1 0ò1 0Ï ê Æ Æ Vol.0, No.0 201xc 1 ACTA MATHEMATICA SINICA, CHINESE SERIES Jan., 201x Ù?Ò: (20xx)0x-0xxx-0x zi è: A ";/+" ½n Ú«] oa ŒÆêÆ ^ ÆÆ

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "1 0ò1 0Ï ê Æ Æ Vol.0, No.0 201xc 1 ACTA MATHEMATICA SINICA, CHINESE SERIES Jan., 201x Ù?Ò: (20xx)0x-0xxx-0x zi è: A ";/+" ½n Ú«] oa ŒÆêÆ ^ ÆÆ"

Bản ghi

1 1 ò1 Ï ê Æ Æ Vol., No. 21xc 1 ACTA MATHEMATICA SINICA, CHINESE SERIES Jan., 21x Ù?Ò: (2xx)x-xxx-x zi è: A ";/+" ½n Ú«] oa ŒÆêÆ ^ ÆÆ Ñ cyd9966@hotmail.com yÿ oaœæêææ!ôêæ % Ñ bohui@cs.wisc.edu ` Department of Mathematics, University of California Irvine CA ruiw1@math.uci.edu Á 3, Ñ «AÛf;/+½Â, ѽf;/ + â., y²;f;/+;/+g!;"f;/+ " Ú; Lagrangian f;/+ Lagrangian 35. ' c f;/+; ;/+G ; "f;/+; " ; Lagrangian MR(21)ÌK a 57R18; 57R17; 57N4 ã a O186.1 Symplectic neighborhood theorem for symplectic orbifold groupoids Cheng-Yong DU School of Mathematics, Sichuan Normal University, Chengdu 6168, China cyd9966@hotmail.com Bohui CHEN School of Mathematics and Yangtze Center of Mathematics, Sichuan University, Chengdu 6164, China bohui@cs.wisc.edu Rui WANG Department of Mathematics, University of California, Irvine, CA, , USA ruiw1@math.uci.edu Abstract In this paper, we give a geometric definition of sub-orbifold groupoid, and a criterion for determining a sub-orbifold groupoid. Then we prove the existence of ÂvFÏ: 2x-xx-xx; ÉFÏ: 2x-xx-xx Ä7 8: I[g, ÆÄ7]Ï 8( ; ; ); oaž e]ï ï 8(15ZB27) ÏÕŠö: yÿ

2 2 ê Æ Æ ò orbifold tubular neighborhoods of compact sub-orbifold groupoids, the existence of symplectic neighborhoods of compact symplectic sub-orbifold groupoids in symplectic orbifold groupoids, and, the existence of Lagrangian neighborhoods of compact Lagrangian sub-orbifold groupoids. Keywords sub-orbifold groupoid; orbifold tubular neighborhood; symplectic suborbifold groupoid; symplectic neighborhood; Lagrangian neighborhood MR(21) Subject Classification 57R18; 57R17; 57N4 Chinese Library Classification O Úó ;/ orbifold 6/ I. Satake [12] cú\. ;, Hausdorff ÿà m X þ;/ Ik orbifold chart o (Ũ, G, φ, U). Ù Ũ îª m R n m8; G k +, 1wk/Š^3 Ũ þ; U X m 8; π : Ũ U ëyn, p Ó Ũ/G U. X þ ;/ãþ orbifold atlas x v ½ƒN5^ ;/ Ik U = {(Ũi, G i, φ i, U i ) i I}. ;/ãþ daò X ;/( c, Moerdijk-Pronk [8] uyœ±^;/+ orbifold groupoid 5ïÄ;/. y²;/ k effective ;/+ƒméa'x, = l;/ãþœ±k;/+, ƒlk;/+œ±;/ãþ. d;/ãþéau Morita d;/+. ù (J Œ± ^;/+5ïÄ ;/AÛ ÿà. 3 VÐ Chen-Ruan [4, 5] EÑ";/ Gromov-Witten nø. ù nø 8c ISþš~¹ïÄ+. ²Lù 5cuÐ, < uy;/+';/ãþ Ü^ 5ïÄ;/, AO 3ïÄ;/ Gromov-Witten nøžÿ. ïä;/ Gromov- Witten nø, I á Ù ";/+Ä"ÿÀ5Ÿ. ùò Ñu:. l;/+ý5ïä;/aû. ÄkÄf;/+Vg. ; /+ aaï+, Ïd Œ±lX ê*:5äf;/+½â ë [6, 7]. ØL;/+Š ;/éaaûn, X ê½âøuéðêüù éa. Ï d ATk AÛf;/+Vg. IO. ;/m", ù éðë. ddñué Ünf;/+½Â ½Â 3.2. ½ ;/+ G = (G, G 1 ), uy äkƒó; mf;/+ñ Morita d ½n 3.9!íØ 3.11., z ùf;/+ Morita dap k Œ, = f;/+ ½Â 3.8. dd Ñä G 1w6/UÄû½ f;/+äok ½n 3.13 Ú½n 3.14., Äf;/+G. uy, éu A½;/+ G Ú f;/+ H, = f;/+ ; =; m H ;, Ã{ n Ž+G, =ˆ? Ý +G ~ 5.3. ØL, oué Morita df;/+ K G K knž+g ½n 5.4. Ä";/+Ú "f;/+, y²3 Morita d Âe"f;/+" 35 ½n 7.6,

3 Ï Ú«]! yÿ!`: ";/+" ½n 3 Ú Lagrangian f;/+ Lagrangian 35 ½n 7.8. ù(j3";/+ "ÃâÚ Gromov-Witten nø ò k A^. (Xe. 31 2! Á;/+½ÂÚ5Ÿ, 31 3! Ñf;/+ ½Â,?Ø 5Ÿ, 31 4! Á;/+þ þm, ;/+ƒm, Úf;/ +{mvg., 31 5!y²;f;/+;/+G 35, 3 1 6! Ñ;/+G A^, ;/+þóôúª. ^1 5!6!(J31 7!?Ø;"f;/+" 35Ú; Lagrangian f;/+ Lagrangian ;/+! e;/+½â!5ÿ±9 ƒm Morita d'x. ùvgú5 ŸŒ [1, 6 9]. ½Â groupoid G = (G, G 1 ) Æ, Ù kñœ_. k±e 5 (N: 1 N s : G 1 G 1 Ú8IN t : G 1 G ; 2 EÜN m : G 1 (s,g,t) G 1 G 1 ; 3 ü N u : G G 1 ; 4 _N i : G 1 G 1. XJ g Hom(x, y) G 1, K s(g) = x, t(g) = y. òùp g : x y, ƒ Þ. XJ s(g) = t(h), P m(g, h) = gh. éu x G P u(x) = 1 x. é g G 1, P i(g) = g 1. ù 5 (N v±eún: s(1 x ) = t(1 x ) = x, s(g 1 ) = t(g), t(g 1 ) = s(g); s(gh) = s(h), t(gh) = t(g), g(hk) = (gh)k; g1 x = 1 y g = g, g 1 g = 1 x, gg 1 = 1 y, g : x y. ½Â 2.2 G o+ Lie groupoid, XJ G Ú G 1 Ñ 1w6/, k (NÑ 1wN, s, t Ñ ìv submersion. ½Â 2.3 o+ G ;/+ orbifold groupoid, XJN (s, t) : G 1 G G T proper, s, t Ñ ÛÜ Ó. dž dim G = dim G 1. ù ê G ê. ½Â 2.4 ½ ;/+ G = (G, G 1 ) Ú? : x G, G x s 1 (x) t 1 (x) x ÛÜ+. ù k +. ½ o+ G = (G, G 1 ), 3 G þk 'X/ ½Â x y, XJ3 g G 1 g : x y. ù d'x. ½Â 2.5 G o m coarse space ½ö; m orbit space ½Â G G /. Pl G G Ý π : G G. G ;, XJ G ;ÿà m.

4 4 ê Æ Æ ò ~ 2.6 ~X, k + G 1wŠ^3 6/ M þ, Œ± ;/+: G M (M, G M). NÚ8IN s(g, m) = m, t(g, m) = g m. Ù 3 (N w,. y=ù ;/+. ½Â 2.7 b G Ú H ü o+. φ : H G d 2 1wN φ : H G Ú φ : H 1 G 1 ¼f, = ˆg(N. XJ φ, φ 1 Ñ Ó, Ò φ = (φ, φ 1 ) Ó, P φ : H = G. ü o+ƒm φ : H G d, XJ i ½Â36/n È G 1 (s,g,φ ) H {(g, y) g G 1, y H, s(g) = φ (y)} þn tπ 1 : G 1 (s,g,φ ) H G ìv. ii Nµ H 1 φ 1 G 1 (s,t) (s,t) φ φ H H G G n È. Ún 2.8 ([1]) XJ φ : G H φ ÛÜ, p ; mþó φ : G H. ½Â 2.9 ü o+ G Ú H Morita d, XJ31 3 o+ K Úü ψ o+d G K φ H. ù o+ƒmd'x, Œ 3;/+þ ;/+ƒm d'x. ØL3`ü ;/+ Morita dž #N m1 3 o+. 3 f;/+ 3ù!?Øf;/+½ÂÚ5Ÿ. 3.1 f;/+½â Äkw Ún. Ún 3.1 G = (G, G 1 ) ;/+, H G { k 1wf 6/. XJ H 1 s 1 (H ) t 1 (H ) G 1 { k G (N 3 H, H 1 þ, ;/+ H = (H, H 1 ). y² y² ¹üÚ. 1 H +. Ï H 1 = s 1 (H ) t 1 (H ), Œ±ò s, t : G 1 G 3 H 1 þ s = s H1 : H 1 H Ú t = t H1 : H 1 H. ÓŒ±ò u 3 H þ

5 Ï Ú«]! yÿ!`: ";/+" ½n 5 u = u H : H H 1, i 3 H 1 þ i = i H1 : H 1 H 1. Ï H 1 H H 1 G 1 G G 1, k m : H 1 H H 1 H 1. y=, þù(n, H = (H 1 H ) +. 2 H ;/+. db Iy H NÚ8IN s, t ÛÜ Ó.? : g H 1, k g U g G 1 s : U g U x Ó, Ù x = s(g). Ï s ÛÜ Ó, ± s 1 (H ) G 1 { k 1wf6/. H 1 s 1 (H ) äk{ ê k, ± Œ±Â U g v U g s 1 (H ) H s : U g s 1 (H ) U x H Ò Ó. ± s : H 1 H ÛÜ Ó. ÓnŒy t : H 1 H ÛÜ Ó. y.. ½Â 3.2 Ún 3.1 ;/+ H = (H, H 1 ) G = (G, G 1 ) f;/ + sub-orbifold groupoid d½âœ, XJ H G x H, 3 G Û Ü+ G x Ú 3 H ÛÜ+ H x v G x = H x. ù ½Â Ï~f+ Š f Æ ½ÂØÓƒ?. ~ 3.4 XJ H = {x}, K x (x, x G x ) G f;/+. G :. ~ 3.5? G m1wf6/ U, U = ( U, U 1 = s 1 (U ) t 1 (U ) ) G f ;/+. ò P G U. G mf;/+. mf;/+ ;/+ÛÜ.k'. K 3.6 ([1, 8]) ½ ;/+ G 9? : x G, o3 x m U x G s 1 (U x ) = t 1 (U x ) = g G x W g, s, t : W g U x Ñ Ó, G Ux = Gx U x. 3.2 f;/+ f;/+ k aaïf;/+. ½Â 3.7 G f8 H G-µ4, XJ s 1 (H ) = t 1 (H ). XJ H G-µ4 G { k s, t ÛÜ Ó, H 1 = s 1 (H ) = t 1 (H ) G 1 { k 1wf6/, l H = (H, H 1 ) G = (G, G 1 ) f;/+. ½Â 3.8 G f;/+ H = (H, H 1 ) f;/+ full sub-orbifold groupoid, XJ H G-µ4. ½n 3.9 b H G f;/+. XJ K G f;/+, v π(h ) = H = π(k ) = K G, K K H, K 1 H 1. Pùü ¹N i, i 1, K i = (i, i 1 ) : K H ;/+ƒmd. y² b x K, π(x) = x K = y H π(y) = y = x. Ïd3 G, 3 Þ g G 1 g : x y. Ï H G-µ4, ± x H, g H 1. Ïd K H. ùl² K 1 s 1 (K ) s 1 (H ) = H 1. w, i (s(g)) = s(g) = s(i 1 (g)), i (t(g)) = t(g) = t(i 1 (g)). Ïd i = (i, i 1 ) : K H. e y² i d.

6 6 ê Æ Æ ò 5 H 1 (s,i) K = s 1 (K ) 1w6/. N tπ 1 : H 1 K K H = t : s 1 (K ) H. ùw,.? g s 1 (K ) g : x g m U g G 1 s : U g s(u g ) Ú t : U g t(u g ) Ñ Ó. Ïd t : U g s 1 (K ) t(u g s 1 (K )) Ó. du dim H = dim K, K 1 H 1, ÏL U g k t(u g s 1 (K )) = t(u g ) H. Ïd t : s 1 (K ) H Œ± y n È. y.. 8Ü ÛÜ Ó. l tπ 1 : H 1 K K H ìv. (s,t) K 1 i 1 H 1 (s,t) K K i i H H Œ± ^+n È ë [1] ½Â95Ÿ5y²ù (Ø. kxeíø íø 3.11 ½Â 3.12 M(H, G). 3.3 ½f;/+ G käkƒó; mf;/+ñ pƒ Morita d. b H G f;/+, P G käk; m H f;/+ e?ø: éu ;/+ G = (G, G 1 ),? ½ G 1wf6/ H, ÄU f;/+. f;/+ +Š^ØCf6/k ƒ'x. ½n 3.13 b H G H = ( H, s 1 (H ) t 1 (H ) ) G = (G, G 1 ) f;/+ =éu? : x H, ±9 /X K 3.6 m U x G, H U x U x 3 G x Š^eØCf6/. y² 5. ÛÜþd K 3.6 k G Ux = Gx U x = (U x, G x U x ). d [9], Œ±ÏL IC G x 3 U x R n þš^ 5Š^. - V x = U x H. XJk, g G x g V x V g U x ( s 1 (V x ) t 1 (V x ) ) ( g U x ) = (g Vx ) (g (g 1 V x )) H êø. ù H f;/+gñ I y² H 1 s 1 (H ) t 1 (H ) G 1 1wf6/.? g H 1, g : x y, x, y H, Œ± O x, y Ú g m U x, U y Ú U g s : U g U x, t : U g U y Ó, V x = H U x Ú V y = H U y O U x, U y ˆg3 G x, G y Š^eØCf6/. t s 1 : U x U y g 1 ( )g : G x G y k Ïd H 1 U g = s 1 (V x ) = t 1 (V y ) s 1 (V x ) = t 1 (V y ) U g. f6/, { ê H. ± H G f;/+. y.. C. Ïd U g 1wf6/. d g? 5 H 1 G 1 1w

7 Ï Ú«]! yÿ!`: ";/+" ½n 7 ½n 3.14 ½ G 1wf6/ H. H = ( H, s 1 (H ) t 1 (H ) ) G f; /+ = π 1 ( H ) G 1wf6/. Ù H = π(h ). y² - K π 1 ( K G-µ4, H K b H G f;/+. e y² K G 1wf6/.? : x K \ H. I y²3 G m U x K U x U x f6/. ÄkŒ± y H 3 Þ g : y x. o x /X K 3.6 m U U x Œ±é y /X K 3.6 U y ±9 ÏL g Ó t s 1 : U y U x. d Ó g( )g 1 : G y G x K U x = H U y U x 1wf6/. 5. XJ K G K = (K, K 1 = s 1 (K )) G f;/+. s 1 (H ), t 1 (H ) Ñ K 1 { f6/. ± H 1 = s 1 (H ) t 1 (H ) H kƒó{ G 1 1wf6/. Ïd H = (H, H 1 ) G f;/+. y.. 4 ;/+þ þm ù! Ä;/+þ þm. SNŒë [1]. 4.1 ;/m ½ ;/+ G = (G, G 1 ) Ú G þ þm π : E G, Œ±ü G 1 þ þm π s : s E G 1, π t : t E G 1. ½Â 4.1 ½ m Hom(s E, t E ) G 1 σ. ` (E, σ) G þ ;/ þm ;/m, XJé? g G 1, σ(g) : E s(g) E,t(g) 5Ó, σ(g 1 g 2 ) = σ(g 1 )σ(g 2 ). l σ Œ± E 1 {(v, w) s E t E σ(π s (v))(v) = w} = {(v, σ(g)) v E,s(g) }. ù 1w þm E 1 G. kw,n s : E 1 E, s(v, w) = v, Ú8I N t : E 1 E, t(v, w) = w ±9Ù 3 (N. Œ± y þù(n E = (E, E 1 ) ;/+. k E = (E, E 1 ) G = (G, G 1 ). Ïd;/mÒ é v ½ƒN5 þm. 3 rn σ ž ÒòmP (E, σ). ½Â 4.2 ½ ;/m E = (E, E 1 ) G = (G, G 1 ). XJkü þm E i G i ξ i v ξ 1 = s ξ = t ξ, Ò ξ = (ξ, ξ 1 ) E G. ùdu` ξ σ -ØC. P E m ½Â 4.3 Γ(E). w, G E -. ½ü ;/m E 1 = (E 1, E 1 1) G, E 2 = (E 2, E 2 1) G. ;/mn f = (f, f 1 ) : E 1 E 2 ;/+ f i : Ei 1 E2 i 6/þmN. ;/m Ng,p - ƒm;/ f : G G. ;/m f = (f, f 1 ) : E 1 E 2 ;/móxj f, f 1 Ñ mó f = id G. ½Â 4.4 ½ ;/m E = (E, σ) G ±9 E G fm. XJ σ U Hom(s F, t F ) G 1 σ F, Ò (F, σ F ) E f;/m, P

8 8 ê Æ Æ ò F = (F, σ F ). l F = (F, σ F ) Œ± F = (F, F 1 ). Ún 4.5 F = (F, F 1 ) E = (E, E 1 ) f;/+. Ïdf;/m, «w{ò E G, E 1 G 1 ü fm F, F 1. E f;/+ F = (F, F 1 ). ùò F = (F, F 1 ) E f;/m. XJ F E = (E, σ) σ ± F E. Ïd km Hom(s (E /F ), t (E /F )) G 1 [σ]. ù [σ] Ú E /F Ò/ ;/m. ½Â 4.6 (E /F, [σ]) E 'uf;/m F û;/m, Pƒ E/F. w, k E/F = (E /F, E 1 /F 1 ). 4.2 ƒmú{m e?ø;/+ƒm, f;/+{m. ½Â 4.7 b G = (G, G 1 ) ;/+. ƒm TG G ½Â T G 1 ds T G dt Ù ds(g, v) = (s(g), ds g (v)), dt(g, v) = (t(g), dt g (v)). ƒam Hom(s T G, t T G ) G 1 σ TG (g)(g, v) = (g, dt g ds 1 g (v)), g G 1 Ú v T s(g) G. ½Â 4.8 b H G f;/+. 3 G {m½â N H ( N 1,H = T G 1 H1 /T H 1 [ds] [dt] N,H = T G H /T H ) = TG H /TH, Ù [d g s]([v]) = [d g s(v)], [d g t]([v]) = [d g t(v)]. ƒam Hom(s N,H, t N 1,H ) H 1 σ NH (g)(g, [v]) = (g, [d g t d g s 1 (v)]) = (g, [d g t] [d g s] 1 ([v])), g G 1 Ú [v] N s(g) H. 5 +G ½n Äk Ñ;/+ G þiùýþ½â. ½Â 5.1 G þ iùýþ ½Ýþ G þ G 1 -ØCÝþ η, = s η = t η G 1 þiùýþ. d`, G þýþ é G Ú G 1 þýþ (η, η 1 ), v s η = t η = η 1. Pflaum-Posthuma-Tang [1] é a ½n 5.2 ([1]) e5 Ä+G. 2o+E aýþ. (JL²? ;/+ G þo3iùýþ. b H G f;/+. Ð+G AT ve 5Ÿ. = `, é? g : x y, x, y H, d 3 x Ú y? ÝAT, = `+G Ý3 H z :;þat ~Š., / H f;/+ž, Ã{ ù :. ØLÏLé G H df;/+ Œ± ù :.

9 Ï Ú«]! yÿ!`: ";/+" ½n 9 ~ D i R 2 Œ» 1 i, i N 1. - G = D i, G 1 = D i D j. i 1 i,j 1 kw,n s : i,j D i D j i D i ò D i D j N D i, Ú8IN t : i,j D i D j i D i ò D i D j N D j, ±9Ù{ 3 w,(n (G, G 1 ) ;/+. þ, ù ;/+L«1w6/: D 1. IOîªÝ þ Ñù ;/+þ iùýþ. P D i : i. K H = i { i} G 1 -µ4 G 1wf6/. Ñ G f;/+ H = (H, H 1 = { i, j }). i,j w,ù f;/ ¹ ;,,ù ;þ: vk Ý. Œ±, f;/+ K = ({ 1 }, { 1, 1 }). w, K M(H, G). K ; ¹k :, Ïd käk Ý. Œ±òù (Jí2 œ¹. ½n 5.4 (;/+G ½n) b H G { ê k 1 ;f;/+, η = (η, η 1 ) G ½3 f;/+ K M(H, G),, 3 G 3 K m U, ±9 Ýþ Ó φ : D ɛ N K U. (5.1) Ù, ɛ ~ê, D ɛ N K K {m N K Œ» ɛ m. k  N ρ : U K 9 ã D ɛ N K φ U (5.2) π ρ K. y² P H 3 G {m N H. Ú6/œ/aq, Œ±ÏLÝþ η = (η, η 1 ) ò Óu E = TG H fm, = TH Ö. þ, - N i {v T G i η i (v, w) =, w T H i }, i =, 1. Kd s η = t η = η 1 N (N 1 N ) E fm, Óu{m N H. Œ±ò E þ Ýþ 3 N þ, Pƒ η N = (η,n, η 1,N ). ò N (N, σ N η,n Ò σ N -Ø C. w, Œ±ò H Óu N -. Œ±ò η 3 H þ H þ Ýþ.? : x H, Œ±é ~ê ɛ x > Ú H Œ» ɛ x ÿ/ V x, ±9 m x U x G, exp : B x D ɛx (N Vx ) U x V x (5.3) Ó, Ù B x D ɛx (N Vx ) m N Vx Œ» ɛ x m.

10 1 ê Æ Æ ò du G ;/+, d K 3.6,é? x H, o3 G U x, x ÛÜ+ G x Œ±Š^3 U x þ, G U x = Gx U x. ÏdÏL (5.3) ɛ x, V x Ú U x, Œ±bù ɛ x, V x, U x v (1) exp : B x D ɛx (N Vx ) U x V x Ó, (2) G x 1wŠ^3 U x þ, G Ux = Gx U x. - V x H ± x %, ɛ x /2 Œ»ÿ/, B x N V x Œ» ɛ x /2 m. P B x 3 ên exp e U x U x. P; mý x H, ù Ò é x π : G G.? ; m : x H, Œ± x V x U x. Ïd k H mc X: { V x = π(v x)}, ±9 H 3 G m CX { U x = π(u x)}. db, H ;, Ïd H k mcx V = { V x α α A} Ú 3 G k - mcx U = { U x α α A}. ùp #A <. K = ɛ = min{ɛ xα /2 α A}. ( α A U x α ) H K G 1wf61 K = ( K, K 1 = s 1 (K ) t 1 (K ) ) G f;/+. lþ E K = H, Ïd K M(H, G). du U k mcx, k α A V x α. #π 1 x K <, #s 1 (π 1 x ) K 1 <, x H = K. y3 òm N H 3 K þ. m= K 3 G {m N K. ò N 3 K þ. òmp N = (N, N 1) = (N, σ K ). K N = N K. dþ E ên exp Ñ N - D ɛ N = {(x, v) N η (v, v) < ɛ, x K } K 3 G, U Ó. U α A U x α. - U 1 s 1 (U ) t 1 (U 3.5 U = (U, U 1 ) G mf;/+.? g K 1, g : x y, N 1 3 g þn N 1,g = {v T g G 1 η 1 (v, w) =, w T g K 1 = T g H 1 }. Ä N 1 Œ» ɛ m D ɛ N 1 {v N 1,g η 1 (v, v) < ɛ, g K 1 }. P N NÚ8IN s N, t N. Ï G U x = Gx U x, Ýþ η σ K -ØC, ± D ɛ N 1 = s 1 N (D ɛ N ) t 1 N (D ɛ N ). Ïd D ɛ N = (D ɛ N, D ɛ N 1) N f;/+. d EŒ ên3 D ɛ N Ú D ɛ N 1 þñk½â. yœ exp(s(g), d g s(w)) = s(exp(g, w)), exp(t(g), d g t(w)) = t(exp(g, w)).

11 Ï Ú«]! yÿ!`: ";/+" ½n 11 l ên exp : D ɛ N U. ù Ó. Œ± D ɛ N K. D ɛ N Ó. PdÓ f : D ɛ N K D ɛ N. Ó φ exp f : D ɛ N K U. kmý p : N K K Ú ¹'X D ɛ N K N K, l k p : D ɛ N K l φ ρ = p φ 1 : U K. Ïd ã (5.2). y.. ½Â 5.5 XþEÑ K 3 G ;/ + +G. 6 ÓÔúª ½ ;/+ G = (G, G 1 ). Œ±½Â {ƒm T G. G {ƒ m T G G, ÚÓm Hom(s T G, t T G ) G 1 σ T G(g) = (t g) 1 s G {ƒm T G = (T G, σ T G). aq, éu k dim G, Œ±½Â Èm k T G. E,kXeÓ k T G = ( k T G 1 k (s 1 ) k (t 1 ) k T G ). ^ Ω k (G) 5Pm k T G m. p ƒ ;/ k-/ª. ;/ k-/ª éï~ k-/ª (ω, ω 1 ) Ω k (G ) Ω k (G 1 ), v s ω = t ω = ω 1. ù ω G-ØC k-/ª. Ïd Ω k (G) = {(ω, ω 1 ) Ω k (G ) Ω k (G 1 ) s ω = t ω = ω 1 Ω k (G 1 )} = {ω Ω k (G ) s ω = t ω }. Ï~ Žf d Œ±Š^3 Ω (G) þ: d : Ω k (G) Ω k+1 (G). k d 2 =. G de Rham þón+½â H k dr(g) ker(d : Ωk (G) Ω k+1 (G)) Im(d : Ω k 1 (G) Ω k (G)) ;/œ/óôúª 6/œ/aq. b H G f;/+, k;/+g U = (U, U 1 ), =3½ Ýþ, 3 ~ê ɛ U = D ɛ N H. ½n 6.1 XJ ω = (ω, ω 1 ) U þ4 k-/ª, = dω i =, i =, 1. ω(x) =, x = (x, G x ) ω T, = `, 3 µ Ω k 1 (U) ω = dµ., Œ±À µ µ(x) =, x H.

12 12 ê Æ Æ ò ùp µ(x) = du µ (x) =. Ï d G-ØC5, g,k µ 1 (g) =, g U 1. y² du U = D ɛ N H, I 3 D ɛ N H þäù K. w,d n?1 =Œ D ɛ N H = NH. Ïd e 3 N H = (N, N 1 ) þäù K. P N H N Ú8IN s Ú t. P;/mÝ π = (π, π 1 ) : N H H. P H Š N H - ¹N i = (i, i 1) : H N H. 5, k x;/+ó ρ τ = (ρ τ, ρ τ 1) : N H N H, (v, v 1 ) (τv, τv 1 ), τ 1. Ù ρ τ l i π id N ½ H ÓÔ, ρ τ 1 l i 1 π 1 id N1 ½ H 1 ÓÔ. ùp ρ τ ÓÔŽf Q (η ) 1 ρ τ, (ι v τ η )dτ, η Ω k (N ), Ù v τ d ρ τ (p) ) þ, = v τ (p) = d dt ρt (p) t=τ. ù k dq (η ) + Q (dη ) = ρ 1, η ρ, η = η i, η. (6.1) - µ = Q (ω ). du ω 3 H, µ 3 H þ. ò µ \ (6.1). du dω =, ω 3 H, dµ = dq (ω ) = dq (ω ) + Q (dω ) = ω i, ω = ω. e y² µ N H -ØC. 5 ρ τ 1 Q 1 (η 1 ) 1 ÓÔŽf ρ τ, 1 (ι v τ 1 η 1)dτ, η 1 Ω k (N 1 ) Ù v τ 1 d v τ 1 (p) = d dt ρt 1(p) t=τ û½. Ï ρ τ ;/+, k Ïd aqœ Ï s µ = = 1 1 ω N-ØC, Ïd s ρ τ, (ι v τ ω )dτ = ρ τ, 1 s (ι v τ ω )dτ = ds(v τ 1 ) = v τ = dt(v τ 1 ). 1 1 (ρ τ s) (ι v τ ω )dτ = 1 ρ τ, 1 (ι v τ 1 s ω )dτ = Q 1 (s ω ). t µ = Q 1 (t ω ). s µ = t µ = Q 1 (ω 1 ). (s ρ τ 1) (ι v τ ω )dτ ± µ û½ N þ k 1-/ª µ = (µ, µ 1 ), µ 1 = Q 1 (ω 1 ), dµ = ω. d µ ½  µ(x) =, x H. y.. 7 " ½nÚ Lagrangian ½n 3ù! Ä";/+, ò"6/œ/" ½nÚ Lagrangian ½ ní2";/+þ. 7.1 ";/+

13 Ï Ú«]! yÿ!`: ";/+" ½n 13 ½Â 7.1 ½ ;/+ G. G-ØC 2-/ª ω G þ"/ª, XJ G þ"/ª. ù Œ G 1 þ"/ª ω 1 = s ω = t ω. d /, G þ"/ª ;/ 2-/ª ω = (ω, ω 1 ) Ω 2 (G), ω, ω 1 O G, G 1 þ "/ª. ;/+ G þ "/ª ω = (ω, ω 1 ) = ";/+. ò P (G, ω), ½ (G, ω ), ½{P G. ü ";/+ƒm φ : (G, ω) (H, ρ) ", XJ φ (ρ) = ω. ½Â 7.2 b H (G, ω) f;/+. XJ ω H Ω 2 (H) H þ"/ª, Ò (H, ω H ) G "f;/+. XJ ω H = dim H = dim G 2, Ò H G Lagrangian f;/+, ½{ Lagrangian. ½ (G, ω) "f;/+ H, Œ±ò {mó TH ω, = TH 3 TG 'u"/ª"zü. Xd 5, TH ω n þò kg,"/ª. ùm ";/m. ";/mƒm±n "/ª;/m ";/m. K 7.3 XJ φ : G H ;/+d, (G, ω) H þk p"/ª ω, φ : (G, ω) (H, ω ) ". y² dún 2.8, φ dž φ : G H ÛÜ Ó, φ : G H Ó. Ïd, Œ±ò ω í φ (G ) H þ 2-/ª ω. w, ω 3 φ (G ) þšòz 4. e ò ω òÿ H.? : x H \ φ (G ), Ï φ d, ½3 : y φ (G ) 9 Þ h H 1 h : y x. H ;/+, ± s H, t H Û Ü Ó, Ïd s H,h Ú t H,h 3{ƒ mþñ Ó. ½Â ω (x) = (t H,h) 1 s H,h(ω (y)). y=ù *Ü h ÀÃ', ω H þ"/ª. Ï Ïd ω G-ØC, s Hω = t Hω. ± H þ"/ª ω = (ω, ω 1 = s H ω ). w,dž φ ". y " ½n e5 Ä" ½n. 3c ²w, ;/+G Ø ½3. Ïdùp Ä;"f;/+œ/. ýkb;/+g 35. Ä", ÄkI Ä;/+þ þ =ƒm 6. b ξ = (ξ, ξ 1 ) Γ(TG) G þ þ. Ïd ds(ξ 1 ) = dt(ξ 1 ) = ξ. ÄXe G þ ÜÐ Š~ d dτ φ (x, τ) = ξ (φ (x, τ)), φ (x, ) = x, τ R, x G, Ú G 1 þ ÜÐ Š~ d dτ φ 1(g, τ) = ξ 1 (φ 1 (g, τ)), φ 1 (g, ) = g, τ R, g G 1.

14 14 ê Æ Æ ò? ½ g G 1, g : x y. b γ(τ) ξ 1 ± g å :È, = γ(τ) = φ 1 (g, τ) : ( ɛ, ɛ) G 1, γ() = g. ù G ^L x η(τ) = s(γ(τ)), η() = x. d dτ η(τ) = d γ(τ)s( d dτ γ(τ)) = d γ(τ)s(ξ 1 (γ(τ))) = ξ (s(γ(τ))) = ξ (η(τ)). Ïd η(τ) X ± x Ð :È. aq/, t(γ(τ)) X ± y Ð :È. Ïd k Xd y²e K s φ 1 (g, τ) = φ (s(g), τ), t φ 1 (g, τ) = φ (t(g), τ). K 7.4 é τ, φ τ = (φ,τ, φ 1,τ ) G gó. ½n 7.5 (ƒé Moser ½n) +G U G. XJk G þü "/ª ω Ú ω 1 b H G { k 1 ;f;/+, k;/ ω TGx = ω 1 TGx, x K M(H, G), K H ±9ü K ;/+G U, U 1 U ±9 Ó φ : U U 1, φ ω 1 = ω. U φ U i i 7 K y² Ø b,3 G þ, Ýþ η e U Óu H {m N Œ» ɛ m D ɛ N. ùp Eò N Óu TH 3 TG Ýþ η eö. db, ω ω 1 U þ4/ª, ω (x) ω 1 (x) =, x H. ÏddÓÔúª ë ½n 6.1, 3 1-/ª µ Ω 1 (U) dµ = ω ω 1 µ(x) =, x H. Ä x U þ4 2-/ª ω τ = (1 τ)ω + τω 1 = ω τdµ. db, H ;, x H, ω TGx = ω 1 TGx, Ïd3 < ɛ < ɛ 3 U = (U, U 1) = D ɛ N þù x 2-/ ª ω τ Ñ "/ª. Ïd3 U þ þ ξ τ = (ξ τ, ξ τ 1 ) ι ξ τ ω τ = µ. AO/, Ï 3 H þ µ =, ±3 H þ ξ τ =. y3éz x H, Ñ3 U x U G Ú V x H 3 ~ê < ɛ x < ɛ 9 Ó exp : D ɛx N Vx U x, ξ τ 3 U x þè éžm τ 1 Ñ3. Œ± U x G Ux = G x U x. ù ξ τ 1 3 s 1 (U x ) t 1 (U x ) þè éžm τ 1 Ñ3. ù { V x x H } / H mcx. du H ;, Œ± k CX { V xα α A}. - ɛ K = min{ɛ xα α A}. f

15 Ï Ú«]! yÿ!`: ";/+" ½n 15 y3 K = α A V xα. K k K = ( K, s 1 (K ) t 1 (K ) ) M(H, G), K H. Œ±ò N 3 K þ, 2 ɛ K Œ»m D ɛk N K. ÏL ên, Œ± U = exp(d ɛk N K ) U. dž þ ξ τ U 3 U þkž 1 È ρ τ, τ 1. - φ = ρ 1, U 1 = ρ 1 (U ). KkÓ φ : U U 1. φ ± K ØÄ, φ ω 1 = ω. y.. ½n 7.6 (" ½n) é j =, 1, - (G j, ω j ) ü ";/+, ˆg { 2k 2 ;"f;/+ H j. ò {m OP N j = (TH j ) ωj. b k ";/mó Φ : N 1 N 2, p - ;/+ ";/+Ó φ : (H 1, ω 1 H 1) (H 2, ω 2 H K j M(H j, G j ), K j H j, ±9 ˆg3 G j m U j Ú ";/Ó ψ : (U 1, ω 1 ) (U 2, ω 2 ) ψ K 1 = φ K 1, 3 N 1 K 1 þk dψ = Φ. y² Äk O3 G j þˆ iùýþ η j. Ï H 1 ;f;/+, d½ n 5.4 Œ±é X 1 M(H 1, G 1 ), X 1 H 1 k;/+g WX 1 9Ó exp 1 : D ɛ 1 X N 1 X 1 WX 1, Ù ɛ1 X ~ê. Ï φ : H 1 H 2 Ó, P X 2 = φ(x 1 X 2 M(H 2, G 2 ), X 2 H 2., Œ±é Y 2 M(H 2, G 2 ), Y 2 X 2 H 2, k; /+G WY 2 9Ó exp2 : D ɛ 2 Y N 2 Y 2 WY 2,Ù ɛ2 Y ~ê., - Y 1 = φ 1 (Y 2 ). K Y 1 M(H 1, G 1 ), Y 1 X 1 H 1, k;/+g VY 1 = exp1 (D ɛ 1 X N 1 Y 1) WX 1. ÏL ɛ 1 X k;/+i\ ϕ = exp 2 Φ (exp 1 ) 1 : VY 1 WY 2 ϕ WY 2 mf;/+, ϕ V1 Y Ó. d êne ϕ Y 1 = φ Y 1, 3 N 1 þ dϕ = Φ. y3 ò ω 2 ^ ϕ. VY 1 þ ϕ ω 2. Ï Φ ";/mó, k ω 1 (x) = ϕ ω 2 (x), x Y 1. Ïd 5½n 7.5 œ/. Ïd Œ±é K 1 M(H 1, G 1 ), K 1 Y 1 H 1, ±9 2 +G U 1, V 2 VY 1 Ú ± K 1 ØÄÓ ρ : U 1 V 2 3 U 1 þ ρ (ϕ ω 2 ) = ω 1. y3 U 2 = ϕ(v 2 ), K kó ψ = ϕ ρ : (U 1, ω 1 ) (U 2, ω 2 ), ψ K 1 = ϕ K 1 = φ K 1. qï 3 K 1 þ ω 1 (x) = ϕ ω 2 (x), ±d½n 7.5 y²œ3 3 N 1 K 1 þƒ dρ = id. Ïd3 N 1 K 1 þ k dψ = Φ. y AÏœ/Ò H = {x} G SþÒ C Darboux ½n. 7.3 Lagrangian ½n e ò Weinstein Lagrangian ½ní2;/+þ. ½n 7.8 (Lagrangian ½n) b H G Œ ê;f;/+. ¹NP i : H G. XJ ω Ú ω 1 G þü "/ª i ω = i ω 1 =, = H O (G, ω ) Ú (G, ω 1 ) Lagrangian.

16 16 ê Æ Æ K M(H, G), K H Ú ü ;/+G Ó φ : U U 1, φ ω 1 = ω. U φ U i i 7 K U U 1 ±9 ;/+ y² Äk3 G þ iùýþ. é? : x H, - V x = TG x = (T G,x, T G 1,Gx ), U x = TH x = (T H,x, T H 1,Hx ). 5 ùpdf;/+½âk G x = H x. W x = U x U x 3 V x Ö. Ï i ω = i ω 1 =, U x (V x, ω x ) (V x, ω 1 x ) 5 Lagrangian f m. dio" 5 ê3 IO 5Ó L x : TG x TG x v L x THx = Id THx Ú L xωx 1 = ωx. ùpï iùýþ G-ØC, Ïd" 5 ê Ñ T G,x gó U G x -ØC, Ïd U L x. Ï z, l L x 'u x 1wCz., iùýþ 1w, ± U x 'u x 1wC Ïd 1w;/mN L : T G H T G H, 3fm T H þ ð, v L ω 1 = L ω. Ïdd½n 7.5 Ú½n 7.6 E, 3 K M(H, G), K H, ü ;/+G U Ú U 1, ±9 ;/+Ó ψ : U U 1 ψ 3 K þ ð, éu? x K 3 T G x þk (ψ ω 1 )(x) = ω 7.5, 3 K M(H, G), K K H, ü ;/+G U U, ±9 ± K ØC;/+ Ó ϕ : U U ϕ ω = ψ ω 1, Ù U U. y3 -U 1 = ψ ϕ 1 (U φ : U U 1 ± K ØC;/+Ó, y.. φ ω 1 = (ϕ 1 ) ψ ω 1 = ω þ, 3E" Ú Lagrangian ž, Œ±ÏLØ G :# G M(G, G), G G, þ ½n E K G f;/+. ë z [1] Adem A., Leida J., Ruan Y., Orbifolds and stringy topology, Cambridge University Press, Cambridge, 27. [2] Cannas da Silva A., Lectures on symplectic geometry, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 28. [3] Chen B., Hu S., A de Rham model for Chen-Ruan cohomology ring of abelian orbifolds, Math. Ann., 26, 336(1): [4] Chen W., Ruan Y., A new cohomology theory of orbifold, Comm. Math. Phys., 24, 248(1): [5] Chen W., Ruan Y., Orbifold Gromov-Witten theory, Cont. Math., 22, 31: [6] Mackenzie K. C. H., Lie groupoids and Lie algebroids in differential geometry, Cambridge University Press, Cambridge, [7] Mackenzie K. C. H., General theory of Lie groupoids and Lie algebroids, Cambridge University Press, Cambridge, 25.

17 Ï Ú«]! yÿ!`: ";/+" ½n 17 [8] Moerdijk I., Pronk D., Orbifolds, sheaves and groupoids, K-theory, 1997, 12 (1): [9] Moerdijk I., Pronk D., Simplcial cohomolgy of orbifolds, Indag. Math. (N.S.), 1999, 1(2): [1] Pflaum M. J., Posthuma H., Tang X., Geometry of orbit spaces of proper Lie groupoids, J. Reine Angew. Math., 214, 214 (694): [11] Warner F. W., Foundations of differentiable manifolds and Lie groups, Springer-Verlag, New York, [12] Satake I., On a generalization of the notion of manifold, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1956, 42 (6):

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 -

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 - 04 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - - JC - - JC - 3 - m - SI - 4 - MKS SI SI MKSA MKSA RAsionalised Metre Kilogram Second Ampere RMKSA SI SI (m) (Kg) (s) (A) (k) (cd)

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

==ÏÖ´úÔ�×Ó·Ö×ÓÎïÀíµ¼ÂÛ==

==ÏÖ´úÔ�×Ó·Ö×ÓÎïÀíµ¼ÂÛ== ==y f fônø== 1Ù ü>f May 15, 2018 1/26 8¹ 2/26 1 a f 2 a f 3 4 5 6 Ì ëö8ú Ù üf và 3/26 -fƒmãƒpš^ üfµfôn fxnµþf1æ - Ýü$½ƒpŠ^\r - X fµ fôn p pøp ÝíNµlfNÔn þfín BEC NµvàÔnÆ Schrödinger Equation 4/26 Louis

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

problems_2705_solutions.dvi

problems_2705_solutions.dvi ÈÖÓ Ð Ñ Ë Ø ÓÖ ¾ º¼ º¾¼½ ÈÖÓ Ð Ñ ½ Ð ØÖÓÒ ÈÓ ØØÓÒ Ý Ø Ñ Ò Ø ÖÑÓ ÝÒ Ñ Ð Ò Ñ Ð ÕÙ Ð Ö ÙÑ Û Ø Ð ØÖÓÑ Ò Ø Ö Ø ÓÒ Ó Ô ÓØÓÒ µº ÁÒ Ø ÓÙÐÓÑ Ð Ô ÓØÓÒ Ò ÔÖÓ Ù e + e Ô Öº Ø Ø Ñ Ø Ñ Ò Ø ÓÐÐ ÓÒ ØÛ Ò e + Ò e Ð ØÖÓÒ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

07ueb.dvi

07ueb.dvi ÙÒ Ò ÞÙÖ Ì½ ÃÐ Å Ò ÈÖÓ º Öº Â Ò ÚÓÒ Ð Ø Ì Ö Ò ØÖº º ¾¼ Öº Î Ø ÐÝ Æº ÓÐÓÚ Ú Ø Ðݺ ÓÐÓÚ Ô Ý ºÐÑÙº Ð ØØ À Ù Ù Ò ½ º ÂÙÒ ½ ½ µ ½º Ä Ö Ò ¹ к ¾º ÖØ Ö ÞÛ ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð È Ò Ð Ï Ö ØÖ Ø Ò Ò Û Ò Ò ¾¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ñ Ø Ñ

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

TZ.dvi

TZ.dvi J. Sys. Sci. & Math. Scis. 36(9) (2016, 9), 1468 1475 À Ú Ø Ü Ú Â Ò Î È Ë Ð Ð ( Å Õ, 100876) Đ ( ³ Å ÉÜÒ, 100083) ÙÕ ÊË ½, ÆÖ Ä Ä Õ» Ê Û» Ê Â ¼Ð. ÆÖ Ä Ø Ü É, Ðà ² Í. Ý Ä Õ» Ê Û» Ê Â ½, µ ² ², ² µû. ÓÌ

Chi tiết hơn

Ô ØÖ À ÄÓ Ò Ø ÓÒØ ÒÙ Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÑÑ ÒØ Ö ÆÓØ ÓÒ ÐÓ Ò Ø Ô ÖØ Ö ³ ܹ ÑÔÐ ÄÓ Ò Ø ÙÖ ÙÒ ÒØ ÖÚ ÐÐ º ÄÓ ÙÒ ÓÖÑ ÙÖ [a;b]º Ô Ö Ò ³ÙÒ Ú Ö Ð Ð ØÓ Ö Ù Ú ÒØ ÙÒ ÐÓ

Ô ØÖ À ÄÓ Ò Ø ÓÒØ ÒÙ Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÑÑ ÒØ Ö ÆÓØ ÓÒ ÐÓ Ò Ø Ô ÖØ Ö ³ ܹ ÑÔÐ ÄÓ Ò Ø ÙÖ ÙÒ ÒØ ÖÚ ÐÐ º ÄÓ ÙÒ ÓÖÑ ÙÖ [a;b]º Ô Ö Ò ³ÙÒ Ú Ö Ð Ð ØÓ Ö Ù Ú ÒØ ÙÒ ÐÓ Ô ØÖ À ÄÓ Ò Ø ÓÒØ ÒÙ Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÑÑ ÒØ Ö ÆÓØ ÓÒ ÐÓ Ò Ø Ô ÖØ Ö ³ ܹ ÑÔÐ ÄÓ Ò Ø ÙÖ ÙÒ ÒØ ÖÚ ÐÐ º ÄÓ ÙÒ ÓÖÑ ÙÖ [;b]º Ô Ö Ò ³ÙÒ Ú Ö Ð Ð ØÓ Ö Ù Ú ÒØ ÙÒ ÐÓ ÙÒ ÓÖÑ º ÄÓ ÜÔÓÒ ÒØ ÐÐ º Ô Ö Ò ³ÙÒ Ú Ö Ð Ð ØÓ Ö Ù Ú

Chi tiết hơn

al10sol.dvi

al10sol.dvi Ý º³ ³Ø ÜØ 88-809 Þ ÒÔ Þ ÜÖÒ Þ Ô ÜÞØ ¹ ÖÝÞ ³ Ü ÕÒÕ ³ Ö Ò º Ú Ñ ÞÖÝ Ó Ò ÓÒ ºÜ Ö ÜÒ Ð Õ Ý Ò ÝÒÞÝ Ð ÜÞ Ò º ÝÞ Ð ÛÒÔÐ Ý ºÞ Ð Ý Ð ÐÖ Þ ÔÖÐ Ý dn dn 2 dn 3 = n ( n αn 2 βn 3 ) = n 2 ( n 2 αn 3 βn ) = n 3 ( n

Chi tiết hơn

ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ¹ Ò ÖÓØ Å̽ ¹ ÖÓÙÔ» ¾¼¼ ¹¾¼½¼ ÓÖÖ Ð³ Ü Ñ Ò Ù 8 ÒÚ Ö ¾¼½¼ ËÙ Ø Ù ÖÓÙÔ ÓÙÖ Ô Ö º À Ð Ò Ì Ô Ö Âº ÖØ Áº à ÖÖÓ٠º ËÓ Ö Ø Åº ËØ ÒÓÒµ ÙÖ ÙÖ º Ä

ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ¹ Ò ÖÓØ Å̽ ¹ ÖÓÙÔ» ¾¼¼ ¹¾¼½¼ ÓÖÖ Ð³ Ü Ñ Ò Ù 8 ÒÚ Ö ¾¼½¼ ËÙ Ø Ù ÖÓÙÔ ÓÙÖ Ô Ö º À Ð Ò Ì Ô Ö Âº ÖØ Áº à ÖÖÓ٠º ËÓ Ö Ø Åº ËØ ÒÓÒµ ÙÖ ÙÖ º Ä ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ¹ Ò ÖÓØ Å̽ ¹ ÖÓÙÔ» ¾¼¼ ¹¾¼½¼ ÓÖÖ Ð³ Ü Ñ Ò Ù 8 ÒÚ Ö ¾¼½¼ ËÙ Ø Ù ÖÓÙÔ ÓÙÖ Ô Ö º À Ð Ò Ì Ô Ö Âº ÖØ Áº à ÖÖÓ٠º ËÓ Ö Ø Åº ËØ ÒÓÒµ ÙÖ ÙÖ º Ä ÓÙÑ ÒØ ÓÒØ ÒØ Ö Ø Ø Ð Ô ÓÒ ÔÓÖØ Ð Ø ÐÙÐ ØÖ ÓÒØ ÒØ

Chi tiết hơn

IFT6150_A06_Final_correction.dvi

IFT6150_A06_Final_correction.dvi ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ Å Æ ÌÀ ÇÊÁÉÍ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ½ ¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ¼»½¾»¾¼¼ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN LÊ THỊ THU HÀ PHƯƠNG TRÌNH TÍCH PHÂN VOLTERRA BẢN TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC HÀ NỘI -

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN LÊ THỊ THU HÀ PHƯƠNG TRÌNH TÍCH PHÂN VOLTERRA BẢN TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC HÀ NỘI - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN LÊ THỊ THU HÀ PHƯƠNG TRÌNH TÍCH PHÂN VOLTERRA BẢN TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC HÀ NỘI - 25 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

Chi tiết hơn

C:/Users/Roupoil/Documents/Carnotyo/Devoirs/lyon97cor.dvi

C:/Users/Roupoil/Documents/Carnotyo/Devoirs/lyon97cor.dvi Å ÄÝÓÒ ½ ÓÖÖ ÄÝ ÖÒÓØ ¾¾ Ù Ò ¾¼½½ Ü Ö ½ ½ µ Ò Ø M + + + + + + + + 3M + + + + µ ËÙÔÔÓ ÓÒ ÓÒ ÕÙ³ÙÒ ÖØ Ò Ö Ð λ Ó Ø Ú Ð ÙÖ ÔÖÓÔÖ Ð Ñ ØÖ M ÇÒ Ô ÙØ ÓÒ ØÖÓÙÚ Ö ÙÒ Ñ ØÖ ¹ÓÐÓÒÒ X ÒÓÒ ÒÙÐÐ Ø ÐÐ ÕÙ MX λx Å ÐÓÖ Ò ÑÙÐØ

Chi tiết hơn

2017 : msjmeeting-2017sep-11i002 Ding-Iohara-Miki ( ) 1. Ding-Iohara-Miki - - [1, 2] [3, 4] gl(1) [5] 2 2 q- [6] q-w N [7, 8] [9] [10] W 1

2017 : msjmeeting-2017sep-11i002 Ding-Iohara-Miki ( ) 1. Ding-Iohara-Miki - - [1, 2] [3, 4] gl(1) [5] 2 2 q- [6] q-w N [7, 8] [9] [10] W 1 2017 : msjmeeting-2017sep-11i002 Ding-Iohara-Miki 1. Ding-Iohara-Miki - - [1, 2] [3, 4] gl1 [5] 2 2 q- [6] q-w N [7, 8] [9] [10] 2. - - 2.1. W 1+ - - [1, 2] [3, 4] z C D := z d dz z Dk z n = z n D + n

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題 第一部分 : 機械製造 1. Úd ØÇk g  Þg ¼ à º v «(A) º «(B) Þ «(C) ï «(D) «2. é Î Ýx ¹ kp é j ï uy ï } Žµ u Þ p Çv (A) ô ( Al2O 3) (B) (TiCN) (C) (TiN) (D) f(tac) 3. ÓŒ ± ¹ Ô ï p Ô Ç (A) (B) (C) (D) ïô 4. p ï h

Chi tiết hơn

CIV340_2013_2014.dvi

CIV340_2013_2014.dvi Ø ÔÖÓÚ ÓÖÑÙÐ Ø Ë ÀÇÇÄ Ç Å ÌÀ Å ÌÁ Ë Æ ËÌ ÌÁËÌÁ Ë ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Ò Ò Ö Ò Å Ø Ñ Ø ÙØÙÑÒ Ë Ñ Ø Ö ¾¼½ ¹¾¼½ Ì Ö ÓÙÖ Å Ö Û ÐÐ Û Ö ÓÖ ÝÓÙÖ Ø ÇÍÊ Ò Û Ö ½ ÌÙÖÒ ÇÚ Ö ½ µ Ì ÓÒ ÓÖ Ö Ô A 2 Φ x 2+B 2 Φ x y +C 2 Φ y 2+D

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

11MAS252_draft_source.dvi

11MAS252_draft_source.dvi SCHOOL OF MATHEMATICS AND STATISTICS Further Civil Engineering Mathematics and Computing Autumn Semester 2011 12 2 hours Ò Û Ö ÓÙÖ ÕÙ Ø ÓÒ º ÓÙ Ö Ú ÒÓØ ØÓ Ò Û Ö ÑÓÖ Ø Ò ÓÙÖ ÕÙ Ø ÓÒ ÝÓÙ Ó ÓÒÐÝ ÝÓÙÖ Ø ÓÙÖ

Chi tiết hơn

/tmp/kde-sator/kdviLWHQwb.tmp

/tmp/kde-sator/kdviLWHQwb.tmp ž ÅË ¾¼½½»¾¼¼½¾ Ù ÑÓÙÚ Ñ ÒØ ÖÓÛÒ Ò Ð ÑÓ Ð Ø Ò Ò Ö Ì Ò Ó ÇÊÊ ÌÁÇÆ Ì ½¹½µ ÈÙ ÕÙ ds S σdx µdt, S 0 ÙÒ Ò Ø ÒØ Ò µ ÐÓÖ ds 0 Ø S Ö Ø Ð Þ ÖÓ Ø Ð Ú Ð ÙÖ Ð ÐÐ Ø C(0, t) 0 ÕÙ Ð ÕÙ Ó Ø tº È Ö ÐÐ ÙÖ ÐÓÖ ÕÙ S 0

Chi tiết hơn

D:/previous_years/TS/fiches_de_revisionsTS/calcul_algebrique.dvi

D:/previous_years/TS/fiches_de_revisionsTS/calcul_algebrique.dvi Ä ÍÄ ÆÍÅ ÊÁÉÍ Ì Ä ÊÁÉÍ Ä ÑÓ Ò Ú ÒØ ÙÒ Ô Ö ÒØ ÓÑÑ ÒÓÒ Ô Ö Ð³ ÖÖ ÙÖ Ð ÔÐÙ Ö ÕÙ ÒØ ÓÑÑ Ñ Ñ Ô Ö Ð Ñ ÐÐ ÙÖ Ø ÕÙ Ö ÕÙ ÚÓÙ Ó Ø Ö ÒÓÖÑ Ñ ÒØ ÔÓ ÒØ º ÁÐ ³ Ø ³ÙÒ Ö Ð Ú ÐÓÔÔ Ñ ÒØ ØÖ ÑÔÐ ÕÙ ÚÓÙ ÓÒÒ Þ ØÓÙ Ñ ÕÙ ÚÓÙ ÓÙ

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA TOÁN-CƠ-TIN HỌC NGUYỄN THỊ QUỲNH VỀ PHỨC KOSZUL TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Đ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA TOÁN-CƠ-TIN HỌC NGUYỄN THỊ QUỲNH VỀ PHỨC KOSZUL TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Đ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA TOÁN-CƠ-TIN HỌC NGUYỄN THỊ QUỲNH VỀ PHỨC KOSZUL TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Đại số và lý thuyết số Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TRỊNH HỒNG UYÊN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC Chuyên ngành: PHƯƠNG

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TRỊNH HỒNG UYÊN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC Chuyên ngành: PHƯƠNG ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TRỊNH HỒNG UYÊN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC Chuyên ngành: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP Mã số: 60.46.40 Người hướng dẫn khoa

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

TS_DS3_ Correction.dvi

TS_DS3_ Correction.dvi Ü Ö ½ Ä ÓÒØ ÓÒ ÜÔÓÒ ÒØ ÐÐ ËÓ Ø f Ð ÓÒØ ÓÒ Ö Ú Ð Ò ÙÖ Ð³ ÒØ ÖÚ ÐÐ ]0 ; + [ Ô Ö f(x) = x + x º ½º ØÙ ³ÙÒ ÓÒØ ÓÒ ÙÜ Ð Ö µ x x2 e x = 0 Ô Ö ÖÓ Ò ÓÑÔ Ö ÓÒ x + ex = + x + x2 = + } ÓÒ g(x) = + º x + g(x) = x

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA TOÁN - CƠ - TIN HỌC NGUYỄN DUY KHÁNH BÀI TOÁN ỔN ĐỊNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN PHI TUYẾN

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA TOÁN - CƠ - TIN HỌC NGUYỄN DUY KHÁNH BÀI TOÁN ỔN ĐỊNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN PHI TUYẾN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA TOÁN - CƠ - TIN HỌC NGUYỄN DUY KHÁNH BÀI TOÁN ỔN ĐỊNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN PHI TUYẾN VÀ ỨNG DỤNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Chuyên ngành:

Chi tiết hơn

ExameMestrado17v3.dvi

ExameMestrado17v3.dvi ÈÖÓÚ Ö Ø ¹ ÈÖÓ Ó Ë Ð Ø ÚÓ ¾¼½»½ ¹ Å ØÖ Ó ÔÖÓÚ ÓÒ Ø Ö µ ÕÙ Ø ÕÙ Ó ÐÙÒÓ Ú Ö Ö ÓÐÚ Ö ÕÙ ØÖÓµ Ò Ó Ô ÐÓ Ñ ÒÓ ÙÑ Ö Ó Ö ØÓÖ Ñ ÒØ ÙÑ ÕÙ ØÓ Ö ÓÐ Ö Ñ ÙÑ ÕÙ ÐÕÙ Ö ÙÑ ØÖ Ö µº ÕÙ ØÓ Ú Ð Ö ¾ ÔÓÒØÓ Ó Ö ½¼ Ô Ö Ö Ð Ó Ô

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHẠM THỊ THU HẰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH XÁC SUẤT TRONG

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHẠM THỊ THU HẰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH XÁC SUẤT TRONG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PHẠM THỊ THU HẰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH XÁC SUẤT TRONG KHOA HỌC MÁY TÍNH Chuyên ngành: Lý thuyết Xác suất

Chi tiết hơn

º ÊÝ ÑØ Ì ÐÙÚÙ Ø Ö Ø Ð ÑÑ Ð ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó Ó Ò Ð ¹ ÙØÓ Ñ ØÙ ÐØ ÓÐ Ø ÑÑ ÑÙÙØ Ñ Ý Ò ÖØ ÓÑ Ò ÙÙ ÅÖ Ø ÐÑ º½º Ä ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó (G

º ÊÝ ÑØ Ì ÐÙÚÙ Ø Ö Ø Ð ÑÑ Ð ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó Ó Ò Ð ¹ ÙØÓ Ñ ØÙ ÐØ ÓÐ Ø ÑÑ ÑÙÙØ Ñ Ý Ò ÖØ ÓÑ Ò ÙÙ ÅÖ Ø ÐÑ º½º Ä ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó (G º ÊÝ ÑØ Ì ÐÙÚÙ Ø Ö Ø Ð ÑÑ Ð ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó Ó Ò Ð ¹ ÙØÓ Ñ ØÙ ÐØ ÓÐ Ø ÑÑ ÑÙÙØ Ñ Ý Ò ÖØ ÓÑ Ò ÙÙ ÅÖ Ø ÐÑ º½º Ä ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó (G, ) ÓÒ ÖÝ Ñ Ó Ð ÙØÓ Ñ ØÙ ÓÒ Ó Ø Ú Ò Ò ÓÙ Ó G ÓÒ Ð ÙØÓ

Chi tiết hơn

Ôn tập Toán 7 học kỳ II (Phần bài tập)

Ôn tập Toán 7  học kỳ II (Phần bài tập) Ôn tập Toán 7 học kỳ II (Phần bài tập) A) THỐNG KÊ Câu 1) Theo dõi điểm kiểm tra miệng môn Toán của học sinh lớp 7A tại một trường THCS sau một năm học, người ta lập được bảng sau: Điểm số Tần số 0 2 5

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: Limited 22 May 2012 Chinese Original: English 附属履行机构 } è¹ ~ 2012 5 14 Ž 25 zèr 16 ö Í Ÿko~qÀ Ç qz Í ƒí 对清洁发展机制执行理事会的决定提出上诉的程序 机制和体制安排 主席提出的结论草案 1.  Ÿ ( Ÿ ) v ùœq q qg Å o² q² ü ºp

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HOÀNG TRUNG HIẾU SỰ HỘI TỤ CỦA CÁC ĐỘ ĐO XÁC SUẤT VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Lý thuyết xác suấ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HOÀNG TRUNG HIẾU SỰ HỘI TỤ CỦA CÁC ĐỘ ĐO XÁC SUẤT VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Lý thuyết xác suấ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HOÀNG TRUNG HIẾU SỰ HỘI TỤ CỦA CÁC ĐỘ ĐO XÁC SUẤT VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học Mã số: 60460106 LUẬN VĂN THẠC

Chi tiết hơn

ÐÐ Ô ËØ Ò Ö Ê Ö Ò Ð Ò³Ý Ò Ô Ù ¼ Ø Æ¼ µº Ò Ø ÓÒ ¼º½ Ä ØÖ ÜØ Ö ÙÖ ³ÙÒ Ò Ð Ø Ð ÖÓ Ø Ô ÖÔ Ò ÙÐ Ö Ð ØÖ ÒØ Ö ÙÖ Ð³ Ò Ð Ð ØÖ ÒØ Ö ÙÖ Ø ÒØ Ð ÖÓ Ø ÕÙ ÓÙÔ Ð³ Ò

ÐÐ Ô ËØ Ò Ö Ê Ö Ò Ð Ò³Ý Ò Ô Ù ¼ Ø Æ¼ µº Ò Ø ÓÒ ¼º½ Ä ØÖ ÜØ Ö ÙÖ ³ÙÒ Ò Ð Ø Ð ÖÓ Ø Ô ÖÔ Ò ÙÐ Ö Ð ØÖ ÒØ Ö ÙÖ Ð³ Ò Ð Ð ØÖ ÒØ Ö ÙÖ Ø ÒØ Ð ÖÓ Ø ÕÙ ÓÙÔ Ð³ Ò ÐÐ Ô ËØ Ò Ö Ê Ö Ò Ð Ò³Ý Ò Ô Ù ¼ Ø Æ¼ µº Ò Ø ÓÒ ¼º½ Ä ØÖ ÜØ Ö ÙÖ ³ÙÒ Ò Ð Ø Ð ÖÓ Ø Ô ÖÔ Ò ÙÐ Ö Ð ØÖ ÒØ Ö ÙÖ Ð³ Ò Ð Ð ØÖ ÒØ Ö ÙÖ Ø ÒØ Ð ÖÓ Ø ÕÙ ÓÙÔ Ð³ Ò Ð Ò ÙÜ Ò Ð Ùܵº Ì ÓÖ Ñ ¼º½ ËÓ ÒØ M 1 M Ø M 3 ØÖÓ ÔÓ

Chi tiết hơn

Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t

Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F 䴩 @ ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V ʧ@ Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ аʧ@ ( t ٤ x ˬd) α ʶb Y i ʤ j B Y p ΤW U k ʤ Z a ʴ L մ в ʶZ

Chi tiết hơn

oktv0809_mat3_donto_fellap_javut

oktv0809_mat3_donto_fellap_javut ÇÖ Þ Ó Ã Þ Ô ÓÐ Ì ÒÙÐÑ ÒÝ Î Ö ÒÝ ¾¼¼ ¾¼¼ ¹ Ø Ò Ú Å Ì Å ÌÁà ÁÁÁº Ø Ö ÒØ ÑÒ Þ ÙÑÓ Ô Ð Ñ Ø Ñ Ø Ó ÞØ ÐÝ Ö Þ Ö ÓÒØÓ ØÙ Ò Ú Ð ½º ÓÐ ÓÞ ØÓÒ Ò Ñ Þ ÐØ ÒØ ØÒ Ú Ö ÒÝÞ Ò Ú Øº Óй ÓÞ ÓÖ Ò Ð ÞÒ ÐØ Ñ Ò Ò Ô Ô ÖÐ ÔÖ Ö

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Hà Nội - 205 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ

Chi tiết hơn

mhd.dvi

mhd.dvi ÓÙÐ Ñ ÒØ Ñ Ò ØÓ Ý ÖÓ ÝÒ Ñ Õ٠º¹ º Ö Ù ½ Ä³Ó Ø ÔÖÓ Ø Ø ³ ØÙ Ö Ò ÑÔÐ Ð ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØ ³ÙÒ Ù ÓÙÑ ÓÖ Ð ØÖÓÑ Ò Ø ÕÙ º ½ ÅÓ Ð Ø ÓÒ ÇÒ ÓÒ Ö ÙÒ ÓÑ Ò ÓÖÒ R 3 ÓÙÔ Ô Ö ÙÒ Ñ Ø Ð Ð ÕÙ ØÖ Ú Ö Ô Ö ÙÒ ÓÙÖ ÒØ Ð ØÖ ÕÙ Ò ÔÖ

Chi tiết hơn

01_Phep tinh tien_Baigiang

01_Phep tinh tien_Baigiang Tài liệ bài giảng (Toán 11 Moon.n) 01. PHÉP TỊNH TIẾN Thầy Đặng Việt Hùng VIDEO ÀI GIẢNG à LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC ÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN Lí thyết cơ bản: Xét phép tịnh tiến theo éc tơ, khi đó

Chi tiết hơn

Teste2-Exame1.eo sem1.Correccao.dvi

Teste2-Exame1.eo sem1.Correccao.dvi Å ØÖ Ó Ñ Ò º Ð ØÖÓØ Ò ÓÑÔÙØ ÓÖ Å µ Ð ØÖÓÑ Ò Ø ÑÓ ÔØ ½ Ó Ñ ØÖ ¾¼½½¹¾¼½¾ ½¾ Â Ò ÖÓ ¾¼½¾ ½½À ¼µ Prof. Jorge Romão (Responsável) Prof. Fernando Barão Prof. Amaro Rica da ilva Ì Ø» Ü Ñ ÓÖÖ Ó ÙÖ ÒØ Ö Ð Þ Ó Ó

Chi tiết hơn

Phân tích các bài toán giải tích trong kì thi Olympic toán sinh viên TS. Lê Phương Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Ngày 25 tháng 12 năm 2016

Phân tích các bài toán giải tích trong kì thi Olympic toán sinh viên TS. Lê Phương Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Ngày 25 tháng 12 năm 2016 Phân tích các bài toán giải tích trong kì thi Olympic toán sinh viên TS. Lê Phương Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Ngày 5 tháng năm 6 Mục lục Kiến thức cơ sở 4. Giải bài toán Olympic như thế nào....................

Chi tiết hơn

(Helgason.D\(v2\).dvi)

(Helgason.D\(v2\).dvi) Š ~ˆ ƒ ~ u}gm E N v "' "0- F nf T P VGF npe H o < 0#$'"! "'

Chi tiết hơn

THÔNG TIN TRƯỜNG HÈ TOÁN HỌC SINH VIÊN 2019 I. MỤC ĐÍCH: Mục đích của Trường hè là hỗ trợ các sinh viên giỏi toán phát huy được khả năng học tập và tậ

THÔNG TIN TRƯỜNG HÈ TOÁN HỌC SINH VIÊN 2019 I. MỤC ĐÍCH: Mục đích của Trường hè là hỗ trợ các sinh viên giỏi toán phát huy được khả năng học tập và tậ THÔNG TIN TRƯỜNG HÈ TOÁN HỌC SINH VIÊN 2019 I. MỤC ĐÍCH: Mục đích của Trường hè là hỗ trợ các sinh viên giỏi toán phát huy được khả năng học tập và tập dượt nghiên cứu trong quá trình học đại học. Qua

Chi tiết hơn

Chapitre 12: fractions rationnelles à une indéterminée Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ù ÓÖÔ K(X) ÓÔ Ö Ø ÓÒ ¾ ½º½ Ò Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Chapitre 12: fractions rationnelles à une indéterminée Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ù ÓÖÔ K(X) ÓÔ Ö Ø ÓÒ ¾ ½º½ Ò Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Chapitre 12: fractions rationnelles à une indéterminée ÌÐ ÑØÖ ½ ÓÒ ØÖÙØÓÒ Ù ÓÖÔ KX) ÓÔÖØÓÒ ¾ ½º½ ÒØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

untitled

untitled 关于禁止使用 储存 生产和转让杀伤人员地雷及销毁此种地雷的公约 缔约国第二次审议会议 9 November 2009 Chinese Original: English 2009 11 30 Ž 12 4 ë g zèr 10 } 5 Çq öºé qå v 对柬埔寨根据 公约 第 5 条提出的延长完成杀伤人员地雷销毁期限的请求的分析 第九届缔约国会议主席代表负责分析延期请求的缔约国提交 1. 1999

Chi tiết hơn

DM 8.dvi

DM 8.dvi ÅÈËÁ ½ ÄÙÒ ½¼ Ñ Ö ¾¼¼ Ü Ö ½ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø Ú Ø ÓÒØ ÒÙ Ò ÙÙÒ ÔÓ ÒØ { f(x) = x Ü Ö Ø ÓÒÒ Ð ÇÒ ÓÒ Ö Ð ÓÒØ ÓÒ f [0,1] Ò [0,1] Ò Ô Ö f(x) = x+ 1 E( x+ 1 ) ÒÓÒ ½µ ÁÐ Ý ØÖÓ Ø Ò Ù Ö Ò ³ Ñ Ò Ö Ð Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ö Ô ÕÙ

Chi tiết hơn

1 Überschrift 1

1 Überschrift 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN TOÁN ỨNG DỤNG VÀ TIN HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ NGÀNH TOÁN HỌC Tên chương trình: Chương trình đào

Chi tiết hơn

SL - LED STREET LIGHT MODEL COB CHIP BẢNG GIÁ LED I.O.T GENERATION Chiết khấu với giá tốt từ 25% - 50% tùy theo nhóm đối tượng khách hàng Vui lòng liê

SL - LED STREET LIGHT MODEL COB CHIP BẢNG GIÁ LED I.O.T GENERATION Chiết khấu với giá tốt từ 25% - 50% tùy theo nhóm đối tượng khách hàng Vui lòng liê SL - LED STREET LIGHT MODEL COB CHIP BẢNG GIÁ LED I.O.T GENERATION Chiết khấu với giá tốt từ 25% - 50% tùy theo nhóm đối tượng khách hàng Vui lòng liên hệ trực tiếp hoặc Email: info@iot-gen.com STT TÊN

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-機械群專一試題

Microsoft Word 四技二專-機械群專一試題 第一部分 : 機件原理 1. hûv± (A) ájsoœ¾±î (B) g ÅkÛuŽÇ (C) x (D) àã Çx 2. hvþ þžî 5 (A) þ (B) þ (C) þ (D) x þ. m dýyîl 1 10mm L 2 8mm iîþçë R Î 20 cmw Îç B Ý Î 0% 20 N F ç W ðº W ÕÎ l (A) 87. (B) 87 (C) 75.0 (D)

Chi tiết hơn

Phó Đức Tài Giáo trình Đại số tuyến tính

Phó Đức Tài Giáo trình Đại số tuyến tính Phó Đức Tài Giáo trình Đại số tuyến tính 1 2 0 2 2 1 0 2 1 2 2 0 2 1 1 0 1 1 1 0 2 2 2 1 2 0 1 0 1 1 2 0 1 0 2 1 2 0 1 0 2 1 2 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 2 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1

Chi tiết hơn

Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TCNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu Chúng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của m

Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TCNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu Chúng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của m Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu húng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của một điểm đối với hai đường tròn ho hai đường tròn không

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD ' = MA' mà = ( gt) = = BC CA BC CA Xét MD ' B' và CBAcó D' MB = BCA ( cùng bù với góc A MB ) Và MD '

Chi tiết hơn

coursalgebre.dvi

coursalgebre.dvi Ð Ö Ô ØÖ ¾ Ê Ú ÓÒ Å ØÖ ¾º½ ¾º½º½ Ò Ø ÓÒ Ø ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð Ñ ÒØ Ö Ò Ø ÓÒ Ò Ø ÓÒ ¾º½º½ ÍÒ Ñ ØÖ Ø ÐÐ n m n Ð Ò Ø m ÓÐÓÒÒ µ Ó ÒØ Ò K Ø Ð ÓÒÒ ³ÙÒ Ñ ÐÐ A = (a i,j ) 1 i n ³ Ð Ñ ÒØ Kº ij Ò Ñ Ð Ñ ØÖ Ø ÐÐ n m 1 j m

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-化工群專二試題

Microsoft Word 四技二專-化工群專二試題 第一部分 : 基礎化工 1. p þã } 80% Ø Ã } o 60% º ãp l () % (B) 0% (C) 6.% (D) 7%. 16 kg 400 kg ô(}ôôý r Î 0%) kg ô 8.4 kg ô º h Ûv± ( C 1 O 16) () ô Î 0 kg (B) ô r Î % (C) Î 80% (D) ô Î 0%. k 40 C ð k 00 x } 60%

Chi tiết hơn

Ô ØÖ ÈÖÓ Ð Ø ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò¹ Ô Ò Ò Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò Ô Ò Ò ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ô Ö ÙÒ Ú Ò Ñ ÒØ ÔÖÓ Ð Ø ÒÓÒ ÒÙÐÐ º ÆÓØ Ø ÓÒ P A (B)º ÓÑÑ ÒØ Ö Ó

Ô ØÖ ÈÖÓ Ð Ø ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò¹ Ô Ò Ò Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò Ô Ò Ò ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ô Ö ÙÒ Ú Ò Ñ ÒØ ÔÖÓ Ð Ø ÒÓÒ ÒÙÐÐ º ÆÓØ Ø ÓÒ P A (B)º ÓÑÑ ÒØ Ö Ó Ô ØÖ ÈÖÓ Ð Ø ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò¹ Ô Ò Ò Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò Ô Ò Ò ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ô Ö ÙÒ Ú Ò Ñ ÒØ ÔÖÓ Ð Ø ÒÓÒ ÒÙÐÐ º ÆÓØ Ø ÓÒ P A (B)º ÓÑÑ ÒØ Ö ÓÒ ØÖÙ Ö ÙÒ Ö Ö ÔÓÒ Ö Ò Ð Ò Ú ÙÒ ØÙ Ø ÓÒ ÓÒÒ º ÜÔÐÓ

Chi tiết hơn

mas241_17-18exam.dvi

mas241_17-18exam.dvi Ø ÔÖÓÚ ÓÖÑÙÐ Ø SCHOOL OF MATHEMATICS AND STATISTICS Mathematics II (Electrical) Autumn Semester 2017 18 2 hours ØØ ÑÔØ ÐÐ Ø ÕÙ Ø ÓÒ º Ì ÐÐÓ Ø ÓÒ Ó Ñ Ö ÓÛÒ Ò Ö Ø º Please leave this exam paper on your desk

Chi tiết hơn

polyEntree1S.dvi

polyEntree1S.dvi ÈÓÐÝÓÔ Ö Ú ÓÒ ÒØÖ Ò ÈÖ Ñ Ö Ë ¾¼½ ¹¾¼½ ÈÓÙÖÕÙÓ Ð ÚÖ Ø Ä Ú Ò ³ Ø ÓÒØ ÐÓÒ Ù Ø Ð Ñ Ò ÖÓÙØ Ò ÔØ Ñ Ö ÓÙÚ ÒØ Ð º Ò Ñ ÙÜ ÔÖ Ô Ö Ö ØØ Ö ÒØÖ Ð ÚÖ Ø Ö ÔÖ Ò ÙÒ Ò Ñ Ð ÒÓØ ÓÒ Ò Ô Ò Ð ÔÓÙÖ ÒØ Ñ Ö Ð ÔÖ ¹ Ñ Ö Ò ÓÒÒ ÓÒ

Chi tiết hơn

C:/Users/Nagy Zoltán/Documents/zozo/EGMO/ megoldokulcs.dvi

C:/Users/Nagy Zoltán/Documents/zozo/EGMO/ megoldokulcs.dvi  Р٠٠٠ÞØÙ Ð Ø ÓÖ ¹ Ñ ÓÐ Ó ËÞ Ô Þ ÑÑ Ð Ö ÞØ Ñ ÓÐ Ó Ð Ù Ù Ù ÞØÙ Ð Ø ÓÖÓ Ö º ÎÓÐØ ÓÐÝ Ò Ð Ø Ñ ÐÝÖ Ø Ø Ð Ò Ð Ò Þ ÞÓÒÝ Ø Ø Ø ØÓ º ÅÓ Ø Ø Ð ÒÝ Ò Ð Ð ÑÙØ ¹ ØÙÒ Ô Ö Ø Ó Ò»Ä Ì ¹ Ò Ö Þ ØØ Þ Ðº Ð Ø ÓÖÓ Ò Ð ÔÓÒØ

Chi tiết hơn

Banach m8ücxêo# { ò ) (4ï ŒÆêÆ OŽÅ ÆÆ, 4ï 4² ) Á : ïä8ühausdorff(fractal) êž, écxêo '. ± Banach m8ücxêoñ ÏLEåÓÄ ª5 y. ÏLEBanach mx vžf ê P = 1 Ý

Banach m8ücxêo# { ò ) (4ï ŒÆêÆ OŽÅ ÆÆ, 4ï 4² ) Á : ïä8ühausdorff(fractal) êž, écxêo '. ± Banach m8ücxêoñ ÏLEåÓÄ ª5 y. ÏLEBanach mx vžf ê P = 1 Ý Banach m8ücxêo# { ò ) (4ï ŒÆêÆ OŽÅ ÆÆ, 4ï 4² 350117) Á : ïä8ühausdorff(fractal) êž, écxêo '. ± Banach m8ücxêoñ ÏLEåÓÄ ª5 y. ÏLEBanach mx vžf ê P = 1 ÝKŽfP, é8üš ÝK ), (Ü È8Ü5Ÿ, Banach mx f8b F r 2 (0),

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 联合国贸易和发展会议 Distr.: General 25 June 2012 Chinese Original: English 贸易和发展理事会 n È~ }¹èp ~ 2012 9 3 Ž 5 ¼m g zèr 4 z«ö~ q Ù 评价贸发会议的活动 : 概述 贸发会议秘书长的报告 导言 1. ²«ö~ ô q z Ù ² Åq«go ¹Å z Ù k go äá«í Í 一. 2011

Chi tiết hơn

exam0805sol.dvi

exam0805sol.dvi Ü Ñ Ò ÆÙÑ Ö Ð Ò ÐÝ ÅƼ ¼ Á ¼ ¼ ¾ Ù Ø Ë ÖÐ Ò Ì Ü Ñ Ð Ø ¼ ¼¼ ½½ ¼¼º ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ Ô Ø Ü Ñ Ñ Ò ÑÙÑ ÓÖ Ó ½ ÔÓ ÒØ Ö ÕÙ Ö º ÌÓ Ø ÓÖ ÝÓÙÖ ÓÑÔÙØ Ö ÒÑ ÒØ ÓÖ º Ì Ñ Ü ØÓØ Ð ÓÖ ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö ÒÑ ÒØ Ü Ñ ¼ ÔÓ ÒØ º ÓÖ Ô Ö ÓÒ

Chi tiết hơn

prf_MechD.dvi

prf_MechD.dvi Ù ½ Ë Ø ½ ÚÓÒ µ Ö Ò Ò Ò Ò ËÔ ÒÒÙÒ ÞÙ Ø Ò Ø ÓÐ Ò ÖÝ ËÔ ÒÒÙÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ò ÈÓ¹ Ð Ö ÓÓÖ Ò Ø Ò r ÙÒ ϕ Òº F = C 1 r 2 +C 2 r 2 cos(2ϕ) Ö Ò Ò Ë ËÔ ÒÒÙÒ Ò σ rr,σ rϕ,σ ϕr ÙÒ σ ϕϕ Ó Ò ÃÓÒ Ø ÒØ Ò C 1 ÙÒ C 2 ÞÙ Ô Þ Þ

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 色彩概論 1. p u u Û hv± (A) u t ð u (B) u uî (C) ue Î u uî (D) uî u Ç u 2. p Žg Û hv± (A) Žg «ˆœuÒ (B) Õg ug (C) Žg (D) g «g 3. ku å v Ì é uw u š (A) (C) ÿ (B) (D) 4. hu v± pº (A) «Â u (B)  x uœ (C)

Chi tiết hơn

A17061.dvi

A17061.dvi ½ º Ë È Ý ÓÐÝÑÔ ½º ËØÙ ÃÐ Ò ØÙ Ù ½ ¼ ½½ Ò Ø Ò ¹ ÓÑ ÒÓ Ê Ð Ø µ È Ý Ð Û Ô Ý Ð Ö Ò ÙÒ Ö Ò Ò Ø Ò Ö Ö ÙÒ ÚÓÒ Ù¹ ÑÑ Ò Ò Ò ÓÒ Ö Û Ø Ò º Å Ø Ñ ÓÐ Ò Ò ÓÑ ÒÓ Ù Ù Ñ Ö Ø Ð ØØ ½ Ò Ø ÒÒ Ø Ù Þ Ò Û Ö Ù ÓÒ Ñ Ø Ú Ö Ò Ò

Chi tiết hơn

Khi đọc qua tài liệu này, nếu phát hiện sai sót hoặc nội dung kém chất lượng xin hãy thông báo để chúng tôi sửa chữa hoặc thay thế bằng một tài liệu c

Khi đọc qua tài liệu này, nếu phát hiện sai sót hoặc nội dung kém chất lượng xin hãy thông báo để chúng tôi sửa chữa hoặc thay thế bằng một tài liệu c Khi đọc qua tài liệu này, nếu phát hiện sai sót hoặc nội dung kém chất lượng xin hãy thông báo để chúng tôi sửa chữa hoặc thay thế bằng một tài liệu cùng chủ đề của tác giả khác. Tài liệu này bao gồm nhiều

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 電工機械 1. p Ì Û hv± (A) Ž ÂÎ 628 ëâ0ô t à Î ð Î 1 800 Ô (B) 1800 rpm 180 ð 1 180 Ô (C) 60 rps ð 1 120 Ô º Î (D) ð 0.01 Ô º Î 50 rpm 2. p Ì oº n «º Î 16 à Π15 ˆ á (A) 60 (B) 60 2 á (C) 31 (D) 31 2

Chi tiết hơn

qp dvi

qp dvi ½ ÙÒ ÔÖÓÓ ÓÖ Ã ÖÞ ÒÓÚ³ Ü Ø Ñ Ø Ò Ø ÓÖ Ñ À Ò ¹ ÐÓÖ Ò Ö Ò Â ÒØ ËÞ ØÖ Ø Ï Ú ÓÖØ Ò ÙØ Ú ÔÖÓÓ ÓÖ Ô Ö Ó Ø ÓÖ Ñ Ó Ã ÖÞ ÒÓÚ Ö ¹ Ø Ö Þ Ò Û Ò ÓÑÔÐ Ø Ò ÓÑÔÐ Ø Ô ÖØ Ø Ö Ô Û Ø Ö Ò ÐÙ Ú Ô Ö Ø Ñ Ø Ò Û Ø Ü ØÐÝ k Ö º ÁÒ

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 8 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu : Trong khi triển 8 b, hệ số củ số hạng chứ b là: - B 7 C 56 8 8 Công thức: 8 b C k b k k k k 8 Hệ số củ

Chi tiết hơn