BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAo ðẳng CÔNG THƯƠNG TPHCM DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN ðược CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP Theo quyết ñịnh số.../qð-cðct ngày... tháng

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAo ðẳng CÔNG THƯƠNG TPHCM DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN ðược CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP Theo quyết ñịnh số.../qð-cðct ngày... tháng"

Bản ghi

1 Khoa: Cơ khí Lớp: CCQ (CDCQ K Công nghệ kỹ thuật cơ khí lớp A) Trần Quang Họp 18/10/93 Nam Quảng Ngãi Trung bình Lê ðăng Lâm 28/08/93 Nam Phú Yên Trung bình Lớp: CCQ1203B (CDCQ K Công nghệ kỹ thuật cơ khí lớp B) ðặng Trọng Nghĩa 06/06/94 Nam Bình ðịnh Trung bình Lớp: CCQ1203C (CDCQ K Công nghệ kỹ thuật cơ khí lớp C) Nguyễn Hoàng Nam 12/12/94 Nam BRVT Trung bình Lớp: CCQ1303A (CDCQ K Công nghệ kỹ thuật cơ khí lớp A) Triệu Văn Khoa 01/03/95 Nam ðăk Nông Trung bình Huỳnh Tấn Sang 14/07/95 Nam ðồng Nai Khá Bùi Thanh Tùng 04/01/95 Nam Bình Thuận Trung bình Lớp: CCQ1303B (CDCQ K Công nghệ kỹ thuật cơ khí lớp B) Nguyễn Thành ðông 20/06/95 Nam Khánh Hòa Trung bình Nguyễn Huy Hậu 25/03/95 Nam Bình ðịnh Trung bình Nguyễn Trung Hiếu 03/03/95 Nam Khánh Hòa Trung bình Trần Quốc Phong 07/05/95 Nam Quảng Ngãi Khá Võ Văn Thắng 19/12/94 Nam Quảng Ngãi Trung bình Nguyễn Công Trạng 04/12/95 Nam Bình ðịnh Trung bình Lê Ngọc Nhả Tuấn 18/06/95 Nam Bến Tre Trung bình Lớp: CCQ1303C (CDCQ K Công nghệ kỹ thuật cơ khí lớp C) Phạm Hồng Danh 02/03/95 Nam ðăk Lăk Khá Hồ Văn Hùng 04/02/95 Nam Bình ðịnh Trung bình Võ ðình Khương 15/10/95 Nam Quảng Ngãi Trung bình ðỗ Ngọc Phong 20/04/95 Nam Bình ðịnh Trung bình Nguyễn Quỳnh Thơ 20/01/95 Nam Lâm ðồng Khá Nguyễn Hoài Thương 16/04/94 Nam Quảng Ngãi Khá Nguyễn Trọng Tiến 06/12/94 Nam ðồng Nai Khá Lớp: CCQ1303D (CDCQ K Công nghệ kỹ thuật cơ khí lớp D) Trần Văn Dũng 14/01/91 Nam Bình ðịnh Trung bình Lê Thế Dương 01/05/92 Nam ðăk Nông Trung bình Võ Hiệp Hòa 05/01/95 Nam Kiên Giang Trung bình Văn Phạm Khắc 08/11/95 Nam Tây Ninh Trung bình Hồ Văn Trí 22/10/95 Nam Trà Vinh Khá Lớp: CCQ1204B (CDCQ K Công nghệ chế tạo máy lớp B) Nguyễn Công Khanh 19/02/92 Nam Bình ðịnh Trung bình

2 Khoa: Cơ khí Trang 2 Lớp: CCQ1304A (CDCQ K Công nghệ chế tạo máy lớp A) Nguyễn Cương 10/02/95 Nam Phú Yên Khá Cao Nhật Minh 06/10/95 Nam TP.HCM Trung bình Lớp: CCQ1304B (CDCQ K Công nghệ chế tạo máy lớp B) Phùng Minh Hưng 10/05/94 Nam Bình ðịnh Trung bình Tạ Thanh Hưng 23/01/95 Nam Bình ðịnh Trung bình Võ Duy Khánh 10/02/95 Nam Cà Mau Trung bình Hoàng Trần Y Mỹ 01/03/94 Nam Quảng Ngãi Trung bình Trần Minh Tiên 20/09/95 Nam Quảng Nam Trung bình Lớp: CCQ1304C (CDCQ K Công nghệ chế tạo máy lớp C) Văn Hữu Duy 03/08/95 Nam Bình ðịnh Trung bình Trần Quang Nhật 28/06/95 Nam Bình ðịnh Trung bình Trần Văn Tấn Sơn 12/12/95 Nam BRVT Trung bình ðổ Văn Tài 19/10/95 Nam Tây Ninh Khá Lớp: CCQ (CDCQ K Công nghệ kỹ thuật cơ ñiện tử lớp B) Lê Thành Nhân 09/03/92 Nam TP.HCM Trung bình Lớp: CCQ1214B (CDCQ K Công nghệ kỹ thuật cơ ñiện tử lớp B) Lê Xuân ðại 15/02/94 Nam Phú Yên Trung bình Lớp: CCQ1314A (CDCQ K Công nghệ kỹ thuật cơ ñiện tử lớp A) Nguyễn Xuân Công 18/03/93 Nam Nghệ An Khá Phan Tiến Dũng 15/08/94 Nam Lâm ðồng Trung bình Võ Tiến Dũng 03/01/94 Nam Quảng Ngãi Khá Nguyễn Hữu Duy 15/06/95 Nam Bình ðịnh Khá Nguyễn Duy ðồng 03/09/95 Nam BRVT Trung bình Mai Huy 18/09/94 Nam Khánh Hòa Khá Lục Văn Lực 16/01/95 Nam Lâm ðồng Trung bình Lê Văn Nghĩa 13/07/95 Nam Bến Tre Khá Trần Minh Phương 01/01/95 Nam Bình ðịnh Khá Lớp: CCQ1314B (CDCQ K Công nghệ kỹ thuật cơ ñiện tử lớp B) Hồ Bảo Hà 06/07/95 Nam Long An Trung bình Nguyễn Thanh Hậu 10/10/95 Nam Bình ðịnh Khá ðào ðức Hiên 22/06/94 Nam Phú Yên Trung bình Ngô Quang Hoài 11/06/94 Nam Phú Yên Khá Nguyễn Trung Liêm 06/05/95 Nam Bình ðịnh Trung bình Lê Trọng Linh 14/07/95 Nam Bến Tre Trung bình Dương Tấn Vũ 30/04/95 Nam ðồng Nai Trung bình

3 Khoa: ðiện - ðiện tử Lớp: CCQ (CDCQ K ðiện công nghiệp lớp B) Hồ Văn Hiền 10/10/93 Nam Bình ðịnh Trung bình Lớp: CCQ1205A (CDCQ K ðiện công nghiệp lớp A) ðinh Quốc Trung 20/11/94 Nam Tiền Giang Trung bình Lớp: CCQ1205B (CDCQ K ðiện công nghiệp lớp B) Phạm Lê Hải Triều 30/10/94 Nam Bình Thuận Trung bình Lớp: CCQ1205C (CDCQ K ðiện công nghiệp lớp C) Nguyễn Trung An 25/07/94 Nam TP.HCM Trung bình Võ Hồng Phong 05/09/94 Nam Bình ðịnh Trung bình Nguyễn Quang Thao 01/01/93 Nam Nghệ An Trung bình Hồ Ngọc Tư 10/08/91 Nam ðăk Lăk Trung bình Lớp: CCQ1305A (CDCQ K ðiện công nghiệp lớp A) Lưu Phước Hải 14/02/95 Nam Bình Dương Khá Trần Văn Sang 14/11/95 Nam Long An Trung bình Nguyễn Hữu Tạo 11/06/93 Nam Bình Phước Trung bình Lê Trà 30/04/95 Nam Khánh Hòa Trung bình Lớp: CCQ1305B (CDCQ K ðiện công nghiệp lớp B) Võ Hoàng Lâm 10/04/95 Nam ðăk Lăk Trung bình Nguyễn Anh Luân 03/09/95 Nam Bình ðịnh Trung bình Nguyễn Khắc Tiến 16/10/95 Nam Thanh Hóa Khá Nguyễn Trung Tín 26/11/95 Nam Trà Vinh Trung bình Hồ Văn Trung 27/06/94 Nam Long An Trung bình Hoàng Vân Trường 29/11/95 Nam ðồng Nai Khá Lớp: CCQ1305C (CDCQ K ðiện công nghiệp lớp C) Nguyễn Duy Hợi 04/02/95 Nam ðăk Nông Trung bình Vũ Tự Hưởng 09/02/95 Nam ðồng Nai Trung bình Lê ðình Phúc 20/07/94 Nam Bình ðịnh Trung bình Nguyễn Văn Tâm 15/09/95 Nam ðăk Lăk Khá Trần Thanh Vinh 04/09/95 Nam Tiền Giang Trung bình Lớp: CCQ (CDCQ K ðiện tử công nghiệp) Bùi Thanh Tùng 28/10/93 Nam ðồng Nai Trung bình Lớp: CCQ1206A (CDCQ K ðiện tử công nghiệp lớp A) Mai Văn ðăng 01/09/93 Nam ðăk Nông Trung bình Mai Thanh Hải 20/09/94 Nam Bình Phước Trung bình Lê Thanh Huy 31/12/94 Nam Bến Tre Trung bình Trần Trọng Lương 02/06/94 Nam ðồng Nai Trung bình Nguyễn ðặng Hạo Nhiên 08/07/94 Nam Khánh Hòa Trung bình Nguyễn Ngọc Tiên 18/05/94 Nam Quảng Ngãi Trung bình Huỳnh Như Quốc Toàn 25/10/94 Nam Long An Trung bình

4 Khoa: ðiện - ðiện tử Trang Nguyễn Hoàng Tôn 04/11/94 Nam ðồng Nai Trung bình Lớp: CCQ1206B (CDCQ K ðiện tử công nghiệp lớp B) Phan Hoàn Phú 16/09/93 Nam Bình ðịnh Trung bình Trương Thanh Sĩ 01/03/94 Nam Bình Thuận Trung bình Huỳnh Ngọc Vũ 27/05/94 Nam Gia Lai Trung bình Lớp: CCQ1306A (CDCQ K ðiện tử công nghiệp lớp A) Nguyễn Hoàng Tài 18/04/95 Nam Bình Phước Trung bình Phạm Minh Trí 17/12/95 Nam Bình ðịnh Trung bình Trần Anh Tuấn 25/10/95 Nam ðồng Nai Khá Phạm Xuân Tùng 21/09/94 Nam Bình Phước Trung bình Lớp: CCQ1306B (CDCQ K ðiện tử công nghiệp lớp B) Nguyễn Văn Bảo 02/10/93 Nam Nghệ An Khá Huỳnh Tấn Khanh 08/07/95 Nam Quảng Ngãi Trung bình Lớp: CCQ1215A (CDCQ K CNKT ñiều khiển và tự ñộng hóa lớp A) Nguyễn Như Hưng 21/08/94 Nam Bình ðịnh Trung bình Nguyễn Từ Long 25/05/94 Nam Bình ðịnh Khá Lương Khải Siêu 02/04/94 Nam ðồng Nai Trung bình Phạm Duy Tuấn 06/01/94 Nam BRVT Trung bình Lớp: CCQ1315A (CDCQ K CNKT ñiều khiển và tự ñộng hóa lớp A) Lê Thanh Chiến 25/03/94 Nam Ninh Thuận Khá Hồ Chơn Chương 20/10/95 Nam Bình ðịnh Khá Nguyễn Thành Công 05/01/95 Nam Bình ðịnh Khá Phạm Huy Cường 30/12/95 Nam Quảng Ngãi Trung bình Dương Ngọc Hải 29/11/95 Nam ðồng Nai Khá Hà Huy Hoàng 16/10/95 Nam Bình ðịnh Khá ðỗ Ninh Tân 23/03/94 Nam Ninh Thuận Khá Nguyễn Vũ 03/07/95 Nam Quảng Nam Khá Lớp: CCQ1315B (CDCQ K CNKT ñiều khiển và tự ñộng hóa lớp B) Lê Minh ðại 17/11/95 Nam Bình ðịnh Trung bình Thuận ðàng ðăng Hậu 06/12/94 Nam Ninh Thuận Trung bình Võ Thành Nam 09/04/95 Nam ðồng Tháp Khá Nguyễn Văn Thái 25/09/95 Nam Thanh Hóa Trung bình Nguyễn Việt Tiến 05/05/95 Nam ðồng Nai Trung bình Nguyễn Quốc Triễn 12/10/94 Nam Quảng Ngãi Khá Lớp: CCQ1218A (CDCQ K Công nghệ kỹ thuật nhiệt) ðặng Ngọc Dương 12/03/94 Nam Bình Phước Trung bình Trần ðại Lâm 02/02/94 Nam ðồng Nai Khá Trần Quang Nhật 24/06/94 Nam Quảng Nam Trung bình

5 Khoa: ðiện - ðiện tử Trang 3 Lớp: CCQ1318A (CDCQ K Công nghệ kỹ thuật nhiệt) Hoàng Kim Nam 09/04/95 Nam Hà Tĩnh Trung bình Trần Văn Nghĩa 18/08/95 Nam Quảng Ngãi Trung bình Nguyễn Văn Nhật 02/10/95 Nam Bình Thuận Trung bình Lớp: CCQ1323A (CDCQ K ðiện tử truyền thông) Trần Quốc ðạt 18/08/93 Nam Ninh Thuận Trung bình Phan Thành Hưng 01/06/95 Nam Bình ðịnh Trung bình Lớp: CCQ1423A (CDCQ K ðiện tử truyền thông) Lê Hoàng Vũ 19/10/96 Nam Tiền Giang Khá

6 Khoa: Da giày Lớp: CCQ (CDCQ K Công nghệ da giày lớp A) Nguyễn Thành Năng 08/07/93 Nam ðồng Nai Khá Lớp: CCQ1307A (CDCQ K Công nghệ da giày lớp A) Trương Thị Vinh Hạnh 07/10/95 Nữ ðồng Nai Trung bình ðàm Thị Diễm Hương 24/04/95 Nữ BRVT Trung bình Hồ Thị Tuyết Mỹ 28/07/95 Nữ Bình ðịnh Khá Trần Văn Phúc 17/08/94 Nam ðồng Nai Trung bình Nguyễn Hửu Thọ 11/05/95 Nam Tây Ninh Trung bình Lớp: CCQ1307B (CDCQ K Công nghệ da giày lớp B) Nguyễn Thị Mỹ Hòa 10/05/95 Nữ Bình ðịnh Khá Ngô Thị Lành 06/12/95 Nữ Quảng Ngãi Khá Nguyễn Thị Linh 11/02/95 Nữ Quảng Ngãi Trung bình Lớp: CCQ1307C (CDCQ K Công nghệ da giày lớp C) Nguyễn Thị Sinh 26/12/95 Nữ Bình ðịnh Trung bình Trần Trung Thiện 23/09/93 Nam Bình Thuận Trung bình Nguyễn Thị Phương Trâm 16/10/95 Nữ Bình Thuận Trung bình

7 Khoa: Cơ khí ñộng lực Lớp: CCQ1217B (CDCQ K Công nghệ kỹ thuật ô tô lớp B) Nguyễn Lữ Liêm Ân 04/01/94 Nam TP.HCM Trung bình Trần Phước Thuận 30/08/92 Nam Bình Dương Khá Lớp: CCQ1217D (CDCQ K Công nghệ kỹ thuật ô tô lớp D) Võ ðình ðài Bô 16/08/94 Nam Quảng Ngãi Trung bình Lớp: CCQ1317A (CDCQ K Công nghệ kỹ thuật ô tô lớp A) Vũ Thanh Chiến 01/01/95 Nam Bình Phước Khá Huỳnh Bá ðức 14/03/95 Nam Bình Thuận Trung bình Nguyễn Hoàng ðức 30/04/95 Nam BRVT Trung bình Võ Hữu ðức 02/09/95 Nam Quảng Nam Trung bình Trần Minh Mẫn 02/09/95 Nam Bến Tre Khá Trần Minh Nhung 04/07/93 Nam Bình Dương Trung bình Võ Thanh Phong 12/02/94 Nam TP.HCM Trung bình Phạm Nguyễn Nhật Phương 27/09/95 Nam Bình Phước Trung bình Lê Thắng 15/01/95 Nam BRVT Trung bình Lớp: CCQ1317B (CDCQ K Công nghệ kỹ thuật ô tô lớp B) Nguyễn Thành Liên 23/03/94 Nam Gia Lai Trung bình Phạm Châu Thanh 28/08/94 Nam Vĩnh Long Trung bình ðặng Quốc Việt 04/11/95 Nam Bình ðịnh Khá Lớp: CCQ1317C (CDCQ K Công nghệ kỹ thuật ô tô lớp C) Lữ Văn ðình 20/06/94 Nam Bình ðịnh Trung bình Phạm Quốc Triệu Phong 24/05/95 Nam TP.HCM Khá Hoàng Hồng Quân 21/05/95 Nam ðăk Lăk Khá Lê Văn Thắng 02/02/95 Nam Nam ðịnh Trung bình Phan Ngọc Thiện 11/04/95 Nam Bình Phước Trung bình Lê Vĩnh Tiến 17/06/95 Nam ðồng Nai Trung bình Lưu Chí Văn 01/10/94 Nam TP.HCM Trung bình Lớp: CCQ1317D (CDCQ K Công nghệ kỹ thuật ô tô lớp D) Nguyễn ðình Vĩnh Phú 26/10/95 Nam Quảng Nam Trung bình Lớp: CCQ1317E (CDCQ K Công nghệ kỹ thuật ô tô lớp E) Phạm Bá Hậu 09/07/95 Nam Quảng Ngãi Trung bình Trần Tuấn Kiệt 02/08/95 Nam Bình ðịnh Khá Võ Văn Linh 11/03/95 Nam Quảng Ngãi Khá

8 Khoa: Dệt may Lớp: CCQ1201A (CDCQ K Công nghệ sợi, dệt) Lê Thanh An 25/07/94 Nam Long An Trung bình Vũ Thị Hồng ðào 25/01/94 Nữ Lâm ðồng Khá Trương Ngọc Diễm Thy 08/06/94 Nữ Bến Tre Trung bình Nguyễn Thị Xuân Tuyền 14/11/93 Nữ Bình Thuận Khá Lớp: CCQ1301A (CDCQ K Công nghệ sợi, dệt) Nguyễn Hương Giang 16/02/94 Nữ Bình ðịnh Trung bình Lớp: CCQ1213C (CDCQ K Công nghệ may lớp C) Trần Thị Thu Châu 08/05/93 Nữ Bình ðịnh Khá Lớp: CCQ1313A (CDCQ K Công nghệ may lớp A) Trần Thị Kim Anh 22/09/95 Nữ TP.HCM Trung bình Trương Thị Ngọc Mến 22/03/95 Nữ BRVT Trung bình Ngô Thị Hồng Nhi 05/04/95 Nữ Bình ðịnh Trung bình Phạm Thị Tú Quyên 19/01/95 Nữ ðồng Nai Trung bình Mai Thị Thảo 10/09/95 Nữ Thanh Hóa Trung bình Trương Thị Tuyết 15/07/95 Nữ ðồng Nai Khá Lớp: CCQ1313B (CDCQ K Công nghệ may lớp B) Phan Thị Hoa Vân 03/09/95 Nữ ðồng Nai Khá Lớp: CCQ1313C (CDCQ K Công nghệ may lớp C) Mạc Thị Lý Ân 02/02/95 Nữ Bình ðịnh Khá ðào Thị Kim Chi 25/08/95 Nữ Bình ðịnh Khá Phan Thị Mỹ Duyên 25/10/95 Nữ Bình ðịnh Trung bình Nguyễn Thị Hoài 15/07/95 Nữ Kon Tum Trung bình Trần Thị Kim Hoàng 05/04/95 Nữ Quảng Ngãi Khá Hoàng Thị Xuân Hồng 10/06/95 Nữ Kiên Giang Khá Nguyễn Thị Yến Trang 03/05/93 Nữ Long An Trung bình Lớp: CCQ1313D (CDCQ K Công nghệ may lớp D) Trương Thị Hồng 22/07/95 Nữ ðăk Lăk Trung bình Trần Thị Yến Phương 06/04/95 Nữ Bến Tre Khá Trần Thị Kim Thoa 23/08/95 Nữ Bình ðịnh Trung bình ðặng Thị Ngọc Trâm 10/07/94 Nữ Bến Tre Trung bình Vũ Thị Yến 13/11/95 Nữ Kon Tum Trung bình Lớp: CCQ1313E (CDCQ K Công nghệ may lớp E) Nguyễn Thị Minh Cẩn 04/09/95 Nữ Bình ðịnh Khá Phạm Thị Kiều Doanh 12/09/95 Nữ Quảng Ngãi Khá Nguyễn Thị Duyên 25/12/95 Nữ Bình ðịnh Khá Nguyễn Thị Thùy Dương 14/02/95 Nữ Tiền Giang Trung bình Nguyễn Thị Mai Hương 12/12/95 Nữ Bình ðịnh Khá Nguyễn Thị Ngà 10/04/95 Nữ Bình ðịnh Khá Trương Thị Thì Nương 18/05/94 Nữ Quảng Nam Khá

9 Khoa: Dệt may Trang Lâm Thị Kiều Oanh 20/10/95 Nữ Quảng Ngãi Trung bình Vũ Thị Thu Thảo 19/08/95 Nữ ðăk Lăk Trung bình Trần Thị Thi 10/07/95 Nữ Bình ðịnh Khá Lê Thị Diễm Trang 01/07/95 Nữ Quảng Ngãi Khá Nguyễn Thị Việt Trinh 06/09/94 Nữ ðăk Lăk Khá Lớp: CCQ1313F (CDCQ K Công nghệ may lớp F) Phạm Phương Dung 03/05/95 Nữ ðồng Nai Khá Võ Thị Hồng 15/04/95 Nữ Bình Thuận Khá Nguyễn Thị Cẩm Loan 03/02/95 Nữ Long An Trung bình Nguyễn Sơn Nhi 10/05/95 Nữ Bình ðịnh Khá Nguyễn Thị Nở 22/08/95 Nữ Bình ðịnh Trung bình Nguyễn Thị Mỹ Nương 24/01/95 Nữ Bình ðịnh Trung bình Phan Thị Phương 20/04/95 Nữ Bình ðịnh Trung bình Nguyễn Thị Phượng 22/09/92 Nữ Thanh Hóa Khá Lê Thị Hoài Tưởng 22/12/95 Nữ BRVT Khá Lớp: CCQ1313G (CDCQ K Công nghệ may lớp G) Bùi Thị ðiệp 20/09/95 Nữ Bình ðịnh Trung bình Nguyễn Thị Hà 01/01/95 Nữ Hà Tĩnh Khá ðỗ Thị Lắm 25/09/95 Nữ Bình ðịnh Khá Vũ Thị Ngọc Liên 19/10/95 Nữ Bình Phước Trung bình Phạm Thị Nhi 25/09/94 Nữ Gia Lai Trung bình Nguyễn Thị Hà Như 03/01/95 Nữ Bình Thuận Khá Trần Thị Thùy 02/05/95 Nữ BRVT Khá

10 Khoa: Công nghệ hóa học Lớp: CCQ1309A (CDCQ K Công nghệ hóa nhuộm) Nguyễn T. Phương Hoài Anh 25/10/95 Nữ Tiền Giang Khá Huỳnh ðức Mến 19/01/95 Nam Quảng Ngãi Trung bình Lớp: CCQ1216A (CDCQ K Công nghệ hóa hữu cơ lớp A) Bùi Ngọc Thuân 18/12/94 Nam Nghệ An Trung bình Lớp: CCQ1316A (CDCQ K Công nghệ hóa hữu cơ lớp A) Nguyễn ðình Thy 13/03/95 Nữ Long An Khá ðỗ Ngọc Quỳnh Trang 04/10/95 Nữ Bình Phước Trung bình Lớp: CCQ1316B (CDCQ K Công nghệ hóa hữu cơ lớp B) Nguyễn Thị Ngọc Nga 20/10/95 Nữ BRVT Trung bình Nguyễn Thị Ngọc 25/08/95 Nữ Lâm ðồng Trung bình Nguyễn Thị Tường Vân 26/08/95 Nữ Quảng Ngãi Khá Lớp: CCQ1316C (CDCQ K Công nghệ hóa hữu cơ lớp C) Phạm Thị Lê 16/07/94 Nữ BRVT Khá Trịnh Hữu Mạnh 10/07/94 Nam Thanh Hóa Trung bình Hồ Thị Hồng Phượng 15/07/95 Nữ Phú Yên Trung bình Nguyễn Thị Hồng Quý 28/02/94 Nữ Quảng Ngãi Trung bình Nguyễn Thùy 5/08/95 Nữ Bình Thuận Khá Cao Thị Mỹ Trúc 15/02/95 Nữ Quảng Ngãi Trung bình Dương Hải Tuyền 01/10/95 Nữ BRVT Khá Lớp: CCQ1321A (CDCQ K Công nghệ thực phẩm A) Nguyễn Thị Trúc Ly 05/10/95 Nữ Bình ðịnh Khá Trần Thế Phường 08/05/95 Nam Bình ðịnh Khá Nguyễn Thị Tố Quyên 12/08/95 Nữ Bình Dương Khá Lớp: CCQ1321B (CDCQ K Công nghệ thực phẩm B) Huỳnh Thị Là 22/03/95 Nữ Bình ðịnh Trung bình Lớp: CCQ1321C (CDCQ K Công nghệ thực phẩm C) Nguyễn Tấn Cường 16/07/95 Nam Bình ðịnh Trung bình Nguyễn Thị Thu Hà 28/07/94 Nữ ðăk Lăk Khá Lê ðình Huy 18/07/95 Nam ðồng Nai Trung bình ðoàn Thị Ngọc Linh 16/02/95 Nữ Long An Khá

11 Khoa: Kế toán - Tài chính Lớp: CCQ (CDCQ K Kế toán lớp D) Bùi Thị Hậu 24/08/93 Nữ ðồng Nai Khá Lớp: CCQ1210A (CDCQ K Kế toán lớp A) Vũ Kim Anh 20/08/93 Nữ Bình Phước Khá Lớp: CCQ1210E (CDCQ K Kế toán lớp E) Lê Thị Dương 14/01/94 Nữ Thanh Hóa Trung bình Trần Thị Mỹ Yến 26/12/94 Nữ Bình Thuận Trung bình Lớp: CCQ1310A (CDCQ K Kế toán lớp A) Văn Thị Kim Lý 04/08/95 Nữ Bình ðịnh Khá Nguyễn Thị Ngọc 1/11/95 Nữ TP.HCM Trung bình Lớp: CCQ1310B (CDCQ K Kế toán lớp B) Phan Thị Hương Giang 01/05/95 Nữ ðăk Lăk Trung bình Bùi Thị Thu Hiền 01/04/94 Nữ ðồng Nai Trung bình Trần Thị Ngọc Tuyết 24/06/95 Nữ Bình ðịnh Trung bình Lớp: CCQ1310C (CDCQ K Kế toán lớp C) Phan Thị Mỹ Duyên 01/01/94 Nữ Quảng Nam Trung bình Trần Minh Ngọc Hạnh 28/08/95 Nữ Bình Thuận Khá La Thị Thảo Linh 03/08/95 Nữ Bình Thuận Khá Phạm Thị Thủy Tiên 08/05/94 Nữ Bình Thuận Khá Văn Thị Hồng Vân 28/04/95 Nữ Bình ðịnh Khá Lớp: CCQ1310D (CDCQ K Kế toán lớp D) Trần Thị Thùy Dương 14/04/95 Nữ Tây Ninh Trung bình ðoàn Thị Thu Hồng 13/03/94 Nữ TP.HCM Trung bình Lớp: CCQ1310E (CDCQ K Kế toán lớp E) Nguyễn Thị Xuân Vy 25/12/95 Nữ Bình Thuận Trung bình Lớp: CCQ1310F (CDCQ K Kế toán lớp F) Phạm Thị Hồng ánh 01/07/95 Nữ Quảng Ngãi Khá Hồ Thị út ðầm 10/02/94 Nữ Phú Yên Trung bình Nguyễn Thị Lưu Luyến 03/07/95 Nữ BRVT Khá Nguyễn Thị Thu Thảo 10/10/95 Nữ Phú Yên Trung bình Huỳnh Thị Thanh Tiền 22/07/94 Nữ Lâm ðồng Trung bình ðinh Thị Yến 01/08/95 Nữ ðăk Lăk Trung bình Lớp: CCQ1310G (CDCQ K Kế toán lớp G) Nguyễn Thị Thu Hồng 04/01/95 Nữ Bình Phước Trung bình Trần Thị Trà My 04/04/94 Nữ Long An Trung bình Nguyễn Thị Nguyệt 05/09/95 Nữ Nghệ An Trung bình

12 Khoa: Kế toán - Tài chính Trang 2 Lớp: CCQ1410A (CDCQ K Kế toán lớp A) Phạm Thị Kiều Diễm 28/08/95 Nữ ðăk Lăk Khá Phan Thị Thanh Diệu 13/12/96 Nữ Lâm ðồng Khá Võ Thị Thanh Hồng 08/08/96 Nữ Gia Lai Khá Trần Thị Thanh Thủy 01/01/96 Nữ Bình Thuận Trung bình Tống Thị Bích Trâm 13/12/96 Nữ Ninh Thuận Khá Lớp: CCQ1410B (CDCQ K Kế toán lớp B) Phạm Thị Tuyết Mai 27/12/95 Nữ Bình ðịnh Khá Lớp: CCQ1410C (CDCQ K Kế toán lớp C) Nguyễn Thị Nhật Lệ 20/11/96 Nữ Phú Yên Khá Nguyễn Thị Tuyết Mai 25/02/96 Nữ Quảng Bình Khá Lê Thị Thảo 02/11/96 Nữ Quảng Ngãi Khá Lớp: CCQ1410D (CDCQ K Kế toán lớp D) ðinh Thị Chung 04/11/96 Nữ Quảng Ngãi Khá ðỗ Thị Diễm 10/05/96 Nữ Bình ðịnh Khá Võ Thị Ngọc Huyền 16/11/95 Nữ ðồng Nai Khá Nguyễn Thị Sương 30/12/96 Nữ Bình ðịnh Khá Phạm Thị Thanh Thúy 13/02/96 Nữ Quảng Nam Trung bình Nguyễn Thị Thừa 12/07/95 Nữ Lâm ðồng Khá Nguyễn Thị Thùy Trang 20/04/96 Nữ Bình ðịnh Khá Lớp: CCQ1410E (CDCQ K Kế toán lớp E) Phan Thị Thái Hà 20/12/95 Nữ Khá Phạm Thị Hằng 26/01/96 Nữ Khá Trần Thị Thu Hoài 19/03/96 Nữ Khá Nguyễn Thị Luận 09/06/96 Nữ Bình ðịnh Giỏi Trần Thị ái Phi 11/09/96 Nữ Khá Trương Thị Mai Sương 14/12/96 Nữ Quảng Ngãi Khá Tạ Thị Ngọc Thảo 10/09/96 Nữ Khá Trần Thị Thu Thảo 27/03/96 Nữ Lâm ðồng Khá Nguyễn Thùy Trang 20/02/96 Nữ Khá Lớp: CCQ1410F (CDCQ K Kế toán lớp F) Hồ Thị Trúc Hiền 01/02/96 Nữ Bến Tre Giỏi Mai Thị Lan Hương 01/11/96 Nữ ðăk Lăk Khá Trần Thị Thanh Tâm 24/03/96 Nữ Ninh Thuận Khá Phan Thị Thanh Tuyền 23/02/96 Nữ Bình Phước Khá Lớp: CCQ1410G (CDCQ K Kế toán lớp G) Hoàng Thị ánh 12/06/95 Nữ Bình Thuận Khá Phạm Thị Ngọc Hiếu 28/03/95 Nữ Bình Thuận Khá Trương Thị Lệ 30/04/96 Nữ Quảng Ngãi Khá Mai Thị Thanh Thơm 20/01/96 Nữ Quảng Ngãi Khá Hoàng Thị Thu Thương 25/01/96 Nữ Bình Thuận Khá Ngô Thị Mỹ Trinh 11/04/95 Nữ Tây Ninh Khá

13 Khoa: Kế toán - Tài chính Trang 3 Lớp: CCQ1219C (CDCQ K Tài chính - Ngân hàng lớp C) Lâm Hoàng Thanh 09/05/94 Nam Bình Thuận Khá Lớp: CCQ1219D (CDCQ K Tài chính - Ngân hàng lớp D) Chu Thị Quý 09/01/94 Nữ Bình Phước Trung bình Lớp: CCQ1219F (CDCQ K Tài chính - Ngân hàng lớp F) Hoàng Thị Ly 12/06/93 Nữ Cao Bằng Trung bình Lớp: CCQ1319A (CDCQ K Tài chính - Ngân hàng lớp A) Vũ Thị Hoa 24/06/94 Nữ Ninh Thuận Khá Phan ðình Hùng 18/02/95 Nam Bình ðịnh Trung bình Huỳnh Minh Trang 26/01/94 Nữ TP.HCM Khá Lớp: CCQ1319B (CDCQ K Tài chính - Ngân hàng lớp B) Nguyễn Thị Nữ 08/04/95 Nữ Thanh Hóa Khá Lê Văn Tùng 14/08/95 Nam Quảng Nam Khá Lớp: CCQ1419A (CDCQ K Tài chính - Ngân hàng lớp A) Võ Thị Thúy Hoa 10/01/96 Nữ Bình Thuận Khá Lớp: CCQ1419B (CDCQ K Tài chính - Ngân hàng lớp B) Vũ Thị Thu Thảo 17/08/96 Nữ Lâm ðồng Khá Lớp: CCQ1310LA (CDCQ K Kế toán lớp chất l ợng cao) Nguyễn Quốc Lợi 14/01/95 Nam Bình Dương Trung bình Lớp: CCQ1410LA (CDCQ K Kế toán lớp chất l ợng cao) Hồ Lê Dương 27/03/96 Nữ ðăk Lăk Khá Nguyễn Thị Thanh Hồng 19/09/96 Nữ Bình Phước Khá Trần Thị Yến Nhi 15/01/96 Nữ Phú Yên Khá Mai Thành Tài 13/11/96 Nam ðồng Nai Khá Lê Xuân Thùy 18/02/96 Nữ Khá Tạ Thị Hoàng Yến 24/04/95 Nữ TP.HCM Khá

14 Khoa: Quản trị kinh doanh Lớp: CCQ1312A (CDCQ K Quản trị kinh doanh tổng hợp lớp A) Lê Thị Hồng Hạnh 01/07/95 Nữ Bình Thuận Trung bình Trần Thị Thúy Hằng 05/01/92 Nữ TP.HCM Trung bình Trần Thị Huệ 09/08/95 Nữ ðồng Nai Trung bình Võ Thị Bích Ngọc 10/01/95 Nữ Bình ðịnh Trung bình Lượng Thị Ngọc Thơm 26/03/95 Nữ BRVT Trung bình Bùi Thị Ngọc Trang 03/10/95 Nữ Bình Thuận Trung bình Trần Thị Mỹ Uyên 22/10/95 Nữ Long An Trung bình Lớp: CCQ1312B (CDCQ K Quản trị kinh doanh tổng hợp lớp B) Nguyễn Thanh Mai 04/02/94 Nữ Tây Ninh Khá Trần Thị Thùy Trang 25/03/95 Nữ Lâm ðồng Khá Lớp: CCQ1312C (CDCQ K Quản trị kinh doanh tổng hợp lớp C) ðỗ Thị Bích Hạnh 07/06/95 Nữ TP.HCM Trung bình Thái Thị Tuyết Nhung 27/05/94 Nữ Bình ðịnh Khá Lê Văn Thạnh 22/12/94 Nam ðăk Lăk Trung bình Lớp: CCQ1312D (CDCQ K Quản trị kinh doanh tổng hợp lớp D) Huỳnh Thị Ngọc Lệ 29/05/95 Nữ Bình Phước Trung bình Lê Thanh Mai 02/11/95 Nữ TP.HCM Trung bình ðặng Thị Thúy 03/08/94 Nữ ðồng Nai Trung bình Nguyễn Nhật Tiến 02/08/91 Nam ðăk Lăk Khá Lê Thị Diểm Trang 01/11/95 Nữ Long An Khá Ngô Hải Vy 14/06/94 Nữ Bình Dương Khá Lớp: CCQ1312E (CDCQ K Quản trị kinh doanh tổng hợp lớp E) Nguyễn Thị Mỹ Duyên 21/09/93 Nữ ðồng Nai Trung bình Bạch Thị Ngọc Hà 11/04/95 Nữ BRVT Khá Nguyễn Thị Nông 20/06/95 Nữ Quảng Ngãi Trung bình Ngô Thị Hồng Quyên 14/06/95 Nữ Bình ðịnh Trung bình Lớp: CCQ1312F (CDCQ K Quản trị kinh doanh tổng hợp lớp F) Phạm Thị Mỹ Lệ 20/11/95 Nữ Quảng Ngãi Khá Huỳnh Thị Thu Thảo 16/10/94 Nữ Bình ðịnh Khá Ngô Văn Trí 05/01/95 Nam Bình Phước Trung bình Nguyễn Thị Thu Vi 06/10/95 Nữ ðồng Nai Trung bình Nguyễn Kim Yến 12/01/95 Nữ TP.HCM Khá Lớp: CCQ1312G (CDCQ K Quản trị kinh doanh tổng hợp lớp G) Nguyễn Thị Hoài Nam 03/09/95 Nữ Bình ðịnh Trung bình Phan Thị Nguyên Ngọc 02/09/95 Nữ BRVT Khá

15 Khoa: Quản trị kinh doanh Trang 2 Lớp: CCQ1412B (CDCQ K Quản trị kinh doanh tổng hợp lớp B) Nguyễn Văn Hoàng 12/01/95 Nam Kiên Giang Khá Nguyễn Thị Thu Liên 28/05/96 Nữ Bình Thuận Khá Lê Thị Kim Nữ 12/08/95 Nữ Phú Yên Khá Lớp: CCQ1412C (CDCQ K Quản trị kinh doanh tổng hợp lớp C) Trương Thị Cẩm Hiếu 12/06/96 Nữ BRVT Trung bình Lê Thị Phương Tuyền 01/09/96 Nữ ðồng Nai Khá Lớp: CCQ1412D (CDCQ K Quản trị kinh doanh tổng hợp lớp D) Nguyễn Văn ðức 11/12/96 Nam Thái Bình Khá Lớp: CCQ1412H (CDCQ K Quản trị kinh doanh tổng hợp lớp H) Phan Thị Thạnh 06/01/96 Nữ Quảng Nam Khá Nguyễn Thị Cẩm Tiên 01/04/96 Nữ Long An Trung bình Lớp: CCQ1320A (CDCQ K Quản trị xuất nhập khẩu) Nguyễn Thị Kiều Diễn 29/08/95 Nữ Phú Yên Khá Ngô Trung Kiên 27/11/95 Nam Tây Ninh Trung bình Bùi Thị Thùy Trang 29/08/95 Nữ Long An Khá Nguyễn Thị Thùy Trinh 27/05/94 Nữ Bình ðịnh Khá Lê Thị Thảo Uyên 01/08/95 Nữ Khánh Hòa Trung bình Lớp: CCQ1420A (CDCQ K Quản trị xuất nhập khẩu lớp A) ðặng Thị Thu An 03/04/96 Nữ Khánh Hòa Khá Trần Thị Thanh ðậm 10/04/96 Nữ Phú Yên Khá Nguyễn Thị Ngọc 10/12/96 Nữ BRVT Khá Nguyễn Thị Phương 02/04/96 Nữ Thanh Hóa Khá Ngô Thị The 20/12/96 Nữ Bình Thuận Khá Lớp: CCQ1420B (CDCQ K Quản trị xuất nhập khẩu lớp B) Nguyễn Thị Bích Tiên 14/06/96 Nữ ðăk Lăk Khá Lớp: CCQ1412LA (CDCQ K Quản trị kinh doanh lớp chất l ợng cao) Trần Thị Kiều Duyên 27/05/96 Nữ Bình ðịnh Khá Lê Thị Trường Giang 05/11/96 Nữ Long An Khá Nguyễn Thị Trúc Lan 22/10/96 Nữ Long An Khá ðinh Thị Yến Nhi 08/04/96 Nữ ðồng Tháp Khá Nguyễn Thị Bình Nhi 22/06/96 Nữ Tiền Giang Khá ðoàn Thị Cẩm Nhung 01/03/96 Nữ BRVT Khá Phạm ðoàn Lập Phong 24/10/94 Nam Lâm ðồng Khá Lâm Thị Ngọc Phụng 03/04/96 Nữ Tây Ninh Khá Nguyễn Thị Thanh Thúy 24/11/96 Nữ Phú Yên Khá Võ Thị Mỹ Trang 01/09/96 Nữ Long An Khá Trần Thanh Tươi 12/03/96 Nam Tây Ninh Khá

16 Khoa: Công nghệ thông tin Lớp: CCQ (CDCQ K Công nghệ thông tin lớp A) Hoàng Văn Cao 12/08/93 Nam Nam ðịnh Trung bình Lớp: CCQ1211B (CDCQ K Công nghệ thông tin lớp B) Nguyễn Hữu Danh 12/01/94 Nam Long An Trung bình Lớp: CCQ1211C (CDCQ K Công nghệ thông tin lớp C) Hoàng Văn Nhã 13/03/94 Nam Thanh Hóa Trung bình Lớp: CCQ1211D (CDCQ K Công nghệ thông tin lớp D) ðỗ Ngọc Sanh 16/11/92 Nam Bình ðịnh Trung bình Nguyễn Trần Hải Thông 31/10/93 Nam Tây Ninh Trung bình Bùi Trí Trung 23/04/94 Nam ðồng Tháp Trung bình Lớp: CCQ1311A (CDCQ K Công nghệ thông tin lớp A) Võ Thị Kiều Diễm 24/03/95 Nữ Bình ðịnh Trung bình Lê Thị Xuân Dung 06/09/95 Nữ ðồng Nai Trung bình Nguyễn Văn Tuấn 29/03/95 Nam TP.HCM Khá Lớp: CCQ1311B (CDCQ K Công nghệ thông tin lớp B) ðinh Thanh Danh 11/02/94 Nam BRVT Trung bình Huỳnh Tuấn Kiệt 20/11/94 Nam Long An Trung bình Lớp: CCQ1311C (CDCQ K Công nghệ thông tin lớp C) Nguyễn Dương Hoài An 02/03/95 Nam Sông Bé Trung bình Nguyễn Quốc Dưỡng 04/08/95 Nam Phú Yên Trung bình Nguyễn Thị Huỳnh Như 18/02/95 Nữ Tây Ninh Khá Nguyễn Trần Xuân Phượng 02/02/95 Nữ BRVT Khá Phạm Thị Sang 14/04/95 Nữ Bến Tre Khá Trương Chí Toàn 19/04/95 Nam Bình ðịnh Trung bình Trương Thị Mỹ Xuân 05/11/95 Nữ TP.HCM Trung bình Lớp: CCQ1311D (CDCQ K Công nghệ thông tin lớp D) Phan Văn Quân 10/01/93 Nam Hà Tĩnh Khá Nguyễn Thị ái Qui 11/09/95 Nữ Gia Lai Khá Nguyễn Hữu Việt 30/04/95 Nam Bình ðịnh Trung bình Lớp: CCQ1322A (CDCQ K Truyền thông và mạng máy tính) Nguyễn Thị Ngọc Thảo 23/07/95 Nữ Tiền Giang Trung bình Cù Thị Ngọc Trâm 24/08/95 Nữ Khánh Hòa Trung bình Lớp: CCQ1311LA (CDCQ K Công nghệ thông tin lớp chất l ợng cao) Võ Ngọc Thái 10/01/95 Nam ðồng Nai Trung bình Nguyễn Trần Minh Vũ 29/10/95 Nam Khá

TRƯỜNG CĐ CÔNG THƯƠNG Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam TP HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH HSSV ĐÓNG BẢO HIỂM TAI NẠN NĂM HỌC 2016-

TRƯỜNG CĐ CÔNG THƯƠNG Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam TP HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH HSSV ĐÓNG BẢO HIỂM TAI NẠN NĂM HỌC 2016- TRƯỜNG CĐ CÔNG THƯƠNG Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam TP HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH HSSV ĐÓNG BẢO HIỂM TAI NẠN NĂM HỌC 2016-2017 STT Họ Tên Ngày Sinh Giới Tính 1 Trần Văn Dũng

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THI THU THPTQG LAN 2 Huyện

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THI THU THPTQG LAN 2 Huyện SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THI THU THPTQG LAN 2 Huyện Vạn Ninh, ngày 8 tháng 4 năm 2019 NĂM HỌC: 2018-2019

Chi tiết hơn

Bảng điểm lớp LOPHL8 Môn: Tin học Phòng: D315, Tuần BĐ: 2 STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp KTL1 KTL2 Điểm KT Điểm trừ Đ.QT 40% Đ.t

Bảng điểm lớp LOPHL8 Môn: Tin học Phòng: D315, Tuần BĐ: 2 STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp KTL1 KTL2 Điểm KT Điểm trừ Đ.QT 40% Đ.t Bảng điểm lớp LOPHL8 Môn: Tin học Phòng: D315, Tuần BĐ: 2 STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KTL1 KTL2 KT trừ Đ.QT 40% Đ.thi 60% HP 1 2116130142 Phan Thanh Bình CCQ1613C x x x x x x x

Chi tiết hơn

DANH SÁCH SINH VIÊN ÔN CHỨNG CHỈ ANH VĂN B STT MSSV Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp ôn Nguyễn Vũ Thiên Hương 21/07/1987 Tp.Hồ Chí Minh B4 2

DANH SÁCH SINH VIÊN ÔN CHỨNG CHỈ ANH VĂN B STT MSSV Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp ôn Nguyễn Vũ Thiên Hương 21/07/1987 Tp.Hồ Chí Minh B4 2 DANH SÁCH SINH VIÊN ÔN CHỨNG CHỈ ANH VĂN B 1 3008080192 Nguyễn Vũ Thiên Hương 21/07/1987 Tp.Hồ Chí Minh B4 2 3009080001 Phạm Thị Ngọc Lam 06/05/1980 Tp.Hồ Chí Minh B4 3 3009080002 Vũ Thị Thư 14/12/1986

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG Trang 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 57 N

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG Trang 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 57 N BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG Trang 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 57 NĂM 2018 - ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Trường Đại học Ngoại

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUNG TÂM TIN HỌC KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN THI LẦN 2_NGÀY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUNG TÂM TIN HỌC KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN THI LẦN 2_NGÀY TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUNG TÂM TIN HỌC KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN THI LẦN 2_NGÀY THI: 15 THÁNG 09 NĂM 2018 Win_Word Excel Powerpoint

Chi tiết hơn

Mã đội SBD MSSV Họ Tên Điểm Lương Ngọc Quỳnh Anh La Thị Thúy Kiều Nguyễn Quốc Thanh

Mã đội SBD MSSV Họ Tên Điểm Lương Ngọc Quỳnh Anh La Thị Thúy Kiều Nguyễn Quốc Thanh 2 1 31131021256 Lương Ngọc Quỳnh Anh 19 2 2 31131021346 La Thị Thúy Kiều 28 2 3 31131021265 Nguyễn Quốc Thanh 22 2 4 31131021319 Chiêm Đức Nghĩa 23 2 5 31131021211 Lại Duy Cuờng 10 3 6 31121021229 Trần

Chi tiết hơn

DANH SÁCH ỨNG VIÊN QUA VÒNG SƠ LOẠI HỒ SƠ Họ và tên Giới tính Ngày sinh Số CMND Đơn vị đăng ký Nghiệp vụ đăng ký Kết quả sơ loại ĐỖ THỊ KIM NGÂN Nữ '1

DANH SÁCH ỨNG VIÊN QUA VÒNG SƠ LOẠI HỒ SƠ Họ và tên Giới tính Ngày sinh Số CMND Đơn vị đăng ký Nghiệp vụ đăng ký Kết quả sơ loại ĐỖ THỊ KIM NGÂN Nữ '1 DANH SÁCH ỨNG VIÊN QUA VÒNG SƠ LOẠI HỒ SƠ ĐỖ THỊ KIM NGÂN Nữ '10/02/1994 '341726878 Bà Chiểu Chuyên viên - Giao dịch viên Huỳnh Lê Nữ '07/01/1997 '281171007 Bà Chiểu Chuyên viên - Giao dịch viên Lê Kiều

Chi tiết hơn

` DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG ĐỢT 2 CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CHUNG BƯỚC TRẢI NGHIỆM, SONG HÀNH KHÁM PHÁ STT Số thẻ 3 số cuối CMND Họ tên Quà tặng

` DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG ĐỢT 2 CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CHUNG BƯỚC TRẢI NGHIỆM, SONG HÀNH KHÁM PHÁ STT Số thẻ 3 số cuối CMND Họ tên Quà tặng DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG ĐỢT 2 CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CHUNG BƯỚC TRẢI NGHIỆM, SONG HÀNH KHÁM PHÁ STT Số thẻ 3 số cuối CMND Họ tên Quà tặng 1 538742******7691 ****829 TRUONG VAN PHUC Vali cao cấp

Chi tiết hơn

SỐ PHIẾU SỒ SƠ HỌC SINH Số phiếu Họ tên Tên Ngày tháng năm sinh Tên Giới Ngày Tháng Năm Lớp tính (dd) (mm) (yy) Trần Võ Tuấn Anh Anh

SỐ PHIẾU SỒ SƠ HỌC SINH Số phiếu Họ tên Tên Ngày tháng năm sinh Tên Giới Ngày Tháng Năm Lớp tính (dd) (mm) (yy) Trần Võ Tuấn Anh Anh SỐ PHIẾU SỒ SƠ HỌC SINH Số phiếu Họ tên Tên Ngày tháng năm sinh Tên Giới Ngày Tháng Năm Lớp tính (dd) (mm) (yy) 12 16 Trần Võ Tuấn Anh Anh 0 24 06 01 12C01 57 Nguyễn Thị Thùy Dung Dung 1 05 01 01 12C01

Chi tiết hơn

KẾT QUẢ THI VIẾT VÒNG 2 TUYỂN DỤNG TẬP TRUNG NĂM 2019 STT Họ tên Ngày sinh Số CMTND Đơn vị đăng ký Nghiệp vụ đăng ký Số báo danh Kết quả 1 Lê Kiều Gia

KẾT QUẢ THI VIẾT VÒNG 2 TUYỂN DỤNG TẬP TRUNG NĂM 2019 STT Họ tên Ngày sinh Số CMTND Đơn vị đăng ký Nghiệp vụ đăng ký Số báo danh Kết quả 1 Lê Kiều Gia KẾT QUẢ THI VIẾT VÒNG 2 TUYỂN DỤNG TẬP TRUNG NĂM 2019 1 Lê Kiều Giang '26/10/1995 '221363319 Bà Chiểu Chuyên viên - Giao dịch viên 1725 Đạt 2 Trương Thị Kim Giang '16/07/1995 '273516814 Bà Chiểu Chuyên

Chi tiết hơn

KỲ THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHỀ PHỔ THÔNG HỘI ĐỒNG THI TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NPT KHÓA NGÀY 21/4/2019 Phòng SBD Họ tên Phái Ng

KỲ THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHỀ PHỔ THÔNG HỘI ĐỒNG THI TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NPT KHÓA NGÀY 21/4/2019 Phòng SBD Họ tên Phái Ng KỲ THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHỀ PHỔ THÔNG HỘI ĐỒNG THI TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NPT KHÓA NGÀY 21/4/2019 1 260001 Lê Thị Như Anh Nữ 28/02/02 Quảng Ngãi B4 THPT Lê Trung Đình Điện DD

Chi tiết hơn

Chương trình Chăm sóc khách hàng mới 2019 Danh sách khách hàng nhận quyền lợi Mừng Hợp đồng mới tháng 3/2019 STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 1 Bắc G

Chương trình Chăm sóc khách hàng mới 2019 Danh sách khách hàng nhận quyền lợi Mừng Hợp đồng mới tháng 3/2019 STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 1 Bắc G Chương trình Chăm sóc khách hàng mới 2019 Danh sách khách hàng nhận quyền lợi Mừng Hợp đồng mới tháng 3/2019 1 Bắc Giang Đỗ Xuân Thịnh 2 Bắc Ninh Ngô Văn Luyện 3 Bắc Ninh Nguyễn Sỹ Khoa 4 Bình Định Cao

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH DANH SÁCH LỚP ÔN TẬP THI THPT 2019 (BUỔI CHIỀU) Lớp KHTN : C1,C2,C5,C6,C7 Lớp KHXH: C3,C4,C8,C9,C10,C11,C12 TT Lớp Lớp KHTN

TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH DANH SÁCH LỚP ÔN TẬP THI THPT 2019 (BUỔI CHIỀU) Lớp KHTN : C1,C2,C5,C6,C7 Lớp KHXH: C3,C4,C8,C9,C10,C11,C12 TT Lớp Lớp KHTN 1 C1 C1 Trịnh Nữ Hoàng Anh x x x x 2 C1 C1 Dương Gia Bảo x x x x 3 C1 C1 Võ Minh Cường x x x x 4 C1 C1 Phùng Thị Mỹ Duyên x x x x 5 C1 C1 Trương Nguyễn Kỳ Duyên x x x x 6 C1 C1 Phạm Thành Đạt x x x x 7

Chi tiết hơn

DANH SÁCH THÍ SINH ĐẶC CÁCH VÀO VÒNG PHỎNG VẤN STT Họ Tên Số báo danh Giới tính Ngày sinh Số CMTND Nghiệp vụ đăng ký Đơn vị đăng ký 1 NGUYỄN THỊ KIM L

DANH SÁCH THÍ SINH ĐẶC CÁCH VÀO VÒNG PHỎNG VẤN STT Họ Tên Số báo danh Giới tính Ngày sinh Số CMTND Nghiệp vụ đăng ký Đơn vị đăng ký 1 NGUYỄN THỊ KIM L DANH SÁCH THÍ SINH ĐẶC CÁCH VÀO VÒNG PHỎNG VẤN 1 NGUYỄN THỊ KIM LIÊN MT001 Nữ '18/10/1990 '215138551 Chuyên viên - Giao dịch viên Bà Chiểu 2 Nguyễn Thị Huyền MT002 Nữ '23/01/1996 '1429799672 Chuyên viên

Chi tiết hơn

Stt Họ và tên Ngày sinh Mã trường SBD Văn Toán Tổng THPT 1 Nguyễn Minh Hằng 22/12/ Minh Khai 2 Hoàng Thị Liên 16/07/2

Stt Họ và tên Ngày sinh Mã trường SBD Văn Toán Tổng THPT 1 Nguyễn Minh Hằng 22/12/ Minh Khai 2 Hoàng Thị Liên 16/07/2 1 Nguyễn Minh Hằng 22/12/2001 21030107 730231 8.5 8.5 55.5 Minh Khai 2 Hoàng Thị Liên 16/07/2001 21030113 730402 8.25 8.75 55 Minh Khai 3 Nguyễn Thị Khuyên 30/12/2001 21030113 730381 8.5 8 54.5 Minh Khai

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học:

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học: Phòng thi: PA01 1 100001 Lê Hồng An 1/29/2003 Nam A11 2 100002 Phạm Thành An 6/9/2003 Nam A2 3 100003 Lê Hoàng Anh 4/4/2003 Nam A6 4 100004 Lê Tuấn Anh 10/28/2003 Nam A5 5 100005 Lý Hoàng Trâm Anh 4/7/2003

Chi tiết hơn

ĐIỂM THI HỌC KỲ 2 KHỐI 10 VÀ 11 CÁC MÔN: TOÁN, VĂN, LÝ, HÓA, ANH STT SBD Lớp Họ tên Ngày sinh Phòng thi Toán Ngữ văn Vật lý A1 NGUYỄN HỒNG

ĐIỂM THI HỌC KỲ 2 KHỐI 10 VÀ 11 CÁC MÔN: TOÁN, VĂN, LÝ, HÓA, ANH STT SBD Lớp Họ tên Ngày sinh Phòng thi Toán Ngữ văn Vật lý A1 NGUYỄN HỒNG ĐIỂM THI HỌC KỲ 2 KHỐI 10 VÀ 11 CÁC MÔN: TOÁN, VĂN, LÝ, HÓA, ANH STT SBD Lớp Họ tên Ngày sinh Phòng thi Toán Ngữ văn Vật lý 1 100001 10A1 NGUYỄN HỒNG AN 11/12/2000 1 10 7.5 9.5 9 8.5 2 100003 10A1 DƯƠNG

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC HUẾ HỘI ĐỒNG TS SAU ĐẠI HỌC NĂM 2019 Số TT Họ và tên Giới tính KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH CAO HỌC LẦN 1 NĂM 2019 CỦA ĐẠI HỌC HUẾ Ngày sinh Nơi sin

ĐẠI HỌC HUẾ HỘI ĐỒNG TS SAU ĐẠI HỌC NĂM 2019 Số TT Họ và tên Giới tính KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH CAO HỌC LẦN 1 NĂM 2019 CỦA ĐẠI HỌC HUẾ Ngày sinh Nơi sin KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH CAO HỌC LẦN NĂM 0 CỦA báo danh Phòng thi số: 0 CS ngành Chủ chốt Ngoại ngữ Trương Thị Xuân Huyền 0/0/ Quảng Trị Lý luận và PPDH bộ môn Tiếng Trường ĐH Ngoại ngữ 00,, Đoàn // Thừa

Chi tiết hơn

UBND QUẬN TÂN BÌNH TRƯỜNG THCS TRƯỜNG CHINH DANH SÁCH THÍ SINH HỌC KÌ I_K9 LỚP: 9A1 Năm Học: STT SBD Họ Tên Ngày sinh Phòng thi Ghi chú 1 01

UBND QUẬN TÂN BÌNH TRƯỜNG THCS TRƯỜNG CHINH DANH SÁCH THÍ SINH HỌC KÌ I_K9 LỚP: 9A1 Năm Học: STT SBD Họ Tên Ngày sinh Phòng thi Ghi chú 1 01 LỚP: 9A1 1 013 Đoàn Lê Hoàng Anh 02/06/2003 P01 2 014 Đỗ Ngọc Trâm Anh 09/07/2003 P01 3 017 Hà Quỳnh Anh 07/12/2003 P01 4 018 Hoàng Lê Huệ Anh 25/08/2003 P01 5 019 Hoàng Minh Anh 30/03/2003 P01 6 039 Võ

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG TRUNG TÂM NC&PT CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢNG ĐIỂM THI TIN HỌC ỨNG D

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG TRUNG TÂM NC&PT CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢNG ĐIỂM THI TIN HỌC ỨNG D TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG TRUNG TÂM NC&PT CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢNG ĐIỂM I TIN HỌC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ÔNG TIN CƠ BẢN Ngày thi: 20/04/2019 1 CB01

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc STT MSSV Họ và Tên Ngày Sinh Phái Nơi Si

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc STT MSSV Họ và Tên Ngày Sinh Phái Nơi Si BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đại học chính quy khóa 2013-2017 DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT

Chi tiết hơn

MSSV HỌ TÊN Nguyễn An Thanh Bình Nguyễn Công Tuấn Anh Đoàn Nguyễn Kỳ Loan Nguyễn Hoàng Sang Phan Đình Kỳ 12122

MSSV HỌ TÊN Nguyễn An Thanh Bình Nguyễn Công Tuấn Anh Đoàn Nguyễn Kỳ Loan Nguyễn Hoàng Sang Phan Đình Kỳ 12122 MSSV HỌ TÊN 1113029 Nguyễn An Thanh Bình 1116005 Nguyễn Công Tuấn Anh 1119200 Đoàn Nguyễn Kỳ Loan 1211126 Nguyễn Hoàng Sang 1211443 Phan Đình Kỳ 1212227 Vũ Xuân Mạnh 1212347 Võ Kiên Tâm 1212352 Lê Ngọc

Chi tiết hơn

Danh sách trúng tuyển đợt 1, nguyện vọng 1 Trường ĐH Tài chính ngân hàng Hà Nội STT Họ và tên Ngày sinh Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển 1 Âu Hải S

Danh sách trúng tuyển đợt 1, nguyện vọng 1 Trường ĐH Tài chính ngân hàng Hà Nội STT Họ và tên Ngày sinh Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển 1 Âu Hải S Danh sách trúng tuyển đợt 1, nguyện vọng 1 Trường ĐH Tài chính ngân hàng Hà Nội STT Họ và tên Ngày sinh Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển 1 Âu Hải Sơn 24/07/1996 D340101 Quản Trị Kinh Doanh 19 2 Âu Xuân

Chi tiết hơn

DSHS KHỐI 10 KTTT DSHS KHỐI 10 KTTT GIỮA HK2 - NH GIỮA HK2 - NH BÀI KT TRẮC NGHIỆM HS PHẢI GHI ĐỦ BÀI KT TRẮC NGHIỆM HS PHẢI GHI ĐỦ SÁU (6

DSHS KHỐI 10 KTTT DSHS KHỐI 10 KTTT GIỮA HK2 - NH GIỮA HK2 - NH BÀI KT TRẮC NGHIỆM HS PHẢI GHI ĐỦ BÀI KT TRẮC NGHIỆM HS PHẢI GHI ĐỦ SÁU (6 24 10 001806 Đặng Quang Duy Anh 10A 1 9 3 001451 Nguyễn Bá Trường An 10A 9 24 24 001820 Hoàng Lê Huệ Anh 10A 1 1 20 001276 Chu Lan Anh 10A 9 27 5 001873 Nguyễn Phương Anh 10A 1 1 13 001269 Bùi Trần Huy

Chi tiết hơn

DS phongthi K xlsx

DS phongthi K xlsx Ngày thi: 02/08/2019 Môn thi: TIẾNG ANH Phòng thi: 01 1 1001 Bùi Minh An Nữ 31-03-2008 2 1002 Đinh Quốc An Nam 21-06-2008 3 1003 Đỗ Đức An Nam 02-08-2008 4 1004 Nguyễn Hồng Diệu An Nữ 23-12-2008 5 1005

Chi tiết hơn

DANH SÁCH HOÀN TIỀN THÁNG 10 CTKM "SINH NHẬT VUI ƯU ĐÃI LỚN" DÀNH CHO KH MỚI STT Tên KH CMND Số tiền hoàn 1 NGUYEN MY HANH ,500,000 2 NGUYE

DANH SÁCH HOÀN TIỀN THÁNG 10 CTKM SINH NHẬT VUI ƯU ĐÃI LỚN DÀNH CHO KH MỚI STT Tên KH CMND Số tiền hoàn 1 NGUYEN MY HANH ,500,000 2 NGUYE DANH SÁCH HOÀN TIỀN THÁNG 10 CTKM "SINH NHẬT VUI ƯU ĐÃI LỚN" DÀNH CHO KH MỚI STT Tên KH CMND Số tiền hoàn 1 NGUYEN MY HANH 023970118 1,500,000 2 NGUYEN HUU TOAN 011384251 1,500,000 3 VU KHANH THUY 011970817

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN QUÀ TẶNG CHƯƠNG TRÌNH 'MỞ TÀI KHOẢN NHẬN 30K GIAO DỊCH TRÚNG QUÀ 300 TRIỆU (1/3/ /3/2018) STT Họ và tên Số tài khoản S

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN QUÀ TẶNG CHƯƠNG TRÌNH 'MỞ TÀI KHOẢN NHẬN 30K GIAO DỊCH TRÚNG QUÀ 300 TRIỆU (1/3/ /3/2018) STT Họ và tên Số tài khoản S DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN QUÀ TẶNG CHƯƠNG TRÌNH 'MỞ TÀI KHOẢN NHẬN 30K GIAO DỊCH TRÚNG QUÀ 300 TRIỆU (1/3/2018 31/3/2018) STT Họ và tên Số tài khoản Số điện thoại Giá trị quà tặng (VND) 1 NGUYEN VAN SON

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CTKM "TRI ÂN ĐẮC LỘC - GỬI TIỀN TRÚNG TIỀN" (Từ ngày 15/11/ /01/2019) STT Tên Chi nhánh Tên khách hàng Mã số d

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CTKM TRI ÂN ĐẮC LỘC - GỬI TIỀN TRÚNG TIỀN (Từ ngày 15/11/ /01/2019) STT Tên Chi nhánh Tên khách hàng Mã số d DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CTKM "TRI ÂN ĐẮC LỘC - GỬI TIỀN TRÚNG TIỀN" (Từ ngày 15/11/2018-15/01/2019) STT Tên Chi nhánh Tên khách hàng Mã số dự thưởng Giải Đặc biệt: Giá trị giải thưởng (VND) 1

Chi tiết hơn

1234_Danh sach KH ung ho Hanh trinh Cuoc song

1234_Danh sach KH ung ho Hanh trinh Cuoc song DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH TRÌNH CUỘC SỐNG QUA CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẶNG KỶ NIỆM HỢP ĐỒNG ĐẦU TIÊN Chương trình Hành Trình Cuộc Sống do AIA Việt Nam và Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em Việt Nam

Chi tiết hơn

KẾT QUẢ KỲ THI: HK1-ANH12 - MÔN THI: ANH12 SBD Họ tên Lớp Mã đề Điểm Số câu đúng 1175 Hồ Minh Phát 12A Nguyễn Chí Trung 12A

KẾT QUẢ KỲ THI: HK1-ANH12 - MÔN THI: ANH12 SBD Họ tên Lớp Mã đề Điểm Số câu đúng 1175 Hồ Minh Phát 12A Nguyễn Chí Trung 12A KẾT QUẢ KỲ THI: HK1-ANH12 - MÔN THI: ANH12 SBD Họ tên Lớp Mã đề Điểm Số câu đúng 1175 Hồ Minh Phát 12A 1 357 8.8 44 1372 Nguyễn Chí Trung 12A 1 357 6.8 34 1491 Lê Hoàng Lâm 12A 1 132 7.2 36 1524 Nguyễn

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG VND CHI TIÊU TÍCH LŨY TUẦN STT Tên Chủ Thẻ CMT Số điện thoại Số Tiền Trúng 1 PHUNG THI HOANG NGA ***

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG VND CHI TIÊU TÍCH LŨY TUẦN STT Tên Chủ Thẻ CMT Số điện thoại Số Tiền Trúng 1 PHUNG THI HOANG NGA *** DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG 1.500.000VND CHI TIÊU TÍCH LŨY TUẦN STT Tên Chủ Thẻ CMT Số điện thoại Số Tiền Trúng 1 PHUNG THI HOANG NGA 135258*** 0948873*** 1,500,000 2 NG THI THANH HUONG 131509*** 0983932***

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH BẢO AN THÀNH TÀI, QUÀ TẶNG CON YÊU THÁNG 12/2015 STT Số HĐBH Tên khách hàng Số điện thoại Tên chi nhánh

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH BẢO AN THÀNH TÀI, QUÀ TẶNG CON YÊU THÁNG 12/2015 STT Số HĐBH Tên khách hàng Số điện thoại Tên chi nhánh DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH BẢO AN THÀNH TÀI, QUÀ TẶNG CON YÊU THÁNG 12/2015 Tên khách hàng điện thoại Tên chi nhánh 1 1 00 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 0989262 BA ĐÌNH 2 76 NGUYỄN THU TRANG

Chi tiết hơn

BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH THÍ SINH XÁC NHẬN NHẬP HỌC KHÓA 44 HỆ Đ

BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH THÍ SINH XÁC NHẬN NHẬP HỌC KHÓA 44 HỆ Đ BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH THÍ SINH XÁC NHẬN NHẬP HỌC KHÓA 44 HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY Diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển,

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG GÓI TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG ƯU TIÊN NHẬN THƯỞNG TRONG CT "KM TƯNG BỪNG - CHÀO MỪNG SINH NHẬT" STT Họ tên khách hàng CMT Khác

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG GÓI TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG ƯU TIÊN NHẬN THƯỞNG TRONG CT KM TƯNG BỪNG - CHÀO MỪNG SINH NHẬT STT Họ tên khách hàng CMT Khác DANH SÁCH KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG GÓI TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG ƯU TIÊN NHẬN THƯỞNG TRONG CT "KM TƯNG BỪNG - CHÀO MỪNG SINH NHẬT" 1 NGUYEN THI MAI HUONG 027***063 200,000 CN TP. Hà Nội 2 HOANG PHUONG ANH 001***041

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH TÂN CỬ NH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH TÂN CỬ NH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH TÂN CỬ NHÂN TỐT NGHIỆP LOẠI GIỎI, XUẤT SẮC VÀ THỦ KHOA CÁC NGÀNH

Chi tiết hơn

Ket Qua TS tu SBD den xls

Ket Qua TS tu SBD den xls ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU KẾT QUẢ TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2011-2012 STT SBD Họ và tên Giới tính NTNS Nơi sinh Ngữ văn (KC) Tiếng Anh (KC) Toán (KC) Toán chuyên Điểm thi Tin học

Chi tiết hơn

DANH SÁCH LỚP 9.1 NH DANH SÁCH LỚP 9.2 NH STT HỌ VÀ TÊN LỚP CŨ STT HỌ VÀ TÊN LỚP CŨ 01 Tô Thị Thuý An Nguyễn Hoài An

DANH SÁCH LỚP 9.1 NH DANH SÁCH LỚP 9.2 NH STT HỌ VÀ TÊN LỚP CŨ STT HỌ VÀ TÊN LỚP CŨ 01 Tô Thị Thuý An Nguyễn Hoài An DANH SÁCH LỚP 9.1 NH 2019-2020 DANH SÁCH LỚP 9.2 NH 2019-2020 01 Tô Thị Thuý An 8.1 01 Nguyễn Hoài An 8.2 02 Hồ Đặng Vân Anh 8.1 02 Phan Gia Bảo 8.2 03 Mai Thuỵ Kim Anh 8.1 03 Đoàn Dương 8.2 04 Trần Bùi

Chi tiết hơn

Trường THPT Châu Thành Năm Học DANH SÁCH ĐIỂM THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - BUỔI SÁNG Stt Họ và tên Lớp S Lớp C T L H SI A V KHỐI A KHỐI B KHỐI A1

Trường THPT Châu Thành Năm Học DANH SÁCH ĐIỂM THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - BUỔI SÁNG Stt Họ và tên Lớp S Lớp C T L H SI A V KHỐI A KHỐI B KHỐI A1 Trường THPT Châu Thành Năm Học 2015-2016 DANH SÁCH ĐIỂM THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - BUỔI SÁNG 1 Trần Ngọc Thiên Ân 12A1 12C1 6.25 6.8 8.8 7.8 21.85 22.85 2 Huỳnh Thị Ngọc Châu 12A1 12C1 7.25 7.2 6.4 8 20.85

Chi tiết hơn

document

document UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI HSG THÀNH PHỐ 2015-2016 1 Tống Phi Hải 06/09/1996 Nam

Chi tiết hơn

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 - KHỐI 12 NĂM HỌC Lớp 11A 1_XH_TCTA Năm học : Ngày in : 10 / 08 / 2018 STT Ho va tên ho c sinh GT Nga y

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 - KHỐI 12 NĂM HỌC Lớp 11A 1_XH_TCTA Năm học : Ngày in : 10 / 08 / 2018 STT Ho va tên ho c sinh GT Nga y Lớp 11A 1_XH_TCTA 1 Đoàn Khánh An Nữ 13/07/2002 Tp.Hô Chi Minh Kinh 11A 1 2 Uông Thành An Nam 28/08/2002 Tp.Hô Chi Minh Kinh 11A 1 3 Hô Nguyễn Hùng Anh Nam 31/07/2002 Tp.Hô Chi Minh Kinh 11A 1 4 Lê Đức

Chi tiết hơn

STT Họ và tên L.cũ L.mới Ghi chú 1 Nguyễn Khoa Bằng Bùi Thị Ngọc Bích Trương Khánh Chi Nguyễn Đức Duy Bùi Thị Mỹ Duyên Đ

STT Họ và tên L.cũ L.mới Ghi chú 1 Nguyễn Khoa Bằng Bùi Thị Ngọc Bích Trương Khánh Chi Nguyễn Đức Duy Bùi Thị Mỹ Duyên Đ STT Họ và tên L.cũ L.mới Ghi chú 1 Nguyễn Khoa Bằng 1 1 2 Bùi Thị Ngọc Bích 1 1 3 Trương Khánh Chi 1 1 4 Nguyễn Đức Duy 1 1 5 Bùi Thị Mỹ Duyên 1 1 6 Đỗ Thành Đạt 1 1 7 Lê Thị Ngọc Đức 1 1 8 Phạm Ngọc Khải

Chi tiết hơn

I. Danh sách khách hàng nhận thưởng dịch vụ nạp tiền điện thoại - Topup: STT Tên khách hàng Số tiền thưởng 1 LE THI HOAI THUONG PHAN HOANG DU

I. Danh sách khách hàng nhận thưởng dịch vụ nạp tiền điện thoại - Topup: STT Tên khách hàng Số tiền thưởng 1 LE THI HOAI THUONG PHAN HOANG DU I. Danh sách khách hàng nhận thưởng dịch vụ nạp tiền điện thoại - Topup: STT Tên khách hàng Số tiền thưởng 1 LE THI HOAI THUONG 50.000 2 PHAN HOANG DUY 50.000 3 HOANG MINH DUC 50.000 4 HA NGUYEN VU 50.000

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH S

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH S ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO Kỹ năng: Listening, Reading & Writing Thời gian thi: 07h30 ngày 11/09/2016 SBD Lớp Họ

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO Kỹ năng: Listening, Reading & Writing Thời gian thi: 07h30 ngày 11/09/2016 SBD Lớp Họ DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO Kỹ năng: Listening, Reading & Writing Thời gian thi: 07h30 ngày 11/09/2016 0790 42K07.1-CLC Nguyễn Trường An 28/07/1998 D101 0791 42K01.1-CLC

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG BAN CAO ĐẲNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT SƠ TUYỂN BẬC CAO ĐẲNG NĂM 2019 TT

ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG BAN CAO ĐẲNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT SƠ TUYỂN BẬC CAO ĐẲNG NĂM 2019 TT ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG BAN CAO ĐẲNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT SƠ TUYỂN BẬC CAO ĐẲNG NĂM 2019 1 PTXT0011 Trần Thị Thảo Quyên 14/05/2000 Dự thi TN 2019

Chi tiết hơn

Chương trình khuyến mãi "VietinBank ipay, trải nghiệm hay, quà liền tay" Thời gian từ 10/12/2016 đến 10/02/2017 Danh sách khách hàng nhận thưởng khi đ

Chương trình khuyến mãi VietinBank ipay, trải nghiệm hay, quà liền tay Thời gian từ 10/12/2016 đến 10/02/2017 Danh sách khách hàng nhận thưởng khi đ Chương trình khuyến mãi "VietinBank ipay, trải nghiệm hay, quà liền tay" Thời gian từ 10/12/2016 đến 10/02/2017 Danh sách khách hàng nhận thưởng khi đăng kí và kích hoạt ipay STT SỐ ĐIỆN THOẠI HỌ VÀ TÊN

Chi tiết hơn

Xep lop 12-13

Xep lop 12-13 TRƯỜNG THCS TRẦN VĂN ƠN DANH SÁCH CHÍNH THỨC HỌC SINH 7 NĂM HỌC 2012-2013 S Lop HoLot Ten R O lop moi 1 6a7 Đặng Quế Kim Anh x G T 7A1 2 6a1 Đoàn Tuấn Anh G T 7A1 3 6a7 Lê Nguyễn Mai Anh x G T 7A1 4 6a1

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG GIẢI NGÀY VÀNG ĐỢT 1-21/06/2019 STT TÊN KHÁCH HÀNG CIF 1 NGO THI QUY LOC PHAM THI HONG ANH PH

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG GIẢI NGÀY VÀNG ĐỢT 1-21/06/2019 STT TÊN KHÁCH HÀNG CIF 1 NGO THI QUY LOC PHAM THI HONG ANH PH DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG GIẢI NGÀY VÀNG ĐỢT 1-21/06/2019 STT TÊN KHÁCH HÀNG CIF 1 NGO THI QUY LOC 103509276 2 PHAM THI HONG ANH 102328089 3 PHAM QUOC CONG 117216708 4 PHUNG THE HIEP 104985128 5

Chi tiết hơn

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC HỘI ĐỒNG THI : TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI Lưu ý : 7h00', ngày 1/6/20

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC HỘI ĐỒNG THI : TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI Lưu ý : 7h00', ngày 1/6/20 KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2019-2020 HỘI ĐỒNG THI : TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH 1 110001 Nguyễn Gia An Nam 17/01/2004 Bình Định Trần Phú HTK 1 110002 Nguyễn Tuấn Trường An Nam 28/02/2004 Quảng

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán thảnh thơi - Lên đời Iphone XS cùng VPBank Online" Thời gian: 07/1/ /01/2019 ST

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH Thanh toán thảnh thơi - Lên đời Iphone XS cùng VPBank Online Thời gian: 07/1/ /01/2019 ST DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN 50.000Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán thảnh thơi - Lên đời Iphone XS cùng VPBank Online" Thời gian: 07/1/2019-13/01/2019 STT HỌ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI LOẠI GIAO DỊCH 1 NGUYEN VAN

Chi tiết hơn

KẾT QUẢ KỲ THI HK2 - MÔN TIN HỌC K.10 SBD Họ tên Lop Mã đề Điểm socaudung 540 Nguyễn Phước Duy 10A Vũ Quốc Anh 10A

KẾT QUẢ KỲ THI HK2 - MÔN TIN HỌC K.10 SBD Họ tên Lop Mã đề Điểm socaudung 540 Nguyễn Phước Duy 10A Vũ Quốc Anh 10A KẾT QUẢ KỲ THI HK2 - MÔN TIN HỌC K.10 SBD Họ tên Lop Mã đề Điểm socaudung 540 Nguyễn Phước Duy 10A 1 216 8.5 34.0 549 Vũ Quốc Anh 10A 1 432 8.5 34.0 557 Ngô Mai Thiện Đức 10A 1 333 9.0 36.0 559 Võ Phạm

Chi tiết hơn

KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA - HK1-MÔN HÓA HỌC - K.11 Ngày kiểm tra : 10/10/2016 Học sinh vắng kiểm tra, giáo viên sẽ làm kiểm tra bổ sung tại lớp trước ngày

KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA - HK1-MÔN HÓA HỌC - K.11 Ngày kiểm tra : 10/10/2016 Học sinh vắng kiểm tra, giáo viên sẽ làm kiểm tra bổ sung tại lớp trước ngày KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA - HK1-MÔN HÓA HỌC - K.11 Ngày kiểm tra : 10/10/2016 Học sinh vắng kiểm tra, giáo viên sẽ làm kiểm tra bổ sung tại lớp trước ngày 20/10/2016 Những học sinh tô sai mã đề/sbd sẽ được

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP MẪU SỐ 3 DANH SÁCH SINH VIÊN PHẢN HỒI NĂM 2017 Tình trạng việc làm Khu vực làm việc Có việc làm STT Mã

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP MẪU SỐ 3 DANH SÁCH SINH VIÊN PHẢN HỒI NĂM 2017 Tình trạng việc làm Khu vực làm việc Có việc làm STT Mã BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP MẪU SỐ 3 DANH SÁCH SINH VIÊN PHẢN HỒI NĂM 2017 liên tố Nơi 1 0009411755 Đầu Thanh Duy X X Tp. HCM 2 0010411923 Nguyễn Hoàng Khải X 3 0010411947 Trần Văn

Chi tiết hơn

Danh sách khách hàng thỏa điều kiện quay số chương trình TRẢI NGHIỆM DU THUYỀN SÀNH ĐIỆU, NHẬN TIỀN TRIỆU TỪ THẺ VIB Đợt 1- ngày 05/07/2019 No Họ tên

Danh sách khách hàng thỏa điều kiện quay số chương trình TRẢI NGHIỆM DU THUYỀN SÀNH ĐIỆU, NHẬN TIỀN TRIỆU TỪ THẺ VIB Đợt 1- ngày 05/07/2019 No Họ tên Danh sách khách hàng thỏa điều kiện quay số chương trình TRẢI NGHIỆM DU THUYỀN SÀNH ĐIỆU, NHẬN TIỀN TRIỆU TỪ THẺ VIB Đợt 1- ngày 05/07/2019 No Họ tên Số thẻ Ngày mở thẻ Phone 1 CAO THI THU HUE 513094XXXXXX6830

Chi tiết hơn

K10_TOAN

K10_TOAN Phòng số: 49 Tại phòng: 201 1 100001 10D2 Cao Quỳnh An 24/08/2003 2 100002 10N2 Hoàng Hải An 30/08/2003 3 100003 10D5 Hồng Vũ Sơn An 22/09/2003 4 100004 10D4 Nguyễn Hoàng Thái An 03/10/2003 5 100005 10D2

Chi tiết hơn

Điểm KTKS Lần 2

Điểm KTKS Lần 2 Phòng số: 45 1 900236 9N Trần Minh Quang 03/01/2004 7.50 5.75 7.50 2 9N0001 9N Đào Hương An 24/04/2004 8.25 7.00 4.25 3 9N0002 9N Đỗ Quốc An 07/07/2004 7.50 5.75 4.00 4 9N0003 9N Hoàng Quế An 17/08/2004

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT KHÁNH HÒA KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC DANH SÁCH KẾT QUẢ THI CỦA THÍ SINH HỘI ĐỒNG THI: LÊ QUÝ ĐÔN TRƯỜNG: TẤT CẢ... TT SBD

SỞ GD&ĐT KHÁNH HÒA KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC DANH SÁCH KẾT QUẢ THI CỦA THÍ SINH HỘI ĐỒNG THI: LÊ QUÝ ĐÔN TRƯỜNG: TẤT CẢ... TT SBD SỞ GD&ĐT KHÁNH HÒA KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2019-2020 DANH SÁCH KẾT QUẢ THI CỦA THÍ SINH HỘI ĐỒNG THI: LÊ QUÝ ĐÔN TRƯỜNG: TẤT CẢ... TT SBD Phò Điểm bài thi Họ Tên Ngày sinh Ngữ Toán Tiếng Chuyên

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI JOY+ THANSG 5/ Danh sách Khách hàng có thẻ MSB Credit Mastercard STT NGÀY GIAO DỊCH

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI JOY+ THANSG 5/ Danh sách Khách hàng có thẻ MSB Credit Mastercard STT NGÀY GIAO DỊCH DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI JOY+ THANSG 5/2019 1. Danh sách Khách hàng có thẻ MSB Credit Mastercard STT NGÀY GIAO DỊCH SỐ THẺ TÊN KHÁCH HÀNG SỐ TIỀN GD SỐ TIỀN HOÀN 1 2019-05-03

Chi tiết hơn

Danh sách Khách hàng nhận quà tặng chương trình E-Banking Techcombank - Hoàn toàn miễn phí, Vô vàn niềm vui" Từ ngày 15/09/ /10/2017 Ngân hàng T

Danh sách Khách hàng nhận quà tặng chương trình E-Banking Techcombank - Hoàn toàn miễn phí, Vô vàn niềm vui Từ ngày 15/09/ /10/2017 Ngân hàng T Danh sách Khách hàng nhận quà tặng chương trình E-Banking Techcombank - Hoàn toàn miễn phí, Vô vàn niềm vui" Từ ngày 15/09/2017-01/10/2017 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) xin trân trọng

Chi tiết hơn

Chương trình chăm sóc khách hàng VIP Danh sách khách hàng nhận quyền lợi nhân dịp năm mới 2019 STT Tỉnh/Thành phố 1 An Giang Dương Thị Lệ Th

Chương trình chăm sóc khách hàng VIP Danh sách khách hàng nhận quyền lợi nhân dịp năm mới 2019 STT Tỉnh/Thành phố 1 An Giang Dương Thị Lệ Th Chương trình chăm sóc khách hàng VIP 2018 2019 Danh sách khách hàng nhận quyền lợi nhân dịp năm mới 2019 1 An Giang Dương Thị Lệ Thu 2 An Giang Ngô Thị Bích Lệ 3 An Giang Võ Thị Xuân Mai 4 An Giang Hà

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI MUA VÉ MÁY BAY VIETNAM AIRLINES (CHƯƠNG TRÌNH TRAVEL JOY+ THÁNG 3/2019) STT TÊN KHÁCH HÀNG SỐ THẺ SỐ TIỀN HOÀN

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI MUA VÉ MÁY BAY VIETNAM AIRLINES (CHƯƠNG TRÌNH TRAVEL JOY+ THÁNG 3/2019) STT TÊN KHÁCH HÀNG SỐ THẺ SỐ TIỀN HOÀN DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI MUA VÉ MÁY BAY VIETNAM AIRLINES (CHƯƠNG TRÌNH TRAVEL JOY+ THÁNG 3/2019) STT TÊN KHÁCH HÀNG SỐ THẺ SỐ TIỀN HOÀN 1 VU VIET KY 4303xxxxxx1449 1,000,000 2 LE THI MAI

Chi tiết hơn

Trường THPT Uông Bí KẾT QUẢ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN 3 Năm học STT SBD Họ và tên học sinh Lớp Toán Nhóm các môn tự nhiên Nhóm các mô

Trường THPT Uông Bí KẾT QUẢ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN 3 Năm học STT SBD Họ và tên học sinh Lớp Toán Nhóm các môn tự nhiên Nhóm các mô 1 UB001 Thái Thúy An 12C4 5,60 4,50 5,25 2 UB002 Đặng Châu 12C5 3,20 6,20 3 UB003 Bùi Đức 12C2 4,40 5,50 4,80 5,00 4 UB004 Trần Đức 12C5 3,80 2,25 3,20 5 UB005 Đoàn Hoàng 12C7 5,40 3,20 5,75 5,50 6 UB006

Chi tiết hơn

Danh sách chủ thẻ tín dụng Eximbank JCB mới trúng thưởng đợt 2 CTKM "Đón tết Mậu Tuất nhận quà tặng Lộc Phát từ thẻ tín dụng Eximbank JCB" (từ ngày 26

Danh sách chủ thẻ tín dụng Eximbank JCB mới trúng thưởng đợt 2 CTKM Đón tết Mậu Tuất nhận quà tặng Lộc Phát từ thẻ tín dụng Eximbank JCB (từ ngày 26 Danh sách chủ thẻ tín dụng Eximbank JCB mới trúng thưởng đợt 2 CTKM "Đón tết Mậu Tuất nhận quà tặng Lộc Phát từ thẻ tín dụng Eximbank JCB" (từ ngày 26/02/2017-25/04/2018) 1 EIB HA NOI DO HAI NGOC 68,000

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN ĐƯỢC LÌ XÌ CHƯƠNG TRÌNH LÌ XÌ ĐÓN TẾT KẾT LỘC ĐẦU XUÂN (TUẦN 3) STT TÊN KHÁCH HÀNG SỐ ĐIỆN THOẠI Mã Lì XÌ 1 AN DUY ANH 09458

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN ĐƯỢC LÌ XÌ CHƯƠNG TRÌNH LÌ XÌ ĐÓN TẾT KẾT LỘC ĐẦU XUÂN (TUẦN 3) STT TÊN KHÁCH HÀNG SỐ ĐIỆN THOẠI Mã Lì XÌ 1 AN DUY ANH 09458 DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN ĐƯỢC LÌ XÌ CHƯƠNG TRÌNH LÌ XÌ ĐÓN TẾT KẾT LỘC ĐẦU XUÂN (TUẦN 3) STT TÊN KHÁCH HÀNG SỐ ĐIỆN THOẠI Mã Lì XÌ 1 AN DUY ANH 094586XXXX XUAN2019 2 BACH DINH SON 032986XXXX XUAN2019

Chi tiết hơn

DANH SÁCH HỌC SINH Năm học: In ngày: STT Ho va tên ho c sinh GT Nga y sinh Nơi sinh Lớp 18_19 Ghi chú 1 Hoàng Lê Huệ Anh Nữ 25/08/

DANH SÁCH HỌC SINH Năm học: In ngày: STT Ho va tên ho c sinh GT Nga y sinh Nơi sinh Lớp 18_19 Ghi chú 1 Hoàng Lê Huệ Anh Nữ 25/08/ 1 Hoàng Lê Huệ Anh Nữ 25/08/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 11A 1 10A 1 TCTA_XH 2 Nguyễn Phương Anh Nữ 10/06/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 11A 1 10A 1 TCTA_XH 3 Nguyễn Vương Tú Anh Nữ 06/06/2003 Thành phố Hồ Chí

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG Giải thưởng tháng ĐỢT II "Quốc khánh trọn niềm vui" MÃ SỐ DỰ THƯỞNG GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG GIẢI THƯỞNG STT TÊN KHÁCH HÀ

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG Giải thưởng tháng ĐỢT II Quốc khánh trọn niềm vui MÃ SỐ DỰ THƯỞNG GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG GIẢI THƯỞNG STT TÊN KHÁCH HÀ DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG Giải thưởng tháng ĐỢT II "Quốc khánh trọn niềm vui" MÃ SỐ DỰ THƯỞNG GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG GIẢI THƯỞNG STT TÊN KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH Giải nhất 1 LAM THI VAN HỒ CHÍ MINH QK0841917

Chi tiết hơn

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY DIỆN XÉT TUYỂN THẲNG NĂM 2019 Đối tượng: Học sinh hệ chuyên của các trường THPT chuyên TT Mã HS Họ tê

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY DIỆN XÉT TUYỂN THẲNG NĂM 2019 Đối tượng: Học sinh hệ chuyên của các trường THPT chuyên TT Mã HS Họ tê DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY DIỆN XÉT TUYỂN THẲNG NĂM 2019 Đối tượng: Học sinh hệ của các trường THPT 1 003/HSC.19 Bùi Ngọc Anh Nữ 02/05/2001 THPT Chuyên Hưng Yên Sử Thành viên, QG

Chi tiết hơn

BẢNG ĐIỂM HỌC SINH LỚP 12A1 STT Họ và Tên Ngày sinh Toán Lý Hóa Sinh Văn Sử Địa Anh GDCD TB 1 Nguyễn Quang Anh 04/11/ Ngu

BẢNG ĐIỂM HỌC SINH LỚP 12A1 STT Họ và Tên Ngày sinh Toán Lý Hóa Sinh Văn Sử Địa Anh GDCD TB 1 Nguyễn Quang Anh 04/11/ Ngu BẢNG ĐIỂM HỌC SINH LỚP 12A1 1 Nguyễn Quang Anh 04/11/2000 5.8 4.75 5 3.5 7 2 4.8 2 Nguyễn Thị Trâm Anh 29/08/2000 4.8 5.75 5 6.5 5.5 3.8 4.97 3 Trần Đình Chiến 22/02/2000 6.4 6.75 6.5 6 3.8 4.16 4 Lê Ngọc

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG TUẦN 10 CTKM "TIỆN ÍCH TUYỆT VỜI CÙNG I. 100 Khách hàng đăng ký và kích hoạt đầu tiên STT Chi nhánh Họ

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG TUẦN 10 CTKM TIỆN ÍCH TUYỆT VỜI CÙNG I. 100 Khách hàng đăng ký và kích hoạt đầu tiên STT Chi nhánh Họ DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG TUẦN 10 CTKM "TIỆN ÍCH TUYỆT VỜI CÙNG VCB-IB@NKING" I. 100 Khách hàng đăng ký và kích hoạt đầu tiên STT Chi nhánh Họ tên Khách hàng trúng thưởng Số tài khoản 1 QUẢNG NGÃI

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT TỨ KỲ KẾT QUẢ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 - NĂM 2016 STT Họ và tên Ngày sinh Lớp Toán Văn Anh Lý Hóa Sinh Sử Địa Tổng T+V+A Tổng T+l+H Tổn

TRƯỜNG THPT TỨ KỲ KẾT QUẢ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 - NĂM 2016 STT Họ và tên Ngày sinh Lớp Toán Văn Anh Lý Hóa Sinh Sử Địa Tổng T+V+A Tổng T+l+H Tổn TRƯỜNG THPT TỨ KỲ KẾT QUẢ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 - NĂM 2016 1 Nguyễn Ngọc Thùy Anh 06/10/1998 12A 7,50 4,25 2,00 6,60 4,20 13,75 18,30 16,10 2 Trần Thị Lan Anh 26/01/1998 12A 8,25 3,25 3,00 7,80 6,60

Chi tiết hơn

EPP test background

EPP test background 1 18110002 Nguyễn Quang Đạt ĐHQG-HCM 2 18110004 Nguyễn Đức Vũ Duy ĐHQG-HCM 3 18110005 Liêu Long Hồ ĐHQG-HCM 4 18110013 Nguyễn Duy Thanh ĐHQG-HCM 5 18110027 Nguyễn Lê Minh Triết ĐHQG-HCM 6 18110032 TRẦN

Chi tiết hơn

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI SAU ĐẠI HỌC KHÓA 39 (Cập nhật ngày 12/7/2019) TT Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Nơi đăng ký Ngành đăng ký Thi ngoại ngữ 1

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI SAU ĐẠI HỌC KHÓA 39 (Cập nhật ngày 12/7/2019) TT Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Nơi đăng ký Ngành đăng ký Thi ngoại ngữ 1 DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI SAU ĐẠI HỌC KHÓA 39 (Cập nhật ngày 12/7/2019) TT Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Nơi đăng ký Ngành đăng ký Thi ngoại ngữ 1 20879 Nguyễn Thị Minh Tuyến 27/08/1995 Bình Dương

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ HỘI ĐỒNG CHẤM THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC BẢNG GHI ĐIỂM THI Hội đồng thi: THPT Công nghiệp Việt Trì St

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ HỘI ĐỒNG CHẤM THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC BẢNG GHI ĐIỂM THI Hội đồng thi: THPT Công nghiệp Việt Trì St SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ HỘI ĐỒNG CHẤM THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2019-2020 BẢNG GHI ĐIỂM THI Hội đồng : THPT Công nghiệp Việt Trì 1 001 030001 BÙI THÁI AN Nam 03/09/2004 Tỉnh Phú Thọ Kinh

Chi tiết hơn

Danh sách 1000 Khách hàng được miễn phí thường niên Thẻ tín dụng Chương trình "Mở thẻ nhận quà, mua sắm nhận lộc" ( 18/11/ /2/2015) STT Tên KH N

Danh sách 1000 Khách hàng được miễn phí thường niên Thẻ tín dụng Chương trình Mở thẻ nhận quà, mua sắm nhận lộc ( 18/11/ /2/2015) STT Tên KH N Danh sách 1000 Khách hàng được miễn phí thường niên Thẻ tín dụng Chương trình "Mở thẻ nhận quà, mua sắm nhận lộc" ( 18/11/2014-15/2/2015) STT Tên KH Ngày trả thẻ CMT Tên thẻ 1 NGUYEN PHUONG ANH 20141118

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI CHI TẠI LOTTE MART VỚI THẺ QUỐC TẾ MSB STT SỐ THẺ TÊN KHÁCH HÀNG

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI CHI TẠI LOTTE MART VỚI THẺ QUỐC TẾ MSB STT SỐ THẺ TÊN KHÁCH HÀNG DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI CHI TẠI LOTTE MART VỚI THẺ QUỐC TẾ MSB STT SỐ THẺ TÊN KHÁCH HÀNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5162xxxxxx6871 5162xxxxxx7129 5324xxxxxx2262 5324xxxxxx0796

Chi tiết hơn

DS QUAN LY THONG TIN SVTT Ngan nhap KQ PV

DS QUAN LY THONG TIN SVTT Ngan nhap KQ PV NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT VÒNG PHỎNG VẤN ĐỢT TUYỂN SINH VIÊN THỰC TẬP NĂM 2014 TẠI ACB Lịch tổ chức buổi chào đón sinh viên: Thời gian: Ngày 02/12/2013, Ca sáng: Từ 8h30; Ca chiều:

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢNG ĐIỂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG ĐỢT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢNG ĐIỂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG ĐỢT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢNG ĐIỂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG ĐỢT 2 Stt Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2019

ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2019 ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2019 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT

Chi tiết hơn

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 LẦN 1 NĂM 2018 Stt Đợt TN QĐ Ngày ký MSSV Họ tên Tên ngành Xếp loại Danh hiệu 1 MT /01/ Hồ Thị

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 LẦN 1 NĂM 2018 Stt Đợt TN QĐ Ngày ký MSSV Họ tên Tên ngành Xếp loại Danh hiệu 1 MT /01/ Hồ Thị 1 MT1 26 04/01/2018 1100879 Hồ Thị Xuân Đào Kỹ thuật môi trường Khá Kỹ sư 2 MT1 26 04/01/2018 3108062 Đỗ Văn Đảo Khoa học môi trường Khá Kỹ sư 3 MT1 26 04/01/2018 B1205056 Huỳnh Thị Huế Hương Kỹ thuật

Chi tiết hơn

Lưu ý: DANH SÁCH HỘI VIÊN PRUREWARDS NHẬN THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH KÍCH HOẠT PRUONLINE, NHẬN QUÀ PRUREWARDS (ĐỢT 1) Mã ưu đãi Lazada sẽ được gửi vào tài kh

Lưu ý: DANH SÁCH HỘI VIÊN PRUREWARDS NHẬN THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH KÍCH HOẠT PRUONLINE, NHẬN QUÀ PRUREWARDS (ĐỢT 1) Mã ưu đãi Lazada sẽ được gửi vào tài kh Lưu ý: DANH SÁCH HỘI VIÊN PRUREWARDS NHẬN THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH KÍCH HOẠT PRUONLINE, NHẬN QUÀ PRUREWARDS (ĐỢT 1) Mã ưu đãi Lazada sẽ được gửi vào tài khoản PRURewards của các hội viên nhận thưởng muộn nhất

Chi tiết hơn

DANH SÁCH MÃ SỐ DỰ THƯỞNG CỦA KHÁCH HÀNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THANH TOÁN TỰ ĐỘNG CỦA ACB (Cấp từ ngày 03/01-16/01/2017) TENKH MADUTHUONG (*) DIEN THO

DANH SÁCH MÃ SỐ DỰ THƯỞNG CỦA KHÁCH HÀNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THANH TOÁN TỰ ĐỘNG CỦA ACB (Cấp từ ngày 03/01-16/01/2017) TENKH MADUTHUONG (*) DIEN THO DANH SÁCH MÃ SỐ DỰ THƯỞNG CỦA KHÁCH HÀNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THANH TOÁN TỰ ĐỘNG CỦA ACB (Cấp từ ngày 03/01-16/01/2017) TENKH MADUTHUONG (*) DIEN THOAI TENKH MADUTHUONG (*) DIEN THOAI TENKH MADUTHUONG

Chi tiết hơn

DSKTKS Lần 2

DSKTKS Lần 2 Phòng số: 35 Tại phòng: 1 900001 9A3 Bùi Ngọc An 12/10/2004 2 900002 9A2 Lê Khánh An 22/10/2004 3 900003 9A3 Ngô Phương An 24/07/2004 4 900004 9A4 Nguyễn Hải An 13/03/2004 5 900005 9A3 Chu Quang Anh 25/09/2004

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN KẾT QUẢ RÈN LUYỆN TOÀN KHÓA CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP 3/2019 STT MSSV Họ tên ĐRL Xếp loại Ghi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN KẾT QUẢ RÈN LUYỆN TOÀN KHÓA CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP 3/2019 STT MSSV Họ tên ĐRL Xếp loại Ghi TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN KẾT QUẢ RÈN LUYỆN TOÀN KHÓA CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP 3/2019 1 1113029 Nguyễn An Thanh Bình 50 Trung bình DH 2 1116005 Nguyễn Công Tuấn Anh 55 Trung

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC, KHÓA 2015-2019,

Chi tiết hơn

DANH SÁCH 500 KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG KHUYẾN MẠI NỘP PHÍ BẢO HIỂM ĐỢT 01 THÁNG 10/2011 STT Họ tên Nhà cung cấp dịch vụ 1 NGUYEN THI THAO THAO Công ty Bả

DANH SÁCH 500 KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG KHUYẾN MẠI NỘP PHÍ BẢO HIỂM ĐỢT 01 THÁNG 10/2011 STT Họ tên Nhà cung cấp dịch vụ 1 NGUYEN THI THAO THAO Công ty Bả DANH SÁCH 500 KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG KHUYẾN MẠI NỘP PHÍ BẢO HIỂM ĐỢT 01 THÁNG 10/2011 STT Họ tên Nhà cung cấp dịch vụ 1 NGUYEN THI THAO THAO Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential VN 2 BUI THI HAI YEN Công

Chi tiết hơn

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA SHCD (NGÀY 29 và 30/10/2016, CƠ SỞ NGUYỄN VĂN CỪ) STT MSSV HỌ TÊN LỚP Lê Văn Quỳnh Sang IIC_ Nguyễn

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA SHCD (NGÀY 29 và 30/10/2016, CƠ SỞ NGUYỄN VĂN CỪ) STT MSSV HỌ TÊN LỚP Lê Văn Quỳnh Sang IIC_ Nguyễn DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA SHCD (NGÀY 29 và 30/10/2016, CƠ SỞ NGUYỄN VĂN CỪ) 1 1111515 Lê Văn Quỳnh Sang IIC_21 2 1114054 Nguyễn Thị Định IIC_21 3 1212352 Lê Ngọc Tân IIC_20 4 1212479 Nguyễn Vũ Anh Tuấn

Chi tiết hơn

DSHS_theoLOP

DSHS_theoLOP Lớp: 12A1 Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Đức Việt 1 1701718197 Nguyễn Quỳnh Anh 23-10-2002 Nữ x x 2 1701718198 Nguyễn Việt Anh 02-04-2002 Nam x 3 1701718199 Lê Trần Ngọc Ánh 04-08-2002 Nữ x x 4 1701718200

Chi tiết hơn

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Trung Tâm Ngoại ngữ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH THÍ SINH THAM

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Trung Tâm Ngoại ngữ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH THÍ SINH THAM Hội đồng: D402 1 AB01 Huỳnh Nguyễn Ngọc Ân Nữ 01/08/1997 Vũng Tàu 4.0 6.0 981017339 2 AB02 Nguyễn Văn An Nam 04/10/1997 Quảng Ngãi 987043760 3 AB03 Trần Thị Chúc An Nữ 22/09/1997 An Giang 987775262 4 AB04

Chi tiết hơn

Chương trình Chăm sóc khách hàng thường niên 2019 Danh sách khách hàng nhận quyền lợi Chúc mừng Sinh nhật tháng 3/2019 STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hà

Chương trình Chăm sóc khách hàng thường niên 2019 Danh sách khách hàng nhận quyền lợi Chúc mừng Sinh nhật tháng 3/2019 STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hà Chương trình Chăm sóc khách hàng thường niên 2019 Danh sách khách hàng nhận quyền lợi Chúc mừng Sinh nhật tháng 3/2019 1 Bắc Giang Đỗ Thị Thanh Nhung 2 Bắc Giang Nguyễn Thị Hà 3 Bắc Giang Đào Thị Kim Oanh

Chi tiết hơn

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2018 STT Số ghế Mã SV Họ Và Tên Xếp Loại Ngành đào tạo Ghi chú Ngành học: Hóa học ( Hệ Đại học -

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2018 STT Số ghế Mã SV Họ Và Tên Xếp Loại Ngành đào tạo Ghi chú Ngành học: Hóa học ( Hệ Đại học - DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2018 Ngành học: Hóa học ( Hệ Đại học - Chính quy) 1 E02 B1401437 Trần Thị Thanh Thảo Giỏi Hóa học 2 E04 B1401356 Trần Dịu Ái Khá Hóa học 3 E06 B1401357

Chi tiết hơn

SỞ GD-ĐT BÌNH THUẬN TRƯỜNG THPT CHUYÊN DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 TRẦN HƯNG ĐẠO Năm học TT SBD Họ và Tên Ngày Sinh HS Trường

SỞ GD-ĐT BÌNH THUẬN TRƯỜNG THPT CHUYÊN DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 TRẦN HƯNG ĐẠO Năm học TT SBD Họ và Tên Ngày Sinh HS Trường SỞ GD-ĐT BÌNH THUẬN TRƯỜNG THPT CHUYÊN DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 TRẦN HƯNG ĐẠO Năm học 2015-2016 TT SBD Họ và Tên Ngày Sinh HS Trường Điểm Văn 1 Điểm Toán 1 Điểm Anh 1 Điểm Chuyên ĐXT Lớp

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG BAOVIET Bank ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI MUA SẮM TRỰC TUYẾN STT HỌ VÀ TÊN SỐ THẺ SỐ TIỀN HOÀN 1 NGUYEN HAI YEN xxx 1,000,000

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG BAOVIET Bank ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI MUA SẮM TRỰC TUYẾN STT HỌ VÀ TÊN SỐ THẺ SỐ TIỀN HOÀN 1 NGUYEN HAI YEN xxx 1,000,000 DANH SÁCH KHÁCH HÀNG BAOVIET Bank ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI MUA SẮM TRỰC TUYẾN STT HỌ VÀ TÊN SỐ THẺ SỐ TIỀN HOÀN 1 NGUYEN HAI YEN 9704380037969xxx 1,000,000 2 NGUYEN QUYNH TRANG 9704380050118xxx 1,000,000 3 LUU

Chi tiết hơn

THÔNG TIN VỀ XỬ LÝ VI PHẠM THÁNG Mã số hợp đồng Tỉnh thành Họ Tên Vi phạm Hình thức xử lý VA THAI BINH TRAN THI THUY Vi phạm mã số kép

THÔNG TIN VỀ XỬ LÝ VI PHẠM THÁNG Mã số hợp đồng Tỉnh thành Họ Tên Vi phạm Hình thức xử lý VA THAI BINH TRAN THI THUY Vi phạm mã số kép THÔNG TIN VỀ XỬ LÝ VI PHẠM THÁNG 8 2019 VA00496957 THAI BINH TRAN THI THUY Vi phạm mã số kép Chuyển nhánh bảo trợ phù hợp VA00269865 HA NOI NGUYEN THI HOAI NAM Vi phạm mã số kép Chuyển nhánh bảo trợ phù

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN LÌ XÌ CHƯƠNG TRÌNH LÌ XÌ ĐÓN TẾT - KẾT LỘC ĐẦU XUÂN (TUẦN 4) STT TÊN KHÁCH HÀNG SỐ ĐIÊN THOẠI MÃ LÌ XÌ 1 A DENG PAM XX

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN LÌ XÌ CHƯƠNG TRÌNH LÌ XÌ ĐÓN TẾT - KẾT LỘC ĐẦU XUÂN (TUẦN 4) STT TÊN KHÁCH HÀNG SỐ ĐIÊN THOẠI MÃ LÌ XÌ 1 A DENG PAM XX DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN LÌ XÌ CHƯƠNG TRÌNH LÌ XÌ ĐÓN TẾT - KẾT LỘC ĐẦU XUÂN (TUẦN 4) STT TÊN KHÁCH HÀNG SỐ ĐIÊN THOẠI MÃ LÌ XÌ 1 A DENG PAM 032619XXXX XUAN2019 2 AN DUONG LAN HUONG 090737XXXX XUAN2019

Chi tiết hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH ỨNG VIÊN THAM DỰ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH ỨNG VIÊN THAM DỰ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH ỨNG VIÊN THAM DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CÔNG TÁC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

Chi tiết hơn

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP HUẾ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2019 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG 2019 (ĐỢT 1: NGÀY 31/07/2019) STT Mã HS Họ tên Ngày sinh GT

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP HUẾ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2019 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG 2019 (ĐỢT 1: NGÀY 31/07/2019) STT Mã HS Họ tên Ngày sinh GT TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP HUẾ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2019 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG 2019 (ĐỢT 1: NGÀY 31/07/2019) 1 1900157 LÊ THỊ BẢO ÁNH 08/07/2001 Nữ 6220103 Hướng dẫn du lịch 2 2000011 NGUYỄN

Chi tiết hơn

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM MÃ TRƯỜNG GTS Mã hồ sơ Họ và tên DANH SÁCH Thí sinh đăng ký xét tuyển đại học chính quy n

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM MÃ TRƯỜNG GTS Mã hồ sơ Họ và tên DANH SÁCH Thí sinh đăng ký xét tuyển đại học chính quy n HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM MÃ TRƯỜNG GTS DANH SÁCH Thí sinh đăng ký đại học chính quy năm 2019 theo phương học bạ THPT (Cập nhật đến 17 giờ 00 ngày 23/6/2019) 0001 Nguyễn

Chi tiết hơn