EC361-1.dvi

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "EC361-1.dvi"

Bản ghi

1 CÉ%Èã D\µ 2Ûû Í%Èû F 36:1 (2005), 1 28 JØàN Ñ!5,ñ%Èã =} ²=Ú`²A ÅCÉ ç%èçí 2 2Ûû Í%Èû F Ä= W\Í3lTú ÉœÈ: ØàN %ÈAÅ0 Ää 3A}}& JEL }éhu: C32, C51 :ût6: =}, ÅCÉ ç%èçí, C U Úu: (02) } œ 274; fö: (02) ; d @ntu.edu.tw T6b>á3)DsPˆ±Çöí <c, U dy ÀUêe dcñt6b5u û -),.H[T6bFœÉí<c

2 b dj Stock and Watson (1998) íj Ñ!, ø_s í Ø àn ã _, Î7Y Stock and Watson (1998) ít Õ, Bb6ø bywô4 }Ѽ¹Ò b, ŒÞÒ b D Ò b, y} ú Ò b,lwøàn, Í(;W <N ªWã õ! éý, ØàN ã _xóçßíã ô^, 6i kåqø<%èàpftíã, Ä ªJTÑ V,ñ%Èã,íÇø ²Ï

3 JØàN Ñ!5,ñ%Èã (=}, 2 Ä=) 1. k,ñ%èã ø²u\ Æ È ÆDçXäFÉ í½õ <ã!.cªdñ\l\íyw, 6ª? $ D Vúk í i Ê VÖí}&Dã j 2, l¾_uw2 ½bíøá x; ÅqrÖ%È ã ÀP¹ ó í:j _ (simultaneous equations model) *9 ã _íiõêkñp7rö%è b, FJqk bí WÑD b5èíé[ Wà, W\Í3lT (J- 3lT) í, XÛ _¹ 51 j, w2l 24 ì2j 27 WÑj Í 7ó í_ª?ßþ_ïq (misspecification), 6%%_wì (identification),í Ø, ª7 àƒ,l! J š Õíã? k, röû 6SàÀ ¾CœüíÖ ¾_J*9}&Dã Wà, Ê =íû jþ, Š² (1998) Huang (1999) SàÀ ¾ïªÚā² _ (Markov switching model), 7 Chen and Lin (2000) =}D2 (2001) àö ¾ïªÚā²_ é_é úøcýb b J}&, ÖÍU_qì )óúñq, Oº[J7wFª?àí,ñ e * e«àíivõ, ít ª??Ý ^í}&j Stock and Watson (1998) y1ååð%èû (NBER) í ØàN (diffusion index) í 1, T øhíã j, Ö.Ûqló í_, ºE?k}«à,ñ bfúöí m NBER ít uø %È bí 8$3h#8āb, Í( AªXwì =ÛïíN Stock and Watson (1998) à$lj 2í3A}}& (principal component analysis), A ¾ e2¾ 3bÄäçTN b, Í(y à <N bø_àí(4ã _ D NBER íj óª, Stock and Watson í T éíœñîh Î 5Õ, Stock and Watson (1998, 2002) íj % _ çô.(,?ª vtü. ä0í e; WàBbªJ v à ed~ 3

4 CÉ%Èã D\µ 36:1 (2005) eªw_,ldã }& d3bj Stock and Watson (1998) íj Ñ!, ø_s í ØàN ã _, Î7Y Stock and Watson (1998) ít Õ, Bb6ø bywô4 }Ѽ¹Ò b, ŒÞÒ bd Ò b, y} ú Ò b,lwøàn, Í(;W < N ªWã T Î7\ŸVj íiõ, 6UBb)Jyªø ³. Òú%ÈAÅ0í à Bbíõ }&O½Êú%ÈAÅ0 VøBûíã, 1SàÌj;Ï "úïïìmd"úïïì0 V eã ô^, Åq 3b%Èã ÀPFt0í! óªœ Bb êû.uy Stock and Watson (1998) íj,løàn, CY. Ò },lwøàn, à <N FZííã _Ìã7íã ô ^ âkåqñ þ øj í@à, Ä duøÿhíþt, õ! 6TX VÊ,ñ%Èã,íÇø²Ï Î kõ, d íqñ) à- ùü Stock and Watson (1998) í,ldã j úñ dõ j ín; ûñã! íªœ (øñ!d 2. ØàN j BbílÜ Stock and Watson (1998) ís íã j ø u,l F%È bíää (factor) ²¾, ù u à <Ää²¾ªWã cq x it u i _%È bêvè t íhôm, / x it = λ i F t + ǫ it, i = 1,...,N, (1) w2 F t (r 1) Ñ.Ó bz íää²¾, λ i (r 1) H[ i _ bíä äš- (factor loading) ²¾, ǫ it ÑÏÏá ø N _%È bdää5èí 4

5 JØàN Ñ!5,ñ%Èã (=}, 2 Ä=) É[ã V, ¹ª)ƒ x t = F t + ǫ t, (2) w2 x t = (x 1t,x 2t,,x Nt ), = (λ 1,λ 2,,λ N ) Ñ N r íääš -ä³, ǫ t = (ǫ 1t,ǫ 2t,,ǫ Nt ) â (2) ªø, N _ bíwñ3bâ r _u Ää F t F²ì, 7 F t 6ÿu Stock and Watson (1998) F í Øà N, Ê(d2Bb6J 5 1 JcqÏÏ ǫ it Ñ i.i.d. G}º, wìbñ 0, æbñ σ 2, _2 í ø b F t í,lªâ Nƒb ) wj à-: íli F = (F 1,F 2,,F T ), F í N,lªâJ-ñ ƒbí ü 2 ): V NT (F, ) = 1 NT N i=1 T t=1 ( x it λ i F t) 2. (3) I ξ i = (x i1,x i2,,x it ) Ñ i _%È br hômf$aí²¾ # ì F 5-, λ i.ìå J-íø¼ K: 1 NT N i=1 T t=1 ( ) x it λ i F t F t = 0. (4) ] λ i Ñ F íƒb: λ i (F) = (F F) 1 F ξ i ø λ i (F) Hñ ƒb (3) ª) ƒ V NT (F, (F)) = 1 NT N i=1 (ξ i ξ i ξ i ( ) ) F F 1 F F ξi. (5) 1 (2003) 2 àøàn VwìCÉí =, ñwfì2íøàn d1.ó 5

6 CÉ%Èã D\µ 36:1 (2005) JqìØàN ä³ F Å Ä íì : F F/T = I,?U (5) ü í F, 6}U- (N) 1 N i=1 ( ξ i FF ξ i = trace [F 1 N ) ] N ξ i ξ i F. (6) FJ, F í N,l ˆF 6ÿuú@k N i=1 ξ i ξ i /N í r _Ô M (eigenvalue) íô²¾ (eigenvector) F$A5ä³, 7 ˆF í ø_w² ¾ÿuø_Ô²¾ ø ˆF Hp λ i (F) ¹)ƒ λ i í,l _j 6ÿ uøof2í3a}}& ç,l F 5(, Bbª à N ø_àí(4_, JZú Ôì b y T V h íã íl àš qí e, J y t+h úbá i=1 ç ØàN F t wr( F t 1,,F t p Tc, )ƒ y t+h = ˆα 0,h + ˆβ 0,h F t+ + ˆβ p,h F t p+ê t+h, t = p+1,...,t h, (7) w2 ˆα 0,h ˆβ j,h }H[c [bí,lm (,lmó h Z 7. ), ê t+h Ñ_{Ï, T H[š hômí_b y;w (7) í,l!, Bbª )š Õ T + h y íã MÑ ŷ T +h = ˆα 0,h + ˆβ 0,h F T + + ˆβ p,h F T p. (8),Híã j Dd.,í øj óªröiõ âk (2) ªJ ÖrÖ %È b, ØàN ÿ)j švö bèíé[j b ÚÖí m, uà ¾CœüíÖ ¾_FÌ dƒí 7lØà N 1.Û ó í_, Ä fn7:j _ª?ßÞí_Ï qdwì,í Ø âk3a}}&ud.,ø±í$lj,,løàn uøk'ñqí T, röú7p_,ñ ªÏW á T 7 (7) í( 4ã _qk,l, 6U øj Ëã í¹v4 6

7 JØàN Ñ!5,ñ%Èã (=}, 2 Ä=) M) <íu, dsàíj cìktüì e (balanced data),? ¹F eìxó í e È à e È. 7$AÝÌ e (unbalanced data), _,lÿœñµæ, 7âJ EM algorithm CwFj,l ÇÕ,,lØàN vbbcq: ÏÏ ǫ it Ñ i.i.d. G}º, /Ää ²¾ F t ÑÝÓœ b O Stock and Watson (1998) 6 p7éb eå ø< ÜíÏ K, _,lj F,l VíÄä ˆF ÊyøO ícq - (àorïï5èóé4) Exø_4 (consisitency); Ìzpª 5 Stock and Watson (1998, 3.2 ) 3. edõ j díõ }&JCÉ,ñ%È b eñ!, ªW%ÈAÅ0íã B bâ3ltå %È}l 2² FÛ5 b, OxÎ ÌhbW5 b, (,u²ï 81 _ b ;W3lT, ÄXÛ, _ 2íÒ, < bªj }Ñ 31 _¼¹Ò b, 32 _ŒÞÒ b, J 18 _ Ò b e È* B , ø_ bî 61 e < e2, Å F), ÓgD e} A3lT) í Å %Ȳ$lÑ, Óg$l~Ñ, A Ä$l~Ñ DÞß $l~ñ ; À e A2ÛÁWí À $l~ñ ; Õü e A \ í ª $l~ñ ; e ACÉ >qfí Ò>q~Ñ BbÊ #, ØàN j íÿ¹êka ¾ e2¾ m, ]BbÊõ 26j¾Ö² b âk3a}}&1. bèí (4É[F à, FJ¹U b5èò~óé, Bb?ª?ø b vñp} &; Stock and Watson (1998)?S ó ít Ê etüjþ, úkx4í b, djìª0 (ratio to moving average) ªW c Ñ7ü\F eìxìg (stationary) 4, ç eñ ÄM (level) v, Bbl úb, yywà; ìí! ²ì u â Ï}ā²; ç eñª0 (ratio) v, òqªwà; ì(²ìu 7

8 CÉ%Èã D\µ 36:1 (2005) â Ï} Ìí bzpd btüj~ cë 1 F b%, Hā² (, Bb yøw Ä, JfnÄ bàp.ø_7 A,l, írï Bbíõ j }As øÿu Stock and Watson (1998) ít, òqâ 81 _%È b2,løàn, 7(y à ØàN ú%èa Å0 V h íã _ ã (2) D (7), Ää!ZDã _ª[ýà -: y t+h = α 0,h + x t = F t + ǫ t, p β i,h F t i + e t+h, t = p + 1,...,T h, (9) i=0 Bb 5Ñ ØàN.}Ò_ ø_2 _íøàn _b r F t ír( b p îâó«m7ä (Bayesian information criterion, BIC) F²ì âkbbíõ ½õu_íã?, ]ØàN í_b u;wù 2º_(4ã _5ß; (¹ BIC) V²ì, 7.uYWw F?j,ñ eí ªW7²ì 2 7Ñ7fn,l b Ö7 AAâ. í½æ, BbÌ ín _bñ 6, 7 ±ír( bñ 3,Hj uã F bv,lwu Ää, FJ <Ää1Ì } _ÒíÔ4 Ñ7zp ø8$, Bb;W B F e, ø _,ñ b}ú 6 _ØàN dà(4c, 1l w R 2 (?¹ ø_øàn F?j b, 5ªW) Bbø! kë 2 íç2, w2,ñ b5 åàë 1 F: 1 ƒ 31 Ѽ¹Ò b, 32 ƒ 63 ÑŒÞÒ b, 64 B 81 Ñ Ò b â <Ç2ªJ õ, ø_øàn? šrö b. í Wà 1 _Øà N? šœöœþò bí (O6j 7ø<¼¹Ò Ò 2 ÔW7k, JJ Ñ!, à ØàN.}Ò_ ã í%èaå0 ù v;w BIC ² íääbñ 3 (r( bñ 1) ÖÍ 3 _ÄäÊø 2É?j 41.7%,ñ eí, O uê BIC Ä- 7! í²ï 8

9 JØàN Ñ!5,ñ%Èã (=}, 2 Ä=) bí ), 2 _ØàN š7œö Ò }¼¹Ò bí, 3 _ØàN šœö¼¹ò bj ø< Ò bí (O s_n Ì šœþò bí ) Ñ7yÀU ³ _Òí bê%èã 2rÆíiH, Bbõ, 6SàÇøT : lø b }Ѽ¹Ò b ŒÞÒ bd Ò b, y},l úò b AíØàN, Í(;W <ÒØà N ªWã óúk (9), }Ò5-íÄä!ZDã _Ñ: y t+h = α 0,h + x j t = j F j t + ǫ j t, j = c,m,l, p c i=0 t = max pm βi,h c F t i c + i=0 pl βi,h m F t i m + i=0 β l i,h F l t i + e t+h, { p c,p m,p l} + 1,...,T h, (10) w2 bí, c [ý¼¹ò b,, m [ýœþò b, 7 l Ñ Ò b _ 5Ñ ØàN }Ò_ âk }Ò (_ín bó, Ñfn_Ø µæ, Ê,lvBbcor _Ò ín _bñ 3, 7 ±ír( bñ 2; _ín _bdr( be â BIC ²ì 7 }Ò5(y,lØàN íj, ªU ÒíØàN ùæ[û Òí, 6UBb)J. Òúã íõ. âk. \µ3b àíò.`ó, xò!zíã _ú\µû }& ѽb, 7 6u Stock and Watson (1998) Ÿáj FÌ TXí 4. õ }&Dªœ Ñ7 ¾ØàN íš Õã ô^, Bbø ƒ (u 14 ) í%èaå0\gñš Õí t Ê t È, CÉ% ÈAÅ Û Ùš, Ê 2000 AÅÇáî, 2001 Û½ «(1 9

10 CÉ%Èã D\µ 36:1 (2005) [ 1. hôõ-%èaå0íã! (ØàN.}Ò) ñ õòm º_M ã M ø ù ú û Å: ÀPÑ % 2 3 ÛŠAÅ), 5(Ö)+Ñ AÅ, º Ä SARS P 8~ô7y ÛŠAÅ Bb²ì ø vètñã í t, Î7U _Ê,l bve?\óçíaâõ, yªj ð. _ÊC É%ÈAÅ0 Û½ víã? Bbø.}Ò_D }Ò_íã! }k[ 1 [ 2, [2 š Õã Dš qº_í! J[ 1 íù (ã ñ Ñ ) ÑW, Bb àš eƒ , ã í%èaå0, Ñø íš Õã, ã MÑ 6.50%; J àš eƒ , (2 íš Õã ) íã MÑ 6.62%; wìj ér Î 5Õ, Bb6 àš eƒ , Jlv íš qº_m (6.22%), 1ø <! D3lTt0íõÒM (5.1%) J úî ªø e ØàN }Ò_ í,l!, ªJêÛ } ;W BIC F² í_2, ¼¹ÒíØàN.u_bCur( b œwfòñö, éý¼¹òíç Dr(N Êã vræ7óú½b 10

11 JØàN Ñ!5,ñ%Èã (=}, 2 Ä=) [ 2. hôõ-%èaå0íã! (ØàN }Ò) ñ õòm º_M ã M ø ù ú û Å: ÀPÑ % íih, 7!u ØàN.}Ò_ FÌ )ƒí Ñ7 ô¹ù, Bb. ø íìí b,l!, Eû íè6ª J²BbØ Î7;WØàN Físã! 5Õ, Bb6øABc (AR) _íã! k[ 3, Åq_3b%Èã ÀPíã! k[ 4 B [ 6, JZóªœ [ 4 Ñ3lTFì t0íã!, eväñw\ Í3lTúí Å F)$lD%È8 h9ā ; [ 5 ÑCÉ%È û Í ( ÑC%Í), eväñwfì êwí CÉ%Èû ~ ; [ 6 Ñ2M%Èû Í ( Ñ2%Í) íã!, eväñ2%íì êw5 CÉ%Èã D 1998 B r7%è 3 _ œz3buyw Aí,ñ:j _ªWã, y;wùðç6í< c J c7)ƒ (íã! Ou ÀPtÓã ívõ., 3 ã 3 3lTt0ã ívõñ í ~M, 2 ~MFt0íã! Ñ ø 4 Fdíã ; 5 ~MFt0í Ñç 1, J ér 7C%Ít0ã ívõñ í ~M, 1 ~Mt0íã! Ñ ø 4 Fdíã, wìér 2%Íí 11

12 CÉ%Èã D\µ 36:1 (2005) [ 3. hôõ-%èaå0íã! (AR _) ñ õòm º_M ã M ø ù ú û Å: ÀPÑ % íé6., [2Ñ N/A 6¹[ýÌvéã e âk2ûí%èf íã šnê0øÿ, wfœz ê0ít., ]Bb.ø5 pªœíúï â [íã båõv, ø íã! œß, ± íã ó úœï à *ø íã Võ, Ê t 2 œ í , Ø àn.}ò _ú 2001 í«n 1.Ü>, ø íã Éé ý/í«, 7Êw(í 2002 D 2003 M/ò,%ÈAÅ0 O Øà N }Ò _ø íã ºœ? ³ 2001 í«8, úw( í 2002 D œÄüíã s_ö[û., O?ã íšaå AR _ÖÍú Q íã M, OÊÓ( Ûóç.ìíã, v7 7h (2001 4, , D ), vº h ( ) D AR _ óª, C%ÍD2%Íø íã óúu, Oú 2001 í«ìbb tóã ívõñ í ~M, YŸ Ñç 1 B 4 íã 12

13 JØàN Ñ!5,ñ%Èã (=}, 2 Ä=) ñ [ 4. hôõ-%èaå0íã! (3lT) õòm ã M ø ù ú û N/A N/A N/A N/A N/A N/A Å: 1. ÀPÑ % 2. evä: W\Í3lTúí Å F)$lD%È8 h9ā ñ [ 5. hôõ-%èaå0íã! (CÉ%Èû Í) õòm ã M ø ù ú û N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Å: 1. ÀPÑ % 2. evä: CÉ%Èû ~ 13

14 CÉ%Èã D\µ 36:1 (2005) ñ [ 6. hôõ-%èaå0íã! (2M%Èû Í) õòm ã M ø ù ú û N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Å: 1. ÀPÑ % 2. evä: CÉ%Èã 1998 r7%è B 2003 r7%è v 4 v (ç«;) nã ŠAÅ Ñ7yüíªœ _íã!, BbSàúçXäJ õ, àíã ô^n : Ìj;Ï (root mean square error; RMSE) "úïï ÌM (mean absolute error; MAE) "úïïì0 (mean ratio of absolute error; MRAE), wt}à-: ( 1 RMSE = T ) T ) 1/2 2 (Ŷt Y t, t=1 MAE = 1 T MRAE = 1 T T Ŷt Y t, t=1 T Ŷ t Y t Y t t=1, (11) 14

15 JØàN Ñ!5,ñ%Èã (=}, 2 Ä=) w2 Ŷ t Ñú t íã M, Y t Ñ t íõòm Î 5Õ, Bb6;W ܃b Ŷ t Y t, ú _œz ØàN _ª Wã Ïæí ì âk<œzíã eýý/1. / (àc%íú íã É 3 e), Ñ7_àkFã íªœ, Bb²Ïxüš }ºí sign ìtñã ô^í ì KJBbkªœ/øÔì_ Ø àn _íã Ïæ, sign ìí$l¾ulêfã e2, _ í ܃bM køàn _í ܃bMí_b; Ê Ìcq- $ l¾xùá}º J sign ì Q Ìcq, [ýøàn _D _íã! Ì$l,íéOÏæ, 5 éýøàn _íã i kçø_ É sign ìíª 5 Diebold and Mariano (1995) ÊJ -í 쪜2, BbîSà 90% íéo ÄV²ì@äM [ 7 10 ÑØàN _}D AR _ 3lT C%Í 2%Ííø Bû íã ªœ! (C%ÍÌû íã ), w2 ØàN.}Ò_ DØàN }Ò_ íã ô^, J sign ìí! âk ÀPíã é., Ñ7Uã ô^n u íª œ!ä, BbYÎ ÀPíã Vlú@5ØàN íã ô^ Wà, C %Íþ_ù íã! (à[ 5), BbÿYWú@5þ_ØàN ã Vl ô^n [2rU[ýã ô^œ76; J[ 8 2íø ã ÑW, JJ RMSE N Ñ Ä, ØàN }Ò_ œß, O JJ MAE MRAE N Ñ Ä, 3lT5ã œ7 [ 7 í! éý, Fíã ô^ Ä éýøàn _ª AR _ Ñ7, w2 ØàN }Ò_ ÊøDú íã, ik Ø àn.}ò_, OÊwF ã,s6 Å â[ 8 í! Võ, 3lTíø ã DØàN _Ê. Ä-išc, OuØ àn _úùj,íã Ìik3lTíã, w2 ØàN } Ò_ íú ã, Ê Ä- ik3ltd ØàN.} Ò_ íã *[ 9 Võ, Î7ø ã 2í MRAE N 5Õ, Øà N _Ê Ä- œßíã ô^, 7 ØàN }Ò_ 15

16 CÉ%Èã D\µ 36:1 (2005) [ 7 ØàN _D AR _íã ªœ ã ã ô^n AR _.}Ò ØàN }Ò RMSE ø MAE MRAE sign ì Q " RMSE ù MAE MRAE sign ì " Q RMSE ú MAE MRAE sign ì " " RMSE û MAE MRAE sign ì " Q [ 8 ØàN _D3lTíã ªœ ã ã ô^n 3lT.}Ò ØàN }Ò RMSE ø MAE MRAE sign ì Q Q RMSE ù MAE MRAE sign ì Q Q RMSE ú MAE MRAE sign ì " " RMSE û MAE MRAE sign ì Q " 16

17 JØàN Ñ!5,ñ%Èã (=}, 2 Ä=) [ 9 ØàN _DC%Ííã ªœ ã ã ô^n C%Í.}Ò ØàN }Ò RMSE ø MAE MRAE sign ì Q " RMSE ù MAE MRAE sign ì Q Q RMSE ú MAE MRAE sign ì Q Q [ 10 ØàN _D2%Ííã ªœ ã ã ô^n 2%Í ØàN.}Ò }Ò RMSE ø MAE MRAE sign ì Q " RMSE ù MAE MRAE sign ì " Q RMSE ú MAE MRAE sign ì Q Q RMSE û MAE MRAE sign ì Q Q Ê Ä- (Î7ù ã 2í RMSE N ) Ìik ØàN. }Ò_ *[ 10 Võ, ØàN _íã ô^ê Ä-?Ì 2%Ííã, w2 ØàN }Ò_ ÊøDú ã, ØàN.}Ò_, (6 Êû ã,[ûœß Î 5Õ, 17

18 CÉ%Èã D\µ 36:1 (2005) Jâ sign ìí! R, BbªêÛØàN _íã? éoí ik AR _ 7ÊD3lTíªœjÞ, ØàN _ø ù íã 3lTóœ1ÌéOÏæ, ñú û íã éoik3lt Õ, ØàN _íã? 6Êø íã,éoíikc%íd2 %Ííã J,í! u;wbb²ì5 t F)ƒí!; à t Z, ó Éí,lDã! Aͪ?Z Í7 õ }&íñíêkéýøàn _íã? D@àgM, 7.ub p j.íikwf_ B ku øì ßí ã _,.ân yödy pí}&d_ò, nª?)ƒ!, 7 dí ˇ 5.!D dyw Stock and Watson (1998) FT íøàn j, J. jv ZCÉ%ÈAÅ0íã _ ØàN ã _xe7ó :j _ ªñÑVÖ bíiõ, Oºñq,l, 6³_Ïqí½æ, FJuø x ñ4, /qkítíõ ã _ Bbíõ }&! éý, ØàN _íã! %%ikåqø<3b%èàpíã, Ä ØàN _ ªJTÑf$,ñã j 5ÕíÇø²Ï óœk Stock and Watson (1998) ŸVT íøàn j, dft í ØàN }Ò_.c6'ßíã [Û, 6TX7yîóíã }&!Z, Uû 6)J ³. Ò bêã 2íõ. V@ªø %È ã, Jð wã ô^ dõ j íÿõuc?@àkì e, V ªø j ô.ƒýì e, 1/ vñp. ä0í e (à~ ed e) ªWã, Zªã ô^dã í¹v4 18

19 Ë 1 b² DTÜ! Ò b± H{ B TÜj 19 ¼¹Ò Ⱦ CP 61Q1 02Q3 SA 5 (31) haºñ{õ X EWEXP 61Q1 02Q3 SA 5 ë¹¾ õ X FCP 61Q1 02Q3 SA 5 Åqê YîAb VISPRI 85Q1 02Q3 SA 5 ÅAb OUTDEP 82Q1 02Q3 SA 5 ª ¾ ¹ IMPCP 88Q1 02Q3 SA 5 $gnb STCPRIIND 68Q1 02Q3 SA 5,$,ÞM STCPARVAL 76Q1 02Q3 SA 5,$,M STCMKTVAL 76Q1 02Q3 SA 5,$,A>M STCTRAVAL 76Q1 02Q3 SA 5 È ì $A IBF 66Q1 02Q3 SA 5 윪 Àç AIRT 88Q1 02Q3 1 ` qe à0 UTILITY 77Q1 02Q3 SA 1 ÞßNb IPI 71Q1 02Q3 SA 5 ` ÞßNb IPIM 71Q1 02Q3 SA 5 ÉËÓM TAXVAL 73Q3 02Q3 SA 4 lëßa>àç ESTATE 73Q3 02Q3 SA 4 l º ÞßNb BUILDIP 82Q1 02Q3 SA 5 ` A¹æŒ0 ISA 81Q1 02Q3 SA 1 ` Œ â0 OPR 81Q1 02Q3 SA 2

20 Ë 1 b² DTÜ! (/) Ò b± H{ B TÜj 20 êºó ÏÎ,Þ License 81Q1 02Q3 SA 5 ` hq ÀNb Mgfno 81Q1 02Q3 SA 5 Ð X Construct 61Q1 02Q3 SA 5 1ÅÅqÞß ç USAGDP 61Q1 02Q3 SA 5 ½Éª IMCUM 88Q1 02Q3 SA 5 qeª IMC 88Q1 02Q3 SA 5 ½É EXCUM 88Q1 02Q3 SA 5 Õ ÀÀç ORDER 84Q1 02Q3 SA 5 Ÿeª PRI 88Q1 02Q3 SA 5 VMëîAb INDEP 74Q1 02Q3 SA 5 ÅqÞß ç±ñàç GDP 61Q1 02Q3 SA 5 ŒÞÒ ŒÞX#ç - M1A ( ) FM1A 61Q3 02Q3 SA 5 (32) ŒÞX#ç - M1B ( ) FM1B 61Q3 02Q3 SA 5 ŒÞX#ç - M2 ( ) FM2 61Q3 02Q3 SA 4 3bÀ œzæ FDEP 61Q3 02Q3 SA 5 3bÀ œzæ º 4æ FDD 61Q3 02Q3 SA 5 3bÀ œzæ ì 4æ FTD 61Q3 02Q3 SA 5 3bÀ œzæ Õ æ FFD 61Q3 02Q3 SA 5 3bÀ œzæ s\là FPSS 61Q3 02Q3 SA 4 3bÀ œz[ I FMFI 61Q3 02Q3 SA 5 3bÀ œz[ I [ FLOAN 61Q3 02Q3 SA 5

21 Ë 1 b² DTÜ! (/) Ò b± H{ B TÜj 21 3bÀ œz[ I I FPI 61Q3 02Q3 SA 5 3bÀ œz[ I ú\`ā FCG 61Q3 02Q3 SA 5 3bÀ œz[ I útð9 `ā FCGENT 61Q3 02Q3 SA 5 3bÀ œz[ I ú Ð9 `ā FCPENT 61Q3 02Q3 SA 5 2ÛÁW½ûÛ0 FRDISR 61Q3 02Q3 1 2ÛÁWV\[ 0 FRLOAN 61Q3 02Q3 1 ø_~ æµ 0 FRTD 67Q3 02Q3 1 ø æµ 0 FRTDY 75Q3 02Q3 1! [ 0 FRM 67Q3 02Q3 1 "bª0 FDHR 88Q1 02Q3 SA 2 ÅÁWW[ª0 FPAST 88Q1 02Q3 SA 2 ¾ 6ÓgNb CPI 61Q1 02Q3 SA 5 R»ÓgNb WPI 61Q1 02Q3 SA 5 ÅÒ ŸegNb AGRPI96 61Q1 02Q3 SA 5 Åqª gnb POIL96 72Q1 02Q3 SA 4 hcþf1j 0 RX 79Q1 02Q3 1 njú1j 0 JAPRXUS 79Q1 02Q3 1 É 0 RTAXCUM 88Q1 02Q3 SA 2 Åqª ÓgNb PM 76Q1 02Q3 SA 5 Åßq ÓgNb PD 81Q1 02Q3 SA 5 ëóéógnb FOOD 61Q1 02Q3 SA 5

22 Ë 1 b² DTÜ! (/) Ò b± H{ B TÜj 22 l ÓgNb RENT 81Q1 02Q3 SA 5 Ò Ü 0 UU 78Q1 02Q3 SA 2 (18) D LFPR 78Q1 02Q3 SA 5 ÿ EMP 78Q1 02Q3 SA 5 Ü UNEMP 78Q1 02Q3 SA 5 LF 78Q1 02Q3 SA 5 Ý NLF 78Q1 02Q3 SA 5 hº Ì ` WAGEMAF 73Q1 02Q3 SA 4 hº Ì Ð WAGECONEST 73Q1 02Q3 SA 5 hº Ì WAGESERVICE 80Q1 02Q3 SA 5 hº Ì uêé» WAGECOM 77Q1 02Q3 SA 4 hº Ì þ} _A WAGECSP 79Q3 02Q3 SA 5 hº Ì À \Ô.ß WAGEFIR 75Q1 02Q3 SA 5 hº Ì «Hl ] WAGETSC 73Q1 02Q3 SA 4 rå Yp TAX 71Q1 02Q3 SA 4 ÀPß A Nb ILCI 73Q1 02Q3 SA 5 ` ÀPß A Nb MLCI 73Q1 02Q3 SA 5 hº Ì v HOURT 80Q1 02Q3 SA 5 hº Ì v ` HOURMGF 73Q1 02Q3 SA 5 GDP %ÈAÅ0 Y 62Q1 02Q3 1 ËÅ: etüj, 1 = Ìā²; 2 = ø¼ï}; 3 = ù¼ï}; 4 = AÍúb; 5 = AÍúbyø¼Ï}

23 JØàN Ñ!5,ñ%Èã (=}, 2 Ä=) Ë 2 6 _ÄäF?j _,ñ bíªw R 2 1 R-Squared Factor 1 1 R-Squared Factor 2 23

24 CÉ%Èã D\µ 36:1 (2005) 1 R-Squared Factor 3 1 R-Squared Factor 4 24

25 JØàN Ñ!5,ñ%Èã (=}, 2 Ä=) 1 R-Squared Factor 5 1 R-Squared Factor 6 25

26 CÉ%Èã D\µ 36:1 (2005) 5d. (2003), BÅŸ =ò¼ë5 wì, %Èû, 3, W\Í% Èqãº}%Èû T Š², ô²ëd2 (1998), ā~õwìd%èaå0ã, %Èd, 26(4), =}D2 (2001), 90 HCÉí =: ïªúā²_d³g š í@à, Ad þ}çõ, 13(5), Chen, S.-W. and J.-L. Lin (2000), Modelling Business Cycles in Taiwan With Time-Varying Markov-Switching Models, Academia Economic Papers, 28(1), Diebold, F. X. and R. S. Mariano (1995), Comparing Predictive Accuracy, Journal of Business and Economic Statistics, 13(3), Huang, C.-H. (1999), Phases and Characteristics of Taiwan Business Cycles: A Markov Switching Analysis, Taiwan Economic Review, 27(2), Stock, J. H. and M. W. Watson (1998), Diffusion Indexes, NBER Working Paper No Stock, J. H. and M. W. Watson (2002), Macroeconomic Forecasting Using Diffusion Indexes, Journal of Business and Economic statistics, 20(2),

27 JØàN Ñ!5,ñ%Èã (=}, 2 Ä=) MACROECONOMIC FORECASTING BASED ON DIFFUSION INDEXES Shih-Hsun Hsu Ph. D. Candidate Department of Economics National Taiwan University Chung-Ming Kuan Institute of Economics Academia Sinica Ya-Hui Lo Directorate-General of Budget Accounting and Statistics Executive Yuan Keywords: Diffusion index, Economic growth rate, Factor, Principal component analysis JEL Classification: C32, C51 Correspondence: Shih-Hsun Hsu, Department of Economics, National Taiwan University, Taipei 100, Taiwan. Tel: (02) ext. 274; Fax: (02) ; d @ntu.edu.tw. 27

28 CÉ%Èã D\µ 36:1 (2005) ABSTRACT In this paper, we construct a two-step model for forecasting Taiwan s economic growth rates based on the diffusion indexes method proposed by Stock and Watson (1998). In addition to Stock and Watson s original approach, we also classify the macroeconomic variables into three markets (namely, the commodity, monetary and labor markets) and compute their respective diffusion indexes. A forecasting model is then constructed using these market-specific indexes. Our results show that, based on various evaluation criteria, the diffusion-index-based forecasting models usually perform better than those reported by other forecasting agencies in Taiwan. Hence, the models proposed here are good alternatives in macroeconomic forecasting. 28

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

I 7. a'\ v - U - rt -T -II ij a -t Ta\ v ].!l Ī. āiā\t -.F - -. tt sl-.- - U a\ v - -t! a - -ÂA IrV -.ÊË A -v - -Ạ J at! A -N.- - U a\ v o I - U d Tt\

I 7. a'\ v - U - rt -T -II ij a -t Ta\ v ].!l Ī. āiā\t -.F - -. tt sl-.- - U a\ v - -t! a - -ÂA IrV -.ÊË A -v - -Ạ J at! A -N.- - U a\ v o I - U d Tt\ 7. '\ U rt T ij t T\ ].!l Ī. āā\t.f. tt sl. U \ t! ÂA rv.ê A Ạ J t! A N. U \ U d Tt\ '6 fq U!i F dtt N. U'\ f, T fl! AA! '6 f+ Y' à. i ii '! (ii ô;, 1! r;.'j:u U';ci) n * ly. U!V:rtcèàiu 't? (r '! i::

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHẠM THỊ THU HẰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH XÁC SUẤT TRONG

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHẠM THỊ THU HẰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH XÁC SUẤT TRONG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PHẠM THỊ THU HẰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH XÁC SUẤT TRONG KHOA HỌC MÁY TÍNH Chuyên ngành: Lý thuyết Xác suất

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

Jahresberichte SC Buchs.pdf

Jahresberichte SC Buchs.pdf Œª ªÆ ªæ ª ÛŒª Æ ª Ó ËÒÓ Á ÓÚ ªÆ ø ± ø ª ª º µ ƪ ª úõ ø ± fiª Æø ª ç ŒÕÙ ª ªÆ ª ºª ± Ó ÚıÓÔÚÔÓÚÓ Ë ª ªÆ Ÿ ø ÔÁÁÈ Ô ÌÏ ø ª ªÆ ª ß ÔÁÁÎ Ì ÌË ø flæ ªÛfl ÛŒª ª Õ Ù ªÆæªÆ ± Ó ÚÔÓÚÓ Ë Õø µ ø Œ± ÆªÆ ÔÁÁÎ ª ª

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc Câu I: Học sinh ự giải Câu I: GỢI Ý GIẢI ĐỀ 6 - + - - = m có Tìm ấ cả các giá rị của ham số m để phương rình ( ) ( ) nghiệm Nhận é: ( - + ) = - + + ( - ) = + ( - ) Đ/k ác định: Đặ ì³ í Û î - ³ = - +, a

Chi tiết hơn

Numerat619.pmd

Numerat619.pmd ñåð³ÿ ô³çè íà «ßäðà, àñòèíêè, ïîëÿ», âèï. 1 /23/ Ïîëó åíèå öèíêà âûñîêîé èñòîòû ñî åòàíèåì... 95 669. 54..,..,.. -,,, 6118,.,,. 1. 12 24... limb. -.. - 4N, 6N (85...9) %. :,,, -,, -,. -. :,, -,.. [1 5]..,

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn bằng nhau (O) và (O ) lần lượt lấy hai cung AM và

Chi tiết hơn

THANH TÙNG BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học

THANH TÙNG BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học môn toán luôn xuất hiện câu hỏi hình học Oxy và gây khó dễ cho không ít các thí sinh. Các bạn luôn gặp khó khăn trong khâu tiếp

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 色彩概論 1. p u u Û hv± (A) u t ð u (B) u uî (C) ue Î u uî (D) uî u Ç u 2. p Žg Û hv± (A) Žg «ˆœuÒ (B) Õg ug (C) Žg (D) g «g 3. ku å v Ì é uw u š (A) (C) ÿ (B) (D) 4. hu v± pº (A) «Â u (B)  x uœ (C)

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5> Î Äóíäóîâà, Ñóõèíà Andante Andante À Ñóøîí íñòðóìåíòîâà Ì àðàôåéíèà Êëàðíåòû ============================ & b 6 8 p ú ú ú Ñîëî À ============================ 6 8 Î Î 1 Ñòî ============================

Chi tiết hơn

Khoa hoïc Xaõ hoäi vaø Nhaân vaên 37 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN T

Khoa hoïc Xaõ hoäi vaø Nhaân vaên 37 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN T 37 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH ThS. Nguyễn Hồng Hà * Huỳnh Thị Ngọc Tuyền ** Tóm tắt ThS. Đỗ Công Bình

Chi tiết hơn

Năm PHÂN TÍCH DANH MỤC TÍN DỤNG: XÁC SUẤT KHÔNG TRẢ ĐƢỢC NỢ - PROBABILITY OF DEFAULT (PD) NGUYỄN Anh Đức Người hướng dẫn: Tiến sỹ ĐÀO Thị Th

Năm PHÂN TÍCH DANH MỤC TÍN DỤNG: XÁC SUẤT KHÔNG TRẢ ĐƢỢC NỢ - PROBABILITY OF DEFAULT (PD) NGUYỄN Anh Đức Người hướng dẫn: Tiến sỹ ĐÀO Thị Th Năm 2010 2012 PHÂN TÍCH DANH MỤC TÍN DỤNG: XÁC SUẤT KHÔNG TRẢ ĐƢỢC NỢ - PROBABILITY OF DEFAULT (PD) NGUYỄN Anh Đức Người hướng dẫn: Tiến sỹ ĐÀO Thị Thanh Bình Hà Nội, ngày 9 tháng 1 năm 2012 LỜI CẢM ƠN

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

<4D F736F F D20BCF6AC4D313032A67EAAD1AA46B77CC4B3A8C6A4E2A5552E646F63>

<4D F736F F D20BCF6AC4D313032A67EAAD1AA46B77CC4B3A8C6A4E2A5552E646F63> 1 1 2 2 3 3 4 4 vì vìôy soäy ko Ä Ä i y; vwyž'væ åž fæ )Ä*o ; )Ä*oe ùù BLU-boBqqmjfeNbufsjbmtDpnqboz qe Eqjy-bYfspyDpnqboz YfspyQbmpBmupSftfbsdiDfoufs åž ÅmöÀ ÅmöÀ vpàž y; r ìý ìý ; k É ìý ìý qìý ìý ìý

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題 第一部分 : 機械製造 1. Úd ØÇk g  Þg ¼ à º v «(A) º «(B) Þ «(C) ï «(D) «2. é Î Ýx ¹ kp é j ï uy ï } Žµ u Þ p Çv (A) ô ( Al2O 3) (B) (TiCN) (C) (TiN) (D) f(tac) 3. ÓŒ ± ¹ Ô ï p Ô Ç (A) (B) (C) (D) ïô 4. p ï h

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 8 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu : Trong khi triển 8 b, hệ số củ số hạng chứ b là: - B 7 C 56 8 8 Công thức: 8 b C k b k k k k 8 Hệ số củ

Chi tiết hơn

Agricultural 5_1.pdf

Agricultural 5_1.pdf ÌÍ Ã ª ø ± ª À ø ªÆ Æø ª ±Æµ ƪ ª ± ÆÆ ø ªº ø Æ Æª ø ßÊ ª ø ª ± ª ±Æ Û ø Æ º Æ Ô ŸÚ Ú fiø ø Ù ÕÚ ø Ø ø ªÙ Ú Ÿø ªÆø Ù ÕÚ ±Æ ø Ù Ú Œø ø º Ú ø ˆ flæ Æø à ª ±æ ª ª ± ª ø ªÆ ± ª ø ø ª ª ø øæ ß ± ÆÆ ø ªº ø Æ

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCACECCCFCEC7C8D2CED05CCFE5F1EDE85CCEF1E0EDEDE0>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCACECCCFCEC7C8D2CED05CCFE5F1EDE85CCEF1E0EDEDE0> Ä å ò ñ ê è é Ñ ì å ø à í í û é Gioioso & bb 4 Î Î ä ñàí_ íà, åñòü è L & bb 4 A. Î Î ä õ î ð Gioioso & bb 4 Î & bb 4 Î î Î ä _ ñàí_ íà, åñòü è ñëà_ âà & bb 4 T. Î Î ä J J ñàí_ íà, åñòü è ñëà_ âà, î_ ñàí_

Chi tiết hơn

hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x

hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x ----------------------------- ----------------------------- NË j f ua/ f ua

Chi tiết hơn

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 đề thi thử THPT quốc gi 8 môn Toán Ngọc Huyền LB fcebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 9 - THPT THĂNG LONG HN LẦN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 8 Ngọc Huyền LB sưu tầm và giới thiệu Môn: Toán Thời gin m bài: 9

Chi tiết hơn

Vũ Hoài Nam-Mạng và Hệ thống điện

Vũ Hoài Nam-Mạng và Hệ thống điện BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN PHƢƠNG NAM PHÂN TÍCH VÀ ĐIỀU KHIỂN CÁC CHẾ ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN Chuyên ngành: Mạng và Hệ thống điện Mã số: 62525005

Chi tiết hơn

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201 Gv Tạ Thị Kim nh Đt / zlo / fcebook : 0688 04 960 PHÂN LOỊ DṆG PHƯƠNG PH P GIỈ NHNH T i liệu n y củ : iên Hò Ng y 0 th{ng năm 07 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI Ộ Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Phần 0

Chi tiết hơn

ISSN: TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH TẠP CHÍ KHOA HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Tập 15, Số 8 (2018): HO CHI MINH CITY UNIVE

ISSN: TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH TẠP CHÍ KHOA HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Tập 15, Số 8 (2018): HO CHI MINH CITY UNIVE ISSN: 1859-3100 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH TẠP CHÍ KHOA HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Tập 15, Số 8 (2018): 157-169 HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF EDUCATION JOURNAL OF SCIENCE SOCIAL SCIENCES

Chi tiết hơn

Khi đọc qua tài liệu này, nếu phát hiện sai sót hoặc nội dung kém chất lượng xin hãy thông báo để chúng tôi sửa chữa hoặc thay thế bằng một tài liệu c

Khi đọc qua tài liệu này, nếu phát hiện sai sót hoặc nội dung kém chất lượng xin hãy thông báo để chúng tôi sửa chữa hoặc thay thế bằng một tài liệu c Khi đọc qua tài liệu này, nếu phát hiện sai sót hoặc nội dung kém chất lượng xin hãy thông báo để chúng tôi sửa chữa hoặc thay thế bằng một tài liệu cùng chủ đề của tác giả khác. Tài liệu này bao gồm nhiều

Chi tiết hơn

prabhaava.dvi

prabhaava.dvi Õñ ÜË ú öõ ì Ùñ Æ Û ú ñ öæ Û ý Æ Õ ÇýÆ Æñ ê ñ Ù öõ ý ñ ý ñ ê ÜÙþ Õ ö ê Ù ì Ú öë Û Ý Ù Æ ê ì ê ö Õ Ö ú This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of öë ú Û ì Ùñ Æ His Holiness

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD ' = MA' mà = ( gt) = = BC CA BC CA Xét MD ' B' và CBAcó D' MB = BCA ( cùng bù với góc A MB ) Và MD '

Chi tiết hơn

505 Block 3 Unit 9 (Final).pmd

505  Block 3 Unit 9  (Final).pmd Œ ±È - 9 EVS1 ø fl Ú1 ±Ú øú1+ ÛÌ [ ± fl Ú] ±ÔøÚ 9.0 ±1yøÌ 9.1 ø fl Úœ Î ÀV 9.2 EVS1 ø fl Ú-ø é Ì1 ø ı ıd1 Ó ±Ú ø ıàù Ì øfl apple À1 Ê øî ˇÓ 9.3  ±S- ±Sœ1 ø fl Úœ «Ó ±1 ±Ú øú1+ ÛÌ øfl õ À ±Ê Úœ 9.3.1

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

untitled

untitled السبت ٢ محليات تحقيق ٣ ٤ محليات مقالات بلدي ٨ أمة ﻣﺤﻠﻴﺎ ت ١٠ اﻟﺴﺒﺖ ذي اﻟﻘﻌﺪة 47 ﻫ - أﻏﺴﻄﺲ - 6 اﻟﺴﻨﺔ - 45 اﻟﻌﺪد 558 اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﺘﻨﺰﻫﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻐﻴﺐ ﻣﺘﻨﺰه اﻟﺠﻬﺮاء وﻣﺘﻨﺰه اﻷﺣﻤﺪي وﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺤﻴﻮان اﻟﻜﺒﺮى ﻛﻠﻬﺎ

Chi tiết hơn

examens préopératoires

examens préopératoires !{ > > r O! z 1 UD CN T1l(, > :. (Dll )Ë JX l:1 (,) U, OJ lq) : _. ' )(' ^ X '. $.. tr s*r ËË ru, p (] C" {.l:, { z l t, >!< 8 > ^{!l) v U' V P ) ^ Ër âë (r V A ^È :' â l> '{ ' C] e {l O :'... * ' V À

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-化工群專二試題

Microsoft Word 四技二專-化工群專二試題 第一部分 : 基礎化工 1. p þã } 80% Ø Ã } o 60% º ãp l () % (B) 0% (C) 6.% (D) 7%. 16 kg 400 kg ô(}ôôý r Î 0%) kg ô 8.4 kg ô º h Ûv± ( C 1 O 16) () ô Î 0 kg (B) ô r Î % (C) Î 80% (D) ô Î 0%. k 40 C ð k 00 x } 60%

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344>

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344> 第一部分 : 商業概論 1. h µœ tèè x k» õ ~pò ô SBS TV Î tèè x h á Ž é x f(h ) (µœ ) œò Î 8 ¾ é l ª ñ h Ûv± (A) å Ç ¾ ï (B) léðu ÿÿ é «Ò ð u p à x (C) Øðu o ÀÛµÃ à ºpuÎ g (D) Ø Ì Â ú º» Ò sž Î SWOT (S) 2. hv± Úþ

Chi tiết hơn

HOC360.NET TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 7 (90 Phút) NĂM HỌC 201

HOC360.NET TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 7 (90 Phút) NĂM HỌC 201 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 7 (90 Phút) NĂM HỌC 017-018 ĐỀ 1 MS: T7-01 Bài 1: ( điểm) Thực hiện phép tính 5 9 7 017 0 5 8 1 8. c) 6 0 9. 1 :

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 大会 Distr.: General 14 February 2011 Chinese Original: English 人权理事会 }è¹ ~ zèr 2 Šü t oøî q Î Øo özlàq 联合国援助酷刑受害者自愿基金的经营情况 秘书长的说明 * 一. 导言 A. 提交报告 1. t ko~} 2/102 úà Âq ¾q ºfv oš ü Ù Ê Ž q Ù À gì o~

Chi tiết hơn

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М.

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М. Òåñò ¹3 Âàðèàíò 1 ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÏÐßÌÛÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ 1 Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå. 1. Äâå ïðÿ ìûå â ïðî ñòðà íñòâå íà çû âà þò ñÿ ïà ðàë ëåëü íû - ìè, åñëè îíè ëå æàò â îä íîé ïëîñ êîñ òè è íå ïå ðå ñå êà

Chi tiết hơn

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010 (LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng nm 00 LI NÓI U Tài liu này giúp các em hc sinh lp (ban t nhiên) h thng li các kin th c c bn

Chi tiết hơn

ANTENNAS FABRICATION FOR RFID UHF AND MICROWAVE PASSIVE TAGS

ANTENNAS FABRICATION FOR RFID UHF AND MICROWAVE PASSIVE TAGS Science & Technology Development, Vol 0, No.T1-017 Phát triển phương pháp phân tích toàn phổ FSA (Full Spectrum Analysis) cho xử lý phổ gamma tán xạ trên bê tông Lƣơng Thanh Tùng Đỗ Trọng Viễn Huỳnh Đình

Chi tiết hơn

E411_english[1].pdf

E411_english[1].pdf Ãÿ fl ÕÃŒflà ÕÕ Õ fl Õ ÀŒ ëŒ ŸŒfl à Œ ŒÕ Õªª ë Æ ± ê ± ø ª Ï Ô Œ œà Õà Œ Œ flã à à à à fl «fi ÃÕ Ãÿ fi Œ ÕÃflÃ Õ Œ Õ Ãÿ fi ŒÕ Ãÿ fl «Œª Ú ÔÏ ËÒÈÔÊ flæ Ú ÈÍ Œª Ú ÎÈÏÒÈÓÊ flæ Ú Ô flú ŒªØ ª ±Æ ªÆ ø ª à ª

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

H_中英-01.indd

H_中英-01.indd 第㈩㈥課 到那裡去買? Lesson 16 Where Can We Buy Them? 一 課文 TEXT : 我們應該準備㆒些畫具 wǒ men yīng gāi zhǔn bèi yì xiē huà jù We should prepare some painting equipment. : 紙 墨 硯都已經 了 zhǐ mò yàn dōu yǐ jīng yǒu le We have

Chi tiết hơn

Kỷ yếu kỷ niệm 35 năm thành lập Trường ĐH ng nghiệp Th c ph m T h inh ) NGHIÊN CỨU DỰ BÁO TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA VÙNG

Kỷ yếu kỷ niệm 35 năm thành lập Trường ĐH ng nghiệp Th c ph m T h inh ) NGHIÊN CỨU DỰ BÁO TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA VÙNG Kỷ yếu kỷ niệm 35 năm thành lập Trường ĐH ng nghiệp Th c ph m T h inh 98-017) NGHIÊN CỨU DỰ BÁO TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Huỳnh Công Lực *, Nguyễn Thị

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - 1_ \320?c 117 _10tr_ 1-10.doc)

(Microsoft Word - 1_ \320?c 117 _10tr_ 1-10.doc) Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 31, Số 2 (2015) 1-10 Ứng dụng mô hình khí hậu toàn cầu CAM-SOM và CAM- CFS dự báo thử nghiệm các trường khí hậu Trần Quang Đức* Khoa Khí

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 03-KTXH-NGUYEN QUOC NGHI( )027

Microsoft Word - 03-KTXH-NGUYEN QUOC NGHI( )027 DOI:10.22144/ctu.jvn.2019.027 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHUỖI GIÁ TRỊ LÚA GẠO HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ Nguyễn Quốc Nghi Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ *Người chịu trách nhiệm về bài viết: Nguyễn

Chi tiết hơn

FM10 Ch 6

FM10 Ch 6 RỦI RO VÀ SUẤT SINH LỜI 1. Lợi nhuận :các khái niệm cơ bản 2. Rủi ro: các khái niệm cơ bản 3. Rủi ro đặc trưng 4. Rủi ro thị trường (rủi ro danh mục) 5. Rủi ro và lợi nhuận: CAPM/SML Lợi nhuận đầu tư là

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63> 第一部分 : 電工機械 2 1. m d p á p Ñ ÂÎ5Wb0m j ¾ ÿþ ~ Ñ Ô 2 m j º E ab ¹ hv± (A) (C)! (B) (D) 2. p Ì Ì ë Î 6 Î 600 ñ Î 0.05 Wb º ÌÎ 30 A ð ûõîl -r (A) 100 (C) 300 -r (B) 200 -r -r (D) 400 -r 3. p «Ì ð v Þ Î 450

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GiaiDe.So02.doc

Microsoft Word - GiaiDe.So02.doc Câu I: Học sinh ự giải GỢI Ý GIẢI ĐỀ Câu I: Tìm m để đồ hị (C) hàm số + m+ cắ rục O ại mộ điểm du nhấ Cách : P/rình hoành độ gio điểm củ (C) và rục O: + m+ (*) Dễ hấ không hỏ mãn (*) với mọi m Với ¹, có

Chi tiết hơn