New A4T.pmd

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "New A4T.pmd"

Bản ghi

1 e+> ] bòâ+&ẘühé Ä òt nyót]ø± (]õwüºsy Ádtº) s+&ée üá ü+# Ó\T> T kõvæ r dü<ädüt... Ó\T> T ø < ä X yê] ø yê\t... n+ sê rj T ø < ä\ b { $CÒ \ î ãvüqet üá<ëq+... üáettk s # stt, # \q Áq T\T l >=\ üp&ç e s Trsêe >±]øï J$ kõ ò ü\ ü s kõÿs +... òæãáe] 14, 15, 16 B\T 2009 y ~ø l ê > sêj T>±qdüuÛÑ, ø ÿ&é ü*, ôv <äsêu <ät ` Ä+<ÛäÁ üá< XŸ, Ç+&çj. Vü è<äj T üps «ø ÄVü «q+ MT &܈ˆ e+> ] f ºHé sêe kõú ü î\t, e+> ] bòâ+&ẘühé Ä òt nyót]ø±, VüA düºhé et]j TT ôv <äsêu <ät. üá ø Äø s D\T : e\ ] πse Áø fi üá<äs Ùq ü düôø üá<äs Ùq et]j TT $ø Áj T XÊ\

2 yótt<ä{ï s E 2009 òæãáe] 14 ü+# $T, X ìyês + ñ<äj T+ 8`30 > + \ qt+ 9`30 > + \ es î ü\ø ]+ ü \T, ü]# j \T bõás +uûà e düuûñ ñˆˆ 9:30 > +ˆˆ ìs «Vü D : &܈ˆ e+> ] f ºHé sêe kõú ü î\t, e+> ] bòâ+&ẘühé Ä òt nyót]ø± bõás úq : e Ó\T> T * øï et üp<ä+&é... s # q : X +ø s +u &ç düt+<äsê#ê] >±j T etdt\t : eth», ñ»«\ <ëetsêe kõ«> ühê dü+ : Ç+<äÁ> +{Ï lø±+ X s à #ÛÓ s àhé, e+> ] bòâ+&ẘühé Ä òt nyót]ø±, ôv <äsêu <ät CÀ üừ\q : C q sƒ nyês T > ÁV, ü<äàuû Ñ wüdy et e bõás +uû Ñ î\t &܈ˆ dæ. Hêsêj TD s&ç et]j TT bõás +uûà ühê dü+ Ó\T> T ñbõ<ûë j TT\ î dü êÿs + ìs «Vü D : &܈ˆ ÓH ï{ï düt<ûë< $ dü êÿs > ÁV \T Ä\ s T s etdï X s à, HÓ\ s T m+. esêet üákõ<é, HÓ\ s T Ç+<äÁ> +{Ï nqï üps í, q+~>±et n+ sê rj T ø < ä\ b { $CÒ \ î ãvüqet üá<ëq+ ìs «Vü D : s+{ \»j T<ẙé, #ÓHÓ ï üá<ûëq > Á+< ë$wüÿs D 20e X êã + À nyót]ø± À Ó\T> T ø < ëìø et]j TT nyót]ø± kõvæ r y Ô\ ü]# j T > Á+< ä+ ìs «Vü D : ªs # qμ XÊsTT Ô Ä$wüÿs : $X «Hê< ä n# T sêj T\T üádü+>±\t üá<ûëh ühê dü+ : &܈ˆ Äe \ et+e\ üps «yó dt#ûêq \sy, bı{ïº lsêett\t Ó\T> T $X «$<ë \j T+ ettk n ~ üádü+> + : >=\ üp&ç e s Trsêe ñ Ôs nyót]ø± À Ó\T> T ø < ä: kõ$ Á e sêe

3 e+> ] bòâ+&ẘühé ü düôø düe K +#Û q bõás +uûñ+ ü düôø±$wüÿs D\T nyót]ø±yót&û ø ãts T : e+> ] f ºHé sêe et+> fi Vü s T\T : $+»et ] nqdü j < $ u età yóqtø :»Hês Hé n+ã\ ø < ë dü+ ü {Ï, qe\ : ü {Ϻdü ü sê<ûëetvü \øïåà ø < ä\t, ø ãts T : ø= Ô+{Ï dütq+<ä ø < ë dü+ ü {Ï : ã\uûñ<äábõ TÁì s etdï ø < ë dü+ø \q+ : n] æsê\ dütes í > Ts T<äøÏ åd : Äq+<äsêe ü{ ïj Tø ø < ä\ dü+ ü {Ï : &܈ˆ ÓH ï{ï düt<ûë< $ uûñtehé qe «: m+.$.c. uûñteh X «s sêe ü] ü] ü]# j \T : Ç+<äÁ> +{Ï lø±+ X s à n+<ẙé ø < ä\t : n+< > bõ\ø èwüíet ]Ô ø < ëyêvæ ì : 36 et+~ s # stt \T ldütuû ø < ä\t : ldütuû ø±y Ø X TsêeTHé : òüt+&çø ãávü àjsêe sêd >±] ø < ä\t : dü + ø < ë kõvæ y ~ø \T Ó\T> T $$<Ûä <äx \T`ñ<ä e \T ù Ás D\T etˆˆ 1: 15 n<ûä åî\t, 1910 ` 1940 ` =*<äx ü]# j T+ : 1941 ` 1960 ` s+&ée<äx : 1961 ` 1980 ` et &Ée<äX : 1981 ` 2000 ` Hê\T> e<äx : 2001 ` 2009 ` es Ôe q <äx : } } &܈ˆ b s +øï <äøïåd et ]Ô $Vü ] &܈ˆ e» \ ü +»*XÊdæÔÅ üá ø üádü+>±\t etˆˆ 3:30 n<ûä åî\t : &܈ˆ C. u ü s&ç Ä#ês ett~>=+&é e üákõ<é : Ó\T> T À #ê] Áø qe $ø±dü+

4 &܈ˆ ñ+& \ e \ø=+&ü s&ç : &܈ˆ nøïÿsêe s e ü sêe (et+el): Ó\T> T À d «j T# ] Á\T > $+<äsêe sêetø ècõísêe : bõánq uû wü>± Ó\T> T > T]Ô+ ü <ë«hê XÊdæÔÅ et+ ø < ä $»j Tu ãt : ø < ä\t ` ü Áø \T dü+bõ<ä î\t, Ä+<ÛäÁ üáuûñ ~q ü Áø Ä#ês {Ï. >öøx +ø sy : Ó\T> T ø < ä À e +&É*ø±\T q+&é ] yó+ø dütu sêe»hês Hé n+ã\ ` Ó\T> T ø < ä ` <äx ` ~X ê& ü* ü +»* >ö] øïs Tã+<äqHé ` nqtyê<ä üáøïáj T ` Hê nqtuûñyê\t q+&é ] sêcÿ> bõ Ÿ et üá> &É sêe sêe, üphê ` ~q ü Áø \ À düè»hê àø s # q\t`m{ï À kõvæ $\Te\T ` edüt+<ûäs ø < ä\ À \Œ+ ` ˇø ü]o\q ` bõsƒ î&çøï n+<äì et+ ø < ä\t ` ˇø ü]o\q ` ü düôø±\ üá# Ts D, üá#ês + ø=s î Ó\T> T s # stt \ düvü ø±s dü+ òüt ÄeX ø uû düÿsy ü ]ø Ÿ, j ` et<û ätsê+ ø + sêc sê+ üáuû e+ sêcò+<äá üákõ<é nã >±] (ø &É ü) ` Ó\T> T ø < ä ` $<ë s +> düetdü \T Äq+<äsêe ü{ ïj Tø (ˇ]kÕ ) ` üáyêkõ+<ûäá À Ó\T> T $<ë düetdü \T sê# bõfi + # +<äáx Ks s&ç : kõe õø ñ<ä e \T Ó\T> T ø < ëìø ø &É ] lsêetet ]Ô : Ó\T> T ø < ä ü s _Ûeè~ΔøÏ lbõ<ä dütãávü àd XÊdæÔÅ # dæq < Vü <ä+ ø &çj \ sêetyó Vü qsêjyt : yêdæ s&ç qmhé : Ó\T> T ø < ä edütôs ü düetq«j T+ dü + : \* dü+^ ø±s ø ÁeT+ kõˆˆ7:00 n<ûä åî\t : yêdütô *Œ _.bhé. s&ç, bõs yót+{ÿ e J düuûñt \T, üáettk ø $ ø fi üá üps í &܈ˆ $+»et ] nqdü j < $ (VüA düºhé) Ä sÿkõºå: õ. Äq+<é bõøº üáettk dæ H ü< ä >±j T î\t

5 s+&ée s E 2009 òæãáe] 15 wüwæ, Ä~yês + ñ<äj T+ 8`30 > + \ qt+ 9`30 > + \ es î ü\ø ]+ ü \T, ü]# j \T bõás +uûà e düuûñ ñˆˆ 9:30 ìs «Vü D : Ç+<äÁ> +{Ï C qø u \ düuû <Ûä åîsê\t : &܈ˆ yêkõ üáuû e ettk n ~ : et ~ dütã età CÀ üừ\q et]j TT : ns TD yê dt bõás +uûà ühê dü+ $ wüº n < ät\t : &܈ˆ dæ. Äq+<ësêeT+ ø fi üá üps í &܈ˆ $+»et ] nqdü j < $ nã ] #Ûêj < $ ä e+<ädü+e sê\ Ó\T> T kõvæ üákõúq+ À s # stt TÁ\T ñˆˆ 10:30 n<ûä åîsê\t : &܈ˆ dæ. etèd [ì ø < : Ä#ês X s Y CÀ ê ïsêdï qe\ : &܈ˆ ÓH ï{ï Hê> s +»ì ø $ «+ : &܈ˆ À* $ets Ù : Ä#ês ø± ê j T $<äàùv ü Áø±ìs «Vü D : ø=+&ém{ï dü e nyót]ø± À etvæ fi s # stt TÁ\T : e sêe kõ$ Á d «j T s # Hê üsƒ q+`ø $, ø < ä, yê dü+ ñˆˆ 11:30 n<ûä åîsê\t : Ts >± C qø sêdï bõ ZqT yês T : ns TD yê dt o dütuûñ<ëá< $ \ s uûñyê < $ òüt+ kõ\ ìs à\

6 mhé. ns TD $. üá et l< $ (Vü qtetø=+&é) lbõ<ä kõ«>ö] øïs Tã+<äqHé düyótà $»j T &܈ˆ ÓH ï{ï düt<ûë< $ d ÔÅ\ kõvæ + À yê<ë\t etˆˆ 1:30 n<ûä åîsê\t : Ç+<äÁ> +{Ï C qø u \ bõá+rj T yê<ä+ : &܈ˆ ett~> +{Ï dütc ê s&ç d ÔÅyê<ä+ : etùv C;Hé <ä[ yê<ä+ : C E\ >ö] yótæhê]{ yê<ä+ : cõ»vü q s # q À î T+ã+`dü+ òüt+`d ÔÅ\ düetdü \T etˆˆ 2:30 n<ûä åîsê\t : &܈ˆ ettπøô$ uû s bõ ZqT yês T z Z &ç. ø±y TX «] &܈ˆ ø._. \øïåà : ~yêø s sêcòx «] &܈ˆ mhé. ìs à < $ d «j Ts # Hê üsƒ q+ ø $, ø < ä, yê dü+ kõˆˆ 3:30 n<ûä åîsê\t : Ç+<äÁ> +{Ï C qø u \ bõ ZqT yês T : b üá> &É sê» \øïåà ñ+> T ] l\øïåà bı Ô] $»j T\øÏåà $T]X C qøï XË \C $T Á dæ.ôv #Y. ñcõsêdï k etsêe düto\

7 > +{Ï uû qtet Ts >±»j TXÊ et\ Ä øfi fl yó+ø dütã \øïåà ø HÓï> +{Ï nqdü j T n] æsê\ dütes í et+< ë uû qtet b &É ] ø èwüí îe ] πsdtø± njó \ s etd sêe j TD+ s üø + kõˆˆ6:00 sêe j TD+ Àì d ÔÅbÕ Á\ À n+ s +> ìy <äq+ düets ŒD : &܈ˆ q+~yê&é nq+ \øïåà bõ Á\T nqdü j T øödü\ düt$t Á ø ø d }]àfi ês et+& <ä] X ã] Á» bõ Á<Ûës T\T &܈ˆ q+~yê&é nq+ \øïåà &܈ˆ &ç. ùv et æ. s e < $ &܈ˆ düt ê sêyó àvü Hé s&ç &܈ˆ æ. yêd îe ] m+. bõs «$»j TuÛ s \* ê üs y TX «] &܈ˆ yó.$. ø èwüí îe ] &܈ˆ $. XÊ et < $

8 et &Ée s E 2009 òæãáe] 16 dü üô$t, k etyês + e <Ûä e \ À Ó\T> T kõvæ + ` dæ s # stt \ y ~ø kõj T+ Á+ 6:00 > +ˆˆ n<ûä åîsê\t : ã\uûñ<äábõ TÁì s etdï d ÿåhé ù : >=\ üp&ç e s Trsêe e \ s # q : &܈ˆ üs T# ] > bõ\ø èwüí π>j T s # q : # +<äáuàdüt C q ü<ä ^ ê\t : n+<ól bõ bõ \T $X wüd : dæ $C q $XÊs <ä mdt.$. sêe sêe ôdhê sy $<Ûëq+ : &܈ˆ e& ü* ø èwüí ø < ë <ëì rs T : # +<äáx Ks ÄC <é ett + ü y ~ø sê Á 8:00 > + \ î üáettk s # stt, # \q Áq T\T l >=\ üp&ç e s Trsêe >±]øï J$ kõ òü\ ü s kõÿs + ìs «Vü D : &܈ˆ e+> ] f ºHé sêe e+<äq düets ŒD : ª s etdïμ e+o sêetsêe y TH õ+> Ád º, e+> ] bòâ+&ẘühé Ä òt nyót]ø±, ôv <äsêu <ät e+> ] bòâ+&ẘühé Ä òt nyót]ø±(]õdüºsy Ádtº) Vamsee International Campus Satyasaipuram, Kuntloor (V), Hayathnagar (M), R.R. Dist. Hyderabad , A.P. Cell : e+> ] bòâ+&ẘühé * s Ø ø ãt À düuûñt \T>± # ] b Á Væ +# +&ç yê] ø düuûñ «+ s. 1000/` e Áy T Lanka Satish