Ñ hjæ : 7 AÑL$ : 160 kmñn AÑL$ : 1960 `p_p : 16 k ep v$e : 6.36 k epæıs : 6.11 kñ : Apkp hv$-2, frhhpf, sp. 20 Ap ºV$p bf, 2013 L$pepÆge : Óu `q

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Ñ hjæ : 7 AÑL$ : 160 kmñn AÑL$ : 1960 `p_p : 16 k ep v$e : 6.36 k epæıs : 6.11 kñ : Apkp hv$-2, frhhpf, sp. 20 Ap ºV$p bf, 2013 L$pepÆge : Óu `q"

Bản ghi

1 Ñ hjæ : 7 AÑL$ : 160 kmñn AÑL$ : 1960 `p_p : 16 k ep v$e : 6.36 k epæıs : 6.11 kñ : Apkp hv$-2, frhhpf, sp. 20 Ap ºV$p bf, 2013 L$pepÆge : Óu `qfdg II, 103, 1g dpm, v$asfu fp X$, dgpx$-cıv$, dyñbc ap _ : , a ºk : dfzmbf p\æ_p kcp sp _p kp dhpf fpm g R>. fpdhph lpg - cphv$f_p ıh. ipl lfugpg Í$`iu_p ^dæ` _u NÑ.ıh. L$dgpb _ Jdf hjæ 70. Apkp kyv$-15_ iyæ$hpf_p AqflÑsifZ \e g. s gh cpb, fkul$cpb, ql$fuv$cpb, L$picpB s\p NyZhÑsub _ Ad sgpg Ly$bX$uep, hr_spb _ cfsly$dpf hp fp, Djpb _ Afthv$Ly$dpf Ly$bX$uep_p dpsyóu s\p v$deñsub _, kñnuspb _, ljpæb _, ƒep k_pb p kpky s\p dp _ul$p, S>e, dp rls, V$h]L$g, qlñ$s>g, ^y h, rh^u, r_^u_p v$pv$udp s\p ÑbL$cpB, dl fi cpb, pn cpb M guep_p L$pL$u s\p Npd-gguepZp_p dl sp pn cpb M siucpb_p v$ul$fu. bfi_ `n_u p\æ_p kcp sp _p kp dhpf_p b`p f 3.30 \u 5.00 L$gpL $ _uq _p ı\m fpm g R>. p\æ_p ı\m : kb kyspf, sp fghpx$u, sp fg A `pvæ$d fiv$, ` _Nf_u kpd, L $bu_ æ$p k fp X$, cphv$f (BıV$). fl W$pZ : ipl ( M guep) ql$fuv$ lfugpg, f]l$p A `pvæ$d fiv$, A -204, L $bu_ æ$p k fp X$, cphv$f (BıV$). dp.: (M-2521){1-1} kpdprs>l$ l `v$ep uap sd_ kp kp kgpd gpl$x$uep \u Apip`yfp 6 hjæ\u `v$ep p L$fp R>p, s `Z 300 to 400 Kg. _p dpsp _p f\ M Qu_ s `Z only 20 \u 25 S>Z s dpñ `Z L$p B_p kp\- kll$pf hnf `p s `p sp_u s f\_ M Qu gb S>hp s OœÑ S> L$W$u_ L$peÆ R>, sp Aphsp 2014_u kpgdpñ Apep S>_ `v$ep p_yñ dp V$yÑ R> sp Ap`Zp k hpcphu cpbap _ _d rh_ñsu L $ Aphp 25 \u 40 hjæ_p k hl$p _ p kpl_ Ap`u_ s d_ AphL$pfuA A hu Apip. gpg S> W$pgpg `pgz R> X$p-gpL$X$uep dp.: _p S>e dpsp. (M-2451){1-2} Óu \p fuapfu rhip Ap khpm dlps>_ \p fuapfu Npd_p khæ cpb-bl _p _ S>Zphhp_yÑ L $, Óu fpoh S> kñn Npgp (`V $g) s\p dpsyóu dp Oub _ fpoh Npgp_yÑ hs S>NrseyÑ (L$pÑW$p Qp huku) S>dZhpf sp iyæ$hpf (khpf-kpñs>) s\p ıh. rldpb _ rlfp Npgp_u R>dR>fu (L$pÑW$p Qp huku) S>dZhpf sp ir_hpf_p R> s d_yñ ApdÑ Z Óu \p fuapfu dlps> dm g R>. s d_p ApdÑ Z_ dp_ Ap`u_ h^ydpñ h^y cpbbl _p A lps>fu Ap`u s d_p kñn_ ip cphhp _d rh_ñsu, S>e rs>_ fi. (J-67620){1-3} lgfp AÑb dpsp _ dpñx$g _dsp R> X$p _ym_p Np qw$ep cpbap A_ r_epzu bl _p A_ S>dpBAp lgfp dpñx$g _dsp R> X$p _ym_p Np qw$epcpbæap _u `l X$u, sp frhhpf khpf 10 \u 6 iycd lp g, `pfgp (h ıv$) d Ap_pap X$\u Apep S>_ L$fhpdpÑ Aph g R>. kh Np qw$ep cpbap A_ r_epzu bl _p _ kl`qfhpf kdekf `^pfhp rh_ñsu. dpsp _u ı\p`_p khpf L$gpL $ dpsp _u dlpapfsu khpf L$gpL $ dpsp _p fpk-nfbp, s`ıhu Np qw$ep cpb-bl _p A_ r_epzu bl _p _yñ blzdp_. s S>ıhu rh p\}ap _y Ñ kfıhsu NyZNp fh kfidp_ r_epzu bl _p _ u B_pdu Ly$` p X $p dpsp _u `l X$u kpv$í$`u cp S>_ fpk-nfbp_p rhs> spap _ B_pdp _pdpñql$s L$gpL$pfp pfp dpsp _p fpk-nfbp, c[ºsnus cïe B_pdp _p gω$u X $p afu\u kh Np qw$ep cpbap A_ r_epzu bl _p _ kl`qfhpf Ap`Z kp kp\ lmua, dmua, fdua A_ kp kp\ S>duA A_ gba ` ƒe "dp'_p ApiuhpÆv$. Ap`Zp kp `f "Ly$mv $hu AÑb dp'_u Adu [ÛV$ kv$pe hfksu fl A hu `rh cph_p kp\ kp A kdekf `^pfu kp\-kll$pf Ap`hp _d rh_ñsu. rg. dñ uap. (J-67607){1-4} R> X$p cudpzu `qfhpf - gpl$x$uep Ap ep p epv$npf flu e s hu li? Ap`Z S> kp fpûv $ Vy$f_yÑ Apep S>_ L$f g R>. s dpñ Ap`Z Qp V$ugp, kp`_y Ñ dñqv$f, rhappleñcfu AÑb dp_y dñqv$f, O gp kp d_p\, sp fzuep, fpdp`uf_yñ dñqv$f `fb hphx$u, Sy>_pNY$-Nuf_pf, sygku Ìepd, pqu_ `u`x$p, _pn applef lfrkÿu-dpsp _yñ dñqv$f, dp QpÆ l_ydp_, A lfp pqu_ v $fpkf `papple_p\_yñ lpgpf S> _-ÁeyTued v $fpkf, hp S>BiyÑ. S> ı\mp sdp ºepf _lu ep lp e s s dpñ `Z bu OZp ı\mp _p kdph i L$f g R>. sp lsy> `Z S> dz Aphhp_u B R>p \su lp e sp ApS> S> _ L$_p k fiv$fp dpñ S>B_ _pd gmphu Aphip. R> Îgu spfum ky^u, ApSy>bpSy> L $ blpfnpd fl su qv$l$fuap _ Z L$fip. ep p hpk_p v$psp `qfhpf AphL$peÆ R>. h^y dprlsu dpv $ ipñrsgpg Np L$m DNp , gpg S> W$pgpg `pgz _p S>e AÑb S>e dpsp. (M-2451){1-5} `l X$u-`l X$u-`l X$u cqpd d_afp d k pv$pv$p_ _dsp L$pfuep Np qw$ep cpbap s\p r_epzu bl _p _ `l X$u_yÑ cphceøy ApÑd Z. d_afp dyl$pd k pv$pv$p_u kd l `l X$u_y Ñ Apep S>_ sp _p ıh. gˇdub _ ipd fzdg L$pfuep `qfhpf_p kỳ y chp_ ipd L$pfuep sfa\u fpmhpdpñ Aph g R> sp kh Np qw$ep cpbap s\p r_epzu bl _p kpv$ g hp cphceøy ApdÑ Z. qv$g fñs>_ ıv$p kæ, ıv $i_ fp X$, Np f Npd (h ıv$). (M-2495){1-6} d_afp-óu S>øMv$pv$p Óu rhigdpsp -d_afp d_afp_p Npgp kñly$gdpñ _dsp Npgp Ly$m_p SøM`y fp cprhl$ cpbap -bl _p A_ r_epzu bl _p, ArhıdfZue, AgÊe A hu Óu S>øMv$pv$p A_ Óu rhigdpsp _u ı\pr_l $ kmñn ApW$du cïeprs cïe `l X$u, v$pspóu dpsyóu cqub fiu fh Npgp `qfhpf sfa\u _pspg h L $i_dpñ sp. 27 A_ _p Apep S> g R>. sp _p fps_p ^dpl $v$pf d_p fñs>_ p N pd ep S>hpdpÑ Aph g R>. sp _p khpf_p dpsp _u cïe ^pfphmu, h bv$gphhu, S>øMv$pv$p A_ rhig dpsp _u cïe dlpapfsu, \pm A_ v$iæ_ s\p fpk-nfbp_yñ kyñv$f Apep S>_ L$f g R> sp Npgp Ly$m_p kh cprhl$ cpbap -bl _p A_ r_epzu bl _p _ f _p qv$hkp _p fmuepdzp gpc g hp A_ dpsp A_ v$pv$p _p c[ºs_p fk\pmdpñ fñnpb S>hp S>Í$fp S>Í$f\u `^pfhp Npgp `qfhpf_u ı_ l` hæl$ rh_ñsu R>. cprhl$ cpbap -bl _p s\p r_epzu bl _p A ı\pr_l $ `p sp_u fus `lp Qhp_yÑ R>. r_epzu bl _p _ f Îh V$uL$uV$_p Aphhp s\p S>hp_p ` kp ı\pr_l $ fuañx$ Ap`hpdpÑ Aphi. Óu rhig dpsp _u dl f R>, Npgp `qfhpfdpñ gugp gl f R>. lñd i dys>b Ap`_p kyñv$f kp\- kll$pf_u A` np... S>e dpsp. rg. Óu S>øM`y fp rhig dpsp cprhl$ dñx$m-d_afp. (J-67619){1-7} 24 Npd_u R>pX$hp _ym_u r_epzu bl _p N kljæ Myipgu kp\ S>Zphhp_yÑ L $ Óu dp dpe dpsp _ dpñoydpsp_u Akud L $`p\u NpdcÍ$X$uep_p NÑ.ıh. duzpb _ hpg `fbs R>pX$hp_u `y h^ A.kp. _e_p _hu_ R>pX$hp_p kỳ y rq. kduf_p iyc g _ kñn 24 Npd_u R>pX$hp _ym_u r_epzu bl _p _ kp dhpf, sp _p fp S> kpñs>_p 5.30 \u L$pÑrs rhkfuep lp g, \pzp (h.) d `^pfhhp_yñ AÑsf d_\u cphceyø ApdÑ Z R>. rg. Óu _rh_ hpg `fbs R>pX$hp (cí$x$uep): S>e dpsp. (T-67143){1-8} L$ R>u kdps>_yñ Np fh-ap d ƒh gkæ bp fuhgu lh "dygy ÑX$dpÑ sdpfy ıhpns L$f R>.. lp g-dplæ$x$ kp _p_u s\p kqvæ$apbx$ kp Qp lufp_u g _kfp_u ƒh gfu_yñ L$g ºi_ A fiv$ul$ LyÑ$v$_ A_ `p ÎL$u (rhgñv$u) ƒh gfu_yñ _hyñ ºg ºi_ ApZp A_ R>pb dpv $ kp rgv $f X$pedÑX$_u ApL$jÆL$ ƒh gfu. Ap d ƒh gkæ dp gu Youngsters b_ k gu Omsters Vπ$hu_ ıv$p kæ, Ap d ƒh gkæ L$g ºi_, A g.v$u. fp X$, bp fuhgu (h ıv$), dyñbb ap _ : Óu rkÿu gptp, Apf.Apf.V$u. fp X$, dygyñx$ (h ıv$). dyñbb-80. ap _ : rg. _f fi kp _u, dyl $i kp _u, cprh_ kp _u (L$ R>-X$p Z-Np ^fp-lpgp`fhpmp). (M-2468){1-9} ""A ºTubui_-k g'' (AC) ""bp fuhgu ıv $i_ `pk '' ""d Np ºgpkuL$'' ^ b L$h V$, AS>ÑV$p \ue V$f, Ap ºV$p bf , ir_.-frh.-kp d., Ap N _pbtf S> _d Ar_g NpÑ^u, ıv$p g byl$]n kñ`læ$: , (hl gp s `l gp ). (M-2486){1-10} qv$hpmu Nu V$ Ap`hp dpv $ V $ph g]n b N, g `V$p ` b N, Ap auk apcg, ap d g ^f apcg, `pdq b N, kp ÎX$f b N, g X$uk `kæ, L$u`gu_ b N, hugf b N, V $p gu b N, X$ag b N, ip `]N b N s\p v$f L$ L$pf_u V $ph g]n b N. s\p Ap XÆ$f dys>b b_phu Ap`hpdpÑ Aphi. b N D`f _pd s\p gp Np R>p`u_ Ap`hpdpÑ Aphi. kf_pdy Ñ- risg b N, , _pfz cp hpgp Qpg, azgngu, rihp Qp L$_u kpd, v$ sfu fp X$, dgpx$- BıV$, dy Ñ.-97. dp bpbg : , V $.: , , V $.: , NX$p h g fpzp, Npd-cQpD. (M-2210){1-11} dp L$p_u vy$l$p_ (dgpx$-h ıv$) d _ gpehyx$ dpl $V$dpÑ, dgpx$ A k.hu. fp X$-h., ıv $i L$, d _fp X$, gpehyx$, hu_uef, g rd_ V$, lpxæ$h f dpv $ ^Ñ^pgpeL$ dp L$p_u vy$l$p_ cpx $ A\hp `pvæ$_fiu` ^Ñ^p dpv $ L$p fiv $L$V$: (J-67594){1-12} Grand Exibition Cum Sale On 19th and 20th October 2013 at Podar Jumbo Kids Plus 101, Srushti Apt., Near Awaz Radio, Edulji Road, Thane. Tel. : Items : Cotton Sarees, Kurtis, Dress Materials, T.Shirts, Pures, Mukhawas, American Diamond Jewellary and many more item come and enjoy. (T-67146){1-13}

2 H L$ R> hpnx$ 2 frhhpf sp. 20 Ap ºV$p bf$, 2013 Mbf`r L$p qv$ep l Î\ L $fdpñ L$p ıd V$uL$ ks>æfu_p s`pk L $Á` L$p ıd V$uL$ ks>æfu S> d L $ (1) Ap `f i p X$pO, bmu Nep_p X$pO s ds> ı uap dpñ ArhL$kus ıs_, _p_p ıs_, qx$guhfu `R>u ıs p ApL$pfdpÑ \sp a fapf hn f dpv $ ıs u `y_: fq_p ApL$pf Ap`hyÑ. (3) `y{ñ$jdpñ h^y `X$su ıs_ h qÿ_u kpfhpf ` W $ `y_:fq_p L$fhu. (4) Ql fp_ kyx$p m ApL$pf (5) _pl$_u `y_:fq_p, (6) _p_p lp W$, dp V$p lp W$_u fq_p (7) ifufdpñ h^pf `X$su Qfbu v $f L$fhu, ` V$ `f\u gqu `X$sp `X$_ v $f L$fhp (8) lp\`n_u L$fQguAp _ v $f L$fhp_p (9) Qfbu_p L$pfZ 1 X$bg Qu_ v $f L$fhp_p (10) dkp_ v $f L$fhp_u kpfhpf_p s`pk L $Á`. ap _ `f QQpÆ L$fhu _l], b^p S> Òp _p D f s`pk hms d mhp. qv$hk: 20-10, frh., kp d. f ıv $i_ au: 100 Í$p / ı\m: qv$ep l Î\ L $f: ıl$u_, _ g, _M, g Tf, l f V $pfik gpfiv$ gpıv$ul$ ks>æfu k fiv$f, 102, rbg applef V$phf, `pñq fısp, kñqv$` lp V$g_u kpd, fiey k a gpba L $rdıv$_u D`f, dygyñx$ (h.). khpf 9 \u 12/kpÑS> 9 \u 10. X$pµ. huzp (Npd hx$pgp). (M-2367){2-1} hpnx$ kdps>_p lpbbfil$d, lpbg hg but_ k ^fphsp NcÆÓudÑs Mp_v$p_ `qfhpfp _u r_v$p j R >V$pR> X$p, L$fiepAp dpv $ kdl$n dyfsuepap _p dphu p _ ApdÑ Z (1) V$pB` L$f gp bpep X $V$p (2) A L$ ap V$p dp V$p, A L$ ap V$p _p_p (3) dphu p A k X $ Í$bÍ$ dmhyñ S>Í$fu (4) Mp_Nusp mhhp hq_bÿ: (1) L$fiep S>fid: 1984-Npgp (2) L$fiep S>fid:1985-ksfp (3) L$fiep S>fid:1986 Npgp (4) L$fiep S>fid:1987-r_kf (5) L$fiep S>fid:1988 L$pfuep (kñl$p Q R>p X$p `^pfp kn`z k sydpñ) Ry>V$pR> X$phpmp `p p A aºs ir_hpf-frhhpf-kp dhpf S> AphhyÑ. L$p_ bp`p: (kde: 3 \u 7 kpñs>. kn`z k sy: \p cz g^p hpx$u, L$pdpg _, Dduep kv$_ kpd, gu dmp_p fp X$, OpV$L$p `f (h ıv$). (Gh-68238){2-2} AtlkL$ fus LÑ$kpfu\u dy[ºs d mhp Adpfu lp dd X$ A fiv$u L$p L$fp Q ` ıv$ gnphu LÑ$kpfuAp \u dy[ºs d mhp. ı\m-5, fd i A `pvæ$d fiv$, ArlÎepv $hu NpXÆ$ u bpsy>dpñ, QfC, \pzp-h ıv$. kñ`l$æ-rhfpn NÑNf , ( u lp d qx$rghfu). (T-67128){2-3} ""`pñ L $V$fkÆ'' rdw$pb_u khpfu Aphu flu R> v$f hjæ_u S> d Ap hj `Z iyÿ Ou L $kf-r`ısp\u cf`yf rdw$pbap byl$]n ií$ L$f g R>. L$pSy>L$sfu (hfm hnf) 450/- Í$p., L$pSy>L$sfu (hfmhpmu) 500/- Í$p., rdn rdw$pb 260/- Í$p. qx$gn rdn 300/- Í$p. ı`. `pñ rdn 400/- Í$p. ı`. `ÑQpd s rdn 600/- Í$p. ı`. dp l_\pm 350/- Í$p. s ds> Afie rdw$pbap, ı`. _hf _ Q hx$p, sumu k h 200/- Í$p. h QpZ ií$ \u ky^u Í$BAp lp g, Ap_Ñv$ fp X$, f gh apv$l$ `pk, dgpx$ (h.), byl$]n dpv $ kñ`læ$: (S>eÑs Np Nfu), `pñ ıhuv$, 119, _V$fpS> dpl $V$, bus> dpm, S.V. fp X$, dgpx$ (h.) , (M-2499){2-4} sd `p s S> `p sp_yñ crhûe Zu il$ip Adpfu LyÑ$X$mu hp_u ` ^rs S> A V$gu kfm R> L $ Ap`_ ƒep rsjipı dpñ \p X$p `Z fk li sp Ap` Myv$ `Z `p sp_u LyÑ$X$mu spñ iumu S>ip. `R>u Ap`_ bus> ºepÑe ƒep rsjp `pk S>hp_u S>Í$f S> _l] `X $. Ap` Myv$ Ap`_yÑ crhûe Zu il$ip L $ h_dpñ ºepf ºepf iyñ iyñ b_hp_yñ R>. Ap`_p h u L$p B`Z kdıep_p kñsp jl$pfl$ kdp^p_ dpv $ ƒep rsjipı -hpısyipı pfp dpnæv$iæ_ d mhp. cqpdhpmp ƒep rsj ApQpeÆ qv$_ icpb dzuiñl$f fps>np f dgpx$ (B) dp bp: _p ^: lp d rhtuv$ L$fhpdpÑ Aph R>. (M-2484){2-5} _V$fpS> `p X$uQfu L$pSy>L$sgu 380/-, L $if A_ AÑ f L$sgu 410/-, L$pSy> dp V$p Vy$L$X$p 410/- rs ql$gp R>. Ap cph aºs 20, 21, 22 spfum dpv $ S> R>. ApNm\u cphdpñ h^pfp L$fhpdpÑ Aphi. byl$]n hms `yfp ` kp Ap`hp_p fl i. L$pgu_p: L$pgu_p NyÍ$ pfp, Áeyr_rk`g N pdfix$, `pk, kyñv$f _Nf, kpñspæy$t (B.) r_g i d r_kf: (9 to 6). dygñyx$: D/12, _rd rbîx$]n, khp v$e _Nf, dygyñx$ (h.), AÌhu_p k p: , (9 to 12). bp fuhgu: Q s_ X $fu, L$pVÆ$f fp X$ _Ñ.-2, AQgN R> S> _ D`pÓe_u kpd, bp fuhgu (B.), cph_pb _ : (11 to 6). X$p rbhgu: du_p L$g ºi_, K.V.O. Ap qak_u kpd, Dk L$f hpx$u, X$p buhgu (B.) (11 to 6). v$pv$f: 102/E, Room No-2, dp^h hpx$u. v$pv$f (B.), L $gpi gıku_u kpd, ljpæ Npgp: (12 to 6). (J-67631){2-6} ` X$p ` X$p ` X$p kñn sdpfp ` X$p lp e sp AÑS>_p L$ R>_p øeps AÑS>_p N l D p N_p Ap R>u kpl$f A_ v$pzphpmp ` X$p, NyÑv$f `pl$, AX$qv$ep `pl$, auzuep gpxy$, ep f Ou_p du_u kpv$p, cys>_u a dk Np `pg_u v$f L$ s_u QuΩ$uAp, L$ R> ` u, rl_p N l D p N_p v$f L$ s_p A\pZp L$p X$pe_u a dk k h, gpl$x$uep gkzuep, NpqW$ep, d_nf_u a dk X $pe V$ L$Qp fu, NyS>fps_p a dk Q hx$p, bps>fhx$u, L$ R>u `L$hp_, du_u `L$hp_, fp`f_p fp V$gp, v$f L$ s_p lp dd X$ MpMfp, A L$hpf c_ V $ıv$ Ap`u e A hu rhrh^ h fpev$uap dmi. kñ`læ$ : ep N l D p N, bpby ÑV$ Qpg,Í$d 15, L $.`u.v $gf, a X$fg b fil$_u bpsy>dpñ, AÑS>_p gpehyx$_u kpd, b fil$ Ap a B[fiX$ep_u NÎgudpÑ. hpnx$ L$gp L $fi _u `l gu NÎgudpÑ. v$u`l$ dpí$: , , (D-66815){2-7} Ap^p B Ap khpg _NfdpÑ gp V$ h Qhp_p R> Npd Ap^p BdpÑ Ap khpg _Nf kp kpev$udpñ Ap `_ gp V$ ÏepS>bu cph h Qhp_p R>. kñ`læ$: _Vy$cp A k kp Y$p (Ap^p Bhpgp) kñ`læ$: ` d qx$l$g cqpd dp._ñ.: , (M-2500){2-8} KRUTIKA'S lp V$g ıv$pbg `Ñ budp NgpB ºπgpkuk NyÍ$hpf ÏlpBV$, e gp, N u_, f X$ N hut iumu, lp V$g ıv$pbg _hf _ Ly$dpÆ, dgpb L$p sp, L$pidufu v$dpgy, d \u dv$f dgpb, L$p _Æ L $`kul$d, ıv$a V$d V$p, cfp b N_, lfuepgu `_uf, gplp fu dkpgp, AaNp_u, kât dugp _u, ib_du Np bu, `_uf `kñv$$, dm_hpgp, L$p sp gts, bpv$iplu `_uf, Mudp dv$f, NygTpf, _ fs>lp_u. (30 f ku`u) RICH MOGHLAI GRAVIES.au 500/-. dñnmhpf Qp L$g V hu\ aug]nk, Qp L$g V$ byl $, gpbv$]n byl $, d_u byl $, X $pe wv$ byl $, Qp L$p NpXÆ$_, Qp L$g V$ sps> dlg, Qp L$g V$ v$uhpmu L$pXÆ$. L $rsl$p NX$p: , , $ (Gh-68239){2-9} FOOD ZONE - FOOD ZONE N applefudpñ qv$hpmu r_rd Ah_hu X $pe wv$_u duw$pbap -L$pSy>L$sfu-L $kf L$pSy>L$sfu, r`ısp awg, bv$pd blpf, `p_blpf, r`ısphpv$u, L$pSy> bfnf, AÑ f rqω$u, dgpb rqω$u MS >f rqºl$u s\p X $pe zv$_p rhrh^ L$pf_p bp ºk, Qp fpamudw$uep-apax$p s epf, hz gp, fp S>bfp S> OfdpÑ gpnsu b^u S> ApBV$dp MRP L$fsp Ap R>p cph d mhhp A L$hpf AhÌe `^pfp. bus> ºepÑ `Z Ap XÆ$f Ap`hp\u `l gp A L$hpf S>Í$f\u dygpl$ps gp. Free Home Delivery FOOD ZONE N applefu (B), dyñbb-60. Tel.: , (A-68341){2-10) ddsp cà$ (v$pv$f-cıv$) `pk iump k Îa N yd]n, b pcx$g d L$A` A_ l fıv$pcg ÂeyqV$iue_ ddsp cà$ lh _hp AÑv$pS>dpÑ. sdpfu rscp_ r_mpfhp, Afiep kpd LÑ$CL$ r_fpmp AgN Ïe[ºs h_ v $MpX$hp, sdpfp Ql fp_ kyñv$fsp bnhp Self Grooming ApW$ qv$hk_p L$p kæ. X $dp kp\ ºV$uL$gu ºV$uk, khpg-s>hpb. _hh^ _ iznpfhp b pcx$g d L$A` A_ l f ıv$pcg_p Qpf drl_p_p L$p kæ L$fu sdpfp `Ncf b_p A_ Aph_pfp kde dpv $ ıhphgñbu b_p. V Ñ$L$ kdedpñ _hp b Q Qpgy \C f p R>. kñ.: _p ^: Aph_pfu kut_ dpv $ b pcx$_ s epf L$fhp_p Ap XÆ$f_u byqlñ$n Qpgy R>. (J-67556){2-11} AAYUSH Dr. Kinjal Maru [N.D;N.D.D.Y.S. (M.D.) in Accupressure] Specialist in Np W$Z, L$df L $ L-3,L-4 etc... _u sl$guap dpv $ `ÑQL$dÆ kpfhpf. L$p B `Z budpfu, vy$:mphp L $ Relaxation dpv $ Ly$v$fsu D`Qpf. Different Type of SHIRODHARA, Appointment No.: (M-2405){2-12} kphgp b ^kæ ""L$uX$k L$pVÆy$_ d gp'' qv$hpmua Ap`_p bpml$p dpv $ gb ApÏep R>uA L$pVÆy$_ b X$iuV$, L$pVÆ$y_ v$p lf, L$pVyÆ$_ V$yhpg, Portico _u ı` iueg qx$tpb_p (Princess-ScoobyDoo- Dora-Superman) rhipm f fis>dpñ cf` f h fpev$udpñ lp gk g cph qfv $gdpñ dmi. W $.: kphgp b ^kæ, 31, ql$q_ NpXÆ$_ g _, S>e dlpg A ıv $V$, ip ` _Ñ. 23, dñngv$pk dpl $V$_u `pr>m, dyñ kñ`l$: , gˇduqñv$ kphgp: , rhfg kphgp: kde: 11 \u 8. rg. gˇduqñv$ gpg kphgp (J-67608){2-13} duqvñ$n ^u bp Áb N _ X$ugkÆ L$p.Ap `. lpdk]n kp. rg. kyo kêep, D`fp ºs kp kpev$u_u kpdpfie kcp, sp _ frhhpf_p rs\g d khpf_p 10.00, kp kpev$u_p kcpn l lp g dpñ fpmhpdpñ Aph g R>. kh kêep A lps>f fl hp rh_ñsu. S> kêep kcpdpñ lps>f fl hp_p lp e s dz kñı\p_p L$pepÆgedpÑ ky^u S>Zphhp rh_ñsu. rg. dp_vπ$ dñ uap. (D-66837){2-14} k sfa\u ky^pfp : ir_hpf, sp _u Mbf `r L$pdpÑ Óu h^ædp_ ı\p_l$hpku S> _ ÓphL$ kño-v$pv$f (h.)_u `p-`p_p_u.xm. dpñ rhjd "kdıep' ip dpv $ A _p bv$g "s`ıep' ip dpv $ A d ky^pfu_ hpñqhyñ. (J-0){2-15} k sfa\u ky^pfp : ir_hpf, sp _u Mbf `r L$pdpÑ Óu hpnx$ rhip Ap khpm ı\p_l$hpku S> _ kño-qufpb f_u AX$^p-`p_p_u.XM. dpñ drlgp dñx$m_p Ô_dÑQ 22-10_ bv$g 20-10$ ky^pfu_ hpñqhyñ. (J-0){2-16} L$ R>-hpNX$ Mbf `r L$pdpÑ rk ^ \su Ïe[ºsNs L $ kpd rll$, kñı\pl$ue L $ ÏehkpreL$ l fpsp, d V$fp L $ r_h v$_p s d_p `p sp_p lp e R>. A dpñ\u Dvπ$chsp `qfzpdp rhi Óu hpnx$ rhip Ap khpm Qp huku dlps>_ s ds> L$ R>-hpNX$ Mbf `r L$p_p sñ u S>hpbv$pf _\u.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

Untitled-1

Untitled-1 iyap dp dlðh u rbdpfuap dpv $ pf qfl$ iyrqql$ðkp ÙrsAp ApD p p kp Å (dõv$pcv$uk) Ly$hpf pwy$ g]by Q p duw$p gudx$p p p Np m (L$) Ly$hpf pwy$ : 250 N pd (M) : 50 N pd (d m A hp phx$f) (N) Q p : 15 N pd

Chi tiết hơn

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH THPT CHUYÊN HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Môn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút Câu : Đơn vị của từ thông Ф là A tesla (T) B fara (F) C henry (H) D vêbe (Wb) Câu : Vào thế kỷ 8 khi

Chi tiết hơn

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 -

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 - 04 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - - JC - - JC - 3 - m - SI - 4 - MKS SI SI MKSA MKSA RAsionalised Metre Kilogram Second Ampere RMKSA SI SI (m) (Kg) (s) (A) (k) (cd)

Chi tiết hơn

Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t

Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F 䴩 @ ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V ʧ@ Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ аʧ@ ( t ٤ x ˬd) α ʶb Y i ʤ j B Y p ΤW U k ʤ Z a ʴ L մ в ʶZ

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

CƠ HỌC KẾT CẤU II age CHƯƠNG 5: TÍNH HỆ SIÊU TĨNH ẰNG HƯƠNG HÁ LỰC ß KHÁI NIỆ VỀ HỆ SIÊU TĨNH - ẬC SIÊU TĨNH I Hệ sêu tĩnh: Định nghĩa: Hệ sêu tĩnh à những hệ mà chỉ vớ các phương trình cân bằng tĩnh học

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Hà Nội - 205 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ

Chi tiết hơn

namaramayanam.dvi

namaramayanam.dvi ! " # $ %! & ' ( )! * $ $ + +, -. /0/01/0/02 /345/02 /0/06/07/02 8/ + + This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of 9 : ;?@AB CDD EF@?@

Chi tiết hơn

Driven by performance Engine Bearing MODEL ENGINE TYPE OEM CYLINDER ITEM PART MITSUBISHI G52B G54B 4G52 4G53 4G54 MD Md MAIN MS-1819A MD02

Driven by performance Engine Bearing MODEL ENGINE TYPE OEM CYLINDER ITEM PART MITSUBISHI G52B G54B 4G52 4G53 4G54 MD Md MAIN MS-1819A MD02 MITSUBISHI G52B G5B G52 G53 G5 MD02815 Md020 MS-1819A MD0230 MD0285 Md05035 CB-1131A SS 32A09-00010 32A19-09010 32A19-09011 S2E S3E SE SE 309-00100 319-02100 MP12A RP12A MP128H RP128H D20, D20-T D21 D22,

Chi tiết hơn

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV QUANG TRUNG Văn Phòng Hà Nội: 260 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội Tel: / Fax:

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV QUANG TRUNG Văn Phòng Hà Nội: 260 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội Tel: / Fax: BẢNG GIÁ SẢN PHẨM CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV QUANG TRUNG Văn Phòng Hà Nội: 260 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội Tel: 04. 36616925 / 04.62977445 Fax: 04. 36616925 Văn phòng HCM: 13 Đường 16 - Phường 17 - Q Gò Vấp

Chi tiết hơn

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010 (LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng nm 00 LI NÓI U Tài liu này giúp các em hc sinh lp (ban t nhiên) h thng li các kin th c c bn

Chi tiết hơn

TÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT LÝ THPT ( LÝ 11)

TÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT LÝ THPT ( LÝ 11) TÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT LÝ THPT ( LÝ ) CHƯƠNG 4 TỪ TRƯỜNG TỪ TRƯỜNG - TƯƠNG TÁC TỪ A- NAM CHÂM VĨNH CỬU + Thanh (kim ) nam châm nào cũng có hai cực từ. Cực nam (S) và cực bắc (N). Khi để tự do cực luôn chỉ

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-機械群專一試題

Microsoft Word 四技二專-機械群專一試題 第一部分 : 機件原理 1. hûv± (A) ájsoœ¾±î (B) g ÅkÛuŽÇ (C) x (D) àã Çx 2. hvþ þžî 5 (A) þ (B) þ (C) þ (D) x þ. m dýyîl 1 10mm L 2 8mm iîþçë R Î 20 cmw Îç B Ý Î 0% 20 N F ç W ðº W ÕÎ l (A) 87. (B) 87 (C) 75.0 (D)

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-化工群專二試題

Microsoft Word 四技二專-化工群專二試題 第一部分 : 基礎化工 1. p þã } 80% Ø Ã } o 60% º ãp l () % (B) 0% (C) 6.% (D) 7%. 16 kg 400 kg ô(}ôôý r Î 0%) kg ô 8.4 kg ô º h Ûv± ( C 1 O 16) () ô Î 0 kg (B) ô r Î % (C) Î 80% (D) ô Î 0%. k 40 C ð k 00 x } 60%

Chi tiết hơn

tese_doutorado.pdf

tese_doutorado.pdf ít r 1 s 3 s s úst s és s st ít t 3 s t r t r â s s q s s r í s r t r r q ê s és s 1 s r q ê s â st s s r t s rt s r s r t é s r t s çã st r q í r r t çã t r t s tr s r s s t s r çõ s tr r t t r t r r

Chi tiết hơn

==ÏÖ´úÔ�×Ó·Ö×ÓÎïÀíµ¼ÂÛ==

==ÏÖ´úÔ�×Ó·Ö×ÓÎïÀíµ¼ÂÛ== ==y f fônø== 1Ù ü>f May 15, 2018 1/26 8¹ 2/26 1 a f 2 a f 3 4 5 6 Ì ëö8ú Ù üf và 3/26 -fƒmãƒpš^ üfµfôn fxnµþf1æ - Ýü$½ƒpŠ^\r - X fµ fôn p pøp ÝíNµlfNÔn þfín BEC NµvàÔnÆ Schrödinger Equation 4/26 Louis

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn

च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क

च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क ल शग ट र न ज सनल ह म हस त न तरण गर क छ ग रख नगरप शलक

Chi tiết hơn

KUTCH VAGAD KHABAR PATRIKA RNI NO : MAHGUJ/2006/ ID : s Óu : X$pµ. _pnæ L $ihæ fuv$p hj : 13 A L$ : 105 km N A L$ :

KUTCH VAGAD KHABAR PATRIKA RNI NO : MAHGUJ/2006/ ID : s Óu : X$pµ. _pnæ L $ihæ fuv$p hj : 13 A L$ : 105 km N A L$ : KUTCH VAGAD KHABAR PATRIKA RNI NO : MAHGUJ/2006/17870 Email ID : vagadpatrika@gmail.com s Óu : X$pµ. _pnæ L $ihæ fuv$p hj : 13 A L$ : 105 km N A L$ : 3716 `p_p : 12 k ep v$e : 6-19 k ep õs : 7-12 k. 2075

Chi tiết hơn

examens préopératoires

examens préopératoires !{ > > r O! z 1 UD CN T1l(, > :. (Dll )Ë JX l:1 (,) U, OJ lq) : _. ' )(' ^ X '. $.. tr s*r ËË ru, p (] C" {.l:, { z l t, >!< 8 > ^{!l) v U' V P ) ^ Ër âë (r V A ^È :' â l> '{ ' C] e {l O :'... * ' V À

Chi tiết hơn

Diapositive 1

Diapositive 1 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH XQUANG TIM PHỔI BÌNH THƯỜNG OFCP CÁC BƯỚC ĐỌC XQUANG PHỔI Hành chính Kỹ thuật chụp phim Tia Tư thế Các tư thế chụp: Thẳng Nghiêng Khác : Phim chụp thì thở ra Phim nằm nghiêng Phim

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

Bang gia Binder

Bang gia Binder ! CÔNG TY CP XNK THIẾT BỊ KHOA HỌC & TƯ VẤN QUỐC TẾ (STC) Mr. Hùng - ĐT: 0942.931.419-0988.685.856 Website: thietbikhoahoc.com.vn - Email: thietbistc@gmail.com Xin trân trọng gửi tới Quý khách: TỦ SẤY,

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Đại học Vinh - lần 4 Câu 1: Trong máy quang phổ lăng kính,

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Đại học Vinh - lần 4 Câu 1: Trong máy quang phổ lăng kính, Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Đại học Vinh - lần 4 Câu : Trong máy quang phổ lăng kính, lăng kính có tác dụng A. tăng cường độ chùm sáng B. tán sắc ánh sáng C. nhiễu xạ ánh sáng D. giao thoa ánh sáng

Chi tiết hơn

MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 464 CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Ngành học: Kỹ thuật vật liệu (Materials engineering) Mã ngành: 52520309 Hệ đào tạo: Chính quy Thời gian đào tạo: 4,5 năm Danh hiệu: Cử nhân Đơn vị quản lý: Bộ môn Công

Chi tiết hơn

BỘ ĐỀ THAM KHẢO ÔN TẬP HỌC KI I MÔN TOÁN KHỐI 11

BỘ ĐỀ THAM KHẢO ÔN TẬP HỌC KI I MÔN TOÁN KHỐI 11 ĐỀ SỐ BÀI TẬP TOÁN HAY Ó ĐÁP ÁN âu : (0 điểm ) cos )Tìm tập ác định của hàm số y sin ) Giải phương trình a) cot 0 b) sin cos âu : (0 điểm) ) Tìm số hạng không chứa trong khai triển của 9 (0đ) ) Từ một

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD ' = MA' mà = ( gt) = = BC CA BC CA Xét MD ' B' và CBAcó D' MB = BCA ( cùng bù với góc A MB ) Và MD '

Chi tiết hơn

lina1_einzeln_sec9.dvi

lina1_einzeln_sec9.dvi ï Ò ÓÑ ØÖ Ò Î ØÓÖÖ ÙÑ Æ Ù Þ ÒÙÒ Ò ÖØ Ò ÃÓÓÖ Ò Ø Ò Ý Ø Ñ Ð Ò ÈÙÒ Ø Ö Ò ÙÙÒ ¹ Ò Ú Ð ½½µµ ÙÖ ÃÓÓÖ Ò Ø ÒÔ Ö Ð Ó Ð Ñ ÒØ ÚÓÒ Ê 2 Ö ÔÖ ÒØ Ö Ò Â Ñ ÈÙÒ Ø P Ð Ø Û Ò ½½µ Ù ÖØ Ò Ð Ñ ÒØ ÚÓÒ V Ð ÇÖØ Ú ØÓÖ ÞÙÓÖ Ò Ò Ë

Chi tiết hơn

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 07/2016/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 31 tháng 5 n

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 07/2016/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 31 tháng 5 n BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 07/2016/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2016 THÔNG TƯ Quy định về phòng, chống dịch bệnh

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

untitled

untitled السبت ٢ محليات تحقيق ٣ ٤ محليات مقالات بلدي ٨ أمة ﻣﺤﻠﻴﺎ ت ١٠ اﻟﺴﺒﺖ ذي اﻟﻘﻌﺪة 47 ﻫ - أﻏﺴﻄﺲ - 6 اﻟﺴﻨﺔ - 45 اﻟﻌﺪد 558 اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﺘﻨﺰﻫﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻐﻴﺐ ﻣﺘﻨﺰه اﻟﺠﻬﺮاء وﻣﺘﻨﺰه اﻷﺣﻤﺪي وﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺤﻴﻮان اﻟﻜﺒﺮى ﻛﻠﻬﺎ

Chi tiết hơn

UBND THANH PHO HA NOl CQNG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA BAO TAODoc laip - Tur do - Hanh phiic S6: 5"30 /QD-SGDDTHa Not, ngayl^ thang

UBND THANH PHO HA NOl CQNG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA BAO TAODoc laip - Tur do - Hanh phiic S6: 530 /QD-SGDDTHa Not, ngayl^ thang UBND TAN P A Nl CQNG A XA CU NGA VET NAM S GA DUC VA BA TADc lip - Tur d - h phiic S6: 5"0 /QD-SGDDT Nt, gyl thg m 2018 QUYET DN Vi viec khe thirg cc c h, tp the dt gii ti cuc thi "Thiet ke bi gig E-erig

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation NHỮNG KIẾN THỨC CẦN NHỚ TRONG CƠ HỌC CHẤT ĐIỂM 1.Chuyển động Chất điểm Hệ qui chiếu: - Chuyển động là sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác trong không gian theo thời gian. Chuyển động có tính

Chi tiết hơn

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ 9 (Thời gian 45 phút)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ 9 (Thời gian 45 phút) Thời gian làm bài. 45 phút MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA NỘI DUNG KIẾN THỨC Dòng điện xoay chiều Truyền tải điện năng đi xa - Máy biến thế Thấu kính hội tụ - Thấu kính phân kỳ NHẬN BIẾT MỨC ĐỘ NHẬN THỨC THÔNG HIỂU

Chi tiết hơn

(Helgason.D\(v2\).dvi)

(Helgason.D\(v2\).dvi) Š ~ˆ ƒ ~ u}gm E N v "' "0- F nf T P VGF npe H o < 0#$'"! "'

Chi tiết hơn