06 vsp 01.qxd

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "06 vsp 01.qxd"

Bản ghi

1 $XÊK ü ï+, X ìyês + 06`10`2018 VIJAYABHANU DAILY VISAKHAPATNAM EDITION dü+ ü {Ï : 42 dü+ ø : 23 ù J\T : 8 yó\ : 1 s bõstt ã\ ü&çq ªøÏå üdïµ ã+<ûä+ n+ ]ø å s +> + À düvü ø±s + s cõ uû s < XÊìøÏ ø \ø $TÁ < X + ñá> yê<ä+ düvü ü\ß ø \ø n+xê\ô # s à yó B- ü Hé MT&çj dü+j ø Ô düe y X Á üuûñß ê«ìøï ôv s ߺ H { düß\ß $»j Tyê&É À ettetàs +>± { k <ë\ß e &ÉT dü+düú À Ä<ëj T üqßï n~ûø±s ß\ ìf\ß sê»ø j T H \ô <ë&ét\q&üìï K+&çkÕÔ+ q &Ûç : s cõ uû s Y ªøÏå üdïµ ã+<ûä+ et]+ ã\ ü&ç+~. mdt-400 Á j T+ òt øïå üdï e edüú =qß> \ß ˇ üœ+<ä+ô s+&ét < XÊ\ et<ûä X óáø yês + dü+ ø±\ß»]>±stt. s+á& E\ üs q î > ßs ßyês + Çø ÿ&é î e Ãq s cõ n<ûä åî&ét ü Hé uû s Y-s cõ 19e yê] ø <Ó «bõøïåø KsêÁ> düe y X + X ó Áø yês + Hê&çø ÿ&é ôv <äsêu <é Vü Ödt À»] +~. á düe y X + À 5.43 _*j THé &Ü\s ß (s.40,000 ß ) $\ßyÓ q mdt-400 $Tôd Ÿ =qß> \ß î dü+ã+~û+ s cõ uû s Y ø \ø ˇ üœ+<ä+ î<äßs ßà î+~. s cõ qß+ mdt-400qß =qß> \ß # jó <ä ì nyót]ø± Ä+ø å\ß $~ÛdüßÔqï üœ{ïø uû s Y =qß> \ß ˇ üœ+<ëìï e +<äß î rdüß îyó[ +~. ˇ üœ+<ä+ô dü+ ø±\ nq+ s + yó B- ü Hé MT&çj dü+j ø Ô düe y X + À Ä $esê\ß yó\ &ç+#ês ß. mì$t~ ø \ø ˇ üœ+<ë\ô ñuûñj T < XÊ\ß dü+ ø±\ß # dæq ߺ Ó*bÕs ß. n+ ]ø å s +> + À üs düœs + düvü ø ]+# ß yê\h s TyêsTT 2 À.. π d ÄsY î z $T uûñj T+ e îô*ï øï+# üs # &É+ π d ÄsY et+á Hêsêj TD $»j Tyê&É: z $T uûñj T+ H π d ÄsY # +Á<äu ãßì { sz{ÿ # XÊs et+á Hêsêj TD Äs æ+#ês ß. π d ÄsYøÏ H {Ï <äßs <ä m îÿyó ná üc kõ«$tø +>± e evü ]düßôhêïs ì <ÛäyÓT êôs ß. e îô*ï øï+# üs # &É+ π d ÄsY HÓ»+ nì et+&ç ü&ü s ß. C rj T n<ûä åî&ç>± # +Á<äu ãß mø ÿ&ç ø Hê yófi Ôs Hêïs ß. sê»ø j T D+ À { <ë&ét\ß»s ß> ß ßHêïj Tì Ó*bÕs ß. ;CÒ øï e πsø +>± mes ß b sê&çhê { <ë&ét\ß # sttdüßôhêïs ì $et]ù+#ês ß. Ç +{Ï # s \ e\ Á ü» À e πsø edüßô+<äh $wüj T+ Ó\ßdüß yê\ì et+á dü +#ês ß. πø+áá<ëì$ îá üp] ß> ß +~!? Hêsêj TD $<ë dü+düú À q ø=qkõ> T Tqï <ë&ét\t { <ë&ét\ H ü< ä + À et+á ß\ d m+ uûò{ netsêe π _HÓ{Ÿ düe y X + À X ó Áø yês + Ó\+>±D, Ä+Á<ÛäÁ ü< XŸ sêácõº\ À»s ß> ß ßqï Ä<ëj T üqßï XÊK <ë&ét\ô yê&ç>± y &ç>± # s à kõ +~. n π>, Ó\+>±D À e +<ädüßô mìïø \ß, π d ÄsY yê K \ß, s+&ét Ó\ß> ß sêácõº À êc sê»ø j T ü]dæú ß\ô # ]Ã+#ês ß. á dü+<äs d m+ Hêsê # +Á<äu ãß Hêj &ÉT ø \ø yê K \ß # XÊs ß. Hêsêj TD $<ë dü+düú\ô { <ë&ét\ß? õmdt{ï düe #ês Vü s + MT î Ó\TkÕ? π +Á<ä+ ø ø å üp] +>± e evü ]k Ô+<äì Äy <äq e ø Ô+ # XÊs ß. π +Á<ä Á üuûñß «+ ñ< X üps «ø +>±H { <ë&ét\ß # k Ô+<äì Äs æ+ #ês ß. Ç~ sêáwüº+ô»] q <ë&ç>± # &Ü\ì π _HÓ{Ÿ n_ûábõj T ü&ç+~. { <ë&ét\ô nmt ßMTøÏ dæ<ä ü&ç+~. { <ë&ét\ yóqßø Ä+ s ì ü\ße s ß et+á ß\ß... # +Á<äu ãßqß n&ç>±s ß. n+ { Ç< ôdÿ#y, á sê»ø j T <ë&ét\ î et<ä # Ã~ Ò<äß. <ëìøï # +Á<äu ãß düœ+~+#ês ß. mìïø \ î e +<äß > &é netsêe ' sêáwüº md, md º ø $TwüHé #Ó s àhé>± ø± s+ yêj ìj etø + $wüj T+ Á üuûñß ê«ìøï ñetà&ç ôv s ߺ À m<äßs ß<Óã *+~. #Ó s àhé ìj etø +ô # +Á<äu ãß Á üuûñß ê«ìøï ôv s ߺ X óáø yês + H { düß\ß C Ø# dæ+~. Ç{ Á üuûñß «+ md, md º ø $TwüHé #Ó s àhé>± ø± s+ yêjì ìj T$T+ q $wüj T+ Ó*dæ+<. s TyêsTT 2 À.. <äß sêácõº\ d áy \ d ád uûò{ q &Ûç : <äß sêácõº\ d áy \ π +Á<ä mìïø \ dü+ òüt+ düe y X yótæ+~. á düe y X + À Ó\+>±D Á ü<ûëq mìïø \ n~ûø±] s» Y îe sy &Ü bõ ZHêïs ß. «s À <äß sêácõº\ mìïø \ H ü< ä + À düe y XÊìøÏ et]+ ÁbÕ<Ûëq ô ] +~. á düe y X + À z s C _ ê, ámm+\ß, mìïø ô # ]Ã+#ês ß. ø±>±, et] =~ s E À π +Á<ä mìïø \ dü+ òüt+ sêácõºìøï sêqßqï ß Ó\ßk Ô+~. düø«ôddt { ø HÓ{ŸesYÿ (õmdt{ïmhé) $»j Tyê&É: $»j Tyê&É q> s + À e &ÉT # { n~ûø±s ß\ß k <ë\ß # ü{ ºs ß. ôv <äsêu <é î #Ó+~q dü<äs Hé &Óe\ üsy n+&é ø HéÁdüºø åhé dü+düú ø±sê \j T+ bõ ß dü+düú Á ü ì<ûäß\ ìyêkõ À q k <ë\ß # ü{ ºs ß. > ß+ s ß π +Á<ä+>± ø±s ø bõ\ß ìs «Væ ñ ü mìïø î neø±x +..? e ]Ô etè U nsttq kõúq+ $XÊK ü ï+: myótà &Üø ºsY m+mmmdt e ]Ô s &ÉT Á üe <ä+ À Äø dæàø +>± etè #Ó+<ä&É+ et+&é* À $XÊK qß+ kõúìø dü+düú\ { À ˇø kõúq+ U ø±qß+~. BìøÏ ñ ü mìïø ìs «Væ +# neø±xê\ßhêïj Tì n~ûø±s esêz\ß #Óãß ßHêïsTT. mìïø \ ø $TwüHé ìs íj T+ rdüß yê* ñ+ ß+<äì #Óãß ßHêïsTT. e ]Ô 2015 phé À kõúìø dü+düú\ { øï+<ä s TyêsTT 2 À.. õmdt{ïmhé ü+# Tø ã&çq {Ï etú[ø edü T\T et]j TT ùde\qt üqtï n~ûø±s T\T, üqtï #Ó* + ü <ës T et]j TT yê{ <ës T\ î n+~dütô+~. õmdt{ïmhé ]õáùdºwüqt, sêã&ét\ ô ò *+> T/Á üáøïj T, #Ó* + ü \ ìs «Vü D ~ s ÄHé qt ùde\qt n+~dütô+~. $$<Ûä sêã&ét\qt ô ò *+> T # ùd kâ\uûñ + ø=s î Ä òt qt Ÿ øï wüº üqtï #Ó* + ü <ës T\ &Ü{ ô ôd ãsy <ë&ét\ ìs <Ûëì ø n + BÛf Æq ãvüqfi ` $<ÛëqeTT\ ôd L ]{ e edüú. düßôqï &ûmdt õdæºø dü+düú Á ü ì<ûäß\ ìyêkõ\ß, ø±sê \j \ô &Ü { k <ë\ß»s ß> ß ßHêïsTT. ñ<äj > + \ î { n~ûø±s ß\ß k <ë\ß ÁbÕs +_Û+#ês ß. sê»ø j T H \ô á k <ë\ß»s ß> ß êj T+ s TyêsTT 2 À.. &Óìdt, q~j e s <é\ î H u Ÿ XÊ+ ãvüqet Hêπs«: Á ü cõº àø H u Ÿ XÊ+ ãvüqet Ç<ä ]ì e]+ +~. &Óìdt e ø yó >, q~j e s <é\ î dü+j ø Ô+>± á ãvüqet <äøïÿ+~. + ø Væ +düqß n]ø fòº+<äß î # dæq ø èwæøï, + ø <ë&ç u ~Û ß\ î # dæq düvü j ìøï >±qß H u Ÿ XÊ+ ãvüqet \_Û+ +~. H u Ÿ XÊ+ ãvüqet dü+ 331 Hê$TH wüqß (216 et+~ e îô\ß, 115 dü+düú\ß) sê>± á Ç<ä ]øï nyês ß e]+ +~. M]øÏ 9$T*j Tq d «&çwt\ Á H sy(1.01$t*j THé &Ü\s ß ) ãvüqet >± n+<äqß+~. &Óìdt etø yó > ø±+> î #Ó+~q > qø±\õdüߺ. Äj Tq + ø Væ +dü u ~Û ß\ î düvü j T+ # XÊs ß. q~j e s <é Çsêø î #Ó+~q e qe Vü îÿ\ ø±s ø s Ô. ÄyÓT j õb s TyêsTT 2 À.. nìï sêácõº\ Àqß Ç< s Vü ôdÿ#y y düßôhêïs ì e K et+á yê U ì+#ês ß. á dü+<äs +>± ø sêí ø mìïø \ î e +<äß»] q n+xêìï > ßs ßÔ # XÊs ì Ó\ßk Ô+~. Ç~ Á üc kõ«et y THê? nì Äj Tq Äy <äq e ø Ô+ # XÊs ß. ;CÒ # ùd sê»ø j T <ë&ét\ î et<ä # Ã~ Ò<äì *à #ÓbÕŒs ß. { n~ûø±s ß\ î ôd ]{ $ Y Á&Ü # ùd jó # q ˇπ kõ] Ç <ë&ét\ß ìs «Væ +#ê* q nedüs +<äì # +Á<äu ãß π _HÓ{Ÿ uûò{ À yê U ì+#ês ß. n+&é Äs sy sêáwüº Á üuûñß «+ ü]~û À ñ+{ j Tì #ÓbÕŒs ß. { n~ûø±s ß\ î &Ü ôd ]{ $ Y Á&Ü # düß îh n+x +ô jó düßôqï ß >± #ÓbÕŒs ß. { <ë&ét\ î e Ãq yê]øï Ç Ãq ôd ]{ $ Y Á&Ü # düß yê\ì ü\ße s ß et+á ß\ß dü +#ês ì Ó\ßk Ô+~. π +Á<ä, sêáwüº Á üuûñß ê«\ dü+ã+<ûë\ô düßá + s ߺ î π +Á<ä, sêáwüº Á üuûñß ê«\ dü+ã+<ûë\ß <Óã rdüßôhêïs H n+x + düßá + s ߺ î yófi neø±xê\qß &Ü ü]o*+#ê\ì ôdáø ØøÏ # +Á<äu ãß Ä< XÊ\ß C Ø # XÊs ß. nìï+{ïøï dæ<ä +>± ñ+&ü\ì et+á ß\ß, n~ûø±s ß\ î e K et+á s TyêsTT 2 À.. πø+á<ä üs ø å et]j TT ø düºyét üqtï\ et+&é* sêáwüºett\ / πø+á<ä bõ* ÁbÕ+ ett\ ø et] j T Ÿ üqtï\ $uû > ett\t õmdt{ï ` ˇø et+ düt\uûñ üqtï üqtï\t #Ó* + q ü &ÉT, ˇø < X ìsêàd+»s T> T T+~ davp 15502/13/0047/1819

2 2 $XÊK ü ï+, X ìyês + 06 nø ºãsY 2018 ê> T {Ï m<ä &çøï myótà Ò u <Ûä ü&ü* yó j TkÕ sy H nehê ü $Áø yét $»j Tq> s +: ü ºD+ Àì 20 yês T \ ü]~û À ñqï Á ü»\t Á ê> T {Ï m<ä &çì m<äts=ÿ+ Tqï ü]dæú øï ü s bõ\ø bõ\ø es Z+ bõ T kõúìø XÊdüq üuûñt sê\t u <ä evæ +#ê\ì $»j Tq> s + nôd+; ìjó»ø es Z+ yó j TkÕ sy. ø±+á >dt bõøº Hêj T î\t nehê ü $Áø yét Äs æ+#ês T. X óáø yês + nehê ü $Áø yét Hêj Tø «+ À yó ø±bõ øöì \s T, bõøºhêj T î\t ettwæ&ç ü* {Ï düs òüsê ü+ ü Vü Ödt, {Ïì\«u e \qt ü]o*+ q s Tyê yês T e { &Üs T. á dü+<äs +>± nehê ü $Áø yét e { &ÉT ü ºD»HêuÛ Á ê> T {Ï nedüsê\ î ettwæ&ç ü* yê sy düs òüsê πø+á<ä+qt+&ç s E î 40 $T*j Tq s T s T düs òüsê ø±e\dæ ñ+&é>± πøe\+ 9 $T*j Tq s T s T düs òüsê»s T> T T+<äì HÓ* ets ü+ ü Vü Ödt qt+&ç 7 $T*j Tq s T edütô+<äì s+&é ø * æ 16myéT.m Ÿ.&ç\ s T düs òüsê ü ºD Á ü»\ Á + #ê\ì Á ê> T s T Á ü»\t Á ê> T {ÏøÏ ø ø &ÉT THêïs Hêïs T. y dü$ sêø ett+< ü ºD ìøï s T n+<äì ü]dæú Ç ñ+fò y dü$ À Á ü»\ ü]dæú m ñ+ T+< }Væ +# &Üìπø uûñj T+>± ñ+<äì $Áø yét Ä+< fi q e ø Ô+ # XÊs T.>» ü q> s + ìjó»ø es Z+ Ó\T> T< X + $»j Tq> s +: {ÏbÕs T<ä\ XÊK <ë«sê # ü&ét Tqï Á ü üì s T\ î y T\T»]π> $<Ûä+>± ñ+&ü\ìõ ø ø sy &Ü.m+.Vü ]»e Vü sy Ÿ n~ûø±s T\qT Ä< +#ês T. X ó Áø yês + ø \ø ºπs{Ÿ düe y X uûñ ehé À {ÏbÕs T<ä\ yêk üqt\qt dümtøïå+#ês T. õ s T\qT Ä<äT îh $<Ûä+>± üqt\t ìs «Væ +#ê\ì dü +#ês T. Á ü mø sê î s T n+~+#ê Ò Á üd [ø ñ+&ü\hêïs T. uû Ø, et<ûä s >, qï s Vü {Ï ÁbÕ» îº\t m üœ*œapple&ét dümtøïå+# T î+ «] > q üqt\t üp] Ô# j \Hêïs T. õ À # ü{ïºq #Óø &ÜyéT üqt\t, s T#Ó Tº, #Ós Te \ nqtdü+<ûëq+ ø±s Áø e \T y > e+ + # j \ì dü +#ês T.»+s a e, ü* ÁbÕC îº\ <ë«sê n<äq ü Äj Tø Tº î, ês ø sêetrs kõ> sy ÁøÏ+<ä kõ> T s T n+~+# +<ät î # s \T # ü{ º\ì Ä< + Hêj T î\t, Á üc Á ü ì<ûät\t ettwæ&ç ü* {Ïì yê] ìjó»ø es Z+ s T\ î et* +# T îqï+<äth á ü]dæú <ë ü ]+# +<äì Ç+»s T> T THêï kõúìø myótà Ò >±ì, ett ì ü Ÿ #Ó s àhé\t ett+<ät>± düœ+~+# ø b e&é+ <ës TDeTHêïs T À et s T\ î y T\T»s >±* $»j Tq> s + õ ø ø ºsY &Ü. m+. Vü ]»e Vü sy Ÿ #ês T. uò\ì +> ]»sê«j Ts Tø \ üqt\t üp]ô# j \ì, #Óø &Ü yét\t, esyÿ ÒwüHé { + î\t nedüs yótæq # ì]à+#ê\ì üqt\t üp]ô nsttqq yê{ïøï ì<ûät\t yó+ H et+ps T nstt ø±+á{ ø ºs T Ç+ø± üqt\t y e+ + # kõôs ì nhêïs T. m \T ü \ yêø>±,et+&é À üqt\t ìy ~+#ês T. n~ûø±]ø +>± Á ü yês + sê +ø \T Çe«&É+»s T> T T+<äì, Àsê +ø e Ãq yê]ô # s \T rdüt î+{ etì Äj Tq Ó*bÕs T. u >± üì# ùd mø Î\ î q> <ät ãvüqet T\ bõ T òütq+>± dü ÿ]+# &É+»s T> T T+<äì ø \ø ºs Á üø {Ï+#ês T. á düe y X + À dü+j TTø Ô ø ø ºsY ø.yó+ø s etd s&ç, Ç]π>wüHé mdt.ç. Hêπ>X «s sêe, ês ø sêetrs kõ> sy, > &ç >&ç, $»j Tq> s + ÇsY&çz C.$.eTTs, ÇÇ\T, &çç\t sêet# +Á<äsêe, s etd sêe ~ s T \T bõ ZHêïs T. &Éj T Ÿ j TTesY j T ìe] { øï düœ+<äq Ä+Á<Ûä$X «$<ë \j T+ À X óáø yês + ñ<äj T+ &Éj T Ÿ Ä+Á<Ûä$X «$<ë \j T+ : j TTesY j T ìe] { ø±s Áø et+ ìs «Væ +#ês T. e] { Md Ä#ês õ.hêπ>x «s sêe dü«j T+>± $<ë s Tú\ dü+< Vü \ î düe <Ûëq $T#êÃs T. ø±s Áø et+ À ]õákõºsy Ä#ês ø.ìs +»Hé, nø &É$Tø &ûhé Ä#ês m+.$.äsy sêe, Á üy XÊ\ dü+#ê\ î\t Ä#ês ìetà yó+ø sêe, &ûhé\t æ.vü ] Á üø±wt, &ç. ü sêe, ø.# +Á<äeTÚ[, Hêj TT&ÉT ~ s T\T bõ ZHêïs T. ñbõ<ûë j T ~H e X óuû ø±+ø å\t... Á ü ü+# ñbõ<ûë j T ~H yêìï ü s düÿ]+ # T T Md Ä#ês õ.hêπ>x «s sêe qt e] { Ä#ês T \T n_ûq+~+#ês T. ñ<äj T+ e] { Md Ä#ês õ.hêπ>x «s sêe qt ø±sê \ j T+ À etsê <ä üps «ø +>± ø *dæ ü wüœ> T# Ã+ n+<äcòdæ n_ûq+~+#ês T. ø±s Áø et+ À Á üy XÊ\ dü+#ê\ î\t Ä#ês ìetà yó+ø sêe, nø &É$Tø &ûhé Ä#ês m+.$.äsy sêe, &ûhé\t æ.vü ] Á üø±wt, &ç. ü sêe, ø.# +Á<äeTÚ[, Hêj TT&ÉT ~ s T\T bõ ZHêïs T. <ädüsê qesêá et yê\ î ü+~] sê ;Ûe ì ü ï+ : ;Û$T* ìjó»ø es Z+ et<ûäßs yê&é dü«+á q> sy À <ädüsê et yê\ dü+<äs +>± \ø Î< $ netàyê] Ä\ j T+ À <ädüsê qesêá et yê\ î dü+ã+~û+ q ü+~] sê et yêìï òütq+>± ìs «Væ +#ês ß. á ø±s Áø e ìøï b q HêHêJ, nqßsê<ûä <ä+ ü ß\ß bõ Zì Á ü ø üp»\ß ìs «Væ + #ês ß. nq+ s + <ä+ ü \ß ü+~] sê qß y kõs ß. á dü+<äs +>± ø $T{ n<ûä åî\ß ã+&éj T e { &ÉT Á ü dü+e s + π> á kõ] &Ü \ø Î< $ netàyê] Ä\j T+ e<ä <ädüsê qesêá et yê\ß òütq+>± ìs «Væ düßôhêïetì Ó*bÕs ß. ø±s Áø et+ À > ß+ ßuÀsTTq dü+jyé j <äyé, u \ß bõá et]j ø $T{ düuûñß \ß netàyê] uûñ îô\ß n~ûø dü+k À bõ ZHêïs ß. Hêj T î&ét Hê{Ï ettk et+á Hêsê# +Á<äu ãt Hêj TT&ÉT ettwæ&ç ü* {Ï ü< äø±ìï ÁbÕs +_+#ês ì >= üœ\t #Ó ü Œ î+ Tqï Ó\T> T< X + Á üc Á ü ì<ûät\t ü ºD Á ü»\t m<äts=ÿ+ Tqï Á ê> T s T düetdü ô m+<ät î e { &És ì $Áø yét ì\bxês T.eTs 15s E À ô &ç * netàyê] C s»s T> qtqï+<ätq C s î e# à Á ü»\t, # T{ º\T ã+<ûäte \ ü ºD Á ü»\t Á ê> T {ÏøÏ nedüú\t ü&ésê nì Äj Tq Á ü ï+#ês T. ü s bõ\ø dü+ òüt+ bõ\ø es Z+ n~ûø±s T\T, kõúìø XÊdüqdüuÛÑT sê\t ìs ø å òü* +>± Á ü»\t Á ê> T s T î Çã +~ ü&ét Tqï+<äTq ø \ø ºs T yó+ H CÀø + # dütø=ì Á ü»\ nedüsê\ î nedüs etj T Á ê> T s T düs òüsê\ î # s \T rdütø yê\ì, <ëìøï yó j TkÕ sy ø±+á >dt bõøº düvü ø ]dütô+<äì nehê ü $Áø yét Vü MT Ç#êÃs T. yó.ø±.bõ. øöì \s T >±&ÉT nbõœsêe, æfi ü<ëàe, æ\ø± < $, > +{ q *, e J øöì \s T æìï+{ï # +Á<äeTÚ[, et+#ê\ yê, bõøº Hêj T î\t # +<äø yó+ø s etd, ettfi ó Á Hê<Ûé, æfi sêetø èwüí, æ\ø± ÁoqT, Á ükõ<é Á üuûñ, ø +~ nbõœsêe, > +{ dü sê sêe, s&ç sêett, sö TÁoìyêdüsêe, <ä Ô k etthêj TT&ÉT ~ s T\T bõ ZHêïs T. qe düe C ìøï e s Z<ä]Ù, ~ L > Ts Te etvü sêc etvæ fi ø fi XÊ\ Á æì ü Ÿ düs dü«$»j Tq> s +: qe düe C ìøï e s Z<ä]Ù, ~ L > Ts Te nì etvü sêc etvæ fi ø fi XÊ\ Á æì ü Ÿ m+.düs dü«nhêïs T. m\j THé ø uÿ Ç+ πsïwüq Ÿ &çådæºø º`105 Ä<Ûä«s + À Á ü ü+# ñbõ<ûë j T ~H yêìï ü s düÿ]+# T T # dæq ø±s Áø et+ À e { &ÉT n<ûä j Tq yó XÊ\ +, <äèø Œ<Ûä+ À XÊÅd Ôj T, ü] üø «ne>±vü q, À Ó q Ä À# q, et ØÔuÛÑ$+ q Ä#ês T \T H {Ï düe C ìøï nedüs etì, u *ø \ î # <ätyó+<ätø ì Á ü ï+ q # πøe\+ yê]ø düy T <ät bõsƒ XÊ\\qT kõú æ+ q kõ$áru stt òüp Òì H {Ï j TTe dü Œ ]Ô>± rdütø yê\ì, et > ã~ûs T\ î Jeq $<ä H ]Œ+ q etôvaqï ñbõ<ûë stt nh ï dü ehé e+{ï yês T düe C ìøï nedüs etì nhêïs T. á dü+<äs +>± ø uÿ > es ïsy düettá<ë\ > Ts TÁ ükõ<é, πø_hó{ÿ ôdáø Ø æìï+{ï dü s Hêsêj TD\T düs dü«ì òütq+>± dü ÿ]+#ês T. á ø±s Áø et+ À eì êø uÿ n<ûä åîsê\t dütuûñá<ë< $, # j T bòâ+& wühé n<ûä åî\t ett&ç<ë ü sêett, &Üø ºsY æ.»j T\øÏåà, Ó\T> T $uû >±ìøï #Ó+~q dü s ø±+, &Üø ºsY X ø fi ~ s T\T bõ ZHêïs T. md, md º düuÿ bõ Hé s T>±s TdüTÔHêïs T : ø±+á >dt Äs üd $»j Tq> s +: πø+á<ä+ À _C æ, sêáwüº+ À < X + bõøº md, md º düuÿ bõ Hé s T>±s TdüTÔHêïj Tì 2014, 15, 16, 17, 2018 düte s T 20 ø T md, md º ì<ûät\t Ks Tà # j Tø b e&é+ <ës TDeTì õ ø±+á >dt bõøº md ôd Ÿ #Ó s àhé u +> uû qtet ]Ô Äy <äq e ø Ô+ # XÊs T. Ç+{Ï+{Ï ø±+á >dt bõøº Á ü#ês + À uû > +>± kõúìø C qï> T&ç, s TkÕ M~Û, ô <ä M~Û, s* M<ÛäT À Á ü#ês ø± Áø et+ # XÊs T. kõe õø Hê j T+»s >±\+fò ø±+zmdt bõøº fò kõ<ä ethêïs T. áø±s ø j T Áø et+ À y * sêetø èwüí, õ.dü Hêsêj TD, mdt.lìyêdt, m.et<ûät uûà>± ü s ü bõbõsêe, ø yó Vü Hé sêe, etts yó+ø fòwt bõ ZHêïs T. Á ür ˇø ÿs z s T>± <äs U dütô # dütø yê* $»j Tq> s +: z s T <äs U dütô\qt á HÓ\ 31e B À ü e# à X ìyês +, Ä~yês + rdütø e&üìøï Á ü ø ~Hê\T>± > T]Ô+#ês ì õ ø ø sy &Ü.m+.Vü ]»evü sy Ÿ Ó*bÕs T. á HÓ\ 6, 13, 20, 27 B\T Hê\T> T X ìyêsê\t, áhó\ 7, 14, 21, 28 Hê\T> T Ä~yêsê\T Á ü _m Ÿz et b *+> ùdºwühé e<ä ìøí bòõsê À ñ+{ s ì Ó*bÕs T. ns TΩ q z s T et ù s T qyó <ät # dütø yê\ì, á neø±xêìï Á ür ˇø ÿs $ìjó +# Tø yê\ì ˇø Á üø q À ø sês T. yótt<ä{ï ù J s TyêsTT ã\ ü&çq ªøÏå üdïµ ã+<ûä+ ˇ üœ<ä+ &Ü Ç+<äß À ø \+>± ñ+~. s cõ uû s < XÊìøÏ ø \ø $TÁ < X etì Á ü<ûëì yó B á dü+<äs +>± =ìj &Üs ß. Çs ß< XÊ\ß düvü» uû > kõ«e \ì nhêïs ß. uû s < X n_ûeè~ À s cõ bõá m üœó&é ñ+ H ñ+<äì nhêïs ß. êc >± # düß îqï ü\ß ˇ üœ+<ë\ á dü+ã+<ûë\ß = Ô ü + \ß =øïÿq ߺ ù s=ÿhêïs ß. n+ ]ø å s +> + À düvü ø±sêìøï e +<äß î e Ãq s cõ î Äj Tq ø è» \ß Ó*bÕs ß. ÇÁk e Hé $TwüHé î s cõ düvü ø ]düßô+<ähêïs ß. á dü+<äs +>± s Ò«\ß, n+ ]ø å+, q øï j TsY ~ s s +>±\ î dü+ã+~û+ Çs ß< XÊ\ et<ûä î~]q m+zj \qß Çs ß< XÊ\ n~ûø±s ß\ß e s ßà îhêïs ß. Çs ß < XÊ\ et<ûä n+ ]ø å s +> + À üs düœs düvü ø±sêìøï î~]q ˇ üœ+<ä+ À uû > +>± ôd ;]j Àì H y ôd _sydü ÿ q> s + dümt ü+ À uû s Y üs y ø åd π +Á<ëìï ì]à+# qß+~. e K n ~ >± yó BøÏ ü Hé ÄVü «q+ MT&çj»] q dü+j ø Ô düe y X + À ü Hé e { &ÉT, Á ü<ûëì qπs+á<ä yó Bì <äß ü] KsêÁ> düe y X +»s > qßqï yê ~y k ºø bò s y T î e K n ~ >± Vü»s ß ø±yê\ì ÄVü «ìdüßôhêïqì nhêïs ß. ñá> yê<ä+ düvü ü\ß ø \ø n+xê\ô yó B # ]Ã+#êeTì, üs düœs düvü ø±s + $wüj T+ T+ ñhêïetì nhêïs ß. ü\ß ÁbÕ+rj T, n+ sê rj T n+xê\ô &Ü # ]Ã+#êeTì, s ø åd ˇ üœ+<ë\ $düôè øï, üs düœs ep Vü àø dü+ã+<ûë\ß ã\ üs # ß îh +<äß î, Ç+&çj Ç+<Ûäq ndüsê\ î düvü ø ]+# +<äß î &Ü s cõ ø ߺã&ç ñ+<äì nhêïs Á üuûñß ê«ìøï ôv s ߺ H { düß\ß nstt yêj mìïø #Ó\ <ä+ Hê j Tyê~ Vü ]Á ükõ<é ôv s ߺqß ÄÁX stt+#ês ß. á æ{ïwühéqß X óáø yês + $#ê]+ q ñetà&ç ôv s ߺ # +Á<äu ãß düsêÿsy î H { düß\ß C Ø# dæ+~. md, md º ø $TwüHé #Ó s àhé ìj etø üáøïj T î dü+ã+~û+ q ]ø±s ß \qß düet]œ+#ê\ì H { düß\ À ôv s ߺ Ä< + +~. ø $TwüHé #Ó s àhé ø± s+ yêj n ºãsY 31q H s ß>± ôv s ߺ î Vü»s ßø±yê\ì Ä< XÊ\ß C Ø # dæ+~. ø± s+ yêj m+ æø, ìj etø + #Ó\ <ä+ > + À ôv s ߺ Ä< + q $wüj \qß æ{ïwühé À Á ükõô$+#ês Á üuûñß «+ yêjì ] ø $TwüHé #Ó s àhé>± ìj T$T+# &É+ ôv s ߺ Ä< XÊ\qß ñ\ òæt+ qfò qì æ{ïwüqsy ù s=ÿhêïs ß. ôv s ߺ Ä< XÊ\qß ñ\ + òæt+#ês + ø +f + tº Ä òt s ߺ Á üø±s + j TsY æ{ïwühé <ëk\ß # dæq $wüj T+ Ó*dæ+<. $»j Tyê&É À ettetàs +>± { k <ë\ß ô <ä jót ßÔq Á ü#ês +»] Hê { n~ûø±s ß\ß yê{ïì K+&ç+#ês ß. ø ècõí õ Àì»> Zj T ù À ñqï Á ø±dæº+>, Ç ßø \ j Ø ø +ô ô &Ü { n~ûø±s ß\ß k <ë\ß # ü{ ºs ß. yó Ô+ 7 ãè+<ë\ß>± $&çb sttq { n~ûø±s ß\ß > ß+ s ß, $»j Tyê&É, ø ècõí õ À á k <ë\ß ìs «Væ düßôhêïs ß. sêáwüº+ À ô <ä m ßÔq { k <ë\ß»s ß> ß êj T+ Á ü#ês +»s > &É+ bõ ß sê»ø j T H \qß \ø å +>± # düß îì á <ë&ét\ß»s > e# Ã+ }Vü >±Hê\ß #Ó\πs>±sTT. nstt { XÊK e Á + á e<ä+ ß\ß nyêdüôeetì *Ã#Ó æœ+~. { <ë&ét\ î e +<äß m{ïº ü]dæú ß À q düe #ês + ø j T neø±x + Ò<äì e Kß q n~ûø±s ß\ß $TqVü k <ë À bõ ZH yê]øï ôd + á <ë&ét\ $esê\ß Ó*j Teì yês ß düœwüº+# XÊs ß. z ø±s=œπs{ÿ $<ë dü+düúô <ë&ét\ß»s ß> ß ßHêïj T+»] q Á ü#êsêìï { n~ûø±s ß\ß ={Ϻ ü& XÊs ß. ñ ü mìïø î neø±x +..? myótà >± mìïø j s ß. n üœ{à õ À kõúìø dü+düú\ { øï+<ä s+&ét kõúhê\ î mìïø \ß»]>±sTT. nuûñ s ßú\ m+ æø ô õ H \ # ]Ã+ q e K et+á # +Á<äu ãßhêj &ÉT nq Vü +>± e] ì$twü+ À e ]Ô ù s ß Ksês ß # XÊs ß. n üœ{à Äj Tq Á^eyÓTÆ+~ E À XÊdüqeT+&É* À Á üe D d «ø±s + # XÊs ß. e ]Ô et+&é* düuûñ «ø±\ ü]$t Hê\ßπ>fi ó. e# à dü+e s + E ø±\ ü]$t e j TuÀ +~. n+fò Ç+ø± <ë<ë ü 10 HÓ\\ düetj T+ ñ+~. kõ<ûës D+>± XÊdüqdüuÛÑ kõúhêìøï > &ÉTe À ü U nstt ñ ü mìïø ìs «Væ +# s ß. XÊdüqeT+&É* kõúq+ ø±e&é+, myótà ì mqßï îh kõúìø dü+düú\ düuûñß \ ø±\ ü]$t e# à E es î ñqï+<äßq ñ ü mìïø sêy=# Ãì n~ûø±s esêz\ß uû $düßôhêïstt. ôdô º+ãs ß 23q e y sttdüߺ\ ø±\tœ À ns î myótà Ò øï&ü] düπs«x «s sêe etè #Ó+<ës ß. kõs «Á ø mìïø \ î 9 HÓ\\ß e Á y T > &ÉTe ñqï+<äßq Ä nôd+; kõúhêìøï ñ ü mìïø e# à neø±x + Ò<äß. õ À π e\+ ü~ s E\ e e~û À ˇø XÊdüqdüuÛÑ, ˇø XÊdüqeT+&É* kõúhê\ î U Œ&Ü stt. &Óìdt, q~j e s <é\ î H u Ÿ XÊ+ ãvüqet Ó> î #Ó+~q j e. ÇkÕ $Tø ùdº{ÿ ñá> yê<äß\ ø±s D+>± qô»] q + ø Væ +düqß, Ç s j õb j e ß\ß nqßuûñ$düßôqï qs ø + > ß]+ Á ü ü+#êìøï Ó*j TCÒXÊs ß. j õ~ j e ß\ô»s ß> ß ßqï nø è ê \qß n]ø fòº+<äß î bõ ß ü&ü s ß. j <ë À + ø Væ +düqß Äj <Ûä+>± ñ üjó +# &Üìï ìs à*+# +<äß î &Óìdt, q~j e s <é\ß # dæq ø èwæøï H u Ÿ XÊ+ ãvüqet > ß]Ô+ ü \_Û+ +~. πø+áá<ëì$ îá üp] <ë&ét\t dü +#ês ß. e îetà&ç <ë&ét\ sêáwüº Á ü wüºqß <Óã rj \ì # düßôhêïs ì et+&ç ü&ü s ß. ø \ø ìs íj \ß yó Ô+>± { <ë&ét\ H ü< ä + À π _HÓ{À ø \ø # s û] +~. ˇø {Ï { <ë&ét\qß sêáwüº+ô <ë&ç>± # &Ü\ì π _HÓ{Ÿ n_ûábõj T ü&ç+~. n π>, düßá + s ߺ î yófi \ì jó düßôhêïs ß. ets yó ü { n~ûø±s ß\ î ôd ]{ $ Y Á&Ü # düß îh ø \ø ìs íj \ß rdüß îh jó # q # düßôhêïs ß. π d ÄsY # dæq $ets Ù\ô m düœ+~+#ê\h n+x +ô &Ü # ]Ã+#ês ß. nstthê e î qwüº+ Ò<äß ` e j e ªˇ+ ]µ.. ` m +{Ï Á üuû e+ # ü<ät ` ø±+á >dt n<ûä åî&ét sêvüq Ÿ BÛe ~ : ãvüq»hé düe CŸ bõøº n~ûh Á e j e ˇ+ ]>± b { # j T&É+ ø±+á >dtô m +{Ï Á üuû yêìï # æ+# <äì ø±+á >dt n<ûä åî&ét sêvüq Ÿ >±+BÛ nhêïs ß. et<ûä Á ü< XŸ, sê»kõúhé sêácõº\ nôd+; mìïø À ;md Œ ˇ+ ]>± b { # düßô+<äì, ø±+á >dt bı ßÔ ô ߺ e&é+ Ò<äì Ç{ e\ e j e düœwüº+# dæq dü+> Ó*dæ+<. ø±+á >dt, ;md Œ bı ßÔ ô ߺ yê\ì uû $+ +~ ø± d ü+ üø + T+ î<äs ø b e&é+ e j e bı ßÔ î n+^ø ]+# Ò<äß. et<ûä Á ü< XŸ À ;md Œ bı ßÔ n+x + e ô ô <ä >± Á üuû yêìï # ü<äß nì sêvüq Ÿ Væ +<äßkõúhé f Æy T &ÉsYwæ t dü$tà{ÿ À e { &ÉT nhêïs ß. nstt et<ûä Á ü< XŸ, sê»kõúhé, #Û rôdt> &Ûé, Ó\+>±D mìïø À Ç s bõøº\ bı ßÔ ô ߺ îì b { # j T&É+ et+ <äì, á ü+# î\: n ê #ês + π düß À C \ß ø å ü&çq & sê dü#êã kâ<ûë N òt > ßØà Y sêy T s V y T î ªπ düºπswühéµ π düß À ü+# î\ d ; s ߺ u stt Ÿ et+ps ß # dæ+~. & sê u u q ÄÁX et+ Àì düße s ß 400 et+~ sêácõº\ mìïø À ø±+á >dt >\ßdüßÔ+<äì Äj Tq BÛe e ø Ô+ # XÊs ß. bı ßÔ\ > ß]+ n&ç q z Á üx ï î düe <Ûëq$Tdü Ô.. π +Á<ä+ À, sêácõº À bı ßÔ\ß y πs«s ß. e j e J <ëìï Ó*j TCÒXÊs ß. sêáwüº+ À e î nqß \ ñ+~. y T+ # s à À ñ+&é>±h yêfi ó yêfi <ë] À yófi \ì ìs ístt+# ß îhêïs ß nì sêvüq Ÿ yó\ &ç+#ês ß kõs «Á ø mìïø À ;md Œ, ø±+á >dt ø *dæ b { # ùd neø±x e +<äì, e K +>± ñ ÔÁsÑ ü< XŸ À Ä neø±x + m îÿe>± ñ+<äì sêvüq Ÿ nhêïs ß. ø±+á >dt n<ûä åî&ét sêvüq Ÿ, #ÛÓ sy üs Hé k ìj >±+BÛ Ç s bõøº\ bı ßÔ î düße K+>± ñqï üœ{ïø Ç s d ìj TsY ø±+á >dt H \ß e πsø +>± ñhêïs ì, Á üj T êï\qß dü òü\+ ø±ìe«fò <äì e j e Äs æ+ q $wüj T+ Ó*dæ+<. q ü +dü î\ π düß À & sê u u î u stt Ÿ uûñ îô\qß dü ü +dü î\qß # ùd X ÁdüÔ øï \ß # stt+#ês qï Äs üd\ î dü+ã+~û+ q π düß Ç~. á π düß ÀH Äj Tq î s ߺ X óáø yês + u stt Ÿ et+ps ß # dæ+~.

3 $XÊK ü ï+, X ìyês + 06 nø ºãsY 2018 b düt\ ìs +<Ûä # s \qt ÄbÕ* ]»qt\ î ø ø ºsY uûñs kõ Çyê«*.. dæ æm+ &çe +&é ns î' øï&ü] düπs«x «s sêe, dæy ] k et\ Vü nq+ s + $#ês D ù s T ne j Tø ]»qt\qt b düt\t nh ø sttã +<ät\t ô &ÉT THêïs ì, ns sêá Á>±e À Çfi fl\ MT<ä ü&ç b düt\etì u ~]dütôhêïs ì, Ä u ~]+ ü # s \qt ø ø ºsY CÀø + # düt îì ÄbÕ\ì dæ æm+ $XÊK õ ø±s <ä]ù ø. Àø Hê<Ûä+ &çe +&é # dütôhêïs T. Á>±e À b düt\ ã # ü Œfi fl uûñj TÁu + T\ î > T s ìá<ëvü sê\t ø s TyÓ _ îÿ_ îÿetì ]»qt\t+ THêïs ì nhêïs T. ü> \T üp e ekõj T üqt\ î, ø=+&é À ø f º\T Ó# TÃø yê&üìøï yófi óôqï ]»qt\qt y ~Û+ ü \T > <ät. &ÉT+Á_> T&É et+&é\+ *${Ï ü Tº, düásêstt, ø +Á&ÉT+, n+á > T&É Á>±e À et]+ <ës TD+>± b düt\t e evü ]dütôhêïs T. > &É ø±«øøï e πsø +>± ñ<ä $T+ q Á>±eTdüTÔ\qT, &ÉT+Á_> T&É $ ÒKs bò Hé HÓ+ãs T Ç`yÓTsTT Ÿ qt rdütø=ì $#ês D # dütôhêïs T. Á>±eT+ À ñqï Á ü»\+<ä] $#ês D ù s T b düt ùdºwüq î æ\e&é+, $#ês D üps Ôj T es î Á ü»\+<äs mø ÿ&é L yófi L&É<äH VüQ î+\t C Ø# j T&É+ n + <ätsêàs ZeTì $et]ù+#ês T. b düt\ á ìs +<Ûä # s \qt $s $T+#ê\ì dæ æm+ bõøº Á ü uû ü s kõÿsê\ î m+ æø s \T> T+ ' s \T> T+ C &ûœ bõsƒ XÊ\ qt+ 2017`2018 dü+e sêìøï >±qt ü]~û À n~ûø e s Tÿ\T Ó# Tà îqï q\t> Ts T $<ë s Tú\T Á ü uû nyês T øï m+ æø nj s ì ôv #Ym+ nbõœsêe Ó\ bõs T. bõsƒ XÊ\ î #Ó+~q et\kõ\ uû eq, etsêq uûñteh X «], yótæqs ùv et\, ê&ç etdïø +sƒ n~ûø e s Tÿ\ ñrôs Tí\j s T. n~ûø e s Tÿ\T Ó# Tà îqï M] Á ü uûñ Ä<Ûës +>± Á üuûñt «+ ˇø=ÿø ÿ]øï s.20y \T, Á ü uû <äèe üá +, { uÿqt n+<äcòdütô+<äì ôv #Ym+ Ó*bÕs T. &çe +&é # dütô+~. Ç üœ{ïπø Vü òüt q î dü+ã+~û+ dæ{ÿqt ìj T$T+#ês T. dæ{ÿ n~ûø±s T\T Vü î dü+ã+~û+ mes T # stt+#ês $#ês D # dütôhêïs T. n~ûø±s bõøºøï #Ó+~q yê] Vü düô+ ñqï T üá ø À yês Ô\T e#êãstt. dü«j q sêh ettk et+á # +Á<äu ãthêj TT&ÉT e bõøº ÀøÏ ø= Ô>± e Ãq yêπs á Vü # stt+#ês ì yêb j s T. n~ûø±s T, n~ûø±s bõøº H Ò ãvæ s +> +>± me se] bõá ñqï< Ó*j TCÒdüTÔqï s TD+ À b düt\t á ù s T ne j T î q ]»qt\qt $#ês D ù s T æ* æ+ sttã +<ät\ î > T]# j T&É+ nhê j TeTHêïs T. ]»qt\ üøå±q ñ+{ qì Á ü> \T ü*øïq Á üuûñt «+ H &ÉT BìøÏ _Ûqï+>± ne j Tø ]»qt\qt y ~Û+ ü \ î > T]# j T&É+ m+ es î düet+»düetì Á ü ïdütôhêïs T? Ç üœ{ï ø Hê b düt\t ]»q Á>±e À ìs +<ä # s \qt $s $T+ Á üxê+ yê êes D+ ø *Œ+#ê\ì ø s T THêïs T. á b düt # s \qt Á üc +Á yê<ät\t, y T<Ûëe \, e qe Vü îÿ\t, bâs Vü îÿ\ dü+ òü \T, nuûñt <äj T yê<ät\t K+&ç+#ê\ì ø s T THêïeTì dæ æm+ $XÊK õ ø±s <ä]ù ø. Àø Hê<Ûä+ Ó*j TCÒdüTÔHêïs T. yês T düetdü \ ü]cõÿs + ø düy T Á>±eT<ä]Ù yó dt #Ó s àhé dühê dæbõá T&ÉT qø ü ï+' yês T düetdü \ ü]cõÿs + ø düy T Á>±eT<ä]Ù ø±s Áø et+ # ü&ét THêïeTì ettì ü Ÿ yó dt #Ó s àhé + ø±j T\ dühê dæbõá T&ÉT nhêïs T. X óáø yês + ettì bõ*{ Àì 15e yês T À Á>±eT<ä]Ù ø±s Áø et+ ìs «Væ + yês T À üs {Ï+#ês T. á dü+<äs +>± yês T Á ü»\t òütq kõ«> + ü*øï Vü s T\T Ç#êÃs T. nq+ s + yó dt #Ó s àhé e { &ÉT yês T \qt n_ûeè~ # ùd+<ät î nìï # s \T rdüt î+ THêïeTHêïs T. sêqtqï s E À ettì bõ*{ Àì nìï yês T \qt n_ûeè~ # kõôethêïs T. á ø±s Áø et+ À ettì ü Ÿ ø $TwüqsY dütπs+á<ä, øöì \sy dü Hêsêj TD, ã+>±ásêe, { &û Hêj T î\t, ettì ü Ÿ dæã +~ bõ ZHêïs T. Á ü uû ü s kõÿsê\t n+<äcò sê$ø et +' ettk et+á Á ü uû ü s kõÿsê\ î et+&é\+ À q\t> Ts T $<ë s Tú \T m+ æø sttq T Ä bõsƒ XÊ\ ø s kõœ+&ó+{ÿ Ó*bÕs T. ets TbÕø yó &É Ÿ dü ÿ Ÿ $<ë s Tú\T Ç üœ{ïπø Ç<ä s T m+ æø ø±>± sê$ø et + dæ<ë s dü ÿ Ÿ q> <ät, Á<ÛäTe üá ê\t, { uÿ\t ü+ æd $<ë s Tú\T e # ü* dü+ wt îe sy, e $T&ç kõsttøïs DY\T m+ æø j s T. Ç{ e\ ü< s > üøøå± òü* ê À M]<ä ]øï 10øÏ 10 bõstt+ T sêe&é+ Ms T m+ æ ø q T Ä dü ÿ Ÿ ø s kõœ+&ó+{ÿ ÄsY. ü<ëàe, Á ü<ûëh bõ<ûë j TT&ÉT üs y TX «s sêe Ó*bÕs T. dü+πøået ü< äø±\ n+<äcò î Á>±eT<ä]Ùì # ø ÿ{ï y ~ø 2022 Hê{Ïø n+<ä]ø Ï Çfi ó Á &ÜjYT C rj T n<ä åî&ét C ø cõ.. ø +# s bõ + : 2022 Hê{Ïø n+<ä]øï Ç\ß ø + æ+# \ø å+ üì # düßôhêïetì Á &ÜjYT C rj T n<ä åî&ét C ø cõ ù s=ÿhêïs ß. áy Ts î uûñeq ìsêàd s +> + m<äßs=ÿ+ ßqï düetdü \ß, Á ü ø ÁbÕC îº\ rs ß, ~ s $wüj T\ß # ]Ã+# +<äß î JMm+d 39 e yês ß ü]~ ÄsY.n+&é._ &É* e<ä qßqï ô òsttsy ò Ÿ y T] j T{Ÿ À X óáø yês + ñ<äj T+ düe y X + ìevæ +#ês ß. uûñeq ìsêàd s +> + m<äßs=ÿ+ ßqï düetdü \ß, Á ü ø ÁbÕC îº\ rs ß, Äj sêácõº À ì #ê üºs ìs «Vü D, n+<äßu ß À > èvü edü e+{ï n+xê\ô ád Jd (m {Ïyé ø $T{, > e]ï+> øöì Ÿ) À # ]Ã+, dü # q\ ˇø ìy ~ø qß n~ûø±s ß\ î n+~+# qßqï ß Á #ÛÓ s àhé. düßã sêe, n<ûä åî&ét m. yê s&ç #ÓbÕŒs ß. nq+ s + Á &ÜjYT $XÊK #ê üºsy Ä<Ûä«s + ß # dæq $ Òø s düe y X + À e { &Üs ß dü+e s + Hê{ÏøÏ n+<ä]ø Çfi ó nh \ø å + # s ß e&é+ À düvü ü&çq+<äß î n+<äßu ß Àì > èvü \qß ì]à+# +<äß î Á ü» # kõs ß.á Á ü» <ë«sê uû s Á üuûñß «\ø å yótæq 2022 Hê{ÏøÏ n+<ä]ø Çfi nh $Twüqßï # s ße ø±e&üìøï et e+ ß düvü j T+ # kõôetì ù s=ÿhêïs ß á Á ü» qß $XÊK ü ï+ À»] q ñ ÔeT m {Ïyé ø $T{ > e]ï+> øöì Ÿ MT{Ï+> # sêãethêïs ß á düe y X + À Á üuûñß «n~ûø±s ß\ß sêáwüº et]j bõ]áxê$tø bõ Z+ ßHêïs Hêïs C dæ düe y X + e<ä Áø &É z Ç+ sêøïºyé esêÿ ü qß n+<äßu ß À > èvü \ô ìs «Væ + +~ á düe y XÊìï ÁoXÊ+ ø { ]j #Ó s àhé πssê > Ÿ, et]j nãß Ÿ Vü Ödæ+> ø $T{ Á &Ó jyt düuûñß \ß bõ ZHêïs ß X ìyêsê À &Ü Ÿ e ]j T{Ÿ À á düe y XÊ\ß ìs «Væ kõôetì, 23 sêácõº À ì 220 #ê üºs qß+ Á &ÜjYT düuûñß \ß, Äj sêácõº\ _\ s ß Vü»s e ês ì #ÓbÕŒs ß. yó <ä{ïkõ]>± $XÊK À düe y X + ìs «Væ düßôqï ߺ Ó*bÕs ß. e ekõj Ts +> + s ßyê m îÿeet+~ ñbõ~û bı+<äß ßqï~ ìsêàd s +> + ÀH qì, J&û eè~ øï m+ >±H &ÜŒ ß n+~düßôqï ß #ÓbÕŒs ß. sêáwüº+ À > èvü ìsêàd ü< äø±\ß, ñ Çdüßø $<Ûëq+, ÄHé Hé nqßet ß\ß e+{ï yê{ïô ne>±vü q ø *ŒkÕÔeTì #ÓbÕŒs ß. kõe õø u <Ûä ø±s Áø et+ øï+<ä Á &ÜjYT mh ï üqß\ß # ü&ét +<ähêïs ß. Á &ÜjYT $XÊK #ê üºsy #ÛÓ s àhé õ.$.$.mdt. Hêsêj TD e { &ÉT $$<Ûä sêácõº\ qß+ e Ãq Á &ÜjYT düuûñß \ î q> s + Àì Á üø è n+<ë\qß # æ+# +<äß ß # XÊeTHêïs ß. Á &ÜjYT $XÊK #ê üºsy n<ûä åî&ét fòx «s sêe, ø±s <ä]ù π mdtäsyπ sêe, Á ø±s <ä]ù düß<ûëø sy ~ s ß\ß bõ\ßzhêïs ß. Hê es +' Á>±eT<ä]Ùì <ë«sê düetdü \T ü]cõÿs + # dütø e# TÃqì et+&é\ Á ü ø±~ûø±] &ç æˇ ø èwüí îe ] nhêïs T. X óáø yês + æ ø> &Ó+ Á>±eT+ À Á>±eT<ä]Ù ø±s Áø et+ ìs «Væ +#ês T. á dü+<äs +>± Á>±eT+ À üs {Ï+ düetdü \qt Ó\TdüT îhêïs T. nq+ s +»] q düe y X + À ÄyÓT e { &ÉT Á üuûñt «dü+πøået ü< äø±\qt ns TΩ q yê]øï n+~+# +<ät î Á>±eT<ä]Ù # ø ÿì y ~ø nhêïs T. Á>±eTdüTú\ î dü+πøået ü< äø±\t n+<äø b yó+ H Ó*j TCÒj \Hêïs T. m+ æ æ +> + ü* dühê dæ< ett&ét e { &ÉT Á üuûñt «ü< äø±\qt ns TΩ q ìs Tù <ä\ î n+~+# +<ät î n~ûø±s T\T ø èwæ # j \Hêïs T. sêh Á üuûñt «+ mh ï dü+πøået ü< äø±\qt n+<äcòdütô+<ähêïs T. yê{ïì Á ü»\ î # s y j \Hêïs T. á ø±s Áø et+ À Vü o sy ø qø±sêe, m+ æ&çˇ m Ÿ.j <ä ØX «s sêe, m+çˇ netè îe æm+, et+&é\ n~ûø±s T\T, m+ æ{ïdæ _.edü+, e J düs Œ+#Y æ.sêeu ãt, Á>±eTdüTú\T bõ ZHêïs T. 7q e ekõj T ø±]à î\ düetdü \ô düe y X + ø=j T s T : et+&é\+ À u s + À á HÓ\ 7q e ekõj T ø±]à î\ düetdü \ô düe y X + ìs «Væ +# qtqï T dæ æ et+&é\ ø±s <ä]ù Çs Tyê&É < et&ét, et+&é\ düvü j T ø±s <ä]ù > øï] Hêïsêe, + \ üp&ç e J düs Œ+#Y > Te à sê+u ãt, dæ æ H qπswt Ó*bÕs T. á y Ts î yês T $ Òø s T\ e { &Üs T. s T\T, ø±]à î\t m<äts=ÿ+ Tqï düetdü \ô á düe y X + # ]ÃkÕÔeTHêïs T. s+& s E î ettì ü Ÿ ø±]à î\ düyótà j T\eT+ * s s Ÿ : j T\eT+ * ettì bõ*{ À ø±+á{ îº bõ]x ó<ä ø±]à î\t # ü{ïºq düyótà X óáø yês + î s+& s E î # ]+~. düyótà {Ïj TTdæ Hêj T î\t et<ä T>± ì*#ês T. á dü+<äs {Ïj TTdæ õ ø±s e { &ÉT > + À sêh Á üuûñt «+ ô + q s.1000 Ç üœ{ïø ô +# Ò<äHêïs T. ø±+á{ îº ø±]à î\ î ø ådy T ü]àhó+{ÿ # dæ yê]øï á mdt, æm òt e]ô+ ücòj \ì &çe +&é # XÊs T. Ä+Á<Ûä$X «$<ë \j T+ : j TTe î ñbõ~û ø *Œ+# ~X >± Ä+Á<Ûä$X «$<ë \j T+ q q dü]º ò πø{ÿ ø s T \qt ÁbÕs +_Ûk Ô+~. á HÓ\ 10e Bq BìøÏ dü+ã+~û+ q H {Ï òæπøwühéqt $&ÉT<ä\ # dütôqï T Md Ä#ês õ.hêπ>x «s sêe Ó*bÕs T. nø ºãs T 22e B es î <äs U dütô\t d «ø ]kõôs T. nø ºãsY 25e Bq Á üy XÊ\T ø *ŒkÕÔs T. qe+ãsy 5e BqT+ s > T\T ÁbÕs +_ÛkÕÔs T. kõj T+Á qt > + \ es î et &ÉT HÓ\\ T Àá ø åd ñ+ T+<äHêïs T. $XÊK Àì $$<Ûä dü+düú À 10 y \ îô >± U \T ñhêïstt. M{Ïì uûñøô # ùd $<Ûä+>± á ø s T s üø \Œq # XÊs T. ø s T ò E>± s 8 y \T #Ó* +#ê* ñ+ T+~. ø s T À uû > +>± s {Ï+>, Á&Ü òæº+> dæÿ Ÿ, m+.mdt Ä ò dt, f Æ æ+> dæÿ Ÿ, ø et ìπøwühé dæÿ Ÿ À ø åd n+~kõôs T. ø åd üp]ô# ùd düetj ìøï ñbõ~ûì ø *Œ+# ~X T # XÊs T. ÇqŒ πsàwühé f ø±ï\j nk dæj TwüHé Ä òt Ä+Á<ÛäÁ ü< XŸ( T, ü]áx et\t dü+j TTø Ô+>± > + À # düt îqï ne>±vü q ˇ üœ+<ä+ À uû > +>± á ø åd > s T\qT ìs «Væ kõôethêïs T. &çá^ $<ë s Tú\ bõ T, Ç+» ]+>, y TH CŸyÓT+{Ÿ, bòõs ào, q] +> ø s T \T # ~$q yês T ôd + <äs U dütô # j Te# TÃqHêïs T. &çá^ e] dü+e s + $<ë s Tú\T ôd + <äs U dütô # dütø e# TÃqHêïs T. ôd+ sy òüsy &çô òhé düº&ûdt Á ü bõ<äq\t dæ<ä +... ôd+ sy òüsy &çô òhé T T # j T&ÜìøÏ düetá> Á ü bõ<äqqt dæ<ä + # dæq T Md Ä#ês õ.hêπ>x «s sêe Ó*bÕs T î ^ + ÁbÕ+> D+ ÀH n+ ÁøÏj T\T dü«øzj T &Üø ºsY my T.$.$.mdt.e ]Ô uûö ø ø±j ìï Ä~yês + nq>± áhó\ 7e ~q Á ü ø Air India $e q+ À $XÊK rdüß î sêqßhêïs ß. Ä~yês + ñ<äj T+ 7:30 > + \ düetj ìøï $XÊK $e HêÁX j T+ qß+ dæ] ü s + e<ä > \ Äj Tq dü«> èvü ìøï rdüß î ekõôs ß. Äq+ s + Ó\ß> ß < X + bõøº ø±sê \j T+ À n_ûe qß\ ß~ M& ÿ\ß ì$t Ô+ ñ+# qßhêïs ß. <äq+ s + uû Ø>± n+ et j Á qß s ßwæ =+&É e<ä > \ ^ + &ûy T $X «$<ë \j T+ es î ìs «Væ + n+ ÁøÏj T\ß ìs «Væ + #ê\ì ìs íj T+ # XÊs ß. 279 õy s <ät # ùd es î düyótà ø=qkõ kõô+ 2e s E bõ]x ó<ûä ø±]à î\ düyótà»j TÁ ü<ä+ dæ {Ïj TT q> s n<ûä åî&ét îe sy $XÊK ü ï+' ettì ü Ÿ ø±]à î\ î, Á ü»\ î qwüº+ # Lπsà 279 õy qt sêh Á üuûñt «+ ñdü+vü ]+# T îh es î bõ]x ó<ûä ø±]à î\ düyótà ø=qkõ> T T+<äì dæ {Ïj TT q> s n<ûä åî&ét ÄsY. ø.mdt.$. îe sy düœwüº Ç#êÃs T. n π> 2e s E b dt\qt s +> + À ~+ æ Áô y {Ÿ ø±]à î\ üì# stt+# &ÜìøÏ õ$m+dæ n~ûø±s T\T rdüt îqï # s \qt ø±]à î\t ø +>± æœø= º&É+ 2e s E düyótà»j TÁ ü<ä+ nstt +<ähêïs T. X óáø yês + et~ \bõ + dæ {Ïj TT ø±sê \j T+ qt+&ç et~ \bõ +»+ø åhé es î uû Ø Á ü<äs Ùq nq+ s + Äغdæ &çb e<ä sêkõôs ø ìs «Væ +#ês T. îe sy e { &ÉT sêh Á üuûñt «+ $&ÉT<ä\ # ùd 279 õy ø±]à î\ ñbõ~ûøï qwüº<ëj Tø etì, Á ü»\ô L&Ü uû sê\t ü& á õy qt s <ät # j \ì, ø±]à î\ î ø düy q+ 18,000 s bõj T\T #Ó* +#ê\ì, ø±+á{ ø º, ne {Ÿk ] +> ø±]à î\qt s> T \ s CŸ # j \ì, ø±]à î\ 3 Hê J$ êìøï > Ts TkÕúq+ ô <ë j Tq< e <Ûäe<Ûës ' $<ë ]ú <äx qt+ H qt # dütôqï etôvaqï e øïô «+ ø * q $<ë Á ü<ë, sê»ø j T <äts +<Ûäs T&ÉT nsttq Te+{Ï dü«øzj T m+$$mdt et ]Ô Hê J$ êìøï e s Z<äs Ù î&ó > Ts Te >± yótt<ä{ï kõúq+ Äj Tq< qì { &û q> s n~ûø±s Á ü ì~û düq ü\ bõ+&éts +>±sêe $#ês + e ø Ô+ # XÊs T. êqt { &û bõøº À q> s, sêáwüº kõústt À > T]Ô+ ü e# Ã+<äT î et ]Ô>±] ø èwæ ets Te Òì<äHêïs T. nyót]ø± üs q À nø±\ etè T yê ü&çq dü«øzj T et ]Ô Ä à î XÊ+ # Lsê\ì bõ+&éts +>±sêe Äj Tq Á ü{ ìøï üp\ e \ y dæ ÁX <ë +»* òüt{ï+#ês T. dü+k ô +#ê\ì ~ s &çe +&É ø±]à î\t sêhyê æ +>± düyótà # dütôhêïs Hêïs T. á düyótàqt $ Ãqï+ # j T &ÜìøÏ õ$m+dæ > T]Ô+ ü j T ìj THé Äq+<é, õ$m+dæ j»e q + îá \T üqtï T+<äì, Ç+<äT î d m+ # +Á<äu ãt Hêj TT&ÉT CÀø + # düt îì ø±]à î\ düetdü \qt ü]wüÿ]+#ê \Hêïs T. dæ {Ïj TT CÀHé düvü j T ø±s <ä]ù C ÄsY Hêj TT&ÉT e { &ÉT ãj T ø±]à î\qt rdütø= à üì# sttùdô q et \ + õ$m+dæ #Ó* +# Tø yê* ñ+ T+<äì ôv # Ã]+#ês T. n~ûø±s T\ î, et+á T\ î, myótà Ò \ î e Á + n&é> î+&üh J ê\t ô +, bõ]x ó <Ûä ø±]à î\ô m+<ätø $eø å # ü T Hêïs Hêïs T. á ø±s Áø et+ À dæ {Ïj TT ø±s <ä]ù m.dæ+vü # \+, yês T u <ät \T #Ó\ j T età, $»j T, sêe, s etd, lqt, uò_, et]j TeTà ~ s T\T bõ ZHêïs T. 10q HÓ ü D ø åd ø s T H {Ï òæπøwühé $&ÉT<ä\ ` j TTe î ñbõ~û ø *Œ+# ø s T \ ìs «Vü D î lø±s + ` Md Ä#ês õ.hêπ>x «s sêe $# Ãdæq s ø åd XÊK dü+j TTø Ô ø±s <ä]ù æ.vü ] Á ükõ<é Bìô # ]Ã+#ês T. s 60 T À ôd+ sy òüsy &çô òhé T # j \ì Äj Tq ø sês T. BìøÏ dü+ã+~û+ q Á ü bõ<äq\qt Md Hêπ>X «s sêe s ø åd XÊK dü+j TTø Ô ø±s <ä]ù Vü ] Á ükõ<é î n+<äcòxês T. e] { øï á $<ë dü+e s + À &Ó sø ºsY»qs Ÿ Ä òt Ø ôd{ï Ÿ yót+{ÿ qt+ ø åd+ 5 ø s T \ ìs «Vü D î nqtet et+ps T # dæ+~. &çôd+ãsy e dü+ À ets 10 ø s T \T ìs «Vü D î nqtet ü+ ü T+<äì Md Hêπ>X «s sêe á dü+<äs +>± Ó*bÕs T.

4 4 $XÊK ü ï+, X ìyês + 06 nø ºãsY ø <ë&ç πødüt\t * kõ<ûës D+>± etvæ fi \ß etô + ø <ë&ç»] +<äì <ÛÓ s +>± Äs üd\ß # j T&ÜìøÏ»+ î ês ß. + ø <ë&çøï > ß s q yê]ì u ~Û ßsê*>± # dæ kõ+ «q ø * +# &ÜìøÏ ã<äß\ß, nee qø s +>± # kõôs H uûñj T+ e\ #ê + ø H sê\ß yó\ß> ß ÀøÏ sêe. + ø <ë&ç > ß s q etvæ fi o\+ô nqße q+ ø *π> Äs üd\ß # j T&É+ <ë«sê ne * üø å+ et yê<äqqß HÓ Z+# ß e&üìøï Á üj T ïdüßô+~. π s fi qhé $wüj T+ Àq Ç ße+{Ï <Û s DÒ ø ì ædüßôqï~. π s fi Àì ˇø qhé qô _wü t (Å ø düôe et ê~ûø±]) + ø <ë&çøï bõ\œ&ü s + # dæq Äs üdô sêáwüº Á üuûñß «+ nqßdü]düßôqï ñ<ëd q yó K] $ets Ù\ î ê$düßôqï~. + ø <ë&çøï bõ\œ&çq»\+<ûäsy _wü t ÁbòÕ+ e \ø ÿ Ÿô # s rdüß yê\+ ej Tdüß> \ á u ~Û ßsê*øÏ et<ä ß>± et] =+<äs ß qhé\ß &Ü ôv s ߺ ãj T ìs düq Á ü<äs Ùq kõ düßôhêïs ß À _wü t qqß n~ûø±]ø $wüj \ß # ]Ã+# &Üìø + æ* æ+ + ø <ë&çøï bõ\œ&ü s, Ä sê«s+& +&É bõ ß qô ü<äe &ÉT kõs ß + ø <ë&ç»] +<äì u ~Û ßsê\ß Äs æ+#ês ß. ø± á Äs üd\qß _wü t s düÿ]+#ês ß. ÄyÓT î ˇø $yêvæ ß&ç + ø dü+ã+<ûä+ ñ+<ä, n &ç uû s òæsê <äß y Ts î áyótqß $#ê]+#êqì Äj Tq n+ ßHêïs ß. êqß á òæsê <äßô $#ês D # ü{ïºq+<äßπ ø ø å qô á + ø <ë&ç Äs üd\ß # düßôqï<äì Äj Tq n+ ßHêïs ß. _wü t, qhé Çs ße s >ös eá ü<äyótæq e îô\ß. yê] ü düe»+ À Äsê<ÛäHêuÛ e+ ñ+ ß+~. á $yê<ä+ À < wüß es H ~ <äsê ü Ô üps ÔsTT, Hê j TkÕúq+ rs Œó ÇùdÔ ø± Ó\ße<äß. ø± qô + ø <ë&ç»] +<äì ˇø Ád Ô Äs æ+ q üœó&é ÄyÓT ü düe»+, # ºã<ä dü+düú\ß e evü ]düßôqï rs ß nuûñ + s ø s +>± ñ+ ßqï~. π s fi qhé $wüj T+ Àq sêáwüº Á üuûñß «+, Ç s ô <ä \ß e evü ]düßôqï rs ßô ráe $ets Ù\ß yó\ße&ét ßHêïsTT. + ø <ë&ç Äs üd\ß m<äßs=ÿ+ ßqï _wü tqß Ä ü<ä$ qß+ æœ+, <äsê ü Ô ìwüœø åbõ +>±»]π> # &Ü\ì u ~Û ßsê\ß, ÄyÓT î et<ä ß ÇdüßÔqï qhé\ß s ß ßHêïs ß. ø± Ç üœ{ïes î et dü+düú Äj Tqô # s rdüß Ò<äß. ô >± _wü t î e πsø +>± ãj T {ÏX îô\ß îá üqßï ßHêïj TH Äs üd et dü+düú esêz\ qß+ yó\ße&ç+~. d ìj TsY et ê~ûø±s ß\ î á ñ<ä+ + À et<ó q n_ûábõj T+ ñ+&ée# ßÃ. <ëìì $et]ù+# yês ñ+&ée# ßÃ. Äj Tqô # s rdüß e&éeth ~ et dü+düú î dü+ã+~û+ q n+x +. ø± H s +»] +~ etq < X + À. Çø ÿ&é # ºã<ä bõ\q kõ> ß ßqï~. Á üuûñß «+, Hê j T$#ês D e edüú ñhêïstt. á e edüú\ß ìwüœø åbõ +>± üì# j. ø± qhé qô + ø <ë&ç»] +<äì b düß\ î phé 27e Bq òæsê <äß # XÊs ß. òæsê <äß # dæq s+&étqïs HÓ\\ß > &ç Hê Ç üœ{ï es î b düß\ß _wü tqß n sdüߺ # j T Ò<äß. _wü tqß ˇø ÿkõ] e es ßdü î $#ê]+, u ~Û ßsê*ì e Á + ü~kõs ß Á ü ï+# &É+ b düß\ üø åbõ yó K]øÏ ì<äs ÙqeTH Äs üd\ß $qã&ét ßHêïsTT. u ~Û ßsê*ì n< üì>± Ç+ sêπ>{ÿ # j T&É+ <ë«sê ÄyÓT $es D À &Ü\ß+fÒ, <=s ßø ã{ïº π düßqß ã\v q ü]# ñ< X + ñ+<äì n+ ßHêïs ß. á π düß $wüj T+ À rdüß îqï # s Ò$T{À #ÓbÕŒ\ì ôv s ߺ Ä< +# e\dæ e Ã+~. <äß ü] $#ês D á HÓ\ ü<äe &Ée Bq ñqï H ü< ä + À, ˇø s E e +< b düß À ø <ä*ø ø qã&é ~. ãß<ûäyês + Hê&ÉT Äs ß > + \ bõ ß ñqï kõústt À s quûñs q\ß»] æ _wü tqß á HÓ\ ü+<=$tà<äe Bq <äsê ü Ô ãè+<ä+ e +<äß Vü»s ßø±yê\ì Ä< +#ês ß. d m+ H è «+ Àì m Ÿ&ûm òt Á üuûñß «+ sê»ø j T+>± <Óã +{ eth uûñj T+ et ê~ûø±]ô # s rdüß e&üìøï dæ<ä +>± Ò<äH $ets Ù\ßHêïsTT. ø± á ñ<ä+ êìï &Ü + ø <ë&ç Äs üd>± # &Ü Ò üœ, et D+ À ø±<äß. u u \ß, kõ«mtj\ß, _wü t\ß- Äs üd\ß me]ô e ÃHê # Áº üø±s + # s rdüß e\dæ+<. _wü t ÁbÕã\ +, <Ûäqã\+ e\ sê»ø j T esêz\ß, b düß j T+Á ê+> + Äj Tq î e πsø +>± e evü ]+# Òø b ßHêïj Tì qhé\ß Äs ædüßô Hêïs ß. ˇø et ê~ûø±]ô kõ<ûës D qhé <ÛÓ s + >± Äs üd\ß # j T&É+ n+ düß\uûñ+ ø±<äß. et ê~ûø±s ß\ô + ø <ë&ç Äs üd\ß sêe&é+ Á ü ü+# yê üô+>± ñqï~. π s fi À &Ü Ç ße+{Ï Äs üd\ß = Ô ø±<äß Hê{Ï dædüºsy nuûñ j T Vü <ä+ + Ç üœ{ïø m \ Ò<äß. êc π düß À qhé Äs üd\ô Á üuûñß «+ ìwüœø åbõ +>± e evü ]+ q üœó&, etvæ fi \ß etô <ë&ét\qß <ÛÓ s +>± yó\ &ç+# > \ß> ß ês ß. ÄsY; <Óã î î< q kõºø e sÿ ß e +ãstt: e *π> qø ÿô ê{ï ü+&ét ü&é et+fò Ç< H yó! ãß Ÿ î ü&çq ü +&ÉTqß ø±øï bı&ée + n+fò &Ü Ç< H yó! > ßs ßyês + zyó ü # e s ß.. ets yó ü s bõstt e sÿ ü Hêìï XÊdæ+ q y fi.. n ïøï yêj e &Ó q ß X óáø yês + ÄsY; &Ó +~. <ä«ó e dæø Á<äe üs ü $<Ûëq dümtø å À uû > +>± e&û πs qß e s Œó # j Tø b e&é+ e sÿ î s ß +# Ò<äß. B+ ôdhó ø ˇø H=ø <äx +>± 900 bõstt+ î ü&çb >±, ì ò º 10,300 ~> ße î # ]+~. es qqßï et]ãb j sê? n+ s bõstt ü qyótæ dü N\ ü HêìøÏ nb ˇø ø±s DyÓTÆ+~. ñ<äj T+ e sÿ ß qcõº\ H ÁfÒ&ç+> qß yó <ä\ß ô { ºsTT. ÄsY; Á<äe üs ü $<Ûëq dümtø å bõ ß, ã\v q n+ sê rj T ü]d e \ dü N\ß qcõº\qß # $# XÊsTT. ;mdtá ôdhó ø 335 bõstt+ ß ÀŒsTT 34,833 ÁfÒ&ç+> qß =qkõ + +~. Çø ì ò º &Ü 90 bõstt+ î ô >± qwüºb stt+~. Äs +uûñ uûñj \ß =qkõ q y fi, ÄsY; Á üø q dü N\ß et]+ ü qetj stt. ÄsY; > es ïsy ñ] Y üfò Ÿ n<ûä ø å q X óáø yês + Á<äe üs ü $<Ûëq dümtø å»] +~. á dü+<äs +>± πsb, ]esy Áb πs ß\qß es ßdü>± 6.5XÊ +, 6.25XÊ +>± j T< ë üps «ø dæú ì =qkõ dü Ô ìs íj T+ rdüß e&é+ e sÿ ß uû Ø qcõº À øï s ß îb j stt. z <äx À ôdhó ø 900 bõstt+ qwüºb >±, ì ò º 10,300 bõstt+ î ~> ßeq ÁfÒ&ç+> qß =qkõ + +~. es î ôdhó ø bõstt+ ß qwüºb stt 34,376 e<ä e dæ+~. ì ò +>± 282 bõstt+ qwüº+ 10,316 e<ä ÁfÒ&ç+> qß e + +~. &Ü\sY s bõstt e s ø + $\ße et]+ ü qyótæ s.74.1 e<ä ÁfÒ&ç+> =qkõ> ß +~. X óáø yês + Hê{Ï ÁfÒ&ç+> À ÇH Œ dædt, f Æ{ Hé ø +ô, { d mdt, uû s r ÇHéÁbòÕf Ÿ, Ç+&ÉdtÇ+&é u + î ~ s ùws ß uûñ ü&é>±, ôv #Y d m Ÿ, ; d m Ÿ, zmhéjd, >stt Ÿ, ãc Hé ô ò HêHé yó <ä q ùws ß qcõº\qß # $ # XÊsTT. d ád øï ìy ~ø düet]œ+ q s» Y îe sy ~ : Ó\+>±D À mìïø \ düqï<ä ô π +Á<ä mìïø \ dü+ òüt+ dümtø å ìs «Væ + +~. mìïø \ ìs «Vü D î dü+ã+~û+ q ø \ø Á üáøïj T e j Tqßqï y fi sêáwüº mìïø \ Á ü<ûëq n~ûø±] s» Y îe sy π +Á<ä mìïø \ ø $TwüHé Vü dæôq À düe y X yótæ+~. áhó\ 10q ád ãè+<ä+ ôv <äsêu <é e# à neø±x e +~. nq+ s + mìïø \ ìs «Vü D B Á üø q ñ+ ß+<äì n+ ê uû $düßôhêïs ß. á H ü< ä + À Ó\+>±D bõ ß ets Hê\ß> ß sêácõº\ mìïø \ Á ü<ûëq n~ûø±s ß\ düe y X yótæq π +Á<ä mìïø \ dü+ òüt+ z s ß C _ ê j Ø, ámm+\ß dæ<ä + e+{ï ø \ø n+xê\ô # ]Ã+ q ߺ düe #ês +. sêáwüº+ À mìïø \ ìs «Vü D î ñqï ü]dæú ß\qß s» Y îe sy d ád øï $e]+ q ß Ó\ßk Ô+~. sêáwüº+ À mìïø \ ìs «Vü Dô π +Á<ä mìïø \ dü+ òü ìøï s» Y îe sy ìy ~ø düet]œ+#ês ß. ets yó ü z s C _ ê À nuûñ + sê\ô <ëk q æ{ïwühéô $#ês D # ü{ïºq sêáwüº ñqï Hê j TkÕúq+ ß~ $#ês D üps Ôj T es z s C _ ê $&ÉT<ä\ # j Te<ä ì Ä< + q H ü< ä + À Bìô &Ü ád <äèwæº kõ]+ q ß Ó\ßk Ô+~. <Û.. øï+> Ä òt ÁøÏ {Ÿ Vü +ø±+> ÁøÏ sy ~ : { $T+&çj e J ô ºHé <Û ì n_ûe qß\ß e <äß >± $TdüºsY Ÿ nì æ\ß# ß î+{ s ß. ìc ìøï <Û &Ü Ä ù s ß î kõs úø # s ßdü Ô ñ+{ &ÉT. Vü +ø±+> ÁøÏ sy môv kõhé U Hé &Ü <Û øï n_ûe ì. Çø <Û ì, dü Héì W{Ÿ # j \H ~ U Hé ø \. <Û HÓ Hê H dü«j T+>± ô $*j THé î ü+bõ\h ~ n &ç \ø å +. Ç{ e\»] q Ädæj ø t À uû > +>± Vü +ø±+> -uû s Y et<ûä»] q e #Y À n &ç s ø±\ yê+#û r]+~. <äßu jyt y ~ø >±»] q á e #Y À môv kõhé ø±s D+>±H <Û &Éøö{Ÿ nj &ÉT. B+ n &ç Äq+<ëìøÏ ne<ûäß Ò e. # ~$kõôqß. m+<äßø +fò J$ + z n<äß yótæq ø < ä. á $wüj ìï dü«j T+>± U Hé MT&çj î #ÓbÕŒ&ÉT. dü Hé, <Û \qß W{Ÿ # j \H ~ Hê s ø±\ ]ø. ÁøÏ {Ÿ sê«q uûñ$wü ßÔ Á üd [ø Ò+ ì n&ç q dü Hé m > Ç üœó&ét kõ<ûä ü&é<äß. Ç+<äß î Hê î Á üx ï î U Hé á $<Ûä+>± düe <Ûëq+ Ç#êÃ&ÉT. yó <ä{à #ê u <Û dæ+~. ø±, <Û ì W{Ÿ dü Hé ÁøÏ {Ÿ < e &ÉsTT <Û øï+> Ä òt ÁøÏ {Ÿ. # j T> *>±qß. B+ Hê ]ø r]+~. H qß sêùd uûñ$wü ßÔ À Hê J$ + MT<ä H qß z ü düôø + ü düôø + À Äj Tq dü+ã+~û+ q n+xê\π yó <ä{ï sêj \qß î+ ßHêï. n+<äß À Á ü<ûëq uû > + m+.mdt ÁbÕ<Ûëq + ÇkÕÔqß. á $<Ûä+>± Hê n_ûe Hêìï <Û < ñ+ ß+~. á ü düôø±ìï Hê etqefi #ê ß î+{ qß nì Ó*bÕ&ÉT. uû Ø>± Zq ã+>±s + <Ûäs! q &Ûç : > s+&ét s E\ß>± ô s ß> ß Ó*bÕsTT. ã+>±s + u ÀH üj Tì+ q yó+&ç edüßôqï ã+>±s + <Ûäs X óáø yês + uû Ø>± ü qyótæ+~. øï À î s.100 Z s.39,250øï # s ß î+~. H {Ï ÁfÒ&ç+> À ü~ Á>±e \ dü«# à yótæq ã+>±s + HêDÒ\ j Ø<ës ß\ qß+ &çe +&é <Ûäs s.250 Z s.31,850øï # ]+~. kõúìø Òø b e&é+ bõ ß ü]áx et esêz\ qß+ yê bõs ß\ qß+ &çe +&é > Z&É+ bõ ß nqß îqï kõústt À &çe +&é Òø b e&éy T Ç+<äß î n+ sê rj T+>± HÓ\ =qï ã\v q ü]dæú ß\ ø±s D+>± Ó\ßk Ô+~. ø±>±, > s+&ét s E À ø±s D+>± <Ûäs Zq ߺ ãß*j THé esêz\ß ã+>±s + +>± s.625 ô ] +~. < e < e &ÉT.. Áo y +ø fòx ó&ét z+ qyó dæ+vü ØXÊj T z+ qyó dæ+vü ØXÊj T! qyó Á üvü <ä es <ëj T! qyó # +<äq <äj ìbû! l esêvü \øïî, qèdæ+vü! dæ+vü Á~! MT ~e l et+> fi, l <äèe s bõìï dü+<ä]ù+# T et+fò... y TeTT nø åj T dæs T\... ì + üs + üs >±... T\ > + n üœhêï! Hê&ÉT MTs T ªns T qtq îµ ñ ü< + q l uûñ> ebz # s etxà ø, X s D > ~e yó uûñe+ MTs T ì + MT =* bõe+#ê e<ä uûñøïôø {ÏøÏ ªñ ü< X +µ > $+<ë! MTs T l # +<äh e+ qt+ et fl l # +<äh e+ es L ì et ª ü]µes Ôq+µ á Àø + XÊX «+ ø±<äqï $wüj ìï MT î «ü< X + ì e ìs + s +. üü+#ê+> + e dü+ : uû Á<ä ü<ä ~ : <ë«<ä et.2.59 etk kõ.4.35 ñ.x.e.6.52e sê.e.12.06\ ø $ ê s # q etvü à<é nãt Ÿ njcÿ ôd Ÿ : X óáø yês + 06`10`2018 a y Twü+ : ˇø nedüsêìøï ñ+ q <Ûäq+ ets Ks ßà î $ìjó +# e\dæ edüßô+~. Áù $T î\ et<ûä q q Ä À# q\ß düœ ó]kõôstt. m üœ{ï qß+# yêstt<ë ü&ét ßqï edüßôqï üqß\ß ü q'ábõs +_Û+#ê\H Ä À# q düœ ó ]düßô+~. Åô y ß dü+dü \ Àì yê]øï j»e q uû e+ À æ düßô+~. uû s, uûñs Ô\ et<ûä etqdüœs \ß düetdæb êstt. b eèwüuûñ+ : Äø dæàø Ks ßÃ\ß Ä+< fi q ø * kõôstt. ìs ß< > ß\ î ø \ø yótæq e evü sê\ À u >± Ä À + ìs íj T+ rdüß yê* ñ+ ß+~. Ád Ô\ î yêvü q+ q&ét ü q ü &ÉT yótfi îe nedüs +. Ä&ç s î, nøö+{ÿ s +>±\ yê]øï üìuû s + n~ûø +>± ñ+ ß+~. c $T<ÛääTq+ : qï s Vü ü]áx et\ À yê]øï ÁX et î q Á ü òü\+ \_Û düßô+~. Áø j T $Áø j \ß kõe q +. MT Ä À# q\ß ü\ß $<Ûë\ß>± ñ+{ stt. Ks ßÃ\ß ô s > + s ßD j T êï\ß, # ã<äßfi ó d «ø ]kõôs ß. ã+<ûäße \ sêø b ø \ß dü+ cõìï ø * kõôstt. sêe\dæq yó +&çu ø \ß ôd + edü \ß ø±> \e. *{Ïπ>wüHé e evü sê\ À C Á> Ô evæ +# +&ç. d ø sêÿ ø + : Á üd [ø± ã<ä +>± e evü ]+ nqß îqï~ kõ~ûkõôs ß. nqß Œ&çq ˇø ùdïvü ã+<ûä+ uûñ$wü Y À MT î et+# # düßô+~. dü+ êq+ $<ä, Äs > + ü ÁX <ä ø qãs ßkÕÔs ß. Ks ßÃ\ß kõe q +. e dæ+vü + : yó +&ç u ø±stt* edü \ß ø±> \e. nqß îqï üqß\ß =+ e +<äß yóqßø \ß> HÓ Hê dü+ è æô ø s +>± üp]ô # kõôs ß. eákõô\ß, $\ßyÓ q edüßôe \ß düet s ßà î+{ s ß. î ß+ã $wüj \ß, Ä]úø yê< M\ î n~ûø ÁbÕ<Ûëq + ÇkÕÔs ß. f ø q : ìs ß< > ß\ Ä À# q\ß ñbõ~û ü< äø±\ ~X >± kõ> ß êstt. nqß îqï üqß\ß =+ e +<äß yóqßø \ß>±HÓ q dü+ è æôø s +>± üp]ô # kõôs ß. üá ø, Åô y ß dü+düú\ À yê]øï e s Œó\ß nqß *kõôstt. g T\ : <ä s Á üj D \ À yótfi îe nedüs +. \ô {Ϻq üqß À ˇøÏ+ C ü +, ø± î üœ<äß. Ád Ô\ß cõ æ+> e evü sê\ À n ü] e îô\ ü C Á> Ô nedüs +. Äràj \ qß+ düvü j ìï bı+<äß ês ß. h eè Ãø + : $<ë s ßú\ß n ø wüº+ MT<ä ô # <äße \ î neø±x + \_ÛdüßÔ+~. MT dü+ êq+ uûñ$wü Y > ß]+ = Ô = Ô Á üd [ø \ß s bı+ ~kõôs ß. qï s Vü ü]áx et\ß, s ß yê bõs ß\ î dü+ è æô, ü s _Ûeè~. # eè ßÔ\ yê]øï zs Œó, H s Œó m+ nedüs +. q q ü]# j Œ&É êstt. j<ûäqtdüt : yêvü q+ q&ét ü q ü À yótfi îe nedüs +. sê»ø j T Hêj T î\ î ü<ä$ düetdü \ß n~ûø ete êstt. $TÁ ß\ düvü ø±s +# z düetdü qß düßhêj dü+>± ü]wüÿ]kõôs ß. ø + üp sy s +>±\ yê]øï ü s _Ûeè~. Ç Ã ü # ßà îh e evü sê\ß, yêdï» ˇ üœ+<ë À yótfi îe evæ + +&ç. j etø s + : k <äø, k <äs ß\ et<ûä ÄdæÔ $wüj \ß > ]à >±<ë\ß sêe# ßÃ. <Ó e ø±sê \ À bõ Z+{ s ß. sêe\dæq <Ûäq+ # ø +<äø b e&é+ s ßD+ rsêã\h MT j T ï+ HÓs y s > \<äß. ìs ß< > ß\ î m üœ{ï qß+# yêstt<ë ü&ét edüßôqï üqß\ß ü q'ábõs +_Û+#ê\H Ä À# q düœ ó]düßô+~. k î+uûñ+ : ø \ø yótæq e evü sê\ À u >± Ä À + ìs íj T+ rdüß e\dæ ñ+ ß+~. > èvü + À X óuûñø±s + # j \H Ä À# q düœ ó]düßô+~. Ád Ô\ß n<äq ü dü+bõ<äq ~X >± Ä À# q # kõôs ß. L MTq+ : = Ô>± # ü{ïºq yê bõsê À Áø y TD ì\<= îÿ î+{ s ß. Á üe Kß\ e K e evü s +ô dü+á ü~+ ü \ß»s ß ü ês ß. s ßD j T êï À Ä +ø±\ß =\ b êstt. sêe\dæq <Ûäq+ # ø +<äß ß+~. > èvü + À <Ó e ø±s Áø e \ß# j e+{ï X óuûñ ü]d e \ß m<äßs ßÿ+{ s ß. Ád Ô\ î üìuû s + n~ûø +. y +ø { Á~ düet+ kõúq+ ÁãVü à+& HêdæÔ øï+# q y +ø fòx düyó < y q uûñ q uûñ$wü ÁãVü à+&é+ À y +ø { Á~øÏ düe qyótæq ü D πøåá + Ò<äß. n π> Áoìyêdüß&çøÏ kõ{ïsê> \ < e &ÉT Ç ß uûñ ø±\+ À ø±.. n ß uûñ$wü ßÔ À ø± et ses ñ+&és ß... ÇB XÀ ø±ìøï ns ú+. s ßeT\ ü D πøåá + ø * j > yó î+sƒ etì Á üdæ~. á Á üx dæôøï e \ø±s D+.. dü«j T+ e ø Ô dü«s ü+ À yó*dæq Áoy +ø fòx «s ß&ÉT. s ßeT\ ]ô ü$á ê<äß yótæq ˇø kõ\á>±et \ <ë«sê dü«j T+ uûñ >± yó\dæq Áo y +ø fòx «s ßDÏí Áoìyêdüß&Éì, dü üô ØX =+&É\yê&Éì, u J, s ßeT\ üœ, età üœ nì.. Ç mh ï ù s uûñø Ô»qß\ß Ä]Ô>± dü+uà~ûdü Ô ñhêïs ß. Äq+<äì\j &Ó%q Áoyês ß HÓ\ =qï ã+>±s ß et+~sêìøï Äq+<ä ì\j TeTH e evü s + nhê~>± Á üdæ<ä yótæ ñ+~. düú\ ü sêd+ ø *j >±s +uûñ+ À... nq>± düße s ß 5y \ dü+e sê\ ÁøÏ +.. eø å düú\ etvü \øïî düy T +>± Ä$s $+ q Áoì yêdüßìøï s sê\ß>± m+<äs uûñ îô\ß et+~s, > ü s, ÁbÕø±s, etvü <ë«sê\ß ì]àdü Ô e#êãs ß. y +ø ü øï ì e, yê] e, üøå e, e k e, dü+e s yê\qß n + uûñøïôáx <ä \ ìs «Væ düßôhêïs ß. Hêsêj TD eq+ n~û ü ß\ß Äø±X sêe, =+&Ée Hé # Áø e]ô, ü\ esêdï kõetyó, $»j Tq> s kõáe C BÛX ó\ß kõfi óe qs dæ+vü sêj T\ß, Áoø èwüí< e sêj T\ß, s ßeT\sêj T\ß, n# ß sêj T\ß Ç.. m+<äs etvü qßuû e \ß.. Çø ÿ&é n<äß ìsêàd \qß # ü{ïº n üps «ùdyê ø +ø sê \ HÓ\e >± s ßeT\ πøåá êìï r]ã~<ë s ß. Áoyê]ì <ä]ù+# ß îh uûñ îô\ß e +<äß>± πøåá bõ\ î&ó q esêvü kõ«$tyê]ì <ä]ù+# ß yê\ì düú\ ü sê D+ À ñ+~. n π> kõ«$t yê] <äs ÙHêq+ s +... s ß ü À ü<ëà e /;;Hê+#ê]/ n*y \ßeT+> netàyê]ì, > $+<äsê»kõ«$t yê]ì <ä]ù+ # ß yê*. s ßeT\ s ß\ À ñqï ü$á Äø±X > +>.. bõ ühêx q+.. e îfi e Ä\j T+,, Vü B sê+j etsƒ +.. Á <ä+&ç Jj TsYkÕ«$Tyê] etsƒ +.. eq ÁbÕDß\ bõs ÿ.. e+{ï Ä<Ûë àø - üsê ø ÁbÕX düô e qï ÁbÕ+ ê*ï <ä]ù+# ß e# ßÃ. < ãdüß düø«düß\ bõ ß Äj Á ü< XÊ\ î Åô y ß yêvü Hê\ n+<äßu ß À ñ+{ stt. \ \ß yó îÿ ã&ç ñqïyês ß üœìdü]>± kõ«$tyê] ø Dø º e<ä H \ \ß düet]œ+#ê* Áoyê] Á ü ø Á üy X <äs Ùq y fi \ß s ßeT\ Áo y +ø fòx «s kõ«$t yê] Á ü ø <äs Ùq y fi \ß ˇ ÿs E ˇ ÿ$<ûä+>± ñ+{ stt. kõ«$tyê]øï»]π> ì, yês ü ùde\qß ã{ïº Äj düetj \qß < ìπs + +~. {Ï ÿ qß e +<ädüßô>± n+ sê \+, á-<äs ÙHé, bõ XÊK <ë«sê $Áø sttk Ô+~. ñ<äj T+ qß+ kõj T+Á + À ü ìπs + q düetj T+ À ü Áoyê]ì <ä]ù+# ß îh y fi \qß m+ æø # düß e# ßÃ. m+ æø # düß îqï düetj T+ {Ï ÿ ߺô e Á~ ete ß+~. á düetj ìøï e Á y T Ä\j ìøï # s ß e&üìøï es ßdü e<ä î sêyê* ñ+ ß+~. Á ü ø Á üy X <äs Ùq+ {Ï ÿ qß ì + s.300 <Ûäs e+ ßq 26y \ {Ï ÿ qß n+<äßu ß ÀøÏ rdüß îe Ã+~. 56 s E\ î e +<äß>± {Ï ÿ qß bı+< neø±x + ñ+~. $X wü üs «~Hê À s B ì <äèwæº À ñ+# ß îì {Ï ÿ dü+k qß < ekõúqy T ZdüßÔ+~.

5 6 $XÊK ü ï+, X ìyês + 06 nø ºãsY 2018 ;Û$T* À Á>±eT<ä]Ùì Á ü uû nyês ß \ î m+ æ ø q Áo dü kõstt $Vü sy $<ë s ßú\ß nqïes + :.>.õ nqïes + kõ ìø dü kõstt $<ë $Vü sy qß+&ç 2018 e dü+e s + À 10 e s > üøø å À bõsƒ XÊ\ qß+&ç Vü» s q $<ë s ßú\ß n+<äs ñrôs í kõ~+ q {ÏøÏ q s ß XÊ + òü* ê\ß kõ~û+#ês ß.Ä+Á<ÛäÁ ü< XŸ sêáwüº Á üuûñß «+ Á ü uû nyês ß \qß Á üø {Ï+ +~.Á ü cõº àø yótæq á Á ü uû nyês ß \ß dü kõstt $Vü s ß î Hê\ß> ß <äø±ÿstt. Á ü uû nyês ß \ß n+<äß =qï $<ë s ßú\ß õ.dürwt,.nq wü, &ç.n»jyt,õ.hêì M]ì bõsƒ XÊ\ j»e q +, ñbõ<ë j \ß, * <ä+á&ét\ß n_ûq+~+#ês ß. òütq+>± eq<äßs ZeTàyê] Ä\j T+ À # +&û et+ nqïes + :.>.õ Á üe K ü D πøåá e nqïes + Áo Ms yó+ø dü Hêsêj TD kõ«$tyê] < ekõúq+ À eq< e >± üp»\ß n+<äß =+ ßqï eq<äßs ZeTàyê] > ß&ç À òütq+>± # +&û et+ ìs «Væ +#ês ß. ñ<äj T+ 9> +.\ î $ù òtïx «s ßì üpc, ü D e# q+ netàyê]øï e \,et+á» üe \ß # +&û dü üô ü bõsêj TDe \ß ìs «Væ +#ês ß.11> +.\ î üps ívüq >±$+#ês ß. üpc ø±s Áø e \qß y <ä ü+&ç ß\ß,ns à î\ß ìs «Væ +#ês ß.á ø±s Áø et+ À áy my T.õ ás +øï.»> Hêï<Ûäsêe,bÕ\ø et+&é* düuûñß \ß = Ô. =+&Éu ãß, Ä\j T dæã +~,πsbõø.sê+u ãß,á>±et Á ü»\ß,uûñ îô\ß bõ ZHêïs ß. y <ä ü+&ç ß\ y <ëodüß \ß nq+ s + uûñ îô\ î rs,á ükõ<ë\ß n+<äcòkõs ß. H &ÉT Hê j Tyê<äT\ Áø &Ü b { \T 12 õ \ qt+ bõ Z+ Tqï 250 et+~ Áø &Üø±s T\T ø±øïhê&é : u sy nk dæj TwüHé Ä<Ûä«s + À sêáwüºkõústt Hê j Tyê<äT\ Áø &Ü b { \qt ìs «Væ dütôqï T ø±øïhê&é u sy nk dæj TwüHé n<ûä åî\t ø={ïø \ üp&ç dü Áoìyêdü sêe yó\ &ç+#ês T. ø±øïhê&é u sy nk dæj TwüHé T # dæq $ Òø s T\ düe y X + À Äj Tq e { &ÉT Á üettk ~e+> Hê j Tyê<äT\T <äts TXË{ϺX wü nbõœsêe, e+ø±ø cõí ÁãVü à+ kõàs ø {Às ïyót+{ÿ á ÁøÏ ø{ÿ b { \qt áhó\ 6e B qt+&ç 9e B es î ìs «Væ dütôqï T #ÓbÕŒs T. 6qkÕ ìø s +> sêj TÁø &Ü yótæ<ëq+ À ÁbÕs +uûñete êj THêïs T. á ÁbÕs +uûñ ø±s Áø e ìøï s TŒ > <ëe] õ Áb {Àø± Ÿ»&ç»dæºdt dæ. Á ümdy îe sy,»dæºdt m+. d êsêetet ]Ô,»dæºdt mhé.u \jó bõ Z+ Tqï T Ó*bÕs T. ett + ü düuûñ î»dæºdt # ø <ä+&ésê+, &ç. $.k etj E\T bõ Z+{ s Hêïs T. Ä+Á<Ûä Á ü< XŸ sêáwüº+ Àì ø s ï\t $TqVü $T> ê 12 õ \ qt+ Áø &Üø±s T\T ;Ûe ì ü ï+ : ;Û$T* &ç$»hé 20eyês ß Áo q ø±\età netàyê] Ä\j T+ <ä> Zs CÀq Ÿ ø MTwüqsY æ.<äßsêz Á ükõ<é Ä<Ûä«s + À Á>±eT <ä]ùì ø±s Áø et+»] +~. e K n ~ ;Û$T* &ç$»hé { &û n<ûä åî\ß > +{.q ø sêe e { &ÉT 20 yês ß À Ç üœ{ï es î {Ï ühóï+&ét \ø å\ ns yó y \ s bõj T\ ø e ì{ Vü \ß,dæ.dæ.s &é, ø±\ße\ß, kõe Væ ø ets ß> ß<=&ÉT yó <ä\> ß n_eè~ üqß\ß»]>±j Tì mìïø À Ç Ãq Vü MT Ò ø± î+&ü = Ô ü<ûäø±\ß net\ß # düßôhêïs ì. # +Á<äqï;Ûe, # +Á<äqï ô [fl ø±qßø,eè<ë ü ô òq qß, et ø±s ß\ î flπ ô òq qß ~ s dü+πøået ü< äø±\ß net\ß # kõs ì. et+á > +{ Áoìyêdüsêe ;Û$T* ìjó»ø es Z+ À Á ü ø <äèwæº ô {Ϻ n_ûeè~ dü+ sêj Òì b sê + # düßôqï ß Ó*bÕs ß. ø±düs ü Hê> sêe e { &ÉT uàsttm~û À ñqï { stt {Ÿ À {Ï edü Òø Çã +~ ü&ét ßHêïs ì, ndü+ üp]ô>± ñqï ø e ì{ Vü \ß üp]ô #Ój \ì, düe Á<ä rs + À ]f Æì+> yê\ß ìsêàd+ # j \ì sês ß.CÀq Ÿ ø MTwüqsY æ.<äßsêzá ükõ<é <ëì > ß]+ n~ûø±s ß\ß e { &ÉT êqì #ÓbÕŒs ß. Ç+ø± á ø±s Áø et+ À e ì ü Ÿ n~ûø±s ß\ß _* +> ÇHé ôdœø ºsY U «C yótvü ã u C Hé, XÊì Ø ÇHé ôdœø ºsY s $, dæz bõbõsêe,{ï. æ.äsy z Áoìyêdt { &û Hêj T î\ß, =øïÿ] n üœqï, &ÉT ] Áoìyêdüsêe,ãß Ô\ nbõœsêe ~ s ß\ß bõ ZHêïs ß. bõøº\ î nr +>± Á üc düetdü \qt ü]wüÿ]kõô+ nqø± ü* : ü ºD+ Àì etfi M~Û À nqø± ü* J$m+d CÀq Ÿ ø MTwüqsY sêett X óáø yês + üs {Ï+#ês T. ádü+<äs +>± nø ÿ&é ñqï n<ë«q ü]dæú T\qT \øï+#ês T. ø±+á >dt Hêj T î\t ø ]_* ü] Ç+{Ï+{ÏøÏ ø±+á >dt ø±s Áø et+ À uû > +>± Á ü»\t Ç Ãq òæsê <ät\qt ø MTwüqsY <äèwæºøï rdüt îe#êãs T. Bìô düœ+~+ q ø MTwüqsY Ç üœ{ïπø ett]øï ø±\te\qt dæã +~# yóts T> T ü]#ês T. n π> s &ÉT ô ñqï > T\qT ett]øï ø±\te\qt ü]o*+ # s \T rdüt î+{ etì Vü MT Ç#êÃs T. nstt nø ÿ&é ñqï Ó\T> T< X +bõøº Hêj T î\t e Á + ø MTwüqsY üs qô ÄÁ> Vü + e ø Ô+ # j T&É+ $X wü+. ø MTwüqsY { &û Ç Ãq òæsê <ät ü{ïº+# Tø î+&ü ø±+á >dt bõøº yês T Ç Ãq òæsê <ät\ô düœ+~+# &É+ ü ndüvü q+ e ø Ô+ # j ñqï düetdü \qt ü]wüÿ]kõôqì ádü+<äs +>± ø MTwüqsY nø ÿ&é Á ü»\ î Vü MT Çe«&É+ }s ø * + q n+x + nqø üœ<ät. á HÓ\ 10 e B qß+&ç 18es î î+ îet üp»\ß ;Ûe ì ü ï+ : < $ qesêá ß\ß dü+<äs +>± ;Û$T* Á>±eT < e Áo q ø±\età netàyê] Ä\j T+ À î+ îet üp»\ß # j î Ä\j T <Ûäs àø s Ô\ et+&é* ìs ístt+#ês ß. á dü+<äs +>± ø s üá ê\qß ;Û$T* CÀq Ÿ ø MTwüqsY æ.<äßsêz Á ükõ<é, Ó\ß> ß< X + bõøº ;Û$T* &ç$»hé n<ä åî\ß > +{ q ø sêe \ß $&ÉT<ä\ # kõs ß. <Ûäs àø s Ô\ et+&é* #Ó s àhé ø±düs ü Hê> sêe e { &ÉT á HÓ\ 10e êø î qß+&ç 18e êø î es î Ä\j T+ À qesêá ß\ß üp»\ß»s ß> ß êj Tì. uûñ îô\ß 9 s E\ß üp»\ß # stt+# ß =H yês ß Ä\j T+ À 100 s bõj T\ß #Ó* + s d <äß bı+<ë\ì nhêïs ß, e] s Eq uûñ îô\ î netàyê] î+ îet bõ ß Á ükõ<ä+ Çe«ã&ÉTqì Ó*bÕs ß. á ø±s Áø et+ À Ä\j T üpc ] #Í<ä] yó+ø fòwt, <Ûäs àø s Ô\ß >±&ÉT s $, ü ø ÿfi fl \øïà îe ], <ëdü] y Dß> bõ Ÿ, et{ º =+&É et]j e s E dü+je îe sy, ø +#Ós ø±y Twt, > &ÉT ü sêe, sê» ] s etd\ß bõ ZHêïs ß. bõ Z+ Tqï T Ó*bÕs T.düTe s T 250 et+~ Áø &Üø±s T\T bõ Z+{ s Hêïs T. á dü+<äs +>± ø±øïhê&é u sy nk dæj TwüHé ÁøÏ ø{ÿ { + øô ºHé nø sync Hé ã+<ëìøï u sy ø±s <ä]ù dütáãvü àd + { wüs Tº\qT ãvüaø ]+#ês T.á ø±s Áø et+ À ñbõ<ûä åî&ét uû ehêsêj TD, k ŒsYº ôdá ø Ø düt Ÿ ø±+ Y,sêÁwüº {ÀØï ø±s <ä]ù $»jyt îe sy ~ s T\T bõ ZHêïs T. b düt nets T\ î CÀVü s... dü+düàs D yês yê\t : õ md Œ õ.bõ\sêe $»j Tq> s +: õ À á HÓ\ 5 qt+&ç 21 es î ìs «Væ dütôqï b düt nets Ms T \dü+düàs D ~H yê\qt ìs «Væ kõôetì õ md Œ õ. bõ\sêe. 05`10`2018~, X óåø yês + Hê&ÉT Ó*bÕs T. á dü+düàs D ~H yê\ À uû > +>± õ b dütxêk Ä<Ûä«s + À b düt üπs&é Å>ö+&ÉT À ìs «Væ + q ªªzô Hé Vü Ödtµ ø±s Åø e ìï õ md Œ õ. bõ\sêe ÅbÕs +_Û+#ês T. á dü+<äs +>± õ md Œ l õ. bõ\sêe e { &ÉT b düt\t $~Û ìs «Vü D À råeyê<ät\ <ë&ét\ ÀqT, XÊ+ uûñå<ä \ ü]s ø D ÀqT ñuûñj T sêåcõº\ À Ç üœ{ïπø #ê et+~ b düt\t ÅbÕD \T ø ÀŒj s Hêïs T. yê] ÅbÕD ê >±\ î > Ts TÔ>± Å ºãs T 21q b düt nets Ms T\ ~H yêìï ìs «Væ dütôhêïethêïs T. á dü+düàs D ~H yê\ À uû > +>± õ b dütxêk b düt\ ê >±\qt Å ü»\ î $e]dü Ô õ yê üô+>± sê \T ìs «Væ +# &É+, s ø Ô<ëq _sê\tìs «Væ +# &É+, dü«# à uû s Y ø±s Åø e \T # ü º&É+, bõsƒ XÊ\ $<ë s T \ î $$<Ûä eø Ôè «, yê dü s # q b { \qt ìs «Væ +# &É+, $»j Tq> s +, u _ *, bõs «r ü s + düuÿ &ç$»qt ü]~û À 5 ømtˆˆ\ üs T> TqT á HÓ\ 21q y s T y s T>± ìs «Væ +, $CÒ \>± ì* q Åø &Üø±s T\ î s ˆˆ 5000/`, s ˆˆ 2500/` et]j TT s ˆˆ 1500/`\qT y s T y s T>± Åb ê Vü ø±\t>± n+~kõôethêïs T. n< $<Ûä+>± bõs «r ü s + ü ºD+ À yê u Ÿ {Às ïyót+ TqT ô <ä m TÔq ìs «Væ dütôhêïetì, á {Às ïyót+ T À <ë<ë ü 150» T bõ Z+{ j THêïs T. á {Às ïyót+ T À $CÒ \T>± ì* q yótt<ä{ï et &ÉT» T î s ˆˆ 25,000/`\T, s ˆˆ 15,000/` et]j TT s ˆˆ 10,000/ë\qT n+<äcòkõôethêïs T. b düt\t $<ÛäT\ ü, yês T # dütôqï ê >±\T, ø wüº s yótæq ø±s Åø e \qt Å ü»\ î, $<ë s T \ î ne>±vü q ø *Œ+# +<ät î b düt üπs&é Å>ö+&ÉT À ªzô Hé Vü ÖdtµqT ìs «Væ dütôhêïethêïs T. á ªzô Hé Vü Ödtµ À b düt\ ê >±\qt Å ü»\ î $e]+# &É+ bõ T, $~Û ìs «Vü D À b dütxêk ñ üjó dütôqï $$<Ûä Äj TT<Ûë\ üìrs T, H s ü]xà<ûäq À kõ+πø ø ü]c q+qt b ñ üjó dütôqï~, ø et ìπøwühé e edü, H s dü \+ qt+&ç y *ettå<ä\ ùdø s D, u ø ìô fòº~, yê{ïì m ìø«s + # ùd~, u +ãt\qt ø ìô Tº À &Ü> kõÿ«&é üìrs T, Å& Hé\ üìrs T, ø Vü Ödt y TH CŸyÓT+ T dædüºyét <ë«sê H s düt ü Tºø e# TÃqqï $wüj ô $$<Ûä bõsƒ XÊ\\T,»H ùdq bõøº Hêj î\ß bõ<äj Á ;Ûe ì ü ï+ :»qùdq Hêj T î\ n esy sêjyt bõ<ä j Á ;Û$T* et+&é\+ Àì {Ϻq> sy,mdt.dæ ø±\, ÄdæbÕ +,q$tàyêìbõ +,_.dæ ø±\ ÁbÕ+ ê À»] +~. Äj ÁbÕ+ ê À Ç+{Ï+{ÏøÏ ] yê] düetdü \qß n&ç Ó\ßdüß îhêïs ß. n+ ø± î+&ü»qùdq bõøº n~ûh üehé ô et+ n_ûábõj T+ ñ+&ü\ì Ó*j TCÒkÕs ß. á ø±s Áø et+ À»qùdq bõøº düuûñß \ß $Tàq Á æj +ø, u sttq Hêsêj TDeTà,»> ßZ æ* îe ],»> ßZ æ* n üœ Ã, $Tàq n üœ\qs j T età ~ s ß\ß bõ ZHêïs ß. Á>±eT<ä]Ùì ø±s Áø et+ À bõ]x ó<ä e ô ü]o\q nqïes + :.>.õ nqïes + À X óáø yês +»] q Á>±eT<ä]Ùì ø±s Áø et+ À uû > +>± kõ ìø <ä[ ù q+<äß ñqï Á ü<ûëq düetdü Å&Ó H J üp]ô>± ìs à\q nsttq dü+<äs +>± Á>±eT+ À ñqï #Ó Ô,#Ó<ës + Ä Å&Ó H J <ë«sê sêe&é+ e\q Ä #Ó Ô, î[ q et*hê\ß ø * q s ß =+ ø±\+>± Ä b e&é+ e\q <ä[ yê&é À &Ó+>,eT Ò]j, f ÆbòÕsTT&é e+{ï $wü»«s e \ß $»è+_ûdüßôhêïj Tì ø±e q yê{ïô > ß C Á> Ô\ß rdüß e\dæq~>± et+&é\ s$q Ä ò düsy düßc >±]ÿ, ü+#êj Tr ôdáø Ø sêy T Áoìyêdt, et+&é\ yó dt Áô dæ&ó+{ÿ u $Tà&ç.dü Hêsêj TD \ î $q üá êìï düet]œ+#ês ß.sêÁwüº+ À Á Àq ü_ ø ets ß> ß<=&ÉT =\ + qq kõ ìø <ä[ ù q+<äß e Á e ü_ ø ets ß> ß<=&ÉT =\ +# ß Ò<äß nì kõ ìø myó às «>±]øï Á>±eT<ä]Ùì ø±s Áø et+ À uû > +>± $qï$+# >± <ëìøï ÄyÓT kõqß \e >± düœ+~+ <ä[ ù À ñqï Å&Ó H Jì ü]o*+ Bìô > ß # s \ß rdüß =+{ etì Ó*bÕs ß.á ø±s Áø et+ À { &û sêáwüº md ôd Ÿ ø±s <ä]ù ü*yó\.dürwt, ü*yó\. =+&É\sêe, > + ü\.dæ+vü # \+, > + ü\. dü Ôu ãß, <ä]ù üp&ç.düßπswt, > + ü\. ÀesêE, ü*yó\.ø±etsêe, ü*yó\.et<ûäß, > + ü\.sêcòwt ~ s ß\ß bõ ZHêïs ß. ø fi XÊ\\ qt+&ç e# à $<ë ] ì, $<ë s T \ î ì ü DT\T nsttq b düt n~ûø±s T\T $e]+#ês T.á ø±s Åø et+ À $$<Ûä bõsƒ XÊ\\ î #Ó+~q $<ë s T \T ô <ä m TÔq bõ Zì Äj TT<Ûë\ üìrs TqT, Å& Hé\ üìrs TqT, H s dü \+ qt+&ç y *ettå<ä\ ùdø s D, kõ+πø ø ü]c q+ e+{ï n+xê\tqt ÄdüøÏÔø s +>± ü]o*+, yê{ï > T]+ $ ü \+>± ì ü DT\TqT n&ç Ó\TdüT îhêïs T. n< $<Ûä+>± > + À Å üuûñt «+ b düt nets Ms T\ î T+u \ î et+ps T# dæq Ç+&É dü \T ü ºD \ î <ä s +>± ñ+&é&é+, dü \+ À sêstt m îÿe>± ñ+&é&é+ e\q Ç+&É ìsêàd ìøï üp]ô>± nqt L\+>± Òì ø±s D+>± yê]øï ü ºD+ À y πs ÅbÕ+ ê À Ç+&É dü \T et+ps T # ùd+<ät î>±qt syóq n~ûø±s T\ ñ Ôs Å ü T Ôsê\T»s T ü THêïeTì, syóq n~ûø±s T\T L&Ü kõqt L\+>± düœ+~+#ês ì, «s À nets b düt î T+u \ î ü ºD+ À Ç+&É dü \qt n+<äcòkõôetì õ md Œ õ. bõ\sêe Ó*bÕs T. b düt nets Ms T\ dü+düàs D yês yê\ À Å ü»\+ ê dü«# à +<ä+>± bõ ZHê\ì, nets Ms T\ ê >±\qt Å ü»\+<ä]øï Ó*ù $<Ûä+>± b dütxêk # üfòº ø±s Åø e À ety Tø + ø±yê\ì, b düt nets Ms T\ dü+düàs D ~H yê\qt $»j Te+ + # j \ì õ md Œ l õ. bõ\sêe æ\t ü ì#êãs T. á ø±s Åø et+ À ˇmdt&ç $Åø±+ Y bõ{ï Ÿ, n<äq ü md Œ m+. q] +Vü sêe, md et]j TT md º ôd Ÿë1 &çmd Œ Å Hê<Ûé, mäsy &çmd Œ m. Vü qtet+ T, ôdœwü ŸÅu +#Y dæ \T yó.$.x wüß, õ. sêetø èwüí, ÄsY \T lvü ]sêe, > Ts THê<Ûä sêe, sêetø èwüí, X +ø Åsêe, s y Twt, ø et ìπøwühé dæ s etdet ]Ô et]j TT Ç s b dütn~ûø±s T\T, dæã +~ bõ ZHêïs T. $<ë s T \T ü * <ä+á&ét\t ne>±vü q ô +# Tø yê* m+ e dües ü n üœ\hêj &ÉT üs yê&é : et+&é\π +Á<äyÓTÆq üs yê&éôv dü ÿ Ÿ(u \ßs ß)qß X óáø yês e m+ æ æ e dües ü n üœ\hêj &ÉT dü+<ä]ù+#ês ß. nq+ s e $<ë s ß \ß * ß # dæq ø±s Áø et+ À nj Tq e &ÉT $<ë s ß \ß # <äße ü * <ä+á&ét\ß ne>±vü q ô +# ß yê\ì nhêïs ß. áø±s Áø et+ À my T Ç ˇ düß,dü ÿ Ÿ ø $T{Ï#Ó s àhé ô \Vü πswt, Á ü<ëh bõ<ë j \ß ~ s ß b ÀZHêïs ß. u + î\~ã j Y n<ä«s + À <äßsêz< $ ü+~]sê et e+ üs yê&é:et+&é\π +Á<äyÓTÆq üs yê&é À u + î\~ã j Y Ä<Ûä«s + À qesêá ß\ ñ e+ À uû > +>± X óáø yês e <äßsêz< $ ü+~] sêsƒ y kõs ß.áø±s Áø e ìøï e K n ~ >± yó dæ æhêj T î\ß, Á>±eTô <ä q ô \b Hêj &ÉT (ô ~ +{Ï),ô \n üœ\ Hêj &ÉT # ß\ßMT<ä>± òütq+>±sê{à ee»] +~. nq+ s e ô \b Hêj &ÉT e &ÉT Á π> ám&ü~ &Ü qesêá ñ yê\ß n+> s +> yó uûñe+>± ìs «Væ kõôetì Ó*bÕs ß. áñ e+ À uû > +>± áhó\ 10e Bqñ<äj T+ 8> + \ düetj T+ À Áo <äßsêz< $ $Á> Vü Á ü wüº»s ß> ß ß+~ì, <äq+ s + áhó\ 19e BqneTàyê] nqß ü ñ e+ n+> s +> yó uûñe+>± ìs «Væ kõôetì Ó*bÕs ß. áø±s Áø et+ Àã+&Üs ß sêe sêe,dü ÿ Ÿ ø $T{Ï#Ó s àhé ô \Vü πswt,ô \qπswt, >&É +ñet,ô \yó+ø sêe,ô &ç+hêj &ÉT et]j u + î\~ã j Y düuûñß \ß et]j n~ ø dü+k À etvæ fi \ß ~ s ß b ÀZHêïs ß.

6 $XÊK ü ï+, X ìyês + 06 nø ºãsY 2018 m ø CŸ <ë&ét\t ô <ë ü s +: ô <ë ü s + m ø CŸ ùdºwühé ü]~û À»] q <ë&ét\ À kõsê $Áø j \ î bõ\œ&ét Tqï Çs Te ]ì n sdütº # dæq T dæ Hê> uûñ wüd+ Ó*bÕs T. et* kõ\ î #Ó+~q o\+ Hêπ>X «s sêe, >=\ \ > T+ î #Ó+~q fò îet &ç yó+ø s etd\t kõsê $Áø sttdütô+&é>± n<ät ü ÀøÏ rdüt îì yê] qt+&ç 10 s kõsê kõ«bûq+ # düt îqï T Hê> uûñ wüd+ Ó*bÕs T. < ekõúq+ n_ûeè~ À bõ\ø et+&é* düuûñt Ò ettkt \T ô <ë ü s +: < ekõúq+ n_ûeè~ À bõ\ø et+&é* düuûñt Ò ø \ø etì < ekõúq+ ndæôdº+{ÿ ø $TwüqsY ÄsY. ü wüœhê<ûä+ nhêïs T. kõúìø et]&éetà netàyê] < ekõúq+ bõ\ø et+&é* düuûñt \ ü<äm ø±\+ üp]ô nsttq dü+<äs +>± < ekõúq+ s ü q dü ÿ]+#ês T.á ø±s Áø et+ À ndæôdº+{ÿ ø $TwüqsY ü wüœhê<ûä+, < ekõúq+ bòâ+&ésy`á d º + ü* ÁãVü àj, ns à î\t, Ä\j T dæã +~ bõ ZHêïs T. yó s dt ø \dæq b *jó # ßø ÿ\ qt+&ç æ\ \qt dü+s øïå+# Tø +&ç # &Ées +: yó s dt ø \dæq b *jó # ßø ÿ\ß ˇø {Ï bõstt+{ÿ ô ò yé ø b *jó yêøï Hé À {ÏdüeTdü e\ yó s dt k øï+<äì es \ß ôv ŸÔ Äs ZHÓ CÒwüj THé yês ß dü]ºô òstt&é # j T&É+ Ä ø +ô j T»e qßì n sdtº #Ój T&É+ bõ ß ñ ÔÁsÑ ü< XŸ etvü sêáwüº, Ó\+>±D Ä+Á<ÛäÁ ü< XŸ ÁbÕ+ ê\ î #Ó+~q Á ü»\ î ôv # Ã]ø qß C Ø# XÊs ß ø±e q <äß düe+ s + À ü æ\ \ * <ä+á&ét\ß H &ÉT æ\ \ dües øïå+# ß =H Á üj T ï+ À MT <ä> Zs À ñqï ôv ŸÔ ôd+ s qß dü+á ü~+# > \s ß. $CÒ \ î ãvüqet T\T Á ü<ëq+ H qt MT ø qïu ãtqt Äos «~+# +&ç ` sêyê*»> Hé ø±yê*»> Hé `»> HéyÓ Vü Hé s&ç d m+ nstt Á ü î T+u ìøï Ä]úø uûñs kõ ` yó j TdtÄsYd j T\eT+ * ìjó»ø es Z düetq«j Tø s Ô j TT.$.s etdet ]ÔsêE n# T ê ü s + :»> HéyÓ Vü Hé s&ç ettk et+á nstt qes êï\ ü<ûäø±\ q +Á&ç yó j Tdt sê»x KsY s&ç bõ\q e Ò s T\T, etvæ fi \T, j TTe, $<ë s T \T, nìï esêz\ yê]øï y T\T»s T> T T+<äì yó j TdtÄsYd j T\eT+ * ìjó»ø es Z düetq«j Tø s Ô j TT.$.s etdet ]ÔsêE (ø qïu ãt) nhêïs T. X óáø yês + et+&é\+ Àì más es +»> Hêï<Ûä ü s + Á>±e \ À Äj Tq yó j TdtÄsYd j TTe Hêj T î\t e J &çdædæ_ #ÛÓ s àhé j TT.düT îe syes à(») ø *dæ sêyê*»> Hé ø±yê*»> Hé ø±s Áø et+ À Ç+{Ï+{ÏøÏ ] yó d qes êï\ ü< äø±\qt $e]+ ø s üá ê\qt ü+ æd # XÊs T. á dü+<äs +>± ø qïu ãt e { &ÉT # +Á<äu ãtbõ\qô Á ü»\t $düt> T #Ós<ës ì,»> qqï ü]bõ\q ø dü+ Á ü»\t m<äts T# dütôhêïs Hêïs T. mìïø \T m üapple&ét e Ãq»> HéqT d m+ # j T&ÜìøÏ Á ü»\t dæ<ä +>± ñhêïs Hêïs T. yó d j TTe Hêj T î\t düt îe syes à e { &ÉT yó j TdtÄsYd n~ûø±s + ÀøÏ eùdô Á ü î T+u ìøï Ä] ø uûñs kõ sttdütô+<ähêïs T. á ø±s Áø et+ À e J m+ # L] lqtyêdüsêe, et+&é\ ø «qsy e ]XË{Ϻ dü s Hêsêj TD, qsêà\ îe sy, æqï+sêe yêdüt, <ë«s ü s&ç u _, ø=s Tb \T Hêïsêe, et+&é\ j TTe»q n<ûä åî\t > +&çuàsttq yó+ø {Ÿ, < X +XË{Ϻ X +ø s sêe, ã* s&ç lqt, > + s&ç sêett, e&çxë\ lqt, n~ûø dü+k À Hêj T î\t, ø±s ø s Ô\T bõ ZHêïs T. \+ù Á>±eT+ À et+ {Ï düetdü rs TkÕÔ+ > < fi # XÊs ns + ø± Ò<äT: m+çˇ n+> Hê«&û πø+á<ä+qt ìf # dütôqï <äèx + qø ü ï+ : \+ù Á>±eT<ä]Ùì À Á>±eT Á ü ø±~ûø±] <ë À m+çˇ kõsttxë \» e { &ÉT > < fi bõ\ # XÊs Ó*j T&É+ Ò<äHêïs T. Á>±eT+ À ˇø ÁbÕ+ êìøï s +<äø b e&é+ <ës TD+>± ñ+<ähêïs T. ü+#êj Tr ø±s <ä]ù üìrs T yóts T> T ü&ü\hêïs T. kõ~ûø±s $TÁ \øï ne>±vü q ñ+&ü\ì ôdœwü Ÿ Ä ò düsy _$.s etd nhêïs T. &çm òtˇ õ.x KsYu ãt Á>±eT<ä]Ùìô ne>±vü q ø *Œ+#ês T. m+ æ æ, &çm Ÿ æˇ, dæ&ç æˇ ~ s T\T u \dü+jeì u etè + ü+ æd # XÊs T. Vü Ödæ+>, ø æ, yó qïø, Vü ]ºø \ÃsY n~ûø±s T\T e { &Üs T. ø±s Áø et+ À { &û Hêj T î\t yó+ î Hêj TT&ÉT, <=s u ãt bõ ZHêïs T. dü+& # Ÿ # Ÿ > TÁs + ø±yót&û HÓ {Ÿ nqø± ü* : ü ºD+ À >öø ùdyê dü+ òüt+ etfi»> Hêï<Ûä+ ø fi D et+&é ü+ À Ä~yês + kõj T+Á + Äs T > + \ î # Ÿ # Ÿ > TÁs + nh ø± yót&ç HÓ {Ÿ ìs «Væ dütôqï T òæ+> ø uÿ n<ûä åî\t etfi dütπs+á<ä ˇø Á üø q À Ó*bÕs T. Á ür HÓ\ yótt<ä{ï Ä~yês + ø uÿ Ä<ä«s + À»]π> $H <ä 5 ø±s Áø et+ À uû > +>± ìπøfi uûñs DÏ s + q, # Ÿ # Ÿ > TÁs + Hê{Ïø Á ü<ä]ù+# &É+»s T> T T+<äHêïs T. nq+ s + Vü dü e\ ] ø±s Áø T # kõethêïs T. s \T> T+ et+&é\ Vü o sy ô + ø n üœ\hêj TT&ÉT &çáy *+π>x «s sêe n <ÛäT\T>± Vü»s e ês ì á ø±s Áø e ìøï n+<äs Vü» s»j TÁ ü<ä+ # j \ì $» æô # XÊs T. Á ür X óáø yês + Á&Ó & bõ{ïkõôetì Á ü» $<ë s Tú\ # Á ü» # sttdütôqï <äèx + qø ü ï+ : Á ür X óáø yês + Á&Ó & >± bõ{ïkõôetì $<ë s Tú\ # Á ü» # stt+ net\j T # dütôhêïetì ôv #Ym+ æ.nbõœsêe Ó*bÕs T. X óáø yês + bõsƒ XÊ\ À ÁbÕs q düetj ìøï ett+<ät jó >±øï dü+ã+~û+ ne>±vü q ø *Œ+#ês T. * <ä+á&ét\ Á&Ó & > T]+ #Ó æœ < et\ sê«ì n]ø { º\ì ø sês T. á ø±s Áø et+ À ñbõ<ûë j TT\T m+. ü<ëàe < $, mhé.es \øïåà, mdt.dütáãvü àd +, m+m düs õì $<ë s Tú\T bõ ZHêïs T. nqø± ü* : kõ ìø > es bõ + À üp Ÿu > s &é À l>öø ü Á q j T Y Áô ò+&é Ä<ä«s + À yó mdtäsydæ æ ü ºD n<ûä åî\t Äfi Hêπ>X «sês e Áb ê Vü + X óáø yês + ett> TZ\ b { \T ìs «Væ +#ês T. á b { \ î ettk n <ÛäT \T>± yó mdtäsydæ æ ü ºD n<ûä åî\t et+<äbõ{ï C qøï sêetsêe, ø=d ê\ etts ø èwüí, C E\ s y Twt, e ep] lqt, ~ s T\T Vü»s j s T. >\Tbı+~q $CÒ \ î ãvüqet T\T Á ü<ëq+ # kõs T. á ø±s Áø et+ À kõ ìø etvæ fi \T, Á ü»\t ~ s T\T bõ ZHêïs T. mdt_ düø«dæ+> T ùde\t $ìjó +# Tø +&ç y TH»sY æ.etùv X «s sêe düã es +: et+&é\ πø+á<ä+ À Á ü uû dü ÿ\t <ä] X óáø yês + ùdº{ÿu + î düø«dæ+> T ùde\t ì$t Ô+ U ê<ës T\ kâø s sê + Áu +#YqT ùdº{ÿ u +ø y TH»sY ÁbÕs +_Û+#ês T. á dü+<äs +>± ùdº{ÿu + î y TH»sY æ.etùv X «s sêe e { &ÉT U ê<ës T\ kâø sê s + kõ ìø Á ü uû dü ÿ Ÿ <ä] mdt_ düø«dæ+> T ùde\t Áu +#YqT mdt_ u +ø qt ÁbÕs +_Û+#êeTHêïs T. á ÁbÕs +_Û+ q y TH»Hé kâø sê ìï U ê<ës T\T æ.etùv X «s sêe $ìjó +# Tø yê\ì nhêïs T. á ø±s Áø et+ À m òt dæ y TH»sY ÁãVü àq+<ä+, dæm+m òt s òüttsêyét, dæm+dæmdt dü Hêïsêj TD, õ ø `Ä] H sy u \ uû düÿs sêe, Á ü uû $<ë \j T+ ø s kõœ+&ó+{ÿ Ä~s etd U ê<ës T\T ~ s T\T bõ ZHêïs T. ÄÁX ÄsYz>± Àπøwt îe sy $XÊK ü ï+: $ìjó > <ës T\ Vü îÿ\ ü]s ø åd î ø èwæ # kõôqì ÄÁX ÄsYz>± ìj T$T T q et{ º Àπøwt îe sy nhêïs T. $ìjó > <ës T\ Vü îÿ\t ø±bõ& +<ät î ø èwæ # dütôqï n&é«πø{ÿ nk dæj TwüHé k wü Ÿ skõœì ãt Ÿ n+&é my syqdt H wüq Ÿ dü$tà{ÿ netsêe ôv +&é C rj T yótt<ä{ï düe y X + ìs «Væ +#ês T. á düe y X + À HÍcÕ<é Ä, Á ü ê t < es, m+äsymdtmhé. s&ç, ø èwüí Á ükõ<é ~ s T\T bõ ZHêïs T. qø ü ï+ : sêh s &ÉT uûñehê\xêu et+á + ø±j T\ nj T qïbõá T&ÉT î T+ã düuûñt \T s T ü yó+ø fòx «s Tì <ä]ù+# T îhêïs T. nj T qï qj TT&ÉT + ø±j T\ $»jyt u ãt îe sô ìvæ ü {Ϻqs E dü+<äs +>± s T ü À yó+ø fòx «s kõ«$t y \+ Á üø q etvü sê»l $»j Tq> s + Á ü<ûëq pìj TsY dæ$\t»&ç yê] ø s Tº À E.P. 28/2018 O.S.113/2017 Between :- ÄX ü nqtsê<ûä And :- s T ü yó+ø qïqt <ä]ù+# T îqï et+á nj T qï î T+; î\t...dhr ø± ø qø s ï+...jdr ô HÓ+ãs T net\t À Ç+<ä* JDR jóttø ÿ st ~> Te Ó*Œq dæúsêdæôì ô net\t u ø edü \T ì$t Ô+ ô ø s Tº À.29`10`2018Bq ñ<äj T+ 10`30 qt+&ç kõj T+Á + 5`00 > +ˆˆ\ À>± ãvæ s +> y \+ y j Tã&ÉTqT. ø±e\dæq yês T ô ø s Tº À Vü» s y \+ bõ&étø=qe# TÃqT. y \+ ÄdæÔ$es + $»j Tq> s + õ, $»j Tq> s + ê\tø, $»j Tq> s + {ÖqT <ëdüqïù, >=\ M~Û À > \ RCC XÊ ãt Ç\T D.No /A 50 # ˆˆ >»ett\t, et]j TT 50 >»ett\t U düú\+q î Vü <ät \T s TŒ ` ettì ü Ÿ s &ÉT <äøïåd+ ` ø± lìyêdüsêe XÊ ãt Ç\T ü&éets ` ü&çb j T dæú À e qï Ç\T Ç s T\ U düú\+ ñ Ôs + ` ÄsYd d XÊ ãt Ç\T &çáø \ s T $\Te Rs.50,000/- JDR Value not furnished s TeT\ À nqïá ükõ<ä+ d «ø ]dütôqï et+á î T+ã düuûñt \T Ç T J.Bheemasena Rao Advocate for DHR Vizianagaram Cell: <äs Ùq+# dütø=qï et+á nj T qï, ü<ëàe bòõ $T nq+ s + nqï<ëq ø±s Áø et+ À bõ\tzdï nqï Á ükõ<ä+ e&ç dütôqï $»jyt, dütes í <ä+ ü T\ bõ T î Tã düuûñt \+<äs ø *dæ uûà»q+ # j T&É+»] +~.á ø±s Áø et+ À + ø±j T\ sêcòwt bõ ZHêïs T. yês T düetdü \ ü]cõÿsêìøï ø±sê # s D Á üd [ø $XÊK ü ï+: yês T düetdü \qt > T]Ô+, yê{ï ü]cõÿsêìøï # s \T # üfòº+<ätπø yês T <ä]ùì ø±s Áø e ìï ìs «Væ dütôqï T õ ø ø ºsY Á ümdy îe sy Ó*bÕs T. õ$j T+dæ ü]~û Àì 26eyês T ø \T bõø \T ÁbÕ+ + À X óáø yês + ìs «Væ + q yês T <ä]ùì ø±s Áø et+ À ø ø ºsY bõ ZHêïs T. j TTdæ&ç æ&ç &ç.lìyêdt, CÀHé`3 CÀq Ÿ ø $TwüqsY, õ$j T+dæ n~ûø±s T\T Á ü»\t ô <ä m TÔq á yês T <ä]ùì ø±s Áø et+ À bõ ZHêïs T. PUBLIC NOTICE The Public are here by informed that one of our client Smt.Paravada Satyanarayanamma W/o.late Demudu Naidu, Chidikada Village, Visakhapatnam District is intending to purchase the below mentioned schedule property from Achanta Venkata Ramana, S/o Sada Siva Rao, D.No , Plot No 164, Sector-4, MVP Colony, Visakhapatnam and Sri Guna Jayavardana S/o.Appa Rao, D.No.3-50/11, Lakshmivanipalem, Pothina mallayyapalem, Viskhapatnam Anyone having objections, claims, charges, agreements, or other interests over the schedule property shall come forward with their objections in writing to the undersigned with in 7 days, failing which our client will treat that there are no objections and proceed with sale transactions and there after no claims shall be binding, valid, entertained and enforcible against my client or his heirs. SCHEDULE The Property is vacant site with shed and compound wall mesering Square Yards or Square meters in S.No.26/5 part Patta No.259 of Bakkannapalem Village, Chinagadili Mandal, Visakhapatnam District SRO, Madhurawada, GVMC aria 4th ward bounded as follows : East :- Private Layout, West:- 40 feet Road, South:-Plot No 260 and 261 North:-Government Land. R.Krishna Murthy L.S.Naidu Advocates Visakhapatnam Cell No: Áπ> sy $XÊK 29eyês T, n Ãj TeTàù ÁbÕ<Ûä$Tø bõsƒ XÊ\ dümt ü+ À Á üc <äsê sy ìs «Væ +#ês T. á ø±s Áø et+ À <äøïåd ìjó»ø es Z myótà Ò yêdüt ü* > DÒwt îe sy #Ó îÿ\qt ü+ æd # XÊs T. WANTED Personal Assistant Cashier Photo grapher Cum Designer Office Assistant Marketing Executives IN THE HONOURABLE COURT OF THE FAMILY COURT AT VISAKHAPATNAM. FCOP No.685/2018 Between Smt Adapa (Mamidi) Neelima... Petitioner And Sri Kiran Kumar Mamidi...Respondent NOTICE DMK ITI (p) TRADES: Electrician & Fitter Scholorship for Eligible Candidates Note: n îÿe ò E\ î d T Çe«ã&ÉTqT Sabbavaram, Visakhapatnam (Dt.) Contract: APOSS ( Ä+Á<ÛäÁ ü< XŸ ùdº{ÿ zô Hé dü ÿ Ÿ ) Direct: SSC & Inter ( Any group ) One Sitting pass Guarantee, DMK Junior College, Sabbavaram, Visakhapatnam (Dt) Contact: , SREE KUSUMA HARANATH COLLEGE OF EDUCTION (D.ED.,) Batch d T n îÿe ò E\ î ( 1 dü+. ø *kı# TÃqT ) Batch d T L&Ü n îÿe ò E\ î Çe«ã&ÉTqT. Sabbavaram, Visakhapatnam (Dt) Contact: , To Sri Kiran Kumar Mamidi, Christian, aged 40 years, S/o. Prasada Rao Mamidi, A1, Samudradweep Apartment, Kirlampudi Layout, Near YMCA, Visakhapatnam-17. Please take notice that the above named petitioner has instituted the above petition against you for seeking divorce and the same stands posted to at 10:30 AM for your appearance, on that day you are personally or through Advocate attend before the Honourable Court at AM failing which the matter will be heard and determined in your absence exparte as per law. Y.V.SUBBA REDDY Advocate, D.No , Pitapuram Colony, Near Rotary Club, Visakhapatnam-03.

7 $XÊK ü ï+, X ìyês + 06 nø ºãsY 2018»> qqï qes êï\ß 7 ù <ä\ n_ûeè~ øï yó\ß> ß øïs D \ß»> qqï kõs < ä + À n+<ä]ø Hê j T+ `»> Hé sêø sêetsê» + kõ<ûä + ` yó mdtäsy ø±+á >dt bõøº À # ]q ü\te s T ` s TŒ ìjó»ø es Z düetq«j Tø s Ô e+oø èwüí Áoìyêdt $XÊK dæ{ '»> Hé sêø sêetsê» + kõ æ etú T+<äì $XÊK q> s s TŒ ìjó»ø es Z düetq«j Tø s Ô e+oø èwüí Áoìyêdt ù s=ÿhêïs T.»> Hé sêyê*..»> Hé ø±yê* ìhê<ä+ bõøº À m+<äs j TTe î\t, etvæ fi \T # s T Tqï T Äj Tq Ó*bÕs T. Ç{ e\ 14e yês T #Ó q q> sy ü]~û À e+oø èwüí Áoìyêdt Ä<Ûä«s + À düte s T 200 et+~ j TTe î\t, etvæ fi \T yó mdtäsy bõøº À # ]q T Äj Tq Á üø {Ï+#ês T. á dü+<äs +>± e+oø èwüí Áoìyêdt e { &ÉT»> Hé yó Vü Hé s&ç bõ<äj Á À Äj Tq ÄX j T kõ<ûäq î q&ét+ø {Ϻq j TTe, net Ö Tqï qes êï\t ü< äø±\ î Äø ] T q etvæ fi \T bõøº À # s T THêïs ì Ó*bÕs T.»> Hé Ä<Ûä«s + À Á ür ˇø ÿ]ø Hê j T+»s T> T T+<äì Vü MT ø +&ÉTyê ø æœ n+<ä] bõøº ÀìøÏ ÄVü «ì+#ês T. á ø±s Áø et+ À Ç#êÃs T. Á ü»\+<ä]ø dü+πøået ü< äø±\t # s Tej T Á üj T ïdütôqï yótt* nbõœsêe, > T&É s etd, > DÒwt s&ç Ä<Ûä«s + À X s > &É»> qqï î n+<äs z T y dæ >* æ+#ê\ì e+oø èwüí Áoìyêdt s etdetà, πsdü ü îe s s&ç, m+, s etd, > T&É qs dæ+> sêe, n üœ\ ù s=ÿhêïs T. q] +> sêe, ã dü s etd s&ç, q] +> sêe, uàs sê$t s&ç, dü ]u ãt á dü+<äs +>± yó mdtäsy ø±+á >dt bõøº À # ]q n+<ä]ø bõøº Hêj TT&ÉT, # Tø±ÿ s&ç, s etd ~ s T\T bõ ZHêïs T. sêyê*»> Hé - ø±yê*»> Hé > &É ü > &É ü î qes êï\ß ø±s Áø et+ 14 yês ß qø ÿyêìbõ + Á>±eT+ À»] +~. á ø±s Áø et+ À $XÊK ñ Ôs ìjó»ø es Z düq«j Tø s Ô.sêE 14yês ß n<ûä åîsê\ß õ.$.s etdï,ñ Ôs ìjó»ø es Z+ yês ß n<ûä åî\ß et]j õ.$.s etd s&ç (dæ{ ôdá Ø), ü<äà s&ç, y +ø fòx «s s&ç,u ; s&ç, d ê îe ],»e q, bõ ZHêïs ß. `»> qqï u Àq&ÉT<ë +... sê»qqï sê» + kõ~û<ë + ` ª<äøÏåDµ+ À $q ï Ø À Á ü#ês + # düßô, Á ü»\ î # s ßee ßqï yó j TdtÄsY d düetq«j Tø s Ô &Üø ºsY ô &ç yó+ø s etd e ]Ô $XÊKd { : > &É ü> &É ü î qes êï\ß <äøïåd ìjó»ø es Z+ À 15 e yêsy Áô dæ&ó+{ÿ düπs«x «s s&ç Ä<Ûä«s + À > &É ü> &É ü î»> qqï qes êï\ß ne>±vü q ø±s Áø e +# ü{ ºs ß. á ø±s Áø etìøï e K n ~ >± <äøïåd ìjó»ø es Z yó j TdtÄsY d düetq«j T ø s Ô &Üø ºsY ô &ç yó+ø s etd e ]Ô Vü» s ø±s Áø etìï ÁbÕs +_Û+#ês ß. ø fi Vü dæœ Ÿ s &é, uûñ> Y dæ+> =\, X +ø s etsƒ + s &é, HÓÁVüA ãc sy, dæs ü yê] M~Û <=+&É ü]ô ã Y HÓ+ 226, 231, 232 ü]~û À > &É ü > &É ü î yó* kõúìø düetdü \ß Ó\ßdüß =Hêïs ß. á ø±s Áø et+ À &Üø ºsY ô &ç yó+ø s etd e ]Ô e { &ÉT á ø±s Áø et+ À &Üø ºsY ô &ç yó+ø s etd et ]Ô e { &ÉT qes êï\ ü< äø±\ <ë«sê Á ür î T+u ìø nìï $<Ûë Á üjó»hê\t # Lπs $<Ûä+>± s bı+~+# &É+»] +<ähêïs T.»> qqï n~ûø±s + ÀøÏ eùdô ù <ä, ã&ét> T, ã\v e esêz\ î Hê j T+»s T> T T+<äì Ó*j TCÒXÊs T. yó mdtäsy s T uûñs kõ øï+<ä s T\ î dü+e sêìøï s. 12,500\T #= ü Œq ô Tºã&çøÏ düvü j T+>± n+<äcòj T&É+»s T> T T+<äHêïs T. n π>, s qï\ î ñ $<ät TÔ bõ T T # j TqTHêïs T. $<ë s Tú\ î ò E Øj T+ãsY yót+{ÿ net\t, yó <ä Ks TÃ\T yóstt s bõj T\T <ë{ï Äs > Áo e]ô+ ücòj T&É+, Á üdütô + ñqï eè<ë ü æ+#û qtqt 60 dü+e sê\ qt+&ç 45 dü+e sê\ î Z+ s. 2,000\T #= ü Œq, n π> n+> yó ø \ æ+#û qt øï+<ä s. 3,000\T n+<äcòkõôethêïs T. n< $<Ûä+>± ns TΩ q ù <ä\+<ä]ø Çfi ó, yó mdtäsy Ädüsê, yó mdtäsy # j T, netà ˇ&ç ~ s ü< äø±\t üø±ÿ>± net\t # ùd+<ät î n~ûh»> H àvü Hé s&ç üp]ô $X «dü j T ø * ñhêïs ì &Üø ºsY s etdet ]Ô Ó*j TCÒXÊs T. > mìïø \ düetj T+ À n~ûø±s + ø dü+ e j Te \ Á ü»\qt etuûñ ô {Ϻq Á üuûñt «ô <ä \T H &ÉT mìïø \ Vü MT\qT >±*øï e~ Òdæ n~ûø±s <ëvü + n$ Äs üd\t m<äts=ÿ+ THêïs ì Äj Tq Ó*j TCÒXÊs T. sê»qï sê» kõú üq ø dü+»> qqï # dütôqï á etvü j TC ìøï etq+<äs + Äj Tq yó+ ñ+&ç»> qqï î et]+ uûñs kõ q+~dü Ô Á üc ùdeπø n+øï etú<ëetì &Üø ºsY ô &ç yó+ø s etd et ]Ô æ\t ü ì#êãs T. á ø±s Áø et+ À sêáwüº n~ûø±s Á ü ì~û C Hé yód, j e»q $uû > + n<ûä åî&ét =+&Ü sêjyé >±+BÛ, bõs yót+ Ø õ Á ü<ûëq ø±s <ä]ù \+&Ü s etd, q> s yótæhêøº ôd Ÿ n<ûä åî&ét wüø òt, > ß ßÔ\ Hê> uûñ wüd+, md ôd Ÿ $uû > + uàdï esêetø èwüí, uàdï < yê, yêsy ;d ôd Ÿ n<ûä åî&ét _. nbõœsêe,.et<äß s&ç, æ. ô <ä sêe, á. XÊ y T Á ükõ<é, \+ø± Áoìyêdt,. dü ]u ãß, m+. ê u ãß, mhé. s +J$ s&ç, m+. > DÒwt s&ç,. s $, á. d êsê+, dü ]u ãß, et]j sêáwüº, õ, q> s e K Hêj T î\ß bõ\ßzhêïs ß. Á ü»\ e<ä π s yêd ùde\ß.. ` n+<äs ôdhé \ß ø * ñ+&ü* `m Ÿ.m Ÿ.ÄsY y Tfi yêvü q# <ä î\ î y T\T ` s yêd XÊK ñ ü ø $TwüqsY yó+ø fòx «sêe... ø +# s bõ + : yêvü q<ës ß\ß üœ î+&é ôdhé \ß ø * ñ+&ü\h \ø å + Á ü»\ e<ä π s yêd ùde\ß nh ìhê<ä+ ìjó»ø es Z+ ü]~û yês ß \ yêø>± m Ÿ.m Ÿ.ÄsY y Tfi ìs «Væ düßôhêetì s yêd XÊK ñ ü ø $TwüqsY yó+ø fòx «sêe ù s=ÿhêïs ß. áy Ts î JMm+d 40e yês ß ü]~û qπs+á<ä q> sy e<ä qßqï n+u &ÉÿsY uûñehé À s yêd XÊK Ä<Ûä«s + À X óáø yês + ñ<äj T+ ìs «Væ + q m Ÿ.m Ÿ.ÄsY y Tfi ø±s Áø et+ À bõ ZZqï Äj Tq e &ÉT m+<äs Å&Ó $+> ôdhé Ò î+&ü yêvü Hê\ß q&ét ü ßHêïs ß. Á üe <ë\ß»] q düetj T+ À yêvü q<ës ßìøÏ ôdhé Òø Á üe <ë\ u ]q ü&é yês ß ;e kâø s + bı+<ä Òø b ßHêïs ß. ~+ yêvü q<ës ß\ß üœø ôdhé ø * e +&Ü\H \ø å + yê] dü+ s yêd XÊK MT e + {À øï s yêd ùde\ß ø±s Áø e ìï ÁbÕs +_Û+ +~. Ç{Ïe Ò ìs «Væ düßôqï m Ÿ.m Ÿ.ÄsY y Tfi î Á ü»\qß+&ç $X wü düœ+<äq \_ÛdüßÔ+<äHêïs ß. õ yê üô+>± ìs «Væ + q á y Tfi À 45 y \ et+~øï sêáwüºe À =* kõ]>± m îÿe m Ÿm ŸÄsY bı+<ës ì n< $<Ûäe >± HÓ\ s E\ s ßyê dü+ã+~û s yêd XÊK ø±sê \j ìøï yó[ ]ï+> üøø å À bõôd ôdhé bı+<äe# Ãì nhêïs ß. ø±s Áø et+ À bõ Zqï Á{ øï+»s ü Á üuû ø sy sêe e &ÉT s Vü <ë]ô ôdhé Ò î+&ü yêvü Hê\ß q&ç æq yêπs et ìf\ À n~ûø +>± ü ߺã&ÉT ßHêïs ì nhêïs ß. * <ä+á&ét\ß et æ\ \ î yêvü Hê\ß =H e +<äß yês ß ôdhé bı+< $<ä+>± Áb Væ +#ê\ì sês ß. yêvü q<ës ß&çøÏ, m<äßs ß>± e# à yê]øï &Ü BÛe ø * +# ~ Å&Ó $+> ôdhé. Å&Ó $+> ôdhé Òì üø å+ À»]π> nqsêú\ß =\ \ß. Á üe <ë\ß»] q dü+<äsê À Å&Ó $+> ôdhé ø \ø + ø±qß+<äì. ôdhé Òì Á üj D \ß»]e Hê\ß qß+ C \ß ø å\ es î rdüß îyófi óôhêïstt. Á üe <ä u <Ûäß &çøï Å&Ó $+> ôdhé Òø b e&é+ =ìï dü+<äsê À u ~Û ß\ î ;e kâø s + &Ü n+<äì ü]dæú ß\ß ø ì ædüßôhêïj Tì n_ábõj T+ e ø Ô+ # XÊs ß. n+ îe +<äß CÀ Á ü»«\q # dæ ø±s Áø e ìï ÁbÕs +_Û+#ês ß.ø±s Áø et+ À uû > +>± m Ÿ.m Ÿ.ÄsY y Tfi î e Ãq nuûñ s ßú\ Á<ÛäTe bõá \ì ü]o*+#ês ß. nq+ s + ø + ü sy f dtº ìs «Væ + ns ßΩ\ î m Ÿ.m Ÿ.ÄsY n+<äcòxês ß. ø±s Áø et+ À ]f ÆsY ÄsY.{Ï.y m.ôv #Y.U Hé, CÒM mdt mdt Á mdt $ ÄsY e ]Ô, ô <ä dü+k À <äs U düßô<ës ß\ß bõ ZHêïs ß. <=+> Ò { <ë&ét\ î uûñj T ü&é ês ß?: ø Hêï > ß+ s ß: { <ë&ét\ î <=+> \ß uûñj T ü&ü* ø±.. { &û H \ß m+<äß î uûñj T ü&ét ßHêïs ì ;CÒ sêáwüº n<ûä åî&ét ø Hêï \ø ÎHêsêj TD Á ü ï+#ês ß. et+> fi ] À ;CÒ z;d yó sêã ø $T{Ï Á üe D d «ø±s + # dæ+~. á ø±s Áø e ìøï ;CÒ H \ß ø Hêï, JMm Ÿ Vü»s j s ß. á dü+<äs +>± ø Hêï e { &ÉT.. üqßï\ß m>=zfòº yê]ô H { <ë&ét\ß»s ß> ß ßHêïj Tì Ó*bÕs ß. ñ< > ß\ß yê] u <Ûä HÓs y s ßdüßÔHêïs ì #ÓbÕŒs ß. mìïø \ düuûñ À π d ÄsY yê&ét ßqï uû wü dü s +~ ø±<äì Væ e ü*ø±s ß. m<äß e øïôì >ös $+# &É+ Á ür ˇø ÿ] dü+kõÿs etì düœwüº+ # XÊs ß. Ç~ # +Á<äu ãß &Ü H s ßà yê\ì dü +#ês ß. yó Bì { &û H \ß ÇcÕºqßkÕs +>± e { &çq üœó&ét u ãß m+<äß î düœ+~+# Ò<äì n&ç>±s ß. ôv #YÄsY ü<ä T\ô ñ ühê dü+ $XÊK ü ï+ : #ê üºsy mhé æm+ yês T ôv #Y ædæm Ÿ dü+j TTø Ô+>± ôv #YÄsY m{ÿ~ πs{ÿ Ä òt ôv #Y ædæm Ÿ Á{ Hê ø åhé T Á{ Hé òüπsàwühé nh n+x +ô ñ ühê düettqt ìs «Væ +#ês T. Áo XË{Ϻ ôv #Y ædæm Ÿ ne\+_dütôqï ü\t ôv #YÄsY ü<ä T\T, Ä]úø ñ êœ<äø ø yês T nqtdü]dütôqï $<ÛëHê\ô ü\t $wüj \T Ó*bÕs T. n π> dæã +~øï üì q+ ô + ü <ä\ ø yê]øï ÇdüTÔqï Á ü ø ø åd\ô $e]+#ês T. ø±s Áø et+ À $XÊK ü ï+ mhé æm+ #ê üºsy # Ó s àhé &Üø ºsY mdt$mdt düt<ûëø sy, ôdáø Ø &Üø ºsY es Á ükõ<é, et]j TT Ç s mhé æm+ düuûñt \T bõ ZHêïs T. yót>± s ø Ô<ëq _s + H M& `2018 ÁbÕs +uûñ+ $XÊK dæ{ : &çôd+ãsy 4q ìs «Væ +# ã& H M& ø=s î =* n&ét> T yót>± s ø Ô<ëq _s + ÁbÕs +uûñetstt +~. H M& `2018 ø±s Áø e À uû > +>± s TŒ HÍø±<äfi + ü\t ø±s Áø e \qt # ü ºqT+~. s+&ét HÓ\\bÕ T»s > qtqï H M& dü+ã+~û ø±s Áø e \T ÁbÕ+rj T Á ü»\ î H M dü+uû wüd neø±x + \_Û+# qt+~. &çôd+ãsy HÓ\ À»s T> qtqï H M& qt ü s düÿ]+# T îì dü+ã+~û ø±s Áø e \T, yót>± s ø Ô<ëq _sê\ Hê$ î\t Áoø±s + # T{ ºs T. mhémdt s +õ Y ø e +&ç+> n~ûø±] øô ºHé $Áø yét yótávü á _sêìï ÁbÕs +_Û+#ês T. Hê$ø± dü+ã+~û et]j TT &çô òhé dü+ã+~û 268 et+~øï á s ø Ô<ëq _s + À bõ Zì s ø Ô<ëq+ # XÊs T. <ät ü] ùdø ]+ q s ø±ôìï mhé{ïäsy Á dtº ã &é u +ø î n+~+#ês T. &Ó+> et]j TT s &ÉT Á üe <ë\ À >±j T ü&çq u ~Û T\ nedüsês ú+ ùdø ]+ q s ø±ôìï ñ üjó +# qthêïs T. á ø±s Áø et+ À ü\te s T # Ts T î>± bõ ZHêïs T.

8 8 $XÊK ü ï+, X ìyês + 06 nø ºãsY 2018 es TDY ãc CŸ À 26e yê] ø e dü+ãsê\t $XÊK dæ{ : uû s < X ü q+. 1 ãc CŸ &û sy es TDY ãc CŸ et 26e yê] ø yêìï òütq+>±»s T ü î+~. á dü+<äs +>± es TDY Á> t #Ó s àhé Á üuûñt øïc sy e { &ÉT es TDY ãc CŸ 26e yê] ø yêìï»s T ü ø e&é+ q î #ê Äq+<ä+>± ñ+<äì nhêïs T. es TDY ãc CŸ Á> t $XÊK ü ï+ À 26 dü+e sê\ ÁøÏ+<ä ÁbÕs +_Û+# ã&ç n «s ÀH uû s < X + À n ô <ä ãc CŸ &û\sy>± s bõ+ s + #Ó+~+<äì nhêïs T. H &ÉT $XÊK ü ï+ bõ T ôv <äsêu <é, $»j Tyê&É, > T&çyê&É, ;ÛeTes +, $»j Tq> s + et]j TT Áoø± îfi + õ À yê] ùde\qt n+~dütôhêïs ì nhêïs T. \ø å ~et+~ $ìjó > <ës T\ î et]+ ùde\+~dü Ô n+<ä] n_ûe Hêìï bı+<ë\ì ø s T î+ Tqï T Ó*bÕs T. es TDY ãc CŸ dæçz Áoìyêdt e { &ÉT > 26 dü+e sê\t>± $ìjó > <ës T\qT Äø Tº î H +<ät î ø=ìï Á ü ø Ä òüs qt Á üø {Ïk Ô+<äì Ó*j TCÒXÊs T. á Ä òüs À uû > +>± ãc CŸ ü\ sy 180 dædæ, Äô yó &É Ÿ ø=qt> \Tô q> <ät yótt êôìï ãvüqet >± bı+< neø±x + L&Ü ø *ŒdüTÔqï T Ó*bÕs T. ø=ìï yó &É Ÿ ô 4 dü+e s ett\ n<äq ü Çq shé kâø sê ìï ø *ŒdüTÔqï T Ó*bÕs T. et]ø=ìï{ïô ôv à{ÿqt ñ +>± ÇdüTÔqï T Á üø {Ï+ #ês T. n+ ø± î+&ü 9 m ŸÇ&ç {Ï$\qT L&Ü n+~dütôhêïethêïs T. Çy ø± î+&ü 5 ñ düø«düt\t, &Ü y TCŸ ;e, 5 dü+e s ett\ yês +{ L&Ü ñ +>± ÇdüTÔqï T Ó*bÕs T. n îÿe &ÍHéù yót+{ÿ ü< äø + À uû > +>± πøe\+ et]ø=ìï yêvü Hê\qT n+~dütôqï T Ó*bÕs T. n îÿe e&û πs T, bõ 2 M\sY î mπø à +õ À e sÿ{ÿ <Ûäs ø +fò n~ûø <Ûäs, #Ó îÿ\t Ò î+&üh ô ò HêHé kâø s +, kõœ{ÿ mπø à +CŸ, kõœ{ÿ ô ò HêHé, kõœ{ÿ ná üpe Ÿ dü<ätbõj \T ø \ehêïs T. sêcÿ {Ÿ f düߺ À s+& s p uû s Y< Vü yê..! Væ +<ä <Ûäs à ü]s ø åd î j TTe q&ét+ø { º* $XÊK XÊs <ë sƒê~û ü dü«s bõq+< +Á<ä düs dü«etvü kõ«$t #ê Tsêàdü Bø å nq+ s + $XÊK sêø kõ«> + ü*øïq X +ø s ùdq ùde Á dtº düuûñt \T $XÊK dæ{ : H {Ï ü]dæú T\ À etq düe»+ üs < o dü+düÿè yó E À ü&ç <ë] ü Œ +<äì, Væ +<ä düe C ìï dü]jóætq <ë] À q&ç æ+#ê\+fò j TTe q&ét+ø { º\ì, Væ +<äte \+ ê Ä<Ûë àø uû eq düe» ñ<ä s D î bõ T ü&ü\ì wüdà kõú ühê#ês»> <ätzs T X +ø sê#ês XÊs <ë sƒê~û ü dü«s bõq+< +Á<ä düs dü«r etvü kõ«$t ù s=ÿhêïs T. s Tw πøwt À #ê Tsêàdü Bø å ett +# T îì $XÊK î # s T îhêïs T. $XÊK $e HêÁX j T+ À etvü kõ«$tøï $XÊK X +ø s ùdq ùde Á dütº düuûñt \T üps í î+uûñ+ kõ«> + ü*ø±s T. á dü+<äs +>± etvü kõ«$t e { &ÉT êqt > +>±rs + À Á ü ì + kõïqe # ]+ nq+ s + XÊs <ë# +Á<äeTÚ X «s T\ î n_ûùwø + ìs «Væ + q T Væ e \j T bõ<äábõ+ yótæq s Tw πøxÿ À #ê Tsêàdü Bø åqt ett +# T îì $XÊK Áo XÊs <ë sƒêìøï $# Ãj TT# Tqï wüdà kõú ühê#ês»> <ätzs T X +ø sê#ês XÊs <ë sƒê~û ü dü«s bõq+< +Á<ä düs dü«r etvü kõ«$t yê]øï $XÊK $e HêÁX j T+ À kõ«> + ü*øï, >»e \ dü ÿ]dütôqï etvü kõ«$t Äos «# q+ bı+<ät Tqï ñ Ôs ìjó»ø es Z»qùdq Hêj T î&ét &Üø ºsY u > TZ ÁoqT, yó mdtäsy d 69e yês T n<ä åî&ét <ëdü] sêe, ~ s T\T s bõsttøï ÄsY; cõø! yó ºyÓ <ä{ïkõ] 74 kõústtøï s bõstt ü q+ e +u : ]»s ß«u +ø Ä òt Ç+&çj e sÿ qß düsyåô CŸ # dü Ô.. sb πs ßqß j T< ë < ä+>± ñ+# &É+ s bõsttì ráe+>± <Óã ={Ϻ+~. ÄsY; bõ\d Á üø q nq+ s + yó+ H s bõstt n + ø ìwüº kõústt 74 î ü qyótæ+~. &Ü\sY e s ø + À s bõstt ets kõ] #ê]á ê àø ø ìwüº kõústtì êøï+~. H &ÉT ÁfÒ&ç+> ÁbÕs +uûñ+ ÀH &Ü\s ß e s ø + À s bõstt uû Ø>± qwüºb stt+~. > =ìï s E\ß>± &Ü s bõstt á $<Ûä+>±H ÁfÒ&Ée ek Ô+~. n+ sê rj T+>± Á &ÜsTT Ÿ <Ûäs \ß ô s ß> ß ß+&É +, s bõsttô ráe Á üuû e+ # ü ßHêïsTT. LOANS / ÀHé HAPPY HOMES We arrange Business Loans Mortgage Loans Home Loans, Personal Loans and Pvt. Loans... Etc., Ó*bÕs T. s Tyê X +ø s uû wü + bõsƒê\qt wüß \ î, uûñø Ô»qT\qT uà~û+# yês T. kõ<ûätdü+ T\ î, ÄÁX et bõsƒ XÊ\ $<ë s Tú\ î ã+&üsê\qt ìs «Væ +# yês ethêïs T. kõ«$t yê] bõ T ñ Ôs sƒê~û ü u \kõ«$t, X +ø s ùdq ùde Á dütº düuûñt \T bõ ZHêïs T. sƒêìøï # s T îqï düuûñt \T Ç{ e\ πøs fi À dü+uûñ$+ q Á üø è $ ü TÔ u ~Û T\ î ã º\T, qtã+&üsê\t, Ç s düvü j T düvü ø±sê\+<äcòxês T. $XÊK $e HêÁX j ìøï # s T îqï dü+<äs +>± Á d º\T mhé dütu sêe, s=_ Áoìyêdt, X +ø s ùdq ùde Á dütº düuûñt \T dü ]u ãt bõ T ñ Ôs ìjó»ø es Z»qùdq bõøº Hêj T î&ét, &Üø ºsY u > TZ ÁoqT, et]j TT $$<Ûä ÁbÕ+ ê\ qt+ e Ãq uûñ îô\t, u > TZ ÁoqT $TÁ et+&é* düuûñt \T ü\te s T Vü» s kõ«$tyê] ÄodüT \T > ø=hêïs T. q &Ûç : sêcÿ {Ÿ y ~ø >± yódæº+&ûdt»s ß> ß ßqï =* f düߺ e #Y À es ßdü>± s+& s E &Ü uû s Y» ߺ üp]ô kõústt Ä~Û ü + #Ó stt+ +~. ô ºHé $sê{ÿ Væ (139: 230 ã+ ß À 10x4), üèb «cõ (134: 154 ã+ ß À 19x4), s M+Á<ä»& C (100 Hê{Ö{Ÿ: 132 ã+ ß À 5x4, 5x6) ôd+# Ø\ ø <ä+ =ø ÿ&é+ X óáø yês + =* Çìï+> ì 649/9 e<ä &çπ sy # dæq uû s Y» ߺ.. ás E Ä e ùd düetj ìøï yódæº+&ûdtì 94/6 Ä às ø åd ÀøÏ HÓ{Ϻ+~. Ä» ߺ Ç+ø± 555 üs ß> ß\ß =* Çìï+> À yóqø ã&ç ñ+&é>±.. e #Y À ets e &ÉT s E\ß Ä $T * ñ+~. uû s uö\s À etvü à<é wümt s+&ét, n «Hé,»& C, î t À $ {Ÿ ü&é>= º>±.. ôv {ŸeTj TsYÏï»& C s HÍ{Ÿ # XÊ&ÉT. Ä À s+& s C q X ó Áø yês + zesyhó {Ÿ k ÿs ß 364/4 uû s Y =* Çìï+> ì =qkõ + q $sê{ÿ Væ - ]wüuÿ ü+ Y CÀ&û.. uö+&éø\ yó yó + +~. e K +>±.. j e Væ ºsY ü+ Y (92: 84 ã+ ß À 8x4, 4x6), Äø±X y T Vü <äß >± $+&ûdt uö\s ô m<äßs ß <ë&çøï ~>±&ÉT. á CÀ&û < $ {ŸøÏ nuûò<ä +>± 133 üs ß> ß\ uû > kõ«et + HÓ\ =\Œ>±.. $sê{ÿ Væ ØsY À 24e X ø±ìï qyó <äß # düß îhêï&ét. nstt.. ôd+# ØøÏ # s ßyÓ q ]wüuÿ ü+ Y ù \e cõ{ÿ 92 üs ß> ß\ e øïô> k ÿs ß e<ä W e>±.. Ä sê«=~ ùd ü{ïπ Væ, n «Hé (7) ô $*j THé # ]b j s ß. õmdt{ï düe #ês Vü s + MT î Ó\TkÕ? õmdt{ï ü<ûäø ü Á üjó»hê\t d «j T üs y ø åd üqtï bõ\q düt\uûñ+>± ñ+# T üqtï düú et]j TT düetà øï uûñs kõ ÇdüTÔ+~. üqtï #Ó* + ü <ës Tìô m Te+{Ï n<äq ü düetà uû s + Ò î+&ü düt\uûñyótæq øïÿ+ ü n+ sêáwüº yê< $\ ø n+ sêj T+ Òì {Ïdæ #ÓsTTHé ìs «Vü D n+ sêáwüº düs òüsê\ô üqtï #Ó* +# Tq ü &ÉT {Ïdæ $ìjó +# ã&ét T+~ ø±e q sêáwüº+ À m> TeT ø=s î ] òü+&é ø sttyét\t e]ô+# e. πø+á<ä üs ø å et]j TT ø düºyét üqtï\ et+&é* sêáwüºett\ / πø+á<ä bõ* ÁbÕ+ ett\ ø et] j T Ÿ üqtï\ $uû > ett\t õmdt{ï ` ˇø et+ düt\uûñ üqtï üqtï\t #Ó* + q ü &ÉT, ˇø < X ìsêàd+»s T> T T+~ davp 15502/13/0048/1819 VIJAYABHANU - Visakhapatnam Editor : B. Chandra Sekhar, Printed and Published by him on behalf of VIJAYABHANU PUBLICATIONS PVT. LTD., Published and Printed at VIJAYABHANU PRESS, D.No , Pithapuram Colony, Visakhapatnam R.N.I. No /77. Postal Regd. No. J/VM-RNP/32 Phone : , Fax :