1308 Allvia_PL_Vorläufig.pdf

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "1308 Allvia_PL_Vorläufig.pdf"

Bản ghi

1 Das ASSMANN Prinzip. Gute Arbeit. Allvia Allvia Stauraumsystem. Funktion. Form. Gestaltung. Vorläufige Preisliste

2 ø ªÆ ª ø ªÆ ª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Ó øaª Õ Æø µ ø º ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Ì øææ øæª ª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Ï Ãª ª fiª ƪ æ ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Î flµ ª ƪ ø ª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Ô flµ ªÆ< µª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÔÍ ŸøƺªÆ±æªÆ< µª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÓÓ fl ø ƪ ø ª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÓË fl ø Æ< µª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÌÔ flµ ªÆ< µª ø ± ª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÌÏ Õ ªA ø Æ< µª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÌÍ ÏÎpÛ µ Æø µæ ª ºª Ù µø ªæ ª ºª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÌÁ Œª Æø Æ Æ< µª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Ï Õ æ øºªæ< µª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÏÓ ± ææ< µª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÏÏ Œª ªæ$Ʊ Æ< µª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÍÓ ÿ< ªÆª ø ª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÍÏ ÿ< ª Æ< µª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÍÎ flµ ª æ* µª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÍÍ Õ ªæª $ƪÆ< µª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÈÍ œ ªÆƱ øºªæ< µª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ËÍ µæª ø ª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÁÍ µø ø ƪ ø ª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÁÈ $ ªÆ< µª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÁË ø æª Ù ø ª ª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÁÁ æª *Æ ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Ô fl溪 µ ø ª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Ô Í ªÆæ ª º ª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Ô È Õ Æ$ µ < ºª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÔÔ flµ µûõ Æ$ µ < ºª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÔÔÓ Õ æµ< ª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÔÔÌ ÿ< ªÆª Æø ƪ ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÔÔÏ fl $ ª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÔÔÎ Æ ø ø ± æª *Æ ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ÔÔÍ Ó

3 øaª Õ Æø µ ø º Ì

4 øææ øæª ª øæææª ª fl ±Æ Û ªµ±Æ fl ˆ ˆ ˆ flµø ªÛ ªµ±Æ fl ˆ fl øæ Û ªµ±Æ fl ˆ ˆ fi ªÛ ªµ±Æ fià ˆ ˆ ˆ ªÛ ªÆÆøÆøÛ ªµ±Æ ˆ ŸÆø ª AÛ ªµ±Æ Ÿ ˆ ˆ ˆ ª ª Û ªµ±Æ Æ ªÛ ø ø øû ªµ±Æ ˆ Æø Û ªµ±Æ Ÿ ˆ ˆ ˆ ª ø ªÛÕ æªæû ªµ±Æ Õ ˆ æø Û ªµ±Æ Õ ª ªÆÛ ªµ±Æ Õ ˆ ˆ ˆ Õ ø ª AÛ ªµ±Æ Õ ˆ ˆ ˆ Æ ªÆ Ô fi ƵªÛ ø ÆÛ Æ ªÆ fi fi ªÛ ø ÆÛ Æ ªÆ fi ªÛ ø ÆÛ Æ ªÆ ªÛ ø ÆÛ Æ ªÆ Õ ªÛŸÆø Û Æ ªÆ Ÿ ªÛÕ øæ Û Æ ªÆ Õ Æ ªÆ Ó fi Æ æø Û Æ ªÆ fi Æ ªÛ Æ ªÆ æø Û Æ ªÆ fi ª ø øææª fl Æø Æø Œfl È ÔÍ flã ˆ ŸÆø ª A Œfl Á Ó Ÿ ˆ Õ øæ Œfl Á Ï Õ ˆ Õ ø ª A Œfl Á Ì Õ ˆ ª Aø Œfl Á Í fl ˆ ˆ Ʊ Û ø fl ª Õ ø æ*ºª º Õ ø $æª ªÆºª øæ ª ª ªÆ ø ± ª flµ µø $ Æ ª ªÆæøÆ Ê ŸÆø ª A Ÿ Ù Æø Ÿ º ª Aø fl ˆ ± Ï

5 ê ª fiª ƪ æ ªÆµ ± ª fl øûfiø ª ª º ø ± ªÆ ª ø ªÆ ø ª ªÆ ª ª Ù º ª ø ª øµ ª ª ±Æ ª º Œ ª ªÆ $ ª Ú ª ªÆµ ± ª ± fl ø º ±Æ ª ƪ ƪ æøæ º ± ƪ ß ªæøÆÚ ªÆºª ø ªA ±Æ ø ºª ߺøÆ ª ªø ø ª ºªÆ Ÿ$ ªµ ø ª Ô ªÆ ª ºª Ú ª Æ ø flõõ fl fidœ Jfi Ÿ fiÿ ı Ú Ÿ ªÆ $ $æªæ ª Á ÔÚ fl AªÆºª ƺª º ª Ʊº µ ± < ª ± ª ª ª Æø ª º øæ <ª À ªÆ ª ª æª ø ª º ø ŸÛJµ±Ûfl Û º Û ªÆ±Æº ÆÚ ÔËÌÍ ø Õ ø º±Æ ª ª ø º ªÆ Ú Æ ºª Û Õ ÔÏ Ô ± ±Æ ªª ø ƪ ªÆ ± º º Æ ª Û æ ª æª ºª œ ø < º ± Ʊ ª ª ªÆ ª < Æ ª ª Ú ø ªÆ ø <Ƶª ± ª ºª ø ªÆ ø <Ƶª ªÆºª ªÆ ª <A ª ª ª Ê ŸÆ ºª ª ª ª Õª ª æªæ決ª À ªÆ決ª ± Æ µ ± 決ª ± Æ µ ± 決ª Ã$ÆÛÃ$Æ Æ± ª Œ$ µ ø º Õ Æ$ µ ø º fl溪 µ ø ª ÿ± fl溪 µ ø ª Ÿ ø Õ ø ª ª ªæ±ºª ÿ± ª ª ªæ±ºª Õ Æø µµ±æ ÔÁ ÔÁ ÔÁ ÓÎ Ó ÔÁ ÔÁ Ë ÔÍ ÔÁ Î ÓÎ ÓÎ ø ª ª ª ª flµ ª æ± µù Õ ªæª $ƪÆø µù œ ªÆƱ øºªæø µ Õª ª ÔÁ æªæ決ª ÔÁ À ªÆ決ª ÔÁ Ʊ ª Õ ªæ $ƪÆ< µª ÔÍ Œ$ µ ø º Ë Õ Æ$ µ ø º ÔÍ Õ ø ª ª ªæ±ºª ÔË ÿ± ª ª ªæ±ºª ÔÁÒÓÎ ª ª ªÆºª Ø ø ø ± ªÆ ª ƪ Û ªø ø ª º ƪµ ªÆ øæ æª ø ÔÏÌÓÓ À Û Û ª ªÆ ø 檵ø ª Ú ± ø < æøæ º ª ªÆ ƪ Û ªø ø ª Û ªÆ ø ªÆ ø ø ÌÔÓ Ù Õª ª µø ª Ó Õ øæµû Û Û À ªÆ fl øæª ª ª fl ª ø ª ºªÆ *æª øæø ªÆª Æ $Æ ª ª ± ªÆ ª Æ ªÆøæ µ Ú À ª ª ± ª œ ø < ø ºøƺ ª < Æ ª ª Ù º º ª æªæû æ*ºª º À ªÆæ*ºª ºª Õª ª < ºª ± ª ª ªæª ª ø ª ª ª ºª ± Æ µ ± æ*ºª º ª < ºª æªæû º À ªÆæ*ºª ƪ ª º ªÆº$æª º ªÆ ª Ú ª Œ$ µ ø º ø ±Æ ø ºª ߺøÆ ª Ù ª øøæ æª ª ª Õ ø ø ª ø ÔÏÌÓÓ Æº ºª Õ Æø µµ±æ ª ªÛ ª º ªÆ ª º ªÆ ª <A Ë Õ <Ƶª ø ª $ Æ Ù ± ± ø øæªæ ø ø ª ø Aª æ$ º ÔÍ < æøæú ø æ*ºª ª ø æ*ºª ª ª ø fi±ºª Æ< ªÆ º º ºªÆ ÙÎ ÿ ÓÎ ± øæ ø º ªÆ ª æøæú ª Æ æ ª ºªÆ ø æ*û ºª º º ª ª µª ºªÆ fi±ºª Æ< ªÆ ª ƪ ª ºªÆ fiªø Æ Û Æ ª ÈÎ ø ÍËËÈÏ٠ê ÔÚ ø æ*ºª $Æ ŸÆ ºª ª ª ªÊ Õ ø ø 決ª Õ <Ƶª ÓÎ Ù ± ªÆ º ºø ªÆ ø ªÆÛ æª ª Í k fiª º µªú ª Æ ø ø ± ªÆ ± º Æ ª ø æ $ ª Ù ª ª ª ª Œø ªÆ ± Î ª ªÛ ª ªÆºª µ* ª Ú ø æ*ºª $Æ ø ª ª ª ªÊ Õ ø ø 決ª Õ <Ƶª ÔË Ù ± ªÆ º ºø ªÆ ø ªÆÛ æª ª Í k fiª º µªú ª Æ ø ø ± ªÆ ± º Æ ª ø æ $ ª Ù ª ª ª ª Œø ªÆ ± Î ª ªÛ ª ªÆºª µ* ª Ú fl ªÆ ø µø ª µ± Æ µ * ƪ ª ª ÿ± 決ª ª ª flæ ª ª Ù øæªæ ± ª Õ $Æ Æ ø ø ± Ù ø ªæ± ª ªÆºª Ú Õ± µª º Ÿª ª ª ªÆ ±Æ ± µª ± ª º ª Ÿª ª ª º ªÆæª ª Í k fiª º µª º ªÆ ª <A ª± ª ºª Õ ª ª ªÆ fl ª ± fi±ºª ªæª ª ª ø ª ø ª Ú fl Õ± µª ªÆæø $Æ ŸÆ ºª ª ª ª ª ª ºÆª fl ø Ê øæ ø ª Æ Û Õ ø ± µª Ù ª ª æªæª ± Ï æ ÎÎ Û Õ ø ± µª Ù ª ª æªæª ± È æ ÔÔ Û Ãª ª µ± ÛÕ ø ± µª Ù ª ª æªæª ± È æ ÔÔ fl Õ± µª ªÆæø $Æ ø ª ª ª ª ª ª ª øæ ø ª Æ fl ø Ù ø AªÆºª º ª Ÿª ª ±Æ ª º Œ± ª ± ± ø < æøæê Û Õ ø ± µª Ù ª ª æªæª ± Ï æ ÎÎ Û Õ ø ± µª Ù ª ª æªæª ± È æ ÔÔ Û À ªÆ ª ª œ øºæø Ʊ Æ A Ì Ì Ù ø ª Æø æª ªÆ ª æªæª ÔÎ æ ÔÍÎ Û À ªÆ ª ª Œ ºÆ± Æ A Ï Ù ø ª Æø æª ªÆ ª æªæª ÔÎ æ ÔÍÎ Û À ªÆ ª ª Ù Œ± ª H ÈÎ Ù Ÿª ø * ª ÔÓ Õ æµ< ª º ÿ< ªÆø ª ª Õ æµø ª ø ª æª ª ø ªÆæª ª ª Õ ø æ ª Ú ª Õ æµø ª ª ª º ª Æ ø ª ø ª º ªÆºª µª ± º ª ê ª µ± ø $ ª ºª Õ æª Ú Æ ± ± ø ª Æ ø ø ± Û ª ª µ* ª ø ª ªÆ ±ºªÆ ª ªÆª æª *Æ ª ªæø ªÆºª Ú ªÆ ê ª µ± ø ª ª DæªÆø ± øú ÌÌ ªÆÛ * º ª ºªÆ ª ø ª Õ æµø ª ª ªÚ ÕªÆ ª Û <A ª ªæø ª Õª æ ª ± ª ª ª fl ªÆÆªÚ ª ± ± ø ª ø ø ª $ Æ Ù º ª ª ª øæø ª ª $ Æ ºªÆ Õ æµø ª ø $ ª øæø ªÆ Ù ± ª ª ª fl ø º< Û Õ± ÛÕ ± ªÆ ª ªÆ º ª fl ø ºª Õß ª Ú ª fl Û $ ª ºªÆ ŸÆ ºª ª ª ª º æ Í µ Ù º ª ºªÆ ø ª ª ª Û ª æ Î µ Ù æª ø æøæ º ø ÔÏ ÈÌÒÔÏ ÈÏ ª Æ$ Ú ø ÿ< ªÆø ª ß ª æª ª ªæª ø ø ªÆæª ª ª Õ ø æ ª Ú ª ÿ< ªÆø ª ª ª º ª Æ ø ª ø ª º ªÆÛ ºª µª ± º ª ê ª µ± ø $ ª ºª Õ æª Ú ªÆ ê ª µ± ø ª ª DæªÆø ± øú ÌÌ ªÆ * º ª ºªÆ ªÛ ø ª Õ æµø ª ª ªÚ ÕªÆ ª <A ª ªæø ª ª fl Û ªÆÆªÚ ª ± ± ø ª ø ø ª $ Æ Æ $Æ ŸÆ ºª ª ª ª Ù º ª ª ª øæø ª ª $ Æ ºªÆ Õ æµø ª ø $ ª øæø ªÆ Ù ± ª ª ª fl ø º< Õ± ÛÕ ± ªÆ ª ªÆ º ª fl ø ºª Õß ª Ú ª fl $ ª ºªÆ ŸÆ ºª ª ª ª º æ Í µ Ù º ª ºªÆ ø ª ª ª ª æ Î µ Ù æª ø æøæ º ø ÔÏ ÈÌÒÔÏ ÈÏ ª Æ$ Ú ŸÆ Û º ± øæ ø ª fl ŸÆ Û º ± øæ ø ª ± ª ± ª ºª ŸÆ ºª ª ª ª Æ ªÆ $ ª ª Ê øæ ø ª æª ºª Î

6 ê ª fiª ƪ æ Û ± Æ ªÆªºª ª øææª Û Æª µ ± ª Æ ªÆ ª Õ ªAµªÆ Û ª ªÆª ª ø Æ ª ª ª ª Û ± ø ªÆ ø æª Õ Æ< µª ± ª Õ ± * Û ª Ù º ª ª Õ Æø æ決ª Æ< ªÆ Õª ª º fi±ºª ªÆæ ºª Ú ª Ã$ƪ æª ª ªÆºª µ ª œ ø < øæ ªÆª ª ª J Û µª ± ÔÔ p º ªÆºª ± ± ø ª ªÆ ªº< ª Õ ªAø ± ø µ ø ªæ± ª Ú ª ªÆ ª ± ± ø ª ª ÓÈ p Õ øæ ªÆ øæ ø ª $Æ ª ª ªÆ Æ*AªÆ ºª J µª ºªÆ Ã$Û ªÆ ª <A ƪ Ù ± ± ø µ Ú Õ ø ºøƺ Æ ºªÆ ± ªÆ ª ª æ± ª Æ ø ª ø ºªÆ fl ŸÆ øæ ø ª ± ª ± ª ºª øæ ø ª æª ºª ø ª ª ª Û ª Æ ªÆ $ ª ª Ê Û Õ ªæª $ƪÆ< µª Õ ± ª ª º ŸÆ øæ µª Û œ ªÆƱ øºªæ< µª Õ ± ª ª º ŸÆ øæ µª ºªÆ Ʊ Ú øº Æ ªÆ * ª ª ª ª ø ª J ª º Õ ªAª ºªÆ Õ ªæª $ƪ æ Ú œ ªÆƱ øºª Ú fiª Õ * ªÆ ± ª ƪ ± ª ªÆºª º ª ß ºªÆ º ƪµ ºª Õ ± µø ª ª ªºÆ$ µ Ú ª ± ø ª ºªÆ ƪ ± ª ªÆ ± ªÆµ ª ± Ú ªÆ ƪ Æ Æº ºø Õ ±A ª ª ª µ º ªÆÆø ª ø ± ø Ú ŸøƺªÆ±æª Û º flµ ªÆ< µª º ªÆ Û ª <A ª ªÆ ƪ µ Û Æª ø ª ªÆÆ ª ª ø ª ø Û ª Ù ø ºªÆª Õ Æ< µª µ* ª ± ± ø ºø ø ª ø ª ªÆºª Ú ø Û ø $ ª ø ª ± ª ª < ªÆ ª ºªÛ $ ª ªÆºª æª ª ª Ú ø Õ ªA ß ª ªÆ ª <A ø ÿø ªAø ø ª ø ªÛ ª Ù ø ºøƺ <A º Ô Õ ªA ª ƪ < æøæú ª ªÆª Ï Õ ªA ª º ± ± ø ± ª ƪø ªÆæøÆÙ < ª Î Õ ªA ª ª ª ª ª ª ª ªÆ ª Æ ªÆÛ $ Ú ± Æ µ ± Æ ŸÆ ºª ª ª ª ª Õª ª < ºª ºªÆ Œª ø ª º ºª ºø ª ª ª ºª æªæû º À ªÆæ*ºª ª ªÆº$æª º ªÆ ª Ú $Æ º ª ± ª Õ øæ Û < ºªÆ Õ Æ< µª ±Æ ª ª ø ª ª ª ª ª º ªÆ ª ª Ë Œ$ µ ø ºÙ º ª æª º ª ±Æ øææª ø ª $ Æ Ú ± ø µø º ª Œ$ µ ø º ª ª ª < ª Ù ÔÍ ø浪 ø ª ø ªÆ ø ø ª $ Æ ªÆºª Ù ø ªÆ ø ø ª ªÆ ø øæ ±Ææ ªÆª ºª Ù Û µæ± ªÆ ±Æ ªÆ ª fl $ Æ Ú øæª Æ º ª ª Õ Æ$ µ ø º ª ø Ó Æ ±Æ µø ª Æ$ µ º ªæª ø æª º ª ±Æ Û ø ªÆ ø ø ª $ Æ Ú Õ Æø µ ª ª ºÙ Æ fl ø ª ªÆªº Û ªÆ Æ ø ø ± ª Æ ª Ù ª ± ƪ ª Œø ªÆøæÛ ø º ± ÓÎ ªÆ ª ª Ú flµ ª ƪ ø ª flµ ª ƪ ø ª ªÆºª ºª ÌÏ Ù ÏÓ º ÎË ø ªæ± ª Ú ª ª ªæ*ºª ø ÿ± ªÆºª ª ª Œø ªÆ ± ª ªÆ ƺ ªÆ * ª ª ª Ú øæª Æª ºªÆ ±Æ ºªÆ ø 決ª Æ<Û ªÆ ª ª fi± Æ ºª ø 決ª º ªÆ ºªÆ ± ª ª æªû øæ ª ÿªæø Æ ª ºªÆ fi*ºª Ú Õ± ª $Æ ª ª ªÆæª ªÆ ª Õ øæ < * Ù ªÆºª ± Æ µ ± æ*ºª ª ª ª Ù º ª ª Õ Æø æ決ª Æ< ªÆ Õª ª º fi±ºª ªÆæ ºª Ú Œª ø ª ª ªÆ ± ÔÓ ªÆ ø ª ª ª < ª ª ø ºÚ flµ ªÆ< µª $ ª $ƪ flµ ªÆ< µª $ ª $ƪ ªÆºª ºª ÌÍ Ù ÏÏ º Í ø ªæ± ª Ú ª ªÆ ª <A ª ª ªæ*ºª ø Õ ø º ª º µ* ª ± ± ø fi $ ª Æ æª ªÛ ƪ Æ øªææø浪 ø ª ª fl ø ªÊ æª ÌÍ Û ª ªæ*ºª ªÆ ª <A ø ÿ± Ú fl ªÆ ø º ± ª fi*ºª ø ÿ± < æøæú ª ª ªæ*ºª ªÆºª ª ª Œø Û ªÆ ± ª ªÆ ƺ ªÆ * ª ª ª Ú øæª Æª ºªÆ ±Æ ºªÆ ø Û æ±ºª Æ< ªÆ ª ª fi± Æ ºª ø 決ª º ªÆ ºªÆ ± ª ª æªøæ ª ÿªæø Æ ª ºªÆ fi*ºª Ú Õ± ª $Æ ª ª ªÆæª ªÆ ª Õ øæ < * Ù ªÆºª ± Æ µ ± æ*ºª ª ªÛ fl ø ƪ ø ª º fl ø Æ< µª $ ª $ƪ fl ø ƪ ø ª ªÆºª ºªÆ ª ª fl $ Æ Ø ø < ª º ª flµû ª ƪ ø ª ª ª ªÆ Ú Ÿ ª ª $Æ fl ø Æ< µª $ ª $ƪ Ù º ª ø ºª œ ø < ø Æ$ ª ºªÆ flµ ªÆ< µª $ ª $ƪ ª ªÆ ªÆºª º $Æ ª Õ ªA ß ª ±ÆæªÆª ª ºÚ ŸøƺªÆ±æªÆ< µª º ŸøƺªÆ±æª ÛÒflµ ªÆ< µª ŸøƺªÆ±æªÆ< µª º ŸøƺªÆ±æª ÛÒflµ ªÆ< µª ªÆºª ºª ÏÏ º Í ø ªæ± ª Ú ª ªÆ ª <A ª ªÛ ªæ*ºª ø Õ ø º ª º µ* ª ± ± ø fi $ ª Æ æª ªÆª Æ øªææø浪 ø ª ª Ú fl ªÆ ø º ± ª fi*ºª ø ÿ± < æøæú ª ª ªæ*ºª ªÆºª ª Û ª Œø ªÆ ± ª ªÆ ƺ ªÆ * ª ª ª Ú øæª Æª ºªÆ ±Æ ºªÆ ø 決ª Æ< ªÆ ª ª fi± Æ ºª ø 決ª º ªÆ ºªÆ ± ª ª æªøæ ª ÿªæø Æ ª ºªÆ fi*ºª Ú Õ± ª $Æ ª ª ªÆæª ªÆ ª Õ øæ < * Ù ªÆºª ± Æ µ ± æ*ºª ª ªÛ ª Ù º ª ª Õ Æø æ決ª Æ< ªÆ Õª ª º fi±ºª ªÆæ ºª Ú ŸøƺªÆ±æª ÛÒflµ ªÆ< µª ªÆºª ªÆ ª <A ª ªÆ ªÆ ª ª ª ø º ø ª ø ª Ù º ª ºª Õ Æø µ ŸøƺªÆ±æª Û º flµ ª Û ø ª Ú ŸøƺªÆ±æªÆ< µª æ Ú ŸøƺªÆ±æª < ªÆ ª ªÆ ± ÏÏ ªÆºª ª ª ø ª æøæª ŸøƺªÆ±æª ø ªÆ ª ª ªÆ Õ Æ< µª ª ªÆ ± Ô º ÔÓ ªÆ ø ª ª ø ª æøæª ŸøƺªÆ±æª ø ªÆ Ù æª ª ªÆ ± Í Æº ª ª ŸøƺªÆ±æª ø ª ª ª ª Ú fl ª ŸøƺªÆ±æª < ªÆ ªÆºª ªÆ ª <A ª ª ÿ 決ª ø ª ø ª Ú ªºªÆ ŸøƺªÆ±æª Û Æø µ ƺ ª ª ÌÎ ÓΠƱAª Õ ª ª ø ª ø ª Ú ª Ã$ƪ æª ª ªÆºª µ ª œ ø < øæ ªÆª ª ª J Û µª ± ÔÔ p º ªÆºª ± ± ø ª ªÆ ªº< ª Õ ªAø ± ø µ ø ªæ± ª Ú ª ªÆ ª ± ± ø ª ª ÓÈ p Õ øæ ªÆ øæ ø ª $Æ ª ª ªÆ Æ*AªÆ ºª J µª ºªÆ Ã$Û ªÆ ª <A ƪ Ù ± ± ø µ Ú Õ ø ºøƺ Æ ºªÆ ± ªÆ ª ª æ± ª Æ ø ª ø ºªÆ flµ ªÆ< µª ªÆ µø ø ± ª flµ ªÆ< µª ªÆ µø ø ± ª ªÆºª ºª ÏÏ º Í ø ªæ± ª Ú ª ªÆ ª <A ª ª ªæ*ºª ø Õ ø º ª º µ* ª ± ± ø fi $ ª Æ æª ªÛ ƪ Æ øªææø浪 ø ª ª Ú fl ªÆ ø º ± ª fi*ºª ø ÿ± < æøæú ª ª ªæ*ºª ªÆºª ª ª Œø Û ªÆ ± ª ªÆ ƺ ªÆ * ª ª ª Ú øæª Æª ºªÆ ±Æ ºªÆ ø Û æ±ºª Æ< ªÆ ª ª fi± Æ ºª ø 決ª º ªÆ ºªÆ ± ª ª æªøæ ª ÿªæø Æ ª ºªÆ fi*ºª Ú Õ± ª $Æ ª ª ªÆæª ªÆ ª Õ øæ < * Ù ªÆºª ± Æ µ ± æ*ºª ª ªÛ ª Ù º ª ª Õ Æø æ決ª Æ< ªÆ Õª ª º fi±ºª ªÆæ ºª Ú ª ªÆ µø ª Œ± øºª º ª ø ª Ù ø ª ª ª Û ± $ Æ ª º æª ª ª ø ± ß Æ± ß ª Ú ÕªÆ ª <A Û ª ± µ ª ª Æ ªÆ ª ª ª ß ºªÆ Ù ºø Õ ± J ª º Õ ªAª Ú Õ ªA ø Æ< µª Õ ªA ø Æ< µª ªÆºª ºªÆ ÏÏ ø ªæ± ª Ú ªÆÛ Æø æ ª ± Æ µ ± æ*ºª ª ª ºª Õ Æø µ ª ª ª Õ ªAÛ < ªÆÚ ªºª Õ ªA ø Ʊ ªÆ < ª Ʊ æ$ º ª Õ ± Ú ª ª ª ß ºªÆ º ªÆªºª ªAª ºÙ ºÚ Ú ªºª ø æª ª ª ª øæø ª Õ ± ªÆÚ ± ø ªÆºª º ª Ʊ ª æ ª ºª Í

7 ê ª fiª ƪ æ ±æª ª ªµ$Æ Ù º ª ª ª ª ºª J µø ± ø fiæ ª ª Æ æª ªÆºª Ú ª Ã$ƪ æª ª ªÆºª µ ª œ ø < øæ ªÆª Õ Æ< µª ªÆ ª <A ƪ Ù ± ± ø µ Ú Œª Æø ÆÛ º Õ æ øºªæ< µª Œª Æø ÆÛ º Õ æ øºªæ< µª ªÆºª ºª ÏÏ º Í ø ªæ± ª Ú À ª ª < ª flæ ø ª ß ª ºøÆ ª Û ª ªÆºª ÿ< ªÆø ª º Õ æµ< ª ø ªæ± ª Ú ª ÿ< ªÛ Æø ª º ºøæª ª ªÆ Ʊ * ª ± Ô ÿ ª ø ª Ù Õ æû µ< ª ª ªÆ ± ÙÚ Õ± ƺ ø æª ºª Õ Æ< µª ª ª ª Ʊ ø ª ø ƺ ªÆ * ª ª < Æ ª ª Ú ÿ< Û ªÆø ª Û º Õ æµø ª ø $ ª æª ª ªÆ ª <A ª ª æª º ª ªÆÆ ª ª ºª ª Æø ªÆ Ù ª ª Õª æ ª º ª ª fl ªÆÆªÚ ª ± ± ø ª ø ø ª $ Æ Ù º ª ª ª øæø ª ª $ Æ ºªÆ Õ æµø ª ø $ ª øæø ªÆ Ù ± ª ª ª fl Û ø º< Õ± ÛÕ ± ªÆ ª ªÆ º ª fl ø ºª Õß ª Ú fl ± ª ª ª º ª œ ø < ø Æ$ ª ºªÆ fiª ƪ æ ª ºª Õ æµ< ª º ÿ< ªÆø ª Ú ± ææ< µª ± ææ< µª ªÆºª ºªÆ ÏÏ ø ªæ± ª Ú æøæª fiªæª ªÆºª ªÆ ª <A ª ª ª ªæ*ºª ø Õ ø ª ªæø Ù ª ª ± ± ø fi $ ª Æ æª ªÆª Æ øªææø浪 ø ª ª µ* ª Ú Õ æªæª ªÆºª Û ª ªæ*ºª ø ÿ± ª ª ªÆ Ù fl ø ª º ± ææ< µª ª ªÆ ± ÔÓ Ù æª ºª ª Æ º < ªÆ <Ƶ ª Õ ø Û ª ª ªæ*ºª ª ª ª ªÆºª Ú ª ª ªæ*ºª ªÆºª ª Û ª Œø ªÆ ± ª ªÆ ƺ ªÆ * ª ª ª Ú øæª Æª ºªÆ ±Æ ºªÆ ø 決ª Æ< ªÆ ª ª fi± Æ ºª ø 決ª º ªÆ ºªÆ ± ª ª æªøæ ª ÿªæø Æ ª ºªÆ fi*ºª Ú Õ± ª $Æ ª ª ªÆæª ªÆ ª Õ øæ < * Ù ªÆºª ± Æ µ ± æ*ºª ª ªÛ ª Ù º ª ª Õ Æø æ決ª Æ< ªÆ Õª ª º fi±ºª ªÆæ ºª Ú øæøµ ªÆ $Æ ± ææ< µª º ª ± æ ø ± ± Œª ø ÛÙ $ ª $ƪ Û º Œª Æø ƪ ª ª ª ª ª Õ Æø µú øæª ªÛ ª ª ª ª ø ± ªÆªºª ª Ʊ ª º fl ª øæ ø Û ª Æ fl ø Ú ªæª $ ª $ƪ ø ÿ± ª ª ± ± ø ± ª Û ºª Ʊ øæ ø ª Æ ªÆ $ Ê Û Œø ª ± ª Ÿø ø $ƪ Ù øæ ø ±ºªÆ ø ªÆ ª Ÿ ø Ù µ Ú Õ ± Û fl Æø ª $ÆÙ ø ªÆ ª Ÿ ø Ù Œø ª ª ± ªÆ Û ª ª ø $ÆÙ øæ ø ±ºªÆ ø ªÆ ª Ÿ ø Ù ª ÿ± ª ø Û ±Æ ø ø $ÆÙ ø µ ªÆ ª Ÿ ø Ù Ï øææª Ù ø ªµ ªæ ø ÃÆø Æø ª ª $ ª $ƪ ø ÿ± æª ª ªÆºª µ ª œ ø < øæ ªÆª ª ª J µª ± ÔÔ p º ªÆºª ± ± ø ª ªÆ ªÛ º< ª Õ ªAø ± ø µ ø ªæ± ª Ú ª ªÆ ª ± ± ø ª ª ÓÈ p Õ øæ ªÆ øæ ø ª $Æ ª ª ªÆ Æ*AªÆ ºª J µª ºªÆ Ã$ƪ Æ ªÆ $ Ú Õ ø ºøƺ Æ ºªÆ ± ªÆ ª ª æ± ª Æ ø ª ø ºªÆ fl ª Ÿ ø $ƪ ªÆºª ªÆ ª <A ª Æ$ ª Õ ªÆ ª ø ªÛ ª ªÆ Ú fiª ± ææ< µª ª ƪƪ Ʊ æ ª ºª Ù ª ª ø ÿ± ±ºªÆ Ÿ ø Ù ªÆºª ªÆ Æø æ ª ± Æ µ ± æ*ºª ª Ʊ ª ª < Æ ª ª Ú $ ª $ƪ ø ÿ± º $Æ ª Õ ªA ß Û ª ±ÆæªÆª ª Ú À ª ª < ª flæ ø ª ß ª ºøÆ ª ª ªÆºª ÿ< ªÆø ª º Õ æµ< ª ø ªæ± ª Ú ª ÿ< ªÆø ª º ºøæª ª ªÆ Ʊ * ª ± Ô ÿ ª ø ª Ù Õ æµ< ª ª ªÆ ± ÙÚ Õ± ƺ ø æª fl $ ª ª ª ª Ʊ ø ª ø ƺ ªÆ * ª ª < Æ ª ª Ú ÿ< ªÆø ª Û º Õ æµø ª Û ø $ ª æª ª ªÆ ª <A ª ª æª º ª ªÆÆ ª ª ºª ª Û Æø ªÆ Ù ª ª Õª æ ª º ª ª fl ªÆÆªÚ ª ± Û ± ø ª ø ø ª $ Æ Ù º ª ª ª øæø ª ª $ Æ ºªÆ Õ æû µø ª ø $ ª øæø ªÆ Ù ± ª ª ª fl ø º< Õ± ÛÕ ± ªÆ ª ªÆ º ª fl ø ºª Õß ª Ú Œª ªæ$Ʊ Æ< µª Œª ªæ$Ʊ Æ< µª ª ª ø ª ±Æ ª ª ª ª ø Û ª º ªÆºª ª ªÆ ± ÏÏ ø ªæ± ª Ú ªÆª fiªæª ªÆ * ª flµ ªÆø µ $ ª $ƪ º ª ø ªÆ ± Æ*AªÆª ª ª À ªÆ ø ª º Ʊ ªµ ª Ú ª ªÆ ƺ Æ Æ * ºªÆ Õ øæ < ªÆ ª <A ª ªÆ ª ª ª ªÆ ª ª º ø ª ª ªÆ Ú ª ª ª ª ºøæª ª º ± ª º Ú ªÆ Œª ªæ$ƱÛfl ø æª Ù flæ <µª Õ Æø µææª ª º Õ Æø µ * ªÙ ª ƪƪ ª ª ª º ± Æ µ ± æ*ºª Æ À Û ªÆ ª ºª fl ø ª ª ª ª < ªÆÚ ÿ± ªÆ ª ª ø µ ø Û ª ª ªÆ ªÆª flæµø ª ª º ª Ʊ ªµ ª º À ªÆÛ ø ª ø Ù º ª Õ Æ< ª ºªÆ ø ª ªÆ ª ªÆ ºø flæ ª ª Ú ÿ ªÆ ºª ø ª ª $ ª º Œø æª ª ª æ ª æª Ù < ª ª ª ø Ʊ ªµ ª ªÆ ææ ª Ú ª ø ª º ±æª ª ºª º ª ø ªÆ º ø ª ª * ª Ú ÿ< ªÆª ø ª º ÿ< ª Æ< µª $ ª $ƪ ÿ< ªÆª ø ª ªÆºª ºªÆ ª ª fl $ Æ Ø ø < ª º ª flµû ª ƪ ø ª ª ª ªÆ Ú Ÿ ª ª $Æ ÿ< ª Æ< µª $ ª $ƪ Ù º ª ø ºª œ ø < ø Æ$ ª ºªÆ flµ ªÆ< µª $ ª $ƪ ª ªÆ ªÆºª Ú ª Õ Æø µø < ªÆ ª ª ª ª ø ƪ ª ºª ÃÆø µæø ø º º ± ± ºªÆ Ù ª ø ºªÆ Ù ª ª æøæú ª ÃÆ<Û ªÆ ø ª º ø Õ ªÆ ª Æ$ ºª ª ªÆ ªÆ ª <A ª fl Û < ªªÆ ø ª ø ª º ªÆ ºªÆ ± ª æªøæ ª ªÆ ª ºª Õ Æø µª ± ºªÆ ø ºÚ * ª ºªÆ Õ ªÆ µø Æ ª ªÆµ ª ª ø Õ Æø æª ºÆª ªÆ ªÆ ± ª Ú µæª ø ª À ª ª øæ ª Æ< ª Õ Æø µ ø ºøæ ƪø ªÆª Ù ªÆºª µ Æ< µª ø ªæ± ª Ù º ª ø ºª ª ª ªÆæø ªÆÛ ºª Ú ª Œª ø ª º ºª ÏÓ º ÎË ª ªÆæøÆÙ º ª Œª ø ææª ª æª Æ< Ï Ú ª æª ºª Õª ª < ºª ªÆºª ºª ºø ª ª ª ºª ± Æ µ ± æ*ºª ª ªÆ Æø æ Ù ª ª Œª ª ± æ± Æ ± ª º Ú ª ª ªæ*ºª ø ÿ± ªÆºª ª ª Œø ªÆ ± ª ªÆ ƺ ªÆ * ª ª ª Ú ø æª ø ø æª Æº ª ªÆ ± ÏÏ ø ªæ± ª Ú ª Ã$Û Æª æª ª œ ø < øæ ªÆª ª ª J µª ± ÓÈ pù ± ª ª Æ*A * ª J µª ºªÆ Ã$ƪ ªÆƪ ª Ú ± ªÆ ªÆ ª ø ªÆ ø æª ø ªÆ * ºø fl Û ª ª ªÆ ƺ ª ø Æø ª ªÆª ÿ<æ ª ÆøºÚ ø ª ª ª ø ª ª ƺ ª ªÆ ± ÏÏ ø ªæ± ª Ú ª Ã$Û Æª æª ª ªÆºª µ ª œ ø < øæ ªÆª ª ª J µª ± ÔÔ p º ªÆºª ± ± ø ª ªÆ ªº< ª Õ ªAø ± øû µ ø ªæ± ª Ú fl AªÆºª ª ª ÓÈ p Õ øæ ªÆ øæ ø ªÙ $Æ ª ª ªÆ Æ*AªÆ ºª J µª ºªÆ Ã$ƪ Ù Æ ªÆ $ ª ª Ú ª ª ª Æ æª ª ø ± ªÆ ª fl Æß ø ª ª ª ª ª ª ª ø Ù ª ªÆ Œ$ µ ø º ø Õ Æ ± ª ª Û ªÆª fi ª ºª Ú ª ªæ±ºª ø ÿ± æ ª ª ±æªæª Õ Æø µû fl ø ª *ƪ ªæª ºªÆ Õ Æ± ªÆ ±Æ º ª ªÆ ª ª ø ª À ªÆ ª ªÆ æø ªÆ ª ± ª ª Õ ª ª H Î Ú ª º ƪµ ª fiª $ À ªÆÛ º æªæ決ª æªæª ±Æ $Æ ª $ ª º Ƶ ø ± Õ Æø µ º ± $Æ ª ª ª flæ Ʊ µ ª ± ª µª Ú < ±Æ ª ª ªÆ Õ± µª $Æ ª $ ª º Æ Ú $ ªÆø µ ªÆ $ ªÆø µ ƺ ª ªÆ ± ÏÏ ø ªæ± ª Ú ª Ã$Û Æª æª ª ªÆºª µ ª œ ø < øæ ªÆª ª ª J µª ± ÔÔ p º ªÆºª ± ± ø ª ªÆ ªº< ª Õ ªAø ± øû µ ø ªæ± ª Ú fl AªÆºª ª ª ÓÈ p Õ øæ ªÆ øæ ø ªÙ $Æ ª ª ªÆ Æ*AªÆ ºª J µª ºªÆ Ã$ƪ Ù Æ ªÆ $ ª ª Ú ªÆ ª <A ª ª ªÆ ø º ª ª flææª ø ª ªÆ ªÛ È

8 ê ª fiª ƪ æ ª ªÆ fiª ª µ æ øºª ± ª ª ª Õ $ ª ªÆæ ª º ª ø ª Ú ª º ƪµ ª fiª $ À ªÆÛ º æªæ決ª æªæª ±Æ $Æ ª $ ª º Ƶ ø ± Õ Æø µ º ± $Æ ª ª ª flæû Ʊ µ ª ± ª µª Ú < ±Æ ª ª ªÆ Õ± µª $Æ ª $ ª º Æ Ú ± ø ª ª ªÆ ªÆºª µ* ª ª ª Ʊ Û ø $ ª µ Ú ŸªÆ ªÆ Ù ª ÓË $ Æø µù ª ª Û æø ªÆ ª À ªÆ ª ªÆ ±ºªÆ ª ª æø ªÆ ª DæªÆ Û ª ªÆ ± ª ª ª ª ª º flæ µª Æ Õ Æ± ªÆ ±Æ Ú ± Æ µ ± Æ ø ª ª ª ª flµ ª æ± µù Õ ªæª $ƪ Û Æø µù œ ªÆƱ øºªæø µ ª æªæû º À ªÆæ*ºª ºªÆ ø ª ª ª ª º ºª ºø Û ª ª ª ºª Õª ª ª ªÆº$æª º ªÆ ª Ú $Æ º ª ± ª Õ øû æ < ºªÆ Õ Æ< µª ±Æ ª ª ø ª ª ª ª ª º ªÆ ª ª Ë Œ$ µ ø ºÙ º ª æª º ª ±Æ øææª ø ª $ Æ Ú ± ø µø º ª Œ$ µ ø º ª ª ª < ª Ù ÔÍ ø浪 ø ª ø ªÛ Æ ø ø ª $ Æ ªÆºª Ù ø ªÆ ø ø ª ªÆ ø øæ ±Ææ ªÆª ºª Ù µæ± ªÆ ±Æ ªÆ ª fl $ Æ Ú øæª Æ º ª ª Õ Æ$ µ ø º ª ø Ó Æ ±Æ µø ª Æ$ µ º ªæª ø æª º ª ±Æ ø ªÆ ø ø ª $ Æ Ú Õ Æø µ ª ª ºÙ Æ fl ø ª Û ªÆªº ªÆ Æ ø ø ± ª Æ ª Ù ª ± ƪ ª Œø ªÆøæ ø º ± ÓÎ ªÆ ª ª Ú flµ ª æ* µª flµ ª æ* µª ªÆºª ª ªÆ ± ÏÏ ø ªæ± ª Ú ª Û ª ªæ*ºª ø ÿ± ªÆºª ª ª Œø ªÆ ± ª ªÆ ƺ ªÆ * ª ª ª Ú øæª Æª ºªÆ ±Æ ºªÆ ø 決ª Æ< ªÆ ª ª fi± Æ ºª ø 決ª º ªÆ ºªÆ ± ª ª æªøæ ª ÿªæø Æ Û ª ºªÆ fi*ºª Ú Õ± ª $Æ ª ª ªÆæª ªÆ ª Õ øæ < * Ù ªÆÛ ºª ± Æ µ ± æ*ºª ª ª ª Ù º ª ª Õ Æø æ決ª Æ< ªÆ Õª ª º fi±ºª ªÆæ ºª Ú flµ ª æ* µª øæ ª ªÆ ± Ô ªÆ ø ª ª ª < ª ª ø ºÚ Õ ªæª $ƪÆ< µª ä Œ± ª æª ø Ù ª ø ª º ª Õ ªæª $ƪÆ< µª ªÆºª ª ªÆ ± ÏÏ ø ªÛ æ± ª Ú ª ªÆ ª <A ª ª ªæ*ºª ø Õ ø º ª º µ* ª ± ± ø fi $ ª Æ æª ªÆª Æ øªææø浪 ø ª ª Ú fl ªÆ ø º ± ª fi*ºª ø ÿ± < æøæú ª ª ªæ*ºª ªÆºª ª ª Œø ªÆ ± ª ªÆ ƺ ªÆ * ª ªÛ ª Ú øæª Æª ºªÆ ±Æ ºªÆ ø 決ª Æ< ªÆ ª ª fi± Æ ºª ø 決ª º ªÆ ºªÆ ± ª ª æªøæ ª ÿªæø Æ Û ª ºªÆ fi*ºª Ú Õ± ª $Æ ª ª ªÆæª ªÆ ª Õ øæ < * Ù ªÆÛ ºª ± Æ µ ± æ*ºª ª ª ª Ù º ª ª Õ Æø æ決ª Æ< ªÆ Õª ª º fi±ºª ªÆæ ºª Ú Õ ªæª $ƪÆ< µª øæ ª ªÆ ± Ô ªÆ ø ª ª ª < ª ª ø ºÚ ª Õ ªæª $Û ÆªÆ< µª º ª ª ª ºª Õ ªæª $ƪ ø ª ø ª Ù º ª ªÆºª Ú ª fiª < ª º ª ªÆ ø ± Ó µ Ʊ Õ ªæª $Æ ª ø ª º ªÆ * ª ª ª ªÆµ ª ± ª ªÆ ª ± ıòû ÔÙÎ ª Œ< ºª Æø æª Ú ø J ª ºªÆ Õ ªæª $Û Æª ªÆ ± $æªæ ª ª ŸÆ ª Ʊ Ú Õ ªæª $ƪÆ< µª ä ÿ< ªæª ø Ù ±æª ø ª º ª ÆÛ Æª øæ µª ª Õ ªæª $ƪÆ< µª ªÆºª ª ªÆ ± ÏÏ ø ªÛ æ± ª Ú ª ªÆ ª <A ª ª ªæ*ºª ø Õ ø º ª º µ* ª ± ± ø fi $ ª Æ æª ªÆª Æ øªææø浪 ø ª ª Ú fl ªÆ ø º ± ª fi*ºª ø ÿ± < æøæú ª ª ªæ*ºª ªÆºª ª ª Œø ªÆ ± ª ªÆ ƺ ªÆ * ª ªÛ ª Ú øæª Æª ºªÆ ±Æ ºªÆ ø 決ª Æ< ªÆ ª ª fi± Æ ºª ø 決ª º ªÆ ºªÆ ± ª ª æªøæ ª ÿªæø Æ Û ª ºªÆ fi*ºª Ú Õ± ª $Æ ª ª ªÆæª ªÆ ª Õ øæ < * Ù ªÆÛ ºª ± Æ µ ± æ*ºª ª ª ª Ù º ª ª Õ Æø æ決ª Æ< ªÆ Õª ª º fi±ºª ªÆæ ºª Ú Õ ªæª $ƪÆ< µª øæ ª ªÆ ± Ô ªÆ ø ª ª ª < ª ª ø ºÚ ª Õ ªæª $Û ÆªÆ< µª º ª ª ª ºª Õ ªæª $ƪ ø ª ø ª Ù º ª ºª ªÆºª ª ª ø ª ªÙ æøæª ± $ Æ ª º ª Õ ªæª $ƪ ª ªøÆæª ª Ú øº Æ ªÆºª À ªÆ決ª µª Û ª *ƪ ºª $ Æ ª ª ± ªÆ Ú Ÿª ª ª ª µ* ª º ª Ã$ƪ ª ª Õ ªæª $Ææª ø ª Æ ªÆ ªÆ fl Û ø º< ø ª ø ª ªÆºª Ú ø J ª ºªÆ Õ ªæª $ƪ ªÆ ± $æªæ ª ª ŸÆ ª Ʊ Ú ± ø µø ºø J ª ºªÆ Õ ªæª $ƪ æª æª ºª Õ ªæª $ÆÛ Û ª ª ª $æªæ º ª ª ø ª Ʊ * ª ªÆ < Ú œ ªÆƱ øºªæ< µª ä Õ øæææª ª ÔÎ ª œ ªÆƱ øºªæ< µª ªÆºª ª ªÆ ± ÏÏ ø Û ªæ± ª Ú ª ªÆ ª <A ª ª ªæ*ºª ø Õ ø º ª º µ* ª ± ± ø fi $ ª Æ æª ªÆª Æ øªææø浪 ø ª ª Ú fl ªÆ ø º ± ª fi*ºª ø ÿ± < æøæú ª ª ªæ*ºª ªÆºª ª ª Œø ªÆ ± ª ªÆ ƺ ªÆ * ª ªÛ ª Ú øæª Æª ºªÆ ±Æ ºªÆ ø 決ª Æ< ªÆ ª ª fi± Æ ºª ø 決ª º ªÆ ºªÆ ± ª ª æªøæ ª ÿªæø Û Æ ª ºªÆ fi*ºª Ú Õ± ª $Æ ª ª ªÆæª ªÆ ª Õ øæ < * Ù ªÆºª ± Æ µ ± æ*ºª ª ª ª Ù º ª ª Õ Æø æ決ª Æ<Û ªÆ Õª ª º fi±ºª ªÆæ ºª Ú œ ªÆƱ øºªæ< µª ª ªÆ ± ÔÍ ªÆ ø ª ª ª < ª ª ø ºÚ ø ±Û Æ ± ø ª ª æøª Œ± øºª ß ª ƺ º Æ ± ª ª æªæû º À ªÆ決ª ª $ Æ º æª ª ø ± ß Æ± ß ª Ú ª Õ øæææª ª ºªÆ ø ª æª Æ< ÔÎ Ú ÕªÆ ª <A ª ª ªÆ ƺ ª ª º Æ ª ª ºª Õ ± ª ª ø ± ª æ± ª Û Æ µ Ú Œ± ø ± ª ± º ª Æ ªÆ ª ª ª ß ºªÆÚ œ ªÆƱ øºªæ< µª ä Õ øæææª ª ÓÎ øæ µª ª œ ªÆƱ øºªæ< µª ªÆºª ª ªÆ ± ÏÏ ø Û ªæ± ª Ú ª ªÆ ª <A ª ª ªæ*ºª ø Õ ø º ª º µ* ª ± ± ø fi $ ª Æ æª ªÆª Æ øªææø浪 ø ª ª Ú fl ªÆ ø º ± ª fi*ºª ø ÿ± < æøæú ª ª ªæ*ºª ªÆºª ª ª Œø ªÆ ± ª ªÆ ƺ ªÆ * ª ªÛ ª Ú øæª Æª ºªÆ ±Æ ºªÆ ø 決ª Æ< ªÆ ª ª fi± Æ ºª ø 決ª º ªÆ ºªÆ ± ª ª æªøæ ª ÿªæø Û Æ ª ºªÆ fi*ºª Ú Õ± ª $Æ ª ª ªÆæª ªÆ ª Õ øæ < * Ù ªÆºª ± Æ µ ± æ*ºª ª ª ª Ù º ª ª Õ Æø æ決ª Æ<Û ªÆ Õª ª º fi±ºª ªÆæ ºª Ú œ ªÆƱ øºªæ< µª ª ªÆ ± ÔÍ ªÆ ø ª ª ª < ª ª ø ºÚ ø ±Û Æ ± ø ª ª æøª Œ± øºª ß ª ƺ º Æ ± ª ª æªæû º À ªÆ決ª ª $ Æ º æª ª ø ± ß Æ± ß ª Ú ª Õ øæææª ª ºªÆ ø ª æª Æ< ø ± ª ŸÆ$ ºª ÓÎ Ú ÕªÛ Æ ª <A ª ª ªÆ ƺ ª ª º Æ ª ª ºª Õ ± ª ª ø Û ± ª æ± ª Æ µ Ú Œ± ø ± ª ± º ª Æ ªÆ ª ª ª ß ºªÆÚ ± ø µø ºø J ª ºªÆ Œ± <ºª æª æª ºª œ ªÆƱ øºª Û Û ª ª ª $æªæ º ª ª ø ª Ʊ * ª ªÆ < Ú ø ø ªæ± ª ª Õ Æø µ ø º ß ª ø ŸÕ Œ ª ª Æ$ ±ÆÛ Ÿª Æ$ ƺª ø Û ø æªæ ÔÏÈÊÓ Í ÔÏ ÈÌÛÓÊÓ ÏÛÔÔÙ ÔÏ ÈÌÛÌÊÓ ÏÛÔÔÙ ÔÏ ÈÏÊÓ ÏÛÔÔ ÎÓ ÓÏ ªÆºª Ú ª fiª < ª º ª ªÆ ø ± ÔÎ µ Ʊ Õ ªæª $Æ ª ø ª º ªÆ * ª ª ª ªÆµ ª ± ª ªÆ ª ± ıòû ÔÙÎ ª Œ< ºª Æø æª Ú Æ $ Æ À ªÆæ±Û Ë

9 ê ª fiª ƪ æ flæ µª ªÆ ± ææ< µª fl ª ª fiªª * ª Æ ª ºª ªÆ $ ª ºªÆ ± ææ< µª < ªÆ ææ ª Ú øæª µ* ª ª ºª fl æø ºª Õ Æø µª ø ø º ºªÆ ªÆ ø ± ª ª Ù ø æø ª º ± ª ø ±æª Ê Õ ± æ Õ Æø µ Ë Ë Î Î Æº ªÆ * ª Ï ÏÓ ÒÏÏ Óÿ Ó Õ $ µ ÿ< ªÆª Æø Æø $ ª ÓŒ Ó Æº ªÆ * ª Œª ø Ô Ô Æº ªÆ * ª $ ª $Æ ÕÈ Õ ø ± µª Ù È ª $Æ ª fiªæª ± ææ< µªê Õ Õ æµø ª Ʊ Õ $ µ ÿ ÿ< ªÆª Æø Æ Æ± Õ $ µ $ ª $Æ ÿ± Ʊ ƺ ªÆ * ª Œ Œª ø Ʊ ƺ ªÆ * ª fl fl ÛŒø ª $Æ Æ± ƺ ªÆ * ª Ÿ Ÿø ø $Æ Æ± ƺ ªÆ * ª ª ª ÛŸ ø $Æ Æ± ƺ ªÆ * ª ±Æ ø ÛŸ ø $Æ Æ± ƺ ªÆ * ª ÕÈ ÕÏ ÃÈ Õ ø ± µª È ÛÔÔ Õ ø ± µª Ï ÛÎΠê ª µ± ± µª È ÛÔÔ $Æ ± ª ºª Õ Æ< µª æª ª æª ª ª ª ø ºæª ª ª ª Õª ª Ô Ï ª º ªÆ ±ÆºªÆ Ê Û fl ª Œª ø Æ< µª ª ªÆ Î Õ± µª ª ª Û fl ª $ ª $ƪÆ< µª ª ªÆ Ï Õ± µª ª ª Û fl ª Õ Æ< µª Õ æµø ª ø $ ª Û fl ª Õ Æ< µª ÿ< ªÆª Æø Æø $ ª Û fl ª Õ Æ< µª ª ª ª ºª fl $ ª Û $ ªÙ ø ª ªÙ ø æª fl ª ƪ ª º ± ª ª Æ ªÆ ª ªÆ ø ª ªæª º ªÆ ª ª ± ª ± ø ªÚ \ ºªÆ ª ± ª ª ª ø Ù º ª ºªÆ ª ªÆª µ º ª ª Ù æ ª æª ±Ææª ø ª Ú Æ µ ª ªÆæªÆ ª æª ø ª Æ ±ÆÚ ºª Æ ª ª º ª ªÆ ƪ ª ªÆ ªÆª º ª æ ªÆ ª ƪ ª ƪ Ÿ$ µª Ú Á

10 flµ ª ƪ ø ª Ï flœ ÏÓ Ï ÕÈ Ï ËÓ ÌÏ flœ ÏÓ Ì ÕÈ ÔËÈÙ ÓÓÓÙ Ì ÁÙ Ï ËÓ ÏÓ flœ ÏÓ Ï ÕÈ ÔËÈÙ ÓÍÓÙ ÌÍÏÙ flœ ÏÌ Ï ÕÈ Ï ËÓ ÎË flœ ÏÓ Í ÕÈ ÓË ÌÏÓÙ ÏÈÍÙ Ï ÔÔÁÎ ÌÏ flœ ÏÌ Ì ÕÈ ÓÔÁÙ ÌÔÁÙ ÏÏÏÙ Ï ÔÔÁÎ ÏÓ flœ ÏÌ Ï ÕÈ ÓÔÁÙ ÌÈÍÙ ÎÓÌÙ flœ ÏÏ Ï ÕÈ Ì ÿ Ï ÔÔÁÎ ÎË flœ ÏÌ Í ÕÈ ÌÔÌÙ ÏÁÔÙ ÍËÓÙ Ï ÔÎÈ ÌÏ flœ ÏÏ Ì ÕÈ ÓÎ ÏÔÍÙ ÎÈÁÙ Ï ÔÎÈ ÏÓ flœ ÏÏ Ï ÕÈ ÓÎ ÏÁ ÍËÔÙ flœ ÏÎ Ï ÕÈ Ï ÔÎÈ ÎË flœ ÏÏ Í ÕÈ ÌÏÎÙ ÍÌÁÙ ËËÁÙ Ï ÔÁÏÎ ÌÏ flœ ÏÎ Ì ÕÈ ÓËËÙ ÎÔÌÙ ÈÔÏÙ Ï ÔÁÏÎ ÏÓ flœ ÏÎ Ï ÕÈ ÓËËÙ Í ÏÙ ËÏ flœ ÏÍ Ï ÕÈ Ï ÔÁÏÎ ÎË flœ ÏÎ Í ÕÈ ÌËÈÙ ÈËÈÙ Ô ÁÎÙ Ï ÓÌÓ ÌÏ flœ ÏÍ Ì ÕÈ ÌÓ ÍÔ ËÏÁÙ Ï ÓÌÓ ÏÓ flœ ÏÍ Ï ÕÈ ÌÓ ÈÔËÙ ÁÁËÙ Ï ÓÌÓ ÎË flœ ÏÍ Í ÕÈ ÏÔËÙ ÁÌÎÙ ÔÌ Ô٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ flµ ª ƪ ø ª ÌÏ Æ Õ± µª øæ ø ª ÕÈ ª ªÆæøÆ ÿ± ª ª ªæ±ºª ÌÍÔ ÓÎ Ì ÌÏ ÿ ÏÌflŒ ÔÔÙÈ ÓÓÙ ÌÔÙ ÿ± ª ª ªæ±ºª ÌÍÔ ÓÎ ÌË ÏÓ ÿ ÏÏflŒ ÔÍÙ ÓËÙ ÌÁÙ ÿ± ª ª ªæ±ºª ÌÍÔ ÓÎ ÎÏ ÎË ÿ ÏÍflŒ ÓÓÙ Ï ÎÍÙ Ô

11 Î flœ ÎÓ Ï ÕÈ flµ ª ƪ ø ª Î ËÓ ÌÏ flœ ÎÓ Ì ÕÈ ÔÁÎÙ ÓÎÎÙ ÌÎÏÙ Î ËÓ ÏÓ flœ ÎÓ Ï ÕÈ ÔÁÎÙ ÓÁÁÙ ÏÔÎÙ flœ ÎÌ Ï ÕÈ Î ËÓ ÎË flœ ÎÓ Í ÕÈ ÓÁÔÙ ÌËËÙ ÎÌËÙ Î ÔÔÁÎ ÌÏ flœ ÎÌ Ì ÕÈ ÓÌ ÌÍÎÙ Î ÈÙ Î ÔÔÁÎ ÏÓ flœ ÎÌ Ï ÕÈ ÓÌ ÏÓÈÙ ÎÁÌÙ flœ ÎÏ Ï ÕÈ Ì ÿ Î ÔÔÁÎ ÎË flœ ÎÌ Í ÕÈ ÌÓÍÙ ÎÎÌÙ ÈÍÈÙ Î ÔÎÈ ÌÏ flœ ÎÏ Ì ÕÈ ÓÍÌÙ ÏÈÏÙ ÍÎÁÙ Î ÔÎÈ ÏÓ flœ ÎÏ Ï ÕÈ ÓÍÌÙ ÎÎÎÙ ÈÈÓÙ flœ ÎÎ Ï ÕÈ Î ÔÎÈ ÎË flœ ÎÏ Í ÕÈ ÌÍÔÙ ÈÔËÙ ÁÁÍÙ Î ÔÁÏÎ ÌÏ flœ ÎÎ Ì ÕÈ Ì ËÙ ÎËÏÙ ËÔÓÙ Î ÔÁÏÎ ÏÓ flœ ÎÎ Ï ÕÈ Ì ËÙ ÍËÌÙ ÁÎ flœ ÎÍ Ï ÕÈ Î ÔÁÏÎ ÎË flœ ÎÎ Í ÕÈ Ï ÎÙ ËËÌÙ ÔÓÓÎÙ Î ÓÌÓ ÌÏ flœ ÎÍ Ì ÕÈ ÌÏÌÙ ÍÁÏÙ ÁÍÎÙ Î ÓÌÓ ÏÓ flœ ÎÍ Ï ÕÈ ÌÏÌÙ ËÔ ÔÔÓËÙ Î ÓÌÓ ÎË flœ ÎÍ Í ÕÈ ÏÏÔÙ Ô ÏËÙ ÔÏÎÏ٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ flµ ª ƪ ø ª ÌÏ Æ Õ± µª øæ ø ª ÕÈ ª ªÆæøÆ ÿ± ª ª ªæ±ºª ÏÍÔ ÓÎ Ì ÌÏ ÿ ÎÌflŒ ÔÓÙÁ ÓËÙ ÌÁÙ ÿ± ª ª ªæ±ºª ÏÍÔ ÓÎ ÌË ÏÓ ÿ ÎÏflŒ ÔÈÙÔ ÌÎÙ ÏÁÙ ÿ± ª ª ªæ±ºª ÏÍÔ ÓÎ ÎÏ ÎË ÿ ÎÍflŒ ÓÓÙ Î ÍÁÙ ÔÔ

12 flµ ª ƪ ø ª Í flœ ÍÓ Ï ÕÈ Í ËÓ ÌÏ flœ ÍÓ Ì ÕÈ Ó ÈÙ ÓËÍÙ ÌÁËÙ Í ËÓ ÏÓ flœ ÍÓ Ï ÕÈ Ó ÈÙ ÌÌÎÙ ÏÍÍÙ flœ ÍÌ Ï ÕÈ Í ËÓ ÎË flœ ÍÓ Í ÕÈ Ì ÔÙ Ï Í ÔÙ Í ÔÔÁÎ ÌÏ flœ ÍÌ Ì ÕÈ ÓÏÏÙ Ï ËÙ ÎÍÈÙ Í ÔÔÁÎ ÏÓ flœ ÍÌ Ï ÕÈ ÓÏÏÙ ÏÈÈÙ ÍÍÏÙ flœ ÍÏ Ï ÕÈ Ì ÿ Í ÔÔÁÎ ÎË flœ ÍÌ Í ÕÈ ÌÌÈÙ ÍÔÎÙ ËÎÏÙ Í ÔÎÈ ÌÏ flœ ÍÏ Ì ÕÈ ÓË ÎÌ ÈÌÍÙ Í ÔÎÈ ÏÓ flœ ÍÏ Ï ÕÈ ÓË ÍÔÁÙ ËÍÓÙ flœ ÍÎ Ï ÕÈ Í ÔÎÈ ÎË flœ ÍÏ Í ÕÈ ÌÈÍÙ ÈÁÈÙ ÔÔ ÍÙ Í ÔÁÏÎ ÌÏ flœ ÍÎ Ì ÕÈ ÌÓÁÙ ÍÎÔÙ Á ÍÙ Í ÔÁÏÎ ÏÓ flœ ÍÎ Ï ÕÈ ÌÓÁÙ ÈÍÔÙ Ô ÎÁÙ flœ ÍÍ Ï ÕÈ Í ÔÁÏÎ ÎË flœ ÍÎ Í ÕÈ ÏÓÎÙ ÁÈÁÙ ÔÌÎÁÙ Í ÓÌÓ ÌÏ flœ ÍÍ Ì ÕÈ ÌÍÎÙ ÈÈÌÙ Ô ÈÎÙ Í ÓÌÓ ÏÓ flœ ÍÍ Ï ÕÈ ÌÍÎÙ Á ÌÙ ÔÓÎÈÙ Í ÓÌÓ ÎË flœ ÍÍ Í ÕÈ ÏÍÏÙ ÔÔÍÔÙ ÔÍÔÓ٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ flµ ª ƪ ø ª ÌÏ Æ Õ± µª øæ ø ª ÕÈ ª ªÆæøÆ ÿ± ª ª ªæ±ºª ÎÍÔ ÓÎ Ì ÌÏ ÿ ÍÌflŒ ÔÓÙÁ ÏÍÙ ÿ± ª ª ªæ±ºª ÎÍÔ ÓÎ ÌË ÏÓ ÿ ÍÏflŒ ÔÈÙÔ ÏÓÙ ÎÁÙ ÿ± ª ª ªæ±ºª ÎÍÔ ÓÎ ÎÏ ÎË ÿ ÍÍflŒ ÓÌÙ Í ËÌÙ ÔÓ

13 Ë flœ ËÓ Ï ÕÈ flµ ª ƪ ø ª Ë ËÓ ÌÏ flœ ËÓ Ì ÕÈ ÓÓÍÙ ÌÎ ÏËÈÙ Ë ËÓ ÏÓ flœ ËÓ Ï ÕÈ ÓÓÍÙ Ï ËÙ ÎÍÈÙ flœ ËÌ Ï ÕÈ Ë ËÓ ÎË flœ ËÓ Í ÕÈ ÌÓ ÎÓÏÙ ÈÓÈÙ Ë ÔÔÁÎ ÌÏ flœ ËÌ Ì ÕÈ ÓÍÁÙ ÏÁÈÙ ÍÁÓÙ Ë ÔÔÁÎ ÏÓ flœ ËÌ Ï ÕÈ ÓÍÁÙ ÎÈËÙ Ë ÌÙ flœ ËÏ Ï ÕÈ Ì ÿ Ë ÔÔÁÎ ÎË flœ ËÌ Í ÕÈ ÌÍÌÙ ÈÏ Ô ÓÈÙ Ë ÔÎÈ ÌÏ flœ ËÏ Ì ÕÈ Ì ËÙ ÍÏÌÙ ËÁÍÙ Ë ÔÎÈ ÏÓ flœ ËÏ Ï ÕÈ Ì ËÙ ÈÏÈÙ Ô ÌÁÙ flœ ËÎ Ï ÕÈ Ë ÔÎÈ ÎË flœ ËÏ Í ÕÈ Ï ÏÙ ÁÎÍÙ ÔÌÓÈÙ Ë ÔÁÏÎ ÌÏ flœ ËÎ Ì ÕÈ ÌÍÈÙ ÈÁ ÔÔ ÔÙ Ë ÔÁÏÎ ÏÓ flœ ËÎ Ï ÕÈ ÌÍÈÙ ÁÔÈÙ ÔÓÈÎÙ flœ ËÍ Ï ÕÈ Ë ÔÁÏÎ ÎË flœ ËÎ Í ÕÈ ÏÍÎÙ ÔÔÈÓÙ ÔÍÓÈÙ Ë ÓÌÓ ÌÏ flœ ËÍ Ì ÕÈ Ï ÁÙ ÁÌÈÙ ÔÌ ÍÙ Ë ÓÌÓ ÏÓ flœ ËÍ Ï ÕÈ Ï ÁÙ Ô ËÈÙ ÔÎÔÔÙ Ë ÓÌÓ ÎË flœ ËÍ Í ÕÈ Î ÈÙ ÔÌËËÙ ÔÁÓÈ٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ flµ ª ƪ ø ª ÌÏ Æ Õ± µª øæ ø ª ÕÈ ª ªÆæøÆ ÿ± ª ª ªæ±ºª ÈÍÔ ÓÎ Ì ÌÏ ÿ ËÌflŒ ÔÌÙÁ ÏÏÙ ÍÓÙ ÿ± ª ª ªæ±ºª ÈÍÔ ÓÎ ÌË ÏÓ ÿ ËÏflŒ Ó ÎÍÙ ÈËÙ ÿ± ª ª ªæ±ºª ÈÍÔ ÓÎ ÎÏ ÎË ÿ ËÍflŒ ÓÏÙ Ë ÔÔÔÙ ÔÌ

14 flµ ª ƪ ø ª Ô flœô Ó Ï ÕÈ Ô ËÓ ÌÏ flœô Ó Ì ÕÈ ÓÏËÙ ÏÔÎÙ ÎÈÍÙ Ô ËÓ ÏÓ flœô Ó Ï ÕÈ ÓÏËÙ ÏËÔÙ ÍÍÁÙ flœô Ì Ï ÕÈ Ô ËÓ ÎË flœô Ó Í ÕÈ ÌÏ ÍÔÏÙ ËÎÌÙ Ô ÔÔÁÎ ÌÏ flœô Ì Ì ÕÈ ÓÁÌÙ ÎËÈÙ ËÔÏÙ Ô ÔÔÁÎ ÏÓ flœô Ì Ï ÕÈ ÓÁÌÙ ÍÈËÙ ÁÏÏÙ flœô Ï Ï ÕÈ Ì ÿ Ô ÔÔÁÎ ÎË flœô Ì Í ÕÈ ÌËÈÙ ËÍÏÙ ÔÓ ÔÙ Ô ÔÎÈ ÌÏ flœô Ï Ì ÕÈ ÌÏÔÙ ÈÍ Ô ÎÌÙ Ô ÔÎÈ ÏÓ flœô Ï Ï ÕÈ ÌÏÔÙ ËÈÍÙ ÔÓÔÁÙ flœô Î Ï ÕÈ Ô ÔÎÈ ÎË flœô Ï Í ÕÈ ÏÌÎÙ ÔÔÔÏÙ ÔÎÏËÙ Ô ÔÁÏÎ ÌÏ flœô Î Ì ÕÈ ÏÔÓÙ Á ÔÓÁÓÙ Ô ÔÁÏÎ ÏÓ flœô Î Ï ÕÈ ÏÔÓÙ Ô ÈÏÙ ÔÏÁÎÙ flœô Í Ï ÕÈ Ô ÔÁÏÎ ÎË flœô Î Í ÕÈ Î ÎÙ ÔÌÍÏÙ ÔËÁÎÙ Ô ÓÌÓ ÌÏ flœô Í Ì ÕÈ ÏÎËÙ ÔÔ ÎÙ ÔÎÌÔÙ Ô ÓÌÓ ÏÓ flœô Í Ï ÕÈ ÏÎËÙ ÔÓÈÔÙ ÔÈÈ Ô ÓÌÓ ÎË flœô Í Í ÕÈ ÎÎÓÙ ÔÍÔÏÙ ÓÓÏÓ٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ flµ ª ƪ ø ª ÌÏ Æ Õ± µª øæ ø ª ÕÈ ª ªÆæøÆ ÿ± ª ª ªæ±ºª ÁÍÔ ÓÎ Ì ÌÏ ÿô ÌflŒ ÔÍÙÁ ÎÍÙ ÈÈÙ ÿ± ª ª ªæ±ºª ÁÍÔ ÓÎ ÌË ÏÓ ÿô ÏflŒ ÓÓÙ È ÁËÙ ÿ± ª ª ªæ±ºª ÁÍÔ ÓÎ ÎÏ ÎË ÿô ÍflŒ ÓÍÙ Ô ÔÌÁÙ ÔÏ

15 ÔÓ flœôóó Ï ÕÈ flµ ª ƪ ø ª ÔÓ ËÓ ÌÏ flœôóó Ì ÕÈ ÓÈÍÙ ÎÓÎÙ ÈÌ ÔÓ ËÓ ÏÓ flœôóó Ï ÕÈ ÓÈÍÙ ÍÔÓÙ ËÎÔÙ flœôóì Ï ÕÈ ÔÓ ËÓ ÎË flœôóó Í ÕÈ ÌÈÌÙ ÈËÎÙ Ô ÁÔÙ ÔÓ ÔÔÁÎ ÌÏ flœôóì Ì ÕÈ ÌÌÎÙ ÈÏÎÙ Ô ÌÎÙ ÔÓ ÔÔÁÎ ÏÓ flœôóì Ï ÕÈ ÌÌÎÙ ËÍÈÙ ÔÓ ÈÙ flœôóï Ï ÕÈ Ì ÿ ÔÓ ÔÔÁÎ ÎË flœôóì Í ÕÈ ÏÌËÙ ÔÔÔ ÔÎÏ ÔÓ ÔÎÈ ÌÏ flœôóï Ì ÕÈ ÌÁÏÙ ÁÍÎÙ ÔÌÏÔÙ ÔÓ ÔÎÈ ÏÓ flœôóï Ï ÕÈ ÌÁÏÙ ÔÔÓÓÙ ÔÎÍÔÙ flœôóî Ï ÕÈ ÔÓ ÔÎÈ ÎË flœôóï Í ÕÈ Î ÌÙ ÔÏ ÔÁÁ ÔÓ ÔÁÏÎ ÌÏ flœôóî Ì ÕÈ ÏËÔÙ ÔÔËÎÙ ÔÍÏËÙ ÔÓ ÔÁÏÎ ÏÓ flœôóî Ï ÕÈ ÏËÔÙ ÔÌÈÍÙ ÔÁÔÈÙ flœôóí Ï ÕÈ ÔÓ ÔÁÏÎ ÎË flœôóî Í ÕÈ ÎÁÎÙ ÔÈÎÈÙ ÓÏÌÁÙ ÔÓ ÓÌÓ ÌÏ flœôóí Ì ÕÈ ÎÌÁÙ ÔÏ ÍÙ ÔÁÎÏÙ ÔÓ ÓÌÓ ÏÓ flœôóí Ï ÕÈ ÎÌÁÙ ÔÍÌÔÙ ÓÓÈÓÙ ÔÓ ÓÌÓ ÎË flœôóí Í ÕÈ ÍÍ Ó ËÔÙ ÓËËÈ٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ flµ ª ƪ ø ª ÌÏ Æ Õ± µª øæ ø ª ÕÈ ª ªÆæøÆ ÿ± ª ª ªæ±ºª ÎÈÔ ÓÎ Ì ÌÏ ÿôóìflœòó ÔÓÙÁ ÏÍÙ ÿ± ª ª ªæ±ºª ÎÈÔ ÓÎ ÌË ÏÓ ÿôóïflœòó ÔÈÙÔ ÏÓÙ ÎÁÙ ÿ± ª ª ªæ±ºª ÎÈÔ ÓÎ ÎÏ ÎË ÿôóíflœòó ÓÏÙ Í ËÌÙ ÔÎ

16 flµ ªÆ< µª flã ÏÓ Ï ÕÈ flã ÏÌ Ï ÕÈ flã ÏÏ Ï ÕÈ flã ÏÎ Ï ÕÈ flã ÏÍ Ï ÕÈ Ï flã ÏÓ ÏŒ ÕÈ flã ÏÌ ÏŒ ÕÈ Ì ÿ flã ÏÏ ÏŒ ÕÈ flã ÏÎ ÏŒ ÕÈ flã ÏÍ ÏŒ ÕÈ Ï ËÓ ÌÍ flã ÏÓ Ì ÕÈ ÓÎÓÙ ÎÍÙ ÈÈÙ ÓÎÍÙ ÌÎÎÙ Ï ËÓ ÌÍ flã ÏÓ ÌŒ ÕÈ ÓÎÓÙ ÎÍÙ ÈÈÙ ÓÎÍÙ ÌÎÎÙ Ï ËÓ ÏÏ flã ÏÓ Ï ÕÈ ÓÎÓÙ ÎÍÙ ÈÈÙ ÓÁ Ï ÓÙ Ï ËÓ ÏÏ flã ÏÓ ÏŒ ÕÈ ÓÎÓÙ ÎÍÙ ÈÈÙ ÓÁ Ï ÓÙ Ï ËÓ Í flã ÏÓ Í ÕÈ ÌÈÈÙ ÎÍÙ ÈÈÙ ÌÎËÙ ÏÁÈÙ Ï ËÓ Í flã ÏÓ ÍŒ ÕÈ ÌÈÈÙ ÎÍÙ ÈÈÙ ÌÎËÙ ÏÁÈÙ Ï ÔÔÁÎ ÌÍ flã ÏÌ Ì ÕÈ ÓËÎÙ ËÌÙ ÔÔÍÙ ÌÎËÙ ÏÁËÙ Ï ÔÔÁÎ ÌÍ flã ÏÌ ÌŒ ÕÈ ÓËÎÙ ËÌÙ ÔÔÍÙ ÌÎËÙ ÏÁËÙ Ï ÔÔÁÎ ÏÏ flã ÏÌ Ï ÕÈ ÓËÎÙ ËÌÙ ÔÔÍÙ Ï ÌÙ ÎÍÔÙ Ï ÔÔÁÎ ÏÏ flã ÏÌ ÏŒ ÕÈ ÓËÎÙ ËÌÙ ÔÔÍÙ Ï ÌÙ ÎÍÔÙ Ï ÔÔÁÎ Í flã ÏÌ Í ÕÈ ÏÔÔÙ ËÌÙ ÔÔÍÙ ÏÁÏÙ ÍËÍÙ Ï ÔÔÁÎ Í flã ÏÌ ÍŒ ÕÈ ÏÔÔÙ ËÌÙ ÔÔÍÙ ÏÁÏÙ ÍËÍÙ Ï ÔÎÈ ÌÍ flã ÏÏ Ì ÕÈ ÌÌÎÙ ÔÔÔÙ ÔÎÏÙ ÏÍÔÙ ÍÏ Ï ÔÎÈ ÌÍ flã ÏÏ ÌŒ ÕÈ ÌÌÎÙ ÔÔÔÙ ÔÎÏÙ ÏÍÔÙ ÍÏ Ï ÔÎÈ ÏÏ flã ÏÏ Ï ÕÈ ÌÌÎÙ ÔÔÔÙ ÔÎÏÙ ÎÔÈÙ ÈÔËÙ Ï ÔÎÈ ÏÏ flã ÏÏ ÏŒ ÕÈ ÌÌÎÙ ÔÔÔÙ ÔÎÏÙ ÎÔÈÙ ÈÔËÙ Ï ÔÎÈ Í flã ÏÏ Í ÕÈ ÏÍÓÙ ÔÔÔÙ ÔÎÏÙ ÍÌ ËÈÎÙ Ï ÔÎÈ Í flã ÏÏ ÍŒ ÕÈ ÏÍÓÙ ÔÔÔÙ ÔÎÏÙ ÍÌ ËÈÎÙ Ï ÔÁÏÎ ÌÍ flã ÏÎ Ì ÕÈ ÌÈÏÙ ÔÌÁÙ ÔÁÌÙ ÎÍÏÙ ÈËÌÙ Ï ÔÁÏÎ ÌÍ flã ÏÎ ÌŒ ÕÈ ÌÈÏÙ ÔÌÁÙ ÔÁÌÙ ÎÍÏÙ ÈËÌÙ Ï ÔÁÏÎ ÏÏ flã ÏÎ Ï ÕÈ ÌÈÏÙ ÔÌÁÙ ÔÁÌÙ ÍÌÔÙ ËÈÈÙ Ï ÔÁÏÎ ÏÏ flã ÏÎ ÏŒ ÕÈ ÌÈÏÙ ÔÌÁÙ ÔÁÌÙ ÍÌÔÙ ËÈÈÙ Ï ÔÁÏÎ Í flã ÏÎ Í ÕÈ Î ÔÙ ÔÌÁÙ ÔÁÌÙ ÈÍÍÙ Ô ÍÏÙ Ï ÔÁÏÎ Í flã ÏÎ ÍŒ ÕÈ Î ÔÙ ÔÌÁÙ ÔÁÌÙ ÈÍÍÙ Ô ÍÏÙ Ï ÓÌÓ ÌÍ flã ÏÍ Ì ÕÈ ÏÏÍÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÍÍÈÙ ÁÓÎÙ Ï ÓÌÓ ÌÍ flã ÏÍ ÌŒ ÕÈ ÏÏÍÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÍÍÈÙ ÁÓÎÙ Ï ÓÌÓ ÏÏ flã ÏÍ Ï ÕÈ ÏÏÍÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÈÏÎÙ Ô ÌÏÙ Ï ÓÌÓ ÏÏ flã ÏÍ ÏŒ ÕÈ ÏÏÍÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÈÏÎÙ Ô ÌÏÙ Ï ÓÌÓ Í flã ÏÍ Í ÕÈ ÎÈÍÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ Á ÓÙ ÔÓÎÓÙ Ï ÓÌÓ Í flã ÏÍ ÍŒ ÕÈ ÎÈÍÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ Á ÓÙ ÔÓÎÓ٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ flµ ªÆ< µª ÌÍ Æ Õ± µª øæ ø ª ÕÈ ª ªÆæøÆ ÿ± ª ª ªæ±ºª ÌÍÔ ÓÎ Ì ÌÍ ÿ ÏÌflŒ ÔÔÙÈ ÓÓÙ ÌÔÙ Õ ø ª ª ªæ±ºª ÌÍÔ ÓÎ ÌË ÏÏ Õ ÏÏflà ÔÍÙ Õ ø ª ª ªæ±ºª ÌÍÔ ÓÎ ÎÏ Í Õ ÏÍflà ÓÓÙ fi $ ª $Æ Õ ø ª ª ªæ*ºª ÏÏ fiã Ï ÈÙÁ Í fiã Í ÁÙÔ ÓÈ pûõ øæ ªÆ ªº< ª Õ øæ ªÆ Æª ± ª ÔÍ

17 Î flã ÎÓ Ï ÕÈ flã ÎÓ ÏŒ ÕÈ flã ÎÌ Ï ÕÈ flã ÎÌ ÏŒ ÕÈ Ì ÿ flã ÎÏ Ï ÕÈ flã ÎÏ ÏŒ ÕÈ flã ÎÎ Ï ÕÈ flã ÎÎ ÏŒ ÕÈ flã ÎÍ Ï ÕÈ flã ÎÍ ÏŒ ÕÈ flµ ªÆ< µª Î ËÓ ÌÍ flã ÎÓ Ì ÕÈ ÓÍÁÙ ÍÁÙ ÁÍÙ ÓÁÍÙ ÏÔÔÙ Î ËÓ ÌÍ flã ÎÓ ÌŒ ÕÈ ÓÍÁÙ ÍÁÙ ÁÍÙ ÓÁÍÙ ÏÔÔÙ Î ËÓ ÏÏ flã ÎÓ Ï ÕÈ ÓÍÁÙ ÍÁÙ ÁÍÙ Ì ÏÍÓÙ Î ËÓ ÏÏ flã ÎÓ ÏŒ ÕÈ ÓÍÁÙ ÍÁÙ ÁÍÙ Ì ÏÍÓÙ Î ËÓ Í flã ÎÓ Í ÕÈ ÌÁÏÙ ÍÁÙ ÁÍÙ Ï ÈÙ ÎÍÎÙ Î ËÓ Í flã ÎÓ ÍŒ ÕÈ ÌÁÏÙ ÍÁÙ ÁÍÙ Ï ÈÙ ÎÍÎÙ Î ÔÔÁÎ ÌÍ flã ÎÌ Ì ÕÈ Ì ÌÙ Ô ÏÙ ÔÏÎÙ ÏÔÌÙ ÎÈÏÙ Î ÔÔÁÎ ÌÍ flã ÎÌ ÌŒ ÕÈ Ì ÌÙ Ô ÏÙ ÔÏÎÙ ÏÔÌÙ ÎÈÏÙ Î ÔÔÁÎ ÏÏ flã ÎÌ Ï ÕÈ Ì ÌÙ Ô ÏÙ ÔÏÎÙ ÏÍÔÙ ÍÏ Î ÔÔÁÎ ÏÏ flã ÎÌ ÏŒ ÕÈ Ì ÌÙ Ô ÏÙ ÔÏÎÙ ÏÍÔÙ ÍÏ Î ÔÔÁÎ Í flã ÎÌ Í ÕÈ ÏÌ Ô ÏÙ ÔÏÎÙ ÎÎÈÙ ÈÈÏÙ Î ÔÔÁÎ Í flã ÎÌ ÍŒ ÕÈ ÏÌ Ô ÏÙ ÔÏÎÙ ÎÎÈÙ ÈÈÏÙ Î ÔÎÈ ÌÍ flã ÎÏ Ì ÕÈ ÌÎÍÙ ÔÌÁÙ ÔÁÌÙ ÎÓÁÙ ÈÌÎÙ Î ÔÎÈ ÌÍ flã ÎÏ ÌŒ ÕÈ ÌÎÍÙ ÔÌÁÙ ÔÁÌÙ ÎÓÁÙ ÈÌÎÙ Î ÔÎÈ ÏÏ flã ÎÏ Ï ÕÈ ÌÎÍÙ ÔÌÁÙ ÔÁÌÙ ÎËÁÙ ËÔËÙ Î ÔÎÈ ÏÏ flã ÎÏ ÏŒ ÕÈ ÌÎÍÙ ÔÌÁÙ ÔÁÌÙ ÎËÁÙ ËÔËÙ Î ÔÎÈ Í flã ÎÏ Í ÕÈ ÏËÔÙ ÔÌÁÙ ÔÁÌÙ È ÈÙ ÁËÓÙ Î ÔÎÈ Í flã ÎÏ ÍŒ ÕÈ ÏËÔÙ ÔÌÁÙ ÔÁÌÙ È ÈÙ ÁËÓÙ Î ÔÁÏÎ ÌÍ flã ÎÎ Ì ÕÈ ÌÁÁÙ ÔÈÏÙ ÓÏÔÙ ÍÏÍÙ ËÁÈÙ Î ÔÁÏÎ ÌÍ flã ÎÎ ÌŒ ÕÈ ÌÁÁÙ ÔÈÏÙ ÓÏÔÙ ÍÏÍÙ ËÁÈÙ Î ÔÁÏÎ ÏÏ flã ÎÎ Ï ÕÈ ÌÁÁÙ ÔÈÏÙ ÓÏÔÙ ÈÔÈÙ ÁÁÎÙ Î ÔÁÏÎ ÏÏ flã ÎÎ ÏŒ ÕÈ ÌÁÁÙ ÔÈÏÙ ÓÏÔÙ ÈÔÈÙ ÁÁÎÙ Î ÔÁÏÎ Í flã ÎÎ Í ÕÈ ÎÓÈÙ ÔÈÏÙ ÓÏÔÙ ËÎÈÙ ÔÔÁ Î ÔÁÏÎ Í flã ÎÎ ÍŒ ÕÈ ÎÓÈÙ ÔÈÏÙ ÓÏÔÙ ËÎÈÙ ÔÔÁ Î ÓÌÓ ÌÍ flã ÎÍ Ì ÕÈ ÏÈÍÙ Ó ËÙ ÓËÁÙ ÈÍÓÙ Ô ÎÁÙ Î ÓÌÓ ÌÍ flã ÎÍ ÌŒ ÕÈ ÏÈÍÙ Ó ËÙ ÓËÁÙ ÈÍÓÙ Ô ÎÁÙ Î ÓÌÓ ÏÏ flã ÎÍ Ï ÕÈ ÏÈÍÙ Ó ËÙ ÓËÁÙ ËÏÌÙ ÔÔÈÓÙ Î ÓÌÓ ÏÏ flã ÎÍ ÏŒ ÕÈ ÏÈÍÙ Ó ËÙ ÓËÁÙ ËÏÌÙ ÔÔÈÓÙ Î ÓÌÓ Í flã ÎÍ Í ÕÈ Í ÌÙ Ó ËÙ ÓËÁÙ Ô ÍÙ ÔÌÁËÙ Î ÓÌÓ Í flã ÎÍ ÍŒ ÕÈ Í ÌÙ Ó ËÙ ÓËÁÙ Ô ÍÙ ÔÌÁË٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ flµ ªÆ< µª ÌÍ Æ Õ± µª øæ ø ª ÕÈ ª ªÆæøÆ ÿ± ª ª ªæ±ºª ÏÍÔ ÓÎ Ì ÌÍ ÿ ÎÌflŒ ÔÓÙÁ ÓËÙ ÌÁÙ Õ ø ª ª ªæ±ºª ÏÍÔ ÓÎ ÌË ÏÏ Õ ÎÏflà ÔÈÙÔ Õ ø ª ª ªæ±ºª ÏÍÔ ÓÎ ÎÏ Í Õ ÎÍflà ÓÓÙ fi $ ª $Æ Õ ø ª ª ªæ*ºª ÏÏ fiã Ï ÈÙÁ Í fiã Í ÁÙÔ ÓÈ pûõ øæ ªÆ ªº< ª Õ øæ ªÆ Æª ± ª ÔÈ

18 flµ ªÆ< µª flã ÍÓ Ï ÕÈ flã ÍÌ Ï ÕÈ flã ÍÏ Ï ÕÈ flã ÍÎ Ï ÕÈ flã ÍÍ Ï ÕÈ Í flã ÍÓ ÏŒ ÕÈ flã ÍÌ ÏŒ ÕÈ Ì ÿ flã ÍÏ ÏŒ ÕÈ flã ÍÎ ÏŒ ÕÈ flã ÍÍ ÏŒ ÕÈ Í ËÓ ÌÍ flã ÍÓ Ì ÕÈ ÓËÎÙ ËÌÙ ÔÔÍÙ ÌÌÍÙ ÏÍËÙ Í ËÓ ÌÍ flã ÍÓ ÌŒ ÕÈ ÓËÎÙ ËÌÙ ÔÔÍÙ ÌÌÍÙ ÏÍËÙ Í ËÓ ÏÏ flã ÍÓ Ï ÕÈ ÓËÎÙ ËÌÙ ÔÔÍÙ ÌÈÍÙ ÎÓÌÙ Í ËÓ ÏÏ flã ÍÓ ÏŒ ÕÈ ÓËÎÙ ËÌÙ ÔÔÍÙ ÌÈÍÙ ÎÓÌÙ Í ËÓ Í flã ÍÓ Í ÕÈ Ï ÁÙ ËÌÙ ÔÔÍÙ ÏÎÍÙ ÍÌÏÙ Í ËÓ Í flã ÍÓ ÍŒ ÕÈ Ï ÁÙ ËÌÙ ÔÔÍÙ ÏÎÍÙ ÍÌÏÙ Í ÔÔÁÎ ÌÍ flã ÍÌ Ì ÕÈ ÌÓÔÙ ÔÓÎÙ ÔÈÌÙ ÏÍÈÙ ÍÏËÙ Í ÔÔÁÎ ÌÍ flã ÍÌ ÌŒ ÕÈ ÌÓÔÙ ÔÓÎÙ ÔÈÌÙ ÏÍÈÙ ÍÏËÙ Í ÔÔÁÎ ÏÏ flã ÍÌ Ï ÕÈ ÌÓÔÙ ÔÓÎÙ ÔÈÌÙ ÎÔËÙ ÈÔÁÙ Í ÔÔÁÎ ÏÏ flã ÍÌ ÏŒ ÕÈ ÌÓÔÙ ÔÓÎÙ ÔÈÌÙ ÎÔËÙ ÈÔÁÙ Í ÔÔÁÎ Í flã ÍÌ Í ÕÈ ÏÏÍÙ ÔÓÎÙ ÔÈÌÙ ÍÓ ËÍÔÙ Í ÔÔÁÎ Í flã ÍÌ ÍŒ ÕÈ ÏÏÍÙ ÔÓÎÙ ÔÈÌÙ ÍÓ ËÍÔÙ Í ÔÎÈ ÌÍ flã ÍÏ Ì ÕÈ ÌÈÍÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÎÁËÙ ËÓÁÙ Í ÔÎÈ ÌÍ flã ÍÏ ÌŒ ÕÈ ÌÈÍÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÎÁËÙ ËÓÁÙ Í ÔÎÈ ÏÏ flã ÍÏ Ï ÕÈ ÌÈÍÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÍÍ ÁÔÍÙ Í ÔÎÈ ÏÏ flã ÍÏ ÏŒ ÕÈ ÌÈÍÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÍÍ ÁÔÍÙ Í ÔÎÈ Í flã ÍÏ Í ÕÈ Î ÌÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÈËÏÙ Ô ËËÙ Í ÔÎÈ Í flã ÍÏ ÍŒ ÕÈ Î ÌÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÈËÏÙ Ô ËËÙ Í ÔÁÏÎ ÌÍ flã ÍÎ Ì ÕÈ ÏÓÍÙ Ó ËÙ ÓËÁÙ ÈÓÈÙ Ô ÔÔÙ Í ÔÁÏÎ ÌÍ flã ÍÎ ÌŒ ÕÈ ÏÓÍÙ Ó ËÙ ÓËÁÙ ÈÓÈÙ Ô ÔÔÙ Í ÔÁÏÎ ÏÏ flã ÍÎ Ï ÕÈ ÏÓÍÙ Ó ËÙ ÓËÁÙ Ë ÔÙ ÔÔÔÓÙ Í ÔÁÏÎ ÏÏ flã ÍÎ ÏŒ ÕÈ ÏÓÍÙ Ó ËÙ ÓËÁÙ Ë ÔÙ ÔÔÔÓÙ Í ÔÁÏÎ Í flã ÍÎ Í ÕÈ ÎÎÓÙ Ó ËÙ ÓËÁÙ ÁÏÈÙ ÔÌÔÍÙ Í ÔÁÏÎ Í flã ÍÎ ÍŒ ÕÈ ÎÎÓÙ Ó ËÙ ÓËÁÙ ÁÏÈÙ ÔÌÔÍÙ Í ÓÌÓ ÌÍ flã ÍÍ Ì ÕÈ Î ÏÙ ÓÎ ÌÏÈÙ ËÎËÙ ÔÔÁÓÙ Í ÓÌÓ ÌÍ flã ÍÍ ÌŒ ÕÈ Î ÏÙ ÓÎ ÌÏÈÙ ËÎËÙ ÔÔÁÓÙ Í ÓÌÓ ÏÏ flã ÍÍ Ï ÕÈ Î ÏÙ ÓÎ ÌÏÈÙ ÁÏÌÙ ÔÌ ÁÙ Í ÓÌÓ ÏÏ flã ÍÍ ÏŒ ÕÈ Î ÏÙ ÓÎ ÌÏÈÙ ÁÏÌÙ ÔÌ ÁÙ Í ÓÌÓ Í flã ÍÍ Í ÕÈ Í ÓÎ ÌÏÈÙ ÔÔÔÔÙ ÔÎÏÏÙ Í ÓÌÓ Í flã ÍÍ ÍŒ ÕÈ Í ÓÎ ÌÏÈÙ ÔÔÔÔÙ ÔÎÏÏ٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ flµ ªÆ< µª ÌÍ Æ Õ± µª øæ ø ª ÕÈ ª ªÆæøÆ ÿ± ª ª ªæ±ºª ÎÍÔ ÓÎ Ì ÌÍ ÿ ÍÌflŒ ÔÓÙÁ ÏÍÙ Õ ø ª ª ªæ±ºª ÎÍÔ ÓÎ ÌË ÏÏ Õ ÍÏflà ÔÈÙÔ Õ ø ª ª ªæ±ºª ÎÍÔ ÓÎ ÎÏ Í Õ ÍÍflà ÓÌÙ fi $ ª $Æ Õ ø ª ª ªæ*ºª ÏÏ fiã Ï ÈÙÁ Í fiã Í ÁÙÔ ÓÈ pûõ øæ ªÆ ªº< ª Õ øæ ªÆ Æª ± ª ÔË

19 Ë flã ËÓ Ï ÕÈ flµ ªÆ< µª Ë ËÓ ÌÍ flã ËÓ Ì ÕÈ ÌËÓÙ ÔÔÔÙ ÔÎÏÙ ÏÔÈÙ ÎÈÁÙ Ë ËÓ ÏÏ flã ËÓ Ï ÕÈ ÌËÓÙ ÔÔÔÙ ÔÎÏÙ ÏÍÌÙ ÍÏÌÙ flã ËÌ Ï ÕÈ Ë ËÓ Í flã ËÓ Í ÕÈ Î ÍÙ ÔÔÔÙ ÔÎÏÙ ÎÎÎÙ ÈÈ Ë ÔÔÁÎ ÌÍ flã ËÌ Ì ÕÈ ÏÓÏÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÎÈÍÙ ÈÁÁÙ Ë ÔÔÁÎ ÏÏ flã ËÌ Ï ÕÈ ÏÓÏÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ Í ËÈËÙ flã ËÏ Ï ÕÈ Ì ÿ Ë ÔÔÁÎ Í flã ËÌ Í ÕÈ ÎÎ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÈÏÈÙ Ô ÌÍÙ Ë ÔÎÈ ÌÍ flã ËÏ Ì ÕÈ Î ÓÙ ÓÓÓÙ Ì ËÙ È Ô ÔËÙ Ë ÔÎÈ ÏÏ flã ËÏ Ï ÕÈ Î ÓÙ ÓÓÓÙ Ì ËÙ Ë ÔÙ ÔÔÔÌÙ flã ËÎ Ï ÕÈ Ë ÔÎÈ Í flã ËÏ Í ÕÈ ÍÓÁÙ ÓÓÓÙ Ì ËÙ ÁÌËÙ ÔÌ ÓÙ Ë ÔÁÏÎ ÌÍ flã ËÎ Ì ÕÈ ÎÍÔÙ ÓÈËÙ ÌËÍÙ ËÁÓÙ ÔÓÌÁÙ Ë ÔÁÏÎ ÏÏ flã ËÎ Ï ÕÈ ÎÍÔÙ ÓÈËÙ ÌËÍÙ ÁÈÔÙ ÔÌÏÁÙ flã ËÍ Ï ÕÈ Ë ÔÁÏÎ Í flã ËÎ Í ÕÈ ÍËÁÙ ÓÈËÙ ÌËÍÙ ÔÔÌ ÔÎÍÁÙ Ë ÓÌÓ ÌÍ flã ËÍ Ì ÕÈ ÍËÈÙ Ì ÏÍÌÙ Ô Î ÔÏÎÁÙ Ë ÓÌÓ ÏÏ flã ËÍ Ï ÕÈ ÍËÈÙ Ì ÏÍÌÙ ÔÔÏ ÔÎËÏÙ Ë ÓÌÓ Í flã ËÍ Í ÕÈ ËÔÎÙ Ì ÏÍÌÙ ÔÌÓÔÙ ÔËÌÎ٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ flµ ªÆ< µª ÌÍ Æ Õ± µª øæ ø ª ÕÈ ª ªÆæøÆ ÿ± ª ª ªæ±ºª ÈÍÔ ÓÎ Ì ÌÍ ÿ ËÌflŒ ÔÌÙÁ ÏÏÙ ÍÓÙ Õ ø ª ª ªæ±ºª ÈÍÔ ÓÎ ÌË ÏÏ Õ ËÏflÃ Ó Õ ø ª ª ªæ±ºª ÈÍÔ ÓÎ ÎÏ Í Õ ËÍflà ÓÏÙ fi $ ª $Æ Õ ø ª ª ªæ*ºª ÏÏ fiã Ï ÈÙÁ Í fiã Í ÁÙÔ ÓÈ pûõ øæ ªÆ ªº< ª Õ øæ ªÆ Æª ± ª ÔÁ

20 flµ ªÆ< µª Ô flãô Ó Ï ÕÈ Ô ËÓ ÌÍ flãô Ó Ì ÕÈ ÏÔÎÙ ÔÌÁÙ ÔÁÌÙ ÏÁËÙ ÍÁÓÙ Ô ËÓ ÏÏ flãô Ó Ï ÕÈ ÏÔÎÙ ÔÌÁÙ ÔÁÌÙ ÎÎ ÈÍÏÙ flãô Ì Ï ÕÈ Ô ËÓ Í flãô Ó Í ÕÈ ÎÌÁÙ ÔÌÁÙ ÔÁÌÙ ÍÎÌÙ Á ÈÙ Ô ÔÔÁÎ ÌÍ flãô Ì Ì ÕÈ ÏÍÓÙ Ó ËÙ ÓËÁÙ ÍËÌÙ ÁÏÁÙ Ô ÔÔÁÎ ÏÏ flãô Ì Ï ÕÈ ÏÍÓÙ Ó ËÙ ÓËÁÙ ÈÏÍÙ Ô ÌÈÙ flãô Ï Ï ÕÈ Ì ÿ Ô ÔÔÁÎ Í flãô Ì Í ÕÈ ÎËÈÙ Ó ËÙ ÓËÁÙ ËÈÓÙ ÔÓÔÓÙ Ô ÔÎÈ ÌÍ flãô Ï Ì ÕÈ ÎÏÈÙ ÓÈËÙ ÌËÍÙ ËÈ ÔÓ ËÙ Ô ÔÎÈ ÏÏ flãô Ï Ï ÕÈ ÎÏÈÙ ÓÈËÙ ÌËÍÙ ÁÏÏÙ ÔÌÔÔÙ flãô Î Ï ÕÈ Ô ÔÎÈ Í flãô Ï Í ÕÈ ÍÈÔÙ ÓÈËÙ ÌËÍÙ Ô ÁÓÙ ÔÎÔÈÙ Ô ÔÁÏÎ ÌÍ flãô Î Ì ÕÈ ÍÔÈÙ ÌÏÈÙ ÏËÓÙ Ô ÎÍÙ ÔÏÍÍÙ Ô ÔÁÏÎ ÏÏ flãô Î Ï ÕÈ ÍÔÈÙ ÌÏÈÙ ÏËÓÙ ÔÔÏÔÙ ÔÎËÎÙ flãô Í Ï ÕÈ Ô ÔÁÏÎ Í flãô Î Í ÕÈ ÈÏÔÙ ÌÏÈÙ ÏËÓÙ ÔÌÔÔÙ ÔËÓÔÙ Ô ÓÌÓ ÌÍ flãô Í Ì ÕÈ ÈÏËÙ ÏÔÍÙ ÎÈËÙ ÔÓÏÔÙ ÔÈÓÏÙ Ô ÓÌÓ ÏÏ flãô Í Ï ÕÈ ÈÏËÙ ÏÔÍÙ ÎÈËÙ ÔÌÌÈÙ ÔËÎËÙ Ô ÓÌÓ Í flãô Í Í ÕÈ ËÈÓÙ ÏÔÍÙ ÎÈËÙ ÔÎÌ ÓÔÓÎ٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ flµ ªÆ< µª ÌÍ Æ Õ± µª øæ ø ª ÕÈ ª ªÆæøÆ ÿ± ª ª ªæ±ºª ÁÍÔ ÓÎ Ì ÌÍ ÿô ÌflŒ ÔÍÙÁ ÎÍÙ ÈÈÙ Õ ø ª ª ªæ±ºª ÁÍÔ ÓÎ ÌË ÏÏ ÕÔ Ïflà ÓÓÙ Õ ø ª ª ªæ±ºª ÁÍÔ ÓÎ ÎÏ Í ÕÔ Íflà ÓÍÙ fi $ ª $Æ Õ ø ª ª ªæ*ºª ÏÏ fiã Ï ÈÙÁ Í fiã Í ÁÙÔ ÓÈ pûõ øæ ªÆ ªº< ª Õ øæ ªÆ Æª ± ª Ó

21 ÔÓ flãôóó Ï ÕÈ flµ ªÆ< µª ÔÓ ËÓ ÌÍ flãôóó Ì ÕÈ ÏÎÎÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÎÈÁÙ Ë ÌÙ ÔÓ ËÓ ÏÏ flãôóó Ï ÕÈ ÏÎÎÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÍÌÈÙ ËËÌÙ flãôóì Ï ÕÈ ÔÓ ËÓ Í flãôóó Í ÕÈ ÎÈÁÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÈÎÓÙ Ô ÏÏÙ ÔÓ ÔÔÁÎ ÌÍ flãôóì Ì ÕÈ ÎÔÎÙ ÓÎ ÌÏÈÙ ÈÁÓÙ ÔÔ ÔÓ ÔÔÁÎ ÏÏ flãôóì Ï ÕÈ ÎÔÎÙ ÓÎ ÌÏÈÙ ËÍÔÙ ÔÔÁÍÙ flãôóï Ï ÕÈ Ì ÿ ÔÓ ÔÔÁÎ Í flãôóì Í ÕÈ ÍÌËÙ ÓÎ ÌÏÈÙ ÁÁÁÙ ÔÌËÈÙ ÔÓ ÔÎÈ ÌÍ flãôóï Ì ÕÈ ÍÔÌÙ Ì ÏÍÌÙ Ô ÍÙ ÔÌÁÈÙ ÔÓ ÔÎÈ ÏÏ flãôóï Ï ÕÈ ÍÔÌÙ Ì ÏÍÌÙ Ô ËÍÙ ÔÎ ËÙ flãôóî Ï ÕÈ ÔÓ ÔÎÈ Í flãôóï Í ÕÈ ÈÌÏÙ Ì ÏÍÌÙ ÔÓÏÎÙ ÔÈÌÔÙ ÔÓ ÔÁÏÎ ÌÍ flãôóî Ì ÕÈ ÍÁÁÙ ÏÔÍÙ ÎÈËÙ ÔÓÔÁÙ ÔÍÁÏÙ ÔÓ ÔÁÏÎ ÏÏ flãôóî Ï ÕÈ ÍÁÁÙ ÏÔÍÙ ÎÈËÙ ÔÌÔ ÔËÓ flãôóí Ï ÕÈ ÔÓ ÔÁÏÎ Í flãôóî Í ÕÈ ËÓÓÙ ÏÔÍÙ ÎÈËÙ ÔÏÁÓÙ Ó ÈÌÙ ÔÓ ÓÌÓ ÌÍ flãôóí Ì ÕÈ ËÏÌÙ Î ÍÁÏÙ ÔÏÌÏÙ ÔÁÁÔÙ ÔÓ ÓÌÓ ÏÏ flãôóí Ï ÕÈ ËÏÌÙ Î ÍÁÏÙ ÔÎÌÍÙ ÓÔ ÔÓ ÓÌÓ Í flãôóí Í ÕÈ ÁÍÎÙ Î ÍÁÏÙ ÔÈÏ ÓÏÔÍ٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ flµ ªÆ< µª ÌÍ Æ Õ± µª øæ ø ª ÕÈ ª ªÆæøÆ ÿ± ª ª ªæ±ºª ÎÈÔ ÓÎ Ì ÌÍ ÿôóìflœòó ÔÓÙÁ ÏÍÙ Õ ø ª ª ªæ±ºª ÔÔÍÔ ÓÎ ÌË ÏÏ ÕÔÓÏflà ÌÓÙ Õ ø ª ª ªæ±ºª ÔÔÍÔ ÓÎ ÎÏ Í ÕÔÓÍflà ÌÎÙ flµ ªÆ< µª flãôóó Ì Û flãôóí Ì < ªÆ ª ª ª fi $ ª $Æ Õ ø ª ª ªæ*ºª ÏÏ fiã Ï ÈÙÁ Í fiã Í ÁÙÔ ÓÈ pûõ øæ ªÆ ªº< ª Õ øæ ªÆ Æª ± ª ÓÔ

22 ŸøƺªÆ±æªÆ< µª ŸflÔ Ï Ï ÕÈ Ô ŸflÔ Ï ÏŒ ÕÈ Ô ÔÎÈ ÏÏ ŸflÔ Ï Ï ÕÈ ÍÔÈÙ ÓÈËÙ ÌËÍÙ Ô ÍÔÙ ÔÏÈÌÙ Ô ÔÎÈ ÏÏ ŸflÔ Ï ÏŒ ÕÈ ÍÔÈÙ ÓÈËÙ ÌËÍÙ Ô ÍÔÙ ÔÏÈÌÙ Ô ÔÎÈ Í ŸflÔ Ï Í ÕÈ ÈÔÏÙ ÓÈËÙ ÌËÍÙ ÔÓÎÌÙ ÔÈÏÔÙ ŸflÔ Î Ï ÕÈ ŸflÔ Î ÏŒ ÕÈ Ô ÔÎÈ Í ŸflÔ Ï ÍŒ ÕÈ ÈÔÏÙ ÓÈËÙ ÌËÍÙ ÔÓÎÌÙ ÔÈÏÔÙ Ô ÔÁÏÎ ÏÏ ŸflÔ Î Ï ÕÈ ÍÌÓÙ ÌÏÈÙ ÏËÓÙ ÔÓËÈÙ ÔÈËËÙ Ô ÔÁÏÎ ÏÏ ŸflÔ Î ÏŒ ÕÈ ÍÌÓÙ ÌÏÈÙ ÏËÓÙ ÔÓËÈÙ ÔÈËËÙ Ô ÔÁÏÎ Í ŸflÔ Î Í ÕÈ ÈÈÍÙ ÌÏÈÙ ÏËÓÙ ÔÎÔÓÙ ÓÔ ÔÙ ŸflÔ Í Ï ÕÈ ŸflÔ Í ÏŒ ÕÈ Ô ÔÁÏÎ Í ŸflÔ Î ÍŒ ÕÈ ÈÈÍÙ ÌÏÈÙ ÏËÓÙ ÔÎÔÓÙ ÓÔ ÔÙ Ô ÓÌÓ ÏÏ ŸflÔ Í Ï ÕÈ ÈÓÍÙ ÏÔÍÙ ÎÈËÙ ÔÎÔÓÙ ÓÔ ÔÙ Ô ÓÌÓ ÏÏ ŸflÔ Í ÏŒ ÕÈ ÈÓÍÙ ÏÔÍÙ ÎÈËÙ ÔÎÔÓÙ ÓÔ ÔÙ Ô ÓÌÓ Í ŸflÔ Í Í ÕÈ ËËÓÙ ÏÔÍÙ ÎÈËÙ ÔÈÈÔÙ ÓÏÍ Ô ÓÌÓ Í ŸflÔ Í ÍŒ ÕÈ ËËÓÙ ÏÔÍÙ ÎÈËÙ ÔÈÈÔÙ ÓÏÍ Ãª ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ Õ ø ª ª ªæ±ºª ÌÍÔ ÓÎ ÌË ÏÏ Õ ÏÏflà ÔÍÙ Õ ø ª ª ªæ±ºª ÌÍÔ ÓÎ ÎÏ Í Õ ÏÍflà ÓÓÙ ÓÈ pûõ øæ ªÆ ªº< ª Õ øæ ªÆ Æª ± ª ª ºªÆ Õ ÓÙÌ ÓÓ

23 ŸflÔÓÏ Ï ÕÈ ÔÓ ŸflÔÓÏ ÏŒ ÕÈ ŸøƺªÆ±æªÆ< µª ÔÓ ÔÎÈ ÏÏ ŸflÔÓÏ Ï ÕÈ ÍÎÓÙ Ì ÏÍÌÙ ÔÓ ÌÙ ÔÍÈ ÔÓ ÔÎÈ ÏÏ ŸflÔÓÏ ÏŒ ÕÈ ÍÎÓÙ Ì ÏÍÌÙ ÔÓ ÌÙ ÔÍÈ ÔÓ ÔÎÈ Í ŸflÔÓÏ Í ÕÈ ÈÎÔÙ Ì ÏÍÌÙ ÔÏ ÍÙ ÔÁÎÎÙ ŸflÔÓÎ Ï ÕÈ ŸflÔÓÎ ÏŒ ÕÈ ÔÓ ÔÎÈ Í ŸflÔÓÏ ÍŒ ÕÈ ÈÎÔÙ Ì ÏÍÌÙ ÔÏ ÍÙ ÔÁÎÎÙ ÔÓ ÔÁÏÎ ÏÏ ŸflÔÓÎ Ï ÕÈ ÍÍÁÙ ÏÔÍÙ ÎÈËÙ ÔÏÎÍÙ Ó ÓÌÙ ÔÓ ÔÁÏÎ ÏÏ ŸflÔÓÎ ÏŒ ÕÈ ÍÍÁÙ ÏÔÍÙ ÎÈËÙ ÔÏÎÍÙ Ó ÓÌÙ ÔÓ ÔÁÏÎ Í ŸflÔÓÎ Í ÕÈ ËÔÎÙ ÏÔÍÙ ÎÈËÙ ÔÍÁÌÙ ÓÌÎÌÙ ŸflÔÓÍ Ï ÕÈ ŸflÔÓÍ ÏŒ ÕÈ ÔÓ ÔÁÏÎ Í ŸflÔÓÎ ÍŒ ÕÈ ËÔÎÙ ÏÔÍÙ ÎÈËÙ ÔÍÁÌÙ ÓÌÎÌÙ ÔÓ ÓÌÓ ÏÏ ŸflÔÓÍ Ï ÕÈ ÈÏ Î ÍÁÏÙ ÔÈÔÔÙ ÓÌÈÍÙ ÔÓ ÓÌÓ ÏÏ ŸflÔÓÍ ÏŒ ÕÈ ÈÏ Î ÍÁÏÙ ÔÈÔÔÙ ÓÌÈÍÙ ÔÓ ÓÌÓ Í ŸflÔÓÍ Í ÕÈ ÁÓËÙ Î ÍÁÏÙ ÔÁËÔÙ ÓÈÎÔÙ ÔÓ ÓÌÓ Í ŸflÔÓÍ ÍŒ ÕÈ ÁÓËÙ Î ÍÁÏÙ ÔÁËÔÙ ÓÈÎÔ٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ Õ ø ª ª ªæ±ºª ÎÈÔ ÓÎ ÌË ÏÏ ÕÔÓÏflÃÒÓ ÔÈÙÔ Õ ø ª ª ªæ±ºª ÎÈÔ ÓÎ ÎÏ Í ÕÔÓÍflÃÒÓ ÓÌÙ ÓÈ pûõ øæ ªÆ ªº< ª Õ øæ ªÆ Æª ± ª ª ºªÆ Õ ÓÙÌ ÓÌ

24 ŸøƺªÆ±æªÆ< µª ŸÃ ÍÏ Ï ÕÈ Í ŸÃ ÍÏ ÏŒ ÕÈ Í ÔÎÈ ÏÏ ŸÃ ÍÏ Ï ÕÈ ÌÈÔÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÍÍ ÁÔÍÙ Í ÔÎÈ ÏÏ ŸÃ ÍÏ ÏŒ ÕÈ ÌÈÔÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÍÍ ÁÔÍÙ Í ÔÎÈ Í ŸÃ ÍÏ Í ÕÈ ÏÁÓÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÈËÏÙ Ô ËËÙ ŸÃ ÍÎ Ï ÕÈ ŸÃ ÍÎ ÏŒ ÕÈ Í ÔÎÈ Í ŸÃ ÍÏ ÍŒ ÕÈ ÏÁÓÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÈËÏÙ Ô ËËÙ Í ÔÁÏÎ ÏÏ ŸÃ ÍÎ Ï ÕÈ Ï ÈÙ Ó ËÙ ÓËÁÙ Ë ÔÙ ÔÔÔÓÙ Í ÔÁÏÎ ÏÏ ŸÃ ÍÎ ÏŒ ÕÈ Ï ÈÙ Ó ËÙ ÓËÁÙ Ë ÔÙ ÔÔÔÓÙ Í ÔÁÏÎ Í ŸÃ ÍÎ Í ÕÈ ÎÌÔÙ Ó ËÙ ÓËÁÙ ÁÏÈÙ ÔÌÔÍÙ ŸÃ ÍÍ Ï ÕÈ ŸÃ ÍÍ ÏŒ ÕÈ Í ÔÁÏÎ Í ŸÃ ÍÎ ÍŒ ÕÈ ÎÌÔÙ Ó ËÙ ÓËÁÙ ÁÏÈÙ ÔÌÔÍÙ Í ÓÌÓ ÏÏ ŸÃ ÍÍ Ï ÕÈ ÏÈÎÙ ÓÎ ÌÏÈÙ ÁÏÌÙ ÔÌ ÁÙ Í ÓÌÓ ÏÏ ŸÃ ÍÍ ÏŒ ÕÈ ÏÈÎÙ ÓÎ ÌÏÈÙ ÁÏÌÙ ÔÌ ÁÙ Í ÓÌÓ Í ŸÃ ÍÍ Í ÕÈ ÎÁÁÙ ÓÎ ÌÏÈÙ ÔÔÔÔÙ ÔÎÏÏÙ Í ÓÌÓ Í ŸÃ ÍÍ ÍŒ ÕÈ ÎÁÁÙ ÓÎ ÌÏÈÙ ÔÔÔÔÙ ÔÎÏÏ٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ ÓÈ pûõ øæ ªÆ ªº< ª Õ øæ ªÆ Æª ± ª ª ºªÆ Õ ÓÙÌ ÓÏ

25 ŸøƺªÆ±æªÆ< µª Ë ŸÃ ËÏ Ï ÕÈ Ë ÔÎÈ ÏÏ ŸÃ ËÏ Ï ÕÈ ÏËÔÙ ÓÓÓÙ Ì ËÙ Ë ÔÙ ÔÔÔÌÙ Ë ÔÎÈ Í ŸÃ ËÏ Í ÕÈ Í ÔÙ ÓÓÓÙ Ì ËÙ ÁÌËÙ ÔÌ ÓÙ ŸÃ ËÎ Ï ÕÈ Ë ÔÁÏÎ ÏÏ ŸÃ ËÎ Ï ÕÈ ÎÔÔÙ ÓÈËÙ ÌËÍÙ ÁÈÔÙ ÔÌÏÁÙ Ë ÔÁÏÎ Í ŸÃ ËÎ Í ÕÈ ÍÌÏÙ ÓÈËÙ ÌËÍÙ ÔÔÌ ÔÎÍÁÙ ŸÃ ËÍ Ï ÕÈ Ë ÓÌÓ ÏÏ ŸÃ ËÍ Ï ÕÈ ÍÔÍÙ Ì ÏÍÌÙ ÔÔÏ ÔÎËÏÙ Ë ÓÌÓ Í ŸÃ ËÍ Í ÕÈ ÈÏ Ì ÏÍÌÙ ÔÌÓÔÙ ÔËÌÎ٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ ÓÈ pûõ øæ ªÆ ªº< ª Õ øæ ªÆ Æª ± ª ª ºªÆ Õ ÓÙÌ ÓÎ

26 ŸøƺªÆ±æªÆ< µª Ô ŸÃÔ Ï Ï ÕÈ Ô ÔÎÈ ÏÏ ŸÃÔ Ï Ï ÕÈ ÎÌ ÓÈËÙ ÌËÍÙ ÁÏÏÙ ÔÌÔÔÙ Ô ÔÎÈ Í ŸÃÔ Ï Í ÕÈ ÍÎÔÙ ÓÈËÙ ÌËÍÙ Ô ÁÓÙ ÔÎÔÈÙ ŸÃÔ Î Ï ÕÈ Ô ÔÁÏÎ ÏÏ ŸÃÔ Î Ï ÕÈ ÎÍÓÙ ÌÏÈÙ ÏËÓÙ ÔÔÏÔÙ ÔÎËÎÙ Ô ÔÁÏÎ Í ŸÃÔ Î Í ÕÈ ÍËÍÙ ÌÏÈÙ ÏËÓÙ ÔÌÔÔÙ ÔËÓÔÙ ŸÃÔ Í Ï ÕÈ Ô ÓÌÓ ÏÏ ŸÃÔ Í Ï ÕÈ ÍÍÎÙ ÏÔÍÙ ÎÈËÙ ÔÌÌÈÙ ÔËÎËÙ Ô ÓÌÓ Í ŸÃÔ Í Í ÕÈ ÈÁ ÏÔÍÙ ÎÈËÙ ÔÎÌ ÓÔÓÎ٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ ÓÈ pûõ øæ ªÆ ªº< ª Õ øæ ªÆ Æª ± ª ª ºªÆ Õ ÓÙÌ ÓÍ

27 ŸøƺªÆ±æªÆ< µª ÔÓ ŸÃÔÓÏ Ï ÕÈ ÔÓ ÔÎÈ ÏÏ ŸÃÔÓÏ Ï ÕÈ ÎÁ Ì ÏÍÌÙ Ô ËÍÙ ÔÎ ËÙ ÔÓ ÔÎÈ Í ŸÃÔÓÏ Í ÕÈ ÈÔËÙ Ì ÏÍÌÙ ÔÓÏÎÙ ÔÈÌÔÙ ŸÃÔÓÎ Ï ÕÈ ÔÓ ÔÁÏÎ ÏÏ ŸÃÔÓÎ Ï ÕÈ ÍÓÏÙ ÏÔÍÙ ÎÈËÙ ÔÌÔ ÔËÓ ÔÓ ÔÁÏÎ Í ŸÃÔÓÎ Í ÕÈ ÈÏËÙ ÏÔÍÙ ÎÈËÙ ÔÏÁÓÙ Ó ÈÌÙ ŸÃÔÓÍ Ï ÕÈ ÔÓ ÓÌÓ ÏÏ ŸÃÔÓÍ Ï ÕÈ ÈÓÁÙ Î ÍÁÏÙ ÔÎÌÍÙ ÓÔ ÔÓ ÓÌÓ Í ŸÃÔÓÍ Í ÕÈ ËÎÓÙ Î ÍÁÏÙ ÔÈÏ ÓÏÔÍ٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ ÓÈ pûõ øæ ªÆ ªº< ª Õ øæ ªÆ Æª ± ª ª ºªÆ Õ ÓÙÌ ÓÈ

28 fl ø ƪ ø ª Ï Ò Î Œ ÏÓ Ï Ï ÈÎ ÌÏ Œ ÏÓ Ì ÔÏÌÙ ÓÓÓÙ Ì ÁÙ Ï ÈÎ ÏÓ Œ ÏÓ Ï ÔÏÌÙ ÓÍÓÙ ÌÍÏÙ Œ ÏÌ Ï Ï ÈÎ ÎË Œ ÏÓ Í ÔËËÙ ÌÏÓÙ ÏÈÍÙ Ï ÔÔÓÎ ÌÏ Œ ÏÌ Ì ÔÈÎÙ ÌÔÁÙ ÏÏÏÙ Ï ÔÔÓÎ ÏÓ Œ ÏÌ Ï ÔÈÎÙ ÌÈÍÙ ÎÓÌÙ Œ ÏÏ Ï Ì ÿ Ï ÔÔÓÎ ÎË Œ ÏÌ Í ÓÓÁÙ ÏÁÔÙ ÍËÓÙ Ï ÔÎ ÌÏ Œ ÏÏ Ì Ó ÈÙ ÏÔÍÙ ÎÈÁÙ Ï ÔÎ ÏÓ Œ ÏÏ Ï Ó ÈÙ ÏÁ ÍËÔÙ Ï ÔÎ ÎË Œ ÏÏ Í ÓÁÔÙ ÍÌÁÙ ËËÁÙ Œ ÎÓ Ï Î ÈÎ ÌÏ Œ ÎÓ Ì ÔÏÁÙ ÓÎÎÙ ÌÎÏÙ Î ÈÎ ÏÓ Œ ÎÓ Ï ÔÏÁÙ ÓÁÁÙ ÏÔÎÙ Œ ÎÌ Ï Î ÈÎ ÎË Œ ÎÓ Í ÔÁÎÙ ÌËËÙ ÎÌËÙ Î ÔÔÓÎ ÌÏ Œ ÎÌ Ì ÔËÏÙ ÌÍÎÙ Î ÈÙ Î ÔÔÓÎ ÏÓ Œ ÎÌ Ï ÔËÏÙ ÏÓÈÙ ÎÁÌÙ Œ ÎÏ Ï Ì ÿ Î ÔÔÓÎ ÎË Œ ÎÌ Í ÓÌÈÙ ÎÎÌÙ ÈÍÈÙ Î ÔÎ ÌÏ Œ ÎÏ Ì ÓÓÔÙ ÏÈÏÙ ÍÎÁÙ Î ÔÎ ÏÓ Œ ÎÏ Ï ÓÓÔÙ ÎÎÎÙ ÈÈÓÙ Î ÔÎ ÎË Œ ÎÏ Í Ì ÈÙ ÈÔËÙ ÁÁÍÙ ÓË

29 Í Ò Ë Œ ÍÓ Ï fl ø ƪ ø ª Í ÈÎ ÌÏ Œ ÍÓ Ì ÔÎÁÙ ÓËÍÙ ÌÁËÙ Í ÈÎ ÏÓ Œ ÍÓ Ï ÔÎÁÙ ÌÌÎÙ ÏÍÍÙ Œ ÍÌ Ï Í ÈÎ ÎË Œ ÍÓ Í Ó ÍÙ Ï Í ÔÙ Í ÔÔÓÎ ÌÏ Œ ÍÌ Ì ÔÁÔÙ Ï ËÙ ÎÍÈÙ Í ÔÔÓÎ ÏÓ Œ ÍÌ Ï ÔÁÔÙ ÏÈÈÙ ÍÍÏÙ Œ ÍÏ Ï Ì ÿ Í ÔÔÓÎ ÎË Œ ÍÌ Í ÓÎ ÍÔÎÙ ËÎÏÙ Í ÔÎ ÌÏ Œ ÍÏ Ì ÓÌÏÙ ÎÌ ÈÌÍÙ Í ÔÎ ÏÓ Œ ÍÏ Ï ÓÌÏÙ ÍÔÁÙ ËÍÓÙ Í ÔÎ ÎË Œ ÍÏ Í ÌÓ ÈÁÈÙ ÔÔ ÍÙ Œ ËÓ Ï Ë ÈÎ ÌÏ Œ ËÓ Ì ÔÈÌÙ ÌÎ ÏËÈÙ Ë ÈÎ ÏÓ Œ ËÓ Ï ÔÈÌÙ Ï ËÙ ÎÍÈÙ Œ ËÌ Ï Ë ÈÎ ÎË Œ ËÓ Í ÓÓÎÙ ÎÓÏÙ ÈÓÈÙ Ë ÔÔÓÎ ÌÏ Œ ËÌ Ì Ó ËÙ ÏÁÈÙ ÍÁÓÙ Ë ÔÔÓÎ ÏÓ Œ ËÌ Ï Ó ËÙ ÎÈËÙ Ë ÌÙ Œ ËÏ Ï Ì ÿ Ë ÔÔÓÎ ÎË Œ ËÌ Í ÓÍÁÙ ÈÏ Ô ÓÈÙ Ë ÔÎ ÌÏ Œ ËÏ Ì ÓÍÌÙ ÍÏÌÙ ËÁÍÙ Ë ÔÎ ÏÓ Œ ËÏ Ï ÓÍÌÙ ÈÏÈÙ Ô ÌÁÙ Ë ÔÎ ÎË Œ ËÏ Í ÌÏÈÙ ÁÎÍÙ ÔÌÓÈÙ ÓÁ

30 fl ø ƪ ø ª Ô Ò ÔÓ ŒÔ Ó Ï Ô ÈÎ ÌÏ ŒÔ Ó Ì ÔËÏÙ ÏÔÎÙ ÎÈÍÙ Ô ÈÎ ÏÓ ŒÔ Ó Ï ÔËÏÙ ÏËÔÙ ÍÍÁÙ ŒÔ Ì Ï Ô ÈÎ ÎË ŒÔ Ó Í ÓÌÓÙ ÍÔÏÙ ËÎÌÙ Ô ÔÔÓÎ ÌÏ ŒÔ Ì Ì ÓÓ ÎËÈÙ ËÔÏÙ Ô ÔÔÓÎ ÏÓ ŒÔ Ì Ï ÓÓ ÍÈËÙ ÁÏÏÙ ŒÔ Ï Ï Ì ÿ Ô ÔÔÓÎ ÎË ŒÔ Ì Í ÓËÌÙ ËÍÏÙ ÔÓ ÔÙ Ô ÔÎ ÌÏ ŒÔ Ï Ì ÓÁÏÙ ÈÍ Ô ÎÌÙ Ô ÔÎ ÏÓ ŒÔ Ï Ï ÓÁÏÙ ËÈÍÙ ÔÓÔÁÙ Ô ÔÎ ÎË ŒÔ Ï Í ÌÈÓÙ ÔÔÔÏÙ ÔÎÏËÙ ŒÔÓÓ Ï ÔÓ ÈÎ ÌÏ ŒÔÓÓ Ì Ó ÍÙ ÎÓÎÙ ÈÌ ÔÓ ÈÎ ÏÓ ŒÔÓÓ Ï Ó ÍÙ ÍÔÓÙ ËÎÔÙ ŒÔÓÌ Ï ÔÓ ÈÎ ÎË ŒÔÓÓ Í ÓÍÔÙ ÈËÎÙ Ô ÁÔÙ ÔÓ ÔÔÓÎ ÌÏ ŒÔÓÌ Ì ÓÎÏÙ ÈÏÎÙ Ô ÌÎÙ ÔÓ ÔÔÓÎ ÏÓ ŒÔÓÌ Ï ÓÎÏÙ ËÍÈÙ ÔÓ ÈÙ ŒÔÓÏ Ï Ì ÿ ÔÓ ÔÔÓÎ ÎË ŒÔÓÌ Í ÌÓÔÙ ÔÔÔ ÔÎÏ ÔÓ ÔÎ ÌÏ ŒÔÓÏ Ì ÌÏÎÙ ÁÍÎÙ ÔÌÏÔÙ ÔÓ ÔÎ ÏÓ ŒÔÓÏ Ï ÌÏÎÙ ÔÔÓÓÙ ÔÎÍÔÙ ÔÓ ÔÎ ÎË ŒÔÓÏ Í ÏÌÁÙ ÔÏ ÔÁÁ Ì

31 Ï Ò Î Ã ÏÓ Ï Ã ÏÓ ÏŒ à ÏÌ Ï Ã ÏÌ ÏŒ Ì ÿ à ÏÏ Ï Ã ÏÏ ÏŒ fl ø Æ< µª Ï ÈÎ ÌÍ Ã ÏÓ Ì ÓÓÔÙ ÎÍÙ ÈÈÙ ÓÎÍÙ ÌÎÎÙ Ï ÈÎ ÌÍ Ã ÏÓ ÌŒ ÓÓÔÙ ÎÍÙ ÈÈÙ ÓÎÍÙ ÌÎÎÙ Ï ÈÎ ÏÏ Ã ÏÓ Ï ÓÓÔÙ ÎÍÙ ÈÈÙ ÓÁ Ï ÓÙ Ï ÈÎ ÏÏ Ã ÏÓ ÏŒ ÓÓÔÙ ÎÍÙ ÈÈÙ ÓÁ Ï ÓÙ Ï ÈÎ Í Ã ÏÓ Í ÓÍÏÙ ÎÍÙ ÈÈÙ ÌÎËÙ ÏÁÈÙ Ï ÈÎ Í Ã ÏÓ ÍŒ ÓÍÏÙ ÎÍÙ ÈÈÙ ÌÎËÙ ÏÁÈÙ Ï ÔÔÓÎ ÌÍ Ã ÏÌ Ì ÓÎÍÙ ËÌÙ ÔÔÍÙ ÌÎËÙ ÏÁËÙ Ï ÔÔÓÎ ÌÍ Ã ÏÌ ÌŒ ÓÎÍÙ ËÌÙ ÔÔÍÙ ÌÎËÙ ÏÁËÙ Ï ÔÔÓÎ ÏÏ Ã ÏÌ Ï ÓÎÍÙ ËÌÙ ÔÔÍÙ Ï ÌÙ ÎÍÔÙ Ï ÔÔÓÎ ÏÏ Ã ÏÌ ÏŒ ÓÎÍÙ ËÌÙ ÔÔÍÙ Ï ÌÙ ÎÍÔÙ Ï ÔÔÓÎ Í Ã ÏÌ Í ÌÔÔÙ ËÌÙ ÔÔÍÙ ÏÁÏÙ ÍËÍÙ Ï ÔÔÓÎ Í Ã ÏÌ ÍŒ ÌÔÔÙ ËÌÙ ÔÔÍÙ ÏÁÏÙ ÍËÍÙ Ï ÔÎ ÌÍ Ã ÏÏ Ì ÓÁÓÙ ÔÔÔÙ ÔÎÏÙ ÏÍÔÙ ÍÏ Ï ÔÎ ÌÍ Ã ÏÏ ÌŒ ÓÁÓÙ ÔÔÔÙ ÔÎÏÙ ÏÍÔÙ ÍÏ Ï ÔÎ ÏÏ Ã ÏÏ Ï ÓÁÓÙ ÔÔÔÙ ÔÎÏÙ ÎÔÈÙ ÈÔËÙ Ï ÔÎ ÏÏ Ã ÏÏ ÏŒ ÓÁÓÙ ÔÔÔÙ ÔÎÏÙ ÎÔÈÙ ÈÔËÙ Ï ÔÎ Í Ã ÏÏ Í Ï ËÙ ÔÔÔÙ ÔÎÏÙ ÍÌ ËÈÎÙ Ï ÔÎ Í Ã ÏÏ ÍŒ Ï ËÙ ÔÔÔÙ ÔÎÏÙ ÍÌ ËÈÎÙ ÓÈ pûõ øæ ªÆ ªº< ª Õ øæ ªÆ Æª ± ª ƪ ø ª ±AÙ ÃÕ ÎÍÙ Ã ÎÓ Ï Ã ÎÌ Ï Ã ÎÏ Ï Ã ÎÓ ÏŒ à ÎÌ ÏŒ Ì ÿ à ÎÏ ÏŒ Î ÈÎ ÌÍ Ã ÎÓ Ì ÓÓËÙ ÍÁÙ ÁÍÙ ÓÁÍÙ ÏÔÔÙ Î ÈÎ ÌÍ Ã ÎÓ ÌŒ ÓÓËÙ ÍÁÙ ÁÍÙ ÓÁÍÙ ÏÔÔÙ Î ÈÎ ÏÏ Ã ÎÓ Ï ÓÓËÙ ÍÁÙ ÁÍÙ Ì ÏÍÓÙ Î ÈÎ ÏÏ Ã ÎÓ ÏŒ ÓÓËÙ ÍÁÙ ÁÍÙ Ì ÏÍÓÙ Î ÈÎ Í Ã ÎÓ Í ÓÈÍÙ ÍÁÙ ÁÍÙ Ï ÈÙ ÎÍÎÙ Î ÈÎ Í Ã ÎÓ ÍŒ ÓÈÍÙ ÍÁÙ ÁÍÙ Ï ÈÙ ÎÍÎÙ Î ÔÔÓÎ ÌÍ Ã ÎÌ Ì ÓÍÁÙ Ô ÏÙ ÔÏÎÙ ÏÔÌÙ ÎÈÏÙ Î ÔÔÓÎ ÌÍ Ã ÎÌ ÌŒ ÓÍÁÙ Ô ÏÙ ÔÏÎÙ ÏÔÌÙ ÎÈÏÙ Î ÔÔÓÎ ÏÏ Ã ÎÌ Ï ÓÍÁÙ Ô ÏÙ ÔÏÎÙ ÏÍÔÙ ÍÏ Î ÔÔÓÎ ÏÏ Ã ÎÌ ÏŒ ÓÍÁÙ Ô ÏÙ ÔÏÎÙ ÏÍÔÙ ÍÏ Î ÔÔÓÎ Í Ã ÎÌ Í ÌÓÓÙ Ô ÏÙ ÔÏÎÙ ÎÎÈÙ ÈÈÏÙ Î ÔÔÓÎ Í Ã ÎÌ ÍŒ ÌÓÓÙ Ô ÏÙ ÔÏÎÙ ÎÎÈÙ ÈÈÏÙ Î ÔÎ ÌÍ Ã ÎÏ Ì ÓÍ ÔÌÁÙ ÔÁÌÙ ÎÓÁÙ ÈÌÎÙ Î ÔÎ ÌÍ Ã ÎÏ ÌŒ ÓÍ ÔÌÁÙ ÔÁÌÙ ÎÓÁÙ ÈÌÎÙ Î ÔÎ ÏÏ Ã ÎÏ Ï ÓÍ ÔÌÁÙ ÔÁÌÙ ÎËÁÙ ËÔËÙ Î ÔÎ ÏÏ Ã ÎÏ ÏŒ ÓÍ ÔÌÁÙ ÔÁÌÙ ÎËÁÙ ËÔËÙ Î ÔÎ Í Ã ÎÏ Í ÌÈÎÙ ÔÌÁÙ ÔÁÌÙ È ÈÙ ÁËÓÙ Î ÔÎ Í Ã ÎÏ ÍŒ ÌÈÎÙ ÔÌÁÙ ÔÁÌÙ È ÈÙ ÁËÓÙ ÓÈ pûõ øæ ªÆ ªº< ª Õ øæ ªÆ Æª ± ª ƪ ø ª ±AÙ ÃÕ ÎÍÙ ÌÔ

32 fl ø Æ< µª Í Ò Ë Ã ÍÓ Ï Ã ÍÌ Ï Ã ÍÏ Ï Ã ÍÓ ÏŒ à ÍÌ ÏŒ Ì ÿ à ÍÏ ÏŒ Í ÈÎ ÌÍ Ã ÍÓ Ì ÓÏ ËÌÙ ÔÔÍÙ ÌÌÍÙ ÏÍËÙ Í ÈÎ ÌÍ Ã ÍÓ ÌŒ ÓÏ ËÌÙ ÔÔÍÙ ÌÌÍÙ ÏÍËÙ Í ÈÎ ÏÏ Ã ÍÓ Ï ÓÏ ËÌÙ ÔÔÍÙ ÌÈÍÙ ÎÓÌÙ Í ÈÎ ÏÏ Ã ÍÓ ÏŒ ÓÏ ËÌÙ ÔÔÍÙ ÌÈÍÙ ÎÓÌÙ Í ÈÎ Í Ã ÍÓ Í ÓËÍÙ ËÌÙ ÔÔÍÙ ÏÎÍÙ ÍÌÏÙ Í ÈÎ Í Ã ÍÓ ÍŒ ÓËÍÙ ËÌÙ ÔÔÍÙ ÏÎÍÙ ÍÌÏÙ Í ÔÔÓÎ ÌÍ Ã ÍÌ Ì ÓÈËÙ ÔÓÎÙ ÔÈÌÙ ÏÍÈÙ ÍÏËÙ Í ÔÔÓÎ ÌÍ Ã ÍÌ ÌŒ ÓÈËÙ ÔÓÎÙ ÔÈÌÙ ÏÍÈÙ ÍÏËÙ Í ÔÔÓÎ ÏÏ Ã ÍÌ Ï ÓÈËÙ ÔÓÎÙ ÔÈÌÙ ÎÔËÙ ÈÔÁÙ Í ÔÔÓÎ ÏÏ Ã ÍÌ ÏŒ ÓÈËÙ ÔÓÎÙ ÔÈÌÙ ÎÔËÙ ÈÔÁÙ Í ÔÔÓÎ Í Ã ÍÌ Í ÌÌÍÙ ÔÓÎÙ ÔÈÌÙ ÍÓ ËÍÔÙ Í ÔÔÓÎ Í Ã ÍÌ ÍŒ ÌÌÍÙ ÔÓÎÙ ÔÈÌÙ ÍÓ ËÍÔÙ Í ÔÎ ÌÍ Ã ÍÏ Ì ÌÌÔÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÎÁËÙ ËÓÁÙ Í ÔÎ ÌÍ Ã ÍÏ ÌŒ ÌÌÔÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÎÁËÙ ËÓÁÙ Í ÔÎ ÏÏ Ã ÍÏ Ï ÌÌÔÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÍÍ ÁÔÍÙ Í ÔÎ ÏÏ Ã ÍÏ ÏŒ ÌÌÔÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÍÍ ÁÔÍÙ Í ÔÎ Í Ã ÍÏ Í ÏÏÈÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÈËÏÙ Ô ËËÙ Í ÔÎ Í Ã ÍÏ ÍŒ ÏÏÈÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÈËÏÙ Ô ËËÙ ÓÈ pûõ øæ ªÆ ªº< ª Õ øæ ªÆ Æª ± ª ƪ ø ª ±AÙ ÃÕ ÎÍÙ Ã ËÓ Ï Ë ÈÎ ÌÍ Ã ËÓ Ì ÌÓÎÙ ÔÔÔÙ ÔÎÏÙ ÏÔÈÙ ÎÈÁÙ Ë ÈÎ ÏÏ Ã ËÓ Ï ÌÓÎÙ ÔÔÔÙ ÔÎÏÙ ÏÍÌÙ ÍÏÌÙ Ã ËÌ Ï Ë ÈÎ Í Ã ËÓ Í ÌÈÍÙ ÔÔÔÙ ÔÎÏÙ ÎÎÎÙ ÈÈ Ë ÔÔÓÎ ÌÍ Ã ËÌ Ì ÌÈ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÎÈÍÙ ÈÁÁÙ Ë ÔÔÓÎ ÏÏ Ã ËÌ Ï ÌÈ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ Í ËÈËÙ Ã ËÏ Ï Ì ÿ Ë ÔÔÓÎ Í Ã ËÌ Í ÏÌÔÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÈÏÈÙ Ô ÌÍÙ Ë ÔÎ ÌÍ Ã ËÏ Ì ÏÎÍÙ ÓÓÓÙ Ì ËÙ È Ô ÔËÙ Ë ÔÎ ÏÏ Ã ËÏ Ï ÏÎÍÙ ÓÓÓÙ Ì ËÙ Ë ÔÙ ÔÔÔÌÙ Ë ÔÎ Í Ã ËÏ Í ÎÈÌÙ ÓÓÓÙ Ì ËÙ ÁÌËÙ ÔÌ ÓÙ ÓÈ pûõ øæ ªÆ ªº< ª Õ øæ ªÆ Æª ± ª ƪ ø ª ±AÙ ÃÕ ÎÍÙ ÌÓ

33 Ô Ò ÔÓ ÃÔ Ó Ï fl ø Æ< µª Ô ÈÎ ÌÍ ÃÔ Ó Ì ÌÏÔÙ ÔÌÁÙ ÔÁÌÙ ÏÁËÙ ÍÁÓÙ Ô ÈÎ ÏÏ ÃÔ Ó Ï ÌÏÔÙ ÔÌÁÙ ÔÁÌÙ ÎÎ ÈÍÏÙ ÃÔ Ì Ï Ô ÈÎ Í ÃÔ Ó Í ÌÁÔÙ ÔÌÁÙ ÔÁÌÙ ÍÎÌÙ Á ÈÙ Ô ÔÔÓÎ ÌÍ ÃÔ Ì Ì ÌËÌÙ Ó ËÙ ÓËÁÙ ÍËÌÙ ÁÏÁÙ Ô ÔÔÓÎ ÏÏ ÃÔ Ì Ï ÌËÌÙ Ó ËÙ ÓËÁÙ ÈÏÍÙ Ô ÌÈÙ ÃÔ Ï Ï Ì ÿ Ô ÔÔÓÎ Í ÃÔ Ì Í ÏÏÈÙ Ó ËÙ ÓËÁÙ ËÈÓÙ ÔÓÔÓÙ Ô ÔÎ ÌÍ ÃÔ Ï Ì Î ÓÈËÙ ÌËÍÙ ËÈ ÔÓ ËÙ Ô ÔÎ ÏÏ ÃÔ Ï Ï Î ÓÈËÙ ÌËÍÙ ÁÏÏÙ ÔÌÔÔÙ Ô ÔÎ Í ÃÔ Ï Í ÍÔ ÓÈËÙ ÌËÍÙ Ô ÁÓÙ ÔÎÔÈÙ ÓÈ pûõ øæ ªÆ ªº< ª Õ øæ ªÆ Æª ± ª ƪ ø ª ±AÙ ÃÕ ÎÍÙ ÃÔÓÓ Ï ÔÓ ÈÎ ÌÍ ÃÔÓÓ Ì ÌÈÓÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÎÈÁÙ Ë ÌÙ ÔÓ ÈÎ ÏÏ ÃÔÓÓ Ï ÌÈÓÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÍÌÈÙ ËËÌÙ ÃÔÓÌ Ï ÔÓ ÈÎ Í ÃÔÓÓ Í ÏÔÁÙ ÔÍÈÙ ÓÌÔÙ ÈÎÓÙ Ô ÏÏÙ ÔÓ ÔÔÓÎ ÌÍ ÃÔÓÌ Ì ÏÓÈÙ ÓÎ ÌÏÈÙ ÈÁÓÙ ÔÔ ÔÓ ÔÔÓÎ ÏÏ ÃÔÓÌ Ï ÏÓÈÙ ÓÎ ÌÏÈÙ ËÍÔÙ ÔÔÁÍÙ ÃÔÓÏ Ï Ì ÿ ÔÓ ÔÔÓÎ Í ÃÔÓÌ Í ÏÈËÙ ÓÎ ÌÏÈÙ ÁÁÁÙ ÔÌËÈÙ ÔÓ ÔÎ ÌÍ ÃÔÓÏ Ì ÎÍÌÙ Ì ÏÍÌÙ Ô ÍÙ ÔÌÁÈÙ ÔÓ ÔÎ ÏÏ ÃÔÓÏ Ï ÎÍÌÙ Ì ÏÍÌÙ Ô ËÍÙ ÔÎ ËÙ ÔÓ ÔÎ Í ÃÔÓÏ Í ÍÈ Ì ÏÍÌÙ ÔÓÏÎÙ ÔÈÌÔÙ ÓÈ pûõ øæ ªÆ ªº< ª Õ øæ ªÆ Æª ± ª ƪ ø ª ±AÙ ÃÕ ÎÍÙ ÌÌ

34 flµ ªÆ< µª ø ± ª Ë Ò Ô fl ËÏ Ï ÕÈ Ë ÔÎÈ ÏÏ fl ËÏ Ï ÕÈ ËËÏÙ ÍÌÎÙ ËËÌÙ Ë ÔÎÈ Í fl ËÏ Í ÕÈ ÁÁ ÈÁÍÙ ÔÔ ÎÙ fl ËÎ Ï ÕÈ Ë ÔÁÏÎ ÏÏ fl ËÎ Ï ÕÈ ÁÔÍÙ ÈÍÌÙ Ô ÍÔÙ Ë ÔÁÏÎ Í fl ËÎ Í ÕÈ Ô ÓÓÙ ÁÎÓÙ ÔÌÓÓÙ fl ËÍ Ï ÕÈ Ë ÓÌÓ ÏÏ fl ËÍ Ï ÕÈ ÁÈÎÙ ËÈÈÙ ÔÓÔÁÙ Ë ÓÌÓ Í fl ËÍ Í ÕÈ Ô ËÁÙ Ô ËËÙ ÔÎÔÔ٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ Õ ø ª ª ªæ±ºª ÈÍÔ ÓÎ ÌË ÏÏ Õ ËÏflÃ Ó Õ ø ª ª ªæ±ºª ÈÍÔ ÓÎ ÎÏ Í Õ ËÍflà ÓÏÙ Õ øæææª ª ÓÎ ÌÈÙ fl Ô Ï Ï ÕÈ Ô ÔÎÈ ÏÏ fl Ô Ï Ï ÕÈ ÁÔÁÙ ÈÓÓÙ Ô ÌÙ Ô ÔÎÈ Í fl Ô Ï Í ÕÈ Ô ÌÓÙ ËÁÏÙ ÔÓÏÓÙ fl Ô Î Ï ÕÈ Ô ÔÁÏÎ ÏÏ fl Ô Î Ï ÕÈ ÁÈÈÙ ËÈËÙ ÔÓÓ Ô ÔÁÏÎ Í fl Ô Î Í ÕÈ Ô Á Ô ËÏÙ ÔÎ ÍÙ fl Ô Í Ï ÕÈ Ô ÓÌÓ ÏÏ fl Ô Í Ï ÕÈ Ô ÌÁÙ Ô ÎÙ ÔÌÁÈÙ ÌÏ Ô ÓÌÓ Í fl Ô Í Í ÕÈ ÔÔÍÓÙ ÔÓÌÏÙ ÔÈÔÏ٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ Õ ø ª ª ªæ±ºª ÁÍÔ ÓÎ ÌË ÏÏ ÕÔ Ïflà ÓÓÙ Õ ø ª ª ªæ±ºª ÁÍÔ ÓÎ ÎÏ Í ÕÔ Íflà ÓÍÙ Õ øæææª ª ÓÎ ÌÈÙ

35 flµ ªÆ< µª ø ± ª ÔÓ fl ÔÓÏ Ï ÕÈ ÔÓ ÔÎÈ ÏÏ fl ÔÓÏ Ï ÕÈ Ô ÎÓÙ ËÓÌÙ ÔÔÏÌÙ ÔÓ ÔÎÈ Í fl ÔÓÏ Í ÕÈ ÔÔÍÎÙ Ô ÔÓÙ ÔÏ ÈÙ fl ÔÓÎ Ï ÕÈ ÔÓ ÔÁÏÎ ÏÏ fl ÔÓÎ Ï ÕÈ ÔÔÔÈÙ ÁÈËÙ ÔÌÎÁÙ ÔÓ ÔÁÏÎ Í fl ÔÓÎ Í ÕÈ ÔÓÌÔÙ ÔÔÁÍÙ ÔÍÍÓÙ fl ÔÓÍ Ï ÕÈ ÔÓ ÓÌÓ ÏÏ fl ÔÓÍ Ï ÕÈ ÔÔËÏÙ ÔÔÓ ÔÎÎÍÙ ÔÓ ÓÌÓ Í fl ÔÓÍ Í ÕÈ ÔÌ ÎÙ ÔÌÍ ÔËËÁ٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ Õ ø ª ª ªæ±ºª ÔÔÍÔ ÓÎ ÌË ÏÏ ÕÔÓÏflà ÌÓÙ Õ ø ª ª ªæ±ºª ÔÔÍÔ ÓÎ ÎÏ Í ÕÔÓÍflà ÌÎÙ Õ øæææª ª ÓÎ ÌÈÙ æøæª Æº ªÆ * ª Ê æª Õ Æø µ * ª Û Ì ÿ æøæ æª Õ Æø µ * ª Û æøæ æª Õ Æø µ * ª Û æøæ ÌÎ

36 Õ ªA ø Æ< µª Ï Ò Î ÏÏ Ï ÕÈ ÏÏ ÏŒ ÕÈ Ï ÔÎÈ ÏÏ ÏÏ Ï ÕÈ ÎÎÈÙ ÔÔÓÙ ÔÎÍÙ Í ÓÙ ËÌÈÙ Ï ÔÎÈ ÏÏ ÏÏ ÏŒ ÕÈ ÎÎÈÙ ÔÔÓÙ ÔÎÍÙ Í ÓÙ ËÌÈÙ ÏÎ Ï ÕÈ ÏÎ ÏŒ ÕÈ Ï ÔÁÏÎ ÏÏ ÏÎ Ï ÕÈ ÍÌÎÙ ÔÏ ÔÁÎÙ ÈÏÏÙ Ô ÌÎÙ Ï ÔÁÏÎ ÏÏ ÏÎ ÏŒ ÕÈ ÍÌÎÙ ÔÏ ÔÁÎÙ ÈÏÏÙ Ô ÌÎÙ ÏÍ Ï ÕÈ ÏÍ ÏŒ ÕÈ Ï ÓÌÓ ÏÏ ÏÍ Ï ÕÈ È ËÙ ÔÍËÙ ÓÌÏÙ ËËÍÙ ÔÓÌÓÙ Ï ÓÌÓ ÏÏ ÏÍ ÏŒ ÕÈ È ËÙ ÔÍËÙ ÓÌÏÙ ËËÍÙ ÔÓÌÓ٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ fiæ ª Ʊ ª ªµ$Æ ÎÏ Ï ÕÈ ÎÏ ÏŒ ÕÈ Î ÔÎÈ ÏÏ ÎÏ Ï ÕÈ Í ÎÙ ÔÏ ÔÁÓÙ ÍÁÎÙ ÁÍÏÙ Î ÔÎÈ ÏÏ ÎÏ ÏŒ ÕÈ Í ÎÙ ÔÏ ÔÁÓÙ ÍÁÎÙ ÁÍÏÙ ÎÎ Ï ÕÈ ÎÎ ÏŒ ÕÈ Î ÔÁÏÎ ÏÏ ÎÎ Ï ÕÈ ÍËÓÙ ÔÈÎÙ ÓÏ ËÎËÙ ÔÔÁ Î ÔÁÏÎ ÏÏ ÎÎ ÏŒ ÕÈ ÍËÓÙ ÔÈÎÙ ÓÏ ËÎËÙ ÔÔÁ ÎÍ Ï ÕÈ ÎÍ ÏŒ ÕÈ Î ÓÌÓ ÏÏ ÎÍ Ï ÕÈ ÈÎÈÙ ÓÔ ÓËËÙ Ô Ó ÔÏÔÍÙ Î ÓÌÓ ÏÏ ÎÍ ÏŒ ÕÈ ÈÎÈÙ ÓÔ ÓËËÙ Ô Ó ÔÏÔÍ٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ fiæ ª Ʊ ª ªµ$Æ ÌÍ

37 Õ ªA ø Æ< µª Ë Ò Ô ËÏ Ï ÕÈ ËÏ ÏŒ ÕÈ Ë ÔÎÈ ÏÏ ËÏ Ï ÕÈ ÁÎÏÙ ÓÓÏÙ ÌÔÓÙ Ô ËËÙ ÔÎÔÌÙ Ë ÔÎÈ ÏÏ ËÏ ÏŒ ÕÈ ÁÎÏÙ ÓÓÏÙ ÌÔÓÙ Ô ËËÙ ÔÎÔÌÙ ËÎ Ï ÕÈ ËÎ ÏŒ ÕÈ Ë ÔÁÏÎ ÏÏ ËÎ Ï ÕÈ ÔÔÔÓÙ ÓË ÌÁ ÔÌÏÌÙ ÔËÍËÙ Ë ÔÁÏÎ ÏÏ ËÎ ÏŒ ÕÈ ÔÔÔÓÙ ÓË ÌÁ ÔÌÏÌÙ ÔËÍËÙ ËÍ Ï ÕÈ ËÍ ÏŒ ÕÈ Ë ÓÌÓ ÏÏ ËÍ Ï ÕÈ ÔÓÈÈÙ ÌÌÍÙ ÏÍËÙ ÔÎÁËÙ ÓÓÓÓÙ Ë ÓÌÓ ÏÏ ËÍ ÏŒ ÕÈ ÔÓÈÈÙ ÌÌÍÙ ÏÍËÙ ÔÎÁËÙ ÓÓÓÓ٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ fiæ ª Ʊ ª ªµ$Æ Ô Ï Ï ÕÈ Ô Ï ÏŒ ÕÈ Ô ÔÎÈ ÏÏ Ô Ï Ï ÕÈ Ô ÓÏÙ ÓË ÌËÏÙ ÔÓÈÌÙ ÔÈÍÎÙ Ô ÔÎÈ ÏÏ Ô Ï ÏŒ ÕÈ Ô ÓÏÙ ÓË ÌËÏÙ ÔÓÈÌÙ ÔÈÍÎÙ Ô Î Ï ÕÈ Ô Î ÏŒ ÕÈ Ô ÔÁÏÎ ÏÏ Ô Î Ï ÕÈ ÔÓÔÔÙ ÌÎ ÏË ÔÎÈ ÓÔÈËÙ Ô ÔÁÏÎ ÏÏ Ô Î ÏŒ ÕÈ ÔÓÔÔÙ ÌÎ ÏË ÔÎÈ ÓÔÈËÙ Ô Í Ï ÕÈ Ô Í ÏŒ ÕÈ Ô ÓÌÓ ÏÏ Ô Í Ï ÕÈ ÔÌÁÓÙ ÏÓ ÎÈÍÙ ÔËÍÍÙ ÓÎËÁÙ Ô ÓÌÓ ÏÏ Ô Í ÏŒ ÕÈ ÔÌÁÓÙ ÏÓ ÎÈÍÙ ÔËÍÍÙ ÓÎËÁ٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ fiæ ª Ʊ ª ªµ$Æ ÌÈ

38 Õ ªA ø Æ< µª ÔÓ ÔÓÏ Ï ÕÈ ÔÓÏ ÏŒ ÕÈ ÔÓ ÔÎÈ ÏÏ ÔÓÏ Ï ÕÈ ÔÏÓÍÙ ÌÌÍÙ ÏÍËÙ ÔÎÈÎÙ ÓÔËËÙ ÔÓ ÔÎÈ ÏÏ ÔÓÏ ÏŒ ÕÈ ÔÏÓÍÙ ÌÌÍÙ ÏÍËÙ ÔÎÈÎÙ ÓÔËËÙ ÔÓÎ Ï ÕÈ ÔÓÎ ÏŒ ÕÈ ÔÓ ÔÁÏÎ ÏÏ ÔÓÎ Ï ÕÈ ÔÍÎÌÙ ÏÓ ÎËÎÙ ÔÁÏÓÙ ÓÈ ÔÙ ÔÓ ÔÁÏÎ ÏÏ ÔÓÎ ÏŒ ÕÈ ÔÍÎÌÙ ÏÓ ÎËÎÙ ÔÁÏÓÙ ÓÈ ÔÙ ÔÓÍ Ï ÕÈ ÔÓÍ ÏŒ ÕÈ ÔÓ ÓÌÓ ÏÏ ÔÓÍ Ï ÕÈ ÔËËÌÙ Î ÏÙ È ÓÙ ÓÌÔ ÌÓÔÓÙ ÔÓ ÓÌÓ ÏÏ ÔÓÍ ÏŒ ÕÈ ÔËËÌÙ Î ÏÙ È ÓÙ ÓÌÔ ÌÓÔÓ٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ fiæ ª Ʊ ª ªµ$Æ ÌË

39 fiïîí ÕÈ ÏÎpÛ µ Æø µæ ª ºª Ù µø ªæ ª ºª ª µæ ª ºª ª ÏÎp $Æ ÈÎ fiïîó ÕÈ ÔÁÏÙ ÓÔÙ ÓÁÙ ª µæ ª ºª ª ÏÎp $Æ Ì ÿ ÔÔÓÎ fiïîì ÕÈ ÓÔÍÙ ÌÔÙ ÏÌÙ ª µæ ª ºª ª ÏÎp $Æ ÔÎ fiïîï ÕÈ ÓÌËÙ ÏÓÙ ÎËÙ ª µæ ª ºª ª ÏÎp $Æ ÔËÈÎ fiïîî ÕÈ ÓÍ ÎÓÙ ÈÓÙ ª µæ ª ºª ª ÏÎp $Æ ÓÓÎ fiïîí ÕÈ ÓËÓÙ ÍÌÙ ËÈÙ ª µæ ª ºª ª ÏÎp $Æ fl ø ª µæ ª ºª ª ÏÎp $Æ fl ø Ì ÿ ÏÎ ÏÏ ÈÎ fiïîó fl ÔÈÍÙ ÓÔÙ ÓÁÙ ÔÔÓÎ fiïîì fl ÔÁËÙ ÌÔÙ ÏÌÙ fl溪 µ ø ª $Æ Õ Æ< µª µæ ª ºª Õ Æø µææª ª Ï Ë ÓÎ Ë ÏÎ ÏÏ ÔÓÓÙ ÔÔËÙ ÔÍÏÙ Õ Æø µææª ª Î ËÈ ÓÎ ËÈ ÏÎ ÎÏ ÔÓËÙ ÔÏ ÔÁÎÙ Õ Æø µææª ª Í ÁÏ ÓÎ ÁÏ ÏÎ ÍÏ ÔÌÎÙ ÔÍÏÙ ÓÓÈÙ Õ Æø µææª ª Ë Ô Ë ÓÎ Ô Ë ÏÎ ËÏ ÔÏÈÙ ÓÔÍÙ Ì Õ Æø µææª ª Ô ÔÓÓ ÓÎ ÔÓÓ ÏÎÔ Ï ÔÎÁÙ ÓÈÎÙ ÌËÓÙ Õ Æø µææª ª ÔÓ ÔÌÍ ÓÎ ÔÌÍ ÏÎÔÓÏ ÔÈ ÌÏÓÙ ÏÈÎÙ fl ÔÓÎ µø ªæ ª ºª ÔÎ ÓÎ fl ÔÓÎ ÓÏÓÙ ÁÌÙ ÔÓÁÙ ÔÎ ÌÓ fl ÔÌÓ ÓËÈÙ ÔÔËÙ ÔÍÏÙ ÌÁ

40 Œª Æø Æ Æ< µª Í Ò Ë flõ ÍÓ ÏÓÿ ÕÈ Í ËÓ ÏÏ flõ ÍÓ ÏÓÿ ÕÈ ÈÓËÙ ËÏÙ ÔÔÍÙ ÌÈÈÙ ÎÓÌÙ Í ËÓ Í flõ ÍÓ ÍÓÿ ÕÈ ËÌÁÙ ËÏÙ ÔÔÍÙ ÏÎÈÙ ÍÌÏÙ flõ ÍÌ ÏÌÿ ÕÈ Í ÔÔÁÎ ÏÏ flõ ÍÌ ÏÌÿ ÕÈ ÁÌËÙ ÔÓÍÙ ÔÈÏÙ ÎÔÁÙ ÈÓ Í ÔÔÁÎ Í flõ ÍÌ ÍÌÿ ÕÈ Ô ÏÈÙ ÔÓÍÙ ÔÈÏÙ ÍÓÔÙ ËÍÓÙ Ì ÿ flõ ÍÏ ÏÏÿ ÕÈ Í ÔÎÈ ÏÏ flõ ÍÏ ÏÏÿ ÕÈ ÔÔÎÎÙ ÔÍËÙ ÓÌÓÙ ÍÍÔÙ ÁÔÈÙ Í ÔÎÈ Í flõ ÍÏ ÍÏÿ ÕÈ ÔÓÎËÙ ÔÍËÙ ÓÌÓÙ ÈËÎÙ Ô ËÁ٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ Æª ± ª ø ø ª $ Æ Æ± Õ æ º< Ʊ Õ æ ÔÓÙÓÎ flõ ËÓ ÏÓÿ ÕÈ Ë ËÓ ÏÏ flõ ËÓ ÏÓÿ ÕÈ ÈÎÎÙ ÔÔÓÙ ÔÎÏÙ ÏÍÏÙ ÍÏÌÙ Ë ËÓ Í flõ ËÓ ÍÓÿ ÕÈ ËÍÍÙ ÔÔÓÙ ÔÎÏÙ ÎÎÍÙ ÈÈ flõ ËÌ ÏÌÿ ÕÈ Ë ÔÔÁÎ ÏÏ flõ ËÌ ÏÌÿ ÕÈ ÁÍÈÙ ÔÍËÙ ÓÌÔÙ ÍÌÏÙ ËÈËÙ Ë ÔÔÁÎ Í flõ ËÌ ÍÌÿ ÕÈ Ô ÈÈÙ ÔÍËÙ ÓÌÔÙ ÈÏËÙ Ô ÌÍÙ Ì ÿ flõ ËÏ ÏÏÿ ÕÈ Ë ÔÎÈ ÏÏ flõ ËÏ ÏÏÿ ÕÈ ÔÔËÍÙ ÓÓÏÙ Ì ËÙ Ë ÌÙ ÔÔÔÌÙ Ë ÔÎÈ Í flõ ËÏ ÍÏÿ ÕÈ ÔÓÁÌÙ ÓÓÏÙ Ì ËÙ ÁÏ ÔÌ Ó٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ Æª ± ª ø ø ª $ Æ Æ± Õ æ º< Ʊ Õ æ ÔÓÙÓÎ Ï

41 Œª Æø Æ Æ< µª Ô Ò ÔÓ flõô Ó ÏÓÿ ÕÈ Ô ËÓ ÏÏ flõô Ó ÏÓÿ ÕÈ ÈÁÔÙ ÔÌËÙ ÔÁÓÙ ÎÏÁÙ ÈÍÌÙ Ô ËÓ Í flõô Ó ÍÓÿ ÕÈ ËÁËÙ ÔÌËÙ ÔÁÓÙ ÍÎÓÙ Á ÍÙ flõô Ì ÏÌÿ ÕÈ Ô ÔÔÁÎ ÏÏ flõô Ì ÏÌÿ ÕÈ Ô ÁÙ Ó ÈÙ ÓËËÙ ÈÏÎÙ Ô ÌÍÙ Ô ÔÔÁÎ Í flõô Ì ÍÌÿ ÕÈ ÔÔÔÁÙ Ó ÈÙ ÓËËÙ ËÈÔÙ ÔÓÔÔÙ Ì ÿ flõô Ï ÏÏÿ ÕÈ Ô ÔÎÈ ÏÏ flõô Ï ÏÏÿ ÕÈ ÔÓÓÁÙ ÓÈÍÙ ÌËÏÙ ÁÏÓÙ ÔÌ ÁÙ Ô ÔÎÈ Í flõô Ï ÍÏÿ ÕÈ ÔÌÌËÙ ÓÈÍÙ ÌËÏÙ Ô Á ÔÎÔÎ٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ Æª ± ª ø ø ª $ Æ Æ± Õ æ º< Ʊ Õ æ ÔÓÙÓÎ flõôóó ÏÓÿ ÕÈ ÔÓ ËÓ ÏÏ flõôóó ÏÓÿ ÕÈ ËÓ ÔÍÍÙ ÓÌÓÙ ÍÌÍÙ ËËÏÙ ÔÓ ËÓ Í flõôóó ÍÓÿ ÕÈ ÁÓÈÙ ÔÍÍÙ ÓÌÓÙ ÈÎÔÙ Ô ÏÎÙ flõôóì ÏÌÿ ÕÈ ÔÓ ÔÔÁÎ ÏÏ flõôóì ÏÌÿ ÕÈ Ô ÎÔÙ ÓÏÁÙ ÌÏËÙ ËÍ ÔÔÁÈÙ ÔÓ ÔÔÁÎ Í flõôóì ÍÌÿ ÕÈ ÔÔÍ ÓÏÁÙ ÌÏËÙ ÁÁËÙ ÔÌËËÙ Ì ÿ flõôóï ÏÏÿ ÕÈ ÔÓ ÔÎÈ ÏÏ flõôóï ÏÏÿ ÕÈ ÔÓËÔÙ ÌÌÓÙ ÏÍÏÙ Ô ËÎÙ ÔÎ ÁÙ ÔÓ ÔÎÈ Í flõôóï ÍÏÿ ÕÈ ÔÌÁ ÌÌÓÙ ÏÍÏÙ ÔÓÏÏÙ ÔÈÌÓ٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ Æª ± ª ø ø ª $ Æ Æ± Õ æ º< Ʊ Õ æ ÔÓÙÓÎ ÏÔ

42 Õ æ øºªæ< µª Í Ò Ë flõ ÍÓ ÏÏÕ ÕÈ Í ËÓ ÏÏ flõ ÍÓ ÏÏÕ ÕÈ ÔÔÍ ËÏÙ ÔÔÍÙ ÌÈÈÙ ÎÓÌÙ Í ËÓ Í flõ ÍÓ ÍÏÕ ÕÈ ÔÌÈÌÙ ËÏÙ ÔÔÍÙ ÏÎÈÙ ÍÌÏÙ flõ ÍÌ ÏÍÕ ÕÈ Í ÔÔÁÎ ÏÏ flõ ÍÌ ÏÍÕ ÕÈ ÔÍÔÍÙ ÔÓÍÙ ÔÈÏÙ ÎÔÁÙ ÈÓ Í ÔÔÁÎ Í flõ ÍÌ ÍÍÕ ÕÈ ÔËÓËÙ ÔÓÍÙ ÔÈÏÙ ÍÓÔÙ ËÍÓÙ Ì ÿ flõ ÍÏ ÏËÕ ÕÈ Í ÔÎÈ ÏÏ flõ ÍÏ ÏËÕ ÕÈ ÔÁÔÍÙ ÔÍËÙ ÓÌÓÙ ÍÍÔÙ ÁÔÈÙ Í ÔÎÈ Í flõ ÍÏ ÍËÕ ÕÈ ÓÔÓÓÙ ÔÍËÙ ÓÌÓÙ ÈËÎÙ Ô ËÁ٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ Æª ± ª ø ø ª $ Æ Æ± Õ æ º< Ʊ Õ æ ÔÓÙÓÎ flõ ËÓ ÏÏÕ ÕÈ Ë ËÓ ÏÏ flõ ËÓ ÏÏÕ ÕÈ ÔÓ ÈÙ ÔÔÓÙ ÔÎÍÙ ÏÍÏÙ ÍÏÎÙ Ë ËÓ Í flõ ËÓ ÍÏÕ ÕÈ ÔÏÔËÙ ÔÔÓÙ ÔÎÍÙ ÎÎÍÙ ÈÈÓÙ flõ ËÌ ÏÍÕ ÕÈ Ë ÔÔÁÎ ÏÏ flõ ËÌ ÏÍÕ ÕÈ ÔÍÍÍÙ ÔÍËÙ ÓÌÏÙ ÍÌÏÙ ËËÔÙ Ë ÔÔÁÎ Í flõ ËÌ ÍÍÕ ÕÈ ÔËÈÁÙ ÔÍËÙ ÓÌÏÙ ÈÏËÙ Ô ÌÁÙ Ì ÿ flõ ËÏ ÏËÕ ÕÈ Ë ÔÎÈ ÏÏ flõ ËÏ ÏËÕ ÕÈ ÔÁÍËÙ ÓÓÏÙ ÌÔÓÙ Ë ÌÙ ÔÔÔÈÙ Ë ÔÎÈ Í flõ ËÏ ÍËÕ ÕÈ ÓÔÈÈÙ ÓÓÏÙ ÌÔÓÙ ÁÏ ÔÌ Í٠ê ª µ± ± µª È ÛÔÔ ÃÈ ÌÎÙ Õ ø ± µª Ï ÕÏ Æª ± ª ø ø ª $ Æ Æ± Õ æ º< Ʊ Õ æ ÔÓÙÓÎ ÏÓ

whatsnew_swx2006.pdf

whatsnew_swx2006.pdf ÿª ª ª ª Æ ª º ª ª ª ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í ±Æ ˇ ª µ ªÆ ±Æ ª ªÆ ª Á ø ºª fl ±ÆºªÆ ª ºªÆ ºª œ ø < Ù Ÿª º µª º ª fªº ª ºªÆ Ʊº µ ª ªÆæª ªÆ Ú ºªÆ ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í Æºª ø AªÆºª ª ªÙ ± ø ª µ ª ø ª ±Aª ºø º ª fl

Chi tiết hơn

Agricultural 5_1.pdf

Agricultural 5_1.pdf ÌÍ Ã ª ø ± ª À ø ªÆ Æø ª ±Æµ ƪ ª ± ÆÆ ø ªº ø Æ Æª ø ßÊ ª ø ª ± ª ±Æ Û ø Æ º Æ Ô ŸÚ Ú fiø ø Ù ÕÚ ø Ø ø ªÙ Ú Ÿø ªÆø Ù ÕÚ ±Æ ø Ù Ú Œø ø º Ú ø ˆ flæ Æø à ª ±æ ª ª ± ª ø ªÆ ± ª ø ø ª ª ø øæ ß ± ÆÆ ø ªº ø Æ

Chi tiết hơn

E411_english[1].pdf

E411_english[1].pdf Ãÿ fl ÕÃŒflà ÕÕ Õ fl Õ ÀŒ ëŒ ŸŒfl à Œ ŒÕ Õªª ë Æ ± ê ± ø ª Ï Ô Œ œà Õà Œ Œ flã à à à à fl «fi ÃÕ Ãÿ fi Œ ÕÃflÃ Õ Œ Õ Ãÿ fi ŒÕ Ãÿ fl «Œª Ú ÔÏ ËÒÈÔÊ flæ Ú ÈÍ Œª Ú ÎÈÏÒÈÓÊ flæ Ú Ô flú ŒªØ ª ±Æ ªÆ ø ª à ª

Chi tiết hơn

Jahresberichte SC Buchs.pdf

Jahresberichte SC Buchs.pdf Œª ªÆ ªæ ª ÛŒª Æ ª Ó ËÒÓ Á ÓÚ ªÆ ø ± ø ª ª º µ ƪ ª úõ ø ± fiª Æø ª ç ŒÕÙ ª ªÆ ª ºª ± Ó ÚıÓÔÚÔÓÚÓ Ë ª ªÆ Ÿ ø ÔÁÁÈ Ô ÌÏ ø ª ªÆ ª ß ÔÁÁÎ Ì ÌË ø flæ ªÛfl ÛŒª ª Õ Ù ªÆæªÆ ± Ó ÚÔÓÚÓ Ë Õø µ ø Œ± ÆªÆ ÔÁÁÎ ª ª

Chi tiết hơn

Dragor_spildevandsplan.pdf

Dragor_spildevandsplan.pdf ŒflŸHŒ À Ó Ï Ó ÔÍ ÿ± ªºÆø ±Æ Ú º ± º ±Æ ª ª ª Ú º ± º ±Æ ª ª ª ÔÚ Œª 7 Ô ÓÚ ø ªº ø ª ª Ô ÌÚ º ªº ÓÓ ÏÚ Õ ø ; ºª ø º ± Æ;ºª ÏÏ ÏÚÔÚ Ÿª ªÆª ÏÏ ÏÚÓÚ ±øµ± ø ºª ÎÎ ÏÚÌÚ ªÆ ±Æ ± º ÎÎ ÏÚÏÚ Ã ªÆ ÎÎ ÏÚÎÚ Œª ªø

Chi tiết hơn

Willoweit, Reich und Staat

Willoweit, Reich und Staat INHALT Einführung I. Innergesellschaftliche Anfänge: Das Recht und die Gerichte II. Frühe Formen politischer Organisation im Mittelalter 1. Das Königtum als Voraussetzung einer Friedensordnung 2. Das antike

Chi tiết hơn

Credit%20Facility%20-%20Procedure%20Sheet_BC.PDF

Credit%20Facility%20-%20Procedure%20Sheet_BC.PDF For the admission to 11 local private hospitals for Individual Medical Members Service Advantages Blue Cross pays the medical bills to private hospitals directly No hassle of claim submission Fast and

Chi tiết hơn

zur Ansicht

zur Ansicht flææª æ < ªÆ Ú ªÆ ªÚ # ª ª ª $ ª ø øºæª ª $Æ Æ ªªºæø µ ºª Õ ª ªÆ ø ºªÆ Õª ª ƪ Ú ø ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ flãÿ flã ƪ Ú ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÌÙ ÛÔ Ù Õ æ Æøµ ± ø ªÚ ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÌ Ã ª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÔ

Chi tiết hơn

1basliklik

1basliklik MHI KULLANMA KILAVUZU SALON TİPİ FDF71VNXVD FDF125VNXVD KASET TİPİ FDT71VNXVD FDT100VNXVD FDT125VNXVD TAVAN TİPİ FDEN100VNXVD FDEN125VNXVD KANALLI TİP FDUM140VSXVD FDU200VSVD FDU250VSVD µü ø ºø ᦒ ø ø

Chi tiết hơn

VBL 100 Jahre Goethe-Uni V1.pdf

VBL 100 Jahre Goethe-Uni V1.pdf ÚflÚ Ú Æø µ Æ ªÆ fl ª ª ª ª Æø µ Æ ªÆ fl ª ª ª Õ± ø ª ªÆ ø ª ø ÓÍÚÒÓÁÚ ø øæ Ó ÔÏ Õ ªÆº ø º ŸªÆ ø æ ºª ø ª ªÆ µ$ ª ÿø

Chi tiết hơn

untitled

untitled ˆ Ë 8 o Δ Ù Í È 74 ı l Û 1 Δ ÍÈ ÙÂ appleôù :. ÌÂ ÂÚÔappleÏ ÓÔ,. ÌÂ appleïô Ô, Á. ÌÂ ÙÚ ÓÔ; 2 ÔÈÔ ÌÂÙ ÊÔÚÈÎfi Ì ÛÔ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ ÙÂ appleèô appleôï ; ΔÈ ÛÔ Ú ÛÂÈ appleèô appleôï ; 4 fiûô Î ÓÂÈ Ó ÂÈÛÈÙ

Chi tiết hơn

0035_001.pdf

0035_001.pdf Æ ª ª ªº fl ø Œª ±Æ Ó ÔÎÛÔÍ ø ª ª ª ªÆø ±Æ ª ª fiª ± ª ±Æ ±Æø ª ªÆ ª fi ª ªÆ ª ø ø ÿ ±Æ ±Æø ª ±Æ ø ± ª ªÆ Ʊ à ª ø ø ƪ ±Æ à ª ±Æ º ± Æ ª ª ªº Õª ª Œª ª fl øæº fl ± øºª Ô Í Ë Á Ô ÔÓ ÔË Œª ±Æ ø ø ª ª ±

Chi tiết hơn

saranaagatigadyam.dvi

saranaagatigadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия)

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия) ß2. ÂÓ apple ÙË ÂÒÍÓ ÔÓÎÓÊÂÌË apple ÚÓ ÒÍ ˇ Ó Î ÒÚ Ó apple ÁÓ Ì 1934., Ó ÚÓ- Ó ÔÂappleËÓ Ó Î ÒÚ Ì Á Î Ò Íapple ÂÏ,  ÒÓÒÚ ıó- ËÎ ÕÂÏÂˆÍ ˇ ÚÓÌÓÏÌ ˇ (Ò ÏÓÛÔapple ΡÂÏ ˇ) appleâò- ÔÛ ÎËÍ. Ì ÒÚÓˇ  appleâïˇ

Chi tiết hơn

505 Block 3 Unit 9 (Final).pmd

505  Block 3 Unit 9  (Final).pmd Œ ±È - 9 EVS1 ø fl Ú1 ±Ú øú1+ ÛÌ [ ± fl Ú] ±ÔøÚ 9.0 ±1yøÌ 9.1 ø fl Úœ Î ÀV 9.2 EVS1 ø fl Ú-ø é Ì1 ø ı ıd1 Ó ±Ú ø ıàù Ì øfl apple À1 Ê øî ˇÓ 9.3  ±S- ±Sœ1 ø fl Úœ «Ó ±1 ±Ú øú1+ ÛÌ øfl õ À ±Ê Úœ 9.3.1

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ö À Ö ÑØ Ò ÑÒØÑ Ý ÒÑ À Ö ÑÒ Ú ºÒÌÝÊ À ÅÚØÅ Ê ý Ú ÒغÝÊÚÝ Ê Ñ º Å º ² ºÅ ý ý ý ý Ö ÑÚ ÚÚÑ ý ý ( Ö ÙÚ Ñ ) This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ö º ÑÒÙ Ñ Ò His Holiness

Chi tiết hơn

raaghavayaadaviiyam.dvi

raaghavayaadaviiyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë Á ÚáÌ ÜÚ Ö Ï ØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad

Chi tiết hơn

Natan_Book.pdf

Natan_Book.pdf ÌÈ È ÌÈ Â Â Â Ì Ï ÂÂÓ ÌÚ ÂÈÈÁ ÍÏ Ó ÂÓ Ó Âapple Ó Á ÏÎ Æ ÎÂÓ Â ÂÂÓ Ê Â ÓÏ Í ÌÈÈÁ Ï ÚÓÓ ÈÚ Ë ÏÁ Â ÂÂÓ ÆÆÌÈÚÂ Ú Â Â ÁÓ Úˆ ÔÈ È Ó ÏÂ È Ù Û Ï ÔÈ ÚappleÓapple È Ï ÈÙÂÒ ÚÙÂ Â ÂÂÓ ÔÈ Ï ÂappleÏ Æ ÈÏÚ ËÈÏ Á Æ È

Chi tiết hơn

Vendor Form BLANK.doc

Vendor Form BLANK.doc Instructions Please carefully read through and follow the instructions below. W-9 This form is a legal document and is required in order to comply with IRS regulations. Section 1 Fill in your name or company

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº Ë Á¹Ö ÙÚÁÖ Ñ µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

vaikunthagadyam.dvi

vaikunthagadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

nyaasatilakam.dvi

nyaasatilakam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

devanaayakapanchaashat.dvi

devanaayakapanchaashat.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент)

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент) Íàï ðè ìåð: Ïðà âè ëà íà õîæ äå íèÿ íå èç âåñ òíîé âå ëè è íû òîáû íàéòè íåèçâåñòíîå ñëàãàåìîå, íóæíî èç ñóììû âû åñòü èçâåñòíîå ñëàãàåìîå. Íàï ðè ìåð: 5 + = 7, 7 5 = 2 òî áû íà é òè íå èç âåñ òíîå óìåíü

Chi tiết hơn

atimaanushastavam.dvi

atimaanushastavam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë Á Í ÖÒ ÞË ÁÚØ ÑË ÚÖ ØÀ ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

vimshatiratnamaalaa.dvi

vimshatiratnamaalaa.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø Ð ËÐ ÖÉÆüÐØ Ð ÖÉ ÚØËØ ÉÖ ÐüÑ ÖØ ØÝ ÖÉÝÒÒÉØÒ ÉÝ ÖÉÚØÒÉØÉÖ ÉÚØÒÉØÉÖ ÚØ ÒÉØ ÖÉÝ ØÉØ ÒÉØ Ú ÝØÉÚ ÉÝ ÐÔÞÉÞÖ ÖÉÝ ÔÖÒ ØÝ

Chi tiết hơn

˹ Å Ø ÖÑ Ü Ñ ÐÐ ¾¼¼ µ Ì Ä Ò Ó Ø ÐÐ ÈÐ Ê ÐÐ ÉÙ Ø ÓÒ Ö ÙÐÐÝ Ì Ö Ö Ø µ ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ô º ÈÐ ÔÙØ ÝÓÙÖ ØÙ ÒØ Á ÙØ ÆÇÌ ÇÍÊ Æ Å µ ÓÒ Ú ÖÝ Ô º Æ Ñ Ò ËØÙ ÒØ Á ½

˹ Å Ø ÖÑ Ü Ñ ÐÐ ¾¼¼ µ Ì Ä Ò Ó Ø ÐÐ ÈÐ Ê ÐÐ ÉÙ Ø ÓÒ Ö ÙÐÐÝ Ì Ö Ö Ø µ ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ô º ÈÐ ÔÙØ ÝÓÙÖ ØÙ ÒØ Á ÙØ ÆÇÌ ÇÍÊ Æ Å µ ÓÒ Ú ÖÝ Ô º Æ Ñ Ò ËØÙ ÒØ Á ½ ˹ ÅØÖÑ ÜÑ ¾¼¼µ Ì ÄÒ Ó Ø È Ê ÉÙ ØÓÒ ÖÙÝ ÌÖ Ö Ø µ ØÓØ ÒÙÑÖ Ô º È ÔÙØ ÝÓÙÖ ØÙÒØ Á ÙØ ÆÇÌ ÇÍÊ Æŵ ÓÒ ÚÖÝ Ôº ÆÑ Ò ËØÙÒØ Á ½ ÈÖØ Á ËÓÖØ ÉÙ ØÓÒ Ì ÓÓÛÒ ÕÙ ØÓÒ ÖÕÙÖ ÓÖØ Ò ÛÖ º Ó ½¾ ÛÓÖØ ÔÓÒØ ¼ ØÓصº ½º ÏØ ÓÒØÜØ

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5> Î Äóíäóîâà, Ñóõèíà Andante Andante À Ñóøîí íñòðóìåíòîâà Ì àðàôåéíèà Êëàðíåòû ============================ & b 6 8 p ú ú ú Ñîëî À ============================ 6 8 Î Î 1 Ñòî ============================

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

Microsoft Word - oap.doc

Microsoft Word - oap.doc Ýîóõø ø ºî «ò ó / õ î õè / èíõù ô èõ ìð ðì ì ªðí è / àìô áùºø «ø ó àîõ î ªî èè è ù ñâ ñ õì ìñ õì ìñ õ í íð ðî óó ù ªðòó Ýí / ªðí 3. èíõó ªðòó (èíõó àò ¼ìù Þô ô âù ô è ôë ªêù ø («ôì )âùè ø ð ð ì¾ñ ) 4.

Chi tiết hơn

Puran Sikh Updated

Puran Sikh Updated Í»appleÈ «º «Â «È øâ «ÿ Ó È ÁπappleÒæÌ Á Ú È ÒÀ apple ( πúàâ) ø ëapple :- apple«øáapple «ÿ Ï«Ò Chief Editor: Media Advisor of: www.gurbanifm.com e-mail : hsbasiala25@gmail.com, hsbasiala25@yahoo.com

Chi tiết hơn

sankshepasundarakaandam.dvi

sankshepasundarakaandam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibet KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô Ó ÌÓÒËÚ ËÁÏÂÌÂÌË ÌÌ È ÒÓ ÚËÏÂÌÚ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ËË Ò ÚÂıÌË ÂÒÍËÏË ËÌÌÓ ˆË ÏË. Å Î ÌÒË Ó Œ ñâì Ô ÂÈÒÍÛ

Chi tiết hơn

chapter4.dvi

chapter4.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÒÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ÖÉØÉ Ø ßØÉÝ Ý µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÑÉ Ö Ñ Ñ ØË ÒÉ His Holiness

Chi tiết hơn

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ò ÖÓ ÄÓÚ ÓÐÓ Å Ö ÐÓ ÓÒô ÐÚ ÊÙ Ò Ø Ò Ê ÙÑÓç Ø ØÖ Ð Ó Ù ÙÑ Ø Ñ ÓÖ Ô Ö ÔÖ ô è Ó Ó Ô Ö Ñ ØÖÓ Ó Ú ÐÓÖ Ñ Ó Ú ÐÓÖ Ó Ô Öð Ó Ó Ò Ø Ú Ó ÒðÓ

Chi tiết hơn

hfpfrcrest.xsd

hfpfrcrest.xsd Page 1 Hufflepuff3 Littlemojo (2) 10 20 30 40 50 60 70 50 100 90 80 70 60 40 30 20 10!!!,,,!,,,!!,,,,,!!,,,,,,,!,,,,,,,,,,,!,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,!!,,,,,,,!!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ŒŒ!,,!!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ŒŒŒ,!,,,,,,!,,!,,,,,,,,,!,,,ŒŒŒ!,,!,,,,,,,,,,,ŒŒ!,,!!,,,,!,,,,,ŒŒ,,,!!,,!,,,,,ŒŒ!,,,,,,!,,,,,,!!,,,,,,ŒŒ,,,,,,,,,,!,,,,!!,,!,,,,ŒŒ,,,,,,,,,,,,!,,!,!,,,,,Œ,,,,,,ŒŒŒ,,,,!,,,!,ŒŒ,,!!,,,,,,Œ!,,,,,ŒŒŒŒŒŒ,,,,!,!,ŒŒŒŒ,!!,,!,,,,,Œ!,,,,ŒŒŒŒ!Œ,,,,!,,Œ!ŒŒ,!!,,!,,,,,!,,,,ŒŒŒŒ!,,,!Œ,,,!,ŒŒŒ!,!,,,,,,,,!,,,ŒŒŒŒ!,,,,,!,,,!,,ŒŒŒŒŒ,!,,,,,,,,!,,,ŒŒŒŒ!,,,,,,,,!,!,,ŒŒŒ,Œ!,,,,,,,!,,,ŒŒŒŒ!,,,,,,,,,!,,!,,ŒŒŒŒ!,,,,,,,!,,,ŒŒŒŒ!,,,,,,,,,,,!!,,,,,,!,,ŒŒŒŒŒ!,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,!!,,,,,,Œ!ŒŒŒŒŒŒ!,,,,,,,,,!,,,,!!,,,,,,,,,,,,,ŒŒŒŒ!ŒŒŒŒŒŒ,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,!,ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ!,,,!!,,,,,,,,,,,,,,,,!,,ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ!!,,,,,ŒŒŒŒŒŒŒ,,,,,,,ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ!,,,!,ŒŒŒŒ,,,,,!,,ŒŒ,,ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ!,,!,,ŒŒŒ,,,,!,ŒŒ,,ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ!,,ŒŒŒ,,,,,!,Œ,,,ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ!,ŒŒŒŒ!,,,,,,!!,Œ!,,,ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ!!,ŒŒŒ,,,,,,!,Œ,,ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ!ŒŒŒŒ!,,,,,,!!,Œ,,ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ!Œ!ŒŒŒŒ!,,,,,!,ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ!ŒŒŒŒŒ!!,,,!

Chi tiết hơn

¾¼¼ ½¾ º º ¾¼¼ ý ü üý ü ü ü þ ü Ë Æ Ü þº üº º þº º º ¼¼ ¼ º þº º Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ñ ØÖÝ Ø Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÀÓÒ ÃÓÒ Ë Ø Ò ÀÓÒ ÃÓÒ Ò º ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý Ò Å Ø Ö Ð

¾¼¼ ½¾ º º ¾¼¼ ý ü üý ü ü ü þ ü Ë Æ Ü þº üº º þº º º ¼¼ ¼ º þº º Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ñ ØÖÝ Ø Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÀÓÒ ÃÓÒ Ë Ø Ò ÀÓÒ ÃÓÒ Ò º ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý Ò Å Ø Ö Ð ¾¼¼ ½¾ º º ¾¼¼ ý üüý ü ü ü þ ü Ë Æ Ü þº üº º þº º º ¼¼ ¼ º þº º Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ñ ØÖÝ Ø Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÀÓÒ ÃÓÒ Ë Ø Ò ÀÓÒ ÃÓÒ Ò º ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý Ò Å Ø Ö Ð Ë Ò ØÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÀÓÒ ÃÓÒ ÀÓÒ ÃÓÒ Ò ½¾ ¾¼¼ º Ë Æ Ü

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 001

Microsoft Word - 001 1 Turn Over þ Æ ¾Â à ò¾ø - þâü þ Æ û NATURAL FIBERS - UNIT 5 1. ÀÕò¾ ±ýè Å ò ¾ ±õ Á Æ î º ø A) «ÃÀ ì B) í Äõ C) ¾Á ú D) À ÃïÍ 2. úì ñ¼åüè ø ±Ð Å ýú ôàüè  Äò¾ ø Å ÇÂìÜÊ À ±ýà ¾ ÌÈ ììõ A) øä í B) À ð¼

Chi tiết hơn

chapter11.dvi

chapter11.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº ºº ºº Ü À µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ö Ô Ñ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of

Chi tiết hơn

Calendar 2019

Calendar 2019 1 September 2019 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 2 3 09:36 am 4 5 01:09 pm 6 7 08:39 pm Å Å,Ä,Ä 8 023 Æ Ä,Ã,Å,Æ,Æ Æ, Å Æ Ä,Æ,ÆÀ, Ä, Ä,  ŠÅ,Æ,ÅÀ à 9 037 051 10 07:25 am Å, Å, Ä Æ,Å,Å Â, Â, à Æ,Æ,Æ,Æ,Æ Å,ÅÀ,Ã

Chi tiết hơn

IFT3205_H14_Intra_correction.dvi

IFT3205_H14_Intra_correction.dvi ÁÊÇ Á Ì ¾¼ Å Æ ÁÆÌÊ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ¾¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ½»¼¾»¾¼½ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÁ º º

Chi tiết hơn

ek_A4_p1-p6_beto

ek_A4_p1-p6_beto Tiếng Việt Thẻ khẩn cấp Để phòng trường hợp khẩn cấp, hãy luôn mang theo thẻ bên mình. Khi gọi điện thoại, xin hãy nói thật chậm và rõ ràng. Các thông tin bổ ích Hướng dẫn Dùng tay chỉ vào khi khẩn cấp

Chi tiết hơn

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for use at home as the original

Chi tiết hơn

sankiirnastabaka.dvi

sankiirnastabaka.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ý ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ý ý ÐÑØÉ ÚÀÉ Þ ØÉÚÖ Ú Ö ØÑÉ ý ý ý ý ý ý ý ý This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ Ë É His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

net.dvi

net.dvi ¾ Ô ØÖ ½ ØØÖ ÙØ ÓÒ ³ÙÒ Ö ÙÒ ÖØ Ö Ù ÔÖ ÚÓ Ö Ø Ø Ö ÙÒ ÖØ Ö Ù ÓÒ Ø Ô ÓÒ Ø Ù ØØÖ Ù Ö ÙÒ Ö º Á ³Ø ³ÙÒ Ö ÁÈ Ò ³ÁÒØ ÖÒ Ø Ø ÔÓÙÖ ÔÖ ÕÙ ØÓÙ Ö ÙÜ ØÙ º ÆÓÙ ÚÓÒ ÚÙ Ù Ô ØÖ ½ ÓÑÑ ÒØ Ô ÓØ Ô Ö ÔÖ ÕÙ ÓÒØ ÒÖ ØÖ º ÍÒ Ó ÙÒ

Chi tiết hơn

minor4.dvi

minor4.dvi ÐÓ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ù Ò Â Ò Ò Ú Êº ÌÖ ÙÑ ÍË ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ö Ø Ú Ì ÒÓÐÓ ½ ¾ Ï Ý Å Ö Ò Ð Ê Ý ¼¾ ¾ ØÖ Øº ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ò Ú ÖØÙ Ð ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ó ÒÓØ Ö ¹ ÕÙ Ö Ø Ñ ÑÓÙÒØ Ó ÔÖÓ Ò Ø Ø Ù Ù ÐÐÝ Ö ÕÙ Ö Ý Ñ Ò Ö Ø

Chi tiết hơn

EøMETPIA Y EI B 1. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ 2 = µ µ Û Ó µ 2 = (3Ï) 2 + (4Ï) 2-2 3Ï 4Ï Û Ó30 µ 2 = 9Ï 2 +16Ï 2-2 3Ï 4Ï 3 2 E H ñ µ 2 =

EøMETPIA Y EI B 1. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ 2 = µ µ Û Ó µ 2 = (3Ï) 2 + (4Ï) 2-2 3Ï 4Ï Û Ó30 µ 2 = 9Ï 2 +16Ï 2-2 3Ï 4Ï 3 2 E H ñ µ 2 = øtpi Y I. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ µ µ Û Ó µ (Ï) (Ï) Ï ÏÛ Ó0 µ 9Ï 6Ï Ï Ï µ 5Ï Ï µ Ï 5 ) ( µ) µ ËÌ Ï Ï Ï Ï Ï 0 Ô ( Á) ( µ) ( µ) µ 6Ï 6 5 Ï µ Ï 5 5 ) º ÚÓˆ ÙÔ Ô µ Î È ÛÙˆ ÙÔ ÔÚıfiÎÂÓÙÚÔ. Ô Â Ó È

Chi tiết hơn

ncc8768.dvi

ncc8768.dvi ÁÄ ÆÍÇÎÇ ÁÅ ÆÌÇ ÎÓк ¾ ƺ ¹ ÄÙ Ð Ó¹ÇØØÓ Ö ¾¼¼½ Ì Ê Ç¹  ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ì Ø µ º ÐÓ Ó ½µ º ¾µ ú º Ó µ º ÖÓÒ º ÖØÓРȺ ÖÒ Ö Ò º Ð Ú Èº Ö Ò Ò ¾µ ˺ Ù ÒÓ ¾µ º ÐÐÓÒ Èº Ñ ÖÖ º º Ó Êº Ö Ö ÐРź ÓÐ ÒÓ Ëº Ø Ð ÒÓØØ

Chi tiết hơn

WholeIssue_35_5.dvi

WholeIssue_35_5.dvi ÈÊÇ Ä ÅË ËÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø Ù ÓÙÐ ÖÖ Ú ÒÓ Ð Ø Ö Ø Ò ½ Å Ö ¾¼½¼º Ò Ø Ö ) Ø Ö ÒÙÑ Ö Ò Ø Ø Ø ÔÖÓ Ð Ñ Û ÔÖÓÔÓ Û Ø ÓÙØ ÓÐÙØ ÓÒº ÔÖÓ Ð Ñ Ú Ò Ò Ò Ð Ò Ö Ò Ø ÓÆ Ð Ð Ò Ù Ó Ò º ÁÒ Ù ½ Ò Ò Ð Û ÐÐ ÔÖ Ö Ò Ò Ò Ù

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó Ä Ú Ö Ñ ÒØ ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó Ä Ú Ö Ñ ÒØ ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó Ä Ú Ö Ñ ÒØ ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó ½ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ä Ú Ö Ñ

Chi tiết hơn

OK KARAOKE A/V AMPLIFIER DAS-300/DAS-150 Ô fifl fl ÿ Œ Ó Ì Àà һ à ÀÕ œûõ ÿ ÛÕ flõã Œ Ô Ó Ì Œ fl flã Œ Àà OK

OK KARAOKE A/V AMPLIFIER DAS-300/DAS-150 Ô fifl fl ÿ Œ Ó Ì Àà һ à ÀÕ œûõ ÿ ÛÕ flõã Œ Ô Ó Ì Œ fl flã Œ Àà OK OK KAAOKE A/V AMPIFIE DAS-300/DAS-150 Ô fifl fl ÿ Œ Ó Ì Àà һ à ÀÕ œûõ ÿ ÛÕ flõã Œ Ô Ó Ì Œ fl flã Œ Àà OK... 2... 5... 6... 6... 7... 8...10...11...12...13...13...13...14...15...15...15...15...16 1 --------------------

Chi tiết hơn

fried.dvi

fried.dvi ÊÁ Ê ÆÍÅ ÊÁÆ Ë Ç ÅÁÄÁ Ë Ç Ò¹ ÇÅÈÍÌ Ä ÆÍÅ Ê Ä Ë ÌË Ë Ö Ý Ëº ÓÒ ÖÓÚ ËØ Ò Ä ÑÔÔ º Ê ËÓÐÓÑÓÒ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Å Ø Ñ Ø ÑÝ Ó Ë Ò Ë Ö Ò Ö Ò ¼¼ ¼ ÆÓÚÓ Ö ÊÍËËÁ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï ÓÒ Ò Å ÓÒ ÏÁ ¼ ¹½ ÍË ØÖ

Chi tiết hơn

cv.dvi

cv.dvi ÙÖÖ ÙÐÙÑ Î Ø È ÖÖ Ö Ø Æ Ð ½¼»¼»½ ¼ È Ö ½ e µ Æ Ø ÓÒ Ð Ø Ö Ò ¾¼ ÊÙ ÐÐ ÓÖ Ö ¼¼¾ ÄÝÓÒ Ì Ðº ¼µ ¼½ Ë ØÙ Ø ÓÒ ÔÖÓ ÓÒÒ ÐÐ ØÙ ÐÐ ÐÐÓ Ø Ö ÅÓÒ Ø ÙÖ Ð³ÍÒ Ú Ö Ø Ð Ù ÖÒ Ö ÄÝÓÒ½ ÓÓÖ ÓÒÒ ÔÖÓ ÓÒÒ ÐÐ ÕÙ Ô È Ë Ð³ÁÒ Ø ØÙØ

Chi tiết hơn

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М.

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М. Òåñò ¹3 Âàðèàíò 1 ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÏÐßÌÛÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ 1 Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå. 1. Äâå ïðÿ ìûå â ïðî ñòðà íñòâå íà çû âà þò ñÿ ïà ðàë ëåëü íû - ìè, åñëè îíè ëå æàò â îä íîé ïëîñ êîñ òè è íå ïå ðå ñå êà

Chi tiết hơn

perfmodels.dvi

perfmodels.dvi ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÓÙÒØ Ò Ò Ë ÑÔÐ Ò ÅÓ Ó Í Ò È Ö ÓÖÑ Ò ÅÓÒ ØÓÖ Ò À Ö Û Ö Ë ÖÐ Ý Îº ÅÓÓÖ ÁÒÒÓÚ Ø Ú ÓÑÔÙØ Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÃÒÓÜÚ ÐÐ ÌÆ ¹ ¼ ÍË ÖÐ Ý ºÙØ º Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ì Ò Ð

Chi tiết hơn

yamakastabaka.dvi

yamakastabaka.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ý ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ý ý ÐÑØÉ ÚÀÉ Þ ØÉÚÖ Ú Ö ØÑÉ ý ý ý ý ý ý ý ý This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings

Chi tiết hơn

naaraayanakavacham.dvi

naaraayanakavacham.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø ÐÑØÉø Ú Ø ÜÜÉ É ÒÉ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ Ë É His Holiness

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ½ ¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ Ò

Chi tiết hơn

Modellierung und Entwicklung numerischer Verfahren zur Simulation von Harnströmungen im unteren männlichen Harntrakt

Modellierung und Entwicklung numerischer Verfahren zur Simulation von Harnströmungen im unteren männlichen Harntrakt Ã Ô Ø Ð ÁÒ Ö ÚÓÖÐ Ò Ò Ö Ø Ø Ò ÃÓÒØÖÓÐÐÚÓÐÙÑ Ò ÖØ Ò Ø ¹ Ð Ñ ÒØ Î Ö ¹ Ö Ò Î Å µ ÞÙÖ Ô Ö ÐÐ Ð Ò Ä ÙÒ ÚÓÒ Ö Ñ Ò ÓÒ Ð Ò Ò ÓÑÔÖ Ð Ò ÙÒ Ð Ñ Ò Ö Ò ËØÖ ÑÙÒ Ò Ù Ð Û Ø Ò À Ü Ö¹ ØØ ÖÒ ÒØÛ ÐØ ÛÓÖ Òº Ö Ò ÔÖÓ Ö ÑÑ ÖØ

Chi tiết hơn

Programa.dvi

Programa.dvi ÈÖÓ Ð Ñ Ì ÓÖ ÈÓÐ Ø ÓÒØ ÑÔÓÖ Ò Ó ÒØ ÁÒ ÓÒÞ Ð Þ ÓÑ Ð Ý Ë Ö Ó º ÅÓÖÖ º Ë ÙÒ Ó ØÖ Ñ ØÖ ¾¼¼ Ç Ø ÚÓ Ø Ò ØÙÖ ÔÖÓÔÓÒ Ó Ö Ö ÐÓ ØÙ ÒØ Ð Å ¹ ØÖ Ò Ò ËÓ Ð ÙÒ ÓÖ Ø Ñ Ø Ó Ð ÙÒÓ Ø Ô Ó ÕÙ Ô ÖÑ Ø Ò ØÖ Þ Ö ÙÒ Ö ÓÖÖ Ó Ô ÒÓÖ

Chi tiết hơn

pvsnp.dvi

pvsnp.dvi Ì ÁÑÔÓÖØ Ò Ó Ø È Ú Ö Ù ÆÈ ÉÙ Ø ÓÒ ½ ËØ Ô Ò ÓÓ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÌÓÖÓÒØÓ Ì È Ú Ö Ù ÆÈ ÔÖÓ Ð Ñ ØÓ Ø ÖÑ Ò Û Ø Ö Ú ÖÝ Ð Ò Ù ÔØ Ý ÓÑ ÒÓÒ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ø Ñ Ð Ó ÔØ Ý ÓÑ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ

Chi tiết hơn

C:/Users/Mattias/Dropbox/admin/undervisning/SI /pmvt14.dvi

C:/Users/Mattias/Dropbox/admin/undervisning/SI /pmvt14.dvi Ì ÓÖ Ø Ý ÃÌÀ Ý Ò Ñ Ø Ñ Ø Ñ ØÓ Ö ÚÖ ¾¼½ ËÁ½½ ¼ Ð ¾ ËÁ½½ ½ ÃÙÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó Ò Ð ÙÖ Ñ Ø Ö Ð Ø Ö ÒÒ Ô ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÓÙÖ ºØ ÓÔ Ý º Ø º»ËÁ½½ ¼» о ÑÒ Ö ÚÒ Ò Æ Ø Ò ÑØÐ ÑÓ ÐÐ Ö Ú Ú Ö Ð Ý Ð ÔÖÓ Ð Ñ Ö ÙÔÔ ÓÚ Ø ÐÐ

Chi tiết hơn

Moonlight Serenade CB062 Connductor

Moonlight Serenade  CB062 Connductor Conductor Moonlight Serenade Music by GLENN MILLER (1904-1944) Arranged by MIKE BUTCHER INSTRUMENTATION 1 - Conductor 4 - Flute 1 4 - Flute 2 1 - Oboe 1 - Bassoon 4 - Clarinet 1 4 - Clarinet 2 4 - Clarinet

Chi tiết hơn

AMS2010_ExtendedAbstractv.2.4.dvi

AMS2010_ExtendedAbstractv.2.4.dvi ½ º ÁÅÈÊÇÎ ËÈ ÌÁ Ä ÅÇÆÁÌÇÊÁÆ Ç ÁÊ Ì ÅÈ Ê ÌÍÊ ÁÆ ÇÊ ËÌ ÇÅÈÄ Ì ÊÊ ÁÆ Æ Æ Ê ¹ Ä Æ Ë ÄÁ Ê ÌÁÇÆ Å ÌÀÇ Ñ Åº à ÒÒ Ý Ö ØÓÔ Ãº Ì ÓÑ ÂÓ Ò Ëº Ë Ð Ö Å Àº ÍÒ ÛÓÖØ ÇÖ ÓÒ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ÓÖÚ ÐÐ ÇÖ ÓÒ ½ ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ Ö¹ÓÔØ

Chi tiết hơn

t181026Facit.dvi

t181026Facit.dvi ÍÔÔ Ð ÙÒ Ú Ö Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ò Ö Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ Ì Ò Ø Ò Ð Ò Ä Ò Ò Ö Ø ÐÐ Ø ÒØ Ñ Ò Ö Ò Ò Ú Ø Ò Ô ÁÁ º¼ Ô ¾¼ ¹¼¹¾ Ð º µ Î Ö ÓÖÑ ÐÒ Ö À ÙÒ Ñ ØÓ Ö Ý ¼ = (Ü Ý) Ý +1 = Ý + (Ø Ý ) Ý +1 = Ý + 2 ( (Ø Ý ) + (Ø

Chi tiết hơn

Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö Ø

Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö Ø Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÁÖ Ð Ò ÓÖ ÁÖ Ð Ò º ¹Ñ Ð ºÑÓÖÖ ÓÒ ºÐ ÝØÓÒ ºÔ Ø Ð

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi ÇÔÔÓÖØÙÒ Ø ÔØ Ø ÓÒ Ò ËÔ ¹ ÊÓ ÓØ ÓÐÓÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ Ë Ø ÈÖ Ô Ö Ø ÓÒ ÄÝÒÒ º È Ö Ö Ò Ú ÂÙÒ Ç Ê Æ Ø ÓÒ Ð Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ì ÖÖÝ ÀÙÒØ Ö Ö Ò È ÓÐÓ È Ö Ò Ò Â Ø ÈÖÓÔÙÐ ÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ËÌÊ Ì Ò ÖÝ ÔÖ ÙÖ ÓÖ ØÓ Ø ÙÑ Ò ÜÔÐÓÖ Ø

Chi tiết hơn

4-DBoneva.dvi

4-DBoneva.dvi ÇÔØ ÓÒ Ó ÔÔÐÝ Ò Ó ÒÙÑ Ö Ð Ó ÓÖ Ø ØÙ Ý Ó ØÖ Ò ÒØ ÔÖÓ Ò Ò ÖÝ Ø Ö Û Ø Û Ø Û Ö Ò Ð ÓÒ Ú 1 Ñ ØÖÝ ÃÓÒÓÒÓÚ 2 1 ËÔ Ò ËÓÐ Ö¹Ì ÖÖ ØÖ Ð Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ ÙÐ Ö Ò ÑÝ Ó Ë Ò ËÓ 2 ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÖÓÒÓÑÝ ÊÙ Ò ÑÝ Ó Ë Ò ÅÓ ÓÛ ÒÚ

Chi tiết hơn

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 1 1 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 2 ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Ú ÙË È ÁˆÁÈÎfi ΔÌ Ì..

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Contents-Paris08-1.doc

Microsoft Word - Contents-Paris08-1.doc Æ ØÛÓÖ ËÝ Ø Ñ ÅÓ Ð Ò Ò Ø ÓÒØÖÓÐ Ö Ø Ö Ø Ò ÐÝ Ö Ã Ò Ó Å Ó Ã ØÓ ÆÓ Ù Ø Ù ÌÓ Ó Ò Ç ÑÓØÓ ØÖ ØçÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ó Ò ØÛÓÖ Ý Ø Ñ Æ˵ Û ÓÒ Ø Ó Ú Ö ÓÙ Ò ØÛÓÖ ÕÙ ÔÑ ÒØ Ò Ù Ä Æ Ø ÒÓÐÓ Ý ØÓ ÔÖÓÚ ÖÚ ÓÑ ÒÖ Ò ÐÝ ÑÔÓÖØ Òغ

Chi tiết hơn

devireg 13x BG

devireg 13x BG àìòú Û͈Ëfl Á ÏÓÌÚ Ê devireg 130, 131 Ë 132 ë Ê ÌËÂ: 1. è ËÎÓÊÂÌËÂ Ë ÙÛÌ͈ËË 2. àìòú Û͈ËË Á ÏÓÌÚ Ê a. åóìú Ê Ì ÒÂÌÁÓ Ì devireg 130 Ë 132. b. åflòúó Á ÏÓÌÚ Ê Ì devireg 130, 131 Ë 132. c. ëıâïë Ì Ò Á ÌÂ

Chi tiết hơn

Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º

Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º Ð ÓÖ 1,4 º ÙÐÝ 1 º Ú Ò 5,6,7 º Ø Ú Þ¹ Ù Ó 4 º º

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C> À. Âåëüê È. Ìþëëåð Èíñòðóìåíòîâêà Ì. Ïàðàôåéíèêà Òðè ãîëîñà ====================================== 4 Äîìðà 44 v ìàëàÿ I ====================================== P Äîìðà 44 ìàëàÿ II L======================================

Chi tiết hơn

exam-kangaroos.mai-2015.latin-1.dvi

exam-kangaroos.mai-2015.latin-1.dvi Ü¹Å Ö ÍÒ Ú Ö Ø ÙØ Ë Ò ÄÙÑ ÒÝ Ä Ò Å Ø ¹ÁÒ Ó Ë Ñ ØÖ ¾ Å Ö ½¾ Å ¾¼½ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ü Ñ Ò ÙÖ ¾ ÙÖ Ù ØÖ Ø ÓÙÑ ÒØ ÁÒØ Ö Ø Ä Â Ù Ã Ò ÓÙÖÓÙ Ø ÙÒ ¹Ø Ø ÔÓÙÖ ÙÒ ÓÙ ÙÖ ÓÙ ÙÜ ÓÙ ÙÖ ÓÓÔ Ö Ø µ ÓÙ ÒØ ÙÖ ÙÒ Ô Ø Ù Ò Ö N

Chi tiết hơn

nakshatramaalikaa.dvi

nakshatramaalikaa.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø Ô Ö ÑÚÖü Ô É Ø This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ ØË É His Holiness

Chi tiết hơn

hayagriivavimshati.dvi

hayagriivavimshati.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø Ú ÐÉ ÖÉ Ò øöé Ð ÐÒ Ø ù É Ú Ñ É Ø Ü This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ

Chi tiết hơn

2013 Astrological Calendar for Greenwich Mean Time

2013 Astrological Calendar for Greenwich Mean Time for Greenwich Mean Time January Ò ' Capricorn Compliments of: Clayten Tylor Esoteric Astrologer www.claytentylor.com 00Ò Jan, New on 0:: PM GMT Tra-Tra Æ Æ 0 0 Å Ä Æ± ŠƱ Ä Â Æ Ã Å Æ Â Â Æ Å 0 0 0  Æ

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø ¾ º½ ÁÒ Ù Ó Ò Ö ÔÓÖ Ü ÓÜ Ò Ó º º º º º

Chi tiết hơn

etamass.dvi

etamass.dvi ÏØØÒ¹ÎÒÞÒÓ ÐØÓÒ ÓÖ Ø ËÛÒÖ ÅÓР˺ÞÓÚ ÀºÂÓÓ Ý Ò ºÏÔ Þ ÇØÓÖ ¼¼ ÁÒ Øº Ó ÈÝ ÞÖÒ ÑÝ Ó ËÒ ÀºÚ Úº Ù ÞÖÒ Ë ÆÓØ ØÖ ¹¼ ÀÑÙÖ ÖÑÒÝ ÌÓÖº¹ÈÝ º ÁÒ ØØÙØ ÍÒÚÖ ØĐØ ÂÒ ÖĐÓÐ Ø ¹¼ ÂÒ ÖÑÒÝ ØÖØ Ì ÏØØÒ¹ÎÒÞÒÓ ÖÐØÓÒ ØÛÒ Ø ØÓÔÓÐÓÐ

Chi tiết hơn

Tenta1Losning.dvi

Tenta1Losning.dvi ËØÓ ÓÐÑ ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ò Ö Ø Ó ËÝ Ø ÑÚ Ø Ò Ô ÂÓ Ò Ò Ö ÓÒ Ì ÒØ Ñ Ò Å Ø Ñ Ø ÁËÃ Ö Ø Å Ø Ñ Ø ¾¼½¾¹¼ ¹½ Ä Ò Ò Ö Ð º ½º µ Ö Ò ( 7 5) º ( ) 7 7 6 5 4 3 = 5 5 4 3 2 1 = 7 6 = 7 3 = 21. 2 µ Ö Ò {1,2,3,4}

Chi tiết hơn

¾½ È ÁÌÍÄÇ ½ º Æ Ç Ê Á ÁÇË Ä Î Ë ÓÜ Ò Ó ÒÙØÖ ÒØ Ñ ÒØÖ Ù Ô ÖØ Ó ÕÙ ÙÑ ÓÖÑ ÓÔØ Ñ Þ º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØ Ñ Ó Ò Ù ÓÖÔÓ Ó Ù Ò Ó ÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØ Ó ÕÙ ÓÒ ØÓ Þ Ö

¾½ È ÁÌÍÄÇ ½ º Æ Ç Ê Á ÁÇË Ä Î Ë ÓÜ Ò Ó ÒÙØÖ ÒØ Ñ ÒØÖ Ù Ô ÖØ Ó ÕÙ ÙÑ ÓÖÑ ÓÔØ Ñ Þ º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØ Ñ Ó Ò Ù ÓÖÔÓ Ó Ù Ò Ó ÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØ Ó ÕÙ ÓÒ ØÓ Þ Ö ¾½ È ÁÌÍÄÇ ½ º Æ Ç Ê Á ÁÇË Ä Î Ë ÓÜÒ Ó ÒÙØÖÒØ Ñ ÒØÖÙ Ô ÖØ Ó ÙÑ ÓÖÑ ÓÔØ Ñ Þ º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØÑ Ó Ò Ù ÓÖÔÓ Ó Ù Ò Ó ÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØÓ ÓÒ ØÓ Þ Ö ÓÖ Ú ÑÓ Ð Ö Ó Ö Ñ Ð ÓÖ ÓÖÑ Ü Ö Ó Ð Ñ ÒØ Ö º Ð Ú Ö ÚÐ ÒÓ Ø Ñ Ö

Chi tiết hơn

À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö

À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö ËÙÑ Ö Ó ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ º½ Ä Ö Ò

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C> œ œ œ œ Â Â Ñ Adagio esressivo ÏÐÈÄÈ Â ÑÅÁß Ì Ï T ======================= & bb b b4 4 = iano cadenza B L======================= b b b b 4 = & bb b b Ó Œ œ J œj œj œj 1 Ïðè_ äè â ñåáÿ, êàê áëóäíûé ñûí îä_

Chi tiết hơn

baume.dvi

baume.dvi ÓÑÑ ÒØºÅ Ø ºÍÒ Úº ÖÓÐ Òº ¾¼½¾µ ß Ó Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ Ú Ð ÖÓÙÔ ØÖ Øº Ì ÒÓØ ÓÒØ Ò ËÝÐÓÛ³ Ø ÓÖ Ñ Ä Ö Ò ³ Ø ÓÖ Ñ Ò À Ðг Ø ÓÖ Ñ ÓÖ Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ º ÅÓÖ ÓÚ Ö Û ÜÔÐÓÖ Ø Ù ÐÓÓÔ ØÖÙØÙÖ Ó Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ º à ÝÛÓÖ Ò Ø ÐÓÓÔ Ò

Chi tiết hơn

ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒ

ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒ ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒÓ ØÖÓ ÅºËº Ã Ñ Îº Î Ö Ð Î ÒÒ ÈÖ ÔÖ ÒØ ËÁ ½ ½ ¾¼¼ µ

Chi tiết hơn

SANDHYABHASHYA_3

SANDHYABHASHYA_3 Æ ÿ Ì Ì ÆÊ 39 Ò ± Ï Ì :& (HP Œ ø Ì D Ò ± Ï Æ PÊ v.) ""KÌ À Ì Ò ± ÏøfiÀ '' GÌ JÌ Ê Ò ± Ï Æ PÊ v ) KÌ Ò Ì Ò ± ÏøfiÀ KÌ CÌ Ì Ò ± ÏøfiÀ KÌ Aø Ï Ì Ò ± ÏøfiÀ KÌ À ÃÒ Ì Ò ± ÏøfiÀ KÌ À Ò Ì Ò ± ÏøfiÀ KÌ ± Ì Ò ±

Chi tiết hơn

sundarakaandam_15.dvi

sundarakaandam_15.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ý ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ý ý ÐÑØÉÚ ÐÉ Ñ ÝÖ Ñ ÝÆÑÉ ý ý ÒÉØÖ ÆÉ ÞÑÉ ý ý ÔÅÉØË ÖÉ É This document has been prepared by Sunder Kidambi with

Chi tiết hơn

camozzi_....._3.qxd

camozzi_....._3.qxd Быстроразъемные соединения с самозапиранием. ìòîó Ì È ÔappleÓıÓ ø 5 Ë ÏÏ. èî ÒÚËÍÓ Â ÚappleÛ ÍË 6/4, 8/6, 10/8. êâáëìó Â Î Ì Ë 6x14, 8x1, 10x19, 13x23. èappleëòóâ ËÌÂÌËÂ: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2. ë ÏÓÁ

Chi tiết hơn

varadaraajapanchaashat.dvi

varadaraajapanchaashat.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ ØË É His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

citrastabaka.dvi

citrastabaka.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ý ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ý ý ÐÑØÉ ÚÀÉ Þ ØÉÚÖ Ú Ö ØÑÉ ý ý ý ý ý ý ý ý This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings

Chi tiết hơn

dvi/imo99.dvi

dvi/imo99.dvi ÌÀ ¼ÌÀ ÁÆÌ ÊÆ ÌÁÇÆ Ä Å ÌÀ Å ÌÁ Ä ÇÄ ÅÈÁ ½ Ã Ú Ò ÀÙØ Ò ÓÒ Ì ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð Å Ø Ñ Ø Ð ÇÐÝÑÔ Û Ð Ò Ù Ö Ø ÊÓÑ Ò ÖÓÑ ½¼ ØÓ ¾¾ ÂÙÐݺ ØÓØ Ð Ó ¼ ØÙ¹ ÒØ Ö ÔÖ ÒØ Ò ½ ÓÙÒØÖ Ò Ø ÖÖ ØÓÖ ØÓÓ Ô Öغ Ì ÓÑÔ Ø Ø ÓÒ ÐÛ Ý

Chi tiết hơn

January 2012 Capricorn Provided by ASTRO MAGICKAL Your astrology source 07Ò 35' 11Ò 47' 21Ò 49' 11Ò 42' 1

January 2012 Capricorn Provided by ASTRO MAGICKAL Your astrology source   07Ò 35' 11Ò 47' 21Ò 49' 11Ò 42' 1 January Capricorn Provided by ASTRO MAGICKAL Your astrology source www.astromagickal.com info@astromagickal.com 0Ò ' Ò ' Ò' Ò ' 0Ò ' Ò ' 0 Jan, Full Moon :: PM PST 0Ò ' ' 00Ò 0Ò ' 0' 0Ò 0Ò ' Tra-Tra Æ

Chi tiết hơn

Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÇÒ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ¹ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó

Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÇÒ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ¹ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÇÒ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ¹ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ÓÒØ ÒØ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ¾½ ÔØ Ö Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Á ÓÒ ÒÓÛ À Ñ Ö Ñ Ò Ø ÆÓÒ¹ Ò ÓÑ

Chi tiết hơn

18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ

18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ 18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ Ó. ÏÂÙÂ Ó ˆÚÈÛ٠٠۠ÔÌ Â Î È Ó ÙÔÓ ÔËı ÛÂÙÂ Ó ÊÙÈ

Chi tiết hơn

ÁÑÔÐ ÓÒ ØÖ Ò ÓÖÑ ÓÒ Ó Ð Ù Ò Ð ÖÖÓÐÐÓ ÙÒ Ö Ñ ÛÓÖ Ò Ö ÓÖ ÔÐ ÓÒ ÓÖ ÒØ Ô ØÓ ÒØÓÒ Å Ê Ò ÉÙ ÒØ ÖÓ Â ÌÓÖÖ Î Ð ÖÖ Ñ ÔØÓº Ä Ò Ù Ý Ë Ø Ñ Ò ÓÖÑ Ø Ó ÔØÓº Ä Ò Ù Ý

ÁÑÔÐ ÓÒ ØÖ Ò ÓÖÑ ÓÒ Ó Ð Ù Ò Ð ÖÖÓÐÐÓ ÙÒ Ö Ñ ÛÓÖ Ò Ö ÓÖ ÔÐ ÓÒ ÓÖ ÒØ Ô ØÓ ÒØÓÒ Å Ê Ò ÉÙ ÒØ ÖÓ Â ÌÓÖÖ Î Ð ÖÖ Ñ ÔØÓº Ä Ò Ù Ý Ë Ø Ñ Ò ÓÖÑ Ø Ó ÔØÓº Ä Ò Ù Ý ÁÑÔÐ ÓÒ ØÖ Ò ÓÖÑ ÓÒ Ó Ð Ù Ò Ð ÖÖÓÐÐÓ ÙÒ Ö Ñ ÛÓÖ Ò Ö ÓÖ ÔÐ ÓÒ ÓÖ ÒØ Ô ØÓ ÒØÓÒ Å Ê Ò ÉÙ ÒØ ÖÓ Â ÌÓÖÖ Î Ð ÖÖ Ñ ÔØÓº Ä Ò Ù Ý Ë Ø Ñ Ò ÓÖÑ Ø Ó ÔØÓº Ä Ò Ù Ý Ë Ø Ñ Ò ÓÖÑ Ø Ó ÍÒ Ú Ö Ë Ú ÐÐ Ú º Ê Ò Å Ö»Ò ½¼½¾ Ë

Chi tiết hơn

selides ¡ ¢ taxi

selides ¡  ¢ taxi selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 1 ÌÈÏ ÛÔ ÌÂ ÂÏÏËÓÈÎ ã Î È ã ËÌÔÙÈÎÔ Ô fióôì ÌÔ : fiûˆó ÚÔÓÒÓ Â Ì È: Â appleôè Ù ÍË appleëá Óˆ: Â appleôèô Û ÔÏÂ Ô appleëá Óˆ: Ô Ì Óˆ: selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 3 ª ÚÔ

Chi tiết hơn