46B.dvi

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "46B.dvi"

Bản ghi

1 !!" MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS, 2001 Proceedings of Thirtieth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians Borovets, April 8 11, 2001 #$&%(')*,+-$/.0$1$3240)%(') )'87 2'*:9,2$ #;-<$.04 > <?%@$ )'%@$ )40A0$ )$B#$B.0$C53$:D-. *:)*?; 534 D-4 EF' GIH JLKNMPORQCSTVUWKYXZ [\M ]^`_badcfehg`ikj\gflmangoi\prqys\putvg`i wms\pdlk_bwnwvauxyg`i\lyprsi\pzxygflmà {bp i\p}prskjblkxygflmj\~yikjblmgiqysyg`adcr s\pr mtƒprikj\ t x pdlmg`x pdlmj\wkpdlyp pi\pf~\prŷikavlma k~kj\ˆkjkehgd NŠ gflmà {\_Nlgzj\Ŷ Œ^flkskj\s\pri ~YsYg` syg`ž}g`ikj\ vlyp i\p{ytvgn pr{bpf~kjavl x pdlmg`x pdlmj\~yg`^`wƒjwvauiywv ksy^ jr \qysyaftvg {mg`ikjqysyg` } rdd m bt _bˆk dprskj\ h p} k~yg`ikj\ kj avl ~Ygflmtv_bsYlmj wmˆ\pr^d z f k dšr bœb W kž ŸN k ƒœny \ Pšu P b :šu!šr b r u mœn N Y P b Ï k b dï k N Nb œb Y P L NœP mỹ k k rÿn \ŸN rœn N N P b Y œp vÿp mªnœb Y b \ŸN NªN b«k L n šr k Yšu ƒ Y šu,šu P m f m N P NžRŸN N N ` Pª\ ƒ n rœn P b u P m f b rª u m R vÿn N N k mỹ R PÏ k N r± rœn N Pž! N f N RªNœN P L,š k²v P mœn NŸN rœn N k Y d Y šu N ` N³ šr NỸ k P œp œp vÿp mªnœp k P \ŸN NªN b«œp Ï k b dï k N Nb N Pź N P P d N NŸNœN P b N r± rœn N œp œn kk ƒ Y u m R vÿn P b W u \ªP kšwœb d L NœN \ d C k d P Y : \ C d b d R œp C m N P P d N NŸNœN P b N N r k m P m f \Ỹ ƒ³ IV œn N P Iµz,šu b r N P mªnœb Pž NœN k r Pšuœb Y b N N NªP m²ƒ mœb œp ŸN Pšuª\ ƒ k C N N r k m P m f \Ỹ mœn N PžV k r N k Y bœb ` P NœNšr N k rœn N m N P P d N NŸN rœœp vÿn Nœ u N r± mỹ mœb œp b ƒœb P k Y u m R vÿn P b kžr N f b kªn fỹ mœn N P mb N Nb k P œp WÏ k b dï k N NŸN dšu \ P b šu!šr b r u mœn N N N r N R N k Y b W b kªn \²u d P N œp m k k ²u m³ P NœP N o z œb šr k, b Yšuª\ ` Pœb Y b k kšr b k Y b rªbšr N k W N N ƒ k ƒ \ N P NœP b r N dšr \! ¹ b k f 3 d b d ºo m ušu R h \ rœn N Y P W b NœN k r Pšu N»¼ Y : \ P v \! ½œP vÿp mªp b \¾hœP Yšuœb ƒỹ k P WœP m N P P d N NŸNœN b³ b N N r k m P m f \Ỹ mœn N šr W dšr b dšr N k rœp N N ` P b Yšr P m kb œp W mœp mªn P N Nk m Àšu NœP b d N NŸNœN N d b d k m \ŸN rœn N d b b Ï k b dï k N Nb œp vÿp mªnœb Y b \ŸN NªN b«k Á T ÂMR[ÃKNHLKYZ Ä ÃƒKZ [\Å MRÆIJ Å Q\ORXKNÇmÈ Ä É ÄŒT GKNHLKYZ K Á TPÊ N PÏ ƒ N k N ` PœP Ï mëp L \œp šr œp hœb r k m P P m d Yšr N N ƒ P mìi PœP h k rÿn r b šu R m N P k Ỹšu NŸN \ k ƒk Yšu ƒ k ƒ N `Íb ²v šuªp m²ƒ k W ²u kªn Y 3ŸN \Ỹ mªv Rº r± mỹ k R N fÿp mb k \ šu b N N NœP P Nž\ u R šu ²v W b d \ rªn Y WªN k²ƒ k R šu N Y V µz N r }œb v«p ` P Nœ Y ƒ N k N P b hšr P mỹ Nžk R mỹ ` P Nœ ƒ N `Í œp Ï mëp L \œp k P Nž\ P m ` \ rªn ƒ N u³ Íb P b œp N N P m kœn ŸP kšr N Vžk k f dï h ` PœP k P h Y N míyžkšu \ N NỸ PžY h P N \²v P b P k zÿp kšr N k N P«ŸN \Ỹ mªp N RÎoª\ ` b ƒỹ šu k N P«R šu N VžN \ ƒ k kª\ rœÿn k f rªšu k k P kªv P z b ƒëœb ` P Nœb³ šr N k rœv Vµz N r œb v«p, k b ƒ N N Y ƒ N k N P m k šu P«Y b PÏ! R mỹ ` P Nœ, ƒ N `ÍœP Ï mëp L \œp k P Nž \ rªn œp N N W P m kœn WŸP kšr N W ƒ N `Íb P b kžnšu \ N NỸ ` PœP k P Nžb k N P«P N \²v P b h P k ŸN \Ỹ mªp šu N N N m N P R šu N V Pµz Yšuª\ šu P«P b h \ rëpšr N k N b ƒ k P m N W N N d N N Y ƒ N k! } zšu b N N NœP P Nžfšu kb m± œn b«œb ošu šuªn \ŸN Nª\ Pžr N N PÏ k P Ð ƒ N k N h u m ` Pœb Œ R mỹ k n ` P Nœh ƒ N `Í œp Ï mëp L \œp k P P m ` \ rªn Y œp N N P m kœn ŸP kšr N Yšr P mœp mªn P b ƒ N `Íb ŸN \Ỹ mªp N \ } k r N d b œp mëb ÀÏ mªn \ N m N ƒë ƒ N `Íb VžNšnk ƒëp b ƒ n } R šu h u m b vÿnœb kž\ u R šu šuªn \ŸN Ỹšu NŸNk b ƒỹ N Ñ\ÒƒÑ

2 » ÓVÔkÕkÖ` NÖrØÙPÔkÚ Û! m R vÿp k P h R m \ rœp œp k ƒœny \ PšuœN N N f N P W u b Yšr N R NỸ mœb h \ªP kšhœp V µz N N N d \ m ÀÏ k b dï k N NŸN dšub ²v P LœP m f N WÜkźb m V } m N r± k ƒ ÝÐÞ ²v V Vߌ \ N²ƒ kšmžy N N ƒ k ` \ rœ œp ƒà á}œn m k k ²u d P NœP N ¾ GKNHLKYZ K6âyT } W ` P Nœ Yšr N N ƒ N k r rªn šr k P m P mª\ f Vž!ªN Pšu N N u L N V ãðšu kk W b³ k Y bœb šu }Íb P mœn k ` PœN R ½œP \ rœvž\b k b Ỹšu r \ P m P mª\ f 0 N f k h R œp u my bšub b ` PœP u L N Pž Ỹšu kb WªN Pšu N P N f k h R WœP k k m C b ` P NœC P m P mª\ f ä CỸšu kb W u L N N f k h R WœP k rÿn r N b ` PœP ªN Pšu N P N Rã0ŸN d N k R N N R»åšuª\ ` k rÿn r N \¾ŒœP Yšr N N ƒỹ Yšr P mœp mªp šr k ` PœP u L N P Ræh kªb³ k N k Y bœn Y WỸšu r \ k b PÏ mª\ œp Yšr N N ƒỹ b ƒœb ` \ rªnœn NWšu P«k P šu ` R L N P»¼ N N ` P u my bšub Y¾fžb mk N N r n b ƒỹ k N d œb šr b L N rªn W NªN Wœb šr N d \ rœn P N \²v W N k Y bœn Rç» ÓVÔkÕkÖ` NÖrØÙPÔkÚ Ê ƒỹ ` PœP : Y u m R vÿn P b b 3Ï k b dï k N Nb, u \ªP kšœp ÛR P LœN P b IV œp m N N ƒœp mªnœn šu!šr b r u mœn N b Ï k b dï k N Nb Nž\ Nœbè ƒ PÏ k N Nb ªN NœN²v k Pšr N Nb u \ŸN rœn N N Y \ \ªP kšmžn N N ƒ k ` \ rœn W Y Wà \ éè r k N \ m N m k k ²\ R µzª\ r k rœvž ê Îo V Rë k b dï k N Nb IV VII zœbè ƒ PÏ k N Nb Nž\ m N ƒë dþ Ñ žn m k k Nžbšr N V Né Ñƒì ¾f âytbí J ÄLÅ în[\å ÄLZ È ÄLÅ [ï JL[\QRðNJLKNÃvñVMRKbÈ ÄLò ówîn[\å QYHWÈLK ÈLKYZ KYXIÈLKNÅ K ñvz ÄVXIÄ ôèlkîhk\õ Å [\îhknå Ä OVKyT ÌI P Nœ Y œp mëb ö b ƒ N kªn k NœN P b Ð d b d P œp \ŸN NªN b«œp k P Ï k b dï k N Nb Nžƒb m \ R k b } d b d P! œp \ P m kœb rœn N Y P Nžƒ šuªn \ŸP v Pžm b N N NœN N N z N N Nª\ ƒ P Оkœb zœb r N N N d LªN N PžY b ƒœb šr k u b ƒỹ NžbŸN Ük mªn²u ƒ m P k P VÝržbœb r k ƒíy d P PÏ u N r± rœn N d b PžRÜk Lœb k²u ƒ \ P k bœb N N r k N± mỹ VÝ mªn²u ƒ m N NŸNœN P b n fœp mœn N PžY \ ƒ N WœP \ŸN rœn N N P b n Y b Yšuª\ ` PœN N W»¼ŸN d N k R N N R¾ \ªP kš}œp œp vÿp mªb³ œb Y b \ŸN NªN b«k VźªN²u ƒ m N NŸNœN N Y d \ rª œp W b r f u m R vÿn N k R b \ šuª\ ƒ n rœ u œb r²u ƒ k Y b šu!šr P m k kœb Œ k m P m k Y Nb zšr hœb r k ƒíy d P P L Üm k Pšu ƒ \ b `ÍbœN NŸN dšu\ b rœn N Ýržƒk ƒ P b n \ŸN rœn N N P b Y W N R N k P b ŸN d N N N \ªP kšr œb m bín PÏ mªn k R u ƒ œb Yšr R N N P b f mỹ k V NÎoª\ ` \ ƒỹ k b rªnœb šu N ` bšr NỸ k P šk ƒ P b m : k²vª\ R k P R k :Ük k P my \Ỹ mœn Ýn u m R vÿn P b šr ` P NœNšr N k rœb m N P b³ d N NŸNœN P b fœp mœn N Pž u mª\ ƒ n rœn N N k²v P kï k P b,ï k b dï k N Nb W œp vÿp mªnœn P b \ªP kšu ƒ k b m Àšu b r N P mªnœb fœp mœn N Y P u ŸN d N N N P b } \ rëpšr N k N šn dšr b dšr N k rœn ŸN PšuªP N ƒ P L kªn N P mœn P b Ð u m R vÿn PÏ k b ƒỹ z k ƒ«hb vÿn dšr N k PžvŸN z k R YÍb rª\ d rœp N P b ÐœP n R m \ rœb ŸN Pšuª\ rœb W Lœb ƒ n dšr N k PžN rª\ d rœp N P b œp k k d b œb šr N f k dšr bœn VžR܃ \ rëpšr NỸ k Ý b Yšuª\ ` \ ƒỹ k b rªb³ œb œn kk kªnk W N N r k m P m f \Ỹ mœn N»¼ N N r k m P m f \Ỹ mœn N Y P šr N f k dšr bœn R¾f Vã½ N r f kªp P k œp W N N r k m³ P m f \Ỹ mœn N Y P N R N k ƒœp vÿp mªnœb Y b Lœb ƒ n dšr N k šu N N r k m P m f \Ỹ œb ƒ k, Lœb ƒ n dšr N k Pž ŸN N P b rª\ d rœp N 6»¼ŸN PšuªP Y¾šr N f k dšr bœn V µz N b r f bšuª\ ƒ k N, u m R vÿp k P šu N f Pšu \Ỹ R šu œp ƒ³ r N Y C rª\ d rœp N P b œp N R N k ƒœp vÿp mªnœb Y b Lœb ƒ n dšr N k P µz šu P«dšr N k b ƒỹ šr u m R vÿn Y N rªp m N N -»¼ ŸP kšr bœn N šuªn \ŸP më N N r k m P m f \Ỹ mœn N \¾z N N Ck ƒ P b N f k dšr bœb»ø R m \ rœb \¾n k b ƒ N m³ b Lœb ƒ n dšr N k N f k dšr bœp»ø R m \ rœp \ dšu\ N N P N N kœb \¾ N rªp m N N Y P»¼ N N r k m P m f \Ỹ mœn N d b \¾ N N k mỹ } R šu }œp k r N N R N k Y b Lœb ƒ n dšr N k P YÛ! h R k P \ } N r± rœp u m R vÿp k P Nžv \ Yšr P k N RŸNœb h R šu œp k r N k m P k bœp k P N rªp m N N»¼ k m P k bœb Y b N N r k m P m f \Ỹ mœn N v¾œ R šu N N Nª\ ƒ \! b Yšuª\ ` Pœb Y b W»¼ N f k dšr bœb \¾Œ Lœb ƒ n dšr N k Pžb V k N u m R vÿp k P šu N r± mỹ ŸN N r h P m ušu R h \ rœn N PžN b Yšr b³ N k rœn b NœN k r Pšu N,»¼ Y \ P v \! œp vÿp mª\ Y b \¾f y } m N\œb ƒ k rœb PžP u m R vÿp k P PÏ b ƒ k rÿn Y ` Pœb N N r k m P m f \Ỹ mœn N kžn V k NœN kk kªnk N N r k m P m f \Ỹ mœn N Pž\k ƒ P b ܃ \ rëpšr NỸ k ÝŒ b Yšuª\ ` \ ƒỹ k b rªb³ œb W»¼ N r f kªp P mœp bœb Y b n N N r k m P m f \Ỹ mœn N z n N N ƒ N f k ` \ rœn N z Y œn kk kªnk N N r k m P m f \Ỹ mœn N \¾f YÌo b u ƒ«h N r± rœn N d b nœp h u m R vÿp k P z zœb r k ƒíy d P P z R šu œp k r N k m P k bœb Y b z N N r k m P m f \Ỹ mœn N œp N N ƒ N f k ` \ rœn N Y, N N r k m P m f \Ỹ mœn N P yæ mb b W N f k dšr bœb PÏ } m P k bœb Y b N N r k m P m f \Ỹ mœn N œp N N ƒ N f k ` \ rœn N Y C N N r k m P m f \Ỹ mœn N W N N ƒ N f k ` \ rœn N œp k m P k bœn P b N N r k m P m f \Ỹ mœn N Pž k f d N k m P k b rœ N ` Û! \ŸN rœn N N P b n Y œp vÿp mªnœb Y b \ŸN NªN b«šr N f k dšr bœn Yšuœb ƒ kœn P b } m N P P d N NŸNœN N N r k m³ P m f \Ỹ mœn N PÏdšu R m N P mœb oœp nü»åü Ý`¾fùd N fỹ m h R mœb œp }Ü ÝŒ»åÜ Ýr ¾fùd b Lœb ƒ n rœn N oœp nü ÜP» Ýr ¾fù a + a \ rª\ rœn N zœp Ü Ý}» Ü Ýr ¾fù\ m P P N N kœb»åšu R m N P k b rªnœb \¾ \ ƒ N RªNœb rœn N z \ Ü Ý}»åÜ Ý`¾fùY L kªp N N b³ a : a Ñ\Ò à

3 Ü ªN Nb k N N kœb»¼ b Lœb ƒ P b rªnœb \¾z \ ƒ N RªNœb rœn N \ Ü Ý»åÜ Ý`¾f IÛ! W k \ k kšr N k ± dšr P b ŸN Pšuª\ ƒ k : N N r k m P m f \Ỹ mœn N k²ƒ k R k P R k \ ƒ N RªNœb rœn šh N N r k m P m f \Ỹ mœn N d b PÏkÜm P m kœb œp VÝ»å N R h³ \ dšr N k rœb Y b N N r k m P m f \Ỹ mœn N v¾fžbk k d b u m P m fỹ ŸN Pšuª\ Y b P V» Ê ƒỹ N N r k m P m f \Ỹ mœn N h ƒ n h R k P \ k fœp vÿn rœb b œn kk kªnk œp vÿn NœP NžyœP m N N P r Vž Ü ÝržyÜ ÝržyÜ ÝržVÜ Ýh NªN CÜ Ýr V z N : 1 «N N ` P b vÿn P P k } k fœp vÿn rœn N d b Ü Ýr ¾ Û! z \ŸN rœn N N P b Кr z N f k dšr bœn k m P k bœn P b I N N r k m P m f \Ỹ mœn N œp z b Yšu vÿn rœn P b b m ö²u ƒ N ŸN Pšf³ ª\ ƒ k N N r k m P m f \Ỹ mœn N PÏk } m P k bœb Y b z N N r k m P m f \Ỹ mœn N ŒœP šu R m N P mœb œp Ü ÝrùN } m P k bœb Y b h N N r k m P m f \Ỹ mœn N zœp N fỹ m h R mœb zœp Ü Ýo hšu R m N P mœb nœp Ü ÝL z N fỹ m h R mœb ŒœP a Ýr ùn } m P k bœb Y b a N N r k m P m f \Ỹ mœn N œp b Lœb ƒ n rœn N œp WÜ Ýn \ rª\ rœn N œp WÜ Ýrù } m P k bœb Y b N N r k m P m f \Ỹ mœn N œp \ rª\ rœn N œp Ü Ýz b Lœb ƒ n rœn N œp Ü Ýrùy } m P k bœb Y b N N r k m P m f \Ỹ mœn N hœp m P P N N kœb \ m³ N RªNœb rœn N \ Ü ÝÐ m P P N N kœb \ ƒ N RªNœb rœn N h \ Ü ÝrùR } m P k bœb Y b N N r k m P m f \Ỹ mœn N nœp L kªb³ N N NªN Nb k N N kœb } \ ƒ N RªNœb rœn N Ð \ Ü ÝI } L kªp N N NªN Nb k N N kœb z \ ƒ N RªNœb rœn N \ Ü Ýr Y } m P k bœb Y b N N r k m P m f \Ỹ mœn N }œp Üm P m kœb œp VÝÐ Üm P m kœb œp VÝr µz N W N r± mỹ mœb hœp u m R vÿn P b } b rª\ dšu R k m P m fœb R šu šuª\ ` PỸ šfíy dï k P NÏ ú ¾Vµz Yšr N N k kỹ Œšu Œ d \ rª»å m N P P d N NŸN rœr¾!œp u m R vÿp k P Nžfšu!šošu N ` bšr NỸ k P oœp zï k b dï k N Nb ƒ³ P h u œp vÿp mªnœb Y b h \ŸN NªN b«kžy V k k Nœbè ƒ PÏ m N N Y P h Y u m R vÿp k P hšu }Üm N N r k f h R VÝLœP m N P P u³ N NŸN rœ r f N!!Û! k \ k kšr N k rª\ d rœp N P b nœp Lœb ƒ n dšr NỸ k P šu N f k m P m f kỹ k šh \Ỹ m P P k NŸN d P Nž N N r k m P m f \Ỹ mœn N Y P Wšu W N N ` bšr P m k Y,ŸN N r šr N N rªn \ V IæhỸ m P P k NŸN d P k P Nžyk ƒ P b N N ` bšr P m m³ ªN kỹ k N f k dšr bœn 3ŸN PšuªP Cšr u m N RªNœb rœn -šu!šükšr b ƒënœb Yšr N P b PÝœP Cšu R Y N k d bœn P b rª\ d rœp N Vž \Ỹ m P P k NŸN d P k P NžRk ƒ P b Y N²u ƒỹ m N Y œp œb r N f k dšr bœn, rª\ d rœp N Cšr Üm N P m fœn Ýr IÎŒ N N rªn \ P b kž k ƒ P b N N ` bšr P m kªn kỹ k N f k dšr bœn N N r k m P m f \Ỹ mœn N šr ÜmœP m P N Pšr mœn Ýzšu!š fœp mb W»åšu P L k kªp Y¾ œp šu R Y N k d bœb Y b N N r k m P m f \Ỹ mœn N k yîœ N N rªn \ P b kžrk ƒ P b Y N²u ƒỹ m N Y œp œb r N f k dšr bœn N N r k m³ P m f \Ỹ mœn N œb šr œp m P N Pšr mœn V yæh k²ƒ k b N kªp k P N f k dšr bœp Nœbè ƒ PÏ m N N N N ` bšr P m k rœp b ƒ N Pšr mœn N œp vÿn Nœšu hb m fỹ Nž\ŸN h b Yšr N N k rœ m N P P d N NŸN rœ d \ rªœp u m R vÿp k P N k¾ zœbè ƒ PÏ m N N Y P Y m N P P d N NŸNœN N d \ rªwœp u m R vÿp k P šu Üm k m P m k Y NỸ VÝr \Û! b rªp P k R YÍb n d \ rªp Кu I N N ` bšr P m k Y z k m P k bœn P b N N r k m P m f \Ỹ mœn N Pž b k b Кu b Yšr P m k Y k m P k bœn P b šr N N rªn \ 3»åšu!š šu R Y N k d bœn P b ÜmœP m P N Pšu Ý`¾n,œP W Yšuœb ƒỹ k P œp W k m P k bœn P b N N r k m P m f \Ỹ mœn N šu b ƒ N RªNỸ k b Yšuª\ ` \ ƒỹ k b rªnœb 3»¼ : k m P k b rœ N `!¾ N P m fœn P b \Ỹ m P P k NŸN d P N źk :œn kk k N N r k m P m f \Ỹ mœn N z Yšr P mỹ œb r N f k dšr bœb b šu R Y N k d bœb Y b h\ỹ m P P k NŸN nšu h b ƒ N RªNỸ k R z Yšuœb ƒỹ œp \ ƒ N RªNœN P b rªnœp k P Nœbè ƒ PÏ m N N Pž šu P P R N ƒ«šu u m R vÿp k P N Ê mb Nžyb k b šu u m b vÿnœb Y \ P v šu h k R N k \! œp vÿp mª\ Y b P Ñ ¾ Îoª\ ` k m P m k Y Nb k P»¼ ƒk ƒœnÿp k b rªnœp k P NªN ŸP kšr N NŸNœP Y¾n Nœbè ƒ PÏ m N N Y P d \ rªp Wšu b kªn \ŸP mỹ œb ƒỹ Nœbè ƒ PÏ m N N k k Y b šu šu P P R N Y N²u ƒ k ƒ P œp u m R vÿp k P N LÛ! R šu Üm N N vÿn d b PÝ b k f Y N²u ƒ k ƒ œb r k ƒíy d P P œb ƒỹ k P Nœbè ƒ PÏ m N N R šu Üm N N r k ` \ PÝ œp r f Nb Nž N f b kªn fỹ mœ u m R vÿp k P N û TyüWJ ÄVX Qbý [YÈ ÄL[ÈLKWîn[\Å QYHLKÈLKWKbJ ÄLÅ în[\å ÄLZ È ÄLÅ [ï JL[\QRðNJLKNÃvñVMRKbÈ ÄLò:þ í J ÄLÅ în[kõ Å ÄLZ È Ä JL[Yÿ,[YÈ ÄLòÈLK,ÃKNHLKYZ ÄLÅ [ Á Ä0â º r± rœn N d b œp u m R vÿp ú N N ` bšr P m k rœb œp P m kªn N P k P œp šfíy ú º r± rœn N d b œp u m R vÿp N N ` bšr P m k rœb œp P m kªn N P k P œp šfíy R b T òporqbxiorqh ñvînäcmãƒkborx Z [YÈ ÄL[RT ë d b d P! œp m N P P d N NŸNœN P b Œ N N r k m P m f \Ỹ mœn N ƒ n R k P \ N N NªP m²ƒ mœ :,šuªn \ŸP m P b kž k k²ƒ k b N N ` PỸ m N P b rªnœb œb W m k²vª\ R k P \ b Yšr N N k rœ N kª\ Yšr b rœ Ï k b dï k N NŸN dšu\ d \ rª œp u m R vÿp k P NžƒœP m N N P r VžYk k²ƒ k b hœb }šr N f k dšf³ bœn œn kk ƒ Y N N r k m P m f \Ỹ mœn N Y P NžY»¼b mb b h u m R vÿp h k¾f Yºo m f m N P nšu kžkœb r k ƒíy d P P } R h PÏ R mœnœn u d \ rªn N P mœb } b ƒœb }œp Üm b Yšuª\ ` PœN N ÍY dōýržk u R ƒ n z R u m b vÿnœb z k m P m k Y Nb k P œp }ŸP kšr N NŸNœP k P z Nœbè ƒ PÏ m N N Pžv u mª\ ƒ n rœp ñÿp kšr N NŸNœN N h d \ rªv vµz Yšuª\ ` Pœb Y b z k kšr b k Y b rªbšr N k Ñ\Ò

4 ú ú Ñ à é Ò R mỹ k R u ƒ œb Yšr d \ rªn! R k P \ h P m f± N N kỹ mœ»¼ Y \ P v \! CœP vÿp mª\ Y b \¾Lb k b œp Ỹšu m³ b šr N R Nb šu N f k R N± Ỹ k m P m k Y Nb œp Üm N f k dšr bœp k P VÝo Nœbè ƒ PÏ m N N Y P N Nã0 b k f WšuªN \ŸP më d \ rªn N P mœb d b : k m P m k Y Nb k P œp d \ rªp šu N f k R N± Ỹ ` Pœb ƒ k N d rœnœb Pž b k b œp Ỹšu kb šr N R Nb ` PœP k P \ rënœb Yšr Yšu N²v \ N kỹ P N \²ƒ k P N º r± rœn N hœp u m R vÿp ú ƒ N k ƒ N k ƒ N k Ê N PÏ k P ƒ N k N I II III ú Ñ à é Ò ú úkú ú údñ ú à ú ú é úƒò ú ú m ú k ¹ Ñ 1 :3 n :2 Ò +1 é.3 Ñ :2 à :2 +1 ƒà.3.2 ú é +1 ú.3 :2 :2 :2 :2 é :2 +1 ƒà.3 Ò :2 Ò +1 Ò.3 mé :2 +1 bú.3 úƒò :2 Ñ à +1 ÑkÑ.3 úkú :2 º r± rœn N hœp u m R vÿp à +1 Ò +1 ú +1 údñ +1 ú é +1 ú +1 k +1 Ñ.3 é.3.3 ú.3 ú.3 ú.3 ú.3 Œauikg {mg`ŷikj\w ]LlmausYikj\w sy r{bp ogflmtv_bsylk_bw a t a t a t a t : r: d : :! "???? #???? $? " # $ d Ñ\Ò é

5 %n Ê Ìoºo Ê'& ºo [1] (*),+.-0/ Š pdlmg`x pdlmj\wkpm 27Œ {R Y] g {bp8 ˆmaftvg`i\p:9<;>? a@rj\ k ƒ [2] (*),+.-0/ Š gflmà { i\p}j\iktvg`sy^ j\ vlypm BADC E2C FG2H<HIKJBC L HMC G N.O PN?QN kj\ {R \Š<R S} m ÛP P P m kk 㜠b b ƒ T%n mªnÿn r my kªp b d }µ}µ Îo kè NËPšu \ \œn N k r Pšu P b d Ü\Îo P bæhªv! zíb N b bšu \ Ý kªv BU3 N NŸN rœnšu \ W N N víy d Wé ú YÒ à Îo kè N PžNߌ RªN²ƒ m N N ABAOUT THE METHOD OF ARITHMETICAL TRANSFIGURES IN PRIMARY SCHOOL MATHEMATICS Zdravko Voutov Laltchev The method of arithmetical transfigures is represented in the article and it is applied in solving of two mathematical problems desined for competitions in the fouth primary schools degree. 377

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HOÀNG TRUNG HIẾU SỰ HỘI TỤ CỦA CÁC ĐỘ ĐO XÁC SUẤT VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Lý thuyết xác suấ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HOÀNG TRUNG HIẾU SỰ HỘI TỤ CỦA CÁC ĐỘ ĐO XÁC SUẤT VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Lý thuyết xác suấ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HOÀNG TRUNG HIẾU SỰ HỘI TỤ CỦA CÁC ĐỘ ĐO XÁC SUẤT VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học Mã số: 60460106 LUẬN VĂN THẠC

Chi tiết hơn

prabhaava.dvi

prabhaava.dvi Õñ ÜË ú öõ ì Ùñ Æ Û ú ñ öæ Û ý Æ Õ ÇýÆ Æñ ê ñ Ù öõ ý ñ ý ñ ê ÜÙþ Õ ö ê Ù ì Ú öë Û Ý Ù Æ ê ì ê ö Õ Ö ú This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of öë ú Û ì Ùñ Æ His Holiness

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LÝ LỊCH KHOA HỌC 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Vũ Vinh Quang Ngày sinh: 26/09

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LÝ LỊCH KHOA HỌC 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Vũ Vinh Quang Ngày sinh: 26/09 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LÝ LỊCH KHOA HỌC 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Vũ Vinh Quang Ngày sinh: 26/09/1957 Giới tính: Nam Nơi sinh: TP.Thái Nguyên, Thái

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344>

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344> 第一部分 : 商業概論 1. h µœ tèè x k» õ ~pò ô SBS TV Î tèè x h á Ž é x f(h ) (µœ ) œò Î 8 ¾ é l ª ñ h Ûv± (A) å Ç ¾ ï (B) léðu ÿÿ é «Ò ð u p à x (C) Øðu o ÀÛµÃ à ºpuÎ g (D) Ø Ì Â ú º» Ò sž Î SWOT (S) 2. hv± Úþ

Chi tiết hơn

2018千字冲关初级组词汇_拼音_B字库

2018千字冲关初级组词汇_拼音_B字库 1. 阿姨 ā yí 2. 爱好 ài hào 3. 安静 ān jìng 4. 安全 ān quán 5. 安排 ān pái 6. 按时 àn shí A B 7. 爸爸 bà bɑ 8. 办法 bàn fǎ 9. 办公室 bàn gōng shì 10. 帮忙 bāng máng 11. 帮助 bāng zhù 12. 包括 bāo kuò 13. 保护 bǎo hù 14. 保证 bǎo zhèng

Chi tiết hơn

> ö * ö ỦY BAN KIÊM TRA TRUNG ƯƠNG H ỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH NG CHỨC NGÀNH KIẺM TRA ĐẢNG * DANH SÁCH Kết quả điểm kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch

> ö * ö ỦY BAN KIÊM TRA TRUNG ƯƠNG H ỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH NG CHỨC NGÀNH KIẺM TRA ĐẢNG * DANH SÁCH Kết quả điểm kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch > ö * ö ỦY BAN KIÊM TRA TRUNG ƯƠNG H ỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH NG CHỨC NGÀNH KIẺM TRA ĐẢNG * DANH SÁCH Kết quả điểm kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch Kiểm tra viên lên ngạch Kiểm tra viên chính năm 2018

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Hà Nội - 205 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 色彩概論 1. p u u Û hv± (A) u t ð u (B) u uî (C) ue Î u uî (D) uî u Ç u 2. p Žg Û hv± (A) Žg «ˆœuÒ (B) Õg ug (C) Žg (D) g «g 3. ku å v Ì é uw u š (A) (C) ÿ (B) (D) 4. hu v± pº (A) «Â u (B)  x uœ (C)

Chi tiết hơn

WholeIssue_35_5.dvi

WholeIssue_35_5.dvi ÈÊÇ Ä ÅË ËÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø Ù ÓÙÐ ÖÖ Ú ÒÓ Ð Ø Ö Ø Ò ½ Å Ö ¾¼½¼º Ò Ø Ö ) Ø Ö ÒÙÑ Ö Ò Ø Ø Ø ÔÖÓ Ð Ñ Û ÔÖÓÔÓ Û Ø ÓÙØ ÓÐÙØ ÓÒº ÔÖÓ Ð Ñ Ú Ò Ò Ò Ð Ò Ö Ò Ø ÓÆ Ð Ð Ò Ù Ó Ò º ÁÒ Ù ½ Ò Ò Ð Û ÐÐ ÔÖ Ö Ò Ò Ò Ù

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63> 第一部分 : 電工機械 2 1. m d p á p Ñ ÂÎ5Wb0m j ¾ ÿþ ~ Ñ Ô 2 m j º E ab ¹ hv± (A) (C)! (B) (D) 2. p Ì Ì ë Î 6 Î 600 ñ Î 0.05 Wb º ÌÎ 30 A ð ûõîl -r (A) 100 (C) 300 -r (B) 200 -r -r (D) 400 -r 3. p «Ì ð v Þ Î 450

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 6 trng) Câu :Trong không gin, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP NĂM 9 Bài kiểm tr môn: TOÁN Thời gin làm bài: 9 phút, không kể thời gin phát đề MÃ ĐỀ 9

Chi tiết hơn

lakshmiisahasranaamaavali.dvi

lakshmiisahasranaamaavali.dvi Õñ ÜË ú öõ ì Ùñ Æ ú ñ öæ Û ý Æ Õ ÇýÆ Æñ ê ñ Ù öõ ý ñ ý ñ ê ÜÙþ Õ ö ê Ù ì Ú This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of öë ú Û ì Ùñ Æ His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn

JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE Educational Science in Mathematics, 2014, Vol. 59, No. 2A, pp This paper is available online at

JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE Educational Science in Mathematics, 2014, Vol. 59, No. 2A, pp This paper is available online at JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE Educational Science in Mathematics, 2014, Vol. 59, No. 2A, pp. 14-22 This paper is available online at http://stdb.hnue.edu.vn VAI TRÒ CỦA TOÁN HỌC HÓA TRONG PHÁT TRIỂN NĂNG

Chi tiết hơn

Microsoft Word - அருட்பெரும் ஜோதி வள்ளலார் பாடல்கள்

Microsoft Word - அருட்பெரும் ஜோதி வள்ளலார் பாடல்கள் 17 th January Thai Pusam- Vallalar Memorial Day அ ப ஜ த வ ளல ப ட க வ ள ல த ர மல க வ ம கள க ய ப ட க ள த த ள. க ல ச ற என த த ம ர த னமண ப ப ச rய வ.ச த ன, வ ளல ப த. பல ச ற ட கள வ ளல ப ற உ ர ஆ ற ன. வ ளல, த

Chi tiết hơn

BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 6 NĂM 2018 A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH QUỐC HỘI 1. Luật số 23/2018/QH14 ngày 12 tháng 06 năm 2018 Luật cạnh tranh - Luật

BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 6 NĂM 2018 A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH QUỐC HỘI 1. Luật số 23/2018/QH14 ngày 12 tháng 06 năm 2018 Luật cạnh tranh - Luật BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 6 NĂM 2018 A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH QUỐC HỘI 1. Luật số 23/2018/QH14 ngày 12 tháng 06 năm 2018 Luật cạnh tranh - Luật này quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung

Chi tiết hơn

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e 1 P a g e P a g e 3 P a g e 4 P a g e 5 P a g e 6 P a g e 7 P a g e --- ĐÁP ÁN CHI TIÊT--- Đáp án D 8 P a g e 9 P a g e - Đáp án Đáp án 10 P a g e 11 P a g e 1 P a g e x 1 3 PT hoành độ giao điểm : x 3x

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled www.anilrana13014.weebly.com www.k8449.weebly.com 1 11 7 t PD 30T NSY 25.00 ISBN 81-7450-580-6 ➊➋➌➍➎➏➐➌➑ ➊➒➑➎➓➌ Ï Ð Ñ Ð ÒÓ Ô Ñ Õ Ó Õ Ö Õ Ï Ò ØÙ Ú Ï Û Ö Ö Ü Ð Ý Ò Ï Þßà➊áàâ➍àã➌➑àäáà ➋åæ çè➐➌é➌ß ➎➋ê➌➌ë ➋åæ

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 數位邏輯. h Ûv± (A) TTL MOS () 4XX 45XX ŒhÇ TTL v () MOS Œh w Î 3~5 (D) 54 Œh 74 Œhp w  2. v 792 D Îv (A) () () (D) 3. Ø A Î Î º húà å áç NAND (A) A () A () A 4. h v± (A) () A (D) A () A A (D) A (A

Chi tiết hơn

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TRÊN VNCS HOME TRADING VNCS HOME TRADING 越南建设证券股票交易系统网页版

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TRÊN VNCS HOME TRADING VNCS HOME TRADING 越南建设证券股票交易系统网页版 GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TRÊN VNCS HOME TRADING VNCS HOME TRADING 越南建设证券股票交易系统网页版 1. Bảng mô tả Thuật ngữ viết tắt 术语缩写表 Viết tắt 缩写 Mô tả 对应词 CTCK Công ty chứng khoán 证券公司 KH Khách hàng 客户 TK Tài khoản 账户

Chi tiết hơn

To Chinese

To Chinese To Chinese Lesson One Website www.leuvenkongyuan.com Teacher Ran Mao Email: ranmao117@foxmail.com TEL:0468005918 Today s Goal Chinese phonetic system Basic greetings Present yourself Ask yes-or-no question

Chi tiết hơn

Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t

Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F 䴩 @ ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V ʧ@ Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ аʧ@ ( t ٤ x ˬd) α ʶb Y i ʤ j B Y p ΤW U k ʤ Z a ʴ L մ в ʶZ

Chi tiết hơn

Bố Thí Để Gia Tăng Công Đức

Bố Thí Để Gia Tăng Công Đức Bố Thí Để Gia Tăng Công Đức [ فيتنامية Vietnamese ] Tiếng Việt Biên soạn Abu Zaytune Usman Ibrahim Kiểm duyệt: Abu Hisaan Ibnu Ysa 2014-1436 الصدقة وزيادة احلسنات «باللغة الفيتنامية» مجع وترتيب: أبو زيتون

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang Tài liệu bài giảng (Toán 10 Moonvn) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ (P) Thầy Đặng Việt Hùng wwwyoutubecom/thaydangviethung VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài 1:

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

==ÏÖ´úÔ�×Ó·Ö×ÓÎïÀíµ¼ÂÛ==

==ÏÖ´úÔ�×Ó·Ö×ÓÎïÀíµ¼ÂÛ== ==y f fônø== 1Ù ü>f May 15, 2018 1/26 8¹ 2/26 1 a f 2 a f 3 4 5 6 Ì ëö8ú Ù üf và 3/26 -fƒmãƒpš^ üfµfôn fxnµþf1æ - Ýü$½ƒpŠ^\r - X fµ fôn p pøp ÝíNµlfNÔn þfín BEC NµvàÔnÆ Schrödinger Equation 4/26 Louis

Chi tiết hơn

SKKN Định lí Vi- ét và ứng dụng nguyễn Thành Nhân ĐỀ TÀI ĐỊNH LÝ VI-ÉT VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỞ ĐẦU THPT Phan Bội Châu Bình Dương 1

SKKN Định lí Vi- ét và ứng dụng nguyễn Thành Nhân ĐỀ TÀI ĐỊNH LÝ VI-ÉT VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỞ ĐẦU THPT Phan Bội Châu Bình Dương 1 ĐỀ TÀI ĐỊNH LÝ VI-ÉT VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỞ ĐẦU Lý do chọ đề tài: Như chúg t đã biết, Toá học có vi trò rất qu trọg trog ghiê cứu kho học và đời sốg ã hội Việc giảg dạy và học tập để lĩh hội được kiế thức

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc Câu I: Học sinh ự giải Câu I: GỢI Ý GIẢI ĐỀ 6 - + - - = m có Tìm ấ cả các giá rị của ham số m để phương rình ( ) ( ) nghiệm Nhận é: ( - + ) = - + + ( - ) = + ( - ) Đ/k ác định: Đặ ì³ í Û î - ³ = - +, a

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-化工群專二試題

Microsoft Word 四技二專-化工群專二試題 第一部分 : 基礎化工 1. p þã } 80% Ø Ã } o 60% º ãp l () % (B) 0% (C) 6.% (D) 7%. 16 kg 400 kg ô(}ôôý r Î 0%) kg ô 8.4 kg ô º h Ûv± ( C 1 O 16) () ô Î 0 kg (B) ô r Î % (C) Î 80% (D) ô Î 0%. k 40 C ð k 00 x } 60%

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: Limited 22 May 2012 Chinese Original: English 附属履行机构 } è¹ ~ 2012 5 14 Ž 25 zèr 16 ö Í Ÿko~qÀ Ç qz Í ƒí 对清洁发展机制执行理事会的决定提出上诉的程序 机制和体制安排 主席提出的结论草案 1.  Ÿ ( Ÿ ) v ùœq q qg Å o² q² ü ºp

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

<4D F736F F D20B4B6B371B8DCAED5B6E9A5CEBB792E646F63>

<4D F736F F D20B4B6B371B8DCAED5B6E9A5CEBB792E646F63> lù dé huì lǚ xiáng guāng xiǎo xué 路德會呂祥光小學 xiào yuán yòng yǔ - jiào shī piān : 校園用語 - 教師篇 : kè táng cháng yòng yǔ yán 課 堂 常 用 語 言 1. gè wèi tóng xué, zǎo shàng hǎo! 各 位 同 學, 早 上 好! 2. xiàn zài kāi shǐ

Chi tiết hơn

越南經濟展望與對美中貿易情勢之觀察 TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM VÀ NHÌN NHẬN QUAN SÁT  TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG

越南經濟展望與對美中貿易情勢之觀察  TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM VÀ NHÌN NHẬN QUAN SÁT  TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG 越南經濟展望與對美中貿易情勢之觀察 TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM VÀ NHÌN NHẬN QUAN SÁ T TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG 講師 : 阮國長博士 越南計畫投資部發展策略院服務業開發策略處處長 DIỄN GIẢ: TS NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG TRƯỞNG BAN CHIẾN LƯỢC PHÁ T TRIỂN

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 千字冲关词汇B_2015_拼音.doc

Microsoft Word - 千字冲关词汇B_2015_拼音.doc 共 400 个词汇 A 1. 矮小 ǎi xiǎo 2. 奥运会 ào yùn huì B 3. 白天 bái tiān 4. 班级 bān jí 5. 半天 bàn tiān 6. 傍晚 bàng wǎn 7. 宝贵 bǎo guì 8. 备注 bèi zhù 9. 悲痛 bēi tòng 10. 背后 bèi hòu 11. 比赛 bǐ sài 12. 毕业 bì yè 13. 标准 biāo

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ THANH HẢI MỘT TIẾP CẬN TỐI ƯU HAI CẤ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ THANH HẢI MỘT TIẾP CẬN TỐI ƯU HAI CẤ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NGUYỄN THỊ THANH HẢI MỘT TIẾP CẬN TỐI ƯU HAI CẤP CHO HIỆU CHỈNH BÀI TOÁN CÂN BẰNG GIẢ ĐƠN ĐIỆU LUẬN

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DecuongOnthiTotNghiep2009_Toan.doc

Microsoft Word - DecuongOnthiTotNghiep2009_Toan.doc - - N TËP M«n to n II PHẦN RIÊNG (, điểm) Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm hần dành riêng cho chương trình đó (hần hoặc hần ) Theo chương trình Chuẩn: THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 9 A CẤU TRÚC

Chi tiết hơn

Microsoft Word - oap.doc

Microsoft Word - oap.doc Ýîóõø ø ºî «ò ó / õ î õè / èíõù ô èõ ìð ðì ì ªðí è / àìô áùºø «ø ó àîõ î ªî èè è ù ñâ ñ õì ìñ õì ìñ õ í íð ðî óó ù ªðòó Ýí / ªðí 3. èíõó ªðòó (èíõó àò ¼ìù Þô ô âù ô è ôë ªêù ø («ôì )âùè ø ð ð ì¾ñ ) 4.

Chi tiết hơn

C:/Users/Roupoil/Documents/Carnotyo/Devoirs/lyon97cor.dvi

C:/Users/Roupoil/Documents/Carnotyo/Devoirs/lyon97cor.dvi Å ÄÝÓÒ ½ ÓÖÖ ÄÝ ÖÒÓØ ¾¾ Ù Ò ¾¼½½ Ü Ö ½ ½ µ Ò Ø M + + + + + + + + 3M + + + + µ ËÙÔÔÓ ÓÒ ÓÒ ÕÙ³ÙÒ ÖØ Ò Ö Ð λ Ó Ø Ú Ð ÙÖ ÔÖÓÔÖ Ð Ñ ØÖ M ÇÒ Ô ÙØ ÓÒ ØÖÓÙÚ Ö ÙÒ Ñ ØÖ ¹ÓÐÓÒÒ X ÒÓÒ ÒÙÐÐ Ø ÐÐ ÕÙ MX λx Å ÐÓÖ Ò ÑÙÐØ

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 消除一切形式种族歧视国际公约 Distr.: General 1 April 2010 Chinese Original: English 消除种族歧视委员会 } è¹ ~ 2010 2 15 Ž 3 12 审议缔约国按照 公约 第九条提交的报告 消除种族歧视委员会的结论性意见 柬埔寨 1. ~ 2010 2 18 19 hÿq} 1979 } 1980 ~ (CERD/ C/SR.1979

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT ĐỖ NGỌC TƢỚC NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ VẬN TẢI ĐẤT ĐÁ HỢP LÝ CHO CÁC MỎ THAN LỘ THIÊN SÂU Ở VIỆT NAM Ngành: Khai thác mỏ Mã số: 62.52.6.3 TÓM TẮT LUẬN ÁN

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 大会 Distr.: General 8 January 2014 Chinese Original: English 人权理事会 t ¹ú ºw {dáè }¹ ~ 2013 11 25 Ž 29 人权与跨国公司和其他工商企业问题工作组第六届会议的结果 GE.14-10096 (C) 280114 030214 *1410096* 一. 二. 概要 1. t ¹ú ºw {dáè p 2013

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP H

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP H ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP HÀM SIÊU VIỆT Chuyên ngành: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP

Chi tiết hơn

LOVE

LOVE TỔNG HỢP TRẢ LỜI VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP ĐÀI LOAN HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI NGÀY 24/6/2019 ( Tài liệu này do Phòng thư ký Hiệp hội thương mại Đài Loan Đồng Nai dịch, nếu trong bản Tiếng trung có bất kỳ điểm

Chi tiết hơn

च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क

च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क ल शग ट र न ज सनल ह म हस त न तरण गर क छ ग रख नगरप शलक

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題 第一部分 : 機械製造 1. Úd ØÇk g  Þg ¼ à º v «(A) º «(B) Þ «(C) ï «(D) «2. é Î Ýx ¹ kp é j ï uy ï } Žµ u Þ p Çv (A) ô ( Al2O 3) (B) (TiCN) (C) (TiN) (D) f(tac) 3. ÓŒ ± ¹ Ô ï p Ô Ç (A) (B) (C) (D) ïô 4. p ï h

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5AEAB4FC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5AEAB4FC3FEB14DA447B8D5C344> 1. ƒ º ÝÚ Þ ¹ v«ñ o o j (A) n y ú «(B) «(C) Ç º (D) «2. p Û hv± (A) Çéë z Ÿw (B) Ì ÌÇ Ý lð (C) ÇÆpÚ p pd Î y e (D) d k o Âe à 3. t o j à oo n Îv (A) 0~6 º (B) 2~6 º (C) 3~6 º (D) 4~6 º 4. ƒ Ì u vn ïçu

Chi tiết hơn

Sample UCP Pol and Pro - Uniform Complaint Procedures (CA Dept of Education)

Sample UCP Pol and Pro - Uniform Complaint Procedures (CA Dept of Education) Berryessa Union School District 1376 Piedmont Road San Jose, CA 95132 (408) 932-1800 Thủ Tục Kiếu Nại Đồng Nhất Uniform Complaint Procedures (UCP) Tài liệu này có các quy định và lời hướng dẫn về việc

Chi tiết hơn

DH2.dvi

DH2.dvi ÅÈ Â Ù ½ ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ ÈÖ Ñ Ö Ô ÖØ ½º µ J(α ÒÓÒ Ú Ö α Ð Ö ÕÙ º Ë Ø Ö (P,Q J(α (P Q(α = 0º (P,Q K[X] J(α,(PQ(α = P(αQ(α = 0 = Q(αP(α = (QP(α Ö Q(α = 0 J(α Ø ÙÒ Ðº K[X] Ø ÔÖ Ò Ô Ð ÓÒ ÙÜ ÓÒØ ÔÖ Ò Ô ÙÜ J(α =

Chi tiết hơn