12 m[\vï ÔÚ z >ı Á ""c[ \ ÔΩ ]uzd zapple V> Ú>B ]uzd u Ω, º>k Á B ] ^ yï A ÿkπ D ºÔV V Á ÂVπºÈ c ÔVÔ ºÔV V Á ÁB zs m ÿôv^ VºB. º>k[ k k Á B ˆÁBÔ z > Ô

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "12 m[\vï ÔÚ z >ı Á ""c[ \ ÔΩ ]uzd zapple V> Ú>B ]uzd u Ω, º>k Á B ] ^ yï A ÿkπ D ºÔV V Á ÂVπºÈ c ÔVÔ ºÔV V Á ÁB zs m ÿôv^ VºB. º>k[ k k Á B ˆÁBÔ z > Ô"

Bản ghi

1 12 m[\vï ÔÚ z >ı Á ""c[ \ ÔΩ ]uzd zapple V> Ú>B ]uzd u Ω, º>k Á B ] ^ yï A ÿkπ D ºÔV V Á ÂVπºÈ c ÔVÔ ºÔV V Á ÁB zs m ÿôv^ VºB. º>k[ k k Á B ˆÁBÔ z > Ô>VF k k z È π VÏ. ºƒVÏÕmº VÔV\_ Âu ˆÁBÔÁ fl ÿƒfm, \ Á\ÁB D Ô Á> D abvá\áb D º> kïô z W ]B ká π VÏ. ƒıá ÔV VlÚÕm, ƒ ]B ]uz ˇµ ΩBV\_, WBVB ]uz ˇµ ΩÕ]Ú kïô ºÔV c ºÔV V Á kúd.... ÿ V_ÈV z ÿƒf Õ> \ g m\v zd c ] kxd sbvzèxd cı VzD'' (º V\Ï 2:5ä9). kvµs_ c^ \ µkv s B Ô^ ŒÚ ÔVKD xωká B Ì Vm [Æ ÂVD súdaáôl_, [ ]_ c^ ] ºk>Á BV m c ΩBVÔ xωb ºkı D [Æ[D] súda [º VD. \ µkv md \ µ [ s Ô ÌΩBm\V m >ı Á BVÔ Ú ]_ÁÈ. >kæ ÿƒf>k z ÔΩÕmÿÔV^ >_ [ m Â\ z Œ AÁ\ l_èv> s B ÔÁ ÂVD ƒ m ÿôv^ D Ω zfl ÿƒfk>[ JȺ\ ÿƒb_ > xω D. º>k[ >VD ÿƒfºk[ [Æ ÿƒv_k [ s BD Â\m \ Á> Aı md [ V_, Ω m ]Ï VÏ Ô ºkı D. ºkÆ ÀkVÆ º>k[ VkD WÁ Õ> \M>Á >ıω Ô Ì D? >ı Á BV m Às>\VlÚ zd? ÂVD uô ºk xω ÿƒfm^ Ω, m[\vï ÔÚ z ÔVÈ ][ xωs_ > D >ı Á [ÿ [Á z\v >VÔ Ú zd. ""W ]B >ı Á '' Á> º V[Æ Ú zd [Æ ÂD\V_ Ôu Á ÿƒfm VÏ Ô BÈVm (\. 25:46). WÏJÈ\Vz>_? kÿ VÚkÚD [ÿ [Á zd >ıω Ô \V VÏÔ^ [Æ EÈÏ º V] [ Ï. kïô^, ""W ]B >ı Á '' [ m ˇµ ΩBV>kÏÔ^ WÏJÈ\V Ô kvïô^ [Æ Ï > m 218

2 k>vô ÂDA [ Ï. kïô^, Ú ]oúõm Ô Õm ÿƒ_k>_ [ m W ]B\V >ı Á BVÔ c^ m [Æ ÂDA [ Ï. kïô^ Õ> c º>ƒ Á>, m[\vï ÔÏ a Ô kvïô^ _Èm W ]B aák Á kvïô^ [Æ s zd kƒ Ôπ[ (\. 10:28) Ω Á l_ Á\ [ Ï. \ º> 10:28_ "" a Ô'' [Æ ÿ\vaÿ BÏ Ô ^ apollumi [ º Ô kvï Á> ""\ΩÕm'' (\. 8:25) \uæd ""ÔVappleV\u º VF'' (Ÿ. 15:4, 6) [ÆD ÿ\vaÿ BÏ Ô ^ m. \ º> 9:17_ ºB, ] V ƒ mú ]Ô^ VwVzD, g V_ ÏJÈ\V Ô Vm [Æ \Á xô\vô z VÏ; ÔVappleV\uº VlÚÕ> (apollumi) g, ÔV \uæd z\v [ g ºBVÏ Ôı Ω Ô Ï (Ÿ. 15:6, 9, 24). ºB, "" wõmº V Á> º> D E Ô º\'' kõ>vï (Ÿ. 19:10), \uæd kï, "">[ ká ÔV k[ Á> wõmº VkV[, [Mt >D >[ ká wõmº V k[ Á> ÔV V['' [Æ kv z > >D ÿƒf>vï (\. 10:39). ÏJÈ\V Ô km mºkv, m Ôı Ω Ô ºkV _Èm E Ô ºkV xωbvm. xωkv ƒõ>ï ÿ VÚ^ ŒÀÿkV[ KD apollumi [ kvï Á> ""ÔVappleV\uº Vz>_,'' "" VwVz>_,'' _Èm "" a>_'' [º Ï > m, g V_ m "" ÏJÈ\Vz>_'' [Æ Ï > Vm. m[\vï ÔÏ xωºkl V\_ W ]B ]uzd >ıω Ô kvïô^: "" kïô Á B kvá>l[ AÁÔ ƒ>vôvè ÔπKD ødad:... k zd D ÔKD Á VÆ>o Vm'' (ÿkπ. 14:11). º> skˆ V m ƒv, túôd \uæd Ô^ yï Ô>ˆE g ºBVÚ z > D >ı Á ÁB z m ÿkπ. 20:10_ > ^ m, kïô^ x[ >VÔ ÿkπ. 19:20_ M Ô o_ >^ kvïô^ [Æ z ΩÚÕ>m. M Ô o_ >^ kïôá m WÏJÈ\V zd [ V_, x[ >VÔ M Ô K z^ >^ ΩÚÕ> túôxd Ô^ yï Ô>ˆE D, gl D gı Ô z [A ƒv >uz^ >^ k>uz x[ VÔºk ˆÕm xωõ]ú Ô ºkı D (ÿkπ. 20:2, 3). kïô^ [ xd M Ô o_ ÚÕ>VÏÔ^ \uæd kïô^ ÿ>v ÏÕm "" D ÔKD ƒ>vôvè ÔπKD'' z kv] Ô kvïô^ (ÿkπ. 20:10). A]B c [ Ω ÁÔl[ ˇµ º>k Á B ÚÁ ÁB A ÔË kïô^, º\Vºƒl[ WBVB \Vapple Á> * BkÏÔ z > Á> ÔV ΩKD, ]Ô º\Vƒ\V >ı Á z V ] VÔ Ú VÏÔ^ (. 10:29). º\Vºƒl[ \Vapple Á> * BkÏÔ z > >ı Á Ôπ_ \ appled [ º> tô D º\Vƒ\V >VÔ ÚÕ>>V_, \ apple Á> s ]ÔD B Ô \VÔ c^ >ı Á Œ[Æ Ú Ô ºkı D.  ÔD [ º> Õ> >ı Á BVÔ c^ m. cıá\bv >ı Á?  ÔD ( º ÔD: gehenna 1 ) [ m BV ºÔVA 3:6_ c^ ŒÚ z A 219

3 >s, ºB s V_ \V ] D 2 z ŒÚ cıá\bv \VÔ c^ m. KJV ºk>VÔ\D hades \uæd gehenna [ kvï Á>ÔÁ "" ÔD'' [Æ ÿ\vaÿ BÏ m^ >V_, s B Á> zw ^ m. \ˆ º>VÏ Ú zd Á WÁÈBV \V V>V D (hades) \uæd m[\vï ÔÏ >ıω Ô D \V  ÔD (gehenna) g Bku uz Á l_ c^ ÿ>πkv ºkÆ V ÔkM Ô ºkı D. Gehenna [ kvï Á>, x>o_ ÚƒºÈx z ÿ>[ z]l_ c^ ŒÚ VwV ]uz kw Ô m, m N[º Vt[ z\v ÏÔ zfl ÿƒvõ>\v \VlÚÕ>m. Õ> ]_ s ÔV V>Á ÔV ÏÔ^ > Ô^ ^Á ÔÁ [clú [] ˆ > ÔV apple >V_ m º>k zd \M>Ú zd ÚkÚ AD Ú Ôπ AD tzõ> \VÔ ÚÕ>m. 3 Às>\VÔ m, ºB s[ ÂV Ôπ_ ÚƒºÈt[ z Á ÔÁ ÿôv D \VÔ ÚÕ>m. m ÂVu D c^, Aø Ô^ ÿ\vf >, ÿ>v ÏÕm ˆ D ÿâú A Ô V_ AÁÔ øda [ \VÔ ÚÕ>m. Gehenna [ kvï Á>, m[\vï ÔÚ z >ı Á Bπ zd \VÔ ºB s V_ ÿ VÚ >\V skˆ VÔ B[ > m. Gehennas[ MÁB Mfl ÛÁ [Æ ºB \Á xô \VÔ z VÏ (\. 13:42, 50). Õ> M W ]B\V >VÔ, Áapple Ô xωbv>>vô ÚÕ>m (\. 3:12; 18:8; 25:41; \Vu. 9:48 4 ). º\KD kï, Às ]_ ""Aø'' ƒvôvm [ÆD Ì VÏ. M D Aø Ô D apple ÔÁ E zd [ V_, M D E >uz m t V>º Vm M sõmº VzD, Aø Ô^ Õm º VzD. M D Aø Ô D ºÂÏ ÿ VÚ V ÁkBVF Ú zd [Æ ºB ºÂV Ô ÿôv^ V]ÚÕ>VKD, Õ>fl ÿƒvuÿ V ÏÔÁ kï, >ı Á l[ xωku B_Á fl Ω ÔVı zd káôl_ B[ ] VÏ. Õ> M [ m ºÂÏ ÿ VÚ V >VF _ÈV]ÚÕ>V_, ºB "" M'' [ kvï Á>ÁB ]ÚD ]ÚD B[ ]Bm [? >uz \ÆA ]_, g m\v Ô z Á ÔsÚ zd >ı Á ÁB cèôd ƒvïõ> ÿƒvuÿ V ÏÔπ_ >s ºkÆ ÀkÁÔl_ ÂVD AˆÕmÿÔV^ D kıappled kï Â\ z skˆ Ô Ì D? ŒÚºkÁ ºÈVÔ ][ k Á skˆ >uz cèôd ƒvïõ> ÿƒvuÿ V ÏÔ^ B[ > ΩÚ m º V_ m D B[ > ΩÚ ÔÈVD. Â Ô ][ B Ô Á> u ÂVD AˆÕmÿÔV^ c> k>uz ºB cèôd ƒvïõ> ÿƒvuÿ V Ï ÔÁ B[ ] Ú Ô ºkı D. Â Ô ]_ s Ô D >ı Á l[ káô [ kvô Ú zd? ˇµ ΩBV>kÏÔ^ kuá ]Ï VÏ Ô xω D? (1) Â Ô ]uz kïô^ "" Ô[Æ º V Ô^'' [Æ Ì kvïô^ (\. 7:23; 25:41; Ÿ. 13:27n ÔVapple D). kïô^ 220

4 º>kÁ s ˆ Ô kvïô^. (2) Â Ô ]_ Ú kïô^ º>k Á B ƒõw>v ]uz A Dº >ıω Ô kvïô^ (2 ÿ>ƒ. 1:10). m kïôá º>k[ ÔVappleºkV, ºÔ ÔºkV _Èm c>kºkv \V VÏ [Æ Ω ÔVı ÔÈVD. (3) ƒv D k m #>ÏÔ D \uæd ÔVÈ ]KD kvµõ]úõ> kïôπ_ m[\vï Ô V ŒÀÿkVÚ Â ÚD Â Ô ]_ Ú VÏÔ^ (\. 25:41). (4)  ÔD [ m M \uæd ÔÕ>Ô ] V_ kv] Ô D \VÔ c^ m (ÿkπ. 14:10; 20:10; 21:8 g B kƒ ÔÁ ÔVapple D). (5) Â Ô ]oú kïô^ ÿ>v ÏÕm a Ô ÿôvıωú VÏÔ^ (2 ÿ>ƒ. 1:10). (6) kïô^ º>k Á B W ]B VÎB ]uz^ \] Ô \V VÏÔ^ (1 ÿôvˆ. 6:9; ÔÈV. 5:21). (7) kïô^ º>kºÔV ] V_ kv] Ô kvïô^ (\. 3:7; º V\Ï 2:5; 5:9; º. 5:6; ÿôvºèv. 3:6n ÔVapple D). m ÔÈ _ÈV\_ kvï Ô D (ÿkπ. 14:10). (8) kïô^ A D V, ÔVˆÚπ_ Ú VÏÔ^ (\. 8:12; 22:13; 25:30; 2 º m. 2:17; R>V 13n ÔVapple D). (9) kïô^ g Á ÁB ÿ ÆkVÏÔ^ (\Vu. 16:16; ºBVkV. 5:29; 2 ÿ>ƒ. 2:12; 2 º m. 2:3). (10) kïô^ º\VƒD º V Ô D WÁÈl_ Ú VÏÔ^ (ÔÈV. 6:8). (11) kïô^ º>k Á B akv z>o V_ c ] k kvï Ô^ (º V\Ï 12:19). >ıω Ô kïôπ[ \ÆÿƒB_ skˆ Ô BÈV>>VÔ Ú m: kïô^ c ] kd \uæd ºk>Á g Bku V_ c VÁ> kvïô^ (º V\Ï 2:9). kïô^ ømÿôvı D uôá ÔΩ m ÿôvı D Ú VÏÔ^ [Æ ºB Ì VÏ, m kokvïõ> ºk>Á l[ skˆ VÔ c^ m (\. 8:12; 13:42, 50; 22:13; 24:51; 25:30; Ÿ. 13:28). Â Ô Á> u Ì ^ Ák BV D B Ô \V z º\Vƒ\V >VÔ c^ m. Á> u Â_Èm m º\ Ì s_áè. z ÿƒ_k kïô^, kvµõ]úõ>kïôπ_ ÿ V_ÈV ÔV ŒÀÿkVÚ Â Ú D, ƒv D k m #>ÏÔ D Áapple ÿôvıω Ú VÏÔ^ (\. 25:41)! kïô^ º>k º V, ]\V[Ô º V ŒÚ ÔVKD Ú Ô \V VÏÔ^. kïô^ [ÿ [Á zd Úπ_ kvµkvïô^. ŒπBVÔ c^ º>k[ Ú Ô \V VÏ. ÛˆB D, kv \ı È Ô D,  ƒ ] Ô D ı ][ ÿkπflƒd ŒÀÿkV[ÆD Vm. º>k D Õ> ÿkπflƒ Ô D _ÁȺB_, Ú^ \V ] º\ Ú m. 221

5 >ı Á l_ [ _ºkÆ] Ô^ Ú z\v? º>k Á B >ı Á Ô Á\BV >VÔ Ú zd [ >V_ ÂVD, "">ı Á l_ [ _ºkÆ] Ô^ Ú z\v?'' [Æ ºÔ ÔÈVD. ""Â_È kvµák'' kvµõm g V_ sºƒ Á> A ÔË > ŒÚ  Á º>k[, BVÁ ºB D ÿôváè ÿƒfm Œø Ô\u kvµ kvµõ> ŒÚ  Á º V[º >ıω V V? ] ^ ŒÚ º>k[ Á>fl ÿƒfkv V? \M> z > kv m, "" _ÁÈ!'' [Æ È ÈVD g V_ º>k[ ÀkVÆ ÿƒb_ kvï [ Á> m W ]_ÁÈ. EÈ ºk>kƒ Ô^, >ı Á l_ _ºkÆ Ô^ Ú zd [Æ Ω ÔVı [. túô Á> kapple BkÏÔ^, ""º>k Á B ºÔV V Á BV B V ] ]ºÈ ÔÈ _ÈV\_ kvï Ô kúá B c \V B \mák zω( VÏÔ^)'' (ÿkπ. 14:10) [ ÌuÆ, º>k Á B ºÔV ][ xø c Á> _ÈVÚD zω Ô\V VÏÔ^ [Æ Ω ÔVı m. Àkƒ ]_, túô Á> kapple BkÏÔ^ \V ] D º>k Á B c \V B \mák zω VÏÔ^ [Æ Ì m. R>ÏÔπ[ \VF\VÈ\V \> >ÁÈkÏÔÁ u ºB, ""s>ákôπ[ T ÔÁ E m, VÏÁk z ı ÿ D ıb ºk> V ÔÁ z m flƒˆ ÁÔBVlÚ Ô^: kïô^ ]Ô g Á ÁB Á kvïô^'' (\Vu. 12:40; \. 23:14; Ÿ. 20:47n D ÔVapple D) [Æ ÿƒv[ VÏ. "" ]Ô g Á '' [ m tô D º\Vƒ\V >ı Á ÁB Ï > mk]_áè [ V_, [A m ºkÆ Á> Ï > m m? Ÿ ÔV 12[ cká\l_, ƒô ªaBÏÔÁ Ω m, \m V D ıë ÿôvıωúõ> ŒÚ ºkÁÈ ÔV Á Ôı \VÁ u ºB Ì VÏ. Õ> ΩÁ\ s kveô [ ÔÁ kv[ [Æ z [A, kï [kú\væ ÿ>v ÏÕm Ì VÏ: >[ \V Á B E > Á> ÕmD gb >\Vl V\KD, k Á B E > ][ Ω ÿƒfbv\kd ÚÕ> ªaB ÔV [ ºÂÔ ΩÔ^ Ω Ô kv[. BV>k VlÚÕm, ΩÔ z mkv ÁkÔÁ fl ÿƒf>kº V, EÈ ΩÔ^ Ω Ô kv[. km ]_ ]Ô ÿôv Ô º>V km ]_ ]Ô ºÔ Ô D, \ Ï km ]_ ]Ô\VF Œ As VÏ Ôº V km ]_ ]Ô\VF ºÔ VÏÔ^ (k. 47, 48). Õ> kƒ z]l_ ºB, >ı Á l[ [ _ºkÆ] ÔÁ u º V] >VÏ. Õ> º V>Á Â Ô ]_ W ]B >ı Á z ÂÁ xá > ºkı \V? Ω [ V_, >ı Á l_ [ _ºkÆ] Ô^ Ú zd. 222

6 Â Ô ]uzfl ÿƒ_ kïô^ BVÏ? BVÿ _ÈVD >ıω Ô kvïô^ [Æ Â\ z Ì m. kïô^ ÔΩ >[Á\ D \ Õ]ÚD VÁ\ D c^ Ú>B ÿôvı, ""ƒıá ÔV VlÚÕm, ƒ ]B ]uz ˇµ ΩBV\_, WBVB ]uz ˇµ ΩÕ]Ú kïô^'' [Æ _ skˆ >VÏ (º V\Ï 2:5, 8, 9). º\KD kïôπ_, ""º>kÁ BV>kÏÔ D, ÂDxÁ B ÔÏ > V B ºB ms[ sºƒ ]uz ˇµ Ω BV>kÏÔ D'' (2 ÿ>ƒ. 1:8) c^ zkvïô^ [ÆD kï ø] VÏ. ºÈVÔ ]uzfl ÿƒ_èv> \ Ôπ[ ΩBÁÈ _ ÿôv >VÏ, m kïô^ Â Ô ]uzfl ÿƒ_kkvïô^ [Æ Ï > m (1 ÿôvˆ. 6:9; ÔÈV. 5:21; º. 5:5n ÔVapple D). kïô^ kvµõ> kvµs[ ÔV apple\vô,  ÔD [ º> kïô^ W ]B\VÔ kvƒd ıbd \VlÚ zd. A]B u V B Á> u º k]_ sb A m D _ÁÈ. _, ""gáôbv_ ÔÏ >Ú z B > Ôÿ>[Æ Õm, \ Ú z A ] ÿƒv_k º VD'' [Æ ø] VÏ (2 ÿôvˆ. 5:11). º> ÔÚ m { ]_ º mú, "" [ D ƒ V>t_ÈV\_ k k Á B ˆÁBl[ Ω WBVB yï ká Ô^ >VkVÔ ÿ>vøm ÿôvı kú ΩBV_, ºÔ º>EÔ VFfl ƒfiƒˆ z\ D B m º  Õm ÿôv^ Ô^'' [Æ ø] VÏ (1 º m. 1:17). ºB, ""g m\vák ÿôv_è k_èkïô Vl V\_, ƒz Á> \V ] D ÿôv_k kïô z Ô^ B ºkı VD, g m\v Ák D ƒz Á> D Â Ô ]ºÈ a Ô k_èkú ºÔ B Ô^'' [Æ Ì VÏ (\. 10:28). _, ""g>èv_, z ˆB\V kï Ôº, Ô^ ÿ VømD ˇµ Ω ΩºB, ÂV[ c Ô zfl ƒ* \VlÚ zd ÿ Vøm \V ] \_È, ÂV[ # \VlÚ ÿ VømD, ]Ô B º>V D Â Ô º>V D c Ô^ E A WÁ ºk BVƒ Ô^'' [ÆD ø] VÏ ( o. 2:12). ""Ø apple 5 [A B Á> A Dº >^ D'' (1 ºBVkV. 4:18), \uæd Ø apple [A ÂDÁ\ ˇµ Ω>_ c^ kïô VÔ ÔV m ÿôv^ D (ºBVkV. 14:15, 21; 1 ºBVkV. 5:3). ÂVD º>kM ]_ [AD BxD ÿôvı ŒÚ ıapple º V ÁÔ k Ï m ÿôv^ ºkı D. º>k[ *>V Â\m [A ÂDÁ\ kú z ªaBD ÿƒfk>uôvô kú z ıá\l_ ø m ÿôv^k>vô Ú Ô ºkı D, \uæd º>k[ *m ÂVD ÿôvı ^ B\V m ÂVD k m E > ][ Ω ÿƒfb º Vm\V z \] zd Ω ÂDÁ\ #ı ºkı D (1 º m. 1:17). xω Á z cá Ô BVÁk D, ÂVD Â Ô ]uzfl ÿƒ_è súd V]Ú zd Ω ÂDÁ\ apple Ô Ák Ô º Vm\V ÁkÔ VF 223

7 Ú Ô ºkı D.  ÔD [ m Â\ ÔVÔ _È, g V_ ƒv zd k m #>ÏÔ zd kωká\ Ô >VÔ c^ m. cèô ][ k ÈVÆ ÿâ KD ƒvƒv k[ u ]B ÿ>võ> Ôπ[ ÔV apple\vô, k[ º>k V_ kωká\ Ô c \V Â Ô ]_ [ÿ [Á zd Ú Ô V ] VF c^ V[. Ú D, ÂVD Á>fl ÿƒv_ºkvd [ V_, º>k z ˇµ ΩBV\_ ƒvრ[ uæ [ kïô^ > Ô^ Vk Ô z ºÈƒV ÔΩÕm ÿôv^ >ÁÈ VÏ KD ]Ô\V ku uz V ] VF Ú [ Ï [ Á> ÂVD cappleïõ> B ºkı D. ºÈVÔ Á>fl ÿƒ[ Á >_ [ md, Â Ô ][ >ı Á l_ ÚÕm > >_ [ md Â\m \Vÿ ÚD È ÔVÔ Ú Ô ºkı D. ºÈVÔ ]_ tô D >VµÕ> D [Æ Œ[ Ú z\v V_, W ]B ]uzd Ú zd Ω z Õ> º\, Â Ô ]_ tôfl E Õ> D [Æ Œ[Æ ÚÕ>V_, Õ> tôfl E Õ> Á> ÔV ΩKD ]Ô sú m [ º>ÏÕmÿÔV^ ºkı D. ÂVD ÀkVÆ kvwºkı D [Æ º>k[ súda [ Vº V, ÀkVÆ kvµk>[ JÈxD \u kïô^ ºÈVÔD ÿƒ_è gb >D ÿƒfm ÿôv^ ÂVD kïô z c> k>[ JÈxD ÂVD Â Ô ][ B Ô ÔÁ >sï Ô xω D. z AÔ^ 1 Gehenna [ m, "" ^ >V z'' [Æ Ï > ge [ kvï Á> ÁB D, Õ> ^ >V [ Hinnom [ cˆá\bv Á z zd kvï Á>ÁB D Áapple m ÿ ŒÚ ÿ Bfl ÿƒv_o[ º Ô ŒoBV Ô\VÔ c^ m. 2 \. 5:22, 29, 30; 10:28; 18:9; 23:15, 33; \Vu. 9:43, 45, 47; Ÿ. 12:5; BV. 3:6 g B kƒ ÔÁ ÔVapple D. 3 2 V. 23:10; 2 ÂV V. 28:3; 33:6; º. 7:31, 32; 19:6 g B kƒ ÔÁ ÔVapple D. 4 \Vu. 9:43; Ÿ. 3:17 g B kƒ ÔÁ ÔVapple D. 5 ""Ø apple'' [Æ ÿ\vaÿ BÏ Ô, telios [ º Ô kvï Á>, "" zkd'' [Æ Ï > m. 224

GT L Bible is Word

GT L Bible is Word ºk>VÔ\ ][ \Vÿ ÚD º V>Á Ô^ ºk>VÔ\D º>k Á B kƒ D U ºk>VÔ\D º>k Á B kvï Á>ÿB[Æ cˆá\ºôvú [ m. >[ Ô Ôπ_ ı Vl ]uzd º\u xá Ô^ ""ÔÏ >Ï ÌÆ [ VÏ'' [ s Ô Ìu [ \VÆ WÁÈÔÁ ÂVD ÔVı [º VD. ÿ BÏ 1:1, 2_ ""º>k[... ]Ú D

Chi tiết hơn

2017 panchagam for print.p65

2017 panchagam for print.p65 1 ] Ô^ 2 ÿƒàkvf 2017 ÿ>vaèveï AM> ºBVºƒ A III ÿ>v± 1: 26 á2 : 3 ( ) ÿôvºèv 3:14á15,17, 23á24 ] V 90: 2, 3á4, 12á13, 14,16 _Ès : gı kº, ÂV Ô^ ÿƒf ku _ ÿku Ú D (. 17 ). \ 13: 54á58 ] 7: 51 á 8 : 1 III ]

Chi tiết hơn

L07 Church Designation

L07 Church Designation 7 ºB s[ ƒá : WB\ ÿ BÏ Ô^ QV ÂV D ÿ ÆDÿ Vøm, ÔÏ >Ï >\m ƒá l_ c ÔÁ fl ºƒÏ VÏ. >[ z Ô^ ÔÏ >ÚÁ B ƒá l[ cæ VÔfl ÿƒb_ ºkı D. [Á B ÂV Ôπ_ ƒá [ ÿ Bˆ_ È Ì Ô^1 ÔVapple k>v_, ºB s[ ƒá ÁB Á BV D ÔVı m [ m Àk È \V

Chi tiết hơn

TA_200401_04

TA_200401_04 1 º>k Á B VÎBD 24 "" Úπ[ ]ÔV ]M[Æ ÂDÁ\ s >ÁÈBV >\m [ [ z\v Á B VÎB ]uz c ] kú\vlú >VÁk º>V ]ˆ º VD '' (ÿôvºèv. 1:13). ""ƒx ] \V m ŒÚ BVÁ Õ> ÌΩB gw\v >VÔ D, g V_ ŒÚ EÆ zwõá>bv m >[ ÔÁ l_ E \\VF  z\ gw\u

Chi tiết hơn

year _

year _ >tw Ô_s º\D V º Ák TAMIL EDUCATION DEVELOPMENT COUNCIL Á BVı º> 2017-2018 ÿ ı:... ºÂ D: 150 \Ë mπô^ www.tamiledc.com 1) º> sá s V á ƒˆbv sá zˆb Ì Ω_ A^ Ω Ô. 1. x Ô Ωo_ c B AÈk ) º\VEˇ V g) ]Úk^ k ) Œ ÁkBV

Chi tiết hơn

TA_200505_14

TA_200505_14 ƒá z Œ A ÿôv >_ (3:1ä13) È gı Ô z x[a ÂV[ ÿ vvl_ c^ \VÏ ^ V_ [ ]_ kvµõm ÿôvıωú ÁÔl_, ÂV[ Õ>kÏÔπºÈºB ]ÔD Œ A ÿôv >_ >[Á\ Á B ºÔV_ sá BV V Ï ŒÚkÁ fl ƒõ] zd kvf Á ÿ u ÚÕº>[. [ V D kï ºÔV_ [ ]ÿ má Ôπ_ sá BV

Chi tiết hơn

Layout 1

Layout 1 >tw Ô_s º\D V º Ák TAMIL EDUCATION DEVELOPMENT COUNCIL Á BVı º> 2014-2015 >tµÿ\va k >tµ 12 ÿ ı:... ºÂ D: 180 \Ë mπô^ 1) º> sá s V á ƒˆbv sá zˆb ø ][ Ì Ω_ A^ Ω Ô. 1. cl ÿbø mô^ ) 30 g) 216 ) 247 ~) 18 2.

Chi tiết hơn

Layout 1

Layout 1 >tw Ô_s º\D V º Ák TAMIL EDUCATION DEVELOPMENT COUNCIL Á BVı º> 2013-2014 >tµÿ\va k >tµ 11 ÿ ı:... ºÂ D: 180 \Ë mπô^ 1) º> sá s V á ƒˆbv sá zˆb ø ][ Ì Ω_ A^ Ω Ô. 1. zω\ Ô^ ÔV BD Áw Ô km ) ]Ú z ^ g) \˺\ÔÁÈ

Chi tiết hơn

TA_200403_27

TA_200403_27 ÊÏ]Ú md EKÁk (12:32) ø >V ˆ[ z A: _ 16, 1995[ kv \V m cèôd xω z kõm s º>V [Æ ÔVapple ºkÁ Ôπ_ Œ[ VÔ ÚÕ>m. ] Ô^ wá\ ÔVÁÈl_, m tôfl E Õ> Âı ÏÔπ_ ŒÚkÏ xõ]b kv ]_ >\ z u ΩÚÕ> Ú>B flƒá l[ ÔV apple\vô c^jï \Ú

Chi tiết hơn

WHAT IS SIGNIFICANCE…

WHAT IS SIGNIFICANCE… w ºÔ^s: "" "A]B c [ Ω ÁÔ' yï Ô>ˆƒ ][ >MflE A [?'' ]_: w ms[ ƒá ÁB x[z > ÁwB u V yï Ô>ˆƒ ÔÁ ÂVD ÔkM ÁÔl_, ""A]B c [ Ω ÁÔ'' u B yï Ô>ˆƒ Á> sºƒ \VF ÔkM Ô ŒÚkÏ súd Ì D. º\Vºƒl[ ÁwB c [ Ω ÁÔ zd, ms[ A]B c [

Chi tiết hơn

TA_200403_28

TA_200403_28 ""c\m ÂV\ Á> \ Á\ md'' (12:9ä50) J[Æ \ ÔÁ u B ÁwB ÂVº VΩ ÔÁ>ÿBV[Æ È ÿ\vaôπ_ Ì [ m. J[Æ \ Ô^ ŒÚ \ÁÈl[ cflel_ k ÏÕm ÿôvıωúõ>, ÁkÔ^ >V Ô^ k ÏÕ> z ΩlÚ º VD [Æ Ô Ôı. x>_ \ \V m Ák Ô^ \uæd ] ÔÁ u Ô Ôı, sáè cbïõ>

Chi tiết hơn

Jahresberichte SC Buchs.pdf

Jahresberichte SC Buchs.pdf Œª ªÆ ªæ ª ÛŒª Æ ª Ó ËÒÓ Á ÓÚ ªÆ ø ± ø ª ª º µ ƪ ª úõ ø ± fiª Æø ª ç ŒÕÙ ª ªÆ ª ºª ± Ó ÚıÓÔÚÔÓÚÓ Ë ª ªÆ Ÿ ø ÔÁÁÈ Ô ÌÏ ø ª ªÆ ª ß ÔÁÁÎ Ì ÌË ø flæ ªÛfl ÛŒª ª Õ Ù ªÆæªÆ ± Ó ÚÔÓÚÓ Ë Õø µ ø Œ± ÆªÆ ÔÁÁÎ ª ª

Chi tiết hơn

TA_200403_30

TA_200403_30 ""c Ô^ Ú>BD ÔÈ ÔV]Ú >VÔ'' (14:1ä31) _ÈV \ Ô zd gæ>_ ÿ Æ>_ [ m keb\v >VÔ c^ m. ŒÚ EÈ gı Ô z x[ Ï, { Ω \uæd nz[ ºÔ [ ı ÔVÈ ªaB ÔV ÏÔ^ Ô m _È ]_ ŒÚ EÈ Ô^ > lúõ> Ï. kïô^ > Ô [ tôfl E > ºk g ÈD º [ ŒÚ ÿ Ï\VMB

Chi tiết hơn

505 Block 3 Unit 9 (Final).pmd

505  Block 3 Unit 9  (Final).pmd Œ ±È - 9 EVS1 ø fl Ú1 ±Ú øú1+ ÛÌ [ ± fl Ú] ±ÔøÚ 9.0 ±1yøÌ 9.1 ø fl Úœ Î ÀV 9.2 EVS1 ø fl Ú-ø é Ì1 ø ı ıd1 Ó ±Ú ø ıàù Ì øfl apple À1 Ê øî ˇÓ 9.3  ±S- ±Sœ1 ø fl Úœ «Ó ±1 ±Ú øú1+ ÛÌ øfl õ À ±Ê Úœ 9.3.1

Chi tiết hơn

DH2.dvi

DH2.dvi ÅÈ Â Ù ½ ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ ÈÖ Ñ Ö Ô ÖØ ½º µ J(α ÒÓÒ Ú Ö α Ð Ö ÕÙ º Ë Ø Ö (P,Q J(α (P Q(α = 0º (P,Q K[X] J(α,(PQ(α = P(αQ(α = 0 = Q(αP(α = (QP(α Ö Q(α = 0 J(α Ø ÙÒ Ðº K[X] Ø ÔÖ Ò Ô Ð ÓÒ ÙÜ ÓÒØ ÔÖ Ò Ô ÙÜ J(α =

Chi tiết hơn

TA_200403_37

TA_200403_37 "" [M ]_ [ VlÚ VBV?'' (21:1ä25) Ï\ >V^ [ m zá B ÿ\ˆ Ô ÂV Ω[ ( fl) ÿƒbèv ÏÔ^ ŒÀÿkVÚkÚÁ B º\Á lkd Ú Ô ÌΩB ua>\v ŒÚ ÿ VÚ VzD. m ŒÚ E B V Ωo_ Ï kωs_ c^ m, \uæd > [ ŒÚ EÆ #ˆÁÔ D > D, m >kæôá JΩ \Á >uz B[ [

Chi tiết hơn

IF THE BIBLE…

IF THE BIBLE… w ºÔ^s: ""ºk>VÔ\D \ º\ \> Z]BVÔ ÂDº\_ ]ÔV xá Bm [ V_, \M>ÏÔ^ ºk>VÔ\ ]uz s ]BVƒ\V s Ô Ô^ ÿôv m [?'' ]_: w ""cıá\bv \VÏ ÔD ºk>kƒ Ôπ[º\_ WÆk >V ^ m'' [ m \Æ\ÈÏflE B Ô ][ \Vÿ ÚD ÿôv^áôôπ_ Œ[ VzD. º\KD, ""ºk>VÔ\

Chi tiết hơn

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TA KHẢO SÁT ỚP NĂM 9 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn kiểm tra thành phận: VẬT Í Thời gian làm bài: 5 phút

Chi tiết hơn

Untitled-1

Untitled-1 ŒÚ \] ÿ ıô^ 1. n[p(a)] = 64 M_ n(a) = A) 6 B) 8 C) 4 D) 5 2. {(x, 2), (4, y)} ŒÚ ƒ\m ƒvïá z m M_ (x, y) = A) (2, 4) B) (4, 2) C) (2, 2) D) (4, 4) 3. {(7, 11), (5, a)} ŒÚ \V o ƒvïá z m M_ a [ \] A A) 7

Chi tiết hơn

How Shall…View Jesus?

How Shall…View Jesus? 7 ºB Ák ÂVD Às>D ÔıºappleV z [º VD _ÔÁÈ ÔwÔ \VapplekÏÔ z Ω ÔΩ g VFflE V ] Ô^ º\uÿÔV^ D ΩBVÔ Æ > [ m. Õ> g VFflEÁB ÿ VømD kïô^ \ µfle [ ÿƒfk]_áè. ŒÚ ºkÁ Õ> g VFflE Ω Á z > >V, kïô Á B Õ>  ÁÔ z ı ÔV apple

Chi tiết hơn

TA_200504_22

TA_200504_22 19 ºB s[ ªaB ]_ ÔÁ E kv D 1. ÿ >VMl_ º ÔD (\. 26:6ä13; \Vu. 14:1ä11; ºBVkV. 12:1ä8). ºB, ÿk^π wá\ ÿ >VM z kõm ºƒÏÕ>VÏ. kï, ÔV ıωáô zfl ÿƒ[ ]Ú BËÔπ[ ] V Ì >Vˆ[ \ ]l_ gïk ][ Á\B ÿ VÚ VF ÚÕ]Ú Ô ºkı D. kïô^

Chi tiết hơn

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ö Ô Ñ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of

Chi tiết hơn

WholeIssue_35_5.dvi

WholeIssue_35_5.dvi ÈÊÇ Ä ÅË ËÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø Ù ÓÙÐ ÖÖ Ú ÒÓ Ð Ø Ö Ø Ò ½ Å Ö ¾¼½¼º Ò Ø Ö ) Ø Ö ÒÙÑ Ö Ò Ø Ø Ø ÔÖÓ Ð Ñ Û ÔÖÓÔÓ Û Ø ÓÙØ ÓÐÙØ ÓÒº ÔÖÓ Ð Ñ Ú Ò Ò Ò Ð Ò Ö Ò Ø ÓÆ Ð Ð Ò Ù Ó Ò º ÁÒ Ù ½ Ò Ò Ð Û ÐÐ ÔÖ Ö Ò Ò Ò Ù

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 電工機械 1. p Ì Û hv± (A) Ž ÂÎ 628 ëâ0ô t à Î ð Î 1 800 Ô (B) 1800 rpm 180 ð 1 180 Ô (C) 60 rps ð 1 120 Ô º Î (D) ð 0.01 Ô º Î 50 rpm 2. p Ì oº n «º Î 16 à Π15 ˆ á (A) 60 (B) 60 2 á (C) 31 (D) 31 2

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ö À Ö ÑØ Ò ÑÒØÑ Ý ÒÑ À Ö ÑÒ Ú ºÒÌÝÊ À ÅÚØÅ Ê ý Ú ÒغÝÊÚÝ Ê Ñ º Å º ² ºÅ ý ý ý ý Ö ÑÚ ÚÚÑ ý ý ( Ö ÙÚ Ñ ) This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ö º ÑÒÙ Ñ Ò His Holiness

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

devanaayakapanchaashat.dvi

devanaayakapanchaashat.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

Ô ØÖ ÈÖÓ Ð Ø ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò¹ Ô Ò Ò Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò Ô Ò Ò ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ô Ö ÙÒ Ú Ò Ñ ÒØ ÔÖÓ Ð Ø ÒÓÒ ÒÙÐÐ º ÆÓØ Ø ÓÒ P A (B)º ÓÑÑ ÒØ Ö Ó

Ô ØÖ ÈÖÓ Ð Ø ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò¹ Ô Ò Ò Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò Ô Ò Ò ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ô Ö ÙÒ Ú Ò Ñ ÒØ ÔÖÓ Ð Ø ÒÓÒ ÒÙÐÐ º ÆÓØ Ø ÓÒ P A (B)º ÓÑÑ ÒØ Ö Ó Ô ØÖ ÈÖÓ Ð Ø ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò¹ Ô Ò Ò Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò Ô Ò Ò ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ô Ö ÙÒ Ú Ò Ñ ÒØ ÔÖÓ Ð Ø ÒÓÒ ÒÙÐÐ º ÆÓØ Ø ÓÒ P A (B)º ÓÑÑ ÒØ Ö ÓÒ ØÖÙ Ö ÙÒ Ö Ö ÔÓÒ Ö Ò Ð Ò Ú ÙÒ ØÙ Ø ÓÒ ÓÒÒ º ÜÔÐÓ

Chi tiết hơn

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang Tài liệu bài giảng (Toán 10 Moonvn) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ (P) Thầy Đặng Việt Hùng wwwyoutubecom/thaydangviethung VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài 1:

Chi tiết hơn

nyaasatilakam.dvi

nyaasatilakam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Chủ đề 10. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Phương ph

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Chủ đề 10. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Phương ph Chủ đề 1. HIỆN TƯỢNG QANG ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QAN ĐẾN CHYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Phương pháp giải 1) Chuyển động trong từ trường đều theo phương vuông góc Chùm hẹp các electron qung điện

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

polyEntree1S.dvi

polyEntree1S.dvi ÈÓÐÝÓÔ Ö Ú ÓÒ ÒØÖ Ò ÈÖ Ñ Ö Ë ¾¼½ ¹¾¼½ ÈÓÙÖÕÙÓ Ð ÚÖ Ø Ä Ú Ò ³ Ø ÓÒØ ÐÓÒ Ù Ø Ð Ñ Ò ÖÓÙØ Ò ÔØ Ñ Ö ÓÙÚ ÒØ Ð º Ò Ñ ÙÜ ÔÖ Ô Ö Ö ØØ Ö ÒØÖ Ð ÚÖ Ø Ö ÔÖ Ò ÙÒ Ò Ñ Ð ÒÓØ ÓÒ Ò Ô Ò Ð ÔÓÙÖ ÒØ Ñ Ö Ð ÔÖ ¹ Ñ Ö Ò ÓÒÒ ÓÒ

Chi tiết hơn

2 Ä ó ' Ä ü ü Ä ó Ø Í û ó : Í Æ ü : Û Ä Õ ó D ` é ' Ä Ë Ë É Ö Í Á : ü á d á Å : õ ' é é Ä É É É ü ü ì ' ' Ä Ä Ë û j Ø É É Û ó ó y õ Ð õ Æ É N Ä : Ë õ

2 Ä ó ' Ä ü ü Ä ó Ø Í û ó : Í Æ ü : Û Ä Õ ó D ` é ' Ä Ë Ë É Ö Í Á : ü á d á Å : õ ' é é Ä É É É ü ü ì ' ' Ä Ä Ë û j Ø É É Û ó ó y õ Ð õ Æ É N Ä : Ë õ Ø Õ ` ì j Ø 7!#"#$%& ),+ - 1 79 ;7=9> 9@B EG9KL OQ 7 S Q 1 TVWY ^]`_bac T bf^g`hi_jbmnbopq^rsm } tvu`xbf{ ci x S r 9 ˆ 9Šs c 9Œ g`ž c SS ˆ š œž Ÿ r c g Ž ž xª«9o ±²³ Ôm 1 µ 9bc  ëì 11 ¹º»¼½¾9 À ÂV ÇÈ

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 8 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu : Trong khi triển 8 b, hệ số củ số hạng chứ b là: - B 7 C 56 8 8 Công thức: 8 b C k b k k k k 8 Hệ số củ

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC Môn thi: TOÁN Thời gian: 120 phút. (không

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC Môn thi: TOÁN Thời gian: 120 phút. (không SỞ GIÁO DỤ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ HÍ MINH ĐỀ THI HÍNH THỨ KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 1 THPT NĂM HỌ 18 19 Môn thi: TOÁN Thời gian: 1 phút. (không kể thời gian phát đề) Ngày thi: /6/18 Bài 1 (1,5 điểm) ho parabol

Chi tiết hơn

AUTH L Messianic Proph

AUTH L Messianic Proph ºk>VÔ\ ][ >KD ]ÔV xá Á\ D º\EBVÁk u B yï Ô>ˆƒ Ô^ U >VT][ z\v [ (2 ƒvx. 7:12).x. 1000 gı s_ ºko[ ƒ VF ÚÕ> >VTm, º>k Á B T VF Ú >uôvô ŒÚ WÁÈBV gèb Á> Ô súd VÏ. >uz ]KÁ BVÔ º>k[ >VTm ÿô[æ >VD ŒÚ T Á Ô º Vk>VÔ

Chi tiết hơn

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ 9 (Thời gian 45 phút)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ 9 (Thời gian 45 phút) Thời gian làm bài. 45 phút MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA NỘI DUNG KIẾN THỨC Dòng điện xoay chiều Truyền tải điện năng đi xa - Máy biến thế Thấu kính hội tụ - Thấu kính phân kỳ NHẬN BIẾT MỨC ĐỘ NHẬN THỨC THÔNG HIỂU

Chi tiết hơn

vaikunthagadyam.dvi

vaikunthagadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH THPT CHUYÊN HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Môn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút Câu : Đơn vị của từ thông Ф là A tesla (T) B fara (F) C henry (H) D vêbe (Wb) Câu : Vào thế kỷ 8 khi

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Hà Nội - 205 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ

Chi tiết hơn

ÍÊËÇ ÆÁÎ Ä Á Æ Ä ØÙÖ ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ö Å Ó Ö Ú ØÓÖ Ê Ð Þ Ó ÔÓÖ Ð ÐÑ Ò Ò Ð Ñ ÖÓ Ð Ç ÖÚ ØÓÖ Ó È Ó Ä ÈÐ Ø ¾¼½¾

ÍÊËÇ ÆÁÎ Ä Á Æ Ä ØÙÖ ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ö Å Ó Ö Ú ØÓÖ Ê Ð Þ Ó ÔÓÖ Ð ÐÑ Ò Ò Ð Ñ ÖÓ Ð Ç ÖÚ ØÓÖ Ó È Ó Ä ÈÐ Ø ¾¼½¾ ÍÊËÇ ÆÁÎ Ä Á Æ Ä ØÙÖ ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ö Å Ó Ö Ú ØÓÖ Ê Ð Þ Ó ÔÓÖ Ð ÐÑ Ò Ò Ð Ñ ÖÓ Ð Ç ÖÚ ØÓÖ Ó È Ó Ä ÈÐ Ø ¾¼½¾ ½ Å Ó Ö Ú ØÓÖ Ò Ø Ò Ú ÑÓ ÑÓ ØÖ Ö ØÓ Ð ÔÖÓÔ ÒÙÒ Ò Ð Ô ØÙÐÓ Î ØÓÖ º Ñ Ú Ö ÑÓ ÑÓ ÔÙ Ö Ö Ð ÜÔÖ Ò ÙÒ Ö Ø

Chi tiết hơn

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang Tài liệu bài giảng (Khóa Toán 11) ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC MẶT PHẲNG Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN DẠNG 1. CHỨNG

Chi tiết hơn

Series.dvi

Series.dvi ÍÁÄÄ ³ Ê Á Ë Æ ½ Ë ÊÁ Ë ÆÇÅ Ê Ë Ê ÄË ÇÍ ÇÅÈÄ Ë ØÙ ÔÖ Ø ÕÙ Ö Ü Ö ½ Ø ÖÑ Ò Ö Ð Ò ØÙÖ Ö Ù Ú ÒØ 2 2 4 +3+ 2 5 + 2 + a x ÐÓÖ ÕÙ x R Ø a Ø Ð ème Ñ Ð π Ü Ö ¾ ÅÓÒØÖ Ö ÕÙ Ð Ö Ù Ú ÒØ ÓÒØ ÓÒÚ Ö ÒØ Ø ÐÙÐ Ö Ð ÙÖ ÓÑÑ

Chi tiết hơn

unidade5-MA13.dvi

unidade5-MA13.dvi ÓÒ ÖÙ Ò ÌÖ Ò ÙÐÓ ÁÁÁ Ë Ñ Ò ¾¾»¼»¾¼½½ ¾»¼»¾¼½½ Ù Ð ØÖ Ò ÙÐ Ö Ç Ó Ø ÚÓ ÔÖ Ò Ô Ð Ø Ó ÔÖÓÚ Ö ÕÙ Ñ ØÓ Ó ØÖ Ò ÙÐÓ Ó ÓÑÔÖ ¹ Ñ ÒØÓ Ó Ð Ó Ù Ö Ñ ÙÑ ÖØ Ö Ð Ó º ÈÖÓÔÓ Ó µº ÓÑ ¹ ÑÓ ÓÒØÙ Ó Ø Ð Ò Ó ÙÑ Ö Ð Ó ÒØÖ Ó ÓÑÔÖ

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題 第一部分 : 機械製造 1. Úd ØÇk g  Þg ¼ à º v «(A) º «(B) Þ «(C) ï «(D) «2. é Î Ýx ¹ kp é j ï uy ï } Žµ u Þ p Çv (A) ô ( Al2O 3) (B) (TiCN) (C) (TiN) (D) f(tac) 3. ÓŒ ± ¹ Ô ï p Ô Ç (A) (B) (C) (D) ïô 4. p ï h

Chi tiết hơn

AF-1702 BHFA2 B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2010 Home Science Duration : 3 Hours ALLIED COURSE II-MICROBIOLOGY 1. Define micro-organism. (CBCS 2008

AF-1702 BHFA2 B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2010 Home Science Duration : 3 Hours ALLIED COURSE II-MICROBIOLOGY 1. Define micro-organism. (CBCS 2008 AF-1702 BHFA2 B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2010 Home Science Duration : 3 Hours ALLIED COURSE II-MICROBIOLOGY 1. Define micro-organism. (CBCS 2008 Onwards) Maximum : 60 Marks Part - A (10 1 ½ = 15)

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

coursalgebre.dvi

coursalgebre.dvi Ð Ö Ô ØÖ ¾ Ê Ú ÓÒ Å ØÖ ¾º½ ¾º½º½ Ò Ø ÓÒ Ø ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð Ñ ÒØ Ö Ò Ø ÓÒ Ò Ø ÓÒ ¾º½º½ ÍÒ Ñ ØÖ Ø ÐÐ n m n Ð Ò Ø m ÓÐÓÒÒ µ Ó ÒØ Ò K Ø Ð ÓÒÒ ³ÙÒ Ñ ÐÐ A = (a i,j ) 1 i n ³ Ð Ñ ÒØ Kº ij Ò Ñ Ð Ñ ØÖ Ø ÐÐ n m 1 j m

Chi tiết hơn

raaghavayaadaviiyam.dvi

raaghavayaadaviiyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë Á ÚáÌ ÜÚ Ö Ï ØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad

Chi tiết hơn

5 ]\V D m[a ºkı \V? (3:1ä21) Ô^ º V>Vkm, \uÿ VÚkÏ >kæ ÿƒf> Ωl V_ m[auæ Ú [SÏÔ V? ΩÿB[ V_, Ô^ º tbvs[ ÿ ÚD Ô Á> Á BV > xω D. kï >Vº\ º>k z cıá\bu k VÔ

5 ]\V D m[a ºkı \V? (3:1ä21) Ô^ º V>Vkm, \uÿ VÚkÏ >kæ ÿƒf> Ωl V_ m[auæ Ú [SÏÔ V? ΩÿB[ V_, Ô^ º tbvs[ ÿ ÚD Ô Á> Á BV > xω D. kï >Vº\ º>k z cıá\bu k VÔ 5 ]\V D m[a ºkı \V? (3:1ä21) Ô^ º V>Vkm, \uÿ VÚkÏ >kæ ÿƒf> Ωl V_ m[auæ Ú [SÏÔ V? ΩÿB[ V_, Ô^ º tbvs[ ÿ ÚD Ô Á> Á BV > xω D. kï >Vº\ º>k z cıá\bu k VÔ V]ÚÕmD, cıá\bu ÂV Ω[ ŒÚ z]bvô ÕÂV Ω[*m º>k[ ÿôvı kõ>

Chi tiết hơn

IntroPDE.dvi

IntroPDE.dvi ½º ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ò Ø ÓÒ ½º½º ÍÒ ÕÙ Ø ÓÒ ÙÜ Ö Ú Ô ÖØ ÐРȵ Ø ÙÒ ÕÙ Ø ÓÒ ÑÔÐ ÕÙ ÒØ ÙÒ ÓÒØ ÓÒ ÒÓÒÒÙ u : R Ó R d Ø ÙÒ ÓÙÚ ÖØ Ñ Ò ÓÒ d Ø Ö Ú º Ò ³ ÙØÖ ÑÓØ Ð ÔÖÓ Ð Ñ Ð ÔÐÙ Ò Ö Ð Ð Ø ÓÖ ÕÙ Ø ÓÒ ÙÜ Ö Ú Ô ÖØ ÐÐ Ø

Chi tiết hơn

TS_DS3_ Correction.dvi

TS_DS3_ Correction.dvi Ü Ö ½ Ä ÓÒØ ÓÒ ÜÔÓÒ ÒØ ÐÐ ËÓ Ø f Ð ÓÒØ ÓÒ Ö Ú Ð Ò ÙÖ Ð³ ÒØ ÖÚ ÐÐ ]0 ; + [ Ô Ö f(x) = x + x º ½º ØÙ ³ÙÒ ÓÒØ ÓÒ ÙÜ Ð Ö µ x x2 e x = 0 Ô Ö ÖÓ Ò ÓÑÔ Ö ÓÒ x + ex = + x + x2 = + } ÓÒ g(x) = + º x + g(x) = x

Chi tiết hơn

saranaagatigadyam.dvi

saranaagatigadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

oktv0809_mat3_donto_fellap_javut

oktv0809_mat3_donto_fellap_javut ÇÖ Þ Ó Ã Þ Ô ÓÐ Ì ÒÙÐÑ ÒÝ Î Ö ÒÝ ¾¼¼ ¾¼¼ ¹ Ø Ò Ú Å Ì Å ÌÁà ÁÁÁº Ø Ö ÒØ ÑÒ Þ ÙÑÓ Ô Ð Ñ Ø Ñ Ø Ó ÞØ ÐÝ Ö Þ Ö ÓÒØÓ ØÙ Ò Ú Ð ½º ÓÐ ÓÞ ØÓÒ Ò Ñ Þ ÐØ ÒØ ØÒ Ú Ö ÒÝÞ Ò Ú Øº Óй ÓÞ ÓÖ Ò Ð ÞÒ ÐØ Ñ Ò Ò Ô Ô ÖÐ ÔÖ Ö

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Thái Nguyên - lần 2 Câu 1: Hai nguồn sóng kết hợp A, B trên

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Thái Nguyên - lần 2 Câu 1: Hai nguồn sóng kết hợp A, B trên Đề thi thử THPT QG THPT huyên Thái Nguyên - lần âu : Hai nguồn sóng kết hợp A, B trên mặt thoáng chất lỏng dao động theo phương trình u u 4cos( πt) mm.. oi biên độ sóng không đổi, tốc độ sóng v=5cm/s.

Chi tiết hơn

Agricultural 5_1.pdf

Agricultural 5_1.pdf ÌÍ Ã ª ø ± ª À ø ªÆ Æø ª ±Æµ ƪ ª ± ÆÆ ø ªº ø Æ Æª ø ßÊ ª ø ª ± ª ±Æ Û ø Æ º Æ Ô ŸÚ Ú fiø ø Ù ÕÚ ø Ø ø ªÙ Ú Ÿø ªÆø Ù ÕÚ ±Æ ø Ù Ú Œø ø º Ú ø ˆ flæ Æø à ª ±æ ª ª ± ª ø ªÆ ± ª ø ø ª ª ø øæ ß ± ÆÆ ø ªº ø Æ

Chi tiết hơn

Tenta1Losning.dvi

Tenta1Losning.dvi ËØÓ ÓÐÑ ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ò Ö Ø Ó ËÝ Ø ÑÚ Ø Ò Ô ÂÓ Ò Ò Ö ÓÒ Ì ÒØ Ñ Ò Å Ø Ñ Ø ÁËÃ Ö Ø Å Ø Ñ Ø ¾¼½¾¹¼ ¹½ Ä Ò Ò Ö Ð º ½º µ Ö Ò ( 7 5) º ( ) 7 7 6 5 4 3 = 5 5 4 3 2 1 = 7 6 = 7 3 = 21. 2 µ Ö Ò {1,2,3,4}

Chi tiết hơn

ĐỀ NGHỊ 1: Thời gian: 90 phút

ĐỀ NGHỊ 1: Thời gian: 90 phút SỞ GD & ĐT TP HỒ CHÍ MIH GIẢI CHI TIẾT ĐỀ LUYỆ THI THPT QUỐC GIA Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 5 phút Câu 1: Giới hạn quang điện của Cs là 66. Công thoát của Cs bằng A.,7 ev. B.,1 ev. C. 1,5 ev. D.

Chi tiết hơn

ds1.dvi

ds1.dvi ÚÓ Ö ËÙÖÚ ÐÐ ½ ÙÖ ½ ÙÖ ¼ Ò ÐÙÐ ØÖ µ Ü Ö ½ ÔÓ ÒØ µ ½º ÍÒ Ò Ö Ñ ÒØ Ä Ö Ñ Ø ÓÒÒ Ø ØÖ Ò Ø º Ä ØÖÓ ÕÙ Ø ÓÒ Ù Ú ÒØ ÓÒØ Ò Ô Ò ÒØ º µ ØÙ Ö Ð Ò Q 1 (x) = x2 +2x+4 x 2 +2x+2 µ ØÙ Ö Ð Ò Q 2 (x) = 3 Q 1 (x) µ Ò Ù

Chi tiết hơn

Matrices.dvi

Matrices.dvi ÍÁÄÄ ³ Ê Á Ë Æ ½ Å ÌÊÁ Ë ÐÙÐ Ñ ØÖ Ð Ü Ö ½ 1 2 2 3 Ø B = ½º ÐÙÐ Ö A B Ø B Aº 1 3 5 1 ¾º ÅÓÒØÖ Ö ÕÙ A Ø B ÓÒØ ÒÚ Ö Ð Ø ÐÙÐ Ö Ð ÙÖ ÒÚ Ö º º ÅÓÒØÖ Ö ÕÙ AB Ø BA ÓÒØ ÒÚ Ö Ð Ø ÐÙÐ Ö Ð ÙÖ ÒÚ Ö º º Î Ö Ö Ð ÓÖÑÙÐ

Chi tiết hơn

L01 El God

L01 El God _ ( El): ""º>k['' ÁwB _Èm A]B u V Ω_ ŒÚ sºƒ > Ï >D ÿôvıω V> \M> _Èm ÿ>ftô mk ÿ BÁ ÔVı m tô D ÔΩ \VzD. \uæd, ºk>VÔ\D Àk Ôk \VÔ ø> ^ m [ Á> ŒÚkÏ ÔkM ÁÔl_, ÿ>ftô ][ Õ> ŒÚ ÿ BÚD _Èm skˆ AD z VÔ >Mfl E AÁ B>VÔfl

Chi tiết hơn

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 đề thi thử THPT quốc gi 8 môn Toán Ngọc Huyền LB fcebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 9 - THPT THĂNG LONG HN LẦN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 8 Ngọc Huyền LB sưu tầm và giới thiệu Môn: Toán Thời gin m bài: 9

Chi tiết hơn

Ôn tập Toán 7 học kỳ II (Phần bài tập)

Ôn tập Toán 7  học kỳ II (Phần bài tập) Ôn tập Toán 7 học kỳ II (Phần bài tập) A) THỐNG KÊ Câu 1) Theo dõi điểm kiểm tra miệng môn Toán của học sinh lớp 7A tại một trường THCS sau một năm học, người ta lập được bảng sau: Điểm số Tần số 0 2 5

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gin làm ài: 9 phút (Đề thi gồm 6 trng) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số áo dnh: Câu : Cho

Chi tiết hơn

Microsoft Word Pongal Bonus GO Ms No.5 Finance _Allowance_ dated Tamil - Final

Microsoft Word Pongal Bonus GO Ms No.5 Finance _Allowance_ dated Tamil - Final தம ந அர 2019 க ய த ட ந த (ப க ) ற அரச ண எ.5, ந : 08-01-2019. (வ ள ப, ம கழ -24, த வ வ ஆ 2049) க ம க ஊத ய 2017-2018-ஆ கண ஆ த க ல க ம க ஊத ய ம ச ற த க ல க ம க ஊத ய வழ த ஒ பள - ஆ ணக - வள ய ட ப க றன. Ã tutdt

Chi tiết hơn

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Giá trị của x th

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Giá trị của x th Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm 015-016 Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài : Vượt chướng ngại vật Câu.1: Giá trị của x thỏa mãn: (5x - )(3x + 1) + (7-15x)(x + 3) = -0 là: A. x =

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ¾ ¾ ÊÊ Ì ÎÓ ÙÒ Ð Ø Ô Ø Ø ÖÖ ÙÖ ØÝÔÓ ÕÙ ÓÒØ Ð Ò ÚÓ ÒÓØ ÓÙÖ º Ô ØÖ ½ Ô ØÖ ½ ¹ È ½½ ¹ 2 Ñ Ò Ö 2 Ñ Ð Ò ÓÒ ÚÖ Ø Ð Ö

ÁÊÇ Á Ì ¾ ¾ ÊÊ Ì ÎÓ ÙÒ Ð Ø Ô Ø Ø ÖÖ ÙÖ ØÝÔÓ ÕÙ ÓÒØ Ð Ò ÚÓ ÒÓØ ÓÙÖ º Ô ØÖ ½ Ô ØÖ ½ ¹ È ½½ ¹ 2 Ñ Ò Ö 2 Ñ Ð Ò ÓÒ ÚÖ Ø Ð Ö ÁÊÇ Á Ì ¾ ¾ ÊÊ Ì ÎÓ ÙÒ Ð Ø Ô Ø Ø ÖÖ ÙÖ ØÝÔÓ ÕÙ ÓÒØ Ð Ò ÚÓ ÒÓØ ÓÙÖ º Ô ØÖ ½ Ô ØÖ ½ ¹ È ½½ ¹ 2 Ñ Ò Ö 2 Ñ Ð Ò ÓÒ ÚÖ Ø Ð Ö 403000 0.097.403 0 6.97 0 Ô ØÖ ½ ¹ È ½ ¹ 5 Ñ Ð Ò º ÇÒ ÚÖ Ø Ð Ö Q = π π = 0.002644...

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ½¾½ Å Æ ÁÆ Ä Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؽ¾½» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº

ÁÊÇ Á Ì ½¾½ Å Æ ÁÆ Ä Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؽ¾½» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÊÇ Á Ì ½¾½ Å Æ Ä Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؽ¾½» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ¾»¼»¾¼¼ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÁ º º º

Chi tiết hơn

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М.

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М. Òåñò ¹3 Âàðèàíò 1 ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÏÐßÌÛÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ 1 Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå. 1. Äâå ïðÿ ìûå â ïðî ñòðà íñòâå íà çû âà þò ñÿ ïà ðàë ëåëü íû - ìè, åñëè îíè ëå æàò â îä íîé ïëîñ êîñ òè è íå ïå ðå ñå êà

Chi tiết hơn

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия)

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия) ß2. ÂÓ apple ÙË ÂÒÍÓ ÔÓÎÓÊÂÌË apple ÚÓ ÒÍ ˇ Ó Î ÒÚ Ó apple ÁÓ Ì 1934., Ó ÚÓ- Ó ÔÂappleËÓ Ó Î ÒÚ Ì Á Î Ò Íapple ÂÏ,  ÒÓÒÚ ıó- ËÎ ÕÂÏÂˆÍ ˇ ÚÓÌÓÏÌ ˇ (Ò ÏÓÛÔapple ΡÂÏ ˇ) appleâò- ÔÛ ÎËÍ. Ì ÒÚÓˇ  appleâïˇ

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 89 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 89 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 89 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi Câu Cho hàm số y = x x x + 8 Trong các

Chi tiết hơn BỘ 15 ĐỀ THI HK TOÁN LỚP 7 (014-015) ĐỀ SỐ 1: QUẬN 1 (014-015) Bài 1: ( điểm) Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ II môn toán của học sinh lớp 7A, người điều tra có kết quả sau: 6 9 8 7 7 10 5 8 10 6 7 8

Chi tiết hơn

internet.dvi

internet.dvi ½ ÝÐ Ò Ö Ú Ð ÒØ ÙÒ Ô ÒØ Ì ÓÖ Ñ Ò Ö ÙÜ ÝÒ Ñ ÕÙ ÍÒ ÝÐ Ò Ö C ÔÐ Ò Ø ÓÑÓ Ò Ö ÝÓÒ R Ø Ñ m ÖÓÙÐ Ò Ð Ö ÙÖ ÙÒ ÙÖ ÔÐ Ò ÒÐ Ò ³ÙÒ Ò Ð α Ô Ö Ö ÔÔÓÖØ Ù ÔÐ Ò ÓÖ ÞÓÒØ Ðº ÇÒ ÒÓØ ω(t) Ú Ø Ò ÙÐ Ö ÖÓØ Ø ÓÒ Ò Ø ÒØ Ò Ø v (t)

Chi tiết hơn

iii08.dvi

iii08.dvi Fº OK = OK FK/FK = KL/K L O º F T ¹ KLM TK = TL = TM ¹ ý ¹ ½½ºº ¹ º ¹ º ½¼º þ ¹ ¹ ¹ º ¹ 6 º º ¹ º ¹ º ¹ º ¹ ¹ º º µ ÁÁÁ¹ þ ÁÎ üü ÁÎ þ T C T F C TT O ¹ º C TT T (KLM)º TK TL TM º TK = TL TM º = º ½¼ ü þ

Chi tiết hơn

LineareGleichungen.dvi

LineareGleichungen.dvi Ä Ò Ö Ð ÙÒ Ò Ò ÞÛ Î Ö Ð Ò ½º Ð ÒÔ Ö Ò ÖÔÖ Û Ð Ö ÓÐ Ò Ò Ð ÒÔ Ö ( ) Ò Ð ÙÒ Ö ÐÐ Ò µ = 0 Ð ÒÔ Ö (0 ) ( ) (4 ) ( 4) µ 4 +5 = 0 Ð ÒÔ Ö (0 5) ( ) ( 7) ( ) µ = (0 ) Ð ÒÔ Ö ( ) (4 ) ( 4) ¾º Ð ÒÔ Ö Ù Ø Ò Ú Ö Ð

Chi tiết hơn

ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ¹ Ò ÖÓØ Å̽ ¹ ÖÓÙÔ» ¾¼¼ ¹¾¼½¼ ÓÖÖ Ð³ Ü Ñ Ò Ù 8 ÒÚ Ö ¾¼½¼ ËÙ Ø Ù ÖÓÙÔ ÓÙÖ Ô Ö º À Ð Ò Ì Ô Ö Âº ÖØ Áº à ÖÖÓ٠º ËÓ Ö Ø Åº ËØ ÒÓÒµ ÙÖ ÙÖ º Ä

ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ¹ Ò ÖÓØ Å̽ ¹ ÖÓÙÔ» ¾¼¼ ¹¾¼½¼ ÓÖÖ Ð³ Ü Ñ Ò Ù 8 ÒÚ Ö ¾¼½¼ ËÙ Ø Ù ÖÓÙÔ ÓÙÖ Ô Ö º À Ð Ò Ì Ô Ö Âº ÖØ Áº à ÖÖÓ٠º ËÓ Ö Ø Åº ËØ ÒÓÒµ ÙÖ ÙÖ º Ä ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ¹ Ò ÖÓØ Å̽ ¹ ÖÓÙÔ» ¾¼¼ ¹¾¼½¼ ÓÖÖ Ð³ Ü Ñ Ò Ù 8 ÒÚ Ö ¾¼½¼ ËÙ Ø Ù ÖÓÙÔ ÓÙÖ Ô Ö º À Ð Ò Ì Ô Ö Âº ÖØ Áº à ÖÖÓ٠º ËÓ Ö Ø Åº ËØ ÒÓÒµ ÙÖ ÙÖ º Ä ÓÙÑ ÒØ ÓÒØ ÒØ Ö Ø Ø Ð Ô ÓÒ ÔÓÖØ Ð Ø ÐÙÐ ØÖ ÓÒØ ÒØ

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn