Grillo“stregò” l’ambasciatore Usa “Interlocutore politico credibile” - La Stampa

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Grillo“stregò” l’ambasciatore Usa “Interlocutore politico credibile” - La Stampa"

Bản ghi

1 ª«53 345' š œ šž Ÿ 345 ± ²³ µ ¹º!87 +,,-.+/ /780-92: < / ==+32 <+6-3- <0>+<2.043-<->20 JKLMNKPQRNSKPTKUJTPTUJMPNKVTLTPVQKPVSLQSWWMPXMSWWTPTWSUUTNYLMTPUTVKNTPMZ[SLMT\UTNLSZK H7$ VKQMYM]ZMWTNKPLKZT +117+<21I / < < /0 / < >>2 930/27/ 5-/0 9-< <-> >300. <+?+/ /+30 /-.1+> < U[SQMTWSSWS^MKNM >_àabc`deb`fg`hc_ihejkc_jllj mnompoqmrs tuvwxwyuvwzw{y }~ Qwx y ƒ qmrs <c_c `chjadj _j c_`b ˆ/c jb j jà `bdekkjddbš mnompoqmrs \Œ\ yvw\ \yvvu Ž ~~ Qwx y ƒ qmrs <bd _c bhjahj e c b4e i ˆ8j_gje kb _b bkb à9hš mpompoqmrs u{œ \uu u ƒy Ž ~~ Qwx y ƒ qmrs,j_dc `j,j_aedkb ` < ` kb _bd` c_ mpompoqmrs wu y!"1#$7!8%$71#134504&54503''(1!"1###$9$81345' )88988!345' * 510

2 z ƒ ˆ 53345' stu vsw xy z{ {z} {z~ 345 Š Œ Ž!87 +,-./00/ ;<=>? QCNAREOENDILOCOISNTUKEMCMNAI =?V=WV<=>? X72YZ756,[ ;<=>? \AMNRNE]IALI^KIOCKNE \A_EAI`ETIUKERC]NBEKaC =?V=WV<=>? bcdc56e2fc5cy6eez,g0, ;<=>? hikajl`ednoitiaind^cdde IUIDLCCAIJKDI =<V=WV<=>? X72YZ756 +,-./00/ ;<=>? \LC^^NCAACREKEjTCOKCNUCKONON `KIL`INATCAJTEKI =<V=WV<=>? bklm1no1pfkqfmnrrq!"1#$7!8%$71#134504&54503''(1!"1###$9$81345' )88988!345' * 310

3 jklj d15v./be7mmolp ¾ÀÁÂÃÄÅÆÇ noqrsrturvowxyzqh{x hq}xuu~r 53Í345'54ÎÏ3450 uh vrv rhtoyr vr hthgx vrxƒ PLNOPNMOLP +,7/,G<37./ ±²³ ±µ ¹ º¹» º¹ ¼ 345½ È ÉÊ Ë Ì ÐÑ!87 d15v./be7mmolp no h owr ozhyrvoth xuh r rhtrwr o rƒ PLNOPNMOLP,4714<3,.,+5/41 d15v./be7mmolp ˆ Š ŒŽ Ž Š Œ šž œ Œ Œ žœ ŠŠ Œ ŸŠ Š ž Š œ œ Œ ž ŒœŸŠ Š ž Š Ÿ Ž Š Œ Œœ œž œ Œ Œœ Ÿ Ÿ Œ Š œœª«ˆ Š Š œš œœ žšœš žœœ Š Œ Ÿ Œ Š Œž ŠŽŒŠœ œš ŠžŒ Š ŽŒŽ ŽŽŒ «ž ŒœŒ Š Š Ÿ Š Š ŠŸŠ Ž Šœ ŒœŠ ŸŒ œœ fghhi 89:8 A37<3<B.,++,/4C/,71,D,6E/4B714F5>GH I-JJ3/K,71/3LMNOMNMOLP Q37/+,+1>/G/K,/3LMNOMNMOLP,3<1.<LRSTR +,-./0/1+13/4,./5,131+,67.13/3/ 4<UV1.W 83<LLXLM><3Y,5./3<MOOZ>,3[,+J,6K/,7,,+<./K,4,,\1+,5,.7</37<3<B.,++,/47/713,71]I.,401K143[,7/C/67, /7,3/,41;<55<=./31S^9<66-4,65<.,40,5<.3[A7,3/,_`a[166<66/14<><3,K1..-0/14<b`8G/.+,.31c\14,3>:51B3/X,+J,6K/,71.<,\1+,X</3><67/4,7,./1c/36<B.<7,./1>/:7,71Xd14>13<<00,\/K<X,K-/65/<B,/4K/4e-<5,B/4<KE< =./31c-4]/47<.31K-71.<K.<>/J/3<b4<3,K1+5.<46/14<><36/67<+,513/7/K1/7,3/,41XB.,0/<,3G,71>/<66<.<]-4/K1b 5<.><4-4K/,><3,K1..-0/14<4<3<C/7,5-JJ3/K,X./K1.61,3U<J<,55<31,B3/155.<66/`!"1#$7!8%$71#134504&54503''(1!"1###$9$81345' )88988!345' * '10

4 !"1#$7!8%$71#134504&54503''(1!"1###$9$81345' )88988!345' * 14<>382D/-/?401?7?<>373458?-9</-?5?0/?58-?84/E3<<3F>?-/=0/239140/2?0/.?G3415/85?G?7580H3.1> <>84C/43-8>37?.34C8.3-0/47?I-?3>330/4/2?0/.3-J82D870?858H88A3>285/KLM/40J67<3>84C8<3>-J,58-?8N=O;3I >?C?/43.?F>?-/K9P >?0/Q7?8<<3-88I-?/<<>377?.J,58-?830/7R>?37038</>58>343-3<?8CC30345?48?8.? 2?I-?8?8.?<3>7/43<3><>/53758>30/45>/-J/>.?430/75?51?5/=O;/<>8515/9?71/?0/22345?>?78-584/<3>?-0/45>875/ 0/4S13-?.3?4/75>??453>-/015/>?5>8.?C?/48-?7130/4/2?8Q</-?5?083?4<8>5?0/-8>371-80/>>1C?/43=O :8730/4.8<8>53.3-./012345/0-877?A?085/97347?5?G3=? <<>/A/4.?2345/71-<3>7/48II?/O9F?173<<3 LE3<<3NF>?-/6143T0/2?0/</-?5? H?35/0H3H8/53415/ D>?5U2/4.?8-370/>5?084.//I4?I?/>4/? </-?5?0??58-?84?71-71/D-/I3/>I84?CC84./0/ /148284?A3758C?/430/45>/-80/>>1C?/4343-I/G3>4/8-8S18-3 -/70/>7/815144/H844/<8>530?<85//-5>3VWX2?-8<3>7/43=O:J800345/G? /71-/75?-3<3>7/48-3K9F>?-/6 D>170/Q<3>A?4/<>/A84/Q ?>35337<377/58I-?345?>?78-584/8-0/45>875/0/ ?7?5?2?.33?4.?> />>1C?/430H3G34I/4/.8-2/4./</-?5?0/?58-?84/=OP858-?08>853>?75?0H30H3?-5375/85>?D1? <80?5U.?9I8-G84?CC8>3148<8>53.3-J/<?4?/43<1DD-?08?4I343>37?-34C?/78Q0/4G/I-?84./-8>8DD?8.3I-??58-?84? G3>7/-80/>>1C?/43I/G3>485?G8<?Y>8.?08583-J?408<80?5U.3-JZ-?537.?2?I-?/>8>3-30/4.?C?/4?.3-[8373=0/4-8 0/473I134C8.?98G3>0>385/14A/>/8-53>485?G/.?.?70177?/4371S1375?/4?0H34/4G34I/4/8A>/ ?28II?/>? 23.?8=O \8S1? ?.3.?08> ]/>>1C?/43=-8<8>530345> /012345/O9F>?-/QW^844?QH <?I-?851>873-G8II?831487<35/S187?.8</> >?170?5/8.8A3>28>7?43I-?1-5?2?.?30?844?0/2314 0/ />30/45>/0/>> />>1C?/43?58-?848Q?4<8>5?0/-8>3?.345?A?084./?<>/D-32?0/458D?-?.?[8> ? <>?280H3?.358I-?.3-3?>>3I/-8>?5UA?484C?8>?3G34?773>/70/<3>53=O_8-3<> /800>3.?588I-?/00H?.3-J82D870?858823>?08488`/28Q0H38II?14I3K9F>?-/>?5?3430H3-J34.32?080/>>1C?/ </-?5?08?58-?848 H8.?75>15//I4?7<3>84C8.?2?I-?/>8>3-3<>/7<35?G330/4/2?0H348C?/48-?=A?4/8-<145/0H39-J14?087/-1C?/436-8 >?2/C?/43.?<>85? ??</-?5?0?.?.375>837?4?75>8>?2<?8CC84./-?0/4I?/G84?0H3H844/234/-3I82?0/4 -J3758D-?7H /?453> ?2345/.3-/758517S1/=O]?a0H30/-<?703?-0/47?I-?3>330/4/2?0/ 823>?084/Q0H3H8?40/45>85/F>?-/877? >?A14C?/48>?.3-J82D870?858Q60H39.370>?G3-80/>>1C?/430/23148 <>/03.1> >.43-J >8</-?5?08?58-?848Q8?71/?/00H??</-?5?0?.?.375>837?4?75>8G/I-?/4/7/-/ >3?-</53>3Q7/4/5>/<</G300H?Q08>345?.?G?7?/43308<80?5U<3>2?I-?/>8>3-30/4.?C?/4?.3-[8373=O:8-/ />>1C?/436-80H?8G3.?-351>80H30/ ?0/2<>34.3>3-J/<</7?C?/43.?F>?-/89343>I? >3Q >?I877?A?085/>?3?40343>?5/>?<3>0HZ78>3DD3>/515?<>/I35?.375?485?834/>2?<3>.?53.?A/4.?<1DD-?0?8G8458II?/.? 0/>>1C?/43Q28A?8/345>82D3=OP58-3D858I-?80H37<?4I3-J375347/>3.3-./012345/85?5/-8>3?-<8>8I>8A/ 58-3</7?C?/43>3758?47/7<37/O `?I8./</>?I80?7?800/>I30/23?-./012345/.?<-/285?0/c78.U0>3.?5/8-3</7?C?/4?.3-J3T0/2?0/K9[3>F>?-/?-.37?.3>?/.3?</-?5?0?.? >3?-</53>36-J /0H37<?3I8515/Q ?</-8C?/43.3-3<>/03.1>3 822?4?75>85?G38-80/-17?/43A>8?2<>34.?5/>?3</-?5?0?Q C8.3?28II?/>?23CC?.??4A/>28C?/4384/4.8>3 >?78-5/8-3?-3I8-?5U=A?4/8?</-?5?0?0H394/47343G844/28?Q43840H373?40>?2?485?/0/ ?0/23de.3I-? 8518-?232D>?.3-[8>-82345/=O,408-C85/.8-3./ >?/7?5U.3?.?<-/285?0?823>?084?QF>?-/A8.3-3 <>3G?7?/4?0H3G34I/4/A >?</>5853?4147/5/08<?5/-/?45?5/-85/9:87?518C?/43<3II?/>8=O9F>?-/>?5?3430H3-80/>>1C?/43.3?</-?5?0?.?/II?6.?G34158<?Y7/A?75?0858>?7<35/8-3?4.8I?4?.3-J?4?C?/.3I-?844?M/G8458Q7G/-53.8 <8>53.?f84?[1-?53=A?4/8-<145/0H I345?>8<<> //II?14J82<?8A358.3I-?8<<8-5?<1DD-?0?=O,- >?0H?82/8_84I345/</-?-870?8?4534.3>30H3?.?<-/285?0?823>?084?G3./4/144377/75/>?0/A>8-3D858I-?3.?F>?-/3-3?4.8I?4?0/401?B45/4?/\?[?35>/.?3.3G?588-<//-.?f?-84/0H3</>5a8-0>/-/.3-8[>?28`3<1DD-?08O;38-/>8 -J?2<3I4/.?\?[?35>/>?70/773-J8534C?/43.3-J82D870?858?4G?8g3435/h8-<145/0H3A1?4G?585/8i87H?4I5/43M3j k/>lh/>80j614<8>8-3-/?453>377343?0/4a>/45?.?f>?-/qd8.84./8-87/7584c8.?0?a0h38a3>28<?y0h38-71/75?-3 5>87I>377?G/O9F>?-/ J?43A?080?8.3-38I34C?3I/G3>485?G3Q.3?I>1<<?.?0?58.?4?3.3-3/4I845?h0/>>1C?/43Q 85>?D134./-88-A85/0H37/4/5>/<</<?00/-3Q-?2?5853Q-/08-?<3>3773>33A?080?0/45>/14A34/234/0/7RG875/=OB58-? /773>G8C?/4?14/.3?.?<-/285?0?823>?084?>?D853Q9A8034./4/58>38F>?-/0H3?->303453>8<</>5/.3-8]/>53.3?]/45? 71-J800>370?1580/>>1C?/434/4H87170?585/I> C?/43=O:8>3<-?08.3-J3T0/2?0/6K9:J/<?4?/43<1DD-?086?4 7585/0/285/7/=O \8S1??-23778II?/0H3F>?-/0/473I488I-??453>-/015/>?823>?084?K9_15??<8>5?5?3</-?5?0??58-?84?7/4/?-3I?5?2?=Q.? 90345>/Q.375>8/7?4?75>8=Q<3>0HZ98>>375?Q?4.8I?4?30/4A-?5?.??453>377?-?>34./4/?408<80?/?48.85?=734C80/458>3 0H3?-7? />8-39D8785/71-3-?753?2<3.?7038?0?58.?4?.?703I-?3>30H?G/58>3=O:8718<>/</7586?- 9D/?0/58II?/.3-7?75328</-?5?0/=3<3>S1375/971-71/D-/I0H?3.3.?4/4<8>530?<8>3-33-3C?/4?</-?5?0H3.3-Vm3Ve 8<>?-3=28I-??453>-/015/>?823>?084?G3./4/9?-</77?D?-3I3>23.?1441/G/<8>5?5/ ?7?/43.?0/47345?> ?.85??4.?<34.345?8-33-3C?/4?822?4?75>85?G3.?178>3?-71/4/23=Q7/ /-?</?0/4?-D-/I8<85/0H3 8DD?84/?5>3>3S1?7?5? >?K >?08<> QA3.?48<348-3<1-?583.?7</4?D?-?5U8<1DD-?08>3/4-? ?G?5U35>8478C?/4?7G/-53./</-J3G C?/43O M3-dXXn?-f/G?2345/]?4S13;53-3.3G3840/>848703>328-3.?2347?/4?.3-J?2<3I4/.?F>?-/71-j3D0/-<?70/4/ -J82D870?858c78O9F>?-/614I>84.37/7534?5/>3.?,453>435Q?-71/D-/II-?H8I8>845?5/148?2</>58453>?D C?/48-33?453>48C?/48-3h7?-3II343-JVVo<8>8I>8A/h3-1?G?G3.314I>84.375>12345/<3><>/21/G3>3-8 5>87<8>34C8.3-I/G3>4/=>?53434./0H3<1a98?158>3?0?58.?4?85343>3.J/00H?/7<373385?G?5U.3?</-?5?0?-/08-?= /-5>38-A85/.?3773>39?-71/14?0/23CC/<3>/>I84?CC8>33G345?<1DD-?0?=Op184./?.?<-/285?0?823>?084?I-? 0H?3./4/<3>0HZ-/7G?-1<</.?,453>435?4,58-?873I4??-<877/QF>?-/>?7</4.3K9,I>84.?23CC?.?0/214?08C?/ /4/-80/40/>>34C83?<8>5?5?</-?5?0?4/4-/>?534I/4/1423CC/71-S18-3?4G375?>3=O ;/4/I-?1-5?2?5>3<8>8I>8A?.3-./012345/Q?45?5/-85/9]/22345/=8.3773>3-J37<>377?/43.3-J/<?4?/43.?;</I-?Q.84./-82?71>8.3-3G8-158C?/4?.?i87H?4I5/4Q./G3F3/>I3iOE17H7580/ /?-730/4./284.85/O9E343?4A/>285/Q0/2< /-/I?8Q<>/G/085/>?/3I>84.3?45>8534?5/>3QF>?-/614?0/Q148G/037/-?58>?843- <84/>828</-?5?0/?58-?84/=70>?G3;</I-?Q7/5/-?4384./0/ /<</7?C?/438-/758517S1/</-?5?0/-/H8</>585/ > /.8?23.?8=G?75/0H G<1DD-?08/<>?G858-/234C?/48=280?a4/45/I-?30H39H814 I>84.3</53>3.?85>8C?/43=0/23.?2/75>85/.8-9g8A8 O\8q=O;/4/9I-? ?Q0H?G?G H?7?73453?I4/>85/.8-7?75328=80/75?51?>39?-410-3/.3?7/7534?5/>?.?F>?-/=840H ?D840H?3>?82235/4/.?3773>43 8A870?485?=O9B ?.337/4/15/<?0H33?>>38-?75?0H3h0/40-1.3;</I-?h284/4/ J?40/3>34C8.3-8 A?-/7/A?8</-?5?08Q-8718<>/7<35?G8.UG/038148<8>53.3-J/<?4?/43<1DD-?080H34/45>/G837<>377?/438-5>/G3=O\8 S1?-80/40-17?/43K9:871814?082?703-8.?H12/1>8II>377?G/7/753415/.87585?75?0H33>?03>0H3I?1753S1845/D8758Q 43A814?453>-/015/>30>3.?D?-371-7?75328</-?5?0/?58-?84/=O rstu rstu vwxsyzws{}~tw~ sw~y~tu ywuyƒ ~ u s wƒ }yw uywsˆwxu ~ƒ ~ s ŠŠw}wu z~u}s stw}~ VX XW dxvœ ]/<q>?ih5dxvœ Ž u ~ uƒ sxuy s ~y~ s~ wtwƒ~ w u ~ w y~yu}~ywu ƒu w VX XW dxvœ ƒ wtw y w}sƒw _15?I-?8>5?0/-? :/_71482?K.8/157?.3>8<>?2/<8>5?5/Q? /.? E3<<3F>?-/ BM;B F>?-/8?71/?KG?.8>a.1308>3CC3 80/</?80/D/4? II?-J?40/45>/Q?-08</0/I-?3-3?4S1?351.?4?353-3A/48K LP7/-/<3>08>?08>G?Q4/4G?A853.?G?.3>3N :B[` ;; :8>8DD?8.3-73I>358>?/Lf853/5323?-2?/ /N A3.3>?0/I3>32?008 :/7A/I/0/4?A3.3-?77?2?KH8<81>80H3>?37088A/>28> ?G/ 6 š œ žÿ Ÿž Ÿž 345 ž ª«!"1###$9$81345' )88988!345' ± ² 53³345'54 µ3450!87

5 ŒŽ '54œ3450 ƒ ˆ ˆ Š 345 š žÿ!87 +,-./ ,V030WX 87Y7ZY6789 +,-./ Y7ZY6789 1/X`0XV,a1, efghijji e,k3/x--,lmvlm-n3x3,+n//opjm/qmnaw,ar/,a3,w,a0v gls Xal/mXtXVX1n30 su,ak0xt,xn3,t0vkmwm--mqn,vm-x/vx/w0qma1xxn0s bcdb +,-./ efghijji wm/kxa0mwm/vnkw,a0ey0aw,a3/,k0rx/z n1,tx1/0 p+,v,t{msxvvxq,/,-m/0lm3x1v0 }XV8~X-/0Vmk0q,3X -m/0vg/mk0lma3m!"1#$7!8%$71#134504&54503''(1!"1###$9$81345' )88988!345' * &10

6 ciklmnopqr 53x345'54yz3450 \]^ _\` ab cd edcf edcg 345h s tu v w {!87 589:;<=?58@AB;@CADEF<GH:E8I<F<E;@CF:F@J EKLB<D:DE8@ AM<K:MBE N<<CF:O<8:;<8@@8@PE<;EQ@8R:L<Q@8<SF:F<@E8 LB@O@Q@;F@Q@8TUVW 567 5XS5 Y8DEIE<Q@8C@MB@F:BE<Y8R<8@O<K@LB<I:QE9<BP: 6@Q@BEO<Z@B@KEOO: Y8O@;FB<CE;ECFB:[:E;AK@BEL@B@8@MM@B@A;7B@CEQ@;F@?QEL:BF@G,./012343/!"1#$7!8%$71#134504&54503''(1!"1###$9$81345' )88988!345' * +10

7 V\^_`abcde 53k345'54lm3450 OPQ ROS TU VW XWVY XWVZ 345[ f gh i j no!87 +,-,../ :;<2.3> +?8@A6BCC@9D9<E FD89G9A@A8?HAI95J? K?8?JIA LA<9M5D9?<A89 F<AC9@9N?J<5 F?H?!"1#$7!8%$71#134504&54503''(1!"1###$9$81345' )88988!345' * 010

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang Tài liệu bài giảng (Toán 10 Moonvn) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ (P) Thầy Đặng Việt Hùng wwwyoutubecom/thaydangviethung VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài 1:

Chi tiết hơn BỘ 15 ĐỀ THI HK TOÁN LỚP 7 (014-015) ĐỀ SỐ 1: QUẬN 1 (014-015) Bài 1: ( điểm) Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ II môn toán của học sinh lớp 7A, người điều tra có kết quả sau: 6 9 8 7 7 10 5 8 10 6 7 8

Chi tiết hơn

UBND THANH PHO HA NOl CQNG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA BAO TAODoc laip - Tur do - Hanh phiic S6: 5"30 /QD-SGDDTHa Not, ngayl^ thang

UBND THANH PHO HA NOl CQNG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA BAO TAODoc laip - Tur do - Hanh phiic S6: 530 /QD-SGDDTHa Not, ngayl^ thang UBND TAN P A Nl CQNG A XA CU NGA VET NAM S GA DUC VA BA TADc lip - Tur d - h phiic S6: 5"0 /QD-SGDDT Nt, gyl thg m 2018 QUYET DN Vi viec khe thirg cc c h, tp the dt gii ti cuc thi "Thiet ke bi gig E-erig

Chi tiết hơn

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Giá trị của x th

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Giá trị của x th Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm 015-016 Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài : Vượt chướng ngại vật Câu.1: Giá trị của x thỏa mãn: (5x - )(3x + 1) + (7-15x)(x + 3) = -0 là: A. x =

Chi tiết hơn

! "!"#$%&' #"" $ ( $%)*+ #""!"#$%&' ()*+,-./01 2" :; : : FG HIJ K H3L MNO 78 - PQRS? TUVWXY HI" : 456 %&!' "

! !#$%&' # $ ( $%)*+ #!#$%&' ()*+,-./01 2 :; : : FG HIJ K H3L MNO 78 - PQRS? TUVWXY HI : 456 %&!' !"#$%&' #"" $( $%)*+ #""!"#$%&'()*+,-./01 2" 3456-789:; 5 3456?@ABCDE% 478 : : FG HIJ K H3L MNO 78 - PQRS? TUVWXY HI"456-78 : 456 :?@ %&!' "# "! "" "! " # $!! % & # ' # % ' ( ) * +, ' * - ' (.. ' /

Chi tiết hơn

namaramayanam.dvi

namaramayanam.dvi ! " # $ %! & ' ( )! * $ $ + +, -. /0/01/0/02 /345/02 /0/06/07/02 8/ + + This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of 9 : ;?@AB CDD EF@?@

Chi tiết hơn

HOC360.NET TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 7 (90 Phút) NĂM HỌC 201

HOC360.NET TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 7 (90 Phút) NĂM HỌC 201 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 7 (90 Phút) NĂM HỌC 017-018 ĐỀ 1 MS: T7-01 Bài 1: ( điểm) Thực hiện phép tính 5 9 7 017 0 5 8 1 8. c) 6 0 9. 1 :

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

THANH TÙNG BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học

THANH TÙNG BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học môn toán luôn xuất hiện câu hỏi hình học Oxy và gây khó dễ cho không ít các thí sinh. Các bạn luôn gặp khó khăn trong khâu tiếp

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Hà Nội - 205 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ

Chi tiết hơn

iii08.dvi

iii08.dvi Fº OK = OK FK/FK = KL/K L O º F T ¹ KLM TK = TL = TM ¹ ý ¹ ½½ºº ¹ º ¹ º ½¼º þ ¹ ¹ ¹ º ¹ 6 º º ¹ º ¹ º ¹ º ¹ ¹ º º µ ÁÁÁ¹ þ ÁÎ üü ÁÎ þ T C T F C TT O ¹ º C TT T (KLM)º TK TL TM º TK = TL TM º = º ½¼ ü þ

Chi tiết hơn

HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM MYTS Mathematical Young Talent Search Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 27/03/ /04/2016 HEXAGON

HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM MYTS Mathematical Young Talent Search Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 27/03/ /04/2016 HEXAGON HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 2/03/2016 02/04/2016 HEXAGON 0.1 Đề thi cho khối lớp 5/ Question Paper for Grade 5 1. Biết rằng số tự nhiên N chia hết cho

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

!" # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1!" #$%&' " (!")*+!, #-./01 2! :4;, / <= BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!")* Z[!")*/\]^ :

! # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1! #$%&'  (!)*+!, #-./01 2! :4;, / <= BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!)* Z[!)*/\]^ : !" # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1!" #$%&' " (!")*+!, #-./01 2!3 456789:4;, / ? @A BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!")* Z[!")*/\]^ : 3# `a _bc I ] 3 E ST 6 / M_ _`a _b _b / 3 E ST ! _

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

2 Ä ó ' Ä ü ü Ä ó Ø Í û ó : Í Æ ü : Û Ä Õ ó D ` é ' Ä Ë Ë É Ö Í Á : ü á d á Å : õ ' é é Ä É É É ü ü ì ' ' Ä Ä Ë û j Ø É É Û ó ó y õ Ð õ Æ É N Ä : Ë õ

2 Ä ó ' Ä ü ü Ä ó Ø Í û ó : Í Æ ü : Û Ä Õ ó D ` é ' Ä Ë Ë É Ö Í Á : ü á d á Å : õ ' é é Ä É É É ü ü ì ' ' Ä Ä Ë û j Ø É É Û ó ó y õ Ð õ Æ É N Ä : Ë õ Ø Õ ` ì j Ø 7!#"#$%& ),+ - 1 79 ;7=9> 9@B EG9KL OQ 7 S Q 1 TVWY ^]`_bac T bf^g`hi_jbmnbopq^rsm } tvu`xbf{ ci x S r 9 ˆ 9Šs c 9Œ g`ž c SS ˆ š œž Ÿ r c g Ž ž xª«9o ±²³ Ôm 1 µ 9bc  ëì 11 ¹º»¼½¾9 À ÂV ÇÈ

Chi tiết hơn

XX XX C C C F C C C F D D H H H H H H H H H H f f w } f f } f CC CC CC C DDD FF f f f f f H H H H H fo of f } f } } f G G G G G f of of } of of } w of

XX XX C C C F C C C F D D H H H H H H H H H H f f w } f f } f CC CC CC C DDD FF f f f f f H H H H H fo of f } f } } f G G G G G f of of } of of } w of o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o!"$#%'&(& )+*-,/. 02143%57681:92;=@? *-A 6B0 ty l^q qs lcn gi c Ec ty lq qs lcn j gice j j j j j j j j j IKJMLNPORQS TVUNPORQVS Ec j TVUNPORQVSWS E tv

Chi tiết hơn

Tâm tỷ cự và các bài toán phương tích Trần Quang Hùng - THPT chuyên KHTN Tóm tắt nội dung Trong bài viết này trình bày mối liên hệ đặc biệt giữa tâm t

Tâm tỷ cự và các bài toán phương tích Trần Quang Hùng - THPT chuyên KHTN Tóm tắt nội dung Trong bài viết này trình bày mối liên hệ đặc biệt giữa tâm t Tâm tỷ cự và các bài toán phương tích Trần Quang Hùng - THPT chuyên KHTN Tóm tắt nội dung Trong bài viết này trình bày mối liên hệ đặc biệt giữa tâm tỷ cự và phương tích thông qua hệ thức Leibnitz. Tâm

Chi tiết hơn

LÝ THUYẾT

LÝ THUYẾT ÔN TẬP HỌC KÌ TOÁN 8 LÝ THUYẾT Câu : Phát biểu các quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức Câu : Viết 7 hằng đẳng thức đáng nhớ.mỗi hằng đẳng thức cho VD? Câu : Kể tên các phương pháp

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ThetichDadien.doc

Microsoft Word - ThetichDadien.doc Các chuyên đề Hình học 12 Chương trình Nâng cao Trang 1 Chuyên đề I: THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN. 1. Các công thức thể tích. a. Thể tích khối hộp chữ nhật: V abc, trong

Chi tiết hơn

D! " $# &% ')(+*, -. /10234(5$ /9-2:(<; =+, /18 >+/10 C 6 D =+, B E$F?G H I J K H L M!N O PQ R P S P M N S N T U V!Ẅ PX Y M S Z U P

D!  $# &% ')(+*, -. /10234(5$ /9-2:(<; =+, /18 >+/10 C 6 D =+, B E$F?G H I J K H L M!N O PQ R P S P M N S N T U V!Ẅ PX Y M S Z U P ! " $# % ')(+*, -. /10234(5$6 7 018 /9-2:(+/10 /?0+@A:(4B 6 =+, B E$F?G H I J K H L!N O Q R S N S N T U V!Ẅ X Y S U R+Q S T U Y

Chi tiết hơn

Инструкция Philips 42PFL6907T/12

Инструкция Philips 42PFL6907T/12 LED и LCD-телевизоры Philips 42PFL6907T/12: Инструкция пользователя -,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0 /15/ 78991',0%,'1:*50 /1;?!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, @ABC;789D @DBC;789D ǝȁƿǻǯǻdzǿǿǯǻ !"#$%&'()$

Chi tiết hơn

01_De KSCL Giua Ki 1 Toan 10_De 01

01_De KSCL Giua Ki 1 Toan 10_De 01 Bài tập trắc nghiệm (Toán 0 Moon.vn) ĐỀ KSCL GIỮA KÌ TOÁN 0 (Đề số 0) Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN Câu : Đường

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344>

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344> 第一部分 : 商業概論 1. h µœ tèè x k» õ ~pò ô SBS TV Î tèè x h á Ž é x f(h ) (µœ ) œò Î 8 ¾ é l ª ñ h Ûv± (A) å Ç ¾ ï (B) léðu ÿÿ é «Ò ð u p à x (C) Øðu o ÀÛµÃ à ºpuÎ g (D) Ø Ì Â ú º» Ò sž Î SWOT (S) 2. hv± Úþ

Chi tiết hơn

untitled

untitled œ s w w w œ ƒe w x ñ š y œ w» w ww wš ùp k { y w w» œ ƒ ƒ œ œ ù ƒ z { xk l ywš g Á y w j šw ù œ ww z ƒ y y { y w» w ƒÿ š œ sww w» ù œ x w xœ w ü œ y y œ» p ù œ y ƒeƒ ù t { z w œ šw œ š y w œ ü jš z œw

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 4. HK I lop 12-AMS [ ]

Microsoft Word - 4. HK I lop 12-AMS [ ] TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI AMSTERDAM ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I LỚP MÔN TOÁN NĂM HỌC 00 0 ĐỀ SỐ Bài Cho hà số = + - - có đồ thị là ( C ) y ) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( C ) củ hà số khi =- b) Tì

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: Limited 2014 Chinese Original: English 附属履行机构 } è ~ 2014 12 1 Ž 8 ÌÍ g zèr 17 Â~ q 调整主席选举的时间安排 秘书处的说明 œ z ¹ ~ g sµ l ~ q ¹ ~ (( l / ¹ ~ ))g ²hq  q ²Ø xöø ¹ ~ l / ¹ ~ g {g iâqé xv

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63> 第一部分 : 電工機械 2 1. m d p á p Ñ ÂÎ5Wb0m j ¾ ÿþ ~ Ñ Ô 2 m j º E ab ¹ hv± (A) (C)! (B) (D) 2. p Ì Ì ë Î 6 Î 600 ñ Î 0.05 Wb º ÌÎ 30 A ð ûõîl -r (A) 100 (C) 300 -r (B) 200 -r -r (D) 400 -r 3. p «Ì ð v Þ Î 450

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g

Gia sư Thành Được   Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông góc Bài 1. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh a; SA vuông góc với đáy. Gọi M,

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Đáp án chuyên đề: Phương trình tham số của đường thẳng - Hình học 10 Bài a) Phương

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Đáp án chuyên đề: Phương trình tham số của đường thẳng - Hình học 10 Bài a) Phương Đáp án chuên đề: Phương rình hm số củ đường hẳng - Hình học 0 Bài.5. ) Phương rình hm số củ đường hẳng : là b) Vì nhận vecơ n 4; làm vecơ pháp uến nên VTCP củ là u ;. Vậ phương rình hm số củ đường hẳng

Chi tiết hơn

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1 1 Chương TỈ SỐ VÀ SỰ ĐỒNG DẠNG 1 TỈ SỐ CỦA HAI ĐOẠN THẲNG TÓM TẮT PHẦN LÝ THUYẾT Tỉ số của hai đoạn thẳng Là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo. Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai

Chi tiết hơn

ÑEÀ TOAÙN THAM KHAÛO THI TUYEÅN SINH LÔÙP 10

ÑEÀ TOAÙN THAM KHAÛO THI TUYEÅN SINH LÔÙP 10 ĐỀ THAM KHẢO TUYỂN SINH LỚP 10 Đề số 1 Bài 1 : (1,5đ) Cho phương trình : +m +m + m 3 = 0 (1) ( m là tham số) a) Tìm m để phương trình (1) có nghiệm số b) Gọi 1, là hai nghiệm của phương trình (1), tìm

Chi tiết hơn

&!" #$ %$ %&' ()* +,-./0!"#$ &&&!"#$%&' &' ( )*+,-./01 ( ( ($ ) *+, $'-( $.$ $&/'/&$$$ /01 %& ' ()*$ 2, :; <= > BCD?:E /0 F9% >1 GHIJK?LM

&! #$ %$ %&' ()* +,-./0!#$ &&&!#$%&' &' ( )*+,-./01 ( ( ($ ) *+, $'-( $.$ $&/'/&$$$ /01 %& ' ()*$ 2, :; <= > BCD?:E /0 F9% >1 GHIJK?LM ' ()* +,-/0 ' ' ( )*+,- /01 ( ( ( ) *+, '-( /'/ /01 ' ()*,-345 7 '?@A BCD?E /0 F >1 GHIK?LMIN O 01 1 =/5,- 7 ( )* IK5 H ' ()*, = /0 (K B ) *+ ()*+,-,- +,-= C ' /01 H (? /' -I BCD -I=I345? /' BCD '

Chi tiết hơn

oktv0809_mat3_donto_fellap_javut

oktv0809_mat3_donto_fellap_javut ÇÖ Þ Ó Ã Þ Ô ÓÐ Ì ÒÙÐÑ ÒÝ Î Ö ÒÝ ¾¼¼ ¾¼¼ ¹ Ø Ò Ú Å Ì Å ÌÁà ÁÁÁº Ø Ö ÒØ ÑÒ Þ ÙÑÓ Ô Ð Ñ Ø Ñ Ø Ó ÞØ ÐÝ Ö Þ Ö ÓÒØÓ ØÙ Ò Ú Ð ½º ÓÐ ÓÞ ØÓÒ Ò Ñ Þ ÐØ ÒØ ØÒ Ú Ö ÒÝÞ Ò Ú Øº Óй ÓÞ ÓÖ Ò Ð ÞÒ ÐØ Ñ Ò Ò Ô Ô ÖÐ ÔÖ Ö

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường PTTH Chuyên LAM SƠN ****************************** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học *

SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường PTTH Chuyên LAM SƠN ****************************** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học * SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường PTTH Chuyên LA SƠN ****************************** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆ Năm học 013 014 ---------------- * ------------------ ỘT SỐ BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC TRONG ẶT PHẲNG TỌA

Chi tiết hơn

2*5 4-6E E;3 52 2* (5 E D!!" #$% &'!"#$% &' ()*+,- ()* )+,-./* 01 * + & : ; 0 < = &2, (-." /0* + * - 1-* (. /0 + * - 1-* (.

2*5 4-6E E;3 52 2* (5 E D!! #$% &'!#$% &' ()*+,- ()* )+,-./* 01 * + & : ; 0 < = &2, (-. /0* + * - 1-* (. /0 + * - 1-* (. 2*5 4-6E 3+ -. 5 -E;3 52 2* (5E D!!" #$% &'!"#$%&'()*+,- ()* )+,-./*01 * +&2 + 345 6789: ;0< = &2, >?@AB+ (-." /0* + * - 1-* (. /0 + * - 1-* (. CD EE 2FGHI

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008 PHỤ TRÁCH VIÊN, TÌNH NGUYỆN VIÊN VÀ HƯỚNG DẪN VIÊN PHỤC VỤ KỲ THI OLYMPIC VẬT LÍ QUỐC TẾ NĂM 2008 (IPhO 2008) (Ban hành kèm theo Quyết định số 2609/QĐ-BGDĐT

Chi tiết hơn

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang Tài liệu bài giảng (Khóa Toán 11) ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC MẶT PHẲNG Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN DẠNG 1. CHỨNG

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5AEAB4FC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5AEAB4FC3FEB14DA447B8D5C344> 1. ƒ º ÝÚ Þ ¹ v«ñ o o j (A) n y ú «(B) «(C) Ç º (D) «2. p Û hv± (A) Çéë z Ÿw (B) Ì ÌÇ Ý lð (C) ÇÆpÚ p pd Î y e (D) d k o Âe à 3. t o j à oo n Îv (A) 0~6 º (B) 2~6 º (C) 3~6 º (D) 4~6 º 4. ƒ Ì u vn ïçu

Chi tiết hơn

article_formatted.dvi

article_formatted.dvi !" #$%&"% '((#) *!+, -#!)!. /) -!# ' &#"!. & *" ", -#!)!. 78!#8 7# &#"!. & *" " 9:;?< @A B CADAEF GE HB FIJ GK AJ LAMMIEN HO FPA PHE AQRHJ L J ADPAD IEFH PQBACRS LAD T IFP AUBGEDIHE HO VWXX T PAE FPA

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 數位邏輯. h Ûv± (A) TTL Ç yæ k 2.4 V.4 V () CMOS IC í TTL IC (C) h IC Î. j (D) ECL Ç ¾ Ÿ ð e  ƒ 2. v m(.) 2 o v à Îv (A) (5.5) () (AA.8) (C) (D5.4) (D) (25.2) ˆ A à 3. Ø (47) A (57) 8 (A) 2 () 8 (C)

Chi tiết hơn

Dg I - Vzorová zadání zápočtového testu

Dg I - Vzorová zadání zápočtového testu ÔÓ ØÓÚ Ø Ø ÎÞÓÖÓÚ Þ Ò Î Ö ÒØ ÎÞÓÖÓÚ Þ Ò Æ ÔÓÙö Ú Ø Ó Ý Ñ ÑÓ ÙÚ Ò ÓÖÑ Ø ½º Ò Ú Ù ¾ Ó Ýµ ÅÈ O[10,5 ; 15] Â Ò ÙÐÓÚ ÔÐÓ κ(s,r = 5) ÖÓÚ Ò α(a,b,s) A[7 ; 14 ; 6] B[2 ; 3,5 ; 12] S[0 ; 8,5 ; 6]º Ó Ö ÞØ Þ ÙÐÓÚ

Chi tiết hơn