hj : 10 A L$ : 105 km N A L$ : 2815 `p_p : 12 k ep v$e : 6.20 k ep õs : 7.08 k : îphz kyv$-06, d Nmhpf, sp. 9 Ap NõV$, 2016 L$pep ge : îu `qfdg

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "hj : 10 A L$ : 105 km N A L$ : 2815 `p_p : 12 k ep v$e : 6.20 k ep õs : 7.08 k : îphz kyv$-06, d Nmhpf, sp. 9 Ap NõV$, 2016 L$pep ge : îu `qfdg"

Bản ghi

1 hj : 10 A L$ : 105 km N A L$ : 2815 `p_p : 12 k ep v$e : 6.20 k ep õs : 7.08 k : îphz kyv$-06, d Nmhpf, sp. 9 Ap NõV$, 2016 L$pep ge : îu `qfdg II, 103, 1g dpm, v$asfu fp X$, dgpx$-cõv$, dy bc h ap _ : , h a ¼k : ql $ds : ê$p. 2/- dfzmbf gpl$x$uep p fps> i p Æ vy$ (J.h. 44) Ahkp pd g R>.õh. cqub dp dpep vy$ p p Ó. õh. MudBb p Æ vy$ p ky yó. d ujp p rs. dp h, dp ku p r spîu. Q qöl$p, iugp p cpb. lf i X$püpgpg R> X$p, Æs ÞÖ cp S>fpS> Npgp p kpmp. M syb M fps> Npgp, f S> b ÆhZ Npgp, õh. Ad sb A L$p Æ vy$ p cóuå. fp L$u, Aë p, v$urnsp p L$pL$pBcpB. Æf ^fdiu My uep, r su S>eâL$pi ipl p L$pL$pB kpmp. ârhz, rhfg, iugp, hjp, râsu, lg p dpdpbcpb. rh, Q s, syjpf, rqfpn p dpdpb kpmp. h i, qfqù, X$p gu, h chu p dpdp. õh. lfmq v$, õh. Np fub ^ Æ vy$, õh. rhipb cpfdg NX$p, õh. rhfpb iuhæ Npgp p cóuå yó. dzub gmdiu, ph sub cnhp Æ, NyZh sub Adfiu p L$pL$pB cóuå. N.õh. MudBb p V$gpg, N.õh. Ad sb bpbygpg p dpdpb cóuå. õh. thtbb iuhæ hpgæ Npgp p v$p rlóp. õh. fpzub fiu, duzpb d OÆ, S>h fb bpbygpg p L$pL$pB cpz S>. gpl$x$uep p N.õh. L $ifb lfmq v$ cyfp NX$p p S>dpB. d kym,cfs, qv$ L$ p b hu. Ad s, yó p, k Nusp p b p hf. Qy ugpg L$p Æ vy$, rh p v$ NyZiu ipl, dzugpg v$diu ipl p kpyy$cpb. f S>, NyZh su, du p p Z v$p ep. p yb ipdæ cyfp NX$p p cóuæhf. gpl$x$uep p õh. fdpb fpeiu dpx$z r if p v$p rlóuhf. âp p: ep Nu kcpn l, õhprd pfpez d v$uf u bpsy>dp, v$pv$f k.f. dy.-14. kde: 3.00 u 4.30, 4.30 u 5.00 Å. d Nmhpf, sp , V $rg..: r hpk õ p : Apfua d Þi, âpbd dp g u kpd, Bgp - pgp -h õv$. > (J-0){1-1} îu rhfpzu R> X$p cprhl$ d X$m - fh fh dyl$pd Ap hj u A b dp s p pbyv$pv$p u l X$u sp s p p ½$u L$f g R>. sp kh Np W$uep cpb-bl p s p r epzu bl p sp p L$ÃR> A ¼kâ kdp qv$ql$v$p p sp u fus L$Y$phip. l X$u v$psp AphL$pe R>. r epzu qv$ql$v$ p kp fh dyl$pd Ap hpdp Aphi. v$psp l X$u dpv $ dm sp Np W$uep cpbap rh su L $ l X$u dpv $ apmp p ^phip. h^y rhns dpv $ îu v$pdæcpb p k L $ L$fip. V $..: rg. d ÓuAp s p õ pr L$ l X$u L$rdV$u. (T-87485){1-2} Ap^p B p Å dpb iuhæ â dæ X$pOp Jdf hj 80 dy bb dû A. p. R>. õh. cdub â dæ kyfæ p yóh^. gÿdu, h gy, rhdmp, ârhz, Arð p dpsyîu. V$p L$fiu, fdzul$, f S>, L$p sugpg, r d mp p kpky. õh. fð pb Ap bp kp ep Qfgp, N.õh. kydpb y iu cpfdg aºfuep p cpcu. A L$us, õh. [õds, lp, â d p v$pv$u. L $S>g p v$pv$ukpky. l Ðhu p fv$pv$u. S>eîu, Q v$, L $Q, R>pep, du p, õh. usp, iusg, r g i, usp, krq, TfZp, õ lp p p udp. õh. ârhz p V$, qv$ i fs iu, qv$ i p V$, ^ufs> Apk^uf, dl ÞÖ dpgiu, h}, fps> i v$ hfps>, cpfsu, Ace â dæ, rds i Ly $hfæ p p u kpky. kp fc, lpgu, L$f, fps>, îyrsl$, r iusp, fp dug, Æg, ¾$uô$u, ApQ}, lrj s, dp h, r hp p f p u. Ap^p B p õh. AfOub cyfp AfS>Z Npgp p yóu. õh. N Np, õh. dou, õh. N gp, õh. kp NZ p bl. õh. rldp, N.õh. v$ hb p Z v$. õh. rhip, õh. NyZiu p kpmu. âp p fpm g u. Arð, ap..: (J-0){1-3} kpdprs>l$ îu L$pfuAp rhip Ap khpm rdó d X$m (dy bb) klj S>Zphhp y L $ Ap Zp Ly$Vy $b p Ly$mv$ h îu M sf pmv$pv$p A îu dp dpe dpsp u õ pr L $ cqpd L$pfuep ^pd dýe l X$u y Apep S>, sp p X$pefp s p sp p l X$u îu Np h]v$æ L $ihæ L$pfuep qfhpf (cqpd) sfa u fpmhpdp Aph g R> s ds> dy bb dýe l X$u y Apep S> sp p õ p V $¹k L$p ç g n, A ^ fu (h ) dýe îudsu L $kfb Qp iu ipdæ L$pfuAp qfhpf (fh) sfa u fpmhpdp Aph g R>. D fp ¼s l X$u p bß âk N kh Np qw$ep cpb bl p kl qfhpf s p Ly $hpfu A fz gu r epzu bl p ^pfhp cphce y Apd ÓZ R>. Mpk p ^: õ pr L $ L$pfuAp ^pddp l X$u âk N Aphhp s p S>hp u qv$ql$v$ kh A p sp u fus L$Y$phhp u fl i. rg. d ÓuAp. (J-87879){1-4} k ëkd p Å BA R> pdp ql$s "TdLy$X$u' ip -ê$d dpv $ S> ÞV$kh f/ A ul$h f p A ychu, M rsgp, lp riepf k ëkd p Å BA R>. bpep X $V$p kp ê$bê$ dmp. W $.: "TdLy$X$u', A k.hu. fp X$, bp fuhgu (h õv$). kde: khpf 11 u 1 ky^u.$ (M-15164){1-5} îu QufpbÅf S> k Odp rhrh^ Apfp^ p... pð c[¼s A y $p îu hp. rh.ap. õ p L$hpku S> k O QufpbÅf k Qprgs dpsyîu fs b cpfdg d iu byfuqp (gpl$x$uep) S> ^d õ p L$ p Ap NZ. NÃR>pr^ rs ApQpe Nyê$v$ h îu cphq ÖÆ õhpdu u r îpdp yê$jpv$p ue pð p âcyæ p dp n L$ëepZL$ (sp ) r rdñ kpdyrll$ N u A L$pkZp (k O p fkp X $) fpm g R>. dp V$u k epdp gpc g hp A yfp ^ R>. pd ANpD u gmphu v$ ip Æ. âopdlrj L $ pgy hgnyê$v$ h u S>Þd ispåv$u hj r rdñ kdyl b -b kpdprel$ s p pð c[¼s sp , by^hpf khpf 8.30 L$gpL $ fpm g R>. v$pv$pnyê$ îu AS>fpdfÆ õhpdu u 202du yîersr r rdñ sp. 17, 18 L $ 19 u iê$ L$fu AÌ$d s dp cpn g hp Mpk Apd ÓZ R>. ÓZ qv$hk rhrh^ L$pe ¾$d kp AS>fpdf Nyê$ p 12 L$gpL$ p Å, k L$us rhn f fpm g R>.. ApQpe îu cphnyê$v$ h u â fzp u k Odp 15 S> V$gp rkqù s, 51, 45, dpkmdz S> hu s k epdp A L$ Apfp^L$p Å X$pep R>. dp n v$ X$L$ s dp 25 S> V$gp s õhuap Å X$pep R>. A rkhpe AÌ$pB rh. Qpgy R>. Aphp cprhl$p -^d -Apfp^ p p Ahkf R> gpc gb ëep. rg. Ar^L$pfuîuAp A hd¹ V²$õV$uîuAp. (J-87933){1-6} Qpgp cê$qx$ep - Qpgp cê$qx$ep îu kyfp yfp v$pv$p ipl d X$m Npd - cê$x$uep, hzp B, Mpfp B l X$u - l X$u - l X$u iyc qv$hk iy¾$hpf, sp cê$x$uep ipl îu kyfp yfp v$pv$p p dp X$g dsp cpb-bl p Å N by^hpf, sp p v$ idp S>hp y A fuv $ iy¾$hpf, sp p ½$u L$f g R>. r epzuap p ê$p. 500/- (fua X $bg) A Np W$uep cpb-bl p p ê$p. 1000/- ( p fua X $bg) cfu uq p k V$fp f pd gmphhp rh su. ( pd ap f gmhpdp l] Aph ) (1) L$ÃQp g]by: fpddpê$su fp X$, pzp (h.), (2) g X$u p BÞV$: px$l$p ip t N k V$f, A ^ fu (h.). pdp sp A (ApS> A L$pg ) gmphhp rh su. pr>m u pdp g hpdp Aphi lu. Ap hj u l X$u p k Z MQ p Dv$pfqv$g v$psp, Npd hzp B p dpsyîu duw$ub ÆhfpS> cpfdg ipl, lõs A.kp. fdugpb cqy ÆhfpS> ipl, A.kp. l kpb âhuz ÆhfpS> ipl, A.kp. eprsb ql$ip f ÆhfpS> ipl. k L $: krq ipl , ql$ip f ipl (T-87483){1-7} qv$h$pmu îug L$p hu A f Ex-dy bb, 2 N L$p g bp, 1 L $ÞX$u, 2 Æepfp A guep, 1 b ÞV$p V$p, 1 p Np çb b L$apõV$, X$u f, k Z kpbv$ku, A.C. hpl, S> V$ A f Üpfp 1 h çbf u X $Bgu X$u pq f, õv$pf lp V$gp, qv$hk 8, qv$hpmu dpv kp u ìeps>bu L $S>-rgduV $X$ kuv$p lp hp u hl gp s l gp p ^p fz byl$]n i. qv$hpmudp rldpqg, EÑfp Qg, v$pæ g]n, N NV$p L$, cysp, Ap v$pdp, v$nuz cpfs, L $fpgp s p AÞe õ mp dpv $ Ap Zp õhs Ó fkp X$p kp l udy, a dugu N y Vy$f y byl$]n Qpgy B Ne g R>. k L $: fps> i fp cuap i g Vy$k : , $ (M-15020){1-8} fzp Ðkh-fZp Ðkh-fZp Ðkh Qp Bk Vy$k & V²$ph ëk Ap af fzp Ðkh u byl$]n L$fphp NyS>fps Vy$fuTd p Ap p fpbtx$ A S>ÞV$ A fzp Ðkh p but k pv $ f Qp Bk Vy$k & V²$ph ëk kp A d mhp Ap afp. byl$ L$fp 2 fpró-3 qv$hk A hp 3 fpró 4 qv$hk p fzp Ðkh p L $S> A d mhp dy bb u 4* lp V$g y X$uõV $ au (b p f u fpó 9.00 ky^u) sp fzp Ðkh p 1 fpró, 2 fpró, 3 fpró p L $Å kp L$ÃR>/NyS>fps p Z L $Å.rhNs: Qp Bk Vy$k & V²$ph ëk , / / 02/03. Bd Bg: rannotsav@choicegroupdn.com h bkpbv: ^ufs> L $ihæ r kf-cqpd. (M-15154){1-9} v$ hgpgu 2 BHK gpd fp X$, Ground Floor f Well-maintained, L$p W$pfu k V$p fued S> v$ fpkf u bpsy>dp h Qhp R>. deyf ipl (T-87482){1-10} fnpb ^ õ rieg lp dd X$ Qp L$g V$k lp gk g cphdp X$pL $ Qp L$g V$, gpbv$ Qp L$g V$ ê$p. 400/- ârs ql$gp, bv$f õl$p Q, ¾ $Qu, äÿv$ S> gu ê$p. 450/- ârs ql$gp, X²$peäºV$ Qp L$g V$ ê$p. 500/- ârs ql$gp, fp õv $V$ ApëdÞX$ ê$p. 550/- ârs ql$gp p cphdp dmi. 3 ql$gp f äu ap d qx$guhf. Ap X $f dpv k L $ L$fp : risg Npgp: , , , Np f Npd. (M-15166){1-11}

2 2 $ d Nmhpf sp. 9 Ap NõV$, 2016 Mbf`rÓL$p ip dy¼s Æh kymu Æh ip R>p X$p! k kpf u k b ^ Å X$p v$p{$, rknpf V$, NyV$Mp, dphp, s bpmy, Qfk, Np Å p ip u dy[¼s d mhp! 100% qftëv$ Apeyh qv$l$ v$hp! h^y dprlsu dpv $ ldzp S> k L $ L$fp : Ardsp L$pfp X $ , , A X² $k: A 107, iusg ip t N k V$f, cphv$f ( yh ), f S> p ip dy[¼s L $ÞÖ (fæ), iyc ÃR>L$: v$diu MufpZu (gpl$x$uep). (M-15108){2-1} h ful$p T h BÞk g kf L $ig k L$pmp N, kp Å, MfS>hy, Aëkf, h ful$p T h BÞk gu^ lp B/ B il $. dmp X$p. f i v$ qy$ep 17/1, ApL$piN Np Aprij, dr j Nf, A ^ fu (h ), D.N. Nf, d V²$p õv $i pk, 10-1, 6-8, / (A-87321){2-2} Parenting Workshop i y sdpfp bpml$p sdpfu hps u dp sp? sd A d p rs>øu õhcph, N fìeps>bu dpnzuap, kpqp S>hpbp, bmp i nrzl$ Performance u Óõs R>p? iy sdpfp bpml$p T.V., Mobile, Games pr>m Time Waste L$f R>? sdpfp b^ps> Parenting related problems p Practical Solutions dpv $ rhûpr ^u A ÄeyL $i kp kpev$u Üpfp Qgphpsp Parenting Workshop 'How to make your children listen to you' Å BÞV$ L$fp ApμNõV$ u hp hl $ip iê$. bp fuhgu õv $i (h õv$) / (M-15078){2-3} h usp'k fnpb ^ õ 9 Ap NõV$, d Nmhpf, kpby (650), fãeyd (750), 10 Ap NõV$, by^hpf, QpB ut (1000), 11 Ap NõV$, h aëk l ë^u h (1200), 12 Ap NõV$, b X$k (1000), 13 Ap NõV$ >Qp L$g V$k (1200). hr sp lfuep (i fx$u) dy bb k ÞV²$g (spfv$ h) , , (whatsap) (Águkfu b k 260 Rs. kg.) (f ku u k g Qpgy R>.) (J-87921){2-4} ^dpl$p Ap af gá âk N A hp L$p B Z AÞe âk N O f b W$p L$fphp åeyv$u V²$uV$d ÞV$, S> dp : a iueg, åguq, h ¼k]N a¼s 499 dp, d r ¼ep f, X$u¼ep f 300, l f õ p 400, l f L$V$ 150, fubp ÞX$]N 3000dp, õdy ]N 3000, ¼gu A 200, õlu p gui]n 400, lu p V²$uV$d ÞV$ 100, l f dkps> 100. d L$A $ A kpbx$f p Ap X $f g hpdp Aphi. dl v$u p Z Ap X $f g hpdp Aphi. k L $ L$fp : , (M-15099){2-5} d JOB/ p L$fu /b W$L$ Å BA R>uA hpnx$hpku 45 u 50 hj u ìe[¼s bp fuhgu u QQ N V$ ky^udp a¼s b ku (ONLY SEATING) (Dcp flu l]) (NO STANDING) vy$l$p, ip ê$d, Np X$pD, X$u pv $d ÞV$ õv$p k, f X$ud X$, hl $ip, lp gk g qfv $g, AÞe ^ ^p dpv $ L $iuaf, L$p çàeyv$f rbg]n d S>f, ky fhpbtf, õv$pa v$ Mf M S> hu JOB p L$fu u S>ê$f R>. MOB: (11 u 2) (kp S> 5 u 7).> (J-87919){2-6} A Rare Opportunity to witness Young Indian Team of World Mental Calculation and Memory Sports Olympic Sports 2016 Solving Complex Math & Memory Questions within Seconds Memory Cubing-Attraction Calculate any Calandar Dates, Venue: All Rounder Preschoo l Prabhadevi, Time: 6.00 PM, Date: Contact: / (J-87927){2-7} gp phpgp b Ngp cpx $ u hpnx$ k V$p qfed u kpd ky v$f b Ngp, ApNm pr>m NpX $, 2 B.H.K., 3 bp ê$d, 2 b Ngp, S>Zp Aphu il $. hfkpv$ u då dpzhp Aphp. kgu, fnpb ^, îphzdp kpsd, ApW$d u då dpzhp, du udd 10 S>Zp. A L$ qv$hk p A L$ S>Zp p 400 u 800 a¼s fl hp p. byql $N Å fdp Qpgy R>. hl gp s l gp. k L $: AduscpB : (M-15114){2-8} iy A N Æ iumhy S>ê$fu R>? No age limit anyone can Learn, Learn Speaking with powerful Methods At your place Trustful Teaching Course All Over Mumbai/ Thane, Call Now: (J-87890){2-9} pk p V $ krh k a¼s ê$r ep 500/- N S> V$ ( pd bv$gu) krh k a¼s ê$p. 1300/- hp, fuþeyag, pddp a fapf, kf pdy bv$gu e gp pk p V $ dpv $ u AfÆ Ap gpb fæõv² $i L$fu A p BÞV$d ÞV$ gb Ap uiy. pk p V $ gnsp b^p f s epf L$fu Ap ui y. pd bv$gu dpv $ u dlpfpô²$ Nhd ÞV$ u N S> V$ byl$dp pd bv$gu u p ^Zu L$fhu, dlp Nf N k gpc p bugdp pd bv$gu, gpcv$bug qfgpeþkdp u V$pV$p phfdp ê$ p sf L$fu bugdp pd bv$gu L$fu Ap iy. k L $: dl ÞÖ Np Nfu, dp.: / (M-14846){2-10} îphz dpk r rdñ Mpk sdpd v$p jp dpv $ iuh S> fplº, L $sy, ir u b sp sdpd v$p jp dpv $ rih S> î $ R>. S> d L $ L$pgk v$p j Qp X$pg v$p j, îpr s v$p j, rhjv$p j, N lz ep N v$p j, A NpfL$ ep N, p L$s fu ep N, N lv$p j, Å A kpfu rhr^ dpv $ ^prd L$ rh^u dpv $ îu fps> i dlpfps>, dp.: , p ^: gá y byl$]n Qpgy R>. NZ rsbp p u byl$]n Qpgy R>. (M-15132){2-11} îu hpnx$ kdps> p ÅZusp Np f dlpfps> îu Dd v$cpb NpcycpB dlpfps> (L$L$fhphpmp) dgpx$ (h õv$) v$f L$ Ås p dylsp, gá rh^u, k. Å, hpõsy, L$ p, lh, l X$u, bfrh^u, L$p.Ly $X$gu, rhó îphzdpk dpv $ Arcj L$. rhn f L$pe rh^u dpv $ k L $: îu Dd v$dlpfps> (L$L$fhphpmp), dgpx$-h õv$. dp.: , , p ^: gá rhr^ y byql $N Qpgy R>. (M-15112){2-12} dp dp dpe S>ep rsj âl$pi frsgpg dlpfps> gpl$x$uephpmp. S>ÞdLy $X$gu, lõsf Mp, L$pgk v$p j, r s v$p j, îpr sv$p j, Qp X$pgep N, L $döºep N, A NpfL$ ep N, rhjep N, p L$s fuep, vy$rjs ep Np y r hpfz, kðe pfpez u Å, hn l Å A lh, Q X$u pw$, dlpd Ðey S>e A yów$p, hpõsyip rs, N lp p N, ^prd L$ L$d L$p X$ k L $ L$fp dp.: , (M-15037){2-13} îu Æhv$ep d X$m (fp f p S>fp p m) Apcpf dp R> 30000/- dpsyîu S>h fb v$diu Npgp (Ly$ ep S> p) 25000/- d kk l dly $hfk¹- OpV$L$p f- h (Ly$ ep S> p) 25000/- d kk rbþ uk v$pv$f (Ly$ ep S> p) 20000/- dpsyîu h Æb cpfdg NX$p- p fuepfu (Ly$ ep S> p) 15000/- dpsyîu duw$ub dziu R> X$p-v$pv$f (Ly$ ep S> p) 10000/- d kk L$pìep v$pv$f lp. îu rh p v$ ipdæ Npgp (Ly$ ep S> p) 10000/-d kk de fu NX (Ly$ ep S> p) 7000/- d kk hp fp V² $X$k -OpV$L$p f (v$p V$udp u). 5000/- õh.ârhzcpc S>d pv$pk AS>d fp (Ly$ ep S> p) OpV$L$p f. kh Dv$pfqv$g v$pspîuap 5281 vy$:mu A Abp gp iyap hsu iyc Aprihp v$ pw$hua R>uA. hpnx$dp læ Å BA s hp hfkpv$ ep u, qf[õ rs tqsps> L$ R>. kh e pi[¼s dv$v$ dpv $ rh su. dy bbdp k L $: Ad sgpg L$p fx$uep rg. d Óu. (J-87852){2-14} îu A ^ fu hpnx$ rhip Ap ihpm S> d X$uL$g k ÞV$f Ap Zp k ÞV$fdp b^p S> âl$pf p gp lu u s pk dpv $ dy bb u â eps kbb X$peÁ p õv$ul$ g bp f V$fu kp Å X$pZ L$f g R> A khpf p 8 u 3 hpáep ky^u Ap Zp k ÞV$fdp gp lu p k ç g gb kp S> ky^u fu p V $ Aphu Åe R> A s p s d p M.R.P. âpbt u gncn 30% X$uõL$pDÞV$dp Ap Zp k ÞV$fdp Ap k hp Ap hpdp Aph R> s p gp lu u s pk p b^ps> V $õv$ (full body-cheque-up) S> u M.R.P.-5300/- R> s L $S> -3600/- ê$r ep p fpls p v$f L$fphu Ap hpdp Aph R>. kp kp M.R.I.-C.T. Scan 50% fpls p v$f metro dignostic A sonography A X-Ray 20% fpls p v$f kbb X$peÁ p õv$ul$ kp Å X$pZ L$f g R>, kdps> p kh Ap k hp p gpc g hp rh su. rg. V²$õV$uAp. A X² $k: 101/102, kp g ¼gpkuL$, cfx$phpx$u fp X$, A ^ fu (h õv$), ap.: /14. (J-87839){2-15} Ap p X$uL$ (lpx$l$p u s pk) îu A ^ fu hpnx$ rhip Ap khpm S> d qx$l$g k ÞV$fdp lpx$l$p u s pk dpv $ X$p.duguÞv$ dq ÞV$ (Orthopedic Sargeon) v$f d Nmhpf A iy¾$hpf p b p f 3 u 5 hpáep v$frdep k hp Ap u füp R>. s d p s pk p QpS> dpó 100/- ê$p. fpmhpdp Aph g R>. * v $f v $f u Aphsp ìe[¼sap A khpf p ap L$fu Aphhp rh su. A X² $k-101/102 1g dpm, kp g ¼gpkuk, cfx$phpx$u, A ^ fu-h õv$. ap /14. rg. V²$õV$uAp. (J-87839){2-16} hs> OV$pX$p Qfp ul$ V²$uV$d ÞV$ u X$p. A rbl$p drl pdp 5 ql$gp hs> OV$pX$p. ÞeyV² $i àgp u+apeyh qv$l$ gp i u. aÿg gy V$, L$df p O fphp OV$pX$p. v$hp hnf, L$kfs hnf, X$pe V$ hnf 100% N f V$u u, fd ÞV$ OV$pX$p. Dsfu Nep R>u afu h^sy u. (M-15188){2-17} Job Oriented-Phonics Teacher Training Certificate Course following popular U.K. based Synthetic Phonics methodology. Through Practical knowledge. Master Phonics with Vidhyanidhi Education Society (Govt/ Regd) / Fresh Batches, Available in April, May, June, July. www. eachertrainingmumbai.com /5538. (M-14676){2-18} Qp Bk Vy$k & V²$ph ëk kp Vy$fp u då dpzp Qpgp Vy$fp u då dpzhp Qp Bk Vy$k & V²$ph ëk kp L $fpgp, kpd, fps>õ p, MP, NySfps, fzp Ðkh, l v$fpbpv$, L$p L$Z, Np hp, dlpbm ðf, dp fp, gp phgp, ghpk, A buh gu, AgubpN, p i s, v$pæ g]n-ku½$ud, DÑfp Qg, L$píduf, ludpqg, g l-gx$pm, Apkpd, DÑfpM X$, k ghpkp, kp yspfp, BNs yfu, c X$pf^pfp, dpgi S>OpV$, iux$} hn f cpfscf s ds> vy$ uepcfdp MTDC, APTDC, TSTDC, TCGL, IRCTC (f ëh ), fpdp Æ auëdkuv$u, IMAGICA, KIDZANIA, GO AIR, SPICJET, INDIGO, JTE AIRWAYS p Ap p fpbtx$ A S>ÞV$ Z R>uA. fzp Ðkh p but k Akp kua V$ R>uA. V² $, A f, bk, hukp, pk p V $, lp V $g, L $S>, L$pf, A X$h ÞQf, h X$]N, L$p ÞafÞk, pv$} hn f L$p B Z Bh ÞV$ dpv $ k L $: Qp Bk Vy$k & V²$ph ëk: , , Bd Bg: travels@choicegroupdn.com, h bkpbv$: (M-15153){2-19} L$ÃR>-hpNX$ Mbf `ról$pdp ârký^ \su ìe[¼sns L $ kpd rll$, k õ\pl$ue L $ ìehkprel$ Ål fpsp, d V$fp L $ r_h v$_p s d_p `p sp_p lp e R>. A dp \u Dv¹$chsp `qfzpdp rhi îu hpnx$ rhip Ap khpm Qp huku dlps>_ s ds> L$ÃR>-hpNX$ Mbf `ról$p_p s Óu S>hpbv$pf _\u.

3

4 4 $ d Nmhpf sp. 9 Ap NõV$, 2016 Mbf`rÓL$p Ap ip Ýep rirbf gp phpgp sp. 14 Ap NõV$ khpf u 17 Ap NõV$ khpf h kpby u vy$r epdp Ny S>sy A L$ pd N luzuap u k v$ R> "i W$uep dpl $V$]N' ^pd hp tin phx$f dpv $ L$ÃR> hpnx$ kdps>dp k v$ pd gy, b^p p jpe s hp ìepsbu> cph DÃQ ¼hp guv$u dpv $ kp y dp usy "i W$uep dpl $V$]N' gph R> â eps L$py. p gyt hp tin phx$f 25 L$u. p cph: aþv$ gp X$]N phx$f ê$p. 3250/- d V$uL$ V$p V$g phx$f ê$p. 3000/- A fueg oxyd V$uL$ ê$p. 2500/- HENCO d V$uL$ f X$ phx$f ê$p. 2500/- d V$uL$ phx$f ê$p. 2250/- A fueg oxy ågy ê$p. 2250/- d V$uL$ phx$f ê$p. 3000/- SF Excel hpbv$ ê$p. 2000/- l L$p phx$f$ ê$p. 2000/- SF Excel ågy ê$p. 1875/- A fueg phx$f ê$p. 1875/- Excel+ AR ê$p. 1875/- TIDE+AR ê$p. 1625/- RIN+AR ê$p. 1375/- hpkzbpf Vy$L$X$p 10 L$u. ê$p. 450/- f f hnf p lphp p kpby, X $V$p g, k hgp, Å k, Q ÖuL$p, rhh g, hn f. A-1,guL$huX$, kyn ^u qa pbg, ãgp f ¼gu f, X²$pe[¼g ]N gu¼hux$, L$gf, au¼k, L $kf Np V$u rhn f N ld ep Nu ApBV$dp dpv $ a¼s 1 ap L$fp O fb W$p dpg d Nphp. 25 Lu. äu X$ughfu kp äu NuãV$. k.: i W$uep dpl $V$]N, L$p qv$hgu (h.). chp Æ u. i W$uep, dp.: >(M-15157){4-1} Ap^p B-iplº Nfdp S>Áep h Qhp dpv $ dmp. Ap^p B u ApSy>bpSy>dp 5000 L$fp X$ p MQ a ¼V$fu Aphu flu R>. cph h^hp u i¼esp. vy$l$p p cpx $ u Ap hu R>. Bgp b us>, ip k õv$p u kpd 600 aºv$ u 4 b Ngpdp vy$l$p cpx $ Ap hu R>. dufpfp X$dp 200 aºv$ u vy$l$p 90 gpm, Bgp dp 300 aºv$ u ê$d 50 gpm, 1000 aºv$ u vy$l$p, 5000 aºv$ u vy$l$p h Qhu R>. Np f Npddp 1 BHK cpx $ u dmi. QL$pgpdp 1 BHK ãg V$ h Qhp R>. pgp -BõV$dp 2 BHK hp rbëx$]ndp 3 L$fp X$. ãg V$ g hp-h Qhp dpv $ dmp : A ^ fu-bõv$ 2BHK 510 L$pf V$ A fuep 1 L$fp X$ 30 gpmdp, A ^ fuh õv$dp 700 aºv$ p ãg V$ 1 L$fp X$ 40 gpm. M.: (A-87322){4-2} ky^u 2200/- ÓZ qv$hk fl hp S>dhp kp bkdp Aph pf 600/- Aphhp-S>hp p AgN bk khpf 6.30 bp fuhgu, dgpx$, A ^ fu, lpbh, gp phpgpdp afhp y p sp u fus. L y$x$gu u, X$pe pdul$, X$pÞk, Q¾$p hn f Ah hp âep Np. dp ky u då. h^y rhns dpv $ h gæ Npgp: , rlfpb NX$p: (M-15167){4-3} ""qfý^u-rký^u Äh gk (OpV$L$p f)''! hj Np W$ u gpgch su Ap af: 11-8 ky^u! hpnx$ kdps>dp gp L$râe ""qfý^u rký^u Äh gk '' u 25du hj Np W$ r rdñ (sp ky^u) L$gpÐdL$ 916 kp p p v$pnu p p dsy>fu a¼s ê$p. 250/- A ky f qx$g¼k kpqp rlfp p v$pnu p u dsy>fudp 25% qx$õl$pdþv$. dpsbf õv$p L$dp u d Ndsu Mfuv$u L$fp A gpc d mhp. ""qfý^u-rký^u Äh gk '', NpeÓu^pd kp kpev$u, v$ fpkf g, A d.æ. fp X$ L$p f, OpV$L$p f (B.). ap.: sê$Z S>e rsgpg kphgp (L$p X$pe). (J-87924){4-4} Qpgp - Qpgp - vy$bb - Aby^pbp hp ApL$j Zp - hu vy$r ep fz p L$Zdp u Dv¹$ch gu ""kp fu Nfu'', vy$bb, hp ApL$j Zp, hu vy$r ep u AÅebu kdu 4, 5, 6 s p 7 fpóu u r edus Vy$fp. tknp p f, dg riep, lp NL$p N, dl$pd, îug L$p, dpëv$ut, Ap p bs> V$ dys>b. k L $: ""ÅN rs Vy$k '', SINCE Tel.: , Ad ful$p s p eyfp p rhtp dpv $ k Z dpn v$i. (M-15158){4-5} gpbv$ bug pd D f V²$pÞkaf L$fphu Ap iy. hp rdv$f pk L$fu gnphu Ap iy. hp L $ Sy> p Nydpõsp gpekþk fuþey L$fphu Ap iy. aºx$ gpekþk fhp p gpekþk hp L $ Sy> p fuþey L$fphu Ap iy. Þey gpekþk fæõv$f A N ud ÞV$ L$fphu Ap iy. ê$d, vy$l$p, Np v$pd, Ap auk cpx $ u h QpZ u dmi. f it N L$pX $, Of y kf pdy s ds> pd Ap R>p h^y L$fphu Ap iy. D f L$pd dpv $ l gp Ap Zp gpbv$ bug p sp p pd D f lp hy Å BA. D f L$pd a¼s pzp ky^u L$fhpdp Aphi. D f L$pd dpv $ Ap Zp b^p f fæõv$f OK lp hp Å BA , , (T-87484){4-6}

5

6

7

8

9

10

11

hj : 10 A L$ : 195 km N A L$ : 2905 `p_p : 12 k ep v$e : 6.54 k ep õs : 5.58 k : L$pfsL$ hv$-0)), d Nmhpf, sp. 29 h çbf, 2016 L$pep ge : îu `qfd

hj : 10 A L$ : 195 km N A L$ : 2905 `p_p : 12 k ep v$e : 6.54 k ep õs : 5.58 k : L$pfsL$ hv$-0)), d Nmhpf, sp. 29 h çbf, 2016 L$pep ge : îu `qfd hj : 10 A L$ : 195 km N A L$ : 2905 `p_p : 12 k ep v$e : 6.54 k ep õs : 5.58 k. 2073 : L$pfsL$ hv$-0)), d Nmhpf, sp. 29 h çbf, 2016 L$pep ge : îu `qfdg II, 103, 1g dpm, v$asfu fp X$, dgpx$-cõv$, dy bc-400

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

KUTCH VAGAD KHABAR PATRIKA RNI NO : MAHGUJ/2006/ ID : s Óu : X$pµ. _pnæ L $ihæ fuv$p hj : 13 A L$ : 105 km N A L$ :

KUTCH VAGAD KHABAR PATRIKA RNI NO : MAHGUJ/2006/ ID : s Óu : X$pµ. _pnæ L $ihæ fuv$p hj : 13 A L$ : 105 km N A L$ : KUTCH VAGAD KHABAR PATRIKA RNI NO : MAHGUJ/2006/17870 Email ID : vagadpatrika@gmail.com s Óu : X$pµ. _pnæ L $ihæ fuv$p hj : 13 A L$ : 105 km N A L$ : 3716 `p_p : 12 k ep v$e : 6-19 k ep õs : 7-12 k. 2075

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Hà Nội - 205 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ

Chi tiết hơn

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc SEM II CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC- AD--10 ENG

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc SEM II CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC- AD--10 ENG MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN 2018-19 BA, BSc SEM CLASS SCHEDULE MONDAY BNGA-CC- AD--10 ENGA-CC- RD--11 EDCA-CC--JC-24 GEOA-CC- SM--G1 HSA-CC- BR--13 JORA-CC-AS--5 PHA-CC-AG--12 PLSA-CC--SS-15

Chi tiết hơn

examens préopératoires

examens préopératoires !{ > > r O! z 1 UD CN T1l(, > :. (Dll )Ë JX l:1 (,) U, OJ lq) : _. ' )(' ^ X '. $.. tr s*r ËË ru, p (] C" {.l:, { z l t, >!< 8 > ^{!l) v U' V P ) ^ Ër âë (r V A ^È :' â l> '{ ' C] e {l O :'... * ' V À

Chi tiết hơn

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1 1 Chương TỈ SỐ VÀ SỰ ĐỒNG DẠNG 1 TỈ SỐ CỦA HAI ĐOẠN THẲNG TÓM TẮT PHẦN LÝ THUYẾT Tỉ số của hai đoạn thẳng Là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo. Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai

Chi tiết hơn

च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क

च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क ल शग ट र न ज सनल ह म हस त न तरण गर क छ ग रख नगरप शलक

Chi tiết hơn

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC-AD--10 ENGA-CC-RD-

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC-AD--10 ENGA-CC-RD- MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN 2018-19 BA, BSc CLASS SCHEDULE MONDAY BNGA-CC-AD--10 ENGA-CC-RD--11 EDCA-CC-JC--24 GEOA-CC-SM--G1 HSA-CC-BR--13 JORA-CC-AS--5 PHA-CC-BH--12 PLSA-CC-SS--15 SANA-CC-JPC--17

Chi tiết hơn

tese_doutorado.pdf

tese_doutorado.pdf ít r 1 s 3 s s úst s és s st ít t 3 s t r t r â s s q s s r í s r t r r q ê s és s 1 s r q ê s â st s s r t s rt s r s r t é s r t s çã st r q í r r t çã t r t s tr s r s s t s r çõ s tr r t t r t r r

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN SỞ GD &ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ANH SƠN II ĐỀ HÍNH THỨ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐ GIA 0 (Lần 1) Môn : TOÁN; Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Họ và tên giám

Chi tiết hơn

BỘ ĐỀ THAM KHẢO ÔN TẬP HỌC KI I MÔN TOÁN KHỐI 11

BỘ ĐỀ THAM KHẢO ÔN TẬP HỌC KI I MÔN TOÁN KHỐI 11 ĐỀ SỐ BÀI TẬP TOÁN HAY Ó ĐÁP ÁN âu : (0 điểm ) cos )Tìm tập ác định của hàm số y sin ) Giải phương trình a) cot 0 b) sin cos âu : (0 điểm) ) Tìm số hạng không chứa trong khai triển của 9 (0đ) ) Từ một

Chi tiết hơn

数据中心_Cisco MDS 9706 多层导向器_手册_简体中文

数据中心_Cisco MDS 9706 多层导向器_手册_简体中文 Cisco MDS 9706 Cisco MDS 9706 1 SAN Cisco MDS 9706 SAN Cisco MDS 9706IBM (FICON) (FCoE) (TCO) 1. Cisco MDS 9706 Cisco MDS 9706 SAN SAN MDS 9706 SAN 192 16 Gbps 10 Gbps FCoE 12Tbps VSAN SAN Fabric VSAN

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đáp án 1-D 2-D 3-D 4-C 5-D 6-D 7-A 8-A 9-D 10-B 11-A 12-B 13-A 14-B 15-C 16-D 17-D 18-C 19-A 20-B 21-B 22-C 23-

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đáp án 1-D 2-D 3-D 4-C 5-D 6-D 7-A 8-A 9-D 10-B 11-A 12-B 13-A 14-B 15-C 16-D 17-D 18-C 19-A 20-B 21-B 22-C 23- Đáp á -D -D -D 4-C 5-D 6-D 7-A 8-A 9-D 0-B -A -B -A 4-B 5-C 6-D 7-D 8-C 9-A 0-B -B -C -B 4-C 5-B 6-C 7-C 8-B 9-C 0-A -D -B -A 4-A 5-D 6-A 7-B 8-A 9-C 40-B 4-B 4-B 4-A 44-C 45-A 46-C 47-C 48-A 49-D 50-D

Chi tiết hơn

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 -

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 - 04 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - - JC - - JC - 3 - m - SI - 4 - MKS SI SI MKSA MKSA RAsionalised Metre Kilogram Second Ampere RMKSA SI SI (m) (Kg) (s) (A) (k) (cd)

Chi tiết hơn

namaramayanam.dvi

namaramayanam.dvi ! " # $ %! & ' ( )! * $ $ + +, -. /0/01/0/02 /345/02 /0/06/07/02 8/ + + This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of 9 : ;?@AB CDD EF@?@

Chi tiết hơn

Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t

Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F 䴩 @ ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V ʧ@ Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ аʧ@ ( t ٤ x ˬd) α ʶb Y i ʤ j B Y p ΤW U k ʤ Z a ʴ L մ в ʶZ

Chi tiết hơn

Ru9_01-19

Ru9_01-19 æπƒ ª øπ æπ 23./ 9RU μ æ» º ª æ» DN 0 DN 700» ƒ μ æ π πæ π º æ» Ω π º» 0 ü æ æ Ãø μ ΩΩ π æ æ Ã æ ª ø π æ Ã æ ª Ã æ ª μπ π ø ºæ æπã ø ª Ω π πã Ω æ : PumpExpert Hyamaster hyatronic LevelControl Basic 2 º

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP H

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP H ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP HÀM SIÊU VIỆT Chuyên ngành: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

Untitled-1

Untitled-1 iyap dp dlðh u rbdpfuap dpv $ pf qfl$ iyrqql$ðkp ÙrsAp ApD p p kp Å (dõv$pcv$uk) Ly$hpf pwy$ g]by Q p duw$p gudx$p p p Np m (L$) Ly$hpf pwy$ : 250 N pd (M) : 50 N pd (d m A hp phx$f) (N) Q p : 15 N pd

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD ' = MA' mà = ( gt) = = BC CA BC CA Xét MD ' B' và CBAcó D' MB = BCA ( cùng bù với góc A MB ) Và MD '

Chi tiết hơn

(Helgason.D\(v2\).dvi)

(Helgason.D\(v2\).dvi) Š ~ˆ ƒ ~ u}gm E N v "' "0- F nf T P VGF npe H o < 0#$'"! "'

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g

Gia sư Thành Được   Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông góc Bài 1. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh a; SA vuông góc với đáy. Gọi M,

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP H

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP H ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP HÀM SIÊU VIỆT Chuyên ngành: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút (Đề thi có 6 trang) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-化工群專二試題

Microsoft Word 四技二專-化工群專二試題 第一部分 : 基礎化工 1. p þã } 80% Ø Ã } o 60% º ãp l () % (B) 0% (C) 6.% (D) 7%. 16 kg 400 kg ô(}ôôý r Î 0%) kg ô 8.4 kg ô º h Ûv± ( C 1 O 16) () ô Î 0 kg (B) ô r Î % (C) Î 80% (D) ô Î 0%. k 40 C ð k 00 x } 60%

Chi tiết hơn

Game: New Brunswick vs Alberta (Visiting Team) Team: New Brunswick Date: 08/02/2017 # Name Pos Inn Cole Spilman RF 1 F-5 BB F-7 88

Game: New Brunswick vs Alberta (Visiting Team) Team: New Brunswick Date: 08/02/2017 # Name Pos Inn Cole Spilman RF 1 F-5 BB F-7 88 Game: New Brunswick vs Alberta (Visiting Team) # Name Pos Inn 4 5 6 7 8 Cole Spilman R -5 88 ab r h b b hr rbi tb bb hp sf so sb cs 88 Hunter Atwin P U 88 HR + 4 6 5- + 4 5 B 4 5 Andrew Dodds C HR K -5

Chi tiết hơn

Ru8_01-19

Ru8_01-19 æπƒ ª øπ æπ 23./860 μ æ» º ª æ» DN 0 DN 700» ƒ μ æ π πæ π º æ» Ω π º» 0 ü æ æ Ãø μ ΩΩ π æ æ Ã æ ª ø π æ Ã æ ª Ã æ ª μπ π ø ºæ æπã ø ª Ω π πã Ω æ : PumpExpert Hyamaster hyatronic LevelControl Basic 2 º

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Đại học Vinh - lần 4 Câu 1: Trong máy quang phổ lăng kính,

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Đại học Vinh - lần 4 Câu 1: Trong máy quang phổ lăng kính, Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Đại học Vinh - lần 4 Câu : Trong máy quang phổ lăng kính, lăng kính có tác dụng A. tăng cường độ chùm sáng B. tán sắc ánh sáng C. nhiễu xạ ánh sáng D. giao thoa ánh sáng

Chi tiết hơn

KUTCH VAGAD KHABAR PATRIKA RNI NO : MAHGUJ/2006/17870 s Óu : X$p. _pnæ L $ihæ fuv$p hj : 12 A L$ : 46 km N A L$ : 3341 `p_p : 24 k ep v$e :

KUTCH VAGAD KHABAR PATRIKA RNI NO : MAHGUJ/2006/17870 s Óu : X$p. _pnæ L $ihæ fuv$p hj : 12 A L$ : 46 km N A L$ : 3341 `p_p : 24 k ep v$e : KUTCH VAGAD KHABAR PATRIKA RNI NO : MAHGUJ/2006/17870 s Óu : X$p. _pnæ L $ihæ fuv$p hj : 12 A L$ : 46 km N A L$ : 3341 `p_p : 24 k ep v$e : 6.08 www.vvomahajan.org k ep õs : 7.03 k. 2074 h ipm hv$-11 iy¾$hpf,

Chi tiết hơn

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH THPT CHUYÊN HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Môn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút Câu : Đơn vị của từ thông Ф là A tesla (T) B fara (F) C henry (H) D vêbe (Wb) Câu : Vào thế kỷ 8 khi

Chi tiết hơn

HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM MYTS Mathematical Young Talent Search Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 27/03/ /04/2016 HEXAGON

HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM MYTS Mathematical Young Talent Search Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 27/03/ /04/2016 HEXAGON HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 2/03/2016 02/04/2016 HEXAGON 0.1 Đề thi cho khối lớp 5/ Question Paper for Grade 5 1. Biết rằng số tự nhiên N chia hết cho

Chi tiết hơn

rr) lf) ro r) ro lo (o rrrooooooo NC!NC!NNN d\\\\\\\ sss.ts.(rs$ HoA A NA óq $A roa (oa dotr)rf.-oo-osr$ d(f)rcacf)o)c!concdc!í)n ^91 -i o glz.oz.ez.1

rr) lf) ro r) ro lo (o rrrooooooo NC!NC!NNN d\\\\\\\ sss.ts.(rs$ HoA A NA óq $A roa (oa dotr)rf.-oo-osr$ d(f)rcacf)o)c!concdc!í)n ^91 -i o glz.oz.ez.1 rr) lf) r r) r l ( rrr C!C! d\\\\\\\.t.(r$ A A A óq $A ra (A dotr)rf.-oo-or$ d(f)rcacf)o)c!cocdc!í) ^91 -i gl..e.1.e.e.-e -,; J b :6 r b -,i b r O)..:: 'i rj.j;. -.I t"t 2 ru É. c) 2 (.) C) 6' E g È9 R

Chi tiết hơn

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010 (LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng nm 00 LI NÓI U Tài liu này giúp các em hc sinh lp (ban t nhiên) h thng li các kin th c c bn

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 8 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu : Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ dài cạnh đáy bằng a, góc hợp bởi cạnh bên và mặt đáy bằng 6.Tính thể tích khối chóp đã cho. a B.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang Tài liệu bài giảng (Toán 10 Moonvn) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ (P) Thầy Đặng Việt Hùng wwwyoutubecom/thaydangviethung VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài 1:

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn

Đề tuyển sinh 10 Môn Toán:Thái Bình, Hà Tĩnh,Quảng Nam,Kiên Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc

Đề tuyển sinh 10 Môn Toán:Thái Bình, Hà Tĩnh,Quảng Nam,Kiên Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÁI BÌNH Đ CH NH TH C KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 0 THPT NĂM HỌC 00 0 Môn thi: TOÁN Th i ian à ài: 0 h h n h i ian ia 3 x 3 Bài. (,0 điểm)ch i u hức A x x x. R ọn i u hức A.. T nh i c a

Chi tiết hơn

Docment

Docment CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC TỔ HỢP LÊ THỊ BÌNH 3 Mục lục Mục lục trag Lời ói đầu i Mục lục ii Chươg I: Nguyê lí cực hạ Chươg II: Sử dụg guyê lí Dirichlet... 9 Chươg III: Sử dụg tíh lồi của tập hợp.. 9 Các bài

Chi tiết hơn

ỨNG DỤNG ĐỒ THỊ VÀO VIỆC GIẢI CÁC BÀI TOÁN HÓA HỌC Trần Văn Thanh Hoài Khoa Sư phạm trường Đại học Đà Lạt I. Lời mở đầu: Hiện nay, trong các bài kiểm

ỨNG DỤNG ĐỒ THỊ VÀO VIỆC GIẢI CÁC BÀI TOÁN HÓA HỌC Trần Văn Thanh Hoài Khoa Sư phạm trường Đại học Đà Lạt I. Lời mở đầu: Hiện nay, trong các bài kiểm ỨNG DỤNG ĐỒ THỊ VÀO VIỆC GIẢI CÁC BÀI TOÁN HÓA HỌC Trần Văn Thanh Hoài Khoa Sư phạm trường Đại học Đà Lạt I. Lời mở đầu: Hiện nay, trong các bài kiểm tra, các kì thi, học sinh phải làm môn hóa học dưới

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GiaiDe.So02.doc

Microsoft Word - GiaiDe.So02.doc Câu I: Học sinh ự giải GỢI Ý GIẢI ĐỀ Câu I: Tìm m để đồ hị (C) hàm số + m+ cắ rục O ại mộ điểm du nhấ Cách : P/rình hoành độ gio điểm củ (C) và rục O: + m+ (*) Dễ hấ không hỏ mãn (*) với mọi m Với ¹, có

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ThetichDadien.doc

Microsoft Word - ThetichDadien.doc Các chuyên đề Hình học 12 Chương trình Nâng cao Trang 1 Chuyên đề I: THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN. 1. Các công thức thể tích. a. Thể tích khối hộp chữ nhật: V abc, trong

Chi tiết hơn

Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TCNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu Chúng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của m

Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TCNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu Chúng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của m Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu húng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của một điểm đối với hai đường tròn ho hai đường tròn không

Chi tiết hơn