j Buffer Tree Synthesis With Consideration of Temporal Locality, Sink Polarity Requirements, Solution Cost and Blockages Milos Hrkic

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "j Buffer Tree Synthesis With Consideration of Temporal Locality, Sink Polarity Requirements, Solution Cost and Blockages Milos Hrkic"

Bản ghi

1 j Buffer Tree Synthei With Coniertion of Temporl Lolity, Sink Polrity Requirement, Solution Cot n Blokge Milo Hrki mhrki@.ui.eu John Lilli jlilli@.ui.eu Univerity of Illinoi t Chigo, CS Dept., Chigo, IL ABSTRACT!"" #"$%!"& # #'( )+*, -.& )+& '( "$#('( "!" )/0!"!"!" 1!"2!3& 4 / /. 2 ##" #65"!" 7 8/)+* #69.:; :; <%!" = %!" ") )!> 7= ) #"!"#696?%'/!@!" A,B!" :;'C,@ /C/ %)% /!D$E :; 1!"& F#" *%#G 7 77" #"#" G# *H' /D "!D$H" I% " : %!"#@JLK?%' " :; %! /C" #"/!"# 7 :; #!36!3.!"&. )!" #"#!"&.!" / ;) :;'( " #" ;!"& '" %,#"/$M'" ' # 7N!" )+& I #6J Ctegorie n Sujet Deriptor O-JP J 7>]L ")!3#^`_F4feEg ih, Generl Term j / "!3&:# 1. INTRODUCTION \D!"& k7 '#": C )!" k' "i ":E ) k7" H l!" ") )!F#"$%%!3& #" #F&( #F ) :; )") 0 /Li ; )+& % M)& 'l / /1!" :; m)/ #" %Jnm& o#"$%!"& # < p o %!" ") )! #"!"")!" Vi q N!3 :; r)"!3 )% /2!@9!3& " " N: M 7 " #. (i" 7 :t.& )&8:u "$M v?%'/,!" 78 )/7 Ewfxy-fz iefz+{ 4},e92~iz0V{ + fz+ief9.{ }+ },ƒt}ff E 7!3 ' / $ f wh,h,iefj & '( #"!8!" =$ % "#V&( #8# =!"& "@!"&= 8 u##"!@ %!" D / 7$V k "*u q!"& u " % JMû %$u!3& H'@ )!3 )% / v l #" "!" A!" )& I% # A#" 2!"%7( "$H)% A 2!"@ ) 7A!31!"&.# : ( / k "*u m k * mrš Q[ & )&q'" ' #" 7m 17$%( :; )'" :;:; M /!"&:pi #!3 vc "# %!"M vi ffef"%!" 7!" ' / $%J8\D= +77!" (9L H # "!" >!" )+& I #4!Dk l ' A!"#&( " 2" ) 7M#" :;!"!3 %!" Œ"R Š [09CRP[DŽ"JL\DA!"& " % ("!3 ;!" ' / $M) #"!"")!",(9!"& " +" / k "*%#. '( "!" )/D +" / ).!"1!"& #'( & #" 2 )/7 2!"& z0 ( # 7:;!"&7#ER Š [09 :;!"&%7#;i!" :; 7" ",!"!Dk l ' E!3#MŒi )/ 7 N/ %)+* #@ŽvR [09R Š [09C:;!3&7#v.& )+& ) : L #" "!" 8 7!3,'C / $v) #!3")!3 NŒ"R [D9 RŠ Š[D9 R [DŽ 7u k" )!"/$'" ' #" 7E z0 :!"&%7uR [.& )+&?%'/ )l!3/$m ) #H F!" 8.{ f 2 },z0,ƒ ƒ }š,ƒti{ H :; ;#" *%#@J Thi work w upporte in prt y NSF CAREER Awr CCR n in prt y SRC uner ontrt 2001-TJ-914. Permiion to mke igitl or hr opie of ll or prt of thi work for peronl or lroom ue i grnte without fee provie tht opie re not me or itriute for pro t or ommeril vntge n tht opie er thi notie n the full ittion on the rt pge. To opy otherwie, to repulih, to pot on erver or to reitriute to lit, require prior pei permiion n/or fee. ISPD 02, April 7-10, 2002, Sn Diego, Cliforni, USA. Copyright 2002 ACM /02/ \Du!3& #F'( ' Fk 1 %!""%7) 1!"& 8œ Bl " 8 /, "!"&:ž.!3&ÿ %:. '@ )!" )% / )!" " 0 ; 7V i )!" #@J j 8@ "!"& G ##" #. :;'& #" < 78 #H #.i,/ /.#@J L E 3ªC«L f B G 1 ±1²f«( ±6 3 C«ªC«L³> B± f Eµ 0±6 0 C«/ / /( :;'", : %!"# E#" /!" EI%( /!D$ )% C )& 7H%$1! %. v!"& -!" ") )! #"$%!"& # #F # k!dkg'&( # '"%) #"# Œi"!" G),#"!"")!" 4 / /k 7;%$ #" "!" (Ž!F +# # :H/!@ # ''"B )&(J & /.#" :;.'( #"! k "*%#;& 3 >!"!" :;'!" 7Ÿ#")&` M ¹)%!" `Œ"R [09FR +[DŽ"9!;@ '' % "#.!"&(!.#"#"!@ %!" D / :;'"@ : %!"#H " G' #"#" / %J º ªC«(³L» «L¼E½v C 3 «(¼EªC«L³> 1,±V 1 ¾ªC¼, \D8 % / 7 #",#.!"& " N " G i!" 8/ :!@!" #2 V & " 1 " # )% >C "!" 7 7> & M "#H)% >C #" "!" 7(J8 7l 7" ##1!"& # A #"# #?'/ )!"/ $ r!"& M'" ' #" 7= /,"!"&:;#%$ 7 '!3 E '&8:;7 /- #.."!" ;!@ "!@J, ; C±+ªC kà fªc» 3Á ªC«L³ L «L¾E C»ªC±6 3Á ½G fã B ± u «L 3 '!" %!" D /.- % * ##A F# :; 8!" ' /, $>) #!3")!3 #A #!"&(!H!"& $ " / % #H!"E# * )"!" )% /!0$%JVÄC H? :'/!"& H Bl ".:;!"&7qR Š+ [D9C k# *' ":H!@!3 A #i ":; 7;.& " ) # )!" E##" I% ) #N G#" *%#Å " E)% 7 7(!" # 4 #"l!"" #@JGœ@ )!"& #" *N' ":!@!",V #F7!" ":; 7u%$N!"& " / l!" N BÆ, 64š,ƒ-ƒT}fš,ƒ 4{ ; 2!"& 8#" *#E 7 #; / % #; 2# * )"!" )% /!0$=Œ"{. },z0,ƒ ƒ :; N "$r& &Ÿ' "i ":E ) 7 Ç V) #"!V )!3 Å# /!" #u:u "$ / /1!"#" 7 Å!"& Å# / l!",>#'( ) %JE\D!H #H #!3")!3 N!3q) #" 7!"& )% # >.& )& C "#v ".#" 7A!317 ) '/ H k l )"!3 )% / " '; B#" *#6J \D #")&Å.)% # AŒi N "7 -!"H) # " #")% ") C " H" # ") #@Ž!:E 3$r 8'" / 8!3 :; r +77!" ( /. l /!"& #"E!"&(!H!3& $ :E 3$ È!@ '' 7l, ÉE.!"& # j #" :; /0 ;'& :; Ÿ%))"#A & Ÿ#" *%#;&( " 8#'C ) ¹ 7Ÿ# l ( /'C,/D "!D$;" I " :;!"#GŒi#",: F#" *%#k?%'c )!" 8 M % "!" 7 #" ( /0Ž"J ku" )!'( ' #1& 3 77" #"# 7Å A C!"&r!"& #" u #"# #@J \DpRŠ[D9k!" #M G!3 /F/ %)% /!D$` 7 'C l /0 "!0$M" I " :;!"#.k " v ) 7N %!"u 2# *M)/#"!" " / "!3&:ÊŒi#" r G& " #!3 )ŸÈ #" : /D!D$u:!"" )ÉŽ #v'( +"! M!" ' / $r) #"!"")!" Ÿ'"%) 7" %Ëk!"& 8" #"/!"!" ' / $ G #.&( 7 78!"u 2¹? 7l!" ' / $M #" "!",N!",/DJ(\DrR [D9!G #G 7M!3&!!" #k!" :;'C 6 / 7M'&%$%#" ) +/C/ %)% /!D$ #"& /7M F# 7M " #!G 7 '" 7 )! / C & 3 % - #-!".?%' )!" 7(Ë!"&." #/!G #!3& Hœl " H / "!3&:Ì & )+&;)% 'l!"" 7r'&$%#" )% //)% +/!D$!"&" &= r!" ' / $m 7r!" :l /-/ %)% /!D$Å!"&" & ;#" *Å'( "!"!" J!"& H!"& #"!Dkr!" :# )" %!" 7p / < 7m!" ' / $Ÿ#"'( ) u)% '!""!"&>" I% " : %!"#@J j 77!" ( +/ /$Å#" :/!@ (!" ' / $%9% : 77 E 78 " ;G #.' "i ":; 7(J

2 Sink Prtition: {, }, {,} 4ÕCÏCØqÙ ÕCWUNÚ6ÛÜfÎ Ý(ÞEÝ(Z%ÔvUÝ(XrÔYÕ8Ö(ß Ø ÜfÎ Û à U (Z%áEâZ%X(X(Î4Ý(ÏCÜGÕCÙÔß(UÔGÔÕCÖÕC 4ÕCÏCØãHäGÎ ÝŸå Î4ÜGÔß(ZMX(W@Î4æCZ%Wã µ çâv ±è@ C±6 uªc«( f é B± ªC³C f 6 " ) < v!"&(!-.& / v / "!3&:# 4)# N!"& v l!1'" / :E9k H" % / ] j;ê #"$%#"!" :Eë # i )!" A #1!"V7" q %!3 " 7 #" >!"q!3 :; E)/ #"" %J &#@9(:/!" '/ N!"#H:H#"! ) :;'!" 14 2 " q 7u " A" #" ") # 7u!2 #2)/ % "/ $!.#"ì) %!!"9%i.? :;'/ %9%:u?% : < G!"& G' i ":E ) G v' "!" )/0 F!F!"&! '( 3$%!"!" %!3 E!3 #" :; H: % #" 2),#"!H )"" ) # 7 "#H!"&(!" )! #"!" :u +!3 #M 7 )%!" V!"&(!@9 é!"& V % Ai!"" %9'C "& '#A:; "!"&( EP í= "# / /C." I% " 7# :;'/$!"G / / % "l / ( / %!" ") )!"#vr Q[096! ) :; #)/ %!"&(!!"& 2 "l # v (C " ;" #" ") #. / / &( " v7@ :u +!3 )G),#" I% ) #@J m!"&!"& #" q #"# #N :; 7=k q&( 3 q7 / ' 7î î +/ l "!3&:ï)% / / 7 z0j &!3% /G 7,'!"#!"& Å Bl " M 7 % ; # M#" *r' ":!@!3 Ÿ!" )% '!"" 8'&%$# )% / /%)% /!D$ 7!"&.#" *' "!"!" G 7 % GŒi { 4{ šæ,iefž!3& Hœl " %J & " "!"&" 7 " #L 4" 7 :o?'/!" 71%$Mœ l " %5 }+ },ƒ }f 69 ð wh,h,ie Œi'/0 ) :;! Hœ!" 7 #H!@ '&(Ž 7>ñ-xy-fzk Bƒ,šf fe{ J( v¹"#"! 4)#.'" :E " / $ N!"& v#",/ l!" Å#"'( +) A) " 7Å$E!"& E / "!3&:ò 7!"& Å#"*!")&Å#" :; (!"& G :;'/ :; %!@!",87!@ /#@J 2. SOLUTION SPACE DESCRIPTION 7 #"!@ 7E!"& uœ Bl " H!" ' / $V#"'( +) %9C! # #"!"")l!" G!";? :; G!"& œl " 7> Bl " v#'( ) #. 7 7( // $%J 2.1 The S-Tree Spe & Ÿœl " +/ "!"&:Ê#" # N m!" ' / $!"r)% '!"" '&%$%#" )% /B/%)% /!D$A L#" *%#@JL\D " H!" / / %)% /!D$Ai,-!"& :; :;!@9 Ä JFŠ / /#"!"@!" #2!"& 1 : 77 ;#'( ) 1i H!" ' / $é.& " Ek q#"&@ó!dk>' #"# / E : 77 #6JoK!"& &M!"& 2!" ' /,$ #k¹?% 7(96!"& " F #k)/ % +"/ $#",: Fô? /!D$ H!3& k :HC 77.& )&H:E 3$1 k#" i/ '( "!" )/D "/$G H!" :; 7" m ''/ )% +!3 #6J & #vô?% /!D$u&@k #v/ :;!3 7 7 '" )/7 #) "!@ ;'!3 %!" D +/ /$#" i/#" /!" # Œi %J J!:u "$ # i/-7 'C 7!" :; q" I% " :; %!"#!"q # /D +!3 N# *rõ ) :;'/!3 /$8.!3&E!"#.E'(!"&Ei" :ó!3& 7 MåfËC!3& # #! ' #"# / Gi.!3& #.!" ' / $ Ž"J \D;!"& Hœl " H /,"!"&:E96C # 7 #v k!" 'C / $ö196k H " H /#" ` '( "!"!3 Å F!"& V#" *#A!"Å!Dk 7 #i %!;#!3# (ø 7Å ù JLúFm) # 7 G -#"!"" 2 öÿ!" 7! "!"?;ûå 7.!"&;/ 4!F 7;" &%!#!"" #ü"œ4û Ž 7AýŒ4û Ž"J-œ :;.#" *# ;!"& #"!"" /!"Å LøG 7u,!3& "#F!"Å ù J \Dk &( "!DkM#!"# B!" ' / #kþ +7Mÿ;96!"& Mþ 2ÿ #!"& 2#"! / /C!3 ' / #.& " Å ;"!H&( #V ;:; : H 2þž #H!3#/ i!h#"!"" Å 7 :; : - (ÿ #!"# " &!-#!"" AŒi( # )% //$q.)" #"#l '"7)!Ë L, v,l!"& G#!"#. #. :;'!D$%9%!3& v!3'! #.!"& G!"&.#"!@Ž"J k,!3& #"!",#@9,/! Fø3ù Œ4û Ž C!"& #"!-!" ' / #-!"& Åœl " #"'( +) i H!"& M#!"" M"%!" 7!Hûo 7>) " // #" *%#v q!"& #!"" %J L! 2ø+Œ4û Ž!"& #"!v!3 ' / # Í.Î4ÏCÐ(W@Z CÒ Û-W@Z%ZuÔÕCÖÕC 4ÕCÏCØŸÜfÕC 4Ð(ÔÎ ÕCÝmÜfÖ(U à ZuZ UáÅÖ( Zã i ;!"& 8#"!3 8"%!" 7`!;û 7Ÿ)@ " / $>!"& #" 8#" *%# V!"& 1#!"" 1.& )& +" 1 u'( "!"!3 é LøJvœ@ :; /D "/$.ù Œ4û Ž #!"& 2#"! B!" ' /, #"%!" 7E +!ûq +7;)@ " G# *#i" : ùj œ ) HûE:#"!F!"& F é Lø A ù 9!"& ( #" )% # 1 #F!"" 0 /D5 \D û= LøH 7Åûr #N # *E!"& Fø0ùŒiû Ž FøŒ4û Ž û8 7.ù Œ4û Ž]. #" F.& " ûm #G #" * Å ù #k&( 7/ 7M#" :; /0 "/$J & Gi / /. ;" )"" ) G" /D +!3 #. #! +/ #"&8!"& # v#!3#65 FøŒ4û Ž FøŒ4ü"Œ4û Ž"Ž! Fø+ŒiýŒiû Ž"Ž".ù Œ4û Ž.ù Œ4ü"Œ4û Ž"Ž!.ùŒiýŒiû Ž"Ž" Fø0ùŒiû Ž Fø3ù Œ4ü"Œ4û Ž"Ž! Fø3ù Œ4ýŒ4û Ž"Ž#%$ FøŒ4û Ž!.ù Œ4û Ž"6J &?%'( # #",/!" q#'( ) ) :; #Gi" :& Fø3ù Œ4û Ž"JG\0!M / l /.# #.!3ŸÈ '" :;!" É v L!"& v#"#"!"# 7r{ i{ šfæf!!"!"& "%!Œi % ;" #" G!"!"& Mœl " G( :; %Ž"J Ä BJFQ / /#"!"@!" #2!"& 1#" /!" V#"'( ) 1i l # *!" ' / $.!"&V H#" *G'( "!"!3 J ú;!"6 / /$%9f!"& - H!" ' / $ #- )/7 7N N!"& #'( ) r 77!3 N!3!"&!"&!Dk#"&@ J úf!" v!3&!-.& / v!"& / i!-!" ' / $A # # :,"'& )!"!3&!" ' /,$9#" :; %!"& #" *#L&( 3 G" l /0 / 7 Œ(' )/ #".!"!"& G"%!H 7*)F" ka!" #2:;!"!3 1!"& #2 7,JÄ "#!@9% > 7$%( :; :;:; i@ :; k "* 9!"& '!" :E /#" /!" M M!"&?'( +7 7 #",/!" Ÿ#"' ) 8)% Ÿ 8i 7Ÿ!"&Ÿ /$ M#":E / /H :; %!; 77!" ( /k "*A #6J!"&!"!@ / /$;¹? 7!" ' / $A)% #" %J œ ) 7 9!k #-k / /l #!3 7!"!" :; " /0!3 7 ##" #- & " F!k #k i!" M7 l /.i " '#,C)!" )% / l )"!3 )% /# *#!"G. ;!"& #@ +: k#"!"" %J \D Lø 7V ù " )"!" )% / 71 l )"!" )% /# *#@9!"& 8!"& G#"!"!3)+& ; +!3 8 ( / #.!"& #.I!" G(!"@ // $%J ; // #!"@!3 1!"& 1#" ) 78' %!9 ) #" 7 2Ä JF J ' /,$ 7q k#" *H'( "!"!" ; # E 7A#" *+'- #)"!" )% /DJL\D! #/ * / $!"&(!Ak 87 #" " M7 " )!;'(!"&éi" : åh!",'.& )&é7 ) '/ # //,Cl '(!"&;)% ' )!@ ) %J ÄC!"&. ;!" ' / $%96!"&. #"!k )% 7F #( / /#!3@ +!3 7H!"& "l / i!@j \D8œ@l " %9f!"& k# /!" Å!"& "l &%!1C ) :; #'C ##" / %JqO # 7 #&( " V/k 7 /0 3$!"# *-' 9%!H / #;#" #.i#"!. k M!"& #-!" M,!3& œ@l " F#"' ) %9!"& ; / "!"&: '!" l :E / /$r# / #;!"& 8i / /. q'" / :E5q k Ÿ!" )+& / $r'( :;!" "#@9G!3 :; " I% " :; %!"#@9M Å E/ 6 "$%9M!@ "! '& 9 -!" ' / $u 7 -# *'( "!"!" Œ Lø/. ùž"9 ¹7!" ' / $ >!"& M) "" #'C 7 u#"'( +) %9L!"# : 77 é 7 C ##" :;!"#L.& )&1:; :; < #L) #!-Œi %J J 9f#" :; i)!" - #@9k " % 9. " A/!"&(Ž-# i )!1!"V!" : V) #!"@ %!"# :;!@J 2.2 The P-Tree Spe & N Bl " 8 /!"&: RŠ [ )+& #; v& &V7 ô?l /!D$`Œi ( /?%'C!" 0 /F%: G!" 'C / #@ŽG%$ ) #!"@ u!"& M!" ' / $q!"u M 7) 7r%$m # *q' ":l!@!" J & #F#" *8' :!@!" u #F) #!"")!" 7u Ÿ vg "$N!"&(! )% '!"" #M'&%$# )% /2/ %)% /!D$!Dk é# *#6Ë-!"&#A) # )!3

3 Fixe Topology Sink Prtition: {, }, {} S-Tree Solution 4 ÕCÝîÕCÙ à WÎ ÔÎ à U HÜfÎ4Ý(ÞpÎ4ÜfÕC UÔÎ ÕCÝ â(ð21z%wmüu%æ Î4Ý(ÏCÜAÎ4Ý3 Û4-W@ZZ%ã 5%6(7982:4;=<9>?A@4B :;C;CD(E,6(F2GIH26(JK6(LMNLPORQSGIT2LP82:4;3EUO9JK82LP6(O9FVO9W EUX,GIJ(JK;:YQSO9EULPZ+[:46(LP6KQSG\J]EU6(F2^_E GI:;Y`+G\F2ä 9Z+26(F2^T;:4X8\@ LPGILP6(O9Fe6KE fgihj`shjkhj_hjlnm4opep6kf2^qt2g\:4lp6klp6(o9fe6ke fg_hjkhjl\mrhpf`hj_m T2:4O9TO9EP;C=G\T2T2:4O9G\Q4t=QSGIT2LP82:;CEEUO9JK82LP6(O9F=O9F3HO9LPLUO9X,Z u#viw\u#xpycv\xpz\{pxpu} ~z # \ẍ xpƒ# Yv\4 # ~ rzq ƒ#x* ~ ˆrxP ~Š # ˆrx*ŒS C {C z\ \ ~ 2 #x u#v\wižƒ"xpx/u zi{px # \x xpƒ# Yv\4 # ~ rz= ~u \xp#xpƒ#! ~z\xp u# r ~xp Š wcš \ CŠu" {C ~ {C ~ ŠC Ax rw\u#xpƒ# Sx u" ~ j ƒ I \xpz\ r xpz\ rz up z # Ix {C u"x r š\ xp œ# r r rœrš xp YwxP \ I z\œ # \x w\ ~ ~jš # xpžxp{pž ~ rxp ~Š ~u# r #x {Pƒ# ~Ž ~{C Ÿz\ rz\ {Pƒ# # ~{C Œrƒ# Sv\ \u r iu# ~z\ĉu u ~ ~! ~#xp, u# ~! ~ j ƒ" ŠC S# \x w\ ~ ~jšž œu#xp ] ƒ4 #x u"x/#u r u# ~z\ĉu ~# \ žxpƒ# ~z\œœ 9 r ƒ# ~jšƒ#xp ycv\ ƒ#xp xpzc#u4 A ~u rƒ4! 9 rƒ x \ xc _{P rz\u" \xpƒ ] ~Œ! œxpu#xpx # 2 Ž IxY{Pƒ# ~Ž ~{C 2u" z\ĉup ƒ#x ªK \ ~z\{ \xp I«}wCŠ# \x+œr rxpz u" z\ˆ xpƒ# Yv\4 # ~ rz, z\ - Aƒ"x/yCv\ ~ƒ#xpu # \ƒ#xpx wiv\žxpƒ#ua# + \xp {P rv\ \ ~x # \x z\ rz\ {Pƒ# ~Ž ~{C u# ~z\ĉu4 A zy# \x r# \xpƒ 2 zi ] \ ~žxpƒ#xpz2ž r r ~ rœrš rv\#u# ~ \x # \x ± ²2ƒ#xPx u" 2 {Px A Sv\ xpz2 w\ ~x u# ~z\œr ~x w\viž9xpƒ # pœr ~ rxyxpyv2 rƒ%wx/##xpƒ% xpƒ# rƒ# z\{px- u%u# \ 4 %z ~z# \x 4 AxPƒ%u# r ~v\# rz2 ³ š ƒ#u# ŒS j z\{pxc _ u I 9xC ~ ~z\œ# \ r \ Y I žxpƒ#xpzc u# ~ ƒ# Š- xp#ƒ# { # ú ~z µ j u! Œrv\ ~ \x rƒ {P rz\u"#ƒ#v\{p# z\œp# \x u" z\ˆ xpƒ# Yv\4 # ~ rz Ž R ~ xp C j #x# \ ~u \ƒ# rw\ ~xp ¹ 4 AxP rxpƒ4 rv\ƒ x xpƒ# xpzi{/x z\ I {C #xpü Ž ] *# \x, \xpv\ƒ# ~u## ~{,!xc u#v\ƒ#xpü rz\x, Œr C ##xp! I! {ˆŽ Ix \ƒ"xp \ {P4 w\ ~ ~jšz\xp{pxpu#u4 ƒ#š rƒ }ƒ# rw\v\u" \ \ƒ# { 2»ºjz\u##xC ] Ax 2 # rxr \ r IŽxP qž Ix u## #{ \ ziœ IxC, r ²2ƒ#xPx % \xpƒ#xpwcš,u" ziˆ{pƒ# # ~{C ~jš # z\ z\ 4 V r ƒ# ~jšƒ#xpyvi ƒ#xp xpz#u ƒ#x+{c \#v\ƒ#xp # \ƒ# rv\œs Ž Ix+ rƒ## \ rœr rz2 ]z\ r# ~ rz r u" z\ˆ 2 ƒ## ~# rz\u C % \ ~x Ž Ix u# ~z\ˆ- xpƒ# Yv\4 # ~ rz*{/ Sz# ~zvix/ú # p{c \#v\ƒ#x # \x* \ CŠu" {C u# ~z\ˆ ~ C{C ~jšc ²% \x*ƒ#xpu#v\ ~# ziœ,œrxpz\xpƒ4 ~ ¼C # Sz r ±K²2ƒ#xPx 2 u%wxpxpz \v\wiw9xp ± ²2ƒ#xPxC viƒi{pv\ƒ#ƒ"x/zc ƒ4 xp A rƒ#ˆ ~u! rƒ"xœrxpz\xpƒ4 # 2 z # 2 i r ²2ƒ#xPx ~z*ž ] Ax xpz] w\ x # \x 2 ƒ#ž ~# rzi z\œp S ]u# ~z\ˆu zc# p rv\ƒ u#xp#u! ~ \ Iƒ# r \ƒ# ŽxC A# {P rz\u" \xpƒ u" ziˆ r ƒ# Š ƒ#xpycv\ ~ƒ#xp!xpzc#u4 QSGIJ(½9TO9EU6(LU6(¾9;Co Q:6KLP6(QG\JK½9F2;79GILP6(¾9;CoAF2O9F\@Q:6KLP6(QG\JK½9TO9EU6KLP6(¾9;Co F2O9F\@QS:46KLP6(QSGIJ(½9F2;C79GILP6(¾9; ²% \ u+œrxpz\xpƒ4 ~ ¼C # ~ rz 2 uywxpxpz \ \ ~ xp # # \x ² ƒ"xpx ƒ4!xp A rƒ#ˆ, u% AxP xp rƒ#x \ u"{pv\u#u" z\œ} ~Œr rƒ# # \ ~{ Ix/4 ~ u Ax {P j ƒ# ~ Š # \x rw_à xp{p # rxpu r ²2ƒ#xPx Cu4 +# \ ru#xp r ²2ƒ#xPxC +² Ix z= \ \ zc4 Œrx ²2ƒ#xPx 2 up upu#{c w\ ~ ~jš % \ ~x# \x ~z I \ zc4 Œrx r SRC SRC e e UÝ(X ²2ƒ#xPxp uyu# r ~v\# rzu# 2 {Pxp{P 4 rxpƒ4 ŒrxC ²% \xpœr # \xpz, S ±K²2ƒ#xPx ~u # Iƒ# C Ix x {PxP ~ xpzc u" r viž ~ rz}yv2 ~jš! rƒ C \xpu# u" ¼PxP }z\xp#u % \ { pƒ#xp \ƒ#xpu#xpzc j ƒ#œrx xpƒ#{pxpz4 Œrx r ±# \ ru"x% ~zp \ƒ4 {P# ~{Px+ xc Œ v\ # œ Á- rƒ râ u# ~z\ĉu4 # + z # \xy r# \xpƒ 2 z\ ] K²2ƒ#xPx* à rƒ u# r x CŠwIƒ# \ Iƒ# { ] ŽŠ-w9x v\u"xp rƒ% j ƒ#œrxpƒ% # zi rv\ zixpžu 3. ALGORITHMIC OVERVIEW œx š ƒ#u#* \ ~u#{pv\u"u*# \x,{p rz\u"žƒ#vi{pž ~ rz r +# \x,4 ƒ#œrxp*ƒ# rviž ~z\œ Œrƒ4 I \u #!{C \#v\ƒ#x w\ C{Î ŒrxPu4Ä Sƒ {P ƒ# ~jšp Ax # \xpz \ƒ"xpu#xpzc # \x ~Œr rƒ# ~Ž I!uÅ ÆÇKÈSÉÊSËUÌÉUÆIÍ"ÉÎ Ï Ç ÈSÉ!ÌÇKÅ(ÇKÍÈSÅ ÆIÐ!Î ÑnÉÒ ÊSÇKÅ(ÎSÆ* 4ªK % # \ rv\ u#xp#u#«#ä z 4 rxpƒ# C xp Ó r ŒrxPz\xPƒ4 ~¼C Ž ~ rz r Ô À Ĉu##ƒ4 rõ u} Œr rƒ# ~# \» u \ ~u#{pv\u"u#xp R # \ ~u!xpz] w\ xpu# \x z] ŽvIƒ4 2 z\ \ ~ ziœ r ŒrxPz\xPƒ4 9Œrƒ4 \ ] ŽÄ š z] ~Š+ Ax \ ~u#{pv\u"u \ 4 # \x u"ž ~#{ \ ~z\œ ~ \xc {C z wx z\{p rƒ# rƒ4 #xp ~z# # \ ~u% ƒ4 xp A rƒ#î 9 rƒ IxP ~ ~u%u#xpx-µ Ö 3.1 Trget Grph Contrution ³ ü p \ƒ#xp \ƒ# C{PxPu#u" z\œu##xp Ax {P rz\u"žƒ#vi{p* pœrƒ4 \ rz % \ ~{ # r r rœsš % ~ ]wx+xp YwxP \ \xp 2 œx+x ŽxPzI Œrƒ# ~ ~ z\xpū ƒ# r # \x \ƒ# ~ rxpƒ+ z\ *xp rxpƒ#š-u# ~z\ˆ- z i \ ~ƒ#xp{p# rziu+ ~zu" z\œr ~x ŽŠrxPƒ4 iø Ù ~z Yv\ ~# ŽŠrxPƒ xpzc C ƒ# rzi!xpzc4 #!ÚAƒ# ~ ~z\x+ ~z#xpƒ#u"xp{pž ~ rz\ū w9xp{p r x {C z\ I 2 #xpu rƒ w\ƒ4 z\{ œ r zc#u4 º z# Ix!u" ƒ ŽŠ Ax! ~zcžƒ# S \vi{/x Œrƒ# ~! ~z\xpu# 2 r ~ 4 # \x {P Sz# rv\ƒ#u r 9ƒ# rviž ~z\œ} z\!w\v\žxpƒ w\ ~ { ˆ\ ŒSx/u }²% \xpz Ax}ƒ#xP! 4 rx} rxpƒ## {PxPu z\ xp \ŒrxPuY{P 4 rxpƒ#xp wcš ƒ# rv\# ~z\œ w\ ~ { ˆ\ ŒrxPú z\ + ƒ#ˆ rxpƒ## {PxPu{P rxpƒ#xp +wcš w\v\žxpƒ]w\ ~ { ˆ ŒrxPu+ u% ~z\ xc u" wi x rƒ%w\v\žxpƒ% ziu#xpƒ## Sz2 3.2 Solution for the Non-Stithing Ce I rƒ-xc u#ẍ r \ƒ#xpu#xpzc4 # rz2 A x š ƒ#u#} IxPu#{Pƒ# wẍ # \x \ŠCz2 { \ƒ# rœsƒ4! ~z\œ% \xp{p r! ru" # ~ rz v\u#xp z ²2ƒ#xPx zi } ± ²2ƒ#xPx % # \ rv\ u"ž ~#{ \ ~z\œ+ % \ ~{ - ~u u" ~ j ƒ z-û] Ž r rƒ # +u"xp rxpƒ4 ± 2 u# A rƒ#ĉu #µ Ü j nµ ÁS j # ³ {C z\ I 2 #xau# r ~v\# rzy rƒ w\v\žxpƒ#xp u"v\w\#ƒ#xpx ƒ# C r#xp pu# r x* rxpƒ##x ~z # \x* ƒ#œrxpƒ# rviž ~z\œ,œrƒ4 I % ~ w9x*ƒ#xp \ƒ#xp u#xpzc#xp +wš ~#ú Ì"Å(ÐUÆIÊSÇKÝnÒ É Þ hjkhjß \ ~z\ \ ~{C # z\œ # 2 ]Ž I u]{c z\ \ ~ 2 #x u#viw\u# r ~v\# Szp zi{/viƒ#u {P ru#aþ9 r 2 u vi ƒ# p{c ] {P 4 z\{px k z\ } 2 u ƒ#xpycv\ ƒ"xp ƒ#ƒ# ~ \ A# x ß Y #u+ƒ# C r ÚA ~ rxpz# I u+z\ r# rz r Y u# ~Œrz2 #v\ƒ#xc Y *u"v\w\u# r ~v\# ~ rz uæiîsæiàjásîsâ+å(æ\êsç Éá* ~ z\ r# \xpƒ u# r ~v\# rz u!u#v\ xpƒ# ~ rƒ+ ~zêsã ã ÇKÈSÒ ÉÉ I xpz\u# ~ rz\u ³ zš, \ S! ~z2 #xp u# S v\# ~ rzp #Š+wx \ u"{c ƒ# \xp 2 iä ržx # 2 \ ~ ~x% rzi Š k z\ ß ƒ#x z\xp{pxpu"u4 ƒ#š Ž u"u#v\ƒ"x - +v\ ß u# r ~v\# rzq Žµ~Ø Ž ~ %# \ƒ#xpx 2 ƒ4!xp#xpƒ#u \ xc ƒ z\xp{pxpu#u4 ƒ#š ~ A Ax zc # Ž r r ~ œx {PxPu#u# ~ rx {P ru# rxpƒ# IxC 2 ²% \ ~u z\{pƒ#xc u"xpu ƒ#v\z\ # x!{p r \ ~x ~jšc ±w\v\ Ax wxp ~xp rx} Y uy#ƒ#v\ ~Šz\xP{PxPu#u ƒ#š rƒy \ƒ4 {P# {C u# r ~v\# rz\u Ä x xpƒ# xpz4 ixp ~ \xpz\{px u#vi \ rƒ##u%ž I u%wxp ~ xp # ºjz ²2ƒ#xPx Ax \x š z\x å! (æ hjç IŽ wx # \x u#xp] r Iz\ rzik \ r ~z2 #xp u# S v\# ~ rz\u rƒ u"v\w\#ƒ#xpxyƒ# C r#xp æ ~z Œr ~ rxpz # r r ~ rœrš*è I % # ƒ# C r \ j {/xp 3 ç ~z3é 9{P rz\z\xp{p# ~z\œ, ~ 2u# ~z\ĉu ~z # 2 u#viw\#ƒ#xpxc ºjz ²2ƒ#xPx% Ax% \x š z\x å! (ê hjë hjç # wx%# \x%u#xp r z\ rzik \ r ~z2 #xp u# S v\# ~ rz\u 4 rxpƒ xpƒ# Yv\4 # Sz z\ Iv\{PxP ƒ# rv\# ~z\œ # r 9 r ~ rœr ~xpu \ƒ# ~ C z\œu" z\ĉú ê# \ƒ# Sv\Œr ë z\ ƒ# C r#xp ç œxœ \ \ ~Š \ŠCz2 ~{p Iƒ# rœrƒ4 z\œ #xp{ Iz\ ycv\xpuy# {P r \v\#x # \xpu#x*u#xp#u ~z w9 SŽ# r v\ # u" \ ~ rz # z 4 rxpƒ# ~xp ì r Ž Ix Œr r ƒ# ~# \ ì rƒ # \x! Sƒ#x {/ S! I x ²2ƒ#xPx {C u#x} I 9xC ƒ#u% z Œ %Ör # 3 IxPz3 ]u"xp#u} ƒ#x+xpu" w\ ~u# \xp ] 9# \x!{c z\ \ ~ 2 #x+u" r viž ~ rz\ū ~z å! (æí hjç í rƒy# \x ²2ƒ#xPx}{C u#xœ z\ å Ž hjîahjç í ~z,# \xœ ±K²2ƒ#xPx {C u#x ƒ#x v\œr xpzcžxp +# {P rz\u# ~ \xpƒ]# \xaxpžxp{p] r \# \x \ƒ# ~ rxpƒ Ž I \ # Sz2 9 ~ \ \xp xpz\ \xpzca \xp ŽŠi _ \ ~{ }# Ix/z-ƒ#xPu#v\ ~#ua ~z}# \x rxpƒ" ~ nu"xp] r 9z\ rzik I r! ~z2 #xp!u# S v\# ~ rz\u % #!ƒ#xpu" 9xP{P# {P ru#þp z\ ƒ#xpycv\ ƒ"xp \K# ~ x ß %²% \xpu"xy Sƒ# ï #ƒ4 \xp rž,{pv\ƒ# rx+ ƒ# r ð % \ ~{ u# S v\# ~ rz{c zw9x u#xp ~xp{p#xp 2 ºjz Sƒ# \xpƒ # }{P r \v\#xy# \xpu"xyu#xp#u ~u viu#xp v\ 2# } Ix š z\x ƒ#xp #x/ pœsƒ# rv\ p r ± zc#xpƒ# x/ I j #x u#xp#u ~zp \ ~{ p# \x rxpƒ##x ç zp# \x 4 ƒ#œrxpyœrƒ4 \ ~uy{p rz\u"#ƒ4 z\xp Ž wxœ!w\ƒ4 z\{ \ ~z\œ 9 r ~zc w2 u# {C ~ ŠC #xp zixpƒ4 # ñ xp # \xpu#xu#xp#u wxåò" (æ hjç z ²2ƒ#xPx! I ƒ#

4 ónônõ\ö( 9ôUøù~úUûCü±ý/þ/ÿ!"$# %&"$')("$*!+!, '!-)'.!0/1, "$2 ÿ %&" $, -9+!%:, "$ %&'!-;-, 8<>=?1@ ACB DFE?G H 9ö: IKJ1LNMK PÖ QNRNST?U H 9ö:VXW,ÿYO þ A\B^] _`] _ ] RK_9DACB] _`] _ ] R_er ù úfac] _`] g$_ ] R_PAC] ghi@p_`] _`] RK_?j ûcúlk:h ö?m ûcú$k:h 9ö?n AC] o_`] _9Dqp ûcú>r ù tvu#øö`wxacb] _`] _1?y ö(ûpø4ônö"úza {; } 9öù øl~>+ü7 Z T ƒ 0'. <+!, 2 %&8$%o"$'ˆ $, -+!%:, "$ %&'!-;-, 8<>= 4"$, (+;'"! $+!ˆ7' 9ö O þ TŒ4þXAC]_`]_9Dq únù øùwf o To G H 9ö:ŽKIv O þc U H 9ö þ Z ŽvIK [ A\]_ ]9h v_9d r ù ú> ±ökûpû ^ h $ l Y j ûcúlk:h ö m ûcú$k:h 9ö ñ &ƒy Dq{ ô$} %ûcú/ølšp 9ö^r ö"ù _1 y ö(ûpø4ônö"úz &ƒ> l Í Î ÏCÐ(WZ œcò)žuüfî à äkû4-w@zzuó ÏCÕCW@Î4Ôß(árã %!M 7iŸ "Œ /.1.1 BŽ m Bl " D %!@J œ# I %!"/ $u- / / " i H!"u!"& # M#!3#H# :;'/$ #)ŸŒ^ Ž 7 Ÿ Œ^ TŽ..& >!3& M7 #"l )##",> ''/ #2!";C!"&8!"& œ@l " 7 l " G)% #" #6J & )& M#" /!" #TŸ Œ ŽF " 1) :;'!3 7u4" :ž!"& 8 ''",'" l!" A'" % #/ $q) :;'!" 7Å# / l #"!" : #" /!" #8ŒŸŒ^ TŽ"Ž- 0 V },4e > #2 // #!"@!" 78 8!"& G¹ " Gi.!"& Bl " %J \D! #k "!"&A:; %!3 1!"&(! %},ie #!3 'qœi/.4 G AÄ J\ª %!3 k '!" :E /!0$vk & 3 k!"2) #!"")! )" #"#('"%7)!. // ) #"!"#;«u 784 8#"!"#. 8" #"' )!,(!3&! )" ##.'"%7)!@J 3.3 Generlize Dijktr Algorithm \DG!"& '" % # Bl " k "* 9!"& )!!"&(!!"&!@ "! 6 '& 7 7M!k) %! + M/)+*, #-G #k?%'/,!" 7 7!3& 2# / l #"!" : #" /!" # ŒŸŒ^ TŽ"Žv) /7mC u) :;'!" 7m p N#" I ) u vi #"k '#. (!3& v " 78!"E :;!.!"& G@ )+& # /!" #6J \Dq!"& ' #" ) / %)* #@9!"& '" / : ) :; #v:; " 7 ì;)/!@j '" ' #!"&(!! )% G # /, 71 ì;) %!"/ $!"& &.&(!)% éc 8 % k 7` #E / < 7Ÿ "#" Ÿ ê i*%#"!"@ ë # / "!"&:EJu N/!H!"& N@ )+& E' %!H# /!" #i ":!"&!" 0 /G " i" %!GŒi!3!"&(!-!"& G " i" %!k %!"" #1 F!"" '/ # Œ«.j).1 Ž(!.#")% /0 "#H #2 8!"@ 7!",( / #& "!" #"!.'(!"&#6Ž 78?l '( 78 > :u.#" :; /0.!"ER Š +[k 7R [0J ;7A!3&!.k v l!""%7) M 2 % "!3 / "!"? 8 8!@ '&> 7r +77N7 " )!" 7 7 #Gi",:!38 "$u,!3& v "!"?u/0 / 8!"& :.!"& 'l '" '" D!" TŸ Œ^ Ž #" /!" #@J œ!@ "!" i" : "!"? k F'7(!" /0 C /#2 > //!"&. "!" ) #69% #" "!.!"& : %!3A'" "!0$MI% %9?%'( 7M!"& :î M #"!k),#"!¹"#"!k "7 G 7M)!" % 2!"'7(!" &%C " 2 "!" ) #L%!" /!3& I ) :; #L :;'!0$J \D#"!" % 7 -.#,/ /0 /k :E!@ Å./ #!- l 7 :; (!" 7 /0 C /#@J 3.4 Inorporting Stithing j #1#"!@!" 7r 77!" r!"v!"& q /!D$q!"V7 % /!"& /)+* #69@!"& ) %!""!3 # C!"& #k "* #!"&!" (#" ;#" * '( "!"!" #2!";)% '!"" { f 2 },z0,ƒb 7(Ç+. },ƒt,z+i{ /)% /!0$ 78?%'( 78!"& G#" /!" 8#"'( ) )) "7 /$%J œ'' #" 1k G&( " G!DkA#" *M' "!"!" #@J Å G!"& 87 ¹ G!"& i / <%!" #2 (!"& ŸŒ^ TŽ(#!"#@J 1#"!@!" G!"& 1#"!"# i.!"& œ Bl " G)% #" %Ë%!3& Mœ@l " G#"!"#H " ( / #6J ŸMøŒ /.1.1 BŽ"5v!"& A#"!1 - l 7,: (!" 7Å#",/!" #1.!3&Å! : 77 7!; A ²±Ì,eh ) )!" E},eƒ 2# *#2 V!"& G!" "l #" )!" 8 2 LøF 78# *#; / J Ÿ ù Œ /.1.1 BŽ"5-œ :; /D "/$7 ¹ 7A?%) '!/ :;!" 7M!31# *%# ù J ŸMø0ùŒ.1 r.1 BŽ"5rœ : /0 "/ $7 ¹ 7(9!A!" 'C / #A:H#"!A) l ónônõnök 9ôUøù úuûnüýpþ/ÿ ³ x > P l '.! ÿ %o"34%o" +;("$''+(!%&+1!µT!"$# %o"$' 5 06f8$, -+!%, "$ %&'!-;-,`8<>=?1@ ACB Ḑ E?G¹H 9ö: IvJLNMv Ö QNRNST?U H 9ö V;W,ÿ>O þ ACBº!]_ ] _`]RK_9D»ACBº!]_`] _ ]R_er ù úfa º ]o_`]g$_`]rk_1a º ]g hi@p_`] _`]RK_?j ACB ¼ ] _ ] _`] RK_9D»ACB ¼ ]_`] _ ]R_er ù úfa ¼ ]o_`]g$_`]rk_1a ¼ ]g hi@p_`] _`]RK_?m ûnú$k:h 9ö?n ûcúlk:h 9ö?y½A º ] _`] _9Dqp ûcú>r ù tkužø4öwxacbº!] _ ] _P?¾½A ¼ ] _`] _9Dqp ûcú>r ù tkužø4öwxacb ¼ ] _ ] _P?1@ H 9ö: IvJLNMv Ö QNRNST?1@v@ H 9ö V;W,ÿ>O þ G À`ÁN DÂr 9ù~úfA º ¼ ]_ ]g$_ ]RK_1A º ¼ ]ghi@p_ ] _ ]R_?1@ U ACBº ¼ ] _ ] _ ] RK_9D»ACBº ¼ ] _`] _`] RK_YCÀ`ÁN?1@ [ ûnú$k:h 9ö?1@ j ACBº ¼ ]_ ] _ ]R_9D»ACBº ¼ ]_ ] _ ]RK_Y S 9ù úfa º ]_ ] _ ]R_PA ¼ ]_ ] _ ]R_?1@ m=ûcúlk:h 9ö?1@ nãa º ¼ ] _`] _9Dqp ûcú>r ù tkužøö`wxacbº ¼ ] _ ] _1?1@ ynö(ûuøônö"úza Í.Î4ÏCÐ(W@ZÅÄCÒ (äkû4-wz%zåæbõcî4ý YÎ ÔßmÔ+Y1ÕrÜfÎ4Ý(ÞÖ(UW@ÔÎ4ÔfÎ4ÕCÝ(Ü )!A# *%#M Ì Lǿ $r ùh) %!@ 7m Ç ~ E & )&m m!3& #M)% #" " '" #!H,ƒiƒ # *#. 8!"& z ~ J G) :;'!".!"& #" 2#"!"#k H /#"17 ¹." #' )!".@ )& #",/!" #Ÿ ø Œ Ž"9Ÿ ù Œ^ Ž +7ÈŸ ø0ù Œ Ž"J- B"%) 7 1!"!" :l 'Ak ) :;'!" #!3# ŸMøŒ^ Ž"9Ÿ;ù Œ^ Ž39. 7ÉŸMø0ùŒ^ TŽ. >!"& #6 : NG 3$ #?%'/D 7 '" % #"/$u.!"& ;7 " ) ; ) :;'!" 8#"!"# ŸMø3ù Œ /.1.1 BŽ2Œi!"& #F #F & " 1!"& 1#!3!")& A) :; #2 (Ž"J œ /!",# Ÿ ø3ù Œ.1 r.1 BŽC:E 3$ ) #!3")!3 7;¹"#"!%$ Ê"},ieieŸMø3ù Œ /.Ën.1 BŽ.!"&ÉŸMø0ùŒ^Ë)Ì ŠS.1.1 BŽ.4 H#",: Ër},z i" :4 iÿmøœ /.1.1 BŽ.!"&ÍŸ;ù Œ..1 BŽNŒi!"& #" " q!"& pè #!"!")& 7É#",/!" #@Ž"J & l 7,: (!" 7;#" /!" #!"& #"/!3 G u "."! + 7(J \Dq!"& #vg "$Vk H#" '( +@!" H)"!" )% /DÇ+ l )"!" )% / #"l!"" #MŒ" 7 #" :; /0 "/$.& V) #" 7 " A#" *N'C /0 "!" #@Ž"Jv B#" 7%)%7 1i :;7 ¹ 7ÎÆBÕCÎ Ý2 (ä -W@ZZ#""!" v #. 8 8Ä J. J Generliztion 8&( 3, N'" #" %!3 7` / "!"&:;#; & " 8!3& " r N!0k #"!"# (# *%#@JÏFk.!"& " G #.A" % #" >Œi?%) '!.) :'!@!" ( / ) :;'/?!D$q #-!"& " v #."l!" :;!" ": & )+& #?' %!" D / é!"& V: ;, #"!"#@Ž!"&(!Ak V)%!A#" V!"&" V A:; " #"!"#6J \0" +)!@9@!"&./ :;! & ".k &( " Ð # /!" ;#"!"#@9@!"& ' ":!@!" 8C ) :; #. "" / %! 78k v! 8 '!" :u /!D$%J 24 7M!Dk:; " F#"!' "!"!" 1#)& :; #k!"c F '( l!" )/D - %!3 " #!@JL F)% N'( "!"!" #" *%#1 #-,l )"!" )% /09È! #"" É; ()"!3 )% /09 78& &/$ )"!3 )% /0J G!"& 87 ¹ G!"& 1i / l /. A#!3#654ŸMø/.1Ÿ;ùU.1Ÿ)ÑU.1ŸMø3ùP.1Ÿ;ùÑU.1ŸMø3ùÑJ Òk# "!3&!2k 7!i ;#" /!" #!3&!#'( 3.;& &/ $H)"!" )% /( 7;,l )"!" )% / #" *%#HŒŸMø1ÑfŽ(i, % #." % #" #@J & M!3& )% #" M.'@ )!" )% /k!" " #"! #.!3&> u'( "!"!3 #65 Œ Lø+Ž' #"!" >' /D +"!D$ ) #"!"@ %!3#é 7`)"!" )% /09MŒ" ù Ž;'C # l!", Ÿ 7 l )"!" )% /09GŒ 7ÑfŽv!" é 7 l )"!" )% /D91Œ" xóž!" Ÿ 7m)"!" )% /0JÇÏF " uk u7 ¹ ui r u#"!"#65 ŸMø/.1Ÿ;ùP.1Ÿ)Ñ.1Ÿ Ó4.1Ÿ ø0ùu.1ÿ;ù Ñ.1Ÿ)ÑÓ.1ŸMø Ó.1ŸMø0ùÑ ÓH!"& 8#" : /0 G "$%J Òk#" " G!3&! =È %!" ": 7 D!" É#!"#.k vi r //B)"!" )% / #"!"#69 //( l )"!" )% / #"!"#@9 //(' #"!3 H' /D "!D$V#"!"#@9 7é //( l!", F' /D "!D$;#"!"#6J \0M!"& #kg "$;k ; " ; / F!"# :/!@ #"/ $ )% '!"" G BÆ, 6iš,ƒ 9 { f. },z0,ƒ 78 },ƒ z4{ 2/ %)% /!D$%J 4. DISCUSSION ²f ;», E «L 3ªC 0 œ :; r :;'C! %!u :;'/ : %!@!" `7!@ / #E& 3 >!u :;!" 7G G!"&!" " #"! %#'( ) %JBKì;) %! 7!" ": (!" G!"& G7 : ( ) 1'" ' "!D$ )% VC 1 l!"" % D /- +78!"& G:;!"&%7

5 l #"!"")!"" #v vrô[&( 3 C q :;'/$ 7(JAœ@ :!" :; # #"!"" %ë ##" *# " i",: / $ #!J-]. " i/ *%* ' )% 8?'/!.!3& #H 7r " 78" 77!.) :;'!@!" #@J L «(¾uÂvªC±6 0 3 C«L «L¼ ]L"!"/$ k Å#" Å#" :;'/ r& " #"!" )#u!"é'( "!"!3 )"!" )% / i" : l )!" ) +/ # *#6J G) :;'!" G #!" :E!" 787 /D "$#2i" :!"& A#" ") A!3u +)&Å# * 9k 74#"!1!"& A Å" I " 7Å!" :; A$!"& #" #"!" :u!" #- 7G!"& G@ *F!"& #"!" :E!" 7 )& / #"/0 )*%#@J "!"!" ;.!"&8" #"' )!!";# * 'C /0 "!D$M #.!"" 0 /DJ Õ ³C Ö2 ªC 0 C«L & q " q H%: 1 -!"" 0 /:%7 ¹)%!" #1!"V!"& q +/ l "!3&: & )& " 8 :;' "!@ %!; Ÿ'@ )!" ) %J>\D% "!" ;&( 7/ #;7 V!3&" &Ÿ'" #"/$>#"!"7 7Ÿ!" )& I% #@J O C A l #" "!" 8#"!" 'V #.7 G / < 7 ê i*#!"@ ë # /,"!"&: > G "$M#" :; /0.!3ERP[D9% :;'/ )!"/ $Å ;.)% #")% 7 J 5. EXPERIMENTS Å&( 3 Å :;'/ :; %!3 7o!"& œ Bl " / "!"&: 7 ' "l i ":; 7 #",: ;!3 0 /?%' " :; %!"#G œ /0 " #G % % " : %!G 1œ ØF/!"@ 1Š-k "*#!@!" A.!"&q 1Q ˆ ÏF<] 7Øî 7q Ô ÊO ;Ù j ˆ ø J & 1:u V)"!" " D %!" " #"! " 1#" /!" VI%( /!D$ u!" ":;# C!"&E#"/0 )*> +7u) #!;Œi. " H/!"&é 7E #"l %Ž1 7Å"l!3 :; %J Òk1?' " :; %!"#N +" A),:' " 7Å!"& Bl " H( #" 7é ''" )+&ŸR [( & )&E # *%.u!"m'"7) & & I%( /!D$M#" /!",# '(!3 )/0 "/ $Mi i : " I% " 7N!" :; #@9 œl " ÅR [G +7ÍÙ2û pr [DJuÄC ÚÙ2û mk Å /#"q" 'C "!" 7" #"/!"# i È!Ûk )*%ÉN" N:;%7 & " & " #"!" )# " #" 7q!"N" l 7) ]. 7Øm!3 :; %J m " /!3&; #" 'C,"!3 7; :; )" #@9@#"/0 )+*1 ' )V#" ) 7#69 +7Å? )!" Å!" :; A Å# ) 7#1 1]. xø!" : %J )& /,$ '( +@ :!" "#u " " '" #!@!". ± QªvÜ0ÝÊ!" )&l / $%JÄC 1 % )&Å!1!"&" ;# /!" #N +" ;#&.(5v: :: ) #"!# /!" (9@:; ::p) #!i % #" / # /!" uœi)+& % ' #"!!"& ' #"!" #"/0 )* Ž"9H 7=:u?% :: #/D )+*m#" /!" (JÞÙ #8!"&(! " / 7N!"H" ' "!-" #"/!- Å : %!" #-k "!" ":; (!" 7(J û +?l ::ï :; %! (: :; "$M# 7N%$ œç Bl /!"&:;#.G # Ô ÊO-J.œ /!" Ÿ) #!; œl 9 Bl " > 7`œ l " > +/ l "!3&:#- #k7 ¹ 7 #1 i)!" M " F)% '( )!@ ) ;Œi.& )+&M # '" ' "!" ( /!"2. " k/!"&(ž( 71 '!L L)% '( )!@ ) vœi # ) 1 2 )!"( /LC F),#"!@Ž2Œ^ß² ý à ákõy«âì ã vä Ð0åû æ7ákõ«ž"j & # ( / # "!"@ "$A* 7N ) #!- ":E / <%!" ÅŒi %J J 9 0 #!"G +"7N:; :; < "#.. " v/!"&(ž"j \DŸ¹#"!;#"!;?' " : %!"#Ak 8#" 7é@ 7 7!"#!"&H#:u +/ / " D!" # # *1" I% " 7V +"" /!" :; 1Œ (J Š Ž"J j / #vk.#" 7;#":E / / / i,eãrœã=q Ž"9@.&(!:; % #!"&(! "#M " " /D!" / $u?%' #" %J & #v?%'c " :;!@ / #!"' #"&.#!3&!F.& E!"& " V " M " 0!3 # é{ f. },z0,ƒ% }, ƒt,z4{ v/)% /!0$VC!0k E#" *%#@9 / "!"&:ó!"&( +! ),#" 7 "#v / $ BÆ, 6iš,ƒ /)% +/!D$NŒ" Bl " %ŽC ##"ì) %! C!"& / #!"M )& & &ŸI%( /!0$>#" /!",`Œi 0J %J %7é#"/0 )* 7Ÿ#":E //.) #"!@Ž"J\D!"& /B #-!"V )+& %7N#" /!" NI )*%/$;!"& rœl " # %7)&, ) %9#" )!"##":E / / # /!" ##"'( ) #) :;'C #6!" 7 %$ È #!"!")& ÉA!";¹?!" D +/!" ' / $ È ( 7É;7 ) #" #2 2 %$J j /#"N!v #v)/ %!"&(!v m %$V) :;'/?u7 #" (9 / "!3&:ó!"&(!!"" #.!";:E? :; < G#"/0 )*M.!3&! '( "$% E %$!"!" %!" N!";#" l /!" ) #"!- #-!- :)& #" i k %!3 ") )!k) #!3)!" (J \D # ) 7 #"!G -?' " : %!"#G- E / /k 7Å/D ", ; " 0!" # >#" *Å" I% " 7 " /-!" :; #uœ +(JŸQ Ž"JE :E 7 "# "$Å?' # rœãnóq Ž"J & #u #:; ". " 7!" "# ø ÄC u" i " ) %9M çô ˆ ÏF<=]( / " ` #u" &/$î Jªq!" :; # " #!3!"&( r!"& #:E )& M.& )+&rg ## 7ri ) :'!" /!D$.!"&8!"& Ù2û E?% )!@ / Slk[p] SP-Tree P-Tree Í.Î4ÏCÐ(W@ZÉèCÒêé;ÕCÜÔ$ëCÖZW@Ù ÕCW@árUÝ à ZéÔW@UX(ZÛÕ91 -W@ZZEUÝ(X3 (ä-û-w@z%zuõcýmý(z%ôú6ûñ ìcã Cot à Ð(WæCZéÙ ÕCW ä-û >#" % ")+& Ei H!3!" H# /!" (J j / "!"&:;#H!"&(!H) #" 7!"&Ÿ{ f 2 },z0,ƒ 7Ÿ,{ i,ƒ%/)% /!0$8 )+& % ' F# /!" #!"& 1#6 : 1#/D )+* J j /!"& &œ@l " 1 #2# ¹)% %!"/ $N" #!3 69 œ l " %ë #H/D " H#" /!" r#'( ) M:E * #H!:; " " #!@J j 9 / "!3&:#2!"&(!.7A!.) #" 7.#" /!" 8) #!.'"%7) G# / l!",#.!"&(!h " v! "$ / * / $!";C G# 7N 8'@ )!" ) %J r7 :; #"!"@!" u!"& u4/ /F'k M,Mœ Bl " %9k m!"& "7m#"! -?%' :; %!3#k A )/7 7r#" *E '!1' /0 "!0$E) #!"@ %!"# Œ (J. %! #. "#H 78 "!" "#6J ê +! F4 âù2û q #2!. )/ 7 78#" ) G!"& G :;'/ :;!@!" 8k k " Ÿ / u!"r!@ 7 #!M#"''C "!M, "!3 "#Å 7m "$l N#" *u'c /0 "!D$u),#"!"@!"#6JAOL ¹!"#v #!3!")& N 7 % N " u/0 " Fi F!"&,#" >È 7 ì)/!"ém!"#6jzòku) #"!@Ç' "i ":E )!"@ 7 l q)" NŒiÄ JvP Ž(!2) /7V 1#" V!"&( +!œ l " 1 # :)&)& +'C (#",/!" #(!"&( 8 Bl ki (¹?% 7#"/0 )* 9 /!"& & #",/!" #.7;) % " G!3;!"& G#@ +: G:E?M#/D )+*M#" /!" (J 6. CONCLUSIONS F&( " F'" #!" 7!3& ;œ Bl A / "!"&: i -#"$%!"& # #- C " 7A %!" ) )!"#@J & ''" )&A ) #v - I% ) : (!" ;" % /l - "/ 7; #"# # Œi"!" 7A /)+* #@9 ) #"!8:; :; <%!" (9.)"!" )% /G#" *m #" /0!3 (9.# *m'c,/d "!" #6Ž39.& / '' % " ;!3;'"@ % 7 G'" 7 )!@ /$M %78# /!3 #6J & A /!D$A!3&( 7/ /)+*, # Å. i ": G "$q 7!"& /!D$M!"H:;!-!" :; u 7N' /0 "!0$A" I% " :; %!"# & / ) l #" " % " Å 7E. " " #" ) #M " H!3& :; #!F :;'C "l!@ %!)!""!" #,C!"& k "* J \0!"# )!" ## %#@J '" %,# ''" )& #.& #. 8?%' " :; %!@ / /$M " ¹ 7(J 7. ACKNOWLEDGMENTS & M!"& "#.. #&N!";!"&( *Èí;Jî( > 7 ï,j ]( 4 '",l % 7 ;!"& Ù2û q? )!@ / %J 8. REFERENCES RŠ[A].J j /'!9%!@J /0JkÈO " 7>œ!" " #.i ê ì;) /! \0#"!@ ) #69 É;\œ ê l Š 9%''(J l+ J RQ[ ïj ]( 9kÈ](&( //, # 7 Ò''C!3!" #.i ê # \0@!",#. 8ú; + :;!3 )+& / #69 É ðcz0},e{ ifz+ 4e f iš}eh,x šf{ },znñfz0šfæ òvgôól},ƒiƒtš{ i},ee}võf fñzó öu},zv f4e + fz+^ø(œ Ù ] 9 Š P J R [ ïj ]( 9í;JYî( 9kÈ!Ù!" " ]( #"!"")!" ùøf7 Ä?% 7>O % %)%!" #@9 É ê j ]Ll+Q 9%''(J Ô+l P J R [AÊJÏF"*% vú )%9 ï,j L / / #69kÈœl " %5 j )+& I Gi HO C " 7 Ù!" " Mœ@$%!"& #" #"ÉEœ j œ@\ˆ\0lq BŠ 9''(J Q Ql+Q J

6 -Uâ( ÅÖ(Î ÝmÝ(Z%ÔÜ$û-Ð(Ý(Î4Ù Ð(Î U -ÔÎ4árZ ý O þ:ÿ Ž ÿtj#þ O ÿnj#þ PO:? I ÿ ÿ IKQ Pÿ IvJV J ÿ Pÿ V? JŽþ PO ÿ Pÿ V? JŽþ O ÿ Pÿ V? J#þ O 4ÿ JV GK ¾ GvU@Pmv Gv ¾ GKU@ mk GK GKGv KmKn Gv[KnKGvn GvGK Kmvn GK[KnvGKn GKGK vmkn GK[vnKGKn U ¾ 9 Ov@ Z vm ³ Z nk¾k¾ nk¾k¾ n GKmvUKjKn U Z > Z nk¾k¾ nk¾k¾ GKG@ n GKUv¾K¾K m ³ Z nk¾k¾ nk¾k¾ GKG@ 4ÿ JV UK v KjK[ Uv[KjKnvm Uv K Kjv[ UK[KjvnKm UKUKGv[K[ n [ UvG@PyvU UKmK¾vn@ UKG@ yku y UKmv¾Kn@ mknvn 9 Ov@ Z vy ³ Z GKGvyK¾K[ Z GKjvj@ GvGKyK¾v[ GvGKyK¾v[ mkn [ GKUK¾vjKy UK KGvnKm G n Z > P G@ ¾KjKm Z [K¾vyK¾ mkg [ GKUKjvjK¾ GK¾Knv[Kj G UKGv¾KUKn ³ Z G@ ¾KjKm Z [K¾vyK¾ mkg [ GKUKjvjK¾ GK¾Knv[Kj G m ¾ 4ÿ JV UKUv[K[Ky UKjKU GKU Uv¾KjKmvm UvUK[K[vy UvjKU GKU UK¾KjvmKm UKUK[v[Ky UKjKU GvU v[ 9 Ov@ ³ Z GKjvmK¾@ Z GvjK¾@v@ G j GKnKGv[@ GKmKyvmK j UK vykjk j n Z > P GKjvUK[K Z [K v¾k GvjKUK[v GvjKUK[v [Kn j GKmKmvnK [ U@v@PUK¾ [K ³ Z GKjvUK[K Z [K v¾k GvjKUK[v GvjKUK[v [Kn j GKmKmvnK [ v¾ 4ÿ JV jk vnk[@ jkjkj UKG jv¾kgkjvu jv jvjkj UKG jk¾kgvjku jk Knv[@ jkjkj UvG K¾vm 9 Ov@ G ³ Z GKjvnKUK¾ Z jknv¾k¾ GvjKnKUv¾ GvjKnKUv¾ mk¾ n m [@ ykmkn GK[ Z > P GK[v¾KnK Z jkmvjk Gv[K¾Knv j GKmKnvnKj UK¾KyvnK mk[ky Gv GK¾vj ³ Z GK[v¾KnK Z jkmvjk Gv[K¾Knv j GKmKnvnKj UK¾KyvnK mk[ky Gv mkyvn -Uâ( 4Z CÒ Ä6ÛÑ9 rö(î4ý Ý(ZÔfÜû-Ý(ÕCÝÛÐ(Ý(Î Ù ÕCW@á W@Zü Ð(Î WZ%X UW@W@Î4æ U -ÔÎ4árZû-â(Ð21Z%W"Ûâ(Î4UÜfZX à ÕCÜfÔ ý O þ:ÿ Ž ÿtj#þ O ÿnj#þ PO:? I ÿ ÿ IKQ Pÿ IvJV J ÿ Pÿ V? JŽþ PO ÿ Pÿ V? JŽþ O ÿ Pÿ V? J#þ O 4ÿ y GvU@P vyky Z Z Z Z GKGKmvmK[ GKUv Z Z Z Z Z GKUK Z G j [ 9 Ö G Z vm Z GK[v m@pnvn y GvUKjKGvnKy y GKUKjvGKnKy U Z Z GK[v n Gv K[K vmkn y GKUKjvGKnKy y Z GK[v m@pnvn Gv[@Pmvy U ykuknvmky GK[@ n G@P n 4ÿ JV GK[v[KjK¾ UvnK KGvjK¾ Gv[K[Kjv¾ UvnK KGvjK¾ GK[K¾vUKy GKnvUKGKy ¾K [vgkmkuvgky GvnKUKGvy ¾v [vgkmkuvgky GKmKyv Ky m [KjKGv[K Ky nk[vg 9 Ö G Z vy ³ Z GK vykjkn Gv KyKjvn jkgkuv[ky ¾K[K[ G n Z > P GK Gv KUK[v n GKUKGvnK¾ ¾K[K[ n GK K¾v[KnK¾ UK ³ Z GK Gv KUK[v n GKnKyvyK[ ¾K[K[ m@ 4ÿ JV GKnvyK[K UK jvukukgv[k GvnKyK[v Uv jvukukgv[k GKnKyv[K UK ¾ jkukuvgk[k [Ky 9 Ö G ³ Z jkm G nkgk¾vuky G@PjvGKU UKnKm n GK KnvnKGKU GKy Z > Z mk U ¾KyKGvGKy GK K¾v¾Ky UKy@ y ³ Z jkm G nkgkjvjkj GK K¾v¾Ky UKy@ y GKUKUvnK¾Ky GK¾vn 4ÿ JV mkuk GKU mv[knkjv[ku mkuk GKU mv[knkjv[ku Gvj nkykg 9 Ö G G ³ Z GKUvG@PU GvUKG@ U GvUKG@ U Gv UKU@ vm Z > P GKGvjKyKj GvGKjKyvj GvGKjKyvj [K¾@ ykj UKGK[vmKGKy mknv[ ³ Z GKGvjKyKj GvGKjKyvj GvGKjKyvj [K¾@ ykj UKm@ ¾ -Uâ( 4ZuÚCÒ Ä6Û@Ñ ìåö(î4ý Ý(ZÔfÜ$ûkÝ(ÕCÝÛ@Ð(Ý(Î4Ù ÕCW@á W@Zü Ð(Î W@ZX UW@W@Î4æ U -ÔÎ4árZYûkÖÕC UW@Î ÔØUÝ(Xmâ(Ð21Z%W3Û@â(Î4UÜfZX à ÕCÜfÔ ý O þ:ÿ Ž ÿtj#þ O ÿnj#þ PO:? I ÿ ÿ IKQ Pÿ IvJV J ÿ Pÿ V? JŽþ PO ÿ Pÿ V? JŽþ O ÿ Pÿ V? J#þ O ³ Z GK[vGKyK¾ jv yk mk U GKn mkjk ¾ GKjKnvjKUKn j 9 Ö U Z vm Z > vjk¾ G mv¾k[kjvu GvGK U GK K vykg mkmk y GKUKGvyKyKG G [ ³ Z GK[vGKyK¾ jv KyKyv¾ G yk K[vyKj GK K vykg mkmk y GKUKGvyKyKG ³ Z U@ ykmk[ Z jvyk[kmv[ [vmk¾ G ykjk [ [K U U 9 Ö U Z vy Z > P GKmv¾KjKU Z G GvGK¾KmvG UvyKG [ [K KUvyKnK[ GKU ³ Z U@ ykmk[ Z jvyk[kmv[ [vmk¾ G ykjk [ [K KUvyKnK[ mkg ³ Z UKjv UvjK GKm G ykykgvuk UKjK vuk jkjku KUK GK[ 9 Ö U Z > P UK Z GK[vjKj GvmK GKU UKGK[v¾K¾ GKmK v¾k¾ jkjkg n ³ Z UKjv UvjK GKm G ykykgvuk UKjK vuk jkjku KUK UKGvG Rª[AÊJÏF"*% vú )%9 ï,j L // #@9!#"f9 $%%&('*) ),+++.-0/12-435/2-*6738):9,; < 5<< 51) 1=&%>#66? %:6 /=$(-4&:7@ R [AœJ l pjyïf@9 j J ï, (!"&( (90ïJ L // #@9-È :; l ê " Ê < ÈÙ!3 9 ÉBA3ðððÌ z0,e,šf{ i},e },eêól},. Bx { fz g ihh _ fifehä (J Q 9 /0J Š 9%J Q 9%''(J Q, lq BŠ J RP[ j J ï,!3& (9 œj l pjyïf@90ïj L // #@9-È j Ä #! j / "!3&:ti H]( %!3?%!"l j G " MOL \0#" "!" (9 É ê j ]Ll+Q 9''(J Ôl+ P J RÔ[ ï,jc // #@9 ] J l í J ](& 9 J l Jî L 9kÈ!Òk'!" :E / " œ < u +7>O. # "!" 8i, L@ - 7> k 6 / < 7 ê /0 3$ň%7 /D9 ÉBA3ððð },x ze,ƒ }KõF }ƒ ih { { ÚóL4z0šfx%4{ 9 Š;Œ" Ž"5L'' J Pl P 9 û ")+&rš, J R [ ï,jc // #@9 ] J l í J ](& 9 J l JîAJ (9-Èœ :H/!@,# Ù!" E 7>O.\D# "!" 8i ÏF &> "i ":E ) \0!" ") )!@9 É8 z0}fšløl CEDFA"ðððHGz0,{IC f. 6. },4x% },ekjlil 8A39 j :; #@9\0G 9 Š, 9''(J Š xôl+šª J RŠ [ ïjs / / #69B].J l í JB]L& 9 J l J îr L (9kÈ úf î "i ":E ) ê " Ù!" )& I% #.!"&8K?'/ )! j " % Ç ê /D 7 Ÿ 7>œ :/!@ #2m " œ < 9 É ê(j ](l,j RŠ Š[ J0Òk* :;!"9 ï,j ]( 9kÈOL " 7>œ!" " ]( #!3")!3 8.!"&8 " œ < ;i.\0!" ") )! 3$,! Òk'!" : <%!" 9 É;\].] j;ê l+ 9'' J l 9 Š,J RŠ Q[ J J BJ BJ > k * (9kÈ+O H /0 ) :;!. ê #!3"!" 7 Ù ]Ll!"" vúf!0k "*%#.i Hˆ :E / K/:; " ê /D "$%9 É;\œ] j œ@l 9%''(J0Ô ªl!Ô Ô,9 Š J RŠ [TÏ;JNM& 9 ê J Ä2J 9\JûJC (9 j J j < <%9 Èœ@ :/!@ #)Ù(,!" E 7>OL \0#" "!" 8!"& Ù #"!"" )!" #. >O % %)%!" #@9 É ê j ]Ll+ 9%''(J l+ J

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 色彩概論 1. p u u Û hv± (A) u t ð u (B) u uî (C) ue Î u uî (D) uî u Ç u 2. p Žg Û hv± (A) Žg «ˆœuÒ (B) Õg ug (C) Žg (D) g «g 3. ku å v Ì é uw u š (A) (C) ÿ (B) (D) 4. hu v± pº (A) «Â u (B)  x uœ (C)

Chi tiết hơn

+M l. - uy h A f'i -'- r. i ^. ^r h - '- tr ^.x -.a a) o H rl'9 o" _i 6,!. j n o -, fi a -o o' s^ F..t; 63 oé' =e (D Ò H t - ^= - a F.t - a

+M l. - uy h A f'i -'- r. i ^. ^r h - '- tr ^.x -.a a) o H rl'9 o _i 6,!. j n o -, fi a -o o' s^ F..t; 63 oé' =e (D Ò H t - ^= - a F.t - a M l. uy h f' ' r. h ' r.x. ) rl'9 " _ 6,!. j n, f ' s.. 6 ò ' e (D Ò. v (D' àn.d J \ s ' 8 à l??íí à1 B '\ $ rò é e lèe r À' *. ì'o,.'!r ÀOn " r' T l.? 4. sv ls 'Ò,'u. c' dú R. j'' ' d s.*b N ìr ì *e,

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 联合国贸易和发展会议 Distr.: General 25 June 2012 Chinese Original: English 贸易和发展理事会 n È~ }¹èp ~ 2012 9 3 Ž 5 ¼m g zèr 4 z«ö~ q Ù 评价贸发会议的活动 : 概述 贸发会议秘书长的报告 导言 1. ²«ö~ ô q z Ù ² Åq«go ¹Å z Ù k go äá«í Í 一. 2011

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 電工機械 1. p Ì Û hv± (A) Ž ÂÎ 628 ëâ0ô t à Î ð Î 1 800 Ô (B) 1800 rpm 180 ð 1 180 Ô (C) 60 rps ð 1 120 Ô º Î (D) ð 0.01 Ô º Î 50 rpm 2. p Ì oº n «º Î 16 à Π15 ˆ á (A) 60 (B) 60 2 á (C) 31 (D) 31 2

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題 第一部分 : 機械製造 1. Úd ØÇk g  Þg ¼ à º v «(A) º «(B) Þ «(C) ï «(D) «2. é Î Ýx ¹ kp é j ï uy ï } Žµ u Þ p Çv (A) ô ( Al2O 3) (B) (TiCN) (C) (TiN) (D) f(tac) 3. ÓŒ ± ¹ Ô ï p Ô Ç (A) (B) (C) (D) ïô 4. p ï h

Chi tiết hơn

(Helgason.D\(v2\).dvi)

(Helgason.D\(v2\).dvi) Š ~ˆ ƒ ~ u}gm E N v "' "0- F nf T P VGF npe H o < 0#$'"! "'

Chi tiết hơn

examens préopératoires

examens préopératoires !{ > > r O! z 1 UD CN T1l(, > :. (Dll )Ë JX l:1 (,) U, OJ lq) : _. ' )(' ^ X '. $.. tr s*r ËË ru, p (] C" {.l:, { z l t, >!< 8 > ^{!l) v U' V P ) ^ Ër âë (r V A ^È :' â l> '{ ' C] e {l O :'... * ' V À

Chi tiết hơn

Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TCNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu Chúng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của m

Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TCNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu Chúng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của m Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu húng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của một điểm đối với hai đường tròn ho hai đường tròn không

Chi tiết hơn

687 ^dz c / ix j (s> /f~~v4 Cyy~iiÆ^ <_^ ia J j M-<f e tx - f( L. A^ ~ (VIUUI&L j 0 '" v 'V ^_A_jU-e^/> é í Cx^yicu^j^Ár U^X-Ciy^ <^"M_ jtjj Oi^L^Xo O

687 ^dz c / ix j (s> /f~~v4 Cyy~iiÆ^ <_^ ia J j M-<f e tx - f( L. A^ ~ (VIUUI&L j 0 ' v 'V ^_A_jU-e^/> é í Cx^yicu^j^Ár U^X-Ciy^ <^M_ jtjj Oi^L^Xo O 687 dzc x j (> f~~v4 C~Æ _ j Mf e tx f( L. ~ (VUU&L j 0 '" v 'V jue> é í CxcjÁr UXC "M_ jtjj OLXo O v trw LCínrU í VÍjrtrtT' (4>fl V Le m \j L U Á C L C j > tjá H * djotltí C cx_ O* «X U T o í fd L t t

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Hà Nội - 205 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63> 第一部分 : 電工機械 2 1. m d p á p Ñ ÂÎ5Wb0m j ¾ ÿþ ~ Ñ Ô 2 m j º E ab ¹ hv± (A) (C)! (B) (D) 2. p Ì Ì ë Î 6 Î 600 ñ Î 0.05 Wb º ÌÎ 30 A ð ûõîl -r (A) 100 (C) 300 -r (B) 200 -r -r (D) 400 -r 3. p «Ì ð v Þ Î 450

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344>

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344> 第一部分 : 商業概論 1. h µœ tèè x k» õ ~pò ô SBS TV Î tèè x h á Ž é x f(h ) (µœ ) œò Î 8 ¾ é l ª ñ h Ûv± (A) å Ç ¾ ï (B) léðu ÿÿ é «Ò ð u p à x (C) Øðu o ÀÛµÃ à ºpuÎ g (D) Ø Ì Â ú º» Ò sž Î SWOT (S) 2. hv± Úþ

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

UNCONVENTONALOIL&GAS Vol.4No.5 Oct.2017 PQ RS L T <,=>,_. ( $% &', / 1021) : 2 ( B B 9? M E, + 2 Q K 4 B.D# TU B 7 A B,- FM, -)*, A 4

UNCONVENTONALOIL&GAS Vol.4No.5 Oct.2017 PQ RS L T <,=>,_. ( $% &', / 1021) : 2 ( B B 9? M E, + 2 Q K 4 B.D# TU B 7 A B,- FM, -)*, A 4 4 5 201710 UNCONVENTONALOIL&GAS Vol.4No.5 Oct.2017 P RS L T ,_. ( $% &', / 1021) : 2 ( B B 9? M E, + 2 K 4 B.D# TU 9?@Z! B 7 A B,- FM, -)*, A 4 B b 5:9 F b B B P, B CD 10%, E 49%, 9 1050.5m B? @ Z!,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

UBND THANH PHO HA NOl CQNG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA BAO TAODoc laip - Tur do - Hanh phiic S6: 5"30 /QD-SGDDTHa Not, ngayl^ thang

UBND THANH PHO HA NOl CQNG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA BAO TAODoc laip - Tur do - Hanh phiic S6: 530 /QD-SGDDTHa Not, ngayl^ thang UBND TAN P A Nl CQNG A XA CU NGA VET NAM S GA DUC VA BA TADc lip - Tur d - h phiic S6: 5"0 /QD-SGDDT Nt, gyl thg m 2018 QUYET DN Vi viec khe thirg cc c h, tp the dt gii ti cuc thi "Thiet ke bi gig E-erig

Chi tiết hơn

hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x

hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x ----------------------------- ----------------------------- NË j f ua/ f ua

Chi tiết hơn

!" # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1!" #$%&' " (!")*+!, #-./01 2! :4;, / <= BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!")* Z[!")*/\]^ :

! # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1! #$%&'  (!)*+!, #-./01 2! :4;, / <= BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!)* Z[!)*/\]^ : !" # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1!" #$%&' " (!")*+!, #-./01 2!3 456789:4;, / ? @A BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!")* Z[!")*/\]^ : 3# `a _bc I ] 3 E ST 6 / M_ _`a _b _b / 3 E ST ! _

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: Limited 22 May 2012 Chinese Original: English 附属履行机构 } è¹ ~ 2012 5 14 Ž 25 zèr 16 ö Í Ÿko~qÀ Ç qz Í ƒí 对清洁发展机制执行理事会的决定提出上诉的程序 机制和体制安排 主席提出的结论草案 1.  Ÿ ( Ÿ ) v ùœq q qg Å o² q² ü ºp

Chi tiết hơn

untitled

untitled 关于禁止使用 储存 生产和转让杀伤人员地雷及销毁此种地雷的公约 缔约国第二次审议会议 9 November 2009 Chinese Original: English 2009 11 30 Ž 12 4 ë g zèr 10 } 5 Çq öºé qå v 对柬埔寨根据 公约 第 5 条提出的延长完成杀伤人员地雷销毁期限的请求的分析 第九届缔约国会议主席代表负责分析延期请求的缔约国提交 1. 1999

Chi tiết hơn

untitled

untitled السبت ٢ محليات تحقيق ٣ ٤ محليات مقالات بلدي ٨ أمة ﻣﺤﻠﻴﺎ ت ١٠ اﻟﺴﺒﺖ ذي اﻟﻘﻌﺪة 47 ﻫ - أﻏﺴﻄﺲ - 6 اﻟﺴﻨﺔ - 45 اﻟﻌﺪد 558 اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﺘﻨﺰﻫﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻐﻴﺐ ﻣﺘﻨﺰه اﻟﺠﻬﺮاء وﻣﺘﻨﺰه اﻷﺣﻤﺪي وﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺤﻴﻮان اﻟﻜﺒﺮى ﻛﻠﻬﺎ

Chi tiết hơn

namaramayanam.dvi

namaramayanam.dvi ! " # $ %! & ' ( )! * $ $ + +, -. /0/01/0/02 /345/02 /0/06/07/02 8/ + + This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of 9 : ;?@AB CDD EF@?@

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-化工群專二試題

Microsoft Word 四技二專-化工群專二試題 第一部分 : 基礎化工 1. p þã } 80% Ø Ã } o 60% º ãp l () % (B) 0% (C) 6.% (D) 7%. 16 kg 400 kg ô(}ôôý r Î 0%) kg ô 8.4 kg ô º h Ûv± ( C 1 O 16) () ô Î 0 kg (B) ô r Î % (C) Î 80% (D) ô Î 0%. k 40 C ð k 00 x } 60%

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5AEAB4FC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5AEAB4FC3FEB14DA447B8D5C344> 1. ƒ º ÝÚ Þ ¹ v«ñ o o j (A) n y ú «(B) «(C) Ç º (D) «2. p Û hv± (A) Çéë z Ÿw (B) Ì ÌÇ Ý lð (C) ÇÆpÚ p pd Î y e (D) d k o Âe à 3. t o j à oo n Îv (A) 0~6 º (B) 2~6 º (C) 3~6 º (D) 4~6 º 4. ƒ Ì u vn ïçu

Chi tiết hơn

Ê Ä Â Á Ã É Ç Æ ¾ Å ½ }g~ c 0Š!! "$# % &!"' ( ) *+ ', % -*.'"'/0123! :0' ; / <( HGJI#K 0>L?ACB MC7

Ê Ä Â Á Ã É Ç Æ ¾ Å ½ }g~ c 0Š!! $# % &!' ( ) *+ ', % -*.''/0123! :0' ; / <( HGJI#K 0>L?ACB MC7 Ê Ä Â Á Ã É Ç Æ ¾ Å ½ }~ c ƒy @ˆ' 0Š!! "$# % &!"' ( ) *+ ', % -*.'"'/0123! 545 6 6 7-93 60' ; / @?ACBD27E@/,F( HGJI#K 0>L?ACB MC7 NO@9R SOT.U V W!! ) > 3 " %63! 0' >YẌ ZJ [ \ ]5 _0à OLR'ScOcd W

Chi tiết hơn