Bé gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc x y Dùng Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh x y dùng D n dông vµ CN Häc kú 1 Häc kú 2 Häc kú 3 Häc kú 4 Häc kú 5 Häc kú 6 Hä

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Bé gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc x y Dùng Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh x y dùng D n dông vµ CN Häc kú 1 Häc kú 2 Häc kú 3 Häc kú 4 Häc kú 5 Häc kú 6 Hä"

Bản ghi

1 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh x y dùng D n dông vµ CN Gi I tých TH C häc c së Þa chêt CT Thuû lùc c së C häc k.cêu Søc bòn VL TT TT Þa chêt CT M«I tr êng vµ PT bòn v ng C häc k.cêu 2 KÕt cêu thðp C së QH vµ kiõn tróc KiÕn tróc Thùc tëp CN + TQ An toµn vµ VS L C c PP sè trong CHKC Kinh tõ XD M y x y dùng KiÕn tróc A KiÕn tróc KÕt cêu nhµ nhµ NÒn vµ mãng A NÒn mãng Kü thuët nhiöt cña CS VN éng lùc häc c«ng tr nh KÕt cêu nhµ ThÐp nhµ ThÐp Kü thuët TC A Kü thuët TC CÊp tho t n íc ThÝ nghiöm CT Kinh tõ XD Kü thuët TC A Kü thuët TC Tæ chøc TC A Tæ chøctc HÖ thèng KT trong CT Thùc tëp CBKT + TQ n tèt nghiöp (15 tuçn)

2 (chuyªn s u ThiÕt kõ nhµ) (chuyªn s u TC vµ QL nhµ) Häc kú 8 Häc kú 8 Häc kú 8 Häc kú C m«i tr êng lt KÕt cêu liªn hîp ThÐp - BT Tù chän(tèi thióu 4/12TC) D tin häc trong TK KC Æc biöt b»ng KC Æc biöt b»ng kim lo¹i VËt lý KT KÕt cêu gç KÕt cêu g¹ch Kü thuët TC B Qu n lý c«ng tr êng XD D tin häc trong TC PT H SX KD trong DNXD Tù chän(tèi thióu 4/10TC) Thèng kª trong XD êng vµ m¹g l íi GT T BÖnh häc vµ SC CT

3 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh CTB vµ dçu khý Gi I tých Kü thuët nhiöt TH C häc c së C së QH vµ kiõn tróc C häc k.cêu Søc bòn VL TT M«I tr êng vµ PT bòn v ng M y x y dùng CN Çu khý vµ QH CT NK cña CS VN C häc k.cêu 2 KÕt cêu thðp Þa chêt CT KiÕn tróc DD &CN A KiÕn tróc Thuû lùc c së MT bión t c éng lªn CT Lý thuyõt é TC cña KCCT TT Þa chêt CT NÒn vµ mãng A NÒn mãng éng lùc häc CTB n mßn VLXD trong MTBiÓn PP sè vµ c c PM D Thùc tëp KTTV Thùc tëp CN + TQ Kinh tõ XD C ng bión A C ng bión CTB cè Þnh A CTB cè Þnh CT b o vö BB CS KTTC CTB CTB mòm vµ PT næi CTB cè Þnh A CTB cè Þnh CT êng èng vµ dçu khý A CT êng èng vµ dçu khý Thi c«ng CTB A Thi c«ng CTB BÓ chøa dçu khý Tù chän(tèi thióu 4/14TC) Tto n gi tußi thä mái KCCT NN Ltr nh D trong CTB CTB chþu t i träng giã & TchuÈn QPCTB Thùc tëp CBKT + TQ n tèt nghiöp (15 tuçn) Kh o s t, K, Sch CTB ChuÈn o n KTCT LËp DA TXDCTB

4 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh CT ven bión Gi I tých Kü thuët nhiöt TH C häc c së C së QH vµ kiõn tróc C häc k.cêu Søc bòn VL TT M«I tr êng vµ PT bòn v ng M y x y dùng CN Çu khý vµ QH CTVB cña CS VN C häc k.cêu 2 KÕt cêu thðp Þa chêt CT KiÕn tróc DD &CN A KiÕn tróc Thuû lùc c së Lý thuyõt é TC cña KCCT MT bión t c éng lªn CT TT Þa chêt CT NÒn vµ mãng A NÒn mãng éng lùc häc CTB n mßn VLXD trong MTBiÓn PP sè vµ c c PM D Thùc tëp KTTV Thùc tëp CN + TQ Kinh tõ XD C ng bión A C ng bión CTB cè Þnh CT b o vö BB A CT b o vö BB CS KTTC CTB LH cöa s«ng vµ ven bión CTB mòm vµ PT næi CTDV KTÕ VB A CTDV KTÕ VB CT êng èng vµ dçu khý Thi c«ng CTVB A Thi c«ng CTVB BÓ chøa dçu khý A BÓ chøa dçu khý Tù chän(tèi thióu 4/14TC) Tto n gi tußi thä mái KCCT NN Ltr nh D trong CTB CTB chþu t i träng giã & TchuÈn QPCTB Thùc tëp CBKT + TQ n tèt nghiöp (15 tuçn) Kh o s t, K, Sch CTB ChuÈn o n KTCT LËp DA TXDCTB

5 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh kü thuët cçu êng TH Gi i tých C së QH vµ kiõn tróc Gi i tých Kü thuët nhiöt C häc c së TT C häc k.cêu Søc bòn VL Þa chêt CT Thuû lùc c së M«i tr êng vµ PT bòn v ng cña CS VN TT Þa chêt CT C häc k.cêu 2 KÕt cêu thðp TV&p.chèng TT NhËp m«n cçu C c PP sè trong CHKC NÒn vµ mãng A NÒn mãng M y x y dùng Kinh tõ XD Thùc tëp CN + TQ ThiÕt kõ vµ XD cçu A ThiÕt kõ cçu ThiÕt kõ HH vµ KSTK êng bé A ThiÕt kõ HH CT êng éng lùc häc c«ng tr nh ThiÕt kõ nòn mæt êng A TK nòn mæt êng & G PA QH GTVT & m¹ng l íi B ThiÕt kõ & XD mè trô cçu ThiÕt kõ XD cçu thðp A ThiÕt kõ cçu thðp C c m«n häc cña chuyªn ngµnh 20 týn chø (chän theo chuyªn ngµnh) xem phçn B1 vµ B Thùc tëp CBKT + TQ n tèt nghiöp (15 tuçn)

6 bé gi o dôc vµ µo t¹o tr êng ¹i häc x y dùng B1 : chuyªn ngµnh êng bé vµ giao th«ng B2 : chuyªn ngµnh x y d ng cçu vµ c«ng tr nh ngçm Häc kú 8 Häc kú 8 Häc kú 8 Häc kú êng s¾t C ng hµng kh«ng vµ s n bay Giao th«ng vµ êng «thþ Kü thuët giao th«ng A Kü thuët giao th«ng XD êng vµ nh gi chêt l îng A X y dùng êng Kinh tõ QL vµ khai th c êng Tin häc øng dông êng ThiÕt kõ & XD hçm GT ThiÕt kõ vµ XD cçu A LËp c c ph ng n cçu XD êng vµ nh gi chêt l îng Tin häc øng dông cçu ThiÕt kõ vµ XD cçu thðp Khai th c kióm Þnh cçu Chuyªn Ò cçu ThiÕt kõ & XD hçm GT ThiÕt kõ & XD hçm GT A ThiÕt kõ vµ XD hçm giao th«ng

7 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh x y dùng c ng - êng thuû TH Gi i tých C së QH vµ kiõn tróc Gi i tých Kü thuët nhiöt C häc c së C häc k.cêu Søc bòn VL Þa chêt CT Thuû lùc c së M«i tr êng vµ PT bòn v ng Thuû v n CT cña CS VN TT Þa chêt CT C häc k.cêu 2 KÕt cêu thðp TT C c PP sè trong CHKC NÒn vµ mãng A NÒn mãng M y x y dùng Q.ho¹ch c ng A Quy ho¹ch c ng H I v n CT TT o ¹c h I v n C«ng tr nh bõn c ng A CT bõn c ng 1 Kinh tõ XD éng lùc häc c«ng tr nh C«ng tr nh bõn c ng A CT bõn c ng TC CTc ng - T CTTC trong X ëng ãng tµu A CTTC trong X ëng T LH dßng s«ng & C trþ s«ng TT c«ng nh n Tham quan CN T H TK CT c ng - T Autocad thiõt kõ c«ng tr nh CT thuû lîi C«ng tr nh êng thuû ª ch¾n sãng vµ CT ven bê C.trÞ cöa s«ng ven bión A ª CS vµ CT chønh trþ TC CTc ng - T A TC CTc ng - êng thuû KT, qlý vµ khai th c C T KiÕn tróc c«ng tr nh Thùc tëp CBKT + TQ n tèt nghiöp (15 tuçn) C c m«n tù chän (tèi thióu 2/6TC) trong nòn Ëm

8 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh x y dùng thuû lîi - thuû iön TH Gi i tých C së QH vµ kiõn tróc Gi i tých Kü thuët nhiöt C häc c së C häc k.cêu Søc bòn VL Þa chêt CT M«i tr êng vµ PT bòn v ng CÊp tho t n íc Thuû lùc c së cña CS VN TT Þa chêt CT C häc k.cêu 2 KÕt cêu thðp TT Thuû v n CT TT o ¹c KT thuû v n C c PP sè trong CHKC NÒn vµ mãng A NÒn mãng M y x y dùng Kinh tõ XD Thñy lùc CT Thñy n ng A Thñy n ng TT c«ng nh n éng lùc häc c«ng tr nh CT trªn tuyõn NL cña TT Thñy c«ng A Thñy c«ng Thi c«ng CT thñy lîi A Thi c«ng CT thñy lîi M y thñy lùc Kinh tõ thñy lîi QH thuû lîi Tin häc chuyªn ngµnh Thñy c«ng A Thñy c«ng Nhµ m y T ANhµ m y T Thi c«ng CT thñy lîi A Thi c«ng CT thñy lîi Thñy n«ng vµ tr¹m b m C ng & GT thñy L häc s«ng & cöa s«ng Cöa van thðp KiÕn tróc Thùc tëp CBKT + TQ n tèt nghiöp (15 tuçn)

9 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh kü thuët tr¾c Þa (Chuyªn ngµnh X y dùng) Gi i tých Gi i tých C häc c së VÏ Þa h nh c së TH m y T. ia C häc k.cêu QH «thþ Þa chêt CT Thuû lùc c së KiÕn tróc DD & CN A KiÕn tróc DD & CN LÝ thuyõt sai sè Tin häc chuyªn ngµnh TT CS cña CS VN TT Þa chêt CT KÕt cêu thðp CC C o.tö GPS Þa chýnh C NÒn vµ mãng A NÒn mãng C së o nh A CT Thùc tëp CN + TQ CSDL b. å sè A CC CS CT Thi c«ng thuû lîi KÜ thuët thi c«ng C së b n å CS viôn th m CT h¹ tçng CS A Þa chýnh ¹i c ng A T. Þa nh c«ng tr nh ngçm CT chuyªn ngµnh TK êng & KT giao th«ng A TK êng X y dùng cçu Quan tr¾c biõn d¹ng Kinh tõ HÖ thèng th«ng tin Þa lý CÊp tho t n íc TC & XD c«ng tr nh «thþ XD & QL khai th c êng X y dùng cçu TK CT c ng êng thuû Thi c«ng c ng êng thuû Tæ chøc XD C c m«n tù chon (tèi thióu 15/23TC) trong nòn Ëm Thùc tëp CBKT + TQ n tèt nghiöp (15 tuçn)

10 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh kü thuët tr¾c Þa (Chuyªn ngµnh Þa chýnh) Gi i tých Gi i tých C häc c së VÏ Þa h nh c së TH m y T. ia C häc k.cêu QH «thþ Þa chêt CT Thuû lùc c së KiÕn tróc DD & CN A KiÕn tróc DD & CN LÝ thuyõt sai sè Tin häc chuyªn ngµnh TT CS cña CS VN TT Þa chêt CT KÕt cêu thðp CC C o.tö GPS Þa chýnh C NÒn vµ mãng A NÒn mãng C së o nh A CT Thùc tëp CN + TQ CSDL b. å sè A CC CS CT ia chýnh chuyªn ngµnh C së b n å CS viôn th m Þa chýnh chuyªn ngµnh A Þa chýnh ¹i c ng A T. Þa nh Qu n lý th«ng tin Êt ai CT chuyªn ngµnh c«ng tr nh ngçm CT h¹ tçng CS LuËt qu n lý Êt ai Kinh tõ HÖ thèng th«ng tin Þa lý Qu n lý tµi nguyªn Quan tr¾c biõn d¹ng Qu n lý Êt ai vµ CT T Þnh gi bêt éng s n Tæ chøc XD CÊp tho t n íc C c m«n tù chon (tèi thióu 9/17TC) trong nòn Ëm Thùc tëp CBKT + TQ n tèt nghiöp (15 tuçn)

11 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh kü thuët tr¾c Þa (Chuyªn ngµnh h¹ tçng «thþ) Gi i tých Gi i tých C häc c së VÏ Þa h nh c së TH m y T. ia C häc k.cêu QH «thþ Þa chêt CT Thuû lùc c së KiÕn tróc DD & CN A KiÕn tróc DD & CN LÝ thuyõt sai sè Tin häc chuyªn ngµnh TT CS cña CS VN TT Þa chêt CT KÕt cêu thðp CC C o.tö GPS Þa chýnh C NÒn vµ mãng A NÒn mãng C së o nh A CT Thùc tëp CN + TQ CSDL b. å sè A CC CS CT Thi c«ng thuû lîi KÜ thuët thi c«ng C së b n å CS viôn th m CT h¹ tçng CS A Þa chýnh ¹i c ng A T. Þa nh c«ng tr nh ngçm CT chuyªn ngµnh TK êng & KT giao th«ng A TK êng Qu n lý th«ng tin Êt ai Qu n lý Êt ai vµ CT T Kinh tõ HÖ thèng th«ng tin Þa lý CÊp tho t n íc TC & XD c«ng tr nh «thþ XD & QL khai th c êng Quan tr¾c biõn d¹ng Qu n lý tµi nguyªn LuËt qu n lý Êt ai Tæ chøc XD C c m«n tù chon (tèi thióu 15/24TC) trong nòn Ëm Thùc tëp CBKT + TQ n tèt nghiöp (15 tuçn)

12 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh vët liöu x y dùng TH Gi I tých H nh Ho¹ Ph p luët VN C Ho häc VC& c c VLVC Kü thuët nhiöt C së c khý 1 Thuû lùc C Ho ph n tých M«i tr êng & PT bòn v ng Kho ng vët vµ th¹ch häc C häc kõt cêu 1 cña CSVN C së c khý CN ho häc KiÕn tróc d n dông &CN A KiÕn tróc d n dông &CN M y n ng chuyón Ho h u c & Polyme iön tö c«ng nghiöp Gi o dôc TC TH thý nghiöm VLXD Ho Silic t ThiÕt bþ nhiöt AThiÕt bþ nhiöt Ho lý Ho keo Ngo¹i ng chuyªn ngµnh VËt lý kiõn tróc TT c«ng nh n trong c c nhµ m y SXVLXD CN chêt kõt dýnh v«c A CN chêt kõt dýnh v«c M y SXVLXD A M y SXVLXD Kinh tõ c«ng nghö VLXD VËt liöu c ch nhiöt CN thuû tinh XD Kü thuët TC C«ng nghö BT chþu nhiöt TCQL xý nghiöp C«ng nghö gèm XD A C«ng nghö gèm XD CN bª t«ng xi m ng A CN bª t«ng xi m ng CN BT Polyme VL chþu löa VL lµm êng TTCBKT + TQ A tèt nghiöp

13 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh m y x y dùng TH ¹i sè TT Gi I tých M«i tr êng & PT bòn v ng H nh Ho¹ C häc c së Ph p luët VN C Kü thuët nhiöt VËt liöu c khý Søc bòn VL Nguyªn lý m y Dung sai & kü thuët o VÏ KT c khý Thuû lùc C C häc kõt cêu tö cña CSVN Chi tiõt m y A Chi tiõt m y KT gia c«ng c khý Thùc tëp CNCK C häc kõt cêu t«- m y kðo C së thiõt kõ MXD M y n ng chuyón A M y n ng chuyón KÕt cêu thðp TruyÒn éng TK KT thi c«ng XD NC thùc nghiöm m y x y dùng iön tö CS KC thðp MXD M y lµm Êt A M y lµm Êt Kinh tõ XD A kõt cêu thðp m y XD Khai th c MXD M y & ThiÕt bþ chuyªn dïng M y SXVLXD A M y SXVLXD Trang bþ iön ATrang bþ iön Kü thuët iòu khión tù éng Tin häc øng dông Kinh tõ XD TTCBKT + TQ A tèt nghiöp

14 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh c giíi ho x y dùng TH ¹i sè TT Gi i tých Ph p luët VN C H nh Ho¹ VËt liöu c khý C häc c së M«i tr êng & PT bòn v ng Søc bòn VL C häc kõt cêu Nguyªn lý m y VÏ KT c khý NÒn mãng A NÒn mãng C häc kõt cêu Dung sai & kü thuët o Thuû lùc C Chi tiõt m y A Chi tiõt m y TT o ¹c cña CSVN TT c«ng nh n TruyÒn éng TK Kü thuët gia c«ng c khý t«- m y kðo C së thiõt kõ MXD Kinh tõ XD M y n ng & CGHCLG A M y n ng & CGHCLG KT iön tö M y & CGHCTBT A M y & CGHCTBT KÕt cêu thðp Kinh tõ XD TC thi c«ng b»ng CGH A TC thi c«ng b»ng CGH M y L & CGHCT A M y L & CGHCT Trang bþ iön iòu khión T Khai th c MXD TTCBKT + TQ A tèt nghiöp

15 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh tin häc x y dùng H nh Ho¹ Ph p luët VN C ¹i sè TT Gi i tých To n týnh to n TH To n rêi r¹c ThuËt to n & CTDL Thùc hµnh TH Søc bòn VL C häc kõt cêu Kinh tõ XD AutoCAD N.cao Ng«n ng LT M y x y dùng C häc kõt cêu cña CSVN C së d liöu KiÕn tróc MT LËp tr nh ph n tých KTCT NÒn mãng A NÒn mãng TT o ¹c Þa chêt CT HÖ qu n trþ CSDL A HÖ qu n trþ CSDL M¹ng m y týnh LT trªn MT Windows Thùc tëp CNXD C«ng nghö PM å ho¹ MT C«ng nghö WEB Chuyªn Ò TH LËp tr nh trong CAD Tù éng ho TK ATù éng ho TK C c PM øng dông trong XD C c m«n chuyªn ngµnh ( xem theo b ng: Ch ng tr nh c c m«n chuyªn ngµnh cña khoa CNTT) TTCBKT + TQ A tèt nghiöp Thuû lùc C

16 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh tin häc H nh Ho¹ Ph p luët VN C ¹i sè TT Gi i tých Logic ¹i c ng cña CNMLN To n rêi r¹c To n týnh to n Thùc hµnh TH 1 XS thèng kª Nh ng NLCB cña CNMLN Lý thuyõt tèi u & «thþ Gi o dôc TC Automat&N g«n ng h nh thøc Ng«n ng LT C Kü thuët iön ThuËt to n & CTDL C së hö iòu hµnh C së lý thuyõt truyòn tin NhËp m«n C së d liöu tö Lý thuyõt iòu khión Kü thuët sè HÖ qu n trþ c së d liöu A HÖ qu n trþ c së d liöu M¹ng m y týnh KiÕn tróc MT Kü thuët vi xö lý Kü thuët truyòn sè liöu cña CSVN C«ng nghö PM å ho¹ MT Ph n tých & thiõt kõ HTTT A Ph n tých & thiõt kõ HTTT Thùc hµnh TH Kü thuët vi xö lý C së d liöu n ng cao ThuËt to n & CTDL n ng cao LËp tr nh hö thèng PP lëp tr nh h íng T TrÝ tuö nh n t¹o A PP lëp tr nh h íng T Xö lý sè týn hiöu An toµn b o mët TT HÖ chuyªn gia C.NghÖ a PT C c m«n chuyªn ngµnh ( xem theo b ng: Ch ng tr nh c c m«n chuyªn ngµnh cña khoa CNTT) TTCBKT + TQ A tèt nghiöp

17 Ch ng tr nh µo t¹o c c m«n chuyªn ngµnh khoa cntt Häc kú PM HT TX1 TX2 TX3 TX C«ng nghö WEB LT hö thèng m¹ng KÕt cêu thðp KÕt cêu thðp KÕt cêu thðp Thuû lùc CT HÖ qu n trþ c së A LT hö thèng NhËp m«n cçu DL1 m¹ng KiÕn tróc 1 NhËp m«n cçu Thuû v n CT A HÖ qu n trþ c së M«h nh ho vµ MP ThiÕt kõ vµ x y 7 DL n ng cao dùng cçu 1 A KiÕn tróc 1 ThiÕt kõ vµ x y M¹ng m y týnh NC Thuû n ng dùng cçu 1 A c«ng nghö PM TK häc & KSTK A M¹ng m y týnh êng bé N. d¹ng, XL tiõng nãi n ng cao KÕt cêu nhµ Thuû c«ng 1 A ThiÕt kõ vµ x y A TK häc & å ho¹ m y týnh 2 Chuyªn Ò 1 dùng cçu 1 KSTK êng bé KÕt cêu thðp A å ho¹ Giao th«ng vµ m y týnh nhµ TK häc & KSTK êng «thþ êng bé LËp tr nh LINUX LËp tr nh trªn MT Windows Qu n lý dù n CNTT C«ng nghö Web n ng cao å n tæng hîp C# vµ MT NET PM nguån më & TK Web LT trong m«i tr êng nhóng Chuyªn Ò An ninh m¹ng LT øng dông m¹ng A lëp tr nh øng dông m¹ng A m«h nh ho vµ m«pháng Logic mê vµ iòu khión mê Chuyªn Ò A Thuû c«ng Thuû c«ng Nhµ m y T A Nhµ m y T Thi c«ng c«ng tr nh thuû lîi A Thi c«ng c«ng tr nh thuû lîi KÕt cêu nhµ thðp nhµ thðp Kü thuët TC A Kü thuët TC Tæ chøc thi c«ng A lëp c c m«n PA cçu ThiÕt kõ vµ x y dùng cçu thðp A ThiÕt kõ vµ x y dùng cçu thðp ThiÕt kõ vµ x y dùng mè trô cçu ThiÕt kõ vµ x y dùng hçm giao th«ng ThiÕt kõ nòn & mæt êng A thiõt kõ nòn mæt êng & nh gi PA ThiÕt kõ vµ x y dùng mè trô cçu Qui ho¹ch GTVT vµ m¹ng l íi êng «t« XD êng & DGCL A XD êng & DGCL

18 ` Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh kü s kinh tõ x y dùng TH Gi I tých NhËp m«n QTKD lèi CM cña ng CSVN PL trong XD TT tr¾c Þa KiÕn tróc M y XD C kõt cêu KiÕn tróc å n K.tróc C së QH vµ kiõn tróc Þa chêt CT å n C kõt cêu NÒn & mãng å n NÒn mãng KC thðp Thñy lùc CS KT thi c«ng Kinh tõ häc CÊp tho t n íc TT c«ng nh n KT thi c«ng «n KT thi c«ng Kinh tõ XD Kinh tõ Çu t å n K.tÕ Çu t Þnh møc KT Trong XD å n.møc KT trong XD Tæ chøc XD Qu n lý dù n M«h nh to n KT& Tin D Thèng kª trong XD Tæ chøc XD å n tæ chøc XD Þnh gi SF Tµi chýnh DNXD Marketing trong XD Kinh tõ XD 2 & ngh.vô Êu thçu å n K.tÕ XD PT ho¹t éng SXKD H¹ch to n kõ to n KÕ ho¹ch Dù b o TT CBKT å n Tèt nghiöp

19 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh Kü s Kinh tõ & QL T TH Gi I tých NhËp m«n QTKD lèi CM cña ng CSVN TT tr¾c Þa KiÕn tróc M y XD QH «thþ å n QH «thþ C kõt cêu Þa chêt CT Thñy lùc CS å n CN GIS C kõt cêu NÒn & mãng å n NÒn mãng KC thðp KT thi c«ng Kinh tõ häc PL trong XD CÊp tho t n íc X héi häc «thþ TT c«ng nh n Kinh tõ c«ng céng KT thi c«ng «n KT thi c«ng Kinh tõ XD PT& nh gi Dù n Çu t n PT& G Dù n Çu t møc KTXD & D.vô CI T A.møc KTXD&DVCI T Qu n lý «thþ M«h nh to n KT& Tin D Kinh tõ «thþ å n Kinh tõ «thþ Kinh tõ XD Marketing trong XD Tµi chýnh «thþ Tæ chøc XD CT «thþ A TCXD CT T PT k.tõ trong DN cã HDDV KÕ ho¹ch XD «thþ H¹ch to n KT Trong DN Þnh gi SFHH TT CBKT å n Tèt nghiöp

20 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh CN & ql MÔI TRƯỜNG TH Gi I tých Sinh th I häc C së vi sinh Trong KTMT TN Vi sinh vët. lèi CM cña ng CSVN CCT & CTV KT iön tö KT NhiÖt Hãa MT C së c khý TT c khý Q,tr nh CN M«i tr êng C kõt cêu K.tróc DD-CN å n K.tróc C së QH vµ kiõn tróc Thùc tëp CCT& CTV Thñy lùc CS QL tæng hîp Nguån n íc Quan tr¾c PTMT TH Q.tr¾c PTMT Q,tr nh CN M«i tr êng VL K.tróc å n M y éng lùc Th«ng giã ML tho t n íc M a & n. th i A ML t. n íc M a & n. th i Thùc tëp CN Tin häc D éc häc MT SX s¹ch h n CTN trongnhµ vµ CT A CTN t.nhµ XL chêt th i láng A XL chêt th i láng XL «nhiôm KK Bªn trong CT A XL «nhiôm KKbªn trong CT Kinh tõ XD VÖ sinh sinh th i Thi c«ng Ngµnh MT XL khý th i bªn ngoµi CT A XL khý th i bªn ngoµi CT XL chêt th I r¾n A XL chêt th I r¾n QH & Q.lý MT K.so t chêt th I nguy h¹i Kinh tõ MT TT CBKT å n Tèt nghiöp

21 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh hö thèng kü thuët trong ct TH Gi I tých CS sinh th I häc lèi CM cña ng CSVN CS c khý TT c khý Hãa MT KT NhiÖt CS Hãa lý trong KTMT K.tróc DD-CN å n K.tróc C kõt cêu KT iön tö KT NhiÖt Th«ng giã iön chiõu s ng & L A iön c. s ng & L M y b m, m y qu¹t Thñy lùc CS TB o MT TT quan tr¾c MT khý å n Th«ng giã A th«ng giã CÊp n íc «thþ CTN trongnhµ vµ CT A CTN t.nhµ TT liªn l¹c B o éng KT l¹nh A KT l¹nh Tho t n íc T CÊp ga & cêp khý nðn A CÊp ga & cêp khý nðn Tin häc D K.so t & BV MTKK Thang m y Thang cuèn Kinh tõ XD VL K.tróc T.c«ng HTKT Trong CT K.tÕ ngµnh HTKT XL khý th i A XL khý th i iòu hßa Kh«ng khý A iòu hßa Kh«ng khý HT phßng & Ch a ch y An toµn lao éng Tù éng hãa TT CBKT å n Tèt nghiöp Thùc tëp CN

22 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh cêp tho t n íc TH Gi I tých CS sinh th I häc lèi CM cña ng CSVN CS c khý TT c khý TT tr¾c Þa CCT & CTV KT iön tö C kõt cêu TT CCT & CTV Hãa n íc & Hãa MT Thñy lùc KT NhiÖt & nòn mãng K.tróc DD-CN å n K.tróc QH «thþ å n M y thñy lùc Vi sinh vët n íc CT thu, Tr¹m b m A CT thu Tr¹m b m VËt lý K.tróc Thñy v n Kinh tõ XD Thùc tëp CN Tin häc D LuËt XD, LuËt BVMT & ML cêp n íc A M.l íi cêp n íc ML tho t n íc m a, n.th i A ML tho t n.m a, n.th i BV & QL T.hîp N.n íc L & T hãa HT cêp n íc T.c«ng CT CTN A Thi c«ng CT CTN M. iön T.nhµ & CT CTN trongnhµ vµ CT A CTN t.nhµ CÊp n íc & VSNT XL n íc cêp A XL n íc cêp XL n íc th i A XL n íc th i K.tÕ ngµnh n íc QL chêt th I r¾n TT CBKT å n Tèt nghiöp

23 Trêng ¹i häc xd Ch ng tr nh µo t¹o khoa kiõn tróc ngµnh KiÕn tróc (5 N m ) Häc kú cña CNMLN VÏ mü thuët H nh häa Tin häc ¹i c- ng GD thó chêt To n 1 (L) C së kiõn tróc cña CNMLN GD thó chêt VÏ mü thuët To n 2 (L) H nh häa Cao së kiõn tróc (5T) C lý thuyõt LS kiõn tróc Mü thuët C së t¹o h nh Gi o dôc TC KiÕn tróc nhµ ë Autocad å n kiõn tróc DD å n kiõn tróc DD Lý thuyõt kiõn tróc Gi o dôc TC CÊu t¹o nhµ DD KiÕn tróc c«ng céng ThiÕt kõ nhanh å n kiõn tróc DD å n kiõn tróc DD C häc c«ng tr nh VÏ ghi (2tuÇn) KiÕn tróc CN VËt lý kiõn tróc LÞch sö «thþ å n kiõn tróc DD å n kiõn tróc DD nòn mãng ThiÕt kõ nhanh 2 tto05-1 GD thó chêt Néi thêt VËt lý kiõn tróc QH «thþ å n kiõn tróc DD å n kiõn tróc DD L.sö NT, Mü häc, X héi häc ThiÕt kõ nhanh KiÕn tróc CN Thùc tëp CN + TQ T tëng HCM Kinh tõ XD QH «thþ iön kü thuët CÊp tho t níc å n QH å n KTCN KÕt cêu c«ng tr mh Ph p luët VN C ThiÕt kõ nhanh êng lèi CM cña ng CSVN iªu kh¾c å n KTCN å n QH Kü thuët «thþ ThiÕt kõ nhanh Th«ng giã Kü thuët tæ chøc thi c«ng å n tæng hîp Chuyªn Ò QH Chuyªn Ò CN Chuyªn Ò DD Chuyªn Ò lý thuyõt M«i trêng & c nh quan Thùc tëp CBKT(5t å n tèt nghiöp (19T)

24 Trêng ¹i häc xd Ch ng tr nh µo t¹o khoa kiõn tróc ngµnh qui ho¹ch (5n m ) Häc kú cña CNMLN VÏ mü thuët H nh häa Tin häc ¹i c- ng GD thó chêt To n 1 (L) Cao së kiõn tróc cña CNMLN GD thó chêt VÏ mü thuët To n 2 (L) H nh häa (5T) C lý thuyõt LS kiõn tróc & LS nghö thuët Nguyªn lý kiõn tróc DD KTCN&CT Çu mèi h¹ tçng kiõn tróc T Gi o dôc TC Lý thuyõt kiõn tróc & c së t¹o h nh å n kiõn tróc DD å n kiõn tróc DD Autocad Sö dông b n å&hö thèng Gis Gi o dôc TC Mü häc&x héi häc C së Qui ho¹ch Kü thuët tæ chøc TC å n kiõn tróc DD å n kiõn tróc DD Nguyªn lý kiõn tróc DD C häc c«ng tr nh VÏ ghi (2tuÇn) A c«ng tr nh CN& Çu mèi h¹ tçng K.thuËt Gi o dôc TC CÊp tho t níc CT & «thþ Kü thuët m«i trêng Ph p luët VN ¹i c ng LÞch sö «thþ QH «thþ C Êt nòn mãng ThiÕt kõ «thþ C së VHVN & Þa lý K.tÕ VN Qui tr nh & PP lëp QH QH & kiõn tróc c nh quan KhÝ hëu XD & kióm so t tiõng ån å n QH å n QH Thùc tëp CN + TQ Kinh tõ XD & «thþ T tëng HCM QH vïng & QH n«ng th«n QH c i t¹o & b o tån di s n QH hö thèng giao th«ng å n QH å n QH ThiÕt kõ nhanh KÕt cêu c«ng tr nh êng lèi CM cña ng CSVN Qu n lý «thþ & chýnh s ch «thþ å n QH å n QH QH hö thèng iön th«ng tin QH san nòn tho t níc ThiÕt kõ nhanh Sinh th i.thþ QH m«i trêng å n tæng hîp Chuyªn Ò QH Chuyªn Ò QH Chuyªn Ò kiõn tróc Lý luën phª b nh kiõn tróc&qh Thùc tëp CBKT(5t) å n tèt nghiöp (19T)

25

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Tªn ch tr nh: Tin häc Tr nh é Cao ¼ng Ngµnh Tin häc Lo¹i h nh ChÝnh quy Khung Ch tr nh µo t¹o chuyªn ngµnh nh tin häc: TT 7.1. KiÕn thøc gi o dôc ¹i c : Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu . Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc 12-13 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo QuyÕt Þnh Kýngµy SèTÝn ChØTÝch Lòy Chung 138 ióm Trung

Chi tiết hơn

Tiªu chuÈn Quèc tÕ

Tiªu chuÈn Quèc tÕ 50(436) IEC 1990 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (436) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 436: tô iön c«ng suêt IEC50436_9B74A5.doc 1 / 16 50(436) IEC 1990 2 Môc lôc lêi nãi Çu... VI

Chi tiết hơn

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98)

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98) iòu kho n kõt hîp vò b o hióm con ng êi (KHCN- BV 98) (Ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè 2962/PHH2-97 ngµy 23/12/1997 cña Tæng Gi m èc Tæng C«ng ty B o hióm ViÖt Nam - Lµ mét bé phën cêu thµnh vµ Ýnh kìm

Chi tiết hơn

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë B¾c Ninh ç V n Thiªm Phã tr ëng ban Th êng trùc Ban Tæ chøc TØnh uû îc t i lëp n m 1997, hiön nay B¾c Ninh cã 125 x, ph êng, thþ trên (sau y gäi chung lµ c së), gåm 637

Chi tiết hơn

Mét c¸ch míi trong ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang

Mét c¸ch míi  trong ®µo t¹o, båi d­ìng  c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang Mét c ch míi trong µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë Hµ Giang Vµng XÝn D Phã tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Hµ Giang lµ tønh miòn nói, biªn giíi, cã tæng diön tých tù nhiªn 7.884 km2, víi trªn 274 km êng biªn

Chi tiết hơn

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n ng PhÇn tæng qu t Néi dung Trang Lêi nãi Çu 2 PhÇn 601-01 - C c thuët

Chi tiết hơn

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0 Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: 2010-2011 Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/03/2011 Thêi gian 180 phót (Kh«ng kó thêi gian giao

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf Uû ban nh n d n tønh S n La thùc hµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) cho cêp x vµ th«n b n (Tµi liöu chønh söa lçn thø n m) SFDP Tµi liöu VDP 1 S

Chi tiết hơn

Microsoft Word - So

Microsoft Word - So NÒn kinh tõ tri thøc vμ c c chø tiªu thèng kª ph n nh NguyÔn BÝch L m ViÖn Khoa häc Thèng kª Trong mét thëp kû trë l¹i y, c c nhµ kinh tõ vµ qu n lý t¹i nhiòu quèc gia trªn thõ giíi Ò cëp Õn kh i niöm

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Tªn ch tr nh: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Sö Tr nh é µo t¹o: Cao ¼ng Ngµnh µo t¹o: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Lo¹i h nh µo t¹o: ChÝnh quy Néi dung ch tr nh: Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Sè TT Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls ¹i häc quèc gia hµ néi Tr êng ¹i häc kinh tõ th viön DANH S CH KHO LUËN TèT NGHIÖp ngµnh qu n trþ kinh doanh n m 2008 TT KÝ hiöu Hä vµ tªn 1 K 538 L u Hoµng Anh Tªn Ò tµi Hoµn thiön c«ng t c x y dùng v

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC NỘI DUNG CHƯƠNG: 6.1 Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC 6.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC MỤC TIÊU CHƯƠNG 6 1. Chỉ ra sự cần thiết, quan điểm, bản chất,

Chi tiết hơn

GPRCMP001

GPRCMP001 C NG TY TNHH MANULIFE (VIÖT NAM) ("C«ng Ty") Þa chø: Manulife Plaza, 75 Hoµng V n Th i, Ph êng T n Phó, QuËn 7, Tp. HCM LÜnh vùc kinh doanh: B o hióm nh n thä vµ Çu t tµi chýnh iön tho¹i: 8 5416 6888 Fax:

Chi tiết hơn

32 TCVN pdf

32 TCVN pdf B n vï nhµ vµ c«ng tr nh x y dùng -B n vï l¾p ghðp c c kõt cêu chõ s½n 1. Ph¹m vi vµ lünh vùc p dông Tiªu chuèn nµy quy Þnh c c nguyªn t¾c chung Ó lëp c c b n vï thi c«ng dµnh cho lünh vùc l¾p ghðp kõt

Chi tiết hơn

ICIC.LMT

ICIC.LMT Thö nghiöm chþu löa - c c bé phën kõt cêu cña toµ nhµ PhÇn 4 - c c yªu cçu riªng èi víi bé phën ng n c ch øng chþu t i. Fire - resistance tests - Elements of building construction - Part 4 - Specific requirements

Chi tiết hơn

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ Bé Gi o Dôc & µo t¹o ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n kü thuët xðt nghiöm (chuyªn ngµnh xðt nghiöm) (Ban hµnh theo QuyÕt Þnh sè:12/2001/q -BGD& T ngµy 26 th ng 4 n m 2001 cña Bé Gi o dôc & µo t¹o) Hµ Néi, th

Chi tiết hơn

BiÓu sè 11

BiÓu sè 11 4 n vþ: C«ng ty cæ phçn C ng o¹n X Þa chø: Sè 15 êng Ng«QuyÒn - H i Phßng MÉu sè B 9 - DN Ban hµnh theo Q sè: 15/26/Q -BTC ngµy 2/3/26 cña Bé tr ëng BTC B n thuyõt minh b o c o tµi chýnh Quý 1 n m 212

Chi tiết hơn

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u X héi häc sè 3 (79), 2002 49 MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh t¹i vïng ch u thæ Th i B nh vµ vïng nói iön Biªn, Lai Ch u Ng«ThÞ ChÝnh C cêu nh n khèu, lao éng lµ mét trong nh

Chi tiết hơn

chieu sang nhan tao.pdf

chieu sang nhan tao.pdf Nhãm T ChiÕu nh n t¹o c c nhµ c«ng nghiöp vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp Artificial lighting in industrial buildings and industrial works Tiªu chuèn nµy îc sö dông Ó thiõt kõ chiõu nh n t¹o bªn trong, bªn ngoµi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc B o c o T nh h nh sxkd n m 2011 & KÕ HO¹CH SXKD n m 2012 KÝnh th a: Toµn thó c c Quý vþ cæ «ng Thay mæt Ban iòu hµnh C«ng ty CP Nhùa ThiÕu Niªn TiÒn Phong t«i xin b o c o víi c c Quý vþ cæ «ng vò t nh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noi qui lao dong

Microsoft Word - noi qui lao dong Tæng c«ng ty XDCTGT 1 C«ng ty CP CÇu 14 cienco1 Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Hµ Néi, ngµy 10 th ng 06 n m 2010 Néi qui lao éng Ch ng I: èi t îng vµ ph¹m vi p dông iòu 1:

Chi tiết hơn

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls C«ng ty Cæ PhÇn hμng h i hμ néi P703, Ocean Park Building, Sè 1 µo Duy Anh, èng a, Hµ Néi MÉu sè B 09 - DN (Ban hµnh theo Q sè 15/2006/Q -BTC Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr ëng BTC) B n thuyõt minh b o c o

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DLVN

Microsoft Word - DLVN v n b n kü thuët o l êng viöt nam LVN 140 : 004 Èm kõ Assman - Quy tr nh kióm Þnh Assman aspirated hygrometers - Methods and means of verification 1 Ph¹m vi p dông V n b n kü thuët nμy quy Þnh quy tr nh

Chi tiết hơn

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ 50(371) IEC 1984 1/ 26 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (371) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 371 iòu khión tõ xa IEC50371_3CFFB.doc 1 / 26 50(371) IEC 1984 2/ 26 Môc lôc Lêi nãi Çu

Chi tiết hơn

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004 Quèc héi LuËt sè: 29/2004/QH11 Céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Quèc héi n íc céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam Kho XI, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 25 th ng 10 Õn ngµy 03 th ng 12

Chi tiết hơn

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n X héi häc sè 3 (79), 2002 57 Phô n lµm c«ng t c nghiªn cøu khoa häc x héi - nh ng thuën lîi vµ khã kh n L u Ph ng Th o 1. Vµi nðt vò t nh h nh n c n bé nghiªn cøu ViÖn Khoa häc x héi t¹i thµnh phè Hå ChÝ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc c«ng ty cp nhùa tntp c: Sè 2 An µ, L¹ch Tray, NQ, H i Phßng céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc =============================== Biªn b n ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 2011

Chi tiết hơn

untitled

untitled Khoa häc ViÖt nam ang ë u? Ph¹m Duy HiÓn Theo s ch KHCN ViÖt nam 2003, c n íc hiön cã 50 ngh n ng êi lµm R&D, n m 2003 nhµ n íc chi ra 1380 tû ång thuéc ng n s ch trung ng (kho ng 90 triöu USD) Ó thùc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc 7. Mét sè c c Business Park trªn thõ giíi Thung lòng Silicon Chñ Çu t, së h u: Khëi Çu tõ Tr êng ¹i häc Standford. VÞ trý: San Francisco, California, Hoa Kú. DiÖn tých: Khëi Çu 3.240ha vµ ang tiõp tôc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC ghi hå s tuyón sinh ¹i häc vlvh n m 2018 --------- Ó khai hå s tuyón sinh ¹i häc VLVH thý sinh cçn thùc hiön c c b íc sau : 1. äc kü th«ng b o tuyón sinh t¹i chøc cã cña Tr êng; downloa th«ng b o sè 08/TB-

Chi tiết hơn

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền Bµi 6 ¹i c ng vò g y x ng (Cñ tiõt) môc tiªu 1. Nªu îc Þnh nghüa vµ nguyªn nh n cña g y x ng. 2. M«t îc triöu chøng l m sµng vµ biõn chøng cña g y x ng. 3. N¾m îc tiõn trión cña g y x ng. 1. Þnh nghüa

Chi tiết hơn

No tile

No tile v n hãa lµ nòn t ng tinh thçn cña x héi ph¹m quang nghþ Uû viªn Ban ChÊp hµnh Trung ng ng Bé tr ëng Bé V n hãa Th«ng tin NghÞ quyõt Trung ng n m (kho VIII) vò "X y dùng vµ ph t trión nòn v n ho ViÖt Nam

Chi tiết hơn

héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si

héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si phßng thi sè: 1 1 CH0001 Hoµng B o An 10.04.1993 Th i Nguyªn Nam Kü thuët iön 2 CH0002 L ng ThÞ An 06.05.1995 L¹ng S n N DT KV1 3 CH0003 Ph¹m ThÞ An 24.06.1974 Th i Nguyªn N KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 4 CH0004

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng H KTQD M ng ký :... PhiÕu ng ký xðt tuyón sinh ¹i häc h nh thøc VLVH Kú xðt tuyón: Ngµy 8, 9 th ng 8 n m 2017 t¹i... Hä vµ tªn (viõt b»ng ch in hoa cã dêu)...nam(0), n (1)...

Chi tiết hơn

76 TCVN pdf

76 TCVN pdf KiÓm tra kh«ng ph huû Ph n lo¹i vµ nh gi khuyõt tët mèi hµn b»ng ph ng ph p phim r nghen Non- destructive Classification and evaluation of seam defects by mean of radiogrammes Tiªu chuèn nµy p dông cho

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc ñy ban nh n d n tønh S n La Tµi liöu h íng dén ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM SFDP Tµi liöu PAEM 1 Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu h íng dén Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña

Chi tiết hơn

S yÕu lý lÞch

S yÕu lý lÞch 6 X héi häc sè (6 ) 000 Bïi Quang Dòng Cho Õn thëp kû chýn m i, ViÖt Nam vén lµ n íc n«ng nghiöp víi d n sè n«ng th«n chiõm kho ng 80% tæng sè d n sè c n íc vµ kho ng 7% d n sè lao éng. NÕu nh chóng ta

Chi tiết hơn

TCXDVN

TCXDVN Ch ng 12 TiÖn nghi vµ an toµn Môc tiªu C c quy Þnh trong ch ng nµy nh»m: 1) B o m iòu kiön, m«i tr êng sèng hîp vö sinh, tiön nghi vµ an toµn cho ng êi sö dông bªn trong c«ng tr nh. 2) B o vö c«ng tr nh

Chi tiết hơn

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt Bài 2 Tổng quan về các loại thiết kế NC thường áp dụng trong bệnh viện PGS.TS. L u Ngäc Ho¹t Viện YHP và YTCC Trường ĐHY Hà Nội Câu hỏi Theo Anh/Chị các bác sỹ bệnh viện thường sử dụng các loại thiết kế

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E Page 1 of 5 c«ng t c giao Êt kho n rõng vµ qu n lý rõng céng ång th«n b n ë tønh hoµ b nh Bïi V n Chóc Chi côc trëng Chi côc PTLN Hoµ B nh Hoµ B nh lµ mét TØnh miòn nói, cã 11 HuyÖn, ThÞ, 214 Phêng, X,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc vò Tµi liöu tham kh o Dµnh cho gi ng viªn tham gia ToT SFDP Tµi liöu PAEM 3 B n ph c th o 28.05.03 Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu ToT trong PAEM Néi dung 1 Giíi

Chi tiết hơn

rpch.frx

rpch.frx . Häc viön Ng n hµng Phßng µo T¹o Häc Kú 1 - N m Häc 17-18 XÐt iòu kiön tèt nghiöp - HÖ Liªn th«ng H VHVL - KÕ to n (LTD11TKT) Sè TÝn ChØ TÝch Lòy Chung 49 ióm Trung B nh TÝch Lòy 5.00 MÉu In D7080B1 Trang

Chi tiết hơn

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Bïi Trung Thµnh UVBTV, Tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Tù hµo îc sèng trªn m nh Êt céi nguån cña d n téc, n i c c Vua Hïng më Êt, lëp n íc cho mu«n êi con

Chi tiết hơn

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh -

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - huyön - x 1 - èi víi cêp tønh. a - Nh ng kõt qu ¹t

Chi tiết hơn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn ThS Chuyên ngành: Du lịch Người hướng dẫn: PGS.TS.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Sè: 31 /2009/TT-BGD T CéNG HOμ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi, ngμy 23 th ng 10 n m 2009 TH NG T Ban hμnh Quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý

Chi tiết hơn

LuËt

LuËt LuËt Gi o dôc cña Quèc héi n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt nam sè 38/2005/QH11 ngµy 14 th ng 6 n m 2005 C n cø vµo HiÕn ph p n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam n m 1992 îc söa æi, bæ sung theo NghÞ

Chi tiết hơn

vncold.vn

vncold.vn ph t trión b m va, b m thuû lu n, thuû iön nhá phôc vô c«ng nghiöp ho, hiön ¹i ho n«ng th«n miòn nói TS. Hoµng V n Th¾ng 1 Tãm t¾t: N íc ta cã nguån thñy n ng phong phó, nõu îc khai th c sï gãp phçn ph

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc Héi th o ph n nh rót kinh nghiöm cho c n bé khuyõn l m x Tµi liöu kho häc B n th o lçn 1 S n La, th ng 7, 2002 Chia sî trong x cña b¹n (1) Môc tiªu Vµo cuèi phçn nµy häc viªn cã thó... cã ñ tù tin Ó chia

Chi tiết hơn

Ch­ng 6

Ch­ng 6 Ch ng 6 Hecni (Hernia) (tho t vþ) I. Kh i niöm vò hecni 1. Þnh nghüa Hecni lµ chø mét phçn néi t¹ng tõ trong xoang bông tho t ra n»m ë vþ trý kh c, phçn néi t¹ng Êy lu«n îc phóc m¹c che phñ, da vïng bông

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4 Page 1 of 8 B o c o Kh o s t t nh h nh vën dông chýnh s ch giao rõng tù nhiªn vµ hëng lîi ë tønh S n La Ph¹m Xu n Ph ng Vô ChÝnh S ch N«ng nghiöp vµ PTNT 1. Tãm t¾t Bµi viõt nµy kh i qu t t nh h nh trión

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc Ch ng 6. thanh chþu lùc phøc t¹p I. Kh i niöm Khi trªn CN cña thanh uêt hiön tõ hai thμnh phçn néi lùc trë lªn th gäi lμ thanh chþu lùc phøc t¹p. VÝ dô, mét trôc truòn võa chþu o¾n võa chþu uèn, Tæng qu

Chi tiết hơn

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF HIV/AIDS: Gi m nguy c nh h ëng tíi t ng tr ëng kinh tõ vµ xo ãi gi m nghìo ë ViÖt Nam Tuyªn bè cña Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam * * * t¹i Héi nghþ nh gi gi a kú cña Nhãm t vên, Sa

Chi tiết hơn

PDFTiger

PDFTiger BỘ GIÁO DỤC VÀ ðào TẠO TRƯỜNG ðh KINH TẾ QUỐC DÂN Số: 277/TB-ðHKTQD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011 THÔNG BÁO HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ðẳng

Chi tiết hơn

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh tõ bao gåm c c phßng, ban vµ nha trùc thuéc trong ã

Chi tiết hơn

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me v n b n kü thuët o l êng vöt nam ThÕt bþ chuón æ p suêt - Qu tr nh höu chuèn Pressure Transducer and Transmtter - Methods and means of calbraton 1 Ph¹m v p dông V n b n kü thuët nμ qu Þnh ph ng ph p vμ

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt Ch n nu«i tr u bß Cμy kðo NỘI DUNG C së khoa häc cña sù co c nh gi kh n ng lao t c cña tr u bß Nh ng nh n tè nh h ëng søc lao t c Nu«i d ìng tr u bß cµy kðo Ch m sãc tr u bß cµy kðo Chän läc vµ sö dông

Chi tiết hơn

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam Bé x y dùng Sè: 788/Q -BXD Céng hoμ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th ng 8 n m 2010 QuyÕt Þnh VÒ viöc c«ng bè H íng dén o bãc khèi l îng x y dùng c«ng tr nh Bé tr ëng

Chi tiết hơn

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n)

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n) C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I - 2011 (ch a îc kióm to n) C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt

Chi tiết hơn

NHỮNG CÂU HỎI CÓ KHẢ NĂNG RA KHI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC LỚP KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT Học viên phải trả lời bằng cách đánh dấu chọn ( x ) vào các dòng. T

NHỮNG CÂU HỎI CÓ KHẢ NĂNG RA KHI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC LỚP KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT Học viên phải trả lời bằng cách đánh dấu chọn ( x ) vào các dòng. T NHỮNG CÂU HỎI CÓ KHẢ NĂNG RA KHI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC LỚP KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT Học viên phải trả lời bằng cách đánh dấu chọn ( x ) vào các dòng. Trong một bảng phải chọn ít nhất 1 dòng nhưng không

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) 3.5121974 (04) 3. 6210196 ; Fax : (04) 3.6210201 ; Email : phathanh@xbgdhn.vn hoặc các cửa

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 X c Þnh v a x éng m¹ch c nh b»ng siªu m doppler ë bönh nh n t ng huyõt p vµ c c yõu tè liªn quan PGS.TS. T«v n h I TS. Bïi Xu n TuyÕt 1 Æt VÊn Ò VX M lµ mét trong nh ng bönh phæ biõn G y tæn th ng m¹ch

Chi tiết hơn

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu Tiªu chuèn thiõt kõ cçu 390 PhÇn 9 - MÆt cçu vµ hö mæt cçu 9.1. Ph¹m vi PhÇn nµy bao gåm c c quy Þnh Ó ph n tých vµ thiõt kõ mæt cçu vµ hö mæt cçu b»ng bª t«ng vµ kim lo¹i vµ c c tæ hîp cña chóng chþu

Chi tiết hơn

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA Page 1 of 7 Ch ng tr nh hç trî l m nghiöp x héi B n tin chuyªn Ò L m nghiöp x héi Sè 3, th ng 6/2001 Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y: Mét vµi kinh nghiöm sau 5 n m tham gia SFSP Ts. Peter Taylor Cè vên

Chi tiết hơn

¹i häc huõ héi ång tuyón sinh h, c Khoa Du lþch Stt Hä vµ tªn thý sinh danh s ch thý sinh ng ký xðt tuyón nguyön väng 2 n m 2012 (TÝnh Õn ngµy: 30/08/

¹i häc huõ héi ång tuyón sinh h, c Khoa Du lþch Stt Hä vµ tªn thý sinh danh s ch thý sinh ng ký xðt tuyón nguyön väng 2 n m 2012 (TÝnh Õn ngµy: 30/08/ ¹i häc huõ héi ång tuyón sinh h, c Khoa Du lþch danh s ch thý sinh ng ký xðt tuyón nguyön väng 2 n m 2012 (TÝnh Õn ngµy: 30/08/12) (DHD.D310101) - Ngµnh: Kinh tõ 1 Lª ThÞ Anh µo 08/05/94 26159 A 2 7.25

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NỘI DUNG CHƯƠNG 5.1 Tổng quan về lập kế hoạch PTTT 5.2 Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT 5.3 Các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT 7.4 Lập thời gian biểu PTTT

Chi tiết hơn

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004 Tæng môc lôc n m 2012 LÝ luën, lþch sö nhµ n íc vµ ph p luët 1 TS. Hoµng xu n ch u C c h íng tiõp cën trong nghiªn cøu khoa häc ph p lý ë ViÖt Nam 7 16 2 Sù l nh ¹o cña ng céng s n ViÖt Nam èi víi Nhµ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc s ng kiõn kinh nghiöm Mét sè biön ph p n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng mçm non. I. Lý do chän Ò tµi. Gi o dôc MÇm non lµ cêp häc Çu tiªn cña hö thèng gi o dôc quèc d n cã vþ trý Æc biöt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN doc

Microsoft Word - TCVN doc tcvn T i ª u c h u È n q u è c g i a ISO 10333 5 : 2001 XuÊt b n lçn 1 HÖ thèng chèng r i ng c nh n PhÇn 5: C c bé phën nèi cã cæng tù ãng vµ tù kho Personal fall-arrest systems - Part 5 : Connectors with

Chi tiết hơn

7.mdi

7.mdi TIÕP THÞ TH VIÖN QUA M¹NG INTERNET NguyÔn H u NghÜa T rong ho¹t éng th viön vµ th«ng tin, kh i niöm marketing kh«ng cßn xa l¹. C c c u hái îc a ra th o luën rêt nhiòu xung quanh chñ Ò cã ph i tr tiòn hay

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B Page 1 of 9 Giíi thiöu néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt nam - thôy ión (1996-2000) 1. giíi thiöu vò néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh Trong

Chi tiết hơn

Microsoft Word TCN doc

Microsoft Word TCN doc Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam Bé giao th«ng vën t i Tiªu chuèn ngµnh Tr¹m trén bª t«ng nhùa nãng Yªu cçu kü thuët Ph ng ph p kióm tra 22 Tcn 255-1999 Cã hiöu lùc tõ: 25/02/1999 (Ban hµnh kìm theo QuyÕt

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu Môc lôc Môc lôc...1 Lêi nãi Çu...3 Tæng quan vò ch ng tr nh San NÒn...4 Mét sè quy Þnh chung cña ch ng tr nh San NÒn...6 I. n vþ sö dông...6 II. HÖ to¹ é...6 III. Biªn giíi h¹n...6 IV. êng ång møc...6

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi B ng ióm Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Líp QU N Lý HCNN Vµ QL NGµNH G

Bé gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi B ng ióm Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Líp QU N Lý HCNN Vµ QL NGµNH G Bé gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc 1 1001 Bïi ThÞ An 10-10-1994 N 6.5 ¹t GD MÇm non-a 2 1002 Cï ThÞ L u An 15-10-1996 VËt lý-a

Chi tiết hơn

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói S ch h íng dén cho n«ng d n miòn nói c ch trång c i b¾p Môc lôc C c lo¹i rau hä thëp tù... 4 Lµm Êt v ên m... 7 Ch m sãc c y gièng... 10 Lu n canh c y trång... 13 Lµm Êt trång c i b¾p... 14 Bãn thóc...

Chi tiết hơn

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Bé gi o dôc vμ μo t¹o Hái p vò ph n ban Trung häc phæ th«ng (T i b n lçn thø nhêt, cã söa ch a, bæ sung) Nhμ xuêt b n gi o dôc 1 Lêi nãi Çu Tõ n m häc 2006-2007, c c Þa ph ng trªn toµn quèc b¾t Çu thùc

Chi tiết hơn

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ LINH GIÁ TRỊ NGUYÊN TỐ CỦA ĐA THỨC BẤT KHẢ QUY LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thái Nguyên - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu - ĐẶT VẤN ĐỀ I -Lêi nãi Çu M«n To n lµ mét trong nh ng m«n häc cã vþ trý quan träng ë bëc TiÓu häc. Trong nh ng n m gçn y, xu thõ chung cña thõ giíi lµ æi míi ph ng ph p d¹y häc nh»m ph t huy týnh tých

Chi tiết hơn

76-2 IEC : Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-2 xuêt b n lçn thø hai M y biõn p lùc PhÇn 2 : Sù t ng nhiöt é QUANPHAM.VN C:\Users\Administrator\

76-2 IEC : Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-2 xuêt b n lçn thø hai M y biõn p lùc PhÇn 2 : Sù t ng nhiöt é QUANPHAM.VN C:\Users\Administrator\ 76-2 IEC : 1993 1 Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-2 xuêt b n lçn thø hai 1994-04 M y biõn p lùc PhÇn 2 : Sù t ng nhiöt é C:\Users\Administrator\Appdata\Local\Temp\IEC762_10BA2A.Doc 1 / 30 76-2 IEC : 1993 2 Néi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 3 Trang thai ung suat - Cac thuyet ben.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 3 Trang thai ung suat - Cac thuyet ben.doc Ch ng 3. Tr¹ng th i øng sêt - c c thõt bòn I. Kh i niö vò tr¹ng th i øng sêt Tr¹ng th i øng sêt t¹i ét ió cña vët thó μn håi chþ lùc lμ tëp hîp têt c c c øng sêt t c dông trªn têt c c c Æt v«cïng bð i

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Van.Doc

Microsoft Word - Van.Doc B Khung ph n phèi ch ng 1 líp 10 C n m häc : 35 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 105 tiõt Häc k I : 18 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 54 tiõt Häc k II : 17tuÇn x 3tiÕt/tuÇn = 51 tiõt tr nh Häc k I TuÇn 1 TiÕt 1 Õn tiõt 3 (V n,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011 (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) I- Æc ióm ho¹t éng cña doanh nghiöp 1- H nh thøc së h u vèn Tæng c«ng ty Cæ phçn X y dùng iön ViÖt Nam (Sau y îc viõt t¾t lµ Tæng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc PhÇn II. C häc vët r¾n biõn d¹ng Môc Ých cña phçn nμ nh»m trang bþ cho sinh viªn nh ng kiõn thøc c b n vò viöc týnh to n, thiõt kõ c c chi tiõt m, kõt cêu c«ng tr nh. Ch ng 1. h ng kh i niöm c b I. hiöm

Chi tiết hơn

ThS

ThS 1. giíi thiöu chung 1.1. Më Çu Khu c«ng nghiöp (KCN) ãng mét vai trß v«cïng quan träng thóc Èy qu tr nh c«ng nghiöp hãa ë hçu hõt c c quèc gia trªn thõ giíi, Æc biöt lμ c c n íc ang ph t trión ë ch u.

Chi tiết hơn

05 TCVN pdf

05 TCVN pdf êng s¾t khæ 143 5mm - Tiªu chuèn thiõt kõ Railway gauge 1435mm - Design standard 1. Quy Þnh chung 1.1. Tiªu chuèn nµy p dông Õn thiõt kõ míi, thiõt kõ më réng vµ c i t¹o êng s¾t khæ 1435 mm. èi víi mét

Chi tiết hơn

Môc lôc

Môc lôc ñyban nh n d n tønh vünh phóc ¹i häc quèc gia hμ néi Tr êng ¹i häc Khoa häc Tù nhiªn B o c o chuyªn Ò N íc ngçm vïng tam o 2 Thuéc Ò tμi X c Þnh c së khoa häc Ó nh gi t c éng m«i tr êng phôc vô dù n x

Chi tiết hơn

Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n

Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n QuyÕt Þnh Cña Bé tr ëng Bé N«ng nghiöp vμ ph t trión n«ng th«n Sè 92/2001/Q -BNN, ngµy 11 th ng 9 n m 2001 VÒ viöc ban hµnh tiªu chuèn ngµnh: ThiÕt bþ quan tr¾c côm Çu mèi c«ng tr nh thuû lîi - C c quy

Chi tiết hơn

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc B o c o Yaly, ngμy 08 th ng 04 n m 2009 th êng niªn c«ng ty cæ phçn thñy iön Ry Ninh II n m 2008 I. LÞch sö ho¹t éng cña c«ng ty 1. Nh ng sù kiön chýnh. C«ng tr nh thuû iön Ry Ninh II chýnh thøc khëi c«ng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc Ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt Nam-Thuþ ión Dù n Ph t trión n«ng th«n miòn nói Hµ giang 1996-2001 ====================== Tµi liöu ho c c kinh nghiöm tõ viöc p dông Ng n s ch Ph t trión

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA Page 1 of 6 kõt qu Nghiªn cøu trång rõng Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµm nguyªn liöu gç d n Ph¹m nh Tam TrÇn L m ång-nguyôn SÜ ng* I.- Më Çu: Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµ c y gç b n Þa

Chi tiết hơn

ch13-bai tiet

ch13-bai tiet Ch ng 13 Sinh lý bµi tiõt Th i c c sp cuèi cïng T C, c c chêt k 0 tham gia T C (muèi, chêt éc, thuèc ) gäi lµ chêt bµi tiõt. T/d: + Duy tr æn Þnh ph, Ptt, c n b»ng néi m«i (m u) + Th i c c chêt éc (urª,

Chi tiết hơn

B ng tæng hîp sinh viªn kho îc cêp häc bæng k I N m häc (Theo quyõt Þnh sè 513/Q -CTSV$QLSV ngµy 5 th ng 5 n m 2014) STT Họ và tªn M S

B ng tæng hîp sinh viªn kho îc cêp häc bæng k I N m häc (Theo quyõt Þnh sè 513/Q -CTSV$QLSV ngµy 5 th ng 5 n m 2014) STT Họ và tªn M S B ng tæng hîp sinh viªn kho 54-58 îc cêp häc bæng k I N m häc 2013-2014 (Theo quyõt Þnh sè 513/Q -CTSV$QLSV ngµy 5 th ng 5 n m 2014) STT Họ và tªn M SV Líp Số tiền Sè TK 1 ç V n D ng 535354 54CB1 2,825,000

Chi tiết hơn

tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c«

tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c« tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c«ng nhën kióu Road vehicles - Rear view mirrors of motorcycles

Chi tiết hơn

76-3 IEC Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-3 xuêt b n lçn thø nhêt 1980 M y biõn p lùc PhÇn 3 : Møc c ch iön vµ thý nghiöm iön m«i QUANPHAM.VN C:\Users

76-3 IEC Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-3 xuêt b n lçn thø nhêt 1980 M y biõn p lùc PhÇn 3 : Møc c ch iön vµ thý nghiöm iön m«i QUANPHAM.VN C:\Users 76-3 IEC 1980 1 Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-3 xuêt b n lçn thø nhêt 1980 M y biõn p lùc PhÇn 3 : Møc c ch iön vµ thý nghiöm iön m«i 76-3 IEC 1980 2 Lêi nãi Çu Lêi tùa Môc lôc 1. C c Þnh nghüa :... 5 2. Tæng

Chi tiết hơn

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹ Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹y häc ë tr êng THPT Mü hµo huyön mü hµo tønh h ng yªn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bai giang phytoplasma.doc

Microsoft Word - bai giang phytoplasma.doc GS. TS. Vò TriÖu M n 0912176623 Phytoplasma (DÞch khuèn bµo h¹i thùc vët) 1. Æc ióm vµ ph n lo¹i Bµi gi ng tãm t¾t cña GS. TS. Vò TriÖu M n N m 1967 Doi vµ ctv NhËt B n ph t hiön bönh do mét nhãm t c nh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Tu giac noi tiep.doc

Microsoft Word - Tu giac noi tiep.doc huyªn Ò : Tø gi c néi tiõp inh V n nh Tr êng THPT guyôn Trung Trùc, Tri T«n, n Giang Tø gi c néi tiõp lμ mét kiõn thøc kh c b n vμ quan träng cña ch ng tr nh h nh häc THS, nã cã nhiòu øng dông trong viöc

Chi tiết hơn

PhÇn 1: Giíi thiÖu

PhÇn 1: Giíi thiÖu X héi häc sè 4 (84), 2003 47 Mét nh gi nhanh vò ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena ë ViÖt Nam Bïi Quang Dòng 1. Giíi thiöu Ch ng tr nh truyòn th«ng nhiòu mæt Meena lµ s ng kiõn truyòn th«ng theo

Chi tiết hơn

24 TCVN pdf

24 TCVN pdf Nhãm H HÖ thèng cêp tho t n íc Quy ph¹m qu n lý kü thuët Water supply and drainage systems Rules for technical management 1. Quy Þnh chung 1.1. Tiªu chuèn nµy p dông Ó qu n lý kü thuët hö thèng cêp tho

Chi tiết hơn