Microsoft Word FORCED LABOUR

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word FORCED LABOUR"
  • Hà Tú
  • 2 năm trước
  • Lượt xem:

Bản ghi

1 cwjwmi bvg: kög we ivax bxwzgvjv (POLICY AGAINST FORCED LABOUR) cwjwm bs- gvmwj/gbpavi/44 Kvh Kix ZvwiL: 27/10/2015 bevq bi ZvwiL: 31/12/2016 wbe vnx `vwqz : mn:e e vck GBPAvi, GBPAvi Awdmvi, cökvmwbk Kg KZ v, Kj vb Kg KZ v gwbui: cwipvjk, e e vck- GBPAvi I 1.msÄv-( Definition ) t Kg ÿ Î Kg xi B Qvi weiæ KvR Pvwc q w` q ev Pvc cö qvm K i Ges KvR Av` qi ÿ ZI Am`vPiY K i Ges Kvb kz Av iv ci gva g h kög Av`vq Kiv nq Zv K kög e j 1.1 A½xKvi ( Commitment ) t gvn&`xb mv quvm wjwg UW Gi KZ cÿ evsjv `k kög AvBb 2006, evsjv `k kög (ms kvab) AvBb 2013 I evsjv `k kög wewa 2015 Gi mkj aviv, AvBGjI Kb fbkb Gi mkj wbqg-bxwzi cöwz m vb cö`k b c~e K wewfbœ ÎZv/evqv ii Rei`w Íg~jg kög we ivax wel qi gzvg Zi mv _ GKvZ Zv cvly K i AÎ KviLvbvq RvwZ, ag, ey, wj½ I ckvi köwgk, Kg Pvix I Kg KZ v mkj chv q kög Kvh µg wbwl NvlYv K i Qb GB g g KviLvbvi Kv_vI Kvb Ae v ZB hb kög Kvh µg cwipvwjz bv nq, mwu wgwðzki Y Ges Gi ev Íevq b KZ cÿ A½xKvive 1.2 AvB bi weavb ( Provision of law) t Rei`w Í kö gi wel q gvn&`xb mv quvm wjwg UW evsjv `k kög AvBb 2006, 1930 mv ji AvBGjI Kb fbkb aviv 29,1957 mv ji AvBGjI Kb fbk aviv 105 Gi cöwz kö vkxj _ K, evqvi Gi AvPiY wewai kög we iv`x c q Ui gzvg Zi mv _ mvgäm weavb K i KviLvbvi Af ší i kög Kh µg K wbiærmvwnz Kiv nq 1.3 D Ïk (Purpose) t e emvwqk Kvh µg cwipvjbv I myô my `i Kg cwi ek wbwðz Kivi j ÿ AÎ KviiLvi kög cwipvwiz bv KivB nj G bxxzgvjv cöyq bi D Ïk 1.4 jÿ (Vision of the policy) tkg ÿ Î KvR Av`vq, AwaKvi I my hvm-myweav cö`vb, myô I my `i Kg cwi ek ervq ivlvi gvb m KviLvbvi Kv_vI Kvb Ae v ZB hb kög Kvh µg cwipvwjz bv nq, mwu wbwðzki Yi j ÿ KZ cÿ I bxwzgvjv cöyqb K i Qb 02.Organization chart with their define role & activities: gvn&`xb mv quvm wjwg UW KZ cÿ kög we ivax bxwzgvjv cö qvm I ev Íevq b GKwU KwgwU MVb K i Qb wb b AM vbvb Rkb PvU `qv njt

2 Organization Director Project Manager Manager HR & Compliance Asst. Manager HR gvn&`xb mv quvm wjwg UW evsjv `k kög AvB bi cªwz kö v i L GB bxwzgvjv cö qvm I mvwe K ev Íevq b wbb wjwlz cl` MVb Kiv nj KwgwU m`m `i `vwqz I KZ e mg~n wb b `qv nj µwgk bs c` `vwqz I KZ e 01 mfvcwzt wbevn x cwipvjk 02 mn.mfvcwzt cökí e e vck 03 mvsmvwbk m úv`k t e e ck-gbp Avi GÛ 04 mn-mvsmvwbk m úv`k t mnkvix e e vck (GBP Avi) 05 m`m t mkkb/kvlv cöavb Section Chief KviLvbvi Af ší i hw` G bxwzgvjv ev ÍevwqZ bv nq ev Kv_vI Kvb kög cwijwÿz nq, Zvn j wbevn cwipvjk Zv wbim b Kvh Kix e e v MÖnj Ki eb Ggb wk cö qvr b Kv úvbxi cöpwjz wewa weavb I kög AvBb Abyhvqx e e v MÖnY Ki eb bxwzgvjv jw½z n j ev kö gi Kvb Awf hvm cviqv M j Z`šÍ K i Ges Z`šÍ cöwz e`b Abyhvqx Kv úvbxi cöpwjz weavi I kög AvBb Abyhvqx AvBbvbyM e e v MÖnY Ki eb KviLvbvi Kv_vI Kb Ae vzb hb kög Kvh µg cwipvwjz bv nq, mwu wbwðzki bi j ÿ Kvh Kix c` ÿc MÖnY K i _v Kb Gi ci I hw` KviLvbvi Kvb kö gi NUbv N U Z e mswkøó `i weiæ kvw Íg~jK e e v MÖnY Ki eb KviLvbvi Af ší i kög hv Z bv nq m j ÿ mvwe K mn hvwmzv cö`vb GQvovI wewfbœ gvwu fkbvj wgwus I Uªwbs qi gva g kög K wbiærmvwnz Kiv GBP Avi G vû I I qj dqvi AwdmviMY Kg iz köwgk `i mv _ kög wel q Avjvc Av jvpbv Ki e mswkøó mkkb/kvlv cöavbmy KvR Av`vq I köwgk wbqš bi ÿ Î hv Z Kvb cökvi Rei`w Í bv nq, m e vcv i mvwe K c` ÿc MÖnY Ki eb kö gi e vcv i jvbb Pxd I mycvi fvbrvimy, wcgg, GwRGg GBP Avi GÛ wefv Mi wi cv U cö`vb Ki eb 03. bxwzgvjv cª qvm I gyj vqy c wz/cöwµqv ( Routines & procedures)t gvn&`xb mv quvm KZ cÿ KviLvbvi Af ší i kög we ivax bxwzgvjv ev Íevq b wbb wjwlz avc wj Abymib K i _v Kt

3 ev Íevqb iæwubt (Implementation Routine) Kvhv ejx wk? Kvh cöbvjx (wkfv e) `vwqz cövß e vw³ Rei`w Í wb qvm, h Kvb ai bi QzwU, Rei`w Í g~jk kög AwaKvi cö`vb, IfviUvBg g~jk kög wbiærmvwnz cö`vb, KvR Av`vq, Ae vnwz welqk KiY BZ vw` ÿ Î Kvb cökvi Rei`w Í Kiv nq bv m`m e ` KviLvbv K köggy³ Kivi Rb `vwqz cövß hviv i q Qb Zviv Kg ÿ Î köwgi AIZvq hv hv c o Zv jw½z n Q wkbv mwu wgwðz Ki eb RvgvbZ MÖnY KivLvbvi Kv_vI kö gi Kvb NUbv NU j Zv wbimb K í mvwe K c` ÿc MÖnY Ki eb Rbej wb qv Mi ÿ Î AÎ Kv úvbx Kv iv KvQ _ K Kvb ai bi `wjj ` Ív er hgbt wkÿvmz hvm Zvi mg`cî, jvb mý, cvm cvu bvm` A_ ev Ab vb iæz c~y Kvb WK g U mi g~j Kwc RvgvbZ wnmv e MÖnY K i bv gvu K_v AÎ Kv úvbxi Drcv ` b Pzw³ wfwëk kög Aby gvw`z bq Rei`w Í g~jk kög welqk m`m e ` Kvh Kvj (KLb) wb qvm, h Kvb ai bi QzwU, AwaKvi cö`vb, Ifvi UvBgcÖ`vb, KvR Av`vq, Ae vnwz BZ vw` ÿ Î hlb cö qvrb wb qvm, c `vbœwz I ezb e w Kvjxb mgqmxgv Kg Kvjxb mg q Rei`w Í kªg welqk Kvb Awf hvm cviqv M j ZvrÿwbKfv e G mgm vi mgvavb Kiv nq wb qvm, ezb ew c `vbœwz BZ vw` wel q RvgvbZ MÖn Yi Kvbv Awf hvm ev Z_ cvi qv M j Z`šÍ I Z_ cögv bi wfwë Z ZvrÿwbKfv e G mgm vi mgvavb Kiv nq Ae nwz cö`vb Ae nwzi ÿ Î GKRb köwgk, Kg Pvix I Kg KZ v Zvi cö qvr b ^ Qvq evsjv `k kög AvBb, Kv úvbxi cöpwjz wewa weavb g b mkkb/wefvmxq cöavb I GBP Avi G vû wefvm K AeMZ K i Ae vnwz cö`vb Ki Z GBP Avi G vû wefvm, cökvmwbk wefvm Rei`w Í kög welqk Ae vnwz MÖnY/cÖ`vb Kvjxb Ae vnwz MÖnY/cÖ`vb Kvjxb Kvb mgm v m wó n j Ae vnwz MÖnY I cö`v bi ciez x 01 mßv ni mg qi g a B Zv mgvavb Kiv nq

4 KvR Av`v qi ÿ Î cv ib mswkøó mkkb cö`vb, I cökvmwbk wefvmxq cöavb GBPAvi G vû wefv M n ÍvšZi K ib GBP Avi GÛ wefvm e e vcb cwipvwjk KZ K PzovšÍ v Aby gv` bi ci Ae vnwz cî MÖnY K i Ges cö qvrbxq c` ÿc MÖnY K ib gvwjk KZ K PvKzix Aemv bi ÿ Î evsjv `k kög AvBb 2006 I evsjv `k kög wewagvjv 2015 cy ivcywi Abymib K ib Zv Kiv nq KviLvbvi Af ší i ^xq KZ e Kg cvjb Ki Z hw` Kn Kv R fzj ev Aëvi K i Zvn j Zvi weiæ Kvb kww Íg~jK e e v MÖnY bv K i gvwu fk bi gva v g eyws q KvR Av`vq Kiv nq D jøl h, G Kvi b Kv iv ezb/gryix wmz ev KZ b Kiv nqbv Ifvi UvBg IfviUvB gi ÿ Î Kv iv Dci Kvb ai b Pvc cö qvm bq eis ^ Qv-cÖ Yvw`Z n q hviv Ifvi UvBg Ki Z B QK n e ïaygvî ZvivB IfviUvBg K iz cvi i IfviUvB gi ÿ Î Kvb eva evakz ev Rei`w Í AÎ KviLvbvq we` gvb bb cökvmwbk wefvm Drcv`b wefvm Av MB Ifvi UvB gi e vcv i Rvwb q ` e G ÿ Î Kg iz Kv iv Kvb mg mv _vk j ev Kn Ifvi UvBg Ki Z AcviMZv cökvk Ki j Zv K Ifvi UvB g g bvbxz e vw³ e e vck gvbe m ú` I e e vck gvbe m ú` I Kg N U AwZwi³ Kg N U mg q cö hvr bq cö hvr bq

5 Uq ju e env ii ÿ Î Af šíixy wbixÿv/gwb Uwis Kiv bvi e vcv i Kvb Pvc `qv nq bv Ifvi PvBg eva Zvg~jK bq, ïaygvî köwg Ki B Qv ZB IfviUvBg Kiv bv nq cq ju e env ii ÿ Î Kvb cökvi wewawb la Av ivc ev AvPiY nqbv KviLvbvi Af ší i kög we ivax bxwzgvjv h_vh_fv e ev ÍevwqZ nq wkbv G e vcv i wbqwgz Af šíixy AwWU cwipvjbv Kiv nq G QvovI `bw `b d vi gwbuwis, y=wgk `i mv L mvÿrkvi MÖnY, MÖæc Aby mvÿrkvi MÖnY, Awf hvm ev _ K cövß Kvb Awf hvm, cöz ÿ Awf hvm MÖnY BZ vw`i gva v g Kvb Awf hvm cviqv Mv j m e vcv i cö qvrbxq Z`šÍ I wr½vmvev` k l Kv úvbx I kög AvBb Abyhvqx kw Íg~jK e e v MÖnYKiv nq e e vck gvbe m ú` I Rei`w Í g~jk kög welqk mm` e ` I Af bbixb AwWU wug Kg N U Kg N Uv cª hvr bq Kg Kvjxb mgv q Rei`w Í kög welqk Kvb Awf hvm cviqv M j Z`ÍšÍ mv c ÿ Awf hvm cviqvi GK mßv ni g a G mgm vi mgvavb Kiv nq 3.2 hvmv hvm iæwub ( Communication Ruotines): Kvh vejx hvm hvm c wz I gva g K Ki eb KLb Ki eb mgqmxg Af šíixb wu gi mfvi gva g ZvrÿwbKfv e mv _ hvmv hvm I Z_ wewbgq Rei`w Íg~Kj kög welqk mem e ` I GBP Avi GÛ wefv Mi Af b&íixy wug KviLvbvi Af ší i Kvb Rei`w Í kög Kvh µg cwipvjbvi Kvb NUbv NU j gvwjk/daÿ Zb e e vckmb e e vck GBP KviLvbvi Af ší i ZvrÿwbKfv e

6 KZ c ÿi mv _ hvmv hvm e vw³mz gva g hvmv hv Mi Avi I Kvb Rei`w Í kög Kvh µg cwipvjbvi Kvb NUbv NU j gvbe m ú` KviLvbvi Af ší i ZvrÿwbKfv e mnkvix e e vck Kvb Rei`w Í kög GQvovI mvßvwnk, Kh µg cwipvjbvi cvwÿk I gvwmk Kvb NUbv NU j wfwë Z GB hvmv hvm Kvh µg cwipvjbv Kiv nq d vi hvmv hv Mi gva g e e vck `i wn m e i q Q mv _ hvmv hvm wewfbœ cökvi gvwu fkbvk Uªwgs, wgwus mvdû wm g cö qvr b gvwu fkbvj Uªwgs, wgwus cybivq AviI Rvi`vi Kviv nq Kg iz köwgk `i wewfbœ cökvi gvbe m ú` I Kg Kvjxb 45wgwbU mv _ hvm hvmt gvwu fkbvj wug Uªwgs, wgwus I mw wjz fv e KvR mvdû wm gi Ki eb gva g köwgk `i K AewnZ Kiv nq GQvov köwgk `i K AewnZ Kivi Rb KviLvbvi bvwuk ev W GB bvwuk Uvbv bv Av Q bzzb köwgk `i gvwu fkbvj Kj vb Kg KZv MY wb qvm cövwßi 45 wgwbu mv _ hvmv hvm Uªwbs, wgwus c ii w`b _ K ciez x ( QzwUi w`b e ZxZ) wzb w`b 3.3 wdwe vk I K Uªvj iæwub (Feed back & Control)) Kvh vejx Kvh c wz K Ki eb KLb Ki eb Af šíwib AwWU Af šíwib Af šíwib AwWU cwipvjbvi AwWU wug AwWU cöwz ÿ Î hv e envi wzb gv m Kiv nq 01 PK GKevi wj 02. Rei`w Í msµvší cökœgvjv AwWU cwipvjbv Kiv n e 01. köwgk `i mvÿvrkvi MÖn Yi gva g 02. e e vcbv KZ c ÿi mvÿvrkv ii gva g 03. bw_cî hvpvb qi gva g 04. Pvÿzm cwi`k bi gva g 05. cöwzôv bi ˆea UªW jvb mý, Ab vb jvb mýg mikvix Aby gv`b Av Q wkbv Zv PK Ki Z n e

7 cöwz e`b ck wbqš Y ms vi/ Dcmg kög wel q MwVZ Uxg ev Kv úvbxi g bvbxz Kvb cªwzwbwa KviLvbvi Af ší i kö gi Kvb Aw ÍZ _v K j Bm yi wfwë Z cöwz e`b cö Z, cö hvr ÿ Î Z`šÍ K i cöwz e`b ˆZix Ki Z n e D Zb KZ ÿi mv L KviLvbvi Af ší i Rei`w Í n e Rei`w Í kö gi g~j Kvi Y DrNvUb Ki Z n e G RvZxq kög wk Kvi b cwipvwjz n Q Zv wby q KiZ n e hv Z cwipvwjz bv nq mrb Kvh Kix c` ÿc MÖnY Ki Z n e KviLvbvi Af ší i kö gi KviY wb DrNvUb Ki Z n e Rei`w Íg~jL kög e Üi wel q h mkj cöwz ivak gyjk e e MÖnY Kiv h Z cv i Zv wbav ib Kiv mgm v mgvav bi Rb cö qvrbxq AvBbvbyM e e v MÖnY Kiv GK K_vq hlb hv Kiv cö qrb ZLb Zv Kvivi gva g KviLvbvi Af ší i Rei`w Í kög eü Ki Z n e G B bxwzgvj cªyqb I ev Íevq bi ÿ Î hw` Kvb mgm v cwijwÿz nq Ges KviLvbv K Rei`w Í kögkz³ Kibv _ e e v Rvi`vi Ki Z Kvb c wzi cwiez b, cwiea b, ms hvrb, we qvr bi cö qvrb nq Zvn j h_vh_ KZ c ÿi Aby gv`b mv c ÿ Zv Z cwiez b Avb Z cvi e Af šíwib AwWU wug kög welqk m`m e ` kög we ivax bxwzgvjv welqk m`m e ` Ges e e vcbv cwipvjk kªg Kvh µg cwipvwjz n j wbi cÿ Z`šÍ mv c ÿ `ªæZZg mg q mgm vi mgvavb Ki Z n e Kvb kö gi NUbv NU j cö qvr bi Dci wfwë K i 04. ev Íevqb I hvmv hvm ((Implementation& Communication )t 3.1 I3.2 Aby Q ` Av jvp wel qi gva g gvn&`xb mv quvm wjwg UW KZ cÿ GB AskwU wbwðzfv e c~y Ki eb 05.wdWe vk I K Uªvj (Feed back Control) t 3.3 Aby Q ` Av jvp wel qi gva g gvn`xb mv quvm wjwg UW KZ cÿ GB AskwU wbwðzfv e c~y Ki eb fvjevmvi f~eb K i Rq, Avi Kvb Rei`w Í bq, GB nvk mk ji eªz