Ñ hjæ : 7 AÑL$ : 160 kmñn AÑL$ : 1960 `p_p : 16 k ep v$e : 6.36 k epæıs : 6.11 kñ : Apkp hv$-2, frhhpf, sp. 20 Ap ºV$p bf, 2013 L$pepÆge : Óu `q

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Ñ hjæ : 7 AÑL$ : 160 kmñn AÑL$ : 1960 `p_p : 16 k ep v$e : 6.36 k epæıs : 6.11 kñ : Apkp hv$-2, frhhpf, sp. 20 Ap ºV$p bf, 2013 L$pepÆge : Óu `q"

Bản ghi

1 Ñ hjæ : 7 AÑL$ : 160 kmñn AÑL$ : 1960 `p_p : 16 k ep v$e : 6.36 k epæıs : 6.11 kñ : Apkp hv$-2, frhhpf, sp. 20 Ap ºV$p bf, 2013 L$pepÆge : Óu `qfdg II, 103, 1g dpm, v$asfu fp X$, dgpx$-cıv$, dyñbc ap _ : , a ºk : dfzmbf p\æ_p kcp sp _p kp dhpf fpm g R>. fpdhph lpg - cphv$f_p ıh. ipl lfugpg Í$`iu_p ^dæ` _u NÑ.ıh. L$dgpb _ Jdf hjæ 70. Apkp kyv$-15_ iyæ$hpf_p AqflÑsifZ \e g. s gh cpb, fkul$cpb, ql$fuv$cpb, L$picpB s\p NyZhÑsub _ Ad sgpg Ly$bX$uep, hr_spb _ cfsly$dpf hp fp, Djpb _ Afthv$Ly$dpf Ly$bX$uep_p dpsyóu s\p v$deñsub _, kñnuspb _, ljpæb _, ƒep k_pb p kpky s\p dp _ul$p, S>e, dp rls, V$h]L$g, qlñ$s>g, ^y h, rh^u, r_^u_p v$pv$udp s\p ÑbL$cpB, dl fi cpb, pn cpb M guep_p L$pL$u s\p Npd-gguepZp_p dl sp pn cpb M siucpb_p v$ul$fu. bfi_ `n_u p\æ_p kcp sp _p kp dhpf_p b`p f 3.30 \u 5.00 L$gpL $ _uq _p ı\m fpm g R>. p\æ_p ı\m : kb kyspf, sp fghpx$u, sp fg A `pvæ$d fiv$, ` _Nf_u kpd, L $bu_ æ$p k fp X$, cphv$f (BıV$). fl W$pZ : ipl ( M guep) ql$fuv$ lfugpg, f]l$p A `pvæ$d fiv$, A -204, L $bu_ æ$p k fp X$, cphv$f (BıV$). dp.: (M-2521){1-1} kpdprs>l$ l `v$ep uap sd_ kp kp kgpd gpl$x$uep \u Apip`yfp 6 hjæ\u `v$ep p L$fp R>p, s `Z 300 to 400 Kg. _p dpsp _p f\ M Qu_ s `Z only 20 \u 25 S>Z s dpñ `Z L$p B_p kp\- kll$pf hnf `p s `p sp_u s f\_ M Qu gb S>hp s OœÑ S> L$W$u_ L$peÆ R>, sp Aphsp 2014_u kpgdpñ Apep S>_ `v$ep p_yñ dp V$yÑ R> sp Ap`Zp k hpcphu cpbap _ _d rh_ñsu L $ Aphp 25 \u 40 hjæ_p k hl$p _ p kpl_ Ap`u_ s d_ AphL$pfuA A hu Apip. gpg S> W$pgpg `pgz R> X$p-gpL$X$uep dp.: _p S>e dpsp. (M-2451){1-2} Óu \p fuapfu rhip Ap khpm dlps>_ \p fuapfu Npd_p khæ cpb-bl _p _ S>Zphhp_yÑ L $, Óu fpoh S> kñn Npgp (`V $g) s\p dpsyóu dp Oub _ fpoh Npgp_yÑ hs S>NrseyÑ (L$pÑW$p Qp huku) S>dZhpf sp iyæ$hpf (khpf-kpñs>) s\p ıh. rldpb _ rlfp Npgp_u R>dR>fu (L$pÑW$p Qp huku) S>dZhpf sp ir_hpf_p R> s d_yñ ApdÑ Z Óu \p fuapfu dlps> dm g R>. s d_p ApdÑ Z_ dp_ Ap`u_ h^ydpñ h^y cpbbl _p A lps>fu Ap`u s d_p kñn_ ip cphhp _d rh_ñsu, S>e rs>_ fi. (J-67620){1-3} lgfp AÑb dpsp _ dpñx$g _dsp R> X$p _ym_p Np qw$ep cpbap A_ r_epzu bl _p A_ S>dpBAp lgfp dpñx$g _dsp R> X$p _ym_p Np qw$epcpbæap _u `l X$u, sp frhhpf khpf 10 \u 6 iycd lp g, `pfgp (h ıv$) d Ap_pap X$\u Apep S>_ L$fhpdpÑ Aph g R>. kh Np qw$ep cpbap A_ r_epzu bl _p _ kl`qfhpf kdekf `^pfhp rh_ñsu. dpsp _u ı\p`_p khpf L$gpL $ dpsp _u dlpapfsu khpf L$gpL $ dpsp _p fpk-nfbp, s`ıhu Np qw$ep cpb-bl _p A_ r_epzu bl _p _yñ blzdp_. s S>ıhu rh p\}ap _y Ñ kfıhsu NyZNp fh kfidp_ r_epzu bl _p _ u B_pdu Ly$` p X $p dpsp _u `l X$u kpv$í$`u cp S>_ fpk-nfbp_p rhs> spap _ B_pdp _pdpñql$s L$gpL$pfp pfp dpsp _p fpk-nfbp, c[ºsnus cïe B_pdp _p gω$u X $p afu\u kh Np qw$ep cpbap A_ r_epzu bl _p _ kl`qfhpf Ap`Z kp kp\ lmua, dmua, fdua A_ kp kp\ S>duA A_ gba ` ƒe "dp'_p ApiuhpÆv$. Ap`Zp kp `f "Ly$mv $hu AÑb dp'_u Adu [ÛV$ kv$pe hfksu fl A hu `rh cph_p kp\ kp A kdekf `^pfu kp\-kll$pf Ap`hp _d rh_ñsu. rg. dñ uap. (J-67607){1-4} R> X$p cudpzu `qfhpf - gpl$x$uep Ap ep p epv$npf flu e s hu li? Ap`Z S> kp fpûv $ Vy$f_yÑ Apep S>_ L$f g R>. s dpñ Ap`Z Qp V$ugp, kp`_y Ñ dñqv$f, rhappleñcfu AÑb dp_y dñqv$f, O gp kp d_p\, sp fzuep, fpdp`uf_yñ dñqv$f `fb hphx$u, Sy>_pNY$-Nuf_pf, sygku Ìepd, pqu_ `u`x$p, _pn applef lfrkÿu-dpsp _yñ dñqv$f, dp QpÆ l_ydp_, A lfp pqu_ v $fpkf `papple_p\_yñ lpgpf S> _-ÁeyTued v $fpkf, hp S>BiyÑ. S> ı\mp sdp ºepf _lu ep lp e s s dpñ `Z bu OZp ı\mp _p kdph i L$f g R>. sp lsy> `Z S> dz Aphhp_u B R>p \su lp e sp ApS> S> _ L$_p k fiv$fp dpñ S>B_ _pd gmphu Aphip. R> Îgu spfum ky^u, ApSy>bpSy> L $ blpfnpd fl su qv$l$fuap _ Z L$fip. ep p hpk_p v$psp `qfhpf AphL$peÆ R>. h^y dprlsu dpv $ ipñrsgpg Np L$m DNp , gpg S> W$pgpg `pgz _p S>e AÑb S>e dpsp. (M-2451){1-5} `l X$u-`l X$u-`l X$u cqpd d_afp d k pv$pv$p_ _dsp L$pfuep Np qw$ep cpbap s\p r_epzu bl _p _ `l X$u_yÑ cphceøy ApÑd Z. d_afp dyl$pd k pv$pv$p_u kd l `l X$u_y Ñ Apep S>_ sp _p ıh. gˇdub _ ipd fzdg L$pfuep `qfhpf_p kỳ y chp_ ipd L$pfuep sfa\u fpmhpdpñ Aph g R> sp kh Np qw$ep cpbap s\p r_epzu bl _p kpv$ g hp cphceøy ApdÑ Z. qv$g fñs>_ ıv$p kæ, ıv $i_ fp X$, Np f Npd (h ıv$). (M-2495){1-6} d_afp-óu S>øMv$pv$p Óu rhigdpsp -d_afp d_afp_p Npgp kñly$gdpñ _dsp Npgp Ly$m_p SøM`y fp cprhl$ cpbap -bl _p A_ r_epzu bl _p, ArhıdfZue, AgÊe A hu Óu S>øMv$pv$p A_ Óu rhigdpsp _u ı\pr_l $ kmñn ApW$du cïeprs cïe `l X$u, v$pspóu dpsyóu cqub fiu fh Npgp `qfhpf sfa\u _pspg h L $i_dpñ sp. 27 A_ _p Apep S> g R>. sp _p fps_p ^dpl $v$pf d_p fñs>_ p N pd ep S>hpdpÑ Aph g R>. sp _p khpf_p dpsp _u cïe ^pfphmu, h bv$gphhu, S>øMv$pv$p A_ rhig dpsp _u cïe dlpapfsu, \pm A_ v$iæ_ s\p fpk-nfbp_yñ kyñv$f Apep S>_ L$f g R> sp Npgp Ly$m_p kh cprhl$ cpbap -bl _p A_ r_epzu bl _p _ f _p qv$hkp _p fmuepdzp gpc g hp A_ dpsp A_ v$pv$p _p c[ºs_p fk\pmdpñ fñnpb S>hp S>Í$fp S>Í$f\u `^pfhp Npgp `qfhpf_u ı_ l` hæl$ rh_ñsu R>. cprhl$ cpbap -bl _p s\p r_epzu bl _p A ı\pr_l $ `p sp_u fus `lp Qhp_yÑ R>. r_epzu bl _p _ f Îh V$uL$uV$_p Aphhp s\p S>hp_p ` kp ı\pr_l $ fuañx$ Ap`hpdpÑ Aphi. Óu rhig dpsp _u dl f R>, Npgp `qfhpfdpñ gugp gl f R>. lñd i dys>b Ap`_p kyñv$f kp\- kll$pf_u A` np... S>e dpsp. rg. Óu S>øM`y fp rhig dpsp cprhl$ dñx$m-d_afp. (J-67619){1-7} 24 Npd_u R>pX$hp _ym_u r_epzu bl _p N kljæ Myipgu kp\ S>Zphhp_yÑ L $ Óu dp dpe dpsp _ dpñoydpsp_u Akud L $`p\u NpdcÍ$X$uep_p NÑ.ıh. duzpb _ hpg `fbs R>pX$hp_u `y h^ A.kp. _e_p _hu_ R>pX$hp_p kỳ y rq. kduf_p iyc g _ kñn 24 Npd_u R>pX$hp _ym_u r_epzu bl _p _ kp dhpf, sp _p fp S> kpñs>_p 5.30 \u L$pÑrs rhkfuep lp g, \pzp (h.) d `^pfhhp_yñ AÑsf d_\u cphceyø ApdÑ Z R>. rg. Óu _rh_ hpg `fbs R>pX$hp (cí$x$uep): S>e dpsp. (T-67143){1-8} L$ R>u kdps>_yñ Np fh-ap d ƒh gkæ bp fuhgu lh "dygy ÑX$dpÑ sdpfy ıhpns L$f R>.. lp g-dplæ$x$ kp _p_u s\p kqvæ$apbx$ kp Qp lufp_u g _kfp_u ƒh gfu_yñ L$g ºi_ A fiv$ul$ LyÑ$v$_ A_ `p ÎL$u (rhgñv$u) ƒh gfu_yñ _hyñ ºg ºi_ ApZp A_ R>pb dpv $ kp rgv $f X$pedÑX$_u ApL$jÆL$ ƒh gfu. Ap d ƒh gkæ dp gu Youngsters b_ k gu Omsters Vπ$hu_ ıv$p kæ, Ap d ƒh gkæ L$g ºi_, A g.v$u. fp X$, bp fuhgu (h ıv$), dyñbb ap _ : Óu rkÿu gptp, Apf.Apf.V$u. fp X$, dygyñx$ (h ıv$). dyñbb-80. ap _ : rg. _f fi kp _u, dyl $i kp _u, cprh_ kp _u (L$ R>-X$p Z-Np ^fp-lpgp`fhpmp). (M-2468){1-9} ""A ºTubui_-k g'' (AC) ""bp fuhgu ıv $i_ `pk '' ""d Np ºgpkuL$'' ^ b L$h V$, AS>ÑV$p \ue V$f, Ap ºV$p bf , ir_.-frh.-kp d., Ap N _pbtf S> _d Ar_g NpÑ^u, ıv$p g byl$]n kñ`læ$: , (hl gp s `l gp ). (M-2486){1-10} qv$hpmu Nu V$ Ap`hp dpv $ V $ph g]n b N, g `V$p ` b N, Ap auk apcg, ap d g ^f apcg, `pdq b N, kp ÎX$f b N, g X$uk `kæ, L$u`gu_ b N, hugf b N, V $p gu b N, X$ag b N, ip `]N b N s\p v$f L$ L$pf_u V $ph g]n b N. s\p Ap XÆ$f dys>b b_phu Ap`hpdpÑ Aphi. b N D`f _pd s\p gp Np R>p`u_ Ap`hpdpÑ Aphi. kf_pdy Ñ- risg b N, , _pfz cp hpgp Qpg, azgngu, rihp Qp L$_u kpd, v$ sfu fp X$, dgpx$- BıV$, dy Ñ.-97. dp bpbg : , V $.: , , V $.: , NX$p h g fpzp, Npd-cQpD. (M-2210){1-11} dp L$p_u vy$l$p_ (dgpx$-h ıv$) d _ gpehyx$ dpl $V$dpÑ, dgpx$ A k.hu. fp X$-h., ıv $i L$, d _fp X$, gpehyx$, hu_uef, g rd_ V$, lpxæ$h f dpv $ ^Ñ^pgpeL$ dp L$p_u vy$l$p_ cpx $ A\hp `pvæ$_fiu` ^Ñ^p dpv $ L$p fiv $L$V$: (J-67594){1-12} Grand Exibition Cum Sale On 19th and 20th October 2013 at Podar Jumbo Kids Plus 101, Srushti Apt., Near Awaz Radio, Edulji Road, Thane. Tel. : Items : Cotton Sarees, Kurtis, Dress Materials, T.Shirts, Pures, Mukhawas, American Diamond Jewellary and many more item come and enjoy. (T-67146){1-13}

2 H L$ R> hpnx$ 2 frhhpf sp. 20 Ap ºV$p bf$, 2013 Mbf`r L$p qv$ep l Î\ L $fdpñ L$p ıd V$uL$ ks>æfu_p s`pk L $Á` L$p ıd V$uL$ ks>æfu S> d L $ (1) Ap `f i p X$pO, bmu Nep_p X$pO s ds> ı uap dpñ ArhL$kus ıs_, _p_p ıs_, qx$guhfu `R>u ıs p ApL$pfdpÑ \sp a fapf hn f dpv $ ıs u `y_: fq_p ApL$pf Ap`hyÑ. (3) `y{ñ$jdpñ h^y `X$su ıs_ h qÿ_u kpfhpf ` W $ `y_:fq_p L$fhu. (4) Ql fp_ kyx$p m ApL$pf (5) _pl$_u `y_:fq_p, (6) _p_p lp W$, dp V$p lp W$_u fq_p (7) ifufdpñ h^pf `X$su Qfbu v $f L$fhu, ` V$ `f\u gqu `X$sp `X$_ v $f L$fhp (8) lp\`n_u L$fQguAp _ v $f L$fhp_p (9) Qfbu_p L$pfZ 1 X$bg Qu_ v $f L$fhp_p (10) dkp_ v $f L$fhp_u kpfhpf_p s`pk L $Á`. ap _ `f QQpÆ L$fhu _l], b^p S> Òp _p D f s`pk hms d mhp. qv$hk: 20-10, frh., kp d. f ıv $i_ au: 100 Í$p / ı\m: qv$ep l Î\ L $f: ıl$u_, _ g, _M, g Tf, l f V $pfik gpfiv$ gpıv$ul$ ks>æfu k fiv$f, 102, rbg applef V$phf, `pñq fısp, kñqv$` lp V$g_u kpd, fiey k a gpba L $rdıv$_u D`f, dygyñx$ (h.). khpf 9 \u 12/kpÑS> 9 \u 10. X$pµ. huzp (Npd hx$pgp). (M-2367){2-1} hpnx$ kdps>_p lpbbfil$d, lpbg hg but_ k ^fphsp NcÆÓudÑs Mp_v$p_ `qfhpfp _u r_v$p j R >V$pR> X$p, L$fiepAp dpv $ kdl$n dyfsuepap _p dphu p _ ApdÑ Z (1) V$pB` L$f gp bpep X $V$p (2) A L$ ap V$p dp V$p, A L$ ap V$p _p_p (3) dphu p A k X $ Í$bÍ$ dmhyñ S>Í$fu (4) Mp_Nusp mhhp hq_bÿ: (1) L$fiep S>fid: 1984-Npgp (2) L$fiep S>fid:1985-ksfp (3) L$fiep S>fid:1986 Npgp (4) L$fiep S>fid:1987-r_kf (5) L$fiep S>fid:1988 L$pfuep (kñl$p Q R>p X$p `^pfp kn`z k sydpñ) Ry>V$pR> X$phpmp `p p A aºs ir_hpf-frhhpf-kp dhpf S> AphhyÑ. L$p_ bp`p: (kde: 3 \u 7 kpñs>. kn`z k sy: \p cz g^p hpx$u, L$pdpg _, Dduep kv$_ kpd, gu dmp_p fp X$, OpV$L$p `f (h ıv$). (Gh-68238){2-2} AtlkL$ fus LÑ$kpfu\u dy[ºs d mhp Adpfu lp dd X$ A fiv$u L$p L$fp Q ` ıv$ gnphu LÑ$kpfuAp \u dy[ºs d mhp. ı\m-5, fd i A `pvæ$d fiv$, ArlÎepv $hu NpXÆ$ u bpsy>dpñ, QfC, \pzp-h ıv$. kñ`l$æ-rhfpn NÑNf , ( u lp d qx$rghfu). (T-67128){2-3} ""`pñ L $V$fkÆ'' rdw$pb_u khpfu Aphu flu R> v$f hjæ_u S> d Ap hj `Z iyÿ Ou L $kf-r`ısp\u cf`yf rdw$pbap byl$]n ií$ L$f g R>. L$pSy>L$sfu (hfm hnf) 450/- Í$p., L$pSy>L$sfu (hfmhpmu) 500/- Í$p., rdn rdw$pb 260/- Í$p. qx$gn rdn 300/- Í$p. ı`. `pñ rdn 400/- Í$p. ı`. `ÑQpd s rdn 600/- Í$p. ı`. dp l_\pm 350/- Í$p. s ds> Afie rdw$pbap, ı`. _hf _ Q hx$p, sumu k h 200/- Í$p. h QpZ ií$ \u ky^u Í$BAp lp g, Ap_Ñv$ fp X$, f gh apv$l$ `pk, dgpx$ (h.), byl$]n dpv $ kñ`læ$: (S>eÑs Np Nfu), `pñ ıhuv$, 119, _V$fpS> dpl $V$, bus> dpm, S.V. fp X$, dgpx$ (h.) , (M-2499){2-4} sd `p s S> `p sp_yñ crhûe Zu il$ip Adpfu LyÑ$X$mu hp_u ` ^rs S> A V$gu kfm R> L $ Ap`_ ƒep rsjipı dpñ \p X$p `Z fk li sp Ap` Myv$ `Z `p sp_u LyÑ$X$mu spñ iumu S>ip. `R>u Ap`_ bus> ºepÑe ƒep rsjp `pk S>hp_u S>Í$f S> _l] `X $. Ap` Myv$ Ap`_yÑ crhûe Zu il$ip L $ h_dpñ ºepf ºepf iyñ iyñ b_hp_yñ R>. Ap`_p h u L$p B`Z kdıep_p kñsp jl$pfl$ kdp^p_ dpv $ ƒep rsjipı -hpısyipı pfp dpnæv$iæ_ d mhp. cqpdhpmp ƒep rsj ApQpeÆ qv$_ icpb dzuiñl$f fps>np f dgpx$ (B) dp bp: _p ^: lp d rhtuv$ L$fhpdpÑ Aph R>. (M-2484){2-5} _V$fpS> `p X$uQfu L$pSy>L$sgu 380/-, L $if A_ AÑ f L$sgu 410/-, L$pSy> dp V$p Vy$L$X$p 410/- rs ql$gp R>. Ap cph aºs 20, 21, 22 spfum dpv $ S> R>. ApNm\u cphdpñ h^pfp L$fhpdpÑ Aphi. byl$]n hms `yfp ` kp Ap`hp_p fl i. L$pgu_p: L$pgu_p NyÍ$ pfp, Áeyr_rk`g N pdfix$, `pk, kyñv$f _Nf, kpñspæy$t (B.) r_g i d r_kf: (9 to 6). dygñyx$: D/12, _rd rbîx$]n, khp v$e _Nf, dygyñx$ (h.), AÌhu_p k p: , (9 to 12). bp fuhgu: Q s_ X $fu, L$pVÆ$f fp X$ _Ñ.-2, AQgN R> S> _ D`pÓe_u kpd, bp fuhgu (B.), cph_pb _ : (11 to 6). X$p rbhgu: du_p L$g ºi_, K.V.O. Ap qak_u kpd, Dk L$f hpx$u, X$p buhgu (B.) (11 to 6). v$pv$f: 102/E, Room No-2, dp^h hpx$u. v$pv$f (B.), L $gpi gıku_u kpd, ljpæ Npgp: (12 to 6). (J-67631){2-6} ` X$p ` X$p ` X$p kñn sdpfp ` X$p lp e sp AÑS>_p L$ R>_p øeps AÑS>_p N l D p N_p Ap R>u kpl$f A_ v$pzphpmp ` X$p, NyÑv$f `pl$, AX$qv$ep `pl$, auzuep gpxy$, ep f Ou_p du_u kpv$p, cys>_u a dk Np `pg_u v$f L$ s_u QuΩ$uAp, L$ R> ` u, rl_p N l D p N_p v$f L$ s_p A\pZp L$p X$pe_u a dk k h, gpl$x$uep gkzuep, NpqW$ep, d_nf_u a dk X $pe V$ L$Qp fu, NyS>fps_p a dk Q hx$p, bps>fhx$u, L$ R>u `L$hp_, du_u `L$hp_, fp`f_p fp V$gp, v$f L$ s_p lp dd X$ MpMfp, A L$hpf c_ V $ıv$ Ap`u e A hu rhrh^ h fpev$uap dmi. kñ`læ$ : ep N l D p N, bpby ÑV$ Qpg,Í$d 15, L $.`u.v $gf, a X$fg b fil$_u bpsy>dpñ, AÑS>_p gpehyx$_u kpd, b fil$ Ap a B[fiX$ep_u NÎgudpÑ. hpnx$ L$gp L $fi _u `l gu NÎgudpÑ. v$u`l$ dpí$: , , (D-66815){2-7} Ap^p B Ap khpg _NfdpÑ gp V$ h Qhp_p R> Npd Ap^p BdpÑ Ap khpg _Nf kp kpev$udpñ Ap `_ gp V$ ÏepS>bu cph h Qhp_p R>. kñ`læ$: _Vy$cp A k kp Y$p (Ap^p Bhpgp) kñ`læ$: ` d qx$l$g cqpd dp._ñ.: , (M-2500){2-8} KRUTIKA'S lp V$g ıv$pbg `Ñ budp NgpB ºπgpkuk NyÍ$hpf ÏlpBV$, e gp, N u_, f X$ N hut iumu, lp V$g ıv$pbg _hf _ Ly$dpÆ, dgpb L$p sp, L$pidufu v$dpgy, d \u dv$f dgpb, L$p _Æ L $`kul$d, ıv$a V$d V$p, cfp b N_, lfuepgu `_uf, gplp fu dkpgp, AaNp_u, kât dugp _u, ib_du Np bu, `_uf `kñv$$, dm_hpgp, L$p sp gts, bpv$iplu `_uf, Mudp dv$f, NygTpf, _ fs>lp_u. (30 f ku`u) RICH MOGHLAI GRAVIES.au 500/-. dñnmhpf Qp L$g V hu\ aug]nk, Qp L$g V$ byl $, gpbv$]n byl $, d_u byl $, X $pe wv$ byl $, Qp L$p NpXÆ$_, Qp L$g V$ sps> dlg, Qp L$g V$ v$uhpmu L$pXÆ$. L $rsl$p NX$p: , , $ (Gh-68239){2-9} FOOD ZONE - FOOD ZONE N applefudpñ qv$hpmu r_rd Ah_hu X $pe wv$_u duw$pbap -L$pSy>L$sfu-L $kf L$pSy>L$sfu, r`ısp awg, bv$pd blpf, `p_blpf, r`ısphpv$u, L$pSy> bfnf, AÑ f rqω$u, dgpb rqω$u MS >f rqºl$u s\p X $pe zv$_p rhrh^ L$pf_p bp ºk, Qp fpamudw$uep-apax$p s epf, hz gp, fp S>bfp S> OfdpÑ gpnsu b^u S> ApBV$dp MRP L$fsp Ap R>p cph d mhhp A L$hpf AhÌe `^pfp. bus> ºepÑ `Z Ap XÆ$f Ap`hp\u `l gp A L$hpf S>Í$f\u dygpl$ps gp. Free Home Delivery FOOD ZONE N applefu (B), dyñbb-60. Tel.: , (A-68341){2-10) ddsp cà$ (v$pv$f-cıv$) `pk iump k Îa N yd]n, b pcx$g d L$A` A_ l fıv$pcg ÂeyqV$iue_ ddsp cà$ lh _hp AÑv$pS>dpÑ. sdpfu rscp_ r_mpfhp, Afiep kpd LÑ$CL$ r_fpmp AgN Ïe[ºs h_ v $MpX$hp, sdpfp Ql fp_ kyñv$fsp bnhp Self Grooming ApW$ qv$hk_p L$p kæ. X $dp kp\ ºV$uL$gu ºV$uk, khpg-s>hpb. _hh^ _ iznpfhp b pcx$g d L$A` A_ l f ıv$pcg_p Qpf drl_p_p L$p kæ L$fu sdpfp `Ncf b_p A_ Aph_pfp kde dpv $ ıhphgñbu b_p. V Ñ$L$ kdedpñ _hp b Q Qpgy \C f p R>. kñ.: _p ^: Aph_pfu kut_ dpv $ b pcx$_ s epf L$fhp_p Ap XÆ$f_u byqlñ$n Qpgy R>. (J-67556){2-11} AAYUSH Dr. Kinjal Maru [N.D;N.D.D.Y.S. (M.D.) in Accupressure] Specialist in Np W$Z, L$df L $ L-3,L-4 etc... _u sl$guap dpv $ `ÑQL$dÆ kpfhpf. L$p B `Z budpfu, vy$:mphp L $ Relaxation dpv $ Ly$v$fsu D`Qpf. Different Type of SHIRODHARA, Appointment No.: (M-2405){2-12} kphgp b ^kæ ""L$uX$k L$pVÆy$_ d gp'' qv$hpmua Ap`_p bpml$p dpv $ gb ApÏep R>uA L$pVÆy$_ b X$iuV$, L$pVÆ$y_ v$p lf, L$pVyÆ$_ V$yhpg, Portico _u ı` iueg qx$tpb_p (Princess-ScoobyDoo- Dora-Superman) rhipm f fis>dpñ cf` f h fpev$udpñ lp gk g cph qfv $gdpñ dmi. W $.: kphgp b ^kæ, 31, ql$q_ NpXÆ$_ g _, S>e dlpg A ıv $V$, ip ` _Ñ. 23, dñngv$pk dpl $V$_u `pr>m, dyñ kñ`l$: , gˇduqñv$ kphgp: , rhfg kphgp: kde: 11 \u 8. rg. gˇduqñv$ gpg kphgp (J-67608){2-13} duqvñ$n ^u bp Áb N _ X$ugkÆ L$p.Ap `. lpdk]n kp. rg. kyo kêep, D`fp ºs kp kpev$u_u kpdpfie kcp, sp _ frhhpf_p rs\g d khpf_p 10.00, kp kpev$u_p kcpn l lp g dpñ fpmhpdpñ Aph g R>. kh kêep A lps>f fl hp rh_ñsu. S> kêep kcpdpñ lps>f fl hp_p lp e s dz kñı\p_p L$pepÆgedpÑ ky^u S>Zphhp rh_ñsu. rg. dp_vπ$ dñ uap. (D-66837){2-14} k sfa\u ky^pfp : ir_hpf, sp _u Mbf `r L$pdpÑ Óu h^ædp_ ı\p_l$hpku S> _ ÓphL$ kño-v$pv$f (h.)_u `p-`p_p_u.xm. dpñ rhjd "kdıep' ip dpv $ A _p bv$g "s`ıep' ip dpv $ A d ky^pfu_ hpñqhyñ. (J-0){2-15} k sfa\u ky^pfp : ir_hpf, sp _u Mbf `r L$pdpÑ Óu hpnx$ rhip Ap khpm ı\p_l$hpku S> _ kño-qufpb f_u AX$^p-`p_p_u.XM. dpñ drlgp dñx$m_p Ô_dÑQ 22-10_ bv$g 20-10$ ky^pfu_ hpñqhyñ. (J-0){2-16} L$ R>-hpNX$ Mbf `r L$pdpÑ rk ^ \su Ïe[ºsNs L $ kpd rll$, kñı\pl$ue L $ ÏehkpreL$ l fpsp, d V$fp L $ r_h v$_p s d_p `p sp_p lp e R>. A dpñ\u Dvπ$chsp `qfzpdp rhi Óu hpnx$ rhip Ap khpm Qp huku dlps>_ s ds> L$ R>-hpNX$ Mbf `r L$p_p sñ u S>hpbv$pf _\u.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15