am JS>, Zdr w ~B, R>mUo, aëzm{jar, qgywxwj Ama. EZ. Am`. a{o. H«$ /77 MH/MR/RGD/RNP-16/ ( ) df 83 A H$ 50 n ð>o

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "am JS>, Zdr w ~B, R>mUo, aëzm{jar, qgywxwj Ama. EZ. Am`. a{o. H«$ /77 MH/MR/RGD/RNP-16/ ( ) df 83 A H$ 50 n ð>o"

Bản ghi

1 Ama. EZ. Am`. a{o. H«$ /77 MH/MR/RGD/RNP-16/ ( ) df 83 A H$ 50 n ð>o 12 w~ B H$m bo o Am $ hm Q>b o ZO o Q>. amá. ì. {e.. mý IS>Vmi nyb, dagmobr-a{b~mj hm Q>b o ZO o Q> {S>Jr«/ 10 dr nmg, 12 {S>ßbmo m {S>ßbmo m A{Z oez dr nmg/ Zmnmg (YCMOU) g nh $ A{b~mJ / qh$ V && ewh«$dma, {XZm H 4 26 Owb > 2019 nmdgmmm Omoa H$m h Îdm Mo Joe PmS>oH$a m Mm VXoh gmns>bm & A{b~mJ & {deof à{v[zyr & AmOmanUmbm H $Q>mië mzo Amjr nwbmdéz CS>r mav AmË hë m H$aUmè m Je o PmS>Ho $a (55) m Bg mmm VXoh gmiaims>r {H$Zmar gmns>bm. A{b~mJ Yrb am ZmW `owrb a{hdmgr AgUmao Jeo PmS>Ho $a `m Zm AmOmanUmZo J«mgbo hmov.o {Oëhm gm mý` é½umb`mv Ë`m À`mda CnMma gwê$ hmov.o 22 Owb amoor Ë`m Zm CnMmamZ Va gmos>ê`mv Amë mz Va Vo Kar Ambo hmov.o Jidmar Xwnmar ZmJmd `owo { ÌmH$S>o OmV Agë`mMo gm JZy KamVyZ ~mhoa ns>b.o Xwnmar XmoZ dmoê`mà`m gw mamg A{b~mJ- aodx S>m añë`mda Agboë`m Amjr nwbmda `od$z Ë`m Zr ImS>rV CS>r mabr hmovr. Ë`m Mr H$mR>r, Mnbm d n emmo nmh$sq> Aem EodOmdéZ Ë m ZrM CS>r nmz 2 da maë mmo H$Zm Q>H$mV amï >nvr amodq>? & ~ Jiwé & d Îmg ñwm & H$Zm Q>H$mV H$m±Jgo«Am{U OoS>rEgÀ`m 15 ~ S>Imoa Am Xmam À`m amorzmå`m da {ZU ` hmobn `ªV amï >nvr amodq> bmjê`mmr eš`vm Amho. `m 15 Am Xmam À`m amorzmå`mda {dymzg^omo AÜ`j Ho$.Ama. a oe Hw$ ma {ZU ` KoUma AmhoV. Xaå`mZ, ^monzo `m A{ZpíMVVoV gah$ma ñwmnzomm Xmdm H$aÊ`mMr KmB Ho$bobr Zmhr. ^monmo amá`mmo àd³vo Or. YwgXy Z åhumbo, Oa {dymzg^m AÜ`jm Zr ~ S>Imoa Am Xmam Mo amorzm o ñdrh$maê`mgmr>r qh$dm o$q>miê`mgmr>r A{YH$ doi KoVbm, Va amá`nmb amá`mv amï >nvr amodq>rmr {e $mag H$é eh$vmv. H$maU, Aem A{ZpíMVVoÀ`m gmdq>mv Amåhr gah$ma ñwmnzomm Xmdm H$aUma Zmhr. `m ~ S>Imoa Am Xmam Zr njmmm ìhrn Z nmië`mzo Ë`m Zm A`mo½` R>adÊ`mMr {e $mag H$m±Jgo«Am{U OoS>rEgZo Ho$br Amho. `m Am Xmam Mo amorzm o 11 Owbn mgyz {dymzg^m AÜ`jm g moa àb {~V AmhoV. Zrad moxrcm Om rz ZmhrM! & c S>Z & d Îmg ñwm & nrez~r KmoQ>mù`mVrb à wi Amamonr Zrad moxrmm Om rz AO b S>ZÀ`m doñq>q ñq>a Ý m mc mzo nwýhm EH$Xm o$q>mibm. VgoM `m àh$aummr nwt>rb gwzmdur 22 Am JñQ> amoor {ZpíMV Ho$br. Ë`m wio Zrad moxrmm Vé JmVrb w $m nwýhm EH$Xm dmt>bm Amho. Zrad moxr n Om~ Z ezb ~±Ho$Mr 13 homa H$moQ>tnojm A{YH$ H$O} ~ws>dyz $ama Pmbm Amho. àë`mn U àh$aumv Zrad moxr 19 mm nmgyz b S>ZÀ`m d S²gdW Vwé JmV H $XoV Amho. nrez~rh$sy>z H$O} KoD$Z $ama Pmboë`m Zrad moxrda Am{W H$ KmoQ>mù`mMohr Amamon AmhoV. ^mavmh$sy>z `m $ama AmamonrÀ`m àë`mn UmgmR>r gmvë`mzo à`ëz gwé AmhoV. Xaå`mZ, b S>ZÀ`m hm`h$moq>m Zo 12 Owb amoorxoirb Ë`mMr `m{mh$m o$q>miyz bmdbr hmovr. Hw$ S>{bHo$Zo Amobm S>br Bemam nmvir ZmJ[aH$m Zm gvh $VoMm Bemam [az S >mb ìh n[agamv w~ B H$am Zr nmdgmv {^OÊ mmm AmZ X KoVbm. (N>m m{mì gb mz AÝgmar) & A{b~mJ & {deof à{v{zyr & JidmanmgyZ H$mogiV Agboë m nmdgmmm Jwédmar {Vgè m {Xder Omoa H$m AgyZ, {OëømV Jwédmar EHy$U {. r. BV³ m nmdgmmr Zm X {Oëhm^amV Pmbr AgyZ, Ë mmr gamgar BVH$s Amho. gvv ns>umè m nmdgm wio {OëømVrb ZÚm À m nmvirv Mm JbrM dmt> Pmbr Amho. amohm Vmbw³ mvrb Hw$ S>{bH$m ZXrZo Bemam nmvir Amobm S>br AgyZ, n[agamvrb ZmJ[aH$m Zm àemgzmzo gvh $VoMm Bemam {Xbm Amho. nou VmbwŠ`mV gdm {YH$ 180 {. r. nmd$g Pmbm Amho. 24 Owb amoor A{b~mJ 106 {. r., nou 180 {. r., nmz 2 da {dh$mgh$m m Mr m{hvr OZVon ªV nmohmdm & A{b~mJ & {deof à{v{zyr & {OëømV gdm {YH$ {ZYr eovh$ar H$m Jma njmà m mü mvyz AmnU AmUbm AgyZ, Ë mmr m{hvr OZVon ªV H$m H$Ë mªzr nmohmdmdr, Ago {ZX}e Am. n {S>V nmq>rb m Zr {Xbo. eovh$ar H$m Jma njmmo A[YdoeZ 2 Am JñQ> amoor amohm owo Am mo{ov H$aÊ mv Ambo Amho. Ë m{z{ Îm A{b~mJ Ü o eovh$ar ^dzmv VmbwH$m {MQ>Urg S>imMr AmT>mdm ~ R>H$ nma ns>br. Ë mdoir mj Xe Z H$aVmZm Vo ~mobv hmovo. mdoir Á oîr> ZoVo e H$aamd Am. n {S>V nmq>rb m Mo {ZX}e (N>m m{mì g ra mbmox)o åhmìo, eoh$mnmo {Oëhm {MQ>Urg VWm am{onmo CnmÜ j A S>. AmñdmX nmq>rb, {O.n. gxñ {MÌm nmq>rb, ^mdzm nmq>rb, A{b~mJ ZJan[afXoMo JQ>ZoVo ZJagodH$ àxrn ZmB H$, VmbwH$m {MQ>Urg A{Zb em Vmam nmq>rb, A S>. àgmx nmq>rb, g^mnvr {à m not>dr, nwamojm r wdh$ nmz 2 da g KQ>ZoMo AÜ j ~ZmdQ> AmYma, n Z ~ZdyZ O rz {dh$umar Q>moir Ooa~ X & A{b~mJ & {deof à{v{zyr & {OëømV Am Úmo{JH$ H«$m Vr mor>çm à mumv hmov AgyZ, Ë m AZwfJ mzo {OëømV {d{dy àh$ën od$ KmVbo AmhoV. m wio OmJm À m qh$ Vr JJZmbm {^S>ë m AgyZ, O rz IaoXr-{dH«$s ì dhmam Ü o mor>çm à mumv $gduwh$smo JwÝho KS>V AmhoV. V ì ³Vr, amá m~mhoa qh$dm naxoemv amhmv Agboë m ì ³VtMo ~ZmdQ> AmYmaH$mS>, n ZH$mS> V ma H$éZ Ë m À m OmJr ~ZmdQ> O rz mbh$ C^m H$éZ O{ ZtMr {dh«$s H$éZ IaoXrIV Zm X{dUmè m Q>mi o rà m wg³ m À m ñwm{zh$ JwÝho AÝdofU emiozo Amdië m AmhoV. nmo{bgm Zr gmv AmamontZm AQ>H$ Ho$br AgyZ, AmUIr nmm AmamontMm emoy nmobrg KoV AmhoV. AmamontH$Sy>Z Xhm bmi 50 homa én m À m ah$ ogh JwÝømgmR>r dmnabobr Ìgm wjr«oá nmz 2 da H$aÊ mv Ambr Amho. AmamontMo hm-b godm H $ÐmVrb ghh$mar nmo{bgm À m Vmã mv gxa JwÝøm Ü`o BVa AmamonrV `m À`mgmo~V emgzmà`m hm-b godm H $Ðm m $V godm nwa{dumè m XmoZ OUm Zm VgoM g JUH$ gpìh g Am naoq>a Aem VrZ OUm Zm nmo{bgm Zr AQ>H$ H$éZ Ë`m À`mH$Sy>Z EH$ g JUH$, EH$ b nq>mn, EH$ H$ba qàq>a VgoM ~ZmdQ> ZmdmMo AmYmaH$mS> ~Z{dÊ`mg dmnaê`mv Ambobr ` Ìgm wjr«oá Ho$br Amho. nou A~ Z ~±H$ hmkmoq>mim R>odrXmam Mm 9 Am JñQ>bm momm & A{b~mJ & {deof à{v{zyr & Cƒ Ý m mb mmo AmXoe AgVmZmhr nou A~ Z ~±H$ hmkmoq>mù mà m ~ws>rv ah$ omr dgwbr H$éZ ~±H$o À m nwzéáordzmbm MmbZm XoÊ mgmr>r VgoM Vnmg ` ÌUm d dgwbr à{h«$`m Hw$MH$m r R>aV Agë mzo Ë mh$s>o gah$mamo bj doyê mgmr>r R>do rxma ewh$«dmar, 9 Am JñQ> amoor {Oëhm{YH$mar H$m m b mda momm Zo YS>H$Uma AmhoV. g Kf g{ VrÀ`m gd emim À`m à wi à{v{zytmr { Q>tJ nou `owo ZwH$VrM nma ns>br. 758 H$moQ>tÀ`m R>do tmr byq> Pmë`mMo CKS>H$sg `od$z AmVm Xhm df} hmov Ambr Var gvv g Kf nmz 2 da Success * ñwi - lr g_w hm b, Xwgam _Obm, aos>dws> grq>rßbmpm, Aä`wX` ~±Ho$Odi, A Vmoam amos>, nou * {XZm H$ - 27 Owb d 28 Owb * doi - gh$mir 10 Vo gm` 4 d Ú{H$` MmMÊ`m _mo\$v {_idm 1. gmozmoj«m\$s 2. {g_oz A Zm{b{gg 3. _w w~b d R>mUo `owrb à»`mv S>m ŠQ>am Mm d ÚH$s` g m _mo\$v {_idm {e{~a Zmd Zm XUr gmr>r ~mi hmoê`mgmr>r dma dma hmoumam IM dmmdm Am{U EH$mM IMm V ~mi èhmb n`ªv CnMma `m. A_`m {XV IVF gm`h$b ~mi èhmb n`ªv A_`m {XV IVF gm`h$b ~mi èhmb n`ªv -IVF B OoŠeZ {edm` -IVF B OoŠeZ g{hv Amdí`H$Voà_mUo Ho$di é. 99,000/- _w ~B R>mUo nwuo ZmJnya gmobmnya Ho$di é bmi

2 Ama. EZ. Am`. a{o. H«$ /77 MH/MR/RGD/RNP-16/ ( ) 2 ewh«$dma, {X. 26 Owb > 2019 wgiyma nmdgmzo ZwH$gmZ bms>dbrv Ka, da Y Ü`o dms>m H$mogibm >& hms & à{v{zyr & Joë`m Mma {Xdgm nmgyz hms> VmbwŠ`mbm nmdgmzo Mm JboM PmoS>nyZ H$mT>bo AgyZ, wgiyma nmdgm wio VmbwŠ`mVrb bms>dbr ~m ÕdmS>r Ü`o amhmv Agboë`m {ZamYma {dydm {hboà`m KamMo N>ßna H$mogiyZ mor>o ZwH$gmZ Pmbo Amho. Ë`mM~amo~a VmbwŠ`mVrb da Y JmdmVrb EH$m eovh$è`mmm OZmdam Mm dms>m H$mogiyZ ZwH$gmZ Pmbo Amho. mjrb Mma {Xdgm nmgyz H$mogiUmè`m wgiyma nmdgm wio Jidmar amìr ZD$ dmoê`mà`m gw mambm bms>dbr ~m ÕdmS>rV amhmv Agboë`m gwxe Zm {gõmw YmoÌo `m À`m amhë`m KamMo N>ßna H$mogiyZ KamMo mor>o ZwH$gmZ Pmbo Amho. gxamo Ka n Yam dfmªnydu B {Xam Amdmg KaHw$b `moozovyz ~m YÊ`mV Ambo hmovo. gwxe Zm YmoÌo `m À`m nvrmo {ZYZ n Yam dfmªnydu Pmë`mZ Va Amnë`m XmoZ wbm gh Ë`m Kam Ü`o amhmv hmoë`m. bms>dbr J«m n Mm`VrH$S>o lr Vr YmoÌo `m Zr KamÀ`m XwéñVrMr nadmzjr m{jvbr hmovr. na Vw, KamMr XwéñVr Z Pmë`mZo nmdgmv KamMo N>ßna H$mogibo Agë`mMr m{hvr XoÊ`mV Ambr. EoZnmdgmV KamMo N>ßna H$mogië`mZo Ë`m Mm amhê`mmm àíz {Z m U Pmbm AgyZ, KamÀ`m ZwH$gmZrMm n MZm m VbmR>çm Zr Ho$bm Amho. lr Vr YmoÌo `m Zm `mo½` Vr ZwH$gmZ ^anmb XoÊ`mV `mdr, Aer mjur J«m ñwm Zr Ho$br Amho. VmbwŠ`mVrb da Y JmdmVrb eovh$ar gwzrb JUnV H$m S>miH$a `m À`m OZmdam Mm dms>m ~wydmar H$mogië`mZo Ë`m Mo gw mao EH$ bmi n MmhÎma homa én`m Mo ZwH$gmZ Pmbo Amho. gwx dmzo `m XwK Q>ZoV OZmdam Zm BOm Pmbr Zmhr. KQ>ZoMr m{hvr g Oë`mZ Va {Oëhm n[afx gxñ` ZmoO H$mirOH$a, hms> n Mm`V g{ Vr gxñ`m gnzm mbwgao, Á oð> gm m{oh$ H$m` H$V} VwH$mam JwS>oH$a `m Zr ^oq> {Xbr. nmobmxnya VmbwŠ`mV XmoZ homar Q>ßnm nyu >& nmobmxnya & à{v{zyr & VmbwŠ`mV Jwédmar gh$mir ghm dmovm Pmboë`m Zm XrZwgma, 1 homa 928 { br rq>amr EHy$U nmdgmmr AmH$S>odmar Amobm S>br Agë`mMr m{hvr AmnÎmr {ZdmaU H$jmH$Sy>Z àmá Pmbr Amho. n{hë`m 1000 {. r.mm Q>ßnm Ho$di 27 {Xdgm V nyu H$aVmZm VrZ {Xdg e ^a {. r.nojm OmñV Zm X Pmboë`m nmdgmzo Xwgè`m 1000 r. r. Mm Q>ßnm Jwê$dmar {Xdg^amV nyu Ho$bm Agbm Var $³V EH$mM {Xder 100 {. r. nmdgmmr Zm X Pmbobr {XgyZ Ambr. Xwgè`m homar Q>ßß`mXaå`mZ nmobmxnya VmbwŠ`mV gs>dbr `owrb Am{XdmgtMr Kao, Jm OdUo `owo KamMr ns>dr H$mogië`mÀ`m Va JmoioJUrV añvm dmhÿz Joë`mÀ`m KQ>Zm KS>ë`m. nmobmxnya VmbwŠ`mV 9 OyZbm gwê$ Pmboë`m nmdgmmr Ho$di 27 {Xdgm Z Va 6 Owb amoor Pmboë`m n{hë`m 1000 {. r.à`m Q>ßß`mdoir 28 OyZ amoor 103 {. r., 29 OyZ amoor 161 {. r., 2 Owb amoor gdm {YH$ 172 {. r. Aer VrZ {Xdg evh$s Zm X nmdgmzo nma Ho$br. mì, Ë`mZ VaÀ`m 1000 {. r.gmr>r nmdgmzo Ho$di 19 {Xdgm Mm H$mbmdYr KoVbm. mì, `m H$mbmdYrV 9 Owb `m EH$mM {Xder 105 {. r. nmdgmmr evh$s Zm X Pmbr Zmhr. 7 Owb amoor 75 {. r., 8 Owb amoor 35 {. r., 10 Owb amoor 34 {. r., 11 Owb amoor 80 {. r., 12 Owb amoor 77 {. r., 13 Owb amoor 23 {. r. Va 14 n nkambm Jwê$dmar gm{dìr ZXrÀ`m XwWS>r dmhumè`m nmìmzo dot>ë`mmo Ñí`, Va VmbwŠ`mVrb H$m Wr, T>dir d gm{dìr ZÚm Mm {ÌdoUr g J mz VaMo nmì ^a^ê$z dmhvmzm {XgyZ `ov Amho. (N>m`m{MÌ : e boe nmbh$a) Owb amoor 19 {. r. nmd$g nsy>z nmdgmzo 1500 {. r. Zm X nyu Ho$br. `mz Vahr nmdgmzo H$ r- A{YH$ à mumv hooar gmvë`mzo R>odrV 16 Owb amoor 88 {. r., 24 Owb 94 {. r., Jwê$dmar 25 Owb amoor gh$mir ghm dmovm wgiyma nmd$g ns>v AgVmZm 70 {. r. nmdgmmr Zm X hmod$z nmdgmzo EHy$U 1928 {. r.mr Zm X Ho$br. `m wio Jwê$dmar Xwnmar AS>rM dmoon`ªv ns>boë`m g VVYma nmdgmzo Xwgam homar Q>ßnm JwédmarM nyu Ho$bm AgyZ, ewh«$dmar gh$mir `mmr A{YH $V AmH$S>odmar Zm XÊ`mMr Am nmm[ah$vm {e H$ am{hbr Amho. nmobmxnya VmbwŠ`mVrb n{hbm 1000 {. r. nmdgmmr Zm X 6 Owb amoor 27 {Xdgm V Pmbr, Va Xwgè`m 1000 {. r. nmdgmmr Zm X 25 Owb amoor Ho$di 19 {Xdgm V Pmbobr {XgyZ Ambr Amho. Joë`mdfuÀ`m {X.25 Owb 2018 amoorà`m 2229 {. r. nmdgmà`m EHy$U Zm XrÀ`m VwbZoV {X. 25 Owb 2019 amoorn`ªvmr Zm X hr 301 {. r.zo H$ r AgyZhr nmdgmmo gmvë` H$m` am{hë`mzo Joë`m dfuà`m 3712 {. r. gd gmymau no Ý` mzmmr Zm X mjo Q>mHy$Z ` Xm Zì`mZo mor>r gamgar Zm X{dÊ`mMr j Vm g VVYma nmdgm Ü`o {XgyZ `ov Amho. {X. 25 Am{U 26 Owb amoor {dh«$ r g VVYma nmdgmmr Zm X hmoê`mmm A XmO hdm mz ImË`mZo dv {dë`mzwgma, nmobmxnya VmbwŠ`mV OmoaXma nmd$g ns>bm Amho. nmobmxnyaà`m CÎmadm{hZr gm{dìr ZXrnmÌ XwWS>r ^ê$z dmhmv AgyZ, VmbwŠ`mVrb H$m Wr, T>dir, gm{dìr ZÚm Mm {ÌdoUr g J XoIrb ^a^ê$z dmhmv Agë`mMo Ñí` gwimdv Agë`mZo Jwê$dmar {Xdg^amV AZoH$m Zr nmdgmv {^OÊ`mMm AmZ X KoVbm. nmdgmmm Omoa H$m wê$s> 53 {. r., nzdob {. r., CaU 60 {. r., H$O V {. r., Imbmnya 67 {. r., mujmd {. r., amohm 101 {. r., gwymjs> 45 {. r., Vim 133 {. r., hms> 69 {. r., nmobmxnya 70 {. r., åhgim 110 {. r., lrdy Z 83 {. r., mwoamz 88 {. r. Aer {Oëhm^amV nmdgmmr Zm X Pmbr. VrZ {Xdgm V mor>çm à mumda nmd$g Pmë mzo AgmM nmd$g ov am{hbm Va C{eam Amboë m nmdgmmm AZweof ^éz H$mT>Uo e³ hmob b Ago V hdm mz VÁkm H$Sy>Z ì ³V H$aÊ mv ov Amho. gvv OmoaXma H$mogiUmè m nmdgm wio {OëømVrb gd M ZÚm ^a^éz dmhv AgyZ amohm Vmbw³ mvrb Hw $S>{bH$m ZXrZo (Ymo³ mmr nmvir r.) AmO gh$mir Bemam nmvir Amobm S>br hmovr. Xþnman ªV m ZXrMr nmvir 23 rq>a BVH$s Zm X{dÊ mv Ambr hmovr. Xþnmar 3 n ªV Vr n ªV Jobr Va MmaÀ m gw mamg da nmohmomë mzo àemgzmzo n[agamvrb ZmJ[aH$m Zm gvh $VoMo AmXoe {Xbo hmovo. mì gm H$mir nmdgmmm Omoa H$ r Pmë mzo hrm nmvir H$m am{hbr. gm H$mir 6 dmoon ªV nmvir BVH$sM hmovr. VgoM gm H$mir 6 dmoon ªV A ~m ZXr (Ymo³ mmr nmvir 9 r.) 6.60, gm{dìr (Ymo³ mmr nmvir 6.50 r.) 4 r, nmvmij Jm (Ymo³ mmr nmvir r.), Cëhmg (Ymo³ mmr nmvir r.) 44.15, Va JmT>r ZXr (Ymo³ mmr nmvir 6.55 r.) 3 r BVH$s nmvir JmR>br hmovr. m BVa ZÚm À m nmvù m Bemam nmvirnojm H$ r Zm X Pmbr hmovr. Xaå mz, {Oëhm àemgzmh$sy>z gmdy{jar åhuyz ZXr{H$Zmar d g wð {H$Zmè`m darb Jmdm Zm gvh $ amhê`mmo AmXoe XoÊ`mV Ambo AmhoV. Joe PmS>oH$a mmm VXoh gmns>bm ñnîq> Pmbo hmovo. KQ>Zm H$ië`mZ Va A{b~mJ nmo{bgm Zr PmS>oH$a `m Mm VXoh emoyê`mmm à`ëz gwê$ Ho$bm hmovm. mì ImS>rbm ^avr Agë`mZo Ë m Mm emoy KoÊ`mV AS>MU `ov hmovr. AmO AIoa [Vgè m {Xder Ë m Mm VXoh gmiaims>r {H$Zmè mda gmns>bm. nmo{bgm Zr n MZm m H$éZ ed{dàn>oxzmgmr>r nmr>{dbm Amho. ~ZmdQ> AmYma, n Z ~ZdyZ O rz {dh$umar Q>moir Ooa~ X ñwm{zh$ JwÝho AÝdofU emiozo O rz {dh«$sà m XmoZ JwÝøm Mr CH$b Ho$br Amho. amohm VmbwŠ`mVrb Mm S>Jmd `owrb gwerb JUoe ^avy `m À`m Zmdmda OmJm Amho. Va eos>gb `owo Amo àh$me gwiram d{gð> `m À`m Zmdmda OmJm Amho. `mn H$s gwerb JUoe ^avy ho gz 2010 Ü`o `V Pmbobo AmhoV Va Amo àh$me gwiram d{gð> ho {Xëbr `owo amhmv AgyZ ~è mm H$mbmdYrH$[aVm Vo BH$S>o Ambobo ZmhrV. `m~m~v JwÝømVrb Amamonr `m Zr m{hvr { idyz gd àw Ë`m OmJm Mo 7/12 CVmao d BVa hgwbr CVmao àmá H$ê$Z KoVbo. Ë`mZ Va `V gwerb ^avy d {Xëbr `owo amhumao Amo àh$me d{gð> `m À`m OmJr Amamonr `m Zr VmoV`m ì`³vr Cä`m H$ê$Z gd àw Ë`m Mr Ë`mM Zmdm Mr ~ZmdQ> AmYmaH$mS> V`ma H$ê$Z KoVbr. Ë`m ~ZmdQ> Zmdo AgUmè`m AmYmaH$mS> À`m AmYmao Amamonr `m Zr Ë`m Mr ~ZmdQ> Zmdo AgUmar n ZH$mS> V`ma H$ê$Z KoVbr. Ë`mZ Va Ë`m À`m Zmdmda AgUmar OmJm IaoXrXñV Zm XdyZ {dh«$s Ho$br. VgoM `m ì`dhmamv àmá a³h$ omo MoH$ dq>{dê`mh$[avm gwerb ^avy d Amo àh$me d{gð> `m À`mM Zmdm Zr ~ZmdQ> ~±H$ ImVr CKSy>Z Ë`mÛmao amoi a³h$ H$mTy>Z KoVbr. H$mhr H$mbmdYrZ Va OmJm IaoXr Ho$boë m ì ³Vrbm m ì dhmamv Amnbr $gduyh$ Ho$ë mmo bjmv Ambo. Ë mz Va Ë`m Zr Ëd[aV À m ñwm{zh$ JwÝho AÝdofU emioh$s>o VH«$ma AO XmIb Ho$bm. Ë mz Va [ $ m XrMm O~m~ Zm X{dÊ`mV Amë`mZ Va gxa JwÝømVrb ~m~rmo Jm ^r` bjmv KoD$Z amohm nmobrg R>mÊ mv JwÝhm XmIb H$aÊ`mV Ambm. gxa JwÝhm XmIb Pmë`mZ Va nmobrg AYrjH$ A{Zb nmagh$a, Ana nmobrg AYrjH$ g{mz Jw Omi> `m À`m mj Xe ZmImbr ñwm{zh$ JwÝho AÝdofU emiomo nmobrg {ZarjH$ Oo.E.eoI> `m Zr Ë`m À`m ghh$mè m m $V JwÝømMm ObXJVrZo Vnmg H$ê$Z, JwÝømV ~ZmdQ> Zmdo YmaU H$aUmè m AmamontMr gd àw Iar Zmdo d Ë`m Mr yi AmoiI CKS> H$aÊ`mV Ë`m Zr `e { i{dbo. Ë`mZ Va VmVS>rZo `m JwÝøm Ü`o gh^mjr 12 Amamonr n H$s 7 AmamonrZm AQ>H$ H$aÊ`mV `e { i{dbo. AmamontH$Sy>Z 10 bmi 50 homa én m À m ah$ ogh JwÝømgmR>r dmnabobr Ìgm wj«r Oá H$aÊ mv Ambr AgyZ, Cd [av nmm AmamontMm nmobrg emoy KoV AmhoV. AmamontMr JwÝhm H$aÊ mmr nõv emgzmzo ^mavr` ZmJ[aH$ËdmMm EH$ nwamdm åhuyz àë`oh$ ^mavr` ZmJ[aH$mMo AmYmaH$mS> V`ma Ho$bobo AmhoV d Ë`mda EH$ `w{zh$ Am`S >Q>rQ>r Z ~a Z yx H$ê$Z H$mS> YmaH$mMr ~m`mo {Q H$ nõvrzo m{hvr g H${bV Ho$bobr Amho. emgzmzo `m m{hvr Ü`o doimodoir ~Xb H$aÊ`mH$[aVm OZVog gw{dym {Xbobr AgyZ `mm gw{dyomm `mvrb Amamonr ho J a $m`xm KoVmV. Amamonr ho VmoV`m Bg C^m H$ê$Z Ë`mMm yi AmYma Z ~a d ~m`mo oq rh$ Am`S >Q>rQ>r Z ~XbVm Ë`mdarb Ë`mMr Zmdo, amhê`mmm nîmm d BVa m{hvr Ü`o emgzmzo nwa{dboë`m gmo rà muo ~Xb H$aVmV. amonìmv Zmd ~XbÊ`mgmR>r nwamì`mmr H$mJXnÌo åhuyz ~ZmdQ> VXma AmoiInÌ, Am Xma, ImgXma `m Mr ~ZmdQ> {e $magnìo Aer nmz 1 dê$z ~ZmdQ> H$mJXnÌo H $Ðm Ü`o gmxa Ho$br OmVmV. hm B godm H $Ðo hr ImgJr g ñwo m $V Mmb{dÊ`mV `ov AgyZ Ë`m g ñwoà`m H$ Mmè`m H$Sy>Z Am{W H$ mo~xë`mà`m A{ fmnm`r nwamì`mà`m H$mJXnÌm Mr `mo½` Vr N>mZZr Z H$aVm nwamì`mmr H$mJXnÌo ñh $Z H$ê$Z UNIC IDENTIFACITION AUTHORITY OF INDIA `m Zm Am ZbmB Z gmxa Ho$br OmVmV. UIDAI `m À`mH$S>o gmxa Ho$boë`m àñvmdm Ü`o J«mhH$mMr yi ~m`mo {Q H$ Am`S >Q>rQ>r ~Xbbobr Zgë`mZo Ë`m À`mH$S>o gmxa Ho$boë`m àñvmdmv Z yx Agë`mà muo Am ZbmB Z ~Xb H$ê$Z Vo g V H$ê$Z B AmYmaH$mS> Omar Ho$bo OmVo. AemàH$mao Amamonr `m Zr gd àw ~ZmdQ> H$mJXnÌm À`m AmYmao ~ZmdQ> ZmdmMo AmYmaH$mS> V`ma H$ê$Z Ë`mdê$Z nwýhm ~ZmdQ> ZmdmZo n ZH$mS> V`ma H$ê$Z Vr Iar Agë`mMo ^mgdyz VmoV`m Bg C^o H$ê$Z hm JwÝhm Ho$ë`mMo {ZînÞ Pmbo. R>odrXmam Mr 9 Am JñQ>bm momm H$arV Agbobo bmimo R>odrXma AÚmn Ý`m`mÀ`m àvrjov AmhoV Va 400 hÿz A{YH$ R>odrXmam Zr hm` ImD$Z Amnbo àmu J mdbo AmhoV. Ë`m Zm lõm Obr dmhÿz ~ R>H$sg Amboë`m R>odrXma, à{v{zytzr Amnë`m ^mdzm m S>ë`m d àemgzmà`m {ZpîH«$`Vo~Ôb Vrd«g Vmn ì`³v Ho$bm. hîdmmo åhuoo `m KmoQ>mù mg ~±H$ g MmbH$ AÜ`j, A{YH$mar, Am {S>Q>g `m Mo~amo~a qh$~hþzm Á`m À`m Amerdm XmZo, nmr>~imzo, mj Xe ZmZo AmH$ma {Xbm d ApñVÎdmV Ambm d ~±H$ AS>MUrV Ambr Ë`mg Ama~rAm Mm A{YH$mar nyu nuo O~m~Xma Amho. Ë`m wio amá` d H $Ð emgzmzo R>odrXmam Mr nyu XoUr XoÊ`mgmR>r Ama~rAm bm ^mj nms>mdo. H$maU g nyu ~±H$s J ì`dñwomr A {V {Z` ÌH$ Ama~rAm Amho. nou A~ ZÀ`m hmkmoq>mù mmm AZoH$ doim gimob Vnmg Pmbm, gd YmJoXmoao ñnï> Pmbo, doimodoir [aam S>rQ>-Am S>rQ>g Zr Ahdmb XoD$Zhr VgoM `m gdmªà`m AmYmao Cƒ Ý`m`mb`mZo gz 2015 Ü`o Cƒ A{YH$mè`m Mr EH$ {deofh $Vr g{ Vr ñwmnz H$éZ àm w»`mzo R>odrXmam À`m AnhmarV a³h$ on H$s H$moQ>r dgwb H$aUo d ~±Ho$À`m nwzé mrdzmg MmbZm XoUo d AÝ` 4 H$m m Mo ñnï> AmXoe {Xbo AmhoV. Varhr AmVmn`ªV darbn H$s Ho$di gw mao 4 H$moQ>r én`m MrM dgwbr àë`jmv Pmbr Amho. gxa ~ R>H$sg AÜ`j Am. Y ` erb nmq>rb, H$m`m Ü`j ZaoZ OmYd, goh«o$q>ar qmvm U nmq>rb VgoM g{ VrMo nxm{yh$mar d gd emim Mo à wi R>odrXma à{v{zyr mor>çm g» ozo CnpñWV hmovo. {dh$mgh$m m Mr m{hvr OZVon ªV nmohmdm A S>. Jm V nmq>rb, wdm ZoVo gdmb nmq>rb, mor Cng^mnVr A{Zb nmq>rb, mor g^mnvr gwyra Wio, gwaoe nmq>rb, g O nmq>rb, Z XHw$ ma oh$a, à w$ëb nmq>rb, g Xrn KaV, e boe nmq>rb, n Mm V g{ Vr gxñ g rhm nmq>rb, amzm åhmìo, mor Cngan M OrdZ nmq>rb AmXtgh {Oëhm {MQ>Urg S>imMo gxñ, nxm{yh$mar CnpñWV hmovo.am. n {S>V nmq>rb nwt>o åhumbo H$s, {dymzg^m VXmag KmV gdm {YH$ {dh$mg[zyr XoUmam Am Xma eoh$mnjmmm Amho. VXmag KmVrb gd añë m Mr H$m o Oya H$éZ AmUbr AgyZ Imab±S>Mo mnx S> XoIrb ~XbÊ mg emgzmbm AmnU ^mj nms>bo Amho. gramapos>à m ~mjwb~wdm wio H$moH$UmVrb Yynà{V~ YH$ H$m o Wm ~br hmovr. Ë m wio mor>çm à mumda O{ ZtMr Yyn hmod$z ^{dî mv mor>o g H$Q> Km JmdV hmovo. Ë mda H$moUr AmdmO CR>dV ZìhVm. mì AmnU {dymzg^ov OmoaXma mjur H$arV gramapos> {ewrb H$aÊ mg ^mj nmsy>z Wm ~bobr H$m o mju bmdê mmo H$m Ho$bo Amho. gdm {YH$ {ZYr AmUbobm AgVmZm Ë mmr m{hvr OZVon ªV nmohmdê mv Ambr nm{hoo. Ë mgmr>r H$m H$Ë mªzr eoh$mnjmà m mü mvyz Pmboë m {dh$mgh$m m Mr m[hvr nmohmdbr nm{hoo Aer Anojm Ë m Zr mdoir ì ³V Ho$br. E E AmaS>rE joìmv g m{dîr> AgyZhr A{b~mJ Vmbw³ mvrb ZJan[afX d J«m n Mm VtZm Ë m Mm {ZYr { iv ZìhVm. AmnU MMm H$éZ Vmo {ZYr Úm bm bmdbm. Ë m wio AmVm mor>çm à mumda {dh$mg{zyr CnbãY hmouma Agë mmohr Ë m Zr mdoir gm {JVbo. aëzm{jarvrb {Vdao YaUmÀ m XþK Q>Zog X^m V H$moUrhr ~mobm bm V ma ZgVmZm AmnU AmdmO CR>dë mmohr Ë m Zr gm {JVbo. OZVoÀ m N>moQ>çm mor>çm H$m m Ü o ñwm{zh$ bmoh$à{v{zyr, H$m H$Ë mªzr bj KmbyZ Ë m À m àízm Mr gmos>duyh$ H$aUo JaOoMo Agë mmohr Ë m Zr eodq>r gm {JVbo. mdoir amohm owrb A{YdoeZmgmR>r Vmbw³ mvyz homamo H$m H$V} CnpñWV amhuma Agë mmr m{hvr VmbwH$m {MQ>Urg A{Zb nmq>rb m Zr {Xbr. VgoM {MQ>Urg S>imMr Zì mzo ~m YUr H$aÊ m~m~v MMm H$aÊ mv Ambr. gwymjs>mv {doomm bn S>md gwê$m nmbrvrc dro {dvau H$m`m b`. & nmbr/~ougo & à{v{zyr & gwymjs> VmbwŠ`mV dfm Vrb ~mamhr {hzo OZVobm drog ñ`obm gm moao Omdo bmjv Amho. gmvë`mzo {doomm bn S>md gwê$m Agcm Var droxo`ho$ mì AmdmŠ`mÀ`m ~mhoa `ov Agë`mZo gd gm mý` JmoaJar~ OZVoVyZ g Vmn ì`³v Ho$bm OmV Amho. dro {dvau H$m`m b`mda {d{dy mjê`m gh ZmJ[aH$m Zr momm H$mTy>Z Amnbm g Vmn ì`³v Ho$bm hmovm. mì, H$moUË`mhr àh$mamr g mymzh$mah$ gwymaum Pmbr Zgë`mZo {hbm YyZ Vrd«eãXmV ZmamOr ì`³v Ho$br Amho. nair, Om ^winms>m, nos>br, dèhms> Om ^winms>m AmXr w»` Jmdo, ~momanor>ogh eoh$s>mo Jmdo d Am{XdmgrdmS>çm Zm gü`m >& hms> & à{v{zyr & w ~B -Jmodm hm mjm darb XmgJmd `owrb àmw{ H$ Amamo½` H $ÐmV Joë`m AZoH$ {Xdgm nmgyz d ÚH$s` A{YH$marM Zgë`mZo `m n[agamvrb é½um Mr mor>r J agmò hmov Amho. d ÚH$s` A{YH$marM Zgë`mZo hm mjm da hmoumè`m AnKmVJ«ñVm da CnMmaXoIrb hmov ZmhrV. AË` V hîdmmo Agboë`m XmgJmd `owrb àmw{ H$ Amamo½` H $ÐmV Ëd[aV d ÚH$s` A{YH$mè`mMr Zo UyH$ H$aÊ`mV `mdr, Aer mjur hmov Amho. hms> VmbwŠ`mV XwJ ^mjmvrb é½um Zm doiov godm { imdr `mgmr>r emgzmzo àmw{ H$ Amamo½` H $Ðm Mr gw{dym CnbãY H$éZ {Xbr. na Vw, hms> VmbwŠ`mV Agbobr 13 d ÚH$s` A{YH$mè`m À`m nxm n H$s Xhm nxo [a³v Agë`mMr Y $mxm`h$ m{hvr n Mm`V g{ Vr gxñ` gxmz X m S>dH$a `m Zr {Xbr. J«m ru ^mjmvrb é½um Zm Amamo½` godm doioda { iv Zgë`mZo AZoH$Xm é½u XJmdë`mÀ`m KQ>Zm KS>V Agë`mMo Ë`m Zr gm {JVbo. AË` V hîdmmo Am{U AË`mdí`H$ Agbobo XmgJmd `owrb àmw{ H$ Amamo½` H $ÐmV Jobo {hzm^a Amamo½` Am{YH$marM Zmhr. `m {R>H$mUr Agboë`m {hbm d ÚH$s` A{YH$mè`m Mr ~Xbr H$aÊ`mV Amë`mZ Va Zì`mZo Zo UyH$ H$aÊ`mV Ambr Zgë`mZo XmgJmd n MH«$moerVrc gw mao n Mdrgnojm A{YH$ JmdmVrb é½um Mr mor>r J agmò hmov Amho. `m Amamo½` H $ÐmV Xa {Xder drog ñ`ozo Ajae ~ooma Ho$bo Amho. nmdgmù`mv Va hr g ñ`m A{YH$M ÌmgXm`H$ R>aV Amho. nmbr ho gwymjs> VmbwŠ`mMo w»`mb` AgyZ, `owrb emgh$s`, {Z emgh$s` H$m`m b`mv {d{dy H$m m gmr>r Amboë`m ZmJ[aH$m Zm {dooà`m `m bn S>mdmMm gm Zm H$amdm bmjv Amho. gwymjs> VmbwŠ`mV nmbr, nair, nos>br, Om ^winms>m, Zm XJmd AmXr Jmdm gh eoh$s>mo Am{XdmgrdmS>çmnmS>çm Mm g mdoe AgyZ, `m {R>H$mUr mor>çm à mumda bmoh$dñvr {dñvmabobr Amho. gmvë`mzo dronwadr>m I {S>V hmov Agë`mZo gd Ì A YmamMo gm «má` ngav Amho. nmdgmù`mà`m {Xdgm V gd ÌM JdV dmt>bo AgyZ, gn, qdmy d H$sQ>H$m Mr (N>m`m{MÌ : Yå erb gmd V) ^rvr Agë`mZo A YmamV Kam~mhoa ns>uo ZmJ[aH$m Zm YmoŠ`mMo Pmbo Amho. VgoM S>mg d ÀN>am À`m CnÐdmZo ZmJ[aH$m Mo Amamo½`XoIrb YmoŠ`mV `ov Amho. {dúmï`mªmo e j{uh$ ZwH$gmZ hmov Amho, Va ì`mdgm{ H$m MoXoIrb ZwH$gmZ hmov Amho. dronwadr>m gwairv Agmo AWdm Zgmo, dro {~b mì Z MwH$Vm `ov AgyZ, Vo doiov ^aê`mmr g³vr Ho$br OmV Amho. dro {~b ^aê`mg {db ~ Pmë`mg dronwadr>m I {S>V H$aÊ`mÀ`m dojdmz à{h«$`obm ZmJ[aH$m Zm gm moao Omdo bmjv Amho. Xaå`mZ, ^a gmr> AmH$mabr OmUmè m {dúwv Xo`H$m da {Z` ÌU Agmdo, Aer mjur gwymjs>dmgr` OZVoH$Sy>Z Ho$br OmV Amho. XmgJmd Amamo½` H $ÐmV d ÚH$s` A{YH$mè mmr n«vrjm gdmªzm m ZmoQ>rgZo Ago H$i{dU V ov Amho H$s, {Oëhm, VmbwH$m A{b~mJ n H$s m Oo A{b~mJ owrb Imbrb du ZmMr { ih$v lr Vr {d b akwzmw {gzh$a m Mo mbh$smr { ih$v Amho. AZwH«$ m H$ {gq>r gìh} joì gëvmàh$ma Z ~a (Mm ag rq>a) 1) 638/ gr 2) 638/ eovr 3) Ho$ 638/E E ghr/- A S>. nyom JUoe åhgo Am { $g Z.4, [aooýgr ßbmPm, {Z m U ZJar, Zoai (ny) Vm. H$O V, {O.. mo~m gxa { ih$vrn H$s {gq>r gìh} H«$ m H$ 638/2 hr eovr { ih$v AgyZ, Ë m { ih$vrv hgyb Xáar gìh} Z ~a 168, {hñgm Z ~a 15 Agm H«$ m H$ XoÊ mv Ambm Amho. gxa { ih$v Am Mo A{ebm Zr {dh$v KoÊ mmo R>a{dbo AgyZ, gxa ì dhma H$aUonydu gxa { ih$vr Ü o Ì ñw ì ³VrMr H$mhr OS>OmoIr Agë mg Ë mmr m{hvr { i{dê mh$[avm hr ZmoQ>rg XoÊ mv ov Amho. Var gxa { ih$vr Ü o BVa H$moUmMm H$moUË mhr àh$mao h³h$g ~ Y Agë mg d gxa ì dhma hmoê mg H$moUmMrhr hah$v Agë mg gxa ì ³VrZo Amnbr boir hah$v mo½ Ë m H$mJXmonÌr nwamì mgh Imbr ghr H$aUma m MoH$S>o, hr ZmoQ>rg à{gõ Pmë mnmgyz AmR> {Xdgm V Zm Xdmdr. gxa wxvrv H$moUmMrhr hah$v Z Amë mg Am Mo A{eb gxa ì dhma nyu H$aVrb d Ë mz Va oumar H$moUVrhr hah$v Am Mo A{eb mda ~ YZH$maH$ amhuma Zmhr. ghr/- VmarI : A S>. amo Ð YwgyXZ Hw $Q>o em VmXþJm H$mo-Am n. hm qgj gmogm Q>r, mévr ZmH$m, A{b~mJ,. e ^anojm A{YH$ é½um da CnMma Ho$bo OmV hmovo. Ë`mM~amo~a AÝ` d ÚH$s` godmxoirb {Xbr OmV hmovr. na Vw, d ÚH$s` A{YH$marM Zgë`mZo Joë`m AZoH$ {Xdgm nmgyz àmw{ H$ Amamo½` H $ÐmV em VVm {Z m U Pmbr Agë`mMo gxmz X m S>dH$a `m Zr IoX ì`³v H$éZ gm {JVbo. w ~B -Jmodm hm mjm darb hîdmmo Amamo½` H $Ð Agë`mZo `m {R>H$mUr VmVS>rZo A{YH$mè`m Mr Zo UyH$ H$aÊ`mV `mdr, Aer mjur H$aÊ`mV `ov AgyZ, gü`m AÝ` Amamo½` H $ÐmVyZ d ÚH$s` A{YH$mar XmgJmd Amamo½` H $ÐmV OmV Agë`mMr m{hvr hms> VmbwH$m Amamo½` A{YH$mar S>m. EOmO {~amxma `m Zr {Xcr. mìxmao gd bmoh$m g H$i{dÊ mv ovo H$s, m Oo Zoai, Vm.H$O V, {O. owrb Imbrb g{dñvanuo Z yx Ho$bobr {~ZeoVr O rz { ih$v Am Mo A{eb o.aja [a mbrq>r m Zr gxahÿ { ih$vrmo {dú mz mbh$ lr. {Xbrn em bmb Jwám m MoH$Sy>Z {dh${gv H$aÊ mgmr>r KoÊ mmo R>a{dbo Amho. {~ZeoVr { ih$vrmo du Z JmdmMo Zmd gìh}.z. {hñgm.z joì $i AmH$ma /ßbm Q> Z. Mm. r. ê$n o-n go m Oo Zoai (4170 Mm. r) darb du Z Ho$bobr {~ZeoVr { ih$vrmo ~m~vrv H$moUmMmhr XmZ, JhmU, $amo³v, AJa AÝ H$moUË mhr àh$mamm h³h$, H$m Xoera, {hvg ~ Y, H$ama Agë mg Ë m Zr hr ZmoQ>rg à{gõ Pmë mnmgyz 21 {Xdgm À m AmV mo½ Ë m H$m Xoera boir nwamì mgh Imbrb Z yx Ho$boë m nî mda H$idmdo. darb wxvrv H$moUmMrhr H$mhrhr hah$v Z Amë mg gxa { ih$v {Zd}Y, ~moomahrv Agë mmo g OyZ Am Mo A{eb gxa { ih$v {dh${gv H$aÊ mmm ì dhma nyu H$aVrb. wxvrz Va oumè m hah$vrmm {dmma Ho$bm OmUma Zmhr mmr Zm X mdr. H$O V {XZm H$ :

3 h Îdm Mo Bg ~onîmm nzdob `owrb amhë`m KamVyZ 50 dfu` EH$ Bg ~onîmm Pmbm AgyZ, Ë`m Mm emoy nzdob eha nmobrg H$arV AmhoV. Cëhmg `ed V gmd V Ago Ë`m Mo Zmd AgyZ a J Jmoam, AY dq> Q> $b, Ho$g H$mio, nm T>a,o ~marh$, ZmH$ gai ~marh$, A JmZo Ü`, C Mr 5 y$q> 2 B M AgyZ A JmV g o$x a JmMm w$b eq> d g o$x a JmMr w$b n ÝQ> Amho. gmo~v g g J H $nzrmm mo~mb b Amho. `m Bg m~m~v H$moUmbm A{YH$ m{hvr Agë`mg nzdob eha nmobrg R>mUo XyaÜdZr qh$dm , nmo. Zm.~r.E.{eagmQ> `m À`mer g nh $ gmymdm, Ago AmdmhZ H$aÊ mv Amco Amho. Ama. EZ. Am`. a{o. H«$ /77 ewh$«dma, {X. 26 Owb 2019 Zoai- mwoamz KmQ>mV PmS> H$mogibo Zmoé½U {hbm ~onîmm Zmoé½U Agbobr EH$ {hbm amhë`m KamVyZ H$moR>Vo ar {ZKyZ Jobr AgyZ {VMm emoy nzdob eha nmobrg H$arV AmhoV. amhr~mb gmho~amd IoS>H$a (51) Ago `m {hbomo Zmd AgyZ a JmZo gmdir, C Mr 5 y$q> 2 B M, ZmH$ gai, Ho$g bm ~ H$miog o$x, Jù`mV JigyÌ, hmvmv {ndù`m a JmÀ`m ~m JS>çm AgyZ, A JmV ZD$dmar d {haì`m a JmMm ãbmd$o VgoM nm`mv ßb ñq>rh$mr Mßnb Amho. `m {hbo~m~v H$moUmbm A{YH$ m{hvr Agë`mg nzdob eha nmobrg R>mUo XyaÜdZr da g nh $ gmymdm, Ago AmdmhZ Ho$bo Amho. & nmoera & dmvm ha & Zoai- mwoamz KmQ>añË`mV eoh$s>mo dfmªndy vmo PmS> Jwédmar Xþnmar añë`mdam H$mogibo. `mv H$moUVrhr Or{dVhmZr Pmbr Zmhr. na V,w XmoZ Vmg dmhvyh$ R>ßn Pmcr hmovr. Ë`m wio mwoamz KmQ>añË`mda dmhzm À`m amjm M am Jm bmjë`m hmoë`m. Xaå`mZ, añë`mda àdmem Mr Am{U n` Q>H$m Zr mor>r JXu Ho$br hmovr. dz {d^mjmà`m ghh$m`m Zo XmoZ VmgmZ Va hr dmhvyh$ gwairv H$aÊ`mV Ambr. AmR>dS>m^a nmdmgmzo {dlm Vr KoVë`mZ Va nwýhm nmdgmzo gwê$dmv Ho$br Amho. XmoZ {Xdg g VVYma nmd$g hmov Agë`mZo AZoH$ {R>H$mUr O rz XcXc hmod$z PmS>o H$mogiÊ`mÀ`m KQ>Zm KS>ë`m AmhoV. VgoM Jwédmar XwnmaÀ`m gw mamv Zoai- mwoamz KmQ>añË`mV eoh$s>mo dfmªndy umo Am ã`mmo PmS> añë`mda H$mogibo. ^bo mor>o PmS> Agë`mZo gw mao XmoZ Vmg dmhvyh$ ~ X Pmbr Im Xm dgmhvrv PmS> H$mogico MH/MR/RGD/RNP-16/ ( ) XmoZ Vmg dmhvyh$ R>ßn, dmhzm À`m amjm M am Jm àdmgr, n Q>H$ Am{U ñwm{zh$m Mm Imoi~ m hmovr Am{U Ë`m wio mwoamz KmQ>mV dmhzm À`m amjm M am Jm bmjë`m hmoë`m. AZoH$ àdmem Mm Imoi~ m Pmbm. `m KQ>ZM o r m{hvr dz {d^mjmbm XoÊ`mV Amë`mZ Va dz {d^mjmzo A{YH$mè`m Zr Oogr~r AmUyZ Oogr~rÀ`m gmhmæ`mzo ho PmS> ~moybm Ho$bo Am{U añvm moh$im H$ê$Z {Xbm. Ë`mZ Va dmhvyh$ nydd V H$aÊ`mV Ambr. PmS> H$mogië`mZo AZoH$ àdmgr, n` Q>H$ Am{U ñwm{zh$m Mm Imoi~ m Pmbm AgyZ, AZoH$m Zm ZmhH$ Ìmg ghz H$amdm bmjbm....va am dms>r ñdv Ì J«m n Mm V H$am & nou & dmvm ha & nou ZJanm{cHo$À m à^mj H«$ m H$ 8 Yrb åhuoom am dms>rvrc ZmJ[aH$ gd àh$mamo H$a doimodi o r ^av AgVrb, Va Ë m Zm ZmJar gw{dym XoUo H«$ àmßv Amho. na V,w gîmmymar m à^mjmvrb ZmJ[aH$m Zm gw{dym nwa{dv ZmhrV. J am dms>r {d^mj ZJanm{bHo$V amhÿz Cn moj H$m? Ë mnojm am dms>rmr J«m n Mm V hmovr VrM Mm Jbr hmovr. Oa gw{dym XoVm ov ZgVrc Va am dms>rmr ñdv Ì J«m n Mm V H$am, Aer mjur mor ZJamÜ j VWm m à^mjmà m ZJago{dH$m dgwym nmq>rc m Zr Ho$cr. nímmvmnmmr doi ZmJ[aH$m Zm ZmJar gw{dym { ivrb åhuyz nou ZJanm{bHo$V gm rb Pmbmo. nu, mì ZmJ[aH$m da nímmvmnmmr doi Ambr Amho. Ë m wio am dms>r {d^mjmmr J«m n Mm V hmoê mgmr>r nwýhm ZmJ[aH$m À m XVrZo d {Zd Îmr nmq>rb m À m ghh$m m Zo à ËZ H$é. nou ZJanm{cHo$À m gd gmymau g^ov dgwym nmq>rc m Zr g Vmn ì ³V H$arV gm {JVco H$s, ZmJ[aH$m Zm ZmJar gw{dym { ivrb åhuyz nou ZJanm{bHo$V 3 ZJago{dH$m dgwym nmq>rb m Mr mjur gm rb Pmbmo. nu, mì ZmJ[aH$m da nímmvmnmmr doi Ambr Amho. Ë m wio Oa gîmmymar hovny aw ñga am dms>rh$s>o Xþbj H$aV AgVrb Va am dms>r {d^mjmmr J«m n Mm V hmoê mgmr>r nwýhm ZmJ[aH$m À m XVrZo d {Zd Îmr nmq>rb m À m ghh$m m Zo à ËZ H$é, Agohr Ë m åhumë m. am dms>r g W ZJa, {edmorzja, AmanrZJa m {d^mjmv nmur, añvo, dro> m yb^yv gw{dym nmgyz gîmmymè m Zr owrb ZmJ[aH$m Zm Xÿa R>do Ê mmo H$m Ho$bo Amho. Ë mmo H$maU $³V EdT>M o H$s, m {d^mjmv dgwym nmq>rb m Zm mzumam dj Amho d dgwym nmq>rb m Zm owrb OZVoZo Jobr 6 doim {ZdSy>Z {Xbobo Amho. JS>~ `owo nmm Ka $mos>çm & JS>~ & dmvm ha & nou VmbwŠ`mVrb JS>~ `owo amìrà`m gw mamg ~ X KamMo XadmOmMo Hw$bynH$mo`S >o VmoS>y Z Mma Kao d EH$m Am fymà m XwH$mZmV Mmoar H$aÊ`mMm à`ëz Pmbm. JS>~ `owo {X. 24 Owb amìr 1.30 gw mamg AkmV MmoaQ>çm Zr `owrb Mma ~ X Hw$byn bmdboë`m KamMo d EH$m Am fymmo XwH$mZmMo XadmOmMo H$mo`S >o VmoS>y Z d H$nmQ> VmoS>y Z KamVrb gm mzmmr ZmgYyg Ho$br. mì, owrb a{hdmgr ZmoH$ar ì`dgm`m{z{ Îm ~mhoa amhmv Agë`mZo MmoaQ>çmMo hmvr H$mhrM bmjbo Zmhr. Va Am fymà`m XwH$mZmV gd}ju H$éZ YmoH$mXm H$ PmS>mM r ~wydmar ns>bëo `m wgiyma nmdgm wio gm` H$mir N>mQ>Ur H$aÊ mmr mjur nmm dmovm Im Xm dgmhvrvrb gošq>a 8 `owrb E Q>mBn {~pës>j bjv Agbobo PmS> ns>b.o gwxd mzo H$moUVrhr gošq>a 8 `owo {gs>h$mozo ~m Ybobr E Q>mBnMr Kao Or{dVhmZr Am{U {dîmhmzr Pmbr Zmhr. {gs>h$moà`m AmhoV. B mavtà`m g aju q^vrà`m AmV Ü`o {gs>h$mozo A¾re Z XbmÀ`m OdmZm Zr ns>bb o o PmS> añë`mdê$z nydu PmS>o bmdbr hmovr. Ë`mn H$s AZoH$ PmS>o OwZmQ> Pmbr ~moybm Ho$bo. AmhoV. ~wydmar nzdob n[agamv nmdgmzo OmoaXma hooar MmoaQ>çm Zr $mos>bb o o H$nmQ>. bmdbr. `m wio Im Xm dgmhvrvrb JOmZZ gmogm`q>rà`m H $nmd$ S> Ü`o Agbobo EH$ PmS> añë`mdê$z CÝ iyz ns>b.o Xaå`mZ, wgiyma nmd$g Agë`mZo añë`mda $maer dx i ZìhVr. Ë`m wio H$moUVrhr Or{dVhmZr Pmbr Zmhr. na V,w PmS> ns>ë`m wio ahxmarbm H$mhr à mumv AS>Wim {Z m U Pmbm. ñwm{zh$ a{hdmem Zr {gs>h$moà`m A¾re Z Xbmbm `m~m~v H$idbo. MmoaQ>çm Zr amoi a $ MmoéZ Zobr. mì, ho MmoaQ>o gr.gr.q>r.ìhr. Ü`o Ooa~ X Pmë`mZo nmobrg gr.gr.q>r.ìhr.mo AmYmao MmoaQ>çm Mm emoy KoV AmhoV. KQ>ZMo r Zm X ds>ii nmobrg R>mÊ`mV H$aÊ`mV Ambr AgyZ, ds>ii nmobrg R>mÊ`mMo à^mar A{YH$mar A{OV qexo `m Mo mj Xe ZmImbr nmobrg Cn{ZarjH$ ~r.ho$. OmYd Vnmg H$arV AmhoV. H$mamd-JS>~ J«m n Mm`VtVJ V `oumè`m w»` añë`m da hm` mg {Xdo d moš`mà`m [R>H$mUr gr.gr.q>r.ìhr. H $ oao bmdê`mv `mdo, Aer mjur H$mamd-JS>~ J«m ñwm Zr J«m n Mm`VrH$S>o Ho$br Amho. Ë`mZ Va g ~{ YV nwh$ `m {R>H$mUr Ambo Am{U Ë`m Zr añë`mda ns>bëo `m PmS>mÀ`m $m Úm VmoS>y Z H$mhr doimvm añvm moh$im Ho$bm. Xaå`mZ, AemàH$mao PmS>o ns>v Agë`mZo YmoH$mXm`H$ PmS>mM m àíz EoaUrda Ambobm Amho. hmzjanm{bh$m Am{U {gs>h$mozo gd}ju H$ê$Z Aem àh$maà`m YmoH$mXm`H$ PmS>mM r N>mQ>Ur H$amdr Aer mjur hmov Amho.

4 A^rï>qMVZ Á oð> ZmJ[aH$m Mo 26 Owb 1) lr.~mimam dm Z nmq>rb T>da-A{b~mJ h Îdm Mo Car {MÌnQ>mMo mv AmO mo $V àjonu Xoe^amV {X. 26 Owb hm {Xdg H$maJrb {do` {XZ åhuyz gmoam Ho$bm OmVmo. amá`mvrb `wdh$m Ü`o XoemÀ`m g Ý`m ~Ôb H$V ì` ^mdzm Am{U A{^ mz d ÕtJV ìhmdm `mh$arvm amá` emgzmzo {X. 26 Owb amoor gh$mir 10 dmovm g nyu hmamï >mvrb {gzo mj hmv Car - X g{o H$b ñq >mb H$ `m {MÌnQ>mMo mo $V àjonu H$aÊ`mMo `mo{obo Amho. 18 Vo 25 d`mojq>mvrb `wdh$m Zr `m {gzo mûmao ào[av ìhmdo Agm CÔoe Amho. am`js> {OëømV Car - X g{o H$b ñq >mb H$ `m {MÌnQ>mMo mo $V àjonu H$aÊ`mV `ov AgyZ EHy$U 10 {gzo mj hmv XmoZ homa 938 àojh$m gmr>r gxa {MÌnQ> {XZm H$ 26 Owb amoor gh$mir 10 dmovm XmI{dÊ`mV `ouma Amho, Ago Cn{Oëhm{YH$mar adtð R>nVr `m Zr H$i{dbo Amho. XJS> mê$z OI r Ho$bo H$i ~mobr n[agamv hmvjms>rda «y$q> d ZmainmUr {dh«$s H$aUmè m 27 dfu` Bg mbm XmoKm Zr {edrjmi H$ê$Z mahmu Ho$br Amho. H$i ~mobr nmobrg R>mÊ`mV JwÝhm XmIb H$aÊ`mV Ambm Amho. XmamOyb ê$ñv Abr gaxma hm VéU gošq>a 6 H$i ~mobr `owo amhmv AgyZ Vmo hmvjms>rda ZmainmUr {dh«$smm ì`dgm` H$aVmo. 21 Owb amoor M VÝ` d Ë`mMm { Ì moq>magm`h$bdê$z Ambo d hmvjms>r ~moybm KoÊ`mg gm JyZ XmamOwb `mbm X XmQ>r Ho$br. Ë`mZo hmvjms>r ~mowbm KoVë`mZ Va M VÝ`Zo Ë`mÀ`mH$S>o w$h$q> ZmainmUr m{jvbo AgVm Ë mbm XmamOwbZo ZH$ma {Xbm. Ë`mZ Va M VÝ` d Ë`mÀ`m { Ìm Zr hmvmzo mahmu H$ê$Z {edrjmi Ho$br. nouà`m VbmdmV VXoh AmT>ibm & nou & dmvm ha & nou owrb movram VbmdmV EH$m Aënd`rZ wbrmm VXoh AmT>ië mzo ehamv Ii~i CS>mbr AgyZ, `m wbr~amo~a EH$ {hbmhr Agë`mMo g Oë`mZo nou nmo{bgm H$Sy>Z Vbmd n[agamv emoy H$m` H$aÊ`mV Ambo. na Vw, C[eamn`ªV {hbomm emoy bmjbm ZìhVm. nou ZJan[afXoZo gwemo{^v {Oëhm Ho$boë`m movram Vbmd n[agamv gwå>rà`m {XdgmV ZmJ[aH$ { $aê`mmm VgoM nmdgmù`mv nm`è`m dê$z dmhumè`m nmê`mmm AmZ X bwq>ê`mgmr>r `ovmv. Vbmd n[agamv XwK Q>Zm KSy> Z`o `mgmr>r gwa{jvvomr XjVm KoUmao ~mos> bmdê`mv Ambo AmhoV. ~wydmar XwnmaÀ`m doiobm VbmdmV EH$m wbrmm VXoh {XgyZ Amë`mZo EH$M Ii~i CS>mbr. H$mM $mosy>z gms>omma bmi b nmg ImaKa `owo XmoZ H$m`m b`mvrb pis>h$sà`m H$mMm $mosy>z MmoaQ>çm Zr 4 bmi 40 homa én`m Mr Mmoar Ho$br Amho. ImaKa nmobrg R>mÊ`mV JwÝhm XmIb H$aÊ`mV Ambm Amho. amyoehw$ ma ~ Jmbrbmb {XdmH$a `m Zr Ë`m À`m H$m`m b`mà`m Ho${~Z Ü`o 1 bmi 25 homa én`o R>odbo hmovo. Va A{^foH$ `m Zr Ë`m À`m Sḿ ìha Ü`o 1 bmi 20 homa én`o R>odbobo hmovo. Ama. EZ. Am`. a{o. H«$ /77 MH/MR/RGD/RNP-16/ ( ) ewh«$dma, {X. 26 Owb > 2019 Zoai ñwmzh$mà m añë`mmr MmiU & Zoai & dmvm ha & ZoaiÀ`m nyd ^mjmv Agboë`m amá` n[adhz S>imÀ`m ~gñwmzh$mh$s>o `oumam añvm IS²>S>çm Zr ì`mnbm Amho. añë`mmo H$m±H«$sQ>rH$aU ìhmdo `mgmr>r Zoai EgQ>r ñwmzh$mvyz [ajm dmhvyh$ H$aUmè`m [ajmmmbh$m Zr CnmofU Ho$bo hmovo. mì, Ë m Mr Amåhr añvm ìhmdm åhuyz CnmofUo Ho$br, nu Ho$di AmídmgZ {Xbo. Vr AmídmgZo ~m YH$m {d^mjmzo nmibr ZmhrV. - lmdu OmYd AÜ`j O` ëhma [ajm g KQ>Zm ~m YH$m {d^mjmh$sy>z AmídmgZmda ~moidu H$aÊ mv Ambr. Xaå mz, añë mmr MmiU Pmbobr Agë mzo ZmJ[aH$m Mo hmb hmov AmhoV. Zoai-H$i ~ añë`mzo Zoai ~gñwmzh$mh$s>o & gwvmadms>r & dmvm ha & Am ~odms>r àmw{ H$ Amamo½` H $Ðmbm H$ Mmar { iv Zgë`m wio H$m` av Agboë`m H$ Mmè`m da ^ma ns>v AgyZ, AZoH$ df} [a³v nxm ~m~v [avga boir mjur H$ê$Zhr [a³v nxo ^abr OmV ZmhrV. Ë m wio é½um Mr J agmo hmov Amho. mh$s>o Amamo½ A{YH$mè m Zr bj XoÊ mmr mjur hmov Amho. Am ~odms>r Amamo½ H $ÐmV XmoZ d ÚH$s` A{YH$mè`m Mr Amdí`H$Vm AgyZ, EH$M d ÚH$s` A{YH$mar H$m` av AmhoV. Hw$S>br `owo Joë`m nmm dfm nmgyz CnH $Ðm Ü`o Amamo½` godh$ Am{U Amamo½` go{dho$mr nx [a³v AmhoV. Ë`m wio `m {R>H$mUr CnH $Ð AgyZ, Zgë`mgmaIo Amho. AmOmar ì`³vrbm 12 {H$ r A Va H$mnyZ H$mobmS> `owrb àmw{ H$ Amamo½` H $ÐmV Joë`m{edm` n`m ` ZgVmo. `m JmdMr Zoai ~gñwmzh$mh$s>o OmUmam añvm. OmUmam añvm AgyZ, Ë`m añë`mzo Zoai aoëdo ñq>oez Am{U Zoai àmw{ H$ Amamo½` H $ÐXoIrb Amho. `m añë`mzo amá` n[adhz S>imÀ`m ~g H$O V VmbwŠ`mVrb J«m ru ^mjmv OmVmV. mì, Am ~odms>r Amamo½` H $ÐmV nxo [a³v p³bh$... "Cƒ{ejUmgmR>r B J«Orda à^wëd { idm' & nou & à{v{zyr & {eh$ê`mgmr>r mü` hîdmmo Zmhr. H$moUË`mhr ^mfovyz {eju `m, embò {eju KoV AgVmZm hiyhiy B J«Or ^mfm AmË gmv H$am Am{U B J«Or ^mfoda à^wëd { idm Ago AmdmhZ am`js>mo CndZg ajh$ ZrfHw$ ma `m Zr Ho$bo. Cƒ{ejUmgmR>r qh$dm ñnym narjogmr>r B J«Or hîdmmr ^mfm R>aVo, Agohr Vo åhumbo. nou-h amnya `owrb Aja {dúmb`mv ZwH$VmM d jmamonu H$m` H«$ gmoam Pmbm. `m H$m` H«$ mbm à wi nmhþuo åhuyz CndZg ajh$ ZrfHw$ ma, {Oëhm eë`{m{h$ëgh$ S>m. A{OV Jdir, nou VhgrbXma AéUm OmYd, ~rs>ramo gr. nr. nmq>rb emiomo g ñwmnh$, AÜ`j {do` nmq>rb, g MmbH$ amhþb åhmìo AmXr mý`da CnpñWV hmovo. {dúmï mªzm mj Xe Z H$aVmZm ZrfHw$ ma åhumbo, AmnU Xhmdr, ~mamdrz Va Ooìhm Cƒ{ejU bmoh$g»`m 700 À`m nwt>o Amho. `m Jmdm Ü`o ImgJr XdmImZm Zmhr. Ë`m wio é½um Mr J agmò hmovo. Ë`mMà muo CnH $Ð Jma^Q>, g ^o `m {R>H$mUr H$mhr dfm nmgyz Amamo½` go{dho$mr nxo [a³v AmhoV. CnH $Ð gwvmadms>r Am{U CnH $Ð Vidbr `m {R>H$mUr XmoZ Amamo½` godh$m Mr OmJm [a³v Amho. Am ~odms>r àmw{ H$ Amamo½` H $ÐmV S>m ŠQ>a Ho$Mo ho d ÚH$s` A{YH$mar H$m` av hmovo. Ë`m Mr ~Xbr BVaÌ Pmë`mZo Ë`m À`m OmJr AmVm S>m ŠQ>a ñzohb Kmobn `m d ÚH$s` A{YH$mar H$m` av AmhoV. VoWrb Amamo½` godh$go{dh$m Am{U d ÚH$s` A{YH$mar `m Zm CÝhmim, nmdgmim `m {XdgmV gvv gvh $ amhmdo bmjvo. dma dma CX²^dUmao AmOma, gmvë`mzo hmoumao AnKmV, àgyvr, nmo{bamo bgrh$au {d{dy àh$mamo bgrh$au doimodoir Jmdm Zm ^oq>r (N>m`m{MÌ g Vmof noauo) `m añë`mzo dmhvyh$ H$aUo añë`mdarb IS²>S>çm wio H$R>rU hmod$z ~gbo Amho. `m 400 rq>a añë`mmo Joë`m AZoH$ dfm V S>m ~arh$au H$aÊ`mV Ambobo Zmhr. `m añë`mdê$z {H$ mz 200 [ajm àdmem À`m XoUo, é½um Zm JmdmoJmdr OmD$Z Am fy XoUo `m gjù`m Jmoï>tMm VmU gü`m H$m` av AgUmè`m Amamo½` ajh$m da gmvë`mzo ns>v Amho. Joë`m Mma dfm nmgyz AZoH$ doim [a³v nxo ^aê`m{df`r mjur H$ê$Zhr `mh$s>o Xwb j Ho$bo OmV Amho. Joë`m XmoZ AmR>dS>çm nmgyz Vmn, gxu, ImoH$ë mmo AZoH$ é½u Am ~odms>r àmw{ H$ Amamo½` H $Ðm Ü`o `od$z CnMma KoV AmhoV. gz 2018 bm Amamo½` Í`m Zr A{b~mJ Amamo½` H $Ðmbm ^oq> {Xbr hmovr. Voìhm Amamo½`mÀ`m g ñ`m VgoM [a³v Agboë`m OmJm ^auma Agë`mMo gm {JVbo hmovo. mì, am`js> {OëømVrb àmw{ H$ Amamo½` H $Ð Am{U CnH $Ðm Ü`o AÚmnhr Amamo½` H$ Mmè`m À`m OmJm [a³v AgyZ, `owrb CnbãY AgUmè`m H$ Mmè`m da H$m mmm A{YH$ VmU ns>v Amho. lrjmd: A{b~mJ VmbwŠ`mVrb lrjmd `owo OmoaXma ns>boë`m nmdgm wio MhþH$S>o nmurm nmur Pmbo Amho. m {R>H$mUr nyapñwvr {Z m U Pmbr Amho. (N>m`m{MÌ g{mz nmq>rb) KoVmo Ë`mdoir B J«Or ^mfomr CUrd OmUdy Z`o åhuyz AmVmnmgyZM {ejh$m Zr {dúmï mªmm nm`m O~yV Ho$ë`mg {dúmï mªmo ^{dvì` C db hmob b. Vo nwt>o åhumbo, `m emiov Xadfu gmoam Ho$bm OmUmam "d j dmt>{xdg' åhuoo PmS>m gmo~v ào mmo ZmVo OmoSy>Z Ë`m À`mer Ìr H$am, Agm g Xoe XoD$Z d jg dy Zmbm MmbZm XoUmam A{^Zd CnH«$ Amho. {dúmï mªzr, g momzo hr yë` Omonmgbr nm{hoov. `mdoir {Oëhm eë`{m{h$ëgh$ S>m. A{OV Jdir m Zrhr ZmoJV ì ³V Ho$bo. `màg Jr XhmdrV CÎmrU Pmbobo {dúmwu Zrf nmq>rb (àw ), ^yfu MìhmU ({ÛVr`), lwvr nmq>rb ({ÛVr`), Xwbm R>mHy$a (V Vr`) `m Mm gëh$ma H$aÊ`mV Ambm. Jobr 20 df} emiov d jmamonummr mohr am~dbr OmVo. Ë`m Mo g aju H$aÊ`mgmR>r PmS>m Mm dmt>{xdg gmoam Ho$bm OmVmo. mdfu 19dm "d j dmt>{xdg' gmoam Ho$bm. & H$O V & dmvm ha & àë`oh$mv d àë`oh$ Jmoï>rV Mm Jbo nmhvm Ambo nm{hoo d Amnë`mH$S>o Oo Amho Ë`m~Ôb ~ao dmq>bo nm{hoo, Ago V àëhmx n `m Zr ì ³V Ho$bo. {Z{ Îm hmovo H $VkVm gmohù`mmo. H $Vk am{hbmv Va Am`wî`mV gwi g mymz bm^ob, Ago H $VkVm `m {df`mda mj Xe Z H$aVmZm àëhmx n åhumbo. dñvy, dmñvy, dñvypñwvr d ZmVr `m~ôb AmnUmg H $VkVm ì`³v Ho$br nm{hoo. VH«$ma, ñnym, VwbZm mvm AmnU AS>H$bmo AmhmoV. `m Jmoï>r Amnë`mH$S>o AmhoV, Vmon ªV H $VkVm Amnë`mH$S>o `ov Zmhr. Amho Ë`m~Ôb H $VkVm ì`³v H$am, Amho Ë`m Ü o dmt> hmov OmB b. `mdoir gxjwé À`m nëzr mb `m À`m hñvo XrnñV ^ `m OrdZ{dÚoMo win ð> Agboë`m Ì m{gh$mmo àh$mez H$aÊ`mV Ambo. `m... Va {ejumv JS>~S> hmob b gmja Xoenm S>o Q obamr Mmoar w ~«m-nzdob hm`do amos>da nmh $ H$ê$Z R>odboë`m 10 bmim À`m Q obamr Mmoar H$aÊ`mV Ambr Amho. H$b ~mobr nmobrg A{YH$ Vnmg H$aV AmhoV. `enmb Þrbmb nmb (d` 39 df}) `m Mm QḿÝñnmoQ> Mm ì`dgm` Amho. Ë`m À`m mbh$smr am oída amos>doo ZmdmMr QḿÝgnmoQ> H $nzr {~ m H$m åßbošg `owo Amho. Ë`m Zr E EM 43 dm` 3977 `m H«$ m H$mMm Q oba Am{Xb Amb `m MmbH$mbm Mmb{dÊ`mgmR>r {Xbm hmovm. mì Vmo Joë`mZo Ë`m Zr { iob Ë`m MmbH$mbm Q oba Mmb{dÊ`mg {Xbm. MmbH$mZo hm Q oba w ~«m -nzdob hm`do amos>da pisw>h$nms>m Odirb amos>à`m H$S>obm nmh $ H$ê$Z R>odbm hmovm. & OoEZnrQ>r & dmvm ha & {gs>h$moà`m Xwb jm wio ZdKa ~gñwmzh$ Vo ZdKa Jmd `m añë`mdarb ns>boë`m IS²>S>çm Zr à{vdfuà muo ` XmXoIrb na nam H$m` amibr AgyZ, ZdKaMm añvm åhuoo IS²>S>çm Mo OUy mhoaka Ago EH$ àh$mamo g rh$au OmUmè`m- `oumè`m dmhzmmbh$ Am{U nmxmmè`m VyZ ét> Pmbobo Amho. Zdr w ~B À`m YaVrda CaU n[agamvrb ÐmoUm{Jar ZmoS> VgoM {gs>h$mo~myrv Jmdm Mm gdmªjru {dh$mg H$aÊ`mMm KmQ> {gs>h$mozo KmVbm Amho. na Vw, {gs>h$moà`m A{YH$mè m wio ÐmoUm{Jar ZmoS> n[agammm VgoM {gs>h$mo~myrv Jmdm Mm {dh$mg Iw Q>bm Amho. Ë`mV {gs>h$moà`m AmnVH$mbrZ {Z` ÌU H$jmZo mor>çm à mumv CaU VmbwŠ`mV nmdgmv CX²^dUmè`m g ñ`m gmos>{dê`mgmr>r {R>H$[R>H$mUr ~ Za~mOr Ho$br Amho. na Vw, nmdgmù`mv CX²^dUmè`m g ñ`m àdmem gh [ajmmmbh$ h amu ~gmmbh$m Zm H$amdr bmjvo H$gaV godov AgVmV. n[agamvrb H$i ~ Am{U H$eoion ªV `m EgQ>r ñwmzh$mvyz [ajm Am{U ìh Z `m JmS>çm àdmgr dmhvyh$ H$arV AgVmV. Ë`m gd JmS>çm Zoai-H$i ~ `m w»` añë`mbm `oê`mgmr>r Omo mj nh$s>vmv, Ë`m añë`mda Ag»` IÈo> ns>bo AgyZ, ho IÈo> AZoH$ dfmªnmgyz VgoM AmhoV. JVdfu [ajmmmbh$m Zr añë`mdarb IÈo> ñdv À`m IMm Zo ^abo hmovo. añë`mda ns>bobo IÈo> Am{U añë`mà`m XmoÝhr ~moybm Agbobm ImobJQ> ^mj `m wio dmhzo IÈo> MwH${dVmZm WoQ> eovmv ns>v AmhoV. ~m YnmS>m owo d jmamonu & CaU & dmvm ha & CaU VmbwŠ`mVrb J«wn J«m n Mm`V ~m YnmS>m (ImonQ>o)V }$ J«m n Mm`V hôr Ü`o d j bmjds> d dmq>nmmm H$m` H«$ ~wydma, {X. 24 amoor J«wn J«m n Mm`V ~m YnmS>m gan M {demim R>mHy$a `m À`m hñvo gwédmv H$aÊ`mV Ambr. `màg Jr Cngan M gw{ov gmos>{dê`mh$s>o AmnVH$mbrZ {Z` ÌU H$jmÀ`m A{YH$mè`m Zm ZmJ[aH$m Zr Ho$boë`m VH«$marZ Vahr doi { iv Zgë`mZo g ñ`m "O go Wo' pñwv nsy>z amhmv AmhoV. gü`m nmdgmù`mv ZdKa JmdmH$S>o OmUmè`m añë`mda mor>o IÈo> ns>bo AmhoV. añë`mdarb IÈo> XwéñVr H$aÊ`mgmR>r ZdKa J«m n Mm`VrZo {gs>h$moh$s>o nìì`dhma Ho$bm. na Vw, {gs>h$moà`m AmnËH$mbrZ {Z` ÌU 4 åhmìo, gxñ`m ^mdzm nmq>rb, amolr nmq>rb, rzmjr åhmìo, H$[aî m åhmìo, OmJ Vr KaV, ew^m Jr R>mHy$a, gxñ` XodmZ X nmq>rb, [avoe R>mHy$a, AÀ`wV R>mHy$a, g Xoe åhmìo, àem V R>mHy$a, M ÐH$mV R>mHy$a, J«m {dh$mg A{YH$mar S>r. E. Vwao AmXr CnpñWV hmovo. {gs>h$moà m Xþb jm wio añvm IS²>S>çmV H$m` H«$ mg H$O V ZJan[afXoÀ`m ZJago{dH$m S>m. Á`moVr Jmi, ^mavr nmbh$a, gwdum { amr nmds>a Q>mHy$Z mahmu nëzrzo nvrà`m XwH$mZmMm Jmim Úmdm `mgmr>r nëzrzo Amnë`m nvrà`m S>moù`mV { amr nys> Q>mHy$Z mahmu Ho$ë mmm àh$ma KS>bm Amho. eha nmobrg R>mÊ`mV JwÝhm XmIb H$aÊ`mV Ambm Amho. AemoH$ [ah$~xmg Mmoa{S>`m `m Mm S og Q>o[a`bMm ì dgm Amho. Ë`m Mr nëzr d embr em Vmam nmq>rb AgyZ, AemoH$ MmoaS>r`m `m Mo, H$mnS> ~Pma, JmoS>go Amir `m {R>H$mUr d[s>bmonm{o V ^ms>ovîdmmo XwH$mZ Amho. d îudr {gbo³ez ZmdmMo XwH$mZ d embr nmq>rb MmbdVo. AemoH$ `m Mo d embrgmo~v b¾mnmgyz nq>v Zmhr, Ë`m wio Jobr VrZ-Mma dfm nmgyz Vo XmoKo dojio amhmv AmhoV. d embr AemoH$ Mmoa[S>`m hr gxa {R>H$mUr d[h$brmm d H$nS>o {dh$ê`mmm ì`dgm` H$aVo. H$jmÀ`m A{YH$mè`m Zm añë`mda ns>boë`m IS²>S>çm H$S>o bj H ${ÐV H$aÊ`mg doi { iv Zgë`mZo añë`mdarb IÈo> AnKmVmbm Am ÌU XoV AmhoV. Var EImXm AnKmV hmoê`mmr dmq> {gs>h$mozo Z nmhvm {gs>h$moà`m AmnVH$mbrZ {Z` ÌU H$jmÀ`m A{YH$mè`m Zr ZdKa JmdmH$S>o OmUmè`m añë`mmr XwéñVr H$aÊ`mMo H$m VmËH$mi hmvr `mdo, Aer mjur nmjmoq>o JmdMo `mojoe nmq>rb `m Zr Ho$br Amho. H $Vk am{hbmv VaM g mymz bm^ob àëhmx n {ZbYo, nwînm XJS>o, Ywam M XZ, ZJagodH$ g Ho$V ^mgo, ~id V Kw ao, {edgozm am`js> {Oëhm g mjma ^av ^JV, {edgozm am`js> Cn{Oëhm à wi ^mb Jm`H$a `m Mr CnpñWVr bm^br. kmzxmz d d Mm[aH$ H«$m VrÛmao g mogwymauomm dgm KoVbobo dm Zamd n à{uv OrdZ{dÚm { ezmm H $VkVm gmohim åhuoom Jwénm {U m hmoëgd 21 Vo 26 Owb `m Xaå`mZ Am`mo[OV H$aÊ mv Ambm Amho. `m{z{ Îm Xoe-{dXoemVyZ XaamoO homamo Zm YmaH$ OrdZ{dÚm kmznrr> H$O V `m {R>H$mUr `od$z Ë`m À`m à{v H $VkVm ì`³v H$éZ kmzmo Z H$arV AmhoV. OrdZ{dÚm { ezmr Ywam gm ^miumao àëhmx dm Zamd n ho `m {R>H$mUr Zm YmaH$m Zm mj Xe Z H$aV AmhoV. & H$O V & dmvm ha & djm V {ejh$ {eh$dv AgVmZm {dúmï`mªzr hmv da H$ê$Z àíz {dmmabo nm{hoov, mì djm V hmv da H$aUmar wbo H$ r Pmbr. àíz ns>umar wbo H$ r Pmbr Va {ejumv JS>~S> Pmbr Ago g Omdo, Ago V Á oð> nìh$ma gmja Xoenm S>o `m Zr H$O V Ü`o ì ³V Ho$bo. A{^Zd kmz {Xa g ñwomo A{^Zd kmz {Xa H$bm, {dkmz d dm{uá` hm{dúmb`mmo CX²KmQ>Z gmja Xoenm S>o `m À`m hñvo H$aÊ`mV Ambo. `màg Jr ì`mgnrr>mda H$O V ZJan[afX ZJamÜ`jm gwdum Omoer, H$m`m Ü`j JUoe d Ú, CnmÜ`j AéU Yman, g{md OZmX Z moko, I{OZXma {dzm`h$ {MVio CnpñWV hmovo. Xoenm S>o åhumbo H$s, h r OmVrZo AmoiIÊ`mMm H$mi Ambm Amho. mì dojdojir {dmmagaur Amho, Aem bmoh$m er MMm H$amdr. AmnU g Ýd`dmXr AgUo JaOoMo Amho. goë $s H$mT>Uo gmono Amho, mì B oo V`ma H$aUo H$R>rU Amho. A{^Zd kmz {XaMo w»`mü`mnh$ g{ƒxmz X Omoer `m Zr CnpñWVm Mo ñdmjv Ho$bo. g{md OZmX Z moko `m Zr àmñvm{dh$ Ho$bo. ZJago{dH$m ñdm{ Zr m Oao, dh$sb XrnH$ Jm`H$dmS>, pñ Vm åhm wuh$a Am{U ^{JZr VgoM hm{dúmb`mà`m H$m mv XV H$aUmao g ñwomo gxñ` Z XHw$ ma Uoa, {b{nh$ g O` IS>o, greme hm{dúmb`mmo gw^mf AmR>dbo `m Mm mý`dam À`m hñvo gëh$ma H$aÊ`mV Ambm. gëh$ma yvuà`mdvrzo dh$sb XrnH$ Jm`H$dmS> `m Zr ZmoJV ì`³v Ho$bo. ZJamÜ`jm gwdum Omoer `m Zr g ñwobm 84 dfm Mm B{Vhmg Amho Var AOyZ Vr VéUM Amho, H$maU g ñwm hr EH$ n[adma Amho. AÜ`jr` ^mfumv H$m`m Ü`j JUoe d Ú `m Zr g ñwomo H$m`m Mr m{hvr {Xbr. g ma ^mmo gyìg MmbZ { Vmbr wgio d aoe r Xoenm S>o `m Zr Ho$bo Va hm{dúmb`mmo àmmm` amo Ð nm S>o `m Zr Am^ma mzbo. hm{dúmb`mà`m CX²KmQ>ZmZ Va CnpñWV mý`da. (N>m`m{MÌ g O` Jm`H$dmS>)

5 Ama. EZ. Am`. a{o. H«$ /77 MH/MR/RGD/RNP-16/ ( ) ewh«$dma, {X. 26 Owb EH${Zð>oZo H$m Ho$ë mg {do` Z $s H$O V amï >dmxrà m oimì mv H$m H$Ë mªmm gya; Am. gwaoe bms> m Mr CnpñWVr amï >dmxr `wdh$ àxoemü`j oho~y~ eoi H$m` H$Ë`mªZm mj Xe Z H$aVmZm. (N>m`m{MÌ g O` Jm`H$dmS>) & H$O V & dmvm ha & Omo àm m{uh$nuo H$m H$aob, nj Ë`m Mr nj{zð>m R>odm, àm m{uh$nuo H$m H$am, Z $sm XIb KoVo, r hr drg dfo njmmo njm Va H$é ZH$m, Amnbm {do` Z $s Amho, H$m Ho$bo, Ë`m wio AmO `wdm àxoemü`jnx amá`mv Obg nxm {d^mjmvrb ñwmnë` H${Zð> A{^` Vm `m nxmà`m 500 OmJm ^aê`mv `ouma Amho. `m ^avrv JwédmarnmgyZ ({X. 25) Am ZbmBZ AO Zm XUr H$aVm `ouma Amho. C oxdmam Zm narjoà`m g X^m Vrb AnSo>Q> hmnarjm nmoq> bûmao {Xbo OmVrb. Ë`mH$So> Ë`m Zr bj Úmdo, Ago AmdmhZ gaigodm {ZdS> g{ VrZo Ho$br Amho. Obg nxm {d^mjmv JQ>-~ A VJ V ñwmnë` H${Zð> A{^` Vm nxmmr ^avr KoÊ`mV `ov Amho. ^avrgmr>r 15 Am JñQ>n`ªV AO Zm XUr H$aVm `ouma Amho. {gpìhb B {O{ZA[a J {S>ßbmo m qh$dm nxdr CÎmrU C oxdma `mgmr>r bm { imbo, Vwåhmbmhr { iob. {dymzg^m {ZdS>UwH$sgmR>r $³V VrZ {hzo am{hbov. AmVmnmgyZM g KQ>ZmË H$ H$m mbm bmjm, Ago AmdmhZ amï >dmxr `wdh$mo àxoemü`j oho~y~ eoi `m Zr H$m` H$Ë`mªZm Ho$bo. Vo H$O V amï >dmxr ^dz `owo Am`mo{OV H$m` H$Vm oimì`mv ~mobv hmovo. {dymzg^m {ZdS>UwH$sÀ`m nmíd ^y rda H$O V amï >dmxrzo `wdm H$m` H$Ë`mªÀ`m oimì`mmo Am`moOZ Ho$bo hmovo. `mdoir ì`mgnrr>mda Am. gwaoe bms>, {Oëhm n[afx AÜ`j Am{XVr VQ>H$ao, mor {Oëhm n[afx gxñ` EH$ZmW Ywio, `wdm {Oëhm AÜ`j A {H$V gmiao, VmbwH$m AÜ`j AemoH$ ^monvamd, `wdm VmbwH$m AÜ`j gmja eoiho$, mor gan M ^JdmZ M Mo AmXr mý`da CnpñWV hmovo. `mdoir `wdm àxoemü`j eoi `m Zr ^monmo CXmhaU {Xbo. Á`m Mo $³V XmoZ ImgXma hmovo, Ë`m Zr n VàYmZm Mr ñdßzo nmì R>aVrb. ^avrgmr>r Am ZbmBZ narjm hmnarjm nmoq> bûmao KoVbr OmUma Agë`mZo C oxdmam Zm AO Zm XUr www. mahapariksha.gov.in `m do~gmbq>ûmao H$amdr bmjuma Amho. mì, ^avr g X^m Vrb A{YH $V m{hvr d nmìvomo {ZH$f `m Obg nxm {d^mjmà`m do~gmbq>da AnbmoS> H$aÊ`mV Ambo AmhoV. AO Zm XUrMr à{h«$`m nyu Pmë`mZ Va narjomr VmarI d hm b {VH$sQ> hmnarjm nmoq> bda C oxdmam Zm CnbãY H$ê$Z XoÊ`mV `ouma Amho. Zm{eH$, w ~B qh$dm R>mUo, nwuo, ZmJnya, A amdvr Am{U Am a Jm~mX `m ghm {d^mjm Vrb {d{dy H $Ðm da ^avr A VJ V Am ZbmBZ narjm KoÊ`mV `ouma Amho, H$m mà`m {R>H$mUr {hbm Mo b {JH$ N>imnmgyZ g aju A{Y{Z` 2013 Yrb A{Y{Z` mvrb H$b 4 (1) A VJ V VH«$ma g{ Vr JR>rV H$aÊ`mMr VaVyX Amho. `m A{Y{Z` mvrb ì`m»`ozwgma àë`oh$ emgh$s` VgoM {Z emgh$s` H$m`m b`, g KQ>Zm, hm S>io, AmñWmnZm, g ñwm emim VgoM ImgJr joì, g KQ>Zm qh$dm ImgJr CnH«$, g ñwm, B Q>aàmB Oog, AemgH$s` g KQ>Zm, gmogm`q>r, Q ñq>, CËnmXH$, nwadr>m, {dvau d {dh«$s `mgh dm{uá`, ì`mdgm{`h$, e j{uh$, H$a UyH$, Am Úmo{JH$, Amamo½`, godm qh$dm {dîmr` `w{zq>, godm nwadr>mxma, é½umb`o, gwlw`mb`o, H«$sS>m g ñwm, g Hw$bo BË`mXr Aem gd AmñWmnZm, H$m`m b`m Ü`o A VJ V g{ Vr ñwmnz hmouo Amdí`H$ Amho. A VJ V g{ VrMr ñwmnzm H$er H$amdr, `m~m~v {hbm d ~mb {dh$mg {d^mjmà`m emgz {ZU ` 19 OyZ 2014 Ü`o Z yx H$aÊ`mV Ambo Amho. mg X^m V H$m dmhr Z Pmë mg H$madmB H$aÊ mv ouma Amho. nr{s>v {hbm gmr>r gxamr JR>rV g{ Vr H$m H$aUma Amho. mmm $m Xm AË mmmaj«ñv {hbm Zm hmouma Amho. nm{hbr Am{U àë`jmv CVa{dbrgwÕm. mì, Amnbo nmm ImgXma AgyZhr AmnU Ago H$m ajibmv, ho `mo½` Zmhr, Yra gmosy> ZH$m, nj gmosy>z OmD$ ZH$m, Aer H$m` H$Ë`mªZm H$iH$irMr {dz Vr H$aV Omo mzo H$m mbm bmjm, Ho$bobo H$m KamKamV nmohmomdm Am{U Am Xma gwaoe bms> `m Zm n{hë`mnojm A{YH$ Vm{Y³ mzo {do`r H$am, Ago ^md{zh$ AmdmhZ eoi `m Zr Ho$bo. Am Xma gwaoe bms> `m Zr H$m` H$V} nj gmosy>z JoboV, Ë`m~Ôb I V ì`³v Ho$br. `mcbq> Á oð> ZoË`m Zr VéU H$m` H$Ë`mªZm mj Xe Z H$aÊ`mMr Aem doir JaO hmovr. mì Vgo Z H$aVm WmVwa mvwa H$maU XmIdV nxm{yh$mar nj gmosy>z OmV AmhoV, ho `mo½` Zmhr. `mdoir `wdm H$m` H$Ë`mªZrhr Amnbo ZmoJV ì`³v Ho$bo. VgoM Zoai J«m n Mm`VrMo mor gan M ^JdmZ M Mo `m À`m ZoV ËdmImbr H$mhtZr amï >dmxrv àdoe Ho$bm. "Obg nxm' Ü`o 500 OmJm Mr ^avr VéUm Zm ZmoH$arMr mor>r g Yr Zoai EgQ>r ñq>±s> [ajm `w{z`zmo CX²KmQ>Z Zoai EgQ>r ñq>±s> n[agamv [ajm w{zazà m CX²KmQ>Zàg Jr CnpñWV mý da. & Zoai & dmvm ha & Zoai aoëdo ñwmzh$ Am{U EgQ>r ñq>±s> `owyz d OmanmS>m, XodnmS>m ^mjmv OmÊ`mgmR>r ZdrZ VrZ MmH$s [ajm ñq>±s> CKS>Ê`mV Ambo Amho. {ed e H$a [ajm MmbH$ mbh$ g KQ>ZoÀ`m ñq>±s>mo CX²KmQ>Z nmobrg Cn{ZarjH$ adtð eos>jo `m À m hñvo H$aÊ`mV Ambo.Ë`mdoir `w{z`zmo à wi H$O V n Mm`V g{ VrMo mor g^mnvr A a { gmi ho CnpñWV hmovo. Zoai ñq>±s> `owyz h ~anms>m, d OmanmS>m, mwoamz ìh br, XodnmS>m, C ~adms>r, P So>dmS>r, XodnmS>m, {JaodmS>r, qmmdms>r, Am Mr w ~B, `m ^mjmv OmÊ`mgmR>r ZdrZ ñq>±s> {Z m U H$aÊ`mV Ambo Amho. & Im ~-amohm & dmvm ha & Joë`m ghm dfmªnmgyz JaOy {dúmï`mªà`m e j{uh$ XVrH$[aVm ZmB qq>jb M [aq>o~b w ~B `m À`m dvrzo Mmby Agbobo e j{uh$ H$m` H$m VwH$mñnX Agë`mMo V am`js> ^yfu ~mimam hmamo eoiho$ `m Zr ì`³v Ho$bo. amohm VmbwŠ`mVrb am.{o. n[afx àmw. emim Imar, Amao IwX, VmaoKa `owrb n{hbr Vo gmvdrn`ªvà`m JaOy {dúmï`mªzm ZmB Q>tJb M [aq>o~b Q ñq>à`m mü` mvyz mo $V e j{uh$ gm{hë` dmq>nàg Jr H$m H«$ mv ~mimam hmamo eoiho$ ~mobv hmovo. `mdoiog nm Sw>a J mvoao, A{Zb mvoao, Cngan M {ZVrZ mbwgao, mor V Q>m w³v AÜ`j nm Sw>a J mvoao, XÎmmÌò H$mio, Cngan M {ZVrZ mbwgao, {ejuào r gvoo AmnUH$a, h[aím Ð Iardbo, Aä mjvm À m doiomm Anì hmod$ Z o åhuyz XñV Zm XUrMr à{h«$ m AmVm A{YH$ gwb^ hmouma Amho. amá`mà`m Zm XUr d wðm H$ ewëh$ {d^mjmh$sy>z XñV Zm XUrMo H$mJX gm mý` ZmJ[aH$m Zm AmVm Ka~gë`m {d^mjmà`m g JUH$ àumbrda AnbmoS> H$aVm `ouma AmhoV. `m~amo~am XñV Zm XUrgmR>r doihr Ama{jV H$aVm `ouma Amho. {d^mjmh$sy>z `m gw{dym Zì`mZoM CnbãY H$éZ XoÊ`mV Amë`m AmhoV. XñV Zm XUrMo H$mJX AnbmoS> H$aÊ`mMr ({S>{OQ>b S>m Š`w Q> AnbmoqS>J) gw{dym gü`m Ho$di w ~B nwavrm `m {XV Amho. hr gw{dym AmVm amá`^a gwê$ H$aÊ`mV `ouma Amho. Zm XUr d wðm H$ ewëh$ {d^mjmh$sy>z npãbh$ S>mQ>m EQ >r (nrs>rb ) `m g JUH$àUmbr Ü`o B -ñq>on BZ Am{U {S>{OQ>b S>m Š`w Q> AnbmoqS>J `m XmoÝhr gw{dym AmaQ>rAmoH$Sy>Z { imbobo nadmzo Ago [ajmmmbh$ VrZ AmgZr [ajm g KQ>ZoV gxñ` AmhoV. {X. 25 Owb amoor `m g KQ>ZoÀ`m Zoai `owrb `w{z`zà`m ñq>±s>mo CX²KmQ>Z Zoai nmobrg R>mÊ`mMo Cn{ZarjH$ adtð eos>jo `m À m hñvo Zm $bh$mbm hma An U H$ê$Z, Va `w{z`z à wi A a { gmi `m À m hñvo $sv H$mnyZ H$aÊ`mV Ambo. Ë`mdoir H$moëhmao J«m n Mm`VMo Cngan M am Xmg homao `m À m hñvo lr $i dmt>{dê`mv Ambm. X{hdbr J«m n Mm`VrMo gxñ` H $bme {dabo, nmoera J«m n Mm`VrMo mor Cngan M bú U {ezmao AmXtgh nmobrg {enmb g ra ^mob a, {Zboe dmur AmXr CnpñWV hmovo. mor J«m n Mm`V A{Zb mvoao, M Xy {Q>H$moUo, mo{hzr {eh}$, embò {eju g{ Vr AÜ`jm d{zvm dmboh$a, CnmÜ`jm hf Xm dmboh$a, embò w»`mü`m{nh$m gwomvm moh$b, ajm qexo, {dzm`h$ qexo, gh{e{jh$m mzgr ImSo>, `oh$a S>, nxdrya {ejh$ Joe ea H$a, nmbh$ dj AmXr {dúmwu d {dúm{w Zr mor>çm g»`ozo CnpñWV hmoë`m. JV nmm dfmªmr `eñdr na nam amiv `mhr dfu ZmB Q>tJb M [aq>o~b Q ñq>mo MoAa Z {daoe H$moR>mar, gxñ` A{g $ H$mgH$a, V gr $ `oéuh$a, gbr mo rz `m À`m mü` mvyz VmbwŠ`mVrb {d{dy àmw{ H$ d mü`{ H$ emim Vrb gw mao 1000 Vo 1200 {dúmï`mªzm ñhy$b ~ ½g, a{oñq>a, døm, noz, nopýgb, ImoS>a~a, H$ba ~m Šg, nmd$m Aem {d{dy e j{uh$ gm{hë`m Mo mo $V EH${ÌV H$aÊ`mV Amë`m AmhoV. Á`m Xwæ` {Z~ YH$ H$m`m b`m Ü`o XñV Zm Xdm`Mm Amho, Ë`m H$m`m b`mà`m H$m H$mOmÀ`m doion H$s "B -ñq>on BZ' gw{dyogmr>r dojù`m R>odboë`m doiov Amnë`m gmò rmr doi Ama{jV H$aVm `ouma Amho. Ë`m wio am JoV Wm ~Ê`mMr Amdí`H$Vm ns>uma Zmhr. doiomr ~MV hmouma Amho. B -ñq>on BZ gw{dyozwgma doi Ama{jV H$aVmZm g ~ {YV XñV Zm XUr H$m`m b`mmr doi, `mnydu Ama{jV Ho$boë`m doim Am{U CnbãY doi {Xgy eho$b. Va, {S>{OQ>b S>m Š`w Q> AnbmoqS>J Ü`o Kar ~gyz njh$ma XñV Zm XUrgmR>r Amdí`H$ H$mJXnÌo {d^mjmà`m g Ho$VñWimda ^é eh$vrb. nrs>re $ dës > $m a Q> Ü`o hr m{hvr njh$mamzo ^am`mr Amho. hr m{hvr ^aë`mz Va Xwæ` {Z~ YH$ hr m{hvr ns>vmiyz nmhrb. m{hvr n[anyu Agë`mg R>aboë`m doiov g ~ {YV ZmJ[aH$ XñV Zm XUr H$m`m b`mv `ob b. ^aboë`m m{hvr Ü`o H$mhr e H$m Agë`mg g ~ {YV ZmJ[aH$mbm {Z~ YH$ H$m`m b`mvyz AmJmD$ gymzm { iy eh$uma Amho. Ë`m wio XñV Zm XUrÀ`m doir e H$m Agbobo H$mJX KoD$Z `oê`mg AS>MU `ouma Zmhr. Ago Obg nxm {d^mjmzo gm {JVbo Amho. ^avr A VJ V H$moUVmhr nìì`dhma Ho$bm OmUma ZgyZ, hmnarjm nmoq> bûmao CnbãY hmoumè`m m{hvrda C oxdmam Zr bj R>odmdo, Ago AmdmhZ Obg nxm {d^mjmzo Ho$bo Amho. narjomo ñdén H${Zð> A{^` Vm nxmgmr>rà`m Am ZbmBZ narjov 200 JwUm gmr>r 100 àý {dmmaê`mv `ovrb. `m narjomr H$mR>rÊ` nmvir Ü` Agob, VgoM `mgmr>r 90 { {ZQ>m Mm AdYr XoÊ`mV `ob b. B J«Or, amr>r, gm mý`kmz, ~w{õ Îmm MmMUr `mda àë`oh$s Xhm, Va Vm {ÌH$ `m {df`mda 60 àíz {dmmaê`mv `ovrb, Ago Obg nxm {d^mjmzo gm {JVbo Amho. & nmobmxnya & dmvm ha & VmbwŠ`mVrb H$mnSo> J«wn J«m n Mm`V hôr Ü`o Agboë`m ~m{oao `owrb Am Úmo{JH$ à{eju g ñwoà`m {dúmï`mªà`m J agmo`r Xya H$aÊ`mV ZJamÜ`j {Zboe gwvma, CnZJamÜ`j {gõoe eor> Am{U gm m{oh$ H$m` H$V} àgmx B Jdbo `m Zm `e Ambo Amho. ~m{oao `owrb Am`Q>rAm` Ü`o Vm {ÌH$ {eju KoUmè`m {dúmï`mªgmr>r amá` mj n[adhz hm S>imÀ`m JmS>çm Zm {dz Vr Wm ~m Zgë`mZo nmobmxnya ~gñwmzh$mvyz najmdmhÿz VgoM AÝ` VmbwŠ`m VyZ `oumè`m {dúmï`mªmr nmobmxnya ~gñwmzh$mnmgyz Am`Q>rAm`n`ªV nm`nrq> XaamoOMr R>abobr Ago. n[aum r, nmobmxnyan`ªvmm e j{uh$ gdbvrmm nmg H$mTy>Zhr EgQ>r JmS>çm Zm Wm ~m Zgë`mZo {dúmï`mªzm dmhh$mh$sy>z An m{zv hmoê`mmo àg J AZoH$Xm KS>bo AmhoV. hr ~m~ H$mhr {dúmï`mªzr ZJamÜ`j VgoM gm m{oh$ H$m` H$V} `m À m {ZXe Zmg AmUyZ {Xbr AgVm, Ë`m Zr `màízr hms> `owrb EgQ>r hm S>imÀ`m AmJmamMo ì`dñwmnh$ Hw$bH$Uu d ñwmzh$à wi {edmor OmYd `m Mr ^oq> KoD$Z g ñ`m ZmB qq>jb M [aq>o~bmm {dúmï mªzm XVrMm hmv XñV Zm XUrMr H$mJXnÌo Ka~gë`m "AnbmoS>' gw{dyomr bdh$am amá`^amv A b~omdur b {JH$ N>imnmgyZ {hbm Mo hmouma g aju {dvau H$aÊ`mV Ambo. {X.24 Owb amoor am.{o.n. àmw{ H$ emim VmaoKa `owrb JaOy {dúmï`mªzm e j{uh$ gm{hë` dmq>nàg Jr à wi nmhþuo g moà~moyh$ am`js> ^yfu ~mimam hmamo eoiho$ `m Zr {dúmï`mªzm mj Xe Z H$aVmZm gm {JVboH$s, e j{uh$ OrdZmVrb CƒV `e g nmxz H$am`Mo Agob Va ~më`mdñwonmgyzm Aä`mgmV EH$mJ«Vm AgUo JaOoMo Amho. JwéOZm À`m mj Xe ZmZo àë`oh$ {df` AmË gmv H$ê$Z ZmnmgyZ Aä`mg Ho$ë`mg OrdZmV `eñdr hmovm `ovo, H$maU EH$mJ«Vm hr `eñdr OrdZmMr n{hbr nm`ar Amho, Ago Jm admox²jma eoiho$ hmamo `m Zr H$mT>bo, VgoM Ë`m Zr ZmB Q>tJb Q ñq>à`m gm m{oh$ ~m {YbH$sÀ`m ñvwë` CnH«$ mmo ZmnmgyZ H$m VwH$ Ho$bo. Q>mo Q>moMo Xa Amdm³ m~mhoa g nyu amá`mv E{àb- o {hý`mv ns>bobm H$S>H$ XwîH$mi Am{U Ë`mZ Va H$mhr R>am{dH$ ^mjm Ü`o Pmbobr A{Vd ï>rmm mor>m $Q>H$m Q>mo Q>mo CËnmXH$ eovh$è`m Zm ~gbm Amho. `m wio Q>mo Q>moMr AmdH$ Vã~b {Zå`mZo H$ r Pmbr AgyZ, mjur H$m` Agë`mZo Xam Ü`o mor>r dmt> Pmbr Amho. AmR> {Xdgm nydu én`o {H$bmo { iumam Q>mo Q>mo AmVm Vã~b 60 én`o {H$bmon`ªV OmD$Z nmohmbm Amho. `m Ü`o AmUIr dmt> hmoê`mmr eš`vm Amho. nwt>rb EH$-XrS> {hzm AerM n[apñwvr am{hbr, Ago ^mornmbm ì`mnmè`m Zr ñnï> Ho$bo. E{àb- o {hý`mv ns>boë`m H$S>H$ XwîH$mim wio nmdgmnyd hmoumè`m À`m Q>mo Q>moMr bmjds> Pmbr Zmhr. Ë`mZ Va OyZ {hý`mvxoirb nmdgmzo AmoT> {Xbr. `mmm ZdrZ bmjds>rda mor>m n[aum Pmbm. Va, nmê`mmr gmo` Agboë`m eovh$è`m Zr W ~-W ~ nmur KmbyZ OJdboë m Q>mo Q>moÀ m ~mjobm Owb {hý`mà`m gwédmvrb Pmboë`m Ywdm Yma nmdgmmmxoirb mor>m $Q>H$m ~gbm. Ë`mV H$sS> Am{U ~waeroý` amojm Mm mor>çm à mumv àmxw^m d Pmë`mZo Q>mo Q>mo CËnmXZm Ü`o mor>r KQ> Pmbr Amho. Owb {hý`mà`m gwédmvrnmgyzm T>Jmi dmvmdau d AYyZ- YyZ `oumam nmd$g `mmm Q>mo Q>mo {nh$mda Mm JbmM n[aum Pmbm. Q>mo Q>moÀ`m $imda H$mio {R>nHo$, {MaQ>m `m H$sS> d ~waeroý` amojm Mm àmxw^m d dmt>bm Amho. `m wio PmS>m Mr dmt> Iw Q>br Amho. VgoM nmzo {ndir ns>br AgyZ, Q>mo Q>mo CËnmXZmV mor>r KQ> Pmbr Amho. OmoaXma ns>umè`m nmdgm wio Vim ZJan Mm`V hôrvrb ZmZm-ZmZr nmh $Mr g ajh$ q^v H$mogibr Amho. (N>m m{mì nwéfmoîm wio) mpjmd JmoXrV à{ejummr g Yr Xhmdr CÎmrU {dúmï`mªzm Vm {ÌH$ à{eju KoÊ`mMr g Yr mpjmd JmoXr Ü`o CnbãY H$ê$Z XoÊ`mV Ambr Amho. H $nzrzo EHy$U 445 OmJm {eh$md$ C oxdma (A àopýq>g{en) åhuyz Omhra Ho$ë`m AmhoV. ñdmv Í`nyd H$mimnmgyZMm B{Vhmg Agboë`m mpjmd S>m H$ {en{~ës>g {b{ Q>oS> Ü`o `wõzm H$m Mr {Z{ Vr hmovo. nmu~ws>çm Mr {Z{ Vr ho mpjmd JmoXrMo d {eîq>ç Amho. ñh$m {n AZ lourvrb ghm nmu~ws>çm d {demimnå>u lourvrb {dzm{eh$m gma»`m AmYw{ZH$ `wõzm H$m `owo V`ma hmov AmhoV. Aem `m H$maImÝ`mV AmVm Xhmdr CÎmrU {dúmï`mªzm Vm {ÌH$ à{eju KoVm `ouma Amho. H$maImÝ`mZo EHy$U A, ~ d H$ lourv { iyz 445 OmJm CnbãY H$ê$Z {Xë`m AmhoV. `mn H$s A lourv 200, ~ lourv 125 d H$ lourv 120 gmos>{dê`mmo AmdmhZ Ho$bo. Ë`mZwgma AmJmaà wi Hw$bH$Uu `m Zr nmobmxnya ~gñwmzh$mvyz hm~ioídaà`m {XeoZo OmUmè`m gd EgQ>r JmS>çm gmr>r ~m{oao Am`Q>rAm` {dz Vr Wm ~m Oya Ho$bm. `m {ZU `mz Va VmVS>rZo nmobmxnya ~gñwmzh$mbm hr ~m~ AdJV H$ê$Z EgQ>r hm S>imMo gd MmbH$-dmhH$ `m Zm ~morao `owrb Am`Q>rAm` {dúmï`mªzm {dz Vr Wm ã`mzwgma JmS>r Ü`o KoÊ`mMr VgoM CVa{dÊ`mMr ì dñwm H$aÊ mv Amë`mMo H$i{dÊ`mg OmJm AmhoV. C oxdmam Zm 2 Am JñQ>n`ªV Am ZbmBZ AO H$aVm `ob b. Ë`mM {Xder Am ZbmBZ narjomr VmarIhr Kmo{fV hmoê`mmr eš`vm Amho. "A' lourv AO H$aUmè`m C oxdmamzo {H$ mz 50 Q> o$ JwUm gh n{hë`mm à`ëzmv Xhmdr CÎmrU Ho$bobr AgUo Amdí`H$ Amho. "~' lourvrb AO XmamZo Am`Q>rAm`Mm Aä`mgH«$ 50 Q> o$ JwUm gh n{hë`mm à`ëz CÎmrU Ho$bobm Agmdm, Va "H$' lourgmr>r {H$ mz 50 Q> o$ JwUm gh AmR>dr CÎmrU AgUo Amdí`H$ Amho. `mgmr>r 100 JwUm Mr XmoZ Vmgm Mr Am ZbmBZ narjm KoVbr OmB b. Ë`mZ Va d ÚH$s` MmMUrÛmao C oxdmam Mr {ZdS> hmob b. m à{ejumxaå mz SḿâQ²g Z ( oh ${ZH$b), BbopŠQ {e`z, { $Q>a, nmbn { $Q>a, ñq ŠMa { $Q>a, Am`grQ>rEgE, BboŠQḿ {ZH$ oh ${ZH$, H$mn]Q>a, { $Q>a, [aja, doës>a m nxm gmr>rmo à{eju { iuma Amho. Am Úmo{JH$ à{eju g ñwoà`m {dúmï`mªmr J agmò Xya AmJmamMo ì`dñwmnh$ Hw$bH$Uu d ñwmzh$à wi {edmor OmYd `m Mr ^oq> KoD$Z MMm H$aVmZm ZJamÜ`j {Zboe gwvma Am{U gm m{oh$ H$m` H$V} àgmx B Jdbo. (N>m`m{MÌ e boe nmbh$a) ImaKa dgmhvr Yrb gošq>a 8 hm n[aga mh$s>mà`m CÀN>mXm wio MM}V Ambm Amho. AMmZH$ 20 {Xdgm nydu mh$s>mzo {hbm À`m hmvmbm Mmdm KoÊ`mMo gì gwê$ Ho$ë`mZo mh$s>mmr XheV {Z m U Pmbr Amho. dz {d^mjmh$so> VH«$ma Ho$ë`mZ Va mh$s>mbm nh$s>ê`mgmr>r qnoam bmdê`mv Ambm. mì, qnoè`mvrb ImÚ ImD$Z mh$s> ngma Pmbo. Ë`m wio CnÐdr mh$s>mmm H$Yr ~ Xmo~ñV H$aUma, Agm àíz a{hdmem Zm ns>bm Amho. gošq>a 8 `owrb n[agamv em Vr{ZHo$VZ, A{YamO, àvmn, lr em {V{ZHo$VZ, eoëq>a Aem {d{dy J h{z m U gmogm`q>µ`m AmhoV. em {V{ZHo$VZ gmogm`q>r Yrb ~{~Vm gm {JVbo Amho. `mdoir ZJamÜ`j {Zboe gwvma, CnZJamÜ`j {gõoe eor> Am{U gm m{oh$ H$m` H$V} àgmx B Jdbo `m Zr nmobmxnya ~gñwmzh$m Yrb ór d nwéfm gmr>rà`m ñdàn>vmj hm Mr AñdÀN>Vm AmJma ì`dñwmnh$ Hw$bH$Uu `m À`m {ZXe Zmg AmUyZ {Xbr AgVm Ë`m Zr `màh$aur nou am dms>r `owrb {d^mjr` ì`dñwmnh$ `m À`mH$So> nmr>nwamdm H$éZ hr J agmo`xoirb gmos>dê`mmr ½dmhr {Xbr. ImaKa dgmhvrv mh$s>mmm CÀN>mX amá`mvrb nmo{bgm À`m dxumr AmoiI Ver gjù`m ZmM Amho. ImH$s dxu Am{U S>moŠ`mda Q>monr ^ë`m^ë`m Zm Km $mos>vo. mì, H$V ì`mda H$m H$aVmZm nmobrg H$ Mmè`m Zm OwZr Q>monr gm ^mivmzm Mm JbrM H$gaV H$amdr bmjm`mr. Ë`m wio Q>monr gm ^mim`mr H$s H$V ì` nma nms>m`mo, Agm àíz {Z m U ns>v hmovm. nu, AmVm nmo{bgm À`m S>moŠ`mdarb 70 dfo OwÝ`m Q>monrZo AmVm Amnbo én ~Xbbo Amho. nmobrg JUdoemV ~og~m b IoimVrb Q>monrà muo A{V[a³V Q>monrMm g mdoe H$aÊ`mMm AmXoe nmobrg hmg MmbH$m Zr 24 E{àb 2019 amoor {Xbm. `mg X^m V n[anìh$ H$mT>Ê`mV Ambo Amho. Va 70 df o OwÝ`m Q>monrMr g³vr Ho$di nmobrg H$m`m b`rz VnmgUr Am{U naos>gmr>rm Agë`mMo ñnï> H$aÊ`mV Ambo Amho. nmo{bgm Zm OwZr Q>monr dmnavmzm AZoH$ AS>MUr ~hra `m J {hutà`m hmvmbm mh$s>mzo Mmdm KoVbm AgyZ, ~{~Vm `m À`mà muo eoëq>a gmogm`q>rvrb {hbm Zm Ë`mZo OI r Ho$bo Amho. gü`m mh$s>mà`m CnÐdm wio {hbm Zr EH$Q>o { $aê`mmo Q>mibo Amho. eoëq>a gmogm`q>r Yrb ^mor{dh«o$vo ~~by `m À`mer g ~ {YV mh$s>mmr OdirH$ Amho. dz {d^mjmmo A{YH$mar Am{U ñwm{zh$ a{hdmgr ~~by `m À`m XVrZo g ~ {YV mh$s>mbm Vmã`mV KoD$Z Ë`mMr gwq>h$m O JbmV H$er H$aVm `ob b, `m à`ëzmv AmhoV. Amåhr H$Zm im A^`maÊ`mVrb dý`ord g ajh$ {d^mjmmr XV KoV AmhmoV. gü`m mh$s>mbm nh$s>ê`mgmr>r {noam bmdbm Agë mmo nzdob dz {d^mjmà m dvrzo gm JÊ mv Ambo. nmo{bgm Mr Q>monr AmVm Zì m énmv 70 dfmªz Va n{hë m XmM H$aÊ mv Ambm ~Xb ^os>gmdv hmoë`m. OwZr Q>monr S>moŠ`mV ì`dpñwv Z ~guo, JwÝhoJmam Mm nmr>bmj H$aVmZm Q>monr ns>uo Aem àh$maà`m VH«$mar `ov hmoë`m. Ë`mZ Va `m Zì`m ~og~m b H $nà`m dmnammm n`m ` g moa Ambm. Ë`mZwgma `m ~og~m b H $nà`m à`mojmz Va gh$mamë H$ à{vgmx { imbm. Ë`mZ VaM `m Zì`m ~og~m b H $nmm dmna H$aÊ`mV `ouma Amho. mì, OwZr Q>monrhr dmnamv amhuma Amho. EH$sH$So> nmo{bgm À`m Q>monr Ü`o ~Xb hmov Amho, ` ÌUmhr hm`q>oh$ hmov Amho. mì, Mmoar Am{U $gduyh$ H$aUmè`m AmamontZrhr Amnbr H$m` nõvr ~Xbbr Amho. Ë`m wio AmVm ZdrZ Q>monr n[aymz Ho$ë`mda Amamonrbm nh$s>vmzm IamoIaM ~Xb hmovrb, Aer Anojm ì ³V hmov Amho.

6 g nmxh$s Ama. EZ. Am`. a{o. H«$ /77 MH/MR/RGD/RNP-16/ ( ) ewh«$dma, {X. 26 Owb ^m gy{³vg J«h Wm IZZ² I{ZÌoU Zamo dm {YJÀN>{V& VWm JwéJVm qdm ewlyfwa{yjàn>{v&& AW Á màh$mao Hw$XirZo ImoXV muyg nmur { idvmo, Ë mmàh$mao godmwu {eî JwéH$Sy>Z { iumar {dúm àmá H$aVmo. - n. H $îuemór H$m{ZQ>H$a dmmmidra avr amoh$maumv dmmmidram Mr g» m H$mhr H$ r Zmhr. Joë m H$mhr dfmªv Va Ë mv Mm JcrM ^a ns>cr Amho. AmnU H$m ~mocv AmhmoV, mmo Oamhr ^mz Ë m Zm amhmv Zmhr. AWm V, mvrc AZoH$ OU R>adyZ Vgo ~mocv AgmdoV. H$maU, Ë m À m ~mocê mda g moéz à{vgmx { iv Agë mmo AZoH$Xm {XgyZ Amco Amho. m dmmmidram Ü o COì m {dmmagaurà m cmoh$m Mr g» m Oam OmñV {XgVo. gw~«ê ñdm r, gmjr hmamo, {J[aamO qgj m amoh$maê m ~amo~am {díd qhxÿ n[afx, ~Oa J Xc m gma» m g KQ>Zm Yrc AZoH$OU Ym{ H$ Ûof ngadvmzm àjmo^h$ d³vì H$arV AgVmV. {díd qhxy n[afxoà m ZoË m gmüdr àmmr nwýhm EH$Xm ~aië m AmhoV. h[aûma Yrb ^JdmZ e H$amÀ`m H$mdS> `mìogmr>r wpñb m Zr ~Zdboë`m H$mdS>tda ~{hîh$ma Kmbm, Ago dmxj«ñv {dymz Ë m Zr Ho$bo. `m {dymzm wio Ë m À`mda Q>rH$m hmov Agcr Var, Ë m Mo ho {dymz Ë m À m ì p³v Îdmcm gmooeo Amho. CÎma àxoemv H$mdS> mìm mor>çm à mumv {ZKV AgVmV. ^m{dh$ CÎma àxoemvrb h[aûma, CÎmamI S> Yrb Jm wi Am{U J JmoÌr VgoM {~hma Yrb gwbvmzj O `owyz J Jm ZXrMo nmur H$mdS>t YyZ dmhÿz ZoD$Z Ë`mZo ^JdmZ e H$amMr nyom H$aVmV. m H$mdS> ~Z{dÊ mmo H$m wgc mz H$mamJra H$aVmV. 99 Q> o$ H$mdS> wgc mz H$mamJra ~ZdVmV. AZoH$ dfmªnmgyzmr hr na nam. EdT>oM H$m Va, Á m A moü ovrc am {XamdéZ Xoe^a amz noq>{dco OmVo, Ë m am {XamÀ m n[agamv AZoH$ wgc mzm Mr {Xao AmhoV. am c mgmr>r cmjumao H$nS>o wgc mz {edv AgVmV. AZoH$ dñvy wgc mz Ë m À m XþH$mZmV {dh«$scm R>odV AgVmV. mda AmVmn ªV gd gm mý qhxÿ Zr H$YrM Amjon KoVcm Zmhr. mì, VWmH${WV ZoË m Zm ~mocvmzm H$mhr Var wôm cmjvmo. cmoh$ Q>mù m dmodvmv åhuyz J Ë m Zmhr ñ w$au MT>Vo Am{U Vo ~mocv amhvmv. åhuyzm H$s H$m, `mz Va gmüdr àmmr dmxj«ñv ~mocvm am{hë m. Oo Xaem Ü`o OÝ KoVmV, Vo w ~B darb hëë`mmm gyìyma Am{U bîh$a-e-vmo`~mmm g ñwmnh$ hm $so gb XgmaIo XheVdmXr ~ZVmV. VgoM ^monà`m ImgXma gmüdr àkmqgh R>mHy$a Am{U hmë m Jm YtMm maoh$ar ZWwam JmoS>gogmaIo bmoh$ H$Yrhr Vgo hmod$ eh$v ZmhrV. `mda XoemVrb ~w{õdmxr bmoh$ H$Yrhr ^mî` H$arV ZmhrV. mì, " bm $mer Pmbr Var Mmbob; nu r Iao ~mobumam', Ago gmüdr àmmrzo åhq>bo Amho. Á m gmüdr àkmqghmo H$m VwH$ gmüdr àmmr m Zr Ho$co, Ë m gmüdr àkmqgh Á m AmVm ImgXma Pmë m AmhoV, Ë m Zrhr XmoZ {Xdgm nydu AgoM H$mhrgo dmxj«ñv {dymz Ho$co hmovo. "Vw Mr JQ>mao Am{U em Mmc o gm $ H$am cm r ImgXma Pmcocr Zmhr', Aer womoarmr ^mfmm gmüdr àkmqghzo Ho$cr hmovr. Iao nmhvm, gmüdr àkmqgh Á m njmà m ImgXma AmhoV, Ë m njmmo Agcoco n VàYmZ Za Ð moxr m Zr ñdàn> ^mav A{^ mzmcm mor>o hîd {Xco Amho. Xoe^amV ho A{^ mz am~{dco OmV Amho. gmüdr àkmqgh m Mo ho {dymz åhuoo n VàYmZ Za Ð moxtzmm AmìhmZ Agë mmm {ZîH$f AZoH$m Zr H$mT>cm. njmzohr Ë mmr XIc KoVcr Am{U njmmo ZdrZM Zo Ê mv Amcoco H$m m Ü j Oo.nr. ZÈ>m m Zr ñdv: ho Jm ^r m Zo KoV gmüdrcm g O {Xë mmo gm JÊ mv ov Amho. AWm V, gmüdr àkmqgh Amnë m njmà m H$m m Ü jm Zr {Xcocr g O {H$Vr J ^ranuo KoVmV, ho oë m H$mimV g OocM. nu, Ë m hr g O Jm ^r m Zo KoVrc Ago åhuvm ouma Zmhr. H$maU, cmoh$g^m {ZdS>UwH$sÀ m H$mimV àmmamxaå mz Ë m Zr hmë m Jm YtMo maoh$ar ZWwam JmoS>gocm ehrx åhq>co hmovo. Va, w ~B V 26/11 À m XheVdmXr hëë mv ehrx Pmcoco nmocrg A{YH$mar ho V H$aH$ao m À m~ôc dmxj«ñv {dymz Ho$co hmovo. Ë m À m njmzo Ë mdoirhr Ë m À m {dymzm Mr XIc KoVcr hmovr Am{U g Omdco hmovo. mì, gmüdrzo njmzo {Xcoë m g OMr XIcM KoVcr Zmhr. gah$mada Q>rH$m H$aUmè m Zm XoeÐmohr g ~moyyz WoQ> nm{h$ñvmzmv nmr>{dumao {J[aamO qgj AgVrc qh$dm gmjr hmamo AgVrc, Ago ho dmmmidra H$Yr em V amhmv ZmhrV. gvv Vo ~aiv AgVmV. AWm V, Ago dmmmidra ^mon Ü om AmhoV Ago Zmhr, Va BVahr njmv AmhoV. AmOM g modmxr njmmo ImgXma AmO ImZ m Zr cmoh$g^ov dmxj«ñv {dymz Ho$co. Ë mdéz AmVm JXmamoi gwé Amho. cmoh$g^ov MM}Xaå mz AmO ImZ Q>rHo$Mo YZr Pmco AmhoV. cmoh$g^ov ^mon ImgXma a m Xodr g^mnvtà m IwMuV {damo mz AgVmZm, AmO ImZ BH$S>o {VH$S>o ~KyZ ~mocv AgVmZm, g^mnvr a m XodtZr Ë m Zm BH$S>o {VH$S>o Z ~KVm IwMuH$S>o ~KyZ ~mocê mmm g m {Xcm AgVm, AmO ImZ m Zr, "gmaio Vw À m S>moù mv nmhmdo Ago cm dmq>vo', Ago dmxj«ñv {dymz Ho$co. mdéz AmVm JXmamoi gwé Amho. AmO ImZ Vgo dmxj«ñv {dymzmgmr>r à» mv AmhoV. cmoh$g^m {ZdS>UwH$sÀ m àmmamxaå mz Ë m À m{damoymvrc ^mon C oxdma O m àxm m À m{df r Amjonmh {dymz Ho$co hmovo. Ago dmmmidra H$mhr CÎma ^mavmvm AmhoV Ago Zmhr, Va hmamï >mvhr AmhoV. Ë mvë m Ë mv am H$X Va ^marm à{gõ AmhoV. _mzdomvrbm dmmdê`mmr A {V_ Midi AmO {OH$So>-{VH$So> S>m Ja VmoS>bo OmV CƒmQ>Z KS>dy eh$vmo, Aer doi Ambr Amho. AmhoV nmgyz `m H $Ë`m Zm Iyn hmd S >À`m EH$m VÁkmÀ`m AhdmbmV åhq>bo Amho doj Ambm. J h{z_m U, añvo~m YUr, H$moigm, bmoi S>, H$s, nwt>rb nmm dfmª_ü`o Cnm``moOZm Z Ho$ë`mg ~m ŠgmB Q> (A ë`w{_{z`_) Am{U BVa I{ZOm gmr>r, _mzdomv dmmuma Zmhr. ho Ia Amho, nu nwt>o Ë`m Zr gr_ Q> AmXr CÚmoJm gmr>r amoo S>m Ja VmoS>bo OmV AmhoV. nmm dfmª_ü`o H$aÊ`mMm gwmdbobm Cnm` åhuoo S>m Ja VmoS>bo OmV AgVmZm, O Jb Zï> hmov AgVmZm, Xþgè`m _hm`wõmà`m nmvirda à`ëz H$ê$Z H$m~ Z bmimo ~moaadob nmur CngV AgVmZm AmnU ZÚm àxÿfu (CËgO Z) Wm ~duo Am{U Y«wd àxoemda `oumar df ^a dmhv amhvrb, {d{har-vir ^avrb, ^yob {Q>Ho$b, nya{z` ÌU hmob b, CîUVm H$_r hmob b Am{U _mzdomv d Ordg ï>rmo CƒmQ>Z Q>iob Aer Anojm Var H$er H$ê$ eh$vmo? Xadfu bmimo _mugo nxì`m {_idv AmhoV, na Vw hm g_mo Amnë`mbm ApñVËd XoUmè`m `m EH$_odm{ÛVr` J«hm~m~V, n Ïdr~m~V {Zaja Amho. qh$~hþzm, `m {ejum_wiom {Zaja Amho. _mzdomv Am{U Ordg ï>rmo CƒmQ>Z gwê$ Pmbo Amho d \$³V n Ïdrer gwg JV OrdZ A {JH$mabo VaM _mzdomv dmmy eho$b. B YZmgmR>r am Ho$b dm J g dmnaë`mg Hw$R>o Var homamo {H$bmo_rQ>a Xÿa g_wðmà`m Imbr, n ÏdrÀ`m nmoq>mv qh$dm dmid Q>mV, O JbmV, ^y_rv CËIZZ hmovo. VobmMo àxÿfu gd Ì ngavo. _J OhmO dm BVa dmhzm Ûmao dmhvyh$ hmovo. `m Vobmdarb à{h«$`ogmr>r àxÿfu H$aUmè`m [a\$m`zè`m MmbVmV. J gmo H$moQ>çdYr {gqbs>a ~ZdÊ`mgmR>r dojir hmzr hmovo. `m gd Jmoï>t_Ü`o àm S> D$Oo Mm dmna hmovmo, h[avðì`mmm Zme hmovmo. 40 A emnojm OmñV, Agø dmt>ë`m Cîå`m_wio `wamon_ü`o AZoH$ _mugo Z¾mdñWoV amhÿ BpÀN>VmV. _moq>ma, dro, {g_ Q> ZH$mo åhuvm; _J Amåhr Aí_`wJmV Om`Mo H$m, Z¾mdñWoV amhm`mo H$m, Agm gdmb H$aUmè`m Zr ho g_oyz `mdo H$s _Zwî`àmÊ`mZo "à{vð>m' qh$dm "b mmaju' Aem H$mën{ZH$ H$maUm Zr gwédmvrbm dó n[aymz Ho$bo ZìhVo. W S>r, dmiymr dmxio BË`mXtnmgyZ g aju hdo åhuyz PmS>m Mr nmzo, H$mVS>o dëh$bo dj ao ñdénmmr AmdaUo Vmo dmnê$ bmjbm. AmVm Cîå`mnmgyZ {Od V amhê`mgmr>r Ë`mbm dó \o$h$mdo bmjvo. eovr, Ka, dó, AÞ {eoduo, KmoS>çmgma»`m àmê`mmm dm ~ bjms>rmm dmhz åhuyz Cn`moJ H$aUo, `mv nyu Z g{j H$ OrdZmnmgyZ \$mah$v hmovr. Var n ÏdrÀ`m ~ R>H$sbm _yb^yv Y $m XoV Zgë`mZo ho Mmby eh$v hmovo. AmO _mì ehmunu `mv O Jb`wJmV Om`Mo Zmhr Am{U ` Ì`wJ {Od V R>odUma Zmhr Aer n[apñwvr Amho. åhuyz gwdu _Ü` gmyumè`m MaIm, hmv_ mjmà`m emídv hmod$ eh$umè`m H $fr`wjmv Om`bm hdo. WmoS>mhr (XmoZ-nmM dfmªmm) {db ~ _mzdomvrmo XwîH$miJ«ñV eovh$è`m Zm XV åhuyz Ë`m Mm mo~mbb mâ`mv }$ mo $V [ammo H$éZ {Xbm OmB b, Aer A $dm ìhm Q²gA n gmoeb mü` mdéz ngav Amho. Ë m À mda gm ~a ÌUoZo H$madmB H$amdr. - eax ndma gỳ {H$aUo namd{v V H$aUo. hm Cnm` Z hmoumam Am{U MwH$sMm Amho. \$³V V ÌkmZmÀ`m Mm H$Q>rVyZ {dmma Ho$ë`mZo Am{U n Ïdrdarb OrdZ g_oyz Z KoVë`mZo V Ì Am{U AW H $Ðr {dmmaà{h«$`o_wio Ë`m Zm Iam Cnm` {XgV Zmhr. ñdv bm àjv åhudumè`m _mzdmzo Jobr 250 df} n Ïdrbm ñdv À`m AQ>r da dmjdbo. AmVm Ë`mZo MyH$ H$~yb H$ê$Z ñdv n ÏdrÀ`m AQ>rda dmjmdo. ho åhq>bo Va Iyn H$R>rU Amho Am{U åhq>bo Va gmono Amho. AmOhr Ago OJUmar H$amoS>mo _mugo AmhoV. eha gmosy>z JmdmV-CÚmoJnyd D$Om {da{hv OrdZ OJÊ`mgmR>r nav OmUo Am{U _mvr-hw$s>mà`m Zm X {Jare amd$v KamV amhuo ho ~hþvm e g_mombm Q>moH$mMo dmq>vo. nu, n ÏdrÀ`m g X^m Vbo gë` g_obo Va {dzme KS>dUmè`m H$ma, dro, {g_ Q>, Egr `m Q>moH$mÀ`m Jmoï>r AmhoV Am{U Ë`m dmnaumè`m ehamv amhuo hr A{VQ>moH$mMr ~m~ Amho, ho bjmv `ob b. hm n ÏdrÀ`m Am{U Ordg ï>rà`m g X^m V XheVdmX Amho. ^` H$a ñdénmmm qhgmmma Amho. V ÌkmZ _mugmbm g _mo{hv H$ê$Z Vmã`mV KoVo, de H$aVo. Vmo ho {_idy H$s Vo {_idy Ago H$aV Am`wî` KmbdVmo. OJUo J_mdVmo. {dh$mg Zmhr Pmbm Va OJm`Mo H$go, Agm VH $hrz àíz {dmmê$ bmjvmo. g nyu _mzdomvrda Ho$bobm hm EH$ "ãë`y ìhob'gmaim Ioi Amho. `mà`m EH$-EH$ nm`è`m bhmznumnmgyz {ejumûmao nma H$am`bm bmdë`m OmVmV. eodq>r `m IoimV ~o^mz Pmbobr _mzdomv AmË_KmVmMr eodq>mr nm`ar Amobm So>b; Or AmVm Mmby Amho. AmVm OJ^a VéU {nt>rbm {dídmg Am{U ào_mzo dmñvdmmo kmz XoÊ`mMr JaO Amho. gü`m {Z_m UmYrZ àh$ënm gh nyu Am Úmo{JH$aU Amnë`m ApñVËdmgmR>r Wm ~duo JaOoMo Amho. Ë`m Zm ZmoH$ar H$aVm `ouma Zmhr. _mugo åhuvmv, Amåhmbm H$ibo H$s _mzdomv Zï> hmov Amho Va Amåhr `mo½` Vo H$ê$. Ë`m Zm ho H$iV Zmhr H$s `m àízmmo ñdê$n dojio Amho. `mv _mzdomvrbm Ooìhm r 11 dfmªmm hmovmo, Voìhm {e bm gmos>bo. AmB -d{s>bm Mm {Zamon KoVmZm A V H$aU ^éz Ambo hmovo; na Vw ds>rb åhumbo, "~oq>m, nwt>o OmV amhm. { Ìm Zmo, A{O~mV Z Wm ~Vm nwt>o OmV amhm. - AZwn Ioa {VÀ`m AmH$bZmda gmos>bo Va Cera hmob b Am{U H$iob Voìhm dmmê`mmr g Yr g nbobr Agob. Am Úmo{JH$sH$aU Wm ~dbo Va dmmê`mmr eš`vm V`ma hmob b, nu Vo Wm ~dê`mgmr>r \$³V XmoZ-nmM df}m CnbãY AmhoV. \$³V 30 dfmª_ü`o _mzdomv Zï> hmov AgVmZm, Am Úmo{JH$aU Mmby R>odyZ hm àíz gmos>dy Ago åhuuo ho ñdßza OZ Amho. _ Ë`yMm {dmma gm_mý`v Hw$Umbmhr ZH$mogm dmq>vmo. AZoH$m Zm AënmdYrV _mzdomv Zï> hmouma, ho gë` nmduo OS> OmVo, ^`^rv H$aVo. Á`mà_mUo bhmz _yb ^rvrxm`h$ Jmoï> g_moa Amë`mda Amnbo S>moio {_Qy>Z KoVo Am{U g H$Q> Q>ibo, Aer g_oyv KmbVo, Ë`mà_mUo _mor>r _mugoxoirb dojdojù`m H$ënZm H$ê$Z ñdv À`m _ZmMr g_oyv H$mT>VmV H$s, ho g H$Q> Q>iob. Ë`m Zr Amnë`m Amgnmg AmVm Ceram H$m hmob Zm, nu nsy> bmjboë`m nmdgmv, AË` V à{vhy$bvovhr \w$bumè`m {ZgJm À`m g OZmH$So> ZOa Q>mH$mdr Am{U àoaum `mdr. hrm Oa Midi ~Zbr Va _mzdomv dmmob. na Vw, n[apñwvrmo Jm ^r` _mhrv Zgë`mZo {dzme A{YH$ Odi AmUUmè`m {dh$mgmmr, Am{U ZmoH$è`m Mr _mjur hmov Amho. Am Vaamï >r` n[afxm _Ü o à_wi Xoem Mo ZoVo A{YH$ CÚmoJ Am{U ì`mnmammo H$ama H$aV AmhoV. Or-20 n[afxogmr>r OnmZbm Jobobo Amnbo n VàYmZ, nmm dfmª_ü`o nmm {Q >{b`z S>m bamr AW ì`dñwm Am{U nþmg homa ñq>mq> AnMr KmofUm H$aVmV. Xþgè`mM {Xder ^mavmv navë`mda, nmê`mmo nma n[ah$ ómov nwzê$ mr{dv H$aÊ`mV `oê`mmr JaOhr _m S>VmV. `m nañna{damoyr ~m~r AmhoV `mmo ^mz Hw$Umbm Zmhr. H$mhr {Xdgm nydu n VàYmZm Zr eovrv H$mnm}aoQ>g dmt>uma Agë`mMo gyvmodmm Ho$bo Amho. AmajUH$V} amofu emhÿ hmamo emhÿ N>ÌnVr `m Mm OÝ 26 Owb 1874 amoor Pmbm. doxmo³v àh$au emhÿ hmamom À`m Ym{ H$ gwymaum Midirbm Ohm{JaXma O`qgJamd KmS>Jo ho Ë`m Mo ds>rb. H$bmQ>Ur XoUmao R>abo. AmVm `mvm H«$m Vr KS>dyZ AmUm`Mr, hmm H$moëhmnyaMo N>ÌnVr {edmor `m À`m AH$mbr Ë`y wio hmamur Amnbm namh«$, Ago R>adyZ Ë`m Zr nwt>mo H$m` hmvr KoVbo. Ë`mVM gmho~m Zr `ed Vamdm Zm XÎmH$ KoVbo Am{U N>ÌnVr hmoê`mmo doxmo³v àh$aumv {Q>iH$m Zr gzmvý`m Mr ~moy KoVbr. "Ho$gar', ^m½` Ë`m À`m Z{e~r Ambo "doxmo³vmmo Iyi' Agm AJ«boI bm amá`m{^foh$ hmoê`mnydu emhÿamom Zr {bhÿz ~«m Um Zm nmqr>~m {Xbm. àw Amnbm gd Xoe { $éz nm{hbm. {XZ{deof àm. g O dpaoh$a {Q>iH$m Mo {edam n V nam Ono, Vgo amoo gwédmvrbm gzmvzr d ÎmrMo, nu ^md$emór bobo ho gd emhÿ ^mav^«umv Ë`m Zm ^m Xy Y m À`m AZoH$ hmamom Zm doxmo³vmmm A{YH$ma à{mvr Amë`m. Zm{eH$ `owo emhÿ hmamom H$Sy>Z X{jUm bwq>umao XoVm `ouma Zmhr, Ago ~moby bmjbo. `m~ôb lr.. mq>o Amnë`m ~«måhu H$m` qh$dm h Xam~mXÀ`m w $m r AgVmZm A mà`m Zmdo AmË M[aÌmV {b{hvmv H$s, "{Q>iH$m Zr JO Zm H$ê$Z N>ÌnVr emhÿ amom À`m mjo AmoaS>V OmUmao wgb mz j{ì`m AmhoV, Ë`m Zm doxmo³vmmm A{YH$ma $H$sa H$m`? XmoKohr EH$mM Y m Mo à{v{zyr. Amho, Ago gm {JVbo AgVo Va hmamï >mvrb mvm Ë`m Mo à~moyz hmovo. nu, doxmo³v OmVr` {dmmam Zm {ZamioM diu bmjbo AgVo.' àh$aum wio g mogwymah$ emhÿ åhuyz gmè`m Ë`m H$mir H$moëhmnya g ñwmzm Mr bmoh$g»`m ^mavmv Vo à{gõ Pmbo. ZD$ bmi hmovr. Ë`mV 80 Q> o$ ~«m UM {eh$bobo. H$m{V H$ {hý`mv MmVw m gmv H$m{V H$ñZmZ Ë`m Mr g»`m $³V 26 homa. BVa OmVrÀ`m H$aV AgVmZm, Zmam`U ^Q>Or hm Am Kmoi {ejummo à mu 5 Vo 10 Q> o$. Xa~mamVrb Z H$aVm, iho$ H$nS>o KmbyZ doxmo³v Ì Z 71 A{YH$mè`m n H$s 60 ~«måhu, hmamom À`m åhuvm nwamumo³v Ì åhuv Amho, hr Jmoï> ImgJr ZmoH$arV 52 n H$s 45 ~«måhu. N>ÌnVt~amo~a Agboë`m am emór ^mjdvmà`m WmoS>Š`mV, g ñwmzmvhr ZmoH$è`m hr ~«m Um Mr bjmv Ambr. Vr Ë`m Zr emhyamom À`m bjmv { amgxmar ~Zbr hmovr. ho Wm ~bo nm{hoo, åhuyz AmUyZ {Xbr. "AmnU nwamumo³v ÌM H$m amomzo Amnë`m g ñwmzmv Xoe ñdv Ì hmoê`mnydum åhuvm' Ago emhÿamom Zr {dmmavmm, "Vwåhr S>b Am`moJmMr A b~omdur H$ê$Z 50 Q> o$ eyð AmhmV. XmoZM du ~«måhu Am{U eyð! eyðm Zm H$gbo AmboV AmajU {Xbo. ~hþoz g morb VéUm Zm mor>çm njmamdaà`m doxmo³v Ì?' Ë`mÀ`m CÎmamZo emhÿamoo ~om Z Pmbo. r amom, OmJm {Xë`m. Amnë`m ImgJr H$m m gmr>r hma g momvrb mâ`m nxar ho njmar ZmoH$a Am{U Var Vmo mâ`mer Agm CÕQ>nUo VéUm Zm àmymý` XoD$Z g ñwmzmvrb {edm{edrmm Ioi Ë`m Zr ~ X dmjbm. Va J ImbÀ`m OmVtMr H$m` AdñWm Agob? ho Ho$bm. X{bV VéUm Zm d{h$brà`m gzxm {Xë`m. H$mí raà m g X^m V Amåhr Hw$R>brhr Ü ñwr mý H$aUma Zmhr. H$maU, Vmo amï >r ñdm{^ mzmmm {df Amho. AmVm nmh$~amo~a MMm hmob b Vr Ho$di H$mí ra g X^m VM. - amozmw qgj AmVmM Omhra Pmboë`m AW g H$ënmV, EH$mM doir CÚmoJm Mr-_hm_mJmªMr dmt>, XoemVë`m àë`oh$ KamV 2022 n`ªv dro, J g {gqbs>a Am{U àë`oh$ J«m_rU KamV 2024 n`ªv ewõ gwa{jv {nê`mmo nmur hr "Omo Oo dm ÀN>rb, Vmo Vo bmhmo' Aer ^y{_h$m _m S>Ê`mV Ambr Amho. Am Úmo{JH$aU Am{U nmê`mà`m nma n[ah$ ómovm Mo nwzê$ mrdz EH$Ì hmod$ eh$uma Zmhr, ho AOyZhr VÁk åhudumè`m À`m bjmv `ov Zmhr. Vo \$³V Am Úmo{JH$aU ZmH$mê$Z H $fr`wjmv Jobmo VaM eš` Amho. Á`m Zm gd Zme AmoT>dUma ho g_ovo, Vo Bemam XoVmV H$s, ^mav Vmn_mZdmT>rÀ`m g_ñ`obm Vm S> XoÊ`mgmR>r V`ma Zmhr. AmVm V`ma AgUo åhuoo H$m`? Vmn_mZdmT> åhuoo H$m` nm{h$ñvmz Amho; Vm S> XoÊ`mgmR>r V`ma Agm`bm! `m {R>H$mUr ho ñnï>nuo gm {JVbo nm{hoo H$s, Vm~S>Vmo~ gdm {YH$ YmoH$mXm`H$ Agbobo "_moq>ma' ho dmhz gmos>m. dro Am{U {g_ Q>Mm dmna H$_r H$aV Om. Am{U, ho Ho$ë`mZohr _mzdomv dmmuma Zmhr åhuyz bdh$amv bdh$a àë`oh$mzo Amnbo AÞ AmnU {nh$dumam _muyg ~Zmdo Am{U ñdñw amhmdo. AmO Or 2022 d 2024 df} ^a^amq>rgmr>r gah$ma gm JV Amho Vr àë`jmv CÎma Y«wdmdarb Am{U {h_mb`mvrb ~\$m Mo AmdaU Zï> H$aUmar Am{U åhuyzm A V {ZpíMV H$aUmar df} AmhoV. 135 H$moQ>r bmoh$g»`omm hm Xoe Amnbo homamo dfmªmo ehmunu Am{U gmyonu gmosy>z AË` V _hîdmà`m jur ñdrh$mav Agbobm _mj nyu {dzmemmm Amho. AmVm OrdZmMo aju H$aÊ`mgmR>r OJ^a, gah$mam À`m dm Hw$UmÀ`mhr {damoymv Zgbobr, qh$dm Hw$Umda Adb ~yzhr ZgUmar nyu _mzdomvrmr, ñdv À`m AmMaUmV n Ïdrgwg JV ~Xb KS>dUmar, A {V_ Midi VmVS>rZo gwê$ ìhmdr. {XZm H$ 26 Owb 2019 AmOMo B{VhmgmVrb {XZ{deof : 1) amï >r` A br nxmw {damoyr {XZ. 2) Ý`y`m H $Zo A o[aho$mo g {dymz mý` Ho$bo d Ë`m`moJo A o[aho$mo 11do amá` Pmbo. 3) mmg ñwodarb CnMmam gmr>r {dúwv àdmhmmm dmna H$aUmao am ~Q> [a mh $ `m Mm OÝ. 4) bm`~o[a`mbm ñdmv Í { imbo. 5) Am`[ae eara {dkmzemók ga Omogo $ ~ma H«$m âq> `m Mm OÝ. 6) amofu emhÿ hmamo `m Mm OÝ. 7) Š`w~Z H«$m Vrbm gwédmv. X{bV g momà`m CÕmamMr ^r nvmh$m S>m. ^r amd Am ~os>h$a m X{bV ZoË`mÀ`m hmvr OmUma ho ÐîQ>çm amomzo AmYrM OmUbo hmovo. Ë`m Zm ^oq>m`bm OmVmZm H$moUVrhr Am nmm[ah$ Z nmivm Ë`m Mm nîmm {dmmav emoyv-emoyv Ë`m Zr ds>mù`mmr Mmi JmR>br. gmè`m ^mavmvrb g ñwm{zh$ Amnë`m gîmov A XmYw X Pmbo AgVm, g ñwm{zh$m Yrb m à~moyzh$mam Mm Ë`y 6 o 1922 amoor w ~B V öx`{dh$mamà`m PQ>Š`mZo Pmbm. Ë`m À`m Ë`yMr ~mv r H$iVmM ~hþozm Zm Amnbm AmYma VwQ>bm Ago dmqy> bmjbo. Va, XwgarH$S>o nwè`m w ~B gma»`m ehamv gzmvzr Cƒ d{u `m Zr EH$ oh$m Zm not>o dmqy>z AmZ X {XZ åhuyz gmoam Ho$bm, ho qhxy Mo XwX d, Xwgao H$m`! (gm OÝ gho {eju y Q>çy~ dm{hzr) w ~B V {dymzg^m {ZdS>UwH$sV `e { iuma Zmhr, ho bjmv Amë`mda g{mz A{ha `m Zr {edgozov àdoe Ho$bm. na Vw, {edgozozo ns>umam ZoVm KoVbm Amho, ho bjmv mdo. - Zdm~ {bh$ {hbm Zr m Xm nmim bmm hì m! {hbm Zr n[aymz Ho$bobo CÎmmZ Am{U VmoH$So> H$nSo> dmt>ë`m b {JH$ AË`mMmambm H$maUr^yV R>aV Agë`mMo ~mobbo OmVo. $ezo~b amhur Q>miÊ`m~m~VMm g mxoirb dma dma {Xbm OmVmo. {hbm Zr A J^a dó n[aymz Ho$boM nm{hoo, `m~m~v Y dmúm Mm AmJ«h Va $mam H$Å>a AgVmo. AWm V, $³V AmìhmZ XoUmao H$nSo>M {hbm darb dmt>ë`m b {JH$ AË`mMmambm H$maUr^yV R>aVmV, Agm gagh$q> {ZîH$f H$mT>Uo `mo½` hmouma Zmhr. H$maU, Ago AgVo Va d`mod Õ {hbm da Am{U {ZamJg ~m{bh$m da b {JH$ AË`mMma PmboM ZgVo. XwgarH$So> Agmhr Amjon KoVbm OmVmo H$s, {hbm darb dmt>ë`m b {JH$ AË`mMmambm nwéfm Mr {dh $V mz{gh$vm H$maUr^yV Zmhr H$m`? J {hbm dam gjir ~ YZo H$m? AmìhmZ XoUmao H$nSo> {hbm Zr Zmhr n[aymz Ho$bo Va gd b {JH$ AË`mMma ~ X hmovrb H$m? H$mhrhr Agbo Var {hbm Zr AmìhmZ XoUmao Q>mim`bm hdov, Ago mpo V Amho. AmìhmZ XoUmao H$nSo> ho b {JH$ AË`mMmam mjmo EH$ H$maU Agy eh$vo. Ë`m wio ^mavr` g ñh $VrZwgma A J^a dó n[aymz H$aUo Ho$ìhmhr Mm JboM. AmnUhÿZ AmìhmZ XoD$ Z`o. AmnU Amnë`m `m Xm nmim`bmm hì`mv. BVHo$hr H$ê$Z AË`mMmamMr KQ>Zm KS>ë`mg Vo Ë`m {hbomo XwX d Agob. na Vw, AmnUhÿZ g H$Q>mbm {Z ÌU XoÊ`mV H$mhrhr AW Zmhr. J g momzo Amnë`mbm H$mHy$~mB åhq>bo Var Mmbob. g mo {H$Vrhr gwymabm, Cƒ{e{jV Pmbm, ór-nwéf g mzvm g momv àñwm{nv Pmbr Varhr b {JH$ AË`mMmamÀ`m ~ir {hbmm AgVmV. Ë`m wio {hbm Zr ñdv:mr gwajm ñdv:m H$aUo Amdí`H$ Amho. - a{mvm nos>uoh$a, Zdr w ~B ~mojg {dúmnrr>m nmgyz {dúmwu d nmbh$m Zr gvh $ amhê`mmr Oéar... {dúmnrr> AZwXmZ Am`moJmZo `mdfu XoemVrb ~mojg {dúmnrr>m Mr `mxr Omhra Ho$br Amho. AmÎmmn`ªV ~mojg emim Agë`mÀ`m ~mvå`m hmoë`m. AmVm {dúmnrr>ohr ~mojg Agë`mMo d Îm dmmyz Y $mm ~gbm. `m Ü`o 23 {dúmnrr>m Mm g mdoe Amho. Ë`m Ü`o CÎma àxoemvrb AmR>, {X rvrb gmv, Amo{S>em d npím ~ Jmb Yrb àë`oh$s XmoZ, Va hmamîq, nm±s>omar, Ho$ai d H$Zm Q>H$ `m amá`m Vrb àë`oh$s EH$ {dúmnrr> ~mojg Amho. dmñv{dh$, `worgr Xadfu Aem ~mojg bmoh$g gx {dúmnrr>m Mr `mxr Omhra H$aVo. ~mojg {dúmnrr>m wio {dúmwu d nmbh$ `m Mr $gduyh$ hmoê`mmr XmQ> eš`vm Amho. gah$mazo Aem {dúmnrr>m {déõ H$R>moa H$madmB H$amd`mg hdr. AkmZmnmoQ>r {dúmï mªà`m ^mdr Am`wî`mMo ZwH$gmZhr hmod$ eh$vo. `m wio Aem {dúmnrr>mv àdoe KoÊ`mnmgyZ {dúmï`mªzm namd Îm H$aÊ`mMr ` ÌUm hdr. Aem {dúmnrr>m Mr `mxr AZoH$ dv mznìm VyZ à{gõ Pmbobr Amho. gah$ma `m àízmh$s>o Jm ^r`m Zo bj XoB b H$m? - em Vmam dmk, nwuo Ad`dm {df r OZOmJ Vr hîdmmr Amnë`m XoemVrb OZVobm A YlÕoZo EdT>o J«mgyZ R>odbo Amho, H$s Ë`mbm S>mdbyZ Amnbr VH $ewõ ~wõr mugo JhmU R>odyZ ~gvmv. Ad`dXmZ hm Iao Va mzd Zm H$ àmê`mà`m gwnrh$ S>moŠ`mVyZ ~mhoa ns>bobm Zdm Am{dîH$ma Amho. `m Am{dîH$mam wio namdb ~r muyg ñdmdb ~r Am`wî` OJy eh$vmo. ZoÌXmZ hm àh$ma Joë`m VrZ XeH$m V Iyn JmObm. nu {H$Vr A Y bmoh$m Zm Ñï>r nav { imbr `mmr AmH$S>odmarM Ho$ìhm dmmm`bm, ~Km`bm, EoH$md`mbm { imbr Zmhr. `mmo H$maU Ho$di A YlÕmM Zmhr. Ë`mbm AZoH$ H$maUo AmhoV. Xm[aÐç ho Ë`mn H$sM. BWo ImÊ`m{nÊ`mMr Cnmg ma AgVmZm {eju { iuo XwamnmñV. Ad`dXmZ hm àh$mam XwéZ- Xwê$Z mhrv Zmhr. Á`mbm m{hvr Amho Ë`mbm Ad`dXmZmMm IM Ponob Agohr Zmhr. S>m ŠQ>am Zr Ad`dXmZmMr m{hvr {Xbr Varhr Á`m Hw$UmMm Ad`d bmdbm OmB b, Vo JaOyMo eara ñdrh$maob H$m, `m~m~v S>m ŠQ>aM àízmwu wðov é½um g moa C^o amhvmv. Aem doir H$gm hmob b Ad`dXmZmMm àgma? Voìhm Amnë`m XoemV Var gmü` ho ñdßzdvm dmq>uma. `m gd àh$mamv EH$ mor>r {eñv~õ Midi gd WamV am~dmdr bmjob. mgmr>r OZOmJ Vr H$aUo JaOoMo AgyZ, mgmr>r {d{dy g ñwm, g KQ>Zm Zr nwt>o ouo JaOoMo Amho. - {do m H$moir, nzdob

7 Xoe-{dXoe Ama. EZ. Am`. a{o. H«$ /77 MH/MR/RGD/RNP-16/ ( ) ewh«$dma, {X. 26 Owb 2019 ZddrÀ`m {dúm{w ZrMm amá`mvrb Aml emim Mr JXu wio bmoh$b YyZ Q >H$Imbr {MaSy>Z Ë`y nsy>z VéUmMm Ë`y hmouma gimob VnmgUr & R>mUo & d Îmg ñwm & & Ywio & d Îmg ñwm & Ë`y Pmë`mMr m{hvr { ivmm {VMo àdmem À`m JXu wio YmdË`m bmoh$b YyZ nsy>z 30 ^aymd Q >H$À`m MmH$mImbr gmnsy>z AmB ds>rbhr KQ>ZmñWir nmohmombo. dfu` {hbomm Ë`y Pmë`mMr KQ>Zm VmOr AgVmZmM, ZddrVrb {dúm{w ZrMm Ë`y Pmë`mMr wbrmm a³vmà`m Wmamoù`mV ns>bobm Jwédmar gh$mir S>m {~dbr-h$mona aoëdo ñwmzh$m Xaå`mZ KQ>Zm Jwédmar gh$mir Ywù`mVrb gmh«$s VXoh nmhÿz Ë`m À`m nm`mimbmr EH$m 26 dfu` VéUmMm bmoh$b YyZ nsy>z Ë`y Pmë`mMr añë`mda qgmz ^dzg moa KS>br. Jw OZ O rz gah$br. KQ>ZmñWir mor>r KQ>Zm KS>br Amho. {ed d ^ Hw$ ma Ago `m VéUmMo nmq>rb Ago V wbrmo Zmd AgyZ, JXuhr Pmbr hmovr. gms>ogmvà`m & nwuo & d Îmg ñwm & Zmd Amho. H$ bm~mb H$Ý`memioV Vr {eh$v hmovr. gw mamg nmobrg KQ>ZmñWir nmohmombo. amá`mvrb emgh$s` Aml emim Mr amá emgzmmm {ed d ^ Hw$ ma hm 26 dfmªmm VéU S>m {~dbrv Vr gh$mir ñh$m ba{enà`m Šbmgbm Ë`m Zr JXubm nm Jdbo. Jw OZMm VXoh gimob VnmgUr H$aÊ`mMm {ZU ` amá` amhmv hmovm. erx ~ Xa `owrb EH$m ImgJr H $nzrv {ZKmbr hmovr. Ë`mdoirM {VÀ`mda {Oëhm é½umb`mv ZoÊ`mV Ambm. `m emgzmzo KoVbm Amho. Ë`m Ü`o Aml emim Mr hîdnyu {ZU Vmo ZmoH$ar H$aV hmovm. Zoh rà muo Vmo H$m mda {ZKmbm H$mimZo Kmbm KmVbm. àh$aur Q >H$ MmbH$mbm AQ>H$ H$m` nõvr, gmo`rgw{dym, Xhmdr-~mamdrMm emgzmzo Aml emim Mr gimob VnmgUr hmovm. H$O VH$Sy>Z `oumar 8 dmoyz 50 { {ZQ>m Mr ObX Jw OZ gmh«$s añë`mda g Q b H$aÊ`mV Ambr Amho. {ZH$mb Aem {d{dy KQ>H$m Mr gimob H$aÊ`mMm {ZU ` KoVbm Amho. VnmgUr Ü`o bmoh$b Ë`mZo nh$s>br. `m bmoh$b Ü`o àm S> JXu hmovr. ~±Ho$À`m mjo amhmv hmovr. Vr Jw OZÀ`m KaMr n[apñwvr VnmgUr Ho$br OmUma AgyZ, `m VnmgUr wio {d{dy KQ>H$m Mm {dmma H$aÊ`mV `ob b. Ë`mV S>m {~dbr-h$monaxaå`mz Ë`mMm Vmob Jobm Am{U Vmo Jwédmar gh$mir ñh$m ba{enà`m ~ovmmr Amho. {VMo ds>rb amá`mvrb Aml emim da j-{h$au emiovrb J aàh$ma, b {JH$ àh$ma, wbm- bmoh$b YyZ Imbr ns>bm. `m AnKmVmV Ë`mMm OmJrM ŠbmggmR>r KamVyZ ~mhoa ho gmh«$s añë`mda EH$m ns>uma Amho. wbtmr gwajm `mgh emgzmà`m AmXoem Mo Ë`y Pmbm. S>mD$Z {XeoH$Sy>Z `oumè`m bmoh$bà`m ns>br. {ÌUrbm gmo~v KoÊ`mgmR>r hms> doaaà`m XwH$mZmV H$m H$aVmV. amá`mmo àymz g{md Oo.nr. Jwám `m Zr nmbz Pmbo Amho H$m, ~S>V $s, g m`moozmmo moq>a ZZo `m KQ>ZoMr m{hvr S>m {~dbr aoëdo ñwmzh$mv Vr añvm Amobm S>V hmovr. Ë`mMdoir Jw OZ emiov hþema hmovr. AmR>drÀ`m `m~m~vmm AmXoe {Xbm Amho. Am{Xdmgr, {ZX}e {Xbo AmhoV H$m, hohr nm{hbo OmB b. {Xbr. Ë`mZ Va H$mhr doimzo aoëdo nmobrg KQ>ZmñWir gmh«$sh$sy>z Ywù`mH$S>o `oumè`m ^aymd ñh$m ba{en narjov Vr emiovyz n{hbr J«m ru ^mjmvrb JaOy {dúmï`mªzm {ejumà`m VnmgUr Ü`o àë`oh$ KQ>H$mgmR>r JwU {Xbo nmohmombo. Ë`m Zr {ed d ^ Hw$ mamm VXoh H$ë`mU- Q >H$À`m mjà`m MmH$mImbr Vr Ambr hmovr. wbrbm {eh$dyz mor>o àdmhmv AmUÊ`mgmR>r Am{U Ë`m Zm Mm Jë`m OmVrb. 150nojm OmñV JwU { imë`mg A S>m {~dbr hmnm{bho$à`m emórzja `owrb é½umb`mv gmns>br. `mv {VMm OmJrM Ë`y H$aÊ`mMo ñdßz d{s>bm Zr nm{hbo hmovo. XOm Mo {eju { iê`mgmr>r amá` emgzmzo H$ma^ma, {ejummm Kgabobm XOm `m~m~v XOm, 121 Vo 150n`ªV JwU { imë`mg ~ Zobm. VoWo ZmVodmB H$m Zr Jm Yi KmVbm. bmoh$b Yrb Pmbm. n[agamvrb ì`mdgm{`h$, na Vw, AnKmVmZo `m ñdßzm Mm MwamS>m Aml emim gwê$ Ho$ë`m. mì, Joë`m H$mhr AZoH$ VH«$mar emgzmh$s>o H$aÊ`mV Amë`m. XOm, 100 Vo 120 n`ªvà`m JwUm gmr>r H$ JXu wio amoo AnKmV hmov AmhoV. AZoH$m Mm ~ir OmV a{hdmem Zr VmVS>rZo KQ>ZmñWir Ymd Ho$bm. J{VamoYH$ AgVo Va H$Xm{MV dfmªv gmvë`mzo Aml emim Mo J aàh$ma g moa mì, `m VH«$matMo nwt>o {deof H$mhr Pmbo XOm Am{U 100nojm H$ r JwUm gmr>r S> XOm Amho. mì, AnKmV amoiê`mgmr>r aoëdo àemgz H$moUVrhr KoVbr. H$mhr doi {VWo VUmdhr Jw OZ dmmbr AgVr, Ago VoWrb Ambo AmhoV. g moh$ë`mu {d^mjmà`m Zmhr. `m bmb{ $VrÀ`m H$ma^mamV {dúmï`mªmo XoÊ`mV `ob b. `m lourzwgma AZwXmZ XoÊ`mMohr Cnm``moOZm H$aV Zmhr, Aem eãxm V Ë`m Zr g Vmn {Z m U Pmbm hmovm. Jw OZMm AnKmVmV ñwm{zh$ gm JV hmovo. AIË`m[aV `oumè`m `m emim Yrb Z mzr e j{uh$ ZwH$gmZ hmov Amho. Ë`m wio AmVm emgzmà`m {dmmamyrz Amho. ì`³v Ho$bm. 7 oq >mo àh$ënmgmr>r {ZYr C^maUrMm mj moh$im & nwuo & d Îmg ñwm & ehamv oq >mo àh$ënm VJ V VrZ m{j H$m àñvm{dv AmhoV. Ë`mn H$s qhods>r Vo {edmorzja hr m{j H$m nwuo hmzja àxoe {dh$mg àm{yh$aumh$sy>z (nwuo oq >monmo{bq>z [aoz S>oìhbn Q> A Wm [aq>r-nre AmaS>rE) H$aÊ`mV `ouma AgyZ, `m m{j Ho$À`m {ZYr C^maUrgmR>r emgh$s` OmJm nre AmaS>rEbm XoÊ`mg {Ì S>imZo Jidmar Owar {Xbr. qhods>r Vo {edmorzja hm CÞV (E{bìhoQ>oS>) oq >mo àh$ën 23.3 {H$. r.mm AgyZ, EHy$U AmR> homa ghmeo H$moQ>r én`m Mm Amho. Ë`mgmR>r H $Ð Am{U amá`mh$sy>z VrZ homa H$moQ>r EdT>m {ZYr { iuma Amho. Cd [av 70 Q> o$ {ZYr ñdv: nre AmaS>rEbm C^m H$am`Mm Amho. Ë`mn H$s amá` emgzmzo qhods>r Vo {edmorzja oq >mo m{j Ho$gmR>r 888 H$moQ>r én`o `m Am{W H$ dfm gmr>r A XmOnÌH$mV {Xbo AmhoV. Va, H $ÐmH$Sy>Z gmoimeo H$moQ>r én`o ^mj^m S>db XoÊ`mbm Owar àmá Pmbr Amho. Jmoir KmbÊ`mnojm {Vhoar VbmH$ ~am & Zdr {X r & d Îmg ñwm & g gxov {Vhoar VbmH$ {dyo`h$mda MMm gwê$ AgyZ, gah$mazo {Vgè`m Xm ho {dyo`h$ g gxov m S>bo Amho. `m {dyo`h$mbm AZoH$m H$Sy>Z {damoy hmov Amho. Xaå`mZ, `mda AZoH$m H$Sy>Z à{v{h«$`mhr `ov AmhoV. H$moUË`mhr Y m À`m ImgJr ~m~t Ü`o gah$mazo hñvjon H$aUo `mo½` Zmhr. nëzrbm Jmoir KmbÊ`mnojm {Vbm VbmH$ {Xbobm Ho$ìhmhr ~am, Ago dmxj«ñv d³vì` g modmxr nmq>umo ImgXma Eg.Q>r. hgz `m Zr Ho$bo. bmoh$g^ov VrZ VbmH$ {dyo`h$mbm Owar { imë`mz Va ho {dyo`h$ amá`g^ov OwargmR>r nmr>dbo OmUma Amho. H$Yr-H$Yr nvr-nëzr Ü`o Ho$di {d^³v hmoê`mmmm n`m ` {e H$ AgVmo. Aem doir nëzrbm Jmoir KmbÊ`mnojm {Vbm {Vhoar VbmH$ XoD$Z dojio Pmbobo Mm Jbo, Ago hgz åhumbo. Bñbm Zo {hbm Zm H$m` Ý`m`M {Xbm Amho. nëzr Ooìhm nm{hoo, Voìhm Amnë`m nvrnmgyz dojir hmod$ eh$vo. ear`v Am{U wpñb ng Zb bm Ü`o ~Xb H$aUo J a Amho. Oa Vwåhr EImÚm nwéfmbm {Vhoar VbmH$Z Va VrZ dfmªmr {ejm {Xbr, Va Vmo Hw$Qw> ~mbm ^Îmm H$gm XoD$ eho$b, Agm gdmb Ë`m Zr `mdoir Ho$bm. qhxy Am{U p¼ñvr Y m Vrb nwéfm Zm EH$m dfmªmr {ejm hmovo, Va wpñb Y m Vrb VéUm Zm VrZ dfmªmr {ejm H$m, Agm gdmbhr Ë`m Zr `mdoir Ho$bm. gnm ImgXmamMo dmxj«ñv d³vì` Xaå`mZ, {Vhoar VbmH$ {dyo`h$mda nrs>rnrà`m ImgXmam Zrhr à{v{h«$`m {Xbr. AmnU {Vhoar VbmH$ {dyo`h$mà`m {damoymv AmhoV. r EH$ wpñb Agë`mZo `m {ZU `mmm {damoy H$aV Amho. gah$mabm Oo H$am`Mo Amho Vo H$aVrb. na Vw, Amåhr Vo ghz H$aUma Zgë`mMo ImgXma ZPra Ah X åhumbo. Xaå`mZ, {damoymh$m Mm {hbm {damoyr ÑpîQ>H$moZ Agë`mMr à{v{h«$`m ^monmo ImgXma amho$e {gýhm `m Zr {Xbr. Oo VrZ dfmªà`m {ejo~ôb ~mobvmv, Ë`m Zr hþ S>m~ irbm Amim KmbÊ`mgmR>r V`ma H$aÊ`mV Amboë`m H$m`ÚmV gmv dfmªà`m {ejomr VaVyX H$aÊ`mV Ambr Amho, `mmm {dmmahr H$amdm, Agohr Vo åhumbo. àdmhmà`m {déõ nmohm`bm {eh$m Zdm~ {bh$m Mm nj gmos>umè`m Zm g m & w ~B & d Îmg ñwm & àdmhmà`m {dê$õ nmohm`bm {eh$m, Agm amï >dmxr gmos>umè`m Zm g m XoVmZmM gîmmymè`m {damoymv bt>ê`mmr qh V Zgë`mZo g{mz A{ha {edgozov Jobo, Aem eãxm V amï >dmxr H$m±J«ogMo àd³vo Zdm~ {bh$ `m Zr Ë`m À`mda Q>rH$m Ho$br Amho. `m Ame`mÀ`m H$mhr H$mì`n ³Vr {Q >Q> H$éZ Ë`m Zr A{ha `m À`m {edgozm àdoemda ^mî` Ho$bo Amho. amï >dmxr H$m±J«ogMo w ~B AÜ`j Agbobo A{ha `m Zr Jwédmar gh$mir {edgozm njà wi CÕd R>mH$ao, `wdmgozm à wi Am{XË` R>mH$ao Am{U AZoH$ {edg {ZH$m À`m CnpñWVrV {edgozov àdoe Ho$bm. Ë`mZ Va H$mhr doimvm Zdm~ {bh$ `m Zr A{ha `m À`m àdoemda Q>rH$m Ho$br. Ë`m Zr {Q >Q> Ho$bo H$s, "Omo qoxm hmovo h dh àdmh Ho$ {dê$õ V avo h, wxm bmoj nmzr Ho$ gmw ~h OmVo h & gm{w`m qoxm hmo Vmo qoxm ZOa AmZm Oê$ar h & O`qhX O` amï >dmx&' g{mz A{ha ho amï >dmxr H$m±J«ogMm w ~B Ybm Moham mzbo OmV hmovo. {dymzg^m {ZdS>UwH$sÀ`m nmíd ^y rda Ë`m Zr {edgozov OmUo hm amï >dmxrgmr>r gdm V mor>m Y $m mzbm OmVmo Amho. ~wydmarm Ë`m Zr Ë`m Mo H$m` H$V} Am{U nxm{yh$mar `m À`mgmo~V ~ R>H$ KoVbr Am{U bm nwt>ohr AerM gmw Úm, Ago åhq>bo hmovo. Joë`m H$mhr {Xdgm nmgyz g{mz A{ha {edgozov OmUma Aer MMm hmovr. Ë`mda AmVm {e $m mov ~ Pmbo Amho. H$mdS> ~ZdUmè`m wpñb m da ~{hîh$ma Kmbm & CÎma àxoe & d Îmg ñwm & {díd qhxy n[afxomr ZoVm gmüdr àmmr hr nwýhm EH$Xm ~aibr Amho. h[aûma Yrb ^JdmZ e H$amÀ`m H$mdS> `mìogmr>r H$mdS> ~ZdUmè`m wpñb m da ~{hîh$ma Kmbm, Ago dmxj«ñv {dymz {VZo Ho$bo Amho. `m {dymzm wio {VÀ`mda Q>rH$m hmovm Amho. CÎma àxoemvrb ~mjnv Ü`o EH$m H$` H«$ mv ~mobvmzm gmüdr åhumbr, "h[aûma Ü`o ^JdmZ e H$amÀ`m ^³Vm gmr>r 99 Q> o$ wpñb H$mdS> ~ZdÊ`mMo H$m H$aVmV. Ë`m À`mda AmnU ~{hîh$ma Kmbm`bm hdm, VgoM Ë`m Zm BWyZ hmh$byz bmdm`bm hdo. H$maU, mâ`m & JwOamV & d Îmg ñwm & H$magmR>r AmdS>Vm Mm B g Z ~a { idê`mgmr>r JwOamV Yrb EH$m {~ës>azo Am ZbmB Z {bbmdmv M $ 19 bmi én`o moobo AmhoV. Ë`mÀ`m g S>rO ~ P H$maÀ`m EHy$U qh$ VrÀ`m 33 Q> o$ BVH$s hr a $ Amho. AmdS>rÀ`m Mm B g Z ~agmr>r EImÚm ì`³vrzo ^abobr BVH$s a $ nmhÿz H$moUmMohr S>moio {dñ $mabo AgVrb. JmoqdX nagmzm Ago `m Mm B g Z ~agmr>r 19 bmi én`o ^aboë`m {~ës>amo Zmd Amho. Vmo amoh$moq> `owrb a{hdmgr Amho. `m {~ës>azo Amnë`m g S>rO H$magmR>r 0007 `m Mm B g Z ~agmr>r amoh$moq>à`m AmaQ>rAmoH$S>o AO Ho$bm hmovm. nagmzm ho JUnVrMo ^³V AmhoV. Ë`m wio 7 hm AmH$S>m JwOamVr ^mfovrb A H$m Ü`o {b{hbm Va Vmo JUoemÀ`m à{v ogmaim {XgVmo. VrZ dfmªv {dç>b {XamgmR>r {Xbr EH$ H$moQ>tMr XoUJr & n T>anya & à{v{zyr & gmdù`m {drw>am`mmo {Zñgr ^³V, w ~B `owrb ~m YH$m ì`mdgm{`h$ O` V åh gh$a `m Zr a{ddmar {dç>b {Xamg 11 bmim Mr XoUJr XoD$Z Joë`m VrZ dfmªv EH$ H$moQ>r én`m Mr XoUJr XoÊ`mMm {dh«$ Ho$bm Amho. åh gh$a ho {dç>b {XamMo mor>o XoUJrXma R>abo AmhoV. hmamï >mmo AmamÜ` X dv Am{U JmoaJ[a~m Mo X dv g Oë`m OmUmè`m {dç>b {XamÀ`m lr VrV dmt> hmov Agë`mMo XoUJrÀ`m AmoKmVyZ g moa `ov Amho. AmfmT>r `mìoà`m H$mimV {dç>b {Xamg Mma H$moQ>r 40 bmim À`m XoU½`m àmá Pmë`m. XoU½`m Mm AmoK AOyZhr gwê$ AgyZ, XoemVë`m qhxy Zmhr Aem amoojmamà`m g Yr { im`bm hì`mv'. e H$amÀ`m ^³Vm H$Sy>Z Xadfu CÎma ^mavmv H$mdS> `mìomo Am`moOZ Ho$bo OmVo. `mdoir ^m{dh$ CÎma àxoemvrb h[aûma, CÎmamI S> Yrb Jm wi Am{U J JmoÌr VgoM {~hma Yrb gwbvmzj O `owyz J Jm ZXrMo nmur H$mdS>t YyZ dmhÿz ZoD$Z Ë`mZo ^JdmZ e H$amMr nyom H$aVmV. `mz Va AmUIr EH$ dmxj«ñv {dymz gmüdrzo Ho$bo Amho. "Oo Xaem Ü`o OÝ KoVmV Vo w ~B darb hëë`mmm gyìyma Am{U Ë`m wio Ë`m Zm hm H«$ m H$ hdm hmovm. `m~m~v ~mobvzm nagmzm åhumbo, r Mm B g Z ~agmr>r 19 bmi én`o ^abo. mì, AmaQ>rAmoZo bm hm H«$ m H$ H$maÀ`m Z ~a ßboQ>da JwOamVr ^mfov Q>mH$Ê`mg nadmzjr ZmH$mabr. r H$mhr Ooåg ~m±s>mm $Zhr Zmhr Omo 007 `m H«$ m H$mgmR>r BVHo$ n go ^aoz. nagmzm `m Zr `mnydu Ë`m À`m VrZ a{ddmar ~m YH$m ì`mdgm{`h$ O` V åh gh$a `m Zr 11 bmim Mr XoUJr {dç>b {Xamg {Xbr. Joë`m VrZ dfmªv Ë`m Zr EH$ H$moQ>r én`m Mr XoUJr {dç>b {XamH$S>o O m Ho$br Amho. BVH$s mor>r XoUJr amoi ñdénmv XoUmao åh gh$a ho {dç>b {XamMo mor>o XoUJrXma R>abo AmhoV. åh gh$a `m Mo { Ì MoVZ àymz `m Zrhr 51 homam Mr XoUJr `mdoir {dç>b {Xamg {Xbr. gmüdr àmmr ~aibr bîh$a-e-vmo`~mmm g ñwmnh$ hm $so gb XgmaIo XheVdmXr ~ZVmV. VgoM ^monà`m ImgXma gmüdr àkmqgh R>mHy$a Am{U hmë m Jm YtMm maoh$ar ZWwam JmoS>gogmaIo bmoh$ H$Yrhr Vgo hmod$ eh$v ZmhrV. `mda XoemVrb ~w{õdmxr bmoh$ H$Yrhr ^mî` H$arV ZmhrV. mì, bm $mer Pmbr Var Mmbob, nu r Iao ~mobumam' Ago gmüdr àmmrzo åhq>bo Amho. A~~! H$maÀ`m Mm B g Z ~agmr>r moobo 19 bmi én`o JmS>çm gmr>rhr hmm H«$ m H$ KoVbm Amho. Xaå`mZ, JwOamVÀ`m AmaQ>rAmo A{YH$mè`m Zr gm {JVbo H$s, nagmzm `m Zr {bbmdmv hm H«$ m H$ bmi én`m Mm {dh$v KoVbm Amho. JwOamV Ü`o EImÚm H$maÀ`m H«$ m H$mgmR>r AmOda moomdr bmjbobr hr gdm {YH$ a $ R>abr Amho. Á`m Mm Aem H«$ m H$mda {dídmg Amho Vo bmoh$ Aem AmdS>Ë`m H«$ m H$m gmr>r mor>r qh$ Vhr moom`bm V`ma AgVmV. AmaQ>rAmoVrb A{YH$mar gm JVmV H$s, 1, 7, 11, 9, 99 ho H«$ m H$ {dh$v KoÊ`mgmR>r gdm {YH$ ñnym AgVo. Va Amnë`m Mm B g H«$ m H$m Ü`o bmoh$ Ë`m Mo dmt>{xdg, b¾mmm dmt>{xdg, wbm Mm dmt>{xdg Aem àh$maà`m OrdZmVrb hîdmà`m VmaIm À`m H«$ m H$mbm ng Vr XoVmV. w ~B Vrb ~m YH$m ì`mdgm{`h$ O` V åh gh$a {XamMo mor>o XoUJrXma w ~B `owrb ~m YH$m ì`mdgm{`h$ O` V åh gh$a `m À`m dvrzo n T>anya `owrb ñwm{zh$ ~m YH$m ì`mdgm{`h$ mévr dmk mos>o `m Zr a{ddmar AH$am bmim Mm YZmXoe {Xa g{ VrMo H$m` H$mar A{YH$mar g{mz T>mobo `m À mh$s>o gwnyx Ho$bm. `mdoir {Xa g{ VrÀ`m dvrzo Ë`m Mm gý mz H$aÊ`mV Ambm. `màg Jr {Xa g{ VrMo ì`dñwmnh$ ~mbmor nwxbdms> Am{U BVa H$ Mmar CnpñWV hmovo. Joë`m VrZ dfmªv EH$ H$moQ>tMr XoUJr {dç>b {Xamg amoi ñdénmv XoUmao w ~B `owrb ~m YH$m ì`mdgm{`h$ O` V åh gh$a ho {dç>bmmo {Zñgr ^³V AgyZ, Ë`m Mr {dç>bmda Anma lõm Amho. amá`mv emim gmr>r amr>r ^mfm g³vrmr & n T>anya & à{v{zyr & amá`mvrb gd emim Ü`o amr>r ^mfm A{Zdm` H$aÊ`m~m~VMm H$m`Xm bdh$am `ov AgyZ, `m H$m`ÚmMm gwxm V`ma H$aÊ`mV Ambm Amho. `m gwúmda gymzm Am{U ~Xb gwmdê`mgmr>r gm{hë` n[afxoà`m g Ho$VñWimda CnbãY H$aÊ`mV Ambm Amho. `m~m~và`m `mo½` Ë`m gymzm H$aÊ`mMo AmdmhZ hmamï > gm{hë` n[afxoh$sy>z H$aÊ`mV `ov Amho. amá`mvrb gd M emim Ü`o amr>r ^mfm {eh$dbr Omdr Am{U Ë`m~m~VMm H$m`Xm amá` gah$mazo H$amdm `mgmr>r amr>rda ào H$aUmè`m amá`mvrb g ñwm & H$mobH$mVm & d Îmg ñwm & bmoh$g^m {ZdS>UwH$snmgyZ npím ~ Jmb Ü`o ^mon Am{U V U yb H$m±J«og `m À`mV gwê$ Agbobr amoh$s` bt>mb {Xdg {Xdg Vrd«hmoV Amho. Xaå`mZ, `m {ddmxmmo n`m dgmz qhgmmmamv hmov AgyZ, ZwH$Ë`mM Pmboë`m VmÁ m KQ>ZoV CÎma 24 najum {OëømV ^mon ImgXma AOw Z qgh `m À`m {ZdmgñWmZmda mor>m h m Pmbm Amho. h oimoam Zr AOw Z qgh `m À` Kamda ~m å~h m Ho$bm Amho. VgoM h oimoam Zr qgh `m À`m KamÀ`m {XeoZo Jmoir~mahr Ho$bm. ~oamh$nya bmoh$g^m VXmag KmVyZ & n T>anya & à{v{zyr & n T>anya- n{hë`m o$ar Ü`o ñdoarg { imbobm Cñ w$v à{vgmx d ñdoar Ü`o àdoe Z { imboë`m {dúmï`mªmr àm S> g»`m nmhvm {dúmï`mªzr Km~ê$Z OmdyZ MwH$sMm {ZU ` KoD$ ZH$m "ñdoar' Ü`o {Vgè`m o$arvyz àdoe { iy eh$vmo.' Ago AmdmhZ ñdoar àw df A{^`m {ÌH$sMo àdoe A{Yð>mVm S>m. nr. Eg. H$Mao `m Zr Ho$bo. àw df A{^`m {ÌH$sÀ`m àdoe à{h«$`omr Xwgar o$ar g nbr AgyZ ñdoarv àode Z { imë`m wio ZmamO Agboë`m {dúmwm Zm S>m. H$Mao mj Xe Z H$aV hmovo. Vo nwt>o åhumbo H$s, "~è`mmxm {dúmwu n{hë`m o$argmr>r gah$mar d nwê`m- w ~B À`m hm{dúmb`m Zm ng Vr XoV AgVmV d Ë`mVyZ Ë`m Mr àw o$ar Ü`o ñdoar Ü`o àdoe KoÊ`mMr g Yr MwH$Vo na Vw Xwgè`m o$ar Ü`o Am{U AZoH$ gm{hpë`h$m Zr 24 OyZ amoor YaUo Am XmobZ Ho$bo hmovo. `mdoir w»` Ìr Xod Ð $S>Udrg `m Zr hr mjur mý` Ho$br hmovr. `mg X^m V {dymz n[afxoà`m Cng^mnVr S>m. Zrb Jmoao `m À`m AÜ`jVoImbr gm{hë` n[afxov ~ R>H$ Pmbr. `m ~ R>H$sbm AZoH$ gm{hpë`h$ ^mfmvák CnpñWV hmovo. `mdoir gm{hë` n[afxomo à wi Xoe wi `m À`m mj Xe ZmImbr `m H$m`ÚmMm gwxm V`ma H$aÊ`mMo {ZpíMV Pmbo hmovo. `mzwgma hm gwxm V`ma H$aÊ`mV Ambm AgyZ, gm{hë` n[afxoà`m g Ho$VñWimda ZmJ[aH$m gmr>r R>odÊ`mV ImgXma Agboë`m AOw Z qgh `m À`m Hw$Qw> {~`m Zr gm {JVbo H$s, ~wydmar amìr AkmV h oimoam Zr Ë`m À`m Kamda h m Ho$bm. VgoM KamÀ`m {XeoZo Jmoir~mahr H$aÊ`mV Ambm. Xaå`mZ, `m hëë`mà`m KQ>ZoZ Va ImgXma AOw Z qgh `m À`m Hw$Qw> {~`m Zr V U yb H$m±J«ogda J ^ra Amamon Ho$bo AmhoV. Xaå`mZ, hëë`mà`m KQ>ZoZ Va CÎma 24 najum {OëømV OJVXb R>mÊ`mOdi Agboë`m AOw Z qgh `m À`m {ZdmgñWmZr nmo{bgm Mm MmoI ~ Xmo~ñV R>odÊ`mV Ambm Amho. VgoM AOw Z qgh `m Mm wbjm gm a^ qgh `m À`m VH«$marZwgma JwÝhm XmIb H$ê$Z ñdoar Ü`o àdoe { iob H$s Zmhr `m e Ho$ wio Ë`mMr BÀN>m ZgVmZmhr BVa hm{dúmb`m Mr Zmdo {ZdS> `mxr Ü`o {b{hbr OmVmV. n[aum r Xwgè`m o$arv Ë`m Zm ZH$mo Agboë`m hm{dúmb`mmm Z ~a bmjvmo d AmnUmg Hw$R>ë`mM hm{dúmb`mv àdoe { iuma Zmhr Aem {^VrnmoQ>r {dúmwu d nmbh$ KmB / JS>~S>rV Ë`m Zm ZH$mo Agboë`m hm{dúmb`mv àdoe KoÊ`mMr MyH$ H$aVmV.Aem {dúmï`m Zr WmoS>mgm g ` ~mijyz Xwgè`m o$arv { imbobo hm{dúmb` "Not Freeze' n`m ` dmnê$z {Vgè`m o$arg nmì ìhmdo. Aer m{hvr A{Yð>mVm S>m. H$Mao `m Zr {Xbr. A{YH$ m{hvr XoVmZm S>m. H$Mao nwt>o åhumbo H$s, "{Vgè`m o$ar Ü`o àdoemmr eš`vm dmt>ê`mmo H$maU H$s, {Vgè`m o$arv gd Ama{jV OmJm gdmªgmr>r Iwë`m Ho$ë`m OmVmV. Ë`m wio ñdoarvrb Ambobm Amho. amá`mvrb {d{dy g ñwm, emim Am{U ZmJ[aH$m Zr `mo½` Ë`m gymzm Am{U ~Xb gwmdê`mmo AmdmhZ gm{hë` n[afxoh$sy>z H$aÊ`mV Ambo Amho. hmamï >mvrb H$moUË`mhr emiov amr>r {df` Z {eh$dbm Joë`mg X S>mMr VaVyX H$aÊ`mV Ambr. `m H$m`ÚmMm ^ J H$aUmè`m emiog àw V nmm homa én`o X S> Xwgè`m doiog Xhm homam Mm X S> Va {Vgè`m doiog mì emiomr mý`vm Am{U emgzmmo Zm hah$v à munì aô H$aÊ`mMr {e $mag emgzmh$s>o H$aÊ`mMr VaVyX H$aÊ`mV Ambr Amho. n T>anya ^mon ImgXmamÀ`m Kamda AkmVm H$Sy>Z ~m å~hëë mgh Jmoir~ma ñdoar Ü`o {Vgè`m o$arvyz àdoe { iy eh$vmo n[aga KoV Vnmg gwê$ Ho$bm Amho. `m OrdKoÊ`m hëë`m mjo V U yb H$m±J«ogMm hmv Agë`mMm Amamon AOw Z qgj `m À`m Hw$Qw> {~`m Zr Ho$bm Amho. Xaå`mZ, `m KQ>ZoZ Va ^monzo gîmmymar V U yb H$m±J«og{damoYmM OmoaXma Am XmobZ nwh$mabo Amho. Xaå`mZ, hm Jmoir~ma Pmbm Voìhm ^mon ImgXma AOw Z qgh ho Kar ZìhVo. gü`m gwê$ Agboë`m g gxoà`m nmdgmir A{YdoeZmV gh^mjr hmoê`mgmr>r Vo {X r `owo Jobobo AmhoV. Xaå`mZ, AOw Z qgh `m À`m Kam~mhoa$ AmaEE $ OdmZ V ZmV H$aÊ`mV Ambo AmhoV. gd Ama{jV OmJm AmnUmgmR>r Iwë`m hmovmv. VgoM AmnUmg Xwgè`m o$ar Ü`o { imboë`m hm{dúmb`m Mr `mo½`vm VnmgÊ`mgmR>r Imbrb {ZH$f dmnê$ eh$vm. EZ.~r.E.Mo mzm H$Z Oo H$s, hmamï >mvrb $º$ 10 Q> o$ hþz H$ r hm{dúmb`mbmm àmá Amho, Cƒ {dúm {d^y{fv {ejh$ d X, (nrems>r àmá), àw dfm Mm {ZH$mb, CÎm ZmoH$arÀ`m g Yr XoUmao hm{dúmb`, g emoyzmgmr>r AË`mYw{ZH$ gw{dym d nmofh$ dmvmdau, {eh$dur wº$ dmvmdau, a JtJ wº$ d gwa{jv n[aga Am{U dg{vj ho, hm{dúmb`mvrb mjrb H$mhr dfm Mm àdoemmm AmboI nhmdm. "ñdoar'mm n`m ` {Vgè`m o$arv Q>mH$mdm d "ñdoar' Ü`o àdoe KodyZ CÁdb ^{dî`mmr ImÌr `mdr.' Ago AmdmhZ àdoe A{Yð>mVm S>m. H$Mao `m Zo Ho$bo Amho

8 H$moH$U JiVr bmjbobr gmv YaUo gwa{jv & aëzm{jar & d Îmg ñwm & {Vdao `owrb YaU w$qy>z AZoH$ Hw$Qw> ~o CX²ÜdñV Pmë`mZ Va {OëømVrb AZoH$ YaUm À`m JiVrMm àíz nwt>o Ambm Amho. {OëømVrb JiVr bmjboë`m gmv YaUm Mr S>m. ~m~mgmho~ Am ~os>h$a V Ì{dÚmnrR>mMo àm. S>m. g{mz nmoao d ^yd km{zh$m Zr nmhur Ho$br. `m gmv YaUm Zm H$moUVmhr YmoH$m Zgë`mMo ñnï> Pmbo Agë`mMr m{hvr {Oëhm{YH$mar gwzrb MìhmU `m Zr {Xbr. gd YaUo ^abr AgyZ, ZmJ[aH$m À`m ZmV ^rvr Agë`mZo `m {R>H$mUr 24 Vmg gwajmajh$m Mr {Z`w³Vr H$aÊ`mV Amë`mMr m{hvrhr Ë`m Zr nìh$mam Zm {Xbr. {MniyU VmbwŠ`mVrb {Vdao YaU w$q>rz Va 24 OUm Mm Ë`y Pmbm hmovm. `mz Va {OëømVrb bkwnmq>~ Ymao àh$ën, Ü` àh$ën d Ho$Q>r ~ Ymè`m YyZ hmoumè`m JiVr~m~V ZmJ[aH$m Ü`o OmJ Vr {Z m U Pmë`mMo {XgyZ Ambo. AZoH$ J«m ñwm Zr `m JiVr~m~V ^rvr OmUmè`m Agë`mMohr Ë`m Zr AhdmbmV ñnï> Ho$bo Amho. ì`³v H$arV XwéñVrMr mjur Ho$br hmovr. Ë`m wio {MniyU VmbwŠ`mVrb moaduo `owrb YaUmbm bmjboë`m nmhurz Va {Oëhm{YH$mar emgzmà`m ^yd km{zh$m gh Am`Am`Q>r éah$s `owrb JiVrMrhr Ë`m Zr nmhur Ho$br. ho YaU gwa{jv AgyZ, gwzrb MìhmU m Mr m{hvr nrem.s>r. àmá am`js> `owrb bmouoao {dúmnrr>mmo Á`oð> Ë`m {R>H$mUr CJdbobr PmS>oPwS>no VmoS>Ê`mÀ`m gymzm Ë`m Zr ^yvák S>m. g{mz nmoao `m Zrhr YaUm Mr d ^yñibz Ho$ë`m AmhoV. amomnya VmbwŠ`mVrb VidS>o `owrb YaUmÀ`m q^vr YyZ hmoumè`m ^mjm Zm ^oq>r {Xë`m. g J oída VmbwŠ`mVrb am Jd YaUm~m~Vhr VH«$mar nmurjivr hmov Agë`mZo Vr amoiê`mgmr>r Ho${ H$b {OëømVrb {Zdo ~wðþh$ OmoerdmS>r `owrb YaUmÀ`m Amë`mZ Va S>m. nmoao `m Zr ^oq>r {Xë`m. `mdoir 70 J«mD $Q>tJ H$aÊ`mÀ`m gymzm Ë`m Zr Ho$ë`m AmhoV. {MniyU Imbrb ~moybm ^ojm Joë`m AmhoV. `m ^ojm Mm H$moUVmhr Q>³³ m n`ªv nmê`mmr nmvir R>odÊ`mV Amë`mMo {ZXe Zmg A VJ V `oumao H$m S>dbr Am{U gmianm `owrb YaUmbmhr YmoH$m YaUmbm Zgë`mMm Ahdmb Ë`m Zr {Xbm Amho. Ambo. `m YaUm~m~Vhr Ë`m Zr gymzm Ho$ë`m Agë`m, Var YmoH$m Zgë`mMo S>m. nmoao `m Zr ñnï> Ho$bo Agë`mMo S>m JamV ns>boë`m ^ojm `m Imbrb ~moybm Zmë`mn`ªV `m YaUmbmhr H$moUVmhr YmoH$m Zgë`mMo ñnï> Ho$bo Amho. {Oëhm{YH$mar gwzrb MìhmU `m Zr gm {JVbo. Ama. EZ. Am`. a{o. H«$ /77 MH/MR/RGD/RNP-16/ ( ) ewh«$dma, {X. 26 Owb 2019 h Îdm Mo Am {bìh [as>bo OmVrÀ`m H$mgdmbm {Xbo OrdXmZ & Xmnmobr & à{v{zyr & Xmnmobr VmbwŠ`mVrb hu} `owo Am {bìh [as>bo `m OmVrÀ`m H$mgdmbm `owrb `wdh$m Zr OrdXmZ {Xbo. hu} `owrb gmjar {H$Zmè`mda Am {bìh [as>bo OmVrMm H$mgd {H$Zmè`mbm Ambm. `m H$mgdmMo XmoZ n I VwQ>bob hmovo. mì, VoWrb OI ZwH$VrM ^abr hmovr. ho bjmv `ovmm VoWo Agboë`m `wdh$mzo àrv gmq>{dbh$a `m Zm $moz H$ê$Z gm {JVbo. àrv `m Zr `m H$mgdmbm nm{hë`mz Va dz{d^mjmbm H$i{dbo. dz{d^mjmmo dznmb JUoe IoS>oH$a ho Ë`m À`m ghh$mè`m gh hu}v Ambo. dz{d^mj A{YH$mè`m À`m CnpñWVrV `m H$mgdmbm n I Zgë`m wio Ë`mbm Am Ob} `owrb Im OZmV gmos>ê`mv Ambo. "A{b~mJ Vo Xmnmobr mj} amohm ~ggodm gwé H$am' & Xmnmobr & à{v{zyr & A{b~mJ Vo Xmnmobr amohm mj} ~ggodm gwé H$aÊ`mMr mjur H$moH$U EgQ>rào r J«wnH$Sy>Z H$aÊ`mV Ambr Amho. aëzm{jar {OëømVrb Xmnmobr ho EH$ hîdmmo {R>H$mU AgyZ, dojmzo {dh${gv hmoumao eha Amho. Xmnmobr `owo S>m. ~mimgmho~ gmd V H$moH$U H $fr {dúmnrr>mmo w»` H$m`m b` AgyZ, `m {R>H$mUr A{b~mJ d AÝ` n[agamvrb AZoH$ ZmJ[aH$ H$m` av AmhoV. VgoM Xmnmobr `owo gah$mar d ImgJr ImË`mV H$ Mmar H$m` av AmhoV. `m bmoh$m Zm A{b~mJ d AÝ` n[agamv `owo `oê`m-omê`mgmr>r ~ggodm CnbãY Zgë`mZo Ð{dS>r àmum`m H$amdm bmjv Amho. Ë`m wio ZmhH$ n gm, doi, l `mmm Anì`` hmovmo. Var darb mjurmm {dmma {d{z ` H$ê$Z ~ggodm gwê$ H$amdr, VgoM ~gmr doi gmo rmr hmob b, Aer ~ggodm gwê$ H$amdr, Aer mjur am`js> {d^mjmmo {d^mj {Z` ÌH$ `m À`mH$S>o H$moH$U EgQ>rào r J«wn Xmnmobr `m Zr Ho$br Amho. XmnmobrV ìhm br~m b ñny}mo Am mooz & Xmnmobr & à{v{zyr & Xmnmobr VmbwH$m `wdmgozoà`m dvrzo {edgozm njà wi CÕd R>mH$ao Am{U {edgozm ZoVo n`m dau Ìr am Xmg H$X `m À`m dmt>{xdgm{z{ Îm `wdmgozm amá` H$m` H$m[aUr gxñ` `mojoe H$X `m À`m mj Xe ZmImbr ìhm br~m b ñny}mo Am`moOZ H$aÊ`mV Ambo Amho. hr ñnym 27 Owb amoor gh$mir ZD$ dmovm H$moH$U H $fr {dúmnrr> XmZ `owo KoÊ`mV `ouma Amho. ñny}vrb {dooë`m d Cn{dOoË`m g Km Zm amoi nm[avmo{fh$ d MfH$ XoD$Z Jm a{dê`mv `ouma AgyZ, gh^mjr g Km Zm gh^mj à munì XoÊ`mV `ouma AmhoV. & XmoS>m mj & d Îmg ñwm & H$mOy ~r IaoXr H$ê$Z 23 bmi 21 homa 768 én`m Mr Am{W H$ $gduyh$ Ho$ë`màH$aUr {Xì`m égob Amo~oam ` (am. Jmodm) d { H$mOy Z har JmdS>o (am. {ngwb} YmQ>dmS>r, hm S>m-Jmodm) `m XmoKm da XmoS>m mj nmobrg R>mÊ`mV JwÝhm XmIb H$aÊ`mV Ambm Amho. `mda bú U nm Sw>a J moaoh$a (am. Pao~m ~a) `m Zr { $`m X XmIb Ho$br. gmq>obr-^os>er ~momanor>ov Jobr AZoH$ dfmªnmgyz { $`m Xr bú U moaoh$a ho H$mOy IaoXr H$ê$Z H$maImZXmam Zm XoÊ`mMm ì`dgm` H$aV AmhoV. `mdfuà`m H$mOy h Jm mv Ë`m Zr Pao~m ~a `owo ^ms>çmzo KoVboë`m ~ Jë`mV ~moma^mdmnojm A{YH$ OmXm Xa XoD$Z ho H$mOy { H$mOy Z JmdS>o `m Zm {Xbo. n{hë`m Q>ßß`mV { H$mOy Z d {Xì`m Amo~oam ` `m Zr moaoh$a `m Mm n go XoD$Z {dídmg g nmxz Ho$bm. XþMmH$sgh XmånË` H$mogibo ZXrV Zd{ddm{hVm dmhÿz Jobr, nvr ~Mmdbm; gmn g moa Amë mzo KS>br KQ>Zm & Hw$S>mi & d Îmg ñwm & Hw$S>mi-KmoS>Jo amá` mjm da ^S>Jmd nwbmda JmS>rg moa AMmZH$ gmn Amë`mZo XwMmH$sñdmamMo {Z` ÌU gwqy>z moq>magm`h$bgh nvr-nëzr ZXrV H$mogibr. `mv moq>magm`h$bñdma har adtð {OH$ S>o (33, am. AUmd Xm^mMrdmS>r) hm gwx dmzo ~Mmdbm. mì, nëzr Xrár {OH$ S>o (28) hr dmhÿz Jobr. hr XwK Q>Zm Jidmar amìr AmR> dmoê mà`m gw mamg KS>br. Ad `m XmoZ {hý`m nydu b¾ Pmboë`m `m XmånË`m~m~V KS>boë`m `m XwK Q>Zo wio hihi ì`³v hmov Amho. Xaå`mZ, AmnÎmr ` ÌUogh nmo{bgm Zr KQ>ZmñWir Ymd KoV J«m ñwm À`m ghh$m`m Zo emoyh$m` hmvr KoVbo. ~wydmar gm` H$min`ªV gw mao 24 Vmg emoyh$m` gwê$m hmovo. Varhr ~onîmm XrárMm emoy bmjbm ZìhVm. KQ>ZmñWimdê$Z VgoM nmo{bgm H$Sy>Z { imboë`m m{hvrzwgma, har adtð {OH$ S>o d Ë`mMr nëzr Xrár {OH$ S>o (am. AUmd-Xm^mMrdmS>r) ho XmoKohr gm` H$mir Om ^ds>o-^aur `owo Amnë`m ZmVodmB H$m H$S>o moq>magm`h$bzo Jobo hmovo. gm` H$mir ZmVodmB H$m H$Sy>Z ho XmånË` AUmdbm Kar `oê`mg {ZKmbo. gm` H$mir AmR> dmoê mà`m mì Ë`mZ Va Ë`m nwt>rb {Xdgm V `mm XmoKm g e{`vm H$S>o XmoS>m mj VmbwŠ`mVrb AZoH$ eovh$è`m Zr H$mOy {dh«$sbm KmVbo. H$mOyMm ^md à{v{h$bmo mjo Xhm én`mzo A{YH$ { iy bmjë`mzo eovh$è`m Mr H$mOy {dh«$sgmr>r `m g e{`vmh$s>o [ak bmjbr. eovh$è`m Zm A YmamV R>odyZ g e{`v {Xì`m Amo~oam ` `m {hbozo Amnë`m gm{wxmamà`m XVrZo H$mOy eovh$è`m Zm bmimo én`m Mm J S>m KmVbm. Jobo AZoH$ {Xdg eovh$ar Pao~m ~a `owrb {Xì`m Amo~oam ` `m À`m ~ Jë`mH$S>o `oapmao KmbV hmovo. Xaå`mZ OmoaXma nmd$g H$mogiV hmovm. Ë`m Mr moq>magm`h$b ^S>Jmd nwbmda Ambr AgVm moq>magm`h$bg moa añë`mda gmn ganq>vmzm {Xgbm. `m gmnmbm dmmdê`mgmr>r har `mzo moq>magm`h$b añë`mà`m Xwgè`m ~moybm KoÊ`mMm à`ëz Ho$bm. Ë`mMdoir moq>magm`h$b nwbmda Agboë`m XJS>r {Zgmbm AmXiyZ {OH$ S>o XmånË` moq>magm`h$bgh WoQ> ZXrnmÌmV H$mogibo. `mv Xrár moq>magm`h$bgh àdmhmv ns>br, Va har nwbmà`m H$R>S>çmbm AS>Hy$Z am{hbm. nëzr nmê`mv dmhÿz OmV Agë`mZoo Ë`mZo A Yma AgyZhr {Vbm nmê`mvyz ~mhoa H$mT>Ê`mMo ewumo à`ëz Ho$bo. mì, nmê`mmm àdmh mor>m Agë`mZo Vmo {Vbm H$mOy ~r IaoXr ì`dhmamv 23 bmim Mr $gduyh$ mì, XmoKohr ~ Jë`mV {XgyZ `ov ZìhVo. $gduyh$ Pmë`mMr ImÌr nqy>zhr $gjv Pmbobo eovh$ar VH«$ma XoÊ`mg H$moUrhr nwt>o `ov ZìhVo. AIoa ~wydmar bú U moaoh$a `m Zr XmoS>m mj nmobrg R>mÊ`mV Am{W H$ $gduwh$smr VH«$ma XmIb Ho$br. VH«$marV Amnë`mgh 19 eovh$è`m Zm {Xì`m Amo~oam ` d {VMm gmwrxma { H$mOy Z JmdS>o `m Zr J S>m KmVë`mMo Z yx Ho$bo Amho. bú U mooah$a `m Zr 20 bmi 11 homa 913 én`m Mr H$mOy {dh«$s Ho$br Amho. Ë`mn H$s Ë`m Zm AmR> bmi 25 homa én`o Q>ßß`mQ>ßß`mZo g e{`vm Zr {Xbr, Va Cd [av 11 bmi 96 homa 915 én`o {e H$ am{hbo. VgoM AÝ` 19 eovh$è`m Zm 11 bmi 24 homa 853 én`m Mr Am{W H$ $gduyh$ g e{`v {Xì`m d { H$mOy Z `m Zr Ho$bo Agë`mMo moaoh$a `m Zr VH«$marV åhq>bo Amho. dmmdy eh$bm Zmhr. Ë`mZo ^oxaboë`m AdñWoV ZXrH$mR> JmRy>Z añë`mda `ov `m~m~vmr m{hvr ñwm{zh$ J«m ñwm Zm {Xbr. bmjbrm `m~m~vmr m{hvr AmdioJmd nmobrg XyajoÌ d AmnËH$mbrZ H$jmbm XoÊ`mV Ambr. Á`m {R>H$mUr har {OH$ S>o `m Mr moq>magm`h$b nëzrgh ZXrnmÌmV H$mogibr Ë`m {R>H$mUr aoñš`y Q>r bm ~wydmar gh$mir moq>magm`h$b gmns>br. `mdoir moq>magm`h$bmo BÝS>rHo$Q>a gwê$m hmovo. Ë`mgmo~VM XrárMo EH$ Mßnb AmT>iyZ Ambo, Va amìrm H$mhr A Vamda {VMo Xwgao Mßnb AmT>iyZ Ambo hmovo. XrárZo aozh$moq> KmVbm hmovm. Ë`m wio Vr WoQ> dmhÿz Joë`mMm àmw{ H$ A XmO dv {dbm OmV hmovm. & H$UH$dbr & d Îmg ñwm & bm O VnmgUr d BVa H$m mv ì`j«agboë`m nmo{bgm Zm amìrmr JñV KmbÊ`mg doi Z { imë`mmr g Yr gmyyz MmoaQ>çm Zr H$UH$dbr-{edmOrZJa Ü`o EH$mM amìr gmv {R>H$mUr Ka $mos>çm Ho$ë`m. `m Ü`o H$mhr ~ Jbo, âb Q> Am{U KamMm g mdoe Amho. gwx dmzo MmoaQ>çm À`m hmvr H$mhr bmjbo Zmhr. mì, EH$m ~ Jë`mVyZ Mm XrÀ`m yvu Am{U Mm XrMm Vm ã`m dj ao H$mhr wôo mb Mmoê$Z Zobm. mì, g ~ {YV Ka mbh$ H$moëhmnyabm Agë`mZo `m MmoarMr Zo H$s m{hvr { iy eh$bobr Zmhr. EH$mM amìr `m Ka $mos>çm Pmë`mZo nmobrg ` ÌUmhr MH«$mdbr Amho. Ka $mos>çm Pmboë`m Ü`o {edmorzja Yrb ho bvm amoaëz `m Mm ~ X ~ Jbm MmoaQ>çm Zr $mos>bm. àmw{ H$ m{hvrzwgma, Mm XrÀ`m yvu Am{U Mm XrMm Vm ã`m AmXr wôo mb MmoaQ>çm Zr bm ~dbm. Ë`m wbmh$s>o H$moëhmnyabm Agë`mZo aëzm{jarv gìdmbmi amonm Mr bmjds> & aëzm{jar & d Îmg ñwm & emgzmà`m h[av hmamï > g H$ënZoV gh^mjr hmovmzm ñd` ghmæ`vm g yhmvrb {hbm Zr d jbmjds> mo{h ov gh^mjr ìhmdo, Ago AmdmhZ w»` H$m` H$mar A{YH$mar Am Mb Jmo`b Am{U {Oëhm A{^`mZ ì`dñwmnh$ {ZVrZ mzo `m Zr Ho$bo hmovo. `m AmdmhZmbm à{vgmx XoV {OëømV 15 Owb `m EH$mM {Xder EH$ bmi 39 homa 301 C ox d jm Mr bmjds> H$aÊ`mV Ambr. h[av hmamï > g H$ënZm àë`jmv gmh$maê`mgmr>r bmoh$midi C^mamdo, Ago emgzmmo YmoaU Amho. Ë`mVyZ XwîH$mi, nmurq> MmB, OmJ{VH$ Vmn mzdmt>, {ZgJm Mm g Vmob, ^yobnmvir Am{U BVa Z g{j H$ AmnË`m da mv H$aÊ`mgmR>r amá`mvrb dzjoì 20 Q>³³ m dê$z 30 Q>³³ m n`ªv ZoÊ`mMm emgzmmm g H$ën Amho. Ë`mV Amnbmhr A{YH$ m{hvr { iy eh$br Zmhr. {ZgJ AnmQ> Q> Yrb a OZm amdor gmd V `m Mm Xwgè`m Oë`mdarb âb Q> MmoaQ>çm Zr bú` Ho$bm. Vo w ~B bm amhvmv. VoWohr MmoaQ>çm À`m hmvr H$mhr bmjy eh$bo Zmhr, Va {edmorzja Yrb dmgwxod nm Sw>a J m S>H$a `m À`m KamÀ`m EH$m ImobrV {Xbrn {~ës>h$m ZMo mohzqgj ^ms>çmzo amhvmv. Ë`m ImobrMm H$S>rH$mo` S>m MmoaQ>çm Zr $mosy>z Ka $mos>rmm à`ëz Ho$bm. n[agamvrb mvmolr AnmQ> Q> Yrb e b Ð har Vm ~o `m Mm âb Q> MmoaQ>çm Zr bú` Ho$bm. VoWohr MmoaQ>çm Mr {Zamem Pmbr. mvmolr AnmQ> Q> Yrb {dbmg {^H$mOr nmq>rb `m godm{zd Îm àmw{ H$ {ejh$m À`m Xwgè`m ImobrMm H$S>rH$mo` S>m VmoS>V AgVmZm nhmq>o 2.15À`m gw mamg AmdmO Amë`mZo Vo OmJo Pmbo. XadmOmg moê$z eodq>à`m nm`è`m CVê$Z OmVmZm Ë`m Zm EH$ muyg {Xgbm. mì, Vmo Mmhÿb bmjvmm niyz 8 w$ujyg Ü`o Kam Zm VS>o & w$ujyg & d Îmg ñwm & g J oída VmbwŠ`mVrb w$ujyg-wwidms>r `owo O rz Xw^ JV AgyZ, Kam Zmhr VS>o Joë`mMm àh$ma KS>bm Amho. `m~m~vmo d Îm à{gõ hmovmm, VhgrbXma g Xrn H$X ho ^yj^ VÁkm gh KQ>ZmñWir ~wydmar VmVS>rZo XmIb Pmbo. {MniyU VmbwŠ`mVrb {Vdao `owo YaU w$q>ë`mz Va hgyb ` ÌUm A{YH$ gvh $ Pmbr Amho. w$ujyg-wwidms>r `owo g nyu n[agamv O{ Zrbm ^ojm Joë`mMo g moa Ambo AgyZ, `m ^ojm é XmdV OmD$Z O rz EH$m ~moyzo IMV Amho. `owrb 22 Kam Zm YmoH$m {Z m U Pmbm Amho. Ë`m wio `owrb J«m ñw ^`^rv Pmbo AmhoV. mì, àemgzmzo `m {df`mmr Jm ^r`m Zo XIb KoVbr ZìhVr. `m~m~vmo d Îm ~wydmar à{gõ hmovmm ` ÌUm hbbr Am{U àemgzmmr YmdmYmd gwê$ Pmbr. ~wydmar gm` H$mir VhgrbXma g Xrn H$X ho ^yj^ VÁk aí r H$X `m À`mgh KQ>ZmñWir XmIb Pmbo. Ë`mdoir nmhura Vr `m^mjmvrb n[apñwvr A{YH$ J ^ra Agë`mMo g moa Ambo. `owrb e H$a Hw$bH$Uu `m À`m KamÀ`m g moam O{ Zrbm VS>o Jobo AmhoV. na Vw, Ë`m Mo Ka ~ X Agë`mZo Kam Ü`ohr VS>o Joë`mMo CKS> Pmbo ZìhVo. mì, ~wydmarm Ë`m Mo Ka CKS>Ê`mV Ambo Voìhm Ë`m À`m Kambm Am{U q^vrbm VS>o Joë`mMo {ZXe Zmg Ambo. Ka Ymo Y Xw^ JV Agë`mZo ^rvrmo dmvmdau ngabo Amho. WwidmS>rÀ`m g nyu n[agambmm mor>m YmoH$m {Z m U Pmbm Amho. O{ Zrbm ns>boë`m ^ojm é XmdV OmD$Z S>m JamMm ^mj IMy bmjbm Amho. Ë`m wio OdiM Agboë`m JwaddmS>rbm XoIrb YmoH$m {Z m U hmoê`mmr eš`vm Amho. g J oídamo VhgrbXma g Xrn H$X `m Zr `owo ^oq> {Xbr. nyu n[agammr nmhur H$ê$Z VhgrbXma H$X `m Zr `owrb J«m ñwm Zm gvh $ amhê`mà`m gymzm {Xë`m. gh^mj Agmdm `mgmr>r ñd` ghmæ`vm g yh, Ë`mV gh^mjr {hbm gxñ`m Am{U C ox A{^`mZmVrb H$m` av H$ Mmar `m Zr "C ox d jbmjds> mohr ' am~dmdr, Ago AmdmhZ Jmo`b `m Zr Ho$bo hmovo. `m AmdmhZbm {OëømV CËñ y$v à{vgmx bm^bm. {OëømVrb 13 homa 125 g yhmvrb EH$ bmi 39 homa 198 gxñ` Am{U 103 H$ Mmè`m Zr { iyz EH$ bmi 39 homa 301 C oxd j bmdbo Amho. {deof åhuoo, bmjds> H$aÊ`mV Ambobr amono hr ^{dî`mv CËnÞ XoUmar AmhoV. Am ~m, H$mOy, Amdim, Om ^wi, H$moH$, Zmai, gwnmar, $Ug, gmj, ~ob, [ar>m, {has>m, qmm, gmozmm $m, ~m ~y, grvm $i, noé, ` XmÀ`m dfu `m CnH«$ mbm { imbobm à{vgmx nmhvm, Agm CnH«$ Xadfu KoÊ`mV `ouma Amho. H$UH$dbrV EH$mM amìr gmv {R>H$mUr Ka $mos>çm Jobm. `mm n[agamvrb àjvr {dh$mg nmq>h$a `m À`m Jbmoar KamVhr MmoaQ>çm Zr MmoarMm à`ëz Ho$bm. VgoM {edmorzja Yrb J r Z. 4 `owrb ~iram {dlm AmS>obH$a `m godm{zd Îm {ejh$m À`m KamÀ`m nmr>r mjrb ImobrMm H$mo` S>m MmoaQ>çm Zr VmoS>bm. mì, Vmo MmoarMm à`ëz A`eñdr R>abm. MmoaQ>çm Zr EHy$U gmv {R>H$mUr Ka $mos>rmm à`ëz Ho$bm. MmoaQ>çm À`m hmvr H$mhr bmjbo Zgbo, Var EH$mM amìr Pmbobr hr Ka $mos>çm Mr KQ>Zm J ^ra Amho. `m wio ZmJ[aH$m Ü`o ^rvrmo dmvmdau {Z m U Pmbo Amho. nmo{bgm Zr AmVm A{YH$ gvh $ amhÿz MmoaQ>çm Ü`o YmH$ {Z m U H$amdm, Aer mjur ehadm{g`m H$Sy>Z hmov Amho. H$UH$dbrMo nmobrg {ZarjH$ {edmor H$moir, nmobrg Cn{ZarjH$ H$X, {hbm nmobrg Cn{ZarjH$ O`lr nmq>rb `m À`mgh nmobrg H$ Mmar KQ>ZmñWir nmohmombo Am{U Ë`m Zr n MZm m Ho$bm. XmnmobrV nmdgm wio ns>ps>rà m KQ>Zm & Xmnmobr & à{v{zyr & Jobo XmoZ {Xdg VmbwŠ`mV g VVYma nmd$g gwé AgyZ, `m wio AZoH$ {R>H$mUr ns>ps>rà`m KQ>Zm KS>ë`m AmhoV. J«m ru ^mjmvrb H$mhr mjmªdarb nwbmdéz nmur dhmv Agë`mZo dmhvyh$ Imoi ~br Agë`mMo {MÌ Amho. Xmnmobr VmbwŠ`mV Jobo XmoZ-VrZ {Xdg H$mhrer {dlm Vr KoD$Z Ymo-Ymo H$mogiUmè`m nmdgm wio Xmnmobr-IoS> mjm da a{ddmar d gmo dmar gbj XmoZ {Xdg mvrmm mor>m ^amd dmhÿz Amë`m wio hm à wi amá` mjm darb dmhvyh$ H$mhr H$mi ~ X hmovr. m KQ>ZoMr m{hvr { ivmm Xmnmobr ZJan Mm`VrMr AmnËH$mbrZ Q>r gmo dmar amìr nwýhm KQ>ZmñWir XmIb Pmbr d añë`mdarb mvrmm {T>Jmam CMbyZ dmhvyh$ nyd dv Ho$br. Jidmar gh$mir ns>v Agboë`m Vw $mz nmdgm wio Im S>m n[agamv ViKaH$a Jëbr `owohr mor>çm à mumv mvr dmhÿz Amë`mZo hm mj ~ X ns>bm hmovm. `mhr {R>H$mUr Xmnmobr ZJan Mm`V H$ Mmè`m Zr VmËH$mi KQ>ZmñWir Ymd KoD$Z hr mvr ~moybm H$éZ mj moh$im Ho$bm. Am Ob} `owo g{ Z `m{gz Zm XJmdH$a `m À`m KamMr q^v H$mogiyZ A ev gw mao 45 homa én`m Mo ZwH$gmZ Pmbo Amho. ew^m Jr gwymh$a Am Ob}H$a `m Mr H $nmd $S> dm b H$mogiyZ A XmOo 50 homa én`m Mo ZwH$gmZ Pmbo Amho. gmvm ~m `owrb JUoe Zmam`U Am ~S>gH$a `m À`m KamMr q^v d N>ßna `m Mo ZwH$gmZ hmod$z gw mao 20 homa én`m Mo ZwH$gmZ Pmbo Amho. Am Ob} `owrb E.Ho$. B p½be ñhy$bmr OwZr B mavrmr q^v wgiyma nmdgm wio H$mogië`m wio gw mao 30 homa én`mmo ZwH$gmZ Pmbo Amho. VgoM J«wn J«m n Mm`V H$aOJmd `owrb Amamo½` CnH $Ð Vo OmZoída dms>r g^mj h hm añvm dmhÿz Joë`mZo `owrb dmhvyh$ {dñh$irv Pmbr Amho. `m KQ>Zm Mm n MZm m H$aÊ`mV Ambm Amho. dm{eîr>r, {ed ZXrÀ m nmê mà m nmvirv dmt> & {MniyU & dmvm ha & Joë m XmoZ-VrZ {Xdgm nmgyz ns>umè m nmdgm wio {MniyU ehamvrb dm{eîr>r d {ed ZXrÀ m nmê mmr nmvir dmt>br Amho. mhª$s>r naewam ZJa owrb n M wir hzw mz {XamOdi JQ>ma Vw ~ë m wio nmur añë mda Ambo hmovo. H$mWamoir owrb bú U amomam OmYd m À m KamMo 11 homa 300 én m Mo ZwH$gmZ Pmbo Amho. ~wydmar AIoa nmdgmzo XmoZ homa { br rq>amr gamgar Amobm S>br Amho. XmoZ {Xdgm nmgyz ehamgh Vmbw³ mvrb J«m ru ^mjm Ü o OmoaXma nmd$g gwê$ Amho. Ë m wio ZÚm À m nmê mà m nmvir Ü o dmt> Pmbr Amho. VgoM ÀN>r mh}$q> d ~momanor> n[agamv JQ>mamMo H$m gwê$ Agë m wio nmur añë mda Ambo hmovo. ehamvrb dm{eîr>r d {ed ZXrÀ m nmê mà m nmvir Ü o dmt> Pmbr Amho. mdfu Owb {hý mv Mm Jbm nmd$g ns>ë m wio eovh$è m Zr 90 Q>³Ho$ bmdurmr H$m o nyu H$ê$Z KoVbr. Jidmar 163 { {b rq>a nmd$g Pmbm AgyZ, ~wydma { br rq>a nmdgmmr Zm X Pmbr Amho. Q >H$ Yrb 200 brq>a {S>PobMr Mmoar; {VKm da JwÝhm & ImaonmQ>U & d Îmg ñwm & ImaonmQ>U n[agamv Joë`m H$mhr {Xdgm nmgyz mor>çm mbdmhh$ dmhzm YyZ {S>Pob MmoarMo à mu dmt>bo hmovo. gmo dmar ImaonmQ>U- mmmidms>r `owrb M ÐeoIa eax qexo `m À`m Q >H$ YyZ 14 homa én o qh$ VrMo 200 brq>a {S>Pob Mmoarbm Jobo. Ë`m Zr JmdmVrb bmoh$m H$S>o Mm H$er Ho$br AgVm nhmq>o {VKoOU Ë`m À`m Q >H$ Yrb {S>Pob H$mT>VmZm {XgyZ Ambo hmovo. `màh$aur M ÐeoIa qexo `m À`m VH«$mardê$Z {VKm {dê$õ JwÝhm XmIb H$aÊ`mV Ambm. Ë`mVrb YZmOr AmË mam MìhmU (am. ImaonmQ>U) `mbm AQ>H$ H$aÊ`mV Ambr. Xaå`mZ, Q >H$ Yrb Mmoabobo {S>Pob Á`m gw movyz Mmoê$Z Zobo OmV hmovo, Ë`m JmS>rMm $moq>mo H$mT>ë`mÀ`m amjmvyz YZmOr MìhmU `mzo ì`mnmar JwéàgmX XrnH$ qexo (am. ImaonmQ>U) `m Zm {edrjmi H$ê$Z mahmu Ho$br. `màh$aur YZmOr MìhmU `mà`m{dê$õ AXIbnmÌ JwÝhm XmIb H$aÊ`mV Ambm AgyZ, ImaonmQ>U Yrb ì`mnmè`m Zr MìhmU `mà`m{dê$õ H$R>moa H$madmB H$aÊ`mMr mjur {ZdoXZmÛmao H$UH$dbr nmo{bgm H$S>o Ho$br Amho. `màh$aur Q >H$ mbh$ M ÐeoIa qexo `m Zr {Xboë`m VH«$marV åhq>bo Amho H$s, a{ddmar gm` H$mir d ^ddms>r `owrb n nmda Q >H$Mr Q>mH$s y$b H$ê$Z Q H$ ImaonmQ>U `owrb qgywxwj ~±Ho$g moa S>m ~ar amos>da C^m H$ê$Z R>odbm hmovm. Q >H$Mo XmoÝhr XadmOo ~ X H$ê$Z Ë`mbm Hw$byn bmdyz R>odbo hmovo. gmo dmar gh$mir AmnUmg H$mgmS}> `owyz gm Jbr `owo dmiy ZoÊ`mMo ^ms>o Agë`mZo Ë`m Zr gh$mir 7.30 À`m gw mamg Q >H$ Mmby Ho$bm AgVm {S>Pob rq>amr {ndir bmb Q> Mmby Pmbr. Ë`mdoir Q>mH$s Ü`o {S>Pob Zgë`mMo Ë`m Zm g Obo. åhuyz ñq>oa[a Jdê$Z Imbr CVê$Z Q>mH$sMm Imbrb ZQ> hmv bmdyz nm{hbo AgVm Vmo g b Agë`mMo {XgyZ Ambo. H$moUrVar {S>Pob Mmoê$Z Zoë`mMo Ë`m À`m {ZXe Zmg Ambo. Ë`m Zr JmdmVrb bmoh$m H$S>o Mm H$er Ho$br AgVm JwéàgmX qexo d gwhmg amd$v `m Zr Ë`m Zm Amåhr nhmq>o 4.15 À`m Xaå`mZ H$moëhmnya `owo ImgJr dmhzmzo OmV AgVmZm Vw À`m Q >H$Odi YZmOr MìhmU d em Vmam nm Mmi (XmoÝhr am. ImaonmQ>U) Am{U àxrn moao (am. ^wb ~mds>m) ho Q >H$À`m Q>mH$sVrb {S>Pob H$mT>VmZm {XgyZ Amë`mMo Ë`m Zr gm {JVbo. `m~m~v `m {VKm {dê$õ M ÐeoIa qexo `m Zr {S>Pob MmoarMr nmo{bgmv VH«$ma {Xbr. `m VH«$marbm AZwgê$Z ImaonmQ>U nmobrg R>mÊ mmo hdmbxma AZ mob amdamuo `m Zr grgrq>rìhr w$q>oomr VnmgUr Ho$br AgVm YZmOr AmË mam MìhmU `mmr JmS>r `m grgrq>rìhr w$q>oo Ü`o {ZXe Zmg Ambr. na Vw, hrm JmS>r Amho H$m? `m Jmoï>rMr ImÌr H$aÊ`mgmR>r ImaonmQ>UMo ì`mnmar JwéàgmX qexo `m Zr g e{`v YZmOr MìhmU `m À`m JmS>rMo $moq>mo H$mT>Ê`mg gwédmv Ho$br. gxamr ~m~ YZmOr MìhmU `mà`m bjmv `ovmm Ë`mZo Amnë`m gmwrxmam gh JwéàgmX qexo `m À`m JmS>rOdi `od$z Ë`m Zm bmwm~w³³`mzo ~ox mahmu Ho$br d {Odo maê`mmr Y H$s {Xbr. gxamm àh$ma JwéàgmX qexo `m Zr ì`mnmar d J«m ñwm À`m H$mZmda KmVbm AgVm ì`mnmar d J«m ñwm Zr JwéàgmX qexo `m Zm ImaonmQ>U àmw{ H$ Amamo½` H $ÐmV àmw{ H$ CnMmamgmR>r XmIb Ho$bo.

9 Ama. EZ. Am`. a{o. H«$ /77 MH/MR/RGD/RNP-16/ ( ) ewh«$dma, {X. 26 Owb 2019 ImbmnwamV AmYw{ZH$ nõvrzo ^mvbmjds> && nmvmij Jm & dmvm ha & nma n[ah$ nõvrzo H$aÊ mv ov Agboë m ^mv bmjds>r wio eovh$è m Zm nwaogo CËnmXZ { iv Zmhr. VgoM CËnmXZmVhr H$mhr à mumv KQ> hmov Agë mzo Imbmnya Vmbw³ mv H $fr {d^mjmà mdvrzo {hbm Zm AmYw{ZH$ nõvrzo ^mv bmjds> H$aÊ mmo à{eju {Xbo OmV Amho. {ZJS>mobr `owo {hbm gmr>r eovremiomo Am`moOZ Imbmnya VmbwŠ`mVrb {ZJS>mobr `owo {hbm djm gmr>r eovremiomo Am`moOZ H$aÊ`mV Ambo hmovo. `mdoir {ZJS>mobr `owo {hbm gmr>r AmYw{ZH$ V ÌkmZ bmjds> H$aVmZm {hbm dj AmUr H $fr A{YH$mar ( N>m`mM{MÌ : H$m{eZmW OmYd ) {hbmdjm bm Imbmnya VmbwH$m H $fr A{YH$mar `m Zr AmYw{ZH$ V ÌkmZmÀ`m mü` mvyz àmë`{jho$ H$ê$Z XmI{dÊ`mV Ambo. AmYw{ZH$ nõvrzo ^mv bmjds> H$aÊ mgmr>r Imbmnya VmbwŠ`mVrb 10 Jmdo {ZdS> H$aÊ`mV Ambr. `m Ü`o {ZJS>mobr JmdmVrb {hbm djm Zo EH$Ì ov H $frimë`mà`m mj Xe ZmImbr ^mv bmjds> Ho$br. ^mv bmjds>rà m H$m mv mor>çm à mumda {hbmdjm Mm Cn moj hmov AgVmo Ë m wio {hbmdjm bm ^mv bmjds> H$aÊ`mMo à{eju XoÊ`mV amohm nmoñq> H$m`m b`mv AmYma H $Ð gwé Ambo. ^mveovr~amo~a CËnÞ dmt>rgmr>r BVa OmoS>Y Xm Ho$ë mg Ë mmm $m Xm eovh$è m Zm hmod$ eh$vmo VgoM Ë`m Mr IaoXr- {dh«$s H$er H$amdr `m Mo mj Xe Zhr mdoir H$aÊ mv Ambo. hmamï >mvrb H $fr {d^mj Am{U AmË m m XmoZ g ñwm À m dvrzo m~m~vmo gd ghh$m Ho$bo OmB b Ago eovh$è m Zm gm JÊ mv Ambo. `mdoir VmbwH$m H $fr A{YH$mar AM Zm gyi, H $fr A{YH$mar gm[ah$m Tw>Ho$, S>i A{YH$mar h Ð gmiho$, H $fr n[adojh$ hm[s>h$, H $fr ghmæ`h$ H$d}, H $fr ghmæ`h$ gr.ama.gma J, AmË mmo ~r.q>r.e,nr.e.nmq>rb, Ë`mM~amo~a J«m n Mm`V gxñ`m {Zem qexo, J«m ñw g Vmof qexo, h Ð gwd}, ^mavr nmq>rb, AM Zm qexo, amur qexo, {Zem qexo, ZrVm ndma AmXr mor>çm g»`ozo CnpñWV hmovo. 9 dro S>i H$ Mmè`m Zm noýez XoÊ`mg Q>mimQ>mi Joë`m n Mdrg dfmªnmgyz dro S>imMo H$ Mmar d godm{zd Îm A{^` Vm Am{U AÝ` H$ Mmar godm{zd Îmr dovzmmr mjur H$arV AgyZ, emgz Am{U AmVm H $nzr Ë`mg X^m V Q>mimQ>mi H$arV Amho. Ë`m wio amá` {dúwv S>i godm{zd Îm H$ Mmar H$ë`mU g KmÀ`m dvrzo Cƒ Ý`m`mb`mÀ`m ZmJnya I S>nrR>mV XmIb H$aÊ`mV Ambobr Ad mz `m{mh$m XwéñVrgh XmIb H$aÊ`mV Ambr AgyZ, Vr A {V gwzmdurgmr>r Oya Pmbr Amho. bdh$am Ë`mda {ZU ` hmouma Agë`mZo gdmªmo Ë`m `m{mho$h$so> bj bmjyz Amho. {dúwv S>imVrb H$ Mmè`m Zm 1 E{àb 1993 amoor {Zd ÎmrdoVZ `moozm bmjy H$aÊ`mV Ambr Amho. Ë`mV S>imÀ`m godovyz 1 E{àb 1974 Z Va {Zd Îm hmoumè`m àë`oh$ H$ Mmè`mH$[aVm H$moUË`mhr ^ox^mdm{edm` `moozm A bmv AmUÊ`mMo R>abo hmovo. H$maU S>imZo 1995 gmbmnmgyz bmjy Ho$bobr B nreg 95 hr `moozm H$ Mmar {hvmmr Zgë`mZo S>imZo Ë`mnojm Mm Jbr `moozm am~{dê`mmm R>amd 31 o 1997 amoor g V Ho$bm hmovm. amá` emgzmzoxoirb gd H$m`Xoera ~moy ns>vmië`mz Va {dymzg^ov 2001 Ü`o amá` emgzmà`m YVuda {Zd ÎmrdoVZ `moozm bmjy H$aÊ`mMm {ZU ` Omhra Ho$bm. na Vw Ë`mZ Va H$mhrM hmbmmb Z Pmë`mZo g~m {S >ZoQ> B {O{Z`g Agmo{gEeZMo mor AÜ`j ~r. Ho$. H$a XrH$a `m Zr Cƒ Ý`m`mb`mV `m{mh$m XmIb Ho$br Ü`o ZmJnya I S>nrR>mZo `mg X^m V VrZ {hý`m V O~m~XmarZo {ZU ` KoÊ`mMo AmXoe {Xbo. na Vw `mz VaXoIrb H$mhrM à{vgmx Z { imë`mzo H$a XrH$a `m Zr Ad mz `m{mh$m XmIb Ho$br. Ë`mda dro S>imH$So> gyì Agboë`m H $nzrzo ~ R>H$ KoD$Z S>imÀ`m Am{W H$ AS>MUtMm ~moom amá` gah$ma KoÊ`mg V`ma Zgë`mZo {Zd ÎmrdoVZ XoVm `ouma Zmhr, Agm R>amd Ho$bm Amho Ë`m wio gd wx²úm Mm g mdoe H$ê$Z nwýhm `m{mh$m gmxa H$aÊ`mMo AmXoe Ý`m`mb`mZo {Xbo. & amohm Aï> r & dmvm ha & ZmJ[aH$m Zm ZdrZ AmYmaH$mS > ~Z{dUo, AmYmaH$mS>m V XwéñVr H$aUo gwb^ d {H$ $m`vera XamV ìhmdo `mh$[avm hr godm AmVm nmoñq>mà`m H$m`m b`mvyz XoÊ`mV `ouma Amho. `m godoa VJ V amohm nmoñq> H$m`m b`mv AmYma H $Ð gwê$ H$aÊ`mV Ambo Amho. `m H $ÐmMo CX²KmQ>Z 25 Owb Jwédmar amohm Aï> r ZJan[afXoMo ZJamÜ`j g Vmof nmoq> $moso> `m À m hñvo H$aÊ`mV Ambo. `mdoir am`js> {d^mj nmoñq> AYrjH$ C oe OmZdSo>, VmbwH$m g Ýd` g{ Vr AÜ`j g O` H$moZH$a, Z.n. g^mnvr Ah X XOu, ZJagodH$ A{OV moao, nydm mo{hvo, ghmæ`h$ AYrjH$ gwzrb ndma, amohm nmoñq> mñq>a gwjwum eoå>r `m À mgh ZmJ[aH$ d H$ Mmar CnpñWV hmovo. ^mavr` S>mH$ {d^mj gm m{oh$ ~m {YbH$s OnV {d{dy godm ZmJ[aH$m Zm XoÊ`mV Zoh r à`ëzerb AgVmo. Ë`m A VJ V AmVm nmoñq> Am { $g Ü`o ZmJ[aH$ ZdrZ AmYmaH$mS > d Amnë`m OwÝ`m AmYma H$mS>m Ü`o Amdí`H$ Ë`m XwéñË`m gwb^ d m $H$ XamV H$aVm `mì`mv `m H$[aVm AmYma H $Ð gwé H$aÊ`mV Ambo Amho. 25 Owb Vo 27 Owb `m AdYrV VrZ {Xdgr` {deof AmYma oimdm KoÊ`mV Ambm Amho. `m Ü`o Á`m ZmJ[aH$m Zr AmYmaH$mS > H$mT>bo ZgVrb Ë`m Zm mo $V AmYmaH$mS > ~ZdyZ { iuma AmhoV. Á`m Mo AmYmaH$mS>m V H$mhr XwéñVr H$amd`mMr Agob Ë`m H$[aVm 50 én`o d AmYmaH$mS>m Mr Xwæ` a JrV àv 30 én`o Aem m $H$ XamV { iuma Amho. ho AmYma H $Ð gh$mir 9 Vo gm` H$mir 5 dmoon`ªv ZmJ[aH$m Zm godm XoUma Amho. `m wio AmYma Zm XUr d XwéñVrgmR>r AìdmÀ`m gìdm n go CH$iUmè`m ImOJr AmYma H $Ð MmbH$m H$Sy>Z hmoumar ZmJ[aH$m Mr bwqr>g bjm bmjuma Amho. H $Ðr amird nmobrg XbmÀ m 80 ì m dym nz{xzmà m {Z{ ÎmmZo ImaKa owo Q>mQ>m o moao~b é½umb mà mdvrzo a³vxmz {e{~ammo Am mooz Ho$bo hmovo. mdoir AZoH$ OdmZm Zr a³vxmz H$aV Amnbr gm m{oh$ ~m {YbH$s Onbr. J«Wmb`m À`m AZwXmZmMr dmt> H$mJXmdaM amá`mvrb gmd O{ZH$ J«Wmb`m Zm XoÊ`mV `oumè`m AZwXmZmV 60 Q>³Ho$$ dmt> Ho$ë`mMr KmofUm {d{y S>imÀ`m A{YdoeZmV H$aÊ`mV Ambr, mì `m g X^m Vbm AmXoe AÚmnhr {ZKmbm Zmhrµ Ë`m wio Zoh rà muo emgzmmr hr KmofUm H$mJXmdaM amhvo H$s H$m`, Aer ^rvr J«Wmb` MmbH$m Zm dmq>y bmjbr Amho. nwñvh$m À`m dmt>ë`m {H$ Vr, dv mznìm Mo dmt>rd Xa, ^a gmr> dro ~rb, B mav XwéñVr IM, H$ Mmè`m Zm VwQ>nw Oo mzyz AmXr ~m~t wio gmd O{ZH$ J«Wmb`m Mo AZwXmZ {VßnQ> H$aÊ`mMr mjur Joë`m AZoH$ dfmªnmgyz hmovr. amá` emgz `m mjurh$so> gmvë`mzo Xwb j H$arV hmovo. amá` J«Wmb` g KmÀ`m nmr>nwamì`m wio ZwH$Ë`mM Pmboë`m A{YdoeZmV AW Ìr gwyra wzj Q>rdma `m Zr 60 Q>³Ho$$ AZwXmZ dmt> Ho$ë`mMr KmofUm Ho$br. mì `m~m~vmm AmXoe AÚmnn`ªV H$mT>bm Zmhrµ Ë`m wio hr dmt> H$YrnmgyZ A bmv `ouma `mmr gdmªzmm CËgwH$Vm Amho. gz 2012 nmgyz amá`mv ZdrZ gmd O{ZH$ dmmzmb`m Zm mý`vm XoÊ`mMo ~ X H$aÊ`mV Ambo Amho. VËnydu dmmzmb`m Mr VnmgUr H$aÊ`mV Ambr hmovr. H$mJXmda Mmb{dbo OmUmao dmmzmb` AWdm H$m` ~ X Agbobr dmmzmb`o mos>rv H$mT>Ê`mMm emgzmmm Zgw~m hmovmµ na Vw VnmgUrMo Ahdmb àmá hmod$z AmR> df} CbQy>Z Jobr, Varhr Ë`m~m~V H$moUVmM {ZU ` Pmbm Zmhr. naxoer {dúmwu {ZdS>UwH$snmgyZ Xya amhuma Vã~b 25 dfmªz Va amá`mv {dúmnrr>mv d hm{dúmb`mv Iwë`m nõvrzo {dúmwu {ZdS>UwH$m KoVë`m OmUma AmhoV. àë`oh$ {dúmï`m bm `m {ZdS>UwH$m Ü`o gh^mjr hmovm `ob b. mì, {dúmnrr>m Yrb {d^mjmv d hm{dúmb`mv àdo{ev naxoer {dúmï`mªzm {ZdS>UwH$m nmgyz Xya R>odbo OmUma Amho, Ago gm {JVbo OmV Amho. ZdrZ {dúmnrr> H$m`ÚmV Iwë`m nõvrzo {ZdS>UwH$m KoÊ`m~m~V VaVyX Ho$br. Ë`mgmR>r Amdí`H$ {Z` mdbr d AmMmag {hvm V`ma Ho$br. Ë`mZwgma {dúmnrr>m Zm {ZdS>UwH$m KoÊ`mMo AmXoe {Xbo. {dúmnrr>m Zr g b¾ hm{dúmb`m À`m àmmm`mªmr H$m` emim KoD$Z {ZdS>UwH$m ~m~v MMm Ho$br. VgoM, Joë`m AmR>dS>çmV {dúmnrr> {ZdS>UwH$m ~m~v H$m H$aUmè`m EH${ÌV n[a{z` g{ VrMr ~ R>H$ nma ns>br. `m ~ R>H$sV naxoer {dúmï`mªzm gh^mjr H$ê$Z `mdo qh$dm Zmhr, `m~m~v MMm Pmbr. VXmZmMm A{YH$ma Ho$di ^mavr` ZmJ[aH$m ZmM Amho. bmoh$g^m, {dymzg^m À`m {ZdS>UwH$m Ü`o naxoer ZmJ[aH$m Zm VXmZ H$aVm `ov Zmhr. Ë`mZwgma naxoer {dúmï`mªzmgwõm hm{dúmb`rz qh$dm {dúmnrr>r` {ZdS>UwH$m V VXmZmMm A{YH$ma XoVm `ouma Zmhr, Agm gya `m MM}VyZ {ZKmbm. w ~B {dúmnrr>mvrb {d^mjmv d g b½z hm{dúmb`m Ü`o {d{dy Aä`mgH«$ m Zm naxoer {dúmwu àdoe KoVmV. mì, `m {dúmï`mªzm {dúmwu {ZdS>UwH$m Ü`o gh^mjr hmovm `ouma Zmhr. H$mhr àmmm`mªzr {dúmnrr> ñvamda KoVboë`m H$m` emim Ü`o naxoer {dúmï`mª~m~v àíz CnpñWV Ho$bm hmovm. Ë`m wio amá`mà`m Cƒ {eju g MmbZmb`mV }$ `m~m~vmo g{dñva nìh$ H$mT>bo OmUma Amho. wés> n[agambm wgiyma nmdgmzo PmoS>nbo & wés> O {Oam & dmvm ha & Joë m VrZ {Xdgm nmgyz wés> Vmbw³ mv wgiyma nmd$g ns>v AgyZ OZOrdZ {dñh$irv Pmbo Amho. Joë m Jidma, ~wydma m XmoZ {Xdgm V gw mao 125 {. r. nmdgmmr Zm X Pmbr Amho. mì BV³ m mor>çm à mumda nmd$g nsy>zhr dmvmdaumvrb CîUVm H$ r hmov Zgë mmo AZw^d mg { iv Amho. gü m Omo nmd$g H$mogiV Amho. Vmo OyZ {hý mà m gwédmvrbm H$mogim bm hdm hmovm. OoUoH$éZ O{ ZrV nmur wabo AgVo. d AmnmoAmn dmvmdaumvrb CîUVm H$ r Pmbr AgVr Ago m ^mjmvrb OmUH$mam Mo åhuzo Amho. mýgyz C{eam dronwadr>m gmvë mzo I {S>V ZmJ[aH$ h amu gh«$s Pmë mzo O{ ZrVrb CîUVm nyu V: H$ r Pmbr Zmhr. Vmbw³ mv ^mvbmdurmr H$m o Odinmg g nv Ambr Agbr Var AÚmnhr nmdgmmr ^mveovrgmr>r JaO Agë mzo h[aím Ð H$m ~io m Zr gm {JVbo. nmd$g Wm ~VmM H$nmimda CîUVoÀ m Km mmo q~xÿ O m ìhm bm bmjv AmhoV Ë mbm H$maU O{ ZrMr C $i AÚmn Pmbr Zgë mmo H$m ~io m Zr ñnï> Ho$bo. Jobo 3 {Xdg nmd$g gwé Agë mzo Vmbw³ mvrb $UgmS> Am ~mobr Jma ~r Am{U qmmka hr Mmahr YaUo ^éz dmhv AmhoV. Am ~mobr YaUmda n Q>H$m Mr mor>r hooar dmt>vr Amho. amohm-ho$ika mj} wés> mjm da AgUmè m Jma ~r YaUmbm XoIrb n Q>H$ AmdOy Z ^oq> XoV AmhoV. nmdgm wio dronwadr>m gmvë mzo I [S>V hmov Amho. Jidmar amìr Xhm dmovm ~ X I S>rV Pmbobm dronwadq>m Xþgè m {Xder ~wydmar Xþnmar nwd dv gwé Pmbm Ë mz Va amìr Jwédmar [doomm IoiI S>mo~m gwém hmovm. ZoQ>~ X, I [S>V dro nwadr>çm wio ZmJ[aH$ mì h amu Pmbo AmhoV. {hbm g~brh$aumgmr>r pñh$b So>ìhbn Q> dj & A{b~mJ & {deof à{v{zyr & ^ S>mar ~hþcôoer` gm m{oh$ g ñwm A{b~mJ d amoq>ar Šb~ Am $ nzdob hmzjav }$ {hbm g~brh$aumgmr>r pñh$b So>ìhbn Q> dj A{b~mJ Ü`o gwê$ H$aÊ`mV Ambo AmhoV. `m H$m` H«$ ma VJ V Wi (S>m Jar) A{b~mJ `owo $ez {S>Pm`qZJ, ã`wq>rnmb a, âbm da oqh$j Am{U mo~mb b dmnammo Q oqzj AmR>dS>çmVyZ VrZ doim XoÊ`mV `ouma Amho. `m CnH«$ mv 32 {hbm Zr gh^mj Zm Xdbm Amho d Ë`m Mo à{eju gwé Pmbo Amho. VgoM H$ZHo$ída- wzdbr, A{b~mJ `owohr H$m Q>Z {neì`m ~ZdUo, H$mJXr {neì`m ~ZdUo, B{ Q>oeZ Ádobar ~ZdUo, AemàH$maMo Šbmg gwê$ Pmbo. ho ŠbmggwÕm AmR>dS>çmVyZ VrZ doim nwt>rb VrZ {hzo MmbUma AmhoV. `owohr 30 {hbm Zr gh^mj KoVbm Amho. à{ejumz Va øm {hbm Zr ~Z{dboë`m dñvw Zm ~momanor> ^ S>mar g ñwm CnbãY H$ê$Z XoUma Amho, Aer m{hvr g ñwomo I{OZXma g ra lrya nos>uoh$a OZ{ejU g ñwmzv }$ ñdàn>vm A{^`mZ & A{b~mJ & à{v{zyr & OZ gm mý`m Ü`o àmma d àgmamà`m mü` mvyz {d{dy gah$mar `moozm, ñdàn>vm OZOmJ Vr m{hvr {d{dy ñdàn>vm A{^`mZ, Amamo½`{df`H$ OZOmJ Vr, H$m eë` {dh$mg CnH«$ AmXtZm àmoëgmhz XoÊ`mÀ`m CÔoemZo OZ{ejU g ñwmz am`js> `m Zr {X. 25 Owb 2019 amoor ñdàn>vm n YadS>m gm m{oh$ Am{W H$ d ñdàn>vm gd}ju mj Xe Z d OZOmJ Vr H$m` H«$ J«m n Mm`V ZmVo- hms> `m {R>H$mUr gmoam H$aÊ`mV Ambm. J«m n Mm`V ZmVo- hms> `m {R>H$mUr 50 hyz A{YH$ H$m` H$Ë mªgh ñdàn>vm n YadS>m H$m` H«$ {d{dy H$m` H«$ m À`m Ü` mvyz gmoam Ho$bm. ZmVo `m {R>H$mUr KamoKar OmD$Z {hbm Zm ñdàn>vog ~ Yr m{hvr VgoM g {ZQ>ar Z nh$szmo dmq>n H$éZ, g {ZQ>ar Z nh$sz åhuoo H$m`? d Ë`mÀ`m dmnamz Va Ë`mMr {dëhodmq> H$er bmdm`mr, {nê`mmo nmur CH$iyZ {nuo `m g X^m V m{hvr XoD$Z ñdàn>vm gd}ju H$aÊ`mV Ambo, Ë`mZ Va {hbm Zm EH$m {R>H$mUr EH$Ì ~mobmdyz Ë`m Zm d jmamonumg ~ Yr m{hvr XoD$Z `m g ~ {YV mj Xe Z H$éZ H$mnS>r {neì`m Mo dmq>n H$aÊ`mV Ambo d ñdàn>vomr enw XoIrb KoÊ`mV Ambr. VgoM ñdàn>vm{df`h$ OZOmJ Vr a br H$mT>Ê`mV Ambr. J«m n Mm`V ZmVo joìmv l XmZ H$aÊ`mV Ambo. H$m eë` d ñdàn>voda AmYm[aV H$mnS>r {neì`m ~ZdUo ñnym KoD$Z {dooë`m Zm àeñvrnìh$ d ~jrg XoD$Z gý mzrv H$aÊ`mV Ambo. mjrb 15 dfmªnmgyz am`js> {OëømVrb IoS>monmS>r nmohmomyz nojmhr OmñV à{ejumwu ImgH$éZ Jar~ JaOy Zm à{eju mj Xe Z H$éZ gmja ^mav amï >r` gmjavm nwañh$ma { idumar OZ{ejU g ñwmz am`js> hr g ñwmnh$ AÜ`jm S>m. oym gmo æ`m, AÜ`j S>m. {ZVrZ Jm Yr, ZaoZ OmYd, àm. A{dZme AmoH$, g MmbH$ {do` H$moH$Uo VgoM gd ~mos> ~g `m Mo mj Xe ZmImbr {d{dy CnH«$ am`js> {OëømV am~{dv AgVo. ^mav gah$maà`m àymz Ìr H$m eë` {dh$mg `moozoa VJ V pñh$b go g nyu ñdàn>vm H$m` H«$ am~{dv AgVmZm darb {R>H$mUr gxa CnH«$ OZ{ejU g ñwmz am`js> `m Zr "ñdàn>vm n YadS>m' hm H$m` H«$ am~{dbm Ë`mV Ë`m Zm OZ{ejU g ñwmz am`js>mo g MmbH$ {do` H$moH$Uo- OZ{ejU g ñwmz am`js>mo H$ Mmar gm. gwh$ý`m Zm XJmdH$a, {dh$mg nmq>rb, amo Ð R>mHy$a `m Mo {deof `mojxmz bm^bo. VgoM OZ{ejU g ñwmz am`js> `m Zr "ñdàn>vm n YadS>m' H$m` H«$ mà`m àg Jr H$mhr à{v[ð>v ì`³vr ~mobdë`m hmoë`m. J«m n Mm`V ZmVoMo gan M AemoH$ ImVy, ZmVo J«m n Mm`V gxñ` gm. mywar ImonQ>o, nmoñq> mñva {dzm`h$ MmoJbo, {hbm ~MVJQ> à{v{zyr gm.apñ Vm XodioH$a d gmyzì`³vr amo{hur ZbmdS>o `m À`mgh [hbmdj mor>çm à mumda CnpñWV hmovm. `m Zr {Xbr. øm à{ejummr O~m~Xmar Q>ob[a J mñq>a amo Ð Xoe wi d gm.azkm H$X Am{U ã`w{q>{e`z AbH$m VmoS>UH$a `m Zr KoVbr Amho. amoq>ar Šb~V }$ `mdoir à{eju djm bm ~gê`mgmr>r MQ>`m, nmê`mmm Oma, Am{U eojs>r XoÊ`mV Ambr. `m CnH«$ mbm Mm Jbm à{vgmx bm^v Amho d Aem àh$mamom {d{dy CnH«$, H$mog}g VmbwŠ`mV, VgoM {Oëhm^a am~{dê`mv `ouma AmhoV Aer m{hvr g ñwomo AÜ`j Xe Z àh$me nmah$a `m Zr {Xbr Amho. nwt> H$m ånwq>amo à{ejugwõm KoÊ`mMm mzg Amho. {Zd Îm gzxr A{YH$mar dg V ndma `m Mo {ZYZ & A{b~mJ & {deof à{v{zyr & H$mofmJma, { $ë {gq>r `mgh BVa emgh$s` {d^mjmv A{YH$mar åhuyz godm Ho$bobo {Zd Îm gzxr A{YH$mar dg V {edam ndma `m Mo Jwédmar gh$mir d ÕmnH$mimZo {ZYZ Pmbo. Vo 92 dfmªmo hmovo. aëzm{jar {OëømVrb H$moi ~o ho dg V ndmam Mo yi Jmd. Vã~b 41 df} Vo emgh$s` godov hmovo gmbr {bnrh$ åhuyz godov ^avr Pmbobo dg V ndma ho am`js>mo {Oëhm H$mofm{YH$mar åhuyz godm nyu H$ê$Z 1987 gmbr {Zd Îm Pmbo. Ë`mZ Va {Zd ÎmrZ VaMo g nyu Am`wî` Ë`m Zr A{b~mJoVrb ~«m U AmirV AmZ X ^wdz gmogm`q>rv Amnë`m {ZdmgñWmZr ì`{vv Ho$bo. A{Ve` {eñv~õ, {VVHo$M Z{ imd$ Am{U emgh$s` H$m mv VËna Aer Ë`m Mr»`mVr hmovr. {Oëhm n[afx gmvmam `owo boim{yh$mar, H$moëhmnya XyY `moozm emiov boim{yh$mar, w ~B V JmoaoJmd `owo { $ë {gq>rv boim{yh$mar åhuyz Vo nxmda hmovo. { $ë {gq>rv AgVmZm VËH$mbrZ A{^ZoVo A OV ImZ, oh yx `m À`mgh A{ Vm^ ~ƒz `m À`m~ÔbMo {H$ñgo Vo gm JV AgV. dg V ndmam Zm dmmzmmr àm S> AmdS> hmovr. VgoM Vo CÎm {H«$Ho$Q>nQy>hr hmovo. Jobr H$mhr {Xdg Ë`m À`m àh $VrV MT>-CVma hmov hmovm. AIoa Jwédmar Ë`m Mr àmuá`mov mbdbr. M T>ao `owo ñ emz^y rv Ë`m À`mda A Ë`g ñh$ma H$aÊ`mV Ambo. {d{dy joìmvrb mý`dam Zr Ë`m Mo A Ë`Xe Z KoVbo.

10 Ama. EZ. Am`. a{o. H«$ /77 MH/MR/RGD/RNP-16/ ( ) ewh$«dma, {X. 26 EH$ Am JñQ>nmgyZ mgo marbm gwédmv & CaU & KZ í`m H$Sy> & EH$ OyZnmgyZ emgzmà`m Imob g wðmvrb 60 {Xdgm À`m nmdgmir mgo mar ~ XrÀ`m AmXoemZ Va EH$ Am JñQ>nmgyZ mgo marbm gwédmv hmouma Amho. $³V 12 {Xdgm MmM AdYr Caë`mZo n{g `Z ZoQ> { $qej Am{U Imob g wðmvrb mgo mar `m XmoÝhr àh$mamvrb gwé hmoumè m mgo margmr>r H$a Om- moamh$gmam, ggyz S>mH $ ~ XamV pàn> mam Mr mor>çm à mumv bj~j gwé Pmbr Amho. Imob g wðmvrb mgo mar 50 Vo 70 dmd Imobrn ªV Ho$br Amho. n[agamv mgo mar Imob g wðmvrb Am{U n{g `Z { $qej `m XmoZ àh$mamv mor>çm à mumv Ho$br OmVo. Am JñQ> {hý`mà`m gwédmvrnmgyzm Idibobm g wð em V hmovmo. em V Pmboë`m gmjamv n{g `Z ZoQ> { $qejgmr>r {deofvm Zmair nm {U Zo V a nmofh$ dmvmdau AgVo. g wðmà`m ^ynð >mdarb 4 Vo 5 {H$. r. n[akmvrb n[agamv 35 Vo 40 dmd Imobrn ªV n{g `Z ZoQ> { $qej Ho$br pàn> mam À m AS>MUr pàn> mam Zm AZoH$ g ñ`m Zm gm moao Omdo bmjvo. dmt>vr hmjmb, Hw$eb H$m Jmam Mr OmUdUmar Q>M mb, gmvë`mzo dmt>v Mmbbobo B YZmMo ^md, g wðmv OmU{dUmam mgirmm XwîH$mi, g KQ>rV Xbm bmh$sy>z hmoumar bw~ms>uhy $, `mo½` à mumv mgirbm Z { iumam ^md Aem {d{dy H$maUm i w o pàn> ma ì`mdgm{`h$ nma oq>mhw$q>rg Ambo AmhoV. OmVo. Jmob n[akmvrb {eemà`m Jmoù`m ~m Ybobr Omir g wðmv gmos>br OmVmV. JmobmH$ma {gb Ho$ë`mZ Va g wðmà`m ^ynð >mdarb Va JVr {d{dy àh$mamvrb mgir AbJX Omù`mV AS>H$Vo. Ë`mZ Va ` ÌmÀ`m gmhmæ`mzo Omir pàn> ma ~moq>rv IoMbr OmVmV. `m Ü`o Kmoi, H$mQ>~m JS>,o wer, VH$bm, gwa `, qejmbm, VwUm, hbdm, Vm ~, nmiq> `mgmair g wðmà`m ^ynð >mdarb Va JVr mgir H$a Om, moam n[agamv pàn> mam M r bj~j nh$s>br OmVo. `mamyr n{g `Z ZoQ> { $qej 15 Vo 20 dmd Imob g wðmn ªV Ho$br OmV hmovr. mì g wð {H$Zmè mdarb dmt>ë`m àxyfum wio 15 Vo 20 dmd Imobrn ªV mgir gü`m { iozmer Pmbr Amho. n[aum r n{g `Z ZoQ> { $qejgmr>r 35 Vo 50 dmd Imob g wðmn ªV pàn> mam Zm Omdo bmjvo. `m wio OmirMr C Mr~amo~aM Omirbm dozmgmr>r ~m YÊ`mV `oumè m {eemà`m dozr Jmoù`mVhr dmt> H$amdr bmjvo. n{g `Z { $qejgmr>r emgzmh$sy>z gßq>~ a {hý`mnmgyzm gwédmv H$aÊ`mg nadmzjr Agbr Var `m àh$mamvrb mgo mar Am JñQ> {hý`mnmgyzm Ho$br OmVo. Jmodm amá`mvrb pàn> ma ZoQ> { $qejgmr>r { $e $m` S>aMm dmna H$aVmV. Jmoì`mV g wðmmo nmur {ZVi d nmaxe H$ Agë`mZo g wðmvrb mgirmm emoy KoUo gho eš` hmov.o Ë`m wio COm, B YZmMr ~MV hmov.o mì hmamï > amá`mvrb g wðmmo nmur Zoh rm JTy>i AgVo. Ë`m wio { $e $m` S>a ` ÌUoMm amá`mvrb pàn> mam Zm $magm $m`xm hmov Zmhr. Imob g wðmvrb EH$ Am JñQ>nmgyZM gwé hmoumè m mgo margmr>rhr moam- H$a Om ~ XamV eoh$s>mo pàn> mar Q mb g g m Pmbo AmhoV. Imob g wðmvrb mgo margmr>r pàn> mam Zm 50 Vo 70 dmd Imob g wðmv Omdo bmjvo. Ë`mgmR>r EH$m {Q ngmr>r 10 Vo 12 {Xdg IMu Kmbmdo bmjvmv. Imob g wðmvrb EH$m {Q ngmr>r gìdm Vo XrS> bmimn ªV IM `ovmo. g wðmà`m Vimer Agbobr gd M àh$mamr mgir `m nõvrv nh$s>br OmVo. Mm Jë`m àvrmr {Z`m V H$aÊ`m`moJr Agbobr mgir Imob g wðmvrb mgo marv { iv Agë`mZo `m nõvrà`m pàn> mam Mr g»`m gdm {YH$ Amho. EH$ Am JñQ>nmgyZ pàn> ma ~moq>tzm {S>Pb o CnbãY hmoê`mg gwédmv hmouma Amho. Ë`m wio {S>Pb o ^aê`mgmr>r pàn> ma ~moq>tmr H$gmam Am{U ggyz S>mH $ ~ XamV JXu CgiUma Amho. {S>Pb o, Amdí`H$ gmyz-gm wjr«cnbãy hmovmm VmËH$mi homamo pàn> ma ~moq>r 1 Am JñQ>nmgyZM mgo margmr>r admzm hmouma Agë`mMr m{hvr H$a Om pàn> ma g ñwomo AÜ`j {edxmg ZmIdm `m Zr {Xbr. amá` gah$mazo A{Vd ï>r~m{yvm À`m nwzd gzmgmr>r 10 H$moQ>rMm {ZYr gdxmgjmdgmr>r CnbãY Ho$bm Amho. `m {ZYrVyZ 68 Kam À`m nwzd gzmbm mý`vm XoÊ`mV Ambr Amho. Ë`mgmR>r bm^mï m Mo 40 homa Am{U w»` Ìr ghm`vm JwOamV gah$mamm 10 H$moQ>tMm {ZYr Jobm Hw$R>?o {Xdg {Xdg XwadñWm hmov Amho. m n[agamv AZoH$doim {dúwv nwadr>m I {S>V Ho$bm OmVmo. Ë`m wio A YmamV { U{ UË`m àh$memv Ë`m Zm Amnë`m amìr H$mT>mì`m bmjv AmhoV. CÝhmù m Ü`o Mma-nmM Kam mjo EH$ Zi H$ZoŠeZ XoÊ`mV Ambo. ~Zoe Omoer `m Mo {ZYZ & mujmd & dmvm ha & mujmd ZJan Mm`V hôrvrb Im XmS> `owo amhumao godm{zd Îm nmoñq> mñva VWm mujmd VmbwH$m nìh$ma g KmMo gxñ` dg V {dç>>b Omoer C $ ~Zoe Omoer `m Mo ~wydma, {X. 24 Owb amoor d ÕmnH$mimZo Ë`m Mo {ZYZ Pmbo. Vo 67 dfmªm o hmov.o Ë`m À`m nímmv EH$ mor>m ^md$, XmoZ ~{hur Agm n[adma Amho. Ë`m Zr XrK H$mi d ÎmnÌ joìmv H$m Ho$bo. B Xmnya, mo~m, gmb, {ZOm nya, ~mobr BË`mXr {R>H$mUr Ë`m Zr nmoñq> mñva åhuyz H$m Ho$bo. Ë`m Mo Im XmS>, mujmd `owrb {ZdmgñWmZ Omoer R> åhuyz n[amrv Amho. `m{r>h$mur {XamV AmfmT>r EH$mXer d lmdur gmo dmabm Vo CËgd gmoam H$arV AgV. Ë`mdoir Ag»` ^m{dh$ Xe ZmgmR>r `ov AgV. ³bm{g $mb S> Om{hamV N>mQo >r, Cn w³vvm mor>r àw nwz{d dmh gd OmVr Am VaOmVr ñwim gmr>r amohm. JUoe hmh$mi / {PamS> d m S>dm owo nrh$an d Q>mQ>m 407 Mm Jbo MmbH$ Amdí H$ S >m ìha hdm Amho. (12000 njma) A{b~mJ Ü o gwà{gõ A H$emñÌ VÁk gm. mzgr H$mio m Mo OÝ VmaIodê$Z d p³vh$ d ì mdgm{ H$ mj Xe H$ {X. 9 Am JñQ> amoor , «Am $sg emoé gmr>r 2000 sq (g+1) h OmJm ^ms>çmzo XoUo Amho. gwémr hm Q>ob g moa qnni^mq> A{b~mJ Hw$Hy$MHy$ nmoëq >r $m mnjmd. H$iX Am{U ImonmobrH$arVm àmos>³ez gwnaìhm Oa nm{hoov. OmJm 1, njma àvr {hzm, wbmivrgmr>r g nh $ Jidma, {X. 25/07/2019 nmgyz gh$mir 10 Vo gm H$mir 4 m doiov mnjmd, A{b~mJ owo ~m mos>mq>mgh ouo. g nh $ EM Ama / /B ob- com ãbm H$ {dh$uo Amho- A{b~mJ ehamvrb {bb H$ hm Q>og g moarb {~ës>tj Yrg Xþgè m miçmdarb ãbm H$ {dh$uo Amho. 550 ñ³do $sq>. g n H$ Om{hamVrgmR>r g nh $ (02141) / noumo JUnVr CaU ~momamv XmIb XmgJmdH$am Mo hmb AÚmn H$m` M & nmobmxnya & e boe nmbh$a & hms> VmbwŠ`mVrb gd- XmgJmd `owo 25 Owb 2005 amoor A{Vd ï>r wio mor>r XaS> H$mogibr hmovr. `m XaS>r Ü`o gw mao 68 Hw$Qw>~ o CX²ÜdñV Pmbr hmovr. XmgJmd djivm H$m S>rdVo, amohz, OwB d Hw$b} `owrb AmnX²Jñ«Vm Mo nwzd gz Pmbo. mì XmgJmdÀ`m XaS>Jñ«V Hw$Qw>~ m Zm AÚmn nwzd gzmmr àvrjm Amho. Xaå mz, JwOamV gah$mah$sy>z nwzdg ZmgmR>r Amboë m Xhm H$moQ>tMm {ZYr Jobm Hw$R>,o hm àíz Vã~b 14 dfm ZV a CnpñWV Pmbm Amho. Vã~b 14 dfmªzv ahr gdxmgjmdà`m XaS>Jñ«Vm Mo nwzd gz Pmbobo Zmhr. gd-xmgjmd XaS>Jñ«Vm À`m nwzd gzmbm Joë`m 10 dfmªnmgyz AÚmn doj Ambobm Zmhr. VmËnwaË`m {Zdmam eos> Ü`o XmoZ, VrZ Hw$Qw>~ m Zm EH$Ì ahmdo bmjv Amho. `m {Zdmam eos>mr Owb 2019 na Vw Zimbm H$Yr nmur `ovo Va H$Yr `ovm Zmhr. Aemdoir Xyada nm`nrq> H$ê$Z hm`doodi Agboë`m ns>š`m {d{harvyz nmur AmUmdo bmjvo. AemVM, 25 Owb 2005 À`m Z g{j H$ AmnÎmrZ Va JwOamV {ZYrVyZ 60 homa én`o BVH$m {ZYr hmamï > amá` gah$mah$sy>z XaS>Jñ«Vm Zm XoÊ`mV `ouma hmovm. m KS>m mos>r gz 2013 Yrb AmhoV. mì, AÚmn hm {ZYr ZwH$gmZJ«ñVm Zm { imbobmm Zmhr. Ë m wio JwOamV gah$mamm 10 H$moQ>rMm {ZYr Jobr AmR> df} amá` gah$maà`m {VOmoarV nsy>z Amho. CaU & dmvm ha & JUnVr ~mßnm Mo AmJ Z gmo dma {X. XmoZ gßq>~ a amoor hmouma Agë`mZo noumo gwà{gõ JUnVr yvu gwx a, gw~h$ Agë`mZo ^mavmv d naxoer JUoe yvvzm mor>r mjur Amho. Ë`mMà muo A{b~mJ. am`js>, R>mUo, Zdr w~ B, w~ B `owo mjur dmt>br Amho. CaU ~momamv noumo gwà{gõ JUnVr yvu {dh$md`mg Amë`m AmhoV. gmbm~mxà muo OJo `m Mo [gõr{dzm`h$ H$bm H $Ð `owo gw~h$ yvu Amë`m AgyZ CaU ehamv {R>H${R>H$mUr {dzrv AmQ> H$bm H $Ð, JUnVr H$bm H $Ð, {MÝ ` H$bm H $Ð,[aÕr{gÕr H$bm H $Ð, b ~moxa H$bm H $Ð,JUoe H$bm H $Ð, EH$X V H$bm H $Ð,{d ZhVm H$bm H $Ð d {H$emoa OJo `m Mo {gõr{dzm`h$ H$bm H $Ð AmXr XwH$mZm Ü`o nouà m JUoe yvu {dh$md`mg Amë m AmhoV. JUoe^³V JUnVr yvu Amnë`m ng VrMr JUoe yvu ~wqh$j H$aVmZm {XgV AmhoV. nydu JmdmoJmdr mvrà`m JUnVr yvu ~ZdrV AgV. AmVm nõv ~Xbbr Amho emsy>à`m mvrmo JUoe yvu ~Z{dUmao H$mamJra { iv ZmhrV. [doomm Ioi-I S>m~o m, {doomm A{Z`{ VnUm, bmos>eqo S>J, mvrmo ^md, a Jm Mo ^md, H$m Jmam Mr H$ VaVm ho gd nmhvm ao[s> So > noumo JUnVr AmUUo gd M ng V H$aVmV. l XmZm wio n` Q>H$m Ü`o g mymz & mwoamz & dmvm ha & mwoamz Yrb AZoH$ n Q>H$ nx^«v rbm àmymý XoVmV. Vm ~S>çm mvrà`m añë`mdê$z àdmg H$aVmZm gwix AZw^d Ë`m Zm AmZ X XoD$Z OmVmo. Ë`mgmR>rM OdinmgMo nm BQª g² { $aê`mgmr>r Ho$di nm`r MmbV OmUmè`m n` Q>H$m Mr g»`m mor>çm à mumda Amho. m n Q>H$m Zm mwoamz Ü o l XmZmVyZ Ho$boë m añë m i w o {Xbmgm { imbm Amho. mwoamzbm ~mamhr {hzo n` Q>H$m Mr aobmob {d{dy nm BQª g² {R>H$mUr nhmd`mg { ivo. na Vw mjrb H$mhr dfmªnmgyz nmdgmù`mv BWë`m añë`m Mr Yyn hmov Agë mzo n` Q>H$m Ü o ZmamOr ì ³V$ hmov hmovr. mvrmr hmoumar Yyn Am{U Ë`mVyZ JQ>mao gm $ Z Ho$ë`m wio nmdgmir nmur añë`mdê$z dmhv AgVo. Ë`m wio ~hþvm e {R>H$mUr hîdmà`m nm BQª g² H$S>o OmUmè`m añë`m Zm Zmë`mMo ñdê$n àmá Pmbo Amho. gbj Mma {Xdg MmbUmè`m añvo ~Mmd mo{h ov mwoamzh$a l XmZ H$arV Agë`m wio H$mhrA er H$m hmobz m añë`m Mr nmdgmù`mv hmoumar Yyn Wm ~Uma Amho. añvo em~yv AgVrb VaM n` Q>H$m Zm Zgmo³VnUo ^«V r H$aVm `ouma Amho. mwoamzà`m AmOdaÀ`m B{VhmgmV n{hë`m XmM Mma {Xdg l XmZ H$m` H$«nma ns>v AgyZ Ë`mg ZmJ[aH$ ñdoàn>zo o gh^mjr hmov AmhoV. n`m dau g dxo Zerb ZmJ[aH$ g KmÀ`m mü` mvyz J«m ñwm gmo~vm gwê$ Ho$boë`m añvo ~Mmd mo{h o i w o hmv[ajm AmoT>Umè`m H$ï>H$ar l{ H$m À`m doxzm H$ r hmouma AmhoV. n` Q>H$m ZmgwÕm nx^«v r H$aVmZm {ZgJ gm X`m Mm Z wamxnuo AmZ X Cn^moJVm `ouma Amho. CaU VbmR>r H$m`m b`mà m ñwbm Vam wio ZmJ[aH$m Mr J agmo` & CaU & dmvm ha & CaU Yrb VbmR>r H$m`m b` OoEZnrQ>r Q>mD$Zern `owo ZwH$VoM ñwbm Va H$aÊ`mV Ambo Amho. mì H$m`m b` eham~mhoa Joë`mZo ZmJ[aH$m Zm ZmhH$ ^wxsª > ghz H$amdm bmjv Amho. Var J agmo` Xya H$ê$Z H$m`m b` ehamvm gwê$ H$amdo, Aer mjur gm m{oh$ H$m` H$V} `ed V åhmìo `m Zr Ho$br Amho. VbmR>r H$m`m b` Agbobr B mav YmoH$mXm`H$ Pmbr Amho. Ver CaU ZJanm{bHo$Zo ZmoQ>rghr ~Omdbr Amho. Ë`m wio ho H$m`m b` VoWZy hbdyz Vo OoEZnrQ>r Q>mD$Zern gošq>a 3, ~r 56 `owo dj H$aÊ`mV Ambo Amho. VbmR>r H$m`m b` eham~mhoa Joë`mZo ZmJ[aH$m Mr mor>çm à mumv J agmo` hmovmzm {XgV Amho. VbmR>r H$m`m b` OoEZnrQ>r Q>mD$Zern `owo Joë`mZo Vhgrb H$m`m b`mv H$m m gmr>r Amboë`m ZmJ[aH$m Zm VbmR>r djm Mr XV bmjbr Va Ë`m Zm nwýhm Ë`m Zm Mma Vo nmm {H$bmo rq>a A Va OmD$Z Ë`m À`mH$Sy>Z H$m H$ê$Z `mdo bmjv Amho. ñwbm V[aV VbmR>r H$m`m b`modi Q>m`qnJ, Poam Šg Zgë`mH$maUmZo nwýhm Ymdni H$amdr bmjvo. Aem AZoH$ AS>MUtMm gm Zm gd gm mý` ZmJ[aH$m Zm H$amdm bmjuma Amho. Á`m À`mH$S>o ñdv À`m mbh$sà`m JmS>çm AmhoV. Ë`m Zm Ìmg OmUdUma Zgbm Var JmoaJar~m Zm `mmm mor>çm à mumv Ìmg hmod$z piembmhr MmQ> ~guma Amho. H $frdbà m dmmh$m Zm AmdmhZ A ÞXmZ ho loð> XmZ Amho. Amnbm dmt>{xdg, b¾mmm dmt>{xdg VgoM Amnë m ZmVodmB H$-{ Ìm À m ñ {VXrZr AmnU g momvrb VimJmimVrb bmoh$m Zm AÞXmZ H$amdo Ago AmdmhZ H $frdb AmnUmbm H$arV Amho. A{b~mJ owrb lr H$ÀN>r O Z ^dz M [aq>~o b Q >ñq>à m dvrzo AÞXmZmgmR>r EH$ A{^Zd moozm AmIbr Amho. {Oëhm é½umb mv XþJ ^mjmvrb amhumao Am{Xdmgr, mob Owar H$aUmao, Jmoa-Jar~ é½u {d{dy CnMmam gmr>r owo ov AgVmV. Á m À mh$s>o oê m-omê mmo XoIrb nwago o n go ZgVmV Am{U mv KamVbm H$ dvm nwéf Oa AmOmar Agob Va m bmoh$m Mr mor>r Am{W H$ Hw$M ~Um hmov AgVo. mgmr>r m Q >ñq>à m dvrzo {Oëhm é½umb mv XmIb Agboë m é½um À m EH$m ZmVodmB H$mbm OodUmMr gmo H$aÊ mv Ambr Amho. {Oëhm é½umb mv $³V é½um gmr>r OodUmMr gah$mar gmo AgVo, Ë m À m gmo~v é½umb mv amhumè m ZmVodmB H$m Zm OodU { iv Zmhr. Aem n[apñwvrv é½umà m ZmVodmB H$mbm $ma H$R>rU n[apñwvrbm Vm S> XoD$Z nmoq>mmr IiJr ^amdr bmjvo qh$~hþzm H$mhr doib o m Cnmg marmrhr doi Ë m À mda AmoT>mdVo. Ë m À m m AS>rAS>MUr bjmv KoD$Z lr H$ÀN>r O Z ^dzzo Agmø é½umà m EH$m ZmVodmB H$mbm EH$ doimo nyu OodU XoÊ mg gwédmv Ho$br Amho. m moozov XaamoO {H$ mz 70/80 bmoh$ OodV AgVmV. m OodUmMm IM à{v {Xdg é AgyZ hr XoUJr XoÊ mè mmm $moq>mo H $frdb Ü o N>mnbm OmB b. Var OmñVrV OmñV bmoh$m Zr AÞXmZ godm o m bm^ KoD$Z m gm m{oh$ CnH«$ mv gh^mjr ìhmdo Ago AmdmhZ H $frdb H$arV Amho. g nh $ (~rnrz amr>dm) àgmx Ho$aH$a w» g nmxh$, H $frdb AmOMo AÞXmVo ñd. Z{ Vm àem V ZmB H$ nwê`ñ aumw, àem V ZmB H$ { Ì S>i (àh$me amr>mos>) ñd. XodM X movram ohvm ñ aumw A{b~mJ g Vmof O`d V KaV, b½z{xzm{z{ Îm, gmgduo nmdgm wio {ZgJm Zo gd Ì {hadi nm Kabr Amho. `m {ZgJ aå` m XmQ>Uo n[agamvyz YmdUmar bmbnar A{YH$M IwbZy {XgVo. (N>m`m{MÌ : A o` ZmPao) Om ^i w nms>çmvrb Kam Mr VhgrbXmam H$Sy>Z nmhur & nmbr & dmvm ha & dèhms> Om ^i w nms>m J«m n Mm`V hôrvrb Om ^i w nms>m JmdmV XmoZ Hw$Qw>~ o XheVrImbr AgyZ mirzgmaim àh$ma KS>Ê`mMr eš`vm ì ³V$ hmov Amho. m g ^mì Ymo³ mmr XIb KoV VhgrbXma {Xbrn am`êumdma `m Zr KQ>ZmñWimMr nmhur Ho$br. Om ^i w nms>m JmdmV kmzoída e H$a H$X `m J«m ñwmà`m KamÀ`m mjo EH$ mor>r Q>Ho $S>r Amho. jur XwKQ >Zm KS>Ê`mMr eš`vm dv dbr OmV Amho. Q>Ho $S>rÀ`m ~moybmm XmoZ Kao AgyZ `m KamV amhumar Hw$Qw>~ o {nt>çmz{nt>çm owo dmñvì` H$arV AmhoV. `m XmoÝhr Hw$Qw>~ mvrb ì`³vr Zr mor>çm XJS>mZ m bmh$s>r Im ~ bmdyz WmondyZ YaÊ`mMm à`ëz Ho$bobm Amho. `m mor>- mor>çm XJS>m Yrb mvr hiyhiy {ZKV Agë`m wio XJS> H$mogië mg Or{dVhmZr d Am{W H$ ZwH$gmZhr mor>çm à mumda hmod$ eh$vo. mh$s>o VhgrbXma {Xbrn am`êumdma m Zm m{hvr { ivmm Ë m Z r {X. 24 Owb amoor Om ^i w nms>m JmdmVrb Ë`m YmoH$mXm`H$ OmJoMr nmhur Ho$br. `mdoir dèhms>om ^i w nms>m J«m n Mm`VrMo Cngan M amooe qejms>,o Om ^i w nms>m VbmR>>r adtð ~mb V, V Q>m w³v$ AÜ`j g Vmof OmoaH$a, h[aím Ð nmq>rb, J«m godh$ {OV Ð åhmìo, gwzrb gmr>,o Am{Vf YmoH$mXm`H$ Q>Ho $S>rMr nmhur H$aVmZm VhgrbXma am`êumdma. I S>mJio, kmzoída H$X, Ë`m Q>Ho $S>rMo mor>o XJS> {ZIiV AgyZ H$moUË`mhr kmzoída Xidr `m À`mgh J«m ñw CnpñWV hmov.o

11 Hw$U~r g mogmbo Jwn«V }$ Ama. EZ. Am`. a{o. H«$ /77 MH/MR/RGD/RNP-16/ ( ) $ewh$«dma, {X. 26 Owb> 2019 mujmdmvrb hgyb H$ Mmè m H$Sy>Z {ZfoY & mujm d & dmvm ha& lrdy Z Cn{Oëhm é½umc`mvrc H$ Mmar Aj` A{OV H$m ~io `m Zm amìnmirda godvo AgVmZm JwÝhoJma àd ËVrÀ`m ì`švrzr mahmu Ho$cr. `m KQ>ZÀo m {ZfoYmW mujmd Vhgrb H$m m b mvrb H$ Mmè m Zr H$mù m {X. 27 Ow b 2019 amo O r Xw n mar 1:30 dm. Hw $ U~r { $Vr cmdyz `m KQ>ZM o m {ZfoY H$arV & mujmd & dmvm ha & mujmd VmbwH$m Hw$U~r g mogmbo Jw«n `m À`m ^dz mujm d `owo Am`mo{OV H$aÊ`mV Ambm Amho. H$m ~ X Am XmocZ Ho$co. `m KQ>ZVo rc gd AmamontZm {dú mzo Xadfr à muo `mdfr hr g momvrb B`Îmm Var `m H$m` H«$ mg g mo ~m YdmZr d {Z ÌrV 10 dr Ü`o 80 Q>Š³ m nojm A{YH$ d 12 dr ~m Ydm Zr mor>`m g»`ozo CnpñWV amhÿz H$m` H«$ mmr Omon`ªV AmQ>H$ hmov Zmhr. Vmon`ªV Ü`o 50 Q>³³ m nojm A{YH$ JwU { idyz CËVrU emo^m dmt>dmdr Ago AmdmhZ J«wnV }$ H$aÊ`mV Am Mo ho Am XmocZ gwé amhuma Pmboë`m {dúmï`mªmm JwUJm ad gmohim Am mo{ov Ambo Amho. `m gmohi`mbm g mo ZoVo kmzxod Agë`mMm Bemam mujm d `owrc ndma, gw^mf> Ho$H$mUo, gw^mf ^mozh$a, bmouoao Jwn amá` gah$mar H$ Mmm è`m Zr {Xcm H$aÊ mv Ambm Amho. o r Jm ^r` Vm cjmv AÜ`j ^mjmoor~wdm S>dbo `m À`m AÜ`j am ^md$ Q> ~o, em Vam ^moamdh$a, n.g. Amho. `m KQ>ZM AÜ`jVoImbr VgoM mujmd VmbwH$m Hw$U~r gxñ` e boe ^mozh$a, ~mimam ZdJUo, mor KodZy d[að> nmocrg A{YH$mar g mo {dh$mg S>imMo AÜ`j hmxodamd ~ŠH$ g^mnvr g {JVm ~ŠH$, ~mih $îu H$mn, a oe `m Zr cdh$amv cdh$a gd `m À`m hñvo d Hw$U~r g mogmbo Jw«n g mjma moao, `wdh$aü`j amoy {eh}$, {ZVm H$aH$ao AmXr AmamontZm AQ>H$ H$éZ Ë`m À`mda H$madmB H$amdr, Aer mjur à^mh$a C^mao `m À`m à wi CnpñWVrV e{zdma, CnpñWV amhuma AmhoV. g KQ>ZVo }$ H$aÊ`mV Amcr Amho. `m~m~v g KQ>ZÀo mdvrzo mujmd Cn{d^mJr A{YH$mar àemcr OmYd {XKmdH$a VgoM VhgrcXma ghm. nmo b rg {ZarjH$, CaU nmo. {à` H$m Am`ao `m Zm {ZdoXZ VH«$ ma XmIb Ho $ ë mz V a Ë mà mda & A{b~mJ & à{v{zyr & Aënd rz MwbV ~{hurdam JwÝhm XmIb H$aÊ mv Ambm. R>mUo m Mm Vnmg hîdmmm R>abm. {Xco Amho. ~bmëh$ma H$aUmè m ZamY mg gxaà m JwÝømMm Vnmg nyu A{b~mJ owrb {Oëhm gì H$éZ CaU nmo{bgm Zr XmofmamonnÌ V m bmoh$m g m rìxmao H$i{dÊ mv ovo H$s, Am Mo A{ebm Zr Ý m mb mzo Xhm df} gl gì Ý m mb mv XmIb Ho$bo. m du ZmMr { ih$v lr. nyom {XVoe Imadm m MoH$Sy>Z {dh$v KoÊ mmo R>a{dbo H$mamdmg VgoM nmm homa X S> IQ>ë mmr gwzmdur A{V gì Imbrb Amho. Ý m myre-2, lr Vr ìhr.e. R>mRo >mdbm Amho. { ih$vrmo du Z m Oo -aono, Vm.H$O V, {O. owrb { ih$vrmo. {Z oe mohz åhmìo (21) am. mo{hvo m À m Ý m mb mv Pmbr. joì $i AmH$ma H$moàmobr, Vm.CaU {O. Ago m Ü o A{V[a³V emgh$s gìh} Z /{hñgm Z ho.ama.àvr ê$.n. m ZamY mmo Zmd Amho. Ë mzo ZmË mzo A{^ mo³vm A S>. ApídZr 63/1/H$/ MwbV ~hru Agboë m nr[s>v ~m {XdS>Ho $a-nmq>rb m Zr EHy$U nmo.i wbrà m AkmZnUmMm J a $m Xm 11 gmjrxmam Mr gmj Zm X{dbr. EHy$U KoD$Z {Vbm dma dma R>ma maê mmr Ë mv nr[s>v wbrmr, {VÀ m V XJ^wV gd h³h${hvg ~ Y mgwüxm. Y H$s XoD$Z {VÀ mda dma dma AmB Mr gmj hîdmmr R>abr Var da du Z Ho$boë m O rz { ih$vr~m~v AJa {VÀ m H$moUË mhr ^mjmda ~bmëh$ma Ho$bm. Ë mvyz J^ dvr VgoM S>r.EZ.E. [anmoq>g hîdmmo AWdm ^mjm~m~v H$moUmMmhr H$moUË mhr àh$mamm h³h$ dm {hvg ~ Y, A{YH$ma, Vm~m, Q>, gmr>oh$ama, {dh$gz H$amaZm m, JhmUIV, ^ms>onå>m, d{hdmq>, nmoq>jr, XmZ, am{hbr. màh$aur nr[s>vào m R>abo. VgoM V. A bxma E.Or. BO ~jrg, ~moom, IaoXrIV BË mxr. H$gë mhr àh$mamr H$m Xoera hah$v Agë mg mo½ AmB Zo Amamonr {Z oe mohz åhmìo dmk mos>,o nmobrg Cn{ZarjH$, ì ³VrZo Amnbr hah$v boir d mo½ H$mJXnÌm Mo nwamì m{zer gxamr ZmoQ>rg à{güx mà m{déõ CaU nmobrg R>mÊ mv CaU nmo. R>mUo, Eg.Or. H$mR>,o Pmë mnmgwz 7 (gmv) {Xdgm Mo wxvrv mâ mh$s>o Imbrb nëë mda Zm Xdmdr. m {dúmï mªmm JwUJm ad MwbV ~{hurda ~bmëh$ma H$aUmè m ZamY mg H$mamdmg hm{dúmb rz {dúmï mªgmr>r `wdm g gx ñny}mo Am mooz & A{b~mJ & dmvm ha& `wdm Ü`o g mom{df`r OmUrd d OmJ Vr ìhmdr, hmamï > d XoemÀ`m {dh$mgm~m~v `wdm Zr {dmma H$amdm, Ë`m À`m Ü`o ZoV Ëd d dº $ËdmMo JwU {Z m U ìhmdov `m CÔoemZo H«$sS>m d `wdh$godm g MmbZmb`, hmamï > amá` `wdh$ H$ë`mU CnH«$ m VJ V am`js> {Oëøm Ü`o amá`ñvar` `wdm OmJa- hmamï >mda ~mobw H$mhr, `wdm g gx ñnym H$m` H«$ mmo Am`moOZ H$aÊ`mV `ov Amho. am`js> {OëømVrb gd H${Zð> hm{dúmb`mvrb, Cƒ mü`{ H$ {dúmb`mvrb B Îmm 11 Vo 12 dr `wdm {dúmï`mªgmr>r ñnym H$m` H«$ mmo `moozm gmr>r àñvmdmmo AmdmhZ ZmdrÝ`nyU `moozm VJ V gd gmymau, AZwg{y MV OmVr, AZwg{y MV O mvr `m àdjm Vrb 18 dfm darb AO Xmam H$Sy>Z XwYmi JmB /åhermo JQ> dmq>n H$aUo, eoir/ T>r JQ> dmq>n H$aUo, m gb Hw$ w$q> njr g JmonZ H$aUo m ì dgm mgmr>r 25 Owb 2019 Vo 8 Am JñQ> 2019 `m H$mbmdYrV Am ZbmB Z nüxvrzo AO mj{dê`mv `ov AmhoV. `moozomr nyu m{hvr d AO H$aÊ`mMr H$m` nüxvr `m~m~vmm g nuy Vn{eb https.//ah.mahabms. com `m g H$o VñWimda d JwJb ßbo ñq>ma o adarb H MHBMS `m mo~mb b da CnbãY Amho. AO $³V Am ZbmB Z nüxvrzom pñdh$mabo OmVrb. AO ^avmzm AO XmamZo Zm X{dboë`m ^«UÜdZr H«$ m H$mda AOm À`m pñwvr~m~v EgE EgÛmao g Xeo nmr>{dê`mv `ouma Agë`mZo H$moUË`mhr n[apñwvrv AO XmamZo Amnbm ^«UÜdZr H«$ m H$ `mooz VJ V A {V {ZdS> hmobn `ªV ~Xby Z`o. AO XmamMr àmw{ H$ {ZdS> AO XmamZo Am ZbmB Z AOm V Z yx Ho$boë`m m{hvrzwgma g JUH$mÛmao H$aÊ`mV `ouma Agbr Var A {V {ZdS> hr Ë`mZo AnbmoS> Ho$boë`m H$mJXnÌm À`m AmYmaoM H$aÊ`mV `obb BÀNw>H$ AO Xmam Zr Amnbm AO àñvmd {d{hv H$mbmdYrV Am ZbmB Z nüxvrzo H$amdm d A{YH$ m{hvrgmr>r VmbwŠ`mMo newyz {dh$mg A{YH$mar {dñvma, n Mm`V g{ Vr AWdm {Oëhm newgd Y Z CnmAm`w³V `m Meo r g nh $ gmymdm, Ago {Oëhm newgd Y Z Cnm`w³V am`js>a{b~mj `m Zr H$i{dbo Amho. Am`moOZ H$aÊ`mV `ouma Amho. `m~m~v embo` {eju, H«$sS>m d `wdh$ H$ë`mU Ìr Am{ef eobma, `m Zr amá`mvrb gd {ejum{yh$mar d {Oëhm H«$sS>m A{YH$mar `m Mr pìhs>ramo H mý $aýgìxmao ~ R>H$ KoD$Z gxa H$m` H«$ mmo Am`moOZ H$aÊ`m~m~V {ZX}e d gwmzm {Xë`m AmhoV. `m ñny}vrb {dooë`m Zm amá`ñva àw H«$ m H$ é.1 bmi, pìxvr` H«$ m H$ é.75 homa, d V Vr` H«$ m H$ é.50 homa én o nm[avmo{fh$ {OëhmñVa àw H«$ m H$ é.10 homa pìxvr` H«$ m H$ é.7 homa d V Vr` H«$ m H$ é.5 homa. wxvrv H$moUVrhr hah$v Z Amë mg gxamr O rz { ih$v {Zd}Y d ~mooma{hv d IaoXr H$aÊ mg mo½ AmhoV, Ago g OyZ Am Mo A{eb darb { ih$vrmm IaoXrMm ì dhma nyu H$aVrb d wxvrz Va oumar hah$v Am Mo A{eb mda H$moUË mhr d H$gë mhr àh$mao ~ YZH$maH$ amhuma Zmhr, mmr Zm X mdr d H$moUË mhr àh$mammr hah$v Agë mg Vwåhr Vr Am Mo A{ebm Mo bm^m V H$m Mr gmosy>z {Xbr Amho, Ago J hrv Yabo OmB b. {R>H$mU H$O V {XZm H$ 24/07/2019 A S>ìhmoHo$Q>. rzmjr OJÞmW ^mgo em n Z.12, ñdßz ZJar, wðo(iwx ), H$O V-. mo.z AmnXJ«ñV eovh$è`m Zm AH$mD $Q> Z ~a~m~v AmdmhZ & A{b~mJ & dmvm ha& A{b~mJ VmbwŠ`mVrb Á`m eovh$è`m Mo gz Ü`o Z g{j H$ AmnÎmr Ü`o eovrmo ZwH$gmZ Pmbobo Aem eovh$è`m Zm emgz {ZU `mà muo ZwH$gmZ ^anmb XoÊ`mH$[aVm emgzmh$sy>z AZwXmZ àmá Pmbobo Amho. mì, ~è`mm AmnXJ«ñV eovh$è`m Zr Ë`m Mo ~±H$o Mo AH$mD$ Q> Z ~a g ~{ YV VbmR>r, J«m godh$, H $fr ghmæ`h$ `m MHo $So> {Xbobo Zgë`mZo ZwH$gmZ ^anmb Mr a $ ~±H$o Ü`o O m H$aVm `ov Zmhr. Z g{j H$ AmnÎmr Ü`o ZwH$gmZ Pmboë`m AmnXJ«ñV eovh$è`m Zr Amnbm ~±H$o Mm AH$mD$ Q> Z ~a AWdm nmg~wh$mr N>m`m H$sV àv g ~{ YV VbmR>r, J«m godh$, H $fr ghmæ`h$ `m À`mH$So> nmm {XdgmV O m H$amdr. 11 dmmh$m gmr>r {ZdoXZ H $frdb d ÎmnÌmVyZ à{gõ hmoumè m {d{dy Om{hamVtMr ehm{zem H$éZM dmmh$m Zr g ~ {YVm er ì dhma H$amdoV. dv mznìmvyz à{gõ Om{hamVrVrb CËnmXZo, godm qh$dm Ë mg X^m Vrb Xmdo m Mr ZmJoe npãbeg àm. {b. H$moUVrhr h r KoV Zmhr. Ë m OHw$amÀ m AWdm Xmì mà m nyv Vog X^m Vrb H$moUVrhr O~m~Xmar ZmJoe npãbeg àm.{b. Mo wðh$, àh$meh$, g nmxh$ qh$dm mbh$ m À mda amhuma Zmhr, mmr H $n m dmmh$m Zr Zm X mdr. w» g nmxh$ Eoíd Ádob H$bo³eZ gd bmoh$m g m rûmao H$i{dUoV ovo H$s, m Oo d OZmW, Vm. H$O V, {O. owrb h³h$zm Xrg du Z Agbobr O rz { ih$v Am Mo A{ebm Zr {VMo mbh$m H$Sy>Z IaoXr H$aÊ mmo R>a{dbo Amho. gxa { ih$vrmo du Z Imbrbà muo{ ih$vrmo du Z m Oo d OZmW, Vm.H$O V, {O. owrb { ih$v O rz mbh$mmo Zmd g.z. {h.z. joì AmH$ma ho.ama.nm. é.n. XeaW ~Ýgr Vwno 75 4 ~ mn H$s joì Var gxa { ih$vr Ü o BVa H$moUmMm H$moUË mhr àh$mao h³h${hvg ~ Y Agë mg d gxa ì dhma hmoê mg H$moUmMrhr hah$v Agë mg gxa ì ³VrZo Amnbr boir hah$v nwamì mgh Imbrb ghr H$aUma m MoH$S>o hr à{gõ Pmë mnmgyz 14 (Mm Xm) {Xdgm V Zm Xdmdr. gxa wxvrv H$moUmMrhr hah$v Z Amë mg gxa ì dhma nyu Ho$bm OmB b d Ë mz Va oumar H$moUVrhr hah$v Am Mo A{ebm da ~ YZH$maH$ amhuma Zmhr. H$O V {XZm H$ : A S>. amo Ð n T>arZmW {ZJwS>H$a Amo lr ^m½ mox H$mo Am n.hm.gmo. H$moVdmb ZJa H$O V, Vm.H$O V mo~m gd ZmJ[aH$m Zm m rìxmao gw{mv H$aÊ mv ovo H$s, Am Mo A{eb lr.juoe ~~Z nmq>rb, am.h$i ~mobr, Vm.nZdob, {O. m Zr m Oo qejt>moi, Vm.H$O V, {O. owrb Imbrb du Z Ho$bobr { ih$v VrMo mbh$ Imbrbà muo m MoH$SyZ {dh$v KoÊ mmo R>a{dbo Amho. Ë m { ih$vrmo du Z Imbrbà muo { ih$vrmo du Z m Oo qejt>moi, Vm.H$O V, {O. mbh$mmo Zmd gìh} Z {hñgm Z. joì AmH$ma (ho.ama.nm ) (ê$.n.) 1)lr.bmbM Ð gimam KaV )lr.M ÐH$m V a{vbmb nmq>rb nmo.i darb { ih$vr hçm Am Mo A{ebm g {dh$v XoUoMo R>a{dbo Amho. Var da du Z Ho$boë m { ih$vr~m~v BVa Xþgao H$moUmMm gmr>oh$ama, Vm~m, H$ãOm, Hw$idhrdmQ>, JhmU, XmZ, ~jrgnì, $amo³v, MmO, {bo, AQ> M Q>, {bez dj ao AWdm AÝ BVa H$moUË mhr àh$mamm h³h$ {hvg ~ Y Agë mg hr à{güx Pmë mnmgyz 07 {Xdgm Mo AmV Imbrb ghr H$aUma A S>ìhmoHo$Q> m OH$S>o àw Xe Zr H$mJXmonÌr nwamì mgh boir hah$v H$idmdr. wxvrv H$moUmMrhr hah$v Z Amë mg gxa { ih$v hr {Zd}Y Amho Ago J hrv Yê$Z Am Mo A{eb IaoXrIVmMm ì dhma nyu H$aVrb. mjmhÿz oumar hah$v Am Mo A{ebmda ~ YZH$maH$ amhuma Zmhr. H$imdo. {X.26/07/2019 A S>.{Zboe ai mor nmxra mo / A S>.XrnH$ ai mor nmxra w.nmo.zoai ( mohmmrdms>r) Vm.H$O V, {O. mo gdmªzm m ZmoQ>rgZo Ago H$i{dUoV ov Amho H$r, lr.^mñh$a hmxod ^mq>boh$a dj ao m Mo gh mbh$smr {Oëhm, VmbwH$m A{b~mJ n H$s m Oo ZmJm d Imbrb du ZmMr O{ Z { ih$v Amho. JQ> Z ~a {hñgm Z ~a joì AmH$ma =25 gxa { ih$v Am Mo A{ebm Zr {dh$v KoÊ mmo R>a{dbo Amho. gxa ì dhma H$aUonydu gxa { ih$vr Ü o Ì ñw ì ³VrMr h³h$g ~ Y AJa H$mhr OS>OmoIr Agë mg Ë mmr m{hvr { i{dê mh$arvm hr ZmoQ>rg XoÊ mv ov Amho. Var, gxa { ih$vr Ü o BVa H$moUmMm H$moUË mhr àh$mao h³h$g ~ Y Agë mg d gxa ì dhma hmoê mg H$moUmMrhr hah$v Agë mg gxa ì ³VrZo Amnbr boir hah$v mo½ Ë m H$mJXmonÌr nwamì mgh Imbr ghr H$aUma m MoH$S>o hr ZmoQ>rg à{gõ Pmë mnmgyz AmR> {Xdgm V Zm Xdmdr. gxa wxvrv H$moUmMrhr hah$v Z Amë mg Am Mo A{eb gxa ì dhma nyu H$aVrb d Ë mz Va oumar H$moUVrhr hah$v Am Mo A{ebm da ~ YZH$maH$ amhuma Zmhr, mmr gdmªzr Zmo X mdr. VmarI : 25/07/2019 A S>. amo Ð YwgyXZ Hw $Q>o em VmXþJm H$mo.Am n. hm qgj gmogm Q>r, mévr ZmH$m, A{b~mJ,. gd bmoh$m g m rzo H$i{dÊ mv ov Amho H$s, Imbrb à muo du Z Ho$bobm {Zdmgr Jmim (ãbm H$) hm JmiçmMo mbh$m H$Sy>Z Am Mo A{ebm Zr H$m IaoXr KoÊ m~m~v H$ama Ho$bm Amho. gxa {Zdmgr JmiçmMo du Z Imbrbà muo { ih$vrmo du Z ({Zdmgr Jmim) {Oëhm d VwH$S>r, VmbwH$m d nmoq> VwH$S>r nou, nou ZJa n[afxoà m hôrvrb m Oo nou owrb {g.g.z. 1786, 1787, 1788 hçm { ih$vr Ü o C^r Agbobr hzw mz Amir, MmdS>rZmH$m owrb d{eîr> ghh$mar J h{z m U g ñwm. m. gmogm Q>r AgUmar d{eð> {~ës>tj ZmdmZo AmoiIë m OmUmè m B mavr Yrb Vi Oë mdarb {Zdmgr gx{zh$m (ãbm H$) Z. 103 Ë mmo å w. Ka.H«$. 11/271 joì $i 530 Mm. w$ {~ëq>an hm {Zdmgr Jmim hm m ZmoQ>rgMm {df Amho. Á mmo mbh$ lr. A{Zb ZrbH $R> gmd V AmhoV. Var darb {Zdmgr JmiçmMo ~m~vrv AÝ H$moUmMmhr H$moUË mhr àh$mamm h³h$, {hvg ~ Y, d{hdmq>, Vm~m, H$ãOm, gmr>oh$ama, $amo³v IV, JhmU, XmZ, ~jrg,mmo, A Q>oMo oq>, {bo, {bz dj ao H$moUË mhr àh$mamm h³h$-{hvg ~ Y Agë mg hr ZmoQ>rg à{güx² Pmë mnmgyz 14 {Xdgm À m AmV Imbrb nëë mda àw Xe Zr nwamì mgh boir hah$v XmIb H$amdrV. mà muo wxvrv hah$vr Z Amë mg gxa {Zdmgr Jmim hm {Zd}Y d ~mooma{hv Amho Ago g OyZ Am Mo Am{eb gxa {Zdmgr JmiçmMm IaoXrIVmMm ì dhma Z wx mbh$m gmo~v nwu H$aVrb d wxvrz Va Amboë m H$moUË mhr hah$vr Am Mo Am{ebm da ~ YZH$maH$ amhuma ZmhrV d Ë m Am Mo Am{eb mmo bm^m Ü o gmosy>z {Xboë m AmhoV Ago g OÊ mv ob b mmr Zm X mdr nou {XZm H$ 29/7/2019 ghr/a S>.[ZVrZ h[aím Ð nmq>rb nmq>rb dms>m, hmdra mj nou,vm.nou, {O.. 1 J«gmoÝ mmo ßboQ>tJ Xm{JZo-Z{dZ {S>PmBÝg moë mmo Xm{JZo- VÝ Ur, MtMnoQ>r, ~m JS>çm, ~mow~x. J aq >rmo Xm{JZo- JigyÌ, ~m JS>çm, nmq>ë m, hma, mi. S>m S>Hw$ XZ- nmobh$s-goq>- qmj ~m JS>çm- H$mZmVbo. gd Zm m {H$V H $ný m Mr H$m ñ oq>r³g, naâ y, S>rAmo. dmodr ^md Am{U ^anya ìham Q>rgmR>r à{gõ XþH$mZ. 2/12 monr.ez.nr. ZJa, A{b~mJ. ~mbb : darb { ih$vr hçm Am Mo A{ebm g {dh$v KoU gd ZmJ[aH$m Zm m Omhra ZmoQ>rgrìXmao gy{mv H$aÊ mv ovo H$s, Am Mo A{eb lr. b{bv H $îum Kmao am.h$ë mu, {O.R>mUo m Zr m Oo {ebma, Vm.H$O V, {O. owrb Imbrb du Z Ho$bobr { ih$v [VMo mbh$ Imbrbà muo m MoH$Sy>Z {dh$v KoÊ mmo R>a{dbo Amho. Ë m { ih$vrmo du Z Imbrbà muo m Oo {ebma, Vm.H$O V, {O. owrb O rz { ih$v. mbh$mmo Zmd gìh} Z {hñgm Z. joì AmH$ma (ho.ama.nm ) (ê$.n.) 1)lr. n T>arZmW JoUy Am{ha 33 1/H$ mn H$r (EH$ EH$a) Var da du Z Ho$boë m { ih$vr~m~v BVa Xþgao H$moUmMm gmr>oh$ama, Vm~m, H$ãOm, Hw$idhrdmQ>, JhmU, XmZ, ~jrgnì, $amo³v, MmO,{bO,AQ> M Q>,{bEZ dj ao AWdm AÝ BVa H$moUË mhr àh$mamm h³h$ {hvg ~ Y Agë mg hr à{güx Pmë mnmgyz 07 {Xdgm Mo AmV Imbrb ghr H$aUma A S>ìhmoHo$Q> m OH$S>o àw Xe Zr H$mJXmonÌr nwamì mgh boir hah$v H$idmdr. wxvrv H$moUmMrhr hah$v Z Amë mg gxa { ih$v hr {Zd}Y Amho Ago J hrv Yê$Z Am Mo A{eb IaoXrIVmMm ì dhma nyu H$aVrb. mjmhÿz oumar hah$v Am Mo A{ebmda ~ YZH$maH$ amhuma Zmhr. H$imdo. {X.26/07/2019 A S>.{Zboe ai mor nmxra mo / A S>.XrnH$ ai mor nmxra w.nmo.zoai ( mohmmrdms>r) Vm.H$O V, {O. mo m rzo V m OZVog H$i{dÊ mv ovo H$s, Am Mo A{ebm Zr m Oo ZdoXa H$moiJmd, Vm.A{b~mJ, {O. owrb Imbrb du ZmMr { ih$v Ë m À m {dxç mz mbh$ 1)lr Vr g {JVm ho V ^Q>Q>o, 2)Hw$.àW oe ho V ^Q>Q>o(AkmZ) V o AkmZnmbZH$Vu AmB lr Vr g {JVm ho V ^Q²>Q>o 3) lr Vr AZKm A{OV åhmìo 4)lr Vr gwym gwymh$a nxho$, 5)Hw$.Eoíd m AaqdX ^Q>Q>o, 6) Am H$ma AaqdX ^Q>Q>o, 7)lr Vr a OZm AaqdX ^Q>Q>o m À mh$sy>z gd h³h$m ghrv H$m IaoXrIVmZo {dh$v KoÊ mmo R>a{dbo Amho d gxa { ih$v {Zd}Y d ~mooma{hv Agë mmr ImÌr mbh$mzr {Xbobr Amho. { ih$vrmo du Z m Oo JQ> H«$. joì AmH$ma (ho.ama) (ê$.n.) ZdoXa H$moiJmd 4/1/ Vm.A{b~mJ 6 + I EHy$U d gxaà m { ih$vr Ü o AgUmao J«m n Mm V gmgduo Ka H«$. 467, joì Mm. r.mr Ka { ih$v. darb { ih$vrv H$moUmMmhr H$gbmhr h³h$, A{YH$ma AJa IaoXr, gmr>oh$ama, XmZ, nmoq>jr, dmq>n, Ë wnì, Hw$ih³H$, Xmdm, d{hdmq>, AJa BVa H$moUVmhr ~moom AJa h³h$ Agë mg Ë mzo hr ZmoQ>rg à{güx Pmë mnmgyz 14 {Xdgm À m AmV Imbr ghr H$aUma m MoH$S>o H$mJXnÌm gh boir hah$v Zm Xdmdr. darb wxvrv H$moUmMrhr VH«$ma, hah$v Z Amë mg gxamr { ih$v {Zd}Y mbh$smr d ~mooma{hv Amho Ago g OyZ IaoXrMm ì dhma nyu Ho$bm OmB b d Z Va oumè m hah$vr Am À mda ~ YZH$maH$ amhmuma ZmhrV hr Zm X mdr. A{b~mJ {XZm H$ 24/07/2019 A S>. gworv nm. nmq>rb Am $sg Z.1, {edam ^mñh$a {~ës>tj, ~momanor> amos>, Ho$iH$a ZmH$m, A{b~mJ. mo.z {Oëhm n[afx H$ Mmar ghh$mar nvnot>r {b.a{b~mj 56 dm dm{f H$ Ahdmb gz a{o.z.ho$.~r.e.~r.ez.ho$. 104 ñwmnzm dm{f H$ gd gmymau g^omr ZmoQ>rg {Oëhm n[afx H$ Mmar ghh$mar nvnot>r {b.a{b~mj m g ñwomr dm{f H$ gd gmymau g^m e{zdma {X.10/08/2019 amoor gh$mir {R>H$ dmovm {Oëhm n[afxoà m àemgh$s B mavrà m "H $.à^mh$a Zmam U nmq>rb g^mj h' 4 Wm, Obm A{b~mJ owo lr. h Ð JUnV ^JV MoAa Z m Mo AÜ jvoimbr g nþ hmouma Amho. Var g ñwoà m gd g^mgxm Zr g^og doioda CnpñWV ahmdo hr {dz Vr g^onwt>rb H$m o 1. mjrb {X. 11/08/2018 À m dm{f H$ gd gmymau g^omo B{Vd ËV dmmyz Oya H$aUo. 2. gz m dfm Mo VoarO, Z $m VmoQ>m nìh$ d Vmio~ X nìh$ dmmyz Oya H$aUo. 3. gz À m Z $m dmq>urg Owar XoUo. 4. gz Mo A XmOnÌH$ mý Vm XoUo. 5. emgh$s boimn[ajh$ m Mo Ahdmb dmmuo (gz gmbmmo) 6. gz gmbmgmr>r emgh$s boimn[ajh$mmr Zo UyH$ H$aUo. 7. gz gmbmgmr>r A VJ V {hemo~ VnmgZrgmMr Zo UyH$ H$aUo d Ë m Mo mzyz R>a{dUo. 8. m.moaa Z m Mo nadmzjrzo Am Ë m doià m H$m mda MMm H$aUo. 9. Am^ma àxe Z {do m {d.nmq>rb h Ð J.^JV Am.goH«o$Q>ar MoAa Z am.{o.n.h$.gh.nvnot>r {b.a{b~mj am.{o.n.h$.gh.nvnot>r {b.a{b~mj {R>H$mU A{b~mJ {X.20/07/2019 gymzm 1.JUg» oà m A^mdr g^m VhHy$~ H$amdr bmjë mg gxa g^m Ë mm {Xder d Ë mm {R>H$mUr AÜ m VmgmZo KoÊ mg ob b.ë m g^og JUg» omr Amdí H$Vm bmjuma Zmhr. 2.g^mgXmg g^og àíz {dmmamd mmo Agë mg AJa m{hvr hdr Agë mg Vr.{X.05/08/2019 nydu g ñwoà m H$m m b mv H$m m b rz doiov boir ñdê$nmv gmxa H$amdr.

12 H«$sS>m Ama. EZ. Am`. a{o. H«$ /77 MH/MR/RGD/RNP-16/ ( ) ewh«$dma, {X. 26 Owb hmamï >mvrb H«$sS>mnQy> gmr>r IweI~a & w ~B & d Îmg ñwm & lr {edn>ìnvr H«$sS>m nwañh$mam Mo {ZH$f d H$m` nõvr gwymaê`mgmr>r EH$ g{ Vr JR>rV H$aÊ`mV `ouma Agë`mMr m{hvr embò {eju `wdh$ H$ë`mU d H«$sS>m Ìr Am{ef eobma `m Zr {Xbr. ho nwañh$ma amá` gah$mav }$ {Xbo OmVmV. hr g{ Vr `m nwañh$mam Ü`o gd Ioim Mm g mdoe ìhmdm `mgmr>rhr Aä`mg H$aUma Amho. `m g{ Vrbm Ahdmb XoÊ`mgmR>r n Yam {Xdgm Mr wxv XoÊ`mV Ambr Amho. H«$sS>m joìmv àm{dê` { idboë`m ì`³vtzm amá` emgzmv }$ Xadfu {edn>ìnvr H«$sS>m nwañh$ma XoD$Z Jm a{dê`mv `ovo. `m nwañh$mam Ü`o Am {bpånh$, H$m ZdoëW, E{e`Z Joågì`{V[a³V AÝ` Ioim Mmhr g mdoe ìhmdm, Aer mjur Jobr AZoH$ df o H$aÊ`mV `ov hmovr. `m nwañh$mam gmr>r AmOn`ªV Ho$di 39 H«$sS>m àh$ma {dmmamv KoVbo OmV hmovo. Ë`m Ü`o dmt> H$ê$Z gd H«$sS>m àh$mam Zm gd g mdoeh$ ho nwañh$ma AgmdoV, Aer H«$sS>mào tmr mjur hmovr. VgoM Am {bpånh$ IoimVrb nwañh$ma MH«$mH$ma nõvrzo {Xbo OmV hmovo. Ë`mEodOr Am {bpånh$ Ioim Zm à{vdfu nwañh$ma {Xbm Omdm, Aerhr mjur H$aÊ`mV `ov hmovr. {J`m amohum Ü`o {eiammr C Mr {ZpíMV H$amdr, `m~m~vhr H$mhr gymzm gah$mah$s>o Amë`m hmoë`m. g KQ>H$ Am{U EH$bì` nwañh$mam ~m~vxoirb H$mhr gymzm Zì`mZo gah$mah$s>o H«$sS>mào tzr Ho$ë m hmoë`m. n amam {bpånh$ Ü`o Agboë`m gd Ioim Mm {edn>ìnvr nwañh$mamv g mdoe H$aÊ`mV `mdm, Aerhr mjur `m H«$sS>m àh$mamvyz H$aÊ`mV `ov hmovr. VgoM hr gd à{h«$`m A{YH$ nmaxe H$ ìhmdr `mgmr>r ñnmoq²> g nmoq> b AÚ`mdV H$amdo, Aer gymzmhr dma dma H«$sS>mào th$sy>z gah$mabm àmá Pmbr hmovr. amá gah$mav }$ nwañh$mam Ü o gd Ioim Mm g mdoe H$ë mu, H«$sS>m Ìr Am{ef eobma m Mr m{hvr `m gd ~m~r {dmmamv KoD$Z embò {eju d H«$sS>m Ìr Am{ef eobma `m Zr `m~m~v VÁkm Mr g{ Vr JR>rV H$aÊ`mMo {ZX}e àemgzmbm {Xbo AmhoV. hr g{ Vr `oë`m AmR> {Xdgm V JR>rV H$aÊ`mV `mdr Am{U `m g{ Vrbm Amnbm Ahdmb XoÊ`mgmR>r n Yam {Xdgm Mr wxv XoÊ`mV `mdr, Ago {ZX}ehr XoÊ`mV Ambo AmhoV. nr.ìhr. qgyy, gmb à{uvmr Cnm Ë`nyd o$arv YS>H$ & Zdr {X r & d Îmg ñwm & ^mavr` ~ S>q Q>ZnQy> nr.ìhr. qgyy Am{U ~r gmb à{uv `m XmoKm Zr OnmZ Iwë`m ~ S>q Q>Z ñny}v Cnm Ë`nyd o$arv àdoe Ho$bm. nmmì`m mzm {H$V qgyyzo gw mao Vmg^a Mmbboë`m gm Ý`mV OnmZÀ`m Am`m Amohmoar {hbm 11-21, 21-10, Ago nam^yv Ho$bo. qgyybm n{hbm Jo J dmdm bmjbm, nu Ë`mZ Va {VZo X Xma H$ ~ H$ Ho$bm d gm Zm qoh$bm. XwgarH$S>o gmb à{uvzo 45 { {ZQ>m À`m gm Ý`mV H$m Vm ËgwZò m `mbm 21-13, Ago gai goq> Ü`o nam^yv Ho$bo. ^mavmà`m {H$Xå~r lrh$m Vbm n{hë`mm o$arv nam^yv H$aUmè`m EM.Eg. àum `Mm àdmg Xwgè`m o$arv g nbm. S>o mh $À`m a ñ g Jo Ho$ `mzo Ë`mbm 21-9, Agm nam^yv Ho$bm. Ë`mZo n{hë`m o$arv lrh$m Vbm 13-21, 21-11, Ago VrZ Jo Ü`o nam^yv Ho$bo hmovo. gm Ý`mVrb n{hbm Jo àum `Zo qoh$bm hmovm. Ë`mZo Aem mor>çm $ah$mzo Jo piemv KmVbm hmovm, nu Z Va àum `Zo X Xma nwzamj Z Ho$bo hmovo. Ë`mZo Xwgam Jo Agm XUXUrV $ah$mzo qoh$bm. {Vgam Jo Mm JbmM a Jbm. nu, AIoa Aem $ah$mzo àum `M gag R>abm hmovm. XwgarH$S>o S>oÝ mh $À`m A±S>g A±Q>moÝgZ `mzo ^mavmà`m g ra d m bm 21-17, Ago gai Jo Ü`o nam^yv Ho$bo hmovo. amá ñvar bmvya WmB ~m pšg J ñnym wbtzr Ho$bo H$O VMo Zmd amoez & H$O V & à{v{zyr & ewh«$dma Vo a{ddmaxaå mz 14 dr amá`ñvar` WmB ~m pšg J ñnym bmvya {OëømVrb gw{ebxodr Xoe wi hm{dúmb mv a Jbr hmovr. `m ñny}v am`js> {OëømVrb VmbwŠ`mVrb IoimSy> Mm g mdoe hmovm. Ë`mV H$O VMohr ñny H$ gh^mjr Pmbo hmovo. Jm ar àgmx åhgo (H$O V), gmo{z`m e boe Imo~«mJS>o (H$O V) m Zr H$m ñ nxh$, àjvr CÎm nmq>rb (H$O V), AM Zm {dîuy ^mboamd (H$O V) m Zr gwdu nxh$ nq>h$m{dë`m~ôb Ë m Mo gd Ì H$m VwH$ hmov Amho. `m H$m` H«$ mgmr>r à wi nmhþuo åhuyz B {S>`m WmB ~m pšg JMo Q>op³ZH$b S>m`aoŠQ>a d hmamîq WmB ~m pšg J Agmo.Mo AÜ`j nmem AmÎmma, gîmma ^mb eoi, CnmÜ`j A aqgj aonyv, ì`dñwmnh$ OZmX Z aoè>r, àmo o$ga $éi Vm ~moir CnpñWV hmovo. `m H$m` H«$ mmo CX²KmQ>Z d Xrnà dbz lr em Vr {ZHo$VZ ñhy$bà m AÜ`jm aouwh$m `m À`m hñvo H$aÊ`mV Ambo. am`js> {Oëhm WmB ~m pšg JMo AÜ`j O`oe MmoJbo d g{md e boe Imo~«mJS>o `m À`m mj Xe ZmImbr am`js> {OëømVyZ EHy$U AmR> IoimSy> Zr `m ñny}v ^mj KoVbm. m gd AmR> IoimSy> Zr dojdojù`m dozrjq>m Ü o IoiyZ Amnmnë`m JQ>m Ü`o CËH $ï> Aer H$m {Jar Ho$br Amho. Xrjm AaqdX O Z (nzdob) gwdu, AM Zm {dîuy ^mboamd (H$O V) gwdu, Jm ar àgmx åhgo (H$O V) gwdu, [ah$s ZmoO nm S>o ^wgmdi owo XmnmobrÀ m H$amQ>o nqw> Mm {ÛVr H«$ m H$ & Xmnmobr & à{v{zyr & kmzxrn Xmnmobr g ñwovrb {dúmï`mªzr evmoh$mz H$amQ>o o$s>aoez Am $ hmamîq > `m À`mV }$ ^wgmdi `owo nma ns>boë`m amá`ñvar` H$amQ>o d H$mVm ñny}v amá`mv Xwgè`m H«$ m H$mMo nm[avmo{fh$ { idbo Amho. amá`ñvar` ñny}v EHy$U 25 {Oëøm Vrb 457 ñny H$ gh^mjr Pmbo hmovo. `m Ü`o H$amQ>o ñny}v (nzdob) gwdu, Ho$Xma AemoH$ Im ~o (nzdob) gwdu, ew^ à mox àomnvr (nzdob) gwdu, gmo{z`m e boe Imo~«mJS>o (H$O V) H$m ñ, àjvr CÎm nmq>rb (H$O V) H$m ñ nxh$ nq>h$mdbo. VgoM am`js> {Oëhm Agmo{gEeZH$Sy>Z à mox àomnvr d A{XVr gaja (nzdob) `m Zr `m amá`ñvar` ñny} Ü`o ao «$r åhuyz mobmmr ^y{ H$m ~Omdbr. kmzxrn Yrb d îud qexo, ñzohm ^mq>h$a, F$VwamO S>no, Zm{dÊ`m gmozdms>h$a `m Zr gwdu, Am`m OmYd, e VZy PJS>o, g W bmoh$ao, ed ar {ejdu `m Zr am ß` Va CËH$fm nmq>rb, gm å`m Am Ob}H$a, F${fHo$e JwhmJaH$a, Am`m OdiJo `m Zr H$m ñ`nxh$ àmßv Ho$bo Amho. H$amQ>o H$mVm ñny}v d îu qexo, ñzohm ^mq>h$a, F$VwamO S>no, ed ar {ejdu, gm å`m Am Ob}H$a `m Zr gwdu, g W bmoh$ao `mzo am ß` Va e VZy PJS>o, Am`m OmYd `m Zr H$m ñ`nxh$ { dibo Amho. `eñdr {dúmï`mªmo à{ejh$ gwa Ð qexo, g ñwmü`j g Vmof ohvm, goh«o$q>ar gwo` ohvm, g MmbH$ gw`moj ohvm, g Ho$V ohvm, kmzxrn emim Mo w»`mü`mnh$ hoe qexo, YwH$a moao, M Xmbr nmah$a `m Zr H$m VwH$ H$éZ ew^oàn>m {Xë`m. eñdr {dúmï mªda H$m VwH$mMm dfm d hmov Amho. & Zdr {X r & d Îmg ñwm & ^mavr` g K gü`m qds>ro Xm è`mda OmUma Amho. `m Xm è`mda g K VrZ Q>r-20, VrZ EH${Xdgr` Am{U XmoZ H$gmoQ>r gm Zo IoiUma Amho. `m Xm è`mz Va ^mavr` g KmÀ`m Ogu Ü`o ~Xb hmoê`mmr eš`vm gyìm H$Sy>Z dv dê`mv `ov Amho. ^mavr` g KmZo B ½b S>{déÕ {dídmfh$ ñny}à`m gm Ý`mV ^Jdr Ogu KmVbr hmovr. Ë`m wio AZoH$ MMmªZm CYmU Ambo hmovo. nu, AmVm `m Ogu Ü`o hmoumam ~Xb hm a Jmg ~ Yr ZgyZ, Zmdmg ~ Yr AgUma Amho. ^mavr` g K gü`m n[aymz H$aV Agboë`m Oguda Amoßnmo Agm eãx {b{hbobm AgVmo Am{U Ë`mM Imbr B {S>`m Agm eãx {b{hbobm AgVmo. nu, `m Ogudarb "Amoßnmo' `m eãxmmr ~ Jmb dm [a`g g KmMr {do`r gbm r & h Xam~mX & d Îmg ñwm & EH$V $s Pmboë`m gm Ý`mV AmH«$ H$ Ioi Ho$boë`m ~ Jmb dm [a`g Zo àmo-h$~è>r brjà`m gmvì`m gìmv {do`r gbm r XoVmZm `ynr `moõmmm Agm Ywìdm CS>dbm. mohå X Z{~~j, qzxa qgj Am{U Ho$. àn OZ `m AmH«$ H$m gh ~bxod qgj Am{U [aḧy$ Zadmb `m ~MmdnQy> Zr Ho$boë`m Vw $mzr IoimÀ`m Omoamda ~ JmbZo gho ~mor mabr. J{M~mdbr ñq>o{s>` da ~ JmbÀ`m dojdmz IoimnwT>o `ynr g Kmbm Amnbm Ioi H$aÊ`mMr g YrM { imbr Zmhr. Vã~b Mma doim `ynr g Kmda bmou MT>dyZ ~ JmbZo Amnbm X~X~m amivmzm `ynr g Kmda AIoan`ªV XS>nU amibo. n{hë`m VrZ { {ZQ>m Ü`o O~aXñV gwédmv H$aV `ynrzo 4-0 Aer AmKmS>r { idbr. mì, Z Va ~ JmbZo wg S>r mav 6-6 Aer ~amo~ar gmybr. 13ì`m { {ZQ>mbm ~ JmbZo `ynrda n{hbm bmou MT>dyZ 11-7 Aer nh$s> { idbr Am{U `owyz Z Va ~ JmbZo mjo diyz nm{hbo Zmhr. Ü` Vambm ~ JmbZo 17-9 Aer AmKmS>r KoV O~yV nh$s> { idbr. Z~r~jZo Imobda MT>m`m H$aV gdm {YH$ 10 JwU { idv `ynr g KmMr hdm H$mT>br. qzzxzohr Ë`mbm Mm Jbr gmw XoV 9 JwU { idbo. àn OZZohr AmH«$ UmV 4 JwU { idbo. `ynrh$sy>z Zy Jmò V `mzo 6 JwUm gh EH$mH$s Pw O {Xbr. h ÐqgJ YmoZrMo ñdßznyvuà`m {XeoZo nmd$b n ameyq> ao{o Q> Yrb à{ejumbm gwédmv & Zdr & d Îmg ñwm & ^mavr` {H«$Ho$Q> g KmMm mor H$U Yma h Ðqgh YmoZrÀ`m n ameyq> ao{o Q> Yrb IS>Va à{ejumbm gwédmv Pmbr Amho. ~wydmar B {S>`mMr Ogu nwýhm ~XbUma? OmJm "~m`oy' KoUma Agë`mMo g OV Amho. ^mavr` g KmMm Q>m`Q>b àm`mooh$ Agbobm Amoßnmo hm qds>ro Xm è`mn`ªv g Kmbm àm`mooh$ëd nwaduma Amho. nu, Ë`mZ Va gßq> ~a {hý`mv gwé hmoumè`m X{jU Am{ «$H$m {déõà`m m{bho$nmgyz ^mavr` g KmÀ`m Ogu Ü`o "Amoßnmo'Mr OmJm "~m`oy' KoUma Agë`mMo gm {JVbo OmV Amho. 15 gßq> ~anmgyz X{jU Am{ «$Ho$Mm ^mav Xm am gwé hmouma Amho. `m Xm è`mv VrZ Q>r-20 gm Zo Am{U VrZ H$gmoQ>r gm Zo IoiÊ`mV `ouma AmhoV. `m Xm è`mnmgyz Q>r B {S>`mÀ`m Ogu Ü`o ~Xb {XgyZ `oê`mmr eš`vm Amho. mm 2017 Ü`o AmoßnmoZo {Z{dXm à{h«$`ov ^mavr` g KmÀ`m à`mooh$ëdmmo h $ 1079 H$moQ>r `m ah$ obm nmm dfmªà`m H$mbmdYrgmR>r IaoXr Ho$bo hmovo. Ë`mdoir Ë`m Zr {ddmo H $nzrbm mjo Q>mH$bo hmovo. nu, AmVm 2017 Ü`o gm {JVbobr a $ hr gü`m IynM A{YH$ Am{U ~momamv {Q>Hy$Z amhê`mà`m Ñï>rZo YmoH$mXm`H$ Amho, Ago H$maU XoV "Amoßnmo'Zo ñdv hÿzm `m à`mooh$ëdmvyz mkma KoÊ`mMm {ZU ` KoVbm Amho. ogrda EH$m gm Ý`mMr ~ Xr 1500 S>m bg Mm R>moR>mdbm X S> & A gz{gam Z & d Îmg ñwm & H$monm A o[ah$m MfH$ w$q>~m b ñny}vrb {Vgè`m ñwmzmgmr>r Ioi{dÊ`mV Amboë`m ßbo Am $ gm Ý`mV {Mbr{dê$Õ IoiVmZm AO]{Q>ZmMm H$U Yma bm`mozob ogrbm n Mm Zr bmb H$mS> XmIdyZ XmZm~mhoa H$mT>bo. VgoM Ë`mZo X{jU A o[ah$z w$q>~m b à wimda Am{W H$ ^«ï>mmmammm Amamon Ho$bm hmovm. `m wio Ë`mbm 1500 S>m bg Mm X S> Am{U EH$m gm Ý`mda ~ Xr, Aer H$madmB H$aÊ`mV Ambr Amho. hr ñnym ~«mprb Ü`o Ioi{dbr Jobr hmovr. AO]{Q>Zm Am{U {Mbr `m À`mV {Vgè`m ñwmzmgmr>rmm gm Zm Ioi{dbm Jobm. `m gm Ý`mV {MbrÀ`m os>obbm OmoaXma Y $m XoV Imbr nms>bo, Ë`mdoir n Mm Zr oñgrbm bmb H$mS> XmIdyZ XmZm~mhoa H$mT>bo. X{jU A o[ah$z w$q>~m b H$m± $S>aoeZ hr g KQ>Zm ^«ï>mmmar Agë`mMm Amamon ogrzo Ho$bm hmovm. YmoZr Amnë`m `w{zq> Ü`o XmIb Pmbm. XmoZ {hzo YmoZrMo à{eju MmbUma Amho. YmoZrÀ`m ao{o Q>Mo w»`mb` ~ Jiwé Ü`o Amho. ^mavr` {H«$Ho$Q>Mr godm H$aUmè`m YmoZrbm bîh$am~ôb ParZ, XrnH$ qgj Cnm Ë` o$arv & Zdr {X r & d Îmg ñwm & mor Á`w{Z`a dës> M pån`z {ZIV ParZ d Am{e`mB am ß`OoVm XrnH$ qgj `m Zr Wm`b S> AmonZ Am Vaamï >r` w{ï>`wõm ñny}v Amnmnë`m doz JQ>mV Cnm Ë` o$ar JmRy>Z nxh$ {ZpíMV Ho$bo Amho. `m o$arvhr ^mavr` w{ï>`moõçm Zr M H$Xma àxe Z Ho$bo. ParZZo {hbm À`m 51 {H$bmo doz JQ>mV CÂ~oH$À`m {gvmoam em ½XmamoìhmMm 5-0 Aem JwUm Zr nam^d Ho$bm. nwéfm À`m 49 {H$bmo doz JQ>mV XrnH$ qgjzo O~aXñV R>mogo bjmdv XmoZM { {ZQ>m V Wm`b S>À`m g H$ gmemzmo H$nmi a³v~ ~mi Ho$bo. Ë`m wio n Mm Zr n{hë`mm o$arv hr bt>v Wm ~dyz XrnH$bm {do`r Kmo{fV Ho$bo. nxh$mà`m o$arv àdoe Am wî ^a Ja nmur mo $V Solar Light dmnam S>m ao³q> mh}$q>tj Solar Water Heater bmb Q>~rb0 hm Q>ob, hm pñnq>b d KamgmR>r ZoQ> { Q>atJ CnbãY CCTV camera sales & service gd àh$mamo grgrq>rìhr H $ oao, S>moAa ~ob d {g³ w[aq>r {gñq>r bmdbo OmVrb d [ano[a J H$éZ { ivrb. Agbobo ào gdmªzm mhrv Amho. YmoZrÀ`m `m à{ejum wio `wdh$m Ü`o bîh$amv XmIb hmoê`m~ôb EH$ OmJéH$Vm {Z m U hmouma AgyZ, YmoZrbmhr VoM hdo Amho, Ago gyìm Zr gm {JVbo. n ameyq> ao{o Q>Mm gxñ` Agboë`m YmoZrbm bîh$amzo mzx boâq>z Q> H$Z bnx {Xbo Amho gmbrm bîh$amzo Ë`mbm hm gý mz {Xbm. A{^Zd {~Ðm Am{U XrnH$ amdgmo~v YmoZrbm ho nx XoÊ`mV Ambo hmovo gmbr YmoZrZo AmJ«m `owo n ameyq> Opån JMo à{eju `eñdr[aë`m nyu Ho$bo. n ameyq> ao{o Q> bîh$ammr ñnoeb $mog Amho. eìyà`m àxoemv KwgyZ Img mo{h m nma nms>ê`mmr O~m~Xmar n ameyq> ao{o Q>da gmondbr OmVo. AbrH$S>oM dës> H$n g në`mz Va YmoZrÀ`m {Zd ÎmrMr MMm a Jbr hmovr. nu, mjà`mm AmR>dS>çmV YmoZrZo AmnU doñq> B {S>O Xm è`mgmr>r CnbãY Zgë`mMo H$idbo. Ë`m wio VyVm g YmoZrÀ`m {Zd ÎmrMr MMm Wm ~br Amho. YmoZrÀ`m {Zd ÎmrdéZ {H«$Ho$Q>ào t Ü`o V^oX AmhoV. YmoZr AmVm 38 dfmªmm AgyZ, nwt>à`m dës> H$n Ü`o Ë`mbm g Yr { iê`mmr eš`vm AË` V Ywga Amho. Ë`m wio YmoZrZo gý mzmzo {Zd Îmr ñdrh$mamdr, Ago AZoH$m Mo V Amho. { i{dumè`m ^mavmà`m AÝ` w{ï>`moõçmv Am{ef (69 {H$bmo), Oy amzr (48 {H$bmo), {~«Ooe `mxd (81 {H$bmo) d amï >Hw$b H«$sS>m ñny}vrb H$m ñ`oovm mohå X hþgm w{ôz (56 {H$bmo) `m Mm g mdoe Amho. Am{efZo O H$mÀ`m OmoewAm àopamm 5-0, hþgm w{ôzzo H$mo[a`mÀ`m br `ommzmm 5-0, {~«Ooe `mxdzo Wm`b S>À`m O $m nm±j `mojimvmm 4-1, Oy amzrzo BQ>brÀ`m am ~Q>m ~mozmvrmm nam^d Ho$bm. Oybm n Mm Zr EH$ VmZo {do`r Kmo{fV Ho$bo. Am{e`mB am ß`{dOoË`m Zrfm m ZMo AmìhmZ mì g nwï>mv Ambo. 57 {H$bmo doz JQ>mÀ`m bt>vrv a{e`mà`m bws>{ bm ìhmoamoýëgmoìhmzo {VÀ`mda EH$V $s mv Ho$ë`mZo {Vbm nxh$mà`m o$arv nmohmomvm Ambo Zmhr. 7 df J a Q>r mo. Z / nou - Jmim Z 27, H $fr CËnÞ ~moma g{ Vr, ~moma eoomar. A{b~mJ - gr 1, gmo oída d ^d gmogm Q>r, ~«måhu Amir, gmdvm mir nvg ñwo g moa. nopmar- J«m n Mm V H$m m b mg moa, nopmar-a{b~mj. dñvw À m m{hvrgmr>r whats App No mda g nh $ H$am ho nì ZmJoe npãbeg àm. {b.gmr>r wðh$, àh$meh$ gm. {MÌboIm nmq>rb `m Zr ZmJoe npãbeg >, doídr, A{b~mJ, {O. am`js> `owo N>mnyZ `owom à{gõ Ho$bo. Ama. EZ. Am`. a{o. H«$ /77 MH/MR/RGD/RNP-16/ ( ) XÿaÜdZr : /222761, \ $Šg : g nmxh$s {d^mj- / Om{hamV {d^mj- _w ~B H$m`m b` E-5 Am`Amo{ZH$ 18, Am W a ~ Xa amos>, Hw$bm~m, _w ~B XÿaÜdZr aëzm{jar H$m m b ßbm Q> Z B /638, Aä wx ZJa, ZmMUo amos>, aëzm{jar, {O. aëzm{jar. g nh $ / g ñwmnh$-g nmxh$ ñd. à^mh$a nmq>rb gëbmjma g MmbH$ gm. gw{à m nmq>rb ì dñwmnh$s g MmbH$ gm. {MÌboIm nmq>rb w» g nmxh$ àgmx dmgwxod Ho$aH$a * (* m nìmvrb OHw$amÀ m {ZdS>rgmR>r nrama~r H$m ÚmZwgma g nmxh$s` O~m~Xmar `m Mr Amho.)