. Trường ðại học Xây dựng Phòng Tài Vụ Danh Sách Sinh Viên Chưa Hoàn Tất Học Phí Học Kỳ 3 - Năm Học (Tính ñến ngày 18/08/2014) Mẫu In V2100A ðại

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download ". Trường ðại học Xây dựng Phòng Tài Vụ Danh Sách Sinh Viên Chưa Hoàn Tất Học Phí Học Kỳ 3 - Năm Học (Tính ñến ngày 18/08/2014) Mẫu In V2100A ðại"

Bản ghi

1 . Trường ðại học Xây dựng Phòng Tài Vụ Học Kỳ 3 - Năm Học (Tính ñến ngày 18/08/2014) Mẫu In V2100A ðại học chính quy bằng 2 Khoa: Khoa XD Cầu ðường Lớp: 15B2KC Trang PHÙNG ANH DŨNG 468, , THẠCH THẾ QuANG 936, ,000 Lớp: B16CD ðỗ NGỌC DƯ 3,600,000 3,600, ðặng TRỌNG TIẾN 842, ,400 Lớp: B17CD NGuYỄN TIẾN THANH BÌNH 393, , LÂM THÀNH XuÂN 2,160,000 2,160,000 Lớp: B18KC ðậu ðình AN 960, , ðào VĂN SÁNG 2,120,000 2,120, NGuYỄN CHÍ TRANH 4,400,000 4,400,000 Lớp: B19KC TRẦN VĂN ðạt 2,340,000 2,340, CAo VĂN HÀ 2,340,000 2,340, ðỗ QuỐC PHoNG 2,808,000 2,808, NGuYỄN VĂN TẢN 2,854,800 2,854, NGuYỄN TRỌNG TuÂN 1,825,200 1,825, TRẦN ðình TuYỂN 2,386,800 2,386,800 Cộng 2,808,000 27,626,800 30,434,800 Cộng Nhóm: Khoa: Khoa Kinh Tế va Quản lý XD Lớp: 12B2KT TRƯƠNG THỊ THƠM 415, ,000

2 Trang 2 Lớp: 14B2KT NGuYỄN XuÂN BẢo 400, , NGuYỄN ðình HƯNG 1,123,200 1,123, TRẦN THỊ THu HƯƠNG 5,317,600 5,317, NGuYỄN ðăng TÂM 1,628,200 1,628,200 Lớp: 15B2KT NGuYỄN TIẾN ðoàn 6,177,600 6,177, NGuYỄN THỊ LIÊN 2,000,000 2,000, ðàm ANH TÚ 234, ,000 Lớp: 16B2KT ðỗ THÙY DuNG 3,840,000 3,840, HÀ THỊ GIANG 800, , NGuYỄN MẠNH HÙNG 4,640,000 4,640, NGuYỄN THANH MAI 234, , NGuYỄN THỊ TuYẾT NHuNG 3,369,600 3,369, NGÔ THANH TÙNG 3,790,800 3,790, ðào THỊ HoÀNG YẾN 1,680,000 1,680,000 Lớp: B17KT TRỊNH XuÂN BA 561, , HoÀNG VĂN BAN 2,340,000 2,340, LÊ THỊ THANH BÌNH -1,404,000 2,340, , TRẦN TRuNG DŨNG 3,840,000 3,840, BẾ VĂN DƯƠNG 1,000,000 1,000, VŨ QuANG ðạt 4,840,000 4,840, NGuYỄN THANH HÀ 936, , LÊ THỊ KIM HẰNG -936,000 3,276,000 2,340, NGuYỄN QuANG HỒNG 936, , AN THỊ HuỆ 2,574,000 2,574, ðỗ HỮu HÙNG 6,240,000 6,240, VŨ ANH KHÔI 3,600,000 3,600, BÙI VĂN LoNG 1,497,600 1,497, HoÀNG NGỌC LoNG 3,600,000 3,600, BÙI TIẾN MINH 4,800,000 4,800, NGÔ VĂN MINH 5,280,000 5,280, TRẦN THỊ HuYỀN MY 936, , VŨ CHÀ MY 6,520,000 6,520,000

3 Trang NGuYỄN HoÀI NAM -1,778,400 4,118,400 2,340, NGuYỄN THỊ KIM oanh 393, , TRẦN KIM QuÝ -936,000 3,276,000 2,340, NGuYỄN DuY TÂM 1,404,000 1,404, PHAN MINH TÂM 2,200,000 2,200, NGuYỄN TRuNG THẠCH 4,760,000 4,760, NGuYỄN HuY THÁI 1,170,000 1,170, TRẦN VĂN THÀNH 936, , NGuYỄN HỮu THẮNG 6,411,600 6,411, ðặng QuANG THÔNG 5,760,000 5,760, TRẦN VĂN TIỆP 1,123,200 1,123, LƯƠNG ANH TuẤN 4,600,000 4,600, LÊ THANH TÙNG 5,803,200 5,803, TRẦN DANH TuYÊN 1,600,000 1,600,000 Lớp: B18KT NGuYỄN QuỐC ANH 2,160,000 2,160, BÙI THANH BÌNH 3,088,800 3,088, NGuYỄN VĂN CHuNG 2,340,000 2,340, PHAN ðăng DŨNG 4,212,000 4,212, NGuYỄN HỮu ðạt 1,680,000 1,680, NGuYỄN XuÂN HIỆP 1,680,000 1,680, NGuYỄN VĂN KHÔI 1,440,000 1,440, LƯƠNG XuÂN LINH -1,404,000 3,744,000 2,340, ðào QuANG MINH 2,160,000 2,160, LƯu VĂN THẮNG 2,760,000 2,760, PHÙNG THANH THỎA 5,382,000 5,382, NGuYỄN THỊ DIỆu THÙY 6,552,000 6,552, NGuYỄN THỊ HuYỀN TRANG 3,360,000 3,360,000 Lớp: B18QD NGuYỄN BÍCH THẢo 2,880,000 2,880, LÊ NGỌC ToÀN 8,002,800 8,002,800 Lớp: B19KT PHAN ðức CHuNG 2,854,800 2,854, NGuYỄN KIÊN CƯỜNG 1,310,400 1,310, PHAN BÁ DƯƠNG 3,042,000 3,042, NGuYỄN HẢI ðăng 5,054,400 5,054, TRỊNH VĂN GIỎI 1,965,600 1,965,600

4 Trang VŨ MINH HƯNG 2,246,400 2,246, DƯƠNG HỮu KHÁNH 2,152,800 2,152, PHẠM DuY KHÁNH 4,773,600 4,773, PHẠM CHu LINH 2,808,000 2,808, LÊ VĂN NAM 8,704,800 8,704, TRẦN PHƯƠNG NAM 3,978,000 3,978, TẠ VIỆT QuANG 2,808,000 2,808, ðỗ MẠNH TIẾN 3,229,200 3,229, LÊ QuANG TRuNG 1,684,800 1,684, NGuYỄN BÁ TRuNG 2,527,200 2,527, ðặng THÀNH TuNG 2,808,000 2,808, CAo THANH TÙNG 3,088,800 3,088, LÊ THIẾu XuÂN 1,872,000 1,872,000 Cộng -2,714, ,929, ,215,200 Cộng Nhóm: Khoa: Khoa Vật Liệu XD Lớp: B18VL VÕ HỒNG NHÂN 670, ,000 Cộng 670, ,000 Cộng Nhóm: Khoa: Khoa XD DD và CN Lớp: 12B2KX NGuYỄN TRuNG DŨNG 327, , DƯƠNG NGÔ QuYỀN 1,029,600 1,029, NGuYỄN THĂNG TẤN 1,680,000 1,680, CHu QuANG TRuNG 4,118,400 4,118, HoÀNG MẠNH TRuNG 1,200,000 1,200,000 Lớp: 13B2KX NGuYỄN KHẮC DŨNG 4,914,000 4,914, ðoàn THANH HẢI 468, , TRẦN VĂN THANH 2,340,000 2,340, PHẠM VĂN ToÀN 1,965,600 1,965,600

5 Trang 5 Lớp: 14B2KX TRƯƠNG LoNG AN 1,082,400 1,082, BÙI VIỆT HẢI 275, , VIÊN NGỌC HẢI 3,182,400 3,182, BÙI ðình HẠNH 480, , NGÔ THẾ THÀNH 208, , NGuYỄN KHÁNH TÚ 561, , NGuYỄN THANH TÙNG 2,808,000 2,808,000 Lớp: 15B2KX LÊ VĂN BỘ 3,840,000 3,840, NGuYỄN ðức DŨNG 561, , ðỗ NGỌC HẢI 1,480,000 1,480, NGuYỄN VĂN KIÊN 1,965,600 1,965, THÁI QuANG LỘC 2,777,200 2,777, VŨ VĂN MINH 2,400,000 2,400, NGuYỄN NGỌC NAM 137, , ðinh TRẦN NGuYỄN 842, , NGuYỄN VĂN QuANG 2,000,000 2,000, ðặng QuỐC THẮNG 5,760,000 5,760, VŨ VĂN TuẤN 3,088,800 3,088, BÙI THANH TuYỀN 5,280,000 5,280,000 Lớp: B16XD PHẠM LƯƠNG BẰNG 4,320,000 4,320, NGuYỄN BÁ BÌNH 4,440,000 4,440, BÙI XuÂN CHuNG 4,780,000 4,780, NGuYỄN CÔNG DŨNG 2,574,000 2,574, NGuYỄN ðình DƯƠNG 3,650,400 3,650, TRỊNH THÀNH GIANG 3,931,200 3,931, NGuYỄN HỮu HẢI 4,914,000 4,914, NGuYỄN MẠNH HẠNH 1,731,600 1,731, NGuYỄN MINH HoÀNG 3,560,000 3,560, NGuYỄN HoÀNG LÊ 2,246,400 2,246, HoÀNG PHƯƠNG NAM 2,620,800 2,620, TRẦN VĂN SƠN 2,800,000 2,800, VŨ HoÀNG VIỆT 385, , TRẦN NGỌC XÂM 3,510,000 3,510,000

6 Trang 6 Lớp: B17XD PHẠM TuẤN ANH 393, , NGuYỄN ðình CHÍNH 468, , TRẦN VĂN DuY 3,600,000 3,600, VŨ VĂN ðàn 3,186,400 3,186, NGuYỄN ðức ðiệp 55,000 55, NGuYỄN TẤT ðông 4,293,600 4,293, NGuYỄN VĂN HÂN 7,200,000 7,200, PHẠM DuY HoÀI 3,480,000 3,480, LƯƠNG VĂN HoAN 3,931,200 3,931, NGuYỄN TƯ HoÀN 2,800,000 2,800, ðỗ QuỐC HỘI 4,400,000 4,400, HÀ VĂN HuẤN 5,280,000 5,280, NGuYỄN CẢNH HÙNG 3,978,000 3,978, NGuYỄN BÁ HuY 3,200,000 3,200, VĂN PHÚ HuY 6,720,000 6,720, LÊ QuỐC KHÁNH 1,920,000 1,920, PHẠM VĂN KHẮC 3,800,000 3,800, PHẠM TRuNG KIÊN 6,177,600 6,177, ðoàn VĂN KÍNH 3,520,000 3,520, HoÀNG HỮu LuÂN 480, , NGuYỄN THÀNH LuÂN 234, , HÀ MINH LuẬN 2,200,000 2,200, TRẦN ðại LÝ 5,400,000 5,400, NGuYỄN TuẤN MẠNH 3,369,600 3,369, NGuYỄN VĂN MẠNH 468, , NGuYỄN CHÍ PHÓ 1,800,000 1,800, NGuYỄN ðức SƠN 2,808,000 2,808, DƯƠNG VĂN SỸ 4,212,000 4,212, NGuYỄN XuÂN TÀI 6,084,000 6,084, PHẠM VĂN TÂM 2,714,400 2,714, NGÔ VĂN THANH 6,130,800 6,130, NGuYỄN VIỆT THÀNH 5,803,200 5,803, LƯƠNG NGỌC THẮNG 702,000 4,914,000 5,616, ðặng XuÂN TIẾN 5,616,000 5,616, HoÀNG MẠNH TIẾN 4,200,000 4,200, BÙI ANH TuẤN 3,400,000 3,400,000

7 Trang GIANG VĂN TuẤN 3,280,000 3,280, NGuYỄN VĂN VÂN 3,360,000 3,360,000 Lớp: B18KX LÊ TIẾN ANH 5,054,400 5,054, NGuYỄN ðại BÀNG 4,773,600 4,773, LƯƠNG NGỌC BẢo 1,440,000 1,440, NGuYỄN VĂN BIÊN 1,200,000 1,200, NGuYỄN VĂN CHÂu 3,480,000 3,480, NGuYỄN VINH CHÍN 3,322,800 3,322, LƯu VĂN CƯỜNG 2,400,000 2,400, NGÔ MẠNH CƯỜNG 3,600,000 3,600, TẠ MẠNH CƯỜNG 5,709,600 5,709, VŨ MẠNH CƯỜNG 4,212,000 4,212, BẠCH TIẾN Du 8,845,200 8,845, HoÀNG DANH DŨNG 3,200,000 3,200, NGuYỄN ANH DŨNG 1,000,000 1,000, HoÀNG VĂN DƯ 5,475,600 5,475, TRẦN DANH DỰ 1,680,000 1,680, NGuYỄN HỮu ðạo 4,258,800 4,258, LÊ HỮu ðiều 4,720,000 4,720, NGuYỄN VĂN ðịnh 2,200,000 2,200, NGuYỄN DoÃN ðoàn 8,096,400 8,096, NGuYỄN HỮu ðông 2,640,000 2,640, CAo VIỆT ðức 5,990,400 5,990, NGuYỄN HỒNG GIANG 11,372,400 11,372, NGuYỄN TRƯỜNG GIANG 2,400,000 2,400, PHẠM NHƯ HÁCH -3,600,000 7,812,000 4,212, ðặng VĂN HẢI 2,640,000 2,640, VŨ VĂN HẢI 1,800,000 1,800, TRẦN MẠNH HÁN 3,120,000 3,120, TRẦN QuỐC ANH HÀo 1,200,000 1,200, ðặng QuỐC HIỂN 3,600,000 3,600, ðoàn ðức HIỂN 2,000,000 2,000, TRẦN TRuNG HIẾu 1,920,000 1,920, BÙI ðức HÙNG 2,600,000 2,600, CAo MẠNH HÙNG 10,202,400 10,202, NGuYỄN TuẤN HÙNG 3,360,000 3,360,000

8 Trang VŨ ðăng HuY 3,600,000 3,600, NGuYỄN VĂN KHÁNH 3,120,000 3,120, TRẦN MẠNH KHoA 6,203,200 6,203, NGuYỄN ðức LÂM 11,746,800 11,746, NGuYỄN ðình LINH 3,280,000 3,280, LÊ HuY LoNG 1,440,000 1,440, NGuYỄN VIẾT LỘC 3,200,000 3,200, NGuYỄN VĂN LuÂN 1,638,000 1,638, TRƯƠNG CHÍNH LƯƠNG 1,920,000 1,920, LÊ VĂN MẠNH 4,080,000 4,080, NGuYỄN VĂN MẠNH 4,212,000 4,212, NGÔ VĂN MINH 1,920,000 1,920, VŨ ðức MINH 2,160,000 2,160, DoÃN HoÀI NAM 3,650,400 3,650, NGuYỄN VĂN NGHĨA 5,428,800 5,428, PHẠM QuANG NGHĨA 2,560,000 2,560, TRỊNH THÀNH NGuYÊN 2,948,400 2,948, LÊ ðăng NINH 1,400,000 1,400, NGuYỄN ðình PHÚ 4,200,000 4,200, PHAN MINH QuÂN 9,874,800 9,874, NGuYỄN XuÂN QuỲNH 2,400,000 2,400, NGHIÊM XuÂN TuẤN SƠN 6,177,600 6,177, TẠ VĂN TÂN 1,840,000 1,840, TRẦN ðức THÀNH 6,271,200 6,271, ðặng ðình THẮNG 2,400,000 2,400, NGuYỄN ðức THẮNG 234, , ðỗ VĂN THẾ 7,020,000 7,020, NGuYỄN HỮu THuẦN 2,400,000 2,400, ðỗ NGỌC THỰC 5,000,000 5,000, NGuYỄN NAM TRuNG 5,400,000 5,400, ðỗ MẠNH TuẤN 4,680,000 4,680, NGuYỄN TÀI TuẤN 3,463,200 3,463, THÁI ANH TuẤN 1,872,000 1,872, NGuYỄN THANH TÙNG 4,800,000 4,800, NGuYỄN THANH TÙNG 4,000,000 4,000, VŨ TÁ TÙNG 234, , VƯƠNG THANH TÙNG 2,246,400 2,246, BÙI DANH TuYÊN 3,600,000 3,600,000

9 Trang TRẦN HỒNG VIỆT 2,160,000 2,160, NGuYỄN QuANG VINH 10,202,400 10,202, LÊ VĂN VŨ 4,400,000 4,400,000 Lớp: B19XD PHẠM KIM BÌNH 2,808,000 2,808, TRẦN VĂN BÌNH 3,931,200 3,931, PHẠM VĂN BỘ 6,177,600 6,177, ðỗ QuANG CẢNH 2,106,000 2,106, DƯƠNG VĂN CHIẾN 6,177,600 6,177, LƯu XuÂN CHÍNH 3,369,600 3,369, TRẦN VĂN CƯƠNG 4,399,200 4,399, CAo VĂN DŨNG 2,995,200 2,995, NGuYỄN TIẾN DƯƠNG 795, , PHẠM ÍCH ðịnh 2,574,000 2,574, VŨ VĂN ðoan 3,369,600 3,369, NGuYỄN TIẾN ðoàn 7,020,000 7,020, PHẠM ðắc ðoàn 2,808,000 2,808, HoÀNG XuÂN ðức 4,773,600 4,773, NGuYỄN NGỌC ðức 3,369,600 3,369, TẠ QuANG ðức 3,229,200 3,229, TRẦN ANH ðức 8,985,600 8,985, NGuYỄN ðình HẢI 5,896,800 5,896, NGuYỄN BÁ HẬu 3,650,400 3,650, TRỊNH VĂN HIỀN 4,212,000 4,212, PHẠM VĂN HIẾN 3,931,200 3,931, VŨ VĂN HIẾu 1,638,000 1,638, NGuYỄN ðức HÒA 2,808,000 2,808, NGÔ XuÂN HÙNG 2,714,400 2,714, TRỊNH VĂN KHÁNH 1,497,600 1,497, LÊ TRuNG KIÊN 468, , DƯƠNG VĂN MẠNH 4,960,800 4,960, NGuYỄN TRI NAM 2,106,000 2,106, HoÀNG MINH NGHĨA 3,042,000 3,042, NGuYỄN AN PHÚ 3,369,600 3,369, TRẦN VĂN QuANG 8,330,400 8,330, PHẠM VĂN QuỲNH 2,808,000 2,808, BÙI CAo SƠN 3,931,200 3,931,200

10 Trang NGuYỄN ðình SƠN 1,684,800 1,684, HoÀNG VĂN THẮNG 4,492,800 4,492, BÙI CÔNG THÌN 4,773,600 4,773, VŨ XuÂN THỦY 2,527,200 2,527, ðặng QuANG TRuNG 8,658,000 8,658, LÊ PHÚ TRuNG 4,352,400 4,352, LƯƠNG ðình TRuNG 5,054,400 5,054, NGuYỄN MINH TRƯỜNG 6,130,800 6,130, TẠ TIẾN TRƯỜNG 1,404,000 2,340,000 3,744, MAI ANH TuẤN 2,995,200 2,995, NGuYỄN VĂN TuẤN 2,527,200 2,527, LÊ ðăng VIỆT 2,199,600 2,199, PHẠM VĂN Vo 3,931,200 3,931,200 Cộng 6,228, ,022, ,250,800 Cộng Nhóm: Khoa: Khoa KT Môi Trường Lớp: B17HK ðặng ðình HIỂu 2,298,000 2,298,000 Lớp: B17MN NGuYỄN VĂN NGuYÊN 3,088,800 3,088,800 Lớp: B19CTN NGuYỄN TIẾN ðạt 3,931,200 3,931, NGuYỄN TIẾN THÀNH 9,219,600 9,219,600 Cộng 18,537,600 18,537,600 Cộng Nhóm: Cộng Hệ ðào Tạo: 6,321, ,786, ,108,400 Ngày 18 tháng 08 năm 2014 Người lập biểu

11 . Trường ðại học Xây dựng Phòng Tài Vụ Học Kỳ 3 - Năm Học (Tính ñến ngày 18/08/2014) Mẫu In V2100A ðại học chính quy Trang 1 Khoa: Viện XD CT Biển Lớp: 51CB DƯƠNG VĂN TuẤN 1,170,000 2,340,000 3,510,000 Lớp: 51CB PHẠM ðăng LÂM 1,170,000 1,170, TRẦN PHƯƠNG NAM 4,134,000 4,134,000 Lớp: 52CB NGuYỄN ðăng BÁu 6,996,000 6,996, LÊ PHI HÙNG 5,517,000 5,517, VŨ ðức THỊNH 468, , NGuYỄN VĂN TRuNG 2,556,000 2,556,000 Lớp: 52CB NGuYỄN VĂN CÔNG 468, , TRẦN TIẾN CƯỜNG 2,808,000 2,808, NGuYỄN VĂN LỰ 234, ,000 Lớp: 53CB TRƯƠNG ðức HoÀN 2,964,000 2,964, NGuYỄN HỮu THÁI 5,460,000 5,460,000 Lớp: 53CB VŨ TRỌNG ðại -2,932,000 4,024,000 1,092, TRẦN VĂN HoAN 1,920,000 1,920, PHẠM HÙNG MẠNH 4,379,000 4,379, NGÔ ANH TuẤN 3,846,000-3,144, , NGuYỄN MINH VƯƠNG 3,354,000 3,354,000 Lớp: 53CB PHẠM NGỌC QuÝ 2,262,000 2,262, NGuYỄN VĂN TRỌNG 1,872,000 1,872, LÊ ANH TuẤN 1,794,000 1,794,000

12 Trang 2 Lớp: 54CB NGuYỄN VĂN TuẤN 5,616,000 5,616,000 Lớp: 54CB TẠ VĂN HÀ 2,262,000 2,262, ðỗ XuÂN QuÂN 2,340,000 2,340, PHẠM VĂN TẤN 2,808,000 2,808, NGuYỄN TuẤN TÚ 234, , ,000 Lớp: 54CB NGuYỄN VIỆT CƯỜNG 1,872,000 1,872, TỐNG ðình CƯỜNG 2,496,000 2,496, HoÀNG VĂN DoÃN -3,660,000 8,808,000 5,148, ðặng ðình ðạt 4,256,000 4,256, NGuYỄN XuÂN QuỲNH 2,418,000 2,418, DƯƠNG VĂN SƠN 3,588,000 3,588, TRẦN VĂN ToÀN 4,368,000 4,368, BÙI VĂN TRIỀu 4,290,000 4,290, NGuYỄN MẠNH TuẤN 3,978,000 3,978, LÊ BÁ XuÂN 4,056,000 4,056,000 Lớp: 55CB NGuYỄN VĂN TƯƠI 5,304,000 5,304,000 Lớp: 56CB PHÙNG VĂN DŨNG 2,793,000 2,793, NGuYỄN VĂN HAI 2,926,000 2,926,000 Lớp: 56CB PHẠM VĂN HuỲNH 4,056,000 4,056, NGuYỄN VĂN THANH 5,538,000 5,538,000 Lớp: 57CB LÊ VĂN GIÁP 3,276,000 3,276,000 Lớp: 57CB PHAN ANH GIÁP 3,585,000 3,585,000

13 Lớp: 58CB1 Trang ðỗ VĂN HÒA 3,727,000 3,727,000 Lớp: 58CB DƯ VĂN HẢI 2,479,000 2,479,000 Cộng 8,954, ,987, ,941,000 Cộng Nhóm: Khoa: Khoa XD CTrình Thủy Lớp: 49CG ðinh QuANG HIỆP 506, ,000 Lớp: 49TL LỮ VĂN HẢI 2,719,000 2,719,000 Lớp: 50TL CAo XuÂN BÁCH 4,290,000 4,290,000 Lớp: 50TL NGuYỄN ðức ANH 1,404,000 1,404,000 Lớp: 51CG NGuYỄN DuY QuYỀN 936, ,000 Lớp: 52CG TRẦN HỮu BẠCH 1,638,000 1,638, BÙI XuÂN ðề 1,638,000 1,638, PHAN TRỌNG THIỆN 234, ,000 Lớp: 52CG TRẦN ðức TÂN 1,482,000 1,482, LÊ VĂN TRỌNG 2,808,000 2,808,000 Lớp: 52TL HoÀNG ðình NAM 1,440,000 1,440,000 Lớp: 53CG TRẦN THIỆN LỢI 4,658,000 4,658,000

14 Trang 4 Lớp: 53CG TRẦN QuANG KHẢI 1,475,000 1,475, NGuYỄN ðình THỜI 3,042,000 3,042,000 Lớp: 53TL TRẦN QuANG DIỆu 3,276,000 3,276, HoÀNG VĂN ðặng 2,730,000 2,730,000 Lớp: 53TL NGuYỄN VĂN BẮC 8,391,000 8,391, HoÀNG HuY BÌNH 3,666,000 3,666, TRỊNH VIẾT NAM 3,588,000 3,588, PHẠM VĂN TRƯỜNG 234, ,000 Lớp: 54CG ðoàn THẾ ANH 3,276,000 3,276, PHẠM THANH DuY 234, ,000 Lớp: 54CG NGuYỄN THÀNH CÔNG 5,538,000 5,538, PHẠM NGỌC LINH 3,822,000 3,822, NGuYỄN VĂN NAM 1,404,000 1,404, TRỊNH NGỌC THÀNH 5,226,000 5,226, DƯƠNG VĂN TÚ 1,560,000 1,560, PHAN BÁ TuẤN 3,588,000 3,588,000 Lớp: 54TL NGuYỄN VĂN DƯƠNG 234, , PHẠM VĂN ðạt 5,616,000 5,616, BÙI VĂN ðức 1,950,000 1,950, PHAN ðình HÒA 5,763,000 5,763, QuÁCH VĂN LoAN 1,404,000 1,404, LÊ VĂN SỰ 1,560,000 1,560,000 Lớp: 54TL MAI VĂN BA 3,432,000 3,432, NGÔ NGỌC DŨNG 3,588,000 3,588, NGuYỄN HIẾu 1,560,000 1,560, NGuYỄN VIẾT PHƯỚC 4,914,000 4,914, NGuYỄN TRỌNG TuẤN 234, ,000

15 Trang 5 Lớp: 55CG ðoàn VĂN NGỰ 1,638,000 1,638, ðinh VĂN THoẠI 1,404,000 1,404,000 Lớp: 55TL HỒ QuANG CƯỜNG 468, , VŨ HỮu NAM 4,836,000 4,836,000 Lớp: 55TL NGuYỄN TRẦN LuẬT 1,638,000 6,474,000 8,112, NGuYỄN TIẾN THÀNH 5,148,000 5,148, PHẠM HoÀNG TÙNG 5,616,000 5,616,000 Lớp: 56CG NGuYỄN THẾ LoNG 4,056,000 4,056, BÙI DuY THIỆN 3,591,000 3,591,000 Lớp: 56TL NGuYỄN VĂN DIỆN 2,660,000 2,660, ðặng VĂN THĂNG 4,524,000 4,524, LÊ XuÂN THẮNG 4,368,000 4,368, PHAN ðình TIẾN 4,056,000 4,056,000 Lớp: 56TL NGuYỄN THÀNH LoNG 3,925,000 3,925,000 Lớp: 57CG ðào CÔNG HẢI 2,184,000 2,184,000 Lớp: 57CG NGuYỄN NGỌC ANH 3,120,000 3,120,000 Lớp: 57TL VŨ VĂN HIỆP 3,120,000 3,120,000 Lớp: 58CG NGuYỄN ðức KIÊN 4,195,000 4,195, NGuYỄN ðắc NAM 763, , TRẦN DoÃN TÀI 4,663,000 4,663,000

16 Lớp: 58CG2 Trang TRẦN THẾ HẢI 4,663,000 4,663, NGuYỄN TRuNG THÀNH 2,243,000 2,243, ðào TuẤN VŨ 2,635,000 2,635,000 Lớp: 58TL NGuYỄN VĂN BÌNH 4,039,000 4,039, KHIM CHHeNeY 8,424,000 8,424, NGuYỄN VĂN CHỨC 763, , NGuYỄN CÔNG HÀ 763, , NGuYỄN QuANG HuY 4,663,000 4,663, SoK PANHA 7,020,000 7,020, SReY SARAVuT 8,424,000 8,424,000 Lớp: 58TL ðào PHƯƠNG NAM 451, ,000 Cộng 17,550, ,043, ,593,000 Cộng Nhóm: Khoa: Khoa CN Thông Tin Lớp: 47TH PHAN THANH HÙNG 1,872,000 1,872,000 Lớp: 48PM VƯƠNG ðức BÍNH 171, ,000 Lớp: 48PM DƯƠNG VĂN HẠNH 5,304,000 5,304,000 Lớp: 48TH LÊ HỒNG GIANG 720, ,000 Lớp: 48TH MAI HuY SƠN 308, ,000 Lớp: 49PM ðào QuANG SÁNG 3,675,000 3,675, NGuYỄN VĂN THẮNG 6,084,000 6,084,000

17 Trang 7 Lớp: 49TH PHẠM TuẤN ANH 234, ,000 Lớp: 51PM HoÀNG HỮu CẤP 1,638, ,000 2,133, HoÀNG NGHĨA DŨNG 2,496,000 2,496, LẠI NGỌC HÃN 1,404,000 1,404, TRẦN THANH TÙNG 4,680,000 4,680,000 Lớp: 51TH PHẠM HoÀNG ANH 1,732,000 1,732, ðào KHẮC CỬ 3,744,000 3,744, CHu VĂN QuYẾT 2,106, ,000 1,551,000 Lớp: 51TH LÊ XuÂN HẢo 936, ,000 Lớp: 52PM PHAN MẠNH DƯƠNG 2,340,000 2,340, NGÔ TRỌNG TẠo 2,322,000 2,322, NGuYỄN VĂN THuẬT 2,340,000 2,340, TRẦN VĂN TIỆM 2,880,000 2,880,000 Lớp: 52PM TRẦN ANH VIỆT 7,246,000 7,246,000 Lớp: 52TH ðỗ TuẤN ANH 228, , LÊ THỊ HẰNG 133, ,000 Lớp: 52TH TÔ XuÂN HIỆN -4,080,000 7,356,000 3,276, NGuYỄN NHƯ HIỆP 5,382,000 5,382, PHẠM QuÝ NHÂN 3,432,000 3,432, NGuYỄN VĂN PHÚ 2,880,000 2,880, HoÀNG ANH TuẤN 1,404,000 1,404,000 Lớp: 52TH PHẠM TRuNG HÙNG 4,914,000 4,914, NGuYỄN VIẾT NGHIỆP 3,978,000 3,978, NGHIÊM XuÂN TIẾP 1,872,000 1,872,000

18 Trang 8 Lớp: 53PM PHẠM VĂN KHANG 1,560,000 1,560, NGuYỄN VĂN TÂM 1,170,000 1,170,000 Lớp: 53PM NGuYỄN VĂN ðại 2,574,000 2,574, DoÃN ðức HỆ 1,560,000 1,560, ðỗ VĂN HỒNG 4,680,000 4,680, CHu QuANG THẮNG 6,006,000 6,006,000 Lớp: 53TH NGuYỄN VĂN QuÝ 1,560,000 1,560,000 Lớp: 53TH ðỗ VĂN DẬu 2,886,000 2,886, NINH VĂN HỢP 2,565,000 2,565, ðặng THẾ HuY 1,404, , ,000 Lớp: 53TH ðào VĂN CƯƠNG 3,066,000 3,066, ðinh XuÂN VŨ HIỆP -1,396,000 2,800,000 1,404,000 Lớp: 54PM NGuYỄN THANH TÚ 3,588,000 3,588,000 Lớp: 54PM HoÀNG VĂN ðức 4,123,000 4,123, LÊ VĂN TÂN 1,644,000 1,644,000 Lớp: 54TH LƯu THANH BÌNH 2,394,000 2,394, NGuYỄN THÀNH ðạt 7,332,000 7,332,000 Lớp: 54TH LÊ NGỌC DŨNG 4,836,000 4,836, LÊ QuÝ TÙNG 6,318,000 6,318,000 Lớp: 54TH VŨ HÙNG CƯỜNG 2,184,000 2,184, NGuYỄN HẢI ðăng 468, , ðoàn NGỌC KHÁNH 702, , NGuYỄN NGỌC KHƯƠNG 2,128,000 2,128, NGuYỄN VĂN MẠNH 1,638,000 1,638,000

19 Trang VŨ ðức QuYỀN 2,418,000 2,418, ðinh NGỌC TRuNG 3,730,000 3,730,000 Lớp: 55TH NGuYỄN ðức NHÀN 5,297,000 5,297, BÙI VIỆT SƠN 3,588,000 3,588, LÊ ðình TÂM 3,198,000 3,198,000 Lớp: 55TH LÊ VĂN HÙNG 234, , HoÀNG TRỌNG KHÔI 1,170,000 1,170,000 Lớp: 56PM PHẠM MẠNH CƯỜNG 3,432,000 3,432, LÊ VĂN THẮM 2,196,000 2,196, ðào TẤT THỰC 2,793,000 2,793,000 Lớp: 56TH NGÔ DuY HIỆP 5,148,000 5,148, PHẠM THẾ NAM 3,276,000 3,276, DƯƠNG CÔNG THỨC 3,325,000 3,325,000 Lớp: 56TH HoÀNG VĂN NGoAN 3,325,000 3,325,000 Lớp: 57PM MAI ðức THÁI 2,340,000 2,340, HoÀNG THỊ HoÀI THƯƠNG 1,404,000 1,404, NGuYỄN THỊ ÁNH VÂN 3,432,000 3,432,000 Lớp: 57TH TRẦN QuANG HIỆP 4,836,000 4,836, NGuYỄN MINH TỨ 2,106,000 2,106,000 Lớp: 57TH PHAN TuẤN ANH 3,432,000 3,432,000 Lớp: 58PM NGuYỄN QuANG HuY 624, , TẠ DuY KHẢI 1,543,000 1,543, DoÃN HoÀNG TÙNG 1,543,000 1,543, TRẦN SƠN TÙNG 4,039,000 4,039, NGuYỄN HẢI YẾN 919, ,000

20 Lớp: 58PM2 Trang ðinh THỊ VÂN ANH 3,883,000 3,883, PHẠM VĂN ANH 4,663,000 4,663, NGuYỄN DuY CƯỜNG 1,543,000 1,543, NGuYỄN NGỌC TÚ 1,543,000 1,543,000 Lớp: 58PM NGuYỄN TuẤN AN 919, , PHẠM VĂN DÂN 4,663,000 4,663, DƯƠNG THỊ HoÀNG LAN 1,543,000 1,543, NGuYỄN VĂN THIỆP 1,543,000 1,543,000 Lớp: 58TH PHẠM VĂN HẢI 4,351,000 4,351, ðào VĂN HINH 1,543,000 1,543, DƯƠNG PHÚ HoÀNG 3,571,000 3,571, LÊ HuY HoÀNG 4,039,000 4,039, PeN SoPHA 7,176,000 7,176, JoHN SReY PoV 7,176,000 7,176,000 Lớp: 58TH LÊ VĂN HINH 1,543,000 1,543, LÊ THỊ THu TRANG 1,543,000 1,543,000 Cộng 10,196, ,387, ,583,000 Cộng Nhóm: Khoa: Khoa XD Cầu ðường Lớp: 47CD NGuYỄN VĂN CHIẾN 931, ,000 Lớp: 48CD NGuYỄN VĂN QuANG 57,000 57,000 Lớp: 51CD NGuYỄN KHẮC HIẾu 3,666,000 3,666,000 Lớp: 51CD NGuYỄN ðức THỌ 3,000,000 3,000,000

21 Trang 11 Lớp: 52CD CHẾ MẠNH HÙNG 1,404,000 1,404, HÀ QuANG TuẤN 5,742,000 5,742,000 Lớp: 52CD BÙI TÙNG LÂM 4,160,000 4,160,000 Lớp: 52CD LÊ VĂN SƠN 4,423,000 4,423, NGuYỄN MẠNH THÁI 4,446,000 4,446, NGuYỄN ðắc TuYÊN 9,336,000 9,336,000 Lớp: 52CD BÙI SỸ QuYỀN 1,638,000 1,638,000 Lớp: 52CD ðặng THẾ SƠN 6,455,000 6,455,000 Lớp: 52CD MÃ ANH ToẢN 5,248,000 5,248,000 Lớp: 52CD VŨ HỒNG THÁI 3,900,000 3,900,000 Lớp: 52CD NGuYỄN TIẾN DƯƠNG 2,705,000 2,705, NGuYỄN DuY NGuYÊN 1,404,000 1,404, NGuYỄN THANH TÙNG 468, ,000 Lớp: 53CD LÊ VĂN QuYỀN 6,786,000 6,786, PHAN VĂN VIẾT 1,404,000 1,404,000 Lớp: 53CD MAI VĂN CHỈNH 4,680,000 4,680, KHỔNG VĂN HÒA 4,056,000 4,056, CAo VĂN PHƯƠNG 4,134,000 4,134, NGuYỄN VĂN THƯỞNG 2,808,000 2,808, LÊ ANH VĂN 1,716,000 1,716,000

22 Trang 12 Lớp: 53CD VŨ QuANG ðại 5,304,000 5,304, VŨ MẠNH HÙNG 702,000 3,744,000 4,446,000 Lớp: 53CD NGuYỄN CÔNG BẮC 2,652,000 2,652,000 Lớp: 53CD NGuYỄN PHÚC HẬu 2,184,000 2,184, NGuYỄN VĂN THÀNH 3,432,000 3,432, ðoàn NGỌC TRuNG 234,000 2,418,000 2,652, HoÀNG TuẤN VŨ 2,808,000 2,808,000 Lớp: 53CD THÂN VĂN CHuNG 2,028,000 2,028, LÊ NAM ðịnh 702, , LƯƠNG XuÂN NAM 234, , TRẦN TIẾN TÙNG 2,730,000 2,730,000 Lớp: 53CD NGuYỄN PHẤN THỊNH 3,519,000 3,519, ðỗ VĂN VƯƠNG 1,064,000 1,064,000 Lớp: 53CD BÙI THẾ SƠN 6,708,000 6,708, NGuYỄN HỮu THÁI 5,645,000 5,645,000 Lớp: 54CD LÊ NGỌC BỘ 1,862,000 1,862, BÙI ðình HIẾu 1,404,000 1,404,000 Lớp: 54CD VŨ TRÍ DuY 1,872,000 1,872, NGuYỄN VĂN TÂN 3,941,000 3,941,000 Lớp: 54CD NGuYỄN THẾ HƯỜNG 4,320,000 4,320, LÊ HẢI NAM 3,166,000 3,166, NGuYỄN CÔNG TÀI 3,459,000 3,459,000

23 Trang 13 Lớp: 54CD NGuYỄN VĂN CÔNG 1,404,000 1,404, NGuYỄN VĂN SINH 1,482,000 1,482,000 Lớp: 54CD TRẦN VĂN CƯỜNG 936, , KIỀu VĂN HẢI 1,170,000 1,170, NGuYỄN HỒNG THẠCH 6,474,000 6,474, TRỊNH ðức THuẬN 2,496,000 2,496,000 Lớp: 54CD NGuYỄN MINH HẢI 702, , TRẦN VĂN NGHIÊM 2,574,000 2,574, ðào BÁ THuẤN 3,198,000 3,198, ðỗ VĂN TIẾN 2,106,000 2,106, TRẦN VĂN TỴ 4,524,000 4,524,000 Lớp: 54CD ðào GIA MẠNH 2,652,000 2,652, NGuYỄN THANH TÙNG 2,652,000 2,652,000 Lớp: 54CD NGuYỄN CHÍ CƯỜNG 5,850,000 5,850, CAo VĂN DŨNG 1,404,000 1,404,000 Lớp: 54TRD ðỗ VĂN CƯỜNG 3,354,000 3,354, NGuYỄN VĂN TRIỀu 1,170,000 1,170, ðoàn NGỌC TÚ 4,056,000 4,056,000 Lớp: 55CD NGuYỄN VĂN CAo 3,978,000 3,978, ðinh VĂN CƯỜNG 3,276,000 3,276,000 Lớp: 55CD NGuYỄN TuẤN NGỌC 5,382,000 5,382,000 Lớp: 55CD NGuYỄN CÔNG ðại 234, ,000

24 Trang 14 Lớp: 55CD NGuYỄN VĂN PHÚ 2,106,000 2,106,000 Lớp: 55CD NGuYỄN VĂN SƠN 4,134,000 4,134,000 Lớp: 55CD NGuYỄN CÔNG DIỆM 2,394,000 2,394, HÀ NAM KHÁNH 1,404,000 1,404,000 Lớp: 56CD NGuYỄN VĂN DŨNG 4,524,000 4,524, GANBAT GANBAYAR 8,011,000 8,011, ðinh MẠNH HuẤN 4,212,000 4,212,000 Lớp: 56CD NGuYỄN VĂN THÔNG 4,212,000 4,212,000 Lớp: 56CD VŨ TRỌNG HỢP 2,964,000 2,964,000 Lớp: 56CD LÊ VĂN NHẠN 5,148,000 5,148,000 Lớp: 56TRD VŨ VĂN HƯNG 3,591,000 3,591,000 Lớp: 57CD TỐNG VIẾT ðôn 3,053,000 3,053, BÙI TRuNG KIÊN 4,649,000 4,649, NÔNG PHI LoNG 4,649,000 4,649, ðinh VĂN THANH 4,056,000 4,056, NGuYỄN HỒNG THuẬN 4,680,000 4,680, LÊ TRỌNG TuẤN 4,649,000 4,649,000 Lớp: 57CD VŨ ðình CHIẾN 4,068,000 4,068, TRẦN TRỌNG THANH 4,649,000 4,649,000

25 Lớp: 57CD3 Trang NGuYỄN VĂN BÌNH 3,744,000 3,744, NGuYỄN VĂN HIỆP 1,723,000 1,723, LÊ TRỌNG TÚ 3,900,000 3,900,000 Lớp: 57CD ðặng HỮu ðức 3,432,000 3,432, CẤN TRuNG TuẤN 156, ,000 Lớp: 57CD LÊ TuẤN DŨNG 2,652,000 2,652, NGuYỄN ðức QuÂN 4,524,000 4,524,000 Lớp: 57CD TRỊNH DuY CÔNG 1,723,000 1,723,000 Lớp: 57CDE LÊ XuÂN DIỆu 1,048,000 1,048,000 Lớp: 58CD HoÀNG NGỌC QuANG 1,699,000 1,699, BÙI THANH TuYỀN 5,287,000 5,287,000 Lớp: 58CD PHẠM NGỌC SƠN 1,699,000 1,699,000 Lớp: 58CDE NGuYỄN MINH ðạt 1,543,000 1,543, THoRN KIMMAB 9,126,000 9,126, HuM VeASNA 9,126,000 9,126,000 Lớp: 58TRD NGuYỄN HuY CHuNG 451, ,000 Cộng 23,634, ,125, ,759,000 Cộng Nhóm: Khoa: Khoa Kiến Trúc và Quy hoạch Lớp: 47KD NGuYỄN THÁI PHƯƠNG 51,000 51,000

26 Trang 16 Lớp: 48KD LÊ ðức THỌ 3,840,000 3,840,000 Lớp: 49KD PHẠM XuÂN THANH 2,280,000 2,280,000 Lớp: 50KD NGuYỄN VĂN BIỂu 936, , MAI THẾ NGHĨA 936, ,000 Lớp: 50KD ðầu ANH BẮC 936, ,000 Lớp: 51KD NGuYỄN HỮu HẢI LoNG 2,028,000 2,028,000 Lớp: 51KD BÙI THANH HIẾu 3,120,000 3,120, TRƯƠNG HuY HoÀNG 468, ,000 Lớp: 51KD HoÀNG NGỌC TRÚC LÂM 936, ,000 Lớp: 51KD PHẠM VŨ TRANG 1,560,000 1,560,000 Lớp: 51KD VŨ HÙNG DƯƠNG 6,153,000 6,153, NGuYỄN VĂN THẮNG 1,560,000 1,560,000 Lớp: 51KD LÊ TRỌNG HIỀN 3,666,000 3,666, PHÍ HẢI NINH 1,170,000 1,170,000 Lớp: 52KD TRẦN ðình CHÍNH 3,120,000 3,120,000 Lớp: 52KD BÙI DuY DŨNG 1,170,000 1,170, NGuYỄN VĂN KHANH 936, , VŨ VĂN PHƯƠNG 3,386,000 3,386,000

27 Trang 17 Lớp: 52KD TRẦN MINH HoÀNG 2,400,000 2,400,000 Lớp: 52KD TRẦN QuANG HẢI 5,728,000 5,728, TRỊNH THANH LINH 468, , NGuYỄN THỊ THÙY NHuNG 3,276,000 3,276, NGuYỄN VĂN THÀNH 6,128,000 6,128, LÊ THu THỦY 2,452,000 2,452,000 Lớp: 52KD NGuYỄN HoÀNG HIỆP 5,780,000 5,780, NGuYỄN VĂN QuẢNG 3,120,000 3,120, LÊ DuY THuYẾT 702, ,000 Lớp: 52KD ðỗ QuỐC ANH 2,052,000 2,052, TRẦN VĂN THẠCH 2,652,000 2,652,000 Lớp: 53KD PHẠM QuÝ NAM 2,418,000 2,418, PHẠM ðình SƠN 936, ,000 Lớp: 53KD PHẠM ðình HANH 2,028,000 2,028, TRẦN CÔNG LINH 2,340,000 2,340, NGuYỄN HoÀNG LoNG 1,404,000 1,404,000 Lớp: 53KD PHAN QuANG DuY 2,808,000 2,808, ðào HoÀNG SƠN 1,638,000 1,638, NGuYỄN MẠNH TuẤN 1,482,000 1,482,000 Lớp: 53KD PHẠM THỊ NGỌC QuỲNH 3,458,000 3,458, VƯƠNG ðình TẤN 1,872,000 1,872, HoÀNG BÁ TRuNG 780, ,000

28 Trang 18 Lớp: 53KD NGuYỄN CÔNG BẰNG 7,161,600 7,161, TRẦN VĂN HIẾu 468, , LÊ NGuYÊN 2,652,000 2,652,000 Lớp: 53KD NGHIÊM TRÙNG DƯƠNG 5,304,000 5,304, BÙI HÙNG HIỆP 3,276,000 3,276, DƯƠNG MINH LuÂN 3,042,000 3,042, NGuYỄN QuANG TuẤN 2,466,000 2,466,000 Lớp: 53KD LÊ VĂN CƯỜNG 3,744,000 3,744, PHẠM QuYẾT TIẾN 702, , ðàm QuANG TRuNG 1,248,000 1,248,000 Lớp: 53KD LÊ MINH CƯỜNG 1,404,000 1,404, TÔ QuANG ðức 3,237,000 3,237, PHẠM THỊ HƯƠNG 936, , NGuYỄN THu THỦY 7,886,000 7,886, VŨ VIỆT TIẾN 780, ,000 Lớp: 54KD NGuYỄN HuY CÔNG 2,106,000 2,106, VŨ THIỆN DŨNG 1,638,000 1,638, BẠCH DuY PHƯƠNG 1,170,000 1,170, NGÔ VĂN TÙNG 2,340,000 2,340,000 Lớp: 54KD LƯƠNG CÔNG HÀI 3,744,000 3,744, ðoàn PHÚ HẢI 1,638,000 1,638, NGuYỄN VĂN LÃNH 4,914,000 4,914, NGuYỄN THỊ NGỌC 1,404,000 2,028,000 3,432, LÊ VĂN THỐNG 2,730,000 2,730, NGuYỄN VĂN TuÂN 780, , VŨ DuY TÙNG 2,574,000 2,574,000

29 Trang 19 Lớp: 54KD NGuYỄN THỊ THu HÀ 4,056,000 4,056, ðào XuÂN HÒA 2,964,000 2,964, DƯƠNG TIẾN LỢI 5,616,000 5,616, HỒ THỊ MAI 2,496,000 2,496, LÊ VĂN MINH 936, , LÊ THỊ TRANG 1,872,000 1,872,000 Lớp: 54KD NGuYỄN NGỌC ANH 5,148,000 5,148, NGuYỄN XuÂN KIÊN 4,758,000 4,758, NGuYỄN HỮu NAM 2,106,000 2,106, NGuYỄN HỮu THẢo 1,404,000 1,404, HoÀNG THỌ THI 1,638,000 1,638, NGuYỄN THÀNH TRuNG 1,404,000 1,404,000 Lớp: 54KD QuẢNG TRỌNG TÙNG 468, ,000 Lớp: 54KD NGuYỄN QuANG HuY 1,119,000 1,119, NGuYỄN XuÂN HƯNG 3,042,000 3,042, TRẦN HÙNG LINH 4,290,000 4,290, LÊ QuỐC VƯƠNG 3,432,000 3,432,000 Lớp: 54QH ðặng BA DuY 4,045,000 4,045, DƯƠNG VĂN HẢI 2,808,000 2,808, NGuYỄN VĂN KHÁNH 3,325,000 3,325, ðoàn VĂN NGuYỆN 5,928,000 5,928, PHẠM THỊ HỒNG NHuNG 702, , PHẠM ðình THÁI 2,028,000 2,028, TRẦN ðức THẮNG 1,560,000 1,560,000 Lớp: 54QH NGuYỄN VĂN BÌNH 1,170,000 1,170, NGuYỄN DuY HỘI 3,978,000 3,978, LÊ HÙNG 2,808,000 2,808, PHẠM DuY TIẾN 702, , ,000

30 Trang 20 Lớp: 55KD HoÀNG ðại KIM 2,793,000 2,793,000 Lớp: 55KD TRẦN MINH TIẾN 4,212,000 4,212,000 Lớp: 55KD BÙI TIẾN PHÚ 2,574,000 2,574,000 Lớp: 55KD HÀ VĂN MẠNH 7,098,000 7,098,000 Lớp: 55KDCLC TÔ QuANG CẦM 3,276,000 3,276,000 Lớp: 55QH VŨ MINH ðức 2,660,000 2,660, NGuYỄN YẾN NHuNG 2,652,000 2,652, LÊ CHÍ TRuNG 4,992,000 4,992,000 Lớp: 55QH NGuYỄN QuANG PHÚC 2,964,000 2,964,000 Lớp: 56KD TRẦN LÊ VÂN 2,964,000 2,964,000 Lớp: 56KD TRỊNH XuÂN HÙNG 468, ,000 Lớp: 56QH ðỗ ðăng ðương 3,120,000 3,120, NGuYỄN VĂN THIỆu 3,993,000 3,993, TRẦN THANH TÙNG 702, ,000 Lớp: 57KD DƯƠNG ANH TuẤN 3,120,000 3,120,000 Lớp: 57KD PHÙNG VĂN ðạt 2,496,000 2,496, NGuYỄN THỊ TÚ LỆ 468, , VŨ ðình TÚ 2,808,000 2,808,000

31 Lớp: 57KD3 Trang BÙI CÔNG CÔN 2,496,000 2,496, NGuYỄN ðắc NAM 3,120,000 3,120,000 Lớp: 57KD TRẦN ANH DŨNG 925, ,000 Lớp: 57KD ðặng THẾ ANH 2,184,000 2,184,000 Lớp: 57KD ðặng TÀI THu 1,560,000 1,560,000 Lớp: 57QH LÊ VĂN HẢI NGÀN 2,964,000 2,964, NGuYỄN HỮu TuẤN 2,964,000 2,964,000 Lớp: 58KD NGuYỄN VĂN TÂM 4,039,000 4,039,000 Lớp: 58KD BÙI MAI HƯƠNG 139, ,000 Lớp: 58QH BÙI NGỌC CƯỜNG 3,727,000 3,727, BÙI ðức KIÊN 3,103,000 3,103, NGuYỄN THẾ TÚ 3,727,000 3,727,000 Cộng 57,798, ,625, ,423,600 Cộng Nhóm: Khoa: Khoa C khí XD Lớp: 48KG NGuYỄN VĂN CƯỜNG 702, ,000 Lớp: 50KG LÊ VĂN PHÚ 2,262,000 2,262,000 Lớp: 50KM NGuYỄN TIẾN NHẬN 4,134,000 4,134,000

32 Trang 22 Lớp: 51KG NGuYỄN VĂN QuYỀN 2,340,000 2,340, VƯƠNG VĂN TRuNG 702, ,000 Lớp: 52KG TẠ MẠNH HÙNG 2,715,000 2,715, TÀo ðức THỊNH 1,170,000 1,170,000 Lớp: 52KG NGuYỄN TRuNG ðức 3,060,000 3,060, NGuYỄN VĨNH HuY 4,821,000 4,821, VŨ PHI TRƯỜNG 5,090,000 5,090,000 Lớp: 52KM NGuYỄN VĂN DuẨN 6,006,000 6,006, NGÔ SoNG HẢI 1,293,000 1,293, NGuYỄN VĂN THẠCH 3,276,000 3,276,000 Lớp: 52KM TẠ VĂN DuY 3,042,000 3,042, LƯƠNG THÀNH LoNG 936, , NGuYỄN VĂN THÚY 3,277,000 3,277, TRẦN VĂN TuẤN 2,730,000 2,730,000 Lớp: 53KG HÀ MẠNH HƯNG 2,262,000 2,262, ðoàn VIẾT LuẬT 2,808,000 2,808, ðặng QuỐC TÂN 2,574,000 2,574, HoÀNG NGỌC TuYỀN 1,560,000 1,560,000 Lớp: 53KG LÊ VĂN HÀ 8,102,000 8,102, TRẦN VĂN LoNG 7,698,000 7,698, HỒ VIẾT MINH 2,808,000 2,808, HÀ VĂN MÙI 5,070,000 5,070,000 Lớp: 53KM ðào KIM CƯƠNG 141, , HoÀNG CÔNG CƯƠNG 532, , ðào ðức THuẬN 532, ,000

33 Trang 23 Lớp: 53KM NGuYỄN TIẾN DŨNG 3,120,000 3,120, TRỊNH ðình NGỌC 1,560,000 1,560, NGuYỄN ANH TÚ 702, , ,000 Lớp: 54KG DƯƠNG VŨ HoÀNG 4,056,000 4,056, TẠ ðức HoÀNG 3,325,000 3,325, DƯƠNG VĂN THÀNH 5,694,000 5,694, HoÀNG VĂN THu 936, , , LƯƠNG THỊ THuY 5,304,000 5,304,000 Lớp: 54KG LÊ VĂN KHÁNH 4,368,000 4,368, NGÔ QuANG TRƯỞNG 3,120,000 3,120, TRẦN ðức VIỆT 4,389,000 4,389,000 Lớp: 54KM HoÀNG NGỌC ANH HINH 2,028,000 2,028, NGuYỄN XuÂN KHANG 5,382,000 5,382, CAo TẤT LỘC 702, , DƯƠNG VĂN NGỌC 1,404,000 1,404,000 Lớp: 54KM NGuYỄN MẠNH CHIẾN 5,772,000 5,772, HoÀNG VĂN ðồng 468, ,000 69, HỒ TRuNG KIÊN 702, , MAI NGỌC PHÚ 2,964,000 2,964, ðỗ VĂN TÙNG 3,120,000 3,120,000 Lớp: 54KM ðặng ðức CHI 4,296,000 4,296, VƯƠNG QuỐC HÙNG 5,187,000 5,187,000 Lớp: 55KG NGuYỄN HuY HIẾu 4,524,000 4,524, ðoàn THẾ NAM 6,084,000 6,084,000

34 Lớp: 56KG1 Trang NGuYỄN VĂN NGuYỆN 4,368,000 4,368, THÂN VĂN QuANG 3,591,000 3,591,000 Lớp: 56KM NGuYỄN TRuNG ðức 3,260,000 3,260,000 Lớp: 57KG PHẠM MINH QuÂN 3,276,000 3,276,000 Lớp: 57KM NGuYỄN QuANG LÃM 3,718,000 3,718,000 Lớp: 58KG ðỗ VĂN CHÂu 3,259,000 3,259, PHẠM HẢI ðăng 3,883,000 3,883, NGuYỄN MẬu GIÁP 4,507,000 4,507, ðinh VĂN THANH 3,415,000 3,415,000 Lớp: 58KM BÙI QuANG TuẤN 2,635,000 2,635,000 Cộng 10,530, ,107, ,637,000 Cộng Nhóm: Khoa: Chất Lư ng Cao Lớp: 52KSDT NGuYỄN NGỌC BẮC 470, , VŨ KHÁNH TÂN 800, ,000 Lớp: 53KSCT ðoàn ðình HIẾu 2,676,000 2,676,000 Lớp: 53KSDT VŨ VĂN THẾ 3,008,000 3,008,000 Lớp: 56CLC NGuYỄN VĂN ðông 2,068,000 2,068,000 Lớp: 57CLC ðặng HuY THỂ 2,538,000 2,538, LÊ VĂN ToÀN 2,538,000 2,538,000

35 Lớp: 57CLC2 Trang TRẦN DuY TRƯỜNG 4,324,000 4,324,000 Lớp: 58CLC NGuYỄN ðức MINH 3,473,000 3,473,000 Cộng 21,895,000 21,895,000 Cộng Nhóm: Khoa: Khoa Kinh Tế va Quản lý XD Lớp: 48KT NGuYỄN ðình TuẤN 468, ,000 Lớp: 50QD PHẠM VĂN CAo 3,120,000 3,120,000 Lớp: 51KT ðỗ THẾ HIỂN 234, , NGuYỄN ðình THI 5,445,000 5,445, NGuYỄN ðức THƯỢNG 2,340, ,000 2,652,000 Lớp: 51KT PHẠM ðình THỌ 2,028,000 2,028,000 Lớp: 51QD TRẦN HẢI DŨNG 4,758,000 4,758,000 Lớp: 52KT NGÔ VĂN QuÂN 4,383,000 4,383,000 Lớp: 52KT NGuYỄN KIM LÂM 2,418,000 2,418, NGuYỄN DuY LoNG 1,170,000 1,170,000 Lớp: 52QD TRẦN VĂN DŨNG 2,808,000 2,808, LƯu CÔNG LINH 3,583,500 3,583,500 Lớp: 53KT DƯƠNG VŨ TuẤN ANH 3,780,000 3,780, TRẦN THỊ BÍCH PHƯỢNG 2,262,000 2,262, NGuYỄN VĂN TÙNG 2,574,000 2,574,000

36 Trang 26 Lớp: 53KT NGuYỄN CAo CƯỜNG 3,931,200 3,931,200 Lớp: 53KT NGuYỄN SỸ SƠN 6,473,000 6,473,000 Lớp: 53KT HoÀNG QuANG PHÚ 2,574,000 2,574,000 Lớp: 53QD PHÙNG VĂN ðạt 702, , , LÊ VIỆT HÀ 2,876,000 2,876, TRẦN HỒNG QuANG -1,275,000 2,835,000 1,560, TRẦN ANH THƯ 468,000-88, , NGuYỄN XuÂN TRƯỜNG 7,215,000 7,215, NGuYỄN DuY VŨ 418, ,000 Lớp: 54KT LÊ DuY TÚ 2,028,000 2,028,000 Lớp: 54KT LÊ XuÂN ðức 3,198,000 3,198, NGuYỄN XuÂN GIANG 2,652,000 2,652, NGuYỄN QuANG HoAN 936, , ðinh VĂN PHoNG 3,588,000 3,588,000 Lớp: 54KT HoÀNG VIỆT DỰ 1,560,000 1,560, NGuYỄN HÀ HoÀI LY 3,417,000 3,417, VŨ HẢI NAM 936, ,000 Lớp: 54KT LÊ VĂN THƯỜNG 2,652,000 2,652,000 Lớp: 54KT LÊ VĂN CƯỜNG 2,801,000 2,801, NGuYỄN HỒNG SƠN 539, ,000 Lớp: 54QD NGHIÊM XuÂN DuY 1,560,000 1,560, BÙI THỊ LIÊN HƯƠNG 3,417,000 3,417, VŨ VĂN MẠNH 1,759,000 1,759, NGÔ QuANG TÚ 3,916,000 3,916,000

37 Trang 27 Lớp: 54QD ðinh TuẤN ANH 2,340,000 2,340, CHu THỊ THu HIỀN 1,475,000 1,475, HỒ TỰ HỢP 468, , NGuYỄN THỊ HỒNG THỦY 2,340,000 2,340, TRẦN TÍN 2,808,000 2,808, NGuYỄN VĂN TÙNG 1,560,000 1,560,000 Lớp: 55KT NGuYỄN TIẾN TÙNG 5,616,000 5,616,000 Lớp: 55KT VŨ MINH KHoA 3,744,000 3,744,000 Lớp: 55KT NGuYỄN ðức DƯƠNG 2,106,000 2,106,000 Lớp: 55QD ðinh VĂN ðức 3,510,000 3,510, MAI TuẤN HoÀNG 3,588,000 3,588, PHẠM VĂN ToÀN 5,304,000 5,304,000 Lớp: 56KT NGuYỄN HỒNG HẠNH 3,863,000 3,863, NGuYỄN ðình THÀNH 4,056,000 4,056,000 Lớp: 56KT NGuYỄN VIẾT HÙNG 3,588,000 3,588,000 Lớp: 57KT CAo VĂN THẮNG 2,652,000 2,652,000 Lớp: 57QD NGuYỄN VĂN DIỆu 3,452,000 3,452,000 Lớp: 58BDS NGuYỄN SỸ ðạt 3,727,000 3,727, NGuYỄN CÔNG SƠN 2,479,000 2,479, ðinh VĂN TIẾN 4,585,000 4,585,000

38 Lớp: 58KT1 Trang NGuYỄN TIẾN DŨNG 3,727,000 3,727, TRẦN THỊ HIÊN 3,727,000 3,727,000 Lớp: 58KT TRẦN THỊ MAI DuYÊN 2,340,000 2,340,000 Lớp: 58QD SÁI MẠNH TuẤN HÙNG 2,947,000 2,947,000 Cộng 17,679, ,984, ,663,700 Cộng Nhóm: Khoa: Khoa Vật Liệu XD Lớp: 47VL LÊ VĂN DƯƠNG 931, ,000 Lớp: 51VL VŨ VĂN MẠNH -312,000 1,014, , TRỊNH ðăng THẠCH 1,170,000 1,170,000 Lớp: 52VL ðỗ QuANG HuY 1,865,000 1,865, ðỗ HuY TuÂN 468, , NGuYỄN HuY VŨ 1,872,000 1,872,000 Lớp: 52VL PHÙNG VĂN MẠNH 2,793,000 2,793, NGuYỄN MẠNH TuẤN 468, ,000 Lớp: 52VL TRẦN MẠNH TuẤN 3,849,000 3,849,000 Lớp: 53VL PHẠM TuẤN ANH 1,404,000-1,400,000 4,000 Lớp: 53VL NGuYỄN DANH BẮC 6,484,000 6,484, VŨ TIẾN ðạt 3,512,000 3,512,000

39 Trang 29 Lớp: 53VL TRẦN VĂN HIẾu 1,638,000 1,638, NGuYỄN VĂN THÁI 4,134,000 4,134, VŨ ðình THẾ 780, , NGuYỄN VĂN TRÌNH 234, ,000 Lớp: 53VL ðoàn MẠNH HuY 3,900,000 3,900, NGuYỄN KHẮC KIÊN 2,730,000 2,730, TRƯƠNG QuỐC MẠNH 4,035,000 4,035, NGuYỄN VĂN NGuYÊN 3,744,000 3,744,000 Lớp: 54VL PHAN THANH HẢI 2,184,000 2,184, NGuYỄN VĂN LỰC 2,184,000 2,184,000 Lớp: 54VL BÙI VĂN QuYỀN 2,926,000 2,926, MAI VĂN THIỆP 4,522,000 4,522, TRỊNH VĂN ToẢN 4,126,000 4,126,000 Lớp: 54VL ðoàn MẠNH DŨNG 2,340,000 2,340, HoÀNG THẠCH DƯƠNG 5,148,000 5,148, PHẠM VĂN NGHĨA 5,460,000 5,460, NGuYỄN VĂN QuANG 4,056,000 4,056, NGuYỄN VĂN QuÝ 1,404,000 1,404, PHẠM ðình SĨ 5,304,000 5,304, NGuYỄN ðăng TÙNG 1,170,000 1,170,000 Lớp: 54VL HÀ MINH TÙNG 6,474,000 6,474,000 Lớp: 54VL NGuYỄN TIẾN DŨNG 2,808,000 2,808, NGuYỄN KHẮC ðiệp 1,092,000 1,092, LÊ CÔNG HÀ 5,003,000 5,003, CHu NGỌC MINH 2,028,000 2,028, HỒ XuÂN TRÌNH 3,198,000 3,198,000

40 Lớp: 55VL1 Trang TRẦN HẢI ðăng 2,340,000 2,340, NGuYỄN VĂN NGHIỆP 4,992,000 4,992,000 Lớp: 55VL LÊ ANH MINH 3,857,000 3,857,000 Lớp: 56VL NGuYỄN MẠNH CƯỜNG 3,120,000 3,120,000 Lớp: 57VL PHẠM VĂN THẾ 2,964,000 2,964,000 Lớp: 58VL NGuYỄN ðức DuẨN 607, , TRẦN MINH QuÂN 4,507,000 4,507, TRƯƠNG MẠNH QuỲNH 3,883,000 3,883, NGuYỄN VĂN THƯỞNG 1,075,000 1,075,000 Lớp: 58VL NGuYỄN VĂN NAM 3,259,000 3,259, TRẦN VĂN TuẤN 2,791,000 2,791,000 Cộng 16,302, ,833, ,135,000 Cộng Nhóm: Khoa: Khoa XD DD và CN Lớp: 48XD VŨ MINH HIẾu 1,872,000 1,872,000 Lớp: 51XD HoÀNG VĂN DŨNG 468, ,000 Lớp: 51XD NGuYỄN MẠNH LINH 936,000 2,340,000 3,276,000 Lớp: 52XD PHẠM VĂN CẢNH 702, ,000 Lớp: 52XD LÊ ðức LÂM 1,248,000 1,248, NGuYỄN MẬu THÌN -2,640,000 4,278,000 1,638,000

41 Trang 31 Lớp: 52XD CAo TRuNG HIẾu 3,591,000 3,591, NGuYỄN VĂN KHANG 3,172,000 3,172, NGuYỄN ðức THẮNG 5,850,000 5,850,000 Lớp: 52XD PHAN THANH LoNG 6,864,000 6,864,000 Lớp: 52XD TRẦN HỒNG TRƯỜNG 2,340,000 2,340, ðàm VĂN TÙNG 2,715,000 2,715,000 Lớp: 52XD NGuYỄN TuẤN NAM 2,340,000 2,340, TRẦN VĂN QuYẾT 720, , BÙI THANH TIỀN 4,914,000 4,914,000 Lớp: 53XD PHẠM ðình AN 6,732,000 6,732,000 Lớp: 53XD NGuYỄN HuY CHIẾN 5,616,000 5,616, BÙI ðức TÍNH 936, ,000 Lớp: 53XD BÙI NGỌC NAM 234, , , ðặng VĂN TIẾP 4,205,000 4,205, QuÁCH VĂN TuYỂN 3,443,000 3,443,000 Lớp: 53XD NGuYỄN NGỌC DuY 3,192,000 3,192, NGuYỄN CÔNG HƯNG 1,170,000 1,560,000 2,730, NÔNG NGuYỄN THÀNH -324,000 5,238,000 4,914, PHẠM VĂN TuẤN 2,052,000 2,052,000 Lớp: 53XD NGuYỄN THẾ BẮC 7,098,000 7,098,000 Lớp: 53XD PHẠM CÔNG TIN 3,333,000 3,333, PHẠM KHÁNH ToÀN 1,638,000 1,638,000

42 Trang 32 Lớp: 53XD PHẠM VĂN HoÀNG 5,109,000 5,109, VŨ TRỌNG HƯỞNG 4,928,000 4,928, NGuYỄN VĂN TIẾN 976, ,000 Lớp: 54XD TRƯƠNG VĂN HuỲNH 234, , TRẦN VĂN TuẤN 1,170,000 1,170,000 Lớp: 54XD LƯƠNG NGỌC KHÔI 1,560,000 1,560, THÁI HoÀNG LoNG 1,560,000 1,560, NGÔ ðức NAM 1,560,000 1,560,000 Lớp: 54XD NGuYỄN QuỐC HuY 2,261,000 2,261, BÀN KIM LÁN 1,560,000 1,560,000 Lớp: 54XD ðỗ ðình KHÁNH 2,501,000 2,501,000 Lớp: 54XD NGuYỄN VĂN ÂN 4,758,000 4,758, NGuYỄN HỮu CAo 3,120,000 3,120, MỴ DuY TÂN 2,964,000 2,964, VŨ SƠN TÙNG 234, , ulambayar ZoLKHuu 300, ,000 Lớp: 54XD NGuYỄN QuỐC QuYẾT 6,084,000 6,084, LÊ THẠC ToÀN 4,446,000 4,446,000 Lớp: 54XD NGuYỄN ðình QuÂN 2,730,000 2,730,000 Lớp: 54XD NGuYỄN HoÀNG ANH 1,560,000 1,560,000 Lớp: 55XD VŨ NGỌC NHÃ 468, ,000

43 Trang 33 Lớp: 55XD HoÀNG HẢI PHoNG 702, ,000 Lớp: 55XD QuÁCH VĂN CHÚC 5,324,000 5,324, DƯƠNG VĂN DŨNG 4,123,000 4,123, NGuYỄN TIẾN DƯƠNG 5,772,000 5,772, VY ðức TRỌNG 4,056,000 4,056,000 Lớp: 55XD PHẠM VĂN HẬu 3,900,000 3,900,000 Lớp: 55XD HoÀNG THANH TuẤN 2,496,000 2,496,000 Lớp: 55XD NGÔ ðức ðạt 1,638,000 1,638,000 Lớp: 55XD QuÁCH HỮu ðịnh 3,247,000 3,247,000 Lớp: 55XD ðặng XuÂN TuÂN 1,862,000 1,862,000 Lớp: 56XD NGuYỄN VĂN TÂN 3,120,000 3,120, ðỗ THANH TRuYỀN 1,872,000 1,872,000 Lớp: 56XD NGuYỄN QuANG LƯu 3,744,000 3,744, TRƯƠNG VĂN MÌ 5,148,000 5,148, BÙI TIẾN THÀNH 1,872,000 1,872, NGuYỄN VIẾT TuẤN 5,148,000 5,148,000 Lớp: 56XD HÀ CÔNG QuANG 2,660,000 2,660,000 Lớp: 56XD NGuYỄN HoÀNG MINH 3,062,000 3,062,000

44 Trang 34 Lớp: 56XD LƯƠNG TRuNG KỲ 2,660,000 2,660, NGHIÊM VĂN NGuYÊN 4,056,000 4,056, NGuYỄN DuY QuANG 3,744,000 3,744,000 Lớp: 57XD CAo VĂN DƯƠNG 4,680,000 4,680, NGuYỄN VĂN HẢI 3,276,000 3,276, PHAN TRỌNG oánh 3,984,000 3,984,000 Lớp: 57XD TRẦN ðức ANH 3,984,000 3,984, PHẠM MINH TRÍ 3,432,000 3,432,000 Lớp: 57XD HoÀNG NGỌC CẢNH 1,191,000 1,191, TRẦN XuÂN ðô 4,680,000 4,680, HÀN CHÍ TÚ 3,319,000 3,319,000 Lớp: 57XD TRẦN VĂN TuẤN 4,524,000 4,524,000 Lớp: 57XD TRẦN ðức MINH 3,432,000 3,432,000 Lớp: 57XD HoÀNG VĂN ToÀN 3,984,000 3,984,000 Lớp: 58XD VŨ ðình HuẤN 451, ,000 Lớp: 58XD TRỊNH GIANG ANH 4,507,000 4,507, NGuYỄN TRuNG ðức 1,699,000 1,699, MAI VĂN HỮu 451, , ðới SỸ NGỌC 4,507,000 4,507,000 Lớp: 58XD NGuYỄN VĂN CƯƠNG 4,507,000 4,507,000

Stt Họ và tên Ngày sinh Mã trường SBD Văn Toán Tổng THPT 1 Nguyễn Minh Hằng 22/12/ Minh Khai 2 Hoàng Thị Liên 16/07/2

Stt Họ và tên Ngày sinh Mã trường SBD Văn Toán Tổng THPT 1 Nguyễn Minh Hằng 22/12/ Minh Khai 2 Hoàng Thị Liên 16/07/2 1 Nguyễn Minh Hằng 22/12/2001 21030107 730231 8.5 8.5 55.5 Minh Khai 2 Hoàng Thị Liên 16/07/2001 21030113 730402 8.25 8.75 55 Minh Khai 3 Nguyễn Thị Khuyên 30/12/2001 21030113 730381 8.5 8 54.5 Minh Khai

Chi tiết hơn

ĐIỂM THI HỌC KỲ 2 KHỐI 10 VÀ 11 CÁC MÔN: TOÁN, VĂN, LÝ, HÓA, ANH STT SBD Lớp Họ tên Ngày sinh Phòng thi Toán Ngữ văn Vật lý A1 NGUYỄN HỒNG

ĐIỂM THI HỌC KỲ 2 KHỐI 10 VÀ 11 CÁC MÔN: TOÁN, VĂN, LÝ, HÓA, ANH STT SBD Lớp Họ tên Ngày sinh Phòng thi Toán Ngữ văn Vật lý A1 NGUYỄN HỒNG ĐIỂM THI HỌC KỲ 2 KHỐI 10 VÀ 11 CÁC MÔN: TOÁN, VĂN, LÝ, HÓA, ANH STT SBD Lớp Họ tên Ngày sinh Phòng thi Toán Ngữ văn Vật lý 1 100001 10A1 NGUYỄN HỒNG AN 11/12/2000 1 10 7.5 9.5 9 8.5 2 100003 10A1 DƯƠNG

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học:

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học: Phòng thi: PA01 1 100001 Lê Hồng An 1/29/2003 Nam A11 2 100002 Phạm Thành An 6/9/2003 Nam A2 3 100003 Lê Hoàng Anh 4/4/2003 Nam A6 4 100004 Lê Tuấn Anh 10/28/2003 Nam A5 5 100005 Lý Hoàng Trâm Anh 4/7/2003

Chi tiết hơn

Xep lop 12-13

Xep lop 12-13 TRƯỜNG THCS TRẦN VĂN ƠN DANH SÁCH CHÍNH THỨC HỌC SINH 7 NĂM HỌC 2012-2013 S Lop HoLot Ten R O lop moi 1 6a7 Đặng Quế Kim Anh x G T 7A1 2 6a1 Đoàn Tuấn Anh G T 7A1 3 6a7 Lê Nguyễn Mai Anh x G T 7A1 4 6a1

Chi tiết hơn

Số hồ sơ Số báo danh DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN DIỆN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN - TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số: 3729/QĐ-ĐHYHN ngày 0

Số hồ sơ Số báo danh DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN DIỆN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN - TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số: 3729/QĐ-ĐHYHN ngày 0 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN DIỆN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN - TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số: 3729/QĐ-ĐHYHN ngày 08/08/2019) 1 01007596 VŨ TÙNG LÂM 23/04/1995 Nam 7720101 Y khoa 2NT 0.5

Chi tiết hơn

document

document UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI HSG THÀNH PHỐ 2015-2016 1 Tống Phi Hải 06/09/1996 Nam

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN QUÀ TẶNG CHƯƠNG TRÌNH 'MỞ TÀI KHOẢN NHẬN 30K GIAO DỊCH TRÚNG QUÀ 300 TRIỆU (1/3/ /3/2018) STT Họ và tên Số tài khoản S

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN QUÀ TẶNG CHƯƠNG TRÌNH 'MỞ TÀI KHOẢN NHẬN 30K GIAO DỊCH TRÚNG QUÀ 300 TRIỆU (1/3/ /3/2018) STT Họ và tên Số tài khoản S DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN QUÀ TẶNG CHƯƠNG TRÌNH 'MỞ TÀI KHOẢN NHẬN 30K GIAO DỊCH TRÚNG QUÀ 300 TRIỆU (1/3/2018 31/3/2018) STT Họ và tên Số tài khoản Số điện thoại Giá trị quà tặng (VND) 1 NGUYEN VAN SON

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG VND CHI TIÊU TÍCH LŨY TUẦN STT Tên Chủ Thẻ CMT Số điện thoại Số Tiền Trúng 1 PHUNG THI HOANG NGA ***

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG VND CHI TIÊU TÍCH LŨY TUẦN STT Tên Chủ Thẻ CMT Số điện thoại Số Tiền Trúng 1 PHUNG THI HOANG NGA *** DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG 1.500.000VND CHI TIÊU TÍCH LŨY TUẦN STT Tên Chủ Thẻ CMT Số điện thoại Số Tiền Trúng 1 PHUNG THI HOANG NGA 135258*** 0948873*** 1,500,000 2 NG THI THANH HUONG 131509*** 0983932***

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH DANH SÁCH LỚP ÔN TẬP THI THPT 2019 (BUỔI CHIỀU) Lớp KHTN : C1,C2,C5,C6,C7 Lớp KHXH: C3,C4,C8,C9,C10,C11,C12 TT Lớp Lớp KHTN

TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH DANH SÁCH LỚP ÔN TẬP THI THPT 2019 (BUỔI CHIỀU) Lớp KHTN : C1,C2,C5,C6,C7 Lớp KHXH: C3,C4,C8,C9,C10,C11,C12 TT Lớp Lớp KHTN 1 C1 C1 Trịnh Nữ Hoàng Anh x x x x 2 C1 C1 Dương Gia Bảo x x x x 3 C1 C1 Võ Minh Cường x x x x 4 C1 C1 Phùng Thị Mỹ Duyên x x x x 5 C1 C1 Trương Nguyễn Kỳ Duyên x x x x 6 C1 C1 Phạm Thành Đạt x x x x 7

Chi tiết hơn

` DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG ĐỢT 2 CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CHUNG BƯỚC TRẢI NGHIỆM, SONG HÀNH KHÁM PHÁ STT Số thẻ 3 số cuối CMND Họ tên Quà tặng

` DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG ĐỢT 2 CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CHUNG BƯỚC TRẢI NGHIỆM, SONG HÀNH KHÁM PHÁ STT Số thẻ 3 số cuối CMND Họ tên Quà tặng DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG ĐỢT 2 CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CHUNG BƯỚC TRẢI NGHIỆM, SONG HÀNH KHÁM PHÁ STT Số thẻ 3 số cuối CMND Họ tên Quà tặng 1 538742******7691 ****829 TRUONG VAN PHUC Vali cao cấp

Chi tiết hơn

1234_Danh sach KH ung ho Hanh trinh Cuoc song

1234_Danh sach KH ung ho Hanh trinh Cuoc song DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH TRÌNH CUỘC SỐNG QUA CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẶNG KỶ NIỆM HỢP ĐỒNG ĐẦU TIÊN Chương trình Hành Trình Cuộc Sống do AIA Việt Nam và Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em Việt Nam

Chi tiết hơn

DSHS_theoLOP

DSHS_theoLOP Lớp: 12A1 Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Đức Việt 1 1701718197 Nguyễn Quỳnh Anh 23-10-2002 Nữ x x 2 1701718198 Nguyễn Việt Anh 02-04-2002 Nam x 3 1701718199 Lê Trần Ngọc Ánh 04-08-2002 Nữ x x 4 1701718200

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG GIẢI NGÀY VÀNG ĐỢT 1-21/06/2019 STT TÊN KHÁCH HÀNG CIF 1 NGO THI QUY LOC PHAM THI HONG ANH PH

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG GIẢI NGÀY VÀNG ĐỢT 1-21/06/2019 STT TÊN KHÁCH HÀNG CIF 1 NGO THI QUY LOC PHAM THI HONG ANH PH DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG GIẢI NGÀY VÀNG ĐỢT 1-21/06/2019 STT TÊN KHÁCH HÀNG CIF 1 NGO THI QUY LOC 103509276 2 PHAM THI HONG ANH 102328089 3 PHAM QUOC CONG 117216708 4 PHUNG THE HIEP 104985128 5

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng" Thời gian: 16/4/ /4/2019 STT HỌ TÊ

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng Thời gian: 16/4/ /4/2019 STT HỌ TÊ DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN 50.000Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng" Thời gian: 16/4/2019-30/4/2019 STT HỌ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ HOÀN TIỀN (cho nạp tiền ĐT) 1 NGUYEN

Chi tiết hơn

DSKTKS Lần 2

DSKTKS Lần 2 Phòng số: 35 Tại phòng: 1 900001 9A3 Bùi Ngọc An 12/10/2004 2 900002 9A2 Lê Khánh An 22/10/2004 3 900003 9A3 Ngô Phương An 24/07/2004 4 900004 9A4 Nguyễn Hải An 13/03/2004 5 900005 9A3 Chu Quang Anh 25/09/2004

Chi tiết hơn

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1/2018 (HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC) TT NGÀNH - CƠ SỞ MSSV HỌ TÊN PHÁI NGÀY SINH XẾP LOẠI TN GHI CHÚ 1 Ngữ văn Anh - Đinh Ti

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1/2018 (HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC) TT NGÀNH - CƠ SỞ MSSV HỌ TÊN PHÁI NGÀY SINH XẾP LOẠI TN GHI CHÚ 1 Ngữ văn Anh - Đinh Ti DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1/2018 (HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC) TT NGÀNH - CƠ SỞ MSSV HỌ TÊN PHÁI NGÀY SINH XẾP LOẠI TN GHI CHÚ 1 Ngữ văn Anh - Đinh Tiên Hoàng 1037011150 Bùi Minh Nhật Nam 05-12-1992 Trung

Chi tiết hơn

KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA - HK1-MÔN HÓA HỌC - K.11 Ngày kiểm tra : 10/10/2016 Học sinh vắng kiểm tra, giáo viên sẽ làm kiểm tra bổ sung tại lớp trước ngày

KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA - HK1-MÔN HÓA HỌC - K.11 Ngày kiểm tra : 10/10/2016 Học sinh vắng kiểm tra, giáo viên sẽ làm kiểm tra bổ sung tại lớp trước ngày KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA - HK1-MÔN HÓA HỌC - K.11 Ngày kiểm tra : 10/10/2016 Học sinh vắng kiểm tra, giáo viên sẽ làm kiểm tra bổ sung tại lớp trước ngày 20/10/2016 Những học sinh tô sai mã đề/sbd sẽ được

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI CHI TẠI LOTTE MART VỚI THẺ QUỐC TẾ MSB STT SỐ THẺ TÊN KHÁCH HÀNG

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI CHI TẠI LOTTE MART VỚI THẺ QUỐC TẾ MSB STT SỐ THẺ TÊN KHÁCH HÀNG DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI CHI TẠI LOTTE MART VỚI THẺ QUỐC TẾ MSB STT SỐ THẺ TÊN KHÁCH HÀNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5162xxxxxx6871 5162xxxxxx7129 5324xxxxxx2262 5324xxxxxx0796

Chi tiết hơn

Điểm KTKS Lần 2

Điểm KTKS Lần 2 Phòng số: 45 1 900236 9N Trần Minh Quang 03/01/2004 7.50 5.75 7.50 2 9N0001 9N Đào Hương An 24/04/2004 8.25 7.00 4.25 3 9N0002 9N Đỗ Quốc An 07/07/2004 7.50 5.75 4.00 4 9N0003 9N Hoàng Quế An 17/08/2004

Chi tiết hơn

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP HUẾ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2019 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG 2019 (ĐỢT 1: NGÀY 31/07/2019) STT Mã HS Họ tên Ngày sinh GT

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP HUẾ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2019 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG 2019 (ĐỢT 1: NGÀY 31/07/2019) STT Mã HS Họ tên Ngày sinh GT TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP HUẾ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2019 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG 2019 (ĐỢT 1: NGÀY 31/07/2019) 1 1900157 LÊ THỊ BẢO ÁNH 08/07/2001 Nữ 6220103 Hướng dẫn du lịch 2 2000011 NGUYỄN

Chi tiết hơn

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM MÃ TRƯỜNG GTS Mã hồ sơ Họ và tên DANH SÁCH Thí sinh đăng ký xét tuyển đại học chính quy n

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM MÃ TRƯỜNG GTS Mã hồ sơ Họ và tên DANH SÁCH Thí sinh đăng ký xét tuyển đại học chính quy n HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM MÃ TRƯỜNG GTS DANH SÁCH Thí sinh đăng ký đại học chính quy năm 2019 theo phương học bạ THPT (Cập nhật đến 17 giờ 00 ngày 23/6/2019) 0001 Nguyễn

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG GÓI TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG ƯU TIÊN NHẬN THƯỞNG TRONG CT "KM TƯNG BỪNG - CHÀO MỪNG SINH NHẬT" STT Họ tên khách hàng CMT Khác

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG GÓI TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG ƯU TIÊN NHẬN THƯỞNG TRONG CT KM TƯNG BỪNG - CHÀO MỪNG SINH NHẬT STT Họ tên khách hàng CMT Khác DANH SÁCH KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG GÓI TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG ƯU TIÊN NHẬN THƯỞNG TRONG CT "KM TƯNG BỪNG - CHÀO MỪNG SINH NHẬT" 1 NGUYEN THI MAI HUONG 027***063 200,000 CN TP. Hà Nội 2 HOANG PHUONG ANH 001***041

Chi tiết hơn

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 LẦN 1 NĂM 2018 Stt Đợt TN QĐ Ngày ký MSSV Họ tên Tên ngành Xếp loại Danh hiệu 1 MT /01/ Hồ Thị

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 LẦN 1 NĂM 2018 Stt Đợt TN QĐ Ngày ký MSSV Họ tên Tên ngành Xếp loại Danh hiệu 1 MT /01/ Hồ Thị 1 MT1 26 04/01/2018 1100879 Hồ Thị Xuân Đào Kỹ thuật môi trường Khá Kỹ sư 2 MT1 26 04/01/2018 3108062 Đỗ Văn Đảo Khoa học môi trường Khá Kỹ sư 3 MT1 26 04/01/2018 B1205056 Huỳnh Thị Huế Hương Kỹ thuật

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TT KHẢO THÍ & ĐBCLGD DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI : TỰ LUẬN MÔN THI : NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CN MÁC LÊ NIN 2 : TC15 - LẦN 1 (17-

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TT KHẢO THÍ & ĐBCLGD DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI : TỰ LUẬN MÔN THI : NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CN MÁC LÊ NIN 2 : TC15 - LẦN 1 (17- TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TT KHẢO THÍ & ĐBCLGD DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI : TỰ LUẬN MÔN THI : NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CN MÁC LÊ NIN 2 : TC15 - LẦN 1 (17-18) 1. Thời gian : Ngày 12 tháng 10 năm 2017 Ca 08h00

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT TỨ KỲ KẾT QUẢ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 - NĂM 2016 STT Họ và tên Ngày sinh Lớp Toán Văn Anh Lý Hóa Sinh Sử Địa Tổng T+V+A Tổng T+l+H Tổn

TRƯỜNG THPT TỨ KỲ KẾT QUẢ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 - NĂM 2016 STT Họ và tên Ngày sinh Lớp Toán Văn Anh Lý Hóa Sinh Sử Địa Tổng T+V+A Tổng T+l+H Tổn TRƯỜNG THPT TỨ KỲ KẾT QUẢ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 - NĂM 2016 1 Nguyễn Ngọc Thùy Anh 06/10/1998 12A 7,50 4,25 2,00 6,60 4,20 13,75 18,30 16,10 2 Trần Thị Lan Anh 26/01/1998 12A 8,25 3,25 3,00 7,80 6,60

Chi tiết hơn

DANH SÁCH HOÀN TIỀN THÁNG 10 CTKM "SINH NHẬT VUI ƯU ĐÃI LỚN" DÀNH CHO KH MỚI STT Tên KH CMND Số tiền hoàn 1 NGUYEN MY HANH ,500,000 2 NGUYE

DANH SÁCH HOÀN TIỀN THÁNG 10 CTKM SINH NHẬT VUI ƯU ĐÃI LỚN DÀNH CHO KH MỚI STT Tên KH CMND Số tiền hoàn 1 NGUYEN MY HANH ,500,000 2 NGUYE DANH SÁCH HOÀN TIỀN THÁNG 10 CTKM "SINH NHẬT VUI ƯU ĐÃI LỚN" DÀNH CHO KH MỚI STT Tên KH CMND Số tiền hoàn 1 NGUYEN MY HANH 023970118 1,500,000 2 NGUYEN HUU TOAN 011384251 1,500,000 3 VU KHANH THUY 011970817

Chi tiết hơn

MSSV HỌ TÊN Nguyễn An Thanh Bình Nguyễn Công Tuấn Anh Đoàn Nguyễn Kỳ Loan Nguyễn Hoàng Sang Phan Đình Kỳ 12122

MSSV HỌ TÊN Nguyễn An Thanh Bình Nguyễn Công Tuấn Anh Đoàn Nguyễn Kỳ Loan Nguyễn Hoàng Sang Phan Đình Kỳ 12122 MSSV HỌ TÊN 1113029 Nguyễn An Thanh Bình 1116005 Nguyễn Công Tuấn Anh 1119200 Đoàn Nguyễn Kỳ Loan 1211126 Nguyễn Hoàng Sang 1211443 Phan Đình Kỳ 1212227 Vũ Xuân Mạnh 1212347 Võ Kiên Tâm 1212352 Lê Ngọc

Chi tiết hơn

STT Họ và tên L.cũ L.mới Ghi chú 1 Nguyễn Khoa Bằng Bùi Thị Ngọc Bích Trương Khánh Chi Nguyễn Đức Duy Bùi Thị Mỹ Duyên Đ

STT Họ và tên L.cũ L.mới Ghi chú 1 Nguyễn Khoa Bằng Bùi Thị Ngọc Bích Trương Khánh Chi Nguyễn Đức Duy Bùi Thị Mỹ Duyên Đ STT Họ và tên L.cũ L.mới Ghi chú 1 Nguyễn Khoa Bằng 1 1 2 Bùi Thị Ngọc Bích 1 1 3 Trương Khánh Chi 1 1 4 Nguyễn Đức Duy 1 1 5 Bùi Thị Mỹ Duyên 1 1 6 Đỗ Thành Đạt 1 1 7 Lê Thị Ngọc Đức 1 1 8 Phạm Ngọc Khải

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO Kỹ năng: Listening, Reading & Writing Thời gian thi: 07h30 ngày 11/09/2016 SBD Lớp Họ

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO Kỹ năng: Listening, Reading & Writing Thời gian thi: 07h30 ngày 11/09/2016 SBD Lớp Họ DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO Kỹ năng: Listening, Reading & Writing Thời gian thi: 07h30 ngày 11/09/2016 0790 42K07.1-CLC Nguyễn Trường An 28/07/1998 D101 0791 42K01.1-CLC

Chi tiết hơn

Chương trình Chăm sóc khách hàng thường niên 2019 Danh sách khách hàng nhận quyền lợi Chúc mừng Sinh nhật tháng 3/2019 STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hà

Chương trình Chăm sóc khách hàng thường niên 2019 Danh sách khách hàng nhận quyền lợi Chúc mừng Sinh nhật tháng 3/2019 STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hà Chương trình Chăm sóc khách hàng thường niên 2019 Danh sách khách hàng nhận quyền lợi Chúc mừng Sinh nhật tháng 3/2019 1 Bắc Giang Đỗ Thị Thanh Nhung 2 Bắc Giang Nguyễn Thị Hà 3 Bắc Giang Đào Thị Kim Oanh

Chi tiết hơn

DS phongthi K xlsx

DS phongthi K xlsx Ngày thi: 02/08/2019 Môn thi: TIẾNG ANH Phòng thi: 01 1 1001 Bùi Minh An Nữ 31-03-2008 2 1002 Đinh Quốc An Nam 21-06-2008 3 1003 Đỗ Đức An Nam 02-08-2008 4 1004 Nguyễn Hồng Diệu An Nữ 23-12-2008 5 1005

Chi tiết hơn

Danh sách trúng tuyển đợt 1, nguyện vọng 1 Trường ĐH Tài chính ngân hàng Hà Nội STT Họ và tên Ngày sinh Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển 1 Âu Hải S

Danh sách trúng tuyển đợt 1, nguyện vọng 1 Trường ĐH Tài chính ngân hàng Hà Nội STT Họ và tên Ngày sinh Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển 1 Âu Hải S Danh sách trúng tuyển đợt 1, nguyện vọng 1 Trường ĐH Tài chính ngân hàng Hà Nội STT Họ và tên Ngày sinh Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển 1 Âu Hải Sơn 24/07/1996 D340101 Quản Trị Kinh Doanh 19 2 Âu Xuân

Chi tiết hơn

Danh sách Khách hàng nhận quà tặng chương trình E-Banking Techcombank - Hoàn toàn miễn phí, Vô vàn niềm vui" Từ ngày 15/09/ /10/2017 Ngân hàng T

Danh sách Khách hàng nhận quà tặng chương trình E-Banking Techcombank - Hoàn toàn miễn phí, Vô vàn niềm vui Từ ngày 15/09/ /10/2017 Ngân hàng T Danh sách Khách hàng nhận quà tặng chương trình E-Banking Techcombank - Hoàn toàn miễn phí, Vô vàn niềm vui" Từ ngày 15/09/2017-01/10/2017 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) xin trân trọng

Chi tiết hơn

KỲ THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHỀ PHỔ THÔNG HỘI ĐỒNG THI TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NPT KHÓA NGÀY 21/4/2019 Phòng SBD Họ tên Phái Ng

KỲ THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHỀ PHỔ THÔNG HỘI ĐỒNG THI TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NPT KHÓA NGÀY 21/4/2019 Phòng SBD Họ tên Phái Ng KỲ THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHỀ PHỔ THÔNG HỘI ĐỒNG THI TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NPT KHÓA NGÀY 21/4/2019 1 260001 Lê Thị Như Anh Nữ 28/02/02 Quảng Ngãi B4 THPT Lê Trung Đình Điện DD

Chi tiết hơn

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA SHCD (NGÀY 29 và 30/10/2016, CƠ SỞ NGUYỄN VĂN CỪ) STT MSSV HỌ TÊN LỚP Lê Văn Quỳnh Sang IIC_ Nguyễn

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA SHCD (NGÀY 29 và 30/10/2016, CƠ SỞ NGUYỄN VĂN CỪ) STT MSSV HỌ TÊN LỚP Lê Văn Quỳnh Sang IIC_ Nguyễn DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA SHCD (NGÀY 29 và 30/10/2016, CƠ SỞ NGUYỄN VĂN CỪ) 1 1111515 Lê Văn Quỳnh Sang IIC_21 2 1114054 Nguyễn Thị Định IIC_21 3 1212352 Lê Ngọc Tân IIC_20 4 1212479 Nguyễn Vũ Anh Tuấn

Chi tiết hơn

K10_TOAN

K10_TOAN Phòng số: 49 Tại phòng: 201 1 100001 10D2 Cao Quỳnh An 24/08/2003 2 100002 10N2 Hoàng Hải An 30/08/2003 3 100003 10D5 Hồng Vũ Sơn An 22/09/2003 4 100004 10D4 Nguyễn Hoàng Thái An 03/10/2003 5 100005 10D2

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT HUỲNH TẤN PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT DANH H

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT HUỲNH TẤN PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT DANH H SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT HUỲNH TẤN PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH GIỎI HKI - Năm học: 2018-2019 1 Trần Thị

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán thảnh thơi - Lên đời Iphone XS cùng VPBank Online" Thời gian: 31/12/ /01/2019 S

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH Thanh toán thảnh thơi - Lên đời Iphone XS cùng VPBank Online Thời gian: 31/12/ /01/2019 S DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN 50.000Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán thảnh thơi - Lên đời Iphone XS cùng VPBank Online" Thời gian: 31/12/2018-06/01/2019 STT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI LOẠI GIAO DỊCH 1 HOANG NAM

Chi tiết hơn

Trường THPT Châu Thành Năm Học DANH SÁCH ĐIỂM THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - BUỔI SÁNG Stt Họ và tên Lớp S Lớp C T L H SI A V KHỐI A KHỐI B KHỐI A1

Trường THPT Châu Thành Năm Học DANH SÁCH ĐIỂM THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - BUỔI SÁNG Stt Họ và tên Lớp S Lớp C T L H SI A V KHỐI A KHỐI B KHỐI A1 Trường THPT Châu Thành Năm Học 2015-2016 DANH SÁCH ĐIỂM THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - BUỔI SÁNG 1 Trần Ngọc Thiên Ân 12A1 12C1 6.25 6.8 8.8 7.8 21.85 22.85 2 Huỳnh Thị Ngọc Châu 12A1 12C1 7.25 7.2 6.4 8 20.85

Chi tiết hơn

KẾT QUẢ THI VIẾT VÒNG 2 TUYỂN DỤNG TẬP TRUNG NĂM 2019 STT Họ tên Ngày sinh Số CMTND Đơn vị đăng ký Nghiệp vụ đăng ký Số báo danh Kết quả 1 Lê Kiều Gia

KẾT QUẢ THI VIẾT VÒNG 2 TUYỂN DỤNG TẬP TRUNG NĂM 2019 STT Họ tên Ngày sinh Số CMTND Đơn vị đăng ký Nghiệp vụ đăng ký Số báo danh Kết quả 1 Lê Kiều Gia KẾT QUẢ THI VIẾT VÒNG 2 TUYỂN DỤNG TẬP TRUNG NĂM 2019 1 Lê Kiều Giang '26/10/1995 '221363319 Bà Chiểu Chuyên viên - Giao dịch viên 1725 Đạt 2 Trương Thị Kim Giang '16/07/1995 '273516814 Bà Chiểu Chuyên

Chi tiết hơn

Chương trình khuyến mãi "VietinBank ipay, trải nghiệm hay, quà liền tay" Thời gian từ 10/12/2016 đến 10/02/2017 Danh sách khách hàng nhận thưởng khi đ

Chương trình khuyến mãi VietinBank ipay, trải nghiệm hay, quà liền tay Thời gian từ 10/12/2016 đến 10/02/2017 Danh sách khách hàng nhận thưởng khi đ Chương trình khuyến mãi "VietinBank ipay, trải nghiệm hay, quà liền tay" Thời gian từ 10/12/2016 đến 10/02/2017 Danh sách khách hàng nhận thưởng khi đăng kí và kích hoạt ipay STT SỐ ĐIỆN THOẠI HỌ VÀ TÊN

Chi tiết hơn

BẢNG ĐIỂM HỌC SINH LỚP 12A1 STT Họ và Tên Ngày sinh Toán Lý Hóa Sinh Văn Sử Địa Anh GDCD TB 1 Nguyễn Quang Anh 04/11/ Ngu

BẢNG ĐIỂM HỌC SINH LỚP 12A1 STT Họ và Tên Ngày sinh Toán Lý Hóa Sinh Văn Sử Địa Anh GDCD TB 1 Nguyễn Quang Anh 04/11/ Ngu BẢNG ĐIỂM HỌC SINH LỚP 12A1 1 Nguyễn Quang Anh 04/11/2000 5.8 4.75 5 3.5 7 2 4.8 2 Nguyễn Thị Trâm Anh 29/08/2000 4.8 5.75 5 6.5 5.5 3.8 4.97 3 Trần Đình Chiến 22/02/2000 6.4 6.75 6.5 6 3.8 4.16 4 Lê Ngọc

Chi tiết hơn

DANH SÁCH ỨNG VIÊN QUA VÒNG SƠ LOẠI HỒ SƠ Họ và tên Giới tính Ngày sinh Số CMND Đơn vị đăng ký Nghiệp vụ đăng ký Kết quả sơ loại ĐỖ THỊ KIM NGÂN Nữ '1

DANH SÁCH ỨNG VIÊN QUA VÒNG SƠ LOẠI HỒ SƠ Họ và tên Giới tính Ngày sinh Số CMND Đơn vị đăng ký Nghiệp vụ đăng ký Kết quả sơ loại ĐỖ THỊ KIM NGÂN Nữ '1 DANH SÁCH ỨNG VIÊN QUA VÒNG SƠ LOẠI HỒ SƠ ĐỖ THỊ KIM NGÂN Nữ '10/02/1994 '341726878 Bà Chiểu Chuyên viên - Giao dịch viên Huỳnh Lê Nữ '07/01/1997 '281171007 Bà Chiểu Chuyên viên - Giao dịch viên Lê Kiều

Chi tiết hơn

DANH SÁCH LỚP 9.1 NH DANH SÁCH LỚP 9.2 NH STT HỌ VÀ TÊN LỚP CŨ STT HỌ VÀ TÊN LỚP CŨ 01 Tô Thị Thuý An Nguyễn Hoài An

DANH SÁCH LỚP 9.1 NH DANH SÁCH LỚP 9.2 NH STT HỌ VÀ TÊN LỚP CŨ STT HỌ VÀ TÊN LỚP CŨ 01 Tô Thị Thuý An Nguyễn Hoài An DANH SÁCH LỚP 9.1 NH 2019-2020 DANH SÁCH LỚP 9.2 NH 2019-2020 01 Tô Thị Thuý An 8.1 01 Nguyễn Hoài An 8.2 02 Hồ Đặng Vân Anh 8.1 02 Phan Gia Bảo 8.2 03 Mai Thuỵ Kim Anh 8.1 03 Đoàn Dương 8.2 04 Trần Bùi

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC, KHÓA 2015-2019,

Chi tiết hơn

UBND QUẬN TÂN BÌNH TRƯỜNG THCS TRƯỜNG CHINH DANH SÁCH THÍ SINH HỌC KÌ I_K9 LỚP: 9A1 Năm Học: STT SBD Họ Tên Ngày sinh Phòng thi Ghi chú 1 01

UBND QUẬN TÂN BÌNH TRƯỜNG THCS TRƯỜNG CHINH DANH SÁCH THÍ SINH HỌC KÌ I_K9 LỚP: 9A1 Năm Học: STT SBD Họ Tên Ngày sinh Phòng thi Ghi chú 1 01 LỚP: 9A1 1 013 Đoàn Lê Hoàng Anh 02/06/2003 P01 2 014 Đỗ Ngọc Trâm Anh 09/07/2003 P01 3 017 Hà Quỳnh Anh 07/12/2003 P01 4 018 Hoàng Lê Huệ Anh 25/08/2003 P01 5 019 Hoàng Minh Anh 30/03/2003 P01 6 039 Võ

Chi tiết hơn

Mã đội SBD MSSV Họ Tên Điểm Lương Ngọc Quỳnh Anh La Thị Thúy Kiều Nguyễn Quốc Thanh

Mã đội SBD MSSV Họ Tên Điểm Lương Ngọc Quỳnh Anh La Thị Thúy Kiều Nguyễn Quốc Thanh 2 1 31131021256 Lương Ngọc Quỳnh Anh 19 2 2 31131021346 La Thị Thúy Kiều 28 2 3 31131021265 Nguyễn Quốc Thanh 22 2 4 31131021319 Chiêm Đức Nghĩa 23 2 5 31131021211 Lại Duy Cuờng 10 3 6 31121021229 Trần

Chi tiết hơn

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC LỚP 1A1 (P.102) GVCN: Trần Hoàng Liên GVPCN: Ngô Thị Hiền STT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH GHI CHÚ 1 Phương Khán

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC LỚP 1A1 (P.102) GVCN: Trần Hoàng Liên GVPCN: Ngô Thị Hiền STT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH GHI CHÚ 1 Phương Khán DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2016-2017 LỚP 1A1 (P.102) GVCN: Trần Hoàng Liên GVPCN: Ngô Thị Hiền 1 Phương Khánh An Nữ 13/05/2010 2 Nguyễn Đình Phúc Anh Nam 27/02/2010 3 Đặng Mỹ Anh Nữ 09/05/2010 4 Trần Phương

Chi tiết hơn

SỐ PHIẾU SỒ SƠ HỌC SINH Số phiếu Họ tên Tên Ngày tháng năm sinh Tên Giới Ngày Tháng Năm Lớp tính (dd) (mm) (yy) Trần Võ Tuấn Anh Anh

SỐ PHIẾU SỒ SƠ HỌC SINH Số phiếu Họ tên Tên Ngày tháng năm sinh Tên Giới Ngày Tháng Năm Lớp tính (dd) (mm) (yy) Trần Võ Tuấn Anh Anh SỐ PHIẾU SỒ SƠ HỌC SINH Số phiếu Họ tên Tên Ngày tháng năm sinh Tên Giới Ngày Tháng Năm Lớp tính (dd) (mm) (yy) 12 16 Trần Võ Tuấn Anh Anh 0 24 06 01 12C01 57 Nguyễn Thị Thùy Dung Dung 1 05 01 01 12C01

Chi tiết hơn

Danh sách 1000 Khách hàng được miễn phí thường niên Thẻ tín dụng Chương trình "Mở thẻ nhận quà, mua sắm nhận lộc" ( 18/11/ /2/2015) STT Tên KH N

Danh sách 1000 Khách hàng được miễn phí thường niên Thẻ tín dụng Chương trình Mở thẻ nhận quà, mua sắm nhận lộc ( 18/11/ /2/2015) STT Tên KH N Danh sách 1000 Khách hàng được miễn phí thường niên Thẻ tín dụng Chương trình "Mở thẻ nhận quà, mua sắm nhận lộc" ( 18/11/2014-15/2/2015) STT Tên KH Ngày trả thẻ CMT Tên thẻ 1 NGUYEN PHUONG ANH 20141118

Chi tiết hơn

YLE Flyers AM.xls

YLE Flyers AM.xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 31/03/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Flyers 1 DO NGUYEN MINH TRIET 06/12/2009 1 2 4 7 2 LAM THUY VAN 16/08/2009 5 5 5 15 3 NGUYEN

Chi tiết hơn

CHÚC MỪNG CÁC KHÁCH HÀNG NHẬN HOÀN TIỀN KHI PHÁT SINH GIAO DỊCH CONTACTLESS/QR/SAMSUNG PAY CTKM TRẢI NGHIỆM THANH TOÁN SÀNH ĐIỆU STT TÊN CHỦ THẺ CMND

CHÚC MỪNG CÁC KHÁCH HÀNG NHẬN HOÀN TIỀN KHI PHÁT SINH GIAO DỊCH CONTACTLESS/QR/SAMSUNG PAY CTKM TRẢI NGHIỆM THANH TOÁN SÀNH ĐIỆU STT TÊN CHỦ THẺ CMND CHÚC MỪNG CÁC KHÁCH HÀNG NHẬN HOÀN TIỀN KHI PHÁT SINH GIAO DỊCH CONTACTLESS/QR/SAMSUNG PAY CTKM TRẢI NGHIỆM THANH TOÁN SÀNH ĐIỆU STT TÊN CHỦ THẺ CMND SỐ THẺ 1 VU DUC ANH 000093000064 970403-9857 2 NGUYEN

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng" Thời gian: 10/6/ /6/2019 STT HỌ VÀ

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng Thời gian: 10/6/ /6/2019 STT HỌ VÀ DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN 50.000Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng" Thời gian: 10/6/2019-25/6/2019 STT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ HOÀN TIỀN (cho nạp tiền ĐT) 1

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT PHÚ BÀI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc Số: /DS-THPTPB Hương Thủy, ngày 05 tháng 4 năm

SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT PHÚ BÀI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc Số: /DS-THPTPB Hương Thủy, ngày 05 tháng 4 năm SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT PHÚ BÀI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc Số: /DS-THPTPB Hương Thủy, ngày 05 tháng 4 năm 2017 DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CẤP MÃ TRA CỨU KẾT QUẢ

Chi tiết hơn

I. Danh sách khách hàng nhận thưởng dịch vụ nạp tiền điện thoại - Topup: STT Tên khách hàng Số tiền thưởng 1 LE THI HOAI THUONG PHAN HOANG DU

I. Danh sách khách hàng nhận thưởng dịch vụ nạp tiền điện thoại - Topup: STT Tên khách hàng Số tiền thưởng 1 LE THI HOAI THUONG PHAN HOANG DU I. Danh sách khách hàng nhận thưởng dịch vụ nạp tiền điện thoại - Topup: STT Tên khách hàng Số tiền thưởng 1 LE THI HOAI THUONG 50.000 2 PHAN HOANG DUY 50.000 3 HOANG MINH DUC 50.000 4 HA NGUYEN VU 50.000

Chi tiết hơn

DANH SÁCH HOÀN TIỀN THÁNG CTKM MỞ THẺ CÓ QUÀ VỚI SACOMBANK JCB Điều kiện nhận hoàn tiền: Hoàn vnd với giao dịch thanh toán tối thiểu 1

DANH SÁCH HOÀN TIỀN THÁNG CTKM MỞ THẺ CÓ QUÀ VỚI SACOMBANK JCB Điều kiện nhận hoàn tiền: Hoàn vnd với giao dịch thanh toán tối thiểu 1 DANH SÁCH HOÀN TIỀN THÁNG 02.2019 CTKM MỞ THẺ CÓ QUÀ VỚI SACOMBANK JCB Điều kiện nhận hoàn tiền: Hoàn 200.000vnd với giao dịch thanh toán tối thiểu 1 triệu đồng qua thẻ 1 TRAN THI HOANG MY 356480-0610

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THI THU THPTQG LAN 2 Huyện

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THI THU THPTQG LAN 2 Huyện SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THI THU THPTQG LAN 2 Huyện Vạn Ninh, ngày 8 tháng 4 năm 2019 NĂM HỌC: 2018-2019

Chi tiết hơn

K1710_Dot1_DSSV_ChuyenKhoan_ xls

K1710_Dot1_DSSV_ChuyenKhoan_ xls DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ CHUYỂN KHOẢN TIỀN QUA TÀI KHOẢN NH ĐÔNG Á Chuyển khoản đợt 1 HK1: học phí & phí BHYT, BHTT 1 NGUYỄN THỊ LUẬN 117151101138 900,700 08/09/2017 2 PHẠM NGỌC TUYÊN 117221101170 846,700

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA TẬP TRUNG HK2, PHÒNG: MÁY CHIẾU STT SBD Lớp Họ và tên Ngày sinh GT HỌC SIN

TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA TẬP TRUNG HK2, PHÒNG: MÁY CHIẾU STT SBD Lớp Họ và tên Ngày sinh GT HỌC SIN TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 PHÒNG: MÁY CHIẾU STT SBD Lớp Họ và tên Ngày sinh GT Văn AV Hóa Lý Sinh Đại Địa GDCD AV Hình Sử Hóa Đại 1 110525 11A1 Bùi Quang Trường 05/10/2001

Chi tiết hơn

UBND QUẬN TÂN BÌNH TRƯỜNG THCS TRƯỜNG CHINH DANH SÁCH THÍ SINH HỌC KÌ I-K6 LỚP: 6A1 Năm Học: STT SBD Họ Tên Ngày sinh Phòng thi Ghi chú 1 01

UBND QUẬN TÂN BÌNH TRƯỜNG THCS TRƯỜNG CHINH DANH SÁCH THÍ SINH HỌC KÌ I-K6 LỚP: 6A1 Năm Học: STT SBD Họ Tên Ngày sinh Phòng thi Ghi chú 1 01 LỚP: 6A1 1 019 Nguyễn Duy Anh 13/06/2006 P01 2 022 Nguyễn Quỳnh Anh 22/02/2006 P01 3 025 Nguyễn Tiến Anh 31/01/2006 P01 4 026 Nguyễn Trâm Anh 01/05/2006 P02 5 041 Nguyễn Hoàng Bách 23/08/2006 P02 6 044

Chi tiết hơn

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 20/04/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters Candidate number First name

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 20/04/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters Candidate number First name BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 20/04/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters 1 HO QUYNH ANH 29/09/2011 2 2 2 6 2 VO CONG MINH DANG 02/03/2011 5 4 5 14 3 PHAN

Chi tiết hơn

Khóa Lớp SV MSSV Họ Tên Điểm Bài thu hoạch Ghi chú Điểm Kỹ năng (K38) 38 BH Nguyễn Duy Anh BH Lê Văn Cảnh 5 6-8

Khóa Lớp SV MSSV Họ Tên Điểm Bài thu hoạch Ghi chú Điểm Kỹ năng (K38) 38 BH Nguyễn Duy Anh BH Lê Văn Cảnh 5 6-8 38 BH001 31121023535 Nguyễn Duy Anh 6 9-9 38 BH001 31121020896 Lê Văn Cảnh 5 6-8 38 BH001 31121021593 Võ Thị Đào 8 8-9 38 BH001 31121022530 Nguyễn Phát Nhất Hạ 7 6-9 38 BH001 31121020837 Nguyễn Thị Trúc

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG KỲ 1_ ƯU ĐÃI 1 CTKM THANH TOÁN NGAY QUÀ THẬT HAY *** Thời gian xét thưởng: từ 00:00:00 ngày 18/3/2019 đến 23:59:59 n

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG KỲ 1_ ƯU ĐÃI 1 CTKM THANH TOÁN NGAY QUÀ THẬT HAY *** Thời gian xét thưởng: từ 00:00:00 ngày 18/3/2019 đến 23:59:59 n DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG KỲ 1_ ƯU ĐÃI 1 CTKM THANH TOÁN NGAY QUÀ THẬT HAY *** Thời gian xét thưởng: từ 00:00:00 ngày 18/3/2019 đến 23:59:59 ngày 14/4/2019. Nội dung trả thưởng: Vietcombank tra

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CTKM "TRI ÂN ĐẮC LỘC - GỬI TIỀN TRÚNG TIỀN" (Từ ngày 15/11/ /01/2019) STT Tên Chi nhánh Tên khách hàng Mã số d

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CTKM TRI ÂN ĐẮC LỘC - GỬI TIỀN TRÚNG TIỀN (Từ ngày 15/11/ /01/2019) STT Tên Chi nhánh Tên khách hàng Mã số d DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CTKM "TRI ÂN ĐẮC LỘC - GỬI TIỀN TRÚNG TIỀN" (Từ ngày 15/11/2018-15/01/2019) STT Tên Chi nhánh Tên khách hàng Mã số dự thưởng Giải Đặc biệt: Giá trị giải thưởng (VND) 1

Chi tiết hơn

` DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG ĐỢT 3 CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CHUNG BƯỚC TRẢI NGHIỆM, SONG HÀNH KHÁM PHÁ Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam Vietnam

` DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG ĐỢT 3 CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CHUNG BƯỚC TRẢI NGHIỆM, SONG HÀNH KHÁM PHÁ Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam Vietnam DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG ĐỢT 3 CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CHUNG BƯỚC TRẢI NGHIỆM, SONG HÀNH KHÁM PHÁ STT Số thẻ 3 số cuối CMND Họ tên Quà tặng 1 538742******4382 ****306 NGUYEN THANH VAN Vali cao

Chi tiết hơn

SỞ GD-ĐT QUẢNG NGÃI

SỞ GD-ĐT QUẢNG NGÃI SỞ GD-ĐT QUẢNG NGÃI TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số : 47/QĐ-LTĐ Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 5 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng các HS đạt danh

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT KHÁNH HÒA KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC DANH SÁCH KẾT QUẢ THI CỦA THÍ SINH HỘI ĐỒNG THI: LÊ QUÝ ĐÔN TRƯỜNG: TẤT CẢ... TT SBD

SỞ GD&ĐT KHÁNH HÒA KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC DANH SÁCH KẾT QUẢ THI CỦA THÍ SINH HỘI ĐỒNG THI: LÊ QUÝ ĐÔN TRƯỜNG: TẤT CẢ... TT SBD SỞ GD&ĐT KHÁNH HÒA KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2019-2020 DANH SÁCH KẾT QUẢ THI CỦA THÍ SINH HỘI ĐỒNG THI: LÊ QUÝ ĐÔN TRƯỜNG: TẤT CẢ... TT SBD Phò Điểm bài thi Họ Tên Ngày sinh Ngữ Toán Tiếng Chuyên

Chi tiết hơn

EPP test background

EPP test background 1 18110002 Nguyễn Quang Đạt ĐHQG-HCM 2 18110004 Nguyễn Đức Vũ Duy ĐHQG-HCM 3 18110005 Liêu Long Hồ ĐHQG-HCM 4 18110013 Nguyễn Duy Thanh ĐHQG-HCM 5 18110027 Nguyễn Lê Minh Triết ĐHQG-HCM 6 18110032 TRẦN

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng" Thời gian: 10/5/ /5/2019 STT HỌ VÀ

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng Thời gian: 10/5/ /5/2019 STT HỌ VÀ DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN 50.000Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng" Thời gian: 10/5/2019-25/5/2019 STT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ HOÀN TIỀN (cho nạp tiền ĐT) 1

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ HỘI ĐỒNG CHẤM THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC BẢNG GHI ĐIỂM THI Hội đồng thi: THPT Công nghiệp Việt Trì St

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ HỘI ĐỒNG CHẤM THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC BẢNG GHI ĐIỂM THI Hội đồng thi: THPT Công nghiệp Việt Trì St SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ HỘI ĐỒNG CHẤM THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2019-2020 BẢNG GHI ĐIỂM THI Hội đồng : THPT Công nghiệp Việt Trì 1 001 030001 BÙI THÁI AN Nam 03/09/2004 Tỉnh Phú Thọ Kinh

Chi tiết hơn

Trường THPT Uông Bí KẾT QUẢ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN 3 Năm học STT SBD Họ và tên học sinh Lớp Toán Nhóm các môn tự nhiên Nhóm các mô

Trường THPT Uông Bí KẾT QUẢ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN 3 Năm học STT SBD Họ và tên học sinh Lớp Toán Nhóm các môn tự nhiên Nhóm các mô 1 UB001 Thái Thúy An 12C4 5,60 4,50 5,25 2 UB002 Đặng Châu 12C5 3,20 6,20 3 UB003 Bùi Đức 12C2 4,40 5,50 4,80 5,00 4 UB004 Trần Đức 12C5 3,80 2,25 3,20 5 UB005 Đoàn Hoàng 12C7 5,40 3,20 5,75 5,50 6 UB006

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán thảnh thơi - Lên đời Iphone XS cùng VPBank Online" Thời gian: 07/1/ /01/2019 ST

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH Thanh toán thảnh thơi - Lên đời Iphone XS cùng VPBank Online Thời gian: 07/1/ /01/2019 ST DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN 50.000Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán thảnh thơi - Lên đời Iphone XS cùng VPBank Online" Thời gian: 07/1/2019-13/01/2019 STT HỌ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI LOẠI GIAO DỊCH 1 NGUYEN VAN

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI JOY+ THANSG 5/ Danh sách Khách hàng có thẻ MSB Credit Mastercard STT NGÀY GIAO DỊCH

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI JOY+ THANSG 5/ Danh sách Khách hàng có thẻ MSB Credit Mastercard STT NGÀY GIAO DỊCH DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI JOY+ THANSG 5/2019 1. Danh sách Khách hàng có thẻ MSB Credit Mastercard STT NGÀY GIAO DỊCH SỐ THẺ TÊN KHÁCH HÀNG SỐ TIỀN GD SỐ TIỀN HOÀN 1 2019-05-03

Chi tiết hơn

DSKH Dong gop cho HTCS tu (Update 27 May)

DSKH Dong gop cho HTCS tu (Update 27 May) DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH TRÌNH CUỘC SỐNG QUA CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẶNG KỶ NIỆM HỢP ĐỒNG ĐẦU TIÊN Chương trình Hành Trình Cuộc Sống do AIA Việt Nam và Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em Việt Nam

Chi tiết hơn

TRƯỜNG CĐ CÔNG THƯƠNG Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam TP HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH HSSV ĐÓNG BẢO HIỂM TAI NẠN NĂM HỌC 2016-

TRƯỜNG CĐ CÔNG THƯƠNG Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam TP HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH HSSV ĐÓNG BẢO HIỂM TAI NẠN NĂM HỌC 2016- TRƯỜNG CĐ CÔNG THƯƠNG Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam TP HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH HSSV ĐÓNG BẢO HIỂM TAI NẠN NĂM HỌC 2016-2017 STT Họ Tên Ngày Sinh Giới Tính 1 Trần Văn Dũng

Chi tiết hơn

DANH SÁCH 500 KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG KHUYẾN MẠI NỘP PHÍ BẢO HIỂM ĐỢT 01 THÁNG 10/2011 STT Họ tên Nhà cung cấp dịch vụ 1 NGUYEN THI THAO THAO Công ty Bả

DANH SÁCH 500 KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG KHUYẾN MẠI NỘP PHÍ BẢO HIỂM ĐỢT 01 THÁNG 10/2011 STT Họ tên Nhà cung cấp dịch vụ 1 NGUYEN THI THAO THAO Công ty Bả DANH SÁCH 500 KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG KHUYẾN MẠI NỘP PHÍ BẢO HIỂM ĐỢT 01 THÁNG 10/2011 STT Họ tên Nhà cung cấp dịch vụ 1 NGUYEN THI THAO THAO Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential VN 2 BUI THI HAI YEN Công

Chi tiết hơn

Danh sách chủ thẻ tín dụng Eximbank JCB mới trúng thưởng đợt 2 CTKM "Đón tết Mậu Tuất nhận quà tặng Lộc Phát từ thẻ tín dụng Eximbank JCB" (từ ngày 26

Danh sách chủ thẻ tín dụng Eximbank JCB mới trúng thưởng đợt 2 CTKM Đón tết Mậu Tuất nhận quà tặng Lộc Phát từ thẻ tín dụng Eximbank JCB (từ ngày 26 Danh sách chủ thẻ tín dụng Eximbank JCB mới trúng thưởng đợt 2 CTKM "Đón tết Mậu Tuất nhận quà tặng Lộc Phát từ thẻ tín dụng Eximbank JCB" (từ ngày 26/02/2017-25/04/2018) 1 EIB HA NOI DO HAI NGOC 68,000

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc STT MSSV Họ và Tên Ngày Sinh Phái Nơi Si

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc STT MSSV Họ và Tên Ngày Sinh Phái Nơi Si BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đại học chính quy khóa 2013-2017 DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT

Chi tiết hơn

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI SAU ĐẠI HỌC KHÓA 39 (Cập nhật ngày 12/7/2019) TT Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Nơi đăng ký Ngành đăng ký Thi ngoại ngữ 1

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI SAU ĐẠI HỌC KHÓA 39 (Cập nhật ngày 12/7/2019) TT Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Nơi đăng ký Ngành đăng ký Thi ngoại ngữ 1 DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI SAU ĐẠI HỌC KHÓA 39 (Cập nhật ngày 12/7/2019) TT Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Nơi đăng ký Ngành đăng ký Thi ngoại ngữ 1 20879 Nguyễn Thị Minh Tuyến 27/08/1995 Bình Dương

Chi tiết hơn

DSHS KHỐI 10 KTTT DSHS KHỐI 10 KTTT GIỮA HK2 - NH GIỮA HK2 - NH BÀI KT TRẮC NGHIỆM HS PHẢI GHI ĐỦ BÀI KT TRẮC NGHIỆM HS PHẢI GHI ĐỦ SÁU (6

DSHS KHỐI 10 KTTT DSHS KHỐI 10 KTTT GIỮA HK2 - NH GIỮA HK2 - NH BÀI KT TRẮC NGHIỆM HS PHẢI GHI ĐỦ BÀI KT TRẮC NGHIỆM HS PHẢI GHI ĐỦ SÁU (6 24 10 001806 Đặng Quang Duy Anh 10A 1 9 3 001451 Nguyễn Bá Trường An 10A 9 24 24 001820 Hoàng Lê Huệ Anh 10A 1 1 20 001276 Chu Lan Anh 10A 9 27 5 001873 Nguyễn Phương Anh 10A 1 1 13 001269 Bùi Trần Huy

Chi tiết hơn

YLE Movers PM PB - Results.xls

YLE Movers PM PB - Results.xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 08/04/2018 Buổi: Chiều Cấp độ: Movers 1LE NGUYEN KIM THU 22/12/2007 3 2 4 9 2LE NGUYEN KIM NHU 22/12/2007 4 4 4 12 3VU

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN LÌ XÌ CHƯƠNG TRÌNH LÌ XÌ ĐÓN TẾT - KẾT LỘC ĐẦU XUÂN (TUẦN 4) STT TÊN KHÁCH HÀNG SỐ ĐIÊN THOẠI MÃ LÌ XÌ 1 A DENG PAM XX

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN LÌ XÌ CHƯƠNG TRÌNH LÌ XÌ ĐÓN TẾT - KẾT LỘC ĐẦU XUÂN (TUẦN 4) STT TÊN KHÁCH HÀNG SỐ ĐIÊN THOẠI MÃ LÌ XÌ 1 A DENG PAM XX DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN LÌ XÌ CHƯƠNG TRÌNH LÌ XÌ ĐÓN TẾT - KẾT LỘC ĐẦU XUÂN (TUẦN 4) STT TÊN KHÁCH HÀNG SỐ ĐIÊN THOẠI MÃ LÌ XÌ 1 A DENG PAM 032619XXXX XUAN2019 2 AN DUONG LAN HUONG 090737XXXX XUAN2019

Chi tiết hơn

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2018 STT Số ghế Mã SV Họ Và Tên Xếp Loại Ngành đào tạo Ghi chú Ngành học: Hóa học ( Hệ Đại học -

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2018 STT Số ghế Mã SV Họ Và Tên Xếp Loại Ngành đào tạo Ghi chú Ngành học: Hóa học ( Hệ Đại học - DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2018 Ngành học: Hóa học ( Hệ Đại học - Chính quy) 1 E02 B1401437 Trần Thị Thanh Thảo Giỏi Hóa học 2 E04 B1401356 Trần Dịu Ái Khá Hóa học 3 E06 B1401357

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 2 HỌC KỲ 1 (HN) NĂM HỌC Mã học phần: Nhóm: 201 Tổ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 2 HỌC KỲ 1 (HN) NĂM HỌC Mã học phần: Nhóm: 201 Tổ Mã học phần: 4000001 Nhóm: 201 Tổ thi: T001 Tên HP: Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý hành chính Ngày thi: 26/02/2017 Phòng thi: A402 Tiết bắt đầu: 2 Số tiết: 2 1 1621030217 Trần Tiến Đức 29/04/1998 13084

Chi tiết hơn

Danh sách chủ thẻ tín dụng Jetstar - Eximbank JCB mới trúng thưởng đợt 1 CTKM "Đón tết Mậu Tuất nhận quà tặng Lộc Phát từ thẻ tín dụng Eximbank JCB" (

Danh sách chủ thẻ tín dụng Jetstar - Eximbank JCB mới trúng thưởng đợt 1 CTKM Đón tết Mậu Tuất nhận quà tặng Lộc Phát từ thẻ tín dụng Eximbank JCB ( Danh sách chủ thẻ tín dụng Jetstar - Eximbank JCB mới trúng thưởng đợt 1 CTKM "Đón tết Mậu Tuất nhận quà tặng Lộc Phát từ thẻ tín dụng Eximbank JCB" (từ ngày 25/12/2017-25/02/2018) 1 EIB HA NOI PHUNG NGOC

Chi tiết hơn

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG THỬ THÁCH KINH DOANH CÙNG DOUBLE X - Trong danh sách này, có một số mã số ADA có tô màu vàng vì lý do là 1 ADA nhưng lại

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG THỬ THÁCH KINH DOANH CÙNG DOUBLE X - Trong danh sách này, có một số mã số ADA có tô màu vàng vì lý do là 1 ADA nhưng lại - Trong danh sách này, có một số mã số ADA có tô màu vàng vì lý do là 1 ADA nhưng lại có 2 thông tin Họ Và Tên khác nhau. Đối với các anh chị nào rơi vào tình trạng trên, vui lòng liên hệ trực tiếp tổng

Chi tiết hơn

UBND TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỐ BÁO DANH CỦA HSSV KHI LÀM BÀI

UBND TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỐ BÁO DANH CỦA HSSV KHI LÀM BÀI UBND TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỐ BÁO DANH CỦA HSSV KHI LÀM BÀI THU HOẠCH TUẦN LỄ SINH HOẠT CÔNG DÂN NĂM HỌC 2012-2013

Chi tiết hơn

YLE Starters PM.xls

YLE Starters PM.xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 13/07/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters 1 NGUYEN VU MINH ANH 05/06/2011 4 3 4 11 2 NGUYEN DINH NGHIA 03/04/2011 2 4 5

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH TÂN CỬ NH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH TÂN CỬ NH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH TÂN CỬ NHÂN TỐT NGHIỆP LOẠI GIỎI, XUẤT SẮC VÀ THỦ KHOA CÁC NGÀNH

Chi tiết hơn

Danh sách khách hàng trúng thưởng CTKM "Hè rộn ràng ưu đãi thật sang" STT HỌ TÊN KHÁCH HÀNG SỐ ĐIỆN THOẠI LOẠI GIAO DỊCH MÃ SỐ DỰ THƯỞNG GIÁ TRỊ GIẢI

Danh sách khách hàng trúng thưởng CTKM Hè rộn ràng ưu đãi thật sang STT HỌ TÊN KHÁCH HÀNG SỐ ĐIỆN THOẠI LOẠI GIAO DỊCH MÃ SỐ DỰ THƯỞNG GIÁ TRỊ GIẢI Danh sách khách hàng trúng thưởng CTKM "Hè rộn ràng ưu đãi thật sang" STT HỌ TÊN KHÁCH HÀNG SỐ ĐIỆN THOẠI LOẠI GIAO DỊCH MÃ SỐ DỰ THƯỞNG GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG Giải Đặc biệt 1 VU TRONG VINH 0947797xxx Giải

Chi tiết hơn

Trường THPT Trần Quốc Tuấn STT Mã học sinh Họ tên HS Lớp QH với HS DANH SA CH LIÊN LẠC NĂM HỌC Khối: 11 Lớp: [Tất cả] Tổng 25,000,000 Số thu

Trường THPT Trần Quốc Tuấn STT Mã học sinh Họ tên HS Lớp QH với HS DANH SA CH LIÊN LẠC NĂM HỌC Khối: 11 Lớp: [Tất cả] Tổng 25,000,000 Số thu Trường THPT Trần Quốc Tuấn DANH SA CH LIÊN LẠC NĂM HỌC 2018-2019 Khối: 11 Lớp: [Tất cả] Tổng 25,000,000 1 TQT2017-0001 Nguyễn Khoa Bằng 11B01 Mẹ 0982303634 Cả năm SMS60 40,000 Trư c tiê p Nợ cước 2 TQT2017-0002

Chi tiết hơn

UBND QUẬN TÂN BÌNH TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU _ DANH SÁCH THÍ SINH KIỂM TRA HỌC KỲ II KHỐI 7 - NĂM HỌC PHÒNG: 1 STT SBD Họ Tên Ngày sinh L

UBND QUẬN TÂN BÌNH TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU _ DANH SÁCH THÍ SINH KIỂM TRA HỌC KỲ II KHỐI 7 - NĂM HỌC PHÒNG: 1 STT SBD Họ Tên Ngày sinh L PHÒNG: 1 1 7001 Trương Thái Hạnh An 10/05/2006 7A2 2 7002 Nguyễn Hoàng Khánh An 11/01/2006 7A3 3 7003 Đặng Thuý Minh An 11/02/2006 7A1 4 7004 Trần Đặng Nhật An 05/09/2006 7A4 5 7005 Nguyễn Trần Quý An

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG BAOVIET Bank ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI MUA SẮM TRỰC TUYẾN STT HỌ VÀ TÊN SỐ THẺ SỐ TIỀN HOÀN 1 NGUYEN HAI YEN xxx 1,000,000

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG BAOVIET Bank ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI MUA SẮM TRỰC TUYẾN STT HỌ VÀ TÊN SỐ THẺ SỐ TIỀN HOÀN 1 NGUYEN HAI YEN xxx 1,000,000 DANH SÁCH KHÁCH HÀNG BAOVIET Bank ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI MUA SẮM TRỰC TUYẾN STT HỌ VÀ TÊN SỐ THẺ SỐ TIỀN HOÀN 1 NGUYEN HAI YEN 9704380037969xxx 1,000,000 2 NGUYEN QUYNH TRANG 9704380050118xxx 1,000,000 3 LUU

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH BANCA "AN TÂM VUI XUÂN MỚI" GIAI ĐOẠN 26-31/12/2018 STT HỌ VÀ TÊN KH SỐ CMT CHI NHÁNH GIAO DỊCH GIAI_TH

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH BANCA AN TÂM VUI XUÂN MỚI GIAI ĐOẠN 26-31/12/2018 STT HỌ VÀ TÊN KH SỐ CMT CHI NHÁNH GIAO DỊCH GIAI_TH DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH BANCA "AN TÂM VUI XUÂN MỚI" GIAI ĐOẠN 26-31/12/2018 STT HỌ VÀ TÊN KH SỐ CMT CHI NHÁNH GIAO DỊCH GIAI_THUONG 1 Bàn Kim Sao 085xxx029 VPBANK XUAN LA SET HOP

Chi tiết hơn

DANH SÁCH SINH VIÊN ÔN CHỨNG CHỈ ANH VĂN B STT MSSV Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp ôn Nguyễn Vũ Thiên Hương 21/07/1987 Tp.Hồ Chí Minh B4 2

DANH SÁCH SINH VIÊN ÔN CHỨNG CHỈ ANH VĂN B STT MSSV Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp ôn Nguyễn Vũ Thiên Hương 21/07/1987 Tp.Hồ Chí Minh B4 2 DANH SÁCH SINH VIÊN ÔN CHỨNG CHỈ ANH VĂN B 1 3008080192 Nguyễn Vũ Thiên Hương 21/07/1987 Tp.Hồ Chí Minh B4 2 3009080001 Phạm Thị Ngọc Lam 06/05/1980 Tp.Hồ Chí Minh B4 3 3009080002 Vũ Thị Thư 14/12/1986

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN KẾT QUẢ RÈN LUYỆN TOÀN KHÓA CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP 3/2019 STT MSSV Họ tên ĐRL Xếp loại Ghi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN KẾT QUẢ RÈN LUYỆN TOÀN KHÓA CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP 3/2019 STT MSSV Họ tên ĐRL Xếp loại Ghi TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN KẾT QUẢ RÈN LUYỆN TOÀN KHÓA CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP 3/2019 1 1113029 Nguyễn An Thanh Bình 50 Trung bình DH 2 1116005 Nguyễn Công Tuấn Anh 55 Trung

Chi tiết hơn