Ë I! "#$ %&')(*,+# -. 0/ ,9:1;27< 9=254 <KJ27LM.NOLPRQTSU9V 9XW=25YZ25M[J\2]N_^a` b0cedgfg?hfjihdck.lme=npouq=acdcnregfhcedsq

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Ë I! "#$ %&')(*,+# -. 0/ ,9:1;27< 9=254 <KJ27LM.NOLPRQTSU9V 9XW=25YZ25M[J\2]N_^a` b0cedgfg?hfjihdck.lme=npouq=acdcnregfhcedsq"

Bản ghi

1 Ë I! "#$ %&')(*,+# -. / ,9:1;27< 9=254 >@?BACACDBEGFH? <KJ27LM.NOLPRQTSU9V 9XW=25YZ25M[J\2]N_^a` bcedgfg?hfjihdck.lme=npouq=acdcnregfhcedsq t,u q=c;vds?hwge xyzh{} ~ { =ˆ [Š] ƒbš UŒŠ] ÔŽ* gˆ Š[Œj rš] ƒ \ ] Œ \ƒaž" _ Œ} š _ [ˆŠ[Ô ĥ [ŒH aœj Š[ŒjŽO œ hœ}ƒ ŒH ] \Š[ŒH \ƒ_ž Š]ŒH Š] ž R _ \ [Šˆ\ ŸŠ] Œ ]ŒH h _ \ Œ rš Š]Œ a Œ gˆ ˆ ƒ R \ƒažoˆ & G Š[ Œ U ƒ hžoª \ƒbš] Œˆ Š] «UŒŠ] ÔŽ ŸŠ] _ Š ŠT a U ƒ # UŒ} Uˆ ] ]ŒH B [ŒH UŒ}ƒBŠ] H ±Œ _ [ŒpŠ[ Œ² }ˆ _ ƒ UŠ[Œj ƒ B Œp g [ĥ ³ \ ] ˆª _ ƒš[ ŒHˆ ] UŠ[ˆ [ ˆ *Š] _ ŠT [ ˆ [ŠŸŠ[ µrœj.š[ĥ [ ŒH &ˆ KŠ[ _Œ' ] ƒ_žoˆ & ] \ U Œ' } } Š[ŒH UŠ] Œ ]ŒH h _ \ _ ŒŸ rš Š]ŒŸ [ _ h ŒŸˆ\ G ƒ_ˆƒbš[ ] ª \ B C \ U žˆ\ = [ˆŠ[Ô ĥ H h \Š] Œ U UŒŠ[ ] &Ž h Ž ¹ _ Oº7 _ˆ _ H» _ &Š[ _Œp¼_ ] Š«Œ}ª ŽOŒ}ƒa Œ$Š[ _ \Š Š[ Œ' \ƒažoˆ Ÿ \ UŒŠ] ÔŽ «@ŒHƒ_ \ _ Œ$Š[Û ] hˆ ]ˆ _ ¹Š] [Œj Š[ UŒHƒhŠj ½ ˆ ˆ ƒ «±ŒH ŠH¾ ˆ ] h ƒ_ ]ŒH h ĥƒ ƒ_ _ jœ Œ}ƒBŠ ] \ U ƒ «ˆ\ _Š[ Œ¹ [Œj _ Œ¹ rš Š[Œ¹ _ h Œ¹ B p \ƒ_ž ˆ Ÿ \ ) O }ŒH ²Š[ˆÀŒHƒ_ [ [Œ ŒÁGŒH.Š] ªhŒ}ƒ Œj [ ²ˆ\ Š]ŒH Š[ ƒ _ r } ˆ &Œ}ªhŒ} j KŒ} } ŒHƒBŠ@ ] \ U ƒ ˆ\ ŸŠ[ _Œ \ƒ_ž ˆ Ÿ \ Zƒ Œj ŒH ] ] \ ] ŒRŒ}Á=Œj.Š[ ªŒHƒ ŒH Š[ Œ \ƒ_žoĥ Ä & Z UŒ}Š[ ÔŽ_Å 5ƒœŠ[ ŒR ĥƒbš[œ ŠUˆ\ ³ \ ] ˆª a \ ƒuš[ ŒHˆ ] K] _ }ˆªŒH } ƒu aœtš[ ĥ BŠˆ\ # h [ U Œ} Kµr _ rš] ¼= } Š] ĥƒu gˆ Š] Œ«Œ}Á=Œj.Š[ ªŒHƒ ŒH ] ˆ «Š[Œj rš] ƒ_ À Z ] ƒ_žoĥ Ÿ \ G ¹ \ Ÿ U UŒŠ[ ] ÀÈg ]Œ}ªhŒ} ŒjÉ [ˆŠ[Ô ĥ ² aˆb [ [ŒH ] 'Š] Œ \ ˆªhŒ} 'Š] UŒ _ [ĥ aœh Šr h» _,Š[ _Œ$ }ˆƒ_ } _ [ ˆƒ_,ˆ\ Kĥ ¹ &ˆ ] U \ ]Œ Š[ _ \ŠpÈC É5Š[ Œp \ƒ_ž ˆ Ê & U UŒŠ] ÔŽ } ƒ =Œ ƒažoœ} rš]ˆ ˆ Ž ƒ Š] Œ«ĥƒBŠ[Œ Šˆ a ƒ ˆ ƒ ³ \ ] ˆª _ ƒžš[ _Œ}ˆ ] h \ƒ_ž Èg É U UŒŠ] [ Èg ]Œ}ªŒH ] [ Šr OÉ p ŒHƒ Œ} \ ]ˆ\Š]ˆ }ˆ Šr Œ$Š] _ ŠT [ =ˆ [Š] &Š]ŒH Š[ ƒ ] ƒ_žoĥ ² _ \Š[ ˆƒ# Ì ÍUÎÏ,ÐÑ Ò Ó&ÎÔ}ÐÍ Õ¹Ö\.ØÙÛÚXÜœÝßÞ ààákâ Ößãšá#äÞOØ.ÞGÝßÞ âû å7þoä ÝßÞ ÚXå7ÞOä}àÀæOÚKÝßÖ ç²ù Øè*ØèXÖ\Ù ä.áeö\ýù éýæ ØÙ Þ Ú# ÙÛ æoú"öêoöäë ÙÛÚ#ÝßäÖ\æO ÙÛÚXÜ Ø.Ö\Ý}èKÚXÞ ë â ÞOÜ ÙÛÝæOâ'Ý}èKæOâÛâ Ö\ÚXÜOÖ±ìÊ.ÖÖ)í²Þ â î\à æoú#úïð ñeþaþoò*å7þoä æ óxöøæoùûâ Ö\ó3ÖßãGá Þ }Ù ØÙ Þ Úõô ö\ ørù ú@ýýßþoä}ó#ùûúxü Ø.Þší²Þ â î\à æoú#úû Ø.ä}æOó#Ù ØÙ Þ ÚKæOâXØ.Ö\.ØÙÛÚXÜ Ø.Ö\ÝHè#Ú#ÙÛü=ýXÖ\ ñkæo Ö\óÞ Úå7ý#âÛâGÞOä«ÝßÞ ÚaØ.äÞ âûâ Ö\óÀáKæ äøùûæoâ#.øæ Ø.Ö²Ößã=áKâ ÞOäHæ ØÙ Þ ÚRñeÖ\ÝßÞ à ÖpêOÖäþÝßÞ àrë ákâ Ößã ÿ7áeöä}è#æ ák Ÿá#ä}Þ è#ù ñkù ØÙ êoö\â þ.þ &çžèxö\úøèxö'äö\æoýhè#æ ñkâ Öž Øæ Ø.Öž.áKæOÝßÖ²ñ Ö\ÝßÞ ààö\ âûæ äüoöä$øè#æoúû_ æþoû ö ô ö\ ø&ô Oø ô ö hørù XÞOä âûæ äüoöäá#ä}þoø.þ=ýßþ âû ûæoúšæoâ Ø.Öä}Ú#æ ØÙ êoörø.ö\ ØÙÛÚXÜZà ØUÝßÞ ý#âûó ñeöýæoâûâ Ö\óšØèXÖ! *ÿ ægù òùðægù"# %$& ')(*,+'-./12$3 # )(*#ûþoä456+7( 98!: )(*! ±ô ö\ Bøô ö<;bøô ö<= ø->9?$öü ÙÛÚ#ÚKÙÛÚXÜ æ Ø Øè#ÖÀ.Øæ äøùûúxüœá#äþoø.þgýßþ ât.øæ Ø.ÖOû«æ ä}æoú#óxþ à æ á#ákâûùûýæ ñkâ Ö±æOÝßØÙ Þ ÚmÞOå'ØèXÖÀá#äÞOØ.ÞGÝßÞ âtùû Ý}èXÞ.Ö\Ú;æOÚ#ómæ ákákâûù Ö\óû æoúxþoøèxöää}æoúkóxþ à.ø.öá ÙÛ äöáeö\æ Ø.Ö\ó3æ ØØèXÖ±äÖ\ ýkâ ØÙÛÚXÜ*.Øæ Ø.ÖOûæOÚ#ó3.ÞšÞ Úû«ýXá3Ø.Þ*.Þ à Ö) ý&@±ýù Ö\Ú_Øâ þ3âûæ äüoö æoú#óšþoöø ÝßÞ ààákýxøæ ØÙ Þ Ú#æOâÛâ þ å7ö\æo Ù ñkâ Ö Ú=ý#à ñ ÖäUÞOå$.Ø.ÖáK ùrúpøö\æoý}è;.ø.öá*øèxö ÚXÖßãGǾ æoýßøù Þ ÚmÙÛ ÝHèXÞ.Ö\Ú"æOàÀÞ ÚXÜ ØèXÖ æ á#áâûùûýæ ñkâ ÖÀæOÝßØÙ Þ Ú# Ö\Ù ØèXÖä æoýýßþoä}ókùûúxü Ø.Þ:æ ókùû.ø.ä}ù ñkýxøù Þ ÚšØèKæ Ǿ äö2akö\ýßø Øè#Ö á#äþoø.þgýßþ â ïð ÞOáeÖä}æ ØÙ Þ Úû¹ÞOä ý#ú#ù å7þoä}à â þ"æ Ø ä}æoú#óxþ à ì Øè#Ö âûæ Ø.Ø.ÖäÀØ.Ö\Ý}èKÚ#ÙÛüaý#Ö ÙÛ ÜOÞaÞGó å7þoärößã=ákâ ÞOäHÙÛÚXÜ*ØèXÖZâ Ö\ RØ.ä}æêOÖ\â Ö\ó áæ Øè# RÙÛÚ ØèXÖ.Øæ Ø.Ö.áæOÝßÖOùÕèXÖRà æoùûúœæoóxê æoúaøæ ÜOÖ ÞOåTØè#ÙÛ UäHæOÚ#óXÞ à ÙÛàý#âÛæ ØÙ Þ Ú*à ÖØè#Þ=óšÙÛ UØè#æ ØÙ Ǿ è#æo UàÀÙÛÚKÙÛàÀæOâ, ákæoýßö ÿ à Ö\àÀÞOäþB $äö\ü=ý#ù äö\à Ö\ÚaØ >$Ø.ÞZ ÙÛàý#âÛæ Ø.Öæ±.Ø.Öá ÞOå«ØèXÖ ähæoú#óxþ à çpæoâ ò:ç$öú#öö\ó:ø.þ).ø.þoäö Þ Ú#â þ ØèXÖ ÝýXääÖ\ÚaØ.Øæ Ø.Ö)æOÚ#ó3æ:óXÖ\ ÝßäHÙ á#øù Þ ÚmÞOå'Øè#Ö æoýßøù Þ Ú# Zÿ7ç²è#ÙÛÝHè;ÙÛ æ:úkæ ØýXä}æOâTâ ÞhçÖäñeÞ ý#ú#ó"þ Ú;àÀÖ\à ÞOäþ åsþoä æoú_þ;.øæ Ø.Ö ÖßãGáKâ ÞOä}æ ØÙ Þ Úœá#äÞGÝßÖ\ 7Hù C èxö\úmæoúkó*ç²èaþ ÙÛ ØèXÖ ä}æoú#ó#þ à ç$æoâ ò*ø.ö\ ØÙÛÚXÜ:Ø.Ö\ÝHè#Ú#ÙÛü=ýXÖÀ.Þ ý#úkódfetúxü ÙÛÚXÖÖäH æ äü ýxö Øè#æ Ǿ Ø.Ö\.ØÙÛÚXÜ ÙÛ Ö2GeÖ\ÝßØÙ êoö Ù å ØèXÖ ä}æoúkóxþ àçpæoâ ò â Þ=Þ.Ö\ Uà Ö\à ÞOä}þ ÞOåTÙ äøùûú#ü±.øæ Ø.Öæ å7ø.öäuæ äö\âûæ ØÙ êoö\â þ èxþoäøžø.ä}æih]ö\ýßø.þoä}þoû Øè=ý# ØèXÖéÚKæOâŸá Þ ÙÛÚaǾ ÞOå$ØèXÖRçpæOâ òš }ÙÛà ýkâûæ Ø.Ö\ æoýýýxä}æ Ø.Ö ÞOñK.Öäê æ ØÙ Þ Ú"ÞOå$ØèXÖ.þG.Ø.Ö\à ÙÛÚ".Ø.Ö\æOóXþ*.Øæ Ø.ÖOû&ÞOä\û á#äöå7öä}æ ñkâ þoûbå æoù ä¹ æoààákâûùûúxüpþoågøèxö«á#äþoø.þgýßþ â ïð ¹äÖ\æOÝ}è#æ ñâ Ö.Øæ Ø.Ö$.áKæOÝßÖOùKJžÚ#ó#Öä, ý#ýhèl7$(*9(3(m NÝßÞ Ú#ó#Ù ØÙ Þ ÚK û ÖääÞOäH 'æ äöuäö\ýßþêoöäö\óœùûú)øùûà ÖUá#äÞOáeÞOäØÙ Þ ÚKæOâØ.ÞRØè#Ö\Ù ä'á#äþoñkæ ñkùûâûù Ø[þ ÞOå¹Þ=ÝÝý#ääÖ\Ú#ÝßÖ ÙÛÚZ.Øæ ØÙ Þ ÚKæ ä}ù Ø þoû æoú#ó)øèxö ç²èxþ â ÖšäÖ\æOÝHè#æ ñkâ Ö".Øæ Ø.Ö;.áKæOÝßÖ*ÝæOÚõñeÖ áeþoø.ö\úaøùûæoâûâ þ êgùû Ù Ø.Ö\óÙÛÚÊØÙÛàÀÖ ä}þ ýxü è#â þ á#ä}þoá ÞOä}ØÙ Þ Ú#æOâ@Ø.Þ Ù Ø Z Ù îö ÿ7ç²è#ùûýhè:ùû žæ Ü æoùûúœæ Ú#æ ØýXä}æOââ ÞhçÖä@ñeÞ ý#ú#ó)þ Ú:ØÙÛà Ö å7þoäžæoúaþ)ößãgè#æoýk.øù êoö Ö\æ ä}ý}èhùpo Ú è#ùû žùûú&aýxö\úaøùûæoâákæ áeöä ÙÛÚaØ.äÞ=óKý#ÝÙÛÚXÜZæOÚ#ó"æOóXêOÞGÝæ ØÙÛÚXÜ Øè#ÖRä}æOÚ#óXÞ à çpæoâ òœø.ö\ýhè#ú#ùûü=ýxöœô ö<;børû C Ö\.Ø æ äü ýxö\ó"øè#æ ØØè#ÙÛ ÙÛ ÙÛÚKóXÖÖ\óšØèXÖ ñeö\è#æ\êgù ÞOä'ÞOå¹ÝßÖä}ØæOÙÛÚZêBæOâÛÙÛóKæ ØÙ Þ Ú ÖßãGá ÖäHÙÛà Ö\ÚaØ ÞhêOÖäØèXÖRQTS!OPS=Ö\ Ù Þ ÚVU¹æ\þOÖä\ûKæOÚKóûXÙÛÚ Øè#Ö@å7ÞOä}à æoâ Ö\Ú#.ÖOûXÙÛÚ ØèXÖÝæO.Ö ÞOåTæÀêOÖä}þ: ÙÛà áâ ÖèaþaáeÞOØèXÖØÙÛÝæOâP- - XWY51Z78[$:\R.þG.Ø.Ö\à ÿ æ þ=.ø.ö\à ç²ù Øè#Þ ýxøžýßþ à à ýkú#ùûýæ ØÙ Þ Ú ñeöø ç$öö\ú:ù Ø ²Ö\Ú_ØÙ ØÙ Ö\ 7Hù ]#^`_#a*_b1c.d.efa*gihih i\c*j-_kml noj-ei_qpkb\j-rsi7tb7u&v[dwrs_#tidw_yxii7gitk[b\j-rsi't5z

2 Õè#ÖäÖæ äö.öêoöä}æoâà æ ØèXÖ\àÀæ ØÙÛÝæOâeØ.Þ=Þ âû æ ØØè#ÖUóKÙÛ.áeÞ æoâ ÞOå¹ØèXÖå ý#âûâeæoú#ózýßþ ÚaØ.äÞ âûâ Ö\ó áæ äøùûæoâ.øæ Ø.Ö Ößã=ë ákâ ÞOä}æ ØÙ Þ Ú æ á#á#äþ æoýhè Ø.Þ ákäþoø.þ=ýßþ â#ø.ö\.øùûúxüxûg ý#ý}èàæo «Ø.Ö\à áeþoä}æoâxâ ÞOÜ ÙÛÝžæOâ ÜOÞOä}Ù Øè#à åsþoäà ÞGóXÖ\âGêOÖä}Ù éýæ ØÙ Þ Úšÿ7ÖÜXù.ÖÖZô { øpô = øpô ;Bø&åsÞOäžÖ\æ ä}â þ äöå7öäö\ú#ýßö\ 7Hûe.þGà ñ Þ âûùûýà ÖØèXÞGó# ûýßþ à á#äö\ } Ù Þ Ú:àÀÖØèXÞ=óK û#á#äþh Ö\ÝßØÙ Þ Ú à ÖØèXÞGó# û æoú#ó Ø.Ö\Ý}èKÚ#ÙÛüaý#Ö\ UåsÞOäUØ.Ö\.ØÙÛÚXÜZæOÚ#óšà ÙÛÚ#ÙÛàÀÙ î\ùûúxüàéú#ù Ø.Ö.Øæ Ø.Ö ààæoýhè#ùûúxö\ ÿ7öüxù.öö ô ö<}bø²ô {GößøŸåsÞOäUäÖ\ÝßÖ\ÚaØäÖå7Öä.ë Ö\Ú#ÝßÖ\ 7HùO]Ú±ÝßÞ Ú_Ø.äHæO.ØûXØèXÖäÖÙÛ $êoöäþàâûù Ø.Øâ Öä}Ù ÜOÞOä}Þ ý# $çþoäòàþ Ú Øè#Ö@äHæOÚ#óXÞ à ç$æoâ ò±à ÖØèXÞGóì ñeö\ ÙÛó#Ö\ C Ö\.Øïð ÞOñK.Öä}êBæ ØÙ Þ ÚœÝßÞ Ú#ÝßÖä}Ú#ÙÛÚXÜÀØèXÖ óxö\ýßþ ýxáâ Ö\óZá#äÞOØ.ÞGÝßÞ â ùo ÚV~œæ ä}òoþê Ý}èKæOÙÛÚ ØèXÖÞOäþOû ٠زÙÛ ÚXÞhçç$Ö\âÛâ,ý#Ú#ó#Öä}.Ø.Þ=Þ=ó Øè#æ Ø'àÀæOÚaþ ÝßÞ ààààþ ÚÀäHæOÚ#óXÞ à ç$æoâ òg T eýßþ Ú_êOÖä}ÜOÖ ÙÛÚ±æOÚaþ }æ ØÙÛ.å7æOÝßØ.ÞOä}þ çpæ\þ ìêæoú#ó)æ Øè#ÖÞOäþÀÞOåØè#Þ.Ö Øè#æ Ø'óXÞÙÛ pö\à ÖäÜ ÙÛÚ#Ü)ô ö øtô ößø«ô {BøTô ö2 OøTô ö<bøtô høtô öoößøtô ö<{børù O Ú ØèKÙÛ $ÝßÞ ÚaØ.ÖßãGØû C Ö\.Øïð 'ÖßãXæOà ákâ ÖUÞOå,æóXÖ\ÝßÞ ý#ákâ Ö\ó.þG.Ø.Ö\àÄÙÛ $Ö\æO ÙÛâ þ)ùûóxö\ú_øù éö\ó±æo pøè#ö W\$B2Z 8ƒ \2 ØèXÖUà Þ Ø$ ÙÛàÀáKâ ÖUÝæO.ÖUÞOå¹æ ä}æ ákùûó#â þ ààù ãxùûúxü ä}æoúkóxþ à ç$æoâ ò ù Õè#Ö²æOÙÛà Øè#ÖäÖåsÞOä}Ö@ÙÛ TØ.Þ ý# Ö ~œæ ä}òoþê ÝHè#æOÙÛÚ ØèXÖÞOäþRØ.Þ ÖáKæ ä}æ Ø.Ö@ØèXÞ.Ö²áKäÞOØ.Þ=ÝßÞ âû $ç²èkùûý}èàýæoú ñeöö2geö\ýjë ØÙ êoö\â þ Ø.Ö\.Ø.Ö\óRñ=þ ä}æoú#ó#þ à çpæoâ ò åsäþ à!øèxþ ØýXä}æOâÛâ þoû=ýù ä}ýý#âûæ ä«ýhè#æ ä}æoýßø.öä}ù î\æ ØÙ Þ Ú# $ ý#ýhèræo á#äþoø.þgýßþ âû «çžèxþ.ö'äö\æoýhè#æ ñkâ Ö².Øæ Ø.Ö@.áKæOÝßÖÙÛ «æoú Ößã=áKæOÚKóXÖä\ˆæ äöýßþ ààákâ ÖØ.Ö\â þrý#.ö\â Ö\ ù XÞOä$æUá#äÞOáeÞ.Ö\óå æoàrë ÙÛâ þzþoåÿá#äþoø.þgýßþ âû ²Ø.Þ ñeö ÙÛÚ_Ø.Öä}Ö\.ØÙÛÚXÜXûeÙ Øž èxþ ýkâûózñeö óxößéú#æ ñâ Ö ÙÛÚ Ø.Öä}à 'ÞOå â Þ=ÝæOâ ûsˆ.þgúaøæoýßøùûý ˆ)á#äÞOáeÖäØÙ Ö\ ÞOå ØèXÖá#äÞOØ.ÞGÝßÞ âû ù O]ó#Ö\æOâÛâ þoûþ ÚXÖçÞ ýkâûóœâûù òoö.þgú_øæoýßøùûýü ý#ùûóxö\âûùûúxö\ \ûáeöä}è#æ á.ø þgâ Ö\ 1ˆ ÞOå á#äþoø.þgýßþ â,ç²ä}ù ØÙÛÚXÜXû Øè#æ Ø@Ü ý#æ ä}æoúaø.öö ÝßÞ Ú_êOÖä}ÜOÖ\Ú#ÝßÖRÞOå«ØèXÖæO.ÞGÝÙÛæ Ø.Ö\óšä}æOÚ#óXÞ à çpæoâ òšå7þoäžößãxæoà áâ ÖOû ä}öêoöä} Ù ñkùûâûù Ø[þ:ÞOåTæOÝßØÙ Þ Ú# \ˆ ÝßÞ ý#âûóšñeör ý#ýhè æ)ákäþoáeöäø þoù ú áeþ Ù ñkâ ÖæOÚ#æOâ ÞOÜOþ*èXÖäÖRÙÛ UØèXÖ.Ø.äHý#ÝßØýXäÖ\óšá#ä}ÞOÜOä}æOàÀà ÙÛÚX܈ ákæ ähæoó#ù Ü à ÙÛÚ.ÞOå7Ø çpæ äözö\úxü ÙÛÚXÖÖäHÙÛÚXÜXûTç²èKÙÛÝ}è Ü ý#æ ä}æoúaø.öö\ RáeÞ Ù ØÙ êoözóxöñký#üoü ÙÛÚXÜ*æOÚ#ó ààæoùûúaøæoùûú#æ ñkùûâûù Ø þ á#ä}þoá Öä}ØÙ Ö\ ÞOåžØèXÖ äö\ ýkâ ØÙÛÚXÜ ÝßÞ=ó#ÖOù ÕèXÖ ü=ýxö\.øù Þ Ú*ØèXÖä}ÖåsÞOäÖ ÙÛ ûyk! 1V1 m$œ'+4# 4 #<5Ž 29( (-'+4 f$#-<z\ + K!I+ +'-.R+-$&Z' Z\ \.2+'.\ W % [+ O Ú áeöä@ç$örùûóxö\úaøù åsþ æ å æoààùûâ þ:þoå«á#äþoø.þgýßþ âû û,ú#æoààö\â þ +7WI+2.2Ž+ +'WŽ<)7(*Z4 W 5()Zm,(s$ 7$ƒ+ ÿ-sbs& $ïð 7HûæOÚ#ó á#äþhêoöøè#æ ØžØè#Ö ähæoú#óxþ à ç$æoâ ò æoâ ç$æþ= ÝßÞ ÚaêOÖäÜOÖ\ Ø.Þ)ØèXÖý#Ú#Ù å7þoä}à ó#ùû.ø.ä}ù ñký#øù Þ Ú:ÞhêOÖä ØèXÖ.Øæ Ø.Öm ákæoýßö"þoå ý#ý}èá#äþoø.þgýßþ âû ÙÛÚ ØÙÛà Ö*áeÞ â þgâ ÞOÜ æ ä}ù Øè#à ÙÛÝ*ÙÛÚ ØèXÖ" Ù îö"þoå ØèXÖ".Øæ Ø.Ö;.áKæOÝßÖ ÿ Õè#ÖÞOäÖ\à =ùgö HùžÕ²èaý# \û#ñaþ C Ö\ Øïð.Øæ ØÙÛ.ØÙÛÝæOâŸæ äü ý#ààö\ú_ø UÝæOÚ:ñeÖ Ø.Ö\.Ø.Ö\ó ñ=þzä}æoú#óxþ àç$æoâ ò ùfsbs f äö.þg.ø.ö\àà ÞOå²ÝßÞ à à ýkú#ùûýæ ØÙÛÚXÜœéÚ#Ù Ø.Ö)æOýXØ.Þ ààæ Øæ ÿ.öözæoâû.þ ŸÙ Ü ýxäö*ö çžù Øè;Ø[çÞ" Øæ Ø.Ö\ á Öä Ö\ÚaØÙ Ø þêÿ è#ö\ú#ýßö ØèXÖ*Ú#æOàÀÖYAÙ á#ë*akþoá 7ŠÖ\æOÝ}è æoýßøù Þ Ú ÙÛÚ_êOÞ â êoö\ Þ Ú#â þ Ø[çÞ Ö\ÚaØÙ ØÙ Ö\ ;ÿ èxö\úkýßö Øè#Öšæ Ø.Ø.äHÙ ñkýxø.ö óxþ æoó#ùûý ˆ57ŠæOÚ#ó +7W9 )'Ẅ ÿw12š 27+7(- 2( ())ẄHûaØè#æ Ø$ÙÛ û_çžèxö\úxöêoöäæoú æoýßøù Þ Ú±Øè#æ ØTæIGeÖ\ÝßØ Ø[çÞ ÝßÞaÞOäHó#ÙÛÚ#æ Ø.Ö\ó Ø.ä}æOÚ# Ù ØÙ Þ Ú# TÞOåØ ç$þ Ö\ÚaØÙ ØÙ Ö\ ÙÛ ákäö\.ö\úaøû ØèXÖäÖêOÖäH.Ö²æOÝßØÙ Þ ÚÀÙÛ TæOâÛ.Þ á#äö\ Ö\Ú_Øù ú@â ØèXÞ ýxü èrøèxö²ößã=á#ä}ö\ Ù ñkùûâûù Ø[þ ÞOå SBS& $ïð «ÙÛ ähæ ØèXÖä äö\.ø.ähùûýßø.ö\óû,ùûú ØèXÖ.Ö\Ú# ÖØè#æ ØØè#Ö\Ù ääö\æoý}è#æ ñâ Ö.Øæ Ø.ÖÀ.áKæOÝßÖ\ èkæ\êoörå æoù ä}â þ:äöü ýkâûæ ä Ý}è#æ ähæoýßø.öä}ù î\æ ØÙ Þ Ú# û&øèxö Ø.ä}æOÚ# }Ù ØÙ Þ Ú ÜOä}æ ákè ÞêOÖä&ØèXÖ äö\æoý}èkæ ñkâ Ö.Øæ Ø.Ö$.áKæOÝßÖTÙÛ,è#Ù Ü è#â þuù ääöü ý#âûæ ä\û æoú#ó ÝßÞ ÚK.Ö\üaý#Ö\Ú_Øâ þuþ ýxäähæ ákùûó ààù ãxùûúxü æ äü ý#ààö\ú_ø@óxö\à Þ ÚK.Ø.ä}æ Ø.Ö\ ²Ú#Þ Ú_Ø.ä}Ù êgùûæoâ¹ø.ö\ý}è#ú#ùûü=ýxözÿ æoú#ó ÙÛ žæ Ü ÙÛæOÚ_ØU.Ø.ÖášñeÖþOÞ Ú#ó Øè#ÖàÀÙ ãxùûúxü±æ äü ý#à Ö\ÚaØå7ÞOä ØèXÖ'èaþaáeÖä}ÝýXñeÖpóXÖ\ÝßÞ ýxákâ Ö\óáKäÞOØ.Þ=ÝßÞ â û_øèxö'þ Ú#â þ Þ Ú#Öpè#ÖäÖØ.ÞOåsÞOä}ÖæOÚ#æOâ þaîö\óàùûúøè#ùû Ÿç$æþ)ô ö<; ø Hù«ÕèXÖäÖå7ÞOäÖ$Þ ýxä äö\ ýkâ زá#äÞhê=ÙÛó#Ö\ ²ØèXÖ ékä}.øž ýxñk.øæoúaøùûæoâ¹öê=ùûóxö\úkýßöøè#æ ØžØèXÖ ähæoú#óxþ à çpæoâ ò:ààöøèxþ=ó:ùû žæoààö\ú#æ ñkâ Ö Ø.Þ±å7ÞOä}àÀæOâ ~ æ äòoþê ÝHè#æOÙÛÚ:æOÚ#æOâ þg ÙÛ žæoú#ó ý#ú#ó#öä}.øæoú#ó#ùûú#üxù Õè#Ö Ø.Ö\Ý}è#ÚKÙÛüaýXÖœÖ\à ákâ ÞhþOÖ\ó Ø.Þ;á#äÞhêOÖœÞ ýxä±ààæoùûú ähæ ákùûó à Ù ãgùûúxümäö\ ý#â ØÀýK.Ö\ ØèXÖœZ\8[$X( N æ äü ý#à Ö\ÚaØ å7äþ à ~ æ äòoþê:ýhè#æoùûú Øè#ÖÞOäþmô öjø$ô ö Oøpô }hø$ô BørùpÕ,ÞÀ }èxþç Øè#æ ØØèXÖ ähæoú#óxþ à çpæoâ ò)åsä}þ à.þ ààö.øæ äøùûúxü±.øæ Ø.Ö ÝßÞ ÚaêOÖäÜOÖ\ ç²ù Øè#ÙÛÚœáeÞ â þ=ú#þ ààùûæoâ¹øùûà Ö Ø.ÞZÙ Ø.Øæ ØÙ Þ ÚKæ äþœó#ùû Ø.ä}Ù ñkýxøù Þ Úû ç$ö ÙÛà æ Ü ÙÛÚXÖ }ÙÛóXÖßërñaþaë ÙÛóXÖØ[çÞZ ý#ýhè çpæoâ ò= û Þ Ú#ÖÀå7äÞ à Øè#Ö.Øæ äøùûú#ü.øæ Ø.Ö)æOÚ#ó;Þ ÚXÖÀå7äÞ à æoú;æ ä}ñkù Ø.ä}æ äþ".øæ Ø.Ö±ÞOåØèXÖ äö\æoý}èkæ ñkâ ÖZ.Øæ Ø.Ö± ákæoýßöoû æoú#ó*ýßþ=þoä}ó#ùûú#æ Ø.ÖRØè#Ö\Ù äø.ä}æoú# Ù ØÙ Þ Ú# ÞZØè#æ ØUÖ\æOÝ}è"çpæOâ òšùû ÙÛàý#âÛæ Ø.Ö\óšå7æOÙ ähâ þoûñkýxøuùûú* ààæoâûâ&ößãgáeö\ýßø.ö\óšøùûà Ö ØèXÖžØ ç$þ.øæ Ø.Ö\ pýßþ ÙÛÚ#ÝÙÛó#Ö@æOÚ#ó Øè=ý# «ØèXÖžØ ç$þçpæoâ òg $æ ä}öžùûú#ó#ùû ØÙÛÚXÜ ý#ùû è#æ ñâ Ö Š= ÙÛÚKÝßÖ²ØèXÖ@.Ö\ÝßÞ Ú#ó ä}æoú#óxþ à ç$æoâ ò ÝæOÚ±ñeÖžæO ýkà Ö\ó Ø.Þ.Øæ äø$å7äþ à ØèXÖž.Øæ ØÙ Þ ÚKæ äþ ó#ùû Ø.ä}Ù ñkýxøù Þ Ú ÞêOÖäæOâÛâ äö\æoýhè#æ ñkâ Ö.Øæ Ø.Ö\ ûxå æo.øpýßþ Ú_êOÖäÜOÖ\ÚKÝßÖ ÙÛ 'Ö\.Øæ ñâûùû èxö\óù ž æoú æ ä}ü ý#à Ö\ÚaØ åsþoä Øè#Ö±Ö2GeÖ\ÝßØÙ êoö\úxö\ ÀÞOåžØè#Ö±äHæOÚ#óXÞ à çpæoâ ò3ààöøèxþ=ó;ößãgø.ö\ú#ó ñeöþoþ Ú#ó3ØèXÖ ÝâÛæO RÞOå SBS& $ïð 7D"Õè#ÙÛ ²ü=ýXÖ\.ØÙ Þ Ú ÙÛ žø ç$þoåsþ âûóùm &Ù äh.øâ þoûýæoú:ä}æ áùûó:ààù ãxùûúxüàæ ä}ü ý#à Ö\ÚaØ å7þoä²øèxö H ýk.øù éýæ ØÙ Þ Ú ÞOå ØèXÖ ä}æoú#ó#þ à ç$æoâ òzà ÖØè#Þ=ó±ÖßãGØ.Ö\Ú#óZñeÖþOÞ Ú#óYS& K $ïð 7DŸS=Ö\ÝßÞ Ú#ó#â þoû#æ äö ä}æ ákùûózààù ãxùûúxürýßþ Ú#ó#Ù ØÙ Þ ÚK ÚXÖ\ÝßÖ\ æ ä}þ å7þoä ØèXÖ ähæoú#óxþ à çpæoâ ò±ø.ö\ ØÙÛÚXÜ ààöøèxþ=ó)ø.þàñ ÖUÖ2GeÖ\ÝßØÙ êoö[d XÞOäØèXÖ'éKäH.Ø üaýxö\ ØÙ Þ Úû_ØèXÖä}Öæ äö²ýßþ ý#úaø.öä.ërößãxæoà ákâ Ö\ èxþçžùûúxüøè#æ ØûaÙ åæoúaþþoåeøèxöýßþ ÚKó#Ù ØÙ Þ Ú# Tó#ÖßéÚ#ÙÛÚXÜ S& K $ïð Uå7æOÙÛâÛ ûeä}æ áùûóœà Ù ãgùûúxü±æoâû.þ)å7æoùûâû ôs ørù?pýxø@áeöä}è#æ ák žý}è#æ ä}æoýßø.öähù î\æ ØÙ Þ Ú#.Þ ààöç²è#æ ØUó#ÙXGeÖäÖ\Ú_Ø@Ø.Þ)ØèXÖ å7ö\æ ØýXäÖ\ ÞOå S& q $ïð )ààæþ äöêoö\æoâ@å7ýxä}øèxöä ä}æ ákùûóêààù ãxùûúxümýæo Ö\ ÿ7ößãgáeöä}ùûà Ö\ÚaØ }ýxüoüoö\.øàøèkæ Ø ä}æoúkóxþ àˆ.þgààààöø.ä}ùûý²ákäþoø.þ=ýßþ âû žààù ãàähæ ákùûó#â þoûxøè=ý# û#ýæ á#øýxähùûúxüråsö\æ Øý#äÖ\ 'ÞOå&ä}æOÚ#óXÞ à ÚXÖ\ Øè#æ ØÖ\Ú# ý#äöuä}æ ákùûózààù ãxùûúxü ààù Ü èaø'ñeö ærçpæ\þ)ø.þ á#äþgýßöö\óhù XÞOäUØèXÖ.Ö\ÝßÞ Ú#óœüaýXÖ\ ØÙ Þ Úûç$Ö áeþ ÙÛÚaØ²Þ ýxøžøè#æ Ø +7L qz\ š29)( Lžà æ\þ)ñeö æà ÙÛàÀáKâ ÖäyH.ý#.ØÙ é Ýæ ØÙ Þ Ú:å7ÞOä ØèXÖÖ2GeÖ\ÝßØÙ êoö\úxö\ ÞOåØèXÖRä}æOÚ#ó#Þ à çpæoâ òœààöøèxþgó Š ààæoâûâ&ýßþêoöäøùûà ÖÙÛ æz.ø.ä}ùûýßøâ þ çö\æ òoöä á#äþoáeöäø þ:øè#æoú ä}æ ákùûó*à Ù ãgùûú#üxù ÕèXÖ ÝßÞêOÖä ØÙÛà ÖRÞOåpæZÜOä}æ áè*ùû ØèXÖRÖßãGáeÖ\ÝßØ.Ö\ó"ØÙÛà ÖRå7ÞOä æ)ä}æoúkóxþ à çpæoâ ò Ø.Þ:ê=ÙÛ Ù ØæOâÛâ ØèXÖ êoöäøùûýßö\ ²ÞOå¹ØèXÖÜOäHæ ákèûxæoú#ózù ØpéKØ 'Ú#æ Øý#ä}æOâÛâ þ±ùûú)øè#ö ÝßÞ Ú_Ø.ÖßãGØÞOåŸ.Øæ Ø.Ö.áKæOÝßÖÖßãGáKâ ÞOä}æ ØÙ Þ ÚùTúžâÛâ,.þ=à à ÖØ.ä}ÙÛÝ.þG.Ø.Ö\àÀ á Þ }.Ö\ RØèXÖ: }ààæoâûâ'ýßþêoöä±øùûà Ö:á#äÞOáeÖäØ þoù ÕèaýK æ*áeþ Ù ñkâ Ö è#ö\ýxä}ùû.øùûýzå7þoä Ø.Ö\.ØÙÛÚ#Ümñ=þ3äHæOÚ#óXÞ à

3 C ÙÛàý#âÛæ ØÙ Þ Ú ÝßÞ ýkâûó ñeöpø.þ óxö\ Ù Ü Ú.þ= Ø.Ö\àÀ æo «ä}öêoöä} Ù ñkâ Ö²æO «á Þ } Ù ñkâ ÖOû_æOÚ#ó hþoäùûà áeþ.ö'æ äøù é ÝÙÛæOâXäÖêOÖä} Ù ñùûâûù Ø þ å7þoä² ÙÛàý#âÛæ ØÙ Þ Ú áýxäáeþ.ö\ ù a a b b c c CLIENT A CLIENT B CLIENT C a b c c b a CRITICAL SECTION Œ & V! [ Š[ŒH ˆ\ ] ª h hžo ½ º ½ ˆ _ U Œ} UŒ}ƒBŠ[ ƒ «¹ ] Š] H \ ƒ Œj.Š] ĥƒ Š[» ]Œ}Œ «¹ ŒHƒhŠ } õï` P jô7 ÔjÍ ±²Ï&Ô\,² ú³$ -<Z7 ÙÛ Ræœ þ=.ø.ö\à ÞOå²ÝßÞ à àý#ú#ùûýæ ØÙÛÚXÜœéÚ#Ù Ø.Ö)æOýXØ.Þ ààæ ØæGû Øè#Ö ƒ)())(*2+hùÿetæoý}è Ö\ÚaØÙ Ø þ3ùû óxä}ù êoö\ú3ñaþ æ.öøþoåtz<)(* +jûÿæoúkó*åsþoä æ µ.øæ Ø.ÖOû æoýßøù Þ Ú ákæoù ä\û¹øèxöy) +'( )(* '8&Z<)(*œó#ÖØ.Öä}àÀÙÛÚXÖ\ ÿ Ù [ç²èxöøèxöä ØèXÖ æoýßøù Þ ÚÊÙÛ Àæ á#ákâûùûýæ ñâ Ö Þ Ú ØèXÖ:áKæ äøùûýý#âûæ ä±.øæ Ø.Ö3ÿ ÚXÞOØ æoâûâæoýßøù Þ Ú# ±æ äö:æ á#ákâûùûýæ ñâ Ö:Þ Ú æoâûâž.øæ Ø.Ö\ 7HûæOÚ#ó Ù å.þxûÿ ÙÛÙ [çžè#ùûý}è;ùû ØèXÖ ÚXÖç Øæ Ø.ÖÀæ åsø.öä ØèXÖ æoýßøù Þ Ú;ÙÛ æ á#ákâûù Ö\óùRÕèXÖR.þG.Ø.Ö\à èkæo Z\998&B(*Z\ )(*šùûúšøè#æ Ø æoú æoýßøù Þ Ú ààæþ; ÙÛàý#â ØæOÚ#ÖÞ ý# â þmùûúaêoþ â êoö:.öêoöä}æoâpö\úaøù ØÙ Ö\ ù C èxö\ú3øèxöz.þg.ø.ö\à ÖêOÞ â êoö\ ÀæO Ræ ç²è#þ â ÖOûTæOÚ æoýßøù Þ Ú±ÙÛ Tæ á#ákâûùûýæ ñâ ÖžÙXG:Ù ØTÙÛ æ á#ákâûùûýæ ñkâ ÖžåsÞOä$æOâÛâ#Ö\ÚaØÙ ØÙ Ö\ ØèKæ ØTÙ ØÙÛÚaêOÞ â êoö\ ùtõèkùû TóXÖØ.Öä}à ÙÛÚXÖ\ ØèXÖ )#B+7())() '8! Z<)(*)ÞOåTØèXÖVZ\ (M \Y8 -L - #û,ç²ù ØèšÝßÞ à ñkùûúxö\ó.øæ Ø.Ö\ ÝßÞ Ú# }ÙÛ.ØÙÛÚXÜ)ÞOåTêOÖ\ÝßØ.ÞOä} UÞOå$ Ù îö9¹êÿ.ø.þoähùûúxü ØèXÖ.Øæ Ø.Ö'ÞOå Ö\æOÝ}èÀÖ\Ú_ØÙ Ø[þ æoú#óræoýßøù Þ Ú# TÝßÞ ÚK ÙÛ.ØÙÛÚXÜÞOåØèXÖý#Ú#Ù Þ ÚÞOå æoýßøù Þ Ú# «ÞhêOÖäTæOâÛâXÖ\ÚaØÙ ØÙ Ö\ ùy ŸÙÛÚ#æOâÛâ þøèxöäö ékö\ó +'-2)( N/Z7 2( 1 +'-.ûeæoúkóœæy\z2! 2Œ9+2-.Ž+.$&Z7ÝßÞ Ú# ÙÛ.ØÙÛÚXܱÞOå«ÝßÞ à ñkùûúxö\ó.øæ ç²è#ùûýhè*øèxöàùûúkù ØÙÛæOâT.Øæ Ø.Ö±ÝæOÚ"ñeÖ óxä}ù êoö\ú*ñ=þ*æ.ö\ü=ýxö\ú#ýßö ÞOå'æ á#áâûùûýæ ñkâ ÖÀæOÝßØÙ Þ Ú# Š ä}ö\æoâûù îöàøè#æ ØØèXÖÀ Ù îöº ÞOå²Øè#Ö)ÝßÞ à ñkùûú#ö\ó3 Øæ Ø.Ö.áKæOÝßÖZÙÛ Ößã=áeÞ ÚXÖ\ÚaØÙÛæOâpÙÛÚœ¹ ù"õèxö)æoùûà ÞOå.2+')( NZÙÛ Ø.ÞšÖßã=áâ ÞOäÖZØèXÖ)äÖ\æOÝ}èKæ ñkâ Ö.Øæ Ø.ÖÀ ákæoýßörþoåøè#ö ä}ö\æoý}è#æ ñkâ Ö.Øæ Ø.ÖÀ.áKæOÝßÖRÞOå$ØèXÖ ÝßÞ à ñkùûúxö\ó*æoý#ø.þ ààæ Ø.Þ ÚùÕèXÖRæOÙÛà ÞOåT)»¼Z<(* ƒo.'+2)(m!n ÙÛ pø.þrößãgákâ ÞOäÖØèXÖUäÖ\æOÝHè#æ ñkâ Ö.Øæ Ø.Ö ákæoýßö ý# ÙÛÚXÜäÖ\ Þ ýxä}ýßö\ pøè#æ Øà æ ØÝ}è)ØèXÖÚ#æ ØýXäHæOâ â ÞhçÖäžñeÞ ý#ú#ó# Uÿ ýxá)ø.þ áeþ â þ=ú#þ ààùûæoâÿå æoýßø.þoä} û,øèkæ Ø ÙÛ û,øùûààöráeþ â þ&ºæoú#ó" ákæoýßö áeþ â þ ¹ û,æoú#ó*å7þoä á#ä}æoýßøùûýæoâtö2@ ÝÙ Ö\Ú#Ýßþ*æO Ýâ Þ Ö Ø.Þ âûùûúxö\æ ä@æo 'áeþ Ù ñkâ Ö[Hù Ö@ è#æoâûâkæoâû ÞÝßÞ Ú# ÙÛó#Öäæá#ä}ÞOØ.Þ=ÝßÞ âæo Tæ ½ 7šRZ!( )ÿ7þoäm# Ž f8&52'xwi( NTN#'$ƒ # &RZ\ 2( \L8 -L - Hù C Ù ØèXÞ ýxø$â Þ ÞOåÜOÖ\ÚXÖä}æOâÛÙ Ø þoûkçö@ýßþ Ú# ÙÛóXÖäpæ âûù Ü èaøâ þàààþ=ó#ù éö\órêoöä} Ù Þ Ú ÞOåØèXÖ Ú#æ ØýXäHæOâGä}æOÚ#óXÞ à çpæoâ ò>?$öü ÙÛÚ#Ú#ÙÛÚ#Ü æ Ø«ØèXÖ.Øæ ä}øùûúxü ÝßÞ à ñkùûúxö\ór.øæ Ø.ÖOûGæ Ø«Ö\æOÝHèÀ.Ø.Öáûa.Þ à ÖæOÝßØÙ Þ Ú ÙÛ «Ý}èXÞ Ö\Ú ý#ú#ù å7þoä}à â þæ Øpä}æOÚKóXÞ à æoààþ ÚXÜæOâÛâ æoýßøù Þ ÚK 'ÞOåØèXÖU.þG.Ø.Ö\à ûgæoú#ó)ù åøèxöuæoýßøù Þ Ú ÙÛ pæ á#ákâûùûýæ ñkâ ÖUØ.ÞØèXÖUÝýXääÖ\ÚaØ

4 ÝßÞ à ñkùûúxö\ó±.øæ Ø.ÖOûXØèXÖ\ÚûGç²Ù Øè á#äþoñæ ñkùûâûù Ø þ ö {=û#ù ØpÙÛ pæ á#áâûù Ö\ó ŠXÙÛÚ æoâûâ ÞOØèXÖä'ÝæO.Ö\ pøèxöýßþ à ñkùûúxö\ó±.øæ Ø.ÖóXÞ=Ö\ ÚXÞOǾ ÝHè#æOÚXÜOÖOùÀížÞç ÝæOÚm ý#ý}èmæz Ý}èXÖ\àÀÖ ÝÙ Ö\ÚaǾ Ø.Ö\.ØÙÛÚXÜ D¾ ŸÙ ä}.øâ þšäö\æoâûù îö ØèKæ Ø Ù Ǿ æ ØÙÛ ékö\ ØèXÖ à Ö\àÀÞOäþ)äÖ\ü=ý#Ù äö\à ÝÙ Ö\Ú#Ýßþ >Ø.ÞZ ÙÛàý#âÛæ Ø.ÖÖ\æOÝHè*.Ø.Öáû çöúxöö\ó Ø.Þ).Ø.ÞOäÖ Þ Ú#â þ ØèXÖÝýXääÖ\ÚaØU.Øæ Ø.Ö æoú#ózøè#ö.öøþoå æoýßøù Þ Ú# ù$õ,þàæ ä}ü ýxö æ ñeþ ýxø'øùûà ÖäÖ\ü=ý#Ù äö\ààö\ú_ø çö Ú#ÖÖ\ó æoó#ó#ù ØÙ Þ Ú#æOâ,ÝßÞ Ú#ó#Ù ØÙ Þ Ú# ù ú á#äþoø.þgýßþ âùû +'WI9 )'(*ZÀÙ åuù ØÀÙÛ Ù Ø ÙÛ þ=à à ÖØ.ä}ÙÛݱæO Àæ*ÝßÞ à ñkùûúxö\ó æoý#ø.þ ààæ Ø.Þ Ú æoú#ó æo æ ~œæ ä}òoþê Ý}èKæOÙÛÚùœÕèKÙÛ æoààþ ý#ú_ø Ø.ÞšØèXÖÀá#ä}ÞOØ.Þ=ÝßÞ âñeö\ùûúxü 12š 27+7(- 2Œ æo æœ.þg.ø.ö\à >å7þoäö\æoýhè æoýßøù Þ ÚÁÀ Øè#æ Ø ó#ä}ù êoö\ ÝßÞ à ñkùûúxö\óš.øæ Ø.Öœ Ø.ÞZÝßÞ àñùûúxö\óš.øæ Ø.Ö [Ä ûeøèxöä}ö ÖßãXÙÛ.Ø æ±äöêoöäh.ö æoýßøù Þ Ú ØóXäHÙ êoö\ Ä Ø.ÞÇ ù C Ö\âÛâ ògúxþç²ú9~ æ äòoþêrýhè#æoùûúøèxöþoäþ ýxüoüoö\.ø ŸØè#æ ØŸØèXÖpä}æOÚKóXÞ à!ç$æoâ òþ ÚR.þ=à à ÖØ.ä}ÙÛÝTá#äÞOØ.ÞGÝßÞ âû oz\ƒš2*n 2+ -R 8&B( 2'³ ( +2)7(- 28 )(* ÞêOÖäTØèXÖ'ç²èXÞ â ÖpäÖ\æOÝHè#æ ñkâ Ö².Øæ Ø.Ö ákæoýßöoùy ²Þhç åsþoä Ø.Ö\ ØÙÛÚXÜ ákýxä}á Þ Ö\ ûoýßþ Ú_êOÖäÜOÖ\ÚKÝßÖØ.Þ ý#ú#ù å7þoä}à Ù Ø þùû ü=ý#ù Ø.Öå æ\êoþoähæ ñkâ ÖOù C Ö²ÝæOÚ ý# ÖæUá Þ ÙÛÚaØŸÞOåØè#Ö'ä}æOÚ#óXÞ à çpæoâ ò # '. mz\ Bš )N!2Z'!I+RÈ-É1' W'Ê <Z7Z 8&711)æO æ:ýkú#ù åsþoähààâ þ ä}æoú#óxþ à á Þ ÙÛÚaǾ ÞOå'ØèXÖ±.Øæ Ø.Ö).áKæOÝßÖOù XÞOäRæ ä}ö\æoý}è#æ ñkâ Ö).Øæ Ø.Ö).áKæOÝßÖ ÞOå Ù îöº;û Ë ÿ)º!â ÞOÜPºŸ ¹ý#Ú#Ù å7þoä}à æoààákâ Ö\ û ÙÛÚÖßãGá Ö\ÝßØæ ØÙ Þ Úû_ÜOÖ\ÚXÖä}æ Ø.Ö²ØèXÖpç²èXÞ â Ö.áKæOÝßÖ ÿ ÙÛÚ æoókó#ù ØÙ Þ Úû å7þoä«æoú_þåsähæoýßøù Þ Ú Ì ÞOå«ØèXÖ äö\æoýhè#æ ñkâ ÖR.Øæ Ø.ÖR.áKæOÝßÖOûæ äöá#äö\ Ö\Ú_Øæ ØÙ êoö.øæ Ø.Ö\óšñ=þ Ì Å æoà áâ Ö\ žùûú ÖßãGá Ö\ÝßØæ ØÙ Þ Ú Hù?pýXØpÝæOÚ)çÖ@Ö\Ú# ýxä}ö *»¼Z (-2ƒyZ7Bš )N!2Z'$Ø.ÞRý#Ú#Ù å7þoä}ààù Ø[þ D C Ö@å7ÞGÝý# $Þ Ú±æÝâÛæO $ÞOå&.þ=à à ÖØ.ä}ÙÛÝá#äÞOØ.ÞGÝßÞ âû Øè#æ ØUç$ÖÝæOâÛâÍ+'W[+2.2Ž+# +7W9L<)7(*Z W(*Zo,($ 7$ƒ+Rÿ-SBS& $ïð 7HûæOÚ#óš èxþhç Øè#æ ØUØèXÖ\Ù äýßþ Ú_êOÖäÜOÖ\ÚKÝßÖ Ø.Þ ý#ú#ù å7þoä}à Ù Ø þ ÙÛ ²Ö2@ ÝÙ Ö\ÚaØûÙÛÚZØèXÖ Ö\Ú#.Ö Øè#æ ؞٠زÙÛ 'Ö\Ú# ý#äö\ózæ åsø.öäžáeþ â þpâ ÞOÜPº.Ø.ÖáK ÿ Õè#ÖÞOäÖ\à =ùgö Hù Õè#äÖÖå7Ö\æ ØýXäÖ\ $óxöø.öä}ààùûú#ö.þ=à à ÖØ.ä}ÙÛÝ'ó#þ æoó#ùûýpaù áxë*aþoák >ŸÕèXÖþRæ äö².þgààààöø.ä}ùûý'ùûú Øè#Ö²çpæ\þ ó#ùû ÝýK.Ö\ó æ ñeþêoöoù$õèxöþ æ ä}öaù áxë*akþoák \ûgààö\æoú#ùûúxüøè#æ زæOâÛâÖ\Ú_ØÙ ØÙ Ö\ žè#æ\êoö Ø[çÞ.Øæ Ø.Ö\ ŠKç$Ö ÝæOÚ æo }ý#à ÖUØè#æ Ø'ØèXÖ\ Ö æ äö ±æoú#ómö ù@õèxöþ æ äöóxþ æoó#ùûý ûeà Ö\æOÚ#ÙÛÚ#ÜÀØè#æ Ø@Ö\æOÝ}è*æOÝßØÙ Þ ÚšÙÛÚaêOÞ â êoö\ æ Ø@àÀÞ.ØØ[çÞZæOýXØ.Þ à æ Øæ&Š çžù ØèXÞ ýxøuâ Þ ÞOåÜOÖ\ÚXÖäHæOâÛÙ Ø þ±çöuæo ý#ààö²øè#æ Ø$Ö\æOÝ}èZæOÝßØÙ Þ ÚZÙÛÚaêOÞ â êoö\ 'ÖßãXæOÝßØâ þ Ø[çÞRæOýXØ.Þ à æ ØæGù C ÖÙÛà áeþ.ö²øè#ö@æoó#ókù ØÙ Þ Ú#æOâ Ø.Ö\Ý}èKÚ#ÙÛÝæOâÝßÞ ÚKó#Ù ØÙ Þ ÚÀØèKæ ØTØèXÖäÖ@æ äöžú#þ.ö\â åsë â ÞaÞOáK \ûaøè#æ Ø$ÙÛ TæOÝßØÙ Þ Ú# $Øè#æ Ø$â Ö\æ\êOÖUØèXÖ² Øæ Ø.ÖžÞOå.Þ ààö²ùûú_êoþ â êoö\ó æoýxø.þ à æ Ø.Þ Ú ýkú#ý}è#æoú#üoö\ó ÿ Ö\â åâ Þ=ÞOáK Uæ äöø.ä}ö\æ Ø.Ö\ó*ÙÛÚ ôs Bø HùUÕ²èaý# \ûøèxöä}öæ ä}öø[çþzògùûú#ó# žþoåtæoýßøù Þ Ú# >žøèxör.þ ÝæOâÛâ Ö\óÎ \@æoýßøù Þ ÚK Øè#æ ØÝ}èKæOÚXÜOÖ æ)ákæoù äþoåí Gïð UØ.Þ"ö ïð æoú#ó ØèXÖ\Ù ä ÙÛÚ_êOÖäH.Ö\ Ý}èKæOÚXÜ ÙÛÚXÜ æ)ákæoù äþoå@ö ïð UØ.Þ Gïð û æoú#ó3øèxö).þ*ýæoâûâ Ö\ó¾Z I+7+æOÝßØÙ Þ Ú# ÝHè#æOÚXÜ ÙÛÚXÜ*æ ákæoù äþoåžæ ö±æoú#ó æï Ø.Þ*æ ákæoù äþoåžæï šæoú#ó æ3ö ù ÐÙ êoö\ú æ.þ= Ø.Ö\à ÞOå².þGàÀà ÖØ.äHÙÛÝ óxþ æoó#ùûý4aù áxë*aþoák ûÿçö)óxößéú#ö±ù Ø VZ\ Ž98&B(*Z\ )(*ÑN 7$ƒ_ûç²Ù Øè3Þ ÚXÖ±êOÖäØ.Ößã;å7ÞOä Ö\æOÝ}è*æOý#Ø.Þ ààæ Ø.Þ ÚûæOÚ#óœç²Ù ØèšæOÚ Ö\óXÜOÖ)ô ÒÔÓÕ ø á#äö\ Ö\Ú_ØUÙ åtæoú#óœþ Ú#â þ:ù å«øè#öäö ÙÛ UæOÚšæOÝßØÙ Þ Ú ÿ æoú#ó Ù Ø ÙÛÚ_êOÖäH.Ö[ ÙÛÚaêOÞ â ê=ùûúxüœñeþoøè Ò3æOÚKó ÕƒŠ æ Ü æoùûúû&ç²ù ØèXÞ ýxøâ Þ ÞOåpÜOÖ\ÚXÖä}æOâÛÙ Ø[þOû çö æo ý#ààörøè#æ Ø Ù åpøèxöäöàùû æzñkæ ä ÿ7ä}ö\.áù ÝßäÞ ' ²æOÝßØÙ Þ Ú*ÙÛÚaêOÞ â êgùûúxüvòmæoú#ó/õkûøèxö\ú ØèXÖä}Ö ÙÛ ÚXÞ)ÝßäÞ Rÿ7äÖ\ áùñkæ ä' ²æOÝßØÙ Þ Ú"ÙÛÚaêOÞ â ê=ùûúxü ÒmæOÚKóYÕùT ²Þhç äö\æoâûù îö@øè#æ ØTØè#ÖØ.ä}æOÚ# Ù ØÙ Þ ÚK TÞOåeØèXÖžá#äÞOØ.ÞGÝßÞ âkýæoú ñ ÖÝßÞ ààákâ ÖØ.Ö\â þ.áeö\ýù ékö\óàñaþrù Ø TÝßÞ à àý#ú#ùûýæ ØÙ Þ Ú ÜOäHæ ákèû Þ Ú#ÝßÖ Ù Ø ²Ö\óXÜOÖ\ ²èKæ\êOÖ ñeöö\ú âûæ ñeö\â Ö\ó:æO ñkæ äþoä²ýßäþ } Š#ç$Ö ÝæOâÛâØè#ÙÛ ØèXÖL:5 \ :\VZ\998&B()Z7 )(*/N 7$ƒaù XÞOäTÖ\æOÝ}è ÝßÞ à ñkùûúxö\ó.øæ Ø.Ö çö'æoâû.þ ÝßÞ ÚK ÙÛóXÖä«Ù Ø oz )()VZ\ Ž98&B(*Z\ )(*N#7$5> Ù å&ô Ò`ÓÕ_øKÙÛ æ@ñkæ äÿö\óxüoö æoú#ózøè#öñkù Ø oò æoú#óvõ)æ äö ÙÛàÀÙÛâÛæ äû#þoä²ù å'ô Ò`ÓÕ øÿùû æ ÝßäÞ } Ö\óXÜOÖ æoúkózøèxöñkù Ø ÒœæOÚ#óVÕ±æ äö ÞOá#áeÞ Ù Ø.ÖOûKØèXÖ\Ú Þ ÚXÖ ÞOåŸæOÝßØÙ Þ Ú# ÀæOÚKóYÀ Å 'Øè#æ ØžÝßÞOääÖ\.áeÞ Ú#ó)Ø.Þœô ÒÔÓÕ øÿùû æ á#ákâûùûýæ ñkâ Ö Þ ÚÖ û#øèaýk 'çöààæ äòšô Ò`ÓÕ ø&æo Z )(Mš 2Š ÞOØèXÖäçžÙÛ.Ö ç$ö ààæ äòšô Ò`ÓÕ ø&æo (M Z<)( šù Ö\æOâÛÙ îöøè#æ ز٠åÿær.øæ Ø.Ö Ä ó#ùxg ÖäH påsäþ àæ.øæ Ø.Ö Þ ÚZÖßãXæOÝßØâ þzþ ÚXÖ ñkù Øû# æþ4õûxøèxö\ú)øèxö æoýßøù Þ Ú ÝßÞ à àý#ú#ùûýæ ØÙ Þ Ú)ÜOä}æ ákèk pþoåt æoú#ó [Ä æ äöùûóxö\úaøùûýæoâþ ÚZÖ\ó#ÜOÖ\ ÚXÞOØ'ÙÛÚ#ÝÙÛóXÖ\ÚaØ'Ø.Þ ÕKû&æOÚ#óšÖßãXæOÝßØâ þ*þoá#áeþ Ù Ø.Ö Þ Ú*Ö\óXÜOÖ\ ÙÛÚ#ÝÙÛóXÖ\ÚaØØ.Þ Ò,ù O Ú*ØèXÖ Ú#Ößã=Ø Ö\ÝßØÙ Þ Úû,ç$ÖÀ è#æoâûâ«äöáeö\æ Ø.Ö\ó#â þœøèkùûúxòœþoå ÝßÞ à ñkùûúxö\óœ.øæ Ø.Ö\ žùûú:ø.öä}àà ²ÞOåŸØèXÖ\Ù ä@æoýßøù Þ Ú ÝßÞ àààý#úkùûýæ ØÙ Þ Ú ÜOä}æ ákèk ²æOÚ#ó:å7ýXä}ØèXÖä}à ÞOä}ÖOû=ÞOå Ø.äHæOÚ# Ù ØÙ Þ å7þ âûâ Þç² Uÿ.ÖÖUæOâÛ.Þ ŸÙ Ü ýxäöf{7> åsþoä$.þ à ÖæOÝßØÙ êoöuö\óxüoöô Ò`ÓÕ ø ç²ù ØèÀÝßÞOä}äÖ\.áeÞ Ú#ó#ÙÛÚXÜ æoýßøù Þ ÚK PÀ æoú#óà Å «ÖßãXæOÝßØâ þ Þ ÚXÖUÞOå,çžè#ÙÛÝ}èûX æþàkûxùû 'æ á#ákâûùûýæ ñkâ ÖØ.Þ" ûgøèxöuö2g Ö\ÝßØ'ÞOå&æ á#ákâ þgùûúxü9à Þ ÚÎ ÝæOÚ)ñeÖ@ØèXÞ ýxü èaø$þoå&æo 'æoýßøù êbæ ØÙÛÚ#Ü ØèXÖ±Ö\óXÜOÖ*ô Ò`ÓÕ ø'þ Ú3ØèXÖ)æOÝßØÙ Þ Ú ÝßÞ àààý#ú#ùûýæ ØÙ Þ Ú;ÜOä}æ ákè;þoåv Øèaý# Ý}èKæOÚXÜ ÙÛÚXÜšñKÙ Ø Ò æoú#ó Õû«æOÚ#óû ÙÛÚ3ØèXÖ äö\ ýkâ ØÙÛÚXÜ æoýßøù Þ ÚZÝßÞ à àý#ú#ùûýæ ØÙ Þ Ú ÜOä}æ ákèûgý}è#æoú#ü ÙÛÚXÜRæOâÛâKÖ\óXÜOÖ\ pùûú#ýùûó#ö\ú_øpø.þžòzþoäíõrå7äþ à æoýßøù êoöuø.þùûúkæoýßøù êoö æoú#ózêgùûýßö êoöä} }ægû#ößãgýßöákø²å7þoäô Ò`ÓÕ_ø&Ù Ø.Ö\â åÿç²è#ùûýhèzäö\à æoùûú# 'ý#ú#ýhè#æoúxüoö\óù ž â Ö\æ ähâ þ ØèXÖâÛæ ñeö\â Ö\ó ÝßÞ à à ýkú#ùûýæ ØÙ Þ Ú)ÜOä}æ ákè)ùû æoúzùûúaêbæ ähùûæoú_ø'þoå&øèxöuá#äþoø.þgýßþ â û#ç²è#ùûâ ÖUØèXÖæOÝßØÙ Þ ÚœÝßÞ àrë àý#ú#ùûýæ ØÙ Þ ÚÜOä}æ áèrý}è#æoúxüoö\ Tåsä}Þ à.øæ Ø.ÖØ.Þ.Øæ Ø.ÖOù«ížÞç$ÖêOÖä\û=ØèXÖæOÝßØÙ Þ ÚRÜOä}æ ákèrùûúkèxöä}ù Ø ÝßÖäØæOÙÛÚ ÙÛÚ_ê æ ä}ùûæoúaø ÞOå$ØèXÖÀâÛæ ñeö\â Ö\ó*ÜOä}æ ákèù C Ö± è#æoâûâ ÚXÖÖ\óm.ÖêOÖä}æOâ«ýKÝ}è"ÙÛÚaêBæ ähùûæoú_ø ÙÛÚ*ØèXÖÀÚXÖßãGǾ.Ö\ÝßØÙ Þ Ú Š èxöä}örçö.øæ ä}ǿ ñaþ óxö\ààþ Ú#.Ø.ä}æ ØÙÛÚXÜ*Øè#Ö ÙÛà ákâ Ö\ Ø Þ Ú#Ö:ÙÛÚÁUÖ\à ààæÿ{=ùgözñeö\â Þç ù¼o]ú ákæ ä}øùûýý#âûæ ä\û$çö: }æ\þ Øè#æ ØÀæÁZ<W Z<:Ï# :5 \ :\ N 7$ƒ è#æo <4$ 7())W ÙXG Ù Ø ÝßÞ Ú_ØæOÙÛÚK æoúmþ=ókómú=ý#à ñ ÖäÞOå'ñæ ä Ö\óXÜOÖ\ û æoú#ómçö± æ\þ*øèkæ Øæ Z<WZ Œ # 9 &L5Z<)(*ÏN#7$ # +.$ 1Z<( ØÍZL+'-.@è#æO <Ž$ 7())WRÙXG;Ù ØUÝßÞ Ú_ØæOÙÛÚ# æoú ÞGó#ó Úaý#à ñeöäþoåtæoýßøù êoörö\ó#üoö\ ÿ èxöäö çö ààö\æoúzüoö\úxöä}æoâûù îö\ó Ýßþ=Ýâ Ö >$æ Ýâ Þ.Ö\ó:Ø.ä}æOÙÛâç²Ù Øè æ ä}ñkù Ø.ä}æ äþ±ákæ äøùûæoâþhêoöä}âûæ ák 7Hù Ù,Ú!Û Û Ü Ý Þ)ßáà7âRã ä!å Ú æ)ç è ܃éæ ܃ç ê ë ÿ-s=ööæoâû.þ &Ù Ü ý#äö9{2ìtí`lbw Z WZ<: Ž &Z\998&B(*Z\ )(*ÏN#'$ƒ &o$& 7())W R &9Z WZ<:R( 5Z<)(* N 7$ƒ+Ž( + ( BšI'(*ƒ š ÔZ\ L (MÉ14+'-.'+\ P()(M+T &R+29I+ &o$& 7())W R &9Z WZ<: ( Ï 35 72Œ1 N#7$!ì î oqtq ùõèxöákæ ä}ù Ø[þ)ÞOåŸÝßþGÝâ ñeö\â Ö\ó:æOÚ#ó:æOÝßØÙ Þ Ú:ÜOä}æ áè# æ äö Ø.äHÙ ê=ùûæoâûâ þ ÙÛóXÖ\ÚaØÙÛÝæOâå7ÞOä²Øè#Ö ÝßÞ à ñkùûúxö\ó.øæ Ø.Ö Tï Pð ð ð7 Gû æoú#ó Ý}èKæOÚXÜ ÙÛÚXÜ ØèXÖ ñkù Ø ÞOå Þ ÚXÖ æ زæ ØÙÛà Ö á#ä}ö\.öäêoö\ 'ØèXÖ ákæ ä}ù Ø þ)þoå ÝßþGÝâ Ö\ ²Þ ÚœæOÝßØÙ Þ Ú ÝßÞ àààý#úkùûýæ ØÙ Þ ÚZÜOä}æ ákè# \ù

5 ï bar q(w_1) q(z_1) cross cross q(w_2) bar bar q(u) q(v) q(z_2) Labeled communication graph: parity of bar actions on the cycle is odd. q(w_3) q(w_1) q(z_1) q(w_2) 1 q(u) q(v) q(z_2) q(w_3) 1 1 Applying action [u,v] changes all edges incident to u and v from active to inactive and vice versa, except for [u,v] itself which remains unchanged (active edges are indicated with straight lines and inactive edges are indicated with dotted lines). Action communication graphs: parity of active edges on the cycle is odd.! 4ñ» \ƒ_ [ Š] ĥƒ_ Ÿ \ƒ_ž O } Œ' _ [ Š[ ŒH Ÿĥƒ h.š] ĥƒ ƒ_ž \ =Œ} ŒHŽ }ˆ U ² ƒ_ H Š[ ˆƒ \ _ _ } ò órôöõ õ¼ w²kø/ù ÐÒ ú jôjí û9ø ±ží Ñýüþ±múÀÔjÑýÿ Ô ÔHÍ û O ÚZØè#ÙÛ.Ö\ÝßØÙ Þ Úœç$Ö á#äþhêoö Øè#æ ØfS& K $ïð ûkêgù Öç$Ö\ó:æO ~ æ äòoþhê Ý}è#æOÙÛÚ# \û#áeþ.ö\ 'ØèXÖ ä}æ ákùûózààù ãxùûúxürá#ä}þoá Öä}Ø þoû Øè#æ ØÙÛ ûkøèxöä}æoú#óxþ à çpæoâ ò)ùû æ äñkù Ø.ä}æ ähùûâ þ±ýâ Þ.ÖØ.Þ ý#ú#ù å7þoä}ààù Ø[þÀÞhêOÖämº äö\æoý}è#æ ñâ Ö.Øæ Ø.Ö\ ²æ å7ø.öäáeþ â þ'â ÞOÜ,º Ú=ý#à ñ Öä$ÞOå¹ Ø.ÖáK ù«õ¹þrö\.øæ ñkâûùû è)ä}æ áùûózààù ãxùûúxüç$ö ý#.öuøèxölz78[$ ( N à ÖØèXÞGó±åsäÞ à ~ æ äòoþêzýhè#æoùûúzøèxöþoäþ ô ößøô ö øô }hø'ô Børù ž Þ Ú# }ÙÛóXÖäžØ[çÞ)ä}æOÚKóXÞ à çpæoâ ò= UÞ ÚœØèXÖ á#äþoø.þgýßþ â ûä}æoú#óxþ àç$æoâ ò¾ ÿ ².Øæ äøùûúxü±å7äþ à.þ à Ö.Øæ äøùûú#ü.øæ Ø.Ö ÿ) 5Hû æoú#ózä}æoúkóxþ à çpæoâ ò Ä ÿ 1 '.Øæ äøùûú#ü åsä}þ à.þ ààö æ äñkù Ø.ä}æ äþz.øæ Ø.Ö [Ä ÿ) 5 'äö\æoý}è#æ ñâ Ö å7äþ à ÿ) 57Š [Ä ÿ 1ÝæOÚ;ñeÖ ØèXÞ ýxü èaø ÞOåæO äöá#ä}ö\.ö\ú_øùûú#ü:øèxö±ý#ú#ù å7þoä}à.øæ ØÙ Þ Ú#æ ä}þmó#ùû.ø.ä}ù ñýxøù Þ Úù O]ÚaØý#Ù ØÙ êoö\â þoû ç$ö àý#.ø èxþhçäøè#æ Øœ ÿ æoú#ó Ä ÿ ç²ùûâûâp.þ=þ Ú ñeözùûú#ó#ùû.øùûúxü ýkùû è#æ ñkâ ÖOù3Õ,Þ*óXÞšØè#ÙÛ ûçözähý#ú ÿ 1 æoú#ó Ä ÿ 1 ÙÛóXÖßërñ=þaë ÙÛóXÖOû ñ=þmæ á#ákâ þgùûúxüœ }ýxñ#øâ Ö ÝßÞ=ÞOä}ó#ÙÛÚKæ ØÙ Þ Ú ÙÛÚmØèXÖ\Ù ä Ø.ä}æOÚ# }Ù ØÙ Þ Ú# ùšõèxö ÝßÞ=ÞOä}ó#ÙÛÚKæ ØÙ Þ Ú3ÙÛ ýký}è;øè#æ Ø ñeþoøè3ä}æoú#óxþ à ç$æoâ òg R.ØÙÛâÛâ$ÞOñeÖþ"ØèXÖ)æ á#á#äþoákä}ùûæ Ø.Ö)Ø.ä}æOÚ# Ù ØÙ Þ Ú3á#äÞOñæ ñkùûâûù ØÙ Ö\ û«ñký#øç²ù ØèKÙÛÚ;ÖßãGáeÖ\ÝßØ.Ö\ó3ØÙÛà Ö áeþ â þ ¹ ï áeþ â þ'â ÞOÜͺ ØèXÖ Ø ç$þ çpæoâ ÚaêOÖäÜOÖØ.Þ±ØèXÖ æoààö.øæ Ø.ÖOùf~:ÞOä}Öå7ÞOä}àÀæOâÛâ þoûç²èxöäöøèxöz78[$x(m N )( L ÙÛ ZØèXÖšéKäH.Ø)ØÙÛà Ö*Øè#æ ØÖ ÿ 1 ±æoú#ó Ä ÿ 1 ±ààæ ØÝHè >³ ÿ Ä ÿ HûæOÚ#ó ±ô øùû Ù Ø çþoä} Ø ÝæO.Ö ÖßãGá Ö\ÝßØæ ØÙ Þ Ú ÿ7þhêoöä æoâûâ¹ùûúkù ØÙÛæOâ&ÝßÞ ÚXéKÜ ýxä}æ ØÙ Þ Ú# / ÿ) 5 ²æOÚ#ó Ä ÿ) 5 ²Øè#æ Ø@æ ä}öäö\æoýhè#æ ñkâ Ö åsä}þ àö\æoýhèšþoøèxöä'hûeøèxö ši 7(* )(* (M+'-Z'²ÞOåR ÿ 1 $åsä}þ à.øæ ØÙ Þ Ú#æ ä}ù Ø[þ ÝæOÚ ñeöñeþ ý#ú#óxö\ó±ñ=þšÿ ÖÖ±ô öjø$ô ö øpô }hø,åsþoäžærá#äþ=þoå77> ÿ 1 ï à æbã î äô º ö{!#" XÞOä@ØèXÖ ÝßÞ ý#ákâûùûúxüxûkç$ö òoööá áeöñ#ñkâ Ö\ 'Þ Ú:ØèXÖ êoöäøùûýßö\ žþoåÿøèxöýßþ à à ýkú#ùûýæ ØÙ Þ ÚZÜOä}æ ákè ç²èxöäö Ä ÿ æoú#ó [Ä ÿ 1 $ó#ùxgeöä²æoú#ózààö\æo ýxäöuá#äþoüoä}ö\ 'ÙÛÚZØ.Öä}à pþoå,øèxö Ú=ý#à ñeöä$þoå&áeöñ#ñkâ Ö\ 'â Öå7ØùyO Ú)áKæ äøùûýý#âûæ ä\ûxçžèxöäöàô Ò`ÓÕ_ø ÙÛ 'æoú)ö\óxüoöuþoå,øè#öuýßþ à àý#ú#ùûýæ ØÙ Þ Ú)ÜOä}æ ákè)æoú#ó±øèxöä}ö æ äöuá ÖñKñKâ Ö\ $Þ Ú êoöä}øùûýßö\ ²èXÖäÖ [Ä ÿ æoú#ó [Ä ÿ ó#ùxgeöä\û äö\æoâûù îöøè#æ ØžØèXÖå7Þ âûâ ÞçžÙÛÚXܱè#Þ âûó > ÿ Ù O[å«Øè#ÖäÖæ äöáeöñ#ñkâ Ö\ Þ ÚœñeÞOØèYÒ*æOÚ#óYÕKû ØèXÖ\ÚœÖ\Ù ØèXÖäô ÒÔÓÕ êoö å7þoä²ñeþoøè Ä ÿ æoú#ó Ä ÿ HûÞOäô ÒÔÓÕ ø ÙÛ ²ÙÛÚ#æOÝßØÙ êoöå7þoä²ñeþoøè Ä ÿ æoú#ó Ä ÿ HùÕ²èXÖ ÝæO.Ö ç²èxöäö±ô Ò`ÓÕ ø êoö å7þoäñeþoøè"ákäþ=ýßö\ }.Ö\ ÙÛ ákæ äøùûýý#âûæ ähâ þ"å7æêoþoä}æ ñkâ Ö > Ù å ô ÒÔÓÕ ø'ùû æoýßøù ê æ Ø.Ö\ó3Þ ÚmÖßãXæOÝßØâ þmþ ÚXÖ ÞOå'ØèXÖÀáKäÞ=ÝßÖ\ }.Ö\ û

6 )' ï ØèXÖ\Ú3Øè#ÙÛ á#äþgýßö\ ç²ùûâûâpý}èkæoúxüoö)ñkù Ø ŽÒ æoú#ó"õ*øèaýk à æ ØÝ}è#ÙÛÚ#ÜœØèXÖ\à çžù Øè;Øè#Ö ÞOØèXÖäRáKäÞ=ÝßÖ\ } û«æoú#ó3øèxö áeöñ#ñkâ äö\ààþêoö\ó åsä}þ à êoöä}øùûýßö\ Ò"æOÚ#óÏÕKù ÿ ÙÛÙ O]åTØèXÖäÖRÙÛ Uæ á ÖñKñKâ ÖÞ Ú ÖßãXæOÝßØâ þœþ Ú#ÖÞOåÍÒ"æOÚ#óYÕû æþ Ò,ûØèXÖ\Ú3ô ÒÔÓÕ ø ÙÛ žæoýßøù êoöþ Ú:ÖßãGæOÝßØâ þœþ ÚXÖ ÞOå [Ä ÿ ²æOÚ#ó [Ä ÿ æoú#ó ÙÛÚ#æOÝßØÙ êoöþ Ú ØèXÖÞOØèXÖä\ù²ÕèKÙÛ ²ÝæO.ÖÙÛ ÙÛÚ#ó#ÙXGeÖäÖ\ÚaØ > Ù åô Ò`ÓÕ øpùû æoýßøù ê æ Ø.Ö\ó;å7ÞOä ØèXÖRáKäÞ=ÝßÖ\ } åsþoä ç²è#ùûý}è;ù Ǿ ÙÛ æoýßøù êoöoûÿøèxö\ú*øè#ö Ø ç$þ á#äþgýßö\.ö\ ç²ùûâûâ ààæ ØÝHè ØèXÖñÙ ØmÒ*ñKý#زç²ÙÛâÛâ&ý#Ú#à æ ØÝ}èœØèXÖñÙ ØmÕû Øè=ý# žøèxöáeöñ#ñkâ Ö è#þ ý#âûó:ñeöà ÞhêOÖ\ó:å7äÞ à%ò*ø.þ4õù ÿ ÙÛÙÛÙ O[å ØèXÖäÖRæ äöráeöñ#ñâ Ö\ žþ Ú*Ú#Ö\Ù ØèXÖä ÒmÚXÞOä ÕûØèXÖ\ÚšØèXÖØ ç$þ á#äþgýßö\.ö\ à æ ØÝ}èšÞ ÚšØèXÖ\ ÖRØ ç$þzñkù Ø æoú#óûæo Uå æ ä æo ô Ò`ÓÕ øÿùû ²ÝßÞ Ú#ÝßÖäHÚXÖ\óûKØè#Öþ ÝæOÚ:á#ä}Þ=ÝßÖÖ\óœÙÛÚ å ý#âûâýßþ=þoä}ó#ùûú#æ ØÙ Þ Úù'Õè#Ö æ ñeþêoö Øè#äÖÖ ÞOñK ÖäêBæ ØÙ Þ ÚK žâ Ö\æOó ý# Ø.Þ ØèXÖÀåsÞ âûâ Þhç²ÙÛÚXÜšÝßÞ ýxákâûùûúxü;ÿ7çžè#ùûý}è"ùû ÝßÞ Ú_êOÖ\ÚKÙ Ö\Ú_Ø Ø.Þ Øè#ÙÛÚXòšÞOå'æO Ù Ø ÖêOÞ â êoö\ Þ ÚmæOÝßØÙ Þ Ú;ÝßÞ à à ýkú#ùûýæ ØÙ Þ Ú ÜOä}æ ákèk û#ùûúzøèxö çpæ\þ)ößãgákâûæoùûúxö\ó ÙÛÚŸS=Ö\ÝßØÙ Þ Ú/{7> UÖØ ÿ 1pæOÚ#ó Ä ÿ 1 $ñeö@øè#ö.øæ ØØÙÛà Ö$ 'Š î ÙÛÝ}òmô Ò`ÓÕ_ø¹ý#Ú#Ù å7þoä}ààâ þ±æ Øä}æOÚ#ó#Þ àäæoà Þ ÚXÜ æoâûâö\ó#üoö\ ÞOåŸØèXÖ ÝßÞ àààý#úkùûýæ ØÙ Þ ÚZÜOä}æ ákè Š Õ¹Þ ²æRå æoù ä²ýßþ ÙÛÚ Š % I+< () Ow 3ØèXÖäÖæ äö áeöñ#ñkâ Ö\ pþ ÚZñeÞOØèVÒ æoú#óvõ)æoú#ó"ô Ò`ÓÕ_ø&ÙÛ æoýßøù êoöùûúzñeþoøèzá#ä}þ=ýßö\ Ö\ Ù åÿèxö\æoó# 'ØèXÖ\Ú;ô Ò`ÓÕ øÿùû æoýßøù ê æ Ø.Ö\ó:Þ ÚÖ ÿ 1 $Þ Ú#â þ Š ÕífE ( &' Ù å&øæoùûâû ØèXÖ\Úmô ÒÔÓÕ øÿùû æoýßøù êbæ Ø.Ö\ó Þ Ú [Ä ÿ pþ Ú#â þš ÙÛÚZÖ\Ù ØèXÖäžÝæO.Ö ØèXÖáeÖñ#ñâ Ö\ æ äöäö\ààþêoö\ó å7äþ àäñeþoøè ÒšæOÚ#ó Õ Š % I+< (* Ow ØèXÖä}Ö æ äö áeöñ#ñkâ Ö\ pþ Ú:ñ ÞOØè ÒšæOÚ#ó Õ)æOÚ#ómô ÒÔÓÕ ø¹ùû žùûú#æoýßøù êoöùûúzñeþoøèzákäþ=ýßö\ }.Ö\ ÕífE!ÚXÞOØè#ÙÛÚXÜ è#æ á#áeö\ú# Š % I+<o( ( O# ØèXÖäÖ'ÙÛ æ@áeöñ#ñkâ ÖÞ Ú9ÒRñKýXØŸÚXÞOØŸÞ Ú Õû Øè=ý# 'ô Ò`ÓÕ økùû ŸæOÝßØÙ êoöå7þoäÿößãgæoýßøâ þþ ÚXÖpÞOå#Øè#Ö$áKäÞ=ÝßÖ\ }.Ö\ ÕífE û#ù å èxö\æoó# û,ô ÒÔÓÕ ø&ùû ²æOÝßØÙ êbæ Ø.Ö\óœÞ Ú ØèXÖáKäÞ=ÝßÖ\ } 'åsþoä²ç²è#ùûý}è:ù زÙÛ ²æOÝßØÙ êoöoûeæoú#ó)øèxö áeöñ#ñâ Ö ÙÛ ààþêoö\ó å7äþ àöòœø.þlõƒš EUKS&E ÚXÞOØèKÙÛÚXÜÀè#æ á#áeö\ú# <Š % I+<T( ( ( Ow ;ØèXÖäÖUæ äö ÚXÞ áeöñ#ñkâ Ö\ $Þ Ú)Ö\Ù ØèXÖä Ò ÞOäPÕKûXØè=ý# ô Ò`ÓÕ_ø,ÙÛ pö\ù ØèXÖä²æOÝßØÙ êoö ÞOä'ÙÛÚ#æOÝßØÙ êoö åsþoä'ñeþoøè á#äþgýßö\.ö\ \û ÕífE û#ù å èxö\æoó# æoú#ó;ô Ò`ÓÕ ø&ùû ²æOÝßØÙ êoöoû&ô ÒÔÓÕ øÿùû æoýßøù êbæ Ø.Ö\ó Þ ÚZñeÞOØèZáKäÞ=ÝßÖ\ }.Ö\ Š EUKS&E ÚXÞOØèKÙÛÚXÜÀè#æ á#áeö\ú# <Š *,+ Ú.-é[Ú!Û/ Þ*ßáà1 Üæ)ç *2+ Ú3- é Ú&Ûœë í`ƒw5476íkí ( ¹ 2ƒ)())(-'+498 Z )() +\ K 2 BWÏ( B( )(* Z\ <ØÔN 8& )(* + ÿ) 5f Ä ÿ) 5f! y 72: N -9 &\Z2! 2Œf+'-.m+-$&5Z7' y & \'$ \Z<- )(*Ÿ# & Z78[$X(M N )( L9 È.K&2 MÍ$ [ :2+ 1 š1ç ši 7(* )(* (M+'-Z' 5\Z 11I+<'+ŽI+{ Å@? ÿ ACBED#FHG ì ÿ Ä ÿ.êœ( +9 ô ²ø ï Ë ÿ ¹;:<8>=< \ VÁ&2Z' î oqtq õÿ7þ ý#øâûùûúxö[hù C Ö ç²ùû }è)ø.þrö\.øæ ñkâûùû èzøèkæ Ø'ØèXÖå7æêOÞOä}æ ñkâ Ö % I+ R(*Uç²Ù Øè)Ø ç$þ áeöñ#ñkâ Ö\ $ákâûæoýßö\ó:æ ØØèXÖ Ö\Ú#óXáeÞ ÙÛÚaØ TÞOå&æOÚ)æOÝßØÙ êoöö\óxüoöuþ=ýýýxäh ÞOå7Ø.Ö\Ú±Ö\ÚXÞ ýxü èù C è#æ Ø'ÝæOý#.Ö\ pó#ùx@±ýý#â Ø þ±ùûú Øè#ÖžáeÖñ#ñKâ ÖžÜ æoà ÖUÙÛ $Øè#æ Ø ÖêOÞ âûýxøù Þ Ú ÙÛ 'ó#öø.öä}ààùûúxö\ó±ñ=þ ØèXÖæOÝßØÙ Þ ÚZÜOä}æ áè# ûxæoú#ó±øèxö\.öuüoä}æ ákèk $ÝHè#æOÚXÜOÖOù C ÖØèXÖäÖå7ÞOäÖUÜOÞ Øè#äÞ ýxü èzæ.ö\ü=ýxö\ú#ýßöþoå&äö\ó#ý#ýßøù Þ ÚK 'Ø.Þ äöå7þoä}àý#âûæ Ø.Ö æáeöñ#ñkâ ÖUÜ æoà ÖÞ Ú ØèXÖØÙÛà ÖÙÛÚaêBæ ä}ùûæoúaø²âûæ ñeö\â Ö\ó ÝßÞ à à ýkú#ùûýæ ØÙ Þ Ú ÜOä}æ ákèù4?$þ*øèxö Ö\Ú#ómÞOå UÖ\àÀà æz =ù œøèxöàá ÖñKñKâ ÖRÜ æoà ÖÀÙÛ ákâûæ\þoö\ó;þ Ú#â þ*þ ÚmØèXÖÀâÛæ ñeö\â Ö\ómÝßÞ à à ýkú#ùûýæ ØÙ Þ Ú ÜOä}æ ákèù ŸÙ ä}.øâ þoû ØèXÖá ÖñKñKâ Ö Ü æoà Ö ÝæOÚ:ñeÖ ä}ö\ó#ý#ýßö\ó Ø.Þ Þ ÚXÖ çžè#ùûý}è.øæ äø žç²ù Øè Þ ÚKâ þzø ç$þ áeöñ#ñkâ Ö\ \ûkç²èxöä}ö ØèXÖ ékä} ØžØÙÛàÀÖ ØèKæ Ø % I+ (* Þ=ÝÝýXäH UØèXÖRÜ æoà }èxö\óùru,öøjiœñeö ØèXÖRØÙÛà Öå7ÞOä % I+ L(*Ø.ÞZÞ=ÝÝý#äç²èXÖ\Ú ç$ö.øæ äø ç²ù ØèmØ ç$þ áeöñ#ñâ Ö\ û¹æoú#ó3â ÖØK ô I=øñeÖ±Ù Ø ç$þoä}.ø ÝæO.Ö ÖßãGáeÖ\ÝßØæ ØÙ Þ ÚùYO]ØÝæOÚ;ñeÖÀæ äü ýxö\óõÿ æoú#ó3ùû ÙÛÚaØý#Ù ØÙ êoö Ø.ÞÀýKÚ#óXÖä}.ØæOÚKóTØè#æ Ø ±ô ø ¹; ±ô I=ø žþç!åsþoä@øèxöø ç$þ ërá ÖñKñKâ Ö Ü æoààöoû æþ æ äö\óœæoú#ó:æàñkâûýxöoûkøè#öäöà æ\þ)ñeö ààæoúaþ)á Þ } Ù ñkùûâûù ØÙ Ö\ žñaþ)ç²è#ùûýhè % I+<L(* ÞGÝÝýXä} Šç$ÖRå7Þ=Ýý# UÞ Ú*æZ }ÙÛÚXÜ â ÖRÞ ÚXÖOùRO Ú UÖ\à ààæ± =ù{±çö ÙÛ.Þ âûæ Ø.Ö æ Øæ äüoöø1ˆ Ø.ä}æOÙÛâŸÞ ÚšØè#Ö æoýßøù Þ Ú ÝßÞ àààý#úkùûýæ ØÙ Þ ÚœÜOäHæ Øè ØèXÖá#äÞOáeÖäØ[þ Øè#æ ØUØè#ÙÛ UØ.ä}æOÙÛâŸæOâ çpæ\þg ÝßÞ ÚaØæOÙÛÚ# æoúšþ=ókó Ú=ý#à ñeöä²þoå$æoýßøù êoö Ö\óXÜOÖ\ ÙÛÚ ñ ÞOØè ákäþ=ýßö\ }.Ö\ ù"o]úñu,ö\ààààæš =ù Xÿ Ù ç$özäö\ó#ý#ýßözä}ö\à Þê æoâpþoå@øèxö)á ÖñKñKâ Ö\ Ø.Þ*Ø.ä}æ\êOÖäH æoâþoå@øèxö Øæ äüoöøpø.ä}æoùûâ)> ç²è#ö\ú Øè#ÙÛ Þ=óKó Ø.ä}æOÙÛâ ÙÛ TÞOå¹â Ö\ÚXÜOØèÀÞ Ú#ÖOû=Øè#Ö²áeÖñ#ñKâ Ö\ æ äö@ú#ö\ù Ü è_ñeþoä}ùûúxüñaþ æoú±æoýßøù êoöö\óxüoöuæoú#ó Øè=ý# % I+<f(*è#æO TÞ=ÝÝýXä}äÖ\óùŸí²ÞhçÖêOÖä\û# Ø.ä}æOÙ Ü è_ø.å7þoäçpæ ä}ó Ø.äHæ\êOÖä} æoâþoåøèxöøæ ä}üoöøtø.ä}æoùûâùû «á#äþoñæ ñkùûâûùû.øùûýæoâûâ þ êoöäþ ý#úkâûù òoö\â ààæo ² =ù Xÿ ÙÛÙ žæoú#ó =ù ç$öæoýýßþ ýkú_ø@åsþoä@øèxö âûù òoö\â þ:ýæo.ö ÞOå äöáeö\æ Ø.Ö\ó ÝÙ ä}ýýkâûæ ä\ˆ Ö2GeÞOäØ ²ý#ÚaØÙÛâØèXÖØæ ä}üoöø²ø.ä}æoùûâùû éú#æoâûâ þ±ø.ä}æ\êoöäh.ö\óù Ù,Ú!Û Û ÜL/ ތݳà * ܃éNMƒÚ ê ê[é[üæ*å.ë ìom Ä ( +T11Z!5 :, ' & W( Pf T(M \5Z ) WV 2() +oò¼ ÕÁÈ. & 11Y / 8ƒm$B :2+.Ê[ 2 21 (M+9RQ.-*N <TSŽ)(M 'öòî-lõ"" &LZ79Ž8&B(*Z\)() N#7$/+'8 Z!, & )(MqZ\ƒ- (M + Ÿ<5ƒ8! 72R# RZ )(Mš \<N 2+ (MŸ &ŽZ<)(* Z\998&B(*Z\ )(*YN 7$ƒ5+Ž# R 1 œ [Ä ì ÿ ö

7 ï Õ ï Õ ï î QRQ ÿ7þ Ø.ä}æOÙÛâeå7äÞ àöò:ø.þlõ è#æo ØèXÖ æoà ÖÚ=ý#à ñeöäþoåÿæoýßøù êoö Ö\óXÜOÖ\ žùûú)ñeþoøèç æoúkó Ä ÿ æoâûâ Ö\óXÜOÖ\ 'ÙÛÚ#ÝÙÛóXÖ\ÚaØ$Ø.ÞÚ#Ö\Ù ØèXÖäPÒ ÚXÞOäÍÕ æ ä}öu }ÙÛàÀÙÛâÛæ ätìêæoú#ó±.þ ÙÛ ô ÒÔÓÕ ørû#ù åá#ä}ö\.ö\ú_øûxæoú#ó±æoâûâ Ö\óXÜOÖ\ pùûú#ýùûóxö\úaø Ø.Þ)ÖßãGæOÝßØâ þœþ ÚXÖ ÞOåyÒ"æOÚ#ó/Õ æ äöþoá#áeþ Ù žç$ö ÚXÖÖ\ó Ø.Þ éú#ó æoú:þgó#ó æoýßøù êoörö\óxüoöø.ä}æoùûâpÿ</)#( û å7þoä² èxþoäø7pþ Ú#â þ å7þoäv ù O]åpØèXÖÀæOÝßØÙ Þ Ú3ÝßÞ àààý#ú#ùûýæ ØÙ Þ ÚmÜOä}æ ákè*þoå ÝßÞ ÚaØæOÙÛÚ# æœýßþ=ýâ Ö ç²ù ØèmæOÚ"Þ=ó#ómÚaý#à ñeöäþoå'æoýßøù êoö Ö\ó#ÜOÖ\ ÿ æoú#ó3ñ=þ UÖ\à ààæï{=ùgö Øè#Ö)âÛæ ñeö\â Ö\ó ÜOä}æ áè3ýßþ ÚaØæOÙÛÚ# æoúkó;þgó#ó ÝßþGÝâ Ö[HûTØèXÖ\Ú æoú3þgó#ó3ø.ä}æoùûâpýæoú ñ Ö±å7Þ ý#ú#ó Ø.ä}Ù êgùûæoâûâ þ> Øæ äøžçžù Øè:æ ákæ Øè å7äþ à Ò Ø.Þ±.Þ à ÖêOÖäØ.Ößã:ÞOå ØèXÖ Ýßþ=Ýâ ÖOûeÖ\Ú#ó:ç²Ù Øè æ ákæ Øèœåsä}Þ à.þ ààö êoöäø.ößã ÞOå&ØèXÖÝßþ=Ýâ Ö Ø.Þ Õû#æOÚ#óZý#.ÖUØèXÖÞGó#ó±áKæ ä}ù Ø[þ ÞOå&ØèXÖÝßþGÝâ Ö Ø.Þ ÙÛÚ#.ÖäØæ Ø.ä}æOÙÛâØè#æ Ø'Ö\Ú# ýxä}ö\ $ÝßÞOä}äÖ\ÝßØáKæ ä}ù Ø[þ ÞOå æoýßøù êoöö\óxüoö\ ù O]åæOâÛâeÝßþ=Ýâ Ö\ 'ÙÛÚ ØèXÖUæOÝßØÙ Þ ÚZÝßÞ àààý#ú#ùûýæ ØÙ Þ Ú ÜOä}æ ákè ÞOå ÝßÞ Ú_ØæOÙÛÚZæOÚ ÖêOÖ\ÚZÚaýKàñeÖä«ÞOå¹æOÝßØÙ êoö Ö\óXÜOÖ\ ûøè#ö\ú*ù ØUÝæOÚšñeÖ èxþhç²ú Øè#æ ØæOâÛâŸØ.ä}æOÙÛâÛ Uåsä}Þ à ÒmØ.ÞÕœæ äöþ=ó#ó ÿ7øè#ùû Uä}Ö\æO.Þ Ú#ÙÛÚXÜZÙÛ.Þ ààöç²è#æ ØUà ÞOäÖ óxöøæoùûâ Ö\óœæOÚ#ó ÙÛ Þ à Ù Ø.Ø.Ö\ó èxöäö[hù žþoø.ö Øè#æ زØèXÖ.áeÖ\ÝÙ éýøæ äüoöø²ø.ä}æoùûâ,ýßþ Ú# Ø.ä}ý#ÝßØ.Ö\ó ÙÛÚZØèKÙÛ á#äþ=þoå¹ùû ²ÞOå&â Ö\Ú#ÜOØè:æ زàÀÞ.ØU8*ù VÚ!Û Üƒé#WYX æ ñ=þ=á#äþgó#ý#ýßø²þoå,uö\à ààæ =ù{±ç$öþoñ#øæoùûú*äöü ýkâûæ ä Ý}è#æ ä}æoýßø.öähù î\æ ØÙ Þ Ú# ÞOåØèXÖäÖ\æOÝ}èKæ ñkâ Ö.Øæ Ø.Ö.áæOÝßÖ\ ù XÞOä á#äþoø.þgýßþ âû ç²èxþ.örâûæ ñeö\â Ö\óšÜOä}æ ákè*ýßþ ÚaØæOÙÛÚ# æoúšþgó#óšýßþgýâ ÖOû,æOâÛâŸêOÖ\ÝßØ.ÞOä} çžù ØèœØè#Ö æoà Ö ákæ ä}ù Ø[þ ÞOåXñKÙ Ø &ÝæOÚ ñ ÖäÖ\æOÝ}è#Ö\óû æoú#ó ÙÛà ÙÛâÛæ äpÿ7ñký#ø,.þ à Öçžè#æ ØéÚ#Öä'ÝHè#æ ä}æoýßø.öä}ù î\æ ØÙ Þ Ú è#þ âûó#,å7þoä&á#äþoø.þgýßþ âû ç²èxþ ÖžâÛæ ñeö\â Ö\óÀÜOäHæ ákèàýßþ ÚaØæOÙÛÚ# púxþ ÞGó#ó Ýßþ=Ýâ ÖOù,SXý#Ý}èÀÞOñK.Öäê æ ØÙ Þ Ú ó#ä}æ\çõâûùûààù Øæ ØÙ Þ Ú# Þ Ú ØèXÖ²ÖßãGá#äÖ\ }Ù ñkùûâûù Ø þ ÞOåS& $ïð &ÙÛÚ Ø.Öä}àÀ,ÞOåXØèXÖ\Ù ä&äö\æoý}è#æ ñâ Ö$.Øæ Ø.Ö'.áæOÝßÖ\ ûoèxþç$öêoöä\û Ù ØŸ èxþ ý#âûóñeöþoñaêgù Þ ý# ¹Øè#æ Ø,ØèXÖ$Ø.ä}æOÚ# }Ù ØÙ Þ Ú# Ø.Ö.áKæOÝßÖ\ žæ äö è#ù Ü èkâ þ±ù ää}öü ý#âûæ ä\ù Ù,Ú!Û Û ÜL/ ÞZ/\[ <`Ò ï Õ^]IÓÕ Ó ð ð ð ÓÕ \9-*N <P)#( q [ ŽL _5ìC` ì È.(ÊaOM Ž1 N ô Ò`ÓÕ ø* K ()Z (M+ Z )(Mš ( 155Z<)XWY L Ä,(M+9'$$X(*\I 58!+ Lš[(M NY &9119$ [ 2Œ9-9Õ &2 Ž+782» LÕ Ó ð ð ð[óõ (M+ V-*N < )# (M& Ž 9 ¾Z\<ØqN 8&#)()B+2ì/È-( (ÊaOM 91 N ô ÒÔÓÒ Ä ø* KÒ Äcb PK5()Z Y(M Z<)( š9( 1 Z<)XW L# V [Ä ( +97$$X(*\I 58!+RLš ( NV &9\ $ [ 2Œ9-ŽÒ Ä, 2 & Z7Z7.2)()/Ò Ä ÓÒ`ÓÕ Ó ð ð ð<óõ (M+ 4- )N!,)#( 5 R 2 Z\ ØÔN 8& )() +2ì Ù,Ú!Û Û ÜL/ Þedf[ <ÉÒ ï Õ^]ÓÕ Ó ð ð ð<óõ \ -*N )#( # [ 29Lg_ ìh` ì [ ÉÕjiwÓ ð ð ð ÓÕak ï Õjio \RLZ WZ Œ &!I+2š 2 B8& \ 9 \1<N!'+ ( & 35 72Œ1N 7$ƒ / 2W [ 29L9` ìml[ o &LZ<WZ Œ Z\-(MB+ œ2š B8& \ R# TZ<)( šž1<n!'+(mï &ŽZ<)(*VN 7$ƒ+ T \ " Ä ìgǹ & Ò ï Õj]ÓÕ ð ð ð1õjiwóõak Ó ð ð ð ÓÕŸ(M+ + -*N P)( 5 V Ä ì Õè#Öá#äÞ=ÞOå7 pþoå UÖ\à ààæo ' =ù æoúkó: =ù Àæ äö Ø.ä}æOÙ Ü è_ø.å7þoäçpæ ä}ó:æoúkózþ ààù Ø.Ø.Ö\óù C Ö*á#ä}Þ=ÝßÖÖ\óõØ.Þ éúkùû è Øè#Ö*á#äÞ=ÞOå ÞOå ~ æoùûúõèxöþoä}ö\à =ùgö ù³o Ú áæ äøùûýý#âûæ ä\û@çö"æ ä}öšú#þç äö\æoóxþ Ø.Þ å7þoä}àý#âûæ Ø.Ö ærøùûà Ö ÙÛÚaê æ ä}ùûæoú_øžáeöñ#ñkâ ÖUÜ æoà ÖOù U,ÖØoÒ ï Õ^][ÓÕ Ó ð ð ð[óõjo ï Õ±ñeÖ ærøæ äüoöø²ø.ähæoùûâå7þoäv ÿ) 5 'æoú#ó [Ä ÿ) 5Hù,U,Ö\àÀà æo =ù æoú#ó: =ù ± ýxüoüoö\.ø²øè#æ Ø ç²èxö\úûåsþoä.þ ààö ÿ.þ ÝæOâÛâ Ö\ó äöøý#ä}úbˆ5 ²ØÙÛà ÖpIrqBûØèXÖäÖ\óšáeÖñ#ñKâ ÚŸÒ Ä æ åsø.öä èkæ\êgùûúxüzø.ä}æ\êoö\â Ö\ó3æ ÝßþGÝâ ÖmÒ ïts ]IÓ s b Ó ð ð ð<óòzøè#æ Øpè#æO TæOÚ ÖêOÖ\Ú)Úaý#à ñeöä«þoåñkæ ä$ö\óxüoö\ pùûú Øè#Ö@âÛæ ñeö\â Ö\ó ÜOä}æ ákèû=æoú#óû=åsþoä$øèxö æoààö2i q û ØèXÖ ñkâûýxöá ÖñKñKâ Ö äöøýxähú# Þ Ú/Õ æ åsø.öäè#æê=ùûú#ü Ø.ä}æêOÖä}.Ö\óšæ±Ýßþ=Ýâ ÖŽÕ ïvu ]Ó u b Õ^o Ó ð ð ð[óõkû ØèXÖ\Ú Å Ò ï Õj]ÓÕ Ó ð ð ð<óõ^o ï Õ±ÙÛ ².ØÙÛâÛâæRØæ äüoöøžø.ä}æoùûâå7þoäv ÿmi q 'æoú#ó [Ä ÿmi qhù ú@ú#órù åkøè#öéä}.øÿøùûà ÖpØè#æ Ø«æUáeÖñ#ñKâ Öpà ÞhêOÖ\ «æ å7ø.öäci q û_ù Ø«ÙÛ ŸÖ\Ù Øè#Öä«ØèXÖ'äÖ\ó áeöñ#ñkâ Ö'à Þhê=ÙÛÚ#ÜUæOâ Þ Ú#ÜÀô Ò`ÓÕ ørû ÞOä Øè#Ö ñkâûýxöráeöñ#ñkâ Ö ààþêgùûúxü æoâ Þ ÚXÜ ô ÕƒÓÕ^o ørû¹øèxö\ú"øèxöàøæ äüoöø Ø.ä}æOÙÛâ èxþoäø.ö\úk ñaþ Þ ÚXÖOù±ÕèXÖRá#äÞOñæ ñkùûâûù Ø þ Å Øè#æ ØØèKÙÛ è#æ á#áeö\ú# 'ÙÛ æ Øžâ Ö\æO.Øö[¹ û#øè=ý# ÙÛÚ Ößã=áeÖ\ÝßØ.Ö\ó ¹"æ Ø.Ø.Ö\àÀá#Ø Ù ØçžÙÛâÛâÙÛÚ#óXÖÖ\óZÞGÝÝýXä\ù žþç Ù Ø å7þ âûâ Þç² Øè#æ ØØèXÖ ÖßãGá Ö\ÝßØ.Ö\ó;ØÙÛà ÖÀåsÞOä æzøæ äüoöø Ø.ä}æOÙÛâ«ÞOå'ÙÛÚ#Ù ØÙÛæOâ$â Ö\ÚXÜOØèLwpØ.ÞœñeÖ\ÝßÞ à ÖÀæ }ÙÛÚXÜ â Ö Ö\óXÜOÖ ÙÛ ±ô I=ø wyx ¹9xa ±ô I q ø ¹ = ±ô I q ø ÿ*{ XÞOäØèXÖ äöøýxä}úmøùûà ÖzI q û ÝßÞ à ñkùûú#ùûúxü æ äü ý#ààö\ú_ø ÞOå ô Bø$æOÚ#ó3æ\êOÖäHæ Ü ÙÛÚXÜ*á#ä}ÙÛÚ#ÝÙ áâ Ö\ ÿ æ ñeþ ýxø ÞGó#ó3æOÚ#ó ÖêOÖ\Ú:ÝßþGÝâ Ö\ 7Hû ٠زÝæOÚ ñeö èxþhç²ú)øè#æ Ø žþç ô I q ø ÿ ö HûŸÿ*{HûæOÚ#ó"ÿ5 ÝßÞ à ákâ ÖØ.Ö ØèXÖá#äÞ=ÞOå¹ÞOå&ØèXÖR~ æoùûú:õ²èxöþoäö\à =ùgö ù Ë ÿ 8 = ÿ5

8 { ÿ ÐUÏÔ } $ÍL ÏÔ±m Ï õï,ðžîeðó Ð 7² ±@Í Ñ ùõð~ $Ï Ô' 6,² ÕèXä}ÖÖàÀæOÙÛÚäÖ\.Ø.äHÙÛÝßØÙ Þ Ú# TóXÖßé ÚXÖpØèXÖÝâÛæO «ÞOå S& K $ïð >.þ=à à ÖØ.äþOûOØ[çÞ.Øæ Ø.Ö\ «áeöä Ö\Ú#Ù Ø[þOû=æOÚ#ó Ø ç$þ Ö\Ú_ØÙ ØÙ Ö\ áeöätæoýßøù Þ ÚùyO ÚL ŸÙ Ü ýxäö\ p æoúkó çöžþ ýxøâûùûúxö²ößãxæoà áâ Ö\ «ç²èxöä}ö²ù åæoú_þrþoåeøèxö²æ ñeþhêoö@ýßþ Ú#óKÙ ØÙ Þ Ú# Tå æoùûâ û=ä}æ ákùûó ààù ãxùûúxürå æoùûâû ÿ ààþoäöößãgø.ö\ú# Ù êoöó#ùû Ýý# }Ù Þ Ú# æ äö ÙÛÚ;ôs ø-škøè#ö ÝßÞ ý#úaø.öä.ë âûù òoörýßþ ý#ú_ø.öäërößãgæoààákâ Ö\ ç$öäö áeþ ÙÛÚaØ.Ö\ó Þ ýxøø.þ ý# pñaþvetä}ú#ù Ö ž Þ èxö\ú Hù«ÕèaýK û#ùûúzøèxö.ø.ähùûýßø².ö\ú#.öoûkä}æ ákùûózààù ãxùûúxü ÝæOÚ#Ú#ÞOØÖßã=Ø.Ö\ÚKóZñeÖþOÞ Ú#ó/S& K $ïð û ý#ú#â Ö\ } 'çö ÞOñ#ØæOÙÛÚ.Þ ààö Ý}è#æ ä}æoýßø.öähù î\æ ØÙ Þ Ú*.Þ à Öç²èKæ Øó#ÙXG Öä}Ö\Ú_Ø'Ø.Þ Øè#Ö åsö\æ Øý#äÖ\ ²ÙÛÚaêOÞ â êoö\óœùûúïs& q $ïð ù QUÚ ØèXÖ«áeÞ Ù ØÙ êoö }ÙÛóXÖOûÖßãGáeÖä}ÙÛà Ö\ÚaØ ç²ù ØèäHæOÚ#óXÞ à ÜOä}æ áè# ÙÛÚ#ó#ÙÛÝæ Ø.ÖØè#æ Øä}æOÚKóXÞ à.þgààààöø.ä}ùûý&á#äþoø.þgýßþ âû ààù ã ä}æ áùûó#â þ ôs hørù Õ²èXÖäÖå7ÞOäÖOûáeÖä}è#æ ák ØèXÖäÖšæ äöœå7ö\æ ØýXäÖ\ ±ÞOåä}æOÚKóXÞ ààúxö\ } RØè#æ ØZÝæOÚ ñeö Ýæ á#øýxäö\ó Ø.Þ Ö\.Øæ ñkâûùû }èàä}æ áùûóàààù ãxùûúxü ñeöþoþ Ú#ó S& K ïð Uÿ ÙÛÚ ÜOä}æ ákè Øè#ÖÞOäþOûaØè#Ö²á#äÞGÝßÖ\ ÞOåÙÛ.Þ âûæ ØÙÛÚXÜåsÖ\æ Øý#äÖ\ TÞOåäHæOÚ#óXÞ à ÜOä}æ ákèk û æoú#óýßþ Ú#.Ø.ä}ýKÝßØÙÛÚXÜÖßã=áâÛÙÛÝÙ Ø«ÜOä}æ ákè# &Øè#æ Ø áeþ Ö\ ¹Øè#Ö\.Ö'åsÖ\æ Øý#äÖ\ ŸØèaýK ÙÛÚ#èXÖä}Ù ØÙÛÚXÜÝßÖäØæOÙÛÚ ñ Ö\èKæ\êGÙ ÞOä} ÞOå,äHæOÚ#óXÞ à ÜOä}æ ákè# ûxùû $ç$ö\âûâeößã=ákâ ÞOä}Ö\óHùy XÞOäÖßãXæOà ákâ ÖOû=ØèXÖÝßÞ à ñkùûúxö\ó)æoýxø.þ à æ Øæ æoúkó Øè#Ö@ÝßÞ à à ýkú#ùûýæ ØÙ Þ Ú ÜOä}æ ákèk œÿ èaþaáeöäüoä}æ áè# 7 ÞOåä}æOÚKóXÞ à.þgààààöø.ä}ùûý)á#äþoø.þgýßþ âû )è#æ\êoöš ààæoâûâ²ó#ùûæoà ÖØ.Öä ìêæ"å7ö\æ ØýXäÖš.Ø.äÞ ÚXÜ â þ êgù Þ âûæ Ø.Ö\ó*ñaþ ÝßÞ ý#úaø.öä.ë âûù òoöàýßþ ý#úaø.öä.ërößãxæoà ákâ Ö\ ÿ7ç²è#öäö Ú#ÞOØ@Þ ÚKâ þ:ç$þ.øýæo.öráeþ ÙÛÚ_Ø æ äörùûúšâ Þ ÚXÜZó#ÙÛ.ØæOÚKÝßÖ\ û ñkýxøæoâû ÞÀæ\êOÖä}æ ÜOÖÝæO.Ö áeþ ÙÛÚaØ ²æ äö ÙÛÚ:â Þ ÚXÜÀó#ÙÛ.ØæOÚKÝßÖ\ 7Hù ížþç$öêoöä\ûeùû 'ä}æ ákùûó à Ù ãgùûú#ü Ö\ }.Ö\Ú_ØÙÛæOâ,åsÞOäžØèXÖÖ2GeÖ\ÝßØÙ ØÙÛÚXÜÀñ=þ ähæoú#óxþ àäçpæoâ ò D O]åTØèXÖäÖ\ü=ý#Ù äö\ààö\ú_ø@þoåtø.ö\ ØÙÛÚXÜ ÙÛ UØè#æ Øûå7ÞOä æoú_þœåsä}æoýßøù Þ Ú Ì ÞOåTØèXÖäÖ\æOÝHè#æ ñkâ Ö.Øæ Ø.Ö.áKæOÝßÖÞOå Ù îölº;û ç$öàêgùû Ù Ø æ:äöá#äö\ Ö\Ú_Øæ ØÙ êoö)ö\â Ö\à Ö\ÚaØ å7äþ à Øè#ÙÛ.ÖØÙÛÚ;Ößã=áeÖ\ÝßØ.Ö\ó;ØÙÛà Ö äþ ýxü è#â þ Ì Å áeþ â þâ ÞOÜͺ ÿ7çžè#ùûý}è3ùû ØèXÖ Ú#æ Øý#ä}æOââ Þç$Öä²ñeÞ ý#ú#ó HûaØèXÖ\Ú)äHæ ákùûózààù ãxùûúxü ÿ7ç²è#ùûýhè æoý}è#ù ÖêOÖ\ žö2@ ÝÙ Ö\ÚaØØ.Ö\.ØÙÛÚXÜ æoâûà Þ.Øpñ=þ±óXÖßé Ú#Ù ØÙ Þ Ú æ á#áeö\æ ä} Ú#Ö\ÝßÖ\ æ äþoù O]åØè#ÖRäÖ\üaýKÙ äö\à Ö\ÚaØUÞOåØ.Ö\.ØÙÛÚ#Ü:ÙÛ ç$ö\æ òoö\úxö\ó"ø.þ ÖßãXè#æOý# ØÙ êoöà.øæ Ø.ÖÀ.áæOÝßÖ Ößã=áâ ÞOä}æ ØÙ Þ Úû,Øè#Ö\Ú*áeÖä}è#æ ák à æoâûâ#ýßþêoöä$øùûà Ö<ˆå7ÞOä«ØèXÖžÝßÞ àñùûúxö\ó æoýxø.þ à æ Ø.Þ Ú ÙÛ Tǽ }ÙÛà ákâ ÖäÉH.ý#.ØÙ éýæ ØÙ Þ Ú å7þoä«ö2g Ö\ÝßØÙ êoö\ú#ö\ $ÞOå Ø.Ö\ ØÙÛÚXÜXù b_2 b_3 a_ 1 a_1 A system of assymetric dyadic flip flops that does not mix rapidly: Starting from the... combined state, it takes 2^n attempts in expectation for a 1 to propagate to the n th bit. This is because, at each step, with probability 1/2, some b action will bring the system to its starting combined state. b_2 b_3 a_1 a_2 a_2 a_3 ETC 1 1 Œ & ƒ T ] [ B U UŒŠ] [ p ĥ ƒbš[œ} [º Œ \ U ŒTŠ]Û ] Ž U O ƒ _ XÞOä)æ"äHæOÚ#óXÞ à çpæoâ ò Þ Ú æmüoä}æ ákèû$øèxöœz\š 2Y)( ÀÙÛ ÀØèXÖ:ØÙÛàÀÖ ñ=þ3çžè#ùûý}è æoâûâêoöäøùûýßö\ )è#æêoöœñeöö\ú êgùû Ù Ø.Ö\ó;æ Øâ Ö\æO.Ø Þ Ú#ÝßÖOùZú@âÛâ«.þGàÀàÀÖØ.ä}ÙÛÝ ÿ ý#ú#ó#ù ákèk æ äö ògúxþçžú"ø.þ:è#æêoö±ýßþhêoöäøùûààö\ æ Ø à Þ.Ø ÝýXñKÙÛÝZÙÛÚ ØèXÖ\Ù ä Ù îö\ ô hørû$æoúkó à Þ.ØRÜOäHæ ákè# Rè#æêOÖœÝßÞêOÖä±ØÙÛà Ö\ À âûù Ü è_øâ þ ñkù ÜOÜOÖä Øè#æOÚ âûùûúxö\æ äù Õè=ý# RæOâÛâ.þGàÀàÀÖØ.ä}ÙÛÝ'á#äÞOØ.ÞGÝßÞ âû páeþ.ö\ ØèXÖU ààæoâûâýßþêoöä.ërøùûààö@ákäþoáeöäø þoûxæoú#óûgùûú ØèXÖ@ Ö\Ú#.Ö@ÞOåÖßãGèKæOý#.ØÙ êoöu.ö\æ ä}ý}è)þoå ØèXÖ ä}ö\æoý}è#æ ñkâ Ö.Øæ Ø.Ö.áæOÝßÖOûKæ äö æoààö\ú#æ ñkâ ÖØ.Þ Ö2GeÖ\ÝßØÙ êoöø.ö\ ØÙÛÚXÜÀñ=þ ähæoú#óxþ àäçpæoâ òù

9 b_1 a_ 1 a_ a_1 b_ on a_ a_ 1 on b_ b_ on b_1 a_1 a_1 b_1 b_ off a_ a_ 1 off b_ b_ off b_1 a_1 a_1 b_2 1 a_1 a_2 b_1 a_2 b_1 b_2 on off b_1 b_1 a_1 a_1 a_1 a_1 1 on 1 off b_1 b_1 b_1 b_1 on off b_2 b_2 a_2 a_2 a_2 b_3 1 a_2 a_3 b_2 a_3 b_2 b_3 on off 1 on a_2 a_2 b_2 a_2 a_2 b_2 1 off b_2 b_2 on off b_3 b_3 a_3 a_3 ETC ETC A system of symmetric dyadic entities, with three states per entity. This system implements a counter, thus it does not mix rapidly. A system of symmetric flip flops with each action involving at least three entities. This system implements a counter and thus it does not mix rapidly.! gƒƒ «¹ĥ ƒbš[œh º Œp ĥ ƒbš[œh º Œ \ U ŒH,Š[ˆ \ _ Ž U O ƒ _ XÞOäRÜOÖ\Ú#Öä}æOâ'æO.þGàÀàÀÖØ.ä}ÙÛÝ á#ä}þoø.þ=ýßþ âû ÿ æoú#ó3üoä}æ áè# 7 âûù Ø.Øâ Ö ÙÛ ògúxþhç²ú æ ñ Þ ý#øñeþ ý#ú#ók Þ Ú3ØèXÖ\Ù ärýßþêoöä ØÙÛà Ö\ ì ñeö\ ÙÛóXÖ\ ØèXÖÀå æoýßø Øè#æ Øû«ÙÛÚmØè#ÖÀç$ÞOä}.ØÝæO ÖOû ØèXÖ\.Ö±ñ Þ ýkú#ó# æ äö Ößã=áeÞ ÚXÖ\ÚaØÙÛæOâ$ÙÛÚmØèXÖ) Ù îö ÞOåØèXÖ ÜOä}æ ákèk ù ížþç$öêoöä\û$ößã=áeöä}ùûààö\ú_ø ýxüoüoö\ ØàÀÞOäÖÀä}ÖßéÚXÖ\ó;ñ Ö\èKæ\êGÙ ÞOäZÿ ÙÛÚ3áKæ ä}øùûýý#âûæ ä\û«øè#æ ØRý#ÚKóXÖä ýkù Øæ ñkâ Ö æoó#æ á#øæ ØÙ Þ ÚK ÞOå$ØèXÖä}æOÚ#óXÞ à çpæoâ òû¹þ Ú#â þšæz ààæoâûâ&å7ä}æoýßøù Þ Ú*ÞOå$ØèXÖ.Øæ Ø.Ö\ ä}ö\ààæoùûú# Uý#Úaê=ÙÛ }Ù Ø.Ö\ó"æ åsø.öä ç²è#æ Ø.ÖÖ\à 'Ø.Þ ñeö ýxáeöäáeþ â þ=ú#þ ààùûæoâ Ö2G ÞOä}Ø7Hù ü³ [ ÏÔ $Í Óy Ͳ ô öjø ú@âûóxþ ý# \ûé ùûû žæoú#óxþ à C æoâ ò= UÞ ÚœéÚKÙ Ø.Ö ÜOä}Þ ä}æ ákùûó#â þ:à Ù ãgùûú#ü4~ æ äòoþêšý}è#æoùûúk 1Ĝû 4É29( ( $ P5 15 (MX().'+ ˆŠ O1OHû U,Ö\ÝßØýXäÖR žþoø.ö\ žùûúy~œæ ØèXÖ\à æ ØÙÛÝ û@œ Þ â ù ; = =ûés=á#ähùûúxüoöäo XÖä}âÛæ ÜXûÉ?$Öä}âÛÙÛÚû,ö<; =O =ù ô {hø ú@âûóxþ ý# \û ùûû QUÚ ØèXÖ ~œæ äòoþhê ž è#æoùûúlsgùûàý#âûæ ØÙ Þ Ú9~:ÖØèXÞGóå7ÞOä«ý#Ú#Ù å7þoä}à ÝßÞ à ñkùûúkæ Ø.ÞOä}ÙÛæOâXó#ÙÛ.Ø.ä}Ù ñýxøù Þ Ú# æoúkó ÙÛàý#âÛæ Ø.Ö\ó æoú#ú#ö\æoâûùûúxüĝûy #5 \5 2( X( )W(M> P!N5ì go7 2ìŽ4 Z<()ì l û,ö<; = aûáká: O hë- 5=ù

10 ô hø Ö\âÛÙÛý#Ú#æO \û ùûû æ ä}áû ùs~;ùûûu,ù á#ø.þ Úûc Xùs ùûûyu,þê æo.îoûutùûû«æoú#óœ ²æOÝòOÞGŸû ž ùûû ²æOÚ#óXÞ à çpæoâ ò= \û«ý#ú#ù ë êoöäh æoâeø.ä}æ\êoöäh æoâ.ö\ü=ýxö\ú#ýßö\ û#æoúkó Øè#Ö ÝßÞ à ákâ ÖßãXÙ Ø þ±þoå¹à æ Ö\àÀ \Ĝû #<Z[ì `. O1 c t4wim$éì í`8& )(* + # % m$8. J4 Z<(* Z7ûö<; ;=û {Gö<=hë {O O =ù ô ø úžá#øû Rùs ùûûeæoú#ó5 ÞOîÖ\Úû ù &ùûû U,ÙÛà Ù Ø ²å7ÞOäžæOýXØ.Þ à æ ØÙÛÝ êoöähù éýæ ØÙ Þ Ú ÞOåŸéÚ#Ù Ø.Ö Øæ Ø.Ö ÝßÞ Ú#Ýý#ääÖ\ÚaØž.þG ë Ø.Ö\à 1Ĝû O7< ì P<Z''+\+'(M!N [ <*.27+HûŒ Þ â ùé{ {=ùƒ ²ÞXùÉ=û,ö<; = =ûkákáù# 5 ë[ ;=ù ô }høž?$äþgóxöä\ûÿúù &ùûû í²þhç èkæ ä}ómùû Ù Ø Ø.ÞšàÀæ ää}þ æ Ø ä}æoú#óxþ à D úžá#á#äþãgùûà æ ØÙÛÚXÜ ØèXÖ î ÖäHàÀæOÚXÖ\ÚaØ1Ĝûc P<Z ì l^ z % ½š4ƒW $ ì &9ǹ &\'W # % m$8 )(M N û¹ö<; = =ûá#áùƒ} }hë } =ù ô høž?$äþgóxöä\ûú ù &ùûû Ð@Ö\ÚXÖä}æ ØÙÛÚ#ÜÀä}æOÚ#ó#Þ à%s=ákæoúkú#ùûúxürõ,ä}öö\ 1Ĝû # Z ì _. zo1 c R4ƒW $ ì/í`8& )(* + % m$8.2œ4 Z (-2Z'ßûö<; = ;=ûá#á 5{ {hë- aù ôs ø ž Þ èxö\úû5e²ùûû ~ ÙÛè#æOÙÛâ û!~;ùûû î æ ákæoókùûààù Ø.ä}Ù Þ ýû ž ùðíùûûaæoú#ó Õ² æoú_øùûâûæo \û=õùûû Õ,Ö\.ØÙÛÚ#Ü î ä}þoø.þ=ýßþ âû ñaþ9 ²æOÚKóXÞ à C æoâ ò >Í~ Ù ãxùûúxüàæoú#ó ž ÞêOÖäžÕ²ÙÛà Ö\ 1ĜûB?$Ö\âÛâÛÝßÞOäÖÕo~ úm žúë- ë ;I XûŸö<; ;I Xù ô =høž?$äþhç²úxöoûb~;ù ž ùûû ž âûæ äòoöoûbe²ùs~mùûûbũùûâûâ ûƒ ùsutùûû#æoú#óv~œùû }èxä}ægû?@ùûû úžý#ø.þ ààæ ØÙÛÝUêOÖä}Ù éýæ ØÙ Þ Ú ÞOå&.Ö\ü=ýXÖ\ÚaØÙÛæOâ ÝÙ ähýý#ù Ø 'ý# ÙÛÚXÜØ.Ö\àÀá ÞOäHæOââ ÞOÜ ÙÛÝ Ĝû O1 c c n + ìy % m$8.27+hûœ Þ â ù ž ë[ }=ûb ²ÞXùö<{=ûö<; = =ûá#áùeö }hë ö _ =ù ô ;hø ž âûæ äòoöoûeùs~;ùûû5etààöä}.þ ÚûEùðúùÛû æoú#ó SGÙÛ âûægû úù î ùûû úžý#ø.þ ààæ ØÙÛÝ$êOÖä}Ù éýæ ØÙ Þ ÚÞOåKéÚ#Ù Ø.Ö Øæ Ø.ÖÝßÞ Ú#ÝýXääÖ\ÚaØ þ=.ø.ö\à ý# ÙÛÚ#Ü'Ø.Ö\à áeþoä}æoâ â ÞOÜ ÙÛÝ.áeÖ\ÝÙ éýæ ØÙ Þ Ú# >&æ'á#ä}æoýßøùûýæoâ=æ á#á#äþ æoýhèbĝû P<Z ìylž $ % ½Ÿ4ƒWm$&I+7( 8& > 7( Z<(s$Œ'+ P1N 99(M!N [ N 8B<N!'+Hû¹ö<; =O =ù ô ö BøŽŨÙÛæOÝßÞ Ú#ÙÛ \û î ùûû Ð@äÞ ýxáœõèxöþoäþ±æoú#óys=øæ ØÙÛ.ØÙÛÝ 1Ĝû UÖ\ÝßØýXä}ÖT ²ÞOØ.Ö\ ²åsäÞ àærýßþ ýxä}.öøæoýxü èaø²æ Øí@æ äê æ ä}óû SGá#ä}ÙÛÚXÜZö<; = {=ù ô XäHÙ ÖîÖOû,ú ùûû¹æoú#ó æoú#ú#æoúû ùûû ú ä}æoú#ó#þ à áeþ â þgúxþ ààùûæoâ¹øùûà ÖæOâ ÜOÞOä}Ù Øè#à åsþoäuö\.øùûà æ ØÙÛÚXÜ êoþ âûýkà Ö\ ÞOåUÝßÞ Ú_êOÖßã ñeþ=ókù Ö\ 1Ĝû #<Z[ì `.l[+2 % ½4ƒW $ ì Ç ǹ 1'W # % m$8 )( NOûUö<; = ;=ûpá#á }hë[ =Gö ù ô ö<{høž #Ö\óXÖä\ûTÕùÛû«æOÚKó"~ ÙÛè#æOÙÛâ û,~mùûû?pæoâûæoú#ýßö\ó¼~œæ Ø.äÞ ÙÛóK 1Ĝû #<Z[ì ` B % ½ 4ƒWm$Éìm Î & ǹ &1'W # % $ 8&)( N û¹ö<; ; {=ûkákáùb{ hë[ aù ô ö\ hø ížþ â î\ààæoúkúûƒð ù XùÛû 692+7(:N ŠBX()5 )() ö<; ;Gö ù % m$8.2 #-<Z\ +Hû î ä}ö\ú_øùûýßö í@æoâûâôs=þoå7ø çpæ äöžsgöä}ù Ö\ û ô ö2 øk Öää}ý#à:û ~mùs ùûû æoú#óÿsgùûú#ýâûæoù ä\û ú ùûû úžá#á#äþãgùûà æ ØÙÛÚXÜ ØèXÖ î ÖäHàÀæOÚXÖ\ÚaØ1Ĝûy #<Z[ì `. 9 % ½ª4ƒWm$Éì 9ǹ &1'WV# % m$8 )( NOû&ö<; = =ûká#áy{o }hë {I _ =ù ô ö<}høžu,ööoû` ùûû¹æoú#ó«tæoúkú#æ òbæ ògùû û`~;ùûû QÚ#âÛÙÛÚXÖRàÀÙÛÚ#ÙÛà Ù î\æ ØÙ Þ ÚšÞOåØ.äHæOÚ# Ù ØÙ Þ Ú".þG.Ø.Ö\à 1ĜûŽ P<Z ì Ǹ B % ½ 4WIm$Éì &9ǹ &1 7W # % m$8 )( NOû&ö<; ; {=ûákáùb{ I ë { [ Xù ô ö<høž~ ÙÛè#æOÙÛâ û ~;ùûû ž Þ ÚKó#ý#ÝßØæOÚ#ÝßÖUæOÚ#ó ž Þ Ú_êOÖäÜOÖ\ÚKÝßÖžÞOå`~ æ äòoþhê ž è#æoùûú# \ûaú ž Þ à ñkùûú#æ Ø.ÞOäHÙÛæOâÕ¹äÖ\æ Øà Ö\ÚaØTÞOå E«ã=áæOÚ#óXÖä} 1Ĝû # Z ì _3 zo1 c c 4ƒWm$Éìy í`8& )(* + # % m$8. J4 Z<(* Z7ûö<; = ;=ù ô ö øž ²Ö\Ù å[û XùðíùÛûŸæOÚ#ó SGàÀÞ â òbægû S ùðú ùûû ÕèXÖ ÝßÞ à ákâ ÖßãXÙ Ø þ*þoåpäö\æoýhè#æ ñkùûâûù Ø þ3ùûú"ó#ùû.ø.ähù ñkýxø.ö\ó"ýßþ à à ýkú#ùûýæ ØÙÛÚXÜ ákäþ=ýßö\ }.Ö\ 1Ĝû mz<-po7< ' )()Z7 û Œ Þ â ù { }=û¹ö<; = ==ûkákáùk O O hë[ }I Xù ô ö<=høž žý#ó#ùûúûoíùûû î äþoø.þ=ýßþ âkóxöêoö\â ÞOáKà Ö\ÚaØ«ý#ÝÝßÖ\ } «.Ø.ÞOä}Ù Ö\ > î æ äø²ö Ĝû P -<Z\ 4 $ \Z ( ØÍZ\)()B n '+2)(M!N q Š2'( ØÍZ7 )(*#û fo1ojûbetâû.öêgù ÖäSGÝÙ Ö\ÚKÝßÖ î ýxñâûùû èxöä} û,ÿ) žþoäøègë ížþ âûâûæoú#óhû&ö<; ; {=ù ô ö<;hø C Ö\ Øû ž ùðí ùûû î ä}þoø.þ=ýßþ âyœ«æoâûùûó#æ ØÙ Þ Ú:ÙÛÚ ž Þ ààákâ Ößã4S=þG.Ø.Ö\àÀ 1Ĝû P<Z[ìMìY g % ½±4ƒWm$&I+'(M8& P'(MB Z<(s$ :2+ # 6R( +2)7(- 28.\ % $ 8&)( N û,ö<; = ;=ûákáù# hë[ Gö<{=ù ô { Bø C Þ â áeöä\û î ùûû S=áeÖ\ÝÙ åsþgùûúxüšùûú_ø.öäö\ ØÙÛÚXÜšá#äÞOáeÖäØÙ Ö\ ÞOåá#äÞOÜOäHæOàÀ ÙÛÚ;áKäÞOáeÞ Ù ØÙ Þ Ú#æOâØ.Ö\à áeþoä}æoâtâ ÞOÜ ÙÛÝ Ĝû # Z ìclj_5 z % ½ª4ƒW $ I+7( 8& 5 7( Z ($Œ'+ # ² P1N 99(M N [!N 8B<N 2+Hû&ö<; = =ûká#áùö2 5=hë}ö<;O =ù ô {Göjøœ«TæOÚKÚ#æ òbæ ògùû ûƒ~;ùûû#æoú#ó U,ÖÖOûB ùûû Õ,Ö\ ØÙÛÚXÜ ŸÙÛÚ#Ù Ø.ÖŽS=Øæ Ø.ÖT~ æoý}èkùûúxö\ 1Ĝûy # Z ìy# T J`3_ #g % ½4ƒWm$Éì Ÿ 9ǹ &1'WV# % m$8 )( NOû&ö<; ;Gö ûká#áù hë- 5= }=ù

saranaagatigadyam.dvi

saranaagatigadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

nyaasatilakam.dvi

nyaasatilakam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº Ë Á¹Ö ÙÚÁÖ Ñ µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ö À Ö ÑØ Ò ÑÒØÑ Ý ÒÑ À Ö ÑÒ Ú ºÒÌÝÊ À ÅÚØÅ Ê ý Ú ÒغÝÊÚÝ Ê Ñ º Å º ² ºÅ ý ý ý ý Ö ÑÚ ÚÚÑ ý ý ( Ö ÙÚ Ñ ) This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ö º ÑÒÙ Ñ Ò His Holiness

Chi tiết hơn

chapter11.dvi

chapter11.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº ºº ºº Ü À µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØ Ð ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖ

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó Ô ØÙÐÓ ½ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó ÒÙÒ ÓÒ Ø Ò Ó Ð Ú Ñ ÓÒ Ñ ÕÙ Ð ÕÙ Ø Ð Ú

Chi tiết hơn

test.dvi

test.dvi È Ñ Þ ÓÙõ ¾¼¼»¾¼¼ ÈÓ ÑÓÚ ÚÞØ Ý ½º ÚÓ ÔÐÝÒ Ô Ð Ò ÔÖÚ Ý Ð ÐÓÙ Ò Ò Ö Ò ÚÞ Ù Þ Ò Ò ÖÓ Ø ¾º Þ ÐÓ ÚÓ Ø Ó õø Ò ÙÞ Ø Óõ Ô º ÖÝ ÔÐÓÙØ Ú Ù ÚÓ ÔØ ÚÞ Ù ÐÓ Ò Þ Ó Ð º ú ÚÙ Ø Ù Ø Ð õ ÓÐ ÓÙ ÓÙ ÔÖ ÚÒ Ó ÔÖÓ º ÓõØ Ô ØÖ ÚÒ

Chi tiết hơn

Agricultural 5_1.pdf

Agricultural 5_1.pdf ÌÍ Ã ª ø ± ª À ø ªÆ Æø ª ±Æµ ƪ ª ± ÆÆ ø ªº ø Æ Æª ø ßÊ ª ø ª ± ª ±Æ Û ø Æ º Æ Ô ŸÚ Ú fiø ø Ù ÕÚ ø Ø ø ªÙ Ú Ÿø ªÆø Ù ÕÚ ±Æ ø Ù Ú Œø ø º Ú ø ˆ flæ Æø à ª ±æ ª ª ± ª ø ªÆ ± ª ø ø ª ª ø øæ ß ± ÆÆ ø ªº ø Æ

Chi tiết hơn

dvi/imo99.dvi

dvi/imo99.dvi ÌÀ ¼ÌÀ ÁÆÌ ÊÆ ÌÁÇÆ Ä Å ÌÀ Å ÌÁ Ä ÇÄ ÅÈÁ ½ Ã Ú Ò ÀÙØ Ò ÓÒ Ì ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð Å Ø Ñ Ø Ð ÇÐÝÑÔ Û Ð Ò Ù Ö Ø ÊÓÑ Ò ÖÓÑ ½¼ ØÓ ¾¾ ÂÙÐݺ ØÓØ Ð Ó ¼ ØÙ¹ ÒØ Ö ÔÖ ÒØ Ò ½ ÓÙÒØÖ Ò Ø ÖÖ ØÓÖ ØÓÓ Ô Öغ Ì ÓÑÔ Ø Ø ÓÒ ÐÛ Ý

Chi tiết hơn

settembre15.dvi

settembre15.dvi Ê ÓÖÖ Ñ ØØ Ö Ð ÔÖÓÔÖ Ó ÒÓÑ Ó ÒÓÑ ÒÙÑ ÖÓ Ñ ØÖ ÓÐ Ò ØÙØØ Ó Ð º Ü Ö Þ Ó ½ ½º È Ö ÔÖÓ Ò Ø Ò ÐÐ Ø ÐÐ ÓØØÓ Ò Ö ÙÒ Ö ÑÑ ÒØ ÐÐÙ ØÖ Ð ÐÓÖÓ ÙÞ ÓÒ Ù Ò Ó ÊÓÙÒ ÊÓÒ ÕÙ ÒØÙÑ ¾µ ÊÓÙÒ ÊÓÒ ÕÙ ÒØÙÑ µ Ë ÓÖØ Ø ÂÓ Ö Ø ÒÓÒ¹ÔÖÑÔØ

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ù ÒÓ Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ù ÒÓ Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ù ÒÓ Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó Ù ÒÓ Ô ØÙÐÓ Ù ÒÓ Ê Þ ÑÓ Ô Ö ÕÙ Ö ÙÑ Ò Ñ Ô Ì ÖÖ Ô Ö Ô Ð Ö Ù Ò ÕÙ Ñ ÓÙØÖÓ ÐÙ Ö º ¹ º ˺ Ä Û Å ÓÙ

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¾ ¹ Æ ÖÖ Ö Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¾ ¹ Æ ÖÖ Ö Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¾ ¹ Æ ÖÖ Ö Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½¾ Æ ÖÖ Ö Ô ØÙÐÓ ½¾ Æ ÖÖ Ö Ç ÓÑ Ò Ñ Þ Ñ Ó Ñ Ð Ø Ó ÓÑÔÐ Ø Ñ ÒØ ÓÑ Ø ÒØ Ð Ö ÓÑÓ ÕÙ Ò Ó Ó Þ

Chi tiết hơn

tezisfuzet.dvi

tezisfuzet.dvi Ð Ð Ø Ñ Ò Þ ÒÒÝ Þ Ð Ò Ø Ò ÐÑ Ð Ø Ú Þ Ð Ø Ë ÑÓÒ ÞØ Ö ¹ Ó ØÓÖ ÖØ Þ Ø Þ ¹ ØÚ ÄÓÖ Ò ÌÙ ÓÑ ÒÝ Ý Ø Ñ Ì ÖÑ Þ ØØÙ ÓÑ ÒÝ Ã Ö Ì Ñ Ú Þ Ø Öº ÐÙ Ý Ð Þ ÅÌ Ï Ò Ö Þ ÃÙØ Ø ÞÔÓÒØ ËÞ Ð Ö Ø Ø Þ ÇÔØ ÁÒØ Þ Ø Þ Ó ØÓÖ Á ÓÐ Ó

Chi tiết hơn

ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Å

ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Å ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Åº º Î Ø Ð ÚÖÓ Ñ Ò Ð ¹ÔÓÖØÙ Ù ½ Î Ó Ð ÚÖÓ ÓÖ Ò Ð Ñ Ò

Chi tiết hơn

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ö Ô Ñ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ô ØÙÐÓ ½ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó ÎÓ ÔÓ Þ Ö Ù Ù Ñ Ð Ù Ñ Ó Ø Ö¹ Ñ Ð Ñ Ð Ó Ñ ÑÓ Ø

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ð Ó Ø ÖÒÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ð Ó Ø ÖÒÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ð Ó Ø ÖÒÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ç Ð Ó Ø ÖÒÓ º½ Á ÒØ

Chi tiết hơn

sankshepasundarakaandam.dvi

sankshepasundarakaandam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö

À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö ËÙÑ Ö Ó ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ º½ Ä Ö Ò

Chi tiết hơn

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ÖÓ È ÕÙ ØÖ ÍÑ Ù Ô Ö ÈÖ Ö ØÓÖ Ñ Ð ÛÛÛº Ö ÒºÓÑ ½ ½ ÁÒØ

Chi tiết hơn

ÇÖ ÒØ Ó Ç ÓÒØÓÐ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ö ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ Ë Ò Ó Ð ÓÖÒ ¹ ¾»¼»¾¼½½ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö Å Ö ÙÖ Ó ÁÒ Ó Ò Ö

ÇÖ ÒØ Ó Ç ÓÒØÓÐ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ö ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ Ë Ò Ó Ð ÓÖÒ ¹ ¾»¼»¾¼½½ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö Å Ö ÙÖ Ó ÁÒ Ó Ò Ö ÇÖ ÒØ Ó Ç ÓÒØÓÐ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ö ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ Ë Ò Ó Ð ÓÖÒ ¹ ¾»¼»¾¼½½ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö Å Ö ÙÖ Ó ÁÒ Ó Ò Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÇÖ ÒØ Ó Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ½ ½º½ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó Ä Ú Ö Ñ ÒØ ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó Ä Ú Ö Ñ ÒØ ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó Ä Ú Ö Ñ ÒØ ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó ½ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ä Ú Ö Ñ

Chi tiết hơn

art_6.dvi

art_6.dvi Ý Ö Ñ ÙÒØ ÒÐ Ò ËÙÓÑ Ò ÝÝ ÓÒ ÙÖ Ö ÆÇÊ ÁÌ ¼ Ö ¹ ÓÖ Ò Ò Ò Ø ØÙØ Ø ÙÔÔ ÓÑ Ø Ó ØÝÐ Ö ØÓÖ ÖÓÒ ØÖ ÓÑ À Ð Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ó È Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó À Ð Ò Ë ÑÑ ÒØØÒ Ò ÆÇÊ ÁÌ Ø ÒÓÖ ÓÖ Ò Ò Ò Ø ØÙØ Ø ÓÖ Ø ÓÖ Ø Ý ÒÐ Ò Ú Ö ÑØ Ã

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÓÖ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÓÖ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÓÖ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÓÖ Ó ½¼ Ô ØÙÐÓ ½ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÓÖ Ó Ð Ø Ñ ÙÑ Ò Ò ÓÑ Ò Ó Ñ Ú Ö Ó Ø Ñ ÙÑ ÑÓ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Å ÐÕÙ ÕÙ ÒÓ Ç ÒØ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ò

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Å ÐÕÙ ÕÙ ÒÓ Ç ÒØ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ò Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Å ÐÕÙ ÕÙ ÒÓ Ç ÒØ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ç Ò

Chi tiết hơn

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ½ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ ½

Chi tiết hơn

oktv0809_mat3_donto_fellap_javut

oktv0809_mat3_donto_fellap_javut ÇÖ Þ Ó Ã Þ Ô ÓÐ Ì ÒÙÐÑ ÒÝ Î Ö ÒÝ ¾¼¼ ¾¼¼ ¹ Ø Ò Ú Å Ì Å ÌÁà ÁÁÁº Ø Ö ÒØ ÑÒ Þ ÙÑÓ Ô Ð Ñ Ø Ñ Ø Ó ÞØ ÐÝ Ö Þ Ö ÓÒØÓ ØÙ Ò Ú Ð ½º ÓÐ ÓÞ ØÓÒ Ò Ñ Þ ÐØ ÒØ ØÒ Ú Ö ÒÝÞ Ò Ú Øº Óй ÓÞ ÓÖ Ò Ð ÞÒ ÐØ Ñ Ò Ò Ô Ô ÖÐ ÔÖ Ö

Chi tiết hơn

Ç ÈÓ Ö Ó ÓÖ ¹ ÈÓÖØ Ô Ö Ó Ò Ó Å Ò ØÓ ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ Ò Ó Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ØÖ Ù Ó Ó ÓÖ Ò Ð

Ç ÈÓ Ö Ó ÓÖ ¹ ÈÓÖØ Ô Ö Ó Ò Ó Å Ò ØÓ ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ Ò Ó Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ØÖ Ù Ó Ó ÓÖ Ò Ð Ç ÈÓ Ö Ó ÓÖ ¹ ÈÓÖØ Ô Ö Ó Ò Ó Å Ò ØÓ ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ Ò Ó Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ØÖ Ù Ó Ó ÓÖ Ò Ð ËÙÑ Ö Ó ÈÓÖØ Ô Ö Ó Ò Ó Å Ò ØÓ ½ º½ ÍÑ Ñ Ö ÙÐ Ó ÔÖÓ ÙÒ Ó ÒÓ ÓÖÔÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

pvsnp.dvi

pvsnp.dvi Ì ÁÑÔÓÖØ Ò Ó Ø È Ú Ö Ù ÆÈ ÉÙ Ø ÓÒ ½ ËØ Ô Ò ÓÓ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÌÓÖÓÒØÓ Ì È Ú Ö Ù ÆÈ ÔÖÓ Ð Ñ ØÓ Ø ÖÑ Ò Û Ø Ö Ú ÖÝ Ð Ò Ù ÔØ Ý ÓÑ ÒÓÒ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ø Ñ Ð Ó ÔØ Ý ÓÑ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ

Chi tiết hơn

snack.dvi

snack.dvi ÃÙÖ Ò ÑÐ ØØ ÐÖ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ö ÒÓÑ ØØ Ö Ú Ñ Ò Ø 100 Ñ Ò Ö ÔÖÓ Ö Ñ Ó Ô ØØ ØØ Ò Ø Ò ÖÙÒ Ð Ò Ð Ñ ÒØ Ò ØØ ÐÐ µ ÔÖÓ Ö Ñ ÔÖ º ØØ ÙÒÒ Ð Ò Ø ÜØ ÓÑ Ö Ú Ö ØØ ÔÖÓ Ð Ñ Ñ Ò Ú ÐÐ Ð Ø Ó Ð ØØÖ Ó ØØÖ Ô ØØ ØØ Ò ÒÝ ÔÖÓ Ð Ñº ØØ

Chi tiết hơn

WholeIssue_35_5.dvi

WholeIssue_35_5.dvi ÈÊÇ Ä ÅË ËÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø Ù ÓÙÐ ÖÖ Ú ÒÓ Ð Ø Ö Ø Ò ½ Å Ö ¾¼½¼º Ò Ø Ö ) Ø Ö ÒÙÑ Ö Ò Ø Ø Ø ÔÖÓ Ð Ñ Û ÔÖÓÔÓ Û Ø ÓÙØ ÓÐÙØ ÓÒº ÔÖÓ Ð Ñ Ú Ò Ò Ò Ð Ò Ö Ò Ø ÓÆ Ð Ð Ò Ù Ó Ò º ÁÒ Ù ½ Ò Ò Ð Û ÐÐ ÔÖ Ö Ò Ò Ò Ù

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÈÖ Ñ Ö Ñ Ð ÀÙÑ Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÈÖ Ñ Ö Ñ Ð ÀÙÑ Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÈÖ Ñ Ö Ñ Ð ÀÙÑ Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ÈÖ Ñ Ö Ñ Ð ÀÙÑ

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc)

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc) ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA P q r st t 1 23t 3 415 36 4152t 761 1667 8 989109❶ 9❷9 415 61 5t❸3 ❹31 ❺3❹3637 1 ❻ ❼ ❽❼❾❿ ➀❿ ➁➂ ➃➄➅➆➂➇➈➈➉ ➊➀➋ ➌➍➌➎➎❿ ➏➌➐➎➎➐ ➑➐➒➓❼ ❽➀ ❿ ❿ ➀ ➄ ➏➐ ❽❼ ➍ ❿ ➄ ➐ ➌❽ ➌➀❾❿ ❾❿

Chi tiết hơn

Zapoctova_MAB3_1819.dvi

Zapoctova_MAB3_1819.dvi ÔÓ ØÓÚ Ô ÑÒ ÔÖ º ½ Þ Ô Ñ ØÙ ¼½Å Ú Ö ÒØ Ø Ö ¾ º Ð ØÓÔ Ù ¾¼½ ½ ¾¼ ½ ¾¼ ➊ Ó óµ Æ Ð ÞÒ Ø ÑÓÒ ÒÒÓÙ Ù Ö ÔÖ Þ ÒØÙ Ó ÒÓØÙ ÒØ Ö ÐÙ x 0 1 1+y 4 dy ÙÖ Ø Ó ÓÖ ÓÒÚ Ö Ò º Î Ð Þ Ô Ø Ó ØÚ ÖÙ Ú Ò Ó ÒÑ ØÓÖ Ðݺ ÎÝ Ø Ø Ø

Chi tiết hơn

¾¼¼ ½¾ º º ¾¼¼ ý ü üý ü ü ü þ ü Ë Æ Ü þº üº º þº º º ¼¼ ¼ º þº º Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ñ ØÖÝ Ø Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÀÓÒ ÃÓÒ Ë Ø Ò ÀÓÒ ÃÓÒ Ò º ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý Ò Å Ø Ö Ð

¾¼¼ ½¾ º º ¾¼¼ ý ü üý ü ü ü þ ü Ë Æ Ü þº üº º þº º º ¼¼ ¼ º þº º Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ñ ØÖÝ Ø Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÀÓÒ ÃÓÒ Ë Ø Ò ÀÓÒ ÃÓÒ Ò º ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý Ò Å Ø Ö Ð ¾¼¼ ½¾ º º ¾¼¼ ý üüý ü ü ü þ ü Ë Æ Ü þº üº º þº º º ¼¼ ¼ º þº º Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ñ ØÖÝ Ø Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÀÓÒ ÃÓÒ Ë Ø Ò ÀÓÒ ÃÓÒ Ò º ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý Ò Å Ø Ö Ð Ë Ò ØÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÀÓÒ ÃÓÒ ÀÓÒ ÃÓÒ Ò ½¾ ¾¼¼ º Ë Æ Ü

Chi tiết hơn

Programación de Extensiones Multimedia

Programación de Extensiones Multimedia ÊÉÍÁÌ ÌÍÊ Ë ÅÍÄÌÁÅ Á Ó ÁÌÁ ËÁËÌ Å Ë ÈÊý ÌÁ ½ ÈÊÇ Ê Å Á Æ Ì ÆËÁÇÆ Ë ÅÍÄÌÁÅ Á Å ÖÞÓ ¾¼½¼ ÔØÓº ÁÒ Ò Ö Ý Ì ÒÓÐÓ ÓÑÔÙØ ÓÖ ÍÒ Ú Ö ÅÙÖ ÈÊÇ Ê Å Á Æ Ì ÆËÁÇÆ Ë ÅÍÄÌÁÅ Á ÓÒÚÓ ØÓÖ ÂÙÒ Ó ÒØÖ Ð ÔÖ Ø ÄÙÒ ÂÙÒ Ó ¾¼½¼ Ê

Chi tiết hơn

¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ø Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ø Ò Ð Ò Ò ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Ò Â Ù Ò Ø ØÛ

¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ø Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ø Ò Ð Ò Ò ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Ò Â Ù Ò Ø ØÛ ¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ð ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Â Ù ØÛ ÐÚ ÖÓÙÒ Ñ Ö Ø ÓÒ Ë Ø ÑÓÖÒ ÓÖ ÐÐ Ñ ÓÙÒØÖÝ Ø Ñ Â Ù ÖÖ Ú Ø Ö Ø ÑÓ Ø È Ö

Chi tiết hơn

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ijÀ ÙÖ Ù ÌÓÑ Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ijÀ ÙÖ Ù ÌÓÑ Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ijÀ ÙÖ Ù ÌÓÑ Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ijÀ ÙÖ Ù ÌÓÑ Ù ½ ½ º½Ä Å Ù ÌÓÑ Ù

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ê Ð Ó Ù ÓÑ Ó ÍÒ Ú Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ê Ð Ó Ù ÓÑ Ó ÍÒ Ú Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ê Ð Ó Ù ÓÑ Ó ÍÒ Ú Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ê Ð Ó Ù ÓÑ

Chi tiết hơn

Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ

Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÓÒØ ÒØ ½ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö ½ ½ º½Ì È Ö Ø Ê ½ º¾Ì

Chi tiết hơn

devanaayakapanchaashat.dvi

devanaayakapanchaashat.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

rgc.eps

rgc.eps ½ º ˺ Ã Ò Ô Ãº κ Ù Ö Ò Îº κ Ò ÓÚ Ê Ú Û Ó ÈÐ Ñ È Ý ÓÒ ÙÐØ ÒØ ÙÖ Ù Æ Û ÓÖ µ ÚÓк ½ ½ ¼µº ¾ º Ð ÒÓ Êº ÈÖ Ò º È ÓÖ ÖÓ Ò Ëº κ ÙÐ ÒÓÚ È Ý º ÈÐ Ñ ¾ ¾ º Ò Èº Àº ÑÓÒ È Ý º ÈÐ Ñ ½ ¼ ¾¼¼¼µº º È Ý º ÈÐ Ñ ½ ¼¾¾

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¼ ¹ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¼ ¹ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¼ ¹ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½¼ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ô ØÙÐÓ ½¼ Ò Ò Ó Ó Ö Ù ÆÓÚÓ ÑÙÒ Ó ¹ Ö Ò ÓÖ ÞÓÒØ º Ö Ó ÓÐ Ó Ú ÕÙ Ú Ö º

Chi tiết hơn

MIST dvi

MIST dvi Ä Ò Ö Î ÖØ Ü Ã ÖÒ Ð ÓÖ Å Ü ÑÙÑ ÁÒØ ÖÒ Ð ËÔ ÒÒ Ò ÌÖ ÓÖ Îº ÓÑ Ò 1 Ë Ö Ô Ö 2 Ë Ø Ë ÙÖ 1 Ò ËØ Ô Ò Ì ÓÑ 2 1 Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ö Ò ÆÓÖÛ Ýº ß ÓÑ Ò ØÐ ºÙ ºÒÓ 2 ÄÁÊÅÅ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÅÓÒØÔ ÐÐ Ö ¾ ÆÊË

Chi tiết hơn

ËÌ Ì ¾¼½¼» ¾¼¼ ËØ Ø Ø Ð Å Ø Ó Ò ÓÑÔÙØ Ò ½ ¾ ÒÓØ Ö Ü ÑÔÐ Å Ò³ Û ÒÒ Ò Ø Ñ Ò Ø Ó ØÓÒ Å Ö Ø ÓÒ ½ ¹ ¼ Ä Ò Ö Ê Ö ÓÒ ÓÒØ ÒÙ Ä ØÙÖ Â Òº ¼ ¹ º ½ ¾¼½ Ã Ø ÓÛÐ ËÀ

ËÌ Ì ¾¼½¼» ¾¼¼ ËØ Ø Ø Ð Å Ø Ó Ò ÓÑÔÙØ Ò ½ ¾ ÒÓØ Ö Ü ÑÔÐ Å Ò³ Û ÒÒ Ò Ø Ñ Ò Ø Ó ØÓÒ Å Ö Ø ÓÒ ½ ¹ ¼ Ä Ò Ö Ê Ö ÓÒ ÓÒØ ÒÙ Ä ØÙÖ Â Òº ¼ ¹ º ½ ¾¼½ Ã Ø ÓÛÐ ËÀ ËÌ̾¼½¼»¾¼¼ ËØØ ØÐ ÅØÓ Ò ÓÑÔÙØÒ ½ ¾ ÒÓØÖ ÜÑÔÐ ÅÒ³ ÛÒÒÒ ØÑ Ò Ø Ó ØÓÒ ÅÖØÓÒ ½¹ ¼ ÄÒÖ ÊÖ ÓÒ ÓÒØÒÙ ÄØÙÖ ÂÒº ¼ ¹ º ½ ¾¼½ ÃØ ÓÛÐ ËÀ ¹¼¾ عÓÛÐ ÙÓÛºÙ ÈÖØÓÒ Ù Ò Ò ØÑØ ÖÖ ¹ ÓÒ ÐÒ ÜÑÔÐ ÏØ Ø ÔÖØ ÈÀ ÓÖ ÓÙÒØÖÝ ÛØ ÈÈ

Chi tiết hơn

Î Ö Ë ÑÔÐ Ó Ö È ÕÙ ØÖ Î Ó ½ ÎÓ Ì Ñ ÙÑ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó È Ø Ö Ö Ò ÛÛÛºÝÓÙØÙ ºÓÑ»Û Ø Ú Ê ¾ÏÚ¾ Ó

Î Ö Ë ÑÔÐ Ó Ö È ÕÙ ØÖ Î Ó ½ ÎÓ Ì Ñ ÙÑ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó È Ø Ö Ö Ò ÛÛÛºÝÓÙØÙ ºÓÑ»Û Ø Ú Ê ¾ÏÚ¾ Ó Î Ö Ë ÑÔÐ Ó Ö È ÕÙ ØÖ Î Ó ½ ÎÓ Ì Ñ ÙÑ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó È Ø Ö Ö Ò ÛÛÛºÝÓÙØÙ ºÓÑ»Û Ø Ú Ê ¾ÏÚ¾ Ó ËÙÑ Ö Ó ½ Ê ÙÑÓ ½ ¾ ÌÖ Ù Ó Ó Ú Ó ½ ¾º½ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó Ù Ó Ô Ð Ô ÕÙ ØÖ Ñ Ø Ö Ð Ø º º º º º º º º º º º º ½

Chi tiết hơn

examen_1.dvi

examen_1.dvi Ü Ñ Ò Á Ò Ñ ÌÖ Ó Ò Ö Ä Ý Ã ÔÐ Ö Ä Í Ý ÒÓÚ Ñ Ö ¾¼½ ½º µ úèóö ÕÙ Ð Ù ÖÞ Ö ÔÓÖ ÙÒ ÑÙ ÐÐ ÕÙ ÙÑÔÐ Ð Ð Ý ÀÓÓ ÕÙ ÓÒ ÖÚ Ø Ú ÈÓÖÕÙ Ù ÖÞ ÕÙ Ö ÔÓÒ Ð ÜÔÖ Ò F = k x Ô Ö Ð Ó ÕÙ Ø Ò Ð Ö Ò Ð Ù Ò Ó Ö Ð Þ ØÖ Ó ÐÓ Ð Ö Ó

Chi tiết hơn

CIV340_2013_2014.dvi

CIV340_2013_2014.dvi Ø ÔÖÓÚ ÓÖÑÙÐ Ø Ë ÀÇÇÄ Ç Å ÌÀ Å ÌÁ Ë Æ ËÌ ÌÁËÌÁ Ë ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Ò Ò Ö Ò Å Ø Ñ Ø ÙØÙÑÒ Ë Ñ Ø Ö ¾¼½ ¹¾¼½ Ì Ö ÓÙÖ Å Ö Û ÐÐ Û Ö ÓÖ ÝÓÙÖ Ø ÇÍÊ Ò Û Ö ½ ÌÙÖÒ ÇÚ Ö ½ µ Ì ÓÒ ÓÖ Ö Ô A 2 Φ x 2+B 2 Φ x y +C 2 Φ y 2+D

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ½ ¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ Ò

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó Ç Å Ö ÙÐ Ó ¾½ Ô ØÙÐÓ Ç Å Ö ÙÐ Ó ÐÑ ÙÖ Ó Ø Ö ÓÑ Ö Ò º ¹ ÓÖ Ó ØÓ Ú Ç È ÖÕÙ Ø Ù Ð Ó Ä Ó Ï

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc)

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc) ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA P q q q r st t 123 45675 89610❶56❶ ❷9❸ ❶❹ ❷9❸1056❺❹9 79❹❹❺ ❻ ❼❻❼❽❼❾ ❼❿❼ ❷9❸ ❹9 8❸5➀❶6➁❶9 ➂❶➁❶❹❶❺69 ➃ ➄ ➅➄➆➇ ➈➇ ➉➊ ➋➌➍➎➊➏➐➐➑ ➒➈➓ ➇ ➄ ➅➈ ➇ ➇ ➈ ➌ ➅➄ ➇ ➌ ➅ ➈➆➇ ➆➇ ➈➓➇ ➄

Chi tiết hơn

main.dvi

main.dvi Ë ÅÅ ÌÊÁ Ë Ç À È Ê ÇÄÁ ËÈ ÌÁ Ä Ê ÈÀË ÁÆ ¹Å ÆÁ ÇÄ Ë Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ã Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ ¹ ¹½ ÃÓÛ À ¹Ç Ç ¹ ¼¾ Â Ô Ò Ø ØÓ ÈÖÓ ÓÖ Ù Ó Å Ø ÙÑÓØÓ ÓÒ ¼Ø ÖØ Ý ØÖ Øº Ï ÓÒ Ö ÝÑÑ ØÖ Ó Ô Ø Ð Ö Ô Ò ÓÑÔ Ø ¹Ñ Ò ÓÐ Ö Ý ÑÓÓØ

Chi tiết hơn

ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î

ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î ËÙÑ Ö Ó ¾ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ½ ¾º½ Ç ÈÖ ¹Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Î º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾ ØÑÓ Ö ÍÖ ÒØ

Chi tiết hơn

c03qm.dvi

c03qm.dvi ÉÙ ÒØÙÑ Å Ò Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ ÏÓÖ Ó Ø ÔÖÓ Ð Ñ º ÈÐ ÔÙØ ÔÖÓ Ð Ñ ÓÐÙØ ÓÒ ÓÒ Ô Ö Ø Ø Ó Ô Ô Ö Ò ÝÓÙÖ Ò Ñ ÓÒ Øº ½º ÓÒ Ö À Ñ ÐØÓÒ Ò Ó Ø ÓÖÑ ÈÖÓ Ð Ñ ½ À ¼ Ô¾ ¾Ñ Î ¼ Öµ Î ¼ Öµ ÒÓØ Ô º Ï ÓÒÐÝ ÒÓÛ Ø Ø Ø ÖÓØ Ø ÓÒ Ð ÒÚ

Chi tiết hơn

ar2014.dvi

ar2014.dvi ½º º ËÁ ÇÅÈÍÌ Ê Ë Á Æ ÈÊ Ê ÉÍÁËÁÌ Ë ½ Û ÐÐ ÐÖ Ý Ð ÓÖ Ö ÓÒ ÐÝ Ñ ÐÐ Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ Ò ÔÖ Ø º ÓÖ Ü ÑÔÐ ÓÖ Ø Û Ðй Ø Ð ¹ËÙ Ó Ù ÔÙÞÞÐ Ø Ð ÓÖ Ø Ñ Û ÐÐ Ò Ø ÛÓÖ Ø Ò ÓÙØ ½ ¾ ½¼ ÖÙÐ ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ ÙÖ ÓÙØ Û Ø Ö Ú Ò ËÙ Ó

Chi tiết hơn

Ê ÚÓÐÙ Ó ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ ¹ Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ Ô Ö Ê ÒÓÚ Ó ÍÑ Î Ó Ö Ð ÍÑ ÈÖÓ Ö Ñ Ê Ð Ê ÙÚ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ø Ó Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÙÑ ÒØ ËÙ Ò Ö ÒÓ Å Ð ÓÖ ËÙ Ô Å ÒØ

Ê ÚÓÐÙ Ó ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ ¹ Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ Ô Ö Ê ÒÓÚ Ó ÍÑ Î Ó Ö Ð ÍÑ ÈÖÓ Ö Ñ Ê Ð Ê ÙÚ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ø Ó Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÙÑ ÒØ ËÙ Ò Ö ÒÓ Å Ð ÓÖ ËÙ Ô Å ÒØ Ê ÚÓÐÙ Ó ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ ¹ Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ Ô Ö Ê ÒÓÚ Ó ÍÑ Î Ó Ö Ð ÍÑ ÈÖÓ Ö Ñ Ê Ð Ê ÙÚ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ø Ó Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÙÑ ÒØ ËÙ Ò Ö ÒÓ Å Ð ÓÖ ËÙ Ô Å ÒØ Ð Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ËÙÑ Ö Ó Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ

Chi tiết hơn

esprit-da1.dvi

esprit-da1.dvi ½ Ä Ô Ý ÓÐÓ Ò Ú ÈºÅº ÙÖ Ð Ò Ð Ñ Ò Ø Ú Å Ø Ö Ð Ñ Ò Ø ÈÖÓÔÓ Ø ÓÒ Ð Ø¹ Ø ØÙ Ì ÂÓÙÖÒ Ð Ó È ÐÓ ÓÔ Ý ½ ½ ÚÓк Ä ÎÁÁÁ ÔÔº ¹ ¼ ØÖ º Öº Ò º ØØ Ø Èº ÈÓ Ö Ö ºµ È ÐÓ ÓÔ Ð³ ÔÖ Ø ÚÓк½ ÎÖ Ò ¾¼¼¾ Ä Ø Ø ÕÙ Ð ÓÑÑÙÒ ÑÓÖØ

Chi tiết hơn

perfmodels.dvi

perfmodels.dvi ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÓÙÒØ Ò Ò Ë ÑÔÐ Ò ÅÓ Ó Í Ò È Ö ÓÖÑ Ò ÅÓÒ ØÓÖ Ò À Ö Û Ö Ë ÖÐ Ý Îº ÅÓÓÖ ÁÒÒÓÚ Ø Ú ÓÑÔÙØ Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÃÒÓÜÚ ÐÐ ÌÆ ¹ ¼ ÍË ÖÐ Ý ºÙØ º Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ì Ò Ð

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ½ º Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì

Chi tiết hơn

ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø

ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø ÓÒØ ÒØ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö ÔØ Ö ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö È ÖÐ Ó Ï ÓÑ ÎÓк ½½ ÆÓº ½ ¹ Â Ù Ö Ø ¹ ÔÖ Ð ¾½ ½ ÌÓ ÐÐ Ï Ó Ë Ö Ø Ö ÓÑÑÙÒ ÓÒ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ñ Ö ¹ Ð Ô Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ñ Ö ¹ Ð Ô Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ñ Ö ¹ Ð Ô Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ Ñ Ö ¹ Ð Ô ½ ½ º½Ç

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¾ ¹ Ç ÓÒØ Ñ ÒØÓ ÕÙ Ä Ú Ö Ñ Ö ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¾ ¹ Ç ÓÒØ Ñ ÒØÓ ÕÙ Ä Ú Ö Ñ Ö ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¾ ¹ Ç ÓÒØ Ñ ÒØÓ ÕÙ Ä Ú Ö Ñ Ö ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö

Chi tiết hơn

C:/Users/Nagy Zoltán/Documents/zozo/EGMO/ megoldokulcs.dvi

C:/Users/Nagy Zoltán/Documents/zozo/EGMO/ megoldokulcs.dvi  Р٠٠٠ÞØÙ Ð Ø ÓÖ ¹ Ñ ÓÐ Ó ËÞ Ô Þ ÑÑ Ð Ö ÞØ Ñ ÓÐ Ó Ð Ù Ù Ù ÞØÙ Ð Ø ÓÖÓ Ö º ÎÓÐØ ÓÐÝ Ò Ð Ø Ñ ÐÝÖ Ø Ø Ð Ò Ð Ò Þ ÞÓÒÝ Ø Ø Ø ØÓ º ÅÓ Ø Ø Ð ÒÝ Ò Ð Ð ÑÙØ ¹ ØÙÒ Ô Ö Ø Ó Ò»Ä Ì ¹ Ò Ö Þ ØØ Þ Ðº Ð Ø ÓÖÓ Ò Ð ÔÓÒØ

Chi tiết hơn

ficha_fcn_1112.dvi

ficha_fcn_1112.dvi Universidade do Algarve Faculdade de Ciências e Tecnologia ÔÐ Ò ÒÓ Ð Ø ÚÓ ÍÒ ÙÖÖ ÙÐ Ö Ô Ö Ò Æ ØÙÖ ¾¼½½»¾¼½¾ ÙÖ Ó Ä Ò ØÙÖ Ñ ÖÓÒÓÑ ÒÓ ½ o Å ÙÐÓ o ÌË ÌÖ Ð Ó ØÓØ Ð Ó ÐÙÒÓ ÓÖ µ ½ ¼ Ó ÒØ ÀÓÖ ÓÒØ ØÓ Ì ¾ ÌÈ ¾

Chi tiết hơn

whatsnew_swx2006.pdf

whatsnew_swx2006.pdf ÿª ª ª ª Æ ª º ª ª ª ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í ±Æ ˇ ª µ ªÆ ±Æ ª ªÆ ª Á ø ºª fl ±ÆºªÆ ª ºªÆ ºª œ ø < Ù Ÿª º µª º ª fªº ª ºªÆ Ʊº µ ª ªÆæª ªÆ Ú ºªÆ ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í Æºª ø AªÆºª ª ªÙ ± ø ª µ ª ø ª ±Aª ºø º ª fl

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Ô Ö Ó Ò Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Ô Ö Ó Ò Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Ô Ö Ó Ò Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÐØ Ñ Ô Ö Ó

Chi tiết hơn

prabhaava.dvi

prabhaava.dvi Õñ ÜË ú öõ ì Ùñ Æ Û ú ñ öæ Û ý Æ Õ ÇýÆ Æñ ê ñ Ù öõ ý ñ ý ñ ê ÜÙþ Õ ö ê Ù ì Ú öë Û Ý Ù Æ ê ì ê ö Õ Ö ú This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of öë ú Û ì Ùñ Æ His Holiness

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ Ç ÉÙ Ù Ó Æ Ó ÒÓÒØÖ Ö Ð Ñ ÒØÓ ÇÖ Ò Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ Ç ÉÙ Ù Ó Æ Ó ÒÓÒØÖ Ö Ð Ñ ÒØÓ ÇÖ Ò Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ Ç ÉÙ Ù Ó Æ Ó ÒÓÒØÖ Ö Ð Ñ ÒØÓ ÇÖ Ò Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó ½ Ç ÉÙ Ù Ó Æ Ó ÒÓÒØÖ Ö Ð Ñ ÒØÓ ÇÖ Ò Ó ½ º½ Ú Ø Ù Ö ÓÖ ÙÖ ØÖ Ò º º º º º º

Chi tiết hơn

Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¹ Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ

Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¹ Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¹ Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ¾ º½ ÈÖ Ñ ÕÙ ÚÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

cv.dvi

cv.dvi ÙÖÖ ÙÐÙÑ Î Ø È ÖÖ Ö Ø Æ Ð ½¼»¼»½ ¼ È Ö ½ e µ Æ Ø ÓÒ Ð Ø Ö Ò ¾¼ ÊÙ ÐÐ ÓÖ Ö ¼¼¾ ÄÝÓÒ Ì Ðº ¼µ ¼½ Ë ØÙ Ø ÓÒ ÔÖÓ ÓÒÒ ÐÐ ØÙ ÐÐ ÐÐÓ Ø Ö ÅÓÒ Ø ÙÖ Ð³ÍÒ Ú Ö Ø Ð Ù ÖÒ Ö ÄÝÓÒ½ ÓÓÖ ÓÒÒ ÔÖÓ ÓÒÒ ÐÐ ÕÙ Ô È Ë Ð³ÁÒ Ø ØÙØ

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø ¾ º½ ÁÒ Ù Ó Ò Ö ÔÓÖ Ü ÓÜ Ò Ó º º º º º

Chi tiết hơn

mixtures_nbc.dvi

mixtures_nbc.dvi À Ö Ö Ð Å ÜØÙÖ Ó Æ Ú Ý Ò Ð Ö Å ÖÓ º Ï Ö Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔÙØ Ò Ë Ò ÍØÖ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ È Ù Ð Ò ½ ¼ Ì ÍØÖ Ø Ì Æ Ø ÖÐ Ò ØÖ Ø Æ Ú Ý Ò Ð Ö Ø Ò ØÓ Ô Ö ÓÖÑ Ú ÖÝ Û ÐÐ ÓÒ Ð Ö ÒÙÑ Ö Ó ÔÖÓ Ð Ñ ÓÑ Ò ÐØ ÓÙ

Chi tiết hơn

net.dvi

net.dvi ¾ Ô ØÖ ½ ØØÖ ÙØ ÓÒ ³ÙÒ Ö ÙÒ ÖØ Ö Ù ÔÖ ÚÓ Ö Ø Ø Ö ÙÒ ÖØ Ö Ù ÓÒ Ø Ô ÓÒ Ø Ù ØØÖ Ù Ö ÙÒ Ö º Á ³Ø ³ÙÒ Ö ÁÈ Ò ³ÁÒØ ÖÒ Ø Ø ÔÓÙÖ ÔÖ ÕÙ ØÓÙ Ö ÙÜ ØÙ º ÆÓÙ ÚÓÒ ÚÙ Ù Ô ØÖ ½ ÓÑÑ ÒØ Ô ÓØ Ô Ö ÔÖ ÕÙ ÓÒØ ÒÖ ØÖ º ÍÒ Ó ÙÒ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÐØ Ñ ½ º½Ç Ó Ì Ö ÈÖ Ö

Chi tiết hơn

minor4.dvi

minor4.dvi ÐÓ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ù Ò Â Ò Ò Ú Êº ÌÖ ÙÑ ÍË ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ö Ø Ú Ì ÒÓÐÓ ½ ¾ Ï Ý Å Ö Ò Ð Ê Ý ¼¾ ¾ ØÖ Øº ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ò Ú ÖØÙ Ð ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ó ÒÓØ Ö ¹ ÕÙ Ö Ø Ñ ÑÓÙÒØ Ó ÔÖÓ Ò Ø Ø Ù Ù ÐÐÝ Ö ÕÙ Ö Ý Ñ Ò Ö Ø

Chi tiết hơn

È Ý ¼ ¹¼ ÓÐÐ Ô Ò Ë ÐÐ Ï Û ØÓ Ü Ñ Ò Ø Ñ ØÖ Ó ÓÐÐ Ô Ò ÐÐ Ò Ò Ö Ð Ê Ð Ø Ú Øݺ Ë Ò Û Ó ÒÓØ Ý Ø Ú Ò Ø Ò³ ÕÙ Ø ÓÒ Ø Ö Û Ö ÖØ Ò ØÙÖ Ó Ø ÓÐÙØ ÓÒ Û Û ÐÐ Ú ØÓ Ø

È Ý ¼ ¹¼ ÓÐÐ Ô Ò Ë ÐÐ Ï Û ØÓ Ü Ñ Ò Ø Ñ ØÖ Ó ÓÐÐ Ô Ò ÐÐ Ò Ò Ö Ð Ê Ð Ø Ú Øݺ Ë Ò Û Ó ÒÓØ Ý Ø Ú Ò Ø Ò³ ÕÙ Ø ÓÒ Ø Ö Û Ö ÖØ Ò ØÙÖ Ó Ø ÓÐÙØ ÓÒ Û Û ÐÐ Ú ØÓ Ø ÈÝ ¼¹¼ ÓÐÐÔ Ò ËÐÐ Ï Û ØÓ ÜÑÒ Ø ÑØ Ó ÓÐÐÔ Ò ÐÐ Ò ÒÐ ÊÐØÚØݺ ËÒ Û Ó ÒÓØ ÝØ Ú Ò ØÒ³ ÕÙØÓÒ Ø Û ØÒ ØÙ Ó Ø ÓÐÙØÓÒ Û ÛÐÐ Ú ØÓ ØÒ ÓÒ Ø Ó ÐØ ÓÔÒ ÓÒ Ò ØÑÒ ÑÓ Ø Ó Ø ØÙ ÑÔÐÝ ÓÑ ÒÓÛÒ Ø ËÛØÞ Ð ÓÐÙØÓÒº ËÒ Û ÓÒ ØÓ ÛÒØ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÌÖ Ó Â Ù Ù ÈÖ Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÌÖ Ó Â Ù Ù ÈÖ Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÌÖ Ó Â Ù Ù ÈÖ Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÌÖ Ó Â Ù Ù ÈÖ

Chi tiết hơn

¾½ È ÁÌÍÄÇ ½ º Æ Ç Ê Á ÁÇË Ä Î Ë ÓÜ Ò Ó ÒÙØÖ ÒØ Ñ ÒØÖ Ù Ô ÖØ Ó ÕÙ ÙÑ ÓÖÑ ÓÔØ Ñ Þ º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØ Ñ Ó Ò Ù ÓÖÔÓ Ó Ù Ò Ó ÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØ Ó ÕÙ ÓÒ ØÓ Þ Ö

¾½ È ÁÌÍÄÇ ½ º Æ Ç Ê Á ÁÇË Ä Î Ë ÓÜ Ò Ó ÒÙØÖ ÒØ Ñ ÒØÖ Ù Ô ÖØ Ó ÕÙ ÙÑ ÓÖÑ ÓÔØ Ñ Þ º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØ Ñ Ó Ò Ù ÓÖÔÓ Ó Ù Ò Ó ÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØ Ó ÕÙ ÓÒ ØÓ Þ Ö ¾½ È ÁÌÍÄÇ ½ º Æ Ç Ê Á ÁÇË Ä Î Ë ÓÜÒ Ó ÒÙØÖÒØ Ñ ÒØÖÙ Ô ÖØ Ó ÙÑ ÓÖÑ ÓÔØ Ñ Þ º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØÑ Ó Ò Ù ÓÖÔÓ Ó Ù Ò Ó ÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØÓ ÓÒ ØÓ Þ Ö ÓÖ Ú ÑÓ Ð Ö Ó Ö Ñ Ð ÓÖ ÓÖÑ Ü Ö Ó Ð Ñ ÒØ Ö º Ð Ú Ö ÚÐ ÒÓ Ø Ñ Ö

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Â Ö Ñ Ó Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Â Ö Ñ Ó Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Â Ö Ñ Ó Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ç Â Ö Ñ Ó Ò ½ º½ Ç ÆÓ

Chi tiết hơn

Paper.dvi

Paper.dvi ÆÇÎÄ ÈÈÊÇÀ ÇÊ ÄÍÄÌÁÆ ÄÇÃÁÆ ÈÊÇÁÄÁÌÁË ÁÆ ÌÀ Å»»»Æ ÉÍͺ ÅØØÛ ÊÓÙÒ ÔÖØÑÒØ Ó ÔÔÐ ÅØÑØ ÍÒÚÖ ØÝ Ó Ð ØÖØ ÏÐ Ø ÐÓÒ ÔÖÓÐØÝ Ò Ø Å»» ÕÙÙ ÛØ ÒØ ÛØÒ ÖÓÓÑ ÐÝ ÐÙÐØ Ø ÒÐÝØ Ö ÙÐØ ÓÖ Ø ÕÙÙ ÒÓØ Óѹ ÑÓÒÐÝ ÚÒº Ì ÖÐ Ø ÐÓÒ ÔÖÓÐØÝ

Chi tiết hơn

Dg I - Vzorová zadání zápočtového testu

Dg I - Vzorová zadání zápočtového testu ÔÓ ØÓÚ Ø Ø ÎÞÓÖÓÚ Þ Ò Î Ö ÒØ ÎÞÓÖÓÚ Þ Ò Æ ÔÓÙö Ú Ø Ó Ý Ñ ÑÓ ÙÚ Ò ÓÖÑ Ø ½º Ò Ú Ù ¾ Ó Ýµ ÅÈ O[10,5 ; 15] Â Ò ÙÐÓÚ ÔÐÓ κ(s,r = 5) ÖÓÚ Ò α(a,b,s) A[7 ; 14 ; 6] B[2 ; 3,5 ; 12] S[0 ; 8,5 ; 6]º Ó Ö ÞØ Þ ÙÐÓÚ

Chi tiết hơn

qp dvi

qp dvi ½ ÙÒ ÔÖÓÓ ÓÖ Ã ÖÞ ÒÓÚ³ Ü Ø Ñ Ø Ò Ø ÓÖ Ñ À Ò ¹ ÐÓÖ Ò Ö Ò Â ÒØ ËÞ ØÖ Ø Ï Ú ÓÖØ Ò ÙØ Ú ÔÖÓÓ ÓÖ Ô Ö Ó Ø ÓÖ Ñ Ó Ã ÖÞ ÒÓÚ Ö ¹ Ø Ö Þ Ò Û Ò ÓÑÔÐ Ø Ò ÓÑÔÐ Ø Ô ÖØ Ø Ö Ô Û Ø Ö Ò ÐÙ Ú Ô Ö Ø Ñ Ø Ò Û Ø Ü ØÐÝ k Ö º ÁÒ

Chi tiết hơn

ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ¾ ¾ ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó

ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ¾ ¾ ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó ÈÓÐ ËØÓ ÓÐ Ö Å Å Ö ÞÙ Ò Å È ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÔÔÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÏÖÓ

Chi tiết hơn

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ä ÖÙ Ü ÓÒ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓ

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ä ÖÙ Ü ÓÒ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓ Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ä ÖÙ Ü ÓÒ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì Ð Ñ Ø Ö ½ Ä ÖÙ Ü ÓÒ ½ º½ËÙÖ Ð Ñ Ò Ù ÓÐ ÓØ º º º

Chi tiết hơn

lec10.dvi

lec10.dvi ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÐÓÖØÑ ¹ ÌÓÓÐ Ò ÌÒÕÙ ËÔÖÒ ¾¼¼¾ ÄØÙÖ ¼ ¾¼¼¾ ÄØÙÖÖ ÃÑ ÅÙÒÐ ËÖ ÛÖÒ Ê ¾ ÄÒÖ ÈÖÓÖÑ ÊÓÙÒÒ ÁÒØÖÓÙØÓÒ Ì Ó ÄÒÖ ÈÖÓÖÑÑÒ ÓÒ Ø ÓÐÐÓÛÒ ØÓÖÑ ÌÓÖÑ Ì ÑÜÑÙÑ ÓÖ ÑÒÑÙÑ ÚÐÙ Ó ÐÒÖ ÙÒØÓÒ ÙØ ØÓ Ø Ó ÐÒÖ ÓÒ ØÖÒØ Ò ÓØÒ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ì Ö ¹ Ö ÆÓ Ø ÒÓ ÅÓÒØ ÇÐ Ú Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ì Ö ¹ Ö ÆÓ Ø ÒÓ ÅÓÒØ ÇÐ Ú Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ì Ö ¹ Ö ÆÓ Ø ÒÓ ÅÓÒØ ÇÐ Ú Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ ÌÙ Ó Ó ÕÙ Ä ÓÒ Ö Ó ÔÖ Ò Ù Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ ÌÙ Ó Ó ÕÙ Ä ÓÒ Ö Ó ÔÖ Ò Ù Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ ÌÙ Ó Ó ÕÙ Ä ÓÒ Ö Ó ÔÖ Ò Ù Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØ Ð ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖ

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ½¾½ Å Æ ÁÆ Ä Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؽ¾½» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº

ÁÊÇ Á Ì ½¾½ Å Æ ÁÆ Ä Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؽ¾½» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÊÇ Á Ì ½¾½ Å Æ Ä Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؽ¾½» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ¾»¼»¾¼¼ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÁ º º º

Chi tiết hơn

˹ Å Ø ÖÑ Ü Ñ ÐÐ ¾¼¼ µ Ì Ä Ò Ó Ø ÐÐ ÈÐ Ê ÐÐ ÉÙ Ø ÓÒ Ö ÙÐÐÝ Ì Ö Ö Ø µ ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ô º ÈÐ ÔÙØ ÝÓÙÖ ØÙ ÒØ Á ÙØ ÆÇÌ ÇÍÊ Æ Å µ ÓÒ Ú ÖÝ Ô º Æ Ñ Ò ËØÙ ÒØ Á ½

˹ Å Ø ÖÑ Ü Ñ ÐÐ ¾¼¼ µ Ì Ä Ò Ó Ø ÐÐ ÈÐ Ê ÐÐ ÉÙ Ø ÓÒ Ö ÙÐÐÝ Ì Ö Ö Ø µ ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ô º ÈÐ ÔÙØ ÝÓÙÖ ØÙ ÒØ Á ÙØ ÆÇÌ ÇÍÊ Æ Å µ ÓÒ Ú ÖÝ Ô º Æ Ñ Ò ËØÙ ÒØ Á ½ ˹ ÅØÖÑ ÜÑ ¾¼¼µ Ì ÄÒ Ó Ø È Ê ÉÙ ØÓÒ ÖÙÝ ÌÖ Ö Ø µ ØÓØ ÒÙÑÖ Ô º È ÔÙØ ÝÓÙÖ ØÙÒØ Á ÙØ ÆÇÌ ÇÍÊ Æŵ ÓÒ ÚÖÝ Ôº ÆÑ Ò ËØÙÒØ Á ½ ÈÖØ Á ËÓÖØ ÉÙ ØÓÒ Ì ÓÓÛÒ ÕÙ ØÓÒ ÖÕÙÖ ÓÖØ Ò ÛÖ º Ó ½¾ ÛÓÖØ ÔÓÒØ ¼ ØÓصº ½º ÏØ ÓÒØÜØ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö

Chi tiết hơn

fried.dvi

fried.dvi ÊÁ Ê ÆÍÅ ÊÁÆ Ë Ç ÅÁÄÁ Ë Ç Ò¹ ÇÅÈÍÌ Ä ÆÍÅ Ê Ä Ë ÌË Ë Ö Ý Ëº ÓÒ ÖÓÚ ËØ Ò Ä ÑÔÔ º Ê ËÓÐÓÑÓÒ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Å Ø Ñ Ø ÑÝ Ó Ë Ò Ë Ö Ò Ö Ò ¼¼ ¼ ÆÓÚÓ Ö ÊÍËËÁ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï ÓÒ Ò Å ÓÒ ÏÁ ¼ ¹½ ÍË ØÖ

Chi tiết hơn

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÖÙ Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÖÙ Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÖÙ Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ½ ÖÙ Ó ½ ½ º½ Ñ Ò Ó Ó ÓÐ ÓØ º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Î Ø Ó ÆÓÖØ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Î Ø Ó ÆÓÖØ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Î Ø Ó ÆÓÖØ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÐØ Ñ Î

Chi tiết hơn

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ½½ ¹ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ½½ ¹ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ½½ ¹ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö ËÙÑ Ö Ó ½½ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ ½½º½ Ø ÓÖ Ò Ø º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

È Ý ¾¼¼¹¼ ÒÑ ÒØ ½µ ÓÒ Ö Ò ¹ º ÔÖÓÔÙÐ ÓÒ Ý Ø Ñ Ò ÔÖÓÔÓ Û Ö ØÖÓÒ ÐÐ Ö ÓÒ Ø ØÓØ ÐÐÝ Ö Ø Ò Ð Ò Ô º Ì Ð ÙÑ ØÓ Ô Ö ØÐÝ Ö Ø Ò Ò Ø ÓÛÒ Ö Ø Ö Ñ º Á Ø Ò Ö Ý Ó Ø

È Ý ¾¼¼¹¼ ÒÑ ÒØ ½µ ÓÒ Ö Ò ¹ º ÔÖÓÔÙÐ ÓÒ Ý Ø Ñ Ò ÔÖÓÔÓ Û Ö ØÖÓÒ ÐÐ Ö ÓÒ Ø ØÓØ ÐÐÝ Ö Ø Ò Ð Ò Ô º Ì Ð ÙÑ ØÓ Ô Ö ØÐÝ Ö Ø Ò Ò Ø ÓÛÒ Ö Ø Ö Ñ º Á Ø Ò Ö Ý Ó Ø ÈÝ ¾¹ ÒÑÒØ µ ÓÒ ÖÒ ¹ º ÖÓÙÐ ÓÒ Ý ØÑ Ò ÖÓÓ ÛÖ ØÖÓÒ ÐÐ Ö ÓÒ Ø ØÓØÐÐÝ Ö ØÒ Ð Ò º Ì Ð ÙÑ ØÓ ÖØÐÝ Ö ØÒ Ò Ø ÓÛÒ Ö Ø ÖѺ Á Ø ÒÖÝ Ó Ø ÓØÓÒ Ö Ø ÕÙÐ Ø ÒÒØ ÒÖÝ Ò Ø ÖÑ ÙÑÒ ØØ Ø Ö Ø Ñ ÒÖÝ Ó Ø Ð ÑÙ ÖØÖ ØÒ Ø ÒÖÝ Ó Ø

Chi tiết hơn

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ë ÙÒ ¹ Ö Ò Â ÖÙ Ð Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ë ÙÒ ¹ Ö Ò Â ÖÙ Ð Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ë ÙÒ ¹ Ö Ò Â ÖÙ Ð Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ½ Ë ÙÒ ¹ Ö Ò Â ÖÙ Ð Ñ ½ ½ ½ º½ ÈÙÖ

Chi tiết hơn

Ch4Complements.dvi

Ch4Complements.dvi Ü ÑÔÐ ² ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ÔØ Ö ½ Ä Ò Ö ØÝ Ï Ò ÓÒ Ö Ò ÑÓÖ Ø Ò ÓÒ ÊÎ Û Ù Ø ÒÓØ Ø ÓÒ ÓÖ ÒØ Ö Ø ÓÒ Ó ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ú ÒØ P [X x,y y,...] Ë Ø Ð ÓÒ Ò Ô Ò Ò ÓÒ Ð Ò µº Ì ÓÓ Ð Ñ Ñ ÖÖÓÖ ØÓ ÚÓ ÓÒ¹ Ö Ò ÑÓÖ Ø Ò ÓÒ ÊÎ Ø Ø Ñ Ò Ø

Chi tiết hơn