Àâèàöèîííàÿ è âîåííî-ìîðñêàÿ ìåäèöèíà Êóëåøîâ Â.È., Ìÿñíèêîâ À.À., åðíîâ Â.È., Øèòîâ À.Þ., Àíäðóñåíêî À.Í., Çâåðåâ Ä.Ï. Áàðîòåðàïèÿ â âîåííîé ìåäèöèíå Âîåííàÿ ôàðìàöèÿ è ìåäèöèíñêàÿ òåõíèêà Ëåâ åíêî Â.Í., Åãîðîâ Î.Þ., Íèêèòþê Î.Â., Òîêàâåíêî È.Â., Þõòà Ä.Â. Ìîáèëüíîñòü ìåòðîëîãè åñêîãî îáåñïå åíèÿ â âîåííî-ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèÿõ Ìèíîáîðîíû Organization of medical support of the Armed Forces Zhdanov K.V., Zakharenko S.M., Sidorchuk S.N., Yurkaev I.M. Evacuation of contagious patients in the modern system of medical support Kryukov E.V., Potekhin N.P., Chaplyuk A.L., Sarkisov K.A., Borisov A.G., Orlov F.A. Expert approaches to chronic kidney disease Prophylaxis and treatment Chuprina A.P., Fokin A.V. Treatment and evacuation characteristics of the wounded with chest injuries during counter-terrorist operation on the North Caucasus Ovchinnikov Yu.V., Steklov V.I., Sergoventsev A.A., Morozov D.A., Emelyanenko M.V. Modern approaches to diagnosis and treatment of tachyarrhythmia at militarymedical organizations Epidemiology and infectious diseases Belov A.B., Ogarkov P.I., Kuzin A.A., Zobov A.E. Ways of improvement of military epidemiology as a diagnosis and prophylaxis branch of military medicine Military physiology and hygiene Azarov I.I., Butakov S.S., Zholus B.I. Physiological and hygienic requirements imposed on water supply for troops in the Arctic zone Air and navy medicine Kuleshov V.I., Myasnikov A.A., Chernov V.I., Shitov A.Yu., Andrusenko A.N., Zverev D.P. Barotherapy in the military medicine Military pharmacy and medical technique Levchenko V.N., Egorov O.Yu., Nikityuk O.V., Tokavenko I.V., Yukhta D.V. Mobility of metrological support in militarymedical organisations of the Ministry of Defence

4 Êðàòêèå ñîîáùåíèÿ 69 Brief reports Èç èñòîðèè âîåííîé ìåäèöèíû èæ È.Ì., Ðóñàíîâ Ñ.Í. Îñîáåííîñòè ïîäãîòîâêè âîåííî-âðà åáíîãî ñîñòàâà â ïåðèîä Âåëèêîé Îòå åñòâåííîé âîéíû Çàêðåâñêèé Þ.Í., Øåâ åíêî À.Ã., Áóðöåâ Í.Í., Æäàíîâ À.À., Øìåëåâ Ñ.Â., Êìèòòî À.À. Ìåäèöèíñêîå îáåñïå- åíèå Ïåòñàìî-Êèðêåíåññêîé íàñòóïàòåëüíîé îïåðàöèè Âàëåâñêèé Â.Â., Äîëãîâ Å.Í., Êóêîç Ã.Â., Ãîðáóíîâ Þ.Ã., Äìèòðèåâñêèé Å.Å ìó Âîåííîìó êëèíè åñêîìó ãîñïèòàëþ Çàïàäíîãî âîåííîãî îêðóãà 75 ëåò From the history of military medicine Chizh I.M., Rusanov S.N. Peculiarities of training of military medical staff during the Great Patriotic War Zakrevskii Yu.N., Shevchenko A.G., Burtsev N.N., Zhdanov A.A., Shmelev S.V., Kmitto A.A. Medical support of the Petsamo- Kirkenes Offensive Valevskii V.V., Dolgov E.N., Kukoz G.V., Gorbunov Yu.G., Dmitrievskii E.E. 1586th military clinical hospital of the Western military district celebrates the 75th anniversary Îôèöèàëüíûé îòäåë 89 Official communications Ëåíòà íîâîñòåé 34, 43, 62, 68, 70, 91 News feed Õðîíèêà Chronicle Îâ èííèêîâ Þ.Â., Ù ãîëåâ À.Â., Àãàïèòîâ À.À., Äîëãîâ Å.Í., Ãîðáóíîâ Þ.Ã., Ìóðêèí À.À. Âñåàðìåéñêèé ñáîð ðóêîâîäÿùåãî ñîñòàâà ìåäèöèíñêîé ñëóæáû Âîîðóæåííûõ Ñèë, ïîñâÿùåííûé ñîâðåìåííîé ñòðàòåãèè îðãàíèçàöèè îêàçàíèÿ òåðàïåâòè åñêîé ïîìîùè íà ðàçëè íûõ ýòàïàõ ìåäèöèíñêîé ýâàêóàöèè 92 Ovchinnikov Yu.V., Shchegolev A.V., Agapitov A.A., Dolgov E.N., Gorbunov Yu.G., Murkin A.A. All-army meeting of the medical service overhead personnel of the Ministry of Defence, dedicated to modern strategy of health care delivery during different stages of evacuation ÑONTENTS 3

5 ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ ÅÍÈß ÂÎÎÐÓÆÅÍÍÛÕ ÑÈË ÊÎËËÅÊÒÈÂ ÀÂÒÎÐÎÂ, 2016 ÓÄÊ [614.2:355] Ýâàêóàöèÿ èíôåêöèîííûõ áîëüíûõ â ñîâðåìåííîé ñèñòåìå ìåäèöèíñêîãî îáåñïå åíèÿ âîéñê ÆÄÀÍÎÂ Ê.Â., ïðîôåññîð, ïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóæáû ÇÀÕÀÐÅÍÊÎ Ñ.Ì., äîöåíò, ïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóæáû ÑÈÄÎÐ ÓÊ Ñ.Í., êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê, ïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóæáû ÞÐÊÀÅÂ È.Ì., äîöåíò, ïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóæáû çàïàñà Âîåííî-ìåäèöèíñêàÿ àêàäåìèÿ èì. Ñ.Ì.Êèðîâà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã Îïðåäåëåíû îñíîâíûå ïðîáëåìíûå âîïðîñû îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ýâàêóàöèè áîëüíûõ ñ èíôåêöèîííûìè çàáîëåâàíèÿìè. Îñîáåííîñòüþ ýâàêóàöèè è îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè èíôåêöèîííûì áîëüíûì ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìîñòü ïîñòîÿííîãî ïðîâåäåíèÿ êîìïëåêñíûõ ñàíèòàðíîïðîòèâîýïèäåìè åñêèõ (ïðîôèëàêòè åñêèõ) ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ïðåäîòâðàùåíèå ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé. Èçëîæåíû ïðèíöèïèàëüíûå ïîäõîäû ê ìåäèöèíñêîé ñîðòèðîâêå èíôåêöèîííûõ áîëüíûõ íà ðàçëè íûõ ýòàïàõ ìåäèöèíñêîé ýâàêóàöèè, îïðåäåëåíû ñîðòèðîâî íûå ãðóïïû. Àêöåíòèðîâàíî âíèìàíèå íà êëèíèêî-ñèíäðîìàëüíîì ïðèíöèïå äèàãíîñòèêè èíôåêöèîííîé ïàòîëîãèè. Ïðîàíàëèçèðîâàí îïûò ìåäèöèíñêîé ýâàêóàöèè èíôåêöèîííûõ áîëüíûõ â Àôãàíèñòàíå. Ïîêàçàíà íåîáõîäèìîñòü çàùèòû ñîïðîâîæäàþùåãî ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà. Èçó åíû âîçìîæíîñòè, ïðåèìóùåñòâà è ïîðÿäîê èñïîëüçîâàíèÿ äëÿ èçîëÿöèè è ýâàêóàöèè èíôåêöèîííûõ áîëüíûõ ìîáèëüíûõ àâòîíîìíûõ ìîäóëåé òðàíñïîðòèðîâî íûõ èçîëèðóþùèõ áîêñîâ. Ê ë þ å â û å ñ ë î â à: èíôåêöèîííûå áîëüíûå, îðãàíèçàöèÿ îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, ìåäèöèíñêàÿ ýâàêóàöèÿ, ìåäèöèíñêàÿ ñîðòèðîâêà, òðàíñïîðòèðîâî íûé èçîëèðóþùèé áîêñ. Zhdanov K.V., Zakharenko S.M., Sidorchuk S.N., Yurkaev I.M. Evacuation of contagious patients in the modern system of medical support. The main problematic issues of organizing and conducting the evacuation of contagious patients are defined. A peculiarity of evacuation and healthcare delivery to contagious patients is the need for permanent complex of sanitary and anti-epidemic (preventive) measures aimed at preventing the spread of infectious diseases. Set out fundamental approaches to triage of infectious patients at different stages of medical evacuation, defined sorting group. The attention is focused on the clinical-and-syndrome principle infectious pathology diagnostics. The experience of the medical evacuation of infectious diseases in Afghanistan is analysed. The necessity of protecting the accompanying medical staff is showed. The possibilities, the benefits and how to use for the isolation of infectious patients and the evacuation of mobile autonomous units the transport of insulating boxes are studied. K e y w o r d s: infectious diseases, the organization of health care, medical evacuation, medical sorting, conveying an insulating box. Âíàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîáëåìû èíôåêöèîííîé ïàòîëîãèè íå óòðàòèëè ñâîåé àêòóàëüíîñòè, íåñìîòðÿ íà ñóùåñòâåííûå äîñòèæåíèÿ â ýòîé îáëàñòè çàðóáåæíîé è îòå åñòâåííîé íàóêè. Óñèëèÿ, ïðåäïðèíèìàåìûå â áîðüáå ñ èíôåêöèÿìè, ïðèâåëè ê ëèêâèäàöèè èëè çíà èòåëüíîìó ñíèæåíèþ ðàñïðîñòðàíåííîñòè ìíîãèõ çàáîëåâàíèé. Îäíàêî ïðèðîäà ñòàâèò íîâûå, âñå áîëåå ñëîæíûå çàäà è, íàä ðåøåíèåì êîòîðûõ òðóäÿòñÿ ó åíûå âñåãî ìèðà. Ïîìèìî ïîÿâëåíèÿ ïðèíöèïèàëüíî íîâûõ ôîðì èíôåêöèîííîé ïàòîëîãèè, ïðàêòè- åñêèå âðà è ñòàëêèâàþòñÿ ñ ïàòîìîðôîçîì ñóùåñòâóþùèõ, êàçàëîñü áû, õîðîøî èçó åííûõ áîëåçíåé [4, 5]. Â ãëîáàëèçîâàííîì ìèðå áîëåçíè ìîãóò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ íà áîëüøèå ðàññòîÿíèÿ. Ïîâûøåíèþ óðîâíÿ èíôåêöèîííîé çàáîëåâàåìîñòè ñïîñîáñòâóþò ðåçâû àéíûå ñèòóàöèè, áèîòåððîðèçì, áîåâûå äåéñòâèÿ [11, 14]. Èìïëåìåíòàöèåé â Ðîññèè Ìåæäóíàðîäíûõ ìåäèêî-ñàíèòàðíûõ ïðàâèë (2005 ã.) â êà åñòâå óíèôèöèðîâàííîãî îáúåêòà ýïèäåìèîëîãè åñêîãî íàäçîðà, ñàíèòàðíîé îõðàíû, ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ðåçâû àéíûõ ýïèäåìè åñêèõ ñèòóàöèé, îáåñïå åíèÿ áèîëîãè åñêîé 4

6 ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ ÅÍÈß ÂÎÎÐÓÆÅÍÍÛÕ ÑÈË Ëèòåðàòóðà 1. Æäàíîâ Ê.Â., Çàõàðåíêî Ñ.Ì., Êîâàëåíêî À.Í. Îêàçàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè èíôåêöèîííûì áîëüíûì íà äîãîñïèòàëüíîì ýòàïå // Âîåí.-ìåä. æóðí Ò. 334, ¹ 1. Ñ Èíñòðóêöèÿ «Îá îêàçàíèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïàöèåíòàì ïðè ýâàêóàöèè âîçäóøíûì òðàíñïîðòîì» â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðè ïîâñåäíåâíîé äåÿòåëüíîñòè (ïðîåêò). Ì.: ÃÂÌÓ ÌÎ ÐÔ, ñ. 3. Ëîãâèíåíêî Ñ.Ì. Îïûò îðãàíèçàöèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè èíôåêöèîííûì áîëüíûì â Ðåñïóáëèêå Àôãàíèñòàí // Âåñòíèê Âèòåáñêîãî ãîñ. ìåä. óí-òà Ò. 8, ¹ 1. Ñ Ìàëååâ Â.Â. Ïðîáëåìû èíôåêöèîííîé ïàòîëîãèè íà ñîâðåìåííîì ýòàïå // Èíôåêöèîííûå áîëåçíè Ò. 13, ¹ 2. Ñ Ìåòîäè åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî îðãàíèçàöèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè èíôåêöèîííûì áîëüíûì â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ïðîåêò). Ì.: ÃÂÌÓ ÌÎ ÐÔ, ñ. 6. Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè âçðîñëûì ïðè èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèÿõ: Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ ¹ 69í îò ã. 7. Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà îêàçàíèÿ ñêîðîé, â òîì èñëå ñêîðîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé, ìåäèöèíñêîé ïîìîùè: Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ ÐÔ ¹ 388í îò ã. 8. Îá óòâåðæäåíèè ÑÏ 3.1/ «Îáùèå òðåáîâàíèÿ ïî ïðîôèëàêòèêå èíôåêöèîííûõ è ïàðàçèòàðíûõ áîëåçíåé. Ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè åñêèå ïðàâèëà»: Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíîãî âðà à ÐÔ îò ã. ¹ Îïûò îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè èíôåêöèîííûì áîëüíûì Îãðàíè åííîãî êîíòèíãåíòà ñîâåòñêèõ âîéñê â Ðåñïóáëèêå Àôãàíèñòàí // Òð. Âîåí.-ìåä. àêàä. èì. Ñ.Ì.Êèðîâà. ÑÏá, Ò ñ. 10. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ïåðâè íûõ ïðîòèâîýïèäåìè åñêèõ ìåðîïðèÿòèé â ñëó àÿõ âûÿâëåíèÿ áîëüíîãî (òðóïà), ïîäîçðèòåëüíîãî íà çàáîëåâàíèÿ èíôåêöèîííûìè áîëåçíÿìè, âûçûâàþùèìè ðåçâû àéíûå ñèòóàöèè â îáëàñòè ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè åñêîãî áëàãîïîëó èÿ íàñåëåíèÿ: Ìåòîäè åñêèå óêàçàíèÿ ÌÓ (óòâ. Ãëàâíûì ãîñóäàðñòâåííûì ñàíèòàðíûì âðà îì ÐÔ ã.). 11. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ïðîòèâîýïèäåìè åñêèõ ìåðîïðèÿòèé ïðè òåððîðèñòè åñêèõ àêòàõ ñ ïðèìåíåíèåì áèîëîãè åñêèõ àãåíòîâ: Ìåòîäè åñêèå ðåêîìåíäàöèè ¹ 2510/ (óòâ. Ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ ÐÔ ã.). 12. Îðãàíèçàöèÿ îêàçàíèÿ ýêñòðåííîé êîíñóëüòàòèâíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè è ïðîâåäåíèÿ ìåäèöèíñêîé ýâàêóàöèè: Ìåòîäè åñêèå ðåêîìåíäàöèè. Ì.: ÂÖÌÊ «Çàùèòà» ÌÇ ÐÔ, ñ. 13. Ïðåäóïðåæäåíèå çàíîñà âîçáóäèòåëÿ ãåìîððàãè åñêîé ëèõîðàäêè Ýáîëà íà êîðàáëè, ñóäà è áåðåãîâûå àñòè Âîåííî-Ìîðñêîãî Ôëîòà. Ëîêàëèçàöèÿ è ëèêâèäàöèÿ î àãîâ çàáîëåâàíèÿ: Ìåòîäè åñêèå óêàçàíèÿ. Ì.: ÃÂÌÓ ÌÎ ÐÔ, ñ. 14. Ïðîôèëàêòèêà èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé. Ïðîòèâîýïèäåìè åñêîå îáåñïå åíèå íàñåëåíèÿ â óñëîâèÿõ ðåçâû àéíûõ ñèòóàöèé, â òîì èñëå ïðè ôîðìèðîâàíèè î àãîâ îïàñíûõ èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé: Ìåòîäè åñêèå óêàçàíèÿ ÌÓ (óòâ. Ãëàâíûì ãîñóäàðñòâåííûì ñàíèòàðíûì âðà îì ÐÔ ã.). 15. Ïîãîäèí Þ.È. Ìîáèëèçàöèîííàÿ ïîäãîòîâêà çäðàâîîõðàíåíèÿ: Ó åáíîå ïîñîáèå. Ì.: ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ Ïàðàäèç», ñ. 16. Ðîäèîíîâ Å.Ï., Áðàòèùåâ È.Â. Âîçäóøíàÿ òðàíñïîðòèðîâêà áîëüíûõ â êðèòè åñêèõ ñîñòîÿíèÿõ // Îáùàÿ ðåàíèìàòîëîãèÿ Ò. IV, ¹ 6. Ñ Ñàíèòàðíàÿ àâèàöèÿ Ðîññèè è ìåäèöèíñêàÿ ýâàêóàöèÿ: Ìàòåðèàëû II ìåæâåäîìñòâåííîé íàó.-ïðàêò. êîíô. Òâåðü: Èçä-âî «Òðèàäà», ñ. 18. Ñèíîïàëüíèêîâ È.Â. Îïûò øèðîêîìàñøòàáíîé àâèàìåäèöèíñêîé ýâàêóàöèè ðàíåíûõ è áîëüíûõ â õîäå áîåâûõ äåéñòâèé Ñîâåòñêèõ âîéñê â Àôãàíèñòàíå ( ãã.) // Ìåäèöèíà êàòàñòðîô ¹ 3. Ñ Òîïîðêîâ Ì.Ò., Ëó íèêîâ Ý.À. Àâèàìåäèöèíñêàÿ ýâàêóàöèÿ â îòå åñòâåííûõ è çàðóáåæíûõ ñèëîâûõ ñòðóêòóðàõ â âîåííûõ êîíôëèêòàõ è ìèðíîå âðåìÿ // Ìåäèêî-áèîëîãè. è ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè. ïðîáëåìû áåçîïàñíîñòè â ðåçâû. ñèòóàöèÿõ ¹ 2. Ñ Ôèñóí À.ß. Ìåäèöèíñêîå îáåñïå åíèå Âîîðóæåííûõ Ñèë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: ñîñòîÿíèå è ïóòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ // Âîåí.- ìåä. æóðí Ò. 335, ¹ 1. Ñ Ôèñóí À.ß., Êàëà â Î.Â., Ù ãîëåâ À.Â., Âåðòèé Á.Ä. Ìåäèêî-òåõíè åñêèå ñðåäñòâà îáåñïå åíèÿ åäèíîãî öèêëà ýâàêóàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé â âîåííî-ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèÿõ Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû // Âîåí.-ìåä. æóðí Ò. 336, ¹ 6. Ñ Biselli R. Aeromedical Evacuation of Patients with Hemorrhagic Fevers: The Experience of Italian Air Force Aeromedical Isolation Team // J. of Human Virology & Retrovirology Vol. 2, N 5. P Fischer W.A., Hynes N.A., Perl T.M. Protecting Health Care Workers From Ebola: Personal Protective Equipment Is Critical but Is Not Enough // Annals of Internal Medicine Vol. 161, N 10. P Thoms Jr.W.E., Wilson W.T., Grimm K. et al. Long-Range Transportation of Ebola-Exposed Patients: An Evidence-Based Protocol // Am. J. Infect. Dis. Microbiol Vol. 2, N 6A. P Withers M.R., Christopher G.W., Hatfill S.J., Gutierrez-Nunez J.J. Aeromedical Evacuation of Patients with Contagious Infections / Aeromedical Evacuation: Management of Acute and Stabilized Patients. New York [etc.]: Springer cop., P

7 ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ ÅÍÈß ÂÎÎÐÓÆÅÍÍÛÕ ÑÈË ÊÎËËÅÊÒÈÂ ÀÂÒÎÐÎÂ, 2016 ÓÄÊ Ýêñïåðòíûå ïîäõîäû ïðè õðîíè åñêîé áîëåçíè ïî åê ÊÐÞÊÎÂ Å.Â., çàñëóæåííûé âðà ÐÔ, ïðîôåññîð, ãåíåðàë-ìàéîð ìåäèöèíñêîé ñëóæáû 1 ÏÎÒÅÕÈÍ Í.Ï., çàñëóæåííûé âðà ÐÔ, ïðîôåññîð, ïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóæáû â îòñòàâêå 1 ÀÏËÞÊ À.Ë., çàñëóæåííûé âðà ÐÔ, êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê, ïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóæáû 2 ÑÀÐÊÈÑÎÂ Ê.À., ïðîôåññîð 3 ÁÎÐÈÑÎÂ À.Ã., êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê, ïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóæáû çàïàñà 1 ÎÐËÎÂ Ô.À., äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê, ïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóæáû çàïàñà (esculap1@rambler.ru) 1 1 Ãëàâíûé âîåííûé êëèíè åñêèé ãîñïèòàëü èì. Í.Í.Áóðäåíêî, Ìîñêâà; 2 Ãëàâíûé öåíòð âîåííîìåäèöèíñêîé ýêñïåðòèçû ÌÎ ÐÔ, Ìîñêâà; 3 Ðîññèéñêàÿ ìåäèöèíñêàÿ àêàäåìèÿ ïîñëåäèïëîìíîãî îáðàçîâàíèÿ, Ìîñêâà Èçëîæåíû îñíîâíûå ïðèçíàêè, ïîçâîëÿþùèå ïðåäïîëîæèòü íàëè èå õðîíè åñêîé áîëåçíè ïî åê (ÕÁÏ). Ïðåäñòàâëåíû ñîâðåìåííàÿ êëàññèôèêàöèÿ ÕÁÏ, õàðàêòåðèñòèêè åå ñòàäèé, òðåáîâàíèÿ ê ôîðìóëèðîâàíèþ äèàãíîçà. Äàíà àâòîðñêàÿ òðàêòîâêà ñòàòåé Ïîëîæåíèÿ î âîåííî-âðà åáíîé ýêñïåðòèçå, ïî êîòîðûì ïðîâîäèòñÿ îñâèäåòåëüñòâîâàíèå ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ ïåðâîíà àëüíîé ïîñòàíîâêå íà âîèíñêèé ó åò, ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó è ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå, èìåþùèõ äàííóþ ïàòîëîãèþ. Ïîêàçàíà íåîáõîäèìîñòü óíèôèêàöèè ýêñïåðòíûõ ïîäõîäîâ ïðè ïðîâåäåíèè âîåííî-âðà åáíîé è ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ýêñïåðòèçû. Ê ë þ å â û å ñ ë î â à: õðîíè åñêàÿ áîëåçíü ïî åê, âîåííî-âðà åáíàÿ ýêñïåðòèçà, ñêîðîñòü êëóáî êîâîé ôèëüòðàöèè. Kryukov E.V., Potekhin N.P., Chaplyuk A.L., Sarkisov K.A., Borisov A.G., Orlov F.A. Expert approaches to chronic kidney disease. The basic symptoms that indicate the presence of chronic kidney disease (CKD) are analysed. The authors present the modern classification of CKD, the characteristics of its stages, and requirements for the formulation of a diagnosis. The author s interpretation of the articles of the Regulations on military-medical examination, which are carried out survey of citizens subject to an initial statement on the military registration, conscription and reservists who have given pathology, is given. The necessity of the unification of expert approaches in military-medical and medical-social examination. K e y w o r d s: chronic kidney disease, military medical examination, the glomerular filtration rate. Õðîíè åñêèå çàáîëåâàíèÿ ïî åê â ïîñëåäíèå ãîäû ñòàëè ïðèîáðåòàòü âñå áîëüøåå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè åñêîå çíà åíèå. Èíôåêöèè, íåáëàãîïðèÿòíûå ôàêòîðû âíåøíåé ñðåäû, ðàçëè íûå ïðîôåññèîíàëüíûå âðåäíîñòè, ìíîãî- èñëåííûå õèìè åñêèå àãåíòû, ïðèìåíÿåìûå â áûòó è íà ïðîèçâîäñòâå, øèðîêîå, ïîä àñ áåñêîíòðîëüíîå, èñïîëüçîâàíèå ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ ïðèâåëè ê òîìó, òî ðàñïðîñòðàíåííîñòü ïî å íîé ïàòîëîãèè ñðåäè âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ äîñòèãëà 7 10%, ïðè åì îêîëî 60% âñåõ íåôðîëîãè åñêèõ áîëüíûõ ëèöà ìîëîæå 40 ëåò. Èçëîæåííîå àêòóàëüíî è äëÿ Âîîðóæåííûõ Ñèë. Çàáîëåâàíèÿ ïî åê ÿâëÿþòñÿ îäíîé èç ïðè èí áîëüøèõ òðóäîïîòåðü è ðàííåé óâîëüíÿåìîñòè êàê ñðåäè îôèöåðñêîãî, òàê è ðÿäîâîãî ñîñòàâà. Ïî äàííûì Ãëàâíîãî öåíòðà âîåííî-âðà åáíîé ýêñïåðòèçû ÌÎ ÐÔ, çàáîëåâàåìîñòü ïî åê ó âîåííîñëóæàùèõ äîñòèãàåò 4,2% èõ îáùåé çàáîëåâàåìîñòè, ïðè ýòîì 62,1% ëèö ñ ïî å íîé ïàòîëîãèåé ïðèçíàþòñÿ íå ãîäíûìè ê âîåííîé ñëóæáå. Êëèíèêî-ýêñïåðòíàÿ ðîëü ïî å íîé ïàòîëîãèè íå îãðàíè èâàåòñÿ òîëüêî «ïåðâè íûìè» ãëîìåðóëÿðíûìè èëè èíòåðñòèöèàëüíûìè çàáîëåâàíèÿìè. Ïîÿâëÿåòñÿ âñå áîëüøå äàííûõ, ñâèäåòåëüñòâóþùèõ î òîì, òî âîâëå åíèå ïî åê â ïàòîëîãè åñêèé ïðîöåññ ïðè ñàìûõ ðàçëè íûõ íîçîëîãè åñêèõ ôîðìàõ íà îïðåäåëåííîì ýòàïå íå òîëüêî íà èíàåò ïðèîáðåòàòü âàæíîå ïðîãíîñòè åñêîå âëèÿíèå íà èñõîä çàáîëåâàíèÿ â öåëîì, íî è îïðåäåëÿåò ýêñïåðòíûé èñõîä. 13

8 ËÅ ÅÁÍÎ-ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ ÅÑÊÈÅ ÂÎÏÐÎÑÛ À.Ï. ÓÏÐÈÍÀ, À.Â.ÔÎÊÈÍ, 2016 ÓÄÊ Ëå åáíî-ýâàêóàöèîííàÿ õàðàêòåðèñòèêà ðàíåííûõ â ãðóäü â ïåðèîä êîíòðòåððîðèñòè åñêîé îïåðàöèè íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå ÓÏÐÈÍÀ À.Ï., äîöåíò, ïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóæáû ÔÎÊÈÍ À.Â., êàïèòàí ìåäèöèíñêîé ñëóæáû Ãëàâíûé âîåííûé êëèíè åñêèé ãîñïèòàëü èì. Í.Í.Áóðäåíêî, Ìîñêâà Ïðåäñòàâëåí àíàëèç ðåçóëüòàòîâ ëå åíèÿ ðàíåííûõ â ãðóäü â ïåðèîä êîíòðòåððîðèñòè åñêèõ îïåðàöèé íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå â (n=607) è ãã. (n=316). Èññëåäîâàíû âàðèàíòû îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè è åå ñîäåðæàíèå íà ðàçëè íûõ ýòàïàõ, à òàêæå ïîòðåáíîñòü 1-ãî è 2-ãî óðîâíåé õèðóðãè åñêîé ïîìîùè â ìåäèöèíñêèõ èçäåëèÿõ äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ è ïîääåðæàíèÿ âíóòðèïëåâðàëüíîãî ðàâíîâåñèÿ. Îïðåäåëåíû íàïðàâëåíèÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ õèðóðãè åñêîé ïîìîùè ðàíåííûì â ãðóäü. Ê ë þ å â û å ñ ë î â à: ðàíåíèå ãðóäè, íàïðÿæåííûé ïíåâìîòîðàêñ, îòêðûòûé ïíåâìîòîðàêñ, äðåíèðîâàíèå ïëåâðàëüíîé ïîëîñòè. Chuprina A.P., Fokin A.V. Treatment and evacuation characteristics of the wounded with chest injuries during counter-terrorist operation on the North Caucasus. The analysis of results of treatment of the wounded with chest injuries during the counter-terrorist operations in the North Caucasus in (n=607) and (n=316) is given. Different variants of health care delivery and its contents at various stages, as well as the need for the 1st and 2nd levels of surgical care in medical devices to restore and maintain the balance of intrapleural. The ways of improvement of surgical assistance to the wounded with chest injuries are defined. K e y w o r d s: chest wound, tension pneumothorax, open pneumothorax, pleural cavity drainage. Â ñòðóêòóðå îãíåñòðåëüíûõ ðàíåíèé è òðàâì ðàçëè íûõ ëîêàëèçàöèé â âîéíàõ è âîîðóæåííûõ êîíôëèêòàõ XX XXI ñòîëåòèé ïîâðåæäåíèÿ ãðóäè ñîñòàâëÿþò 6 12%. Ïî îïóáëèêîâàííûì äàííûì, â ïåðèîä âîîðóæåííûõ êîíôëèêòîâ íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå ( è ãã.) àíàëîãè íûé ïîêàçàòåëü ó âîåííîñëóæàùèõ ôåäåðàëüíûõ âîéñê ñîñòàâèë 7,4 8,3%. Ïîõîæèå äàííûå èç îïûòà âîîðóæåííûõ êîíôëèêòîâ ïðèâîäÿòñÿ è ñïåöèàëèñòàìè àðìèé ñòðàí ÍÀÒÎ [4 6]. Ñîâðåìåííûé «âåêòîð» ðàçâèòèÿ ñèñòåìû ìåäèöèíñêîé, è â àñòíîñòè õèðóðãè åñêîé, ïîìîùè ïðè áîåâûõ ïîâðåæäåíèÿõ îðèåíòèðîâàí íà ðåàëèçàöèþ òðåõýòàïíîé ñèñòåìû: «óñòðàíåíèå æèçíåóãðîæàþùèõ ïîñëåäñòâèÿ ðàíåíèÿ ýâàêóàöèÿ (íåñïåöèàëèçèðîâàííàÿ è/èëè ìåäèöèíñêàÿ) îêîí àòåëüíîå óñòðàíåíèå ïîâðåæäåíèé, ëå åíèå îñëîæíåíèé è ïîñëåäñòâèé, ðåàáèëèòàöèÿ» [3]. Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðåäñòàâëÿþò ïðàêòè åñêèé èíòåðåñ àíàëèç ìîäåëåé ëå åáíî-ýâàêóàöèîííîãî îáåñïå åíèÿ, âàðèàíòîâ îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè è ïðîâåäåíèÿ ìåäèöèíñêîé ýâàêóàöèè è íà ýòîé îñíîâå ðàçðàáîòêà íàïðàâëåíèé ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ðàíåííûì â ãðóäü, òî è ÿâèëîñü öåëüþ èññëåäîâàíèÿ. Ìàòåðèàë è ìåòîäû Ïðîàíàëèçèðîâàííûé ìàòåðèàë âêëþ- àåò ñîáñòâåííûå íàáëþäåíèÿ è àðõèâíûé ìàòåðèàë Âîåííî-ìåäèöèíñêîãî ìóçåÿ, êàñàþùèéñÿ ïàöèåíòîâ, íàõîäèâøèõñÿ íà ëå åíèè â ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèÿõ è íà ýòàïàõ ìåäèöèíñêîé ýâàêóàöèè â ïåðèîä ãã. (n=316). Ïîëó åííûå äàííûå ñðàâíèâàëèñü ñ àíàëîãè íûìè çà ïåðèîä ãã. (n=607). 19

9 ËÅ ÅÁÍÎ-ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ ÅÑÊÈÅ ÂÎÏÐÎÑÛ Ðåàëèçîâàííàÿ âî âòîðîé êîíòðòåððîðèñòè åñêîé îïåðàöèè ìîäåëü ýâàêóàöèîííîãî îáåñïå åíèÿ â çíà èòåëüíîé ñòåïåíè ñîîòâåòñòâîâàëà ñîâðåìåííûì òåíäåíöèÿì ýâîëþöèè âîåííî-ìåäèöèíñêîé äîêòðèíû. Êâàëèôèöèðîâàííàÿ õèðóðãè åñêàÿ ïîìîùü îêàçûâàëàñü â ìåäèöèíñêèõ îòðÿäàõ ñïåöèàëüíîãî íàçíà åíèÿ è îòäåëüíûõ ìåäèöèíñêèõ áàòàëüîíàõ íà òåððèòîðèè å íè. Ïåðâûé ýøåëîí ÑÕÏ áûë ïðåäñòàâëåí ëå åáíûìè ó ðåæäåíèÿìè (òðåìÿ óñèëåííûìè áàçîâûìè ãîñïèòàëÿìè), êóäà ðàíåíûå äîñòàâëÿëèñü ïðåèìóùåñòâåííî âåðòîëåòàìè. Ýâàêóàöèÿ â ëå åáíûå ó ðåæäåíèÿ âòîðîãî è òðåòüåãî ýøåëîíîâ õèðóðãè åñêîé ïîìîùè ïðîèçâîäèëàñü ñàìîëåòàìè â ðàçëè íûõ âàðèàíòàõ èõ îñíàùåíèÿ.  öåëîì ìîæíî ñôîðìóëèðîâàòü îñíîâíûå ïðîáëåìíûå âîïðîñû ëå åáíîýâàêóàöèîííîãî îáåñïå åíèÿ ðàíåííûõ â ãðóäü è íàìåòèòü ïóòè èõ ðåøåíèÿ. 1. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåðîïðèÿòèé õèðóðãè åñêîé ïîìîùè ðàíåííûì â ãðóäü â óñëîâèÿõ 1 2 óðîâíÿ (óñòðàíåíèå æèçíåóãðîæàþùèõ ïîñëåäñòâèé ðàíåíèÿ) íà îñíîâå èõ îñíàùåíèÿ ýôôåêòèâíûìè óñòðîéñòâàìè äëÿ äðåíèðîâàíèÿ ïëåâðàëüíîé ïîëîñòè, ãåðìåòèçàöèè ãðóäíîé ñòåíêè è îñòàíîâêè íàðóæíîãî êðîâîòå åíèÿ. 2. Ìîäåðíèçàöèÿ íåñïåöèàëèçèðîâàííîé è ñàíèòàðíî-àâèàöèîííîé ýâàêóàöèè ñ ïîçèöèé ïîääåðæàíèÿ âíóòðèïëåâðàëüíîãî ðàâíîâåñèÿ â ïðîöåññå òðàíñïîðòèðîâêè (ýâàêóàöèè) ðàíåííûõ â ãðóäü. 3. Ðàçðàáîòêà ïðèíöèïèàëüíûõ ïîäõîäîâ ê ýòàïíîìó ëå åíèþ ðàíåííûõ â ãðóäü â óñëîâèÿõ èõ ýâàêóàöèè íà áîëüøèå ðàññòîÿíèÿ. Ëèòåðàòóðà 1. Âîåííàÿ äîêòðèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. Ðåæèì äîñòóïà: (Çàãë. ñ ýêðàíà). 2. Âîåííî-ïîëåâàÿ õèðóðãèÿ âîéí è âîîðóæåííûõ êîíôëèêòîâ: Ðóêîâîäñòâî äëÿ âðà åé / Ïîä ðåä. Å.Ê.Ãóìàíåíêî, È.Ì.Ñàìîõâàëîâà. Ì.: ÃÝÎÒÀÐ-Ìåäèà, ñ. 3. Óêàçàíèÿ ïî âîåííî-ïîëåâîé õèðóðãèè ÌÎ ÐÔ [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. Ðåæèì äîñòóïà: po_vph_2013.pdf (Çàãë. ñ ýêðàíà). 4. Belmont P.J.Jr., McCriskin B.J., Sieg R.N. et al. Combat wounds in Iraq and Afghanistan from 2005 to 2009 // J. Trauma Acute Care Surg Vol. 73, N 1. P doi: / TA.0b013e318250bfb4. 5. Hoencamp R., Vermetten E., Tan E.C., Putter H., Leenen L.P., Hamming J.F. Systematic review of the prevalence and characteristics of battle casualties from NATO coalition forces in Iraq and Afghanistan // Injury Vol. 45, N 7. P doi: /j.injury Epub 2014 Feb Hoencamp R., Idenburg F.J., Hamming J.F., Tan E.C. Incidence and epidemiology of casualties treated at the Dutch role 2 enhanced medical treatment facility at multi national base Tarin Kowt, Afghanistan in the period // World J. Surg Vol. 38, N 7. P doi: /s x. ÊÎËËÅÊÒÈ ÀÂÒÎÐÎÂ, 2016 ÓÄÊ Ñîâðåìåííûå ïîäõîäû ê äèàãíîñòèêå è ëå åíèþ òàõèàðèòìèé ñåðäöà â âîåííî-ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèÿõ ΠÈÍÍÈÊΠÞ.Â., äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê, ïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóæáû 1 ÑÒÅÊËΠÂ.È., çàñëóæåííûé âðà ÐÔ, äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê, ïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóæáû (vsteklov@yandex.ru) 2 ÑÅÐÃÎÂÅÍÖÅ À.À., êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê, ïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóæáû 2 ÌÎÐÎÇΠÄ.À., êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê, ïîäïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóæáû çàïàñà 2 ÅÌÅËÜßÍÅÍÊÎ Ì.Â., êàïèòàí ìåäèöèíñêîé ñëóæáû çàïàñà 2 1 Ãëàâíîå âîåííî-ìåäèöèíñêîå óïðàâëåíèå ÌÎ ÐÔ, Ìîñêâà; 2 Öåíòðàëüíûé âîåííûé êëèíè- åñêèé ãîñïèòàëü èì. Ï.Â.Ìàíäðûêà, Ìîñêâà 23

10 ËÅ ÅÁÍÎ-ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ ÅÑÊÈÅ ÂÎÏÐÎÑÛ Â ñòàòüå èçëîæåíû ïðèíöèïû äèôôåðåíöèàëüíîé äèàãíîñòèêè è îïèñàíû ìåòîäû ëå åíèÿ òàõèàðèòìèé. Ðàçðàáîòàíû àëãîðèòìû äèàãíîñòèêè è ëå åíèÿ àðèòìèé ñåðäöà â âîåííîìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèÿõ. Ïðåäñòàâëåí àëãîðèòì êóïèðîâàíèÿ ãåìîäèíàìè åñêè ñòàáèëüíîé ðèòìè íîé òàõèêàðäèè. Ïðîàíàëèçèðîâàíû ðåçóëüòàòû èíòåðâåíöèîííûõ ìåòîäîâ ëå åíèÿ ó 462 áîëüíûõ ñ òàõèàðèòìèÿìè ñåðäöà. Ïîêàçàíû âûñîêàÿ ýôôåêòèâíîñòü è áåçîïàñíîñòü ìåòîäà ðàäèî àñòîòíîé àáëÿöèè ó áîëüíûõ ñ òàõèàðèòìèÿìè ñåðäöà. Ê ë þ å â û å ñ ë î â à: òàõèàðèòìèè, àëãîðèòìû äèàãíîñòèêè, ðàäèî àñòîòíàÿ êàòåòåðíàÿ àáëÿöèÿ. Ovchinnikov Yu.V., Steklov V.I., Sergoventsev A.A., Morozov D.A., Emelyanenko M.V. Modern approaches to diagnosis and treatment of tachyarrhythmia at military-medical organizations. The article describes the principles of differential diagnosis and treatment of tachyarrhythmia. Developed algorithms of diagnostics and treatment of cardiac arrhythmias in the military-medical institutions. The algorithm relief hemodynamically stable rhythmic tachycardia. The results of interventional treatment in 462 patients with tachyarrhythmia heart. The high efficacy and safety of radiofrequency ablation technique in patients with tachyarrhythmia heart. K e y w o r d s: tachyarrhythmia, diagnostic algorithms, radiofrequency catheter ablation. Àòðèîâåíòðèêóëÿðíûå ðåöèïðîêíûå òàõèêàðäèè (ÀÂÐÒ) ñ ó àñòèåì äîïîëíèòåëüíîãî àòðèîâåíòðèêóëÿðíîãî ñîåäèíåíèÿ (ÄÀÂÑ), àòðèîâåíòðèêóëÿðíûå óçëîâûå ðåöèïðîêíûå òàõèêàðäèè (ÀÂÓÐÒ) è íåêîðîíàðîãåííûå æåëóäî êîâûå àðèòìèè ñåðäöà (ÍÊÆÀÑ) ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûìè âèäàìè òàõèàðèòìèé ó áîëüíûõ áåç ñòðóêòóðíûõ èçìåíåíèé ìèîêàðäà. Ýòè íàðóøåíèÿ ðèòìà ñåðäöà àñòî îãðàíè èâàþò ïðîôåññèîíàëüíóþ ïðèãîäíîñòü è òðóäîñïîñîáíîñòü ïàöèåíòîâ ìîëîäîãî âîçðàñòà, íå èìåþùèõ îðãàíè åñêèõ çàáîëåâàíèé ñåðäöà [1 3, 5, 8, 10, 11, 13]. Òèïè íîå òðåïåòàíèå ïðåäñåðäèé â îòëè èå îò ïåðå èñëåííûõ âûøå àðèòìèé äèàãíîñòèðóåòñÿ ó áîëüíûõ áîëåå ñòàðøåé âîçðàñòíîé ãðóïïû, ó êîòîðûõ íåðåäêî äèàãíîñòèðóþòñÿ ñåðäå íî-ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ (ãèïåðòîíè åñêàÿ áîëåçíü, ÈÁÑ, êëàïàííûå ïîðîêè ñåðäöà) [4, 6, 9, 14, 15]. Øèðîêî èñïîëüçóåìûé â öåíòðàëüíûõ âîåííî-ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèÿõ (ÂÌÎ) Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Ðîññèè ìåòîä ðàäèî àñòîòíîé àáëÿöèè (Ð À) ñóáñòðàòà àðèòìèè ó áîëüíûõ ñ ïåðå èñëåííûìè âûøå âèäàìè òàõèàðèòìèé ïîêàçàë âûñîêóþ ýôôåêòèâíîñòü, ýêîíîìè- åñêóþ öåëåñîîáðàçíîñòü è áåçîïàñíîñòü. Ïðèìåíåíèå Ð À äàåò âîçìîæíîñòü èçáåæàòü ïîñòîÿííîãî ïðèåìà àíòèàðèòìè åñêèõ ïðåïàðàòîâ (ÀÀÏ), âûçîâîâ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, íåîòëîæíûõ ãîñïèòàëèçàöèé, óñòðàíÿåò ðèñê ðàçâèòèÿ ôàòàëüíûõ àðèòìèé [1, 3, 7 9]. Íåñìîòðÿ íà òî òî ìåòîäèêà Ð À â ÂÌÎ Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Ðîññèè 24 óñïåøíî ïðèìåíÿåòñÿ óæå äîñòàòî íî äîëãî, â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñóùåñòâóåò íåäîñòàòîê èíôîðìàöèè î âîçìîæíîñòÿõ ñîâðåìåííîé àðèòìîëîãè åñêîé ïîìîùè âîåííîñëóæàùèì, â îñîáåííîñòè íà óðîâíå ïåðâè íîãî çâåíà ìåäèöèíñêîãî îáåñïå åíèÿ. Íå îòðàáîòàíà ýòàïíîñòü ëå åíèÿ òàêèõ ïàöèåíòîâ. Ïðè ïåðâè íîì îáðàùåíèè âîåííîñëóæàùåãî ñ àðèòìèåé ê âðà ó âîèíñêîé àñòè íåðåäêî âîçíèêàþò âîïðîñû ïî äèàãíîñòèêå è ìåòîäó ëå åíèÿ àðèòìèè. Ðàñïîçíàâàíèå ôîðìû àðèòìèè â áîëüøèíñòâå ñâîåì ñòðîèòñÿ íà àíàëèçå ýëåêòðîêàðäèîãðàììû (ÝÊÃ). Â ñâÿçè ñ ýòèì âðà ïåðâè íîãî çâåíà äîëæåí áûñòðî è ãðàìîòíî èíòåðïðåòèðîâàòü ÝÊÃ ñ öåëüþ äèôôåðåíöèàëüíîé äèàãíîñòèêè ðàçëè íûõ âèäîâ àðèòìèé. Ìû ñ èòàåì, òî ñóùåñòâóåò îïðåäåëåííûé ïåðå åíü àðèòìèé, êîòîðûå âðà àñòè îáÿçàí ðàñïîçíàâàòü â êðàò- àéøèå ñðîêè äëÿ îêàçàíèÿ íåîòëîæíîé âðà åáíîé ïîìîùè. Ê òàêèì àðèòìèÿì ìû îòíåñëè: ôèáðèëëÿöèþ ïðåäñåðäèé (ÔÏ), òèïè íîå òðåïåòàíèå ïðåäñåðäèé (ÒÏ), íàäæåëóäî êîâûå òàõèêàðäèè (ÀÂÓÐÒ, ÀÂÐÒ ïðè ñèíäðîìå WPW), æåëóäî êîâóþ òàõèêàðäèþ (ÆÒ). Â öåëÿõ îïòèìèçàöèè äèàãíîñòèêè è ëå åíèÿ âîåííîñëóæàùèõ è ëåíîâ èõ ñåìåé ñ òàõèàðèòìèÿìè ñåðäöà íàìè áûë ðàçðàáîòàí îðãàíèçàöèîííûé è ëå åáíî-äèàãíîñòè åñêèé àëãîðèòì (ðèñ. 1, 2). Ýòîò àëãîðèòì ñîñòîèò èç åòûðåõ óðîâíåé. Îñíîâíûìè ïðèíöèïàìè îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè áîëüíûì ñ àðèòìèÿìè ñåðäöà ÿâèëèñü ñâîåâðåìåííîñòü, ïðååìñòâåííîñòü è

11 ËÅ ÅÁÍÎ-ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ ÅÑÊÈÅ ÂÎÏÐÎÑÛ Ôàðìàêîëîãè åñêàÿ ÀÀÒ, âêëþ àÿ êîìáèíèðîâàííóþ, ó âñåõ ïàöèåíòîâ áûëà íåäîñòàòî íî ýôôåêòèâíîé. Æåëóäî êîâàÿ àðèòìèÿ äåáþòèðîâàëà â âîçðàñòå îò 17 äî 72 ëåò (â ñðåäíåì 45,7±16,6 ãîäà). Ýôôåêòèâíîñòü îïåðàöèè Ð À ó ïàöèåíòîâ ñ ÀÂÓÐÒ ñîñòàâèëà 94,7%, ïîñëå ïîâòîðíîé Ð À 100%, îñëîæíåíèÿ âûÿâëåíû ó 2,5% áîëüíûõ. Ó ïàöèåíòîâ ñ ñèíäðîìîì WPW ýôôåêòèâíîñòü ïåðâè íîé îïåðàöèè ñîñòàâèëà 92,6%, à ïîñëå ïîâòîðíîé îïåðàöèè 98,1%, ó 5,5% áîëüíûõ âîçíèêëè íåêðèòè åñêèå îñëîæíåíèÿ. Ó ïàöèåíòîâ ñ ÒÒÏ ýôôåêòèâíîñòü îïåðàöèè Ð À ñîñòàâèëà 93,5%, ïîñëå ïîâòîðíîé îïåðàöèè 100%. Ó ïàöèåíòîâ ñ ÍÊÆÀÑ ýôôåêòèâíîñòü ïåðâîé Ð À ñîñòàâèëà 83,3%, ïîñëå ïîâòîðíîé îïåðàöèè 92,5%. Îñëîæíåíèÿ ñðåäè ïàöèåíòîâ ñ òèïè íûì ÒÏ è ÍÊÆÀÑ íå ðàçâèâàëèñü. Â Û Â Î Ä Û 1. Ñâîåâðåìåííàÿ äèàãíîñòèêà è íåîòëîæíàÿ ïîìîùü àðèòìîëîãè åñêèì áîëüíûì â ïåðâè íîì çâåíå ìåäèöèíñêîãî îáåñïå åíèÿ âîåííîñëóæàùèõ ÿâëÿåòñÿ çíà èìîé êëèíè åñêîé ïðîáëåìîé. Îñîáåííî âàæíîé îíà ñòàíîâèòñÿ â óñëîâèÿõ îòäàëåííîñòè îò ãàðíèçîííûõ ãîñïèòàëåé, íàïðèìåð ïðè íåñåíèè áîåâîé ñëóæáû è âûïîëíåíèè áîåâîé çàäà è. 2. Ðàííþþ äèàãíîñòèêó è ëå åíèå òàõèàðèòìèé ó âîåííîñëóæàùèõ ðåêîìåíäóåì ïðîâîäèòü ñîãëàñíî ðàçðàáîòàííûì àëãîðèòìàì. 3. Íàèáîëåå âàæíûì àñïåêòîì â ëå- åíèè òàêèõ áîëüíûõ ÿâëÿþòñÿ ïðîôèëàêòè åñêèå ìåðû ïî ñâîåâðåìåííîìó âûÿâëåíèþ ïàöèåíòîâ ñ æàëîáàìè íà àðèòìèè ñåðäöà ïðè ïëàíîâûõ ìåäèöèíñêèõ îñìîòðàõ è îáñëåäîâàíèÿõ. Âíèìàíèå ïðè òàêèõ îáñëåäîâàíèÿõ ñëåäóåò óäåëÿòü êëèíèêî-àíàìíåñòè åñêèì äàííûì è ïîêàçàòåëÿì ïîâåðõíîñòíîé ÝÊÃ. 4. Ïàöèåíòîâ ñ òàõèàðèòìèÿìè ñåðäöà, ñîáëþäàÿ ýòàïíîñòü ëå åíèÿ, íåîáõîäèìî ãîñïèòàëèçèðîâàòü â öåíòðàëüíûå ÂÌÎ (ÂÌåäÀ èì. Ñ.Ì.Êèðîâà, ÃÂÊà èì. Í.Í.Áóðäåíêî, ÖÂÊà èì. Ï.Â.Ìàíäðûêà, 3 ÖÂÊà èì. À.À.Âèøíåâñêîãî) äëÿ îêàçàíèÿ ÂÒÌÏ. 5.  ñëó àå âûÿâëåíèÿ ó âîåííîñëóæàùåãî ÀÂÓÐÒ èëè ñèíäðîìà WPW äîïóñêàåòñÿ ãîñïèòàëèçàöèÿ ïàöèåíòà â öåíòðàëüíûå ÂÌÎ íàïðÿìóþ, ìèíóÿ óðîâåíü III îáñëåäîâàíèÿ. Ýòî îáóñëîâëåíî òåì, òî òîëüêî â öåíòðàëüíûõ ÂÌÎ âûïîëíÿþòñÿ îïåðàöèè Ð À ïî óñòðàíåíèþ äàííûõ âèäîâ àðèòìèé. 6. Âîåííîñëóæàùåãî èëè ëåíà åãî ñåìüè ñ ôèáðèëëÿöèåé/òðåïåòàíèåì ïðåäñåðäèé, ïàðîêñèçìàëüíîé æåëóäî êîâîé è ïðåäñåðäíîé òàõèêàðäèåé äî ïåðåâîäà â öåíòðàëüíûå ìåäèöèíñêèå îðãàíèçàöèè íåîáõîäèìî äîîáñëåäîâàòü â óñëîâèÿõ îêðóæíîãî (ôëîòñêîãî) ãîñïèòàëÿ. Ïàöèåíòàì ñ ôèáðèëëÿöèåé/òðåïåòàíèåì ïðåäñåðäèé ïåðåä Ð À ïîêàçàí îïòèìàëüíûé òðåõíåäåëüíûé êóðñ ãèïîêîàãóëÿöèîííîé òåðàïèè. Ëèòåðàòóðà 1. Àðäàøåâ Â.Í., Àðäàøåâ À.Â., Ñòåêëîâ Â.È. Ëå åíèå íàðóøåíèé ðèòìà ñåðäöà. Ì.: Ìåäïðàêòèêà, ñ. 2. Àðòþõèíà Å.À., Ðåâèøâèëè À.Ø. Îïûò äèàãíîñòèêè è ïÿòíàäöàòèëåòíèå ðåçóëüòàòû êàòåòåðíîãî ëå åíèÿ æåëóäî êîâûõ àðèòìèé èç ñèíóñîâ Âàëüñàëüâû // Âåñòí. àðèòìîë ¹ 79. Ñ Áóíèí Þ.À. Äèàãíîñòèêà è ëå åíèå òàõèàðèòìèé ñåðäöà. Ì: Ìåäïðàêòèêà ñ. 4. Äèàãíîñòèêà è ëå åíèå ôèáðèëëÿöèè ïðåäñåðäèé // Ðåêîìåíäàöèè ÐÊÎ, ÂÍÎÀ è ÀÑÑÕ. Ì., ñ. 5. Êðó èíà Ò.Ê., Âàñè êèíà Å.Ñ., Íîâèê Ã.À. è äð. Ñèíäðîì Âîëüôà Ïàðêèíñîíà Óàéòà ó äåòåé: êëèíèêà, äèàãíîñòèêà, ëå åíèå // Ïåäèàòðè- åñêàÿ ôàðìàêîëîãèÿ ¹ 5. Ñ Êóøàêîâñêèé Ì.Ñ. Àðèòìèè ñåðäöà. ÑÏá: Ôîëèàíò ñ. 7. Ïîëîâèíêà Â.Ñ., Äåìüÿíåíêî À.Â., Ñòåêëîâ Â.È., Ìîðîçîâ Ä.À., Åìåëüÿíåíêî Ì.Â. Èííîâàöèîííûå ìåòîäû ëå åíèÿ æåëóäî êîâûõ àðèòìèé ñåðäöà // Âîåí-ìåä. æóðí Ò. 333, ¹ 11. Ñ Ñèìîíåíêî Â.Á., Õóáóëàâà Ã.Ã., àïëþê À.Ë., Ñòåêëîâ Â.È., Ìîðîçîâ Ä.À., Åìåëüÿíåíêî Ì.Â. Íîâûé âçãëÿä íà ýêñïåðòèçó ïðîôåññèîíàëüíîé ïðèãîäíîñòè áîëüíûõ ñ âûñîêîêóðàáåëüíûìè àðèòìèÿìè ïîñëå âûñîêîòåõíîëîãè íûõ ìåòîäîâ ëå åíèÿ // Âîåí-ìåä. æóðí Ò. 334, ¹ 9. Ñ Ñòåêëîâ Â.È. Îöåíêà ôàêòîðîâ ðèñêà ðàçâèòèÿ ôèáðèëëÿöèè ïðåäñåðäèé ó áîëüíûõ ñ òèïè íûì òðåïåòàíèåì ïðåäñåðäèé ïîñëå ðàäèî àñòîòíîé àáëÿöèè êàâîòðèêóñïèäàëüíîãî ïåðåøåéêà // Âîåí-ìåä. æóðí Ò. 332, ¹ 2. Ñ

12 ËÅ ÅÁÍÎ-ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ ÅÑÊÈÅ ÂÎÏÐÎÑÛ 10. Øîìàõîâ Ð.À., Ìàêàðåíêî Â.Í., Áîêåðèÿ Ë.À. Ýâîëþöèÿ ìåòîäîâ äèàãíîñòèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ íåêîðîíàðîãåííûõ æåëóäî êîâûõ àðèòìèé // Êðåàòèâíàÿ êàðäèîëîãèÿ ¹ 2. Ñ ACC/AHA/HRS Guideline for the Management of Adult Patients With Supraventricular Tachycardia // Journal of the American College of Cardiology (2015), doi: / j.jacc AHA/ACC/HRS Guideline for the Management of Patients With Atrial Fibrillation // Journal of the American College of Cardiology (2014), doi: /j.jacc Goyal R., Zivin A., Soura J. et al. Comparison of the ages of tachycardia onset in patients with atrioventricular nodal reentrant tachycardia and accessory pathway-mediated tachycardia // Am. Heart. J Vol. 132, N 4. P Granada J., Uribe W., Chyou P.H. et al. Incidence and predictors of atrial flutter in the general population // J. Am. Coll. Cardiol Vol. 36. P Griffith M.J., Garrett C.J., Mounsey P. et al. Ventricular tachycardia as default diagnosis in broad complex tachycardia // Lancet Vol P ËÅÍÒÀ ÍÎÂÎÑÒÅÉ Ñïåöèàëèñòàìè ïîäâèæíîé ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè åñêîé ãðóïïû 1029-ãî Öåíòðà ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè åñêîãî íàäçîðà Ìèíîáîðîíû Ðîññèè, ðàçâåðíóòîé â ïîñåëêå Êðîóíîâêà Ïðèìîðñêîãî êðàÿ, çà 20 äíåé ðàáîòû âçÿòî áîëåå 300 ïðîá âîäû â èñòî íèêàõ öåíòðàëèçîâàííîãî è äåöåíòðàëèçîâàííîãî âîäîñíàáæåíèÿ íà ôèçèêî-õèìè åñêèå ñâîéñòâà, ìèêðîáèîëîãè åñêîå èññëåäîâàíèå íà íàëè èå õîëåðíîãî âèáðèîíà. Ñïåöèàëèñòû ÏÑÝà Âîñòî íîãî âîåííîãî îêðóãà ïðîäîëæàþò ðàáîòó â ñåëàõ Êðîóíîâêà, Êîðñàêîâêà Óññóðèéñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïðèìîðñêîãî êðàÿ, îêàçàâøèõñÿ â çîíå ïàâîäêà â ðåçóëüòàòå òàéôóíà Ëàéîíðîê. Ïðîâåäåí îòáîð ïðîá âîäû èç êîëîäöåâ ñåëà Êðîóíîâêà íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì ÑàíÏèÍ «Ãèãèåíè åñêèå òðåáîâàíèÿ ê êà åñòâó âîäû íåöåíòðàëèçîâàííîãî âîäîñíàáæåíèÿ». Åæåäíåâíî îñóùåñòâëÿåòñÿ êîíòðîëü óðîâíÿ îñòàòî íîãî õëîðà â âîäå. Îðãàíèçîâàí åæåäíåâíûé îáìåí èíôîðìàöèåé ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè Öåíòðà ãèãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè (ã. Óññóðèéñê). Óõóäøåíèÿ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè åñêîé îáñòàíîâêè â ðàéîíå ñåë íåò. Ïðåññ-ñëóæáà Âîñòî íîãî âîåííîãî îêðóãà, 21 ñåíòÿáðÿ 2016 ã. 1 îêòÿáðÿ íà áàçå 3-ãî Öåíòðàëüíîãî âîåííîãî êëèíè åñêîãî ãîñïèòàëÿ èìåíè À.À.Âèøíåâñêîãî ïðîøëî èíñòðóêòîðñêîìåòîäè åñêîå çàíÿòèå ñ ðóêîâîäÿùèì ñîñòàâîì âîåííî-ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé öåíòðàëüíîãî ïîä èíåíèÿ, èõ ôèëèàëîâ è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé, íà êîòîðîì áûë ðàññìîòðåí âîïðîñ îðãàíèçàöèè ïðîïóñêíîãî ðåæèìà â âîåííî-ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè. Ïåðåä ñîáðàâøèìèñÿ ñ äîêëàäîì âûñòóïèë çàìåñòèòåëü íà àëüíèêà ãîñïèòàëÿ ïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóæáû Ðîìàí Çåíèí. Çàíÿòèå ïðîõîäèëî â äâà ýòàïà òåîðåòè åñêàÿ è ïðàêòè åñêàÿ àñòè. Öåëüþ òåîðåòè åñêîé áûëî äîâåäåíèå äåéñòâóþùèõ ðóêîâîäÿùèõ äîêóìåíòîâ ïî îðãàíèçàöèè ïðîïóñêíîãî ðåæèìà.  õîäå ïðàêòè åñêîé àñòè ñîòðóäíèêè àñòíîãî îõðàííîãî ïðåäïðèÿòèÿ ïðîâåëè äåìîíñòðàöèþ ïðîïóñêà ëþäåé è òåõíèêè. Îíè òàêæå îñóùåñòâèëè ïîëíûé äîñìîòð òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñìîòðîâûõ çåðêàë è ñëóæåáíûõ ñîáàê. Äåïàðòàìåíò èíôîðìàöèè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ÐÔ, 1 îêòÿáðÿ 2016 ã. 34

13 ÝÏÈÄÅÌÈÎËÎÃÈß È ÈÍÔÅÊÖÈÎÍÍÛÅ ÁÎËÅÇÍÈ ÊÎËËÅÊÒÈÂ ÀÂÒÎÐÎÂ, 2016 ÓÄÊ 614.4:355 Ïóòè ðàçâèòèÿ âîåííîé ýïèäåìèîëîãèè êàê äèàãíîñòè åñêîé è ïðîôèëàêòè åñêîé îòðàñëè âîåííîé ìåäèöèíû ÁÅËÎÂ À.Á., çàñëóæåííûé ðàáîòíèê âûñøåé øêîëû ÐÔ, äîöåíò, ïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóæáû â îòñòàâêå ÎÃÀÐÊÎÂ Ï.È., çàñëóæåííûé ðàáîòíèê âûñøåé øêîëû ÐÔ, ïðîôåññîð, ïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóæáû çàïàñà ÊÓÇÈÍ À.À, äîöåíò, ïîäïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóæáû ÇÎÁÎÂ À.Å., ìàéîð ìåäèöèíñêîé ñëóæáû Âîåííî-ìåäèöèíñêàÿ àêàäåìèÿ èì. Ñ.Ì.Êèðîâà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã Ðàññìàòðèâàþòñÿ ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ýïèäåìèîëîãè åñêîé íàóêè, ñèñòåìû ïîäãîòîâêè êàäðîâ è ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïðàêòè åñêîé äåÿòåëüíîñòè â ïðîôèëàêòè åñêîé ìåäèöèíå ñ ó åòîì èíòåãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ. Ïîä åðêèâàåòñÿ îêîí àòåëüíîå ïðèçíàíèå ýïèäåìèîëîãèè êàê åäèíîé äèàãíîñòè åñêîé è ïðîôèëàêòè åñêîé äèñöèïëèíû, ïðåäìåòîì êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ ýïèäåìè åñêèå ïðîÿâëåíèÿ ïàòîëîãèè ëþäåé âíå çàâèñèìîñòè îò ýòèîëîãèè áîëåçíåé. Èíòåãðàöèÿ äåÿòåëüíîñòè ñïåöèàëèñòîâ-ïðîôèëàêòèêîâ ïîòðåáóåò êîððåêöèè ñèñòåìû âîåííî-ìåäèöèíñêîãî îáðàçîâàíèÿ è ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïðîôèëàêòè åñêîé ïîäñèñòåìû ìåäèöèíñêîãî îáåñïå åíèÿ âîéñê (ñèë ôëîòà). Îáñóæäàþòñÿ ïåðñïåêòèâû âêëþ åíèÿ â îáðàçîâàòåëüíûé è íàó íûé ïðîöåññû âîïðîñîâ ýïèäåìèîëîãèè íåèíôåêöèîííûõ áîëåçíåé, óëó øåíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ðàçëè íûõ ñòðóêòóð âîåííîìåäèöèíñêîé ñëóæáû â îáëàñòè ïðîôèëàêòèêè íåèíôåêöèîííîé ïàòîëîãèè âîåííîñëóæàùèõ. Ê ë þ å â û å ñ ë î â à: ýïèäåìèîëîãèÿ èíôåêöèîííûõ è íåèíôåêöèîííûõ áîëåçíåé, âîåííàÿ ýïèäåìèîëîãèÿ, ïðåïîäàâàíèå è ýïèäåìèîëîãè åñêàÿ ïðàêòèêà. Belov A.B., Ogarkov P.I., Kuzin A.A., Zobov A.E. Ways of improvement of military epidemiology as a diagnosis and prophylaxis branch of military medicine. The prospects of development of epidemiological science, training systems and improvement of practice in preventive medicine based on the integration process are considered. The authors emphasize a final recognition of epidemiology as a single diagnostic and preventive discipline,the subjects of which are manifestations of epidemic diseases regardless aetiology. An integration of specialists in prophylaxis requires correction of the system of military-medical education and improvement of preventive medical support subsystem of (naval forces). The prospects of inclusion in the educational and scientific processes of the epidemiology of non-communicable diseases, improve the interaction of different structures of military medical services in the field of infectious disease prevention personnel. K e y w o r d s: epidemiology of infectious and non-infectious diseases, military epidemiology, teaching and practice of epidemiology. Ïðèêàçîì Ìèíîáðíàóêè ÐÔ îò 25 ôåâðàëÿ 2009 ã. ¹ 59 áûëà óòâåðæäåíà Íîìåíêëàòóðà ñïåöèàëüíîñòåé íàó íûõ ðàáîòíèêîâ, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðîé ýêñïåðòíûìè ñîâåòàìè Âûñøåé àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ýòîãî ìèíèñòåðñòâà ðàçðàáîòàíû ïàñïîðòà íàó íûõ ñïåöèàëüíîñòåé. Äëÿ îòå åñòâåííîé ýïèäåìèîëîãè åñêîé íàóêè ýòèì áûë îáîçíà åí íîâûé ýòàï åå ðàçâèòèÿ [12]. Â ïàñïîðòå ñïåöèàëüíîñòè «Ýïèäåìèîëîãèÿ» äàíà íîâàÿ åå ôîðìóëèðîâêà, çàêðåïëÿþùàÿ çà ïðåäìåòîì ýòîé äèñöèïëèíû ðàçäåë (íàïðàâëåíèå) «Ýïèäåìèîëîãèÿ íåèíôåêöèîííûõ áîëåçíåé» äîïîëíèòåëüíî ê òðàäèöèîííîìó ðàçäåëó, îõâàòûâàþùåìó ïðîáëåìû èíôåêöèîííîé ïàòîëîãèè íà ïîïóëÿöèîííîì óðîâíå [11]. Òàêîé ïîäõîä äàâíî ïðèíÿò â ðÿäå çàðóáåæíûõ ñòðàí. Þðèäè åñêîå îôîðìëåíèå ôîðìóëèðîâêè ýïèäåìèîëîãèè âîçëîæèëî îòâåòñòâåííîñòü çà äåëî ïðîôèëàêòèêè èíôåêöèîííîé è íåèíôåêöèîííîé ïàòîëîãèè íà åäèíñòâåííóþ äèñöèïëèíó, âëàäåþùóþ ïîïóëÿöèîííîé ìåòîäîëî- 35

14 ÝÏÈÄÅÌÈÎËÎÃÈß È ÈÍÔÅÊÖÈÎÍÍÛÅ ÁÎËÅÇÍÈ Íóæíî ïåðåñìàòðèâàòü ñèñòåìó äèñïàíñåðèçàöèè âîåííîñëóæàùèõ.  íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðè åå ïðîâåäåíèè àùå âñåãî âûÿâëÿþòñÿ î åâèäíûå ôóíêöèîíàëüíûå èçìåíåíèÿ ðåãóëÿòîðíûõ ñèñòåì îðãàíèçìà, âûõîäÿùèå çà ïðåäåëû íîðìàòèâíûõ ïîêàçàòåëåé. Ìåæäó òåì íóæíî ñòðåìèòüñÿ ê âûÿâëåíèþ ó «ïðàêòè åñêè çäîðîâûõ» ëþäåé ìèêðîèçìåíåíèé ñèñòåì îðãàíèçìà, íå âûõîäÿùèõ çà ïðåäåëû íîðìû, ò. å. ñêðûòûõ (ëàòåíòíûõ) êëèíè åñêèõ è ýïèäåìèîëîãè åñêèõ ïðîÿâëåíèé íà àëüíîãî ýòàïà ôîðìèðîâàíèÿ ïàòîëîãèè. Íåîáõîäèìà ïåðåñòðîéêà âíóòðåííåé ñòðóêòóðû ïðîòèâîýïèäåìè åñêîé ñëóæáû, ðàöèîíàëèçàöèÿ âåðòèêàëè óïðàâëåíèÿ, àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ñèñòåìà ýïèäåìèîëîãè åñêîé è êëèíè åñêîé èíôîðìàöèè ñ ïðèìåíåíèåì ïåðñîíàëüíîãî ýëåêòðîííîãî êàðòèðîâàíèÿ, ñâîåâðåìåííîå îáíîâëåíèå ðóêîâîäÿùèõ è íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ è ìíîãîå äðóãîå.  ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ýïèäåìèîëîãîâ äîëæíà ñîõðàíÿòüñÿ îïðåäåëåííàÿ ïðîôèëüíîñòü, êàê ìèíèìóì, ïî äâóì íàïðàâëåíèÿì. Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, òî ïîäãîòàâëèâàòü ýïèäåìèîëîãîâ, ñïåöèàëèçèðóþùèõñÿ â îáëàñòè íåèíôåêöèîííîé çàáîëåâàåìîñòè âîåííîñëóæàùèõ, ìîæíî èç èñëà ãèãèåíèñòîâ èëè çàèíòåðåñîâàííûõ êëèíèöèñòîâ. Ýòî ïåðñïåêòèâíûå çàäà è êàôåäð ýïèäåìèîëîãèè è êàôåäð ñìåæíûõ ïðîôèëàêòè åñêèõ äèñöèïëèí âóçîâ ñòðàíû, ó êîòîðûõ åñòü ñâîè íàðàáîòêè è ïîäõîäû, íî ïîêà íå ñôîðìèðîâàíà åäèíàÿ êîìïëåêñíàÿ ñòðàòåãèÿ ïðîôèëàêòèêè íåèíôåêöèîííîé ïàòîëîãèè íà áàçå íàó íî îáîñíîâàííîé ýïèäåìèîëîãè åñêîé äèàãíîñòèêè. Áóäóùåå ïîêàæåò, öåëåñîîáðàçíî ëè â îðãàíèçàöèîííîì ïëàíå ðàçäåëåíèå ýïèäåìèîëîãîâ ñ ó åòîì íàèáîëåå çíà èìûõ ãðóïï íåèíôåêöèîííîé ïàòîëîãèè. Ðàáî èì ìåñòîì ýïèäåìèîëîãà ìîæåò áûòü îêðóæíîé èëè êðóïíûé ãàðíèçîííûé ãîñïèòàëü, îáÿçàòåëüíî ÖÃÑÝÍ, ïîñêîëüêó ãîñóäàðñòâåííûé ñàíèòàðíîýïèäåìèîëîãè åñêèé íàäçîð äîëæåí îñóùåñòâëÿòüñÿ â êðóïíûõ ïî èñëåííîñòè êîíòèíãåíòàõ (ãàðíèçîí, îêðóã). Âñå ýòî ïðåäñòîèò ðåøàòü â ñêîðîì áóäóùåì, ïîñêîëüêó ìåæäóíàðîäíûå òðåáîâàíèÿ ê êîìïåòåíöèÿì ñïåöèàëèñòîâ è âûïóñêíèêîâ âóçîâ åäèíû äëÿ âñåõ ñòðàí, ïîäïèñàâøèõ Áîëîíñêóþ êîíâåíöèþ, äà è æèçíü çàñòàâëÿåò ýòî äåëàòü. Òàêèì îáðàçîì, îòå åñòâåííàÿ ýïèäåìèîëîãèÿ íà íîâîì óðîâíå ðàçâèòèÿ îêîí àòåëüíî ïîëó èëà ñòàòóñ åäèíîé äèàãíîñòè åñêîé è ïðîôèëàêòè åñêîé íàóêè, óêðåïèëà ñâîþ ñàìîñòîÿòåëüíîñòü è öåëîñòíîñòü, ïðîäîëæàåò èíòåíñèâíî ðàçâèâàòüñÿ è èíòåãðèðîâàòüñÿ ñî ñìåæíûìè äèñöèïëèíàìè, òî ñïîñîáñòâóåò ðåàëèçàöèè ãëàâíîé öåëè ñîõðàíåíèþ è óêðåïëåíèþ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ ñòðàíû [2, 5, 14]. Ñõîäíûå çàäà è ïðèìåíèòåëüíî ê Âîîðóæåííûì Ñèëàì ðåøàåò âîåííàÿ ýïèäåìèîëîãèÿ è âñå ñïåöèàëèñòû ìåäèêî-ïðîôèëàêòè åñêîãî íàïðàâëåíèÿ ñîâìåñòíî ñî ñïåöèàëèñòàìè ëå- åáíîãî ïðîôèëÿ. Ëèòåðàòóðà 1. Áåëîâ À.Á. Ðåøåííûå è ïðîáëåìíûå òåîðåòè åñêèå âîïðîñû ýïèäåìèîëîãè åñêîé íàóêè // Ýïèäåìèîë. è âàêöèíîïðîôèë ¹ 2. Ñ Áåëîâ À.Á., Îãàðêîâ Ï.È. Ýïèäåìèîëîãèÿ êàê îáùåìåäèöèíñêàÿ äèàãíîñòè åñêàÿ è ïðîôèëàêòè åñêàÿ íàóêà íà ñîâðåìåííîì ýòàïå // Ýïèäåìèîë. è èíôåêö. áîëåçíè. Àêòóàëüíûå âîïðîñû ¹ 6. Ñ Áåëÿêîâ Â.Ä., Ñåìåíåíêî Ò.À., Øðàãà Ì.Õ. Ââåäåíèå â ýïèäåìèîëîãèþ èíôåêöèîííûõ è íåèíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé åëîâåêà. Ì.: Ìåäèöèíà, ñ. 4. Áåëÿêîâ Â.Ä., àêëèí À.Â., Ãîëóáåâ È.Ð., Êàìèíñêèé Ã.Ä. Îáùèå ïðèíöèïû è ìåòîäè- åñêèå îñíîâû ýïèäåìèîëîãèè íåèíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé / Òðóäû ÀÌÍ ÑÑÑÐ. Ì.: Ìåäèöèíà, Ñ Áðèêî Í.È. Ïàðàäèãìà ñîâðåìåííîé ýïèäåìèîëîãèè. Àêòîâàÿ ðå ü. Ì.: Èçä. 1 ÌÃÌÓ èì. È.Ì.Ñå åíîâà, ñ. 6. Áðèêî Í.È., Ïîêðîâñêèé Â.È. Ýòàïû ðàçâèòèÿ è ñîâðåìåííûå ïðåäñòàâëåíèÿ î ñòðóêòóðå ýïèäåìèîëîãèè // Ýïèäåìèîë. è èíôåêö. áîëåçíè. Àêòóàëüíûå âîïðîñû ¹ 1. Ñ Áðóñèíà Å.Á., Ìàãàðèëë Þ.À., Êóòèõèí À.Ã. Ýïèäåìèîëîãèÿ ðàêà: Ó åáíîå ïîñîáèå äëÿ ïîñëåäèïëîìíîé ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ. Êåìåðîâî: Èçä. ÊåìÃÌÀ, ñ. 8. Ãðèíõàëüõ Ò. Îñíîâû äîêàçàòåëüíîé ìåäèöèíû. Ì.: ÃÝÎÒÀÐ-Ìåäèà, ñ. 9. Îáùàÿ ýïèäåìèîëîãèÿ ñ îñíîâàìè äîêàçàòåëüíîé ìåäèöèíû. Ðóêîâîäñòâî ê ïðàêòè åñêèì çàíÿòèÿì: Ó åáíîå ïîñîáèå / Ïîä ðåä. Â.È.Ïîêðîâñêîãî, Í.È.Áðèêî. 2-å èçä., èñïð. è äîï. Ì.: ÃÝÎÒÀÐ-Ìåäèà, ñ.

15 ÝÏÈÄÅÌÈÎËÎÃÈß È ÈÍÔÅÊÖÈÎÍÍÛÅ ÁÎËÅÇÍÈ 10. Îáùàÿ ýïèäåìèîëîãèÿ ñ îñíîâàìè äîêàçàòåëüíîé ìåäèöèíû: Ìåòîäè åñêèå ðåêîìåíäàöèè äëÿ ïðåïîäàâàòåëÿ / Ïîä ðåä. Í.È.Áðèêî. Ì.: Èçä. 1 ÌÃÌÓ èì. È.Ì.Ñå åíîâà, ñ. 11. Ïàñïîðòà ñïåöèàëüíîñòåé íàó íûõ ðàáîòíèêîâ. URL: 14_02_02.html (äàòà îáðàùåíèÿ: ). 12. Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ îò ã. ¹ 59 «Îá óòâåðæäåíèè Íîìåíêëàòóðû ñïåöèàëüíîñòåé íàó íûõ ðàáîòíèêîâ». URL: (äàòà îáðàùåíèÿ: ). 13. Øêàðèí Â.Â., Êîâàëèøåíà Î.Â. Êîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ îòå åñòâåííîé ýïèäåìèîëîãèè. Âîïðîñû äëÿ îáñóæäåíèÿ // Ýïèäåìèîë. è èíôåêö. áîëåçíè ¹ 2. Ñ Øêàðèí Â.Â., Êîâàëèøåíà Î.Â. Î êîíöåïöèè ðàçâèòèÿ îòå åñòâåííîé ýïèäåìèîëîãèè: 5 ëåò ñïóñòÿ // Ýïèäåìèîë. è èíôåêö. áîëåçíè. Àêòóàëüíûå âîïðîñû ¹ 1. Ñ Ôåëüäáëþì È.Â., Èñàåâà Í.Â., Àíäðóñåíêî À.À. Ýïèäåìèîëîãèÿ ïñèõè åñêèõ ðàññòðîéñòâ: Ó åáíîå ïîñîáèå äëÿ ñòóäåíòîâ ìåäèöèíñêèõ âóçîâ. Ïåðìü: Èçä. ÏÃÌÀ èì. Å.À.Âàãíåðà, ñ. 16. Ýïèäåìèîëîãèÿ: Ó åáíîå ïîñîáèå äëÿ ñòóäåíòîâ, îáó àþùèõñÿ ïî ñïåöèàëüíîñòè Ìåäèêî-ïðîôèëàêòè åñêîå äåëî / Ïîä ðåä. Â.Â.Âëàñîâà. 2-å èçä., èñïð. Ì.: ÃÝÎÒÀÐ- Ìåäèà, ñ. ËÅÍÒÀ ÍÎÂÎÑÒÅÉ Â Ãëàâíîì âîåííîì êëèíè åñêîì ãîñïèòàëå èìåíè Í.Í.Áóðäåíêî ïðîøëà âñåðîññèéñêàÿ þáèëåéíàÿ íàó íî-ïðàêòè åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ìåäèöèíñêàÿ ëàáîðàòîðíàÿ äèàãíîñòèêà: ïðîøëîå, íàñòîÿùåå è áóäóùåå», ïîñâÿùåííàÿ 130-ëåòèþ îñíîâàíèÿ ëàáîðàòîðíîé ñëóæáû ãîñïèòàëÿ, îäíîé èç ñòàðåéøèõ â Ðîññèè. Â åå ðàáîòå ïðèíÿëè ó àñòèå èçâåñòíûå ïðåäñòàâèòåëè íàó íîãî è ïðàêòè åñêîãî ìåäèöèíñêîãî ñîîáùåñòâà Ðîññèè, ñïåöèàëèñòû ïî êëèíè åñêîé ëàáîðàòîðíîé äèàãíîñòèêå âåäóùèõ ó ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ Ìîñêâû, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Óôû, Åêàòåðèíáóðãà, Íèæíåãî Íîâãîðîäà, à òàêæå ìåäèöèíñêèå ñïåöèàëèñòû ñèëîâûõ âåäîìñòâ Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû, ÌÂÄ, Íàöèîíàëüíîé ãâàðäèè, ÔÑÁ âñåãî áîëåå 400 åëîâåê. Ðóêîâîäèëè ðàáîòîé êîíôåðåíöèè íà àëüíèê ãîñïèòàëÿ ïðîôåññîð ãåíåðàë-ìàéîð ìåäèöèíñêîé ñëóæáû Å.Êðþêîâ è ãëàâíûé ëàáîðàíò Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ïðîôåññîð À.Èâàíîâ. Íà ìåäèöèíñêîì ôîðóìå áûëà ïðåäñòàâëåíà ïðîäóêöèÿ áîëåå 20 âåäóùèõ îòå åñòâåííûõ è çàðóáåæíûõ êîìïàíèé ïðîèçâîäèòåëåé ëàáîðàòîðíîé òåõíèêè è ðàñõîäíîãî èìóùåñòâà. Â ðàìêàõ êðóãëîãî ñòîëà îáñóæäàëèñü àêòóàëüíûå âîïðîñû êëèíè åñêîé ëàáîðàòîðíîé äèàãíîñòèêè ïî øèðîêîìó ñïåêòðó ïðîáëåì ãåìîñòàçèîëîãèè, äèàãíîñòèêå îíêîëîãè åñêèõ çàáîëåâàíèé, öèòîëîãèè è äð. Óïðàâëåíèå ïðåññ-ñëóæáû è èíôîðìàöèè Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2 ñåíòÿáðÿ 2016 ã. Ãîñïèòàëüíîå ñóäíî «Èðòûø» Òèõîîêåàíñêîãî ôëîòà âûøëî èç òåððèòîðèàëüíûõ âîä Êîðîëåâñòâà Òàèëàíä è âçÿëî êóðñ íà Âëàäèâîñòîê. Íà ðåéäå â òåððèòîðèàëüíûõ âîäàõ Òàèëàíäà ýêèïàæ ïëàâó åãî ãîñïèòàëÿ íàõîäèëñÿ ñ 31 àâãóñòà, ãäå ó àñòâîâàë â ãóìàíèòàðíûõ ó åíèÿõ ñòðàí ÀÑÅÀÍ. Â õîäå ó åíèé ýêèïàæ êîðàáëÿ è ìåäèöèíñêèå ñïåöèàëèñòû ãîñïèòàëÿ ðàçâîðà èâàëè ïàëàòû äëÿ ïðèåìà óñëîâíî ïîñòðàäàâøèõ îò ñòèõèéíîãî áåäñòâèÿ òÿæåëîðàíåíûõ, áðèãàäà ìåäèêîâ îêàçûâàëà ïîìîùü è ïðîâîäèëà îïåðàöèè â ìîðñêèõ óñëîâèÿõ. Äîñòàâêà ïàöèåíòîâ, â ðîëè êîòîðûõ âûñòóïàëè ïðåäñòàâèòåëè âîåííîé ìåäèöèíû Òàèëàíäà, îñóùåñòâëÿëàñü ñ ïîìîùüþ êîðàáåëüíîãî âåðòîëåòà Êà-27ÏÑ è áûñòðîõîäíûõ ëîäîê. Öåëü ãóìàíèòàðíûõ ìàíåâðîâ ñîñòîÿëà â åòêîé ñîãëàñîâàííîñòè äåéñòâèé ñòðàí ÀÑÅÀÍ è äèàëîãîâûõ ïàðòíåðîâ ïî ó àñòèþ îäíîâðåìåííî â ðàçðåøåíèè íåñêîëüêèõ êðèçèñíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî õàðàêòåðà. Ïðåññ-ñëóæáà Âîñòî íîãî âîåííîãî îêðóãà, 13 ñåíòÿáðÿ 2016 ã. 43

16 ÃÈÃÈÅÍÀ È ÔÈÇÈÎËÎÃÈß ÂÎÅÍÍÎÃÎ ÒÐÓÄÀ ÊÎËËÅÊÒÈÂ ÀÂÒÎÐÎÂ, 2016 ÓÄÊ (470.1) Ôèçèîëîãî-ãèãèåíè åñêèå òðåáîâàíèÿ ê âîäîñíàáæåíèþ âîåííîñëóæàùèõ â Àðêòè åñêîé çîíå ÀÇÀÐÎÂ È.È., ïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóæáû 1 ÁÓÒÀÊÎÂ Ñ.Ñ., ïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóæáû ( @mail.ru) 2 ÆÎËÓÑ Á.È., çàñëóæåííûé âðà ÐÔ, ïðîôåññîð, ïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóæáû â îòñòàâêå 2 1 Ãëàâíîå âîåííî-ìåäèöèíñêîå óïðàâëåíèå ÌÎ ÐÔ, Ìîñêâà; é Ãëàâíûé öåíòð ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè åñêîãî íàäçîðà ÌÎ ÐÔ, Ìîñêâà Ðàçâåðòûâàíèå âîåííûõ ãàðíèçîíîâ â Àðêòè åñêîé çîíå òðåáóåò ðåøåíèÿ ñëîæíûõ çàäà ñîõðàíåíèÿ çäîðîâüÿ è ðàáîòîñïîñîáíîñòè ëè íîãî ñîñòàâà. Îäíîé èç íèõ ÿâëÿåòñÿ îáåñïå åíèå ôèçèîëîãè åñêè ïîëíîöåííîãî è áåçîïàñíîãî âîäîñíàáæåíèÿ. Íåïîñðåäñòâåííîå èñïîëüçîâàíèå äëÿ ïèòüåâûõ öåëåé âîäû, ïîëó àåìîé ïóòåì òàÿíèÿ ñíåãà, íå îòâå àåò ôèçèîëîãè åñêèì ïîòðåáíîñòÿì îðãàíèçìà âñëåäñòâèå ïðàêòè åñêè ïîëíîãî îòñóòñòâèÿ â íåé ìèíåðàëüíûõ ñîëåé. Ýòî îïðåäåëÿåò àêòóàëüíîñòü ïðîáëåìû êîíäèöèîíèðîâàíèÿ òàëîé âîäû. Ñòàòüÿ ñîäåðæèò îáçîð ëèòåðàòóðíûõ äàííûõ îá èñòîðè åñêîì îïûòå ïîëó åíèÿ ïèòüåâîé âîäû è êîððåêöèè åå êà åñòâà íà ìîðñêèõ ñóäàõ ðàçíûõ ñòðàí, à òàêæå íà êîðàáëÿõ Âîåííî-Ìîðñêîãî Ôëîòà ÑÑÑÐ. Ïðèâåäåíû ñîâðåìåííûå äàííûå î ñïîñîáàõ ìèíåðàëèçàöèè è èñïîëüçîâàíèÿ â ïèòüåâûõ öåëÿõ îïðåñíåííîé ìîðñêîé âîäû íà êîðàáëÿõ ÂÌÔ, òàëîé âîäû è ïðèðîäíîé ìÿãêîé âîäû áåðåãîâûõ âîäîèñòî íèêîâ. Ïðåäëàãàåòñÿ ñîçäàíèå â ãàðíèçîíàõ Àðêòè åñêîé çîíû ñòàíöèé ïðèãîòîâëåíèÿ ïèòüåâîé âîäû íà îñíîâå íàó íûõ äàííûõ î ñïîñîáàõ åå êîíäèöèîíèðîâàíèÿ (î èñòêè, ìèíåðàëèçàöèè è îáåççàðàæèâàíèÿ). Ê ë þ å â û å ñ ë î â à: Àðêòè åñêàÿ çîíà, âîäîñíàáæåíèå ãàðíèçîíîâ, ôèçèîëîãî-ãèãèåíè åñêèå òðåáîâàíèÿ ê êà åñòâó âîäû, ïðèãîòîâëåíèå è êîíäèöèîíèðîâàíèå ïèòüåâîé âîäû. Azarov I.I., Butakov S.S., Zholus B.I. Physiological and hygienic requirements imposed on water supply for troops in the Arctic zone. The deployment of military garrisons in the Arctic zone requires solutions of health and working capacity maintenance among the military personnel. One of them is to provide a physiologically adequate and safe water supply. Direct use of water for drinking purposes, obtained by the melting of snow, does not meet the physiological needs of the body as a result of the almost complete lack of mineral salts in it. It determines the urgency of the problem of melt water conditioning. The article contains a review of published data on the historical experience of drinking water quality and its correction on shi ps of various countries,as well as the ships of the Navy of the USSR. Modern data on salinity and how to use for drinking desalinated seawater on Navy shi ps,melt water and soft water from natural land water sources. The creation in the garrisons of the Arctic stations zone potable water on the basis of scientific data on the methods of its conditioning (mineralization and disinfection). K e y w o r d s: Arctic zone, water garrisons, physiological and hygienic requirements to water quality, preparation and conditioning of drinking water. Âíàñòîÿùåå âðåìÿ àêòèâèçèðîâàëîñü îñâîåíèå Àðêòèêè, â Çàïîëÿðüå óñèëèâàåòñÿ ãðóïïèðîâêà âîéñê (ñèë), ñîçäàþòñÿ íîâûå ãàðíèçîíû, òðåáóþùèå ñîîòâåòñòâóþùåé èíôðàñòðóêòóðû äëÿ æèçíåîáåñïå åíèÿ âîèíñêèõ êîíòèíãåíòîâ. Ïåðåä âîåííîé ìåäèöèíîé ýòî ñòàâèò ñëîæíûå çàäà è â îáëàñòè ñîõðàíåíèÿ çäîðîâüÿ è ðàáîòîñïîñîáíîñòè ëè íîãî ñîñòàâà [2, 20]. Îäíîé èç íèõ ÿâëÿåòñÿ 44 êîíòðîëü êà åñòâà âîäîñíàáæåíèÿ ãàðíèçîíîâ. Òðàäèöèîííî â Çàïîëÿðüå ïðè îòñóòñòâèè èñòî íèêîâ ïðèðîäíûõ ïèòüåâûõ âîä èñïîëüçóåòñÿ âîäà, ïîëó àåìàÿ ïóòåì òàÿíèÿ ñíåãà. Îíà ïðàêòè åñêè íå ñîäåðæèò ìèíåðàëüíûõ ñîëåé è ïîòîìó íå ÿâëÿåòñÿ ïîëíîöåííîé â ôèçèîëîãî-ãèãèåíè åñêîì îòíîøåíèè [9]. Äëèòåëüíîå óïîòðåáëåíèå òàêèõ âîä ìîæåò âûçûâàòü

17 ÃÈÃÈÅÍÀ È ÔÈÇÈÎËÎÃÈß ÂÎÅÍÍÎÃÎ ÒÐÓÄÀ 4.  íàñòîÿùåå âðåìÿ íàçðåëà íåîáõîäèìîñòü ñîçäàíèÿ â ãàðíèçîíàõ Àðêòè åñêîé çîíû ñòàíöèé ïðèãîòîâëåíèÿ ïèòüåâîé âîäû, äåéñòâóþùèõ íà îñíîâå íàó íûõ äàííûõ î ñïîñîáàõ åå êîíäèöèîíèðîâàíèÿ (î èñòêè, ìèíåðàëèçàöèè è îáåççàðàæèâàíèÿ). Ïðèãîòîâëåííàÿ íà íèõ ôèçèîëîãè åñêè ïîëíîöåííàÿ ïèòüåâàÿ âîäà äîëæíà â ïîëíîé ìåðå óäîâëåòâîðÿòü ïîòðåáíîñòè âîåííîñëóæàùèõ è ëåíîâ èõ ñåìåé. Îáåñïå åíèå òàêîé âîäîé öåëåñîîáðàçíî îðãàíèçîâàòü ïî ïðèíöèïó ðàçáîðà èç êóëåðà. Ëèòåðàòóðà 1. Àáðàìîâ Ê.Ò., Ïëóãèí Â.Ï., Ïîäêàìåíñêàÿ Î.Ì. è äð. Ê âîïðîñó ýêñïåðèìåíòàëüíîãî îáîñíîâàíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ðàçâåäåííîé ìîðñêîé âîäû â ïèòüåâûõ öåëÿõ / Ãèãèåíè- åñêèå âîïðîñû îïðåñíåíèÿ âîäû. Ì., Ñ Áëàãèíèí À.À., Âèñëîâ À.Â., Ëèçîãóá È.Í. Àêòóàëüíûå âîïðîñû ìåäèöèíñêîãî îáåñïå- åíèÿ àâèàöèîííûõ ñïåöèàëèñòîâ â Àðêòè- åñêîì ðåãèîíå // Âîåí.-ìåä. æóðí Ò. 336, ¹ 1. Ñ Áîêèíà À.È., Ðàõìàíèí Þ.À., Ïëóãèí Â.Ï. Èçó åíèå âëèÿíèÿ îïðåñíåííîé ïèòüåâîé âîäû íà ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ // Âåñòí. ÀÌÍ ÑÑÑÐ ¹ 3. Ñ Âàñèëüåâ Ì.Í. Êîíñïåêò ïî ãèãèåíå. ÑÏá, ñ. 5. Âîåííî-ìîðñêàÿ è ðàäèàöèîííàÿ ãèãèåíà: Ó åáíèê / Ïîä ðåä. Â.Ã. âûðåâà è Ã.Í.Íîâîæèëîâà. Ë., ñ. 6. Æîëóñ Á.È. Ôèçèîëîãî-ãèãèåíè åñêîå îáîñíîâàíèå ðåêîìåíäàöèé ïî êîíäèöèîíèðîâàíèþ ïèòüåâîé âîäû íà êîðàáëÿõ ÂÌÔ: Äèñ.... êàíä. ìåä. íàóê. Ë., ñ. 7. Æîëóñ Á.È., Ïåòðååâ È.Â. Ñìåðòíîñòü îò ñåðäå íî-ñîñóäèñòîé ïàòîëîãèè è ìèíåðàëüíûé ñîñòàâ ïèòüåâîé âîäû íà Êîëüñêîì ïîëóîñòðîâå / Ìàòåð. Ìåæäóíàð. êîíô. (POLAR TECH-96). Ñåêöèÿ Å. ÑÏá, Ñ Êîëåñíèê Í.Í. Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå è ïåðñïåêòèâû âîäîñíàáæåíèÿ ìîðñêèõ ñóäîâ / Ãèãèåíè åñêèå âîïðîñû îïðåñíåíèÿ âîäû. Ì., Ñ Êðèâöîâ À.Â., Êèðè åíêî Í.Í., Èâ åíêî À.Ë. è äð. Ôèçèîëîãî-ãèãèåíè åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïèòàíèÿ è âîäîñíàáæåíèÿ âîèíñêîãî ãàðíèçîíà â Àðêòèêå // Âåñòí. Ðîñ. âîåí.- ìåä. àêàä (52). Ñ Ìåòîäè åñêèå óêàçàíèÿ ïî âíåäðåíèþ è ïðèìåíåíèþ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè åñêèõ ïðàâèë è íîðìàòèâîâ ÑàíÏèÍ «Ïèòüåâàÿ âîäà. Ãèãèåíè åñêèå òðåáîâàíèÿ ê êà åñòâó âîäû, ðàñôàñîâàííîé â åìêîñòè. Êîíòðîëü êà åñòâà» (ÌÓ ). Ì., ñ. 11. Îáåñïå åíèå íàñåëåíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ôèçèîëîãè åñêè ïîëíîöåííîé ïèòüåâîé âîäîé: ìèô èëè ðåàëüíîñòü / Ïîä ðåä. Î.Å.Ñåðãååâà, È.À.Ìåðêóøåâà. ÑÏá: ÈÖ Ýäèöèÿ, ñ. 12. Ïàëåé Ï.Í., Ýëüïèíåð Ë.È., Íîâèêîâ Þ.Ï., Ãðèãîðüåâà Ñ.È. Ñïîñîá ìèíåðàëèçàöèè îïðåñíåííîé âîäû. Àâòîðñêîå ñâèäåòåëüñòâî ¹ îò 6 ôåâðàëÿ 1968 ã. // Îôèöèàë. áþëë. Êîìèòåòà ïî äåëàì èçîáðåòåíèé è îòêðûòèé ïðè Ñîâåòå Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ. «Èçîáðåòåíèÿ, ïðîìûøëåííûå îáðàçöû, òîâàðíûå çíàêè» ¹ 26. Ñ Ðàõìàíèí Þ.À., Áîêèíà À.È., Ïëóãèí Â.Ï., Ãðèøåëåâè Ò.À. Êëèíèêî-ôèçèîëîãè åñêèå ìàòåðèàëû ê îáîñíîâàíèþ âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ðàçâåäåííîé ìîðñêîé âîäû â ïèòüåâûõ öåëÿõ / 7-é Ìåæäóíàðîä. ñèìïîç. ïî ìîð. ìåäèöèíå. Ì., Ñ Ðàõìàíèí Þ.À., Áîêèíà À.È., Ïëóãèí Â.Ï. è äð. Èññëåäîâàíèÿ ïî îáîñíîâàíèþ íèæíèõ è îïòèìàëüíûõ óðîâíåé ñîëåñîäåðæàíèÿ îïðåñíåííîé ïèòüåâîé âîäû õëîðèäíî-ñóëüôàòíî-íàòðèåâîãî òèïà / Ãèãèåíè åñêèå âîïðîñû îïðåñíåíèÿ âîäû. Ì., Ñ Ðîçâàë Ê.Ñ. Îñîáåííîñòè äåéñòâèÿ íà îðãàíèçì îïðåñíåííûõ ïèòüåâûõ âîä â çàâèñèìîñòè îò ñòåïåíè èõ ìèíåðàëèçàöèè // Ãèã. è ñàí ¹ 8. Ñ Ñàíèòàðíûå ïðàâèëà è íîðìàòèâû ÑàíÏèÍ «Ïèòüåâàÿ âîäà. Ãèãèåíè åñêèå òðåáîâàíèÿ ê êà åñòâó âîäû, ðàñôàñîâàííîé â åìêîñòè. Êîíòðîëü êà åñòâà». Ì.: Ìèíçäðàâ Ðîññèè, ñ. 17. Ñâåð êîâ, Â.Ò. Ìàòåðèàëû ïî âîïðîñó î ãèãèåíè åñêèõ äîñòîèíñòâàõ âîäû äëÿ ïèòüåâûõ íóæä íà ñóäàõ ðóññêîãî ôëîòà [Òåêñò]: äèñ. íà ñòåïåíü ä-ðà ìåäèöèíû. ÑÏá, ñ. 18. Ñèäîðåíêî Ã.È., Áîêèíà À.È., Ôàäååâà Â.Ê. è äð. Èçó åíèå âëèÿíèÿ îïðåñíåííîé ïèòüåâîé âîäû íà ôóíêöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå îðãàíèçìà // Ãèã. è ñàí ¹ 2. Ñ Ñîëäàòîâ Å.À., Ãîëîòà À.Ñ., Êîðíèëîâà À.À., Êðàññèé À.Á., Ëåâàíäî Ê.Ê., óâàøåâ Ì.Ë., Øàëàøèí Ð.À. Ìåäèöèíñêîå îáåñïå åíèå â Àðêòèêå 2015 ã. // Âîåí. ìåä. æóðí Ò. 337, ¹ 5. Ñ Ôèñóí À.ß. Ìåäèöèíñêîå îáåñïå åíèå Âîîðóæåííûõ Ñèë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: èòîãè äåÿòåëüíîñòè è îñíîâíûå çàäà è íà 2015 ãîä // Âîåí.-ìåä. æóðí Ò. 336, ¹ 1. Ñ Ôîíñàãðèâ Ð. Ìîðñêàÿ ãèãèåíà / Ïåðåâîä ñ ôð. ÑÏá, ñ. 22. Øàôèðîâ Þ.Á., Õîâàõ È.Ì., Áàëàøîâ Î.È. è äð. Ýêñïåðèìåíòàëüíîå îáîñíîâàíèå óðîâíÿ îïòèìàëüíîé ìèíåðàëèçàöèè îïðåñíåííûõ âîä: Ìàòåð. 7-ãî Ìåæäóíàðîä. ñèìïîç. ïî ìîð. ìåäèöèíå. Ì., Ñ Ýëüïèíåð Ë.È. Âîäîñíàáæåíèå ìîðñêèõ ñóäîâ. Ì.: Òðàíñïîðò, ñ. 24. ßíüøèí Ë.À. Ãèãèåíè åñêîå çíà åíèå ôòîðà // Âîåí.-ìåä. æóðí ¹ 12. Ñ Bruvold W.H. Mineral taste and the potability of domestic water // Water Res., Vol. 4, N 5. P

18 ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß È ÂÎÅÍÍÎ-ÌÎÐÑÊÀß ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÊÎËËÅÊÒÈ ÀÂÒÎÐÎÂ, 2016 ÓÄÊ :355 Áàðîòåðàïèÿ â âîåííîé ìåäèöèíå ÊÓËÅØΠÂ.È., ïðîôåññîð, ïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóæáû â îòñòàâêå ÌßÑÍÈÊΠÀ.À., ïðîôåññîð, ïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóæáû çàïàñà ÅÐÍΠÂ.È., äîöåíò, ïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóæáû çàïàñà ØÈÒΠÀ.Þ., êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê, ïîäïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóæáû ÀÍÄÐÓÑÅÍÊÎ À.Í., êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê, ïîäïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóæáû ÇÂÅÐÅ Ä.Ï., êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê, ïîäïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóæáû Âîåííî-ìåäèöèíñêàÿ àêàäåìèÿ èì. Ñ.Ì.Êèðîâà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã Ïðåäñòàâëåíû ñîâðåìåííûå íàó íûå äàííûå î ìåñòå è ðîëè ãèïåðáàðè åñêîé îêñèãåíàöèè â âîåííîé è ýêñòðåìàëüíîé ìåäèöèíå. Ðàñêðûòû îñíîâíûå ìåõàíèçìû íàñûùåíèÿ êðîâè êèñëîðîäîì è «äîñòàâêè» åãî ê êëåòêàì è òêàíÿì îðãàíèçìà åëîâåêà. Îáîñíîâàíû ïðåèìóùåñòâà ãèïåðáàðè åñêîé îêñèãåíàöèè ïåðåä íîðìîáàðè åñêîé è ïîêàçàíà åå âûñîêàÿ ýôôåêòèâíîñòü â ëå åíèè òðàâì, ãíîéíî-ñåïòè åñêèõ îñëîæíåíèé è áîåâîé òåðàïåâòè åñêîé ïàòîëîãèè. Ïðåäñòàâëåíû îñíîâíûå êëèíèêî-ôèçèîëîãè åñêèå ýôôåêòû ãèïåðáàðè åñêîé îêñèãåíàöèè. Îáîñíîâàíû ñîâðåìåííûå ïîêàçàíèÿ è ïðîòèâîïîêàçàíèÿ ê åå ïðèìåíåíèþ â ëå åáíîì ïðîöåññå. Ê ë þ å â û å ñ ë î â à: ãèïåðáàðè åñêàÿ îêñèãåíàöèÿ, áàðîòåðàïèÿ, áîåâàÿ ïàòîëîãèÿ, âîåííàÿ ìåäèöèíà, ðàíåíûé, áîëüíîé, áàðîêàìåðà. Kuleshov V.I., Myasnikov A.A., Chernov V.I., Shitov A.Yu., Andrusenko A.N., Zverev D.P. Barotherapy in the military medicine. The authors present current data on place and role of hyperbaric oxygenation for military and extreme medicine. Main mechanisms of oxygen saturation and its «delivery» to cells and tissues of the organisms is described in the given article. The authors proved advantages of the hyperbaric oxygenation over the normobaric and showed its high efficiency for the trauma and suppurativeseptic lesion treatment, and for the combat therapeutic pathology. Main clinical and physiological effects of the hyperbaric oxygenation are showed. Modern indications and contra-indications for the use of the hyperbaric oxygenation as a therapeutic mean are proved. K e y w o r d s: hyperbaric oxygenation, barotherapy, combat pathology, military medicine, wounded, patient, pressure chamber. Áàðîòåðàïèÿ (îò ãðå. baros òÿæåñòü, äàâëåíèå; therapeia ïîñîáèå, ëå åíèå) ðàçäåë ìåäèöèíû, èñïîëüçóþùèé äëÿ ëå åíèÿ èçìåíåííîå àòìîñôåðíîå äàâëåíèå.  çàâèñèìîñòè îò âåêòîðà äàâëåíèÿ ðàçëè àþò ãèïîáàðè åñêóþ òåðàïèþ ëå åíèå ïîíèæåííûì àòìîñôåðíûì äàâëåíèåì, íîðìîáàðè åñêóþ ëå- åíèå ãàçîâûìè ñìåñÿìè ñ ðàçëè íûì ïàðöèàëüíûì äàâëåíèåì áèîëîãè åñêè àêòèâíûõ è èíäèôôåðåíòíûõ ãàçîâ ïðè íîðìàëüíîì àòìîñôåðíîì äàâëåíèè è ãèïåðáàðè åñêóþ òåðàïèþ ëå åíèå ïîâûøåííûì àòìîñôåðíûì äàâëåíèåì [4]. Ãèïîáàðîòåðàïèþ è ìåòîäû íîðìîáàðè- åñêîé òåðàïèè èñïîëüçóþò, êàê ïðàâèëî, â ïëàíîâîì ëå åíèè è ðåàáèëèòàöèè ðàíåíûõ, áîëüíûõ è ïîðàæåííûõ. 52 Ìåòîäû áàðîòåðàïèè  ëå åíèè âîåííî-ïðîôåññèîíàëüíîé ïàòîëîãèè áîëåå ýôôåêòèâíû ìåòîäû ãèïåðáàðîòåðàïèè [9]. Îáùåïðèçíàíà âûñîêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ëå åáíîé ðåêîìïðåññèè ïðè âîäîëàçíîé ïàòîëîãèè: äåêîìïðåññèîííîé áîëåçíè (ÄÁ) è áàðîòðàâìå ëåãêèõ [6, 10, 11]. Ìåòîäîì âûáîðà ïðè âîçäóøíîé ýìáîëèè òðàâìàòè åñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ (âîåííûå, òðàíñïîðòíûå, õèðóðãè åñêèå, áûòîâûå è äðóãèå òðàâìû) ÿâëÿåòñÿ ëå åáíàÿ êîìïðåññèÿ â áàðîêàìåðå. Ïîä ïîâûøåííûì äàâëåíèåì ïóçûðüêè ñâîáîäíîãî ãàçà â êðîâåíîñíûõ ñîñóäàõ óìåíüøàþòñÿ â ðàçìåðå äî êðèòè åñêèõ âåëè èí è ðàñòâîðÿþòñÿ, ïîñëå åãî êðîâîîáðàùåíèå âîññòàíàâëèâàåòñÿ. Åñëè ó ïîñòðàäàâøåãî íåò äå-

19 ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß È ÂÎÅÍÍÎ-ÌÎÐÑÊÀß ÌÅÄÈÖÈÍÀ Çàêëþ åíèå  âîåííîé ìåäèöèíå èç âñåõ âèäîâ è ìåòîäîâ áàðîòåðàïèè íàèáîëåå ïàòîãåíåòè åñêè îáîñíîâàíî ïðèìåíåíèå ÃÁÎ. Âñëåäñòâèå âûñîêîãî ïàðöèàëüíîãî äàâëåíèÿ êèñëîðîäà âî âäûõàåìîé ãàçîâîé ñìåñè ïîñëåäíèé äèôôóíäèðóåò âî âíóòðåííèå ñðåäû îðãàíèçìà, ðàñòâîðÿÿñü â íèõ, êóïèðóåò îáùóþ è ìåñòíóþ, ÿâíóþ è ñêðûòóþ ãèïîêñèþ (àíòèãèïîêñè åñêîå äåéñòâèå êèñëîðîäà). Äîçèðîâàííàÿ ïåðîêñèäàöèÿ (êîãäà ÃÁÎ ïðèìåíÿåòñÿ â òåðàïåâòè åñêèõ äîçàõ), ïîâûøàÿ ïðîíèöàåìîñòü ìåìáðàí êëåòîê, ñïîñîáñòâóåò àêòèâèçàöèè îáìåííûõ ïðîöåññîâ, äèôôóçèè åðåç ìåìáðàíó ëåêàðñòâåííûõ âåùåñòâ, ñòèìóëèðóåò êëåòî íûé è ãóìîðàëüíûé èììóíèòåò.  óñëîâèÿõ ñæàòîãî êèñëîðîäà ïîä ïîâûøåííûì äàâëåíèåì îðãàíû è ñèñòåìû îðãàíèçìà ïåðåõîäÿò íà áîëåå íèçêèé è ýêîíîìè íûé óðîâåíü ôóíêöèîíèðîâàíèÿ. Òàêèì îáðàçîì ïðîÿâëÿåòñÿ ýêîíîìèçèðóþùåå äåéñòâèå ãèïåðáàðè- åñêîãî êèñëîðîäà.  öåëîì ñàíîãåíåç ÃÁÎ ðåàëèçóåòñÿ ñåìíàäöàòüþ ïîçèòèâíûìè êëèíèêî-ôèçèîëîãè åñêèìè ýôôåêòàìè. Èñõîäÿ èç ïàòîãåíåçà îñòðîé õèðóðãè åñêîé è òåðàïåâòè åñêîé áîåâîé ïàòîëîãèè, ñîïîñòàâëÿÿ åãî çâåíüÿ ñ êëèíèêî-ôèçèîëîãè åñêèìè ýôôåêòàìè ÃÁÎ, îáîñíîâàíû êîíêðåòíûå ïîêàçàíèÿ ïðè òðàâìàõ è ãíîéíî-ñåïòè åñêèõ îñëîæíåíèÿõ, à òàêæå ïðè îñòðûõ ïàòîëîãè åñêèõ ñîñòîÿíèÿõ è çàáîëåâàíèÿõ. Ïðè ýòîì âðà, ïðèíèìàþùèé ðåøåíèå ïðîâîäèòü ÃÁÎ, äîëæåí ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ïåðå íåì ïðîòèâîïîêàçàíèé ê ãèïåðáàðè åñêîé îêñèãåíàöèè. Ñëåäóåò îòìåòèòü, òî ïðè íàëè èè àáñîëþòíûõ, æèçíåííûõ, ïîêàçàíèé ê ÃÁÎ îïûòíîìó ñïåöèàëèñòó áîëüøèíñòâîì ïðîòèâîïîêàçàíèé ìîæíî ïðåíåáðå ü, ïðîâîäÿ ñïåöèàëüíóþ ïîäãîòîâêó ê ñåàíñó. Êàê ïðàâèëî, ÃÁÎ ìàêñèìàëüíî ýôôåêòèâíà, åñëè ïðîâîäèòñÿ â ðàííèå ñðîêè ïîñëå ïîëó åíèÿ òðàâìû èëè âîçíèêíîâåíèÿ îñòðîãî ïàòîëîãè åñêîãî ñîñòîÿíèÿ. Ëèòåðàòóðà 1. Êèñåëåâ Ñ.Î. Ïðèíöèï äåéñòâèÿ ÃÁÎ íà îðãàíèçì (àäàïòàöèîííî-ôèçèîëîãè åñêàÿ êîíöåïöèÿ) // Ãèïåðáàðè åñêàÿ ôèçèîëîãèÿ è ìåäèöèíà ¹ 2. Ñ Êîë èíà Å.ß., Ðîäèîíîâ Â.Â., Îáóõîâà È.Ê. Ñîâðåìåííûå ïðåäñòàâëåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè ÃÁÎ â ëå åíèè êðèòè åñêîé èøåìèè íèæíèõ êîíå íîñòåé / Áàðîòåðàïèÿ â êîìïëåêñíîì ëå åíèè è ðåàáèëèòàöèè ðàíåíûõ, áîëüíûõ è ïîðàæåííûõ: Ìàòåðèàëû IX Âñåàðìåéñêîé íàó.-ïðàêò. êîíô. ñ ìåæäóíàðîäíûì ó àñòèåì / Ïîä ðåä. À.À.Ìÿñíèêîâà. ÑÏá: ÂÌåäÀ, Ñ Êîë èíà Å.À., Ðîäèîíîâ Â.Â. Ïîêàçàíèÿ ê ÃÁÎ: ñèíäðîìû èëè íîçîëîãèÿ / Áàðîòåðàïèÿ â êîìïëåêñíîì ëå åíèè è ðåàáèëèòàöèè ðàíåíûõ, áîëüíûõ è ïîðàæåííûõ: Òåç. äîêë. VIII Âñåàðìåéñêîé íàó.-ïðàêò. êîíô. ÑÏá: ÂÌåäÀ, Ñ Êóëåøîâ Â.È. Ðàçâèòèå áàðîòåðàïèè íà êàôåäðå ôèçèîëîãèè ïîäâîäíîãî ïëàâàíèÿ Âîåííî-ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè èìåíè Ñ.Ì.Êèðîâà (ê 70-ëåòèþ àâòîðà) / Áàðîòåðàïèÿ â êîìïëåêñíîì ëå åíèè è ðåàáèëèòàöèè ðàíåíûõ, áîëüíûõ è ïîðàæåííûõ: Ìàòåðèàëû IX Âñåàðìåéñêîé íàó.-ïðàêò. êîíô. ñ ìåæäóíàðîäíûì ó àñòèåì / Ïîä ðåä. À.À.Ìÿñíèêîâà. ÑÏá: ÂÌåäÀ, Ñ Êóëåøîâ Â.È., åðíîâ Â.È. Ãèïåðáàðîòåðàïèÿ ïðè îñòðûõ ïàòîëîãè åñêèõ ñîñòîÿíèÿõ. ÑÏá: ÂÌåäÀ, ñ. 6. Êóëåøîâ Â.È., Ìÿñíèêîâ À.À., Íàçàðêèí Â.ß., Ñèíüêîâ À.Ï., Ñûðüåâ Â.Ã., åðíîâ Â.È. Àêòóàëüíûå âîïðîñû ïðîôèëàêòèêè è ëå åíèÿ îñòðîé äåêîìïðåññèîííîé áîëåçíè ëåãêîé ñòåïåíè òÿæåñòè // Âîåí.-ìåä. æóðí Ò. 323, ¹ 4. Ñ Êóëåøîâ Â.È., Ìÿñíèêîâ À.À., Áîáðîâ Þ.Ì., åðíîâ Â.È., Þðèí À.À. Íåóòèëèçèðîâàííûé êèñëîðîä ïðè èíà ïàòîëîãè åñêîé ïåðîêñèäàöèè ïðè ÃÁÎ / Áàðîòåðàïèÿ â êîìïëåêñíîì ëå åíèè è ðåàáèëèòàöèè ðàíåíûõ, áîëüíûõ è ïîðàæåííûõ: Òåç. äîêë. VIII Âñåàðìåéñêîé íàó.-ïðàêò. êîíô. ÑÏá: ÂÌåäÀ, Ñ Ìàòüå Ä., Òèññèåð Ñ., Áóëî Ì. Ãàçîâàÿ ýìáîëèÿ / Ãèïåðáàðè åñêàÿ ìåäèöèíà: Ïðàêòè åñêîå ðóêîâîäñòâî / Ïîä ðåä. Ä.Ìàòüå; ïåð. ñ àíãë. Ì.: ÁÈÍÎÌ. Ëàáîðàòîðèÿ çíàíèé, Ñ Ìÿñíèêîâ À.À., Çâåðåâ Ä.Ï., Êóëåøîâ Â.È., åðíîâ Â.È. Ñîñòîÿíèå è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ áàðîòåðàïèè â Âîåííî-ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè / Áàðîòåðàïèÿ â êîìïëåêñíîì ëå- åíèè è ðåàáèëèòàöèè ðàíåíûõ, áîëüíûõ è ïîðàæåííûõ: Ìàòåðèàëû IX Âñåàðìåéñêîé íàó.-ïðàêò. êîíô. ñ ìåæäóíàðîäíûì ó àñòèåì / Ïîä ðåä. À.À.Ìÿñíèêîâà. ÑÏá: ÂÌåäÀ, Ñ Ìÿñíèêîâ À.À. Äåêîìïðåññèîííàÿ áîëåçíü // Âîïðîñû ãèïåðáàðè åñêîé ìåäèöèíû (ïðèëîæ. ê íàó.-ïðàêò. æóðí. «Âåñòíèê èíòåíñèâíîé òåðàïèè») ¹ 2 3. Ñ Íåññèðèî Á.À. Ôèçèîëîãè åñêèå îñíîâû äåêîìïðåññèè âîäîëàçîâ-ãëóáîêîâîäíèêîâ. ÑÏá: ÎÎÎ «Çîëîòîé âåê», ñ. 61

20 ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß È ÂÎÅÍÍÎ-ÌÎÐÑÊÀß ÌÅÄÈÖÈÍÀ 12. Ïàòåíò Ñ1 Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ÌÏÊ À61G 10/02; À61 5/026. Ñïîñîá îïðåäåëåíèÿ ñòåïåíè óñòîé èâîñòè åëîâåêà ê ãèïåðîêñè åñêîé ãèïîêñèè / À.Þ.Øèòîâ, Â.È.Êóëåøîâ, Á.Ë.Ìàêååâ; ¹ /14; çàÿâë ; îïóáë // Èçîáðåòåíèÿ. Ïîëåçíûå ìîäåëè: îôèö. áþëë. Ì.: ÔÈÏÑ, ¹ Ðàòöåíõîôåð-Êîìåíäà Á., Ôåéâîðè Ð., Óèëñëàó Â., Ñìîëë-Æàòíåð Ô., Ìàòüå Ä. Ôèçèîëîãè åñêèå ýôôåêòû ãèïåðáàðè åñêîãî êèñëîðîäà íà òðàíñïîðò êèñëîðîäà è äàâëåíèå êèñëîðîäà â òêàíÿõ / Ãèïåðáàðè åñêàÿ ìåäèöèíà: Ïðàêòè åñêîå ðóêîâîäñòâî / Ïîä ðåä. Ä.Ìàòüå; ïåð. ñ àíãë. Ì.: ÁÈÍÎÌ. Ëàáîðàòîðèÿ çíàíèé, Ñ Óèëñëàó Â. Ôèçèêà ãèïåðáàðè åñêîãî äàâëåíèÿ / Ãèïåðáàðè åñêàÿ ìåäèöèíà: Ïðàêòè åñêîå ðóêîâîäñòâî / Ïîä ðåä. Ä.Ìàòüå; ïåð. ñ àíãë. Ì.: ÁÈÍÎÌ. Ëàáîðàòîðèÿ çíàíèé, Ñ åðíîâ Â.È., Èñðàôèëîâ Ç.Ì., Øèìàíîâè Å.Ã., Âîðîáüåâà Ë.Í., Êóòåëåâ Ã.Ì. Âëèÿíèå ìíîãîêðàòíûõ âîçäåéñòâèé äûõàòåëüíûìè ãàçîâûìè ñìåñÿìè ñ ðàçëè íûì ïàðöèàëüíûì äàâëåíèåì êèñëîðîäà íà ðåçåðâíûå âîçìîæíîñòè îðãàíèçìà / Áàðîòåðàïèÿ â êîìïëåêñíîì ëå åíèè è ðåàáèëèòàöèè ðàíåíûõ, áîëüíûõ è ïîðàæåííûõ: Ìàòåðèàëû IX Âñåàðìåéñêîé íàó.-ïðàêò. êîíô. ñ ìåæäóíàðîäíûì ó àñòèåì / Ïîä ðåä. À.À.Ìÿñíèêîâà. ÑÏá: ÂÌåäÀ, Ñ Ùåðáàê Ñ.Ã., Áåëîêîïûòîâ È.Þ., Òåðåøèí Å.À., Ñàðàíà À.Ì., Ïåðøèí À.Â., Ëèñîâåö Ä.Ã. Ïîðàæåíèÿ ôîñôîðîðãàíè åñêèìè âåùåñòâàìè: êëèíèêà, äèàãíîñòèêà, ëå åíèå: Ó åáíîå ïîñîáèå. ÑÏá: ÂÌåäÀ, ñ. ËÅÍÒÀ ÍÎÂÎÑÒÅÉ Ðîññèéñêèå âîåííûå âðà è â õîäå ó åíèé ÀÑÅÀÍ ïî âîåííîé ìåäèöèíå, ãóìàíèòàðíîìó ñîäåéñòâèþ è ðåçâû àéíîìó ðåàãèðîâàíèþ ïðîâåëè ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ ïî ïîèñêó, ýâàêóàöèè è îêàçàíèþ ìåäïîìîùè óñëîâíî ïîñòðàäàâøèì â ðåçóëüòàòå ìîùíîãî çåìëåòðÿñåíèÿ. Òðåíèðîâêà ïðîõîäèëà â òåñíîì âçàèìîäåéñòâèè ñ ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíûìè êîìàíäàìè Òàèëàíäà, ßïîíèè, Ëàîñà è Ñèíãàïóðà. Ïî çàìûñëó çàíÿòèé â óñëîâíîì ãîðîäå ïðîèçîøëî çåìëåòðÿñåíèå ìàãíèòóäîé 9 áàëëîâ. Ïåðâûìè íà ìåñòî ðåçâû àéíîé ñèòóàöèè ïðèáûëè ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíûå ãðóïïû Òàèëàíäà è Ëàîñà íà âåðòîëåòå Ìè-17. Îíè îêàçàëè ïåðâóþ ïîìîùü ïîñòðàäàâøèì è ïîäãîòîâèëè èõ ê òðàíñïîðòèðîâêå. Çàòåì ðàíåíûõ ýâàêóèðîâàë òàéñêèé ýêèïàæ âåðòîëåòà «SeaHawk», äîñòàâèâ èõ íà áîëüøîé äåñàíòíûé êîðàáëü ÂÌÑ Òàèëàíäà «Angthong», ïîñëå åãî ê ìåñòó «êàòàñòðîôû» íà ÿïîíñêîì âåðòîëåòå ÑÍ-47 ïðèáûëè ñïàñàòåëüíûå êîìàíäû Òàèëàíäà è ßïîíèè. Îíè ðàçâåðíóëè ïîëåâîé ìåäèöèíñêèé ïóíêò äëÿ îêàçàíèÿ ïåðâîé ïîìîùè ðàíåíûì. Äàëåå ýâàêóàöèþ ïîñòðàäàâøèõ ïðîâåë ñèíãàïóðñêèé ýêèïàæ âåðòîëåòà «SuperPuma». Îí äîñòàâèë òÿæåëîðàíåíîãî â òàéñêèé ìåæäóíàðîäíûé àýðîïîðò «U-Tapao» äëÿ äàëüíåéøåé åãî òðàíñïîðòèðîâêè ñàìîëåòîì òàéñêèõ ÂÂÑ Ñ-130. Êóëüìèíàöèåé ïîêàçàòåëüíûõ âûñòóïëåíèé ñòàëà ðàáîòà ðîññèéñêîãî ýêèïàæà ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíîãî âåðòîëåòà Êà-27ÏÑ. Ðîññèéñêèå ìåäèöèíñêèå ñïåöèàëèñòû ïðîâåëè ýâàêóàöèþ òÿæåëî ïîñòðàäàâøåãî ñ ìåñòà êàòàñòðîôû è äîñòàâèëè åãî íà áîðò ãîñïèòàëüíîãî ñóäíà Òèõîîêåàíñêîãî ôëîòà «Èðòûø», íàõîäèâøåãîñÿ â Ñèàìñêîì çàëèâå Þæíî-Êèòàéñêîãî ìîðÿ â ðàéîíå îñòðîâà Êîñè àíã. Íà ñëåäóþùåì ýòàïå ó åíèé âîåííûå ìåäèöèíñêèå ñïåöèàëèñòû ñòðàí ÀÑÅÀÍ â Ñèàìñêîì çàëèâå Þæíî-Êèòàéñêîãî ìîðÿ îòðàáîòàëè âçàèìîäåéñòâèå ïðè îêàçàíèè ïîìîùè «ïîñòðàäàâøèì» â ìîðå â ðåçóëüòàòå óñëîâíîãî öóíàìè. Èòîãîâûå ïðàêòè åñêèå ó åíèÿ ïî âîåííîé ìåäèöèíå, ãóìàíèòàðíîìó ñîäåéñòâèþ è ðåçâû àéíîìó ðåàãèðîâàíèþ ñ ïðèâëå åíèåì ìåäèöèíñêèõ ñëóæá ãîñóäàðñòâ-ó àñòíèêîâ ÀÑÅÀÍ è äèàëîãîâûõ ïàðòíåðîâ (âñåãî 18 ñòðàí) ïðîäëÿòñÿ äî 11 ñåíòÿáðÿ. Ãëàâíûìè çàäà àìè ó åíèÿ ÿâëÿþòñÿ ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ñîâìåñòíûõ ãóìàíèòàðíûõ îïåðàöèé ñòðàí-ó àñòíèö ÀÑÅÀÍ è äèàëîãîâûõ ïàðòíåðîâ.  ïðàêòè åñêèõ ìàíåâðàõ ïî îêàçàíèþ ãóìàíèòàðíîé è ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïðèíèìàþò ó àñòèå ãîñïèòàëüíîå ñóäíî ÒÎÔ «Èðòûø» ñ ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíûì âåðòîëåòîì Êà-27ÏÑ íà áîðòó, òàéñêèå âåðòîëåòû SeaHawk, Ìè-17, ñàìîëåò Ñ-130, áîëüøîé äåñàíòíûé êîðàáëü «Angthong». Îò ßïîíèè çàäåéñòâîâàíû ñòîðîæåâîé êîðàáëü «Kunisaki» è âåðòîëåò ÑÍ-47, ñ ñèíãàïóðñêîé ñòîðîíû ó àñòâóåò âåðòîëåò «SuperPuma» è îò èíäîíåçèéñêîé ñòîðîíû âåðòîëåò C-295. Êèòàé ïðèâëåê ê ó åíèÿì ñòîðîæåâîé êîðàáëü «Changbaishan». Óïðàâëåíèå ïðåññ-ñëóæáû è èíôîðìàöèè Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 8 ñåíòÿáðÿ 2016 ã. 62

21 ÂÎÅÍÍÀß ÔÀÐÌÀÖÈß È ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß ÒÅÕÍÈÊÀ ÊÎËËÅÊÒÈÂ ÀÂÒÎÐÎÂ, 2016 ÓÄÊ 615.4:355 Ìîáèëüíîñòü ìåòðîëîãè åñêîãî îáåñïå åíèÿ â âîåííî-ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèÿõ Ìèíîáîðîíû ËÅÂ ÅÍÊÎ Â.Í., êàíäèäàò ôàðìàöåâòè åñêèõ íàóê, ïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóæáû 1 ÅÃÎÐÎÂ Î.Þ., êàíäèäàò âîåííûõ íàóê, ïîäïîëêîâíèê â îòñòàâêå 1 ÍÈÊÈÒÞÊ Î.Â., ïîäïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóæáû 2 ÒÎÊÀÂÅÍÊÎ È.Â., ìàéîð ìåäèöèíñêîé ñëóæáû 2 ÞÕÒÀ Ä.Â., ìàéîð 2 1 Öåíòð ôàðìàöèè è ìåäèöèíñêîé òåõíèêè ÌÎ ÐÔ, ã. Ìûòèùè, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü; 2 Ôèëèàë Öåíòðà ôàðìàöèè è ìåäèöèíñêîé òåõíèêè ÌÎ ÐÔ, ã. Ãðÿçè, Ëèïåöêàÿ îáëàñòü Ïðè âîçðàñòàþùåé äîñòóïíîñòè âûñîêîòåõíîëîãè íîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïîâûøàåòñÿ çíà åíèå åå êà åñòâà. Îäíèì èç âàæíåéøèõ óñëîâèé äîñòèæåíèÿ äîëæíîãî óðîâíÿ äåÿòåëüíîñòè ìåäèöèíñêîé ñëóæáû ïî ýòîìó êðèòåðèþ ÿâëÿåòñÿ êîððåêòíàÿ è áåçîòêàçíàÿ ðàáîòà ìåäèöèíñêîé òåõíèêè. Ïðàêòè åñêè âñÿ ìåäèöèíñêàÿ òåõíèêà, ñîñòîÿùàÿ íà îñíàùåíèè äèàãíîñòè åñêèõ è ëå åáíûõ îòäåëåíèé âîåííî-ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé, îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè ñðåäñòâ èçìåðåíèÿ. Åå òî íîñòü è äîñòîâåðíîñòü ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îáåñïå èâàþòñÿ ìåòðîëîãè åñêèìè ïðîöåäóðàìè, êîòîðûå ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê íåîòúåìëåìàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ îáåñïå åíèÿ ëå åáíî-äèàãíîñòè åñêîãî ïðîöåññà. Â ñòàòüå ñôîðìóëèðîâàíû ñîâðåìåííûå çàäà è äåÿòåëüíîñòè ìåòðîëîãè åñêèõ ñòðóêòóð âîåííî-ìåäèöèíñêîé ñëóæáû. Ïðåäñòàâëåíû äàííûå î ñîñòîÿíèè è ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ ìåòðîëîãè åñêîãî îáåñïå åíèÿ ëå åáíî-ïðîôèëàêòè åñêèõ ó ðåæäåíèé, ïîâûøåíèÿ åãî ìîáèëüíîñòè. Ê ë þ å â û å ñ ë î â à: òåõíè åñêèå ñðåäñòâà ìåäèöèíñêîé ñëóæáû, ìåòðîëîãè åñêîå îáåñïå åíèå, ñîñòîÿíèå è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ. Levchenko V.N., Egorov O.Yu., Nikityuk O.V., Tokavenko I.V., Yukhta D.V. Mobility of metrological support in military-medical organisations of the Ministry of Defence. With the increasing availability of high-tech medical care increases the value of its quality. One of the most important conditions to achieve an adequate level of medical service activity by this criterion is correct and reliable operation of medical equipment. Almost all medical equipment, which is used at the diagnostic and therapeutic departments of military medical institutions, belongs to the category of measuring instruments. Its accuracy and reliability of operation are provided with metrological procedures, which are considered an integral part of providing the diagnostic and treatment process. The article defines the activities of modern metrological tasks tipped the military medical service. The data on the state and prospects of development of metrological provision of health care institutions, increasing its mobility. K e y w o r d s: technical facilities of medical service, metrology support, state and development prospects. Íà îñíàùåíèè ñîâðåìåííûõ ìåäèöèíñêèõ ó ðåæäåíèé, â ò.. âîåííûõ, íàõîäÿòñÿ ñëîæíûå êîìïëåêñû ìåäèöèíñêîé àïïàðàòóðû, âîïëîòèâøèå â ñåáå íîâåéøèå äîñòèæåíèÿ íàóêè è òåõíèêè. Âõîäÿùèå â èõ ñîñòàâ ïðèáîðû è óñòðîéñòâà äîëæíû ðàáîòàòü â òî íîì ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäíàçíà åíèåì, â ñòðîãîì äèàïàçîíå òðåáóåìûõ òåõíè åñêèõ ïàðàìåòðîâ. Ïðè âîçðàñòàþùåé äîñòóïíîñòè âûñîêîòåõíîëîãè íîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïîâûøàåòñÿ çíà åíèå åå êà åñòâà. Îäíèì èç âàæíåéøèõ óñëîâèé äîñòèæåíèÿ äîëæíîãî óðîâíÿ äåÿòåëüíîñòè ìåäèöèíñêîé ñëóæáû ïî ýòîìó êðèòåðèþ ÿâëÿåòñÿ êîððåêòíàÿ è áåçîòêàçíàÿ ðàáîòà ìåäèöèíñêîé òåõíèêè. Äëÿ ýòîãî åå íåîáõîäèìî ïîäâåðãàòü ïåðèîäè åñêîìó òåõíè åñêîìó îáñëóæèâàíèþ è ðåãóëÿðíî ïîâåðÿòü. Ñîãëàñíî ìåæäóíàðîäíîìó è ðîññèéñêîìó çàêîíîäàòåëüñòâó, äëÿ èçìåðåíèé, âûïîëíÿåìûõ ïðè îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ, äîïóñêàþòñÿ ñðåäñòâà èçìåðåíèÿ (ÑÈ) óòâåðæäåííîãî òèïà, ïðîøåäøèå ïîâåðêó [4]. Ïîâåðêà ÑÈ (àòòåñòàöèÿ ýòàëîíîâ) åñòü ñîâîêóïíîñòü îïåðàöèé, âûïîëíÿåìûõ â öåëÿõ ïîäòâåðæäåíèÿ ñî- 63

22 Ðàáîòà ïîäâèæíîé ëàáîðàòîðèè èçìåðèòåëüíîé òåõíèêè Ïîäâèæíàÿ ëàáîðàòîðèÿ èçìåðèòåëüíîé òåõíèêè (ÏËÈÒ-À1-2) â ïîõîäíîì ïîëîæåíèè Ðàçìåùåíèå âûíîñíûõ ðàáî èõ ìåñò äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè â ôóðãîíå ÏËÈÒ Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïîâåðêè ñðåäñòâ èçìåðåíèÿ äàâëåíèÿ Ïåðñîíàë ÏËÈÒ îñóùåñòâëÿåò ïîâåðêó àïïàðàòóðû äëÿ ôèçèîòåðàïèè Ìàòåðèàë î ìîáèëüíîñòè ìåòðîëîãè åñêîãî îáåñïå åíèÿ â âîåííî-ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèÿõ Ìèíîáîðîíû îïóáëèêîâàí â ðóáðèêå «Âîåííàÿ ôàðìàöèÿ è ìåäèöèíñêàÿ òåõíèêà»

23 ÂÎÅÍÍÀß ÔÀÐÌÀÖÈß È ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß ÒÅÕÍÈÊÀ Ëèòåðàòóðà 1. Ëåîíòüåâ À.Ã., Êîòîâè Â.Â., Êóçíåöîâ Ä.À. Ìåòðîëîãè åñêèå êîìïëåêñû âîåííîãî íàçíà- åíèÿ: Ó åáíîå ïîñîáèå. ÑÏá: Èçä. ÃÓÀÏ, ñ. 2. Ëèñóí È.Â. Âîåííàÿ ýòàëîííàÿ áàçà óíèêàëüíà ñâîåé ìîáèëüíîñòüþ // Îðèåíòèð ¹ 6. Ñ Îá óòâåðæäåíèè Ðóêîâîäñòâà ïî ìåòðîëîãè åñêîìó îáåñïå åíèþ Âîîðóæåííûõ Ñèë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: Ïðèêàç ìèíèñòðà îáîðîíû ÐÔ îò ã. ¹ Ì., Ïåðå åíü Ìåäèöèíñêèõ èçäåëèé, îòíîñÿùèõñÿ ê ñðåäñòâàì èçìåðåíèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà åíèÿ (ÑÈÌÍ) è ïîäëåæàùèõ ãîñóäàðñòâåííîìó ìåòðîëîãè åñêîìó êîíòðîëþ è íàäçîðó (óòâ. Ìèíçäðàâîì ÐÔ è Ãîñêîìñòàòîì ÐÔ îò 06 èþíÿ 2001 ã). URL: content/base/61409 (äàòà îáðàùåíèÿ: ). 5. Ïîäâèæíàÿ ëàáîðàòîðèÿ èçìåðèòåëüíîé òåõíèêè ÏËÈÒ-À1-2 / Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ÒÑÍÊ ÐÝ. Ì.: Ñóïåðòåõïðèáîð, ËÅÍÒÀ ÍÎÂÎÑÒÅÉ Âîåííîñëóæàùèå ðàçâåäûâàòåëüíûõ è ìåäèöèíñêèõ ïîäðàçäåëåíèé ìîòîñòðåëêîâûõ áðèãàä Þæíîãî âîåííîãî îêðóãà, äèñëîöèðîâàííûõ â å åíñêîé Ðåñïóáëèêå, â õîäå ïðàêòè åñêèõ òðåíèðîâîê íà ïîëèãîíàõ Êàëèíîâñêèé, Ãâàðäååö è Àëüïèéñêèé îòðàáîòàëè äåéñòâèÿ ïî ïîèñêó è ýâàêóàöèè óñëîâíî ðàíåííûõ âîåííîñëóæàùèõ ñ ïðèìåíåíèåì êîìïëåêñà ðàçâåäêè, óïðàâëåíèÿ è ñâÿçè (ÊÐÓÑ) «Ñòðåëåö». Êàæäûé âîåííîñëóæàùèé ðàçâåäûâàòåëüíûõ ïîäðàçäåëåíèé áûë îñíàùåí áîåâîé ýêèïèðîâêîé «Ðàòíèê» ñî âñòðîåííûì â íåå ìíîãîôóíêöèîíàëüíûì ÊÐÓÑ «Ñòðåëåö», êîòîðûé ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìîáèëüíóþ ïåðñîíàëüíóþ èíôîðìàöèîííî-óïðàâëÿþùóþ ñèñòåìó. Ïðè ñîçäàíèè ñåòè èç èíäèâèäóàëüíûõ êîìïëåêñîâ íà êîìïüþòåðå êîìàíäèðà ïîäðàçäåëåíèÿ îòîáðàæàåòñÿ íåîáõîäèìàÿ èíôîðìàöèÿ íå òîëüêî î åãî ïîä èíåííûõ, íî è î ïðîòèâíèêå. Âîåííîñëóæàùåìó íàäî íàæàòü âñåãî ïàðó êíîïîê, è êîîðäèíàòû åãî ìåñòîíàõîæäåíèÿ èëè ðàñïîëîæåíèÿ ïðîòèâíèêà ïîÿâÿòñÿ íà êîìïüþòåðå êîìàíäèðà. Â õîäå òðåíèðîâêè âîåííî-ìåäèöèíñêèå ñïåöèàëèñòû ïðîâåëè ïîèñêîâûå è ýâàêóàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ âîåííîñëóæàùèõ ðàçâåäûâàòåëüíûõ ïîäðàçäåëåíèé ïî êîîðäèíàòàì, ïîëó åííûì ñ èñïîëüçîâàíèåì ÊÐÓÑ «Ñòðåëåö». Ýâàêóàöèÿ ïðîâîäèëàñü èç óñëîâíî çàòîïëåííîé èëè ãîðÿùåé áðîíåòåõíèêè â çàâèñèìîñòè îò ïîñòàâëåííûõ çàäà. Âñåãî â ó åáíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ïðèíÿëè ó àñòèå îêîëî 200 âîåííîñëóæàùèõ, áûëî çàäåéñòâîâàíî îêîëî 20 ñïåöèàëüíûõ ìåäèöèíñêèõ ìàøèí íà áàçå áðîíåòðàíñïîðòåðà ÁÒÐ-80 è àâòîìîáèëÿ ÓÀÇ. Ïðåññ-ñëóæáà Þæíîãî âîåííîãî îêðóãà, 19 ñåíòÿáðÿ 2016 ã. Â ã. Ëåñîçàâîäñêå Ïðèìîðñêîãî êðàÿ ðàçâåðíóò ìîáèëüíûé ïîñò îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè èç ñîñòàâà ìîòîñòðåëêîâîãî ñîåäèíåíèÿ Âîñòî íîãî âîåííîãî îêðóãà. Âîåííûå âðà è íàõîäÿòñÿ â ïîñòîÿííîé ãîòîâíîñòè îêàçàòü êâàëèôèöèðîâàííóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü æèòåëÿì Ëåñîçàâîäñêà è ïîñåëêà Òåõìåíåâî Ïðèìîðñêîãî êðàÿ. Â ñîñòàâ ïåðåäîâîé ìåäèöèíñêîé ãðóïïû òàêæå âõîäÿò ñïåöèàëèñòû 1029-ãî Öåíòðà ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè åñêîãî íàäçîðà Âîñòî íîãî âîåííîãî îêðóãà. Îðãàíèçîâàíî âçàèìîäåéñòâèå ñ òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè Ðîñïîòðåáíàäçîðà. Â öåëÿõ ïðîâåäåíèÿ äåçèíôåêöèîííûõ è ïðîòèâîýïèäåìè åñêèõ ìåðîïðèÿòèé â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ âîåííûìè ìåäèêàìè ïðîâîäèòñÿ îòáîð ïðîá âîäû èç èñòî íèêîâ öåíòðàëèçîâàííîãî è äåöåíòðàëèçîâàííîãî âîäîñíàáæåíèÿ, ðàçâîäÿùåé ñåòè. Ýïèäåìèîëîãè åñêàÿ îáñòàíîâêà â ñåëàõ íà òåêóùèé ìîìåíò áëàãîïîëó íàÿ, çàáîëåâøèõ íå âûÿâëåíî. Âñåãî çà ïåðèîä ó àñòèÿ âîåííîñëóæàùèõ ÂÂÎ â ïðîòèâîïàâîäêîâûõ ìåðîïðèÿòèÿõ áûëî âçÿòî áîëåå 600 ïðîá âîäû. Îðãàíèçîâàí åæåäíåâíûé îáìåí èíôîðìàöèåé ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè Öåíòðà ãèãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè ã. Óññóðèéñêà. Óõóäøåíèÿ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè åñêîé îáñòàíîâêè â ðàéîíàõ, ãäå ðàçâåðíóòû ïåðåäîâûå ìåäèöèíñêèå ãðóïïû, íåò. Äëÿ îêàçàíèÿ ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì ðàéîíàì ñîçäàíà ãðóïïèðîâêà ñèë Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ÐÔ èñëåííîñòüþ 3,5 òûñ. âîåííîñëóæàùèõ, çàäåéñòâîâàíî áîëåå 400 åäèíèö ñïåöèàëüíîé è èíæåíåðíîé òåõíèêè, 12 ñàìîëåòîâ è 6 âåðòîëåòîâ. Ïðåññ-ñëóæáà Âîñòî íîãî âîåííîãî îêðóãà, 20 ñåíòÿáðÿ 2016 ã. 68

24 ÊÐÀÒÊÈÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈß ÊÎËËÅÊÒÈÂ ÀÂÒÎÐÎÂ, 2016 ÓÄÊ [ : ] åðíûõ Â.Ã. Êðàéíþêîâ Ï.Å. Ñêîðîáîãàòîâ Â.Ì. mail.ru), Îøìàðèí Ñ.Â. Áîíäàðåâà Í.Â. Ïÿòîâ Ñ.Ñ. Ñïîñîá ôèêñàöèè ñåò àòîãî òðàíñïëàíòàòà ïðè àëëîïëàñòèêå ïàõîâîé ãðûæè. Öåíòðàëüíûé âîåííûé êëèíè åñêèé ãîñïèòàëü èì. Ï.Â.Ìàíäðûêà, Ìîñêâà Îäíèì èç îñëîæíåíèé àëëîïëàñòèêè ïàõîâîé ãðûæè ÿâëÿåòñÿ äëèòåëüíûé áîëåâîé ñèíäðîì â ïîñëåîïåðàöèîííûé ïåðèîä. Îí îáóñëîâëåí âîçìîæíîñòüþ ïîïàäàíèÿ â øîâ íåðâîâ ïàõîâîé îáëàñòè. Ñ öåëüþ ïðîôèëàêòèêè ýòîãî îñëîæíåíèÿ íàìè ïðåäëîæåí ñïîñîá ôèêñàöèè âåðõíåãî êðàÿ ñåòêè èçíóòðè ê àïîíåâðîçó íàðóæíîé êîñîé ìûøöû æèâîòà. Ïðè ïðèìåíåíèè ñïîñîáà ó 170 áîëüíûõ â ïåðèîä ñ 2010 ïî 2014 ãîä ñëó àåâ äëèòåëüíîãî áîëåâîãî ñèíäðîìà çàôèêñèðîâàíî íå áûëî. Ê ë þ å â û å ñ ë î â à: ïàõîâàÿ ãðûæà, ïîñëåîïåðàöèîííûé áîëåâîé ñèíäðîì, ôèêñàöèÿ ñåò àòîãî òðàíñïëàíòàòà. Chernykh V.G., Krainyukov P.E., Skorobogatov V.M., Oshmarin S.V., Bondareva N.V., Pyatov S.S. Method of fixing the sieve graft in case of alloplasty inguinal hernia. One of the complications of alloplasty of inguinal hernia is a long painful syndrome in the postoperative period. It is due to the possibility of falling into the seam nerves groin. In order to prevent this complication, we have proposed a method of fixing the upper edge of the grid from the inside to the aponeurosis of the external oblique abdominal muscles. In applying the method in 170 patients in the period from 2010 to 2014 cases of prolonged pain were recorded. K e y w o r d s: inguinal hernia, postoperative pain, fixation of the sieve graft. Ïàõîâûå ãðûæè ñîñòàâëÿþò äî 74,8% îò îáùåãî êîëè åñòâà ãðûæ ïåðåäíåé áðþøíîé ñòåíêè (Ïàíîâ Â.Â., 2015). Ïðèìåíåíèå àëëîïëàñòè åñêèõ ìàòåðèàëîâ ïðè èõ ëå åíèè ïîçâîëèëî óïðîñòèòü ìåòîäèêó îïåðàöèè è çíà- èòåëüíî ñíèçèòü êîëè åñòâî ðåöèäèâîâ. Íàèáîëåå àñòî äëÿ ôèêñàöèè ñåòêè ïðè ïåðåäíåé ïëàñòèêå èñïîëüçóþòñÿ ëèãàòóðû. Îäíèì èç îñëîæíåíèé òàêèõ îïåðàöèé ÿâëÿåòñÿ ðàçâèòèå ñèíäðîìà õðîíè åñêîé áîëè, àñòîòà êîòîðîãî äîñòèãàåò 20% (Ïðîòàñîâ À.Â. è ñîàâò., 2015). Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, òî èäåíòèôèöèðîâàòü íåðâû óäàåòñÿ ëèøü ó 30 35% áîëüíûõ (Æåáðîâñêèé Â.Â., 2005). Ïðè ôèêñàöèè ñåòêè ê âíóòðåííåé êîñîé ìûøöå æèâîòà ïðè ïëàñòèêå Ëèõòåíøòåéíà âîçìîæíî ïîïàäàíèå â øîâ íåðâîâ ïàõîâîé îáëàñòè. Òðàâìà ïîäâçäîøíî-ïàõîâîãî è ïîäâçäîøíî- ðåâíîãî íåðâîâ ïðèâîäèò ê äëèòåëüíîìó áîëåâîìó ñèíäðîìó â ïîñëåîïåðàöèîííûé ïåðèîä è àòðîôèè äåíåðâèðîâàííûõ ó àñòêîâ ìûøö. Ñ öåëüþ ïðîôèëàêòèêè äàííîãî îñëîæíåíèÿ ïðèìåíÿþòñÿ ñàìîôèêñèðóþùèåñÿ ñåòêè, êëååâàÿ ôèêñàöèÿ ëèáî ôèêñàöèÿ íå íàçíà àåòñÿ. Óêàçàííûå ìåðû îáëàäàþò ðÿäîì íåäîñòàòêîâ. Ñàìîôèêñèðóþùàÿñÿ ñåòêà ProGrip ôèðìû Covidien è êëåé Tissukol èìåþò âûñîêóþ ñòîèìîñòüþ è íå âñåãäà äîñòóïíû õèðóðãó. Êðîìå òîãî, â îòíîøåíèè êëååâîé ôèêñàöèè íåò äàííûõ î ñêîðîñòè ïðîðàñòàíèÿ êëååâîé êîìïîçèöèè ñîåäèíèòåëüíîé òêàíüþ. Îòñóòñòâèå ôèêñàöèè, äàæå ïðè ðàñïîëîæåíèè ñåòêè ïîä àïîíåâðîçîì, ìîæåò âûçâàòü åå ìèãðàöèþ è ðàçâèòèå ðåöèäèâà ãðûæè (Åãèåâ Â.Í, Âîñêðåñåíñêèé Ï.Ê., 2015). Ñ öåëüþ íàäåæíîé ôèêñàöèè òðàíñïëàíòàòà è ïðîôèëàêòèêè áîëåâîãî ñèíäðîìà â ïîñëåîïåðàöèîííûé ïåðèîä ïðè ïëàñòèêå ïàõîâîãî êàíàëà íàìè ðàçðàáîòàí ñïîñîá ïðî íîé è áåçîïàñíîé ôèêñàöèè ñåò àòîãî òðàíñïëàíòàòà ê âíóòðåííåé ïîâåðõíîñòè àïîíåâðîçà íàðóæíîé êîñîé ìûøöû æèâîòà. Îïåðàöèÿ Ëèõòåíøòåéíà âçÿòà â êà åñòâå ïðîòîòèïà. Íåäîñòàòêîì ïðîòîòèïà, ïðåïÿòñòâóþùèì ïîëó åíèþ îæèäàåìîãî ðåçóëüòàòà, ÿâëÿåòñÿ ôèêñàöèÿ âåðõíåãî êðàÿ ñåòêè ê ìûøå íîé òêàíè, îáëàäàþùåé íåáîëüøîé ìåõàíè åñêîé ïðî íîñòüþ, òî ìîæåò ïðèâåñòè ê ïðîðåçûâàíèþ øâîâ è ñìåùåíèþ òðàíñïëàíòàòà. Òàêæå ñóùåñòâóåò îïàñíîñòü ïîïàäàíèÿ â øîâ n. ilioinguinalis, òî íåðåäêî ïðèâîäèò ê äëèòåëüíîìó áîëåâîìó ñèíäðîìó. Îïåðàöèÿ ïî ðàçðàáîòàííîìó íàìè ñïîñîáó îñóùåñòâëÿåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì. Ðàññåêàþò ìÿãêèå òêàíè ïî îáùåïðèíÿòîé ìåòîäèêå. Ãðûæåâîé ìåøîê âûäåëÿþò è óäàëÿþò. Â ïîäàïîíåâðîòè åñêîì ïðîñòðàíñòâå ôîðìèðóþò îáúåì äîñòàòî íîãî ðàçìåðà. Ñåò àòûé òðàíñïëàíòàò 6 11 ñì ôèêñèðóþò 69

25 ÊÐÀÒÊÈÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈß íåïðåðûâíûì øâîì ïðîëåíîâîé íèòüþ 3/0 ê ñâÿçêå Êóïåðà è äàëåå ê ïàõîâîé ñâÿçêå äî òî êè, ðàñïîëîæåííîé íà 2 ñì ëàòåðàëüíåå âíóòðåííåãî ïàõîâîãî êîëüöà. Â ïðîåêöèè öåíòðà âíóòðåííåãî ïàõîâîãî êîëüöà êîí èêîì çàæèìà ñåòêà áåðåòñÿ â ñêëàäêó è íîæíèöàìè âûðåçàåòñÿ îòâåðñòèå äèàìåòðîì 7 8 ìì. Îò íåãî âåðòèêàëüíî ââåðõ ðàññåêàåòñÿ ñåòêà. Â ïîäãîòîâëåííîå îòâåðñòèå åðåç ðàçðåç ïîìåùàåòñÿ ñåìåííîé êàíàòèê. Ìåäèàëüíûé êðàé ñåòêè íåïðåðûâíûì øâîì ôèêñèðóåòñÿ ê àïîíåâðîçó ïðÿìîé ìûøöû æèâîòà. Äàëåå ýòîé æå íèòüþ âåðõíèé êðàé ñåòêè íåïðåðûâíûì øâîì ôèêñèðóåòñÿ èçíóòðè ê àïîíåâðîçó íàðóæíîé êîñîé ìûøöû æèâîòà. Äëÿ ýòîãî êðþ êàìè ìåäèàëüíûé ëîñêóò ðàññå åííîãî àïîíåâðîçà íàðóæíîé êîñîé ìûøöû æèâîòà ïîäâîðà- èâàåòñÿ êâåðõó. Â ðåçóëüòàòå îáðàçóåòñÿ ñêëàäêà èç ìîáèëèçîâàííîãî ó àñòêà àïîíåâðîçà, ïî âíåøíåìó âèäó íàïîìèíàþùàÿ ïóïàðòîâó ñâÿçêó. Âåðõíèé êðàé ñåòêè ôèêñèðóåòñÿ äî ðàçðåçà íàä îêíîì ñåìåííîãî êàíàòèêà. Ïîñëå îêîí àòåëüíîãî ðàñïðàâëåíèÿ ñåòêè èçëèøêè ëàòåðàëüíîãî ëîñêóòà èññåêàþòñÿ. Ðàçðåç óøèâàåòñÿ íåïðåðûâíûì øâîì ñ ôîðìèðîâàíèåì îêíà íåîáõîäèìîãî ðàçìåðà äëÿ ñåìåííîãî êàíàòèêà. Çàâåðøàþò îïåðàöèþ óøèâàíèåì àïîíåâðîçà, ïîäêîæíîé êëåò àòêè è íåïðåðûâíûì âíóòðèêîæíûì øâîì. Òàêèì îáðàçîì, ôèêñàöèÿ âíóòðåííåé êîñîé ìûøöû æèâîòà ñ óìåíüøåíèåì âíóòðåííåãî ïàõîâîãî êîëüöà ïîçâîëÿåò ñîõðàíèòü ôóíêöèîíàëüíûé ìûøå íûé ñëîé çàäíåé ñòåíêè ïàõîâîãî êàíàëà, ñïîñîáíûé ê äèíàìè åñêîìó ñîêðàùåíèþ ïðè ïîâûøåíèè âíóòðèáðþøíîãî äàâëåíèÿ. Ôèêñàöèÿ âåðõíåãî êðàÿ ñåòêè íåïðåðûâíûì øâîì ê âíóòðåííåé ïîâåðõíîñòè àïîíåâðîçà íàðóæíîé êîñîé ìûøöû æèâîòà ïîçâîëÿåò èçáåæàòü ðàíåíèÿ ìûøå íûõ ñîñóäîâ, âêëþ åíèÿ â øîâ n. ilioinguinalis, ïîëó èòü áîëåå ïðî íîå ñîåäèíåíèå ñåò àòîãî òðàíñïëàíòàòà ñ àïîíåâðîòè åñêîé òêàíüþ è óìåíüøèòü êîëè åñòâî îñòàþùåãîñÿ â òêàíÿõ øîâíîãî ìàòåðèàëà. Äàííûé ñïîñîá ïðèìåíåí íàìè ó 170 áîëüíûõ â ïåðèîä ñ 2010 ïî 2014 ã. Âñå áîëüíûå îïåðèðîâàíû ïîä ìåñòíîé èíôèëüòðàöèîííîé àíåñòåçèåé. Ìóæ èí áûëî 94%, æåíùèí 6%. Ïðàâîñòîðîííèå ãðûæè äèàãíîñòèðîâàíû â 57% ñëó àåâ, ëåâîñòîðîííèå â 37%, äâóñòîðîííèå â 6%. Êîñûå ãðûæè âûÿâëåíû ó 65,8% ïàöèåíòîâ, ïðÿìûå ó 34,2%. Èíòðàîïåðàöèîííûõ îñëîæíåíèé íå áûëî. Â ïîñëåîïåðàöèîííûé ïåðèîä ó 4 ïàöèåíòîâ îòìå åí èíôèëüòðàò îáëàñòè ïîñëåîïåðàöèîííîé ðàíû, âî âñåõ ñëó àÿõ êóïèðîâàí êîíñåðâàòèâíî. Áîëåâîé ñèíäðîì ïîñëå îïåðàöèè ó âñåõ ïàöèåíòîâ âûðàæåí ñëàáî. Íàçíà- åíèå íàðêîòè åñêèõ àíàëüãåòèêîâ â ïîñëåîïåðàöèîííûé ïåðèîä íå òðåáîâàëîñü. Ñëó àåâ äëèòåëüíîãî áîëåâîãî ñèíäðîìà íå áûëî. Êîñìåòè åñêèå ðåçóëüòàòû õîðîøèå. Âñå ïàöèåíòû îñìîòðåíû â ñðîêè îò 1 ìåñ äî 4 ëåò ïîñëå îïåðàöèè. Ðåöèäèâîâ íå îòìå åíî. ËÅÍÒÀ ÍÎÂÎÑÒÅÉ Ñ âîåííîñëóæàùèìè ìåäèöèíñêîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ðîññèéñêîé âîåííîé áàçû, äèñëîöèðîâàííîé â Àáõàçèè, íà àëîñü òðåõäíåâíîå òàêòèêî-ñïåöèàëüíîå ó åíèå â ãîðíî-ëåñèñòîé ìåñòíîñòè ïîëèãîíà Öàáàë. Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíèìàþò ó àñòèå îêîëî 100 âîåííîñëóæàùèõ, çàäåéñòâîâàíî áîëåå 20 åäèíèö âîåííîé òåõíèêè, â ò.. ìàøèíû ñêîðîé ïîìîùè íà áàçå àâòîìîáèëåé ÓÀÇ è «Ãàçåëü», êîìïëåêñû ìîáèëüíûõ ïîëåâûõ ãîñïèòàëåé íà ìîòîðèçîâàííîé áàçå. Ïî çàìûñëó ó åíèÿ âîåííûå ìåäèêè ñîâåðøèëè 100-êèëîìåòðîâûé ìàðø â ðàéîí óñëîâíûõ áîåâûõ äåéñòâèé, ãäå ñäàäóò íîðìàòèâû ïî ðàçâåðòûâàíèþ ïîëåâîãî ãîñïèòàëÿ, îòðàáîòàþò ó åáíî-áîåâûå çàäà è ïî ðîçûñêó è ýâàêóàöèè óñëîâíî ðàíåíûõ, â ò.. èç áîåâûõ ìàøèí, îêàçàíèþ èì ýêñòðåííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Ìåðîïðèÿòèÿ áóäóò ïðîâîäèòüñÿ ñ ïðèìåíåíèåì ðàçëè íûõ ñîâðåìåííûõ ñðåäñòâ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, òàêèõ êàê ìàòðàö âàêóóìíûé èììîáèëèçóþùèé «Êîêîí», êîòîðûé âõîäèò â ñîñòàâ ðàíöà ñïåöèàëüíîãî ÐÑ-05, äåôèáðèëëÿòîð ÄÔÐ-02, ïðèáîð ìîíèòîðèíãà ïàðàìåòðîâ æèçíåäåÿòåëüíîñòè ïàöèåíòîâ ÌÏÐ «Òðèòîí» è äð. Äëÿ ñîçäàíèÿ ðåàëüíîé êàðòèíû ñîâðåìåííîãî îáùåâîéñêîâîãî áîÿ íà ó åíèå ïðèâëå- åíî ìîòîñòðåëêîâîå ïîäðàçäåëåíèå ðîññèéñêîé âîåííîé áàçû â Àáõàçèè. Îñíîâíàÿ öåëü ó åíèÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèå íàâûêîâ âîåííîñëóæàùèõ ïî ïðèìåíåíèþ êîìïëåêòíî-òàáåëüíîãî îñíàùåíèÿ è ñïåöèàëüíîé òåõíèêè ìåäèöèíñêîé ñëóæáû â óñëîâèÿõ ñîâðåìåííîãî áîÿ. Ïðåññ-ñëóæáà Þæíîãî âîåííîãî îêðóãà, 20 ñåíòÿáðÿ 2016 ã. 70

26 ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÂÎÅÍÍÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÛ È.Ì. ÈÆ, Ñ.Í.ÐÓÑÀÍÎÂ, 2016 ÓÄÊ [61:355](091« ») Îñîáåííîñòè ïîäãîòîâêè âîåííî-âðà åáíîãî ñîñòàâà â ïåðèîä Âåëèêîé Îòå åñòâåííîé âîéíû ÈÆ È.Ì, ëåí-êîððåñïîíäåíò ÐÀÍ, ïðîôåññîð, ãåíåðàë-ïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóæáû â îòñòàâêå ÐÓÑÀÍΠÑ.Í., ïðîôåññîð, ïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóæáû â îòñòàâêå Ïåðâûé Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåò èì. È.Ì.Ñå åíîâà Ýêñòðåìàëüíûå óñëîâèÿ Âåëèêîé Îòå åñòâåííîé âîéíû ïîòðåáîâàëè â êðàò àéøèé ñðîê ïåðåñòðîèòü âñþ ðàáîòó âûñøèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé ïî ïîäãîòîâêå âîåííî-âðà åáíûõ êàäðîâ. Âî âðåìÿ âîéíû çíà èòåëüíî èçìåíèëàñü îðãàíèçàöèÿ ó åáíîãî ïðîöåññà â âîåííî-ìåäèöèíñêèõ àêàäåìèÿõ, âîåííî-ìåäèöèíñêèõ ôàêóëüòåòàõ è ãðàæäàíñêèõ ìåäèöèíñêèõ èíñòèòóòàõ. Çà ãîäû âîéíû èç âîåííî-ìåäèöèíñêèõ àêàäåìèé è âîåííîìåäèöèíñêèõ ôàêóëüòåòîâ åæåãîäíî âûïóñêàëîñü äî 1450 âîåííûõ è âîåííî-ìîðñêèõ âðà åé, ãðàæäàíñêèìè âóçàìè ñòðàíû ïîäãîòîâëåíî è íàïðàâëåíî íà ôðîíò áîëåå 65 òûñ. âðà åé. Ïðèçâàíî èç çàïàñà 80 òûñ. âðà åé.  îñíîâíîì êàäðîâûå çàäà è áûëè ðåøåíû. Ê ë þ å â û å ñ ë î â à: âîåííî-âðà åáíûé ñîñòàâ, ïîäãîòîâêà âîåííî-âðà åáíûõ êàäðîâ, Âîåííî-ìåäèöèíñêàÿ àêàäåìèÿ, âîåííî-ìåäèöèíñêèå ôàêóëüòåòû, ìåäèöèíñêèå èíñòèòóòû. Chizh I.M., Rusanov S.N. Peculiarities of training of military medical staff during the Great Patriotic War. Extreme conditions of the World War II required as soon as possible rebuilding the work of institutions for higher medical education concerning training of military medical personnel. During the war significantly changed the organization of educational process in the S.M.Kirov Military Medical Academy, the military-medical faculties and civilian medical institutions. During the war from military medical academies and military medical faculties annually graduated up to 1450 military and naval doctors, civil universities of the country prepared and sent to the front more than 65 thousand doctors. It called up from reserve 80 thousand doctors. Basically staffing problems have been resolved. K e y w o r d s: military medical staff, training of military medical personnel, the Military Medical Academy, Military Medical Faculty, medical institutes. Íåò òàêîé âîéíû, êîòîðàÿ òàê èëè èíà- å íå êîñíóëàñü áû ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ. Íî åñòü òàêèå âîéíû, êîòîðûå çàòðàãèâàþò àáñîëþòíî âñåõ ìåäèêîâ. ßðêèé òîìó ïðèìåð Âåëèêàÿ Îòå åñòâåííàÿ âîéíà (ÂÎÂ), ïîáåäó â êîòîðîé, íåñîìíåííî, ïðèáëèæàëè íàøè êîëëåãèìåäèêè, à èõ ðàòíûé ïîäâèã íàâñåãäà âîøåë â èñòîðèþ Ðîññèè. Çà ãîäû ÂΠóñèëèÿìè ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ âîçâðàùåíî â ñòðîé 72,3% ðàíåíûõ è 90,6% áîëüíûõ ñîëäàò è îôèöåðîâ. Òàêèå âûñîêèå ïîêàçàòåëè ìåäèöèíñêîãî îáåñïå åíèÿ áîåâûõ äåéñòâèé âîéñê áûëè äîñòèãíóòû âïåðâûå â èñòîðèè âîåííîé ìåäèöèíû âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ âûñîêîé ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâëåííîñòè è ëè íîé äîáëåñòè ìåäèöèíñêîãî ñîñòàâà. Ïîäãîòîâêà âðà åáíûõ êàäðîâ âñåãäà áûëà îäíèì èç âàæíåéøèõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà, âíå çàâèñèìîñòè îò èäåîëîãè åñêèõ ðåàëèé. Âåëèêàÿ Îòå åñòâåííàÿ âîéíà ïîñòàâèëà íîâûå çàäà è, â ò.. è â ïëàíå ìåäèöèíñêîãî îáåñïå åíèÿ. Ýòî ïðåêðàñíî ïîíèìàëî ðóêîâîäñòâî ñòðàíû, ïîýòîìó îáó åíèå è âûïóñê âðà åé â ãîäû ÂΠíå ïðåêðàùàëèñü. Äî 1939 ã. Âîåííî-ìåäèöèíñêàÿ àêàäåìèÿ èìåíè Ñ.Ì.Êèðîâà (ÂÌåäÀ) îñòàâàëàñü åäèíñòâåííûì âûñøèì âîåííîó åáíûì è íàó íûì ó ðåæäåíèåì, öåëåíàïðàâëåííî ãîòîâèâøèì âîåííîâðà åáíûé ñîñòàâ äëÿ áûñòðî ðàñòóùåé Êðàñíîé àðìèè.  ó åáíûõ ïëàíàõ àêàäåìèè áûëà óâåëè åíà äîëÿ âîåííî-ìåäèöèíñêèõ äèñöèïëèí. Òàê, â ó åá- 71

27 ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÂÎÅÍÍÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÛ ëèçîâàíî â àðìèþ îò 2 äî 9 ïðåïîäàâàòåëåé, âñåãî áîëåå 100 åëîâåê, â ò.. äîöåíòû, àññèñòåíòû, àñïèðàíòû è îðäèíàòîðû. Ìåñòà ïðåïîäàâàòåëåé, ìîáèëèçîâàííûõ â àðìèþ, çàìåùàëèñü ïðàêòè åñêèìè âðà- àìè èëè ýâàêóèðîâàííûìè ó åíûìè. Ìîëîäûõ âðà åé ãîòîâèëè ïðåæäå âñåãî äëÿ ðàáîòû íà ôðîíòå. Âñåãî çà ãîäû ÂΠèíñòèòóò ïðîâåë 7 âûïóñêîâ âðà åé, â àñòíîñòè â 1941 ã. 3 (èç íèõ 2 äîñðî íûõ) èñëåííîñòüþ ñâûøå 900 âðà åé, èç êîòîðûõ áîëåå ïîëîâèíû áûëè ìîáèëèçîâàíû â àðìèþ [8]. Íåñìîòðÿ íà òðóäíîñòè âîåííîãî âðåìåíè, â èíñòèòóòå ïðîäîëæàëàñü íàó íàÿ ðàáîòà. Èçìåíèëîñü òîëüêî íàïðàâëåíèå èññëåäîâàíèé êàôåäð: ïðàêòè åñêè âñÿ òåìàòèêà ñòàëà âîåííîé èëè îáîðîííîé. Ðàáîòàëè âñå õèðóðãè åñêèå è òåðàïåâòè åñêèå êàôåäðû, êëèíèêè íåðâíûõ, ãëàçíûõ è ËÎÐ-áîëåçíåé, ðÿä òåîðåòè åñêèõ êàôåäð (áèîëîãèè, áèîõèìèè, ãèñòîëîãèè, íîðìàëüíîé è ïàòîëîãè åñêîé ôèçèîëîãèè è äð.). Çà ãã. ãðàæäàíñêèìè âóçàìè ñòðàíû áûëî ïîäãîòîâëåíî è íàïðàâëåíî â äåéñòâóþùóþ àðìèþ áîëåå 65 òûñ. âðà åé. Ïðèçâàíî èç çàïàñà 80 òûñ. âðà åé.  îñíîâíîì êàäðîâûå çàäà è áûëè ðåøåíû. Îïûò ìåäèöèíñêîãî îáåñïå åíèÿ â ïåðèîä ÂΠïîêàçàë, òî ïðåäïðèíÿòûå è îñóùåñòâëåííûå ïåðåä âîéíîé è âî âðåìÿ âîéíû ìåðîïðèÿòèÿ ïî óëó øåíèþ ñèñòåìû ïîäãîòîâêè âîåííî-âðà åáíîãî ñîñòàâà ñûãðàëè ïîëîæèòåëüíóþ ðîëü â ñîõðàíåíèè è ïîâûøåíèè êà åñòâà ðàáîòû ìåäèöèíñêîé ñëóæáû. Íåñìîòðÿ íà ëþäñêèå ïîòåðè, òÿãîòû è ðàçðóøèòåëüíûå ïîñëåäñòâèÿ âîéíû, âóçû ïåðåñòðîèëè ñâîþ ó åáíóþ è íàó íóþ ðàáîòó â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè âîåííîãî âðåìåíè. Ìíîæåñòâî ïðåïîäàâàòåëåé è ñòóäåíòîâ ñ îðóæèåì â ðóêàõ çàùèùàëè Ðîäèíó. Òàê âóçû âíîñèëè ñâîé âêëàä â Ïîáåäó. Áûëî ñîõðàíåíî îñíîâíîå ÿäðî âóçîâñêîãî îáðàçîâàíèÿ, òî ñïîñîáñòâîâàëî âûïîëíåíèþ çàäà ïî ïîäãîòîâêå ìåäèöèíñêèõ ñïåöèàëèñòîâ, ñòîëü íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàçëè íûõ îòðàñëåé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà.  2016 ã., êîãäà íàøà ñòðàíà òîðæåñòâåííî îòìåòèëà 71-þ ãîäîâùèíó Âåëèêîé Ïîáåäû, åùå îò åòëèâåå ñòàíîâèòñÿ çíà èìîñòü ñàìîîòâåðæåííîãî òðóäà âîåííûõ ìåäèêîâ, ïðåïîäàâàòåëåé è ñòóäåíòîâ âûñøèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé â ãã., óñêîðèâøåãî ïîáåäîíîñíîå çàâåðøåíèå Âåëèêîé Îòå åñòâåííîé âîéíû. Èõ íàó íûå îòêðûòèÿ, ðàáîòà è ó åáà â ñëîæíåéøèõ âîåííûõ óñëîâèÿõ äîñòîéíûé âêëàä â ðàçâèòèå îòå åñòâåííîé âîåííîé ìåäèöèíû. Ëèòåðàòóðà 1. Àðõèâ Âîåííî-ìåäèöèíñêîãî ìóçåÿ, îï , ä. 16, ë. 52; îï. 7491, ä. 2, ë Àðõèâ Âîåííî-ìåäèöèíñêîãî ìóçåÿ, îï , ä. 12, ë. 17à. 3. Âîåííî-ìåäèöèíñêîå îáðàçîâàíèå // Ýíöèêëîïåäè åñêèé ñëîâàðü âîåííîé ìåäèöèíû / Ïîä ðåä. Å.È.Ñìèðíîâà. Ì., Ò. 1. Ñòá Ãëàäêèõ Ï.Ô., Ëîêòåâ À.Å. Î åðêè èñòîðèè îòå åñòâåííîé âîåííîé ìåäèöèíû. Ñëóæáà çäîðîâüÿ â Âåëèêîé Îòå åñòâåííîé âîéíå ãã. / Ïîä ðåä. Á.Â.Ãàéäàðà. ÑÏá, ñ. 5. Çàìêîâ Ç.Í. Ðàçâèòèå àâèàöèîííîé ìåäèöèíû è ïîäãîòîâêà àâèàöèîííûõ âðà åé // Âîåí.-ñàí. äåëî ¹ 1. Ñ Èâàíîâ À.È. Ïÿòü ëåò ðàáîòû Âîåííîìåäèöèíñêîé àêàäåìèè // Âîåííî-ìîðñêîé âðà ¹ 2. Ñ Èñòîðè åñêèé ôîðìóëÿð Âîåííî-ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè èì. Ñ.Ì.Êèðîâà Ñ (Ðóêîïèñü äåï. â óïðàâëåíèè ÂÌåäÀ). 8. Êðàñèëüíèêîâ Ñ.Í. Âûïóñêíèêè Êàçàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ìåäèöèíñêîãî èíñòèòóòà 1941 ãîäà â Âåëèêîé Îòå åñòâåííîé âîéíå: Ìåòîäè åñêîå ïîñîáèå. Êàçàíü: Çåëåíîäîëüñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ, ñ. 9. Êóçüìèí Ì.Ê. Ñîâåòñêàÿ ìåäèöèíà â ãîäû Âåëèêîé Îòå åñòâåííîé âîéíû (Î åðêè). Ì.: Ìåäèöèíà, Ñ Ëåîíîâ È.Ò. Âêëàä Âîåííî-ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè â ïîáåäó â Âåëèêîé Îòå åñòâåííîé âîéíå ãã. ÑÏá, Ñ. 26, Ñìèðíîâ Å.È. Ñîâåòñêèå âîåííûå âðà- è â Îòå åñòâåííóþ âîéíó. Ì.: Ñîâåò. íàóêà, Ñ

28 ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÂÎÅÍÍÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÛ ÊÎËËÅÊÒÈÂ ÀÂÒÎÐÎÂ, 2016 ÓÄÊ [615.4:355](480) « » Ìåäèöèíñêîå îáåñïå åíèå Ïåòñàìî- Êèðêåíåññêîé íàñòóïàòåëüíîé îïåðàöèè ÇÀÊÐÅÂÑÊÈÉ Þ.Í., äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê, ïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóæáû 1 ØÅÂ ÅÍÊÎ À.Ã., ïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóæáû 2 ÁÓÐÖÅÂ Í.Í., ïîäïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóæáû 1 ÆÄÀÍÎÂ À.À., ïîäïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóæáû 1 ØÌÅËÅÂ Ñ.Â., ïîäïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóæáû 1 ÊÌÈÒÒÎ À.À., ïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóæáû çàïàñà 1 1 Ìåäèöèíñêàÿ ñëóæáà Ñåâåðíîãî ôëîòà, ã. Ñåâåðîìîðñê; é Âîåííî-ìîðñêîé êëèíè åñêèé ãîñïèòàëü, ã. Ñåâåðîìîðñê Ðàññìîòðåíû îðãàíèçàöèîííûå àñïåêòû ñèñòåìû ìåäèöèíñêîãî îáåñïå åíèÿ Ïåòñàìî- Êèðêåíåññêîé íàñòóïàòåëüíîé îïåðàöèè â Çàïîëÿðüå. Ïðîàíàëèçèðîâàíû óñëîâèÿ è ôàêòîðû, îêàçàâøèå âëèÿíèå íà ïîäãîòîâêó è âåäåíèå îïåðàöèè. Ïîêàçàíî, òî óñïåøíîñòü è ýôôåêòèâíîñòü ìåäèöèíñêîãî îáåñïå åíèÿ îïåðàöèè îáåñïå èâàëèñü ãðàìîòíûì ïëàíèðîâàíèåì, íàðàùèâàíèåì ñèë è ñðåäñòâ ìåäèöèíñêîé ñëóæáû è èõ ìàíåâðîì, ñâîåâðåìåííîé ýâàêóàöèåé ðàíåíûõ è áîëüíûõ. Îïûò âçàèìîäåéñòâèÿ è âçàèìíîãî óñèëåíèÿ ìåäèöèíñêèõ ñëóæá àðìèè è ôëîòà ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ ïðè ðàçðàáîòêå ïëàíîâ ìåäèöèíñêîãî îáåñïå åíèÿ ðàçíîðîäíûõ ãðóïïèðîâîê âîéñê (ñèë) íà Êðàéíåì Ñåâåðå Ðîññèè. Ê ë þ å â û å ñ ë î â à: íàñòóïàòåëüíàÿ îïåðàöèÿ, ìåäèöèíñêîå îáåñïå åíèå, ñàíèòàðíûå ïîòåðè, ýòàï ìåäèöèíñêîé ýâàêóàöèè. Zakrevskii Yu.N., Shevchenko A.G., Burtsev N.N., Zhdanov A.A., Shmelev S.V., Kmitto A.A. Medical support of the Petsamo-Kirkenes Offensive. We consider the organizational aspects of the healthcare support of Petsamo-Kirkenes Offensive in the Arctic. The conditions and factors that influenced the preparation and conduct of operations are analysed. It is shown that success and effectiveness of medical support of the operation are based on good planning, build-up of forces and means of medical service and manoeuvre, timely evacuation of the wounded and sick, experience of interaction and mutual reinforcement of the Army Medical Services, and the fleet can be used in the development of plans for medical support of diverse groups of troops (forces) in the Far North of Russia. K e y w o r d s: offensive, health care, medical losses, stage of medical evacuation. Ïåòñàìî-Êèðêåíåññêàÿ íàñòóïàòåëüíàÿ îïåðàöèÿ ïðîâîäèëàñü âîéñêàìè 14-é àðìèè Êàðåëüñêîãî ôðîíòà íà îäíîì èç ñàìûõ ñëîæíûõ òåàòðîâ âîåííûõ äåéñòâèé â Çàïîëÿðüå. Â ðåçóëüòàòå ýòîé óñïåøíîé îïåðàöèè áûëè îñâîáîæäåíû îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò èêîâ Êðàéíèé Ñåâåðî-Çàïàä íàøåé Ðîäèíû è çíà èòåëüíàÿ àñòü Ñåâåðíîé Íîðâåãèè ñ ãîðîäàìè Ñ ð-âàðàíãåð (Êèðêåíåñ), Íåéäåí è Òàðíåò. Ïîáåäîíîñíîå íàñòóïëåíèå íàøèõ âîéñê íà Êàðåëüñêîì ïåðåøåéêå ëåòîì 1944 ã. ïðèâåëî ê âûõîäó èç âîéíû Ôèíëÿíäèè, à ñòðàòåãè åñêîå ïîëîæåíèå íåìåöêî-ôàøèñòcêèõ âîéñê íà ñåâåðå Ñêàíäèíàâñêîãî ïîëóîñòðîâà ðåçêî óõóäøèëîñü. Ýòî âûíóäèëî êîìàíäîâàíèå âåðìàõòà â òå åíèå ñåíòÿáðÿ è ïåðâûõ èñåë îêòÿáðÿ 1944 ã. îòâåñòè ñâîè 78 âîéñêà ñ óõòèíñêîãî, êåñòåíüãñêîãî è êàíäàëàêøñêîãî íàïðàâëåíèé Êàðåëüñêîãî ôðîíòà â Ñåâåðíóþ Íîðâåãèþ [1, 3]. Â òî æå âðåìÿ íà ìóðìàíñêîì íàïðàâëåíèè ïðîòèâíèê ñòðåìèëñÿ óïîðíûì ñîïðîòèâëåíèåì ñîõðàíèòü íàçåìíûå êîììóíèêàöèè äëÿ ìàíåâðà, à òàêæå ìàêñèìàëüíî èñïîëüçîâàòü áîãàòåéøèå íèêåëåâûå ðàçðàáîòêè ýòîãî ðàéîíà è ñåâåðíûå ïîðòû Íîðâåãèè. Îñîáûå íàäåæäû ôàøèñòñêîå êîìàíäîâàíèå âîçëàãàëî íà ãîðíûé êîðïóñ «Íîðâåãèÿ», çàíèìàâøèé õîðîøî îáîðóäîâàííóþ è ðàçâèòóþ îáîðîíó, ãëàâíàÿ ïîëîñà êîòîðîé ïðîõîäèëà îò ãóáû Áîëüøàÿ Çàïàäíàÿ Ëèöà äî îçåðà àïð è âûñîòû ñ îòìåòêîé 237,1. Äèðåêòèâîé Ñòàâêè Âåðõîâíîãî Ãëàâíîêîìàíäîâàíèÿ îò ã. âîéñêàì Êàðåëüñêîãî ôðîíòà áûëà ïîñòàâëåíà çàäà à ïîäãîòîâèòü íà-

29 ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÂÎÅÍÍÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÛ ïóñà ñîâìåñòíî ñ ÌÑÁ-12 (10 ãâ. ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ), ïðîâåëî ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè åñêóþ ðàçâåäêó 15 îáúåêòîâ, ñäåëàëî 140 àíàëèçîâ ìàòåðèàëîâ âíåøíåé ñðåäû (129 áàêòåðèîëîãè åñêèõ). Ñàíèòàðíàÿ îáðàáîòêà âîéñê ïðîâîäèëàñü ñèëàìè ÎÄÐ-14, ðàçâåðíóòîé íà 5-ì, 30-ì êì îñíîâíîé äîðîãè è íà 21-ì êì äîðîãè íà Óðà-Ãóáó. Âñåãî çà ïîäãîòîâèòåëüíûé ïåðèîä áûëî ïîìûòî 90 òûñ. åëîâåê è ïðîäåçèíôèöèðîâàíî 76 òûñ. êîìïëåêòîâ îáìóíäèðîâàíèÿ [4]. Â õîäå íàñòóïëåíèÿ ÎÄÐ-14 îáåñïå èâàëà âîéñêà 99-ãî è 31-ãî ñòðåëêîâûõ êîðïóñîâ, 126-ãî ëåãêîãî ñòðåëêîâîãî êîðïóñà. Ïîäðàçäåëåíèÿ ÎÄÐ-30, ïðèáûâøåé ê íà àëó íàñòóïàòåëüíîé îïåðàöèè, äåéñòâîâàëè íà íàïðàâëåíèè 127-ãî ëåãêîãî ñòðåëêîâîãî è 131-ãî ñòðåëêîâîãî êîðïóñîâ. Âñåãî çà ñåíòÿáðü îêòÿáðü 1944 ã. â õîäå íàñòóïàòåëüíîé îïåðàöèè ÎÄÐ-14 è ÎÄÐ-30 îáåñïå èëè ïîìûâêó 182 òûñ. åëîâåê, äåçèíôåêöèþ áîëåå 177 òûñ. êîìïëåêòîâ îáìóíäèðîâàíèÿ. Â Û Â Î Ä Û 1. Ìåäèöèíñêîå îáåñïå åíèÿ 14-é àðìèè Êàðåëüñêîãî ôðîíòà è ñèë Ñåâåðíîãî ôëîòà â Ïåòñàìî-Êèðêåíåññêîé íàñòóïàòåëüíîé îïåðàöèè âïåðâûå â õîäå Âåëèêîé Îòå åñòâåííîé âîéíû îñóùåñòâëÿëîñü â óñëîâèÿõ ñóðîâîãî êëèìàòà Çàïîëÿðüÿ, íà ìàëîíàñåëåííîé òåððèòîðèè ñî ñëàáî ðàçâèòîé ñåòüþ äîðîã. 2. Âçàèìîäåéñòâèå ìåäèöèíñêèõ ñëóæá Êàðåëüñêîãî ôðîíòà è Ñåâåðíîãî ôëîòà ïîçâîëèëî îáåñïå èòü ñîâìåñòíûé ìàíåâð ñàíèòàðíî-òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè ñ ïðèâëå åíèåì ìîðñêèõ ïóòåé ýâàêóàöèè è íàïðàâëåíèåì ïîòîêîâ ðàíåíûõ â âîåííî-ìîðñêèå ãîñïèòàëè Ìóðìàíñêà è Ïîëÿðíîãî, âçàèìíî èñïîëüçîâàòü ñâåðíóòûå (ðåçåðâíûå) ëå- åáíûå ó ðåæäåíèÿ â êðèòè åñêèå ïåðèîäû ðàáîòû ýòàïîâ ìåäèöèíñêîé ýâàêóàöèè. 3. Óñïåõ ìåäèöèíñêîãî îáåñïå åíèÿ îïåðàöèè îáåñïå èëè: óñèëåíèå ìåäèöèíñêîé ñëóæáû àðìèè ñèëàìè è ñðåäñòâàìè Öåíòðà è ìåäèöèíñêîé ñëóæáû ôëîòà; ðàçâåðòûâàíèå ãîëîâíîé ãîñïèòàëüíîé áàçû ôðîíòà â ðàéîíå Êàíäàëàêøè; ñîñðåäîòî åíèå þæíåå Ìóðìàíñêà ðåçåðâà ïîëåâûõ ëå åáíûõ ó ðåæäåíèé ÂÑÓ ôðîíòà; ïðèáëèæåíèå ê ëèíèè ôðîíòà ïåðâîãî ýøåëîíà ÃÁÀ; ðàáîòà îïåðàòèâíîé ãðóïïû ÂÑÓ íà íàïðàâëåíèè 14-é àðìèè ïî íåïîñðåäñòâåííîìó ðóêîâîäñòâó ìåäèöèíñêèì îáåñïå åíèåì íàñòóïàòåëüíîé îïåðàöèè. 4. Îïûò îðãàíèçàöèè ìåäèöèíñêîãî îáåñïå åíèÿ íàñòóïàòåëüíîé Ïåòñàìî- Êèðêåíåññêîé îïåðàöèè ïîêàçàë, òî óñïåøíîå ïðåîäîëåíèå òðóäíîñòåé ìåäèêîòàêòè åñêîé îáñòàíîâêè òåñíî ñâÿçàíî ñ ïðàâèëüíûì îïðåäåëåíèåì ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ è íàïðàâëåíèé âûïîëíåíèÿ ëå- åáíî-ýâàêóàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé. Îñíîâíûå ðåçóëüòàòû ðàáîòû ìåäèöèíñêîé ñëóæáû â îïåðàöèè ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ðàçðàáîòêè ñîâðåìåííîé òåîðèè ìåäèöèíñêîãî îáåñïå åíèÿ ìåæâèäîâûõ ãðóïïèðîâîê âîéñê (ñèë) íà Àðêòè åñêîì îïåðàöèîííîì íàïðàâëåíèè. Ëèòåðàòóðà 1. Àëåêñàíÿí È.Â., Êíîïîâ Ì.Ø. Ðóêîâîäèòåëè ìåäèöèíñêîé ñëóæáû ôðîíòîâ è ôëîòîâ â Âåëèêîé Îòå åñòâåííîé âîéíå ãã. Ì.: Ìåäèöèíà, ñ. 2. Ãëàäêèõ Ï.Ô., Ëîêòåâ À.Å. Ñëóæáà çäîðîâüÿ â Âåëèêîé Îòå åñòâåííîé âîéíå ãã. ÑÏá: Äìèòðèé Áóëàíèí, ñ. 3. Êîðÿêèí Â.È., Áåëîãóðöåâ Á.Í., Ãðèáàíîâ Î.Ë. Èñòîðè åñêàÿ õðîíèêà Âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà Ðîññèè. ÑÏá: ÖÊÔ ÂÌÔ, ñ. 4. Ëîêòåâ À.Å. Ïðîòèâîýïèäåìè åñêîå îáåñïå åíèå íåêîòîðûõ êðóïíûõ íàñòóïàòåëüíûõ îïåðàöèé êîíöà Âåëèêîé Îòå åñòâåííîé âîéíû // Ïðîáë. ñîö. ãèã., çäðàâîîõð. è èñòîð. ìåäèöèíû ¹ 4. Ñ Ìåäèöèíñêîå îáåñïå åíèå Cîâåòñêîé Àðìèè â îïåðàöèÿõ Âåëèêîé Îòå åñòâåííîé Âîéíû. Ò. 2. Ì.: Âîåííîå èçäàòåëüñòâî, Ñ Ìåäèöèíñêàÿ ñëóæáà ÂÌÑ ÑÑÑÐ â Âåëèêîé Îòå åñòâåííîé âîéíå ãã. Ë.: Âîåí.-ìîðñêàÿ ìåä. àêàä., ñ. 7. Ìåäèöèíà â ãîäû Âåëèêîé Îòå åñòâåííîé âîéíû URL: medicport.ru/portal_news/k_65letiyu_pobedy_ medicina_v_gody_velikoj_otechestvennoj_vojny/ 8. Îðãàíû óïðàâëåíèÿ, ñîåäèíåíèé, êîðàáëåé, àñòåé è ó ðåæäåíèé Ñåâåðíîãî ôëîòà â ãîäû Âåëèêîé Îòå åñòâåííîé âîéíû. URL: Perechni_voisk/Perechen_17_05.html 9. Ïîëÿðíûé â Âåëèêîé Îòå åñòâåííîé âîéíå. URL: 85

30 ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÂÎÅÍÍÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÛ ÊÎËËÅÊÒÈÂ ÀÂÒÎÐÎÂ, 2016 ÓÄÊ [614.2:355](091) 1586-ìó Âîåííîìó êëèíè åñêîìó ãîñïèòàëþ Çàïàäíîãî âîåííîãî îêðóãà 75 ëåò ÂÀËÅÂÑÊÈÉ Â.Â., ïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóæáû 1 ÄÎËÃÎÂ Å.Í., çàñëóæåííûé âðà ÐÔ, ïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóæáû çàïàñà 2 ÊÓÊÎÇ Ã.Â., êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê, ïîäïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóæáû (lechebnoe@yandex.ru) 1 ÃÎÐÁÓÍÎÂ Þ.Ã., ïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóæáû 2 ÄÌÈÒÐÈÅÂÑÊÈÉ Å.Å., ñòàðøèé ëåéòåíàíò ìåäèöèíñêîé ñëóæáû 1 1 Ìåäèöèíñêàÿ ñëóæáà Çàïàäíîãî âîåííîãî îêðóãà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã; é Âîåííûé êëèíè åñêèé ãîñïèòàëü ÌÎ ÐÔ, ã. Ïîäîëüñê, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà 75-ëåòèþ 1586-ãî Âîåííîãî êëèíè åñêîãî ãîñïèòàëÿ Çàïàäíîãî âîåííîãî îêðóãà, ðàñïîëîæåííîãî â ã. Ïîäîëüñêå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ýòî îäíî èç êðóïíåéøèõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ìíîãîïðîôèëüíûõ ëå åáíî-ïðîôèëàêòè åñêèõ ó ðåæäåíèé Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ê ë þ å â û å ñ ë î â à: 1586-é Âîåííûé êëèíè åñêèé ãîñïèòàëü, ëå åáíî-ïðîôèëàêòè åñêàÿ ðàáîòà â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ, èñòîðèÿ âîåííîé ìåäèöèíû. Valevskii V.V., Dolgov E.N., Kukoz G.V., Gorbunov Yu.G., Dmitrievskii E.E. 1586th military clinical hospital of the Western military district celebrates the 75th anniversary. The article is devoted to the 75th anniversary of the military clinical hospital of the Western military district located in Podolsk, Moscow region. Today the hospital is one of the largest specialized multidiscipline hospitals of the Ministry if Defence of the Russian Federation. K e y w o r d s: 1586th military clinical hospital, treatment-and-prophylaxis activity in the Armed Forces, history of military medicine. 86 Ëåòîì 2016 ã. èñïîëíèëîñü 75 ëåò ñ ìîìåíòà îñíîâàíèÿ 1586-ãî Âîåííîãî êëèíè åñêîãî ãîñïèòàëÿ Çàïàäíîãî âîåííîãî îêðóãà, íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ÿâëÿþùåãîñÿ îäíèì èç êðóïíåéøèõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ìíîãîïðîôèëüíûõ ëå åáíî-ïðîôèëàêòè åñêèõ ó ðåæäåíèé Ìèíîáîðîíû Ðîññèè. Åãî èñòîðèÿ íà àëàñü â ïåðâûå ìåñÿöû Âåëèêîé Îòå åñòâåííîé âîéíû, êîãäà 20 èþëÿ 1941 ã. ðåøåíèåì Ïîäîëüñêîãî ãîðîäñêîãî êîìèòåòà ÊÏÑÑ áûë ñîçäàí ñîðòèðîâî íî-ýâàêóàöèîííûé ãîñïèòàëü ¹ 2939, íà àëüíèêîì êîòîðîãî ñòàë âîåíâðà 3 ðàíãà Ô äîð Ô äîðîâè Ãðèãîðàø. Ïåðâàÿ ãðóïïà ðàíåíûõ ïðèáûëà â ãîñïèòàëü 13 ñåíòÿáðÿ 1941 ã., à ñàìûìè íàïðÿæåííûìè ñòàëè îêòÿáðüñêèå äíè 1941 ã., êîãäà çà ñóòêè ïîñòóïàëî äî 700 ðàíåíûõ è áîëüíûõ. Â êîíöå îêòÿáðÿ 1941 ã. ó ðåæäåíèå áûëî ïåðåäèñëîöèðîâàíî â Ìîñêâó, ãäå â ãîñïèòàëü äîñòàâëÿëè ðàíåíûõ âîèíîâ èç-ïîä Þõíîâà, Ìåäûíè, Ìàëîÿðîñëàâöà, ñðåäè êîòîðûõ áûëè êóðñàíòû ïîäîëüñêèõ ïåõîòíîãî è àðòèëëåðèéñêîãî ó èëèù, áîéöû è êîìàíäèðû 53-é, 312-é ñòðåëêîâûõ äèâèçèé, 152-é ìîòîñòðåëêîâîé áðèãàäû. Áîëüøóþ àñòü ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà ãîñïèòàëÿ ñîñòàâëÿëè âðà è èç Ïîäîëüñêà: Í.È.Ìàøòàêîâ, Ê.Ã.Ïîäøèáÿêèí, Ë.Ì.Ãðîøèêîâà, Å.Ñ.Ñàâåëüåâà, À.Å.Íèêèòèíà, È.À.Ãðåáåíùèêîâ, Ñ.À.Ðå ìåíñêèé, Å.Â.Áåëÿåâà è äð. Íà îñíîâàíèè äèðåêòèâû Ãåíåðàëüíîãî øòàáà îò 1 èþëÿ 1948 ã. íà áàçå ñîðòèðîâî íî-ýâàêóàöèîííûõ ãîñïèòàëåé ¹ 2939 è 3410 áûë ñôîðìèðîâàí 1586-é Îêðóæíîé âîåííûé ãîñïèòàëü Ìîñêîâñêîãî âîåííîãî îêðóãà, ïåðâûì íà àëüíèêîì êîòîðîãî ñòàë ïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóæáû Â.À.Èâàíîâ (âïîñëåäñòâèè ãåíåðàë-ìàéîð ìåäèöèíñêîé ñëóæáû, íà àëüíèê ëå åáíî-ïðîôèëàêòè åñêîãî îòäåëà ÖÂÌÓ ÌÎ ÑÑÑÐ).

31 1586-ìó Âîåííîìó êëèíè åñêîìó ãîñïèòàëþ 75 ëåò ÊÏÏ ãîñïèòàëÿ Ïðèåìíîå îòäåëåíèå Îòäåëåíèå ãåìîäèàëèçà Îïåðàöèîííûé áëîê Ìàòåðèàë î ãîñïèòàëå îïóáëèêîâàí â ðóáðèêå «Èç èñòîðèè âîåííîé ìåäèöèíû»

32 ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÒÄÅË Þ Á È Ë Å È Ñ.Â.ÊÓËÜÍÅÂ, À.Ì.ØÅËÅÏÎÂ, 2016 ÓÄÊ 616:355 (092 Òûö Â.Â.) 27 ñåíòÿáðÿ 2016 ã. èñïîëíèëîñü 70 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ áûâøåìó çàìåñòèòåëþ íà àëüíèêà êàôåäðû îðãàíèçàöèè è òàêòèêè ìåäèöèíñêîé ñëóæáû ÂÌåäÀ èì. Ñ.Ì.Êèðîâà, çàñëóæåííîìó ðàáîòíèêó âûñøåé øêîëû ÐÔ, êàíäèäàòó ìåäèöèíñêèõ íàóê, äîöåíòó ïîëêîâíèêó ìåäèöèíñêîé ñëóæáû â îòñòàâêå Âàëåðèþ Âèòàëüåâè ó Òûöó. Â.Â.Òûö ðîäèëñÿ â ã. Ïðîêîïüåâñêå Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.  1971 ã. ñ îòëè èåì îêîí èë ÂÌÔ ïðè Òîìñêîì ìåäèíñòèòóòå è áûë íàçíà åí íà äîëæíîñòü ñòàðøåãî âðà à òàíêîâîãî ïîëêà â Áåëîðóññêèé âîåííûé îêðóã.  ãã. îáó àëñÿ íà ôàêóëüòåòå ðóêîâîäÿùåãî ìåäèöèíñêîãî ñîñòàâà ÂÌåäÀ, ïî îêîí àíèè êîòîðîãî áûë îñòàâëåí äëÿ ïðîõîæäåíèÿ äàëüíåéøåé ñëóæáû íà êàôåäðå îðãàíèçàöèè è òàêòèêè ìåäèöèíñêîé ñëóæáû àêàäåìèè (ÎÒÌÑ). Çàíèìàë äîëæíîñòè ìëàäøåãî íàó íîãî ñîòðóäíèêà, ïðåïîäàâàòåëÿ, ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ, ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ òàêòè åñêîãî ðóêîâîäèòåëÿ êóðñà, çàìåñòèòåëÿ íà àëüíèêà êàôåäðû. Ïîñëå óâîëüíåíèÿ èç ÂÑ ÐÔ (2003) ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü â äîëæíîñòè äîöåíòà êàôåäðû ÎÒÌÑ. Âàëåðèé Âèòàëüåâè àâòîð (ñîàâòîð) áîëåå 200 íàó íûõ ðàáîò, 6 ó åáíèêîâ è 15 ó åáíûõ ïîñîáèé. Íàãðàæäåí 10 ìåäàëÿìè, çíàêîì îòëè èÿ îôèöåðîâ Òûëà Âîîðóæåííûõ Ñèë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Êîìàíäîâàíèå Ãëàâíîãî âîåííî-ìåäèöèíñêîãî óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Âîåííî-ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè èì Ñ.Ì.Êèðîâà, ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ «Âîåííî-ìåäèöèíñêîãî æóðíàëà» ñåðäå íî ïîçäðàâëÿþò Âàëåðèÿ Âèòàëüåâè à Òûöà ñ þáèëååì, æåëàþò åìó çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó èÿ è òâîð åñêèõ óñïåõîâ. Î.È.ÏÅÒÐÎÂ, Â.Ñ.ÑÓÕÎÐÓÊÎÂ, Ì.Ì.ÄÀÂÈÄÎÂ, 2016 ÓÄÊ 616:355 (092 Áàòîâñêèé À.À.) 6 îêòÿáðÿ 2016 ã. èñïîëíèëîñü 60 ëåò áûâøåìó çàìåñòèòåëþ íà- àëüíèêà ìåäèöèíñêîé ñëóæáû Âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà, çàñëóæåííîìó âðà ó ÐÔ ïîëêîâíèêó ìåäèöèíñêîé ñëóæáû â îòñòàâêå Àíàòîëèþ Àëåêñàíäðîâè ó Áàòîâñêîìó. Ðîäèëñÿ â ïãò Êðèâîå Îçåðî Íèêîëàåâñêîé îáëàñòè ÓÑÑÐ. Ïî îêîí àíèè ìåäó èëèùà (1975) ñëóæèë ñàíèíñòðóêòîðîì âîèíñêîé àñòè.  1984 ã. îêîí èë ÂÌÔ ïðè Ãîðüêîâñêîì ìåäèíñòèòóòå, áûë íàïðàâëåí íà Ñåâåðíûé ôëîò íà äîëæíîñòü íà àëüíèêà ìåäñëóæáû ïëàâáàçû ïîäâîäíûõ ëîäîê «Ìàãîìåò Ãàäæèåâ».  1990 ã. ïëàâáàçà áûëà ïåðåäàíà â ñîñòàâ åðíîìîðñêîãî ôëîòà, ãäå À.À.Áàòîâñêèé âñêîðå ñòàë ôëàãìàíñêèì âðà îì áðèãàäû íàäâîäíûõ êîðàáëåé. Ñ 1993 ïî 1996 ã. Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâè îáó àëñÿ íà ôàêóëüòåòå ðóêîâîäÿùåãî ìåäñîñòàâà ÂÌåäÀ èì. Ñ.Ì.Êèðîâà, ïîñëå îêîí àíèÿ êîòîðîãî áûë íàçíà åí íà àëüíèêîì ìåäñëóæáû Öåíòðàëüíîãî ôëîòñêîãî ýêèïàæà ÂÌÔ.  äàëüíåéøåì îí áûë ñòàðøèì èíñïåêòîðîì è íà àëüíèêîì îòäåëåíèÿ ÖÂÂÊ ÂÌÔ, ñòàðøèì èíñïåêòîðîì, ãëàâíûì ñïåöèàëèñòîì ïî ëå åáíî-ïðîôèëàêòè åñêîé ðàáîòå ìåäñëóæáû ÂÌÔ.  2005 ã. À.À.Áàòîâñêèé íàçíà åí çàìåñòèòåëåì íà àëüíèêà ìåäñëóæáû ÂÌÔ. Îí ÿâëÿåòñÿ âåòåðàíîì áîåâûõ äåéñòâèé. Ïîñëå óâîëüíåíèÿ èç ÂÑ (2009) ðàáîòàë â âîåííî-ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèÿõ Ìèíîáîðîíû Ðîññèè. Ñ 2014 ã. íà àëüíèê ôèëèàëà ¹ 2 («Ãîðêè») Ëå åáíî-ðåàáèëèòàöèîííîãî êëèíè åñêîãî öåíòðà ÌÎ ÐÔ. Êîìàíäîâàíèå Ãëàâíîãî âîåííî-ìåäèöèíñêîãî óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âåòåðàíû ìåäèöèíñêîé ñëóæáû Âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà, ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ «Âîåííî-ìåäèöèíñêîãî æóðíàëà» ïîçäðàâëÿþò Àíàòîëèÿ Àëåêñàíäðîâè à Áàòîâñêîãî ñ þáèëååì, æåëàþò åìó êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ àñòüÿ è íîâûõ óñïåõîâ. 89

33 ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÒÄÅË È.È.ÀÇÀÐÎÂ, Ñ.Ñ.ÁÓÒÀÊÎÂ, 2016 ÓÄÊ 616:355 (092 Çîòêèí À.Â.) 30 îêòÿáðÿ 2016 ã. èñïîëíÿåòñÿ 60 ëåò çàñëóæåííîìó âðà ó ÐÔ, êàíäèäàòó ìåäèöèíñêèõ íàóê ïîëêîâíèêó ìåäèöèíñêîé ñëóæáû çàïàñà Àëåêñàíäðó Âëàäèìèðîâè ó Çîòêèíó. À.Â.Çîòêèí ðîäèëñÿ â ï. Îðàíæåðåè Àñòðàõàíñêîé îáëàñòè. Ïîñëå îêîí àíèÿ â 1980 ã. ÂÌÔ ïðè Ñàðàòîâñêîì ãîñóäàðñòâåííîì ìåäèíñòèòóòå ñëóæèë â äîëæíîñòè âðà à-ñïåöèàëèñòà ãèãèåíèñòà ïîäâèæíîãî ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè åñêîãî îòðÿäà ÍÈÈ ÂÂÑ èì. Â.Ï. êàëîâà.  1988 ã. îêîí èë ôàêóëüòåò ðóêîâîäÿùåãî ìåäèöèíñêîãî ñîñòàâà ÂÌåäÀ èì. Ñ.Ì.Êèðîâà è áûë íàïðàâëåí íà êîñìîäðîì «Áàéêîíóð», ãäå ñ 1988 ïî 1994 ã. çàíèìàë äîëæíîñòè íà àëüíèêà ñàíèòàðíîãèãèåíè åñêîãî îòäåëà ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè åñêîãî îòðÿäà, ãëàâíîãî òîêñèêîëîãà-ðàäèîëîãà, ãëàâíîãî ñàíèòàðíîãî âðà à êîñìîäðîìà. Ñ 1994 ïî 2010 ã. ïðîõîäèë ñëóæáó â Ãëàâíîì âîåííî-ìåäèöèíñêîì óïðàâëåíèè ÌÎ ÐÔ â êà åñòâå íà àëüíèêà ìåäèöèíñêîé ãðóïïû ñàíèòàðíî-ãèãèåíè åñêîãî îòäåëà, çàìåñòèòåëÿ íà àëüíèêà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè åñêîãî íàäçîðà, à ïîñëå óâîëüíåíèÿ â çàïàñ (2009) âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà ýòîãî îòäåëà. Ó àñòíèê áîåâûõ äåéñòâèé. Ñ 2010 ã. ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè ðàáîòàåò âðà îìýïèäåìèîëîãîì ôèëèàëà ¹ 6 ÃÂÊà èì. Í.Í.Áóðäåíêî, à ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó âðà îì ïî îáùåé ãèãèåíå 736 ÃÖÃÑÝÍ. À.Â.Çîòêèí äîöåíò Ïåðâîãî Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ìåäèöèíñêîãî óíèâåðñèòåòà èì. È.Ì.Ñå åíîâà. Îí ÿâëÿåòñÿ àâòîðîì è ñîàâòîðîì ñâûøå 150 íàó íûõ ðàáîò è 11 ìåòîäè åñêèõ ïîñîáèé. Íàãðàæäåí îðäåíîì Ïî åòà, ìíîãèìè ìåäàëÿìè è îáùåñòâåííûìè íàãðàäàìè. Êîìàíäîâàíèå Ãëàâíîãî âîåííî-ìåäèöèíñêîãî óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 736-ãî Ãëàâíîãî öåíòðà ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè åñêîãî íàäçîðà Ìèíîáîðîíû Ðîññèè, ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ «Âîåííî-ìåäèöèíñêîãî æóðíàëà» ñåðäå íî ïîçäðàâëÿþò Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâè à Çîòêèíà ñ þáèëååì, æåëàþò åìó êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ àñòüÿ, áëàãîïîëó èÿ è äàëüíåéøèõ òâîð åñêèõ óñïåõîâ. Î.È.ÏÅÒÐÎÂ, Â.Ñ.ÑÓÕÎÐÓÊÎÂ, Ì.Ì.ÄÀÂÈÄÎÂ, 2016 ÓÄÊ 616:355 (092 Ïîêèäþê Í.Â.) 1 îêòÿáðÿ 2016 ã. èñïîëíèëîñü 60 ëåò áûâøåìó ãëàâíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó ñàíèòàðíîìó âðà ó Âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà, çàñëóæåííîìó âðà ó ÐÔ ïîëêîâíèêó ìåäèöèíñêîé ñëóæáû çàïàñà Íèêîëàþ Âàñèëüåâè ó Ïîêèäþêó. Í.Â.Ïîêèäþê ðîäèëñÿ â ñ. ßáëîíüêà Âîëûíñêîé îáëàñòè ÓÑÑÐ.  1975 ã. îêîí èë Ëóöêîå ìåäó èëèùå, ñëóæèë â Ìîñêîâñêîì âîåííîì îêðóãå ôåëüäøåðîì â âîèíñêîé àñòè.  1982 ã. ïîñëå îáó åíèÿ â ÂÌåäÀ èì. Ñ.Ì.Êèðîâà áûë íàçíà åí âðà îì-ãåìàòîëîãîì, à çàòåì íà àëüíèêîì ìåäïóíêòà ó åáíîãî öåíòðà ÂÌÔ ïî ïîäãîòîâêå ýêèïàæåé àòîìíûõ ïîäâîäíûõ ëîäîê.  1991 ã. Í.Â.Ïîêèäþê áûë ïåðåâåäåí â Öåíòðàëüíóþ ìåäèöèíñêóþ ëàáîðàòîðèþ ÂÌÔ è äî 2000 ã. ïðîõîäèë ñëóæáó â êà åñòâå âðà à-ýêñïåðòà, ñòàðøåãî âðà à-ñïåöèàëèñòà, íà àëüíèêà îòäåëåíèÿ êîíòðîëÿ çà ðàäèàöèîííîé áåçîïàñíîñòüþ è íà- àëüíèêà äîçèìåòðè åñêîãî îòäåëåíèÿ.  ïîñëåäóþùåì Íèêîëàé Âàñèëüåâè ïðîõîäèë ñëóæáó â äîëæíîñòÿõ ãëàâíîãî ðàäèîëîãà ÂÌÔ ( ) è ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíîãî âðà à ÂÌÔ ( ).  2000 ã. ó àñòâîâàë â ìåäèöèíñêîì îáåñïå åíèè àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ðàáîò íà çàòîíóâøåé àòîìíîé ïîäâîäíîé ëîäêå «Êóðñê». Ïîñëå óâîëüíåíèÿ ñ âîåííîé ñëóæáû (2008) ðàáîòàë â âîåííî-ìåäèöèíñêèõ ó ðåæäåíèÿõ ÌÎ ÐÔ, ñ 2015 ã. â Ëå åáíî-ðåàáèëèòàöèîííîì êëèíè åñêîì öåíòðå ÌÎ ÐÔ â äîëæíîñòè âðà à-ìåòîäèñòà. Êîìàíäîâàíèå Ãëàâíîãî âîåííî-ìåäèöèíñêîãî óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âåòåðàíû ìåäèöèíñêîé ñëóæáû ÂÌÔ, ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ «Âîåííîìåäèöèíñêîãî æóðíàëà» ñåðäå íî ïîçäðàâëÿþò Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè à Ïîêèäþêà ñ þáèëååì, æåëàþò åìó êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ àñòüÿ, áëàãîïîëó èÿ è äàëüíåéøèõ óñïåõîâ. 90

34 ËÅÍÒÀ ÍÎÂÎÑÒÅÉ Â Äåíü çíàíèé 1 ñåíòÿáðÿ íà- àëüíèê Ãëàâíîãî âîåííî-ìåäèöèíñêîãî óïðàâëåíèÿ Ìèíîáîðîíû Ðîññèè ãåíåðàë-ìàéîð ìåäèöèíñêîé ñëóæáû Àëåêñàíäð Ôèñóí âûñòóïèë ñ òðàäèöèîííîé àêòîâîé ëåêöèåé ïåðåä ëè íûì ñîñòàâîì Âîåííî-ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè èìåíè Ñ.Ì.Êèðîâà. Îí ðàññêàçàë ïåðâîêóðñíèêàì è çàñëóæåííûì âîåííûì âðà àì î ñîñòîÿíèè è ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ ìåäèöèíñêîé ñëóæáû, ïåðåîñíàùåíèè âîåííûõ ãîñïèòàëåé, ñòðîèòåëüñòâå è ìîäåðíèçàöèè íîâûõ êàïèòàëüíûõ îáúåêòîâ â èíòåðåñàõ âîåííîé ìåäèöèíû. Àëåêñàíäð Ôèñóí òàêæå îòâåòèë íà âîïðîñû ïåðâîêóðñíèêîâ, âûáðàâøèõ ïðîôåññèþ âîåííîãî âðà à, è âðó èë ïàìÿòíûå ïîäàðêè êóðñàíòàì, êîòîðûå ïîêàçàëè ëó øèå ðåçóëüòàòû ïðè ïîñòóïëåíèè â àêàäåìèþ. Óïðàâëåíèå ïðåññ-ñëóæáû è èíôîðìàöèè Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 1 ñåíòÿáðÿ 2016 ã. Ïî ïðèãëàøåíèþ ìèíèñòðà îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ãåíåðàëà àðìèè Ñåðãåÿ Øîéãó 22 ñåíòÿáðÿ ñîñòîÿëñÿ âèçèò äåëåãàöèè Ãëàâíîãî âîåííîãî êëèíè- åñêîãî ãîñïèòàëÿ ¹ 301 Íàðîäíî-îñâîáîäèòåëüíîé àðìèè Êèòàÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì ãåíåðàë-ìàéîðà Þàíü Àíüøåí â Âîåííî-ìåäèöèíñêóþ àêàäåìèþ èìåíè Ñ.Ì.Êèðîâà. Íà âñòðå å ñ âåäóùèìè ñïåöèàëèñòàìè âîåííîãî âóçà ñîñòîÿëñÿ îáìåí ìíåíèÿìè ïî âîïðîñó ëå åíèÿ òÿæåëûõ ïîñòðàäàâøèõ. Îò ðîññèéñêîé ñòîðîíû âûñòóïèëè íà àëüíèê êàôåäðû âîåííîé òðàâìàòîëîãèè è îðòîïåäèè àêàäåìèè ãëàâíûé òðàâìàòîëîã Ìèíîáîðîíû Âëàäèìèð Õîìèíåö, çàâåäóþùèé êàôåäðîé âîåííî-ïîëåâîé õèðóðãèè àêàäåìèè çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî õèðóðãà Ìèíîáîðîíû Èãîðü Ñàìîõâàëîâ, çàìåñòèòåëü íà àëüíèêà êàôåäðû àíåñòåçèîëîãèè è ðåàíèìàòîëîãèè Àëåêñàíäð Àíäðååíêî. Ïîñëå îáìåíà îïûòîì êèòàéñêèå ãîñòè îçíàêîìèëèñü ñ ïåäàãîãè åñêèìè è êëèíè åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè àêàäåìèè. Íà àëüíèê öåíòðà ñèìóëÿöèîííîãî îáó åíèÿ Â.Î.Äðà åâ, íà àëüíèê êàôåäðû ðåíòãåíîëîãèè è ðàäèîëîãèè ãëàâíûé ðåíòãåíîëîã Ìèíîáîðîíû È.Ñ.Æåëåçíÿê è íà àëüíèê êàôåäðû îáùåé õèðóðãèè Ñ.ß.Èâàíóñà ïðîäåìîíñòðèðîâàëè âîçìîæíîñòè ñâîèõ ïîäðàçäåëåíèé. Êèòàéñêèå ãîñòè îòìåòèëè òåñíûå ñâÿçè ñ Ðîññèåé è ãëóáîêîå óâàæåíèå ê íàøåìó íàðîäó, âûðàçèâ óâåðåííîñòü â ïðîäîëæåíèè òåñíîãî ñîòðóäíè åñòâà, òî áûëî ïîääåðæàíî ðóêîâîäñòâîì àêàäåìèè. Äåïàðòàìåíò èíôîðìàöèè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ÐÔ, 23 ñåíòÿáðÿ 2016 ã. 91

35  Ñèòóàöèîííîì öåíòðå Âîîðóæåííûõ Ñèë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Òàê, íà àëüíèê 1 óïðàâëåíèÿ çàìåñòèòåëü íà àëüíèêà ÃÂÌÓ ÌÎ ÐÔ ãåíåðàë-ìàéîð ìåäèöèíñêîé ñëóæáû Êîíñòàíòèí Êóâøèíîâ äîëîæèë îá îïûòå ïðîâåäåíèÿ ó åíèé ïî ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé Ñ ìåõàíèçìà «ÑÌÎÀ-ïëþñ» â Êîðîëåâñòâå Òàèëàíä, íà àëüíèê 3 óïðàâëåíèÿ çàìåñòèòåëü íà àëüíèêà ÃÂÌÓ ÌÎ ÐÔ ãåíåðàë-ìàéîð ìåäèöèíñêîé ñëóæáû Îëåã Êàëà â ðàññêàçàë îá èòîãàõ Ñòðàòåãè åñêîãî êîìàíäíî-øòàáíîãî ó åíèÿ «Êàâêàç-2016». Äîêëàä çàìåñòèòåëÿ íà àëüíèêà Âîåííî-ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè èì. Ñ.Ì.Êèðîâà ãåíåðàë-ìàéîðà ìåäèöèíñêîé ñëóæáû Áîãäàíà Êîòèâà êàñàëñÿ èòîãîâ III Àçèàòñêî-Òèõîîêåàíñêîãî êîíãðåññà ïî âîåííîé ìåäèöèíå. Èòîãè íàó íî-äåëîâîé ïðîãðàììû âîåííî-òåõíè åñêîãî ôîðóìà «Àðìèÿ-2016» ïîäâåë ïðåäñåäàòåëü Âîåííî-íàó íîãî êîìèòåòà (ÃÂÌÓ ÌÎ ÐÔ) ïîëêîâíèê Áîðèñ Âåðòèé, îïûò ìåäèöèíñêîãî îáåñïå åíèÿ ìåæäóíàðîäíûõ àðìåéñêèõ èãð «ÀðÌÈ-2016» è ìåæäóíàðîäíîãî âîåííî-òåõíè åñêîãî ôîðóìà «Àðìèÿ- 2016» îáîáùèë íà àëüíèê 2 îòäåëà 1 óïðàâëåíèÿ ÃÂÌÓ ÌÎ ÐÔ ïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóæáû Ñåðãåé ßêîâëåâ.  ìèíóâøåì ñåíòÿáðå ìåäèöèíñêîé ñëóæáîé ÂÑ ÐÔ â Ñèòóàöèîííîì öåíòðå Âîîðóæåííûõ Ñèë ïðîâåäåíû äâà ñåëåêòîðíûõ ñîâåùàíèÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì íà- àëüíèêà Ãëàâíîãî âîåííî-ìåäèöèíñêîãî óïðàâëåíèÿ ÌÎ ÐÔ ãåíåðàë-ìàéîðà ìåäèöèíñêîé ñëóæáû Àëåêñàíäðà Ôèñóíà. Ïîäâîäèëèñü èòîãè çàâåðøèâøèõñÿ ó åíèé è ôîðóìîâ. Íà àëüíèê Ãëàâíîãî âîåííî-ìåäèöèíñêîãî óïðàâëåíèÿ ÌÎ ÐÔ ãåíåðàë-ìàéîð ìåäèöèíñêîé ñëóæáû Àëåêñàíäð Ôèñóí ïîçäðàâëÿåò íà àëüíèêà ìåäèöèíñêîé ñëóæáû çåíèòíîãî ðàêåòíîãî ïîëêà 7-é ãâàðäåéñêîé äåñàíòíî-øòóðìîâîé ãîðíîé äèâèçèè (ã. Íîâîðîññèéñê) ãâàðäèè êàïèòàíà ìåäèöèíñêîé ñëóæáû Àíàòîëèÿ Åêèìîâà ïîáåäèòåëÿ Âñåàðìåéñêîãî êîíêóðñà íà ëó øåãî îôèöåðà ìåäèöèíñêîé ñëóæáû âîéñêîâîãî (êîðàáåëüíîãî) çâåíà Îòäåëüíûå äîêëàäû áûëè ïîñâÿùåíû îðãàíèçàöèè â 2016 ã. íàáîðà è êîìïëåêòîâàíèÿ ÂÌåäÀ êóðñàíòàìè è ñëóøàòåëÿìè, õîäó âûïîëíåíèÿ ïëàíà äåÿòåëüíîñòè äî 2020 ã. ìåäèöèíñêèõ ñëóæá ÂÊÑ è ÐÂÑÍ, ðåàëèçàöèè ïëàíà äåÿòåëüíîñòè ÑÊÊ «Ïîäìîñêîâüå» ÌÎ ÐÔ íà ãã. Ôîòî Ì.Ïîääóáíîãî

36 Â ïàìÿòü î âûäàþùèõñÿ âîåííûõ âðà àõ Â ñòàðèííîé Ðÿçàíè 3 îêòÿáðÿ ïðîøëè çíàìåíàòåëüíûå äëÿ ðîññèéñêîé âîåííîé ìåäèöèíû òîðæåñòâà. Â ýòîò äåíü íà çäàíèè áûâøåãî âîèíñêîãî ïðèñóòñòâèÿ áûëà îòêðûòà ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà, ïîñâÿùåííàÿ áðàòüÿì Êðàâêîâûì. Åñëè èìÿ âûäàþùåãîñÿ ôàðìàêîëîãà Íèêîëàÿ Êðàâêîâà õîðîøî èçâåñòíî, òî î åãî ñòàðøåì áðàòå Âàñèëèè äî íåäàâíåãî âðåìåíè çíàëè ëèøü ñïåöèàëèñòû-èñòîðèêè. Ïóáëèêàöèÿ â 2014 ã. åãî «Çàïèñîê êîðïóñíîãî âðà à» î Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíå* ñðàçó âûäâèíóëà àâòîðà â ïåðâûé ðÿä ìåìóàðèñòîâ «ñâèäåòåëåé ýïîõè». Òàêæå 3 îêòÿáðÿ â Ðÿçàíñêîé îáëàñòíîé áèáëèîòåêå ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ íîâîé êíèãè Â.Ï.Êðàâêîâà «Âîéíà â Ìàíü æóðèè. Çàïèñêè äèâèçèîííîãî âðà à», ïîäãîòîâëåííîé èñòîðèêîì Ì.À.Ðîññèéñêèì. Ïóáëèêå áûë âïåðâûå ïðåäñòàâëåí ïîðòðåò àâòîðà èñòîðè åñêèõ äíåâíèêîâ, âûïîëíåííûé ðÿçàíñêèì õóäîæíèêîì Â.Â.Êîðñàêîâûì. Òîðæåñòâà â Ðÿçàíè ñòàëè âîçìîæíû áëàãîäàðÿ äåÿòåëüíîìó ó àñòèþ àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè, ðÿçàíñêîãî îòäåëåíèÿ Ðîññèéñêîãî âîåííî-èñòîðè åñêîãî îáùåñòâà, îáëàñòíîé áèáëèîòåêè, ó èòåëåé è ó åíèêîâ ñðåäíåé øêîëû ¹ 10 ã. Ðÿçàíè, ïðåäñòàâèòåëåé ïîòîìêîâ ñåìüè Êðàâêîâûõ. * Ñì.: Âîåí.-ìåä. æóðí Ò. 336, ¹ 2. Ñ Çàñëóæåííûé õóäîæíèê Ðîññèè Â.Â.Êîðñàêîâ. Ïîðòðåò âîåííîãî âðà à Â.Ï.Êðàâêîâà. Õ., ì ã. Ôîòî Ì.Ïîääóáíîãî

37 ÕÐÎÍÈÊÀ ÊÎËËÅÊÒÈ ÀÂÒÎÐÎÂ, 2016 ÓÄÊ [ :355](063) Âñåàðìåéñêèé ñáîð ðóêîâîäÿùåãî ñîñòàâà ìåäèöèíñêîé ñëóæáû Âîîðóæåííûõ Ñèë, ïîñâÿùåííûé ñîâðåìåííîé ñòðàòåãèè îðãàíèçàöèè îêàçàíèÿ òåðàïåâòè åñêîé ïîìîùè íà ðàçëè íûõ ýòàïàõ ìåäèöèíñêîé ýâàêóàöèè ΠÈÍÍÈÊΠÞ.Â., äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê, ïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóæáû 1 Ù ÃÎËÅ À.Â., çàñëóæåííûé âðà ÐÔ, äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê, ïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóæáû 2 ÀÃÀÏÈÒΠÀ.À., êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê, ïîäïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóæáû 3 ÄÎËÃΠÅ.Í., çàñëóæåííûé âðà ÐÔ, ïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóæáû çàïàñà 4 ÃÎÐÁÓÍΠÞ.Ã., ïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóæáû 4 ÌÓÐÊÈÍ À.À., ïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóæáû çàïàñà 5 1 Ãëàâíîå âîåííî-ìåäèöèíñêîå óïðàâëåíèå ÌÎ ÐÔ, Ìîñêâà; 2 Âîåííî-ìåäèöèíñêàÿ àêàäåìèÿ èì. Ñ.Ì.Êèðîâà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã; 3 Ôèëèàë Âîåííî-ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè èì. Ñ.Ì.Êèðîâà, Ìîñêâà; é Âîåííûé êëèíè åñêèé ãîñïèòàëü ÌÎ ÐÔ, ã. Ïîäîëüñê, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü; 5 Ôèëèàë ¹ 3 ÔÃÊÓ «1586 ÂÊû ÌÎ ÐÔ, ã. Íàðî-Ôîìèíñê, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü Ïðåäñòàâëåí îò åò î ïðîâåäåíèè âñåàðìåéñêîãî ñáîðà ðóêîâîäÿùåãî ñîñòàâà ìåäèöèíñêîé ñëóæáû Âîîðóæåííûõ Ñèë ÐÔ «Ñîâðåìåííàÿ ñòðàòåãèÿ îðãàíèçàöèè îêàçàíèÿ òåðàïåâòè åñêîé ïîìîùè íà ðàçëè íûõ ýòàïàõ ìåäèöèíñêîé ýâàêóàöèè â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ: çàäà è, ïðîáëåìû è ïóòè èõ ðåøåíèÿ». Çàäà àìè ñáîðà ÿâëÿëîñü îáñóæäåíèå âîïðîñîâ îðãàíèçàöèè îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè áîëüíûì òåðàïåâòè åñêîãî ïðîôèëÿ è âçàèìîäåéñòâèÿ ñ âðà àìè ñìåæíûõ ñïåöèàëüíîñòåé. Ê ë þ å â û å ñ ë î â à: îêàçàíèå òåðàïåâòè åñêîé ïîìîùè â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ, âîåííàÿ ìåäèöèíà, ñàíèòàðíî-àâèàöèîííàÿ ýâàêóàöèÿ. Ovchinnikov Yu.V., Shchegolev A.V., Agapitov A.A., Dolgov E.N., Gorbunov Yu.G., Murkin A.A. All-army meeting of the medical service overhead personnel of the Ministry of Defence, dedicated to modern strategy of health care delivery during different stages of evacuation. The authors present a report on the carrying out of the all-army meeting of the overhead personnel of the Armed Forces of the Russian Federation «Modern strategy of organization of health care delivery at various stages of medical evacuation in the Armed Forces of the Russian: challenges, problems and solutions». The objectives of the meeting were to discuss the issues of medical care for patients of therapeutic profile and interaction with psysicians of related specialties. K e y w o r d s: health care delivery in the Armed Forces, military medicine, sanitary and aircraft evacuation. 92 Íà áàçå 1586-ãî Âîåííîãî êëèíè åñêîãî ãîñïèòàëÿ (ã. Ïîäîëüñê) àïðåëÿ 2016 ã. ïðîâåäåí Âñåàðìåéñêèé ñáîð ðóêîâîäÿùåãî ñîñòàâà ìåäèöèíñêîé ñëóæáû Âîîðóæåííûõ Ñèë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Ñîâðåìåííàÿ ñòðàòåãèÿ îðãàíèçàöèè îêàçàíèÿ òåðàïåâòè åñêîé ïîìîùè íà ðàçëè íûõ ýòàïàõ ìåäèöèíñêîé ýâàêóàöèè â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ: çàäà è, ïðîáëåìû è ïóòè èõ ðåøåíèÿ».  ðàáîòå ñáîðà ïðèíÿëè ó àñòèå ïðåäñòàâèòåëè Ãëàâíîãî âîåííî-ìåäèöèíñêîãî óïðàâëåíèÿ ÌÎ ÐÔ, Âîåííî-ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè èì. Ñ.Ì.Êèðîâà, âîåííî-ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé öåíòðàëüíîãî ïîä èíåíèÿ (Ãëàâíûé âîåííûé êëèíè åñêèé ãîñïèòàëü èì. Í.Í.Áóðäåíêî, Öåíòðàëüíûé âîåííûé êëèíè- åñêèé ãîñïèòàëü èì. Ï.Â.Ìàíäðûêà, 3-é Öåíòðàëüíûé âîåííûé êëèíè åñêèé ãîñïèòàëü èì. À.À.Âèøíåâñêîãî, Ëå åáíî-ðåàáèëèòàöèîííûé êëèíè åñêèé öåíòð), âîåííî-ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé âîåííûõ îêðóãîâ è Ñåâåðíîãî ôëîòà.

38 Âñåàðìåéñêèé ñáîð ðóêîâîäÿùåãî ñîñòàâà ìåäèöèíñêîé ñëóæáû ÂÑ ÐÔ, ïîñâÿùåííûé ñîâðåìåííîé ñòðàòåãèè îðãàíèçàöèè îêàçàíèÿ òåðàïåâòè åñêîé ïîìîùè íà ðàçëè íûõ ýòàïàõ ìåäèöèíñêîé ýâàêóàöèè Îòêðûòèå ñáîðà. Âûñòóïàåò íà àëüíèê 1 óïðàâëåíèÿ çàìåñòèòåëü íà àëüíèêà Ãëàâíîãî âîåííîìåäèöèíñêîãî óïðàâëåíèÿ ÌÎ ÐÔ ãåíåðàë-ìàéîð ìåäèöèíñêîé ñëóæáû Ê.Ý.Êóâøèíîâ Îñìîòð ïàöèåíòà ñ òÿæåëîé âíåáîëüíè íîé ïíåâìîíèåé äåæóðíûì òåðàïåâòîì â ïðèåìíîì îòäåëåíèè ãàðíèçîííîãî ãîñïèòàëÿ Îñìîòð ïàöèåíòà ñ òÿæåëîé âíåáîëüíè íîé ïíåâìîíèåé âðà îì àíåñòåçèîëîãîì-ðåàíèìàòîëîãîì â ïðèåìíîì îòäåëåíèè ãàðíèçîííîãî ãîñïèòàëÿ Òåëåìåäèöèíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ ñ ãëàâíûìè ñïåöèàëèñòàìè ÌÎ ÐÔ â îòäåëåíèè àíåñòåçèîëîãèèðåàíèìàöèè ãàðíèçîííîãî ãîñïèòàëÿ (ã. Íàðî-Ôîìèíñê) Ïðîâåäåíèå òåëåìåäèöèíñêîé êîíñóëüòàöèè â îòäåëåíèè àíåñòåçèîëîãèèðåàíèìàöèè ãàðíèçîííîãî ãîñïèòàëÿ (ã. Íàðî-Ôîìèíñê) ñ âåäóùèìè ñïåöèàëèñòàìè 1586-ãî Âîåííîãî êëèíè åñêîãî ãîñïèòàëÿ (ã. Ïîäîëüñê)

39 Äåìîíñòðàöèÿ âîçìîæíîñòåé îáñëåäîâàíèÿ è ëå åíèÿ áîëüíîãî â îòäåëåíèè àíåñòåçèîëîãèèðåàíèìàöèè ãàðíèçîííîãî ãîñïèòàëÿ Îðãàíèçàöèÿ ðàáî åãî ìåñòà îïåðàòèâíîãî äåæóðíîãî ÃÂÌÓ ÌÎ ÐÔ: êîíòðîëü ïðîõîæäåíèÿ ïðîöåññà ñàíèòàðíî-àâèàöèîííîé ýâàêóàöèè Ýâàêóàöèÿ áîëüíîãî ñ èñïîëüçîâàíèåì òðàíñïîðòíûõ íîñèëîê è ìåäèöèíñêîãî îáîðóäîâàíèÿ ìîäóëÿ ìåäèöèíñêîãî âåðòîëåòíîãî Óñòàíîâêà ìåäèöèíñêîãî ìîäóëÿ â âåðòîëåò Ðàçìåùåíèå áîëüíîãî â ìåäèöèíñêîì ìîäóëå, óñòàíîâëåííîì â âåðòîëåòå Ìè-8 Ìàòåðèàë î ñáîðå îïóáëèêîâàí â ðóáðèêå «Õðîíèêà»

40 Èíäåêñ Ïîêàçíîå òàêòèêî-ñïåöèàëüíîå çàíÿòèå ñ ïðîâåäåíèåì ñàíèòàðíîàâèàöèîííîé ýâàêóàöèè áîëüíîãî ñ òÿæåëîé ôîðìîé ïíåâìîíèè âåðòîëåòîì â îêðóæíîé ãîñïèòàëü (ñ èñïîëüçîâàíèåì ìîäóëÿ ìåäèöèíñêîãî âåðòîëåòíîãî) Ìàòåðèàë î çàíÿòèè îïóáëèêîâàí â ðóáðèêå «Õðîíèêà» ISSN Âîåí.-ìåä. æóðí Ò. 337, ¹ 10. Ñ

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент)

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент) Íàï ðè ìåð: Ïðà âè ëà íà õîæ äå íèÿ íå èç âåñ òíîé âå ëè è íû òîáû íàéòè íåèçâåñòíîå ñëàãàåìîå, íóæíî èç ñóììû âû åñòü èçâåñòíîå ñëàãàåìîå. Íàï ðè ìåð: 5 + = 7, 7 5 = 2 òî áû íà é òè íå èç âåñ òíîå óìåíü

Chi tiết hơn

Бланки ЕГЭ 2019

Бланки ЕГЭ 2019 Áëàíê ðåãèñòðàöèè Êîä ðåãèîíà Êîä îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè Ðåçåðâ - 1 Çàïîëíÿòü ãåëåâîé èëè êàïèëëÿðíîé ðó êîé ÅÐÍÛÌÈ åðíèëàìè ÇÀÃËÀÂÍÛÌÈ ÏÅ ÀÒÍÛÌÈ ÁÓÊÂÀÌÈ è ÖÈÔÐÀÌÈ ïî ñëåäóþùèì îáðàçöàì: Îò åñòâî

Chi tiết hơn

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М.

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М. Òåñò ¹3 Âàðèàíò 1 ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÏÐßÌÛÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ 1 Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå. 1. Äâå ïðÿ ìûå â ïðî ñòðà íñòâå íà çû âà þò ñÿ ïà ðàë ëåëü íû - ìè, åñëè îíè ëå æàò â îä íîé ïëîñ êîñ òè è íå ïå ðå ñå êà

Chi tiết hơn

прайс коммакс 13,03,15

прайс коммакс 13,03,15 Ñïåöèàëüíî äëÿ ÆÊ: ÝÊÎ Ôîðòóíàòîâñêàÿ Ïîñåëîê õóäîæíèêîâ Óíèâåðñèòåòñêèé Ñîêîëèíîå ãíåçäî COMMAX Èíôîðìàöèÿ ïî óñòàíîâêå Äëÿ óñïåøíîãî ïîäêëþ åíèÿ âàøåãî áóäóùåãî äîìîôîíà Commax íà ýòàïå åðíîâûõ ðàáîò

Chi tiết hơn

ГОСТ Шестигранник горячекатаный

ГОСТ Шестигранник горячекатаный Ì Å Æ Ã Î Ñ Ó Ä À Ð Ñ Ò Â Å Í Í Û É Ñ Ò À Í Ä À Ð Ò ÏÐÎÊÀÒ ÑÎÐÒÎÂÎÉ ÑÒÀËÜÍÎÉ ÃÎÐß ÅÊÀÒÀÍÛÉ ØÅÑÒÈÃÐÀÍÍÛÉ Ñîðòàìåíò Hexagonal hot-rolled steel bars. Dimensions Äàòà ââåäåíèÿ 2009 07 01 1 Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ

Chi tiết hơn

Ministry of Environment, Denmark Ñåêòîð öåíòðàëèçîâàííîãî âîäîñíàáæåíèÿ è êàíàëèçàöèè, Êàçàõñòàí Áàçîâûé àíàëèç ïðèðîäîîõðàííîé ôèíàíñîâîé ñòðàòåãèè E

Ministry of Environment, Denmark Ñåêòîð öåíòðàëèçîâàííîãî âîäîñíàáæåíèÿ è êàíàëèçàöèè, Êàçàõñòàí Áàçîâûé àíàëèç ïðèðîäîîõðàííîé ôèíàíñîâîé ñòðàòåãèè E Ministry of Environment, Denmark Ñåêòîð öåíòðàëèçîâàííîãî âîäîñíàáæåíèÿ è êàíàëèçàöèè, Êàçàõñòàí Áàçîâûé àíàëèç ïðèðîäîîõðàííîé ôèíàíñîâîé ñòðàòåãèè EAP Task Force DEPA/DANCEE Äàòñêîå àãåíòñòâî ïî îõðàíå

Chi tiết hơn

RRS 20392

RRS 20392 Âçàìåí:. Îáðàòíûé êëàïàí Òèï S Íîìèíàëüíûå ðàçìåðû NG äî Ñåðèÿ X Ìàêñèìàëüíîå ðàáî åå äàâëåíèå áàð Ìàêñèìàëüíûé ðàñõîä ë/ìèí Òèï S F-X/¾ Ñîäåðæàíèå Ðàçäåë Ñòðàíèöà Îñîáåííîñòè Äàííûå äëÿ çàêàçà Êîíñòðóêöèÿ,

Chi tiết hơn

Îðãàíèçàöèÿ Èíòåðíåò-ðàäèîñòàíöèè ñ ïîìîùüþ ñâîáîäíîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå åíèÿ Äìèòðèé Ñàìñîíîâ 4 èþëÿ 2009 ã.

Îðãàíèçàöèÿ Èíòåðíåò-ðàäèîñòàíöèè ñ ïîìîùüþ ñâîáîäíîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå åíèÿ Äìèòðèé Ñàìñîíîâ 4 èþëÿ 2009 ã. Îðãàíèçàöèÿ Èíòåðíåò-ðàäèîñòàíöèè ñ ïîìîùüþ ñâîáîäíîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå åíèÿ Äìèòðèé Ñàìñîíîâ 4 èþëÿ 2009 ã. Êàôåäðà íîâûõ ìåäèà è òåîðèè êîììóíèêàöèè ôàêóëüòåòà æóðíàëèñòèêè ÌÃÓ èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà

Chi tiết hơn

География России 9 класс. Проверочные работы (фрагмент) - Волкова Г.А.

География России 9 класс. Проверочные работы (фрагмент) - Волкова Г.А. 24* Íàé äè òå ñî îò âåòñòâèå: 25* Îïðå äå ëè òå, ïî êà êî ìó ïðè çíà êó ñãðóï ïè ðî âà íû ãî ðî äà. Ïðî äîë - æèòå äàííûé ñïèñîê. Ìîñ êâà, Ñàíêò-Ïå òåð áóðã, Ñà ìà ðà, Êà çàíü, Íèæ íèé Íîâ ãî ðîä, Óôà,

Chi tiết hơn

30753.p65

30753.p65 (ÈÑÎ 341981) Ì Å Æ Ã Î Ñ Ó Ä À Ð Ñ Ò Â Å Í Í Û É Ñ Ò À Í Ä À Ð Ò Äåòàëè òðóáîïðîâîäîâ áåñøîâíûå ïðèâàðíûå èç óãëåðîäèñòîé è íèçêîëåãèðîâàííîé ñòàëè ÎÒÂÎÄÛ ÊÐÓÒÎÈÇÎÃÍÓÒÛÅ ÒÈÏÀ 3 (R 1,5 N) Êîíñòðóêöèÿ Èçäàíèå

Chi tiết hơn

Система отопления, Москва

Система отопления, Москва ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ ÎÒÎÏËÅÍÈÅ!ÂÅÍÒÈËßÖÈß!ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ!ÂÎÄÎÎÒÂÅÄÅÍÈÅ!ÝËÅÊÒÐÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ!ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß Îáúåêò: Èíäèâèäóàëüíûé æèëîé äîì Àäðåñ: ã. Ìîñêâà Çàêàç èê: Åðìîëàåâ Àíäðåé ÏÐÎÅÊÒ ÑÈÑÒÅÌÛ

Chi tiết hơn

Çàäà à A. Äåëàåì ñðåçû ÔÌË Ñåðèÿ 11, ñòðîêè. 18 äåêàáðÿ Îãðàíè åíèå ïî âðåìåíè: Îãðàíè åíèå ïî ïàìÿòè: 2 ñåêóíäû 64 Ìá Ôîðìàò âõîäíûõ ä

Çàäà à A. Äåëàåì ñðåçû ÔÌË Ñåðèÿ 11, ñòðîêè. 18 äåêàáðÿ Îãðàíè åíèå ïî âðåìåíè: Îãðàíè åíèå ïî ïàìÿòè: 2 ñåêóíäû 64 Ìá Ôîðìàò âõîäíûõ ä Çàäà à A. Äåëàåì ñðåçû Äàíà ñòðîêà, ñîñòîÿùàÿ èç ñòðî íûõ è çàãëàâíûõ áóêâ ëàòèíñêîãî àëôàâèòà. Äëèíà ñòðîêè íå ïðåâîñõîäèò 100. Ñíà àëà âûâåäèòå òðåòèé ñèìâîë ýòîé ñòðîêè. Ãàðàíòèðóåòñÿ, òî òàêîé ñèìâîë

Chi tiết hơn

ОБЖ. 5 класс - Демидов О.П. (фрагмент)

ОБЖ. 5 класс - Демидов О.П. (фрагмент) Òåìà 1 Ãîðîä êàê ñðåäà îáèòàíèÿ 1. Ïîä åð êíè íóæ íîå, çàïîë íè ïðî ïóñê. Ãî ðîä ýòî íà ñå ëåí íûé ïóíêò, â êî òî ðîì ïðî æè - âà åò íå ìå íåå 12/ 120 òûñ. æè òå ëåé, íå çàíÿòûõ. 2. Âû áå ðè âåð íîå ñóæäåíèå.

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCACECCCFCEC7C8D2CED05CCFE5F1EDE85CCEF1E0EDEDE0>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCACECCCFCEC7C8D2CED05CCFE5F1EDE85CCEF1E0EDEDE0> Ä å ò ñ ê è é Ñ ì å ø à í í û é Gioioso & bb 4 Î Î ä ñàí_ íà, åñòü è L & bb 4 A. Î Î ä õ î ð Gioioso & bb 4 Î & bb 4 Î î Î ä _ ñàí_ íà, åñòü è ñëà_ âà & bb 4 T. Î Î ä J J ñàí_ íà, åñòü è ñëà_ âà, î_ ñàí_

Chi tiết hơn

PHẦN III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo: Khối kiến thức chung 158 tín

PHẦN III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo: Khối kiến thức chung 158 tín PHẦN III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo Tổng số tín của chương trình đào tạo: Khối kiến thức chung 158 tín 34 tín (chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng

Chi tiết hơn

maket.indd

maket.indd П44 а. М : И «Э», 207. 76. ( -. ). У К 686.8 ББК 6 ISBN 978-5-699-94650- ( щ ) ISBN 978-5-699-9465-8 (,!) ISBN 978-5-699-94652-5 (,!) ва., а, 207 ф. «И а в «Э», 207 Âñå ïðàâà çàùèùåíû. Êíèãà èëè ëþáàÿ

Chi tiết hơn

ГОСТ

ГОСТ Ãðóïïà Â62 Ì Å Æ Ã Î Ñ Ó Ä À Ð Ñ Ò Â Å Í Í Û É Ñ Ò À Í Ä À Ð Ò ÒÐÓÁÛ ÑÒÀËÜÍÛÅ ÁÅÑØÎÂÍÛÅ ÃÎÐß ÅÄÅÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÍÛÅ Ñîðòàìåíò Seamless hot-deformed steel pipes. Range of sizes ÃÎÑÒ 873278 ÌÊÑ 23.040.10 ÎÊÏ 13

Chi tiết hơn

TẠP CHÍ Y - DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BỆNH HỌC VÀ KẾT QUẢ H TH T NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM RUỘT THỪA CẤP TRONG CHẬU H NG NHỎ TÓM TẮT Nguy

TẠP CHÍ Y - DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BỆNH HỌC VÀ KẾT QUẢ H TH T NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM RUỘT THỪA CẤP TRONG CHẬU H NG NHỎ TÓM TẮT Nguy MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BỆNH HỌC VÀ KẾT QUẢ H TH T NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM RUỘT THỪA CẤP TRONG CHẬU H NG NHỎ TÓM TẮT Nguyễn Tr ng H e 1 ; Nguyễn Hoàng ia 1 Mục tiêu: nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm

Chi tiết hơn

ENGLISH часть 2.indd

ENGLISH часть 2.indd 2016 ÓÄÊ 372.3/.4 ÁÁÊ 74.102 Ê 82 Ìåòîäèñò ñåðèè Ñ.Â. Ïÿòàê Èëëþñòðàöèè Ìèõàèëà Ãåðàñèìîâà Ê 82 Êðèæàíîâñêàÿ Ò. Â. Àíãëèéñêèé ÿçûê : äëÿ äåòåé 5 6 ëåò : â 2.. 2 / Ò. Â. Êðèæàíîâñêàÿ. 2-å èçä., èñïð. è

Chi tiết hơn

каталог коммутационное оборудование.cdr

каталог коммутационное оборудование.cdr Êîììóòàöèîííîå îáîðóäîâàíèå è óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ Ñîäåðæàíèå 1 Ñòð. 3-28 Êîíòàêòîðû 1.1 Êîíòàêòîðû ìàëîãàáàðèòíûå ñåðèè ÊÌÈ 1.2 Êîíòàêòîðû ÊÌÈ ñ ýëåêòðè åñêèì ðåëå â çàùèòíîé îáîëî êå 1.3 Êîíòàêòîðû

Chi tiết hơn

Microsoft Word

Microsoft Word (DSW 21) ASSIGNMENT - 1, MAY - 2015. Paper I : WORKING WITH FAMILIES 1) Explain the family social work in the recent past. Fv È Ã PAÃÈ ((Ä] PÞ (u( ² ßÔ ß ( ÔÈ ( ÉÈ a (È ((2 2) Classify families and state

Chi tiết hơn

Algebra v tablitsah i shemah_P2.pdf

Algebra v tablitsah i shemah_P2.pdf ДК 512(03) К 22.14 2 66 66 ья, И а а в а. / И... : Э, 2016. 176. ( ). ISBN 978-5-699-85282-6, -,.,,. П. ДК 512(03) К 22.14я2 ISBN 978-5-699-85282-6 ья И.., 2016 Оф. ООО «И а ь в «Э», 2016 Âñå ïðàâà çàùèùåíû.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Kiem dinh chat luong phan mem

Microsoft Word - Kiem dinh chat luong phan mem BM01.QT02/ĐNT-ĐT TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc 1. Thông tin chung về học phần ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN - Tên

Chi tiết hơn

Цены от г

Цены от г Òåïëîñ åò èê ÑÒÓ-1 Ì2 Äâóõêàíàëüíûé 33 660 Ðàñõîäîìåð ÓÐÆ2ÊÌ Ì2 Îäíîêàíàëüíûé 20 400 Äâóõêàíàëüíûé 25 700 Òåïëîñ åò èê ÑÒÓ-1 Ì3 Äâóõêàíàëüíûé 31 100 åòûðåõêàíàëüíûé 33 200 Ðàñõîäîìåð ÓÐÆ2ÊÌ Ì3 Äâóõêàíàëüíûé

Chi tiết hơn

светотехника.cdr

светотехника.cdr Ñâåòîòåõíèêà Ñîäåðæàíèå 1 Ñòð. 3-18 Èñòî íèêè ñâåòà 1.1 Ëàìïû ñâåòîäèîäíûå 1.2 Ëåíòà ñâåòîäèîäíàÿ è ïðèíàäëåæíîñòè 1.3 Òðàäèöèîííûå èñòî íèêè ñâåòà 2 Ñòð. 19-37 Êîììóíàëüíîå è áûòîâîå îñâåùåíèå 2.1 Ñâåòèëüíèêè

Chi tiết hơn

ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN RUNG NHĨ: CẬP NHẬT 2015

ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN RUNG NHĨ: CẬP NHẬT 2015 ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN RUNG NHĨ: CẬP NHẬT 2016 PGS.TS.Phạm Nguyễn Vinh Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Đại học Y khoa Tân Tạo Bệnh viện Tim Tâm Đức Viện Tim Tp.Hồ Chí Minh 1 Định nghĩa Rung nhĩ 2 Nguy cơ tương

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Chương trình đào tạo Professional Training Program Lịch đào tạo tháng 07 tháng 12, 2019 Jul Dec, 2019 Calendar Đào tạo nhận thức theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Awareness training to ISO 9001:2015 4,350,000

Chi tiết hơn

LUKSOOT2

LUKSOOT2 262 âπ ß Ÿà ± μ ß â ßÀ Ÿμ «ß» μ å æ ËÕ æ π ª μ ËÕÀ Ÿμ ËÕ ËÕ Õ ß ƒ ËÕª ËÕ μá ËÕ àõ ËÕ μá Õ ß ƒ ËÕ àõ Õ ß ƒ» ª» μ ± μ «ß» μ å æ ËÕ æ π Bachelor of Arts Program in Social Sciences for Development» ª» μ ±

Chi tiết hơn

NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG x Nghiên cứu hiệu quả của phương pháp đóng thông liên nhĩ lỗ thứ phát bằng dụng cụ qua thông tim can thiệp PGS.TS. Trương Quang Bì

NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG x Nghiên cứu hiệu quả của phương pháp đóng thông liên nhĩ lỗ thứ phát bằng dụng cụ qua thông tim can thiệp PGS.TS. Trương Quang Bì NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG x Nghiên cứu hiệu quả của phương pháp đóng thông liên nhĩ lỗ thứ phát bằng dụng cụ qua thông tim can thiệp PGS.TS. Trương Quang Bình*, BS.TS. Đỗ Nguyên Tín*, BS.CKI. Võ Mỹ Phươ ng*

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DFK Vietnam - Legislation update _7 2013_ final

Microsoft Word - DFK Vietnam - Legislation update _7 2013_ final Newsletter BẢN TIN PHÁP LUẬT TRONG SỐ NÀY THÁNG 7 NĂM 2013 NGÂN HÀNG... 2 Ngân hàng nhà nước ( NHNN ) yêu cầu các tổ chức tín dụng đạt mức tăng trưởng 12% trong năm nay... 2 Quy định về lãi suất tối đa

Chi tiết hơn

TZ.dvi

TZ.dvi J. Sys. Sci. & Math. Scis. 36(9) (2016, 9), 1468 1475 À Ú Ø Ü Ú Â Ò Î È Ë Ð Ð ( Å Õ, 100876) Đ ( ³ Å ÉÜÒ, 100083) ÙÕ ÊË ½, ÆÖ Ä Ä Õ» Ê Û» Ê Â ¼Ð. ÆÖ Ä Ø Ü É, Ðà ² Í. Ý Ä Õ» Ê Û» Ê Â ½, µ ² ², ² µû. ÓÌ

Chi tiết hơn

Kinh tế & Chính sách GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DU LỊCH SINH THÁI TẠI KHU DU LỊCH SINH THÁI THÁC MAI - BÀU NƯỚC SÔI Bùi Thị Minh Nguyệt 1,

Kinh tế & Chính sách GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DU LỊCH SINH THÁI TẠI KHU DU LỊCH SINH THÁI THÁC MAI - BÀU NƯỚC SÔI Bùi Thị Minh Nguyệt 1, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DU LỊCH SINH THÁI TẠI KHU DU LỊCH SINH THÁI THÁC MAI - BÀU NƯỚC SÔI Bùi Thị Minh Nguyệt 1, Triệu Đức Tân 2 1 Trường Đại học Lâm nghiệp 2 Chi cục Thuế huyện Định Quán,

Chi tiết hơn

Khoa hoc - Cong nghe - Thuy san.indd

Khoa hoc - Cong nghe - Thuy san.indd KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU ÑAØO TAÏO SAU ÑAÏI HOÏC TÓM TẮT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG Á CHI NHÁNH NHA TRANG SOME SOLUTIONS TO CREDIT RISK MANAGEMENT IN DONGA BANK NHA

Chi tiết hơn

PowerPoint Template

PowerPoint Template LOGO Các bước cơ bản Xử trí Bệnh nhân cấp cứu Bác sĩ CKII Trịnh Hữu Thọ Mục tiêu Học tập 1. Liệt kê 6 giai đoạn xử trí bệnh nhân cấp cứu (Chấn thương) 2. Trình bày chi tiết 5 bước đánh giá ban đầu bệnh

Chi tiết hơn

Mức độ stress trong hoạt động học tập của sinh viên trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

Mức độ stress trong hoạt động học tập của sinh viên trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên MỨC ĐỘ STRESS TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Phí Thị Hiếu *, Phạm Thị Quý Trường Đại học Sư phạm ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT Trong bài báo, các tác giả đề cập

Chi tiết hơn

Numerat619.pmd

Numerat619.pmd ñåð³ÿ ô³çè íà «ßäðà, àñòèíêè, ïîëÿ», âèï. 1 /23/ Ïîëó åíèå öèíêà âûñîêîé èñòîòû ñî åòàíèåì... 95 669. 54..,..,.. -,,, 6118,.,,. 1. 12 24... limb. -.. - 4N, 6N (85...9) %. :,,, -,, -,. -. :,, -,.. [1 5]..,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CN23-TRAN NGOC BICH( )

Microsoft Word - CN23-TRAN NGOC BICH( ) ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC CỦA BỆNH TRÊN HỆ TIẾT NIỆU CỦA CHÓ TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ Trần Ngọc Bich 1, Lê Thị Phương Đông 2, Nguyễn Phúc Khánh 1, Nguyễn Thị Yến Mai 3, Trương Phúc Vình 1 và Trần Thị Thảo 1 1

Chi tiết hơn

.indd

.indd 100 ОБ ИНДЕКСАХ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ Óêàçàííûå èíäåêñû óòâåðæäåíû ïðèêàçîì Ìèíñòðîéàðõèòåêòóðû ÐÁ îò 31.05.2011 ¹ 189. èçìåíåíèÿ ñòîèìîñòè èçûñêàòåëüñêèõ ðàáîò íà ìàé 2011 ã.: ê ñòîèìîñòè

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Ngành: Ngôn ngữ Pháp Mã số: 52220203 (Ban hành theo Quyết định số 3605/QĐ-ĐHQGHN, ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội) PHẦN I: GIỚI

Chi tiết hơn

Đêm Hội Ngộ Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận Lời phát biểu của Trung Tá Tôn Thất Tuấn, Lục Quân Hoa Kỳ Ngày 12 Tháng 9 Năm 2

Đêm Hội Ngộ Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận Lời phát biểu của Trung Tá Tôn Thất Tuấn, Lục Quân Hoa Kỳ Ngày 12 Tháng 9 Năm 2 Đêm Hội Ngộ Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận Lời phát biểu của Trung Tá Tôn Thất Tuấn, Lục Quân Hoa Kỳ Ngày 12 Tháng 9 Năm 2010 Falls Church, Virginia Kính thưa quý niên trưởng

Chi tiết hơn

KINH TẾ XÃ HỘI ÁP DỤNG MÔ HÌNH QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI CÔNG NGHỆ Ở VIỆT NAM APPLYING SCIENCE AND TECHNOLOGY D

KINH TẾ XÃ HỘI ÁP DỤNG MÔ HÌNH QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI CÔNG NGHỆ Ở VIỆT NAM APPLYING SCIENCE AND TECHNOLOGY D KINH TẾ XÃ HỘI ÁP DỤNG MÔ HÌNH QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI CÔNG NGHỆ Ở VIỆT NAM APPLYING SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT FUND IN TECHNICAL UNIVERSITIES IN VIETNAM

Chi tiết hơn

Profile print

Profile print PROFILE ﻣﻌـ ـ ـﻬـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ﻃـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼﺋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ اﻟﺨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺮاء VANGUARDS EXPERTS INSTITUTE ﻣﻌـ ـ ـﻬـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ﻃـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼﺋ ـ ـ ـ ـ ـ

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C> À. Âåëüê È. Ìþëëåð Èíñòðóìåíòîâêà Ì. Ïàðàôåéíèêà Òðè ãîëîñà ====================================== 4 Äîìðà 44 v ìàëàÿ I ====================================== P Äîìðà 44 ìàëàÿ II L======================================

Chi tiết hơn

Đề cương môn học

Đề cương môn học Đại Học Quốc Gia TP.HCM Trường Đại Học Bách Khoa Khoa Kỹ thuật Địa chất và dầu khí Vietnam National University HCMC Ho Chi Minh City University of Technology Faculty of Geology and Petroleum Engineering

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - 8. Nguy?n Th? Phuong Hoa T\320_chu?n.doc)

(Microsoft Word - 8. Nguy?n Th? Phuong Hoa T\320_chu?n.doc) Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Nước ngoài, Tập 32, Số 1 (2016) 58-65 PISA và một quan niệm mới về đánh giá trong giáo dục Nguyễn Thị Phương Hoa*, Lê Diễm Phúc, Nguyễn Thị Thu Hà Trường Đại học Ngoại

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 03-GD-HO THI THU HO(18-24)

Microsoft Word - 03-GD-HO THI THU HO(18-24) THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11: TRƯỜNG HỢP TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ VÀ TỈNH HẬU GIANG Hồ Thị Thu Hồ 1 và Lê Văn Nhương 1 1 Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ Thông tin chung:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 15-KTXH-VO HONG TU( )

Microsoft Word - 15-KTXH-VO HONG TU( ) TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG VỀ SINH KẾ CỦA LAO ĐỘNG DI CƯ NÔNG THÔN TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Võ Hồng Tú 1 và Nguyễn Thùy Trang 1 1 Khoa Phát triển Nông thôn, Trường Đại học Cần Thơ Thông tin chung: Ngày nhận:

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐẠI HỌC ÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ------------------------------- CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ----****---- CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Ngành: Nuôi trồng thủy sản

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 02-KT-DO THI THANH VINH(10-15)

Microsoft Word - 02-KT-DO THI THANH VINH(10-15) ỨNG DỤNG KHUNG KỸ NĂNG TRONG QUẢN TRỊ VÀ ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ Đỗ Thị Thanh Vinh 1, Huỳnh Hoàng Long 2 và Nguyễn Thanh Liêm 3 1 Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nha Trang 2 Cao Đẳng y tế Phú Yên 3 Sở Kế hoạch và

Chi tiết hơn

2 520 ÄÍ Ñõåìà ðàçðåçà 1-1 Ì 1:100 Ñõåìà óçëà ÃÏ Ì 1: Ï

2 520 ÄÍ Ñõåìà ðàçðåçà 1-1 Ì 1:100 Ñõåìà óçëà ÃÏ Ì 1: Ï 0 0 0 0 0 0 Ñõåìà ðàçðåçà - Ì : Ñõåìà óçëà ÃÏ Ì : 0 0 0 0 0 0 0 / / 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 ÑÒÅÍ 0 ÃÐÄ Óçåë ÃÏ ÍÊËÎÍ ÃÐÄÓÑ ÍÊËÎÍ ÃÐÄÓÑ R R 0 0 0 ÄÂ- ÄÂ- 0 0 0 00 0 0 00, ÄÂ- ÄÂ- 00, 0, Ïëàí

Chi tiết hơn

Microsoft Word - dh ktd 2012.doc

Microsoft Word - dh ktd 2012.doc BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Trình độ đào tạo: Loại hình đào tạo: Ngành đào tạo: Tên tiếng Anh:

Chi tiết hơn

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI VIETCOMBANK HUẾ

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI VIETCOMBANK HUẾ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI VIETCOMBANK HUẾ A NUMBER OF SOLUTIONS FOR THE QUALITY IMPROVEMENT OF CREDIT RISK MANAGEMENT AT THE VIETCOMBANK IN HUE Hoàng Văn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bai 16 pdf

Microsoft Word - bai 16 pdf Business English Speakers Can Still Be Divided by a Common I'm Alex Villarreal with the VOA Special English Economics Report. Business is the most popular subject for international students in the United

Chi tiết hơn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: KẾ TOÁN PHẦN I: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Về kiến thức và năng lực chuyên môn 1.1. V

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: KẾ TOÁN PHẦN I: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Về kiến thức và năng lực chuyên môn 1.1. V CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: KẾ TOÁN PHẦN I: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Về kiến thức và năng lực chuyên môn 1.1. Về kiến thức Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 25-phanthiminhly.doc

Microsoft Word - 25-phanthiminhly.doc PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG VỀ CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THỪA THIÊN HUẾ ANALYSIS OF THE FACTORS INFLUENCING JOB SATISFACTION OF THE COMMERCIAL

Chi tiết hơn

trường hợp lâm sàng Nhân một trường hợp phụ nữ có thai 12 tuần bị tă c động mạch phổi có sốc được điều trị thành công bằng thuốc tiêu sợi huyết altepl

trường hợp lâm sàng Nhân một trường hợp phụ nữ có thai 12 tuần bị tă c động mạch phổi có sốc được điều trị thành công bằng thuốc tiêu sợi huyết altepl Nhân một trường hợp phụ nữ có thai 12 tuần bị tă c động mạch phổi có sốc được điều trị thành công bằng thuốc tiêu sợi huyết alteplase Hoàng Bùi Hải Khoa Cấp cứu-hstc, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội TÓM TẮT

Chi tiết hơn

PBIOTROPIC EFFECT OF THE MAIN ANTIHYPERTENSIVE DRUGS: THE CASE OF ACE, ARBs AND BETA-BLOCKERS

PBIOTROPIC EFFECT OF THE MAIN ANTIHYPERTENSIVE DRUGS: THE CASE OF ACE, ARBs AND BETA-BLOCKERS HIỆU QUẢ ĐA DẠNG CỦA THUỐC ĐIỀU TRỊ THA: CÁC THUỐC UCMC, CHẸN THỤ THỂ AG II VÀ CHẸN BETA PGS. TS Phạm Nguyễn Vinh Bệnh viện Tim Tâm Đức Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Viện Tim Tp. HCM 1 Tần suất THA/ địa

Chi tiết hơn

BUREAU VERITAS VIETNAM - HN Office 2019 PUBLIC TRAINING CALENDAR Subject COURSE NAME Duration (days) JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC C

BUREAU VERITAS VIETNAM - HN Office 2019 PUBLIC TRAINING CALENDAR Subject COURSE NAME Duration (days) JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC C BUREAU VERITAS VIETNAM - HN Office 2019 PUBLIC TRAINING CALENDAR CQI-IRCA - LEAD AUDITOR TRAINING ISO 9K CQI-IRCA Certified QMS- ISO 9001:2015 Lead Auditor (Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá Trưởng đoàn

Chi tiết hơn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG PHẦN I: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Về kiến thức và năng lực chuyê

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG PHẦN I: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Về kiến thức và năng lực chuyê CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG PHẦN I: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Về kiến thức và năng lực chuyên môn 1.1. Về kiến thức Sinh viên tốt nghiệp chương

Chi tiết hơn

7 Drinks to Clean Your Kidneys Naturally 7 thức uống làm sạch thận của bạn một cách tự nhiên (II) (continuing) (tiếp theo) 4 Stinging Nettle Cây tầm m

7 Drinks to Clean Your Kidneys Naturally 7 thức uống làm sạch thận của bạn một cách tự nhiên (II) (continuing) (tiếp theo) 4 Stinging Nettle Cây tầm m 7 Drinks to Clean Your Kidneys Naturally 7 thức uống làm sạch thận của bạn một cách tự nhiên (II) (continuing) (tiếp theo) 4 Stinging Nettle Cây tầm ma Stinging nettle is a plant with a long history of

Chi tiết hơn

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ÏÈ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l úè l l l l l l l l l l l l l l úè

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ÏÈ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l úè l l l l l l l l l l l l l l úè ÅÁÅ Þ, ÑÀÑÅËÜ Ñëîâà è ìçûà Í.. Ìåëüíèîâà (1941 1972) íñòðìåíòîâà Å. Í. øîâà Ad ibitum Vioini I & b 2 4 ³ f _. _ ³ _ _ _ Vioini II & b 2 4 ³ f _. ³ _ _ Vioe B b 2 4 f Viooncei L? b 2 4 _ f Ad ibitum & b

Chi tiết hơn

TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ ISSN NHU CẦU HỌC TẬP KỸ NĂNG SỐNG CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, T

TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ ISSN NHU CẦU HỌC TẬP KỸ NĂNG SỐNG CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, T NHU CẦU HỌC TẬP KỸ NĂNG SỐNG CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI Nguyễn Hồng Phan 1 TÓM TẮT Hà Văn Tú 1 Lê Thị Hải Yến 2 Nguyễn Kim Châu Hương 3 Từ kết quả nghiên cứu

Chi tiết hơn

BUREAU VERITAS VIETNAM - HCM Head Office 2019 PUBLIC TRAINING CALENDAR Subject COURSE NAME Duration (days) JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV

BUREAU VERITAS VIETNAM - HCM Head Office 2019 PUBLIC TRAINING CALENDAR Subject COURSE NAME Duration (days) JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV BUREAU VERITAS VIETNAM - HCM Head Office 2019 PUBLIC TRAINING CALENDAR CQI-IRCA - LEAD AUDITOR TRAINING ISO 9K-Eng CQI-IRCA Certified QMS- ISO 9001:2015 Lead Auditor * (Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá

Chi tiết hơn

Microsoft Word - .I?N T.M .? TRONG VI.M M.NG NGO.I TIM V. TR.N D?CH M.NG NGO.I TIM.doc

Microsoft Word - .I?N T.M .? TRONG VI.M M.NG NGO.I TIM V. TR.N D?CH M.NG NGO.I TIM.doc ĐIỆN TÂM ĐỒ TRONG VIÊM MÀNG NGOÀI TIM VÀ TRÀN DỊCH MÀNG NGOÀI TIM TS. Tạ Mạnh Cường Viện Tim Mạch Việt Nam Cả viêm màng ngoài tim và tràn dịch màng ngoài tim đều có thể gây ra những thay đổi đặc trưng

Chi tiết hơn

.indd

.indd 86 ОБ ИНДЕКСАХ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ Óêàçàííûå èíäåêñû óòâåðæäåíû ïðèêàçîì Ìèíñòðîéàðõèòåêòóðû ÐÁ îò 23.07.2012 ¹ 235. èçìåíåíèÿ ñòîèìîñòè èçûñêàòåëüñêèõ ðàáîò íà èþëü 2012 ã.: ê ñòîèìîñòè

Chi tiết hơn

J. Sci. & Devel. 2014, Vol. 12, No. 8: Tạp chí Khoa học và Phát triển 2014, tập 12, số 8: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO

J. Sci. & Devel. 2014, Vol. 12, No. 8: Tạp chí Khoa học và Phát triển 2014, tập 12, số 8: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO J. Sci. & Devel. 2014, Vol. 12, No. 8: 1351-1360 Tạp chí Khoa học và Phát triển 2014, tập 12, số 8: 1351-1360 www.vnua.edu.vn THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT Ở HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Nguyễn

Chi tiết hơn

TIÕP CËN HÖ THèNG TRONG Tæ CHøC L•NH THæ

TIÕP CËN HÖ THèNG TRONG Tæ CHøC L•NH THæ Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học 26 (2010) 200-205 Ti nh kha ch quan cu a vai tro chińh phu trong quy triǹh lâ p pha p Trâ n Quô c Biǹh ** Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5> Î Äóíäóîâà, Ñóõèíà Andante Andante À Ñóøîí íñòðóìåíòîâà Ì àðàôåéíèà Êëàðíåòû ============================ & b 6 8 p ú ú ú Ñîëî À ============================ 6 8 Î Î 1 Ñòî ============================

Chi tiết hơn

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Vietnamese Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS) Adams CL 1, Leung A

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Vietnamese Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS) Adams CL 1, Leung A Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Vietnamese Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS) Adams CL 1, Leung A 1,2,3, Lim KK 2,3,4 1 Department of General Medicine,

Chi tiết hơn

TrÝch yÕu luËn ¸n

TrÝch yÕu luËn ¸n THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Kim Dũng 2.Giới tính: Nam 3. Ngày sinh: 10/03/1985 4. Nơi sinh: Hà Nội 5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 4860/QĐ-ĐHKHTN ngày

Chi tiết hơn

PHÂN LOẠI ĐAU SAU TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO

PHÂN LOẠI ĐAU SAU TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO PHÂN LOẠI ĐAU SAU ĐỘT QUỴ NÃO Classification of post stroke pain Vũ Anh Nhị 1, Nguyễn Mạnh Bảo 2 Tóm Tắt: Mục tiêu: Nhằm xác định tỷ lệ bệnh nhân (BN) có đau sau đột quỵ não (ĐQN). Phương pháp: 157 BN

Chi tiết hơn

Jahresberichte SC Buchs.pdf

Jahresberichte SC Buchs.pdf Œª ªÆ ªæ ª ÛŒª Æ ª Ó ËÒÓ Á ÓÚ ªÆ ø ± ø ª ª º µ ƪ ª úõ ø ± fiª Æø ª ç ŒÕÙ ª ªÆ ª ºª ± Ó ÚıÓÔÚÔÓÚÓ Ë ª ªÆ Ÿ ø ÔÁÁÈ Ô ÌÏ ø ª ªÆ ª ß ÔÁÁÎ Ì ÌË ø flæ ªÛfl ÛŒª ª Õ Ù ªÆæªÆ ± Ó ÚÔÓÚÓ Ë Õø µ ø Œ± ÆªÆ ÔÁÁÎ ª ª

Chi tiết hơn

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG BỘ CÂU HỎI SF - 36 TRONG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG BỆNH NHÂN VIÊM KHỚP DẠNG THẤP Phạm Hoài Thu, Đỗ Thị

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG BỘ CÂU HỎI SF - 36 TRONG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG BỆNH NHÂN VIÊM KHỚP DẠNG THẤP Phạm Hoài Thu, Đỗ Thị NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG BỘ CÂU HỎI SF - 36 TRONG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG BỆNH NHÂN VIÊM KHỚP DẠNG THẤP Phạm Hoài Thu, Đỗ Thị Thúy, Nguyễn Văn Hùng Trường Đại học Y Hà Nội Đánh giá sự thay đổi chất lượng

Chi tiết hơn

Phân tích Thiết kế Hướng đối tượng - OOAD

Phân tích Thiết kế Hướng đối tượng - OOAD The Unified Process is a specific methodology that maps out when and how to use the various UML techniques for objectoriented analysis and design The Unified Process is not simply a process, but rather

Chi tiết hơn

ÃÐÓÏÏÀ N 8 Ñêîðîñòü, áóêñèðîâêà, ïåðåâîçêà ëþäåé è ãðóçîâ C êàêîé ìàêñèìàëüíîé ñêîðîñòüþ ðàçðåøàåòñÿ äâèæåíèå ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé íà äîðîãàõ âíå íàñå

ÃÐÓÏÏÀ N 8 Ñêîðîñòü, áóêñèðîâêà, ïåðåâîçêà ëþäåé è ãðóçîâ C êàêîé ìàêñèìàëüíîé ñêîðîñòüþ ðàçðåøàåòñÿ äâèæåíèå ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé íà äîðîãàõ âíå íàñå C êàêîé ìàêñèìàëüíîé ñêîðîñòüþ ðàçðåøàåòñÿ äâèæåíèå ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé íà äîðîãàõ âíå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ? Ïðè ïåðåâîçêå ëþäåé â îáîðóäîâàííîì êóçîâå ãðóçîâîãî àâòîìîáèëÿ äâèæåíèå ðàçðåøàåòñÿ ñî ñêîðîñòüþ,

Chi tiết hơn

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC HẠ ÁP ÍCH NHÂN TRONG ĐIỀU TRỊ HỖ TRỢ TĂNG HUYẾT ÁP NGUYÊN PHÁT ĐỘ I Nguyễn Nhược Kim, Lại Thanh Hiền, Trần Thị Hải Vân Trường

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC HẠ ÁP ÍCH NHÂN TRONG ĐIỀU TRỊ HỖ TRỢ TĂNG HUYẾT ÁP NGUYÊN PHÁT ĐỘ I Nguyễn Nhược Kim, Lại Thanh Hiền, Trần Thị Hải Vân Trường HẠ ÁP ÍCH NHÂN TRONG ĐIỀU TRỊ HỖ TRỢ TĂNG HUYẾT ÁP NGUYÊN PHÁT ĐỘ I Nguyễn Nhược Kim, Lại Thanh Hiền, Trần Thị Hải Vân Trường Đại học Y Hà Nội Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tác dụng hỗ trợ hạ

Chi tiết hơn

KCT dao tao Dai hoc nganh TN Hoa hoc_phan khung_final

KCT dao tao Dai hoc nganh TN Hoa hoc_phan khung_final CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI NĂNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: HÓA HỌC MÃ SỐ: 52440112 (Ban hành theo Quyết định số 3604/QĐ-ĐHQGHN, ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội) PHẦN I: GIỚI THIỆU

Chi tiết hơn

JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI: / Educational Sci., 2015, Vol. 60, No. 8B, pp This paper is available online at ht

JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI: / Educational Sci., 2015, Vol. 60, No. 8B, pp This paper is available online at ht JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI: 10.18173/2354-1075.2015-0212 Educational Sci., 2015, Vol. 60, No. 8B, pp. 223-228 This paper is available online at http://stdb.hnue.edu.vn QUY TRÌNH XÂY DỰNG BÀI TẬP GIÁO

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC CẦN THƠ KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG BM DỊCH TỄ HỌC BS. TRẦN NGUYỄN DU MỤC TIÊU 1. Nêu được định nghĩa giám sát DTH. 2. Nêu và phân tích được 3 loại giám sát DTH. 3. Nêu được tầm quan trọng của

Chi tiết hơn

Microsoft Word HC chuyen hoa_dot quy

Microsoft Word HC chuyen hoa_dot quy ĐẶC ĐIỂM HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA TRÊN BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ THIẾU MÁU NÃO CẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM TIỀN GIANG BS Nguyễn Văn Dũng, BS Nguyễn Thị Ngọc Thảo - BVĐK Tiền Giang TÓM TẮT: Mục tiêu: Khảo sát

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TS. Nguyen Phu Quynh

Microsoft Word - TS. Nguyen Phu Quynh TÁC ĐỘNG CỦA TUYẾN ĐÊ BIỂN VỊNH RẠCH GIÁ - KIÊN GIANG ĐẾN XÂM NHẬP MẶN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TS. Nguyễn Phú Quỳnh, ThS. Phạm Thế Vinh Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam PGS.TS Vũ Hoàng Hoa Trường đại học

Chi tiết hơn

TIÕP CËN HÖ THèNG TRONG Tæ CHøC L•NH THæ

TIÕP CËN HÖ THèNG TRONG Tæ CHøC L•NH THæ Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh, Tập 29, Số 1 (2013) 32-40 Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong ngành dệt may Việt Nam Trường hợp Công ty Cổ phần May Đáp Cầu Nguyễn Phương Mai * Trường

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Lecture 4 Viet). Appraisal of observational studies.ppt

Microsoft PowerPoint - Lecture 4 Viet). Appraisal of observational studies.ppt Hội thảo Y học Thực chứng Bệnh viện Hùng Vương Đánh giá nghiên cứu quan sát Professor Tuan V. Nguyen Garvan Institute of Medical Research University of New South Wales Sydney Australia Mô hình nghiên cứu

Chi tiết hơn

Winning Health Member Newsletter - May Vietnamese

Winning Health Member Newsletter - May Vietnamese MÙA XUÂN NĂM 2019 SỨC KHỎE TUYỆT VỜI Medi-Cal/Healthy Kids HMO Sức khỏe tâm thần Chìa khóa để sống khỏe mạnh Sức khỏe tâm thần là việc suy nghĩ và cảm xúc của quý vị ảnh hưởng đến đời sống của quý vị như

Chi tiết hơn

TRA CỨU TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN

TRA CỨU TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN 1. GIỚI THIỆU Google Scholar là một công cụ chuyên tìm kiếm tài liệu nghiên cứu và học thuật, bao gồm các bài báo khoa học, bài tóm tắt khoa học, bài nghiên cứu sơ bộ, bài tóm tắt, báo cáo kỹ thuật, luận

Chi tiết hơn

"ó" " " " " " " " " " "í" " " " " " # " " " " " " #³ " " " " #" " " " " " " " " " #" # #"!E" " " " " " " " " "é" " #" " " " " " " " " # " " " " " " "

ó     í   #    #³   #     # # #!E     é #     #    "ó" " " " " " " " " " "í" " " " " " # " " " " " " #³ " " " " #" " " " " " " " " " #" # #"!E" " " " " " " " " "é" " #" " " " " " " " " # " " " " " " " " " #" " # " " " " " " " "ó" " " # " " " " " " #" "

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 001

Microsoft Word - 001 1 Turn Over þ Æ ¾Â à ò¾ø - þâü þ Æ û NATURAL FIBERS - UNIT 5 1. ÀÕò¾ ±ýè Å ò ¾ ±õ Á Æ î º ø A) «ÃÀ ì B) í Äõ C) ¾Á ú D) À ÃïÍ 2. úì ñ¼åüè ø ±Ð Å ýú ôàüè  Äò¾ ø Å ÇÂìÜÊ À ±ýà ¾ ÌÈ ììõ A) øä í B) À ð¼

Chi tiết hơn

ISSN: TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH TẠP CHÍ KHOA HỌC KHOA HỌC GIÁO DỤC Tập 15, Số 4 (2018): HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF E

ISSN: TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH TẠP CHÍ KHOA HỌC KHOA HỌC GIÁO DỤC Tập 15, Số 4 (2018): HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF E ISSN: 1859-3100 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH TẠP CHÍ KHOA HỌC KHOA HỌC GIÁO DỤC Tập 15, Số 4 (2018): 179-191 HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF EDUCATION JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION SCIENCE Vol.

Chi tiết hơn