Microsoft Word Tender Notice North Paravur Cleaning 2018

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word Tender Notice North Paravur Cleaning 2018"

Bản ghi

1 ticf kwkym\ Ne n{x hnik\ timà tdj³ Ivfn]vXw Ne n{x Iem`h³, hgpx msv, Xncph\ ]pcwþ t^m : 0471þ , ksfdcltd@gmail.com, website: No.824 /T1/18/KSFDC XobXn: ]p\:-zàlmkv 1) t\mà v ]d-hqà ssicfn/{io Xotb-äÀ o\nwkv tpmeniä IcmÀ hyøbnâ GsäSp v \S m³ Xm cyapå lukv Io nwkv GP³knIfn \n pw aõc kz`mhapå ss dpiä Wn p p. kam-\-øm-]-\-- -fnâ (Xntb-ä-dp-IÄ, amfp-iä XpS- nb Øm]-\- Ä) Cu cwk v A v hàj- nâ Ipdbm tkh\ ]cn-nbw DÅ-hÀ am{xw ss³uà kaà n- mâ axn-bm-ip- -Xm-Wv. ss -dn-t\m-ssm w {]hà n-]-cn-nbw sxfn-bn- p kà«n-^n- -äp-iä kaà n-t - - Xm-Wv. \ncx{zhrw CÃm ss³udpiä kzoicn p XÃ. 2) ss -dnâ ]s -Sp- p GP³kn-I-fpsS ss À c v Ih-dp-IÄ DÄs -«-Xm-bncn- -Ww. IhÀ H nâ GP³kn-bpsS tbmk-y-x-ifpw IhÀ c nâ Hm^À sn p XpI-bp-am-bn-cn- -Ww. IhÀ H v Xpd v ]cn-tim-[n v Xr]vXn-I-c-sa- nâ am{xta IhÀ c v Xpd v ]cn-tim-[n- p-i-bp-åq. {]nizm-fn-^n-t -j³ shbn-täppw ss À XpI-bpsS shbn-tä-pp-ifpw tnà ph mhpw ss -dp-iâ hne-bn-cp n Xocp-am\w FSp- pi. {]nizm-fn-^n-t -j³ \n_-ô-\-iä Ch-bm-Wv. i) Ipd-ªXv 5 hàjw amfp-iä, aä«n-]vf-ivkp-iä, hmwn-py-k-ap- -b- Ä XpS- n-b-hbnâ Ivfo\nwKv tkh\w \evin-bn-cn- -Ww. ii) Ct mä Ipd-ªXv 4 kam\ Øm]-\- -fn-se- nepw Ivfo\nwKv tkh\w AÀ n- psim- n-cn- p- -h-cm-bn-cn- -Ww. 3) ss -dnâ ]s -Sp- p GP³kn kà mà \njv Àjn- n-«på Iqen hy-hø AwKo-I-cn-t Xm-Wv. AtXm-sSm w ss -dnâ ]s -Sp- p GP³kn v ESI PF cpnkvt{s-j³ \nà_-ô-ambpw D m-bn-cn- -Ww. Poh-\- m-cpss PF, ESI cpn-kvt{s-j³ enìpw ss -dn-s\m w lmp-cm-t - -Xm-Wv.

2 4) si.-f-kv.-f-^v.-un.-kn.-bpss hnhn[ bqwn-äp-i-fnâ IcmÀ Imem-h-[n- p-f-fnâ Xr]vXn-I-c-amb tkh\w \evim- -Xn-\m tkh\w Ah-km-\n- n GP³kn-IfpsS ss À ]cn-k-wn- p- -X-Ã. snt tpmeniä (SCHEDULE OF CLEANING JOBS TO BE ATTENDED) 5) t\mà v ]d-hqà ssicfnbnâ Hä mênâ 340 koäpw {iobnâ Hä mênâ 266 koäpw D v. Xotb-äÀ timw¹-ivknâ sam w 4 tsmbve-äp-ifpw A\p-_Ô bqdn-\-ep-ifpw D v. XntbädpIfnse tem_n,im_n³, ap³hiw, ]mà nwkv Gcnb, F nhns fnse N pnhdpiä, amen\y Ä F nh Hmtcm tjmbv v ap³]pw ]n³]pw Xp p-hr- n-bm- p-i. HmUn-täm-dnb nâ Htcm {]ZÀi-\- n- \p-tijhpw N p-n-h-dp-iä, ¹mÌn-Iv, ` W Ah-injvSw F nh \o w sn p- -XpÄs ss AXym-hiyw th n hcp o\nwkv tpmen-iä \S- p-i. Xntb-äÀ tem_n FÃm Znh-khpw cmhnse 9.30þ\v ap³]pw amän\n tjm t mkv snbvx-xn- \p-ti-jhpw Xp p-hmcn taâ cw o\nwkv kma-{kn-iä D]-tbm-Kn p hy n-bm- p-i. 6) Hmtcm {]ZÀi-\- n\pti-jhpw HmUn-täm-dn-b- n-\p-ånse ` W Ah-in-jvS- Ä, Ip n, amen-\y- Ä F nh \o w sn p-i. 7) tsmbve-äp-iä, bqdn\epiä, hmjv-t-_-kn-\p-iä F nh taâ cw o\nwkv kma- {Kn-IÄ D]-tbm-Kn p Hmtcm {]ZÀi-\- n\p ap³]pw ]n³]pw CS-th-f-I-fnepw hy nbm- p-i. FÃm tsmbve-äp-ifnepw kzm-k-a-bhpw o\nwkv Dd- p-h-cp- m³ th o\nwkv tpmen- msc e`y-am- Ww. XpSÀ -bmb o\nwkv (continuous cleaning) tsmbveäpi-fnâ Dd p hcp- -Ww. Hcp ka-b pw tsmbve-äp-i-fnâ \n pw ZpÀKÔw D m-hn-ãm-sb- p-d- m Ww. 8) Xntb-äÀ HmUn-täm-dn-b- nsebpw aäv Øe fn-sebpw amdme A t mä \o w sn p-i. 9. FÃm hi- -fn-sebpw mêp-iä mêv o\nwkv kma{kn D]-tbm-Kn v Znh-k- nâ Hcp Xh-W-sb- nepw hr n-bm- n-bn-cn- -Ww. tem_n-ifnse mêv tumdp-iä Znh-k- nâ BZy {]ZÀi-\- n\v ap¼pw amän-\n-bv p-ti-jhpw mêv o\dp-iä D]-tbm-Kn v hr n-bm- -Ww.

3 10. Xntb-ä-dp-I-fnse snb-dpiä ^m{_niv n\nwkv coxn-iä Ah-ew-_n v BgvN-bn Hcn-  B[p-\nI D]-I-c-W- Ä D]-tbm-Kn v hr n-bm- -Ww. CXn-\mbn A[p-\nI kui-cy- Ä D]-tbm-Kn- -Ww. 11. Hmtcm BgvNbpw s]ìv I t{smä coxn Ah-ew-_n v {]mwnþiosþfenþ iey- - fnâ \n pw Xntb-ä-dp-IÄ v kpc \ÂI-Ww. 12. BgvN-bn-sem-cn-  AWp-\m-in-\n-IÄ Xfn v Xntb-ädpw ]c-k-chpw AWp-hn-ap-àam- -Ww. 13. api-fnâ ]dª Øe- Ä IqSm-sX-bpÅ bmàuv Øe- Ä Znh-tk\ cmhnse- Xp p-hmcn hr n-bm-t -- Xm-Wv. 14.Xntb-ä-dn-sebpw tem_n-bn-sebpw Nh-dp-Ifpw Ah-injvS fpw Xcw Xncn v (¹m-Ìn-Iv, ssph-am-en-\y- Ä) aqsn-bpå I- bn-\-dp-i-fnâ tij-cn v A -t mä \o w snt --Xm-Wv. Sn amen-\y-  imkv{xo-b-ambn \nàamàö\w sn -Ww. \K-ck-`-bpsS kuicy nâ IqSn \nàamàö\w sn pitbm AXp km[y-am-im kab v {]txyi \nàamàö\ kwhn-[m\w Hcp- p-itbm thww. 15. F.-kn. ¹mâvdqw, CeIv{SnIv dqw, F n-hn-s- -fnepw FÃm Znh-k-hpw n\nwkv Dd- m- Ww. s{]mp- ³ Iym-_n³ Hmtcm tjmbv p ap³]pw o³ sn -Ww. 16. Ivfo\nwKv tpmeniä cmhnse 8 awn v XpSt Xpw Ah-km\ tjm Xocp- -Xphsc XpSÀ -bmbn \St -Xp-am-Wv. 17.BUn-täm-dn-b- nâ \nt m Xntb-äÀ tim¼u nâ \nt m Ifªp In«p t{] - I-cpsS hkvxp-h-i-iä A -t mä Xs Xntb-äÀ amt\-psc Gev]n-t - -Xm-Wv. BbXv bymàv DS-a-Ø\v \ÂIp- -Xn\v amt\-p-saâns\ klm-bn-t Xpam-Wv. hyh-ø-iä 1.. ss- dp-iä kaà n- p- -Xn\p ap³]v Sn Xntb-ä-À kµàin v tpmen-i-fpss Afhpw kz`m-hhqw ss- dà a\-ên-em-t --Xm-Wv. 2. ss À kaà n p Øm]\w Ignª A v hàjw F nepw Cu cwk v \à \nebnâ {]hà n n«påhcpw Ct mä Xntb-ä-dp-IÄ aä«n]vfivkv, tjm nw-kv amfp-iä CXymZnbn n\nwkv tpmeniä GsäSp v snbvxp sim- ncn p hcpamiww. CXnsâ tcjmaqeapå sxfnhpiä ss dnt\mssm w kaà n Ww. 3. o\nw-kn-\på B[p-\nI b{ -kw-hn-[m-\- Ä D m-bn-cn- Ww

4 4. Xntb-ä-dp-I-fn cm{xnbnse Ahkm\ {]ZÀi\w IgnªXn\p tijhpw HmUntämdnbw hr nbmt XmWv. ` W ]ZmÀ fpss AhinjvSw InS v Fen ieyw D mimxncn m³ CXv BhiyamWv. 5.IcmÀ e`n p GP³knIÄ \ntbm-kn- p sxmgnemfnifpss sxmgnâ]camb ]qàw D chmzn w IcmÀ GP³kn v am{xambncn p XmWv. sxmgnemfnifpw amt\pvsaâpambn bmsxmcphn[ sxmgnemfnþsxmgnepsa _Ôhpw D- mbncn p XÃ. sxmgn-em-fn-iä v bqwnt^mapw t^mt«m ]Xn Xncn- --dnbâ ImÀUpw GP³kn \ÂtI- Xpw sxmgn-em-fn-iä Ah [cn v sxmgnâ sn p p F p-d- n-t -- Xp-am-Wv. 6. Ivfo\nwKn\v Bhiyamb saäocnbepiä, b{ -kw-hn-[m-\- Ä F nh IcmÀ FSp p GP³kn Xs kz w \nebnâ hm n D]-tbm-Kn-t --Xm-Wv. Gähpw KpWta bpå saäocnbepiä D]tbmKn v Ivfo\nwKv \St XmWv. 7. Ivfo\nwKv Imcy fnâ XntbäÀ amt\pà A t mä \ÂIp \nàt±i Ä sxmgnemfniä A\pkcnt XmWv. Xntb-ä-dn hcp t{] -I-cp-ambn At - bäw kulr-z-]-c-ambn sxmgn-em-fn-iä s]cp-am-dp p F p-d- m- -Ww. Xntb-ä-dnsâ kât -cn\p If w hcp- p coxn-bnepw Xr]vXn-I-c-aÃmsXbpw {]hà n p o\nwkv - sxmgn-em-fn-isf tpmen-bnâ \n v amän \ndp- p-hm³ IcmÀ DSa _m[y-ø- \m-wv. 8. taâ hnhcn hyhøiä v hnt[bambn Ivfo\nwKv tpmeniä IcmÀ hyhøbnâ GsäSp v \S p Xn\v \nip-xn-iä DÄs ss {]Xnamkw \ÂtI ]camh[n XpIbmWv ss dnâ ImWnt Xv. ss dà apgp-h³ ss À t^mapw FÃm t]pnepw H n«v koep h v kaà n-t --Xm-Wv. 9. \nýnx ^md nâ X mdm nb ss dpiä ap{z sh Ih-dnÂ, o\nwkv ssicfn/{io t\mà v ]d-hqà Fs -gpxn ]I 3 awn v ap¼mbn amt\pnwkv UbdIvSÀ, kwøm\ Ne n{x hnik\ timà tdj³, hgpx msv, Xncph\ ]pcwþ F taâ hnemk nâ F n ncnt XmWv. ss dnt\mssm w 20,000/--þcq] (Ccp]-Xn-\-m-bncw cq]) \nc-x-{z-hyambn (Iymjv/Un.Un) AS- -Ww. kwøm\ Ne n{x hnik\ timà tdjs³d t]cnâ Xncph\ ]pc v amdmhp Unamâv {Um^vämbn«mWv \ncx{zhyw ASt XmWv. 10. ss dpiä \v D -bv p-tijw 3.30 awn v lmpcpå ss dpimcpss km n²y nâ Xpd v ]cntim[n p XmWv.

5 11. IcmÀ e`n p GP³knbpsS \ncx{zhyw skiyqcnän sut mknämbn IW m p XmWv. Cu XpI IcmÀ Imem-h[n Xr]vXn-I-c-ambn ]qà n-bm- n-b-xn-\p-tijw Xntb-ä-dn\v e`n- m-\på XpIbp - nâ X«n-In-gn v ]en-i-c-ln-x-ambn XncnsI \evip- - Xm-Wv. 12. IcmÀ e`n p GP³kn Ccp qdv cq] ap{z]{x nâ _Ôs «XntbäÀ amt\pcpambn hni-z-amb hyh-ø-iä DÄs m-ån IcmÀ H p hbvt Xpw \nýnx XobXn apxâ Ivfo\nwKv tpmeniä Bcw`nt XpamWv. 13. IcmÀ Imemh[n IcmÀ XobXn apxâ Hcp hàjt mbncn pw. C mebfhnâ GP³knbpsS {]hà \w Xr]vXnIcaà F v I mâ Hcp amks t\m«okv \ÂIn tkh\w Ahkm\n n p XmWv. F mâ ASnb nc kmlncy nâ t\m«okv Imemh[n HcmgvNbmbn Npcp m³ amt\ppsaân\v A[nImcap mbncn p XmWv. Hcp amks t\m«okv \ÂIn IcmÀ Ahkm \n n m³ GP³kn pw AhImiap mbncn pw. 14. Hmtcm amk-t bpw IcmÀ XpI IcmÀ hyh-ø-iä {]Im-c-apÅ tpmen-iä snbvxp-sh v Dd v hcp- p- -Xn\pth n Xotb-ä-dn kq n- n-«på \nýnx amxr-ibn-epå Uyq«n joänsâ ]IÀ v klnxw Xotb-äÀ amt\-p-cpss ip]mài-bpss ASn- Øm-\- nâ \ÂIp- Xmbn-cn- pw. 15. GsXmcp ss dpw ImcWsam pw ImWn msx \nckn p Xn\vv amt\-pnwkv UbdIvSÀ v A[nImcap mbncn pw. 16. CXpambn _Ôs «v D mimhp XÀ fnâ kwøm\ Ne n{x hnik\ timà tdjs³d amt\pnwkv UbdIvSdpsS Xocpam\w A naambncn p XmWv. 17. {]txyi \n_-ô-\-iä 1. Xntb-ä-dp-I-fnse amen-\y- Ä, Ah-in-jvS- Ä F nh bym-k-abw imkv{xo-b-ambn \nàamàö\w sn m-\på Imcy- -a-amb amà - Ä D]-tbm-Kn- m³ Icm-dp-Im-c³ _m[y-ø-\m-wv. amen\y/ah-injvs \nàamàö-\- n-\på coxn-iä Icm-dp-Im-c³ kaà n- -Ww. 2. D]-tbm-Kn- p o\nwkv kma-{kn-iä, b{ -km-a-{kn-iä F nh kw_-ôn v k¼qà hnh-cww Icm-dp-Im-c³ ss- dn-s\m w kaà n- -Ww. 18) sn venìv IhÀ H v i) tbmkyx sxfn-bn- p km y-]-{x- Ä ii) C.-Fw.-Un. ss À t^mw hm nb ckoxv/un.-un. F nh

6 iii) Ct mä tkh\w \evin-sim- n-cn- p Øm]-\- -fnâ \n pfvf km y-]-{x- Ä. iv) Ivfo\nwKv tkh-\- n-\på (A-[n-Im-cn-I-fn \n v) cpn-kvt{s-jsâ ]IÀ v. v) C.-F-kv.-sF., ]n.-f-^v., cpn-kvt{s-j³ ]IÀ p-iä Ah-km\ amkw C.-F-kv.-sF, ]n.-f-^v. hnlnxw AS- -Xnsâ tcj-i-fpw. vi) t] tdmfn-epå Poh-\- m-cpss ]«ni IhÀ c v þ ss À ^mdw am{xw amt\pnwkv UbdIvSÀ

7 ss À sjurqä 1) sfäw : t\mà v ]d-hqà ssicfn/io, Xntb-ädnse o\nwkv tpmen-iä 2) ss À ^md nsâ hne : 1500/þ cq] + 18% GST 3) \ncx{zhrw : 20,000/-cq] (cq] Ccp]Xn-\-m-bncw am{xw) 4) IcmÀ Imemh[n : IcmÀ XobXn apxâ Hcp hàjw 5) ss À t^mw hnâ p : D bv v tijw 2.00 awn-hsc ka-b]-cn[n 6)sS dpiä kaà nt Ahkm\ Znhkw : D -bv p-tijw 3 awn 7) ss dpiä Xpd v ]cntim[n p Xv : D -bv p-tijw 3.30 awnhsc 8) ss dpiä kaà nt amt\-pnwkv Ub-d-IvSÀ, Ne- n{x Iem-`-h³, hgp-x- m-sv, Xncp-h-\- -]p-cw.14 taâhnemkw : H v amt\pnwkv UbdIvSÀ *ss À t^mw sh_vssk-ämb \n pw Uu temuv snbvxv D]- tbm-kn- m-hp- -Xm-Wv. A cw Ah-k-c- nâ ss À t^md- nsâ hne Un.Un bmbn Xncp-h-\- -]p-c v si.-f-kv.-f-^v.-un.-kn.-bpss t]cnâ amdm-hp hn[- nâ ({]txy-i-am-bn) kaà n- -Ww.

8 ss À t^mdw (I-hÀ c v) 1. GP³knbpsS/Øm]\ nsâ ]qà amb t]cpw taâhnemkhpw Cþ-sa-bn hnem-khpw : 2. sset^m \¼À/samss_ \¼À : * 3. ap³]cnnb nsâ hnizmwiw : 4. Ct mä lukv Io nwkv GsäSp v \S p Øm]\ Ä : 5. ss À ^md nsâ hne AS Xnsâ hnizmwiw : 6. \ncx{zhrw AS Xnsâ hnizmwiw : 7. GXv bqwn-änse / Xntbädnse : ssicfn/ {io Xotb-äÀ t\mà v ]d-hqà o\nw-kn-\mwv ss³uà kaà n p Xv : 8. Bhiys Sp {]Xnamk IcmÀ XpI (saäocnbâkv, b{ -km-a-{kn-iä te_à, \nipxn F nh DÄs ss) (A nepw A c nepw) * : 9. o\nw-kn\v D]-tbm-Kn- p kma-{kn-iä, b{ - Ä F n-h-bpss hnh-c- Ä * 10. Xntb-ä-dnse Ahin-jvS- Ä tij-cn v \nàamàö\w sn m-\p-t±-in- p coxn-iä : hyhøiä FÃmw hmbn v a\ênem n, Ah ]qà ambn ]men p simåmsa v k½xn p simåp p. XobXn: H v: t]cp:v taâhnemkw: * Bh-iy-sa- nâ {]txyiw t] -dnâ Cu hnh-c- Ä \ÂImw

ksna - application form

ksna - application form ticf kwkox \msi A m-z-an, Xriq 20 Iem-k-an-Xn-Iƒ, kwko-x-k-`-iƒ, kwkox hnzym-e-b-߃ Ch p [\-k-lm-b-øn-\p-ff At] 1. ÿm]-\-øns t]cpw ]q Æ-amb ta hn-em-khpw (Pn- -bpss t]cpw ]n timupw tn -Ww) t^m \º : 2 F)

Chi tiết hơn

Microsoft Word tender Notice Security Guard Alappuzha cherthala thrissur kozhikode 18-19

Microsoft Word tender Notice Security Guard Alappuzha cherthala thrissur kozhikode 18-19 ticf kwkym\ Ne n{x hnik\ timà tdj³ Ivfn]vXw Ne n{x Iem`h³, hgpx msv, Xncph\ ]pcwþ695 014 t^m : 0471þ2325325, 2321586 e-mail:ksfdc.asianetindia.com, www.ksfdc.in No.824/T1/17/KSFDC XobXn: 6.06. 2018 ss

Chi tiết hơn

inside 1

inside 1 Unkw_À 2018, ]pkvxiw 20, e w 12 kvt\l-ip-{iq-jm-ebw [ym\-ti{µw ku v NnäqÀ ]n. H., sim n 682 027 ticf, C y. NnäqÀ [ym\-ti{µ nsâ Hm^okv : Ph : 91 9446040508, 0484 2432508 Email : mail@chittoordyanakendram.com

Chi tiết hơn

Private

Private Private 2009-2010 1 ss{]h v cpn-kvt{s-j-\v - t h n C h n s S n v \n ±njvs ^okv sxc-s -SpØ Fkv.-_n.-Sn. imj-bn HSp- n-b-tijw am{xta Hm sse cpn-kvt{s-j \S-Øp-hm ]msq- p. ^okv LS\ Adn-bp- -Xn-\p-th n s{]mkvs]-ivs-knse

Chi tiết hơn

DEPARTMENT OF CATECHESIS ARCHDIOCESE OF ERNAKULAM ANGAMALY Sunday School First Semester Examination Std. II Marks: 50 I Hä-hm- nâ D cw ]d-b

DEPARTMENT OF CATECHESIS ARCHDIOCESE OF ERNAKULAM ANGAMALY Sunday School First Semester Examination Std. II Marks: 50 I Hä-hm- nâ D cw ]d-b DEPARTMENT OF CATECHESIS ARCHDIOCESE OF ERNAKULAM ANGAMALY Sunday School First Semester Examination 10 11 2013 Std. II Marks: 50 I Hä-hm- nâ D cw ]d-bp-i. (GsX- nepw 5 F w) 5 X 2 = 10 1. \½psS BZn-am-Xm-]n-Xm-

Chi tiết hơn

Appendix - I FORM XXI Right to Information Act Case Register SI File No.with Name and Address of the Nature of Information Date of issue Whe

Appendix - I FORM XXI Right to Information Act Case Register SI File No.with Name and Address of the Nature of Information Date of issue Whe Appendix - I FORM XXI Right to Information Act Case Register 2016-2017 SI File No.with Name and Address of the Nature of Information Date of issue Whether application or Amount if any No Date of receipt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - pension.doc

Microsoft Word - pension.doc Kerala Non -Resident Keralites Welfare Board Norka Centre, II floor, Near Govt. Guest House, Thycaud P.O, Thiruvananthapuram-695014. Phone - +91 471 2785500, Fax 0471 2785501 Email info@pravasiwelfarefund.org

Chi tiết hơn

Private (Others)

Private (Others) Private (Others) 2010-12 1 ss{]h v cpn-kvt{s-j-\v - t h n C h n s S n v \n ±njvs ^okv sxc-s -SpØ Fkv.-_n.-Sn. imj-bn HSp- n-bti-jta Online Registration \S-Øp-hm ]msp- q. ^okv LS\ Adn-bp- -Xn-\p-th n s{]mkvs]-ivs-knse

Chi tiết hơn

prospectus.pmd

prospectus.pmd ticf kwÿm\ km cxmanj AtXmdn n Xncp-h-\- -]pcw t{]mkvs]-ivskv ] -a-e-bmfw KpUv Cw ojv A o lnμn k n-^n- v timgvkv (aq mw _m v 2019) ticf k m s]mxphnzym`ymk hip v BapJw tic-f-k m s]mxphnz-ym-`-ymk hip- ns

Chi tiết hơn

Songs Lyrics

Songs Lyrics \nxyamw kvt\l-øm Fs \nxyamw kvt\l-øm Fs kvt\ln tbip atlim \n n hkn- m\o Fs hos -SpØ tbip-tzhm Fs ad p Rm \ns, kvt\ln- m-cm-[n p Pohn- n-sp-hm F D w hm n- n-sp-t, tbipth tamln- o-spt temi-øn tamlw shsn

Chi tiết hơn

SCRAP-TENDER

SCRAP-TENDER The Kerala Ceramics Limited (A Government of Kerala undertaking) PB No: 2, Kundara, Kollam Dist. Kerala -691501-INDIA Phone: 0474-2522248, 2526158 Fax: 0474-2522344 Email: keralaceramics@gmail.com www.keralaceramics.com

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

\w.-c.-f-ivkv/f v- þ4/16145/2017/kn.-pn.c ]co- m-i-½n-j-w-dpss Imcym-ebw ]co- m-`-h³, ]qp- pc Xncp-h-\- -]pcw þ 12 XobXn: pareekshabhavanc

\w.-c.-f-ivkv/f v- þ4/16145/2017/kn.-pn.c ]co- m-i-½n-j-w-dpss Imcym-ebw ]co- m-`-h³, ]qp- pc Xncp-h-\- -]pcw þ 12 XobXn: pareekshabhavanc \w.-c.-f-ivkv/f v- þ4/16145/2017/kn.-pn.c ]co- m-i-½n-j-w-dpss Imcym-ebw ]co- m-`-h³, ]qp- pc Xncp-h-\- -]pcw þ 12 XobXn: 24..2017. pareekshabhavancgl@gmail.com Ph: 0471-2546827 kà p-eà II hnjbw: þ s]m.hn.-

Chi tiết hơn

Press- Selected Pilgrims Cover Numbers

Press- Selected Pilgrims Cover Numbers Page: 1/10 Kerala State Haj Committee HAJ HOUSE, P.O. CALICUT AIRPORT, MALAPPURAM Dist., KERALA-673 647. Phone: 0483-2710717, 2717571 Website: keralahajcommittee.org E-mail: keralahajcommittee@gmail.com

Chi tiết hơn

TENDER PRIVATE STALL AND FOOD COURT

TENDER PRIVATE STALL AND FOOD COURT File No. 98/_nkn-Unkn FIvkvt]m 2017/Be- pg Tender No. 3/2017 & 4/2017 KERALA STATE BACKWARD CLASSES DEVELOPMENT CORPORATION LTD. District office, Soumya Complex, Vellakkinar Junction, Alappuzha, PIN-688001.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Nodal Centre User Guide

Microsoft Word - Nodal Centre User Guide www.schoolsports.in User Guide aebmfw tuäm F³{Sn \S- p-t¼mä {i²n-t Imcy- Ä 1. www.schoolsports.in F sh_v skän-emwv Umäm F³{Sn \S-t - Xv. (Mozilla Firefox {_ukà D]-tbm-Kn- p- -XmWv \ÃXv) 2. Item code, Age

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

Divine Touch Layout

Divine  Touch Layout hmeyw: 01 e w: 01 2018 P\phcn AicW v Bizmkambn tk{iuv lm vkv Hm^v tlm v C-- y-bn-se kp-hn-ti-jo-i-c-wcw-k-øv {]-h -Øn- p-h-c-sh-bm- tlm- v c-pn-ã sn-bv-xv {]-h -Ø-\w dn. 2011 tk-{i-uv lm v-kv Hm-^v Wv

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP NHIT IN National Technical Regulation on Emission of Thermal Power industry HÀ N I - 2009 Li nói u do Ban son tho quy chun k thut

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3 Địa chỉ: Số 136/1 Trần Phú Phường 4 Quận 5 TP. Hồ Chí Minh. Báo cáo của Ban giám đốc và Báo cáo tài ch

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3 Địa chỉ: Số 136/1 Trần Phú Phường 4 Quận 5 TP. Hồ Chí Minh. Báo cáo của Ban giám đốc và Báo cáo tài ch Địa chỉ: Số 136/1 Trần Phú Phường 4 Quận 5 TP. Hồ Chí Minh. Báo cáo của Ban giám đốc và Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3 Năm 2012 Được kiểm toán

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 8 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu : Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ dài cạnh đáy bằng a, góc hợp bởi cạnh bên và mặt đáy bằng 6.Tính thể tích khối chóp đã cho. a B.

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 6 trng) Câu :Trong không gin, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP NĂM 9 Bài kiểm tr môn: TOÁN Thời gin làm bài: 9 phút, không kể thời gin phát đề MÃ ĐỀ 9

Chi tiết hơn

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e 1 P a g e P a g e 3 P a g e 4 P a g e 5 P a g e 6 P a g e 7 P a g e --- ĐÁP ÁN CHI TIÊT--- Đáp án D 8 P a g e 9 P a g e - Đáp án Đáp án 10 P a g e 11 P a g e 1 P a g e x 1 3 PT hoành độ giao điểm : x 3x

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc Hng Dn Thc Hành Thc hành PPLT Khi: Cao ng Nm 2011 Hng dn: Bài t p thc hành c chia làm nhiu Module Mi Module c thit k cho thi lng là 6 tit thc hành ti lp vi s hng dn ca ging viên. Tùy theo s tit phân b,

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD ' = MA' mà = ( gt) = = BC CA BC CA Xét MD ' B' và CBAcó D' MB = BCA ( cùng bù với góc A MB ) Và MD '

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A. KIẾN

Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT   GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A. KIẾN GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A KIẾN THỨC CƠ BẢN Định nghĩa Góc giữa hai đường thẳng d và d là góc giữa hai đường thẳng d và d ' cùng đi qua một điểm và lần lượt song

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH PLTMC NĂM 2018 KẾ HOẠCH 2019 BỆNH VIỆN TỪ DŨ NỘI DUNG 1. Tình hình thực hiện CT PLTMC các tỉnh phía Nam 2. Công tác Đào tạo, huấn luyện. 3. Giám sát, hỗ trợ kỹ thuật các

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thờ

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thờ SỞ GD&Đ QẢNG BÌNH ĐỀ HI CHÍNH HỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ HI HỬ HP QỐC GIA NĂM 09 Bài thi: KHOA HỌC Ự NHIÊN Môn thi thành phần: VẬ Í hời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề HƯỚNG DẪN GIẢI

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN

Microsoft Word - TCVN Lời nói đầu TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9355:2012 GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẢNG BẤC THẤM THOÁT NƯỚC Ground improvement by pretabricated vertical drain (PVD) TCVN 9355:2012 được chuyển đổi từ TCXD 245:2000 theo

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g

Gia sư Thành Được   Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông góc Bài 1. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh a; SA vuông góc với đáy. Gọi M,

Chi tiết hơn

Truy cập Website hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Bài toán 1. tốc bằng GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PT, HPT Một Ô tô đi từ A đến B cùng một lúc

Truy cập Website hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Bài toán 1. tốc bằng GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PT, HPT Một Ô tô đi từ A đến B cùng một lúc Bài toán 1. tốc bằng GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PT, HPT Một Ô tô đi từ A đến B cùng một lúc, Ô tô thứ hai đi từ B về A với vận 2 vận tốc Ô tô thứ nhất. Sau 5 giờ chúng gặp nhau. Hỏi mỗi Ô tô đi 3 cả quãng

Chi tiết hơn

Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t

Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F 䴩 @ ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V ʧ@ Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ аʧ@ ( t ٤ x ˬd) α ʶb Y i ʤ j B Y p ΤW U k ʤ Z a ʴ L մ в ʶZ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang Tài liệu bài giảng (Khóa Toán 11) ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC MẶT PHẲNG Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN DẠNG 1. CHỨNG

Chi tiết hơn

PHẦN CUỐI: BÀI TOÁN VẬN DỤNG (8.9.10) Chủ đề 5. KHỐI ĐA DIỆN Câu 1: Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A B C D có AB a, AD a 3. Tính khoảng cách giữa hai đườ

PHẦN CUỐI: BÀI TOÁN VẬN DỤNG (8.9.10) Chủ đề 5. KHỐI ĐA DIỆN Câu 1: Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A B C D có AB a, AD a 3. Tính khoảng cách giữa hai đườ PHẦN CUỐI: BÀI TOÁN VẬN DỤNG (890) Chủ đề 5 KHỐI ĐA DIỆN Câu : Cho hình hộp chữ nhật D ABC D có AB a, AD Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng BB và AC 4 Chọn C B C Ta có: A C A B B C a Kẻ BH AC AB BC

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút (Đề thi có 6 trang) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Chi tiết hơn

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010 (LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng nm 00 LI NÓI U Tài liu này giúp các em hc sinh lp (ban t nhiên) h thng li các kin th c c bn

Chi tiết hơn

Additional Maths pmd

Additional  Maths pmd - - - AUo-j-W amø-am- nivkv t{]mkvs]-iv kv - - -- 2017 18 - SCOLE-Kerala Vidhyabhavan, Poojappura, Thiruvananthapuram-695012 Phone: 0471 2342950, 2342271, 2342369 email : scolekerala@gmail.com website:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP I V I BI VÀ CÁC CHT VÔ C National Technical Regulation on Industrial Emission of Inorganic Substances and Dusts HÀ NI - 2009 Li

Chi tiết hơn

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc SEM II CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC- AD--10 ENG

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc SEM II CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC- AD--10 ENG MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN 2018-19 BA, BSc SEM CLASS SCHEDULE MONDAY BNGA-CC- AD--10 ENGA-CC- RD--11 EDCA-CC--JC-24 GEOA-CC- SM--G1 HSA-CC- BR--13 JORA-CC-AS--5 PHA-CC-AG--12 PLSA-CC--SS-15

Chi tiết hơn

MergedFile

MergedFile ImbnI bphp\ Imcymebw Xncph\ ]pcw Pn.hn. cmp kvt]màsvkv kviqä, I qà kvt]màsvkv Unhnj³ kviqä F nhns fnâ {]thi\ n\på PnÃmXe sxcsªsp v 2019 P\phcn 22 apxâ s^{_phcn 11 hsc ticf nse hnhn[ ti{µ fnâ 1. Xncph\

Chi tiết hơn

BỘ ĐỀ THAM KHẢO ÔN TẬP HỌC KI I MÔN TOÁN KHỐI 11

BỘ ĐỀ THAM KHẢO ÔN TẬP HỌC KI I MÔN TOÁN KHỐI 11 ĐỀ SỐ BÀI TẬP TOÁN HAY Ó ĐÁP ÁN âu : (0 điểm ) cos )Tìm tập ác định của hàm số y sin ) Giải phương trình a) cot 0 b) sin cos âu : (0 điểm) ) Tìm số hạng không chứa trong khai triển của 9 (0đ) ) Từ một

Chi tiết hơn

Ubäv ]me msv LSS EXAMINATION, MARCH FÂ Fkv Fkv ]co amà v þ 2019 Xr me k_vpnã (t]- À - I) (]mà«v þ F) \mepiq«w A[ym]I ae-bmfw Iq«mbva BsI kvtimà

Ubäv ]me msv LSS EXAMINATION, MARCH FÂ Fkv Fkv ]co amà v þ 2019 Xr me k_vpnã (t]- À - I) (]mà«v þ F) \mepiq«w A[ym]I ae-bmfw Iq«mbva BsI kvtimà Ubäv ]me msv LSS EXAMINATION, MARCH - 2019 FÂ Fkv Fkv ]co amà v þ 2019 Xr me k_vpnã (t]- À - I) (]mà«v þ F) \mepiq«w A[ym]I ae-bmfw Iq«mbva BsI kvtimà :20 1 apxâ 12 hsc-bpå tnmzy- -fmwv ae-bm-f- nâ DÄs

Chi tiết hơn

Chương 21: Thuyết động học chất khí Mô hình phân tử của khí lý tưởng Mô hình khí lý tưởng Một số giả thiết đơn giản hóa tính chất của một hệ khí lý tư

Chương 21: Thuyết động học chất khí Mô hình phân tử của khí lý tưởng Mô hình khí lý tưởng Một số giả thiết đơn giản hóa tính chất của một hệ khí lý tư Chương 1: Thuyết động học chất khí Mô hình phân tử của khí lý tưởng Mô hình khí lý tưởng Một số giả thiết đơn giản hóa tính chất của một hệ khí lý tưởng: Chất khí bao gồm một số rất lớn các phân tử. Mỗi

Chi tiết hơn

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 -

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 - 04 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - - JC - - JC - 3 - m - SI - 4 - MKS SI SI MKSA MKSA RAsionalised Metre Kilogram Second Ampere RMKSA SI SI (m) (Kg) (s) (A) (k) (cd)

Chi tiết hơn

Office of the State Project Director (SSA) KERALA SARVA SHIKSHA ABHIYAN (S.S.A.) S.S.A. Bhavan, Nandavanam, Thiruvananthapuram Ph :

Office of the State Project Director (SSA) KERALA SARVA SHIKSHA ABHIYAN (S.S.A.) S.S.A. Bhavan, Nandavanam, Thiruvananthapuram Ph : Office of the State Project Director (SSA) KERALA SARVA SHIKSHA ABHIYAN (S.S.A.) S.S.A. Bhavan, Nandavanam, Thiruvananthapuram - 695 033 Ph : 0471-2320826, 2320352. Fax : 2320703. Email : ssakerala@gmail.com

Chi tiết hơn

.

. VOL 2 ISSUE 2 apcconvoice@gmail.com www.apccon.com Private Circulation Only A FREE PCCO NCirculation strictly for Christian Churches only VOICE THE OFFICIAL NEWSLETTER OF ABU DHABI PENTECOSTAL CHURCHES

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode] Chính sách công nghip nào có th giúp các nc ang phát trin ui kp các nc phát trin Justin Yifu Lin Phó Ch tch cp cao và Chuyên gia Kinh t trng Ngày 18 tháng 8 nm 2010 Sau cuc cách mng công nghip, xut hin

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ThetichDadien.doc

Microsoft Word - ThetichDadien.doc Các chuyên đề Hình học 12 Chương trình Nâng cao Trang 1 Chuyên đề I: THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN. 1. Các công thức thể tích. a. Thể tích khối hộp chữ nhật: V abc, trong

Chi tiết hơn

hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x

hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x ----------------------------- ----------------------------- NË j f ua/ f ua

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

THẦY HOÀNG SƯ ĐIỂU (HOANG MICHAEL) Chương IV. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ 1 HOẠCH ĐỊNH HỌC TẬP. 1. Lý thuyết cần nắm vững + Dao động điện từ trong mạch LC, sự bi

THẦY HOÀNG SƯ ĐIỂU (HOANG MICHAEL) Chương IV. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ 1 HOẠCH ĐỊNH HỌC TẬP. 1. Lý thuyết cần nắm vững + Dao động điện từ trong mạch LC, sự bi Chương IV. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ HOẠCH ĐỊNH HỌC TẬP.. Lý thuyết cần nắm vững + Dao động điện từ trong mạch LC, sự biến thiên điện tích, dòng điện trong mạch dao động. + Năng lượng điện từ trong mạch dao động

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn bằng nhau (O) và (O ) lần lượt lấy hai cung AM và

Chi tiết hơn

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 3 (Đề

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 3 (Đề SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ (Đề thi có 0 trang) KỲ THI THỬ THPTQG LẦN NĂM HỌC 08-09 MÔN TOÁN Khối lớp Thời gian làm bài : 50 phút (không kể thời gian phát đề) Họ và tên học sinh :... Số

Chi tiết hơn

BỘ XÂY DỰNG

BỘ XÂY DỰNG BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 79/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH (Đề có 05 trang) ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 2 NĂM HỌC MÔN: TOÁN 12 Thời gian làm bài : 90 Phút

SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH (Đề có 05 trang) ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 2 NĂM HỌC MÔN: TOÁN 12 Thời gian làm bài : 90 Phút SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH (Đề có 05 trng) ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN NĂM HỌC 08-09 MÔN: TOÁN Thời gin làm bài : 90 Phút (không kể thời gin gio đề) (Đề có 50 câu trắc nghiệm) Họ tên

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 – HỌC KÌ I

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 – HỌC KÌ I ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 HỌC KÌ I NĂM HỌC 04 05 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Chủ đề Cấp độ. Ôn tập, bổ túc về số tự nhiên. Số câu hỏi Số điểm. Số nguyên. Số câu hỏi Số điểm 3. Đoạn thẳng. Số câu hỏi Số điểm

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gin làm ài: 9 phút (Đề thi gồm 6 trng) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số áo dnh: Câu : Cho

Chi tiết hơn

CHURCH MALAYALAM new

CHURCH MALAYALAM new timu hcp-am\w 2000 A ax]camb hc-hp-iä 2100 `WvUmcw hchv 2101 ]Ån 2102 Ipcn-in³sXm«n 2103 aäp-f-fh 2110 IpÀ_m\ ]Ww 2120 kvtxm{x- mgvn 2121 ]Ånbn e`n- Xv 2122 Ipcn-in³sXm«nbn \n pw e`n- p- Xv 2123 amtam-zok

Chi tiết hơn

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC-AD--10 ENGA-CC-RD-

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC-AD--10 ENGA-CC-RD- MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN 2018-19 BA, BSc CLASS SCHEDULE MONDAY BNGA-CC-AD--10 ENGA-CC-RD--11 EDCA-CC-JC--24 GEOA-CC-SM--G1 HSA-CC-BR--13 JORA-CC-AS--5 PHA-CC-BH--12 PLSA-CC-SS--15 SANA-CC-JPC--17

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC Môn thi: TOÁN Thời gian: 120 phút. (không

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC Môn thi: TOÁN Thời gian: 120 phút. (không SỞ GIÁO DỤ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ HÍ MINH ĐỀ THI HÍNH THỨ KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 1 THPT NĂM HỌ 18 19 Môn thi: TOÁN Thời gian: 1 phút. (không kể thời gian phát đề) Ngày thi: /6/18 Bài 1 (1,5 điểm) ho parabol

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc Câu I: Học sinh ự giải Câu I: GỢI Ý GIẢI ĐỀ 6 - + - - = m có Tìm ấ cả các giá rị của ham số m để phương rình ( ) ( ) nghiệm Nhận é: ( - + ) = - + + ( - ) = + ( - ) Đ/k ác định: Đặ ì³ í Û î - ³ = - +, a

Chi tiết hơn

PATHANAMTHITTA DIST-VOTERS LIST

PATHANAMTHITTA DIST-VOTERS LIST VISWAKARMA SERVICE SOCIETY (Reg. No. K.15/68) (Affiliated to Akhila Bharathiya Viswakarma Mahasabha) H.O. Viswakarma Bhavan, Perunna P.O., Changanacherry, Kerala-686102 Phone: 0481-2426633 Email: vsshochry@gmail.com

Chi tiết hơn

MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 464 CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Ngành học: Kỹ thuật vật liệu (Materials engineering) Mã ngành: 52520309 Hệ đào tạo: Chính quy Thời gian đào tạo: 4,5 năm Danh hiệu: Cử nhân Đơn vị quản lý: Bộ môn Công

Chi tiết hơn

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201 Gv Tạ Thị Kim nh Đt / zlo / fcebook : 0688 04 960 PHÂN LOỊ DṆG PHƯƠNG PH P GIỈ NHNH T i liệu n y củ : iên Hò Ng y 0 th{ng năm 07 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI Ộ Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Phần 0

Chi tiết hơn

Microsoft Word - P.153

Microsoft Word - P.153 Dành cho cán b NHTG S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng To Vit Nam 2007 - An toàn Giao thông I. CHI TIT D ÁN 1. Tên d án: Ngày không xe máy (No Motorbike Day) 2. a i m thc hin d án: Thành ph Hà Ni 3. C quan/cá

Chi tiết hơn

CƠ HỌC KẾT CẤU II age CHƯƠNG 5: TÍNH HỆ SIÊU TĨNH ẰNG HƯƠNG HÁ LỰC ß KHÁI NIỆ VỀ HỆ SIÊU TĨNH - ẬC SIÊU TĨNH I Hệ sêu tĩnh: Định nghĩa: Hệ sêu tĩnh à những hệ mà chỉ vớ các phương trình cân bằng tĩnh học

Chi tiết hơn