Bé gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc x y Dùng Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh x y dùng D n dông vµ CN Häc kú 1 Häc kú 2 Häc kú 3 Häc kú 4 Häc kú 5 Häc kú 6 Hä

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Bé gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc x y Dùng Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh x y dùng D n dông vµ CN Häc kú 1 Häc kú 2 Häc kú 3 Häc kú 4 Häc kú 5 Häc kú 6 Hä"

Bản ghi

1 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh x y dùng D n dông vµ CN Gi I tých TH C häc c së Þa chêt CT Thuû lùc c së C häc k.cêu Søc bòn VL TT TT Þa chêt CT M«I tr êng vµ PT bòn v ng C häc k.cêu 2 KÕt cêu thðp C së QH vµ kiõn tróc KiÕn tróc Thùc tëp CN + TQ An toµn vµ VS L C c PP sè trong CHKC Kinh tõ XD M y x y dùng KiÕn tróc A KiÕn tróc KÕt cêu nhµ nhµ NÒn vµ mãng A NÒn mãng Kü thuët nhiöt cña CS VN éng lùc häc c«ng tr nh KÕt cêu nhµ ThÐp nhµ ThÐp Kü thuët TC A Kü thuët TC CÊp tho t n íc ThÝ nghiöm CT Kinh tõ XD Kü thuët TC A Kü thuët TC Tæ chøc TC A Tæ chøctc HÖ thèng KT trong CT Thùc tëp CBKT + TQ n tèt nghiöp (15 tuçn)

2 (chuyªn s u ThiÕt kõ nhµ) (chuyªn s u TC vµ QL nhµ) Häc kú 8 Häc kú 8 Häc kú 8 Häc kú C m«i tr êng lt KÕt cêu liªn hîp ThÐp - BT Tù chän(tèi thióu 4/12TC) D tin häc trong TK KC Æc biöt b»ng KC Æc biöt b»ng kim lo¹i VËt lý KT KÕt cêu gç KÕt cêu g¹ch Kü thuët TC B Qu n lý c«ng tr êng XD D tin häc trong TC PT H SX KD trong DNXD Tù chän(tèi thióu 4/10TC) Thèng kª trong XD êng vµ m¹g l íi GT T BÖnh häc vµ SC CT

3 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh CTB vµ dçu khý Gi I tých Kü thuët nhiöt TH C häc c së C së QH vµ kiõn tróc C häc k.cêu Søc bòn VL TT M«I tr êng vµ PT bòn v ng M y x y dùng CN Çu khý vµ QH CT NK cña CS VN C häc k.cêu 2 KÕt cêu thðp Þa chêt CT KiÕn tróc DD &CN A KiÕn tróc Thuû lùc c së MT bión t c éng lªn CT Lý thuyõt é TC cña KCCT TT Þa chêt CT NÒn vµ mãng A NÒn mãng éng lùc häc CTB n mßn VLXD trong MTBiÓn PP sè vµ c c PM D Thùc tëp KTTV Thùc tëp CN + TQ Kinh tõ XD C ng bión A C ng bión CTB cè Þnh A CTB cè Þnh CT b o vö BB CS KTTC CTB CTB mòm vµ PT næi CTB cè Þnh A CTB cè Þnh CT êng èng vµ dçu khý A CT êng èng vµ dçu khý Thi c«ng CTB A Thi c«ng CTB BÓ chøa dçu khý Tù chän(tèi thióu 4/14TC) Tto n gi tußi thä mái KCCT NN Ltr nh D trong CTB CTB chþu t i träng giã & TchuÈn QPCTB Thùc tëp CBKT + TQ n tèt nghiöp (15 tuçn) Kh o s t, K, Sch CTB ChuÈn o n KTCT LËp DA TXDCTB

4 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh CT ven bión Gi I tých Kü thuët nhiöt TH C häc c së C së QH vµ kiõn tróc C häc k.cêu Søc bòn VL TT M«I tr êng vµ PT bòn v ng M y x y dùng CN Çu khý vµ QH CTVB cña CS VN C häc k.cêu 2 KÕt cêu thðp Þa chêt CT KiÕn tróc DD &CN A KiÕn tróc Thuû lùc c së Lý thuyõt é TC cña KCCT MT bión t c éng lªn CT TT Þa chêt CT NÒn vµ mãng A NÒn mãng éng lùc häc CTB n mßn VLXD trong MTBiÓn PP sè vµ c c PM D Thùc tëp KTTV Thùc tëp CN + TQ Kinh tõ XD C ng bión A C ng bión CTB cè Þnh CT b o vö BB A CT b o vö BB CS KTTC CTB LH cöa s«ng vµ ven bión CTB mòm vµ PT næi CTDV KTÕ VB A CTDV KTÕ VB CT êng èng vµ dçu khý Thi c«ng CTVB A Thi c«ng CTVB BÓ chøa dçu khý A BÓ chøa dçu khý Tù chän(tèi thióu 4/14TC) Tto n gi tußi thä mái KCCT NN Ltr nh D trong CTB CTB chþu t i träng giã & TchuÈn QPCTB Thùc tëp CBKT + TQ n tèt nghiöp (15 tuçn) Kh o s t, K, Sch CTB ChuÈn o n KTCT LËp DA TXDCTB

5 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh kü thuët cçu êng TH Gi i tých C së QH vµ kiõn tróc Gi i tých Kü thuët nhiöt C häc c së TT C häc k.cêu Søc bòn VL Þa chêt CT Thuû lùc c së M«i tr êng vµ PT bòn v ng cña CS VN TT Þa chêt CT C häc k.cêu 2 KÕt cêu thðp TV&p.chèng TT NhËp m«n cçu C c PP sè trong CHKC NÒn vµ mãng A NÒn mãng M y x y dùng Kinh tõ XD Thùc tëp CN + TQ ThiÕt kõ vµ XD cçu A ThiÕt kõ cçu ThiÕt kõ HH vµ KSTK êng bé A ThiÕt kõ HH CT êng éng lùc häc c«ng tr nh ThiÕt kõ nòn mæt êng A TK nòn mæt êng & G PA QH GTVT & m¹ng l íi B ThiÕt kõ & XD mè trô cçu ThiÕt kõ XD cçu thðp A ThiÕt kõ cçu thðp C c m«n häc cña chuyªn ngµnh 20 týn chø (chän theo chuyªn ngµnh) xem phçn B1 vµ B Thùc tëp CBKT + TQ n tèt nghiöp (15 tuçn)

6 bé gi o dôc vµ µo t¹o tr êng ¹i häc x y dùng B1 : chuyªn ngµnh êng bé vµ giao th«ng B2 : chuyªn ngµnh x y d ng cçu vµ c«ng tr nh ngçm Häc kú 8 Häc kú 8 Häc kú 8 Häc kú êng s¾t C ng hµng kh«ng vµ s n bay Giao th«ng vµ êng «thþ Kü thuët giao th«ng A Kü thuët giao th«ng XD êng vµ nh gi chêt l îng A X y dùng êng Kinh tõ QL vµ khai th c êng Tin häc øng dông êng ThiÕt kõ & XD hçm GT ThiÕt kõ vµ XD cçu A LËp c c ph ng n cçu XD êng vµ nh gi chêt l îng Tin häc øng dông cçu ThiÕt kõ vµ XD cçu thðp Khai th c kióm Þnh cçu Chuyªn Ò cçu ThiÕt kõ & XD hçm GT ThiÕt kõ & XD hçm GT A ThiÕt kõ vµ XD hçm giao th«ng

7 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh x y dùng c ng - êng thuû TH Gi i tých C së QH vµ kiõn tróc Gi i tých Kü thuët nhiöt C häc c së C häc k.cêu Søc bòn VL Þa chêt CT Thuû lùc c së M«i tr êng vµ PT bòn v ng Thuû v n CT cña CS VN TT Þa chêt CT C häc k.cêu 2 KÕt cêu thðp TT C c PP sè trong CHKC NÒn vµ mãng A NÒn mãng M y x y dùng Q.ho¹ch c ng A Quy ho¹ch c ng H I v n CT TT o ¹c h I v n C«ng tr nh bõn c ng A CT bõn c ng 1 Kinh tõ XD éng lùc häc c«ng tr nh C«ng tr nh bõn c ng A CT bõn c ng TC CTc ng - T CTTC trong X ëng ãng tµu A CTTC trong X ëng T LH dßng s«ng & C trþ s«ng TT c«ng nh n Tham quan CN T H TK CT c ng - T Autocad thiõt kõ c«ng tr nh CT thuû lîi C«ng tr nh êng thuû ª ch¾n sãng vµ CT ven bê C.trÞ cöa s«ng ven bión A ª CS vµ CT chønh trþ TC CTc ng - T A TC CTc ng - êng thuû KT, qlý vµ khai th c C T KiÕn tróc c«ng tr nh Thùc tëp CBKT + TQ n tèt nghiöp (15 tuçn) C c m«n tù chän (tèi thióu 2/6TC) trong nòn Ëm

8 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh x y dùng thuû lîi - thuû iön TH Gi i tých C së QH vµ kiõn tróc Gi i tých Kü thuët nhiöt C häc c së C häc k.cêu Søc bòn VL Þa chêt CT M«i tr êng vµ PT bòn v ng CÊp tho t n íc Thuû lùc c së cña CS VN TT Þa chêt CT C häc k.cêu 2 KÕt cêu thðp TT Thuû v n CT TT o ¹c KT thuû v n C c PP sè trong CHKC NÒn vµ mãng A NÒn mãng M y x y dùng Kinh tõ XD Thñy lùc CT Thñy n ng A Thñy n ng TT c«ng nh n éng lùc häc c«ng tr nh CT trªn tuyõn NL cña TT Thñy c«ng A Thñy c«ng Thi c«ng CT thñy lîi A Thi c«ng CT thñy lîi M y thñy lùc Kinh tõ thñy lîi QH thuû lîi Tin häc chuyªn ngµnh Thñy c«ng A Thñy c«ng Nhµ m y T ANhµ m y T Thi c«ng CT thñy lîi A Thi c«ng CT thñy lîi Thñy n«ng vµ tr¹m b m C ng & GT thñy L häc s«ng & cöa s«ng Cöa van thðp KiÕn tróc Thùc tëp CBKT + TQ n tèt nghiöp (15 tuçn)

9 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh kü thuët tr¾c Þa (Chuyªn ngµnh X y dùng) Gi i tých Gi i tých C häc c së VÏ Þa h nh c së TH m y T. ia C häc k.cêu QH «thþ Þa chêt CT Thuû lùc c së KiÕn tróc DD & CN A KiÕn tróc DD & CN LÝ thuyõt sai sè Tin häc chuyªn ngµnh TT CS cña CS VN TT Þa chêt CT KÕt cêu thðp CC C o.tö GPS Þa chýnh C NÒn vµ mãng A NÒn mãng C së o nh A CT Thùc tëp CN + TQ CSDL b. å sè A CC CS CT Thi c«ng thuû lîi KÜ thuët thi c«ng C së b n å CS viôn th m CT h¹ tçng CS A Þa chýnh ¹i c ng A T. Þa nh c«ng tr nh ngçm CT chuyªn ngµnh TK êng & KT giao th«ng A TK êng X y dùng cçu Quan tr¾c biõn d¹ng Kinh tõ HÖ thèng th«ng tin Þa lý CÊp tho t n íc TC & XD c«ng tr nh «thþ XD & QL khai th c êng X y dùng cçu TK CT c ng êng thuû Thi c«ng c ng êng thuû Tæ chøc XD C c m«n tù chon (tèi thióu 15/23TC) trong nòn Ëm Thùc tëp CBKT + TQ n tèt nghiöp (15 tuçn)

10 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh kü thuët tr¾c Þa (Chuyªn ngµnh Þa chýnh) Gi i tých Gi i tých C häc c së VÏ Þa h nh c së TH m y T. ia C häc k.cêu QH «thþ Þa chêt CT Thuû lùc c së KiÕn tróc DD & CN A KiÕn tróc DD & CN LÝ thuyõt sai sè Tin häc chuyªn ngµnh TT CS cña CS VN TT Þa chêt CT KÕt cêu thðp CC C o.tö GPS Þa chýnh C NÒn vµ mãng A NÒn mãng C së o nh A CT Thùc tëp CN + TQ CSDL b. å sè A CC CS CT ia chýnh chuyªn ngµnh C së b n å CS viôn th m Þa chýnh chuyªn ngµnh A Þa chýnh ¹i c ng A T. Þa nh Qu n lý th«ng tin Êt ai CT chuyªn ngµnh c«ng tr nh ngçm CT h¹ tçng CS LuËt qu n lý Êt ai Kinh tõ HÖ thèng th«ng tin Þa lý Qu n lý tµi nguyªn Quan tr¾c biõn d¹ng Qu n lý Êt ai vµ CT T Þnh gi bêt éng s n Tæ chøc XD CÊp tho t n íc C c m«n tù chon (tèi thióu 9/17TC) trong nòn Ëm Thùc tëp CBKT + TQ n tèt nghiöp (15 tuçn)

11 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh kü thuët tr¾c Þa (Chuyªn ngµnh h¹ tçng «thþ) Gi i tých Gi i tých C häc c së VÏ Þa h nh c së TH m y T. ia C häc k.cêu QH «thþ Þa chêt CT Thuû lùc c së KiÕn tróc DD & CN A KiÕn tróc DD & CN LÝ thuyõt sai sè Tin häc chuyªn ngµnh TT CS cña CS VN TT Þa chêt CT KÕt cêu thðp CC C o.tö GPS Þa chýnh C NÒn vµ mãng A NÒn mãng C së o nh A CT Thùc tëp CN + TQ CSDL b. å sè A CC CS CT Thi c«ng thuû lîi KÜ thuët thi c«ng C së b n å CS viôn th m CT h¹ tçng CS A Þa chýnh ¹i c ng A T. Þa nh c«ng tr nh ngçm CT chuyªn ngµnh TK êng & KT giao th«ng A TK êng Qu n lý th«ng tin Êt ai Qu n lý Êt ai vµ CT T Kinh tõ HÖ thèng th«ng tin Þa lý CÊp tho t n íc TC & XD c«ng tr nh «thþ XD & QL khai th c êng Quan tr¾c biõn d¹ng Qu n lý tµi nguyªn LuËt qu n lý Êt ai Tæ chøc XD C c m«n tù chon (tèi thióu 15/24TC) trong nòn Ëm Thùc tëp CBKT + TQ n tèt nghiöp (15 tuçn)

12 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh vët liöu x y dùng TH Gi I tých H nh Ho¹ Ph p luët VN C Ho häc VC& c c VLVC Kü thuët nhiöt C së c khý 1 Thuû lùc C Ho ph n tých M«i tr êng & PT bòn v ng Kho ng vët vµ th¹ch häc C häc kõt cêu 1 cña CSVN C së c khý CN ho häc KiÕn tróc d n dông &CN A KiÕn tróc d n dông &CN M y n ng chuyón Ho h u c & Polyme iön tö c«ng nghiöp Gi o dôc TC TH thý nghiöm VLXD Ho Silic t ThiÕt bþ nhiöt AThiÕt bþ nhiöt Ho lý Ho keo Ngo¹i ng chuyªn ngµnh VËt lý kiõn tróc TT c«ng nh n trong c c nhµ m y SXVLXD CN chêt kõt dýnh v«c A CN chêt kõt dýnh v«c M y SXVLXD A M y SXVLXD Kinh tõ c«ng nghö VLXD VËt liöu c ch nhiöt CN thuû tinh XD Kü thuët TC C«ng nghö BT chþu nhiöt TCQL xý nghiöp C«ng nghö gèm XD A C«ng nghö gèm XD CN bª t«ng xi m ng A CN bª t«ng xi m ng CN BT Polyme VL chþu löa VL lµm êng TTCBKT + TQ A tèt nghiöp

13 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh m y x y dùng TH ¹i sè TT Gi I tých M«i tr êng & PT bòn v ng H nh Ho¹ C häc c së Ph p luët VN C Kü thuët nhiöt VËt liöu c khý Søc bòn VL Nguyªn lý m y Dung sai & kü thuët o VÏ KT c khý Thuû lùc C C häc kõt cêu tö cña CSVN Chi tiõt m y A Chi tiõt m y KT gia c«ng c khý Thùc tëp CNCK C häc kõt cêu t«- m y kðo C së thiõt kõ MXD M y n ng chuyón A M y n ng chuyón KÕt cêu thðp TruyÒn éng TK KT thi c«ng XD NC thùc nghiöm m y x y dùng iön tö CS KC thðp MXD M y lµm Êt A M y lµm Êt Kinh tõ XD A kõt cêu thðp m y XD Khai th c MXD M y & ThiÕt bþ chuyªn dïng M y SXVLXD A M y SXVLXD Trang bþ iön ATrang bþ iön Kü thuët iòu khión tù éng Tin häc øng dông Kinh tõ XD TTCBKT + TQ A tèt nghiöp

14 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh c giíi ho x y dùng TH ¹i sè TT Gi i tých Ph p luët VN C H nh Ho¹ VËt liöu c khý C häc c së M«i tr êng & PT bòn v ng Søc bòn VL C häc kõt cêu Nguyªn lý m y VÏ KT c khý NÒn mãng A NÒn mãng C häc kõt cêu Dung sai & kü thuët o Thuû lùc C Chi tiõt m y A Chi tiõt m y TT o ¹c cña CSVN TT c«ng nh n TruyÒn éng TK Kü thuët gia c«ng c khý t«- m y kðo C së thiõt kõ MXD Kinh tõ XD M y n ng & CGHCLG A M y n ng & CGHCLG KT iön tö M y & CGHCTBT A M y & CGHCTBT KÕt cêu thðp Kinh tõ XD TC thi c«ng b»ng CGH A TC thi c«ng b»ng CGH M y L & CGHCT A M y L & CGHCT Trang bþ iön iòu khión T Khai th c MXD TTCBKT + TQ A tèt nghiöp

15 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh tin häc x y dùng H nh Ho¹ Ph p luët VN C ¹i sè TT Gi i tých To n týnh to n TH To n rêi r¹c ThuËt to n & CTDL Thùc hµnh TH Søc bòn VL C häc kõt cêu Kinh tõ XD AutoCAD N.cao Ng«n ng LT M y x y dùng C häc kõt cêu cña CSVN C së d liöu KiÕn tróc MT LËp tr nh ph n tých KTCT NÒn mãng A NÒn mãng TT o ¹c Þa chêt CT HÖ qu n trþ CSDL A HÖ qu n trþ CSDL M¹ng m y týnh LT trªn MT Windows Thùc tëp CNXD C«ng nghö PM å ho¹ MT C«ng nghö WEB Chuyªn Ò TH LËp tr nh trong CAD Tù éng ho TK ATù éng ho TK C c PM øng dông trong XD C c m«n chuyªn ngµnh ( xem theo b ng: Ch ng tr nh c c m«n chuyªn ngµnh cña khoa CNTT) TTCBKT + TQ A tèt nghiöp Thuû lùc C

16 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh tin häc H nh Ho¹ Ph p luët VN C ¹i sè TT Gi i tých Logic ¹i c ng cña CNMLN To n rêi r¹c To n týnh to n Thùc hµnh TH 1 XS thèng kª Nh ng NLCB cña CNMLN Lý thuyõt tèi u & «thþ Gi o dôc TC Automat&N g«n ng h nh thøc Ng«n ng LT C Kü thuët iön ThuËt to n & CTDL C së hö iòu hµnh C së lý thuyõt truyòn tin NhËp m«n C së d liöu tö Lý thuyõt iòu khión Kü thuët sè HÖ qu n trþ c së d liöu A HÖ qu n trþ c së d liöu M¹ng m y týnh KiÕn tróc MT Kü thuët vi xö lý Kü thuët truyòn sè liöu cña CSVN C«ng nghö PM å ho¹ MT Ph n tých & thiõt kõ HTTT A Ph n tých & thiõt kõ HTTT Thùc hµnh TH Kü thuët vi xö lý C së d liöu n ng cao ThuËt to n & CTDL n ng cao LËp tr nh hö thèng PP lëp tr nh h íng T TrÝ tuö nh n t¹o A PP lëp tr nh h íng T Xö lý sè týn hiöu An toµn b o mët TT HÖ chuyªn gia C.NghÖ a PT C c m«n chuyªn ngµnh ( xem theo b ng: Ch ng tr nh c c m«n chuyªn ngµnh cña khoa CNTT) TTCBKT + TQ A tèt nghiöp

17 Ch ng tr nh µo t¹o c c m«n chuyªn ngµnh khoa cntt Häc kú PM HT TX1 TX2 TX3 TX C«ng nghö WEB LT hö thèng m¹ng KÕt cêu thðp KÕt cêu thðp KÕt cêu thðp Thuû lùc CT HÖ qu n trþ c së A LT hö thèng NhËp m«n cçu DL1 m¹ng KiÕn tróc 1 NhËp m«n cçu Thuû v n CT A HÖ qu n trþ c së M«h nh ho vµ MP ThiÕt kõ vµ x y 7 DL n ng cao dùng cçu 1 A KiÕn tróc 1 ThiÕt kõ vµ x y M¹ng m y týnh NC Thuû n ng dùng cçu 1 A c«ng nghö PM TK häc & KSTK A M¹ng m y týnh êng bé N. d¹ng, XL tiõng nãi n ng cao KÕt cêu nhµ Thuû c«ng 1 A ThiÕt kõ vµ x y A TK häc & å ho¹ m y týnh 2 Chuyªn Ò 1 dùng cçu 1 KSTK êng bé KÕt cêu thðp A å ho¹ Giao th«ng vµ m y týnh nhµ TK häc & KSTK êng «thþ êng bé LËp tr nh LINUX LËp tr nh trªn MT Windows Qu n lý dù n CNTT C«ng nghö Web n ng cao å n tæng hîp C# vµ MT NET PM nguån më & TK Web LT trong m«i tr êng nhóng Chuyªn Ò An ninh m¹ng LT øng dông m¹ng A lëp tr nh øng dông m¹ng A m«h nh ho vµ m«pháng Logic mê vµ iòu khión mê Chuyªn Ò A Thuû c«ng Thuû c«ng Nhµ m y T A Nhµ m y T Thi c«ng c«ng tr nh thuû lîi A Thi c«ng c«ng tr nh thuû lîi KÕt cêu nhµ thðp nhµ thðp Kü thuët TC A Kü thuët TC Tæ chøc thi c«ng A lëp c c m«n PA cçu ThiÕt kõ vµ x y dùng cçu thðp A ThiÕt kõ vµ x y dùng cçu thðp ThiÕt kõ vµ x y dùng mè trô cçu ThiÕt kõ vµ x y dùng hçm giao th«ng ThiÕt kõ nòn & mæt êng A thiõt kõ nòn mæt êng & nh gi PA ThiÕt kõ vµ x y dùng mè trô cçu Qui ho¹ch GTVT vµ m¹ng l íi êng «t« XD êng & DGCL A XD êng & DGCL

18 ` Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh kü s kinh tõ x y dùng TH Gi I tých NhËp m«n QTKD lèi CM cña ng CSVN PL trong XD TT tr¾c Þa KiÕn tróc M y XD C kõt cêu KiÕn tróc å n K.tróc C së QH vµ kiõn tróc Þa chêt CT å n C kõt cêu NÒn & mãng å n NÒn mãng KC thðp Thñy lùc CS KT thi c«ng Kinh tõ häc CÊp tho t n íc TT c«ng nh n KT thi c«ng «n KT thi c«ng Kinh tõ XD Kinh tõ Çu t å n K.tÕ Çu t Þnh møc KT Trong XD å n.møc KT trong XD Tæ chøc XD Qu n lý dù n M«h nh to n KT& Tin D Thèng kª trong XD Tæ chøc XD å n tæ chøc XD Þnh gi SF Tµi chýnh DNXD Marketing trong XD Kinh tõ XD 2 & ngh.vô Êu thçu å n K.tÕ XD PT ho¹t éng SXKD H¹ch to n kõ to n KÕ ho¹ch Dù b o TT CBKT å n Tèt nghiöp

19 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh Kü s Kinh tõ & QL T TH Gi I tých NhËp m«n QTKD lèi CM cña ng CSVN TT tr¾c Þa KiÕn tróc M y XD QH «thþ å n QH «thþ C kõt cêu Þa chêt CT Thñy lùc CS å n CN GIS C kõt cêu NÒn & mãng å n NÒn mãng KC thðp KT thi c«ng Kinh tõ häc PL trong XD CÊp tho t n íc X héi häc «thþ TT c«ng nh n Kinh tõ c«ng céng KT thi c«ng «n KT thi c«ng Kinh tõ XD PT& nh gi Dù n Çu t n PT& G Dù n Çu t møc KTXD & D.vô CI T A.møc KTXD&DVCI T Qu n lý «thþ M«h nh to n KT& Tin D Kinh tõ «thþ å n Kinh tõ «thþ Kinh tõ XD Marketing trong XD Tµi chýnh «thþ Tæ chøc XD CT «thþ A TCXD CT T PT k.tõ trong DN cã HDDV KÕ ho¹ch XD «thþ H¹ch to n KT Trong DN Þnh gi SFHH TT CBKT å n Tèt nghiöp

20 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh CN & ql MÔI TRƯỜNG TH Gi I tých Sinh th I häc C së vi sinh Trong KTMT TN Vi sinh vët. lèi CM cña ng CSVN CCT & CTV KT iön tö KT NhiÖt Hãa MT C së c khý TT c khý Q,tr nh CN M«i tr êng C kõt cêu K.tróc DD-CN å n K.tróc C së QH vµ kiõn tróc Thùc tëp CCT& CTV Thñy lùc CS QL tæng hîp Nguån n íc Quan tr¾c PTMT TH Q.tr¾c PTMT Q,tr nh CN M«i tr êng VL K.tróc å n M y éng lùc Th«ng giã ML tho t n íc M a & n. th i A ML t. n íc M a & n. th i Thùc tëp CN Tin häc D éc häc MT SX s¹ch h n CTN trongnhµ vµ CT A CTN t.nhµ XL chêt th i láng A XL chêt th i láng XL «nhiôm KK Bªn trong CT A XL «nhiôm KKbªn trong CT Kinh tõ XD VÖ sinh sinh th i Thi c«ng Ngµnh MT XL khý th i bªn ngoµi CT A XL khý th i bªn ngoµi CT XL chêt th I r¾n A XL chêt th I r¾n QH & Q.lý MT K.so t chêt th I nguy h¹i Kinh tõ MT TT CBKT å n Tèt nghiöp

21 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh hö thèng kü thuët trong ct TH Gi I tých CS sinh th I häc lèi CM cña ng CSVN CS c khý TT c khý Hãa MT KT NhiÖt CS Hãa lý trong KTMT K.tróc DD-CN å n K.tróc C kõt cêu KT iön tö KT NhiÖt Th«ng giã iön chiõu s ng & L A iön c. s ng & L M y b m, m y qu¹t Thñy lùc CS TB o MT TT quan tr¾c MT khý å n Th«ng giã A th«ng giã CÊp n íc «thþ CTN trongnhµ vµ CT A CTN t.nhµ TT liªn l¹c B o éng KT l¹nh A KT l¹nh Tho t n íc T CÊp ga & cêp khý nðn A CÊp ga & cêp khý nðn Tin häc D K.so t & BV MTKK Thang m y Thang cuèn Kinh tõ XD VL K.tróc T.c«ng HTKT Trong CT K.tÕ ngµnh HTKT XL khý th i A XL khý th i iòu hßa Kh«ng khý A iòu hßa Kh«ng khý HT phßng & Ch a ch y An toµn lao éng Tù éng hãa TT CBKT å n Tèt nghiöp Thùc tëp CN

22 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh cêp tho t n íc TH Gi I tých CS sinh th I häc lèi CM cña ng CSVN CS c khý TT c khý TT tr¾c Þa CCT & CTV KT iön tö C kõt cêu TT CCT & CTV Hãa n íc & Hãa MT Thñy lùc KT NhiÖt & nòn mãng K.tróc DD-CN å n K.tróc QH «thþ å n M y thñy lùc Vi sinh vët n íc CT thu, Tr¹m b m A CT thu Tr¹m b m VËt lý K.tróc Thñy v n Kinh tõ XD Thùc tëp CN Tin häc D LuËt XD, LuËt BVMT & ML cêp n íc A M.l íi cêp n íc ML tho t n íc m a, n.th i A ML tho t n.m a, n.th i BV & QL T.hîp N.n íc L & T hãa HT cêp n íc T.c«ng CT CTN A Thi c«ng CT CTN M. iön T.nhµ & CT CTN trongnhµ vµ CT A CTN t.nhµ CÊp n íc & VSNT XL n íc cêp A XL n íc cêp XL n íc th i A XL n íc th i K.tÕ ngµnh n íc QL chêt th I r¾n TT CBKT å n Tèt nghiöp

23 Trêng ¹i häc xd Ch ng tr nh µo t¹o khoa kiõn tróc ngµnh KiÕn tróc (5 N m ) Häc kú cña CNMLN VÏ mü thuët H nh häa Tin häc ¹i c- ng GD thó chêt To n 1 (L) C së kiõn tróc cña CNMLN GD thó chêt VÏ mü thuët To n 2 (L) H nh häa Cao së kiõn tróc (5T) C lý thuyõt LS kiõn tróc Mü thuët C së t¹o h nh Gi o dôc TC KiÕn tróc nhµ ë Autocad å n kiõn tróc DD å n kiõn tróc DD Lý thuyõt kiõn tróc Gi o dôc TC CÊu t¹o nhµ DD KiÕn tróc c«ng céng ThiÕt kõ nhanh å n kiõn tróc DD å n kiõn tróc DD C häc c«ng tr nh VÏ ghi (2tuÇn) KiÕn tróc CN VËt lý kiõn tróc LÞch sö «thþ å n kiõn tróc DD å n kiõn tróc DD nòn mãng ThiÕt kõ nhanh 2 tto05-1 GD thó chêt Néi thêt VËt lý kiõn tróc QH «thþ å n kiõn tróc DD å n kiõn tróc DD L.sö NT, Mü häc, X héi häc ThiÕt kõ nhanh KiÕn tróc CN Thùc tëp CN + TQ T tëng HCM Kinh tõ XD QH «thþ iön kü thuët CÊp tho t níc å n QH å n KTCN KÕt cêu c«ng tr mh Ph p luët VN C ThiÕt kõ nhanh êng lèi CM cña ng CSVN iªu kh¾c å n KTCN å n QH Kü thuët «thþ ThiÕt kõ nhanh Th«ng giã Kü thuët tæ chøc thi c«ng å n tæng hîp Chuyªn Ò QH Chuyªn Ò CN Chuyªn Ò DD Chuyªn Ò lý thuyõt M«i trêng & c nh quan Thùc tëp CBKT(5t å n tèt nghiöp (19T)

24 Trêng ¹i häc xd Ch ng tr nh µo t¹o khoa kiõn tróc ngµnh qui ho¹ch (5n m ) Häc kú cña CNMLN VÏ mü thuët H nh häa Tin häc ¹i c- ng GD thó chêt To n 1 (L) Cao së kiõn tróc cña CNMLN GD thó chêt VÏ mü thuët To n 2 (L) H nh häa (5T) C lý thuyõt LS kiõn tróc & LS nghö thuët Nguyªn lý kiõn tróc DD KTCN&CT Çu mèi h¹ tçng kiõn tróc T Gi o dôc TC Lý thuyõt kiõn tróc & c së t¹o h nh å n kiõn tróc DD å n kiõn tróc DD Autocad Sö dông b n å&hö thèng Gis Gi o dôc TC Mü häc&x héi häc C së Qui ho¹ch Kü thuët tæ chøc TC å n kiõn tróc DD å n kiõn tróc DD Nguyªn lý kiõn tróc DD C häc c«ng tr nh VÏ ghi (2tuÇn) A c«ng tr nh CN& Çu mèi h¹ tçng K.thuËt Gi o dôc TC CÊp tho t níc CT & «thþ Kü thuët m«i trêng Ph p luët VN ¹i c ng LÞch sö «thþ QH «thþ C Êt nòn mãng ThiÕt kõ «thþ C së VHVN & Þa lý K.tÕ VN Qui tr nh & PP lëp QH QH & kiõn tróc c nh quan KhÝ hëu XD & kióm so t tiõng ån å n QH å n QH Thùc tëp CN + TQ Kinh tõ XD & «thþ T tëng HCM QH vïng & QH n«ng th«n QH c i t¹o & b o tån di s n QH hö thèng giao th«ng å n QH å n QH ThiÕt kõ nhanh KÕt cêu c«ng tr nh êng lèi CM cña ng CSVN Qu n lý «thþ & chýnh s ch «thþ å n QH å n QH QH hö thèng iön th«ng tin QH san nòn tho t níc ThiÕt kõ nhanh Sinh th i.thþ QH m«i trêng å n tæng hîp Chuyªn Ò QH Chuyªn Ò QH Chuyªn Ò kiõn tróc Lý luën phª b nh kiõn tróc&qh Thùc tëp CBKT(5t) å n tèt nghiöp (19T)

25