hj : 10 A L$ : 105 km N A L$ : 2815 `p_p : 12 k ep v$e : 6.20 k ep õs : 7.08 k : îphz kyv$-06, d Nmhpf, sp. 9 Ap NõV$, 2016 L$pep ge : îu `qfdg

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "hj : 10 A L$ : 105 km N A L$ : 2815 `p_p : 12 k ep v$e : 6.20 k ep õs : 7.08 k : îphz kyv$-06, d Nmhpf, sp. 9 Ap NõV$, 2016 L$pep ge : îu `qfdg"

Bản ghi

1 hj : 10 A L$ : 105 km N A L$ : 2815 `p_p : 12 k ep v$e : 6.20 k ep õs : 7.08 k : îphz kyv$-06, d Nmhpf, sp. 9 Ap NõV$, 2016 L$pep ge : îu `qfdg II, 103, 1g dpm, v$asfu fp X$, dgpx$-cõv$, dy bc h ap _ : , h a ¼k : ql $ds : ê$p. 2/- dfzmbf gpl$x$uep p fps> i p Æ vy$ (J.h. 44) Ahkp pd g R>.õh. cqub dp dpep vy$ p p Ó. õh. MudBb p Æ vy$ p ky yó. d ujp p rs. dp h, dp ku p r spîu. Q qöl$p, iugp p cpb. lf i X$püpgpg R> X$p, Æs ÞÖ cp S>fpS> Npgp p kpmp. M syb M fps> Npgp, f S> b ÆhZ Npgp, õh. Ad sb A L$p Æ vy$ p cóuå. fp L$u, Aë p, v$urnsp p L$pL$pBcpB. Æf ^fdiu My uep, r su S>eâL$pi ipl p L$pL$pB kpmp. ârhz, rhfg, iugp, hjp, râsu, lg p dpdpbcpb. rh, Q s, syjpf, rqfpn p dpdpb kpmp. h i, qfqù, X$p gu, h chu p dpdp. õh. lfmq v$, õh. Np fub ^ Æ vy$, õh. rhipb cpfdg NX$p, õh. rhfpb iuhæ Npgp p cóuå yó. dzub gmdiu, ph sub cnhp Æ, NyZh sub Adfiu p L$pL$pB cóuå. N.õh. MudBb p V$gpg, N.õh. Ad sb bpbygpg p dpdpb cóuå. õh. thtbb iuhæ hpgæ Npgp p v$p rlóp. õh. fpzub fiu, duzpb d OÆ, S>h fb bpbygpg p L$pL$pB cpz S>. gpl$x$uep p N.õh. L $ifb lfmq v$ cyfp NX$p p S>dpB. d kym,cfs, qv$ L$ p b hu. Ad s, yó p, k Nusp p b p hf. Qy ugpg L$p Æ vy$, rh p v$ NyZiu ipl, dzugpg v$diu ipl p kpyy$cpb. f S>, NyZh su, du p p Z v$p ep. p yb ipdæ cyfp NX$p p cóuæhf. gpl$x$uep p õh. fdpb fpeiu dpx$z r if p v$p rlóuhf. âp p: ep Nu kcpn l, õhprd pfpez d v$uf u bpsy>dp, v$pv$f k.f. dy.-14. kde: 3.00 u 4.30, 4.30 u 5.00 Å. d Nmhpf, sp , V $rg..: r hpk õ p : Apfua d Þi, âpbd dp g u kpd, Bgp - pgp -h õv$. > (J-0){1-1} îu rhfpzu R> X$p cprhl$ d X$m - fh fh dyl$pd Ap hj u A b dp s p pbyv$pv$p u l X$u sp s p p ½$u L$f g R>. sp kh Np W$uep cpb-bl p s p r epzu bl p sp p L$ÃR> A ¼kâ kdp qv$ql$v$p p sp u fus L$Y$phip. l X$u v$psp AphL$pe R>. r epzu qv$ql$v$ p kp fh dyl$pd Ap hpdp Aphi. v$psp l X$u dpv $ dm sp Np W$uep cpbap rh su L $ l X$u dpv $ apmp p ^phip. h^y rhns dpv $ îu v$pdæcpb p k L $ L$fip. V $..: rg. d ÓuAp s p õ pr L$ l X$u L$rdV$u. (T-87485){1-2} Ap^p B p Å dpb iuhæ â dæ X$pOp Jdf hj 80 dy bb dû A. p. R>. õh. cdub â dæ kyfæ p yóh^. gÿdu, h gy, rhdmp, ârhz, Arð p dpsyîu. V$p L$fiu, fdzul$, f S>, L$p sugpg, r d mp p kpky. õh. fð pb Ap bp kp ep Qfgp, N.õh. kydpb y iu cpfdg aºfuep p cpcu. A L$us, õh. [õds, lp, â d p v$pv$u. L $S>g p v$pv$ukpky. l Ðhu p fv$pv$u. S>eîu, Q v$, L $Q, R>pep, du p, õh. usp, iusg, r g i, usp, krq, TfZp, õ lp p p udp. õh. ârhz p V$, qv$ i fs iu, qv$ i p V$, ^ufs> Apk^uf, dl ÞÖ dpgiu, h}, fps> i v$ hfps>, cpfsu, Ace â dæ, rds i Ly $hfæ p p u kpky. kp fc, lpgu, L$f, fps>, îyrsl$, r iusp, fp dug, Æg, ¾$uô$u, ApQ}, lrj s, dp h, r hp p f p u. Ap^p B p õh. AfOub cyfp AfS>Z Npgp p yóu. õh. N Np, õh. dou, õh. N gp, õh. kp NZ p bl. õh. rldp, N.õh. v$ hb p Z v$. õh. rhip, õh. NyZiu p kpmu. âp p fpm g u. Arð, ap..: (J-0){1-3} kpdprs>l$ îu L$pfuAp rhip Ap khpm rdó d X$m (dy bb) klj S>Zphhp y L $ Ap Zp Ly$Vy $b p Ly$mv$ h îu M sf pmv$pv$p A îu dp dpe dpsp u õ pr L $ cqpd L$pfuep ^pd dýe l X$u y Apep S>, sp p X$pefp s p sp p l X$u îu Np h]v$æ L $ihæ L$pfuep qfhpf (cqpd) sfa u fpmhpdp Aph g R> s ds> dy bb dýe l X$u y Apep S> sp p õ p V $¹k L$p ç g n, A ^ fu (h ) dýe îudsu L $kfb Qp iu ipdæ L$pfuAp qfhpf (fh) sfa u fpmhpdp Aph g R>. D fp ¼s l X$u p bß âk N kh Np qw$ep cpb bl p kl qfhpf s p Ly $hpfu A fz gu r epzu bl p ^pfhp cphce y Apd ÓZ R>. Mpk p ^: õ pr L $ L$pfuAp ^pddp l X$u âk N Aphhp s p S>hp u qv$ql$v$ kh A p sp u fus L$Y$phhp u fl i. rg. d ÓuAp. (J-87879){1-4} k ëkd p Å BA R> pdp ql$s "TdLy$X$u' ip -ê$d dpv $ S> ÞV$kh f/ A ul$h f p A ychu, M rsgp, lp riepf k ëkd p Å BA R>. bpep X $V$p kp ê$bê$ dmp. W $.: "TdLy$X$u', A k.hu. fp X$, bp fuhgu (h õv$). kde: khpf 11 u 1 ky^u.$ (M-15164){1-5} îu QufpbÅf S> k Odp rhrh^ Apfp^ p... pð c[¼s A y $p îu hp. rh.ap. õ p L$hpku S> k O QufpbÅf k Qprgs dpsyîu fs b cpfdg d iu byfuqp (gpl$x$uep) S> ^d õ p L$ p Ap NZ. NÃR>pr^ rs ApQpe Nyê$v$ h îu cphq ÖÆ õhpdu u r îpdp yê$jpv$p ue pð p âcyæ p dp n L$ëepZL$ (sp ) r rdñ kpdyrll$ N u A L$pkZp (k O p fkp X $) fpm g R>. dp V$u k epdp gpc g hp A yfp ^ R>. pd ANpD u gmphu v$ ip Æ. âopdlrj L $ pgy hgnyê$v$ h u S>Þd ispåv$u hj r rdñ kdyl b -b kpdprel$ s p pð c[¼s sp , by^hpf khpf 8.30 L$gpL $ fpm g R>. v$pv$pnyê$ îu AS>fpdfÆ õhpdu u 202du yîersr r rdñ sp. 17, 18 L $ 19 u iê$ L$fu AÌ$d s dp cpn g hp Mpk Apd ÓZ R>. ÓZ qv$hk rhrh^ L$pe ¾$d kp AS>fpdf Nyê$ p 12 L$gpL$ p Å, k L$us rhn f fpm g R>.. ApQpe îu cphnyê$v$ h u â fzp u k Odp 15 S> V$gp rkqù s, 51, 45, dpkmdz S> hu s k epdp A L$ Apfp^L$p Å X$pep R>. dp n v$ X$L$ s dp 25 S> V$gp s õhuap Å X$pep R>. A rkhpe AÌ$pB rh. Qpgy R>. Aphp cprhl$p -^d -Apfp^ p p Ahkf R> gpc gb ëep. rg. Ar^L$pfuîuAp A hd¹ V²$õV$uîuAp. (J-87933){1-6} Qpgp cê$qx$ep - Qpgp cê$qx$ep îu kyfp yfp v$pv$p ipl d X$m Npd - cê$x$uep, hzp B, Mpfp B l X$u - l X$u - l X$u iyc qv$hk iy¾$hpf, sp cê$x$uep ipl îu kyfp yfp v$pv$p p dp X$g dsp cpb-bl p Å N by^hpf, sp p v$ idp S>hp y A fuv $ iy¾$hpf, sp p ½$u L$f g R>. r epzuap p ê$p. 500/- (fua X $bg) A Np W$uep cpb-bl p p ê$p. 1000/- ( p fua X $bg) cfu uq p k V$fp f pd gmphhp rh su. ( pd ap f gmhpdp l] Aph ) (1) L$ÃQp g]by: fpddpê$su fp X$, pzp (h.), (2) g X$u p BÞV$: px$l$p ip t N k V$f, A ^ fu (h.). pdp sp A (ApS> A L$pg ) gmphhp rh su. pr>m u pdp g hpdp Aphi lu. Ap hj u l X$u p k Z MQ p Dv$pfqv$g v$psp, Npd hzp B p dpsyîu duw$ub ÆhfpS> cpfdg ipl, lõs A.kp. fdugpb cqy ÆhfpS> ipl, A.kp. l kpb âhuz ÆhfpS> ipl, A.kp. eprsb ql$ip f ÆhfpS> ipl. k L $: krq ipl , ql$ip f ipl (T-87483){1-7} qv$h$pmu îug L$p hu A f Ex-dy bb, 2 N L$p g bp, 1 L $ÞX$u, 2 Æepfp A guep, 1 b ÞV$p V$p, 1 p Np çb b L$apõV$, X$u f, k Z kpbv$ku, A.C. hpl, S> V$ A f Üpfp 1 h çbf u X $Bgu X$u pq f, õv$pf lp V$gp, qv$hk 8, qv$hpmu dpv kp u ìeps>bu L $S>-rgduV $X$ kuv$p lp hp u hl gp s l gp p ^p fz byl$]n i. qv$hpmudp rldpqg, EÑfp Qg, v$pæ g]n, N NV$p L$, cysp, Ap v$pdp, v$nuz cpfs, L $fpgp s p AÞe õ mp dpv $ Ap Zp õhs Ó fkp X$p kp l udy, a dugu N y Vy$f y byl$]n Qpgy B Ne g R>. k L $: fps> i fp cuap i g Vy$k : , $ (M-15020){1-8} fzp Ðkh-fZp Ðkh-fZp Ðkh Qp Bk Vy$k & V²$ph ëk Ap af fzp Ðkh u byl$]n L$fphp NyS>fps Vy$fuTd p Ap p fpbtx$ A S>ÞV$ A fzp Ðkh p but k pv $ f Qp Bk Vy$k & V²$ph ëk kp A d mhp Ap afp. byl$ L$fp 2 fpró-3 qv$hk A hp 3 fpró 4 qv$hk p fzp Ðkh p L $S> A d mhp dy bb u 4* lp V$g y X$uõV $ au (b p f u fpó 9.00 ky^u) sp fzp Ðkh p 1 fpró, 2 fpró, 3 fpró p L $Å kp L$ÃR>/NyS>fps p Z L $Å.rhNs: Qp Bk Vy$k & V²$ph ëk , / / 02/03. Bd Bg: h bkpbv: ^ufs> L $ihæ r kf-cqpd. (M-15154){1-9} v$ hgpgu 2 BHK gpd fp X$, Ground Floor f Well-maintained, L$p W$pfu k V$p fued S> v$ fpkf u bpsy>dp h Qhp R>. deyf ipl (T-87482){1-10} fnpb ^ õ rieg lp dd X$ Qp L$g V$k lp gk g cphdp X$pL $ Qp L$g V$, gpbv$ Qp L$g V$ ê$p. 400/- ârs ql$gp, bv$f õl$p Q, ¾ $Qu, äÿv$ S> gu ê$p. 450/- ârs ql$gp, X²$peäºV$ Qp L$g V$ ê$p. 500/- ârs ql$gp, fp õv $V$ ApëdÞX$ ê$p. 550/- ârs ql$gp p cphdp dmi. 3 ql$gp f äu ap d qx$guhf. Ap X $f dpv k L $ L$fp : risg Npgp: , , , Np f Npd. (M-15166){1-11}

2 2 $ d Nmhpf sp. 9 Ap NõV$, 2016 Mbf`rÓL$p ip dy¼s Æh kymu Æh ip R>p X$p! k kpf u k b ^ Å X$p v$p{$, rknpf V$, NyV$Mp, dphp, s bpmy, Qfk, Np Å p ip u dy[¼s d mhp! 100% qftëv$ Apeyh qv$l$ v$hp! h^y dprlsu dpv $ ldzp S> k L $ L$fp : Ardsp L$pfp X $ , , A X² $k: A 107, iusg ip t N k V$f, cphv$f ( yh ), f S> p ip dy[¼s L $ÞÖ (fæ), iyc ÃR>L$: v$diu MufpZu (gpl$x$uep). (M-15108){2-1} h ful$p T h BÞk g kf L $ig k L$pmp N, kp Å, MfS>hy, Aëkf, h ful$p T h BÞk gu^ lp B/ B il $. dmp X$p. f i v$ qy$ep 17/1, ApL$piN Np Aprij, dr j Nf, A ^ fu (h ), D.N. Nf, d V²$p õv $i pk, 10-1, 6-8, / (A-87321){2-2} Parenting Workshop i y sdpfp bpml$p sdpfu hps u dp sp? sd A d p rs>øu õhcph, N fìeps>bu dpnzuap, kpqp S>hpbp, bmp i nrzl$ Performance u Óõs R>p? iy sdpfp bpml$p T.V., Mobile, Games pr>m Time Waste L$f R>? sdpfp b^ps> Parenting related problems p Practical Solutions dpv $ rhûpr ^u A ÄeyL $i kp kpev$u Üpfp Qgphpsp Parenting Workshop 'How to make your children listen to you' Å BÞV$ L$fp ApμNõV$ u hp hl $ip iê$. bp fuhgu õv $i (h õv$) / (M-15078){2-3} h usp'k fnpb ^ õ 9 Ap NõV$, d Nmhpf, kpby (650), fãeyd (750), 10 Ap NõV$, by^hpf, QpB ut (1000), 11 Ap NõV$, h aëk l ë^u h (1200), 12 Ap NõV$, b X$k (1000), 13 Ap NõV$ >Qp L$g V$k (1200). hr sp lfuep (i fx$u) dy bb k ÞV²$g (spfv$ h) , , (whatsap) (Águkfu b k 260 Rs. kg.) (f ku u k g Qpgy R>.) (J-87921){2-4} ^dpl$p Ap af gá âk N A hp L$p B Z AÞe âk N O f b W$p L$fphp åeyv$u V²$uV$d ÞV$, S> dp : a iueg, åguq, h ¼k]N a¼s 499 dp, d r ¼ep f, X$u¼ep f 300, l f õ p 400, l f L$V$ 150, fubp ÞX$]N 3000dp, õdy ]N 3000, ¼gu A 200, õlu p gui]n 400, lu p V²$uV$d ÞV$ 100, l f dkps> 100. d L$A $ A kpbx$f p Ap X $f g hpdp Aphi. dl v$u p Z Ap X $f g hpdp Aphi. k L $ L$fp : , (M-15099){2-5} d JOB/ p L$fu /b W$L$ Å BA R>uA hpnx$hpku 45 u 50 hj u ìe[¼s bp fuhgu u QQ N V$ ky^udp a¼s b ku (ONLY SEATING) (Dcp flu l]) (NO STANDING) vy$l$p, ip ê$d, Np X$pD, X$u pv $d ÞV$ õv$p k, f X$ud X$, hl $ip, lp gk g qfv $g, AÞe ^ ^p dpv $ L $iuaf, L$p çàeyv$f rbg]n d S>f, ky fhpbtf, õv$pa v$ Mf M S> hu JOB p L$fu u S>ê$f R>. MOB: (11 u 2) (kp S> 5 u 7).> (J-87919){2-6} A Rare Opportunity to witness Young Indian Team of World Mental Calculation and Memory Sports Olympic Sports 2016 Solving Complex Math & Memory Questions within Seconds Memory Cubing-Attraction Calculate any Calandar Dates, Venue: All Rounder Preschoo l Prabhadevi, Time: 6.00 PM, Date: Contact: / (J-87927){2-7} gp phpgp b Ngp cpx $ u hpnx$ k V$p qfed u kpd ky v$f b Ngp, ApNm pr>m NpX $, 2 B.H.K., 3 bp ê$d, 2 b Ngp, S>Zp Aphu il $. hfkpv$ u då dpzhp Aphp. kgu, fnpb ^, îphzdp kpsd, ApW$d u då dpzhp, du udd 10 S>Zp. A L$ qv$hk p A L$ S>Zp p 400 u 800 a¼s fl hp p. byql $N Å fdp Qpgy R>. hl gp s l gp. k L $: AduscpB : (M-15114){2-8} iy A N Æ iumhy S>ê$fu R>? No age limit anyone can Learn, Learn Speaking with powerful Methods At your place Trustful Teaching Course All Over Mumbai/ Thane, Call Now: (J-87890){2-9} pk p V $ krh k a¼s ê$r ep 500/- N S> V$ ( pd bv$gu) krh k a¼s ê$p. 1300/- hp, fuþeyag, pddp a fapf, kf pdy bv$gu e gp pk p V $ dpv $ u AfÆ Ap gpb fæõv² $i L$fu A p BÞV$d ÞV$ gb Ap uiy. pk p V $ gnsp b^p f s epf L$fu Ap ui y. pd bv$gu dpv $ u dlpfpô²$ Nhd ÞV$ u N S> V$ byl$dp pd bv$gu u p ^Zu L$fhu, dlp Nf N k gpc p bugdp pd bv$gu, gpcv$bug qfgpeþkdp u V$pV$p phfdp ê$ p sf L$fu bugdp pd bv$gu L$fu Ap iy. k L $: dl ÞÖ Np Nfu, dp.: / (M-14846){2-10} îphz dpk r rdñ Mpk sdpd v$p jp dpv $ iuh S> fplº, L $sy, ir u b sp sdpd v$p jp dpv $ rih S> î $ R>. S> d L $ L$pgk v$p j Qp X$pg v$p j, îpr s v$p j, rhjv$p j, N lz ep N v$p j, A NpfL$ ep N, p L$s fu ep N, N lv$p j, Å A kpfu rhr^ dpv $ ^prd L$ rh^u dpv $ îu fps> i dlpfps>, dp.: , p ^: gá y byl$]n Qpgy R>. NZ rsbp p u byl$]n Qpgy R>. (M-15132){2-11} îu hpnx$ kdps> p ÅZusp Np f dlpfps> îu Dd v$cpb NpcycpB dlpfps> (L$L$fhphpmp) dgpx$ (h õv$) v$f L$ Ås p dylsp, gá rh^u, k. Å, hpõsy, L$ p, lh, l X$u, bfrh^u, L$p.Ly $X$gu, rhó îphzdpk dpv $ Arcj L$. rhn f L$pe rh^u dpv $ k L $: îu Dd v$dlpfps> (L$L$fhphpmp), dgpx$-h õv$. dp.: , , p ^: gá rhr^ y byql $N Qpgy R>. (M-15112){2-12} dp dp dpe S>ep rsj âl$pi frsgpg dlpfps> gpl$x$uephpmp. S>ÞdLy $X$gu, lõsf Mp, L$pgk v$p j, r s v$p j, îpr sv$p j, Qp X$pgep N, L $döºep N, A NpfL$ ep N, rhjep N, p L$s fuep, vy$rjs ep Np y r hpfz, kðe pfpez u Å, hn l Å A lh, Q X$u pw$, dlpd Ðey S>e A yów$p, hpõsyip rs, N lp p N, ^prd L$ L$d L$p X$ k L $ L$fp dp.: , (M-15037){2-13} îu Æhv$ep d X$m (fp f p S>fp p m) Apcpf dp R> 30000/- dpsyîu S>h fb v$diu Npgp (Ly$ ep S> p) 25000/- d kk l dly $hfk¹- OpV$L$p f- h (Ly$ ep S> p) 25000/- d kk rbþ uk v$pv$f (Ly$ ep S> p) 20000/- dpsyîu h Æb cpfdg NX$p- p fuepfu (Ly$ ep S> p) 15000/- dpsyîu duw$ub dziu R> X$p-v$pv$f (Ly$ ep S> p) 10000/- d kk L$pìep v$pv$f lp. îu rh p v$ ipdæ Npgp (Ly$ ep S> p) 10000/-d kk de fu NX (Ly$ ep S> p) 7000/- d kk hp fp V² $X$k -OpV$L$p f (v$p V$udp u). 5000/- õh.ârhzcpc S>d pv$pk AS>d fp (Ly$ ep S> p) OpV$L$p f. kh Dv$pfqv$g v$pspîuap 5281 vy$:mu A Abp gp iyap hsu iyc Aprihp v$ pw$hua R>uA. hpnx$dp læ Å BA s hp hfkpv$ ep u, qf[õ rs tqsps> L$ R>. kh e pi[¼s dv$v$ dpv $ rh su. dy bbdp k L $: Ad sgpg L$p fx$uep rg. d Óu. (J-87852){2-14} îu A ^ fu hpnx$ rhip Ap ihpm S> d X$uL$g k ÞV$f Ap Zp k ÞV$fdp b^p S> âl$pf p gp lu u s pk dpv $ dy bb u â eps kbb X$peÁ p õv$ul$ g bp f V$fu kp Å X$pZ L$f g R> A khpf p 8 u 3 hpáep ky^u Ap Zp k ÞV$fdp gp lu p k ç g gb kp S> ky^u fu p V $ Aphu Åe R> A s p s d p M.R.P. âpbt u gncn 30% X$uõL$pDÞV$dp Ap Zp k ÞV$fdp Ap k hp Ap hpdp Aph R> s p gp lu u s pk p b^ps> V $õv$ (full body-cheque-up) S> u M.R.P.-5300/- R> s L $S> -3600/- ê$r ep p fpls p v$f L$fphu Ap hpdp Aph R>. kp kp M.R.I.-C.T. Scan 50% fpls p v$f metro dignostic A sonography A X-Ray 20% fpls p v$f kbb X$peÁ p õv$ul$ kp Å X$pZ L$f g R>, kdps> p kh Ap k hp p gpc g hp rh su. rg. V²$õV$uAp. A X² $k: 101/102, kp g ¼gpkuL$, cfx$phpx$u fp X$, A ^ fu (h õv$), ap.: /14. (J-87839){2-15} Ap p X$uL$ (lpx$l$p u s pk) îu A ^ fu hpnx$ rhip Ap khpm S> d qx$l$g k ÞV$fdp lpx$l$p u s pk dpv $ X$p.duguÞv$ dq ÞV$ (Orthopedic Sargeon) v$f d Nmhpf A iy¾$hpf p b p f 3 u 5 hpáep v$frdep k hp Ap u füp R>. s d p s pk p QpS> dpó 100/- ê$p. fpmhpdp Aph g R>. * v $f v $f u Aphsp ìe[¼sap A khpf p ap L$fu Aphhp rh su. A X² $k-101/102 1g dpm, kp g ¼gpkuk, cfx$phpx$u, A ^ fu-h õv$. ap /14. rg. V²$õV$uAp. (J-87839){2-16} hs> OV$pX$p Qfp ul$ V²$uV$d ÞV$ u X$p. A rbl$p drl pdp 5 ql$gp hs> OV$pX$p. ÞeyV² $i àgp u+apeyh qv$l$ gp i u. aÿg gy V$, L$df p O fphp OV$pX$p. v$hp hnf, L$kfs hnf, X$pe V$ hnf 100% N f V$u u, fd ÞV$ OV$pX$p. Dsfu Nep R>u afu h^sy u. (M-15188){2-17} Job Oriented-Phonics Teacher Training Certificate Course following popular U.K. based Synthetic Phonics methodology. Through Practical knowledge. Master Phonics with Vidhyanidhi Education Society (Govt/ Regd) / Fresh Batches, Available in April, May, June, July. www. eachertrainingmumbai.com /5538. (M-14676){2-18} Qp Bk Vy$k & V²$ph ëk kp Vy$fp u då dpzp Qpgp Vy$fp u då dpzhp Qp Bk Vy$k & V²$ph ëk kp L $fpgp, kpd, fps>õ p, MP, NySfps, fzp Ðkh, l v$fpbpv$, L$p L$Z, Np hp, dlpbm ðf, dp fp, gp phgp, ghpk, A buh gu, AgubpN, p i s, v$pæ g]n-ku½$ud, DÑfp Qg, L$píduf, ludpqg, g l-gx$pm, Apkpd, DÑfpM X$, k ghpkp, kp yspfp, BNs yfu, c X$pf^pfp, dpgi S>OpV$, iux$} hn f cpfscf s ds> vy$ uepcfdp MTDC, APTDC, TSTDC, TCGL, IRCTC (f ëh ), fpdp Æ auëdkuv$u, IMAGICA, KIDZANIA, GO AIR, SPICJET, INDIGO, JTE AIRWAYS p Ap p fpbtx$ A S>ÞV$ Z R>uA. fzp Ðkh p but k Akp kua V$ R>uA. V² $, A f, bk, hukp, pk p V $, lp V $g, L $S>, L$pf, A X$h ÞQf, h X$]N, L$p ÞafÞk, pv$} hn f L$p B Z Bh ÞV$ dpv $ k L $: Qp Bk Vy$k & V²$ph ëk: , , Bd Bg: h bkpbv$: (M-15153){2-19} L$ÃR>-hpNX$ Mbf `ról$pdp ârký^ \su ìe[¼sns L $ kpd rll$, k õ\pl$ue L $ ìehkprel$ Ål fpsp, d V$fp L $ r_h v$_p s d_p `p sp_p lp e R>. A dp \u Dv¹$chsp `qfzpdp rhi îu hpnx$ rhip Ap khpm Qp huku dlps>_ s ds> L$ÃR>-hpNX$ Mbf `ról$p_p s Óu S>hpbv$pf _\u.

3

4 4 $ d Nmhpf sp. 9 Ap NõV$, 2016 Mbf`rÓL$p Ap ip Ýep rirbf gp phpgp sp. 14 Ap NõV$ khpf u 17 Ap NõV$ khpf h kpby u vy$r epdp Ny S>sy A L$ pd N luzuap u k v$ R> "i W$uep dpl $V$]N' ^pd hp tin phx$f dpv $ L$ÃR> hpnx$ kdps>dp k v$ pd gy, b^p p jpe s hp ìepsbu> cph DÃQ ¼hp guv$u dpv $ kp y dp usy "i W$uep dpl $V$]N' gph R> â eps L$py. p gyt hp tin phx$f 25 L$u. p cph: aþv$ gp X$]N phx$f ê$p. 3250/- d V$uL$ V$p V$g phx$f ê$p. 3000/- A fueg oxyd V$uL$ ê$p. 2500/- HENCO d V$uL$ f X$ phx$f ê$p. 2500/- d V$uL$ phx$f ê$p. 2250/- A fueg oxy ågy ê$p. 2250/- d V$uL$ phx$f ê$p. 3000/- SF Excel hpbv$ ê$p. 2000/- l L$p phx$f$ ê$p. 2000/- SF Excel ågy ê$p. 1875/- A fueg phx$f ê$p. 1875/- Excel+ AR ê$p. 1875/- TIDE+AR ê$p. 1625/- RIN+AR ê$p. 1375/- hpkzbpf Vy$L$X$p 10 L$u. ê$p. 450/- f f hnf p lphp p kpby, X $V$p g, k hgp, Å k, Q ÖuL$p, rhh g, hn f. A-1,guL$huX$, kyn ^u qa pbg, ãgp f ¼gu f, X²$pe[¼g ]N gu¼hux$, L$gf, au¼k, L $kf Np V$u rhn f N ld ep Nu ApBV$dp dpv $ a¼s 1 ap L$fp O fb W$p dpg d Nphp. 25 Lu. äu X$ughfu kp äu NuãV$. k.: i W$uep dpl $V$]N, L$p qv$hgu (h.). chp Æ u. i W$uep, dp.: >(M-15157){4-1} Ap^p B-iplº Nfdp S>Áep h Qhp dpv $ dmp. Ap^p B u ApSy>bpSy>dp 5000 L$fp X$ p MQ a ¼V$fu Aphu flu R>. cph h^hp u i¼esp. vy$l$p p cpx $ u Ap hu R>. Bgp b us>, ip k õv$p u kpd 600 aºv$ u 4 b Ngpdp vy$l$p cpx $ Ap hu R>. dufpfp X$dp 200 aºv$ u vy$l$p 90 gpm, Bgp dp 300 aºv$ u ê$d 50 gpm, 1000 aºv$ u vy$l$p, 5000 aºv$ u vy$l$p h Qhu R>. Np f Npddp 1 BHK cpx $ u dmi. QL$pgpdp 1 BHK ãg V$ h Qhp R>. pgp -BõV$dp 2 BHK hp rbëx$]ndp 3 L$fp X$. ãg V$ g hp-h Qhp dpv $ dmp : A ^ fu-bõv$ 2BHK 510 L$pf V$ A fuep 1 L$fp X$ 30 gpmdp, A ^ fuh õv$dp 700 aºv$ p ãg V$ 1 L$fp X$ 40 gpm. M.: (A-87322){4-2} ky^u 2200/- ÓZ qv$hk fl hp S>dhp kp bkdp Aph pf 600/- Aphhp-S>hp p AgN bk khpf 6.30 bp fuhgu, dgpx$, A ^ fu, lpbh, gp phpgpdp afhp y p sp u fus. L y$x$gu u, X$pe pdul$, X$pÞk, Q¾$p hn f Ah hp âep Np. dp ky u då. h^y rhns dpv $ h gæ Npgp: , rlfpb NX$p: (M-15167){4-3} ""qfý^u-rký^u Äh gk (OpV$L$p f)''! hj Np W$ u gpgch su Ap af: 11-8 ky^u! hpnx$ kdps>dp gp L$râe ""qfý^u rký^u Äh gk '' u 25du hj Np W$ r rdñ (sp ky^u) L$gpÐdL$ 916 kp p p v$pnu p p dsy>fu a¼s ê$p. 250/- A ky f qx$g¼k kpqp rlfp p v$pnu p u dsy>fudp 25% qx$õl$pdþv$. dpsbf õv$p L$dp u d Ndsu Mfuv$u L$fp A gpc d mhp. ""qfý^u-rký^u Äh gk '', NpeÓu^pd kp kpev$u, v$ fpkf g, A d.æ. fp X$ L$p f, OpV$L$p f (B.). ap.: sê$Z S>e rsgpg kphgp (L$p X$pe). (J-87924){4-4} Qpgp - Qpgp - vy$bb - Aby^pbp hp ApL$j Zp - hu vy$r ep fz p L$Zdp u Dv¹$ch gu ""kp fu Nfu'', vy$bb, hp ApL$j Zp, hu vy$r ep u AÅebu kdu 4, 5, 6 s p 7 fpóu u r edus Vy$fp. tknp p f, dg riep, lp NL$p N, dl$pd, îug L$p, dpëv$ut, Ap p bs> V$ dys>b. k L $: ""ÅN rs Vy$k '', SINCE Tel.: , Ad ful$p s p eyfp p rhtp dpv $ k Z dpn v$i. (M-15158){4-5} gpbv$ bug pd D f V²$pÞkaf L$fphu Ap iy. hp rdv$f pk L$fu gnphu Ap iy. hp L $ Sy> p Nydpõsp gpekþk fuþey L$fphu Ap iy. aºx$ gpekþk fhp p gpekþk hp L $ Sy> p fuþey L$fphu Ap iy. Þey gpekþk fæõv$f A N ud ÞV$ L$fphu Ap iy. ê$d, vy$l$p, Np v$pd, Ap auk cpx $ u h QpZ u dmi. f it N L$pX $, Of y kf pdy s ds> pd Ap R>p h^y L$fphu Ap iy. D f L$pd dpv $ l gp Ap Zp gpbv$ bug p sp p pd D f lp hy Å BA. D f L$pd a¼s pzp ky^u L$fhpdp Aphi. D f L$pd dpv $ Ap Zp b^p f fæõv$f OK lp hp Å BA , , (T-87484){4-6}

5

6

7

8

9

10

11