am JS>, Zdr w ~B, R>mUo, aëzm{jar, qgywxwj Ama. EZ. Am`. a{o. H«$ /77 MH/MR/RGD/RNP-16/ ( ) df 83 A H$ 50 n ð>o

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "am JS>, Zdr w ~B, R>mUo, aëzm{jar, qgywxwj Ama. EZ. Am`. a{o. H«$ /77 MH/MR/RGD/RNP-16/ ( ) df 83 A H$ 50 n ð>o"

Bản ghi

1 Ama. EZ. Am`. a{o. H«$ /77 MH/MR/RGD/RNP-16/ ( ) df 83 A H$ 50 n ð>o 12 w~ B H$m bo o Am $ hm Q>b o ZO o Q>. amá. ì. {e.. mý IS>Vmi nyb, dagmobr-a{b~mj hm Q>b o ZO o Q> {S>Jr«/ 10 dr nmg, 12 {S>ßbmo m {S>ßbmo m A{Z oez dr nmg/ Zmnmg (YCMOU) g nh $ A{b~mJ / qh$ V && ewh«$dma, {XZm H 4 26 Owb > 2019 nmdgmmm Omoa H$m h Îdm Mo Joe PmS>oH$a m Mm VXoh gmns>bm & A{b~mJ & {deof à{v[zyr & AmOmanUmbm H $Q>mië mzo Amjr nwbmdéz CS>r mav AmË hë m H$aUmè m Je o PmS>Ho $a (55) m Bg mmm VXoh gmiaims>r {H$Zmar gmns>bm. A{b~mJ Yrb am ZmW `owrb a{hdmgr AgUmao Jeo PmS>Ho $a `m Zm AmOmanUmZo J«mgbo hmov.o {Oëhm gm mý` é½umb`mv Ë`m À`mda CnMma gwê$ hmov.o 22 Owb amoor Ë`m Zm CnMmamZ Va gmos>ê`mv Amë mz Va Vo Kar Ambo hmov.o Jidmar Xwnmar ZmJmd `owo { ÌmH$S>o OmV Agë`mMo gm JZy KamVyZ ~mhoa ns>b.o Xwnmar XmoZ dmoê`mà`m gw mamg A{b~mJ- aodx S>m añë`mda Agboë`m Amjr nwbmda `od$z Ë`m Zr ImS>rV CS>r mabr hmovr. Ë`m Mr H$mR>r, Mnbm d n emmo nmh$sq> Aem EodOmdéZ Ë m ZrM CS>r nmz 2 da maë mmo H$Zm Q>H$mV amï >nvr amodq>? & ~ Jiwé & d Îmg ñwm & H$Zm Q>H$mV H$m±Jgo«Am{U OoS>rEgÀ`m 15 ~ S>Imoa Am Xmam À`m amorzmå`m da {ZU ` hmobn `ªV amï >nvr amodq> bmjê`mmr eš`vm Amho. `m 15 Am Xmam À`m amorzmå`mda {dymzg^omo AÜ`j Ho$.Ama. a oe Hw$ ma {ZU ` KoUma AmhoV. Xaå`mZ, ^monzo `m A{ZpíMVVoV gah$ma ñwmnzomm Xmdm H$aÊ`mMr KmB Ho$bobr Zmhr. ^monmo amá`mmo àd³vo Or. YwgXy Z åhumbo, Oa {dymzg^m AÜ`jm Zr ~ S>Imoa Am Xmam Mo amorzm o ñdrh$maê`mgmr>r qh$dm o$q>miê`mgmr>r A{YH$ doi KoVbm, Va amá`nmb amá`mv amï >nvr amodq>rmr {e $mag H$é eh$vmv. H$maU, Aem A{ZpíMVVoÀ`m gmdq>mv Amåhr gah$ma ñwmnzomm Xmdm H$aUma Zmhr. `m ~ S>Imoa Am Xmam Zr njmmm ìhrn Z nmië`mzo Ë`m Zm A`mo½` R>adÊ`mMr {e $mag H$m±Jgo«Am{U OoS>rEgZo Ho$br Amho. `m Am Xmam Mo amorzm o 11 Owbn mgyz {dymzg^m AÜ`jm g moa àb {~V AmhoV. Zrad moxrcm Om rz ZmhrM! & c S>Z & d Îmg ñwm & nrez~r KmoQ>mù`mVrb à wi Amamonr Zrad moxrmm Om rz AO b S>ZÀ`m doñq>q ñq>a Ý m mc mzo nwýhm EH$Xm o$q>mibm. VgoM `m àh$aummr nwt>rb gwzmdur 22 Am JñQ> amoor {ZpíMV Ho$br. Ë`m wio Zrad moxrmm Vé JmVrb w $m nwýhm EH$Xm dmt>bm Amho. Zrad moxr n Om~ Z ezb ~±Ho$Mr 13 homa H$moQ>tnojm A{YH$ H$O} ~ws>dyz $ama Pmbm Amho. àë`mn U àh$aumv Zrad moxr 19 mm nmgyz b S>ZÀ`m d S²gdW Vwé JmV H $XoV Amho. nrez~rh$sy>z H$O} KoD$Z $ama Pmboë`m Zrad moxrda Am{W H$ KmoQ>mù`mMohr Amamon AmhoV. ^mavmh$sy>z `m $ama AmamonrÀ`m àë`mn UmgmR>r gmvë`mzo à`ëz gwé AmhoV. Xaå`mZ, b S>ZÀ`m hm`h$moq>m Zo 12 Owb amoorxoirb Ë`mMr `m{mh$m o$q>miyz bmdbr hmovr. Hw$ S>{bHo$Zo Amobm S>br Bemam nmvir ZmJ[aH$m Zm gvh $VoMm Bemam [az S >mb ìh n[agamv w~ B H$am Zr nmdgmv {^OÊ mmm AmZ X KoVbm. (N>m m{mì gb mz AÝgmar) & A{b~mJ & {deof à{v{zyr & JidmanmgyZ H$mogiV Agboë m nmdgmmm Jwédmar {Vgè m {Xder Omoa H$m AgyZ, {OëømV Jwédmar EHy$U {. r. BV³ m nmdgmmr Zm X {Oëhm^amV Pmbr AgyZ, Ë mmr gamgar BVH$s Amho. gvv ns>umè m nmdgm wio {OëømVrb ZÚm À m nmvirv Mm JbrM dmt> Pmbr Amho. amohm Vmbw³ mvrb Hw$ S>{bH$m ZXrZo Bemam nmvir Amobm S>br AgyZ, n[agamvrb ZmJ[aH$m Zm àemgzmzo gvh $VoMm Bemam {Xbm Amho. nou VmbwŠ`mV gdm {YH$ 180 {. r. nmd$g Pmbm Amho. 24 Owb amoor A{b~mJ 106 {. r., nou 180 {. r., nmz 2 da {dh$mgh$m m Mr m{hvr OZVon ªV nmohmdm & A{b~mJ & {deof à{v{zyr & {OëømV gdm {YH$ {ZYr eovh$ar H$m Jma njmà m mü mvyz AmnU AmUbm AgyZ, Ë mmr m{hvr OZVon ªV H$m H$Ë mªzr nmohmdmdr, Ago {ZX}e Am. n {S>V nmq>rb m Zr {Xbo. eovh$ar H$m Jma njmmo A[YdoeZ 2 Am JñQ> amoor amohm owo Am mo{ov H$aÊ mv Ambo Amho. Ë m{z{ Îm A{b~mJ Ü o eovh$ar ^dzmv VmbwH$m {MQ>Urg S>imMr AmT>mdm ~ R>H$ nma ns>br. Ë mdoir mj Xe Z H$aVmZm Vo ~mobv hmovo. mdoir Á oîr> ZoVo e H$aamd Am. n {S>V nmq>rb m Mo {ZX}e (N>m m{mì g ra mbmox)o åhmìo, eoh$mnmo {Oëhm {MQ>Urg VWm am{onmo CnmÜ j A S>. AmñdmX nmq>rb, {O.n. gxñ {MÌm nmq>rb, ^mdzm nmq>rb, A{b~mJ ZJan[afXoMo JQ>ZoVo ZJagodH$ àxrn ZmB H$, VmbwH$m {MQ>Urg A{Zb em Vmam nmq>rb, A S>. àgmx nmq>rb, g^mnvr {à m not>dr, nwamojm r wdh$ nmz 2 da g KQ>ZoMo AÜ j ~ZmdQ> AmYma, n Z ~ZdyZ O rz {dh$umar Q>moir Ooa~ X & A{b~mJ & {deof à{v{zyr & {OëømV Am Úmo{JH$ H«$m Vr mor>çm à mumv hmov AgyZ, Ë m AZwfJ mzo {OëømV {d{dy àh$ën od$ KmVbo AmhoV. m wio OmJm À m qh$ Vr JJZmbm {^S>ë m AgyZ, O rz IaoXr-{dH«$s ì dhmam Ü o mor>çm à mumv $gduwh$smo JwÝho KS>V AmhoV. V ì ³Vr, amá m~mhoa qh$dm naxoemv amhmv Agboë m ì ³VtMo ~ZmdQ> AmYmaH$mS>, n ZH$mS> V ma H$éZ Ë m À m OmJr ~ZmdQ> O rz mbh$ C^m H$éZ O{ ZtMr {dh«$s H$éZ IaoXrIV Zm X{dUmè m Q>mi o rà m wg³ m À m ñwm{zh$ JwÝho AÝdofU emiozo Amdië m AmhoV. nmo{bgm Zr gmv AmamontZm AQ>H$ Ho$br AgyZ, AmUIr nmm AmamontMm emoy nmobrg KoV AmhoV. AmamontH$Sy>Z Xhm bmi 50 homa én m À m ah$ ogh JwÝømgmR>r dmnabobr Ìgm wjr«oá nmz 2 da H$aÊ mv Ambr Amho. AmamontMo hm-b godm H $ÐmVrb ghh$mar nmo{bgm À m Vmã mv gxa JwÝøm Ü`o BVa AmamonrV `m À`mgmo~V emgzmà`m hm-b godm H $Ðm m $V godm nwa{dumè m XmoZ OUm Zm VgoM g JUH$ gpìh g Am naoq>a Aem VrZ OUm Zm nmo{bgm Zr AQ>H$ H$éZ Ë`m À`mH$Sy>Z EH$ g JUH$, EH$ b nq>mn, EH$ H$ba qàq>a VgoM ~ZmdQ> ZmdmMo AmYmaH$mS> ~Z{dÊ`mg dmnaê`mv Ambobr ` Ìgm wjr«oá Ho$br Amho. nou A~ Z ~±H$ hmkmoq>mim R>odrXmam Mm 9 Am JñQ>bm momm & A{b~mJ & {deof à{v{zyr & Cƒ Ý m mb mmo AmXoe AgVmZmhr nou A~ Z ~±H$ hmkmoq>mù mà m ~ws>rv ah$ omr dgwbr H$éZ ~±H$o À m nwzéáordzmbm MmbZm XoÊ mgmr>r VgoM Vnmg ` ÌUm d dgwbr à{h«$`m Hw$MH$m r R>aV Agë mzo Ë mh$s>o gah$mamo bj doyê mgmr>r R>do rxma ewh$«dmar, 9 Am JñQ> amoor {Oëhm{YH$mar H$m m b mda momm Zo YS>H$Uma AmhoV. g Kf g{ VrÀ`m gd emim À`m à wi à{v{zytmr { Q>tJ nou `owo ZwH$VrM nma ns>br. 758 H$moQ>tÀ`m R>do tmr byq> Pmë`mMo CKS>H$sg `od$z AmVm Xhm df} hmov Ambr Var gvv g Kf nmz 2 da Success * ñwi - lr g_w hm b, Xwgam _Obm, aos>dws> grq>rßbmpm, Aä`wX` ~±Ho$Odi, A Vmoam amos>, nou * {XZm H$ - 27 Owb d 28 Owb * doi - gh$mir 10 Vo gm` 4 d Ú{H$` MmMÊ`m _mo\$v {_idm 1. gmozmoj«m\$s 2. {g_oz A Zm{b{gg 3. _w w~b d R>mUo `owrb à»`mv S>m ŠQ>am Mm d ÚH$s` g m _mo\$v {_idm {e{~a Zmd Zm XUr gmr>r ~mi hmoê`mgmr>r dma dma hmoumam IM dmmdm Am{U EH$mM IMm V ~mi èhmb n`ªv CnMma `m. A_`m {XV IVF gm`h$b ~mi èhmb n`ªv A_`m {XV IVF gm`h$b ~mi èhmb n`ªv -IVF B OoŠeZ {edm` -IVF B OoŠeZ g{hv Amdí`H$Voà_mUo Ho$di é. 99,000/- _w ~B R>mUo nwuo ZmJnya gmobmnya Ho$di é bmi

2 Ama. EZ. Am`. a{o. H«$ /77 MH/MR/RGD/RNP-16/ ( ) 2 ewh«$dma, {X. 26 Owb > 2019 wgiyma nmdgmzo ZwH$gmZ bms>dbrv Ka, da Y Ü`o dms>m H$mogibm >& hms & à{v{zyr & Joë`m Mma {Xdgm nmgyz hms> VmbwŠ`mbm nmdgmzo Mm JboM PmoS>nyZ H$mT>bo AgyZ, wgiyma nmdgm wio VmbwŠ`mVrb bms>dbr ~m ÕdmS>r Ü`o amhmv Agboë`m {ZamYma {dydm {hboà`m KamMo N>ßna H$mogiyZ mor>o ZwH$gmZ Pmbo Amho. Ë`mM~amo~a VmbwŠ`mVrb da Y JmdmVrb EH$m eovh$è`mmm OZmdam Mm dms>m H$mogiyZ ZwH$gmZ Pmbo Amho. mjrb Mma {Xdgm nmgyz H$mogiUmè`m wgiyma nmdgm wio Jidmar amìr ZD$ dmoê`mà`m gw mambm bms>dbr ~m ÕdmS>rV amhmv Agboë`m gwxe Zm {gõmw YmoÌo `m À`m amhë`m KamMo N>ßna H$mogiyZ KamMo mor>o ZwH$gmZ Pmbo Amho. gxamo Ka n Yam dfmªnydu B {Xam Amdmg KaHw$b `moozovyz ~m YÊ`mV Ambo hmovo. gwxe Zm YmoÌo `m À`m nvrmo {ZYZ n Yam dfmªnydu Pmë`mZ Va Amnë`m XmoZ wbm gh Ë`m Kam Ü`o amhmv hmoë`m. bms>dbr J«m n Mm`VrH$S>o lr Vr YmoÌo `m Zr KamÀ`m XwéñVrMr nadmzjr m{jvbr hmovr. na Vw, KamMr XwéñVr Z Pmë`mZo nmdgmv KamMo N>ßna H$mogibo Agë`mMr m{hvr XoÊ`mV Ambr. EoZnmdgmV KamMo N>ßna H$mogië`mZo Ë`m Mm amhê`mmm àíz {Z m U Pmbm AgyZ, KamÀ`m ZwH$gmZrMm n MZm m VbmR>çm Zr Ho$bm Amho. lr Vr YmoÌo `m Zm `mo½` Vr ZwH$gmZ ^anmb XoÊ`mV `mdr, Aer mjur J«m ñwm Zr Ho$br Amho. VmbwŠ`mVrb da Y JmdmVrb eovh$ar gwzrb JUnV H$m S>miH$a `m À`m OZmdam Mm dms>m ~wydmar H$mogië`mZo Ë`m Mo gw mao EH$ bmi n MmhÎma homa én`m Mo ZwH$gmZ Pmbo Amho. gwx dmzo `m XwK Q>ZoV OZmdam Zm BOm Pmbr Zmhr. KQ>ZoMr m{hvr g Oë`mZ Va {Oëhm n[afx gxñ` ZmoO H$mirOH$a, hms> n Mm`V g{ Vr gxñ`m gnzm mbwgao, Á oð> gm m{oh$ H$m` H$V} VwH$mam JwS>oH$a `m Zr ^oq> {Xbr. nmobmxnya VmbwŠ`mV XmoZ homar Q>ßnm nyu >& nmobmxnya & à{v{zyr & VmbwŠ`mV Jwédmar gh$mir ghm dmovm Pmboë`m Zm XrZwgma, 1 homa 928 { br rq>amr EHy$U nmdgmmr AmH$S>odmar Amobm S>br Agë`mMr m{hvr AmnÎmr {ZdmaU H$jmH$Sy>Z àmá Pmbr Amho. n{hë`m 1000 {. r.mm Q>ßnm Ho$di 27 {Xdgm V nyu H$aVmZm VrZ {Xdg e ^a {. r.nojm OmñV Zm X Pmboë`m nmdgmzo Xwgè`m 1000 r. r. Mm Q>ßnm Jwê$dmar {Xdg^amV nyu Ho$bm Agbm Var $³V EH$mM {Xder 100 {. r. nmdgmmr Zm X Pmbobr {XgyZ Ambr. Xwgè`m homar Q>ßß`mXaå`mZ nmobmxnya VmbwŠ`mV gs>dbr `owrb Am{XdmgtMr Kao, Jm OdUo `owo KamMr ns>dr H$mogië`mÀ`m Va JmoioJUrV añvm dmhÿz Joë`mÀ`m KQ>Zm KS>ë`m. nmobmxnya VmbwŠ`mV 9 OyZbm gwê$ Pmboë`m nmdgmmr Ho$di 27 {Xdgm Z Va 6 Owb amoor Pmboë`m n{hë`m 1000 {. r.à`m Q>ßß`mdoir 28 OyZ amoor 103 {. r., 29 OyZ amoor 161 {. r., 2 Owb amoor gdm {YH$ 172 {. r. Aer VrZ {Xdg evh$s Zm X nmdgmzo nma Ho$br. mì, Ë`mZ VaÀ`m 1000 {. r.gmr>r nmdgmzo Ho$di 19 {Xdgm Mm H$mbmdYr KoVbm. mì, `m H$mbmdYrV 9 Owb `m EH$mM {Xder 105 {. r. nmdgmmr evh$s Zm X Pmbr Zmhr. 7 Owb amoor 75 {. r., 8 Owb amoor 35 {. r., 10 Owb amoor 34 {. r., 11 Owb amoor 80 {. r., 12 Owb amoor 77 {. r., 13 Owb amoor 23 {. r. Va 14 n nkambm Jwê$dmar gm{dìr ZXrÀ`m XwWS>r dmhumè`m nmìmzo dot>ë`mmo Ñí`, Va VmbwŠ`mVrb H$m Wr, T>dir d gm{dìr ZÚm Mm {ÌdoUr g J mz VaMo nmì ^a^ê$z dmhvmzm {XgyZ `ov Amho. (N>m`m{MÌ : e boe nmbh$a) Owb amoor 19 {. r. nmd$g nsy>z nmdgmzo 1500 {. r. Zm X nyu Ho$br. `mz Vahr nmdgmzo H$ r- A{YH$ à mumv hooar gmvë`mzo R>odrV 16 Owb amoor 88 {. r., 24 Owb 94 {. r., Jwê$dmar 25 Owb amoor gh$mir ghm dmovm wgiyma nmd$g ns>v AgVmZm 70 {. r. nmdgmmr Zm X hmod$z nmdgmzo EHy$U 1928 {. r.mr Zm X Ho$br. `m wio Jwê$dmar Xwnmar AS>rM dmoon`ªv ns>boë`m g VVYma nmdgmzo Xwgam homar Q>ßnm JwédmarM nyu Ho$bm AgyZ, ewh«$dmar gh$mir `mmr A{YH $V AmH$S>odmar Zm XÊ`mMr Am nmm[ah$vm {e H$ am{hbr Amho. nmobmxnya VmbwŠ`mVrb n{hbm 1000 {. r. nmdgmmr Zm X 6 Owb amoor 27 {Xdgm V Pmbr, Va Xwgè`m 1000 {. r. nmdgmmr Zm X 25 Owb amoor Ho$di 19 {Xdgm V Pmbobr {XgyZ Ambr Amho. Joë`mdfuÀ`m {X.25 Owb 2018 amoorà`m 2229 {. r. nmdgmà`m EHy$U Zm XrÀ`m VwbZoV {X. 25 Owb 2019 amoorn`ªvmr Zm X hr 301 {. r.zo H$ r AgyZhr nmdgmmo gmvë` H$m` am{hë`mzo Joë`m dfuà`m 3712 {. r. gd gmymau no Ý` mzmmr Zm X mjo Q>mHy$Z ` Xm Zì`mZo mor>r gamgar Zm X{dÊ`mMr j Vm g VVYma nmdgm Ü`o {XgyZ `ov Amho. {X. 25 Am{U 26 Owb amoor {dh«$ r g VVYma nmdgmmr Zm X hmoê`mmm A XmO hdm mz ImË`mZo dv {dë`mzwgma, nmobmxnya VmbwŠ`mV OmoaXma nmd$g ns>bm Amho. nmobmxnyaà`m CÎmadm{hZr gm{dìr ZXrnmÌ XwWS>r ^ê$z dmhmv AgyZ, VmbwŠ`mVrb H$m Wr, T>dir, gm{dìr ZÚm Mm {ÌdoUr g J XoIrb ^a^ê$z dmhmv Agë`mMo Ñí` gwimdv Agë`mZo Jwê$dmar {Xdg^amV AZoH$m Zr nmdgmv {^OÊ`mMm AmZ X KoVbm. nmdgmmm Omoa H$m wê$s> 53 {. r., nzdob {. r., CaU 60 {. r., H$O V {. r., Imbmnya 67 {. r., mujmd {. r., amohm 101 {. r., gwymjs> 45 {. r., Vim 133 {. r., hms> 69 {. r., nmobmxnya 70 {. r., åhgim 110 {. r., lrdy Z 83 {. r., mwoamz 88 {. r. Aer {Oëhm^amV nmdgmmr Zm X Pmbr. VrZ {Xdgm V mor>çm à mumda nmd$g Pmë mzo AgmM nmd$g ov am{hbm Va C{eam Amboë m nmdgmmm AZweof ^éz H$mT>Uo e³ hmob b Ago V hdm mz VÁkm H$Sy>Z ì ³V H$aÊ mv ov Amho. gvv OmoaXma H$mogiUmè m nmdgm wio {OëømVrb gd M ZÚm ^a^éz dmhv AgyZ amohm Vmbw³ mvrb Hw $S>{bH$m ZXrZo (Ymo³ mmr nmvir r.) AmO gh$mir Bemam nmvir Amobm S>br hmovr. Xþnman ªV m ZXrMr nmvir 23 rq>a BVH$s Zm X{dÊ mv Ambr hmovr. Xþnmar 3 n ªV Vr n ªV Jobr Va MmaÀ m gw mamg da nmohmomë mzo àemgzmzo n[agamvrb ZmJ[aH$m Zm gvh $VoMo AmXoe {Xbo hmovo. mì gm H$mir nmdgmmm Omoa H$ r Pmë mzo hrm nmvir H$m am{hbr. gm H$mir 6 dmoon ªV nmvir BVH$sM hmovr. VgoM gm H$mir 6 dmoon ªV A ~m ZXr (Ymo³ mmr nmvir 9 r.) 6.60, gm{dìr (Ymo³ mmr nmvir 6.50 r.) 4 r, nmvmij Jm (Ymo³ mmr nmvir r.), Cëhmg (Ymo³ mmr nmvir r.) 44.15, Va JmT>r ZXr (Ymo³ mmr nmvir 6.55 r.) 3 r BVH$s nmvir JmR>br hmovr. m BVa ZÚm À m nmvù m Bemam nmvirnojm H$ r Zm X Pmbr hmovr. Xaå mz, {Oëhm àemgzmh$sy>z gmdy{jar åhuyz ZXr{H$Zmar d g wð {H$Zmè`m darb Jmdm Zm gvh $ amhê`mmo AmXoe XoÊ`mV Ambo AmhoV. Joe PmS>oH$a mmm VXoh gmns>bm ñnîq> Pmbo hmovo. KQ>Zm H$ië`mZ Va A{b~mJ nmo{bgm Zr PmS>oH$a `m Mm VXoh emoyê`mmm à`ëz gwê$ Ho$bm hmovm. mì ImS>rbm ^avr Agë`mZo Ë m Mm emoy KoÊ`mV AS>MU `ov hmovr. AmO AIoa [Vgè m {Xder Ë m Mm VXoh gmiaims>r {H$Zmè mda gmns>bm. nmo{bgm Zr n MZm m H$éZ ed{dàn>oxzmgmr>r nmr>{dbm Amho. ~ZmdQ> AmYma, n Z ~ZdyZ O rz {dh$umar Q>moir Ooa~ X ñwm{zh$ JwÝho AÝdofU emiozo O rz {dh«$sà m XmoZ JwÝøm Mr CH$b Ho$br Amho. amohm VmbwŠ`mVrb Mm S>Jmd `owrb gwerb JUoe ^avy `m À`m Zmdmda OmJm Amho. Va eos>gb `owo Amo àh$me gwiram d{gð> `m À`m Zmdmda OmJm Amho. `mn H$s gwerb JUoe ^avy ho gz 2010 Ü`o `V Pmbobo AmhoV Va Amo àh$me gwiram d{gð> ho {Xëbr `owo amhmv AgyZ ~è mm H$mbmdYrH$[aVm Vo BH$S>o Ambobo ZmhrV. `m~m~v JwÝømVrb Amamonr `m Zr m{hvr { idyz gd àw Ë`m OmJm Mo 7/12 CVmao d BVa hgwbr CVmao àmá H$ê$Z KoVbo. Ë`mZ Va `V gwerb ^avy d {Xëbr `owo amhumao Amo àh$me d{gð> `m À`m OmJr Amamonr `m Zr VmoV`m ì`³vr Cä`m H$ê$Z gd àw Ë`m Mr Ë`mM Zmdm Mr ~ZmdQ> AmYmaH$mS> V`ma H$ê$Z KoVbr. Ë`m ~ZmdQ> Zmdo AgUmè`m AmYmaH$mS> À`m AmYmao Amamonr `m Zr Ë`m Mr ~ZmdQ> Zmdo AgUmar n ZH$mS> V`ma H$ê$Z KoVbr. Ë`mZ Va Ë`m À`m Zmdmda AgUmar OmJm IaoXrXñV Zm XdyZ {dh«$s Ho$br. VgoM `m ì`dhmamv àmá a³h$ omo MoH$ dq>{dê`mh$[avm gwerb ^avy d Amo àh$me d{gð> `m À`mM Zmdm Zr ~ZmdQ> ~±H$ ImVr CKSy>Z Ë`mÛmao amoi a³h$ H$mTy>Z KoVbr. H$mhr H$mbmdYrZ Va OmJm IaoXr Ho$boë m ì ³Vrbm m ì dhmamv Amnbr $gduyh$ Ho$ë mmo bjmv Ambo. Ë mz Va Ë`m Zr Ëd[aV À m ñwm{zh$ JwÝho AÝdofU emioh$s>o VH«$ma AO XmIb Ho$bm. Ë mz Va [ $ m XrMm O~m~ Zm X{dÊ`mV Amë`mZ Va gxa JwÝømVrb ~m~rmo Jm ^r` bjmv KoD$Z amohm nmobrg R>mÊ mv JwÝhm XmIb H$aÊ`mV Ambm. gxa JwÝhm XmIb Pmë`mZ Va nmobrg AYrjH$ A{Zb nmagh$a, Ana nmobrg AYrjH$ g{mz Jw Omi> `m À`m mj Xe ZmImbr ñwm{zh$ JwÝho AÝdofU emiomo nmobrg {ZarjH$ Oo.E.eoI> `m Zr Ë`m À`m ghh$mè m m $V JwÝømMm ObXJVrZo Vnmg H$ê$Z, JwÝømV ~ZmdQ> Zmdo YmaU H$aUmè m AmamontMr gd àw Iar Zmdo d Ë`m Mr yi AmoiI CKS> H$aÊ`mV Ë`m Zr `e { i{dbo. Ë`mZ Va VmVS>rZo `m JwÝøm Ü`o gh^mjr 12 Amamonr n H$s 7 AmamonrZm AQ>H$ H$aÊ`mV `e { i{dbo. AmamontH$Sy>Z 10 bmi 50 homa én m À m ah$ ogh JwÝømgmR>r dmnabobr Ìgm wj«r Oá H$aÊ mv Ambr AgyZ, Cd [av nmm AmamontMm nmobrg emoy KoV AmhoV. AmamontMr JwÝhm H$aÊ mmr nõv emgzmzo ^mavr` ZmJ[aH$ËdmMm EH$ nwamdm åhuyz àë`oh$ ^mavr` ZmJ[aH$mMo AmYmaH$mS> V`ma Ho$bobo AmhoV d Ë`mda EH$ `w{zh$ Am`S >Q>rQ>r Z ~a Z yx H$ê$Z H$mS> YmaH$mMr ~m`mo {Q H$ nõvrzo m{hvr g H${bV Ho$bobr Amho. emgzmzo `m m{hvr Ü`o doimodoir ~Xb H$aÊ`mH$[aVm OZVog gw{dym {Xbobr AgyZ `mm gw{dyomm `mvrb Amamonr ho J a $m`xm KoVmV. Amamonr ho VmoV`m Bg C^m H$ê$Z Ë`mMm yi AmYma Z ~a d ~m`mo oq rh$ Am`S >Q>rQ>r Z ~XbVm Ë`mdarb Ë`mMr Zmdo, amhê`mmm nîmm d BVa m{hvr Ü`o emgzmzo nwa{dboë`m gmo rà muo ~Xb H$aVmV. amonìmv Zmd ~XbÊ`mgmR>r nwamì`mmr H$mJXnÌo åhuyz ~ZmdQ> VXma AmoiInÌ, Am Xma, ImgXma `m Mr ~ZmdQ> {e $magnìo Aer nmz 1 dê$z ~ZmdQ> H$mJXnÌo H $Ðm Ü`o gmxa Ho$br OmVmV. hm B godm H $Ðo hr ImgJr g ñwo m $V Mmb{dÊ`mV `ov AgyZ Ë`m g ñwoà`m H$ Mmè`m H$Sy>Z Am{W H$ mo~xë`mà`m A{ fmnm`r nwamì`mà`m H$mJXnÌm Mr `mo½` Vr N>mZZr Z H$aVm nwamì`mmr H$mJXnÌo ñh $Z H$ê$Z UNIC IDENTIFACITION AUTHORITY OF INDIA `m Zm Am ZbmB Z gmxa Ho$br OmVmV. UIDAI `m À`mH$S>o gmxa Ho$boë`m àñvmdm Ü`o J«mhH$mMr yi ~m`mo {Q H$ Am`S >Q>rQ>r ~Xbbobr Zgë`mZo Ë`m À`mH$S>o gmxa Ho$boë`m àñvmdmv Z yx Agë`mà muo Am ZbmB Z ~Xb H$ê$Z Vo g V H$ê$Z B AmYmaH$mS> Omar Ho$bo OmVo. AemàH$mao Amamonr `m Zr gd àw ~ZmdQ> H$mJXnÌm À`m AmYmao ~ZmdQ> ZmdmMo AmYmaH$mS> V`ma H$ê$Z Ë`mdê$Z nwýhm ~ZmdQ> ZmdmZo n ZH$mS> V`ma H$ê$Z Vr Iar Agë`mMo ^mgdyz VmoV`m Bg C^o H$ê$Z hm JwÝhm Ho$ë`mMo {ZînÞ Pmbo. R>odrXmam Mr 9 Am JñQ>bm momm H$arV Agbobo bmimo R>odrXma AÚmn Ý`m`mÀ`m àvrjov AmhoV Va 400 hÿz A{YH$ R>odrXmam Zr hm` ImD$Z Amnbo àmu J mdbo AmhoV. Ë`m Zm lõm Obr dmhÿz ~ R>H$sg Amboë`m R>odrXma, à{v{zytzr Amnë`m ^mdzm m S>ë`m d àemgzmà`m {ZpîH«$`Vo~Ôb Vrd«g Vmn ì`³v Ho$bm. hîdmmo åhuoo `m KmoQ>mù mg ~±H$ g MmbH$ AÜ`j, A{YH$mar, Am {S>Q>g `m Mo~amo~a qh$~hþzm Á`m À`m Amerdm XmZo, nmr>~imzo, mj Xe ZmZo AmH$ma {Xbm d ApñVÎdmV Ambm d ~±H$ AS>MUrV Ambr Ë`mg Ama~rAm Mm A{YH$mar nyu nuo O~m~Xma Amho. Ë`m wio amá` d H $Ð emgzmzo R>odrXmam Mr nyu XoUr XoÊ`mgmR>r Ama~rAm bm ^mj nms>mdo. H$maU g nyu ~±H$s J ì`dñwomr A {V {Z` ÌH$ Ama~rAm Amho. nou A~ ZÀ`m hmkmoq>mù mmm AZoH$ doim gimob Vnmg Pmbm, gd YmJoXmoao ñnï> Pmbo, doimodoir [aam S>rQ>-Am S>rQ>g Zr Ahdmb XoD$Zhr VgoM `m gdmªà`m AmYmao Cƒ Ý`m`mb`mZo gz 2015 Ü`o Cƒ A{YH$mè`m Mr EH$ {deofh $Vr g{ Vr ñwmnz H$éZ àm w»`mzo R>odrXmam À`m AnhmarV a³h$ on H$s H$moQ>r dgwb H$aUo d ~±Ho$À`m nwzé mrdzmg MmbZm XoUo d AÝ` 4 H$m m Mo ñnï> AmXoe {Xbo AmhoV. Varhr AmVmn`ªV darbn H$s Ho$di gw mao 4 H$moQ>r én`m MrM dgwbr àë`jmv Pmbr Amho. gxa ~ R>H$sg AÜ`j Am. Y ` erb nmq>rb, H$m`m Ü`j ZaoZ OmYd, goh«o$q>ar qmvm U nmq>rb VgoM g{ VrMo nxm{yh$mar d gd emim Mo à wi R>odrXma à{v{zyr mor>çm g» ozo CnpñWV hmovo. {dh$mgh$m m Mr m{hvr OZVon ªV nmohmdm A S>. Jm V nmq>rb, wdm ZoVo gdmb nmq>rb, mor Cng^mnVr A{Zb nmq>rb, mor g^mnvr gwyra Wio, gwaoe nmq>rb, g O nmq>rb, Z XHw$ ma oh$a, à w$ëb nmq>rb, g Xrn KaV, e boe nmq>rb, n Mm V g{ Vr gxñ g rhm nmq>rb, amzm åhmìo, mor Cngan M OrdZ nmq>rb AmXtgh {Oëhm {MQ>Urg S>imMo gxñ, nxm{yh$mar CnpñWV hmovo.am. n {S>V nmq>rb nwt>o åhumbo H$s, {dymzg^m VXmag KmV gdm {YH$ {dh$mg[zyr XoUmam Am Xma eoh$mnjmmm Amho. VXmag KmVrb gd añë m Mr H$m o Oya H$éZ AmUbr AgyZ Imab±S>Mo mnx S> XoIrb ~XbÊ mg emgzmbm AmnU ^mj nms>bo Amho. gramapos>à m ~mjwb~wdm wio H$moH$UmVrb Yynà{V~ YH$ H$m o Wm ~br hmovr. Ë m wio mor>çm à mumda O{ ZtMr Yyn hmod$z ^{dî mv mor>o g H$Q> Km JmdV hmovo. Ë mda H$moUr AmdmO CR>dV ZìhVm. mì AmnU {dymzg^ov OmoaXma mjur H$arV gramapos> {ewrb H$aÊ mg ^mj nmsy>z Wm ~bobr H$m o mju bmdê mmo H$m Ho$bo Amho. gdm {YH$ {ZYr AmUbobm AgVmZm Ë mmr m{hvr OZVon ªV nmohmdê mv Ambr nm{hoo. Ë mgmr>r H$m H$Ë mªzr eoh$mnjmà m mü mvyz Pmboë m {dh$mgh$m m Mr m[hvr nmohmdbr nm{hoo Aer Anojm Ë m Zr mdoir ì ³V Ho$br. E E AmaS>rE joìmv g m{dîr> AgyZhr A{b~mJ Vmbw³ mvrb ZJan[afX d J«m n Mm VtZm Ë m Mm {ZYr { iv ZìhVm. AmnU MMm H$éZ Vmo {ZYr Úm bm bmdbm. Ë m wio AmVm mor>çm à mumda {dh$mg{zyr CnbãY hmouma Agë mmohr Ë m Zr mdoir gm {JVbo. aëzm{jarvrb {Vdao YaUmÀ m XþK Q>Zog X^m V H$moUrhr ~mobm bm V ma ZgVmZm AmnU AmdmO CR>dë mmohr Ë m Zr gm {JVbo. OZVoÀ m N>moQ>çm mor>çm H$m m Ü o ñwm{zh$ bmoh$à{v{zyr, H$m H$Ë mªzr bj KmbyZ Ë m À m àízm Mr gmos>duyh$ H$aUo JaOoMo Agë mmohr Ë m Zr eodq>r gm {JVbo. mdoir amohm owrb A{YdoeZmgmR>r Vmbw³ mvyz homamo H$m H$V} CnpñWV amhuma Agë mmr m{hvr VmbwH$m {MQ>Urg A{Zb nmq>rb m Zr {Xbr. VgoM {MQ>Urg S>imMr Zì mzo ~m YUr H$aÊ m~m~v MMm H$aÊ mv Ambr. gwymjs>mv {doomm bn S>md gwê$m nmbrvrc dro {dvau H$m`m b`. & nmbr/~ougo & à{v{zyr & gwymjs> VmbwŠ`mV dfm Vrb ~mamhr {hzo OZVobm drog ñ`obm gm moao Omdo bmjv Amho. gmvë`mzo {doomm bn S>md gwê$m Agcm Var droxo`ho$ mì AmdmŠ`mÀ`m ~mhoa `ov Agë`mZo gd gm mý` JmoaJar~ OZVoVyZ g Vmn ì`³v Ho$bm OmV Amho. dro {dvau H$m`m b`mda {d{dy mjê`m gh ZmJ[aH$m Zr momm H$mTy>Z Amnbm g Vmn ì`³v Ho$bm hmovm. mì, H$moUË`mhr àh$mamr g mymzh$mah$ gwymaum Pmbr Zgë`mZo {hbm YyZ Vrd«eãXmV ZmamOr ì`³v Ho$br Amho. nair, Om ^winms>m, nos>br, dèhms> Om ^winms>m AmXr w»` Jmdo, ~momanor>ogh eoh$s>mo Jmdo d Am{XdmgrdmS>çm Zm gü`m >& hms> & à{v{zyr & w ~B -Jmodm hm mjm darb XmgJmd `owrb àmw{ H$ Amamo½` H $ÐmV Joë`m AZoH$ {Xdgm nmgyz d ÚH$s` A{YH$marM Zgë`mZo `m n[agamvrb é½um Mr mor>r J agmò hmov Amho. d ÚH$s` A{YH$marM Zgë`mZo hm mjm da hmoumè`m AnKmVJ«ñVm da CnMmaXoIrb hmov ZmhrV. AË` V hîdmmo Agboë`m XmgJmd `owrb àmw{ H$ Amamo½` H $ÐmV Ëd[aV d ÚH$s` A{YH$mè`mMr Zo UyH$ H$aÊ`mV `mdr, Aer mjur hmov Amho. hms> VmbwŠ`mV XwJ ^mjmvrb é½um Zm doiov godm { imdr `mgmr>r emgzmzo àmw{ H$ Amamo½` H $Ðm Mr gw{dym CnbãY H$éZ {Xbr. na Vw, hms> VmbwŠ`mV Agbobr 13 d ÚH$s` A{YH$mè`m À`m nxm n H$s Xhm nxo [a³v Agë`mMr Y $mxm`h$ m{hvr n Mm`V g{ Vr gxñ` gxmz X m S>dH$a `m Zr {Xbr. J«m ru ^mjmvrb é½um Zm Amamo½` godm doioda { iv Zgë`mZo AZoH$Xm é½u XJmdë`mÀ`m KQ>Zm KS>V Agë`mMo Ë`m Zr gm {JVbo. AË` V hîdmmo Am{U AË`mdí`H$ Agbobo XmgJmd `owrb àmw{ H$ Amamo½` H $ÐmV Jobo {hzm^a Amamo½` Am{YH$marM Zmhr. `m {R>H$mUr Agboë`m {hbm d ÚH$s` A{YH$mè`m Mr ~Xbr H$aÊ`mV Amë`mZ Va Zì`mZo Zo UyH$ H$aÊ`mV Ambr Zgë`mZo XmgJmd n MH«$moerVrc gw mao n Mdrgnojm A{YH$ JmdmVrb é½um Mr mor>r J agmò hmov Amho. `m Amamo½` H $ÐmV Xa {Xder drog ñ`ozo Ajae ~ooma Ho$bo Amho. nmdgmù`mv Va hr g ñ`m A{YH$M ÌmgXm`H$ R>aV Amho. nmbr ho gwymjs> VmbwŠ`mMo w»`mb` AgyZ, `owrb emgh$s`, {Z emgh$s` H$m`m b`mv {d{dy H$m m gmr>r Amboë`m ZmJ[aH$m Zm {dooà`m `m bn S>mdmMm gm Zm H$amdm bmjv Amho. gwymjs> VmbwŠ`mV nmbr, nair, nos>br, Om ^winms>m, Zm XJmd AmXr Jmdm gh eoh$s>mo Am{XdmgrdmS>çmnmS>çm Mm g mdoe AgyZ, `m {R>H$mUr mor>çm à mumda bmoh$dñvr {dñvmabobr Amho. gmvë`mzo dronwadr>m I {S>V hmov Agë`mZo gd Ì A YmamMo gm «má` ngav Amho. nmdgmù`mà`m {Xdgm V gd ÌM JdV dmt>bo AgyZ, gn, qdmy d H$sQ>H$m Mr (N>m`m{MÌ : Yå erb gmd V) ^rvr Agë`mZo A YmamV Kam~mhoa ns>uo ZmJ[aH$m Zm YmoŠ`mMo Pmbo Amho. VgoM S>mg d ÀN>am À`m CnÐdmZo ZmJ[aH$m Mo Amamo½`XoIrb YmoŠ`mV `ov Amho. {dúmï`mªmo e j{uh$ ZwH$gmZ hmov Amho, Va ì`mdgm{ H$m MoXoIrb ZwH$gmZ hmov Amho. dronwadr>m gwairv Agmo AWdm Zgmo, dro {~b mì Z MwH$Vm `ov AgyZ, Vo doiov ^aê`mmr g³vr Ho$br OmV Amho. dro {~b ^aê`mg {db ~ Pmë`mg dronwadr>m I {S>V H$aÊ`mÀ`m dojdmz à{h«$`obm ZmJ[aH$m Zm gm moao Omdo bmjv Amho. Xaå`mZ, ^a gmr> AmH$mabr OmUmè m {dúwv Xo`H$m da {Z` ÌU Agmdo, Aer mjur gwymjs>dmgr` OZVoH$Sy>Z Ho$br OmV Amho. XmgJmd Amamo½` H $ÐmV d ÚH$s` A{YH$mè mmr n«vrjm gdmªzm m ZmoQ>rgZo Ago H$i{dU V ov Amho H$s, {Oëhm, VmbwH$m A{b~mJ n H$s m Oo A{b~mJ owrb Imbrb du ZmMr { ih$v lr Vr {d b akwzmw {gzh$a m Mo mbh$smr { ih$v Amho. AZwH«$ m H$ {gq>r gìh} joì gëvmàh$ma Z ~a (Mm ag rq>a) 1) 638/ gr 2) 638/ eovr 3) Ho$ 638/E E ghr/- A S>. nyom JUoe åhgo Am { $g Z.4, [aooýgr ßbmPm, {Z m U ZJar, Zoai (ny) Vm. H$O V, {O.. mo~m gxa { ih$vrn H$s {gq>r gìh} H«$ m H$ 638/2 hr eovr { ih$v AgyZ, Ë m { ih$vrv hgyb Xáar gìh} Z ~a 168, {hñgm Z ~a 15 Agm H«$ m H$ XoÊ mv Ambm Amho. gxa { ih$v Am Mo A{ebm Zr {dh$v KoÊ mmo R>a{dbo AgyZ, gxa ì dhma H$aUonydu gxa { ih$vr Ü o Ì ñw ì ³VrMr H$mhr OS>OmoIr Agë mg Ë mmr m{hvr { i{dê mh$[avm hr ZmoQ>rg XoÊ mv ov Amho. Var gxa { ih$vr Ü o BVa H$moUmMm H$moUË mhr àh$mao h³h$g ~ Y Agë mg d gxa ì dhma hmoê mg H$moUmMrhr hah$v Agë mg gxa ì ³VrZo Amnbr boir hah$v mo½ Ë m H$mJXmonÌr nwamì mgh Imbr ghr H$aUma m MoH$S>o, hr ZmoQ>rg à{gõ Pmë mnmgyz AmR> {Xdgm V Zm Xdmdr. gxa wxvrv H$moUmMrhr hah$v Z Amë mg Am Mo A{eb gxa ì dhma nyu H$aVrb d Ë mz Va oumar H$moUVrhr hah$v Am Mo A{eb mda ~ YZH$maH$ amhuma Zmhr. ghr/- VmarI : A S>. amo Ð YwgyXZ Hw $Q>o em VmXþJm H$mo-Am n. hm qgj gmogm Q>r, mévr ZmH$m, A{b~mJ,. e ^anojm A{YH$ é½um da CnMma Ho$bo OmV hmovo. Ë`mM~amo~a AÝ` d ÚH$s` godmxoirb {Xbr OmV hmovr. na Vw, d ÚH$s` A{YH$marM Zgë`mZo Joë`m AZoH$ {Xdgm nmgyz àmw{ H$ Amamo½` H $ÐmV em VVm {Z m U Pmbr Agë`mMo gxmz X m S>dH$a `m Zr IoX ì`³v H$éZ gm {JVbo. w ~B -Jmodm hm mjm darb hîdmmo Amamo½` H $Ð Agë`mZo `m {R>H$mUr VmVS>rZo A{YH$mè`m Mr Zo UyH$ H$aÊ`mV `mdr, Aer mjur H$aÊ`mV `ov AgyZ, gü`m AÝ` Amamo½` H $ÐmVyZ d ÚH$s` A{YH$mar XmgJmd Amamo½` H $ÐmV OmV Agë`mMr m{hvr hms> VmbwH$m Amamo½` A{YH$mar S>m. EOmO {~amxma `m Zr {Xcr. mìxmao gd bmoh$m g H$i{dÊ mv ovo H$s, m Oo Zoai, Vm.H$O V, {O. owrb Imbrb g{dñvanuo Z yx Ho$bobr {~ZeoVr O rz { ih$v Am Mo A{eb o.aja [a mbrq>r m Zr gxahÿ { ih$vrmo {dú mz mbh$ lr. {Xbrn em bmb Jwám m MoH$Sy>Z {dh${gv H$aÊ mgmr>r KoÊ mmo R>a{dbo Amho. {~ZeoVr { ih$vrmo du Z JmdmMo Zmd gìh}.z. {hñgm.z joì $i AmH$ma /ßbm Q> Z. Mm. r. ê$n o-n go m Oo Zoai (4170 Mm. r) darb du Z Ho$bobr {~ZeoVr { ih$vrmo ~m~vrv H$moUmMmhr XmZ, JhmU, $amo³v, AJa AÝ H$moUË mhr àh$mamm h³h$, H$m Xoera, {hvg ~ Y, H$ama Agë mg Ë m Zr hr ZmoQ>rg à{gõ Pmë mnmgyz 21 {Xdgm À m AmV mo½ Ë m H$m Xoera boir nwamì mgh Imbrb Z yx Ho$boë m nî mda H$idmdo. darb wxvrv H$moUmMrhr H$mhrhr hah$v Z Amë mg gxa { ih$v {Zd}Y, ~moomahrv Agë mmo g OyZ Am Mo A{eb gxa { ih$v {dh${gv H$aÊ mmm ì dhma nyu H$aVrb. wxvrz Va oumè m hah$vrmm {dmma Ho$bm OmUma Zmhr mmr Zm X mdr. H$O V {XZm H$ :

3 h Îdm Mo Bg ~onîmm nzdob `owrb amhë`m KamVyZ 50 dfu` EH$ Bg ~onîmm Pmbm AgyZ, Ë`m Mm emoy nzdob eha nmobrg H$arV AmhoV. Cëhmg `ed V gmd V Ago Ë`m Mo Zmd AgyZ a J Jmoam, AY dq> Q> $b, Ho$g H$mio, nm T>a,o ~marh$, ZmH$ gai ~marh$, A JmZo Ü`, C Mr 5 y$q> 2 B M AgyZ A JmV g o$x a JmMm w$b eq> d g o$x a JmMr w$b n ÝQ> Amho. gmo~v g g J H $nzrmm mo~mb b Amho. `m Bg m~m~v H$moUmbm A{YH$ m{hvr Agë`mg nzdob eha nmobrg R>mUo XyaÜdZr qh$dm , nmo. Zm.~r.E.{eagmQ> `m À`mer g nh $ gmymdm, Ago AmdmhZ H$aÊ mv Amco Amho. Ama. EZ. Am`. a{o. H«$ /77 ewh$«dma, {X. 26 Owb 2019 Zoai- mwoamz KmQ>mV PmS> H$mogibo Zmoé½U {hbm ~onîmm Zmoé½U Agbobr EH$ {hbm amhë`m KamVyZ H$moR>Vo ar {ZKyZ Jobr AgyZ {VMm emoy nzdob eha nmobrg H$arV AmhoV. amhr~mb gmho~amd IoS>H$a (51) Ago `m {hbomo Zmd AgyZ a JmZo gmdir, C Mr 5 y$q> 2 B M, ZmH$ gai, Ho$g bm ~ H$miog o$x, Jù`mV JigyÌ, hmvmv {ndù`m a JmÀ`m ~m JS>çm AgyZ, A JmV ZD$dmar d {haì`m a JmMm ãbmd$o VgoM nm`mv ßb ñq>rh$mr Mßnb Amho. `m {hbo~m~v H$moUmbm A{YH$ m{hvr Agë`mg nzdob eha nmobrg R>mUo XyaÜdZr da g nh $ gmymdm, Ago AmdmhZ Ho$bo Amho. & nmoera & dmvm ha & Zoai- mwoamz KmQ>añË`mV eoh$s>mo dfmªndy vmo PmS> Jwédmar Xþnmar añë`mdam H$mogibo. `mv H$moUVrhr Or{dVhmZr Pmbr Zmhr. na V,w XmoZ Vmg dmhvyh$ R>ßn Pmcr hmovr. Ë`m wio mwoamz KmQ>añË`mda dmhzm À`m amjm M am Jm bmjë`m hmoë`m. Xaå`mZ, añë`mda àdmem Mr Am{U n` Q>H$m Zr mor>r JXu Ho$br hmovr. dz {d^mjmà`m ghh$m`m Zo XmoZ VmgmZ Va hr dmhvyh$ gwairv H$aÊ`mV Ambr. AmR>dS>m^a nmdmgmzo {dlm Vr KoVë`mZ Va nwýhm nmdgmzo gwê$dmv Ho$br Amho. XmoZ {Xdg g VVYma nmd$g hmov Agë`mZo AZoH$ {R>H$mUr O rz XcXc hmod$z PmS>o H$mogiÊ`mÀ`m KQ>Zm KS>ë`m AmhoV. VgoM Jwédmar XwnmaÀ`m gw mamv Zoai- mwoamz KmQ>añË`mV eoh$s>mo dfmªndy umo Am ã`mmo PmS> añë`mda H$mogibo. ^bo mor>o PmS> Agë`mZo gw mao XmoZ Vmg dmhvyh$ ~ X Pmbr Im Xm dgmhvrv PmS> H$mogico MH/MR/RGD/RNP-16/ ( ) XmoZ Vmg dmhvyh$ R>ßn, dmhzm À`m amjm M am Jm àdmgr, n Q>H$ Am{U ñwm{zh$m Mm Imoi~ m hmovr Am{U Ë`m wio mwoamz KmQ>mV dmhzm À`m amjm M am Jm bmjë`m hmoë`m. AZoH$ àdmem Mm Imoi~ m Pmbm. `m KQ>ZM o r m{hvr dz {d^mjmbm XoÊ`mV Amë`mZ Va dz {d^mjmzo A{YH$mè`m Zr Oogr~r AmUyZ Oogr~rÀ`m gmhmæ`mzo ho PmS> ~moybm Ho$bo Am{U añvm moh$im H$ê$Z {Xbm. Ë`mZ Va dmhvyh$ nydd V H$aÊ`mV Ambr. PmS> H$mogië`mZo AZoH$ àdmgr, n` Q>H$ Am{U ñwm{zh$m Mm Imoi~ m Pmbm AgyZ, AZoH$m Zm ZmhH$ Ìmg ghz H$amdm bmjbm....va am dms>r ñdv Ì J«m n Mm V H$am & nou & dmvm ha & nou ZJanm{cHo$À m à^mj H«$ m H$ 8 Yrb åhuoom am dms>rvrc ZmJ[aH$ gd àh$mamo H$a doimodi o r ^av AgVrb, Va Ë m Zm ZmJar gw{dym XoUo H«$ àmßv Amho. na V,w gîmmymar m à^mjmvrb ZmJ[aH$m Zm gw{dym nwa{dv ZmhrV. J am dms>r {d^mj ZJanm{bHo$V amhÿz Cn moj H$m? Ë mnojm am dms>rmr J«m n Mm V hmovr VrM Mm Jbr hmovr. Oa gw{dym XoVm ov ZgVrc Va am dms>rmr ñdv Ì J«m n Mm V H$am, Aer mjur mor ZJamÜ j VWm m à^mjmà m ZJago{dH$m dgwym nmq>rc m Zr Ho$cr. nímmvmnmmr doi ZmJ[aH$m Zm ZmJar gw{dym { ivrb åhuyz nou ZJanm{bHo$V gm rb Pmbmo. nu, mì ZmJ[aH$m da nímmvmnmmr doi Ambr Amho. Ë m wio am dms>r {d^mjmmr J«m n Mm V hmoê mgmr>r nwýhm ZmJ[aH$m À m XVrZo d {Zd Îmr nmq>rb m À m ghh$m m Zo à ËZ H$é. nou ZJanm{cHo$À m gd gmymau g^ov dgwym nmq>rc m Zr g Vmn ì ³V H$arV gm {JVco H$s, ZmJ[aH$m Zm ZmJar gw{dym { ivrb åhuyz nou ZJanm{bHo$V 3 ZJago{dH$m dgwym nmq>rb m Mr mjur gm rb Pmbmo. nu, mì ZmJ[aH$m da nímmvmnmmr doi Ambr Amho. Ë m wio Oa gîmmymar hovny aw ñga am dms>rh$s>o Xþbj H$aV AgVrb Va am dms>r {d^mjmmr J«m n Mm V hmoê mgmr>r nwýhm ZmJ[aH$m À m XVrZo d {Zd Îmr nmq>rb m À m ghh$m m Zo à ËZ H$é, Agohr Ë m åhumë m. am dms>r g W ZJa, {edmorzja, AmanrZJa m {d^mjmv nmur, añvo, dro> m yb^yv gw{dym nmgyz gîmmymè m Zr owrb ZmJ[aH$m Zm Xÿa R>do Ê mmo H$m Ho$bo Amho. Ë mmo H$maU $³V EdT>M o H$s, m {d^mjmv dgwym nmq>rb m Zm mzumam dj Amho d dgwym nmq>rb m Zm owrb OZVoZo Jobr 6 doim {ZdSy>Z {Xbobo Amho. JS>~ `owo nmm Ka $mos>çm & JS>~ & dmvm ha & nou VmbwŠ`mVrb JS>~ `owo amìrà`m gw mamg ~ X KamMo XadmOmMo Hw$bynH$mo`S >o VmoS>y Z Mma Kao d EH$m Am fymà m XwH$mZmV Mmoar H$aÊ`mMm à`ëz Pmbm. JS>~ `owo {X. 24 Owb amìr 1.30 gw mamg AkmV MmoaQ>çm Zr `owrb Mma ~ X Hw$byn bmdboë`m KamMo d EH$m Am fymmo XwH$mZmMo XadmOmMo H$mo`S >o VmoS>y Z d H$nmQ> VmoS>y Z KamVrb gm mzmmr ZmgYyg Ho$br. mì, owrb a{hdmgr ZmoH$ar ì`dgm`m{z{ Îm ~mhoa amhmv Agë`mZo MmoaQ>çmMo hmvr H$mhrM bmjbo Zmhr. Va Am fymà`m XwH$mZmV gd}ju H$éZ YmoH$mXm H$ PmS>mM r ~wydmar ns>bëo `m wgiyma nmdgm wio gm` H$mir N>mQ>Ur H$aÊ mmr mjur nmm dmovm Im Xm dgmhvrvrb gošq>a 8 `owrb E Q>mBn {~pës>j bjv Agbobo PmS> ns>b.o gwxd mzo H$moUVrhr gošq>a 8 `owo {gs>h$mozo ~m Ybobr E Q>mBnMr Kao Or{dVhmZr Am{U {dîmhmzr Pmbr Zmhr. {gs>h$moà`m AmhoV. B mavtà`m g aju q^vrà`m AmV Ü`o {gs>h$mozo A¾re Z XbmÀ`m OdmZm Zr ns>bb o o PmS> añë`mdê$z nydu PmS>o bmdbr hmovr. Ë`mn H$s AZoH$ PmS>o OwZmQ> Pmbr ~moybm Ho$bo. AmhoV. ~wydmar nzdob n[agamv nmdgmzo OmoaXma hooar MmoaQ>çm Zr $mos>bb o o H$nmQ>. bmdbr. `m wio Im Xm dgmhvrvrb JOmZZ gmogm`q>rà`m H $nmd$ S> Ü`o Agbobo EH$ PmS> añë`mdê$z CÝ iyz ns>b.o Xaå`mZ, wgiyma nmd$g Agë`mZo añë`mda $maer dx i ZìhVr. Ë`m wio H$moUVrhr Or{dVhmZr Pmbr Zmhr. na V,w PmS> ns>ë`m wio ahxmarbm H$mhr à mumv AS>Wim {Z m U Pmbm. ñwm{zh$ a{hdmem Zr {gs>h$moà`m A¾re Z Xbmbm `m~m~v H$idbo. MmoaQ>çm Zr amoi a $ MmoéZ Zobr. mì, ho MmoaQ>o gr.gr.q>r.ìhr. Ü`o Ooa~ X Pmë`mZo nmobrg gr.gr.q>r.ìhr.mo AmYmao MmoaQ>çm Mm emoy KoV AmhoV. KQ>ZMo r Zm X ds>ii nmobrg R>mÊ`mV H$aÊ`mV Ambr AgyZ, ds>ii nmobrg R>mÊ`mMo à^mar A{YH$mar A{OV qexo `m Mo mj Xe ZmImbr nmobrg Cn{ZarjH$ ~r.ho$. OmYd Vnmg H$arV AmhoV. H$mamd-JS>~ J«m n Mm`VtVJ V `oumè`m w»` añë`m da hm` mg {Xdo d moš`mà`m [R>H$mUr gr.gr.q>r.ìhr. H $ oao bmdê`mv `mdo, Aer mjur H$mamd-JS>~ J«m ñwm Zr J«m n Mm`VrH$S>o Ho$br Amho. Ë`mZ Va g ~{ YV nwh$ `m {R>H$mUr Ambo Am{U Ë`m Zr añë`mda ns>bëo `m PmS>mÀ`m $m Úm VmoS>y Z H$mhr doimvm añvm moh$im Ho$bm. Xaå`mZ, AemàH$mao PmS>o ns>v Agë`mZo YmoH$mXm`H$ PmS>mM m àíz EoaUrda Ambobm Amho. hmzjanm{bh$m Am{U {gs>h$mozo gd}ju H$ê$Z Aem àh$maà`m YmoH$mXm`H$ PmS>mM r N>mQ>Ur H$amdr Aer mjur hmov Amho.

4 A^rï>qMVZ Á oð> ZmJ[aH$m Mo 26 Owb 1) lr.~mimam dm Z nmq>rb T>da-A{b~mJ h Îdm Mo Car {MÌnQ>mMo mv AmO mo $V àjonu Xoe^amV {X. 26 Owb hm {Xdg H$maJrb {do` {XZ åhuyz gmoam Ho$bm OmVmo. amá`mvrb `wdh$m Ü`o XoemÀ`m g Ý`m ~Ôb H$V ì` ^mdzm Am{U A{^ mz d ÕtJV ìhmdm `mh$arvm amá` emgzmzo {X. 26 Owb amoor gh$mir 10 dmovm g nyu hmamï >mvrb {gzo mj hmv Car - X g{o H$b ñq >mb H$ `m {MÌnQ>mMo mo $V àjonu H$aÊ`mMo `mo{obo Amho. 18 Vo 25 d`mojq>mvrb `wdh$m Zr `m {gzo mûmao ào[av ìhmdo Agm CÔoe Amho. am`js> {OëømV Car - X g{o H$b ñq >mb H$ `m {MÌnQ>mMo mo $V àjonu H$aÊ`mV `ov AgyZ EHy$U 10 {gzo mj hmv XmoZ homa 938 àojh$m gmr>r gxa {MÌnQ> {XZm H$ 26 Owb amoor gh$mir 10 dmovm XmI{dÊ`mV `ouma Amho, Ago Cn{Oëhm{YH$mar adtð R>nVr `m Zr H$i{dbo Amho. XJS> mê$z OI r Ho$bo H$i ~mobr n[agamv hmvjms>rda «y$q> d ZmainmUr {dh«$s H$aUmè m 27 dfu` Bg mbm XmoKm Zr {edrjmi H$ê$Z mahmu Ho$br Amho. H$i ~mobr nmobrg R>mÊ`mV JwÝhm XmIb H$aÊ`mV Ambm Amho. XmamOyb ê$ñv Abr gaxma hm VéU gošq>a 6 H$i ~mobr `owo amhmv AgyZ Vmo hmvjms>rda ZmainmUr {dh«$smm ì`dgm` H$aVmo. 21 Owb amoor M VÝ` d Ë`mMm { Ì moq>magm`h$bdê$z Ambo d hmvjms>r ~moybm KoÊ`mg gm JyZ XmamOwb `mbm X XmQ>r Ho$br. Ë`mZo hmvjms>r ~mowbm KoVë`mZ Va M VÝ`Zo Ë`mÀ`mH$S>o w$h$q> ZmainmUr m{jvbo AgVm Ë mbm XmamOwbZo ZH$ma {Xbm. Ë`mZ Va M VÝ` d Ë`mÀ`m { Ìm Zr hmvmzo mahmu H$ê$Z {edrjmi Ho$br. nouà`m VbmdmV VXoh AmT>ibm & nou & dmvm ha & nou owrb movram VbmdmV EH$m Aënd`rZ wbrmm VXoh AmT>ië mzo ehamv Ii~i CS>mbr AgyZ, `m wbr~amo~a EH$ {hbmhr Agë`mMo g Oë`mZo nou nmo{bgm H$Sy>Z Vbmd n[agamv emoy H$m` H$aÊ`mV Ambo. na Vw, C[eamn`ªV {hbomm emoy bmjbm ZìhVm. nou ZJan[afXoZo gwemo{^v {Oëhm Ho$boë`m movram Vbmd n[agamv gwå>rà`m {XdgmV ZmJ[aH$ { $aê`mmm VgoM nmdgmù`mv nm`è`m dê$z dmhumè`m nmê`mmm AmZ X bwq>ê`mgmr>r `ovmv. Vbmd n[agamv XwK Q>Zm KSy> Z`o `mgmr>r gwa{jvvomr XjVm KoUmao ~mos> bmdê`mv Ambo AmhoV. ~wydmar XwnmaÀ`m doiobm VbmdmV EH$m wbrmm VXoh {XgyZ Amë`mZo EH$M Ii~i CS>mbr. H$mM $mosy>z gms>omma bmi b nmg ImaKa `owo XmoZ H$m`m b`mvrb pis>h$sà`m H$mMm $mosy>z MmoaQ>çm Zr 4 bmi 40 homa én`m Mr Mmoar Ho$br Amho. ImaKa nmobrg R>mÊ`mV JwÝhm XmIb H$aÊ`mV Ambm Amho. amyoehw$ ma ~ Jmbrbmb {XdmH$a `m Zr Ë`m À`m H$m`m b`mà`m Ho${~Z Ü`o 1 bmi 25 homa én`o R>odbo hmovo. Va A{^foH$ `m Zr Ë`m À`m Sḿ ìha Ü`o 1 bmi 20 homa én`o R>odbobo hmovo. Ama. EZ. Am`. a{o. H«$ /77 MH/MR/RGD/RNP-16/ ( ) ewh«$dma, {X. 26 Owb > 2019 Zoai ñwmzh$mà m añë`mmr MmiU & Zoai & dmvm ha & ZoaiÀ`m nyd ^mjmv Agboë`m amá` n[adhz S>imÀ`m ~gñwmzh$mh$s>o `oumam añvm IS²>S>çm Zr ì`mnbm Amho. añë`mmo H$m±H«$sQ>rH$aU ìhmdo `mgmr>r Zoai EgQ>r ñwmzh$mvyz [ajm dmhvyh$ H$aUmè`m [ajmmmbh$m Zr CnmofU Ho$bo hmovo. mì, Ë m Mr Amåhr añvm ìhmdm åhuyz CnmofUo Ho$br, nu Ho$di AmídmgZ {Xbo. Vr AmídmgZo ~m YH$m {d^mjmzo nmibr ZmhrV. - lmdu OmYd AÜ`j O` ëhma [ajm g KQ>Zm ~m YH$m {d^mjmh$sy>z AmídmgZmda ~moidu H$aÊ mv Ambr. Xaå mz, añë mmr MmiU Pmbobr Agë mzo ZmJ[aH$m Mo hmb hmov AmhoV. Zoai-H$i ~ añë`mzo Zoai ~gñwmzh$mh$s>o & gwvmadms>r & dmvm ha & Am ~odms>r àmw{ H$ Amamo½` H $Ðmbm H$ Mmar { iv Zgë`m wio H$m` av Agboë`m H$ Mmè`m da ^ma ns>v AgyZ, AZoH$ df} [a³v nxm ~m~v [avga boir mjur H$ê$Zhr [a³v nxo ^abr OmV ZmhrV. Ë m wio é½um Mr J agmo hmov Amho. mh$s>o Amamo½ A{YH$mè m Zr bj XoÊ mmr mjur hmov Amho. Am ~odms>r Amamo½ H $ÐmV XmoZ d ÚH$s` A{YH$mè`m Mr Amdí`H$Vm AgyZ, EH$M d ÚH$s` A{YH$mar H$m` av AmhoV. Hw$S>br `owo Joë`m nmm dfm nmgyz CnH $Ðm Ü`o Amamo½` godh$ Am{U Amamo½` go{dho$mr nx [a³v AmhoV. Ë`m wio `m {R>H$mUr CnH $Ð AgyZ, Zgë`mgmaIo Amho. AmOmar ì`³vrbm 12 {H$ r A Va H$mnyZ H$mobmS> `owrb àmw{ H$ Amamo½` H $ÐmV Joë`m{edm` n`m ` ZgVmo. `m JmdMr Zoai ~gñwmzh$mh$s>o OmUmam añvm. OmUmam añvm AgyZ, Ë`m añë`mzo Zoai aoëdo ñq>oez Am{U Zoai àmw{ H$ Amamo½` H $ÐXoIrb Amho. `m añë`mzo amá` n[adhz S>imÀ`m ~g H$O V VmbwŠ`mVrb J«m ru ^mjmv OmVmV. mì, Am ~odms>r Amamo½` H $ÐmV nxo [a³v p³bh$... "Cƒ{ejUmgmR>r B J«Orda à^wëd { idm' & nou & à{v{zyr & {eh$ê`mgmr>r mü` hîdmmo Zmhr. H$moUË`mhr ^mfovyz {eju `m, embò {eju KoV AgVmZm hiyhiy B J«Or ^mfm AmË gmv H$am Am{U B J«Or ^mfoda à^wëd { idm Ago AmdmhZ am`js>mo CndZg ajh$ ZrfHw$ ma `m Zr Ho$bo. Cƒ{ejUmgmR>r qh$dm ñnym narjogmr>r B J«Or hîdmmr ^mfm R>aVo, Agohr Vo åhumbo. nou-h amnya `owrb Aja {dúmb`mv ZwH$VmM d jmamonu H$m` H«$ gmoam Pmbm. `m H$m` H«$ mbm à wi nmhþuo åhuyz CndZg ajh$ ZrfHw$ ma, {Oëhm eë`{m{h$ëgh$ S>m. A{OV Jdir, nou VhgrbXma AéUm OmYd, ~rs>ramo gr. nr. nmq>rb emiomo g ñwmnh$, AÜ`j {do` nmq>rb, g MmbH$ amhþb åhmìo AmXr mý`da CnpñWV hmovo. {dúmï mªzm mj Xe Z H$aVmZm ZrfHw$ ma åhumbo, AmnU Xhmdr, ~mamdrz Va Ooìhm Cƒ{ejU bmoh$g»`m 700 À`m nwt>o Amho. `m Jmdm Ü`o ImgJr XdmImZm Zmhr. Ë`m wio é½um Mr J agmò hmovo. Ë`mMà muo CnH $Ð Jma^Q>, g ^o `m {R>H$mUr H$mhr dfm nmgyz Amamo½` go{dho$mr nxo [a³v AmhoV. CnH $Ð gwvmadms>r Am{U CnH $Ð Vidbr `m {R>H$mUr XmoZ Amamo½` godh$m Mr OmJm [a³v Amho. Am ~odms>r àmw{ H$ Amamo½` H $ÐmV S>m ŠQ>a Ho$Mo ho d ÚH$s` A{YH$mar H$m` av hmovo. Ë`m Mr ~Xbr BVaÌ Pmë`mZo Ë`m À`m OmJr AmVm S>m ŠQ>a ñzohb Kmobn `m d ÚH$s` A{YH$mar H$m` av AmhoV. VoWrb Amamo½` godh$go{dh$m Am{U d ÚH$s` A{YH$mar `m Zm CÝhmim, nmdgmim `m {XdgmV gvv gvh $ amhmdo bmjvo. dma dma CX²^dUmao AmOma, gmvë`mzo hmoumao AnKmV, àgyvr, nmo{bamo bgrh$au {d{dy àh$mamo bgrh$au doimodoir Jmdm Zm ^oq>r (N>m`m{MÌ g Vmof noauo) `m añë`mzo dmhvyh$ H$aUo añë`mdarb IS²>S>çm wio H$R>rU hmod$z ~gbo Amho. `m 400 rq>a añë`mmo Joë`m AZoH$ dfm V S>m ~arh$au H$aÊ`mV Ambobo Zmhr. `m añë`mdê$z {H$ mz 200 [ajm àdmem À`m XoUo, é½um Zm JmdmoJmdr OmD$Z Am fy XoUo `m gjù`m Jmoï>tMm VmU gü`m H$m` av AgUmè`m Amamo½` ajh$m da gmvë`mzo ns>v Amho. Joë`m Mma dfm nmgyz AZoH$ doim [a³v nxo ^aê`m{df`r mjur H$ê$Zhr `mh$s>o Xwb j Ho$bo OmV Amho. Joë`m XmoZ AmR>dS>çm nmgyz Vmn, gxu, ImoH$ë mmo AZoH$ é½u Am ~odms>r àmw{ H$ Amamo½` H $Ðm Ü`o `od$z CnMma KoV AmhoV. gz 2018 bm Amamo½` Í`m Zr A{b~mJ Amamo½` H $Ðmbm ^oq> {Xbr hmovr. Voìhm Amamo½`mÀ`m g ñ`m VgoM [a³v Agboë`m OmJm ^auma Agë`mMo gm {JVbo hmovo. mì, am`js> {OëømVrb àmw{ H$ Amamo½` H $Ð Am{U CnH $Ðm Ü`o AÚmnhr Amamo½` H$ Mmè`m À`m OmJm [a³v AgyZ, `owrb CnbãY AgUmè`m H$ Mmè`m da H$m mmm A{YH$ VmU ns>v Amho. lrjmd: A{b~mJ VmbwŠ`mVrb lrjmd `owo OmoaXma ns>boë`m nmdgm wio MhþH$S>o nmurm nmur Pmbo Amho. m {R>H$mUr nyapñwvr {Z m U Pmbr Amho. (N>m`m{MÌ g{mz nmq>rb) KoVmo Ë`mdoir B J«Or ^mfomr CUrd OmUdy Z`o åhuyz AmVmnmgyZM {ejh$m Zr {dúmï mªmm nm`m O~yV Ho$ë`mg {dúmï mªmo ^{dvì` C db hmob b. Vo nwt>o åhumbo, `m emiov Xadfu gmoam Ho$bm OmUmam "d j dmt>{xdg' åhuoo PmS>m gmo~v ào mmo ZmVo OmoSy>Z Ë`m À`mer Ìr H$am, Agm g Xoe XoD$Z d jg dy Zmbm MmbZm XoUmam A{^Zd CnH«$ Amho. {dúmï mªzr, g momzo hr yë` Omonmgbr nm{hoov. `mdoir {Oëhm eë`{m{h$ëgh$ S>m. A{OV Jdir m Zrhr ZmoJV ì ³V Ho$bo. `màg Jr XhmdrV CÎmrU Pmbobo {dúmwu Zrf nmq>rb (àw ), ^yfu MìhmU ({ÛVr`), lwvr nmq>rb ({ÛVr`), Xwbm R>mHy$a (V Vr`) `m Mm gëh$ma H$aÊ`mV Ambm. Jobr 20 df} emiov d jmamonummr mohr am~dbr OmVo. Ë`m Mo g aju H$aÊ`mgmR>r PmS>m Mm dmt>{xdg gmoam Ho$bm OmVmo. mdfu 19dm "d j dmt>{xdg' gmoam Ho$bm. & H$O V & dmvm ha & àë`oh$mv d àë`oh$ Jmoï>rV Mm Jbo nmhvm Ambo nm{hoo d Amnë`mH$S>o Oo Amho Ë`m~Ôb ~ao dmq>bo nm{hoo, Ago V àëhmx n `m Zr ì ³V Ho$bo. {Z{ Îm hmovo H $VkVm gmohù`mmo. H $Vk am{hbmv Va Am`wî`mV gwi g mymz bm^ob, Ago H $VkVm `m {df`mda mj Xe Z H$aVmZm àëhmx n åhumbo. dñvy, dmñvy, dñvypñwvr d ZmVr `m~ôb AmnUmg H $VkVm ì`³v Ho$br nm{hoo. VH«$ma, ñnym, VwbZm mvm AmnU AS>H$bmo AmhmoV. `m Jmoï>r Amnë`mH$S>o AmhoV, Vmon ªV H $VkVm Amnë`mH$S>o `ov Zmhr. Amho Ë`m~Ôb H $VkVm ì`³v H$am, Amho Ë`m Ü o dmt> hmov OmB b. `mdoir gxjwé À`m nëzr mb `m À`m hñvo XrnñV ^ `m OrdZ{dÚoMo win ð> Agboë`m Ì m{gh$mmo àh$mez H$aÊ`mV Ambo. `m... Va {ejumv JS>~S> hmob b gmja Xoenm S>o Q obamr Mmoar w ~«m-nzdob hm`do amos>da nmh $ H$ê$Z R>odboë`m 10 bmim À`m Q obamr Mmoar H$aÊ`mV Ambr Amho. H$b ~mobr nmobrg A{YH$ Vnmg H$aV AmhoV. `enmb Þrbmb nmb (d` 39 df}) `m Mm QḿÝñnmoQ> Mm ì`dgm` Amho. Ë`m À`m mbh$smr am oída amos>doo ZmdmMr QḿÝgnmoQ> H $nzr {~ m H$m åßbošg `owo Amho. Ë`m Zr E EM 43 dm` 3977 `m H«$ m H$mMm Q oba Am{Xb Amb `m MmbH$mbm Mmb{dÊ`mgmR>r {Xbm hmovm. mì Vmo Joë`mZo Ë`m Zr { iob Ë`m MmbH$mbm Q oba Mmb{dÊ`mg {Xbm. MmbH$mZo hm Q oba w ~«m -nzdob hm`do amos>da pisw>h$nms>m Odirb amos>à`m H$S>obm nmh $ H$ê$Z R>odbm hmovm. & OoEZnrQ>r & dmvm ha & {gs>h$moà`m Xwb jm wio ZdKa ~gñwmzh$ Vo ZdKa Jmd `m añë`mdarb ns>boë`m IS²>S>çm Zr à{vdfuà muo ` XmXoIrb na nam H$m` amibr AgyZ, ZdKaMm añvm åhuoo IS²>S>çm Mo OUy mhoaka Ago EH$ àh$mamo g rh$au OmUmè`m- `oumè`m dmhzmmbh$ Am{U nmxmmè`m VyZ ét> Pmbobo Amho. Zdr w ~B À`m YaVrda CaU n[agamvrb ÐmoUm{Jar ZmoS> VgoM {gs>h$mo~myrv Jmdm Mm gdmªjru {dh$mg H$aÊ`mMm KmQ> {gs>h$mozo KmVbm Amho. na Vw, {gs>h$moà`m A{YH$mè m wio ÐmoUm{Jar ZmoS> n[agammm VgoM {gs>h$mo~myrv Jmdm Mm {dh$mg Iw Q>bm Amho. Ë`mV {gs>h$moà`m AmnVH$mbrZ {Z` ÌU H$jmZo mor>çm à mumv CaU VmbwŠ`mV nmdgmv CX²^dUmè`m g ñ`m gmos>{dê`mgmr>r {R>H$[R>H$mUr ~ Za~mOr Ho$br Amho. na Vw, nmdgmù`mv CX²^dUmè`m g ñ`m àdmem gh [ajmmmbh$ h amu ~gmmbh$m Zm H$amdr bmjvo H$gaV godov AgVmV. n[agamvrb H$i ~ Am{U H$eoion ªV `m EgQ>r ñwmzh$mvyz [ajm Am{U ìh Z `m JmS>çm àdmgr dmhvyh$ H$arV AgVmV. Ë`m gd JmS>çm Zoai-H$i ~ `m w»` añë`mbm `oê`mgmr>r Omo mj nh$s>vmv, Ë`m añë`mda Ag»` IÈo> ns>bo AgyZ, ho IÈo> AZoH$ dfmªnmgyz VgoM AmhoV. JVdfu [ajmmmbh$m Zr añë`mdarb IÈo> ñdv À`m IMm Zo ^abo hmovo. añë`mda ns>bobo IÈo> Am{U añë`mà`m XmoÝhr ~moybm Agbobm ImobJQ> ^mj `m wio dmhzo IÈo> MwH${dVmZm WoQ> eovmv ns>v AmhoV. ~m YnmS>m owo d jmamonu & CaU & dmvm ha & CaU VmbwŠ`mVrb J«wn J«m n Mm`V ~m YnmS>m (ImonQ>o)V }$ J«m n Mm`V hôr Ü`o d j bmjds> d dmq>nmmm H$m` H«$ ~wydma, {X. 24 amoor J«wn J«m n Mm`V ~m YnmS>m gan M {demim R>mHy$a `m À`m hñvo gwédmv H$aÊ`mV Ambr. `màg Jr Cngan M gw{ov gmos>{dê`mh$s>o AmnVH$mbrZ {Z` ÌU H$jmÀ`m A{YH$mè`m Zm ZmJ[aH$m Zr Ho$boë`m VH«$marZ Vahr doi { iv Zgë`mZo g ñ`m "O go Wo' pñwv nsy>z amhmv AmhoV. gü`m nmdgmù`mv ZdKa JmdmH$S>o OmUmè`m añë`mda mor>o IÈo> ns>bo AmhoV. añë`mdarb IÈo> XwéñVr H$aÊ`mgmR>r ZdKa J«m n Mm`VrZo {gs>h$moh$s>o nìì`dhma Ho$bm. na Vw, {gs>h$moà`m AmnËH$mbrZ {Z` ÌU 4 åhmìo, gxñ`m ^mdzm nmq>rb, amolr nmq>rb, rzmjr åhmìo, H$[aî m åhmìo, OmJ Vr KaV, ew^m Jr R>mHy$a, gxñ` XodmZ X nmq>rb, [avoe R>mHy$a, AÀ`wV R>mHy$a, g Xoe åhmìo, àem V R>mHy$a, M ÐH$mV R>mHy$a, J«m {dh$mg A{YH$mar S>r. E. Vwao AmXr CnpñWV hmovo. {gs>h$moà m Xþb jm wio añvm IS²>S>çmV H$m` H«$ mg H$O V ZJan[afXoÀ`m ZJago{dH$m S>m. Á`moVr Jmi, ^mavr nmbh$a, gwdum { amr nmds>a Q>mHy$Z mahmu nëzrzo nvrà`m XwH$mZmMm Jmim Úmdm `mgmr>r nëzrzo Amnë`m nvrà`m S>moù`mV { amr nys> Q>mHy$Z mahmu Ho$ë mmm àh$ma KS>bm Amho. eha nmobrg R>mÊ`mV JwÝhm XmIb H$aÊ`mV Ambm Amho. AemoH$ [ah$~xmg Mmoa{S>`m `m Mm S og Q>o[a`bMm ì dgm Amho. Ë`m Mr nëzr d embr em Vmam nmq>rb AgyZ, AemoH$ MmoaS>r`m `m Mo, H$mnS> ~Pma, JmoS>go Amir `m {R>H$mUr d[s>bmonm{o V ^ms>ovîdmmo XwH$mZ Amho. d îudr {gbo³ez ZmdmMo XwH$mZ d embr nmq>rb MmbdVo. AemoH$ `m Mo d embrgmo~v b¾mnmgyz nq>v Zmhr, Ë`m wio Jobr VrZ-Mma dfm nmgyz Vo XmoKo dojio amhmv AmhoV. d embr AemoH$ Mmoa[S>`m hr gxa {R>H$mUr d[h$brmm d H$nS>o {dh$ê`mmm ì`dgm` H$aVo. H$jmÀ`m A{YH$mè`m Zm añë`mda ns>boë`m IS²>S>çm H$S>o bj H ${ÐV H$aÊ`mg doi { iv Zgë`mZo añë`mdarb IÈo> AnKmVmbm Am ÌU XoV AmhoV. Var EImXm AnKmV hmoê`mmr dmq> {gs>h$mozo Z nmhvm {gs>h$moà`m AmnVH$mbrZ {Z` ÌU H$jmÀ`m A{YH$mè`m Zr ZdKa JmdmH$S>o OmUmè`m añë`mmr XwéñVr H$aÊ`mMo H$m VmËH$mi hmvr `mdo, Aer mjur nmjmoq>o JmdMo `mojoe nmq>rb `m Zr Ho$br Amho. H $Vk am{hbmv VaM g mymz bm^ob àëhmx n {ZbYo, nwînm XJS>o, Ywam M XZ, ZJagodH$ g Ho$V ^mgo, ~id V Kw ao, {edgozm am`js> {Oëhm g mjma ^av ^JV, {edgozm am`js> Cn{Oëhm à wi ^mb Jm`H$a `m Mr CnpñWVr bm^br. kmzxmz d d Mm[aH$ H«$m VrÛmao g mogwymauomm dgm KoVbobo dm Zamd n à{uv OrdZ{dÚm { ezmm H $VkVm gmohim åhuoom Jwénm {U m hmoëgd 21 Vo 26 Owb `m Xaå`mZ Am`mo[OV H$aÊ mv Ambm Amho. `m{z{ Îm Xoe-{dXoemVyZ XaamoO homamo Zm YmaH$ OrdZ{dÚm kmznrr> H$O V `m {R>H$mUr `od$z Ë`m À`m à{v H $VkVm ì`³v H$éZ kmzmo Z H$arV AmhoV. OrdZ{dÚm { ezmr Ywam gm ^miumao àëhmx dm Zamd n ho `m {R>H$mUr Zm YmaH$m Zm mj Xe Z H$aV AmhoV. & H$O V & dmvm ha & djm V {ejh$ {eh$dv AgVmZm {dúmï`mªzr hmv da H$ê$Z àíz {dmmabo nm{hoov, mì djm V hmv da H$aUmar wbo H$ r Pmbr. àíz ns>umar wbo H$ r Pmbr Va {ejumv JS>~S> Pmbr Ago g Omdo, Ago V Á oð> nìh$ma gmja Xoenm S>o `m Zr H$O V Ü`o ì ³V Ho$bo. A{^Zd kmz {Xa g ñwomo A{^Zd kmz {Xa H$bm, {dkmz d dm{uá` hm{dúmb`mmo CX²KmQ>Z gmja Xoenm S>o `m À`m hñvo H$aÊ`mV Ambo. `màg Jr ì`mgnrr>mda H$O V ZJan[afX ZJamÜ`jm gwdum Omoer, H$m`m Ü`j JUoe d Ú, CnmÜ`j AéU Yman, g{md OZmX Z moko, I{OZXma {dzm`h$ {MVio CnpñWV hmovo. Xoenm S>o åhumbo H$s, h r OmVrZo AmoiIÊ`mMm H$mi Ambm Amho. mì dojdojir {dmmagaur Amho, Aem bmoh$m er MMm H$amdr. AmnU g Ýd`dmXr AgUo JaOoMo Amho. goë $s H$mT>Uo gmono Amho, mì B oo V`ma H$aUo H$R>rU Amho. A{^Zd kmz {XaMo w»`mü`mnh$ g{ƒxmz X Omoer `m Zr CnpñWVm Mo ñdmjv Ho$bo. g{md OZmX Z moko `m Zr àmñvm{dh$ Ho$bo. ZJago{dH$m ñdm{ Zr m Oao, dh$sb XrnH$ Jm`H$dmS>, pñ Vm åhm wuh$a Am{U ^{JZr VgoM hm{dúmb`mà`m H$m mv XV H$aUmao g ñwomo gxñ` Z XHw$ ma Uoa, {b{nh$ g O` IS>o, greme hm{dúmb`mmo gw^mf AmR>dbo `m Mm mý`dam À`m hñvo gëh$ma H$aÊ`mV Ambm. gëh$ma yvuà`mdvrzo dh$sb XrnH$ Jm`H$dmS> `m Zr ZmoJV ì`³v Ho$bo. ZJamÜ`jm gwdum Omoer `m Zr g ñwobm 84 dfm Mm B{Vhmg Amho Var AOyZ Vr VéUM Amho, H$maU g ñwm hr EH$ n[adma Amho. AÜ`jr` ^mfumv H$m`m Ü`j JUoe d Ú `m Zr g ñwomo H$m`m Mr m{hvr {Xbr. g ma ^mmo gyìg MmbZ { Vmbr wgio d aoe r Xoenm S>o `m Zr Ho$bo Va hm{dúmb`mmo àmmm` amo Ð nm S>o `m Zr Am^ma mzbo. hm{dúmb`mà`m CX²KmQ>ZmZ Va CnpñWV mý`da. (N>m`m{MÌ g O` Jm`H$dmS>)

5 Ama. EZ. Am`. a{o. H«$ /77 MH/MR/RGD/RNP-16/ ( ) ewh«$dma, {X. 26 Owb EH${Zð>oZo H$m Ho$ë mg {do` Z $s H$O V amï >dmxrà m oimì mv H$m H$Ë mªmm gya; Am. gwaoe bms> m Mr CnpñWVr amï >dmxr `wdh$ àxoemü`j oho~y~ eoi H$m` H$Ë`mªZm mj Xe Z H$aVmZm. (N>m`m{MÌ g O` Jm`H$dmS>) & H$O V & dmvm ha & Omo àm m{uh$nuo H$m H$aob, nj Ë`m Mr nj{zð>m R>odm, àm m{uh$nuo H$m H$am, Z $sm XIb KoVo, r hr drg dfo njmmo njm Va H$é ZH$m, Amnbm {do` Z $s Amho, H$m Ho$bo, Ë`m wio AmO `wdm àxoemü`jnx amá`mv Obg nxm {d^mjmvrb ñwmnë` H${Zð> A{^` Vm `m nxmà`m 500 OmJm ^aê`mv `ouma Amho. `m ^avrv JwédmarnmgyZ ({X. 25) Am ZbmBZ AO Zm XUr H$aVm `ouma Amho. C oxdmam Zm narjoà`m g X^m Vrb AnSo>Q> hmnarjm nmoq> bûmao {Xbo OmVrb. Ë`mH$So> Ë`m Zr bj Úmdo, Ago AmdmhZ gaigodm {ZdS> g{ VrZo Ho$br Amho. Obg nxm {d^mjmv JQ>-~ A VJ V ñwmnë` H${Zð> A{^` Vm nxmmr ^avr KoÊ`mV `ov Amho. ^avrgmr>r 15 Am JñQ>n`ªV AO Zm XUr H$aVm `ouma Amho. {gpìhb B {O{ZA[a J {S>ßbmo m qh$dm nxdr CÎmrU C oxdma `mgmr>r bm { imbo, Vwåhmbmhr { iob. {dymzg^m {ZdS>UwH$sgmR>r $³V VrZ {hzo am{hbov. AmVmnmgyZM g KQ>ZmË H$ H$m mbm bmjm, Ago AmdmhZ amï >dmxr `wdh$mo àxoemü`j oho~y~ eoi `m Zr H$m` H$Ë`mªZm Ho$bo. Vo H$O V amï >dmxr ^dz `owo Am`mo{OV H$m` H$Vm oimì`mv ~mobv hmovo. {dymzg^m {ZdS>UwH$sÀ`m nmíd ^y rda H$O V amï >dmxrzo `wdm H$m` H$Ë`mªÀ`m oimì`mmo Am`moOZ Ho$bo hmovo. `mdoir ì`mgnrr>mda Am. gwaoe bms>, {Oëhm n[afx AÜ`j Am{XVr VQ>H$ao, mor {Oëhm n[afx gxñ` EH$ZmW Ywio, `wdm {Oëhm AÜ`j A {H$V gmiao, VmbwH$m AÜ`j AemoH$ ^monvamd, `wdm VmbwH$m AÜ`j gmja eoiho$, mor gan M ^JdmZ M Mo AmXr mý`da CnpñWV hmovo. `mdoir `wdm àxoemü`j eoi `m Zr ^monmo CXmhaU {Xbo. Á`m Mo $³V XmoZ ImgXma hmovo, Ë`m Zr n VàYmZm Mr ñdßzo nmì R>aVrb. ^avrgmr>r Am ZbmBZ narjm hmnarjm nmoq> bûmao KoVbr OmUma Agë`mZo C oxdmam Zm AO Zm XUr www. mahapariksha.gov.in `m do~gmbq>ûmao H$amdr bmjuma Amho. mì, ^avr g X^m Vrb A{YH $V m{hvr d nmìvomo {ZH$f `m Obg nxm {d^mjmà`m do~gmbq>da AnbmoS> H$aÊ`mV Ambo AmhoV. AO Zm XUrMr à{h«$`m nyu Pmë`mZ Va narjomr VmarI d hm b {VH$sQ> hmnarjm nmoq> bda C oxdmam Zm CnbãY H$ê$Z XoÊ`mV `ouma Amho. Zm{eH$, w ~B qh$dm R>mUo, nwuo, ZmJnya, A amdvr Am{U Am a Jm~mX `m ghm {d^mjm Vrb {d{dy H $Ðm da ^avr A VJ V Am ZbmBZ narjm KoÊ`mV `ouma Amho, H$m mà`m {R>H$mUr {hbm Mo b {JH$ N>imnmgyZ g aju A{Y{Z` 2013 Yrb A{Y{Z` mvrb H$b 4 (1) A VJ V VH«$ma g{ Vr JR>rV H$aÊ`mMr VaVyX Amho. `m A{Y{Z` mvrb ì`m»`ozwgma àë`oh$ emgh$s` VgoM {Z emgh$s` H$m`m b`, g KQ>Zm, hm S>io, AmñWmnZm, g ñwm emim VgoM ImgJr joì, g KQ>Zm qh$dm ImgJr CnH«$, g ñwm, B Q>aàmB Oog, AemgH$s` g KQ>Zm, gmogm`q>r, Q ñq>, CËnmXH$, nwadr>m, {dvau d {dh«$s `mgh dm{uá`, ì`mdgm{`h$, e j{uh$, H$a UyH$, Am Úmo{JH$, Amamo½`, godm qh$dm {dîmr` `w{zq>, godm nwadr>mxma, é½umb`o, gwlw`mb`o, H«$sS>m g ñwm, g Hw$bo BË`mXr Aem gd AmñWmnZm, H$m`m b`m Ü`o A VJ V g{ Vr ñwmnz hmouo Amdí`H$ Amho. A VJ V g{ VrMr ñwmnzm H$er H$amdr, `m~m~v {hbm d ~mb {dh$mg {d^mjmà`m emgz {ZU ` 19 OyZ 2014 Ü`o Z yx H$aÊ`mV Ambo Amho. mg X^m V H$m dmhr Z Pmë mg H$madmB H$aÊ mv ouma Amho. nr{s>v {hbm gmr>r gxamr JR>rV g{ Vr H$m H$aUma Amho. mmm $m Xm AË mmmaj«ñv {hbm Zm hmouma Amho. nm{hbr Am{U àë`jmv CVa{dbrgwÕm. mì, Amnbo nmm ImgXma AgyZhr AmnU Ago H$m ajibmv, ho `mo½` Zmhr, Yra gmosy> ZH$m, nj gmosy>z OmD$ ZH$m, Aer H$m` H$Ë`mªZm H$iH$irMr {dz Vr H$aV Omo mzo H$m mbm bmjm, Ho$bobo H$m KamKamV nmohmomdm Am{U Am Xma gwaoe bms> `m Zm n{hë`mnojm A{YH$ Vm{Y³ mzo {do`r H$am, Ago ^md{zh$ AmdmhZ eoi `m Zr Ho$bo. Am Xma gwaoe bms> `m Zr H$m` H$V} nj gmosy>z JoboV, Ë`m~Ôb I V ì`³v Ho$br. `mcbq> Á oð> ZoË`m Zr VéU H$m` H$Ë`mªZm mj Xe Z H$aÊ`mMr Aem doir JaO hmovr. mì Vgo Z H$aVm WmVwa mvwa H$maU XmIdV nxm{yh$mar nj gmosy>z OmV AmhoV, ho `mo½` Zmhr. `mdoir `wdm H$m` H$Ë`mªZrhr Amnbo ZmoJV ì`³v Ho$bo. VgoM Zoai J«m n Mm`VrMo mor gan M ^JdmZ M Mo `m À`m ZoV ËdmImbr H$mhtZr amï >dmxrv àdoe Ho$bm. "Obg nxm' Ü`o 500 OmJm Mr ^avr VéUm Zm ZmoH$arMr mor>r g Yr Zoai EgQ>r ñq>±s> [ajm `w{z`zmo CX²KmQ>Z Zoai EgQ>r ñq>±s> n[agamv [ajm w{zazà m CX²KmQ>Zàg Jr CnpñWV mý da. & Zoai & dmvm ha & Zoai aoëdo ñwmzh$ Am{U EgQ>r ñq>±s> `owyz d OmanmS>m, XodnmS>m ^mjmv OmÊ`mgmR>r ZdrZ VrZ MmH$s [ajm ñq>±s> CKS>Ê`mV Ambo Amho. {ed e H$a [ajm MmbH$ mbh$ g KQ>ZoÀ`m ñq>±s>mo CX²KmQ>Z nmobrg Cn{ZarjH$ adtð eos>jo `m À m hñvo H$aÊ`mV Ambo.Ë`mdoir `w{z`zmo à wi H$O V n Mm`V g{ VrMo mor g^mnvr A a { gmi ho CnpñWV hmovo. Zoai ñq>±s> `owyz h ~anms>m, d OmanmS>m, mwoamz ìh br, XodnmS>m, C ~adms>r, P So>dmS>r, XodnmS>m, {JaodmS>r, qmmdms>r, Am Mr w ~B, `m ^mjmv OmÊ`mgmR>r ZdrZ ñq>±s> {Z m U H$aÊ`mV Ambo Amho. & Im ~-amohm & dmvm ha & Joë`m ghm dfmªnmgyz JaOy {dúmï`mªà`m e j{uh$ XVrH$[aVm ZmB qq>jb M [aq>o~b w ~B `m À`m dvrzo Mmby Agbobo e j{uh$ H$m` H$m VwH$mñnX Agë`mMo V am`js> ^yfu ~mimam hmamo eoiho$ `m Zr ì`³v Ho$bo. amohm VmbwŠ`mVrb am.{o. n[afx àmw. emim Imar, Amao IwX, VmaoKa `owrb n{hbr Vo gmvdrn`ªvà`m JaOy {dúmï`mªzm ZmB Q>tJb M [aq>o~b Q ñq>à`m mü` mvyz mo $V e j{uh$ gm{hë` dmq>nàg Jr H$m H«$ mv ~mimam hmamo eoiho$ ~mobv hmovo. `mdoiog nm Sw>a J mvoao, A{Zb mvoao, Cngan M {ZVrZ mbwgao, mor V Q>m w³v AÜ`j nm Sw>a J mvoao, XÎmmÌò H$mio, Cngan M {ZVrZ mbwgao, {ejuào r gvoo AmnUH$a, h[aím Ð Iardbo, Aä mjvm À m doiomm Anì hmod$ Z o åhuyz XñV Zm XUrMr à{h«$ m AmVm A{YH$ gwb^ hmouma Amho. amá`mà`m Zm XUr d wðm H$ ewëh$ {d^mjmh$sy>z XñV Zm XUrMo H$mJX gm mý` ZmJ[aH$m Zm AmVm Ka~gë`m {d^mjmà`m g JUH$ àumbrda AnbmoS> H$aVm `ouma AmhoV. `m~amo~am XñV Zm XUrgmR>r doihr Ama{jV H$aVm `ouma Amho. {d^mjmh$sy>z `m gw{dym Zì`mZoM CnbãY H$éZ XoÊ`mV Amë`m AmhoV. XñV Zm XUrMo H$mJX AnbmoS> H$aÊ`mMr ({S>{OQ>b S>m Š`w Q> AnbmoqS>J) gw{dym gü`m Ho$di w ~B nwavrm `m {XV Amho. hr gw{dym AmVm amá`^a gwê$ H$aÊ`mV `ouma Amho. Zm XUr d wðm H$ ewëh$ {d^mjmh$sy>z npãbh$ S>mQ>m EQ >r (nrs>rb ) `m g JUH$àUmbr Ü`o B -ñq>on BZ Am{U {S>{OQ>b S>m Š`w Q> AnbmoqS>J `m XmoÝhr gw{dym AmaQ>rAmoH$Sy>Z { imbobo nadmzo Ago [ajmmmbh$ VrZ AmgZr [ajm g KQ>ZoV gxñ` AmhoV. {X. 25 Owb amoor `m g KQ>ZoÀ`m Zoai `owrb `w{z`zà`m ñq>±s>mo CX²KmQ>Z Zoai nmobrg R>mÊ`mMo Cn{ZarjH$ adtð eos>jo `m À m hñvo Zm $bh$mbm hma An U H$ê$Z, Va `w{z`z à wi A a { gmi `m À m hñvo $sv H$mnyZ H$aÊ`mV Ambo. Ë`mdoir H$moëhmao J«m n Mm`VMo Cngan M am Xmg homao `m À m hñvo lr $i dmt>{dê`mv Ambm. X{hdbr J«m n Mm`VrMo gxñ` H $bme {dabo, nmoera J«m n Mm`VrMo mor Cngan M bú U {ezmao AmXtgh nmobrg {enmb g ra ^mob a, {Zboe dmur AmXr CnpñWV hmovo. mor J«m n Mm`V A{Zb mvoao, M Xy {Q>H$moUo, mo{hzr {eh}$, embò {eju g{ Vr AÜ`jm d{zvm dmboh$a, CnmÜ`jm hf Xm dmboh$a, embò w»`mü`m{nh$m gwomvm moh$b, ajm qexo, {dzm`h$ qexo, gh{e{jh$m mzgr ImSo>, `oh$a S>, nxdrya {ejh$ Joe ea H$a, nmbh$ dj AmXr {dúmwu d {dúm{w Zr mor>çm g»`ozo CnpñWV hmoë`m. JV nmm dfmªmr `eñdr na nam amiv `mhr dfu ZmB Q>tJb M [aq>o~b Q ñq>mo MoAa Z {daoe H$moR>mar, gxñ` A{g $ H$mgH$a, V gr $ `oéuh$a, gbr mo rz `m À`m mü` mvyz VmbwŠ`mVrb {d{dy àmw{ H$ d mü`{ H$ emim Vrb gw mao 1000 Vo 1200 {dúmï`mªzm ñhy$b ~ ½g, a{oñq>a, døm, noz, nopýgb, ImoS>a~a, H$ba ~m Šg, nmd$m Aem {d{dy e j{uh$ gm{hë`m Mo mo $V EH${ÌV H$aÊ`mV Amë`m AmhoV. Á`m Xwæ` {Z~ YH$ H$m`m b`m Ü`o XñV Zm Xdm`Mm Amho, Ë`m H$m`m b`mà`m H$m H$mOmÀ`m doion H$s "B -ñq>on BZ' gw{dyogmr>r dojù`m R>odboë`m doiov Amnë`m gmò rmr doi Ama{jV H$aVm `ouma Amho. Ë`m wio am JoV Wm ~Ê`mMr Amdí`H$Vm ns>uma Zmhr. doiomr ~MV hmouma Amho. B -ñq>on BZ gw{dyozwgma doi Ama{jV H$aVmZm g ~ {YV XñV Zm XUr H$m`m b`mmr doi, `mnydu Ama{jV Ho$boë`m doim Am{U CnbãY doi {Xgy eho$b. Va, {S>{OQ>b S>m Š`w Q> AnbmoqS>J Ü`o Kar ~gyz njh$ma XñV Zm XUrgmR>r Amdí`H$ H$mJXnÌo {d^mjmà`m g Ho$VñWimda ^é eh$vrb. nrs>re $ dës > $m a Q> Ü`o hr m{hvr njh$mamzo ^am`mr Amho. hr m{hvr ^aë`mz Va Xwæ` {Z~ YH$ hr m{hvr ns>vmiyz nmhrb. m{hvr n[anyu Agë`mg R>aboë`m doiov g ~ {YV ZmJ[aH$ XñV Zm XUr H$m`m b`mv `ob b. ^aboë`m m{hvr Ü`o H$mhr e H$m Agë`mg g ~ {YV ZmJ[aH$mbm {Z~ YH$ H$m`m b`mvyz AmJmD$ gymzm { iy eh$uma Amho. Ë`m wio XñV Zm XUrÀ`m doir e H$m Agbobo H$mJX KoD$Z `oê`mg AS>MU `ouma Zmhr. Ago Obg nxm {d^mjmzo gm {JVbo Amho. ^avr A VJ V H$moUVmhr nìì`dhma Ho$bm OmUma ZgyZ, hmnarjm nmoq> bûmao CnbãY hmoumè`m m{hvrda C oxdmam Zr bj R>odmdo, Ago AmdmhZ Obg nxm {d^mjmzo Ho$bo Amho. narjomo ñdén H${Zð> A{^` Vm nxmgmr>rà`m Am ZbmBZ narjov 200 JwUm gmr>r 100 àý {dmmaê`mv `ovrb. `m narjomr H$mR>rÊ` nmvir Ü` Agob, VgoM `mgmr>r 90 { {ZQ>m Mm AdYr XoÊ`mV `ob b. B J«Or, amr>r, gm mý`kmz, ~w{õ Îmm MmMUr `mda àë`oh$s Xhm, Va Vm {ÌH$ `m {df`mda 60 àíz {dmmaê`mv `ovrb, Ago Obg nxm {d^mjmzo gm {JVbo Amho. & nmobmxnya & dmvm ha & VmbwŠ`mVrb H$mnSo> J«wn J«m n Mm`V hôr Ü`o Agboë`m ~m{oao `owrb Am Úmo{JH$ à{eju g ñwoà`m {dúmï`mªà`m J agmo`r Xya H$aÊ`mV ZJamÜ`j {Zboe gwvma, CnZJamÜ`j {gõoe eor> Am{U gm m{oh$ H$m` H$V} àgmx B Jdbo `m Zm `e Ambo Amho. ~m{oao `owrb Am`Q>rAm` Ü`o Vm {ÌH$ {eju KoUmè`m {dúmï`mªgmr>r amá` mj n[adhz hm S>imÀ`m JmS>çm Zm {dz Vr Wm ~m Zgë`mZo nmobmxnya ~gñwmzh$mvyz najmdmhÿz VgoM AÝ` VmbwŠ`m VyZ `oumè`m {dúmï`mªmr nmobmxnya ~gñwmzh$mnmgyz Am`Q>rAm`n`ªV nm`nrq> XaamoOMr R>abobr Ago. n[aum r, nmobmxnyan`ªvmm e j{uh$ gdbvrmm nmg H$mTy>Zhr EgQ>r JmS>çm Zm Wm ~m Zgë`mZo {dúmï`mªzm dmhh$mh$sy>z An m{zv hmoê`mmo àg J AZoH$Xm KS>bo AmhoV. hr ~m~ H$mhr {dúmï`mªzr ZJamÜ`j VgoM gm m{oh$ H$m` H$V} `m À m {ZXe Zmg AmUyZ {Xbr AgVm, Ë`m Zr `màízr hms> `owrb EgQ>r hm S>imÀ`m AmJmamMo ì`dñwmnh$ Hw$bH$Uu d ñwmzh$à wi {edmor OmYd `m Mr ^oq> KoD$Z g ñ`m ZmB qq>jb M [aq>o~bmm {dúmï mªzm XVrMm hmv XñV Zm XUrMr H$mJXnÌo Ka~gë`m "AnbmoS>' gw{dyomr bdh$am amá`^amv A b~omdur b {JH$ N>imnmgyZ {hbm Mo hmouma g aju {dvau H$aÊ`mV Ambo. {X.24 Owb amoor am.{o.n. àmw{ H$ emim VmaoKa `owrb JaOy {dúmï`mªzm e j{uh$ gm{hë` dmq>nàg Jr à wi nmhþuo g moà~moyh$ am`js> ^yfu ~mimam hmamo eoiho$ `m Zr {dúmï`mªzm mj Xe Z H$aVmZm gm {JVboH$s, e j{uh$ OrdZmVrb CƒV `e g nmxz H$am`Mo Agob Va ~më`mdñwonmgyzm Aä`mgmV EH$mJ«Vm AgUo JaOoMo Amho. JwéOZm À`m mj Xe ZmZo àë`oh$ {df` AmË gmv H$ê$Z ZmnmgyZ Aä`mg Ho$ë`mg OrdZmV `eñdr hmovm `ovo, H$maU EH$mJ«Vm hr `eñdr OrdZmMr n{hbr nm`ar Amho, Ago Jm admox²jma eoiho$ hmamo `m Zr H$mT>bo, VgoM Ë`m Zr ZmB Q>tJb Q ñq>à`m gm m{oh$ ~m {YbH$sÀ`m ñvwë` CnH«$ mmo ZmnmgyZ H$m VwH$ Ho$bo. Q>mo Q>moMo Xa Amdm³ m~mhoa g nyu amá`mv E{àb- o {hý`mv ns>bobm H$S>H$ XwîH$mi Am{U Ë`mZ Va H$mhr R>am{dH$ ^mjm Ü`o Pmbobr A{Vd ï>rmm mor>m $Q>H$m Q>mo Q>mo CËnmXH$ eovh$è`m Zm ~gbm Amho. `m wio Q>mo Q>moMr AmdH$ Vã~b {Zå`mZo H$ r Pmbr AgyZ, mjur H$m` Agë`mZo Xam Ü`o mor>r dmt> Pmbr Amho. AmR> {Xdgm nydu én`o {H$bmo { iumam Q>mo Q>mo AmVm Vã~b 60 én`o {H$bmon`ªV OmD$Z nmohmbm Amho. `m Ü`o AmUIr dmt> hmoê`mmr eš`vm Amho. nwt>rb EH$-XrS> {hzm AerM n[apñwvr am{hbr, Ago ^mornmbm ì`mnmè`m Zr ñnï> Ho$bo. E{àb- o {hý`mv ns>boë`m H$S>H$ XwîH$mim wio nmdgmnyd hmoumè`m À`m Q>mo Q>moMr bmjds> Pmbr Zmhr. Ë`mZ Va OyZ {hý`mvxoirb nmdgmzo AmoT> {Xbr. `mmm ZdrZ bmjds>rda mor>m n[aum Pmbm. Va, nmê`mmr gmo` Agboë`m eovh$è`m Zr W ~-W ~ nmur KmbyZ OJdboë m Q>mo Q>moÀ m ~mjobm Owb {hý`mà`m gwédmvrb Pmboë`m Ywdm Yma nmdgmmmxoirb mor>m $Q>H$m ~gbm. Ë`mV H$sS> Am{U ~waeroý` amojm Mm mor>çm à mumv àmxw^m d Pmë`mZo Q>mo Q>mo CËnmXZm Ü`o mor>r KQ> Pmbr Amho. Owb {hý`mà`m gwédmvrnmgyzm T>Jmi dmvmdau d AYyZ- YyZ `oumam nmd$g `mmm Q>mo Q>mo {nh$mda Mm JbmM n[aum Pmbm. Q>mo Q>moÀ`m $imda H$mio {R>nHo$, {MaQ>m `m H$sS> d ~waeroý` amojm Mm àmxw^m d dmt>bm Amho. `m wio PmS>m Mr dmt> Iw Q>br Amho. VgoM nmzo {ndir ns>br AgyZ, Q>mo Q>mo CËnmXZmV mor>r KQ> Pmbr Amho. OmoaXma ns>umè`m nmdgm wio Vim ZJan Mm`V hôrvrb ZmZm-ZmZr nmh $Mr g ajh$ q^v H$mogibr Amho. (N>m m{mì nwéfmoîm wio) mpjmd JmoXrV à{ejummr g Yr Xhmdr CÎmrU {dúmï`mªzm Vm {ÌH$ à{eju KoÊ`mMr g Yr mpjmd JmoXr Ü`o CnbãY H$ê$Z XoÊ`mV Ambr Amho. H $nzrzo EHy$U 445 OmJm {eh$md$ C oxdma (A àopýq>g{en) åhuyz Omhra Ho$ë`m AmhoV. ñdmv Í`nyd H$mimnmgyZMm B{Vhmg Agboë`m mpjmd S>m H$ {en{~ës>g {b{ Q>oS> Ü`o `wõzm H$m Mr {Z{ Vr hmovo. nmu~ws>çm Mr {Z{ Vr ho mpjmd JmoXrMo d {eîq>ç Amho. ñh$m {n AZ lourvrb ghm nmu~ws>çm d {demimnå>u lourvrb {dzm{eh$m gma»`m AmYw{ZH$ `wõzm H$m `owo V`ma hmov AmhoV. Aem `m H$maImÝ`mV AmVm Xhmdr CÎmrU {dúmï`mªzm Vm {ÌH$ à{eju KoVm `ouma Amho. H$maImÝ`mZo EHy$U A, ~ d H$ lourv { iyz 445 OmJm CnbãY H$ê$Z {Xë`m AmhoV. `mn H$s A lourv 200, ~ lourv 125 d H$ lourv 120 gmos>{dê`mmo AmdmhZ Ho$bo. Ë`mZwgma AmJmaà wi Hw$bH$Uu `m Zr nmobmxnya ~gñwmzh$mvyz hm~ioídaà`m {XeoZo OmUmè`m gd EgQ>r JmS>çm gmr>r ~m{oao Am`Q>rAm` {dz Vr Wm ~m Oya Ho$bm. `m {ZU `mz Va VmVS>rZo nmobmxnya ~gñwmzh$mbm hr ~m~ AdJV H$ê$Z EgQ>r hm S>imMo gd MmbH$-dmhH$ `m Zm ~morao `owrb Am`Q>rAm` {dúmï`mªzm {dz Vr Wm ã`mzwgma JmS>r Ü`o KoÊ`mMr VgoM CVa{dÊ`mMr ì dñwm H$aÊ mv Amë`mMo H$i{dÊ`mg OmJm AmhoV. C oxdmam Zm 2 Am JñQ>n`ªV Am ZbmBZ AO H$aVm `ob b. Ë`mM {Xder Am ZbmBZ narjomr VmarIhr Kmo{fV hmoê`mmr eš`vm Amho. "A' lourv AO H$aUmè`m C oxdmamzo {H$ mz 50 Q> o$ JwUm gh n{hë`mm à`ëzmv Xhmdr CÎmrU Ho$bobr AgUo Amdí`H$ Amho. "~' lourvrb AO XmamZo Am`Q>rAm`Mm Aä`mgH«$ 50 Q> o$ JwUm gh n{hë`mm à`ëz CÎmrU Ho$bobm Agmdm, Va "H$' lourgmr>r {H$ mz 50 Q> o$ JwUm gh AmR>dr CÎmrU AgUo Amdí`H$ Amho. `mgmr>r 100 JwUm Mr XmoZ Vmgm Mr Am ZbmBZ narjm KoVbr OmB b. Ë`mZ Va d ÚH$s` MmMUrÛmao C oxdmam Mr {ZdS> hmob b. m à{ejumxaå mz SḿâQ²g Z ( oh ${ZH$b), BbopŠQ {e`z, { $Q>a, nmbn { $Q>a, ñq ŠMa { $Q>a, Am`grQ>rEgE, BboŠQḿ {ZH$ oh ${ZH$, H$mn]Q>a, { $Q>a, [aja, doës>a m nxm gmr>rmo à{eju { iuma Amho. Am Úmo{JH$ à{eju g ñwoà`m {dúmï`mªmr J agmò Xya AmJmamMo ì`dñwmnh$ Hw$bH$Uu d ñwmzh$à wi {edmor OmYd `m Mr ^oq> KoD$Z MMm H$aVmZm ZJamÜ`j {Zboe gwvma Am{U gm m{oh$ H$m` H$V} àgmx B Jdbo. (N>m`m{MÌ e boe nmbh$a) ImaKa dgmhvr Yrb gošq>a 8 hm n[aga mh$s>mà`m CÀN>mXm wio MM}V Ambm Amho. AMmZH$ 20 {Xdgm nydu mh$s>mzo {hbm À`m hmvmbm Mmdm KoÊ`mMo gì gwê$ Ho$ë`mZo mh$s>mmr XheV {Z m U Pmbr Amho. dz {d^mjmh$so> VH«$ma Ho$ë`mZ Va mh$s>mbm nh$s>ê`mgmr>r qnoam bmdê`mv Ambm. mì, qnoè`mvrb ImÚ ImD$Z mh$s> ngma Pmbo. Ë`m wio CnÐdr mh$s>mmm H$Yr ~ Xmo~ñV H$aUma, Agm àíz a{hdmem Zm ns>bm Amho. gošq>a 8 `owrb n[agamv em Vr{ZHo$VZ, A{YamO, àvmn, lr em {V{ZHo$VZ, eoëq>a Aem {d{dy J h{z m U gmogm`q>µ`m AmhoV. em {V{ZHo$VZ gmogm`q>r Yrb ~{~Vm gm {JVbo Amho. `mdoir ZJamÜ`j {Zboe gwvma, CnZJamÜ`j {gõoe eor> Am{U gm m{oh$ H$m` H$V} àgmx B Jdbo `m Zr nmobmxnya ~gñwmzh$m Yrb ór d nwéfm gmr>rà`m ñdàn>vmj hm Mr AñdÀN>Vm AmJma ì`dñwmnh$ Hw$bH$Uu `m À`m {ZXe Zmg AmUyZ {Xbr AgVm Ë`m Zr `màh$aur nou am dms>r `owrb {d^mjr` ì`dñwmnh$ `m À`mH$So> nmr>nwamdm H$éZ hr J agmo`xoirb gmos>dê`mmr ½dmhr {Xbr. ImaKa dgmhvrv mh$s>mmm CÀN>mX amá`mvrb nmo{bgm À`m dxumr AmoiI Ver gjù`m ZmM Amho. ImH$s dxu Am{U S>moŠ`mda Q>monr ^ë`m^ë`m Zm Km $mos>vo. mì, H$V ì`mda H$m H$aVmZm nmobrg H$ Mmè`m Zm OwZr Q>monr gm ^mivmzm Mm JbrM H$gaV H$amdr bmjm`mr. Ë`m wio Q>monr gm ^mim`mr H$s H$V ì` nma nms>m`mo, Agm àíz {Z m U ns>v hmovm. nu, AmVm nmo{bgm À`m S>moŠ`mdarb 70 dfo OwÝ`m Q>monrZo AmVm Amnbo én ~Xbbo Amho. nmobrg JUdoemV ~og~m b IoimVrb Q>monrà muo A{V[a³V Q>monrMm g mdoe H$aÊ`mMm AmXoe nmobrg hmg MmbH$m Zr 24 E{àb 2019 amoor {Xbm. `mg X^m V n[anìh$ H$mT>Ê`mV Ambo Amho. Va 70 df o OwÝ`m Q>monrMr g³vr Ho$di nmobrg H$m`m b`rz VnmgUr Am{U naos>gmr>rm Agë`mMo ñnï> H$aÊ`mV Ambo Amho. nmo{bgm Zm OwZr Q>monr dmnavmzm AZoH$ AS>MUr ~hra `m J {hutà`m hmvmbm mh$s>mzo Mmdm KoVbm AgyZ, ~{~Vm `m À`mà muo eoëq>a gmogm`q>rvrb {hbm Zm Ë`mZo OI r Ho$bo Amho. gü`m mh$s>mà`m CnÐdm wio {hbm Zr EH$Q>o { $aê`mmo Q>mibo Amho. eoëq>a gmogm`q>r Yrb ^mor{dh«o$vo ~~by `m À`mer g ~ {YV mh$s>mmr OdirH$ Amho. dz {d^mjmmo A{YH$mar Am{U ñwm{zh$ a{hdmgr ~~by `m À`m XVrZo g ~ {YV mh$s>mbm Vmã`mV KoD$Z Ë`mMr gwq>h$m O JbmV H$er H$aVm `ob b, `m à`ëzmv AmhoV. Amåhr H$Zm im A^`maÊ`mVrb dý`ord g ajh$ {d^mjmmr XV KoV AmhmoV. gü`m mh$s>mbm nh$s>ê`mgmr>r {noam bmdbm Agë mmo nzdob dz {d^mjmà m dvrzo gm JÊ mv Ambo. nmo{bgm Mr Q>monr AmVm Zì m énmv 70 dfmªz Va n{hë m XmM H$aÊ mv Ambm ~Xb ^os>gmdv hmoë`m. OwZr Q>monr S>moŠ`mV ì`dpñwv Z ~guo, JwÝhoJmam Mm nmr>bmj H$aVmZm Q>monr ns>uo Aem àh$maà`m VH«$mar `ov hmoë`m. Ë`mZ Va `m Zì`m ~og~m b H $nà`m dmnammm n`m ` g moa Ambm. Ë`mZwgma `m ~og~m b H $nà`m à`mojmz Va gh$mamë H$ à{vgmx { imbm. Ë`mZ VaM `m Zì`m ~og~m b H $nmm dmna H$aÊ`mV `ouma Amho. mì, OwZr Q>monrhr dmnamv amhuma Amho. EH$sH$So> nmo{bgm À`m Q>monr Ü`o ~Xb hmov Amho, ` ÌUmhr hm`q>oh$ hmov Amho. mì, Mmoar Am{U $gduyh$ H$aUmè`m AmamontZrhr Amnbr H$m` nõvr ~Xbbr Amho. Ë`m wio AmVm ZdrZ Q>monr n[aymz Ho$ë`mda Amamonrbm nh$s>vmzm IamoIaM ~Xb hmovrb, Aer Anojm ì ³V hmov Amho.

6 g nmxh$s Ama. EZ. Am`. a{o. H«$ /77 MH/MR/RGD/RNP-16/ ( ) ewh«$dma, {X. 26 Owb ^m gy{³vg J«h Wm IZZ² I{ZÌoU Zamo dm {YJÀN>{V& VWm JwéJVm qdm ewlyfwa{yjàn>{v&& AW Á màh$mao Hw$XirZo ImoXV muyg nmur { idvmo, Ë mmàh$mao godmwu {eî JwéH$Sy>Z { iumar {dúm àmá H$aVmo. - n. H $îuemór H$m{ZQ>H$a dmmmidra avr amoh$maumv dmmmidram Mr g» m H$mhr H$ r Zmhr. Joë m H$mhr dfmªv Va Ë mv Mm JcrM ^a ns>cr Amho. AmnU H$m ~mocv AmhmoV, mmo Oamhr ^mz Ë m Zm amhmv Zmhr. AWm V, mvrc AZoH$ OU R>adyZ Vgo ~mocv AgmdoV. H$maU, Ë m À m ~mocê mda g moéz à{vgmx { iv Agë mmo AZoH$Xm {XgyZ Amco Amho. m dmmmidram Ü o COì m {dmmagaurà m cmoh$m Mr g» m Oam OmñV {XgVo. gw~«ê ñdm r, gmjr hmamo, {J[aamO qgj m amoh$maê m ~amo~am {díd qhxÿ n[afx, ~Oa J Xc m gma» m g KQ>Zm Yrc AZoH$OU Ym{ H$ Ûof ngadvmzm àjmo^h$ d³vì H$arV AgVmV. {díd qhxy n[afxoà m ZoË m gmüdr àmmr nwýhm EH$Xm ~aië m AmhoV. h[aûma Yrb ^JdmZ e H$amÀ`m H$mdS> `mìogmr>r wpñb m Zr ~Zdboë`m H$mdS>tda ~{hîh$ma Kmbm, Ago dmxj«ñv {dymz Ë m Zr Ho$bo. `m {dymzm wio Ë m À`mda Q>rH$m hmov Agcr Var, Ë m Mo ho {dymz Ë m À m ì p³v Îdmcm gmooeo Amho. CÎma àxoemv H$mdS> mìm mor>çm à mumv {ZKV AgVmV. ^m{dh$ CÎma àxoemvrb h[aûma, CÎmamI S> Yrb Jm wi Am{U J JmoÌr VgoM {~hma Yrb gwbvmzj O `owyz J Jm ZXrMo nmur H$mdS>t YyZ dmhÿz ZoD$Z Ë`mZo ^JdmZ e H$amMr nyom H$aVmV. m H$mdS> ~Z{dÊ mmo H$m wgc mz H$mamJra H$aVmV. 99 Q> o$ H$mdS> wgc mz H$mamJra ~ZdVmV. AZoH$ dfmªnmgyzmr hr na nam. EdT>oM H$m Va, Á m A moü ovrc am {XamdéZ Xoe^a amz noq>{dco OmVo, Ë m am {XamÀ m n[agamv AZoH$ wgc mzm Mr {Xao AmhoV. am c mgmr>r cmjumao H$nS>o wgc mz {edv AgVmV. AZoH$ dñvy wgc mz Ë m À m XþH$mZmV {dh«$scm R>odV AgVmV. mda AmVmn ªV gd gm mý qhxÿ Zr H$YrM Amjon KoVcm Zmhr. mì, VWmH${WV ZoË m Zm ~mocvmzm H$mhr Var wôm cmjvmo. cmoh$ Q>mù m dmodvmv åhuyz J Ë m Zmhr ñ w$au MT>Vo Am{U Vo ~mocv amhvmv. åhuyzm H$s H$m, `mz Va gmüdr àmmr dmxj«ñv ~mocvm am{hë m. Oo Xaem Ü`o OÝ KoVmV, Vo w ~B darb hëë`mmm gyìyma Am{U bîh$a-e-vmo`~mmm g ñwmnh$ hm $so gb XgmaIo XheVdmXr ~ZVmV. VgoM ^monà`m ImgXma gmüdr àkmqgh R>mHy$a Am{U hmë m Jm YtMm maoh$ar ZWwam JmoS>gogmaIo bmoh$ H$Yrhr Vgo hmod$ eh$v ZmhrV. `mda XoemVrb ~w{õdmxr bmoh$ H$Yrhr ^mî` H$arV ZmhrV. mì, " bm $mer Pmbr Var Mmbob; nu r Iao ~mobumam', Ago gmüdr àmmrzo åhq>bo Amho. Á m gmüdr àkmqghmo H$m VwH$ gmüdr àmmr m Zr Ho$co, Ë m gmüdr àkmqgh Á m AmVm ImgXma Pmë m AmhoV, Ë m Zrhr XmoZ {Xdgm nydu AgoM H$mhrgo dmxj«ñv {dymz Ho$co hmovo. "Vw Mr JQ>mao Am{U em Mmc o gm $ H$am cm r ImgXma Pmcocr Zmhr', Aer womoarmr ^mfmm gmüdr àkmqghzo Ho$cr hmovr. Iao nmhvm, gmüdr àkmqgh Á m njmà m ImgXma AmhoV, Ë m njmmo Agcoco n VàYmZ Za Ð moxr m Zr ñdàn> ^mav A{^ mzmcm mor>o hîd {Xco Amho. Xoe^amV ho A{^ mz am~{dco OmV Amho. gmüdr àkmqgh m Mo ho {dymz åhuoo n VàYmZ Za Ð moxtzmm AmìhmZ Agë mmm {ZîH$f AZoH$m Zr H$mT>cm. njmzohr Ë mmr XIc KoVcr Am{U njmmo ZdrZM Zo Ê mv Amcoco H$m m Ü j Oo.nr. ZÈ>m m Zr ñdv: ho Jm ^r m Zo KoV gmüdrcm g O {Xë mmo gm JÊ mv ov Amho. AWm V, gmüdr àkmqgh Amnë m njmà m H$m m Ü jm Zr {Xcocr g O {H$Vr J ^ranuo KoVmV, ho oë m H$mimV g OocM. nu, Ë m hr g O Jm ^r m Zo KoVrc Ago åhuvm ouma Zmhr. H$maU, cmoh$g^m {ZdS>UwH$sÀ m H$mimV àmmamxaå mz Ë m Zr hmë m Jm YtMo maoh$ar ZWwam JmoS>gocm ehrx åhq>co hmovo. Va, w ~B V 26/11 À m XheVdmXr hëë mv ehrx Pmcoco nmocrg A{YH$mar ho V H$aH$ao m À m~ôc dmxj«ñv {dymz Ho$co hmovo. Ë m À m njmzo Ë mdoirhr Ë m À m {dymzm Mr XIc KoVcr hmovr Am{U g Omdco hmovo. mì, gmüdrzo njmzo {Xcoë m g OMr XIcM KoVcr Zmhr. gah$mada Q>rH$m H$aUmè m Zm XoeÐmohr g ~moyyz WoQ> nm{h$ñvmzmv nmr>{dumao {J[aamO qgj AgVrc qh$dm gmjr hmamo AgVrc, Ago ho dmmmidra H$Yr em V amhmv ZmhrV. gvv Vo ~aiv AgVmV. AWm V, Ago dmmmidra ^mon Ü om AmhoV Ago Zmhr, Va BVahr njmv AmhoV. AmOM g modmxr njmmo ImgXma AmO ImZ m Zr cmoh$g^ov dmxj«ñv {dymz Ho$co. Ë mdéz AmVm JXmamoi gwé Amho. cmoh$g^ov MM}Xaå mz AmO ImZ Q>rHo$Mo YZr Pmco AmhoV. cmoh$g^ov ^mon ImgXma a m Xodr g^mnvtà m IwMuV {damo mz AgVmZm, AmO ImZ BH$S>o {VH$S>o ~KyZ ~mocv AgVmZm, g^mnvr a m XodtZr Ë m Zm BH$S>o {VH$S>o Z ~KVm IwMuH$S>o ~KyZ ~mocê mmm g m {Xcm AgVm, AmO ImZ m Zr, "gmaio Vw À m S>moù mv nmhmdo Ago cm dmq>vo', Ago dmxj«ñv {dymz Ho$co. mdéz AmVm JXmamoi gwé Amho. AmO ImZ Vgo dmxj«ñv {dymzmgmr>r à» mv AmhoV. cmoh$g^m {ZdS>UwH$sÀ m àmmamxaå mz Ë m À m{damoymvrc ^mon C oxdma O m àxm m À m{df r Amjonmh {dymz Ho$co hmovo. Ago dmmmidra H$mhr CÎma ^mavmvm AmhoV Ago Zmhr, Va hmamï >mvhr AmhoV. Ë mvë m Ë mv am H$X Va ^marm à{gõ AmhoV. _mzdomvrbm dmmdê`mmr A {V_ Midi AmO {OH$So>-{VH$So> S>m Ja VmoS>bo OmV CƒmQ>Z KS>dy eh$vmo, Aer doi Ambr Amho. AmhoV nmgyz `m H $Ë`m Zm Iyn hmd S >À`m EH$m VÁkmÀ`m AhdmbmV åhq>bo Amho doj Ambm. J h{z_m U, añvo~m YUr, H$moigm, bmoi S>, H$s, nwt>rb nmm dfmª_ü`o Cnm``moOZm Z Ho$ë`mg ~m ŠgmB Q> (A ë`w{_{z`_) Am{U BVa I{ZOm gmr>r, _mzdomv dmmuma Zmhr. ho Ia Amho, nu nwt>o Ë`m Zr gr_ Q> AmXr CÚmoJm gmr>r amoo S>m Ja VmoS>bo OmV AmhoV. nmm dfmª_ü`o H$aÊ`mMm gwmdbobm Cnm` åhuoo S>m Ja VmoS>bo OmV AgVmZm, O Jb Zï> hmov AgVmZm, Xþgè`m _hm`wõmà`m nmvirda à`ëz H$ê$Z H$m~ Z bmimo ~moaadob nmur CngV AgVmZm AmnU ZÚm àxÿfu (CËgO Z) Wm ~duo Am{U Y«wd àxoemda `oumar df ^a dmhv amhvrb, {d{har-vir ^avrb, ^yob {Q>Ho$b, nya{z` ÌU hmob b, CîUVm H$_r hmob b Am{U _mzdomv d Ordg ï>rmo CƒmQ>Z Q>iob Aer Anojm Var H$er H$ê$ eh$vmo? Xadfu bmimo _mugo nxì`m {_idv AmhoV, na Vw hm g_mo Amnë`mbm ApñVËd XoUmè`m `m EH$_odm{ÛVr` J«hm~m~V, n Ïdr~m~V {Zaja Amho. qh$~hþzm, `m {ejum_wiom {Zaja Amho. _mzdomv Am{U Ordg ï>rmo CƒmQ>Z gwê$ Pmbo Amho d \$³V n Ïdrer gwg JV OrdZ A {JH$mabo VaM _mzdomv dmmy eho$b. B YZmgmR>r am Ho$b dm J g dmnaë`mg Hw$R>o Var homamo {H$bmo_rQ>a Xÿa g_wðmà`m Imbr, n ÏdrÀ`m nmoq>mv qh$dm dmid Q>mV, O JbmV, ^y_rv CËIZZ hmovo. VobmMo àxÿfu gd Ì ngavo. _J OhmO dm BVa dmhzm Ûmao dmhvyh$ hmovo. `m Vobmdarb à{h«$`ogmr>r àxÿfu H$aUmè`m [a\$m`zè`m MmbVmV. J gmo H$moQ>çdYr {gqbs>a ~ZdÊ`mgmR>r dojir hmzr hmovo. `m gd Jmoï>t_Ü`o àm S> D$Oo Mm dmna hmovmo, h[avðì`mmm Zme hmovmo. 40 A emnojm OmñV, Agø dmt>ë`m Cîå`m_wio `wamon_ü`o AZoH$ _mugo Z¾mdñWoV amhÿ BpÀN>VmV. _moq>ma, dro, {g_ Q> ZH$mo åhuvm; _J Amåhr Aí_`wJmV Om`Mo H$m, Z¾mdñWoV amhm`mo H$m, Agm gdmb H$aUmè`m Zr ho g_oyz `mdo H$s _Zwî`àmÊ`mZo "à{vð>m' qh$dm "b mmaju' Aem H$mën{ZH$ H$maUm Zr gwédmvrbm dó n[aymz Ho$bo ZìhVo. W S>r, dmiymr dmxio BË`mXtnmgyZ g aju hdo åhuyz PmS>m Mr nmzo, H$mVS>o dëh$bo dj ao ñdénmmr AmdaUo Vmo dmnê$ bmjbm. AmVm Cîå`mnmgyZ {Od V amhê`mgmr>r Ë`mbm dó \o$h$mdo bmjvo. eovr, Ka, dó, AÞ {eoduo, KmoS>çmgma»`m àmê`mmm dm ~ bjms>rmm dmhz åhuyz Cn`moJ H$aUo, `mv nyu Z g{j H$ OrdZmnmgyZ \$mah$v hmovr. Var n ÏdrÀ`m ~ R>H$sbm _yb^yv Y $m XoV Zgë`mZo ho Mmby eh$v hmovo. AmO _mì ehmunu `mv O Jb`wJmV Om`Mo Zmhr Am{U ` Ì`wJ {Od V R>odUma Zmhr Aer n[apñwvr Amho. åhuyz gwdu _Ü` gmyumè`m MaIm, hmv_ mjmà`m emídv hmod$ eh$umè`m H $fr`wjmv Om`bm hdo. WmoS>mhr (XmoZ-nmM dfmªmm) {db ~ _mzdomvrmo XwîH$miJ«ñV eovh$è`m Zm XV åhuyz Ë`m Mm mo~mbb mâ`mv }$ mo $V [ammo H$éZ {Xbm OmB b, Aer A $dm ìhm Q²gA n gmoeb mü` mdéz ngav Amho. Ë m À mda gm ~a ÌUoZo H$madmB H$amdr. - eax ndma gỳ {H$aUo namd{v V H$aUo. hm Cnm` Z hmoumam Am{U MwH$sMm Amho. \$³V V ÌkmZmÀ`m Mm H$Q>rVyZ {dmma Ho$ë`mZo Am{U n Ïdrdarb OrdZ g_oyz Z KoVë`mZo V Ì Am{U AW H $Ðr {dmmaà{h«$`o_wio Ë`m Zm Iam Cnm` {XgV Zmhr. ñdv bm àjv åhudumè`m _mzdmzo Jobr 250 df} n Ïdrbm ñdv À`m AQ>r da dmjdbo. AmVm Ë`mZo MyH$ H$~yb H$ê$Z ñdv n ÏdrÀ`m AQ>rda dmjmdo. ho åhq>bo Va Iyn H$R>rU Amho Am{U åhq>bo Va gmono Amho. AmOhr Ago OJUmar H$amoS>mo _mugo AmhoV. eha gmosy>z JmdmV-CÚmoJnyd D$Om {da{hv OrdZ OJÊ`mgmR>r nav OmUo Am{U _mvr-hw$s>mà`m Zm X {Jare amd$v KamV amhuo ho ~hþvm e g_mombm Q>moH$mMo dmq>vo. nu, n ÏdrÀ`m g X^m Vbo gë` g_obo Va {dzme KS>dUmè`m H$ma, dro, {g_ Q>, Egr `m Q>moH$mÀ`m Jmoï>r AmhoV Am{U Ë`m dmnaumè`m ehamv amhuo hr A{VQ>moH$mMr ~m~ Amho, ho bjmv `ob b. hm n ÏdrÀ`m Am{U Ordg ï>rà`m g X^m V XheVdmX Amho. ^` H$a ñdénmmm qhgmmma Amho. V ÌkmZ _mugmbm g _mo{hv H$ê$Z Vmã`mV KoVo, de H$aVo. Vmo ho {_idy H$s Vo {_idy Ago H$aV Am`wî` KmbdVmo. OJUo J_mdVmo. {dh$mg Zmhr Pmbm Va OJm`Mo H$go, Agm VH $hrz àíz {dmmê$ bmjvmo. g nyu _mzdomvrda Ho$bobm hm EH$ "ãë`y ìhob'gmaim Ioi Amho. `mà`m EH$-EH$ nm`è`m bhmznumnmgyz {ejumûmao nma H$am`bm bmdë`m OmVmV. eodq>r `m IoimV ~o^mz Pmbobr _mzdomv AmË_KmVmMr eodq>mr nm`ar Amobm So>b; Or AmVm Mmby Amho. AmVm OJ^a VéU {nt>rbm {dídmg Am{U ào_mzo dmñvdmmo kmz XoÊ`mMr JaO Amho. gü`m {Z_m UmYrZ àh$ënm gh nyu Am Úmo{JH$aU Amnë`m ApñVËdmgmR>r Wm ~duo JaOoMo Amho. Ë`m Zm ZmoH$ar H$aVm `ouma Zmhr. _mugo åhuvmv, Amåhmbm H$ibo H$s _mzdomv Zï> hmov Amho Va Amåhr `mo½` Vo H$ê$. Ë`m Zm ho H$iV Zmhr H$s `m àízmmo ñdê$n dojio Amho. `mv _mzdomvrbm Ooìhm r 11 dfmªmm hmovmo, Voìhm {e bm gmos>bo. AmB -d{s>bm Mm {Zamon KoVmZm A V H$aU ^éz Ambo hmovo; na Vw ds>rb åhumbo, "~oq>m, nwt>o OmV amhm. { Ìm Zmo, A{O~mV Z Wm ~Vm nwt>o OmV amhm. - AZwn Ioa {VÀ`m AmH$bZmda gmos>bo Va Cera hmob b Am{U H$iob Voìhm dmmê`mmr g Yr g nbobr Agob. Am Úmo{JH$sH$aU Wm ~dbo Va dmmê`mmr eš`vm V`ma hmob b, nu Vo Wm ~dê`mgmr>r \$³V XmoZ-nmM df}m CnbãY AmhoV. \$³V 30 dfmª_ü`o _mzdomv Zï> hmov AgVmZm, Am Úmo{JH$aU Mmby R>odyZ hm àíz gmos>dy Ago åhuuo ho ñdßza OZ Amho. _ Ë`yMm {dmma gm_mý`v Hw$Umbmhr ZH$mogm dmq>vmo. AZoH$m Zm AënmdYrV _mzdomv Zï> hmouma, ho gë` nmduo OS> OmVo, ^`^rv H$aVo. Á`mà_mUo bhmz _yb ^rvrxm`h$ Jmoï> g_moa Amë`mda Amnbo S>moio {_Qy>Z KoVo Am{U g H$Q> Q>ibo, Aer g_oyv KmbVo, Ë`mà_mUo _mor>r _mugoxoirb dojdojù`m H$ënZm H$ê$Z ñdv À`m _ZmMr g_oyv H$mT>VmV H$s, ho g H$Q> Q>iob. Ë`m Zr Amnë`m Amgnmg AmVm Ceram H$m hmob Zm, nu nsy> bmjboë`m nmdgmv, AË` V à{vhy$bvovhr \w$bumè`m {ZgJm À`m g OZmH$So> ZOa Q>mH$mdr Am{U àoaum `mdr. hrm Oa Midi ~Zbr Va _mzdomv dmmob. na Vw, n[apñwvrmo Jm ^r` _mhrv Zgë`mZo {dzme A{YH$ Odi AmUUmè`m {dh$mgmmr, Am{U ZmoH$è`m Mr _mjur hmov Amho. Am Vaamï >r` n[afxm _Ü o à_wi Xoem Mo ZoVo A{YH$ CÚmoJ Am{U ì`mnmammo H$ama H$aV AmhoV. Or-20 n[afxogmr>r OnmZbm Jobobo Amnbo n VàYmZ, nmm dfmª_ü`o nmm {Q >{b`z S>m bamr AW ì`dñwm Am{U nþmg homa ñq>mq> AnMr KmofUm H$aVmV. Xþgè`mM {Xder ^mavmv navë`mda, nmê`mmo nma n[ah$ ómov nwzê$ mr{dv H$aÊ`mV `oê`mmr JaOhr _m S>VmV. `m nañna{damoyr ~m~r AmhoV `mmo ^mz Hw$Umbm Zmhr. H$mhr {Xdgm nydu n VàYmZm Zr eovrv H$mnm}aoQ>g dmt>uma Agë`mMo gyvmodmm Ho$bo Amho. AmajUH$V} amofu emhÿ hmamo emhÿ N>ÌnVr `m Mm OÝ 26 Owb 1874 amoor Pmbm. doxmo³v àh$au emhÿ hmamom À`m Ym{ H$ gwymaum Midirbm Ohm{JaXma O`qgJamd KmS>Jo ho Ë`m Mo ds>rb. H$bmQ>Ur XoUmao R>abo. AmVm `mvm H«$m Vr KS>dyZ AmUm`Mr, hmm H$moëhmnyaMo N>ÌnVr {edmor `m À`m AH$mbr Ë`y wio hmamur Amnbm namh«$, Ago R>adyZ Ë`m Zr nwt>mo H$m` hmvr KoVbo. Ë`mVM gmho~m Zr `ed Vamdm Zm XÎmH$ KoVbo Am{U N>ÌnVr hmoê`mmo doxmo³v àh$aumv {Q>iH$m Zr gzmvý`m Mr ~moy KoVbr. "Ho$gar', ^m½` Ë`m À`m Z{e~r Ambo "doxmo³vmmo Iyi' Agm AJ«boI bm amá`m{^foh$ hmoê`mnydu emhÿamom Zr {bhÿz ~«m Um Zm nmqr>~m {Xbm. àw Amnbm gd Xoe { $éz nm{hbm. {XZ{deof àm. g O dpaoh$a {Q>iH$m Mo {edam n V nam Ono, Vgo amoo gwédmvrbm gzmvzr d ÎmrMo, nu ^md$emór bobo ho gd emhÿ ^mav^«umv Ë`m Zm ^m Xy Y m À`m AZoH$ hmamom Zm doxmo³vmmm A{YH$ma à{mvr Amë`m. Zm{eH$ `owo emhÿ hmamom H$Sy>Z X{jUm bwq>umao XoVm `ouma Zmhr, Ago ~moby bmjbo. `m~ôb lr.. mq>o Amnë`m ~«måhu H$m` qh$dm h Xam~mXÀ`m w $m r AgVmZm A mà`m Zmdo AmË M[aÌmV {b{hvmv H$s, "{Q>iH$m Zr JO Zm H$ê$Z N>ÌnVr emhÿ amom À`m mjo AmoaS>V OmUmao wgb mz j{ì`m AmhoV, Ë`m Zm doxmo³vmmm A{YH$ma $H$sa H$m`? XmoKohr EH$mM Y m Mo à{v{zyr. Amho, Ago gm {JVbo AgVo Va hmamï >mvrb mvm Ë`m Mo à~moyz hmovo. nu, doxmo³v OmVr` {dmmam Zm {ZamioM diu bmjbo AgVo.' àh$aum wio g mogwymah$ emhÿ åhuyz gmè`m Ë`m H$mir H$moëhmnya g ñwmzm Mr bmoh$g»`m ^mavmv Vo à{gõ Pmbo. ZD$ bmi hmovr. Ë`mV 80 Q> o$ ~«m UM {eh$bobo. H$m{V H$ {hý`mv MmVw m gmv H$m{V H$ñZmZ Ë`m Mr g»`m $³V 26 homa. BVa OmVrÀ`m H$aV AgVmZm, Zmam`U ^Q>Or hm Am Kmoi {ejummo à mu 5 Vo 10 Q> o$. Xa~mamVrb Z H$aVm, iho$ H$nS>o KmbyZ doxmo³v Ì Z 71 A{YH$mè`m n H$s 60 ~«måhu, hmamom À`m åhuvm nwamumo³v Ì åhuv Amho, hr Jmoï> ImgJr ZmoH$arV 52 n H$s 45 ~«måhu. N>ÌnVt~amo~a Agboë`m am emór ^mjdvmà`m WmoS>Š`mV, g ñwmzmvhr ZmoH$è`m hr ~«m Um Mr bjmv Ambr. Vr Ë`m Zr emhyamom À`m bjmv { amgxmar ~Zbr hmovr. ho Wm ~bo nm{hoo, åhuyz AmUyZ {Xbr. "AmnU nwamumo³v ÌM H$m amomzo Amnë`m g ñwmzmv Xoe ñdv Ì hmoê`mnydum åhuvm' Ago emhÿamom Zr {dmmavmm, "Vwåhr S>b Am`moJmMr A b~omdur H$ê$Z 50 Q> o$ eyð AmhmV. XmoZM du ~«måhu Am{U eyð! eyðm Zm H$gbo AmboV AmajU {Xbo. ~hþoz g morb VéUm Zm mor>çm njmamdaà`m doxmo³v Ì?' Ë`mÀ`m CÎmamZo emhÿamoo ~om Z Pmbo. r amom, OmJm {Xë`m. Amnë`m ImgJr H$m m gmr>r hma g momvrb mâ`m nxar ho njmar ZmoH$a Am{U Var Vmo mâ`mer Agm CÕQ>nUo VéUm Zm àmymý` XoD$Z g ñwmzmvrb {edm{edrmm Ioi Ë`m Zr ~ X dmjbm. Va J ImbÀ`m OmVtMr H$m` AdñWm Agob? ho Ho$bm. X{bV VéUm Zm d{h$brà`m gzxm {Xë`m. H$mí raà m g X^m V Amåhr Hw$R>brhr Ü ñwr mý H$aUma Zmhr. H$maU, Vmo amï >r ñdm{^ mzmmm {df Amho. AmVm nmh$~amo~a MMm hmob b Vr Ho$di H$mí ra g X^m VM. - amozmw qgj AmVmM Omhra Pmboë`m AW g H$ënmV, EH$mM doir CÚmoJm Mr-_hm_mJmªMr dmt>, XoemVë`m àë`oh$ KamV 2022 n`ªv dro, J g {gqbs>a Am{U àë`oh$ J«m_rU KamV 2024 n`ªv ewõ gwa{jv {nê`mmo nmur hr "Omo Oo dm ÀN>rb, Vmo Vo bmhmo' Aer ^y{_h$m _m S>Ê`mV Ambr Amho. Am Úmo{JH$aU Am{U nmê`mà`m nma n[ah$ ómovm Mo nwzê$ mrdz EH$Ì hmod$ eh$uma Zmhr, ho AOyZhr VÁk åhudumè`m À`m bjmv `ov Zmhr. Vo \$³V Am Úmo{JH$aU ZmH$mê$Z H $fr`wjmv Jobmo VaM eš` Amho. Á`m Zm gd Zme AmoT>dUma ho g_ovo, Vo Bemam XoVmV H$s, ^mav Vmn_mZdmT>rÀ`m g_ñ`obm Vm S> XoÊ`mgmR>r V`ma Zmhr. AmVm V`ma AgUo åhuoo H$m`? Vmn_mZdmT> åhuoo H$m` nm{h$ñvmz Amho; Vm S> XoÊ`mgmR>r V`ma Agm`bm! `m {R>H$mUr ho ñnï>nuo gm {JVbo nm{hoo H$s, Vm~S>Vmo~ gdm {YH$ YmoH$mXm`H$ Agbobo "_moq>ma' ho dmhz gmos>m. dro Am{U {g_ Q>Mm dmna H$_r H$aV Om. Am{U, ho Ho$ë`mZohr _mzdomv dmmuma Zmhr åhuyz bdh$amv bdh$a àë`oh$mzo Amnbo AÞ AmnU {nh$dumam _muyg ~Zmdo Am{U ñdñw amhmdo. AmO Or 2022 d 2024 df} ^a^amq>rgmr>r gah$ma gm JV Amho Vr àë`jmv CÎma Y«wdmdarb Am{U {h_mb`mvrb ~\$m Mo AmdaU Zï> H$aUmar Am{U åhuyzm A V {ZpíMV H$aUmar df} AmhoV. 135 H$moQ>r bmoh$g»`omm hm Xoe Amnbo homamo dfmªmo ehmunu Am{U gmyonu gmosy>z AË` V _hîdmà`m jur ñdrh$mav Agbobm _mj nyu {dzmemmm Amho. AmVm OrdZmMo aju H$aÊ`mgmR>r OJ^a, gah$mam À`m dm Hw$UmÀ`mhr {damoymv Zgbobr, qh$dm Hw$Umda Adb ~yzhr ZgUmar nyu _mzdomvrmr, ñdv À`m AmMaUmV n Ïdrgwg JV ~Xb KS>dUmar, A {V_ Midi VmVS>rZo gwê$ ìhmdr. {XZm H$ 26 Owb 2019 AmOMo B{VhmgmVrb {XZ{deof : 1) amï >r` A br nxmw {damoyr {XZ. 2) Ý`y`m H $Zo A o[aho$mo g {dymz mý` Ho$bo d Ë`m`moJo A o[aho$mo 11do amá` Pmbo. 3) mmg ñwodarb CnMmam gmr>r {dúwv àdmhmmm dmna H$aUmao am ~Q> [a mh $ `m Mm OÝ. 4) bm`~o[a`mbm ñdmv Í { imbo. 5) Am`[ae eara {dkmzemók ga Omogo $ ~ma H«$m âq> `m Mm OÝ. 6) amofu emhÿ hmamo `m Mm OÝ. 7) Š`w~Z H«$m Vrbm gwédmv. X{bV g momà`m CÕmamMr ^r nvmh$m S>m. ^r amd Am ~os>h$a m X{bV ZoË`mÀ`m hmvr OmUma ho ÐîQ>çm amomzo AmYrM OmUbo hmovo. Ë`m Zm ^oq>m`bm OmVmZm H$moUVrhr Am nmm[ah$ Z nmivm Ë`m Mm nîmm {dmmav emoyv-emoyv Ë`m Zr ds>mù`mmr Mmi JmR>br. gmè`m ^mavmvrb g ñwm{zh$ Amnë`m gîmov A XmYw X Pmbo AgVm, g ñwm{zh$m Yrb m à~moyzh$mam Mm Ë`y 6 o 1922 amoor w ~B V öx`{dh$mamà`m PQ>Š`mZo Pmbm. Ë`m À`m Ë`yMr ~mv r H$iVmM ~hþozm Zm Amnbm AmYma VwQ>bm Ago dmqy> bmjbo. Va, XwgarH$S>o nwè`m w ~B gma»`m ehamv gzmvzr Cƒ d{u `m Zr EH$ oh$m Zm not>o dmqy>z AmZ X {XZ åhuyz gmoam Ho$bm, ho qhxy Mo XwX d, Xwgao H$m`! (gm OÝ gho {eju y Q>çy~ dm{hzr) w ~B V {dymzg^m {ZdS>UwH$sV `e { iuma Zmhr, ho bjmv Amë`mda g{mz A{ha `m Zr {edgozov àdoe Ho$bm. na Vw, {edgozozo ns>umam ZoVm KoVbm Amho, ho bjmv mdo. - Zdm~ {bh$ {hbm Zr m Xm nmim bmm hì m! {hbm Zr n[aymz Ho$bobo CÎmmZ Am{U VmoH$So> H$nSo> dmt>ë`m b {JH$ AË`mMmambm H$maUr^yV R>aV Agë`mMo ~mobbo OmVo. $ezo~b amhur Q>miÊ`m~m~VMm g mxoirb dma dma {Xbm OmVmo. {hbm Zr A J^a dó n[aymz Ho$boM nm{hoo, `m~m~v Y dmúm Mm AmJ«h Va $mam H$Å>a AgVmo. AWm V, $³V AmìhmZ XoUmao H$nSo>M {hbm darb dmt>ë`m b {JH$ AË`mMmambm H$maUr^yV R>aVmV, Agm gagh$q> {ZîH$f H$mT>Uo `mo½` hmouma Zmhr. H$maU, Ago AgVo Va d`mod Õ {hbm da Am{U {ZamJg ~m{bh$m da b {JH$ AË`mMma PmboM ZgVo. XwgarH$So> Agmhr Amjon KoVbm OmVmo H$s, {hbm darb dmt>ë`m b {JH$ AË`mMmambm nwéfm Mr {dh $V mz{gh$vm H$maUr^yV Zmhr H$m`? J {hbm dam gjir ~ YZo H$m? AmìhmZ XoUmao H$nSo> {hbm Zr Zmhr n[aymz Ho$bo Va gd b {JH$ AË`mMma ~ X hmovrb H$m? H$mhrhr Agbo Var {hbm Zr AmìhmZ XoUmao Q>mim`bm hdov, Ago mpo V Amho. AmìhmZ XoUmao H$nSo> ho b {JH$ AË`mMmam mjmo EH$ H$maU Agy eh$vo. Ë`m wio ^mavr` g ñh $VrZwgma A J^a dó n[aymz H$aUo Ho$ìhmhr Mm JboM. AmnUhÿZ AmìhmZ XoD$ Z`o. AmnU Amnë`m `m Xm nmim`bmm hì`mv. BVHo$hr H$ê$Z AË`mMmamMr KQ>Zm KS>ë`mg Vo Ë`m {hbomo XwX d Agob. na Vw, AmnUhÿZ g H$Q>mbm {Z ÌU XoÊ`mV H$mhrhr AW Zmhr. J g momzo Amnë`mbm H$mHy$~mB åhq>bo Var Mmbob. g mo {H$Vrhr gwymabm, Cƒ{e{jV Pmbm, ór-nwéf g mzvm g momv àñwm{nv Pmbr Varhr b {JH$ AË`mMmamÀ`m ~ir {hbmm AgVmV. Ë`m wio {hbm Zr ñdv:mr gwajm ñdv:m H$aUo Amdí`H$ Amho. - a{mvm nos>uoh$a, Zdr w ~B ~mojg {dúmnrr>m nmgyz {dúmwu d nmbh$m Zr gvh $ amhê`mmr Oéar... {dúmnrr> AZwXmZ Am`moJmZo `mdfu XoemVrb ~mojg {dúmnrr>m Mr `mxr Omhra Ho$br Amho. AmÎmmn`ªV ~mojg emim Agë`mÀ`m ~mvå`m hmoë`m. AmVm {dúmnrr>ohr ~mojg Agë`mMo d Îm dmmyz Y $mm ~gbm. `m Ü`o 23 {dúmnrr>m Mm g mdoe Amho. Ë`m Ü`o CÎma àxoemvrb AmR>, {X rvrb gmv, Amo{S>em d npím ~ Jmb Yrb àë`oh$s XmoZ, Va hmamîq, nm±s>omar, Ho$ai d H$Zm Q>H$ `m amá`m Vrb àë`oh$s EH$ {dúmnrr> ~mojg Amho. dmñv{dh$, `worgr Xadfu Aem ~mojg bmoh$g gx {dúmnrr>m Mr `mxr Omhra H$aVo. ~mojg {dúmnrr>m wio {dúmwu d nmbh$ `m Mr $gduyh$ hmoê`mmr XmQ> eš`vm Amho. gah$mazo Aem {dúmnrr>m {déõ H$R>moa H$madmB H$amd`mg hdr. AkmZmnmoQ>r {dúmï mªà`m ^mdr Am`wî`mMo ZwH$gmZhr hmod$ eh$vo. `m wio Aem {dúmnrr>mv àdoe KoÊ`mnmgyZ {dúmï`mªzm namd Îm H$aÊ`mMr ` ÌUm hdr. Aem {dúmnrr>m Mr `mxr AZoH$ dv mznìm VyZ à{gõ Pmbobr Amho. gah$ma `m àízmh$s>o Jm ^r`m Zo bj XoB b H$m? - em Vmam dmk, nwuo Ad`dm {df r OZOmJ Vr hîdmmr Amnë`m XoemVrb OZVobm A YlÕoZo EdT>o J«mgyZ R>odbo Amho, H$s Ë`mbm S>mdbyZ Amnbr VH $ewõ ~wõr mugo JhmU R>odyZ ~gvmv. Ad`dXmZ hm Iao Va mzd Zm H$ àmê`mà`m gwnrh$ S>moŠ`mVyZ ~mhoa ns>bobm Zdm Am{dîH$ma Amho. `m Am{dîH$mam wio namdb ~r muyg ñdmdb ~r Am`wî` OJy eh$vmo. ZoÌXmZ hm àh$ma Joë`m VrZ XeH$m V Iyn JmObm. nu {H$Vr A Y bmoh$m Zm Ñï>r nav { imbr `mmr AmH$S>odmarM Ho$ìhm dmmm`bm, ~Km`bm, EoH$md`mbm { imbr Zmhr. `mmo H$maU Ho$di A YlÕmM Zmhr. Ë`mbm AZoH$ H$maUo AmhoV. Xm[aÐç ho Ë`mn H$sM. BWo ImÊ`m{nÊ`mMr Cnmg ma AgVmZm {eju { iuo XwamnmñV. Ad`dXmZ hm àh$mam XwéZ- Xwê$Z mhrv Zmhr. Á`mbm m{hvr Amho Ë`mbm Ad`dXmZmMm IM Ponob Agohr Zmhr. S>m ŠQ>am Zr Ad`dXmZmMr m{hvr {Xbr Varhr Á`m Hw$UmMm Ad`d bmdbm OmB b, Vo JaOyMo eara ñdrh$maob H$m, `m~m~v S>m ŠQ>aM àízmwu wðov é½um g moa C^o amhvmv. Aem doir H$gm hmob b Ad`dXmZmMm àgma? Voìhm Amnë`m XoemV Var gmü` ho ñdßzdvm dmq>uma. `m gd àh$mamv EH$ mor>r {eñv~õ Midi gd WamV am~dmdr bmjob. mgmr>r OZOmJ Vr H$aUo JaOoMo AgyZ, mgmr>r {d{dy g ñwm, g KQ>Zm Zr nwt>o ouo JaOoMo Amho. - {do m H$moir, nzdob

7 Xoe-{dXoe Ama. EZ. Am`. a{o. H«$ /77 MH/MR/RGD/RNP-16/ ( ) ewh«$dma, {X. 26 Owb 2019 ZddrÀ`m {dúm{w ZrMm amá`mvrb Aml emim Mr JXu wio bmoh$b YyZ Q >H$Imbr {MaSy>Z Ë`y nsy>z VéUmMm Ë`y hmouma gimob VnmgUr & R>mUo & d Îmg ñwm & & Ywio & d Îmg ñwm & Ë`y Pmë`mMr m{hvr { ivmm {VMo àdmem À`m JXu wio YmdË`m bmoh$b YyZ nsy>z 30 ^aymd Q >H$À`m MmH$mImbr gmnsy>z AmB ds>rbhr KQ>ZmñWir nmohmombo. dfu` {hbomm Ë`y Pmë`mMr KQ>Zm VmOr AgVmZmM, ZddrVrb {dúm{w ZrMm Ë`y Pmë`mMr wbrmm a³vmà`m Wmamoù`mV ns>bobm Jwédmar gh$mir S>m {~dbr-h$mona aoëdo ñwmzh$m Xaå`mZ KQ>Zm Jwédmar gh$mir Ywù`mVrb gmh«$s VXoh nmhÿz Ë`m À`m nm`mimbmr EH$m 26 dfu` VéUmMm bmoh$b YyZ nsy>z Ë`y Pmë`mMr añë`mda qgmz ^dzg moa KS>br. Jw OZ O rz gah$br. KQ>ZmñWir mor>r KQ>Zm KS>br Amho. {ed d ^ Hw$ ma Ago `m VéUmMo nmq>rb Ago V wbrmo Zmd AgyZ, JXuhr Pmbr hmovr. gms>ogmvà`m & nwuo & d Îmg ñwm & Zmd Amho. H$ bm~mb H$Ý`memioV Vr {eh$v hmovr. gw mamg nmobrg KQ>ZmñWir nmohmombo. amá`mvrb emgh$s` Aml emim Mr amá emgzmmm {ed d ^ Hw$ ma hm 26 dfmªmm VéU S>m {~dbrv Vr gh$mir ñh$m ba{enà`m Šbmgbm Ë`m Zr JXubm nm Jdbo. Jw OZMm VXoh gimob VnmgUr H$aÊ`mMm {ZU ` amá` amhmv hmovm. erx ~ Xa `owrb EH$m ImgJr H $nzrv {ZKmbr hmovr. Ë`mdoirM {VÀ`mda {Oëhm é½umb`mv ZoÊ`mV Ambm. `m emgzmzo KoVbm Amho. Ë`m Ü`o Aml emim Mr hîdnyu {ZU Vmo ZmoH$ar H$aV hmovm. Zoh rà muo Vmo H$m mda {ZKmbm H$mimZo Kmbm KmVbm. àh$aur Q >H$ MmbH$mbm AQ>H$ H$m` nõvr, gmo`rgw{dym, Xhmdr-~mamdrMm emgzmzo Aml emim Mr gimob VnmgUr hmovm. H$O VH$Sy>Z `oumar 8 dmoyz 50 { {ZQ>m Mr ObX Jw OZ gmh«$s añë`mda g Q b H$aÊ`mV Ambr Amho. {ZH$mb Aem {d{dy KQ>H$m Mr gimob H$aÊ`mMm {ZU ` KoVbm Amho. VnmgUr Ü`o bmoh$b Ë`mZo nh$s>br. `m bmoh$b Ü`o àm S> JXu hmovr. ~±Ho$À`m mjo amhmv hmovr. Vr Jw OZÀ`m KaMr n[apñwvr VnmgUr Ho$br OmUma AgyZ, `m VnmgUr wio {d{dy KQ>H$m Mm {dmma H$aÊ`mV `ob b. Ë`mV S>m {~dbr-h$monaxaå`mz Ë`mMm Vmob Jobm Am{U Vmo Jwédmar gh$mir ñh$m ba{enà`m ~ovmmr Amho. {VMo ds>rb amá`mvrb Aml emim da j-{h$au emiovrb J aàh$ma, b {JH$ àh$ma, wbm- bmoh$b YyZ Imbr ns>bm. `m AnKmVmV Ë`mMm OmJrM ŠbmggmR>r KamVyZ ~mhoa ho gmh«$s añë`mda EH$m ns>uma Amho. wbtmr gwajm `mgh emgzmà`m AmXoem Mo Ë`y Pmbm. S>mD$Z {XeoH$Sy>Z `oumè`m bmoh$bà`m ns>br. {ÌUrbm gmo~v KoÊ`mgmR>r hms> doaaà`m XwH$mZmV H$m H$aVmV. amá`mmo àymz g{md Oo.nr. Jwám `m Zr nmbz Pmbo Amho H$m, ~S>V $s, g m`moozmmo moq>a ZZo `m KQ>ZoMr m{hvr S>m {~dbr aoëdo ñwmzh$mv Vr añvm Amobm S>V hmovr. Ë`mMdoir Jw OZ emiov hþema hmovr. AmR>drÀ`m `m~m~vmm AmXoe {Xbm Amho. Am{Xdmgr, {ZX}e {Xbo AmhoV H$m, hohr nm{hbo OmB b. {Xbr. Ë`mZ Va H$mhr doimzo aoëdo nmobrg KQ>ZmñWir gmh«$sh$sy>z Ywù`mH$S>o `oumè`m ^aymd ñh$m ba{en narjov Vr emiovyz n{hbr J«m ru ^mjmvrb JaOy {dúmï`mªzm {ejumà`m VnmgUr Ü`o àë`oh$ KQ>H$mgmR>r JwU {Xbo nmohmombo. Ë`m Zr {ed d ^ Hw$ mamm VXoh H$ë`mU- Q >H$À`m mjà`m MmH$mImbr Vr Ambr hmovr. wbrbm {eh$dyz mor>o àdmhmv AmUÊ`mgmR>r Am{U Ë`m Zm Mm Jë`m OmVrb. 150nojm OmñV JwU { imë`mg A S>m {~dbr hmnm{bho$à`m emórzja `owrb é½umb`mv gmns>br. `mv {VMm OmJrM Ë`y H$aÊ`mMo ñdßz d{s>bm Zr nm{hbo hmovo. XOm Mo {eju { iê`mgmr>r amá` emgzmzo H$ma^ma, {ejummm Kgabobm XOm `m~m~v XOm, 121 Vo 150n`ªV JwU { imë`mg ~ Zobm. VoWo ZmVodmB H$m Zr Jm Yi KmVbm. bmoh$b Yrb Pmbm. n[agamvrb ì`mdgm{`h$, na Vw, AnKmVmZo `m ñdßzm Mm MwamS>m Aml emim gwê$ Ho$ë`m. mì, Joë`m H$mhr AZoH$ VH«$mar emgzmh$s>o H$aÊ`mV Amë`m. XOm, 100 Vo 120 n`ªvà`m JwUm gmr>r H$ JXu wio amoo AnKmV hmov AmhoV. AZoH$m Mm ~ir OmV a{hdmem Zr VmVS>rZo KQ>ZmñWir Ymd Ho$bm. J{VamoYH$ AgVo Va H$Xm{MV dfmªv gmvë`mzo Aml emim Mo J aàh$ma g moa mì, `m VH«$matMo nwt>o {deof H$mhr Pmbo XOm Am{U 100nojm H$ r JwUm gmr>r S> XOm Amho. mì, AnKmV amoiê`mgmr>r aoëdo àemgz H$moUVrhr KoVbr. H$mhr doi {VWo VUmdhr Jw OZ dmmbr AgVr, Ago VoWrb Ambo AmhoV. g moh$ë`mu {d^mjmà`m Zmhr. `m bmb{ $VrÀ`m H$ma^mamV {dúmï`mªmo XoÊ`mV `ob b. `m lourzwgma AZwXmZ XoÊ`mMohr Cnm``moOZm H$aV Zmhr, Aem eãxm V Ë`m Zr g Vmn {Z m U Pmbm hmovm. Jw OZMm AnKmVmV ñwm{zh$ gm JV hmovo. AIË`m[aV `oumè`m `m emim Yrb Z mzr e j{uh$ ZwH$gmZ hmov Amho. Ë`m wio AmVm emgzmà`m {dmmamyrz Amho. ì`³v Ho$bm. 7 oq >mo àh$ënmgmr>r {ZYr C^maUrMm mj moh$im & nwuo & d Îmg ñwm & ehamv oq >mo àh$ënm VJ V VrZ m{j H$m àñvm{dv AmhoV. Ë`mn H$s qhods>r Vo {edmorzja hr m{j H$m nwuo hmzja àxoe {dh$mg àm{yh$aumh$sy>z (nwuo oq >monmo{bq>z [aoz S>oìhbn Q> A Wm [aq>r-nre AmaS>rE) H$aÊ`mV `ouma AgyZ, `m m{j Ho$À`m {ZYr C^maUrgmR>r emgh$s` OmJm nre AmaS>rEbm XoÊ`mg {Ì S>imZo Jidmar Owar {Xbr. qhods>r Vo {edmorzja hm CÞV (E{bìhoQ>oS>) oq >mo àh$ën 23.3 {H$. r.mm AgyZ, EHy$U AmR> homa ghmeo H$moQ>r én`m Mm Amho. Ë`mgmR>r H $Ð Am{U amá`mh$sy>z VrZ homa H$moQ>r EdT>m {ZYr { iuma Amho. Cd [av 70 Q> o$ {ZYr ñdv: nre AmaS>rEbm C^m H$am`Mm Amho. Ë`mn H$s amá` emgzmzo qhods>r Vo {edmorzja oq >mo m{j Ho$gmR>r 888 H$moQ>r én`o `m Am{W H$ dfm gmr>r A XmOnÌH$mV {Xbo AmhoV. Va, H $ÐmH$Sy>Z gmoimeo H$moQ>r én`o ^mj^m S>db XoÊ`mbm Owar àmá Pmbr Amho. Jmoir KmbÊ`mnojm {Vhoar VbmH$ ~am & Zdr {X r & d Îmg ñwm & g gxov {Vhoar VbmH$ {dyo`h$mda MMm gwê$ AgyZ, gah$mazo {Vgè`m Xm ho {dyo`h$ g gxov m S>bo Amho. `m {dyo`h$mbm AZoH$m H$Sy>Z {damoy hmov Amho. Xaå`mZ, `mda AZoH$m H$Sy>Z à{v{h«$`mhr `ov AmhoV. H$moUË`mhr Y m À`m ImgJr ~m~t Ü`o gah$mazo hñvjon H$aUo `mo½` Zmhr. nëzrbm Jmoir KmbÊ`mnojm {Vbm VbmH$ {Xbobm Ho$ìhmhr ~am, Ago dmxj«ñv d³vì` g modmxr nmq>umo ImgXma Eg.Q>r. hgz `m Zr Ho$bo. bmoh$g^ov VrZ VbmH$ {dyo`h$mbm Owar { imë`mz Va ho {dyo`h$ amá`g^ov OwargmR>r nmr>dbo OmUma Amho. H$Yr-H$Yr nvr-nëzr Ü`o Ho$di {d^³v hmoê`mmmm n`m ` {e H$ AgVmo. Aem doir nëzrbm Jmoir KmbÊ`mnojm {Vbm {Vhoar VbmH$ XoD$Z dojio Pmbobo Mm Jbo, Ago hgz åhumbo. Bñbm Zo {hbm Zm H$m` Ý`m`M {Xbm Amho. nëzr Ooìhm nm{hoo, Voìhm Amnë`m nvrnmgyz dojir hmod$ eh$vo. ear`v Am{U wpñb ng Zb bm Ü`o ~Xb H$aUo J a Amho. Oa Vwåhr EImÚm nwéfmbm {Vhoar VbmH$Z Va VrZ dfmªmr {ejm {Xbr, Va Vmo Hw$Qw> ~mbm ^Îmm H$gm XoD$ eho$b, Agm gdmb Ë`m Zr `mdoir Ho$bm. qhxy Am{U p¼ñvr Y m Vrb nwéfm Zm EH$m dfmªmr {ejm hmovo, Va wpñb Y m Vrb VéUm Zm VrZ dfmªmr {ejm H$m, Agm gdmbhr Ë`m Zr `mdoir Ho$bm. gnm ImgXmamMo dmxj«ñv d³vì` Xaå`mZ, {Vhoar VbmH$ {dyo`h$mda nrs>rnrà`m ImgXmam Zrhr à{v{h«$`m {Xbr. AmnU {Vhoar VbmH$ {dyo`h$mà`m {damoymv AmhoV. r EH$ wpñb Agë`mZo `m {ZU `mmm {damoy H$aV Amho. gah$mabm Oo H$am`Mo Amho Vo H$aVrb. na Vw, Amåhr Vo ghz H$aUma Zgë`mMo ImgXma ZPra Ah X åhumbo. Xaå`mZ, {damoymh$m Mm {hbm {damoyr ÑpîQ>H$moZ Agë`mMr à{v{h«$`m ^monmo ImgXma amho$e {gýhm `m Zr {Xbr. Oo VrZ dfmªà`m {ejo~ôb ~mobvmv, Ë`m Zr hþ S>m~ irbm Amim KmbÊ`mgmR>r V`ma H$aÊ`mV Amboë`m H$m`ÚmV gmv dfmªà`m {ejomr VaVyX H$aÊ`mV Ambr Amho, `mmm {dmmahr H$amdm, Agohr Vo åhumbo. àdmhmà`m {déõ nmohm`bm {eh$m Zdm~ {bh$m Mm nj gmos>umè`m Zm g m & w ~B & d Îmg ñwm & àdmhmà`m {dê$õ nmohm`bm {eh$m, Agm amï >dmxr gmos>umè`m Zm g m XoVmZmM gîmmymè`m {damoymv bt>ê`mmr qh V Zgë`mZo g{mz A{ha {edgozov Jobo, Aem eãxm V amï >dmxr H$m±J«ogMo àd³vo Zdm~ {bh$ `m Zr Ë`m À`mda Q>rH$m Ho$br Amho. `m Ame`mÀ`m H$mhr H$mì`n ³Vr {Q >Q> H$éZ Ë`m Zr A{ha `m À`m {edgozm àdoemda ^mî` Ho$bo Amho. amï >dmxr H$m±J«ogMo w ~B AÜ`j Agbobo A{ha `m Zr Jwédmar gh$mir {edgozm njà wi CÕd R>mH$ao, `wdmgozm à wi Am{XË` R>mH$ao Am{U AZoH$ {edg {ZH$m À`m CnpñWVrV {edgozov àdoe Ho$bm. Ë`mZ Va H$mhr doimvm Zdm~ {bh$ `m Zr A{ha `m À`m àdoemda Q>rH$m Ho$br. Ë`m Zr {Q >Q> Ho$bo H$s, "Omo qoxm hmovo h dh àdmh Ho$ {dê$õ V avo h, wxm bmoj nmzr Ho$ gmw ~h OmVo h & gm{w`m qoxm hmo Vmo qoxm ZOa AmZm Oê$ar h & O`qhX O` amï >dmx&' g{mz A{ha ho amï >dmxr H$m±J«ogMm w ~B Ybm Moham mzbo OmV hmovo. {dymzg^m {ZdS>UwH$sÀ`m nmíd ^y rda Ë`m Zr {edgozov OmUo hm amï >dmxrgmr>r gdm V mor>m Y $m mzbm OmVmo Amho. ~wydmarm Ë`m Zr Ë`m Mo H$m` H$V} Am{U nxm{yh$mar `m À`mgmo~V ~ R>H$ KoVbr Am{U bm nwt>ohr AerM gmw Úm, Ago åhq>bo hmovo. Joë`m H$mhr {Xdgm nmgyz g{mz A{ha {edgozov OmUma Aer MMm hmovr. Ë`mda AmVm {e $m mov ~ Pmbo Amho. H$mdS> ~ZdUmè`m wpñb m da ~{hîh$ma Kmbm & CÎma àxoe & d Îmg ñwm & {díd qhxy n[afxomr ZoVm gmüdr àmmr hr nwýhm EH$Xm ~aibr Amho. h[aûma Yrb ^JdmZ e H$amÀ`m H$mdS> `mìogmr>r H$mdS> ~ZdUmè`m wpñb m da ~{hîh$ma Kmbm, Ago dmxj«ñv {dymz {VZo Ho$bo Amho. `m {dymzm wio {VÀ`mda Q>rH$m hmovm Amho. CÎma àxoemvrb ~mjnv Ü`o EH$m H$` H«$ mv ~mobvmzm gmüdr åhumbr, "h[aûma Ü`o ^JdmZ e H$amÀ`m ^³Vm gmr>r 99 Q> o$ wpñb H$mdS> ~ZdÊ`mMo H$m H$aVmV. Ë`m À`mda AmnU ~{hîh$ma Kmbm`bm hdm, VgoM Ë`m Zm BWyZ hmh$byz bmdm`bm hdo. H$maU, mâ`m & JwOamV & d Îmg ñwm & H$magmR>r AmdS>Vm Mm B g Z ~a { idê`mgmr>r JwOamV Yrb EH$m {~ës>azo Am ZbmB Z {bbmdmv M $ 19 bmi én`o moobo AmhoV. Ë`mÀ`m g S>rO ~ P H$maÀ`m EHy$U qh$ VrÀ`m 33 Q> o$ BVH$s hr a $ Amho. AmdS>rÀ`m Mm B g Z ~agmr>r EImÚm ì`³vrzo ^abobr BVH$s a $ nmhÿz H$moUmMohr S>moio {dñ $mabo AgVrb. JmoqdX nagmzm Ago `m Mm B g Z ~agmr>r 19 bmi én`o ^aboë`m {~ës>amo Zmd Amho. Vmo amoh$moq> `owrb a{hdmgr Amho. `m {~ës>azo Amnë`m g S>rO H$magmR>r 0007 `m Mm B g Z ~agmr>r amoh$moq>à`m AmaQ>rAmoH$S>o AO Ho$bm hmovm. nagmzm ho JUnVrMo ^³V AmhoV. Ë`m wio 7 hm AmH$S>m JwOamVr ^mfovrb A H$m Ü`o {b{hbm Va Vmo JUoemÀ`m à{v ogmaim {XgVmo. VrZ dfmªv {dç>b {XamgmR>r {Xbr EH$ H$moQ>tMr XoUJr & n T>anya & à{v{zyr & gmdù`m {drw>am`mmo {Zñgr ^³V, w ~B `owrb ~m YH$m ì`mdgm{`h$ O` V åh gh$a `m Zr a{ddmar {dç>b {Xamg 11 bmim Mr XoUJr XoD$Z Joë`m VrZ dfmªv EH$ H$moQ>r én`m Mr XoUJr XoÊ`mMm {dh«$ Ho$bm Amho. åh gh$a ho {dç>b {XamMo mor>o XoUJrXma R>abo AmhoV. hmamï >mmo AmamÜ` X dv Am{U JmoaJ[a~m Mo X dv g Oë`m OmUmè`m {dç>b {XamÀ`m lr VrV dmt> hmov Agë`mMo XoUJrÀ`m AmoKmVyZ g moa `ov Amho. AmfmT>r `mìoà`m H$mimV {dç>b {Xamg Mma H$moQ>r 40 bmim À`m XoU½`m àmá Pmë`m. XoU½`m Mm AmoK AOyZhr gwê$ AgyZ, XoemVë`m qhxy Zmhr Aem amoojmamà`m g Yr { im`bm hì`mv'. e H$amÀ`m ^³Vm H$Sy>Z Xadfu CÎma ^mavmv H$mdS> `mìomo Am`moOZ Ho$bo OmVo. `mdoir ^m{dh$ CÎma àxoemvrb h[aûma, CÎmamI S> Yrb Jm wi Am{U J JmoÌr VgoM {~hma Yrb gwbvmzj O `owyz J Jm ZXrMo nmur H$mdS>t YyZ dmhÿz ZoD$Z Ë`mZo ^JdmZ e H$amMr nyom H$aVmV. `mz Va AmUIr EH$ dmxj«ñv {dymz gmüdrzo Ho$bo Amho. "Oo Xaem Ü`o OÝ KoVmV Vo w ~B darb hëë`mmm gyìyma Am{U Ë`m wio Ë`m Zm hm H«$ m H$ hdm hmovm. `m~m~v ~mobvzm nagmzm åhumbo, r Mm B g Z ~agmr>r 19 bmi én`o ^abo. mì, AmaQ>rAmoZo bm hm H«$ m H$ H$maÀ`m Z ~a ßboQ>da JwOamVr ^mfov Q>mH$Ê`mg nadmzjr ZmH$mabr. r H$mhr Ooåg ~m±s>mm $Zhr Zmhr Omo 007 `m H«$ m H$mgmR>r BVHo$ n go ^aoz. nagmzm `m Zr `mnydu Ë`m À`m VrZ a{ddmar ~m YH$m ì`mdgm{`h$ O` V åh gh$a `m Zr 11 bmim Mr XoUJr {dç>b {Xamg {Xbr. Joë`m VrZ dfmªv Ë`m Zr EH$ H$moQ>r én`m Mr XoUJr {dç>b {XamH$S>o O m Ho$br Amho. BVH$s mor>r XoUJr amoi ñdénmv XoUmao åh gh$a ho {dç>b {XamMo mor>o XoUJrXma R>abo AmhoV. åh gh$a `m Mo { Ì MoVZ àymz `m Zrhr 51 homam Mr XoUJr `mdoir {dç>b {Xamg {Xbr. gmüdr àmmr ~aibr bîh$a-e-vmo`~mmm g ñwmnh$ hm $so gb XgmaIo XheVdmXr ~ZVmV. VgoM ^monà`m ImgXma gmüdr àkmqgh R>mHy$a Am{U hmë m Jm YtMm maoh$ar ZWwam JmoS>gogmaIo bmoh$ H$Yrhr Vgo hmod$ eh$v ZmhrV. `mda XoemVrb ~w{õdmxr bmoh$ H$Yrhr ^mî` H$arV ZmhrV. mì, bm $mer Pmbr Var Mmbob, nu r Iao ~mobumam' Ago gmüdr àmmrzo åhq>bo Amho. A~~! H$maÀ`m Mm B g Z ~agmr>r moobo 19 bmi én`o JmS>çm gmr>rhr hmm H«$ m H$ KoVbm Amho. Xaå`mZ, JwOamVÀ`m AmaQ>rAmo A{YH$mè`m Zr gm {JVbo H$s, nagmzm `m Zr {bbmdmv hm H«$ m H$ bmi én`m Mm {dh$v KoVbm Amho. JwOamV Ü`o EImÚm H$maÀ`m H«$ m H$mgmR>r AmOda moomdr bmjbobr hr gdm {YH$ a $ R>abr Amho. Á`m Mm Aem H«$ m H$mda {dídmg Amho Vo bmoh$ Aem AmdS>Ë`m H«$ m H$m gmr>r mor>r qh$ Vhr moom`bm V`ma AgVmV. AmaQ>rAmoVrb A{YH$mar gm JVmV H$s, 1, 7, 11, 9, 99 ho H«$ m H$ {dh$v KoÊ`mgmR>r gdm {YH$ ñnym AgVo. Va Amnë`m Mm B g H«$ m H$m Ü`o bmoh$ Ë`m Mo dmt>{xdg, b¾mmm dmt>{xdg, wbm Mm dmt>{xdg Aem àh$maà`m OrdZmVrb hîdmà`m VmaIm À`m H«$ m H$mbm ng Vr XoVmV. w ~B Vrb ~m YH$m ì`mdgm{`h$ O` V åh gh$a {XamMo mor>o XoUJrXma w ~B `owrb ~m YH$m ì`mdgm{`h$ O` V åh gh$a `m À`m dvrzo n T>anya `owrb ñwm{zh$ ~m YH$m ì`mdgm{`h$ mévr dmk mos>o `m Zr a{ddmar AH$am bmim Mm YZmXoe {Xa g{ VrMo H$m` H$mar A{YH$mar g{mz T>mobo `m À mh$s>o gwnyx Ho$bm. `mdoir {Xa g{ VrÀ`m dvrzo Ë`m Mm gý mz H$aÊ`mV Ambm. `màg Jr {Xa g{ VrMo ì`dñwmnh$ ~mbmor nwxbdms> Am{U BVa H$ Mmar CnpñWV hmovo. Joë`m VrZ dfmªv EH$ H$moQ>tMr XoUJr {dç>b {Xamg amoi ñdénmv XoUmao w ~B `owrb ~m YH$m ì`mdgm{`h$ O` V åh gh$a ho {dç>bmmo {Zñgr ^³V AgyZ, Ë`m Mr {dç>bmda Anma lõm Amho. amá`mv emim gmr>r amr>r ^mfm g³vrmr & n T>anya & à{v{zyr & amá`mvrb gd emim Ü`o amr>r ^mfm A{Zdm` H$aÊ`m~m~VMm H$m`Xm bdh$am `ov AgyZ, `m H$m`ÚmMm gwxm V`ma H$aÊ`mV Ambm Amho. `m gwúmda gymzm Am{U ~Xb gwmdê`mgmr>r gm{hë` n[afxoà`m g Ho$VñWimda CnbãY H$aÊ`mV Ambm Amho. `m~m~và`m `mo½` Ë`m gymzm H$aÊ`mMo AmdmhZ hmamï > gm{hë` n[afxoh$sy>z H$aÊ`mV `ov Amho. amá`mvrb gd M emim Ü`o amr>r ^mfm {eh$dbr Omdr Am{U Ë`m~m~VMm H$m`Xm amá` gah$mazo H$amdm `mgmr>r amr>rda ào H$aUmè`m amá`mvrb g ñwm & H$mobH$mVm & d Îmg ñwm & bmoh$g^m {ZdS>UwH$snmgyZ npím ~ Jmb Ü`o ^mon Am{U V U yb H$m±J«og `m À`mV gwê$ Agbobr amoh$s` bt>mb {Xdg {Xdg Vrd«hmoV Amho. Xaå`mZ, `m {ddmxmmo n`m dgmz qhgmmmamv hmov AgyZ, ZwH$Ë`mM Pmboë`m VmÁ m KQ>ZoV CÎma 24 najum {OëømV ^mon ImgXma AOw Z qgh `m À`m {ZdmgñWmZmda mor>m h m Pmbm Amho. h oimoam Zr AOw Z qgh `m À` Kamda ~m å~h m Ho$bm Amho. VgoM h oimoam Zr qgh `m À`m KamÀ`m {XeoZo Jmoir~mahr Ho$bm. ~oamh$nya bmoh$g^m VXmag KmVyZ & n T>anya & à{v{zyr & n T>anya- n{hë`m o$ar Ü`o ñdoarg { imbobm Cñ w$v à{vgmx d ñdoar Ü`o àdoe Z { imboë`m {dúmï`mªmr àm S> g»`m nmhvm {dúmï`mªzr Km~ê$Z OmdyZ MwH$sMm {ZU ` KoD$ ZH$m "ñdoar' Ü`o {Vgè`m o$arvyz àdoe { iy eh$vmo.' Ago AmdmhZ ñdoar àw df A{^`m {ÌH$sMo àdoe A{Yð>mVm S>m. nr. Eg. H$Mao `m Zr Ho$bo. àw df A{^`m {ÌH$sÀ`m àdoe à{h«$`omr Xwgar o$ar g nbr AgyZ ñdoarv àode Z { imë`m wio ZmamO Agboë`m {dúmwm Zm S>m. H$Mao mj Xe Z H$aV hmovo. Vo nwt>o åhumbo H$s, "~è`mmxm {dúmwu n{hë`m o$argmr>r gah$mar d nwê`m- w ~B À`m hm{dúmb`m Zm ng Vr XoV AgVmV d Ë`mVyZ Ë`m Mr àw o$ar Ü`o ñdoar Ü`o àdoe KoÊ`mMr g Yr MwH$Vo na Vw Xwgè`m o$ar Ü`o Am{U AZoH$ gm{hpë`h$m Zr 24 OyZ amoor YaUo Am XmobZ Ho$bo hmovo. `mdoir w»` Ìr Xod Ð $S>Udrg `m Zr hr mjur mý` Ho$br hmovr. `mg X^m V {dymz n[afxoà`m Cng^mnVr S>m. Zrb Jmoao `m À`m AÜ`jVoImbr gm{hë` n[afxov ~ R>H$ Pmbr. `m ~ R>H$sbm AZoH$ gm{hpë`h$ ^mfmvák CnpñWV hmovo. `mdoir gm{hë` n[afxomo à wi Xoe wi `m À`m mj Xe ZmImbr `m H$m`ÚmMm gwxm V`ma H$aÊ`mMo {ZpíMV Pmbo hmovo. `mzwgma hm gwxm V`ma H$aÊ`mV Ambm AgyZ, gm{hë` n[afxoà`m g Ho$VñWimda ZmJ[aH$m gmr>r R>odÊ`mV ImgXma Agboë`m AOw Z qgh `m À`m Hw$Qw> {~`m Zr gm {JVbo H$s, ~wydmar amìr AkmV h oimoam Zr Ë`m À`m Kamda h m Ho$bm. VgoM KamÀ`m {XeoZo Jmoir~mahr H$aÊ`mV Ambm. Xaå`mZ, `m hëë`mà`m KQ>ZoZ Va ImgXma AOw Z qgh `m À`m Hw$Qw> {~`m Zr V U yb H$m±J«ogda J ^ra Amamon Ho$bo AmhoV. Xaå`mZ, hëë`mà`m KQ>ZoZ Va CÎma 24 najum {OëømV OJVXb R>mÊ`mOdi Agboë`m AOw Z qgh `m À`m {ZdmgñWmZr nmo{bgm Mm MmoI ~ Xmo~ñV R>odÊ`mV Ambm Amho. VgoM AOw Z qgh `m Mm wbjm gm a^ qgh `m À`m VH«$marZwgma JwÝhm XmIb H$ê$Z ñdoar Ü`o àdoe { iob H$s Zmhr `m e Ho$ wio Ë`mMr BÀN>m ZgVmZmhr BVa hm{dúmb`m Mr Zmdo {ZdS> `mxr Ü`o {b{hbr OmVmV. n[aum r Xwgè`m o$arv Ë`m Zm ZH$mo Agboë`m hm{dúmb`mmm Z ~a bmjvmo d AmnUmg Hw$R>ë`mM hm{dúmb`mv àdoe { iuma Zmhr Aem {^VrnmoQ>r {dúmwu d nmbh$ KmB / JS>~S>rV Ë`m Zm ZH$mo Agboë`m hm{dúmb`mv àdoe KoÊ`mMr MyH$ H$aVmV.Aem {dúmï`m Zr WmoS>mgm g ` ~mijyz Xwgè`m o$arv { imbobo hm{dúmb` "Not Freeze' n`m ` dmnê$z {Vgè`m o$arg nmì ìhmdo. Aer m{hvr A{Yð>mVm S>m. H$Mao `m Zr {Xbr. A{YH$ m{hvr XoVmZm S>m. H$Mao nwt>o åhumbo H$s, "{Vgè`m o$ar Ü`o àdoemmr eš`vm dmt>ê`mmo H$maU H$s, {Vgè`m o$arv gd Ama{jV OmJm gdmªgmr>r Iwë`m Ho$ë`m OmVmV. Ë`m wio ñdoarvrb Ambobm Amho. amá`mvrb {d{dy g ñwm, emim Am{U ZmJ[aH$m Zr `mo½` Ë`m gymzm Am{U ~Xb gwmdê`mmo AmdmhZ gm{hë` n[afxoh$sy>z H$aÊ`mV Ambo Amho. hmamï >mvrb H$moUË`mhr emiov amr>r {df` Z {eh$dbm Joë`mg X S>mMr VaVyX H$aÊ`mV Ambr. `m H$m`ÚmMm ^ J H$aUmè`m emiog àw V nmm homa én`o X S> Xwgè`m doiog Xhm homam Mm X S> Va {Vgè`m doiog mì emiomr mý`vm Am{U emgzmmo Zm hah$v à munì aô H$aÊ`mMr {e $mag emgzmh$s>o H$aÊ`mMr VaVyX H$aÊ`mV Ambr Amho. n T>anya ^mon ImgXmamÀ`m Kamda AkmVm H$Sy>Z ~m å~hëë mgh Jmoir~ma ñdoar Ü`o {Vgè`m o$arvyz àdoe { iy eh$vmo n[aga KoV Vnmg gwê$ Ho$bm Amho. `m OrdKoÊ`m hëë`m mjo V U yb H$m±J«ogMm hmv Agë`mMm Amamon AOw Z qgj `m À`m Hw$Qw> {~`m Zr Ho$bm Amho. Xaå`mZ, `m KQ>ZoZ Va ^monzo gîmmymar V U yb H$m±J«og{damoYmM OmoaXma Am XmobZ nwh$mabo Amho. Xaå`mZ, hm Jmoir~ma Pmbm Voìhm ^mon ImgXma AOw Z qgh ho Kar ZìhVo. gü`m gwê$ Agboë`m g gxoà`m nmdgmir A{YdoeZmV gh^mjr hmoê`mgmr>r Vo {X r `owo Jobobo AmhoV. Xaå`mZ, AOw Z qgh `m À`m Kam~mhoa$ AmaEE $ OdmZ V ZmV H$aÊ`mV Ambo AmhoV. gd Ama{jV OmJm AmnUmgmR>r Iwë`m hmovmv. VgoM AmnUmg Xwgè`m o$ar Ü`o { imboë`m hm{dúmb`m Mr `mo½`vm VnmgÊ`mgmR>r Imbrb {ZH$f dmnê$ eh$vm. EZ.~r.E.Mo mzm H$Z Oo H$s, hmamï >mvrb $º$ 10 Q> o$ hþz H$ r hm{dúmb`mbmm àmá Amho, Cƒ {dúm {d^y{fv {ejh$ d X, (nrems>r àmá), àw dfm Mm {ZH$mb, CÎm ZmoH$arÀ`m g Yr XoUmao hm{dúmb`, g emoyzmgmr>r AË`mYw{ZH$ gw{dym d nmofh$ dmvmdau, {eh$dur wº$ dmvmdau, a JtJ wº$ d gwa{jv n[aga Am{U dg{vj ho, hm{dúmb`mvrb mjrb H$mhr dfm Mm àdoemmm AmboI nhmdm. "ñdoar'mm n`m ` {Vgè`m o$arv Q>mH$mdm d "ñdoar' Ü`o àdoe KodyZ CÁdb ^{dî`mmr ImÌr `mdr.' Ago AmdmhZ àdoe A{Yð>mVm S>m. H$Mao `m Zo Ho$bo Amho

8 H$moH$U JiVr bmjbobr gmv YaUo gwa{jv & aëzm{jar & d Îmg ñwm & {Vdao `owrb YaU w$qy>z AZoH$ Hw$Qw> ~o CX²ÜdñV Pmë`mZ Va {OëømVrb AZoH$ YaUm À`m JiVrMm àíz nwt>o Ambm Amho. {OëømVrb JiVr bmjboë`m gmv YaUm Mr S>m. ~m~mgmho~ Am ~os>h$a V Ì{dÚmnrR>mMo àm. S>m. g{mz nmoao d ^yd km{zh$m Zr nmhur Ho$br. `m gmv YaUm Zm H$moUVmhr YmoH$m Zgë`mMo ñnï> Pmbo Agë`mMr m{hvr {Oëhm{YH$mar gwzrb MìhmU `m Zr {Xbr. gd YaUo ^abr AgyZ, ZmJ[aH$m À`m ZmV ^rvr Agë`mZo `m {R>H$mUr 24 Vmg gwajmajh$m Mr {Z`w³Vr H$aÊ`mV Amë`mMr m{hvrhr Ë`m Zr nìh$mam Zm {Xbr. {MniyU VmbwŠ`mVrb {Vdao YaU w$q>rz Va 24 OUm Mm Ë`y Pmbm hmovm. `mz Va {OëømVrb bkwnmq>~ Ymao àh$ën, Ü` àh$ën d Ho$Q>r ~ Ymè`m YyZ hmoumè`m JiVr~m~V ZmJ[aH$m Ü`o OmJ Vr {Z m U Pmë`mMo {XgyZ Ambo. AZoH$ J«m ñwm Zr `m JiVr~m~V ^rvr OmUmè`m Agë`mMohr Ë`m Zr AhdmbmV ñnï> Ho$bo Amho. ì`³v H$arV XwéñVrMr mjur Ho$br hmovr. Ë`m wio {MniyU VmbwŠ`mVrb moaduo `owrb YaUmbm bmjboë`m nmhurz Va {Oëhm{YH$mar emgzmà`m ^yd km{zh$m gh Am`Am`Q>r éah$s `owrb JiVrMrhr Ë`m Zr nmhur Ho$br. ho YaU gwa{jv AgyZ, gwzrb MìhmU m Mr m{hvr nrem.s>r. àmá am`js> `owrb bmouoao {dúmnrr>mmo Á`oð> Ë`m {R>H$mUr CJdbobr PmS>oPwS>no VmoS>Ê`mÀ`m gymzm Ë`m Zr ^yvák S>m. g{mz nmoao `m Zrhr YaUm Mr d ^yñibz Ho$ë`m AmhoV. amomnya VmbwŠ`mVrb VidS>o `owrb YaUmÀ`m q^vr YyZ hmoumè`m ^mjm Zm ^oq>r {Xë`m. g J oída VmbwŠ`mVrb am Jd YaUm~m~Vhr VH«$mar nmurjivr hmov Agë`mZo Vr amoiê`mgmr>r Ho${ H$b {OëømVrb {Zdo ~wðþh$ OmoerdmS>r `owrb YaUmÀ`m Amë`mZ Va S>m. nmoao `m Zr ^oq>r {Xë`m. `mdoir 70 J«mD $Q>tJ H$aÊ`mÀ`m gymzm Ë`m Zr Ho$ë`m AmhoV. {MniyU Imbrb ~moybm ^ojm Joë`m AmhoV. `m ^ojm Mm H$moUVmhr Q>³³ m n`ªv nmê`mmr nmvir R>odÊ`mV Amë`mMo {ZXe Zmg A VJ V `oumao H$m S>dbr Am{U gmianm `owrb YaUmbmhr YmoH$m YaUmbm Zgë`mMm Ahdmb Ë`m Zr {Xbm Amho. Ambo. `m YaUm~m~Vhr Ë`m Zr gymzm Ho$ë`m Agë`m, Var YmoH$m Zgë`mMo S>m. nmoao `m Zr ñnï> Ho$bo Agë`mMo S>m JamV ns>boë`m ^ojm `m Imbrb ~moybm Zmë`mn`ªV `m YaUmbmhr H$moUVmhr YmoH$m Zgë`mMo ñnï> Ho$bo Amho. {Oëhm{YH$mar gwzrb MìhmU `m Zr gm {JVbo. Ama. EZ. Am`. a{o. H«$ /77 MH/MR/RGD/RNP-16/ ( ) ewh«$dma, {X. 26 Owb 2019 h Îdm Mo Am {bìh [as>bo OmVrÀ`m H$mgdmbm {Xbo OrdXmZ & Xmnmobr & à{v{zyr & Xmnmobr VmbwŠ`mVrb hu} `owo Am {bìh [as>bo `m OmVrÀ`m H$mgdmbm `owrb `wdh$m Zr OrdXmZ {Xbo. hu} `owrb gmjar {H$Zmè`mda Am {bìh [as>bo OmVrMm H$mgd {H$Zmè`mbm Ambm. `m H$mgdmMo XmoZ n I VwQ>bob hmovo. mì, VoWrb OI ZwH$VrM ^abr hmovr. ho bjmv `ovmm VoWo Agboë`m `wdh$mzo àrv gmq>{dbh$a `m Zm $moz H$ê$Z gm {JVbo. àrv `m Zr `m H$mgdmbm nm{hë`mz Va dz{d^mjmbm H$i{dbo. dz{d^mjmmo dznmb JUoe IoS>oH$a ho Ë`m À`m ghh$mè`m gh hu}v Ambo. dz{d^mj A{YH$mè`m À`m CnpñWVrV `m H$mgdmbm n I Zgë`m wio Ë`mbm Am Ob} `owrb Im OZmV gmos>ê`mv Ambo. "A{b~mJ Vo Xmnmobr mj} amohm ~ggodm gwé H$am' & Xmnmobr & à{v{zyr & A{b~mJ Vo Xmnmobr amohm mj} ~ggodm gwé H$aÊ`mMr mjur H$moH$U EgQ>rào r J«wnH$Sy>Z H$aÊ`mV Ambr Amho. aëzm{jar {OëømVrb Xmnmobr ho EH$ hîdmmo {R>H$mU AgyZ, dojmzo {dh${gv hmoumao eha Amho. Xmnmobr `owo S>m. ~mimgmho~ gmd V H$moH$U H $fr {dúmnrr>mmo w»` H$m`m b` AgyZ, `m {R>H$mUr A{b~mJ d AÝ` n[agamvrb AZoH$ ZmJ[aH$ H$m` av AmhoV. VgoM Xmnmobr `owo gah$mar d ImgJr ImË`mV H$ Mmar H$m` av AmhoV. `m bmoh$m Zm A{b~mJ d AÝ` n[agamv `owo `oê`m-omê`mgmr>r ~ggodm CnbãY Zgë`mZo Ð{dS>r àmum`m H$amdm bmjv Amho. Ë`m wio ZmhH$ n gm, doi, l `mmm Anì`` hmovmo. Var darb mjurmm {dmma {d{z ` H$ê$Z ~ggodm gwê$ H$amdr, VgoM ~gmr doi gmo rmr hmob b, Aer ~ggodm gwê$ H$amdr, Aer mjur am`js> {d^mjmmo {d^mj {Z` ÌH$ `m À`mH$S>o H$moH$U EgQ>rào r J«wn Xmnmobr `m Zr Ho$br Amho. XmnmobrV ìhm br~m b ñny}mo Am mooz & Xmnmobr & à{v{zyr & Xmnmobr VmbwH$m `wdmgozoà`m dvrzo {edgozm njà wi CÕd R>mH$ao Am{U {edgozm ZoVo n`m dau Ìr am Xmg H$X `m À`m dmt>{xdgm{z{ Îm `wdmgozm amá` H$m` H$m[aUr gxñ` `mojoe H$X `m À`m mj Xe ZmImbr ìhm br~m b ñny}mo Am`moOZ H$aÊ`mV Ambo Amho. hr ñnym 27 Owb amoor gh$mir ZD$ dmovm H$moH$U H $fr {dúmnrr> XmZ `owo KoÊ`mV `ouma Amho. ñny}vrb {dooë`m d Cn{dOoË`m g Km Zm amoi nm[avmo{fh$ d MfH$ XoD$Z Jm a{dê`mv `ouma AgyZ, gh^mjr g Km Zm gh^mj à munì XoÊ`mV `ouma AmhoV. & XmoS>m mj & d Îmg ñwm & H$mOy ~r IaoXr H$ê$Z 23 bmi 21 homa 768 én`m Mr Am{W H$ $gduyh$ Ho$ë`màH$aUr {Xì`m égob Amo~oam ` (am. Jmodm) d { H$mOy Z har JmdS>o (am. {ngwb} YmQ>dmS>r, hm S>m-Jmodm) `m XmoKm da XmoS>m mj nmobrg R>mÊ`mV JwÝhm XmIb H$aÊ`mV Ambm Amho. `mda bú U nm Sw>a J moaoh$a (am. Pao~m ~a) `m Zr { $`m X XmIb Ho$br. gmq>obr-^os>er ~momanor>ov Jobr AZoH$ dfmªnmgyz { $`m Xr bú U moaoh$a ho H$mOy IaoXr H$ê$Z H$maImZXmam Zm XoÊ`mMm ì`dgm` H$aV AmhoV. `mdfuà`m H$mOy h Jm mv Ë`m Zr Pao~m ~a `owo ^ms>çmzo KoVboë`m ~ Jë`mV ~moma^mdmnojm A{YH$ OmXm Xa XoD$Z ho H$mOy { H$mOy Z JmdS>o `m Zm {Xbo. n{hë`m Q>ßß`mV { H$mOy Z d {Xì`m Amo~oam ` `m Zr moaoh$a `m Mm n go XoD$Z {dídmg g nmxz Ho$bm. XþMmH$sgh XmånË` H$mogibo ZXrV Zd{ddm{hVm dmhÿz Jobr, nvr ~Mmdbm; gmn g moa Amë mzo KS>br KQ>Zm & Hw$S>mi & d Îmg ñwm & Hw$S>mi-KmoS>Jo amá` mjm da ^S>Jmd nwbmda JmS>rg moa AMmZH$ gmn Amë`mZo XwMmH$sñdmamMo {Z` ÌU gwqy>z moq>magm`h$bgh nvr-nëzr ZXrV H$mogibr. `mv moq>magm`h$bñdma har adtð {OH$ S>o (33, am. AUmd Xm^mMrdmS>r) hm gwx dmzo ~Mmdbm. mì, nëzr Xrár {OH$ S>o (28) hr dmhÿz Jobr. hr XwK Q>Zm Jidmar amìr AmR> dmoê mà`m gw mamg KS>br. Ad `m XmoZ {hý`m nydu b¾ Pmboë`m `m XmånË`m~m~V KS>boë`m `m XwK Q>Zo wio hihi ì`³v hmov Amho. Xaå`mZ, AmnÎmr ` ÌUogh nmo{bgm Zr KQ>ZmñWir Ymd KoV J«m ñwm À`m ghh$m`m Zo emoyh$m` hmvr KoVbo. ~wydmar gm` H$min`ªV gw mao 24 Vmg emoyh$m` gwê$m hmovo. Varhr ~onîmm XrárMm emoy bmjbm ZìhVm. KQ>ZmñWimdê$Z VgoM nmo{bgm H$Sy>Z { imboë`m m{hvrzwgma, har adtð {OH$ S>o d Ë`mMr nëzr Xrár {OH$ S>o (am. AUmd-Xm^mMrdmS>r) ho XmoKohr gm` H$mir Om ^ds>o-^aur `owo Amnë`m ZmVodmB H$m H$S>o moq>magm`h$bzo Jobo hmovo. gm` H$mir ZmVodmB H$m H$Sy>Z ho XmånË` AUmdbm Kar `oê`mg {ZKmbo. gm` H$mir AmR> dmoê mà`m mì Ë`mZ Va Ë`m nwt>rb {Xdgm V `mm XmoKm g e{`vm H$S>o XmoS>m mj VmbwŠ`mVrb AZoH$ eovh$è`m Zr H$mOy {dh«$sbm KmVbo. H$mOyMm ^md à{v{h$bmo mjo Xhm én`mzo A{YH$ { iy bmjë`mzo eovh$è`m Mr H$mOy {dh«$sgmr>r `m g e{`vmh$s>o [ak bmjbr. eovh$è`m Zm A YmamV R>odyZ g e{`v {Xì`m Amo~oam ` `m {hbozo Amnë`m gm{wxmamà`m XVrZo H$mOy eovh$è`m Zm bmimo én`m Mm J S>m KmVbm. Jobo AZoH$ {Xdg eovh$ar Pao~m ~a `owrb {Xì`m Amo~oam ` `m À`m ~ Jë`mH$S>o `oapmao KmbV hmovo. Xaå`mZ OmoaXma nmd$g H$mogiV hmovm. Ë`m Mr moq>magm`h$b ^S>Jmd nwbmda Ambr AgVm moq>magm`h$bg moa añë`mda gmn ganq>vmzm {Xgbm. `m gmnmbm dmmdê`mgmr>r har `mzo moq>magm`h$b añë`mà`m Xwgè`m ~moybm KoÊ`mMm à`ëz Ho$bm. Ë`mMdoir moq>magm`h$b nwbmda Agboë`m XJS>r {Zgmbm AmXiyZ {OH$ S>o XmånË` moq>magm`h$bgh WoQ> ZXrnmÌmV H$mogibo. `mv Xrár moq>magm`h$bgh àdmhmv ns>br, Va har nwbmà`m H$R>S>çmbm AS>Hy$Z am{hbm. nëzr nmê`mv dmhÿz OmV Agë`mZoo Ë`mZo A Yma AgyZhr {Vbm nmê`mvyz ~mhoa H$mT>Ê`mMo ewumo à`ëz Ho$bo. mì, nmê`mmm àdmh mor>m Agë`mZo Vmo {Vbm H$mOy ~r IaoXr ì`dhmamv 23 bmim Mr $gduyh$ mì, XmoKohr ~ Jë`mV {XgyZ `ov ZìhVo. $gduyh$ Pmë`mMr ImÌr nqy>zhr $gjv Pmbobo eovh$ar VH«$ma XoÊ`mg H$moUrhr nwt>o `ov ZìhVo. AIoa ~wydmar bú U moaoh$a `m Zr XmoS>m mj nmobrg R>mÊ`mV Am{W H$ $gduwh$smr VH«$ma XmIb Ho$br. VH«$marV Amnë`mgh 19 eovh$è`m Zm {Xì`m Amo~oam ` d {VMm gmwrxma { H$mOy Z JmdS>o `m Zr J S>m KmVë`mMo Z yx Ho$bo Amho. bú U mooah$a `m Zr 20 bmi 11 homa 913 én`m Mr H$mOy {dh«$s Ho$br Amho. Ë`mn H$s Ë`m Zm AmR> bmi 25 homa én`o Q>ßß`mQ>ßß`mZo g e{`vm Zr {Xbr, Va Cd [av 11 bmi 96 homa 915 én`o {e H$ am{hbo. VgoM AÝ` 19 eovh$è`m Zm 11 bmi 24 homa 853 én`m Mr Am{W H$ $gduyh$ g e{`v {Xì`m d { H$mOy Z `m Zr Ho$bo Agë`mMo moaoh$a `m Zr VH«$marV åhq>bo Amho. dmmdy eh$bm Zmhr. Ë`mZo ^oxaboë`m AdñWoV ZXrH$mR> JmRy>Z añë`mda `ov `m~m~vmr m{hvr ñwm{zh$ J«m ñwm Zm {Xbr. bmjbrm `m~m~vmr m{hvr AmdioJmd nmobrg XyajoÌ d AmnËH$mbrZ H$jmbm XoÊ`mV Ambr. Á`m {R>H$mUr har {OH$ S>o `m Mr moq>magm`h$b nëzrgh ZXrnmÌmV H$mogibr Ë`m {R>H$mUr aoñš`y Q>r bm ~wydmar gh$mir moq>magm`h$b gmns>br. `mdoir moq>magm`h$bmo BÝS>rHo$Q>a gwê$m hmovo. Ë`mgmo~VM XrárMo EH$ Mßnb AmT>iyZ Ambo, Va amìrm H$mhr A Vamda {VMo Xwgao Mßnb AmT>iyZ Ambo hmovo. XrárZo aozh$moq> KmVbm hmovm. Ë`m wio Vr WoQ> dmhÿz Joë`mMm àmw{ H$ A XmO dv {dbm OmV hmovm. & H$UH$dbr & d Îmg ñwm & bm O VnmgUr d BVa H$m mv ì`j«agboë`m nmo{bgm Zm amìrmr JñV KmbÊ`mg doi Z { imë`mmr g Yr gmyyz MmoaQ>çm Zr H$UH$dbr-{edmOrZJa Ü`o EH$mM amìr gmv {R>H$mUr Ka $mos>çm Ho$ë`m. `m Ü`o H$mhr ~ Jbo, âb Q> Am{U KamMm g mdoe Amho. gwx dmzo MmoaQ>çm À`m hmvr H$mhr bmjbo Zmhr. mì, EH$m ~ Jë`mVyZ Mm XrÀ`m yvu Am{U Mm XrMm Vm ã`m dj ao H$mhr wôo mb Mmoê$Z Zobm. mì, g ~ {YV Ka mbh$ H$moëhmnyabm Agë`mZo `m MmoarMr Zo H$s m{hvr { iy eh$bobr Zmhr. EH$mM amìr `m Ka $mos>çm Pmë`mZo nmobrg ` ÌUmhr MH«$mdbr Amho. Ka $mos>çm Pmboë`m Ü`o {edmorzja Yrb ho bvm amoaëz `m Mm ~ X ~ Jbm MmoaQ>çm Zr $mos>bm. àmw{ H$ m{hvrzwgma, Mm XrÀ`m yvu Am{U Mm XrMm Vm ã`m AmXr wôo mb MmoaQ>çm Zr bm ~dbm. Ë`m wbmh$s>o H$moëhmnyabm Agë`mZo aëzm{jarv gìdmbmi amonm Mr bmjds> & aëzm{jar & d Îmg ñwm & emgzmà`m h[av hmamï > g H$ënZoV gh^mjr hmovmzm ñd` ghmæ`vm g yhmvrb {hbm Zr d jbmjds> mo{h ov gh^mjr ìhmdo, Ago AmdmhZ w»` H$m` H$mar A{YH$mar Am Mb Jmo`b Am{U {Oëhm A{^`mZ ì`dñwmnh$ {ZVrZ mzo `m Zr Ho$bo hmovo. `m AmdmhZmbm à{vgmx XoV {OëømV 15 Owb `m EH$mM {Xder EH$ bmi 39 homa 301 C ox d jm Mr bmjds> H$aÊ`mV Ambr. h[av hmamï > g H$ënZm àë`jmv gmh$maê`mgmr>r bmoh$midi C^mamdo, Ago emgzmmo YmoaU Amho. Ë`mVyZ XwîH$mi, nmurq> MmB, OmJ{VH$ Vmn mzdmt>, {ZgJm Mm g Vmob, ^yobnmvir Am{U BVa Z g{j H$ AmnË`m da mv H$aÊ`mgmR>r amá`mvrb dzjoì 20 Q>³³ m dê$z 30 Q>³³ m n`ªv ZoÊ`mMm emgzmmm g H$ën Amho. Ë`mV Amnbmhr A{YH$ m{hvr { iy eh$br Zmhr. {ZgJ AnmQ> Q> Yrb a OZm amdor gmd V `m Mm Xwgè`m Oë`mdarb âb Q> MmoaQ>çm Zr bú` Ho$bm. Vo w ~B bm amhvmv. VoWohr MmoaQ>çm À`m hmvr H$mhr bmjy eh$bo Zmhr, Va {edmorzja Yrb dmgwxod nm Sw>a J m S>H$a `m À`m KamÀ`m EH$m ImobrV {Xbrn {~ës>h$m ZMo mohzqgj ^ms>çmzo amhvmv. Ë`m ImobrMm H$S>rH$mo` S>m MmoaQ>çm Zr $mosy>z Ka $mos>rmm à`ëz Ho$bm. n[agamvrb mvmolr AnmQ> Q> Yrb e b Ð har Vm ~o `m Mm âb Q> MmoaQ>çm Zr bú` Ho$bm. VoWohr MmoaQ>çm Mr {Zamem Pmbr. mvmolr AnmQ> Q> Yrb {dbmg {^H$mOr nmq>rb `m godm{zd Îm àmw{ H$ {ejh$m À`m Xwgè`m ImobrMm H$S>rH$mo` S>m VmoS>V AgVmZm nhmq>o 2.15À`m gw mamg AmdmO Amë`mZo Vo OmJo Pmbo. XadmOmg moê$z eodq>à`m nm`è`m CVê$Z OmVmZm Ë`m Zm EH$ muyg {Xgbm. mì, Vmo Mmhÿb bmjvmm niyz 8 w$ujyg Ü`o Kam Zm VS>o & w$ujyg & d Îmg ñwm & g J oída VmbwŠ`mVrb w$ujyg-wwidms>r `owo O rz Xw^ JV AgyZ, Kam Zmhr VS>o Joë`mMm àh$ma KS>bm Amho. `m~m~vmo d Îm à{gõ hmovmm, VhgrbXma g Xrn H$X ho ^yj^ VÁkm gh KQ>ZmñWir ~wydmar VmVS>rZo XmIb Pmbo. {MniyU VmbwŠ`mVrb {Vdao `owo YaU w$q>ë`mz Va hgyb ` ÌUm A{YH$ gvh $ Pmbr Amho. w$ujyg-wwidms>r `owo g nyu n[agamv O{ Zrbm ^ojm Joë`mMo g moa Ambo AgyZ, `m ^ojm é XmdV OmD$Z O rz EH$m ~moyzo IMV Amho. `owrb 22 Kam Zm YmoH$m {Z m U Pmbm Amho. Ë`m wio `owrb J«m ñw ^`^rv Pmbo AmhoV. mì, àemgzmzo `m {df`mmr Jm ^r`m Zo XIb KoVbr ZìhVr. `m~m~vmo d Îm ~wydmar à{gõ hmovmm ` ÌUm hbbr Am{U àemgzmmr YmdmYmd gwê$ Pmbr. ~wydmar gm` H$mir VhgrbXma g Xrn H$X ho ^yj^ VÁk aí r H$X `m À`mgh KQ>ZmñWir XmIb Pmbo. Ë`mdoir nmhura Vr `m^mjmvrb n[apñwvr A{YH$ J ^ra Agë`mMo g moa Ambo. `owrb e H$a Hw$bH$Uu `m À`m KamÀ`m g moam O{ Zrbm VS>o Jobo AmhoV. na Vw, Ë`m Mo Ka ~ X Agë`mZo Kam Ü`ohr VS>o Joë`mMo CKS> Pmbo ZìhVo. mì, ~wydmarm Ë`m Mo Ka CKS>Ê`mV Ambo Voìhm Ë`m À`m Kambm Am{U q^vrbm VS>o Joë`mMo {ZXe Zmg Ambo. Ka Ymo Y Xw^ JV Agë`mZo ^rvrmo dmvmdau ngabo Amho. WwidmS>rÀ`m g nyu n[agambmm mor>m YmoH$m {Z m U Pmbm Amho. O{ Zrbm ns>boë`m ^ojm é XmdV OmD$Z S>m JamMm ^mj IMy bmjbm Amho. Ë`m wio OdiM Agboë`m JwaddmS>rbm XoIrb YmoH$m {Z m U hmoê`mmr eš`vm Amho. g J oídamo VhgrbXma g Xrn H$X `m Zr `owo ^oq> {Xbr. nyu n[agammr nmhur H$ê$Z VhgrbXma H$X `m Zr `owrb J«m ñwm Zm gvh $ amhê`mà`m gymzm {Xë`m. gh^mj Agmdm `mgmr>r ñd` ghmæ`vm g yh, Ë`mV gh^mjr {hbm gxñ`m Am{U C ox A{^`mZmVrb H$m` av H$ Mmar `m Zr "C ox d jbmjds> mohr ' am~dmdr, Ago AmdmhZ Jmo`b `m Zr Ho$bo hmovo. `m AmdmhZbm {OëømV CËñ y$v à{vgmx bm^bm. {OëømVrb 13 homa 125 g yhmvrb EH$ bmi 39 homa 198 gxñ` Am{U 103 H$ Mmè`m Zr { iyz EH$ bmi 39 homa 301 C oxd j bmdbo Amho. {deof åhuoo, bmjds> H$aÊ`mV Ambobr amono hr ^{dî`mv CËnÞ XoUmar AmhoV. Am ~m, H$mOy, Amdim, Om ^wi, H$moH$, Zmai, gwnmar, $Ug, gmj, ~ob, [ar>m, {has>m, qmm, gmozmm $m, ~m ~y, grvm $i, noé, ` XmÀ`m dfu `m CnH«$ mbm { imbobm à{vgmx nmhvm, Agm CnH«$ Xadfu KoÊ`mV `ouma Amho. H$UH$dbrV EH$mM amìr gmv {R>H$mUr Ka $mos>çm Jobm. `mm n[agamvrb àjvr {dh$mg nmq>h$a `m À`m Jbmoar KamVhr MmoaQ>çm Zr MmoarMm à`ëz Ho$bm. VgoM {edmorzja Yrb J r Z. 4 `owrb ~iram {dlm AmS>obH$a `m godm{zd Îm {ejh$m À`m KamÀ`m nmr>r mjrb ImobrMm H$mo` S>m MmoaQ>çm Zr VmoS>bm. mì, Vmo MmoarMm à`ëz A`eñdr R>abm. MmoaQ>çm Zr EHy$U gmv {R>H$mUr Ka $mos>rmm à`ëz Ho$bm. MmoaQ>çm À`m hmvr H$mhr bmjbo Zgbo, Var EH$mM amìr Pmbobr hr Ka $mos>çm Mr KQ>Zm J ^ra Amho. `m wio ZmJ[aH$m Ü`o ^rvrmo dmvmdau {Z m U Pmbo Amho. nmo{bgm Zr AmVm A{YH$ gvh $ amhÿz MmoaQ>çm Ü`o YmH$ {Z m U H$amdm, Aer mjur ehadm{g`m H$Sy>Z hmov Amho. H$UH$dbrMo nmobrg {ZarjH$ {edmor H$moir, nmobrg Cn{ZarjH$ H$X, {hbm nmobrg Cn{ZarjH$ O`lr nmq>rb `m À`mgh nmobrg H$ Mmar KQ>ZmñWir nmohmombo Am{U Ë`m Zr n MZm m Ho$bm. XmnmobrV nmdgm wio ns>ps>rà m KQ>Zm & Xmnmobr & à{v{zyr & Jobo XmoZ {Xdg VmbwŠ`mV g VVYma nmd$g gwé AgyZ, `m wio AZoH$ {R>H$mUr ns>ps>rà`m KQ>Zm KS>ë`m AmhoV. J«m ru ^mjmvrb H$mhr mjmªdarb nwbmdéz nmur dhmv Agë`mZo dmhvyh$ Imoi ~br Agë`mMo {MÌ Amho. Xmnmobr VmbwŠ`mV Jobo XmoZ-VrZ {Xdg H$mhrer {dlm Vr KoD$Z Ymo-Ymo H$mogiUmè`m nmdgm wio Xmnmobr-IoS> mjm da a{ddmar d gmo dmar gbj XmoZ {Xdg mvrmm mor>m ^amd dmhÿz Amë`m wio hm à wi amá` mjm darb dmhvyh$ H$mhr H$mi ~ X hmovr. m KQ>ZoMr m{hvr { ivmm Xmnmobr ZJan Mm`VrMr AmnËH$mbrZ Q>r gmo dmar amìr nwýhm KQ>ZmñWir XmIb Pmbr d añë`mdarb mvrmm {T>Jmam CMbyZ dmhvyh$ nyd dv Ho$br. Jidmar gh$mir ns>v Agboë`m Vw $mz nmdgm wio Im S>m n[agamv ViKaH$a Jëbr `owohr mor>çm à mumv mvr dmhÿz Amë`mZo hm mj ~ X ns>bm hmovm. `mhr {R>H$mUr Xmnmobr ZJan Mm`V H$ Mmè`m Zr VmËH$mi KQ>ZmñWir Ymd KoD$Z hr mvr ~moybm H$éZ mj moh$im Ho$bm. Am Ob} `owo g{ Z `m{gz Zm XJmdH$a `m À`m KamMr q^v H$mogiyZ A ev gw mao 45 homa én`m Mo ZwH$gmZ Pmbo Amho. ew^m Jr gwymh$a Am Ob}H$a `m Mr H $nmd $S> dm b H$mogiyZ A XmOo 50 homa én`m Mo ZwH$gmZ Pmbo Amho. gmvm ~m `owrb JUoe Zmam`U Am ~S>gH$a `m À`m KamMr q^v d N>ßna `m Mo ZwH$gmZ hmod$z gw mao 20 homa én`m Mo ZwH$gmZ Pmbo Amho. Am Ob} `owrb E.Ho$. B p½be ñhy$bmr OwZr B mavrmr q^v wgiyma nmdgm wio H$mogië`m wio gw mao 30 homa én`mmo ZwH$gmZ Pmbo Amho. VgoM J«wn J«m n Mm`V H$aOJmd `owrb Amamo½` CnH $Ð Vo OmZoída dms>r g^mj h hm añvm dmhÿz Joë`mZo `owrb dmhvyh$ {dñh$irv Pmbr Amho. `m KQ>Zm Mm n MZm m H$aÊ`mV Ambm Amho. dm{eîr>r, {ed ZXrÀ m nmê mà m nmvirv dmt> & {MniyU & dmvm ha & Joë m XmoZ-VrZ {Xdgm nmgyz ns>umè m nmdgm wio {MniyU ehamvrb dm{eîr>r d {ed ZXrÀ m nmê mmr nmvir dmt>br Amho. mhª$s>r naewam ZJa owrb n M wir hzw mz {XamOdi JQ>ma Vw ~ë m wio nmur añë mda Ambo hmovo. H$mWamoir owrb bú U amomam OmYd m À m KamMo 11 homa 300 én m Mo ZwH$gmZ Pmbo Amho. ~wydmar AIoa nmdgmzo XmoZ homa { br rq>amr gamgar Amobm S>br Amho. XmoZ {Xdgm nmgyz ehamgh Vmbw³ mvrb J«m ru ^mjm Ü o OmoaXma nmd$g gwê$ Amho. Ë m wio ZÚm À m nmê mà m nmvir Ü o dmt> Pmbr Amho. VgoM ÀN>r mh}$q> d ~momanor> n[agamv JQ>mamMo H$m gwê$ Agë m wio nmur añë mda Ambo hmovo. ehamvrb dm{eîr>r d {ed ZXrÀ m nmê mà m nmvir Ü o dmt> Pmbr Amho. mdfu Owb {hý mv Mm Jbm nmd$g ns>ë m wio eovh$è m Zr 90 Q>³Ho$ bmdurmr H$m o nyu H$ê$Z KoVbr. Jidmar 163 { {b rq>a nmd$g Pmbm AgyZ, ~wydma { br rq>a nmdgmmr Zm X Pmbr Amho. Q >H$ Yrb 200 brq>a {S>PobMr Mmoar; {VKm da JwÝhm & ImaonmQ>U & d Îmg ñwm & ImaonmQ>U n[agamv Joë`m H$mhr {Xdgm nmgyz mor>çm mbdmhh$ dmhzm YyZ {S>Pob MmoarMo à mu dmt>bo hmovo. gmo dmar ImaonmQ>U- mmmidms>r `owrb M ÐeoIa eax qexo `m À`m Q >H$ YyZ 14 homa én o qh$ VrMo 200 brq>a {S>Pob Mmoarbm Jobo. Ë`m Zr JmdmVrb bmoh$m H$S>o Mm H$er Ho$br AgVm nhmq>o {VKoOU Ë`m À`m Q >H$ Yrb {S>Pob H$mT>VmZm {XgyZ Ambo hmovo. `màh$aur M ÐeoIa qexo `m À`m VH«$mardê$Z {VKm {dê$õ JwÝhm XmIb H$aÊ`mV Ambm. Ë`mVrb YZmOr AmË mam MìhmU (am. ImaonmQ>U) `mbm AQ>H$ H$aÊ`mV Ambr. Xaå`mZ, Q >H$ Yrb Mmoabobo {S>Pob Á`m gw movyz Mmoê$Z Zobo OmV hmovo, Ë`m JmS>rMm $moq>mo H$mT>ë`mÀ`m amjmvyz YZmOr MìhmU `mzo ì`mnmar JwéàgmX XrnH$ qexo (am. ImaonmQ>U) `m Zm {edrjmi H$ê$Z mahmu Ho$br. `màh$aur YZmOr MìhmU `mà`m{dê$õ AXIbnmÌ JwÝhm XmIb H$aÊ`mV Ambm AgyZ, ImaonmQ>U Yrb ì`mnmè`m Zr MìhmU `mà`m{dê$õ H$R>moa H$madmB H$aÊ`mMr mjur {ZdoXZmÛmao H$UH$dbr nmo{bgm H$S>o Ho$br Amho. `màh$aur Q >H$ mbh$ M ÐeoIa qexo `m Zr {Xboë`m VH«$marV åhq>bo Amho H$s, a{ddmar gm` H$mir d ^ddms>r `owrb n nmda Q >H$Mr Q>mH$s y$b H$ê$Z Q H$ ImaonmQ>U `owrb qgywxwj ~±Ho$g moa S>m ~ar amos>da C^m H$ê$Z R>odbm hmovm. Q >H$Mo XmoÝhr XadmOo ~ X H$ê$Z Ë`mbm Hw$byn bmdyz R>odbo hmovo. gmo dmar gh$mir AmnUmg H$mgmS}> `owyz gm Jbr `owo dmiy ZoÊ`mMo ^ms>o Agë`mZo Ë`m Zr gh$mir 7.30 À`m gw mamg Q >H$ Mmby Ho$bm AgVm {S>Pob rq>amr {ndir bmb Q> Mmby Pmbr. Ë`mdoir Q>mH$s Ü`o {S>Pob Zgë`mMo Ë`m Zm g Obo. åhuyz ñq>oa[a Jdê$Z Imbr CVê$Z Q>mH$sMm Imbrb ZQ> hmv bmdyz nm{hbo AgVm Vmo g b Agë`mMo {XgyZ Ambo. H$moUrVar {S>Pob Mmoê$Z Zoë`mMo Ë`m À`m {ZXe Zmg Ambo. Ë`m Zr JmdmVrb bmoh$m H$S>o Mm H$er Ho$br AgVm JwéàgmX qexo d gwhmg amd$v `m Zr Ë`m Zm Amåhr nhmq>o 4.15 À`m Xaå`mZ H$moëhmnya `owo ImgJr dmhzmzo OmV AgVmZm Vw À`m Q >H$Odi YZmOr MìhmU d em Vmam nm Mmi (XmoÝhr am. ImaonmQ>U) Am{U àxrn moao (am. ^wb ~mds>m) ho Q >H$À`m Q>mH$sVrb {S>Pob H$mT>VmZm {XgyZ Amë`mMo Ë`m Zr gm {JVbo. `m~m~v `m {VKm {dê$õ M ÐeoIa qexo `m Zr {S>Pob MmoarMr nmo{bgmv VH«$ma {Xbr. `m VH«$marbm AZwgê$Z ImaonmQ>U nmobrg R>mÊ mmo hdmbxma AZ mob amdamuo `m Zr grgrq>rìhr w$q>oomr VnmgUr Ho$br AgVm YZmOr AmË mam MìhmU `mmr JmS>r `m grgrq>rìhr w$q>oo Ü`o {ZXe Zmg Ambr. na Vw, hrm JmS>r Amho H$m? `m Jmoï>rMr ImÌr H$aÊ`mgmR>r ImaonmQ>UMo ì`mnmar JwéàgmX qexo `m Zr g e{`v YZmOr MìhmU `m À`m JmS>rMo $moq>mo H$mT>Ê`mg gwédmv Ho$br. gxamr ~m~ YZmOr MìhmU `mà`m bjmv `ovmm Ë`mZo Amnë`m gmwrxmam gh JwéàgmX qexo `m À`m JmS>rOdi `od$z Ë`m Zm bmwm~w³³`mzo ~ox mahmu Ho$br d {Odo maê`mmr Y H$s {Xbr. gxamm àh$ma JwéàgmX qexo `m Zr ì`mnmar d J«m ñwm À`m H$mZmda KmVbm AgVm ì`mnmar d J«m ñwm Zr JwéàgmX qexo `m Zm ImaonmQ>U àmw{ H$ Amamo½` H $ÐmV àmw{ H$ CnMmamgmR>r XmIb Ho$bo.

9 Ama. EZ. Am`. a{o. H«$ /77 MH/MR/RGD/RNP-16/ ( ) ewh«$dma, {X. 26 Owb 2019 ImbmnwamV AmYw{ZH$ nõvrzo ^mvbmjds> && nmvmij Jm & dmvm ha & nma n[ah$ nõvrzo H$aÊ mv ov Agboë m ^mv bmjds>r wio eovh$è m Zm nwaogo CËnmXZ { iv Zmhr. VgoM CËnmXZmVhr H$mhr à mumv KQ> hmov Agë mzo Imbmnya Vmbw³ mv H $fr {d^mjmà mdvrzo {hbm Zm AmYw{ZH$ nõvrzo ^mv bmjds> H$aÊ mmo à{eju {Xbo OmV Amho. {ZJS>mobr `owo {hbm gmr>r eovremiomo Am`moOZ Imbmnya VmbwŠ`mVrb {ZJS>mobr `owo {hbm djm gmr>r eovremiomo Am`moOZ H$aÊ`mV Ambo hmovo. `mdoir {ZJS>mobr `owo {hbm gmr>r AmYw{ZH$ V ÌkmZ bmjds> H$aVmZm {hbm dj AmUr H $fr A{YH$mar ( N>m`mM{MÌ : H$m{eZmW OmYd ) {hbmdjm bm Imbmnya VmbwH$m H $fr A{YH$mar `m Zr AmYw{ZH$ V ÌkmZmÀ`m mü` mvyz àmë`{jho$ H$ê$Z XmI{dÊ`mV Ambo. AmYw{ZH$ nõvrzo ^mv bmjds> H$aÊ mgmr>r Imbmnya VmbwŠ`mVrb 10 Jmdo {ZdS> H$aÊ`mV Ambr. `m Ü`o {ZJS>mobr JmdmVrb {hbm djm Zo EH$Ì ov H $frimë`mà`m mj Xe ZmImbr ^mv bmjds> Ho$br. ^mv bmjds>rà m H$m mv mor>çm à mumda {hbmdjm Mm Cn moj hmov AgVmo Ë m wio {hbmdjm bm ^mv bmjds> H$aÊ`mMo à{eju XoÊ`mV amohm nmoñq> H$m`m b`mv AmYma H $Ð gwé Ambo. ^mveovr~amo~a CËnÞ dmt>rgmr>r BVa OmoS>Y Xm Ho$ë mg Ë mmm $m Xm eovh$è m Zm hmod$ eh$vmo VgoM Ë`m Mr IaoXr- {dh«$s H$er H$amdr `m Mo mj Xe Zhr mdoir H$aÊ mv Ambo. hmamï >mvrb H $fr {d^mj Am{U AmË m m XmoZ g ñwm À m dvrzo m~m~vmo gd ghh$m Ho$bo OmB b Ago eovh$è m Zm gm JÊ mv Ambo. `mdoir VmbwH$m H $fr A{YH$mar AM Zm gyi, H $fr A{YH$mar gm[ah$m Tw>Ho$, S>i A{YH$mar h Ð gmiho$, H $fr n[adojh$ hm[s>h$, H $fr ghmæ`h$ H$d}, H $fr ghmæ`h$ gr.ama.gma J, AmË mmo ~r.q>r.e,nr.e.nmq>rb, Ë`mM~amo~a J«m n Mm`V gxñ`m {Zem qexo, J«m ñw g Vmof qexo, h Ð gwd}, ^mavr nmq>rb, AM Zm qexo, amur qexo, {Zem qexo, ZrVm ndma AmXr mor>çm g»`ozo CnpñWV hmovo. 9 dro S>i H$ Mmè`m Zm noýez XoÊ`mg Q>mimQ>mi Joë`m n Mdrg dfmªnmgyz dro S>imMo H$ Mmar d godm{zd Îm A{^` Vm Am{U AÝ` H$ Mmar godm{zd Îmr dovzmmr mjur H$arV AgyZ, emgz Am{U AmVm H $nzr Ë`mg X^m V Q>mimQ>mi H$arV Amho. Ë`m wio amá` {dúwv S>i godm{zd Îm H$ Mmar H$ë`mU g KmÀ`m dvrzo Cƒ Ý`m`mb`mÀ`m ZmJnya I S>nrR>mV XmIb H$aÊ`mV Ambobr Ad mz `m{mh$m XwéñVrgh XmIb H$aÊ`mV Ambr AgyZ, Vr A {V gwzmdurgmr>r Oya Pmbr Amho. bdh$am Ë`mda {ZU ` hmouma Agë`mZo gdmªmo Ë`m `m{mho$h$so> bj bmjyz Amho. {dúwv S>imVrb H$ Mmè`m Zm 1 E{àb 1993 amoor {Zd ÎmrdoVZ `moozm bmjy H$aÊ`mV Ambr Amho. Ë`mV S>imÀ`m godovyz 1 E{àb 1974 Z Va {Zd Îm hmoumè`m àë`oh$ H$ Mmè`mH$[aVm H$moUË`mhr ^ox^mdm{edm` `moozm A bmv AmUÊ`mMo R>abo hmovo. H$maU S>imZo 1995 gmbmnmgyz bmjy Ho$bobr B nreg 95 hr `moozm H$ Mmar {hvmmr Zgë`mZo S>imZo Ë`mnojm Mm Jbr `moozm am~{dê`mmm R>amd 31 o 1997 amoor g V Ho$bm hmovm. amá` emgzmzoxoirb gd H$m`Xoera ~moy ns>vmië`mz Va {dymzg^ov 2001 Ü`o amá` emgzmà`m YVuda {Zd ÎmrdoVZ `moozm bmjy H$aÊ`mMm {ZU ` Omhra Ho$bm. na Vw Ë`mZ Va H$mhrM hmbmmb Z Pmë`mZo g~m {S >ZoQ> B {O{Z`g Agmo{gEeZMo mor AÜ`j ~r. Ho$. H$a XrH$a `m Zr Cƒ Ý`m`mb`mV `m{mh$m XmIb Ho$br Ü`o ZmJnya I S>nrR>mZo `mg X^m V VrZ {hý`m V O~m~XmarZo {ZU ` KoÊ`mMo AmXoe {Xbo. na Vw `mz VaXoIrb H$mhrM à{vgmx Z { imë`mzo H$a XrH$a `m Zr Ad mz `m{mh$m XmIb Ho$br. Ë`mda dro S>imH$So> gyì Agboë`m H $nzrzo ~ R>H$ KoD$Z S>imÀ`m Am{W H$ AS>MUtMm ~moom amá` gah$ma KoÊ`mg V`ma Zgë`mZo {Zd ÎmrdoVZ XoVm `ouma Zmhr, Agm R>amd Ho$bm Amho Ë`m wio gd wx²úm Mm g mdoe H$ê$Z nwýhm `m{mh$m gmxa H$aÊ`mMo AmXoe Ý`m`mb`mZo {Xbo. & amohm Aï> r & dmvm ha & ZmJ[aH$m Zm ZdrZ AmYmaH$mS > ~Z{dUo, AmYmaH$mS>m V XwéñVr H$aUo gwb^ d {H$ $m`vera XamV ìhmdo `mh$[avm hr godm AmVm nmoñq>mà`m H$m`m b`mvyz XoÊ`mV `ouma Amho. `m godoa VJ V amohm nmoñq> H$m`m b`mv AmYma H $Ð gwê$ H$aÊ`mV Ambo Amho. `m H $ÐmMo CX²KmQ>Z 25 Owb Jwédmar amohm Aï> r ZJan[afXoMo ZJamÜ`j g Vmof nmoq> $moso> `m À m hñvo H$aÊ`mV Ambo. `mdoir am`js> {d^mj nmoñq> AYrjH$ C oe OmZdSo>, VmbwH$m g Ýd` g{ Vr AÜ`j g O` H$moZH$a, Z.n. g^mnvr Ah X XOu, ZJagodH$ A{OV moao, nydm mo{hvo, ghmæ`h$ AYrjH$ gwzrb ndma, amohm nmoñq> mñq>a gwjwum eoå>r `m À mgh ZmJ[aH$ d H$ Mmar CnpñWV hmovo. ^mavr` S>mH$ {d^mj gm m{oh$ ~m {YbH$s OnV {d{dy godm ZmJ[aH$m Zm XoÊ`mV Zoh r à`ëzerb AgVmo. Ë`m A VJ V AmVm nmoñq> Am { $g Ü`o ZmJ[aH$ ZdrZ AmYmaH$mS > d Amnë`m OwÝ`m AmYma H$mS>m Ü`o Amdí`H$ Ë`m XwéñË`m gwb^ d m $H$ XamV H$aVm `mì`mv `m H$[aVm AmYma H $Ð gwé H$aÊ`mV Ambo Amho. 25 Owb Vo 27 Owb `m AdYrV VrZ {Xdgr` {deof AmYma oimdm KoÊ`mV Ambm Amho. `m Ü`o Á`m ZmJ[aH$m Zr AmYmaH$mS > H$mT>bo ZgVrb Ë`m Zm mo $V AmYmaH$mS > ~ZdyZ { iuma AmhoV. Á`m Mo AmYmaH$mS>m V H$mhr XwéñVr H$amd`mMr Agob Ë`m H$[aVm 50 én`o d AmYmaH$mS>m Mr Xwæ` a JrV àv 30 én`o Aem m $H$ XamV { iuma Amho. ho AmYma H $Ð gh$mir 9 Vo gm` H$mir 5 dmoon`ªv ZmJ[aH$m Zm godm XoUma Amho. `m wio AmYma Zm XUr d XwéñVrgmR>r AìdmÀ`m gìdm n go CH$iUmè`m ImOJr AmYma H $Ð MmbH$m H$Sy>Z hmoumar ZmJ[aH$m Mr bwqr>g bjm bmjuma Amho. H $Ðr amird nmobrg XbmÀ m 80 ì m dym nz{xzmà m {Z{ ÎmmZo ImaKa owo Q>mQ>m o moao~b é½umb mà mdvrzo a³vxmz {e{~ammo Am mooz Ho$bo hmovo. mdoir AZoH$ OdmZm Zr a³vxmz H$aV Amnbr gm m{oh$ ~m {YbH$s Onbr. J«Wmb`m À`m AZwXmZmMr dmt> H$mJXmdaM amá`mvrb gmd O{ZH$ J«Wmb`m Zm XoÊ`mV `oumè`m AZwXmZmV 60 Q>³Ho$$ dmt> Ho$ë`mMr KmofUm {d{y S>imÀ`m A{YdoeZmV H$aÊ`mV Ambr, mì `m g X^m Vbm AmXoe AÚmnhr {ZKmbm Zmhrµ Ë`m wio Zoh rà muo emgzmmr hr KmofUm H$mJXmdaM amhvo H$s H$m`, Aer ^rvr J«Wmb` MmbH$m Zm dmq>y bmjbr Amho. nwñvh$m À`m dmt>ë`m {H$ Vr, dv mznìm Mo dmt>rd Xa, ^a gmr> dro ~rb, B mav XwéñVr IM, H$ Mmè`m Zm VwQ>nw Oo mzyz AmXr ~m~t wio gmd O{ZH$ J«Wmb`m Mo AZwXmZ {VßnQ> H$aÊ`mMr mjur Joë`m AZoH$ dfmªnmgyz hmovr. amá` emgz `m mjurh$so> gmvë`mzo Xwb j H$arV hmovo. amá` J«Wmb` g KmÀ`m nmr>nwamì`m wio ZwH$Ë`mM Pmboë`m A{YdoeZmV AW Ìr gwyra wzj Q>rdma `m Zr 60 Q>³Ho$$ AZwXmZ dmt> Ho$ë`mMr KmofUm Ho$br. mì `m~m~vmm AmXoe AÚmnn`ªV H$mT>bm Zmhrµ Ë`m wio hr dmt> H$YrnmgyZ A bmv `ouma `mmr gdmªzmm CËgwH$Vm Amho. gz 2012 nmgyz amá`mv ZdrZ gmd O{ZH$ dmmzmb`m Zm mý`vm XoÊ`mMo ~ X H$aÊ`mV Ambo Amho. VËnydu dmmzmb`m Mr VnmgUr H$aÊ`mV Ambr hmovr. H$mJXmda Mmb{dbo OmUmao dmmzmb` AWdm H$m` ~ X Agbobr dmmzmb`o mos>rv H$mT>Ê`mMm emgzmmm Zgw~m hmovmµ na Vw VnmgUrMo Ahdmb àmá hmod$z AmR> df} CbQy>Z Jobr, Varhr Ë`m~m~V H$moUVmM {ZU ` Pmbm Zmhr. naxoer {dúmwu {ZdS>UwH$snmgyZ Xya amhuma Vã~b 25 dfmªz Va amá`mv {dúmnrr>mv d hm{dúmb`mv Iwë`m nõvrzo {dúmwu {ZdS>UwH$m KoVë`m OmUma AmhoV. àë`oh$ {dúmï`m bm `m {ZdS>UwH$m Ü`o gh^mjr hmovm `ob b. mì, {dúmnrr>m Yrb {d^mjmv d hm{dúmb`mv àdo{ev naxoer {dúmï`mªzm {ZdS>UwH$m nmgyz Xya R>odbo OmUma Amho, Ago gm {JVbo OmV Amho. ZdrZ {dúmnrr> H$m`ÚmV Iwë`m nõvrzo {ZdS>UwH$m KoÊ`m~m~V VaVyX Ho$br. Ë`mgmR>r Amdí`H$ {Z` mdbr d AmMmag {hvm V`ma Ho$br. Ë`mZwgma {dúmnrr>m Zm {ZdS>UwH$m KoÊ`mMo AmXoe {Xbo. {dúmnrr>m Zr g b¾ hm{dúmb`m À`m àmmm`mªmr H$m` emim KoD$Z {ZdS>UwH$m ~m~v MMm Ho$br. VgoM, Joë`m AmR>dS>çmV {dúmnrr> {ZdS>UwH$m ~m~v H$m H$aUmè`m EH${ÌV n[a{z` g{ VrMr ~ R>H$ nma ns>br. `m ~ R>H$sV naxoer {dúmï`mªzm gh^mjr H$ê$Z `mdo qh$dm Zmhr, `m~m~v MMm Pmbr. VXmZmMm A{YH$ma Ho$di ^mavr` ZmJ[aH$m ZmM Amho. bmoh$g^m, {dymzg^m À`m {ZdS>UwH$m Ü`o naxoer ZmJ[aH$m Zm VXmZ H$aVm `ov Zmhr. Ë`mZwgma naxoer {dúmï`mªzmgwõm hm{dúmb`rz qh$dm {dúmnrr>r` {ZdS>UwH$m V VXmZmMm A{YH$ma XoVm `ouma Zmhr, Agm gya `m MM}VyZ {ZKmbm. w ~B {dúmnrr>mvrb {d^mjmv d g b½z hm{dúmb`m Ü`o {d{dy Aä`mgH«$ m Zm naxoer {dúmwu àdoe KoVmV. mì, `m {dúmï`mªzm {dúmwu {ZdS>UwH$m Ü`o gh^mjr hmovm `ouma Zmhr. H$mhr àmmm`mªzr {dúmnrr> ñvamda KoVboë`m H$m` emim Ü`o naxoer {dúmï`mª~m~v àíz CnpñWV Ho$bm hmovm. Ë`m wio amá`mà`m Cƒ {eju g MmbZmb`mV }$ `m~m~vmo g{dñva nìh$ H$mT>bo OmUma Amho. wés> n[agambm wgiyma nmdgmzo PmoS>nbo & wés> O {Oam & dmvm ha & Joë m VrZ {Xdgm nmgyz wés> Vmbw³ mv wgiyma nmd$g ns>v AgyZ OZOrdZ {dñh$irv Pmbo Amho. Joë m Jidma, ~wydma m XmoZ {Xdgm V gw mao 125 {. r. nmdgmmr Zm X Pmbr Amho. mì BV³ m mor>çm à mumda nmd$g nsy>zhr dmvmdaumvrb CîUVm H$ r hmov Zgë mmo AZw^d mg { iv Amho. gü m Omo nmd$g H$mogiV Amho. Vmo OyZ {hý mà m gwédmvrbm H$mogim bm hdm hmovm. OoUoH$éZ O{ ZrV nmur wabo AgVo. d AmnmoAmn dmvmdaumvrb CîUVm H$ r Pmbr AgVr Ago m ^mjmvrb OmUH$mam Mo åhuzo Amho. mýgyz C{eam dronwadr>m gmvë mzo I {S>V ZmJ[aH$ h amu gh«$s Pmë mzo O{ ZrVrb CîUVm nyu V: H$ r Pmbr Zmhr. Vmbw³ mv ^mvbmdurmr H$m o Odinmg g nv Ambr Agbr Var AÚmnhr nmdgmmr ^mveovrgmr>r JaO Agë mzo h[aím Ð H$m ~io m Zr gm {JVbo. nmd$g Wm ~VmM H$nmimda CîUVoÀ m Km mmo q~xÿ O m ìhm bm bmjv AmhoV Ë mbm H$maU O{ ZrMr C $i AÚmn Pmbr Zgë mmo H$m ~io m Zr ñnï> Ho$bo. Jobo 3 {Xdg nmd$g gwé Agë mzo Vmbw³ mvrb $UgmS> Am ~mobr Jma ~r Am{U qmmka hr Mmahr YaUo ^éz dmhv AmhoV. Am ~mobr YaUmda n Q>H$m Mr mor>r hooar dmt>vr Amho. amohm-ho$ika mj} wés> mjm da AgUmè m Jma ~r YaUmbm XoIrb n Q>H$ AmdOy Z ^oq> XoV AmhoV. nmdgm wio dronwadr>m gmvë mzo I [S>V hmov Amho. Jidmar amìr Xhm dmovm ~ X I S>rV Pmbobm dronwadq>m Xþgè m {Xder ~wydmar Xþnmar nwd dv gwé Pmbm Ë mz Va amìr Jwédmar [doomm IoiI S>mo~m gwém hmovm. ZoQ>~ X, I [S>V dro nwadr>çm wio ZmJ[aH$ mì h amu Pmbo AmhoV. {hbm g~brh$aumgmr>r pñh$b So>ìhbn Q> dj & A{b~mJ & {deof à{v{zyr & ^ S>mar ~hþcôoer` gm m{oh$ g ñwm A{b~mJ d amoq>ar Šb~ Am $ nzdob hmzjav }$ {hbm g~brh$aumgmr>r pñh$b So>ìhbn Q> dj A{b~mJ Ü`o gwê$ H$aÊ`mV Ambo AmhoV. `m H$m` H«$ ma VJ V Wi (S>m Jar) A{b~mJ `owo $ez {S>Pm`qZJ, ã`wq>rnmb a, âbm da oqh$j Am{U mo~mb b dmnammo Q oqzj AmR>dS>çmVyZ VrZ doim XoÊ`mV `ouma Amho. `m CnH«$ mv 32 {hbm Zr gh^mj Zm Xdbm Amho d Ë`m Mo à{eju gwé Pmbo Amho. VgoM H$ZHo$ída- wzdbr, A{b~mJ `owohr H$m Q>Z {neì`m ~ZdUo, H$mJXr {neì`m ~ZdUo, B{ Q>oeZ Ádobar ~ZdUo, AemàH$maMo Šbmg gwê$ Pmbo. ho ŠbmggwÕm AmR>dS>çmVyZ VrZ doim nwt>rb VrZ {hzo MmbUma AmhoV. `owohr 30 {hbm Zr gh^mj KoVbm Amho. à{ejumz Va øm {hbm Zr ~Z{dboë`m dñvw Zm ~momanor> ^ S>mar g ñwm CnbãY H$ê$Z XoUma Amho, Aer m{hvr g ñwomo I{OZXma g ra lrya nos>uoh$a OZ{ejU g ñwmzv }$ ñdàn>vm A{^`mZ & A{b~mJ & à{v{zyr & OZ gm mý`m Ü`o àmma d àgmamà`m mü` mvyz {d{dy gah$mar `moozm, ñdàn>vm OZOmJ Vr m{hvr {d{dy ñdàn>vm A{^`mZ, Amamo½`{df`H$ OZOmJ Vr, H$m eë` {dh$mg CnH«$ AmXtZm àmoëgmhz XoÊ`mÀ`m CÔoemZo OZ{ejU g ñwmz am`js> `m Zr {X. 25 Owb 2019 amoor ñdàn>vm n YadS>m gm m{oh$ Am{W H$ d ñdàn>vm gd}ju mj Xe Z d OZOmJ Vr H$m` H«$ J«m n Mm`V ZmVo- hms> `m {R>H$mUr gmoam H$aÊ`mV Ambm. J«m n Mm`V ZmVo- hms> `m {R>H$mUr 50 hyz A{YH$ H$m` H$Ë mªgh ñdàn>vm n YadS>m H$m` H«$ {d{dy H$m` H«$ m À`m Ü` mvyz gmoam Ho$bm. ZmVo `m {R>H$mUr KamoKar OmD$Z {hbm Zm ñdàn>vog ~ Yr m{hvr VgoM g {ZQ>ar Z nh$szmo dmq>n H$éZ, g {ZQ>ar Z nh$sz åhuoo H$m`? d Ë`mÀ`m dmnamz Va Ë`mMr {dëhodmq> H$er bmdm`mr, {nê`mmo nmur CH$iyZ {nuo `m g X^m V m{hvr XoD$Z ñdàn>vm gd}ju H$aÊ`mV Ambo, Ë`mZ Va {hbm Zm EH$m {R>H$mUr EH$Ì ~mobmdyz Ë`m Zm d jmamonumg ~ Yr m{hvr XoD$Z `m g ~ {YV mj Xe Z H$éZ H$mnS>r {neì`m Mo dmq>n H$aÊ`mV Ambo d ñdàn>vomr enw XoIrb KoÊ`mV Ambr. VgoM ñdàn>vm{df`h$ OZOmJ Vr a br H$mT>Ê`mV Ambr. J«m n Mm`V ZmVo joìmv l XmZ H$aÊ`mV Ambo. H$m eë` d ñdàn>voda AmYm[aV H$mnS>r {neì`m ~ZdUo ñnym KoD$Z {dooë`m Zm àeñvrnìh$ d ~jrg XoD$Z gý mzrv H$aÊ`mV Ambo. mjrb 15 dfmªnmgyz am`js> {OëømVrb IoS>monmS>r nmohmomyz nojmhr OmñV à{ejumwu ImgH$éZ Jar~ JaOy Zm à{eju mj Xe Z H$éZ gmja ^mav amï >r` gmjavm nwañh$ma { idumar OZ{ejU g ñwmz am`js> hr g ñwmnh$ AÜ`jm S>m. oym gmo æ`m, AÜ`j S>m. {ZVrZ Jm Yr, ZaoZ OmYd, àm. A{dZme AmoH$, g MmbH$ {do` H$moH$Uo VgoM gd ~mos> ~g `m Mo mj Xe ZmImbr {d{dy CnH«$ am`js> {OëømV am~{dv AgVo. ^mav gah$maà`m àymz Ìr H$m eë` {dh$mg `moozoa VJ V pñh$b go g nyu ñdàn>vm H$m` H«$ am~{dv AgVmZm darb {R>H$mUr gxa CnH«$ OZ{ejU g ñwmz am`js> `m Zr "ñdàn>vm n YadS>m' hm H$m` H«$ am~{dbm Ë`mV Ë`m Zm OZ{ejU g ñwmz am`js>mo g MmbH$ {do` H$moH$Uo- OZ{ejU g ñwmz am`js>mo H$ Mmar gm. gwh$ý`m Zm XJmdH$a, {dh$mg nmq>rb, amo Ð R>mHy$a `m Mo {deof `mojxmz bm^bo. VgoM OZ{ejU g ñwmz am`js> `m Zr "ñdàn>vm n YadS>m' H$m` H«$ mà`m àg Jr H$mhr à{v[ð>v ì`³vr ~mobdë`m hmoë`m. J«m n Mm`V ZmVoMo gan M AemoH$ ImVy, ZmVo J«m n Mm`V gxñ` gm. mywar ImonQ>o, nmoñq> mñva {dzm`h$ MmoJbo, {hbm ~MVJQ> à{v{zyr gm.apñ Vm XodioH$a d gmyzì`³vr amo{hur ZbmdS>o `m À`mgh [hbmdj mor>çm à mumda CnpñWV hmovm. `m Zr {Xbr. øm à{ejummr O~m~Xmar Q>ob[a J mñq>a amo Ð Xoe wi d gm.azkm H$X Am{U ã`w{q>{e`z AbH$m VmoS>UH$a `m Zr KoVbr Amho. amoq>ar Šb~V }$ `mdoir à{eju djm bm ~gê`mgmr>r MQ>`m, nmê`mmm Oma, Am{U eojs>r XoÊ`mV Ambr. `m CnH«$ mbm Mm Jbm à{vgmx bm^v Amho d Aem àh$mamom {d{dy CnH«$, H$mog}g VmbwŠ`mV, VgoM {Oëhm^a am~{dê`mv `ouma AmhoV Aer m{hvr g ñwomo AÜ`j Xe Z àh$me nmah$a `m Zr {Xbr Amho. nwt> H$m ånwq>amo à{ejugwõm KoÊ`mMm mzg Amho. {Zd Îm gzxr A{YH$mar dg V ndma `m Mo {ZYZ & A{b~mJ & {deof à{v{zyr & H$mofmJma, { $ë {gq>r `mgh BVa emgh$s` {d^mjmv A{YH$mar åhuyz godm Ho$bobo {Zd Îm gzxr A{YH$mar dg V {edam ndma `m Mo Jwédmar gh$mir d ÕmnH$mimZo {ZYZ Pmbo. Vo 92 dfmªmo hmovo. aëzm{jar {OëømVrb H$moi ~o ho dg V ndmam Mo yi Jmd. Vã~b 41 df} Vo emgh$s` godov hmovo gmbr {bnrh$ åhuyz godov ^avr Pmbobo dg V ndma ho am`js>mo {Oëhm H$mofm{YH$mar åhuyz godm nyu H$ê$Z 1987 gmbr {Zd Îm Pmbo. Ë`mZ Va {Zd ÎmrZ VaMo g nyu Am`wî` Ë`m Zr A{b~mJoVrb ~«m U AmirV AmZ X ^wdz gmogm`q>rv Amnë`m {ZdmgñWmZr ì`{vv Ho$bo. A{Ve` {eñv~õ, {VVHo$M Z{ imd$ Am{U emgh$s` H$m mv VËna Aer Ë`m Mr»`mVr hmovr. {Oëhm n[afx gmvmam `owo boim{yh$mar, H$moëhmnya XyY `moozm emiov boim{yh$mar, w ~B V JmoaoJmd `owo { $ë {gq>rv boim{yh$mar åhuyz Vo nxmda hmovo. { $ë {gq>rv AgVmZm VËH$mbrZ A{^ZoVo A OV ImZ, oh yx `m À`mgh A{ Vm^ ~ƒz `m À`m~ÔbMo {H$ñgo Vo gm JV AgV. dg V ndmam Zm dmmzmmr àm S> AmdS> hmovr. VgoM Vo CÎm {H«$Ho$Q>nQy>hr hmovo. Jobr H$mhr {Xdg Ë`m À`m àh $VrV MT>-CVma hmov hmovm. AIoa Jwédmar Ë`m Mr àmuá`mov mbdbr. M T>ao `owo ñ emz^y rv Ë`m À`mda A Ë`g ñh$ma H$aÊ`mV Ambo. {d{dy joìmvrb mý`dam Zr Ë`m Mo A Ë`Xe Z KoVbo.

10 Ama. EZ. Am`. a{o. H«$ /77 MH/MR/RGD/RNP-16/ ( ) ewh$«dma, {X. 26 EH$ Am JñQ>nmgyZ mgo marbm gwédmv & CaU & KZ í`m H$Sy> & EH$ OyZnmgyZ emgzmà`m Imob g wðmvrb 60 {Xdgm À`m nmdgmir mgo mar ~ XrÀ`m AmXoemZ Va EH$ Am JñQ>nmgyZ mgo marbm gwédmv hmouma Amho. $³V 12 {Xdgm MmM AdYr Caë`mZo n{g `Z ZoQ> { $qej Am{U Imob g wðmvrb mgo mar `m XmoÝhr àh$mamvrb gwé hmoumè m mgo margmr>r H$a Om- moamh$gmam, ggyz S>mH $ ~ XamV pàn> mam Mr mor>çm à mumv bj~j gwé Pmbr Amho. Imob g wðmvrb mgo mar 50 Vo 70 dmd Imobrn ªV Ho$br Amho. n[agamv mgo mar Imob g wðmvrb Am{U n{g `Z { $qej `m XmoZ àh$mamv mor>çm à mumv Ho$br OmVo. Am JñQ> {hý`mà`m gwédmvrnmgyzm Idibobm g wð em V hmovmo. em V Pmboë`m gmjamv n{g `Z ZoQ> { $qejgmr>r {deofvm Zmair nm {U Zo V a nmofh$ dmvmdau AgVo. g wðmà`m ^ynð >mdarb 4 Vo 5 {H$. r. n[akmvrb n[agamv 35 Vo 40 dmd Imobrn ªV n{g `Z ZoQ> { $qej Ho$br pàn> mam À m AS>MUr pàn> mam Zm AZoH$ g ñ`m Zm gm moao Omdo bmjvo. dmt>vr hmjmb, Hw$eb H$m Jmam Mr OmUdUmar Q>M mb, gmvë`mzo dmt>v Mmbbobo B YZmMo ^md, g wðmv OmU{dUmam mgirmm XwîH$mi, g KQ>rV Xbm bmh$sy>z hmoumar bw~ms>uhy $, `mo½` à mumv mgirbm Z { iumam ^md Aem {d{dy H$maUm i w o pàn> ma ì`mdgm{`h$ nma oq>mhw$q>rg Ambo AmhoV. OmVo. Jmob n[akmvrb {eemà`m Jmoù`m ~m Ybobr Omir g wðmv gmos>br OmVmV. JmobmH$ma {gb Ho$ë`mZ Va g wðmà`m ^ynð >mdarb Va JVr {d{dy àh$mamvrb mgir AbJX Omù`mV AS>H$Vo. Ë`mZ Va ` ÌmÀ`m gmhmæ`mzo Omir pàn> ma ~moq>rv IoMbr OmVmV. `m Ü`o Kmoi, H$mQ>~m JS>,o wer, VH$bm, gwa `, qejmbm, VwUm, hbdm, Vm ~, nmiq> `mgmair g wðmà`m ^ynð >mdarb Va JVr mgir H$a Om, moam n[agamv pàn> mam M r bj~j nh$s>br OmVo. `mamyr n{g `Z ZoQ> { $qej 15 Vo 20 dmd Imob g wðmn ªV Ho$br OmV hmovr. mì g wð {H$Zmè mdarb dmt>ë`m àxyfum wio 15 Vo 20 dmd Imobrn ªV mgir gü`m { iozmer Pmbr Amho. n[aum r n{g `Z ZoQ> { $qejgmr>r 35 Vo 50 dmd Imob g wðmn ªV pàn> mam Zm Omdo bmjvo. `m wio OmirMr C Mr~amo~aM Omirbm dozmgmr>r ~m YÊ`mV `oumè m {eemà`m dozr Jmoù`mVhr dmt> H$amdr bmjvo. n{g `Z { $qejgmr>r emgzmh$sy>z gßq>~ a {hý`mnmgyzm gwédmv H$aÊ`mg nadmzjr Agbr Var `m àh$mamvrb mgo mar Am JñQ> {hý`mnmgyzm Ho$br OmVo. Jmodm amá`mvrb pàn> ma ZoQ> { $qejgmr>r { $e $m` S>aMm dmna H$aVmV. Jmoì`mV g wðmmo nmur {ZVi d nmaxe H$ Agë`mZo g wðmvrb mgirmm emoy KoUo gho eš` hmov.o Ë`m wio COm, B YZmMr ~MV hmov.o mì hmamï > amá`mvrb g wðmmo nmur Zoh rm JTy>i AgVo. Ë`m wio { $e $m` S>a ` ÌUoMm amá`mvrb pàn> mam Zm $magm $m`xm hmov Zmhr. Imob g wðmvrb EH$ Am JñQ>nmgyZM gwé hmoumè m mgo margmr>rhr moam- H$a Om ~ XamV eoh$s>mo pàn> mar Q mb g g m Pmbo AmhoV. Imob g wðmvrb mgo margmr>r pàn> mam Zm 50 Vo 70 dmd Imob g wðmv Omdo bmjvo. Ë`mgmR>r EH$m {Q ngmr>r 10 Vo 12 {Xdg IMu Kmbmdo bmjvmv. Imob g wðmvrb EH$m {Q ngmr>r gìdm Vo XrS> bmimn ªV IM `ovmo. g wðmà`m Vimer Agbobr gd M àh$mamr mgir `m nõvrv nh$s>br OmVo. Mm Jë`m àvrmr {Z`m V H$aÊ`m`moJr Agbobr mgir Imob g wðmvrb mgo marv { iv Agë`mZo `m nõvrà`m pàn> mam Mr g»`m gdm {YH$ Amho. EH$ Am JñQ>nmgyZ pàn> ma ~moq>tzm {S>Pb o CnbãY hmoê`mg gwédmv hmouma Amho. Ë`m wio {S>Pb o ^aê`mgmr>r pàn> ma ~moq>tmr H$gmam Am{U ggyz S>mH $ ~ XamV JXu CgiUma Amho. {S>Pb o, Amdí`H$ gmyz-gm wjr«cnbãy hmovmm VmËH$mi homamo pàn> ma ~moq>r 1 Am JñQ>nmgyZM mgo margmr>r admzm hmouma Agë`mMr m{hvr H$a Om pàn> ma g ñwomo AÜ`j {edxmg ZmIdm `m Zr {Xbr. amá` gah$mazo A{Vd ï>r~m{yvm À`m nwzd gzmgmr>r 10 H$moQ>rMm {ZYr gdxmgjmdgmr>r CnbãY Ho$bm Amho. `m {ZYrVyZ 68 Kam À`m nwzd gzmbm mý`vm XoÊ`mV Ambr Amho. Ë`mgmR>r bm^mï m Mo 40 homa Am{U w»` Ìr ghm`vm JwOamV gah$mamm 10 H$moQ>tMm {ZYr Jobm Hw$R>?o {Xdg {Xdg XwadñWm hmov Amho. m n[agamv AZoH$doim {dúwv nwadr>m I {S>V Ho$bm OmVmo. Ë`m wio A YmamV { U{ UË`m àh$memv Ë`m Zm Amnë`m amìr H$mT>mì`m bmjv AmhoV. CÝhmù m Ü`o Mma-nmM Kam mjo EH$ Zi H$ZoŠeZ XoÊ`mV Ambo. ~Zoe Omoer `m Mo {ZYZ & mujmd & dmvm ha & mujmd ZJan Mm`V hôrvrb Im XmS> `owo amhumao godm{zd Îm nmoñq> mñva VWm mujmd VmbwH$m nìh$ma g KmMo gxñ` dg V {dç>>b Omoer C $ ~Zoe Omoer `m Mo ~wydma, {X. 24 Owb amoor d ÕmnH$mimZo Ë`m Mo {ZYZ Pmbo. Vo 67 dfmªm o hmov.o Ë`m À`m nímmv EH$ mor>m ^md$, XmoZ ~{hur Agm n[adma Amho. Ë`m Zr XrK H$mi d ÎmnÌ joìmv H$m Ho$bo. B Xmnya, mo~m, gmb, {ZOm nya, ~mobr BË`mXr {R>H$mUr Ë`m Zr nmoñq> mñva åhuyz H$m Ho$bo. Ë`m Mo Im XmS>, mujmd `owrb {ZdmgñWmZ Omoer R> åhuyz n[amrv Amho. `m{r>h$mur {XamV AmfmT>r EH$mXer d lmdur gmo dmabm Vo CËgd gmoam H$arV AgV. Ë`mdoir Ag»` ^m{dh$ Xe ZmgmR>r `ov AgV. ³bm{g $mb S> Om{hamV N>mQo >r, Cn w³vvm mor>r àw nwz{d dmh gd OmVr Am VaOmVr ñwim gmr>r amohm. JUoe hmh$mi / {PamS> d m S>dm owo nrh$an d Q>mQ>m 407 Mm Jbo MmbH$ Amdí H$ S >m ìha hdm Amho. (12000 njma) A{b~mJ Ü o gwà{gõ A H$emñÌ VÁk gm. mzgr H$mio m Mo OÝ VmaIodê$Z d p³vh$ d ì mdgm{ H$ mj Xe H$ {X. 9 Am JñQ> amoor , «Am $sg emoé gmr>r 2000 sq (g+1) h OmJm ^ms>çmzo XoUo Amho. gwémr hm Q>ob g moa qnni^mq> A{b~mJ Hw$Hy$MHy$ nmoëq >r $m mnjmd. H$iX Am{U ImonmobrH$arVm àmos>³ez gwnaìhm Oa nm{hoov. OmJm 1, njma àvr {hzm, wbmivrgmr>r g nh $ Jidma, {X. 25/07/2019 nmgyz gh$mir 10 Vo gm H$mir 4 m doiov mnjmd, A{b~mJ owo ~m mos>mq>mgh ouo. g nh $ EM Ama / /B ob- hr@kukoochku. com ãbm H$ {dh$uo Amho- A{b~mJ ehamvrb {bb H$ hm Q>og g moarb {~ës>tj Yrg Xþgè m miçmdarb ãbm H$ {dh$uo Amho. 550 ñ³do $sq>. g n H$ Om{hamVrgmR>r g nh $ (02141) / noumo JUnVr CaU ~momamv XmIb XmgJmdH$am Mo hmb AÚmn H$m` M & nmobmxnya & e boe nmbh$a & hms> VmbwŠ`mVrb gd- XmgJmd `owo 25 Owb 2005 amoor A{Vd ï>r wio mor>r XaS> H$mogibr hmovr. `m XaS>r Ü`o gw mao 68 Hw$Qw>~ o CX²ÜdñV Pmbr hmovr. XmgJmd djivm H$m S>rdVo, amohz, OwB d Hw$b} `owrb AmnX²Jñ«Vm Mo nwzd gz Pmbo. mì XmgJmdÀ`m XaS>Jñ«V Hw$Qw>~ m Zm AÚmn nwzd gzmmr àvrjm Amho. Xaå mz, JwOamV gah$mah$sy>z nwzdg ZmgmR>r Amboë m Xhm H$moQ>tMm {ZYr Jobm Hw$R>,o hm àíz Vã~b 14 dfm ZV a CnpñWV Pmbm Amho. Vã~b 14 dfmªzv ahr gdxmgjmdà`m XaS>Jñ«Vm Mo nwzd gz Pmbobo Zmhr. gd-xmgjmd XaS>Jñ«Vm À`m nwzd gzmbm Joë`m 10 dfmªnmgyz AÚmn doj Ambobm Zmhr. VmËnwaË`m {Zdmam eos> Ü`o XmoZ, VrZ Hw$Qw>~ m Zm EH$Ì ahmdo bmjv Amho. `m {Zdmam eos>mr Owb 2019 na Vw Zimbm H$Yr nmur `ovo Va H$Yr `ovm Zmhr. Aemdoir Xyada nm`nrq> H$ê$Z hm`doodi Agboë`m ns>š`m {d{harvyz nmur AmUmdo bmjvo. AemVM, 25 Owb 2005 À`m Z g{j H$ AmnÎmrZ Va JwOamV {ZYrVyZ 60 homa én`o BVH$m {ZYr hmamï > amá` gah$mah$sy>z XaS>Jñ«Vm Zm XoÊ`mV `ouma hmovm. m KS>m mos>r gz 2013 Yrb AmhoV. mì, AÚmn hm {ZYr ZwH$gmZJ«ñVm Zm { imbobmm Zmhr. Ë m wio JwOamV gah$mamm 10 H$moQ>rMm {ZYr Jobr AmR> df} amá` gah$maà`m {VOmoarV nsy>z Amho. CaU & dmvm ha & JUnVr ~mßnm Mo AmJ Z gmo dma {X. XmoZ gßq>~ a amoor hmouma Agë`mZo noumo gwà{gõ JUnVr yvu gwx a, gw~h$ Agë`mZo ^mavmv d naxoer JUoe yvvzm mor>r mjur Amho. Ë`mMà muo A{b~mJ. am`js>, R>mUo, Zdr w~ B, w~ B `owo mjur dmt>br Amho. CaU ~momamv noumo gwà{gõ JUnVr yvu {dh$md`mg Amë`m AmhoV. gmbm~mxà muo OJo `m Mo [gõr{dzm`h$ H$bm H $Ð `owo gw~h$ yvu Amë`m AgyZ CaU ehamv {R>H${R>H$mUr {dzrv AmQ> H$bm H $Ð, JUnVr H$bm H $Ð, {MÝ ` H$bm H $Ð,[aÕr{gÕr H$bm H $Ð, b ~moxa H$bm H $Ð,JUoe H$bm H $Ð, EH$X V H$bm H $Ð,{d ZhVm H$bm H $Ð d {H$emoa OJo `m Mo {gõr{dzm`h$ H$bm H $Ð AmXr XwH$mZm Ü`o nouà m JUoe yvu {dh$md`mg Amë m AmhoV. JUoe^³V JUnVr yvu Amnë`m ng VrMr JUoe yvu ~wqh$j H$aVmZm {XgV AmhoV. nydu JmdmoJmdr mvrà`m JUnVr yvu ~ZdrV AgV. AmVm nõv ~Xbbr Amho emsy>à`m mvrmo JUoe yvu ~Z{dUmao H$mamJra { iv ZmhrV. [doomm Ioi-I S>m~o m, {doomm A{Z`{ VnUm, bmos>eqo S>J, mvrmo ^md, a Jm Mo ^md, H$m Jmam Mr H$ VaVm ho gd nmhvm ao[s> So > noumo JUnVr AmUUo gd M ng V H$aVmV. l XmZm wio n` Q>H$m Ü`o g mymz & mwoamz & dmvm ha & mwoamz Yrb AZoH$ n Q>H$ nx^«v rbm àmymý XoVmV. Vm ~S>çm mvrà`m añë`mdê$z àdmg H$aVmZm gwix AZw^d Ë`m Zm AmZ X XoD$Z OmVmo. Ë`mgmR>rM OdinmgMo nm BQª g² { $aê`mgmr>r Ho$di nm`r MmbV OmUmè`m n` Q>H$m Mr g»`m mor>çm à mumda Amho. m n Q>H$m Zm mwoamz Ü o l XmZmVyZ Ho$boë m añë m i w o {Xbmgm { imbm Amho. mwoamzbm ~mamhr {hzo n` Q>H$m Mr aobmob {d{dy nm BQª g² {R>H$mUr nhmd`mg { ivo. na Vw mjrb H$mhr dfmªnmgyz nmdgmù`mv BWë`m añë`m Mr Yyn hmov Agë mzo n` Q>H$m Ü o ZmamOr ì ³V$ hmov hmovr. mvrmr hmoumar Yyn Am{U Ë`mVyZ JQ>mao gm $ Z Ho$ë`m wio nmdgmir nmur añë`mdê$z dmhv AgVo. Ë`m wio ~hþvm e {R>H$mUr hîdmà`m nm BQª g² H$S>o OmUmè`m añë`m Zm Zmë`mMo ñdê$n àmá Pmbo Amho. gbj Mma {Xdg MmbUmè`m añvo ~Mmd mo{h ov mwoamzh$a l XmZ H$arV Agë`m wio H$mhrA er H$m hmobz m añë`m Mr nmdgmù`mv hmoumar Yyn Wm ~Uma Amho. añvo em~yv AgVrb VaM n` Q>H$m Zm Zgmo³VnUo ^«V r H$aVm `ouma Amho. mwoamzà`m AmOdaÀ`m B{VhmgmV n{hë`m XmM Mma {Xdg l XmZ H$m` H$«nma ns>v AgyZ Ë`mg ZmJ[aH$ ñdoàn>zo o gh^mjr hmov AmhoV. n`m dau g dxo Zerb ZmJ[aH$ g KmÀ`m mü` mvyz J«m ñwm gmo~vm gwê$ Ho$boë`m añvo ~Mmd mo{h o i w o hmv[ajm AmoT>Umè`m H$ï>H$ar l{ H$m À`m doxzm H$ r hmouma AmhoV. n` Q>H$m ZmgwÕm nx^«v r H$aVmZm {ZgJ gm X`m Mm Z wamxnuo AmZ X Cn^moJVm `ouma Amho. CaU VbmR>r H$m`m b`mà m ñwbm Vam wio ZmJ[aH$m Mr J agmo` & CaU & dmvm ha & CaU Yrb VbmR>r H$m`m b` OoEZnrQ>r Q>mD$Zern `owo ZwH$VoM ñwbm Va H$aÊ`mV Ambo Amho. mì H$m`m b` eham~mhoa Joë`mZo ZmJ[aH$m Zm ZmhH$ ^wxsª > ghz H$amdm bmjv Amho. Var J agmo` Xya H$ê$Z H$m`m b` ehamvm gwê$ H$amdo, Aer mjur gm m{oh$ H$m` H$V} `ed V åhmìo `m Zr Ho$br Amho. VbmR>r H$m`m b` Agbobr B mav YmoH$mXm`H$ Pmbr Amho. Ver CaU ZJanm{bHo$Zo ZmoQ>rghr ~Omdbr Amho. Ë`m wio ho H$m`m b` VoWZy hbdyz Vo OoEZnrQ>r Q>mD$Zern gošq>a 3, ~r 56 `owo dj H$aÊ`mV Ambo Amho. VbmR>r H$m`m b` eham~mhoa Joë`mZo ZmJ[aH$m Mr mor>çm à mumv J agmo` hmovmzm {XgV Amho. VbmR>r H$m`m b` OoEZnrQ>r Q>mD$Zern `owo Joë`mZo Vhgrb H$m`m b`mv H$m m gmr>r Amboë`m ZmJ[aH$m Zm VbmR>r djm Mr XV bmjbr Va Ë`m Zm nwýhm Ë`m Zm Mma Vo nmm {H$bmo rq>a A Va OmD$Z Ë`m À`mH$Sy>Z H$m H$ê$Z `mdo bmjv Amho. ñwbm V[aV VbmR>r H$m`m b`modi Q>m`qnJ, Poam Šg Zgë`mH$maUmZo nwýhm Ymdni H$amdr bmjvo. Aem AZoH$ AS>MUtMm gm Zm gd gm mý` ZmJ[aH$m Zm H$amdm bmjuma Amho. Á`m À`mH$S>o ñdv À`m mbh$sà`m JmS>çm AmhoV. Ë`m Zm Ìmg OmUdUma Zgbm Var JmoaJar~m Zm `mmm mor>çm à mumv Ìmg hmod$z piembmhr MmQ> ~guma Amho. H $frdbà m dmmh$m Zm AmdmhZ A ÞXmZ ho loð> XmZ Amho. Amnbm dmt>{xdg, b¾mmm dmt>{xdg VgoM Amnë m ZmVodmB H$-{ Ìm À m ñ {VXrZr AmnU g momvrb VimJmimVrb bmoh$m Zm AÞXmZ H$amdo Ago AmdmhZ H $frdb AmnUmbm H$arV Amho. A{b~mJ owrb lr H$ÀN>r O Z ^dz M [aq>~o b Q >ñq>à m dvrzo AÞXmZmgmR>r EH$ A{^Zd moozm AmIbr Amho. {Oëhm é½umb mv XþJ ^mjmvrb amhumao Am{Xdmgr, mob Owar H$aUmao, Jmoa-Jar~ é½u {d{dy CnMmam gmr>r owo ov AgVmV. Á m À mh$s>o oê m-omê mmo XoIrb nwago o n go ZgVmV Am{U mv KamVbm H$ dvm nwéf Oa AmOmar Agob Va m bmoh$m Mr mor>r Am{W H$ Hw$M ~Um hmov AgVo. mgmr>r m Q >ñq>à m dvrzo {Oëhm é½umb mv XmIb Agboë m é½um À m EH$m ZmVodmB H$mbm OodUmMr gmo H$aÊ mv Ambr Amho. {Oëhm é½umb mv $³V é½um gmr>r OodUmMr gah$mar gmo AgVo, Ë m À m gmo~v é½umb mv amhumè m ZmVodmB H$m Zm OodU { iv Zmhr. Aem n[apñwvrv é½umà m ZmVodmB H$mbm $ma H$R>rU n[apñwvrbm Vm S> XoD$Z nmoq>mmr IiJr ^amdr bmjvo qh$~hþzm H$mhr doib o m Cnmg marmrhr doi Ë m À mda AmoT>mdVo. Ë m À m m AS>rAS>MUr bjmv KoD$Z lr H$ÀN>r O Z ^dzzo Agmø é½umà m EH$m ZmVodmB H$mbm EH$ doimo nyu OodU XoÊ mg gwédmv Ho$br Amho. m moozov XaamoO {H$ mz 70/80 bmoh$ OodV AgVmV. m OodUmMm IM à{v {Xdg é AgyZ hr XoUJr XoÊ mè mmm $moq>mo H $frdb Ü o N>mnbm OmB b. Var OmñVrV OmñV bmoh$m Zr AÞXmZ godm o m bm^ KoD$Z m gm m{oh$ CnH«$ mv gh^mjr ìhmdo Ago AmdmhZ H $frdb H$arV Amho. g nh $ (~rnrz amr>dm) àgmx Ho$aH$a w» g nmxh$, H $frdb AmOMo AÞXmVo ñd. Z{ Vm àem V ZmB H$ nwê`ñ aumw, àem V ZmB H$ { Ì S>i (àh$me amr>mos>) ñd. XodM X movram ohvm ñ aumw A{b~mJ g Vmof O`d V KaV, b½z{xzm{z{ Îm, gmgduo nmdgm wio {ZgJm Zo gd Ì {hadi nm Kabr Amho. `m {ZgJ aå` m XmQ>Uo n[agamvyz YmdUmar bmbnar A{YH$M IwbZy {XgVo. (N>m`m{MÌ : A o` ZmPao) Om ^i w nms>çmvrb Kam Mr VhgrbXmam H$Sy>Z nmhur & nmbr & dmvm ha & dèhms> Om ^i w nms>m J«m n Mm`V hôrvrb Om ^i w nms>m JmdmV XmoZ Hw$Qw>~ o XheVrImbr AgyZ mirzgmaim àh$ma KS>Ê`mMr eš`vm ì ³V$ hmov Amho. m g ^mì Ymo³ mmr XIb KoV VhgrbXma {Xbrn am`êumdma `m Zr KQ>ZmñWimMr nmhur Ho$br. Om ^i w nms>m JmdmV kmzoída e H$a H$X `m J«m ñwmà`m KamÀ`m mjo EH$ mor>r Q>Ho $S>r Amho. jur XwKQ >Zm KS>Ê`mMr eš`vm dv dbr OmV Amho. Q>Ho $S>rÀ`m ~moybmm XmoZ Kao AgyZ `m KamV amhumar Hw$Qw>~ o {nt>çmz{nt>çm owo dmñvì` H$arV AmhoV. `m XmoÝhr Hw$Qw>~ mvrb ì`³vr Zr mor>çm XJS>mZ m bmh$s>r Im ~ bmdyz WmondyZ YaÊ`mMm à`ëz Ho$bobm Amho. `m mor>- mor>çm XJS>m Yrb mvr hiyhiy {ZKV Agë`m wio XJS> H$mogië mg Or{dVhmZr d Am{W H$ ZwH$gmZhr mor>çm à mumda hmod$ eh$vo. mh$s>o VhgrbXma {Xbrn am`êumdma m Zm m{hvr { ivmm Ë m Z r {X. 24 Owb amoor Om ^i w nms>m JmdmVrb Ë`m YmoH$mXm`H$ OmJoMr nmhur Ho$br. `mdoir dèhms>om ^i w nms>m J«m n Mm`VrMo Cngan M amooe qejms>,o Om ^i w nms>m VbmR>>r adtð ~mb V, V Q>m w³v$ AÜ`j g Vmof OmoaH$a, h[aím Ð nmq>rb, J«m godh$ {OV Ð åhmìo, gwzrb gmr>,o Am{Vf YmoH$mXm`H$ Q>Ho $S>rMr nmhur H$aVmZm VhgrbXma am`êumdma. I S>mJio, kmzoída H$X, Ë`m Q>Ho $S>rMo mor>o XJS> {ZIiV AgyZ H$moUË`mhr kmzoída Xidr `m À`mgh J«m ñw CnpñWV hmov.o

11 Hw$U~r g mogmbo Jwn«V }$ Ama. EZ. Am`. a{o. H«$ /77 MH/MR/RGD/RNP-16/ ( ) $ewh$«dma, {X. 26 Owb> 2019 mujmdmvrb hgyb H$ Mmè m H$Sy>Z {ZfoY & mujm d & dmvm ha& lrdy Z Cn{Oëhm é½umc`mvrc H$ Mmar Aj` A{OV H$m ~io `m Zm amìnmirda godvo AgVmZm JwÝhoJma àd ËVrÀ`m ì`švrzr mahmu Ho$cr. `m KQ>ZÀo m {ZfoYmW mujmd Vhgrb H$m m b mvrb H$ Mmè m Zr H$mù m {X. 27 Ow b 2019 amo O r Xw n mar 1:30 dm. Hw $ U~r { $Vr cmdyz `m KQ>ZM o m {ZfoY H$arV & mujmd & dmvm ha & mujmd VmbwH$m Hw$U~r g mogmbo Jw«n `m À`m ^dz mujm d `owo Am`mo{OV H$aÊ`mV Ambm Amho. H$m ~ X Am XmocZ Ho$co. `m KQ>ZVo rc gd AmamontZm {dú mzo Xadfr à muo `mdfr hr g momvrb B`Îmm Var `m H$m` H«$ mg g mo ~m YdmZr d {Z ÌrV 10 dr Ü`o 80 Q>Š³ m nojm A{YH$ d 12 dr ~m Ydm Zr mor>`m g»`ozo CnpñWV amhÿz H$m` H«$ mmr Omon`ªV AmQ>H$ hmov Zmhr. Vmon`ªV Ü`o 50 Q>³³ m nojm A{YH$ JwU { idyz CËVrU emo^m dmt>dmdr Ago AmdmhZ J«wnV }$ H$aÊ`mV Am Mo ho Am XmocZ gwé amhuma Pmboë`m {dúmï`mªmm JwUJm ad gmohim Am mo{ov Ambo Amho. `m gmohi`mbm g mo ZoVo kmzxod Agë`mMm Bemam mujm d `owrc ndma, gw^mf> Ho$H$mUo, gw^mf ^mozh$a, bmouoao Jwn amá` gah$mar H$ Mmm è`m Zr {Xcm H$aÊ mv Ambm Amho. o r Jm ^r` Vm cjmv AÜ`j ^mjmoor~wdm S>dbo `m À`m AÜ`j am ^md$ Q> ~o, em Vam ^moamdh$a, n.g. Amho. `m KQ>ZM AÜ`jVoImbr VgoM mujmd VmbwH$m Hw$U~r gxñ` e boe ^mozh$a, ~mimam ZdJUo, mor KodZy d[að> nmocrg A{YH$mar g mo {dh$mg S>imMo AÜ`j hmxodamd ~ŠH$ g^mnvr g {JVm ~ŠH$, ~mih $îu H$mn, a oe `m Zr cdh$amv cdh$a gd `m À`m hñvo d Hw$U~r g mogmbo Jw«n g mjma moao, `wdh$aü`j amoy {eh}$, {ZVm H$aH$ao AmXr AmamontZm AQ>H$ H$éZ Ë`m À`mda H$madmB H$amdr, Aer mjur à^mh$a C^mao `m À`m à wi CnpñWVrV e{zdma, CnpñWV amhuma AmhoV. g KQ>ZVo }$ H$aÊ`mV Amcr Amho. `m~m~v g KQ>ZÀo mdvrzo mujmd Cn{d^mJr A{YH$mar àemcr OmYd {XKmdH$a VgoM VhgrcXma ghm. nmo b rg {ZarjH$, CaU nmo. {à` H$m Am`ao `m Zm {ZdoXZ VH«$ ma XmIb Ho $ ë mz V a Ë mà mda & A{b~mJ & à{v{zyr & Aënd rz MwbV ~{hurdam JwÝhm XmIb H$aÊ mv Ambm. R>mUo m Mm Vnmg hîdmmm R>abm. {Xco Amho. ~bmëh$ma H$aUmè m ZamY mg gxaà m JwÝømMm Vnmg nyu A{b~mJ owrb {Oëhm gì H$éZ CaU nmo{bgm Zr XmofmamonnÌ V m bmoh$m g m rìxmao H$i{dÊ mv ovo H$s, Am Mo A{ebm Zr Ý m mb mzo Xhm df} gl gì Ý m mb mv XmIb Ho$bo. m du ZmMr { ih$v lr. nyom {XVoe Imadm m MoH$Sy>Z {dh$v KoÊ mmo R>a{dbo H$mamdmg VgoM nmm homa X S> IQ>ë mmr gwzmdur A{V gì Imbrb Amho. Ý m myre-2, lr Vr ìhr.e. R>mRo >mdbm Amho. { ih$vrmo du Z m Oo -aono, Vm.H$O V, {O. owrb { ih$vrmo. {Z oe mohz åhmìo (21) am. mo{hvo m À m Ý m mb mv Pmbr. joì $i AmH$ma H$moàmobr, Vm.CaU {O. Ago m Ü o A{V[a³V emgh$s gìh} Z /{hñgm Z ho.ama.àvr ê$.n. m ZamY mmo Zmd Amho. Ë mzo ZmË mzo A{^ mo³vm A S>. ApídZr 63/1/H$/ MwbV ~hru Agboë m nr[s>v ~m {XdS>Ho $a-nmq>rb m Zr EHy$U nmo.i wbrà m AkmZnUmMm J a $m Xm 11 gmjrxmam Mr gmj Zm X{dbr. EHy$U KoD$Z {Vbm dma dma R>ma maê mmr Ë mv nr[s>v wbrmr, {VÀ m V XJ^wV gd h³h${hvg ~ Y mgwüxm. Y H$s XoD$Z {VÀ mda dma dma AmB Mr gmj hîdmmr R>abr Var da du Z Ho$boë m O rz { ih$vr~m~v AJa {VÀ m H$moUË mhr ^mjmda ~bmëh$ma Ho$bm. Ë mvyz J^ dvr VgoM S>r.EZ.E. [anmoq>g hîdmmo AWdm ^mjm~m~v H$moUmMmhr H$moUË mhr àh$mamm h³h$ dm {hvg ~ Y, A{YH$ma, Vm~m, Q>, gmr>oh$ama, {dh$gz H$amaZm m, JhmUIV, ^ms>onå>m, d{hdmq>, nmoq>jr, XmZ, am{hbr. màh$aur nr[s>vào m R>abo. VgoM V. A bxma E.Or. BO ~jrg, ~moom, IaoXrIV BË mxr. H$gë mhr àh$mamr H$m Xoera hah$v Agë mg mo½ AmB Zo Amamonr {Z oe mohz åhmìo dmk mos>,o nmobrg Cn{ZarjH$, ì ³VrZo Amnbr hah$v boir d mo½ H$mJXnÌm Mo nwamì m{zer gxamr ZmoQ>rg à{güx mà m{déõ CaU nmobrg R>mÊ mv CaU nmo. R>mUo, Eg.Or. H$mR>,o Pmë mnmgwz 7 (gmv) {Xdgm Mo wxvrv mâ mh$s>o Imbrb nëë mda Zm Xdmdr. m {dúmï mªmm JwUJm ad MwbV ~{hurda ~bmëh$ma H$aUmè m ZamY mg H$mamdmg hm{dúmb rz {dúmï mªgmr>r `wdm g gx ñny}mo Am mooz & A{b~mJ & dmvm ha& `wdm Ü`o g mom{df`r OmUrd d OmJ Vr ìhmdr, hmamï > d XoemÀ`m {dh$mgm~m~v `wdm Zr {dmma H$amdm, Ë`m À`m Ü`o ZoV Ëd d dº $ËdmMo JwU {Z m U ìhmdov `m CÔoemZo H«$sS>m d `wdh$godm g MmbZmb`, hmamï > amá` `wdh$ H$ë`mU CnH«$ m VJ V am`js> {Oëøm Ü`o amá`ñvar` `wdm OmJa- hmamï >mda ~mobw H$mhr, `wdm g gx ñnym H$m` H«$ mmo Am`moOZ H$aÊ`mV `ov Amho. am`js> {OëømVrb gd H${Zð> hm{dúmb`mvrb, Cƒ mü`{ H$ {dúmb`mvrb B Îmm 11 Vo 12 dr `wdm {dúmï`mªgmr>r ñnym H$m` H«$ mmo `moozm gmr>r àñvmdmmo AmdmhZ ZmdrÝ`nyU `moozm VJ V gd gmymau, AZwg{y MV OmVr, AZwg{y MV O mvr `m àdjm Vrb 18 dfm darb AO Xmam H$Sy>Z XwYmi JmB /åhermo JQ> dmq>n H$aUo, eoir/ T>r JQ> dmq>n H$aUo, m gb Hw$ w$q> njr g JmonZ H$aUo m ì dgm mgmr>r 25 Owb 2019 Vo 8 Am JñQ> 2019 `m H$mbmdYrV Am ZbmB Z nüxvrzo AO mj{dê`mv `ov AmhoV. `moozomr nyu m{hvr d AO H$aÊ`mMr H$m` nüxvr `m~m~vmm g nuy Vn{eb https.//ah.mahabms. com `m g H$o VñWimda d JwJb ßbo ñq>ma o adarb H MHBMS `m mo~mb b da CnbãY Amho. AO $³V Am ZbmB Z nüxvrzom pñdh$mabo OmVrb. AO ^avmzm AO XmamZo Zm X{dboë`m ^«UÜdZr H«$ m H$mda AOm À`m pñwvr~m~v EgE EgÛmao g Xeo nmr>{dê`mv `ouma Agë`mZo H$moUË`mhr n[apñwvrv AO XmamZo Amnbm ^«UÜdZr H«$ m H$ `mooz VJ V A {V {ZdS> hmobn `ªV ~Xby Z`o. AO XmamMr àmw{ H$ {ZdS> AO XmamZo Am ZbmB Z AOm V Z yx Ho$boë`m m{hvrzwgma g JUH$mÛmao H$aÊ`mV `ouma Agbr Var A {V {ZdS> hr Ë`mZo AnbmoS> Ho$boë`m H$mJXnÌm À`m AmYmaoM H$aÊ`mV `obb BÀNw>H$ AO Xmam Zr Amnbm AO àñvmd {d{hv H$mbmdYrV Am ZbmB Z nüxvrzo H$amdm d A{YH$ m{hvrgmr>r VmbwŠ`mMo newyz {dh$mg A{YH$mar {dñvma, n Mm`V g{ Vr AWdm {Oëhm newgd Y Z CnmAm`w³V `m Meo r g nh $ gmymdm, Ago {Oëhm newgd Y Z Cnm`w³V am`js>a{b~mj `m Zr H$i{dbo Amho. Am`moOZ H$aÊ`mV `ouma Amho. `m~m~v embo` {eju, H«$sS>m d `wdh$ H$ë`mU Ìr Am{ef eobma, `m Zr amá`mvrb gd {ejum{yh$mar d {Oëhm H«$sS>m A{YH$mar `m Mr pìhs>ramo H mý $aýgìxmao ~ R>H$ KoD$Z gxa H$m` H«$ mmo Am`moOZ H$aÊ`m~m~V {ZX}e d gwmzm {Xë`m AmhoV. `m ñny}vrb {dooë`m Zm amá`ñva àw H«$ m H$ é.1 bmi, pìxvr` H«$ m H$ é.75 homa, d V Vr` H«$ m H$ é.50 homa én o nm[avmo{fh$ {OëhmñVa àw H«$ m H$ é.10 homa pìxvr` H«$ m H$ é.7 homa d V Vr` H«$ m H$ é.5 homa. wxvrv H$moUVrhr hah$v Z Amë mg gxamr O rz { ih$v {Zd}Y d ~mooma{hv d IaoXr H$aÊ mg mo½ AmhoV, Ago g OyZ Am Mo A{eb darb { ih$vrmm IaoXrMm ì dhma nyu H$aVrb d wxvrz Va oumar hah$v Am Mo A{eb mda H$moUË mhr d H$gë mhr àh$mao ~ YZH$maH$ amhuma Zmhr, mmr Zm X mdr d H$moUË mhr àh$mammr hah$v Agë mg Vwåhr Vr Am Mo A{ebm Mo bm^m V H$m Mr gmosy>z {Xbr Amho, Ago J hrv Yabo OmB b. {R>H$mU H$O V {XZm H$ 24/07/2019 A S>ìhmoHo$Q>. rzmjr OJÞmW ^mgo em n Z.12, ñdßz ZJar, wðo(iwx ), H$O V-. mo.z AmnXJ«ñV eovh$è`m Zm AH$mD $Q> Z ~a~m~v AmdmhZ & A{b~mJ & dmvm ha& A{b~mJ VmbwŠ`mVrb Á`m eovh$è`m Mo gz Ü`o Z g{j H$ AmnÎmr Ü`o eovrmo ZwH$gmZ Pmbobo Aem eovh$è`m Zm emgz {ZU `mà muo ZwH$gmZ ^anmb XoÊ`mH$[aVm emgzmh$sy>z AZwXmZ àmá Pmbobo Amho. mì, ~è`mm AmnXJ«ñV eovh$è`m Zr Ë`m Mo ~±H$o Mo AH$mD$ Q> Z ~a g ~{ YV VbmR>r, J«m godh$, H $fr ghmæ`h$ `m MHo $So> {Xbobo Zgë`mZo ZwH$gmZ ^anmb Mr a $ ~±H$o Ü`o O m H$aVm `ov Zmhr. Z g{j H$ AmnÎmr Ü`o ZwH$gmZ Pmboë`m AmnXJ«ñV eovh$è`m Zr Amnbm ~±H$o Mm AH$mD$ Q> Z ~a AWdm nmg~wh$mr N>m`m H$sV àv g ~{ YV VbmR>r, J«m godh$, H $fr ghmæ`h$ `m À`mH$So> nmm {XdgmV O m H$amdr. 11 dmmh$m gmr>r {ZdoXZ H $frdb d ÎmnÌmVyZ à{gõ hmoumè m {d{dy Om{hamVtMr ehm{zem H$éZM dmmh$m Zr g ~ {YVm er ì dhma H$amdoV. dv mznìmvyz à{gõ Om{hamVrVrb CËnmXZo, godm qh$dm Ë mg X^m Vrb Xmdo m Mr ZmJoe npãbeg àm. {b. H$moUVrhr h r KoV Zmhr. Ë m OHw$amÀ m AWdm Xmì mà m nyv Vog X^m Vrb H$moUVrhr O~m~Xmar ZmJoe npãbeg àm.{b. Mo wðh$, àh$meh$, g nmxh$ qh$dm mbh$ m À mda amhuma Zmhr, mmr H $n m dmmh$m Zr Zm X mdr. w» g nmxh$ Eoíd Ádob H$bo³eZ gd bmoh$m g m rûmao H$i{dUoV ovo H$s, m Oo d OZmW, Vm. H$O V, {O. owrb h³h$zm Xrg du Z Agbobr O rz { ih$v Am Mo A{ebm Zr {VMo mbh$m H$Sy>Z IaoXr H$aÊ mmo R>a{dbo Amho. gxa { ih$vrmo du Z Imbrbà muo{ ih$vrmo du Z m Oo d OZmW, Vm.H$O V, {O. owrb { ih$v O rz mbh$mmo Zmd g.z. {h.z. joì AmH$ma ho.ama.nm. é.n. XeaW ~Ýgr Vwno 75 4 ~ mn H$s joì Var gxa { ih$vr Ü o BVa H$moUmMm H$moUË mhr àh$mao h³h${hvg ~ Y Agë mg d gxa ì dhma hmoê mg H$moUmMrhr hah$v Agë mg gxa ì ³VrZo Amnbr boir hah$v nwamì mgh Imbrb ghr H$aUma m MoH$S>o hr à{gõ Pmë mnmgyz 14 (Mm Xm) {Xdgm V Zm Xdmdr. gxa wxvrv H$moUmMrhr hah$v Z Amë mg gxa ì dhma nyu Ho$bm OmB b d Ë mz Va oumar H$moUVrhr hah$v Am Mo A{ebm da ~ YZH$maH$ amhuma Zmhr. H$O V {XZm H$ : A S>. amo Ð n T>arZmW {ZJwS>H$a Amo lr ^m½ mox H$mo Am n.hm.gmo. H$moVdmb ZJa H$O V, Vm.H$O V mo~m gd ZmJ[aH$m Zm m rìxmao gw{mv H$aÊ mv ovo H$s, Am Mo A{eb lr.juoe ~~Z nmq>rb, am.h$i ~mobr, Vm.nZdob, {O. m Zr m Oo qejt>moi, Vm.H$O V, {O. owrb Imbrb du Z Ho$bobr { ih$v VrMo mbh$ Imbrbà muo m MoH$SyZ {dh$v KoÊ mmo R>a{dbo Amho. Ë m { ih$vrmo du Z Imbrbà muo { ih$vrmo du Z m Oo qejt>moi, Vm.H$O V, {O. mbh$mmo Zmd gìh} Z {hñgm Z. joì AmH$ma (ho.ama.nm ) (ê$.n.) 1)lr.bmbM Ð gimam KaV )lr.M ÐH$m V a{vbmb nmq>rb nmo.i darb { ih$vr hçm Am Mo A{ebm g {dh$v XoUoMo R>a{dbo Amho. Var da du Z Ho$boë m { ih$vr~m~v BVa Xþgao H$moUmMm gmr>oh$ama, Vm~m, H$ãOm, Hw$idhrdmQ>, JhmU, XmZ, ~jrgnì, $amo³v, MmO, {bo, AQ> M Q>, {bez dj ao AWdm AÝ BVa H$moUË mhr àh$mamm h³h$ {hvg ~ Y Agë mg hr à{güx Pmë mnmgyz 07 {Xdgm Mo AmV Imbrb ghr H$aUma A S>ìhmoHo$Q> m OH$S>o àw Xe Zr H$mJXmonÌr nwamì mgh boir hah$v H$idmdr. wxvrv H$moUmMrhr hah$v Z Amë mg gxa { ih$v hr {Zd}Y Amho Ago J hrv Yê$Z Am Mo A{eb IaoXrIVmMm ì dhma nyu H$aVrb. mjmhÿz oumar hah$v Am Mo A{ebmda ~ YZH$maH$ amhuma Zmhr. H$imdo. {X.26/07/2019 A S>.{Zboe ai mor nmxra mo / A S>.XrnH$ ai mor nmxra w.nmo.zoai ( mohmmrdms>r) Vm.H$O V, {O. mo gdmªzm m ZmoQ>rgZo Ago H$i{dUoV ov Amho H$r, lr.^mñh$a hmxod ^mq>boh$a dj ao m Mo gh mbh$smr {Oëhm, VmbwH$m A{b~mJ n H$s m Oo ZmJm d Imbrb du ZmMr O{ Z { ih$v Amho. JQ> Z ~a {hñgm Z ~a joì AmH$ma =25 gxa { ih$v Am Mo A{ebm Zr {dh$v KoÊ mmo R>a{dbo Amho. gxa ì dhma H$aUonydu gxa { ih$vr Ü o Ì ñw ì ³VrMr h³h$g ~ Y AJa H$mhr OS>OmoIr Agë mg Ë mmr m{hvr { i{dê mh$arvm hr ZmoQ>rg XoÊ mv ov Amho. Var, gxa { ih$vr Ü o BVa H$moUmMm H$moUË mhr àh$mao h³h$g ~ Y Agë mg d gxa ì dhma hmoê mg H$moUmMrhr hah$v Agë mg gxa ì ³VrZo Amnbr boir hah$v mo½ Ë m H$mJXmonÌr nwamì mgh Imbr ghr H$aUma m MoH$S>o hr ZmoQ>rg à{gõ Pmë mnmgyz AmR> {Xdgm V Zm Xdmdr. gxa wxvrv H$moUmMrhr hah$v Z Amë mg Am Mo A{eb gxa ì dhma nyu H$aVrb d Ë mz Va oumar H$moUVrhr hah$v Am Mo A{ebm da ~ YZH$maH$ amhuma Zmhr, mmr gdmªzr Zmo X mdr. VmarI : 25/07/2019 A S>. amo Ð YwgyXZ Hw $Q>o em VmXþJm H$mo.Am n. hm qgj gmogm Q>r, mévr ZmH$m, A{b~mJ,. gd bmoh$m g m rzo H$i{dÊ mv ov Amho H$s, Imbrb à muo du Z Ho$bobm {Zdmgr Jmim (ãbm H$) hm JmiçmMo mbh$m H$Sy>Z Am Mo A{ebm Zr H$m IaoXr KoÊ m~m~v H$ama Ho$bm Amho. gxa {Zdmgr JmiçmMo du Z Imbrbà muo { ih$vrmo du Z ({Zdmgr Jmim) {Oëhm d VwH$S>r, VmbwH$m d nmoq> VwH$S>r nou, nou ZJa n[afxoà m hôrvrb m Oo nou owrb {g.g.z. 1786, 1787, 1788 hçm { ih$vr Ü o C^r Agbobr hzw mz Amir, MmdS>rZmH$m owrb d{eîr> ghh$mar J h{z m U g ñwm. m. gmogm Q>r AgUmar d{eð> {~ës>tj ZmdmZo AmoiIë m OmUmè m B mavr Yrb Vi Oë mdarb {Zdmgr gx{zh$m (ãbm H$) Z. 103 Ë mmo å w. Ka.H«$. 11/271 joì $i 530 Mm. w$ {~ëq>an hm {Zdmgr Jmim hm m ZmoQ>rgMm {df Amho. Á mmo mbh$ lr. A{Zb ZrbH $R> gmd V AmhoV. Var darb {Zdmgr JmiçmMo ~m~vrv AÝ H$moUmMmhr H$moUË mhr àh$mamm h³h$, {hvg ~ Y, d{hdmq>, Vm~m, H$ãOm, gmr>oh$ama, $amo³v IV, JhmU, XmZ, ~jrg,mmo, A Q>oMo oq>, {bo, {bz dj ao H$moUË mhr àh$mamm h³h$-{hvg ~ Y Agë mg hr ZmoQ>rg à{güx² Pmë mnmgyz 14 {Xdgm À m AmV Imbrb nëë mda àw Xe Zr nwamì mgh boir hah$v XmIb H$amdrV. mà muo wxvrv hah$vr Z Amë mg gxa {Zdmgr Jmim hm {Zd}Y d ~mooma{hv Amho Ago g OyZ Am Mo Am{eb gxa {Zdmgr JmiçmMm IaoXrIVmMm ì dhma Z wx mbh$m gmo~v nwu H$aVrb d wxvrz Va Amboë m H$moUË mhr hah$vr Am Mo Am{ebm da ~ YZH$maH$ amhuma ZmhrV d Ë m Am Mo Am{eb mmo bm^m Ü o gmosy>z {Xboë m AmhoV Ago g OÊ mv ob b mmr Zm X mdr nou {XZm H$ 29/7/2019 ghr/a S>.[ZVrZ h[aím Ð nmq>rb nmq>rb dms>m, hmdra mj nou,vm.nou, {O.. 1 J«gmoÝ mmo ßboQ>tJ Xm{JZo-Z{dZ {S>PmBÝg moë mmo Xm{JZo- VÝ Ur, MtMnoQ>r, ~m JS>çm, ~mow~x. J aq >rmo Xm{JZo- JigyÌ, ~m JS>çm, nmq>ë m, hma, mi. S>m S>Hw$ XZ- nmobh$s-goq>- qmj ~m JS>çm- H$mZmVbo. gd Zm m {H$V H $ný m Mr H$m ñ oq>r³g, naâ y, S>rAmo. dmodr ^md Am{U ^anya ìham Q>rgmR>r à{gõ XþH$mZ. 2/12 monr.ez.nr. ZJa, A{b~mJ. ~mbb : darb { ih$vr hçm Am Mo A{ebm g {dh$v KoU gd ZmJ[aH$m Zm m Omhra ZmoQ>rgrìXmao gy{mv H$aÊ mv ovo H$s, Am Mo A{eb lr. b{bv H $îum Kmao am.h$ë mu, {O.R>mUo m Zr m Oo {ebma, Vm.H$O V, {O. owrb Imbrb du Z Ho$bobr { ih$v [VMo mbh$ Imbrbà muo m MoH$Sy>Z {dh$v KoÊ mmo R>a{dbo Amho. Ë m { ih$vrmo du Z Imbrbà muo m Oo {ebma, Vm.H$O V, {O. owrb O rz { ih$v. mbh$mmo Zmd gìh} Z {hñgm Z. joì AmH$ma (ho.ama.nm ) (ê$.n.) 1)lr. n T>arZmW JoUy Am{ha 33 1/H$ mn H$r (EH$ EH$a) Var da du Z Ho$boë m { ih$vr~m~v BVa Xþgao H$moUmMm gmr>oh$ama, Vm~m, H$ãOm, Hw$idhrdmQ>, JhmU, XmZ, ~jrgnì, $amo³v, MmO,{bO,AQ> M Q>,{bEZ dj ao AWdm AÝ BVa H$moUË mhr àh$mamm h³h$ {hvg ~ Y Agë mg hr à{güx Pmë mnmgyz 07 {Xdgm Mo AmV Imbrb ghr H$aUma A S>ìhmoHo$Q> m OH$S>o àw Xe Zr H$mJXmonÌr nwamì mgh boir hah$v H$idmdr. wxvrv H$moUmMrhr hah$v Z Amë mg gxa { ih$v hr {Zd}Y Amho Ago J hrv Yê$Z Am Mo A{eb IaoXrIVmMm ì dhma nyu H$aVrb. mjmhÿz oumar hah$v Am Mo A{ebmda ~ YZH$maH$ amhuma Zmhr. H$imdo. {X.26/07/2019 A S>.{Zboe ai mor nmxra mo / A S>.XrnH$ ai mor nmxra w.nmo.zoai ( mohmmrdms>r) Vm.H$O V, {O. mo m rzo V m OZVog H$i{dÊ mv ovo H$s, Am Mo A{ebm Zr m Oo ZdoXa H$moiJmd, Vm.A{b~mJ, {O. owrb Imbrb du ZmMr { ih$v Ë m À m {dxç mz mbh$ 1)lr Vr g {JVm ho V ^Q>Q>o, 2)Hw$.àW oe ho V ^Q>Q>o(AkmZ) V o AkmZnmbZH$Vu AmB lr Vr g {JVm ho V ^Q²>Q>o 3) lr Vr AZKm A{OV åhmìo 4)lr Vr gwym gwymh$a nxho$, 5)Hw$.Eoíd m AaqdX ^Q>Q>o, 6) Am H$ma AaqdX ^Q>Q>o, 7)lr Vr a OZm AaqdX ^Q>Q>o m À mh$sy>z gd h³h$m ghrv H$m IaoXrIVmZo {dh$v KoÊ mmo R>a{dbo Amho d gxa { ih$v {Zd}Y d ~mooma{hv Agë mmr ImÌr mbh$mzr {Xbobr Amho. { ih$vrmo du Z m Oo JQ> H«$. joì AmH$ma (ho.ama) (ê$.n.) ZdoXa H$moiJmd 4/1/ Vm.A{b~mJ 6 + I EHy$U d gxaà m { ih$vr Ü o AgUmao J«m n Mm V gmgduo Ka H«$. 467, joì Mm. r.mr Ka { ih$v. darb { ih$vrv H$moUmMmhr H$gbmhr h³h$, A{YH$ma AJa IaoXr, gmr>oh$ama, XmZ, nmoq>jr, dmq>n, Ë wnì, Hw$ih³H$, Xmdm, d{hdmq>, AJa BVa H$moUVmhr ~moom AJa h³h$ Agë mg Ë mzo hr ZmoQ>rg à{güx Pmë mnmgyz 14 {Xdgm À m AmV Imbr ghr H$aUma m MoH$S>o H$mJXnÌm gh boir hah$v Zm Xdmdr. darb wxvrv H$moUmMrhr VH«$ma, hah$v Z Amë mg gxamr { ih$v {Zd}Y mbh$smr d ~mooma{hv Amho Ago g OyZ IaoXrMm ì dhma nyu Ho$bm OmB b d Z Va oumè m hah$vr Am À mda ~ YZH$maH$ amhmuma ZmhrV hr Zm X mdr. A{b~mJ {XZm H$ 24/07/2019 A S>. gworv nm. nmq>rb Am $sg Z.1, {edam ^mñh$a {~ës>tj, ~momanor> amos>, Ho$iH$a ZmH$m, A{b~mJ. mo.z {Oëhm n[afx H$ Mmar ghh$mar nvnot>r {b.a{b~mj 56 dm dm{f H$ Ahdmb gz a{o.z.ho$.~r.e.~r.ez.ho$. 104 ñwmnzm dm{f H$ gd gmymau g^omr ZmoQ>rg {Oëhm n[afx H$ Mmar ghh$mar nvnot>r {b.a{b~mj m g ñwomr dm{f H$ gd gmymau g^m e{zdma {X.10/08/2019 amoor gh$mir {R>H$ dmovm {Oëhm n[afxoà m àemgh$s B mavrà m "H $.à^mh$a Zmam U nmq>rb g^mj h' 4 Wm, Obm A{b~mJ owo lr. h Ð JUnV ^JV MoAa Z m Mo AÜ jvoimbr g nþ hmouma Amho. Var g ñwoà m gd g^mgxm Zr g^og doioda CnpñWV ahmdo hr {dz Vr g^onwt>rb H$m o 1. mjrb {X. 11/08/2018 À m dm{f H$ gd gmymau g^omo B{Vd ËV dmmyz Oya H$aUo. 2. gz m dfm Mo VoarO, Z $m VmoQ>m nìh$ d Vmio~ X nìh$ dmmyz Oya H$aUo. 3. gz À m Z $m dmq>urg Owar XoUo. 4. gz Mo A XmOnÌH$ mý Vm XoUo. 5. emgh$s boimn[ajh$ m Mo Ahdmb dmmuo (gz gmbmmo) 6. gz gmbmgmr>r emgh$s boimn[ajh$mmr Zo UyH$ H$aUo. 7. gz gmbmgmr>r A VJ V {hemo~ VnmgZrgmMr Zo UyH$ H$aUo d Ë m Mo mzyz R>a{dUo. 8. m.moaa Z m Mo nadmzjrzo Am Ë m doià m H$m mda MMm H$aUo. 9. Am^ma àxe Z {do m {d.nmq>rb h Ð J.^JV Am.goH«o$Q>ar MoAa Z am.{o.n.h$.gh.nvnot>r {b.a{b~mj am.{o.n.h$.gh.nvnot>r {b.a{b~mj {R>H$mU A{b~mJ {X.20/07/2019 gymzm 1.JUg» oà m A^mdr g^m VhHy$~ H$amdr bmjë mg gxa g^m Ë mm {Xder d Ë mm {R>H$mUr AÜ m VmgmZo KoÊ mg ob b.ë m g^og JUg» omr Amdí H$Vm bmjuma Zmhr. 2.g^mgXmg g^og àíz {dmmamd mmo Agë mg AJa m{hvr hdr Agë mg Vr.{X.05/08/2019 nydu g ñwoà m H$m m b mv H$m m b rz doiov boir ñdê$nmv gmxa H$amdr.

12 H«$sS>m Ama. EZ. Am`. a{o. H«$ /77 MH/MR/RGD/RNP-16/ ( ) ewh«$dma, {X. 26 Owb hmamï >mvrb H«$sS>mnQy> gmr>r IweI~a & w ~B & d Îmg ñwm & lr {edn>ìnvr H«$sS>m nwañh$mam Mo {ZH$f d H$m` nõvr gwymaê`mgmr>r EH$ g{ Vr JR>rV H$aÊ`mV `ouma Agë`mMr m{hvr embò {eju `wdh$ H$ë`mU d H«$sS>m Ìr Am{ef eobma `m Zr {Xbr. ho nwañh$ma amá` gah$mav }$ {Xbo OmVmV. hr g{ Vr `m nwañh$mam Ü`o gd Ioim Mm g mdoe ìhmdm `mgmr>rhr Aä`mg H$aUma Amho. `m g{ Vrbm Ahdmb XoÊ`mgmR>r n Yam {Xdgm Mr wxv XoÊ`mV Ambr Amho. H«$sS>m joìmv àm{dê` { idboë`m ì`³vtzm amá` emgzmv }$ Xadfu {edn>ìnvr H«$sS>m nwañh$ma XoD$Z Jm a{dê`mv `ovo. `m nwañh$mam Ü`o Am {bpånh$, H$m ZdoëW, E{e`Z Joågì`{V[a³V AÝ` Ioim Mmhr g mdoe ìhmdm, Aer mjur Jobr AZoH$ df o H$aÊ`mV `ov hmovr. `m nwañh$mam gmr>r AmOn`ªV Ho$di 39 H«$sS>m àh$ma {dmmamv KoVbo OmV hmovo. Ë`m Ü`o dmt> H$ê$Z gd H«$sS>m àh$mam Zm gd g mdoeh$ ho nwañh$ma AgmdoV, Aer H«$sS>mào tmr mjur hmovr. VgoM Am {bpånh$ IoimVrb nwañh$ma MH«$mH$ma nõvrzo {Xbo OmV hmovo. Ë`mEodOr Am {bpånh$ Ioim Zm à{vdfu nwañh$ma {Xbm Omdm, Aerhr mjur H$aÊ`mV `ov hmovr. {J`m amohum Ü`o {eiammr C Mr {ZpíMV H$amdr, `m~m~vhr H$mhr gymzm gah$mah$s>o Amë`m hmoë`m. g KQ>H$ Am{U EH$bì` nwañh$mam ~m~vxoirb H$mhr gymzm Zì`mZo gah$mah$s>o H«$sS>mào tzr Ho$ë m hmoë`m. n amam {bpånh$ Ü`o Agboë`m gd Ioim Mm {edn>ìnvr nwañh$mamv g mdoe H$aÊ`mV `mdm, Aerhr mjur `m H«$sS>m àh$mamvyz H$aÊ`mV `ov hmovr. VgoM hr gd à{h«$`m A{YH$ nmaxe H$ ìhmdr `mgmr>r ñnmoq²> g nmoq> b AÚ`mdV H$amdo, Aer gymzmhr dma dma H«$sS>mào th$sy>z gah$mabm àmá Pmbr hmovr. amá gah$mav }$ nwañh$mam Ü o gd Ioim Mm g mdoe H$ë mu, H«$sS>m Ìr Am{ef eobma m Mr m{hvr `m gd ~m~r {dmmamv KoD$Z embò {eju d H«$sS>m Ìr Am{ef eobma `m Zr `m~m~v VÁkm Mr g{ Vr JR>rV H$aÊ`mMo {ZX}e àemgzmbm {Xbo AmhoV. hr g{ Vr `oë`m AmR> {Xdgm V JR>rV H$aÊ`mV `mdr Am{U `m g{ Vrbm Amnbm Ahdmb XoÊ`mgmR>r n Yam {Xdgm Mr wxv XoÊ`mV `mdr, Ago {ZX}ehr XoÊ`mV Ambo AmhoV. nr.ìhr. qgyy, gmb à{uvmr Cnm Ë`nyd o$arv YS>H$ & Zdr {X r & d Îmg ñwm & ^mavr` ~ S>q Q>ZnQy> nr.ìhr. qgyy Am{U ~r gmb à{uv `m XmoKm Zr OnmZ Iwë`m ~ S>q Q>Z ñny}v Cnm Ë`nyd o$arv àdoe Ho$bm. nmmì`m mzm {H$V qgyyzo gw mao Vmg^a Mmbboë`m gm Ý`mV OnmZÀ`m Am`m Amohmoar {hbm 11-21, 21-10, Ago nam^yv Ho$bo. qgyybm n{hbm Jo J dmdm bmjbm, nu Ë`mZ Va {VZo X Xma H$ ~ H$ Ho$bm d gm Zm qoh$bm. XwgarH$S>o gmb à{uvzo 45 { {ZQ>m À`m gm Ý`mV H$m Vm ËgwZò m `mbm 21-13, Ago gai goq> Ü`o nam^yv Ho$bo. ^mavmà`m {H$Xå~r lrh$m Vbm n{hë`mm o$arv nam^yv H$aUmè`m EM.Eg. àum `Mm àdmg Xwgè`m o$arv g nbm. S>o mh $À`m a ñ g Jo Ho$ `mzo Ë`mbm 21-9, Agm nam^yv Ho$bm. Ë`mZo n{hë`m o$arv lrh$m Vbm 13-21, 21-11, Ago VrZ Jo Ü`o nam^yv Ho$bo hmovo. gm Ý`mVrb n{hbm Jo àum `Zo qoh$bm hmovm. Ë`mZo Aem mor>çm $ah$mzo Jo piemv KmVbm hmovm, nu Z Va àum `Zo X Xma nwzamj Z Ho$bo hmovo. Ë`mZo Xwgam Jo Agm XUXUrV $ah$mzo qoh$bm. {Vgam Jo Mm JbmM a Jbm. nu, AIoa Aem $ah$mzo àum `M gag R>abm hmovm. XwgarH$S>o S>oÝ mh $À`m A±S>g A±Q>moÝgZ `mzo ^mavmà`m g ra d m bm 21-17, Ago gai Jo Ü`o nam^yv Ho$bo hmovo. amá ñvar bmvya WmB ~m pšg J ñnym wbtzr Ho$bo H$O VMo Zmd amoez & H$O V & à{v{zyr & ewh«$dma Vo a{ddmaxaå mz 14 dr amá`ñvar` WmB ~m pšg J ñnym bmvya {OëømVrb gw{ebxodr Xoe wi hm{dúmb mv a Jbr hmovr. `m ñny}v am`js> {OëømVrb VmbwŠ`mVrb IoimSy> Mm g mdoe hmovm. Ë`mV H$O VMohr ñny H$ gh^mjr Pmbo hmovo. Jm ar àgmx åhgo (H$O V), gmo{z`m e boe Imo~«mJS>o (H$O V) m Zr H$m ñ nxh$, àjvr CÎm nmq>rb (H$O V), AM Zm {dîuy ^mboamd (H$O V) m Zr gwdu nxh$ nq>h$m{dë`m~ôb Ë m Mo gd Ì H$m VwH$ hmov Amho. `m H$m` H«$ mgmr>r à wi nmhþuo åhuyz B {S>`m WmB ~m pšg JMo Q>op³ZH$b S>m`aoŠQ>a d hmamîq WmB ~m pšg J Agmo.Mo AÜ`j nmem AmÎmma, gîmma ^mb eoi, CnmÜ`j A aqgj aonyv, ì`dñwmnh$ OZmX Z aoè>r, àmo o$ga $éi Vm ~moir CnpñWV hmovo. `m H$m` H«$ mmo CX²KmQ>Z d Xrnà dbz lr em Vr {ZHo$VZ ñhy$bà m AÜ`jm aouwh$m `m À`m hñvo H$aÊ`mV Ambo. am`js> {Oëhm WmB ~m pšg JMo AÜ`j O`oe MmoJbo d g{md e boe Imo~«mJS>o `m À`m mj Xe ZmImbr am`js> {OëømVyZ EHy$U AmR> IoimSy> Zr `m ñny}v ^mj KoVbm. m gd AmR> IoimSy> Zr dojdojù`m dozrjq>m Ü o IoiyZ Amnmnë`m JQ>m Ü`o CËH $ï> Aer H$m {Jar Ho$br Amho. Xrjm AaqdX O Z (nzdob) gwdu, AM Zm {dîuy ^mboamd (H$O V) gwdu, Jm ar àgmx åhgo (H$O V) gwdu, [ah$s ZmoO nm S>o ^wgmdi owo XmnmobrÀ m H$amQ>o nqw> Mm {ÛVr H«$ m H$ & Xmnmobr & à{v{zyr & kmzxrn Xmnmobr g ñwovrb {dúmï`mªzr evmoh$mz H$amQ>o o$s>aoez Am $ hmamîq > `m À`mV }$ ^wgmdi `owo nma ns>boë`m amá`ñvar` H$amQ>o d H$mVm ñny}v amá`mv Xwgè`m H«$ m H$mMo nm[avmo{fh$ { idbo Amho. amá`ñvar` ñny}v EHy$U 25 {Oëøm Vrb 457 ñny H$ gh^mjr Pmbo hmovo. `m Ü`o H$amQ>o ñny}v (nzdob) gwdu, Ho$Xma AemoH$ Im ~o (nzdob) gwdu, ew^ à mox àomnvr (nzdob) gwdu, gmo{z`m e boe Imo~«mJS>o (H$O V) H$m ñ, àjvr CÎm nmq>rb (H$O V) H$m ñ nxh$ nq>h$mdbo. VgoM am`js> {Oëhm Agmo{gEeZH$Sy>Z à mox àomnvr d A{XVr gaja (nzdob) `m Zr `m amá`ñvar` ñny} Ü`o ao «$r åhuyz mobmmr ^y{ H$m ~Omdbr. kmzxrn Yrb d îud qexo, ñzohm ^mq>h$a, F$VwamO S>no, Zm{dÊ`m gmozdms>h$a `m Zr gwdu, Am`m OmYd, e VZy PJS>o, g W bmoh$ao, ed ar {ejdu `m Zr am ß` Va CËH$fm nmq>rb, gm å`m Am Ob}H$a, F${fHo$e JwhmJaH$a, Am`m OdiJo `m Zr H$m ñ`nxh$ àmßv Ho$bo Amho. H$amQ>o H$mVm ñny}v d îu qexo, ñzohm ^mq>h$a, F$VwamO S>no, ed ar {ejdu, gm å`m Am Ob}H$a `m Zr gwdu, g W bmoh$ao `mzo am ß` Va e VZy PJS>o, Am`m OmYd `m Zr H$m ñ`nxh$ { dibo Amho. `eñdr {dúmï`mªmo à{ejh$ gwa Ð qexo, g ñwmü`j g Vmof ohvm, goh«o$q>ar gwo` ohvm, g MmbH$ gw`moj ohvm, g Ho$V ohvm, kmzxrn emim Mo w»`mü`mnh$ hoe qexo, YwH$a moao, M Xmbr nmah$a `m Zr H$m VwH$ H$éZ ew^oàn>m {Xë`m. eñdr {dúmï mªda H$m VwH$mMm dfm d hmov Amho. & Zdr {X r & d Îmg ñwm & ^mavr` g K gü`m qds>ro Xm è`mda OmUma Amho. `m Xm è`mda g K VrZ Q>r-20, VrZ EH${Xdgr` Am{U XmoZ H$gmoQ>r gm Zo IoiUma Amho. `m Xm è`mz Va ^mavr` g KmÀ`m Ogu Ü`o ~Xb hmoê`mmr eš`vm gyìm H$Sy>Z dv dê`mv `ov Amho. ^mavr` g KmZo B ½b S>{déÕ {dídmfh$ ñny}à`m gm Ý`mV ^Jdr Ogu KmVbr hmovr. Ë`m wio AZoH$ MMmªZm CYmU Ambo hmovo. nu, AmVm `m Ogu Ü`o hmoumam ~Xb hm a Jmg ~ Yr ZgyZ, Zmdmg ~ Yr AgUma Amho. ^mavr` g K gü`m n[aymz H$aV Agboë`m Oguda Amoßnmo Agm eãx {b{hbobm AgVmo Am{U Ë`mM Imbr B {S>`m Agm eãx {b{hbobm AgVmo. nu, `m Ogudarb "Amoßnmo' `m eãxmmr ~ Jmb dm [a`g g KmMr {do`r gbm r & h Xam~mX & d Îmg ñwm & EH$V $s Pmboë`m gm Ý`mV AmH«$ H$ Ioi Ho$boë`m ~ Jmb dm [a`g Zo àmo-h$~è>r brjà`m gmvì`m gìmv {do`r gbm r XoVmZm `ynr `moõmmm Agm Ywìdm CS>dbm. mohå X Z{~~j, qzxa qgj Am{U Ho$. àn OZ `m AmH«$ H$m gh ~bxod qgj Am{U [aḧy$ Zadmb `m ~MmdnQy> Zr Ho$boë`m Vw $mzr IoimÀ`m Omoamda ~ JmbZo gho ~mor mabr. J{M~mdbr ñq>o{s>` da ~ JmbÀ`m dojdmz IoimnwT>o `ynr g Kmbm Amnbm Ioi H$aÊ`mMr g YrM { imbr Zmhr. Vã~b Mma doim `ynr g Kmda bmou MT>dyZ ~ JmbZo Amnbm X~X~m amivmzm `ynr g Kmda AIoan`ªV XS>nU amibo. n{hë`m VrZ { {ZQ>m Ü`o O~aXñV gwédmv H$aV `ynrzo 4-0 Aer AmKmS>r { idbr. mì, Z Va ~ JmbZo wg S>r mav 6-6 Aer ~amo~ar gmybr. 13ì`m { {ZQ>mbm ~ JmbZo `ynrda n{hbm bmou MT>dyZ 11-7 Aer nh$s> { idbr Am{U `owyz Z Va ~ JmbZo mjo diyz nm{hbo Zmhr. Ü` Vambm ~ JmbZo 17-9 Aer AmKmS>r KoV O~yV nh$s> { idbr. Z~r~jZo Imobda MT>m`m H$aV gdm {YH$ 10 JwU { idv `ynr g KmMr hdm H$mT>br. qzzxzohr Ë`mbm Mm Jbr gmw XoV 9 JwU { idbo. àn OZZohr AmH«$ UmV 4 JwU { idbo. `ynrh$sy>z Zy Jmò V `mzo 6 JwUm gh EH$mH$s Pw O {Xbr. h ÐqgJ YmoZrMo ñdßznyvuà`m {XeoZo nmd$b n ameyq> ao{o Q> Yrb à{ejumbm gwédmv & Zdr & d Îmg ñwm & ^mavr` {H«$Ho$Q> g KmMm mor H$U Yma h Ðqgh YmoZrÀ`m n ameyq> ao{o Q> Yrb IS>Va à{ejumbm gwédmv Pmbr Amho. ~wydmar B {S>`mMr Ogu nwýhm ~XbUma? OmJm "~m`oy' KoUma Agë`mMo g OV Amho. ^mavr` g KmMm Q>m`Q>b àm`mooh$ Agbobm Amoßnmo hm qds>ro Xm è`mn`ªv g Kmbm àm`mooh$ëd nwaduma Amho. nu, Ë`mZ Va gßq> ~a {hý`mv gwé hmoumè`m X{jU Am{ «$H$m {déõà`m m{bho$nmgyz ^mavr` g KmÀ`m Ogu Ü`o "Amoßnmo'Mr OmJm "~m`oy' KoUma Agë`mMo gm {JVbo OmV Amho. 15 gßq> ~anmgyz X{jU Am{ «$Ho$Mm ^mav Xm am gwé hmouma Amho. `m Xm è`mv VrZ Q>r-20 gm Zo Am{U VrZ H$gmoQ>r gm Zo IoiÊ`mV `ouma AmhoV. `m Xm è`mnmgyz Q>r B {S>`mÀ`m Ogu Ü`o ~Xb {XgyZ `oê`mmr eš`vm Amho. mm 2017 Ü`o AmoßnmoZo {Z{dXm à{h«$`ov ^mavr` g KmÀ`m à`mooh$ëdmmo h $ 1079 H$moQ>r `m ah$ obm nmm dfmªà`m H$mbmdYrgmR>r IaoXr Ho$bo hmovo. Ë`mdoir Ë`m Zr {ddmo H $nzrbm mjo Q>mH$bo hmovo. nu, AmVm 2017 Ü`o gm {JVbobr a $ hr gü`m IynM A{YH$ Am{U ~momamv {Q>Hy$Z amhê`mà`m Ñï>rZo YmoH$mXm`H$ Amho, Ago H$maU XoV "Amoßnmo'Zo ñdv hÿzm `m à`mooh$ëdmvyz mkma KoÊ`mMm {ZU ` KoVbm Amho. ogrda EH$m gm Ý`mMr ~ Xr 1500 S>m bg Mm R>moR>mdbm X S> & A gz{gam Z & d Îmg ñwm & H$monm A o[ah$m MfH$ w$q>~m b ñny}vrb {Vgè`m ñwmzmgmr>r Ioi{dÊ`mV Amboë`m ßbo Am $ gm Ý`mV {Mbr{dê$Õ IoiVmZm AO]{Q>ZmMm H$U Yma bm`mozob ogrbm n Mm Zr bmb H$mS> XmIdyZ XmZm~mhoa H$mT>bo. VgoM Ë`mZo X{jU A o[ah$z w$q>~m b à wimda Am{W H$ ^«ï>mmmammm Amamon Ho$bm hmovm. `m wio Ë`mbm 1500 S>m bg Mm X S> Am{U EH$m gm Ý`mda ~ Xr, Aer H$madmB H$aÊ`mV Ambr Amho. hr ñnym ~«mprb Ü`o Ioi{dbr Jobr hmovr. AO]{Q>Zm Am{U {Mbr `m À`mV {Vgè`m ñwmzmgmr>rmm gm Zm Ioi{dbm Jobm. `m gm Ý`mV {MbrÀ`m os>obbm OmoaXma Y $m XoV Imbr nms>bo, Ë`mdoir n Mm Zr oñgrbm bmb H$mS> XmIdyZ XmZm~mhoa H$mT>bo. X{jU A o[ah$z w$q>~m b H$m± $S>aoeZ hr g KQ>Zm ^«ï>mmmar Agë`mMm Amamon ogrzo Ho$bm hmovm. YmoZr Amnë`m `w{zq> Ü`o XmIb Pmbm. XmoZ {hzo YmoZrMo à{eju MmbUma Amho. YmoZrÀ`m ao{o Q>Mo w»`mb` ~ Jiwé Ü`o Amho. ^mavr` {H«$Ho$Q>Mr godm H$aUmè`m YmoZrbm bîh$am~ôb ParZ, XrnH$ qgj Cnm Ë` o$arv & Zdr {X r & d Îmg ñwm & mor Á`w{Z`a dës> M pån`z {ZIV ParZ d Am{e`mB am ß`OoVm XrnH$ qgj `m Zr Wm`b S> AmonZ Am Vaamï >r` w{ï>`wõm ñny}v Amnmnë`m doz JQ>mV Cnm Ë` o$ar JmRy>Z nxh$ {ZpíMV Ho$bo Amho. `m o$arvhr ^mavr` w{ï>`moõçm Zr M H$Xma àxe Z Ho$bo. ParZZo {hbm À`m 51 {H$bmo doz JQ>mV CÂ~oH$À`m {gvmoam em ½XmamoìhmMm 5-0 Aem JwUm Zr nam^d Ho$bm. nwéfm À`m 49 {H$bmo doz JQ>mV XrnH$ qgjzo O~aXñV R>mogo bjmdv XmoZM { {ZQ>m V Wm`b S>À`m g H$ gmemzmo H$nmi a³v~ ~mi Ho$bo. Ë`m wio n Mm Zr n{hë`mm o$arv hr bt>v Wm ~dyz XrnH$bm {do`r Kmo{fV Ho$bo. nxh$mà`m o$arv àdoe Am wî ^a Ja nmur mo $V Solar Light dmnam S>m ao³q> mh}$q>tj Solar Water Heater bmb Q>~rb0 hm Q>ob, hm pñnq>b d KamgmR>r ZoQ> { Q>atJ CnbãY CCTV camera sales & service gd àh$mamo grgrq>rìhr H $ oao, S>moAa ~ob d {g³ w[aq>r {gñq>r bmdbo OmVrb d [ano[a J H$éZ { ivrb. Agbobo ào gdmªzm mhrv Amho. YmoZrÀ`m `m à{ejum wio `wdh$m Ü`o bîh$amv XmIb hmoê`m~ôb EH$ OmJéH$Vm {Z m U hmouma AgyZ, YmoZrbmhr VoM hdo Amho, Ago gyìm Zr gm {JVbo. n ameyq> ao{o Q>Mm gxñ` Agboë`m YmoZrbm bîh$amzo mzx boâq>z Q> H$Z bnx {Xbo Amho gmbrm bîh$amzo Ë`mbm hm gý mz {Xbm. A{^Zd {~Ðm Am{U XrnH$ amdgmo~v YmoZrbm ho nx XoÊ`mV Ambo hmovo gmbr YmoZrZo AmJ«m `owo n ameyq> Opån JMo à{eju `eñdr[aë`m nyu Ho$bo. n ameyq> ao{o Q> bîh$ammr ñnoeb $mog Amho. eìyà`m àxoemv KwgyZ Img mo{h m nma nms>ê`mmr O~m~Xmar n ameyq> ao{o Q>da gmondbr OmVo. AbrH$S>oM dës> H$n g në`mz Va YmoZrÀ`m {Zd ÎmrMr MMm a Jbr hmovr. nu, mjà`mm AmR>dS>çmV YmoZrZo AmnU doñq> B {S>O Xm è`mgmr>r CnbãY Zgë`mMo H$idbo. Ë`m wio VyVm g YmoZrÀ`m {Zd ÎmrMr MMm Wm ~br Amho. YmoZrÀ`m {Zd ÎmrdéZ {H«$Ho$Q>ào t Ü`o V^oX AmhoV. YmoZr AmVm 38 dfmªmm AgyZ, nwt>à`m dës> H$n Ü`o Ë`mbm g Yr { iê`mmr eš`vm AË` V Ywga Amho. Ë`m wio YmoZrZo gý mzmzo {Zd Îmr ñdrh$mamdr, Ago AZoH$m Mo V Amho. { i{dumè`m ^mavmà`m AÝ` w{ï>`moõçmv Am{ef (69 {H$bmo), Oy amzr (48 {H$bmo), {~«Ooe `mxd (81 {H$bmo) d amï >Hw$b H«$sS>m ñny}vrb H$m ñ`oovm mohå X hþgm w{ôz (56 {H$bmo) `m Mm g mdoe Amho. Am{efZo O H$mÀ`m OmoewAm àopamm 5-0, hþgm w{ôzzo H$mo[a`mÀ`m br `ommzmm 5-0, {~«Ooe `mxdzo Wm`b S>À`m O $m nm±j `mojimvmm 4-1, Oy amzrzo BQ>brÀ`m am ~Q>m ~mozmvrmm nam^d Ho$bm. Oybm n Mm Zr EH$ VmZo {do`r Kmo{fV Ho$bo. Am{e`mB am ß`{dOoË`m Zrfm m ZMo AmìhmZ mì g nwï>mv Ambo. 57 {H$bmo doz JQ>mÀ`m bt>vrv a{e`mà`m bws>{ bm ìhmoamoýëgmoìhmzo {VÀ`mda EH$V $s mv Ho$ë`mZo {Vbm nxh$mà`m o$arv nmohmomvm Ambo Zmhr. 7 df J a Q>r mo. Z / nou - Jmim Z 27, H $fr CËnÞ ~moma g{ Vr, ~moma eoomar. A{b~mJ - gr 1, gmo oída d ^d gmogm Q>r, ~«måhu Amir, gmdvm mir nvg ñwo g moa. nopmar- J«m n Mm V H$m m b mg moa, nopmar-a{b~mj. dñvw À m m{hvrgmr>r whats App No mda g nh $ H$am ho nì ZmJoe npãbeg àm. {b.gmr>r wðh$, àh$meh$ gm. {MÌboIm nmq>rb `m Zr ZmJoe npãbeg >, doídr, A{b~mJ, {O. am`js> `owo N>mnyZ `owom à{gõ Ho$bo. Ama. EZ. Am`. a{o. H«$ /77 MH/MR/RGD/RNP-16/ ( ) XÿaÜdZr : /222761, \ $Šg : g nmxh$s {d^mj- krushivalnews@gmail.com / daily.krushival@gmail.com Om{hamV {d^mj- raigadkrushival@gmail.com _w ~B H$m`m b` E-5 Am`Amo{ZH$ 18, Am W a ~ Xa amos>, Hw$bm~m, _w ~B XÿaÜdZr aëzm{jar H$m m b ßbm Q> Z B /638, Aä wx ZJa, ZmMUo amos>, aëzm{jar, {O. aëzm{jar. g nh $ / ratnagirikrushival@gmail.com g ñwmnh$-g nmxh$ ñd. à^mh$a nmq>rb gëbmjma g MmbH$ gm. gw{à m nmq>rb ì dñwmnh$s g MmbH$ gm. {MÌboIm nmq>rb w» g nmxh$ àgmx dmgwxod Ho$aH$a * (* m nìmvrb OHw$amÀ m {ZdS>rgmR>r nrama~r H$m ÚmZwgma g nmxh$s` O~m~Xmar `m Mr Amho.)

Timetable

Timetable àw_ KQ>H$ MmMUr-16-17 (B`Îmm 5 Vo 10 dr) {df` B`Îmm JwU n[aga Aä`mg 5 dr 6 dr Vo 8 dr {X. 24-8-16 B{Vhmg+amÁ`emó 10 dr J{UV/~rOJ{UV 5 dr Vo 10 dr {X. -8-16 10 dr qhxr, qhxr+g ñh $V, g ñh $V 5 dr Vo 8 dr

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CG doc

Microsoft Word - CG doc _hmamï > amá` {dúwv {dvau H $nzr _`m {XV J«mhH$ VH«$ma {ZdmaU _ M H$moëhmnya n[a_ S>i, H$moëhmnya `m Mo g_moa J«mhH$ VH«$ma H«$. 154-2010/ {XZm H$ : lr. {edmßnm {VnÊUm ZmQ>rH$a, _w. nmo. hùir, Vm. OV,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CG doc

Microsoft Word - CG doc _hmamï > amá` {dúwv {dvau H $nzr _`m {XV J«mhH$ VH«$ma {ZdmaU _ M H$moëhmnya n[a_ S>i, H$moëhmnya `m Mo g_moa J«mhH$ VH«$ma H«$. 161-2010/ {XZm H$ : lr. _ rzmw {danagmßnm OÎmr, _w. nmo. H aodms>r, Vm.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CG doc

Microsoft Word - CG doc _hmamï > amá` {dúwv {dvau H $nzr _`m {XV J«mhH$ VH«$ma {ZdmaU _ M H$moëhmnya n[a_ S>i, H$moëhmnya `m Mo g_moa J«mhH$ VH«$ma H«$. 157-2010/ {XZm H$ : lr. AemoH$ ammjm S> {~amoxma, _w. nmo. CQ>Jr, Vm. OV,

Chi tiết hơn

22 - 3D subtraction.pmd

22 - 3D subtraction.pmd g_vogmr>r XO}Xma {eju Zd{Z{_ Vr g{h«$` OZJ{UV Q>ßnm 22 3 A H$s dom~mh$s Ano{jV doi 11 Vmg j_vm 22.1 VrZ A H$s dom~mh$s dñvyê$nmv gmos>dvm `ouo. 22.2 VrZ A H$s dom~mh$s A H$mV gmos>dvm `ouo. 22.3 ì`dhmamvrb

Chi tiết hơn

hmë m w$bo H ${f {dúmnrr>, amhþar {dúmnrr>mzo {Z{ Vr Ho$bobo gwym[av d g H$arV dmum~ôb gd g mdoeh$ d g{dñva m{hvr ^mv {nh$mmo gwymarv d g H$arV dmu àg

hmë m w$bo H ${f {dúmnrr>, amhþar {dúmnrr>mzo {Z{ Vr Ho$bobo gwym[av d g H$arV dmum~ôb gd g mdoeh$ d g{dñva m{hvr ^mv {nh$mmo gwymarv d g H$arV dmu àg àgmarv df 1974 amymzjar 185-2 noaur/ bmjds>rmm H$mbmdYr 15 _o Vo 15 OyZ. bmdur nõvrgmr>r amonbmju noaurz Va 20 Vo 24 {Xdgm Zr H$amdr 15 Vo 18 {H$bmo, Q>moH$U nõv - 20 Vo 25 {H$bmo, noaur nõv - 35 Vo 40

Chi tiết hơn

27-4digitsubtraction.pmd

27-4digitsubtraction.pmd g_vogmr>r XO}Xma {eju Zd{Z{_ Vr g{h«$` OZJ{UV Q>ßnm 27 4 A H$s dom~mh$s Ano{jV doi 12 Vmg j_vm 27.1 Mma A H$s dom~mh$s dñvyê$nmv gmos>dvm `ouo. 27.2 Mma A H$s dom~mh$s A H$mV gmos>dvm `ouo. 27.3 ì`dmamvrb

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD ' = MA' mà = ( gt) = = BC CA BC CA Xét MD ' B' và CBAcó D' MB = BCA ( cùng bù với góc A MB ) Và MD '

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH THPT CHUYÊN HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Môn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút Câu : Đơn vị của từ thông Ф là A tesla (T) B fara (F) C henry (H) D vêbe (Wb) Câu : Vào thế kỷ 8 khi

Chi tiết hơn

Ahaval Photo Page.cdr

Ahaval Photo Page.cdr OmUVm amom N>ÌnVr lr {edmor hmamo ~ YwËd, g Vm d gm m{oh$ MidirMo {eënh$ma gm m{oh$ g VoMo AmÚàdV H$ amofu emhÿ hmamo H«$m Vrgy hmë m Á mo{v~m w$bo ^mavr amá KQ>ZoMo {eënh$ma ^mavaëz S>m. ~m~mgmho~ Am

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344>

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344> 第一部分 : 商業概論 1. h µœ tèè x k» õ ~pò ô SBS TV Î tèè x h á Ž é x f(h ) (µœ ) œò Î 8 ¾ é l ª ñ h Ûv± (A) å Ç ¾ ï (B) léðu ÿÿ é «Ò ð u p à x (C) Øðu o ÀÛµÃ à ºpuÎ g (D) Ø Ì Â ú º» Ò sž Î SWOT (S) 2. hv± Úþ

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 联合国贸易和发展会议 Distr.: General 25 June 2012 Chinese Original: English 贸易和发展理事会 n È~ }¹èp ~ 2012 9 3 Ž 5 ¼m g zèr 4 z«ö~ q Ù 评价贸发会议的活动 : 概述 贸发会议秘书长的报告 导言 1. ²«ö~ ô q z Ù ² Åq«go ¹Å z Ù k go äá«í Í 一. 2011

Chi tiết hơn

HOC360.NET TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 7 (90 Phút) NĂM HỌC 201

HOC360.NET TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 7 (90 Phút) NĂM HỌC 201 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 7 (90 Phút) NĂM HỌC 017-018 ĐỀ 1 MS: T7-01 Bài 1: ( điểm) Thực hiện phép tính 5 9 7 017 0 5 8 1 8. c) 6 0 9. 1 :

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201 Gv Tạ Thị Kim nh Đt / zlo / fcebook : 0688 04 960 PHÂN LOỊ DṆG PHƯƠNG PH P GIỈ NHNH T i liệu n y củ : iên Hò Ng y 0 th{ng năm 07 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI Ộ Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Phần 0

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Student Facilitation Centre Broucher 31-8

Microsoft Word - Student Facilitation Centre Broucher 31-8 STUDENTS FACILITATION CENTRE Nodal Officer : Capt. (Dr.) N. P. Sonaje Dy. Registrar, Shivaji University, Kolhapur Contact Details : Phone No. : 0231-2609411 / 2609104 / 2609112. Website : www.unishivaji.ac.in

Chi tiết hơn

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TA KHẢO SÁT ỚP NĂM 9 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn kiểm tra thành phận: VẬT Í Thời gian làm bài: 5 phút

Chi tiết hơn

Annual Planning Meeting Letter_Nagar_Nashikx

Annual Planning Meeting Letter_Nagar_Nashikx g X^ amgo`mo/335 335/16 {X. 01/09 09/2016 à{v, _m. àmmm` /H$m` H«$_ A{YH$mar, amgo`mo g b¾rv gd _hm{dúmb`o Ah_XZJa d Zm{eH$ {Oëhm {df` amï >r` godm `moozm dm{f H$ {Z`moOZ g^o~m~v... gm[dìr~mb \w$bo nwuo

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題 第一部分 : 機械製造 1. Úd ØÇk g  Þg ¼ à º v «(A) º «(B) Þ «(C) ï «(D) «2. é Î Ýx ¹ kp é j ï uy ï } Žµ u Þ p Çv (A) ô ( Al2O 3) (B) (TiCN) (C) (TiN) (D) f(tac) 3. ÓŒ ± ¹ Ô ï p Ô Ç (A) (B) (C) (D) ïô 4. p ï h

Chi tiết hơn

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang Tài liệu bài giảng (Toán 10 Moonvn) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ (P) Thầy Đặng Việt Hùng wwwyoutubecom/thaydangviethung VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài 1:

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn bằng nhau (O) và (O ) lần lượt lấy hai cung AM và

Chi tiết hơn BỘ 15 ĐỀ THI HK TOÁN LỚP 7 (014-015) ĐỀ SỐ 1: QUẬN 1 (014-015) Bài 1: ( điểm) Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ II môn toán của học sinh lớp 7A, người điều tra có kết quả sau: 6 9 8 7 7 10 5 8 10 6 7 8

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CHUONG3-TR doc

Microsoft Word - CHUONG3-TR doc CHƯƠNG 3 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TÓM TẮT LÝ THUYẾT I. PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ VÀ PHƯƠNG TRÌNH MẶT CHÍNH TẮC CỦA ĐƯỜNG THẲNG ) Vecơ gọi là vcp của đường hẳng d nếu giá của song song hoặc rùng d. Vcp của đường

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

_hmamï´> amÁ` {dÚwV {dVaU H§$nZr _`m©{XV

_hmamï´> amÁ` {dÚwV {dVaU H§$nZr _`m©{XV _hmamï > amá` {dúwv {dvau H $nzr _`m {XV J«mhH$ VH«$ma {ZdmaU _ M H$moëhmnya n[a_ S>i, H$moëhmnya `m Mo g_moa J«mhH$ VH«$ma H«$. 33/2009/ {XZm H$ : lr. _hmxod {gðm`m Vocr, _w.nmo. eos>çmi, Vm. OV, {O.

Chi tiết hơn

ĐỀ NGHỊ 1: Thời gian: 90 phút

ĐỀ NGHỊ 1: Thời gian: 90 phút SỞ GD & ĐT TP HỒ CHÍ MIH GIẢI CHI TIẾT ĐỀ LUYỆ THI THPT QUỐC GIA Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 5 phút Câu 1: Giới hạn quang điện của Cs là 66. Công thoát của Cs bằng A.,7 ev. B.,1 ev. C. 1,5 ev. D.

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT LONG AN

SỞ GD&ĐT LONG AN Bài 1. (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử : KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 016-017 MÔN: TOÁN LỚP 8 Thời gian làm bài: 90 phút a) 5x - 10x b) x y x + y c) 4x 4xy 8y Bài : (,0 điểm) 1. Thực hiện phép

Chi tiết hơn

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû «3 O ôâ â 13 LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð üû 3 ~ ~ ~.,, 33 ~ I ~ ~ þ I ~ ~ Ä ñ ý ~( ñ33 ñ ' ññ( Þ ý ' =[ ý 1 ý. 33 ~:( -,ññ. Õ -."'. ' 5 3 ~ v v ~ m ~ ~,. I Ô 4l IA Ù " 4 Ú 'ä Ê ß " O- ñ Ô

Chi tiết hơn

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1 1 Chương TỈ SỐ VÀ SỰ ĐỒNG DẠNG 1 TỈ SỐ CỦA HAI ĐOẠN THẲNG TÓM TẮT PHẦN LÝ THUYẾT Tỉ số của hai đoạn thẳng Là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo. Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 數位邏輯. h Ûv± (A) TTL MOS () 4XX 45XX ŒhÇ TTL v () MOS Œh w Î 3~5 (D) 54 Œh 74 Œhp w  2. v 792 D Îv (A) () () (D) 3. Ø A Î Î º húà å áç NAND (A) A () A () A 4. h v± (A) () A (D) A () A A (D) A (A

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 電工機械 1. p Ì Û hv± (A) Ž ÂÎ 628 ëâ0ô t à Î ð Î 1 800 Ô (B) 1800 rpm 180 ð 1 180 Ô (C) 60 rps ð 1 120 Ô º Î (D) ð 0.01 Ô º Î 50 rpm 2. p Ì oº n «º Î 16 à Π15 ˆ á (A) 60 (B) 60 2 á (C) 31 (D) 31 2

Chi tiết hơn

tese_doutorado.pdf

tese_doutorado.pdf ít r 1 s 3 s s úst s és s st ít t 3 s t r t r â s s q s s r í s r t r r q ê s és s 1 s r q ê s â st s s r t s rt s r s r t é s r t s çã st r q í r r t çã t r t s tr s r s s t s r çõ s tr r t t r t r r

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 0) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 07 08 Môn Toán Khối Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề) Câu Cho hàm số y Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63> 第一部分 : 電工機械 2 1. m d p á p Ñ ÂÎ5Wb0m j ¾ ÿþ ~ Ñ Ô 2 m j º E ab ¹ hv± (A) (C)! (B) (D) 2. p Ì Ì ë Î 6 Î 600 ñ Î 0.05 Wb º ÌÎ 30 A ð ûõîl -r (A) 100 (C) 300 -r (B) 200 -r -r (D) 400 -r 3. p «Ì ð v Þ Î 450

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DA475B57BBB50BADEB27AC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DA475B57BBB50BADEB27AC3FEB14DA447B8D5C344> 1. 2016 3 vá Facebook oeþ þ Îv (A) þ (B) þ (C) e þ (D) þ 2. µ p l eãs Ø Ô Ò p Ç hå Ô (A) AR (B) IA (C) VR (D) AI 3. j ¾ 4 G dº 4 G Ì Îå (A) Wi-MAX (B) AGPS (C) LTE (D) Internet 4. õ ÿ ð fvšõ 1 Î yÿ h p

Chi tiết hơn

Mục lục Chuyên đề 2. Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước

Mục lục Chuyên đề 2. Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước Mục lục Chuyên đề Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số 3 Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước 3 Tương Giao Giữa Hai Đồ Thị 6 3 Tiếp Tuyến Của Đồ Thị Hàm Số 4 Biện Luận Số Nghiệm Phương Trình Bằng

Chi tiết hơn

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 -

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 - 04 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - - JC - - JC - 3 - m - SI - 4 - MKS SI SI MKSA MKSA RAsionalised Metre Kilogram Second Ampere RMKSA SI SI (m) (Kg) (s) (A) (k) (cd)

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 – HỌC KÌ I

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 – HỌC KÌ I ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 HỌC KÌ I NĂM HỌC 04 05 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Chủ đề Cấp độ. Ôn tập, bổ túc về số tự nhiên. Số câu hỏi Số điểm. Số nguyên. Số câu hỏi Số điểm 3. Đoạn thẳng. Số câu hỏi Số điểm

Chi tiết hơn

Ôn tập Toán 7 học kỳ II (Phần bài tập)

Ôn tập Toán 7  học kỳ II (Phần bài tập) Ôn tập Toán 7 học kỳ II (Phần bài tập) A) THỐNG KÊ Câu 1) Theo dõi điểm kiểm tra miệng môn Toán của học sinh lớp 7A tại một trường THCS sau một năm học, người ta lập được bảng sau: Điểm số Tần số 0 2 5

Chi tiết hơn

HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM MYTS Mathematical Young Talent Search Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 27/03/ /04/2016 HEXAGON

HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM MYTS Mathematical Young Talent Search Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 27/03/ /04/2016 HEXAGON HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 2/03/2016 02/04/2016 HEXAGON 0.1 Đề thi cho khối lớp 5/ Question Paper for Grade 5 1. Biết rằng số tự nhiên N chia hết cho

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT GIA LAI ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn: Vật lí lớp 12 - THPT Thời gian làm bài: 60 phút; (48 câu trắc nghiệm) Họ, tên

SỞ GD&ĐT GIA LAI ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn: Vật lí lớp 12 - THPT Thời gian làm bài: 60 phút; (48 câu trắc nghiệm) Họ, tên SỞ GD&ĐT GIA AI ĐỀ HÍNH THỨ KIỂM TRA HỌ KÌ I, NĂM HỌ 1-1 Môn: Vật lí lớ 1 - THPT Thời gian làm bài: 6 hút; (8 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí inh:...sbd:... Mã đề thi 1 A/ PHẦN HUNG HO TẤT Ả THÍ SINH ( câu,

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thờ

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thờ SỞ GD&Đ QẢNG BÌNH ĐỀ HI CHÍNH HỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ HI HỬ HP QỐC GIA NĂM 09 Bài thi: KHOA HỌC Ự NHIÊN Môn thi thành phần: VẬ Í hời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề HƯỚNG DẪN GIẢI

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Oxy.doc

Microsoft Word - Oxy.doc MỤC LỤC Trang Tóm tắt kiến thức Các bài toán về điểm và đường thẳng 4 Các bài toán về tam giác 6 Các bài toán về hình chữ nhật 13 Các bài toán về hình thoi 16 Các bài toán về hình vuông 17 Các bài toán

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 6 trng) Câu :Trong không gin, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP NĂM 9 Bài kiểm tr môn: TOÁN Thời gin làm bài: 9 phút, không kể thời gin phát đề MÃ ĐỀ 9

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 8 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu : Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ dài cạnh đáy bằng a, góc hợp bởi cạnh bên và mặt đáy bằng 6.Tính thể tích khối chóp đã cho. a B.

Chi tiết hơn

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e 1 P a g e P a g e 3 P a g e 4 P a g e 5 P a g e 6 P a g e 7 P a g e --- ĐÁP ÁN CHI TIÊT--- Đáp án D 8 P a g e 9 P a g e - Đáp án Đáp án 10 P a g e 11 P a g e 1 P a g e x 1 3 PT hoành độ giao điểm : x 3x

Chi tiết hơn

Handouts_2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 3-2, 3-3 final by skt.cdr

Handouts_2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 3-2, 3-3 final by skt.cdr h ÊS>AmCQ> 2.1 H $. Jm±d/T>mUr gß. H$m Zm_ Hw$b J^ dvr EH$df OZgßàm _{hbme± VH$Ho$ ~ Mo J^ dvr _{hbme± EH$df VH$Ho$ ~ Mo àë`oh$ Q>rHo$ Ed Ho$ {be à{v_mh bm^mwu à{v_mh d ŠgrZ H$s er{e`m d {dq>m[_z-e H$s

Chi tiết hơn

ppp

ppp _hmamï > amá` {dúwv {dvau H $nzr _`m {XV J«mhH$ VH«$ma {ZdmaU _ M H$moëhmnya n[a_ S>i, H$moëhmnya `m Mo g_moa J«mhH$ VH«$ma H«$. 170/2008/ {XZm H$ : 1) gm. gw{ebm nmdby gmoo, 21/244, ì` H$Q>oeZJa, AO Xma

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Đại học Vinh - lần 4 Câu 1: Trong máy quang phổ lăng kính,

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Đại học Vinh - lần 4 Câu 1: Trong máy quang phổ lăng kính, Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Đại học Vinh - lần 4 Câu : Trong máy quang phổ lăng kính, lăng kính có tác dụng A. tăng cường độ chùm sáng B. tán sắc ánh sáng C. nhiễu xạ ánh sáng D. giao thoa ánh sáng

Chi tiết hơn

HUS School for Gifted Students, Entrance Exams HEXAGON inspiring minds always HANOI-AMSTERDAM MATHEMATICS EXAM PAPERS (EN

HUS School for Gifted Students, Entrance Exams   HEXAGON inspiring minds always HANOI-AMSTERDAM MATHEMATICS EXAM PAPERS (EN HEXAGON inspiring minds always HANOI-AMSTERDAM MATHEMATICS EXAM PAPERS 1999-2010 (ENTRY LEVEL: GRADE 6) Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 trường Hà Nội - Amsterdam thường diễn ra vào tháng 6 hằng năm, và trung

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút (Đề thi có 6 trang) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Chi tiết hơn

THANH TÙNG BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học

THANH TÙNG BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học môn toán luôn xuất hiện câu hỏi hình học Oxy và gây khó dễ cho không ít các thí sinh. Các bạn luôn gặp khó khăn trong khâu tiếp

Chi tiết hơn