Microsoft Word FORCED LABOUR

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word FORCED LABOUR"
  • Hà Tú
  • 4 năm trước
  • Lượt xem:

Bản ghi

1 cwjwmi bvg: kög we ivax bxwzgvjv (POLICY AGAINST FORCED LABOUR) cwjwm bs- gvmwj/gbpavi/44 Kvh Kix ZvwiL: 27/10/2015 bevq bi ZvwiL: 31/12/2016 wbe vnx `vwqz : mn:e e vck GBPAvi, GBPAvi Awdmvi, cökvmwbk Kg KZ v, Kj vb Kg KZ v gwbui: cwipvjk, e e vck- GBPAvi I 1.msÄv-( Definition ) t Kg ÿ Î Kg xi B Qvi weiæ KvR Pvwc q w` q ev Pvc cö qvm K i Ges KvR Av` qi ÿ ZI Am`vPiY K i Ges Kvb kz Av iv ci gva g h kög Av`vq Kiv nq Zv K kög e j 1.1 A½xKvi ( Commitment ) t gvn&`xb mv quvm wjwg UW Gi KZ cÿ evsjv `k kög AvBb 2006, evsjv `k kög (ms kvab) AvBb 2013 I evsjv `k kög wewa 2015 Gi mkj aviv, AvBGjI Kb fbkb Gi mkj wbqg-bxwzi cöwz m vb cö`k b c~e K wewfbœ ÎZv/evqv ii Rei`w Íg~jg kög we ivax wel qi gzvg Zi mv _ GKvZ Zv cvly K i AÎ KviLvbvq RvwZ, ag, ey, wj½ I ckvi köwgk, Kg Pvix I Kg KZ v mkj chv q kög Kvh µg wbwl NvlYv K i Qb GB g g KviLvbvi Kv_vI Kvb Ae v ZB hb kög Kvh µg cwipvwjz bv nq, mwu wgwðzki Y Ges Gi ev Íevq b KZ cÿ A½xKvive 1.2 AvB bi weavb ( Provision of law) t Rei`w Í kö gi wel q gvn&`xb mv quvm wjwg UW evsjv `k kög AvBb 2006, 1930 mv ji AvBGjI Kb fbkb aviv 29,1957 mv ji AvBGjI Kb fbk aviv 105 Gi cöwz kö vkxj _ K, evqvi Gi AvPiY wewai kög we iv`x c q Ui gzvg Zi mv _ mvgäm weavb K i KviLvbvi Af ší i kög Kh µg K wbiærmvwnz Kiv nq 1.3 D Ïk (Purpose) t e emvwqk Kvh µg cwipvjbv I myô my `i Kg cwi ek wbwðz Kivi j ÿ AÎ KviiLvi kög cwipvwiz bv KivB nj G bxxzgvjv cöyq bi D Ïk 1.4 jÿ (Vision of the policy) tkg ÿ Î KvR Av`vq, AwaKvi I my hvm-myweav cö`vb, myô I my `i Kg cwi ek ervq ivlvi gvb m KviLvbvi Kv_vI Kvb Ae v ZB hb kög Kvh µg cwipvwjz bv nq, mwu wbwðzki Yi j ÿ KZ cÿ I bxwzgvjv cöyqb K i Qb 02.Organization chart with their define role & activities: gvn&`xb mv quvm wjwg UW KZ cÿ kög we ivax bxwzgvjv cö qvm I ev Íevq b GKwU KwgwU MVb K i Qb wb b AM vbvb Rkb PvU `qv njt

2 Organization Director Project Manager Manager HR & Compliance Asst. Manager HR gvn&`xb mv quvm wjwg UW evsjv `k kög AvB bi cªwz kö v i L GB bxwzgvjv cö qvm I mvwe K ev Íevq b wbb wjwlz cl` MVb Kiv nj KwgwU m`m `i `vwqz I KZ e mg~n wb b `qv nj µwgk bs c` `vwqz I KZ e 01 mfvcwzt wbevn x cwipvjk 02 mn.mfvcwzt cökí e e vck 03 mvsmvwbk m úv`k t e e ck-gbp Avi GÛ 04 mn-mvsmvwbk m úv`k t mnkvix e e vck (GBP Avi) 05 m`m t mkkb/kvlv cöavb Section Chief KviLvbvi Af ší i hw` G bxwzgvjv ev ÍevwqZ bv nq ev Kv_vI Kvb kög cwijwÿz nq, Zvn j wbevn cwipvjk Zv wbim b Kvh Kix e e v MÖnj Ki eb Ggb wk cö qvr b Kv úvbxi cöpwjz wewa weavb I kög AvBb Abyhvqx e e v MÖnY Ki eb bxwzgvjv jw½z n j ev kö gi Kvb Awf hvm cviqv M j Z`šÍ K i Ges Z`šÍ cöwz e`b Abyhvqx Kv úvbxi cöpwjz weavi I kög AvBb Abyhvqx AvBbvbyM e e v MÖnY Ki eb KviLvbvi Kv_vI Kb Ae vzb hb kög Kvh µg cwipvwjz bv nq, mwu wbwðzki bi j ÿ Kvh Kix c` ÿc MÖnY K i _v Kb Gi ci I hw` KviLvbvi Kvb kö gi NUbv N U Z e mswkøó `i weiæ kvw Íg~jK e e v MÖnY Ki eb KviLvbvi Af ší i kög hv Z bv nq m j ÿ mvwe K mn hvwmzv cö`vb GQvovI wewfbœ gvwu fkbvj wgwus I Uªwbs qi gva g kög K wbiærmvwnz Kiv GBP Avi G vû I I qj dqvi AwdmviMY Kg iz köwgk `i mv _ kög wel q Avjvc Av jvpbv Ki e mswkøó mkkb/kvlv cöavbmy KvR Av`vq I köwgk wbqš bi ÿ Î hv Z Kvb cökvi Rei`w Í bv nq, m e vcv i mvwe K c` ÿc MÖnY Ki eb kö gi e vcv i jvbb Pxd I mycvi fvbrvimy, wcgg, GwRGg GBP Avi GÛ wefv Mi wi cv U cö`vb Ki eb 03. bxwzgvjv cª qvm I gyj vqy c wz/cöwµqv ( Routines & procedures)t gvn&`xb mv quvm KZ cÿ KviLvbvi Af ší i kög we ivax bxwzgvjv ev Íevq b wbb wjwlz avc wj Abymib K i _v Kt

3 ev Íevqb iæwubt (Implementation Routine) Kvhv ejx wk? Kvh cöbvjx (wkfv e) `vwqz cövß e vw³ Rei`w Í wb qvm, h Kvb ai bi QzwU, Rei`w Í g~jk kög AwaKvi cö`vb, IfviUvBg g~jk kög wbiærmvwnz cö`vb, KvR Av`vq, Ae vnwz welqk KiY BZ vw` ÿ Î Kvb cökvi Rei`w Í Kiv nq bv m`m e ` KviLvbv K köggy³ Kivi Rb `vwqz cövß hviv i q Qb Zviv Kg ÿ Î köwgi AIZvq hv hv c o Zv jw½z n Q wkbv mwu wgwðz Ki eb RvgvbZ MÖnY KivLvbvi Kv_vI kö gi Kvb NUbv NU j Zv wbimb K í mvwe K c` ÿc MÖnY Ki eb Rbej wb qv Mi ÿ Î AÎ Kv úvbx Kv iv KvQ _ K Kvb ai bi `wjj ` Ív er hgbt wkÿvmz hvm Zvi mg`cî, jvb mý, cvm cvu bvm` A_ ev Ab vb iæz c~y Kvb WK g U mi g~j Kwc RvgvbZ wnmv e MÖnY K i bv gvu K_v AÎ Kv úvbxi Drcv ` b Pzw³ wfwëk kög Aby gvw`z bq Rei`w Í g~jk kög welqk m`m e ` Kvh Kvj (KLb) wb qvm, h Kvb ai bi QzwU, AwaKvi cö`vb, Ifvi UvBgcÖ`vb, KvR Av`vq, Ae vnwz BZ vw` ÿ Î hlb cö qvrb wb qvm, c `vbœwz I ezb e w Kvjxb mgqmxgv Kg Kvjxb mg q Rei`w Í kªg welqk Kvb Awf hvm cviqv M j ZvrÿwbKfv e G mgm vi mgvavb Kiv nq wb qvm, ezb ew c `vbœwz BZ vw` wel q RvgvbZ MÖn Yi Kvbv Awf hvm ev Z_ cvi qv M j Z`šÍ I Z_ cögv bi wfwë Z ZvrÿwbKfv e G mgm vi mgvavb Kiv nq Ae nwz cö`vb Ae nwzi ÿ Î GKRb köwgk, Kg Pvix I Kg KZ v Zvi cö qvr b ^ Qvq evsjv `k kög AvBb, Kv úvbxi cöpwjz wewa weavb g b mkkb/wefvmxq cöavb I GBP Avi G vû wefvm K AeMZ K i Ae vnwz cö`vb Ki Z GBP Avi G vû wefvm, cökvmwbk wefvm Rei`w Í kög welqk Ae vnwz MÖnY/cÖ`vb Kvjxb Ae vnwz MÖnY/cÖ`vb Kvjxb Kvb mgm v m wó n j Ae vnwz MÖnY I cö`v bi ciez x 01 mßv ni mg qi g a B Zv mgvavb Kiv nq

4 KvR Av`v qi ÿ Î cv ib mswkøó mkkb cö`vb, I cökvmwbk wefvmxq cöavb GBPAvi G vû wefv M n ÍvšZi K ib GBP Avi GÛ wefvm e e vcb cwipvwjk KZ K PzovšÍ v Aby gv` bi ci Ae vnwz cî MÖnY K i Ges cö qvrbxq c` ÿc MÖnY K ib gvwjk KZ K PvKzix Aemv bi ÿ Î evsjv `k kög AvBb 2006 I evsjv `k kög wewagvjv 2015 cy ivcywi Abymib K ib Zv Kiv nq KviLvbvi Af ší i ^xq KZ e Kg cvjb Ki Z hw` Kn Kv R fzj ev Aëvi K i Zvn j Zvi weiæ Kvb kww Íg~jK e e v MÖnY bv K i gvwu fk bi gva v g eyws q KvR Av`vq Kiv nq D jøl h, G Kvi b Kv iv ezb/gryix wmz ev KZ b Kiv nqbv Ifvi UvBg IfviUvB gi ÿ Î Kv iv Dci Kvb ai b Pvc cö qvm bq eis ^ Qv-cÖ Yvw`Z n q hviv Ifvi UvBg Ki Z B QK n e ïaygvî ZvivB IfviUvBg K iz cvi i IfviUvB gi ÿ Î Kvb eva evakz ev Rei`w Í AÎ KviLvbvq we` gvb bb cökvmwbk wefvm Drcv`b wefvm Av MB Ifvi UvB gi e vcv i Rvwb q ` e G ÿ Î Kg iz Kv iv Kvb mg mv _vk j ev Kn Ifvi UvBg Ki Z AcviMZv cökvk Ki j Zv K Ifvi UvB g g bvbxz e vw³ e e vck gvbe m ú` I e e vck gvbe m ú` I Kg N U AwZwi³ Kg N U mg q cö hvr bq cö hvr bq

5 Uq ju e env ii ÿ Î Af šíixy wbixÿv/gwb Uwis Kiv bvi e vcv i Kvb Pvc `qv nq bv Ifvi PvBg eva Zvg~jK bq, ïaygvî köwg Ki B Qv ZB IfviUvBg Kiv bv nq cq ju e env ii ÿ Î Kvb cökvi wewawb la Av ivc ev AvPiY nqbv KviLvbvi Af ší i kög we ivax bxwzgvjv h_vh_fv e ev ÍevwqZ nq wkbv G e vcv i wbqwgz Af šíixy AwWU cwipvjbv Kiv nq G QvovI `bw `b d vi gwbuwis, y=wgk `i mv L mvÿrkvi MÖnY, MÖæc Aby mvÿrkvi MÖnY, Awf hvm ev _ K cövß Kvb Awf hvm, cöz ÿ Awf hvm MÖnY BZ vw`i gva v g Kvb Awf hvm cviqv Mv j m e vcv i cö qvrbxq Z`šÍ I wr½vmvev` k l Kv úvbx I kög AvBb Abyhvqx kw Íg~jK e e v MÖnYKiv nq e e vck gvbe m ú` I Rei`w Í g~jk kög welqk mm` e ` I Af bbixb AwWU wug Kg N U Kg N Uv cª hvr bq Kg Kvjxb mgv q Rei`w Í kög welqk Kvb Awf hvm cviqv M j Z`ÍšÍ mv c ÿ Awf hvm cviqvi GK mßv ni g a G mgm vi mgvavb Kiv nq 3.2 hvmv hvm iæwub ( Communication Ruotines): Kvh vejx hvm hvm c wz I gva g K Ki eb KLb Ki eb mgqmxg Af šíixb wu gi mfvi gva g ZvrÿwbKfv e mv _ hvmv hvm I Z_ wewbgq Rei`w Íg~Kj kög welqk mem e ` I GBP Avi GÛ wefv Mi Af b&íixy wug KviLvbvi Af ší i Kvb Rei`w Í kög Kvh µg cwipvjbvi Kvb NUbv NU j gvwjk/daÿ Zb e e vckmb e e vck GBP KviLvbvi Af ší i ZvrÿwbKfv e

6 KZ c ÿi mv _ hvmv hvm e vw³mz gva g hvmv hv Mi Avi I Kvb Rei`w Í kög Kvh µg cwipvjbvi Kvb NUbv NU j gvbe m ú` KviLvbvi Af ší i ZvrÿwbKfv e mnkvix e e vck Kvb Rei`w Í kög GQvovI mvßvwnk, Kh µg cwipvjbvi cvwÿk I gvwmk Kvb NUbv NU j wfwë Z GB hvmv hvm Kvh µg cwipvjbv Kiv nq d vi hvmv hv Mi gva g e e vck `i wn m e i q Q mv _ hvmv hvm wewfbœ cökvi gvwu fkbvk Uªwgs, wgwus mvdû wm g cö qvr b gvwu fkbvj Uªwgs, wgwus cybivq AviI Rvi`vi Kviv nq Kg iz köwgk `i wewfbœ cökvi gvbe m ú` I Kg Kvjxb 45wgwbU mv _ hvm hvmt gvwu fkbvj wug Uªwgs, wgwus I mw wjz fv e KvR mvdû wm gi Ki eb gva g köwgk `i K AewnZ Kiv nq GQvov köwgk `i K AewnZ Kivi Rb KviLvbvi bvwuk ev W GB bvwuk Uvbv bv Av Q bzzb köwgk `i gvwu fkbvj Kj vb Kg KZv MY wb qvm cövwßi 45 wgwbu mv _ hvmv hvm Uªwbs, wgwus c ii w`b _ K ciez x ( QzwUi w`b e ZxZ) wzb w`b 3.3 wdwe vk I K Uªvj iæwub (Feed back & Control)) Kvh vejx Kvh c wz K Ki eb KLb Ki eb Af šíwib AwWU Af šíwib Af šíwib AwWU cwipvjbvi AwWU wug AwWU cöwz ÿ Î hv e envi wzb gv m Kiv nq 01 PK GKevi wj 02. Rei`w Í msµvší cökœgvjv AwWU cwipvjbv Kiv n e 01. köwgk `i mvÿvrkvi MÖn Yi gva g 02. e e vcbv KZ c ÿi mvÿvrkv ii gva g 03. bw_cî hvpvb qi gva g 04. Pvÿzm cwi`k bi gva g 05. cöwzôv bi ˆea UªW jvb mý, Ab vb jvb mýg mikvix Aby gv`b Av Q wkbv Zv PK Ki Z n e

7 cöwz e`b ck wbqš Y ms vi/ Dcmg kög wel q MwVZ Uxg ev Kv úvbxi g bvbxz Kvb cªwzwbwa KviLvbvi Af ší i kö gi Kvb Aw ÍZ _v K j Bm yi wfwë Z cöwz e`b cö Z, cö hvr ÿ Î Z`šÍ K i cöwz e`b ˆZix Ki Z n e D Zb KZ ÿi mv L KviLvbvi Af ší i Rei`w Í n e Rei`w Í kö gi g~j Kvi Y DrNvUb Ki Z n e G RvZxq kög wk Kvi b cwipvwjz n Q Zv wby q KiZ n e hv Z cwipvwjz bv nq mrb Kvh Kix c` ÿc MÖnY Ki Z n e KviLvbvi Af ší i kö gi KviY wb DrNvUb Ki Z n e Rei`w Íg~jL kög e Üi wel q h mkj cöwz ivak gyjk e e MÖnY Kiv h Z cv i Zv wbav ib Kiv mgm v mgvav bi Rb cö qvrbxq AvBbvbyM e e v MÖnY Kiv GK K_vq hlb hv Kiv cö qrb ZLb Zv Kvivi gva g KviLvbvi Af ší i Rei`w Í kög eü Ki Z n e G B bxwzgvj cªyqb I ev Íevq bi ÿ Î hw` Kvb mgm v cwijwÿz nq Ges KviLvbv K Rei`w Í kögkz³ Kibv _ e e v Rvi`vi Ki Z Kvb c wzi cwiez b, cwiea b, ms hvrb, we qvr bi cö qvrb nq Zvn j h_vh_ KZ c ÿi Aby gv`b mv c ÿ Zv Z cwiez b Avb Z cvi e Af šíwib AwWU wug kög welqk m`m e ` kög we ivax bxwzgvjv welqk m`m e ` Ges e e vcbv cwipvjk kªg Kvh µg cwipvwjz n j wbi cÿ Z`šÍ mv c ÿ `ªæZZg mg q mgm vi mgvavb Ki Z n e Kvb kö gi NUbv NU j cö qvr bi Dci wfwë K i 04. ev Íevqb I hvmv hvm ((Implementation& Communication )t 3.1 I3.2 Aby Q ` Av jvp wel qi gva g gvn&`xb mv quvm wjwg UW KZ cÿ GB AskwU wbwðzfv e c~y Ki eb 05.wdWe vk I K Uªvj (Feed back Control) t 3.3 Aby Q ` Av jvp wel qi gva g gvn`xb mv quvm wjwg UW KZ cÿ GB AskwU wbwðzfv e c~y Ki eb fvjevmvi f~eb K i Rq, Avi Kvb Rei`w Í bq, GB nvk mk ji eªz

GZϦviv mswkøó mK‡ji AeMwZi Rb¨ Rvbv‡bv hv‡”Q †h, MZ 01 gvP©, 2012 mKvj 10

GZϦviv mswkøó mK‡ji AeMwZi Rb¨ Rvbv‡bv hv‡”Q †h, MZ 01 gvP©, 2012 mKvj 10 BwcGm UwcK wmwewu 2017 (c q U wiµzu g U wm g)-g AbjvB b cöv_wgk iwr ªkbK Z cöv_ x `i ga n Z juvwi Z DËxY cöv_ x `i K ev q mj Gi cÿ n Z Awfb `b juvwi Z DËxY cöv_ x `i P~ovšÍ iwr ªkb-Gi Rb we ÍvwiZ Z_ m~px

Chi tiết hơn

weáwß bs- 150/2018 e vskvm wm jkkb KwgwU mwpevjq evsjv `k e vsk cöavb Kvh vjq gwzwsj, XvKv-1000 ZvwiL t 28/05/1425 e½vã 12/09/2018 wlª vã mvbvjx e vsk

weáwß bs- 150/2018 e vskvm wm jkkb KwgwU mwpevjq evsjv `k e vsk cöavb Kvh vjq gwzwsj, XvKv-1000 ZvwiL t 28/05/1425 e½vã 12/09/2018 wlª vã mvbvjx e vsk weáwß bs- 150/2018 vm wm jkkb KwgwU mwpevjq Kvh vjq ZvwiL t 28/05/1425 e½vã 12/09/2018 wlª vã mvbvjx wjwg UW G Ôwmwbqi AwdmviÕ c ` mivmwi wb qv Mi j ÿ wjwlz cixÿvq DËxY cöv_x `i Av e` bi mg_ b KvMR-cÎ

Chi tiết hơn

ikw e e vcbv ikw e e vcbv n Q `ÿ Awdm e e vcbvi Ab Zg AsM Gg.Avwgbyi e e vcbv Dc `óv weavbgg,xvkv Friday, July 06, 2018

ikw e e vcbv ikw e e vcbv n Q `ÿ Awdm e e vcbvi Ab Zg AsM Gg.Avwgbyi e e vcbv Dc `óv weavbgg,xvkv Friday, July 06, 2018 ikw e e vcbv ikw e e vcbv n Q `ÿ Awdm e e vcbvi Ab Zg AsM Gg.Avwgbyi e e vcbv Dc `óv weavbgg,xvkv Friday, July 06, 2018 G Awa ekb _ K hv Rvbv hv e Awd mi ikw wk? ikw e e vcbv ej Z wk eysvq? ikw e e vcbvi

Chi tiết hơn

ewe Kb vi cwipvjbv bxwzgvjv Rvbyqvix 2019

ewe Kb vi cwipvjbv bxwzgvjv Rvbyqvix 2019 Rvbyqvix 2019 bw_/document fvlv evsjv Aby gv`b 03/12/2018 Aby gv`bkvix B Gg wu, UªvÝcv iwý B Uvib vkbvj evsjv `k (wuavbwe) ciezx czb:mgxÿv/review / / ms iy 2q ms iy, 2018 2 m~wpcî c ôv b ^i 1. f~wgkv 4

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 dvi G Bqvb WvBwqs wjwg UW KvBPvevwo, mvfvi, XvKv- 1340, evsjv `k (23.945831, 90.261923) 25 gvp, 2014 1 2 ch e Ymg~n 3 Kjv gi Dc i AwZwi³ Pvc QvULv Uv wn m e `Lv M Q h, Kjvg jv AwZwi³ Pv c Av Q wewìs BwÄwbqvi

Chi tiết hơn

MYcÖRvZš x evsjv `k mikvi Aa i Kvh vjq ivrkvnx mikvix wmwu K jr, ivrkvnx EIIN GKv`k kªyx Z fwz weáwß wk vel t wkÿv e l GKv

MYcÖRvZš x evsjv `k mikvi Aa i Kvh vjq ivrkvnx mikvix wmwu K jr, ivrkvnx EIIN GKv`k kªyx Z fwz weáwß wk vel t wkÿv e l GKv EIIN- 126489 wk vel t 2015-2016 2015-2016 wkÿv e l GKv`k köyx Z fwz n Z B QzK QvÎ-QvÎx `i Rvbv bv hv Q h, ivrkvnx mikvwi wmwu K j R ez gv b mxu msl v k~b Av Q Zv wb œ `Iqv n jv weávb gvbwek = 46wU = 85

Chi tiết hơn

ms hvrbx-l BÛvw ªqvj GÛ Bbd«v ªvKPvi W fjc g U dvbb vý Kv úvbx (AvBAvBwWGdwm) wjwg UW mb vwbz MÖvnKe `i m`q AeMwZi Rb 1. ` k A ea m ú` AvniY, e envi I

ms hvrbx-l BÛvw ªqvj GÛ Bbd«v ªvKPvi W fjc g U dvbb vý Kv úvbx (AvBAvBwWGdwm) wjwg UW mb vwbz MÖvnKe `i m`q AeMwZi Rb 1. ` k A ea m ú` AvniY, e envi I ms hvrbx-l BÛvw ªqvj GÛ Bbd«v ªvKPvi W fjc g U dvbb vý Kv úvbx (AvBAvBwWGdwm) wjwg UW mb vwbz MÖvnKe `i m`q AeMwZi Rb 1. ` k A ea m ú` AvniY, e envi I m ú `i A ea cvpvi iv a gvwb jûvwis cöwz iva AvBb,

Chi tiết hơn

Center-1

Center-1 µt bs K `ªi bvg ivj cwimi cix v_x i msl v 1, XvKv 1200001-1207500 7500 2 c MvR zj, Rwe K v úvm, XvKv 1207501-1208800 1300 3 mikvix Kwe bri j K jr, j²xevrvi, XvKv 1208801-1210800 2000 4 mikvix knx` mvniviqv`x

Chi tiết hơn

dg - 36 (MÖvg câv qz Abykvmb wewa 2004 Abymv i ms kvwaz) cözvcvw`z bmi MÖvg câv q Zi erm ii Aby gvw`z ev RU Avq Rjv: `:24ciMYv eøk: KvKØxc Kvb

dg - 36 (MÖvg câv qz Abykvmb wewa 2004 Abymv i ms kvwaz) cözvcvw`z bmi MÖvg câv q Zi erm ii Aby gvw`z ev RU Avq Rjv: `:24ciMYv eøk: KvKØxc Kvb dg - 36 (MÖvg câv qz Abykvmb wewa 2004 Abymv i ms kvwaz) cözvcvw`z bmi MÖvg câv q Zi 2019-20 erm ii Aby gvw`z ev RU Avq Rjv: `:24ciMYv eøk: KvKØxc Kvb Lv Z Rgv wemz 2017-18 erm ii cök Z Rgv PjwZ 2018-19

Chi tiết hơn

Exabyte Technology

Exabyte Technology MvwYwZK m~îvewj RULES OF MATHEMATICS exrmwyz (ALGEBRA) em, Nb, b, Drcv`K, Abywm vš I gvb wby qi m~î (a + b) 2 = a 2 + 2ab + b 2 (a + b) 2 = (a b) 2 + 4ab (a b) 2 = a 2 2ab + b 2 (a b) 2 = (a + b) 2 4ab

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Resqruietny Result Circular-2017.doc

Microsoft Word - Resqruietny Result Circular-2017.doc gva wgk I D P gva wgk wkÿv evw, w`bvrcyi Web : www.dinajpureducationboard.gov.bd E-mail : dinajpureducationboard@gmail.com weáwß vik bs t gvdwk evw`/cwb/ RGmwm/cix:-2017/2354(03) ZvwiL t 29/01/2018 wlª.

Chi tiết hơn

e½eÜz †kL gywReyi ingvb K…wl wek¦we`¨vjq

e½eÜz †kL gywReyi ingvb K…wl wek¦we`¨vjq Av e`bk Z c `i bvg (evgcv k wuk w`b) t e½eüz kl gywreyi ingvb K wl wek we` vjq MvRxcyi-1706 ch v qvbœq bi Rb Av e`bcî (K) mnkvix Aa vck (L) mn hvmx Aa vck (M) Aa vck wefvm t 1 cöv_ xi bvg (evsjvq) t...

Chi tiết hơn

vbxq mev`vbkvix `i 1-w` bi cöwkÿyt Gw qj d v cv ú wd c PvU mkb 3t vb wbe vpb, cv ú vcb Ges wbivc ` Pvjv bv wmmv - hvwš KxKiY I mp cökí wmwgu evsjv `k

vbxq mev`vbkvix `i 1-w` bi cöwkÿyt Gw qj d v cv ú wd c PvU mkb 3t vb wbe vpb, cv ú vcb Ges wbivc ` Pvjv bv wmmv - hvwš KxKiY I mp cökí wmwgu evsjv `k vbxq mev`vbkvix `i 1-w` bi cöwkÿyt Gw qj d v cv ú wd c PvU mkb 3t vb wbe vpb, cv ú vcb Ges wbivc ` Pvjv bv wmmv - hvwš KxKiY I mp cökí wmwgu evsjv `k Gw qj/wg W d v cv ú vc bi Rb vb wbe vpb Gw qj ev wg

Chi tiết hơn

Av`gRx K v Ub g U cvewjk zj XvKv mbvwbevm QvÎ fwz wkÿvel 1g köwy mvÿvzkvi MÖn Yi mgq wb œewy Z KvMRcÎ mv _ Avb Z n e : * Rb mb` c Îi g~j Kwc *

Av`gRx K v Ub g U cvewjk zj XvKv mbvwbevm QvÎ fwz wkÿvel 1g köwy mvÿvzkvi MÖn Yi mgq wb œewy Z KvMRcÎ mv _ Avb Z n e : * Rb mb` c Îi g~j Kwc * Av`gRx K v Ub g U cvewjk zj XvKv mbvwbevm 1g köwy mvÿvzkvi MÖn Yi wb œewy Z KvMRcÎ mv _ Avb Z n e : * Rb mb` c Îi g~j Kwc * wczv/gvzvi RvZxq cwipqc Îi d UvKwc * mvgwik PvKzixiZ A_ev cöwziÿvlv Z ezbfy³

Chi tiết hơn

µwgK bs

µwgK bs K `ª- 01: ( ivj bs- 10001 _ K 11767ch ší) =1767 Rb µwgb bs Kÿ cwiwpwz cixÿv_ xi ivj bs 01 K vk iæg-1 (wcaviwuwm) 10001-10035 (35) 02 K vk iæg-2 (wcaviwuwm) 10036-10075 (40) 03 evw wgwus iæg, (wcaviwuwm)

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 ^vmzg wiwps AvDU-Ae- zj wpj Wªb (i ) dbr-2 cökí 1 mvbvjx e vsk wjt Gi mswkøó kvlv g v brvi `i AskMÖn Y i dbr-2 cök íi wkÿv fvzv-aby`vb e e vcbv I weziy welqk Iwi q Ukb Kg kvjv 2 i -2 cök íi mswÿß weeiy

Chi tiết hơn

PIONEER KNITWEARS (BD) LTD % E x p o r t O r i e n t e d I n d u s t r i e s PC/1/001 Version-02 Aud. Date: 05/09/ g~jbxwz t CHILD LABOR

PIONEER KNITWEARS (BD) LTD % E x p o r t O r i e n t e d I n d u s t r i e s PC/1/001 Version-02 Aud. Date: 05/09/ g~jbxwz t CHILD LABOR 1.1 g~jbxwz t CHLD LABOR POLCY cvbwbwqvi bxuq vim (weww) wjt me `v wek vm K i h, `ÿ Rbe ji DciB Drcv`bkxjZv wbf ikxj mwvk Kv Ri Rb mwvk e w³ wb qv Mi D Ïk memgqb GKwU wbi cÿ, wblyuz AskMÖnbg~jK wb qvm

Chi tiết hơn

Muktinagar Book

Muktinagar Book ebmjvbb cöwz e`b KwgDwbwU GWz Kkb IqvP gyw³bmi BDwbqb, mvnvuv, MvBevÜv wgr v Kvgiæb bvnvi D`qb ^vej ^x ms v MYmvÿiZv Awfhvb D`qb ^vej ^x ms v wbz P `ª gyleü wkÿv gšwjk gvbevwakvi Ges cöv_wgk wkÿv mkj wkÿvi

Chi tiết hơn

wk v I M elyv Bbw wudu XvKv wek we` vjq Gg.GW (mvü ) Kvh µg: wk ve l i fwz wb ` wkkv wk vq wwwmömn ( Having Degree in Education) K. wegw (m

wk v I M elyv Bbw wudu XvKv wek we` vjq Gg.GW (mvü ) Kvh µg: wk ve l i fwz wb ` wkkv wk vq wwwmömn ( Having Degree in Education) K. wegw (m wk v I M elyv Bbw wudu XvKv wek we` vjq Gg.GW (mvü ) Kvh µg: 2016-2017 wk ve l i fwz wb ` wkkv wk vq wwwmömn ( Having Degree in Education) K. wegw (m vb)/ wegw ev mgzzj wwwmö cövß A_ev 2017 mv j D³ cix

Chi tiết hơn

`icî bs-xvkwcwc/wbjvg/07/ggwu/wrgmb/ ZvwiLt 19/02/2015 wlªt `icî eü ZvwiLt 25/03/2015 wlªt `icî eü t 113 welqt - 09wU g~j wmwwdj MÖæc-ÒGÓ Lot N

`icî bs-xvkwcwc/wbjvg/07/ggwu/wrgmb/ ZvwiLt 19/02/2015 wlªt `icî eü ZvwiLt 25/03/2015 wlªt `icî eü t 113 welqt - 09wU g~j wmwwdj MÖæc-ÒGÓ Lot N welqt - 09wU g~j wmwwdj MÖæc-ÒGÓ Lot Name of Vehicles Registration No. Qty. Chassis No. Engine No. YOM Location Quoted Price (TK.) Quoted Price in Word (Tk.) 01 Nissan Sunny DAC-MET-KA-03-6021 01 EA BAAB-13-510912

Chi tiết hơn

wk ivbvg Awf hvm m úwk Z bxwz Bmÿ ZvwiL deªæqvix 12, 2013 wiwfkb ZvwiL I b ^i ikw b ^i, WKz g U MI/Policy/19 Awf hvm m úwk Z bxwz Grivience

wk ivbvg Awf hvm m úwk Z bxwz Bmÿ ZvwiL deªæqvix 12, 2013 wiwfkb ZvwiL I b ^i ikw b ^i, WKz g U MI/Policy/19 Awf hvm m úwk Z bxwz Grivience Grivience Policy 1. bxwz (Principle)t Gg AvB wjwg UW kªwgk/kg x `i h Kvb ai Yi Awf hvm iæz mnkv i we epbv K i Ges m wji h_vh_ wggvsmv Ges mgvav bi gva g KviLvbvq kªwgk-gvwjk mk ji g a mym úk ˆZwi mn mȳ

Chi tiết hơn

wi UBjv ii Rb KiYxq t eiv K Z UwjUK b ^i _ K wej cwi kv ai Rb wi UBjvi wb Ri A vkvd U iwr óªkb Ki eb wi UBjvi I wwjvi iwr óªk bi wbqgvejx t g mr Ack b

wi UBjv ii Rb KiYxq t eiv K Z UwjUK b ^i _ K wej cwi kv ai Rb wi UBjvi wb Ri A vkvd U iwr óªkb Ki eb wi UBjvi I wwjvi iwr óªk bi wbqgvejx t g mr Ack b wi UBjv ii Rb KiYxq t eiv K Z UwjUK b ^i _ K wej cwi kv ai Rb wi UBjvi wb Ri A vkvd U iwr óªkb Ki eb wi UBjvi I wwjvi iwr óªk bi wbqgvejx t g mr Ack b wm q Regr wj L 727 b ^ i cvvv Z n e (SMS charge Free)

Chi tiết hơn

[ g Uªv wbwus GÛ WvBs wgj&m wjwg UW (d v±ix-02) PvivevM, Avïwjqv, mvfvi, XvKv-1341 g Uªv wbwus GÛ WvBs wgjm& wjt (d v±ix-2) PvivevM, Avïwjqv, mvfvi, X

[ g Uªv wbwus GÛ WvBs wgj&m wjwg UW (d v±ix-02) PvivevM, Avïwjqv, mvfvi, XvKv-1341 g Uªv wbwus GÛ WvBs wgjm& wjt (d v±ix-2) PvivevM, Avïwjqv, mvfvi, X [ g Uªv wbwus GÛ WvBs wgjm& wjt (d v±ix-2) wk kvi kög bxwzgvjv bxwzgvjv ïiæi ZvwiL t 01/01/2009 Bs ms kva bi ZvwiL t 01/07/2017 Bs ciez x ms kva bi ZvwiL t 30/06/2018 Bs ms kva bi bv ^vi t 04 1. bxwzgvjv

Chi tiết hơn

jvkmvg ivw, Kvw `icvo, Kzwgjv dvb : d v : website : vik bs ZvwiL: 20 R

jvkmvg ivw, Kvw `icvo, Kzwgjv dvb : d v : website :     vik bs ZvwiL: 20 R jvkmvg ivw, Kvw `icvo, Kzwgjv dvb : 081-76328 d v : 081-76438 website : www.comillaboard.gov.bd. E-mail : info@comillaboard.gov.bd. vik bs ZvwiL: 20 Ryb 2015 gva wgk I D Pgva wgk wk v evw, Kzwgj v Gi 2015

Chi tiết hơn

1. Child Labor Policy

1. Child Labor Policy [ 1 gvmv i wwrvbb U wjwg UW e½eüz ivw, UsMvevox, Avïwjqv, mvfvi, XvKv wkï kög bxwzgvjv bxwzgvjv ïiæi ZvwiL 01/01/2011 Bs ms kva bi ZvwiL 29/06/2017 Bs ciez x ms kva bi ZvwiL 31/12/2017 Bs ms kva bi bv

Chi tiết hơn

MergedFile

MergedFile wk kvimä cjøx we`ÿ r mwgwz Gi ÒmnKvix K vwkqvió c ` wb qvm jv fi Rb Av e`b dig ( mswkøó vb cöv_x K ^n ÍcyiY Ki Z n e) Rbv ij g v brvi wk kvimä cjøx we`ÿ r mwgwz gyk m`cyi, wk kvimä cvm cvu mvb Ri GK Kwc

Chi tiết hơn

Executive Summary

Executive Summary Gwe G vcv ijm wj. 225, wmovbi ivw, ngv qzcyi, mvfvi, evsjv `k (23.791290, 90.265415) 9B b f ^i, 2016 ch eÿymg~n 2 2 g~j Drcv`b feb 3 3 fe b D PPvc m úbœ Kjvgmg~n 4 4 D PPvc m úbœ Kjvgmg~n wwrvb b wbav

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 1 G v g wbwus G vû WvBwqs BÛvw ªR wj. (BDwbU 2) mywdqv cøvrv, 327/3/we-wm, `wÿy hvîvevwo, XvKv-1204, evsjv `k (23.708897, 90.437078) 12B Ryb, 2014 2 ch eÿymg~n 3 Kswµ Ui Kjvgmg~ n AZ wak Pvc N Kjvgmg~

Chi tiết hơn

MergedFile

MergedFile K `ªi bvg t dvwrj cvm 1g el cixÿv-2016 wlª vã cixÿvq Abycw Z cixÿv_x i ZvwjKv K `ªi KvW b ^i t bs iwr ªkb b ^i Abycw Z welqmg~ ni KvW (cixÿvi µgvbymv i) gšíe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 G ZvwjKv 3 Kwc Zwi Ki

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344>

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344> 第一部分 : 商業概論 1. h µœ tèè x k» õ ~pò ô SBS TV Î tèè x h á Ž é x f(h ) (µœ ) œò Î 8 ¾ é l ª ñ h Ûv± (A) å Ç ¾ ï (B) léðu ÿÿ é «Ò ð u p à x (C) Øðu o ÀÛµÃ à ºpuÎ g (D) Ø Ì Â ú º» Ò sž Î SWOT (S) 2. hv± Úþ

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63> 第一部分 : 電工機械 2 1. m d p á p Ñ ÂÎ5Wb0m j ¾ ÿþ ~ Ñ Ô 2 m j º E ab ¹ hv± (A) (C)! (B) (D) 2. p Ì Ì ë Î 6 Î 600 ñ Î 0.05 Wb º ÌÎ 30 A ð ûõîl -r (A) 100 (C) 300 -r (B) 200 -r -r (D) 400 -r 3. p «Ì ð v Þ Î 450

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 1 Pwi Bw U gu wjwg UW cøu bs 105, XvKv G cvu c«mwms Rvb, MbKevox, Avïwjqv, mvfvi, XvKv evsjv `k (23.952002D, 90.266265c~) 4 g 2014 2 Kjv g Pv ci gvîv 3 Kjv gi Dci Z` ší cv_ ii wgk«bi Dcw wz cviqv M Q d

Chi tiết hơn

management***

management*** Z_ I hvmv hvm cöhyw³ e envwik welq : WUv er g v br g U wm g cöwz e`b-1 t WUv e R cö ek Kiv, Uwej I wdì Zwi Kiv ZË t GKwU WUv e R GKvwaK WUv Uwej _v K WUv Uwe j wewfbœ wd ìi Aax b GKB ai bi WUv _v K WUv

Chi tiết hơn

(Microsoft Word NIS Quarterly Progress Report of Prime Bank Limited _April \226 June, 2017_)

(Microsoft Word NIS Quarterly Progress Report of Prime Bank Limited _April \226 June, 2017_) 1. cövwzôvwbk e e v 1.1 ˆbwZKZv KwgwU MVb bwzkzv KwgwU MwVZ ZvwiL 24/10/2 3 KZ cÿ KwgwUi mfvcwz, dvkvj c q U Ges m`m e `t 1 Rbve nvweeyi ingvb, wwggww, wmiavbwmwm GÛ wrwe (KwgwUi mfvcwz) 2 Rbve wrqvdi

Chi tiết hơn

BDwbU wew Qbœ m vebv web vm Discrete Probability Distribution 2 f wgkv m vebv web vm wew Qbœ I Awew Qbœ ˆ`e Pj Ki cöwÿ Z e vl v Kiv nq Kvb wew Qbœ PjK

BDwbU wew Qbœ m vebv web vm Discrete Probability Distribution 2 f wgkv m vebv web vm wew Qbœ I Awew Qbœ ˆ`e Pj Ki cöwÿ Z e vl v Kiv nq Kvb wew Qbœ PjK BDwbU wew Qbœ m vebv web vm Discrete Probability Distribution 2 f wgkv m vebv web vm wew Qbœ I Awew Qbœ ˆ`e Pj Ki cöwÿ Z e vl v Kiv nq Kvb wew Qbœ PjK x Gi wewfbœ gv bi cöwÿ Z hlb wewfbœ m vebv cviqv hvq

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Inner

Microsoft Word - Inner Mvfxi RvZ Dbœqb I `y» Lvgvi vcb Dairy Breed Improvement and Establishment of Dairy Farm BAE 4104 SCHOOL OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT h wm cn E¾j š² hnä hcé mu SCHOOL OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 2. Anti Harassment & Anti Abuse Policy

Microsoft Word - 2. Anti Harassment & Anti Abuse Policy Document No: ANTI HARASSMENT & ANTI ABUSE POLICY & PROCEDURE nqivwb iva I AeÁv iva bxwzgvjv Ges c wz Issue No: 03 Issue Date: BITOPI GROUP SUSTAINABILITY- COC POLICY- 02 16-07-2017 Prepared By: Kamruzzaman

Chi tiết hơn

CANTONMENT PUBLIC SCHOOL & COLLEGE SYLLABUS-2019 CLASS: II (ENGLISH VERSION) Name of Books Publisher Writer Avgvi evsjv eb (2q fvm) NCTB English For T

CANTONMENT PUBLIC SCHOOL & COLLEGE SYLLABUS-2019 CLASS: II (ENGLISH VERSION) Name of Books Publisher Writer Avgvi evsjv eb (2q fvm) NCTB English For T CANTONMENT PUBLIC SCHOOL & COLLEGE SYLLABUS-2019 CLASS: II (ENGLISH VERSION) Name of Books Publisher Writer Avgvi evsjv eb (2q fvm) NCTB English For Today Book-2 NCTB Elementary Mathematics NCTB Esho Chobi

Chi tiết hơn

G j dvb j wmgj QKmg~n c~i Yi wb ` wkkv FY kªyxweb vm wefvm, we Kwe, cöavb Kvh vjq, XvKv

G j dvb j wmgj QKmg~n c~i Yi wb ` wkkv FY kªyxweb vm wefvm, we Kwe, cöavb Kvh vjq, XvKv G j dvb j wmgj QKmg~n c~i Yi wb ` wkkv FY kªyxweb vm wefvm, we Kwe, cöavb Kvh vjq, XvKv Change of System Date cö_ g kvlvi h mkj Kw úduv i FY köyxweb vm msµvší KvR Kiv n e mb mkj Kw úduv i Date mwvk Av

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 G vw±f K úvrvbu wgjm wj. `Iqvb Bw`ªm ivw, wriv ev, Avïwjqv, mvfvi (23.912511D, 90.308666c~) 21 k Ryb 2014 1 2 ch eÿymg~n 3 d v±wi fe bi Kjvgmg~ n Pv ci gvîv ^vfvwek wwrvbb mxgvi D aÿ g b n q Q AvcvZ wnmve

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 電工機械 1. p Ì Û hv± (A) Ž ÂÎ 628 ëâ0ô t à Î ð Î 1 800 Ô (B) 1800 rpm 180 ð 1 180 Ô (C) 60 rps ð 1 120 Ô º Î (D) ð 0.01 Ô º Î 50 rpm 2. p Ì oº n «º Î 16 à Π15 ˆ á (A) 60 (B) 60 2 á (C) 31 (D) 31 2

Chi tiết hơn

g~j ms e`bkxj Z_ Avcbv `i m`q AeMwZi Rb Rvbv bv hv Q h, A` gvp 15, 2016 Bs ZvwiL ivr eyaevi, wekvj 4.30 Uv _ K 6.00 Uv ch ší wgdpzqvj Uªv e vs Ki K c

g~j ms e`bkxj Z_ Avcbv `i m`q AeMwZi Rb Rvbv bv hv Q h, A` gvp 15, 2016 Bs ZvwiL ivr eyaevi, wekvj 4.30 Uv _ K 6.00 Uv ch ší wgdpzqvj Uªv e vs Ki K c g~j ms e`bkxj Z_ Avcbv `i m`q AeMwZi Rb Rvbv bv hv Q h, A` gvp 15, 2016 Bs ZvwiL ivr eyaevi, wekvj 4.30 Uv _ K 6.00 Uv ch ší wgdpzqvj Uªv e vs Ki K c v iu nw Awdm, evw i g, mvb dvi ( j fj 5), GgwUwe m

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 GivBfvj d vkb wj. Ltd Kj gk i, evw evrvi, cv Awdm- RvZxq wek we` vjq, wc.gm- MvRxcyi, evsjv `k (23.948126D, 90.385079c~) 17 Ryb 2014 DEA 1 2 ch eÿymg~n 3 AZ wak Kjvg Pvc Ges Awbqwš Z A vqx fvi AvcvZ wnmv

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題 第一部分 : 機械製造 1. Úd ØÇk g  Þg ¼ à º v «(A) º «(B) Þ «(C) ï «(D) «2. é Î Ýx ¹ kp é j ï uy ï } Žµ u Þ p Çv (A) ô ( Al2O 3) (B) (TiCN) (C) (TiN) (D) f(tac) 3. ÓŒ ± ¹ Ô ï p Ô Ç (A) (B) (C) (D) ïô 4. p ï h

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-化工群專二試題

Microsoft Word 四技二專-化工群專二試題 第一部分 : 基礎化工 1. p þã } 80% Ø Ã } o 60% º ãp l () % (B) 0% (C) 6.% (D) 7%. 16 kg 400 kg ô(}ôôý r Î 0%) kg ô 8.4 kg ô º h Ûv± ( C 1 O 16) () ô Î 0 kg (B) ô r Î % (C) Î 80% (D) ô Î 0%. k 40 C ð k 00 x } 60%

Chi tiết hơn

!" # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1!" #$%&' " (!")*+!, #-./01 2! :4;, / <= BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!")* Z[!")*/\]^ :

! # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1! #$%&'  (!)*+!, #-./01 2! :4;, / <= BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!)* Z[!)*/\]^ : !" # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1!" #$%&' " (!")*+!, #-./01 2!3 456789:4;, / ? @A BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!")* Z[!")*/\]^ : 3# `a _bc I ] 3 E ST 6 / M_ _`a _b _b / 3 E ST ! _

Chi tiết hơn

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang Tài liệu bài giảng (Toán 10 Moonvn) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ (P) Thầy Đặng Việt Hùng wwwyoutubecom/thaydangviethung VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài 1:

Chi tiết hơn

AwW‡Ui cUf~wg

AwW‡Ui cUf~wg evsjv ` ki K ú Uªvjvi GÛ AwWUi Rbv ij Gi evwl K AwWU wi cvu A_ ermi 2005-2006 A_ gš Yvjq, Af š ixy m ú` wefvm cö ÖÖ_g LÛ AwW Ui msw ß mvi (Executive Summary) evsjv ` ki K ú Uª ªvjvi GÛ AwWUi Rbv i ji Kvh

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thờ

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thờ SỞ GD&Đ QẢNG BÌNH ĐỀ HI CHÍNH HỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ HI HỬ HP QỐC GIA NĂM 09 Bài thi: KHOA HỌC Ự NHIÊN Môn thi thành phần: VẬ Í hời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề HƯỚNG DẪN GIẢI

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn bằng nhau (O) và (O ) lần lượt lấy hai cung AM và

Chi tiết hơn

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TA KHẢO SÁT ỚP NĂM 9 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn kiểm tra thành phận: VẬT Í Thời gian làm bài: 5 phút

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-電機與電子群專一試題

Microsoft Word 四技二專-電機與電子群專一試題 第一部分 : 電子學 1. pá «ØêàÎ 10 VÛêàÎ 5VØp ~à Î 1 Vˆp«w(duty cycle)îv (A) 20% () 40% (C) 60% (D) 80% 2. pj«ûhv± (A) Ÿ««êk(crest factor)î 2 () ««k(form factor)î 1 (C) Ž«v (D) «ÇŸ««(fudametal)Ýášp«(harmoics) o

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 數位邏輯. h Ûv± (A) TTL Ç yæ k 2.4 V.4 V () CMOS IC í TTL IC (C) h IC Î. j (D) ECL Ç ¾ Ÿ ð e  ƒ 2. v m(.) 2 o v à Îv (A) (5.5) () (AA.8) (C) (D5.4) (D) (25.2) ˆ A à 3. Ø (47) A (57) 8 (A) 2 () 8 (C)

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

Инструкция Philips 42PFL6907T/12

Инструкция Philips 42PFL6907T/12 LED и LCD-телевизоры Philips 42PFL6907T/12: Инструкция пользователя -,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0 /15/ 78991',0%,'1:*50 /1;?!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, @ABC;789D @DBC;789D ǝȁƿǻǯǻdzǿǿǯǻ !"#$%&'()$

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc Câu I: Học sinh ự giải Câu I: GỢI Ý GIẢI ĐỀ 6 - + - - = m có Tìm ấ cả các giá rị của ham số m để phương rình ( ) ( ) nghiệm Nhận é: ( - + ) = - + + ( - ) = + ( - ) Đ/k ác định: Đặ ì³ í Û î - ³ = - +, a

Chi tiết hơn

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 -

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 - 04 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - - JC - - JC - 3 - m - SI - 4 - MKS SI SI MKSA MKSA RAsionalised Metre Kilogram Second Ampere RMKSA SI SI (m) (Kg) (s) (A) (k) (cd)

Chi tiết hơn