REF:

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "REF:"

Bản ghi

1 G c j vbrvix wjt G c Bqvb WvBs wjt G c d vkb q vi wjt c ôv 11 Gi 1 G c w úwbs GÛ wbwus wgjm& wjt G c U UvBj wcöw Us wgjm& wjt 1.1 g~jbxwzt G c nvwìsm wjwg UW mwvk wbq g, mwvk mg q kªwgk Kg Pvix `i mkj cvbv cwi kva K i _v K Ges GB mkj cvbv cwi kv ai Rb h bxwzgvjv Abymib Kiv nq, ZvB cvbv cwi kva bxwzgvjv G c KZ c ` pfv e wek vm K i h, AÎ Kv úvwbi kªwgk, Kg Pvix Kg KZ v `i mkj cökvi cvbv cwi kv ai Rb Ges mb mv _ mkj cökvi Amš wó, f~j eysveyws Ges Ø `i Aemvb NUv bvi Rb GKwU AvBb m Z Dc hvmx, cvbvw` cwi kva bxwzgvjv cöyqb Kiv cö qvrb Avi mb D Ïk mvg b i L G c KZ c AÎ bxwzgvjv cöyqb K i Q 1.2 D Ïk jÿ t bxwzgvjv gvzv ek Kv úvbx Zvi kªwg Ki gryix Ab vb cvbvw` cwi kv ai gva g Drcv`bkxjZvi MwZ m gvbœz ivlv, Ges m ev cwi kªwg Ki Kj v Y f~wgkv ivlvb n Q GB bxwzgvjvi cöavb D Ïk kªwgk, Kg Pvix Kg KZ v `i mkj cökvi cvbv wbw`ó mg q cwi kv ai Rb Ges mb mv _ mkj cökvi Amš wó, f~j eysveyws Ges Ø `i Aemvb NUv bvi Rb GKwU AvBb m Z Dc hvmx e e v MÖnY KivB GB cvbvw` cwi kva bxwzgvjvi jÿ 1.3 AvZvt GB bxwzgvjv G c nvwìsm wjt Gi e e vcbvq cwipvwjz Dc ivwjøwlz KviLvbvmg~ ni mkj Kg j ev cb Drcv`b GjvKvi Rb Ges fwel Z hw` GKB e e vcbvq bzzb Kvb cöwzôvb MwVZ nq Zvn j mb cöwzôv b mgfv e cö hvr n e cöwzôv bi mkj kªwgk, Kg Pvix Kg KZ vmy Zv `i ^- ^ Ae v b _ K KviLvbvq Drcv` bi mkj Í i GB bxwzgvjv g b Pj Z eva _vk e 1.4 A½xKvit G c KZ c kªwgk Kg Pvix `i b vh cvbv gz cwi kv a ` p cöwzá Kg ÿ Î Kvb köwgk, Kg Pvix ev Kg KZ vi cvbvw` msµvší Kvb KvR m úv` bi ÿ Î Kvb Awf hvm DËvwcZ n j G c nvwìsm wjwg UW KZ cÿ Zv cöwzkv ii Rb Aw½Kvive Drcv` bi mkj Í i Kgx i cvbvw` cwi kv ai Î cöavbz ivóªxq AvšÍtR vwzk AvBb g b Pjv nq, Z e cö qvrb n j Îwe k l µzv `i AvPiY wewa (COC) wbqg gvbv n Z cv i G c nvwìsm& wjwg UW GB bxwz Kvh Ki Ki Z AvBGj Kb fbkb, evsjv `k kög AvBb 2006, evsjv `k kög wewagvjv 2015 Ges wb œzg gryixi evsjv `k mikvi KZ K cökvwkz M RU h_vh_ fv e Abymib Ki e Prepared By Tareq Ahmed Khan Asst. General Manager Approved By Eifaz Ahmed Director

2 c ôv 11 Gi 2 2. AM vbvb Rkb cvbvw` cwi kva bxwzgvjv ev Íevq b G c nvwìsm wjwg UW Gi wbw` ó e vw³e M i Dci ØvwqZ Ac Y Kiv Av Q, hv bx P cö`ë mvsmvwbk wp Îi gva g Dc vcb Kiv nj t 2.1 ev ÍevqbKvix `vwqz cövß e w³em t wefvmxq cöavb (CFO) (G Wwgb, GKvD Um GÛ wdbvý) gnv-e e vck (GBP Avi GÛ GWwgb) (KviLvbv) wefvmxq cöavb (G KvD Um - d v±ix) e e vck (GBP Avi GÛ GWwgb) (GWwgb GÛ GBP Avi) c- ivj wefvm UvBg mkkb Kj vb Kg KZ v 2.2 e e vcbv KZ c ÿi `vwqz KZ e t bxwzgvjv ev Íevq bi `vwqz (Management Representative) t cvbv cwi kva bxwzgvjv ev Íevq b G c nvwìsm wjwg UW wbw `ó e vw³e M i / mkkb Gi Dci `vwqz Ac b Kiv Av Q Zv `i g a cöavbzg n Q gvbe m ú` wwcvu g U gvbe m ú` wefvm Gi ZË veav b G vkvd Um& mkkb Ges cökvmb wefvm Gi mnvqzvq cvbvw` cwi kv ai mkj w`k hgb t gryix, nvwriv evbvm, C` evbvm, gvz Z Kvjxb myweav, AwR Z QywUi UvKv, hvezxq wzcyib myweav Ges KZ b BZ vw` cö`vb wbwðz Ki eb wefvmxq cöavb (CFO)-G Wwgb, GKvD Um GÛ dvbbvýt G c nvwìsm wjwg UW Gi wefvmxq cöavb (CFO)-G Wwgb, GKvD Um GÛ dvbbvý Kv úvbxi cvbv cwi kva bxwzgvjv ev Íevq bi cöavb `vwq Z _vwk eb D³ cwjwm ms kvab, cwigvr b, bevqb Ges Aby gv`b msµvší P~ovšÍ wm vší MÖnY gnv-e e vck(gbp Avi GÛ GWwgb)(KviLvbv)t cvbvw` cwi kva msµvší mkj welq jv Zvi Aat Íb `i gva g Z`viwK Kiv cvbvw` cwi kva msµvší hvezxq wm vší cö`vb Ki eb mkj Kgx i hvezxq cvbv msµvší c wzmz gyj vqb, Dbœqb Ges ev Íevq bi Rb cöavb `vwq Z _vk eb

3 c ôv 11 Gi wefvmxq cöavb (GKvD Um - d v±ix) t mkj cökvi cvbvw` cwi kva msµvší welq jv Z`viwK Kiv Ges cvbvw` cwi kva msµvší welq jvi P~ovšÍ Aby gv`b köwgk, Kg Pvix Ges Kg KZ v `i g a mkj cökvi Avw_ K cvbvw` cwi kva wbwðz Kiv e e vck (GBP Avi, GWwgb GÛ wm Gm Avi)t mkj cökvi cvbvw` cwi kva msµvší mgm vi mgvavb cö`vb Ges G msµvší mkj Kg Kv Wi myôy Z`viwK Kiv mkj cökvi cvbvw` cwi kva msµvší mgm vi mgvavb cö`vb (GWwgb GÛ GBP Avi)t cvbvw` cwi kva msµvší mkj cökvi cª qvrbxq Z_ cögvbvw` Z_v wjwlz cögvy Zix Kiv hgb:- gvwmk ezb cö`v bi wmu, fvi UvBg wmu, wirvbb qkv i `i cg v U, AvDU MvBs qkv i `i cg v U Qvov Ab vb Avw_ K cvbvw`i myweavw`i cª qvrbxq Z_ cögvyvw` ev wjwlz cögvyvw` Zix Kiv mkj cökvi cvbvw` cwi kva msµvší welq jv UvBg mkk bi gva g gvv ch v q Z`viwK Kiv c- ivj wefvmt c- ivj wefvm BDwbU cökvmb e e vc Ki Awdm n Z cövß Z_ vw` Gi WvUv Kv úvbxi mvf v i Gw Uª Ki e mkj cökvi cvbvw` msµvší bw_cî h_vh_ fv e cö Z K i Zv wbix Y Aby gv` bi Rb cö qvrb Abyhvqx KviLvbvi` Dc/gnv-e e vck eivei cöiy Ki e UvBg mkkbt mkj cökvi cvbvw` d v i köwgk-kg Pvix `i g a wezib wbwðz Kiv cvbv cwi kv a Kvb RwUjZv Zix n j Zv DaŸ Zb KZ c K Rvbv bv qj dqvi Awdmvit kªwgk Kg Pvix `i Avw_ K cvbvw` cwi kva msµvší Kvb Awf hvm Av Q wkbv Zv ch eÿb Kiv kªwgk `i Avw_ K cvbvw` cwi kva msµvší h Kvb Awf hvm, h_vh_ KZ c K AewnZ Kiv AskMÖnbKvix KwgwU Ges UªW BDwbq bi f~wgkv: gryix msµvší mkj cökvi mgm v / Awf hvm/ Aby hvm AskMÖnbKvix KwgwU UªW BDwbq bi m`m MY ch v jvpbvc~e K e e vcbv KZ c ÿi mv _ hvmv hvm K i mgvavb K i _v K

4 c ôv 11 Gi 4 Kvh cöbvjx gryix (Wages)t 1. kªwgk `i Kv Ri aiy hvm Zv Abyhvqx Ges evsjv `k mikvi Aby gvw`z byb Zg gryix M RU Abymib K i ezb wba viy cö`vb Kiv n e 2. mkj köwgk, Kg Pvix Kg KZ vi ezb/gryix wba vwiz nv i gvwmk wfwë Z bm` Ges Zvnv `i e w³mz e vsk GKvD Ui gva g cö`vb Kiv n e 3. cöwz gv mi ezb Ges fviuvbg (cö hvr ÿ Î) GK m ½ ciez x gv mi 7 Kg w`e mi g a cö`vb Kiv n e 4. mkj kªwgk/kg Pvix `i K gryix cö`v bi c~ e Ò có w øc `qv n e Ò có w ø c msw øó köwg Ki Dcw wz, Kg N Uv, g~j gryix, fvi UvBg, gryix KZ b, QzwUi wnmve, fvzv, evbvm, gvu ezb BZ vw` Z_ vw` AvÂwjK fvlvq wjwlz _vk e 5. gryix cö`v bi mg q cökvmb Ges wnmve wefvm gryix wm U köwg Ki ^v i wb q Zvi cvbv gryix cª`vb Ki eb 6. Aemvb, eilv Í, QvUvB, wwmpvr BZ vw` h Kvb Kvi b PvKzixi Aemvb n j D³ ZvwiL _ K ciez x 7 Kg w`e mi g a gryix fvi UvBg cwi kva Kiv n e evkx mkj cvbv ciez x 30 w` bi g a cwi kva Kiv n e gryix wba vibt 1. AvB, B wefv Mi m`m Mb cöv_wgkfv e wbe vwpz köwgk `i `ÿzv, AwfÁZv wkÿvmz hvm Zv hvpvb K i d v±ixi wba vwiz g~j vqb di g gšíe cö`vbc~e K ezb mycvwik Ki e 2. AvB B wefv Mi mycvwi ki Dci wfwë K i e e vck (GWwgb GÛ GBP Avi) köwg Ki gryix wbav ib Ki e 3. Kg Pvix Kg KZ `i wb qv Mi Zv `i wkÿvmz hvm Zv, `ÿzv, AwfÁZvi Dci wfwë K i mswkøó wefvmxq cöavbm bi mycvwik A_ev wb qvm ev W i m`m M bi mycvwik Abyhvqx ezb wba vib Kiv n e 4. evrmwik gryix e w t cöpwjz AvBb Abyhvqx Ges cö Z K köwg Ki hvm Zv Abyhvqx gryix e w Kiv n e fvi UvBg (Over time)t `wbk 8 N Uvi ekx Ges mßv n 48 N Uvi ekx KvR AwZwi³ Kg N Uv wn m e we ewpz n e wb œ wjwlz c wz Z Bnvi nvi wby q Kiv n e t - g~j ezb X 2 X AwZwi³ N Uvi cwigvy 208 fvi UvB gi gryix Ges mvavib gryix GKB w` b GKB mv _ cwi kva Kiv n e nvwriv evbvm (Attendance Bonus)t mkj köwgk `i Rb nvwriv evbvm 600/= UvKv h mkj kªwgk Kg Pvix cöwz gv mi cöwz Kg w`e m wbw` ó mg q Kg j Dcw Z _vk e m m úyb nvwriv evbvm cvqvi AwaKvix n e Z e hw` Kvb kªwgk Kg Pvix Kvb Kg w`em Abycw Z _v K ev `wi Z Kg j Dcw Z nq Z e m Kvb nvwriv evbvm cv e bv GQvov wbav wiz mg qi c~ e Aby gvw`z QzwU Qvov Kg j Z vm Ki j Kvb nvwriv evbvm cv e bv C` evbvm (Eid Bonus)t G c nvwìsm wjwg UW wbr ^ bxwzgvjv Abyhvqx kªwgk `i `yb C ` Drme evbvm cö`vb K i h mkj kªwg Ki PvKzixi gqv`kvj GK eqi c~y n q Q m mkj kªwgk K GK gv mi g~j gryix mgcwigvb UvKv cöwz C ` evbvm wn m e cö`vb Kiv n e h mkj kªwg Ki PvKzixi gqv` Kvj GK eqi c~y nqwb Zviv AvbycvwZK nv i GB myweavi AvZvfy³ n e

5 gvz Z Kvjxb myweav (Maternity Benefit) (evsjv `k kög AvBb 2006, aviv-46,47,48,49,50)t c ôv 11 Gi 5 cöpwjz AvBbvbyhvqx hw` Kvb gwnjv kªwgk GKB gvwj Ki Aax b Zvnvi mšívb cöm ei c~ e Awew Qbœ 6 (Qq) gvm KvR K ib Zvn j wzwb gvz Z Kvjxb myweav fv Mi AwaKvix n eb GB Î G c kªg AvBb Abyhvqx gvz Z Kvjxb myweav cö`vb K i _v K Kvb gwnjv kªwgk 08 (AvU) mßv ni g a mšívb cöm ei m vebv Av Q G g g GKRb wpwkrmk KZ K ^v wiz cöz qb cî ck Kivi 03 (wzb) Kg w`e mi g a gvz Z Kvjxb myweavi cö_g 08 (AvU) mßv ni cvbvw` cwi kva Kiv nq ciez x 08 (AvU) mßv ni cvbv mšívb cöm ei cögvb cî c ki 03 (wzb) Kg w`e mi g a cwi kva Kiv nq Kvb gwnjv K D³ myweav cª`vb Kiv n e bv hw` Zvnvi mšívb cöm ei cy e `yb ev Z ZvwaK mšívb RxweZ _v K AwR Z QywUi UvKv cwi kva (Earn Leave Payment)t evsjv `k kög AvBb Ges kög wewagvjv gvzv ek G c nvwìsm wjwg UW Gi mkj ch v qi köwgk, Kg Pvix Kg KZ vm Yi AwR Z QzwU bm`vqb wb b v³fv e cwipvwjz n e: 1) G c nvwìsm wjwg UW Gi ez gvb cöpwjz wbqg Abyhvqx PvKyixi eqm avivevwnk GKeQi cyy nqv mv c ÿ 20 (wek) w`b AwR Z QzwU (cªwz 18 w` b GK w`b nv i) cªvc n eb 2) PvKyixi eqm hvi h gv m GK eqi c~b n e Zvi cie Zx gv m AwR Z QzwUi UvKv cö`vb Kiv n e 3) fvmk Z QzwU KZ b mv c ÿ eqiv ší AwR Z QzwU bm`vq bi Rb wnmve Kiv n e 4) 1jv Rvbyqvix 2017Bs mv ji c~ e hviv hvm`vb K i Qb 2018Bs mv ji Rvbyqvix gvm _ K Zv `i hvm`v bi gvm Abyhvqx AwR Z QzwU bm`vqb Kiv n e Ges ciez x bm`vqb n e 2019Bs mv j hvm`v bi gv m 5) 1jv Rvbyqvix 2017 Bs mv j hviv hvm`vb K i Qb 2018Bs mv ji Rvbyqvix gvm _ K Zv `i hvm`v bi gvm Abyhvqx AwR Z QzwU bm`vqb Kiv n e 6) PvKixi eqm GK eqi c~y n&qvi ci PvKzixi cwimgvwßkv j Aewkô fmœvsk eq ii Rb AvbycvwZK nv i AwR Z QzwU bm`vqb Kiv n e hv cvbvw` PzovšÍ wb úwëki Yi gva g cö `q n e 7) Kvb köwgk Zvi gryixmn QzwU cvbv _vkv Ae vq g Zz eiy Ki j QzwU eve` grywi Zvi g bvbxz ev AvBbMZ DËvivwaKvix K cwi kva Kiv n e {evsjv `k kög AvBb 2006, aviv- 107 (3)} 8) AwR Z QywUi UvKv wnmve t gvu gryix 30 w`b X cvbv AwR Z QzwU AwR Z QzwU bm`vq bi Rb me kl cövc gvu grywi K 30 (wîk) Øviv fvm K i A fvmk Z QzwUi w`b Øviv b Ki Z n e (kög Kg ms vb gš Yvjq KZ K 2iv deªæqvix 2016 Bs irx Zvwi L RvixK Z cöävcb Abymv i) 1jv Rvbyqvix 2017Bs mv ji c~ e hvm`vbk Z `i 2018Bs mv ji 1jv Rvbyqvix _ K hvm`v bi c~e w`b ch ší wnmve Kiv n e cªpwjz wbq g A_ vr 365w` b 20 w`b hv ïaygvî 2018 mv ji Rb cö hvr n e Ges 2017Bs mv j hvm`vbk Z `i c~b eq i 20 (wek) w`b AwR Z QzwU fvm Kivi Rb Ges fvmk Z QzwU wnmve Kivi Rb md&uqv i köwgk, Kg Pvix Kg KZ vm Yi hvm`v bi w`b _ K cie Zx GK eqi wnmve Kiv n e (GLv b D jøl h h nzz 1jv Rvbyqvix 2017Bs mv ji c~ e hvm`vbk Z `i AwR Z QzwU 2017mv ji 31 k ww m ^i ch ší bm`vqb Kiv n q Q Zv `i ÿ Î 1jv Rvbyqvix 2018Bs _ K hvm`v bi c~e w`b ch ší wnmve Ki Z n e)

6 c ôv 11 Gi 6 fwel r Znwej (Provident Fund)t PvKzixi eqm 1 eqi c~b nqvi ci GKRb köwgk fwel r Znwe ji myweav MÖnb Ki Z cvi e G ÿ Î köwg Ki g~j ezb _ K 7% KZ b Kiv n e Ges gvwjk mgcwigvb A_ cö`vb Ki e 1. fwel r Znwej AvBb Abymv i D³ Znwej cwipvwjz n e 2. Kvb m` m i PvKzix AÎ cöwzôv b `yb ermi c~y Kwievi ci mgvwß NwU j wzwb Znwe j Zvi bv g Rgv mgỳ q A_ gvwj Ki Askmn cövß n eb [evsjv `k kög wewagvjv, 2015, aviv-263 (1)] 3. fwel r Znwe ji UvKv 12 gvm KZ b nqvi Av M Kn hw` PvKzix nb Z Ae nwz MÖnb K i Zvn j KejgvÎ Zvi cö`ë Pv`uvi Ask e vsk mỳ mn gvu A_ cövß n eb [evsjv `k kög wewagvjv, 2015, aviv-263 (3)] 4. fwel r Znwej n Z wb œ wjwlz Kvi b RgvK Z A _ i m e v P 80% ch ší jvb cö`vb Kiv n e t- [aviv-266 ( 1,2)] Kvb köwgk ev Zvnvi cwiev ii Kvb m` m i wpwkrmv m úwkz e q wbe v ni Rb Kvb köwgk ev Zvi cwiev ii Kvb m` m i weevn, g Zi klk Z A_ev Ab Kvb AZ vek Kxq e q wbe v ni Rb Kvb köwgk Zvi evmm n wbg vb ev givgz A_ev evmm n ev d vu µq A_ev evmm n wbg v bi wbwgë Rwg µ qi e q wbe v ni Rb Kvb köwgk ev Zvi xi Rxeb exgvi wcöwgqvg cwi kva Kivi Rb Kvb köwgk ev Zvi cwiev ii Kvb m` m i mgỳ ª ev wegvb åg bi e q wbe v ni Rb Kvb köwgk Zvi cwiev ii Kvb m` m i mšívb-mšíwzi jlvcovi e q wbe v ni Rb 5. fwel r Znwej n Z M nxz jvb m e v P 60 wkw Í Z cwi kva Kiv hv e Ges g~j jv bi mỳ wnmv e Dnvi PvB Z GKwU AwZwi³ wkw Í cwi kva Ki Z n e [evsjv `k kög wewagvjv, 2015, aviv-266 (3 4)] wzc~ib (Compensations)t j AdK Z kªwg Ki wzc~ib t e`jx ev mvgwqk kªwgk e ZxZ mkj kªwgk hvi bvg gvóvi iv j AšÍfy ³ Av Q Ges 1 (GK) eqi Kvj PvKzix m úbœ K i Qb wzwb mvßvwnk QywUi w`b e ZxZ j-a di mkj w` bi Rb wzc~ib cv eb wzc~ib - cö_g 45 w`b ch ší 1) c~b evwofvov 2) gvu g~j gryix Ges gnvn fvzv Ges GWnK ev AšÍeZ x gryix, hw` _v K Gi A a K 45 w` bi ciezx - 3) c~b evwofvov 4) gvu g~j gryix Ges gnvn fvzv Ges GWnK ev AšÍeZ x gryix, hw` _v K Gi GK PZz_ vsk Acmvib t AcmviY ev wwmpv R i gva g kªwg Ki PvKzix Aemvb Kiv n j h w`b kªwg Ki PvKzixi Aemvb Kiv n q Q Zvi ciezx mvz wîk Kgw`e mi g a kªwgk wb œv³ cvbv cvqvi AwaKvix n eb 1. cvbv Kvb evbvm 2. ez gvb gv mi gryix 3. hw` AwR Z QywU fvm K i bv _v K Zvn j cvbv AwR Z QywUi gryix 4. Awew Qbœ PvKzixi gqv` Abyb GK eqi n j wzc~iy eve` cö Z K m ú~y PvKzix erm ii Rb 15 w` bi gryix evsjv `k kög AvBb 2006, aviv -23(3)

7 c ôv 11 Gi 7 eilv Í, BZ vw` e ZxZ Ab fv e gvwjk KZ K kªwg Ki PvKzixi Aemvb t GKRb vqx kªwgk K gvwjk Aek B 120 w`b ev Pvigvm Av M kªwgk K bvwuk `b A_ev Av `kwu mv _ mv _ Kvh Ki Ki Z PvB j bvwu ki cwie Z 4(Pvi) gvm ev 120 w` bi gryix w` q `b Z e gvwmk ez b wbhy³ A vqx kªwgk K GK gv mi bvwuk Ges Ab vb Î 15 w` bi wjwlz bvwuk ev bvwuk mg qi gryix w` q `b myweavt kªwg Ki PvKzix Aemvb Kiv n j h w`b kªwg Ki PvKzixi Aemvb Kiv n q Q Zvi ciezx mvz wîk Kg w`e mi g a kªwgk wb Pi cvbv c q _v Kb t 1. cvbv Kvb evbvm 2. e Kqv gryix Ges ez gvb gv mi gryix 3. kªwgk hw` AwR Z QywU fvm K i bv _v Kb Zvn j cvbv AwR Z QywUi gryix 4. kªwgk hzw`b KvR K i Q Zvi cöwz c~y eq ii Rb 30 w` bi gryix nv i wzc~iy A_ev MÖvPzBwU _vk j Gi g a hwu ekx n e mwu 5. Ae vnwzi Rb 120 w`b ev 4 gvm c~ e hw` bvwuk bv w` q _v K Zvn j 120 w`b ev 4 gv mi gryix PvKyix nb Z Ae vnwz t Kvb vqx kªwgk ^ Qvq hw` KviLvbv _ K PvKzix Q o P j h Z Pvq A_ vr c`z vm Ki Z Pvq Z e Zv K AšÍZ 60 w`b c~ e wjwlzfv e cöwzôv bi gvwjk K Ae vnwz cî ev bvwuk w` Z n e hw` bvwuk w` Z bv cv ib Z e wzwb 60 w` bi gryixi mgcwigvb A_ Zvi gvwjk K cö`vb Ki eb Ae vnwz Ki j kªwgk h mg Í Avw_ K myweavw` cvq Zvi weeiy t 1. cvbv Kvb evbvm 2. e Kqv gryix Ges ez gvb gv mi gryix 2. cuvp eq ii ekx wkš `k eq ii Kg KvR K i _vk j cöwz eqi Kv Ri Rb 14 w` bi gryix Ges `k eq ii ekx KvR K i _vk j cªwz eqi Kv Ri Rb 30 w` bi gryix, wzcyiy ev MÖvPÿ BwU hv ekx nq Zv cv eb 3. hw` AwR Z QywU fvm K i bv _v K Zvn j cvbv AwR Z QywUi gryix cv eb kªwg Ki Aemi MÖnb t cöwzôv b kªwg Ki eqm 60 ermi c~b n j wzwb PvKzix _ K Aemi MÖnb Ki eb Aemi MÖnbKvix Kvb köwgk K KZ cÿ Dchy³ g b Ki j ciezx Z Pzw³wfwËK wb qvm w` Z cvi eb (evsjv `k kög AvBb, 2006, aviv -28) myweav t 1. e Kqv gryix Ges cvbv Kvb evbvm 2. ez gvb gv mi gryix 3. hw` AwR Z QywU fvm K i bv _v K Zvn j cvbv AwR Z QywUi gryix 4. kªwgk hzw`b KvR K i Q Zvi cöwz c~y eq ii Rb 30 w` bi gryix nv i wzc~iy cö`vb g Z kªwg Ki Acwi kvwaz gryix cwi kva t g Zz RwbZ Kvi b A_ev Zvi LuvR bv cvqvi Kvi b Zvi mkj cvbv mswkøó kªwgk KZ K g bvbxz e w³ K `qv n e Zv K bv cqv M j kªg Av`vj Z Rgv `qv n e `~N Ubvq wzc~ib msµvší AwaKvi t AvnZ t AvnZ kªwg Ki gryix hvb nvk bv Kb KviLvbvq Kg iz Ae vq hw` Kvb kªwgk `~N Ubvi wkkvi n q _v Kb Ges Zvi hw` Kvb A½nvbx ev kvixwik wz nq Ges GB wz hw` vqx ai bi nq Zvn j D³ kªwgk KviLvbv n Z wzc~iy wn m e m e v P 1,25,000 (GK j cuwpk nvrvi) UvKv wzc~iy wnmv e Ges Kv úvbx KZ K cwipvwjz MÖæc exgvi UvKv cv eb kvixwik wzi cwigvb Abyhvqx AvB b wzi cwigvb wba vwiz i q Q

8 c ôv 11 Gi 8 wbnz ev g Zÿ eiy t wbnz kªwg Ki gryix hvb nvk bv Kb KviLvbvq Kg iz Ae vq hw` Kvb kªwgk `~N Ubvq g Zz eiy K i Zvn j H kªwg Ki DËivwaKvix ev Zvi Dci wbf ikxjmy KviLvbv n Z 1,00,000 (GK j ) UvKv wzc~iy cv e g Zz Kvjxb myweavt hw` Kvb kªwgk Kvb gvwj Ki Aax b Awew Qbœfv e AšÍZt `yb erm ii AwaKKvj( aviv -19) PvKzixiZ _vkv Ae vq g Zz eib K ib, Zvn j Zvi AvBbMZ cöwzwbwa/dëivwakvix K cö Z K c~b ermi ev Dnvi 6 (Qq) gv mi AwaK PvKzixi Rb wzc~ib wnmv e 30 (wîk) w` bi Ges cöwzôv b Kg iz Ae vq A_ev Kg Kvjxb `yn Ubvi Kvi b ciezx Z g Zÿ i ÿ Î 45(cqZvwjøk) w` bi gryix A_ev MÖ vpzbwu, hv AwaK n e, cö`vb Kiv n e GB AZ g Z köwgk PvKzix n Z Aemi MÖnb Ki j h Aemi RwbZ myweavcövß n Zb, Zvi AwZwi³ wn m e cö `q n e GQvov t 1) Zvi e Kqv gryix Ges Ab vb cvbvw` 2) Kv úvbx KZ K cwipvwjz MÖæc exgvi UvKv gryix n Z KZ b t 1. KD hw` Aby gvw`z QywU bq, Z e Zvi Kvb gryix KZ b Kiv n ebv wkš Kn hw` webv AbygwZ Z PvKzixi kz vbyhvqx hlb Zvi KvR Kivi K_v ZLb Abycw Z _v K Zvn j H Abycw wzi w`b/ qi Rb g~j ezb _ K KZ b Kiv n e 2. Kg iz kªwgk B QvK Z fv e ev webv AbygwZ Z Kg j Abycw wz mn gryix _ K mkj cökvi KZ b kªg AvBb 2006 Gi mkkb 125,126,127,128,129 Ges 130 Abyhvqx Zvi gryix n Z KZ b Kiv nq AvBb viv Aby gvw`z KZ bi Î e wzz Ab Kvb Î Kvb kªwg Ki grywi nb Z wkqyb KZ b Kiv n e bv cö qvrb n j grywi gqv ` cö `q grywii GK `kgvs ki AwaK cwigvy A_ Kvb kªwgk K Rwigvbv Kiv n e bv c bi erm ii Kg eq (hw` cö hvr b n) Kvb kªwg Ki Dci Rwigvbv Av ivc Kiv n e bv Kvb kªwg Ki Dci Av ivwcz Rwigvbv wkw Íi wfwë Z ev Av iv ci ZvwiL nb Z lvu w`b AwZµvšÍ n j Av`vq K i bv h Aciv ai Rb Rwigvbv Av ivwcz nq m Aciva msnu bi Zvwi L Dnv Av ivwcz n q Q e j MY K i Ges mw`b nb Z lvu w`b MYbv K i Z e Giƒc KZ bi Rb kªwgk K h_vh_ KviY `kv Bevi bvwuk `q Z`šÍ K i Z` ší kªwgk `vlx cögvwyz n jb Kej grywi KZ b Kiv n e grywi cwi kv ai `vwq Z wbhy³ e w³ mkj cökvi Rwigvbvi we ÍvwiZ Z_ GKwU iwróv i wjwceø K i Ges Av`vqK Z Rwigvbvi A_ cöwzôv bi Kj vy dv Û Rgv Kiv n e 3. GQvov köwg Ki PvKzixi GK eqi c~y n j fwel r Znwe ji Rb g~j gryixi 7% nv i UvKv KZ b Kiv nq hv fwel r Znwe ji bxwzgvjv Abyhvqx cwipvwjz n e 4. fwel r Znwej n Z Kn jvb wb q _vk j evsjv `k kög wewagvjv, 2015, aviv Abyhvqx KZ b Kiv n e 5. mkj ai bi KZ b m úkx Z Z_ vw` c-w ø c vbxq fvlvq cwi vi fv e D jøl _vk e Ges welqwu mkj K cöwkÿ bi gva g AeMZ Kiv n e Ab vb myweavt 1) köwgk `i hvzvqv Zi myweavi Rb KZ cÿ cwienb Gi e e v Ki e Ges GB eve` Kvb cökvi A_ KZ b Kiv n e bv 2) wkï cwiph v K `ª wkï `i Rb Lv` mieivn eve` ev gww Kj m Uv i grỳ Riæix Jla mieivn eve` Kvb cökvi A_ KZ b Kiv n e bv 3) MÖæc exgvi evrmwik wcöwgqvg KZ cÿ cwi kva Ki e Ges GB Rb köwg Ki gryix nb Z Kvb KZ b Kiv n e bv 4) Kg j köwgk `i cvb Kivi Rb m ú~y webv g~ j weï Lvevi cvwbi e e v Kiv n e 5) gvz Z Kvjxb QzwU k l gvz `y»`vbkvix gv q `i নবজ তক শ শ কক `y»`vb কর র জনয দ শনক `yb evi 30 wgwbu K i 02 eqi ch ší স বল প ক ল ন (Short Leave) ছ ট দ য় হব উব খ থ ব দ, এই স বল প ক ল ন (Short Leave) ছ ট, শ রশ ককর আইন ন গ প ওন ছ ট ব জ র হকত কক ন প রক র ক ত ন কর হকব ন

9 3. bxwz ev Íevqb Kivi iæwub Kg c wzt c ôv 11 Gi 9 KvR ev Íevqb cöwµqv `vwqz cövß Kg KZ v 3.1 mgmö cöwzôv bi cvbvw` cwi kva bxwzgvjv h_vh_ cö qvm wbðzkiy 3.2 cvbvw` cwi kva msµvší mkj welq jv Zvi Aat Íb `i gva g Z`viwK Kiv 3.3 cvbvw` cwi kva msµvší welq jvi P~ovšÍ Aby gv`b Ges köwgk, Kg Pvix Ges Kg KZ v `i g a mkj cökvi Avw_ K cvbvw` cwi kva wbwðz Kiv 3.4 mkj cökvi cvbvw` cwi kva msµvší mgm vi mgvavb cö`vb Ges G msµvší mkj Kg Kv Wi myôy Z`viwK Kiv 3.5 cvbvw` cwi kva msµvší mkj cökvi cª qvrbxq Z_ cögvbvw` Z_v wjwlz cögvy Zix Kiv hgb:- gvwmk ez bi wmu, fvi UvBg wmu, wirvbb qkv i `i cg v U, AvDU MvBs qkv i `i cg v U Qvov Ab vb Avw_ K cvbvw`i myweavw`i cª qvrbxq Z_ wjwlz cögvyvw` Zix Kiv Ges mkj cökvi cvbvw` cwi kva msµvší welq jv যথ যথ ভ কব Z`viwK Kiv 3.6 c- ivj wefvm BDwbU cökvmb e e vc Ki Awdm n Z cövß Z_ vw` Gi WvUv Kv úvbxi mvf v i Gw Uª Ki e Ges h_vh_ WvUv cö Z K i Zv wbix Y Gi Rb cö qvrb Abyhvqx cöwzôv bi AwWU wefvm Ges Dc/gnv-e e vck eivei cöiy Ki e 3.7 mkj cökvi cvbvw` d v i köwgk- Kg Pvix `i g a wezib wbwðz Ki e Ges cvbv cwi kv a Kvb RwUjZv Zix n j Zv Da Zb KZ c K Rvbv e 3.8 kªwgk Kg Pvix `i Avw_ K cvbvw` cwi kva msµvší Kvb Awf hvm ev Aby hvm Av Q wkbv Zv ch eÿb Kiv Ges kªwgk `i Avw_ K cvbvw` cwi kva msµvší h Kvb Awf hvm h_vh_ KZ c K AewnZ Kiv mwvkfv e cvbvw` cwi kva cöwµqvi gva g wefvmxq cöavb (CFO) (GWwgb, G vkvd Um GÛ dvbbvý) wefvmxq cöavb (GBP Avi GÛ GWwgb) e e vck(cökvmb) wefvmxq cöavb (GKvD Um - d v±ix) e e vck (GBP Avi, GWwgb GÛ wm Gm Avi) (GWwgb GÛ GBP Avi) c- ivj wefvm UvBg mkkb Kj vb Kg KZ v ev Íevq bi me cvbvw` cwi kv ai me cvbvw` cwi kv ai cvbvw` cwi kv ai me cvbvw` cwi kv ai wb qvmi ci

10 4. hvmv hvm c wzt KvR ev Íevqb cöwµqv `vwqz cövß Kg KZ v 4.1 e e vcbv KZ c ÿi mv _ hvmv hvm (mnkvix gnve e vck _ K cwipvjk ch ší) 4.2 `vwqz cövß ` ji mv _ hvmv hvm 4.3 KviLvbvi mkj Kg KZ v (gvbe m ú` vd, wnmve wefvm vd, e e vcbv KZ cÿ, Drcv`b vd) D³ bxwzgvjv m ú K AewnZ Kiv n e ZvQvov cvbvw` cwi kva bxwzgvjv ev Íevqb c wz m ú K aviyv cö`vb Kiv 4.5 bvwuk evw wc G wm gi gva g hvmv hvm 4.6 bzzb Kg x `i wi qb Ukb, wi d«kvi Uªwbs, wgw- j ej g v brg v U wgwus G D³ bxwz m ú K aviyv cö`vb Kiv Rbv ij wgwus G Av jvpbvi gva g A_ev B- gb ji gva g AewnZ Ki Z n e Ges mfvi Kvh weeibx ms hvrb K i Zv msiÿy Ki Z n e mvaviy wgwus Gi gva g mevb K AeMZ KiY Ges cö Z K GB cwjwm ey S Q GB g g ^vÿi MÖnY mvaviy wgwus Gi Av qvr bi gva g mevb K AeMZ Kiv Ges cö Z K D³ cwjwm ey S c q Q ev AeMZ n q Q GB g g ^vÿi MÖnY Kiv Ges cökœ- DËi ce mn mfvi Kvh weeibx msiÿb wcg wm gi gva g köwgk- Kg Pvix `i cvbvw` cwi kva bxwzgvjv m ú K AewnZ Kiv Ges Bnvmn Ab vb bxwz bvwuk ev W i gva g hvmv hvm Ki Z n e wgwus Gi Av qvr bi gva g mevb K AeMZ Kiv Ges cö Z K D³ cwjwm ey S c q Q ev AeMZ n q Q GB g g ^vÿi MÖnY Kiv wefvmxq cöavb (GBP Avi GÛ GWwgb) wefvmxq cöavb (GBP Avi GÛ GWwgb) e e vck (cökvmb) (GWwgb GÛ GBP Avi) e e vck(cökvmb) (GWwgb GÛ GBP Avi) (GWwgb GÛ GBP Avi) ev Íevq bi wbqwgz bxwzgvjv cöbqb nqvi ci cöwz Qq gv m Kgc ÿ GKevi wbqwgz wbqwgz mxgv bxwz wba vi bi ci ejer n e bxwz wba vi bi ci ejer n e me ejer _vk e me ejer _vk e me ejer _vk e c ôv 11 Gi cyivzb köwgk `i mv _ hvmv hvm m PbZvg~jK Uªwbs Gi gva g cöwz Qq gv m GKevi köwgk `i mv _ cvbvw` cwi kva bxwzgvjv wel q Av jvpbv Ki e D jøl D³ wgwus G Bnv Qvov Ab vb wel q Av jvpbv Kiv n e (GWwgb GÛ GBP Avi) cöwz Qq gv m GKevi me ejer _vk e 4.8 cvbvw` cwi kva bxwzgvjv KviLvbvi bvwuk ev W `qv bvwuk ev W Uvbv bv bxwz c o köwgk-kg Pvix Kg KZ ve ` D³ bxwzi KviY, ev Íevqb BZ vw` wel q AeMZ n Z cvi eb e e vck(cökvmb) (GWwgb GÛ GBPAvi) wbqwgz me ejer _vk e

11 5. wdwe vk Ges K Uªvj t c ôv 11 Gi 11 wdwe vk Ges K Uªvj 5.1 B Uvibvj AwWU 5.2 wi cvu s 5.3 wbqš b Kvh c wz `vwqz cövß Kg KZ v mxgv 1. köwg `i mvÿvrkvi MÖnY, WKz g U wiwfd 2. wgw j fj g br g Ui mvÿvzkvi 3. m ú~b cvbvw` cwi kva c wz ch eÿb Ges wbwðz KiY h cvbvw` cwi kv a Kvb av c Kvb mgm v nqwb 4. köwg Ki cvbvw` cwi kva m úwk Z bw_ PK Kiv B Uvibvj AwWU n Z cövß welqvw` wb q GKwU wi cvu ˆZix Kiv n e DaŸZ b KZ cÿ K D³ welq Rvbv Z n e cöwz Qq gv m AšÍZ GKevi (GWwgb GÛ GBPAvi) d v i GKwU PK wj Øviv G mm g U Ki e wefvmxq cöavb (GBP Avi GÛ GWwgb) B Uvibvj AwWU wug wefvmxq cöavb (GBP Avi GÛ GWwgb ) B Uvibvj AwWU wug e e vck(cökvmb) (GWwgb GÛ GBPAvi) cöwz wzb gv m GKevi B Uvibvj AwWU m úbœ Kivi ci me 5.4 cöwzkvi G ÿ Î G mm g U Gi gva g cövß djvdj Abyhvqx mkj ikg cvbvw` cwi kv ai j KZ c h Kvb we` gvb bxwz Z hw` wm g ev cwµqvmz Kvb cwiez b cö qvrb nq m ÿ Î mkj `kxq AvB bi mv _ m½wz ivwlqv h Kvb ai bi cwiez b, cwigvr b, cwiea b, ms hvrb A_ev we qvrb Kwi Z cvwi e wefvmxq cöavb (GBP Avi GÛ GWwgb) me

Slide 1

Slide 1 dvi G Bqvb WvBwqs wjwg UW KvBPvevwo, mvfvi, XvKv- 1340, evsjv `k (23.945831, 90.261923) 25 gvp, 2014 1 2 ch e Ymg~n 3 Kjv gi Dc i AwZwi³ Pvc QvULv Uv wn m e `Lv M Q h, Kjvg jv AwZwi³ Pv c Av Q wewìs BwÄwbqvi

Chi tiết hơn

ewe Kb vi cwipvjbv bxwzgvjv Rvbyqvix 2019

ewe Kb vi cwipvjbv bxwzgvjv Rvbyqvix 2019 Rvbyqvix 2019 bw_/document fvlv evsjv Aby gv`b 03/12/2018 Aby gv`bkvix B Gg wu, UªvÝcv iwý B Uvib vkbvj evsjv `k (wuavbwe) ciezx czb:mgxÿv/review / / ms iy 2q ms iy, 2018 2 m~wpcî c ôv b ^i 1. f~wgkv 4

Chi tiết hơn

ikw e e vcbv ikw e e vcbv n Q `ÿ Awdm e e vcbvi Ab Zg AsM Gg.Avwgbyi e e vcbv Dc `óv weavbgg,xvkv Friday, July 06, 2018

ikw e e vcbv ikw e e vcbv n Q `ÿ Awdm e e vcbvi Ab Zg AsM Gg.Avwgbyi e e vcbv Dc `óv weavbgg,xvkv Friday, July 06, 2018 ikw e e vcbv ikw e e vcbv n Q `ÿ Awdm e e vcbvi Ab Zg AsM Gg.Avwgbyi e e vcbv Dc `óv weavbgg,xvkv Friday, July 06, 2018 G Awa ekb _ K hv Rvbv hv e Awd mi ikw wk? ikw e e vcbv ej Z wk eysvq? ikw e e vcbvi

Chi tiết hơn

ms hvrbx-l BÛvw ªqvj GÛ Bbd«v ªvKPvi W fjc g U dvbb vý Kv úvbx (AvBAvBwWGdwm) wjwg UW mb vwbz MÖvnKe `i m`q AeMwZi Rb 1. ` k A ea m ú` AvniY, e envi I

ms hvrbx-l BÛvw ªqvj GÛ Bbd«v ªvKPvi W fjc g U dvbb vý Kv úvbx (AvBAvBwWGdwm) wjwg UW mb vwbz MÖvnKe `i m`q AeMwZi Rb 1. ` k A ea m ú` AvniY, e envi I ms hvrbx-l BÛvw ªqvj GÛ Bbd«v ªvKPvi W fjc g U dvbb vý Kv úvbx (AvBAvBwWGdwm) wjwg UW mb vwbz MÖvnKe `i m`q AeMwZi Rb 1. ` k A ea m ú` AvniY, e envi I m ú `i A ea cvpvi iv a gvwb jûvwis cöwz iva AvBb,

Chi tiết hơn

weáwß bs- 150/2018 e vskvm wm jkkb KwgwU mwpevjq evsjv `k e vsk cöavb Kvh vjq gwzwsj, XvKv-1000 ZvwiL t 28/05/1425 e½vã 12/09/2018 wlª vã mvbvjx e vsk

weáwß bs- 150/2018 e vskvm wm jkkb KwgwU mwpevjq evsjv `k e vsk cöavb Kvh vjq gwzwsj, XvKv-1000 ZvwiL t 28/05/1425 e½vã 12/09/2018 wlª vã mvbvjx e vsk weáwß bs- 150/2018 vm wm jkkb KwgwU mwpevjq Kvh vjq ZvwiL t 28/05/1425 e½vã 12/09/2018 wlª vã mvbvjx wjwg UW G Ôwmwbqi AwdmviÕ c ` mivmwi wb qv Mi j ÿ wjwlz cixÿvq DËxY cöv_x `i Av e` bi mg_ b KvMR-cÎ

Chi tiết hơn

dg - 36 (MÖvg câv qz Abykvmb wewa 2004 Abymv i ms kvwaz) cözvcvw`z bmi MÖvg câv q Zi erm ii Aby gvw`z ev RU Avq Rjv: `:24ciMYv eøk: KvKØxc Kvb

dg - 36 (MÖvg câv qz Abykvmb wewa 2004 Abymv i ms kvwaz) cözvcvw`z bmi MÖvg câv q Zi erm ii Aby gvw`z ev RU Avq Rjv: `:24ciMYv eøk: KvKØxc Kvb dg - 36 (MÖvg câv qz Abykvmb wewa 2004 Abymv i ms kvwaz) cözvcvw`z bmi MÖvg câv q Zi 2019-20 erm ii Aby gvw`z ev RU Avq Rjv: `:24ciMYv eøk: KvKØxc Kvb Lv Z Rgv wemz 2017-18 erm ii cök Z Rgv PjwZ 2018-19

Chi tiết hơn

GZϦviv mswkøó mK‡ji AeMwZi Rb¨ Rvbv‡bv hv‡”Q †h, MZ 01 gvP©, 2012 mKvj 10

GZϦviv mswkøó mK‡ji AeMwZi Rb¨ Rvbv‡bv hv‡”Q †h, MZ 01 gvP©, 2012 mKvj 10 BwcGm UwcK wmwewu 2017 (c q U wiµzu g U wm g)-g AbjvB b cöv_wgk iwr ªkbK Z cöv_ x `i ga n Z juvwi Z DËxY cöv_ x `i K ev q mj Gi cÿ n Z Awfb `b juvwi Z DËxY cöv_ x `i P~ovšÍ iwr ªkb-Gi Rb we ÍvwiZ Z_ m~px

Chi tiết hơn

PIONEER KNITWEARS (BD) LTD % E x p o r t O r i e n t e d I n d u s t r i e s PC/1/001 Version-02 Aud. Date: 05/09/ g~jbxwz t CHILD LABOR

PIONEER KNITWEARS (BD) LTD % E x p o r t O r i e n t e d I n d u s t r i e s PC/1/001 Version-02 Aud. Date: 05/09/ g~jbxwz t CHILD LABOR 1.1 g~jbxwz t CHLD LABOR POLCY cvbwbwqvi bxuq vim (weww) wjt me `v wek vm K i h, `ÿ Rbe ji DciB Drcv`bkxjZv wbf ikxj mwvk Kv Ri Rb mwvk e w³ wb qv Mi D Ïk memgqb GKwU wbi cÿ, wblyuz AskMÖnbg~jK wb qvm

Chi tiết hơn

e½eÜz †kL gywReyi ingvb K…wl wek¦we`¨vjq

e½eÜz †kL gywReyi ingvb K…wl wek¦we`¨vjq Av e`bk Z c `i bvg (evgcv k wuk w`b) t e½eüz kl gywreyi ingvb K wl wek we` vjq MvRxcyi-1706 ch v qvbœq bi Rb Av e`bcî (K) mnkvix Aa vck (L) mn hvmx Aa vck (M) Aa vck wefvm t 1 cöv_ xi bvg (evsjvq) t...

Chi tiết hơn

Exabyte Technology

Exabyte Technology MvwYwZK m~îvewj RULES OF MATHEMATICS exrmwyz (ALGEBRA) em, Nb, b, Drcv`K, Abywm vš I gvb wby qi m~î (a + b) 2 = a 2 + 2ab + b 2 (a + b) 2 = (a b) 2 + 4ab (a b) 2 = a 2 2ab + b 2 (a b) 2 = (a + b) 2 4ab

Chi tiết hơn

MYcÖRvZš x evsjv `k mikvi Aa i Kvh vjq ivrkvnx mikvix wmwu K jr, ivrkvnx EIIN GKv`k kªyx Z fwz weáwß wk vel t wkÿv e l GKv

MYcÖRvZš x evsjv `k mikvi Aa i Kvh vjq ivrkvnx mikvix wmwu K jr, ivrkvnx EIIN GKv`k kªyx Z fwz weáwß wk vel t wkÿv e l GKv EIIN- 126489 wk vel t 2015-2016 2015-2016 wkÿv e l GKv`k köyx Z fwz n Z B QzK QvÎ-QvÎx `i Rvbv bv hv Q h, ivrkvnx mikvwi wmwu K j R ez gv b mxu msl v k~b Av Q Zv wb œ `Iqv n jv weávb gvbwek = 46wU = 85

Chi tiết hơn

vbxq mev`vbkvix `i 1-w` bi cöwkÿyt Gw qj d v cv ú wd c PvU mkb 3t vb wbe vpb, cv ú vcb Ges wbivc ` Pvjv bv wmmv - hvwš KxKiY I mp cökí wmwgu evsjv `k

vbxq mev`vbkvix `i 1-w` bi cöwkÿyt Gw qj d v cv ú wd c PvU mkb 3t vb wbe vpb, cv ú vcb Ges wbivc ` Pvjv bv wmmv - hvwš KxKiY I mp cökí wmwgu evsjv `k vbxq mev`vbkvix `i 1-w` bi cöwkÿyt Gw qj d v cv ú wd c PvU mkb 3t vb wbe vpb, cv ú vcb Ges wbivc ` Pvjv bv wmmv - hvwš KxKiY I mp cökí wmwgu evsjv `k Gw qj/wg W d v cv ú vc bi Rb vb wbe vpb Gw qj ev wg

Chi tiết hơn

Center-1

Center-1 µt bs K `ªi bvg ivj cwimi cix v_x i msl v 1, XvKv 1200001-1207500 7500 2 c MvR zj, Rwe K v úvm, XvKv 1207501-1208800 1300 3 mikvix Kwe bri j K jr, j²xevrvi, XvKv 1208801-1210800 2000 4 mikvix knx` mvniviqv`x

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Resqruietny Result Circular-2017.doc

Microsoft Word - Resqruietny Result Circular-2017.doc gva wgk I D P gva wgk wkÿv evw, w`bvrcyi Web : www.dinajpureducationboard.gov.bd E-mail : dinajpureducationboard@gmail.com weáwß vik bs t gvdwk evw`/cwb/ RGmwm/cix:-2017/2354(03) ZvwiL t 29/01/2018 wlª.

Chi tiết hơn

wk ivbvg Awf hvm m úwk Z bxwz Bmÿ ZvwiL deªæqvix 12, 2013 wiwfkb ZvwiL I b ^i ikw b ^i, WKz g U MI/Policy/19 Awf hvm m úwk Z bxwz Grivience

wk ivbvg Awf hvm m úwk Z bxwz Bmÿ ZvwiL deªæqvix 12, 2013 wiwfkb ZvwiL I b ^i ikw b ^i, WKz g U MI/Policy/19 Awf hvm m úwk Z bxwz Grivience Grivience Policy 1. bxwz (Principle)t Gg AvB wjwg UW kªwgk/kg x `i h Kvb ai Yi Awf hvm iæz mnkv i we epbv K i Ges m wji h_vh_ wggvsmv Ges mgvav bi gva g KviLvbvq kªwgk-gvwjk mk ji g a mym úk ˆZwi mn mȳ

Chi tiết hơn

wk v I M elyv Bbw wudu XvKv wek we` vjq Gg.GW (mvü ) Kvh µg: wk ve l i fwz wb ` wkkv wk vq wwwmömn ( Having Degree in Education) K. wegw (m

wk v I M elyv Bbw wudu XvKv wek we` vjq Gg.GW (mvü ) Kvh µg: wk ve l i fwz wb ` wkkv wk vq wwwmömn ( Having Degree in Education) K. wegw (m wk v I M elyv Bbw wudu XvKv wek we` vjq Gg.GW (mvü ) Kvh µg: 2016-2017 wk ve l i fwz wb ` wkkv wk vq wwwmömn ( Having Degree in Education) K. wegw (m vb)/ wegw ev mgzzj wwwmö cövß A_ev 2017 mv j D³ cix

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 ^vmzg wiwps AvDU-Ae- zj wpj Wªb (i ) dbr-2 cökí 1 mvbvjx e vsk wjt Gi mswkøó kvlv g v brvi `i AskMÖn Y i dbr-2 cök íi wkÿv fvzv-aby`vb e e vcbv I weziy welqk Iwi q Ukb Kg kvjv 2 i -2 cök íi mswÿß weeiy

Chi tiết hơn

Av`gRx K v Ub g U cvewjk zj XvKv mbvwbevm QvÎ fwz wkÿvel 1g köwy mvÿvzkvi MÖn Yi mgq wb œewy Z KvMRcÎ mv _ Avb Z n e : * Rb mb` c Îi g~j Kwc *

Av`gRx K v Ub g U cvewjk zj XvKv mbvwbevm QvÎ fwz wkÿvel 1g köwy mvÿvzkvi MÖn Yi mgq wb œewy Z KvMRcÎ mv _ Avb Z n e : * Rb mb` c Îi g~j Kwc * Av`gRx K v Ub g U cvewjk zj XvKv mbvwbevm 1g köwy mvÿvzkvi MÖn Yi wb œewy Z KvMRcÎ mv _ Avb Z n e : * Rb mb` c Îi g~j Kwc * wczv/gvzvi RvZxq cwipqc Îi d UvKwc * mvgwik PvKzixiZ A_ev cöwziÿvlv Z ezbfy³

Chi tiết hơn

Muktinagar Book

Muktinagar Book ebmjvbb cöwz e`b KwgDwbwU GWz Kkb IqvP gyw³bmi BDwbqb, mvnvuv, MvBevÜv wgr v Kvgiæb bvnvi D`qb ^vej ^x ms v MYmvÿiZv Awfhvb D`qb ^vej ^x ms v wbz P `ª gyleü wkÿv gšwjk gvbevwakvi Ges cöv_wgk wkÿv mkj wkÿvi

Chi tiết hơn

wi UBjv ii Rb KiYxq t eiv K Z UwjUK b ^i _ K wej cwi kv ai Rb wi UBjvi wb Ri A vkvd U iwr óªkb Ki eb wi UBjvi I wwjvi iwr óªk bi wbqgvejx t g mr Ack b

wi UBjv ii Rb KiYxq t eiv K Z UwjUK b ^i _ K wej cwi kv ai Rb wi UBjvi wb Ri A vkvd U iwr óªkb Ki eb wi UBjvi I wwjvi iwr óªk bi wbqgvejx t g mr Ack b wi UBjv ii Rb KiYxq t eiv K Z UwjUK b ^i _ K wej cwi kv ai Rb wi UBjvi wb Ri A vkvd U iwr óªkb Ki eb wi UBjvi I wwjvi iwr óªk bi wbqgvejx t g mr Ack b wm q Regr wj L 727 b ^ i cvvv Z n e (SMS charge Free)

Chi tiết hơn

MergedFile

MergedFile wk kvimä cjøx we`ÿ r mwgwz Gi ÒmnKvix K vwkqvió c ` wb qvm jv fi Rb Av e`b dig ( mswkøó vb cöv_x K ^n ÍcyiY Ki Z n e) Rbv ij g v brvi wk kvimä cjøx we`ÿ r mwgwz gyk m`cyi, wk kvimä cvm cvu mvb Ri GK Kwc

Chi tiết hơn

µwgK bs

µwgK bs K `ª- 01: ( ivj bs- 10001 _ K 11767ch ší) =1767 Rb µwgb bs Kÿ cwiwpwz cixÿv_ xi ivj bs 01 K vk iæg-1 (wcaviwuwm) 10001-10035 (35) 02 K vk iæg-2 (wcaviwuwm) 10036-10075 (40) 03 evw wgwus iæg, (wcaviwuwm)

Chi tiết hơn

[ g Uªv wbwus GÛ WvBs wgj&m wjwg UW (d v±ix-02) PvivevM, Avïwjqv, mvfvi, XvKv-1341 g Uªv wbwus GÛ WvBs wgjm& wjt (d v±ix-2) PvivevM, Avïwjqv, mvfvi, X

[ g Uªv wbwus GÛ WvBs wgj&m wjwg UW (d v±ix-02) PvivevM, Avïwjqv, mvfvi, XvKv-1341 g Uªv wbwus GÛ WvBs wgjm& wjt (d v±ix-2) PvivevM, Avïwjqv, mvfvi, X [ g Uªv wbwus GÛ WvBs wgjm& wjt (d v±ix-2) wk kvi kög bxwzgvjv bxwzgvjv ïiæi ZvwiL t 01/01/2009 Bs ms kva bi ZvwiL t 01/07/2017 Bs ciez x ms kva bi ZvwiL t 30/06/2018 Bs ms kva bi bv ^vi t 04 1. bxwzgvjv

Chi tiết hơn

Executive Summary

Executive Summary Gwe G vcv ijm wj. 225, wmovbi ivw, ngv qzcyi, mvfvi, evsjv `k (23.791290, 90.265415) 9B b f ^i, 2016 ch eÿymg~n 2 2 g~j Drcv`b feb 3 3 fe b D PPvc m úbœ Kjvgmg~n 4 4 D PPvc m úbœ Kjvgmg~n wwrvb b wbav

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 1 Pwi Bw U gu wjwg UW cøu bs 105, XvKv G cvu c«mwms Rvb, MbKevox, Avïwjqv, mvfvi, XvKv evsjv `k (23.952002D, 90.266265c~) 4 g 2014 2 Kjv g Pv ci gvîv 3 Kjv gi Dci Z` ší cv_ ii wgk«bi Dcw wz cviqv M Q d

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 1 G v g wbwus G vû WvBwqs BÛvw ªR wj. (BDwbU 2) mywdqv cøvrv, 327/3/we-wm, `wÿy hvîvevwo, XvKv-1204, evsjv `k (23.708897, 90.437078) 12B Ryb, 2014 2 ch eÿymg~n 3 Kswµ Ui Kjvgmg~ n AZ wak Pvc N Kjvgmg~

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 G vw±f K úvrvbu wgjm wj. `Iqvb Bw`ªm ivw, wriv ev, Avïwjqv, mvfvi (23.912511D, 90.308666c~) 21 k Ryb 2014 1 2 ch eÿymg~n 3 d v±wi fe bi Kjvgmg~ n Pv ci gvîv ^vfvwek wwrvbb mxgvi D aÿ g b n q Q AvcvZ wnmve

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 GivBfvj d vkb wj. Ltd Kj gk i, evw evrvi, cv Awdm- RvZxq wek we` vjq, wc.gm- MvRxcyi, evsjv `k (23.948126D, 90.385079c~) 17 Ryb 2014 DEA 1 2 ch eÿymg~n 3 AZ wak Kjvg Pvc Ges Awbqwš Z A vqx fvi AvcvZ wnmv

Chi tiết hơn

management***

management*** Z_ I hvmv hvm cöhyw³ e envwik welq : WUv er g v br g U wm g cöwz e`b-1 t WUv e R cö ek Kiv, Uwej I wdì Zwi Kiv ZË t GKwU WUv e R GKvwaK WUv Uwej _v K WUv Uwe j wewfbœ wd ìi Aax b GKB ai bi WUv _v K WUv

Chi tiết hơn

MergedFile

MergedFile K `ªi bvg t dvwrj cvm 1g el cixÿv-2016 wlª vã cixÿvq Abycw Z cixÿv_x i ZvwjKv K `ªi KvW b ^i t bs iwr ªkb b ^i Abycw Z welqmg~ ni KvW (cixÿvi µgvbymv i) gšíe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 G ZvwjKv 3 Kwc Zwi Ki

Chi tiết hơn

T. G. Class iv inner

T. G. Class iv inner cöv_wgk MwYZ PZz_ kªwy wk K ms iy cöv_wgk MwYZ PZy_ kªwy wk K ms iy wøzxq cöv_wgk wk v Dbœqb Kg mwp (wcbwwwc 2) Gi A_ vq b gyw`ªz ipbvq iv Kqv emg nvwg`v evby emg Aveyj nvmbvz dvi K gvt iwdkzj Bmjvg m

Chi tiết hơn

Capital market investment Reporting.xls

Capital market investment  Reporting.xls Website:www.bb.org.bd evsjv `k e vsk cöavb Kvh vjq WvKev bs 325 XvKv wwcvu g U Ae AdmvBU mycviwfkb 13 dvêyb, 1420 e½vã wwigm mvky jvi juvi bs07 ZvwiLt 25 deªæqvwi, 2014 Lªxóvã cöavb wbe vnx evsjv ` k Kvh

Chi tiết hơn

BDwbU wew Qbœ m vebv web vm Discrete Probability Distribution 2 f wgkv m vebv web vm wew Qbœ I Awew Qbœ ˆ`e Pj Ki cöwÿ Z e vl v Kiv nq Kvb wew Qbœ PjK

BDwbU wew Qbœ m vebv web vm Discrete Probability Distribution 2 f wgkv m vebv web vm wew Qbœ I Awew Qbœ ˆ`e Pj Ki cöwÿ Z e vl v Kiv nq Kvb wew Qbœ PjK BDwbU wew Qbœ m vebv web vm Discrete Probability Distribution 2 f wgkv m vebv web vm wew Qbœ I Awew Qbœ ˆ`e Pj Ki cöwÿ Z e vl v Kiv nq Kvb wew Qbœ PjK x Gi wewfbœ gv bi cöwÿ Z hlb wewfbœ m vebv cviqv hvq

Chi tiết hơn

`icî bs-xvkwcwc/wbjvg/07/ggwu/wrgmb/ ZvwiLt 19/02/2015 wlªt `icî eü ZvwiLt 25/03/2015 wlªt `icî eü t 113 welqt - 09wU g~j wmwwdj MÖæc-ÒGÓ Lot N

`icî bs-xvkwcwc/wbjvg/07/ggwu/wrgmb/ ZvwiLt 19/02/2015 wlªt `icî eü ZvwiLt 25/03/2015 wlªt `icî eü t 113 welqt - 09wU g~j wmwwdj MÖæc-ÒGÓ Lot N welqt - 09wU g~j wmwwdj MÖæc-ÒGÓ Lot Name of Vehicles Registration No. Qty. Chassis No. Engine No. YOM Location Quoted Price (TK.) Quoted Price in Word (Tk.) 01 Nissan Sunny DAC-MET-KA-03-6021 01 EA BAAB-13-510912

Chi tiết hơn

gvaecyi †cŠimfv Kvhv©jq

gvaecyi †cŠimfv Kvhv©jq gvaecyi cšimfv Kvhv jq nwemä dig-l[wewa-3 `&ªóe A_ eq ii K] ivr ^ wnmve Dcvsk-01 1 U v K&ªmt mvavib ms vcbt (K) M n I f~wgi Dci Ki t (K) cšimfvi gqi I KvDwÝji M Y 2,62,500/- 14,50,000/- 8,00,000/- (1)

Chi tiết hơn

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang Tài liệu bài giảng (Toán 10 Moonvn) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ (P) Thầy Đặng Việt Hùng wwwyoutubecom/thaydangviethung VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài 1:

Chi tiết hơn

g~j ms e`bkxj Z_ Avcbv `i m`q AeMwZi Rb Rvbv bv hv Q h, A` gvp 15, 2016 Bs ZvwiL ivr eyaevi, wekvj 4.30 Uv _ K 6.00 Uv ch ší wgdpzqvj Uªv e vs Ki K c

g~j ms e`bkxj Z_ Avcbv `i m`q AeMwZi Rb Rvbv bv hv Q h, A` gvp 15, 2016 Bs ZvwiL ivr eyaevi, wekvj 4.30 Uv _ K 6.00 Uv ch ší wgdpzqvj Uªv e vs Ki K c g~j ms e`bkxj Z_ Avcbv `i m`q AeMwZi Rb Rvbv bv hv Q h, A` gvp 15, 2016 Bs ZvwiL ivr eyaevi, wekvj 4.30 Uv _ K 6.00 Uv ch ší wgdpzqvj Uªv e vs Ki K c v iu nw Awdm, evw i g, mvb dvi ( j fj 5), GgwUwe m

Chi tiết hơn

e vswks cöwewa I bxwz wefvm evsjv `k e vsk cöavb Kvhv jq, XvKv weaviwcww mvkz jvi juvi bs A ±vei 2013 ZvwiL t KvwZ K, 142

e vswks cöwewa I bxwz wefvm evsjv `k e vsk cöavb Kvhv jq, XvKv weaviwcww mvkz jvi juvi bs A ±vei 2013 ZvwiL t KvwZ K, 142 e vswks cöwewa I bxwz wefvm evsjv `k e vsk cöavb Kvhv jq, XvKv weaviwcww mvkz jvi juvi bs-18 27 A ±vei 2013 ZvwiL t ------------------- 12 KvwZ K, 1420 we klvwqz e vsk e ZxZ evsjv ` k Kvh iz mkj e vsk

Chi tiết hơn

RÛvi aviyv cökœ Kiæb G `ywu wkïi g a KvbwU Q j Avi KvbwU g q? m ve DËit evsv hvqbv KvbwU Q j KvbwU g q Zvici ejyb Kxfv e ev wk Ki j evsv hz KvbwU Q j

RÛvi aviyv cökœ Kiæb G `ywu wkïi g a KvbwU Q j Avi KvbwU g q? m ve DËit evsv hvqbv KvbwU Q j KvbwU g q Zvici ejyb Kxfv e ev wk Ki j evsv hz KvbwU Q j RÛvi aviyv cökœ Kiæb G `ywu wkïi g a KvbwU Q j Avi KvbwU g q? m ve DËit evsv hvqbv KvbwU Q j KvbwU g q Zvici ejyb Kxfv e ev wk Ki j evsv hz KvbwU Q j KvbwU g q? Avgiv g q wkï K cvlvk civb hv Z Zv K g q

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 2. Anti Harassment & Anti Abuse Policy

Microsoft Word - 2. Anti Harassment & Anti Abuse Policy Document No: ANTI HARASSMENT & ANTI ABUSE POLICY & PROCEDURE nqivwb iva I AeÁv iva bxwzgvjv Ges c wz Issue No: 03 Issue Date: BITOPI GROUP SUSTAINABILITY- COC POLICY- 02 16-07-2017 Prepared By: Kamruzzaman

Chi tiết hơn

1. Child Labor Policy

1. Child Labor Policy [ 1 gvmv i wwrvbb U wjwg UW e½eüz ivw, UsMvevox, Avïwjqv, mvfvi, XvKv wkï kög bxwzgvjv bxwzgvjv ïiæi ZvwiL 01/01/2011 Bs ms kva bi ZvwiL 29/06/2017 Bs ciez x ms kva bi ZvwiL 31/12/2017 Bs ms kva bi bv

Chi tiết hơn

jvkmvg ivw, Kvw `icvo, Kzwgjv dvb : d v : website : vik bs ZvwiL: 20 R

jvkmvg ivw, Kvw `icvo, Kzwgjv dvb : d v : website :     vik bs ZvwiL: 20 R jvkmvg ivw, Kvw `icvo, Kzwgjv dvb : 081-76328 d v : 081-76438 website : www.comillaboard.gov.bd. E-mail : info@comillaboard.gov.bd. vik bs ZvwiL: 20 Ryb 2015 gva wgk I D Pgva wgk wk v evw, Kzwgj v Gi 2015

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Budget

Microsoft Word - Budget MvcvjMÄ MvcvjMÄ cšimfvi Rbve KvRx wjqvkz Avjx gqi MvcvjMÄ cšimfv MvcvjMÄ cši cwil` gqi t Rbve KvRx wjqvkz Avjx msiw Z Avm b gwnjv KvDwÝji 01 Lvw`Rv emg 02 BmgvZ Aviv 03 mvb q`v Av³vi KvDwÝji 01 Rbve gvt

Chi tiết hơn

iwr v W bs ww G - 1 ev sj v ` k M R U A w Z w i³ m s L v K Z c ÿ K Z K c ÖK v w kz iwe e v i, Rv byq v wi 28, e v sjv `k RvZ xq m sm ` XvKv, 15

iwr v W bs ww G - 1 ev sj v ` k M R U A w Z w i³ m s L v K Z c ÿ K Z K c ÖK v w kz iwe e v i, Rv byq v wi 28, e v sjv `k RvZ xq m sm ` XvKv, 15 iwr v W bs ww G - 1 ev sj v ` k M R U A w Z w i³ m s L v K Z c ÿ K Z K c ÖK v w kz iwe e v i, Rv byq v wi 28, 2 0 18 e v sjv `k RvZ xq m sm ` XvKv, 15 gvn, 1424/28 Rvbyqvwi, 2018 msm` KZ K M nxz wbgœwjwlz

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 A vcv ij M vjvwi wjwg UW 147-148, biwmsncyi, Avïwjqv, mvfvi, XvKv (23.929985Gb, 90.304914B) 23 gvp, 2014 1 2 ch e Ymg~n wbpzjvq DuPy Kiv g Si Rb fvwi jvwws 3 DuPy Kiv g S, vcbv ARvbv 4 wbpzjvq DPy Kiv

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題 第一部分 : 機械製造 1. Úd ØÇk g  Þg ¼ à º v «(A) º «(B) Þ «(C) ï «(D) «2. é Î Ýx ¹ kp é j ï uy ï } Žµ u Þ p Çv (A) ô ( Al2O 3) (B) (TiCN) (C) (TiN) (D) f(tac) 3. ÓŒ ± ¹ Ô ï p Ô Ç (A) (B) (C) (D) ïô 4. p ï h

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 電工機械 1. p Ì Û hv± (A) Ž ÂÎ 628 ëâ0ô t à Î ð Î 1 800 Ô (B) 1800 rpm 180 ð 1 180 Ô (C) 60 rps ð 1 120 Ô º Î (D) ð 0.01 Ô º Î 50 rpm 2. p Ì oº n «º Î 16 à Π15 ˆ á (A) 60 (B) 60 2 á (C) 31 (D) 31 2

Chi tiết hơn

CANTONMENT PUBLIC SCHOOL & COLLEGE SYLLABUS-2019 CLASS: II (ENGLISH VERSION) Name of Books Publisher Writer Avgvi evsjv eb (2q fvm) NCTB English For T

CANTONMENT PUBLIC SCHOOL & COLLEGE SYLLABUS-2019 CLASS: II (ENGLISH VERSION) Name of Books Publisher Writer Avgvi evsjv eb (2q fvm) NCTB English For T CANTONMENT PUBLIC SCHOOL & COLLEGE SYLLABUS-2019 CLASS: II (ENGLISH VERSION) Name of Books Publisher Writer Avgvi evsjv eb (2q fvm) NCTB English For Today Book-2 NCTB Elementary Mathematics NCTB Esho Chobi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Inner

Microsoft Word - Inner Mvfxi RvZ Dbœqb I `y» Lvgvi vcb Dairy Breed Improvement and Establishment of Dairy Farm BAE 4104 SCHOOL OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT h wm cn E¾j š² hnä hcé mu SCHOOL OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Chi tiết hơn

G j dvb j wmgj QKmg~n c~i Yi wb ` wkkv FY kªyxweb vm wefvm, we Kwe, cöavb Kvh vjq, XvKv

G j dvb j wmgj QKmg~n c~i Yi wb ` wkkv FY kªyxweb vm wefvm, we Kwe, cöavb Kvh vjq, XvKv G j dvb j wmgj QKmg~n c~i Yi wb ` wkkv FY kªyxweb vm wefvm, we Kwe, cöavb Kvh vjq, XvKv Change of System Date cö_ g kvlvi h mkj Kw úduv i FY köyxweb vm msµvší KvR Kiv n e mb mkj Kw úduv i Date mwvk Av

Chi tiết hơn

cjøx Kg -mnvqk dvd Ðkb (wc KGmGd) cøu:b-4/we, AvMviMuvI cökvmwbk GjvKv k i evsjv bmi, XvKv-1207 [ cjøx Kg mnvqk dvd Ðkb (wc KGmGd)-Gi

cjøx Kg -mnvqk dvd Ðkb (wc KGmGd) cøu:b-4/we, AvMviMuvI cökvmwbk GjvKv k i evsjv bmi, XvKv-1207 [  cjøx Kg mnvqk dvd Ðkb (wc KGmGd)-Gi cjøx Kg -mnvqk dvd Ðkb (wc KGmGd) cøu:b-4/we, AvMviMuvI cökvmwbk GjvKv k i evsjv bmi, XvKv-1207 [www.pksf-bd.org] cjøx Kg mnvqk dvd Ðkb (wc KGmGd)-Gi mev cö`vb cöwzköæwz (Citizen s Charter) Rvbyqvwi, 2018

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DA475B57BBB50BADEB27AC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DA475B57BBB50BADEB27AC3FEB14DA447B8D5C344> 1. 2016 3 vá Facebook oeþ þ Îv (A) þ (B) þ (C) e þ (D) þ 2. µ p l eãs Ø Ô Ò p Ç hå Ô (A) AR (B) IA (C) VR (D) AI 3. j ¾ 4 G dº 4 G Ì Îå (A) Wi-MAX (B) AGPS (C) LTE (D) Internet 4. õ ÿ ð fvšõ 1 Î yÿ h p

Chi tiết hơn

2 Ä ó ' Ä ü ü Ä ó Ø Í û ó : Í Æ ü : Û Ä Õ ó D ` é ' Ä Ë Ë É Ö Í Á : ü á d á Å : õ ' é é Ä É É É ü ü ì ' ' Ä Ä Ë û j Ø É É Û ó ó y õ Ð õ Æ É N Ä : Ë õ

2 Ä ó ' Ä ü ü Ä ó Ø Í û ó : Í Æ ü : Û Ä Õ ó D ` é ' Ä Ë Ë É Ö Í Á : ü á d á Å : õ ' é é Ä É É É ü ü ì ' ' Ä Ä Ë û j Ø É É Û ó ó y õ Ð õ Æ É N Ä : Ë õ Ø Õ ` ì j Ø 7!#"#$%& ),+ - 1 79 ;7=9> 9@B EG9KL OQ 7 S Q 1 TVWY ^]`_bac T bf^g`hi_jbmnbopq^rsm } tvu`xbf{ ci x S r 9 ˆ 9Šs c 9Œ g`ž c SS ˆ š œž Ÿ r c g Ž ž xª«9o ±²³ Ôm 1 µ 9bc  ëì 11 ¹º»¼½¾9 À ÂV ÇÈ

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344>

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344> 第一部分 : 商業概論 1. h µœ tèè x k» õ ~pò ô SBS TV Î tèè x h á Ž é x f(h ) (µœ ) œò Î 8 ¾ é l ª ñ h Ûv± (A) å Ç ¾ ï (B) léðu ÿÿ é «Ò ð u p à x (C) Øðu o ÀÛµÃ à ºpuÎ g (D) Ø Ì Â ú º» Ò sž Î SWOT (S) 2. hv± Úþ

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 e vwejb K vryqvjiq vi wjt Aebx d vkbm wjt myifx Mv g Um wjt cøu-23,24, ZuZzj Svov, ngv qzcyi, mvfvi, XvKv (23.792784D, 90.254587c~) 29 gvp 2014 1 2 ch eÿymg~n 3 AZ wak Pv c _vkv Kjvgmg~n Aebx 7 Zjv wewìs

Chi tiết hơn

!" # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1!" #$%&' " (!")*+!, #-./01 2! :4;, / <= BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!")* Z[!")*/\]^ :

! # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1! #$%&'  (!)*+!, #-./01 2! :4;, / <= BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!)* Z[!)*/\]^ : !" # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1!" #$%&' " (!")*+!, #-./01 2!3 456789:4;, / ? @A BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!")* Z[!")*/\]^ : 3# `a _bc I ] 3 E ST 6 / M_ _`a _b _b / 3 E ST ! _

Chi tiết hơn

AwW‡Ui cUf~wg

AwW‡Ui cUf~wg evsjv ` ki K ú Uªvjvi GÛ AwWUi Rbv ij Gi evwl K AwWU wi cvu A_ ermi 2005-2006 A_ gš Yvjq, Af š ixy m ú` wefvm cö ÖÖ_g LÛ AwW Ui msw ß mvi (Executive Summary) evsjv ` ki K ú Uª ªvjvi GÛ AwWUi Rbv i ji Kvh

Chi tiết hơn BỘ 15 ĐỀ THI HK TOÁN LỚP 7 (014-015) ĐỀ SỐ 1: QUẬN 1 (014-015) Bài 1: ( điểm) Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ II môn toán của học sinh lớp 7A, người điều tra có kết quả sau: 6 9 8 7 7 10 5 8 10 6 7 8

Chi tiết hơn