04 U á````````````````````erc G êgô````````øféh ô`````````````` ûñj hîñdg QÉ```````` SCG É```````ØJQG 2018 á``````````«fgõ«e õ`````````éy ó ùd ôfgõ G»

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "04 U á````````````````````erc G êgô````````øféh ô`````````````` ûñj hîñdg QÉ```````` SCG É```````ØJQG 2018 á``````````«fgõ«e õ`````````éy ó ùd ôfgõ G»"

Bản ghi

1 04 U á````````````````````erc G êgô````````øféh ô`````````````` ûñj hîñdg QÉ```````` SCG É```````ØJQG 2018 á``````````«fgõ«e õ`````````éy ó ùd ôfgõ G»```````ص«S `````ØædG π«eèd GQ ho 80 ÜÉ`````````` T jó U :''QGƒ``````````````````` G ''`d äé```````````````hé N `````````````````````«ëjhcg!á béæàe â ù«d 03 U êo 15 :ø`ªãdg 3239 Oó dg Iô ûy ájoé` G áæ ùdg :''QGƒ G'' ÈY ƒkóëàj ƒ«sé«sh øjo ÉLQ ƒ``féb OQGƒdG VÉ LE G..ø``µdh ìé``ñe á``````````````ë üdg 05 U á```````````````````````ªfé dg ô``````````````````` ûæh Oô````````````ØæJ ''QGƒ``````````` G'' ÜÉൠd hódg ôfgõ G Vô e ÓN ÉfGƒæY17Öë S 02 U Éë e ÉÑ e ÈàYG '' LCG øe agôj ''ƒ````````«ùac G π f íàa..ogóm πµh øjôaé ùÿg UGƒî d YGƒfCG IQhô``````````````````````` V 04 U 09 U ''QGƒ G'' QOÉ üe : ````````` ûµj IQóLƒH ó«tq Ö````````````````````````ë ùj ```````````````````JÉeÉ JG!OhGO É````ªµd : ûµjh óy»ñààµe øäª j QɪW dcg 45 ``````````jrƒj á``````````````«æµ S Ió```Mh á``````jé f πñb U ø```jódgqƒf : hó``````````h `````````````````````````«á````````````jõcôeódg êéà áæªbôdgh ÈcCG ägoƒ Û 03 U» ù````````dóe : GócDƒj É«dGOGh íª J ôfgõ G õ``````jõ àd É```ªFGO ÚH IGhÉ```` ùÿg Ú``````````````` ùæ G 03 U

2 Ω 2017 ô``ñªaƒf 08 AÉ HQC G `g1439 ô``ø U 19 ``agƒÿg 2 ôfgõ G Gôgh áhéæy πfé````` SQ å````` Ñj QÉ`````````` ó```````y»ñ```````ààµÿ πecg á æ jóÿgh Gô ª dgh ø µ ùdg ô jrh CG hó Ñ j jqé ûÿg πc ó«ùéàh ΩGõàd G Y ΩRÉY J á UÉN «üdg πµh á ÈŸG á«æµ ùdg, ùecg,óccg å«m, óy á «üh á UÉÿG C OƒL fcg QÉ ó«mƒdg óñy ôjrƒdg πc CG EG GÒ ûe, óy èeéfôh π N.º JÉæµ S Y ƒ üëà«s ÚÑàൟG Ió Mh dcg 24 ΩÓ à SG EG ô jrƒ dg QÉ TCGh ô àæj ɪ«a,» VÉŸG ȪàÑ S ájéz EG á«æµ S á jé f iô NCG á «æ µ S Ió Mh dcg 40 ΩÓ à SG.áæ ùdg ÜÉÑ SC G ØJC..Ωƒ«dG ÓW ä ÉM 10» æ Wƒ dg Gƒ jó dg ΩÉ bqcg Ò ûj á Ñ ùf CG ô FGõ G AÉ ümeó d 2017 É YÉ Ø JQG äó T Ó dg ºcÉÙG â é S å«m,2016`h áfqé e ä ÉM ÉÑ«gQ ÉYÉØJQG ájôfgõ G á jqé G á æ ùdg Ó N Ó dg IOÉjõH 2016 øy áäÿg 3 ÉØJQÉH.ádÉM dcg 53 øe ÌcCG, É ª à L G º Y á üàıg äó ccgh ÚH øe CG ''QÉ ædg'' bƒÿ,» SÉa IôgR ܃ «Jƒ «dg êghr Ó dg ÜÉ Ñ SCG ºgÉ S êghõdg πñb äébó dg Y OÉŸG ôµødg É«W CG âø ûch,á«lhõdg áfé«ÿgh ƒñ ù«ødgh øjódg ÉLôdŠɪà S ÉH ƒ üàıg í üf Ó dg ÖæŒ ó übh, «fl ó Ã Ó dg ÉëØà SG.á«fB Gh á«ë üÿg ájoéÿg äéhé ùë d ÉjOÉØJ êghõdg Y Ú Ñ ŸG ÜÉÑ ûdg áä«jh áªfé dg ô ûæh OôØæJ ''QGƒ`````````````` G'' Vô```````````` e Ó````````````N ÉfGƒ````````````æY 17 Ö`````````````ë S ÜÉ````````````ൠd hó````````````dg ô````````````fgõ G 2017Ó«S πngo É d É jôw óœ ÊGôjE G óÿgh á «ûdg..á«ø ùdg QÉ G Ȫaƒf 5 ájéz EG ôhƒàccg 25 øe IóટG IÎØdG º«bCG òdg ÜÉൠd hódg ôfgõ G Vô e ÓN ÉfGƒæY 17 Öë S.ÉfGƒæY 97 ÉgOóY H»àdGh IQƒ ÙG ÖàµdG áªféb EG ±É àd ôfgõ G Vô e äé«dé a ÓN É Ñë S»àdG ÖàµdG áªféb Y ±ÉbhC Gh á«æjódg hdƒ ûdg IQGRƒH Qó üe øe ''QGƒ G''â ü QGO øy GQOÉ U ÉfGƒæY17 áªfé dg º Jh, QÉ G ƒñ SC G e JÉ«dÉ a âªààng òdgh 22 `dg à ÑW ÜÉൠd hódg.ó«mƒàdg πfé ùeh á«ø ùdgh á «ûdg øy É Ñ ZCG çóëàjh ɵ«Ñ dg QGOh jrƒàdgh ô ûæ d á «ØdG agq øjódg ôîa π«ñf ÖJɵ d ''» SQÉØdG «ûàdgh»hô dg «ûàdg'' Gƒæ H ÉHÉàc ó áªfé dg É àæª J»àdG øjhéæ dg ÚH øeh á IQƒ ûæ e ä É e ''ô NBG ùæ L á «ûdg'',ohgo ƒ HCG ó «ùdg ''á «Hô dg hó dg ÊGô je G óÿg ó YÉ üj'', Qó «G ᫵déÿg iƒàødg'',''á«ø ùdg»gée'',''ωó SE G bgƒf «jh HQC G óygƒ dg'','' GóHE Gh ÉÑJ G ÚH ƒñædg ódƒÿg'',ìó UE G,''á«ë dg AÉØYEG ºµM ádé SQ'',''º aé UhCGh º HÉ dcg êqgƒÿg'',''ωó SE G π a'',''á«sqéødg ájqƒwgèee G'',''á«aƒ üdg É acg ófé Y øe'',''á«ø ùdg IƒYódG ƒm äéeé JG f'',''icgôÿg ó«y'',''᫪«j øh '' QƒÑ ŸÉH óéæà ùjh QƒÑ dg Qhõj øª«a ádcé ùe''.''á «ûdg hó dg ô FGõ G Vô e ß aéfi H ìô U ÉŸ É aó N á ª FÉ dg ò g» JCÉ Jh á«øë üdg IhóædG ÓN Oƒ ùe hó «ª M ÜÉ à µ d Ωó Y É «a ó ccg» à dgh ùecg hcg É ûf» à dg. Vô ŸG ÓN IójóL øjhéæy Öë S á``````````«æwƒdg á«vqc G íà````````````øj ````````````jèz øh hô û d ᫪bôdg á«vqc G á«hîdg IQGRh âëàa,ú«wé «à M G «Xƒ à d á «æ Wƒ dg á MôŸG»FGóàH ÉH á UÉÿG 2016 áªfé H ôec G àjh Sƒ àÿg Qƒ dé H á UÉÿG 2017 á ª FÉ bh. ƒféãdgh É b ø Y hc G á dhdƒ ùÿg Jô ûf É e Ö ùmh, ùecg '' ƒñ ùjéa'' ᫪ SôdG É àëø U á«hîdg Iô TÉ dg áyé ùdg Y ùecg â fg ᫪ dg EÉa QÉ G Ȫ aƒ f 20 á jé Z EG ô ª à ùjh É MÉ Ñ U º à «S å«m,aé ùe á ùeéÿg á YÉ ùdg Y ájé Z EG á «WÉ «à M G º FGƒ dg Y OÉ ª à Y G Qƒ dg Iò JÉ SC á Ñ ùæ dé H 2017 Ȫ ùjo ô T.»FGóàH G º FGƒ dé H á fé à S G CG ô cò dé H ô jó L Ñà S ƒféãdgh SƒàŸG øjqƒ d á«wé«àm G IQGRƒ d íª ùj Ée ƒgh 2018 ájéz EG Ióªà e.á eéc áæ S IóŸ ºFGƒ dg ùøæh áfé à S ÉH ôµ ù dg»æwƒdg Öîàæª d RÉ«àeG á HÉ ùdg ájôµ ù dg á«ÿé dg ádƒ ÑdG âaôy hódg ù éª d» Ø jô dg hó d ƒ ùªÿgh É JÉ«dÉ a äô L» à dg á jô µ ù dg á VÉ jô d 07 EG 03 ø e Ió à ªŸG IÎØ dg ôûé H jô Ø d Iõ «á cqé ûe 2017 Ȫ aƒ f.»øjôdg hó d ôµ ù dg»æwƒdg iƒ à ùÿg ägp á «ŸÉ dg á ùaé æÿg ò g Ó N ƒ ãá ÚFGóY ácqé ûe âaôy»àdgh É dg Y ôµ ù dg»æwƒdg jôødg ô «S Gó H 21 Ö ùm hc G ÖJGôŸG Qó üà H É JÉ jô hó dg «Yƒ æ H» Ø jô dg hó dg ô Ø dg Y π ü É ª c,ò ü dg hó dgh π jƒ dg ÉeCG,»ØjôdG hó d ájôµ ù dg IRÉટG SCɵdG Éfh 2017 áæ ùd»øjôdg hó dg»ÿéy π H Ö d : Gƒ à dg Y º gh äé «dgó «e HQCG Y ƒ jô FGõ G ƒ «VÉ jô dg π ü ó a Oô Ø dg äé ùaé æ e øjódg ÒN áæjhqƒh Ö«bôdG :á«ñgp á«dgó«e,» Y øjôb ƒy»cqódg :πjƒ dg hó dg UÉ üàng hc G jô dg,á «a á «dgó «e í HGQ Oƒ Ñ Y Ö«bô dg :Ò ü dg hó dg UÉ üà NG,á «a á «dgó «e.ájõfhôh á«dgó«e ΩÉ ûg á û«tƒh Qƒ üdgh FÉKƒdG πc Iójô G π üj»àdg É HÉë UCG EG OÉ J äô```` ûf AGƒ S ô ûæj hcg : ôjô````````ëàdg JÉg / 04 / 05 : ôjô`````````ëàdg ùcéa elhiwarpresse@gmail.com QÉ TE Gh ô ûæ d á«æwƒdg ádécƒdéh É üj G hcg ô```````````fgõ G - Qƒ``````````````à SÉH QÉ T 01 (021) : JÉ dg (021) : ùcéødg ô «N á ªL óªfi QÉ T 37 : Gƒæ dg ᪠UÉ dg ôfgõ G - ƒæµy øh : IQGOE G JÉg elhiwaradm@gmail.com»lqéÿg ôfgõ G æñh : QÉ G ÜÉ ù G ºbQ ThÒªY 112 ádéch ΩÉ`````````` dgô``````jóÿg :ô````````````` ûædg hdƒ```````` ùe»hƒ j óªfi : ùcéa/ JÉg á```````` eé T á```````jqéñneg á«eƒj QGƒ G Ω.Ω.P. T øy Qó üj

3 3 çó````````````` G á L øe á ûe ho ó H øy IQGOE G e πª d Ú Só æ ª d á Uô a AÉ YE h.iôncg á L øe Gó«ŸG ô jrh Qƒ ë H Ωƒ «dg ô jrƒ dg Vhh øjódg Qƒf á«ùg äéyéª Gh á«ngódg RÉ EG Ó f G SÉ SCG ôém hóh ᪠UÉ dg á«æµ S IóMh 500h dcg 12 á UÉN,GÒÑc É V û«j É gqé Ñ à YÉ H dcg 350 «a ô ùÿg è eé fèdg CGh.᪠UÉ d É æe dcg 150,á«æµ S IóMh.OÓ Ñ dg É «dg äé ùdg ±ô W ø e Iô SC Gh øeé àdg IôjRh äóccg πhé ŸÉH CG É à L øe É«dGójEG á«æz ICGôŸG ÉjÉ bh ájƒ dg IOGQE G π ØH ärõ J ICGôŸG áféµe õjõ dg óñy ájqƒ ª G ù«fq áyéé Th ICGôŸG ƒ M á«bôj ôbcg òdg á «ØJƒH ò dg ó jó G Qƒ à Só dg π jó à dg òdg» SÉ SC G πyéødg áø U ÉgÉ YCG CG áø«e,᫪æàdg QÉ ùe æy πjóh ób ÉÛG Gòg ájôfgõ G áhôéàdg OÉjôdG ÉgQhóH ±ÎYGh ÉgGó U âdéf ô ûdg á æ e á «Yƒ Vƒ e π µ H.É«jôaEG ɪ Th ShC G øe áyƒª ÓWEG øy É«dGOEG âø ûc ɪc á«j hé ŸG «é ûàd á«ù«ùëàdg πagƒ dg hó dg Öà µÿg e hé à dé H á jƒ ùæ dg ÉÛG Gòg á HÉ ùe AÉ ûfeg h πª d ±ó H á jqho á Ø üh VQÉ e º «æ Jh êéàfe G «é ûj QÉWEG É JÉLƒàæe jƒ ùj OÉ üà b G π «NGó e jƒ æ Jh» ÙG.»æWƒdG OÉ«U Oƒdƒe : ûµjh óy»ñààµe øäª j QɪW ó«mƒdg óñy 2017 ájé f πñb á«æµ S IóMh dcg 45 jrƒj IOóÙG ÉLB G É GôH ΩÉ EG øe äé ù SDƒŸG Úµªàd ÉæàjƒdhCG á HÉàŸGh áhébôdg 2019 ƒ`````````````` Z á«æµ S Ió``````Mh dcg 600h ƒ«e EG ƒ UƒdG 2018 É````````````aBG AÉ````````````æÑdG ünq áæªbôd òñj ägoƒ á«æµ ùdg èegèdg RÉ EG IÒJh âa Ωó J «Y ΩRÉY QɪW ó«mƒdg óñy øµ ùdg ôjrh CG hóñj iómeg á HÉàŸGh áhébôdg CG Y óccg ɪæ«M ùecg ëjô üj É«L ô X Ée ƒgh,é æy ø YCG»àdG.IOóÙG É délbg É H áø µÿg èegèdg ΩÉ EG øe äé ù SDƒŸG Úµªàd IQGRƒdG äéjƒdhcg É«dÉM ºàj fcg EG GÒ ûe, Éc ɪc Ñ«S É ª à SG»àdG ájqé dg á«yhc G á ûbéæe»à dgh á ª UÉ d á «F ƒ dg í dé üÿg ø e.? óy? è egèd É ü«üî J º à «S Iô TÉ Ñ e É gré EG Ó f G º à «Sh.ÉgQÉ«àNG ó H hdƒ ùÿg ägp çó,π üøæe É«S ᫵«eéæjo ÉNOE hòñÿg ó G Y AÉæÑdG ünq áæªbq πlcg øe IQGOE G Y πeé àdg øe ÚæWGƒŸG Úµªàd 2018 áæ S π«ã Qƒà SódG øe 36 IOÉŸG áªgé ùe π à ô FGõ G â L É «SÉ «S ICGôŸG ÜÉLCG Ée Ö ùm É«ŸÉY áeó àe ÖJGôe YC G ƒfé dg EG Éb å«m,» ùdóe H h hc G álqódéh ÊÓ Y ƒg OÓÑdG á HÉb ƒµjh EG IójóL OGƒe «a ±É J òg CG É«ùdG ägp ÉØ«e, «Ñ à d âfé c ICGôŸG á fé µ e ärõ Y» à dg IOÉŸG âdòh»àdg ägoƒ ÛG øe ójó dg IôªK,ó H É bó fg ±ô J»àdG jqé ûÿéh É æe â ü ün dcg 20 CG EG GÒ ûe ɪYO IQGRƒdG É d ƒà S»àdG ᪠UÉ d äé Ñ d ÒÑ µ dg Oó d Gô f É UÉ N â WCG»àdG OƒYƒ d á«ñ Jh É «a äéæµ ùdg.ºgô TCG Gƒ ao ø ÚæWGƒª d áñ SÉæŸG òg ÓN QɪW ôjrƒdg å Hh óy»ñààµe «ªL EG á«æ«ª J ádé SQ º eó à SG º gô TCG Gƒ ao ø jò dg π c ø Ä ª f'' :Ó FÉ b,é Ñ jô b º JÉ æ µ S ônb ºgô TCG Gƒ ao øjòdg ÚæWGƒŸG,''ÉÑjôb º JÉæ µ S Gƒ ª à ù«s º fcg Iô e ƒ g æÿgh á jƒ dhc G CG EG É à a CGh á UÉ N, jqé ûÿg Ó f G óy jqé ûe πc πjƒ äqôb áeƒµ G òdg ájqƒ ª G ù«fq äé«uƒj π ØH OƒYƒdG «ªL ΩGÎMG IQhô V Y Oó T.â WCG»àdG øµ ùdg IQGRh Y hc G πlôdg óyhh GÈà e Iô ùÿg jqé ûÿg πc ɪµà SÉH Y πª dg ƒg Ωƒ«dG É üe ᪠e CG á UÉN, jqé ûÿg òg RÉ EG Gô SE G»àdG á«fgõ«ÿgh áeƒµ G ºYO πx ójó G á«déÿg ƒféb ÓN øe É àeób IóMh dcg 120 RÉ EG Y üæj òdg πh ôkcéàj óy CÉH GócDƒe,á«æµ S Ú ùæ G ÚH IGhÉ ùÿg õjõ àd ɪFGO íª J ôfgõ G : SÉÑY ódh Y É«æª V Oôj ùfƒj øh ΩOÉ dg ù«fôdg á«üî T Qô j øe ómh Ö ûdg CG ùfƒj øh IQɪY ájôfgõ G á«ñ ûdg ácô G ù«fq Éb ù«d äéhéîàf G ôjhõàdg OƒLh ócdƒj»àdg ÜGõMC G πl í VGh OÉ àfg ᫪ dg áñbgôÿ ájô ûñdg äé«féµee G É jód ƒ g ó «Mƒ dg π G CG É Ø «e,á VQÉ ŸG ÜGõ MCG Ñ d» Ñ T ªŒ Ó Nh.» WGô Áó dg QÉ «ÿg EG ÜÉ gò dg Ö ûdg ù«fq ƒ g á «Ø Jƒ H CG ùfƒ j ø H ó ccg äqé «à H CG ólƒj h,ú e ÜõM hcg á L ù«fq ù«dh ôfgõ G É bh.%100 ø jó gé ƒ VÉ æ e ƒ µ j ô FGõ G Üõ M CGh..äÉ «SÉ Fô dg ø Y É j É eó c ª ùf? JGP çó ë àÿg CG á «G øµdh.ωoé dg ù«fôdg ájƒg ±ô j øe Éæg É«S h.ájogôÿg πjõf Qô j øe ómh ôfgõ G Ö ûdg iód á«ùg äéhéîàf G ᫪gcg Y çóëàÿg ägp ªLCG ônbg ó YGƒ dg ƒ Jh ÌcCG» Ñ ûdg ª dg Rõ J É fƒ c Hõ M EG É«ÑeC G Y hc G hdƒ ùÿg ÉYO ɪc.É«ÑeCÓd á«dé ædg aôdgh QGOE G XƒŸG Y» SÉ«ù d ÈcCG ájƒdhcg AÉ YCG ÈcCG á«dó à SG í æ e ±ó H» ÙG Öî à æÿg äé «MÓ U ø e ÉgôdG CG OÉ üàb G CÉ ûdg ÉØ«e,ájó ÑdG ùdééª d Y á erc G ø e êhôÿg π «Ñ S ƒ g UÉÿG É dg Y πlcg øe äéeõ«féµÿg É«dÉM Á ΩÉ dg É dg CG QÉÑàYG.»æWƒdG OÉ üàb G ôjƒ J OÉ«U Oƒdƒe ''QGƒ`` G'' /»ÑjhQ Ö üe :ôjƒ üj ''QGƒ`` G'' /»ÑjhQ Ö üe :ôjƒ üj á«hhqhc G Gó ÑdG ÜQÉŒ Y ÓWÓd ƒ M á «bô J É á «Sƒ àÿgh áhôœ π f Gòch É æe IOÉØà S Gh,ICGôŸG» à dgh ÉÛG Gò g á ª «dg ô FGõ G,Ωó à dg ø e É H SCÉ H á LQO â H IQhô V Y É «ùdg ägp GOó ûe äé «æ gò dg H Ò«J π LCG ø e π ª dg ΩÉ ë à bg π «Ñ S É FÉ Y âë Ñ UCG» à dg Uƒ üî Hh.π ûdg ƒ ùd ICGôŸG,äÉjƒdhC G ájƒdhcg πµ ûj»àdgh øµ ùdg É b á UÉN,OÓÑdG É û«j»àdg á«déÿg äéhƒ üdg øe ºZôdÉH èegèdg RÉ E G IÒJh aqh øcé ùÿg áä«j :ÓFÉb aq âaôy»àdg á«hîdg É b πãe GôNCÉJ âaôy»àdg äéyé dg πch É «deg ájƒ æÿg jqé ûÿg øy ó«ªéàdg VQCG Y Ió ù øwgƒÿéh Iô TÉÑe ábóy É d»àdg ÜÉ dg hóæ U AÉ«MEG IOÉYEG ÓN øe Gògh, bgƒdg ägagôle G òg πc øe ±ó dg CG GócDƒe,''܃æ Gh,ó ÑdG á f ó HCG d á«û«ÿg ±hô dg Ú ù ägó J ò«øæàd ó àœ áeƒµ G CG EG ôjrƒdg QÉ TCGh ùµ æj Ée ƒgh á «ØJƒH õjõ dg óñy ájqƒ ª G ù«fq»gh RÉ E G QƒW»g»àdG áªî dg èegèdg Y Ú ù C É ÑYƒà ùj CG óh øwgƒª d ájƒb ádé SQ πª J d íª j ÉûbôdGh øwgƒÿg á û«e ±hôx øe ºZôdÉH bgƒdg VQCG Y ó«ùœ Y áeƒµ G.çóëàŸG ägp «j áñ üdg ±hô dg ó«ªm ÒÿG ΩCG ó«ªm ÒÿG ΩCG øy QɪW ó«mƒdg óñy ûc É«ùdG IóMh dcg 45 jrƒàd ô É üe CG GÒ ûe,ájqé G áæ ùdg ájé f πñb á«æµ S Èà J RÉ E G IÒJh Gô SE G CG EG Gô SE G πlcg øe á«uƒ d hc G ±ó dg Égô S»àdG øµ ùdg èegôh «õjõ dg ó Ñ Y á jqƒ ª G ù«fq è eé fô H dcg 600h ƒ«e EG ƒ Uƒ d á «ØJƒH ÉaOôe, 2019 ƒ Z á«æµ S IóMh ÜQÉ j Ée Éæjód Éc ähcg '' : ƒ déh á æe ÒZ IóMh dcg 87 øe ÌcCG dcg 57 EG â ØîfG ºK,IÎØdG J ô T Iõ é æ e ÒZ á «æ µ S Ió Mh ± BG 10 Ó fg ó à CG Ȫ à Ñ S 55 øe πbcg EG â ØîfGh á«æµ S IóMh ô ûdg Iõéæe ÒZ á«æµ S IóMh dcg.'' GƒŸG áæ ùdg æà S»àdG jqé ûÿg ƒmh Y QÉ ª W ó «Mƒ dg ó Ñ Y ó ccg,á eoé dg dcg12 RÉ EG SÉ SCG ôém Vh ûeég óy á «üh á «æ µ S Ió Mh á FÉ ª ùª Nh ô JQGRh í dé üe CG,á ª UÉ dé H Ió Mh dcg 120 RÉ EG Ó fó d á ÑJôŸGh»æWƒdG iƒà ùÿg Y á«æµ S ICGôª d hódg à ŸG ÓN :É«dGOGh» ùdóe... π ûdg Qƒà SódG ù ÛG ù«fq øe πc ªLCG ICGôŸG ÉjÉ bh Iô SC Gh øeé àdg IôjRhh, GƒàdG Y É«dGójEG á«æzh» ùdóe OGôe õ jõ J ó LGƒ J Ωƒ «dg ô FGõ G CG É Uƒ ün,icgôÿgh πlôdg ÚH IGhÉ ùÿg ù SDƒŸG CG ø jó cdƒ e,π «ûà dg ƒ S º ùàj Ó«Ñ S è àfg ôfgõ G Qƒà SódG Gò g üî j É ª «a êqó à dgh á «Yƒ dé H»àdG OGƒŸG øe ójó dg êqocg å«m ÉÛG ÚH UÉ æ à dg á «bô J º gé ùjh π ª J É TCG MÉ à à ag Ó Nh.Ú ùæ G π ûdg ƒ Sh ICGôŸG ƒm hódg à ŸG Qƒ à Só dg CG à L ø e» ùdó e ó ccg»àdg 36 IOÉŸG ɪ«S OGƒe º j ôfgõ G ICGôŸG á «bô Jh «é ûj Y üæ J äé Ä «dg h á «dhdƒ ùÿg Ö UÉ æ e ø e É gòzh á «eƒ ª dg ägqgoe Gh EG á aé VE É H,á «ª Sô dg äé ù SDƒŸG ùdéûg ICGôŸG π «ã «Sƒ J π j Éà á ã âëñ UCG PEG áñîàæÿg ägp ±É VCG É ª c.aé YC G å K ø Y á Uôa ƒg AÉ dg Gòg EG ÓFÉb çóëàÿg ó``````` G øe ójõÿg òñd êéà áæªbôdgh ájõcôeódg ««ëàd É```æJQGRh ùj ÒÑc RÉ`````` EG AÉæÑdG á ünq áæªbq : hóh äé````````````````jƒdhc G á``````````````jƒdhcg ø``````wgƒÿg ±hô```````````x Ú ù øjódg Qƒf á«ùg äéyéª Gh á«ngódg ôjrh ±ÎYG ájõcôeódgh á«wgôbhòñdg OƒLƒH GOó hóh äéyé dg áæªbq EG ƒ UƒdG CG GÈà e,iqgoe G ΩGó î à SGh ó G ø e ó jõÿg ò Ñ d êé à Gõ J AÉ dg øe øµ»àdg É üj Gh ΩÓYE G É«LƒdƒæµJ ájõcôe EG ƒ Uƒ d ùf'' : ƒ déh ÉaOôe,É «Y e ábó dg áæ ùfcgh ΩÓYE G äé«lƒdƒæµj Y á«æñe.'' óëàdg Gòg aôd áhé ûdg ÉæJÉbÉW «é ûàh øwgƒÿg Vh àcqé ûe ÓN hóh øjódg Qƒf í VhCGh 500h dcg 12 RÉ EG Ó fó d SÉ SC G ô é M AÉæÑdG á ünq áæªbq CG ùecg ᪠UÉ déh á«æµ S IóMh ÒÑc RÉ EG áhéãã Èà J ÉÑjôb É «a Ó f G ºàj»àdG π Ø H «Y Òª à dgh ø µ ùdg IQGRh π ª J çóëàÿg ägp Lhh.ÚYÉ dg ÚH Oƒ G ôaé J Ú ù EG ƒ Uƒ d ó àœ áeƒµ G CG ÉgOÉØe ádé SQ É æe á UÉN º d ºFÓe ñéæe ÒaƒJh ÚæWGƒŸG ±hôx á jô S IÒJƒH ójgõàj πh» àæj»àdg º JÉLÉ«àMG H ô òdg ΩÉ dg VƒdG ºLÎJ :''QGƒ G''`d ÜÉ T..OÓÑdG â ù«d «ëjhcg äéhé N á``````````````` ªµe πh á béæàe WÉ æ dg ó ccg ª é à d» ª Sô dg»æwƒdg»wgô ÁódG '' ófqc G'' ÜÉ T jó üdg äé HÉ N CG Y óªmcg ΩÉ dg ÚeC G OCG»àdG «ëjhcg à ªM QÉWEG É H øµj á«héîàf G π H á bé æ à e òdg ΩÉ dg VƒdG ºLÎJh É à HÉ ùd á ªµe äaél CG ó à YCG '' ƒ dé H É Ø «e,oó Ñ dg H ô» SÉ«ùdG ÜÉ ÿéa á béæàe «ëjhcg äéhé N ƒ a É ù SDƒ e ƒ µ j h Ò à j É «MC G ø e Òã c Qƒ àjh ägò àÿgh äé«ÿg e ÜhÉéàdG héëj,'' «ÙGh äé «fé µ ee G Ö ùmh ±hô dg Ö ùm ΩÉ dg ÚeC G É H OCG»àdG äéëjô üàdg øy OQ h ájƒg üîj ɪ«a ÓaB G»æWƒdG ôjôëàdg á Ñ,á«HÉîàf G á ªë d «ûæj ÓN πñ ŸG ù«fôdg πãe Y j feg ôec G CÉ T ÜÉ T Éb GócDƒe, a É ÑMÉ U»æ J»gh äéëjô üàdg òg ófqcód ÉØ«M Ñj ÓaC G EG, ùøf âbƒdg»béh eh e QhÉ ûàdgh «ùæàdg Oó üh ƒg òdg ÖfÉL EG,á«SÉFôdG á«ñ ZC G ägp á«sé«ùdg iƒ dg æ c Ωó à dg á «H á VQÉ ŸG e QGƒ M í à a πnójh ᫪æàdgh á É üÿgh ìó UE Gh QGô à S G í à Ø àÿg» SÉ «ùdg π ª dg QÉ WEG Gò g.çóëàÿg- «j-''»wgô ÁódGh í VhCG É ª FGO ùø f GDƒ ùdg ø Y OQ É «S h ÜÉ T Éb å«m á«féãdg á«sé«ùdg Iƒ dg bgƒe ájqƒ ª G ù«fq ºYójh ófé ùj ófq G EG,É jcg.'' ò«øæàdg RÉ Gh ÉfôHh ó ccg á «HÉ î à f G á ª G AGƒ LCG üî j É ª «a É ecg ÜhÉéàdG π«dóh ó«l πµ ûh ôœ QƒeC G CG ÜÉ T IAÉ æ Ñ dg Üõ G äé HÉ ÿ» Ñ ûdg É Ñ be Gh»àdG ºà ûdgh Ö ùdg GƒfCG πc øe á«déÿg áø«ædgh GÒ ûe,á«sé«ùdg à «µ ûj ÇOÉÑe øe â ù«d»g ácqé ûª d ÖNÉædG ÜÉ à SG ᪠e CG JGP âbƒdg ómgh» SÉ«S ÜõM ᪠e â ù«d GÎb G Ωƒj Iƒ H º «a Éà ÉÛG Ú YÉØdG «ªL á«dhdƒ ùe πh øe øjòdg á«eóye G Iô SC Gh IQGOE Gh ÜGõMC G ÖNÉædG ÉæbE óæéàdgh áäñ àdg º «Y Qhô dg ófqc G CÉH ómgh BG Éë Vƒe,Iƒ H âjƒ üà d äéhéîàf G á gòe èféàf «ëàd a íª j Ée Qó H «ùaéæã áfqé e áñjôe «hcg á«ùg á«f hh á«fi ùdé Y ƒ ü G EG íª j ƒg.ájohoôeh á«bgó üe ägp ɪL SÉæe Ió à ùe ùªm CG óccg á«dhdƒ ùÿg πªëàd äé«ùg ôjôëàd ƒyóf :Iô UÉæe äé«séfôdg äéfégq øe á cô M ù«fq É YO óñy º ùdg ªà Iô UÉ æ e ó «ÛG IQhô V'' EG äéhéîàf G ôjô ø e á «ÙG äé fé gqh ƒ V äé«séfôdg äé jó Ñ dg ô jô h á jé Uƒ dg ø e ájqgoe G,''á«WGôbhÒÑdGh Ö û d ᪠µdg ôj» «G π G'' CG GócDƒe á j ƒ dgh á jó Ñ dé H á àÿg ÚfGƒ dg Ò«Jh.''Qɪãà S G Ö Lh ᫪æàdg ácôm'' CG, ùecg,iô UÉæe ó«ûg óñy í VhCGh AÉÑYCG πª h º SÉ J EG ìƒ VƒH Ió à ùe '' ùªm'' jƒ Ø Jh «µ à H ø µ dh äé jó Ñ dg IQGOEGh Ò«ùJ ájdhq EG êéà OÓÑdG IOÉ«b CG GÒ ûe,ö ûdg idhôdéh OÓÑdG OÉ J ø a `dg óæy bƒàj.''ióÿg Ió«Hh á Sƒàe idhôh É EGh á «dg Ωƒ «dg á «ÙG äé HÉ î à f G'' CG Iô UÉ æ e OÉ acgh É «a bh»àdg äé«jô ûàdg ÚH J É fc áeƒ e äé«sé Fô dg äé fé gqh ƒ dgh ô jhõ à dgh º dg ô jô» g» à dé SQ EG Ó FÉ b,.. á eoé dg äé fé gqh ƒ V ø e á «ÙG äé HÉ î à f G.''äÉ«SÉFôdG ɪL.Ω

4 4 çó````````````` G ù«d É e çó M GPEG Ó jƒ W ô ª à ùj ó b áµ ªŸG í ùe ôjƒj ܃ ûfh ÉÑ ù G»eÉfƒ ùj ó ûj»àdg ájoƒ ùdg á«hô dg bgh ƒ gh,iònc G ΩÉ jc G» SÉ «S h 65 ÚH ílqcéàj ØædG π«eôh π é«s,2018 øe hc G»KÓãdG GQ ho 70 ô ûdg äéygô üdg QGôªà SG e á UÉN.-çóëàŸG ägp «j? ShC G `d í jô üj hqé g ô ª Y ó ccg É ª c π é «S É Ø JQ G Gò g CG,''QGƒ G'' ɪ à MG e á «ë jqcg á dhó dg á «fgõ «e OhóM» LôŸG ô ùdg Y AÉ HE G ƒµà S á«ëjqc G CG ÉØ«e,GQ ho 50 CG QÉÑàYÉH,ájOÉ üàbg É æe ÌcCG á«ùøf ÑW jôw øy É ùøf ƒªà S áeƒµ G øe QÉæjódG ᪫b ºYóà S É æµd,oƒ ædg ØJÎ S»àdG äébhôùg ägóféy ÓN.π«eÈdG øe ôfgõ G ìéhqcg ØJÎd π«eè d á«déªle G á Ø µ à dg CG QÉ Ñ à YÉ Hh GQ ho 20^5 Ohó M ô FGõ G ôfgõ G EG çóëàÿg ägp ƒ j,髵jôecg ü«jh ÉŸG É gqò M Y π UGƒ à S TÉ feg á dhéfi e,ägoqgƒ dg º é M Gòg πc π Øà S É æµd» ÙG OÉ üàb G á MÉ ùe É dƒ î J á «dé e á «ë jqcg π X ÉÑdÉ e,iqhéæÿgh ácô G øe ShCG á «ë jqc G ò g Ó à SÉ H É «ùdg ägp ᫵«gh á joé üà bg äé MÓ UEG «Ñ à d.»æwƒdg OÉ üàb G ªYCG ÂÉ à ùeh á æ «æ ùb ƒ egô J «Sƒ J.ΩOÉ dg ΩÉ dg øe hc G» SGó ùdg ÓN á ù SDƒŸ ΩÉ dg ôjóÿg ù«fôdg çó h á cgô ûdg á «ª gcg ø Y ô FGõ G hîe πjƒ πfé Sh iómeéc á UÉÿG á«eƒª dg Uƒ üæ dg ÜÉ «Z EG É bh, jqé ûÿg ø e ƒ æ dg Gò d Iô WDƒŸG á «jô ûà dg Y É gó «ùœ π bô j Gõ j á cgô ûdg Ñ ùm Ö àj òdg ôec G, bgƒdg VQCG É TC G á «µ «eé æ jo á UGƒŸ ΩÉ ª à g G.äÉ TQƒdG πc ÈY áerc G êgôøfeéh ô ûñj.. hîñdg QÉ SCG ÉØJQG á«fgõ«e õéy ó ùd ôfgõ G»Øµ«S ØædG π«eèd GQ ho 80 ôfgõé d á````````````«dée á``````````«ëjqcg øª «S QÉ`````````````````` SC G É````````ØJQG : hqég 2018 á«fgõ«e õéy ó ùd»øµ«s ØædG π«eèd GQ ho 80 :á```````````«y,úeéy øe ójrc»ÿé dg ØædG ƒ S Oƒ SC G ÖgòdG QÉ SCG hé J áé«àf ôfgõ G âhô V»àdG πec G áñ«n ó H É frgƒj IOÉ à S ôfgõé d πecg ô TDƒªc ÉgQÉ SC É«éjQóJ É«aÉ J ±ô J IÒNC G òg»gég.iôncg Iôe ÉgOÉ üàbg á éy jô h ójól øe ÉŸG á jé Ñ G á «aé VE G ägogô je G CG ádém QÉæjO QÉ«e 2000 Ñà S á«dhîñdg.gq ho 80 `dg áñày ómgƒdg π«eèdg ƃ H π é«s ájoƒ ùdg í ùe ôjƒj ܃ ûf GQ ho 70 h 65 ÚH ílqcéàj ØædG π«eôh ôªy, OÉ üàb G ÒÑÿG Éb, à L øe QÉ SCG ÉØJQG bƒàÿg øe Éc feg, hqég 80`dG ùeój ób OhóM EG π üàd hîñdg ªYó«S bgƒdg Gòg CG ÉØ«e,GQ ho hó dg IQGô G äé LQO VÉ Ø î fg e, Ó à S G øe aôj É á«hhqhc G bgh,éeƒªy á«dhódg äéwé«àm G LGôJ É a º c3 ƒ W Y» bgô H á é æ dg.ájqél GõJ É TC G EG πnóàÿg âlôacg ádhódg CG EG áãdéãdg «V QÉ TCGh m ÉK ô ûc QÉæjO ÒjÓe 4 ફb Ée øy QÉ æ jo ÒjÓ e 6 ø e IOÉ Ø à S G ó H É ª µ à S á Lƒ e hc G á MôŸG,IOóÙG É délbg É ª«ùJh jqé ûÿg á jƒ dhc G CG QÉ WE G Gò g É ë Vƒ e É MGô e â H» à dg jqé ûª d ƒ µ à S º«ùJ ºà«S å«m,ré E G øe IÒNC G É TCG ɪµà SGh «Sh á bqh ƒegôj CG É «ùdg ägp Gó cdƒ e,ô jó üà dgh º gé ù«s OGó ee G ü f ø e ±ƒÿg.qé SC G ÉØJQG QGôªà SG ÒÑc πµ ûh ÒKCÉàdG EG OÉ üàb G ÒÑÿG QÉ TCG ɪc øy èàæj ób òdgh QÉ SC G Y ÒѵdG Gò g CG Gó cdƒ e, Gô je É «ShQ º YO ô S ƒ Uh º gé ùj ó b agƒ à dg.gq ho 70 EG ómgƒdg π«eèdg Y ØædG QÉ SCG ÉØJQG ägòkcéj øyh ägp Éb,ôFGõ G ájoé üàb G áerc G ómgƒdg π«eèdg ô S ƃ H EG çóëàÿg ó ùd»øµ«s GQ ho 80 EG ØædG øe QÉÑàYÉH,2018 á«fgõ«e bƒàÿg õé dg 2011 òæe hîÿgh ƒegîdg ÈY ôaé ùe ƒ«e 258 øe ÌcCG»HÉ``````````````````gQEG «bƒj ôfgõ ÉH æy çƒëñe á``````````````````````````````ª UÉ dg» æ Wƒ dg û«é d IRô Ø e âø bhcg øec G ídé üe e «ùæàdéh»ñ ûdg æ Y çƒ ë Ñ e É «HÉ gqeg» æ Wƒ dg ùecg OQhCG ɪc,᪠UÉ dg ôfgõ ÉH É aó dg IQGRƒ d É «H AÉ KÓ ã dg.»æwƒdg QÉ WEG '' fcg JGP É «Ñ dg í VhCGh π Ø Hh ÜÉ gqe G á ë aé µ e,äé eƒ ª d ó «G Ó à S G» æ Wƒ dg û«é d IRô Ø e âø bhcg 2017 Ȫ aƒ f 06 Ωƒ j» Ñ ûdg äé YÉ ª é d º YO ô UÉ æ Y á HQCG «bƒj ɪc,á æ JÉ Ñ H á «HÉ gqe G ô FGõ É H æ Y çƒ ë Ñ e» HÉ gqeg í dé üe e «ùæ à dé H á ª UÉ dg á «bó æ H Ñ Vh» æ Wƒ dg ø ec G.''IÒNòdG øe ᫪ch á«dbg üf 2018 ájgóh «Sh á bqh ƒegôj º«ùJ iƒà ùe Y hîª d øjójó G Ú ÿg ójèdg,iqƒaéjh áé ædg ÚY -QóÑdG»M ΩÉ dg á jé f AGó ûdg á MÉ S, õ côÿg»hóm í VhCG É«ùdG Gòg h. QÉ G Ú î d IójóL áhôy 12`dG ÉÑ à SG CG ájgóh ƒµ«s ôfgõ G hîÿ øjójó G ägp á eóÿ É fé ª V ΩOÉ dg π jô acg ø e.á«yƒf á fi ÚH HGôdG ÿg üîj ɪ«a ÉeCG ÉŒÉ H ó jó G ø jó eƒ H QGƒ g QÉ e ÚY Nh º c9 á aé ùe Y TGô G 43 IOɪ d É ÑW π ædg É b hôa áaéc á jô M Sqô c ò dg Qƒ à Só dg ø e.qéªãà S Gh á«j hé ŸG Ó YEG ó H OGó M» Y Ö«J AÉ Lh óñy,á«eƒ ª dg É TC Gh π æ dg ô jrh á «déÿg á æ ΩÉ ecg, Ó YR» æ dg íàa QÉ üàbéh»æwƒdg»ñ ûdg ù ÛÉH UGƒÿG ΩÉ ecg QÉ ª ã à S G É É Y ƒ Gh ô ë Ñ dg π æ dg É dg CG É Ø «e, FÉ Ñ dg ø ë T É G ʃfÉ dg QÉWE G ««µj Oó üh Gò g ô WDƒ j hô T ÎaO OGó YEGh ó ª MCG, hc G ô jrƒ dg É ch. É ûæ dg CG ió à æ ª d á «Ø «üdg á eé G Ó N ó ccg ó b «ë jhcg π MGô e hô a àfl QÉ ª ã à S G é ûà S á eƒ µ G.»æWƒdG êéàfe G ôjó üj äé ù SDƒe πñ à ùÿg Éæjód ƒµj CG Öéj" ÓFÉb í VhCGh πfé Sh QÉéÄà SGh «àdgh á«lqéÿg Gƒ SC G øy åëñ d hcg ƒ G π æ d á UÉ N äé ù SDƒ e à Mh FÉ Ñ dg π æ d." ù d ôëñdg ó«ªm ÒÿG ΩCG á «Ñ T ᫪ S íª ùj π«eè d GQ ho 80 ägogôjeg QÉæjO QÉ«e 2000 ƃ ÑH á«dhîñdg ájéñ G á«aé VEG øªmôdg óñy, OÉ üàb G ÒÑÿG bƒàj π ü«d ØædG QÉ SCG ÉØJQG π UGƒJ,á«Y EG ómgƒdg π«eè d GQ ho 66h 65 ÚHÉe GócDƒe,ΩOÉ dg HhCG ɪàLG OÉ fg ájéz AGQh âféc QÉ SCÓd ÅLÉØŸG ÉØJQ G CG á «µ jô ec G Ió ë àÿg äé j ƒ dg á Ñ ZQ dph GQ ho 60 `dg ô S EG ƒ Uƒ d ø µá fcg É Ø «e,é à ª Y á jé ª ióÿg Y hîñ dg QÉ SCG º µ ë à dg»àdg á«aô dg πegƒ d ó«ñdgh SƒàŸG QGô à SGÓdG ádém EG áaé VE ÉH ªµ.»ŸÉ dg OÉ üàb G ƒ»øjég É üjg á«y øªmôdg óñy OÉaCGh ÚH ø e CG, ùecg,''qgƒ G'' e äé bƒ J ø e Rõ J» à dg ägô TDƒŸG ägòkcéàdg ØædG QÉ SCG ÉØJQG QGôªà SG Ió ë àÿg äé j ƒ dg á UGƒ eh á «déÿg EG áaé VEG,Q hó d É ªYO ᫵jôec G á æ e á «SÉ «Sƒ «G ägô Jƒ à dg ÚH É G Gô üdg EG áaé VE ÉH,è«ÿG É «ShQ EG OGó à egh Gô jegh á joƒ ùdg Ó à S Gh êéàfe G Iƒb ÜÉH øe ɵjôeCGh á ù SDƒŸ ΩÉ dg ô jóÿg ù«fô dg ûc AÉKÓãdG, ùecg,»hóm ôªy ôfgõ G hîe ô aé ùe ƒ «e 258 ø e ó jrcg CG ò æ e ƒ egîdgh hîÿg Gƒ eó î à SG ᪠UÉ dg øe πµh áeóÿg õ«m º dƒno SÉ Ñ H ó «Sh á æ «æ ùbh Gô ghh ΩÉ dg ô jóÿg ù«fô dg bƒ Jh.Gô NDƒ e àaé à SG iód ôfgõ G hîe á ù SDƒŸ áãdéãdg IÉæ d ôjôëàdg «V èeéfôh ô FGõ G hîe ÜÉ «à SG á bé W É Ø JQG ΩÓ à SÉ H É «eƒ j ô aé ùe dcg 200 EG ''ƒ``````````«ùac G'' `` LCG øe agôj Éë e ÉÑ e ÈàYG ô````jóÿg ù«fôdg hîe á ù SDƒŸ ΩÉ dg :»HóM ôfgõ G ƒ```` G π ædg íàød ƒ``````````yój OGóM UGƒ````î d ô``````````````````ëñdgh ÈdGh äé ù SDƒŸG AÉ SDhQ ió à æ e ù«fq ió HCG äé ùdg QGô H Ñ «Mô J OGó M» Y π f É Qɪãà S G íàøh» VÉ dg íàød áeƒµ G É«YGO, UGƒî d FÉ ÑdG ôëñdgh ÈdGh ƒ G π ædg hôa áaéc UÉÿG É dg ΩÉeCG øjôaé ùÿéh UÉÿG ó ª MCG hc G ô jrƒ dg QGô b ó H á UÉ N É b íàa øy ÓYE ÉH àÿg «ëjhcg UGƒÿG øjôªãà ùÿg ΩÉeCG FÉ ÑdG π f AÉ SDhQ ió à æ e É TCG Ó N Gô NDƒ e OGóM» Y Ébh.ƒ«ùaC G äé ù SDƒŸG Y ᫪ Sô dg à ë Ø U Y d Qƒ ûæ e IQOÉÑŸG íæe IOÉYEG EG " ƒñ ù«a" bƒe á «æ Wƒ dg äé ù SDƒ ª d IÒÑ µ dg ägqó dg ó «æœh UGƒ î d øe Éë e ÉÑ e Èà j á UÉÿG äé ù SDƒŸG ünc ÉHh,áeÉY agqh äé ù SDƒŸG AÉ SDhQ ióàæe É æy ago»àdg ÖdÉ ŸG Gòg CÉH, Éæàb G ΩÉ æà e ÉfCG'' : ƒ déh ÉaOôe,É LCG øe äé YÉ dg á aé c ô jƒ J π LCG ø e á ë e IQhô V QGô dg øe ü«àdgh»æwƒdg OÉ üàb G jƒæj ±óg ó«ùœ ɪ Vh ídé üe á UGƒÃ Gƒ«ùaC G ù«fq óyhh."êqéî d á«ñàdg ùá Éà ìéàøf G á«dƒª ûdg «ëàd á agôÿg à ù SDƒe :ìô üj ù«y óªfi ªàÛG áyéæe çgómeg»```øfé dg ôµødg áhqéù ó ªfi,±É bhc Gh á «æ jó dg hdƒ ûdg ô jrh ìô U ÓN øe ƒµj»øfé dg ôµødg áhqéfi CÉH, ù«y á«lôe Y GOÉæà SG ªàÛG áyéæe çgómeg'' ô jrƒ dg ±É VCGh.''á «æ Wƒ dg á «æ jó dg á ù SDƒŸG Y agô TEG ûeég Y É ûf á«øë U Ihóf øh áñ Y ÉØdG ƒm hódg à ŸG É TCG ìéààag áæjóÿ»eó SE G É ãdg õcôÿéh ô ØdG aéf á ù SDƒŸG á «Lô e CÉ H Iô µ ùñ H á Ñ Y ó «S á SQóe øe É Jƒb ó ª à ùj» à dg á «æ Wƒ dg á «æ jó dg É fcé T øe ájóªùg á SQóŸGh»eÓ SE G íàødg.'' ªàéª d áeródg áyéæÿg AÉ YEG'' Aɪ Y Éæà K EG'' : É«ùdG Gòg ù«y Ébh Aɪ dg ÉfOGóLCG Éæd É ZÉ U»àdG äéøddƒÿgh ÉææWh òdg ø ü G ƒg á«æjódg Éæà ù SDƒe ƒm ÉæaÉØàdGh á ù SDƒŸG CG GÈà e,''á aô àÿg QÉ µ ac G ó üj Ωóîj üî ûdg øe π Œ'' É à «ÑW ºµëHh á«æjódg IÒãµdG ìó UE G äécôm CG GRÈe,'' æwhh æjo çgòe»g»àdg ájôfgõ G ÉjGhõdG ºMQ øe áä TÉædG ìhôdg ájò Jh åh EG IƒYóe É c'' íàødg á SQóe. ÒÑ J óm Y ''øwƒdg áeón ÖLGhh ájôfgõ G π c CÉ H ù«y ó ªfi ±É VCG, dp π HÉ e h Éæ«Y» Ñæj'' ó G Gòg Y AÉ d»jcéj ácôm ólé ùe áªfcgh áø ãe áñîf øe É d ÑæàdG É «ªL.''ÉgÒZh ΩÓYEG πfé Shh ÉjGhR ñƒ«th Ü.ΩOBG ôëñdg ó«ü d ΩÉ dg ôjóÿg :ø j TƒªM W êéàfe G øe øw dcg ÉaBG»µª ùdg äé«féÿg á«hôjh ôëñdg ó«ü d ΩÉ dg ôjóÿg óccg ájé f ΩÉ «S òdg hódg ƒdé üdg CG TƒªM W øe 12`dG ájéz EG GôgƒH 7`dG à ÑW ƒñ SC G Qɪãà S G aód á Uôa ƒµ«s QÉ G ô ûdg. ôëñdg ó«üdg É π ã ª à J á joé üà b G Iô gé à dg ò g ó jó Lh IQGRh É é à æ J» à dg á «é «JGÎ SE G Y õ «cîdg É ôëñdg ó«üdgh á«øjôdg ᫪æàdgh ámóødg OÉ üà bó dh äé Lƒ à æ ª d jƒ æ J ƒ gh QÉ ª ã à S G RÉ G π ª Y fl ô S É e ah» æ Wƒ dg ÉØ«V, ùecg, dhõf ÓN ƒ déh ÉØ«e, ò«øæàdg á «YGPE G IÉ æ dé H ''ìé Ñ üdg «V'' è eé fô H Y êéàfe G áøyé e ƒg ô ùÿg ±ó dg CG hc G á «Hô J hcg ô ë Ñ dg ó «üdg AGƒ S ÚdÉÛG % 10 πã»àdgh É«dÉM øw dcg 100 øe äé«féÿg øw dcg 200 EG SƒàŸG ôëñdg OÉ üj É. SƒàŸG ióÿg Y ôªãà SG ÜÉÑ ûdg H CG EG çóëàÿg QÉ TCGh á«hôj Qɪãà S G ÌcCG é ûæ Sh ôëñdg ó«üdg ájôëñdg ᫵ª ùdg IhÌdG ájohófi πx äé«féÿg å«m øe äéyé dg ô SCG øe ó j ÉÛG Gògh πµd áeó ŸG äó«ùàdg Y GócDƒe,ájOhOôŸG ÚH RGƒàdG ƒµj àm É dg πª dg ÖZôj øe Ñ «S 2022 É abg fcg É æ e, Vô dgh Ö dg Gò g É Ø TÉ c.ø W dcg 100» µ ª ùdg êé à fe G iƒà ùe Y VƒM dcg 13 AÉ ümeg fcg Oó üdg á «Hô J É gèy º à J å«m á «MÓ Ø dg ägô ª ã à ùÿg É «S É bh,ô ùe è eé fô H ah äé «FÉŸG GQõà SG a áæ ùdg òg ÓN feg ƒ VƒŸG á«móødg ägôªãà ùÿg VƒM 1000 øe ÌcCG EG GÒ ûe, a VƒM 200 Éc 2016 ɪæ«H ÚMÓ Ø d á Ñ ùæ dé H á agôÿgh ø jƒ µ à dg á «ª gcg º goé TQEG ó bh äé «FÉŸG á «HÎH Úª à ŸG»æWƒdG õcôÿg øe ɪ SC G QÉ üh ºgójhõJh äé«féÿg á«hô Jh ô ë Ñ dg ó «üdg á «ª æ Jh åë Ñ d, ª ùdg QÉ U øe ÚjÓe 3 øe ÌcCG èàæj òdg.»æwƒdg iƒà ùÿg Y Sƒe É ûædg CG Éë Vƒe Ü. ΩOBG

5 çó````````````` G 5 ƒ«``````` SÉ«Sh øjo É```````LQ :''QGƒ``````` G'' ÈY ƒ`````````kóëàj OQGƒdG VÉ LE G áë üdg ƒféb..ø````````µdh ìéñe á«eó SE G á jô ûdg e aéæàj ójó G áë üdg ƒféb :»ª«éM!! VÉ LE G áméheg ƒm bƒe Éæd ƒµ«s.. a ádé G òg : dg ΩÓZ à LGôe Ú àj SGh ±ÓN πfi c ƒfé dg :±ÓN øh VÉ LE G á«b øe ØdG πgcg bƒe ƒg Gòg :áæ SƒH VÉ LE G ᫪y AGôLE Qhô V ôec ÉH Ú«æ ŸG á agƒe :»ÑjhP πª dgh á«yéªàl G hdƒ ûdgh áë üdg áæ ΩÉeCG á ûbéæª d ùecg ìôw òdg ójó G áë üdg ƒféb hô ûe OQGƒdG 81 IOÉŸG üf» d àhé UEG»Ñ dg ü«î ûàdg äéñkg ÉM É æ«æl VÉ LEÉH πeé G ICGôª d ìéª ùdéh àj»àdgh, ÉŸÈdG áñ H»æ ŸG øjƒµàdgh ƒª e ƒm á«sé«ùdg á Ñ dg Gòch UÉ üàn G πgcgh øjódg ÉLQ iód áhqé àe bgƒeh É TÉ f,ò N ƒ ûj hcg VôÃ.πeÉ G IÉ«M Y ôkdƒj òdg Úæ G ƒ ûj a üîj É jó J πñb HÉ ùdg ƒfé dg âféc»àdg IOÉŸG òg hdƒ ûdgh áë üdg áæ Y ùecg ìôw» æ ŸG ø jƒ µ à dgh π ª dgh á «YÉ ª à L G π LCG ø e» æ Wƒ dg» Ñ ûdg ù ÛÉ H ô jrh π Ñ b ø e Áó J ó H á ûbé æÿg fcg É ë Vƒ e, hó Ñ ùm QÉ àfl á ë üdg πñb øe á VƒaôŸG ägagôle G ÑH AÉL.AÉÑWC G äéhé fh UÉ üàn G πgcg AÉÑWCÓd JófÉ ùe øy ±ÓN øh ÜôYCGh Gòg á TÉædG äéhé ædgh Ú üàıgh ƒ fé b ó «ª é à H ÖdÉ J» à dgh ÉÛG CG EG QÉ TCG å«m, à LGô eh á ë üdg æ««j Ωƒj áë üdg IQGRƒd É G ôjrƒdg á ë üdg ƒ fé b ô æ dg IOÉ YEÉ H ó J É dg AGÈÿG IQÉ ûà SGh É G. UÉ üàn G πgcgh, VÉ LE ÉH àÿg π«üøàdg øy Gó«Hh CG ±Ó N ø H ÊÉŸÈdG ÖFÉ æ dg ó ccg IÒÑc á µ ûe ó j JGP óm ƒfé dg É dg hc G hdƒ ùÿg ÖdÉWh,GóL ƒ fé dg CG É Ø «e, Oƒ Yƒ H ΩGõ à d É H iƒà ùe Y πcé ûe N ÖÑ ùà«s ODƒ j É e Gò gh,ú«fé ünc Gh äé HÉ æ dg É«YGO,á«FÉØ ûà S G äé ù SDƒŸG π T EG»àdG OGƒŸG ójóy ô ædg IOÉYEG EG d øe πc IQÉ ûà SG ó H ƒfé dg É æª àj ƒfé dg Vh ºà«d, ƒ VƒŸG Gò H ábóy á«b π «üø J ûbé æ «S ò dg» FÉ æ dg «ùj øe ºgC G CG GRÈe, VÉ LE G Qó é j a IÒNC G ò g Y Aƒ dg jcgq Ö ùm fƒ c π µ c ƒ fé d ô à dg IQGRƒdGh IQGOE G ÚH Gõfh ±ÓN πfi. É dg ɪY πch πgcg IQÉ ûà SG øe óh :»ÑjhP VÉ LE ÉH àj ɪ«a UÉ üàn G á ædg ácô ΩÉ dg ÚeC G ióhcg, QhóH ''QGƒ G'' e É üjg» Ñ jhp ó ªfi hô ûe øe 81 IOÉŸG Uƒ üîh Øbƒe É G É µ T ójó G áë üdg ƒféb Oƒ j πh,» SÉ «ùdg QGô dg É «a º µ ë à j jô W ø Y UÉ üà N G π gcg EG ô ec G,ô ec G üàıg Ö«Ñ dg CGQ ò NCG CGQ QÉÑàY G Ú H ònc G EG áaé VE ÉH.ôeC ÉH Ú«æ ŸG CG» Ñ jhp ó ccg, ƒ VƒŸG É «S h π üø J» à dg» g á «ª dg á «dhdƒ ùÿg Ö«Ñ dg QGô b É gó H ƒ µ «d ƒ VƒŸG ICGôŸG á YÉ æ b Y É «æ Ñ e üàıg,» FÉ f QGô b æ Y è à æ j ò dg É Jô SCGh πc º d É Jô SCGh á jôÿg CG Y GOó ûe.qgô dg PÉîJG ácqé ûª d G í «Ñ J ägqhô dgh,ägqhô d IÉ YGô e ÜÉ µ JQG :Ió YÉ H Ó ª Yh,äGQƒ ÙG.øjsô ûdg ƒgcgh,øjqô dg NCG Úª ùÿg AÉ ª dg á «ª L ƒ Y QÉ TCGh hcg Úæ G êgôneg Rƒéj fcg áæ SƒH ɪc π Ñ b CG, «a ìhô dg ï Ø f π Ñ b WÉ SEG,» µ déÿg ÖgòŸG ó ª à e,ú HQC G VÉ LEG á«øæ G AÉ a øe Aɪ dg ìéhcgh hcg» Yô T Qò d Ú HQC G π Ñ b Úæ G ƒ gh,é gqó H IQhô dg Qó Jh IQhô V.ºgóæY óªà ŸG IOQGh IOÉe 40 øe ÌcCG :±ÓN øh Ú àj ójó G áë üdg ƒféb É à LGôe øe OÉ G øy ÊÉŸÈdG ÖFÉædG ÈàYG øh ô ÿ AÉæÑdGh ádgó dgh á ædg πlcg ójó G áë üdg ƒféb hô ûe CG ±ÓN ôec G CG ÉØ«e, SGh ±ÓN πfi H IOQGƒ dg 81 IOÉŸÉ H a à j CG óccg å«m VÉ LE G RÉéjEÉH á àÿgh ÖfÉL øe IOÉe 40 Y ƒàëj ƒfé dg. ÉÛG Gòg äéhƒ dg øh OÉaCG, ùecg ''QGƒ G'' e É üjg h ójó G áë üdg ƒféb hô ûe CG ±ÓN VÉ LEG hô T»g òg :áæ SƒH Ò N ƒ ûàd πeé G Úæ G Aɪ dg ᫪ iƒàødg áæ ƒ Y í VhCG ØdG ª CG,áæ SƒH ɪc,Úª ùÿg EG ÖgP á eô µÿg á µ e» eó SE G, qƒ ûj «a òdg Úæ G VÉ LEG RGƒL «Y ké eƒ j ø jô ûyh má FÉ e Qhô e π Ñ b ò g RGƒ É gô aƒ J Ú à j hô ûh.᫪ dg áæ SƒH Éb hô ûdg ò H àj ɪ«ah äé Ñ KEG Î ûj feg ''QGƒ G''`d ë jô üj AÉ Ñ WC G ø e á «Ñ W á æ ô jô J ah UƒëØdG Y kaéæhh äé ãdg Ú üàıg CG ájèàıg πfé SƒdGh Iõ LC ÉH á«æødg EG áaé VEG,kGÒ N ké jƒ ûj ƒ ûe Úæ G πñ à ùe êó d πhéb oòz Úæ G ƒc ø jnó dgƒ dg á agƒ e Î ûj Gò ch, JÉ «M. VÉ LE G Y JGP çó ë àÿg π üa, É «ùdg h ïøf ó H VÉ LE G CG Éë Vƒe ƒ VƒŸG Úæ G ôªy øe ô TCG á HQCG ó H CG ìhôdg ºuà IQhô V âeéb GPEÉa, ɪLE ÉH ΩGôM äƒÿg ø e ΩC G IÉ «M PÉ fe WÉ SEG,äÉ ã dg Ú üàıg AÉ Ñ WC G ø e ô jô à H,ìhôdG ïøf ó H VÉ LE G Rƒéj òfóæ a ójó G áë üdg ƒféb :»ª«éM á«eó SE G á jô ûdg déîj á ««ùæ à dg ù«fq ó ccg,iô NCG á L ø e á«æjódg hdƒ ûdg»øxƒeh áªfcód á«æwƒdg hô ûe CG» ª «é M ƒ L ±É bhc Gh Uƒ üf aéæàj ójó G áë üdg ƒféb á jô ûdg ÇOÉ Ñ e e H IOQGƒ dg OGƒŸG 81 IOÉŸG üæh àj ɪ«ah.á«eÓ SE G á æ ª àÿgh ó jó G á ë üdg ƒ fé b ø e Úæ é d π eé G ICGôŸG VÉ LEG á MÉ HEG à HÉ UEG» Ñ dg ü«î ûà dg âñ ã j ò dg áhé f ù«fq Oó T,Ò N ƒ ûj hcg Vôà IQhô V Y»ª«éM ƒ L ï«ûdg áªfc G ø jó dg É LQh AÉ Ø dg EG IOƒ dg.»ñw ÒHóJ CG PÉîJG πñb º JQÉ ûà SGh JGP çóëàÿg í VhCG,Oó üdg ägp h CG ùecg ''QGƒ G'' e» Ø JÉ g É üjg H ólƒj ójó G áë üdg ƒféb hô ûe dp ºZQh á«eó SE G á jô ûdg déîj Ée äé ù SDƒŸG á Ñ bgôÿg õ jõ J Qó é j äé «ª H ΩÉ «dg AÉ æ KCG á «FÉ Ø ûà S G ʃfÉ dg ÉgQÉWEG ƒµj àm VÉ LE G IÒNC G òg Ö ùf AGôLEG Éæªãe»Yô ûdgh á«eƒ ª dg á «FÉ Ø ûà S G äé ù SDƒŸG EG.á UÉÿG ägoé«dg OÉ Ñà SGh / É S øh IÒ``````````````ég äé``````````````````côm hqéa ù ÛG πnóà«s : dg ΩÓZ á«dg YC G»eÓ SE G.. ô ûh, YC G»eÓ SE G ù ÛG ù«fq aq üf Y «àdg, dg ΩÓZ dg óñy ƒhcg ó jó G á ë üdg ƒ fé b ø e 81 IOÉŸG ød àä«g CG GócDƒe, VÉ LE ÉH á àÿgh ò dg ƒ fé dg hô ûe π Nó à J áë üdg áæ ΩÉeCG á ûbéæª d ùecg VôY øjƒµà dgh π ª dgh á «YÉ ª à L G hdƒ ûdgh.»æwƒdg»ñ ûdg ù ÛÉH»æ ŸG ΩÓZ Ñ SC G á«æjódg hdƒ ûdg ôjrh Ébh EG, ùecg ''QGƒ G''`d ë jô üj dg CG òîàj ød YC G»eÓ SE G ù ÛG»àdG IOÉŸG á ûbéæÿ ô àj hcg bƒe ójó G áë üdg ƒféb hô ûe É æª àj É M VÉ LE G Y üæ J» à dgh Úæ G Y Ò N jƒ ûj CG ü«î ûj CG É Ø «e,úlhõ dg á agƒã dph IOÉŸG ò g ìô à S ù ÛG ägqho ò g â«d GPEG É e É M á ûbé æ ª d.ωé dg CGôdG πñb øe á VQÉ e IÒNC G CÉH, JGP çóëàÿg í VhCG, É«ùdG h d ƒ µ «S YC G» eó SE G ù ÛG Y áboé üÿg ó H, ƒ VƒŸG jcgq CG óñj ød àä«g CG ÉØ«e, ƒfé dg Gõj ƒfé dg hô ûe CG Éà bƒe á ë üdg á æ ΩÉ ecg á ûbé æ ª d É Mhô e øjƒµà dgh π ª dgh á «YÉ ª à L G hdƒ ûdgh,» æ Wƒ dg» Ñ ûdg ù ÛÉ H» æ ŸG AGQBG á HÉàe ºà«S «Y áboé üÿg OôéÃh ƒ VƒŸG ô ædgh AÉ ØdGh ÚæWGƒŸG.çóëàŸG «j. ùñd CG «a Éc GPEG øe 81 IOÉŸG CG EG IQÉ TE G QóŒh fcg Y üæj,ójó G ƒfé dg hô ûe jô W ø Y Ió cdƒ e á Ø üh äé Ñ KG É M á HÉ UEG IO ƒ dg π Ñ b» Ñ dg ü«î ûà dg ΩCÓd íª ùj Ò N ƒ ûj hcg Vôà Úæ G :IOÉŸG AÉLh, VÉ LE G EG Aƒé déh jô W ø Y Ió «ccg á Ø üh âñ ã j É eó æ Y'' hcg á ŸG CG IO ƒdg πñb Ée ü«î ûàdg Ò N ƒ ûj hcg Vôà ÉHÉ üe Úæ G âwî TGh,'' OÉ dg ƒ ª æ dé H É ª d í ª ùj CG PÉ î JG á dé G ò g É JGP IOÉŸG ÚLhõ dg á agƒã» LÓ Y» Ñ W ÒHó J Ö«Ñ dgh üàıg Ö«Ñ dg e É Ø JGh.èdÉ ŸG

6 RƒØdG ëæ S.. TÉ H º «µ G ó Ñ Y bƒ à j ô G í TΟG TÉ H á«ùg äéhéîàf G òg IRÉ à è FÉ à f «äé bé ë à S G Ó N É b å«m,á eoé dg d É «H ô NBG Y ''QGƒ G''â üm ë æ S : æ e á î ùf π üëàæ Sh ÒѵdG RƒØdG ø e Oó Y ÈcCG Y ó Ñ dg ù ÛÉ H ó YÉ ŸG» à dg IÒ ùÿg π ª µ æ Sh ägƒæ S òæe É «a É æ Yô T QGô à S G ºYO πlcg øe á jó H aô J ò dg IQƒ à e ô FGõ L π LCG ø e äé Ñ ùà µÿg ø e ó jõÿg ë fh Sƒ dg ô FGõ G Y ΩõY Éæ ch,ájó ÑdG á ÙG Ö SɵŸG øy LGÎ d '' ±É VCGh,''IôgOõeh ä ÉÛG à T ô FGõ G IDƒ ddƒ d Iô G á ª FÉ dg è eé fô H ò «Ø æ J á UGƒ e.''á«aé ãdgh á«véjôdg ájƒhîdg á«yéªàl G 23 Ωƒ j» HÉ î à f G º Ñ LGh á jocé J EG Sƒ dg ô FGõ G» æ WGƒ e TÉ H É YOh ÚæWGƒŸG øe Ö WCG'' :ÓFÉb,áfÉeCGh ó U πµh º jcgq øy ÒÑ àdgh πñ ŸG Ȫaƒf ΩÉ dg É ûdg C Iƒ H ÜÉîàf Gh GÎb G õcgôe EG Iƒ H LƒàdG äéæwgƒÿgh.''áec G äéeƒ e øy ÉaódGh ƒªæàdg QÉ ùÿg ɪµà S Oƒ G ôaé J»Yóà ùj.ᵫe :ôfgõ G äéehgóe.. ΩÉjCG 10 ó H É ThôY Y á«dén á«héîàf G á ª G øe hc G ƒñ SC G AÉ fg ºZQ πñb øe É ëàa»àdg äéeghóÿg øe ÒãµdG CG ÒZ Y á «dé N â«h á FÉ W Gƒ ecg ⪠à dgh ÜGõ MC G»g πg Qóf h É «ë TÎe H øe EG É ThôY VÉ àeg øy ÒÑ àdéh dph øwgƒª d IôØ ûe ádé SQ. à a π a áeghóÿg bƒe CG ΩCG ÜGõMC G J øe Úë TΟG ø e Òã µ dg EÉ a á U P É «S h ôkcg º d ôj á«f ƒ dgh á jó Ñ dg á «ÙG ùdé é ª d Úæ WGƒŸG ø e Òã µ dg CGh á UÉ N á YÉ ùdg ó GƒKÉY CG ó H º JÉJƒÑµe ÆGôaE ºgQƒ ëh ƒñdé j A Dƒg π L É á«féãdg Iôª d í TÎdG hoéycgh GOÉ ùa á LGƒ e ø Y ƒ æ àáh á jô S äó ª ë H ƒ eƒ j. Lƒd É Lh øwgƒÿg ó«s íhgq :ájóÿg ÉæàNGh áfî e äébôw QGó`````````````e Y Qhôe ΩOÉN ôäñh áæ ùdg ô Ä H á jó H Qƒ Ñ Y Gó L Ö üdg ø e π NGO hcg JQÉ «S ô à æ J á jƒ W äé YÉ ùd Ñ J CG hoh á dƒ ùh ΩOÉ N á cô M IÌch É «Vh äé bô dg AGÎgG ÖÑ ùh Qhô ª d QhO á aé G.äGQÉ«ùdG á Ä «à dg É æ Y Ö«J» à dg á bhqc G Hh á æ jóÿg Sh EÉ a, É µ ùdg Ö ùmh ÉbÉæàNG πé ùj»eƒj πµ ûhh ägqé«ùdg Qhôe ácôm á bôy äogr á«fgôª dg Gòg Y AÉ dg ájó ÑdG QhO øy Ú FÉ ùàe,º JÉÑcôŸ Ú FÉ ùdg ôeòjh äébô dg.ägƒæ S òæe û«j òdg QhôŸG ΩÉMOR G É àc Gh ÉæàN G øe ºgAÉ«à SG ägqé«ùdg ƒ FÉ S º SCGQ Yh ƒæwgƒÿg ióhcgh EG ODƒŸGh jô ùdg jô d PÉÙG πnóÿg óæy á UÉN ájó ÑdG ó ûj òdg QhôŸG ÖÑ S CG ''QGƒ G'' º «deg âkó ø Ñ dg OÉ acg å«m,á jó Ñ dg Shh π æ dg á fi äéñcôÿg QhôŸ ómgh jôwh πnóe OƒLh øy Ó a,äébô dg «V ƒg QhôŸG É àc G º FÉ àdg EG ODƒj Ée á ÙÉH π ædg äóaém µ ùj òdg jô dg ùøf ƒgh ájó ÑdG πngo EG.QhôŸG øe ómcg CG øµ ho º àcôm πbô j Ée IóMGh á f Q.ΩÉ üy :ôfgõ G 65 ÉHõM 51 ƒ ãá í Tôe dcg ''65'' á``````` HÉàdG ºFGƒ dg ägô ûyh É«SÉ«S äébé ëà S G QɪZ ƒ Nó«S Ú à ùÿ 23 Ωƒj ÉgDhGôLEG Qô ŸG á Ñ ŸG QÉ``` G ô ûdg øe Ȫaƒf πh,é LhCG Y ájó ÑdG ägòh ÓaCÓd áyé ùdg çóm EG âdƒ h â à TGh EG ájó ÑdG ùøæh Üõ G óªy Éeó H IQÉ «S 81 ø e π µ ûe Öcƒ e º «æ J É é jhô J á jó Ñ dg AÉ «MCG É Lh É U Rƒ Ø «S π a,á «HÉ î à f G GÈd 15 ôëæ«s πgh? á«ñ ZC ÉH Üõ G?óYh ɪ ãe ÉahôN ±.Òª S : Gôgh ƒ`````````````jogq QGƒWhôW»æWƒdG ôjôëàdg á ÑL ÜõM CG hóñj ƒ j Gô gƒ H ÎdG ÚY á jó Ñ H bƒàjh äé HÉ î à f G ò g Y GÒã c Hh,äGƒ UC G á «Ñ ZCG ó üë j CG «TCG É ª ã e Üõ G ô UÉ æã ô ec G ÌcCG hcg É ahô N 15 ô ë æ H ó à dg EG á «Ñ ZCÉ H RÉ a É M É gô c.ägƒ UC G á«héîàf G á ª G EÉa Gòg øe ÌcCGh :''QGƒ G''`d º«gGôHEG GO ájó H ù«fq ägqó```````````ıg ``````Ñ ûj äé``````héîàf G Üõ M ø Y í Tô eh º «ggô HEG GO á jó H ù«fq Iõ ª M É ª c É b ø d'' ''QGƒ G'' e d QGƒ M ô NBG» WGô Áó dg» æ Wƒ dg ª é à dg.''â SCGôJ Éà â«øàcg ó a á Ñ ŸG á«ùg äéhéîàf G í TôJCG QGô dh ઠµd É«ah ƒµ«s º«gGôHEG GO ájó H ù«fq CG Éfó àyg hó Ñ j É e Y ø µ d,á Ñ ŸG á «ÙG äé HÉ î à f G í TÎj ø dh JGQGôb Y GÒÑc GÒKCÉJ äôkcgh H É à a â a á«ùg äéhéîàf G äébé ëà S G òg QɪZ ƒno QGôb òîàj à Lh É ao à ao É fcg àm»àdg á«cƒñ ùjéødg áëø üdg J π«dóh GÒãc ƒ j IõªM ɪc CG hóñjh :»ØJÉg É üjg QGƒë d Éb å«m, d ájéyo á «Sh EG É dƒmh É ëàa äqôb Ó a ÉfCÉ a,é æ Y AÉ æ à S G «à SCG ägqóıg π ã e äé HÉ î à f G'' ÜÎbG ÉŸ» æ µ d äé bé ë à S G QÉ ª Z ƒ NO Ωó Yh Gõ à Y G IOhÉ e QGò feg HÉ S hoh IÒÑ c á Ñ Zô H äô T ó YƒŸG QGô b ø Y âdó a äé HÉ î à f G á cqé ûÿgh Iô µ dg.''rƒødg Y GÒãc ƒycgh âcqé Th.ᵫe :ôfgõ G Ωƒ«dG ºbQ QÉjO 5 ójôh øféhr ShCG õcôe EG áléëh QÉ jo 5 ó jô H õ cô e ô e Gõ j ø e Òã µ dg Òã j á jó ªÙG á jó Ñ H àmé ùe «V ÖÑ ùh ø FÉ Hõ dg AÉ «à SG É LQÉ N QÉ à f G Y º g蜻 à dg.ºgqƒlcg Öë S πlc º gô eò J ó jèdg ø FÉ HR î j h ΩGó beg Ωó d ø jó jó ûdg º FÉ «à SGh ó jô H õ cô e RÉ EG Y á «ÙG äé G áæ S 30 øe ÌcCG òæe «Y OOΟG Ëó dg õcôÿg øe ShCG ójól. ɵ ùdg T ámé ùe àmé ùe RhÉéàJ òdgh Oó d ùj h «V ó L Ëó dg õ côÿg Gò g CG ø FÉ Hõ dg ó cdƒ jh IÒNC G ΩÉjC G ÓN ɪ«S h É«eƒj «Y øjooîÿg øféhõdg âbƒdg ºbÉØàj øjcgh øféhõdg OóY OGOõj øjcg,ô ûdg øe àmh º jód AÉ«à S G á LQO Ø Jô Jh Vƒ dg ùø f QÉé ûdg EG QƒeC G Qƒ àj ÉfÉ«MCGh ɪ dg iód. ɪ dgh øféhõdg ÚH ΩÉ üÿgh.ó«dh óªfi :ôfgõ G ÉahôN 15 ÓaC G ÉgQ ÎdG Ú H RƒØdG ó H 6 ÉgÉJƒÃ âbé V äéeéª G IÈ e «SƒJ IQhô V ájó ÑdG ídé üe hdƒ ùe Y ''äéeéª G'' ájó H ɵ S Oó ûj RÉ EG ƒëf ÜÉgòdG πbc G Y hcg ÉgÉJƒÃ âbé V Éeó H ''QÉ dg'' IÈ e.iójól IÈ e CG ó jô J É fcé ch á «æ ŸG äé ùdg'' ''QGƒ G''`d Úæ WGƒŸG ó MCG É bh «SƒJ Ö e CG ÉeÉ π Œ É fcg ó àycg hcg ájƒªæàdg É GôH Ñ J IQhô Vh ÚæWGƒŸG ä É ûfg ÚH øe äéjó ÑdG iƒà ùe Y ôhé ŸG Égó TÉæf ɵ ùc øëf :ÉØ«e,''á«fɵ ùdg áaéãµdg ÉØJQG ΩÉeCG áë e ƒëf ÉLB G ÜôbCG ùj CGh Ö ŸG Gòg QÉÑàY G Ú H òncéj CG øaód Éfɵe «a ó òdg Ωƒ«dG»JCÉj àm ÉæJÈ e «SƒJ.''ÉfÉJƒe Gó«L QóJh ÉæÑ Ã áª«y ájó ÑdG ídé üe'' ônbg øwgƒe πnóà«d IÈ ŸG CG ááó dg âbé V ÒZ,É gé JƒÃ ø Y äô NCÉ J É fcg IÈ e RÉ EG Gòg πãe πh,iójól êqóe ÒZ hô ûÿg ø ª V ù«dh É Jó æ LCG.''ájƒªæàdG É jqé ûe. ùfcg :ôfgõ G,ICÉ«e á SQóŸ»gh,äÉHÉîàf G ò d í TôŸG Qɪ ùdg OGh ájó H ù«fq ägré EG H Qƒ U òg d ägré E G òg Ø ûà S π a?úñnéædg iód ±hhhhhhhhhhhhhƒ` ûj û«y

7 7»```` fi `g1439 ôø U 19 ``agƒÿg Ω 2017 Ȫaƒf 08 AÉ HQC G?øWGƒe Éj äƒ üà S q øe Y :''QGƒ G''`d ÊÉÑdGƒH ó«ª G óñy Ió«ÑdÉH ''ójó G ôéødg'' áªfé H Qó üàe ô UC á Ä SCG 5 Iƒ````````````` H á```````````````jó Ñ d π```````````````nóæ S «Ñ J ƒg «Y πª æ S Ée hcg '',''QGƒ G''`d ÊÉÑdGƒH ó«ª G óñy,ió«ñdéh ''ójó G ôéødg'' áªfé H Qó üàe ô UCG Éb øe ájó ÑdG µ Ée Ó à SÉH Gògh,ájó Ñ d π«ngóe N, hóh øjódg Qƒf,á«ÙG äéyéª Gh á«ngódg ôjrh ᪫j.á MÉ ùdg á«ñ ZC ÉH HõM RƒØj CG É bƒàe,''üéñ û d π T Ö UÉæe íàa øe øµª«s É,ájOÉ üàbg IhôK ù«y øh Ëôc âµhé ûjh,qƒec G â àng øe º Øf Éfô Uh, ƒ«ÿg ù«d,ø e ó V ø eh,ø e e Iôµa ægp πªëj øe Éæe,í VGh» SÉ «S è eé fô H ø Y èeéfôh É jód ÜGõMC G πµa ó «ùdg è eé fô H ø e ó ª à ùe «ª Gh,ájQƒ ª G ù«fq ÖNÉædG øwgƒÿg ΩÉ jeg héëj ù«fô dg hô ûÿ π eé G fcg Qó LC G fcgh,á fé ecé H 23 hó æ U äƒ üdé H ÜGõMC G πc.πñ ŸG Ȫaƒf òg hé AÉæãà SG ho AɪàfE Gh ôµødg AGô T ΩÉjC G H Ø üf Ée πbcg øwgƒe øe. Ø üÿg ƒg IÉæ d IógÉ ûÿg ÓN øªa Y á«eƒª dg á«fƒjõ Ø à dg πc CG ó,áæeéãdg áyé ùdg äé ªŒ º æ J ÜGõ MC G ƒæwgƒ e É gô ë j á «Ñ T ó«mƒdg º ªg, ɵe πc øe á L ø e «Ø üà dg ƒ g ø e Ú e üî ûd ±É à dgh º d ÉÃô dh,iô NCG á L,áãdÉK á L øe iôncg ÜQBÉe ÉŸ ª ùj º æe ómcg øµdh «ûæ à d ô M ø e dƒ j QòàYCG.á«HÉ î à f G á ª G É æ µ dh,» à MGô U Y, É J CG Öéj»àdG á «G ø e GOó Y äqr ó a ß CG h,äé ª é à dg dƒ j ÉŸ ɪà e GóMGh É üî T hcg,é ªŒ ûf HÉ S ô jrh ó MCG hcg Üõ M ù«fq üî T CG hcg, æy Ú VƒØŸG Ñ S Ée πc Aƒ V Yh.ôNBG ø e Y..» à ª c ƒ bcg ø jò dg A Dƒ g π c äqƒ ü«s ƒ ccéjh ƒøà jh ƒ Ø üj ''ƒ WÉ dg'' b É fé «MCG EG Iƒ dg ƒ ùà ë jh Gò g º j π g,?äó Lh,äqƒ ü«s ø e Y Ø üÿg ÜÉ î à feg á bé H d π gh π é ùe ƒ g π gh,?ó UCG ô ecg,? SÉ SC G ø e º FGƒ dg ÖjôZ á«ñ ûdg äé ª é à dg dh.. É «fó dg á HGô Z. hdƒ T N ÉgÉfô S»àdG á jô dg ƒ ÿg ºgCG.á«HÉîàf G Éæઠc Ωɪ à gg á b ƒ LGƒ à S «c á «HÉ î à f G á ª É H ø WGƒŸG?âjƒ üàdg øy ±hõ dgh äé HÉ î à f G É æ ë Tô J ó b É æ c á K É æ Ñ ùch á HÉ ùdg á «jô ûà dg 2 õcôÿg Y Éæ ü å«m,øwgƒÿg ójóéàd íª fh,ájó ÑdG iƒà ùe Y IQGó üdg πlcg øe øwgƒÿg á ãdg.äé«ùg ÓN ºµàªFÉb øggôj GPÉe Y?á ª G QGƒ G π ª dg Y ó ª à æ S,ø WGƒŸG e ô TÉ ÑŸG É üj Gh,Éæ«ë TÎe IAÉØch IÈN Y óªà fh ø e á Yƒ æ à e ''ó jó G ô é Ø dg'' á ª FÉ b á«æ ŸG IAÉص dgh á jô ª dg á Ä Ø dg å«m.á«ùg IÈÿGh º µ à ª FÉ b ª J ó e º c? ó ü, ù ÛG SCGôJh á«ñ ZC ÉH ª f. SÉ SC G Gòg Y πª f øëfh É M ø WGƒŸG hó J GPÉÃ?ájó Ñ d ºµdƒ Uh Y Ñæ S ÉæfCG øwgƒÿg ó f øëf πc déñ à SG ÓN øe e π UGƒàdG Y πªyh, J É ûf ɪà S Gh âbh óæy ƒµf ±ƒ S,πµ ûª d ƒ M OÉéjEG.øWGƒŸG á K ø ùm GQGhõ d È e» g» é «JGÎ SEG bƒ e ᪠UÉ dg á Ñ jô bh Gƒ e ΩÉ ª M á jó H Ó à SGh á «aé K õ cgô e í à a,ìccg jrƒ J,IOƒ LƒŸG á «aé ã dg õ cgôÿg π LCG ø e á ŸG ù«fô dg äóùg òg,ájƒ VƒØdG Gƒ SC G Y AÉ dg Y πª f.é jcg ÜÉÑ û d π T Ö UÉæe í à ah,ió jó L á «æ µ S jqé ûe Ö L øe ʃHôŸG á æã á«yéæ U á æe ü fh á«féñ G π«ngóÿg IOÉjR πlcg hcg ø e «ÙG Újõ J,á dé Ñ dg J á jó Ñ dgh,iô ùÿg ±Gó gc G Üô ûdg É«Ã á «Ÿ» Ñ G jô ûdg äéjó H Hôd êo ÒjÓe 5 ü«üîj Ü.᫪ S : JQhÉM?ÊÉÑdGƒH ó«ª G óñy ƒg øe ô UCG ƒg,êéñdgƒh ó«ª G óñy ''ójó G ôéødg'' ÜõM áªfé H Qó üàe 14 Oƒdƒe,Ió«ÑdG áj h iƒà ùe Y,Ió «Ñ dg á j h Iô bƒ Ñ H 1977 π jô acg Y π üëàe, ÉØWCG 3`d ÜCGh êhõàe á jqé é à dg Ωƒ dg ùfé ù«d IOÉ T Ö üæ e â T,á «dé e ü üî J É «fé Ñ SEÉ H '' Sƒ fé a'' á jqéœ á cô T VQCG EG äóy Égó H,äGƒæ S 9 IóŸ hdƒ ùªc âñ üfh,2009 áæ S øwƒdg âªb Ωƒ«dGh,äGQÉ«ù d Rhõ e ª.á UÉN ácô T º SCG AGô ûh º µ É fô H ø Y É æ Kqó M?»HÉîàf G ó üdg'' ÉgQÉ T á«héîàf G Éæà ªM á MGô üdg ƒ b''h,''á «bgó üÿgh ΩÉ ghc G ô ûf Öé j.''ø WGƒ ª d ô ûf Öé j,á æ L d º SQh ø WGƒ ª d,ägqgô dg æ üj øe ƒg Lh»YƒdG jqé ûÿg É æ e QÉ ûj Lh.á æÿg ΩóîJh eóîj»àdg ájƒªæàdg,áhpéc OƒYh ho øeh IójGõe ho øe Y, «dg øwgƒÿg πq f øëf ù éª d πnóf ±ƒ S ÉæfCG ó àycg πc, JÉÑ àe πc»ñ æ Sh ó ÑdG»Ñ ûdg hcg.äéäødg «ªL AÉ VQEG Y πª æ Sh ôjrh ᪫j «Ñ J ƒg «Y πª æ S Ée Qƒ f,á «ÙG äé YÉ ª Gh á «NGó dg,ájó Ñ d π«ngóe N, hóh øjódg øe ájó ÑdG µ Ée Ó à SÉH Gògh í à Ø J CG É fcé T ø e á joé üà bg Ihô K QÉÑNC G ônbg Üô ûdg É«e jrƒj áµñ ûh,á «e áj ƒd ɪ ûdg» Ñ G jô ûdg äéjó H øe OóY HQ É TCG RÉ E Lƒe êo ÒjÓe 5 ᪫h Ée ±ÓZ ü«üîj ºà«S.øjR óªmcg IOƒªMCG,áj ƒdg Gh æy ø YCG ÉªÑ ùm, hqég»æh ó S øe ÉbÓ fg GóYh øª àj á«eƒª dg äé ù d Iójó G äéegõàd G òg CÉH,á«Ñ G ÉæjÉH»YôJ IôFGO äéjó Ñd πªy IQÉjR ÓN,áj ƒ d ò«øæàdg hdƒ ùÿg í VhCGh ÒjÓe 5 ᪫h ±ÓZ ü«üîàh dph,üô T É«Ã OhõàdG IOÉM áercg øe ÊÉ J»àdG äéjó ÑdG òg HQ hô ûe 2018 á«déÿg ƒféb øª V π«é ùàh ÉeQÉ U.êO òg IÉfÉ e ôªà ùj CG ƒ ŸG ÒZ øe fcg'' : SGQCG IÒªY ájó ÑH,Üô ûdg É«e äéµñ T º«YóJ jqé ûe RÉ EG É TCG Ωó J ióe àæjé e iód GƒdG ìqô Uh ±ôw øe ΩGõàd G Gòg CÉH GRÈe,'' ÓWE G Y ôfgõ ÉH ó S ÈcCG hqég»æh ó S øy Ió«H ÒZ hcg ±ÉØ dg Y J»gh,Üô ûdg É«e É äéjó ÑdG.''OÓÑdG É H ô»àdg á«déÿg äéhƒ üdg ºZQ ÉÛG Gòg ɵ ùdg äélé«àmg á«ñ J øe øµª«s'' á«eƒª dg äé ùdg IóMGh Iôe øy ójõj øjƒ IÒJh øe iƒ S, (»YÉ Ÿ ádé ùj h SGQBG IÒªYh ÉæjÉH»YôJ) ÉæjÉH»YôJ IôFGO äéjó ÑH ƒ«ùg ɵ ùdg ó«øà ùj h. QÉîH ùjqoeg,áj ƒdéh á«féÿg OQGƒŸG ôjóe, GƒdG IQÉjR ûeég Y ôcp ÉªÑ ùm,éeƒj 15 πc øª V ójól Ée ºYO øe äéjó ÑdG òg äoéøà SG ó a, hdƒ ùÿg ùøæd É ahh, õcôÿg iƒà ùÿg Y,GôNDƒe IòîàŸG äéegõàd G ó«ùœ QÉ àfg h. ɵ ùdg IÉfÉ e «Øîàd á«aé VEG á«fée OQGƒe áäñ J ó üb äéñ«æj RÉ E êo ƒ«e 100 ᪫h É«ª d»æwƒdg hóæ üdg ƒ HÉJ ó S É«Ã É Hôd Ohó ù d á«æwƒdg ádécƒdg ÉgÉYôJ á«æa á SGQO øe, QÉ G ΩÉ dg ÓN ó«øà ùà S,áj ƒdg ÜôZ á bgh iôncg äéjó H 3 EÉa,πHÉ ŸÉHh.Qó üÿg ägp «j,2018 πñ ŸG ΩÉ dg ÓN RÉ E G ᫪y π«é ùj ºàj CG Y,πé«L áj ƒh 2018 πñb QÉéjEG»eƒªY øµ S 700 º«ùJ á «U øª V IõéæŸG äéæµ ùdg í«jéøe º«ùJ,ájQÉ G áæ ùdg ájé f πñb,ºà«s OÉaCG ÉªÑ ùm,á«æµ S IóMh 703 ÉgOóY déñdgh,iôµ ùh áj ƒh QÉéjE G»eƒª dg.ωhôc óªmcg,áj ƒdg Gh H 80) OGƒdG áñjqr IôFGóH ᫪æàdg á«vh àæjé e ÓN, hdƒ ùÿg ägp í VhCGh EG É æe øjó«øà ùÿg ºFGƒb îj á«æµ ùdg á ü G CG,(áj ƒdg ᪠UÉY ô T º c.é«a áléàùg äéäødg ùªàd äéjƒà ùe IóY Y «bóàdg òg øe IOÉØà SÓd Úë TôŸG äéø e Ò J ᫪y CG,áj ƒdg Gh ±É VCGh á«bé ÑdG EG ƒlôdg ó H iôncg äéj h IOÉØà SG ádém 60 OƒLh ärôacg,á ü G èeéfôh øª V iônc G øµ ùdg äéñ d ƒ M OÉéjEG ºà«S fcéh GócDƒe, á«æwƒdg.iójól á«æµ S

8 8 Ω 2017 ô``ñªaƒf 08 AÉ HQC G `g1439 ô``ø U 19 ``agƒÿg íjé ùdg OGó``` H ôyé ûdg :''QGƒ G'' ``e AÉ d ÓH AÉ````æ S : JQhÉM ô```````````ªà ùe GóHEG ô ûdg.. á`````jé f hcg ájgóh d ù«d Iójó G» jqé ûe ògh ó H ΩóNCG É dón øe á«aé K Ö UÉæe EG ƒ UƒdGh äémé «ójqcg ô T øe êpƒªæh ÉæàØ CG Óg?ájQGƒ G áë ùødg òg Ió«üb ºµjójCG ÚH VCÉ S,Qhô S πµh CG ºµæµÁ, É«ëf òdg Ȫaƒf ô T ΩÉ e º µ Jó jô L Y É æ e É e Gƒ aô J.π üj IôcGP Gƒæ H Ió«ü dg,áeîùg SGƒH âdé S GôbGôdG»æWh iqcg YÉ ûe àeô VCG Gó M»Ø àd IQƒK «HÉæj øe»ñ b CÉ VƒJ agƒf ó J ÉeÉ«g Uh ógé Lh ïjqéàdg CGôb GPEG UGƒa ±hô G º«SÉ J AÉ VCG øy ÉæKó CG æµá πg?á«ñ à ùÿg jqé ûe æ CG ò dg jqé ûÿg ø e Òã µ dg ó«üdg Y, ÉLB G ÜôbCG É «h ÌcCG äémé «ójqcg» ª dg É dón øe á«aé K Ö UÉæe EG ƒ UƒdG ó «U Y É ecg? OÓ H á aé K Ωó NCG äéøddƒe ƒµj CG Ó a ÖZQCÉa åëñdg ƒ fé dg UÉ üà NG çƒ ë Hh á «fƒ fé b» a»yéªàl G ó«üdg Y ÉeCG, ôëñdg, dg PEÉH Iô SCG ù«scéàd ÉÑjôb êghõdg á«f «dcéàdgh áhéàµdg 샪w Ñ«a É«YGóHEG ÉeCG»JÉ«YÉHQ óœ dg ƒëh ÉÑjôbh Gôªà ùe.á«bqƒdg É àféµe Éeh ''QGƒ G'' IójôL jcgq Ée? ôfgõ G ÇQÉ d eó J EG ùj»àdg ófgô G øe É fcg ó àycg,á«eƒ«dg ÇQÉ dg Ωƒªg øe ÌcCG ÜGÎb G ø jó ŸG ÖfÉ é H J É Jó Lh A» T,á doé dg º gé jé b º Jô üfh º SG â É goƒ N â qbh É fcg 𠫪 L,ÉæJÉ ªà ܃ e ƒg òdg QGƒ G ó üb ƒ dg QhÉ ''QGƒ G'' Ió jô é a ÈY ƒ Uƒ dgh AGQB G àfl AÉ YEG á Sƒ ª e è FÉ à f EG J QGƒ G á «VQCG ôjƒæàd H É à ùj Gó L òñj ÉgGQCG øwƒdg ù ájqól πfé ùe ΩÉ dg CGôdG CG EG ΩÉ ŸG Gòg Éæ ùj, ªàÛGh ºgOÉ à LG Y É H Ú eé dg π c ô µ ûf.ºgõ«h º WÉ ûfh e π UGƒàj CG ÇQÉ d «c?íjé ùdg OGó H ôyé ûdg ÈY» e π UGƒ à j CG ÇQÉ d ø µá ±Gô TE G ÉgCÉ ûfcg»àdg ᫪ SôdG»àëØ U º SG π ª á ë Ø U» g,» H UÉÿG ƒaô ûe Égôq«ùjh íjé S OGó H :ôyé ûdg»àdg ä É ûf Gh πfé SôdG πc q EG ƒ æj IóLGƒàe á«øjé dg»eébqcg CG ɪc,ºgOôJ Y á«hocg áyƒ Sƒe øe ÌcCG Yh Éæg Gôµ Th «ª ÉH ÉÑMôe,á«JƒÑµæ dg áµñ ûdg á aé à S G ò g Y ''QGƒ G'' Ió jô.áñ«dg Ió«ü dg ±É ûàcg Y ÇQÉ dg åëj Ée ô ædg Öéj ÉàdÉH,É æe ôqøæj Ée É æeh ø e ø a fcg Y 𠫪 G Vƒ ª dg EG Y ÇQÉ dg å» à dg jƒ ûà dg ƒ æ a Ió«üb óq ùéàÿg ô ûdg üædg áhqé e EG,Iõ LC G äéëø U hcg QƒdG Y ägô æh Ñ TCG Ió«ü dg VƒªZ Òã ùj áæjéa ICGôeG iód áñjôz É à dé H,» FGô dg SGqƒ M «XƒJ á«déªl Éæg CG ô T Vƒ ª dg OôÛ hcg ÉLPÉ S ƒµj q ô e xº µ H» gé Ñ à dg ò dg Vƒ ª dg,é e ΩOÉ dg ƒ g ó übcg á µ æ ë Hh á SÓ ùh üf á«déy á«ygóheg AÉ a EG «fé e RhÉéàj á µ f Vƒ ª dé a,ömqcg Éc àe ÇQÉ dg É Ø à ùj.é ÑW ƒ ŸG Qó déh Y ámƒàøe ádé SQ Ió«ü dg ôqµøj πg ÖàµJ âfcgh, É dg?çqé dg CG «à ùf ShCG idhôh ádé SôdG º Øf ÚM CG dp,»q ઠd eqó f Ée ájqól º Øf àj É EG IAGô déh»øàµj Ωƒ«dG ÇQÉb,Ò«à d ábéw jód óqdƒj á«lqén ägòkcéj Vh qó G ÒµØàdG ÖLh Éæg øe iƒ à ùe Y HGƒ dg ø e á Yƒ ª EG,á dé Sô dg à d á eé G IOô ØŸG π FÉ SQ EG Oó à J Ió MGƒ dg á dé Sô dg dp ÒKCÉàH Ωɪàg G ÖLh Gòd,áØ àfl á«aé Kh á jƒ d ÖfGƒ L ø e ÇQÉ dg Y.ÉgÒZh á«bóncgh á«lôeh GPEG ôyé ûdg Üòµj,Ú e âbh ó Lƒ j feg É b ô ûdg,á HÉ à µ d á «YGó HEG á «ª Y ù«d Iô ª à ùe á HÉ à µ dg CG dp,á jé f h á jgó H É d ÚH ôøj á«fgólh áhéàc»g H á«æ ŸG ùøf Éæg ΩGO Ée, OGQEG ÒZh OGQEG áhéàµdg ÉeCG,Ö dg πngo Öàµj ô ûdéa Gòd,ÒZ øjhój Oô ƒ a QƒdG Y EG áhéàµdg âbh Ωƒ Øe øe É àf G Öéj.ájô ûdg á«ygóhe G á ë dg Ωƒ Øe ODƒj Ió«ü dg Vƒª dg πg?é æy AGô dg OÉ àhg EG ó FÉ ü dé H ƒ ª à ŸG AGô dg à î j ɪc,º jód IAGô dg äghocg Oó àj ÉàdÉHh É æe áæjéñàe GƒfCG JGP óëh Vƒª dg CG ájô ûdg ámé ùdg ƒb Qƒ M d d óéj CG É à SG,᫪ SQ äé L ±GÎYÉH Öàµj d áñ ùædéh ô ûdéa,áhéàµdg Gõ«ªàe É jôw Oô QƒdG Y áhéàµdg ÉeCG,Ö dg πngo «h á«ñ à ùÿg jqé ûÿ øjhój ᫪ dg Ió UC G πc Y ÌcCG äémé ôyé ûdg feg.á«yéªàle Gh á«ygóhe Gh ô àæ S òdg íjé ùdg OGó H ÒѵdG øe ÒãµdG EG QGƒ G Gòg e ùøf ±ôy òdg ƒgh äéø ŸG ÉŒQG AGô ûdg ÈcCG fcg Y ƒ dg Qƒ ëh Éé Sh.ájô ûdg ámé ùdg álqo É ùfe É a, É ª µ dg ø e é à j, É ª à c G EG m É S Jô Ø H IOó àe ägqéweg ŸG EG»Ñ ùædg æ üf á HÉ à µ dé H,á HÉ à µ dg QÉ WEG É æ e Å ûæj ±ÓàN G CG dp, jìfh àıg îj òdg HÉ ûàdg ùµy Y ÜPÉéàdG.ôaÉæàdG áhéàµdg äébhcg ÖMCG»g Ée Y π«dg ÒKCÉJ ióe Éeh? jód π«dg) ádƒ e øe ÉbÓ fg AGô ûdg?(agô ûdg»mh í«ë U, ÓYCG ádƒ ŸÉH øedhcg ÉfCG ájgóh ÚÑ SÉ æ e GAhó gh É fƒ µ S ô aƒ j π «dg CG OÉ àyg»mƒdg øµd,ájô ûdg áhéൠd ɵà h Oófi øeõh ÑJôj,ôNBG ôecg ÉLB G ÜôbCG É «æ CG jqé ûÿg øe ÒãµdG ód.. Uƒ üæh É EGh Uƒî ûh ôkcéjcg ÉfCG»æ Ñ ûj»jéhéàch QÉ TCGh ôyé ûdg Ωqó j «c ùøf íjé ùdg OGó H? ôfgõ G ÇQÉ d ÈcCG í jé ùdg OGó H ÉŒQG AGô ûdg Qƒ M d, É é Sh á MÉ ùdg ƒ b ±GÎYÉ Hh á jô ûdg,᫪ SQ ájó f äé L ø e ó jó dg Y RÉ M,á «YGó HE G õ FGƒ G d ó é j CG É à SG,áHÉàµdG Gõ«ªàe É jôw GQó L Y ª SG û f ómgh ƒg,ájô ûdg IôcGòdG ø jò dg π FÓ dg AGô ûdg ø e ô YÉ T,ìƒ Ñ dg Iƒ î f ƒ µ àá á jƒ dg JGhOCG ø e ø µ ª à e» JÉ «G ÖfÉ G Y É ecg,á jô jƒ üà dgh, ƒfé dg åméhh º«àdG PÉà SCG ƒ a OQÉ H ìô L á «fƒ Ø ª S JÉ Ø ddƒ e º gcg ø e á jqƒ ª G ù«fq Iõ FÉ é H Iõ FÉ Ø dg Ò ùÿg É «deg á jghqh,üé Ñ ûdg ÚYó Ñ ª d,»hô dg Oô ùdg IõFÉéH ô üe IõFÉØdG RhÉéàJ á«hocg É ª YCG Y π à ûj É «dé M.»YGóHE G Oƒ ÿg EG IõFÉ G øe JÉHÉàc äôkcéj øã?agô ûdg, Uƒ üæ H É EGh Uƒ î ûh ô KCÉ JCG É fcg ô K»ŸÉ dg ô ûdg É æ KGô J CG ó «cc G πmé ØdG AGô ûdg øe áyƒªéã ôngrh É fcg,á jô T SQGó e Qƒ X Gƒ ª SCG Ió déÿg É ª YC É H ô KCÉ à dg EG π «ecg Öé j á «fƒ c á æ S ô KCÉ à dg,é HÉ ë UCÉ H Éæ«a ôkdƒj»àdg Uƒ üædg EG,É æe πéÿg É æ Œ» à dg J IQhô dé H â ù«d πec Gh IÉ«ë d jqé ûe É feg,é î ùæà ùf,iõ«ªàeh áñbék GóHE G ƒëf ÉæJô f π Œ Gô SBG GóÑà ùe É üf ù«d 𫪠G üædéa GP feg,áæ«e HGƒ Vh ÓZCG π d åëñdg òagƒf íàøj á«hééjeéh ôkdƒÿg üædg»ñæàÿg øµj ÉàdÉH,áqjô Gh OqôØàdGh äélqƒ ƒµ«d EG üædg» Ñoj déãecgh.éygóheg ÌcCG äélqƒ óqdƒj á«ygóheg JÉHÉàc Ñ ûj óm CG EG? QÉ TCGh hóñj ób,» æ Ñ û oj» JÉ HÉ à ch QÉ TCG Y º ùjôj»àdg IQƒ üdg CG hc G á gƒ d áø àfl á «G É æµd Éæ Ñ ûj ÉæJBGôe É æ JGP ñqdƒ J Qƒ U äé HÉ à µ dg,é eé É æ Y º SQ EG ƒg Ée ô ûdgh,áæ«e äé ë d IôHÉ dg Éæà«fÉ ùfeg øy GÒÑ J øeõdg GƒdCÉH Ée É à dé H,á Ø àfl äé aé ã d É goé HCÉ H Ée πµ ûj πh ÉæJGhP π«µ ûj ó«j Ñàµf π üf àm «deg áléëh øëf Éeh Éæ ü æj

9 9 á`````````````````````aé K ô````«nc G h ƒ````````ø ãe? ƒeé ΩCG :º```````````````````````` H ƒ L GRôdG óñy»æe â H ó d ɪ«Y É Ñe IÒ G ôfgõ G 㪠d IQƒ U º SQ hémcg ÉfCGh ÉfóæY ãÿéa,éñ d hcg áø U ëæe héfi øµd,π«hcg Iôµa hcg üf óñj ób NGó H É Ä «T C, æ j c dp SQÉ e GPEG EG ìé Jô j h Gõ Nh õ Nƒ j á eé L âë Ñ UCG á aô M,Ö«é Y É JEÉ Hh ô FGõ G ãÿg üfé ün ø e á «UÉ Nh á jô S IOÉ Y ''á ª «ª æ dg'' á aô M» gh CG CG æµá É JOÉLEG øy õé j øe ájô Lh,ÉfóæY áø ãÿg á Ñ î æ dg ±É üe EG» Jô j Üô M» Y ÊÉ æ Ñ dg ô µ ØŸG CG Ωõ LCG OÉ ccgh, ãÿg ó f hcg áñîædg ΩÉghCG ÜÉàc ÖMÉ U ΩÉeCG GôFÉM Ñj h Öàc ɪ«a ô ædg ó««s Y Qó j ø dh, ô jôÿg É æ «Ø ã e bg h á Ñ côÿg ô FGõ G ãÿg ó Y ó «ùœ» ùlôf ãe... GóL IÒѵdG JGQƒYh Gȵ J Ò d CGô j h ùø f EG iô j icgq GPEG,Öé dg Ñé j,ó ùch É aôjh Ωò dg ø e Qò j h «a Ñ j É WÉ ûf «deg ój GPEGh» VQ»YO GPEG,ìó dgh É dgh π«dg øe ùdé ƒ îj, î S,É aéæ UCGh É YGƒfCG πµh áñ«dgh ᪫ªædgh É «ª L º ggô J... hdhô j º g h QÉ µ acg º fƒ H Ö ùm Y à T º Hƒ bh á b GhCGQh áyéªl GƒfÉc GPEGh,º Lhôah HÉ ùà dg Öé dg º æ e âjcgq AÉ æ ùm º Ñd ó«µdéh übgîj º Hƒ bh ªàdGh ΩÉ«ÿG Ö üf ƒ HÉ ùàj ºgh É H ôø d ãÿg á ª Yh... º goé ùlcg Y ø dg ø Á ÚM ÉgGóe ÑJ ôfgõ G,ÒãµdG dp øe âjcgq óbh FÓeR ±ô T ÜÉ à c ø e É YGƒ fcgh IQÉ G ±ƒ æ U Gó HE G ÜÉ HQCG º fcg Y ƒ bƒ ùj øer Y ô ù CG...h h h h»bgôdg ù Gh Y ƒ jô FGõ G ƒ Ø ãÿg É c πch á bé æ à e hcg IOó à e äé «Lƒ dƒ jó jg óœ, QÉ µ acé H à «Lƒ dƒ jó je ô üà æ j ÉÁEGh ábôm πµh agójh QhÉëjh ûbéæj áaé ãdg üfcg âæc EG ±ôycg, JôµØH º fcg º ZQ ÚØ ãã A Dƒ g» ª SCG É ª æ «M Ó NCG» gh á ª e á «UÉ N ƒ cî ûj ó UÎj É ª d ó Ñ Y º Ñ a ó «Ñ dg,é «Y Úaô ûª d ª à jh ägô gé à dg óæy πdòàj óœ ÚdhDƒ ùª d óñy º Hh «Y ó üà j» µ d FÉ L Ö µ c º HÉ H É H ùøæjh Qó U É H ïøæj Ée á«dhdƒ ùã ƒ j ΩÓYE G πfé Sƒd óñy º Hh, ó Y áë üÿg Ö ùm Y béæÿg CGôdGh CGôdG Æô CG» æ é j É h,ió «Ø à ùÿg á Gh»Yój ºgóMCG ª SCG ɪæ«M»µÑŸG ë déh GóHE Gh øwƒdgh QɵaC G É d Ωó j fcg á LQO EG GOÉ eh Ó É eó c Qô µ jh Üò ccgh bó UCG CG hé MCG º K Gò à H G øhg ÜòcCG πg øµdh Aƒ ùdéh IQÉeC G» ùøf øëfh'' ƒ j ƒgh ''ÖJɵdG ÜOCG'' áñ«àb ÜODƒj CG ÉæÑàµH ºàFEGh ÉæY πñb øÿ Öëà ùf bóncg Üò jh, fé ùd ÜODƒj CG πñb ùøf øy JAhôe ƒ üjh, XÉØdCG Üò j CG πñb ''ÜòµdG Ú T øy àyéæ Uh,áÑ«dG IAÉfO GóHE Gh áaé ãdg º SÉH GÒãc Éæ«Y ºàHòc CÉÑa RÉ «à eé H jõ dg á «Mô ùe º à SQÉ eh áæ dg'' :ÒNC G h ïjqéàdg ƒbój Lh.Ú`````LÉWƒH ó«s,''é «ªL ºµ«Y» FGhô dg ioé Ø à jh Gò g åjó G IQó Lƒ H ó «TQ πfé Sh ÈY OhGO ɪc øy UÉ î TC Gh ΩÓ YE G ƒ Hô e'' º gô cp ø jò dg.''ïjqéàdg ôec G AÉ dg π üøj ɪ«a Öë ùj IQó`````````LƒH ó``«tq!ohgo É```ªµd `````````````JÉeÉ JG OhGO ôcph.»æ Y QGòàYÉH É c É «G âbh fcg ÒãµdG â ao áæ e SQÉÁ ºàj CG É agq,agó ûdg øe áyƒª ádõæe Vh.á àb á«jgòdg IÒ ùdg :êôyc G»æ«SGh!!É ÑMÉ U π````````````````````````à J CG øµá ø e á «fé ã dg á Ñ dg QGO ø Y IQOÉ üdg á jghô dg ø ª à J ø d ƒ fé a õ fgô a ɪ µ d â Lh» à dg º à dg ÖJɵdG ΩÉb IQÉ TEÓd.OhGO aô H Gô NDƒ e OhGO É ª c ó V á «FÉ b iƒ YO GOQ IQóLƒH ó«tq»fghôdg Gƒ Y Éc fcéh eé JG Y á «eó SE G á YÉ ª G HÉ à c ''É «G'' á ë ùÿg ƒ Hô e''`h Ωƒ SƒŸG IÒNC G É jeg É Ñ dé e,''ï jqé à dg à e ÓN á«jgòdg IÒ ùdg áhéàµh á àÿg äé«déµ TE G øe ójó dg Y êôyc G»æ«SGh»FGhôdG ÜÉLCG ƒ d lè«ùf á«jgòdg IÒ ùdg πg :É ªgCG øeh,gôndƒe,üéൠd hódg ábqé ûdg Vô e º«bCG òdg ÜÉàµdG πqµ ûàd ké e á HGΟG Qƒ üdg øe ké qaóàe ké üf Ò üj CG ÖJɵdG d OGQCG q Oô S l bgh fcg ΩCG?ájGhôdG Ñ ûj q«w?π«uéøàdéh áä«e IÉ«M IÒ ùe, d GOófi ÇQÉb fc ɵ TEG ƒf»g ÖjOCÓd á«jgòdg IÒ ùdg EG,êôYC G»æ«SGh ôfgõ G»FGhôdG Éb ácî ûe üfé ün jód á«hoc G SÉæLC G øe ƒædg Gòg'' : dƒ H, VÉØ ØdÉH ÉjEG kéø UGh, «Y óggƒ T h,öjocg Ö d «Y f CG π ùdg øe ù«d øµd IÒ ùdg Öàµj CG ÖJÉc C øµáh,iônc G äéhéàµdg «ªL ÚH.''º ù G á f øªµj Éægh fcéh ájgóñdg òæe ÖJɵdG ±GÎYG ƒg É «a øªµj Ée ºgCGh,IôcGòdG ܃ ãd º«eôJ»g á«jgòdg IÒ ùdg'' :±É VCGh fcéch JÉ«M çóm Ée ÖJɵdG Oô ùj CGh, ó üdg ƒg ºgC G øµd,±ƒn hcg AÉÑàNG hóh á«jgòdg JÒ S Öàµj ùª àj òdg äƒÿg ΩÉeCG J fcéch É àhéàc CGóÑJ âfcgh ô ûj fcg IÒ ùdg Ée CGƒ SCGh,IBGôe ΩÉeCG.'' JÒ S hônbg Öàµj CG ójôj fƒc»hoc G π ØdG Gò H Ωƒ J æµd,üî J»gh NGóH JGƒ N øe ƒædg Gòg øy á eéc á«dhdƒ ùÿg πªëàj CG JÒ S áhéàc Vƒîj òdg ÖJɵdG Y'' :êôyc G HÉJh øjòdg AÉHOC G øe OóY e π üm Ée Gògh,É ÑMÉ U πà J CG É d øµá Ée ±hôx IÒ ùdg ƒc,áhéàµdg øeh,icgôÿg «µa É «a πlô d ájqôm á«hô dg äé ªàÛÉa,º JÉ ªà á «ëh É G bgh Gƒª JQG.''É JÉ«Œ ùhcéh ájô G»YGôj ªà û«j CG «Y JÒ S Öàµj CG ójôj ì.ì ô üÿ ôlcg øy RÉæàj ódén ÜÉ ûdg á«æzcg ôlcg πeéc øy ódén ÜÉ ûdg RÉæJ èjhî d É «é ùà H ΩÉ b» à dg '' É dg ÜÉ Ñ T'' äéª c ø e» gh,ô üÿ É dg ÜÉ Ñ T ió à æÿ hô ª Y É CGh ø jó dg êé J ó ª MCG ô YÉ ûdg à béæj ÉªÑ ùm π«ñf ÚeCG jrƒjh»ø üe øy Òã µ dg AÉ ùjh.á jô üe ΩÓ YEG π FÉ Sh ô üÿ RÉæàj ódén ÜÉ ûdg π éj òdg ÖÑ ùdg. ó H ägqoéñÿg ò H Ωƒ j h ôlcg øy Ü. ÉÁEG É Lh»àdG äéeé J G IQóLƒH ó«tq»fghôdg Öë S á```````yéª G Gƒ Y Éc fƒc OhGO ɪc ÖJɵ d.agoƒ ùdg ájô û dg ÓN ''É«G'' áë ùÿg á«eó SE G hó```ªm ÉæM ó «TQ CG ''QGƒ G'' ⪠Y Öë ùh ΩÉ b IQó Lƒ H É Lh» à dg äé eé J G ª Y OhGO É ª µ d ƒ Hô e'' ÒNC G» FGhô dg «a ô cp ò dgh ''ï jqé à dg É c ''Qƒ HGR'' ÖMÉ U CG á YÉ ª G Gƒ Y ''É«G'' áë ùÿg á«eó SE G ÜÉ gqe G ägƒ æ S Ó N ägp í VhCGh,ô FGõ G aq ò dg Qó üÿg CG ª SG ø Y ûµ dg ÖÑ ùh GóL Ñfi feg Éb à FÉY ôµøjh.. ôec G Ö VÉZ OÉ C G QGƒg Vôe Qƒ U hgój øe ƒh ù«ødg Y Iô gr â ùjqé æ «ùdg äô cp OÉ C G QGƒg πãªÿg CG»ªé dg πlcg øe É ùfôa ólgƒàj òdg hgó J ø e Ö VÉ Z êó dg» J π UGƒ à dg bgƒ e Y Qƒ U Gòg CGh, jôe ƒgh»yéªàl G ô ûj Lh GÒãc éyrcg ôec G Y ƒ gh ó jó ûdg É Ñ ME É H. VôŸG TGôa É Ñ Z ø Y» ª é dg äèyh ᫪ SôdG É àëø U Y É d Qƒ ûæe,ô ec G ÉŒG ƒ H ù«ø dg Y Ébh É æ Ø dé H â üjg É feg âdé bh ƒ Ñ g'':ó MGƒ dg ±ô É H É d IAÉ SE G fcg'' áø«e,'' GQƒŸG ë VCG ÉŸÉ W ò dg É æ Ø d.''újôfgõ G ΩÉb øe πc»ªé dg IôgR âyoh hcg É aò ë H É æ Ø dg IQƒ U ô ûæ H â Yh, ó V ägagô LEG ò î à à S º µ «Y Ö«Y dgh '':ô ec G ø Y á Hô dg QÉ jo jô e QGƒ g fpeg h ª Y ho ø e º à fcgh âdé fgh... JQƒ U hô ûæ J ägƒ æ dgh ë üdg «Y ƒg πg ºµ«Y déh.. ä É üj ÉH øy çóëàj àm Ió«L áë U.'' Vôeh JÉfÉ e GPEG dé H º ùbcg'' É eó c â UGhh IQƒ üdg ò g ô ûf Gó MCG äó Lh Ée ±ôycg ÉfG h ó V AGôLEG òîjcé S IQƒ üdg òg ô ûf øe πch ƒbcg.''.. É ë ùá CG «Y Ü. ÉÁEG

10 `g1439 ôø U 19 ``agƒÿg Ω 2017 Ȫaƒf 08 AÉ HQC G áªgé ùe `g1439 ôø U 19 ``agƒÿg Ω 2017 Ȫaƒf 08 AÉ HQC G 11 áªgé ùe 10 ΩÉ Y á æ «æ ùb EG π à fg º K,áŸÉ b á ª µ ëã á jgó Ñ dg.á æÿéh Éahô e É«VÉb Éc ônb G ƒg ÉgóLh,1942 Ée 19 ÜGô VEG âcqé Th,á«ùfôØdG á SQóŸÉH â SQO á SGQódG øy âøbƒj,»fé ædg º ù déh áñdéw»gh 1956 πª dg âwôîfgh,áæ«æ ùb ójèh á eé c â ëàdgh Ëô e ÚJó «ûdg Úà NC G á aq É æ dgh Qƒ ã dg ÉÑ à S É à«h íàød É JódGh â æbcgh, Gó S á «ah.qgƒãdg AGƒjEGh Qƒ ã dg É WÉ ûf ô ecg ûà µ oj 1959 á æ S «HQ, ÉjõeG áyqõe EG Gó S Ëôe á aq É ùjh π à àa ÉgôªY Éch, Gó S Ëôe Ió«ûdG ó ûà ùj Éægh Éæg â«ña IÒég ÉeCG,Öjò àdg â áæ S 26 GòfBG É d âeóbh,π«µæàdgh Öjò àdg GƒfCG à T É «Y SQÉÁ ΩÉ f ø Y äé eƒ e Ëó J π LCG ø e ägagô ZEG Ió Y âfé f á æ jóã á «SGQO á ë æ e É «Y â Vô Yh,IQƒ ã dg â aq É fcg ÒZ á jƒ fé ã dg É à SGQO É ª ce á «ùfô Ø dg. dp Ωó æjh ájô ûñdg ôgé e»øàîj ÉjõeG áyqõe É H á«eob G ƒ Uh ó æ Y :á FÉ b É HÉ à c Ò c á NQDƒŸG âkó,úà Yƒ ª EG º üa º à j á YQõŸG EG Ú«æ WGƒŸG øe º æeh,qƒødg Y º HGƒéà SG ᫪y ºàJ øe º æªa ΩÉ dg º d Ωó j,äóñ SEG πngo º H êõ«d ô àæj.ìccg ÉfÉ«MCGh ΩÉjCG á«féªk EG Úeƒj IóŸ π «dó d É ah -Ò c «J- SQÉÁ É c Öjò à dg äéhgƒéà S G iôœ å«m,ägqéñîà S G Iõ LCG àñàc»jcéj ºK,ájGóÑdG Úé ùdg CÉ ùj : ÉàdG ƒëædg ah ܃ é à ùÿg aq á dé M á «Ø dg Öjò à dg á Mô e á FÉb É ãjóm π UGƒàd,Ú ÙG ó«øj äéeƒ à A OE G ΩÉjCG Ió d Öjò à dgh ÜGƒ é à S G Qô µ à j É e GÒã c feg'' ho øe º H Ñà ûÿg øé S ºàj ùøf âbƒdg h,á«déààe.''aé à S ÉH É Ñd íª ùj äéfgõfr ΩÉ W âaôy'' :Ò c ƒ J,IÒég IÉfÉ e øy É ãjóm øy h ºFÉà ûdgh IQGò dgh ƒ G á YQõŸG ò H É Kƒ µ e AÉ æ KCG AÉHô µdéh Öjò à dgh äé Hƒ dgh äó cô dgh äé Ø üdgh ƒ Lô î j h ƒ é æ j ÚHò ŸG Ö ZCG É c.á é dgh»øàîjh á«eob G É H Ωó æj»àdg áyqõÿg òg øe ÚŸÉ S.É H ájô ûñdg ÊÉ e äghocg «ªL É H «âféc IÒÑc áaôz â Vh É Ñjò J EG ägôÿg øe ójó dg»øà Vô J,Öjò àdg.rgèdgh AÉŸÉH A» e Ωɪëà SÓd VƒM Ò c «J,áYQõŸÉH SQÉÁ Éc òdg Öjò àdg EG É Ñ dg Ñ d á «üî T äé agô ë fg ó «dh ø µ j '' Iô «S â π ª J á ù SDƒ e ó «dh ƒ g π H,ÚjOÉ ùdg äé «ª Y CG á Ø «e, ô µ ù dg» eô dg π ù ùà dg ø eh É Ñ V Uh É Ñ V π Ñ b ø e iôœ ÜGƒ é à S G ûà ØŸGh,ô «e Tƒ Hh, É SÉ eh, OhQ Ö«æ dg A Dƒ g áªmq ho ÚjôFGõ G Öjò J GƒææØJ øjòdg, «LQÉH ƒëoj, ÉjõeG áyqõã Qƒ T 4 É Kƒµe ó Hh. OGQ Qƒ T 8 IóŸ Éæg â«h øjcg,áeé G á æe EG IÒég «U ônghcg É à FÉ H ëà Jh,É MGô S «d iôncg.1960 AÉ ùf M ägôe äéjô U äé «à ah ø Ñ j ø ùdg á Ø dg π ã e,ó H» à dg äé à Tƒ H É ª H â MCG h,π à ŸG É Ñjò J» gh,é HÉ üà ZGh áãdéãdg RhÉéàJ πe.é «HQ ô ûy,êéãdg ÜÉ à µ dg á YQõ e IÒé g,agqh É eh É jõ eg á«ùfôødg áñjéµ d,ƒ Hƒ c Sƒ e Ò c ÜÉ à c ô NBG ƒ g á Ñ JÉ µ dg JQó UCG Ò c á «ùfô Ø dg,ƒ Hƒ c Sƒ e,2017» Ø fé L ±hôx EG ô àj Öjò Jh É à YG á jô FGõ L IÉ à a á æ «æ ù H É jõ eg á YQõà IÒé g É ª SG,á VÉ æ e Hadjira. La ÉjõeCG áyqõe AGQh Ée IÒég : Gƒæ H IóY ólƒj ɪc, ferme Ameziane et au-delà,iqoé üÿg ᪠µdg ôfgõ ÉH hóæûg :É ªgCG øeh É d Öàc 1999 áæ S Qó U Confisquée Appelés en Algérie. La,á VÉØàfG,1955ähCG 20,ôFGõ G Gƒæ H ônbgh,parole.2013 Qó U,QRÉ, ªb Algérie, 20 août Insurrection,,Ò c äóªàyg å«m,répression, massacres ±ô W ø e çgó MCÓ d» Ø ûdg Oô ùdg Y É JÉ HÉ à c Ò c Èà Jh.Öjò à dgh ª dg É jé ë VhCG ÚcQÉ ûÿg ò g â é Sh âfho» à dg hc G á «ùfô Ø dg á Ñ JÉ µ dg ܃ SC G Gòg.ÚLÉ ùÿg ƒacg øe FÉbƒdGh çgómc G IÒég..ÒNC G É HÉàc QGó UE áñjéµdg JóªàYG πª dg á jé µ M á Ñ JÉ µ dg äoô S å«m,agqh É e É jõ eg á YQõ e Ñob É G IQƒ ù«e Iô SCG ø e IQó ë æ e á VÉ æ e á HÉ T à T EG â Vô à a,á YQõŸG ò g EG äó «à bgh É «Y.π«µæàdGh Öjò àdg GƒfCG» ùfôødg ÖJɵdG Éb ɪc- æ üj CG øµá ÜÉàµdG Gòg» à dg IÒã µ dg AÉ ª SC G ï jqé J ø ª V - «fƒ e QÉ Ñ «L âdgr»àdgh,üé üàz Gh π«µæàdgh Öjò à d â Vô J d â Vô J Éeh,É àféy Ée øy ó H çóëàj É æe ÒãµdG É «a» Ø à î J» à dgh,á YQõŸG ò H É Kƒ µ e AÉ æ KCG. Éb ɪc É c á«fé ùfe G AGQh Éeh ÉjõeG áyqõe IÒég :ÜÉàc á H»g øe?... ó «dgƒ e ø e IÒé g ª ùj,á jô FGõ L á VÉ æ e» g á FÉ Y ø e Qó ë æ J,á æ S 21 É gô ª Yh âæ é S,1937 π à TG» FÉ b º LÎe É c É gó dgh, É G IQƒ ù«e «aî d ɵe ü«üîj ɪc, ƒé S EG äóñ SE G.ɪæ«S áyébh áfém Y ƒàëj øjoó G øy É ª SG, É jõ ecg á FÉ d á HÉ J á YQõŸG á «µ e âfé c,πféñ dg á æe EG É dƒ UCG LôJ, OɪM øh» «G Éch,ÊGô ŸG á FÉY øe Iô TÉÑe QóëæJ É dƒ UCG EG É jh AÉ jô KCGh É «YCG ø e,á YQõŸG ÖMÉ U, É jõ ecg É ZÉ TÉ Ñ dg äé«üî T e Iõ«äÉbó üh ëjh,áæ«æ ùb áæjóe ΩÉ Sh Y π ü,á «ùfô Ø dg á «fóÿgh á «SÉ «ùdg É c ó bh,á jòÿg dé ª YCÉ H ±hô e É c É ª c,±ô ûdg,oƒ dƒ e d âñ CG á jô FGõ L hc G,ÚJCGô eé H É Lhõ à e. «fƒe d âñ CG á«ùfôa iôncgh EG à YQõ e ƒ ë j CG, É jõ eg É ZÉ TÉ Ñ dg É à SGh á jô jô ë à dg IQƒ ã dg ó fg ó Hh,á «LPƒ á YQõ e QGô à S G EG É jõ ecg É ZÉ TÉ Ñ dg ô VG,Ió «ÛG,Oƒdƒe æhg EG ôfgõ G déªycg IQGOEG ôjh,é ùfôa Gòg,ÉjOÉe ájôfgõ G IQƒã d ªYóH ºgÉ ùj ±ƒ S òdg Yój üî ûd áyqõÿg IQGOEG hdƒ T ôj òdg ÒNC G π f ÈY IQƒãdG ºYO ºgÉ S QhóH òdg,rée dée ÉfÉ«MCG Éc ɪc,ôjôëàdG û«l EG πfé SôdGh äéeƒ ŸG É ùfô a Ωƒ J ±ƒ S ÖÑ ùdg Gò dh,ø jó géûg hcé j, É jõ ecg Oƒ dƒ e É µ dé e É à YGh,á YQõŸG IQOÉ üã.rée dée Ò ùÿgh ºYO ɪYCG ÉjõeCG Oƒdƒe QƒJ øe óccéàdg ó Hh,áYQõŸG á«ùfôø dg ägƒ dg ⪠ë à bg,iqƒ ã dg Ió fé ùeh É e ô T dph âeé bh,195 Oƒ dƒ e Öjò à H øé S ò dg É jõ eg J h.é H äó T IÎØ dg Iô Ø ŸG É æ JQƒ K IÒÑ c ägqé üà fg áaéc Y IOó àeh âñ ùch äé Ñ G É «Ñ T GOGó à eg òdg A» ûdg,gòñc É é H ao Iƒ YO, É à Sƒ S õ f ô FGõ G AÉ ùf Oô é à dgh ø gqé ª N ø à aé K ø e Ée Gògh,á«eÓ SE G «fƒ e ø e Ö ow CÉ H,Oƒ dƒ e âncg ÉgQɪN õæh Ωƒ J ªéàdG CÓŸG ΩÉeCG «Y ±ô TCG ò dg ìô ùã É à Sƒ S 26 á æ «æ ùb.oƒdƒÿg «NCG ìgô S ÓWEG πhé e 1958 Ée ɪæ«M äcéléøj,é JÉ«M GƒW QɪÿG ójôj «fƒe ƒg Éc»côMh π«ªy ±ôw øe Ö dg Gòg É «Y VôY âeé b IQƒ ã dg CG ó H É ª «a º Yh, dò d É gõ Ø M ø e á «Sh óœ º a, «fƒe e õıg ªY AGõL à«ø üàh ÚeôÛG OÉjCG øe Oƒdƒe ôjôëàd ÉgQɪN õf EG iôncg ƒµj ÉjõeG ÉZÉ TÉÑdG CG ó H ɪ«a º Yh,Ú«ùfôØdG ÉgQòëj É JódGƒd ÉHÉ N π SQCG å«m, àæhg πª H VGQ QÉ KBG ø e æ Y ÖJÎj ó b É eh,π Ø dg Gò g á Ñ e ø e.᪫nh äoé Yh É jõ eg Oƒ dƒ e ìgô S WCG á jô dg ò H Öjò à d Gõ cô e í Ñ üà d,ié ûª d 27 á Ñ «à µ d á YQõŸG C î j π à ŸG Gò g. H ìô üÿg ÒZ π «µ æ à dgh øe M Lh Ò H áyqõÿg äqoƒ U.á jô T hcg ƒféb, É æ à SGh Öjò J õ côÿ âdƒ Mh, ô FGõ L ø WGƒ e hcg π Œ á«ùfôa ájôµ ùyh á«sé«s ägoé«b âféc âbh äé ùdg âeéb óbh,π à ŸG Gòg çóëj Ée πgééàj ÚjôFGõ G øe ójó dg É à YÉ H á «ùfô Ø dg á jô µ ù dg É«MC G ÖdÉZ IóŸ ɵŸG Gòg º bé æà SGh õ dg hcg,á«fƒféb á «ª SQ ƒ é ùd É gó H ƒ dƒ ë j, ƒ J á jpéùg á «HÉ dg á æÿg É jó ùl º à «Ø üj º à j É c É e É Ñ dé Zh,É HÉ ûdg ª ùj âfé c» à dg,á YQõ ª d ƒehé j Éeó H É æà S G AÉ æ KCG hó ûà ùj É jé ë dg º ØjƒîJ ÒNCG πëc ºàj,Öjò àdg GƒfCG «ªL ádé ùñh Ó WEG º à jh,é HÉ ûdg EG É fò NCG EGh º µ J IQÉ Ñ H dp ƒµj h,º JAGôH øe» G óccéàdg ó H º MGô U º Vô J Ωó Y ó ccé J á «Kh Y AÉ eeg ó H EG»ªæ G õcôÿg Gòg Y ƒªfé dg appleøj ó d.öjò à d á «ùø æ dg ùµ J á ûmƒ à e Öjò J Ö«dÉ SCG Gó à HG»Yɪ G ÜÉ üàz G ºFGôéc,øjOÓ G A Dƒ d ájoé ùdg Öjò à d êpƒ áæ«æ ù H ÉjõeCG áyqõe ájqéª à S G É ùfôød ônb G LƒdGhCG.1962 áæ S Qó U ƒd ƒ ÉjõeCG áyqõe ÜÉàc OƒæjG,áYQõŸG òg øy ÉHÉàc Öàc øe hcg ƒd ƒl,» ùfôødg ÖJɵdGh ñqdƒÿg ƒg ΩÉ b ø e ƒ gh,1991 á æ S, Oƒ æ jg á ª céfi AÉ æ KCG JOÉ ûh A OE É H á ª µ ëã,1997 á æ S ƒ HÉ H ùjqƒ e.hoqƒh åjóë d â ü ün É c ÉHÉàc 12 ô ûf «Y jh,á jô jô ë à dg IQƒ ã dg ø Y Ñàc ºgCG øeh,ájôfgõ G IQƒãdG ñqdƒã á cô eh 1986 ƒ Ø jg ó fô a á «b Aƒ dg S òdg HÉàch,1991 ùjqéh,áæ«æ ù H Öjò à d õ cô e º gcg Y Qó U òdgh, ÉjõeG áyqõã ±hô ŸGh.1991áæ S»MGƒ dg J»àdG áyqõÿg òg ƒµàj,áæ«æ ùb á æ jó e ø e á Ñ jô dg É SƒàJ á«móødg ägqéൠdg H øe,äóñ SEG É dƒ Mh,ó MGh HÉ H Ó «a ü üfl ɵe Iô TÉÑe ÜÉÑdG ÚÁ Yh á «ª Y â.á SGô G ÜÓ c Hô d,ié ûª d 27 áñ«àµdg ±ôw øe É JQOÉ üe äcé ûfcg»àdgh 1958 πjôacg ô T dph CRA'' ä髪 dgh äéeƒ ª d õcgôe É H Centre de Renseignement et É Ø ««µ J á «ª Y â h,d?action? É eó H Oƒ æ G AGƒ jeg äé Ñ à e Ö ùm Rodier» johq Ö«æ dg hdƒ ùÿg ò î JG Ó«ØdG øe hc G HÉ dg øe Capitaine HÉ dg ƒ É ª c, d Gô eh É æ µ ùe âdƒ h, É æ à S õ cô e EG π Ø SC G ÒZ á UÉ N Ó ecg ÖdÉ dg âfé c»æ«jrƒ S Ó«a π ã e,''äó «a'' á «eƒ µ M âdqƒ»àdg ᪠UÉ dg Susini Villa ägómƒd»ª SôdG ÒZ IOÉ«dG õcôe EG õ cgô e ûhcg â ã eh,» Ñ æ LC G «Ø dg IQƒ ã dg É HEG á «ùfô Ø dg Öjò à dg áaé VEG,᪠UÉ dg ôfgõ G ájôjôëàdg Chaunu ʃ T áyqõe π à e EG OGh Roux hq áyqõ eh,ió «Ñ dg ájó H Char QÉ T áyqõ eh,äó «J øy IQÉÑY ÖdÉ dg âféc»àdgh,áfégr IQGOEÓ d á HÉ J ÒZ á UÉ N äé «µ e øe É µdée ÉgôéghCG äqoƒ U á«ùfôødg á «æ ec G É VhC G Oô J ó H ƒ dƒ µ dg π S dò Hh,á jô jô ë à dg Üô G É HEG É «Y AÓ«à S G» ùfôødg û«g Y ÚH Öjò à dg π FÉ Sh ûhcg á SQÉ h.égqgƒ SCG ÉLPƒ ÉjõeCG áyqõe ò g ø Y åjó G π Ø dg Lô j Gó«a QÉ «H,» ùfô Ø dg ÖJÉ µ d á YQõŸG 1961 Ée 9 É e Öàc òdg,»céf ägrhéœ ø e É H çó ë j É c É e ƒ M d π SQCG ôjô J Y AÉæH Gògh,IÒ N.É H GƒfÉc øjóqæûg øe áyƒª πñb øe á joé ŸG Ø bgƒã ±hô e ÖJÉ µ dg Ñ Sh,ôFGõ ÉH ájqéª à S G á SÉ«ù d äé Ø ddƒÿg ø e ó jó dg Qó UCG CGh d ø e É bó fg Ñ à c É e É æ e,ä É ŸGh ƒm,ƒfƒh QÉHhQ jó U ägoé T iómeg ƒm HÉàch,1957 πjôacg Öjò àdg ÜÉàch,1957 áæ S GOhCG ùjqƒe á«b,á jqƒ ª G Öjò à dg Gƒ æ H ô NBG Ó à M G É HEG Öjò à dg á SÉ «S âfé c π Ñ b ø e SGh QÉ WEG ò Ø æ J» ùfô Ø dg äé«æ J ah,á Wô ûdg É LQh û«g Y ƒ ü G á«h á ù SDƒ eh á ShQó e âbh Gòg,âbh ô SCG h äéeƒ ŸG á U πc É«ª SQ É ùfôa «a»øæj âféc âféc»àdg»gh,öjò àdg ä髪 H É d É ùfe G ƒ á«eém É fƒµh íéñàj. É dg á «ûmƒ dg á SÉ «ùd É ã e Rô HCG EG á jô jô ë à dg IQƒ ã dg AÉ æ KCG á «ùfô Ø dg Öjò à dg á SÉ «S π ã ª à j,ió «ÛG Öjò à dg õ cgô eh ΩGó YE G ô ah ƒé ùdg ø eh.ägó ûàùgh äó à ŸGh IQƒ ã dg π «Ñ b à M á ª FÉ b âfé c» à dg,õ«ñÿéh ±hô ŸG áæjéh ''âdhréj'' øé S á jé dg äó à eh,» LÉ cô S ø é Sh ù«ø«ænƒhh,é HÉ S Bossuet» Sƒ H,â«eOÉ J ø é Sh, SÉ Ñ H» MGƒ V SôŸG øé Sh,Ö«gôdG ±ô G π à eh êôh π à e, Gô gƒ H ô µ ù dg ÒÑ µ dg Paul IQÉ Sh ÚY ø é Sh,π jé æ e π «î æ dg ø é S EG á aé VEG,cazelles O hcg Üôb les cinq palmiers ùªÿg. ûdg á æe SQÉa äó à ŸGh ƒé ùdg»g Éæª j Ée øµd ah πª J øµj»àdg,᫪ SôdG ÒZ,ÉfƒfÉb H ±Î e ÒZh» ù«scéj ƒféb á fé üë H É ghoó Lh É gƒ dhdƒ ùe à ª à j ádaé ùÿgh á HÉàŸG øe º «ª á «fƒ fé b äé«mó U «ªéH ƒ àªàjh,á«fƒfé dg «ªL CG goc Gh,π«à à dgh Öjò à dg Y âféc ájôµ ù dgh á«fóÿg äé ùdg âfé c É æ µ d,õ cgôÿg ò g Oƒ Lƒ H º Y õcgôÿg òg π dh,égoƒlh»øæj ɪFGO,, OÉ üdg óªfi :PÉà SC G :º H ÊGô e á«ûmƒdg á SÉ«ùd Éãe RôHCG EG ájôjôëàdg IQƒãdG AÉæKCG á«ùfôødg Öjò àdg á SÉ«S πãªàj,ió«ûg Öjò àdg õcgôeh ΩGóYE G ôah øeh.ägó ûàùgh äó à ŸGh π«ñb àm áªféb âféc»àdg ƒé ùdg áæjéh ''âdhréj'' øé S IQƒãdG,»LÉcô S øé Sh,õ«ÑŸÉH ±hô ŸG» SƒH ájé dg äó à eh ù«ø«ænƒhh,é HÉ S Bossuet,â«eOÉJ øé Sh, SÉÑ H»MGƒ V øé Sh,Ö«gôdG ±ô G π à eh, GôgƒH ôµ ù dg ÒѵdG SôŸG ÚY øé Sh,πjÉæe êôh π à e,paul cazelles IQÉ Sh ùªÿg π«îædg øé S EG áaé VEG les cinq palmiers. ûdg á æe SQÉa O hcg Üôb,,

11 13 12 `g1439 ôø U 19 ``agƒÿg Ω 2017 Ȫaƒf 08 AÉ HQC G `g1439 ôø U 19 ``agƒÿg Ω 2017 Ȫaƒf 08 AÉ HQC G ΩÓµdG ÒN bgƒdg QOCG ÖdÉWƒH øjódg ìó U :º H h É«bGh øc.. bgƒdg Qój øe»ygƒdg ø ùmc G EG çgómc G ôq«z á«hééje G Ωƒ Øe á G òg ìô TCÉ S øe æ»àdg á«hééje G J,áWôØŸG FÉ M EG ô æ dg ø eh, bgƒ dg GQOEG.ô VÉ G Y ±ƒbƒdgh QƒeC G π µ T Y ƒ µ J ó b á Wô ØŸG á «HÉ é je G µ Ée øy ó ÑdG πc Ió«H ΩÓMCGh ÊÉeCG EG ƒyocg âæc EGh,±hôXh äé«féµeeg øe CG EG, UôØdG áyéæ Uh ±hô dg áyéæ U CG ø Xh, É «ùdg Gò g dé H Ñ dg Ó ZEG OôÛ É dg hõ j CG fé µ eeé H ôec G, «aq Éj.. dp π«îjh «æ«y.òãµh dp øe ÈcCG π µ T Y ƒ µ J ó b á Wô ØŸG á «HÉ é je G áerc G ÉfÉ«MCG,áeRC G õy déñe DhÉØJ GQOEG, bgƒ d GQOEG EG êé à êé à,é gó H» j ÉŸ GQOEGh,çGó MCÓ d,ò «Ø æ Jh º ««Jh «î Jh á SGQO EG.. õàeh Gh π H Gòg πch á ã dg ø e» JCÉ J ó b á Wô ØŸG á «HÉ é je G EG» à dg ùø æ H à K kagƒ S É «a dé ÑŸG,ȵdGh Qhô dg EG ODƒJ ÉgóM øy äogr ó b iô NC G» gh,ø jô NB É H à KhCG π jé h AÉ Ñ dgh á LGò ùdg EG ODƒ J IóFGR á K æe GƒÙ ɪ c «Y øjônb G.»Ñ S QÉWEG EG H äocg π µ T Y» JCÉ J ó b á Wô ØŸG á «HÉ é je G, õ É c á ««Ñ dg VGô YC G á ehé e,üé Ä à c Gh,IÒ dgh, ó à ŸG Ö dgh hcg CG çhó M ó H» JCÉ J» à dg,á dõ dgh âñc EG» jó U Éj,»Ñ S bƒe hcg áeó U áñ«côj øª V πnój»àdg VGôYC G òg QÉéØfG EG H ODƒJ ób à«ùøfh JGP,á«ùØf VGôeCG Ñ«üJ ÉàdÉHh,Ö«gQ.É LÓY Y dg féycg» æ j bgƒ dg GQOEG,á HÉ ŸG á G çgó MCÓ d ô Ø e π µ ûh º à J CG É jcg É «Ñ S bgƒ dg É c GPEG á UÉ N,á «eƒ «dg ägƒ æ dgh ë üdg ó ò dé c,ägqé é Ø fgh º FGô Lh Ühô M,á jqé Ñ NE G ø e É gòzh Ö f,±é à NG,á fé «N ahéfl Y õcôj Œ»àdG øjhéæ dg.. ÌcCG πªygh cqocg,gól É«Ñ S bgh Éc EG æ Y ó HCG,ø ùmc G EG Ò«J Y øe ÌcCG ÜÎbEG,á«Ñ ùdg QÉÑNC G QOÉ üe»àdg º ædgh ±GógC ÉH ºàgGh,Ú«HÉéjE G.ȵJh ójõj àm d dg É ëæe, bgh QOCG,» «aq Éj ôec G á UÓN AÉØJ, óà e πµ ûh ôµa,ô VÉ G QOCG,ò d Nh ø ùmc G bƒ Jh GÒN É «bgq É jô W h Gô ggr Ó Ñ à ùe π «î Jh Gò g π c.. ô à æ J á «bgq ägph ΩÉeR ºµëàe bgƒ d QóŸÉa, GóàYÉH.. çgó MC G äé jô º µ ë à e,qƒ ec G ûyh ó d ó à SG,» VÉŸG ÜGƒ HCG ZCG.. bgh Èà j òdg eƒj çó G AÉ ùædg e á UÉN IOÉ«dG Ö UCG ø ùæl äéæh á joé «dg Ö UÉ æÿg AÉ ùæ dg CG á SGQO äô XCG èféàf.ø ùæl äéæh e ɪ«S,πeÉ àdg ''Ö UCG'' OQÉ aqé g á eé L ø e ƒ ã MÉ H É H ΩÉ b» à dg á SGQó dg bƒe Ö ùm,äé VGÎY G øe ÒãµdG â LGh,᫵jôeC G.'' «a ûàjho'' ô ec G à j É eó æ Y ô ûñ dg äé «cƒ S Gƒ Vh ƒ ã MÉ Ñ dg øe ÒãµdG äqé KCG è FÉ à æ d Gƒ ü Nh,ô ÛG â,á ùdé H ''õ««ªàdg'' ƒm TÉ ædg «a ̵j òdg âbƒdg»øa. ó G AÉ SDhôdG hcg AÓeõdG øe ɪ«S,πª dg øcéecg ICGôŸG ó V CG øµá ø æ«h ɪ«a AÉ ùædg CG á SGQódG âø ûc, ÉLôdG.πª dg øcéecg ÒÑc πµ ûh ø H IÉ«M Í üj Ó LQ 187 Y ÜQÉŒ çó K ƒ ã MÉ Ñ dg iô LCGh ò g Oƒ Lh» Ø f hcg ó «ccé à d,icgô eg 188h á Hô é à dg.π ª dg ø cé ecg á eró àÿg ÚcQÉ ûÿg ó MCG äqé à NG hc G º gc G XƒŸG QhO Ö d ```````````````````````````` Y j dg?º J πg Ñ ûdéh ô ûj h πcc G øy bƒàj πøw â«ô N ájré dg äéhhô ûÿg «ØîJ,'' TƒÑæ««à S'' á eél øe AGÈN óccg Ó à SG Y á Ñ XGƒŸG CG,É «jô aeg ܃ æ L.áà«á«ë U äóµ ûã ÖÑ ùàj ájré dg äéhhô ûÿg IóMGƒdG IƒÑ dg'' :Aɪ dg Éb,áaÉë üdg e á HÉ e h 39 : SƒàŸG, ƒ ájré dg äéhhô ûÿg øe GÎd 0^33 á ùh øe á«eƒ«dg º ù G álém øe ºZ 14 `H ÌcCG CG,ôµ ùdg øe ÉeGôZ.IOÉŸG òg ÚHÉ üÿg OGóYCG EÉa,á«ŸÉ dg áë üdg ᪠æe äé«fé üme É ahh ΩÉ Yh,Ω1980 ΩÉ Y ò æ e âø YÉ J É dg ƒ M á æ ª ùdé H ƒfé j ÜÉÑ ûdgh Ú déñdg øe áféÿéh 39 ƒëf äéh Ω2014 á HÉ UEÓ d ODƒ J» à dg, Rƒ dg É Ø JQG VGô YCG ø e.áà«é ª e IÒ N VGôeCÉH kóøw Éc ó a, dg Òãj Ée frh GódGh óéj,''πjƒfée ùjƒd'',»µ«ùµÿg πø dg ódh ÉeóæY Ò üdg CGóHh äéeó e ho øeh áyô ùh Ò J ôec G øµdh,äéegôzƒ «c ákók frh RhÉéàj ké««ñw EG π üj frh CG EG,ôª dg øe ô TÉ dg ô ûdg ƒg B Gh, ƒñ ùe ÒZ mπµ ûh äéegôzƒ «µdg ùjóµàh IÒÑc áhƒ U Gòg agq óbh, ôªy øe á SÉàdG πøw Rh OÉ j Ée CG,kÉeGôZƒ «c ÚKÓK.?πØ dg Gò H qπm òdg ɪa,ΩÉ dg héæàd ºFGO ƒlh,ohó G ±ô J ággô Th ùøæàdg áeróàã àhé UEG GhócCGh,ƒµ«ùµe áæjóe hc G ó J»àdGh,πØ dg Gòg ádém AÉÑWC G üqî T ó d πcé ûe ø e É Ñ à j É eh á Wô ØŸG á æ ª ùdg EG ODƒ j çhó G QOÉ f» æ «L π N ƒ gh,(» jh - QOGô H) øe ómgh ô T ó H Ò àdg Gò d É à MÓe EG,»Øë U AÉ d,πø dg IódGh äqé TCG óbh.á«ë U d QÉàîJ âféch,iôe πc «Y «J CG ó H ÜÉ«ãdG SÉ«b Ò«J EG Égô j Éc Ée,IO ƒdg áhƒ U øe ÊÉ j Éc fcg ɪc,ådÉãdG ô T GRÉe ƒgh ôª dg øe á«féãdg πøw Ö SÉæj ké SÉ«b ó H ƒ ÉH ô ûjh kgóhcg Ñ ûj ké jcg ƒgh,ωƒædg øe æá Éc òdg ºFGódG ÉæàN Gh ùøæàdg áhƒæd Vô J ɪàMGh æhg Gó a øe ahéfl øy ÜôYCG ó a ódgh ÉeCG,á VôdG AÉ àfg øe FÉbO. «Y» J ób á«ñ b ÈY äéyèàdg ª á ªM º«æJ iôl ó a,᫵«ùµÿg á FÉ dg òg æe ÊÉ J òdg ô ØdG ÖÑ ùhh ÚeCÉJh,πØ dg LÉàëj òdg ʃeQƒ dg êó dg «déµj á«j πlcg øe»yéªàl G π UGƒàdG bgƒe.»æ«dî SG «æl 400 ƒëf IóMGh πc ô S Ñjh, VôŸG IóM øe «ØîàdG º ùj»àdg ø G òdg,'' ùjgôh»jéc'' IÒ ûdg á VQÉ dg øhg,'' QÉg'' É jcg H Ö«UCG ób QOÉædG VôŸG Gòg CG ôcòojh Vôà áhé UEÓd jôw fegh, RƒdG áwôøÿg IOÉjõdG EG áaé VEG IójóY VGôeCG øe ÊÉ j.á«fƒjõø àdg É JGAÉ d iómeg,úæ«dg á ego»gh JódGh âmô U ɪc, ôµ ùdg ÖFGôZ ÉØfE ÉH á e Ωõ J á«ùfƒj ᪵fi ÜC G áfé M É FÉæHCG Y øjô UÉ dg É déøwcg ádéyeg áªgé ùÿéh á e ICGôeG á«ùfƒj ᪵fi âeõdcg. ùfƒj É Yƒf øe á HÉ S»gh,º «Y ÉØfE Gh ''ΩCG ±CG «jgrƒ e'' á YGPEG ÒKCG Y,ÊQÉ ûdg ô LÉ g,á «eéùg ƒ J áeõ e ICGôŸG EÉa,á«eÉÙG Ö ùëhh.''»féæãà SG»FÉ b ºµM feg'',á«ùfƒàdg Y π üm òdg, HÉ ùdg É Lhõd ké«ùfƒj kgqéæjo 150 Qób ô T Ñe aóh.º àdéyeg dòh ºgÉ ùàd, ÉØWC G áfé M Gƒ MC G ƒ fé b ø e 23 º bq π üø dg EG ƒ Lô dé H QGô dg Gò g PÉ î JG Y ÉØfE G ºgÉ ùj CG álhõdg Y'' fcg Y üæj òdg á«üî ûdg Iô SC G hdƒ T Ò«ùJ Y ÉLhõdG hé àj CGh, Ée É d Éc EG Iô SC G ô Ø ùdgh º «à dg dp ÉÃ,º fhdƒ T jô üjh AÉ æ HC G á «Hô J ø ùmh.''á«déÿg äóeé ŸGh É «Y â bh» à dg á «dhó dg äé «bé Ø J G Y ª µ M» VÉ dg ó ª à YGh ÚH IGhÉ ùÿg CGó Ñà ±Î J äé «bé Ø J G ò g EG,á «eéùg âdé bh. ùfƒ J CG âaé VCGh,É déøwcg ádéyeg ICGôŸG áªgé ùe Y üæjh,icgôÿgh πlôdg. ædg ᪵fi EG,Ωƒ«dG â «MCG ób á«dg ÒNC G ºµ G ƒµj CÉH kéjƒb k ɪàMG Éæg EÉa,ÊQÉ ûdg á«eéùg Ö ùëhh.icgôÿgh πlôdg ÚH IGhÉ ùÿgh ±É üfe G CGóÑe ƒëf ké Lƒe, ƒë e m πµ ûh IÒNC G ΩGƒYC G ØJQG Ó dg ä ÉM OóY CG ôcòj º µ É H, á «FÉ dg á æ ùdg º céùg â b ó a äé«fé ümeód ké ah dph,ké«eƒj ÓW ádém 41 OÉ j Ée CG, ÓW á«b.''ìéñ üdg'' áø«ë U Égô ûf»àdgh, ó dg IQGRƒd IÒNC G OÉÑàŸG» VGÎdÉH Ó dg Éæg, Ó d GƒfCG ákók ùfƒj ólƒj ÚLhõdG ómcg Ö H Ó dgh,álhõdg hcg êhõdg Ö H Ó dgh,úlhõ d ÈcC G Oó dg πµ ûj ÚLhõdG ómcg Ö H Ó dg. d Vô J òdg Qô d.ωƒª dg Ó dg Ö j òdg ƒg πlôdgh, Ó dg ä ÉM øe... Éæg øe Éægh... áñ M Y laé ùf ô üã áyqé üÿg á aé ëã ''ó jé a'' á æ jó e äó T,ô üe»bô T ɪ T,á««Yɪ SE G Vhô Y,» VÉŸG âñ ùdg AÉ ùe,á «VGô à SG Iô M á YQÉ üe, ƒjô üe ƒñy É «a QÉ T.á«ŸÉ dg áî ùædg IÉcÉÙ ádhéfi Ò ûdg, Shôfi ±ô TCG jô a hcg ù SDƒ e,''é ƒ HÉ c''`h,ô üã ÚaÎÙG á YQÉ üÿ : É b Vô dg Y ±ô ûÿgh Y á Ñ Y h ké Ñ Y 25 QÉ T'' Qƒ ë H,Ωƒ «dg á YQÉ üÿg á Ñ M.'' HÉàe dcg ƒëf ƒæa ÜQóe ƒgh,é ƒhéc í VhCGh ájògéª G ácqé ûÿg'' CG,á«dÉàb õ côã º «bcg ò dg, Vô dg IQGRh Ñàj) ''ó jé a'' á æ jó e ÜÉ Ñ T ho øe âféc,(á VÉjôdGh ÜÉÑ ûdg ªL Vô dg CG EG QÉ TCGh,''πHÉ e π ã e, «aîdgh jƒ ûà dg ÚH.áYQÉ üª d á«ÿé dg áî ùædg ÜÉÑ T õcôã áyqé üe áñ M ƒah IÉ céù äé æ Hh ÜÉ Ñ T S,ó jé a É ÉÑà T G å«m øe á«ÿé dg áî ùædg á«jƒ ûà dg äé VGô à S Gh äé c.áhéyódg kéfé«mcg É Ñ J ìhôh EG, Shôfi ±ô TCG É bh jƒ ûà dg Y á ª FÉ b Vhô dg ägîa Y ΩÉ Jh, «aîdgh CG kéø«e,ô üã ɵe øe ÌcCÉH áyqé üª d jô a ù«scé J Iô µ a'',ägƒæ S 6 πñb äcgóh,úaîëª d π üj jôa øjƒ µ à d B G É æ Uhh.''äÉ Ñ Y º æ «H ké Ñ Y 50 EG VhôY Ëó àh ecg øy ÜôYCGh ké«ygo,á «Hô dg hó dg jô a á eƒ µ G ø e ƒ æ e º YO EG Vhô dg CG EG âød ɪc.ájô üÿg,êé πµ ûh»g ké«dém ΩÉ J»àdG GQ Éæg ƒµj CG ecg øy kéhô e, Vhô dg à H π Ø µ à j» ª SQ º Yó d é à j ΩÓ YE G'' CG í VhCGh CG e,òñ c π µ ûh Iô µ dg ÊÉãdG õcôÿg»jcéj áyqé üÿg.''ägógé ûÿg OóY Gƒ````````````````````````````````` ì /á«eé S:º H SÉ``````````````````````````````````````````````````ædG ájƒbƒe á Ñæb EG ƒëàà ùa EGh, ɪ dg.''ájôfgõ G 䃫ñdg á jé ª á jô FGõ G á ª æÿg ù«fq ó ccgh øª àj CG Öéj 䃫ñdg äéhq CG, à ùÿg ø c GPEG ô LÉ æ dg ò g e π eé à dg á aé K H CG EG GÒ ûe,ø àeó S EG Ú ùj á û dg äé Ä Ø dg ô a Gƒ à SG ø joqƒ à ùÿg ò g ø e á Ä joô dg äé «Yƒ æ dg OGÒà S ôªy áø«ÿg ƒ H Gó ûà ùe,ô LÉ æ dg.''gôøc ƒµj CG ô ØdG OÉc'' ÜÉ ÿg øh «Ñ J Úæ WGƒŸG ø e, ó HR ÖdÉ Wh øy à ùÿg ájéª á«æwƒdg ᪠æÿg,çogƒ G òg πãe âññ S»àdG äécqéÿg bhh ƒ ùdg ø e É Ñ ë S Ö J à M.ÉgOGÒà SG ù«fq, Qƒ ü d Òª S QÉ TCG, à L ø e, à ùÿg OÉ TQEGh á jé ª á «æ Wƒ dg á ª æÿg á «Yƒ f ägp ÊGhCG Oƒ Lh EG,''QGƒ G''`d ã jó M Gƒ SC É H É Ñ J á ë üdg Y á æ ebg ÒZh á Ä joq Ió Y Y âø bh á ª æÿg CG Gó cdƒ e,á jƒ Vƒ Ø dg ôléæw QÉéØfÉH á àÿg É Uƒ ün á«dõæe çogƒm déh «VQ É à«ë V ìgq ákoém É æ«h øeh, dg É ª c,á «H hô ë H Ö«UCG å«m,á æ S ô ª dg ø e ÖÑ ùj øe ÉgóMh â ù«d dg ôléæw CG í VhCG.ÉfÉ«MCG ôéøæj É jcg Iƒ dg ZÉ V É EG,QÉéØf G,IÒ ÿg á«dõæÿg çogƒ G òg ƒbh ÖÑ S øyh ÊGhC G IAGOQ CG, Qƒ ü d Òª S ó ccg ó a ÒjÉ Ÿ á HÉ e ÒZ É fƒc,öñ ùdg»g äééàæÿgh êhô J É fcg EG É «Ñ H ìƒ ª ùe ÒZh á eó ùdg EG Úµ à ùÿg É YO «Yh,á jƒ Vƒ Ø dg Gƒ SC É H»àdGh áeƒ SƒŸGÒZ dg ôléæw AÉæàbG ÖæŒ çqgƒc ÖÑ ùj É fc ɪ V IOÉ T Y ƒà É GóL É Øîæe ƒµj É æªk CG Éë Vƒe,䃫ÑdÉH ägp ô LÉ æ dg CÉ H ±É VCG É ª c,á Ñ jô dg EG ƒ Yó j ägƒæ S ó H É àfé«u» Ñæj É jcg áahô ŸG äécqéÿg á UÉÿG ɪ dg IOÉ T âféc GPEÉa,ΩGóîà S G øe IóŸG J AÉ àfg ó H» Ñæ«a,áæ S 15 ΩhóJ É H ±hô ŸG AÉ déh «ÙG É ŸG Ò«J ƒ µ j ø d fc,? GƒL?`H J ó H É É U.IÎØdG ``````````````````````````````````MCG Shô dg Y Iô TÉÑe Éæ SC G ƒé e âeóîà SG É fcg - ÚM,É àdém ºbÉØJ EG iocg É,AÉŸG óh ô G Vƒ H ÚbhôÙG ø e É gòzh á Ñ «Ñ dg É à ë üf á «bo 15 IóŸ á«øæ G AÉe â hôùg ƒ dg» à dg IOÉ «dé H á «dhc G äé aé SE G Ëó J QÉ à fg ÉØWC G áäa á UÉN,Éjƒæ S ä É G ± BG πñ à ùj.éjƒæ S πøw 6000 πñ à ùj å«m Ø üe à ùÿg ájéª á«æwƒdg ᪠æÿg ù«fq :''QGƒ G''`d óhr ÉæîHÉ e á Tƒ û e V ôléæw..ghqòmg, à ùÿg á jé ª á jô FGõ G á ª æÿg ù«fq ó ccg H CÉ H,''QGƒ G''`d í jô üj, ó HR Ø üe Y IóLGƒàŸG á Tƒ û ŸGh Ió q ŸG dg ô LÉ æ W ájƒbƒe πhéæb EG âdƒ,á«æwƒdg ƒ q ùdg iƒà ùe,䃫ñ dg äé HQ á UÉ î Hh ô FGõ G à ùÿg Oó J GÒÑc GQhO Ö J äéjôfgõ G áaé K CG EG GÒ ûe»à dg ô LÉ æ dg ò d á ª «Nƒ dg QÉ KB G ø e á jé ª G hôëh ÉjÉë V ÉgAGQh áø fl ônb ÚM øe ôéøæj JÉY Y j ɪc πµ ûÿg '' óhr ±É VCGh.IÒ N ø WGƒŸG JÉ Y Y É jcg j,á HÉ bô dg í dé üe òg»æà j CG à ùÿg Y ÖLƒàj PEG, ôfgõ G á «ŸÉ Y ÒjÉ Ÿ É ahh, É ª V IOÉ ûh ô LÉ æ dg ø e à ùÿg É jî ûj CÉ H í üæ f É ª c.á fƒ ª eh IOÉ ûh á bƒ aô e á «UC G äé cqéÿg QÉŒ ó æ Y Éq«eƒj ÉjÉë dg πñ à ùj Qƒà SÉH IOÉ«Y dg ôléæw πhéæb..á Tƒ û ŸG ÉæîHÉ e ájƒbƒe ª àûg ó T á fhb G, ô FGõ G,IÒ N á«dõæe çogƒm,iònc G á Tƒ û e V ô LÉ æ W É «a âñ qñ ùj,á ahô e äé cqé e É fcg SÉ SCG Y É Ñ J ûhcg á Ø fl É JÓ ª à ùe Lh äô é Ø fg.øeõdg ÉgQÉKBG ƒëá»àdg hô G á UÉ N, q dg ô LÉ æ W ø Y Ωƒ «dg æ Z âbƒdg ó à Ø j» JGƒ dg äó eé dg AÉ ùæ dg É ShCG IÒNC G òg øµd,qøgô SCG äéñlh OGóYE ɵdG âññ S CG ó H,øjqóM hp ìó S EG âd qƒ SCÓd. ùæj» SBÉe ÉgÉjÉë d Ωô üæÿg É eq â Vô J» à dg ΩÉ S ƒ J dg IôéæW QÉ é Ø f π «Ñ b É à æ à bg» à dg,ëôµdg ô ûdg ƒ M äôéøfg É fcg çóm Éeh ó H É Lh ƒ Ñ SC É egó î à SG hô J.ÒZ ó MGh» à dg É JÉ SCÉ e ΩÉ S Iô VÉ M É gqé KBG âdgr É dƒ H Ωƒ «dg ó M EG»àdG hc G IôŸG â ù«d'' Ωóîà SCG ÉfCÉa,É ª à SCG ò æ e dg ô LÉ æ W h,ioé dé c ägƒ æ S π N CG»gÉÑàfG âø j π H,IÒNC G ò g Ió «L äó H ùµ dé H «c º acg h,á æ «à eh π UGƒ Jh.''? dp çó M CG hó Ñ j''é ã jó M ΩÉ S CG hcg,â J ó b IQÉ Ø üdg πc,º YCG...Éjƒb Éc QÉîÑdG áñyôÿg hô Gh» Lh ÉgQÉéØfG ƒg ôcòjcg Ée,É jcg»ygqph Qó Uh» Lh É d â Vô J»àdG É æ dgdƒ S Y GOQh.''Qƒ T Ió d TGô Ø dg» æ à eõ dcg,êo 3500`H É àæàbg É feg âdéb,iôéæ dg ô S ƒm ôléæ dg AGô T ÖbGƒ Y º J âfé c ƒ d É fcg á Ø «e Y âeó bcg ÉŸ É ª V IOÉ T Y ô aƒ à J» à dg dp É Ø c ƒdhseb IôéæW äî TG âféµdh, dp.êo dcg 25, HGôdG Égó Y Ió«ùd iôncg ádém»g á«vgq Iô ûh ñó ùfg EG iocg hé SCÉ e QÉ é Ø f â Vô J '' ƒ T ø joƒ ch QÉ «H''IOÉ «H É gé æ «à dg,é Lh CG ºZQh,áæjÉ e AGôLE äaél,᪠UÉ dg Qƒà SÉÑH É Lh CG EG, «HÉ SCG Ió Y «Y äô e çoé G. «G É à«ùøfh É d Kôj ádém,á ü üîàÿg IOÉ«dG ägò H É gé æ «à dg iô NCG á dé M,á «b ô TCG iƒ S É LGhR Y Á Shô d ÖÑ ùh É YGQP iƒà ùe Y hô â Vô J «c ÉgQhóH Éæd âµ T, dg IôéæW É eé Y á Tƒ û e Iô é æ W âd qƒ M EG êghõ dg hc G OGRÉ eh. Sƒ HÉ c - GAƒ S É àdém «J

12 14»eÓ SE G ôµødg äé«à e Ú`````«eÓ dg ó```` V QGƒ``````fC G»eÓ SE G ôµødg äé«à eh á SÉ```«ùdG :á SOÉ````` ùdg á``````` G CÉ ûdg äé Ø e í à a Ó N ø e á dé UCG á «SÉ «S? ô UÉ ŸG» Ø dg» æ jó dg ó üà dg É cô ë j á eé Yh á «aé K ù ób»àdg äéb õf Gh äéagôëfód á «eó SE G Jó «Yh Ö ûdg ÇOÉ Ñà êéà øµj Ö ûdg Ió Yh,AÉëª ùdg Y ±ô G ƒø ù Øj áø SÓa EG ÉÃQ á«æjódg ádé G äóz ɪc ±ômcg IóY á «SÉ «S âfé c É æ µ d ø ggô dg âbƒ dg Éeh Ñ«ùa SÉ æ dg Ø æ j É e É eg É gqé T.ió S Ögò«ùa fho ÉgQÉKBG áë VGh âféc á«sé«s áë ùe EG áë ùe,»eó SE G ô µ Ø dg äé «à e ø er πµ ûdg ù«dh ádé SôdGh æµdg e â eé J,á eó ŸG á «ã ë Ñ dg GQhC G J á «ª dg äé æ jƒ µ à dg e â eé Jh ù SCÉ J» à dg á «æ Wƒ dgh á joé à L Gh á ë ùe.» æ jo Qƒ æ e ø e º e Aõ L É Lô dg ø e á K É gò Ø f á «SÉ «S ájôfgõ G ádhódg QOGƒc øeh Ú«æWƒdG» JQGRh ø jó LGƒ àÿg IÎØ dg J á aé ã dg IQGRhh á «æ jó dg hdƒ ûdg a Gƒ fƒ µ j á «G,ø jó dgh CÉ T Ò«ùà H ÚØ µ e ÚØ Xƒ e Oô GƒfÉc πh, B G É G ƒg ɪc a»æ e» ª Y CÉ T Ò«ùJ Y ø jqó à e á jƒw äé «à e á ù S» g Iô gé Jh ±Gó gcgh á eƒ µ M á «SÉ «S ø ª V IhÓY,É «Qhô V á «é «JGÎ SEG øe»g á«æjódg hdƒ ûdg IQGRh CG Y ò«øæjh º«æ à H à e hcg ó æ e âø c ôµødg øe äé«à ŸG òg Y ±Gô TE Gh ø e» «Ñ W ƒ g É e ø ª V» eó SE G IÎØ dg J á eƒ µ G á «SÉ «S CGh»æjódG É dg É ªY ägoófih Gƒ aô TCG ø jò dg Ú«æ Wƒ dg É Lô dg á K äé«à ŸG òg êgôneg Y ÉÃQ ÜhÉæàdÉH º g π MGôŸG H á «G Gƒ fé c º dg ägqé æ e ø e IQÉ æ e º ùø fcg ƒ HÎdGh» æ Wƒ dg ÿgh OÉ à L Gh âjéf º SÉb Oƒdƒe PÉà SC G π dh,º«dg J ø ª V æ Ø j êpƒ º SÉ H âlô NCGh äoé bh âaô TCG» à dg QOGƒ µ dg» eó SE G ô µ Ø dg ø e äé «à ŸG J IQÉ G JÉ «Œ ª SCG ÊGQƒ æ dg JQGóLh ÓàN G ûjé Jh á«aé ãdgh äé «à ŸG J âë VCG CG EG á «ª dg É ûy iƒ eh SÉæ d É Hô e á «eó SE G OGhQh á«æjódg Ωƒ dg áñ W øe á «ØdG ø h Ëô µ dg Gô dg á Ø Mh ó LÉ ùÿg. É«ùædG º Ød... Ñàj É ãdg π ÑÿGh á Wô dg É ª c Èà j á «H IAÉ SEG QÉ Ñ à YG ø µáh π H, JGP á «ª Sô dg äé Ä «dh äé «à ª d hcg øe ºgÉ S øe πµdh,é «ªL Úª æª dh äé«à ŸG J» Œ ó«h øe hcg Öjôb çóm EG A» ùj á«fék á L øeh? ᪠ŸG É«ª Y hcg É«aÉ K Éc AGƒ S Œ CG É M Sh á «ah á «æ jo äé eƒ e Y AÉ ª dg ø e ÖfÉ LC G Iƒ Ø U ø e Qƒ M äé YÉ b ø jr ò dg jô dg «Ø dgh ïjé ûÿgh IÉYódG ø e á jƒ dg äé «à ŸG π Ñ J âfé c» à dgh á «ã ë Ñ dg º bgqhcé H á«é«jgî SEGh ΩÉY» SÉ«S Qƒ æe øª V É ª c,iîø dg J á jô FGõ G á dhó dg É dg ho «ª L É G ƒ g.éjé dg òg e πeé àdg,é e É b º gó MCG C Gò g ƒ bcg ô µ Ø dg äé «à e âfé c ó d! âjcgqcg GƒW ó J ᫪ dg á ª «dg» eó SE G ƒgh,é «a πnóàj á«sé«s ho Úæ ùdg π Jh ÓjƒW ôªà ùj É L òdg ÖÑ ùdg É e EG : ƒ «d π UGƒ jh? ô KC G Ió dé N» Œ ó«h øe hcg Öjôb øe ºgÉ S øe πµd á«fék á L øeh? ᪠ŸG äé«à ŸG J Éc AGƒ S Œ CG É M çóm EG A» ùj á«ah á«æjo äéeƒ e Y É«ª Y hcg É«aÉ K Aɪ dg øe ÖfÉLC G IƒØ U øe Qƒ M Sh äéyéb øjr òdg jô dg «Ø dgh ïjé ûÿgh IÉYódG øe á jƒ dg äé«à ŸG πñ J âféc»àdgh á«ãëñdg º bgqhcéh ΩÉY» SÉ«S Qƒ æe øª V ázé «üdg á HÉ ûe äé «Œ ø e É gó J GôKCG ÎJ É æµd ɪ«æJ ºî VCG ÉÃQh?ôcòj ò g» jó U ô f á Lh âfé c ó d ò g ø ª V Iô µ Ø dg ìé je Iõ Øfi ôµødg äé«à e CG Y ó«ccéàdgh ádé ŸG É à ª Sh É à ª «bh É é gƒ H» eó SE G º æ J Gó HCG ø µ J á «ŸÉ dgh á «Hô dg áé àæÿg á«sé«ù d áeé dg ôwc G êqén ájgóñdg øe IÎØdG J âféc»àdgh ɵ TC G òg e πeé à d É ŸG áë VGh ífgƒ L ùá» æ jo ƒ g É e π ch á «ª dg Ée ±ô J ádho á SÉ«S âféc É æµd SÉædG á SÉ «S π LC äé «à ŸG ò g ø e ó jô J ø e á ecó d É e IOÉ YEG Ωhô J âfé c iô NCG á«séªn ä É eh áhéàc øe S Ée EG Ú«eÓ dg ó V âbô TCG»àdG QGƒfC G øy äé «à Ÿ ü üıg QÉ cò à S G ø ª V,ô FGõ G á «ŸÉ dg» eó SE G ô µ Ø dg, É K ÉgôgƒL ájqécòà SG áhéàc»gh.á ü üîàe á«îjqcéj GóHCG â ù«dh ÉÃQ» à dg iô NC G AGƒ LC G ø Y» gh ƒ Ñ Zô j ø ª Y Ö«J hcg,âñ «Z TÉ dg ᫪«ªëh äé«à ŸG J QÉcòà SG øer ó H B G Égó UÎf AGƒLCG, É dƒdg ù«dgƒ µ dg ø Y çó ë à f ÉŸ π jƒ W á «agô TE G äé «dhdƒ ùÿgh á «ª «æ à dg ºYódGh ᫪ SôdG á «µ ûdg ägaó YE Gh øe CGô J»à dg á «aé ã dg OÉ HC G «ª Lh OGƒŸG ø ª V äé «é à dg ò g Ó N ägoé ûdgh á «Ø ë üdgh á «HÉ à µ dg.iôaƒàÿg IAGô b hcg QÉ cò à SG π c äé «Œ» gh,iôe πc ÌcCÉa ÌcCGh πh,iô Ñe»JCÉJ ÖfGƒ G IOó àe ägqé cò à SG» JCÉ J É ª c» FÉ ª Y à e ø Y ÜQÉ ûÿg á Ø àflh à e,öéj ø ÌcCG ÉÃQ ü üîàe Y á «Ñ ûdg π ª gcgh á Ñ î æ dé H º à gg òg âféch SÉædG óæy øjódg CG IóYÉb J Y ÖdÉ ã ª c aq É Ió MGh º Zô H» eó SE G ô µ Ø dg ø e äé «à ŸG É îjqéjh ᫪ dg É àª«h ±GÎY G.»eÓ SE G» dg ôø G ä É eh áhéàc øe Ñ S Ée, ÉM πc Y á ª ŸG AÉ «TC G H â «b á «SÉ ª N J CG ƒ dé c.é d HCÉ j» à dgh ó b» æ eõ dg É jó Y Gƒ Wh äé «à ŸG ø ª V á «SÉ «S á ë ùã äoé S á eé dg á «SÉ «ùdg äé «é «JGÎ S G äé «à ŸG J π KÉÁ É e e á eé àÿg áeé dg á ë ùÿg» gh ägô VÉÙG «ª Lh ájôfgõ G á«aé ãdg á SÉ«ùdG ôwcód ò dg QGRƒ dg Qƒ æ ª dh,iîø dg J IQGRh ÈY É dó N ø e ó Ø æ J âfé c ò g á jô FGõ G á «æ jó dg hdƒ ûdg øe óªà J Éeh É KÉÁ Ée hcg äé«à ŸG ôéj Ée øª V ô f äé Lhh äémhôwcg á«ãëñdg GQhC G jƒ Éeh äé TÉ f øe. HÉ T Éeh ámî ŸG Úà «eƒ µ G ÚJQGRƒ dg Úà ù SDƒŸG EG CG Y T dé j É fé gô H É à fé c äé«œ ø ª V Iô VÉ M âfé c á «SÉ «ùdg JÉ ù Lh» eó SE G ô µ Ø dg äé «à e fóe â æj»àdg J hcg ᫪ UÉ dg Ò H ƒ dg C,øeõdG øe øjó Y GƒW ho iôœ âféc äé«à ŸG J Gh Gòg» eƒ µ M» é «JGÎ SG» SÉ «S Qƒ æ e Ú ùj :º H RÉ``````````ZƒH òg» jó U ô f á Lh âféc øª V IôµØdG ìé je IõØfi CG Y ó«ccéàdgh ádé ŸG òg»eó SE G ôµødg äé«à e É à ª Sh É àª«bh É égƒh GóHCG øµj á«ÿé dgh á«hô dg áeé dg ôwc G êqén º æj âféc»àdgh áé àæÿg á«sé«ù d ájgóñdg øe IÎØdG J e πeé à d É ŸG áë VGh Ée πch ᫪ dg ɵ TC G òg SÉædG ífgƒl ùá»æjo ƒg ±ô J ádho á SÉ«S âféc É æµd πlc äé«à ŸG òg øe ójôj Ée ΩhôJ âféc iôncg á SÉ«S øe ádé UCG øe áecód Ée IOÉYEG»æjódG CÉ ûdg äéø e íàa ÓN á«sé«s? ô UÉ ŸG» ØdG ó üàdg É côëj áeéyh á«aé K ób»àdg äéb õf Gh äéagôëfód Jó«Yh Ö ûdg ÇOÉÑà ù Ió Yh,AÉëª ùdg á«eó SE G EG ÉÃQ êéà øµj Ö ûdg Y ±ô G ƒø ù Øj áø SÓa ádé G äóz ɪc ±ômcg IóY É æµd øggôdg âbƒdg á«æjódg Ée ÉeG ÉgQÉ T á«sé«s âféc fho Éeh Ñ«ùa SÉædG Øæj.ió S Ögò«ùa

13 15 VÉ`````````jôdG ß``````` jcg ò````dg ñhqé````` üdg :»ª«ªàdG Ú SÉj øjòdg, VQC G Y déëàdg AÉØ M ägp á «SÉ «S ±Gó gcg EG Gƒ dƒ. déëàdg Gò d áñ ùædéh ájƒdhcg déëàdg a Ée πc CG»æ j Gògh á Uô Ø dg Ú«HÓ f G í æ e fcg ƒ g AÉ æ Hh á «Hô G º JGÈN á ª cgôÿ º gcg ò dg ô ec G ké jcg º Jƒ b fƒ ëj Ée «h Üô G á UGƒŸ âlô MCG IÒÑ c äé bgîng ø e Ωƒ «dg. T AÉjÈc äô ùch déëàdg dé ë à dg CG π H Ö ùë a Gò g ù«d É «agô G º e π ûø dg º cgô j. ƒ «HÓ f G É æ e Öë ùfg» à dg ±ôw øe ÌcCG øe LƒŸG ÜÉgQE Éa äé aéùgh ó Y Iƒ H Üô j π à dg äé «ª Yh,á «Hƒ æ G á déy á«yô ûdg áeƒµ Gh, bƒàj.»jgqéee G ƒà«ødg ÒKCÉàH VÉjôdG déëàdg CG äô XCG ácô ŸG äéjô ááõg πlcg øe Ú«HÓ f G ÜQÉëj ho øµd á«yô ûdg ófé ùjh º FGóYCG IóMGh Iƒ N Ωó àdéh É d íª ùj CG àm ÉgPƒØfh ÉgQhO IOÉ à SG ÉŒÉH.IQôÙG WÉæŸG fcg hó Ñ j É æ ª K á dõ e ø e É d É j øª«dg Y a ù«d ké géh ƒµ«s.ké jcg dhoh déëàdg Y øµdh ÒKCÉ J ho ø µ d á ª UÉ dg AÉ ª S. Gó«ŸG» «M»é«JGÎ SG dg óñy» Y ƒ ıg ù«fôdg hóñj Y,á LGƒŸG òg øy kgó«h ídé U ádhódg º S òdg ƒg fcg øe ºZôdG πc ôî Sh,Ú«Kƒ G EG É îjqgƒ Uh EG Ú«Kƒ G π üj»µd äé«féµee G hc Gh» SÉ SC G º µ ë àÿg iƒ à ùe.iqé æÿg á«æª«dg ádhódg ägqó à ø YCG VÉjôdG Oƒ J òdg déëàdg GôjEG QƒJ âñãj ádocg Y ÌY fcg EG π Uh ò dg ñhqé üdg ô jƒ J ídé U ƒ ıg» Ñ j Gò gh, VÉ jô dg Gògh,ájƒ dg π ØdG IOQ øy icéæe IOQ á «Ñ W π ecé à dg EG ƒ Yó j á á«fé àfg hóñj»àdg òg π ØdG.Ú«HÓ f G e É eé J» Hô dg dé ë à dg CG í VGƒ dg ø e ájôµ ù dg ácô ŸG º ùm kgoél øµj ômo»gh áæ ŸG ±GógC G ëj Éà á«yô ûdg á ùdg IOƒ Yh ÜÓ f G CG ó à j déëàdg Gò a,aé æ U EG EG øª«dg Ωó J ±ƒ S ò c á é «à f.ögp øe ÑW Y ô bh ìó UE G ò g ÜÉ ùm º à j «c QOCG â ùd CG ké«aén ó j òdg øµd,ádoé ŸG Iô UÉfi ƒëf kgôndƒe â ŒG ácô ŸG» à dg ï jqgƒ üdg ägô ûy ÚH ø e ƒ ıg º Ø«Mh ƒ «Kƒ G É WCG» à ù«dé Ñ dg ñhqé üdg ò NCG,í dé U QÉ e «fi Üô V ò dg ÒNC G kgoé HCG, VÉ jô dé H hó dg ó dé N ŸG Iô FGó dg Üô G QÉ WEG ó jó L VÉ jô dg É jeg º gé Sh,ø ª «dg Y B G H Ωƒ J É e π µ H Ωƒ à d.á«æª«dg ámé ùdg áléëh VÉjôdG âféc πg QOCG â ùd ƒëàdg Gòg çóëj»µd ñhqé U EG»àdG Ú«Kƒ G e ábó dg QÉ ùe ΩÉY òæe»µ«àµj ΩOÉîJ πµ T äòncg É gòkcé J Ohó M π üà d 2013.Ωƒ«dG «Y øëf Ée EG äé«ygójh CG ó H º à dho Ghó a ƒ «æ ª «dé a ø e Ió MGh º gó jcg ÚH ø e âhô ùj» SÉ «ùdg É à f G äé «ª Y π acg á cgô ûdg Ió YÉ b Y» ª ùdg ób âféc á«ñ T IQƒK ó H,á«æWƒdG QÉ «N ΩÉ ecg «ª G Vh âë.oóñdg»ªà G» SÉ«ùdG Ò«àdG É àbóy ázé«u VÉjôdG ó«j Ωƒ«dG º JOÉ b äô ûm ò dg,ú«kƒ G e ké üî T 40 º J áªféb Ú«SÉ«ùdG øe âøãch, ƒ«hégqeg º fcéh º àø Uh ƒa á«vgô à S G á jƒ G É JGQÉ Z» à dg ï jqgƒ üdg ägô ûy ÚH ø e º Ø «Mh ƒ «Kƒ G É WCG ñhqé üdg ò NCG,í dé U ƒ ıg «fi Üô V ò dg ÒNC G» à ù«dé Ñ dg, VÉ jô dé H hó dg ó dé N ŸG QÉ e IôFGódG Üô G QÉWEG ójól kgoé HCG VÉ jô dg É jeg º gé Sh,ø ª «dg Y B G H Ωƒ J É e π µ H Ωƒ à d.á«æª«dg ámé ùdg EG áléëh VÉjôdG âféc πg QOCG â ùd QÉ ùe ƒëàdg Gòg çóëj»µd ñhqé U πµ T äòncg»àdg Ú«Kƒ G e ábó dg π üàd 2013 ΩÉY òæe»µ«àµj ΩOÉîJ ø ë f É e EG äé «YGó Jh É gòkcé J Ohó M.Ωƒ«dG «Y CG ó H º à dho Ghó a ƒ «æ ª «dé a ø e Ió MGh º gó jcg ÚH ø e âhô ùj» SÉ «ùdg É à f G äé «ª Y π acg,á«æwƒdg ácgô ûdg IóYÉb Y»ª ùdg âë ó b âfé c á «Ñ T IQƒ K ó H Ò«à dg QÉ «N ΩÉ ecg «ª G Vh.OÓÑdG»ªà G» SÉ«ùdG É àbóy ázé«u VÉjôdG ó«j Ωƒ«dG º JOÉb äô ûm òdg,ú«kƒ G e ké üî T 40 º J áªféb Ú«SÉ«ùdG âø ã ch, ƒ «HÉ gqeg º fcé H º à Ø Uh á «VGô à S G á jƒ G É JGQÉ Z ø e ÒKCÉ J ho ø µ d á ª UÉ dg AÉ ª S ƒ a. Gó«ŸG» «M»é«JGÎ SG

14 `g1439 ôø U 19 ``agƒÿg Ω 2017 Ȫaƒf 08 AÉ HQC G `g1439 ôø U 19 ``agƒÿg Ω 2017 Ȫaƒf 08 AÉ HQC G 17 iô```````````````````cp iô```````````````````cp 16»g Éeh,Égõcôeh»«æ ù ØdG»æWƒdG Ú JÉ ŸG OóY ójgõj àm Iõ«Lh IÎa q EG äé «û««ÿg ärõ Jh,äÉ ª «ıg á äqó Uh,»FGóØ dg π ª d á HÉ à dg ΩÓ YE G ø Y á «NGó dg Iô ûæ dg ''í à a'' OGóYCÉH âyrh»àdgh,ácôë d õcôÿg WÉædG ƒg äéaôy ô SÉj íñ UCGh,IÒÑc»æWƒdG ôjôëàdg ácôm É ù H»ª SôdG.''íàa'',»æ«ù ØdG»æWƒdG ù ÛG ó fg, dp Aƒ V,IôgÉ dg á HGôdG JQhO»æ«ù ØdG É ª YCG QGô ª à SG Qô b,1968 á «jƒ L âñîàfg»àdg) ájò«øæàdg áæé dg áæé dg «ëj É SCGôj»àdG (ådéãdg ô DƒŸG ájé f ò«øæj,é JÉ«MÓ U á SQÉ IOƒªM á æ ÜÉ î à fg CÉ LQCGh, «Y Ø JG É e EG É e,ωoé dg ô DƒŸG EG Ió jó L ìéøµdg äéª æeh ''íàa'' á檫g â SqôµJ à M,» æ Wƒ dg ù ÛG Y í ùÿg Qƒ T á Ñ S ó H á ùeéÿg IQhódG äaél ájò«øæj áæ âñîàféa 1969 ôø«a ø e kgoó Y ⪠V äé ª æÿg π ã 4 : ÉàdG ƒëædg Y äaél,ú à ùÿg áæé dg ù«fq º æ«h øe ''íàa'' øy Ú ã ø e É æ KGh,(äÉ aô Y ô SÉ j) á jò «Ø æ à dg ómghh, Ú à ùÿg øe ákókh,á YÉ üdg â àmg óbh,á HÉ ùdg ôjôëàdg ᪠æe øy ô FGhó dg,á SÉ Fô dg ÖfÉ L EG ''í à a''»ñ ûdg º«æàdGh á«sé «ùdgh á jô µ ù dg Ñàj.᪠æÿg Ö jh º gqrcg ø e ó ûjh Oƒ ª üdg ±ô ûh π JÉ f ±ƒ S'' : dƒ H º SÉ ª M ±ƒ S,Éæ«dEG à J» à dg á «Hô dg á ec G ò dg û«g IQƒ SC kgó M f á LGƒŸG áhó üh hó dg ÅLƒa,''ô j É jeód ƒ«fgóødg É eébcg»àdg øf骵dgh ägƒ dg» «eh äé «dbgh Oƒ æ é H ó æ Y QGô UE G π Uhh,á ª LÉ ŸG º ùø fcg Òé Ø J á LQO EG Ú«FGó Ø dg.hó dg äé«dbéh ké«æ«ù a kgó «T 128 á «ª dg â bhcg,ké à «H 170 Òeó Jh, Mô G ägô ûyh CG ó H É ª «a ÚÑ J, kgò SCG 150 ô SCGh ÖfÉ G ø eh.ú«fóÿg ø e º à «Ñ dé Z Gò g á «dé Ø H QÉ T ò dg ÊOQC G ìó S á SGƒ H á UÉ N,á cô ŸG ƒëfh kgó «T 61 ó Ñ µ J ó a,á «aóÿg GhóѵJ ó a ƒ««fgô SE G ÉeCG.íjôL 100 ìô Lh ké jó æ L 30 º agîyg Ö ùë H EG Ghô VGh,IôFÉWh,øjôNBG 80ƒëf.ácô ŸG VQCG äéhého HQCG ôj ácô ŸG CG q EG,ôFÉ ùÿg ámgóa ºZôH» æ e ó a,ké ª e k ƒ â qé S hoƒ àj, jqp mπ ûøh ƒ««fgô SE G äéaôy ô SÉj íààag, dòch. HÉ ùdg,áeé dg äébó dgh ΩÓYE G øe πqµd ɪY Qƒ ã dg ó Uô dgh,á «Ñ dg äé eóÿgh á jô µ ù dg hdƒ ûdgh (ägô HÉıG) í Ñ üà d ''í à a'' ⪠æ a,iô NCG ÖJÉ µ eh Qô ë à dg á cô M Ö b» g,iòñ c á cô M É a,á ª FÉ b π J CG Öé j,ú ù a,éæaóg π j CG Öéj dp eh :kgqòfi º f'' ''π «FGô S '',Ió MGh '' '' ƒ g.''ú ù a ôjôëàd äé aô Y ô SÉ j Qqô b, dp á LGƒ e h äéhé üy ÜôëH ΩÉ«dG ''íàa'' béaqh ÚM h,á ««FGô SE G ägƒ dg ó V ÉgQhÉM»àdG HQC G á«hô dg hódg â aq Lƒ J,ô FGõ G AÉ æ ã à SÉ H,''í à a'' IOÉ b kgôjrh Éc òdg,ó SC G á HÉ Ÿ äéaôy πãã ΩÉ«dG ᫪gcéh æbcg å«m, Éaó d.é «Y ó SC G agƒa ɪYC G òg É WÉ ûf äé HÉ ü dg Üô M äoé à SG ΩÉ dg ähcg ô T ø e ÚKÓ ã dgh OÉ G Vh :Ió Y äé «ª Y â 1967 FGò déh äéªlé e,øféªc,ägôéøàe É jé ë V á Ñ Ñ ùe,á jhó «dg π HÉ æ dgh VƒØdGh dg áãyéh, É«MC G º e» eƒ µ Gh ÊóŸG «ÙG.Ú««FGô SE G á Ø dg Y Ú«FGó Ø dg õ cô ó Hh ƒ j Ghò NCG, OQC G ô æ d á «bô ûdg ÉŒ» L» H Qq Gh É chré Ñ dg GÒf âä ûfcg» à dg á joƒ «dg ägô ª à ùÿg ƒ««fgô SE G º «Y OÒa,á«Hô dg áø dg ägôµ ù ŸG ó V á«eé àfgh ájqcék ɪYCÉH ô T áeé ŸG ä骫ıgh á«æ«ù ØdG äé ùdg âféc,ônbg ÖfÉL h. OQC G Y Ö«Œ á ««FGô SE G äé LÉ é à M Gh ägô gé ŸG VQC G ôœ» à dg Öjò àdgh É ày ÉH,á àùg.äéäÿg «bƒjh âféc á««fgô SE G IOÉ«dG øµd SGh Ωƒé H ΩÉ«dG äqôb ób ø e QGƒ ZC G á æ e Ò à d º d ôéøfcg CG çómh,ú«fgóødg,ò«eóà d á aém QGƒZC G á æe πà e EG iocg,1968 SQÉe ìô Lh á SQó e ò «ª Jh Ö«Ñ W Gò g π «FGô SEG â à SG,kGò «ª J á «ª H ΩÉ «dg äqô bh,çoé G Ú«FGóØ dg ø e ü î à d á SGh á æe á UÉN,ô ædg»bô T» ù«fô dg π ŸG,á egô µ dg.qgƒzc G Ú«FGóØ d Éc,áeGôµdG Y Ωƒé dg á «d Y «JÉ e é ûj äé aô Y á dcé ùÿg âfé c EG á Ñ ùæ dé Hh,êQÉÿG,É «Y º SCG CG «à SCG»æfCG,Ö UC G ôªà ùjh.'' ÉÑàf G âødcé S â a EG»æfC ô cpcg '' á KOÉ G ò g Oô S äé aô Y «à SCG» æ fc Êô ª Z ò dg õ G.''ΩÓ ùdg É àdoéñe EG á«féãdg ábó f G øe ''±.ä.ω'' IOÉ«b HÉà«d á«hô dg áø dg äéaôy ô SÉj ôj ó «S ò dg, HGô dg á ª dg ô Dƒ e,èªàñ S 1 - ähcg 29 IÎØdG ΩƒWôÿG Y á Ä «S ägòkcé J ø e d É c É eh ÓN øe,á«æ«ù ØdG á«dg πñ à ùe,á«hô dg hódg É H â«æe»àdg ááõ dg ƒm Qhój åjó G íñ UCG'',Iôe hcóa Iõ Zh á «Hô dg á Ø dg,á àùg VQC G π FÉ Sƒ dé H π ª dg''h ƒ Gh AÉ æ «Sh á «dhó dg ä ÉÛG á «SÉ «ùdg Ghó dg QÉKBG ádgreg πlcg øe á«séeƒ HódGh øe á««fgô SE G ägƒ dg ÜÉë ùfg ɪ Vh 5 ó H É à à MG» à dg á «Hô dg» VGQC G ób äéaôy CG øe ºZôdG Yh.'' GƒL á«méf øe QÉ TCG fcg EG,äGQGô dg òg ójcg πlcg øe π«fgô SEG e á LGƒŸG CG,iôNCG ôjô.π«fgô SEG á LGƒe á«hô dg»hô dg GõædG º«gÉØe GƒL ÜôM âñ b û«g πàmg ÉeóæY ɪq«S,ʃ«üdG á Ø dgh Só dg» bô T» «FGô SE G EG á aé VE É H,Iõ Z É bh á «Hô dg,ájqƒ ùdg ƒ Gh,ô üe AÉæ«S AGôë U iôl Ée á«dhdƒ ùe ô UÉædG óñy πª h, à dé à SG Ωqó bh,üô G ò g Ó N èféàf øe ÌcCG áfé ŸÉH áec G äô ûa,ááõ déh ±GÎYG É fcéch,é ùøf Üô G É gòzh,á jô üÿg ÒgÉ ª G â qñ a øy IOƒ déh á Ñ dé ª d á «Hô dg Gó Ñ dg.ádé à S G à dé à SG ô UÉ æ dg ó Ñ Y Öë S CG É eh ''í à a'' á cô ô Dƒ e ó fg à M ihó L á ûbé æÿ Gƒ L 12 ûeo,í ùÿg ìé Ø µ dg ±É æ Ä à SG á eaó eh øe OóY jôøj :á«déàdg äqgô dg òîjg ª AGó f «Lƒ J,á cô G IOÉ «b ø e äé YÈJ á ª M ø T,ìÓ ùdg ó YGƒ b á eé beg,üô dg Ú«æ «ù Ø dg ô SÉ«d ìéª ùdg, ÉæÑdh OQC G á«fgóa LƒàdG - MÉ EG Y AÉæH - äéaôy ábó f G IOÉ«bh,á àùg VQC G EG.''íàa'' ácô á«féãdg,ájqho SCGQ Y äéaôy ô SÉj qlƒj Ió H ø e á àùg VQC G π NOh, VQC G πqñb, OQC G ô f Y ''ááôµdg'' VQC G π NGO π é H fgh AÉ YCG øe kgoóy πhéb å«m,á àùg ájqƒãdg á «déh Jɪ«J Rhh,ácô G kgòãc º fh,é æ jõ î Jh á ë SC G ª Lh óÿg øe kgòãc QGRh,ÚYƒ àÿg øe, Só dg á æ jó e qô e π Lh,É ggô bh ø e π ë æ dg á «N HÉ à j qô e ø e É ch á UÉN QGôªà SÉH ƒ ª j ºgh,Úª æÿg º ««a,iõ Z ø e Ú ùàÿg Ä dhcg OƒLh hó dg ûàcg.qò Gh ä骫àdg Iqƒ b π µ H OQÉ j ìgô a á Ø dg ÌcCG àb hcg dé àyg øe É h,qéøæà SGh.Iôe øe çogƒ G ió MEG,äÉ aô Y ô SÉ j hô jh, Só dg âæ c'' : ƒ «a Iô KDƒŸG á HQÉ ŸG ÜÉ H Üô b jô ûdg Ωô G kéjójôe âæch,º«s ÉN â«ñd UÓŸG ƒg ò dg, ó «à dg» æ «ù Ø dg õ dg,iî Sh,RÉ Ñ ª bh, Ghô S ø Y IQÉ Ñ Y»àdG,»J ÉN iómeg âjcgq ICÉéah,á«aƒch øer òæe É àjcgq ób øccg J,ó «H»æ«ù ØdG Ö û d á«dé ædg ájƒ dg í ùÿg ìéøµdg äéaôy ô SÉj º SG RôH âbƒdg Gòg AGƒd â øjƒ æÿg Ú JÉ ŸG ±ƒø U ägƒb'' ôµ ù dg É MÉæLh ''íàa'' ácôm Ö ûdg ±ƒ Ø U π NGOh ''á Ø UÉ dg ócdƒjh,qé«àdg Gò d º «Yõ c» æ «ù Ø dg Éc'' : dƒ H RÉ E G Gòg '' ƒæyõdg º«S'',ÒÑ c É ûæ H dé ª YCG õ é æ j äé aô Y ákók Y ójõj Ée ò«øæjh RÉ EG ƒà«a ΩÉ jcg É c É ª c) É ª YC G hó L É HQCG Ωƒ j Éc fcg øy kó a,(üó dg á HGQ å ãdg RÉ EG øy õé f Ée RÉ EÉH.''»bÉÑdG äé «ª dg äó YÉ üj âbƒ dg Gò g ägƒ dgh Ú«FGó Ø dg ÚH á jô µ ù dg Ú JÉ ŸG OóY ójgõjh,á««fgô SE G ó«jcéàhh, ÉæÑdh ÉjQƒ Sh, OQC G øe πc ó J å«ë H,äOGORGh,ô üe ø e»øa,é JÉ ÑJ πqª Y IQOÉb π«fgô SEG âæ T,Ω1967 GƒL øe SOÉ ùdg áë«ñ U ájôµ ù dg óygƒ dg Y ájƒ G É Jɪég á«béñà SG á«fghóy Iƒ N,ô üe äé Ñé d kéjhóe ƒ S É ÑJ,ô üe Y øµ òdg,úféûg CGQ ônb G CGôdG,åjÎdG Ωó Y ƒ ë f á cô G IOÉ «b ø e,( ƒñ «Y Ø f) ±ƒ Ñ dg á «ª Y âfé µ a» à dgh,1965/ 1/ 1 âkó M» à dg, Sƒ e ó ª MCG É gô KEG Y ó ûà SG äqé KCG» à dgh, RÉ é M Oƒ ªfi π à YGh áæ e, É dg QÉÑNCG ké SGh kgqé ûàfg EG á jô ùdg ø e ''í à a'' IQƒ K Ó feg.á«æ dg á Th.. GƒL ááõg û«gh,»æ«ù ØdG»æWƒdG ù ÛG e ä hgóe ó Hh.»æ«ù ØdG»æWƒdG øe ''íàa'' ácôm âæµ, Ò ûdg óªmcg, ù ÛG Gòg AÉ YCG á Ñ S ÉNOEG.º æ«h øe äéaôy Éc äéaóÿg âféµa,á«féãdg á ŸG ÉeCG,í ùÿg ìéøµdg ábó fg ƒ Vƒe ƒm ácôm QOGƒch IOÉ«b á«ñdéz â aq å«m áë ùÿg IQƒãdG ÓYEG Ú«SÉ SC G ''íàa'' ƒhcg aq ÚM,1965 ΩÉ dg ájgóh Gò g π «LCÉ J ø jô NBGh OÉ L ƒ HCGh QÉ ª Y WCGh,±hô dg âfé c É ª e ó YƒŸG Yh,AÓ dg CGQ hc G áäødg CGQ Y äé```````````aôy ô SÉj Iô`````````````````````````«ùŸGh Iô`````````````````````````````«ùdG äé```aôy ô SÉj á ù SDƒe e hé àdéhh ''QGƒ`````````` G'' ÜôëH ΩÉ«dG ''íàa'' béaqh äéaôy ô SÉj Qqôb ÚM h,á««fgô SE G ägƒ dg ó V äéhé üy IOÉb ÉgQhÉM»àdG HQC G á«hô dg hódg â aq.ôfgõ G AÉæãà SÉH,''íàa'' äéaôy ô SÉj Éch,óMGh BG ácôë dh π SôŸG ójèdg ònc qgôá OÉ L ƒhcgh â Xh,äÉ à ûdg Ú«æ «ù Ø dg ø e,40 Oó dg â Uh à M ké jô T Qó üj ìé Ø µ dg Ó fg á «ûy âø bƒ J å«m É JÉ ØæH ºgÉ ùj äéaôy Éch,í ùÿg øjqƒ ù«ÿg ÖfÉL EG» üî ûdg dée øe ø e Öà µ J ä É ŸG âfé ch,ú«fé æ Ñ dg.aéª SCG ho,1964 ΩÉ dg ƒ ë Hh, dp Aƒ V π ZÉ ûdg π ûdg ''í à a'' á cô M âë Ñ UCG AÉæH àø«xh øy ó àhg ó a,äéaô d á «Ñ W ägoé ûh (âjƒ µ dg ) ô dg π ª d Æô Ø Jh à dé à SG Ωó a,á Ø FGR ƒ ª ó jgõ J á é «à f,á cô G π NGO.É «a Ú VÉæŸG ΩÉ ecg É à e ärô H,âbƒ dg Gò g á«hô dg á eé G QGôbEG : hc G,ácô G 13 ïjqéàh ó Y òdg, hc G Égô Dƒe ø e Iƒ Yó H ó Y ò dg,1964» Ø fé L á ûbé æÿ,ô UÉ æ dg ó Ñ Y É ª L ù«fô dg á LGƒ e É YÉ Ñ JG ÖLGƒ dg ägƒ ÿg, OQC G ô f iô πjƒ π«fgô SEG ΩõY π «µ ûà H Ò ûdg ó ª MCG «µ Jh ój ÚH ''QGƒ G'' IójôL J á ù ùdg òg ΩGôµdG É FGôb πmgôdg»æ«ù ØdG º«YõdG øy Ée πc É «a hóœ,äéaôy ô SÉj òdg π ÑdG Gòg IÉ«M üîj,á«fƒ«üdg Qó dg ój àdéàzg äéëø üdg òg hî Sh ájƒ dg'' ƒ üa É JÉ«W Ö û d á«dé ædg IÒ ùdg..»æ«ù ØdG.''IÒ ùÿgh 1961ΩÉ dg òæe íàa ácôm âaôy... ±ƒø U «SƒJ ɪgÉ S ɪ e ÉKóM º e ó«mƒj ìééædg, hc G :ácô G äcé ûf» à dg á «æ «ù Ø dg äé ª æÿg çó G É ecg. ƒ µ dg á jƒ Ø Y IQƒ üh»àdg ᪠æÿg e É LÉeófG ɵa,ÊÉãdG ákók,ájoƒ ùdgh ô b É «qcòj Éc ø e kgqghocg dp ó H ƒ Ñ «S É LQ,QÉéædG Sƒj ƒhcg :ºgh, hc G ΩÉ ŸG. GhóY ɪch, RÉe ƒhcgh á ÉæÑd ''íàa'' ácôm äqó UCG óbh,1959èªaƒf ''IÉ«G AGóf Éææ«ù a'' á «FÉ YOh á «eó YEG IGOCG É jó d í Ñ UCGh ÊÉæÑ dg ƒfé dg É ch,ké jcg á «ª «æ Jh «aƒ J'' ó Lƒ a, Whô T ké «SÉ b CG,ácôë d º fg ÊÉæÑd ƒgh,'' QƒM É ª SG Qhó üdg øy áøbƒàe á Éæg í Ñ UCGh É FÉ «MEÉ H ΩÉ a ''IÉ «G AGó f'' É aó Z Y π jé h,é gô jô ù«fq îh ''Éææ«ù a'' Gƒæ dg íñ UCG å«ëh ±Ó Z Vô Y º e Y ó àá ÒÑ c IÒNC G dc G SCGQ Y Öàch,á ÛG.Ò U îh ''IÉ«G AGóf'' IQÉÑY 1684 á ÛG ó jô H hó æ U í Ñ UCGh á é ª d ó «Mƒ dg Gƒ æ dg ƒ g,ähòh

15 á«ùj 18 ᫪ ùdg äéª µdg

16 á WÉ àÿg äéª µdg É«aCG É HCG QhO SCɵd IÒNC G á Ñ dg GôNDƒe RÉM, É dg Ωó dg Iôµd ±Îfi OÉf 1 `` 5 (Ω) fhq,ëôh `` 4 (Ω)ô M ùµy,º j `` 3 (Ω)ôëH,ÜGƒK,á«æeCG `` ÉHhQhCG ÉgóŒ,(Ω)ôeO `` 7''Aƒ V'' Éã K,ƒ M ùµy, «dcg Gƒ«M `` 6 ɵŸG QOÉ j,(ω) ƒ ŸG áj h ô VGƒM äéjèc øe `` 9 (Ω)É«jôaEG ɪ T ho øe, É ùme G `` 8 (Ω)ódGh,''ΩÉ W''.R QÉHO '' `H á«gé G ª ùj Éc ƒñ SC G ΩÉjCG øe `` 10 É ùª J 19 ô ùdg ᪠c á```````````````````«ùj ÉjOƒªY Öîàæe ôfgõl ÜQóe 1 äé«fé f ÚJôe OÓH `` 2 Ωó dg Iôµd É dg SCÉc,(Ω) OÓ«e ô T,πaƒf áj h -3 (Ω) ó TQCG á«hîh ô à ûj ájôfgõl '' OôN'' ÉgóŒ, CÉ dg `` 5 ábôøàe ''Qƒ«dG'' `` 4,(Ω) Qhô dg hcg» SÉ SC G `` 6 ΩÉNôdG GƒfCG OƒLCG øe,ôl ±ôm,(ω)üc G ƒhcg, É HÉ ûàe `` 7 (Ω) ÑÑ ùh ô T `` 8 (Ω) õ dg øe º V Gƒ dg øe,(ω) ôég `` 9 ( ) (Ω) ª πcdƒj hcg» L, (Ω) ùhcg Qƒ G `` 10,(Ω)ôgÉX ƒ M Y ó àdgh øe ØJQG Ée,(Ω)Ò dg ƒgh, dƒm ÉsªY VQC G.( )πñ G ho äéª µdg OƒªY : jô àdg á UÉN ô ûàæj,áyéª Gh áæ ùdg πgcg ÖgGòe ô TCG øe ``.ièµdg á«jôae G AGôë üdgh,»hô dg Üô ŸG :äéª µdg.πngóe ùµy hcg òaéæe `` 1.ájQƒ ùdg ájqƒ ª G óe äéjèc øe `` 2.ø ùdg áeó àe hcg áeôg `` 3.á É e ÒZ á«dhcg IOÉe `` 4. ôfgõ G ô ûdg äéj h øe `` 5.äƒb hcg ΩÉ W `` 6.Aƒ S πc øe á«aé àe hcg áë«ë U `` 7. «HÉ SCG øe ƒµj á«æer IóMh `` 8 á«hé ùm á«ùj á«hé ùm á«ùj àm ázqéødg äéféÿg áñ SÉæŸG ΩÉbQC G V `` ÉjOƒªY áµñ ûdg πngo á«hé ù G ä髪 dg º«à ùj.é«acgh ƒc ``ho ``ƒ S áàeé üdg äéª µdg AGOƒ S áfén 12 : ܃ ŸG :܃ ŸG á«yéªàlg ábóy `` ÌcCG hcg Ú üî T ÚH IOƒŸG SÉ SCG Y.º æ«h hé àdgh äéª µdg øe,agô ØdG,CGƒ SCG(,Ó a, fcg,ó à j, ƒñfé dg) ` )GÒ a, Y,ɪFGO,ºg,áæàØdG ) ` (CÉ N, ( GõMC G, ƒñæj,ójƒ ùdg,éµjôecg,᪠f,πgéæe.ø ùm É«aCG J QOÉ dg óñy ÒeC G ádhód á«fgôªy QÉKCG É H áæjóe `` 1. aódg ÚY áj ƒh.(ω)º µàª d Òª V,ôHÉãj h ûæj `` 2 áaô ûÿg ØbGƒÃ ±ôy,»hô dg è«ÿg øe πmgq ºcÉM `` 3.(Ω)m sóoehcg lôuñnµnàoe,»hô dg øwƒdg IóFGôdG.â«H,( ) É ùfe G º ùl ±GôWCG øe `` 4. CÉ dg á«hîh ô à ûj ájôfgõ G á«ngódg áj ƒdg øe `` 5.(Ω)IOGQE G «W,'' ÉM'' üf `` 6. OÓ«e ô T,(Ω) ôeo `` 7.RÉàLGh ÈY,(Ω)á«HôY ádho ᪠UÉY `` 8 ÉjOƒªY ÉæÑd â TÉY,''ájOÉÑdG áãméh'' áñjoc G ÉgQÉKCG ô TCG øe `` ΩÉY â«aƒj ô üeh.(ω)ò f,iì Ñe '' ó G '' `` 2. É ªÄ S,''»JCÉj '' ÉgóŒ `` 3.(Ω)É jhôj hcg É H çóëj `` 4.(Ω)Ö ùm,'' øjo '' Éã K `` 5.(Ω)á«æjódG ífgóÿg üîj á«hôy Éb IGOCG `` 6 8.»Hô dg øwƒdg IóFGQ á«eóyeg á ù SDƒeh ô üe á«eƒj `` 7.Oƒ «dg óæy øjódg ÉY,( ) É ùfe G ój HÉ UCG øe `` äéeé ùàhgh FGôW ΩÉeCG bƒa OƒæL Vô à ùj Iƒ ù déh Qƒ ûÿg ófé dg Éc ù òdg Éeh, ó«s Éj óªmcg : É a ª SG Ée : dcé Sh óæl»g πh à«bóæh â ù«d : «Y Oôa, ó«s Éj»à«bóæH ÜÉLCÉa? H Ée : «j òdg óæ G EG π àfg ºK. aô Th VôYh àlhr álhr :ÜÉLCÉa? H ù òdg Gòg Éeh, ó«s Éj πeéc? ª SG. ó«s Éj óªm GƒdCÉ ùa,»hôyh ÊÉŸCGh»cÒeCG ΩGóYE ÉH º «Y ºµM ákók? «ùdéh ΩBG á«féhô µdg á ü ŸÉH eó f CG ójôj GPÉà :»µjôec G GƒdCÉ Sh, æy GƒLôaCÉa á ü ŸG π à ûj º a,á ü ŸÉH : É a? «ùdéh ΩCG á«féhô µdg á ü ŸÉH eó f CG ójôj GPÉà :ÊÉŸC G GƒdCÉ Sh, æy GƒLôaCÉa,á ü ŸG π à ûj º a,á ü ŸÉH : É a? «ùdéh ΩCG á«féhô µdg á ü ŸÉH eó f CG ójôj GPÉà :»Hô dg,á«féhô µdg á ü ŸG Ö WG : SÉædG «Y ñô üa, «ùdéh É a!π à ûj É feg :º «Y Oôa!á«FÉHô µdg á ü ŸG GƒM :º àÿg?ké HÉ S «Y o⪵m Iqôe ºc :º ઠd» VÉ dg `,áhƒ Y übcéh B G «Y ºµMCÉ S PEG :» VÉ dg,ägqôe ô ûy?øféhõ d äójõæj ºcóæY ù«dcg?gpéÿh :º àÿg :πlôdg dcé S, ë j òncéa,kgqéªm kéñcgq ºgóMCG ÖZÉ ûe ógé T.Ú HÉ H kgqéªm iqcg»jé«m Iôe hcg : HÉLCÉa? µë j òdg Ée ΩÓµdG ôggƒl. QɵaC É Sɵ fg iƒ S â ù«d «æ«y EG `` HÉ ûàj á«fé ùfe G äébó dg É üj G EG ``» ØdG º«gGôHEG O.IÉ«G QGôªà SG EG ±ó j ɪgÓc, É ùfeód ùøæàdéh π éj ±ƒ S dp EÉa í«ë üdg A» ûdg π ag `` ÒJÉ S É«æ«Lôa. ƒbéñdg ûgóæj ɪæ«H kéæà ÑdG øjcg EG ±ô j òdg Aôª d jô dg í ùøj É dg CG `` øjƒj QÉe.ÖgGP ƒg áao hóh áæ«ø ùc ±óg hóh É ùfeg `` ƒ SôeCG.h dgq.qƒî üdg Y ôec G H» àæj ±ƒ S ɪgÓc,Ö ùëa Éfõ«Øëàd ájqhô V ±GógC G â ù«d `` π«dqéc SÉeƒJ.IÉ«G ó«b Y ÉæFÉ Ñd kó a á«sé SCG»g πh ôdƒ T äôhhq ƒ G ábgó üdg : ô ùdg ᪠c ᫵déÿg : äéª µdg OƒªY á WÉ àÿg äéª µdg :É«aCG 5. ɪL,πÑM 4.ÜÉZ,πgÉL 3.Ë,ôLCG,πeCG 2.ójQóe ÉjQ 1. ùfƒj,òÿg 8.ÜCG,,Ω,,óg 7.CG, V,ôe,ôg 6.πMôj, SCÉØdG.AÉ HQC G 10.áehQóf 9 :ÉjOƒªY 5.''Qƒ«dG '' 4. Q ñ,áø G 3. docg,ücg,ë 2. Gó S íhgq 1,óeCG 9.ÖfQCG,ÖLQ 8.ËQ,Q Q 7. H, e,ó G 6.ôeôe,ΩÉ dg.πj,» ÑdG 10.í VGh : áàeé üdg äéª µdg É«aCG, 6.á «ùÿg 5.QGO,ój 4. U,ójGR 3. CG,ó àéj 2.áfÉ«e 1.ôe, ɪY 8.ÜCG, óg 7.GôM ÉjOƒªY.óY,O 5.ÉgOô ùj 4.É e, ä 3.óf,'' ó G'' 2.IOÉjR»e 1.ÈM,ô üæn 8.ΩGôgC G 7.±ódG 6

17 ho 22 QÉKCGh «ª G CÉLÉa ±héıg øe á HhR π«`````ñf ádé````````` à SG ô````````jóe Ö«ÿG QÉÑ```````NCG á````````aôz ''á``«hô dg'' IÉ````æb á aô Z ô jó eh ô jô ë à dg ù«fq Ωó b á «FÉ Ø dg á «Hô dg IÉ æ b QÉ Ñ NC G øe àdé à SG Ö«ÿG π «Ñ f Qƒ à có dg dph,aé KÓ ã dg ùecg ìé Ñ U Ñ üæ e QGô b Qhó U Y a Úeƒ j ó H ó«dh ï«ûdg ëh ájoƒ ùdg É àyg»h ΩCG'' IQGOEG ù ù«fq º«gGôHE G ''á «Hô dg'' IÉ æ b É d Ñ à J» à dg ''» S. B G àm»ª SQ πµ ûh áaôz ôjó j Ö«ÿG π «Ñ f Qƒ à có dgh É ù«scéj òæe ''á«hô dg'' QÉÑNC G Ió ª YCG ó MCG É ch,2003 ΩÉ dg πª J âféc òæe ''» S»H ΩCG'' áyƒª fcg ɪc, óæd á«fé jèdg ᪠UÉ dg π ª ë jh ±hô e» æ «ù a»áoé ccg ƒ gh,ωó YE G GQƒ à có dg IOÉ T HÉ ùdg»æ«ù ØdG πª dg ôjrh «T.Ö«ÿG É ùz QƒàcódG Úeƒ j ó H Ö«ÿG á dé à SG» JCÉ Jh ájoƒ ùdg É àyg ôecg Qhó U Y CG EG,º «ggô H G ó «dh ï «ûdg ë H á dhgó àÿg á «Ø ë üdg äé eƒ ŸG CG G Ò ûj IÒN G äé YÉ ùdg ºàj å«m»ho Gõj º«gGôH G àm á µ ª ª d ª «ùj h dé à YG ádém CG EG,ôjô àdg Gòg áhéàc á ΩCG'' áyƒª ÉcQCG âho VƒØdG øe É à e â º J âdgr»àdg ''» S»H CG ø e º Zô dg Y,''á «Hô dg'' IÉ æ b πñb áyƒªûg øy â à SG ''á «Hô dg'',é H á UÉ N á cô ûh ägƒ æ S Ió Y ìé Ñ U Ö«ÿG á dé à SG äoé YCGh πngo dgh Vƒ Ø dg á dé M AÉ KÓ ã dg kéñ ù ájoƒ ùdg ''» S»H ΩCG'' áyƒª á µ ªŸG π Ñ b ø e ägagô LEG PÉ î J äqékcg ɪc,É fcé ûh ájoƒ ùdg á«hô dg Ée ƒm á Ä SC G øe ÒãµdG ádé à S G Ò«àd Lƒ J á joƒ ùdg ió d É c GPEG É ÑJɵe π f ÉÃQ hcg,iéæ dg πngo ÒÑc çó ë à j É ª c, VÉ jô dg G á «ù«fô dg øe ójó dg CG EG QÉ ûj.ú eé dg H CG øy ägƒæ S ò æ e çó ë à J ô jqé à dg IÉ æ b iî TG É ª S ø H ó ªfi ÒeC G IÉ æ b EG É jƒ Ωõ à jh á «Hô dg à eó N π LCG ø e á joƒ S á «fi IÉæb É FÉ HEG hcg,á µ ªŸG π NGO ké «SÉ «S á Yô L IOÉ jr e ø µ d á eé Y á «Hô Y ä髪y «ã µ Jh á joƒ ùdg QÉ Ñ NC G.áµ ªŸG JÉ SÉ«ùdh d èjhîdg ÜGõMC G h ÊhεdE G É bƒe ÈY ''iƒµ T áñbgôÿ á à ùÿg É «dg á Ä «dg h á «SÉ «ùdg á HÉàe πª H Ωƒ J àä«g CG GócDƒe,äÉHÉîàf G äé«ÿg «ªL ájdhq IOÉYEG ÓN øe ìéñ U πc. HÉ ùdg Ωƒ«dG âãh»àdg π FÉ Sƒ H º à J IÒNC G ò g CG EG QÉ TCGh Ióªà ŸG á UÉÿG ägƒæ déhh á«eƒª dg ΩÓYE G ÒZ) iô NC G á UÉÿG ägƒ æ dé H É jcg ø µ dh ò g ƒ Vƒ e EG ô à J É eó æ Y (Ió ª à ŸG.á«ÙG äéhéîàf G øh Éb á UÉÿG ägƒæ dg πªy EG bô J h äé«jô ûàdg ÓN πñb øe âàñkcg É feg OɪM ƒgh ággõædgh á«agîm G'' øe álqo IÒNC G.''IOÉ TE G ëà ùj Ée»eÓYE G AÉ Ø dg ûæ J ägƒ æ b É feg'' É bh N Öé j É Vh É c É ª e ô FGõ G äé«jô ûàdg á«à d áñ ùædéh øµd.qƒec G.''»HÉéjE G ÉŒ G ÉæfCG øxcg IôŸG ògh IQô ŸG äé«jô ûàdg πlcg øe á ª G äcgóhh øe ÊÉãdG É YƒÑ SCG ómc G Ωƒj πñ ŸG Ȫaƒf 23 h á jó Ñ dg á «Ñ ûdg ùdéûg ó jóœ π LCG äé HÉ N Y â W» à dg «VGƒŸGh á «F ƒ dg äé «MÓ U «Sƒ J IQhô V» g Ú ùaé æ àÿg Ò«ùJ ájõcôeódg AÉ SQEG ádcé ùeh ÚÑîàæŸG.á«ÙG hdƒ ûdg»æ j Ée πc :ócdƒj OɪM øh hghr..á UÉÿG ägƒæ dg á«agîméh OÉ TCG á«``````` àdg ''äé```````ødéfl'' π````````é ùf á«```````héîàf G á``````` ªë d á```````«eóye G á«j ''äéødéfl'' hcg ''ä ÓàNG'' CG πé ùj àä«g CG OɪM øh hghr ô üñdg» ª ù d Ñ dg á S ù«fq óccg Y B G ó áødéfl hcg çóm CG π«é ùj ºàj '' fcg GócDƒe,á UÉÿGh á«eƒª dg ΩÓYE G πfé Sh ±ôw øe á«héîàf G á ª G øe á«ñ ûdg äé ªéàdG á«j hcg Iôjóà ùÿg ófgƒÿg Uƒ üîh fcg ÉØ«e,(á«eƒª dg ΩÓYE G πfé Sh ) ô TÉÑŸG ÒÑ àdg åh ó«u.áødéfl CG π«é ùj ºàj '' á UÉÿG ΩÓYE G πfé Sh ±ôw á«hô dg áaéë üdg ïjqéj ÜôZC G ó J ákoém ô üÿg»øë üdg RÉéàMG dõæe Ωógh º«µ G ɪ«S ƒ «e ùµ j Gò g CG EG GÒ ûe,''á«j.iéæ d É«SÉ«S CG'' É üj Ñ dg á S CG OɪM øh óccgh»g»hô dg É dg Ú«Øë U ƒ M É àfg ákoém ÜôZCG ô üe äó T Ωógh»Øë U RÉéàMG å«m,á«hô dgh ájô üÿg áaéë üdg ïjqéj hc G àcqé ûe Y d ÉHÉ Y,º«µ G ɪ«S»Øë üdg ƒgh,á««yéª SE G dõæe á é G âfé c EGh,É «cô J ø e åñ J á jô üe ägƒ æ b á «fƒ jõ Ø J ägaé d»øë üdg SƒdG ÜÉ UCG òdg ôec G ƒgh,aéæñdg ÚfGƒ d àødéfl»g ájôgé dg ájô»hô dg ó UôŸG Kh ɪc,øjójó T Qɵæà SGh Éé à SÉH πhƒbh á ûgódéh ô T Ó N ô üã á «eó YE Gh á «Ø ë üdg äé jô G ë H É cé à fg 43 ΩÓ YE G» VÉŸG Ȫ à Ñ S ô T ø Y äé cé à f G ó e É Ø JQG EG É à a,» VÉŸG ô Hƒ à ccg Úé S IOÉjõH Éæ«é S É«Øë U 94 ùñm QGôªà SG øy Ó a,äécé àfg 5 ó à RÉéàMG ä ÉM 4 - AÉKÓãdG d É«H - ó UôŸG πqé Sh.» VÉŸG ô ûdg øy ómgh ä ÉM 4h,á«J æe ä ÉM 4h,á«fóH ägagóàyg ä ÉM 4, ô ùb AÉØNEGh øy êgôaeg ä ÉM 3h,èeGÈdG ÖéMh ô ûædg øe æe ä ÉM 7h áhéàµdg øe æe áeé dg áä«dg aq EG Éàa,ôØ ùdg øe æÿ IóMGh ádémh,ú à e Ú«Øë U»Ø ùdg QÉ«àdG Y á Hƒ ùùg ''í à Ø dg IÉ æ b'' AÉ ûfe ü«nô J í æ e QÉ ª ã à SÓ d.ô üã ô üñdg» ª ù d Ñ dg á S ù«fq ÈàYGh ó«ø à ùj Gƒ K Ñ H'' É fé «MCG à j ô ec G CG hcg Iô jó à ùe Ió FÉ e ô NBG hcg Üõ M É æ e á ù SDƒŸÉH ìó UE G QÉ ùe π J ó H Ú«ùfƒàdG Ú«Øë üdg áhé f EG IõØ àdg»«øë U ƒyój AGôª G IQÉ ûdg πªm á ù SDƒe» «Ø ë U Ú«ùfƒ à dg Ú«Ø ë ü d á «æ Wƒ dg á HÉ æ dg âyo,ωoé dg Ȫaƒf 9 Ωƒj AGôª G IQÉ ûdg πªm EG á«ùfƒàdg IõØ àdg IQGOE G á WÉ ÖÑ ùh dph,{ jõfh ôm ΩÓYEG Ö Sɵe øy ÉYÉaOz ÚeÉ ŸG iƒ à ùe LGô Jh,Ú«Ø ë üdg ÖdÉ Ÿ á HÉ é à S G.á ù SDƒŸÉH ìó UE G QÉ ùe π Jh,á«eÓYE G á ù SDƒÃ áhé ædg ôa e É d Î ûe É«H, ùecg áhé ædg äóccgh É «a ÉÃ, É ædg ɵ TCG áaéc Vƒÿ OGó à S G,á«ùfƒàdG IõØ àdg ò g á «dó à SG ø Y É aó dg π LCG ø e,ügô VEG ƒ Nó dg Ó YEG ô G» eƒ ª dg ΩÓ YE G õ FÉ cq ø e Iõ «cq É gqé Ñ à YÉ H,á ù SDƒŸG. jõædgh hdƒ ùÿgh É à fgoegh ø ggô dg Vƒ d É aq ø Y Ú«Ø ë üdg á HÉ f äèy É ª c aôÿg á eƒ µ G á SÉ Fô H ±Gô WCG π Nó Jh ó «dg Vh á SÉ «S,á ù SDƒŸG ±ó à ùj»àdg IÒ ÿg ÚLóàdG ä héfih,»eƒª dg ìó UEÉH π«é à dgh É à «dhdƒ ùe π ª EG á eƒ µ G á SÉ FQ á «YGO ägòkcéàdg πc øy É à«dó à SG ɪ Vh,á ù SDƒª d ᪠æÿg ÚfGƒ dg. SÉ SC ÉH ÚeÉ ŸG ô TÉÑŸG»eƒµ G πnóàdg É æeh,á«sé«ùdg

18 23 áfghôa ʃY ô UÉædG óñy :º H øjqôùgh iô SC G ܃ b ô VÉM ''QɪY ƒhcg'' äé SGQódG IóMh ù«fq iô SC G hdƒ T áä«g «KƒàdGh áaéë üdg ø à ecg h É kaîfi É kñ JÉ c hcg ÉkNQDƒe â ùd º fc º dg ùecg»c kéñjocg hcg ÉfCG kgôyé T â ùdh,éeƒj É jó æ ùdg º é ë H ká «aq ká eé b Å aé µ J mägqé Ñ Y ƒhcg'' ª SG mô FÉ K ø µ ùj eé L ø Wh ø Y,É Nƒ ª ûh Öjô bh,ø jqôùgh iô SCÓ d äƒ U» æ feg π H.''QÉ ª Y QƒædG äô ühcg CG òæeh»æfcéh âaoô T ó a,º æe GkóL âféc ó a,á «ÑædG á«æwƒdg á«dg òg øe AõL ÉfCGh á«dé ædg äé«hoc G hcg»g IÒ SC G á«æwƒdg ácô G øe hc G π«yôdg øe ódgh Éc å«m É àª J»àdG Ú VÉæe IƒNCG e â ûjé Jh â àyg ºK øeh,iô SC G,QôëàdG ó H»H ±É ŸG àæj h, ƒé ùdg ägƒæ ùd º e É fcé a á «dg ò H «Kh É üà dé H âdr É ª a º JÉ fé eh º eƒ ª d HÉ à eh,º Ñ fé é Hh º æ «Hh º dé ebgh º gqé µ acg Y eh,º JÉ «M π «UÉ Ø Jh Éfȵa,É æe AõL øëfh É æ à «b» a,º JÉ Mƒ ª Wh ÉæJÉ«M øe kgaõl âëñ UCG àm Éæ NGóHh Éæ e äèch» M øe CG iqcg Gòd.»eƒ«dG ÉæJƒb øe ké«sé SCG kgaõlh øe ë H äé ª c H NCGh º æ Y ܃ fcg CG» Ñ LGhh Ö ûdg AÉ æ HCG IÒN º fcé H Ió Y π aéfi º Ø Uh iô SC G ܃ b ódéÿg ô VÉ G º«YõdG,»æ«ù ØdG ó«ûdg ô ûy áãdéãdg OÉ ûà SG iôcp øjqôùgh.(äéaôy ô SÉj) ''QÉ ª Y É HCG'' ó «ûdg Hô J âfé c» à dg á bó dg EG hcg, «ShDhôà hdƒ ùe ábóy Oô øµj,iô SC ÉH ƒæ G ÜC G ábóy»g É Gh,Ö ùëa, OƒæéH óféb π SÓ S π Ø H º à jô M Ió «ŸG Ú VÉ æÿg FÉ æ HCÉ H Gƒeóbh ÓàM G GƒehÉb CG ó H» «FGô SE G Éé ùdg øÿh º d ké«ah Éc Gòd,øWƒdG πlcg øe ù«øædgh É dg É HÉàeh,º dé àyg ó Hh πñb á«dh d AÉ«ahCG GƒfÉc Gô ùøà ùeh,º e ºFGO π UGƒJ Yh º JÉ«M π«uéøàd º ª M «Y üjô Mh,º dgƒ MCG ø Y QÉ f π «d.º Ñ Th º gcg EG IOƒ déh É JÉ Ø e j h º à «b ''QÉ ª Y ƒ HCG'' π Ø j h JóæLCG Y ÉehO Iô VÉM âféµa, É«ùædG êgqocg Y UôMh, JÉ jƒ dhcg º S Yh JÉ eé ª à gg Ö U äébhc G πc Iô VÉMh,áæeRC G πc á«m É FÉ HEG,᫪ Sô dgh á «Ñ ûdg äé HÉ ÿg ø ª Vh,äÉ Ñ SÉ æÿgh,á«dhódgh á«hô dg ägaé dg Ió æ LCG Y IOƒ Lƒ eh AɪYR e JGAÉ d øª V É LGQOEG Y ô UCG Ée Òãch Ó N iô SC G AÉ æ HCG GQGô e e Öë UGh, É dg Y É æ eh,á «dhoh á «Hô Y äé «üî T e JGAÉ d π«h''»µjôec G ù«fôdéh FÉ d :ô ü G ÉãŸG π«ñ S É HÉ Hh '' GÒ T É L''» ùfô Ø dg ù«fô dgh '' ƒ à æ c.ºgòzh '' ùdƒh ÉæMƒj'' ɵ«JÉØdG øjqôùgh iô SCÓd ké««m kgóæ S ''QɪY ƒhcg'' Écó d É ch,ké ª «Y ké «î jqé J kgõ eq º d π qµ Th,º FGƒ Yh, DhÉØàdGh πecó d ké ã Ñ eh,ááõ dgh Oƒ ª ü d ké fgƒ æ Y,º fgólh ké«m kékqeg Ñ«d,º dƒ Yh º Hƒ b øµ ùa kgô VÉM ké ª SGh,º Jô cgp ké «ª Y kgqƒ Øfi ké î jqé Jh Iô cgph º Jô cgp Ñ «Sh,º æ «H Gó HCGh ké eho.ôgódg óhcg môîøh ïjqéàdg ôcòj áñbé àÿg É«LC G» jôae G ɪ ûdg ''á ûdg ᫪y'' iôcp áøbh ÉØ J óædh ø æ TGh ÚjôFGõ G äé«ë àd ÓLEG ᫵ jô ec G Ió ë àÿg äé j ƒ dgh Ió ë àÿg á µ ªŸG É JQÉ Ø S» «Èª aƒ f 10h 9h 8 ΩÉ jcg ä É Ø à M G ø e á ù S ô FGõ G ió d Ghó a ø jò dg Ú«fóŸG ÚØ XƒŸGh Újô µ ù dg iô cp ó «î à d 1942 ΩÉ Y É «jô aeg É ª T AÉ Ø G Gõ feg Ó N º MGhQCG ᫪y'' º SÉ H á ahô ŸGh AÉ Ø G É goé b» à dg Gõ fe G á «ª Yh hqófcg ôfgõ ÉH ÊÉ jèdg ÒØ ùdg øe Óc óccg óbh Gòg,''á ûdg çó G Gò g á «ª gcg Y ô Thô jo ƒ L ø æ TGh ÒØ Sh π Hƒ f ø e ± B G äé «ë à d Ó LEG á «d ±ƒ bƒ dg ÖLh ò dgh.éhhqhcg á«téødg GƒHQÉM øjòdg ÚjôFGõ G á ª UÉ dg ô FGõ Gh Gô gh á jqé cò J á ûfcg ΩÉ jc G π ª ûà Sh Gò g äé SGQó d»æwƒdg ó ŸG «à ù«s, dp EG áaé VE ÉHh,áHÉæYh ájééhh Ú«µ jô ecg ÚNQDƒ e ªŒ Ihó f á ª UÉ dg ô FGõ É H á eé ûdg á «é «JGÎ S G AÉ Ø G Gõ feg'' Gƒ æ Y â á ûdg á «ª Y ƒ M Újô FGõ Lh Ú«fÉ jô Hh.''ôFGõ G Y Ωƒ«dGh ùec G ÖbGƒY :1942 ΩÉY ᪠UÉ dg ôfgõ G øjój á«lqéÿg ôaé ùdg AGóàY G ájoƒ ùdg Y ägqé Ñ dg ó TCG `H ô FGõ G âfgocg ñhqé üdé H ô aé ùdg AGó à Y G AÉ ùe ±ó à SG ò dg» à ù«dé Ñ dg á µ ªŸÉ H VÉ jô dg á æ jó e âñ ùdg É ª YO Ió cdƒ e,á joƒ ùdg á «Hô dg hó dg ª àûg Oƒ Lh» YÉ ùÿ á«egôdg Ió ë àÿg C G á ª æ e QÉ WEG á eé T ᫪ S á«sé«s ájƒ ùj OÉéjE. «ûdg øª«déh ü J»àdG áercód WÉædG É b,êcgh à f í jô üj h,á«lqéÿg hdƒ ûdg IQGRƒ d» ª Sô dg øjóf : jô ûdg» Y øh õjõ dg óñy ô aé ùdg AGó à Y G ägqé Ñ dg ó TCÉ H ±ó à SG òdg»à ù«dé Ñ dg ñhqé üdé H áµ ªŸÉH VÉjôdG áæjóe âñ ùdg AÉ ùe ÖYô dg åhh á joƒ ùdg á «Hô dg.úæeb G ÚæWGƒŸG iód õødgh PEGh :Ó FÉ b jô T» Y π SÎ SGh áµ ªŸG e πeéµdg ÉææeÉ J øy Üô f É µ e á «ûdg á joƒ ùdg á «Hô dg ìé«jqéh πé ùf ÉæfEÉa ÉÑ Th áeƒµmh Gò g AGô L É jé ë V ƒ S Ωó Y.Ωƒé dg Vô j dé ùdg ódh É S óªfi ájhgôë üdg á«dg ójól á«ø ë U Ihó f ô FGõ G ió d á «Hô dg AGô ë üdg á jqƒ ª L IQÉ Ø S º æ J Y AÉ HQC G Ωƒ«dG dph dé ùdg ódh É S óªfi á«lqéÿg ôjrh É ûæj ônbg hgôë üdg á«lqéÿg ôjrh èdé «Sh Gòg,IQÉØ ùdg ô Ã10 30 áyé ùdg QÉ ŸG ô NBGh á «dhó dg á MÉ ùdg Y á jhgô ë üdg á «dg ägó é à ùe É VôØJ»àdG π«bgô dg πx ájhgôë üdg á«dg É VƒîJ»àdG á«sé«ùdg áñ JôŸG á«hhqhc G á«jôae G ᪠dg ÜGÎbG e á UÉN á æÿg Üô ŸG GQô e Éc ɪc,QGƒØjO 䃵h ÉLó«HCG øe óh,é«hƒ«keéh ÉHÉHCG ùjocéh.π UC G :ï«ûdg Ωô T øe ô üÿg ù«fôdg ÉÑjôb QGô à S ÉH ƒ«ñ«dg º æj CG πecéf É«Ñ«d êgône ä héùg πµd ºFGódG ªYO» ù«ùdg ìéàødg óñy ô üÿg ù«fôdg óccg É ùøf Y ô N Qó üe πã É fcg EG GÒ ûe,ägƒæ S òæe «a Ñ J òdg VƒdG øe ô üe æ üà»àdg { É dg ÜÉÑ T ióàæez ûeég Y Gòg AÉL,É fgòl hcg.ï«ûdg Ωô T áæjóe ádhódg QÉ æj ÚM çóëj CG øµá ÉŸ ônbg êpƒ É«Ñ«d CG ô üÿg ù«fôdg QÉ TCGh Gòg. JGhôKh WÉæeh ó ÑdG º SÉ àd äé«û««ÿg Ωó àjh CGh,É JóMh É üoj CGh,Iô à ùe É«Ñ«d ƒµj CÉH ójôj ô üe CG» ù«ùdg Oó Th óccgh Gòg,ÜÉgQE Gh ±ô àdg øy kgó«h º fhqéàîj øe πx ƒ«ñ«dg û«j.äé«û«ÿg e ómgƒdg»ñ«dg»æwƒdg û«é d ªYO ô üÿg ù«fôdg

º```«MôdG øª``môdg ƒ`` HQC Gh á`` ùeéÿg á```æ ùdg (1130) Oó`````` dg ºbQ / / / /

º```«MôdG øª``môdg ƒ`` HQC Gh á`` ùeéÿg á```æ ùdg (1130) Oó`````` dg ºbQ / / / / º```«MôdG øª``môdg ƒ`` HQC Gh á`` ùeéÿg á```æ ùdg (1130) Oó`````` dg 2016 3 1437 22 ºbQ 5 6 8 18 44 49 2015/50 2015/51 2016/1 2020 2016 2016/2 2016 2016/3 ºbQ 2015/12/22 2015/327 53 2015/12/23 2015/3 54

Chi tiết hơn

(1104) Oó dg ᫪ SôdG Iójô G e 2015/25 º``bQ, 96/

(1104) Oó dg ᫪ SôdG Iójô G e 2015/25 º``bQ, 96/ e 2015/25 º``bQ, 96/101 2014 20 1 2015 18-5- äé```jƒàëÿg á``````ëø üdg IOÉ`````ŸG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 8 21 25 27 38 41 45 45 46 46 47 49 50 51 51 51 51 55

Chi tiết hơn

untitled

untitled AÉ üme Gh ájoé üàbe G çƒëñdg IôFGO ɪY áæ S,112 ójèdg õeôdg, hq, 1161 Ü. U (968) 24777714 ùcéa,(968) 24777113 : ƒø«j http://www.cbo.gov.om:êhîμde G bƒÿg ERSD@cbo.gov.om :ÊhÎμdE G ójèdg äéjƒàëÿg áëø üdg

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn

505 Block 3 Unit 9 (Final).pmd

505  Block 3 Unit 9  (Final).pmd Œ ±È - 9 EVS1 ø fl Ú1 ±Ú øú1+ ÛÌ [ ± fl Ú] ±ÔøÚ 9.0 ±1yøÌ 9.1 ø fl Úœ Î ÀV 9.2 EVS1 ø fl Ú-ø é Ì1 ø ı ıd1 Ó ±Ú ø ıàù Ì øfl apple À1 Ê øî ˇÓ 9.3  ±S- ±Sœ1 ø fl Úœ «Ó ±1 ±Ú øú1+ ÛÌ øfl õ À ±Ê Úœ 9.3.1

Chi tiết hơn

Junior Inter Maths1a Model Paper

Junior Inter Maths1a Model Paper éì-ûªh -- apple f -Ç ˇ --Éç-ô-Kt-úÕ--ߪ -ö -á-úø uíé- æ-ø í -ùà-ûª-»-ææyç - Ê æ Ω I---á - -C-J -v æ- o æ-vûªç -ûá- í - -üµ u-- ç- Ææ- -ߪ ç: 3 í ç-ô- - ƒ Ωu æ Ææhéπç -*- Óx -É--*a -v æ- o æ-vûªç í -J-

Chi tiết hơn

Đề tuyển sinh 10 Môn Toán:Thái Bình, Hà Tĩnh,Quảng Nam,Kiên Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc

Đề tuyển sinh 10 Môn Toán:Thái Bình, Hà Tĩnh,Quảng Nam,Kiên Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÁI BÌNH Đ CH NH TH C KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 0 THPT NĂM HỌC 00 0 Môn thi: TOÁN Th i ian à ài: 0 h h n h i ian ia 3 x 3 Bài. (,0 điểm)ch i u hức A x x x. R ọn i u hức A.. T nh i c a

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû «3 O ôâ â 13 LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð üû 3 ~ ~ ~.,, 33 ~ I ~ ~ þ I ~ ~ Ä ñ ý ~( ñ33 ñ ' ññ( Þ ý ' =[ ý 1 ý. 33 ~:( -,ññ. Õ -."'. ' 5 3 ~ v v ~ m ~ ~,. I Ô 4l IA Ù " 4 Ú 'ä Ê ß " O- ñ Ô

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 色彩概論 1. p u u Û hv± (A) u t ð u (B) u uî (C) ue Î u uî (D) uî u Ç u 2. p Žg Û hv± (A) Žg «ˆœuÒ (B) Õg ug (C) Žg (D) g «g 3. ku å v Ì é uw u š (A) (C) ÿ (B) (D) 4. hu v± pº (A) «Â u (B)  x uœ (C)

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled Ð Ó Ö Ô Ý ½ ÍÊÊ Àº Ò Ò ÐÝ Ó ÐÓ Ð Ù Ø ØÙØ ÓÒº Ñ Ö Ò ÂÓÙÖÒ Ð Ó Å Ø Ñ Ø ½µ ½ ¾ º ¾ ÍÊÊ Àº Ì ÓÑ Ò ØÓÖÝ ÓÙÒ Ø ÓÒ Ó Ñ Ø Ñ Ø Ð ÐÓ º ÂÓÙÖÒ Ð Ó ËÝÑ ÓÐ ÄÓ µ ½ ¾º ÍÊÊ Àº Ë Êº ÓÑ Ò ØÓÖÝ ÄÓ ÚÓÐÙÑ ½º ÆÓÖØ ¹ÀÓÐÐ Ò ÈÙ

Chi tiết hơn

hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x

hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x ----------------------------- ----------------------------- NË j f ua/ f ua

Chi tiết hơn

Jahresberichte SC Buchs.pdf

Jahresberichte SC Buchs.pdf Œª ªÆ ªæ ª ÛŒª Æ ª Ó ËÒÓ Á ÓÚ ªÆ ø ± ø ª ª º µ ƪ ª úõ ø ± fiª Æø ª ç ŒÕÙ ª ªÆ ª ºª ± Ó ÚıÓÔÚÔÓÚÓ Ë ª ªÆ Ÿ ø ÔÁÁÈ Ô ÌÏ ø ª ªÆ ª ß ÔÁÁÎ Ì ÌË ø flæ ªÛfl ÛŒª ª Õ Ù ªÆæªÆ ± Ó ÚÔÓÚÓ Ë Õø µ ø Œ± ÆªÆ ÔÁÁÎ ª ª

Chi tiết hơn

/ & : H ) NLZ 6 6& 4 L L L = < / L _ W M 9: 4 W! :(.6( O ( G Y / & <D23 : H,$0 6 #)A Q S / )C - Y H. L * R * T.).LV O 1 S* ).6( C M T. : ) G.6N ( * *U

/ & : H ) NLZ 6 6& 4 L L L = < / L _ W M 9: 4 W! :(.6( O ( G Y / & <D23 : H,$0 6 #)A Q S / )C - Y H. L * R * T.).LV O 1 S* ).6( C M T. : ) G.6N ( * *U /& ) NL &4 L L L /L _M:4 (( O ( GY/&3,$#)A Q S/)C-Y L R T)LVO S ) ( C M T ) G N ( MM (( ) Y(G ( T GO8)7M )G ( ) T)8 # "#$ 3 %&'8+#&'#### %%%'4:&4( &&'& #%&'' "&'$&#" 3+ 4 +( %"' @@%' %%'- ' C%$''%+:$$'-$'%%'

Chi tiết hơn

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент)

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент) Íàï ðè ìåð: Ïðà âè ëà íà õîæ äå íèÿ íå èç âåñ òíîé âå ëè è íû òîáû íàéòè íåèçâåñòíîå ñëàãàåìîå, íóæíî èç ñóììû âû åñòü èçâåñòíîå ñëàãàåìîå. Íàï ðè ìåð: 5 + = 7, 7 5 = 2 òî áû íà é òè íå èç âåñ òíîå óìåíü

Chi tiết hơn

Ôn tập Toán 7 học kỳ II (Phần bài tập)

Ôn tập Toán 7  học kỳ II (Phần bài tập) Ôn tập Toán 7 học kỳ II (Phần bài tập) A) THỐNG KÊ Câu 1) Theo dõi điểm kiểm tra miệng môn Toán của học sinh lớp 7A tại một trường THCS sau một năm học, người ta lập được bảng sau: Điểm số Tần số 0 2 5

Chi tiết hơn

RRB ARITHMETIC DOWNLOAD

RRB ARITHMETIC DOWNLOAD ÅJü Á öàé Å ƒûªç a : b = c : d Å- ûë a, b, c, d Å - ƒ-ûªç apple ÖØ o-ߪ E Åçö«Ω.- a, b, c, d Å - ƒ-ûªç apple Öçõ a E Á ü öà æü - E, b E CyBߪ æü - E, c E ûª%bߪ æü - E, d E îªûª Ωn æü E Åçö«Ω.- a, b, c,

Chi tiết hơn

культура.pdf

культура.pdf O2;;6 86-5$.-0@ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ç `3.021252=8! 6-5$.-0% ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ö À Ö ÑØ Ò ÑÒØÑ Ý ÒÑ À Ö ÑÒ Ú ºÒÌÝÊ À ÅÚØÅ Ê ý Ú ÒغÝÊÚÝ Ê Ñ º Å º ² ºÅ ý ý ý ý Ö ÑÚ ÚÚÑ ý ý ( Ö ÙÚ Ñ ) This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ö º ÑÒÙ Ñ Ò His Holiness

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

examens préopératoires

examens préopératoires !{ > > r O! z 1 UD CN T1l(, > :. (Dll )Ë JX l:1 (,) U, OJ lq) : _. ' )(' ^ X '. $.. tr s*r ËË ru, p (] C" {.l:, { z l t, >!< 8 > ^{!l) v U' V P ) ^ Ër âë (r V A ^È :' â l> '{ ' C] e {l O :'... * ' V À

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 联合国贸易和发展会议 Distr.: General 25 June 2012 Chinese Original: English 贸易和发展理事会 n È~ }¹èp ~ 2012 9 3 Ž 5 ¼m g zèr 4 z«ö~ q Ù 评价贸发会议的活动 : 概述 贸发会议秘书长的报告 导言 1. ²«ö~ ô q z Ù ² Åq«go ¹Å z Ù k go äá«í Í 一. 2011

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD ' = MA' mà = ( gt) = = BC CA BC CA Xét MD ' B' và CBAcó D' MB = BCA ( cùng bù với góc A MB ) Và MD '

Chi tiết hơn

whatsnew_swx2006.pdf

whatsnew_swx2006.pdf ÿª ª ª ª Æ ª º ª ª ª ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í ±Æ ˇ ª µ ªÆ ±Æ ª ªÆ ª Á ø ºª fl ±ÆºªÆ ª ºªÆ ºª œ ø < Ù Ÿª º µª º ª fªº ª ºªÆ Ʊº µ ª ªÆæª ªÆ Ú ºªÆ ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í Æºª ø AªÆºª ª ªÙ ± ø ª µ ª ø ª ±Aª ºø º ª fl

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

rr) lf) ro r) ro lo (o rrrooooooo NC!NC!NNN d\\\\\\\ sss.ts.(rs$ HoA A NA óq $A roa (oa dotr)rf.-oo-osr$ d(f)rcacf)o)c!concdc!í)n ^91 -i o glz.oz.ez.1

rr) lf) ro r) ro lo (o rrrooooooo NC!NC!NNN d\\\\\\\ sss.ts.(rs$ HoA A NA óq $A roa (oa dotr)rf.-oo-osr$ d(f)rcacf)o)c!concdc!í)n ^91 -i o glz.oz.ez.1 rr) lf) r r) r l ( rrr C!C! d\\\\\\\.t.(r$ A A A óq $A ra (A dotr)rf.-oo-or$ d(f)rcacf)o)c!cocdc!í) ^91 -i gl..e.1.e.e.-e -,; J b :6 r b -,i b r O)..:: 'i rj.j;. -.I t"t 2 ru É. c) 2 (.) C) 6' E g È9 R

Chi tiết hơn

Ansulin copy

Ansulin copy كل ما تحتاج معرفته عن السكري وحقنة ا نسولين AÉ`````ª üdg Oó`` dgh iô`µ ùلd IÉ```` SGƒŸG õcôe Mowasat Diabetes & Medical Center 1826666 Ext. 2120/2123 New Mowasat Hospital @NMOWASAT :Öéj Údƒ ùfc G øe ÚYƒf

Chi tiết hơn

saranaagatigadyam.dvi

saranaagatigadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

Microsoft Word - oap.doc

Microsoft Word - oap.doc Ýîóõø ø ºî «ò ó / õ î õè / èíõù ô èõ ìð ðì ì ªðí è / àìô áùºø «ø ó àîõ î ªî èè è ù ñâ ñ õì ìñ õì ìñ õ í íð ðî óó ù ªðòó Ýí / ªðí 3. èíõó ªðòó (èíõó àò ¼ìù Þô ô âù ô è ôë ªêù ø («ôì )âùè ø ð ð ì¾ñ ) 4.

Chi tiết hơn

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang Tài liệu bài giảng (Toán 10 Moonvn) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ (P) Thầy Đặng Việt Hùng wwwyoutubecom/thaydangviethung VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài 1:

Chi tiết hơn

<4D F736F F D20BCF6AC4D313032A67EAAD1AA46B77CC4B3A8C6A4E2A5552E646F63>

<4D F736F F D20BCF6AC4D313032A67EAAD1AA46B77CC4B3A8C6A4E2A5552E646F63> 1 1 2 2 3 3 4 4 vì vìôy soäy ko Ä Ä i y; vwyž'væ åž fæ )Ä*o ; )Ä*oe ùù BLU-boBqqmjfeNbufsjbmtDpnqboz qe Eqjy-bYfspyDpnqboz YfspyQbmpBmupSftfbsdiDfoufs åž ÅmöÀ ÅmöÀ vpàž y; r ìý ìý ; k É ìý ìý qìý ìý ìý

Chi tiết hơn

devanaayakapanchaashat.dvi

devanaayakapanchaashat.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

I 7. a'\ v - U - rt -T -II ij a -t Ta\ v ].!l Ī. āiā\t -.F - -. tt sl-.- - U a\ v - -t! a - -ÂA IrV -.ÊË A -v - -Ạ J at! A -N.- - U a\ v o I - U d Tt\

I 7. a'\ v - U - rt -T -II ij a -t Ta\ v ].!l Ī. āiā\t -.F - -. tt sl-.- - U a\ v - -t! a - -ÂA IrV -.ÊË A -v - -Ạ J at! A -N.- - U a\ v o I - U d Tt\ 7. '\ U rt T ij t T\ ].!l Ī. āā\t.f. tt sl. U \ t! ÂA rv.ê A Ạ J t! A N. U \ U d Tt\ '6 fq U!i F dtt N. U'\ f, T fl! AA! '6 f+ Y' à. i ii '! (ii ô;, 1! r;.'j:u U';ci) n * ly. U!V:rtcèàiu 't? (r '! i::

Chi tiết hơn

Æ Ä Å ÆÌ Ê ËÁ Î arxiv: v1 [math.gm] 28 Aug 2007 ÅÁýÆ ÍÄÁ À A,B ÍËÌ ÎÇ ÍÆ Ë A,B Ä ÇÈÇÄ Ç Ê Î ÄÁ C ÌÊÁ ÊÍÁ D Å ÊÁÇ Ê Î ÄÁ A,B A Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐØ Ò

Æ Ä Å ÆÌ Ê ËÁ Î arxiv: v1 [math.gm] 28 Aug 2007 ÅÁýÆ ÍÄÁ À A,B ÍËÌ ÎÇ ÍÆ Ë A,B Ä ÇÈÇÄ Ç Ê Î ÄÁ C ÌÊÁ ÊÍÁ D Å ÊÁÇ Ê Î ÄÁ A,B A Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐØ Ò arxiv:0708.3709v1 [math.gm] 28 Aug 2007 ÅÁýÆ ÍÄÁ À A,B ÍËÌ ÎÇ ÍÆ Ë A,B Ä ÇÈÇÄ Ç Ê Î ÄÁ C ÌÊÁ ÊÍÁ D Å ÊÁÇ Ê Î ÄÁ A,B A Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐØ Ò Ü Ø ÍÒ Ú Ö Æ ÓÒ Ð Ä ÈÐ Ø Ö ÒØ Ò B Ä ÓÖ ØÓÖ Ó ÈÖÓ Ñ ÒØÓ Ä Ö ÒØÖÓ ÒÚ

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút (Đề thi có 6 trang) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Chi tiết hơn

(Helgason.D\(v2\).dvi)

(Helgason.D\(v2\).dvi) Š ~ˆ ƒ ~ u}gm E N v "' "0- F nf T P VGF npe H o < 0#$'"! "'

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344>

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344> 第一部分 : 商業概論 1. h µœ tèè x k» õ ~pò ô SBS TV Î tèè x h á Ž é x f(h ) (µœ ) œò Î 8 ¾ é l ª ñ h Ûv± (A) å Ç ¾ ï (B) léðu ÿÿ é «Ò ð u p à x (C) Øðu o ÀÛµÃ à ºpuÎ g (D) Ø Ì Â ú º» Ò sž Î SWOT (S) 2. hv± Úþ

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ½ ¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ Ò

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ Ë É His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

untitled

untitled السبت ٢ محليات تحقيق ٣ ٤ محليات مقالات بلدي ٨ أمة ﻣﺤﻠﻴﺎ ت ١٠ اﻟﺴﺒﺖ ذي اﻟﻘﻌﺪة 47 ﻫ - أﻏﺴﻄﺲ - 6 اﻟﺴﻨﺔ - 45 اﻟﻌﺪد 558 اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﺘﻨﺰﻫﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻐﻴﺐ ﻣﺘﻨﺰه اﻟﺠﻬﺮاء وﻣﺘﻨﺰه اﻷﺣﻤﺪي وﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺤﻴﻮان اﻟﻜﺒﺮى ﻛﻠﻬﺎ

Chi tiết hơn

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ö Ô Ñ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of

Chi tiết hơn

Agricultural 5_1.pdf

Agricultural 5_1.pdf ÌÍ Ã ª ø ± ª À ø ªÆ Æø ª ±Æµ ƪ ª ± ÆÆ ø ªº ø Æ Æª ø ßÊ ª ø ª ± ª ±Æ Û ø Æ º Æ Ô ŸÚ Ú fiø ø Ù ÕÚ ø Ø ø ªÙ Ú Ÿø ªÆø Ù ÕÚ ±Æ ø Ù Ú Œø ø º Ú ø ˆ flæ Æø à ª ±æ ª ª ± ª ø ªÆ ± ª ø ø ª ª ø øæ ß ± ÆÆ ø ªº ø Æ

Chi tiết hơn

UNCONVENTONALOIL&GAS Vol.4No.5 Oct.2017 PQ RS L T <,=>,_. ( $% &', / 1021) : 2 ( B B 9? M E, + 2 Q K 4 B.D# TU B 7 A B,- FM, -)*, A 4

UNCONVENTONALOIL&GAS Vol.4No.5 Oct.2017 PQ RS L T <,=>,_. ( $% &', / 1021) : 2 ( B B 9? M E, + 2 Q K 4 B.D# TU B 7 A B,- FM, -)*, A 4 4 5 201710 UNCONVENTONALOIL&GAS Vol.4No.5 Oct.2017 P RS L T ,_. ( $% &', / 1021) : 2 ( B B 9? M E, + 2 K 4 B.D# TU 9?@Z! B 7 A B,- FM, -)*, A 4 B b 5:9 F b B B P, B CD 10%, E 49%, 9 1050.5m B? @ Z!,

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

1 & 1 ) ) )! ) ) ) 0!) 1)+,-.,)),! "# $ %&' & % %& & % Q ", PQR Y `7 < c#rhist 摇 QI3UVb [U VWY 9 3?N%% PQRJK $

1 & 1 ) ) )! ) ) ) 0!) 1)+,-.,)),! # $ %&' & % %& & % Q , PQR Y `7 < c#rhist 摇 QI3UVb [U VWY 9 3?N%% PQRJK $ &! 0!,-,,!"# $%&'&% %&&% Q ",PQRY`< #RHIST QI3UV[UVWY 3?N%%PQRJK$!", #$ % &0%0&0,(,,& $ (* %IV & J*,-I %&', &,!&,3: " V ( &' 5 P ",PQR$Y Y$P_,,:3 `N`` XJKM \UVWQR$:E$ >?6Y6(\UYVW` P_ ` 0([G QR,,: :U?,`

Chi tiết hơn

sundarakaandam_26.dvi

sundarakaandam_26.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö ý Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø ý ý ÐÑØÉøÚ ÐÉ Ñ ÝÖ Ñ ÝÆÑÉ ý ý ÒÉ Ö ÆÉ ÑÉ ý ý ÜÞÉøÚ ÑÉË ÖÉ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the

Chi tiết hơn

iraamaanujanuutandaadi.dvi

iraamaanujanuutandaadi.dvi Õñ ÜË ú öõ ì Ùñ Æ Û ú ñ öæ Û ý Æ Õ ÇýÆ Æñ ê ñ Ù öõý ñ ý ñ ê ÜÙþ Õ ö ê Ù ì Ú Ö öë Õ Ù Û ñ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of öë ú Û ì Ùñ Æ His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

Advanced_New_KP_Stellar_Astrolo

Advanced_New_KP_Stellar_Astrolo Jothisha Kalaanithi A.DEVARAJ ( Founder, All India Stellar Astrologers Association) Stellar Astrology Consultation & Training Centre 68,3rd Street, P.G.Avenue, Kattupakkam, Chennai-56 Cell:93823 39084,

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

nyaasatilakam.dvi

nyaasatilakam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М.

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М. Òåñò ¹3 Âàðèàíò 1 ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÏÐßÌÛÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ 1 Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå. 1. Äâå ïðÿ ìûå â ïðî ñòðà íñòâå íà çû âà þò ñÿ ïà ðàë ëåëü íû - ìè, åñëè îíè ëå æàò â îä íîé ïëîñ êîñ òè è íå ïå ðå ñå êà

Chi tiết hơn

prabhaava.dvi

prabhaava.dvi Õñ ÜË ú öõ ì Ùñ Æ Û ú ñ öæ Û ý Æ Õ ÇýÆ Æñ ê ñ Ù öõ ý ñ ý ñ ê ÜÙþ Õ ö ê Ù ì Ú öë Û Ý Ù Æ ê ì ê ö Õ Ö ú This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of öë ú Û ì Ùñ Æ His Holiness

Chi tiết hơn

sankiirnastabaka.dvi

sankiirnastabaka.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ý ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ý ý ÐÑØÉ ÚÀÉ Þ ØÉÚÖ Ú Ö ØÑÉ ý ý ý ý ý ý ý ý This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings

Chi tiết hơn

TRÖÔØNG THCS TAÂN BÌNH

TRÖÔØNG THCS TAÂN BÌNH ĐỀ ÔN TẬP HỌC KỲ - TOÁN 8 NĂM HỌC 017-018 ĐỀ 1: Bài 1: Giải các phương trình sau a) (3x 1)(x 5) = (3x 1)(x + 4) b) x 3x 1 x 5 4 3 6 x 1 x x x x c) Bài : Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm a)

Chi tiết hơn