1308 Allvia_PL_Vorläufig.pdf

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "1308 Allvia_PL_Vorläufig.pdf"

Bản ghi

1 Das ASSMANN Prinzip. Gute Arbeit. Allvia Allvia Stauraumsystem. Funktion. Form. Gestaltung. Vorläufige Preisliste

2 ø ªÆ ª ø ªÆ ª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Ó øaª Õ Æø µ ø º ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Ì øææ øæª ª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Ï Ãª ª fiª ƪ æ ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Î flµ ª ƪ ø ª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Ô flµ ªÆ< µª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÔÍ ŸøƺªÆ±æªÆ< µª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÓÓ fl ø ƪ ø ª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÓË fl ø Æ< µª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÌÔ flµ ªÆ< µª ø ± ª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÌÏ Õ ªA ø Æ< µª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÌÍ ÏÎpÛ µ Æø µæ ª ºª Ù µø ªæ ª ºª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÌÁ Œª Æø Æ Æ< µª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Ï Õ æ øºªæ< µª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÏÓ ± ææ< µª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÏÏ Œª ªæ$Ʊ Æ< µª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÍÓ ÿ< ªÆª ø ª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÍÏ ÿ< ª Æ< µª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÍÎ flµ ª æ* µª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÍÍ Õ ªæª $ƪÆ< µª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÈÍ œ ªÆƱ øºªæ< µª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ËÍ µæª ø ª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÁÍ µø ø ƪ ø ª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÁÈ $ ªÆ< µª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÁË ø æª Ù ø ª ª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÁÁ æª *Æ ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Ô fl溪 µ ø ª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Ô Í ªÆæ ª º ª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Ô È Õ Æ$ µ < ºª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÔÔ flµ µûõ Æ$ µ < ºª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÔÔÓ Õ æµ< ª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÔÔÌ ÿ< ªÆª Æø ƪ ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÔÔÏ fl $ ª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÔÔÎ Æ ø ø ± æª *Æ ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÔÔÍ Ó

3 øaª Õ Æø µ ø º Ì

4 øææ øæª ª øæææª ª fl ±Æ Û ªµ±Æ fl ˆ ˆ ˆ flµø ªÛ ªµ±Æ fl ˆ fl øæ Û ªµ±Æ fl ˆ ˆ fi ªÛ ªµ±Æ fià ˆ ˆ ˆ ªÛ ªÆÆøÆøÛ ªµ±Æ ˆ ŸÆø ª AÛ ªµ±Æ Ÿ ˆ ˆ ˆ ª ª Û ªµ±Æ Æ ªÛ ø ø øû ªµ±Æ ˆ Æø Û ªµ±Æ Ÿ ˆ ˆ ˆ ª ø ªÛÕ æªæû ªµ±Æ Õ ˆ æø Û ªµ±Æ Õ ª ªÆÛ ªµ±Æ Õ ˆ ˆ ˆ Õ ø ª AÛ ªµ±Æ Õ ˆ ˆ ˆ Æ ªÆ Ô fi ƵªÛ ø ÆÛ Æ ªÆ fi fi ªÛ ø ÆÛ Æ ªÆ fi ªÛ ø ÆÛ Æ ªÆ ªÛ ø ÆÛ Æ ªÆ Õ ªÛŸÆø Û Æ ªÆ Ÿ ªÛÕ øæ Û Æ ªÆ Õ Æ ªÆ Ó fi Æ æø Û Æ ªÆ fi Æ ªÛ Æ ªÆ æø Û Æ ªÆ fi ª ø øææª fl Æø Æø Œfl È ÔÍ flã ˆ ŸÆø ª A Œfl Á Ó Ÿ ˆ Õ øæ Œfl Á Ï Õ ˆ Õ ø ª A Œfl Á Ì Õ ˆ ª Aø Œfl Á Í fl ˆ ˆ Ʊ Û ø fl ª Õ ø æ*ºª º Õ ø $æª ªÆºª øæ ª ª ªÆ ø ± ª flµ µø $ Æ ª ªÆæøÆ Ê ŸÆø ª A Ÿ Ù Æø Ÿ º ª Aø fl ˆ ± Ï

5 ê ª fiª ƪ æ ªÆµ ± ª fl øûfiø ª ª º ø ± ªÆ ª ø ªÆ ø ª ªÆ ª ª Ù º ª ø ª øµ ª ª ±Æ ª º Œ ª ªÆ $ ª Ú ª ªÆµ ± ª ± fl ø º ±Æ ª ƪ ƪ æøæ º ± ƪ ß ªæøÆÚ ªÆºª ø ªA ±Æ ø ºª ߺøÆ ª ªø ø ª ºªÆ Ÿ$ ªµ ø ª Ô ªÆ ª ºª Ú ª Æ ø flõõ fl fidœ Jfi Ÿ fiÿ ı Ú Ÿ ªÆ $ $æªæ ª Á ÔÚ fl AªÆºª ƺª º ª Ʊº µ ± < ª ± ª ª ª Æø ª º øæ <ª À ªÆ ª ª æª ø ª º ø ŸÛJµ±Ûfl Û º Û ªÆ±Æº ÆÚ ÔËÌÍ ø Õ ø º±Æ ª ª ø º ªÆ Ú Æ ºª Û Õ ÔÏ Ô ± ±Æ ªª ø ƪ ªÆ ± º º Æ ª Û æ ª æª ºª œ ø < º ± Ʊ ª ª ªÆ ª < Æ ª ª Ú ø ªÆ ø <Ƶª ± ª ºª ø ªÆ ø <Ƶª ªÆºª ªÆ ª <A ª ª ª Ê ŸÆ ºª ª ª ª Õª ª æªæ決ª À ªÆ決ª ± Æ µ ± 決ª ± Æ µ ± 決ª Ã$ÆÛÃ$Æ Æ± ª Œ$ µ ø º Õ Æ$ µ ø º fl溪 µ ø ª ÿ± fl溪 µ ø ª Ÿ ø Õ ø ª ª ªæ±ºª ÿ± ª ª ªæ±ºª Õ Æø µµ±æ ÔÁ ÔÁ ÔÁ ÓÎ Ó ÔÁ ÔÁ Ë ÔÍ ÔÁ Î ÓÎ ÓÎ ø ª ª ª ª flµ ª æ± µù Õ ªæª $ƪÆø µù œ ªÆƱ øºªæø µ Õª ª ÔÁ æªæ決ª ÔÁ À ªÆ決ª ÔÁ Ʊ ª Õ ªæ $ƪÆ< µª ÔÍ Œ$ µ ø º Ë Õ Æ$ µ ø º ÔÍ Õ ø ª ª ªæ±ºª ÔË ÿ± ª ª ªæ±ºª ÔÁÒÓÎ ª ª ªÆºª Ø ø ø ± ªÆ ª ƪ Û ªø ø ª º ƪµ ªÆ øæ æª ø ÔÏÌÓÓ À Û Û ª ªÆ ø 檵ø ª Ú ± ø < æøæ º ª ªÆ ƪ Û ªø ø ª Û ªÆ ø ªÆ ø ø ÌÔÓ Ù Õª ª µø ª Ó Õ øæµû Û Û À ªÆ fl øæª ª ª fl ª ø ª ºªÆ *æª øæø ªÆª Æ $Æ ª ª ± ªÆ ª Æ ªÆøæ µ Ú À ª ª ± ª œ ø < ø ºøƺ ª < Æ ª ª Ù º º ª æªæû æ*ºª º À ªÆæ*ºª ºª Õª ª < ºª ± ª ª ªæª ª ø ª ª ª ºª ± Æ µ ± æ*ºª º ª < ºª æªæû º À ªÆæ*ºª ƪ ª º ªÆº$æª º ªÆ ª Ú ª Œ$ µ ø º ø ±Æ ø ºª ߺøÆ ª Ù ª øøæ æª ª ª Õ ø ø ª ø ÔÏÌÓÓ Æº ºª Õ Æø µµ±æ ª ªÛ ª º ªÆ ª º ªÆ ª <A Ë Õ <Ƶª ø ª $ Æ Ù ± ± ø øæªæ ø ø ª ø Aª æ$ º ÔÍ < æøæú ø æ*ºª ª ø æ*ºª ª ª ø fi±ºª Æ< ªÆ º º ºªÆ ÙÎ ÿ ÓÎ ± øæ ø º ªÆ ª æøæú ª Æ æ ª ºªÆ ø æ*û ºª º º ª ª µª ºªÆ fi±ºª Æ< ªÆ ª ƪ ª ºªÆ fiªø Æ Û Æ ª ÈÎ ø ÍËËÈÏ٠ê ÔÚ ø æ*ºª $Æ ŸÆ ºª ª ª ªÊ Õ ø ø 決ª Õ <Ƶª ÓÎ Ù ± ªÆ º ºø ªÆ ø ªÆÛ æª ª Í k fiª º µªú ª Æ ø ø ± ªÆ ± º Æ ª ø æ $ ª Ù ª ª ª ª Œø ªÆ ± Î ª ªÛ ª ªÆºª µ* ª Ú ø æ*ºª $Æ ø ª ª ª ªÊ Õ ø ø 決ª Õ <Ƶª ÔË Ù ± ªÆ º ºø ªÆ ø ªÆÛ æª ª Í k fiª º µªú ª Æ ø ø ± ªÆ ± º Æ ª ø æ $ ª Ù ª ª ª ª Œø ªÆ ± Î ª ªÛ ª ªÆºª µ* ª Ú fl ªÆ ø µø ª µ± Æ µ * ƪ ª ª ÿ± 決ª ª ª flæ ª ª Ù øæªæ ± ª Õ $Æ Æ ø ø ± Ù ø ªæ± ª ªÆºª Ú Õ± µª º Ÿª ª ª ªÆ ±Æ ± µª ± ª º ª Ÿª ª ª º ªÆæª ª Í k fiª º µª º ªÆ ª <A ª± ª ºª Õ ª ª ªÆ fl ª ± fi±ºª ªæª ª ª ø ª ø ª Ú fl Õ± µª ªÆæø $Æ ŸÆ ºª ª ª ª ª ª ºÆª fl ø Ê øæ ø ª Æ Û Õ ø ± µª Ù ª ª æªæª ± Ï æ ÎÎ Û Õ ø ± µª Ù ª ª æªæª ± È æ ÔÔ Û Ãª ª µ± ÛÕ ø ± µª Ù ª ª æªæª ± È æ ÔÔ fl Õ± µª ªÆæø $Æ ø ª ª ª ª ª ª ª øæ ø ª Æ fl ø Ù ø AªÆºª º ª Ÿª ª ±Æ ª º Œ± ª ± ± ø < æøæê Û Õ ø ± µª Ù ª ª æªæª ± Ï æ ÎÎ Û Õ ø ± µª Ù ª ª æªæª ± È æ ÔÔ Û À ªÆ ª ª œ øºæø Ʊ Æ A Ì Ì Ù ø ª Æø æª ªÆ ª æªæª ÔÎ æ ÔÍÎ Û À ªÆ ª ª Œ ºÆ± Æ A Ï Ù ø ª Æø æª ªÆ ª æªæª ÔÎ æ ÔÍÎ Û À ªÆ ª ª Ù Œ± ª H ÈÎ Ù Ÿª ø * ª ÔÓ Õ æµ< ª º ÿ< ªÆø ª ª Õ æµø ª ø ª æª ª ø ªÆæª ª ª Õ ø æ ª Ú ª Õ æµø ª ª ª º ª Æ ø ª ø ª º ªÆºª µª ± º ª ê ª µ± ø $ ª ºª Õ æª Ú Æ ± ± ø ª Æ ø ø ± Û ª ª µ* ª ø ª ªÆ ±ºªÆ ª ªÆª æª *Æ ª ªæø ªÆºª Ú ªÆ ê ª µ± ø ª ª DæªÆø ± øú ÌÌ ªÆÛ * º ª ºªÆ ª ø ª Õ æµø ª ª ªÚ ÕªÆ ª Û <A ª ªæø ª Õª æ ª ± ª ª ª fl ªÆÆªÚ ª ± ± ø ª ø ø ª $ Æ Ù º ª ª ª øæø ª ª $ Æ ºªÆ Õ æµø ª ø $ ª øæø ªÆ Ù ± ª ª ª fl ø º< Û Õ± ÛÕ ± ªÆ ª ªÆ º ª fl ø ºª Õß ª Ú ª fl Û $ ª ºªÆ ŸÆ ºª ª ª ª º æ Í µ Ù º ª ºªÆ ø ª ª ª Û ª æ Î µ Ù æª ø æøæ º ø ÔÏ ÈÌÒÔÏ ÈÏ ª Æ$ Ú ø ÿ< ªÆø ª ß ª æª ª ªæª ø ø ªÆæª ª ª Õ ø æ ª Ú ª ÿ< ªÆø ª ª ª º ª Æ ø ª ø ª º ªÆÛ ºª µª ± º ª ê ª µ± ø $ ª ºª Õ æª Ú ªÆ ê ª µ± ø ª ª DæªÆø ± øú ÌÌ ªÆ * º ª ºªÆ ªÛ ø ª Õ æµø ª ª ªÚ ÕªÆ ª <A ª ªæø ª ª fl Û ªÆÆªÚ ª ± ± ø ª ø ø ª $ Æ Æ $Æ ŸÆ ºª ª ª ª Ù º ª ª ª øæø ª ª $ Æ ºªÆ Õ æµø ª ø $ ª øæø ªÆ Ù ± ª ª ª fl ø º< Õ± ÛÕ ± ªÆ ª ªÆ º ª fl ø ºª Õß ª Ú ª fl $ ª ºªÆ ŸÆ ºª ª ª ª º æ Í µ Ù º ª ºªÆ ø ª ª ª ª æ Î µ Ù æª ø æøæ º ø ÔÏ ÈÌÒÔÏ ÈÏ ª Æ$ Ú ŸÆ Û º ± øæ ø ª fl ŸÆ Û º ± øæ ø ª ± ª ± ª ºª ŸÆ ºª ª ª ª Æ ªÆ $ ª ª Ê øæ ø ª æª ºª Î

6 ê ª fiª ƪ æ Û ± Æ ªÆªºª ª øææª Û Æª µ ± ª Æ ªÆ ª Õ ªAµªÆ Û ª ªÆª ª ø Æ ª ª ª ª Û ± ø ªÆ ø æª Õ Æ< µª ± ª Õ ± * Û ª Ù º ª ª Õ Æø æ決ª Æ< ªÆ Õª ª º fi±ºª ªÆæ ºª Ú ª Ã$ƪ æª ª ªÆºª µ ª œ ø < øæ ªÆª ª ª J Û µª ± ÔÔ p º ªÆºª ± ± ø ª ªÆ ªº< ª Õ ªAø ± ø µ ø ªæ± ª Ú ª ªÆ ª ± ± ø ª ª ÓÈ p Õ øæ ªÆ øæ ø ª $Æ ª ª ªÆ Æ*AªÆ ºª J µª ºªÆ Ã$Û ªÆ ª <A ƪ Ù ± ± ø µ Ú Õ ø ºøƺ Æ ºªÆ ± ªÆ ª ª æ± ª Æ ø ª ø ºªÆ fl ŸÆ øæ ø ª ± ª ± ª ºª øæ ø ª æª ºª ø ª ª ª Û ª Æ ªÆ $ ª ª Ê Û Õ ªæª $ƪÆ< µª Õ ± ª ª º ŸÆ øæ µª Û œ ªÆƱ øºªæ< µª Õ ± ª ª º ŸÆ øæ µª ºªÆ Ʊ Ú øº Æ ªÆ * ª ª ª ª ø ª J ª º Õ ªAª ºªÆ Õ ªæª $ƪ æ Ú œ ªÆƱ øºª Ú fiª Õ * ªÆ ± ª ƪ ± ª ªÆºª º ª ß ºªÆ º ƪµ ºª Õ ± µø ª ª ªºÆ$ µ Ú ª ± ø ª ºªÆ ƪ ± ª ªÆ ± ªÆµ ª ± Ú ªÆ ƪ Æ Æº ºø Õ ±A ª ª ª µ º ªÆÆø ª ø ± ø Ú ŸøƺªÆ±æª Û º flµ ªÆ< µª º ªÆ Û ª <A ª ªÆ ƪ µ Û Æª ø ª ªÆÆ ª ª ø ª ø Û ª Ù ø ºªÆª Õ Æ< µª µ* ª ± ± ø ºø ø ª ø ª ªÆºª Ú ø Û ø $ ª ø ª ± ª ª < ªÆ ª ºªÛ $ ª ªÆºª æª ª ª Ú ø Õ ªA ß ª ªÆ ª <A ø ÿø ªAø ø ª ø ªÛ ª Ù ø ºøƺ <A º Ô Õ ªA ª ƪ < æøæú ª ªÆª Ï Õ ªA ª º ± ± ø ± ª ƪø ªÆæøÆÙ < ª Î Õ ªA ª ª ª ª ª ª ª ªÆ ª Æ ªÆÛ $ Ú ± Æ µ ± Æ ŸÆ ºª ª ª ª ª Õª ª < ºª ºªÆ Œª ø ª º ºª ºø ª ª ª ºª æªæû º À ªÆæ*ºª ª ªÆº$æª º ªÆ ª Ú $Æ º ª ± ª Õ øæ Û < ºªÆ Õ Æ< µª ±Æ ª ª ø ª ª ª ª ª º ªÆ ª ª Ë Œ$ µ ø ºÙ º ª æª º ª ±Æ øææª ø ª $ Æ Ú ± ø µø º ª Œ$ µ ø º ª ª ª < ª Ù ÔÍ ø浪 ø ª ø ªÆ ø ø ª $ Æ ªÆºª Ù ø ªÆ ø ø ª ªÆ ø øæ ±Ææ ªÆª ºª Ù Û µæ± ªÆ ±Æ ªÆ ª fl $ Æ Ú øæª Æ º ª ª Õ Æ$ µ ø º ª ø Ó Æ ±Æ µø ª Æ$ µ º ªæª ø æª º ª ±Æ Û ø ªÆ ø ø ª $ Æ Ú Õ Æø µ ª ª ºÙ Æ fl ø ª ªÆªº Û ªÆ Æ ø ø ± ª Æ ª Ù ª ± ƪ ª Œø ªÆøæÛ ø º ± ÓÎ ªÆ ª ª Ú flµ ª ƪ ø ª flµ ª ƪ ø ª ªÆºª ºª ÌÏ Ù ÏÓ º ÎË ø ªæ± ª Ú ª ª ªæ*ºª ø ÿ± ªÆºª ª ª Œø ªÆ ± ª ªÆ ƺ ªÆ * ª ª ª Ú øæª Æª ºªÆ ±Æ ºªÆ ø 決ª Æ<Û ªÆ ª ª fi± Æ ºª ø 決ª º ªÆ ºªÆ ± ª ª æªû øæ ª ÿªæø Æ ª ºªÆ fi*ºª Ú Õ± ª $Æ ª ª ªÆæª ªÆ ª Õ øæ < * Ù ªÆºª ± Æ µ ± æ*ºª ª ª ª Ù º ª ª Õ Æø æ決ª Æ< ªÆ Õª ª º fi±ºª ªÆæ ºª Ú Œª ø ª ª ªÆ ± ÔÓ ªÆ ø ª ª ª < ª ª ø ºÚ flµ ªÆ< µª $ ª $ƪ flµ ªÆ< µª $ ª $ƪ ªÆºª ºª ÌÍ Ù ÏÏ º Í ø ªæ± ª Ú ª ªÆ ª <A ª ª ªæ*ºª ø Õ ø º ª º µ* ª ± ± ø fi $ ª Æ æª ªÛ ƪ Æ øªææø浪 ø ª ª fl ø ªÊ æª ÌÍ Û ª ªæ*ºª ªÆ ª <A ø ÿ± Ú fl ªÆ ø º ± ª fi*ºª ø ÿ± < æøæú ª ª ªæ*ºª ªÆºª ª ª Œø Û ªÆ ± ª ªÆ ƺ ªÆ * ª ª ª Ú øæª Æª ºªÆ ±Æ ºªÆ ø Û æ±ºª Æ< ªÆ ª ª fi± Æ ºª ø 決ª º ªÆ ºªÆ ± ª ª æªøæ ª ÿªæø Æ ª ºªÆ fi*ºª Ú Õ± ª $Æ ª ª ªÆæª ªÆ ª Õ øæ < * Ù ªÆºª ± Æ µ ± æ*ºª ª ªÛ fl ø ƪ ø ª º fl ø Æ< µª $ ª $ƪ fl ø ƪ ø ª ªÆºª ºªÆ ª ª fl $ Æ Ø ø < ª º ª flµû ª ƪ ø ª ª ª ªÆ Ú Ÿ ª ª $Æ fl ø Æ< µª $ ª $ƪ Ù º ª ø ºª œ ø < ø Æ$ ª ºªÆ flµ ªÆ< µª $ ª $ƪ ª ªÆ ªÆºª º $Æ ª Õ ªA ß ª ±ÆæªÆª ª ºÚ ŸøƺªÆ±æªÆ< µª º ŸøƺªÆ±æª ÛÒflµ ªÆ< µª ŸøƺªÆ±æªÆ< µª º ŸøƺªÆ±æª ÛÒflµ ªÆ< µª ªÆºª ºª ÏÏ º Í ø ªæ± ª Ú ª ªÆ ª <A ª ªÛ ªæ*ºª ø Õ ø º ª º µ* ª ± ± ø fi $ ª Æ æª ªÆª Æ øªææø浪 ø ª ª Ú fl ªÆ ø º ± ª fi*ºª ø ÿ± < æøæú ª ª ªæ*ºª ªÆºª ª Û ª Œø ªÆ ± ª ªÆ ƺ ªÆ * ª ª ª Ú øæª Æª ºªÆ ±Æ ºªÆ ø 決ª Æ< ªÆ ª ª fi± Æ ºª ø 決ª º ªÆ ºªÆ ± ª ª æªøæ ª ÿªæø Æ ª ºªÆ fi*ºª Ú Õ± ª $Æ ª ª ªÆæª ªÆ ª Õ øæ < * Ù ªÆºª ± Æ µ ± æ*ºª ª ªÛ ª Ù º ª ª Õ Æø æ決ª Æ< ªÆ Õª ª º fi±ºª ªÆæ ºª Ú ŸøƺªÆ±æª ÛÒflµ ªÆ< µª ªÆºª ªÆ ª <A ª ªÆ ªÆ ª ª ª ø º ø ª ø ª Ù º ª ºª Õ Æø µ ŸøƺªÆ±æª Û º flµ ª Û ø ª Ú ŸøƺªÆ±æªÆ< µª æ Ú ŸøƺªÆ±æª < ªÆ ª ªÆ ± ÏÏ ªÆºª ª ª ø ª æøæª ŸøƺªÆ±æª ø ªÆ ª ª ªÆ Õ Æ< µª ª ªÆ ± Ô º ÔÓ ªÆ ø ª ª ø ª æøæª ŸøƺªÆ±æª ø ªÆ Ù æª ª ªÆ ± Í Æº ª ª ŸøƺªÆ±æª ø ª ª ª ª Ú fl ª ŸøƺªÆ±æª < ªÆ ªÆºª ªÆ ª <A ª ª ÿ 決ª ø ª ø ª Ú ªºªÆ ŸøƺªÆ±æª Û Æø µ ƺ ª ª ÌÎ ÓΠƱAª Õ ª ª ø ª ø ª Ú ª Ã$ƪ æª ª ªÆºª µ ª œ ø < øæ ªÆª ª ª J Û µª ± ÔÔ p º ªÆºª ± ± ø ª ªÆ ªº< ª Õ ªAø ± ø µ ø ªæ± ª Ú ª ªÆ ª ± ± ø ª ª ÓÈ p Õ øæ ªÆ øæ ø ª $Æ ª ª ªÆ Æ*AªÆ ºª J µª ºªÆ Ã$Û ªÆ ª <A ƪ Ù ± ± ø µ Ú Õ ø ºøƺ Æ ºªÆ ± ªÆ ª ª æ± ª Æ ø ª ø ºªÆ flµ ªÆ< µª ªÆ µø ø ± ª flµ ªÆ< µª ªÆ µø ø ± ª ªÆºª ºª ÏÏ º Í ø ªæ± ª Ú ª ªÆ ª <A ª ª ªæ*ºª ø Õ ø º ª º µ* ª ± ± ø fi $ ª Æ æª ªÛ ƪ Æ øªææø浪 ø ª ª Ú fl ªÆ ø º ± ª fi*ºª ø ÿ± < æøæú ª ª ªæ*ºª ªÆºª ª ª Œø Û ªÆ ± ª ªÆ ƺ ªÆ * ª ª ª Ú øæª Æª ºªÆ ±Æ ºªÆ ø Û æ±ºª Æ< ªÆ ª ª fi± Æ ºª ø 決ª º ªÆ ºªÆ ± ª ª æªøæ ª ÿªæø Æ ª ºªÆ fi*ºª Ú Õ± ª $Æ ª ª ªÆæª ªÆ ª Õ øæ < * Ù ªÆºª ± Æ µ ± æ*ºª ª ªÛ ª Ù º ª ª Õ Æø æ決ª Æ< ªÆ Õª ª º fi±ºª ªÆæ ºª Ú ª ªÆ µø ª Œ± øºª º ª ø ª Ù ø ª ª ª Û ± $ Æ ª º æª ª ª ø ± ß Æ± ß ª Ú ÕªÆ ª <A Û ª ± µ ª ª Æ ªÆ ª ª ª ß ºªÆ Ù ºø Õ ± J ª º Õ ªAª Ú Õ ªA ø Æ< µª Õ ªA ø Æ< µª ªÆºª ºªÆ ÏÏ ø ªæ± ª Ú ªÆÛ Æø æ ª ± Æ µ ± æ*ºª ª ª ºª Õ Æø µ ª ª ª Õ ªAÛ < ªÆÚ ªºª Õ ªA ø Ʊ ªÆ < ª Ʊ æ$ º ª Õ ± Ú ª ª ª ß ºªÆ º ªÆªºª ªAª ºÙ ºÚ Ú ªºª ø æª ª ª ª øæø ª Õ ± ªÆÚ ± ø ªÆºª º ª Ʊ ª æ ª ºª Í

7 ê ª fiª ƪ æ ±æª ª ªµ$Æ Ù º ª ª ª ª ºª J µø ± ø fiæ ª ª Æ æª ªÆºª Ú ª Ã$ƪ æª ª ªÆºª µ ª œ ø < øæ ªÆª Õ Æ< µª ªÆ ª <A ƪ Ù ± ± ø µ Ú Œª Æø ÆÛ º Õ æ øºªæ< µª Œª Æø ÆÛ º Õ æ øºªæ< µª ªÆºª ºª ÏÏ º Í ø ªæ± ª Ú À ª ª < ª flæ ø ª ß ª ºøÆ ª Û ª ªÆºª ÿ< ªÆø ª º Õ æµ< ª ø ªæ± ª Ú ª ÿ< ªÛ Æø ª º ºøæª ª ªÆ Ʊ * ª ± Ô ÿ ª ø ª Ù Õ æû µ< ª ª ªÆ ± ÙÚ Õ± ƺ ø æª ºª Õ Æ< µª ª ª ª Ʊ ø ª ø ƺ ªÆ * ª ª < Æ ª ª Ú ÿ< Û ªÆø ª Û º Õ æµø ª ø $ ª æª ª ªÆ ª <A ª ª æª º ª ªÆÆ ª ª ºª ª Æø ªÆ Ù ª ª Õª æ ª º ª ª fl ªÆÆªÚ ª ± ± ø ª ø ø ª $ Æ Ù º ª ª ª øæø ª ª $ Æ ºªÆ Õ æµø ª ø $ ª øæø ªÆ Ù ± ª ª ª fl Û ø º< Õ± ÛÕ ± ªÆ ª ªÆ º ª fl ø ºª Õß ª Ú fl ± ª ª ª º ª œ ø < ø Æ$ ª ºªÆ fiª ƪ æ ª ºª Õ æµ< ª º ÿ< ªÆø ª Ú ± ææ< µª ± ææ< µª ªÆºª ºªÆ ÏÏ ø ªæ± ª Ú æøæª fiªæª ªÆºª ªÆ ª <A ª ª ª ªæ*ºª ø Õ ø ª ªæø Ù ª ª ± ± ø fi $ ª Æ æª ªÆª Æ øªææø浪 ø ª ª µ* ª Ú Õ æªæª ªÆºª Û ª ªæ*ºª ø ÿ± ª ª ªÆ Ù fl ø ª º ± ææ< µª ª ªÆ ± ÔÓ Ù æª ºª ª Æ º < ªÆ <Ƶ ª Õ ø Û ª ª ªæ*ºª ª ª ª ªÆºª Ú ª ª ªæ*ºª ªÆºª ª Û ª Œø ªÆ ± ª ªÆ ƺ ªÆ * ª ª ª Ú øæª Æª ºªÆ ±Æ ºªÆ ø 決ª Æ< ªÆ ª ª fi± Æ ºª ø 決ª º ªÆ ºªÆ ± ª ª æªøæ ª ÿªæø Æ ª ºªÆ fi*ºª Ú Õ± ª $Æ ª ª ªÆæª ªÆ ª Õ øæ < * Ù ªÆºª ± Æ µ ± æ*ºª ª ªÛ ª Ù º ª ª Õ Æø æ決ª Æ< ªÆ Õª ª º fi±ºª ªÆæ ºª Ú øæøµ ªÆ $Æ ± ææ< µª º ª ± æ ø ± ± Œª ø ÛÙ $ ª $ƪ Û º Œª Æø ƪ ª ª ª ª ª Õ Æø µú øæª ªÛ ª ª ª ª ø ± ªÆªºª ª Ʊ ª º fl ª øæ ø Û ª Æ fl ø Ú ªæª $ ª $ƪ ø ÿ± ª ª ± ± ø ± ª Û ºª Ʊ øæ ø ª Æ ªÆ $ Ê Û Œø ª ± ª Ÿø ø $ƪ Ù øæ ø ±ºªÆ ø ªÆ ª Ÿ ø Ù µ Ú Õ ± Û fl Æø ª $ÆÙ ø ªÆ ª Ÿ ø Ù Œø ª ª ± ªÆ Û ª ª ø $ÆÙ øæ ø ±ºªÆ ø ªÆ ª Ÿ ø Ù ª ÿ± ª ø Û ±Æ ø ø $ÆÙ ø µ ªÆ ª Ÿ ø Ù Ï øææª Ù ø ªµ ªæ ø ÃÆø Æø ª ª $ ª $ƪ ø ÿ± æª ª ªÆºª µ ª œ ø < øæ ªÆª ª ª J µª ± ÔÔ p º ªÆºª ± ± ø ª ªÆ ªÛ º< ª Õ ªAø ± ø µ ø ªæ± ª Ú ª ªÆ ª ± ± ø ª ª ÓÈ p Õ øæ ªÆ øæ ø ª $Æ ª ª ªÆ Æ*AªÆ ºª J µª ºªÆ Ã$ƪ Æ ªÆ $ Ú Õ ø ºøƺ Æ ºªÆ ± ªÆ ª ª æ± ª Æ ø ª ø ºªÆ fl ª Ÿ ø $ƪ ªÆºª ªÆ ª <A ª Æ$ ª Õ ªÆ ª ø ªÛ ª ªÆ Ú fiª ± ææ< µª ª ƪƪ Ʊ æ ª ºª Ù ª ª ø ÿ± ±ºªÆ Ÿ ø Ù ªÆºª ªÆ Æø æ ª ± Æ µ ± æ*ºª ª Ʊ ª ª < Æ ª ª Ú $ ª $ƪ ø ÿ± º $Æ ª Õ ªA ß Û ª ±ÆæªÆª ª Ú À ª ª < ª flæ ø ª ß ª ºøÆ ª ª ªÆºª ÿ< ªÆø ª º Õ æµ< ª ø ªæ± ª Ú ª ÿ< ªÆø ª º ºøæª ª ªÆ Ʊ * ª ± Ô ÿ ª ø ª Ù Õ æµ< ª ª ªÆ ± ÙÚ Õ± ƺ ø æª fl $ ª ª ª ª Ʊ ø ª ø ƺ ªÆ * ª ª < Æ ª ª Ú ÿ< ªÆø ª Û º Õ æµø ª Û ø $ ª æª ª ªÆ ª <A ª ª æª º ª ªÆÆ ª ª ºª ª Û Æø ªÆ Ù ª ª Õª æ ª º ª ª fl ªÆÆªÚ ª ± Û ± ø ª ø ø ª $ Æ Ù º ª ª ª øæø ª ª $ Æ ºªÆ Õ æû µø ª ø $ ª øæø ªÆ Ù ± ª ª ª fl ø º< Õ± ÛÕ ± ªÆ ª ªÆ º ª fl ø ºª Õß ª Ú Œª ªæ$Ʊ Æ< µª Œª ªæ$Ʊ Æ< µª ª ª ø ª ±Æ ª ª ª ª ø Û ª º ªÆºª ª ªÆ ± ÏÏ ø ªæ± ª Ú ªÆª fiªæª ªÆ * ª flµ ªÆø µ $ ª $ƪ º ª ø ªÆ ± Æ*AªÆª ª ª À ªÆ ø ª º Ʊ ªµ ª Ú ª ªÆ ƺ Æ Æ * ºªÆ Õ øæ < ªÆ ª <A ª ªÆ ª ª ª ªÆ ª ª º ø ª ª ªÆ Ú ª ª ª ª ºøæª ª º ± ª º Ú ªÆ Œª ªæ$ƱÛfl ø æª Ù flæ <µª Õ Æø µææª ª º Õ Æø µ * ªÙ ª ƪƪ ª ª ª º ± Æ µ ± æ*ºª Æ À Û ªÆ ª ºª fl ø ª ª ª ª < ªÆÚ ÿ± ªÆ ª ª ø µ ø Û ª ª ªÆ ªÆª flæµø ª ª º ª Ʊ ªµ ª º À ªÆÛ ø ª ø Ù º ª Õ Æ< ª ºªÆ ø ª ªÆ ª ªÆ ºø flæ ª ª Ú ÿ ªÆ ºª ø ª ª $ ª º Œø æª ª ª æ ª æª Ù < ª ª ª ø Ʊ ªµ ª ªÆ ææ ª Ú ª ø ª º ±æª ª ºª º ª ø ªÆ º ø ª ª * ª Ú ÿ< ªÆª ø ª º ÿ< ª Æ< µª $ ª $ƪ ÿ< ªÆª ø ª ªÆºª ºªÆ ª ª fl $ Æ Ø ø < ª º ª flµû ª ƪ ø ª ª ª ªÆ Ú Ÿ ª ª $Æ ÿ< ª Æ< µª $ ª $ƪ Ù º ª ø ºª œ ø < ø Æ$ ª ºªÆ flµ ªÆ< µª $ ª $ƪ ª ªÆ ªÆºª Ú ª Õ Æø µø < ªÆ ª ª ª ª ø ƪ ª ºª ÃÆø µæø ø º º ± ± ºªÆ Ù ª ø ºªÆ Ù ª ª æøæú ª ÃÆ<Û ªÆ ø ª º ø Õ ªÆ ª Æ$ ºª ª ªÆ ªÆ ª <A ª fl Û < ªªÆ ø ª ø ª º ªÆ ºªÆ ± ª æªøæ ª ªÆ ª ºª Õ Æø µª ± ºªÆ ø ºÚ * ª ºªÆ Õ ªÆ µø Æ ª ªÆµ ª ª ø Õ Æø æª ºÆª ªÆ ªÆ ± ª Ú µæª ø ª À ª ª øæ ª Æ< ª Õ Æø µ ø ºøæ ƪø ªÆª Ù ªÆºª µ Æ< µª ø ªæ± ª Ù º ª ø ºª ª ª ªÆæø ªÆÛ ºª Ú ª Œª ø ª º ºª ÏÓ º ÎË ª ªÆæøÆÙ º ª Œª ø ææª ª æª Æ< Ï Ú ª æª ºª Õª ª < ºª ªÆºª ºª ºø ª ª ª ºª ± Æ µ ± æ*ºª ª ªÆ Æø æ Ù ª ª Œª ª ± æ± Æ ± ª º Ú ª ª ªæ*ºª ø ÿ± ªÆºª ª ª Œø ªÆ ± ª ªÆ ƺ ªÆ * ª ª ª Ú ø æª ø ø æª Æº ª ªÆ ± ÏÏ ø ªæ± ª Ú ª Ã$Û Æª æª ª œ ø < øæ ªÆª ª ª J µª ± ÓÈ pù ± ª ª Æ*A * ª J µª ºªÆ Ã$ƪ ªÆƪ ª Ú ± ªÆ ªÆ ª ø ªÆ ø æª ø ªÆ * ºø fl Û ª ª ªÆ ƺ ª ø Æø ª ªÆª ÿ<æ ª ÆøºÚ ø ª ª ª ø ª ª ƺ ª ªÆ ± ÏÏ ø ªæ± ª Ú ª Ã$Û Æª æª ª ªÆºª µ ª œ ø < øæ ªÆª ª ª J µª ± ÔÔ p º ªÆºª ± ± ø ª ªÆ ªº< ª Õ ªAø ± øû µ ø ªæ± ª Ú fl AªÆºª ª ª ÓÈ p Õ øæ ªÆ øæ ø ªÙ $Æ ª ª ªÆ Æ*AªÆ ºª J µª ºªÆ Ã$ƪ Ù Æ ªÆ $ ª ª Ú ª ª ª Æ æª ª ø ± ªÆ ª fl Æß ø ª ª ª ª ª ª ª ø Ù ª ªÆ Œ$ µ ø º ø Õ Æ ± ª ª Û ªÆª fi ª ºª Ú ª ªæ±ºª ø ÿ± æ ª ª ±æªæª Õ Æø µû fl ø ª *ƪ ªæª ºªÆ Õ Æ± ªÆ ±Æ º ª ªÆ ª ª ø ª À ªÆ ª ªÆ æø ªÆ ª ± ª ª Õ ª ª H Î Ú ª º ƪµ ª fiª $ À ªÆÛ º æªæ決ª æªæª ±Æ $Æ ª $ ª º Ƶ ø ± Õ Æø µ º ± $Æ ª ª ª flæ Ʊ µ ª ± ª µª Ú < ±Æ ª ª ªÆ Õ± µª $Æ ª $ ª º Æ Ú $ ªÆø µ ªÆ $ ªÆø µ ƺ ª ªÆ ± ÏÏ ø ªæ± ª Ú ª Ã$Û Æª æª ª ªÆºª µ ª œ ø < øæ ªÆª ª ª J µª ± ÔÔ p º ªÆºª ± ± ø ª ªÆ ªº< ª Õ ªAø ± øû µ ø ªæ± ª Ú fl AªÆºª ª ª ÓÈ p Õ øæ ªÆ øæ ø ªÙ $Æ ª ª ªÆ Æ*AªÆ ºª J µª ºªÆ Ã$ƪ Ù Æ ªÆ $ ª ª Ú ªÆ ª <A ª ª ªÆ ø º ª ª flææª ø ª ªÆ ªÛ È

8 ê ª fiª ƪ æ ª ªÆ fiª ª µ æ øºª ± ª ª ª Õ $ ª ªÆæ ª º ª ø ª Ú ª º ƪµ ª fiª $ À ªÆÛ º æªæ決ª æªæª ±Æ $Æ ª $ ª º Ƶ ø ± Õ Æø µ º ± $Æ ª ª ª flæû Ʊ µ ª ± ª µª Ú < ±Æ ª ª ªÆ Õ± µª $Æ ª $ ª º Æ Ú ± ø ª ª ªÆ ªÆºª µ* ª ª ª Ʊ Û ø $ ª µ Ú ŸªÆ ªÆ Ù ª ÓË $ Æø µù ª ª Û æø ªÆ ª À ªÆ ª ªÆ ±ºªÆ ª ª æø ªÆ ª DæªÆ Û ª ªÆ ± ª ª ª ª ª º flæ µª Æ Õ Æ± ªÆ ±Æ Ú ± Æ µ ± Æ ø ª ª ª ª flµ ª æ± µù Õ ªæª $ƪ Û Æø µù œ ªÆƱ øºªæø µ ª æªæû º À ªÆæ*ºª ºªÆ ø ª ª ª ª º ºª ºø Û ª ª ª ºª Õª ª ª ªÆº$æª º ªÆ ª Ú $Æ º ª ± ª Õ øû æ < ºªÆ Õ Æ< µª ±Æ ª ª ø ª ª ª ª ª º ªÆ ª ª Ë Œ$ µ ø ºÙ º ª æª º ª ±Æ øææª ø ª $ Æ Ú ± ø µø º ª Œ$ µ ø º ª ª ª < ª Ù ÔÍ ø浪 ø ª ø ªÛ Æ ø ø ª $ Æ ªÆºª Ù ø ªÆ ø ø ª ªÆ ø øæ ±Ææ ªÆª ºª Ù µæ± ªÆ ±Æ ªÆ ª fl $ Æ Ú øæª Æ º ª ª Õ Æ$ µ ø º ª ø Ó Æ ±Æ µø ª Æ$ µ º ªæª ø æª º ª ±Æ ø ªÆ ø ø ª $ Æ Ú Õ Æø µ ª ª ºÙ Æ fl ø ª Û ªÆªº ªÆ Æ ø ø ± ª Æ ª Ù ª ± ƪ ª Œø ªÆøæ ø º ± ÓÎ ªÆ ª ª Ú flµ ª æ* µª flµ ª æ* µª ªÆºª ª ªÆ ± ÏÏ ø ªæ± ª Ú ª Û ª ªæ*ºª ø ÿ± ªÆºª ª ª Œø ªÆ ± ª ªÆ ƺ ªÆ * ª ª ª Ú øæª Æª ºªÆ ±Æ ºªÆ ø 決ª Æ< ªÆ ª ª fi± Æ ºª ø 決ª º ªÆ ºªÆ ± ª ª æªøæ ª ÿªæø Æ Û ª ºªÆ fi*ºª Ú Õ± ª $Æ ª ª ªÆæª ªÆ ª Õ øæ < * Ù ªÆÛ ºª ± Æ µ ± æ*ºª ª ª ª Ù º ª ª Õ Æø æ決ª Æ< ªÆ Õª ª º fi±ºª ªÆæ ºª Ú flµ ª æ* µª øæ ª ªÆ ± Ô ªÆ ø ª ª ª < ª ª ø ºÚ Õ ªæª $ƪÆ< µª ä Œ± ª æª ø Ù ª ø ª º ª Õ ªæª $ƪÆ< µª ªÆºª ª ªÆ ± ÏÏ ø ªÛ æ± ª Ú ª ªÆ ª <A ª ª ªæ*ºª ø Õ ø º ª º µ* ª ± ± ø fi $ ª Æ æª ªÆª Æ øªææø浪 ø ª ª Ú fl ªÆ ø º ± ª fi*ºª ø ÿ± < æøæú ª ª ªæ*ºª ªÆºª ª ª Œø ªÆ ± ª ªÆ ƺ ªÆ * ª ªÛ ª Ú øæª Æª ºªÆ ±Æ ºªÆ ø 決ª Æ< ªÆ ª ª fi± Æ ºª ø 決ª º ªÆ ºªÆ ± ª ª æªøæ ª ÿªæø Æ Û ª ºªÆ fi*ºª Ú Õ± ª $Æ ª ª ªÆæª ªÆ ª Õ øæ < * Ù ªÆÛ ºª ± Æ µ ± æ*ºª ª ª ª Ù º ª ª Õ Æø æ決ª Æ< ªÆ Õª ª º fi±ºª ªÆæ ºª Ú Õ ªæª $ƪÆ< µª øæ ª ªÆ ± Ô ªÆ ø ª ª ª < ª ª ø ºÚ ª Õ ªæª $Û ÆªÆ< µª º ª ª ª ºª Õ ªæª $ƪ ø ª ø ª Ù º ª ªÆºª Ú ª fiª < ª º ª ªÆ ø ± Ó µ Ʊ Õ ªæª $Æ ª ø ª º ªÆ * ª ª ª ªÆµ ª ± ª ªÆ ª ± ıòû ÔÙÎ ª Œ< ºª Æø æª Ú ø J ª ºªÆ Õ ªæª $Û Æª ªÆ ± $æªæ ª ª ŸÆ ª Ʊ Ú Õ ªæª $ƪÆ< µª ä ÿ< ªæª ø Ù ±æª ø ª º ª ÆÛ Æª øæ µª ª Õ ªæª $ƪÆ< µª ªÆºª ª ªÆ ± ÏÏ ø ªÛ æ± ª Ú ª ªÆ ª <A ª ª ªæ*ºª ø Õ ø º ª º µ* ª ± ± ø fi $ ª Æ æª ªÆª Æ øªææø浪 ø ª ª Ú fl ªÆ ø º ± ª fi*ºª ø ÿ± < æøæú ª ª ªæ*ºª ªÆºª ª ª Œø ªÆ ± ª ªÆ ƺ ªÆ * ª ªÛ ª Ú øæª Æª ºªÆ ±Æ ºªÆ ø 決ª Æ< ªÆ ª ª fi± Æ ºª ø 決ª º ªÆ ºªÆ ± ª ª æªøæ ª ÿªæø Æ Û ª ºªÆ fi*ºª Ú Õ± ª $Æ ª ª ªÆæª ªÆ ª Õ øæ < * Ù ªÆÛ ºª ± Æ µ ± æ*ºª ª ª ª Ù º ª ª Õ Æø æ決ª Æ< ªÆ Õª ª º fi±ºª ªÆæ ºª Ú Õ ªæª $ƪÆ< µª øæ ª ªÆ ± Ô ªÆ ø ª ª ª < ª ª ø ºÚ ª Õ ªæª $Û ÆªÆ< µª º ª ª ª ºª Õ ªæª $ƪ ø ª ø ª Ù º ª ºª ªÆºª ª ª ø ª ªÙ æøæª ± $ Æ ª º ª Õ ªæª $ƪ ª ªøÆæª ª Ú øº Æ ªÆºª À ªÆ決ª µª Û ª *ƪ ºª $ Æ ª ª ± ªÆ Ú Ÿª ª ª ª µ* ª º ª Ã$ƪ ª ª Õ ªæª $Ææª ø ª Æ ªÆ ªÆ fl Û ø º< ø ª ø ª ªÆºª Ú ø J ª ºªÆ Õ ªæª $ƪ ªÆ ± $æªæ ª ª ŸÆ ª Ʊ Ú ± ø µø ºø J ª ºªÆ Õ ªæª $ƪ æª æª ºª Õ ªæª $ÆÛ Û ª ª ª $æªæ º ª ª ø ª Ʊ * ª ªÆ < Ú œ ªÆƱ øºªæ< µª ä Õ øæææª ª ÔÎ ª œ ªÆƱ øºªæ< µª ªÆºª ª ªÆ ± ÏÏ ø Û ªæ± ª Ú ª ªÆ ª <A ª ª ªæ*ºª ø Õ ø º ª º µ* ª ± ± ø fi $ ª Æ æª ªÆª Æ øªææø浪 ø ª ª Ú fl ªÆ ø º ± ª fi*ºª ø ÿ± < æøæú ª ª ªæ*ºª ªÆºª ª ª Œø ªÆ ± ª ªÆ ƺ ªÆ * ª ªÛ ª Ú øæª Æª ºªÆ ±Æ ºªÆ ø 決ª Æ< ªÆ ª ª fi± Æ ºª ø 決ª º ªÆ ºªÆ ± ª ª æªøæ ª ÿªæø Û Æ ª ºªÆ fi*ºª Ú Õ± ª $Æ ª ª ªÆæª ªÆ ª Õ øæ < * Ù ªÆºª ± Æ µ ± æ*ºª ª ª ª Ù º ª ª Õ Æø æ決ª Æ<Û ªÆ Õª ª º fi±ºª ªÆæ ºª Ú œ ªÆƱ øºªæ< µª ª ªÆ ± ÔÍ ªÆ ø ª ª ª < ª ª ø ºÚ ø ±Û Æ ± ø ª ª æøª Œ± øºª ß ª ƺ º Æ ± ª ª æªæû º À ªÆ決ª ª $ Æ º æª ª ø ± ß Æ± ß ª Ú ª Õ øæææª ª ºªÆ ø ª æª Æ< ÔÎ Ú ÕªÆ ª <A ª ª ªÆ ƺ ª ª º Æ ª ª ºª Õ ± ª ª ø ± ª æ± ª Û Æ µ Ú Œ± ø ± ª ± º ª Æ ªÆ ª ª ª ß ºªÆÚ œ ªÆƱ øºªæ< µª ä Õ øæææª ª ÓÎ øæ µª ª œ ªÆƱ øºªæ< µª ªÆºª ª ªÆ ± ÏÏ ø Û ªæ± ª Ú ª ªÆ ª <A ª ª ªæ*ºª ø Õ ø º ª º µ* ª ± ± ø fi $ ª Æ æª ªÆª Æ øªææø浪 ø ª ª Ú fl ªÆ ø º ± ª fi*ºª ø ÿ± < æøæú ª ª ªæ*ºª ªÆºª ª ª Œø ªÆ ± ª ªÆ ƺ ªÆ * ª ªÛ ª Ú øæª Æª ºªÆ ±Æ ºªÆ ø 決ª Æ< ªÆ ª ª fi± Æ ºª ø 決ª º ªÆ ºªÆ ± ª ª æªøæ ª ÿªæø Û Æ ª ºªÆ fi*ºª Ú Õ± ª $Æ ª ª ªÆæª ªÆ ª Õ øæ < * Ù ªÆºª ± Æ µ ± æ*ºª ª ª ª Ù º ª ª Õ Æø æ決ª Æ<Û ªÆ Õª ª º fi±ºª ªÆæ ºª Ú œ ªÆƱ øºªæ< µª ª ªÆ ± ÔÍ ªÆ ø ª ª ª < ª ª ø ºÚ ø ±Û Æ ± ø ª ª æøª Œ± øºª ß ª ƺ º Æ ± ª ª æªæû º À ªÆ決ª ª $ Æ º æª ª ø ± ß Æ± ß ª Ú ª Õ øæææª ª ºªÆ ø ª æª Æ< ø ± ª ŸÆ$ ºª ÓÎ Ú ÕªÛ Æ ª <A ª ª ªÆ ƺ ª ª º Æ ª ª ºª Õ ± ª ª ø Û ± ª æ± ª Æ µ Ú Œ± ø ± ª ± º ª Æ ªÆ ª ª ª ß ºªÆÚ ± ø µø ºø J ª ºªÆ Œ± <ºª æª æª ºª œ ªÆƱ øºª Û Û ª ª ª $æªæ º ª ª ø ª Ʊ * ª ªÆ < Ú ø ø ªæ± ª ª Õ Æø µ ø º ß ª ø ŸÕ Œ ª ª Æ$ ±ÆÛ Ÿª Æ$ ƺª ø Û ø æªæ ÔÏÈÊÓ Í ÔÏ ÈÌÛÓÊÓ ÏÛÔÔÙ ÔÏ ÈÌÛÌÊÓ ÏÛÔÔÙ ÔÏ ÈÏÊÓ ÏÛÔÔ ÎÓ ÓÏ ªÆºª Ú ª fiª < ª º ª ªÆ ø ± ÔÎ µ Ʊ Õ ªæª $Æ ª ø ª º ªÆ * ª ª ª ªÆµ ª ± ª ªÆ ª ± ıòû ÔÙÎ ª Œ< ºª Æø æª Ú Æ $ Æ À ªÆæ±Û Ë

9 ê ª fiª ƪ æ flæ µª ªÆ ± ææ< µª fl ª ª fiªª * ª Æ ª ºª ªÆ $ ª ºªÆ ± ææ< µª < ªÆ ææ ª Ú øæª µ* ª ª ºª fl æø ºª Õ Æø µª ø ø º ºªÆ ªÆ ø ± ª ª Ù ø æø ª º ± ª ø ±æª Ê Õ ± æ Õ Æø µ Ë Ë Î Î Æº ªÆ * ª Ï ÏÓ ÒÏÏ Óÿ Ó Õ $ µ ÿ< ªÆª Æø Æø $ ª ÓŒ Ó Æº ªÆ * ª Œª ø Ô Ô Æº ªÆ * ª $ ª $Æ ÕÈ Õ ø ± µª Ù È ª $Æ ª fiªæª ± ææ< µªê Õ Õ æµø ª Ʊ Õ $ µ ÿ ÿ< ªÆª Æø Æ Æ± Õ $ µ $ ª $Æ ÿ± Ʊ ƺ ªÆ * ª Œ Œª ø Ʊ ƺ ªÆ * ª fl fl ÛŒø ª $Æ Æ± ƺ ªÆ * ª Ÿ Ÿø ø $Æ Æ± ƺ ªÆ * ª ª ª ÛŸ ø $Æ Æ± ƺ ªÆ * ª ±Æ ø ÛŸ ø $Æ Æ± ƺ ªÆ * ª ÕÈ ÕÏ ÃÈ Õ ø ± µª È ÛÔÔ Õ ø ± µª Ï ÛÎΠê ª µ± ± µª È ÛÔÔ $Æ ± ª ºª Õ Æ< µª æª ª æª ª ª ª ø ºæª ª ª ª Õª ª Ô Ï ª º ªÆ ±ÆºªÆ Ê Û fl ª Œª ø Æ< µª ª ªÆ Î Õ± µª ª ª Û fl ª $ ª $ƪÆ< µª ª ªÆ Ï Õ± µª ª ª Û fl ª Õ Æ< µª Õ æµø ª ø $ ª Û fl ª Õ Æ< µª ÿ< ªÆª Æø Æø $ ª Û fl ª Õ Æ< µª ª ª ª ºª fl $ ª Û $ ªÙ ø ª ªÙ ø æª fl ª ƪ ª º ± ª ª Æ ªÆ ª ªÆ ø ª ªæª º ªÆ ª ª ± ª ± ø ªÚ \ ºªÆ ª ± ª ª ª ø Ù º ª ºªÆ ª ªÆª µ º ª ª Ù æ ª æª ±Ææª ø ª Ú Æ µ ª ªÆæªÆ ª æª ø ª Æ ±ÆÚ ºª Æ ª ª º ª ªÆ ƪ ª ªÆ ªÆª º ª æ ªÆ ª ƪ ª ƪ Ÿ$ µª Ú Á

10 flµ ª ƪ ø ª Ï flœ ÏÓ Ï ÕÈ Ï ËÓ ÌÏ flœ ÏÓ Ì ÕÈ ÔËÈÙ ÓÓÓÙ Ì ÁÙ Ï ËÓ ÏÓ flœ ÏÓ Ï ÕÈ ÔËÈÙ ÓÍÓÙ ÌÍÏÙ flœ ÏÌ Ï ÕÈ Ï ËÓ ÎË flœ ÏÓ Í ÕÈ ÓË ÌÏÓÙ ÏÈÍÙ Ï ÔÔÁÎ ÌÏ flœ ÏÌ Ì ÕÈ ÓÔÁÙ ÌÔÁÙ ÏÏÏÙ Ï ÔÔÁÎ ÏÓ flœ ÏÌ Ï ÕÈ ÓÔÁÙ ÌÈÍÙ ÎÓÌÙ flœ ÏÏ Ï ÕÈ Ì ÿ Ï ÔÔÁÎ ÎË flœ ÏÌ Í ÕÈ ÌÔÌÙ ÏÁÔÙ ÍËÓÙ Ï ÔÎÈ ÌÏ flœ ÏÏ Ì ÕÈ ÓÎ ÏÔÍÙ ÎÈÁÙ Ï ÔÎÈ ÏÓ flœ ÏÏ Ï ÕÈ ÓÎ ÏÁ ÍËÔÙ flœ ÏÎ Ï ÕÈ Ï ÔÎÈ ÎË flœ ÏÏ Í ÕÈ ÌÏÎÙ ÍÌÁÙ ËËÁÙ Ï ÔÁÏÎ ÌÏ flœ ÏÎ Ì ÕÈ ÓËËÙ ÎÔÌÙ ÈÔÏÙ Ï ÔÁÏÎ ÏÓ flœ ÏÎ Ï ÕÈ ÓËËÙ Í ÏÙ ËÏ flœ ÏÍ Ï ÕÈ Ï ÔÁÏÎ ÎË flœ ÏÎ Í ÕÈ ÌËÈÙ ÈËÈÙ Ô ÁÎÙ Ï ÓÌÓ ÌÏ flœ ÏÍ Ì ÕÈ ÌÓ ÍÔ ËÏÁÙ Ï ÓÌÓ ÏÓ flœ ÏÍ Ï ÕÈ ÌÓ ÈÔËÙ ÁÁËÙ Ï ÓÌÓ ÎË flœ ÏÍ Í ÕÈ ÏÔËÙ ÁÌÎÙ ÔÌ Ô٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ flµ ª ƪ ø ª ÌÏ Æ Õ± µª øæ ø ª ÕÈ ª ªÆæøÆ ÿ± ª ª ªæ±ºª ÌÍÔ ÓÎ Ì ÌÏ ÿ ÏÌflŒ ÔÔÙÈ ÓÓÙ ÌÔÙ ÿ± ª ª ªæ±ºª ÌÍÔ ÓÎ ÌË ÏÓ ÿ ÏÏflŒ ÔÍÙ ÓËÙ ÌÁÙ ÿ± ª ª ªæ±ºª ÌÍÔ ÓÎ ÎÏ ÎË ÿ ÏÍflŒ ÓÓÙ Ï ÎÍÙ Ô

11 Î flœ ÎÓ Ï ÕÈ flµ ª ƪ ø ª Î ËÓ ÌÏ flœ ÎÓ Ì ÕÈ ÔÁÎÙ ÓÎÎÙ ÌÎÏÙ Î ËÓ ÏÓ flœ ÎÓ Ï ÕÈ ÔÁÎÙ ÓÁÁÙ ÏÔÎÙ flœ ÎÌ Ï ÕÈ Î ËÓ ÎË flœ ÎÓ Í ÕÈ ÓÁÔÙ ÌËËÙ ÎÌËÙ Î ÔÔÁÎ ÌÏ flœ ÎÌ Ì ÕÈ ÓÌ ÌÍÎÙ Î ÈÙ Î ÔÔÁÎ ÏÓ flœ ÎÌ Ï ÕÈ ÓÌ ÏÓÈÙ ÎÁÌÙ flœ ÎÏ Ï ÕÈ Ì ÿ Î ÔÔÁÎ ÎË flœ ÎÌ Í ÕÈ ÌÓÍÙ ÎÎÌÙ ÈÍÈÙ Î ÔÎÈ ÌÏ flœ ÎÏ Ì ÕÈ ÓÍÌÙ ÏÈÏÙ ÍÎÁÙ Î ÔÎÈ ÏÓ flœ ÎÏ Ï ÕÈ ÓÍÌÙ ÎÎÎÙ ÈÈÓÙ flœ ÎÎ Ï ÕÈ Î ÔÎÈ ÎË flœ ÎÏ Í ÕÈ ÌÍÔÙ ÈÔËÙ ÁÁÍÙ Î ÔÁÏÎ ÌÏ flœ ÎÎ Ì ÕÈ Ì ËÙ ÎËÏÙ ËÔÓÙ Î ÔÁÏÎ ÏÓ flœ ÎÎ Ï ÕÈ Ì ËÙ ÍËÌÙ ÁÎ flœ ÎÍ Ï ÕÈ Î ÔÁÏÎ ÎË flœ ÎÎ Í ÕÈ Ï ÎÙ ËËÌÙ ÔÓÓÎÙ Î ÓÌÓ ÌÏ flœ ÎÍ Ì ÕÈ ÌÏÌÙ ÍÁÏÙ ÁÍÎÙ Î ÓÌÓ ÏÓ flœ ÎÍ Ï ÕÈ ÌÏÌÙ ËÔ ÔÔÓËÙ Î ÓÌÓ ÎË flœ ÎÍ Í ÕÈ ÏÏÔÙ Ô ÏËÙ ÔÏÎÏ٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ flµ ª ƪ ø ª ÌÏ Æ Õ± µª øæ ø ª ÕÈ ª ªÆæøÆ ÿ± ª ª ªæ±ºª ÏÍÔ ÓÎ Ì ÌÏ ÿ ÎÌflŒ ÔÓÙÁ ÓËÙ ÌÁÙ ÿ± ª ª ªæ±ºª ÏÍÔ ÓÎ ÌË ÏÓ ÿ ÎÏflŒ ÔÈÙÔ ÌÎÙ ÏÁÙ ÿ± ª ª ªæ±ºª ÏÍÔ ÓÎ ÎÏ ÎË ÿ ÎÍflŒ ÓÓÙ Î ÍÁÙ ÔÔ

12 flµ ª ƪ ø ª Í flœ ÍÓ Ï ÕÈ Í ËÓ ÌÏ flœ ÍÓ Ì ÕÈ Ó ÈÙ ÓËÍÙ ÌÁËÙ Í ËÓ ÏÓ flœ ÍÓ Ï ÕÈ Ó ÈÙ ÌÌÎÙ ÏÍÍÙ flœ ÍÌ Ï ÕÈ Í ËÓ ÎË flœ ÍÓ Í ÕÈ Ì ÔÙ Ï Í ÔÙ Í ÔÔÁÎ ÌÏ flœ ÍÌ Ì ÕÈ ÓÏÏÙ Ï ËÙ ÎÍÈÙ Í ÔÔÁÎ ÏÓ flœ ÍÌ Ï ÕÈ ÓÏÏÙ ÏÈÈÙ ÍÍÏÙ flœ ÍÏ Ï ÕÈ Ì ÿ Í ÔÔÁÎ ÎË flœ ÍÌ Í ÕÈ ÌÌÈÙ ÍÔÎÙ ËÎÏÙ Í ÔÎÈ ÌÏ flœ ÍÏ Ì ÕÈ ÓË ÎÌ ÈÌÍÙ Í ÔÎÈ ÏÓ flœ ÍÏ Ï ÕÈ ÓË ÍÔÁÙ ËÍÓÙ flœ ÍÎ Ï ÕÈ Í ÔÎÈ ÎË flœ ÍÏ Í ÕÈ ÌÈÍÙ ÈÁÈÙ ÔÔ ÍÙ Í ÔÁÏÎ ÌÏ flœ ÍÎ Ì ÕÈ ÌÓÁÙ ÍÎÔÙ Á ÍÙ Í ÔÁÏÎ ÏÓ flœ ÍÎ Ï ÕÈ ÌÓÁÙ ÈÍÔÙ Ô ÎÁÙ flœ ÍÍ Ï ÕÈ Í ÔÁÏÎ ÎË flœ ÍÎ Í ÕÈ ÏÓÎÙ ÁÈÁÙ ÔÌÎÁÙ Í ÓÌÓ ÌÏ flœ ÍÍ Ì ÕÈ ÌÍÎÙ ÈÈÌÙ Ô ÈÎÙ Í ÓÌÓ ÏÓ flœ ÍÍ Ï ÕÈ ÌÍÎÙ Á ÌÙ ÔÓÎÈÙ Í ÓÌÓ ÎË flœ ÍÍ Í ÕÈ ÏÍÏÙ ÔÔÍÔÙ ÔÍÔÓ٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ flµ ª ƪ ø ª ÌÏ Æ Õ± µª øæ ø ª ÕÈ ª ªÆæøÆ ÿ± ª ª ªæ±ºª ÎÍÔ ÓÎ Ì ÌÏ ÿ ÍÌflŒ ÔÓÙÁ ÏÍÙ ÿ± ª ª ªæ±ºª ÎÍÔ ÓÎ ÌË ÏÓ ÿ ÍÏflŒ ÔÈÙÔ ÏÓÙ ÎÁÙ ÿ± ª ª ªæ±ºª ÎÍÔ ÓÎ ÎÏ ÎË ÿ ÍÍflŒ ÓÌÙ Í ËÌÙ ÔÓ

13 Ë flœ ËÓ Ï ÕÈ flµ ª ƪ ø ª Ë ËÓ ÌÏ flœ ËÓ Ì ÕÈ ÓÓÍÙ ÌÎ ÏËÈÙ Ë ËÓ ÏÓ flœ ËÓ Ï ÕÈ ÓÓÍÙ Ï ËÙ ÎÍÈÙ flœ ËÌ Ï ÕÈ Ë ËÓ ÎË flœ ËÓ Í ÕÈ ÌÓ ÎÓÏÙ ÈÓÈÙ Ë ÔÔÁÎ ÌÏ flœ ËÌ Ì ÕÈ ÓÍÁÙ ÏÁÈÙ ÍÁÓÙ Ë ÔÔÁÎ ÏÓ flœ ËÌ Ï ÕÈ ÓÍÁÙ ÎÈËÙ Ë ÌÙ flœ ËÏ Ï ÕÈ Ì ÿ Ë ÔÔÁÎ ÎË flœ ËÌ Í ÕÈ ÌÍÌÙ ÈÏ Ô ÓÈÙ Ë ÔÎÈ ÌÏ flœ ËÏ Ì ÕÈ Ì ËÙ ÍÏÌÙ ËÁÍÙ Ë ÔÎÈ ÏÓ flœ ËÏ Ï ÕÈ Ì ËÙ ÈÏÈÙ Ô ÌÁÙ flœ ËÎ Ï ÕÈ Ë ÔÎÈ ÎË flœ ËÏ Í ÕÈ Ï ÏÙ ÁÎÍÙ ÔÌÓÈÙ Ë ÔÁÏÎ ÌÏ flœ ËÎ Ì ÕÈ ÌÍÈÙ ÈÁ ÔÔ ÔÙ Ë ÔÁÏÎ ÏÓ flœ ËÎ Ï ÕÈ ÌÍÈÙ ÁÔÈÙ ÔÓÈÎÙ flœ ËÍ Ï ÕÈ Ë ÔÁÏÎ ÎË flœ ËÎ Í ÕÈ ÏÍÎÙ ÔÔÈÓÙ ÔÍÓÈÙ Ë ÓÌÓ ÌÏ flœ ËÍ Ì ÕÈ Ï ÁÙ ÁÌÈÙ ÔÌ ÍÙ Ë ÓÌÓ ÏÓ flœ ËÍ Ï ÕÈ Ï ÁÙ Ô ËÈÙ ÔÎÔÔÙ Ë ÓÌÓ ÎË flœ ËÍ Í ÕÈ Î ÈÙ ÔÌËËÙ ÔÁÓÈ٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ flµ ª ƪ ø ª ÌÏ Æ Õ± µª øæ ø ª ÕÈ ª ªÆæøÆ ÿ± ª ª ªæ±ºª ÈÍÔ ÓÎ Ì ÌÏ ÿ ËÌflŒ ÔÌÙÁ ÏÏÙ ÍÓÙ ÿ± ª ª ªæ±ºª ÈÍÔ ÓÎ ÌË ÏÓ ÿ ËÏflŒ Ó ÎÍÙ ÈËÙ ÿ± ª ª ªæ±ºª ÈÍÔ ÓÎ ÎÏ ÎË ÿ ËÍflŒ ÓÏÙ Ë ÔÔÔÙ ÔÌ

14 flµ ª ƪ ø ª Ô flœô Ó Ï ÕÈ Ô ËÓ ÌÏ flœô Ó Ì ÕÈ ÓÏËÙ ÏÔÎÙ ÎÈÍÙ Ô ËÓ ÏÓ flœô Ó Ï ÕÈ ÓÏËÙ ÏËÔÙ ÍÍÁÙ flœô Ì Ï ÕÈ Ô ËÓ ÎË flœô Ó Í ÕÈ ÌÏ ÍÔÏÙ ËÎÌÙ Ô ÔÔÁÎ ÌÏ flœô Ì Ì ÕÈ ÓÁÌÙ ÎËÈÙ ËÔÏÙ Ô ÔÔÁÎ ÏÓ flœô Ì Ï ÕÈ ÓÁÌÙ ÍÈËÙ ÁÏÏÙ flœô Ï Ï ÕÈ Ì ÿ Ô ÔÔÁÎ ÎË flœô Ì Í ÕÈ ÌËÈÙ ËÍÏÙ ÔÓ ÔÙ Ô ÔÎÈ ÌÏ flœô Ï Ì ÕÈ ÌÏÔÙ ÈÍ Ô ÎÌÙ Ô ÔÎÈ ÏÓ flœô Ï Ï ÕÈ ÌÏÔÙ ËÈÍÙ ÔÓÔÁÙ flœô Î Ï ÕÈ Ô ÔÎÈ ÎË flœô Ï Í ÕÈ ÏÌÎÙ ÔÔÔÏÙ ÔÎÏËÙ Ô ÔÁÏÎ ÌÏ flœô Î Ì ÕÈ ÏÔÓÙ Á ÔÓÁÓÙ Ô ÔÁÏÎ ÏÓ flœô Î Ï ÕÈ ÏÔÓÙ Ô ÈÏÙ ÔÏÁÎÙ flœô Í Ï ÕÈ Ô ÔÁÏÎ ÎË flœô Î Í ÕÈ Î ÎÙ ÔÌÍÏÙ ÔËÁÎÙ Ô ÓÌÓ ÌÏ flœô Í Ì ÕÈ ÏÎËÙ ÔÔ ÎÙ ÔÎÌÔÙ Ô ÓÌÓ ÏÓ flœô Í Ï ÕÈ ÏÎËÙ ÔÓÈÔÙ ÔÈÈ Ô ÓÌÓ ÎË flœô Í Í ÕÈ ÎÎÓÙ ÔÍÔÏÙ ÓÓÏÓ٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ flµ ª ƪ ø ª ÌÏ Æ Õ± µª øæ ø ª ÕÈ ª ªÆæøÆ ÿ± ª ª ªæ±ºª ÁÍÔ ÓÎ Ì ÌÏ ÿô ÌflŒ ÔÍÙÁ ÎÍÙ ÈÈÙ ÿ± ª ª ªæ±ºª ÁÍÔ ÓÎ ÌË ÏÓ ÿô ÏflŒ ÓÓÙ È ÁËÙ ÿ± ª ª ªæ±ºª ÁÍÔ ÓÎ ÎÏ ÎË ÿô ÍflŒ ÓÍÙ Ô ÔÌÁÙ ÔÏ

15 ÔÓ flœôóó Ï ÕÈ flµ ª ƪ ø ª ÔÓ ËÓ ÌÏ flœôóó Ì ÕÈ ÓÈÍÙ ÎÓÎÙ ÈÌ ÔÓ ËÓ ÏÓ flœôóó Ï ÕÈ ÓÈÍÙ ÍÔÓÙ ËÎÔÙ flœôóì Ï ÕÈ ÔÓ ËÓ ÎË flœôóó Í ÕÈ ÌÈÌÙ ÈËÎÙ Ô ÁÔÙ ÔÓ ÔÔÁÎ ÌÏ flœôóì Ì ÕÈ ÌÌÎÙ ÈÏÎÙ Ô ÌÎÙ ÔÓ ÔÔÁÎ ÏÓ flœôóì Ï ÕÈ ÌÌÎÙ ËÍÈÙ ÔÓ ÈÙ flœôóï Ï ÕÈ Ì ÿ ÔÓ ÔÔÁÎ ÎË flœôóì Í ÕÈ ÏÌËÙ ÔÔÔ ÔÎÏ ÔÓ ÔÎÈ ÌÏ flœôóï Ì ÕÈ ÌÁÏÙ ÁÍÎÙ ÔÌÏÔÙ ÔÓ ÔÎÈ ÏÓ flœôóï Ï ÕÈ ÌÁÏÙ ÔÔÓÓÙ ÔÎÍÔÙ flœôóî Ï ÕÈ ÔÓ ÔÎÈ ÎË flœôóï Í ÕÈ Î ÌÙ ÔÏ ÔÁÁ ÔÓ ÔÁÏÎ ÌÏ flœôóî Ì ÕÈ ÏËÔÙ ÔÔËÎÙ ÔÍÏËÙ ÔÓ ÔÁÏÎ ÏÓ flœôóî Ï ÕÈ ÏËÔÙ ÔÌÈÍÙ ÔÁÔÈÙ flœôóí Ï ÕÈ ÔÓ ÔÁÏÎ ÎË flœôóî Í ÕÈ ÎÁÎÙ ÔÈÎÈÙ ÓÏÌÁÙ ÔÓ ÓÌÓ ÌÏ flœôóí Ì ÕÈ ÎÌÁÙ ÔÏ ÍÙ ÔÁÎÏÙ ÔÓ ÓÌÓ ÏÓ flœôóí Ï ÕÈ ÎÌÁÙ ÔÍÌÔÙ ÓÓÈÓÙ ÔÓ ÓÌÓ ÎË flœôóí Í ÕÈ ÍÍ Ó ËÔÙ ÓËËÈ٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ flµ ª ƪ ø ª ÌÏ Æ Õ± µª øæ ø ª ÕÈ ª ªÆæøÆ ÿ± ª ª ªæ±ºª ÎÈÔ ÓÎ Ì ÌÏ ÿôóìflœòó ÔÓÙÁ ÏÍÙ ÿ± ª ª ªæ±ºª ÎÈÔ ÓÎ ÌË ÏÓ ÿôóïflœòó ÔÈÙÔ ÏÓÙ ÎÁÙ ÿ± ª ª ªæ±ºª ÎÈÔ ÓÎ ÎÏ ÎË ÿôóíflœòó ÓÏÙ Í ËÌÙ ÔÎ

16 flµ ªÆ< µª flã ÏÓ Ï ÕÈ flã ÏÌ Ï ÕÈ flã ÏÏ Ï ÕÈ flã ÏÎ Ï ÕÈ flã ÏÍ Ï ÕÈ Ï flã ÏÓ ÏŒ ÕÈ flã ÏÌ ÏŒ ÕÈ Ì ÿ flã ÏÏ ÏŒ ÕÈ flã ÏÎ ÏŒ ÕÈ flã ÏÍ ÏŒ ÕÈ Ï ËÓ ÌÍ flã ÏÓ Ì ÕÈ ÓÎÓÙ ÎÍÙ ÈÈÙ ÓÎÍÙ ÌÎÎÙ Ï ËÓ ÌÍ flã ÏÓ ÌŒ ÕÈ ÓÎÓÙ ÎÍÙ ÈÈÙ ÓÎÍÙ ÌÎÎÙ Ï ËÓ ÏÏ flã ÏÓ Ï ÕÈ ÓÎÓÙ ÎÍÙ ÈÈÙ ÓÁ Ï ÓÙ Ï ËÓ ÏÏ flã ÏÓ ÏŒ ÕÈ ÓÎÓÙ ÎÍÙ ÈÈÙ ÓÁ Ï ÓÙ Ï ËÓ Í flã ÏÓ Í ÕÈ ÌÈÈÙ ÎÍÙ ÈÈÙ ÌÎËÙ ÏÁÈÙ Ï ËÓ Í flã ÏÓ ÍŒ ÕÈ ÌÈÈÙ ÎÍÙ ÈÈÙ ÌÎËÙ ÏÁÈÙ Ï ÔÔÁÎ ÌÍ flã ÏÌ Ì ÕÈ ÓËÎÙ ËÌÙ ÔÔÍÙ ÌÎËÙ ÏÁËÙ Ï ÔÔÁÎ ÌÍ flã ÏÌ ÌŒ ÕÈ ÓËÎÙ ËÌÙ ÔÔÍÙ ÌÎËÙ ÏÁËÙ Ï ÔÔÁÎ ÏÏ flã ÏÌ Ï ÕÈ ÓËÎÙ ËÌÙ ÔÔÍÙ Ï ÌÙ ÎÍÔÙ Ï ÔÔÁÎ ÏÏ flã ÏÌ ÏŒ ÕÈ ÓËÎÙ ËÌÙ ÔÔÍÙ Ï ÌÙ ÎÍÔÙ Ï ÔÔÁÎ Í flã ÏÌ Í ÕÈ ÏÔÔÙ ËÌÙ ÔÔÍÙ ÏÁÏÙ ÍËÍÙ Ï ÔÔÁÎ Í flã ÏÌ ÍŒ ÕÈ ÏÔÔÙ ËÌÙ ÔÔÍÙ ÏÁÏÙ ÍËÍÙ Ï ÔÎÈ ÌÍ flã ÏÏ Ì ÕÈ ÌÌÎÙ ÔÔÔÙ ÔÎÏÙ ÏÍÔÙ ÍÏ Ï ÔÎÈ ÌÍ flã ÏÏ ÌŒ ÕÈ ÌÌÎÙ ÔÔÔÙ ÔÎÏÙ ÏÍÔÙ ÍÏ Ï ÔÎÈ ÏÏ flã ÏÏ Ï ÕÈ ÌÌÎÙ ÔÔÔÙ ÔÎÏÙ ÎÔÈÙ ÈÔËÙ Ï ÔÎÈ ÏÏ flã ÏÏ ÏŒ ÕÈ ÌÌÎÙ ÔÔÔÙ ÔÎÏÙ ÎÔÈÙ ÈÔËÙ Ï ÔÎÈ Í flã ÏÏ Í ÕÈ ÏÍÓÙ ÔÔÔÙ ÔÎÏÙ ÍÌ ËÈÎÙ Ï ÔÎÈ Í flã ÏÏ ÍŒ ÕÈ ÏÍÓÙ ÔÔÔÙ ÔÎÏÙ ÍÌ ËÈÎÙ Ï ÔÁÏÎ ÌÍ flã ÏÎ Ì ÕÈ ÌÈÏÙ ÔÌÁÙ ÔÁÌÙ ÎÍÏÙ ÈËÌÙ Ï ÔÁÏÎ ÌÍ flã ÏÎ ÌŒ ÕÈ ÌÈÏÙ ÔÌÁÙ ÔÁÌÙ ÎÍÏÙ ÈËÌÙ Ï ÔÁÏÎ ÏÏ flã ÏÎ Ï ÕÈ ÌÈÏÙ ÔÌÁÙ ÔÁÌÙ ÍÌÔÙ ËÈÈÙ Ï ÔÁÏÎ ÏÏ flã ÏÎ ÏŒ ÕÈ ÌÈÏÙ ÔÌÁÙ ÔÁÌÙ ÍÌÔÙ ËÈÈÙ Ï ÔÁÏÎ Í flã ÏÎ Í ÕÈ Î ÔÙ ÔÌÁÙ ÔÁÌÙ ÈÍÍÙ Ô ÍÏÙ Ï ÔÁÏÎ Í flã ÏÎ ÍŒ ÕÈ Î ÔÙ ÔÌÁÙ ÔÁÌÙ ÈÍÍÙ Ô ÍÏÙ Ï ÓÌÓ ÌÍ flã ÏÍ Ì ÕÈ ÏÏÍÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÍÍÈÙ ÁÓÎÙ Ï ÓÌÓ ÌÍ flã ÏÍ ÌŒ ÕÈ ÏÏÍÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÍÍÈÙ ÁÓÎÙ Ï ÓÌÓ ÏÏ flã ÏÍ Ï ÕÈ ÏÏÍÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÈÏÎÙ Ô ÌÏÙ Ï ÓÌÓ ÏÏ flã ÏÍ ÏŒ ÕÈ ÏÏÍÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÈÏÎÙ Ô ÌÏÙ Ï ÓÌÓ Í flã ÏÍ Í ÕÈ ÎÈÍÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ Á ÓÙ ÔÓÎÓÙ Ï ÓÌÓ Í flã ÏÍ ÍŒ ÕÈ ÎÈÍÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ Á ÓÙ ÔÓÎÓ٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ flµ ªÆ< µª ÌÍ Æ Õ± µª øæ ø ª ÕÈ ª ªÆæøÆ ÿ± ª ª ªæ±ºª ÌÍÔ ÓÎ Ì ÌÍ ÿ ÏÌflŒ ÔÔÙÈ ÓÓÙ ÌÔÙ Õ ø ª ª ªæ±ºª ÌÍÔ ÓÎ ÌË ÏÏ Õ ÏÏflà ÔÍÙ Õ ø ª ª ªæ±ºª ÌÍÔ ÓÎ ÎÏ Í Õ ÏÍflà ÓÓÙ fi $ ª $Æ Õ ø ª ª ªæ*ºª ÏÏ fiã Ï ÈÙÁ Í fiã Í ÁÙÔ ÓÈ pûõ øæ ªÆ ªº< ª Õ øæ ªÆ Æª ± ª ÔÍ

17 Î flã ÎÓ Ï ÕÈ flã ÎÓ ÏŒ ÕÈ flã ÎÌ Ï ÕÈ flã ÎÌ ÏŒ ÕÈ Ì ÿ flã ÎÏ Ï ÕÈ flã ÎÏ ÏŒ ÕÈ flã ÎÎ Ï ÕÈ flã ÎÎ ÏŒ ÕÈ flã ÎÍ Ï ÕÈ flã ÎÍ ÏŒ ÕÈ flµ ªÆ< µª Î ËÓ ÌÍ flã ÎÓ Ì ÕÈ ÓÍÁÙ ÍÁÙ ÁÍÙ ÓÁÍÙ ÏÔÔÙ Î ËÓ ÌÍ flã ÎÓ ÌŒ ÕÈ ÓÍÁÙ ÍÁÙ ÁÍÙ ÓÁÍÙ ÏÔÔÙ Î ËÓ ÏÏ flã ÎÓ Ï ÕÈ ÓÍÁÙ ÍÁÙ ÁÍÙ Ì ÏÍÓÙ Î ËÓ ÏÏ flã ÎÓ ÏŒ ÕÈ ÓÍÁÙ ÍÁÙ ÁÍÙ Ì ÏÍÓÙ Î ËÓ Í flã ÎÓ Í ÕÈ ÌÁÏÙ ÍÁÙ ÁÍÙ Ï ÈÙ ÎÍÎÙ Î ËÓ Í flã ÎÓ ÍŒ ÕÈ ÌÁÏÙ ÍÁÙ ÁÍÙ Ï ÈÙ ÎÍÎÙ Î ÔÔÁÎ ÌÍ flã ÎÌ Ì ÕÈ Ì ÌÙ Ô ÏÙ ÔÏÎÙ ÏÔÌÙ ÎÈÏÙ Î ÔÔÁÎ ÌÍ flã ÎÌ ÌŒ ÕÈ Ì ÌÙ Ô ÏÙ ÔÏÎÙ ÏÔÌÙ ÎÈÏÙ Î ÔÔÁÎ ÏÏ flã ÎÌ Ï ÕÈ Ì ÌÙ Ô ÏÙ ÔÏÎÙ ÏÍÔÙ ÍÏ Î ÔÔÁÎ ÏÏ flã ÎÌ ÏŒ ÕÈ Ì ÌÙ Ô ÏÙ ÔÏÎÙ ÏÍÔÙ ÍÏ Î ÔÔÁÎ Í flã ÎÌ Í ÕÈ ÏÌ Ô ÏÙ ÔÏÎÙ ÎÎÈÙ ÈÈÏÙ Î ÔÔÁÎ Í flã ÎÌ ÍŒ ÕÈ ÏÌ Ô ÏÙ ÔÏÎÙ ÎÎÈÙ ÈÈÏÙ Î ÔÎÈ ÌÍ flã ÎÏ Ì ÕÈ ÌÎÍÙ ÔÌÁÙ ÔÁÌÙ ÎÓÁÙ ÈÌÎÙ Î ÔÎÈ ÌÍ flã ÎÏ ÌŒ ÕÈ ÌÎÍÙ ÔÌÁÙ ÔÁÌÙ ÎÓÁÙ ÈÌÎÙ Î ÔÎÈ ÏÏ flã ÎÏ Ï ÕÈ ÌÎÍÙ ÔÌÁÙ ÔÁÌÙ ÎËÁÙ ËÔËÙ Î ÔÎÈ ÏÏ flã ÎÏ ÏŒ ÕÈ ÌÎÍÙ ÔÌÁÙ ÔÁÌÙ ÎËÁÙ ËÔËÙ Î ÔÎÈ Í flã ÎÏ Í ÕÈ ÏËÔÙ ÔÌÁÙ ÔÁÌÙ È ÈÙ ÁËÓÙ Î ÔÎÈ Í flã ÎÏ ÍŒ ÕÈ ÏËÔÙ ÔÌÁÙ ÔÁÌÙ È ÈÙ ÁËÓÙ Î ÔÁÏÎ ÌÍ flã ÎÎ Ì ÕÈ ÌÁÁÙ ÔÈÏÙ ÓÏÔÙ ÍÏÍÙ ËÁÈÙ Î ÔÁÏÎ ÌÍ flã ÎÎ ÌŒ ÕÈ ÌÁÁÙ ÔÈÏÙ ÓÏÔÙ ÍÏÍÙ ËÁÈÙ Î ÔÁÏÎ ÏÏ flã ÎÎ Ï ÕÈ ÌÁÁÙ ÔÈÏÙ ÓÏÔÙ ÈÔÈÙ ÁÁÎÙ Î ÔÁÏÎ ÏÏ flã ÎÎ ÏŒ ÕÈ ÌÁÁÙ ÔÈÏÙ ÓÏÔÙ ÈÔÈÙ ÁÁÎÙ Î ÔÁÏÎ Í flã ÎÎ Í ÕÈ ÎÓÈÙ ÔÈÏÙ ÓÏÔÙ ËÎÈÙ ÔÔÁ Î ÔÁÏÎ Í flã ÎÎ ÍŒ ÕÈ ÎÓÈÙ ÔÈÏÙ ÓÏÔÙ ËÎÈÙ ÔÔÁ Î ÓÌÓ ÌÍ flã ÎÍ Ì ÕÈ ÏÈÍÙ Ó ËÙ ÓËÁÙ ÈÍÓÙ Ô ÎÁÙ Î ÓÌÓ ÌÍ flã ÎÍ ÌŒ ÕÈ ÏÈÍÙ Ó ËÙ ÓËÁÙ ÈÍÓÙ Ô ÎÁÙ Î ÓÌÓ ÏÏ flã ÎÍ Ï ÕÈ ÏÈÍÙ Ó ËÙ ÓËÁÙ ËÏÌÙ ÔÔÈÓÙ Î ÓÌÓ ÏÏ flã ÎÍ ÏŒ ÕÈ ÏÈÍÙ Ó ËÙ ÓËÁÙ ËÏÌÙ ÔÔÈÓÙ Î ÓÌÓ Í flã ÎÍ Í ÕÈ Í ÌÙ Ó ËÙ ÓËÁÙ Ô ÍÙ ÔÌÁËÙ Î ÓÌÓ Í flã ÎÍ ÍŒ ÕÈ Í ÌÙ Ó ËÙ ÓËÁÙ Ô ÍÙ ÔÌÁË٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ flµ ªÆ< µª ÌÍ Æ Õ± µª øæ ø ª ÕÈ ª ªÆæøÆ ÿ± ª ª ªæ±ºª ÏÍÔ ÓÎ Ì ÌÍ ÿ ÎÌflŒ ÔÓÙÁ ÓËÙ ÌÁÙ Õ ø ª ª ªæ±ºª ÏÍÔ ÓÎ ÌË ÏÏ Õ ÎÏflà ÔÈÙÔ Õ ø ª ª ªæ±ºª ÏÍÔ ÓÎ ÎÏ Í Õ ÎÍflà ÓÓÙ fi $ ª $Æ Õ ø ª ª ªæ*ºª ÏÏ fiã Ï ÈÙÁ Í fiã Í ÁÙÔ ÓÈ pûõ øæ ªÆ ªº< ª Õ øæ ªÆ Æª ± ª ÔÈ

18 flµ ªÆ< µª flã ÍÓ Ï ÕÈ flã ÍÌ Ï ÕÈ flã ÍÏ Ï ÕÈ flã ÍÎ Ï ÕÈ flã ÍÍ Ï ÕÈ Í flã ÍÓ ÏŒ ÕÈ flã ÍÌ ÏŒ ÕÈ Ì ÿ flã ÍÏ ÏŒ ÕÈ flã ÍÎ ÏŒ ÕÈ flã ÍÍ ÏŒ ÕÈ Í ËÓ ÌÍ flã ÍÓ Ì ÕÈ ÓËÎÙ ËÌÙ ÔÔÍÙ ÌÌÍÙ ÏÍËÙ Í ËÓ ÌÍ flã ÍÓ ÌŒ ÕÈ ÓËÎÙ ËÌÙ ÔÔÍÙ ÌÌÍÙ ÏÍËÙ Í ËÓ ÏÏ flã ÍÓ Ï ÕÈ ÓËÎÙ ËÌÙ ÔÔÍÙ ÌÈÍÙ ÎÓÌÙ Í ËÓ ÏÏ flã ÍÓ ÏŒ ÕÈ ÓËÎÙ ËÌÙ ÔÔÍÙ ÌÈÍÙ ÎÓÌÙ Í ËÓ Í flã ÍÓ Í ÕÈ Ï ÁÙ ËÌÙ ÔÔÍÙ ÏÎÍÙ ÍÌÏÙ Í ËÓ Í flã ÍÓ ÍŒ ÕÈ Ï ÁÙ ËÌÙ ÔÔÍÙ ÏÎÍÙ ÍÌÏÙ Í ÔÔÁÎ ÌÍ flã ÍÌ Ì ÕÈ ÌÓÔÙ ÔÓÎÙ ÔÈÌÙ ÏÍÈÙ ÍÏËÙ Í ÔÔÁÎ ÌÍ flã ÍÌ ÌŒ ÕÈ ÌÓÔÙ ÔÓÎÙ ÔÈÌÙ ÏÍÈÙ ÍÏËÙ Í ÔÔÁÎ ÏÏ flã ÍÌ Ï ÕÈ ÌÓÔÙ ÔÓÎÙ ÔÈÌÙ ÎÔËÙ ÈÔÁÙ Í ÔÔÁÎ ÏÏ flã ÍÌ ÏŒ ÕÈ ÌÓÔÙ ÔÓÎÙ ÔÈÌÙ ÎÔËÙ ÈÔÁÙ Í ÔÔÁÎ Í flã ÍÌ Í ÕÈ ÏÏÍÙ ÔÓÎÙ ÔÈÌÙ ÍÓ ËÍÔÙ Í ÔÔÁÎ Í flã ÍÌ ÍŒ ÕÈ ÏÏÍÙ ÔÓÎÙ ÔÈÌÙ ÍÓ ËÍÔÙ Í ÔÎÈ ÌÍ flã ÍÏ Ì ÕÈ ÌÈÍÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÎÁËÙ ËÓÁÙ Í ÔÎÈ ÌÍ flã ÍÏ ÌŒ ÕÈ ÌÈÍÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÎÁËÙ ËÓÁÙ Í ÔÎÈ ÏÏ flã ÍÏ Ï ÕÈ ÌÈÍÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÍÍ ÁÔÍÙ Í ÔÎÈ ÏÏ flã ÍÏ ÏŒ ÕÈ ÌÈÍÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÍÍ ÁÔÍÙ Í ÔÎÈ Í flã ÍÏ Í ÕÈ Î ÌÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÈËÏÙ Ô ËËÙ Í ÔÎÈ Í flã ÍÏ ÍŒ ÕÈ Î ÌÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÈËÏÙ Ô ËËÙ Í ÔÁÏÎ ÌÍ flã ÍÎ Ì ÕÈ ÏÓÍÙ Ó ËÙ ÓËÁÙ ÈÓÈÙ Ô ÔÔÙ Í ÔÁÏÎ ÌÍ flã ÍÎ ÌŒ ÕÈ ÏÓÍÙ Ó ËÙ ÓËÁÙ ÈÓÈÙ Ô ÔÔÙ Í ÔÁÏÎ ÏÏ flã ÍÎ Ï ÕÈ ÏÓÍÙ Ó ËÙ ÓËÁÙ Ë ÔÙ ÔÔÔÓÙ Í ÔÁÏÎ ÏÏ flã ÍÎ ÏŒ ÕÈ ÏÓÍÙ Ó ËÙ ÓËÁÙ Ë ÔÙ ÔÔÔÓÙ Í ÔÁÏÎ Í flã ÍÎ Í ÕÈ ÎÎÓÙ Ó ËÙ ÓËÁÙ ÁÏÈÙ ÔÌÔÍÙ Í ÔÁÏÎ Í flã ÍÎ ÍŒ ÕÈ ÎÎÓÙ Ó ËÙ ÓËÁÙ ÁÏÈÙ ÔÌÔÍÙ Í ÓÌÓ ÌÍ flã ÍÍ Ì ÕÈ Î ÏÙ ÓÎ ÌÏÈÙ ËÎËÙ ÔÔÁÓÙ Í ÓÌÓ ÌÍ flã ÍÍ ÌŒ ÕÈ Î ÏÙ ÓÎ ÌÏÈÙ ËÎËÙ ÔÔÁÓÙ Í ÓÌÓ ÏÏ flã ÍÍ Ï ÕÈ Î ÏÙ ÓÎ ÌÏÈÙ ÁÏÌÙ ÔÌ ÁÙ Í ÓÌÓ ÏÏ flã ÍÍ ÏŒ ÕÈ Î ÏÙ ÓÎ ÌÏÈÙ ÁÏÌÙ ÔÌ ÁÙ Í ÓÌÓ Í flã ÍÍ Í ÕÈ Í ÓÎ ÌÏÈÙ ÔÔÔÔÙ ÔÎÏÏÙ Í ÓÌÓ Í flã ÍÍ ÍŒ ÕÈ Í ÓÎ ÌÏÈÙ ÔÔÔÔÙ ÔÎÏÏ٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ flµ ªÆ< µª ÌÍ Æ Õ± µª øæ ø ª ÕÈ ª ªÆæøÆ ÿ± ª ª ªæ±ºª ÎÍÔ ÓÎ Ì ÌÍ ÿ ÍÌflŒ ÔÓÙÁ ÏÍÙ Õ ø ª ª ªæ±ºª ÎÍÔ ÓÎ ÌË ÏÏ Õ ÍÏflà ÔÈÙÔ Õ ø ª ª ªæ±ºª ÎÍÔ ÓÎ ÎÏ Í Õ ÍÍflà ÓÌÙ fi $ ª $Æ Õ ø ª ª ªæ*ºª ÏÏ fiã Ï ÈÙÁ Í fiã Í ÁÙÔ ÓÈ pûõ øæ ªÆ ªº< ª Õ øæ ªÆ Æª ± ª ÔË

19 Ë flã ËÓ Ï ÕÈ flµ ªÆ< µª Ë ËÓ ÌÍ flã ËÓ Ì ÕÈ ÌËÓÙ ÔÔÔÙ ÔÎÏÙ ÏÔÈÙ ÎÈÁÙ Ë ËÓ ÏÏ flã ËÓ Ï ÕÈ ÌËÓÙ ÔÔÔÙ ÔÎÏÙ ÏÍÌÙ ÍÏÌÙ flã ËÌ Ï ÕÈ Ë ËÓ Í flã ËÓ Í ÕÈ Î ÍÙ ÔÔÔÙ ÔÎÏÙ ÎÎÎÙ ÈÈ Ë ÔÔÁÎ ÌÍ flã ËÌ Ì ÕÈ ÏÓÏÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÎÈÍÙ ÈÁÁÙ Ë ÔÔÁÎ ÏÏ flã ËÌ Ï ÕÈ ÏÓÏÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ Í ËÈËÙ flã ËÏ Ï ÕÈ Ì ÿ Ë ÔÔÁÎ Í flã ËÌ Í ÕÈ ÎÎ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÈÏÈÙ Ô ÌÍÙ Ë ÔÎÈ ÌÍ flã ËÏ Ì ÕÈ Î ÓÙ ÓÓÓÙ Ì ËÙ È Ô ÔËÙ Ë ÔÎÈ ÏÏ flã ËÏ Ï ÕÈ Î ÓÙ ÓÓÓÙ Ì ËÙ Ë ÔÙ ÔÔÔÌÙ flã ËÎ Ï ÕÈ Ë ÔÎÈ Í flã ËÏ Í ÕÈ ÍÓÁÙ ÓÓÓÙ Ì ËÙ ÁÌËÙ ÔÌ ÓÙ Ë ÔÁÏÎ ÌÍ flã ËÎ Ì ÕÈ ÎÍÔÙ ÓÈËÙ ÌËÍÙ ËÁÓÙ ÔÓÌÁÙ Ë ÔÁÏÎ ÏÏ flã ËÎ Ï ÕÈ ÎÍÔÙ ÓÈËÙ ÌËÍÙ ÁÈÔÙ ÔÌÏÁÙ flã ËÍ Ï ÕÈ Ë ÔÁÏÎ Í flã ËÎ Í ÕÈ ÍËÁÙ ÓÈËÙ ÌËÍÙ ÔÔÌ ÔÎÍÁÙ Ë ÓÌÓ ÌÍ flã ËÍ Ì ÕÈ ÍËÈÙ Ì ÏÍÌÙ Ô Î ÔÏÎÁÙ Ë ÓÌÓ ÏÏ flã ËÍ Ï ÕÈ ÍËÈÙ Ì ÏÍÌÙ ÔÔÏ ÔÎËÏÙ Ë ÓÌÓ Í flã ËÍ Í ÕÈ ËÔÎÙ Ì ÏÍÌÙ ÔÌÓÔÙ ÔËÌÎ٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ flµ ªÆ< µª ÌÍ Æ Õ± µª øæ ø ª ÕÈ ª ªÆæøÆ ÿ± ª ª ªæ±ºª ÈÍÔ ÓÎ Ì ÌÍ ÿ ËÌflŒ ÔÌÙÁ ÏÏÙ ÍÓÙ Õ ø ª ª ªæ±ºª ÈÍÔ ÓÎ ÌË ÏÏ Õ ËÏflÃ Ó Õ ø ª ª ªæ±ºª ÈÍÔ ÓÎ ÎÏ Í Õ ËÍflà ÓÏÙ fi $ ª $Æ Õ ø ª ª ªæ*ºª ÏÏ fiã Ï ÈÙÁ Í fiã Í ÁÙÔ ÓÈ pûõ øæ ªÆ ªº< ª Õ øæ ªÆ Æª ± ª ÔÁ

20 flµ ªÆ< µª Ô flãô Ó Ï ÕÈ Ô ËÓ ÌÍ flãô Ó Ì ÕÈ ÏÔÎÙ ÔÌÁÙ ÔÁÌÙ ÏÁËÙ ÍÁÓÙ Ô ËÓ ÏÏ flãô Ó Ï ÕÈ ÏÔÎÙ ÔÌÁÙ ÔÁÌÙ ÎÎ ÈÍÏÙ flãô Ì Ï ÕÈ Ô ËÓ Í flãô Ó Í ÕÈ ÎÌÁÙ ÔÌÁÙ ÔÁÌÙ ÍÎÌÙ Á ÈÙ Ô ÔÔÁÎ ÌÍ flãô Ì Ì ÕÈ ÏÍÓÙ Ó ËÙ ÓËÁÙ ÍËÌÙ ÁÏÁÙ Ô ÔÔÁÎ ÏÏ flãô Ì Ï ÕÈ ÏÍÓÙ Ó ËÙ ÓËÁÙ ÈÏÍÙ Ô ÌÈÙ flãô Ï Ï ÕÈ Ì ÿ Ô ÔÔÁÎ Í flãô Ì Í ÕÈ ÎËÈÙ Ó ËÙ ÓËÁÙ ËÈÓÙ ÔÓÔÓÙ Ô ÔÎÈ ÌÍ flãô Ï Ì ÕÈ ÎÏÈÙ ÓÈËÙ ÌËÍÙ ËÈ ÔÓ ËÙ Ô ÔÎÈ ÏÏ flãô Ï Ï ÕÈ ÎÏÈÙ ÓÈËÙ ÌËÍÙ ÁÏÏÙ ÔÌÔÔÙ flãô Î Ï ÕÈ Ô ÔÎÈ Í flãô Ï Í ÕÈ ÍÈÔÙ ÓÈËÙ ÌËÍÙ Ô ÁÓÙ ÔÎÔÈÙ Ô ÔÁÏÎ ÌÍ flãô Î Ì ÕÈ ÍÔÈÙ ÌÏÈÙ ÏËÓÙ Ô ÎÍÙ ÔÏÍÍÙ Ô ÔÁÏÎ ÏÏ flãô Î Ï ÕÈ ÍÔÈÙ ÌÏÈÙ ÏËÓÙ ÔÔÏÔÙ ÔÎËÎÙ flãô Í Ï ÕÈ Ô ÔÁÏÎ Í flãô Î Í ÕÈ ÈÏÔÙ ÌÏÈÙ ÏËÓÙ ÔÌÔÔÙ ÔËÓÔÙ Ô ÓÌÓ ÌÍ flãô Í Ì ÕÈ ÈÏËÙ ÏÔÍÙ ÎÈËÙ ÔÓÏÔÙ ÔÈÓÏÙ Ô ÓÌÓ ÏÏ flãô Í Ï ÕÈ ÈÏËÙ ÏÔÍÙ ÎÈËÙ ÔÌÌÈÙ ÔËÎËÙ Ô ÓÌÓ Í flãô Í Í ÕÈ ËÈÓÙ ÏÔÍÙ ÎÈËÙ ÔÎÌ ÓÔÓÎ٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ flµ ªÆ< µª ÌÍ Æ Õ± µª øæ ø ª ÕÈ ª ªÆæøÆ ÿ± ª ª ªæ±ºª ÁÍÔ ÓÎ Ì ÌÍ ÿô ÌflŒ ÔÍÙÁ ÎÍÙ ÈÈÙ Õ ø ª ª ªæ±ºª ÁÍÔ ÓÎ ÌË ÏÏ ÕÔ Ïflà ÓÓÙ Õ ø ª ª ªæ±ºª ÁÍÔ ÓÎ ÎÏ Í ÕÔ Íflà ÓÍÙ fi $ ª $Æ Õ ø ª ª ªæ*ºª ÏÏ fiã Ï ÈÙÁ Í fiã Í ÁÙÔ ÓÈ pûõ øæ ªÆ ªº< ª Õ øæ ªÆ Æª ± ª Ó

21 ÔÓ flãôóó Ï ÕÈ flµ ªÆ< µª ÔÓ ËÓ ÌÍ flãôóó Ì ÕÈ ÏÎÎÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÎÈÁÙ Ë ÌÙ ÔÓ ËÓ ÏÏ flãôóó Ï ÕÈ ÏÎÎÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÍÌÈÙ ËËÌÙ flãôóì Ï ÕÈ ÔÓ ËÓ Í flãôóó Í ÕÈ ÎÈÁÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÈÎÓÙ Ô ÏÏÙ ÔÓ ÔÔÁÎ ÌÍ flãôóì Ì ÕÈ ÎÔÎÙ ÓÎ ÌÏÈÙ ÈÁÓÙ ÔÔ ÔÓ ÔÔÁÎ ÏÏ flãôóì Ï ÕÈ ÎÔÎÙ ÓÎ ÌÏÈÙ ËÍÔÙ ÔÔÁÍÙ flãôóï Ï ÕÈ Ì ÿ ÔÓ ÔÔÁÎ Í flãôóì Í ÕÈ ÍÌËÙ ÓÎ ÌÏÈÙ ÁÁÁÙ ÔÌËÈÙ ÔÓ ÔÎÈ ÌÍ flãôóï Ì ÕÈ ÍÔÌÙ Ì ÏÍÌÙ Ô ÍÙ ÔÌÁÈÙ ÔÓ ÔÎÈ ÏÏ flãôóï Ï ÕÈ ÍÔÌÙ Ì ÏÍÌÙ Ô ËÍÙ ÔÎ ËÙ flãôóî Ï ÕÈ ÔÓ ÔÎÈ Í flãôóï Í ÕÈ ÈÌÏÙ Ì ÏÍÌÙ ÔÓÏÎÙ ÔÈÌÔÙ ÔÓ ÔÁÏÎ ÌÍ flãôóî Ì ÕÈ ÍÁÁÙ ÏÔÍÙ ÎÈËÙ ÔÓÔÁÙ ÔÍÁÏÙ ÔÓ ÔÁÏÎ ÏÏ flãôóî Ï ÕÈ ÍÁÁÙ ÏÔÍÙ ÎÈËÙ ÔÌÔ ÔËÓ flãôóí Ï ÕÈ ÔÓ ÔÁÏÎ Í flãôóî Í ÕÈ ËÓÓÙ ÏÔÍÙ ÎÈËÙ ÔÏÁÓÙ Ó ÈÌÙ ÔÓ ÓÌÓ ÌÍ flãôóí Ì ÕÈ ËÏÌÙ Î ÍÁÏÙ ÔÏÌÏÙ ÔÁÁÔÙ ÔÓ ÓÌÓ ÏÏ flãôóí Ï ÕÈ ËÏÌÙ Î ÍÁÏÙ ÔÎÌÍÙ ÓÔ ÔÓ ÓÌÓ Í flãôóí Í ÕÈ ÁÍÎÙ Î ÍÁÏÙ ÔÈÏ ÓÏÔÍ٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ flµ ªÆ< µª ÌÍ Æ Õ± µª øæ ø ª ÕÈ ª ªÆæøÆ ÿ± ª ª ªæ±ºª ÎÈÔ ÓÎ Ì ÌÍ ÿôóìflœòó ÔÓÙÁ ÏÍÙ Õ ø ª ª ªæ±ºª ÔÔÍÔ ÓÎ ÌË ÏÏ ÕÔÓÏflà ÌÓÙ Õ ø ª ª ªæ±ºª ÔÔÍÔ ÓÎ ÎÏ Í ÕÔÓÍflà ÌÎÙ flµ ªÆ< µª flãôóó Ì Û flãôóí Ì < ªÆ ª ª ª fi $ ª $Æ Õ ø ª ª ªæ*ºª ÏÏ fiã Ï ÈÙÁ Í fiã Í ÁÙÔ ÓÈ pûõ øæ ªÆ ªº< ª Õ øæ ªÆ Æª ± ª ÓÔ

22 ŸøƺªÆ±æªÆ< µª ŸflÔ Ï Ï ÕÈ Ô ŸflÔ Ï ÏŒ ÕÈ Ô ÔÎÈ ÏÏ ŸflÔ Ï Ï ÕÈ ÍÔÈÙ ÓÈËÙ ÌËÍÙ Ô ÍÔÙ ÔÏÈÌÙ Ô ÔÎÈ ÏÏ ŸflÔ Ï ÏŒ ÕÈ ÍÔÈÙ ÓÈËÙ ÌËÍÙ Ô ÍÔÙ ÔÏÈÌÙ Ô ÔÎÈ Í ŸflÔ Ï Í ÕÈ ÈÔÏÙ ÓÈËÙ ÌËÍÙ ÔÓÎÌÙ ÔÈÏÔÙ ŸflÔ Î Ï ÕÈ ŸflÔ Î ÏŒ ÕÈ Ô ÔÎÈ Í ŸflÔ Ï ÍŒ ÕÈ ÈÔÏÙ ÓÈËÙ ÌËÍÙ ÔÓÎÌÙ ÔÈÏÔÙ Ô ÔÁÏÎ ÏÏ ŸflÔ Î Ï ÕÈ ÍÌÓÙ ÌÏÈÙ ÏËÓÙ ÔÓËÈÙ ÔÈËËÙ Ô ÔÁÏÎ ÏÏ ŸflÔ Î ÏŒ ÕÈ ÍÌÓÙ ÌÏÈÙ ÏËÓÙ ÔÓËÈÙ ÔÈËËÙ Ô ÔÁÏÎ Í ŸflÔ Î Í ÕÈ ÈÈÍÙ ÌÏÈÙ ÏËÓÙ ÔÎÔÓÙ ÓÔ ÔÙ ŸflÔ Í Ï ÕÈ ŸflÔ Í ÏŒ ÕÈ Ô ÔÁÏÎ Í ŸflÔ Î ÍŒ ÕÈ ÈÈÍÙ ÌÏÈÙ ÏËÓÙ ÔÎÔÓÙ ÓÔ ÔÙ Ô ÓÌÓ ÏÏ ŸflÔ Í Ï ÕÈ ÈÓÍÙ ÏÔÍÙ ÎÈËÙ ÔÎÔÓÙ ÓÔ ÔÙ Ô ÓÌÓ ÏÏ ŸflÔ Í ÏŒ ÕÈ ÈÓÍÙ ÏÔÍÙ ÎÈËÙ ÔÎÔÓÙ ÓÔ ÔÙ Ô ÓÌÓ Í ŸflÔ Í Í ÕÈ ËËÓÙ ÏÔÍÙ ÎÈËÙ ÔÈÈÔÙ ÓÏÍ Ô ÓÌÓ Í ŸflÔ Í ÍŒ ÕÈ ËËÓÙ ÏÔÍÙ ÎÈËÙ ÔÈÈÔÙ ÓÏÍ Ãª ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ Õ ø ª ª ªæ±ºª ÌÍÔ ÓÎ ÌË ÏÏ Õ ÏÏflà ÔÍÙ Õ ø ª ª ªæ±ºª ÌÍÔ ÓÎ ÎÏ Í Õ ÏÍflà ÓÓÙ ÓÈ pûõ øæ ªÆ ªº< ª Õ øæ ªÆ Æª ± ª ª ºªÆ Õ ÓÙÌ ÓÓ

23 ŸflÔÓÏ Ï ÕÈ ÔÓ ŸflÔÓÏ ÏŒ ÕÈ ŸøƺªÆ±æªÆ< µª ÔÓ ÔÎÈ ÏÏ ŸflÔÓÏ Ï ÕÈ ÍÎÓÙ Ì ÏÍÌÙ ÔÓ ÌÙ ÔÍÈ ÔÓ ÔÎÈ ÏÏ ŸflÔÓÏ ÏŒ ÕÈ ÍÎÓÙ Ì ÏÍÌÙ ÔÓ ÌÙ ÔÍÈ ÔÓ ÔÎÈ Í ŸflÔÓÏ Í ÕÈ ÈÎÔÙ Ì ÏÍÌÙ ÔÏ ÍÙ ÔÁÎÎÙ ŸflÔÓÎ Ï ÕÈ ŸflÔÓÎ ÏŒ ÕÈ ÔÓ ÔÎÈ Í ŸflÔÓÏ ÍŒ ÕÈ ÈÎÔÙ Ì ÏÍÌÙ ÔÏ ÍÙ ÔÁÎÎÙ ÔÓ ÔÁÏÎ ÏÏ ŸflÔÓÎ Ï ÕÈ ÍÍÁÙ ÏÔÍÙ ÎÈËÙ ÔÏÎÍÙ Ó ÓÌÙ ÔÓ ÔÁÏÎ ÏÏ ŸflÔÓÎ ÏŒ ÕÈ ÍÍÁÙ ÏÔÍÙ ÎÈËÙ ÔÏÎÍÙ Ó ÓÌÙ ÔÓ ÔÁÏÎ Í ŸflÔÓÎ Í ÕÈ ËÔÎÙ ÏÔÍÙ ÎÈËÙ ÔÍÁÌÙ ÓÌÎÌÙ ŸflÔÓÍ Ï ÕÈ ŸflÔÓÍ ÏŒ ÕÈ ÔÓ ÔÁÏÎ Í ŸflÔÓÎ ÍŒ ÕÈ ËÔÎÙ ÏÔÍÙ ÎÈËÙ ÔÍÁÌÙ ÓÌÎÌÙ ÔÓ ÓÌÓ ÏÏ ŸflÔÓÍ Ï ÕÈ ÈÏ Î ÍÁÏÙ ÔÈÔÔÙ ÓÌÈÍÙ ÔÓ ÓÌÓ ÏÏ ŸflÔÓÍ ÏŒ ÕÈ ÈÏ Î ÍÁÏÙ ÔÈÔÔÙ ÓÌÈÍÙ ÔÓ ÓÌÓ Í ŸflÔÓÍ Í ÕÈ ÁÓËÙ Î ÍÁÏÙ ÔÁËÔÙ ÓÈÎÔÙ ÔÓ ÓÌÓ Í ŸflÔÓÍ ÍŒ ÕÈ ÁÓËÙ Î ÍÁÏÙ ÔÁËÔÙ ÓÈÎÔ٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ Õ ø ª ª ªæ±ºª ÎÈÔ ÓÎ ÌË ÏÏ ÕÔÓÏflÃÒÓ ÔÈÙÔ Õ ø ª ª ªæ±ºª ÎÈÔ ÓÎ ÎÏ Í ÕÔÓÍflÃÒÓ ÓÌÙ ÓÈ pûõ øæ ªÆ ªº< ª Õ øæ ªÆ Æª ± ª ª ºªÆ Õ ÓÙÌ ÓÌ

24 ŸøƺªÆ±æªÆ< µª ŸÃ ÍÏ Ï ÕÈ Í ŸÃ ÍÏ ÏŒ ÕÈ Í ÔÎÈ ÏÏ ŸÃ ÍÏ Ï ÕÈ ÌÈÔÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÍÍ ÁÔÍÙ Í ÔÎÈ ÏÏ ŸÃ ÍÏ ÏŒ ÕÈ ÌÈÔÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÍÍ ÁÔÍÙ Í ÔÎÈ Í ŸÃ ÍÏ Í ÕÈ ÏÁÓÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÈËÏÙ Ô ËËÙ ŸÃ ÍÎ Ï ÕÈ ŸÃ ÍÎ ÏŒ ÕÈ Í ÔÎÈ Í ŸÃ ÍÏ ÍŒ ÕÈ ÏÁÓÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÈËÏÙ Ô ËËÙ Í ÔÁÏÎ ÏÏ ŸÃ ÍÎ Ï ÕÈ Ï ÈÙ Ó ËÙ ÓËÁÙ Ë ÔÙ ÔÔÔÓÙ Í ÔÁÏÎ ÏÏ ŸÃ ÍÎ ÏŒ ÕÈ Ï ÈÙ Ó ËÙ ÓËÁÙ Ë ÔÙ ÔÔÔÓÙ Í ÔÁÏÎ Í ŸÃ ÍÎ Í ÕÈ ÎÌÔÙ Ó ËÙ ÓËÁÙ ÁÏÈÙ ÔÌÔÍÙ ŸÃ ÍÍ Ï ÕÈ ŸÃ ÍÍ ÏŒ ÕÈ Í ÔÁÏÎ Í ŸÃ ÍÎ ÍŒ ÕÈ ÎÌÔÙ Ó ËÙ ÓËÁÙ ÁÏÈÙ ÔÌÔÍÙ Í ÓÌÓ ÏÏ ŸÃ ÍÍ Ï ÕÈ ÏÈÎÙ ÓÎ ÌÏÈÙ ÁÏÌÙ ÔÌ ÁÙ Í ÓÌÓ ÏÏ ŸÃ ÍÍ ÏŒ ÕÈ ÏÈÎÙ ÓÎ ÌÏÈÙ ÁÏÌÙ ÔÌ ÁÙ Í ÓÌÓ Í ŸÃ ÍÍ Í ÕÈ ÎÁÁÙ ÓÎ ÌÏÈÙ ÔÔÔÔÙ ÔÎÏÏÙ Í ÓÌÓ Í ŸÃ ÍÍ ÍŒ ÕÈ ÎÁÁÙ ÓÎ ÌÏÈÙ ÔÔÔÔÙ ÔÎÏÏ٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ ÓÈ pûõ øæ ªÆ ªº< ª Õ øæ ªÆ Æª ± ª ª ºªÆ Õ ÓÙÌ ÓÏ

25 ŸøƺªÆ±æªÆ< µª Ë ŸÃ ËÏ Ï ÕÈ Ë ÔÎÈ ÏÏ ŸÃ ËÏ Ï ÕÈ ÏËÔÙ ÓÓÓÙ Ì ËÙ Ë ÔÙ ÔÔÔÌÙ Ë ÔÎÈ Í ŸÃ ËÏ Í ÕÈ Í ÔÙ ÓÓÓÙ Ì ËÙ ÁÌËÙ ÔÌ ÓÙ ŸÃ ËÎ Ï ÕÈ Ë ÔÁÏÎ ÏÏ ŸÃ ËÎ Ï ÕÈ ÎÔÔÙ ÓÈËÙ ÌËÍÙ ÁÈÔÙ ÔÌÏÁÙ Ë ÔÁÏÎ Í ŸÃ ËÎ Í ÕÈ ÍÌÏÙ ÓÈËÙ ÌËÍÙ ÔÔÌ ÔÎÍÁÙ ŸÃ ËÍ Ï ÕÈ Ë ÓÌÓ ÏÏ ŸÃ ËÍ Ï ÕÈ ÍÔÍÙ Ì ÏÍÌÙ ÔÔÏ ÔÎËÏÙ Ë ÓÌÓ Í ŸÃ ËÍ Í ÕÈ ÈÏ Ì ÏÍÌÙ ÔÌÓÔÙ ÔËÌÎ٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ ÓÈ pûõ øæ ªÆ ªº< ª Õ øæ ªÆ Æª ± ª ª ºªÆ Õ ÓÙÌ ÓÎ

26 ŸøƺªÆ±æªÆ< µª Ô ŸÃÔ Ï Ï ÕÈ Ô ÔÎÈ ÏÏ ŸÃÔ Ï Ï ÕÈ ÎÌ ÓÈËÙ ÌËÍÙ ÁÏÏÙ ÔÌÔÔÙ Ô ÔÎÈ Í ŸÃÔ Ï Í ÕÈ ÍÎÔÙ ÓÈËÙ ÌËÍÙ Ô ÁÓÙ ÔÎÔÈÙ ŸÃÔ Î Ï ÕÈ Ô ÔÁÏÎ ÏÏ ŸÃÔ Î Ï ÕÈ ÎÍÓÙ ÌÏÈÙ ÏËÓÙ ÔÔÏÔÙ ÔÎËÎÙ Ô ÔÁÏÎ Í ŸÃÔ Î Í ÕÈ ÍËÍÙ ÌÏÈÙ ÏËÓÙ ÔÌÔÔÙ ÔËÓÔÙ ŸÃÔ Í Ï ÕÈ Ô ÓÌÓ ÏÏ ŸÃÔ Í Ï ÕÈ ÍÍÎÙ ÏÔÍÙ ÎÈËÙ ÔÌÌÈÙ ÔËÎËÙ Ô ÓÌÓ Í ŸÃÔ Í Í ÕÈ ÈÁ ÏÔÍÙ ÎÈËÙ ÔÎÌ ÓÔÓÎ٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ ÓÈ pûõ øæ ªÆ ªº< ª Õ øæ ªÆ Æª ± ª ª ºªÆ Õ ÓÙÌ ÓÍ

27 ŸøƺªÆ±æªÆ< µª ÔÓ ŸÃÔÓÏ Ï ÕÈ ÔÓ ÔÎÈ ÏÏ ŸÃÔÓÏ Ï ÕÈ ÎÁ Ì ÏÍÌÙ Ô ËÍÙ ÔÎ ËÙ ÔÓ ÔÎÈ Í ŸÃÔÓÏ Í ÕÈ ÈÔËÙ Ì ÏÍÌÙ ÔÓÏÎÙ ÔÈÌÔÙ ŸÃÔÓÎ Ï ÕÈ ÔÓ ÔÁÏÎ ÏÏ ŸÃÔÓÎ Ï ÕÈ ÍÓÏÙ ÏÔÍÙ ÎÈËÙ ÔÌÔ ÔËÓ ÔÓ ÔÁÏÎ Í ŸÃÔÓÎ Í ÕÈ ÈÏËÙ ÏÔÍÙ ÎÈËÙ ÔÏÁÓÙ Ó ÈÌÙ ŸÃÔÓÍ Ï ÕÈ ÔÓ ÓÌÓ ÏÏ ŸÃÔÓÍ Ï ÕÈ ÈÓÁÙ Î ÍÁÏÙ ÔÎÌÍÙ ÓÔ ÔÓ ÓÌÓ Í ŸÃÔÓÍ Í ÕÈ ËÎÓÙ Î ÍÁÏÙ ÔÈÏ ÓÏÔÍ٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ ÓÈ pûõ øæ ªÆ ªº< ª Õ øæ ªÆ Æª ± ª ª ºªÆ Õ ÓÙÌ ÓÈ

28 fl ø ƪ ø ª Ï Ò Î Œ ÏÓ Ï Ï ÈÎ ÌÏ Œ ÏÓ Ì ÔÏÌÙ ÓÓÓÙ Ì ÁÙ Ï ÈÎ ÏÓ Œ ÏÓ Ï ÔÏÌÙ ÓÍÓÙ ÌÍÏÙ Œ ÏÌ Ï Ï ÈÎ ÎË Œ ÏÓ Í ÔËËÙ ÌÏÓÙ ÏÈÍÙ Ï ÔÔÓÎ ÌÏ Œ ÏÌ Ì ÔÈÎÙ ÌÔÁÙ ÏÏÏÙ Ï ÔÔÓÎ ÏÓ Œ ÏÌ Ï ÔÈÎÙ ÌÈÍÙ ÎÓÌÙ Œ ÏÏ Ï Ì ÿ Ï ÔÔÓÎ ÎË Œ ÏÌ Í ÓÓÁÙ ÏÁÔÙ ÍËÓÙ Ï ÔÎ ÌÏ Œ ÏÏ Ì Ó ÈÙ ÏÔÍÙ ÎÈÁÙ Ï ÔÎ ÏÓ Œ ÏÏ Ï Ó ÈÙ ÏÁ ÍËÔÙ Ï ÔÎ ÎË Œ ÏÏ Í ÓÁÔÙ ÍÌÁÙ ËËÁÙ Œ ÎÓ Ï Î ÈÎ ÌÏ Œ ÎÓ Ì ÔÏÁÙ ÓÎÎÙ ÌÎÏÙ Î ÈÎ ÏÓ Œ ÎÓ Ï ÔÏÁÙ ÓÁÁÙ ÏÔÎÙ Œ ÎÌ Ï Î ÈÎ ÎË Œ ÎÓ Í ÔÁÎÙ ÌËËÙ ÎÌËÙ Î ÔÔÓÎ ÌÏ Œ ÎÌ Ì ÔËÏÙ ÌÍÎÙ Î ÈÙ Î ÔÔÓÎ ÏÓ Œ ÎÌ Ï ÔËÏÙ ÏÓÈÙ ÎÁÌÙ Œ ÎÏ Ï Ì ÿ Î ÔÔÓÎ ÎË Œ ÎÌ Í ÓÌÈÙ ÎÎÌÙ ÈÍÈÙ Î ÔÎ ÌÏ Œ ÎÏ Ì ÓÓÔÙ ÏÈÏÙ ÍÎÁÙ Î ÔÎ ÏÓ Œ ÎÏ Ï ÓÓÔÙ ÎÎÎÙ ÈÈÓÙ Î ÔÎ ÎË Œ ÎÏ Í Ì ÈÙ ÈÔËÙ ÁÁÍÙ ÓË

29 Í Ò Ë Œ ÍÓ Ï fl ø ƪ ø ª Í ÈÎ ÌÏ Œ ÍÓ Ì ÔÎÁÙ ÓËÍÙ ÌÁËÙ Í ÈÎ ÏÓ Œ ÍÓ Ï ÔÎÁÙ ÌÌÎÙ ÏÍÍÙ Œ ÍÌ Ï Í ÈÎ ÎË Œ ÍÓ Í Ó ÍÙ Ï Í ÔÙ Í ÔÔÓÎ ÌÏ Œ ÍÌ Ì ÔÁÔÙ Ï ËÙ ÎÍÈÙ Í ÔÔÓÎ ÏÓ Œ ÍÌ Ï ÔÁÔÙ ÏÈÈÙ ÍÍÏÙ Œ ÍÏ Ï Ì ÿ Í ÔÔÓÎ ÎË Œ ÍÌ Í ÓÎ ÍÔÎÙ ËÎÏÙ Í ÔÎ ÌÏ Œ ÍÏ Ì ÓÌÏÙ ÎÌ ÈÌÍÙ Í ÔÎ ÏÓ Œ ÍÏ Ï ÓÌÏÙ ÍÔÁÙ ËÍÓÙ Í ÔÎ ÎË Œ ÍÏ Í ÌÓ ÈÁÈÙ ÔÔ ÍÙ Œ ËÓ Ï Ë ÈÎ ÌÏ Œ ËÓ Ì ÔÈÌÙ ÌÎ ÏËÈÙ Ë ÈÎ ÏÓ Œ ËÓ Ï ÔÈÌÙ Ï ËÙ ÎÍÈÙ Œ ËÌ Ï Ë ÈÎ ÎË Œ ËÓ Í ÓÓÎÙ ÎÓÏÙ ÈÓÈÙ Ë ÔÔÓÎ ÌÏ Œ ËÌ Ì Ó ËÙ ÏÁÈÙ ÍÁÓÙ Ë ÔÔÓÎ ÏÓ Œ ËÌ Ï Ó ËÙ ÎÈËÙ Ë ÌÙ Œ ËÏ Ï Ì ÿ Ë ÔÔÓÎ ÎË Œ ËÌ Í ÓÍÁÙ ÈÏ Ô ÓÈÙ Ë ÔÎ ÌÏ Œ ËÏ Ì ÓÍÌÙ ÍÏÌÙ ËÁÍÙ Ë ÔÎ ÏÓ Œ ËÏ Ï ÓÍÌÙ ÈÏÈÙ Ô ÌÁÙ Ë ÔÎ ÎË Œ ËÏ Í ÌÏÈÙ ÁÎÍÙ ÔÌÓÈÙ ÓÁ

30 fl ø ƪ ø ª Ô Ò ÔÓ ŒÔ Ó Ï Ô ÈÎ ÌÏ ŒÔ Ó Ì ÔËÏÙ ÏÔÎÙ ÎÈÍÙ Ô ÈÎ ÏÓ ŒÔ Ó Ï ÔËÏÙ ÏËÔÙ ÍÍÁÙ ŒÔ Ì Ï Ô ÈÎ ÎË ŒÔ Ó Í ÓÌÓÙ ÍÔÏÙ ËÎÌÙ Ô ÔÔÓÎ ÌÏ ŒÔ Ì Ì ÓÓ ÎËÈÙ ËÔÏÙ Ô ÔÔÓÎ ÏÓ ŒÔ Ì Ï ÓÓ ÍÈËÙ ÁÏÏÙ ŒÔ Ï Ï Ì ÿ Ô ÔÔÓÎ ÎË ŒÔ Ì Í ÓËÌÙ ËÍÏÙ ÔÓ ÔÙ Ô ÔÎ ÌÏ ŒÔ Ï Ì ÓÁÏÙ ÈÍ Ô ÎÌÙ Ô ÔÎ ÏÓ ŒÔ Ï Ï ÓÁÏÙ ËÈÍÙ ÔÓÔÁÙ Ô ÔÎ ÎË ŒÔ Ï Í ÌÈÓÙ ÔÔÔÏÙ ÔÎÏËÙ ŒÔÓÓ Ï ÔÓ ÈÎ ÌÏ ŒÔÓÓ Ì Ó ÍÙ ÎÓÎÙ ÈÌ ÔÓ ÈÎ ÏÓ ŒÔÓÓ Ï Ó ÍÙ ÍÔÓÙ ËÎÔÙ ŒÔÓÌ Ï ÔÓ ÈÎ ÎË ŒÔÓÓ Í ÓÍÔÙ ÈËÎÙ Ô ÁÔÙ ÔÓ ÔÔÓÎ ÌÏ ŒÔÓÌ Ì ÓÎÏÙ ÈÏÎÙ Ô ÌÎÙ ÔÓ ÔÔÓÎ ÏÓ ŒÔÓÌ Ï ÓÎÏÙ ËÍÈÙ ÔÓ ÈÙ ŒÔÓÏ Ï Ì ÿ ÔÓ ÔÔÓÎ ÎË ŒÔÓÌ Í ÌÓÔÙ ÔÔÔ ÔÎÏ ÔÓ ÔÎ ÌÏ ŒÔÓÏ Ì ÌÏÎÙ ÁÍÎÙ ÔÌÏÔÙ ÔÓ ÔÎ ÏÓ ŒÔÓÏ Ï ÌÏÎÙ ÔÔÓÓÙ ÔÎÍÔÙ ÔÓ ÔÎ ÎË ŒÔÓÏ Í ÏÌÁÙ ÔÏ ÔÁÁ Ì

31 Ï Ò Î Ã ÏÓ Ï Ã ÏÓ ÏŒ à ÏÌ Ï Ã ÏÌ ÏŒ Ì ÿ à ÏÏ Ï Ã ÏÏ ÏŒ fl ø Æ< µª Ï ÈÎ ÌÍ Ã ÏÓ Ì ÓÓÔÙ ÎÍÙ ÈÈÙ ÓÎÍÙ ÌÎÎÙ Ï ÈÎ ÌÍ Ã ÏÓ ÌŒ ÓÓÔÙ ÎÍÙ ÈÈÙ ÓÎÍÙ ÌÎÎÙ Ï ÈÎ ÏÏ Ã ÏÓ Ï ÓÓÔÙ ÎÍÙ ÈÈÙ ÓÁ Ï ÓÙ Ï ÈÎ ÏÏ Ã ÏÓ ÏŒ ÓÓÔÙ ÎÍÙ ÈÈÙ ÓÁ Ï ÓÙ Ï ÈÎ Í Ã ÏÓ Í ÓÍÏÙ ÎÍÙ ÈÈÙ ÌÎËÙ ÏÁÈÙ Ï ÈÎ Í Ã ÏÓ ÍŒ ÓÍÏÙ ÎÍÙ ÈÈÙ ÌÎËÙ ÏÁÈÙ Ï ÔÔÓÎ ÌÍ Ã ÏÌ Ì ÓÎÍÙ ËÌÙ ÔÔÍÙ ÌÎËÙ ÏÁËÙ Ï ÔÔÓÎ ÌÍ Ã ÏÌ ÌŒ ÓÎÍÙ ËÌÙ ÔÔÍÙ ÌÎËÙ ÏÁËÙ Ï ÔÔÓÎ ÏÏ Ã ÏÌ Ï ÓÎÍÙ ËÌÙ ÔÔÍÙ Ï ÌÙ ÎÍÔÙ Ï ÔÔÓÎ ÏÏ Ã ÏÌ ÏŒ ÓÎÍÙ ËÌÙ ÔÔÍÙ Ï ÌÙ ÎÍÔÙ Ï ÔÔÓÎ Í Ã ÏÌ Í ÌÔÔÙ ËÌÙ ÔÔÍÙ ÏÁÏÙ ÍËÍÙ Ï ÔÔÓÎ Í Ã ÏÌ ÍŒ ÌÔÔÙ ËÌÙ ÔÔÍÙ ÏÁÏÙ ÍËÍÙ Ï ÔÎ ÌÍ Ã ÏÏ Ì ÓÁÓÙ ÔÔÔÙ ÔÎÏÙ ÏÍÔÙ ÍÏ Ï ÔÎ ÌÍ Ã ÏÏ ÌŒ ÓÁÓÙ ÔÔÔÙ ÔÎÏÙ ÏÍÔÙ ÍÏ Ï ÔÎ ÏÏ Ã ÏÏ Ï ÓÁÓÙ ÔÔÔÙ ÔÎÏÙ ÎÔÈÙ ÈÔËÙ Ï ÔÎ ÏÏ Ã ÏÏ ÏŒ ÓÁÓÙ ÔÔÔÙ ÔÎÏÙ ÎÔÈÙ ÈÔËÙ Ï ÔÎ Í Ã ÏÏ Í Ï ËÙ ÔÔÔÙ ÔÎÏÙ ÍÌ ËÈÎÙ Ï ÔÎ Í Ã ÏÏ ÍŒ Ï ËÙ ÔÔÔÙ ÔÎÏÙ ÍÌ ËÈÎÙ ÓÈ pûõ øæ ªÆ ªº< ª Õ øæ ªÆ Æª ± ª ƪ ø ª ±AÙ ÃÕ ÎÍÙ Ã ÎÓ Ï Ã ÎÌ Ï Ã ÎÏ Ï Ã ÎÓ ÏŒ à ÎÌ ÏŒ Ì ÿ à ÎÏ ÏŒ Î ÈÎ ÌÍ Ã ÎÓ Ì ÓÓËÙ ÍÁÙ ÁÍÙ ÓÁÍÙ ÏÔÔÙ Î ÈÎ ÌÍ Ã ÎÓ ÌŒ ÓÓËÙ ÍÁÙ ÁÍÙ ÓÁÍÙ ÏÔÔÙ Î ÈÎ ÏÏ Ã ÎÓ Ï ÓÓËÙ ÍÁÙ ÁÍÙ Ì ÏÍÓÙ Î ÈÎ ÏÏ Ã ÎÓ ÏŒ ÓÓËÙ ÍÁÙ ÁÍÙ Ì ÏÍÓÙ Î ÈÎ Í Ã ÎÓ Í ÓÈÍÙ ÍÁÙ ÁÍÙ Ï ÈÙ ÎÍÎÙ Î ÈÎ Í Ã ÎÓ ÍŒ ÓÈÍÙ ÍÁÙ ÁÍÙ Ï ÈÙ ÎÍÎÙ Î ÔÔÓÎ ÌÍ Ã ÎÌ Ì ÓÍÁÙ Ô ÏÙ ÔÏÎÙ ÏÔÌÙ ÎÈÏÙ Î ÔÔÓÎ ÌÍ Ã ÎÌ ÌŒ ÓÍÁÙ Ô ÏÙ ÔÏÎÙ ÏÔÌÙ ÎÈÏÙ Î ÔÔÓÎ ÏÏ Ã ÎÌ Ï ÓÍÁÙ Ô ÏÙ ÔÏÎÙ ÏÍÔÙ ÍÏ Î ÔÔÓÎ ÏÏ Ã ÎÌ ÏŒ ÓÍÁÙ Ô ÏÙ ÔÏÎÙ ÏÍÔÙ ÍÏ Î ÔÔÓÎ Í Ã ÎÌ Í ÌÓÓÙ Ô ÏÙ ÔÏÎÙ ÎÎÈÙ ÈÈÏÙ Î ÔÔÓÎ Í Ã ÎÌ ÍŒ ÌÓÓÙ Ô ÏÙ ÔÏÎÙ ÎÎÈÙ ÈÈÏÙ Î ÔÎ ÌÍ Ã ÎÏ Ì ÓÍ ÔÌÁÙ ÔÁÌÙ ÎÓÁÙ ÈÌÎÙ Î ÔÎ ÌÍ Ã ÎÏ ÌŒ ÓÍ ÔÌÁÙ ÔÁÌÙ ÎÓÁÙ ÈÌÎÙ Î ÔÎ ÏÏ Ã ÎÏ Ï ÓÍ ÔÌÁÙ ÔÁÌÙ ÎËÁÙ ËÔËÙ Î ÔÎ ÏÏ Ã ÎÏ ÏŒ ÓÍ ÔÌÁÙ ÔÁÌÙ ÎËÁÙ ËÔËÙ Î ÔÎ Í Ã ÎÏ Í ÌÈÎÙ ÔÌÁÙ ÔÁÌÙ È ÈÙ ÁËÓÙ Î ÔÎ Í Ã ÎÏ ÍŒ ÌÈÎÙ ÔÌÁÙ ÔÁÌÙ È ÈÙ ÁËÓÙ ÓÈ pûõ øæ ªÆ ªº< ª Õ øæ ªÆ Æª ± ª ƪ ø ª ±AÙ ÃÕ ÎÍÙ ÌÔ

32 fl ø Æ< µª Í Ò Ë Ã ÍÓ Ï Ã ÍÌ Ï Ã ÍÏ Ï Ã ÍÓ ÏŒ à ÍÌ ÏŒ Ì ÿ à ÍÏ ÏŒ Í ÈÎ ÌÍ Ã ÍÓ Ì ÓÏ ËÌÙ ÔÔÍÙ ÌÌÍÙ ÏÍËÙ Í ÈÎ ÌÍ Ã ÍÓ ÌŒ ÓÏ ËÌÙ ÔÔÍÙ ÌÌÍÙ ÏÍËÙ Í ÈÎ ÏÏ Ã ÍÓ Ï ÓÏ ËÌÙ ÔÔÍÙ ÌÈÍÙ ÎÓÌÙ Í ÈÎ ÏÏ Ã ÍÓ ÏŒ ÓÏ ËÌÙ ÔÔÍÙ ÌÈÍÙ ÎÓÌÙ Í ÈÎ Í Ã ÍÓ Í ÓËÍÙ ËÌÙ ÔÔÍÙ ÏÎÍÙ ÍÌÏÙ Í ÈÎ Í Ã ÍÓ ÍŒ ÓËÍÙ ËÌÙ ÔÔÍÙ ÏÎÍÙ ÍÌÏÙ Í ÔÔÓÎ ÌÍ Ã ÍÌ Ì ÓÈËÙ ÔÓÎÙ ÔÈÌÙ ÏÍÈÙ ÍÏËÙ Í ÔÔÓÎ ÌÍ Ã ÍÌ ÌŒ ÓÈËÙ ÔÓÎÙ ÔÈÌÙ ÏÍÈÙ ÍÏËÙ Í ÔÔÓÎ ÏÏ Ã ÍÌ Ï ÓÈËÙ ÔÓÎÙ ÔÈÌÙ ÎÔËÙ ÈÔÁÙ Í ÔÔÓÎ ÏÏ Ã ÍÌ ÏŒ ÓÈËÙ ÔÓÎÙ ÔÈÌÙ ÎÔËÙ ÈÔÁÙ Í ÔÔÓÎ Í Ã ÍÌ Í ÌÌÍÙ ÔÓÎÙ ÔÈÌÙ ÍÓ ËÍÔÙ Í ÔÔÓÎ Í Ã ÍÌ ÍŒ ÌÌÍÙ ÔÓÎÙ ÔÈÌÙ ÍÓ ËÍÔÙ Í ÔÎ ÌÍ Ã ÍÏ Ì ÌÌÔÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÎÁËÙ ËÓÁÙ Í ÔÎ ÌÍ Ã ÍÏ ÌŒ ÌÌÔÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÎÁËÙ ËÓÁÙ Í ÔÎ ÏÏ Ã ÍÏ Ï ÌÌÔÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÍÍ ÁÔÍÙ Í ÔÎ ÏÏ Ã ÍÏ ÏŒ ÌÌÔÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÍÍ ÁÔÍÙ Í ÔÎ Í Ã ÍÏ Í ÏÏÈÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÈËÏÙ Ô ËËÙ Í ÔÎ Í Ã ÍÏ ÍŒ ÏÏÈÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÈËÏÙ Ô ËËÙ ÓÈ pûõ øæ ªÆ ªº< ª Õ øæ ªÆ Æª ± ª ƪ ø ª ±AÙ ÃÕ ÎÍÙ Ã ËÓ Ï Ë ÈÎ ÌÍ Ã ËÓ Ì ÌÓÎÙ ÔÔÔÙ ÔÎÏÙ ÏÔÈÙ ÎÈÁÙ Ë ÈÎ ÏÏ Ã ËÓ Ï ÌÓÎÙ ÔÔÔÙ ÔÎÏÙ ÏÍÌÙ ÍÏÌÙ Ã ËÌ Ï Ë ÈÎ Í Ã ËÓ Í ÌÈÍÙ ÔÔÔÙ ÔÎÏÙ ÎÎÎÙ ÈÈ Ë ÔÔÓÎ ÌÍ Ã ËÌ Ì ÌÈ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÎÈÍÙ ÈÁÁÙ Ë ÔÔÓÎ ÏÏ Ã ËÌ Ï ÌÈ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ Í ËÈËÙ Ã ËÏ Ï Ì ÿ Ë ÔÔÓÎ Í Ã ËÌ Í ÏÌÔÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÈÏÈÙ Ô ÌÍÙ Ë ÔÎ ÌÍ Ã ËÏ Ì ÏÎÍÙ ÓÓÓÙ Ì ËÙ È Ô ÔËÙ Ë ÔÎ ÏÏ Ã ËÏ Ï ÏÎÍÙ ÓÓÓÙ Ì ËÙ Ë ÔÙ ÔÔÔÌÙ Ë ÔÎ Í Ã ËÏ Í ÎÈÌÙ ÓÓÓÙ Ì ËÙ ÁÌËÙ ÔÌ ÓÙ ÓÈ pûõ øæ ªÆ ªº< ª Õ øæ ªÆ Æª ± ª ƪ ø ª ±AÙ ÃÕ ÎÍÙ ÌÓ

33 Ô Ò ÔÓ ÃÔ Ó Ï fl ø Æ< µª Ô ÈÎ ÌÍ ÃÔ Ó Ì ÌÏÔÙ ÔÌÁÙ ÔÁÌÙ ÏÁËÙ ÍÁÓÙ Ô ÈÎ ÏÏ ÃÔ Ó Ï ÌÏÔÙ ÔÌÁÙ ÔÁÌÙ ÎÎ ÈÍÏÙ ÃÔ Ì Ï Ô ÈÎ Í ÃÔ Ó Í ÌÁÔÙ ÔÌÁÙ ÔÁÌÙ ÍÎÌÙ Á ÈÙ Ô ÔÔÓÎ ÌÍ ÃÔ Ì Ì ÌËÌÙ Ó ËÙ ÓËÁÙ ÍËÌÙ ÁÏÁÙ Ô ÔÔÓÎ ÏÏ ÃÔ Ì Ï ÌËÌÙ Ó ËÙ ÓËÁÙ ÈÏÍÙ Ô ÌÈÙ ÃÔ Ï Ï Ì ÿ Ô ÔÔÓÎ Í ÃÔ Ì Í ÏÏÈÙ Ó ËÙ ÓËÁÙ ËÈÓÙ ÔÓÔÓÙ Ô ÔÎ ÌÍ ÃÔ Ï Ì Î ÓÈËÙ ÌËÍÙ ËÈ ÔÓ ËÙ Ô ÔÎ ÏÏ ÃÔ Ï Ï Î ÓÈËÙ ÌËÍÙ ÁÏÏÙ ÔÌÔÔÙ Ô ÔÎ Í ÃÔ Ï Í ÍÔ ÓÈËÙ ÌËÍÙ Ô ÁÓÙ ÔÎÔÈÙ ÓÈ pûõ øæ ªÆ ªº< ª Õ øæ ªÆ Æª ± ª ƪ ø ª ±AÙ ÃÕ ÎÍÙ ÃÔÓÓ Ï ÔÓ ÈÎ ÌÍ ÃÔÓÓ Ì ÌÈÓÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÎÈÁÙ Ë ÌÙ ÔÓ ÈÎ ÏÏ ÃÔÓÓ Ï ÌÈÓÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÍÌÈÙ ËËÌÙ ÃÔÓÌ Ï ÔÓ ÈÎ Í ÃÔÓÓ Í ÏÔÁÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÈÎÓÙ Ô ÏÏÙ ÔÓ ÔÔÓÎ ÌÍ ÃÔÓÌ Ì ÏÓÈÙ ÓÎ ÌÏÈÙ ÈÁÓÙ ÔÔ ÔÓ ÔÔÓÎ ÏÏ ÃÔÓÌ Ï ÏÓÈÙ ÓÎ ÌÏÈÙ ËÍÔÙ ÔÔÁÍÙ ÃÔÓÏ Ï Ì ÿ ÔÓ ÔÔÓÎ Í ÃÔÓÌ Í ÏÈËÙ ÓÎ ÌÏÈÙ ÁÁÁÙ ÔÌËÈÙ ÔÓ ÔÎ ÌÍ ÃÔÓÏ Ì ÎÍÌÙ Ì ÏÍÌÙ Ô ÍÙ ÔÌÁÈÙ ÔÓ ÔÎ ÏÏ ÃÔÓÏ Ï ÎÍÌÙ Ì ÏÍÌÙ Ô ËÍÙ ÔÎ ËÙ ÔÓ ÔÎ Í ÃÔÓÏ Í ÍÈ Ì ÏÍÌÙ ÔÓÏÎÙ ÔÈÌÔÙ ÓÈ pûõ øæ ªÆ ªº< ª Õ øæ ªÆ Æª ± ª ƪ ø ª ±AÙ ÃÕ ÎÍÙ ÌÌ

34 flµ ªÆ< µª ø ± ª Ë Ò Ô fl ËÏ Ï ÕÈ Ë ÔÎÈ ÏÏ fl ËÏ Ï ÕÈ ËËÏÙ ÍÌÎÙ ËËÌÙ Ë ÔÎÈ Í fl ËÏ Í ÕÈ ÁÁ ÈÁÍÙ ÔÔ ÎÙ fl ËÎ Ï ÕÈ Ë ÔÁÏÎ ÏÏ fl ËÎ Ï ÕÈ ÁÔÍÙ ÈÍÌÙ Ô ÍÔÙ Ë ÔÁÏÎ Í fl ËÎ Í ÕÈ Ô ÓÓÙ ÁÎÓÙ ÔÌÓÓÙ fl ËÍ Ï ÕÈ Ë ÓÌÓ ÏÏ fl ËÍ Ï ÕÈ ÁÈÎÙ ËÈÈÙ ÔÓÔÁÙ Ë ÓÌÓ Í fl ËÍ Í ÕÈ Ô ËÁÙ Ô ËËÙ ÔÎÔÔ٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ Õ ø ª ª ªæ±ºª ÈÍÔ ÓÎ ÌË ÏÏ Õ ËÏflÃ Ó Õ ø ª ª ªæ±ºª ÈÍÔ ÓÎ ÎÏ Í Õ ËÍflà ÓÏÙ Õ øæææª ª ÓÎ ÌÈÙ fl Ô Ï Ï ÕÈ Ô ÔÎÈ ÏÏ fl Ô Ï Ï ÕÈ ÁÔÁÙ ÈÓÓÙ Ô ÌÙ Ô ÔÎÈ Í fl Ô Ï Í ÕÈ Ô ÌÓÙ ËÁÏÙ ÔÓÏÓÙ fl Ô Î Ï ÕÈ Ô ÔÁÏÎ ÏÏ fl Ô Î Ï ÕÈ ÁÈÈÙ ËÈËÙ ÔÓÓ Ô ÔÁÏÎ Í fl Ô Î Í ÕÈ Ô Á Ô ËÏÙ ÔÎ ÍÙ fl Ô Í Ï ÕÈ Ô ÓÌÓ ÏÏ fl Ô Í Ï ÕÈ Ô ÌÁÙ Ô ÎÙ ÔÌÁÈÙ ÌÏ Ô ÓÌÓ Í fl Ô Í Í ÕÈ ÔÔÍÓÙ ÔÓÌÏÙ ÔÈÔÏ٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ Õ ø ª ª ªæ±ºª ÁÍÔ ÓÎ ÌË ÏÏ ÕÔ Ïflà ÓÓÙ Õ ø ª ª ªæ±ºª ÁÍÔ ÓÎ ÎÏ Í ÕÔ Íflà ÓÍÙ Õ øæææª ª ÓÎ ÌÈÙ

35 flµ ªÆ< µª ø ± ª ÔÓ fl ÔÓÏ Ï ÕÈ ÔÓ ÔÎÈ ÏÏ fl ÔÓÏ Ï ÕÈ Ô ÎÓÙ ËÓÌÙ ÔÔÏÌÙ ÔÓ ÔÎÈ Í fl ÔÓÏ Í ÕÈ ÔÔÍÎÙ Ô ÔÓÙ ÔÏ ÈÙ fl ÔÓÎ Ï ÕÈ ÔÓ ÔÁÏÎ ÏÏ fl ÔÓÎ Ï ÕÈ ÔÔÔÈÙ ÁÈËÙ ÔÌÎÁÙ ÔÓ ÔÁÏÎ Í fl ÔÓÎ Í ÕÈ ÔÓÌÔÙ ÔÔÁÍÙ ÔÍÍÓÙ fl ÔÓÍ Ï ÕÈ ÔÓ ÓÌÓ ÏÏ fl ÔÓÍ Ï ÕÈ ÔÔËÏÙ ÔÔÓ ÔÎÎÍÙ ÔÓ ÓÌÓ Í fl ÔÓÍ Í ÕÈ ÔÌ ÎÙ ÔÌÍ ÔËËÁ٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ Õ ø ª ª ªæ±ºª ÔÔÍÔ ÓÎ ÌË ÏÏ ÕÔÓÏflà ÌÓÙ Õ ø ª ª ªæ±ºª ÔÔÍÔ ÓÎ ÎÏ Í ÕÔÓÍflà ÌÎÙ Õ øæææª ª ÓÎ ÌÈÙ æøæª Æº ªÆ * ª Ê æª Õ Æø µ * ª Û Ì ÿ æøæ æª Õ Æø µ * ª Û æøæ æª Õ Æø µ * ª Û æøæ ÌÎ

36 Õ ªA ø Æ< µª Ï Ò Î ÏÏ Ï ÕÈ ÏÏ ÏŒ ÕÈ Ï ÔÎÈ ÏÏ ÏÏ Ï ÕÈ ÎÎÈÙ ÔÔÓÙ ÔÎÍÙ Í ÓÙ ËÌÈÙ Ï ÔÎÈ ÏÏ ÏÏ ÏŒ ÕÈ ÎÎÈÙ ÔÔÓÙ ÔÎÍÙ Í ÓÙ ËÌÈÙ ÏÎ Ï ÕÈ ÏÎ ÏŒ ÕÈ Ï ÔÁÏÎ ÏÏ ÏÎ Ï ÕÈ ÍÌÎÙ ÔÏ ÔÁÎÙ ÈÏÏÙ Ô ÌÎÙ Ï ÔÁÏÎ ÏÏ ÏÎ ÏŒ ÕÈ ÍÌÎÙ ÔÏ ÔÁÎÙ ÈÏÏÙ Ô ÌÎÙ ÏÍ Ï ÕÈ ÏÍ ÏŒ ÕÈ Ï ÓÌÓ ÏÏ ÏÍ Ï ÕÈ È ËÙ ÔÍËÙ ÓÌÏÙ ËËÍÙ ÔÓÌÓÙ Ï ÓÌÓ ÏÏ ÏÍ ÏŒ ÕÈ È ËÙ ÔÍËÙ ÓÌÏÙ ËËÍÙ ÔÓÌÓ٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ fiæ ª Ʊ ª ªµ$Æ ÎÏ Ï ÕÈ ÎÏ ÏŒ ÕÈ Î ÔÎÈ ÏÏ ÎÏ Ï ÕÈ Í ÎÙ ÔÏ ÔÁÓÙ ÍÁÎÙ ÁÍÏÙ Î ÔÎÈ ÏÏ ÎÏ ÏŒ ÕÈ Í ÎÙ ÔÏ ÔÁÓÙ ÍÁÎÙ ÁÍÏÙ ÎÎ Ï ÕÈ ÎÎ ÏŒ ÕÈ Î ÔÁÏÎ ÏÏ ÎÎ Ï ÕÈ ÍËÓÙ ÔÈÎÙ ÓÏ ËÎËÙ ÔÔÁ Î ÔÁÏÎ ÏÏ ÎÎ ÏŒ ÕÈ ÍËÓÙ ÔÈÎÙ ÓÏ ËÎËÙ ÔÔÁ ÎÍ Ï ÕÈ ÎÍ ÏŒ ÕÈ Î ÓÌÓ ÏÏ ÎÍ Ï ÕÈ ÈÎÈÙ ÓÔ ÓËËÙ Ô Ó ÔÏÔÍÙ Î ÓÌÓ ÏÏ ÎÍ ÏŒ ÕÈ ÈÎÈÙ ÓÔ ÓËËÙ Ô Ó ÔÏÔÍ٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ fiæ ª Ʊ ª ªµ$Æ ÌÍ

37 Õ ªA ø Æ< µª Ë Ò Ô ËÏ Ï ÕÈ ËÏ ÏŒ ÕÈ Ë ÔÎÈ ÏÏ ËÏ Ï ÕÈ ÁÎÏÙ ÓÓÏÙ ÌÔÓÙ Ô ËËÙ ÔÎÔÌÙ Ë ÔÎÈ ÏÏ ËÏ ÏŒ ÕÈ ÁÎÏÙ ÓÓÏÙ ÌÔÓÙ Ô ËËÙ ÔÎÔÌÙ ËÎ Ï ÕÈ ËÎ ÏŒ ÕÈ Ë ÔÁÏÎ ÏÏ ËÎ Ï ÕÈ ÔÔÔÓÙ ÓË ÌÁ ÔÌÏÌÙ ÔËÍËÙ Ë ÔÁÏÎ ÏÏ ËÎ ÏŒ ÕÈ ÔÔÔÓÙ ÓË ÌÁ ÔÌÏÌÙ ÔËÍËÙ ËÍ Ï ÕÈ ËÍ ÏŒ ÕÈ Ë ÓÌÓ ÏÏ ËÍ Ï ÕÈ ÔÓÈÈÙ ÌÌÍÙ ÏÍËÙ ÔÎÁËÙ ÓÓÓÓÙ Ë ÓÌÓ ÏÏ ËÍ ÏŒ ÕÈ ÔÓÈÈÙ ÌÌÍÙ ÏÍËÙ ÔÎÁËÙ ÓÓÓÓ٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ fiæ ª Ʊ ª ªµ$Æ Ô Ï Ï ÕÈ Ô Ï ÏŒ ÕÈ Ô ÔÎÈ ÏÏ Ô Ï Ï ÕÈ Ô ÓÏÙ ÓË ÌËÏÙ ÔÓÈÌÙ ÔÈÍÎÙ Ô ÔÎÈ ÏÏ Ô Ï ÏŒ ÕÈ Ô ÓÏÙ ÓË ÌËÏÙ ÔÓÈÌÙ ÔÈÍÎÙ Ô Î Ï ÕÈ Ô Î ÏŒ ÕÈ Ô ÔÁÏÎ ÏÏ Ô Î Ï ÕÈ ÔÓÔÔÙ ÌÎ ÏË ÔÎÈ ÓÔÈËÙ Ô ÔÁÏÎ ÏÏ Ô Î ÏŒ ÕÈ ÔÓÔÔÙ ÌÎ ÏË ÔÎÈ ÓÔÈËÙ Ô Í Ï ÕÈ Ô Í ÏŒ ÕÈ Ô ÓÌÓ ÏÏ Ô Í Ï ÕÈ ÔÌÁÓÙ ÏÓ ÎÈÍÙ ÔËÍÍÙ ÓÎËÁÙ Ô ÓÌÓ ÏÏ Ô Í ÏŒ ÕÈ ÔÌÁÓÙ ÏÓ ÎÈÍÙ ÔËÍÍÙ ÓÎËÁ٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ fiæ ª Ʊ ª ªµ$Æ ÌÈ

38 Õ ªA ø Æ< µª ÔÓ ÔÓÏ Ï ÕÈ ÔÓÏ ÏŒ ÕÈ ÔÓ ÔÎÈ ÏÏ ÔÓÏ Ï ÕÈ ÔÏÓÍÙ ÌÌÍÙ ÏÍËÙ ÔÎÈÎÙ ÓÔËËÙ ÔÓ ÔÎÈ ÏÏ ÔÓÏ ÏŒ ÕÈ ÔÏÓÍÙ ÌÌÍÙ ÏÍËÙ ÔÎÈÎÙ ÓÔËËÙ ÔÓÎ Ï ÕÈ ÔÓÎ ÏŒ ÕÈ ÔÓ ÔÁÏÎ ÏÏ ÔÓÎ Ï ÕÈ ÔÍÎÌÙ ÏÓ ÎËÎÙ ÔÁÏÓÙ ÓÈ ÔÙ ÔÓ ÔÁÏÎ ÏÏ ÔÓÎ ÏŒ ÕÈ ÔÍÎÌÙ ÏÓ ÎËÎÙ ÔÁÏÓÙ ÓÈ ÔÙ ÔÓÍ Ï ÕÈ ÔÓÍ ÏŒ ÕÈ ÔÓ ÓÌÓ ÏÏ ÔÓÍ Ï ÕÈ ÔËËÌÙ Î ÏÙ È ÓÙ ÓÌÔ ÌÓÔÓÙ ÔÓ ÓÌÓ ÏÏ ÔÓÍ ÏŒ ÕÈ ÔËËÌÙ Î ÏÙ È ÓÙ ÓÌÔ ÌÓÔÓ٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ fiæ ª Ʊ ª ªµ$Æ ÌË

39 fiïîí ÕÈ ÏÎpÛ µ Æø µæ ª ºª Ù µø ªæ ª ºª ª µæ ª ºª ª ÏÎp $Æ ÈÎ fiïîó ÕÈ ÔÁÏÙ ÓÔÙ ÓÁÙ ª µæ ª ºª ª ÏÎp $Æ Ì ÿ ÔÔÓÎ fiïîì ÕÈ ÓÔÍÙ ÌÔÙ ÏÌÙ ª µæ ª ºª ª ÏÎp $Æ ÔÎ fiïîï ÕÈ ÓÌËÙ ÏÓÙ ÎËÙ ª µæ ª ºª ª ÏÎp $Æ ÔËÈÎ fiïîî ÕÈ ÓÍ ÎÓÙ ÈÓÙ ª µæ ª ºª ª ÏÎp $Æ ÓÓÎ fiïîí ÕÈ ÓËÓÙ ÍÌÙ ËÈÙ ª µæ ª ºª ª ÏÎp $Æ fl ø ª µæ ª ºª ª ÏÎp $Æ fl ø Ì ÿ ÏÎ ÏÏ ÈÎ fiïîó fl ÔÈÍÙ ÓÔÙ ÓÁÙ ÔÔÓÎ fiïîì fl ÔÁËÙ ÌÔÙ ÏÌÙ fl溪 µ ø ª $Æ Õ Æ< µª µæ ª ºª Õ Æø µææª ª Ï Ë ÓÎ Ë ÏÎ ÏÏ ÔÓÓÙ ÔÔËÙ ÔÍÏÙ Õ Æø µææª ª Î ËÈ ÓÎ ËÈ ÏÎ ÎÏ ÔÓËÙ ÔÏ ÔÁÎÙ Õ Æø µææª ª Í ÁÏ ÓÎ ÁÏ ÏÎ ÍÏ ÔÌÎÙ ÔÍÏÙ ÓÓÈÙ Õ Æø µææª ª Ë Ô Ë ÓÎ Ô Ë ÏÎ ËÏ ÔÏÈÙ ÓÔÍÙ Ì Õ Æø µææª ª Ô ÔÓÓ ÓÎ ÔÓÓ ÏÎÔ Ï ÔÎÁÙ ÓÈÎÙ ÌËÓÙ Õ Æø µææª ª ÔÓ ÔÌÍ ÓÎ ÔÌÍ ÏÎÔÓÏ ÔÈ ÌÏÓÙ ÏÈÎÙ fl ÔÓÎ µø ªæ ª ºª ÔÎ ÓÎ fl ÔÓÎ ÓÏÓÙ ÁÌÙ ÔÓÁÙ ÔÎ ÌÓ fl ÔÌÓ ÓËÈÙ ÔÔËÙ ÔÍÏÙ ÌÁ

40 Œª Æø Æ Æ< µª Í Ò Ë flõ ÍÓ ÏÓÿ ÕÈ Í ËÓ ÏÏ flõ ÍÓ ÏÓÿ ÕÈ ÈÓËÙ ËÏÙ ÔÔÍÙ ÌÈÈÙ ÎÓÌÙ Í ËÓ Í flõ ÍÓ ÍÓÿ ÕÈ ËÌÁÙ ËÏÙ ÔÔÍÙ ÏÎÈÙ ÍÌÏÙ flõ ÍÌ ÏÌÿ ÕÈ Í ÔÔÁÎ ÏÏ flõ ÍÌ ÏÌÿ ÕÈ ÁÌËÙ ÔÓÍÙ ÔÈÏÙ ÎÔÁÙ ÈÓ Í ÔÔÁÎ Í flõ ÍÌ ÍÌÿ ÕÈ Ô ÏÈÙ ÔÓÍÙ ÔÈÏÙ ÍÓÔÙ ËÍÓÙ Ì ÿ flõ ÍÏ ÏÏÿ ÕÈ Í ÔÎÈ ÏÏ flõ ÍÏ ÏÏÿ ÕÈ ÔÔÎÎÙ ÔÍËÙ ÓÌÓÙ ÍÍÔÙ ÁÔÈÙ Í ÔÎÈ Í flõ ÍÏ ÍÏÿ ÕÈ ÔÓÎËÙ ÔÍËÙ ÓÌÓÙ ÈËÎÙ Ô ËÁ٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ Æª ± ª ø ø ª $ Æ Æ± Õ æ º< Ʊ Õ æ ÔÓÙÓÎ flõ ËÓ ÏÓÿ ÕÈ Ë ËÓ ÏÏ flõ ËÓ ÏÓÿ ÕÈ ÈÎÎÙ ÔÔÓÙ ÔÎÏÙ ÏÍÏÙ ÍÏÌÙ Ë ËÓ Í flõ ËÓ ÍÓÿ ÕÈ ËÍÍÙ ÔÔÓÙ ÔÎÏÙ ÎÎÍÙ ÈÈ flõ ËÌ ÏÌÿ ÕÈ Ë ÔÔÁÎ ÏÏ flõ ËÌ ÏÌÿ ÕÈ ÁÍÈÙ ÔÍËÙ ÓÌÔÙ ÍÌÏÙ ËÈËÙ Ë ÔÔÁÎ Í flõ ËÌ ÍÌÿ ÕÈ Ô ÈÈÙ ÔÍËÙ ÓÌÔÙ ÈÏËÙ Ô ÌÍÙ Ì ÿ flõ ËÏ ÏÏÿ ÕÈ Ë ÔÎÈ ÏÏ flõ ËÏ ÏÏÿ ÕÈ ÔÔËÍÙ ÓÓÏÙ Ì ËÙ Ë ÌÙ ÔÔÔÌÙ Ë ÔÎÈ Í flõ ËÏ ÍÏÿ ÕÈ ÔÓÁÌÙ ÓÓÏÙ Ì ËÙ ÁÏ ÔÌ Ó٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ Æª ± ª ø ø ª $ Æ Æ± Õ æ º< Ʊ Õ æ ÔÓÙÓÎ Ï

41 Œª Æø Æ Æ< µª Ô Ò ÔÓ flõô Ó ÏÓÿ ÕÈ Ô ËÓ ÏÏ flõô Ó ÏÓÿ ÕÈ ÈÁÔÙ ÔÌËÙ ÔÁÓÙ ÎÏÁÙ ÈÍÌÙ Ô ËÓ Í flõô Ó ÍÓÿ ÕÈ ËÁËÙ ÔÌËÙ ÔÁÓÙ ÍÎÓÙ Á ÍÙ flõô Ì ÏÌÿ ÕÈ Ô ÔÔÁÎ ÏÏ flõô Ì ÏÌÿ ÕÈ Ô ÁÙ Ó ÈÙ ÓËËÙ ÈÏÎÙ Ô ÌÍÙ Ô ÔÔÁÎ Í flõô Ì ÍÌÿ ÕÈ ÔÔÔÁÙ Ó ÈÙ ÓËËÙ ËÈÔÙ ÔÓÔÔÙ Ì ÿ flõô Ï ÏÏÿ ÕÈ Ô ÔÎÈ ÏÏ flõô Ï ÏÏÿ ÕÈ ÔÓÓÁÙ ÓÈÍÙ ÌËÏÙ ÁÏÓÙ ÔÌ ÁÙ Ô ÔÎÈ Í flõô Ï ÍÏÿ ÕÈ ÔÌÌËÙ ÓÈÍÙ ÌËÏÙ Ô Á ÔÎÔÎ٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ Æª ± ª ø ø ª $ Æ Æ± Õ æ º< Ʊ Õ æ ÔÓÙÓÎ flõôóó ÏÓÿ ÕÈ ÔÓ ËÓ ÏÏ flõôóó ÏÓÿ ÕÈ ËÓ ÔÍÍÙ ÓÌÓÙ ÍÌÍÙ ËËÏÙ ÔÓ ËÓ Í flõôóó ÍÓÿ ÕÈ ÁÓÈÙ ÔÍÍÙ ÓÌÓÙ ÈÎÔÙ Ô ÏÎÙ flõôóì ÏÌÿ ÕÈ ÔÓ ÔÔÁÎ ÏÏ flõôóì ÏÌÿ ÕÈ Ô ÎÔÙ ÓÏÁÙ ÌÏËÙ ËÍ ÔÔÁÈÙ ÔÓ ÔÔÁÎ Í flõôóì ÍÌÿ ÕÈ ÔÔÍ ÓÏÁÙ ÌÏËÙ ÁÁËÙ ÔÌËËÙ Ì ÿ flõôóï ÏÏÿ ÕÈ ÔÓ ÔÎÈ ÏÏ flõôóï ÏÏÿ ÕÈ ÔÓËÔÙ ÌÌÓÙ ÏÍÏÙ Ô ËÎÙ ÔÎ ÁÙ ÔÓ ÔÎÈ Í flõôóï ÍÏÿ ÕÈ ÔÌÁ ÌÌÓÙ ÏÍÏÙ ÔÓÏÏÙ ÔÈÌÓ٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ Æª ± ª ø ø ª $ Æ Æ± Õ æ º< Ʊ Õ æ ÔÓÙÓÎ ÏÔ

42 Õ æ øºªæ< µª Í Ò Ë flõ ÍÓ ÏÏÕ ÕÈ Í ËÓ ÏÏ flõ ÍÓ ÏÏÕ ÕÈ ÔÔÍ ËÏÙ ÔÔÍÙ ÌÈÈÙ ÎÓÌÙ Í ËÓ Í flõ ÍÓ ÍÏÕ ÕÈ ÔÌÈÌÙ ËÏÙ ÔÔÍÙ ÏÎÈÙ ÍÌÏÙ flõ ÍÌ ÏÍÕ ÕÈ Í ÔÔÁÎ ÏÏ flõ ÍÌ ÏÍÕ ÕÈ ÔÍÔÍÙ ÔÓÍÙ ÔÈÏÙ ÎÔÁÙ ÈÓ Í ÔÔÁÎ Í flõ ÍÌ ÍÍÕ ÕÈ ÔËÓËÙ ÔÓÍÙ ÔÈÏÙ ÍÓÔÙ ËÍÓÙ Ì ÿ flõ ÍÏ ÏËÕ ÕÈ Í ÔÎÈ ÏÏ flõ ÍÏ ÏËÕ ÕÈ ÔÁÔÍÙ ÔÍËÙ ÓÌÓÙ ÍÍÔÙ ÁÔÈÙ Í ÔÎÈ Í flõ ÍÏ ÍËÕ ÕÈ ÓÔÓÓÙ ÔÍËÙ ÓÌÓÙ ÈËÎÙ Ô ËÁ٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ Æª ± ª ø ø ª $ Æ Æ± Õ æ º< Ʊ Õ æ ÔÓÙÓÎ flõ ËÓ ÏÏÕ ÕÈ Ë ËÓ ÏÏ flõ ËÓ ÏÏÕ ÕÈ ÔÓ ÈÙ ÔÔÓÙ ÔÎÍÙ ÏÍÏÙ ÍÏÎÙ Ë ËÓ Í flõ ËÓ ÍÏÕ ÕÈ ÔÏÔËÙ ÔÔÓÙ ÔÎÍÙ ÎÎÍÙ ÈÈÓÙ flõ ËÌ ÏÍÕ ÕÈ Ë ÔÔÁÎ ÏÏ flõ ËÌ ÏÍÕ ÕÈ ÔÍÍÍÙ ÔÍËÙ ÓÌÏÙ ÍÌÏÙ ËËÔÙ Ë ÔÔÁÎ Í flõ ËÌ ÍÍÕ ÕÈ ÔËÈÁÙ ÔÍËÙ ÓÌÏÙ ÈÏËÙ Ô ÌÁÙ Ì ÿ flõ ËÏ ÏËÕ ÕÈ Ë ÔÎÈ ÏÏ flõ ËÏ ÏËÕ ÕÈ ÔÁÍËÙ ÓÓÏÙ ÌÔÓÙ Ë ÌÙ ÔÔÔÈÙ Ë ÔÎÈ Í flõ ËÏ ÍËÕ ÕÈ ÓÔÈÈÙ ÓÓÏÙ ÌÔÓÙ ÁÏ ÔÌ Í٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ Æª ± ª ø ø ª $ Æ Æ± Õ æ º< Ʊ Õ æ ÔÓÙÓÎ ÏÓ