04 U á````````````````````erc G êgô````````øféh ô`````````````` ûñj hîñdg QÉ```````` SCG É```````ØJQG 2018 á``````````«fgõ«e õ`````````éy ó ùd ôfgõ G»

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "04 U á````````````````````erc G êgô````````øféh ô`````````````` ûñj hîñdg QÉ```````` SCG É```````ØJQG 2018 á``````````«fgõ«e õ`````````éy ó ùd ôfgõ G»"

Bản ghi

1 04 U á````````````````````erc G êgô````````øféh ô`````````````` ûñj hîñdg QÉ```````` SCG É```````ØJQG 2018 á``````````«fgõ«e õ`````````éy ó ùd ôfgõ G»```````ص«S `````ØædG π«eèd GQ ho 80 ÜÉ`````````` T jó U :''QGƒ``````````````````` G ''`d äé```````````````hé N `````````````````````«ëjhcg!á béæàe â ù«d 03 U êo 15 :ø`ªãdg 3239 Oó dg Iô ûy ájoé` G áæ ùdg :''QGƒ G'' ÈY ƒkóëàj ƒ«sé«sh øjo ÉLQ ƒ``féb OQGƒdG VÉ LE G..ø``µdh ìé``ñe á``````````````ë üdg 05 U á```````````````````````ªfé dg ô``````````````````` ûæh Oô````````````ØæJ ''QGƒ``````````` G'' ÜÉൠd hódg ôfgõ G Vô e ÓN ÉfGƒæY17Öë S 02 U Éë e ÉÑ e ÈàYG '' LCG øe agôj ''ƒ````````«ùac G π f íàa..ogóm πµh øjôaé ùÿg UGƒî d YGƒfCG IQhô``````````````````````` V 04 U 09 U ''QGƒ G'' QOÉ üe : ````````` ûµj IQóLƒH ó«tq Ö````````````````````````ë ùj ```````````````````JÉeÉ JG!OhGO É````ªµd : ûµjh óy»ñààµe øäª j QɪW dcg 45 ``````````jrƒj á``````````````«æµ S Ió```Mh á``````jé f πñb U ø```jódgqƒf : hó``````````h `````````````````````````«á````````````jõcôeódg êéà áæªbôdgh ÈcCG ägoƒ Û 03 U» ù````````dóe : GócDƒj É«dGOGh íª J ôfgõ G õ``````jõ àd É```ªFGO ÚH IGhÉ```` ùÿg Ú``````````````` ùæ G 03 U

2 Ω 2017 ô``ñªaƒf 08 AÉ HQC G `g1439 ô``ø U 19 ``agƒÿg 2 ôfgõ G Gôgh áhéæy πfé````` SQ å````` Ñj QÉ`````````` ó```````y»ñ```````ààµÿ πecg á æ jóÿgh Gô ª dgh ø µ ùdg ô jrh CG hó Ñ j jqé ûÿg πc ó«ùéàh ΩGõàd G Y ΩRÉY J á UÉN «üdg πµh á ÈŸG á«æµ ùdg, ùecg,óccg å«m, óy á «üh á UÉÿG C OƒL fcg QÉ ó«mƒdg óñy ôjrƒdg πc CG EG GÒ ûe, óy èeéfôh π N.º JÉæµ S Y ƒ üëà«s ÚÑàൟG Ió Mh dcg 24 ΩÓ à SG EG ô jrƒ dg QÉ TCGh ô àæj ɪ«a,» VÉŸG ȪàÑ S ájéz EG á«æµ S á jé f iô NCG á «æ µ S Ió Mh dcg 40 ΩÓ à SG.áæ ùdg ÜÉÑ SC G ØJC..Ωƒ«dG ÓW ä ÉM 10» æ Wƒ dg Gƒ jó dg ΩÉ bqcg Ò ûj á Ñ ùf CG ô FGõ G AÉ ümeó d 2017 É YÉ Ø JQG äó T Ó dg ºcÉÙG â é S å«m,2016`h áfqé e ä ÉM ÉÑ«gQ ÉYÉØJQG ájôfgõ G á jqé G á æ ùdg Ó N Ó dg IOÉjõH 2016 øy áäÿg 3 ÉØJQÉH.ádÉM dcg 53 øe ÌcCG, É ª à L G º Y á üàıg äó ccgh ÚH øe CG ''QÉ ædg'' bƒÿ,» SÉa IôgR ܃ «Jƒ «dg êghr Ó dg ÜÉ Ñ SCG ºgÉ S êghõdg πñb äébó dg Y OÉŸG ôµødg É«W CG âø ûch,á«lhõdg áfé«ÿgh ƒñ ù«ødgh øjódg ÉLôdŠɪà S ÉH ƒ üàıg í üf Ó dg ÖæŒ ó übh, «fl ó Ã Ó dg ÉëØà SG.á«fB Gh á«ë üÿg ájoéÿg äéhé ùë d ÉjOÉØJ êghõdg Y Ú Ñ ŸG ÜÉÑ ûdg áä«jh áªfé dg ô ûæh OôØæJ ''QGƒ`````````````` G'' Vô```````````` e Ó````````````N ÉfGƒ````````````æY 17 Ö`````````````ë S ÜÉ````````````ൠd hó````````````dg ô````````````fgõ G 2017Ó«S πngo É d É jôw óœ ÊGôjE G óÿgh á «ûdg..á«ø ùdg QÉ G Ȫaƒf 5 ájéz EG ôhƒàccg 25 øe IóટG IÎØdG º«bCG òdg ÜÉൠd hódg ôfgõ G Vô e ÓN ÉfGƒæY 17 Öë S.ÉfGƒæY 97 ÉgOóY H»àdGh IQƒ ÙG ÖàµdG áªféb EG ±É àd ôfgõ G Vô e äé«dé a ÓN É Ñë S»àdG ÖàµdG áªféb Y ±ÉbhC Gh á«æjódg hdƒ ûdg IQGRƒH Qó üe øe ''QGƒ G''â ü QGO øy GQOÉ U ÉfGƒæY17 áªfé dg º Jh, QÉ G ƒñ SC G e JÉ«dÉ a âªààng òdgh 22 `dg à ÑW ÜÉൠd hódg.ó«mƒàdg πfé ùeh á«ø ùdgh á «ûdg øy É Ñ ZCG çóëàjh ɵ«Ñ dg QGOh jrƒàdgh ô ûæ d á «ØdG agq øjódg ôîa π«ñf ÖJɵ d ''» SQÉØdG «ûàdgh»hô dg «ûàdg'' Gƒæ H ÉHÉàc ó áªfé dg É àæª J»àdG øjhéæ dg ÚH øeh á IQƒ ûæ e ä É e ''ô NBG ùæ L á «ûdg'',ohgo ƒ HCG ó «ùdg ''á «Hô dg hó dg ÊGô je G óÿg ó YÉ üj'', Qó «G ᫵déÿg iƒàødg'',''á«ø ùdg»gée'',''ωó SE G bgƒf «jh HQC G óygƒ dg'','' GóHE Gh ÉÑJ G ÚH ƒñædg ódƒÿg'',ìó UE G,''á«ë dg AÉØYEG ºµM ádé SQ'',''º aé UhCGh º HÉ dcg êqgƒÿg'',''ωó SE G π a'',''á«sqéødg ájqƒwgèee G'',''á«aƒ üdg É acg ófé Y øe'',''á«ø ùdg IƒYódG ƒm äéeé JG f'',''icgôÿg ó«y'',''᫪«j øh '' QƒÑ ŸÉH óéæà ùjh QƒÑ dg Qhõj øª«a ádcé ùe''.''á «ûdg hó dg ô FGõ G Vô e ß aéfi H ìô U ÉŸ É aó N á ª FÉ dg ò g» JCÉ Jh á«øë üdg IhóædG ÓN Oƒ ùe hó «ª M ÜÉ à µ d Ωó Y É «a ó ccg» à dgh ùecg hcg É ûf» à dg. Vô ŸG ÓN IójóL øjhéæy Öë S á``````````«æwƒdg á«vqc G íà````````````øj ````````````jèz øh hô û d ᫪bôdg á«vqc G á«hîdg IQGRh âëàa,ú«wé «à M G «Xƒ à d á «æ Wƒ dg á MôŸG»FGóàH ÉH á UÉÿG 2016 áªfé H ôec G àjh Sƒ àÿg Qƒ dé H á UÉÿG 2017 á ª FÉ bh. ƒféãdgh É b ø Y hc G á dhdƒ ùÿg Jô ûf É e Ö ùmh, ùecg '' ƒñ ùjéa'' ᫪ SôdG É àëø U á«hîdg Iô TÉ dg áyé ùdg Y ùecg â fg ᫪ dg EÉa QÉ G Ȫ aƒ f 20 á jé Z EG ô ª à ùjh É MÉ Ñ U º à «S å«m,aé ùe á ùeéÿg á YÉ ùdg Y ájé Z EG á «WÉ «à M G º FGƒ dg Y OÉ ª à Y G Qƒ dg Iò JÉ SC á Ñ ùæ dé H 2017 Ȫ ùjo ô T.»FGóàH G º FGƒ dé H á fé à S G CG ô cò dé H ô jó L Ñà S ƒféãdgh SƒàŸG øjqƒ d á«wé«àm G IQGRƒ d íª ùj Ée ƒgh 2018 ájéz EG Ióªà e.á eéc áæ S IóŸ ºFGƒ dg ùøæh áfé à S ÉH ôµ ù dg»æwƒdg Öîàæª d RÉ«àeG á HÉ ùdg ájôµ ù dg á«ÿé dg ádƒ ÑdG âaôy hódg ù éª d» Ø jô dg hó d ƒ ùªÿgh É JÉ«dÉ a äô L» à dg á jô µ ù dg á VÉ jô d 07 EG 03 ø e Ió à ªŸG IÎØ dg ôûé H jô Ø d Iõ «á cqé ûe 2017 Ȫ aƒ f.»øjôdg hó d ôµ ù dg»æwƒdg iƒ à ùÿg ägp á «ŸÉ dg á ùaé æÿg ò g Ó N ƒ ãá ÚFGóY ácqé ûe âaôy»àdgh É dg Y ôµ ù dg»æwƒdg jôødg ô «S Gó H 21 Ö ùm hc G ÖJGôŸG Qó üà H É JÉ jô hó dg «Yƒ æ H» Ø jô dg hó dg ô Ø dg Y π ü É ª c,ò ü dg hó dgh π jƒ dg ÉeCG,»ØjôdG hó d ájôµ ù dg IRÉટG SCɵdG Éfh 2017 áæ ùd»øjôdg hó dg»ÿéy π H Ö d : Gƒ à dg Y º gh äé «dgó «e HQCG Y ƒ jô FGõ G ƒ «VÉ jô dg π ü ó a Oô Ø dg äé ùaé æ e øjódg ÒN áæjhqƒh Ö«bôdG :á«ñgp á«dgó«e,» Y øjôb ƒy»cqódg :πjƒ dg hó dg UÉ üàng hc G jô dg,á «a á «dgó «e í HGQ Oƒ Ñ Y Ö«bô dg :Ò ü dg hó dg UÉ üà NG,á «a á «dgó «e.ájõfhôh á«dgó«e ΩÉ ûg á û«tƒh Qƒ üdgh FÉKƒdG πc Iójô G π üj»àdg É HÉë UCG EG OÉ J äô```` ûf AGƒ S ô ûæj hcg : ôjô````````ëàdg JÉg / 04 / 05 : ôjô`````````ëàdg ùcéa QÉ TE Gh ô ûæ d á«æwƒdg ádécƒdéh É üj G hcg ô```````````fgõ G - Qƒ``````````````à SÉH QÉ T 01 (021) : JÉ dg (021) : ùcéødg ô «N á ªL óªfi QÉ T 37 : Gƒæ dg ᪠UÉ dg ôfgõ G - ƒæµy øh : IQGOE G JÉg ôfgõ G æñh : QÉ G ÜÉ ù G ºbQ ThÒªY 112 ádéch ΩÉ`````````` dgô``````jóÿg :ô````````````` ûædg hdƒ```````` ùe»hƒ j óªfi : ùcéa/ JÉg á```````` eé T á```````jqéñneg á«eƒj QGƒ G Ω.Ω.P. T øy Qó üj

3 3 çó````````````` G á L øe á ûe ho ó H øy IQGOE G e πª d Ú Só æ ª d á Uô a AÉ YE h.iôncg á L øe Gó«ŸG ô jrh Qƒ ë H Ωƒ «dg ô jrƒ dg Vhh øjódg Qƒf á«ùg äéyéª Gh á«ngódg RÉ EG Ó f G SÉ SCG ôém hóh ᪠UÉ dg á«æµ S IóMh 500h dcg 12 á UÉN,GÒÑc É V û«j É gqé Ñ à YÉ H dcg 350 «a ô ùÿg è eé fèdg CGh.᪠UÉ d É æe dcg 150,á«æµ S IóMh.OÓ Ñ dg É «dg äé ùdg ±ô W ø e Iô SC Gh øeé àdg IôjRh äóccg πhé ŸÉH CG É à L øe É«dGójEG á«æz ICGôŸG ÉjÉ bh ájƒ dg IOGQE G π ØH ärõ J ICGôŸG áféµe õjõ dg óñy ájqƒ ª G ù«fq áyéé Th ICGôŸG ƒ M á«bôj ôbcg òdg á «ØJƒH ò dg ó jó G Qƒ à Só dg π jó à dg òdg» SÉ SC G πyéødg áø U ÉgÉ YCG CG áø«e,᫪æàdg QÉ ùe æy πjóh ób ÉÛG Gòg ájôfgõ G áhôéàdg OÉjôdG ÉgQhóH ±ÎYGh ÉgGó U âdéf ô ûdg á æ e á «Yƒ Vƒ e π µ H.É«jôaEG ɪ Th ShC G øe áyƒª ÓWEG øy É«dGOEG âø ûc ɪc á«j hé ŸG «é ûàd á«ù«ùëàdg πagƒ dg hó dg Öà µÿg e hé à dé H á jƒ ùæ dg ÉÛG Gòg á HÉ ùe AÉ ûfeg h πª d ±ó H á jqho á Ø üh VQÉ e º «æ Jh êéàfe G «é ûj QÉWEG É JÉLƒàæe jƒ ùj OÉ üà b G π «NGó e jƒ æ Jh» ÙG.»æWƒdG OÉ«U Oƒdƒe : ûµjh óy»ñààµe øäª j QɪW ó«mƒdg óñy 2017 ájé f πñb á«æµ S IóMh dcg 45 jrƒj IOóÙG ÉLB G É GôH ΩÉ EG øe äé ù SDƒŸG Úµªàd ÉæàjƒdhCG á HÉàŸGh áhébôdg 2019 ƒ`````````````` Z á«æµ S Ió``````Mh dcg 600h ƒ«e EG ƒ UƒdG 2018 É````````````aBG AÉ````````````æÑdG ünq áæªbôd òñj ägoƒ á«æµ ùdg èegèdg RÉ EG IÒJh âa Ωó J «Y ΩRÉY QɪW ó«mƒdg óñy øµ ùdg ôjrh CG hóñj iómeg á HÉàŸGh áhébôdg CG Y óccg ɪæ«M ùecg ëjô üj É«L ô X Ée ƒgh,é æy ø YCG»àdG.IOóÙG É délbg É H áø µÿg èegèdg ΩÉ EG øe äé ù SDƒŸG Úµªàd IQGRƒdG äéjƒdhcg É«dÉM ºàj fcg EG GÒ ûe, Éc ɪc Ñ«S É ª à SG»àdG ájqé dg á«yhc G á ûbéæe»à dgh á ª UÉ d á «F ƒ dg í dé üÿg ø e.? óy? è egèd É ü«üî J º à «S Iô TÉ Ñ e É gré EG Ó f G º à «Sh.ÉgQÉ«àNG ó H hdƒ ùÿg ägp çó,π üøæe É«S ᫵«eéæjo ÉNOE hòñÿg ó G Y AÉæÑdG ünq áæªbq πlcg øe IQGOE G Y πeé àdg øe ÚæWGƒŸG Úµªàd 2018 áæ S π«ã Qƒà SódG øe 36 IOÉŸG áªgé ùe π à ô FGõ G â L É «SÉ «S ICGôŸG ÜÉLCG Ée Ö ùm É«ŸÉY áeó àe ÖJGôe YC G ƒfé dg EG Éb å«m,» ùdóe H h hc G álqódéh ÊÓ Y ƒg OÓÑdG á HÉb ƒµjh EG IójóL OGƒe «a ±É J òg CG É«ùdG ägp ÉØ«e, «Ñ à d âfé c ICGôŸG á fé µ e ärõ Y» à dg IOÉŸG âdòh»àdg ägoƒ ÛG øe ójó dg IôªK,ó H É bó fg ±ô J»àdG jqé ûÿéh É æe â ü ün dcg 20 CG EG GÒ ûe ɪYO IQGRƒdG É d ƒà S»àdG ᪠UÉ d äé Ñ d ÒÑ µ dg Oó d Gô f É UÉ N â WCG»àdG OƒYƒ d á«ñ Jh É «a äéæµ ùdg.ºgô TCG Gƒ ao ø ÚæWGƒª d áñ SÉæŸG òg ÓN QɪW ôjrƒdg å Hh óy»ñààµe «ªL EG á«æ«ª J ádé SQ º eó à SG º gô TCG Gƒ ao ø jò dg π c ø Ä ª f'' :Ó FÉ b,é Ñ jô b º JÉ æ µ S ônb ºgô TCG Gƒ ao øjòdg ÚæWGƒŸG,''ÉÑjôb º JÉæ µ S Gƒ ª à ù«s º fcg Iô e ƒ g æÿgh á jƒ dhc G CG EG É à a CGh á UÉ N, jqé ûÿg Ó f G óy jqé ûe πc πjƒ äqôb áeƒµ G òdg ájqƒ ª G ù«fq äé«uƒj π ØH OƒYƒdG «ªL ΩGÎMG IQhô V Y Oó T.â WCG»àdG øµ ùdg IQGRh Y hc G πlôdg óyhh GÈà e Iô ùÿg jqé ûÿg πc ɪµà SÉH Y πª dg ƒg Ωƒ«dG É üe ᪠e CG á UÉN, jqé ûÿg òg RÉ EG Gô SE G»àdG á«fgõ«ÿgh áeƒµ G ºYO πx ójó G á«déÿg ƒféb ÓN øe É àeób IóMh dcg 120 RÉ EG Y üæj òdg πh ôkcéàj óy CÉH GócDƒe,á«æµ S Ú ùæ G ÚH IGhÉ ùÿg õjõ àd ɪFGO íª J ôfgõ G : SÉÑY ódh Y É«æª V Oôj ùfƒj øh ΩOÉ dg ù«fôdg á«üî T Qô j øe ómh Ö ûdg CG ùfƒj øh IQɪY ájôfgõ G á«ñ ûdg ácô G ù«fq Éb ù«d äéhéîàf G ôjhõàdg OƒLh ócdƒj»àdg ÜGõMC G πl í VGh OÉ àfg ᫪ dg áñbgôÿ ájô ûñdg äé«féµee G É jód ƒ g ó «Mƒ dg π G CG É Ø «e,á VQÉ ŸG ÜGõ MCG Ñ d» Ñ T ªŒ Ó Nh.» WGô Áó dg QÉ «ÿg EG ÜÉ gò dg Ö ûdg ù«fq ƒ g á «Ø Jƒ H CG ùfƒ j ø H ó ccg äqé «à H CG ólƒj h,ú e ÜõM hcg á L ù«fq ù«dh ôfgõ G É bh.%100 ø jó gé ƒ VÉ æ e ƒ µ j ô FGõ G Üõ M CGh..äÉ «SÉ Fô dg ø Y É j É eó c ª ùf? JGP çó ë àÿg CG á «G øµdh.ωoé dg ù«fôdg ájƒg ±ô j øe Éæg É«S h.ájogôÿg πjõf Qô j øe ómh ôfgõ G Ö ûdg iód á«ùg äéhéîàf G ᫪gcg Y çóëàÿg ägp ªLCG ônbg ó YGƒ dg ƒ Jh ÌcCG» Ñ ûdg ª dg Rõ J É fƒ c Hõ M EG É«ÑeC G Y hc G hdƒ ùÿg ÉYO ɪc.É«ÑeCÓd á«dé ædg aôdgh QGOE G XƒŸG Y» SÉ«ù d ÈcCG ájƒdhcg AÉ YCG ÈcCG á«dó à SG í æ e ±ó H» ÙG Öî à æÿg äé «MÓ U ø e ÉgôdG CG OÉ üàb G CÉ ûdg ÉØ«e,ájó ÑdG ùdééª d Y á erc G ø e êhôÿg π «Ñ S ƒ g UÉÿG É dg Y πlcg øe äéeõ«féµÿg É«dÉM Á ΩÉ dg É dg CG QÉÑàYG.»æWƒdG OÉ üàb G ôjƒ J OÉ«U Oƒdƒe ''QGƒ`` G'' /»ÑjhQ Ö üe :ôjƒ üj ''QGƒ`` G'' /»ÑjhQ Ö üe :ôjƒ üj á«hhqhc G Gó ÑdG ÜQÉŒ Y ÓWÓd ƒ M á «bô J É á «Sƒ àÿgh áhôœ π f Gòch É æe IOÉØà S Gh,ICGôŸG» à dgh ÉÛG Gò g á ª «dg ô FGõ G,Ωó à dg ø e É H SCÉ H á LQO â H IQhô V Y É «ùdg ägp GOó ûe äé «æ gò dg H Ò«J π LCG ø e π ª dg ΩÉ ë à bg π «Ñ S É FÉ Y âë Ñ UCG» à dg Uƒ üî Hh.π ûdg ƒ ùd ICGôŸG,äÉjƒdhC G ájƒdhcg πµ ûj»àdgh øµ ùdg É b á UÉN,OÓÑdG É û«j»àdg á«déÿg äéhƒ üdg øe ºZôdÉH èegèdg RÉ E G IÒJh aqh øcé ùÿg áä«j :ÓFÉb aq âaôy»àdg á«hîdg É b πãe GôNCÉJ âaôy»àdg äéyé dg πch É «deg ájƒ æÿg jqé ûÿg øy ó«ªéàdg VQCG Y Ió ù øwgƒÿéh Iô TÉÑe ábóy É d»àdg ÜÉ dg hóæ U AÉ«MEG IOÉYEG ÓN øe Gògh, bgƒdg ägagôle G òg πc øe ±ó dg CG GócDƒe,''܃æ Gh,ó ÑdG á f ó HCG d á«û«ÿg ±hô dg Ú ù ägó J ò«øæàd ó àœ áeƒµ G CG EG ôjrƒdg QÉ TCGh ùµ æj Ée ƒgh á «ØJƒH õjõ dg óñy ájqƒ ª G ù«fq»gh RÉ E G QƒW»g»àdG áªî dg èegèdg Y Ú ù C É ÑYƒà ùj CG óh øwgƒª d ájƒb ádé SQ πª J d íª j ÉûbôdGh øwgƒÿg á û«e ±hôx øe ºZôdÉH bgƒdg VQCG Y ó«ùœ Y áeƒµ G.çóëàŸG ägp «j áñ üdg ±hô dg ó«ªm ÒÿG ΩCG ó«ªm ÒÿG ΩCG øy QɪW ó«mƒdg óñy ûc É«ùdG IóMh dcg 45 jrƒàd ô É üe CG GÒ ûe,ájqé G áæ ùdg ájé f πñb á«æµ S Èà J RÉ E G IÒJh Gô SE G CG EG Gô SE G πlcg øe á«uƒ d hc G ±ó dg Égô S»àdG øµ ùdg èegôh «õjõ dg ó Ñ Y á jqƒ ª G ù«fq è eé fô H dcg 600h ƒ«e EG ƒ Uƒ d á «ØJƒH ÉaOôe, 2019 ƒ Z á«æµ S IóMh ÜQÉ j Ée Éæjód Éc ähcg '' : ƒ déh á æe ÒZ IóMh dcg 87 øe ÌcCG dcg 57 EG â ØîfG ºK,IÎØdG J ô T Iõ é æ e ÒZ á «æ µ S Ió Mh ± BG 10 Ó fg ó à CG Ȫ à Ñ S 55 øe πbcg EG â ØîfGh á«æµ S IóMh ô ûdg Iõéæe ÒZ á«æµ S IóMh dcg.'' GƒŸG áæ ùdg æà S»àdG jqé ûÿg ƒmh Y QÉ ª W ó «Mƒ dg ó Ñ Y ó ccg,á eoé dg dcg12 RÉ EG SÉ SCG ôém Vh ûeég óy á «üh á «æ µ S Ió Mh á FÉ ª ùª Nh ô JQGRh í dé üe CG,á ª UÉ dé H Ió Mh dcg 120 RÉ EG Ó fó d á ÑJôŸGh»æWƒdG iƒà ùÿg Y á«æµ S ICGôª d hódg à ŸG ÓN :É«dGOGh» ùdóe... π ûdg Qƒà SódG ù ÛG ù«fq øe πc ªLCG ICGôŸG ÉjÉ bh Iô SC Gh øeé àdg IôjRhh, GƒàdG Y É«dGójEG á«æzh» ùdóe OGôe õ jõ J ó LGƒ J Ωƒ «dg ô FGõ G CG É Uƒ ün,icgôÿgh πlôdg ÚH IGhÉ ùÿg ù SDƒŸG CG ø jó cdƒ e,π «ûà dg ƒ S º ùàj Ó«Ñ S è àfg ôfgõ G Qƒà SódG Gò g üî j É ª «a êqó à dgh á «Yƒ dé H»àdG OGƒŸG øe ójó dg êqocg å«m ÉÛG ÚH UÉ æ à dg á «bô J º gé ùjh π ª J É TCG MÉ à à ag Ó Nh.Ú ùæ G π ûdg ƒ Sh ICGôŸG ƒm hódg à ŸG Qƒ à Só dg CG à L ø e» ùdó e ó ccg»àdg 36 IOÉŸG ɪ«S OGƒe º j ôfgõ G ICGôŸG á «bô Jh «é ûj Y üæ J äé Ä «dg h á «dhdƒ ùÿg Ö UÉ æ e ø e É gòzh á «eƒ ª dg ägqgoe Gh EG á aé VE É H,á «ª Sô dg äé ù SDƒŸG ùdéûg ICGôŸG π «ã «Sƒ J π j Éà á ã âëñ UCG PEG áñîàæÿg ägp ±É VCG É ª c.aé YC G å K ø Y á Uôa ƒg AÉ dg Gòg EG ÓFÉb çóëàÿg ó``````` G øe ójõÿg òñd êéà áæªbôdgh ájõcôeódg ««ëàd É```æJQGRh ùj ÒÑc RÉ`````` EG AÉæÑdG á ünq áæªbq : hóh äé````````````````jƒdhc G á``````````````jƒdhcg ø``````wgƒÿg ±hô```````````x Ú ù øjódg Qƒf á«ùg äéyéª Gh á«ngódg ôjrh ±ÎYG ájõcôeódgh á«wgôbhòñdg OƒLƒH GOó hóh äéyé dg áæªbq EG ƒ UƒdG CG GÈà e,iqgoe G ΩGó î à SGh ó G ø e ó jõÿg ò Ñ d êé à Gõ J AÉ dg øe øµ»àdg É üj Gh ΩÓYE G É«LƒdƒæµJ ájõcôe EG ƒ Uƒ d ùf'' : ƒ déh ÉaOôe,É «Y e ábó dg áæ ùfcgh ΩÓYE G äé«lƒdƒæµj Y á«æñe.'' óëàdg Gòg aôd áhé ûdg ÉæJÉbÉW «é ûàh øwgƒÿg Vh àcqé ûe ÓN hóh øjódg Qƒf í VhCGh 500h dcg 12 RÉ EG Ó fó d SÉ SC G ô é M AÉæÑdG á ünq áæªbq CG ùecg ᪠UÉ déh á«æµ S IóMh ÒÑc RÉ EG áhéãã Èà J ÉÑjôb É «a Ó f G ºàj»àdG π Ø H «Y Òª à dgh ø µ ùdg IQGRh π ª J çóëàÿg ägp Lhh.ÚYÉ dg ÚH Oƒ G ôaé J Ú ù EG ƒ Uƒ d ó àœ áeƒµ G CG ÉgOÉØe ádé SQ É æe á UÉN º d ºFÓe ñéæe ÒaƒJh ÚæWGƒŸG ±hôx á jô S IÒJƒH ójgõàj πh» àæj»àdg º JÉLÉ«àMG H ô òdg ΩÉ dg VƒdG ºLÎJ :''QGƒ G''`d ÜÉ T..OÓÑdG â ù«d «ëjhcg äéhé N á``````````````` ªµe πh á béæàe WÉ æ dg ó ccg ª é à d» ª Sô dg»æwƒdg»wgô ÁódG '' ófqc G'' ÜÉ T jó üdg äé HÉ N CG Y óªmcg ΩÉ dg ÚeC G OCG»àdG «ëjhcg à ªM QÉWEG É H øµj á«héîàf G π H á bé æ à e òdg ΩÉ dg VƒdG ºLÎJh É à HÉ ùd á ªµe äaél CG ó à YCG '' ƒ dé H É Ø «e,oó Ñ dg H ô» SÉ«ùdG ÜÉ ÿéa á béæàe «ëjhcg äéhé N ƒ a É ù SDƒ e ƒ µ j h Ò à j É «MC G ø e Òã c Qƒ àjh ägò àÿgh äé«ÿg e ÜhÉéàdG héëj,'' «ÙGh äé «fé µ ee G Ö ùmh ±hô dg Ö ùm ΩÉ dg ÚeC G É H OCG»àdG äéëjô üàdg øy OQ h ájƒg üîj ɪ«a ÓaB G»æWƒdG ôjôëàdg á Ñ,á«HÉîàf G á ªë d «ûæj ÓN πñ ŸG ù«fôdg πãe Y j feg ôec G CÉ T ÜÉ T Éb GócDƒe, a É ÑMÉ U»æ J»gh äéëjô üàdg òg ófqcód ÉØ«M Ñj ÓaC G EG, ùøf âbƒdg»béh eh e QhÉ ûàdgh «ùæàdg Oó üh ƒg òdg ÖfÉL EG,á«SÉFôdG á«ñ ZC G ägp á«sé«ùdg iƒ dg æ c Ωó à dg á «H á VQÉ ŸG e QGƒ M í à a πnójh ᫪æàdgh á É üÿgh ìó UE Gh QGô à S G í à Ø àÿg» SÉ «ùdg π ª dg QÉ WEG Gò g.çóëàÿg- «j-''»wgô ÁódGh í VhCG É ª FGO ùø f GDƒ ùdg ø Y OQ É «S h ÜÉ T Éb å«m á«féãdg á«sé«ùdg Iƒ dg bgƒe ájqƒ ª G ù«fq ºYójh ófé ùj ófq G EG,É jcg.'' ò«øæàdg RÉ Gh ÉfôHh ó ccg á «HÉ î à f G á ª G AGƒ LCG üî j É ª «a É ecg ÜhÉéàdG π«dóh ó«l πµ ûh ôœ QƒeC G CG ÜÉ T IAÉ æ Ñ dg Üõ G äé HÉ ÿ» Ñ ûdg É Ñ be Gh»àdG ºà ûdgh Ö ùdg GƒfCG πc øe á«déÿg áø«ædgh GÒ ûe,á«sé«ùdg à «µ ûj ÇOÉÑe øe â ù«d»g ácqé ûª d ÖNÉædG ÜÉ à SG ᪠e CG JGP âbƒdg ómgh» SÉ«S ÜõM ᪠e â ù«d GÎb G Ωƒj Iƒ H º «a Éà ÉÛG Ú YÉØdG «ªL á«dhdƒ ùe πh øe øjòdg á«eóye G Iô SC Gh IQGOE Gh ÜGõMC G ÖNÉædG ÉæbE óæéàdgh áäñ àdg º «Y Qhô dg ófqc G CÉH ómgh BG Éë Vƒe,Iƒ H âjƒ üà d äéhéîàf G á gòe èféàf «ëàd a íª j Ée Qó H «ùaéæã áfqé e áñjôe «hcg á«ùg á«f hh á«fi ùdé Y ƒ ü G EG íª j ƒg.ájohoôeh á«bgó üe ägp ɪL SÉæe Ió à ùe ùªm CG óccg á«dhdƒ ùÿg πªëàd äé«ùg ôjôëàd ƒyóf :Iô UÉæe äé«séfôdg äéfégq øe á cô M ù«fq É YO óñy º ùdg ªà Iô UÉ æ e ó «ÛG IQhô V'' EG äéhéîàf G ôjô ø e á «ÙG äé fé gqh ƒ V äé«séfôdg äé jó Ñ dg ô jô h á jé Uƒ dg ø e ájqgoe G,''á«WGôbhÒÑdGh Ö û d ᪠µdg ôj» «G π G'' CG GócDƒe á j ƒ dgh á jó Ñ dé H á àÿg ÚfGƒ dg Ò«Jh.''Qɪãà S G Ö Lh ᫪æàdg ácôm'' CG, ùecg,iô UÉæe ó«ûg óñy í VhCGh AÉÑYCG πª h º SÉ J EG ìƒ VƒH Ió à ùe '' ùªm'' jƒ Ø Jh «µ à H ø µ dh äé jó Ñ dg IQGOEGh Ò«ùJ ájdhq EG êéà OÓÑdG IOÉ«b CG GÒ ûe,ö ûdg idhôdéh OÓÑdG OÉ J ø a `dg óæy bƒàj.''ióÿg Ió«Hh á Sƒàe idhôh É EGh á «dg Ωƒ «dg á «ÙG äé HÉ î à f G'' CG Iô UÉ æ e OÉ acgh É «a bh»àdg äé«jô ûàdg ÚH J É fc áeƒ e äé«sé Fô dg äé fé gqh ƒ dgh ô jhõ à dgh º dg ô jô» g» à dé SQ EG Ó FÉ b,.. á eoé dg äé fé gqh ƒ V ø e á «ÙG äé HÉ î à f G.''äÉ«SÉFôdG ɪL.Ω

4 4 çó````````````` G ù«d É e çó M GPEG Ó jƒ W ô ª à ùj ó b áµ ªŸG í ùe ôjƒj ܃ ûfh ÉÑ ù G»eÉfƒ ùj ó ûj»àdg ájoƒ ùdg á«hô dg bgh ƒ gh,iònc G ΩÉ jc G» SÉ «S h 65 ÚH ílqcéàj ØædG π«eôh π é«s,2018 øe hc G»KÓãdG GQ ho 70 ô ûdg äéygô üdg QGôªà SG e á UÉN.-çóëàŸG ägp «j? ShC G `d í jô üj hqé g ô ª Y ó ccg É ª c π é «S É Ø JQ G Gò g CG,''QGƒ G'' ɪ à MG e á «ë jqcg á dhó dg á «fgõ «e OhóM» LôŸG ô ùdg Y AÉ HE G ƒµà S á«ëjqc G CG ÉØ«e,GQ ho 50 CG QÉÑàYÉH,ájOÉ üàbg É æe ÌcCG á«ùøf ÑW jôw øy É ùøf ƒªà S áeƒµ G øe QÉæjódG ᪫b ºYóà S É æµd,oƒ ædg ØJÎ S»àdG äébhôùg ägóféy ÓN.π«eÈdG øe ôfgõ G ìéhqcg ØJÎd π«eè d á«déªle G á Ø µ à dg CG QÉ Ñ à YÉ Hh GQ ho 20^5 Ohó M ô FGõ G ôfgõ G EG çóëàÿg ägp ƒ j,髵jôecg ü«jh ÉŸG É gqò M Y π UGƒ à S TÉ feg á dhéfi e,ägoqgƒ dg º é M Gòg πc π Øà S É æµd» ÙG OÉ üàb G á MÉ ùe É dƒ î J á «dé e á «ë jqcg π X ÉÑdÉ e,iqhéæÿgh ácô G øe ShCG á «ë jqc G ò g Ó à SÉ H É «ùdg ägp ᫵«gh á joé üà bg äé MÓ UEG «Ñ à d.»æwƒdg OÉ üàb G ªYCG ÂÉ à ùeh á æ «æ ùb ƒ egô J «Sƒ J.ΩOÉ dg ΩÉ dg øe hc G» SGó ùdg ÓN á ù SDƒŸ ΩÉ dg ôjóÿg ù«fôdg çó h á cgô ûdg á «ª gcg ø Y ô FGõ G hîe πjƒ πfé Sh iómeéc á UÉÿG á«eƒª dg Uƒ üæ dg ÜÉ «Z EG É bh, jqé ûÿg ø e ƒ æ dg Gò d Iô WDƒŸG á «jô ûà dg Y É gó «ùœ π bô j Gõ j á cgô ûdg Ñ ùm Ö àj òdg ôec G, bgƒdg VQCG É TC G á «µ «eé æ jo á UGƒŸ ΩÉ ª à g G.äÉ TQƒdG πc ÈY áerc G êgôøfeéh ô ûñj.. hîñdg QÉ SCG ÉØJQG á«fgõ«e õéy ó ùd ôfgõ G»Øµ«S ØædG π«eèd GQ ho 80 ôfgõé d á````````````«dée á``````````«ëjqcg øª «S QÉ`````````````````` SC G É````````ØJQG : hqég 2018 á«fgõ«e õéy ó ùd»øµ«s ØædG π«eèd GQ ho 80 :á```````````«y,úeéy øe ójrc»ÿé dg ØædG ƒ S Oƒ SC G ÖgòdG QÉ SCG hé J áé«àf ôfgõ G âhô V»àdG πec G áñ«n ó H É frgƒj IOÉ à S ôfgõé d πecg ô TDƒªc ÉgQÉ SC É«éjQóJ É«aÉ J ±ô J IÒNC G òg»gég.iôncg Iôe ÉgOÉ üàbg á éy jô h ójól øe ÉŸG á jé Ñ G á «aé VE G ägogô je G CG ádém QÉæjO QÉ«e 2000 Ñà S á«dhîñdg.gq ho 80 `dg áñày ómgƒdg π«eèdg ƃ H π é«s ájoƒ ùdg í ùe ôjƒj ܃ ûf GQ ho 70 h 65 ÚH ílqcéàj ØædG π«eôh ôªy, OÉ üàb G ÒÑÿG Éb, à L øe QÉ SCG ÉØJQG bƒàÿg øe Éc feg, hqég 80`dG ùeój ób OhóM EG π üàd hîñdg ªYó«S bgƒdg Gòg CG ÉØ«e,GQ ho hó dg IQGô G äé LQO VÉ Ø î fg e, Ó à S G øe aôj É á«hhqhc G bgh,éeƒªy á«dhódg äéwé«àm G LGôJ É a º c3 ƒ W Y» bgô H á é æ dg.ájqél GõJ É TC G EG πnóàÿg âlôacg ádhódg CG EG áãdéãdg «V QÉ TCGh m ÉK ô ûc QÉæjO ÒjÓe 4 ફb Ée øy QÉ æ jo ÒjÓ e 6 ø e IOÉ Ø à S G ó H É ª µ à S á Lƒ e hc G á MôŸG,IOóÙG É délbg É ª«ùJh jqé ûÿg á jƒ dhc G CG QÉ WE G Gò g É ë Vƒ e É MGô e â H» à dg jqé ûª d ƒ µ à S º«ùJ ºà«S å«m,ré E G øe IÒNC G É TCG ɪµà SGh «Sh á bqh ƒegôj CG É «ùdg ägp Gó cdƒ e,ô jó üà dgh º gé ù«s OGó ee G ü f ø e ±ƒÿg.qé SC G ÉØJQG QGôªà SG ÒÑc πµ ûh ÒKCÉàdG EG OÉ üàb G ÒÑÿG QÉ TCG ɪc øy èàæj ób òdgh QÉ SC G Y ÒѵdG Gò g CG Gó cdƒ e, Gô je É «ShQ º YO ô S ƒ Uh º gé ùj ó b agƒ à dg.gq ho 70 EG ómgƒdg π«eèdg Y ØædG QÉ SCG ÉØJQG ägòkcéj øyh ägp Éb,ôFGõ G ájoé üàb G áerc G ómgƒdg π«eèdg ô S ƃ H EG çóëàÿg ó ùd»øµ«s GQ ho 80 EG ØædG øe QÉÑàYÉH,2018 á«fgõ«e bƒàÿg õé dg 2011 òæe hîÿgh ƒegîdg ÈY ôaé ùe ƒ«e 258 øe ÌcCG»HÉ``````````````````gQEG «bƒj ôfgõ ÉH æy çƒëñe á``````````````````````````````ª UÉ dg» æ Wƒ dg û«é d IRô Ø e âø bhcg øec G ídé üe e «ùæàdéh»ñ ûdg æ Y çƒ ë Ñ e É «HÉ gqeg» æ Wƒ dg ùecg OQhCG ɪc,᪠UÉ dg ôfgõ ÉH É aó dg IQGRƒ d É «H AÉ KÓ ã dg.»æwƒdg QÉ WEG '' fcg JGP É «Ñ dg í VhCGh π Ø Hh ÜÉ gqe G á ë aé µ e,äé eƒ ª d ó «G Ó à S G» æ Wƒ dg û«é d IRô Ø e âø bhcg 2017 Ȫ aƒ f 06 Ωƒ j» Ñ ûdg äé YÉ ª é d º YO ô UÉ æ Y á HQCG «bƒj ɪc,á æ JÉ Ñ H á «HÉ gqe G ô FGõ É H æ Y çƒ ë Ñ e» HÉ gqeg í dé üe e «ùæ à dé H á ª UÉ dg á «bó æ H Ñ Vh» æ Wƒ dg ø ec G.''IÒNòdG øe ᫪ch á«dbg üf 2018 ájgóh «Sh á bqh ƒegôj º«ùJ iƒà ùe Y hîª d øjójó G Ú ÿg ójèdg,iqƒaéjh áé ædg ÚY -QóÑdG»M ΩÉ dg á jé f AGó ûdg á MÉ S, õ côÿg»hóm í VhCG É«ùdG Gòg h. QÉ G Ú î d IójóL áhôy 12`dG ÉÑ à SG CG ájgóh ƒµ«s ôfgõ G hîÿ øjójó G ägp á eóÿ É fé ª V ΩOÉ dg π jô acg ø e.á«yƒf á fi ÚH HGôdG ÿg üîj ɪ«a ÉeCG ÉŒÉ H ó jó G ø jó eƒ H QGƒ g QÉ e ÚY Nh º c9 á aé ùe Y TGô G 43 IOɪ d É ÑW π ædg É b hôa áaéc á jô M Sqô c ò dg Qƒ à Só dg ø e.qéªãà S Gh á«j hé ŸG Ó YEG ó H OGó M» Y Ö«J AÉ Lh óñy,á«eƒ ª dg É TC Gh π æ dg ô jrh á «déÿg á æ ΩÉ ecg, Ó YR» æ dg íàa QÉ üàbéh»æwƒdg»ñ ûdg ù ÛÉH UGƒÿG ΩÉ ecg QÉ ª ã à S G É É Y ƒ Gh ô ë Ñ dg π æ dg É dg CG É Ø «e, FÉ Ñ dg ø ë T É G ʃfÉ dg QÉWE G ««µj Oó üh Gò g ô WDƒ j hô T ÎaO OGó YEGh ó ª MCG, hc G ô jrƒ dg É ch. É ûæ dg CG ió à æ ª d á «Ø «üdg á eé G Ó N ó ccg ó b «ë jhcg π MGô e hô a àfl QÉ ª ã à S G é ûà S á eƒ µ G.»æWƒdG êéàfe G ôjó üj äé ù SDƒe πñ à ùÿg Éæjód ƒµj CG Öéj" ÓFÉb í VhCGh πfé Sh QÉéÄà SGh «àdgh á«lqéÿg Gƒ SC G øy åëñ d hcg ƒ G π æ d á UÉ N äé ù SDƒ e à Mh FÉ Ñ dg π æ d." ù d ôëñdg ó«ªm ÒÿG ΩCG á «Ñ T ᫪ S íª ùj π«eè d GQ ho 80 ägogôjeg QÉæjO QÉ«e 2000 ƃ ÑH á«dhîñdg ájéñ G á«aé VEG øªmôdg óñy, OÉ üàb G ÒÑÿG bƒàj π ü«d ØædG QÉ SCG ÉØJQG π UGƒJ,á«Y EG ómgƒdg π«eè d GQ ho 66h 65 ÚHÉe GócDƒe,ΩOÉ dg HhCG ɪàLG OÉ fg ájéz AGQh âféc QÉ SCÓd ÅLÉØŸG ÉØJQ G CG á «µ jô ec G Ió ë àÿg äé j ƒ dg á Ñ ZQ dph GQ ho 60 `dg ô S EG ƒ Uƒ d ø µá fcg É Ø «e,é à ª Y á jé ª ióÿg Y hîñ dg QÉ SCG º µ ë à dg»àdg á«aô dg πegƒ d ó«ñdgh SƒàŸG QGô à SGÓdG ádém EG áaé VE ÉH ªµ.»ŸÉ dg OÉ üàb G ƒ»øjég É üjg á«y øªmôdg óñy OÉaCGh ÚH ø e CG, ùecg,''qgƒ G'' e äé bƒ J ø e Rõ J» à dg ägô TDƒŸG ägòkcéàdg ØædG QÉ SCG ÉØJQG QGôªà SG Ió ë àÿg äé j ƒ dg á UGƒ eh á «déÿg EG áaé VEG,Q hó d É ªYO ᫵jôec G á æ e á «SÉ «Sƒ «G ägô Jƒ à dg ÚH É G Gô üdg EG áaé VE ÉH,è«ÿG É «ShQ EG OGó à egh Gô jegh á joƒ ùdg Ó à S Gh êéàfe G Iƒb ÜÉH øe ɵjôeCGh á ù SDƒŸ ΩÉ dg ô jóÿg ù«fô dg ûc AÉKÓãdG, ùecg,»hóm ôªy ôfgõ G hîe ô aé ùe ƒ «e 258 ø e ó jrcg CG ò æ e ƒ egîdgh hîÿg Gƒ eó î à SG ᪠UÉ dg øe πµh áeóÿg õ«m º dƒno SÉ Ñ H ó «Sh á æ «æ ùbh Gô ghh ΩÉ dg ô jóÿg ù«fô dg bƒ Jh.Gô NDƒ e àaé à SG iód ôfgõ G hîe á ù SDƒŸ áãdéãdg IÉæ d ôjôëàdg «V èeéfôh ô FGõ G hîe ÜÉ «à SG á bé W É Ø JQG ΩÓ à SÉ H É «eƒ j ô aé ùe dcg 200 EG ''ƒ``````````«ùac G'' `` LCG øe agôj Éë e ÉÑ e ÈàYG ô````jóÿg ù«fôdg hîe á ù SDƒŸ ΩÉ dg :»HóM ôfgõ G ƒ```` G π ædg íàød ƒ``````````yój OGóM UGƒ````î d ô``````````````````ëñdgh ÈdGh äé ù SDƒŸG AÉ SDhQ ió à æ e ù«fq ió HCG äé ùdg QGô H Ñ «Mô J OGó M» Y π f É Qɪãà S G íàøh» VÉ dg íàød áeƒµ G É«YGO, UGƒî d FÉ ÑdG ôëñdgh ÈdGh ƒ G π ædg hôa áaéc UÉÿG É dg ΩÉeCG øjôaé ùÿéh UÉÿG ó ª MCG hc G ô jrƒ dg QGô b ó H á UÉ N É b íàa øy ÓYE ÉH àÿg «ëjhcg UGƒÿG øjôªãà ùÿg ΩÉeCG FÉ ÑdG π f AÉ SDhQ ió à æ e É TCG Ó N Gô NDƒ e OGóM» Y Ébh.ƒ«ùaC G äé ù SDƒŸG Y ᫪ Sô dg à ë Ø U Y d Qƒ ûæ e IQOÉÑŸG íæe IOÉYEG EG " ƒñ ù«a" bƒe á «æ Wƒ dg äé ù SDƒ ª d IÒÑ µ dg ägqó dg ó «æœh UGƒ î d øe Éë e ÉÑ e Èà j á UÉÿG äé ù SDƒŸG ünc ÉHh,áeÉY agqh äé ù SDƒŸG AÉ SDhQ ióàæe É æy ago»àdg ÖdÉ ŸG Gòg CÉH, Éæàb G ΩÉ æà e ÉfCG'' : ƒ déh ÉaOôe,É LCG øe äé YÉ dg á aé c ô jƒ J π LCG ø e á ë e IQhô V QGô dg øe ü«àdgh»æwƒdg OÉ üàb G jƒæj ±óg ó«ùœ ɪ Vh ídé üe á UGƒÃ Gƒ«ùaC G ù«fq óyhh."êqéî d á«ñàdg ùá Éà ìéàøf G á«dƒª ûdg «ëàd á agôÿg à ù SDƒe :ìô üj ù«y óªfi ªàÛG áyéæe çgómeg»```øfé dg ôµødg áhqéù ó ªfi,±É bhc Gh á «æ jó dg hdƒ ûdg ô jrh ìô U ÓN øe ƒµj»øfé dg ôµødg áhqéfi CÉH, ù«y á«lôe Y GOÉæà SG ªàÛG áyéæe çgómeg'' ô jrƒ dg ±É VCGh.''á «æ Wƒ dg á «æ jó dg á ù SDƒŸG Y agô TEG ûeég Y É ûf á«øë U Ihóf øh áñ Y ÉØdG ƒm hódg à ŸG É TCG ìéààag áæjóÿ»eó SE G É ãdg õcôÿéh ô ØdG aéf á ù SDƒŸG á «Lô e CÉ H Iô µ ùñ H á Ñ Y ó «S á SQóe øe É Jƒb ó ª à ùj» à dg á «æ Wƒ dg á «æ jó dg É fcé T øe ájóªùg á SQóŸGh»eÓ SE G íàødg.'' ªàéª d áeródg áyéæÿg AÉ YEG'' Aɪ Y Éæà K EG'' : É«ùdG Gòg ù«y Ébh Aɪ dg ÉfOGóLCG Éæd É ZÉ U»àdG äéøddƒÿgh ÉææWh òdg ø ü G ƒg á«æjódg Éæà ù SDƒe ƒm ÉæaÉØàdGh á ù SDƒŸG CG GÈà e,''á aô àÿg QÉ µ ac G ó üj Ωóîj üî ûdg øe π Œ'' É à «ÑW ºµëHh á«æjódg IÒãµdG ìó UE G äécôm CG GRÈe,'' æwhh æjo çgòe»g»àdg ájôfgõ G ÉjGhõdG ºMQ øe áä TÉædG ìhôdg ájò Jh åh EG IƒYóe É c'' íàødg á SQóe. ÒÑ J óm Y ''øwƒdg áeón ÖLGhh ájôfgõ G π c CÉ H ù«y ó ªfi ±É VCG, dp π HÉ e h Éæ«Y» Ñæj'' ó G Gòg Y AÉ d»jcéj ácôm ólé ùe áªfcgh áø ãe áñîf øe É d ÑæàdG É «ªL.''ÉgÒZh ΩÓYEG πfé Shh ÉjGhR ñƒ«th Ü.ΩOBG ôëñdg ó«ü d ΩÉ dg ôjóÿg :ø j TƒªM W êéàfe G øe øw dcg ÉaBG»µª ùdg äé«féÿg á«hôjh ôëñdg ó«ü d ΩÉ dg ôjóÿg óccg ájé f ΩÉ «S òdg hódg ƒdé üdg CG TƒªM W øe 12`dG ájéz EG GôgƒH 7`dG à ÑW ƒñ SC G Qɪãà S G aód á Uôa ƒµ«s QÉ G ô ûdg. ôëñdg ó«üdg É π ã ª à J á joé üà b G Iô gé à dg ò g ó jó Lh IQGRh É é à æ J» à dg á «é «JGÎ SE G Y õ «cîdg É ôëñdg ó«üdgh á«øjôdg ᫪æàdgh ámóødg OÉ üà bó dh äé Lƒ à æ ª d jƒ æ J ƒ gh QÉ ª ã à S G RÉ G π ª Y fl ô S É e ah» æ Wƒ dg ÉØ«V, ùecg, dhõf ÓN ƒ déh ÉØ«e, ò«øæàdg á «YGPE G IÉ æ dé H ''ìé Ñ üdg «V'' è eé fô H Y êéàfe G áøyé e ƒg ô ùÿg ±ó dg CG hc G á «Hô J hcg ô ë Ñ dg ó «üdg AGƒ S ÚdÉÛG % 10 πã»àdgh É«dÉM øw dcg 100 øe äé«féÿg øw dcg 200 EG SƒàŸG ôëñdg OÉ üj É. SƒàŸG ióÿg Y ôªãà SG ÜÉÑ ûdg H CG EG çóëàÿg QÉ TCGh á«hôj Qɪãà S G ÌcCG é ûæ Sh ôëñdg ó«üdg ájôëñdg ᫵ª ùdg IhÌdG ájohófi πx äé«féÿg å«m øe äéyé dg ô SCG øe ó j ÉÛG Gògh πµd áeó ŸG äó«ùàdg Y GócDƒe,ájOhOôŸG ÚH RGƒàdG ƒµj àm É dg πª dg ÖZôj øe Ñ «S 2022 É abg fcg É æ e, Vô dgh Ö dg Gò g É Ø TÉ c.ø W dcg 100» µ ª ùdg êé à fe G iƒà ùe Y VƒM dcg 13 AÉ ümeg fcg Oó üdg á «Hô J É gèy º à J å«m á «MÓ Ø dg ägô ª ã à ùÿg É «S É bh,ô ùe è eé fô H ah äé «FÉŸG GQõà SG a áæ ùdg òg ÓN feg ƒ VƒŸG á«móødg ägôªãà ùÿg VƒM 1000 øe ÌcCG EG GÒ ûe, a VƒM 200 Éc 2016 ɪæ«H ÚMÓ Ø d á Ñ ùæ dé H á agôÿgh ø jƒ µ à dg á «ª gcg º goé TQEG ó bh äé «FÉŸG á «HÎH Úª à ŸG»æWƒdG õcôÿg øe ɪ SC G QÉ üh ºgójhõJh äé«féÿg á«hô Jh ô ë Ñ dg ó «üdg á «ª æ Jh åë Ñ d, ª ùdg QÉ U øe ÚjÓe 3 øe ÌcCG èàæj òdg.»æwƒdg iƒà ùÿg Y Sƒe É ûædg CG Éë Vƒe Ü. ΩOBG

5 çó````````````` G 5 ƒ«``````` SÉ«Sh øjo É```````LQ :''QGƒ``````` G'' ÈY ƒ`````````kóëàj OQGƒdG VÉ LE G áë üdg ƒféb..ø````````µdh ìéñe á«eó SE G á jô ûdg e aéæàj ójó G áë üdg ƒféb :»ª«éM!! VÉ LE G áméheg ƒm bƒe Éæd ƒµ«s.. a ádé G òg : dg ΩÓZ à LGôe Ú àj SGh ±ÓN πfi c ƒfé dg :±ÓN øh VÉ LE G á«b øe ØdG πgcg bƒe ƒg Gòg :áæ SƒH VÉ LE G ᫪y AGôLE Qhô V ôec ÉH Ú«æ ŸG á agƒe :»ÑjhP πª dgh á«yéªàl G hdƒ ûdgh áë üdg áæ ΩÉeCG á ûbéæª d ùecg ìôw òdg ójó G áë üdg ƒféb hô ûe OQGƒdG 81 IOÉŸG üf» d àhé UEG»Ñ dg ü«î ûàdg äéñkg ÉM É æ«æl VÉ LEÉH πeé G ICGôª d ìéª ùdéh àj»àdgh, ÉŸÈdG áñ H»æ ŸG øjƒµàdgh ƒª e ƒm á«sé«ùdg á Ñ dg Gòch UÉ üàn G πgcgh øjódg ÉLQ iód áhqé àe bgƒeh É TÉ f,ò N ƒ ûj hcg VôÃ.πeÉ G IÉ«M Y ôkdƒj òdg Úæ G ƒ ûj a üîj É jó J πñb HÉ ùdg ƒfé dg âféc»àdg IOÉŸG òg hdƒ ûdgh áë üdg áæ Y ùecg ìôw» æ ŸG ø jƒ µ à dgh π ª dgh á «YÉ ª à L G π LCG ø e» æ Wƒ dg» Ñ ûdg ù ÛÉ H ô jrh π Ñ b ø e Áó J ó H á ûbé æÿg fcg É ë Vƒ e, hó Ñ ùm QÉ àfl á ë üdg πñb øe á VƒaôŸG ägagôle G ÑH AÉL.AÉÑWC G äéhé fh UÉ üàn G πgcg AÉÑWCÓd JófÉ ùe øy ±ÓN øh ÜôYCGh Gòg á TÉædG äéhé ædgh Ú üàıgh ƒ fé b ó «ª é à H ÖdÉ J» à dgh ÉÛG CG EG QÉ TCG å«m, à LGô eh á ë üdg æ««j Ωƒj áë üdg IQGRƒd É G ôjrƒdg á ë üdg ƒ fé b ô æ dg IOÉ YEÉ H ó J É dg AGÈÿG IQÉ ûà SGh É G. UÉ üàn G πgcgh, VÉ LE ÉH àÿg π«üøàdg øy Gó«Hh CG ±Ó N ø H ÊÉŸÈdG ÖFÉ æ dg ó ccg IÒÑc á µ ûe ó j JGP óm ƒfé dg É dg hc G hdƒ ùÿg ÖdÉWh,GóL ƒ fé dg CG É Ø «e, Oƒ Yƒ H ΩGõ à d É H iƒà ùe Y πcé ûe N ÖÑ ùà«s ODƒ j É e Gò gh,ú«fé ünc Gh äé HÉ æ dg É«YGO,á«FÉØ ûà S G äé ù SDƒŸG π T EG»àdG OGƒŸG ójóy ô ædg IOÉYEG EG d øe πc IQÉ ûà SG ó H ƒfé dg É æª àj ƒfé dg Vh ºà«d, ƒ VƒŸG Gò H ábóy á«b π «üø J ûbé æ «S ò dg» FÉ æ dg «ùj øe ºgC G CG GRÈe, VÉ LE G Qó é j a IÒNC G ò g Y Aƒ dg jcgq Ö ùm fƒ c π µ c ƒ fé d ô à dg IQGRƒdGh IQGOE G ÚH Gõfh ±ÓN πfi. É dg ɪY πch πgcg IQÉ ûà SG øe óh :»ÑjhP VÉ LE ÉH àj ɪ«a UÉ üàn G á ædg ácô ΩÉ dg ÚeC G ióhcg, QhóH ''QGƒ G'' e É üjg» Ñ jhp ó ªfi hô ûe øe 81 IOÉŸG Uƒ üîh Øbƒe É G É µ T ójó G áë üdg ƒféb Oƒ j πh,» SÉ «ùdg QGô dg É «a º µ ë à j jô W ø Y UÉ üà N G π gcg EG ô ec G,ô ec G üàıg Ö«Ñ dg CGQ ò NCG CGQ QÉÑàY G Ú H ònc G EG áaé VE ÉH.ôeC ÉH Ú«æ ŸG CG» Ñ jhp ó ccg, ƒ VƒŸG É «S h π üø J» à dg» g á «ª dg á «dhdƒ ùÿg Ö«Ñ dg QGô b É gó H ƒ µ «d ƒ VƒŸG ICGôŸG á YÉ æ b Y É «æ Ñ e üàıg,» FÉ f QGô b æ Y è à æ j ò dg É Jô SCGh πc º d É Jô SCGh á jôÿg CG Y GOó ûe.qgô dg PÉîJG ácqé ûª d G í «Ñ J ägqhô dgh,ägqhô d IÉ YGô e ÜÉ µ JQG :Ió YÉ H Ó ª Yh,äGQƒ ÙG.øjsô ûdg ƒgcgh,øjqô dg NCG Úª ùÿg AÉ ª dg á «ª L ƒ Y QÉ TCGh hcg Úæ G êgôneg Rƒéj fcg áæ SƒH ɪc π Ñ b CG, «a ìhô dg ï Ø f π Ñ b WÉ SEG,» µ déÿg ÖgòŸG ó ª à e,ú HQC G VÉ LEG á«øæ G AÉ a øe Aɪ dg ìéhcgh hcg» Yô T Qò d Ú HQC G π Ñ b Úæ G ƒ gh,é gqó H IQhô dg Qó Jh IQhô V.ºgóæY óªà ŸG IOQGh IOÉe 40 øe ÌcCG :±ÓN øh Ú àj ójó G áë üdg ƒféb É à LGôe øe OÉ G øy ÊÉŸÈdG ÖFÉædG ÈàYG øh ô ÿ AÉæÑdGh ádgó dgh á ædg πlcg ójó G áë üdg ƒféb hô ûe CG ±ÓN ôec G CG ÉØ«e, SGh ±ÓN πfi H IOQGƒ dg 81 IOÉŸÉ H a à j CG óccg å«m VÉ LE G RÉéjEÉH á àÿgh ÖfÉL øe IOÉe 40 Y ƒàëj ƒfé dg. ÉÛG Gòg äéhƒ dg øh OÉaCG, ùecg ''QGƒ G'' e É üjg h ójó G áë üdg ƒféb hô ûe CG ±ÓN VÉ LEG hô T»g òg :áæ SƒH Ò N ƒ ûàd πeé G Úæ G Aɪ dg ᫪ iƒàødg áæ ƒ Y í VhCG ØdG ª CG,áæ SƒH ɪc,Úª ùÿg EG ÖgP á eô µÿg á µ e» eó SE G, qƒ ûj «a òdg Úæ G VÉ LEG RGƒL «Y ké eƒ j ø jô ûyh má FÉ e Qhô e π Ñ b ò g RGƒ É gô aƒ J Ú à j hô ûh.᫪ dg áæ SƒH Éb hô ûdg ò H àj ɪ«ah äé Ñ KEG Î ûj feg ''QGƒ G''`d ë jô üj AÉ Ñ WC G ø e á «Ñ W á æ ô jô J ah UƒëØdG Y kaéæhh äé ãdg Ú üàıg CG ájèàıg πfé SƒdGh Iõ LC ÉH á«æødg EG áaé VEG,kGÒ N ké jƒ ûj ƒ ûe Úæ G πñ à ùe êó d πhéb oòz Úæ G ƒc ø jnó dgƒ dg á agƒ e Î ûj Gò ch, JÉ «M. VÉ LE G Y JGP çó ë àÿg π üa, É «ùdg h ïøf ó H VÉ LE G CG Éë Vƒe ƒ VƒŸG Úæ G ôªy øe ô TCG á HQCG ó H CG ìhôdg ºuà IQhô V âeéb GPEÉa, ɪLE ÉH ΩGôM äƒÿg ø e ΩC G IÉ «M PÉ fe WÉ SEG,äÉ ã dg Ú üàıg AÉ Ñ WC G ø e ô jô à H,ìhôdG ïøf ó H VÉ LE G Rƒéj òfóæ a ójó G áë üdg ƒféb :»ª«éM á«eó SE G á jô ûdg déîj á ««ùæ à dg ù«fq ó ccg,iô NCG á L ø e á«æjódg hdƒ ûdg»øxƒeh áªfcód á«æwƒdg hô ûe CG» ª «é M ƒ L ±É bhc Gh Uƒ üf aéæàj ójó G áë üdg ƒféb á jô ûdg ÇOÉ Ñ e e H IOQGƒ dg OGƒŸG 81 IOÉŸG üæh àj ɪ«ah.á«eÓ SE G á æ ª àÿgh ó jó G á ë üdg ƒ fé b ø e Úæ é d π eé G ICGôŸG VÉ LEG á MÉ HEG à HÉ UEG» Ñ dg ü«î ûà dg âñ ã j ò dg áhé f ù«fq Oó T,Ò N ƒ ûj hcg Vôà IQhô V Y»ª«éM ƒ L ï«ûdg áªfc G ø jó dg É LQh AÉ Ø dg EG IOƒ dg.»ñw ÒHóJ CG PÉîJG πñb º JQÉ ûà SGh JGP çóëàÿg í VhCG,Oó üdg ägp h CG ùecg ''QGƒ G'' e» Ø JÉ g É üjg H ólƒj ójó G áë üdg ƒféb hô ûe dp ºZQh á«eó SE G á jô ûdg déîj Ée äé ù SDƒŸG á Ñ bgôÿg õ jõ J Qó é j äé «ª H ΩÉ «dg AÉ æ KCG á «FÉ Ø ûà S G ʃfÉ dg ÉgQÉWEG ƒµj àm VÉ LE G IÒNC G òg Ö ùf AGôLEG Éæªãe»Yô ûdgh á«eƒ ª dg á «FÉ Ø ûà S G äé ù SDƒŸG EG.á UÉÿG ägoé«dg OÉ Ñà SGh / É S øh IÒ``````````````ég äé``````````````````côm hqéa ù ÛG πnóà«s : dg ΩÓZ á«dg YC G»eÓ SE G.. ô ûh, YC G»eÓ SE G ù ÛG ù«fq aq üf Y «àdg, dg ΩÓZ dg óñy ƒhcg ó jó G á ë üdg ƒ fé b ø e 81 IOÉŸG ød àä«g CG GócDƒe, VÉ LE ÉH á àÿgh ò dg ƒ fé dg hô ûe π Nó à J áë üdg áæ ΩÉeCG á ûbéæª d ùecg VôY øjƒµà dgh π ª dgh á «YÉ ª à L G hdƒ ûdgh.»æwƒdg»ñ ûdg ù ÛÉH»æ ŸG ΩÓZ Ñ SC G á«æjódg hdƒ ûdg ôjrh Ébh EG, ùecg ''QGƒ G''`d ë jô üj dg CG òîàj ød YC G»eÓ SE G ù ÛG»àdG IOÉŸG á ûbéæÿ ô àj hcg bƒe ójó G áë üdg ƒféb hô ûe É æª àj É M VÉ LE G Y üæ J» à dgh Úæ G Y Ò N jƒ ûj CG ü«î ûj CG É Ø «e,úlhõ dg á agƒã dph IOÉŸG ò g ìô à S ù ÛG ägqho ò g â«d GPEG É e É M á ûbé æ ª d.ωé dg CGôdG πñb øe á VQÉ e IÒNC G CÉH, JGP çóëàÿg í VhCG, É«ùdG h d ƒ µ «S YC G» eó SE G ù ÛG Y áboé üÿg ó H, ƒ VƒŸG jcgq CG óñj ød àä«g CG ÉØ«e, ƒfé dg Gõj ƒfé dg hô ûe CG Éà bƒe á ë üdg á æ ΩÉ ecg á ûbé æ ª d É Mhô e øjƒµà dgh π ª dgh á «YÉ ª à L G hdƒ ûdgh,» æ Wƒ dg» Ñ ûdg ù ÛÉ H» æ ŸG AGQBG á HÉàe ºà«S «Y áboé üÿg OôéÃh ƒ VƒŸG ô ædgh AÉ ØdGh ÚæWGƒŸG.çóëàŸG «j. ùñd CG «a Éc GPEG øe 81 IOÉŸG CG EG IQÉ TE G QóŒh fcg Y üæj,ójó G ƒfé dg hô ûe jô W ø Y Ió cdƒ e á Ø üh äé Ñ KG É M á HÉ UEG IO ƒ dg π Ñ b» Ñ dg ü«î ûà dg ΩCÓd íª ùj Ò N ƒ ûj hcg Vôà Úæ G :IOÉŸG AÉLh, VÉ LE G EG Aƒé déh jô W ø Y Ió «ccg á Ø üh âñ ã j É eó æ Y'' hcg á ŸG CG IO ƒdg πñb Ée ü«î ûàdg Ò N ƒ ûj hcg Vôà ÉHÉ üe Úæ G âwî TGh,'' OÉ dg ƒ ª æ dé H É ª d í ª ùj CG PÉ î JG á dé G ò g É JGP IOÉŸG ÚLhõ dg á agƒã» LÓ Y» Ñ W ÒHó J Ö«Ñ dgh üàıg Ö«Ñ dg e É Ø JGh.èdÉ ŸG

6 RƒØdG ëæ S.. TÉ H º «µ G ó Ñ Y bƒ à j ô G í TΟG TÉ H á«ùg äéhéîàf G òg IRÉ à è FÉ à f «äé bé ë à S G Ó N É b å«m,á eoé dg d É «H ô NBG Y ''QGƒ G''â üm ë æ S : æ e á î ùf π üëàæ Sh ÒѵdG RƒØdG ø e Oó Y ÈcCG Y ó Ñ dg ù ÛÉ H ó YÉ ŸG» à dg IÒ ùÿg π ª µ æ Sh ägƒæ S òæe É «a É æ Yô T QGô à S G ºYO πlcg øe á jó H aô J ò dg IQƒ à e ô FGõ L π LCG ø e äé Ñ ùà µÿg ø e ó jõÿg ë fh Sƒ dg ô FGõ G Y ΩõY Éæ ch,ájó ÑdG á ÙG Ö SɵŸG øy LGÎ d '' ±É VCGh,''IôgOõeh ä ÉÛG à T ô FGõ G IDƒ ddƒ d Iô G á ª FÉ dg è eé fô H ò «Ø æ J á UGƒ e.''á«aé ãdgh á«véjôdg ájƒhîdg á«yéªàl G 23 Ωƒ j» HÉ î à f G º Ñ LGh á jocé J EG Sƒ dg ô FGõ G» æ WGƒ e TÉ H É YOh ÚæWGƒŸG øe Ö WCG'' :ÓFÉb,áfÉeCGh ó U πµh º jcgq øy ÒÑ àdgh πñ ŸG Ȫaƒf ΩÉ dg É ûdg C Iƒ H ÜÉîàf Gh GÎb G õcgôe EG Iƒ H LƒàdG äéæwgƒÿgh.''áec G äéeƒ e øy ÉaódGh ƒªæàdg QÉ ùÿg ɪµà S Oƒ G ôaé J»Yóà ùj.ᵫe :ôfgõ G äéehgóe.. ΩÉjCG 10 ó H É ThôY Y á«dén á«héîàf G á ª G øe hc G ƒñ SC G AÉ fg ºZQ πñb øe É ëàa»àdg äéeghóÿg øe ÒãµdG CG ÒZ Y á «dé N â«h á FÉ W Gƒ ecg ⪠à dgh ÜGõ MC G»g πg Qóf h É «ë TÎe H øe EG É ThôY VÉ àeg øy ÒÑ àdéh dph øwgƒª d IôØ ûe ádé SQ. à a π a áeghóÿg bƒe CG ΩCG ÜGõMC G J øe Úë TΟG ø e Òã µ dg EÉ a á U P É «S h ôkcg º d ôj á«f ƒ dgh á jó Ñ dg á «ÙG ùdé é ª d Úæ WGƒŸG ø e Òã µ dg CGh á UÉ N á YÉ ùdg ó GƒKÉY CG ó H º JÉJƒÑµe ÆGôaE ºgQƒ ëh ƒñdé j A Dƒg π L É á«féãdg Iôª d í TÎdG hoéycgh GOÉ ùa á LGƒ e ø Y ƒ æ àáh á jô S äó ª ë H ƒ eƒ j. Lƒd É Lh øwgƒÿg ó«s íhgq :ájóÿg ÉæàNGh áfî e äébôw QGó`````````````e Y Qhôe ΩOÉN ôäñh áæ ùdg ô Ä H á jó H Qƒ Ñ Y Gó L Ö üdg ø e π NGO hcg JQÉ «S ô à æ J á jƒ W äé YÉ ùd Ñ J CG hoh á dƒ ùh ΩOÉ N á cô M IÌch É «Vh äé bô dg AGÎgG ÖÑ ùh Qhô ª d QhO á aé G.äGQÉ«ùdG á Ä «à dg É æ Y Ö«J» à dg á bhqc G Hh á æ jóÿg Sh EÉ a, É µ ùdg Ö ùmh ÉbÉæàNG πé ùj»eƒj πµ ûhh ägqé«ùdg Qhôe ácôm á bôy äogr á«fgôª dg Gòg Y AÉ dg ájó ÑdG QhO øy Ú FÉ ùàe,º JÉÑcôŸ Ú FÉ ùdg ôeòjh äébô dg.ägƒæ S òæe û«j òdg QhôŸG ΩÉMOR G É àc Gh ÉæàN G øe ºgAÉ«à SG ägqé«ùdg ƒ FÉ S º SCGQ Yh ƒæwgƒÿg ióhcgh EG ODƒŸGh jô ùdg jô d PÉÙG πnóÿg óæy á UÉN ájó ÑdG ó ûj òdg QhôŸG ÖÑ S CG ''QGƒ G'' º «deg âkó ø Ñ dg OÉ acg å«m,á jó Ñ dg Shh π æ dg á fi äéñcôÿg QhôŸ ómgh jôwh πnóe OƒLh øy Ó a,äébô dg «V ƒg QhôŸG É àc G º FÉ àdg EG ODƒj Ée á ÙÉH π ædg äóaém µ ùj òdg jô dg ùøf ƒgh ájó ÑdG πngo EG.QhôŸG øe ómcg CG øµ ho º àcôm πbô j Ée IóMGh á f Q.ΩÉ üy :ôfgõ G 65 ÉHõM 51 ƒ ãá í Tôe dcg ''65'' á``````` HÉàdG ºFGƒ dg ägô ûyh É«SÉ«S äébé ëà S G QɪZ ƒ Nó«S Ú à ùÿ 23 Ωƒj ÉgDhGôLEG Qô ŸG á Ñ ŸG QÉ``` G ô ûdg øe Ȫaƒf πh,é LhCG Y ájó ÑdG ägòh ÓaCÓd áyé ùdg çóm EG âdƒ h â à TGh EG ájó ÑdG ùøæh Üõ G óªy Éeó H IQÉ «S 81 ø e π µ ûe Öcƒ e º «æ J É é jhô J á jó Ñ dg AÉ «MCG É Lh É U Rƒ Ø «S π a,á «HÉ î à f G GÈd 15 ôëæ«s πgh? á«ñ ZC ÉH Üõ G?óYh ɪ ãe ÉahôN ±.Òª S : Gôgh ƒ`````````````jogq QGƒWhôW»æWƒdG ôjôëàdg á ÑL ÜõM CG hóñj ƒ j Gô gƒ H ÎdG ÚY á jó Ñ H bƒàjh äé HÉ î à f G ò g Y GÒã c Hh,äGƒ UC G á «Ñ ZCG ó üë j CG «TCG É ª ã e Üõ G ô UÉ æã ô ec G ÌcCG hcg É ahô N 15 ô ë æ H ó à dg EG á «Ñ ZCÉ H RÉ a É M É gô c.ägƒ UC G á«héîàf G á ª G EÉa Gòg øe ÌcCGh :''QGƒ G''`d º«gGôHEG GO ájó H ù«fq ägqó```````````ıg ``````Ñ ûj äé``````héîàf G Üõ M ø Y í Tô eh º «ggô HEG GO á jó H ù«fq Iõ ª M É ª c É b ø d'' ''QGƒ G'' e d QGƒ M ô NBG» WGô Áó dg» æ Wƒ dg ª é à dg.''â SCGôJ Éà â«øàcg ó a á Ñ ŸG á«ùg äéhéîàf G í TôJCG QGô dh ઠµd É«ah ƒµ«s º«gGôHEG GO ájó H ù«fq CG Éfó àyg hó Ñ j É e Y ø µ d,á Ñ ŸG á «ÙG äé HÉ î à f G í TÎj ø dh JGQGôb Y GÒÑc GÒKCÉJ äôkcgh H É à a â a á«ùg äéhéîàf G äébé ëà S G òg QɪZ ƒno QGôb òîàj à Lh É ao à ao É fcg àm»àdg á«cƒñ ùjéødg áëø üdg J π«dóh GÒãc ƒ j IõªM ɪc CG hóñjh :»ØJÉg É üjg QGƒë d Éb å«m, d ájéyo á «Sh EG É dƒmh É ëàa äqôb Ó a ÉfCÉ a,é æ Y AÉ æ à S G «à SCG ägqóıg π ã e äé HÉ î à f G'' ÜÎbG ÉŸ» æ µ d äé bé ë à S G QÉ ª Z ƒ NO Ωó Yh Gõ à Y G IOhÉ e QGò feg HÉ S hoh IÒÑ c á Ñ Zô H äô T ó YƒŸG QGô b ø Y âdó a äé HÉ î à f G á cqé ûÿgh Iô µ dg.''rƒødg Y GÒãc ƒycgh âcqé Th.ᵫe :ôfgõ G Ωƒ«dG ºbQ QÉjO 5 ójôh øféhr ShCG õcôe EG áléëh QÉ jo 5 ó jô H õ cô e ô e Gõ j ø e Òã µ dg Òã j á jó ªÙG á jó Ñ H àmé ùe «V ÖÑ ùh ø FÉ Hõ dg AÉ «à SG É LQÉ N QÉ à f G Y º g蜻 à dg.ºgqƒlcg Öë S πlc º gô eò J ó jèdg ø FÉ HR î j h ΩGó beg Ωó d ø jó jó ûdg º FÉ «à SGh ó jô H õ cô e RÉ EG Y á «ÙG äé G áæ S 30 øe ÌcCG òæe «Y OOΟG Ëó dg õcôÿg øe ShCG ójól. ɵ ùdg T ámé ùe àmé ùe RhÉéàJ òdgh Oó d ùj h «V ó L Ëó dg õ côÿg Gò g CG ø FÉ Hõ dg ó cdƒ jh IÒNC G ΩÉjC G ÓN ɪ«S h É«eƒj «Y øjooîÿg øféhõdg âbƒdg ºbÉØàj øjcgh øféhõdg OóY OGOõj øjcg,ô ûdg øe àmh º jód AÉ«à S G á LQO Ø Jô Jh Vƒ dg ùø f QÉé ûdg EG QƒeC G Qƒ àj ÉfÉ«MCGh ɪ dg iód. ɪ dgh øféhõdg ÚH ΩÉ üÿgh.ó«dh óªfi :ôfgõ G ÉahôN 15 ÓaC G ÉgQ ÎdG Ú H RƒØdG ó H 6 ÉgÉJƒÃ âbé V äéeéª G IÈ e «SƒJ IQhô V ájó ÑdG ídé üe hdƒ ùe Y ''äéeéª G'' ájó H ɵ S Oó ûj RÉ EG ƒëf ÜÉgòdG πbc G Y hcg ÉgÉJƒÃ âbé V Éeó H ''QÉ dg'' IÈ e.iójól IÈ e CG ó jô J É fcé ch á «æ ŸG äé ùdg'' ''QGƒ G''`d Úæ WGƒŸG ó MCG É bh «SƒJ Ö e CG ÉeÉ π Œ É fcg ó àycg hcg ájƒªæàdg É GôH Ñ J IQhô Vh ÚæWGƒŸG ä É ûfg ÚH øe äéjó ÑdG iƒà ùe Y ôhé ŸG Égó TÉæf ɵ ùc øëf :ÉØ«e,''á«fɵ ùdg áaéãµdg ÉØJQG ΩÉeCG áë e ƒëf ÉLB G ÜôbCG ùj CGh Ö ŸG Gòg QÉÑàY G Ú H òncéj CG øaód Éfɵe «a ó òdg Ωƒ«dG»JCÉj àm ÉæJÈ e «SƒJ.''ÉfÉJƒe Gó«L QóJh ÉæÑ Ã áª«y ájó ÑdG ídé üe'' ônbg øwgƒe πnóà«d IÈ ŸG CG ááó dg âbé V ÒZ,É gé JƒÃ ø Y äô NCÉ J É fcg IÈ e RÉ EG Gòg πãe πh,iójól êqóe ÒZ hô ûÿg ø ª V ù«dh É Jó æ LCG.''ájƒªæàdG É jqé ûe. ùfcg :ôfgõ G,ICÉ«e á SQóŸ»gh,äÉHÉîàf G ò d í TôŸG Qɪ ùdg OGh ájó H ù«fq ägré EG H Qƒ U òg d ägré E G òg Ø ûà S π a?úñnéædg iód ±hhhhhhhhhhhhhƒ` ûj û«y

7 7»```` fi `g1439 ôø U 19 ``agƒÿg Ω 2017 Ȫaƒf 08 AÉ HQC G?øWGƒe Éj äƒ üà S q øe Y :''QGƒ G''`d ÊÉÑdGƒH ó«ª G óñy Ió«ÑdÉH ''ójó G ôéødg'' áªfé H Qó üàe ô UC á Ä SCG 5 Iƒ````````````` H á```````````````jó Ñ d π```````````````nóæ S «Ñ J ƒg «Y πª æ S Ée hcg '',''QGƒ G''`d ÊÉÑdGƒH ó«ª G óñy,ió«ñdéh ''ójó G ôéødg'' áªfé H Qó üàe ô UCG Éb øe ájó ÑdG µ Ée Ó à SÉH Gògh,ájó Ñ d π«ngóe N, hóh øjódg Qƒf,á«ÙG äéyéª Gh á«ngódg ôjrh ᪫j.á MÉ ùdg á«ñ ZC ÉH HõM RƒØj CG É bƒàe,''üéñ û d π T Ö UÉæe íàa øe øµª«s É,ájOÉ üàbg IhôK ù«y øh Ëôc âµhé ûjh,qƒec G â àng øe º Øf Éfô Uh, ƒ«ÿg ù«d,ø e ó V ø eh,ø e e Iôµa ægp πªëj øe Éæe,í VGh» SÉ «S è eé fô H ø Y èeéfôh É jód ÜGõMC G πµa ó «ùdg è eé fô H ø e ó ª à ùe «ª Gh,ájQƒ ª G ù«fq ÖNÉædG øwgƒÿg ΩÉ jeg héëj ù«fô dg hô ûÿ π eé G fcg Qó LC G fcgh,á fé ecé H 23 hó æ U äƒ üdé H ÜGõMC G πc.πñ ŸG Ȫaƒf òg hé AÉæãà SG ho AɪàfE Gh ôµødg AGô T ΩÉjC G H Ø üf Ée πbcg øwgƒe øe. Ø üÿg ƒg IÉæ d IógÉ ûÿg ÓN øªa Y á«eƒª dg á«fƒjõ Ø à dg πc CG ó,áæeéãdg áyé ùdg äé ªŒ º æ J ÜGõ MC G ƒæwgƒ e É gô ë j á «Ñ T ó«mƒdg º ªg, ɵe πc øe á L ø e «Ø üà dg ƒ g ø e Ú e üî ûd ±É à dgh º d ÉÃô dh,iô NCG á L,áãdÉK á L øe iôncg ÜQBÉe ÉŸ ª ùj º æe ómcg øµdh «ûæ à d ô M ø e dƒ j QòàYCG.á«HÉ î à f G á ª G É æ µ dh,» à MGô U Y, É J CG Öéj»àdG á «G ø e GOó Y äqr ó a ß CG h,äé ª é à dg dƒ j ÉŸ ɪà e GóMGh É üî T hcg,é ªŒ ûf HÉ S ô jrh ó MCG hcg Üõ M ù«fq üî T CG hcg, æy Ú VƒØŸG Ñ S Ée πc Aƒ V Yh.ôNBG ø e Y..» à ª c ƒ bcg ø jò dg A Dƒ g π c äqƒ ü«s ƒ ccéjh ƒøà jh ƒ Ø üj ''ƒ WÉ dg'' b É fé «MCG EG Iƒ dg ƒ ùà ë jh Gò g º j π g,?äó Lh,äqƒ ü«s ø e Y Ø üÿg ÜÉ î à feg á bé H d π gh π é ùe ƒ g π gh,?ó UCG ô ecg,? SÉ SC G ø e º FGƒ dg ÖjôZ á«ñ ûdg äé ª é à dg dh.. É «fó dg á HGô Z. hdƒ T N ÉgÉfô S»àdG á jô dg ƒ ÿg ºgCG.á«HÉîàf G Éæઠc Ωɪ à gg á b ƒ LGƒ à S «c á «HÉ î à f G á ª É H ø WGƒŸG?âjƒ üàdg øy ±hõ dgh äé HÉ î à f G É æ ë Tô J ó b É æ c á K É æ Ñ ùch á HÉ ùdg á «jô ûà dg 2 õcôÿg Y Éæ ü å«m,øwgƒÿg ójóéàd íª fh,ájó ÑdG iƒà ùe Y IQGó üdg πlcg øe øwgƒÿg á ãdg.äé«ùg ÓN ºµàªFÉb øggôj GPÉe Y?á ª G QGƒ G π ª dg Y ó ª à æ S,ø WGƒŸG e ô TÉ ÑŸG É üj Gh,Éæ«ë TÎe IAÉØch IÈN Y óªà fh ø e á Yƒ æ à e ''ó jó G ô é Ø dg'' á ª FÉ b á«æ ŸG IAÉص dgh á jô ª dg á Ä Ø dg å«m.á«ùg IÈÿGh º µ à ª FÉ b ª J ó e º c? ó ü, ù ÛG SCGôJh á«ñ ZC ÉH ª f. SÉ SC G Gòg Y πª f øëfh É M ø WGƒŸG hó J GPÉÃ?ájó Ñ d ºµdƒ Uh Y Ñæ S ÉæfCG øwgƒÿg ó f øëf πc déñ à SG ÓN øe e π UGƒàdG Y πªyh, J É ûf ɪà S Gh âbh óæy ƒµf ±ƒ S,πµ ûª d ƒ M OÉéjEG.øWGƒŸG á K ø ùm GQGhõ d È e» g» é «JGÎ SEG bƒ e ᪠UÉ dg á Ñ jô bh Gƒ e ΩÉ ª M á jó H Ó à SGh á «aé K õ cgô e í à a,ìccg jrƒ J,IOƒ LƒŸG á «aé ã dg õ cgôÿg π LCG ø e á ŸG ù«fô dg äóùg òg,ájƒ VƒØdG Gƒ SC G Y AÉ dg Y πª f.é jcg ÜÉÑ û d π T Ö UÉæe í à ah,ió jó L á «æ µ S jqé ûe Ö L øe ʃHôŸG á æã á«yéæ U á æe ü fh á«féñ G π«ngóÿg IOÉjR πlcg hcg ø e «ÙG Újõ J,á dé Ñ dg J á jó Ñ dgh,iô ùÿg ±Gó gc G Üô ûdg É«Ã á «Ÿ» Ñ G jô ûdg äéjó H Hôd êo ÒjÓe 5 ü«üîj Ü.᫪ S : JQhÉM?ÊÉÑdGƒH ó«ª G óñy ƒg øe ô UCG ƒg,êéñdgƒh ó«ª G óñy ''ójó G ôéødg'' ÜõM áªfé H Qó üàe 14 Oƒdƒe,Ió«ÑdG áj h iƒà ùe Y,Ió «Ñ dg á j h Iô bƒ Ñ H 1977 π jô acg Y π üëàe, ÉØWCG 3`d ÜCGh êhõàe á jqé é à dg Ωƒ dg ùfé ù«d IOÉ T Ö üæ e â T,á «dé e ü üî J É «fé Ñ SEÉ H '' Sƒ fé a'' á jqéœ á cô T VQCG EG äóy Égó H,äGƒæ S 9 IóŸ hdƒ ùªc âñ üfh,2009 áæ S øwƒdg âªb Ωƒ«dGh,äGQÉ«ù d Rhõ e ª.á UÉN ácô T º SCG AGô ûh º µ É fô H ø Y É æ Kqó M?»HÉîàf G ó üdg'' ÉgQÉ T á«héîàf G Éæà ªM á MGô üdg ƒ b''h,''á «bgó üÿgh ΩÉ ghc G ô ûf Öé j.''ø WGƒ ª d ô ûf Öé j,á æ L d º SQh ø WGƒ ª d,ägqgô dg æ üj øe ƒg Lh»YƒdG jqé ûÿg É æ e QÉ ûj Lh.á æÿg ΩóîJh eóîj»àdg ájƒªæàdg,áhpéc OƒYh ho øeh IójGõe ho øe Y, «dg øwgƒÿg πq f øëf ù éª d πnóf ±ƒ S ÉæfCG ó àycg πc, JÉÑ àe πc»ñ æ Sh ó ÑdG»Ñ ûdg hcg.äéäødg «ªL AÉ VQEG Y πª æ Sh ôjrh ᪫j «Ñ J ƒg «Y πª æ S Ée Qƒ f,á «ÙG äé YÉ ª Gh á «NGó dg,ájó Ñ d π«ngóe N, hóh øjódg øe ájó ÑdG µ Ée Ó à SÉH Gògh í à Ø J CG É fcé T ø e á joé üà bg Ihô K QÉÑNC G ônbg Üô ûdg É«e jrƒj áµñ ûh,á «e áj ƒd ɪ ûdg» Ñ G jô ûdg äéjó H øe OóY HQ É TCG RÉ E Lƒe êo ÒjÓe 5 ᪫h Ée ±ÓZ ü«üîj ºà«S.øjR óªmcg IOƒªMCG,áj ƒdg Gh æy ø YCG ÉªÑ ùm, hqég»æh ó S øe ÉbÓ fg GóYh øª àj á«eƒª dg äé ù d Iójó G äéegõàd G òg CÉH,á«Ñ G ÉæjÉH»YôJ IôFGO äéjó Ñd πªy IQÉjR ÓN,áj ƒ d ò«øæàdg hdƒ ùÿg í VhCGh ÒjÓe 5 ᪫h ±ÓZ ü«üîàh dph,üô T É«Ã OhõàdG IOÉM áercg øe ÊÉ J»àdG äéjó ÑdG òg HQ hô ûe 2018 á«déÿg ƒféb øª V π«é ùàh ÉeQÉ U.êO òg IÉfÉ e ôªà ùj CG ƒ ŸG ÒZ øe fcg'' : SGQCG IÒªY ájó ÑH,Üô ûdg É«e äéµñ T º«YóJ jqé ûe RÉ EG É TCG Ωó J ióe àæjé e iód GƒdG ìqô Uh ±ôw øe ΩGõàd G Gòg CÉH GRÈe,'' ÓWE G Y ôfgõ ÉH ó S ÈcCG hqég»æh ó S øy Ió«H ÒZ hcg ±ÉØ dg Y J»gh,Üô ûdg É«e É äéjó ÑdG.''OÓÑdG É H ô»àdg á«déÿg äéhƒ üdg ºZQ ÉÛG Gòg ɵ ùdg äélé«àmg á«ñ J øe øµª«s'' á«eƒª dg äé ùdg IóMGh Iôe øy ójõj øjƒ IÒJh øe iƒ S, (»YÉ Ÿ ádé ùj h SGQBG IÒªYh ÉæjÉH»YôJ) ÉæjÉH»YôJ IôFGO äéjó ÑH ƒ«ùg ɵ ùdg ó«øà ùj h. QÉîH ùjqoeg,áj ƒdéh á«féÿg OQGƒŸG ôjóe, GƒdG IQÉjR ûeég Y ôcp ÉªÑ ùm,éeƒj 15 πc øª V ójól Ée ºYO øe äéjó ÑdG òg äoéøà SG ó a, hdƒ ùÿg ùøæd É ahh, õcôÿg iƒà ùÿg Y,GôNDƒe IòîàŸG äéegõàd G ó«ùœ QÉ àfg h. ɵ ùdg IÉfÉ e «Øîàd á«aé VEG á«fée OQGƒe áäñ J ó üb äéñ«æj RÉ E êo ƒ«e 100 ᪫h É«ª d»æwƒdg hóæ üdg ƒ HÉJ ó S É«Ã É Hôd Ohó ù d á«æwƒdg ádécƒdg ÉgÉYôJ á«æa á SGQO øe, QÉ G ΩÉ dg ÓN ó«øà ùà S,áj ƒdg ÜôZ á bgh iôncg äéjó H 3 EÉa,πHÉ ŸÉHh.Qó üÿg ägp «j,2018 πñ ŸG ΩÉ dg ÓN RÉ E G ᫪y π«é ùj ºàj CG Y,πé«L áj ƒh 2018 πñb QÉéjEG»eƒªY øµ S 700 º«ùJ á «U øª V IõéæŸG äéæµ ùdg í«jéøe º«ùJ,ájQÉ G áæ ùdg ájé f πñb,ºà«s OÉaCG ÉªÑ ùm,á«æµ S IóMh 703 ÉgOóY déñdgh,iôµ ùh áj ƒh QÉéjE G»eƒª dg.ωhôc óªmcg,áj ƒdg Gh H 80) OGƒdG áñjqr IôFGóH ᫪æàdg á«vh àæjé e ÓN, hdƒ ùÿg ägp í VhCGh EG É æe øjó«øà ùÿg ºFGƒb îj á«æµ ùdg á ü G CG,(áj ƒdg ᪠UÉY ô T º c.é«a áléàùg äéäødg ùªàd äéjƒà ùe IóY Y «bóàdg òg øe IOÉØà SÓd Úë TôŸG äéø e Ò J ᫪y CG,áj ƒdg Gh ±É VCGh á«bé ÑdG EG ƒlôdg ó H iôncg äéj h IOÉØà SG ádém 60 OƒLh ärôacg,á ü G èeéfôh øª V iônc G øµ ùdg äéñ d ƒ M OÉéjEG ºà«S fcéh GócDƒe, á«æwƒdg.iójól á«æµ S

8 8 Ω 2017 ô``ñªaƒf 08 AÉ HQC G `g1439 ô``ø U 19 ``agƒÿg íjé ùdg OGó``` H ôyé ûdg :''QGƒ G'' ``e AÉ d ÓH AÉ````æ S : JQhÉM ô```````````ªà ùe GóHEG ô ûdg.. á`````jé f hcg ájgóh d ù«d Iójó G» jqé ûe ògh ó H ΩóNCG É dón øe á«aé K Ö UÉæe EG ƒ UƒdGh äémé «ójqcg ô T øe êpƒªæh ÉæàØ CG Óg?ájQGƒ G áë ùødg òg Ió«üb ºµjójCG ÚH VCÉ S,Qhô S πµh CG ºµæµÁ, É«ëf òdg Ȫaƒf ô T ΩÉ e º µ Jó jô L Y É æ e É e Gƒ aô J.π üj IôcGP Gƒæ H Ió«ü dg,áeîùg SGƒH âdé S GôbGôdG»æWh iqcg YÉ ûe àeô VCG Gó M»Ø àd IQƒK «HÉæj øe»ñ b CÉ VƒJ agƒf ó J ÉeÉ«g Uh ógé Lh ïjqéàdg CGôb GPEG UGƒa ±hô G º«SÉ J AÉ VCG øy ÉæKó CG æµá πg?á«ñ à ùÿg jqé ûe æ CG ò dg jqé ûÿg ø e Òã µ dg ó«üdg Y, ÉLB G ÜôbCG É «h ÌcCG äémé «ójqcg» ª dg É dón øe á«aé K Ö UÉæe EG ƒ UƒdG ó «U Y É ecg? OÓ H á aé K Ωó NCG äéøddƒe ƒµj CG Ó a ÖZQCÉa åëñdg ƒ fé dg UÉ üà NG çƒ ë Hh á «fƒ fé b» a»yéªàl G ó«üdg Y ÉeCG, ôëñdg, dg PEÉH Iô SCG ù«scéàd ÉÑjôb êghõdg á«f «dcéàdgh áhéàµdg 샪w Ñ«a É«YGóHEG ÉeCG»JÉ«YÉHQ óœ dg ƒëh ÉÑjôbh Gôªà ùe.á«bqƒdg É àféµe Éeh ''QGƒ G'' IójôL jcgq Ée? ôfgõ G ÇQÉ d eó J EG ùj»àdg ófgô G øe É fcg ó àycg,á«eƒ«dg ÇQÉ dg Ωƒªg øe ÌcCG ÜGÎb G ø jó ŸG ÖfÉ é H J É Jó Lh A» T,á doé dg º gé jé b º Jô üfh º SG â É goƒ N â qbh É fcg 𠫪 L,ÉæJÉ ªà ܃ e ƒg òdg QGƒ G ó üb ƒ dg QhÉ ''QGƒ G'' Ió jô é a ÈY ƒ Uƒ dgh AGQB G àfl AÉ YEG á Sƒ ª e è FÉ à f EG J QGƒ G á «VQCG ôjƒæàd H É à ùj Gó L òñj ÉgGQCG øwƒdg ù ájqól πfé ùe ΩÉ dg CGôdG CG EG ΩÉ ŸG Gòg Éæ ùj, ªàÛGh ºgOÉ à LG Y É H Ú eé dg π c ô µ ûf.ºgõ«h º WÉ ûfh e π UGƒàj CG ÇQÉ d «c?íjé ùdg OGó H ôyé ûdg ÈY» e π UGƒ à j CG ÇQÉ d ø µá ±Gô TE G ÉgCÉ ûfcg»àdg ᫪ SôdG»àëØ U º SG π ª á ë Ø U» g,» H UÉÿG ƒaô ûe Égôq«ùjh íjé S OGó H :ôyé ûdg»àdg ä É ûf Gh πfé SôdG πc q EG ƒ æj IóLGƒàe á«øjé dg»eébqcg CG ɪc,ºgOôJ Y á«hocg áyƒ Sƒe øe ÌcCG Yh Éæg Gôµ Th «ª ÉH ÉÑMôe,á«JƒÑµæ dg áµñ ûdg á aé à S G ò g Y ''QGƒ G'' Ió jô.áñ«dg Ió«ü dg ±É ûàcg Y ÇQÉ dg åëj Ée ô ædg Öéj ÉàdÉH,É æe ôqøæj Ée É æeh ø e ø a fcg Y 𠫪 G Vƒ ª dg EG Y ÇQÉ dg å» à dg jƒ ûà dg ƒ æ a Ió«üb óq ùéàÿg ô ûdg üædg áhqé e EG,Iõ LC G äéëø U hcg QƒdG Y ägô æh Ñ TCG Ió«ü dg VƒªZ Òã ùj áæjéa ICGôeG iód áñjôz É à dé H,» FGô dg SGqƒ M «XƒJ á«déªl Éæg CG ô T Vƒ ª dg OôÛ hcg ÉLPÉ S ƒµj q ô e xº µ H» gé Ñ à dg ò dg Vƒ ª dg,é e ΩOÉ dg ƒ g ó übcg á µ æ ë Hh á SÓ ùh üf á«déy á«ygóheg AÉ a EG «fé e RhÉéàj á µ f Vƒ ª dé a,ömqcg Éc àe ÇQÉ dg É Ø à ùj.é ÑW ƒ ŸG Qó déh Y ámƒàøe ádé SQ Ió«ü dg ôqµøj πg ÖàµJ âfcgh, É dg?çqé dg CG «à ùf ShCG idhôh ádé SôdG º Øf ÚM CG dp,»q ઠd eqó f Ée ájqól º Øf àj É EG IAGô déh»øàµj Ωƒ«dG ÇQÉb,Ò«à d ábéw jód óqdƒj á«lqén ägòkcéj Vh qó G ÒµØàdG ÖLh Éæg øe iƒ à ùe Y HGƒ dg ø e á Yƒ ª EG,á dé Sô dg à d á eé G IOô ØŸG π FÉ SQ EG Oó à J Ió MGƒ dg á dé Sô dg dp ÒKCÉàH Ωɪàg G ÖLh Gòd,áØ àfl á«aé Kh á jƒ d ÖfGƒ L ø e ÇQÉ dg Y.ÉgÒZh á«bóncgh á«lôeh GPEG ôyé ûdg Üòµj,Ú e âbh ó Lƒ j feg É b ô ûdg,á HÉ à µ d á «YGó HEG á «ª Y ù«d Iô ª à ùe á HÉ à µ dg CG dp,á jé f h á jgó H É d ÚH ôøj á«fgólh áhéàc»g H á«æ ŸG ùøf Éæg ΩGO Ée, OGQEG ÒZh OGQEG áhéàµdg ÉeCG,Ö dg πngo Öàµj ô ûdéa Gòd,ÒZ øjhój Oô ƒ a QƒdG Y EG áhéàµdg âbh Ωƒ Øe øe É àf G Öéj.ájô ûdg á«ygóhe G á ë dg Ωƒ Øe ODƒj Ió«ü dg Vƒª dg πg?é æy AGô dg OÉ àhg EG ó FÉ ü dé H ƒ ª à ŸG AGô dg à î j ɪc,º jód IAGô dg äghocg Oó àj ÉàdÉHh É æe áæjéñàe GƒfCG JGP óëh Vƒª dg CG ájô ûdg ámé ùdg ƒb Qƒ M d d óéj CG É à SG,᫪ SQ äé L ±GÎYÉH Öàµj d áñ ùædéh ô ûdéa,áhéàµdg Gõ«ªàe É jôw Oô QƒdG Y áhéàµdg ÉeCG,Ö dg πngo «h á«ñ à ùÿg jqé ûÿ øjhój ᫪ dg Ió UC G πc Y ÌcCG äémé ôyé ûdg feg.á«yéªàle Gh á«ygóhe Gh ô àæ S òdg íjé ùdg OGó H ÒѵdG øe ÒãµdG EG QGƒ G Gòg e ùøf ±ôy òdg ƒgh äéø ŸG ÉŒQG AGô ûdg ÈcCG fcg Y ƒ dg Qƒ ëh Éé Sh.ájô ûdg ámé ùdg álqo É ùfe É a, É ª µ dg ø e é à j, É ª à c G EG m É S Jô Ø H IOó àe ägqéweg ŸG EG»Ñ ùædg æ üf á HÉ à µ dé H,á HÉ à µ dg QÉ WEG É æ e Å ûæj ±ÓàN G CG dp, jìfh àıg îj òdg HÉ ûàdg ùµy Y ÜPÉéàdG.ôaÉæàdG áhéàµdg äébhcg ÖMCG»g Ée Y π«dg ÒKCÉJ ióe Éeh? jód π«dg) ádƒ e øe ÉbÓ fg AGô ûdg?(agô ûdg»mh í«ë U, ÓYCG ádƒ ŸÉH øedhcg ÉfCG ájgóh ÚÑ SÉ æ e GAhó gh É fƒ µ S ô aƒ j π «dg CG OÉ àyg»mƒdg øµd,ájô ûdg áhéൠd ɵà h Oófi øeõh ÑJôj,ôNBG ôecg ÉLB G ÜôbCG É «æ CG jqé ûÿg øe ÒãµdG ód.. Uƒ üæh É EGh Uƒî ûh ôkcéjcg ÉfCG»æ Ñ ûj»jéhéàch QÉ TCGh ôyé ûdg Ωqó j «c ùøf íjé ùdg OGó H? ôfgõ G ÇQÉ d ÈcCG í jé ùdg OGó H ÉŒQG AGô ûdg Qƒ M d, É é Sh á MÉ ùdg ƒ b ±GÎYÉ Hh á jô ûdg,᫪ SQ ájó f äé L ø e ó jó dg Y RÉ M,á «YGó HE G õ FGƒ G d ó é j CG É à SG,áHÉàµdG Gõ«ªàe É jôw GQó L Y ª SG û f ómgh ƒg,ájô ûdg IôcGòdG ø jò dg π FÓ dg AGô ûdg ø e ô YÉ T,ìƒ Ñ dg Iƒ î f ƒ µ àá á jƒ dg JGhOCG ø e ø µ ª à e» JÉ «G ÖfÉ G Y É ecg,á jô jƒ üà dgh, ƒfé dg åméhh º«àdG PÉà SCG ƒ a OQÉ H ìô L á «fƒ Ø ª S JÉ Ø ddƒ e º gcg ø e á jqƒ ª G ù«fq Iõ FÉ é H Iõ FÉ Ø dg Ò ùÿg É «deg á jghqh,üé Ñ ûdg ÚYó Ñ ª d,»hô dg Oô ùdg IõFÉéH ô üe IõFÉØdG RhÉéàJ á«hocg É ª YCG Y π à ûj É «dé M.»YGóHE G Oƒ ÿg EG IõFÉ G øe JÉHÉàc äôkcéj øã?agô ûdg, Uƒ üæ H É EGh Uƒ î ûh ô KCÉ JCG É fcg ô K»ŸÉ dg ô ûdg É æ KGô J CG ó «cc G πmé ØdG AGô ûdg øe áyƒªéã ôngrh É fcg,á jô T SQGó e Qƒ X Gƒ ª SCG Ió déÿg É ª YC É H ô KCÉ à dg EG π «ecg Öé j á «fƒ c á æ S ô KCÉ à dg,é HÉ ë UCÉ H Éæ«a ôkdƒj»àdg Uƒ üædg EG,É æe πéÿg É æ Œ» à dg J IQhô dé H â ù«d πec Gh IÉ«ë d jqé ûe É feg,é î ùæà ùf,iõ«ªàeh áñbék GóHE G ƒëf ÉæJô f π Œ Gô SBG GóÑà ùe É üf ù«d 𫪠G üædéa GP feg,áæ«e HGƒ Vh ÓZCG π d åëñdg òagƒf íàøj á«hééjeéh ôkdƒÿg üædg»ñæàÿg øµj ÉàdÉH,áqjô Gh OqôØàdGh äélqƒ ƒµ«d EG üædg» Ñoj déãecgh.éygóheg ÌcCG äélqƒ óqdƒj á«ygóheg JÉHÉàc Ñ ûj óm CG EG? QÉ TCGh hóñj ób,» æ Ñ û oj» JÉ HÉ à ch QÉ TCG Y º ùjôj»àdg IQƒ üdg CG hc G á gƒ d áø àfl á «G É æµd Éæ Ñ ûj ÉæJBGôe É æ JGP ñqdƒ J Qƒ U äé HÉ à µ dg,é eé É æ Y º SQ EG ƒg Ée ô ûdgh,áæ«e äé ë d IôHÉ dg Éæà«fÉ ùfeg øy GÒÑ J øeõdg GƒdCÉH Ée É à dé H,á Ø àfl äé aé ã d É goé HCÉ H Ée πµ ûj πh ÉæJGhP π«µ ûj ó«j Ñàµf π üf àm «deg áléëh øëf Éeh Éæ ü æj

9 9 á`````````````````````aé K ô````«nc G h ƒ````````ø ãe? ƒeé ΩCG :º```````````````````````` H ƒ L GRôdG óñy»æe â H ó d ɪ«Y É Ñe IÒ G ôfgõ G 㪠d IQƒ U º SQ hémcg ÉfCGh ÉfóæY ãÿéa,éñ d hcg áø U ëæe héfi øµd,π«hcg Iôµa hcg üf óñj ób NGó H É Ä «T C, æ j c dp SQÉ e GPEG EG ìé Jô j h Gõ Nh õ Nƒ j á eé L âë Ñ UCG á aô M,Ö«é Y É JEÉ Hh ô FGõ G ãÿg üfé ün ø e á «UÉ Nh á jô S IOÉ Y ''á ª «ª æ dg'' á aô M» gh CG CG æµá É JOÉLEG øy õé j øe ájô Lh,ÉfóæY áø ãÿg á Ñ î æ dg ±É üe EG» Jô j Üô M» Y ÊÉ æ Ñ dg ô µ ØŸG CG Ωõ LCG OÉ ccgh, ãÿg ó f hcg áñîædg ΩÉghCG ÜÉàc ÖMÉ U ΩÉeCG GôFÉM Ñj h Öàc ɪ«a ô ædg ó««s Y Qó j ø dh, ô jôÿg É æ «Ø ã e bg h á Ñ côÿg ô FGõ G ãÿg ó Y ó «ùœ» ùlôf ãe... GóL IÒѵdG JGQƒYh Gȵ J Ò d CGô j h ùø f EG iô j icgq GPEG,Öé dg Ñé j,ó ùch É aôjh Ωò dg ø e Qò j h «a Ñ j É WÉ ûf «deg ój GPEGh» VQ»YO GPEG,ìó dgh É dgh π«dg øe ùdé ƒ îj, î S,É aéæ UCGh É YGƒfCG πµh áñ«dgh ᪫ªædgh É «ª L º ggô J... hdhô j º g h QÉ µ acg º fƒ H Ö ùm Y à T º Hƒ bh á b GhCGQh áyéªl GƒfÉc GPEGh,º Lhôah HÉ ùà dg Öé dg º æ e âjcgq AÉ æ ùm º Ñd ó«µdéh übgîj º Hƒ bh ªàdGh ΩÉ«ÿG Ö üf ƒ HÉ ùàj ºgh É H ôø d ãÿg á ª Yh... º goé ùlcg Y ø dg ø Á ÚM ÉgGóe ÑJ ôfgõ G,ÒãµdG dp øe âjcgq óbh FÓeR ±ô T ÜÉ à c ø e É YGƒ fcgh IQÉ G ±ƒ æ U Gó HE G ÜÉ HQCG º fcg Y ƒ bƒ ùj øer Y ô ù CG...h h h h»bgôdg ù Gh Y ƒ jô FGõ G ƒ Ø ãÿg É c πch á bé æ à e hcg IOó à e äé «Lƒ dƒ jó jg óœ, QÉ µ acé H à «Lƒ dƒ jó je ô üà æ j ÉÁEGh ábôm πµh agójh QhÉëjh ûbéæj áaé ãdg üfcg âæc EG ±ôycg, JôµØH º fcg º ZQ ÚØ ãã A Dƒ g» ª SCG É ª æ «M Ó NCG» gh á ª e á «UÉ N ƒ cî ûj ó UÎj É ª d ó Ñ Y º Ñ a ó «Ñ dg,é «Y Úaô ûª d ª à jh ägô gé à dg óæy πdòàj óœ ÚdhDƒ ùª d óñy º Hh «Y ó üà j» µ d FÉ L Ö µ c º HÉ H É H ùøæjh Qó U É H ïøæj Ée á«dhdƒ ùã ƒ j ΩÓYE G πfé Sƒd óñy º Hh, ó Y áë üÿg Ö ùm Y béæÿg CGôdGh CGôdG Æô CG» æ é j É h,ió «Ø à ùÿg á Gh»Yój ºgóMCG ª SCG ɪæ«M»µÑŸG ë déh GóHE Gh øwƒdgh QɵaC G É d Ωó j fcg á LQO EG GOÉ eh Ó É eó c Qô µ jh Üò ccgh bó UCG CG hé MCG º K Gò à H G øhg ÜòcCG πg øµdh Aƒ ùdéh IQÉeC G» ùøf øëfh'' ƒ j ƒgh ''ÖJɵdG ÜOCG'' áñ«àb ÜODƒj CG ÉæÑàµH ºàFEGh ÉæY πñb øÿ Öëà ùf bóncg Üò jh, fé ùd ÜODƒj CG πñb ùøf øy JAhôe ƒ üjh, XÉØdCG Üò j CG πñb ''ÜòµdG Ú T øy àyéæ Uh,áÑ«dG IAÉfO GóHE Gh áaé ãdg º SÉH GÒãc Éæ«Y ºàHòc CÉÑa RÉ «à eé H jõ dg á «Mô ùe º à SQÉ eh áæ dg'' :ÒNC G h ïjqéàdg ƒbój Lh.Ú`````LÉWƒH ó«s,''é «ªL ºµ«Y» FGhô dg ioé Ø à jh Gò g åjó G IQó Lƒ H ó «TQ πfé Sh ÈY OhGO ɪc øy UÉ î TC Gh ΩÓ YE G ƒ Hô e'' º gô cp ø jò dg.''ïjqéàdg ôec G AÉ dg π üøj ɪ«a Öë ùj IQó`````````LƒH ó``«tq!ohgo É```ªµd `````````````JÉeÉ JG OhGO ôcph.»æ Y QGòàYÉH É c É «G âbh fcg ÒãµdG â ao áæ e SQÉÁ ºàj CG É agq,agó ûdg øe áyƒª ádõæe Vh.á àb á«jgòdg IÒ ùdg :êôyc G»æ«SGh!!É ÑMÉ U π````````````````````````à J CG øµá ø e á «fé ã dg á Ñ dg QGO ø Y IQOÉ üdg á jghô dg ø ª à J ø d ƒ fé a õ fgô a ɪ µ d â Lh» à dg º à dg ÖJɵdG ΩÉb IQÉ TEÓd.OhGO aô H Gô NDƒ e OhGO É ª c ó V á «FÉ b iƒ YO GOQ IQóLƒH ó«tq»fghôdg Gƒ Y Éc fcéh eé JG Y á «eó SE G á YÉ ª G HÉ à c ''É «G'' á ë ùÿg ƒ Hô e''`h Ωƒ SƒŸG IÒNC G É jeg É Ñ dé e,''ï jqé à dg à e ÓN á«jgòdg IÒ ùdg áhéàµh á àÿg äé«déµ TE G øe ójó dg Y êôyc G»æ«SGh»FGhôdG ÜÉLCG ƒ d lè«ùf á«jgòdg IÒ ùdg πg :É ªgCG øeh,gôndƒe,üéൠd hódg ábqé ûdg Vô e º«bCG òdg ÜÉàµdG πqµ ûàd ké e á HGΟG Qƒ üdg øe ké qaóàe ké üf Ò üj CG ÖJɵdG d OGQCG q Oô S l bgh fcg ΩCG?ájGhôdG Ñ ûj q«w?π«uéøàdéh áä«e IÉ«M IÒ ùe, d GOófi ÇQÉb fc ɵ TEG ƒf»g ÖjOCÓd á«jgòdg IÒ ùdg EG,êôYC G»æ«SGh ôfgõ G»FGhôdG Éb ácî ûe üfé ün jód á«hoc G SÉæLC G øe ƒædg Gòg'' : dƒ H, VÉØ ØdÉH ÉjEG kéø UGh, «Y óggƒ T h,öjocg Ö d «Y f CG π ùdg øe ù«d øµd IÒ ùdg Öàµj CG ÖJÉc C øµáh,iônc G äéhéàµdg «ªL ÚH.''º ù G á f øªµj Éægh fcéh ájgóñdg òæe ÖJɵdG ±GÎYG ƒg É «a øªµj Ée ºgCGh,IôcGòdG ܃ ãd º«eôJ»g á«jgòdg IÒ ùdg'' :±É VCGh fcéch JÉ«M çóm Ée ÖJɵdG Oô ùj CGh, ó üdg ƒg ºgC G øµd,±ƒn hcg AÉÑàNG hóh á«jgòdg JÒ S Öàµj ùª àj òdg äƒÿg ΩÉeCG J fcéch É àhéàc CGóÑJ âfcgh ô ûj fcg IÒ ùdg Ée CGƒ SCGh,IBGôe ΩÉeCG.'' JÒ S hônbg Öàµj CG ójôj fƒc»hoc G π ØdG Gò H Ωƒ J æµd,üî J»gh NGóH JGƒ N øe ƒædg Gòg øy á eéc á«dhdƒ ùÿg πªëàj CG JÒ S áhéàc Vƒîj òdg ÖJɵdG Y'' :êôyc G HÉJh øjòdg AÉHOC G øe OóY e π üm Ée Gògh,É ÑMÉ U πà J CG É d øµá Ée ±hôx IÒ ùdg ƒc,áhéàµdg øeh,icgôÿg «µa É «a πlô d ájqôm á«hô dg äé ªàÛÉa,º JÉ ªà á «ëh É G bgh Gƒª JQG.''É JÉ«Œ ùhcéh ájô G»YGôj ªà û«j CG «Y JÒ S Öàµj CG ójôj ì.ì ô üÿ ôlcg øy RÉæàj ódén ÜÉ ûdg á«æzcg ôlcg πeéc øy ódén ÜÉ ûdg RÉæJ èjhî d É «é ùà H ΩÉ b» à dg '' É dg ÜÉ Ñ T'' äéª c ø e» gh,ô üÿ É dg ÜÉ Ñ T ió à æÿ hô ª Y É CGh ø jó dg êé J ó ª MCG ô YÉ ûdg à béæj ÉªÑ ùm π«ñf ÚeCG jrƒjh»ø üe øy Òã µ dg AÉ ùjh.á jô üe ΩÓ YEG π FÉ Sh ô üÿ RÉæàj ódén ÜÉ ûdg π éj òdg ÖÑ ùdg. ó H ägqoéñÿg ò H Ωƒ j h ôlcg øy Ü. ÉÁEG É Lh»àdG äéeé J G IQóLƒH ó«tq»fghôdg Öë S á```````yéª G Gƒ Y Éc fƒc OhGO ɪc ÖJɵ d.agoƒ ùdg ájô û dg ÓN ''É«G'' áë ùÿg á«eó SE G hó```ªm ÉæM ó «TQ CG ''QGƒ G'' ⪠Y Öë ùh ΩÉ b IQó Lƒ H É Lh» à dg äé eé J G ª Y OhGO É ª µ d ƒ Hô e'' ÒNC G» FGhô dg «a ô cp ò dgh ''ï jqé à dg É c ''Qƒ HGR'' ÖMÉ U CG á YÉ ª G Gƒ Y ''É«G'' áë ùÿg á«eó SE G ÜÉ gqe G ägƒ æ S Ó N ägp í VhCGh,ô FGõ G aq ò dg Qó üÿg CG ª SG ø Y ûµ dg ÖÑ ùh GóL Ñfi feg Éb à FÉY ôµøjh.. ôec G Ö VÉZ OÉ C G QGƒg Vôe Qƒ U hgój øe ƒh ù«ødg Y Iô gr â ùjqé æ «ùdg äô cp OÉ C G QGƒg πãªÿg CG»ªé dg πlcg øe É ùfôa ólgƒàj òdg hgó J ø e Ö VÉ Z êó dg» J π UGƒ à dg bgƒ e Y Qƒ U Gòg CGh, jôe ƒgh»yéªàl G ô ûj Lh GÒãc éyrcg ôec G Y ƒ gh ó jó ûdg É Ñ ME É H. VôŸG TGôa É Ñ Z ø Y» ª é dg äèyh ᫪ SôdG É àëø U Y É d Qƒ ûæe,ô ec G ÉŒG ƒ H ù«ø dg Y Ébh É æ Ø dé H â üjg É feg âdé bh ƒ Ñ g'':ó MGƒ dg ±ô É H É d IAÉ SE G fcg'' áø«e,'' GQƒŸG ë VCG ÉŸÉ W ò dg É æ Ø d.''újôfgõ G ΩÉb øe πc»ªé dg IôgR âyoh hcg É aò ë H É æ Ø dg IQƒ U ô ûæ H â Yh, ó V ägagô LEG ò î à à S º µ «Y Ö«Y dgh '':ô ec G ø Y á Hô dg QÉ jo jô e QGƒ g fpeg h ª Y ho ø e º à fcgh âdé fgh... JQƒ U hô ûæ J ägƒ æ dgh ë üdg «Y ƒg πg ºµ«Y déh.. ä É üj ÉH øy çóëàj àm Ió«L áë U.'' Vôeh JÉfÉ e GPEG dé H º ùbcg'' É eó c â UGhh IQƒ üdg ò g ô ûf Gó MCG äó Lh Ée ±ôycg ÉfG h ó V AGôLEG òîjcé S IQƒ üdg òg ô ûf øe πch ƒbcg.''.. É ë ùá CG «Y Ü. ÉÁEG

10 `g1439 ôø U 19 ``agƒÿg Ω 2017 Ȫaƒf 08 AÉ HQC G áªgé ùe `g1439 ôø U 19 ``agƒÿg Ω 2017 Ȫaƒf 08 AÉ HQC G 11 áªgé ùe 10 ΩÉ Y á æ «æ ùb EG π à fg º K,áŸÉ b á ª µ ëã á jgó Ñ dg.á æÿéh Éahô e É«VÉb Éc ônb G ƒg ÉgóLh,1942 Ée 19 ÜGô VEG âcqé Th,á«ùfôØdG á SQóŸÉH â SQO á SGQódG øy âøbƒj,»fé ædg º ù déh áñdéw»gh 1956 πª dg âwôîfgh,áæ«æ ùb ójèh á eé c â ëàdgh Ëô e ÚJó «ûdg Úà NC G á aq É æ dgh Qƒ ã dg ÉÑ à S É à«h íàød É JódGh â æbcgh, Gó S á «ah.qgƒãdg AGƒjEGh Qƒ ã dg É WÉ ûf ô ecg ûà µ oj 1959 á æ S «HQ, ÉjõeG áyqõe EG Gó S Ëôe á aq É ùjh π à àa ÉgôªY Éch, Gó S Ëôe Ió«ûdG ó ûà ùj Éægh Éæg â«ña IÒég ÉeCG,Öjò àdg â áæ S 26 GòfBG É d âeóbh,π«µæàdgh Öjò àdg GƒfCG à T É «Y SQÉÁ ΩÉ f ø Y äé eƒ e Ëó J π LCG ø e ägagô ZEG Ió Y âfé f á æ jóã á «SGQO á ë æ e É «Y â Vô Yh,IQƒ ã dg â aq É fcg ÒZ á jƒ fé ã dg É à SGQO É ª ce á «ùfô Ø dg. dp Ωó æjh ájô ûñdg ôgé e»øàîj ÉjõeG áyqõe É H á«eob G ƒ Uh ó æ Y :á FÉ b É HÉ à c Ò c á NQDƒŸG âkó,úà Yƒ ª EG º üa º à j á YQõŸG EG Ú«æ WGƒŸG øe º æeh,qƒødg Y º HGƒéà SG ᫪y ºàJ øe º æªa ΩÉ dg º d Ωó j,äóñ SEG πngo º H êõ«d ô àæj.ìccg ÉfÉ«MCGh ΩÉjCG á«féªk EG Úeƒj IóŸ π «dó d É ah -Ò c «J- SQÉÁ É c Öjò à dg äéhgƒéà S G iôœ å«m,ägqéñîà S G Iõ LCG àñàc»jcéj ºK,ájGóÑdG Úé ùdg CÉ ùj : ÉàdG ƒëædg ah ܃ é à ùÿg aq á dé M á «Ø dg Öjò à dg á Mô e á FÉb É ãjóm π UGƒàd,Ú ÙG ó«øj äéeƒ à A OE G ΩÉjCG Ió d Öjò à dgh ÜGƒ é à S G Qô µ à j É e GÒã c feg'' ho øe º H Ñà ûÿg øé S ºàj ùøf âbƒdg h,á«déààe.''aé à S ÉH É Ñd íª ùj äéfgõfr ΩÉ W âaôy'' :Ò c ƒ J,IÒég IÉfÉ e øy É ãjóm øy h ºFÉà ûdgh IQGò dgh ƒ G á YQõŸG ò H É Kƒ µ e AÉ æ KCG AÉHô µdéh Öjò à dgh äé Hƒ dgh äó cô dgh äé Ø üdgh ƒ Lô î j h ƒ é æ j ÚHò ŸG Ö ZCG É c.á é dgh»øàîjh á«eob G É H Ωó æj»àdg áyqõÿg òg øe ÚŸÉ S.É H ájô ûñdg ÊÉ e äghocg «ªL É H «âféc IÒÑc áaôz â Vh É Ñjò J EG ägôÿg øe ójó dg»øà Vô J,Öjò àdg.rgèdgh AÉŸÉH A» e Ωɪëà SÓd VƒM Ò c «J,áYQõŸÉH SQÉÁ Éc òdg Öjò àdg EG É Ñ dg Ñ d á «üî T äé agô ë fg ó «dh ø µ j '' Iô «S â π ª J á ù SDƒ e ó «dh ƒ g π H,ÚjOÉ ùdg äé «ª Y CG á Ø «e, ô µ ù dg» eô dg π ù ùà dg ø eh É Ñ V Uh É Ñ V π Ñ b ø e iôœ ÜGƒ é à S G ûà ØŸGh,ô «e Tƒ Hh, É SÉ eh, OhQ Ö«æ dg A Dƒ g áªmq ho ÚjôFGõ G Öjò J GƒææØJ øjòdg, «LQÉH ƒëoj, ÉjõeG áyqõã Qƒ T 4 É Kƒµe ó Hh. OGQ Qƒ T 8 IóŸ Éæg â«h øjcg,áeé G á æe EG IÒég «U ônghcg É à FÉ H ëà Jh,É MGô S «d iôncg.1960 AÉ ùf M ägôe äéjô U äé «à ah ø Ñ j ø ùdg á Ø dg π ã e,ó H» à dg äé à Tƒ H É ª H â MCG h,π à ŸG É Ñjò J» gh,é HÉ üà ZGh áãdéãdg RhÉéàJ πe.é «HQ ô ûy,êéãdg ÜÉ à µ dg á YQõ e IÒé g,agqh É eh É jõ eg á«ùfôødg áñjéµ d,ƒ Hƒ c Sƒ e Ò c ÜÉ à c ô NBG ƒ g á Ñ JÉ µ dg JQó UCG Ò c á «ùfô Ø dg,ƒ Hƒ c Sƒ e,2017» Ø fé L ±hôx EG ô àj Öjò Jh É à YG á jô FGõ L IÉ à a á æ «æ ù H É jõ eg á YQõà IÒé g É ª SG,á VÉ æ e Hadjira. La ÉjõeCG áyqõe AGQh Ée IÒég : Gƒæ H IóY ólƒj ɪc, ferme Ameziane et au-delà,iqoé üÿg ᪠µdg ôfgõ ÉH hóæûg :É ªgCG øeh É d Öàc 1999 áæ S Qó U Confisquée Appelés en Algérie. La,á VÉØàfG,1955ähCG 20,ôFGõ G Gƒæ H ônbgh,parole.2013 Qó U,QRÉ, ªb Algérie, 20 août Insurrection,,Ò c äóªàyg å«m,répression, massacres ±ô W ø e çgó MCÓ d» Ø ûdg Oô ùdg Y É JÉ HÉ à c Ò c Èà Jh.Öjò à dgh ª dg É jé ë VhCG ÚcQÉ ûÿg ò g â é Sh âfho» à dg hc G á «ùfô Ø dg á Ñ JÉ µ dg ܃ SC G Gòg.ÚLÉ ùÿg ƒacg øe FÉbƒdGh çgómc G IÒég..ÒNC G É HÉàc QGó UE áñjéµdg JóªàYG πª dg á jé µ M á Ñ JÉ µ dg äoô S å«m,agqh É e É jõ eg á YQõ e Ñob É G IQƒ ù«e Iô SCG ø e IQó ë æ e á VÉ æ e á HÉ T à T EG â Vô à a,á YQõŸG ò g EG äó «à bgh É «Y.π«µæàdGh Öjò àdg GƒfCG» ùfôødg ÖJɵdG Éb ɪc- æ üj CG øµá ÜÉàµdG Gòg» à dg IÒã µ dg AÉ ª SC G ï jqé J ø ª V - «fƒ e QÉ Ñ «L âdgr»àdgh,üé üàz Gh π«µæàdgh Öjò à d â Vô J d â Vô J Éeh,É àféy Ée øy ó H çóëàj É æe ÒãµdG É «a» Ø à î J» à dgh,á YQõŸG ò H É Kƒ µ e AÉ æ KCG. Éb ɪc É c á«fé ùfe G AGQh Éeh ÉjõeG áyqõe IÒég :ÜÉàc á H»g øe?... ó «dgƒ e ø e IÒé g ª ùj,á jô FGõ L á VÉ æ e» g á FÉ Y ø e Qó ë æ J,á æ S 21 É gô ª Yh âæ é S,1937 π à TG» FÉ b º LÎe É c É gó dgh, É G IQƒ ù«e «aî d ɵe ü«üîj ɪc, ƒé S EG äóñ SE G.ɪæ«S áyébh áfém Y ƒàëj øjoó G øy É ª SG, É jõ ecg á FÉ d á HÉ J á YQõŸG á «µ e âfé c,πféñ dg á æe EG É dƒ UCG LôJ, OɪM øh» «G Éch,ÊGô ŸG á FÉY øe Iô TÉÑe QóëæJ É dƒ UCG EG É jh AÉ jô KCGh É «YCG ø e,á YQõŸG ÖMÉ U, É jõ ecg É ZÉ TÉ Ñ dg äé«üî T e Iõ«äÉbó üh ëjh,áæ«æ ùb áæjóe ΩÉ Sh Y π ü,á «ùfô Ø dg á «fóÿgh á «SÉ «ùdg É c ó bh,á jòÿg dé ª YCÉ H ±hô e É c É ª c,±ô ûdg,oƒ dƒ e d âñ CG á jô FGõ L hc G,ÚJCGô eé H É Lhõ à e. «fƒe d âñ CG á«ùfôa iôncgh EG à YQõ e ƒ ë j CG, É jõ eg É ZÉ TÉ Ñ dg É à SGh á jô jô ë à dg IQƒ ã dg ó fg ó Hh,á «LPƒ á YQõ e QGô à S G EG É jõ ecg É ZÉ TÉ Ñ dg ô VG,Ió «ÛG,Oƒdƒe æhg EG ôfgõ G déªycg IQGOEG ôjh,é ùfôa Gòg,ÉjOÉe ájôfgõ G IQƒã d ªYóH ºgÉ ùj ±ƒ S òdg Yój üî ûd áyqõÿg IQGOEG hdƒ T ôj òdg ÒNC G π f ÈY IQƒãdG ºYO ºgÉ S QhóH òdg,rée dée ÉfÉ«MCG Éc ɪc,ôjôëàdG û«l EG πfé SôdGh äéeƒ ŸG É ùfô a Ωƒ J ±ƒ S ÖÑ ùdg Gò dh,ø jó géûg hcé j, É jõ ecg Oƒ dƒ e É µ dé e É à YGh,á YQõŸG IQOÉ üã.rée dée Ò ùÿgh ºYO ɪYCG ÉjõeCG Oƒdƒe QƒJ øe óccéàdg ó Hh,áYQõŸG á«ùfôø dg ägƒ dg ⪠ë à bg,iqƒ ã dg Ió fé ùeh É e ô T dph âeé bh,195 Oƒ dƒ e Öjò à H øé S ò dg É jõ eg J h.é H äó T IÎØ dg Iô Ø ŸG É æ JQƒ K IÒÑ c ägqé üà fg áaéc Y IOó àeh âñ ùch äé Ñ G É «Ñ T GOGó à eg òdg A» ûdg,gòñc É é H ao Iƒ YO, É à Sƒ S õ f ô FGõ G AÉ ùf Oô é à dgh ø gqé ª N ø à aé K ø e Ée Gògh,á«eÓ SE G «fƒ e ø e Ö ow CÉ H,Oƒ dƒ e âncg ÉgQɪN õæh Ωƒ J ªéàdG CÓŸG ΩÉeCG «Y ±ô TCG ò dg ìô ùã É à Sƒ S 26 á æ «æ ùb.oƒdƒÿg «NCG ìgô S ÓWEG πhé e 1958 Ée ɪæ«M äcéléøj,é JÉ«M GƒW QɪÿG ójôj «fƒe ƒg Éc»côMh π«ªy ±ôw øe Ö dg Gòg É «Y VôY âeé b IQƒ ã dg CG ó H É ª «a º Yh, dò d É gõ Ø M ø e á «Sh óœ º a, «fƒe e õıg ªY AGõL à«ø üàh ÚeôÛG OÉjCG øe Oƒdƒe ôjôëàd ÉgQɪN õf EG iôncg ƒµj ÉjõeG ÉZÉ TÉÑdG CG ó H ɪ«a º Yh,Ú«ùfôØdG ÉgQòëj É JódGƒd ÉHÉ N π SQCG å«m, àæhg πª H VGQ QÉ KBG ø e æ Y ÖJÎj ó b É eh,π Ø dg Gò g á Ñ e ø e.᪫nh äoé Yh É jõ eg Oƒ dƒ e ìgô S WCG á jô dg ò H Öjò à d Gõ cô e í Ñ üà d,ié ûª d 27 á Ñ «à µ d á YQõŸG C î j π à ŸG Gò g. H ìô üÿg ÒZ π «µ æ à dgh øe M Lh Ò H áyqõÿg äqoƒ U.á jô T hcg ƒféb, É æ à SGh Öjò J õ côÿ âdƒ Mh, ô FGõ L ø WGƒ e hcg π Œ á«ùfôa ájôµ ùyh á«sé«s ägoé«b âféc âbh äé ùdg âeéb óbh,π à ŸG Gòg çóëj Ée πgééàj ÚjôFGõ G øe ójó dg É à YÉ H á «ùfô Ø dg á jô µ ù dg É«MC G ÖdÉZ IóŸ ɵŸG Gòg º bé æà SGh õ dg hcg,á«fƒféb á «ª SQ ƒ é ùd É gó H ƒ dƒ ë j, ƒ J á jpéùg á «HÉ dg á æÿg É jó ùl º à «Ø üj º à j É c É e É Ñ dé Zh,É HÉ ûdg ª ùj âfé c» à dg,á YQõ ª d ƒehé j Éeó H É æà S G AÉ æ KCG hó ûà ùj É jé ë dg º ØjƒîJ ÒNCG πëc ºàj,Öjò àdg GƒfCG «ªL ádé ùñh Ó WEG º à jh,é HÉ ûdg EG É fò NCG EGh º µ J IQÉ Ñ H dp ƒµj h,º JAGôH øe» G óccéàdg ó H º MGô U º Vô J Ωó Y ó ccé J á «Kh Y AÉ eeg ó H EG»ªæ G õcôÿg Gòg Y ƒªfé dg appleøj ó d.öjò à d á «ùø æ dg ùµ J á ûmƒ à e Öjò J Ö«dÉ SCG Gó à HG»Yɪ G ÜÉ üàz G ºFGôéc,øjOÓ G A Dƒ d ájoé ùdg Öjò à d êpƒ áæ«æ ù H ÉjõeCG áyqõe ájqéª à S G É ùfôød ônb G LƒdGhCG.1962 áæ S Qó U ƒd ƒ ÉjõeCG áyqõe ÜÉàc OƒæjG,áYQõŸG òg øy ÉHÉàc Öàc øe hcg ƒd ƒl,» ùfôødg ÖJɵdGh ñqdƒÿg ƒg ΩÉ b ø e ƒ gh,1991 á æ S, Oƒ æ jg á ª céfi AÉ æ KCG JOÉ ûh A OE É H á ª µ ëã,1997 á æ S ƒ HÉ H ùjqƒ e.hoqƒh åjóë d â ü ün É c ÉHÉàc 12 ô ûf «Y jh,á jô jô ë à dg IQƒ ã dg ø Y Ñàc ºgCG øeh,ájôfgõ G IQƒãdG ñqdƒã á cô eh 1986 ƒ Ø jg ó fô a á «b Aƒ dg S òdg HÉàch,1991 ùjqéh,áæ«æ ù H Öjò à d õ cô e º gcg Y Qó U òdgh, ÉjõeG áyqõã ±hô ŸGh.1991áæ S»MGƒ dg J»àdG áyqõÿg òg ƒµàj,áæ«æ ùb á æ jó e ø e á Ñ jô dg É SƒàJ á«móødg ägqéൠdg H øe,äóñ SEG É dƒ Mh,ó MGh HÉ H Ó «a ü üfl ɵe Iô TÉÑe ÜÉÑdG ÚÁ Yh á «ª Y â.á SGô G ÜÓ c Hô d,ié ûª d 27 áñ«àµdg ±ôw øe É JQOÉ üe äcé ûfcg»àdgh 1958 πjôacg ô T dph CRA'' ä髪 dgh äéeƒ ª d õcgôe É H Centre de Renseignement et É Ø ««µ J á «ª Y â h,d?action? É eó H Oƒ æ G AGƒ jeg äé Ñ à e Ö ùm Rodier» johq Ö«æ dg hdƒ ùÿg ò î JG Ó«ØdG øe hc G HÉ dg øe Capitaine HÉ dg ƒ É ª c, d Gô eh É æ µ ùe âdƒ h, É æ à S õ cô e EG π Ø SC G ÒZ á UÉ N Ó ecg ÖdÉ dg âfé c»æ«jrƒ S Ó«a π ã e,''äó «a'' á «eƒ µ M âdqƒ»àdg ᪠UÉ dg Susini Villa ägómƒd»ª SôdG ÒZ IOÉ«dG õcôe EG õ cgô e ûhcg â ã eh,» Ñ æ LC G «Ø dg IQƒ ã dg É HEG á «ùfô Ø dg Öjò à dg áaé VEG,᪠UÉ dg ôfgõ G ájôjôëàdg Chaunu ʃ T áyqõe π à e EG OGh Roux hq áyqõ eh,ió «Ñ dg ájó H Char QÉ T áyqõ eh,äó «J øy IQÉÑY ÖdÉ dg âféc»àdgh,áfégr IQGOEÓ d á HÉ J ÒZ á UÉ N äé «µ e øe É µdée ÉgôéghCG äqoƒ U á«ùfôødg á «æ ec G É VhC G Oô J ó H ƒ dƒ µ dg π S dò Hh,á jô jô ë à dg Üô G É HEG É «Y AÓ«à S G» ùfôødg û«g Y ÚH Öjò à dg π FÉ Sh ûhcg á SQÉ h.égqgƒ SCG ÉLPƒ ÉjõeCG áyqõe ò g ø Y åjó G π Ø dg Lô j Gó«a QÉ «H,» ùfô Ø dg ÖJÉ µ d á YQõŸG 1961 Ée 9 É e Öàc òdg,»céf ägrhéœ ø e É H çó ë j É c É e ƒ M d π SQCG ôjô J Y AÉæH Gògh,IÒ N.É H GƒfÉc øjóqæûg øe áyƒª πñb øe á joé ŸG Ø bgƒã ±hô e ÖJÉ µ dg Ñ Sh,ôFGõ ÉH ájqéª à S G á SÉ«ù d äé Ø ddƒÿg ø e ó jó dg Qó UCG CGh d ø e É bó fg Ñ à c É e É æ e,ä É ŸGh ƒm,ƒfƒh QÉHhQ jó U ägoé T iómeg ƒm HÉàch,1957 πjôacg Öjò àdg ÜÉàch,1957 áæ S GOhCG ùjqƒe á«b,á jqƒ ª G Öjò à dg Gƒ æ H ô NBG Ó à M G É HEG Öjò à dg á SÉ «S âfé c π Ñ b ø e SGh QÉ WEG ò Ø æ J» ùfô Ø dg äé«æ J ah,á Wô ûdg É LQh û«g Y ƒ ü G á«h á ù SDƒ eh á ShQó e âbh Gòg,âbh ô SCG h äéeƒ ŸG á U πc É«ª SQ É ùfôa «a»øæj âféc âféc»àdg»gh,öjò àdg ä髪 H É d É ùfe G ƒ á«eém É fƒµh íéñàj. É dg á «ûmƒ dg á SÉ «ùd É ã e Rô HCG EG á jô jô ë à dg IQƒ ã dg AÉ æ KCG á «ùfô Ø dg Öjò à dg á SÉ «S π ã ª à j,ió «ÛG Öjò à dg õ cgô eh ΩGó YE G ô ah ƒé ùdg ø eh.ägó ûàùgh äó à ŸGh IQƒ ã dg π «Ñ b à M á ª FÉ b âfé c» à dg,õ«ñÿéh ±hô ŸG áæjéh ''âdhréj'' øé S á jé dg äó à eh,» LÉ cô S ø é Sh ù«ø«ænƒhh,é HÉ S Bossuet» Sƒ H,â«eOÉ J ø é Sh, SÉ Ñ H» MGƒ V SôŸG øé Sh,Ö«gôdG ±ô G π à eh êôh π à e, Gô gƒ H ô µ ù dg ÒÑ µ dg Paul IQÉ Sh ÚY ø é Sh,π jé æ e π «î æ dg ø é S EG á aé VEG,cazelles O hcg Üôb les cinq palmiers ùªÿg. ûdg á æe SQÉa äó à ŸGh ƒé ùdg»g Éæª j Ée øµd ah πª J øµj»àdg,᫪ SôdG ÒZ,ÉfƒfÉb H ±Î e ÒZh» ù«scéj ƒféb á fé üë H É ghoó Lh É gƒ dhdƒ ùe à ª à j ádaé ùÿgh á HÉàŸG øe º «ª á «fƒ fé b äé«mó U «ªéH ƒ àªàjh,á«fƒfé dg «ªL CG goc Gh,π«à à dgh Öjò à dg Y âféc ájôµ ù dgh á«fóÿg äé ùdg âfé c É æ µ d,õ cgôÿg ò g Oƒ Lƒ H º Y õcgôÿg òg π dh,égoƒlh»øæj ɪFGO,, OÉ üdg óªfi :PÉà SC G :º H ÊGô e á«ûmƒdg á SÉ«ùd Éãe RôHCG EG ájôjôëàdg IQƒãdG AÉæKCG á«ùfôødg Öjò àdg á SÉ«S πãªàj,ió«ûg Öjò àdg õcgôeh ΩGóYE G ôah øeh.ägó ûàùgh äó à ŸGh π«ñb àm áªféb âféc»àdg ƒé ùdg áæjéh ''âdhréj'' øé S IQƒãdG,»LÉcô S øé Sh,õ«ÑŸÉH ±hô ŸG» SƒH ájé dg äó à eh ù«ø«ænƒhh,é HÉ S Bossuet,â«eOÉJ øé Sh, SÉÑ H»MGƒ V øé Sh,Ö«gôdG ±ô G π à eh, GôgƒH ôµ ù dg ÒѵdG SôŸG ÚY øé Sh,πjÉæe êôh π à e,paul cazelles IQÉ Sh ùªÿg π«îædg øé S EG áaé VEG les cinq palmiers. ûdg á æe SQÉa O hcg Üôb,,

11 13 12 `g1439 ôø U 19 ``agƒÿg Ω 2017 Ȫaƒf 08 AÉ HQC G `g1439 ôø U 19 ``agƒÿg Ω 2017 Ȫaƒf 08 AÉ HQC G ΩÓµdG ÒN bgƒdg QOCG ÖdÉWƒH øjódg ìó U :º H h É«bGh øc.. bgƒdg Qój øe»ygƒdg ø ùmc G EG çgómc G ôq«z á«hééje G Ωƒ Øe á G òg ìô TCÉ S øe æ»àdg á«hééje G J,áWôØŸG FÉ M EG ô æ dg ø eh, bgƒ dg GQOEG.ô VÉ G Y ±ƒbƒdgh QƒeC G π µ T Y ƒ µ J ó b á Wô ØŸG á «HÉ é je G µ Ée øy ó ÑdG πc Ió«H ΩÓMCGh ÊÉeCG EG ƒyocg âæc EGh,±hôXh äé«féµeeg øe CG EG, UôØdG áyéæ Uh ±hô dg áyéæ U CG ø Xh, É «ùdg Gò g dé H Ñ dg Ó ZEG OôÛ É dg hõ j CG fé µ eeé H ôec G, «aq Éj.. dp π«îjh «æ«y.òãµh dp øe ÈcCG π µ T Y ƒ µ J ó b á Wô ØŸG á «HÉ é je G áerc G ÉfÉ«MCG,áeRC G õy déñe DhÉØJ GQOEG, bgƒ d GQOEG EG êé à êé à,é gó H» j ÉŸ GQOEGh,çGó MCÓ d,ò «Ø æ Jh º ««Jh «î Jh á SGQO EG.. õàeh Gh π H Gòg πch á ã dg ø e» JCÉ J ó b á Wô ØŸG á «HÉ é je G EG» à dg ùø æ H à K kagƒ S É «a dé ÑŸG,ȵdGh Qhô dg EG ODƒJ ÉgóM øy äogr ó b iô NC G» gh,ø jô NB É H à KhCG π jé h AÉ Ñ dgh á LGò ùdg EG ODƒ J IóFGR á K æe GƒÙ ɪ c «Y øjônb G.»Ñ S QÉWEG EG H äocg π µ T Y» JCÉ J ó b á Wô ØŸG á «HÉ é je G, õ É c á ««Ñ dg VGô YC G á ehé e,üé Ä à c Gh,IÒ dgh, ó à ŸG Ö dgh hcg CG çhó M ó H» JCÉ J» à dg,á dõ dgh âñc EG» jó U Éj,»Ñ S bƒe hcg áeó U áñ«côj øª V πnój»àdg VGôYC G òg QÉéØfG EG H ODƒJ ób à«ùøfh JGP,á«ùØf VGôeCG Ñ«üJ ÉàdÉHh,Ö«gQ.É LÓY Y dg féycg» æ j bgƒ dg GQOEG,á HÉ ŸG á G çgó MCÓ d ô Ø e π µ ûh º à J CG É jcg É «Ñ S bgƒ dg É c GPEG á UÉ N,á «eƒ «dg ägƒ æ dgh ë üdg ó ò dé c,ägqé é Ø fgh º FGô Lh Ühô M,á jqé Ñ NE G ø e É gòzh Ö f,±é à NG,á fé «N ahéfl Y õcôj Œ»àdG øjhéæ dg.. ÌcCG πªygh cqocg,gól É«Ñ S bgh Éc EG æ Y ó HCG,ø ùmc G EG Ò«J Y øe ÌcCG ÜÎbEG,á«Ñ ùdg QÉÑNC G QOÉ üe»àdg º ædgh ±GógC ÉH ºàgGh,Ú«HÉéjE G.ȵJh ójõj àm d dg É ëæe, bgh QOCG,» «aq Éj ôec G á UÓN AÉØJ, óà e πµ ûh ôµa,ô VÉ G QOCG,ò d Nh ø ùmc G bƒ Jh GÒN É «bgq É jô W h Gô ggr Ó Ñ à ùe π «î Jh Gò g π c.. ô à æ J á «bgq ägph ΩÉeR ºµëàe bgƒ d QóŸÉa, GóàYÉH.. çgó MC G äé jô º µ ë à e,qƒ ec G ûyh ó d ó à SG,» VÉŸG ÜGƒ HCG ZCG.. bgh Èà j òdg eƒj çó G AÉ ùædg e á UÉN IOÉ«dG Ö UCG ø ùæl äéæh á joé «dg Ö UÉ æÿg AÉ ùæ dg CG á SGQO äô XCG èféàf.ø ùæl äéæh e ɪ«S,πeÉ àdg ''Ö UCG'' OQÉ aqé g á eé L ø e ƒ ã MÉ H É H ΩÉ b» à dg á SGQó dg bƒe Ö ùm,äé VGÎY G øe ÒãµdG â LGh,᫵jôeC G.'' «a ûàjho'' ô ec G à j É eó æ Y ô ûñ dg äé «cƒ S Gƒ Vh ƒ ã MÉ Ñ dg øe ÒãµdG äqé KCG è FÉ à æ d Gƒ ü Nh,ô ÛG â,á ùdé H ''õ««ªàdg'' ƒm TÉ ædg «a ̵j òdg âbƒdg»øa. ó G AÉ SDhôdG hcg AÓeõdG øe ɪ«S,πª dg øcéecg ICGôŸG ó V CG øµá ø æ«h ɪ«a AÉ ùædg CG á SGQódG âø ûc, ÉLôdG.πª dg øcéecg ÒÑc πµ ûh ø H IÉ«M Í üj Ó LQ 187 Y ÜQÉŒ çó K ƒ ã MÉ Ñ dg iô LCGh ò g Oƒ Lh» Ø f hcg ó «ccé à d,icgô eg 188h á Hô é à dg.π ª dg ø cé ecg á eró àÿg ÚcQÉ ûÿg ó MCG äqé à NG hc G º gc G XƒŸG QhO Ö d ```````````````````````````` Y j dg?º J πg Ñ ûdéh ô ûj h πcc G øy bƒàj πøw â«ô N ájré dg äéhhô ûÿg «ØîJ,'' TƒÑæ««à S'' á eél øe AGÈN óccg Ó à SG Y á Ñ XGƒŸG CG,É «jô aeg ܃ æ L.áà«á«ë U äóµ ûã ÖÑ ùàj ájré dg äéhhô ûÿg IóMGƒdG IƒÑ dg'' :Aɪ dg Éb,áaÉë üdg e á HÉ e h 39 : SƒàŸG, ƒ ájré dg äéhhô ûÿg øe GÎd 0^33 á ùh øe á«eƒ«dg º ù G álém øe ºZ 14 `H ÌcCG CG,ôµ ùdg øe ÉeGôZ.IOÉŸG òg ÚHÉ üÿg OGóYCG EÉa,á«ŸÉ dg áë üdg ᪠æe äé«fé üme É ahh ΩÉ Yh,Ω1980 ΩÉ Y ò æ e âø YÉ J É dg ƒ M á æ ª ùdé H ƒfé j ÜÉÑ ûdgh Ú déñdg øe áféÿéh 39 ƒëf äéh Ω2014 á HÉ UEÓ d ODƒ J» à dg, Rƒ dg É Ø JQG VGô YCG ø e.áà«é ª e IÒ N VGôeCÉH kóøw Éc ó a, dg Òãj Ée frh GódGh óéj,''πjƒfée ùjƒd'',»µ«ùµÿg πø dg ódh ÉeóæY Ò üdg CGóHh äéeó e ho øeh áyô ùh Ò J ôec G øµdh,äéegôzƒ «c ákók frh RhÉéàj ké««ñw EG π üj frh CG EG,ôª dg øe ô TÉ dg ô ûdg ƒg B Gh, ƒñ ùe ÒZ mπµ ûh äéegôzƒ «µdg ùjóµàh IÒÑc áhƒ U Gòg agq óbh, ôªy øe á SÉàdG πøw Rh OÉ j Ée CG,kÉeGôZƒ «c ÚKÓK.?πØ dg Gò H qπm òdg ɪa,ΩÉ dg héæàd ºFGO ƒlh,ohó G ±ô J ággô Th ùøæàdg áeróàã àhé UEG GhócCGh,ƒµ«ùµe áæjóe hc G ó J»àdGh,πØ dg Gòg ádém AÉÑWC G üqî T ó d πcé ûe ø e É Ñ à j É eh á Wô ØŸG á æ ª ùdg EG ODƒ j çhó G QOÉ f» æ «L π N ƒ gh,(» jh - QOGô H) øe ómgh ô T ó H Ò àdg Gò d É à MÓe EG,»Øë U AÉ d,πø dg IódGh äqé TCG óbh.á«ë U d QÉàîJ âféch,iôe πc «Y «J CG ó H ÜÉ«ãdG SÉ«b Ò«J EG Égô j Éc Ée,IO ƒdg áhƒ U øe ÊÉ j Éc fcg ɪc,ådÉãdG ô T GRÉe ƒgh ôª dg øe á«féãdg πøw Ö SÉæj ké SÉ«b ó H ƒ ÉH ô ûjh kgóhcg Ñ ûj ké jcg ƒgh,ωƒædg øe æá Éc òdg ºFGódG ÉæàN Gh ùøæàdg áhƒæd Vô J ɪàMGh æhg Gó a øe ahéfl øy ÜôYCG ó a ódgh ÉeCG,á VôdG AÉ àfg øe FÉbO. «Y» J ób á«ñ b ÈY äéyèàdg ª á ªM º«æJ iôl ó a,᫵«ùµÿg á FÉ dg òg æe ÊÉ J òdg ô ØdG ÖÑ ùhh ÚeCÉJh,πØ dg LÉàëj òdg ʃeQƒ dg êó dg «déµj á«j πlcg øe»yéªàl G π UGƒàdG bgƒe.»æ«dî SG «æl 400 ƒëf IóMGh πc ô S Ñjh, VôŸG IóM øe «ØîàdG º ùj»àdg ø G òdg,'' ùjgôh»jéc'' IÒ ûdg á VQÉ dg øhg,'' QÉg'' É jcg H Ö«UCG ób QOÉædG VôŸG Gòg CG ôcòojh Vôà áhé UEÓd jôw fegh, RƒdG áwôøÿg IOÉjõdG EG áaé VEG IójóY VGôeCG øe ÊÉ j.á«fƒjõø àdg É JGAÉ d iómeg,úæ«dg á ego»gh JódGh âmô U ɪc, ôµ ùdg ÖFGôZ ÉØfE ÉH á e Ωõ J á«ùfƒj ᪵fi ÜC G áfé M É FÉæHCG Y øjô UÉ dg É déøwcg ádéyeg áªgé ùÿéh á e ICGôeG á«ùfƒj ᪵fi âeõdcg. ùfƒj É Yƒf øe á HÉ S»gh,º «Y ÉØfE Gh ''ΩCG ±CG «jgrƒ e'' á YGPEG ÒKCG Y,ÊQÉ ûdg ô LÉ g,á «eéùg ƒ J áeõ e ICGôŸG EÉa,á«eÉÙG Ö ùëhh.''»féæãà SG»FÉ b ºµM feg'',á«ùfƒàdg Y π üm òdg, HÉ ùdg É Lhõd ké«ùfƒj kgqéæjo 150 Qób ô T Ñe aóh.º àdéyeg dòh ºgÉ ùàd, ÉØWC G áfé M Gƒ MC G ƒ fé b ø e 23 º bq π üø dg EG ƒ Lô dé H QGô dg Gò g PÉ î JG Y ÉØfE G ºgÉ ùj CG álhõdg Y'' fcg Y üæj òdg á«üî ûdg Iô SC G hdƒ T Ò«ùJ Y ÉLhõdG hé àj CGh, Ée É d Éc EG Iô SC G ô Ø ùdgh º «à dg dp ÉÃ,º fhdƒ T jô üjh AÉ æ HC G á «Hô J ø ùmh.''á«déÿg äóeé ŸGh É «Y â bh» à dg á «dhó dg äé «bé Ø J G Y ª µ M» VÉ dg ó ª à YGh ÚH IGhÉ ùÿg CGó Ñà ±Î J äé «bé Ø J G ò g EG,á «eéùg âdé bh. ùfƒ J CG âaé VCGh,É déøwcg ádéyeg ICGôŸG áªgé ùe Y üæjh,icgôÿgh πlôdg. ædg ᪵fi EG,Ωƒ«dG â «MCG ób á«dg ÒNC G ºµ G ƒµj CÉH kéjƒb k ɪàMG Éæg EÉa,ÊQÉ ûdg á«eéùg Ö ùëhh.icgôÿgh πlôdg ÚH IGhÉ ùÿgh ±É üfe G CGóÑe ƒëf ké Lƒe, ƒë e m πµ ûh IÒNC G ΩGƒYC G ØJQG Ó dg ä ÉM OóY CG ôcòj º µ É H, á «FÉ dg á æ ùdg º céùg â b ó a äé«fé ümeód ké ah dph,ké«eƒj ÓW ádém 41 OÉ j Ée CG, ÓW á«b.''ìéñ üdg'' áø«ë U Égô ûf»àdgh, ó dg IQGRƒd IÒNC G OÉÑàŸG» VGÎdÉH Ó dg Éæg, Ó d GƒfCG ákók ùfƒj ólƒj ÚLhõdG ómcg Ö H Ó dgh,álhõdg hcg êhõdg Ö H Ó dgh,úlhõ d ÈcC G Oó dg πµ ûj ÚLhõdG ómcg Ö H Ó dg. d Vô J òdg Qô d.ωƒª dg Ó dg Ö j òdg ƒg πlôdgh, Ó dg ä ÉM øe... Éæg øe Éægh... áñ M Y laé ùf ô üã áyqé üÿg á aé ëã ''ó jé a'' á æ jó e äó T,ô üe»bô T ɪ T,á««Yɪ SE G Vhô Y,» VÉŸG âñ ùdg AÉ ùe,á «VGô à SG Iô M á YQÉ üe, ƒjô üe ƒñy É «a QÉ T.á«ŸÉ dg áî ùædg IÉcÉÙ ádhéfi Ò ûdg, Shôfi ±ô TCG jô a hcg ù SDƒ e,''é ƒ HÉ c''`h,ô üã ÚaÎÙG á YQÉ üÿ : É b Vô dg Y ±ô ûÿgh Y á Ñ Y h ké Ñ Y 25 QÉ T'' Qƒ ë H,Ωƒ «dg á YQÉ üÿg á Ñ M.'' HÉàe dcg ƒëf ƒæa ÜQóe ƒgh,é ƒhéc í VhCGh ájògéª G ácqé ûÿg'' CG,á«dÉàb õ côã º «bcg ò dg, Vô dg IQGRh Ñàj) ''ó jé a'' á æ jó e ÜÉ Ñ T ho øe âféc,(á VÉjôdGh ÜÉÑ ûdg ªL Vô dg CG EG QÉ TCGh,''πHÉ e π ã e, «aîdgh jƒ ûà dg ÚH.áYQÉ üª d á«ÿé dg áî ùædg ÜÉÑ T õcôã áyqé üe áñ M ƒah IÉ céù äé æ Hh ÜÉ Ñ T S,ó jé a É ÉÑà T G å«m øe á«ÿé dg áî ùædg á«jƒ ûà dg äé VGô à S Gh äé c.áhéyódg kéfé«mcg É Ñ J ìhôh EG, Shôfi ±ô TCG É bh jƒ ûà dg Y á ª FÉ b Vhô dg ägîa Y ΩÉ Jh, «aîdgh CG kéø«e,ô üã ɵe øe ÌcCÉH áyqé üª d jô a ù«scé J Iô µ a'',ägƒæ S 6 πñb äcgóh,úaîëª d π üj jôa øjƒ µ à d B G É æ Uhh.''äÉ Ñ Y º æ «H ké Ñ Y 50 EG VhôY Ëó àh ecg øy ÜôYCGh ké«ygo,á «Hô dg hó dg jô a á eƒ µ G ø e ƒ æ e º YO EG Vhô dg CG EG âød ɪc.ájô üÿg,êé πµ ûh»g ké«dém ΩÉ J»àdG GQ Éæg ƒµj CG ecg øy kéhô e, Vhô dg à H π Ø µ à j» ª SQ º Yó d é à j ΩÓ YE G'' CG í VhCGh CG e,òñ c π µ ûh Iô µ dg ÊÉãdG õcôÿg»jcéj áyqé üÿg.''ägógé ûÿg OóY Gƒ````````````````````````````````` ì /á«eé S:º H SÉ``````````````````````````````````````````````````ædG ájƒbƒe á Ñæb EG ƒëàà ùa EGh, ɪ dg.''ájôfgõ G 䃫ñdg á jé ª á jô FGõ G á ª æÿg ù«fq ó ccgh øª àj CG Öéj 䃫ñdg äéhq CG, à ùÿg ø c GPEG ô LÉ æ dg ò g e π eé à dg á aé K H CG EG GÒ ûe,ø àeó S EG Ú ùj á û dg äé Ä Ø dg ô a Gƒ à SG ø joqƒ à ùÿg ò g ø e á Ä joô dg äé «Yƒ æ dg OGÒà S ôªy áø«ÿg ƒ H Gó ûà ùe,ô LÉ æ dg.''gôøc ƒµj CG ô ØdG OÉc'' ÜÉ ÿg øh «Ñ J Úæ WGƒŸG ø e, ó HR ÖdÉ Wh øy à ùÿg ájéª á«æwƒdg ᪠æÿg,çogƒ G òg πãe âññ S»àdG äécqéÿg bhh ƒ ùdg ø e É Ñ ë S Ö J à M.ÉgOGÒà SG ù«fq, Qƒ ü d Òª S QÉ TCG, à L ø e, à ùÿg OÉ TQEGh á jé ª á «æ Wƒ dg á ª æÿg á «Yƒ f ägp ÊGhCG Oƒ Lh EG,''QGƒ G''`d ã jó M Gƒ SC É H É Ñ J á ë üdg Y á æ ebg ÒZh á Ä joq Ió Y Y âø bh á ª æÿg CG Gó cdƒ e,á jƒ Vƒ Ø dg ôléæw QÉéØfÉH á àÿg É Uƒ ün á«dõæe çogƒm déh «VQ É à«ë V ìgq ákoém É æ«h øeh, dg É ª c,á «H hô ë H Ö«UCG å«m,á æ S ô ª dg ø e ÖÑ ùj øe ÉgóMh â ù«d dg ôléæw CG í VhCG.ÉfÉ«MCG ôéøæj É jcg Iƒ dg ZÉ V É EG,QÉéØf G,IÒ ÿg á«dõæÿg çogƒ G òg ƒbh ÖÑ S øyh ÊGhC G IAGOQ CG, Qƒ ü d Òª S ó ccg ó a ÒjÉ Ÿ á HÉ e ÒZ É fƒc,öñ ùdg»g äééàæÿgh êhô J É fcg EG É «Ñ H ìƒ ª ùe ÒZh á eó ùdg EG Úµ à ùÿg É YO «Yh,á jƒ Vƒ Ø dg Gƒ SC É H»àdGh áeƒ SƒŸGÒZ dg ôléæw AÉæàbG ÖæŒ çqgƒc ÖÑ ùj É fc ɪ V IOÉ T Y ƒà É GóL É Øîæe ƒµj É æªk CG Éë Vƒe,䃫ÑdÉH ägp ô LÉ æ dg CÉ H ±É VCG É ª c,á Ñ jô dg EG ƒ Yó j ägƒæ S ó H É àfé«u» Ñæj É jcg áahô ŸG äécqéÿg á UÉÿG ɪ dg IOÉ T âféc GPEÉa,ΩGóîà S G øe IóŸG J AÉ àfg ó H» Ñæ«a,áæ S 15 ΩhóJ É H ±hô ŸG AÉ déh «ÙG É ŸG Ò«J ƒ µ j ø d fc,? GƒL?`H J ó H É É U.IÎØdG ``````````````````````````````````MCG Shô dg Y Iô TÉÑe Éæ SC G ƒé e âeóîà SG É fcg - ÚM,É àdém ºbÉØJ EG iocg É,AÉŸG óh ô G Vƒ H ÚbhôÙG ø e É gòzh á Ñ «Ñ dg É à ë üf á «bo 15 IóŸ á«øæ G AÉe â hôùg ƒ dg» à dg IOÉ «dé H á «dhc G äé aé SE G Ëó J QÉ à fg ÉØWC G áäa á UÉN,Éjƒæ S ä É G ± BG πñ à ùj.éjƒæ S πøw 6000 πñ à ùj å«m Ø üe à ùÿg ájéª á«æwƒdg ᪠æÿg ù«fq :''QGƒ G''`d óhr ÉæîHÉ e á Tƒ û e V ôléæw..ghqòmg, à ùÿg á jé ª á jô FGõ G á ª æÿg ù«fq ó ccg H CÉ H,''QGƒ G''`d í jô üj, ó HR Ø üe Y IóLGƒàŸG á Tƒ û ŸGh Ió q ŸG dg ô LÉ æ W ájƒbƒe πhéæb EG âdƒ,á«æwƒdg ƒ q ùdg iƒà ùe,䃫ñ dg äé HQ á UÉ î Hh ô FGõ G à ùÿg Oó J GÒÑc GQhO Ö J äéjôfgõ G áaé K CG EG GÒ ûe»à dg ô LÉ æ dg ò d á ª «Nƒ dg QÉ KB G ø e á jé ª G hôëh ÉjÉë V ÉgAGQh áø fl ônb ÚM øe ôéøæj JÉY Y j ɪc πµ ûÿg '' óhr ±É VCGh.IÒ N ø WGƒŸG JÉ Y Y É jcg j,á HÉ bô dg í dé üe òg»æà j CG à ùÿg Y ÖLƒàj PEG, ôfgõ G á «ŸÉ Y ÒjÉ Ÿ É ahh, É ª V IOÉ ûh ô LÉ æ dg ø e à ùÿg É jî ûj CÉ H í üæ f É ª c.á fƒ ª eh IOÉ ûh á bƒ aô e á «UC G äé cqéÿg QÉŒ ó æ Y Éq«eƒj ÉjÉë dg πñ à ùj Qƒà SÉH IOÉ«Y dg ôléæw πhéæb..á Tƒ û ŸG ÉæîHÉ e ájƒbƒe ª àûg ó T á fhb G, ô FGõ G,IÒ N á«dõæe çogƒm,iònc G á Tƒ û e V ô LÉ æ W É «a âñ qñ ùj,á ahô e äé cqé e É fcg SÉ SCG Y É Ñ J ûhcg á Ø fl É JÓ ª à ùe Lh äô é Ø fg.øeõdg ÉgQÉKBG ƒëá»àdg hô G á UÉ N, q dg ô LÉ æ W ø Y Ωƒ «dg æ Z âbƒdg ó à Ø j» JGƒ dg äó eé dg AÉ ùæ dg É ShCG IÒNC G òg øµd,qøgô SCG äéñlh OGóYE ɵdG âññ S CG ó H,øjqóM hp ìó S EG âd qƒ SCÓd. ùæj» SBÉe ÉgÉjÉë d Ωô üæÿg É eq â Vô J» à dg ΩÉ S ƒ J dg IôéæW QÉ é Ø f π «Ñ b É à æ à bg» à dg,ëôµdg ô ûdg ƒ M äôéøfg É fcg çóm Éeh ó H É Lh ƒ Ñ SC É egó î à SG hô J.ÒZ ó MGh» à dg É JÉ SCÉ e ΩÉ S Iô VÉ M É gqé KBG âdgr É dƒ H Ωƒ «dg ó M EG»àdG hc G IôŸG â ù«d'' Ωóîà SCG ÉfCÉa,É ª à SCG ò æ e dg ô LÉ æ W h,ioé dé c ägƒ æ S π N CG»gÉÑàfG âø j π H,IÒNC G ò g Ió «L äó H ùµ dé H «c º acg h,á æ «à eh π UGƒ Jh.''? dp çó M CG hó Ñ j''é ã jó M ΩÉ S CG hcg,â J ó b IQÉ Ø üdg πc,º YCG...Éjƒb Éc QÉîÑdG áñyôÿg hô Gh» Lh ÉgQÉéØfG ƒg ôcòjcg Ée,É jcg»ygqph Qó Uh» Lh É d â Vô J»àdG É æ dgdƒ S Y GOQh.''Qƒ T Ió d TGô Ø dg» æ à eõ dcg,êo 3500`H É àæàbg É feg âdéb,iôéæ dg ô S ƒm ôléæ dg AGô T ÖbGƒ Y º J âfé c ƒ d É fcg á Ø «e Y âeó bcg ÉŸ É ª V IOÉ T Y ô aƒ à J» à dg dp É Ø c ƒdhseb IôéæW äî TG âféµdh, dp.êo dcg 25, HGôdG Égó Y Ió«ùd iôncg ádém»g á«vgq Iô ûh ñó ùfg EG iocg hé SCÉ e QÉ é Ø f â Vô J '' ƒ T ø joƒ ch QÉ «H''IOÉ «H É gé æ «à dg,é Lh CG ºZQh,áæjÉ e AGôLE äaél,᪠UÉ dg Qƒà SÉÑH É Lh CG EG, «HÉ SCG Ió Y «Y äô e çoé G. «G É à«ùøfh É d Kôj ádém,á ü üîàÿg IOÉ«dG ägò H É gé æ «à dg iô NCG á dé M,á «b ô TCG iƒ S É LGhR Y Á Shô d ÖÑ ùh É YGQP iƒà ùe Y hô â Vô J «c ÉgQhóH Éæd âµ T, dg IôéæW É eé Y á Tƒ û e Iô é æ W âd qƒ M EG êghõ dg hc G OGRÉ eh. Sƒ HÉ c - GAƒ S É àdém «J

12 14»eÓ SE G ôµødg äé«à e Ú`````«eÓ dg ó```` V QGƒ``````fC G»eÓ SE G ôµødg äé«à eh á SÉ```«ùdG :á SOÉ````` ùdg á``````` G CÉ ûdg äé Ø e í à a Ó N ø e á dé UCG á «SÉ «S? ô UÉ ŸG» Ø dg» æ jó dg ó üà dg É cô ë j á eé Yh á «aé K ù ób»àdg äéb õf Gh äéagôëfód á «eó SE G Jó «Yh Ö ûdg ÇOÉ Ñà êéà øµj Ö ûdg Ió Yh,AÉëª ùdg Y ±ô G ƒø ù Øj áø SÓa EG ÉÃQ á«æjódg ádé G äóz ɪc ±ômcg IóY á «SÉ «S âfé c É æ µ d ø ggô dg âbƒ dg Éeh Ñ«ùa SÉ æ dg Ø æ j É e É eg É gqé T.ió S Ögò«ùa fho ÉgQÉKBG áë VGh âféc á«sé«s áë ùe EG áë ùe,»eó SE G ô µ Ø dg äé «à e ø er πµ ûdg ù«dh ádé SôdGh æµdg e â eé J,á eó ŸG á «ã ë Ñ dg GQhC G J á «ª dg äé æ jƒ µ à dg e â eé Jh ù SCÉ J» à dg á «æ Wƒ dgh á joé à L Gh á ë ùe.» æ jo Qƒ æ e ø e º e Aõ L É Lô dg ø e á K É gò Ø f á «SÉ «S ájôfgõ G ádhódg QOGƒc øeh Ú«æWƒdG» JQGRh ø jó LGƒ àÿg IÎØ dg J á aé ã dg IQGRhh á «æ jó dg hdƒ ûdg a Gƒ fƒ µ j á «G,ø jó dgh CÉ T Ò«ùà H ÚØ µ e ÚØ Xƒ e Oô GƒfÉc πh, B G É G ƒg ɪc a»æ e» ª Y CÉ T Ò«ùJ Y ø jqó à e á jƒw äé «à e á ù S» g Iô gé Jh ±Gó gcgh á eƒ µ M á «SÉ «S ø ª V IhÓY,É «Qhô V á «é «JGÎ SEG øe»g á«æjódg hdƒ ûdg IQGRh CG Y ò«øæjh º«æ à H à e hcg ó æ e âø c ôµødg øe äé«à ŸG òg Y ±Gô TE Gh ø e» «Ñ W ƒ g É e ø ª V» eó SE G IÎØ dg J á eƒ µ G á «SÉ «S CGh»æjódG É dg É ªY ägoófih Gƒ aô TCG ø jò dg Ú«æ Wƒ dg É Lô dg á K äé«à ŸG òg êgôneg Y ÉÃQ ÜhÉæàdÉH º g π MGôŸG H á «G Gƒ fé c º dg ägqé æ e ø e IQÉ æ e º ùø fcg ƒ HÎdGh» æ Wƒ dg ÿgh OÉ à L Gh âjéf º SÉb Oƒdƒe PÉà SC G π dh,º«dg J ø ª V æ Ø j êpƒ º SÉ H âlô NCGh äoé bh âaô TCG» à dg QOGƒ µ dg» eó SE G ô µ Ø dg ø e äé «à ŸG J IQÉ G JÉ «Œ ª SCG ÊGQƒ æ dg JQGóLh ÓàN G ûjé Jh á«aé ãdgh äé «à ŸG J âë VCG CG EG á «ª dg É ûy iƒ eh SÉæ d É Hô e á «eó SE G OGhQh á«æjódg Ωƒ dg áñ W øe á «ØdG ø h Ëô µ dg Gô dg á Ø Mh ó LÉ ùÿg. É«ùædG º Ød... Ñàj É ãdg π ÑÿGh á Wô dg É ª c Èà j á «H IAÉ SEG QÉ Ñ à YG ø µáh π H, JGP á «ª Sô dg äé Ä «dh äé «à ª d hcg øe ºgÉ S øe πµdh,é «ªL Úª æª dh äé«à ŸG J» Œ ó«h øe hcg Öjôb çóm EG A» ùj á«fék á L øeh? ᪠ŸG É«ª Y hcg É«aÉ K Éc AGƒ S Œ CG É M Sh á «ah á «æ jo äé eƒ e Y AÉ ª dg ø e ÖfÉ LC G Iƒ Ø U ø e Qƒ M äé YÉ b ø jr ò dg jô dg «Ø dgh ïjé ûÿgh IÉYódG ø e á jƒ dg äé «à ŸG π Ñ J âfé c» à dgh á «ã ë Ñ dg º bgqhcé H á«é«jgî SEGh ΩÉY» SÉ«S Qƒ æe øª V É ª c,iîø dg J á jô FGõ G á dhó dg É dg ho «ª L É G ƒ g.éjé dg òg e πeé àdg,é e É b º gó MCG C Gò g ƒ bcg ô µ Ø dg äé «à e âfé c ó d! âjcgqcg GƒW ó J ᫪ dg á ª «dg» eó SE G ƒgh,é «a πnóàj á«sé«s ho Úæ ùdg π Jh ÓjƒW ôªà ùj É L òdg ÖÑ ùdg É e EG : ƒ «d π UGƒ jh? ô KC G Ió dé N» Œ ó«h øe hcg Öjôb øe ºgÉ S øe πµd á«fék á L øeh? ᪠ŸG äé«à ŸG J Éc AGƒ S Œ CG É M çóm EG A» ùj á«ah á«æjo äéeƒ e Y É«ª Y hcg É«aÉ K Aɪ dg øe ÖfÉLC G IƒØ U øe Qƒ M Sh äéyéb øjr òdg jô dg «Ø dgh ïjé ûÿgh IÉYódG øe á jƒ dg äé«à ŸG πñ J âféc»àdgh á«ãëñdg º bgqhcéh ΩÉY» SÉ«S Qƒ æe øª V ázé «üdg á HÉ ûe äé «Œ ø e É gó J GôKCG ÎJ É æµd ɪ«æJ ºî VCG ÉÃQh?ôcòj ò g» jó U ô f á Lh âfé c ó d ò g ø ª V Iô µ Ø dg ìé je Iõ Øfi ôµødg äé«à e CG Y ó«ccéàdgh ádé ŸG É à ª Sh É à ª «bh É é gƒ H» eó SE G º æ J Gó HCG ø µ J á «ŸÉ dgh á «Hô dg áé àæÿg á«sé«ù d áeé dg ôwc G êqén ájgóñdg øe IÎØdG J âféc»àdgh ɵ TC G òg e πeé à d É ŸG áë VGh ífgƒ L ùá» æ jo ƒ g É e π ch á «ª dg Ée ±ô J ádho á SÉ«S âféc É æµd SÉædG á SÉ «S π LC äé «à ŸG ò g ø e ó jô J ø e á ecó d É e IOÉ YEG Ωhô J âfé c iô NCG á«séªn ä É eh áhéàc øe S Ée EG Ú«eÓ dg ó V âbô TCG»àdG QGƒfC G øy äé «à Ÿ ü üıg QÉ cò à S G ø ª V,ô FGõ G á «ŸÉ dg» eó SE G ô µ Ø dg, É K ÉgôgƒL ájqécòà SG áhéàc»gh.á ü üîàe á«îjqcéj GóHCG â ù«dh ÉÃQ» à dg iô NC G AGƒ LC G ø Y» gh ƒ Ñ Zô j ø ª Y Ö«J hcg,âñ «Z TÉ dg ᫪«ªëh äé«à ŸG J QÉcòà SG øer ó H B G Égó UÎf AGƒLCG, É dƒdg ù«dgƒ µ dg ø Y çó ë à f ÉŸ π jƒ W á «agô TE G äé «dhdƒ ùÿgh á «ª «æ à dg ºYódGh ᫪ SôdG á «µ ûdg ägaó YE Gh øe CGô J»à dg á «aé ã dg OÉ HC G «ª Lh OGƒŸG ø ª V äé «é à dg ò g Ó N ägoé ûdgh á «Ø ë üdgh á «HÉ à µ dg.iôaƒàÿg IAGô b hcg QÉ cò à SG π c äé «Œ» gh,iôe πc ÌcCÉa ÌcCGh πh,iô Ñe»JCÉJ ÖfGƒ G IOó àe ägqé cò à SG» JCÉ J É ª c» FÉ ª Y à e ø Y ÜQÉ ûÿg á Ø àflh à e,öéj ø ÌcCG ÉÃQ ü üîàe Y á «Ñ ûdg π ª gcgh á Ñ î æ dé H º à gg òg âféch SÉædG óæy øjódg CG IóYÉb J Y ÖdÉ ã ª c aq É Ió MGh º Zô H» eó SE G ô µ Ø dg ø e äé «à ŸG É îjqéjh ᫪ dg É àª«h ±GÎY G.»eÓ SE G» dg ôø G ä É eh áhéàc øe Ñ S Ée, ÉM πc Y á ª ŸG AÉ «TC G H â «b á «SÉ ª N J CG ƒ dé c.é d HCÉ j» à dgh ó b» æ eõ dg É jó Y Gƒ Wh äé «à ŸG ø ª V á «SÉ «S á ë ùã äoé S á eé dg á «SÉ «ùdg äé «é «JGÎ S G äé «à ŸG J π KÉÁ É e e á eé àÿg áeé dg á ë ùÿg» gh ägô VÉÙG «ª Lh ájôfgõ G á«aé ãdg á SÉ«ùdG ôwcód ò dg QGRƒ dg Qƒ æ ª dh,iîø dg J IQGRh ÈY É dó N ø e ó Ø æ J âfé c ò g á jô FGõ G á «æ jó dg hdƒ ûdg øe óªà J Éeh É KÉÁ Ée hcg äé«à ŸG ôéj Ée øª V ô f äé Lhh äémhôwcg á«ãëñdg GQhC G jƒ Éeh äé TÉ f øe. HÉ T Éeh ámî ŸG Úà «eƒ µ G ÚJQGRƒ dg Úà ù SDƒŸG EG CG Y T dé j É fé gô H É à fé c äé«œ ø ª V Iô VÉ M âfé c á «SÉ «ùdg JÉ ù Lh» eó SE G ô µ Ø dg äé «à e fóe â æj»àdg J hcg ᫪ UÉ dg Ò H ƒ dg C,øeõdG øe øjó Y GƒW ho iôœ âféc äé«à ŸG J Gh Gòg» eƒ µ M» é «JGÎ SG» SÉ «S Qƒ æ e Ú ùj :º H RÉ``````````ZƒH òg» jó U ô f á Lh âféc øª V IôµØdG ìé je IõØfi CG Y ó«ccéàdgh ádé ŸG òg»eó SE G ôµødg äé«à e É à ª Sh É àª«bh É égƒh GóHCG øµj á«ÿé dgh á«hô dg áeé dg ôwc G êqén º æj âféc»àdgh áé àæÿg á«sé«ù d ájgóñdg øe IÎØdG J e πeé à d É ŸG áë VGh Ée πch ᫪ dg ɵ TC G òg SÉædG ífgƒl ùá»æjo ƒg ±ô J ádho á SÉ«S âféc É æµd πlc äé«à ŸG òg øe ójôj Ée ΩhôJ âféc iôncg á SÉ«S øe ádé UCG øe áecód Ée IOÉYEG»æjódG CÉ ûdg äéø e íàa ÓN á«sé«s? ô UÉ ŸG» ØdG ó üàdg É côëj áeéyh á«aé K ób»àdg äéb õf Gh äéagôëfód Jó«Yh Ö ûdg ÇOÉÑà ù Ió Yh,AÉëª ùdg á«eó SE G EG ÉÃQ êéà øµj Ö ûdg Y ±ô G ƒø ù Øj áø SÓa ádé G äóz ɪc ±ômcg IóY É æµd øggôdg âbƒdg á«æjódg Ée ÉeG ÉgQÉ T á«sé«s âféc fho Éeh Ñ«ùa SÉædG Øæj.ió S Ögò«ùa

13 15 VÉ`````````jôdG ß``````` jcg ò````dg ñhqé````` üdg :»ª«ªàdG Ú SÉj øjòdg, VQC G Y déëàdg AÉØ M ägp á «SÉ «S ±Gó gcg EG Gƒ dƒ. déëàdg Gò d áñ ùædéh ájƒdhcg déëàdg a Ée πc CG»æ j Gògh á Uô Ø dg Ú«HÓ f G í æ e fcg ƒ g AÉ æ Hh á «Hô G º JGÈN á ª cgôÿ º gcg ò dg ô ec G ké jcg º Jƒ b fƒ ëj Ée «h Üô G á UGƒŸ âlô MCG IÒÑ c äé bgîng ø e Ωƒ «dg. T AÉjÈc äô ùch déëàdg dé ë à dg CG π H Ö ùë a Gò g ù«d É «agô G º e π ûø dg º cgô j. ƒ «HÓ f G É æ e Öë ùfg» à dg ±ôw øe ÌcCG øe LƒŸG ÜÉgQE Éa äé aéùgh ó Y Iƒ H Üô j π à dg äé «ª Yh,á «Hƒ æ G á déy á«yô ûdg áeƒµ Gh, bƒàj.»jgqéee G ƒà«ødg ÒKCÉàH VÉjôdG déëàdg CG äô XCG ácô ŸG äéjô ááõg πlcg øe Ú«HÓ f G ÜQÉëj ho øµd á«yô ûdg ófé ùjh º FGóYCG IóMGh Iƒ N Ωó àdéh É d íª ùj CG àm ÉgPƒØfh ÉgQhO IOÉ à SG ÉŒÉH.IQôÙG WÉæŸG fcg hó Ñ j É æ ª K á dõ e ø e É d É j øª«dg Y a ù«d ké géh ƒµ«s.ké jcg dhoh déëàdg Y øµdh ÒKCÉ J ho ø µ d á ª UÉ dg AÉ ª S. Gó«ŸG» «M»é«JGÎ SG dg óñy» Y ƒ ıg ù«fôdg hóñj Y,á LGƒŸG òg øy kgó«h ídé U ádhódg º S òdg ƒg fcg øe ºZôdG πc ôî Sh,Ú«Kƒ G EG É îjqgƒ Uh EG Ú«Kƒ G π üj»µd äé«féµee G hc Gh» SÉ SC G º µ ë àÿg iƒ à ùe.iqé æÿg á«æª«dg ádhódg ägqó à ø YCG VÉjôdG Oƒ J òdg déëàdg GôjEG QƒJ âñãj ádocg Y ÌY fcg EG π Uh ò dg ñhqé üdg ô jƒ J ídé U ƒ ıg» Ñ j Gò gh, VÉ jô dg Gògh,ájƒ dg π ØdG IOQ øy icéæe IOQ á «Ñ W π ecé à dg EG ƒ Yó j á á«fé àfg hóñj»àdg òg π ØdG.Ú«HÓ f G e É eé J» Hô dg dé ë à dg CG í VGƒ dg ø e ájôµ ù dg ácô ŸG º ùm kgoél øµj ômo»gh áæ ŸG ±GógC G ëj Éà á«yô ûdg á ùdg IOƒ Yh ÜÓ f G CG ó à j déëàdg Gò a,aé æ U EG EG øª«dg Ωó J ±ƒ S ò c á é «à f.ögp øe ÑW Y ô bh ìó UE G ò g ÜÉ ùm º à j «c QOCG â ùd CG ké«aén ó j òdg øµd,ádoé ŸG Iô UÉfi ƒëf kgôndƒe â ŒG ácô ŸG» à dg ï jqgƒ üdg ägô ûy ÚH ø e ƒ ıg º Ø«Mh ƒ «Kƒ G É WCG» à ù«dé Ñ dg ñhqé üdg ò NCG,í dé U QÉ e «fi Üô V ò dg ÒNC G kgoé HCG, VÉ jô dé H hó dg ó dé N ŸG Iô FGó dg Üô G QÉ WEG ó jó L VÉ jô dg É jeg º gé Sh,ø ª «dg Y B G H Ωƒ J É e π µ H Ωƒ à d.á«æª«dg ámé ùdg áléëh VÉjôdG âféc πg QOCG â ùd ƒëàdg Gòg çóëj»µd ñhqé U EG»àdG Ú«Kƒ G e ábó dg QÉ ùe ΩÉY òæe»µ«àµj ΩOÉîJ πµ T äòncg É gòkcé J Ohó M π üà d 2013.Ωƒ«dG «Y øëf Ée EG äé«ygójh CG ó H º à dho Ghó a ƒ «æ ª «dé a ø e Ió MGh º gó jcg ÚH ø e âhô ùj» SÉ «ùdg É à f G äé «ª Y π acg á cgô ûdg Ió YÉ b Y» ª ùdg ób âféc á«ñ T IQƒK ó H,á«æWƒdG QÉ «N ΩÉ ecg «ª G Vh âë.oóñdg»ªà G» SÉ«ùdG Ò«àdG É àbóy ázé«u VÉjôdG ó«j Ωƒ«dG º JOÉ b äô ûm ò dg,ú«kƒ G e ké üî T 40 º J áªféb Ú«SÉ«ùdG øe âøãch, ƒ«hégqeg º fcéh º àø Uh ƒa á«vgô à S G á jƒ G É JGQÉ Z» à dg ï jqgƒ üdg ägô ûy ÚH ø e º Ø «Mh ƒ «Kƒ G É WCG ñhqé üdg ò NCG,í dé U ƒ ıg «fi Üô V ò dg ÒNC G» à ù«dé Ñ dg, VÉ jô dé H hó dg ó dé N ŸG QÉ e IôFGódG Üô G QÉWEG ójól kgoé HCG VÉ jô dg É jeg º gé Sh,ø ª «dg Y B G H Ωƒ J É e π µ H Ωƒ à d.á«æª«dg ámé ùdg EG áléëh VÉjôdG âféc πg QOCG â ùd QÉ ùe ƒëàdg Gòg çóëj»µd ñhqé U πµ T äòncg»àdg Ú«Kƒ G e ábó dg π üàd 2013 ΩÉY òæe»µ«àµj ΩOÉîJ ø ë f É e EG äé «YGó Jh É gòkcé J Ohó M.Ωƒ«dG «Y CG ó H º à dho Ghó a ƒ «æ ª «dé a ø e Ió MGh º gó jcg ÚH ø e âhô ùj» SÉ «ùdg É à f G äé «ª Y π acg,á«æwƒdg ácgô ûdg IóYÉb Y»ª ùdg âë ó b âfé c á «Ñ T IQƒ K ó H Ò«à dg QÉ «N ΩÉ ecg «ª G Vh.OÓÑdG»ªà G» SÉ«ùdG É àbóy ázé«u VÉjôdG ó«j Ωƒ«dG º JOÉb äô ûm òdg,ú«kƒ G e ké üî T 40 º J áªféb Ú«SÉ«ùdG âø ã ch, ƒ «HÉ gqeg º fcé H º à Ø Uh á «VGô à S G á jƒ G É JGQÉ Z ø e ÒKCÉ J ho ø µ d á ª UÉ dg AÉ ª S ƒ a. Gó«ŸG» «M»é«JGÎ SG

14 `g1439 ôø U 19 ``agƒÿg Ω 2017 Ȫaƒf 08 AÉ HQC G `g1439 ôø U 19 ``agƒÿg Ω 2017 Ȫaƒf 08 AÉ HQC G 17 iô```````````````````cp iô```````````````````cp 16»g Éeh,Égõcôeh»«æ ù ØdG»æWƒdG Ú JÉ ŸG OóY ójgõj àm Iõ«Lh IÎa q EG äé «û««ÿg ärõ Jh,äÉ ª «ıg á äqó Uh,»FGóØ dg π ª d á HÉ à dg ΩÓ YE G ø Y á «NGó dg Iô ûæ dg ''í à a'' OGóYCÉH âyrh»àdgh,ácôë d õcôÿg WÉædG ƒg äéaôy ô SÉj íñ UCGh,IÒÑc»æWƒdG ôjôëàdg ácôm É ù H»ª SôdG.''íàa'',»æ«ù ØdG»æWƒdG ù ÛG ó fg, dp Aƒ V,IôgÉ dg á HGôdG JQhO»æ«ù ØdG É ª YCG QGô ª à SG Qô b,1968 á «jƒ L âñîàfg»àdg) ájò«øæàdg áæé dg áæé dg «ëj É SCGôj»àdG (ådéãdg ô DƒŸG ájé f ò«øæj,é JÉ«MÓ U á SQÉ IOƒªM á æ ÜÉ î à fg CÉ LQCGh, «Y Ø JG É e EG É e,ωoé dg ô DƒŸG EG Ió jó L ìéøµdg äéª æeh ''íàa'' á檫g â SqôµJ à M,» æ Wƒ dg ù ÛG Y í ùÿg Qƒ T á Ñ S ó H á ùeéÿg IQhódG äaél ájò«øæj áæ âñîàféa 1969 ôø«a ø e kgoó Y ⪠V äé ª æÿg π ã 4 : ÉàdG ƒëædg Y äaél,ú à ùÿg áæé dg ù«fq º æ«h øe ''íàa'' øy Ú ã ø e É æ KGh,(äÉ aô Y ô SÉ j) á jò «Ø æ à dg ómghh, Ú à ùÿg øe ákókh,á YÉ üdg â àmg óbh,á HÉ ùdg ôjôëàdg ᪠æe øy ô FGhó dg,á SÉ Fô dg ÖfÉ L EG ''í à a''»ñ ûdg º«æàdGh á«sé «ùdgh á jô µ ù dg Ñàj.᪠æÿg Ö jh º gqrcg ø e ó ûjh Oƒ ª üdg ±ô ûh π JÉ f ±ƒ S'' : dƒ H º SÉ ª M ±ƒ S,Éæ«dEG à J» à dg á «Hô dg á ec G ò dg û«g IQƒ SC kgó M f á LGƒŸG áhó üh hó dg ÅLƒa,''ô j É jeód ƒ«fgóødg É eébcg»àdg øf骵dgh ägƒ dg» «eh äé «dbgh Oƒ æ é H ó æ Y QGô UE G π Uhh,á ª LÉ ŸG º ùø fcg Òé Ø J á LQO EG Ú«FGó Ø dg.hó dg äé«dbéh ké«æ«ù a kgó «T 128 á «ª dg â bhcg,ké à «H 170 Òeó Jh, Mô G ägô ûyh CG ó H É ª «a ÚÑ J, kgò SCG 150 ô SCGh ÖfÉ G ø eh.ú«fóÿg ø e º à «Ñ dé Z Gò g á «dé Ø H QÉ T ò dg ÊOQC G ìó S á SGƒ H á UÉ N,á cô ŸG ƒëfh kgó «T 61 ó Ñ µ J ó a,á «aóÿg GhóѵJ ó a ƒ««fgô SE G ÉeCG.íjôL 100 ìô Lh ké jó æ L 30 º agîyg Ö ùë H EG Ghô VGh,IôFÉWh,øjôNBG 80ƒëf.ácô ŸG VQCG äéhého HQCG ôj ácô ŸG CG q EG,ôFÉ ùÿg ámgóa ºZôH» æ e ó a,ké ª e k ƒ â qé S hoƒ àj, jqp mπ ûøh ƒ««fgô SE G äéaôy ô SÉj íààag, dòch. HÉ ùdg,áeé dg äébó dgh ΩÓYE G øe πqµd ɪY Qƒ ã dg ó Uô dgh,á «Ñ dg äé eóÿgh á jô µ ù dg hdƒ ûdgh (ägô HÉıG) í Ñ üà d ''í à a'' ⪠æ a,iô NCG ÖJÉ µ eh Qô ë à dg á cô M Ö b» g,iòñ c á cô M É a,á ª FÉ b π J CG Öé j,ú ù a,éæaóg π j CG Öéj dp eh :kgqòfi º f'' ''π «FGô S '',Ió MGh '' '' ƒ g.''ú ù a ôjôëàd äé aô Y ô SÉ j Qqô b, dp á LGƒ e h äéhé üy ÜôëH ΩÉ«dG ''íàa'' béaqh ÚM h,á ««FGô SE G ägƒ dg ó V ÉgQhÉM»àdG HQC G á«hô dg hódg â aq Lƒ J,ô FGõ G AÉ æ ã à SÉ H,''í à a'' IOÉ b kgôjrh Éc òdg,ó SC G á HÉ Ÿ äéaôy πãã ΩÉ«dG ᫪gcéh æbcg å«m, Éaó d.é «Y ó SC G agƒa ɪYC G òg É WÉ ûf äé HÉ ü dg Üô M äoé à SG ΩÉ dg ähcg ô T ø e ÚKÓ ã dgh OÉ G Vh :Ió Y äé «ª Y â 1967 FGò déh äéªlé e,øféªc,ägôéøàe É jé ë V á Ñ Ñ ùe,á jhó «dg π HÉ æ dgh VƒØdGh dg áãyéh, É«MC G º e» eƒ µ Gh ÊóŸG «ÙG.Ú««FGô SE G á Ø dg Y Ú«FGó Ø dg õ cô ó Hh ƒ j Ghò NCG, OQC G ô æ d á «bô ûdg ÉŒ» L» H Qq Gh É chré Ñ dg GÒf âä ûfcg» à dg á joƒ «dg ägô ª à ùÿg ƒ««fgô SE G º «Y OÒa,á«Hô dg áø dg ägôµ ù ŸG ó V á«eé àfgh ájqcék ɪYCÉH ô T áeé ŸG ä骫ıgh á«æ«ù ØdG äé ùdg âféc,ônbg ÖfÉL h. OQC G Y Ö«Œ á ««FGô SE G äé LÉ é à M Gh ägô gé ŸG VQC G ôœ» à dg Öjò àdgh É ày ÉH,á àùg.äéäÿg «bƒjh âféc á««fgô SE G IOÉ«dG øµd SGh Ωƒé H ΩÉ«dG äqôb ób ø e QGƒ ZC G á æ e Ò à d º d ôéøfcg CG çómh,ú«fgóødg,ò«eóà d á aém QGƒZC G á æe πà e EG iocg,1968 SQÉe ìô Lh á SQó e ò «ª Jh Ö«Ñ W Gò g π «FGô SEG â à SG,kGò «ª J á «ª H ΩÉ «dg äqô bh,çoé G Ú«FGóØ dg ø e ü î à d á SGh á æe á UÉN,ô ædg»bô T» ù«fô dg π ŸG,á egô µ dg.qgƒzc G Ú«FGóØ d Éc,áeGôµdG Y Ωƒé dg á «d Y «JÉ e é ûj äé aô Y á dcé ùÿg âfé c EG á Ñ ùæ dé Hh,êQÉÿG,É «Y º SCG CG «à SCG»æfCG,Ö UC G ôªà ùjh.'' ÉÑàf G âødcé S â a EG»æfC ô cpcg '' á KOÉ G ò g Oô S äé aô Y «à SCG» æ fc Êô ª Z ò dg õ G.''ΩÓ ùdg É àdoéñe EG á«féãdg ábó f G øe ''±.ä.ω'' IOÉ«b HÉà«d á«hô dg áø dg äéaôy ô SÉj ôj ó «S ò dg, HGô dg á ª dg ô Dƒ e,èªàñ S 1 - ähcg 29 IÎØdG ΩƒWôÿG Y á Ä «S ägòkcé J ø e d É c É eh ÓN øe,á«æ«ù ØdG á«dg πñ à ùe,á«hô dg hódg É H â«æe»àdg ááõ dg ƒm Qhój åjó G íñ UCG'',Iôe hcóa Iõ Zh á «Hô dg á Ø dg,á àùg VQC G π FÉ Sƒ dé H π ª dg''h ƒ Gh AÉ æ «Sh á «dhó dg ä ÉÛG á «SÉ «ùdg Ghó dg QÉKBG ádgreg πlcg øe á«séeƒ HódGh øe á««fgô SE G ägƒ dg ÜÉë ùfg ɪ Vh 5 ó H É à à MG» à dg á «Hô dg» VGQC G ób äéaôy CG øe ºZôdG Yh.'' GƒL á«méf øe QÉ TCG fcg EG,äGQGô dg òg ójcg πlcg øe π«fgô SEG e á LGƒŸG CG,iôNCG ôjô.π«fgô SEG á LGƒe á«hô dg»hô dg GõædG º«gÉØe GƒL ÜôM âñ b û«g πàmg ÉeóæY ɪq«S,ʃ«üdG á Ø dgh Só dg» bô T» «FGô SE G EG á aé VE É H,Iõ Z É bh á «Hô dg,ájqƒ ùdg ƒ Gh,ô üe AÉæ«S AGôë U iôl Ée á«dhdƒ ùe ô UÉædG óñy πª h, à dé à SG Ωqó bh,üô G ò g Ó N èféàf øe ÌcCG áfé ŸÉH áec G äô ûa,ááõ déh ±GÎYG É fcéch,é ùøf Üô G É gòzh,á jô üÿg ÒgÉ ª G â qñ a øy IOƒ déh á Ñ dé ª d á «Hô dg Gó Ñ dg.ádé à S G à dé à SG ô UÉ æ dg ó Ñ Y Öë S CG É eh ''í à a'' á cô ô Dƒ e ó fg à M ihó L á ûbé æÿ Gƒ L 12 ûeo,í ùÿg ìé Ø µ dg ±É æ Ä à SG á eaó eh øe OóY jôøj :á«déàdg äqgô dg òîjg ª AGó f «Lƒ J,á cô G IOÉ «b ø e äé YÈJ á ª M ø T,ìÓ ùdg ó YGƒ b á eé beg,üô dg Ú«æ «ù Ø dg ô SÉ«d ìéª ùdg, ÉæÑdh OQC G á«fgóa LƒàdG - MÉ EG Y AÉæH - äéaôy ábó f G IOÉ«bh,á àùg VQC G EG.''íàa'' ácô á«féãdg,ájqho SCGQ Y äéaôy ô SÉj qlƒj Ió H ø e á àùg VQC G π NOh, VQC G πqñb, OQC G ô f Y ''ááôµdg'' VQC G π NGO π é H fgh AÉ YCG øe kgoóy πhéb å«m,á àùg ájqƒãdg á «déh Jɪ«J Rhh,ácô G kgòãc º fh,é æ jõ î Jh á ë SC G ª Lh óÿg øe kgòãc QGRh,ÚYƒ àÿg øe, Só dg á æ jó e qô e π Lh,É ggô bh ø e π ë æ dg á «N HÉ à j qô e ø e É ch á UÉN QGôªà SÉH ƒ ª j ºgh,Úª æÿg º ««a,iõ Z ø e Ú ùàÿg Ä dhcg OƒLh hó dg ûàcg.qò Gh ä骫àdg Iqƒ b π µ H OQÉ j ìgô a á Ø dg ÌcCG àb hcg dé àyg øe É h,qéøæà SGh.Iôe øe çogƒ G ió MEG,äÉ aô Y ô SÉ j hô jh, Só dg âæ c'' : ƒ «a Iô KDƒŸG á HQÉ ŸG ÜÉ H Üô b jô ûdg Ωô G kéjójôe âæch,º«s ÉN â«ñd UÓŸG ƒg ò dg, ó «à dg» æ «ù Ø dg õ dg,iî Sh,RÉ Ñ ª bh, Ghô S ø Y IQÉ Ñ Y»àdG,»J ÉN iómeg âjcgq ICÉéah,á«aƒch øer òæe É àjcgq ób øccg J,ó «H»æ«ù ØdG Ö û d á«dé ædg ájƒ dg í ùÿg ìéøµdg äéaôy ô SÉj º SG RôH âbƒdg Gòg AGƒd â øjƒ æÿg Ú JÉ ŸG ±ƒø U ägƒb'' ôµ ù dg É MÉæLh ''íàa'' ácôm Ö ûdg ±ƒ Ø U π NGOh ''á Ø UÉ dg ócdƒjh,qé«àdg Gò d º «Yõ c» æ «ù Ø dg Éc'' : dƒ H RÉ E G Gòg '' ƒæyõdg º«S'',ÒÑ c É ûæ H dé ª YCG õ é æ j äé aô Y ákók Y ójõj Ée ò«øæjh RÉ EG ƒà«a ΩÉ jcg É c É ª c) É ª YC G hó L É HQCG Ωƒ j Éc fcg øy kó a,(üó dg á HGQ å ãdg RÉ EG øy õé f Ée RÉ EÉH.''»bÉÑdG äé «ª dg äó YÉ üj âbƒ dg Gò g ägƒ dgh Ú«FGó Ø dg ÚH á jô µ ù dg Ú JÉ ŸG OóY ójgõjh,á««fgô SE G ó«jcéàhh, ÉæÑdh ÉjQƒ Sh, OQC G øe πc ó J å«ë H,äOGORGh,ô üe ø e»øa,é JÉ ÑJ πqª Y IQOÉb π«fgô SEG âæ T,Ω1967 GƒL øe SOÉ ùdg áë«ñ U ájôµ ù dg óygƒ dg Y ájƒ G É Jɪég á«béñà SG á«fghóy Iƒ N,ô üe äé Ñé d kéjhóe ƒ S É ÑJ,ô üe Y øµ òdg,úféûg CGQ ônb G CGôdG,åjÎdG Ωó Y ƒ ë f á cô G IOÉ «b ø e,( ƒñ «Y Ø f) ±ƒ Ñ dg á «ª Y âfé µ a» à dgh,1965/ 1/ 1 âkó M» à dg, Sƒ e ó ª MCG É gô KEG Y ó ûà SG äqé KCG» à dgh, RÉ é M Oƒ ªfi π à YGh áæ e, É dg QÉÑNCG ké SGh kgqé ûàfg EG á jô ùdg ø e ''í à a'' IQƒ K Ó feg.á«æ dg á Th.. GƒL ááõg û«gh,»æ«ù ØdG»æWƒdG ù ÛG e ä hgóe ó Hh.»æ«ù ØdG»æWƒdG øe ''íàa'' ácôm âæµ, Ò ûdg óªmcg, ù ÛG Gòg AÉ YCG á Ñ S ÉNOEG.º æ«h øe äéaôy Éc äéaóÿg âféµa,á«féãdg á ŸG ÉeCG,í ùÿg ìéøµdg ábó fg ƒ Vƒe ƒm ácôm QOGƒch IOÉ«b á«ñdéz â aq å«m áë ùÿg IQƒãdG ÓYEG Ú«SÉ SC G ''íàa'' ƒhcg aq ÚM,1965 ΩÉ dg ájgóh Gò g π «LCÉ J ø jô NBGh OÉ L ƒ HCGh QÉ ª Y WCGh,±hô dg âfé c É ª e ó YƒŸG Yh,AÓ dg CGQ hc G áäødg CGQ Y äé```````````aôy ô SÉj Iô`````````````````````````«ùŸGh Iô`````````````````````````````«ùdG äé```aôy ô SÉj á ù SDƒe e hé àdéhh ''QGƒ`````````` G'' ÜôëH ΩÉ«dG ''íàa'' béaqh äéaôy ô SÉj Qqôb ÚM h,á««fgô SE G ägƒ dg ó V äéhé üy IOÉb ÉgQhÉM»àdG HQC G á«hô dg hódg â aq.ôfgõ G AÉæãà SÉH,''íàa'' äéaôy ô SÉj Éch,óMGh BG ácôë dh π SôŸG ójèdg ònc qgôá OÉ L ƒhcgh â Xh,äÉ à ûdg Ú«æ «ù Ø dg ø e,40 Oó dg â Uh à M ké jô T Qó üj ìé Ø µ dg Ó fg á «ûy âø bƒ J å«m É JÉ ØæH ºgÉ ùj äéaôy Éch,í ùÿg øjqƒ ù«ÿg ÖfÉL EG» üî ûdg dée øe ø e Öà µ J ä É ŸG âfé ch,ú«fé æ Ñ dg.aéª SCG ho,1964 ΩÉ dg ƒ ë Hh, dp Aƒ V π ZÉ ûdg π ûdg ''í à a'' á cô M âë Ñ UCG AÉæH àø«xh øy ó àhg ó a,äéaô d á «Ñ W ägoé ûh (âjƒ µ dg ) ô dg π ª d Æô Ø Jh à dé à SG Ωó a,á Ø FGR ƒ ª ó jgõ J á é «à f,á cô G π NGO.É «a Ú VÉæŸG ΩÉ ecg É à e ärô H,âbƒ dg Gò g á«hô dg á eé G QGôbEG : hc G,ácô G 13 ïjqéàh ó Y òdg, hc G Égô Dƒe ø e Iƒ Yó H ó Y ò dg,1964» Ø fé L á ûbé æÿ,ô UÉ æ dg ó Ñ Y É ª L ù«fô dg á LGƒ e É YÉ Ñ JG ÖLGƒ dg ägƒ ÿg, OQC G ô f iô πjƒ π«fgô SEG ΩõY π «µ ûà H Ò ûdg ó ª MCG «µ Jh ój ÚH ''QGƒ G'' IójôL J á ù ùdg òg ΩGôµdG É FGôb πmgôdg»æ«ù ØdG º«YõdG øy Ée πc É «a hóœ,äéaôy ô SÉj òdg π ÑdG Gòg IÉ«M üîj,á«fƒ«üdg Qó dg ój àdéàzg äéëø üdg òg hî Sh ájƒ dg'' ƒ üa É JÉ«W Ö û d á«dé ædg IÒ ùdg..»æ«ù ØdG.''IÒ ùÿgh 1961ΩÉ dg òæe íàa ácôm âaôy... ±ƒø U «SƒJ ɪgÉ S ɪ e ÉKóM º e ó«mƒj ìééædg, hc G :ácô G äcé ûf» à dg á «æ «ù Ø dg äé ª æÿg çó G É ecg. ƒ µ dg á jƒ Ø Y IQƒ üh»àdg ᪠æÿg e É LÉeófG ɵa,ÊÉãdG ákók,ájoƒ ùdgh ô b É «qcòj Éc ø e kgqghocg dp ó H ƒ Ñ «S É LQ,QÉéædG Sƒj ƒhcg :ºgh, hc G ΩÉ ŸG. GhóY ɪch, RÉe ƒhcgh á ÉæÑd ''íàa'' ácôm äqó UCG óbh,1959èªaƒf ''IÉ«G AGóf Éææ«ù a'' á «FÉ YOh á «eó YEG IGOCG É jó d í Ñ UCGh ÊÉæÑ dg ƒfé dg É ch,ké jcg á «ª «æ Jh «aƒ J'' ó Lƒ a, Whô T ké «SÉ b CG,ácôë d º fg ÊÉæÑd ƒgh,'' QƒM É ª SG Qhó üdg øy áøbƒàe á Éæg í Ñ UCGh É FÉ «MEÉ H ΩÉ a ''IÉ «G AGó f'' É aó Z Y π jé h,é gô jô ù«fq îh ''Éææ«ù a'' Gƒæ dg íñ UCG å«ëh ±Ó Z Vô Y º e Y ó àá ÒÑ c IÒNC G dc G SCGQ Y Öàch,á ÛG.Ò U îh ''IÉ«G AGóf'' IQÉÑY 1684 á ÛG ó jô H hó æ U í Ñ UCGh á é ª d ó «Mƒ dg Gƒ æ dg ƒ g,ähòh

15 á«ùj 18 ᫪ ùdg äéª µdg

16 á WÉ àÿg äéª µdg É«aCG É HCG QhO SCɵd IÒNC G á Ñ dg GôNDƒe RÉM, É dg Ωó dg Iôµd ±Îfi OÉf 1 `` 5 (Ω) fhq,ëôh `` 4 (Ω)ô M ùµy,º j `` 3 (Ω)ôëH,ÜGƒK,á«æeCG `` ÉHhQhCG ÉgóŒ,(Ω)ôeO `` 7''Aƒ V'' Éã K,ƒ M ùµy, «dcg Gƒ«M `` 6 ɵŸG QOÉ j,(ω) ƒ ŸG áj h ô VGƒM äéjèc øe `` 9 (Ω)É«jôaEG ɪ T ho øe, É ùme G `` 8 (Ω)ódGh,''ΩÉ W''.R QÉHO '' `H á«gé G ª ùj Éc ƒñ SC G ΩÉjCG øe `` 10 É ùª J 19 ô ùdg ᪠c á```````````````````«ùj ÉjOƒªY Öîàæe ôfgõl ÜQóe 1 äé«fé f ÚJôe OÓH `` 2 Ωó dg Iôµd É dg SCÉc,(Ω) OÓ«e ô T,πaƒf áj h -3 (Ω) ó TQCG á«hîh ô à ûj ájôfgõl '' OôN'' ÉgóŒ, CÉ dg `` 5 ábôøàe ''Qƒ«dG'' `` 4,(Ω) Qhô dg hcg» SÉ SC G `` 6 ΩÉNôdG GƒfCG OƒLCG øe,ôl ±ôm,(ω)üc G ƒhcg, É HÉ ûàe `` 7 (Ω) ÑÑ ùh ô T `` 8 (Ω) õ dg øe º V Gƒ dg øe,(ω) ôég `` 9 ( ) (Ω) ª πcdƒj hcg» L, (Ω) ùhcg Qƒ G `` 10,(Ω)ôgÉX ƒ M Y ó àdgh øe ØJQG Ée,(Ω)Ò dg ƒgh, dƒm ÉsªY VQC G.( )πñ G ho äéª µdg OƒªY : jô àdg á UÉN ô ûàæj,áyéª Gh áæ ùdg πgcg ÖgGòe ô TCG øe ``.ièµdg á«jôae G AGôë üdgh,»hô dg Üô ŸG :äéª µdg.πngóe ùµy hcg òaéæe `` 1.ájQƒ ùdg ájqƒ ª G óe äéjèc øe `` 2.ø ùdg áeó àe hcg áeôg `` 3.á É e ÒZ á«dhcg IOÉe `` 4. ôfgõ G ô ûdg äéj h øe `` 5.äƒb hcg ΩÉ W `` 6.Aƒ S πc øe á«aé àe hcg áë«ë U `` 7. «HÉ SCG øe ƒµj á«æer IóMh `` 8 á«hé ùm á«ùj á«hé ùm á«ùj àm ázqéødg äéféÿg áñ SÉæŸG ΩÉbQC G V `` ÉjOƒªY áµñ ûdg πngo á«hé ù G ä髪 dg º«à ùj.é«acgh ƒc ``ho ``ƒ S áàeé üdg äéª µdg AGOƒ S áfén 12 : ܃ ŸG :܃ ŸG á«yéªàlg ábóy `` ÌcCG hcg Ú üî T ÚH IOƒŸG SÉ SCG Y.º æ«h hé àdgh äéª µdg øe,agô ØdG,CGƒ SCG(,Ó a, fcg,ó à j, ƒñfé dg) ` )GÒ a, Y,ɪFGO,ºg,áæàØdG ) ` (CÉ N, ( GõMC G, ƒñæj,ójƒ ùdg,éµjôecg,᪠f,πgéæe.ø ùm É«aCG J QOÉ dg óñy ÒeC G ádhód á«fgôªy QÉKCG É H áæjóe `` 1. aódg ÚY áj ƒh.(ω)º µàª d Òª V,ôHÉãj h ûæj `` 2 áaô ûÿg ØbGƒÃ ±ôy,»hô dg è«ÿg øe πmgq ºcÉM `` 3.(Ω)m sóoehcg lôuñnµnàoe,»hô dg øwƒdg IóFGôdG.â«H,( ) É ùfe G º ùl ±GôWCG øe `` 4. CÉ dg á«hîh ô à ûj ájôfgõ G á«ngódg áj ƒdg øe `` 5.(Ω)IOGQE G «W,'' ÉM'' üf `` 6. OÓ«e ô T,(Ω) ôeo `` 7.RÉàLGh ÈY,(Ω)á«HôY ádho ᪠UÉY `` 8 ÉjOƒªY ÉæÑd â TÉY,''ájOÉÑdG áãméh'' áñjoc G ÉgQÉKCG ô TCG øe `` ΩÉY â«aƒj ô üeh.(ω)ò f,iì Ñe '' ó G '' `` 2. É ªÄ S,''»JCÉj '' ÉgóŒ `` 3.(Ω)É jhôj hcg É H çóëj `` 4.(Ω)Ö ùm,'' øjo '' Éã K `` 5.(Ω)á«æjódG ífgóÿg üîj á«hôy Éb IGOCG `` 6 8.»Hô dg øwƒdg IóFGQ á«eóyeg á ù SDƒeh ô üe á«eƒj `` 7.Oƒ «dg óæy øjódg ÉY,( ) É ùfe G ój HÉ UCG øe `` äéeé ùàhgh FGôW ΩÉeCG bƒa OƒæL Vô à ùj Iƒ ù déh Qƒ ûÿg ófé dg Éc ù òdg Éeh, ó«s Éj óªmcg : É a ª SG Ée : dcé Sh óæl»g πh à«bóæh â ù«d : «Y Oôa, ó«s Éj»à«bóæH ÜÉLCÉa? H Ée : «j òdg óæ G EG π àfg ºK. aô Th VôYh àlhr álhr :ÜÉLCÉa? H ù òdg Gòg Éeh, ó«s Éj πeéc? ª SG. ó«s Éj óªm GƒdCÉ ùa,»hôyh ÊÉŸCGh»cÒeCG ΩGóYE ÉH º «Y ºµM ákók? «ùdéh ΩBG á«féhô µdg á ü ŸÉH eó f CG ójôj GPÉà :»µjôec G GƒdCÉ Sh, æy GƒLôaCÉa á ü ŸG π à ûj º a,á ü ŸÉH : É a? «ùdéh ΩCG á«féhô µdg á ü ŸÉH eó f CG ójôj GPÉà :ÊÉŸC G GƒdCÉ Sh, æy GƒLôaCÉa,á ü ŸG π à ûj º a,á ü ŸÉH : É a? «ùdéh ΩCG á«féhô µdg á ü ŸÉH eó f CG ójôj GPÉà :»Hô dg,á«féhô µdg á ü ŸG Ö WG : SÉædG «Y ñô üa, «ùdéh É a!π à ûj É feg :º «Y Oôa!á«FÉHô µdg á ü ŸG GƒM :º àÿg?ké HÉ S «Y o⪵m Iqôe ºc :º ઠd» VÉ dg `,áhƒ Y übcéh B G «Y ºµMCÉ S PEG :» VÉ dg,ägqôe ô ûy?øféhõ d äójõæj ºcóæY ù«dcg?gpéÿh :º àÿg :πlôdg dcé S, ë j òncéa,kgqéªm kéñcgq ºgóMCG ÖZÉ ûe ógé T.Ú HÉ H kgqéªm iqcg»jé«m Iôe hcg : HÉLCÉa? µë j òdg Ée ΩÓµdG ôggƒl. QɵaC É Sɵ fg iƒ S â ù«d «æ«y EG `` HÉ ûàj á«fé ùfe G äébó dg É üj G EG ``» ØdG º«gGôHEG O.IÉ«G QGôªà SG EG ±ó j ɪgÓc, É ùfeód ùøæàdéh π éj ±ƒ S dp EÉa í«ë üdg A» ûdg π ag `` ÒJÉ S É«æ«Lôa. ƒbéñdg ûgóæj ɪæ«H kéæà ÑdG øjcg EG ±ô j òdg Aôª d jô dg í ùøj É dg CG `` øjƒj QÉe.ÖgGP ƒg áao hóh áæ«ø ùc ±óg hóh É ùfeg `` ƒ SôeCG.h dgq.qƒî üdg Y ôec G H» àæj ±ƒ S ɪgÓc,Ö ùëa Éfõ«Øëàd ájqhô V ±GógC G â ù«d `` π«dqéc SÉeƒJ.IÉ«G ó«b Y ÉæFÉ Ñd kó a á«sé SCG»g πh ôdƒ T äôhhq ƒ G ábgó üdg : ô ùdg ᪠c ᫵déÿg : äéª µdg OƒªY á WÉ àÿg äéª µdg :É«aCG 5. ɪL,πÑM 4.ÜÉZ,πgÉL 3.Ë,ôLCG,πeCG 2.ójQóe ÉjQ 1. ùfƒj,òÿg 8.ÜCG,,Ω,,óg 7.CG, V,ôe,ôg 6.πMôj, SCÉØdG.AÉ HQC G 10.áehQóf 9 :ÉjOƒªY 5.''Qƒ«dG '' 4. Q ñ,áø G 3. docg,ücg,ë 2. Gó S íhgq 1,óeCG 9.ÖfQCG,ÖLQ 8.ËQ,Q Q 7. H, e,ó G 6.ôeôe,ΩÉ dg.πj,» ÑdG 10.í VGh : áàeé üdg äéª µdg É«aCG, 6.á «ùÿg 5.QGO,ój 4. U,ójGR 3. CG,ó àéj 2.áfÉ«e 1.ôe, ɪY 8.ÜCG, óg 7.GôM ÉjOƒªY.óY,O 5.ÉgOô ùj 4.É e, ä 3.óf,'' ó G'' 2.IOÉjR»e 1.ÈM,ô üæn 8.ΩGôgC G 7.±ódG 6

17 ho 22 QÉKCGh «ª G CÉLÉa ±héıg øe á HhR π«`````ñf ádé````````` à SG ô````````jóe Ö«ÿG QÉÑ```````NCG á````````aôz ''á``«hô dg'' IÉ````æb á aô Z ô jó eh ô jô ë à dg ù«fq Ωó b á «FÉ Ø dg á «Hô dg IÉ æ b QÉ Ñ NC G øe àdé à SG Ö«ÿG π «Ñ f Qƒ à có dg dph,aé KÓ ã dg ùecg ìé Ñ U Ñ üæ e QGô b Qhó U Y a Úeƒ j ó H ó«dh ï«ûdg ëh ájoƒ ùdg É àyg»h ΩCG'' IQGOEG ù ù«fq º«gGôHE G ''á «Hô dg'' IÉ æ b É d Ñ à J» à dg ''» S. B G àm»ª SQ πµ ûh áaôz ôjó j Ö«ÿG π «Ñ f Qƒ à có dgh É ù«scéj òæe ''á«hô dg'' QÉÑNC G Ió ª YCG ó MCG É ch,2003 ΩÉ dg πª J âféc òæe ''» S»H ΩCG'' áyƒª fcg ɪc, óæd á«fé jèdg ᪠UÉ dg π ª ë jh ±hô e» æ «ù a»áoé ccg ƒ gh,ωó YE G GQƒ à có dg IOÉ T HÉ ùdg»æ«ù ØdG πª dg ôjrh «T.Ö«ÿG É ùz QƒàcódG Úeƒ j ó H Ö«ÿG á dé à SG» JCÉ Jh ájoƒ ùdg É àyg ôecg Qhó U Y CG EG,º «ggô H G ó «dh ï «ûdg ë H á dhgó àÿg á «Ø ë üdg äé eƒ ŸG CG G Ò ûj IÒN G äé YÉ ùdg ºàj å«m»ho Gõj º«gGôH G àm á µ ª ª d ª «ùj h dé à YG ádém CG EG,ôjô àdg Gòg áhéàc á ΩCG'' áyƒª ÉcQCG âho VƒØdG øe É à e â º J âdgr»àdg ''» S»H CG ø e º Zô dg Y,''á «Hô dg'' IÉ æ b πñb áyƒªûg øy â à SG ''á «Hô dg'',é H á UÉ N á cô ûh ägƒ æ S Ió Y ìé Ñ U Ö«ÿG á dé à SG äoé YCGh πngo dgh Vƒ Ø dg á dé M AÉ KÓ ã dg kéñ ù ájoƒ ùdg ''» S»H ΩCG'' áyƒª á µ ªŸG π Ñ b ø e ägagô LEG PÉ î J äqékcg ɪc,É fcé ûh ájoƒ ùdg á«hô dg Ée ƒm á Ä SC G øe ÒãµdG ádé à S G Ò«àd Lƒ J á joƒ ùdg ió d É c GPEG É ÑJɵe π f ÉÃQ hcg,iéæ dg πngo ÒÑc çó ë à j É ª c, VÉ jô dg G á «ù«fô dg øe ójó dg CG EG QÉ ûj.ú eé dg H CG øy ägƒæ S ò æ e çó ë à J ô jqé à dg IÉ æ b iî TG É ª S ø H ó ªfi ÒeC G IÉ æ b EG É jƒ Ωõ à jh á «Hô dg à eó N π LCG ø e á joƒ S á «fi IÉæb É FÉ HEG hcg,á µ ªŸG π NGO ké «SÉ «S á Yô L IOÉ jr e ø µ d á eé Y á «Hô Y ä髪y «ã µ Jh á joƒ ùdg QÉ Ñ NC G.áµ ªŸG JÉ SÉ«ùdh d èjhîdg ÜGõMC G h ÊhεdE G É bƒe ÈY ''iƒµ T áñbgôÿ á à ùÿg É «dg á Ä «dg h á «SÉ «ùdg á HÉàe πª H Ωƒ J àä«g CG GócDƒe,äÉHÉîàf G äé«ÿg «ªL ájdhq IOÉYEG ÓN øe ìéñ U πc. HÉ ùdg Ωƒ«dG âãh»àdg π FÉ Sƒ H º à J IÒNC G ò g CG EG QÉ TCGh Ióªà ŸG á UÉÿG ägƒæ déhh á«eƒª dg ΩÓYE G ÒZ) iô NC G á UÉÿG ägƒ æ dé H É jcg ø µ dh ò g ƒ Vƒ e EG ô à J É eó æ Y (Ió ª à ŸG.á«ÙG äéhéîàf G øh Éb á UÉÿG ägƒæ dg πªy EG bô J h äé«jô ûàdg ÓN πñb øe âàñkcg É feg OɪM ƒgh ággõædgh á«agîm G'' øe álqo IÒNC G.''IOÉ TE G ëà ùj Ée»eÓYE G AÉ Ø dg ûæ J ägƒ æ b É feg'' É bh N Öé j É Vh É c É ª e ô FGõ G äé«jô ûàdg á«à d áñ ùædéh øµd.qƒec G.''»HÉéjE G ÉŒ G ÉæfCG øxcg IôŸG ògh IQô ŸG äé«jô ûàdg πlcg øe á ª G äcgóhh øe ÊÉãdG É YƒÑ SCG ómc G Ωƒj πñ ŸG Ȫaƒf 23 h á jó Ñ dg á «Ñ ûdg ùdéûg ó jóœ π LCG äé HÉ N Y â W» à dg «VGƒŸGh á «F ƒ dg äé «MÓ U «Sƒ J IQhô V» g Ú ùaé æ àÿg Ò«ùJ ájõcôeódg AÉ SQEG ádcé ùeh ÚÑîàæŸG.á«ÙG hdƒ ûdg»æ j Ée πc :ócdƒj OɪM øh hghr..á UÉÿG ägƒæ dg á«agîméh OÉ TCG á«``````` àdg ''äé```````ødéfl'' π````````é ùf á«```````héîàf G á``````` ªë d á```````«eóye G á«j ''äéødéfl'' hcg ''ä ÓàNG'' CG πé ùj àä«g CG OɪM øh hghr ô üñdg» ª ù d Ñ dg á S ù«fq óccg Y B G ó áødéfl hcg çóm CG π«é ùj ºàj '' fcg GócDƒe,á UÉÿGh á«eƒª dg ΩÓYE G πfé Sh ±ôw øe á«héîàf G á ª G øe á«ñ ûdg äé ªéàdG á«j hcg Iôjóà ùÿg ófgƒÿg Uƒ üîh fcg ÉØ«e,(á«eƒª dg ΩÓYE G πfé Sh ) ô TÉÑŸG ÒÑ àdg åh ó«u.áødéfl CG π«é ùj ºàj '' á UÉÿG ΩÓYE G πfé Sh ±ôw á«hô dg áaéë üdg ïjqéj ÜôZC G ó J ákoém ô üÿg»øë üdg RÉéàMG dõæe Ωógh º«µ G ɪ«S ƒ «e ùµ j Gò g CG EG GÒ ûe,''á«j.iéæ d É«SÉ«S CG'' É üj Ñ dg á S CG OɪM øh óccgh»g»hô dg É dg Ú«Øë U ƒ M É àfg ákoém ÜôZCG ô üe äó T Ωógh»Øë U RÉéàMG å«m,á«hô dgh ájô üÿg áaéë üdg ïjqéj hc G àcqé ûe Y d ÉHÉ Y,º«µ G ɪ«S»Øë üdg ƒgh,á««yéª SE G dõæe á é G âfé c EGh,É «cô J ø e åñ J á jô üe ägƒ æ b á «fƒ jõ Ø J ägaé d»øë üdg SƒdG ÜÉ UCG òdg ôec G ƒgh,aéæñdg ÚfGƒ d àødéfl»g ájôgé dg ájô»hô dg ó UôŸG Kh ɪc,øjójó T Qɵæà SGh Éé à SÉH πhƒbh á ûgódéh ô T Ó N ô üã á «eó YE Gh á «Ø ë üdg äé jô G ë H É cé à fg 43 ΩÓ YE G» VÉŸG Ȫ à Ñ S ô T ø Y äé cé à f G ó e É Ø JQG EG É à a,» VÉŸG ô Hƒ à ccg Úé S IOÉjõH Éæ«é S É«Øë U 94 ùñm QGôªà SG øy Ó a,äécé àfg 5 ó à RÉéàMG ä ÉM 4 - AÉKÓãdG d É«H - ó UôŸG πqé Sh.» VÉŸG ô ûdg øy ómgh ä ÉM 4h,á«J æe ä ÉM 4h,á«fóH ägagóàyg ä ÉM 4, ô ùb AÉØNEGh øy êgôaeg ä ÉM 3h,èeGÈdG ÖéMh ô ûædg øe æe ä ÉM 7h áhéàµdg øe æe áeé dg áä«dg aq EG Éàa,ôØ ùdg øe æÿ IóMGh ádémh,ú à e Ú«Øë U»Ø ùdg QÉ«àdG Y á Hƒ ùùg ''í à Ø dg IÉ æ b'' AÉ ûfe ü«nô J í æ e QÉ ª ã à SÓ d.ô üã ô üñdg» ª ù d Ñ dg á S ù«fq ÈàYGh ó«ø à ùj Gƒ K Ñ H'' É fé «MCG à j ô ec G CG hcg Iô jó à ùe Ió FÉ e ô NBG hcg Üõ M É æ e á ù SDƒŸÉH ìó UE G QÉ ùe π J ó H Ú«ùfƒàdG Ú«Øë üdg áhé f EG IõØ àdg»«øë U ƒyój AGôª G IQÉ ûdg πªm á ù SDƒe» «Ø ë U Ú«ùfƒ à dg Ú«Ø ë ü d á «æ Wƒ dg á HÉ æ dg âyo,ωoé dg Ȫaƒf 9 Ωƒj AGôª G IQÉ ûdg πªm EG á«ùfƒàdg IõØ àdg IQGOE G á WÉ ÖÑ ùh dph,{ jõfh ôm ΩÓYEG Ö Sɵe øy ÉYÉaOz ÚeÉ ŸG iƒ à ùe LGô Jh,Ú«Ø ë üdg ÖdÉ Ÿ á HÉ é à S G.á ù SDƒŸÉH ìó UE G QÉ ùe π Jh,á«eÓYE G á ù SDƒÃ áhé ædg ôa e É d Î ûe É«H, ùecg áhé ædg äóccgh É «a ÉÃ, É ædg ɵ TCG áaéc Vƒÿ OGó à S G,á«ùfƒàdG IõØ àdg ò g á «dó à SG ø Y É aó dg π LCG ø e,ügô VEG ƒ Nó dg Ó YEG ô G» eƒ ª dg ΩÓ YE G õ FÉ cq ø e Iõ «cq É gqé Ñ à YÉ H,á ù SDƒŸG. jõædgh hdƒ ùÿgh É à fgoegh ø ggô dg Vƒ d É aq ø Y Ú«Ø ë üdg á HÉ f äèy É ª c aôÿg á eƒ µ G á SÉ Fô H ±Gô WCG π Nó Jh ó «dg Vh á SÉ «S,á ù SDƒŸG ±ó à ùj»àdg IÒ ÿg ÚLóàdG ä héfih,»eƒª dg ìó UEÉH π«é à dgh É à «dhdƒ ùe π ª EG á eƒ µ G á SÉ FQ á «YGO ägòkcéàdg πc øy É à«dó à SG ɪ Vh,á ù SDƒª d ᪠æÿg ÚfGƒ dg. SÉ SC ÉH ÚeÉ ŸG ô TÉÑŸG»eƒµ G πnóàdg É æeh,á«sé«ùdg

18 23 áfghôa ʃY ô UÉædG óñy :º H øjqôùgh iô SC G ܃ b ô VÉM ''QɪY ƒhcg'' äé SGQódG IóMh ù«fq iô SC G hdƒ T áä«g «KƒàdGh áaéë üdg ø à ecg h É kaîfi É kñ JÉ c hcg ÉkNQDƒe â ùd º fc º dg ùecg»c kéñjocg hcg ÉfCG kgôyé T â ùdh,éeƒj É jó æ ùdg º é ë H ká «aq ká eé b Å aé µ J mägqé Ñ Y ƒhcg'' ª SG mô FÉ K ø µ ùj eé L ø Wh ø Y,É Nƒ ª ûh Öjô bh,ø jqôùgh iô SCÓ d äƒ U» æ feg π H.''QÉ ª Y QƒædG äô ühcg CG òæeh»æfcéh âaoô T ó a,º æe GkóL âféc ó a,á «ÑædG á«æwƒdg á«dg òg øe AõL ÉfCGh á«dé ædg äé«hoc G hcg»g IÒ SC G á«æwƒdg ácô G øe hc G π«yôdg øe ódgh Éc å«m É àª J»àdG Ú VÉæe IƒNCG e â ûjé Jh â àyg ºK øeh,iô SC G,QôëàdG ó H»H ±É ŸG àæj h, ƒé ùdg ägƒæ ùd º e É fcé a á «dg ò H «Kh É üà dé H âdr É ª a º JÉ fé eh º eƒ ª d HÉ à eh,º Ñ fé é Hh º æ «Hh º dé ebgh º gqé µ acg Y eh,º JÉ «M π «UÉ Ø Jh Éfȵa,É æe AõL øëfh É æ à «b» a,º JÉ Mƒ ª Wh ÉæJÉ«M øe kgaõl âëñ UCG àm Éæ NGóHh Éæ e äèch» M øe CG iqcg Gòd.»eƒ«dG ÉæJƒb øe ké«sé SCG kgaõlh øe ë H äé ª c H NCGh º æ Y ܃ fcg CG» Ñ LGhh Ö ûdg AÉ æ HCG IÒN º fcé H Ió Y π aéfi º Ø Uh iô SC G ܃ b ódéÿg ô VÉ G º«YõdG,»æ«ù ØdG ó«ûdg ô ûy áãdéãdg OÉ ûà SG iôcp øjqôùgh.(äéaôy ô SÉj) ''QÉ ª Y É HCG'' ó «ûdg Hô J âfé c» à dg á bó dg EG hcg, «ShDhôà hdƒ ùe ábóy Oô øµj,iô SC ÉH ƒæ G ÜC G ábóy»g É Gh,Ö ùëa, OƒæéH óféb π SÓ S π Ø H º à jô M Ió «ŸG Ú VÉ æÿg FÉ æ HCÉ H Gƒeóbh ÓàM G GƒehÉb CG ó H» «FGô SE G Éé ùdg øÿh º d ké«ah Éc Gòd,øWƒdG πlcg øe ù«øædgh É dg É HÉàeh,º dé àyg ó Hh πñb á«dh d AÉ«ahCG GƒfÉc Gô ùøà ùeh,º e ºFGO π UGƒJ Yh º JÉ«M π«uéøàd º ª M «Y üjô Mh,º dgƒ MCG ø Y QÉ f π «d.º Ñ Th º gcg EG IOƒ déh É JÉ Ø e j h º à «b ''QÉ ª Y ƒ HCG'' π Ø j h JóæLCG Y ÉehO Iô VÉM âféµa, É«ùædG êgqocg Y UôMh, JÉ jƒ dhcg º S Yh JÉ eé ª à gg Ö U äébhc G πc Iô VÉMh,áæeRC G πc á«m É FÉ HEG,᫪ Sô dgh á «Ñ ûdg äé HÉ ÿg ø ª Vh,äÉ Ñ SÉ æÿgh,á«dhódgh á«hô dg ägaé dg Ió æ LCG Y IOƒ Lƒ eh AɪYR e JGAÉ d øª V É LGQOEG Y ô UCG Ée Òãch Ó N iô SC G AÉ æ HCG GQGô e e Öë UGh, É dg Y É æ eh,á «dhoh á «Hô Y äé «üî T e JGAÉ d π«h''»µjôec G ù«fôdéh FÉ d :ô ü G ÉãŸG π«ñ S É HÉ Hh '' GÒ T É L''» ùfô Ø dg ù«fô dgh '' ƒ à æ c.ºgòzh '' ùdƒh ÉæMƒj'' ɵ«JÉØdG øjqôùgh iô SCÓd ké««m kgóæ S ''QɪY ƒhcg'' Écó d É ch,ké ª «Y ké «î jqé J kgõ eq º d π qµ Th,º FGƒ Yh, DhÉØàdGh πecó d ké ã Ñ eh,ááõ dgh Oƒ ª ü d ké fgƒ æ Y,º fgólh ké«m kékqeg Ñ«d,º dƒ Yh º Hƒ b øµ ùa kgô VÉM ké ª SGh,º Jô cgp ké «ª Y kgqƒ Øfi ké î jqé Jh Iô cgph º Jô cgp Ñ «Sh,º æ «H Gó HCGh ké eho.ôgódg óhcg môîøh ïjqéàdg ôcòj áñbé àÿg É«LC G» jôae G ɪ ûdg ''á ûdg ᫪y'' iôcp áøbh ÉØ J óædh ø æ TGh ÚjôFGõ G äé«ë àd ÓLEG ᫵ jô ec G Ió ë àÿg äé j ƒ dgh Ió ë àÿg á µ ªŸG É JQÉ Ø S» «Èª aƒ f 10h 9h 8 ΩÉ jcg ä É Ø à M G ø e á ù S ô FGõ G ió d Ghó a ø jò dg Ú«fóŸG ÚØ XƒŸGh Újô µ ù dg iô cp ó «î à d 1942 ΩÉ Y É «jô aeg É ª T AÉ Ø G Gõ feg Ó N º MGhQCG ᫪y'' º SÉ H á ahô ŸGh AÉ Ø G É goé b» à dg Gõ fe G á «ª Yh hqófcg ôfgõ ÉH ÊÉ jèdg ÒØ ùdg øe Óc óccg óbh Gòg,''á ûdg çó G Gò g á «ª gcg Y ô Thô jo ƒ L ø æ TGh ÒØ Sh π Hƒ f ø e ± B G äé «ë à d Ó LEG á «d ±ƒ bƒ dg ÖLh ò dgh.éhhqhcg á«téødg GƒHQÉM øjòdg ÚjôFGõ G á ª UÉ dg ô FGõ Gh Gô gh á jqé cò J á ûfcg ΩÉ jc G π ª ûà Sh Gò g äé SGQó d»æwƒdg ó ŸG «à ù«s, dp EG áaé VE ÉHh,áHÉæYh ájééhh Ú«µ jô ecg ÚNQDƒ e ªŒ Ihó f á ª UÉ dg ô FGõ É H á eé ûdg á «é «JGÎ S G AÉ Ø G Gõ feg'' Gƒ æ Y â á ûdg á «ª Y ƒ M Újô FGõ Lh Ú«fÉ jô Hh.''ôFGõ G Y Ωƒ«dGh ùec G ÖbGƒY :1942 ΩÉY ᪠UÉ dg ôfgõ G øjój á«lqéÿg ôaé ùdg AGóàY G ájoƒ ùdg Y ägqé Ñ dg ó TCG `H ô FGõ G âfgocg ñhqé üdé H ô aé ùdg AGó à Y G AÉ ùe ±ó à SG ò dg» à ù«dé Ñ dg á µ ªŸÉ H VÉ jô dg á æ jó e âñ ùdg É ª YO Ió cdƒ e,á joƒ ùdg á «Hô dg hó dg ª àûg Oƒ Lh» YÉ ùÿ á«egôdg Ió ë àÿg C G á ª æ e QÉ WEG á eé T ᫪ S á«sé«s ájƒ ùj OÉéjE. «ûdg øª«déh ü J»àdG áercód WÉædG É b,êcgh à f í jô üj h,á«lqéÿg hdƒ ûdg IQGRƒ d» ª Sô dg øjóf : jô ûdg» Y øh õjõ dg óñy ô aé ùdg AGó à Y G ägqé Ñ dg ó TCÉ H ±ó à SG òdg»à ù«dé Ñ dg ñhqé üdé H áµ ªŸÉH VÉjôdG áæjóe âñ ùdg AÉ ùe ÖYô dg åhh á joƒ ùdg á «Hô dg.úæeb G ÚæWGƒŸG iód õødgh PEGh :Ó FÉ b jô T» Y π SÎ SGh áµ ªŸG e πeéµdg ÉææeÉ J øy Üô f É µ e á «ûdg á joƒ ùdg á «Hô dg ìé«jqéh πé ùf ÉæfEÉa ÉÑ Th áeƒµmh Gò g AGô L É jé ë V ƒ S Ωó Y.Ωƒé dg Vô j dé ùdg ódh É S óªfi ájhgôë üdg á«dg ójól á«ø ë U Ihó f ô FGõ G ió d á «Hô dg AGô ë üdg á jqƒ ª L IQÉ Ø S º æ J Y AÉ HQC G Ωƒ«dG dph dé ùdg ódh É S óªfi á«lqéÿg ôjrh É ûæj ônbg hgôë üdg á«lqéÿg ôjrh èdé «Sh Gòg,IQÉØ ùdg ô Ã10 30 áyé ùdg QÉ ŸG ô NBGh á «dhó dg á MÉ ùdg Y á jhgô ë üdg á «dg ägó é à ùe É VôØJ»àdG π«bgô dg πx ájhgôë üdg á«dg É VƒîJ»àdG á«sé«ùdg áñ JôŸG á«hhqhc G á«jôae G ᪠dg ÜGÎbG e á UÉN á æÿg Üô ŸG GQô e Éc ɪc,QGƒØjO 䃵h ÉLó«HCG øe óh,é«hƒ«keéh ÉHÉHCG ùjocéh.π UC G :ï«ûdg Ωô T øe ô üÿg ù«fôdg ÉÑjôb QGô à S ÉH ƒ«ñ«dg º æj CG πecéf É«Ñ«d êgône ä héùg πµd ºFGódG ªYO» ù«ùdg ìéàødg óñy ô üÿg ù«fôdg óccg É ùøf Y ô N Qó üe πã É fcg EG GÒ ûe,ägƒæ S òæe «a Ñ J òdg VƒdG øe ô üe æ üà»àdg { É dg ÜÉÑ T ióàæez ûeég Y Gòg AÉL,É fgòl hcg.ï«ûdg Ωô T áæjóe ádhódg QÉ æj ÚM çóëj CG øµá ÉŸ ônbg êpƒ É«Ñ«d CG ô üÿg ù«fôdg QÉ TCGh Gòg. JGhôKh WÉæeh ó ÑdG º SÉ àd äé«û««ÿg Ωó àjh CGh,É JóMh É üoj CGh,Iô à ùe É«Ñ«d ƒµj CÉH ójôj ô üe CG» ù«ùdg Oó Th óccgh Gòg,ÜÉgQE Gh ±ô àdg øy kgó«h º fhqéàîj øe πx ƒ«ñ«dg û«j.äé«û«ÿg e ómgƒdg»ñ«dg»æwƒdg û«é d ªYO ô üÿg ù«fôdg