12 m[\vï ÔÚ z >ı Á ""c[ \ ÔΩ ]uzd zapple V> Ú>B ]uzd u Ω, º>k Á B ] ^ yï A ÿkπ D ºÔV V Á ÂVπºÈ c ÔVÔ ºÔV V Á ÁB zs m ÿôv^ VºB. º>k[ k k Á B ˆÁBÔ z > Ô

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "12 m[\vï ÔÚ z >ı Á ""c[ \ ÔΩ ]uzd zapple V> Ú>B ]uzd u Ω, º>k Á B ] ^ yï A ÿkπ D ºÔV V Á ÂVπºÈ c ÔVÔ ºÔV V Á ÁB zs m ÿôv^ VºB. º>k[ k k Á B ˆÁBÔ z > Ô"

Bản ghi

1 12 m[\vï ÔÚ z >ı Á ""c[ \ ÔΩ ]uzd zapple V> Ú>B ]uzd u Ω, º>k Á B ] ^ yï A ÿkπ D ºÔV V Á ÂVπºÈ c ÔVÔ ºÔV V Á ÁB zs m ÿôv^ VºB. º>k[ k k Á B ˆÁBÔ z > Ô>VF k k z È π VÏ. ºƒVÏÕmº VÔV\_ Âu ˆÁBÔÁ fl ÿƒfm, \ Á\ÁB D Ô Á> D abvá\áb D º> kïô z W ]B ká π VÏ. ƒıá ÔV VlÚÕm, ƒ ]B ]uz ˇµ ΩBV\_, WBVB ]uz ˇµ ΩÕ]Ú kïô ºÔV c ºÔV V Á kúd.... ÿ V_ÈV z ÿƒf Õ> \ g m\v zd c ] kxd sbvzèxd cı VzD'' (º V\Ï 2:5ä9). kvµs_ c^ \ µkv s B Ô^ ŒÚ ÔVKD xωká B Ì Vm [Æ ÂVD súdaáôl_, [ ]_ c^ ] ºk>Á BV m c ΩBVÔ xωb ºkı D [Æ[D] súda [º VD. \ µkv md \ µ [ s Ô ÌΩBm\V m >ı Á BVÔ Ú ]_ÁÈ. >kæ ÿƒf>k z ÔΩÕmÿÔV^ >_ [ m Â\ z Œ AÁ\ l_èv> s B ÔÁ ÂVD ƒ m ÿôv^ D Ω zfl ÿƒfk>[ JȺ\ ÿƒb_ > xω D. º>k[ >VD ÿƒfºk[ [Æ ÿƒv_k [ s BD Â\m \ Á> Aı md [ V_, Ω m ]Ï VÏ Ô ºkı D. ºkÆ ÀkVÆ º>k[ VkD WÁ Õ> \M>Á >ıω Ô Ì D? >ı Á BV m Às>\VlÚ zd? ÂVD uô ºk xω ÿƒfm^ Ω, m[\vï ÔÚ z ÔVÈ ][ xωs_ > D >ı Á [ÿ [Á z\v >VÔ Ú zd. ""W ]B >ı Á '' Á> º V[Æ Ú zd [Æ ÂD\V_ Ôu Á ÿƒfm VÏ Ô BÈVm (\. 25:46). WÏJÈ\Vz>_? kÿ VÚkÚD [ÿ [Á zd >ıω Ô \V VÏÔ^ [Æ EÈÏ º V] [ Ï. kïô^, ""W ]B >ı Á '' [ m ˇµ ΩBV>kÏÔ^ WÏJÈ\V Ô kvïô^ [Æ Ï > m 218

2 k>vô ÂDA [ Ï. kïô^, Ú ]oúõm Ô Õm ÿƒ_k>_ [ m W ]B\V >ı Á BVÔ c^ m [Æ ÂDA [ Ï. kïô^ Õ> c º>ƒ Á>, m[\vï ÔÏ a Ô kvïô^ _Èm W ]B aák Á kvïô^ [Æ s zd kƒ Ôπ[ (\. 10:28) Ω Á l_ Á\ [ Ï. \ º> 10:28_ "" a Ô'' [Æ ÿ\vaÿ BÏ Ô ^ apollumi [ º Ô kvï Á> ""\ΩÕm'' (\. 8:25) \uæd ""ÔVappleV\u º VF'' (Ÿ. 15:4, 6) [ÆD ÿ\vaÿ BÏ Ô ^ m. \ º> 9:17_ ºB, ] V ƒ mú ]Ô^ VwVzD, g V_ ÏJÈ\V Ô Vm [Æ \Á xô\vô z VÏ; ÔVappleV\uº VlÚÕ> (apollumi) g, ÔV \uæd z\v [ g ºBVÏ Ôı Ω Ô Ï (Ÿ. 15:6, 9, 24). ºB, "" wõmº V Á> º> D E Ô º\'' kõ>vï (Ÿ. 19:10), \uæd kï, "">[ ká ÔV k[ Á> wõmº VkV[, [Mt >D >[ ká wõmº V k[ Á> ÔV V['' [Æ kv z > >D ÿƒf>vï (\. 10:39). ÏJÈ\V Ô km mºkv, m Ôı Ω Ô ºkV _Èm E Ô ºkV xωbvm. xωkv ƒõ>ï ÿ VÚ^ ŒÀÿkV[ KD apollumi [ kvï Á> ""ÔVappleV\uº Vz>_,'' "" VwVz>_,'' _Èm "" a>_'' [º Ï > m, g V_ m "" ÏJÈ\Vz>_'' [Æ Ï > Vm. m[\vï ÔÏ xωºkl V\_ W ]B ]uzd >ıω Ô kvïô^: "" kïô Á B kvá>l[ AÁÔ ƒ>vôvè ÔπKD ødad:... k zd D ÔKD Á VÆ>o Vm'' (ÿkπ. 14:11). º> skˆ V m ƒv, túôd \uæd Ô^ yï Ô>ˆE g ºBVÚ z > D >ı Á ÁB z m ÿkπ. 20:10_ > ^ m, kïô^ x[ >VÔ ÿkπ. 19:20_ M Ô o_ >^ kvïô^ [Æ z ΩÚÕ>m. M Ô o_ >^ kïôá m WÏJÈ\V zd [ V_, x[ >VÔ M Ô K z^ >^ ΩÚÕ> túôxd Ô^ yï Ô>ˆE D, gl D gı Ô z [A ƒv >uz^ >^ k>uz x[ VÔºk ˆÕm xωõ]ú Ô ºkı D (ÿkπ. 20:2, 3). kïô^ [ xd M Ô o_ ÚÕ>VÏÔ^ \uæd kïô^ ÿ>v ÏÕm "" D ÔKD ƒ>vôvè ÔπKD'' z kv] Ô kvïô^ (ÿkπ. 20:10). A]B c [ Ω ÁÔl[ ˇµ º>k Á B ÚÁ ÁB A ÔË kïô^, º\Vºƒl[ WBVB \Vapple Á> * BkÏÔ z > Á> ÔV ΩKD, ]Ô º\Vƒ\V >ı Á z V ] VÔ Ú VÏÔ^ (. 10:29). º\Vºƒl[ \Vapple Á> * BkÏÔ z > >ı Á Ôπ_ \ appled [ º> tô D º\Vƒ\V >VÔ ÚÕ>>V_, \ apple Á> s ]ÔD B Ô \VÔ c^ >ı Á Œ[Æ Ú Ô ºkı D.  ÔD [ º> Õ> >ı Á BVÔ c^ m. cıá\bv >ı Á?  ÔD ( º ÔD: gehenna 1 ) [ m BV ºÔVA 3:6_ c^ ŒÚ z A 219

3 >s, ºB s V_ \V ] D 2 z ŒÚ cıá\bv \VÔ c^ m. KJV ºk>VÔ\D hades \uæd gehenna [ kvï Á>ÔÁ "" ÔD'' [Æ ÿ\vaÿ BÏ m^ >V_, s B Á> zw ^ m. \ˆ º>VÏ Ú zd Á WÁÈBV \V V>V D (hades) \uæd m[\vï ÔÏ >ıω Ô D \V  ÔD (gehenna) g Bku uz Á l_ c^ ÿ>πkv ºkÆ V ÔkM Ô ºkı D. Gehenna [ kvï Á>, x>o_ ÚƒºÈx z ÿ>[ z]l_ c^ ŒÚ VwV ]uz kw Ô m, m N[º Vt[ z\v ÏÔ zfl ÿƒvõ>\v \VlÚÕ>m. Õ> ]_ s ÔV V>Á ÔV ÏÔ^ > Ô^ ^Á ÔÁ [clú [] ˆ > ÔV apple >V_ m º>k zd \M>Ú zd ÚkÚ AD Ú Ôπ AD tzõ> \VÔ ÚÕ>m. 3 Às>\VÔ m, ºB s[ ÂV Ôπ_ ÚƒºÈt[ z Á ÔÁ ÿôv D \VÔ ÚÕ>m. m ÂVu D c^, Aø Ô^ ÿ\vf >, ÿ>v ÏÕm ˆ D ÿâú A Ô V_ AÁÔ øda [ \VÔ ÚÕ>m. Gehenna [ kvï Á>, m[\vï ÔÚ z >ı Á Bπ zd \VÔ ºB s V_ ÿ VÚ >\V skˆ VÔ B[ > m. Gehennas[ MÁB Mfl ÛÁ [Æ ºB \Á xô \VÔ z VÏ (\. 13:42, 50). Õ> M W ]B\V >VÔ, Áapple Ô xωbv>>vô ÚÕ>m (\. 3:12; 18:8; 25:41; \Vu. 9:48 4 ). º\KD kï, Às ]_ ""Aø'' ƒvôvm [ÆD Ì VÏ. M D Aø Ô D apple ÔÁ E zd [ V_, M D E >uz m t V>º Vm M sõmº VzD, Aø Ô^ Õm º VzD. M D Aø Ô D ºÂÏ ÿ VÚ V ÁkBVF Ú zd [Æ ºB ºÂV Ô ÿôv^ V]ÚÕ>VKD, Õ>fl ÿƒvuÿ V ÏÔÁ kï, >ı Á l[ xωku B_Á fl Ω ÔVı zd káôl_ B[ ] VÏ. Õ> M [ m ºÂÏ ÿ VÚ V >VF _ÈV]ÚÕ>V_, ºB "" M'' [ kvï Á>ÁB ]ÚD ]ÚD B[ ]Bm [? >uz \ÆA ]_, g m\v Ô z Á ÔsÚ zd >ı Á ÁB cèôd ƒvïõ> ÿƒvuÿ V ÏÔπ_ >s ºkÆ ÀkÁÔl_ ÂVD AˆÕmÿÔV^ D kıappled kï Â\ z skˆ Ô Ì D? ŒÚºkÁ ºÈVÔ ][ k Á skˆ >uz cèôd ƒvïõ> ÿƒvuÿ V ÏÔ^ B[ > ΩÚ m º V_ m D B[ > ΩÚ ÔÈVD. Â Ô ][ B Ô Á> u ÂVD AˆÕmÿÔV^ c> k>uz ºB cèôd ƒvïõ> ÿƒvuÿ V Ï ÔÁ B[ ] Ú Ô ºkı D. Â Ô ]_ s Ô D >ı Á l[ káô [ kvô Ú zd? ˇµ ΩBV>kÏÔ^ kuá ]Ï VÏ Ô xω D? (1) Â Ô ]uz kïô^ "" Ô[Æ º V Ô^'' [Æ Ì kvïô^ (\. 7:23; 25:41; Ÿ. 13:27n ÔVapple D). kïô^ 220

4 º>kÁ s ˆ Ô kvïô^. (2) Â Ô ]_ Ú kïô^ º>k Á B ƒõw>v ]uz A Dº >ıω Ô kvïô^ (2 ÿ>ƒ. 1:10). m kïôá º>k[ ÔVappleºkV, ºÔ ÔºkV _Èm c>kºkv \V VÏ [Æ Ω ÔVı ÔÈVD. (3) ƒv D k m #>ÏÔ D \uæd ÔVÈ ]KD kvµõ]úõ> kïôπ_ m[\vï Ô V ŒÀÿkVÚ Â ÚD Â Ô ]_ Ú VÏÔ^ (\. 25:41). (4)  ÔD [ m M \uæd ÔÕ>Ô ] V_ kv] Ô D \VÔ c^ m (ÿkπ. 14:10; 20:10; 21:8 g B kƒ ÔÁ ÔVapple D). (5) Â Ô ]oú kïô^ ÿ>v ÏÕm a Ô ÿôvıωú VÏÔ^ (2 ÿ>ƒ. 1:10). (6) kïô^ º>k Á B W ]B VÎB ]uz^ \] Ô \V VÏÔ^ (1 ÿôvˆ. 6:9; ÔÈV. 5:21). (7) kïô^ º>kºÔV ] V_ kv] Ô kvïô^ (\. 3:7; º V\Ï 2:5; 5:9; º. 5:6; ÿôvºèv. 3:6n ÔVapple D). m ÔÈ _ÈV\_ kvï Ô D (ÿkπ. 14:10). (8) kïô^ A D V, ÔVˆÚπ_ Ú VÏÔ^ (\. 8:12; 22:13; 25:30; 2 º m. 2:17; R>V 13n ÔVapple D). (9) kïô^ g Á ÁB ÿ ÆkVÏÔ^ (\Vu. 16:16; ºBVkV. 5:29; 2 ÿ>ƒ. 2:12; 2 º m. 2:3). (10) kïô^ º\VƒD º V Ô D WÁÈl_ Ú VÏÔ^ (ÔÈV. 6:8). (11) kïô^ º>k Á B akv z>o V_ c ] k kvï Ô^ (º V\Ï 12:19). >ıω Ô kïôπ[ \ÆÿƒB_ skˆ Ô BÈV>>VÔ Ú m: kïô^ c ] kd \uæd ºk>Á g Bku V_ c VÁ> kvïô^ (º V\Ï 2:9). kïô^ ømÿôvı D uôá ÔΩ m ÿôvı D Ú VÏÔ^ [Æ ºB Ì VÏ, m kokvïõ> ºk>Á l[ skˆ VÔ c^ m (\. 8:12; 13:42, 50; 22:13; 24:51; 25:30; Ÿ. 13:28). Â Ô Á> u Ì ^ Ák BV D B Ô \V z º\Vƒ\V >VÔ c^ m. Á> u Â_Èm m º\ Ì s_áè. z ÿƒ_k kïô^, kvµõ]úõ>kïôπ_ ÿ V_ÈV ÔV ŒÀÿkVÚ Â Ú D, ƒv D k m #>ÏÔ D Áapple ÿôvıω Ú VÏÔ^ (\. 25:41)! kïô^ º>k º V, ]\V[Ô º V ŒÚ ÔVKD Ú Ô \V VÏÔ^. kïô^ [ÿ [Á zd Úπ_ kvµkvïô^. ŒπBVÔ c^ º>k[ Ú Ô \V VÏ. ÛˆB D, kv \ı È Ô D,  ƒ ] Ô D ı ][ ÿkπflƒd ŒÀÿkV[ÆD Vm. º>k D Õ> ÿkπflƒ Ô D _ÁȺB_, Ú^ \V ] º\ Ú m. 221

5 >ı Á l_ [ _ºkÆ] Ô^ Ú z\v? º>k Á B >ı Á Ô Á\BV >VÔ Ú zd [ >V_ ÂVD, "">ı Á l_ [ _ºkÆ] Ô^ Ú z\v?'' [Æ ºÔ ÔÈVD. ""Â_È kvµák'' kvµõm g V_ sºƒ Á> A ÔË > ŒÚ  Á º>k[, BVÁ ºB D ÿôváè ÿƒfm Œø Ô\u kvµ kvµõ> ŒÚ  Á º V[º >ıω V V? ] ^ ŒÚ º>k[ Á>fl ÿƒfkv V? \M> z > kv m, "" _ÁÈ!'' [Æ È ÈVD g V_ º>k[ ÀkVÆ ÿƒb_ kvï [ Á> m W ]_ÁÈ. EÈ ºk>kƒ Ô^, >ı Á l_ _ºkÆ Ô^ Ú zd [Æ Ω ÔVı [. túô Á> kapple BkÏÔ^, ""º>k Á B ºÔV V Á BV B V ] ]ºÈ ÔÈ _ÈV\_ kvï Ô kúá B c \V B \mák zω( VÏÔ^)'' (ÿkπ. 14:10) [ ÌuÆ, º>k Á B ºÔV ][ xø c Á> _ÈVÚD zω Ô\V VÏÔ^ [Æ Ω ÔVı m. Àkƒ ]_, túô Á> kapple BkÏÔ^ \V ] D º>k Á B c \V B \mák zω VÏÔ^ [Æ Ì m. R>ÏÔπ[ \VF\VÈ\V \> >ÁÈkÏÔÁ u ºB, ""s>ákôπ[ T ÔÁ E m, VÏÁk z ı ÿ D ıb ºk> V ÔÁ z m flƒˆ ÁÔBVlÚ Ô^: kïô^ ]Ô g Á ÁB Á kvïô^'' (\Vu. 12:40; \. 23:14; Ÿ. 20:47n D ÔVapple D) [Æ ÿƒv[ VÏ. "" ]Ô g Á '' [ m tô D º\Vƒ\V >ı Á ÁB Ï > mk]_áè [ V_, [A m ºkÆ Á> Ï > m m? Ÿ ÔV 12[ cká\l_, ƒô ªaBÏÔÁ Ω m, \m V D ıë ÿôvıωúõ> ŒÚ ºkÁÈ ÔV Á Ôı \VÁ u ºB Ì VÏ. Õ> ΩÁ\ s kveô [ ÔÁ kv[ [Æ z [A, kï [kú\væ ÿ>v ÏÕm Ì VÏ: >[ \V Á B E > Á> ÕmD gb >\Vl V\KD, k Á B E > ][ Ω ÿƒfbv\kd ÚÕ> ªaB ÔV [ ºÂÔ ΩÔ^ Ω Ô kv[. BV>k VlÚÕm, ΩÔ z mkv ÁkÔÁ fl ÿƒf>kº V, EÈ ΩÔ^ Ω Ô kv[. km ]_ ]Ô ÿôv Ô º>V km ]_ ]Ô ºÔ Ô D, \ Ï km ]_ ]Ô\VF Œ As VÏ Ôº V km ]_ ]Ô\VF ºÔ VÏÔ^ (k. 47, 48). Õ> kƒ z]l_ ºB, >ı Á l[ [ _ºkÆ] ÔÁ u º V] >VÏ. Õ> º V>Á Â Ô ]_ W ]B >ı Á z ÂÁ xá > ºkı \V? Ω [ V_, >ı Á l_ [ _ºkÆ] Ô^ Ú zd. 222

6 Â Ô ]uzfl ÿƒ_ kïô^ BVÏ? BVÿ _ÈVD >ıω Ô kvïô^ [Æ Â\ z Ì m. kïô^ ÔΩ >[Á\ D \ Õ]ÚD VÁ\ D c^ Ú>B ÿôvı, ""ƒıá ÔV VlÚÕm, ƒ ]B ]uz ˇµ ΩBV\_, WBVB ]uz ˇµ ΩÕ]Ú kïô^'' [Æ _ skˆ >VÏ (º V\Ï 2:5, 8, 9). º\KD kïôπ_, ""º>kÁ BV>kÏÔ D, ÂDxÁ B ÔÏ > V B ºB ms[ sºƒ ]uz ˇµ Ω BV>kÏÔ D'' (2 ÿ>ƒ. 1:8) c^ zkvïô^ [ÆD kï ø] VÏ. ºÈVÔ ]uzfl ÿƒ_èv> \ Ôπ[ ΩBÁÈ _ ÿôv >VÏ, m kïô^ Â Ô ]uzfl ÿƒ_kkvïô^ [Æ Ï > m (1 ÿôvˆ. 6:9; ÔÈV. 5:21; º. 5:5n ÔVapple D). kïô^ kvµõ> kvµs[ ÔV apple\vô,  ÔD [ º> kïô^ W ]B\VÔ kvƒd ıbd \VlÚ zd. A]B u V B Á> u º k]_ sb A m D _ÁÈ. _, ""gáôbv_ ÔÏ >Ú z B > Ôÿ>[Æ Õm, \ Ú z A ] ÿƒv_k º VD'' [Æ ø] VÏ (2 ÿôvˆ. 5:11). º> ÔÚ m { ]_ º mú, "" [ D ƒ V>t_ÈV\_ k k Á B ˆÁBl[ Ω WBVB yï ká Ô^ >VkVÔ ÿ>vøm ÿôvı kú ΩBV_, ºÔ º>EÔ VFfl ƒfiƒˆ z\ D B m º  Õm ÿôv^ Ô^'' [Æ ø] VÏ (1 º m. 1:17). ºB, ""g m\vák ÿôv_è k_èkïô Vl V\_, ƒz Á> \V ] D ÿôv_k kïô z Ô^ B ºkı VD, g m\v Ák D ƒz Á> D Â Ô ]ºÈ a Ô k_èkú ºÔ B Ô^'' [Æ Ì VÏ (\. 10:28). _, ""g>èv_, z ˆB\V kï Ôº, Ô^ ÿ VømD ˇµ Ω ΩºB, ÂV[ c Ô zfl ƒ* \VlÚ zd ÿ Vøm \V ] \_È, ÂV[ # \VlÚ ÿ VømD, ]Ô B º>V D Â Ô º>V D c Ô^ E A WÁ ºk BVƒ Ô^'' [ÆD ø] VÏ ( o. 2:12). ""Ø apple 5 [A B Á> A Dº >^ D'' (1 ºBVkV. 4:18), \uæd Ø apple [A ÂDÁ\ ˇµ Ω>_ c^ kïô VÔ ÔV m ÿôv^ D (ºBVkV. 14:15, 21; 1 ºBVkV. 5:3). ÂVD º>kM ]_ [AD BxD ÿôvı ŒÚ ıapple º V ÁÔ k Ï m ÿôv^ ºkı D. º>k[ *>V Â\m [A ÂDÁ\ kú z ªaBD ÿƒfk>uôvô kú z ıá\l_ ø m ÿôv^k>vô Ú Ô ºkı D, \uæd º>k[ *m ÂVD ÿôvı ^ B\V m ÂVD k m E > ][ Ω ÿƒfb º Vm\V z \] zd Ω ÂDÁ\ #ı ºkı D (1 º m. 1:17). xω Á z cá Ô BVÁk D, ÂVD Â Ô ]uzfl ÿƒ_è súd V]Ú zd Ω ÂDÁ\ apple Ô Ák Ô º Vm\V ÁkÔ VF 223

7 Ú Ô ºkı D.  ÔD [ m Â\ ÔVÔ _È, g V_ ƒv zd k m #>ÏÔ zd kωká\ Ô >VÔ c^ m. cèô ][ k ÈVÆ ÿâ KD ƒvƒv k[ u ]B ÿ>võ> Ôπ[ ÔV apple\vô, k[ º>k V_ kωká\ Ô c \V Â Ô ]_ [ÿ [Á zd Ú Ô V ] VF c^ V[. Ú D, ÂVD Á>fl ÿƒv_ºkvd [ V_, º>k z ˇµ ΩBV\_ ƒvრ[ uæ [ kïô^ > Ô^ Vk Ô z ºÈƒV ÔΩÕm ÿôv^ >ÁÈ VÏ KD ]Ô\V ku uz V ] VF Ú [ Ï [ Á> ÂVD cappleïõ> B ºkı D. ºÈVÔ Á>fl ÿƒ[ Á >_ [ md, Â Ô ][ >ı Á l_ ÚÕm > >_ [ md Â\m \Vÿ ÚD È ÔVÔ Ú Ô ºkı D. ºÈVÔ ]_ tô D >VµÕ> D [Æ Œ[ Ú z\v V_, W ]B ]uzd Ú zd Ω z Õ> º\, Â Ô ]_ tôfl E Õ> D [Æ Œ[Æ ÚÕ>V_, Õ> tôfl E Õ> Á> ÔV ΩKD ]Ô sú m [ º>ÏÕmÿÔV^ ºkı D. ÂVD ÀkVÆ kvwºkı D [Æ º>k[ súda [ Vº V, ÀkVÆ kvµk>[ JÈxD \u kïô^ ºÈVÔD ÿƒ_è gb >D ÿƒfm ÿôv^ ÂVD kïô z c> k>[ JÈxD ÂVD Â Ô ][ B Ô ÔÁ >sï Ô xω D. z AÔ^ 1 Gehenna [ m, "" ^ >V z'' [Æ Ï > ge [ kvï Á> ÁB D, Õ> ^ >V [ Hinnom [ cˆá\bv Á z zd kvï Á>ÁB D Áapple m ÿ ŒÚ ÿ Bfl ÿƒv_o[ º Ô ŒoBV Ô\VÔ c^ m. 2 \. 5:22, 29, 30; 10:28; 18:9; 23:15, 33; \Vu. 9:43, 45, 47; Ÿ. 12:5; BV. 3:6 g B kƒ ÔÁ ÔVapple D. 3 2 V. 23:10; 2 ÂV V. 28:3; 33:6; º. 7:31, 32; 19:6 g B kƒ ÔÁ ÔVapple D. 4 \Vu. 9:43; Ÿ. 3:17 g B kƒ ÔÁ ÔVapple D. 5 ""Ø apple'' [Æ ÿ\vaÿ BÏ Ô, telios [ º Ô kvï Á>, "" zkd'' [Æ Ï > m. 224