Class 4.p65

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Class 4.p65"

Bản ghi

1 àmxo{eh$ {dúm àm{yh$au, A_amdVr g H${bV _yë`_mnz MmMUr H«$ B`Îmm 4 Wr {df` ^mfm (_amr>r) {dúmï`mªmo Zm d hooar H«$_m H$ emiomo Zm d VwH$S>r H $Ð Vm. {O. {XZm H$ EHy$U JwU àmßv JwU S-1 (Z_wZm àv) àíz H«$_m H$ Vm S>r EHy$U àmßv JwU [ejh$ ñdmjar H$_mb JwU

2 boir MmMUr à.1 bm eãx EoHy$Z {bhr. (JwU 5) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) à.2 am hm CVmam dmm Am{U Ë`m Imbrb àízm Mr CÎmao {bhr. Am_À`m eod½`mbm gw Xa, {hadq> nmonq>r ZmOyH$ nmbdr \w$q>br hmovr. PmS> Omo_mZ C M C M dmt>v hmov. ZmOyH$ nmzm Mr {hadr ZjrXma Omir ngabr hmovr. H$mhr \$m Úm Zm _mohmoa \w$bbm hmovm. nm T>è`m a JmÀ`m \w$bm Mo KmogÀ`m Kmog PmS>m da bm ~V hmovo. {haì`mjma PmS>mbm nm T>è`mew^«\w$bm Mm \w$bmoam CRy>Z {XgV hmovm. Am_Mm eodjm Iyn N>mZ ~habm hmovm. `oumè`m-omumè`m Mr ZOa Ë`mda ns>ë`m{edm` amhv ZìhVr. EHo$ {Xder Am_À`m Kar eoomaà`m H$mHy$ Amë`m AZ² åhumë`m, ''XmamV H$Yrhr eodjm bmdy Z`o. KamV ^m S>U hmovmv. ho PmS> Vwåhr VmoSy>Z Q>mH$m.'' BVH $ gw Xa PmS> AZ² VmoSy>Z Q>mH$m! _bm Oam Ë`m H$mHy $Mm amjm Ambm. _r H$mhr åhum`à`m AmVM AmB åhumbr, ''PmS> Vr, gjir gmairm. CbQ> PmS> {H$Vr namonh$mar AgVmV. Vr H$m ~a Amnë`mV ^m S>U bmdvrb? AmnU _mug M Agm {dmma H$aVmo. PmS> Va Amnë`mbm \$i XoVmV, \w$b XoVmV, gmdbr XoVmV, nú`m Zm Ka XoVmV, AmYma XoVmV. _r ho PmS> bmdb Vo OmonmgÊ`mgmR>r, VmoS>Ê`mgmR>r Zmhr.'' 1) {haì`mjma PmS>mbm H$moUË`m a JmÀ`m \w$bm Mm \w$bmoam CRy>Z {XgV hmovm? (JwU 1) A) nmonq>r ~) nm T>am H$) bmb S>) {hadm

3 2) Amnë`mV ^m S>U H$moU bmdvrb Ago åhq>bo Amho? (JwU 1) A) _mugo ~) PmS>o H$) \w$bo S>) _wbo 3) eoomaà`m H$mHw $Zm PmS>m Mo H$moUVo _hëd nq>bo? (JwU 1) A) PmS>m_wio ^m S>U hmovmv. ~) gw Xa PmS> VmoSy>Z Q>mH$m. H$) PmS> namonh$mar AgVmV. S>) eodjm bmdy Z`o. 4) Vw_À`m A JUmV H$moUH$moUVr PmS>o bmdm`bm Vwåhmbm AmdS>ob? d H$m? (JwU 2) à.5 dm hr H${dVm dmm Am{U Imbr {Xboë`m àízm À`m `mo½` n`m `mbm Jmob H$a. nmdgm ao, nmdgm ao _bm nmdgmmo T>J ~Zy Xo. S>m Ja, Xar Am{U eovmv, _bm Iyn H$mogiy Xo. eovh$ar~m~m, eovh$ar~m~m _bm ~r åhuyz noê$z Xo, eov Iyn {nhy$z {nhy$z, Vwåhmbm ~ah$v hmod$ Xo. nuvr J, nuvr J, _bm {Xdm hmod$z Oiy Xo. J[a~m À`m PmonS>rV, COoS> _bm ZoD$ Xo. nú`m ao, nú`m ao, _bm MmoM Am{U n I \w$qy> Xo. Vm S>mV \$io KoD$Z OmD$Z, ^who$h $Jmbm Zm dmqy> Xo. nar J, nar J, _bm ~mjov `od$ Xo. AmZ XmZo ZmMÊ`mgmR>r, gmè`m Zm Am^mi_m`m {_iy Xo.... {dbmg qgxjrh$a

4 1) H$dr narh$s>o H$moUVr {dz Vr H$aV Amho? (JwU 1) A) S>m Ja XarV H$mogiÊ`mMr ~) eovmv `od$ XoÊ`mMr H$) J[a~m À`m PmonS>rV `od$ XoÊ`mMr S>) ~mjov `od$ XoÊ`mMr 2) eovh$è`mmr ^a^amq> hmod$ Xo, `m AWm Mr H${dVoVrb Amoi H$moUVr? (JwU 1) A) _bm Iyn H$mogiy Xo ~) Vwåhmbm ~ah$v hmod$ Xo H$) ^who$h $Jmbm Zm \$io dmqy> Xo S>) gmè`m Zm Am^mi_m`m {_iy Xo 3) H$drbm {Xdm hmod$z Oimdogo H$m dmq>vo? (JwU 1) A) nmd$g hmod$z H$mogiÊ`mgmR>r ~) Jar~m À`m PmonS>rV COoS> ZoÊ`mgmR>r H$) eovmv COoS> ZoÊ`mgmR>r S>) n[abm COoS> XmI{dÊ`mgmR>r 4) H$drZo nú`mh$s>o H$m` _mjrvbo? VwÂ`m eãxmv {bhr. (JwU 2) à.4 Wm Imbrb àíz {Xboë`m gymzozwgma gmos>d. A) Imbrb dmšàmmammm Cn`moJ H$ê$Z EH$ AW nyu dmš` {bhr. (JwU 1) AmZ XmZo CS>Uo - ~) Imbrb eãxm gmr>r Ë`mM AWm Mm Vwbm _mhrv Agbobm eãx {bhr. (JwU 1) A) AmH$me - ~) AmB - H$) Imbrb eãxm Zm OmoSy>Z `oumao eãx {bhr. (JwU 1) A) Ho$a - ~) nmbm - S>) Imbrb dmš`mv Á`m eãxmimbr aok _mabr Ë`m eãxmgmr>r {dê$õmwu eãx (JwU 1) dmna Am{U dmš` nwýhm {bhr. dmš`mmm AW ~Xby ZH$mog. A) _mpr emim ñdàn> Amho.

5 B) `mo½` {dam_{mýho dmnê$z dmš` nwýhm {bhr? (JwU 1) hm {M_Q>m Hw$Ry>Z AmUbmg à.5 dm Om{hamV dmm Am{U Ë`mImbrb àízm Mr CÎmao {bhr. (JwU 5) Ob h Vmo H$b h & && Om{hamV && 'Obàm{YH$aU' nmurnwadr>m ~ X ~m~vmo {ZdoXZ {X. ewh«$dma Obàm{YH$aU _hmzjanm{bh$m A_amdVr eham_ü`o ~S>Zoam amos> darb _hîdmà`m Xþê$ñVrÀ`m H$m_mgmR>r ZdmWo Vo gmb ZJa n[agamvrb nmur nwadr>m ~ X amhrb. VmarI a{ddma, {X doi gh$mir Vo 6.00 ZdmWo Vo gmb ZJa, ~S>Zoam amos>,a_amdvr E.E_.Q>r. _hmzja nm{bh$m, Obàm{YH$aU, A{^` Vm A_amdVr. 1) H$moUË`m ^mjmvrb nmurnwadr>m ~ X R>odbm OmUma Amho? (JwU 1) 1) A_amdVr eha 2) ZdmWo Vo gmb ZJa 3) _hmzja nm{bh$m 4) ~S>Zoam 2) nmurnwadr>m ~ X {ZdoXZ H$moUË`m {Xder XoÊ`mV Ambobo Amho? (JwU 1) 1) ewh«$dma ) VrZ _mm ) a{ddma {X ) ) nmurnwadr>m H$moUË`m {Xder ~ X amhuma Amho? (JwU 1) 1) ewh«$dma 2) e{zdma 3) a{ddma 4) gmo_dma 4) nmur nwadr>m ~ X {ZdoXZ H$emgmR>r XoÊ`mV Ambo Amho? (JwU 1) 1) Xþê$ñVrgmR>r 2) Z{dZ nmb n Q>mH$Ê`mgmR>r 3) OmñV nmur Amë`m_wio 4) nmb n \w$q>ë`m_wio

6 5) Om{hamV Hw$Ur {Xbobr Amho? (JwU 1) 1) Obàm{YH$aU 2) Obg YmaU 3) {do {dvau 4) Ob{edma à.6 dm Imbr H$mhr {MÌ {Xbobr AmhoV Ë`m {MÌmMo {ZarjU H$ê$Z H$moUVr Jmoï> Vwbm> (JwU 5) gwmvo Vo {bhÿz H$mT>?

7 B`Îmm 4 Wr boir àízm ~m~v {ejh$m gmr>r gymzm * gd àíz gmos>{duo Amdí`H$ à.1 bm eãx EoHy$Z {bhr. JwU-5 joì : boiz (lwvboiz) C{Ôï> OmoS>mja{da{hV d OmoS>mjag{hV eãxm Mo boiz VnmgUo. gymzm `mxrvrb eãx gm JVm Zm _mor>çmzo dmmmdm. eãxmmm AW bjmv `mdm åhuyz eãx gbj dmmmdm. JwUXmZ àë`oh$ `mo½` eãxmg AYm JwU `mà_muo JwUXmZ H$amdo. hm àíz VnmgVmZm eãx gbj {b{hbm Agob d boiz {Z`_m Zwgma ~amo~a Agob VaM JwU Úmdm. CXm. 'nþmg$' EodOr 'nzzmg' qh$dm 'MH«$Ya' EodOr 'MH$aYa' Ago {b{hë`mg JwU XoD$ Z`oV. 1) ~ah$v 2) VmQ>mV 3) {eh$mar 4) h amu 5) ~mhoa 6) g dmx 7) h bmo 8) nþmg 9) du Z 10) MH«$Ya à.2 am hm CVmam dmm Am{U Ë`mImbrb àízm Mr CÎmao {bhr. JwU-5 1) nm T>am JwU-1 2) PmS>o JwU-1 3) PmS> namonh$mar AgVmV JwU-1 4) `m àízmà`m CÎmamXmIb {dúmï`mªzr ñd^mfov {b{hbobr CÎmao JwU-2 pñdh$mamdrv. AW nyu dmš` Agë`mg àë`oh$s EH$ JwU Úmdm.

8 à.3 am {Xbobr H${dVm dmm Am{U Imbr {Xboë`m àízm À`m `mo½` n`m `mbm Jmob H$a.JwU-5 joì boiz C{Ôï> ñda{^ì`švr VnmgUo. JwUXmZ àë`oh$ AW nyu eãxmbm EH$ JwU Úmdm. 1) S>m Ja XarV H$mogiÊ`mMr 2) Vwåhmbm ~ah$v hmod$ Xo 3) Jar~m À`m PmonS>rV COoS> ZoÊ`mgmR>r 4) {dúmï`mªzr ñd^mfov {b{hbobr CÎmao pñdh$mamdrv. àë`oh$ AW nyu dmš`mbm EH$ JwU Úmdm. à.4 Wm Imbrb àíz {Xboë`m gwmzozwgma gmos>d. JwU-5 joì ñda{^ì`švr (boiz) A) {dúmï`m Zo ñdv À`m ^mfov {b{hbobr dmš` pñdh$mamdo. nu dmšàmma JwU-1 _mì VmoM Agmdm. ~) 1) Z^ 2) _mvm JwU-1 `mgmaio eãx {b{hë`mg EH$ JwU Úmdm. H$) Ho$a-H$Mam nmbm-nmmmoim JwU-1 S>) _mpr emim AñdÀN> Zmhr. JwU-1 B) ""hm {M_Q>m Hw$Ry>Z AmUbmg?'' JwU-1 à.5 dm Imbrb Om{hamV dmm Am{U Ë`mImbrb àízm Mr CÎmao {bhr. 1) ZdmWo Vo gmb ZJa JwU-1 2) ewh«$dma JwU-1 3) a{ddma JwU-1 4) Xþê$ñVrgmR>r JwU-1 5) Obàm{YH$aU JwU-1

9 à.6 dm Imbr H$mhr {MÌo {Xbobr AmhoV Ë`m {MÌmMo {ZarjU H$ê$Z H$moUVr Jmoï> JwU-5 Vwbm gwmvo Vr {bhÿz H$mT>. joì ñd-a{^ì`švr (boiz) C{Ôï> ñd-a{^ì`švr VnmgUo. JwUXmZ JwU {ZH$f 5 {Xboë`m {MÌm Mm g X^ bjmv KoD$Z gwg JV AW nyu boiz. Jmoï>rbm gwê$dmv, _Ü` Am{U eodq> Amho. Iwb{dÊ`mgmR>r ~mah$mdo d Vnerb {Xbo AmhoV. 4 {Xboë`m {MÌm Mm g X^ bjmv KoD$Z gwg JV AW nyu boiz. Jmoï>rbm gwê$dmv, _Ü` Am{U eodq> Amho. 3 {Xboë`m {MÌm Mm g X^ bjmv KoD$Z Jmoï> nyu H$aÊ`mMm à`ëz Ho$bm Amho. 2 {Xboë`m {MÌm dê$z g X^ KoD$Z gbj boiz, H$mhr doim dmš`amzm {dñh$irv Agy eho$b, ÌmoQ>H$ boiz. 1 gwq>r gwq>r dmš`o {b{hbobr AmhoV. dmš`mv gbjvm Zmhr. 0 H$mhrhr {b{hbobo Zmhr qh$dm H$odi eãxboiz.

10 AnR>rV CVmam - Vm S>r narjm Amnë`mbm gjù`m _w ½`m gma»`mm {XgVmV; nu EImXr _w Jr Amnë`mbm dgmhvr_yrb Amho, H$s Xþgè`m dgmhvr_yrb Amho, ho _w ½`m ZmM AmoiIVm `ovo. dojdojù`m dgmhvtà`m _w ½`m Zm {d{eï> Agm J Y AgVmo. _w ½`m {_í`m À`m ghmæ`mzo Vmo J Y AmoiIVmV. am JoV OmUmè`m XmoZ _w ½`m EH$_oH$m Zm H$Yr H$Yr ^oq>vmzm {XgVmV Ë`m_mJo hom H$maU Amho. EImXo g H$Q> Amë`mda _w ½`m bjom EH$_oH$m Zm gmdy H$aVmV. `mgmr>r _w ½`m dojù`m àh$mamo J YH$U ~mhoa gmos>vmv. `m J YH$Um Mm gwjmdm bmjvmm BVa _w ½`m Ë`m _w JrÀ`m _XVrgmR>r Vm~S>Vmo~ YmdV `ovmv. Ë`m~amo~a gmdymzvomm Bemam XoUmao J YH$UgwÕm hdov gmos>vmv. Ë`mV EImÚm _w Jrbm {MaS>bo, Va `m J YH$Um Mm n[aum_ A{YH$ {Vd«hmoVmo. Aem doir A{YH$ à_mumv ho J YH$U gmos>bo OmVmV. Vm S>r àíz à.1 bm _w ½`m H$emÀ`m ghmæ`mzo J Y AmoiIVmV? (JwU 1) à.2 am dojù`m dgmhvrvrb _w Jr Amho, ho _w ½`m H$emdê$Z AmoiIVrb? (JwU 2) à.3 am EImÚm _w Jrbm {MaS>bo Va H$m` hmovo? (JwU 2)

11 Vm S>r àízm ~m~v {ejh$m gmr>r gymzm Imbrb CVmè`mMo àh$q>dmmz H$ê$Z KoUo. àízh$ë`m gmr>r gymzm * hm àíz àh$q> dmmzmmo H$m eë` VnmgÊ`mgmR>r Amho. * hm àíz Vm S>r Agë`mZo EHo$H$m {dúmï`m bm Odi ~mobmdyz {dmmam`mm Amho. * djm V OmñV _wbo Agë`mg XmoZ Vo VrZ {Xdgm V MmMUrMm hm ^mj nyu H$aVm `ob b. àízh$ë`m Zo XoÊ`mMr gymzm _r Vwbm EH$ CVmam dmmm`bm XoUma Amho. Vmo CVmam _mor>çm AmdmOmV dmm. dmmzmgmr>r JwUXmZ EHw$U JwU 10 JwU {ZH$f 5 CVmè`mMo ñdamkmvmgh àh$q> dmmz. JVr _hîdmmr Zmhr, dmš`m Mo nav dmmz Mmbob. 4 H$mhr dmš`m Mo ñdamkmvmgh àh$q> dmmz. 3 CVmè`mMo à`ëznyd H$ dmmz. AmYr _ZmV dmmyz _J àh$q> dmmz Mmbob. dmmzmvyz dmš`mmm ~moy hmovmo Amho. 2 _XV Z H$aVm eãxm Mo dmmz. dmmzmvyz dmš`mmm ~moy Zmhr. 1 _XV H$ê$Z H$mhr eãx mmo dmmz, dmmzmvyz dmš`mmm ~moy Zmhr. 0 _wbmzo CVmam dmmê`mv ag XmI{dbm Zmhr, _XV H$ê$Zhr dmmvm Ambo Zmhr. Ano{jV CÎmao à.1. _w ½`m {_í`m À`m ghmæ`mzo J Y AmoiIVmV. (JwU 1) à.2. dojdojù`m dgmhvrvrb _w ½`m {d{eï> J Ym_wio AmoiIVm `ovmv. (JwU 2) à.3. _ wjrbm {MaS>ë`mg J YH$Um Mm n[aum_ A{YH$ Vrd«hmoVmo. Aemdoir A{YH$ (JwU 2) Vrd«hmVmo. Aemdoir A{YH$ à_mumv J YH$U gmos>bo OmVmV. (`m Ame`mMo ñd^mfovrb CÎma pñdh$mavm `ob b.)

3-1) Std 4 Sanch B.indd

3-1) Std 4 Sanch B.indd {ejh$m gmr>r gymzm Mm Wr : amr>r nm`m^yv MmMUr 2017-18 B ËVm - Mm Wr {df : amr>r boir àízm ~m~v {ejh$m Zm gymzm EHy$U : 30 àíz 1) eãx EoHy$Z {bhr. ( 5) joì : boiz (lwvboiz) CX²{XîQ : OmoS>mjag{hV d OmoS>mja{da{hV

Chi tiết hơn

4-1) Std 5 Sanch B.indd

4-1) Std 5 Sanch B.indd {ejh$m gmr>r gymzm nmmdr : amr>r nm`m^yv MmMUr 2017-18 B ËVm - nmmdr {df : amr>r boir àízm ~m~v {ejh$m Zm gymzm EHy$U : 40 àíz 1) eãx EoHy$Z {bhr. ( 5) joì : boiz (lwvboiz) CX²{XîQ : OmoS>mjag{hV d OmoS>mja{da{hV

Chi tiết hơn

Timetable

Timetable àw_ KQ>H$ MmMUr-16-17 (B`Îmm 5 Vo 10 dr) {df` B`Îmm JwU n[aga Aä`mg 5 dr 6 dr Vo 8 dr {X. 24-8-16 B{Vhmg+amÁ`emó 10 dr J{UV/~rOJ{UV 5 dr Vo 10 dr {X. -8-16 10 dr qhxr, qhxr+g ñh $V, g ñh $V 5 dr Vo 8 dr

Chi tiết hơn

22 - 3D subtraction.pmd

22 - 3D subtraction.pmd g_vogmr>r XO}Xma {eju Zd{Z{_ Vr g{h«$` OZJ{UV Q>ßnm 22 3 A H$s dom~mh$s Ano{jV doi 11 Vmg j_vm 22.1 VrZ A H$s dom~mh$s dñvyê$nmv gmos>dvm `ouo. 22.2 VrZ A H$s dom~mh$s A H$mV gmos>dvm `ouo. 22.3 ì`dhmamvrb

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CG doc

Microsoft Word - CG doc _hmamï > amá` {dúwv {dvau H $nzr _`m {XV J«mhH$ VH«$ma {ZdmaU _ M H$moëhmnya n[a_ S>i, H$moëhmnya `m Mo g_moa J«mhH$ VH«$ma H«$. 154-2010/ {XZm H$ : lr. {edmßnm {VnÊUm ZmQ>rH$a, _w. nmo. hùir, Vm. OV,

Chi tiết hơn

hmë m w$bo H ${f {dúmnrr>, amhþar {dúmnrr>mzo {Z{ Vr Ho$bobo gwym[av d g H$arV dmum~ôb gd g mdoeh$ d g{dñva m{hvr ^mv {nh$mmo gwymarv d g H$arV dmu àg

hmë m w$bo H ${f {dúmnrr>, amhþar {dúmnrr>mzo {Z{ Vr Ho$bobo gwym[av d g H$arV dmum~ôb gd g mdoeh$ d g{dñva m{hvr ^mv {nh$mmo gwymarv d g H$arV dmu àg àgmarv df 1974 amymzjar 185-2 noaur/ bmjds>rmm H$mbmdYr 15 _o Vo 15 OyZ. bmdur nõvrgmr>r amonbmju noaurz Va 20 Vo 24 {Xdgm Zr H$amdr 15 Vo 18 {H$bmo, Q>moH$U nõv - 20 Vo 25 {H$bmo, noaur nõv - 35 Vo 40

Chi tiết hơn

27-4digitsubtraction.pmd

27-4digitsubtraction.pmd g_vogmr>r XO}Xma {eju Zd{Z{_ Vr g{h«$` OZJ{UV Q>ßnm 27 4 A H$s dom~mh$s Ano{jV doi 12 Vmg j_vm 27.1 Mma A H$s dom~mh$s dñvyê$nmv gmos>dvm `ouo. 27.2 Mma A H$s dom~mh$s A H$mV gmos>dvm `ouo. 27.3 ì`dmamvrb

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

ĐỀ NGHỊ 1: Thời gian: 90 phút

ĐỀ NGHỊ 1: Thời gian: 90 phút SỞ GD & ĐT TP HỒ CHÍ MIH GIẢI CHI TIẾT ĐỀ LUYỆ THI THPT QUỐC GIA Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 5 phút Câu 1: Giới hạn quang điện của Cs là 66. Công thoát của Cs bằng A.,7 ev. B.,1 ev. C. 1,5 ev. D.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CG doc

Microsoft Word - CG doc _hmamï > amá` {dúwv {dvau H $nzr _`m {XV J«mhH$ VH«$ma {ZdmaU _ M H$moëhmnya n[a_ S>i, H$moëhmnya `m Mo g_moa J«mhH$ VH«$ma H«$. 161-2010/ {XZm H$ : lr. _ rzmw {danagmßnm OÎmr, _w. nmo. H aodms>r, Vm.

Chi tiết hơn

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TA KHẢO SÁT ỚP NĂM 9 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn kiểm tra thành phận: VẬT Í Thời gian làm bài: 5 phút

Chi tiết hơn BỘ 15 ĐỀ THI HK TOÁN LỚP 7 (014-015) ĐỀ SỐ 1: QUẬN 1 (014-015) Bài 1: ( điểm) Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ II môn toán của học sinh lớp 7A, người điều tra có kết quả sau: 6 9 8 7 7 10 5 8 10 6 7 8

Chi tiết hơn

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû «3 O ôâ â 13 LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð üû 3 ~ ~ ~.,, 33 ~ I ~ ~ þ I ~ ~ Ä ñ ý ~( ñ33 ñ ' ññ( Þ ý ' =[ ý 1 ý. 33 ~:( -,ññ. Õ -."'. ' 5 3 ~ v v ~ m ~ ~,. I Ô 4l IA Ù " 4 Ú 'ä Ê ß " O- ñ Ô

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題 第一部分 : 機械製造 1. Úd ØÇk g  Þg ¼ à º v «(A) º «(B) Þ «(C) ï «(D) «2. é Î Ýx ¹ kp é j ï uy ï } Žµ u Þ p Çv (A) ô ( Al2O 3) (B) (TiCN) (C) (TiN) (D) f(tac) 3. ÓŒ ± ¹ Ô ï p Ô Ç (A) (B) (C) (D) ïô 4. p ï h

Chi tiết hơn

Đề minh họa THPT Quốc Gia 2019 môn vật lý Sở Giáo dục và Đào tạo - Bình Dương

Đề minh họa THPT Quốc Gia 2019 môn vật lý Sở Giáo dục và Đào tạo - Bình Dương BỘ GD & ĐT TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) ĐỀ MINH HỌA THPT QUỐC GIA NĂM 019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian

Chi tiết hơn

Ôn tập Toán 7 học kỳ II (Phần bài tập)

Ôn tập Toán 7  học kỳ II (Phần bài tập) Ôn tập Toán 7 học kỳ II (Phần bài tập) A) THỐNG KÊ Câu 1) Theo dõi điểm kiểm tra miệng môn Toán của học sinh lớp 7A tại một trường THCS sau một năm học, người ta lập được bảng sau: Điểm số Tần số 0 2 5

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đáp án 1 D 2 B 3 D 4 A 5 B 6 A 7 D 8 B 9 D 10 A 11 C 12 D 13 A 14 B 15 A 16 D 17 D 18 B 19

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đáp án 1 D 2 B 3 D 4 A 5 B 6 A 7 D 8 B 9 D 10 A 11 C 12 D 13 A 14 B 15 A 16 D 17 D 18 B 19 Đáp án D B 3 D 4 A 5 B 6 A 7 D 8 B 9 D 0 A C D 3 A 4 B 5 A 6 D 7 D 8 B 9 D 0 C A B 3 D 4 A 5 B 6 C 7 A 8 C 9 C 30 D 3 B 3 D 33 A 34 A 35 D 36 D 37 B 38 A 39 B 40 C ĐÁP ÁN CHI IẾ Câu : Dòng điện cảm ứng

Chi tiết hơn

Câu 1: Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của:

Câu 1: Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của: SỞ GIÁO DỤ VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ TRƯỜNG THPT TX QUẢNG TRỊ ĐỀ HÍNH THỨ (Đề thi có trang) KỲ THI THỬ TRUNG HỌ PHỔ THÔNG QUỐ GIA LẦN II NĂM 08 Bài thi: KHOA HỌ TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thời gian

Chi tiết hơn

Bố Thí Để Gia Tăng Công Đức

Bố Thí Để Gia Tăng Công Đức Bố Thí Để Gia Tăng Công Đức [ فيتنامية Vietnamese ] Tiếng Việt Biên soạn Abu Zaytune Usman Ibrahim Kiểm duyệt: Abu Hisaan Ibnu Ysa 2014-1436 الصدقة وزيادة احلسنات «باللغة الفيتنامية» مجع وترتيب: أبو زيتون

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thờ

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thờ SỞ GD&Đ QẢNG BÌNH ĐỀ HI CHÍNH HỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ HI HỬ HP QỐC GIA NĂM 09 Bài thi: KHOA HỌC Ự NHIÊN Môn thi thành phần: VẬ Í hời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề HƯỚNG DẪN GIẢI

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH THPT CHUYÊN HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Môn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút Câu : Đơn vị của từ thông Ф là A tesla (T) B fara (F) C henry (H) D vêbe (Wb) Câu : Vào thế kỷ 8 khi

Chi tiết hơn

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201 Gv Tạ Thị Kim nh Đt / zlo / fcebook : 0688 04 960 PHÂN LOỊ DṆG PHƯƠNG PH P GIỈ NHNH T i liệu n y củ : iên Hò Ng y 0 th{ng năm 07 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI Ộ Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Phần 0

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Chủ đề 2: CON LẮC LÒ XO BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CƠ NĂNG, THẾ NĂNG VÀ ĐỘNG NĂNG Ta xét các bài toán sau: +Vận dụn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Chủ đề 2: CON LẮC LÒ XO BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CƠ NĂNG, THẾ NĂNG VÀ ĐỘNG NĂNG Ta xét các bài toán sau: +Vận dụn Chủ đề : CON LẮC LÒ XO BÀI OÁN LIÊN QUAN ĐẾN CƠ NĂNG, HẾ NĂNG VÀ ĐỘNG NĂNG a xé các bài oán sau: +Vận ụng công hức ính cơ năng, hế năng, động năng +Khoảng hời gian liên quan đến cơ năng, hế năng, động

Chi tiết hơn

2017 panchagam for print.p65

2017 panchagam for print.p65 1 ] Ô^ 2 ÿƒàkvf 2017 ÿ>vaèveï AM> ºBVºƒ A III ÿ>v± 1: 26 á2 : 3 ( ) ÿôvºèv 3:14á15,17, 23á24 ] V 90: 2, 3á4, 12á13, 14,16 _Ès : gı kº, ÂV Ô^ ÿƒf ku _ ÿku Ú D (. 17 ). \ 13: 54á58 ] 7: 51 á 8 : 1 III ]

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Thái Nguyên - lần 2 Câu 1: Hai nguồn sóng kết hợp A, B trên

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Thái Nguyên - lần 2 Câu 1: Hai nguồn sóng kết hợp A, B trên Đề thi thử THPT QG THPT huyên Thái Nguyên - lần âu : Hai nguồn sóng kết hợp A, B trên mặt thoáng chất lỏng dao động theo phương trình u u 4cos( πt) mm.. oi biên độ sóng không đổi, tốc độ sóng v=5cm/s.

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên

Chi tiết hơn

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 2 MÔN: TIẾNG VIỆT Phần I: Trắc nghiệm (10 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng Câu 1: Trong các từ: xắp xếp; x

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 2 MÔN: TIẾNG VIỆT Phần I: Trắc nghiệm (10 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng Câu 1: Trong các từ: xắp xếp; x ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 2 MÔN: TIẾNG VIỆT Phần I: Trắc nghiệm (10 điểm) Câu 1: Trong các từ: xắp xếp; xếp hàng; sáng sủa; xôn xao. Từ viết sai chính tả là: A. Xắp xếp. Xếp hàng C. Sáng sủa D. Xôn xao

Chi tiết hơn

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e 1 P a g e P a g e 3 P a g e 4 P a g e 5 P a g e 6 P a g e 7 P a g e --- ĐÁP ÁN CHI TIÊT--- Đáp án D 8 P a g e 9 P a g e - Đáp án Đáp án 10 P a g e 11 P a g e 1 P a g e x 1 3 PT hoành độ giao điểm : x 3x

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT THANH HOÁ TRƯỜNG THPT HOẰNG HOÁ 2 (Đề thi có 04 trang) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I KHỐI 12, NĂM HỌC Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 5

SỞ GD & ĐT THANH HOÁ TRƯỜNG THPT HOẰNG HOÁ 2 (Đề thi có 04 trang) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I KHỐI 12, NĂM HỌC Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 5 SỞ GD & ĐT THANH HOÁ TRƯỜNG THPT HOẰNG HOÁ (Đề thi có 4 trang) ĐỀ KỂM TRA HỌC KÌ KHỐ 1, NĂM HỌC 17-18 Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 5 phút. Mã đề: 58 Họ và tên Học sinh: SBD.. Câu 1. Một chất điểm

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD ' = MA' mà = ( gt) = = BC CA BC CA Xét MD ' B' và CBAcó D' MB = BCA ( cùng bù với góc A MB ) Và MD '

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT GIA LAI ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn: Vật lí lớp 12 - THPT Thời gian làm bài: 60 phút; (48 câu trắc nghiệm) Họ, tên

SỞ GD&ĐT GIA LAI ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn: Vật lí lớp 12 - THPT Thời gian làm bài: 60 phút; (48 câu trắc nghiệm) Họ, tên SỞ GD&ĐT GIA AI ĐỀ HÍNH THỨ KIỂM TRA HỌ KÌ I, NĂM HỌ 1-1 Môn: Vật lí lớ 1 - THPT Thời gian làm bài: 6 hút; (8 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí inh:...sbd:... Mã đề thi 1 A/ PHẦN HUNG HO TẤT Ả THÍ SINH ( câu,

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-電機與電子群專一試題

Microsoft Word 四技二專-電機與電子群專一試題 第一部分 : 電子學 1. ¾(Medum-Scale IntegratonMSI)ÇÆ (A) gd 100~1000 á (B) gd 1000~10000 á d 100~1000 á (D) d 1000~10000 á. ˆœÈ Ç{ÎÇhåÂÎ (A) (B) (D) sœ 3. m dÿø S 1k ÿ VZ 1V I ZM 30mAkÎ 50 V ð wºû L Îv (A) à 1.5

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN NAM SINH CHỈ SỐ CHÍNH QUY CỦA TẬP ĐIỂM BÉO TRONG KHÔNG GIAN XẠ ẢNH LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC HUẾ - NĂM 2019

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN NAM SINH CHỈ SỐ CHÍNH QUY CỦA TẬP ĐIỂM BÉO TRONG KHÔNG GIAN XẠ ẢNH LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC HUẾ - NĂM 2019 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN NAM SINH CHỈ SỐ CHÍNH QUY CỦA TẬP ĐIỂM BÉO TRONG KHÔNG GIAN XẠ ẢNH LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC HUẾ - NĂM 2019 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN NAM SINH CHỈ SỐ

Chi tiết hơn

Mục lục Chuyên đề 2. Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước

Mục lục Chuyên đề 2. Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước Mục lục Chuyên đề Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số 3 Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước 3 Tương Giao Giữa Hai Đồ Thị 6 3 Tiếp Tuyến Của Đồ Thị Hàm Số 4 Biện Luận Số Nghiệm Phương Trình Bằng

Chi tiết hơn

Annual Planning Meeting Letter_Nagar_Nashikx

Annual Planning Meeting Letter_Nagar_Nashikx g X^ amgo`mo/335 335/16 {X. 01/09 09/2016 à{v, _m. àmmm` /H$m` H«$_ A{YH$mar, amgo`mo g b¾rv gd _hm{dúmb`o Ah_XZJa d Zm{eH$ {Oëhm {df` amï >r` godm `moozm dm{f H$ {Z`moOZ g^o~m~v... gm[dìr~mb \w$bo nwuo

Chi tiết hơn

Huỳnh Minh Khai: Gv: THCS thị Trấn cầu kè, Trà Vinh Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software For evaluation only. TU

Huỳnh Minh Khai: Gv: THCS thị Trấn cầu kè, Trà Vinh Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software   For evaluation only. TU TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HS GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6 (CÓ ĐẦY ĐỦ) ĐỀ SỐ Thời gian làm bài 0 phút a a Câu : ( điểm) Cho biểu thức A a a a a, Rút gọn biểu thức b, Chứng minh rằng nếu a là số nguyên thì giá trị của

Chi tiết hơn

Đi xe đò, đi xe ôm Tiểu Tử Năm đó, tôi về Việt Nam ăn Tết và cũng để mừng má tôi tròn một trăm tuổi. Đó là lần thứ hai tôi về Việt Nam. Kỳ

Đi xe đò, đi xe ôm Tiểu Tử Năm đó, tôi về Việt Nam ăn Tết và cũng để mừng má tôi tròn một trăm tuổi. Đó là lần thứ hai tôi về Việt Nam. Kỳ Đi xe đò, đi xe ôm Tiểu Tử 11.12.2005 Năm đó, tôi về Việt Nam ăn Tết và cũng để mừng má tôi tròn một trăm tuổi. Đó là lần thứ hai tôi về Việt Nam. Kỳ trước về với vợ con nên đi đâu chúng tôi cũng dùng

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

untitled

untitled السبت ٢ محليات تحقيق ٣ ٤ محليات مقالات بلدي ٨ أمة ﻣﺤﻠﻴﺎ ت ١٠ اﻟﺴﺒﺖ ذي اﻟﻘﻌﺪة 47 ﻫ - أﻏﺴﻄﺲ - 6 اﻟﺴﻨﺔ - 45 اﻟﻌﺪد 558 اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﺘﻨﺰﻫﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻐﻴﺐ ﻣﺘﻨﺰه اﻟﺠﻬﺮاء وﻣﺘﻨﺰه اﻷﺣﻤﺪي وﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺤﻴﻮان اﻟﻜﺒﺮى ﻛﻠﻬﺎ

Chi tiết hơn

Trường THPT Thống Nhất A Nguyễn Đức Long BÀI 1: ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH LUẬT CU-LÔNG I. Sự nhiễm điện của các vật. Điện tích. Tương tác điện 1. Sự nhiễm điện

Trường THPT Thống Nhất A Nguyễn Đức Long BÀI 1: ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH LUẬT CU-LÔNG I. Sự nhiễm điện của các vật. Điện tích. Tương tác điện 1. Sự nhiễm điện BÀI : ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH LUẬT CU-LÔNG I. Sự nhiễm điện của các vật. Điện tích. Tương tác điện. Sự nhiễm điện của các vật Một vật có thể bị nhiễm điện do: cọ xát lên vật khác, tiếp xúc với một vật nhiễm điện

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 6 trng) Câu :Trong không gin, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP NĂM 9 Bài kiểm tr môn: TOÁN Thời gin làm bài: 9 phút, không kể thời gin phát đề MÃ ĐỀ 9

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

!"#$ $% $!&!"# '& % - * - *()1 ' *+ ) 1 ' G B A Y B!!. B W! A! [\ B! A! " P A #P!$%! $A L!!!$%! _!"!$%! $ P ]!! " &!J! $ Z P!"' B! $!" #$%&' #

!#$ $% $!&!# '& % - * - *()1 ' *+ ) 1 ' G B A Y B!!. B W! A! [\ B! A!  P A #P!$%! $A L!!!$%! _!!$%! $ P ]!!  &!J! $ Z P!' B! $! #$%&' # !"#$ $% $!&!"# '& % - * - *()1 ' *+ ) 1 ' G 4 - - + B A Y B!!. B W! A! [\ B! A! " P A #P!$%! $A L!!!$%! _!"!$%! $ P ]!! " &!J! $ Z P!"' B! $!" #$%&' # "*()1))( P - L c ) -, &, 6 -,82:, - :,8-04,:,08 :-

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHẦN 4 Nghe tiếng thì thầm của mọi người ngoài cửa, bà Hai ngó ra nhìn. Trước mặt bà là một cô gái nhỏ nhắn, đẹp lộng lẫy và cách ăn mặc thật sang trọng. Cô ta đang ngó nghiêng nhìn vào trong nhà như đang

Chi tiết hơn

DH2.dvi

DH2.dvi ÅÈ Â Ù ½ ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ ÈÖ Ñ Ö Ô ÖØ ½º µ J(α ÒÓÒ Ú Ö α Ð Ö ÕÙ º Ë Ø Ö (P,Q J(α (P Q(α = 0º (P,Q K[X] J(α,(PQ(α = P(αQ(α = 0 = Q(αP(α = (QP(α Ö Q(α = 0 J(α Ø ÙÒ Ðº K[X] Ø ÔÖ Ò Ô Ð ÓÒ ÙÜ ÓÒØ ÔÖ Ò Ô ÙÜ J(α =

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 009 Môn: VẬT LÍ; Khối: A Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh:... Số báo danh:...

Chi tiết hơn

Microsoft Word - de thi thu vl _16_.doc

Microsoft Word - de thi thu vl _16_.doc Bộ Giáo dục và Đào tạo Trường THPT Tiên Hưng ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 0 Môn thi: VẬT LÝ Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề Mã đề thi 46 Câu : Một con lắc đơn có chiều dài l =

Chi tiết hơn

च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क

च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क ल शग ट र न ज सनल ह म हस त न तरण गर क छ ग रख नगरप शलक

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 009 Môn: VẬT LÍ; Khối: A Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh:... Số báo danh:...

Chi tiết hơn

Microsoft Visual Basic

Microsoft Visual Basic ä ê âú ê ð ì «õó ú ²ð óñí ò ïèó Second Gate Salem Junction Ph: 0427-2442043 * Muhurtha Software by: ICS Softwares, Second Gate, Salem Junction. 636 005.TN- INDIA. Ph: 0427-2442043. Cell: 94432-45654 1)

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

Trường THCS Trần Văn Ơn Q 1 HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN THI HKI - TOÁN 7 năm học A) LÝ THUYẾT: I) ĐẠI SỐ: 1) Các phép tính cộng trừ nhân chia số h

Trường THCS Trần Văn Ơn Q 1 HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN THI HKI - TOÁN 7 năm học A) LÝ THUYẾT: I) ĐẠI SỐ: 1) Các phép tính cộng trừ nhân chia số h Trường THCS Trần Văn Ơn Q 1 HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN THI HKI - TOÁN 7 năm học 015 016 A) LÝ THUYẾT: I) ĐẠI SỐ: 1) Các phép tính cộng trừ nhân chia số hữu tỉ. ) Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. 3) Lũy

Chi tiết hơn

Phân tích Vẻ đẹp của nhân vật Huấn Cao trong Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân – Văn hay lớp 11

Phân tích Vẻ đẹp của nhân vật Huấn Cao trong Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân – Văn hay lớp 11 Phân tích Vẻ đẹp của nhân vật Huấn Cao trong Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân - Văn hay lớp 11 Author : Hồng Thắm Phân tích Vẻ đẹp của nhân vật Huấn Cao trong Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân - Bài làm 1

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 -

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 - 04 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - - JC - - JC - 3 - m - SI - 4 - MKS SI SI MKSA MKSA RAsionalised Metre Kilogram Second Ampere RMKSA SI SI (m) (Kg) (s) (A) (k) (cd)

Chi tiết hơn

 Mẫu trình bày đề thi trắc nghiệm: (Áp dụng cho các môn Lý, Hóa, Sinh)

 Mẫu trình bày đề thi trắc nghiệm: (Áp dụng cho các môn Lý, Hóa, Sinh) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 17 18 Môn thi: TOÁN (Công lập) Ngày thi: 4 / 7 / 17 Thời gian: 1 phút (không kể phát đề) HƯỚNG DẪN CHẤM (Gồm có 6 trang) Câu

Chi tiết hơn

THẦY HOÀNG SƯ ĐIỂU (HOANG MICHAEL) Chương IV. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ 1 HOẠCH ĐỊNH HỌC TẬP. 1. Lý thuyết cần nắm vững + Dao động điện từ trong mạch LC, sự bi

THẦY HOÀNG SƯ ĐIỂU (HOANG MICHAEL) Chương IV. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ 1 HOẠCH ĐỊNH HỌC TẬP. 1. Lý thuyết cần nắm vững + Dao động điện từ trong mạch LC, sự bi Chương IV. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ HOẠCH ĐỊNH HỌC TẬP.. Lý thuyết cần nắm vững + Dao động điện từ trong mạch LC, sự biến thiên điện tích, dòng điện trong mạch dao động. + Năng lượng điện từ trong mạch dao động

Chi tiết hơn

TÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT LÝ THPT ( LÝ 11)

TÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT LÝ THPT ( LÝ 11) TÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT LÝ THPT ( LÝ ) CHƯƠNG 4 TỪ TRƯỜNG TỪ TRƯỜNG - TƯƠNG TÁC TỪ A- NAM CHÂM VĨNH CỬU + Thanh (kim ) nam châm nào cũng có hai cực từ. Cực nam (S) và cực bắc (N). Khi để tự do cực luôn chỉ

Chi tiết hơn

ExameMestrado17v3.dvi

ExameMestrado17v3.dvi ÈÖÓÚ Ö Ø ¹ ÈÖÓ Ó Ë Ð Ø ÚÓ ¾¼½»½ ¹ Å ØÖ Ó ÔÖÓÚ ÓÒ Ø Ö µ ÕÙ Ø ÕÙ Ó ÐÙÒÓ Ú Ö Ö ÓÐÚ Ö ÕÙ ØÖÓµ Ò Ó Ô ÐÓ Ñ ÒÓ ÙÑ Ö Ó Ö ØÓÖ Ñ ÒØ ÙÑ ÕÙ ØÓ Ö ÓÐ Ö Ñ ÙÑ ÕÙ ÐÕÙ Ö ÙÑ ØÖ Ö µº ÕÙ ØÓ Ú Ð Ö ¾ ÔÓÒØÓ Ó Ö ½¼ Ô Ö Ö Ð Ó Ô

Chi tiết hơn