Class 4.p65

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Class 4.p65"

Bản ghi

1 àmxo{eh$ {dúm àm{yh$au, A_amdVr g H${bV _yë`_mnz MmMUr H«$ B`Îmm 4 Wr {df` ^mfm (_amr>r) {dúmï`mªmo Zm d hooar H«$_m H$ emiomo Zm d VwH$S>r H $Ð Vm. {O. {XZm H$ EHy$U JwU àmßv JwU S-1 (Z_wZm àv) àíz H«$_m H$ Vm S>r EHy$U àmßv JwU [ejh$ ñdmjar H$_mb JwU

2 boir MmMUr à.1 bm eãx EoHy$Z {bhr. (JwU 5) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) à.2 am hm CVmam dmm Am{U Ë`m Imbrb àízm Mr CÎmao {bhr. Am_À`m eod½`mbm gw Xa, {hadq> nmonq>r ZmOyH$ nmbdr \w$q>br hmovr. PmS> Omo_mZ C M C M dmt>v hmov. ZmOyH$ nmzm Mr {hadr ZjrXma Omir ngabr hmovr. H$mhr \$m Úm Zm _mohmoa \w$bbm hmovm. nm T>è`m a JmÀ`m \w$bm Mo KmogÀ`m Kmog PmS>m da bm ~V hmovo. {haì`mjma PmS>mbm nm T>è`mew^«\w$bm Mm \w$bmoam CRy>Z {XgV hmovm. Am_Mm eodjm Iyn N>mZ ~habm hmovm. `oumè`m-omumè`m Mr ZOa Ë`mda ns>ë`m{edm` amhv ZìhVr. EHo$ {Xder Am_À`m Kar eoomaà`m H$mHy$ Amë`m AZ² åhumë`m, ''XmamV H$Yrhr eodjm bmdy Z`o. KamV ^m S>U hmovmv. ho PmS> Vwåhr VmoSy>Z Q>mH$m.'' BVH $ gw Xa PmS> AZ² VmoSy>Z Q>mH$m! _bm Oam Ë`m H$mHy $Mm amjm Ambm. _r H$mhr åhum`à`m AmVM AmB åhumbr, ''PmS> Vr, gjir gmairm. CbQ> PmS> {H$Vr namonh$mar AgVmV. Vr H$m ~a Amnë`mV ^m S>U bmdvrb? AmnU _mug M Agm {dmma H$aVmo. PmS> Va Amnë`mbm \$i XoVmV, \w$b XoVmV, gmdbr XoVmV, nú`m Zm Ka XoVmV, AmYma XoVmV. _r ho PmS> bmdb Vo OmonmgÊ`mgmR>r, VmoS>Ê`mgmR>r Zmhr.'' 1) {haì`mjma PmS>mbm H$moUË`m a JmÀ`m \w$bm Mm \w$bmoam CRy>Z {XgV hmovm? (JwU 1) A) nmonq>r ~) nm T>am H$) bmb S>) {hadm

3 2) Amnë`mV ^m S>U H$moU bmdvrb Ago åhq>bo Amho? (JwU 1) A) _mugo ~) PmS>o H$) \w$bo S>) _wbo 3) eoomaà`m H$mHw $Zm PmS>m Mo H$moUVo _hëd nq>bo? (JwU 1) A) PmS>m_wio ^m S>U hmovmv. ~) gw Xa PmS> VmoSy>Z Q>mH$m. H$) PmS> namonh$mar AgVmV. S>) eodjm bmdy Z`o. 4) Vw_À`m A JUmV H$moUH$moUVr PmS>o bmdm`bm Vwåhmbm AmdS>ob? d H$m? (JwU 2) à.5 dm hr H${dVm dmm Am{U Imbr {Xboë`m àízm À`m `mo½` n`m `mbm Jmob H$a. nmdgm ao, nmdgm ao _bm nmdgmmo T>J ~Zy Xo. S>m Ja, Xar Am{U eovmv, _bm Iyn H$mogiy Xo. eovh$ar~m~m, eovh$ar~m~m _bm ~r åhuyz noê$z Xo, eov Iyn {nhy$z {nhy$z, Vwåhmbm ~ah$v hmod$ Xo. nuvr J, nuvr J, _bm {Xdm hmod$z Oiy Xo. J[a~m À`m PmonS>rV, COoS> _bm ZoD$ Xo. nú`m ao, nú`m ao, _bm MmoM Am{U n I \w$qy> Xo. Vm S>mV \$io KoD$Z OmD$Z, ^who$h $Jmbm Zm dmqy> Xo. nar J, nar J, _bm ~mjov `od$ Xo. AmZ XmZo ZmMÊ`mgmR>r, gmè`m Zm Am^mi_m`m {_iy Xo.... {dbmg qgxjrh$a

4 1) H$dr narh$s>o H$moUVr {dz Vr H$aV Amho? (JwU 1) A) S>m Ja XarV H$mogiÊ`mMr ~) eovmv `od$ XoÊ`mMr H$) J[a~m À`m PmonS>rV `od$ XoÊ`mMr S>) ~mjov `od$ XoÊ`mMr 2) eovh$è`mmr ^a^amq> hmod$ Xo, `m AWm Mr H${dVoVrb Amoi H$moUVr? (JwU 1) A) _bm Iyn H$mogiy Xo ~) Vwåhmbm ~ah$v hmod$ Xo H$) ^who$h $Jmbm Zm \$io dmqy> Xo S>) gmè`m Zm Am^mi_m`m {_iy Xo 3) H$drbm {Xdm hmod$z Oimdogo H$m dmq>vo? (JwU 1) A) nmd$g hmod$z H$mogiÊ`mgmR>r ~) Jar~m À`m PmonS>rV COoS> ZoÊ`mgmR>r H$) eovmv COoS> ZoÊ`mgmR>r S>) n[abm COoS> XmI{dÊ`mgmR>r 4) H$drZo nú`mh$s>o H$m` _mjrvbo? VwÂ`m eãxmv {bhr. (JwU 2) à.4 Wm Imbrb àíz {Xboë`m gymzozwgma gmos>d. A) Imbrb dmšàmmammm Cn`moJ H$ê$Z EH$ AW nyu dmš` {bhr. (JwU 1) AmZ XmZo CS>Uo - ~) Imbrb eãxm gmr>r Ë`mM AWm Mm Vwbm _mhrv Agbobm eãx {bhr. (JwU 1) A) AmH$me - ~) AmB - H$) Imbrb eãxm Zm OmoSy>Z `oumao eãx {bhr. (JwU 1) A) Ho$a - ~) nmbm - S>) Imbrb dmš`mv Á`m eãxmimbr aok _mabr Ë`m eãxmgmr>r {dê$õmwu eãx (JwU 1) dmna Am{U dmš` nwýhm {bhr. dmš`mmm AW ~Xby ZH$mog. A) _mpr emim ñdàn> Amho.

5 B) `mo½` {dam_{mýho dmnê$z dmš` nwýhm {bhr? (JwU 1) hm {M_Q>m Hw$Ry>Z AmUbmg à.5 dm Om{hamV dmm Am{U Ë`mImbrb àízm Mr CÎmao {bhr. (JwU 5) Ob h Vmo H$b h & && Om{hamV && 'Obàm{YH$aU' nmurnwadr>m ~ X ~m~vmo {ZdoXZ {X. ewh«$dma Obàm{YH$aU _hmzjanm{bh$m A_amdVr eham_ü`o ~S>Zoam amos> darb _hîdmà`m Xþê$ñVrÀ`m H$m_mgmR>r ZdmWo Vo gmb ZJa n[agamvrb nmur nwadr>m ~ X amhrb. VmarI a{ddma, {X doi gh$mir Vo 6.00 ZdmWo Vo gmb ZJa, ~S>Zoam amos>,a_amdvr E.E_.Q>r. _hmzja nm{bh$m, Obàm{YH$aU, A{^` Vm A_amdVr. 1) H$moUË`m ^mjmvrb nmurnwadr>m ~ X R>odbm OmUma Amho? (JwU 1) 1) A_amdVr eha 2) ZdmWo Vo gmb ZJa 3) _hmzja nm{bh$m 4) ~S>Zoam 2) nmurnwadr>m ~ X {ZdoXZ H$moUË`m {Xder XoÊ`mV Ambobo Amho? (JwU 1) 1) ewh«$dma ) VrZ _mm ) a{ddma {X ) ) nmurnwadr>m H$moUË`m {Xder ~ X amhuma Amho? (JwU 1) 1) ewh«$dma 2) e{zdma 3) a{ddma 4) gmo_dma 4) nmur nwadr>m ~ X {ZdoXZ H$emgmR>r XoÊ`mV Ambo Amho? (JwU 1) 1) Xþê$ñVrgmR>r 2) Z{dZ nmb n Q>mH$Ê`mgmR>r 3) OmñV nmur Amë`m_wio 4) nmb n \w$q>ë`m_wio

6 5) Om{hamV Hw$Ur {Xbobr Amho? (JwU 1) 1) Obàm{YH$aU 2) Obg YmaU 3) {do {dvau 4) Ob{edma à.6 dm Imbr H$mhr {MÌ {Xbobr AmhoV Ë`m {MÌmMo {ZarjU H$ê$Z H$moUVr Jmoï> Vwbm> (JwU 5) gwmvo Vo {bhÿz H$mT>?

7 B`Îmm 4 Wr boir àízm ~m~v {ejh$m gmr>r gymzm * gd àíz gmos>{duo Amdí`H$ à.1 bm eãx EoHy$Z {bhr. JwU-5 joì : boiz (lwvboiz) C{Ôï> OmoS>mja{da{hV d OmoS>mjag{hV eãxm Mo boiz VnmgUo. gymzm `mxrvrb eãx gm JVm Zm _mor>çmzo dmmmdm. eãxmmm AW bjmv `mdm åhuyz eãx gbj dmmmdm. JwUXmZ àë`oh$ `mo½` eãxmg AYm JwU `mà_muo JwUXmZ H$amdo. hm àíz VnmgVmZm eãx gbj {b{hbm Agob d boiz {Z`_m Zwgma ~amo~a Agob VaM JwU Úmdm. CXm. 'nþmg$' EodOr 'nzzmg' qh$dm 'MH«$Ya' EodOr 'MH$aYa' Ago {b{hë`mg JwU XoD$ Z`oV. 1) ~ah$v 2) VmQ>mV 3) {eh$mar 4) h amu 5) ~mhoa 6) g dmx 7) h bmo 8) nþmg 9) du Z 10) MH«$Ya à.2 am hm CVmam dmm Am{U Ë`mImbrb àízm Mr CÎmao {bhr. JwU-5 1) nm T>am JwU-1 2) PmS>o JwU-1 3) PmS> namonh$mar AgVmV JwU-1 4) `m àízmà`m CÎmamXmIb {dúmï`mªzr ñd^mfov {b{hbobr CÎmao JwU-2 pñdh$mamdrv. AW nyu dmš` Agë`mg àë`oh$s EH$ JwU Úmdm.

8 à.3 am {Xbobr H${dVm dmm Am{U Imbr {Xboë`m àízm À`m `mo½` n`m `mbm Jmob H$a.JwU-5 joì boiz C{Ôï> ñda{^ì`švr VnmgUo. JwUXmZ àë`oh$ AW nyu eãxmbm EH$ JwU Úmdm. 1) S>m Ja XarV H$mogiÊ`mMr 2) Vwåhmbm ~ah$v hmod$ Xo 3) Jar~m À`m PmonS>rV COoS> ZoÊ`mgmR>r 4) {dúmï`mªzr ñd^mfov {b{hbobr CÎmao pñdh$mamdrv. àë`oh$ AW nyu dmš`mbm EH$ JwU Úmdm. à.4 Wm Imbrb àíz {Xboë`m gwmzozwgma gmos>d. JwU-5 joì ñda{^ì`švr (boiz) A) {dúmï`m Zo ñdv À`m ^mfov {b{hbobr dmš` pñdh$mamdo. nu dmšàmma JwU-1 _mì VmoM Agmdm. ~) 1) Z^ 2) _mvm JwU-1 `mgmaio eãx {b{hë`mg EH$ JwU Úmdm. H$) Ho$a-H$Mam nmbm-nmmmoim JwU-1 S>) _mpr emim AñdÀN> Zmhr. JwU-1 B) ""hm {M_Q>m Hw$Ry>Z AmUbmg?'' JwU-1 à.5 dm Imbrb Om{hamV dmm Am{U Ë`mImbrb àízm Mr CÎmao {bhr. 1) ZdmWo Vo gmb ZJa JwU-1 2) ewh«$dma JwU-1 3) a{ddma JwU-1 4) Xþê$ñVrgmR>r JwU-1 5) Obàm{YH$aU JwU-1

9 à.6 dm Imbr H$mhr {MÌo {Xbobr AmhoV Ë`m {MÌmMo {ZarjU H$ê$Z H$moUVr Jmoï> JwU-5 Vwbm gwmvo Vr {bhÿz H$mT>. joì ñd-a{^ì`švr (boiz) C{Ôï> ñd-a{^ì`švr VnmgUo. JwUXmZ JwU {ZH$f 5 {Xboë`m {MÌm Mm g X^ bjmv KoD$Z gwg JV AW nyu boiz. Jmoï>rbm gwê$dmv, _Ü` Am{U eodq> Amho. Iwb{dÊ`mgmR>r ~mah$mdo d Vnerb {Xbo AmhoV. 4 {Xboë`m {MÌm Mm g X^ bjmv KoD$Z gwg JV AW nyu boiz. Jmoï>rbm gwê$dmv, _Ü` Am{U eodq> Amho. 3 {Xboë`m {MÌm Mm g X^ bjmv KoD$Z Jmoï> nyu H$aÊ`mMm à`ëz Ho$bm Amho. 2 {Xboë`m {MÌm dê$z g X^ KoD$Z gbj boiz, H$mhr doim dmš`amzm {dñh$irv Agy eho$b, ÌmoQ>H$ boiz. 1 gwq>r gwq>r dmš`o {b{hbobr AmhoV. dmš`mv gbjvm Zmhr. 0 H$mhrhr {b{hbobo Zmhr qh$dm H$odi eãxboiz.

10 AnR>rV CVmam - Vm S>r narjm Amnë`mbm gjù`m _w ½`m gma»`mm {XgVmV; nu EImXr _w Jr Amnë`mbm dgmhvr_yrb Amho, H$s Xþgè`m dgmhvr_yrb Amho, ho _w ½`m ZmM AmoiIVm `ovo. dojdojù`m dgmhvtà`m _w ½`m Zm {d{eï> Agm J Y AgVmo. _w ½`m {_í`m À`m ghmæ`mzo Vmo J Y AmoiIVmV. am JoV OmUmè`m XmoZ _w ½`m EH$_oH$m Zm H$Yr H$Yr ^oq>vmzm {XgVmV Ë`m_mJo hom H$maU Amho. EImXo g H$Q> Amë`mda _w ½`m bjom EH$_oH$m Zm gmdy H$aVmV. `mgmr>r _w ½`m dojù`m àh$mamo J YH$U ~mhoa gmos>vmv. `m J YH$Um Mm gwjmdm bmjvmm BVa _w ½`m Ë`m _w JrÀ`m _XVrgmR>r Vm~S>Vmo~ YmdV `ovmv. Ë`m~amo~a gmdymzvomm Bemam XoUmao J YH$UgwÕm hdov gmos>vmv. Ë`mV EImÚm _w Jrbm {MaS>bo, Va `m J YH$Um Mm n[aum_ A{YH$ {Vd«hmoVmo. Aem doir A{YH$ à_mumv ho J YH$U gmos>bo OmVmV. Vm S>r àíz à.1 bm _w ½`m H$emÀ`m ghmæ`mzo J Y AmoiIVmV? (JwU 1) à.2 am dojù`m dgmhvrvrb _w Jr Amho, ho _w ½`m H$emdê$Z AmoiIVrb? (JwU 2) à.3 am EImÚm _w Jrbm {MaS>bo Va H$m` hmovo? (JwU 2)

11 Vm S>r àízm ~m~v {ejh$m gmr>r gymzm Imbrb CVmè`mMo àh$q>dmmz H$ê$Z KoUo. àízh$ë`m gmr>r gymzm * hm àíz àh$q> dmmzmmo H$m eë` VnmgÊ`mgmR>r Amho. * hm àíz Vm S>r Agë`mZo EHo$H$m {dúmï`m bm Odi ~mobmdyz {dmmam`mm Amho. * djm V OmñV _wbo Agë`mg XmoZ Vo VrZ {Xdgm V MmMUrMm hm ^mj nyu H$aVm `ob b. àízh$ë`m Zo XoÊ`mMr gymzm _r Vwbm EH$ CVmam dmmm`bm XoUma Amho. Vmo CVmam _mor>çm AmdmOmV dmm. dmmzmgmr>r JwUXmZ EHw$U JwU 10 JwU {ZH$f 5 CVmè`mMo ñdamkmvmgh àh$q> dmmz. JVr _hîdmmr Zmhr, dmš`m Mo nav dmmz Mmbob. 4 H$mhr dmš`m Mo ñdamkmvmgh àh$q> dmmz. 3 CVmè`mMo à`ëznyd H$ dmmz. AmYr _ZmV dmmyz _J àh$q> dmmz Mmbob. dmmzmvyz dmš`mmm ~moy hmovmo Amho. 2 _XV Z H$aVm eãxm Mo dmmz. dmmzmvyz dmš`mmm ~moy Zmhr. 1 _XV H$ê$Z H$mhr eãx mmo dmmz, dmmzmvyz dmš`mmm ~moy Zmhr. 0 _wbmzo CVmam dmmê`mv ag XmI{dbm Zmhr, _XV H$ê$Zhr dmmvm Ambo Zmhr. Ano{jV CÎmao à.1. _w ½`m {_í`m À`m ghmæ`mzo J Y AmoiIVmV. (JwU 1) à.2. dojdojù`m dgmhvrvrb _w ½`m {d{eï> J Ym_wio AmoiIVm `ovmv. (JwU 2) à.3. _ wjrbm {MaS>ë`mg J YH$Um Mm n[aum_ A{YH$ Vrd«hmoVmo. Aemdoir A{YH$ (JwU 2) Vrd«hmVmo. Aemdoir A{YH$ à_mumv J YH$U gmos>bo OmVmV. (`m Ame`mMo ñd^mfovrb CÎma pñdh$mavm `ob b.)