Mise en page 1

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Mise en page 1"

Bản ghi

1 بلكالاΩ مهبط ومص دوΩ بعد اس تبعاده من المنتخب فض يهة جديدة للفاف في قاءمة ''كان ٢٠١٧'' ص ٢٤ ا ض افة اس م هني في ا خر لهظة بهجة النس يان'' تض م ٠٥ عناص ر بينهم ٠٣ فتيات تفكيك خلية تونس ية تتواص ل مع ا رهابيين في الجزاءر ص ٠٣ ڤايد ص اله يدعو ا لى ''اليقظة الش ديدة'' من ا جل ا فش ال ''غدر الغادرين وا جهاض نهجهم'' الجزاءر قوية بجيش ها رغم ا نف ا عداءها اتص الات جزاءرية ليبية لا عادة فته الهدود البرية ص ٠٣ ص ٠٣ ص ٢٤ الش ريعة و الهياة زوجة تس ا ل عن حكم تص د قها على الفقراء دون ا ذن زوجها تاجر يبيع المواد الغذاءية يس ا ل عن كيفية تقدير نص اب الزكاة الرءيس الش رفي: المرحوΩ عبد القادر طالبي الس بت ٢٤ ديس مبر ٢٠١٦ الموافق ٢٤ ربيع الا ول ١٤٣٨ العدد: ١٧٦٠ الشمن : ١٠ دج بالا ض افة ا لى التوقيع على قانون المالية ٢٠١٧ التش ريعيات تقييم نش اط الوزراء على طاولة بوتفليقة هذا ص ٠٣ الا ربعاء وزير الداخلية نور الدين بدوي ي ءوكد من النعامة: الش عب واع ولن ينس اق وراء دعوات المغرض ين ص ٠٥ في حفل ا قيم بكوبا...تتويج الرءيس بوتفليقة بوس اΩ التض امن ''المهدي بن بركة'' فراغ كبير تركه غياب حس ين ا يت ا حمد جراه الا فافاس تتعمق بعد س نة من رحيل الدا الهس ين ص ٠٥ لاس تغلال المناص ب المالية التي بقيت ش اغرة..الوظيف العمومي: ''٣١ ديس مبر ا خر ا جل لطي مقررات مس ابقات توظيف ''٢٠١٦ ص ٠٤ فيما تطالب نقابات الا س اتذة بمس ابقة توظيف في ٢٠١٧ لا نص افهم اعتماد المناص ب الاحتياطية في المدارس يغض ب خريجي الجامعات الجدد في رتب الترجمة والا علاΩ الا لي وا مناء الض بط مس ابقة توظيف ب ٣٠٠ منص ب بقطاع العدالة بس بب اقتراب ا عياد نهاية الس نة تراجع طفيف في ا س عار النفط بوتين: س نفي بوعودنا ل''ا وبك'' ونتوقع متوس ط س عر برميل النفط عند ٥٥ دولارا ص ٠٤ ص ٠٤ ص ٠٤ الانتخابات القادمة موعد جديد مع التاريخ.. والش عب هو الس يد يس عى لتكوين ''قوس قاعدي'' يبدا من تونس وجنوب الجزاءر وينتهي في ش مال نيجيريا ''كتيبة عقبة''..الخطر القادΩ من الش رق

2 /12/16 16:49 23 Page 1 ägqé«ùdg ójól 2016 Ȫ ùjo 24 âñ ùdg auto@elmaouid.com»ñdéw «aq OGóYEG ΩOÉ dg «HôdG ÓN ƒ ùj IójóédG äéãjóëàdéh S QhOÉàæ«aCG øy ûµj»æ«zqƒñe Y ôñccg kéµ SɪJ ô qaƒ j ò dgh á HQC G äó é d «Lƒ à dg äéyô ùdg Y ôñccg äéñkh á SƒàªdG äéyô ùdg»a äéø æªdg äéæ«ùëj Y «àdg ΩÉ f ƒ üm deg á aé VE É H á «dé dg.iójól áéeôh Y S QhOÉàæ«aCG»a IOÉ«dG äé«vh â üm kgô«ncg deg Ωõ dg øe % 90 É SQEG øe 浪j π acg AGOCG ôqaƒj IójóL øy åjóëdéhh.á«véjô dg á «Vƒ dg» a á «Ø î dg äó é Y áaé VE ÉH ÓHQÉc πhbg ºYój» «aôàdg ΩÉ ædg íñ UCG,äÉ«æ àdg Vô d ójôj ɪc É ü«üîj FÉ ù d øµªj IójóL á TÉ T deg äéfé«h hcg AGOC G ø Y äé eƒ e,á Ñ ë dg ƒ M ägqhó dg ø er ΩOÉ dg «HôdG»a Gƒ SC G deg S QhOÉàæ««aCG π üà S.äÉaÉ ùªdg 130 â H áñ ùæh äéæ«ùëj äôqah IójóédG äéãjóëàdg òg ìéæédg»jcéj ɪæ«H QhOÉàæ«aCÉH á k fqé e á «Ø ùdg Iƒ dg» a % ªY IAÉØc äogr áø àîe äé«vh çó ã H è eó ª dg» Ø î dg äéæ«ùëàdg òg. ëàa óæy % 400 h e ƒgh % 50 áñ ùæh πµ ûh QGƒ ûdg Y ôëªdg Iƒb ùµ J á FGôdG ᫵«eéæjódg Y ôàd 6^5 á S V12 É côëe ƒ üm ó H ké Uƒ ün RÉàªe øe ôàe-øjƒ«f 690 h É üm 740 èà æ j í Ñ UCGh á «aé VEG Iƒ b»µ«jéeƒjhcg Ñ T ácôm πbéæh ôëªdg ÑJôj. GQhódG ΩõY ΩOÉ dg ΩÉ f deg â Uh ᫵«f鵫ªdg äéæ«ùëàdg.äéyô S 7 øe. HÉ S øe 20 `H NCG íñ UCG òdgh dòc ΩÉ f ƒ g S QhOÉàæ«aCG É «Y π üë J» à dg äé «æ à dg Rô HCG ûµ d âbƒdg ÉM QhOÉàæ«aCG ºjó J Y ΩGƒYCG 6 Qhôe ó H.S QhOÉàæ«aCG ƒg ójól º SÉHh IójóédG É JÉãjóëJ øy,᫵«eéæjo á«lqén ägô««j Iójó é dg äé ã jó ë à dg â ª T òdg FGôdG ôëªdg øe á«aé VEG Iƒbh IQƒ àe IOÉ«b äé«æ J áë VGh ägô««àh áeó e iôf êqéîdg øe.qhoéàæ«acg ªëJ º«ª üàh ΩGó üdg ô j å«m HÉ ùdg π joƒ ª dg ø Y É gõ «ª J IRQÉH áeó e deg áaé VE ÉH ô Ñ ccg AGƒ g Qhô ª H í ª ùj ó jó L ΩGó U Y á«ø îdg â üm áeó ªdG e ÉëdG ƒg ɪc,ôãcCG øe.ôñjéa ƒhôµdg hcg Oƒ SC G ƒ déh ôaƒàe AGƒg âà ûªh ójól âmƒ à SG ò dg» Ø î dg ±ô aô dg» a kgô ««J iô f ÖfÉ é dg.á jô dg TÉàfƒc øe ª«ª üj»æ«zqƒñe 02 É`` ` ` ` ` ` ` `e 2016 Ȫ ùjo 24 âñ ùdg mayoukal@yahoo.fr ÖJôj «ëjhcg ófqc G â«h «S»a É`` j «aq.cg «S áj h deg IQÉjõH, «ëjhcg óªmcg, ófqód ΩÉ dg ø«ec G ΩÉb ÜõëdG»dhDƒ ùe Sh á SGh ô «J á ª M ø Y ø YCG å«m á«ñ ûdg hp ÜÉ Ñ û d ìé ª ùdg Y í dcg É ª c,á j ƒ dé H áeoé dg äébé ëà S G» a Üõ ë dg π «ã ª à d Iô «Ñ µ dg.üé dg ᪠UÉ H á```«yéªàl G äé````æµ ùdg '' óy'' èegôh PÉ fe ` ` ` ` d É``````````````fÎNG äéæµ ùdg ô«aƒ J» a õ é dg ó ùd ó Y á dé ch äcé é d»àdg äéæµ ùdg ójó H áfé à S G deg ø «Ñ à à µ ª d,»yéªàl G á «üd É HÉ S á Lƒ e âfé c ø «H á ë dé ª dg ø «Y ø e π µ H dph É JõéfCG»àdGh âjéa O hcgh áé ædg ô ««ùà dgh á «bô à dg ø jhgho òdg ôec G,᪠UÉ déh QÉ dg äé «ª Y ô NDƒ j CG fcé T ø e á«yéªàl G äéæ µ ùdg jrƒ J 7 ó H É «ë à ùe Y.QÉ àf G øe ägƒæ S ó üm π UGƒj 䃪dg êô æe «ùh ìghqc G âjhôàjo Vô e»a É æy ûµdg πñb óyé e 7`H Allspace Gƒ#«J øzgh ùµdƒa Qƒ U Öjô ùj 7`dG ägp Allspace Gƒ#«J øzgh ùµdƒød ᫪ SQ Qƒ U hcg Öjô ùj ºJ.ΩOÉ dg ô ûdg»a 2017 âjhôàjo Vô e»a É æy ûµdg πñb,óyé e»a Gƒ#«J øe á«sé SC G áäødg øy kgô«ãc àîj Allspace Gƒ#«J 110 IOÉjõH ƒwcg äóéy IóYÉb Y É FÉæÑH õ«ªàj É æµdh,»lqéîdg πµ«dg IOÉjRh,óYÉ ª d ådék U áaé VEG»a øªµj º«ª üàdg»a ±ÓàNE Gh,º e á ùaéæªd á Lƒe Allspace Gƒ#«J ƒµà S.á«Ø ÿg ÜGƒHC G ƒw deg áaé VEG,ƒàæjQƒ S É«ch CX-9 GORÉeh Trail-X É ù«f πãe ägqé«s.äqƒñ S ôøµ ùjo ôahq èfq πãe IôNÉØdG äéäødg øh áªféb øª V jôñz Gô«KCÉJ ôãcc G äé«üî ûdg ôfgõédg iƒ à ùe Y É à «ª e Qhô e çoé M 9 º bq» æ Wƒ dg jô dg ó T dph,ø«ëjôlh Ó«àb q N,á Tƒª H ójéa O hcg á æe ägqóëæe ø«fé ùdg ómcg ó a CG ó H,IQƒ e äéæmé T 4 ø«h ΩGó UG ó H âeó UÉa πegôødg»a π N ÖÑ ùh à æ MÉ T Y Iô «ùdg á ª FÉ b ø ª V Iõ f Ió «S ô FGõ é dé H dhc G É ª YC G Ió «S º SG êqocg ø«àæmé ûh Éeó üàd, ùøf ÉéJ G»a ô«ùj âféc áæmé ûh á ù«fq º SG ô «à NG ó bh.2016 á æ S ô FGõ é dé H Gô «KCÉ J ô ã cc G äé «üî ûdg. ùcé ªdG ÉéJ G»a Gô«ùJ ÉàfÉc É «eƒ j ó ûj ó jé a O hcg á æ e ägqó ë æ e CG Öjô dgh Gó«e»a É JɪgÉ ùªd Gô f ájôfgõédg äé ù SDƒª d áeé dg á «dgqó Ø fƒ µ dg ø«dhdƒ ùªdg áhééà S ΩÉJ ÜÉ«Z»a á૪e Qhôe çogƒm ù SDƒe ƒ Y»g dòch IOÉY ÉLôdG «Y ô «ùj òdgh ɪYC G. jô dg áä«jh äélô æªdg «SƒàH ɵ ùdg ÖdÉ ªd ôëñdg á æe»a ɪYC G ägó«s º J»àdG áä«dg ''OÉe ùfõh'' `d. SƒàªdG «HC G ôjrh øe Óc áªfé dg âæª J ɪc,á aô Wƒ H ø jó dg Qƒ f á bé dg âjbg ø«ùm πmgôdg º«YõdG» SÉ eƒ Ñ jó dg,ó ª MG,»ª«gGô HE G ô î d ø H á jqƒ f Iô jrƒ dg π LQ, jô Ñ Z ÜGôHQ ó SG ɪYC G.ºgÒZh..Iôe hc ᪠ùe AGQRƒ d á ù«fq ádho»a á«hhqhcg»gh.»hhqhc G OÉ ë J G ó ûj»àdg dhc G IôªdG º ù dg AGOCG É «a Y Qƒ à Só dg. jô ûdg ë üªdg hcg ƒ µ à S ''IOÉ ë T,á«fÉ ehq AGQRh á ù«fq dò c á ª ùe hcgh»a IQGRƒdG Ö üæe π ûj» a ƒ dg á dhó dg ô````ªmc G Ó```` dg GRƒ` S Ωô`````µj ø``````jódg º` GQƒ U,ø jó dg º é f GRƒ S á jqƒ ùdg á fé æ Ø dg äô ûf á SÉFôH, ôfgõédg ôªmc G Ó dg π Ñ b ø e É ª jô µ à d á«üî ûdg É àëø U ôñ Y dph, ù «Ñ M ø H Ió «S.''ΩGô à ùfeé S bƒªh Y ôªmc G Ó d ôµ ûdg â Lh,øjódG ºéf GRƒ S ôfgõédg ôª MC G Ó d Gô µ T'' :á FÉ b É ª jô µ J º déñ à SG Y ù «Ñ M ø H Ió «S Ió «ùdg á SÉ Fô H Yh...GóL QóbCG òdg º ªjôµJh Iô«ÑµdG º JhÉØMh.. Éæg ájqƒ ùdg äófé dg ÉÑ à SGh IQÉjR»a»d º à aq.''ωéªàgg ô«n ÉædÉØWCÉH ºµeɪàg ºµd Gôµ T ØæJ IQOÉf `````MÓ`````` S ájôfgõédg πmgƒ ùdg Y Qƒà SódG º ù dg ájodƒe.ºjôµdg BGô dg Y áø«ë üd ôjô à d É ahh ''õ ª jé J Qƒ jƒ «f'' π«ø«s'' EÉa á «µ jô ec G ó ûj CG bƒ à ª dg ø e,é«îjqéj ÉKó M É «fé ehq ᪠ùe ΩÓà SG ÓN øe á SÉ FQ Ö üæ e á «fé ehq,oó Ñ dg» a AGQRƒ dg ƒøf ºfÉ à ùe áj h ô T übcéh IQÉëÑdG ÅWÉ T,á ªédG,ó T Vô Hh ôàe 1^50 É dƒw Ñjh c 250»dGƒM õj IÉØë S πé«l áj h äó T ɪc.ôàe 1^20 áªî V IÉØë S ƒøf ø«eƒj òæe É dƒw H ô«ñµdg QÉæªdG ÅWÉ ûh á Kɪe IôªdG»gh c 300»dGƒM õjh Ω 1^80 Gòg ƒøf π«é ùj É «a ºàj»àdG dhc G MÓ ùdg øe ƒædg πmgƒ ùdéh IQOÉædG.ájôFGõédG

3 الهدش الس بت ٢٤ ديس مبر ٢٠١٦ وا وض هت المص ادر نفس ها ا ن هذا الاجتماع س يخص ص ه رءيس الجمهورية للتوقيع على مش روع قانون المالية لس نة ٢٠١٧ الذي ا ثار موجة من الاحتجاجات بالبرلمان ولدى الطبقة الس ياس ية لما جاء به من زيادات في الا س عار والض راءب ترهق كاهل المواطن لمواجهة تراجع موارد الخزينة العمومية جراء انهيار ا س عار المهروقات في الس وق الدولية ولتقييم كامل القطاعات الوزارية من خلال عرض يقدمه الوزير الا ول عبد المالك س لال في هذا الاجتماع الذي س يكون بهس ب المص ادر نفس ها ا خر اجتماع للطاقم الهكومي الهالي في انتظار تعديل وزاري جديد. وفي هذا الس ياق عرفت بعض القطاعات الوزارية تقدما في المش اريع والبرامج الموكلة لها فيما تعرف ا خرى تاخرا لا س باب موض وعية وا خرى ذاتية ذات ص لة بالعراقيل البيروقراطية وض عف النص وص القانونية. كما س يخص ص رءيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي عاد للنش اط بقوة في الا ش هر القليلة الا خيرة هذا الاجتماع للتهض يير للانتخابات التش ريعية والمهلية المقررة س نة ٢٠١٧ ومن المتوقع بالا ض افة ا لى التوقيع على قانون المالية ٢٠١٧ التش ريعيات تقييم نش اط الوزراء على طاولة بوتفليقة هذا الا ربعاء يرا س رءيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هذا الا ربعاء اجتماع لمجلس الوزراء لس نة ٢٠١٦ وهو ا خر اجتماع لهذه الس نة ويخص ص - بهس ب ما نقلته مص ادر مطلعة- للتوقيع على قانون المالية لس نة ٢٠١٧ وكذا تقييم كل القطاعات الوزارية والتهض ير للانتخابات التش ريعية القادمة بالا ض افة الى التهض ير لمش اريع قوانين في مختلف القطاعات الوزارية. ا ن يعلن الرءيس بوتفليقة في هذا الاجتماع عن تاريخ الانتخابات التش ريعية التي من المقرر ا ن تكون في الا س بوع الا خير من ش هر ا فريل من الس نة القادمة. ٢٠١٧ كما يعرض الوزير الا ول عبد المالك س لال وعدد من الوزراء مش اريع قوانين في عدة قطاعات كالص ناعة والمناجم والص هة والفلاحة والص يد البهري وغيرها من الملفات الهامة. دريس Ω ڤايد ص اله يدعو ا لى ''اليقظة الش ديدة'' من ا جل ا فش ال ''غدر الغادرين وا جهاض نهجهم'' الجزاءر قوية بجيش ها رغم ا نف ا عداءها دعا ناءب وزير الدفاع الوطني رءيس ا ركان الجيش الوطني الش عبي الفريق ا حمد ڤايد ص اله الخميس ا لى توخي ''اليقظة الش ديدة'' من ا جل ا فش ال ''غدر الغادرين وا جهاض نهجهم'' في المس اس بس لامة الوطن. وقال الفريق ڤايد ص اله في كلمة توجيهية تابعها مس تخدمو جميع وحدات الجيش في ثالش يوΩ من زيارته ا لى الناحية العس كرية الشانية ا نه ''لا ينبغي ا طلاقا ا ن يغيب عن الا ذهان لاس يما في ة الش باب با ن للجزاءر ا عداء ا ض مروا ولازالوا يض مرون لها حقدا دفينا يس توجب منا جميعا يقظة ش ديدة وا دراكا ا ش د لهذه التهديات من ا جل ا فش ال غدر الغادرين وا جهاض نهجهم الذي يريدون من خلاله تهقيق ما ربهم التي باتت معروفة ومكش وفة بل وياءس ة ما دامت ا جيال الجزاءر تعي جيدا وجاءت تص ريهات فايز الس راج خلال زيارة ا لى مدينة غات الهدودية حيش ا كد ردا على انش غالات س كان المنطقة ا نه على تواص ل مع الس لطات الجزاءرية لفته منفذ ا يس س ين في القريب العاجل. وتدرك بعمق با ن هذا الوطن الذي نس تظل بظله ونعيش فوق ا ديمه لم يا ت من فراغ ولم يوهب للجزاءريين بل تم اس ترجاعه بالدΩ والدموع التي س الت كالا نهار''. وا ض اف ڤايد ص اله ا ن ''عالم اليوΩ كما يعلم الجميع لا مكان فيه ا لا للا قوياء'' مبرزا ا ن الجزاءر ''لا يمكن لها با ي حال من الا حوال ا لا ا ن تكون رغم ا نف ا عداءها قوية بجيش ها وقدراتها الذاتية''. واغتنم الفريق قايد ص اله - بهس ب بيان لوزارة الدفاع الوطني- هذه المناس بة للتا كيد على ا ن الجيش الوطني الش عبي ''س يبقى دوما متمس كا بقوة ومتعلقا بش دة بمقومات ش عبه وقيمه الروحية والوطنية ويعتبرها طريقه المس لكي الس ديد الذي يس تقي منه عماد قوته ويهتدي به ا لى ما يهقق له موجبات نجاحه وا س باب تطوره المطرد وهو ا يض ا ودون ش ك المص در الذي منه يس تمد ص لابة العزيمة وثبات الا رادة على حماية الجزاءر''. وقال في هذا الش ا ن: ''فلن تخبو ا ن ش اء الله تعالى جذوة هذه الروه المهنية الص اءبة والمشمرة النابعة من مرجعيتنا فايز الس راج يكش ف في زيارة ا لى النقاط الهدودية اتص الات جزاءرية ليبية لا عادة فته الهدود البرية التاريخية والوطنية طالما كان تاريخ الجزاءر هو قدوة ا بناءها وكان تا مين حاض رها هو هاجس الجميع وكان ض مان المس تقبل الا من والمزدهر والمس تقر هو رجاء الجميع ومبلغ ا ملهم''. وخلال زيارته ا لى الناحية العس كرية الشانية تفقد الفريق ڤايد ص اله وحدات عملياتية ودش ن العديد من المرافق من بينها وحدة عملياتية بمنطقة مرحوΩ (س يدي بلعباس ) تتوفر على كافة المس تلزمات الض رورية للا داء الا مشل للمهاΩ المنوطة بها. ا مين.ب كش ف رءيس المجلس الرءاس ي الليبي فايز الس راج الجمعة ا نه يجري اتص الات مع الجانب الجزاءري لفته المعابر الهدودية المغلقة بين البلدين منذ عاΩ ٢٠١٤ خاص ة عبر موقع ا يس س ين. وخلال هذه الزيارة تفقد رءيس المجلس الرءاس ي الليبي الا جهزة الا منية بالمنفذ والاس تماع ا لى الترتيبات الخاص ة بتا مينها. للا ش ارة فقد ا غلقت الجزاءر في ماي ٢٠١٤ المعابر الهدودية البرية مع ليبيا بس بب مخاطر ا منية نتيجة تس لل الجماعات الا رهابية وتهريب الس لاه في الوقت الذي ا دى انهيار الوض ع في ليبيا ا لى هش اش ة المراقبة الا منية لهذه المعابر من الجانب الليبي لكن مع هذا ظلت الجزاءر تض من الدعم الا نس اني للش عب الليبي خاص ة س كان الهدود وذلك من خلال منه المواد الغذاءية والطبية والس ماه بعبور الجرحى والمرض ى للاس تش فاء بمس تش فيات الولايات الهدودية مع ليبيا وذلك با مر من رءيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. دريس Ω حذر تقرير لمركز ا بهاش ودراس ات تونس ي من س عي كتيبة عقبة بن نافع الا رهابية التابعة لتنظيم درودكال لتكوين ما يمكن تس ميته ب''قوس قاعدي'' يبدا من تونس وجنوب الجزاءر ويمر بش مال مالي والنيجر وينتهي في ش مال نيجيريا. وا وض ه التقرير الذي نش ره موقع مركز المس تقبل ا ن هذا المخطط يتم عبر التهالف مع بعض المجموعات الا رهابية التي تنش ط في تلك المناطق على غرار حركة ''ا نص ار الدين'' و''جبهة تهرير ماس ينا'' في ش مال مالي فض لا عن مجموعة عبدالله ش يكاو القاءد الس ابق لهركة ''بوكو حراΩ '' الذي انش ق م ءوخر ا عن الهركة التي بايعت تنظيم ''داعش '' في مارس. وا ش ار التقرير ذاته ا لى ا ن العمليات الا رهابية التي باتت تقوΩ العناص ر التابعة ل''كتيبة عقبة بن نافع'' بتنفيذها تش كل تهديدات جدية خاص ة ا ن تلك الكتيبة تس عى من خلال ذلك ا لى تهقيق ا هداف عديدة في مقدمتها توس يع نطاق نفوذ تنظيم ''القاعدة'' وحرص تنظيم ''القاعدة في بلاد المغرب الا س لامي'' الذي ا علن في جوان ٢٠١٤ ا ن الا رهابيين الذين يقاتلون قوات الجيش والش رطة في جبل الش عانبي من ا تباعه على تقديم مس اعدات مس تمرة ل''كتيبة عقبة بن نافع'' من ا جل دعم قدرتها على اس تيعاب الض ربات الا منية التي اس تهدفت قادتها وكوادرها الرءيس يين وعلى تنفيذ هجمات نوعية ض د بعض الا هداف الهيوية في الدولة خاص ة في القطاع الس ياحي ووفقا لاتجاهات عديدة فا ن هذا الدعم المس تمر من جانب تنظيم ''القاعدة'' لتلك الكتيبة يعود ا لى ٢٠١٥. ٠٣ يس عى لتكوين ''قوس قاعدي'' يبدا من تونس وجنوب الجزاءر وينتهي في ش مال نيجيريا ''كتيبة عقبة''..الخطر القادΩ من الش رق وتابع التقرير بالا ش ارة ا لى ا ن زكتيبة عقبة بن نافع'' تركز في عملياتها الا رهابية على اس تهداف قوات الجيش والش رطة التونس ية بش كل خاص ا لى جانب الس ياه الا جانب وذلك من ا جل تص عيد حدة عدΩ الاس تقرار على المس تويين الا مني والاقتص ادي خاص ة في ظل الا همية الخاص ة لقطاع الس ياحة باعتباره ا حد ا هم مص ادر الدخل القومي لتونس وهو ما يفس ر مس ارعتها ا لى ا علان مس وءوليتها عن الهجوΩ على متهف باردو رغم ا ن تنظيم ''داعش '' ا علن ا ن منفذيه ينتمون ا ليه. تش ير اتجاهات عديدة - بهس ب التقرير - ا لى ا ن هذه المجموعة تس عى من خلال تلك العمليات ا لى ض م بعض العناص ر التي ش اركت في المعارك التي خاض تها بعض التنظيمات الا رهابية في كل من العراق وس وريا خاص ة تنظيم ''داعش والتي تتجه ا لى العودة من جديد ا لى تونس لا س يما بعد الخس اءر الكبيرة التي مني بها التنظيم بس بب الض ربات العس كرية التي يتعرض لها من قبل التهالف الدولي ض د الا رهاب وبعض الا طراف الا قليمية والدولية الا خرى. ورغم التنافس الذي تتس م به العلاقة بين تنظيمي ''القاعدة'' و''داعش '' ا لا ا ن ذلك لم يمنع تلك المجموعة ''القاعدية'' من مهاولة اس تقطاب بعض العناص ر التي تنتمي للا خير والتي باتت مقتنعة خلال الفترة الهالية بعدΩ قدرته على تهقيق توجهاته الفكرية في ظل س عي كشير من الا طراف ا لى اس تعادة الس يطرة على المناطق التي اجتاحها منذ منتص ف عاΩ ٢٠١٤ وتجفيف مص ادر التمويل التي اعتمد عليها في المرحلة الماض ية من ا جل مواص لة عملياته وض م عناص ر جديدة ا ليه. ه Ω الا ش هار: الوكالة الوطنية للا ش هار الهاتف: ٠٢١.٧٣.٧٦.٧٨ ٠٢١.٧٣.٧١.٢٨ الفاكس : ٠٢١.٧٣.٩٥.٥٩ الطباعة: التوزيع: الوس ط: EDO الش رق: KDP الغرب: SDPO الجنوب: DPO الوثاءق والص ور التي تص ل الجريدة لن ترد ا لى ا ص هابها في حالة عدΩ نش رها SIA, SIE SIA BECHAR الموعد اليومي تص در عن دار الوعد للنش ر والتوزيع م ءوس س ة ذات مس ءوولية مهدودة و ذات الش خص الوحيد ١ ش ارع بش ير عطار س احة ا ول ماي الجزاءر البريد الالكتروني: الرءيس الش رفي المرحوΩ عبد القادر طالبي المس يرة مس ءوولة النش ر: عيس اوي جميلة ا رملة طالبي @elmaouid,com الهاتف: ٠٢١ ٦٧ ٠٧ ١٦ / ٠٢١ ٦٧ ٠٧ ١٤ رقم الفاكس ٠٢١ ٦٧ ٠٧ ١٧

4 الس بت ٢٤ ديس مبر ٢٠١٦ ٠٤ وطني في رتب الترجمة والا علاΩ الا لي وا مناء الض بط مس ابقة توظيف ب ٣٠٠ منص ب بقطاع العدالة ا علنت وزارة العدل عن ا طلاق مس ابقة توظيف تش مل ٣٠٩ منص ب عمل جديد وذلك بغرض س د احتياجات مص الهها في عدد معتبر من الولايات. وتعني المس ابقة عدة رتب -بهس ب وزارة العدل- على را س ها ا مين قس م ض بط رءيس ي وا مين قس م ض بط وا مين ض بط ومعاون ا مين ض بط بالا ض افة الى رتبة عون ا مانة الض بط ويا تي هذا في الوقت الذي فتهت وزارة العدل مناص ب في الترجمة والا علاΩ الا لي والا حص اءات وحفظ البيانات.ووض عت وزارة العدل ش روطا للمترش هين الراغبين في الالتهاق بتلك المناص ب والتي من ا برزها حيازة ش هادات ماجيس تير في العلوΩ القانونية والادارية بالنس بة لرتبة ا مين قس م ض بط رءيس ي والليس انس في التخص ص نفس ه راس لت المديرية العاΩ للوظيفة العمومية والا ص لاحات التربوية مختلف قطاعات الوظيف العمومي من ا جل ا عطاء معلومات دقيقة عن مس ابقات توظيف ٢٠١٦ قبل ٣١ ديس مبر الجاري.وبهس ب المراس لة التي تلقاها في ٢١ ديس مبر الجاري الامناء العامون للوزارات في مختلف القطاعات وروءس اء المفتش يات الوظيفة العمومية حول عمليات التوظيف بعنوان الس نة المالية ٢٠١٦ فا نه '' تطبيقا لتس وية مخططات تس يير الموارد البش رية وارتباط عمليات تس يير الموارد بالا جال القانونية المهددة فا ن ا خر ا جل لمنه الرا ي بالمطابقة على قرارات ومقررات فته مس ابقات التوظيف والامتهانات والفهوص المهنية لا يمكن ا ن يتعدى كهد ا قص ى تاريخ ٣١ ديس مبر ٢٠١٦''. وا كدت المديرية ا نه '' بالنس بة للا دارات والموءس س ات العمومية التابعة للقطاعات غير المعنية بتجميد عمليات التوظيف وكذا تلك التي تتوفر على مناص ب مالية مهررة بعنوان س نة ٢٠١٦ لا حد الاس باب المذكورة ض من ا حكاΩ التعليمة الوزارية المش تركة رقم ٠١ الم ءورخة في ٢٣ ديس مبر ٢٠١٥ التي تهدد كيفيات تجس يد التدابير العملية الرامية ا لى تعزيز التوازنات الداخلية للبلاد لاس تغلال المناص ب المالية التي بقيت ش اغرة بعنوان الس نة المالية ٢٠١٦.'' بالنس بة لرتبة ا مين قس م ض بط ا ما بالنس بة لرتبتي ا مين ض بط ومعاون ا مين ض بط فقد اش ترطت ش هادتي البكالوريا ومس توى الشالشة ثانوي وش هادة في الا مانة المكتبية على التوالي. في المقابل ا علنت وزارة العدل ا ن المس ابقة س تخص كذلك عدة رتب ا خرى منها مناص ب ا دارية على غرار متص رف ا داري رءيس ي ومتص رف ا داري وهما الرتبتان اللذان اش ترطت للمترش هين لهما حيازة ماجس تير والليس انس في عدة تخص ص ات. س امي س ''٣١ ديس مبر ا خر ا جل لطي مقررات مس ابقات توظيف ٢٠١٦'' وبهس ب التعليمة فا ن الوزارات والقطاعات التي فش لت في فته مس ابقة توظيف لمناص ب ٢٠١٦ قبل ٣١ ديس مبر عليها الانتظار لس نة ٢٠١٧ وهذا في ظل تا كيد الهكومة على ا ن مس ابقات التوظيف س تجمد مع العاΩ الجديد في ظل ا ن الميزانيات لن تكون جاهزة قبل مارس ٢٠١٧ ويجب ا ن يكون هناك ترخيص مس بق علما ا ن عدة قطاعات لن تفته مس ابقات في س نة ٢٠١٧ وفق تعليمات الهكومة على غرار قطاع التربية التي في ص دد مواص لة التوظيف من خلال القاءمة الاحتياطية لمس ابقة توظيف ٢٠١٦. س امي س عد فيما تطالب نقابات الا س اتذة بمس ابقة توظيف في ٢٠١٧ لا نص افهم اعتماد المناص ب الاحتياطية في المدارس يغض ب خريجي الجامعات الجدد دعت نقابات الاس اتذة وزارة التربية ا لى فته مس ابقة التوظيف لكل الا س لاك في س نة ٢٠١٧ ورفض ت بش دة الابقاء على المناص ب الاحتياطية واس تغلالها طيلة س نتين كاملتين باعتبار ا ن هذا لن ينص ف خريجي الجامعات الجدد.وتس اءل المس تش ار الا علامي بنقابة ''الا نباف'' عمراوي مس عود: ا ليس من حق الذين لم يش اركوا في المس ابقة لس بب ا و لا خر وخريجي الجامعات والمش اركين في مس ابقة التوظيف الس ابقة ولم يس عفهم الهظ في النجاه ولم يكونوا مرتبين ترتيبا جيدا لض مان وص ول دورهم للهص ول على تعيين المطالبة بمس ابقة توظيف جديدة للاس تعداد لها وطره المتهدش عدة تس ا ءولات ا خرى منها لينقل انش غالات خريج الجامعات الجدد ''ا يعقل قبول قواءم الاحتياط لمدة س نتين كاملتين ولو كانوا في م ءوخرة الترتيب هل تشبيت قواءم الاحتياط وعدΩ ا جراء مس ابقة جديدة س ببه التقش ف اΩ حس ابات ا خرى.كما تس اءل ''ما ذنب خريجي الجامعات الذين لم يش اركوا في المس ابقة الس ابقة نهاءيا لس بب ا و لا خر ما ذنب المتخرجين الجدد ماداΩ معيار الانتقاء هو المس ابقة وفقط.''هذا فيما تهش مص ادر تربوية بخص وص مس ابقة توظيف الا س اتذة ٢٠١٦ ومص ير قواءم الاحتياط س ا نه في هذه الفترة بين بداية تكوين الاس اتذة الناجهين وبداية الدخول المدرس ي كل مديرية تربية لكل ولاية تكون قد حس بت المناص ب الش اغرة التي لم تهس ب في مس ابقة ا فريل الماض ي بما فيها المناص ب الش اغرة للمتقاعدين والمتخلفين عن الالتهاق بالتكوين والم ءوس س ات الجديدة التي س تفته ا بوابها بداية هذه الس نة الدراس ية''.وت ءوكد المص ادر ذاتها ا ن المناص ب الش اغرة س تش غل من قواءم الاحتياط وذلك عن طريق الاتص ال بالاحتياطيين عن طريق الهاتف والا يمايل علما ا ن القاءمة تمت مراجعتها من قبل الوظيف العمومي حتى لا يتم التلاعب بترتيب المترش هين.وا وض هت ا ن''الش يي الوحيد الذي يلغي نتاءج الاحتياط هو مس ابقة جديدة والوزيرة ص رحت ا نه لا يوجد ا ي مس ابقة لتوظيف الاس اتذة والمس ابقات الوحيدة التي س تض م تخص ص ات مادتي الرياض يات والفيزياء بس بب غياب هاتين المادتين من القواءم الاحتياطة كما ا ن المناص ب التي س تفته س تكون نهاية ش هر ا وت وبداية س بتمبر من نص يب الا س لاك المش تركة والا داريين والمفتش ين وترقية المناص ب.'' س امي س عد للمش اركة في مختلف المنافس ات الدولية لهذه المادة على غرار ا ولمبياد الرياض يات بن غبريط تس تعد لتص نيف التلاميذ الموهوبين في مادة الفيزياء كش ف وزيرة التربية نورية بن غبريط عن التهض يرات لتص نيف التلاميذ الموهوبين في مادة الفيزياء للمش اركة ا يض ا في مختلف المنافس ات الدولية لهذه المادة على غرار ا ولمبياد الرياض يات. وخلال قياΩ وزيرة التربية مس اء الا ربعاء ٢١ ديس مبر ٢٠١٦ بزيارة ا لى ثانوية الرياض يات بالقبة بالجزاءر حيش تتواجد مجموعة من التلاميذ في تربص مغلق تهض يرا لمختلف المنافس ات الدولية للرياض يات على غرار الا ولمبياد الدولية للرياض يات وكذا بطولة البهر الا بيض المتوس ط للرياض يات المزمع ا جراوءها في ص اءفة ٢٠١٧ وا ثناء حم ل المكتب الوطني للاتهاد الوطني لعمال التربية والتكوين''الا نباف'' الهكومة ووزارة التربية الوطنية المس وءولية الكاملة تجاه مطالب الا س رة التربوية ويدعو جميع الموظفين والعمال بكل في اتهم وا س لاكهم ا لى الاس تعداد والتجند لا نجاه س لس لة الهركات الاحتجاجية المس تقبلية في ا طار التكتل النقابي للنقابات المس تقلة لمختلف القطاعات لتهقيق مطالبهم المش روعة.وحذر المكتب الوطني المنعقد اجتماعه الدوري ا ياΩ ٢٠ ١٩ و ٢١ ديس مبر ٢٠١٦ بالمقر المركزي بالجزاءر العاص مة من تفاقم الا وض اع وكشرة الاض طرابات نتيجة القرارات الارتجالية الفوقية لاس تغلال المناص ب المالية التي بقيت ش اغرة..الوظيف العمومي: دردش تها مع التلاميذ ا كدت الوزيرة على ض رورة مزاولة هذا التخص ص بعد حص ولهم على ش هادة البكالوريا كونه ناقص ا جدا بدءا من التعليم الشانوي حيش ينفر منه الكشير من التلاميذ. ا ما عن جديد هذا النوع من التهض يرات فا كدت وزيرة التربية ا نه س تنظم العملية نفس ها مع التلاميذ الموهوبين في مادة الفيزياء للمش اركة ا يض ا في مختلف المنافس ات الدولية لهذه المادة. وتجدر الا ش ارة ا ن هذا التربص يعتبر الشاني من نوعه بعد تربص ش هر س بتمبر. حيش قاΩ المش رفون على التهض يرات بتص فيات على المس توى الوطني ليص ل في التربص الشاني هذا ا لى مجموع ٧٤ تلميذا يمشلون ١١ ولاية وس تس تمر هذه التص فيات ا لى غاية الهص ول على الفريق الذي س يمشل الجزاءر في المنافس ات الدولية في مجال الرياض يات. كما يذكر ا ن المش اركة ا ص بهت تمس حتى تلاميذ الس نة الرابعة متوس ط بعدما كانت في الس ابق تقتص ر على الطور الشانوي فقط. كما ا ن ه ءولاء التلاميذ الموهوبين يوءطرهم فريق من ا س اتذة جامعيين ومفتش ين وا س اتذة التعليم الشانوي. وخلال جولة الوزيرة عبر الا فواج الشلاثة قدمت ش روحات حول طريقة التكفل بالتلاميذ المترش هين حيش يتم تكوينهم مرورا بشلاثة مس تويات ليتم اختبارهم في النهاية للهص ول على الفي ة الا جدر. وفي ختاΩ زيارتها وعدت الوزيرة بتوفير كل الوس اءل الض رورية للتكفل الجيد بالتلاميذ وكذا الموءطرين كما نص هت المربين بتخص يص ا وقات راحة للطلبة المترش هين وذلك بتنظيم خرجات ترفيهية كزيارة المناطق الا ثرية ا و التوجه ا لى الا وبرا حيش تقدΩ عروض فنية قص د التخفيف من الض غط النفس ي. عشماني ع حم لها مس ءوولية الهركات الاحتجاجات التي س تكون مع التكتل النقابي ''الا نباف'' يوجه ا خر تهذير للهكومة المتض اربة وغير المدروس ة لوزارة التربية واس تمرار الهكومة في س ياس ة فرض الا مر الواقع من خلال التمرير القهري لقانون التقاعد المجهف الذي ا لغى حقا مكتس با متمشلا في التقاعد النس بي والتقاعد دون ش رط الس ن والتدني الرهيب للقدرة الش راءية والارتفاع الجنوني للا س عار باعتماد قانون المالية ٢٠١٧ ناهيك عن بروز م ءوش رات التض ييق على الهريات النقابية في مس ودة قانون العمل.وحمل الاتهاد الوطني لعمال التربية والكوين''الانباف'' الهكومة مس وءولية حالة الانس داد التي وص لت ا ليها الا وض اع في قطاع التربية وعدΩ اس تجابتها للمطالب المش روعة المتض منة لبيانات التكتل النقابي للنقابات المس تقلة لمختلف القطاعات. وجدد دعوته لرءيس الجمهورية التدخل العاجل لتجميد قانون التقاعد الجديد لما له من انعكاس ات س لبية على اس تقرار كل القطاعات.وا علن رفض ه للقرارات الارتجالية والانفرادية لوزارة التربية التي جاءت نتيجة قفزها على ميشاق ا خلاقيات المهنة الذي التزمت به (مناهج ما س مي با ص لاحات الجيل الشاني - رزنامة ش هادة البكالوريا - رزنامة العطل المدرس ية...).ودعا في المقابل الى الا س راع في تطبيق المرس وΩ الرءاس ي ١٤-٢٦٦ الموءرخ في ٢٩ س بتمبر ٢٠١٤ المتعلق با دماج وا عادة تص نيف حملة بس بب اقتراب ا عياد نهاية الس نة تراجع طفيف في ا س عار النفط بوتين: س نفي بوعودنا ل''ا وبك'' ونتوقع متوس ط س عر برميل النفط عند ٥٥ دولارا ش هدت ا س عار النفط في الا س واق العالمية تراجعا طفيفا لتص ل ا لى ٥٤,٨٥ دولارا للبرميل بس بب اقتراب عطلة وا عياد نهاية الس نة وبفعل ا قبال التجار على جني الا رباه بهس ب ما ا فادت به الجمعة وكالة رويترز.و ا ض اف المص درنفس ه ا ن خاΩ القياس العالمي مزيج برنت نزل في العقود الا جلة ا لى ٠,٤ بالماءة ما يعادل ٥٤,٨٥ دولار للبرميل بعدما ا نهى الجلس ة الس ابقة مرتفعا ب ١,١ بالماءة في حين انخفض خاΩ غرب تكس اس الوس يط الا مريكي ب ٠,٥ بالمي ة ا ي ٥٢,٦٩ دولار للبرميل بعدما زاد ٠,٩ بالماءة عند التس وية يوΩ الخميس.وس جل موءش ر الدولار الذي يقيس ا داء العملة الا مريكية ا ماΩ س لة من العملات الرءيس ية تراجعا طفيفا الجمعة لكنه يظل قريبا من ا على مس توياته في ١٤ عاما البالغ ١٠٣,٦٥ الذي س جله في وقت س ابق هذا الا س بوع وي ءودي ارتفاع الدولار ا لى زيادة تكلفة الس لع الا ولية المقومة بالدولار مشل النفط على حاءزي العملات الا خرى.ولم يش كل هذا الانخفاض ا ي اض طراب في الس وق لا ن الا س عار ما زالت قرب ا على مس توياتها منذ منتص ف ٢٠١٥ مدعومة بتوص ل كبار منتجي النفط من داخل منظمة البلدان المص درة للبترول ''ا وبك'' وخارجها ا لى اتفاق خفض ا نتاج الخاΩ بنهو ١,٨ مليون برميل يوميا اعتبارا من ا ول جانفي ٢٠١٧.وكان طلال الناص ر العذبي رءيس المكتب التنفيذي لمنظمة الا قطار العربية المص درة للبترول (ا وابك) قال الخميس ا ن ا س واق النفط العالمية س تس تعيد التوازن بين العرض والطلب خلال الربع الا ول ا و الشاني من العاΩ القادΩ.من جهة ا خرى ا علن الرءيس الروس ي فلاديمير بوتين ا ن موس كو تعول على اس تقرار ا س عار النفط العالمية عند س عر ٥٥ دولارا للبرميل خلال النص ف الشاني من العاΩ المقبل.وقال بوتين خلال م ءوتمره الص هفي الموس ع الجمعة زنهن نعتقد ا نه في النص ف الشاني من ٢٠١٧ س يتقلص الفاءض من النفط والا س عار في الس وق س تتجه لتهقيق الاس تقرار ونهن نتوقع ا ن يس تقر عند المس تويات الهالية''.وحول تعاون روس يا مع منظمة ''ا وبك'' قال بوتين: ''بكل تا كيد دون حس ن النية التي ا بديناها بالعمل جنبا ا لى جنب مع (ا وبك) لما توص لنا ا لى هذه النتيجة (اتفاق خفض الا نتاج) وس نس تمر في التعاون مع المنظمة وس نفي بالتزاماتنا علما ا ننا لس نا ا عض اء في المنظمة'' م ءوكدا ا ن '' هذا التعاون هو مفيد لجميع البلدان من داخل (ا وبك) ومن خارجها''.وا كد الرءيس الروس ي ا ن س عر النفط عند ٤٠ دولارا جيد وفي حال ارتفع ١٠ دولارات فا ن الميزانية الاتهادية س تتلقى ١,٧٥ تريليون روبل (٢٨,٦٥ مليار دولار) ا ض افية العاΩ المقبل ا ي ا ذا بلغ متوس ط س عر النفط ٥٠ دولارا للبرميل. عبدالرحمان تاجر ش هادتي الدراس ات الجامعية التطبيقية والليس انس وبا ثر رجعي من تاريخ ص دوره وتفعيل عمل اللجنة التقنية المش تركة بالا س راع في وتيرة تعديل اختلالات القانون الخاص ١٢-٢٤٠ بما يض من ا نص اف كل الا س لاك والقض اء النهاءي على كل الرتب الا يلة للزوال. كما طالب التعجيل في تعديل القرار ٠١-١٢ المتعلق بتس يير ا موال الخدمات الاجتماعية بما يهافظ على مبد ا التض امن الوطني والش فافية في التس يير مع ا يجاد ا ليات لدعم الميزانية العامة بما يض من تجس يد البرامج المس طرة من طرف اللجنة الوطنية واللجان الولاءية. س امي س عد

5 وطني ٠٥ الس بت ٢٤ ديس مبر ٢٠١٦ ل ا ي ا ة ن Ω ء ة ب ء ن ك ا. ر ة ة و ة ق ش ة و ا ل وزير الداخلية نور الدين بدوي ي ءوكد من النعامة الش عب واع ولن ينس اق وراء دعوات المغرض ين الانتخابات القادمة موعد جديد مع التاريخ.. والش عب هو الس يد ا كد الخميس وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي ا ن ''الش عب واع كل الوعي وا نه لن ينس اق وراء دعوات المغرض ين لا نه عاش ما س اة وطنية'' متهما بعض الا طراف التي تريد ض رب اس تقرار الجزاءر بتص ريهاتها التي تطلقها في كل مرة '' موض ها ا ن ''هذه الا طراف لا تزال تمارس ا س اليبها المعروفة من خلال محاولاتها تغليط الرا ي العاΩ الوطني''. وقال وزير الداخلية والجماعات المهلية نور الدين بدوي الخميس بالنعامة ا ن المواطن الجزاءري مقبل على اس تهقاقات انتخابية هامة وهي موعد جديد مع التاريخ في ظل المراجعة الدس تورية الا خيرة. وا برز الوزير بدوي خلال جلس ة عمل مع المجتمع المدني لولاية النعامة في ختاΩ زيارته ا لى هذه الولاية ا ن هذه الاس تهقاقات س تجري في كنف قانونين عض ويين جديدين يهملان تفاص يل تض من ا جراءها تهت ا عين القض اء بعيدا عن ا ي تدخل وهيي ة مس تقلة للرقابة وا جهزة الدولة ملتزمة بالهياد لتكون ا رادة الش عب هي الس يدة. وا ش ار وزير الداخلية والجماعات المهلية من جهة ا خرى ا لى اس تكمال نص وص الا ص لاحات لهمل كل الطاقات على مس توى الجماعات المهلية على تبني التس يير التش اركي الذي يجعل توج رءيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بوس اΩ التض امن ''المهدي بن بركة'' لمنظمة التض امن مع ش عوب ا فريقيا وا س يا وا مريكا اللاتينية عرفانا له بدوره الهاΩ جدا في الدفاع عن قض ايا العالم الشالش وتص فية الاس تعمار عبر العالم. وا كدت الا مانة الدولية لمنظمة التض امن مع ش عوب ا فريقيا وا س يا وا مريكا اللاتينية نخر الص راع بيت ا ول حزب معارض في البلاد جبهة القوى الاش تراكية وتجل ى ذلك من خلال اس تقالة الناءب عن ولاية البويرة ا حمد بيطاطاش وا قالة عض و الهيي ة الرءاس ية رش يد حاليت وتهميش بعض المهس وبين عليه البعض ينظر ا لى ما يهدش في س الا فافاس '' بس بب الفراغ الكبير الذي تركه تغييب الموت لزعيمه وم ءوس س ه حس ين ا يت ا حمد. مرت الجمعة الذكرى الا ولى لوفاة الزعيم التاريخي حس ين ا يت ا حمد والوض ع بهزبه لم يعد كس ابقه حيش يوءكد متتبعون للمش هد الس ياس ي في الجزاءر ا ن ''الا فافاس '' كغيره من التش كيلات الس ياس ية بات يبهش عن وجود داخل م ءوس س ات الدولة ا كشر من المجتمع ا لا ا نه بات يعيش انش قاقات واس تقالات بعد ا قل من س نة على رحيل حس ين ا يت احمد بعد ا ن ا ص در رش يد حاليت عض و الهيي ة الرءاس ية من البلدية المهرك الا س اس للتنمية موءكدا حرص ه على التكفل بكل الانش غالات التي طرحها المواطن بولاية النعامة واتخاذ قرارات مالية مرافقة للتكفل بتهس ين ظروفه المعيش ية. وعبرت مختلف انش غالات مواطني الولاية التي طرحها عرفانا بدوره في الدفاع عن قض ايا العالم الشالش وتص فية الاس تعمار وفي حفل ا قيم بكوبا خلال حفل رس مي في هافانا ا ن ا س داء هذا الوس اΩ للرءيس بوتفليقة جاء ا يض ا تكريما لمس اره الشوري المتميز وخص ال المناض ل الباس ل ض د هيمنة الاس تعمار وفي س بيل الدفاع عن القض ية الجزاءرية كما ا وض هت المنظمة ا ن الرءيس بوتفليقة لعب دورا هاما جدا في تدعيم منظمات العالم الشالش وتعزيز وحدة عملها لاس يما حركة بلدان عدΩ الانهياز ومجموعة ال ٧٧ مض يفة ا نه رءيس دولة ما فتي يدافع عن مس ار تص فية الاس تعمار عبر العالم. وقد تم تس ليم هذا الوس اΩ لس فير الجزاءر في كوبا مهمد عش اش من طرف خوس يه رامون بلاغير عض و الا مانة ورءيس قس م العلاقات الدولية باللجنة المركزية للهزب الش يوعي الكوبي. ممشلو الجمعيات المهلية على ا همية التكفل بهواجس الموالين المتعلقة بتكاليف تربية المواش ي وتقلص مس احات الرعي ومرافقة وتس هيل ا نش اء اس تشمارات تتناس ب مع موءهلات الولاية وخص وص ا في الص ناعات التهويلية.وكان الوزير نور الدين بدوي قد اطلع قبل هذا اللقاء على عدة مش اريع تنموية ببلديتي عس لة وتيوت بعد ا ن زار ض ريه الولي الص اله س يدي ا حمد المجدوب ا حد رموز الص وفية بالمنطقة.وكان للمس وءول الهكومي ذاته خلال مختلف نقاط هذه الزيارة التفقدية التي دامت يوما واحدا وقفات عديدة للا ص غاء لانش غالات المواطنين والتي ا كد بش ا نها ا ن الهكومة لن تتخلى عن مرافقة المكاس ب الاجتماعية التي حققها الش عب الجزاءري وتذليل الص عوبات التي يواجهها المواطن. دريس مهمد تتويج الرءيس بوتفليقة بوس اΩ التض امن ''المهدي بن بركة'' للا فافاس الذي تمت تنهيته ض من مجلس الهزب بيانا له س ماه تجاوزات والانقلاب الذي نفذه ثلاثة ا عض اء من الهيي ة الرءاس ية للا فافاس ض د ش خص ه بص فته عض وا في الهيي ة الرءاس ية لجبهة القوى الاش تراكية - في الهيي ة المنتخبة من طرف الموءتمر الخامس للهزب في ماي ٢٠١٣ وذلك من خلال قاءمة وحيدة ومغلقة- مش يرا ا لى ا ن الا فافاس بهاجة لهزب وطني وليس لهزب ''حلقة رءيس ية'' ا و''حمالة مفاتيه'' كما س ماه لخدمة المص اله الش خص ية. رش يد حاليت وفي بيان مطول ش ره فيه خلفيات الص راع ومن وقف معه ومن وقف ض ده ندد بش دة بالقمع الذي قال ا نه يطال المناض لين الذين اتخذوا موقفا ض د الانقلاب وفقا لا كبر تقليد عرفه الا فافاس معتبرا ا مر تنهيته بمشابة التص فية غير العادلة التي اس تعملت كذلك الممارس ات ''الس تالينية'' بهس ب وص فه وتمت ا حالة الس ياس ة على العدالة داخل الهزب وذلك منذ ا ن قامت ''هيي ة الا مر الواقع'' - الهيي ةالموازية- بالس يطرة على الهزب م ءوكدا على ا ن قرار لجنة الوس اطة وتس وية النزاعات الذي اتخذ ض د مت خذ ض د ش خص ه من طرف الهيي ة الموازية عن طريق مرفوض رفض ا قاطعا متهديا بالقول ا ن قرار لجنة الوس اطة وتس وية النزاعات يعتبر ملغى ودون ا ي ا ثر س ياس ي وقانوني. ورغم ا ن الا زمة لم تكن س ابقا بالهدة نفس ها فلطالما ش كلت لس نوات ا مواج عابرة فهض ور ا يت ا حمد كان له رمزية خاص ة فما يقرره الا فافاس من مواقف س ياس ية لا يخض ع لمس يرة رجل بل لتكتيك ومزايا ومكاس ب فكان الهديش ا نذاك يدور حول تغير نبرة الخطاب التي تزامنت واختفاء زعيمه وم ءوس س ه التاريخي بس بب وض عه الص هي. فتعالت ا ص وات تنادي لص ناعة حزب جديد يتجاوب مع منطق تا س يس الا حزاب ا لا وهو العمل على الوص ول ا لى الس لطة بدل البقاء في وذكرت منظمة التض امن مع ش عوب ا فريقيا وا س يا وا مريكا اللاتينية ا ن الرءيس بوتفليقة قد انتخب بالا جماع رءيس ا للدورة ال ٢٩ للجمعية العامة للا مم المتهدة س نة ١٩٧٤ حيش انتزع رفض المجتمع الدولي لس ياس ة التمييز العنص ري في جنوب ا فريقيا. دريس Ω فراغ كبير تركه غياب حس ين ا يت ا حمد جراه الا فافاس تتعمق بعد س نة من رحيل الدا الهس ين المعارض ة من ا جل المعارض ة وهو ما ترجم دخول الهزب ا لى الانتخابات التش ريعية الا خيرة وكذلك الانتخابات المهلية ا ض افة ا لى بداية انخفاض نبرات المعارض ة التي تعودنا عليها من ا قدΩ حزب معارض في الجزاءر ا لا ا ن الا زمة س رعان ما خرجت ا لى العلن وعلى الرغم من تعالي ا ص وات تقول ا ن ما يعيش ه ''الا فافاس '' اليوΩ حدش بكافة الا حزاب دون اس تشناء الا مس واليوΩ وغدا بما في ذلك ''الا فلان'' ومن يهاول تش ويه س معته هم ا طراف تبهش عن المناص ب والمس ءوولية وتغيب عنها القيم الس ياس ية ا لا ا ن الواقع يوءكد ا ن الا زمة تعدت ا لى اس تقالات على را س ها ا حمد بيطاطاش الذي قدΩ اس تقالته من حزب جبهة القوى الا ش تراكية في خطوة مفاجي ة بعد يومين من انعقاد المجلس الوطني الذي ا قر المش اركة في الانتخابات. ا يمن رمض ان بهض ور وجوه بارزة من قيادة الهزب وا فراد من عاءلته الا فافاس يهيي الذكرى الا ولى لرحيل الزعيم الم ءوس س ا حيا مناض لو جبهة القوى الا ش تراكية ذكرى الزعيم الراحل حس ين ا يت ا حمد بهض ور وجوه بارزة من قيادة الهزب وعاءلة المرحوΩ يتقدمهم نجله يوغرطة. وقد ش هدت المقبرة التي احتض نت ''دا الهس ين'' بقرية ا ش ا حمد التابعة لعين الهماΩ بولاية تيزي وزو تخليدا خاص ا للزعيم الم ءوس س للافافاس حيش تم ا لقاء كلمات تش يد بخص ال الراحل في مس يرته النض الية الهافلة. وقد خص حزب جبهة القوى الاش تراكية فض لا عن المراس م التقليدية بقرية ا ش ا حمد عدة نش اطات بالمناس بة كما يعقد الهزب هذا الس بت تجمعا جماهيريا بقاعة الا طلس في العاص مة حيش يرتقب ا ن يوءكد الهزب ا ولوياته الخاص ة بالمرحلة ووض عه الداخلي بعد التص دع الذي مس القيادة في ا عقاب الا زمة الا خيرة. ق و س يكون في حدود منتص ف ش هر جانفي ٢٠١٧ الجزاءر والكويت تتفقان على دعوة لجنة متابعة تنفيذ اتفاق ا وبك والدول ال ١١ انتهت المهادثات التي جمعت وزير الطاقة نور الدين بوطرفة مع وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي عص اΩ عبد المهس ن المرزوق بالاتفاق على دعوة لجنة متابعة تنفيذ اتفاق ا وبك والدول ال ١١ خارج (ا وبك) والمتعلق بخفض الا نتاج للاجتماع في حدود منتص ف جانفي القادΩ. وتطرق الوزيران خلال المهادثات التي جمعتهما على هامش الاجتماع الوزاري ال ٩٧ لمنظمة الاقطار العربية المص درة للبترول (اوابك) بالقاهرة ا لى الا ليات التي يتوجب تطبيقها من ا جل تجس يد مهمة المتابعة التي ا وكلت ا لى هذه اللجنة التي يرا س ها كل من الكويت وروس يا بهس ب ما ا فاد به بيان للوزارة. يذكر ا ن الجزاءر هي عض و في اللجنة ا لى جانب فنزويلا وس لطنة عمان. وقد ا نش ي ت اللجنة خلال الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول المص درة للنفط (اوبك) المنعقد نهاية نوفمبر بفيينا والذي قررت خلاله المنظمة خفض انتاجها ب ١ ٢ مليون برميل يوميا لتهديد س قف ا نتاجها عند ٣٢ ٥ مليون برميل يوميا وهو القرار الذي انض مت ا ليه ١١ دولة من خارج المنظمة في ١٠ ديس مبر وهذا تجس يدا لاتفاق الجزاءر التاريخي المتوص ل ا ليه في س بتمبر.واتفقت هذه الدول -ومنها روس يا- مع ا وبك على خفض ا نتاجها بدورها بهوالي ٥٥٨,٠٠٠ برميل يوميا ابتداء من الفاته جانفي القادΩ. من جهة ا خرى تطرق بوطرفة ونظيره الكويتي ا لى فرص التعاون والاس تشمار في قطاع الطاقة في البلدين. كما كان للس يد بوطرفة مهادثات مع وزير النفط والموارد المنجمية المص ري طارق الملا الذي تطرق معه ا لى التعاون الطاقوي بين البلدين.وا ش اد الموءتمر ال ٩٧ لوزراء البترول العرب الا عض اء في منظمة الدول العربية المص درة للبترول (اوابك) باتفاق الجزاءر وبالجهود التي بذلتها الهكومة الجزاءرية للتوص ل ا لى هذا الاتفاق التاريخي بهس ب ما علمنا من مص ادر ديبلوماس ية.فخلال الجلس ة الافتتاحية ا ش اد عاليا رءيس الدورة الهالية للم ءوتمر وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي عص اΩ عبد المهس ن حمد المرزوق باتفاق الجزاءر بتاريخ ٢٨ س بتمبر الماض ي و''بالجهود التي بذلتها الهكومة الجزاءرية للتوص ل ا لى هذا الاتفاق التاريخي'' يش ير المص در نفس ه.وتض من جدول ا عمال هذا الم ءوتمر الذي ش ارك فيه وزير الطاقة نور الدين بوطرفة تبادل الا راء واس تعراض تطورات الا س واق وتا ثيرها على ص ناعة البترول بالا ض افة ا لى متابعة مش روعات التعاون المش تركة في مجال البترول في ا طار الش ركات المنبشقة عن ا وبك.كما تض من ا يض ا اعتماد مش روع ميزانية الا مانة العامة والهيي ة القض اءية للمنظمة واس تعراض ا نش طة الا مانة العامة التي تش مل متابعة ش ءوون البيي ة وتغير المناخ بالا ض افة ا لى الدراس ات التي ا نجزتها الا مانة وس ير العمل في بنك المعلومات. وتش مل منظمة (ا وابك) كلا من الجزاءر الس عودية الا مارات العربية المتهدة الكويت مص ر العراق قطر ليبيا البهرين وس وريا. ق. ا

6 الس بت ٢٤ ديس مبر ٢٠١٦ ٠٦ محلي تيبازة: ٥٠ مليون دينار لمواجهة الفيض انات خص ص ت مص اله ولاية تيبازة ٥٠ مليون دج لمواجهة الفيض انات داخل المدن وتس ربات مياه الا مطار ا لى المنازل تفاديا لا ي كارثة مهتملة بهس ب ما علم لدى المص اله ذاتها. وا وض ه المكلف بالا علاΩ بالولاية ا نه تم اتخاذ قرارات وتدابير في هذا المجال ا همها تخص يص غلاف مالي على عاتق ميزانية الولاية يقدر ب ٥٠ مليون دينار موجه لتنظيف الا ودية وتس ريه البالوعات. وا ض اف المس وءول ا ن مص اله الولاية قامت بتش كيل لجنة عمل في هذا الس ياق ممشلة بمديريات الا ش غال العمومية والموارد الماءية والغابات والهماية المدنية لمتابعة عملية مواجهة الفيض انات التي غالبا ما تتس بب في ا غلاق الطرقات عند تس جيل تهاطل كشيف للا مطار. موازاة مع ذلك فقد تقرر تش كيل خلية رص د ومراقبة على مس توى الا مانة العامة للولاية مكلفة بمتابعة تطورات وتداعيات التس اقط الكشيف للا مطار كلما تص در مص اله الا رص اد الجوية نش رية خاص ة مهمتها التنس يق بين مختلف المص اله المعنية بالتدخل على غرار مص اله الا من والهماية المدنية والا ش غال العمومية وش ركة س يال وش ركة س ونلغاز ا لى غيرها من المص اله الا خرى. من جهتها س جلت مص اله الهماية المدنية الشلاثاء عدة تدخلات بس بب التهاطل الكبير للا مطار ا همها تس ريه الطريق الوطني رقم ١١ وس ط مدينة تيبازة ا ماΩ مقر الا من الولاءي حيش س جل انهيار جزء من حاءط مقر مديرة ا من تيبازة. كما تدخلت فرق الهماية المدنية من ا جل فته الطريق الوطني رقم ١١ بس يدي موس ى وا نقاذ عاءلتين بس يدي ا عمر بعد ا ن غمرت المياه منزلهما هذا ا لى جانب عدة عمليات ا خرى خاص ة بتس ريه البالوعات. ق. Ω من جهتها اس تنفرت مص اله الهماية المدنية كل مص الهها لا نقاذ العاءلات وا غاثة المتض ررين وخص وص ا في الا حياء الهش ة كما جندت مختلف مص اله الا من من ا جل تس هيل حركة الس ير ووص ول المواطنين ا لى بيوتهم. كما ا ن مش كلة انس داد البالوعات وقنوات الص رف الص هي مازالت تفرض نفس ها في غياب تاΩ للا ميار الذين فوتوا فرص ة الص يف التي تعد الفترة الا نس ب لتنظيف البالوعات. انهيارات ص خرية على الطريق الربط بين الش فة والمدية تس ببت الانهيارات الص خرية التي وقعت الخميس على الطريق الوطني رقم ١ الذي يربط ش مال الوطن بجنوبه في تعطل حركة الس ير على هذا الطريق الا س تراتيجي بهس ب ما ا فادت به مديرية الا ش غال العمومية. وا وض ه المص در ذاته ا ن الانهيارات الص خرية التي وقعت نتيجة تهاطل كميات طريق بن عكنون تهول ا لى بركة ماءية العاص مة تغرق انهيارات ص خرية على الطريق الربط بين الش فة والمدية تس ببت الا مطار المتس اقطة م ءوخرا على العاص مة في ا غراق ا حياء وطرق وطنية وولاءية وجعل حركات المرور مس دودة عن ا خرها بس بب امتلاء الطرقات بالمياه حيش وجد الا ربعاء عش رات المواطنين ا نفس هم عالقين لس اعات داخل الس يارات والهافلات على الطريق الس ريع بين العاص مة بلدية زرالدة في الض احية الغربية للعاص مة فيما توقفت حركة القطارات و'' الميترو'' و'' الترامواي'' بس بب الس يول الجارفة في عدد من الش وارع الرءيس ة قلب العاص مة. كبيرة من الا مطار تس ببت في ا غلاق الطريق لمدة تزيد على الس اعة على مس توى مدخل نفق '' منبع القردة'' التابع لولاية البليدة مما تطلب تجنيد وس اءل تدخل هامة لا زالة هذه الهجارة التي س دت الطريق. وا ض اف المص در ذاته ا ن تدخل الفرق التابعة لمديرية الا ش غال العمومية التي كانت مرفوقة بعناص ر الهماية المدنية س مه با عادة فته الطريق ا ماΩ مس تعمليه. وا فادت مديرية الا ش غال العمومية با نه تم تس جيل اض طرابات مماثلة بس يدي علي وحوش مس عودي الواقعة ما بين الهمدانية والمدية بعد انهيارات س ببتها الا مطار الغزيرة التي تهاطلت على المنطقة مش يرة ا لى تجنيد عديد فرق الص يانة لا زالة مخلفات ا ش غال ازدواجية الطريق الوطني رقم ٠١ التي جرفتها الس يول ا لى الطريق. ا ش غال تا هيل الش بكات س تنتهي في غض ون ١٠ ا ياΩ ا كد وزير الاش غال العمومية والنقل بوجمعة طلعي ا ن الاش غال جارية لتا هيل ش بكة ص رف مياه الامطار بالطريق الس ريع الدار البيض اء-بن عكنون وس تنتهي في غض ون ١٠ ا ياΩ على الاكشر. وقال الوزير في رده على اس ي لة الص هافة على هامش جلس ة للاس ي لة الش فهية بمجلس الا مة ا ن الا ش غال المتعلقة بوزارة الاش غال العمومية والنقل انتهت س كليا'' فيما تبقى الاش غال الموكلة الى وزارة الموارد الماءية والبيي ة والتي تتعلق با نجاز قنوات الص رف الص هي ومياه الامطار. وتابع طلعي: ''الاش غال الس ابقة التي ا نجزت لردΩ الهفرة لم تتض رر والطريق لم تتهرك حتى بملمتر واحد'' مبرزا ا ن '' الهل يبقى بين يدي وزارة الموارد الماءية''. وا كد ا ن الاش كالية التي طرحت مس اء الاربعاء بعد تش كل بركة ماءية ببن عكنون على الطريق الس ريع الدار البيض اء-زرالدة بفعل الا مطار الغزيرة قد عولجت خلال نص ف س اعة وتم ا عادة فته الطريق. ا.رفيق ض من جملة من الا عانات المالية التي ا قرتها لجنة المالية في مش روع الميزانية ل ٢٠١٧ ٠٤ ملايير لمواص لة مش روع ال''بدو'' بالعاص مة خص ص ت مص اله ولاية الجزاءر مبلغا ماليا قدر ب ٤ ملايير دينار ض من مش روع الميزانية الا ولية ل ٢٠١٧ لمواص لة المخطط التوجيهي لتهيي ة العمرانية الس بدوس ا ض افة ا لى جملة من الا عانات التي س تس تفيد منها عدة مش اريع في الميزانية ذاتها. ويعمل حاليا ا عض اء المجلس الش عبي الولاءي بالتنس يق مع لجنة المالية والاقتص اد في التهض ير لمش روع الميزانية الا ض افية ل ٢٠١٧ التي حددت با كشر من ٤٢ مليار دينار بانخفاض في القيمة مقارنة بالميزانية الماض ية يعملون على ا نهاءها تهض يرا للدورة العادية التي س يتم مناقش تها والمص ادقة عليها في وقت تم كمرحلة ا ولية تهديد الا عانات الموجهة لعدد من المش اريع التنموية بالرغم من الوض ع الاقتص ادي الذي تعرفه البلاد في الا ونة الا خيرة جراء انخفاض ا س عار النفط وتهاوي س عر الدينار ا لى ا دنى مس توياته حيش تم تخص يص ٤ ملايير دينار لا عادة الاعتبار وعص رنة العاص مة في ا طار المخطط التوجيهي للتهيي ة العمرانية ا و ما يعرف بمخطط ال'' بدو'' ودراس ة مش روع تهيي ة خليج الجزاءر في الش طر المتعلق بالس نة المقبلة كما تم تخص يص ٢ مليار و ٣٠٠ مليون دينار كا عانات للم ءوس س ات العمومية والا ش غال مع اقتناء عتاد النقل بما فيها من تجهيزات مختلفة للتدخل على مس توى الطرقات العمومية. ا ما فيما يخص العمارات القديمة المتواجدة على مس توى بلديات العاص مة فتقرر تخص يص مليار دينار كمس اهمة من طرف الولاية لا عادة الاعتبار للبنايات القديمة التي تعرف حاليها ا ش غال ا عادة الترميم في عدد من البلديات حيش تم تخص يص هذه الا عانة بالدرجة الا ولى لا عادة الاعتبار للمص اعد التي باتت معطلة في ا غلب العمارات ا ض افة ا لى تهديد مليار دينار كمرحلة ا ولية لا طلاق ا ش غال تهيي ة حظيرة '' دنيا برك'' با ولاد فايت وهي المعلومة التي س بق وا ن ص ره بها والي يالعاص مة عبد القادر زوخ خلال كش فه في ا خر ندوة ص هفية عن تولي تس يير حظيرة ''دنيا بارك'' لا عادة الاعتبار لها من جديد بعد الفض يهة التي التص قت بها تخص نهب العقار بالهديقة. للتذكير فا ن هذه الا عانات التي تم تهديدها ض من الاجتماعات التي تعقدها لجنة المالية والاقتص اد بش كل دوري تهض يرا للدورة العادية للمجلس في الا ياΩ القادمة من ا جل مناقش ة مش روع الميزانية الاولية ل ٢٠١٧ والتي س بق وا ن ص ره مقرر اللجنة ا نها تا ثرت بالوض ع الراهن وس ياس ة التقش ف التي تنتهجها الس لطات في الا ونة الاخيرة. ا س را ء. ا من بومرداس مختص رات مس الك حي '' الص اروة'' بالخروبة بهاجة ا لى تهيي ة يناش د س كان حي '' الص اورة'' بالخروبة غرب بومرداس المس وءول الا ول عن البلدية التدخل العاجل لبرمجة مش روع تهيي ة مس الك الهي التي بلغت درجة كبيرة من الاهتراء. فالمتجول بهي '' الص اورة'' بالخروبة ا ول ما يش د انتباهه تلك المس الك الص عبة والمهترءة التي وجدنا ص عوبة في الس ير عليها نظرا لامتلاءها بالهفر وقد تص ادف وجودنا بالهي تس اقط كميات كبيرة من الا مطار حيش تهولت المس الك ا لى وديان وبرك هذه المس الك التي لم تش هد ا ي عملية تزفيت -بهس ب الس كان- جعلت الهي منعزلا عن باقي الا حياء الا خرى وهي الوض عية التي خلفت مش اكل عديدة خاص ة للتلاميذ الذين يجدون ص عوبة في الالتهاق بمدارس هم في غياب وس اءل النقل المدرس ي وكذلك الا مر لا ص هاب الس يارات الذين في كل مرة يتركون مركباتهم خارجا خوفا من تعرض ها لا عطاب فتزيدهم ا عباء مالية ا ض افية هم في غنى عنها. لذالك يا مل الس كان ا ن تبرمج الس لطات مش اريع تهيي ة في القريب العاجل وتنهي معاناتهم مع الطرقات المهترءة. الغاز الطبيعي مطلب مله لقاطني قرية ''بوعاص م'' بالناص رية يتجرع قاطنو قرية '' بوعاص م'' بالناص رية ش رق بومرداس مرارة غياب ش بكة الغاز الطبيعي بس كناتهم ما يض طرهم للتنقل حتى ا لى وس ط البلدية ا و البلديات المجاورة من ا جل جلب قارورات غاز البوتان. س كان القرية ا كدوا لنا ا نهم راس لوا المس وءولين عدة مرات من ا جل ربطهم بش بكة الغاز الطبيعي غير ا نه لا حياة لمن تنادي الا مر الذي زاد امتعاض هم بالنظر ا لى حجم المعاناة التي يكابدونها من رحلة البهش عن قارورات غاز البوتان التي تخض ع للمض اربة من قبل التجار خاص ة في الا ياΩ الممطرة والباردة حيش يص ل س عر قارورة واحدة ا لى ٤٥٠ دج ما ا ثقل كاهلهم بمص اريف ا ض افية هم في غنى عنها. وعليه يناش د الس كان عن طريق هذا المنبر الهر المس وءولين برمجة مش اريع تنموية تنهي معاناتهم خاص ة تزويدهم بالغاز الطبيعي. ا نارة منعدمة بهي '' بيميطال'' ببني عمران يواجه س كان حي '' بيميطال'' ببني عمران جنوب ش رق بومرداس مش كلة غياب الا نارة العمومية ما نجم عنه اس تفهال ظاهرتي الس رقة و الاعتداءات في الفترة الليلية. وقد ا كد الس كان ا نهم يعانون كشيرا من ظاهرتي الس رقة والاعتداءات من قبل اللص وص الذين وجدوا راحتهم بالهي مغتنمين فرص ة انعداΩ الا نارة فيقومون بس رقة ممتلكات الس كان والاعتداء عليهم مض يفين ا ن هذه الوض عية حرمتهم من الخروج ليلا خوفا على ا ملاكهم و حياتهم بالمقابل كان على الس لطات ا ن تتدخل لتبرمج مش روع ربط حيهم بش بكة الا نارة العمومية غير ا ن هذه الا خيرة تلتزΩ الص مت الا مر الذي تذمر له الس كان ا ملين ا ن تتدخل عاجلا وتنهي الكابوس الذي يطاردهم منذ س نوات. العشور على جشة امرا ة حامل جرفها نهر ببومرداس جرفت مياه واد بمنطقة الكرمة بولاية بومرداس امرا ة حاملا تبلغ من العمر ٣٥ س نة وبعد عملية البهش التي قامت بها مص اله الهماية المدنية ومواطنين تم العشور على الض هية. وكان منس وب مياه الوديان ببومرداس قد عرف ارتفاعا كبيرا خلال ٤٨ س اعة الا خيرة بعد تس اقط كميات معتبرة من الا مطار. فلاحو س ي مص طفى يغلقون الطريق بعد تض رر مهاص يلهم ا قدΩ س كان مش تلة كابو التابعة لس ي مص طفى على ا غلاق الطريق الرابط بين س ي مص طفى وزموري بعد تعرض هم لفيض ان واد زبيري مما تس بب في خس اءر مادية معتبرة مس ت الماش ية وبعض المنتوجات مشل الخض ر. وا كد المهتجون ا نهم رفعوا نداءات متكررة ا لى ا ن س لطات البلدية من ا جل وض ع حواجز ا س منتية لتا مين مجرى الوادي غير ا ن مطلبهم لم يوءخذ بعين الاعتبار. جمعتها : ا يمن ف

7 محلي الس بت ٢٤ ديس مبر ٢٠١٦ عنابة تا خر تجس يد البرامج التنموية يتس بب في عزل ١٢ ا لف تجمع س كني يعاني نهو ١٢ ا لف تجمع س كني موزعة على مس توى ١٢ بلدية بعنابة من مش اكل نقص التموين بالمياه الش روب والغاز الطبيعي نتيجة ا همال عملية تجهيز بعض المش اريع المنجزة من ناحية ا و تا خر تزويدها بالتجهيزات الض رورية وقد انعكس هذا الوض ع على ظروف تموين ا لاف الس كان بمياه غير ص الهة للش رب ا و من ناحية الكمية القليلة التي لا تلبي ا دنى الاحتياجات. وفي س ياق متص ل طره العديد من المنتخبين المهليين جملة من المش اكل التي يعاني منها المواطنون خاص ة بالنس بة لتا خر مش اريع الربط بالغاز الطبيعي رغم قس اوة الطبيعة بعديد المناطق الكبرى بالولاية ا لى جانب التذبذب في عملية التوزيع مياه الش روب س يما ا ماΩ وجود المنش ا ت الكافية لتهقيق التوازن في التموين واس تغلال المنش ا ت التي يتعرض الكشير منها للتلف على غرار الخزانات. وا ش ار منتخبون ا خرون في تقاريرهم الا خيرة ملف التطهير ش به الهض ري الذي ا ثر بدوره على معيش ة المواطن. وعلى ص عيد ا خر يواجه ا غلب س كان مش اتي العلمة والتريعات وعين الباردة والش طايبي تهديات كبيرة للهص ول على مياه الش رب من الا بار والينابيع البعيدة خاص ة في ظروف العزلة التي يعيش ونها خلال الوقت الراهن. في ظل فش ل مختلف البرامج التنموية خاص ة تلك المتعلقة بالس كن والش غل والكهرباء فيما بقيت برامج ا خرى مجمدة نتيجة س وء التخطيط والتوزيع على المناطق ذات الا ولوية في هذه القطاعات مما ا حدش اض طرابا في عملية التهكم في مش اريع التجهيز كلها. ا نفال خ بعد ارتفاع س عر قارورة غاز البوتان ا لى ٥٠٠ دينار : س كان مش اتي بلدية ا ولاد عس كر يس تغيشون يش تكي س كان مش اتي وقرى بلدية ا ولاد عس كر خاص ة في الا ياΩ الا خيرة الماض ية من ارتفاع س عر قارورة غاز البوتان التي تعدت مبلغ ال: ٥٠٠ دينار جزاءري هذا الس عر الذي ا ص به عبي ا كبيرا على مواطني البلدية الجبلية التي تمتاز بالبرد القارس وخاص ة في المناطق المعزولة التي نس جل على مس تواها معاناة كبيرة جدا حتى في اقتناء قارورة واحدة هذا لص عوبة توفرها حس ب حاجيات الس كان وذلك لتزايد الطلب على هذه المادة نظرا للبرودة الش ديدة التي تزايدت في الا ونة الا خيرة والا مطار الغزيرة المتس اقطة على المنطقة. ومن المناطق الا كشر معاناة قرى توزلاΩ النغرة وس وق الشلاثاء التي تعرف كشافة س كانية بالا ض افة ا لى الطوابير التي ا ص بهت مص در قلق للس كان ا ماΩ نقاط بيع الغاز رغم ارتفاع س عرها في الا ياΩ الماض ية لكن ذلك لم يش فع لهم وبقي الس كان في حيرة من ا مرهم مدير الشقافة بميلة: تخص يص ١٢٣ مليون دينار لتجهيز ٢٣ مكتبة بلدية من المرتقب ا ن تس تفيذ ٢٣ مكتبة بلدية الموزعة على تراب بلديات ولاية ميلة من عملية هامة الهدف منها تدعيمها وتزويدها كتب جديدة حيش تم تخص يص مبلغ مالي يقدر ب ١٢٣ مليون دينار جزاءري وهو ما ا كده مدير الشقافة بالولاية بريهي جمال كما تهدف هذه العملية ا يض ا ا لى تهس ين مس توى ا داء هذه المرافق التي توجه للجمهور كما تعتزΩ المص اله نفس ها تجهيز المكتبة الواقعة في وس ط المدينة. وكش ف المتهدش ا ن الدراس ة الخاص ة بمدينة ميلة القديمة التي يعتبرها الكشيرون من ا هم المناطق الس ياحية في مدينة ميلة يرتقب المص ادقة عليها من طرف المجلس الش عبي الولاءي وهو ما س يس مه للا طراف المعنية بهفظ الا ثار بالانطلاق في عملية الترميم وفي الا طار نفس ه تم تخص يص عملية خاص ة لتهيي ة مس جد ا بو المهاجر دينار وينتظر الانطلاق فيها عن قريب. من جهة ا خرى ا كد مدير الشقافة بالولاية ا ن مص الهه تس عى وتعمل مع الا طراف المعنية مهاربة ظاهرة الاعتداءات على المناطق الا ثرية والهفاظ عليها من النهب والتخريب حيش ا كد ا ن هذا يتم بالتنس يق مع مص اله الا من وهذا على غرار الا ثار المكتش فة بمنطقة فرض وة بالقرب من س د بني هارون ببلدية س يدي مروان. جمال.ك حيش يطالبون من الس لطات المهلية تس هيل عملية اقتناء قارورات الغاز من جهة ومن جهة ا خرى ا لزاΩ مقاولات الا نجاز با نهاء مش اريع المناطق التي س يتم ربطها بالغاز الطبيعي في وقتها لربط بيوتهم بش بكة توزيع الغاز الطبيعي وذلك للقض اء كلية على هذا المش كل الكبير لديهم وعلى ص عيد ا خر تس تمر ا يض ا معاناتهم مع النقص الكبير للماء الص اله للش رب خاص ة مناطق النغرة وس وق الشلاثاء التي يعاني س كانها الويلات من هذا النقص ونجدهم في هذه الوض عية يطالبون من الس لطات المهلية التكفل بانش غالاتهم والتدخل للتخفيف من معاناتهم حيش يش ير البعض منهم ا ن الص هريج الواحد من الماء يكلف ١٣٠٠ دينار جزاءري وهو الا مر المفروض على كل العاءلات باعتبارها مص اريف ا ض افية تشقل يومياتهم رغم العزلة المض روبة عليهم والتي تهاص رهم في مناطق س كناهم. وعن هذه الوض عية س بق وا ن تطرقنا ا لى معاناة س كان هذه البلدية وا لى تا كيد رءيس البلدية على معاناتهم وعلى ض رورة التدخل وا لزاΩ مقاولتي الا نجاز لا تماΩ مش روع ا نجاز ٥٢ كيلومتر من ش بكة الغاز باتجاه عديد المناطق على مس توى البلدية وتطرق ا لى الا ش كالية التي تعترض المقاولة الشانية لكن رغم ذلك فالوض عية مس تمرة والمعاناة متواص لة في انتظار تدخل حازΩ لص اله الس كان وللتخفيف من معاناتهم. جمال.ك يطالب ش باب قرية تيزي قش وش ن التابعة ا قليميا لبلدية ا ولاد س يدي ا براهيم بداءرة المنص ورة بولاية برج بوعريريج الس لطات المهلية المعنية ومص اله مديرية الش باب والرياض ة بالولاية ض رورة الالتفاتة العاجلة ا ليهم ورفع الغبن عنهم من خلال توفير المرافق الرياض ية والش بانية بالنظر للنقص الكبير الذي تعاني منه المنطقة الناءية في هذا الص دد حيش عبر ه ءولاء الش باب عن معاناتهم المتواص لة بالنظر لغياب مشل هذه المرافق المهمة القادرة على تفجير طاقاتهم كما تكون بمشابة ص ماΩ الا مان لهم الذي يهول بينهم وبين الخوض في الا فات الاجتماعية على اختلاف ا ش كالها كما تس اعد هذه الهياكل على توفير مناص ب قالمة: الدفع عن طريق الا نترنت يدخل حيز الخدمة بالض مان الاجتماعي س يمكن تعميم خدمة الدفع عن طريق الا نترنت عبر هياكل الص ندوق الوطني للتا مينات الاجتماعية للعمال الا جراء بقالمة من تس هيل المعاملات المالية ا ماΩ ا كشر من ٤ ا لاف متعامل اقتص ادي بين عمومي وخاص ناش طين عبر الولاية بهس ب ما علم من مدير الوكالة الولاءية لذات الص ندوق. وا وض ه الس يد عبد الكمال بوس تة ا ن ا كبر ش ريهة مس تفيدة من خدمة الدفع عن طريق الا نترنت التي ش رع في تطبيقها منتص ف الس نة الجارية تتعلق ب ١٤٤ موءس س ة عمومية بين ا دارية واقتص ادية ا ض افة ا لى ا كشر من ٤ ا لاف موءس س ة ناش طة في القطاع الخاص. وا فاد المس ءوول ذاته با ن هذه الخدمة متوفرة حاليا عبر كل هياكل الص ندوق الذي يتش كل عبر ولاية قالمة من ٤ مراكز و ١٨ فرعا بما فيها فرعا بلديتي النش ماية وعين العربي اللذين تم ربطهما موءخرا بالش بكة الولاءية للوكالة مبرزا با ن الدفع الا لكتروني هو وس يلة فعالة ا يض ا لتس هيل التعاملات المالية ما بين الص ندوق والا طباء المتعاقدين والص يادلة والناش طين في مجال النقل الص هي. وص ره المتهدش ا ن مص اله ا دارة الص ندوق بص دد القياΩ بهملة تهس يس ية واس عة وتنظيم ''ا بواب مفتوحة'' من ا جل تعريف المتعاملين بمزايا هذه الخدمة والتي تمكنهم من ا جراء معاملاتهم المالية باس تعمال ش بكة الا نترنت انطلاقا من ا ماكن ا قامتهم ا و عملهم وبش كل خاص الاس تغناء عن التعامل بالص كوك البنكية ومختلف التعقيدات الا دارية الا خرى. وفي هذا الس ياق تم موءخرا تنظيم دورة تكوينية لفاءدة ممشلي الص هافة المهلية بمقر الوكالة الولاءية للص ندوق الوطني للتا مينات الاجتماعية للعمال الا جراء تهت ش عار ''الا علاΩ ش ريكنا وس ندنا'' اس تعرض فيها ا طارات من الص ندوق مختلف الخدمات والجوانب المتعلقة بالض مان الاجتماعي وس لس لة الا جراءات المس تهدثة موءخرا لتهديش القطاع. ق. Ω ش غل لبعض هم وتقض ي ولو نس بيا على ظاهرة البطالة التي تلقي بظلالها عليهم وتض من لهم تمض ية ا وقات فراغهم فيما يفيد بعيدا عن الانهراف كما عبر ش باب المنطقة عن س خطهم وتذمرهم الش ديدين من الس لطات المهلية بالبلدية التي بقيت تتفرج على النقص المس جل في هذا الص دد دون عن ا ن تهرك س اكنا معلنة بذلك تواص ل معاناتهم موءكدين في الس ياق ذاته ا ن المس ءوولين المهليين بالبلدية لا يعرفون منطقة تيزي قش وش ن الناءية ا لا ا وقات الهملات الانتخابية بغية الفوز با ص واتهم الانتخابية. المص اله المهلية ببلدية ا ولاد س يدي ا براهيم بهس ب مص ادر جريدة ''الموعد اليومي'' المطلعة على الا مر اس تفاد موءخرا ٣٠٠ س اكن بعديد قرى ومش اتي بلدية الزعرورية بفهوص ات طبية بالمجان وذلك بمبادرة لجمعية كافل اليتيم بالبلدية بهس ب لوحظ. وقد تلقى هذا العدد الهاءل من المواطنين من مختلف الفي ات وبخاص ة المعوزة منها ض من هذه المبادرة الا ولى من نوعها بهذه البلدية والمنظمة بالتنس يق مع ا حدى المص هات الخاص ة بس وق ا هراس فهوص ات وعلاجات طبية بالمجان في عديد التخص ص ات على غرار جراحة العظاΩ وطب العيون والا مراض الص درية وا مراض الا نف والا ذن والهنجرة وجراحة الفك والا يكوغرافيا والطب العاΩ فض لا على تكفل من طرف ا خص اءيين نفس انيين. وا وض هت رءيس ة المكتب البلدي للجمعية ذاتها الس يدة س هيمة معيوف با ن هذا اليوΩ للعلاج بالمجان الذي نظم بدار الش باب لذات المنطقة والذي لاقى ا قبالا واس تهس انا كبيرين من طرف المواطنين المعوزين يهدف ا س اس ا ا لى التكفل الص هي بالمريض والتخفيف عنه مص اريف ومش اق التنقل ا لى عاص مة الولاية وحتى ا لى ولاية عنابة للتداوي. وبعدما ا ش ارت ا لى ا ن هذه ناش د عدد من المترش هين لمس ابقة مس اعد مدير مدرس ة ابتداءية بولاية الجلفة والتي جرت ش هر ا وت الفارط مدير التربية التدخل قص د الا فراج عن قاءمة الاحتياط الخاص ة بهاته المس ابقة مع العمل على تفعيلها من ا جل س د العجز الهاص ل وتغطية الموءس س ات التربوية بهم. وبهس ب نص رس الة الش كوى التي نش رها موقع ''الجلفة ا نفو'' فا ن مص اله مديرية التربية اس تشنت رتبة مس اعد مدرس ة ابتداءية من نش ر قواءم الاحتياط رغم نش رها لجميع القواءم في الا ص ناف والرتب الا خرى في تص ر ف غير مفهوΩ ويطره العديد من الا س تفهامات. وفي هذا الص دد ا كد ممشل المهتجين ''Ω. ب'' ا نه رفقة عدد معتبر من المترش هين لمس ابقة مس اعد مدير مدرس ة ابتداءية علموا من جهات غير رس مية ا نهم ض من قاءمة الاحتياط مس تنكرين عدΩ نش ر القاءمة الخاص ة بهم وتفعيلها في ظل النقص الهاص ل مطالبين مدير القطاع بالتدخل والاس تجابة لمطلبهم الذي يبقى ٠٧ س وق ا هراس : فهوص ات طبية بالمجان لس كان قرى ومش اتي الزعرورية المبادرة ترمي كذلك ا لى تقريب الخدمات الطبية من المواطن- بالنظر ا لى ا ن بلدية الزعرورية لا تتوفر س وى على عيادة متعددة الخدمات تغلق ا بوابها في حدود الس اعة الس ادس ة مس اء -ا كدت الس يدة معيوف كذلك با نه س يس تفيد عدد من المواطنين الذين ا ظهرت الفهوص ات والتهاليل حاجتهم لا جراء عمليات جراحية في العظاΩ وطب العيون. من جهته ثمن المواطن رزاق حرارفية من البلدية ذاتها يعاني من مرض مزمن هذه المبادرة داعيا ا لى تعميمها على باقي مناطق الولاية وبخاص ة تلك التي تفتقر فيها المرافق الص هية. ودعا المواطن ذاته مس وءولي قطاع الص هة بالولاية ا لى ض رورة تمديد وقت تقديم خدمات العيادة المتعددة الخدمات ا لى س اعة متا خرة من الليل وذلك للقض اء على معاناة المرض ى وتجنيبهم معاناة التنقل ا لى كل من عاص مة الولاية وعنابة. يذكر با ن الجمعية ذاتها نظمت ببلدية تاورة نهاية نوفمبر الا خير مبادرة مماثلة اس تفاد خلالها ٣٦٥ مواطن من مختلف الفي ات من علاجات وفهوص ات طبية بالمجان قدمها ا طباء ا خص اءيون في عديد المجالات. ق. Ω مدير التربية مدعو للتدخل وحل ملفهم ''اللغز'' المترش هون لمس ابقة ''مس اعد مدير المدرس ة الابتداءية'' بالجلفة يطالبون بنش ر قاءمة الاحتياط مش روعا وفقا للتعليمة رقم ٠١ الموءرخة في ٢٠ فيفري ٢٠١٣ الص ادرة عن مص اله الوظيفة العمومية والتي توءكد على تفعيل قواءم الاحتياط واس تعمالها. من جهة ا خرى ا ش ار المتهدش ذاته ا نه اس تقبل رفقة عدد من زملاءه من قبل الا مين العاΩ الجديد لمديرية التربية عقب الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها ا ماΩ مقر المديرية والذي ا كد لهم ا نه يس تغرب عدΩ نش ر قاءمة الاحتياط الخاص ة بهم باعتبار ا ن القانون واض ه في مشل هاته الهالة مض يفا ا نه جديد في منص به وا ن مدير التربية له الص لاحية الكاملة في ملفهم هذا. ليبقى مطلبهم في الا خير هو نش ر قاءمة الاحتياط الخاص ة بهم وتفعيلها في ا طار ما تنص عليه تعليمة الوظيفة العمومية ومنههم حقهم المكفول قانونا بعيدا عن كل مماطلة خاص ة وا ن قواءم الاحتياط س ارية المفعول ا لى غاية ال ٣١ ديس مبر الذي هو على الا بواب. ق. Ω برج بوعريريج ش باب قرية تيزي قش وش ن يطالبون بالمرافق الرياض ية والش بانية ا قرت بالنقص الفاده الذي تعاني منه قرية تيزي قش وش ن الناءية في مجال المرافق الرياض ية والش بانية ومعاناة ش بابها من هذا الا مر حيش يض طرون ا لى التنقل ا لى الا راض ي القاحلة من ا جل ممارس ة كرة القدΩ معرض ين بذلك ا نفس هم ا لى الخطر وكذا مقر البلدية من ا جل ممارس ة رياض اتهم المفض لة موءكدة با ن المص اله البلدية بالتنس يق مع المص اله الولاءية س تقوΩ بتدارك هذا النقص المس جل حيش س يتم تس جيل ا نجاز ملعب جواري بالقرية في القريب العاجل والذي س يكون بمشابة نقطة البداية الكفيلة بتهرك عجلة التنمية في هذا المجال. جندي توفيق

8 طاءرة تابعة للخطوط الا فريقية الليبية تم اختطافها خلال رحلة داخلية وتهويل مس ارها نهو مالطا ا زمة الطاءرة الليبية المختطفة تنتهي بس لاΩ = خاطفا الطاءرة الليبية بقبض ة الش رطة المالطية.. ويطلبان اللجوء الس ياس ي في مالطا بعد ان اختطف مس لهون امس الجمعة طاءرة تابعة للخطوط الا فريقية الليبية خلال قيامها برحلة داخلية, وقاموا بتهويل مس ارها نهو مالطا, ا علن رءيس وزراء مالطا جوزف موس كات ا ن خاطفي الطاءرة الليبية التي هبطت في مالطا الجمعة غادرا الطاءرة واس تس لما بعد الا فراج عن كل الركاب وا فراد الطاقم وقال ا نهما اس تس لما وتم تفتيش هما ووض عهما ''قيد الهجز الاحتياطي'' لينتهي كابوس ١١٨ راكبا بس لاΩ. وكان قد ا علن وزير ليبي ا ن الش خص ين اللذين خطفا الجمعة طاءرة ليبية وهبطا بها في مالطا يوءيدان نظاΩ معمر القذافي وقد طلبا اللجوء الس ياس ي في هذه الجزيرة.وا وض ه وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية طاهر س يالة ا ن الخاطفين ارادا ا يض ا ا علان ا نش اء حزب س ياس ي م ءويد للزعيم الليبي الراحل.فيما قالت الخطوط ''الا فريقية'' ا نه قد تم ا رس ال طاءرة ليبية لا عادة الركاب ا قال رءيس الهكومة التونس ية, يوس ف الش اهد, والي ولاية ص فاقس, ا ض افة ا لى عدد من المس وءولين الا منيين المهليين, على خلفية عملية اغتيال المهندس طيار مهمد الزواري بالمدينة الا س بوع الماض ي, حس بما ا وردته وكالة الا نباء التونس ية. وا علنت رءاس ة الهكومة ا عفاء والي ص فاقس حبيب ش واط من مهامه و تعيين س ليم التيس اوي مكانه, كما تم ا عفاء كل من مدير اكد امهمد خداد عض و الامانة الوطنية المنس ق الص هراوي مع بعشة الا مم المتهدة من اجل الاس تفتاء بالص هراء الغربية ا ن الهكم الص ادر عن المهكمة الا وروبية جدد التا كيد وبقوة القانون ان المغرب لايملك الس يادة على الص هراء الغربية,ولكل واحد منهما س يادته على ا راض يه الموروثة عن الاس تعمار وان اي اس تغلال للشروات الطبيعية للص هراء الغربية لا يمكن ان يتم الا من خلال موافقة الش عب الص هراوي. وا وض ه امهمد خداد ض من ندوة ص هفية خص ص ها لقرار مهكمة النقض الاوروبية بمقر البرلمان الا وروبي بالعاص مة البلجيكية ابروكس يل بان جبهة البوليس اريو لم تطالب اطلاقا بالغاء اي اتفاقيات تهم المغرب مادامت تلك الاتفاقيات تطبق فقط على تراب المملكة المغربية وفي اطار حدود المغرب المعترف له بها دوليا, م ءوكدا ان مهكمة العدل الاوروبية العامة لم تلغ اتفاقية زراعية, وانما الغت فقط تطبيقها على الس بت ٢٤ ديس مبر ٢٠١٦ المفرج عنهم من مالطا.وكانت مالطا قد ا علنت هبوط طاءرة تابعة للخطوط الجوية الا فريقية الجمعة على ا راض يها بعد ا ن تعرض ت للخطف خلال رحلة داخلية بليبيا وكانت قد وتعرض ت طاءرة تابعة للخطوط الجوية الا فريقية س ش ركة طيران ليبية'' للاختطاف من قبل راكبين هددا بتفجيرها وا جبرا الطاءرة على الهبوط فى مالطا.وتهمل الطاءرة ١١٨ راكبا من بينهم ٨٢ رجلا و ٢٨ التراب الوطني للص هراء الغربية مس تندة الى اس س القانوني الدولي بكون الص هراء الغربية ارض ثالشة بالنس بة للمغرب ولا يمكن ان تكون مش مولة بالاتفاقيات التي تربط الاتهاد الا وروبي بالمغرب.واكد امهمد خداد ا ن حكم مهكمة النقض الا وروبية يوΩ ٢١ ديس مبر الجاري قد حدد ان الص هراء الغربية لا تدخل ض من النطاق الترابي للاتفاقيات بين الاتهاد الا وروبي والمغرب مما يعني انه ومنذ ١٦ س نة فكل الذي قاΩ به الاتهاد الاوروبي في الص هراء الغربية هو عمل غير ش رعي وغير قانوني,بل هو خرق للقانون واعتداء له مس ءوولياته وعواقبه وان مبدا تقرير المص ير هو مبدا من مبادي القانون الدولي يطبق على جميع الا راض ي التي لم تنل بعد اس تقلالها وهو مبدا ا س اس ي وثابت من قواعد القانون الدولي الذي لايمكن تجاوزه في العلاقات بين الاتهاد الا وروبي والمملكة المغربية.وركز امهمد خداد على بند قرار ا مرا ة وطفل ا لى جانب ٧ ا فراد من طاقم الطاءرة وقد وردت ا نباء ا ن الخاطفين ا طلقا س راه الركاب وا بقيا على الطاقم.وفي الس ياق قال الا علاΩ المالطي ا ن ''طاءرة تابعة للخطوط الا فريقية الليبية من نوع ايرباص,A320 على متنها ١١٨ ش خص ا, اختطفت خلال رحلة داخلية من مدينة س بها (جنوب) نهو طرابس (ش مال) وتم تهويل وجهتها ا لى مالطا''.وذكرت ص هيفة مالطية ا قليم الا من الوطني بص فاقس ورءيس منطقة الا من الوطني بص فاقس الجنوبية من مهامهم و ذلك على خلفية حادش اغتيال المهندس طيار مهمد الزواري والذي وقع بمدينة ص فاقس يوΩ الخميس الماض ي.وكان رءيس الهكومة التونس ية قد ا ص در, قبل يومين, قرارا با عادة ا نش اء جهاز المخابرات التونس ي, والذي كان قد تم حله عقب الشورة التونس ية في ٢٠١١, فيما ذكرت تقارير ص هفية تونس ية ش ءوون مغاربية ا عداد ف-س ٠٨ ا ن ''قاءد الطاءرة الليبية المختطفة في مالطا علي ميلاد ا فاد برج المراقبة وعمليات الش ركة عبر اتص ال لاس لكي با ن الخاطفين لديهم قنبلة يدوية ويهددون بتفجير الطاءرة''. وا ض افت الص هيفة ا ن ''خاطفي الطاءرة الليبية هددوا بتفجيرها, كما ا ن ا حد المش تبه بهم لديه قنبلة يدوية فيما لم تعرف مطالبهم بعد''.وقد ا كد رءيس وزراء مالطا جوزيف موس كات, وقال: ''تم ا بلاغي اعلنت ا قالة والي ص فاقس وقيادات ا منية مهلية تداعيات اغتيال مهندس الطيران تتواص ل في تونس ا ن الش اهد يس تعد خلال الفترة المقبلة لا جراء تعديل وزاري قد يش مل ا حدى الوزارات الس يادية.يوتش هد تونس حالة من الاس تنفار الا مني والش عبي منذ حادش اغتيال المهندس طيار مهمد الزواري, والذي س اعد بهس ب تقارير ص هفية تونس ية في تطوير المنظومة القتالية لهركة س هماس '' الفلس طينية و''كتاءب القس اΩ '' التابعة لها, و خاص ة في مجال الطاءرات بدون طيار. المهكمة الا وروبية جددت التا كيد وبقوة القانون ا ن المغرب لايملك الس يادة على الص هراء الغربية مهكمة النقض الا وروبية القاض ي باس تهالة اس تغلال الشروات الطبيعية للص هراء الغربية دون موافقة الش عب الص هراوي موض ها في هذا الش ان ان المهكمة واعتمادا على الراي الاس تش اري لمهكمة العدل الدولية, اكدت على ان ش عب الص هراء الغربية يتمتع بموجب القانون الدولي بالهق الشابت غير القابل للتص رف في تقرير المص ير.وبش ا ن الزامية الاتهاد الا وروبي من خلال قرار مهكمة النقض الا وروبية باحتراΩ حق الش عب الص هراوي في تقرير المص ير اكد امهمد خداد بان الارادة الهقيقة للاتهاد الا وروبي تترجمها ممارس اته والتي اس تهدفت بش كل متواص ل اعتبار الاتفاقيات قابلة قانونيا للتطبيق في الص هراء الغربية وهو ماينافي ويعارض بش كل كلي قرار المهكمة كونه ينافي مبدا تقرير المص ير وكذا الاثر الس لبي للمعاهدات مبرزا ان قرار مهكمة النقض حش على ض رورة بل والزامية بواقعة خطف مهتملة لطاءرة في رحلة داخلية في ليبيا وتهويل مس ارها ا لى مالطا. عمليات الا من والطواري في وض ع الاس تعداد.'' ومن جانبها دعت رءيس ة مالطا ''مارى لوى'' في وقت س ابق الجميع للالتزاΩ بالهدوء والاعتماد على التهديشات الرس مية حول وض ع الطاءرة الليبية المختطفة حس بما كتبت على حس ابها على تويتر.بينما ص ره رءيس الوزراء المالطي جوزيف موس كات ا ن ''العمليات الا منية والطواري على ا هبة الاس تعداد'' للتعامل مع الموقف.وفي الس ياق اجرى وزير الخارجية المفوض فى حكومة الوفاق الوطنى الليبية مهمد طاهر س يالة اتص الات مكشفة مع وزير خارجية مالطا لمتابعة تطورات ما يجرى فى البلاد عقب اختطاف طاءرة تابعة للخطوط الجوية الا فريقية.من جانب اخر ا كد وزير خارجية حكومة الوفاق الوطنى الليبية مهمد س يالة ''ا نه لا ش رعية لا ى موءس س ة مدنية ا وعس كرية لا تنض وى تهت الاتفاق الس ياس ى وتعترف به كنص توافقى مش يرا ا لى ا ن هذا ما حرص على التا كيد عليه فى كل المهافل الاقليمية والدولية وهو المنتظر من القيادة العس كرية التى اختارها البرلمان''. وش دد س يالة '' ا ن ش رعية ا ى م ءوس س ة مرتبطة باعترافها بالاتفاق الس ياس ى وانض واءها تهت مظلة القيادة الس ياس ية العليا '' المجلس الرءاس ى '' بهس ب نص وص الاتفاق الس ياس ى. وا وض ه '' س يالة ا ن ما تردد فى وس اءل الاعلاΩ عن فهم مغلوط بما ص ره به بش ا ن الموءس س ة العس كرية يتعارض مع روه الوفاق الوطنى ودبلوماس ية التوافق التى تش كل على ا س اس ها الاتفاق الس ياس ى ''. احتراΩ هذا الهق الذي يش كل مبدا رءيس يا وا س اس يا وض روريا من مبادي القانون الدولي العاΩ. واعتبر امهمد خداد ا ن حكم مهكمة النقض الا وروبية جاء بمبادي واض هة لالبس فيها والتي تش كل اس تمرارا لقرار الجمعية العامة للامم المتهدة ومجلس الامن الدولي والراي الاس تش اري لمهكمة العدل الدولية الص ادر س نة ١٩٧٥ والتي ت ءوكد حق الش عب الص هراوي في تقرير المص ير وا نه لاوجود لاي اتفاق ا وروبي قابل للتطبيق في الص هراء الغربية. - واكد المنس ق مع المينورس و ان القرار يجرد كافة الش ركات الا وروبية المتواجدة على تراب الص هراء الغربية من اي اطار قانوني وهو ما يجعلها مطالبة فورا ودون تاخير في مغادرة الاقليم او الاتص ال بجبهة البوليس اريو للهص ول على موافقة الش عب الص هراوي باذن التواجد به. متفرقات اتفاق مبدءي لبقاء الرءيس الكونغولي ا علن زعيمان من المعارض ة في الكونغو الديمقراطية هذا الجمعة عن توص ل س ياس يين ''من حيش المبدا '' ا لى اتفاق يترك بموجبه الرءيس جوزيف كابيلا منص به بنهاية ٢٠١٧.وقال الس ياس يان مارتن فايولو وجوزيه ا ندوندو ا ن ''مس ودة الاتفاق تنص في المقابل على ا نه لا يمكن تعديل الدس تور للس ماه بترش ه كابيلا لفترة رءاس ية ثالشة وتعيين رءيس وزراء من كتلة المعارض ة الرءيس ية كما تنص على ا ن يش رف الزعيم المعارض ا يتين تش يس كيدي على تنفيذ الاتفاق''.وكانت ولاية الرءيس جوزيف كابيلا قد انتهت يوΩ ٢٠ ديس مبر الجاري لكنه ظل في المنص ب بعد تا جيل الانتخابات الرءاس ية التي كانت مقررة في نوفمبر الماض ي ا لى غاية ا بريل ٢٠١٨ على الا قل وتش هد الكونغو الديمقراطية ا زمة س ياس ية منذ ا عادة انتخاب جوزف كابيلا في نوفمبر ٢٠١١ ولم يجر ا ي اقتراع مباش ر منذ ذلك الهين. هجوΩ مس له على مركز للش رطة الكينية قال مس ءوول حكومى فى كينيا ا ن رجالا مس لهين داهموا مركزا للش رطة فى مدينة مومباس ا الس احلية فى س اعة مبكرة الجمعة مما ا س فر عن ا ص ابة ثلاثة من رجال الا من ومقتل مهاجم. وقال كوتس وا ا ولاكا مفوض الش رطة فى منطقة كوالى ا ن حوالى عش رة من المش تبه بهم هاجموا مركز ش رطة كومبانى بالمنطقة التى تبعد ٢٠ كيلومترا جنوبى مومباس ا وتعتبر كومبانى معقل لجماعة مجلس مومباس ا الجمهورى المهظورة التى تس عى لانفص ال القطاع الس احلى من كينيا ا ذ تقول ا ن المنطقة الس احلية تعانى الا همال والفقر على يد الهكومة المركزية. الفوض ى تش تعل مجدد ا في ا فريقيا الوس طى عاش ت ا فريقيا الوس طى م ءوخرا حالة من القتل والا رهاب كانت ا ش به بالا بادة الجماعية بعدما تش كلت مليش يا _انتي بالاكاس المس يهية نتيجة الانقلاب الذي نفذته حركة س يليكا وا طاه بالرءيس فرانس وا بوزيزي ونص ب بدلا منه ميش يل جوتوديا ليكون ا ول رءيس مس لم لا فريقيا الوس طى وبعدها اندلعت الاش تباكات وا عمال العنف التي قتل على ا ثرها الا لاف خلال الا عواΩ الماض ية وتش رد مي ات الا لاف الا خرين.وبعد الس يطرة على الوض ع وعودة الهدوء خلال بداية العاΩ الجاري عقب معاهدة س لاΩ بين الطرفين عاد العنف ليطل برا س ه من جديد على ا فريقيا الوس طى لكن هذه المرة على يد مجموعة مس لهة ا خرى تش كلت حديشا يطلق عليها العودة ا و R3 قتلت واغتص بت المدنيين وتس ببت في تش ريد س كان ش مال غرب جمهورية ا فريقيا الوس طى. الس نغال توقع اتفاقية تعاون مع فرنس ا وقع الرءيس الس نغالي ماكي ص ال في نهاية زيارته لفرنس ا اتفاقية تعاون بقص ر الا ليزي مع المجموعة النفطية الفرنس ية س توتال''.وقبلها وقعت وثيقة تعاون ا طار بين الس نغال والمجوعة النفطية الفرنس ية تقض ي باس تغلال حقول النفط البهرية الس نغالية.وقال ماكي ص ال في تص ريه ا دلى به ا ن س مجموعة توتال ا ذا كانت ترغب في اس تغلال النفط الس نغالي فا ن ذلك س يكون ا يجابيا بالنس بة للس نغال ويبقى فقط ا ن نهدد نطاق التدخل. وهو مهدد بالتفص يل في قانون النفط لدينا''.كما وقع وزير التعليم العالي الس نغالي ماري توو نيان وممشلو المعهد الفرنس ي للبترول والطاقة المتجددة اتفاقية تعاون وبهش الطرفان ا مكانية ا نش اء معهد للنفط بداكار.وكان الرءيس الس نغالي ماكي ص ال قد بدا زيارة عمل لفرنس ا اس تمرت ا ربعة ا ياΩ التقى خلالها عددا من الس اس ة ورجال الا عمال الفرنس يين.

9 ش ءوون دولية ا عداد ف-س ٠٩ الس بت ٢٤ ديس مبر ٢٠١٦ وا ش ارت مص ادر ا لى انتهاء عملية ا جلاء المدنيين والمقاتلين من ا خر الا جزاء التى كانت واقعة تهت س يطرة المعارض ة فى حلب بعد تا جيل طويل بس بب ظروف الطقس مما يعيد العاص مة الص ناعية لس وريا لا ول مرة منذ عاΩ ٢٠١٢.وا ش ارت ا لى احتفال الكشيرين فى الجزء الغربى من حلب الواقع تهت س يطرة الهكومة با خراج قوات المعارض ة الذين ا طلقوا ا س لهة بداءية نهو ا حياءهم.في الس ياق قال الدبلوماس ى الهولندى الس ابق والخبير فى الش ي ون الس ورية نيكولاس فان داΩ ''ا ن الا مر بالنس بة ا لى الرءيس الس ورى بش ار الا س د بمشابة معركة حياة ا و موت فى حلب ولم يكن خيار وقف الهرب مطروحا لديه ا ص لا فا ما النص ر وا ما الهزيمة'' واوض ه ا ن الدولة الس ورية تمتلك خبرة عمرها نص ف قرن كما يهظى الا س د بدعم الجيش والا جهزة الا منية.وا كمل فان داΩ ا نه وعلاوة على اعتماده على جيش يهار نهو عش ر س نوات من الهرب لكنه بقى وفيا له وعلى جهاز مخابرات موالى له وش عب يخاف ممارس ات الارهابيين فا ن الرءيس الا س د واجه معارض ة منقس مة رفض رعاتها باس تمرار التورط عس كريا معها وفى هذا الظرف فا ن الدعم الش عبى ''ليس حاس ما''.وفي الس ياق ا علن الا مين العاΩ لهزب الله اللبنانى حس ن نص رالله الجمعة ا ن س يطرة الجيش الس ورى على كامل مدينة حلب افش لت مش روع ا س قاط النظاΩ فى س وريا.وقال نص رالله فى كلمة له س اليوΩ بعد حلب باس تطاعة الواحد الفرد يقول مطمي نا ا ن هدف اس قاط النظاΩ س قط وفش ل''.وا ض اف ''لان النظاΩ الذى معه دمش ق وحلب اكبر مدينتين فى س وريا وحمص وحماة واللا ذقية وطرطوس والس ويداء... هو نظاΩ موجود وقوى وفاعل ولا يقدر ا حد فى العالم تجاهله''.من جهته قال الرءيس الروس ي فلاديمير بوتين فيما وقع بوتين اتفاقية توس يع قاعدة طرطوس بس وريا س وريا تس تعيد حلب..منعرج التهول فى الهرب الس ورية نص ر الله..انتص ار حلب يمكن ا ن يفته ا فاقا جديدة ا ماΩ حلول س ياس ية اس تعاد الجيش الس وري س يطرته الكاملة على مدينة حلب في خطوة تمشل نقطة تهول فى الص راع المس تمر منذ حوالى س ت س نوات. من الا س واق العالمية فى ٢٠١٧ الس عودية تخطط لاقتراض قرابة ١٥ مليار دولار قال مهمد التويجرى الا مين العاΩ للجنة المالية فى الديوان الملكى الس عودى ا ن المملكة تخطط لاقتراض ما بين عش رة مليارات و ١٥ مليار دولار من الا س واق العالمية فى ٢٠١٧ ونهو ٧٠ مليار ريال من الس وق المهلية.وجاءت تص ريهات التويجرى خلال مقابلة مع تلفزيون العربية تم بشها الجمعة.وا ص درت الهكومة س ندات س يادية بقيمة ١٧,٥ مليار دولار فى ا كتوبر فى ا ول ا ص دار لس ندات س يادية دولية وجمعت عش رة مليارات دولار من قرض دولى فى وقت س ابق من العاΩ.كما ا ص درت الهكومة منذ منتص ف ٢٠١٥ س ندات مهلية ش هرية بقيمة ٢٠ مليار ريال حتى س بتمبر ا يلول الماض ى قبل ا ن تتوقف عن ا ص دار هذه الس ندات.كان وزير المالية مهمد الجدعان قال خلال مقابلة من المتوقع ا ن تس تا نف المملكة ا ص دار الس ندات بالعملة المهلية فى الربع الا ول من ٢٠١٧ لكنها س تعمل على ض مان ا لا ت ءوثر الا ص دارات على احتياجات القطاع الخاص للتمويل ا و على الس يولة بالقطاع المص رفي. الجمعة ا نه يجري العمل على وقف ا طلاق النار في س ورية تمهيدا لهوار س ياس ي واص فا عملية ترحيل المدنيين من الا حياء الش رقية لمدينة حلب ب ''ا كبر عملية ا نس انية في العالم في الوقت الهالي.كما تطرق الرءيس الروس ي ا لى قض ية اغتيال الس فير الروس ي في ا نقرة اندريه كارلوف مبي نا ا ن عملية الاغتيال ''تهجم على العلاقات الروس ية التركية''.وقال بوتين في م ءوتمره الص هفي الس نوي الذي يعقده في نهاية العاΩ ا ن ''الخطوة التالية وقف ا طلاق النار في س ورية كلها والبدء بعدها با طلاق حوار س ياس ي'' متطلعا ا لى ا ن تكون العاص مة الكازاخس تانية الا س تانة مس رحا لذلك.وا ش ار الرءيس الروس ي ا لى ا ن الا س تانة موافقة على ذلك والرءيس التركي رجب طيب ا ردوغان ورءيس النظاΩ الس وري بش ار الا س د وا يران يدعمون ذلك ا يض ا.ووص ف الرءيس الروس ي الترحيل الذي حص ل م ءوخرا في الا حياء الش رقية لمدينة حلب با نه '' ا كبر عملية ا نس انية في العالم في الوقت الهالي'' حيش قال ''يجري الهديش عن ا كشر من ١٠٠ ا لف ش خص تم ا خراجهم من حلب ا ود ا ن ا ش دد على ا ن ذلك ا كبر عمل ا نس اني دولي في العالم الهديش حتى الا ن'' واعتبر ا ن عملية الا جلاء من حلب ما كان لها ا ن تتم ''من دون العمل النش يط للقيادة التركية والرءيس التركي والرءيس الا يراني والقيادة الا يرانية با س رها'' مش يرا ا لى ا ن ذلك ''جرى بدون عمليات عس كرية نظمنا العديد من الممرات لا جلاء عش رات الا لاف من الناس ''. مع الدعوة لا عطاء فرص ة جديدة لمبادرة كيري للس لاΩ. مجلس الا من يتجه لفرض حظر ا س لهة على جنوب الس ودان ص وت مجلس الا من الجمعة على مش روع قرار لفرض حظر على تس ليم ا س لهة ا لى جنوب الس ودان وعقوبات على عدد من قادة هذا البلد لكن يتوقع ا ن يبوء الا جراء بالفش ل وس ط انقس امات بش ا ن وس اءل الض غط على القادة لا نهاء حرب مس تمرة منذ ثلاش س نوات.ويدعو النص ا لى فرض عقوبات وحظر على بيع الا س لهة لزعيم المتمردين رياك مش ار. وينص مش روع القرار على ا دراج رياك مش ار وقاءد الجيش بول مالونغ ووزير الا علاΩ مايكل ماكوي على لاءهة العقوبات التي تقض ي بتجميد ممتلكات ومنع من الس فر.ورا ت اليابان التي تنش ر ٣٥٠ من جنودها في ا طار بعشة الا مم المتهدة في جنوب الس ودان انه ا ذا ا قرت هذه الا جراءات فا نها يمكن ا ن تشير غض ب حكومة الرءيس س لفا كير وتعرض حياة قوات حفظ الس لاΩ للخطر.ويش ير معارض و العقوبات ا لى دعوة كير في وقت مبكر من الش هر الجاري ا لى حوار وطني لا عادة الس لاΩ موءكدا انه يجب ا عطاء الس لاΩ فرص ة.ويدعم الا مين العاΩ للا مم المتهدة بان كي مون الجهود الا ميركية لفرض حظر على بيع جنوب الس ودان ا س لهة موءكدا ا ن هذا الا جراء من ش ا نه تقليص قدرات الطرفين على ش ن حرب.وقال بان كي مون لمجلس الا من الاثنين ''ا ذا ا خفقنا في التهرك س يكون جنوب الس ودان على طريق فظاءع جماعية''.وتش هد ا خر دولة ا علنت في العالم حربا اندلعت في ديس مبر ٢٠١٣ وا س فرت عن س قوط عش رات الا لاف من القتلى ونزوه ٣,١ ملايين ا خرين.من جهته ش كك ناءب الس فير الروس ي بيتر ايليش يف في التهذيرات من خطر وقوع ا بادة موءكدا ا ن مجموعات ا جرامية ''غير منض بطة'' مس ءوولة عن ا عمال العنف وليس س ياس ة الهكومة. قالت ان تركيا انض مت لمهور داعمى الا س د ا يران تتهم عدة دول عربية بتدمير س وريا قالت طهران ا ن س اس ة قطر وبعض الدول العربية الا خرى هم الذين دمروا الهرش والنس ل فى س وريا وهذا الا مر ثابت قطعا فيما لو ا جريت تهقيقات منص فة ونزيهة.واكدت انها اس تقبلت س فير س وريا فى طهران وبهشت معه نتاءج اجتماع موس كو بهض ور وزراء انطلقت عقب ص لاة الجمعة مس يرة حاش دة من ا ماΩ المس جد الهس ينى فى الا ردن باتجاه س احة النخيل تنديدا خارجية ا يران وتركيا وروس يا قاءلا ا ن ا يران وروس يا بص فتهما داعمين ا س اس يين للش عب والهكومة فى س وريا وتركيا باعتبارها دولة جارة لس وريا قد تس ببت بمش اكل لهذا البلد س ابقا لكنها اليوΩ اص طفت ا لى جانب طهران وموس كو وهذا الموقف بطبيعة الهال ينص ب فى مص لهة البلدان الشلاثة بل البلدان الا ربعة ''ا يران وتركيا وس وريا وروس يا''.وا ض افت ا ن الهكومة والش عب فى س وريا ا ثبتا ا نهما يعارض ان التدخل الا جنبى فى بلدهما كما ا ثبتا بالدليل القاطع ا نهما قادران على خوض معارك ش رس ة مهما كانت قوة الطرف المقابل فقد واجها ا عداء مجرمين وافدين من ٨٠ بلدا والا رهاب يقطر من ا فواههم وينالون دعما لا مهدودا من قبل قوى دولية على را س ها الولايات المتهدة الا مريكية وبعض البلدان الا وروبية ا ض افة ا لى ا س راءيل وبعض بلدان المنطقة. تهت عنوان '' كلنا للوطن فداء'' مس يرات عارمة تجتاه الا ردن للعملين الا رهابيين بالكرك.وعبر المش اركون فى المس يرة التى نظمتها الهركات الش عبية والش بابية الا ردنية تهت عنوان س كلنا للوطن فداء'' عن دعمهم للا ردن وقيادته وا جهزته الا منية وقواته المس لهة فى حربها ض د متفرقات مقتل المش تبه به باعتداء برلين في ميلانو ا فادت وس اءل الا علاΩ الايطالية نقلا عن مص ادر ا منية ا ن التونس ي الذي يش تبه با نه نفذ اعتداء برلين بش احنة دهس ت حش دا في س وق للميلاد قتل برص اص الش رطة في ميلانو الجمعة.وا علن وزير الداخلية الايطالي ماركو مينيتي في موءتمر ص هافي ماركو مين يتي الجمعة مقتل ا نيس العامري المش تبه بتورطه في هجوΩ الدهس بش احنة في برلين الاثنين الماض ي في تبادل لا طلاق النار مع الش رطة.وبهس ب الا علاΩ الايطالي فان المش تبه به ا نيس العامري ا وقف في س يارته خلال عملية تدقيق روتينية بالهويات. ثم قاΩ بس هب مس دس ه وحص ل تبادل لا طلاق نار ا دى ا لى مقتله. الاتفاق النووي على مهك الا زمة الا ميركية الا يرانية يرى خبراء ا ن تجديد قانون حول العقوبات الا ميركية على طهران والتهديدات الا يرانية ببناء س فن تعمل بالدفع النووي تشير ا زمة جديدة بين واش نطن وطهران تنعكس س لبا على الاتفاق النووي الذي انتقده الرءيس المنتخب دونالد ترامب.ودان المرش د الا على للجمهورية علي خامني ي والرءيس حس ن روحاني س الانتهاك الواض ه'' للاتفاق النووي المبرΩ مع مجموعة ٥+١ )الولايات المتهدة وروس يا والص ين وفرنس ا وبريطانيا وا لمانيا) الذي يض من الطبيعة الس لمية للبرنامج النووي الا يراني لقاء رفع تدريجي للعقوبات الاقتص ادية الدولية. وبعد تطبيق الاتفاق في يناير علقت واش نطن العقوبات الرءيس ية المنص وص عليها في ''قانون العقوبات على ا يران'' منها تلك المرتبطة بالاس تشمارات في قطاعي النفط والغاز في ا يران. ا لا ا ن عقوبات ا خرى منفص لة عن ''قانون العقوبات على ا يران'' المرتبطة بالا رهاب وبهقوق الا نس ان وبرنامج ا يران البالس تي لا تزال مطبقة. البنوك الفرنس ية ترفض ا قراض مارين لو بان قال مس ي ول كبير فى حزب الجبهة الوطنية الفرنس ى ا ن مرش هة اليمين المتطرف فى انتخابات الرءاس ة مارين لوبان ليس لديها الا موال الكافية لتمويل حملتها الانتخابية العاΩ المقبل لا ن البنوك تواص ل رفض ا قراض حزبها لا س باب س ياس ية.وقال الس كرتير العاΩ للهزب نيكولا باى ا نه س عى للهص ول على قرض للهزب قيمته نهو ٢٧ مليون يورو (٢٨ مليون دولار) من موءس س ات مص رفية فى فرنس ا وا وروبا وفى ا نهاء العالم لتمويل الهملتين الانتخابيتين الرءاس ية والتش ريعية العاΩ المقبل.وا ض اف نيكولا ا ن البنوك الفرنس ية ترفض ا قراض الهزب وا ن هذا الا مر يمشل مش كلة تمييز بناء على الا راء الس ياس ية. الا رهاب.وا كد المش اركون ا ن س خوراج العص ر'' لن يتمكنوا من النيل من ص مود الا ردن ووحدته.

10 الس بت ٢٤ ديس مبر ٢٠١٦ ١٠ ا ش هار Anep الموعداليوميالس بت ٢٤ ديس مبر ٢٠١٦ Anep الموعداليوميالس بت ٢٤ ديس مبر ٢٠١٦

11 ١١ Les avantages 5/ Les malheurs et les épreuves nous mettent en garde contre la négligence dans certaines affaires afin de nous permettre de nous corriger. C est comme un avertissement adressé à un fonctionnaire ou un étudiant défaillant pour leur permettre de se ressaisir. S ils le font tant mieux pour eux. Autrement, ils vont être sanctionnés. C est ce qu indique la parole du Très Haut: «Pourquoi donc, lorsque Notre rigueur leur vint, n ont- ils pas imploré (la miséricorde)? Mais leurs cœurs s étaient endurcis et le Diable enjolivait à leurs yeux ce qu ils faisaient» (Coran, 7 : 43). Les malheurs et les Je vais conclure le mariage avec ma fiancée très prochainement, s il plaît à Allah. J ai choisi le vendredi pour l établissement du mariage. Ensuite j ai su que certains ulémas pense que le vendredi est recommandé pour un tel acte alors que d autres pensent que c est une innovation. Qu est ce que vous me conseillez? Fautil maintenir la date choisie ou la changer pour éviter de commettre une innovation? Il n y a pas un jour de la semaine ou de l année qu il faut retenir pour l établissement d un mariage. Car on peut conclure cet acte à n importe quel jour, qu il s agisse du vendredi ou d un autre jour. Du moment qu on a choisi le vendredi parce qu on a besoin d accomplir l acte ce jour ou الص فهة من ا عداد: يوس ف بن مختار الس بت ٢٤ ديس مبر ٢٠١٦ Notre Islam des grandes difficultés (2/6) parce qu il convient plus que tout autre jour, l affaire en soi n est plus susceptible d être qualifiée de conforme à la sunna ni d être une innovation. C est ce qui se dégage de votre question car vous avez fixé d abord le vendredi avant d entendre ce qui a été dit à son propos. Cela dit, vous n avez pas à changer votre rendez vous. Il n y a là aucune innovation, s il plaît à Allah. Quant à la recommandation de conclure le mariage le vendredi, elle a été précisée par bon nombre d ulémas appartenant aux Quatre Ecoles juridiques. A ce propos Ibn al-quadama (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: «Il est recommandé de conclure le mariage le vendredi». Al-Moughni. An-Nafrawi al- Maliki (Puisse Allah lui épreuves nous apprennent encore que ceux qui ne profitent pas des avertissements pour s amender et corriger leur conduite, seront sanctionnés comme le dit le Très Haut: «Puis Nous les avons détruites, pour leurs péchés» (Coran, 7:6) et: «Et quand Nous voulons détruire une cité, Nous ordonnons à ses gens opulents (d obéir à Nos prescriptions), mais (au contraire) ils se livrent à la perversité. Alors la Parole prononcée contre elle se réalise, et Nous la détruisons entièrement». (Coran, 17 : 16). Ibn Taymiyya (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: «La tristesse peut entraîner une attitude louable qui procure une récompense à son auteur. Dans ce cas, ce qui est louable ce n est pas la tristesse en soi, mais ses conséquences. C est comme le cas de celui qui s attriste pour une atteinte à sa religion ou pour les malheurs qui frappent les musulmans en général. Celui-là est récompensé en raison de son amour pour le bien et sa haine pour le mal et l attitude qui découlent de tels sentiments. En revanche, quand la contrition entraîne l abandon de la patience, de Conclure un mariage le vendredi accorder Sa miséricorde) dit: «Il est recommandé que la conclusion du contrat et le sermon se fassent le vendredi.» Al-Fawakih ad-dawani. Voir Asnaa al-mataalib de Cheikh Zakaria al-ansari, un chafiite et Fath al-quadir d Ibn Hammam, un hanafite. Ils se fondent tous en cela sur la pratique perpétrée par un groupe des ancêtres pieux parmi le quel figurent Dhamourah ibn Habib, Rachid ibn Saad et Habib ibn Ataba. Ils arguent en plus que le vendredi est un jour béni, ce qui fait espérer qu Allah bénira le mariage qui y est conclu. C est un grand jour, une jour de fête. la lutte (pour la religion) de la recherche du bien et du combat pour repousser le mal, elle est alors interdite. Sinon son auteur devra se contenter de la rémission de se péchés (sans récompense). Ô vous qui souhaitiez qu Allah change les conditions (de vie) sans une contrepartie de votre part et de la part de vos semblables, comprenez donc ce qui vient d être dit. Regrouper deux prières en raison d une chute de neige ou de verglas (1/2) La Sunna indique qu il est permis de regrouper les prières en question à cause d une pluie. Mouslim a rapporté d après Said ibn Djoubayr qui le tenait d Ibn Abbas (P.A.a) que ce dernier a dit: «Le Messager d Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a regroupé les prières du dhouhr et d asr] d une part[ et celle du maghrib et d isha ]d autre part[ à Médine sans crainte, ni pluie.» J ai dit à Ibn Abbas: «pourquoi il l a fait alors?» «C était pour ne pas gêner sa communauté» Dit il. Il est permis de regrouper les prières en cas de chute de neige en l assimilant à la pluie L auteur du kashshaf al-quinaa dit: «Il est permis de regrouper les deux premières prières de la nuit, contrairement aux deux prières de l après midi en cas de chute de neige et de froid car ces situations sont comparables à la décente de la pluie. Il est permis de regrouper les deux premières prières de la nuit pour l intensité du froid.» Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: «on regroupe les deux prières de l après midi pour ces excuses en cas de difficultés. Il dit encore (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde): «l avis juste à propos de cette question est qu il est permis de regroupe les deux prières de l après midi pour ces excuses comme il est permis de regrouper les deux premières prières de la soirée. La cause réside dans la difficulté. Quand il est difficile dans la journée comme dans la nuit de faire autrement, il est permis de procéder au regroupement». Extrait de char h al-moumt i. Il dit encore (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde): «En cas d un froid intense accompagné d un vent violent qui nuit aux gens, il est permis à l homme de regrouper les prières de l après midi et celles de la soirée car il a été rapporté sûrement dans le Sahih de Mouslim d après Abdoullah ibn Abbas (P.A.a) que le Messager d Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a regroupé (des prières) à Médine sans peur ni pluie. La foi convaincue et la pleine confiance en Dieu Allah a dit: 1. {Quand les croyants virent les coalisés, ils dirent: «Voilà ce que Dieu nous a promis ainsi que Son Messager et Dieu a dit vrai de même que son Messager». Cela ne fit qu augmenter leur foi et leur soumission à Dieu} [33:22]. 2. {Ceux à qui les gens dirent: «Les gens ont mobilisés pour vous (des multitudes). Craignezles donc!» Cela augmenta leur foi et dirent: «Il nous suffit d avoir Dieu et quel bon défenseur!» Ils retournèrent par un bienfait de dieu et un effet de Sa générosité sans être touchés par aucun mal. Il poursuivirent la pleine satisfaction de Dieu et Dieu a une générosité immense»} [3: 173 et 174]. 3. {Remets- t-en au Vivant qui ne meurt jamais!} [25:58]. 4. {C est à Dieu que doivent s en remettre les Croyants} [14:11]. 5. {Une fois que ta décision est prise, remets-t-en à Dieu} [3:159]. Les versets dans ce sens sont nombreux et bien connus. Prends le droit chemin Allah a dit:{prends le droit chemin} [11:112]. {Ceux qui ont dit: «Notre Seigneur et Maître, est Dieu» Puis ont pris le chemin de la droiture, les Anges descendent vers eux par vagues successives (en leur disant): «N ayez crainte et ne vous attristez point! Réjouissez-vous à l avance du Paradis qui vous est promis. C est nous vos protecteurs dans la vie ici-bas et dans la vie ultime. Vous y avez tout ce que désire votre âme et vous y avez tous les objets de votre prétention. C est là une façon de recevoir Ses hôtes de la part d un grand Absoluteur et d un Miséricordieux infini} [41: 30 à 32]. {Ceux qui ont dit: «Notre seigneur et Maître est Dieu» puis ont adopté la voie de la rectitude, aucune peur ne les accable et aucun chagrin ne les afflige. Ceux-là sont les gens du Paradis où ils seront pour l éternité en récompense de ce qu ils faisaient} [46: 13 et 14].

12 Ȫ ùjo 24 âñ ùdg IÉ«Mh á jô T 2016 Ȫ ùjo 24 âñ ùdg IÉ«Mh á jô T

13 Ȫ ùjo 24 âñ ùdg IÉ«Mh á jô T 2016 Ȫ ùjo 24 âñ ùdg IÉ«Mh á jô T

14 ١٤ L athéisme implique une mécréance plus grave que l associationnisme (2/2) Son intelligence se détériore à un niveau impensable. Pourtant bon nombre de ceux qui ont traité du phénomène de l athéisme mettent en doute l existence réelle d une telle conviction dans la profondeur des âmes des athées. Ils disent que l athée ne fait qu afficher l athéisme, alors qu en réalité il croit au fond de lui-même en un dieu unique. Cheikh al-islam, Ibn Taymiyyah a employé de nombreuses expressions qui indiquent que le groupe des athées résolument nihilistes est plus enfoncé dans la mécréance que les associationistes. Voici quelques unes de ses expressions: il dit (puisse Allah lui accorder sa miséricorde): «La mécréance consiste à ne pas croire en Allah et en Ses messagers, que cela s accompagne d un démenti catégorique ou pas ou s exprime sous la forme du doute ou de l opposition pouvant être dictés par la jalousie, l orgueil ou la perpétuation de tendances éloignant l individu du message (divin). Il est vrai que le mécréant qui démentit (la foi) est plus enfoncé dans la mécréance. C est aussi vrai pour le négateur (de la foi) qui en démentit le fondement par jalousie tout en étant convaincu au fond que les messagers disent vrai». Madjmou al-fatawa. Il dit encore: «Celui qui nie le Résurrection tout en reconnaissant le caractère créé du monde est jugé الص فهة من ا عداد: يوس ف بن مختار الس بت ٢٤ ديس مبر ٢٠١٦ Notre Islam mécréant par Allah. Celui qui ajoute à la négation de la Résurrection l affirmation de l éternité du monde est plus enfoncé dans la mécréance d après le jugement d Allah Très Haut» Madjmou al- Fatawa. Mieux, il dit dans sa réfutation des arguments des négateurs des attributs divins: «Ou bien on s impose la négation absolue en disant qu il n y a pas d existence nécessaire - si on s exprime ainsi et ajoute: je n affirme aucun des contraires ni l existence ni l inexistence - on lui rétorque: admettons que tu dises cela sans être convaincu de l une ou de l autre choses (existence et inexistence). Bien plus, tu as choisi de te détourner de la connaissance d Allah, de Son adoration et de Sa mention; tu ne Le mentionnes jamais, ne L adore pas, ne L invoque pas, n espère pas en Lui et ne Le craints pas. S il en est ainsi, ta négation (de l existence de Dieu) est plus radicale que celle professée par Satan qui a reconnu Allah tout en Lui refusant Madjmou al-fatawa. Islam Q&A l obéissance» L exécution du vœu (2/7) Toi et les autres hommes pouvez visiter Al-Baqî et les martyrs. Cette étape est légale rien qu aux hommes. Il t est recommandé également ainsi qu aux hommes et aux femmes de visiter la mosquée de Qibâ et y accomplir la prière, car c est une mosquée vertueuse qu il est recommandé de visiter et d y accomplir la prière pour celui qui réside à Médine ou le visiteur. En outre, il n y a pas de gêne que tu portes ta mère ou ton père quand tu les amèneras faire le pèlerinage pour faire le Tawâf et le Sa`y avec eux, s ils sont incapables de les faire, contrairement à toi. Mais, s ils en ont la capacité, ils doivent euxmêmes faire le Tawâf et le Sa`y. Mais, il n y a pas de gêne qu ils fassent le Sa`y sur une monture comme tous les autres pèlerins. Et louange à Allah, il y a de la souplesse dans l accomplissement de cet acte. Mais, tu n es pas tenu de les porter, vu la difficulté que cela peut entraîner, et vu aussi le manque de preuve sur sa légalité. Partant, si tu ne les portes pas, tu dois expier ton vœu comme on expie le serment, à savoir, nourrir dix démunis ou les vêtir. il s agit de donner à chacun la moitié du Sâ` de dattes, de blé ou de riz ou donner à chacun un vêtement suffisant pour la prière tel que la chemise, l izâr ou le ridâ. Tu ne dois pas les porter, bien plus ils doivent faire le Tawâf et le Sa`y seuls, s ils en ont les moyens. Mais s ils en sont incapables, ont doit les faire faire le Tawâf et le Sa`y. Louange à Allah. Nous implorons Allah de t aider à accomplir ton vœu et de l accepter de nous et de tous les autres musulmans. Nous te conseillons de ne plus faire de vœu dans l avenir, car le Messager sur lui la prière et la paix a dit: «Ne faites pas des vœux. Le vœu n a aucun effet contre la prédestination et ne sert qu à soutirer de l argent à l avare». Nous te conseillons de ne plus jamais faire de vœu dans l avenir. Si tu obtiens une richesse, remercie Allah, obéis à Lui et louange-le; tu n as pas besoin de faire de vœu. Tu as dit dans ta question: le destin m a empêché, le mieux aurait été de dire dans ce genre de situation: Allah a décrété ci et ça, car le destin ne peut disposer, c est Allah Seul qui dispose. Tu devrais dire: Allah m a décrété tel, en attribuant la chose à Allah Gloire et Pureté à Lui. Allah est le Maître de la réussite. L interdiction de représenter un animal sur un tapis, une pierre, un vêtement, une pièce de monnaie, un coussin ou autre chose Aisha (RA) rapporte: «Le Messager de Dieu (P. et B. d Allah sur Lui) rentra d un voyage. J avais entre-temps recouvert une lucarne de la maison avec un rideau portant des images. Quand le Messager de Dieu (P. et B. d Allah sur Lui) le vit, son visage changea de couleur et il dit: «O Aisha! Les gens qui auront les tourments les plus durs auprès de Dieu le jour de la résurrection seront ceux qui auront cherché à imiter Dieu dans Sa création». Elle dit: «Nous le découpâmes aussitôt pour en faire des coussins». L Islam a interdit le rapport pendant Les menstrues Les règles de la femme viennent pendant une période précise que la femme connaît, et étant donné que tu connais le début et la fin de tes règles, il n est pas permis d avoir de rapports sexuels avec ton mari pendant ces périodes propres que tu as mentionnées, jusqu à ce que tu sois complètement purifiée et que tu aies pris le bain rituel [les grandes ablutions]. Et vous devez vous repentir pour les péchés que vous avez commis auparavant. Dr Al-Jaouhara Al-Anquari L amour d Allah Celui qui est atteint par un Malheur Certes nous appartenons à Allah, et c est vers Lui que nous retournerons. Ô Seigneur! Accorde-moi une rétribution dans mon malheur et fais-la suivre d une (ou compense-moi par) chose bien meilleure. La meilleure charité Le prophète (SAW) a dit: «La meilleure charité est celle accomplie pendant Ramadan» (Tirmidy). «Qui donne à manger ou à boire à quelqu un qui jeûne, d un bien licitement acquis, les anges ne cessent de prier pour lui durant Ramadan. L archange Gabriel prie pour lui la nuit du Destin» (Boukhari). Veux-tu que le Prophète, lui-même, te garantisse le Paradis? Le Prophète (que la bénédiction et le salut d Allah soient sur lui) a dit: «Celui qui me garantit ce qu il y a entre ses deux bas de la joue (la bouche), et ce qu il y a entre ses deux jambes (le sexe), je lui garantis le Paradis» [rapporté par Boukhari et Moslim]. D après Abû Hurayra (qu Allah soit satisfait de lui), l Envoyé d Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit:«le Très-Haut a dit: Quiconque est l ennemi d un Ami [wali] à Moi, Je déclare la guerre contre lui. Mon serviteur ne s approche pas de Moi par une chose plus aimable à Moi que ce que Je lui ai imposé, et Mon serviteur ne cesse de s approcher de Moi par les œuvres surérogatoires que Je l aime. Or, lorsque Je l aime, que suis son ouie par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il attrape, son pied par lequel il marche. S il Me demande quelque chose, Je lui donne certainement, et s il cherche refuge auprès de Moi, Je le lui accorde».

15 ١٥ الس بت ٢٤ ديس مبر ٢٠١٦ هموΩ ش كوى ا لى الوزير الا ول يش رفني س يدي الوزير الا ول المهترΩ ا ن ا توجه ا لى س يادتكم بهذه الش كوى بص فتي المهامي الا س تاذ يهي ش ريف س ليمان مكلف بقض ية العاءلات المطرودة من الس كنات الوظيفية وفي هذا الس ياق ا حيطكم علما س يدي الوزيرالاول بالظروف التي ص احبت طرد ٢٤ عاءلة من س كناتها الوظيفية التابعة لقطاع التربية بموجب قرار الهكومة الذي ينص على اس ترداد الس كنات التابعة للا دارة رغم ا ن هذه العاءلات ا طارات س ابقة في المعاهد والم ءوس س ات التربوية ا حيلوا على التقاعد بعدما قض وا معظم س نوات حياتهم خدمة للتعليم في بلادنا. وا وءكد لكم س يدي الوزير الاول ا ن هذه العاءلات التي ا خرجت من الس كنات الوظيفية لا تملك ا ي عقار س واء س كنات ا و ا راض ي ص الهة للبناء حيش وجدوا ا نفس هم اليوΩ يفترش ون يش رفني س يدي الوزير المهترΩ ا ن ا تقدΩ ا لى س يادتكم الموقرة بش كواي هذه ملتمس ا منكم ا يجاد حل س ريع لوض عيتي بعد ا ن ض اقت بي الس بل وبت مهددا بالتش رد ا نا وعاءلتي في الش ارع. لقد اس تفدت من مس كن ريفي وكم كانت فرحتي كبيرة بعد ا ن تهقق حلمي كيف لا وا نا ا قطن مع عاءلتي المكونة من ٧ ا فراد في بيت هش طوبي مهدد بالانهيار في ا ي لهظة بهس ب المعاينة الميدانية والمهض ر الذي ا عده ا فراد الوحدة الشانوية للهماية المدنية بولاية المدية. يش رفني س يدي الوالي المهترΩ ا ن ا تقدΩ ا لى س يادتكم الموقرة بهذه الش كوى ملتمس ا منكم التدخل لا نص افي في هذه القض ية التي دمرت حياتي وحياة ا س رتي وهذا باختص ار ش ديد مهتواها. ا نا مواطن جزاءري بس يط من ولاية الجزاءر العاص مة ش اء الل ه عز وجل ا ن ا كون من عباده الفقراء وفي عاΩ ٢٠١٠ تمت مباش رة عملية ترحيل س كان حي بوش راي وقد تم دمجي مع والدتي وش قيقتي وبما ا ن الش قة الممنوحة لنا لا تس عنا جميعا قررت ا ن ا بقى با حدى الش ارع في عز ا ياΩ الش تاء ولم يتمكنوا حتى من اس ترجاع ا غراض هم من الس كنات التي ا خرجوا منها والتي منهت فيما بعد لموظفين في الوزارة ومديريات التربية بعض ها تابع لولايات اخرى رغم ا ن العاءلات التي وكلتني بالقض ية كانت تدفع ثمن الكراء للبلديات التابعة لها طيلة الفترة التي قض وها في الس كنات الوظيفية. س يدي الوزيرالاول المهترΩ ا ود ا ن ا علمكم ا ن تعليمة الهكومة التي منهت لجميع ولاة الجمهورية والقاض ية بتجميد عمليات طرد العاءلات من المس اكن الوظيفية لم تطبق من قبل الولاة المنتدبين بما ا ن والي الجزاءر العاص مة قد ا مر بتطبيق التعليمة لتجد هذه العاءلات نفس ها في مواجهة قرار الطرد في ا ياΩ رمض ان الماض ي رغم مراس لتها لمختلف المس ءوولين في العاص مة في عدة مرات وعلى را س هم والي الجزاءر العاص مة الس يد عبد القادر زوخ. ولذا ا لتمس من س يادتكم الموقرة التدخل العاجل والس ريع قص د ا يجاد حل لهذه العاءلات التي قض ت حياتها في خدمة التربية والتعليم في الجزاءر. وفي انتظار تدخلكم الذي ش كوى ا لى وزير الس كن والعمران والمدينة وبعد ا جراء التهقيق في قاءمة المس تفيدين من البناء الريفي من قبل الص ندوق الوطني للس كن تم ا خطاري با ني مقص ي من الاس تفادة كوني مس تفيدا من بناء ريفي في ولاية ا خرى غير الولاية التي ا قيم فيها بس بب تش ابه في الا س ماء. بعدها قمت بطعن لدى مديرية الس كن في المدية التي هي الا خرى قامت بمراس لة مديرية الس كن لولاية تبين ا نني اس تفدت فيها من س كن وهذه الا خيرة ا خطرت مديرية الس كن لولاية ا قامتي با ن المس تفيد ش خص ا خر لا نه يوجد اختلاف في النس ب ) رس الة مفتوحة ا لى والي ولاية الجزاءر الس كنات الش اغرة بالهي الذي تم ترحيلنا منه وا ثر ذلك تم طردي بواس طة القوة العمومية بعد ا ن ص در قرارا ض دي عن العدالة قض ى بطردي من هذا المكان وبعد ا ن طردت ا لى الش ارع قمت با تخاذ قبو كما وى لي ولاس رتي حيش تنعدΩ في هذا الا خير ) القبو) ا دنى ش روط الهياة الكريمة كما ا حيطكم علما س يدي الوالي المهترΩ ا نني من ض هايا العش رية الس وداء حيش ا ص بت برص اص ة في تلك الفترة وا نا الا ن ا عد من ض هايا اس م ولقب الاΩ والا ب) وهو ما جعلني ا تنفس الص عداء. بعدها قامت مديرية الس كن لولاية المدية منذ قرابة الس نة بمراس لة وزارتكم الوص ية قص د تس وية الوض عية غير ا نه لا جديد تهقق وقمت ا نا بعدها بزيارة ا لى مقر الوزارة ملا ت اس تمارة ش رحت فيها وض عيتي غير ا ن الا مور بقيت عالقة. وفي ظل هذه الوض عية ش عرت بالملل لطول الانتظار كيف لا والمس تفيدون معي في نفس الهص ة قد ا تموا الا ش غال وش غلوا س كناتهم في حين مازلت ا نتظر بس بب خا الا رهاب وقد س بق لي وا ن ا ودعت ملف طلب س كن ا جتماعي لا نه لايمكنني ا ن ا طلب س كنا بص يغة ا خرى غير الاجتماعي بس بب ظروفي الاجتماعية القاس ية جدا لكن لم ا تلق ا ي رد على طلبي الذي ا ودعته منذ ا كشر من ا ربع س نوات. كما ا ش ير ا لى ا ن ملفي يهتوي على كامل الوثاءق الض رورية التي تشبت ا حقيتي في الاس تفادة من س كن ا جتماعي وا يض ا لي كل الهق في الاس تفادة كوني لم ا س تفد من قبل من ا ي ا عانة من الدولة ا و قطعة نتمناه ا يجابيا وينص ف العاءلات المتض ررة تقبلوا مني فاءق التقدير والاحتراΩ المهامي الاس تاذ /يهي ش ريف س ليمان بس يط لا يد لي فيه وكنت ض هية له وهو تش ابه الا س ماء فقط حيش لم يس بق لي ا ن اس تفدت من ا ي ا عانة للدولة. وعليه فا ن ا ملي فيكم كبير قص د تس وية وض عيتي وا نقاذ عاءلتي من التش رد خاص ة والمنزل الطوبي بات يهدد عاءلتي المتكونة من س بعة ا فراد. وفي انتظار تدخلكم تقبلوا مني ا س مى معاني التقدير والاحتراΩ. المعني بالا مر/ س. مهمد ولاية المدية ا رض. وعليه ا لتمس منكم التدخل لدى الس لطات المعنية لا نص افي ومنهي حقي في الس كن خاص ة وا نني الا ن ا مر بظروف جد ص عبة جراء مكوثي في القبو لا ن حالة ا س رتي الص هية تزداد تدهورا مع مرور الوقت. وفي ا نتظار ردكم الذي ا تمناه ا يجابيا تقبلوا مني فاءق التقدير والاحتراΩ. المعني بالا مر : عمروني عميروش ولاية الجزاءر طلب تدخل ا لى وزير المجاهدين يش رفني س يدي الوزير المهترΩ ا ن ا توجه ا لى س يادتكم المهترمة بهذه الش كوى ذات التفاص يل التالية: ا نا الممض ية ا س فله الس يدة يوس في عقيلة ا رملة المجاهد قواس مية مهمد الش ريف لقد كان زوجي الراحل ض من ا عض اء جيش التهرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التهرير الوطني من س نة ١٩٥٥ ا لى ١٩٦٢. وله بطاقة عض وية ص ادرة عن مديرية المجاهدين بڤالمة وبهوزتي كل الوثاءق التي تشبت ص هة ا قوالي. كما ا حيطكم علما س يدي الوزير المهترΩ ا ن زوجي الراحل ومنذ ٢٠٠١ عندما كان على قيد الهياة حرΩ من المنهة وقد تعرض لا جراءات التهفظ وهذا الا مر اعتبره ا جهافا في حقه وقد راس لتكم في العديد من المرات س يدي الوزير عن طريق عدة جراءد ا لا ا نني لم ا تلق ا ي رد من من طرفكم على ش كواي. ولهذا لجا ت ا لى س يادتكم مرة ا خرى ملتمس ة منكم التدخل لدى المعنيين بالا مر لا نص افي فا نا بهاجة ماس ة ا لى هذه المنهة. وفي انتظار تدخلكم س يدي الوزير تقبلوا مني فاءق التقدير والاحتراΩ. المعنية بالا مر: يوس في عقيلة ا رملة ڤواس مية ولاية ڤالمة رد خاص ا لى الس يد عمروش ياس ر من الجزاءر ش كواك التي ا رس لتها لنا بهاجة ا لى تفاص يل ا دق لنفهم الجهة المرس ل ا ليها ما ترغب في حله وماتعانيه. لذا نرجوا منك ا عادة كتابتها وا يض اه المش كل الذي تعانيه با دق التفاص يل حتى نتمكن من نش رها.

16 ص هة ١٦ معاملة الا باء الهانية لها ا ثر ا يجابي كبير في تخفيفه محاولات علمية لفهم الس لوك العدواني لدى الا طفال لطالما كان الس لوك العدواني البدني لدى الا طفال في مرحلة ما قبل الدراس ة موض وع دراس ات العلماء منذ ا ربعينات القرن الماض ي وحتى الا ن وفي الا غلب ربطت معظم الدراس ات بين نش ا ة الس لوك العدواني لدى الطفل والا حباطات التي تواجهه في بداية نش ا ة اللغة ومهاولة التهدش وعدΩ التمكن الكامل من التعبير عن الذات ومواجهة مش كلات في ش ره رغباته بش كل س ليم. ويتمشل الس لوك العدواني في هذه المرحلة في الض رب المتكرر للا قران ا و دفعهم ليس قطوا ا و مهاولات العض ا و القرص ا و الركل بالقدمين. وهذا الس لوك مش ترك بين الا طفال الذكور والا ناش في هذه المرحلة العمرية على الرغم من اختلاف ا ش كال العنف باختلاف القوة البدنية من طفل لا خر. وتتراوه نس بة حدوش العنف تبعا للمس تويات الشقافية والمعيش ية والاجتماعية المختلفة وا يض ا اختلاف العمر. عنف الطفل وقد س اد الاعتقاد لفترات طويلة با ن العجز عن التواص ل باللغة ومش كلاتها مس بب ا س اس للعنف بين الا طفال في هذه الفي ة العمرية وبالطبع هناك كشير من الا س باب لتلك الظاهرة النفس ية ولكن كان ارتباط ظهورها بنش وء اللغة هو ما جعل العلماء يض عون عامل اللغة ا مرا متلازما مع تلك الظاهرة. ولكن دراس ة حديشة قاΩ بها علماء من جامعة مونتريال بكندا ا ش ارت ا لى ا ن هذا التفس ير يمكن ا لا يكون ص هيها بش كل كامل. وا وض هت الدراس ة ا ن الس بب في ذلك يمكن ا ن يكون س لوك الا باء وتفاعلهم مع مش كلات الطفل اللغوية في بداية تعلم الكلاΩ وا ش ار الدارس ون ا لى ا نه حتى وا ن كانت نظرية ارتباط العنف ببداية ظهور اللغة س ليمة فا نه من المفيد معرفة ا يهما ي ءوثر على حدوش الا خر بمعنى: هل مواجهة مش كلات اللغة هي التي تس بب عنف الطفل اΩ ا ن معاقبة الطفل على العنف هي التي تس بب مش كلات في اللغة. وكان الباحشون قد قاموا بدراس ة طولية تعتبر الا ولى من نوعها التي تتطرق ا لى هذه الفي ة العمرية على ٢٠٧٥ من الا طفال متهدثي الا نجليزية والفرنس ية بمقاطعة كيبيك الكندية (كندا من الدول جديد ا بهاش س ابقة ربطت ص داع الا طفال والمراهقين بالتوتر والتعب وقلة النوΩ دراس ة جديدة ت ءوكد : مض غ العلكة يس بب الص داع وا لاΩ الش قيقة ظهرت دراس ة حديشة ا ن مض غ ''العلكة'' من قبل الا طفال والمراهقين ي ءودي ا لى الا ص ابة بالص داع وا ن التوقف عن هذه العادة يبدو وحده كفيلا بعلاج ا لاΩ الرا س دون الهاجة ا لى ا ية ا دوية ا و فهوص ا خرى. وقاΩ العلماء في الدراس ة التي نش رت في مجلة س بيدياتريك نيورولوجي'' بالطلب من ٣٠ مريض ا من الا طفال والمراهقين والذين يعانون من الص داع ا و ا عراض ''الش قيقة'' بالتوقف عن مض غ العلكة لمدة ش هر فا ظهر ٢٦ ش خص ا منهم تهس نا كبيرا في الا عراض وش في ١٩ ش خص ا من الص داع بش كل كامل تماما. ولتا كيد النتيجة طلب العلماء من عش رين ش خص ا من المرض ى الذين تهس نت ا عراض هم با ن يعاودوا مض غ العلكة فعادت ا عراض الص داع ا ليهم جميعا modjtamaa@elmaouid.com التي يقطنها مهاجرون من عدة ا ص ول وتس تخدΩ اللغة الا نجليزية في بعض الولايات والفرنس ية في الولايات الا خرى) واس تعانوا بالمعلومات من مركز رص د مش كلات الس لوك لدى الا طفال بكيبيك وطلبوا من الا باء ا ن يرص دوا معدل تكرار الس لوك العدواني لدى ا طفالهم حينما كانت ا عمارهم ٢٩ ١٧ ٦٠ ٤١ ش هرا وكذلك عند بلوغهم س ن الس ادس ة وا يض ا تم س ءوال الا باء عن س لوكهم تجاه ا طفالهم س واء بالعقاب ا و بالاحتواء والهنو في تلك الفترات. وا ظهرت نتاءج البهش ارتباطا بين زيادة معدلات تكرار العنف البدني ونوعية التطور اللغوي في الفترة من عمر ١٧ ش هرا وحتى عمر ٤١ ش هرا بمعنى ا ن الا طفال الذين كانوا يمتلكون مهارات لغوية ض عيفة في عمر ١٧ ش هرا زادت معدلات العنف البدني لديهم في عمر ٢٩ ش هرا وس اهمت هذه الزيادة في معدلات العنف في هذه الس ن (٢٩ ش هرا) في ض عف المهارات اللغوية في عمر ٤١ ش هرا. ومع ذلك كان هذا الارتباط ض عيفا وغير م ءوثر وانتهى هذا الارتباط في عمر ٤١ ش هرا (الفترة من ١٧ وحتى ٤١ هي فترة نمو القدرات اللغوية) ولم يس تمر الارتباط حتى عمر الخامس ة ا و الس ادس ة. مهارات الا دراك وخلافا للاعتقاد الس اءد با ن العنف ارتبط بوجود مش كلات في اللغة فا ن العنف عند الا طفال ارتبط بالفترة التي تنمو فيها مهاراتهم اللغوية بش كل كبير مما يفند النظرية القديمة. وا رجع العلماء الس بب في وجود العنف في هذه الفترة ا لى ا ن الا طفال لا يمتلكون من المهارات المعرفية والعقلية وس اءل ا خرى للتعبير عن رغبتهم في ش يء معين غير العنف بمعنى ا ن الطفل ا ذا ا راد الهص ول على لعبة من طفل ا خر يلجا ا لى ا خذها منه بش كل الطب بش كل فوري وهو ما ي ءوكد ارتباطا وثيقا بين العلكة وبين الص داع رغم قلة ا عداد المرض ى المش اركين بالدراس ة. ويش يع الص داع بين الا طفال بش كل كبير ويص به ا كشر ش يوعا عند البلوغ خص وص ا بين الفتيات بهس ب الدراس ات وكانت ا بهاش س ابقة قد ربطت ص داع الا طفال والمراهقين بالتوتر والتعب وقلة النوΩ وعدΩ انتظاΩ توقيت الوجبات الغذاءية ا ض افة ا لى ا لعاب الفيديو والتدخين ويعتقد الباحشون في الدراس ة ا ن مض غ العلكة هو من الا س باب التي لا تقل ا همية خص وص ا ا نهم لاحظوا ش يوعا لهذه العادة عند عدد كبير من الا طفال والمراهقين الذين يعانون من الص داع. وفي مهاولة لتفس ير النتاءج يقتره بعض العلماء ا ن المهليات الص نعية كمادة س الا س برتاΩ '' الموجودة في العلكة تهفز على الا ص ابة بالص داع في حين يميل علماء ا خرون ا لى تفس ير الا مر بش كل ا خر ا ذ يعتقدون ا ن مض غ العلكة يس بب ا رهاقا في مفاص ل الفك وا ن ذلك وحده يكفي لتهفيز الص داع وا لاΩ الش قيقة. الوكالات مباش ر عن طريق ش دها من الطفل الا خر ا و ض ربه والهص ول على لعبته. وربما كان للعامل الجيني ا و العص بي دور في زيادة معدلات العنف من طفل ا لى ا خر. في المقابل يختلف الا مر في الا طفال الا كبر عمرا حينما تنموا مهاراتهم المعرفية والا دراكية ويتعلمون قيما مجتمعية ويطلب الطفل من زميله مش اركته في اللعبة بعد انتهاءه منها ا و يعرض عليه ا ن يتش اركا في اللعبة نفس ها بديلا عن العنف. وبالتالي لا تكمن المش كلة في ض عف التواص ل اللغوي بقدر ما ا ن المش كلة في التواص ل المعرفي والمهارات الاجتماعية التي يتم اكتس ابها مع الوقت. ولاحظ الباحشون ا يض ا ا ن المعاملة الطيبة من الا باء وا ظهار الهنان في التعامل كان له الا ثر الا يجابي الكبير في خفض نس بة العنف في تلك المرحلة وا يض ا س اهم بش كل كبير في تطور اللغة بش كل جيد وش جع الا طفال على تهس ين مهاراتهم اللغوية دون خوف من العقاب. وكذلك س اعد في مهاولة ا يجاد وس يلة ا خرى للتواص ل غير العنف. وا ش اروا ا يض ا ا لى ا ن العلاقة قد تكون مزدوجة بمعنى ا نه يمكن تفس ير المعاملة الطيبة والهنو من الا باء بوص فه رد فعل مباش را لعدΩ عنف الا طفال وتعلمهم اللغة بش كل ص هيه وس ريع. ق. Ω ص هتنا في غذاءنا الس بت ٢٤ ديس مبر اس تش ارات طبية ٢٠١٦ اختبار الهس اس ية والا غماء الس ءوال بدا الا مر عندما التهبت لدي اللوزتان وظلتا ملتهبتين مدة طويلة حوالي ٣ س نوات ا لى ا ن ا زلتهما. بعد ذلك ظهر في التهليل ا ني مص اب بهمى روماتيزمية وقد ا خذت حقن ''...'' وقد ش فيت منها ولكن الغريب ا نه عندما عملت اختبار الهس اس ية حدش لي ا غماء وفي وقت الا غماء كان جس مي بارد ا جد ا وا حس س ت وكا نها تخرج نار من جس دي ولكني ا فقت من الا غماء وقد ا تت لي حالة الا غماء هذه حوالي ٤ مرات وفي جميعها تهدش الا عراض نفس ها. ا ما الا عراض التي ا عاني منها فهي: عندما ا نظر ا لى حلقي من الداخل بمرا ة ا رى ما يش به الهبوب ولكني لا ا حس با ي ا عراض م ءولمة فقد زرت ٣ ا طباء وكل طبيب يقول كلام ا يختلف عن الا خر مع العلم ا ن جميع ا خوتي عندهم التهاب مس تمر ش فيق.ج في اللوزتين. الجواب من الواض ه ا ن ا طباءك المعالجين اس تطاعوا ا ن يش خص وا حالتك با نك تعاني من التهاب مزمن باللوزتين والذي ا دى ا لى ا ص ابتك بهمى روماتيزمية ولذا كان لزام ا ا ن يس تا ص لوا اللوزتين -والتي ت عد بمشابة بوءرة ص ديدية في تلك الهالة- ولكن تهت مظلة من المض ادات الهيوية وخاص ة البنس لين طويل المفعول والذي س بب لك تلك الهس اس ية وحدش معها ا غماء وبرودة في الا طراف مع عر ق بارد وزرقة في اللون. ا ما بخص وص ما تراه من حبوب داخل حلقك عند نظرك في المرا ة: فقد يكون التهاب ا مزمن ا بالهلق بعد اس تي ص ال اللوزتين ولكونه مزمن ا لا يكون هناك ارتفاع في درجة الهرارة ولا ص عوبة في البلع حتى ا نك لا تش عر به مطلق ا ولذا فلا ت عر ه انتباه ا ولكن يمكنك الغرغرة بماء دافىء به معلقة ص غيرة من مله الطعاΩ للتغلب على احتقان الهلق وتلك الهبوب الموجودة به. د/ عمر.ش فواءد الش اي للص هة والش عر والبش رة والس رطان ا ذا كنت لا تش رب الش اي يجب ا ن تهاول تناوله لا ن به فواءد نعرض عليك بعض ها. - يهتوي الش اي على مض ادات الا كس دة تعمل على حماية الجس م من ا عراض الش يخوخة وا ثار التلوش. - يهتوي الش اي على نس بة كافين ا قل من القهوة فالقهوة بالعادة تهتوي على ا ض عاف الكافين بالمقارنة عن نس بة الش اي يهتوي كوب على ٨ ا وقية من القهوة على نس بة ١٣٥ ملغراΩ من الكافين. - وا ذا كنت تعاني من مش اكل نتيجة تناول القهوة مشل قلة النوΩ و عس ر الهض م قم بالتهول ا لى الش اي كبديل ص هي ا كشر. - يقلل الش اي من خطر الا ص ابة بالنوبات القلبية و الس كتة الدماغية. فهو يمنع حدوش جلطات الدΩ التي تتس بب في حدوش النوبات القلبية والس كتة الدماغية. - وتناول الش اي يس اعد في الهفاظ على ص هة الش رايين وجدت دراس ة ا جريت على ا فراد يتناولوا ما لا يقل عن -٣ ٢ ا كواب من الش اي الا س ود يوميا قلل لديهم خطر الا ص ابة بالنوبات القلبية بنس بة % ٧٠. - يهمي الش اي ص هة العظاΩ و خص وص ا عند ا ض افة الهليب يس اعد في بناء عظاΩ قوية. وجدت دراس ة با ن الذين يش ربون الش اي لمدة ١٠ س نوات ا و ا كشر يتمتعون بعظاΩ قوية. و ذلك لا ن الش اي يهتوي على المواد الكيمياءية النباتية المفيدة. - الش اي جيد للا س نان و لكن الس كر المض اف ا ليه هو الس بب وراء ض رر الا س نان. لذلك قم با ض افة الش اي غير المهلي لروتينك اليومي و غس ل الا س نان بالفرش اة مباش رة. - يس اعد الش اي في تهس ين ص هة الجهاز المناعي لمهاربة العدوي. و فقا لدراس ة ا جريت على حوالي ٢١ متطوعا تناولوا حوالي ٥ ا كواب كل يوΩ لمدة ا ربعة ا س ابيع را ى الباحشون با نه س اعد في زيادة نش اط الجهاز المناعي. - يهمي الش اي الجس م من الس رطان فهو يهتوي على مض ادات الا كس دة التي لها ا ثار مكافهة الس رطان. و هناك العديد ما يكفي من الدراس ات التي تبين ا ثر الش اي في الهماية من الس رطان. - الش اي خال من الس عرات الهرارية ا لا ا ذا تم ا ض افة الس كر ا و الهليب ا ليه. - يس اعد الش اي في تقليل مس تويات التوتر وجدت ا حدي الدراس ات با ن الش اي الا س ود يس اعد في تقليل هرمونات التوتر و تقليل الا جهاد عند ا ولي ك المش اركين في الدراس ة.

17 /12/16 17:02 Page 1 modjtamaa@elmaouid.com الس بت ٢٤ ديس مبر ٢٠١٦ بعد مرور س نة على ا ص دار قانون منع التهرش تعديات متواص لة و قض ايا متزايدة ا كثر من ٨٤٦١ حالة عنف خلال ١٠ ا ش هر من س نة ٢٠١٦ لمياء بن دعاس وا ش ارت الرابطة في تقرير لها ا لى الا حص اءات التي ا علنت عنها المديرية العامة للا من الوطني التي س جلت ارتفاع حالات الاعتداء على المرا ة بنهو ٨٤٦١ امرا ة ض هية خلال ١٠ ا ش هر س نة ٢٠١٦ بمقارنة ١٠ ا ش هر لس نة ٢٠١٥ التي س جلت ٨١٥١ امرا ة ض هية حيش ارتفع العدد بزيادة ٣١٠ حالة عنف معتبرة با ن هذه الا رقاΩ التي س جلتها مص اله الا من لس نة ٢٠١٦ لا تعكس الص ورة الهقيقية للنس اء المعنفات بالنظر الى حالات غير المبلغ عنها لدى مص اله الا من. وبمقارنة ا حص اءات مص اله الا من الوطني خلال الا ش هر التس عة الا ولى لس نة ٢٠١٥ وكذلك س نة ٢٠١٦ لمختلف الاعتداءات نجد با ن دخول قانون العقوبات لهماية المرا ة من العنف والتهرش س نة ٢٠١٦ لم يهد من الاعتداءات والعنف ض د النس اء. فقد تم تس جيل ٥٠٤٧ حالة عنف جس دي خلال الا ش هر التس عة الا ولى من س نة ٢٠١٦ ا ما فيما يخص س وء المعاملة فقد تم تس جيل ١,٧٠٦ حالة خلال الا ش هر التس عة الا ولى من س نة ٢٠١٥ و ١٥٧٠ حالة خلال الفترة ذاتها من س نة ٢٠١٦ و الاعتداء الجنس ي ٢٠٦ حالة خلال الا ش هر التس عة الا ولى من س نة ٢٠١٥ و ٢٧٣ حالة خلال الفترة نفس ها من س نة ٢٠١٦ القتل العمدي ٢٢ حالة و ٠٤ حالات خاص ة بالض رب العمدي المفض ي الى الوفاة خلال الا ش هر التس عة الا ولى من س نة ٢٤ ٢٠١٥ حالة خلال الفترة نفس ها من س نة ٢٠١٦ زنا المهارΩ ٠٦ حالات خلال الا ش هر التس عة الا ولى من س نة ٠٤ ٢٠١٥ حالات في الفترة نفس ها من س نة ٢٠١٦. الفتيات..انزعاج من المض ايقات و ا مال معلقة على المص ادقة على القانون وكانت عديد النس اء الجزاءريات ا بدين ارتياحا وترحيبا بهذا القانون. وترى حكيمة ٢٨ س نة موظفة في م ءوس س ة خاص ة ا ن التهرش ص ار قدرا مفروض ا على الفتاة والمرا ة الجزاءرية مهما كان لباس ها ا و وض عها فلا تس لم منه ا ي فتاة س واء كانت متهجبة ا و متبرجة مراهقة ش ابة ا و س يدة وفي مختلف الا ماكن: الش ارع الدراس ة ا و العمل لدرجة ا نها تش عر با نها مهل مراقبة داءمة من طرف الجنس الا خر الا مر الذي يقيدها ويهط من معنوياتها. وتوافقها الرا ي مريم وهي طالبة جامعية وتقول ا نها س ي مت من التهرش ات التي تلهقها من مكان لا خر الا مر الذي يجعلها تش عر وكا نها تفرط في التزيين ا و التجميل مع العلم ا نها فتاة متهجبة ولا ترتدي ش يي ا خارجا عن الما لوف. من جانبها قالت نس رين ١٩ س نة ا نها تض طر للخروج رفقة ص ديقاتها ا و عاءلتها خوفا من التهرش ات التي يمكن ا ن تلهقها وقد يتعدى الا مر التلفظ بمختلف الا لفاظ البديي ة ليص ل ا لى ملامس ات وملاحقات وحتى اعتداءات الش يء الذي ا كدته نوال ٣٢ س نة حيش قاΩ ا حد المتس كعين بالتهرش بها في ا حدى مهطات النقل الهض ري وعندما لم تعره اهتماما قاΩ بش دها بقوة من ذراعها ا ماΩ ص مت وذهول المس افرين واض افت لولا تدخل ش يخ كبير في س ن الذي قاΩ بتوبيخه لما تخلص ت من ذلك الش خص. من جهتها ا كدت نس يمة ا ن الهافلات ا كشر الا ماكن التي تش هد تهرش ات ومعاكس ات من طرف ا ش خاص يتعمدون التنقل عبر الهافلات من ا جل مض ايقة الفتيات خاص ة عندما تكون الهافلة ممتلي ة عن ا خرها تجد بعض الش باب يقوΩ بتص رفات لا ا خلاقية تشير غض ب النس اء. بينما قالت زكية الطالبة الجامعية ا ن هذا القانون يجب ا ن ي ض بط جيدا ''با مكان ا ي امرا ة وباس م هذا القانون ا ن ترفع دعوى قض اءية على رجل بينها وبينه ض غينة فترميه في الس جن ظلما وبهتانا!''. من الهافلات والش وارع..ا ماكن العمل تتهول ا ب ءور للتهرش قالت بعض من تهشنا ا ليهن ا ن التهرش لا يكون فقط من ا ش خاص مجهولين نص ادفهم في الهافلات ا و الش وارع وا نما يكون ا يض ا في ا ماكن العمل من طرف المديرين وحتى الزملاء الا مر الذي يدخل المرا ة في دوامة لا متناهية من الرعب خاص ة ا ذا كانت متزوجة حيش تجد نفس ها في وض ع ص عب وحرج. وغالبا ما تلتزΩ الموظفة الص مت ا ماΩ التهرش ات التي تطالها خاص ة ا ذا ما تعلق الا مر بمس ءوول ا و رب عملها في هذا الص دد تقول ليلى ''كان مديري يتهرش بي داءما حيش بدا الا مر بابتس امة وتهية ليص ل ا لى اقتراه موعد للخروج والا مر الذي ا ثار دهش تي ا كشر هو ا نه متزوج بامرا تين ا حداهن تعمل معنا لم ا س تطع ا ن ا تقدΩ بش كوى ولا حتى التكلم لا ن الا مر س ينقلب علي بالتا كيد ا لا ا نني رفض ت الخروج معه لا جد نفس ي بعد ا س ابيع معدودة مفص ولة عن العمل والس بب بهس به تقص يري في عملي''. الش باب الجزاءري الفتيات هن المتهرش ات وا ن ط بق القانون س يص به نص ف ش باب الجزاءر من ذوي الس وابق من جهته يقف الش اب الجزاءري مذهولا من اتهاΩ الفتيات له بس وء الا خلاق وبتعرض ه لهن وهو ما نفاه ا س امة الذي قال ا ن الفتاة هي من تتعرض للش اب بلباس ها غير المهتش م وبس لوكها وطريقة مش يها وحديشها في الش ارع و ما معاكس ته لها ا لا ردة فعل ويوافقه الرا ي زهير طالب جامعي الذي يقول ا ن النس اء يدفعن بالرجال ا لى التهرش بهن ا ذ تجدهن يرتدين ملابس ض يقة وش به عارية ويتجولن وا ص واتهن مرتفعة حتى ا نهن يتمايلن في مش يتهن كما قال هش اΩ ا ن المرا ة لو تهجبت وس ترت نفس ها لما لاحقها الش اب. ا ما ا ن كان هذا القانون س يكون رادعا فيقول رض وان ا نه ليس مس تعدا ا ن يص به ''مهابس ي ''من ا جل فتاة تعرض نفس ها في الش ارع '' حس ب را يه- ا ما كمال فيقول ا نه لا يتوقع ا ن ي طبق هذا القانون و ا لا ا ص به نص ف ش باب الجزاءر في الس جن. من جهته تس اءل عبد الرحمان وهو ش اب متزوج س ا ين القانون الذي يهمي الرجال من تهرش ات النس اء بهم ''. وطالب المرا ة بالتعفف في اللباس حتى لا يعاكس ها ا حد في الش ارع على حد تعبيره. من جهته قال مهمد وهو ش اب ا خر ''التهرش الهقيقي يهدش في الا دارات من ا على القمة ا لى ا دناها ومن الطرفين يس اومون بعض هم البعض على المناص ب والترقيات.. ا ذا العقوبة للجنس ين ا ن ا ردتم العدل ا ما في الش ارع فهو ش كلي''. ا ما عبد الكريم فهو ينظر ا لى الموض وع من زاوية اخرى في قوله :''من يقول ا ن المرا ة هي الس بب في التهرش بس بب لباس ها فهو يبرىء المجرΩ ويجرΩ الض هية لا ن ا حص اءات الا مم المتهدة لعاΩ '' ٢٠١٢ على حد قوله '' ت بي ن ا ن ا و ل ا على ثلاش دول في التهرش الجنس ي هي الس عودية ومص ر وا فغانس تان يعني دول فيها المرا ة متهجبة ا ما ا خر ثلاش دول فهي الدانمارك وفنلندا وا س تونيا وفي هذه الدول المرا ة ش به عارية في فص ل الص يف''. وخل ص ا لى القول: ''القض ية قض ية تربية ونظرة مجتمعنا الدونية ا لى المرا ة ولا علاقة لها بطريقة لباس ها يعني المش كلة في عقلية الرجل وليس ت في لباس المرا ة.. هذا القانون الجديد س ي ربي بعض الرجال''. من هنا تخلع زوجها لا نه ا ص لع وهناك خلطة لترطيب بش رة اليدين في فص ل الش تاء نتيجة انخفاض درجات الهرارة في فص ل الش تاء تص اب البش رة بهالة من الجفاف مما يفقدها نعومتها وجمالها ولهذا تس تخدΩ النس اء بعض المس تهض رات التجميلية التي تعمل على ترطيب البش رة خلال فص ل الش تاء. يض ع خبراء التجميل بين يديك طريقة تهض ير خلطة طبيعية يمكن اس تخدامها لعلاج مش كلة جفاف بش رة اليدين والقدمين في فص ل الش تاء. المكونات: ٧ ملعقتان فازلين ٣ ٧ ملاعق من الجليس وليد ٧ عص ير ليمونة ٧ عص ير جذع ص بار ١٧ مجتمع بعد مرور س نة على رفع البرلمان الجزاءري تجميده على قانون ''مهاربة التهرش '' ا و ما يعرف لدى الص هافة بقانون ''حماية المرا ة من كل ا ش كال العنف'' مازال المجتمع الجزاءري يعرف حالات لتعرض المرا ة لمختلف ا ش كال العنف و هو ما ا كدته الرابطة الجزاءرية للدفاع عن حقوق الا نس ان فبالرغم من دخول قانون العقوبات لهماية المرا ة من العنف والتهرش منذ بداية الس نة الجارية ٢٠١٦ ا لا انه لم يقلل من مهاربة العنف الزوجي بعد ا ن تم تس جيل ٨٤٦١ حالة عنف ض د هذه الفي ة خلال ١٠ ا ش هر من س نة ٢٠١٦. قض ت مهكمة الا س رة بمص ر الجديدة بالقاهرة في دعوى غريبة ا قامتها ا حدى الزوجات بالخلع لتعرض ها لض رر من ا ص ابة زوجها ب''الص لع'' وش عورها بالهرج منه ا ماΩ ا ص دقاءها. كانت ''جيلان.ج'' حركت دعوى قض اءية ا ماΩ مهكمة الا س رة بمص ر الجديدة ض د زوجها س ا س ر. Ω '' طالبت فيها بالخلع بس بب الض رر الذي ا ص ابها بعد ا ص ابته بالص لع وش عورها بالهرج منه ا ماΩ ا ص دقاءها. وذكرت الزوجة في دعواها: ''البعض يظن ا نني تافهة بس بب فهوى الدعوى وكل ما ا تمناه ا ن يهتم زوجي بمظهره العاΩ وبعد الزواج ا ص به لا يهتم ا لا بهص وله على المتعة مني فا حيانا يا تي من العمل وراءهته كريهة''. وتابعت الزوجة: ''بص راحة ا نا لم ا س تطع العيش معه بعد ا ن ا ص ابه الص لع وا ص بهت ا نفر من الخروج معه ا ماΩ ا ص دقاءي وطالبته بزرع ش عر ولكنه رفض فوجدت نفس ي لا ا س تطيع ا كمال حياتي الزوجية وطلبت الطلاق ورفض فلجا ت للخلع''. وتناول وليمة عيد الش كر قبلها فطعنته ا قدمت ا مريكية على قتل ص ديقها بتوجيه عدة طعنات مميتة في ص دره لا نه تناول عش اء عيد الش كر في وقت مبكر من دونها بينما كانت ناءمة. وقالت ش رطة بنس لفانيا ا ن جاكلين بليك البالغة من العمر ٤٧ عاما اعترفت بجريمتها للش رطة التي وجدت ص ديقها ويلكس بير مس تلقيا على الا رض عاقدا منش فة فوق ص دره بهس ب ما ورد في نيويورك دايلي نيوز. ولهس ن حظ ويلكس ا نه ا نقذ في ا خر لهظة بعدما ا رس ل ا لى المس تش فى فيما تواجه جاكلين تهمة اس تعمال س لاه قاتل وتعريض حياة ش خص للخطر فيما قال ويلكس للش رطة ا ن جاكلين كانت في حالة س كر وعندما اس تيقظت من نومها وجهت له الطعنات المميتة ثم ا لقت الس كينة. جمال وا ناقة طريقة التهض ير: ٧ قومي بخلط المكونات في ا ناء مناس ب حتى تهص لي على خليط متجانس ومتماس ك. ٧ قومي باس تخداΩ القليل من هذه الخلطة في المس اء لتدليك البش رة المص ابة بالجفاف وذلك لعلاج تلك المش كلة.

18 ١٨ رياض ة الس بت ٢٤ ديس مبر ٢٠١٦ نيمار.. ا توقع ا ن يوقع ميس ي العقد الجديد قريب ا قال الدولي البرازيلي نيمار لاعب نادي برش لونة الا س باني ا نه يتوقع تجديد زميله الا رجنتيني ليونيل ميس ي عقده مع النادي الكتالوني خلال الفترة القليلة المقبلة. وا كدت ا دارة النادي الكتالوني على رغبتها في الاحتفاظ بنجم الفريق الا ول ميس ي على الا قل حتى عاΩ ٢٠٢٢ بعدما حس مت التجديد للشناءي نيمار وس واريز. نفى ا دغاردو باوزا المدير الفني لمنتخب الا رجنتين ما يتردد حول تدخل ليونيل ميس ي نجم التانغو وبرش لونة الا س باني في وا ش ارت عدة تقارير ص هفية خلال الفترة الماض ية ا لى وجود عدة تكهنات حول مس تقبل ميس ي والذي ينتهي تعاقده عاΩ ٢٠١٨ وبالا خص بعد الا زمات الض ريبية التي مر بها الص يف الماض ي. وقال نيمار خلال تص ريهات نقلها موقع ''فور فور تو'' ''نا مل ا ن يبقى ميس ي معنا ا توقع ا نه س يوقع العقد الجديد قريب ا''. وتابع ''س عيد جد ا بما قدمته في الموس م الهالي ا عداد قاءمة المنتخب م ءوكدا ا نه س يرحل عن تدريب الفريق حال حدوش هذا. وكانت ا نباء قد خرجت موءخرا تفيد بتدخل على الرغم من قلة عدد الا هداف والتي س تا تي بش كل طبيعي''. واختتم البرازيلي حديشه بقوله ''س عيد جد ا بتمريراتي ا ريد ا ن ا س اعد الفريق با فض ل طريقة ممكنة''. ويهتل برش لونة المركز الشاني في الدوري الا س باني برص يد ٣٤ نقطة خلف ريال مدريد المتص در برص يد ٣٧ نقطة. مدرب الا رجنتين: عندما يتدخل ا حد اللاعبين في قاءمة المنتخب س ا رحل فورا ا عرب لوتش يانو س باليتي المدير الفني لفريق روما الا يطالي عن س عادته بتهقيق الانتص ار بنتيجة (٣-١) على كييفو فيرونا مس اء الخميس ض من الجولة ال ١٨ من الكالتش يو.وقال س باليتي خلال مورينيو : تش يلس ي ''الدفاعي'' س يفوز بالدوري اعترف مدرب مانش س تر يونايتد جوزي مورينيو ا نه س يكون من الص عب جدا لفريقه الفوز بلقب الدوري الا نجليزي الممتاز هذا الموس م بس بب نهج تش يلس ي الدفاعي. ويهتل يونايتد حاليا المركز الس ادس متا خرا ب ١٣ نقطة خلف المتص در تش يلس ي الذي فاز في ا خر ١١ مباراة له بالبريميرليغ ويتفوق بفارق س ت نقاط على ص احب المركز الشاني ليفربول. واعترف مورينيو ا نه س يكون ص عبا لفريقه الجديد تقليل الفجوة مع ناديه الس ابق ولاس يما بالنظر ا لى ا س لوب تش يلس ي الدفاعي حيش قال في تص ريهات لش بكة س كاي : ''يجب ا ن نكون ص ادقين ونقول ا نه من الص عب جدا الفوز باللقب هذا الموس م ليس فقط بس بب فارق النقاط ولكن ا يض ا بس بب فلس فة تش يلس ي في اللعب''. وا ض اف : ''ا نهم يس جلون هدفا واحدا فقط ويفوزون بالمباراة هم يدافعون بش كل جيد جيدا هم لا يهمهم ما يقوله ا و يظنه الناس ا نهم يريدون فقط الفوز بس بب ذلك ا نا لا ا عتقد ا نهم س يفقدون نقاطا كشيرة في المباريات المقبلة''. تص ريهاته لص هيفة س ميدياس ت'' الا يطالية: ''لقد حققنا انتص ار ا مس تهق ا والفريق كان جاهز ا منذ ا ول دقيقة''.وا ض اف: ''لا بد من الشناء على اللاعبين لا نهم كانوا متهمس ين منذ البداية وا ظهروا كيف با مكانهم تهقيق النقاط الشلاش والش خص ية ا ص بهت ا س اس ية لنا في الفريق لا ن حين يتطلب الموقف ذلك الا مر فهذا العنص ر ميس ي في اس تبعاد ا س امي معينة من قاءمة المنتخب لرغبته في تواجد لاعبين يتمتعون بعلاقة جيدة على دخول ا حد يفس د الا جواء وهو ما نفاه المدرب. وقال باوزا خلال تص ريهات ص هفية نقلتها ص هيفة ''ا س '' الا س بانية ''لكل من يعتقدون ا ن ميس ي يش كل الفريق لي ا ءوكد لهم ا ذا حدش هذا س ا رحل فورا''. واختتم حديشه قاءلا ''لا ا س تبعد اس تدعاء بعض اللاعبين الذين غابوا عن قواءمي لدينا قاءمة ب ٦٠ لاعبا تيفيز قد يعود في ا ي لهظة كنا نتابع بيروتي وغاراي ا يض ا ا ما ماس كيرانو فلا ا تص وره في مركز قلب الدفاع''. ا عرب الا يطالي ا نطونيو كونتي المدير الفني لنادي تش يلس ي الا نجليزي عن س عادته بمقابلة فرانك لامبارد ا س طورة البلوز الس ابق ولاعب نيويورك س يتي الا مريكي خلال مران الفريق. وقال كونتي خلال تص ريهات نقلتها ص هيفة ا كس بريس ''من الراءع مقابلة لامبارد هو ا س طورة هذا النادي وا مر راءع حين حض ر للمران وتهدش معنا والبقاء مع اقترب الفرنس ي مورغان ش نايدرلين لاعب وس ط نادي مانش س تر يونايتد الا نجليزي من الرحيل عن ملعب ''ا ولد ترافورد'' والانتقال ا لى ا يفرتون خلال الميركاتو الش توي المقبل.وفش ل ش نايدرلين في ترك ا ي بص مة تذكر مع الش ياطين الهمر منذ انض مامه لص فوف الفريق قادم ا من س اوثهامبتون الص يف الماض ي.ووفق ا لص هيفة ''ذا ص ن'' فا ن اللاعب دخل في مهادثات مع ا دارة مانش س تر يونايتد من ا جل الس ماه له بالرحيل في س وق الانتقالات الش توية التي تبدا في جانفي المقبل كما كش فت الص هيفة ا ن ا يفرتون هو الوجهة المفض لة للاعب. يمكنه جلب ش يء ا ض افي لنا في جدول الترتيب''.وتابع: ''كييفو ومدربه رونالدو ماران قاموا بعمل جيد في الدفاع واس تقبلوا عددا قليلا جد ا من الا هداف وفي الهقيقة ص نعنا العديد من الفرص التي ا ظهرت جودة فريقي في اللعب''.وعن الخس ارة الا خيرة ا ماΩ المتص در جوفنتوس : س الناس تتص رف كما لو ا ن هذه الفريق وجدته في لياقة جيدة''.وا ص به لامبارد حالي ا لاعب ا حر ا بعدما انتهى عقده مع نيويورك س يتي بنهاية العاΩ الجاري ولكنه لم يفص ه عن مس تقبله بالاس تمرار في الملاعب ا و الاعتزال.وبس وءال كونتي عن احتمالية اتجاه لامبارد لمجال التدريب ا جاب ''لم نتهدش حول دخوله عالم التدريب لامبارد يريد مواص لة اللعب وا كرر لقد وجدته في لياقة بدنية جيدة تمكنه من فش ل في ترك ا ي بص مة تذكر مع الش ياطين الهمر ويهرص مس ءوولو ا يفرتون على التعاقد مع لاعب الوس ط الفرنس ي ا لا ا ن العقبة الوحيدة تتمشل في طلب البرتغالي جوزي مورينيو المدير الفني للش ياطين الهمر مقابلا ماديا يص ل ا لى ٢٤ مليون ا س ترليني وهو المبلغ نفس ه الذي دفعه اليونايتد لض م ش نايدرلين في ٢٠١٥. وتخطط ا دارة ا يفرتون لجعل ش نايدرلين من ا كشر اللاعبين ا جر ا في الفريق علم ا با نه يتقاض ى راتب ا يص ل ا لى ١١٥ ا لف ا س ترليني ا س بوعي ا مع مانش س تر يونايتد. وقال مص در في ''ا ولد ترافورد'' ا ن مانش س تر يونايتد لا يمانع رحيل اللاعب ا براهيموفيتش : ا ذا ا عطوني الكرة الذهبية س ا عطيها لميس ي ا كد النجم الس ويدي زلاتان ا براهيموفيتش مهاجم مانش س تر يونايتد الا نجليزي على ا نه ا ذا ما تم منهه جاءزة الكرة الذهبية هذا العاΩ ا و في ا ي عاΩ ا خر س يس لمها ش خص يا في اليوΩ التالي لميس ي. وكان رونالدو قد توج بجاءزة الكرة الذهبية موءخرا للمرة الرابعة في تاريخه على حس اب ميس ي وغريزمان فيما يملك ميس ي ٥ كرات ذهبية ا خرها منذ موس مين. وقال ا براهيموفيتش في تص ريهات ص هفية نقلتها ص هيفة ''ليكيب'' الفرنس ية ''ا ذا ما منهوني الكرة الذهبية هذا العاΩ ا و في ا ي عاΩ ا خر س ا س لمها ش خص يا في اليوΩ التالي لميس ي''. واختتم حديشه قاءلا ''موهبة ميس ي طبيعية بينما موهبة رونالدو جاءت نتيجة للتدريبات والعمل الش اق بالا ض افة ا لى بعض الا ض واء المس لطة عليه''. س باليتي: نريد ا ن نقترب من عالم جوفنتوس الخس ارة هي كل ش يء وا نه علينا ا ن نلقي با نفس نا في س لة القمامة ولكن دعونا ا لا ننس ى ا ن يوفنتوس يهطم الا رقاΩ القياس ية وهو البطل منذ ٥ س نوات حتى الا ن ونريد ا ن نقترب ا كشر ونرى ما هو ش كل عالمهم''.وبهذا الفوز يرفع الذءاب رص يدهم للنقطة ٣٨ في وص افة جدول الترتيب وبفارق ٤ نقاط فقط عن المتص در جوفنتوس. يعاند فينغر ويرفض التغي ر تش اكا: ''ا نا هو ا نا ولن ا غير نفس ي من ا جل ا ي ش خص '' ش دد الس ويس ري غرانيت تش اكا لاعب خط وس ط ا رس نال الا نجليزي ا نه لن يغير من طريقة لعبه والتي تتس م بالعنف على الرغم من مطالبات ا رس ين فينغر المدير الفني للفريق العديدة له.وانض م تش اكا لص فوف الغانرز قادم ا من بوروس يا مونش نغلادباخ الا لماني مقابل ٣ مليون جنيه ا س ترليني وتلقى البطاقة الهمراء الا ولى له مع الفريق خلال مواجهة س وانزي س يتي والتي فاز بها المدفعجية بنتيجة ( ٢-٣ ).وتحدش تش اكا لموقع ناديه الرس مي: ''هذه هي طريقة لعبي وبس ببها ا نا موجود هنا''. وتابع: س لا ا عتقد ا ن البطاقات الص فراء ا و الهمراء قض ية كبيرة جد ا''.وا تم: ''لن ا غير نفس ي من ا جل ا ي ش خص ا نا هو ا نا وعلى الناس ا ن تتقبلني ا و لا''.ويهتل الغانرز المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليغ برص يد ٣٤ نقطة وبفارق ٩ نقاط عن المتص در تش يلس ي. كونتي: لامبارد يريد مواص لة اللعب ش نايدرلين يقترب من ا يفرتون مواص لة اللعب''.واختتم المدير الفني الس ابق للمنتخب الا يطالي وفريق جوفنتوس حديشه بقوله ''بالنس بة لقراره حول مس تقبله ا عتقد ا نه من الا فض ل ا ن يتم توجيه الس وءال له ش خص ي ا''.ويس تعد البلوز لمواجهة بورنموش هذا الا ثنين ض من الجولة ال ١٨ من البريميرليغ حيش يهتل الا زرق ص دارة الترتيب برص يد ٤٣ نقطة وبفارق ٦ نقاط عن الوص يف وملاحقه ليفربول. الفرنس ي ولكنه يرغب في الهص ول على المبلغ الذي دفعه لس اوثهامبتون مقابل ض م اللاعب. ولعب ش نايدرلين ٣٢ مباراة منذ انتقاله ا لى ص فوف الش ياطين الهمر دخل في معظمها بديلا وا حرز هدف ا واحد ا على مدى ١٨ ش هر ا.

19 رياض ة 19 الس بت ٢٤ ديس مبر ٢٠١٦ وس تض من المولودية تص در البطولة ا لى غاية بداية مرحلة العودة بفارق نقطتين على الا قل عن ا قرب ملاحقيها بعد اختتاΩ مباريات الجولة الا خيرة من مرحلة الذهاب. وكان تفوق ا ش بال المدرب كمال مواس ة واض ها على الفريق المفاجا ة اتهاد بلعابس حيش ا حكموا س يطرتهم على اللقاء وس جلوا ثلاثية كاملة تداول على تس جيلها حش ود ونقاش وبوقاش في الدقاءق ٢٨ و ٣٣ و ٥٠ على التوالي. وهو ا كبر فوز للعميد منذ بداية الموس م الجاري ما ي ءوكد العودة القوية لزملاء ش اوش ي تهت ا ش راف المدرب كمال مواس ة ما يس مه له للتهض ير لمواجهة الكا س المقررة هذا الشلاثاء ا ماΩ اتهاد بني دوالة في الدور ثمن النهاءي من كا س الجزاءر والتي تس عى المولودية للاحتفاظ بلقبها للمرة الشانية على التوالي. ا لى ذلك ا ثنى مواس ة على ا داء لاعبيه ا ماΩ بلعباس وقال بعد بعد تتويج مولودية الجزاءر باللقب الش توي غريب يش دد: نتاءج عملي ظهرت ولا تهمني ا لا فرحة الا نص ار توجت الخميس مولودية الجزاءر باللقب الش توي للرابطة المهترفة الا ولى موبيليس بعد فوزها على اتهاد بلعباس بنتيجة ٣-١ في لقاء الجولة الا خيرة من مرحلة الذهاب رافعة رص يدها ا لى ٣٠ نقطة وبفارق ا ربع نقاط عن اتهاد الجزاءر الذي خس ر بدوره في بش ار ا ماΩ ش بيبة الس اورة بهدف دون رد. نهاية اللقاء:''لقد قدمنا مباراة كبيرة واللاعبون كانوا قادرين على تس جيل عدد ا كبر من الا هداف لو اس تغلوا كل الفرص التي ا تيهت لهم كما ا نهم تراخوا في الش وط الشاني ما كلفنا تلقي هدف واحد..'' مض يفا: ''ص هيه ا ننا توجنا باللقب الش توي وهذا مهم من الناحية النفس ية لكني ا فض ل ص راحة التتويج باللقب في نهاية الموس م..فريق مولودية الجزاءر ناد كبير ولديه تاريخ عريق وعلى كل لاعب يهمل ا لوانه ا ن يدرك جيدا با نه مجبر على اللعب على الا لقاب..''. وش دد مواس ة على ض رورة التركيز على لقاء بني دوالة في الكا س قبل التفكير في مرحلة العودة. وكان منس ق فرع كرة القدΩ بالعميد عمر غريب من ا س عد الا ش خاص بهذا الفوز الذي يعزز مكانته في الهرΩ التس ييري للمولودية بعد الانتقادات الكشيرة التي وجهها له مجلس الا دارة والقرارات المتوالية في الا ونة الا خيرة والقاض ية بتقليص ص لاحياته وعلى را س ها المالية والتفاوض مع اللاعبين. وقال غريب عقب نهاية لقاء الخميس :''ا هدي هذا الفوز والتتويج باللقب الش توي الرابطة تض بط تاريخ بداية مرحلة العودة لجنة الكا س تهدد ملاعب الدور ثمن النهاءي حددت لجنة تنظيم منافس ة كا س الجمهورية الملاعب المعنية باحتض ان مواجهات الدور ثمن النهاءي دون ا ن تعترض ها ا ي ص عوبات لض بط البرنامج على عكس الدور الفارط حيش اص طدمت بادارة اتهاد الهراش عندما ا ص رت على برمجة لقاء '' الكواس ر'' وا ولمبي المدية على ملعب ٢٠ ا وت بدل ملعب ا ول نوفمبر بالمهمدية.وكان برنامج الدور ثمن النهاءي متوقعا ما عدا قرار برمجة لقاء نادي بارادو ونص ر حس ين داي على ملعب الدار البيض اء الذي يعد الملعب الرءيس لفريق بارادو وتلعب فيما يطالب الهيدوس ي ا نص ار '' الجياس كا'' بدعم الفريق الزاكي يريد الفوز على الش بيبة بتيزي وزو تس تقبل ش بيبة القباءل مس اء هذا الس بت فريق ش باب بلوزداد برس م لقاء الجولة الا خيرة من مرحلة الذهاب وعينها على تس جيل ا ول فوز لها على ميدانها هذا الموس م والتخلص من س وء الطالع الذي يلاحقها على ملعب ا ول نوفمبر بتيزي وزو وهو ما يفس ر التركيز الكبير الذي عرفته تهض يرات ا ش بال المدرب التونس ي س فيان الهيدوس ي لهذه المواجهة الهامة في حس ابات البقاء بالنس بة لش بيبة القباءل. وس يس تفيد مدرب الش بيبة من عودة عدة لاعبين غابوا عن المواجهات الا خيرة في لقاءات الدور ثمن النهاءي الشلاثاء والا ربعاء المقبلين.من جهة ا خرى حددت الرابطة المهترفة لكرة القدΩ تاريخي ال ١٣ و ١٤ جانفي المقبل البطولة على غرار عيبود ورايه وفرحاني ما يس قط المبررات التي تهجج بها خلال الا خفاقات الفارطة. كما لن يكون با مكان الهيدوس ي الاعتماد على المهاجم الجديد للفريق نص ر الدين البهاري المس تقدΩ من نادي ا ولمبي ا رزيو والذي لم يتم تا هيله كا ول مس تقدΩ رس مي خلال فترة التهويلات الش توية الهالية على عكس الا خبار الس ابقة التي كانت تجزΩ بمش اركته في هذا اللقاء في وقت س تكون فيه الش بيبة منقوص ة من الناحية الهجومية بعد تس ريه الشناءي بن قابلية موعدا لاس تي ناف مرحلة العودة من الرابطتين الا ولى والشانية حيش س تلعب مواجهات الرابطة المهترفة على مدار يومين الجمعة والس بت في حين برمجت مواجهات الرابطة المهترفة الشانية يوΩ الجمعة ١٣ جانفي. ل/لمين وزياية. وعن هذا اللقاء ش دد مدرب الش بيبة س فيان الهيدوس ي على ض رورة الفوز وقال:''ليس لنا خيار ا خر س وى الفوز..نريد ا نهاء مرحلة الذهاب بتس جيل ا ول فوز لنا على ا رض ية ملعبنا ولن نفرط في ذلك رغم ا ن مهمتنا لن تكون س هلة ا ماΩ ش باب بلوزداد العاءد بقوة في الجولات الا خيرة''. ووص ف الهيدوس ي مدرب ش باب بلوزداد المغربي بادو الزاكي بالمدرب ''الكبير'' قاءلا:''ا نا ا حترΩ كشيرا المدرب بادو زاكي ا نه مدرب كبير لكن في هذا اللقاء لا تهمني للا نص ار الذين حض روا بقوة ا لى ملعب بولوغين واحتفلوا معنا بهذا اللقب الرمزي..'' مض يفا:''النتاءج المس جلة في الجولات الا خيرة بي نت من هو المس ير الذي يعمل على ا رض ية الميدان..ا نا ا تهدش بالنتاءج وليس بوس اءل ا خرى..''. ويبدو التص ريه الا خير لعمر غريب بمشابة رس الة واض هة لا عض اء مجلس ا دارة المولودية خاص ة بعد رواج ا خبار متطابقة تتهدش عن رغبة س وناطراك في ا نهاء مهاΩ عمر غريب بعد نهاية لقاء الكا س ا ماΩ اتهاد بني دوالة. ل/ا مين البرنامج والملاعب الشلاثاء ٢٧ ديس مبر تيزي وزو: ش. القباءل - ن. الفجوج بولوغين: Ω. الجزاءر - ا. بني دوالة س طيف: و. س طيف - ش. الس اورة بلعباس : ا. بلعباس - ا. الجزاءر الا ربعاء ٢٨ ديس مبر البرج: ا. البرج - ا. الهراش س عيدة: Ω. س عيدة - ش. بلوزداد الدار اليض اء: ن. بارادو - ن. حس ين داي الش لف: ج. الش لف - ا. تبس ة (بدون جمهور) س وى مص لهة فريقي ولن نفرط في الفوز..'' وتمنى مدرب ش بيبة القباءل ا نهاء الا نص ار لمقاطعتهم لمدرجات ملعب ا ول نوفمبر وا كد با ن الش بيبة بهاجة ماس ة لا نص ارها في هذه الفترة وخاص ة في لقاء ش باب بلوزداد.من جهة ا خرى بدا مدرب ش باب بلوزداد بادو الزاكي واثقا جدا من عودة فريقه بنتيجة ا يجابية من تيزي وزو. وقال في تص ريهات عقب الهص ة التدريبية الا خيرة س ا نا ا حترΩ ش بيبة القباءل ا نه فريق كبير وص احب تاريخ عريق لكننا مص ممون على مواص لة المباراتان مقررتان في الس ابع والعاش ر جانفي مهترفو موريتانيا يش اركون في وديتي ''الخض ر'' ا كدت مص ادر خاص ة في اتهاد كرة القدΩ الموريتاني لموقع'' كووورة'' ا نه تم التوص ل لاتفاق مع الفاف يقض ي بمش اركة جميع اللاعبين الموريتانيين المهترفين في الخارج خلال الوديتين المقررتين بين المنتخبين. وس يتهمل الاتهاد الجزاءري تذاكر س فر جميع اللاعبين في المباراتين المقررتين بين المنتخبين في الس ابع والعاش ر من جانفي المقبل في الجزاءر. وكان ا علان المدرب الفرنس ي للمنتخب الموريتاني مارتينز غياب المهترفين عن المباراة قد ا ثار غض ب الص هافة والش ارع الرياض ي الجزاءري مما اس تدعي تدخل رءيس الفاف مهمد روراوة لض مان مش اركة المهترفين الموريتانيين في المباراتين. ب/ص س لس لة نتاءجناالا يجابية..''. و ختم:''نهن م ءومنون بقدرتنا على العودة بنتيجة ا يجابية من تيزي وزو'' وس تدخل تش كيلة الش باب هذه المواجهة بتعداد ش به مكتمل ما عدا غياب الشناءي بوش امة ونعماني المص اب. ا مين. ل يص بو نادي بارادو ا لى تعميق الفارق عن ملاحقيه عندما يس تض يف فريق ش بيبة س كيكدة ض من الجولة ال ١٥ والا خيرة لمرحلة الذهاب لبطولة الرابطة الشانية لكرة القدΩ المقررة هذا الس بت في حين يهتض ن ملعب براكني بالبليدة قمة المطاردين بين كل من الاتهاد المهلي وش بيبة بجاية. وعلى ''حديقته الص غيرة'' بالدار البيض اء يطمه المتص در نادي بارادو (٣١ نقطة) ا لى حص د نقاط ا خرى لتوس يع الفارق عن ا قرب ملاحقيه وتا كيد قوته علما وا نه توج مبكرا س باللقب'' الش توي. من جهة ا خرى يش هد ملعب براكني قمة مشيرة بين الملاحقين المباش رين للراءد ويتعلق الامر باتهاد الجولة ال ١٥ من بطولة الرابطة المهترفة الشانية لكرة القدΩ بطل الش تاء في ما من والملاحقان وجها لوجه البليدة ( ٢٦ ن) بالض يف ش بيبة بجاية ( ٢٤ ن) حيش تعد هذه المواجهة بالكشير من الندية بالنظر ا لى قيمة وقوة التش كيلتين بغض النظر عن عاملي الا رض والجمهور اللذين يخدمان الاتهاد. بالمقابل يتقابل ا هلي برج بوعريريج (المركز ٤. ٢٣ ن) مع متذيل الترتيب ا مل الا ربعاء ( ٨ ن) في مهمة غير ''م ءومنة'' بما ا ن الا مل بات يس تعيد تدريجيا توازنه. وفي غرب البلد تجرى مواجهتا الداربي بين كل من غالي معس كر وجمعية الش لف ومولودية س عيدة ا ماΩ جمعية وهران. وفي اللقاء الا ول تبدو الا هداف مختلفة بين الفريقين فا ذا كانت ''البابية'' تس عى ا لى مغادرة منطقة الخطر فا ن ''الش لفاوة'' يس طرون هدف العودة ا لى مص اف الكبار. وفي المباراة المهلية الاخرى فا ن الفريقين يتواجدان وس ط الترتيب غير ا ن نقاط المواجهة لا تزال غالية من ا جل الابتعاد عن الدخول في ا ي حس ابات. ا ما في ش رق البلد فتقاΩ مقابلة مولودية العلمة بالض يف ش باب عين الفكرون ولكل طرف رغباته فا ذا كانت المولودية (المرتبة ١٣, ٨ ن) تريد الخروج من المنطقة الهمراء فا ن ''الس لاحف'' يريدون الاقتراب من ا ص هاب المقدمة. ا ما ''مفاجا ة'' الجولات الاخيرة فهو اتهاد بس كرة الذي ا ص به يخطف الا ض واء من خلال نتاءجه الجيدة داخل وخارج الديار حيش يس تقبل على ا رض ه جمعية الخروب في لقاء يرغب فيه ا بناء عاص مة التمور ''ا كراΩ الض يوف'' با هداف من ش ا نها ترقيتهم ا لى المنص ة في حال تعشر ا هلي البرج وش بيبة بجاية على التوالي. وبالمتيجة يس تقبل وداد بوفاريك فريق ا مل بوس عادة في لقاء تختلف الا هداف والنية واحدة ويريد الوداد ا لى تا كيد فوزه الشمين المهقق خارج الديار في الوقت الذي يرغب ''البوس عاديون'' مهو ا ثار خس ارة الجولة الماض ية على ا رض هم. ب/ص

20 الس بت ٢٤ ديس مبر ٢٠١٦ ٢٠ فني ا علن المطرب محمد ش بانة نجل ش قيق المطرب الراحل عبد الهليم حافظ عزمه وص فت ما نش رته ''جانجاه'' بالا كاذيب ا س رة عبد الهليم حافظ تقاض ي ورثة التقدΩ رس ميا بدعوى قض اءية ض د الس يدة ''جانجاه'' ش قيقة الفنانة الراحلة كانت تفكر في الموت باس تمرار يس را تعترف بلجوءها لطبيب نفس ي كش فت الفنانة المص رية يس را ا نها مرت بفترات نفس ية ص عبة خاص ة بعد ا ن فقدت اثنين من ش قيقات والدتها. الفنانة المص رية قالت في تص ريهاتها لبرنامج ET'' بالعربي'' ا نها ظلت تفكر في الموت كشيرا كما ا نها كانت تتخيل كيف س يكون مص ير محبيها بعد رحيلها. يس را اعترفت ا نها لجا ت لطبيبة نفس ية في ا مريكا عاΩ ١٩٨٢ وظلت تجاوب على ا س ي لتها وهى تبكي وعندما انتهت من الا جابة على الا س ي لة س ا لتها الطبيبة كم س اعة تعتقد ا نها قض تها معها فا خبرتها يس را با نها س اعة واحدة فقط لكن الطبيبة ا خبرتها با نها ظلت تبكي لمدة ٤ س اعات متص لة. وا ض افت ا ن الطبيبة ا خبرتها با نها من ا قوى الش خص يات التي ش اهدتها وذلك على الرغم من اعتراف يس را لها با نها تبكي داءما فا خبرتها الطبيبة با نها تلقي ما تحمله بالبكاء فقط. وكش فت يس را ا نها لم تكرر الذهاب ا الطبيبة النفس ية مرة ا خرى. خبير: تغريم فيروز مليون دولار وحجز ممتلكاتها وبيعها وارد قال خبير قانوني لبرنامج ET'' بالعربي'' ا نه في حالة فش ل فيروز في اس تي ناف تنفيذ حكم المحكمة الا مريكية الذي ص در منذ ا ربعة ا ياΩ وقض ى بتغريم الفنانة بمليون دولار ا مريكي عبر المحاكم اللبنانية س يتم الهجز على ا ملاكها من قبل قاض ي التنفيذ اللبناني ويتم بيعها في المزاد العلني. وتعود القض ية لعاΩ ٢٠٠٩ والتي طالب فيها ثلاثة ا ش خاص ''لبنانيان وا مريكي'' بهقوق مدنية ومالية من فيروز بعد خلاف نش ب بينهم والفنانة حول حفل فني ض خم ا قامته فيروز في مقاطعة ''كونيتيكت'' الا مريكية في ذلك الوقت واعتبر المنظمون ا ن فيروز ا خلت بش روط التعاقد معها وعليه رفعوا الدعوى ض دها.وكانت فيروز قدمت في ا مريكا دفاعها بعد ذلك ولكن ص در بعده الهكم لص اله المدعين الشلاثة وتم ا بلاغ فيروز بالهكم ولم يتم الكش ف بعد عن كيفية حل النزاع وكيف س يتم تحص يل المبلغ منها. س عاد حس ني بتهمة نش ر ا كاذيب عن زواج العندليب بالس ندريلا وتجاهلها ا نذاره المبكر لها بعدΩ نش ر الوثيقة المزعومة داخل كتابها عن حادش قتل س عاد حس ني واتهمها ص راحة بتزوير وثيقة زواج ادعت ا نها تخص هما. ش بانة قاΩ منذ عدة ش هور بمداخلة هاتفية مع جانجاه ببرنامج ''العاش رة مس اء'' لتهذيرها من نش ر الوثيقة المزعومة في كتابها وكرر نفيه كل ما يخص زواج عمه العندليب عبد الهليم حافظ من ش قيقتها س عاد حس ني ا لا ا نها لم تلتفت لتهذيراته رغم ا نه طالبها بتهمل المس وءولية القانونية عن تص ريهاتها وقامت بطبع الكتاب وبداخله وثيقة الزواج والظهور مجددا بوس اءل الا علاΩ لتكرار المعلومة نفس ها. الس ندريلا يذكر ا ن ش قيقة الس ندريلا طبعت كتابا م ءوخرا بعنوان ''س عاد ا س رار الجريمة الخفية'' ا كدت فيه قص ة الزواج وادعت ا نها وجدت الوثيقة داخل علبة مغلقة بخزانة ش قيقتها الراحلة وا كدت ا ن حليم تدخل لا نقاذ زوجته من قبض ة الا جهزة الا منية التي حاولت تجنيدها ولكن وزير الا علاΩ المص ري الس ابق ص فوت الش ريف نجه بزرع الش ك في قلب حليم فقاΩ بتطليق س عاد. ونفت جانجاه كل ما تردد عن تس جيل ش راءط ا باحية لش قيقتها ض من خطة تجنيدها وقالت ا ن هذه الش راءط ''كذبة كبرى'' ولم يرها ا حد واتهمت الش ريف با نه اخملطط الا ول لقتل ش قيقتها بعدما هددته بفض ه ا س راره ض من مذكراتها. ق/ش وحيد حامد : كتاب ''الا خوان في ملفات البوليس الس ياس ي'' يوض ه ا كاذيب الجماعة وقع الكاتب الص هفي س ش ريف عارف'' مع ''جيرمين ناص ر'' ناءب رءيس مجلس ادارة دار '' روزنامة '' عقد ا لطباعة وتوزيع كتابه '' الا خوان في ملفات البوليس الس ياس ي '' وس وف تتم ترجمته ا ثلاش لغات ا جنبية هي الا نجليزية والفرنس ية والا لمانية. وقال ''عارف'' ا ن الكتاب '' الذي س يش ارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب '' ٢٠١٧ س يتض من مفاجا ت ووثاءق تنش ر لا ول مرة حول جراءم الا خوان وتنظيمهم الخاص ومنها وثاءق حول ض لوع الجماعة في حريق القاهرة عاΩ ١٩٥٢ وا وهاΩ الخلافة ومش روع '' الدولة الا س لامية الكبرى''. وقال الكاتب والس يناريس ت وحيد حامد ا ن هذا الكتاب الوثاءقي يوض ه كل الا كاذيب التي تنش رها جماعة الا خوان وهي تحاول ا ن تغس ل س معتها وتمهو جراءمها.. فالوثيقة تدمر المزاعم الباطلة وتوءكد ا نه في ا حيان كشيرة يص عب ا زالة الدΩ المراق.. وما ا كثر الدماء التي ا س التها الجماعة بالعنف والهمق وغياب الض مير وعدΩ الانتماء ا الوطن. وا ض اف ''حامد'' ا ن ا همية الكتاب تعود ا ما يهويه من وثاءق كذلك بكش فه زيف المش روع الاخواني س واء في القض ايا الكبيرة ا و الص غيرة. فالا خوان منظومة محكمة. وبالتالي فهي تتقدΩ في طريقها ''اذا تقدمت '' بالتا مر والخديعة وقلب الهقاءق. من جانبها ا كدت دار '' روزنامة س ا نها تولي ا همية خاص ة بتلك النوعية من الكتب التي توثق لفترة هامة من تاريخ مص ر الس ياس ي وا ن الاتجاه ا ترجمتها هو هدف س تنويري '' في المقاΩ الا ول ويقدΩ للمكتبة العربية ا عمالا تس هم في عملية البهش والتهقيق الوثاءقي. ق/ش ا رنولد ش وارزينغر: ا تقيا كلما را يت نفس ي في المرا ة كش ف النجم والممشل الا مريكي الش هير ا رنولد ش وارزينغر عن ا نه لم يفره بش كل جس مه الرياض ي على الا طلاق. وا كد نجم الا كش ن العالمي لجريدة الديلي ميل البريطانية ا نه عانى كشيرا بس بب عدΩ ثقته بنفس ه مش يرا ا لى ا نه نظر لنفس ه ذات مرة في المرا ة وكان في ذروة قوته ولم يتمالك نفس ه فتيقا مش يرا ا لى ا نه كان ناقدا لاذعا لنفس ه. نجم هوليوود الش هير ا ض اف ا نه كان ينظر لنفس ه بعد ا ن يكس ب جاءزة ويقول كيف فزت بها مش ددا على ا ن عدΩ ثقته بنفس ه دفعته لا جهاد نفس ه في التمارين الرياض ية ليبدو بش كل جيد. ق/ش ا حمد رمزي ارتبط بها ل ١٧ يوما فقط! نجوى ف ءواد تكش ف عدد زيجاتها العرفية.. كش فت الفنانة المص رية نجوى فوءاد الا ربعاء ا نها تزوجت ٦ مرات وليس ١٢ كما يزعم البعض ٢ منها زواج عرفي والا ربع الا خرى زواج ش رعي. وا وض هت الراقص ة خلال اس تض افتها في برنامج س الس تات ما يعرفوش يكدبوا'' ا ن بعض زيجاتها فش لت بس بب كونها فنانة مش هورة. وا ض افت ا ن زيجتها من اللبناني س امي الزغبي كانت الا طول عمرا واس تمرت نهو ٧ س نوات في حين ا ن زواجها من الراحل ا حمد رمزي كانت الا قص ر واس تمرت ١٧ يوما فقط. ق/ص هالة فاخر عن غلاء الا س عار: س ا قس م بالله لن اش تري اللهم'' تحدثت الفنانة هالة فاخر خلال برنامجها ''انتبهوا ا يها الس ادة'' الذي يذاع على ش اش ة قناة الهياة عن ارتفاع الا س عار وض رورة ا ن يتهمل المواطن هذه الظروف الص عبة رغم غلاء الس لع وض ربت مشالا بنفس ها عند نزولها وا نها تمنع نفس ها من بعض الس لع بس بب غلاءها. وقالت هالة: ''ا نا ا حب ان ا ش تري بنفس ي با مانة وا قس م بالله قررت ا ن لا يدخل اللهم بيتي لقد غلت بطريقة مس تفزة فقطعة اللهم هذه هل س تهييني او تش فيني طبعا لا الجبنة غلت الخض ار كذلك الارز اختفى بتاتا و ا س عار الس كر ارتفعت بش كل جنوني''.

21 في ا طار فض اء '' التقاطع الذي بادرت ا لى تنظيمه الا دارة الفنية بالمس ره الوطني الجزاءري '' مهي الدين بش طارزي'' في غض ون الا س بوع الماض ي احتض ن نادي امهمد بن ڤطاف بالمس ره الوطني الجزاءري '' مهي الدين بش طارزي'' في برنامج لقاءات حول '' الرواية والمس ره'' الا ربعاء الفارط ندوة نقاش ا دارها الرواءي خالد ڤرابة بدلا عن الرواءي مهمد س اري ومديرة نش ر المجلة الا دبية والرواءية نادية س بخي التي تدخلت في البداية وتهدثت عن مس ارها الا دبي وا هم ا نجازاتها الا دبية وم ءولفاتها. الس بت ٢٤ ديس مبر ٢٠١٦ رواءيون يهاض رون حول ''الرواية والمس ره'' هناك ا عمال رواءية جميلة ومميزة لابد من تهويلها ا لى مس رحية وذكرت با نها ترغب في خلق المص الهة بين الا جناس الا دبية وقالت ا ن المرا ة الرواءية تكتب مواض يع جيدة وبدورها تكتب مواض يع جزاءرية مهض ة بفكرة جزاءرية حتى ولو ا نها تكتب بالفرنس ة فهي تهب اللغة العربية وتتكلم بالعربية فقط وتنقل هذه الا فكار في كتاباتها بالفرنس ية. وا ش ارت ا لى التركيز على المواض يع النس وية وهذا لايعني طره مش كلة ذكورة وا نوثة بقدر ما هي قض ية ا بداع فكتابة رواية عند نادية س بخي داءما تقدمها بجمالية وا بداع وتميز. وعن العلاقة بين الرواية والمس ره قالت نادية س بخي:'' يجب ا ن نعرج على ا هم الروايات التي يص درها الرواءيون في الجزاءر ونعمل على توطيد علاقتنا بالس ينماءيين والمس رحيين و لابد من الا بداع في تقديم ا و تهويل الرواية ا لى عمل مس رحي مشلا. وهنا ا قص د ا ن المتفرج لما يا تي لمتابعة عرض مس رحي من نص لرواية جزاءرية من تا ليف رواءي جزاءري يجب ا ن يقرا تلك الرواية وهذا العمل هو عمل مش ترك بين الرواءي والمس رحي ولابد من خلق لقاء س ريع بين الا دباء والمس رحيين لتكوين حميمية بين الطرفين والتفاهم على تهويل الرواية المكتوبة ا لى عرض مس رحي لا ن هناك روايات جميلة ومميزة لابد من تهويلها ا لى ا عمال س ينماءية ا و مس رحية''. ا ما الرواءي خالد ڤرابة فقال ا نه يعمد في كتاباته عن نقل ا حداش ومهطات تاريخية مهمة في تاريخ الجزاءر وبطولات الش عب الجزاءري ويوظف حقاءق من هذا التاريخ المجيد ويتخذ ش خص ياتها من هذا الواقع مذكرا ا نه ليس م ءورخا ولا يكتب تاريخا ومس هة التخيل حاض رة بقوة في كتاباته. حض رت الندوة: حورية / ق يقدΩ الخطاط الجزاءري ص اله المقبض ٣٠ لوحة فنية تنتمي للهروفية المعاص رة في معرض ه ''موس يقى الهروف'' الذي افتته الخميس بفيلا عبد اللطيف بالجزاءر العاص مة حيش يش ترك ا غلبها في اختيار الا لوان المض يي ة. وقلل الخطاط من اس تخداΩ الا س ود في مقابل الهض ور القوي للا لوان المض يي ة وهو ما اعتبره ''خيارا بلا مبرر واض ه س وى الهالة النفس ية والوجدانية'' التي تنتابه, مض يفا ا ن ''بعض اللوحات توجه الفنان وليس العكس ''. واعتمد المقبض على الا لوان والا حبار التقليدية وهي الخاص ية التي تميز الهروفية المعاص رة التي تغوص في الغموض والرمزية مع مس عى للهفاظ على معالم الخط العربي الا ص يلة. وتبتعد ا غلب اللوحات عن النص المقدس حيش اش تغل الخطاط على ا بيات ش عرية غالبا ا و مقولات وحكم وهو ما برره برغبته في منه فرص ة للخط ليكون ''متاحا كفن للجميع خارج هالة القدس ية''. ووظف المقبض بعض الرموز المهلية في لوحاته على غرار س الخامس ة'' التي حملت اس م ا حدى لوحاته كما حض رت الخص وص ية الص هراوية من خلال بعض ا لوان الرمل ا و ا ش كال الزوابع التي تا خذها اللوحات. وفي عدد قليل من اللوحات يس تخدΩ الفنان الا لوان الداكنة على غرار لوحة س الميلاد/البداية'' حيش تبدو اللوحة في ش كل ص راع متا جج وكذلك في لوحة ''هكذا الدنيا'' التي يقابل فيها بين الابيض والا س ود. ثقافي ٢١ المش رف على فض اء '' التقاطع '' حيدر بن حس ين لس الموعد اليومي'' لابد من وجود وس اطة ثقافية وفنية لدى المتعاملين الاقتص اديين ش رع المس ره الوطني الجزاءري '' مهي الدين بش طارزي'' منذ ٢٠ ديس مبر والى غاية ال ٢٦ منه في تنظيم حدش ا دبي متواص ل بعنوان س التقاطع'' يس عى ا لى تقريب الرواية من المس ره وهذا باس تض افة ا ص هاب الاختص اص من رواءيين ومس رحيين وا يض ا بدعوة دار نش ر في كل مهطة. والض يف الا ول لهذا الفض اء هي دار منش ورات القص بة با حد عش ر بيعا بالا هداء لكل من نادية س بخي خالد ڤرابة الس يدة ا مهيس مولود عاش ور نجيب اس طنبولي مهمد س اري س مير تومي احميدة العياش ي بن زليخة ليلى حموتان وبش ير مفتي ا ض افة ا لى لقاءات حول ''الرواية والمس ره''. وا ول لقاء نش طه ص بيهة الا ربعاء الماض ي كل من خالد ڤرابة ونادية س بخي. وس يكون الموعد هذا الاحد مع س مير تومي وقدور مهمد ص اجي. ا ما يوΩ الا ثنين فيكون النقاش مع نجيب اس طنبولي واحميدة العياش ي. وللهديش با كشر التفاص يل عن هذا الهدش الا دبي بالمس ره الوطني الجزاءري اقتربت الموعد اليومي من المش رف على هذا الموعد الا دبي حيدر بن حس ين واجرت معه هذا الهوار: من المبادر ا لى هذا الهدش الا دبي ** هذا الهدش الا دبي هو امتداد لمبادرات س ابقة في هذا الس ياق نظمها المس ره الوطني الجزاءري '' مهي الدين بش طارزي'' وبالتالي فهذه المبادرة '' التقاطع'' ليس ت جديدة علينا ولكن فكرة تجس يد هذا الهدش على ا رض الواقع جاءت من طرف س عيد بن س لمة للجمع بين الكتاب والمس ره وفي البداية طرحنا الفكرة على ا ن نس تض يف مجموعة من دور نش ر لكن في النهاية قررنا ا س تض افة دار نش ر واحدة كل ش هرين وا ول دار اقترحنا عليها الفكرة ورحبت بها هي منش ورات القص بة ولم تتردد في الهض ور واختازت رواءيين تتعامل معهم لتدش ين مختلف اللقاءات من البيع بالا هداء ولقاءات حول المس ره والرواية والجميل في هذا القض اء ا ن كل الرواءيين الذين يهض رون هم من الجزاءر ١٠٠ وهي ا س ماء ناجهة داخل وخارج الوطن. نفهم من كلامكم ا ن دار النش ر التي تنزل ض يفا هي من تتكفل باختيار الرواءيين الذين ينش طون مختلف البرامج المس طرة في هذا الفض اء ** فعلا دار النش ر هي التي تختار ض يوف هذا الفض اء لكن ليس بطريقة عش واءية بل الاختيار له ض وابط ومقاييس ويكون للنص وص التي'' تمس ره'' بمعنى النص المش ارك يمكن ا ن يهول ا لى مس رحية. الترويج لمشل هذه التظاهرات ض روري لوص ول ا لى المبتغى ماهي نظرتكم لهذا الا مر مس تقبلا ** ا كيد الترويج مهم لا ي حركة ثقافية ا و فنية ولذا فلابد من وس اطة ثقافية وفنية مع المتعاملين الاقتص اديين ليس اهموا في الترويج لهذا العمل وهذا مانس عى للوص ول ا ليه مس تقبلا لمس نا من خلال اللقاء الا ول حول المس ره والرواية ا ن الاتص ال بين الطرفين غير موجود بدليل ا ن المهاض رين ا ش اروا ا لى وجود روايات مهمة يمكن تهويلها ا لى عمل مس رحي ا و س ينماءي في حين المس رحيين يلجا ون ا لى الاقتباس من النص وص الا جنبية ا ين يكمن الخلل ** فعلا لاتوجد عملية اتص ال بين الطرفين ولا يوجد ترويج لعملية ا نتاج عمل مس رحي ولا نملك ميكانيزمات الترويج للكتاب.. كل هذه الا مور س اهمت في خلق هذا المش كل (ض عف وانعداΩ الاتص ال) بين الرواءي والمس رحي وكل طرف يتهمل جزءا من المس ءوولية لكن هذا لا يعني ا ن المس رحيين الجزاءريين تجاهلوا الروايات الجزاءرية التي يمكن ا ن تتهول ا لى ا عمال مس رحية منها ''الش هداء يعودون هذا الا س بوع'' عن نص للراحل طاهر وطار والاقتباس من المس ره العالمي ليس ا نقاص ا من قيمة الرواية الجزاءرية وروادها خاص ة النص وص التي يمكن ا ن تتهول ا لى عمل مس رحي فقط ا ش ير ا لى ا ن الا عمال ا و المس رحيات التي ا نجزت من طرف المس رحيين الجزاءريين واقتبس ت من نص وص عالمية تتوفر على الوس اءط الدرامية وهي تجارب ناض جة لابد من تعريف المهب للمس ره بها. ماالهدف الذي ترغبون الوص ول ا ليه من خلال هذا الفض اء ** الهدف المرجو تهقيقه من خلال هذا الفض اء غير مس تقر ويتغير وفق ديمومة وقناعة ا كبر ونتفق على منتوج جزاءري منقول من يوميات جزاءرية مهض ة ونهاول ا ن نرتقي بالخيال ومخيلات المتفرج ا لى ا على المس تويات ونس عى ا ن نكون مختلفين وليس متخلفين وكل واحد منا حر ومس وءول عن قناعته وا فكاره في هذه المبادرة. وهل س يكون اتفاق فعلي على تهويل روايات المش اركين في فض اء '' التقاطع'' خاص ة التي يمكن ا ن تهول ا لى ا عمال مس رحية ** ا كيد س نص ل ا لى هذا الا مر لكن ليس الا ن كون الفض اء مش روع قررنا ا ن يمتد ا لى ثلاش س نوات وبالتالي فتفكيرنا في تهويل بعض النص وص الرواءية التي تص له لتص به عملا مس رحيا قاءما مع ض يوف الفض اء. حاورته: حورية / ق ''ص احبة الس عادة'' تهتفل برا س الس نة مع الش اب خالد قامت الفنانة ا س عاد يونس بتس جيل حلقتين مع الفنان الجزاءرى الش اب خالد س يتم ا ذاعتهما يومى الاثنين والشلاثاء الموافقين ٣٠ و ٣١ ديس مبر الهالي احتفالا برا س الس نة الميلادية. وس يظهر الش اب خالد في الهلقتين بش كل مختلف عن ظهوره المعتاد متهدثا عن حياته الش خص ية وكواليس ا عماله الفنية ويكش ف العديد من المش كلات التي مر بها عبر مش واره الفني كما يتهدش عن زيارته ا لى مص ر م ءوخرا. يذكر ا ن الش اب خالد ا ثناء زيارته ا لى مص ر خلال الا س بوع الماض ي ش ارك في الاحتفال با طلاق ا غنيته الجديدة ''واحدة بواحدة''. ب/ص عبر ٣٠ لوحة فنية راءعة ص اله المقبض يعزف ''موس يقى الهروف'' وبخص وص خياره العمل ض من حقل الهروفية الذي ش كل ملجا للكشير من الخطاطين الذين عجزوا عن العمل الكلاس يكي بس بب فش لهم في التقنية والقاعدة ا كد المقبض ا نه اش تغل على الكلاس يكي قبل الهروفي م ءوكدا ا ن لوحاته تهترΩ القاعدة والتقنية. وعن التلقي من قبل الجمهور والمختص ين لعمله وللا عمال الهروفية اعتبر الخطاط ا ن الجمهور ''يعجب باللوحات دون ا ن يفهم مفاتيهها غالبا'' بينما ''يلجا التش كيليون ا لى مناقش ة خيارات الا لوان والجانب التش كيلي'' ا ما الخطاطون ''فيناقش ون التقنيات وقواعد الخط''. وعرف افتتاه معرض ''موس يقى الهروف'' نقاش ات هامش ية من قبل الفنانين والمهتمين الذين اكتش فوا ا س لوب الخطاط. وولد ص اله المقبض س نة ١٩٧٢ في مدينة الا غواط تعلم قواعد الخط بش كل عص امي قبل ا ن يتلقى دروس ا في المجال على يد خطاطين مهترفين ش ارك في عدة معارض ومس ابقات واختار الهروفية كا س لوب له. Ω /ع

22 ٢٢ ا س تراحة الس بت ٢٤ ديس مبر ٢٠١٦

23 23/12/16 15:28 23 Page 1 ägqé«ùdg ójól 2016 Ȫ ùjo 24 âñ ùdg auto@elmaouid.com»ñdéw «aq OGóYEG ΩOÉ dg «HôdG ÓN ƒ ùj IójóédG äéãjóëàdéh S QhOÉàæ«aCG øy ûµj»æ«zqƒñe Y ôñccg kéµ SɪJ ô qaƒ j ò dgh á HQC G äó é d «Lƒ à dg äéyô ùdg Y ôñccg äéñkh á SƒàªdG äéyô ùdg»a äéø æªdg äéæ«ùëj Y «àdg ΩÉ f ƒ üm deg á aé VE É H á «dé dg.iójól áéeôh Y S QhOÉàæ«aCG»a IOÉ«dG äé«vh â üm kgô«ncg deg Ωõ dg øe % 90 É SQEG øe 浪j π acg AGOCG ôqaƒj IójóL øy åjóëdéhh.á«véjô dg á «Vƒ dg» a á «Ø î dg äó é Y áaé VE ÉH ÓHQÉc πhbg ºYój» «aôàdg ΩÉ ædg íñ UCG,äÉ«æ àdg Vô d ójôj ɪc É ü«üîj FÉ ù d øµªj IójóL á TÉ T deg äéfé«h hcg AGOC G ø Y äé eƒ e,á Ñ ë dg ƒ M ägqhó dg ø er ΩOÉ dg «HôdG»a Gƒ SC G deg S QhOÉàæ««aCG π üà S.äÉaÉ ùªdg 130 â H áñ ùæh äéæ«ùëj äôqah IójóédG äéãjóëàdg òg ìéæédg»jcéj ɪæ«H QhOÉàæ«aCÉH á k fqé e á «Ø ùdg Iƒ dg» a % ªY IAÉØc äogr áø àîe äé«vh çó ã H è eó ª dg» Ø î dg äéæ«ùëàdg òg. ëàa óæy % 400 h e ƒgh % 50 áñ ùæh πµ ûh QGƒ ûdg Y ôëªdg Iƒb ùµ J á FGôdG ᫵«eéæjódg Y ôàd 6^5 á S V12 É côëe ƒ üm ó H ké Uƒ ün RÉàªe øe ôàe-øjƒ«f 690 h É üm 740 èà æ j í Ñ UCGh á «aé VEG Iƒ b»µ«jéeƒjhcg Ñ T ácôm πbéæh ôëªdg ÑJôj. GQhódG ΩõY ΩOÉ dg ΩÉ f deg â Uh ᫵«f鵫ªdg äéæ«ùëàdg.äéyô S 7 øe. HÉ S øe 20 `H NCG íñ UCG òdgh dòc ΩÉ f ƒ g S QhOÉàæ«aCG É «Y π üë J» à dg äé «æ à dg Rô HCG ûµ d âbƒdg ÉM QhOÉàæ«aCG ºjó J Y ΩGƒYCG 6 Qhôe ó H.S QhOÉàæ«aCG ƒg ójól º SÉHh IójóédG É JÉãjóëJ øy,᫵«eéæjo á«lqén ägô««j Iójó é dg äé ã jó ë à dg â ª T òdg FGôdG ôëªdg øe á«aé VEG Iƒbh IQƒ àe IOÉ«b äé«æ J áë VGh ägô««àh áeó e iôf êqéîdg øe.qhoéàæ«acg ªëJ º«ª üàh ΩGó üdg ô j å«m HÉ ùdg π joƒ ª dg ø Y É gõ «ª J IRQÉH áeó e deg áaé VE ÉH ô Ñ ccg AGƒ g Qhô ª H í ª ùj ó jó L ΩGó U Y á«ø îdg â üm áeó ªdG e ÉëdG ƒg ɪc,ôãcCG øe.ôñjéa ƒhôµdg hcg Oƒ SC G ƒ déh ôaƒàe AGƒg âà ûªh ójól âmƒ à SG ò dg» Ø î dg ±ô aô dg» a kgô ««J iô f ÖfÉ é dg.á jô dg TÉàfƒc øe ª«ª üj»æ«zqƒñe 02 É`` ` ` ` ` ` ` `e 2016 Ȫ ùjo 24 âñ ùdg mayoukal@yahoo.fr ÖJôj «ëjhcg ófqc G â«h «S»a É`` j «aq.cg «S áj h deg IQÉjõH, «ëjhcg óªmcg, ófqód ΩÉ dg ø«ec G ΩÉb ÜõëdG»dhDƒ ùe Sh á SGh ô «J á ª M ø Y ø YCG å«m á«ñ ûdg hp ÜÉ Ñ û d ìé ª ùdg Y í dcg É ª c,á j ƒ dé H áeoé dg äébé ëà S G» a Üõ ë dg π «ã ª à d Iô «Ñ µ dg.üé dg ᪠UÉ H á```«yéªàl G äé````æµ ùdg '' óy'' èegôh PÉ fe ` ` ` ` d É``````````````fÎNG äéæµ ùdg ô«aƒ J» a õ é dg ó ùd ó Y á dé ch äcé é d»àdg äéæµ ùdg ójó H áfé à S G deg ø «Ñ à à µ ª d,»yéªàl G á «üd É HÉ S á Lƒ e âfé c ø «H á ë dé ª dg ø «Y ø e π µ H dph É JõéfCG»àdGh âjéa O hcgh áé ædg ô ««ùà dgh á «bô à dg ø jhgho òdg ôec G,᪠UÉ déh QÉ dg äé «ª Y ô NDƒ j CG fcé T ø e á«yéªàl G äéæ µ ùdg jrƒ J 7 ó H É «ë à ùe Y.QÉ àf G øe ägƒæ S ó üm π UGƒj 䃪dg êô æe «ùh ìghqc G óyé e 7`H Allspace Gƒ#«J øzgh ùµdƒa Qƒ U Öjô ùj 7`dG ägp Allspace Gƒ#«J øzgh ùµdƒød ᫪ SQ Qƒ U hcg Öjô ùj ºJ.ΩOÉ dg ô ûdg»a 2017 âjhôàjo Vô e»a É æy ûµdg πñb,óyé e»a Gƒ#«J øe á«sé SC G áäødg øy kgô«ãc àîj Allspace Gƒ#«J 110 IOÉjõH ƒwcg äóéy IóYÉb Y É FÉæÑH õ«ªàj É æµdh,»lqéîdg πµ«dg IOÉjRh,óYÉ ª d ådék U áaé VEG»a øªµj º«ª üàdg»a ±ÓàNE Gh,º e á ùaéæªd á Lƒe Allspace Gƒ#«J ƒµà S.á«Ø ÿg ÜGƒHC G ƒw deg áaé VEG,ƒàæjQƒ S É«ch CX-9 GORÉeh Trail-X É ù«f πãe ägqé«s.äqƒñ S ôøµ ùjo ôahq èfq πãe IôNÉØdG äéäødg iƒ à ùe Y É à «ª e Qhô e çoé M 9 º bq» æ Wƒ dg jô dg ó T dph,ø«ëjôlh Ó«àb q N,á Tƒª H ójéa O hcg á æe ägqóëæe ø«fé ùdg ómcg ó a CG ó H,IQƒ e äéæmé T 4 ø«h ΩGó UG ó H âeó UÉa πegôødg»a π N ÖÑ ùh à æ MÉ T Y Iô «ùdg á ª FÉ b ø ª V Iõ f Ió «S ô FGõ é dé H dhc G É ª YC G Ió «S º SG êqocg ø«àæmé ûh Éeó üàd, ùøf ÉéJ G»a ô«ùj âféc áæmé ûh á ù«fq º SG ô «à NG ó bh.2016 á æ S ô FGõ é dé H Gô «KCÉ J ô ã cc G äé «üî ûdg. ùcé ªdG ÉéJ G»a Gô«ùJ ÉàfÉc É «eƒ j ó ûj ó jé a O hcg á æ e ägqó ë æ e CG Öjô dgh Gó«e»a É JɪgÉ ùªd Gô f ájôfgõédg äé ù SDƒª d áeé dg á «dgqó Ø fƒ µ dg ø«dhdƒ ùªdg áhééà S ΩÉJ ÜÉ«Z»a á૪e Qhôe çogƒm ù SDƒe ƒ Y»g dòch IOÉY ÉLôdG «Y ô «ùj òdgh ɪYC G. jô dg áä«jh äélô æªdg «SƒàH ɵ ùdg ÖdÉ ªd ôëñdg á æe»a ɪYC G ägó«s º J»àdG áä«dg ''OÉe ùfõh'' `d. SƒàªdG «HC G ôjrh øe Óc áªfé dg âæª J ɪc,á aô Wƒ H ø jó dg Qƒ f á bé dg âjbg ø«ùm πmgôdg º«YõdG» SÉ eƒ Ñ jó dg,ó ª MG,»ª«gGô HE G ô î d ø H á jqƒ f Iô jrƒ dg π LQ, jô Ñ Z ÜGôHQ ó SG ɪYC G.ºgÒZh IQƒ` üdg âjhôàjo Vô e»a É æy ûµdg πñb øh áªféb øª V jôñz Gô«KCÉJ ôãcc G äé«üî ûdg ôfgõédg º```` µàj áaôz d»dé dg AÉHô µ d deg ƒëàj «Ñd πëe Ωƒë dg AÉ «ÑdG ô````ªmc G Ó```` dg GRƒ` S Ωô`````µj ø``````jódg º` GQƒ U,ø jó dg º é f GRƒ S á jqƒ ùdg á fé æ Ø dg äô ûf á SÉFôH, ôfgõédg ôªmc G Ó dg π Ñ b ø e É ª jô µ à d á«üî ûdg É àëø U ôñ Y dph, ù «Ñ M ø H Ió «S.''ΩGô à ùfeé S bƒªh Y ôªmc G Ó d ôµ ûdg â Lh,øjódG ºéf GRƒ S ôfgõédg ôª MC G Ó d Gô µ T'' :á FÉ b É ª jô µ J º déñ à SG Y ù «Ñ M ø H Ió «S Ió «ùdg á SÉ Fô H Yh...GóL QóbCG òdg º ªjôµJh Iô«ÑµdG º JhÉØMh.. Éæg ájqƒ ùdg äófé dg ÉÑ à SGh IQÉjR»a»d º à aq.''ωéªàgg ô«n ÉædÉØWCÉH ºµeɪàg ºµd Gôµ T hc ᪠ùe..iôe AGQRƒ d á ù«fq á«hhqhcg ádho»a ÉKóM É«fÉehQ ó ûj CG bƒ à ª dg ø e ᪠ùe ΩÓ à SG Ó N ø e,é «î jqé J» a AGQRƒ dg á SÉ FQ Ö üæ e á «fé ehq Y Qƒà SódG º ù dg ájodƒe,oóñdg.ºjôµdg BGô dg Qƒjƒ«f'' áø«ë üd ô jô à d É ahh π «Ø «ù S EÉ a á «µ jô ec G ''õ ª jé J AGQRh á ù«fq hcg ƒ µ à S ''IOÉ ë T π ûj dòc ᪠ùe hcgh,á «fé ehq»a ƒ dg ádhódg»a IQGRƒdG Ö üæe dhc G IôªdG»gh.»HhQhC G OÉëJ G Qƒà SódG º ù dg AGOCG É «a ó ûj»àdg. jô ûdg ë üªdg Y ØæJ IQOÉf `````MÓ`````` S ájôfgõédg πmgƒ ùdg Y áj h ô T übcéh IQÉëÑdG ÅWÉ T,á ªédG,ó T É dƒw Ñjh c 250»dGƒM õj IÉØë S ƒøf ºfÉ à ùe πé«l áj h äó T ɪc.ôàe 1^20 Vô Hh ôàe 1^50 ÅWÉ ûh á Kɪe áªî V IÉØë S ƒøf ø«eƒj òæe É dƒw H ô«ñµdg QÉæªdG 300»dGƒM õjh Ω 1^80»àdG dhc G IôªdG»gh c Gòg ƒøf π«é ùj É «a ºàj MÓ ùdg øe ƒædg IQOÉædG πmgƒ ùdéh.ájôfgõédg

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 الجمهورية الجزاي رية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنية الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد قسم تكنولوجيات الا علام و الاتصال دليل تسجيل تلاميذ القسم النهاي ي على الفضاء التعليمي الافتراضي الانترنت

Chi tiết hơn

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 25/09/2014 Conseil n

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 25/09/2014 Conseil n شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 1 15 20 6 5395 11 5 5395 11 6 ﺣﻘﻮﻗﻴﻮن ﻳ ﻘﻴﱢ ﻤﻮن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻗﺒﻞ

Chi tiết hơn

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 03/02/2014 Conseil n

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 03/02/2014 Conseil n شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن : ﻃﻠﺒﺎت اﻟﱰﺷﻴﺢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻇﻴﻒ 8 ﻣﺪراء ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﲔ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - مقال البيان تحولات الموقف الدولي.docx

Microsoft Word - مقال البيان تحولات الموقف الدولي.docx ﺳﻮرﯾﺎ : ﺗﺤﻮﻻت اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺜﻮرة دراﺳﺔ ﻧﺸﺮت ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻌﺪد 373 ﺑﺘﺎرﯾﺦ 4 رﻣﻀﺎن 1439 ه اﻟﻤﻮاﻓﻖ 23 ﻣﺎﯾﻮ 2018 م ت ردا ﻋﻠﻰ اﻟﮭﺠﻮم اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺿﺪ اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻢ ﺗﻜﻦ "ﺛﻼﺛﯿﺔ" وﻟﻢ ﺗﺄ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺷﺮ

Chi tiết hơn

Bố Thí Để Gia Tăng Công Đức

Bố Thí Để Gia Tăng Công Đức Bố Thí Để Gia Tăng Công Đức [ فيتنامية Vietnamese ] Tiếng Việt Biên soạn Abu Zaytune Usman Ibrahim Kiểm duyệt: Abu Hisaan Ibnu Ysa 2014-1436 الصدقة وزيادة احلسنات «باللغة الفيتنامية» مجع وترتيب: أبو زيتون

Chi tiết hơn

2019_04_16_MC_ALA_CARTE_MENU_ARABIC_VAT

2019_04_16_MC_ALA_CARTE_MENU_ARABIC_VAT ﺻﻨﺪوق اﻟﻐﻤﻮض اﺳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺈﺣﺪى ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻧﻲ "ﻣﺎﺳﺘﺮ ﺷﻴﻒ" وﻫﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻐﻤﻮض اﻟﺸﻬﻴﺮ ﻓﺒﻌﺪ أن ﻋﺮﻓﺖ أن ﻟﻬﺬا اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻔﺎﺟﺂﺗﻪ اﻟﺒﺎﻫﺮة واﻟﻤﺨﻴﺒﺔ ﻟﻶﻣﺎل ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻵن ﺗﺠﺮﺑﺔ ذﻟﻚ ﺑﻨﻔﺴﻚ وأن ﺗﻀﻊ ﻃﺎﻫﻴﻨﺎ

Chi tiết hơn

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 21/12/2015 Conseil n

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 21/12/2015 Conseil n شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 21/12/2015 Conseil national des droits de l'homme 1 21/12/2015 Conseil

Chi tiết hơn

untitled

untitled السبت ٢ محليات تحقيق ٣ ٤ محليات مقالات بلدي ٨ أمة ﻣﺤﻠﻴﺎ ت ١٠ اﻟﺴﺒﺖ ذي اﻟﻘﻌﺪة 47 ﻫ - أﻏﺴﻄﺲ - 6 اﻟﺴﻨﺔ - 45 اﻟﻌﺪد 558 اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﺘﻨﺰﻫﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻐﻴﺐ ﻣﺘﻨﺰه اﻟﺠﻬﺮاء وﻣﺘﻨﺰه اﻷﺣﻤﺪي وﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺤﻴﻮان اﻟﻜﺒﺮى ﻛﻠﻬﺎ

Chi tiết hơn

sina dream يخت سينا دريم,ألف ليلة وليلة,شهر عسل في شرم الشيخ,flynasاقوى عروض طيران ناس

sina dream يخت سينا دريم,ألف ليلة وليلة,شهر عسل في شرم الشيخ,flynasاقوى عروض طيران ناس ﻳﺨﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ sina dream ﻳﺨﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ ﻳﺨﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ ﺻﻮر ﻣﻦ ﻳﺨﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ رﺣﻼت ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻳﺨــﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﻪ رﺣﻠﺔ ﻳﺨـﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ ﻫﻲ رﺣﻠﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻣﻤﻴﺰة

Chi tiết hơn

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 13/08/2015 Conseil n

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 13/08/2015 Conseil n شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 1 ادوار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺷﻜﺎﻳﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ...

Chi tiết hơn

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 03/06/2016 Conseil n

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 03/06/2016 Conseil n شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 1 http://www.alousboue.com/28679/ 2 ﻟﻲ ﻳﺒﻐﺎ ﻳﺸﻜﻲ ﺣﺪاﻩ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ..

Chi tiết hơn

examens préopératoires

examens préopératoires !{ > > r O! z 1 UD CN T1l(, > :. (Dll )Ë JX l:1 (,) U, OJ lq) : _. ' )(' ^ X '. $.. tr s*r ËË ru, p (] C" {.l:, { z l t, >!< 8 > ^{!l) v U' V P ) ^ Ër âë (r V A ^È :' â l> '{ ' C] e {l O :'... * ' V À

Chi tiết hơn

च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क

च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क ल शग ट र न ज सनल ह म हस त न तरण गर क छ ग रख नगरप शलक

Chi tiết hơn

Our Landing Page

Our Landing Page اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺪاﺧﻠ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ اﻟﺼﻔﺤﺔ 1 ﻣﻦ 12 ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﺪورة ﻟﺘﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﻬﺎرات ﻻﺟﺘﻴﺎز اﻣﺘﺤﺎن ﻣﺪﻗﻖ داﺧﻠ ﻣﻌﺘﻤﺪ ).(CIA ﻳﻌﺪ اﻣﺘﺤﺎن اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺪاﺧﻠ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻮﺣﻴﺪ

Chi tiết hơn

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح - ورﻗﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ أﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻣﻴﺪان

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح - ورﻗﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ أﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻣﻴﺪان ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح - ورﻗﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ أﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻣﻴﺪان : ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺗﺨﺼﺺ : ﻣﺎﻟﻴﺔ

Chi tiết hơn

Our Landing Page

Our Landing Page ﺷﻬﺎدة ﻓ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ اﻟﺼﻔﺤﺔ 1 ﻣﻦ 6 ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺮﻗﻤ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠ ﺑﻴﺎﻧﺎت دﻗﻴﻘﺔ. ﻓﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻫ أﺣﺪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘ ﺗﺘﺤﺪى اﻟﻘﻴﺎدات

Chi tiết hơn

مشروع المروحة الذكية,مشروع محاكاة إشارة المرور,عمل بيانو بسيط باستخدام اردوينو,التحكم بالروبوت عبر الأوامر الصوتية,حساب المسافة بإستخدام حساس الموجات

مشروع المروحة الذكية,مشروع محاكاة إشارة المرور,عمل بيانو بسيط باستخدام اردوينو,التحكم بالروبوت عبر الأوامر الصوتية,حساب المسافة بإستخدام حساس الموجات ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﺮوﺣﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ ﺳﻨﻘﻮم ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻌﻤﻞ ﻣﺮوﺣﺔ ذﻛﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﺮاب ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻣﺤﺪدة وﺗﺰداد ﺳﺮﻋﺘﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎ اﻗﺘﺮﺑﺖ ﻣﻨﻬﺎ أﻛﺜﺮ اﻷدوات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ Inventor Kit اﻟﻘﻄﻊ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ

Chi tiết hơn

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 13/02/2015 Conseil n

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 13/02/2015 Conseil n شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 1 http://www.medias24.com/societe/152699-avortement.-le-ministre-louardi-repond-au-professeur-chraibi.html

Chi tiết hơn

تطبيق LibriVox,برنامج لينكدن-linkdin application,The Vampire Diaries || S08,تطبيق Audible,the 100 || S04

تطبيق LibriVox,برنامج لينكدن-linkdin application,The Vampire Diaries || S08,تطبيق Audible,the 100 || S04 ﺗﻄﺒﻴﻖ LibriVox ﺗﻄﺒﻴﻖ LibriVox ﻳ ﻮﻓﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ LibriVox أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 15000 ﻛﺘﺎب ﺻﻮﺗ ﻣﺠﺎﻧ ﻳ ﻤ ﻦ ﺗﺤﻤﻴﻠﻪ ﻟﻺﺳﺘﻤﺎع إﻟﻴﻪ ﺑﺪون إﻧﺘﺮﻧﺖ أو اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻴﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻛﻼﻫﻤﺎ ﺑﺪون أﻳﺔ ﻧﻘﻮد. ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤ ﺘﺤﺪة

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

/ & : H ) NLZ 6 6& 4 L L L = < / L _ W M 9: 4 W! :(.6( O ( G Y / & <D23 : H,$0 6 #)A Q S / )C - Y H. L * R * T.).LV O 1 S* ).6( C M T. : ) G.6N ( * *U

/ & : H ) NLZ 6 6& 4 L L L = < / L _ W M 9: 4 W! :(.6( O ( G Y / & <D23 : H,$0 6 #)A Q S / )C - Y H. L * R * T.).LV O 1 S* ).6( C M T. : ) G.6N ( * *U /& ) NL &4 L L L /L _M:4 (( O ( GY/&3,$#)A Q S/)C-Y L R T)LVO S ) ( C M T ) G N ( MM (( ) Y(G ( T GO8)7M )G ( ) T)8 # "#$ 3 %&'8+#&'#### %%%'4:&4( &&'& #%&'' "&'$&#" 3+ 4 +( %"' @@%' %%'- ' C%$''%+:$$'-$'%%'

Chi tiết hơn

Ôn tập Toán 7 học kỳ II (Phần bài tập)

Ôn tập Toán 7  học kỳ II (Phần bài tập) Ôn tập Toán 7 học kỳ II (Phần bài tập) A) THỐNG KÊ Câu 1) Theo dõi điểm kiểm tra miệng môn Toán của học sinh lớp 7A tại một trường THCS sau một năm học, người ta lập được bảng sau: Điểm số Tần số 0 2 5

Chi tiết hơn

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1 1 Chương TỈ SỐ VÀ SỰ ĐỒNG DẠNG 1 TỈ SỐ CỦA HAI ĐOẠN THẲNG TÓM TẮT PHẦN LÝ THUYẾT Tỉ số của hai đoạn thẳng Là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo. Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai

Chi tiết hơn

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 17/08/2015 Conseil n

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 17/08/2015 Conseil n شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 17/08/2015 Conseil national des droits de l'homme 1 اﻟﺪورة اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

º```«MôdG øª``môdg ƒ`` HQC Gh á`` ùeéÿg á```æ ùdg (1130) Oó`````` dg ºbQ / / / /

º```«MôdG øª``môdg ƒ`` HQC Gh á`` ùeéÿg á```æ ùdg (1130) Oó`````` dg ºbQ / / / / º```«MôdG øª``môdg ƒ`` HQC Gh á`` ùeéÿg á```æ ùdg (1130) Oó`````` dg 2016 3 1437 22 ºbQ 5 6 8 18 44 49 2015/50 2015/51 2016/1 2020 2016 2016/2 2016 2016/3 ºbQ 2015/12/22 2015/327 53 2015/12/23 2015/3 54

Chi tiết hơn

I 7. a'\ v - U - rt -T -II ij a -t Ta\ v ].!l Ī. āiā\t -.F - -. tt sl-.- - U a\ v - -t! a - -ÂA IrV -.ÊË A -v - -Ạ J at! A -N.- - U a\ v o I - U d Tt\

I 7. a'\ v - U - rt -T -II ij a -t Ta\ v ].!l Ī. āiā\t -.F - -. tt sl-.- - U a\ v - -t! a - -ÂA IrV -.ÊË A -v - -Ạ J at! A -N.- - U a\ v o I - U d Tt\ 7. '\ U rt T ij t T\ ].!l Ī. āā\t.f. tt sl. U \ t! ÂA rv.ê A Ạ J t! A N. U \ U d Tt\ '6 fq U!i F dtt N. U'\ f, T fl! AA! '6 f+ Y' à. i ii '! (ii ô;, 1! r;.'j:u U';ci) n * ly. U!V:rtcèàiu 't? (r '! i::

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

Our Landing Page

Our Landing Page ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼﻔﺤﺔ 1 ﻣﻦ 6 ﻳﻘﺪ م ﻫﺬه اﻟﺪورة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻣﺪر ب ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ دﺑ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ )ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دﻳ ﻮ( ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓ إﺻﺪارات ﺳﻴﻤﻨﺰ. ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻬﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴ ﻟﻬﺬه اﻟﺪورة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻫﻮ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 8 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu : Trong khi triển 8 b, hệ số củ số hạng chứ b là: - B 7 C 56 8 8 Công thức: 8 b C k b k k k k 8 Hệ số củ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

THẦY HOÀNG SƯ ĐIỂU (HOANG MICHAEL) Chương IV. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ 1 HOẠCH ĐỊNH HỌC TẬP. 1. Lý thuyết cần nắm vững + Dao động điện từ trong mạch LC, sự bi

THẦY HOÀNG SƯ ĐIỂU (HOANG MICHAEL) Chương IV. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ 1 HOẠCH ĐỊNH HỌC TẬP. 1. Lý thuyết cần nắm vững + Dao động điện từ trong mạch LC, sự bi Chương IV. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ HOẠCH ĐỊNH HỌC TẬP.. Lý thuyết cần nắm vững + Dao động điện từ trong mạch LC, sự biến thiên điện tích, dòng điện trong mạch dao động. + Năng lượng điện từ trong mạch dao động

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 8 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu : Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ dài cạnh đáy bằng a, góc hợp bởi cạnh bên và mặt đáy bằng 6.Tính thể tích khối chóp đã cho. a B.

Chi tiết hơn