Microsoft Word - Technofirst doc

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - Technofirst doc"

Bản ghi

1 fkp`ofmqflk^rj^o`ebif_ob aûbrolkbuqm^ofp iénp~çºíommp molpmb`qrppfjmifcf sáë~çéä~`çããáëëáçåçéëlé ê~íáçåëçé_çìêëé bå ~ééäáå~íáçå ÇÉë ~êíáåäéë i QNOJN Éí i SONJU Çì `ççé jçå í~áêé Éí cáå~ååáéêi ä~ `çããáëëáçå ÇÉë lé ê~íáçåë ÇÉ _çìêëé ~ ~ééçë ëìê äé éê ëéåí mêçëééåíìë páãéäáñá äé sáë~ kømpjtqv Éå Ç~íÉ Çì T ~çºí OMMPI ÅçåÑçêã ãéåí ~ìñ ÇáëéçëáíáçåëÇÉëçåê ÖäÉãÉåíåøVUJMUK`ÉéêçëéÉÅíìë~ í í~ääáé~êäû ãéííéìêéíéåö~öéä~êéëéçåë~äáäáí ÇÉëëÉë ëáöå~í~áêéëk ié îáë~ åûáãéäáèìé åá ~ééêçä~íáçå ÇÉ äûçééçêíìåáí ÇÉ äûçé ê~íáçå åá ~ìíüéåíáñáå~íáçå ÇÉë ä ãéåíë Åçãéí~ÄäÉëÉíÑáå~åÅáÉêëéê ëéåí ëkfä~ í ~ííêáäì ~éê ëéñ~ãéåçéä~ééêíáåéååééíçéä~åçü êéååéçéäûáåñçêã~íáçå Ççåå ÉÇ~åëä~éÉêëéÉÅíáîÉÇÉäÛçé ê~íáçåéêçéçë É~ìñáåîÉëíáëëÉìêëK ^îéêíáëëéãéåí Âi~`çããáëëáçåÇÉëlé ê~íáçåëçé_çìêëé~ííáêéäû~ííéåíáçåçìéìääáåëìêäéë ä ãéåíëëìáî~åíëw JiÉëíáíêÉëÑ~áë~åíäÛçÄàÉíÇÉä~éê ëéåíéçé ê~íáçååéëéêçåíé~ë~çãáë~ìñå ÖçÅá~íáçåëëìêìåã~êÅÜ ê ÖäÉãÉåí Éí åéä å ÑáÅáÉêçåíÇçåÅé~ëÇÉëÖ~ê~åíáÉëÅçêêÉëéçåÇ~åíÉëK JiÛ îçäìíáçåéê îáëáçååéääéçìåüáññêéçû~ññ~áêéëéíçìê ëìäí~íåéíèìáñáöìêé~ìé~ê~öê~éüéqkqkoçìéê ëéåíéêçëééåíìëk i~ ëçåá í éê îçáí éçìê OMMR ìå ÅÜáÑÑêÉ ÇÛ~ÑÑ~áêÉë ÇÉ SITj EÅçåíêÉ NIOj Éå OMMOF Éí ìå ê ëìäí~í åéí ÇÉ VOM MMM EÅçåíêÉNNMMM ÉåOMMOFXäÉí~ìñÇÉã~êÖÉÄêìíÉëìêéêçÇìáíèìáÑáÖìêÉÇ~åëäÉëÅçãéíÉëéê îáëáçååéäëëìêä~é êáççé OMMPJOMMQëÛ ä îé SSINBEÅçåíêÉPNBÉåOMMOFK J pû~öáëë~åí ÇÉë ÅçãéíÉë Éí Ççåå Éë éê îáëáçååéäë êéä~íáñë ~ìñ ÉñÉêÅáÅÉë OMMPI OMMQ Éí OMMRI äé `çããáëë~áêé ~ìñ `çãéíéë ~ éê Åáë èìûáä åû í~áí é~ë Éå ãéëìêé ÇÉ ëé éêçåçååéê ëìê äéë ÜóéçíÜ ëéëi åá ëìê äû~ëëìê~ååé ÇÉ äéìê ê ~äáë~íáçåw Âbå ê~áëçå Çì ÅçåíÉñíÉ é~êíáåìäáéêi ë~îçáê ìåé ëçåá í ÉñÉê ~åí ìåé ~Åíáîáí ëìê ÇÉë ã~êåü ë äá ë ~ì ä~ååéãéåíçéåçìîé~ìñéêççìáíëéçìêä~èìéääéäéëê Ñ êéååéëüáëíçêáèìéëëçåíáåéñáëí~åíéëiàéåéëìáëé~ëéåãéëìêéçé ãééêçåçååéêëìêäéëüóéçíü ëéëìíáäáë ÉëIåáëìêäÛ~ëëìê~åÅÉÇÉäÉìêê ~äáë~íáçåêk JiÉëÇáñéêÉãáÉêëÅäáÉåíëÇÉä~ëçÅá í çåíêééê ëéåí ÉåOMMOéäìëÇÉUMBÇìÅÜáÑÑêÉÇÛ~ÑÑ~áêÉëKÊ i~åçíáåéä Ö~äÉÇÛ^ÇãáëëáçåÉëíéìÄäá É~ì_^ilÇìPMàìáääÉíOMMP

2 pljj^fob iééä~åçéåéççåìãéåíêéëééåíéäûçêçêéçìëåü ã~çéäûáåëíêìåíáçåçéç ÅÉãÄêÉOMMNéêáëÉÉå~ééäáÅ~íáçå Çìê ÖäÉãÉåíVUJMUêÉä~íáÑ äûçññêé~ìéìääáåçûáåëíêìãéåíëñáå~ååáéêëiãççáñá ÉÉåã~áOMMPK `e^mfqobnjobpmlkp^_ibparmolpmb`qrp Q NKNKobpmlkp^_ibabqb`eklcfopq ^ppro^kqi^obpmlkp^_fifqbarmolpmb`qrppfjmifcfb Q NKOK^qqbpq^qflkarobpmlkp^_ibarmolpmb`qrppfjmifcfb Q NKPKobpmlkp^_ibpar`lkqolibabp`ljmqbp Q NKQK^sfpar`ljjfpp^fob^ru`ljmqbpproi^pfk`bofqbabpfkcloj^qflkpabk^qrob `ljmq^_ibpbqcfk^k`fbobarmolmpmb`qrppfjmifcfb Q NKRK^qqbpq^qflkabpfkqbojbaf^fobpcfk^k`fbop R NKSKobpmlkp^_ibabiÛfkcloj^qflk R `e^mfqobojfkp`ofmqflkproibj^o`ebif_obabs^ibropjl_fifbobp S OKNKobkpbfdkbjbkqpobi^qfcp^iÛfkp`ofmqflkaÛ^`qflkploafk^fobp^rj^o`ebif_ob aûbrolkbuqm^ofpk S OKOKobkpbfdkbjbkqpobi^qfcp^i^`bppflkaÛfkpqorjbkqpcfk^k`fbop T OKPKobkpbfdkbjbkqpafsbopproiÛlccob NN OKQKobkpbfdkbjbkqpdbkbo^ruproibpfkpqorjbkqpcfk^k`fboplccboqp NO OKRKj^o`ebabpfkpqorjbkqpcfk^k`fbop NR OKSKqof_rk^ru`ljmbqbkqpbk`^pabifqfdb NR `e^mfqobpjobkpbfdkbjbkqpab`^o^`qbobdbkbo^i`lk`bok^kq iûbjbqqbrobqib`^mfq^i NS PKNKobkpbfdkbjbkqpab`^o^`qbobdbkbo^i`lk`bok^kqqb`eklcfopq NS PKOKobkpbfdkbjbkqpab`^o^`qbobdbkbo^i`lk`bok^kqib`^mfq^i NU PKPKobkpbfdkbjbkqpproib`^mfq^i NU PKQKobm^oqfqflkar`^mfq^ipl`f^ibqabpaolfqpabslqb NU PKRK^mm^oqbk^k`babiÛbjbqqbro^rkdolrmb NV PKSKafsfabkabp NV PKTKj^o`ebabpfkpqorjbkqpcfk^k`fbopabqb`eklcfopq NV PKUKobkpbfdkbjbkqp`ljmibjbkq^fobp`lk`bok^kqiÛbjbqqbrobqib`^mfq^i NV `e^mfqobqjobkpbfdkbjbkqp`lk`bok^kqiû^`qfsfqb ON QKNKefpqlofnrb ON QKOKlod^kfdo^jjbclk`qflkkbi OO QKPKlod^kfdo^jjbgrofafnrb OO QKQKibp`efccobp`ibpabqb`eklcfopq OP QKRK^`qfsfqbpabqb`eklcfopq OQ QKSKi^`ifbkqbibabqb`eklcfopq PM QKTKibpclrokfppbrop PN QKUKfksbpqfppbjbkqp PO QKVKm^oqbk^of^qp PO QKNMKibj^o`eb PO QKNNKibp^qlrqpabqb`eklcfopq PQ QKNOKlod^kfp^qflkbqjlvbkpabqb`eklcfopq PR QKNPKc^`qbropabofpnrbp PT `e^mfqobrjm^qofjlfkbipfqr^qflkcfk^k`fbobiobpriq^qp PV RKNK`ljmqbppl`f^ru^rPNLNOLOMMOIPNLNOLOMMNbqPNLNOLOMMM QM RKOK`ljmqbpmobsfpflkkbip^rPNab`bj_obOMMPIOMMQbqOMMR RU O

3 `e^mfqobsjlod^kbpaû^ajfkfpqo^qflkbqabafob`qflk SU SKNK`lkpbfiaÛ^ajfkfpqo^qflk SU SKOKafob`qflk SU SKPKobjrkbo^qflkabpj^ka^q^fobppl`f^ru SV SKQKfkqbobqpabpafofdb^kqpa^kpib`^mfq^iabiÛbjjbqqbroIa^kp`birfaÛrkbpl`fbqb nrfbkabqfbkqib`lkqolibia^kp`birfaûrkbcfif^ibabiûbjbqqbrolr `ebwrk`ifbkqlrrkclrokfppbropfdkfcf`^qfcabiûbjbqqbro SV SKRKmobqpbqd^o^kqfbp^``loabpm^oi^pl`fbqbbkc^sbroabpafofdb^kqp SV SKSKlmqflkp^qqof_rbbpbqbubo`bbp`lk`bok^kqibpj^k^a^q^fobppl`f^rubqibpp^i^ofbp SV SKTKfkqbobppbjbkqarmboplkkbi SV SKUKifbkpbkqobqb`eklcfopq bqaû^rqobppl`fbqbpnrfirfpbo^fbkqifbbp sf^pbp^ajfkfpqo^qbroplrafofdb^kqp SV `e^mfqobtjbslirqflkob`bkqbbqmbopmb`qfsbpaû^sbkfo TM ^kkbub TKNKo^mmbiabp`efccobp`ibp TM TKOKi^pqo^qbdfbab`olfpp^k`babqb`eklcfopq TM TKPKbslirqflkabpbccb`qcp TN o^mmloqar`ljjfpp^fob^ru`ljmqbpproiû^rdjbkq^qflkab`^mfq^i ^sb`prmmobppflkaraolfqmobcbobkqfbiabplrp`ofmqflk TO P

4 `e^mfqobn obpmlkp^_ibparmolpmb`qrp NKNKobpmlkp^_ibabqb`eklcfopq ^ppro^kqi^obpmlkp^_fifqbarmolpmb`qrppfjmifcfbk jçåëáéìê`üêáëíá~å`^ojb mê ëáçéåíçì`çåëéáäçû^çãáåáëíê~íáçå NKOK^qqbpq^qflkarobpmlkp^_ibarmolpmb`qrppfjmifcfb Â^ã~Åçåå~áëë~åÅÉIäÉëÇçåå ÉëÇìéê ëéåíéêçëééåíìëëçåíåçåñçêãéë ä~ê ~äáí XÉääÉëÅçãéêÉååÉåí íçìíéë äéë áåñçêã~íáçåë å ÅÉëë~áêÉë ~ìñ áåîéëíáëëéìêë éçìê ÑçåÇÉê äéìê àìöéãéåí ëìê äé é~íêáãçáåéi äû~åíáîáí I ä~ ëáíì~íáçå Ñáå~åÅá êéi äéë ê ëìäí~íë Éí äéë ééêëééåíáîéë ÇÉ ä~ ëçåá í ~áåëá èìé ëìê äéëçêçáíë ~íí~åü ë~ìñíáíêéëçññéêíëkbääéëåéåçãéêéååéåíé~ëçûçãáëëáçåçéå~íìêé Éå~äí êéêä~éçêí ÉKi~ëçÅá í ëûéåö~öé åé é~ë ëáöåéê ÇÉ Åçåíê~í ÇÉ äáèìáçáí I ÇÉ íéåìé ÇÉ ã~êåü åá áåíéêîéåáê ÇáêÉÅíÉãÉåí ëìê äé Åçìêë ÇÉ ëéë éêçéêéë íáíêéëi ÅçåÑçêã ãéåí äû~êíáåäé ik OORJOMV Éí ëìáî~åíë Çì `ççé ÇÉ ÅçããÉêÅÉ èìá ê ëéêîéåéëçé ê~íáçåëéçìêäéëëçåá í ëåçí Éëëìêìåã~êÅÜ ê ÖäÉãÉåí KÊK c~áí ^ìä~öåéiäét~çºíommp `Üêáëíá~å`^ojb mê ëáçéåíçì`çåëéáäçû^çãáåáëíê~íáçå NKPKobpmlkp^_ibpar`lkqolibabp`ljmqbp `çããáëë~áêé~ìñåçãéíéëíáíìä~áêé cê Ç êáå_fq_liiççãáåáäá Q~îÉåìÉeçÅÜÉTRMMUm~êáëIåçãã äéoq~îêáäommpiéçìêìåéé êáççéçés ÉñÉêÅáÅÉë Éí àìëèìû äû~ëëéãää É Ö å ê~äé èìá ~ééêçìîéê~ äéë ÅçãéíÉë Åäçë äé PN Ç ÅÉãÄêÉ OMMUI Éå êéãéä~åéãéåíçéjçåëáéìê`^p^iq^ççåíäéã~åç~í~êêáî~áí Éñéáê~íáçåK `çããáëë~áêé~ìñåçãéíéëëìééä ~åí `Ü~êäÉëwbk^qvIÇçãáÅáäá NUêìÉp~áåímä~ÅáÇÉTRMMSm~êáëIåçãã äéoq~îêáäommpiéçìêìåéé êáççéçés ÉñÉêÅáÅÉë Éí àìëèìû äû~ëëéãää É Ö å ê~äé èìá ~ééêçìîéê~ äéë ÅçãéíÉë Åäçë äé PN Ç ÅÉãÄêÉ OMMUI Éå êéãéä~åéãéåíçéjçåëáéìêob`eççåíäéã~åç~í~êêáî~áí Éñéáê~íáçåK NKQK ^sfp ar `ljjfpp^fob ^ru `ljmqbp pro i^ pfk`bofqb abp fkcloj^qflkp ab k^qrob `ljmq^_ibbqcfk^k`fbobarmolpmb`qrppfjmifcfb bå ã~ èì~äáí ÇÉ Åçããáëë~áêÉ ~ìñ ÅçãéíÉë ÇÉ ä~ ëçåá í ~åçåóãé qéåüåçcáêëí Éí Éå ~ééäáå~íáçå Çì ê ÖäÉãÉåí`l_VUJMUIàÛ~áéêçÅ Ç ÅçåÑçêã ãéåí~ìñåçêãéëéêçñéëëáçååéääéë~ééäáå~ääéëéåcê~ååéi ä~ î êáñáå~íáçåçéëáåñçêã~íáçåëéçêí~åíëìêä~ëáíì~íáçåñáå~ååá êééíäéëåçãéíéëüáëíçêáèìéëççåå ëç~åëäé éê ëéåíéêçëééåíìë í~ääá äûçåå~ëáçåçéäûáåëåêáéíáçåçéëíáíêéëçéä~ëçåá í ä~åçíéçìj~êåü iáäêé ÇÛbìêçåÉñím~êáëK `É éêçëééåíìë ~ í í~ääá ëçìë ä~ êéëéçåë~äáäáí ÇÉ jçåëáéìê `Üêáëíá~å `^ojbi mê ëáçéåí Çì ÅçåëÉáä ÇD~Çãáåáëíê~íáçåÇÉqÉÅÜåçcáêëí KfäãÛ~éé~êíáÉåíÇD ãéííêéìå~îáëëìêä~ëáåå êáí ÇÉëáåÑçêã~íáçåëèìDáä ÅçåíáÉåíéçêí~åíëìêä~ëáíì~íáçåÑáå~åÅá êééíäéëåçãéíéëk jéë ÇáäáÖÉåÅÉë çåí Åçåëáëí I ÅçåÑçêã ãéåí ~ìñ åçêãéë éêçñéëëáçååéääéë ~ééäáå~ääéë Éå cê~ååéi ~ééê ÅáÉê ä~ ëáåå êáí ÇÉë áåñçêã~íáçåë éçêí~åí ëìê ä~ ëáíì~íáçå Ñáå~åÅá êé Éí äéë ÅçãéíÉëI î êáñáéê äéìê ÅçåÅçêÇ~åÅÉ~îÉÅäÉëÅçãéíÉë~ó~åíÑ~áíäDçÄàÉíÇDìåê~ééçêíKbääÉëçåí Ö~äÉãÉåíÅçåëáëí äáêéäéë~ìíêéë áåñçêã~íáçåëåçåíéåìéëç~åëäééêçëééåíìëi~ñáåçdáçéåíáñáéêäéå~ë ÅÜ ~åíäéëáååçü êéååéëëáöåáñáå~íáîéë ~îéå äéë áåñçêã~íáçåë éçêí~åí ëìê ä~ ëáíì~íáçå Ñáå~åÅá êé Éí äéë ÅçãéíÉëI Éí ÇÉ ëáöå~äéê äéë áåñçêã~íáçåë ã~åáñéëíéãéåíéêêçå ÉëèìÉàÛ~ìê~áêÉäÉî ëìêä~ä~ëéçéã~åçåå~áëë~ååéö å ê~äéçéä~ëçåá í I~ÅèìáëÉ Ç~åëäÉÅ~ÇêÉÇÉã~ãáëëáçåK iéëåçãéíéë~ååìéäëéçìêäéëéñéêåáåéëåäçëäépnç ÅÉãÄêÉOMMOIPNÇ ÅÉãÄêÉOMMNÉíPNÇ ÅÉãÄêÉOMMMI çåí Ñ~áí äûçäàéí ÇÛìå ~ìçáí é~ê äéë ëçáåë ÇÉ jçåëáéìê `^p^iq^i ëéäçå äéë åçêãéë éêçñéëëáçååéääéë ~ééäáå~ääéëéåcê~ååéiéíçåí í ÅÉêíáÑá ëë~åëê ëéêîéåáçäëéêî~íáçåk Q

5 pìêä~ä~ëéçéåéëçáäáöéååéëiàéåû~áé~ëçûçäëéêî~íáçå ÑçêãìäÉêëìêä~ëáåÅ êáí ÇÉëáåÑçêã~íáçåëéçêí~åí ëìêä~ëáíì~íáçåñáå~ååá êééíäéëåçãéíéëiéê ëéåí ëç~åëåééêçëééåíìë í~ääá äûçåå~ëáçåçéäûçé ê~íáçå Éåîáë~Ö ÉK iéë~ìíêéëáåñçêã~íáçåëéê ëéåí Éë~ééÉääÉåíÇÉã~é~êíäÛçÄëÉêî~íáçåëìáî~åíÉW Éå ê~áëçå Çì ÅçåíÉñíÉ é~êíáåìäáéêi ë~îçáê ìåé ëçåá í ÉñÉê ~åí ìåé ~Åíáîáí ëìê ÇÉë ã~êåü ë äá ë ~ì ä~ååéãéåíçéåçìîé~ìñéêççìáíëéçìêä~èìéääéäéëê Ñ êéååéëüáëíçêáèìéëëçåíáåéñáëí~åíéëiàéåéëìáëé~ë ÉåãÉëìêÉÇÉãÉéêçåçåÅÉêëìêäÉëÜóéçíÜ ëéëìíáäáë ÉëIåáëìêäÛ~ëëìê~åÅÉÇÉäÉìêê ~äáë~íáçåiéçìêäéë ÅçãéíÉëÉíÇçåå Éëéê îáëáçååéäëêéä~íáñë~ìñéñéêåáåéëommpéíommqéíommriñáöìê~åí~ìåü~éáíêérkokçì éê ëéåíéêçëééåíìëk m~êáëiäét~çºíommp ié`çããáëë~áêé~ìñåçãéíéë cê Ç êáå_fq_li NKRK^qqbpq^qflkabpfkqbojbaf^fobpcfk^k`fbop brolmbcfk^k`bbqfkarpqofbåçåñáêãé~îçáêéññéåíì IÉåîìÉÇÉäÛáåëÅêáéíáçåÇÉëíáíêÉëÇÉä~ëçÅá í qb`eklcfopq ~ìj~êåü iáäêéçûbrolkbuqm~êáëiäéëçáäáöéååéëéêçñéëëáçååéääéëçûìë~öék `Éë ÇáäáÖÉåÅÉë çåí åçí~ããéåí éêáë ä~ ÑçêãÉ ÇÉ ä~ î êáñáå~íáçå ÇÉë ÇçÅìãÉåíë éêççìáíë é~ê ä~ ëçåá í qb`eklcfopq ~áåëá èìé ÇÛÉåíêÉíáÉåë ~îéå ÇÉë ãéãäêéë ÇÉ ä~ ÇáêÉÅíáçå Éí Çì ééêëçååéä ÇÉ qb`eklcfopq IÅçåÑçêã ãéåí~ìåççééêçñéëëáçååéä ä~äçê ÅçåàçáåíÉãÉåíé~êä~c Ç ê~íáçåä~åå~áêé Ñê~å ~áëééíäû^ëëçåá~íáçåñê~å ~áëéçéëéåíêééêáëéëçûáåîéëíáëëéãéåík brolmbcfk^k`bbqfkarpqofb~ííéëíéiåçåñçêã ãéåí~ìo ÖäÉãÉåí`l_åøVUJMUIèìÉäÉëÇáäáÖÉåÅÉë ~áåëá ~ÅÅçãéäáÉë åûçåí ê î ä Ç~åë äé ÅçåíÉåì Çì éêçëééåíìë ~ìåìåé áåéñ~åíáíìçé åá ~ìåìåé çãáëëáçå ëáöåáñáå~íáîéçéå~íìêé áåçìáêéäûáåîéëíáëëéìêéåéêêéìêçì Ñ~ìëëÉêëçåàìÖÉãÉåíK `ÉííÉ ~ííéëí~íáçå Éëí Ç äáîê É ëìê ä~ Ä~ëÉ ÇÉë ÇçÅìãÉåíë Éí êéåëéáöåéãéåíë Ñçìêåáë é~ê ä~ ëçåá í qb`eklcfopq brolmbcfk^k`bbqfkarpqofbiåéçéêåáéêäéë~ó~åíéê ëìã ëéñü~ìëíáñëiî êáçáèìéë ÉíëáåÅ êéëk `ÉííÉ~ííÉëí~íáçååÉÅçåëíáíìÉé~ëìåÉêÉÅçãã~åÇ~íáçåÇÛbrolmbcfk^k`bbqfkarpqofbÇÉëçìëÅêáêÉ ~ìñíáíêéëçéä~ëçåá í qb`eklcfopq IåáåÉë~ìê~áíëÉëìÄëíáíìÉê~ìñ~ìíêÉë~ííÉëí~íáçåëçìÇçÅìãÉåíë Ç äáîê ëé~êqb`eklcfopq ÉíLçìëÉëÅçããáëë~áêÉë~ìñÅçãéíÉëK c~áí m~êáëiäét~çºíommp brolmbcfk^k`bbqfkarpqofb jçåëáéìêgé~åqe^kk_bodbo aáêéåíéìêd å ê~ä^çàçáåí NKSKobpmlkp^_ibabiÛfkcloj^qflk jçåëáéìê`üêáëíá~å`^ojbi mê ëáçéåíçì`çåëéáäçû^çãáåáëíê~íáçå qéåüåçcáêëí QUI~îÉåìÉÇÉëqÉãéäáÉêëm~êÅÇÉk~éçääçå NPQMM^ìÄ~ÖåÉ cê~ååé q ä éüçåéw@ppqqonutnut q ä ÅçéáÉW@PPQQONUTPUT ÜííéWLLïïïKíÉÅÜåçÑáêëíKÑê bjã~áäwíéåüåçñ]íéåüåçñáêëíkåçã R

6 `e^mfqobo fkp`ofmqflkproibj^o`ebif_obabs^ibropjl_fifbobp OKNKobkpbfdkbjbkqpobi^qfcp^iÛfkp`ofmqflkproibj^o`ebif_obK OKNKNKk~íìêÉÇÉëíáíêÉëÇçåíäÛáåëÅêáéíáçåÉëíÇÉã~åÇ ÉK fäëû~öáíçû~åíáçåëçêçáå~áêéëiçéãæãéå~í ÖçêáÉIÉåíá êéãéåíäáä ê ÉëÉíéçêí~åíàçìáëë~åÅÉ~ìN Éê à~åîáéê OMMPK OKNKOKkçãÄêÉÇÉíáíêÉëÇçåíäÛáåëÅêáéíáçåÉëíÇÉã~åÇ ÉK fäéëíçéã~åç äûáåëåêáéíáçåçéopmmmm~åíáçåëçêçáå~áêéëéñáëí~åíéëk OKNKPKs~äÉìêåçãáå~äÉ `Éë~ÅíáçåëçåíìåÉî~äÉìêåçãáå~äÉNÉìêçÅÜ~ÅìåÉK OKNKQKcçêãÉ iéë~åíáçåëëçåíåçãáå~íáîéëéíëéêçåí~çãáëéë~ìñçé ê~íáçåëçûbrol`ib^o ÅçãéíÉêÇÉäÛáåëÅêáéíáçåK OKNKRKa~íÉÇÉàçìáëë~åÅÉ N Éê à~åîáéêommpk OKNKSKmçìêÅÉåí~ÖÉÉåÅ~éáí~äÉíÉåÇêçáíÇÉîçíÉ iéë~åíáçåëáåëåêáíéëêééê ëéåíéåínmmbçìå~éáí~äéíçéëçêçáíëçéîçíéçéä~ëçåá í K OKNKTKa~íÉÇÛáåëÅêáéíáçåëìêäÉj~êÅÜ iáäêé iénp~çºíommp OKNKUKiáÄÉää ÇÛáåëÅêáéíáçåëìêäÉj~êÅÜ iáäêé qéåüåçcáêëí `ççé^mbwppo_c~äêáå~íáçåçdáåëíêìãéåí~íáçåëåáéåíáñáèìééííéåüåáèìé `ççéfpfkwcommnmmmsqov OKNKVKbí~ÄäáëëÉãÉåíéê ëéåí~íéìê brolmbcfk^k`bbqfkarpqofb PTI~îÉåìÉÇÉë`Ü~ãéëJ äóë Éë TRMMUm~êáë qéäwmnkrpkvpktqkmm OKNKNMKjÉãÄêÉÇìã~êÅÜ brolmb cfk^k`b bq fkarpqofb íê~îéêë ëçå Ç é~êíéãéåí brolmb cfk^k`b bq fkarpqofb pb`rofqfbp PTI~îÉåìÉÇÉë`Ü~ãéëJ äóë Éë TRMMUm~êáë brolmbcfk^k`bbqfkarpqofbpb`rofqfbpåéåíê~äáëéê~äéëçêçêéëçû~åü~íéíäéëíê~åëãéííê~ bìêçåéñí m~êáëëéäçåäéå~äéåçêáéêéíäéëãçç~äáí ëéê Åáë ëç~åëäû~îáëèìáëéê~éìääá é~êbìêçåéñím~êáëk OKNKNNK_ìíÇÉäÛáåëÅêáéíáçåÉíÇÉä~ÅÉëëáçå iûçññêéçéåéëëáçåéëíê ~äáë ÉëìêäÛáåáíá~íáîÉÇÉë~Åíáçåå~áêÉëÇ~åëìåíêáéäÉÄìíW êéåñçêåéêä~åê ÇáÄáäáí ÇÉä~ëçÅá í ëìêëçåã~êåü Éå~ã äáçê~åíëçåéçìîçáêçéå ÖçÅá~íáçåX ~ÅÅêç íêééíçáîéêëáñáéêi íéêãéiäéëéçëëáäáäáí ëçéñáå~ååéãéåíx ~îçáê ìåé î~äçêáë~íáçå ~ì êéö~êç Çì ã~êåü ÄçìêëáÉê Éí ééêãéííêé äû~ååäáã~í~íáçå ÇÉ ä~ ëçåá í äûéåîáêçååéãéåíäçìêëáéêk iûáåëåêáéíáçå~ìj~êåü iáäêéåçåëíáíìééçìêäéëçáêáöé~åíëçéä~ëçåá í ìåé í~éééåîìéçûìåé~çãáëëáçå ìååçãé~êíáãéåíê ÖäÉãÉåí Ièìáéçìêê~áíÆíêÉëçääáÅáí Éìäí êáéìêéãéåík S

7 OKOobkpbfdkbjbkqpobi^qfcp^i^`bppflkaÛfkpqorjbkqpcfk^k`fbop OKOKNlêáÖáåÉÇÉëíáíêÉë OPMMM~ÅíáçåëçêÇáå~áêÉëIÇÛìåÉî~äÉìêåçãáå~äÉÇÉNÉìêçÅÜ~ÅìåÉIëçåíãáëÉë ä~çáëéçëáíáçåçìéìääáå ëéäçåä~éêçå ÇìêÉÇÉäÛlÑÑêÉ mêáñjáåáã~äñáñ ÉIÅçåÑçêã ãéåí~ìñ~êíáåäéëmnkoknnéímnkoknoçéëê ÖäÉë ÇÛçêÖ~åáë~íáçåÉíÇÉÑçåÅíáçååÉãÉåíÇÛbìêçåÉñím~êáëIëìêä~Ä~ëÉÇìéêáñÇ Ñáåá~ìé~ê~Öê~éÜÉÅáJÇÉëëçìëK idçêáöáåéçéëopmmm~åíáçåëãáëéë ä~çáëéçëáíáçåçìã~êåü ädçåå~ëáçåçéädáåëåêáéíáçåëéê~ä~ëìáî~åíéw `Éëëáçå ÇÉ OP MMM ~ÅíáçåëI ëçáí NMB Çì Å~éáí~ä Éí ÇÉë Çêçáíë ÇÉ îçíé ÇÉ qéåüåçcáêëí ~î~åíéí~éê ë áåëåêáéíáçåçéä~ëçåá í ëìêäéj~êåü iáäêéiãáë ä~çáëéçëáíáçåçìéìääáåé~êw JjçåëáÉìê`Üêáëíá~å`^ojb Ü~ìíÉìêÇÉOPMMM~Åíáçåë i~î~äçêáë~íáçåêéíéåìééçìêä~ëçåá í Ç~åëäÉÅ~ÇêÉÇÉä~éê ëéåíéçé ê~íáçåëìêä~ä~ëéçìéêáñé~ê~åíáçå Éåîáë~Ö EUITMÉìêçëFÉëíÇÉOMMNMMMÉìêçëK fäåûéëíéê îì~ìåìåéåä~ìëéçéëìê~ääçå~íáçåk iú~åíáçåå~áêé Å Ç~åí åûéåîáë~öé é~ë ä~ ê áåí Öê~íáçå Çì éêççìáí ÇÉë ÅÉëëáçåë Éå ÅçãéíÉ Åçìê~åí é~ê Åçåë èìéåíiäéëåçãéíéëéê îáëáçååéäëåéíáéååéåíé~ëåçãéíéçéåéëãçåí~åíëéíä~ëçåá í åéçáëéçëéê~ é~ëçéêéëëçìêåéëëìééä ãéåí~áêéëäá Éë ëçåáåëåêáéíáçåëìêäéj~êåü iáäêék OKOKOKjçÇ~äáí Çìé~áÉãÉåíÇìéêáñ iéë ãçç~äáí ë ÇÉ ê ÖäÉãÉåí ëçåí ÅÉääÉë Éå îáöìéìê ëìê äéj~êåü iáäêéçûbìêçåéñím~êáëeê ÖäÉãÉåí áãã Çá~íFK OKOKPKmêçÅ ÇìêÉÇÛáåëÅêáéíáçå i~éêçå ÇìêÉÇÉäÛlÑÑêÉ mêáñjáåáã~äéëíñáñ ÉÅçåÑçêã ãéåí~ìñ~êíáåäéëkkpkoknméíkkpkoknnçéëê ÖäÉë ÇÛçêÖ~åáë~íáçåÉíÇÉÑçåÅíáçååÉãÉåíÇÛbìêçåÉñíK rå~îáëçûbìêçåéñím~êáëéê ÅáëÉäÉåçãÄêÉÇÉíáíêÉëãáë ä~çáëéçëáíáçåçìã~êåü ÉíäÉéêáñãáåáãìãèìÉ äéëîéåçéìêëéñáöéåíéçìêå ÇÉêäÉìêëíáíêÉëKiÉëçêÇêÉëÇÛ~ÅÜ~íÇçáîÉåíáãé ê~íáîéãéåíæíêé Åçìêëäáãáí EçêÇêÉë íçìíéêáñòçì ~ìéêáñçìã~êåü ÒáåíÉêÇáíëFKiÉëçêÇêÉëÇçáîÉåíéê ëéåíéêäéåçãçéäd~åíáçåéí ëçååççéfpfkiä~èì~åíáí ÇÉíáíêÉë ~Åèì êáêéíäéåçìêëäáãáí ~ìèìéääûáåîéëíáëëéìêëçìü~áíé~åèì êáêäéë ~ÅíáçåëEÅÉííÉäáãáíÉÉëíê ~äáë ÉÇ ëèìéäéåçìêëéëí Ö~äçìáåÑ êáéìê ä~äáãáíéñáñ ÉéçìêäD~ÅÜ~íFK mçìê ä~ ê ~äáë~íáçå ÇÛìåÉ lññêé mêáñ jáåáã~äi bìêçåéñí m~êáë ÅÉåíê~äáëÉ äéë çññêéë ÇÛ~ÅÜ~í èìé äìá íê~åëãéííéåíäéëãéãäêéëçìã~êåü KbääÉåÛ~ÅÅÉéíÉé~ëäÉëçÑÑêÉë Åçìêëäáãáí Éí ä~ñ~åìäí ÇÛ äáãáåéê Çìã~êÅÜ ÇÛáåíêçÇìÅíáçåäÉëçêÇêÉë~ëëçêíáëÇÉäáãáíÉëèìáäìá~éé~ê~áëëÉåíÉñÅ ÇÉê~åçêã~äÉãÉåíäÉéêáñ ÇÛçÑÑêÉãáåáã~äK råéñçáëäéå~êåéíçûçêçêéêéãéäáiìååçìêëçû èìáäáäêééëíñáñ KpÉìäëäÉëçêÇêÉë Ö~ìñçìëìé êáéìêë ÅÉ ÅçìêëëçåíëÉêîáëK qçìíéñçáëéåå~ëçéçéã~åçéíêçéñçêíéiäû~ìíçêáí ÇÉã~êÅÜ ééìíê ÇìáêÉäÉëÇÉã~åÇÉëçìãÆãÉêÉéçêíÉê ä~ éêéãá êé Åçí~íáçå ~îéå îéåíìéääéãéåí ÄäçÅ~ÖÉ ÇÉë ÑçåÇë ÉíLçì ÅÜ~åÖÉãÉåí ÇÉ éêçå ÇìêÉ ÇÛáåíêçÇìÅíáçåK bìêçåéñím~êáëééìíçáîáëéêéåéäìëáéìêëäçíëäéëíáíêéëãáë ä~çáëéçëáíáçåçìã~êåü Éí~ééçêíÉêÅÜ~èìÉ äçí ä~ë~íáëñ~åíáçåçéëçéã~åçéëêéíéåìéëiåä~ëë Éëé~êäáãáíÉÉíIäÉÅ~ë ÅÜ ~åíiéê ~ä~ääéãéåíê ÇìáíÉëK iéåçìêëåçí ÇÉäÛáåëÅêáéíáçåÅçêêÉëéçåÇ ä~äáãáíéçìçéêåáéêçêçêéëìáîák`éåçìêëéëíìåáèìék iû~àìëíéãéåíëéñ~áíé~êíáéääéãéåíé~êäééêáñéíé~êíáéääéãéåíé~êä~ê ÇìÅíáçåÇÉëÇÉã~åÇÉëK iéë çêçêéë ÇÛ~ÅÜ~í ééìîéåí ÆíêÉ ê ÇìáíëI å ~åãçáåë ãæãé Éå Å~ë ÇÉ ê ÇìÅíáçåI äéë çêçêéë êéëíéåí áêê îçå~ääéëk a~åëäéå~ëçªä~`çããáëëáçåçéëlé ê~íáçåëçé_çìêëéëéê~áí~ãéå É ~ÅÅçêÇÉêìååçìîÉ~ìîáë~ çììåîáë~åçãéä ãéåí~áêéëìáíé ìåéãççáñáå~íáçåçéëãçç~äáí ëçìéê ëéåíéêçëééåíìëiäéëçêçêéë é~ëë ë ëéê~áéåí Å~ÇìÅë Éí ÇÉîê~áÉåí ÆíêÉ ê áí ê ëk bå Å~ë ÇÉ ÅÜ~åÖÉãÉåí ÇÉë Å~ê~Åí êáëíáèìéë ÇÉ äûçé ê~íáçåç ÅêáíÉëÇ~åëäÉéê ëéåíéêçëééåíìëiìåîáë~åçãéä ãéåí~áêéçéîê~æíêéëçääáåáí ~ìéê ë ÇÉä~`çããáëëáçåÇÉëlé ê~íáçåëçé_çìêëék OKOKQK`~äÉåÇêáÉêÇÉäDçé ê~íáçå a~íéçûçäíéåíáçåçìîáë~w T~çºíOMMP lìîéêíìêéçéäûlmjw U~çºíOMMP `ä íìêéçéäûlmjw NO~çºíOMMP mìääáå~íáçåçéäd~îáëbrolkbuqw NP~çºíOMMP cáñ~íáçåçìéêáñéíéêéãá êéåçí~íáçåw NP~çºíOMMP a ÄìíÇÉëå ÖçÅá~íáçåëW NQ~çºíOMMP o ÖäÉãÉåíJiáîê~áëçå OM~çºíOMMP T

8 OKOKRbä ãéåíëçû~ééê Åá~íáçåÇìéêáñÇÛçÑÑêÉÇÉUITMÉìêçëé~ê~ÅíáçåK iééêáñéêçéçë ëû~ééê ÅáÉÅçããÉëìáíI~éê ëáãéìí~íáçåçéëåü~êöéëäá Éë äûçé ê~íáçåw kçãáå~äçéäû~åíáçåw NÉìêç mêáãéé~ê~åíáçåw TITMÉìêçë båhéìêç PNLNOLOMMN PNLNOLOMMO PNLNOLOMMPEéF PNLNOLOMMQEéF PNLNOLOMMREÇF `ÜáÑÑêÉÇD~ÑÑ~áêÉë NMTO NNTP OQRR QOOP STNM mêáñçûçññêél`üáññêéçû~ññ~áêéë NIUT NITN MIUO MIQT MIPM ^ÅíáÑåÉí PMM PNN SRP NOVN OONN ^ÅíáÑåÉíL~Åíáçå NIPN NIPR OIUQ RISN VISN mêáñçûçññêél^åíáñåéíé~ê~åíáçå SISQ SIQQ PIMS NIRR MIVN `~é~åáí ÇÛ~ìíçÑáå~åÅÉãÉåíE`^cFG NMO NQU SNN UVM NONR `^cl~åíáçåë MIQQ MISQ OISS PIUT RIOU mêáñçûçññêél`^c NVITT NPIRV PIOT OIOR NISR _ å ÑáÅÉåÉí JRIT NMIR OSU SPT VOM _ å ÑáÅÉåÉíL~Åíáçå åkëk MIMR NINT OITT QIMM mbo åkëk NTQ TIQQ PINQ OINU pìêä~ä~ëéçéopmmmm~åíáçåë EéFÅçãéíÉëéê îáëáçååéäë EÇFÇçåå Éëéê îáëáçååéääéë Gi~`^cÉëíÅ~äÅìä ÉÉå~ÇÇáíáçåå~åíäÉê ëìäí~íåéíéíäéëççí~íáçåë~ìñ~ãçêíáëëéãéåíëéíéêçîáëáçåëéíéåóëçìëíê~ó~åíäéëêééêáëéë ëìê~ãçêíáëëéãéåíëéíéêçîáëáçåëk iéëå~äåìäëi~ó~åíëéêîáë äû ä~äçê~íáçåçéëí~ääé~ìñåáj~î~åíiç ÅçìäÉåíÇÉëÅçãéíÉëéê îáëáçååéäëç Åêáíë ~ìåü~éáíêérk iéëñê~áëêéä~íáñë äûáåëåêáéíáçåéåäçìêëéçåí í éêáëéååçãéíéç~åëäéë ä ãéåíëéê îáëáçååéäëk ^ìåìååü~åöéãéåíçéã íüççéëçìçûéëíáã~íáçåi~ìåìå ä ãéåíéñåééíáçååéäåçåê ÅìêêÉåí~ÑÑÉÅí~åíäÉë ê ëìäí~íëiéíçáëíêáäìíáçåëéñåééíáçååéääéëçéçáîáçéåçéë~ññéåí~åíäû~åíáñåéíéê ëéåí åûçåíéìäáéìéílçìåé ëçåíéåîáë~ö ëk OKOKRKNJbä ãéåíëçéî~äçêáë~íáçåeëçìêåébcfpéåìêáíáéëf `çãé~ê~áëçåëäçìêëá êéë _áéå èìd í~åí Éå íê~áå ÇÉ é~ëëéê ìåé éü~ëé ÇDáåÇìëíêá~äáë~íáçåI åçìë ~îçåë îçìäì Åçãé~êÉê qb`eklcfopq~îéåçéëëçåá í ëëé Åá~äáë ÉëÇ~åëä~oCaÉñíÉêå~äáë ÉIäD~Åíáîáí ÇÉÄìêÉ~ìÇD íìçéë í~åí ÉåÅçêÉ éê Ççãáå~åíÉ ÅÜÉò qb`eklcfopqk kçìë ~îçåë ÇçåÅ êéíéåì äéë ê~íáçë ÄçìêëáÉêë ÇÉ _ofjb qb`eklildfbpipldb`i^foiéínr^qboklsbepçìêåéwfajfa`^mpfk `^OMMPEéF j~êöéçdéñéäçáí~íáçå j~êöékéííé pçåá í ë~ìqlmtlmp j OMMP OMMQ OMMP OMMQ _ofjbqb`eklildfbp NSMIM TITB TITB NIVB OIRB pldb`i^fo PUIM QIQB RIUB MIOB NIRB nr^qboklsb NVIR TITB UIRB QIUB RIQB jçóéååé SISB TIPB OIPB PINB qb`eklcfopq OIR NVINB OPIOB NMIVB NRINB kçìë ~îçåë ~ééäáèì ÇÉìñ ê~íáçë ÄçìêëáÉêë ~ìñ ê ëìäí~íë ÇÉ qb`eklcfopq W sblobui mbok iéë ãçóéååéë ÇÉë ê~íáçë çåí í Ç Åçí Éë ÇÉ PRB éçìê íéåáê ÅçãéíÉ ÇÉ ä~ í~áääé ÇÉ ä~ ëçåá í Éí ÇÉ ä~ ëáíì~íáçåçéç ã~êê~öéçéëçå~åíáîáí ÇÉÑ~ÄêáÅ~íáçåK j~êåü `~éák sblobug mbogg pçåá í ë au 4/07/03 j OMMP OMMQ OMMR OMMP OMMQ OMMR _ofjbqb`eklildfbp pj QUIM QIO PIQ OIT SIQ RIS RIO pldb`i^fo pj TIQ UIM QIV QIO OQIV UIU SIV nr^qboklsb pj TIO OIU OIM NIQ TIP SIO RIQ jçóéååéë RIM PIR OIU NOIV SIV RIU o~íáçëç Åçí ëçéprb PIP OIO NIU UIQ QIR PIU o ëìäí~íëqb`eklcfopq QTM VUN NQNS OSUGGG SPT VOM s~äçêáë~íáçåáåçìáíé NTTS ORRR PRNP OOPP OUQN PQUP jçóéååéëé~êê~íáçë OSNQ OURP s~äçêáë~íáçå OTPP pçìêåéëwfajfa`^mp GsbLobuWE`~éáí~äáë~íáçåHÉåÇÉííÉãÉåíåÉíFLo ëìäí~íçûéñéäçáí~íáçå GGmboW`çìêëÇÉäÛ~ÅíáçåL_km^êÉíê~áí ÇÉë îéåíìéääéëåü~êöéëéñåééíáçååéääéëçìçéäû~ãçêíáëëéãéåíëçéë Å~êíëÇÛ~ÅèìáëáíáçåK GGGiÉê ëìäí~íåéíommpçéä~ëçåá í qéåüåçcáêëíçûìåãçåí~åíçéosuh åûéëíé~ëêéíê~áí ÇÉä~ÅÜ~êÖÉÉñÅÉéíáçååÉääÉÇÉONh. U

9 ^ íáíêé áåçáå~íáñi äéë ëçåá í ë ÇÉ äû ÅÜ~åíáääçå éê ëéåíéåíi ëéäçå fajfa`^mp ~ì QLMTLOMMPI äéë ÅÜáÑÑêÉë éê îáëáçååéäëëìáî~åíëw `çìêë o ëìäí~í pçåá í ë~ìqlmtlmp EÉìêçëF ÇÛÉñéäçáí~íáçå o ëìäí~íkéíej F _km^åçêêáö GE F båçéííéãéåíåéíej F OMMP OMMQ OMMR OMMP OMMQ OMMR OMMP OMMQ OMMR OMMP OMMQ OMMR _ofjbqb`eklildfbp U NOIPO NOIVQ NQIOO PIMU QIOM QIVP NIOR NIQP NIRR PITM JQIMM JNMIMM pldb`i^fo NNIOO NIST OIPR OITM MIMS MISM MIUP MIQR NIOT NISO SIMM QIOM PIVM nr^qboklsb U NIRM NITU OIMR MIVQ NINP NIPM NINM NIPM NIQV JOIVP JPIRS JQIOP pçìêåéëwfajfa`^mp G_km^ÅçêêáÖ ÇÉë îéåíìéääéëåü~êöéëéñåééíáçååéääéëçìçéäû~ãçêíáëëéãéåíçéë Å~êíëÇÛ~ÅèìáëáíáçåK aéëåêáéíáçåçéëëçåá í ëêéíéåìéëç~åëäû ÅÜ~åíáääçå `ê Éå NVUSI pldb`i^fo Éëí ìåé ëçåá í ÇÛáåÖ åáéêáé ÇÉ Ü~ìíÉë íéåüåçäçöáéë áåíéêîéå~åí Ç~åë ÇÉìñ Ççã~áåÉë ÇD~Åíáîáí W ädáåö åáéêáé éêççìáí Éí ä~ ëáãìä~íáçå C íê~áåáåök eáëíçêáèìéãéåí éçëáíáçåå É ëìê äé ëéåíéìê~ êçå~ìíáèìéipldb`i^foëdéëíçáîéêëáñá É~ìÇ ÄìíÇÉë~åå ÉëNVVM íçìëäéëëéåíéìêëçééçáåíéw ^ìíçãçäáäélíê~åëéçêíibäéåíêçåáèìéibëé~åéiq ä ÅçãëKi~ëçÅá í ÉñÉêÅÉëçå~Åíáîáí Éå~ãçåíÉíÉå~î~äÇÉ ä~äçöáèìéáåçìëíêáéääéiëçåçññêéëû~çêéëë~åí~ìñáåçìëíêáéäëå~íáçå~ìñéíáåíéêå~íáçå~ìñç~åëäéå~çêéçéäéìê éêççìáíëáåçìëíêáéäëiçéä~öéëíáçåçéíáãáë ÉÇÉäÉìêëÇçåå ÉëíÉÅÜåáèìÉëÉíÇÉäÉìêëéêçÅÉëëìëK `ê É Éå NVVRI nr^qboklsb Éëí ìåé ppff ëé Åá~äáë É Ç~åë ä~ oca ÉñíÉêå~äáë ÉK iû~åíáîáí ÇÉ nr^qboklsbëéê é~êíáíëìêpëéöãéåíëw NK fåñçêã~íáèìé áåçìëíêáéääé Ö å ê~äé W ädáåñçêã~íáèìé èìá åé Ö êé é~ë ÇÉ Ççåå Éë ÇÉ ÖÉëíáçåK fä ëd~öáí ÇDáåÑçêã~íáèìÉëÅáÉåíáÑáèìÉÉíÇDáåÑçêã~íáèìÉÉãÄ~êèì ÉK OKqÉÅÜåçäçÖáÉëÇÉäÛçéíáèìÉWã íêçäçöáéiîáëáçåéíí ä ÅçããìåáÅ~íáçåëK PKbäÉÅíêçåáèìÉéêçÅÜÉÇÉäDáåÑçêã~íáèìÉÉãÄ~êèì ÉWêÉÅçìîêÉäÉÅçåíê äéçéädáåñçêã~íáèìéki~åçååééíáçå ÇDìåÅ~éíÉìêáåíÉääáÖÉåíêÉåíêÉÇ~åëÅÉÇçã~áåÉÇD~Åíáîáí K `ê ÉÉåNVUNI_ofjbqb`eklildfbpÉëíìåÉëçÅá í ëé Åá~äáë ÉÇ~åëäÛÉñíÉêå~äáë~íáçåÇÉëéêçàÉíëÇÉ êéåüéêåüééíç îéäçéééãéåíki~ëçåá í áåíéêîáéåí~ìéê ëçéëöê~åçëåçãéíéëéåéåê ~äáë~åíçéëãáëëáçåë ÇÉêÉÅÜÉêÅÜÉÉíÇ îéäçéééãéåíiçéä~êéåüéêåüéçéñáå~ååéãéåíàìëèìû ä~éü~ëéçééêççìåíáçåkiéöêçìéé áåí ÖêÉ ÇÉë ë~îçáêjñ~áêé Åçãéä ãéåí~áêéë éçìê Åçìîêáê íçìí äé ëééåíêé ÇÉë ÄÉëçáåëI ÇÉ äûáåñçêã~íáèìé ÉãÄ~êèì É äûáåö åáéêáéã Å~åáèìÉK ^Åíì~äáë~íáçåÇÉëÑäìñ péäçååéííéã íüççéiä~î~äéìêçéädéåíêééêáëééëí Ö~äÉ ä~ëçããéçéëñäìññìíìêëçéíê ëçêéêáé~åíì~äáë ë ÇáëéçåáÄäÉë~éê ëñáå~ååéãéåíçéä~åêçáëë~ååékiéäìëáåéëëéä~åéëíñçìêåáé~êqb`eklcfopqiä~é êáççé ëìáî~åíééëíéëíáã Éé~êbrolmbcfk^k`bbqfkarpqofbpb`rofqfbpKiÉëÜóéçíÜ ëéëêéíéåìéëëçåíäéë ëìáî~åíéëw i~åêçáëë~ååéçìåüáññêéçd~ññ~áêéëê~äéåíáíéêçöêéëëáîéãéåíàìëèìd RBÉåÑáåÇÉé êáççék ^éê ëìåéáå OPIOBÉåOMMQIä~ã~êÖÉÇDÉñéäçáí~íáçåÉëíÑáñ É NTB é~êíáêçéommsk ^éê ëä~é êáççéçìäìëáåéëëéä~åiäéëáåîéëíáëëéãéåíëëçåíê~ãéå ëçéqb OBÇì`^K i~î~äéìêçéëçêíáé í~åíëéåëáääé~ìí~ìñçéåêçáëë~ååé äûáåñáåáçéëå~ëüñäçïiåçìë~îçåëñ~áíî~êáéêåé í~ìñçémirb OIRBK `~äåìäçìí~ìñçd~åíì~äáë~íáçå l^qnm~åë QINB mêáãéçéêáëèìé OMIMB q~ìñçdéãéêìåíel^qé~êç Ñ~ìíF QINB βëé ÅáÑáèìÉ NIM q~ìñçdfpãçóéå PRB `çºíçìå~éáí~ä OQINB q~ìñçdéãéêìåíåéí OITB cçåçëéêçéêéëommpeh F SRP aéííéñáå~ååá êéommpeh F JOQN `çºíçìå~éáí~äéçåç ê OQINB `çºíçéä~çéííééçåç ê É MIMB `çºíãçóéåéçåç ê ÇìÅ~éáí~ä OQINB _ìëáåéëëmä~å m êáççéáåíéêã Çá~áêÉåçêã É h OMMP OMMQ OMMR OMMS OMMT OMMU OMMV OMNM OMNN `ÜáÑÑêÉÇD~ÑÑ~áêÉë OQRR QOOP STNM TPNQ TUVV UQRO UVRV VQMT VUTT q~ìñçéåêçáëë~ååé NMVB TOB NOB VB UB TB SB RB RB o ëìäí~íçdéñéäçáí~íáçå QTM VUM NQNS NOQP NPQP NQPT NROP NRVV NSTV j~êöéçdéñéäçáí~íáçå NVINB OPIOB ONINB NTIMB NTIMB NTIMB NTIMB NTIMB NTIMB q~ìñçdfp PPB PRB PRB PSB PSB PSB PSB PSB PSB fãé íë JNRS JPQP JQVR JQQU JQUP JRNT JRQU JRTS JSMQ ^ãçêíkçdéñéäçáí~íáçå PQP ORP OVR OVP OTS ORQ OOQ NUU NQU ÉåBÇì`^ NQIMB SIMB QIQB QIMB PIRB PIMB OIRB OIMB NIRB `~ëücäçïçdéñéäçáí~íáçååéí SRT UVM NONS NMUU NNPS NNTP NNVV NONO NOOP fåîéëíáëëéãéåíë NSM NNM PM OVP PNS OVS OSV OPR NVU ÉåBÇì`^ TB OISB MIQB QIMB QIMB PIRB PIMB OIRB OIMB s~êá~íáçåçì_co JQP RUS QRQ QPV PVR PPU OSV OUO NVU ÉåBÇì`^ JNITB NPIVB SIUB SIMB RIMB QIMB PIMB PIMB OIMB `~ëücäçïçdéñéäkçáëéçåáääéë RQM NVQ TPO PRT QOR RPV SSN SVQ UOU `~ëücäçïäáäêéë~åíì~äáë ë QUR NQM QOT NSU NSN NSQ NSO NPT NPO V

10 `~äåìäçéä~î~äéìêçéëçêíáéeh F q~ìñçéåêçáëë~ååéçéë`c ädáåñáåá MIRB NIMB NIRB OIMB OIRB `cçdéñéäçáí~íáçåéå~åå ÉOMNNé UPO UPS UQM UQQ UQU q~ìñçd~åíì~äáë~íáçåéåçéêåá êé~åå É OQINB OQINB OQINB OQINB OQINB s~äéìêçéëçêíáé PROR PSNV PTNT PUOM PVOU s~äéìêçéëçêíáé~åíì~äáë É RSO RTT RVP SNM SOT `~äåìäçéä~î~äçêáë~íáçå q~ìñçéåêçáëë~ååéçéë`c ädáåñáåá MIRB NIMB NIRB OIMB OIRB pçããéçéë`c~åíì~äáë ë NVTT NVTT NVTT NVTT NVTT s~äéìêçépçêíáé~åíì~äáë É RSO RTT RVP SNM SOT s~äéìêçdéåíêééêáëé ORPV ORRQ ORTM ORUS OSMP JaÉííÉëåÉííÉëÉñÉêÅáÅÉÉåÅçìêë JOQN JOQN JOQN JOQN JOQN s~äéìê OTUM OTVR OUNN OUOT OUQQ jçóéååéeh F OUNN `çååäìëáçå o ëìäí~íëw L~Åíáçå `~éákéåh `çãé~ê~áëçåëäçìêëá êéë NNIV OTPP aáëåçìåíéç`~ëücäçï NOIO OUNN läàéåíáñçéî~äçêáë~íáçå NOIN OTTO iééêáñçdçññêéçéuit ÇÉëíáíêÉëqb`eklcfopqä~áëëÉÇçåÅ~éé~ê~ íêéìåéçíéåíáéäçééêçöêéëëáçå ÇÉäDçêÇêÉÇÉQMBK^ìéêáñÇÛçÑÑêÉIä~ëçÅá í Å~éáí~äáëÉTIRñäÉÄ å ÑáÅÉåÉíÇÉäDÉñÉêÅáÅÉÉåÅçìêëÉí PINñäÉÄ å ÑáÅÉÇÉäDÉñÉêÅáÅÉOMMQK OKOKSKjçåí~åííçí~äéê îìçéäûçññêééíåü~êöéëêéä~íáîéë äûáåëåêáéíáçå pìêä~ä~ëéçìéêáñçûçññêéçéuitéìêçëiäéëopmmm~åíáçåëéêçéçë Éë~ìéìÄäáÅêÉéê ëéåíéåíìåãçåí~åíçé OMMNMMÉìêçëKiÉë~Åíáçåëéêçéçë ÉëÅçêêÉëéçåÇÉåí ä~ê ~äáë~íáçåçéä~åéëëáçå NMMBK iééêéãáéêåçìêëëéê~ í~ääáäénp~çºíommpk iéë ÅÜ~êÖÉë êéä~íáîéë äûáåëåêáéíáçå ëû ä îéåí ÖäçÄ~äÉãÉåí NPM h ÉíëçåíÇÉëíáå Éë ÅçìîêáêäÉëÑê~áë ä Ö~ìñ Éí ~Çãáåáëíê~íáÑëI ä~ ê ãìå ê~íáçå ÇÉë áåíéêã Çá~áêÉë Ñáå~åÅáÉêë Éí äéë Ñê~áë ÇÉ ÅçããìåáÅ~íáçå Ñáå~åÅá êékbääéëçåí í Åçãéí~Äáäáë ÉëÉåÑê~áëÇÛ í~ääáëëéãéåí~ãçêíáëëìêp~åë ÅçãéíÉêÇÉäÛÉñÉêÅáÅÉ OMMPKiÉéêÉëí~í~áêÉÇÉëÉêîáÅÉÇÛáåîÉëíáëëÉãÉåíåÛÉåîáë~ÖÉ~ìÅìåÉê ãìå ê~íáçåëçìëñçêãéçéíáíêéëçéä~ ëçåá í K OKOKTo é~êíáíáçåçìå~éáí~ä~î~åíéí~éê ëçé ê~íáçåëçéåéëëáçå OKOKTKNo é~êíáíáçåçìå~éáí~ä~î~åíáåëåêáéíáçå ^î~åíáåëåêáéíáçå ^Åíáçåå~áêÉë ^Åíáçåë B aêçáíëçéîçíé B `Üêáëíá~å`^ojb NVNMSN UPIMT NVNMSN UPIMT ^ååém~íêáåá~^iilk`ib PSVTM NSIMT PSVTM NSIMT m~íêáåâ_^o_^ql NUMU MITV NUMU MITV m~ëå~äé_^o_^ql TN MIMP TN MIMP cê~å çáëmboofk TN MIMP TN MIMP gé~åji~ìêéåímbr_b NU MIMN NU MIMN ^êå~ìç`e^qfiilk N åkëk N åkëk qlq^i OPMMMM NMMIMM OPMMMM NMMIMM OKOKTKOo é~êíáíáçåçìå~éáí~ä~éê ëáåëåêáéíáçå ^Åíáçåå~áêÉë ^éê ëáåëåêáéíáçå ^Åíáçåë B aêçáíëçéîçíé B `Üêáëíá~å`^ojb NSUMSN TPIMT NSUMSN TPIMT ^ååém~íêáåá~^iilk`ib PSVTM NSIMT PSVTM NSIMT m~íêáåâ_^o_^ql NUMU MITV NUMU MITV m~ëå~äé_^o_^ql TN MIMP TN MIMP cê~å çáëmboofk TN MIMP TN MIMP gé~åji~ìêéåímbr_b NU MIMN NU MIMN ^êå~ìç`e^qfiilk N åkëk N åkëk mìääáå OPMMM NMIMM OPMMM NMIMM qlq^i OPMMMM NMMIMM OPMMMM NMMIMM NM

11 OKPobkpbfdkbjbkqpafsbopproiÛlccob OKPKNmä~ÅÉãÉåíéìÄäáÅëìêäÉëj~êÅÜ ë íê~åöéêë i~ ëçåá í qéåüåçcáêëí åû~é~ëéêçå Ç ÉíåÉéêçÅ ÇÉ ~ìåìå éä~åéãéåí éìääáå ëìê äéë ã~êåü ë íê~åöéêëk OKPKOmä~ÅÉãÉåíéêáî ÅçåÅçãáí~åí äûçññêé~ìéìääáå fä åûó ~ é~ë ÇÉ éä~åéãéåí éêáî I ÇÛ~Åíáçåë çì ÇÉ î~äéìêë ãçäáäá êéë ãáëéë é~ê ä~ ëçåá í qéåüåçcáêëí ÅçåÅçãáí~åí äûçññêé~ìéìääáåk OKPKP`~ê~Åí êáëíáèìéëçéäûlññêé mêáñjáåáã~ä iûçññêéç ã~êêéê~äéäéåçéã~áåçìàçìêçéäûçäíéåíáçåçìîáë~çéä~`çããáëëáçåçéëlé ê~íáçåëçé_çìêëé ëìêäééêçëééåíìëëáãéäáñá KbääÉëÉê~ÅäçëÉPàçìêëÇÉÄçìêëÉ~éê ëk OKPKPKNJo ÅÉéíáçåÉííê~åëãáëëáçåÇÉëçêÇêÉë iéëééêëçååéëç ëáêéìëéëçéé~êíáåáééê äûlññêé mêáñjáåáã~äéçéîêçåíç éçëéêäéìêëçêçêéëçû~åü~íéíçé ëçìëåêáéíáçå~ìéê ëçéëáåíéêã Çá~áêÉëÑáå~åÅáÉêëÜ~Äáäáí ëéåcê~ååék iéëçêçêéëçû~åü~íéíçéëçìëåêáéíáçåëéêçåíiãæãééåå~ëçéê ÇìÅíáçåIáêê îçå~ääéëk iéë áåíéêã Çá~áêÉë Ñáå~åÅáÉêë íê~åëãéííêçåí äéìêë çêçêéë ÇÛ~ÅÜ~í Éí ÇÉ ëçìëåêáéíáçå Ççåí áäë ëçåí Ç éçëáí~áêéë ìåçìéäìëáéìêë~çü êéåíë~öê ëé~êbìêçåéñíäénp~çºíommp NMÜÉìêÉë~ìéäìëí~êÇKiÉë ~ÇÜ êéåíëë~áëáêçåíäéëçêçêéëk OKPKPKOJo ëìäí~íçéäûçññêé råäìääéíáåéìääá äénp~çºíommpé~êbrolkbuqñéê~åçåå~ íêéäéê ëìäí~íçéäûlññêé mêáñjáåáã~äk`éí ~îáëéê ÅáëÉê~äÉí~ìñÇÉê ÇìÅíáçå îéåíìéä~ééäáèì ~ìñçêçêéëçû~åü~íéíçéëçìëåêáéíáçåk OKPKQKoÉëíêáÅíáçåÇÉîÉåíÉ i~ ÇáÑÑìëáçå Çì éêçëééåíìë çì ä~ îéåíé ÇÉë ~Åíáçåë ééìíi Ç~åë ÅÉêí~áåë é~óëi Ñ~áêÉ äûçäàéí ÇÛìåÉ ê ÖäÉãÉåí~íáçåëé ÅáÑáèìÉKiÉëéÉêëçååÉëÉåéçëëÉëëáçåÇìéêçëéÉÅíìëÇçáîÉåíëÛáåÑçêãÉêÇÉë îéåíìéääéë êéëíêáåíáçåëäçå~äéëéíëûóåçåñçêãéêk iûáåíêççìåíéìêëéåçåñçêãéê~~ìñäçáëéíê ÖäÉãÉåí~íáçåëÉåîáÖìÉìêÇ~åëäÉëé~óëçªäÉë~ÅíáçåëëÉêçåí çññéêíéëéíåçí~ããéåíäéëêéëíêáåíáçåëçééä~åéãéåíåáj~éê ëk oéëíêáåíáçåëçééä~åéãéåíåçååéêå~åíäéoçó~ìãéjråák `Ü~èìÉ í~ääáëëéãéåíáåíéêîéå~åíäçêëçìéä~åéãéåíêéåçåå~ íw èìûáäåû~é~ëçññéêíçìîéåçìiåáåûçññêáê~çìåéîéåçê~ééåç~åíìåéé êáççéçéëáñãçáë~éê ëä~ç~íé ÇÛ ãáëëáçåi äéë ~Åíáçåë ÇÉë ééêëçååéë ~ì oçó~ìãéjråái ë~ìñ ÇÉë ééêëçååéë Ççåí äû~åíáîáí Ü~ÄáíìÉääÉ ÅçåëáëíÉ ~Åèì êáêiç íéåáêiö êéêçìîéåçêéçéëéêççìáíëñáå~ååáéêëeéçìêäéìêéêçéêéåçãéíéçìéçìêäé ÅçãéíÉÇÛ~ìíêìáFÇ~åëäÉÅ~ÇêÉÇÉäÉìêéêçÑÉëëáçåIçì~ìíêÉãÉåíÇ~åëÇÉëÅáêÅçåëí~åÅÉëèìáåÛçåíé~ëÉì éçìêéññéíéíåééçìêêçåí~îçáêéçìêéññéíçéåçåëíáíìéêìåéçññêé~ìéìääáå~ìoçó~ìãéjråá~ìëéåëçì mìääáålññéêëçñpéåìêáíáéëoéöìä~íáçåënvvrx èìûáä~êéëééåí ÉíêÉëéÉÅíÉê~íçìíÉëäÉëÇáëéçëáíáçåëÇìcáå~åÅá~äpÉêîáÅÉë^ÅíNVUS~ééäáÅ~ÄäÉ íçìíåé èìûáä ÉåíêÉéêÉåÇ çì ÉåíêÉéêÉåÇê~ êéä~íáîéãéåí ~ìñ ~ÅíáçåëI èìé ÅÉ ëçáí ~ì oçó~ìãéj råái é~êíáê Çì oçó~ìãéjråáçìç~åëíçìíé~ìíêéåáêåçåëí~ååéáãéäáèì~åíäéoçó~ìãéjråáxéíèìûáäåû~åçããìåáèì çì ÇáëíêáÄì IÉíåÉÅçããìåáèìÉê~åáåÉÇáëíêáÄìÉê~ ÇÉëéÉêëçååÉë~ìoçó~ìãÉJråá~ìÅìåÇçÅìãÉåíêÉ ì é~ê äìá Éí êéä~íáñ äûçññêé çì ä~ îéåíé ÇÉë ~ÅíáçåëI èìé ëá ÅÉë ééêëçååéë ëçåí îáë Éë äû^êíáåäé NN EPF Çì cáå~ååá~ä péêîáåéë ^Åí NVUS E fåîéëíãéåí ^ÇîÉêíáëÉãÉåíë F EbñÉãéíáçåëF lêçéê NVUS çì ÇÉë ééêëçååéë ~ìèìéääéççåìãéåíééìíæíêéåçããìåáèì çìçáëíêáäì ÅçåÑçêã ãéåí ä~ä Öáëä~íáçå~ééäáÅ~ÄäÉK oéëíêáåíáçåëçééä~åéãéåíåçååéêå~åíäéëbí~íëjråáëçû^ã êáèìéw iéë~åíáçåëåûçåíé~ë í ÉíåÉëÉêçåíé~ëÉåêÉÖáëíê Éë~ìíáíêÉÇìpÉÅìêáíáÉë^ÅíçÑNVPPÇÉëbí~íëJråáë ÇÛ^ã êáèìé íéä èìé ãççáñá EÅáJ~éê ë äé ÂpÉÅìêáíáÉë ^ÅíÊF ÉíI ëçìë ê ëéêîé ÇÉ ÅÉêí~áåÉë ÉñÅÉéíáçåëIåÉ ééìîéåíæíêéåáçññéêíéëåáîéåçìéë~ìñbí~íëjråáëçû^ã êáèìék iéë ~Åíáçåë ëçåíçññéêíéëéíîéåçìéë ÉåÇÉÜçêëÇÉëbí~íëJråáëÅçåÑçêã ãéåí ä~o ÖäÉãÉåí~íáçåpÇì péåìêáíáéë^åík iéëíéêãéëìíáäáë ëç~åëäéëçéìñé~ê~öê~éüéëèìáéê Å ÇÉåíçåíä~ãÆãÉëáÖåáÑáÅ~íáçåèìÉÅÉääÉèìáäÉìê ÉëíÇçåå Éé~êä~o ÖäÉãÉåí~íáçåpÇìpÉÅìêáíáÉë^ÅíK NN

12 OKQKobkpbfdkbjbkqpdbkbo^ruproibpfkpqorjbkqpcfk^k`fboplccboqp OKQKNKaêçáíëÉíçÄäáÖ~íáçåë~íí~ÅÜ ë~ìñ~åíáçåëe~êíáåäénqçéëëí~íìíëf NÓ`Ü~èìÉ~ÅíáçåÇçååÉÇêçáíIÇ~åëäÉëÄ å ÑáÅÉëÉíäÛ~ÅíáÑëçÅá~äI ìåéé~êíéêçéçêíáçååéääé ä~èìçíáí ÇìÅ~éáí~äèìÛÉääÉêÉéê ëéåíééíççååéçêçáí~ìîçíééí ä~êééê ëéåí~íáçåç~åëäéë^ëëéãää Éëd å ê~äéëi Ç~åëäÉëÅçåÇáíáçåëä Ö~äÉëÑáñ Éëé~êä~äçáÉíäÉëëí~íìíëK qçìí ~Åíáçåå~áêÉ ~ äé Çêçáí ÇÛÆíêÉ áåñçêã ëìê ä~ ã~êåüé ÇÉ ä~ ëçåá í Éí ÇÛçÄíÉåáê ÅçããìåáÅ~íáçå ÇÉ ÅÉêí~áåëÇçÅìãÉåíëëçÅá~ìñ~ìñ éçèìéëéíç~åëäéëåçåçáíáçåëéê îìéëé~êä~äçáéíäéëëí~íìíëk OÓiÉë~Åíáçåå~áêÉëåÉëìééçêíÉåíäÉëéÉêíÉëèìÛ ÅçåÅìêêÉåÅÉÇÉäÉìêë~ééçêíëK pçìë ê ëéêîé ÇÉë Çáëéçëáíáçåë ä Ö~äÉë Éí ëí~íìí~áêéëi ~ìåìåé ã~àçêáí åé ééìí äéìê áãéçëéê ìåé ~ìöãéåí~íáçå ÇÉ äéìêë ÉåÖ~ÖÉãÉåíëK iéë Çêçáíë Éí çääáö~íáçåë ~íí~åü ë äû~åíáçå ëìáîéåí äé íáíêé Ç~åë èìéäèìéã~áåèìûáäé~ëëék i~ éçëëéëëáçå ÇÛìåÉ ~Åíáçå ÅçãéçêíÉ ÇÉ éäéáå Çêçáí ~ÇÜ ëáçå ~ìñ Ç Åáëáçåë ÇÉ äû^ëëéãää É d å ê~äé Éí ~ìñ éê ëéåíë ëí~íìíëk i~ ÅÉëëáçå ÅçãéêÉåÇ íçìë äéë ÇáîáÇÉåÇÉë ÅÜìë Éí åçå é~ó ë Éí ÅÜçáêI ~áåëá îéåíìéääéãéåíèìéä~é~êíç~åëäéëñçåçëçéê ëéêîéië~ìñçáëéçëáíáçåëåçåíê~áêéëåçíáñá Éë ä~ëçåá í K iéëü êáíáéêëiåê ~ååáéêëi~ó~åíëçêçáíçì~ìíêéëêééê ëéåí~åíëçûìå~åíáçåå~áêéåéééìîéåíiëçìëèìéäèìé éê íéñíé èìé ÅÉ ëçáíi êéèì êáê äû~ééçëáíáçå ÇÉë ëåéää ë ëìê äéë ÄáÉåë Éí ÇçÅìãÉåíë ëçåá~ìñi ÇÉã~åÇÉê äé é~êí~öéçìä~äáåáí~íáçåçéåéëäáéåëiåáëûáããáëåéêç~åëäû~çãáåáëíê~íáçåçéä~ëçåá í KfäëÇçáîÉåíIéçìê äûéñéêåáåéçéäéìêëçêçáíëiëûéåê~ééçêíéê~ìñáåîéåí~áêéëëçåá~ìñéí~ìñç ÅáëáçåëÇÉäÛ^ëëÉãÄä Éd å ê~äék P Ó `Ü~èìÉ Ñçáë èìûáä Éëí å ÅÉëë~áêÉ ÇÉ éçëë ÇÉê ìå ÅÉêí~áå åçãäêé ÇÛ~Åíáçåë éçìê ÉñÉêÅÉê ìå Çêçáí èìéäåçåèìéiéåå~ëçû ÅÜ~åÖÉIÇÉêÉÖêçìéÉãÉåíçìÇÛ~ííêáÄìíáçåÇÉíáíêÉëIçìäçêëÇÛìåÉ~ìÖãÉåí~íáçåçì ÇÛìåÉ ê ÇìÅíáçå ÇÉ Å~éáí~äI ÇÛìåÉ Ñìëáçå çì ÇÉ íçìíé ~ìíêé çé ê~íáçåi äéë ~Åíáçåå~áêÉë éçëë Ç~åí ìå åçãäêé ÇÛ~Åíáçåë áåñ êáéìê ÅÉäìá êéèìáëi åé ééìîéåí ÉñÉêÅÉê ÅÉë Çêçáíë èìû ä~ ÅçåÇáíáçå ÇÉ Ñ~áêÉ äéìê ~ÑÑ~áêÉéÉêëçååÉääÉÇÉäÛçÄíÉåíáçåÇìåçãÄêÉÇÛ~ÅíáçåëêÉèìáëK aêçáíçéîçíéççìääé k ~åí OKQKOKk ÖçÅá~Äáäáí ÇÉë~ÅíáçåëE~êíáÅäÉNPÇÉëëí~íìíëF N J iéë ~Åíáçåë åé ëçåí äáäêéãéåí å ÖçÅá~ÄäÉë èìû~éê ë äûáãã~íêáåìä~íáçå ÇÉ ä~ ëçåá í ~ì oéöáëíêé Çì `çããéêåééíçéëpçåá í ëkbåå~ëçû~ìöãéåí~íáçåçéå~éáí~äiäéë~åíáçåëëçåíå ÖçÅá~ÄäÉë ÅçãéíÉêÇÉä~ ê ~äáë~íáçåç ÑáåáíáîÉÇÉÅÉääÉJÅáK iéëãçìîéãéåíëçéíáíêéëåçåäáä ê ëçéëîéêëéãéåíëéñáöáääéëåéëçåíé~ë~ìíçêáë ëk OÓi~éêçéêá í ÇÉë~Åíáçåëê ëìäíéçéäéìêáåëåêáéíáçåéååçãéíéáåçáîáçìéä~ìåçãçìçìçéëíáíìä~áêéë ëìêäéëêéöáëíêéëíéåìë ÅÉíÉÑÑÉí~ìëá ÖÉëçÅá~äK i~åéëëáçåçéåéë~åíáçåëëûçé êéi äû Ö~êÇÇÉëíáÉêëÉíÇÉä~ëçÅá í Ié~êìåçêÇêÉÇÉãçìîÉãÉåíëáÖå Çì Å Ç~åíçìÇÉëçåã~åÇ~í~áêÉKiÉãçìîÉãÉåíÉëíãÉåíáçåå ëìêåéëêéöáëíêéëk i~íê~åëãáëëáçåçû~åíáçåëi íáíêéöê~íìáíçìéåëìáíéçéç Å ëiëûçé êé Ö~äÉãÉåí~ìãçóÉåÇÛìåçêÇêÉÇÉ ãçìîéãéåíãéåíáçåå ëìêäéêéöáëíêéçéëãçìîéãéåíëçéíáíêéëëìêàìëíáñáå~íáçåçéä~ãìí~íáçåç~åëäéë ÅçåÇáíáçåëä Ö~äÉëK OKQKPKcçêãÉëÇÉë~ÅíáçåëEÉñíê~áíÇÉäÛ~êíáÅäÉNNÇÉëëí~íìíëF ÂiÉë~ÅíáçåëëçåíçÄäáÖ~íçáêÉãÉåíåçãáå~íáîÉëKbääÉëÇçååÉåíäáÉì ìåéáåëåêáéíáçåéååçãéíéç~åëäéë ÅçåÇáíáçåëÉíëÉäçåäÉëãçÇ~äáí ëéê îìéëé~êäéëçáëéçëáíáçåëä Öáëä~íáîÉëÉíê ÖäÉãÉåí~áêÉëÉåîáÖìÉìêKÊ mçìêñ~åáäáí äéë ÅÜ~åÖÉëÇÛ~Åíáçåëê ëìäí~åíçéäûáåëåêáéíáçåéåäçìêëéiä~ëçåá í qéåüåçcáêëí ~éêáëäéë Çáëéçëáíáçåëëìáî~åíÉëW iû~çãáëëáçå bìêçåäé~êcê~ååéçéë~åíáçåëqéåüåçcáêëí ~ í ëçääáåáí É i~ëçåá í ~ÅçåÑá ä~öéëíáçåçéëçåëéêîáåéíáíêéëeöéëíáçåçéäû~åíáçåå~êá~íåçãáå~íáñféíçéëçåëéêîáåé Ñáå~åÅáÉê brolbjbqqbropcfk^k`biquiäçìäéî~êççéë_~íáöåçääéëtrmntm~êáëk OKQKQK^ÑÑÉÅí~íáçåÉíê é~êíáíáçåçéëä å ÑáÅÉëE~êíáÅäÉPTÇÉëëí~íìíëF ié ÅçãéíÉ ÇÉ ê ëìäí~í èìá ê Å~éáíìäÉ äéë éêççìáíë Éí ÅÜ~êÖÉë ÇÉ ädéñéêåáåé Ñ~áí ~éé~ê~ íêé é~ê ÇáÑÑ êéååéi ~éê ëç ÇìÅíáçåÇÉë~ãçêíáëëÉãÉåíëÉíÇÉëéêçîáëáçåëIäÉÄ å ÑáÅÉÇÉäDÉñÉêÅáÅÉK pìê äé Ä å ÑáÅÉ ÇÉ ÅÜ~èìÉ ÉñÉêÅáÅÉ Çáãáåì I äé Å~ë ÅÜ ~åíi ÇÉë ééêíéë ~åí êáéìêéëi ëçåí íçìí ÇÛ~ÄçêÇ éê äéî ÉëäÉëëçããÉë éçêíéêéåê ëéêîééå~ééäáå~íáçåçéä~äçák^áåëáiáäéëíéê äéî ÅáåèéçìêÅÉåíéçìê ÅçåëíáíìÉêäÉÑçåÇëÇÉê ëéêîéä Ö~äÉXÅÉéê ä îéãéåíåéëëéçdæíêéçääáö~íçáêéäçêëèìéäéçáíñçåçë~ííéáåíäé Çáñá ãéçìå~éáí~äëçåá~äxáäêééêéåçëçååçìêëäçêëèìééçìêìåéå~ìëéèìéäåçåèìéiä~ê ëéêîéä Ö~äÉÉëí ÇÉëÅÉåÇìÉ~ìJÇÉëëçìëÇÉÅÉííÉÑê~ÅíáçåK NO

13 iéä å ÑáÅÉÇáëíêáÄì~ÄäÉÉëíÅçåëíáíì é~êäéä å ÑáÅÉÇÉäDÉñÉêÅáÅÉÇáãáåì ÇÉëéÉêíÉë~åí êáéìêéëéíçéë ëçããéë éçêíéêéåê ëéêîééå~ééäáå~íáçåçéä~äçáéíçéëëí~íìíëiéí~ìöãéåí ÇìêÉéçêíÄ å ÑáÅá~áêÉK pìêåéä å ÑáÅÉIäD^ëëÉãÄä Éd å ê~äééê ä îéiéåëìáíéiäéëëçããéëèìdéääéàìöé éêçéçëçd~ññéåíéê ä~ Ççí~íáçåÇÉíçìëÑçåÇëÇÉê ëéêîéëñ~åìäí~íáîéëiçêçáå~áêéëçìéñíê~çêçáå~áêéëiçìçéêééçêíéê åçìîé~ìk iéë ~Åíáçåå~áêÉë çåí ìå Çêçáí éêçéçêíáçååéä ~ì åçãäêé ÇÛ~Åíáçåë äéìê ~éé~êíéå~åí ëìê ÅÉ Ä å ÑáÅÉX äû^ëëéãää ÉÇ íéêãáåéç~åëäéêéëééåíçéä~äçáiä~é~êí~ííêáäì É~ìñ~Åíáçåå~áêÉëëçìëÑçêãÉÇÉÇáîáÇÉåÇÉK `ÉéÉåÇ~åíI Üçêë äé Å~ë ÇÉ ê ÇìÅíáçå Çì Å~éáí~äI ~ìåìåé ÇáëíêáÄìíáçå åé ééìí ÆíêÉ Ñ~áíÉ ~ìñ ~Åíáçåå~áêÉë äçêëèìéäéëå~éáí~ìñéêçéêéëëçåíçìçéîáéåçê~áéåí ä~ëìáíéçéåéääéjåáiáåñ êáéìêë~ìãçåí~åíçìå~éáí~ä ~ìöãéåí ÇÉëê ëéêîéëèìéä~äçáçìäéëëí~íìíëåéééêãéííéåíé~ëçéçáëíêáäìéêk id^ëëéãää Éd å ê~äéééìíç ÅáÇÉêä~ãáëÉÉåÇáëíêáÄìíáçåÇÉëçããÉëéê äéî ÉëëìêäÉëê ëéêîéëççåíéääé ~ä~çáëéçëáíáçåiëçáíéçìêñçìêåáêçìåçãéä íéêìåçáîáçéåçéiëçáí íáíêéçéçáëíêáäìíáçåéñåééíáçååéääéxéå ÅÉ Å~ëI ä~ Ç Åáëáçå áåçáèìé ÉñéêÉëë ãéåí äéë éçëíéëçéê ëéêîéëìêäéëèìéäëäéëéê ä îéãéåíë ëçåí ÉÑÑÉÅíì ëkqçìíéñçáëiäéëçáîáçéåçéëëçåíéê äéî ëé~êéêáçêáí ëìêäéä å ÑáÅÉÇáëíêáÄì~ÄäÉÇÉäDÉñÉêÅáÅÉK iéëééêíéëiëdáäéåéñáëíéiëçåí~éê ëäd~ééêçä~íáçåçéëåçãéíéëé~êäd^ëëéãää Éd å ê~äéiáåëåêáíéë ìå ÅçãéíÉëé Åá~äéçìêÆíêÉáãéìí ÉëëìêäÉëÄ å ÑáÅÉëÇÉëÉñÉêÅáÅÉëìäí êáéìêëàìëèìd ÉñíáåÅíáçåK OKQKRKmêÉëÅêáéíáçåÇÉëÇáîáÇÉåÇÉë `çåñçêã ãéåí~ìñçáëéçëáíáçåëä Ö~äÉëIäÉëÇáîáÇÉåÇÉëÉíäÉë~ÅçãéíÉëÇÉÇáîáÇÉåÇÉëëçåíéêÉëÅêáíëÇ~åë ìåç ä~áçér~åë~ìéêçñáíçéäû í~ík OKQKSKo ÖáãÉÑáëÅ~äÇÉë~Åíáçåë bå äû í~í ~ÅíìÉä ÇÉ ä~ ä Öáëä~íáçå Ñê~å ~áëéi äéë Çáëéçëáíáçåë ëìáî~åíéë ê ëìãéåí äéë Åçåë èìéååéë ÑáëÅ~äÉë ëìëåééíáääéëçéëû~ééäáèìéê~ìñééêëçååéëéüóëáèìéëçìãçê~äéëèìáç íáéåçêçåíçéë~åíáçåëqéåüåçcáêëí KiÉë áåîéëíáëëéìêëççáîéåíå ~åãçáåëëû~ëëìêéêi~ìéê ëçéäéìêåçåëéáääéêñáëå~äü~äáíìéäiçéä~ñáëå~äáí ëû~ééäáèì~åí äéìêå~ëé~êíáåìäáéêk OKQKSKNJ^Åíáçåå~áêÉëê ëáçéåíëñáëå~ìñçécê~ååé ~FmÉêëçååÉëéÜóëáèìÉëÇ íéå~åíäéë~åíáçåëç~åëäéìêé~íêáãçáåééêáî aáîáçéåçéë iéëçáîáçéåçéëçû~åíáçåëñê~å ~áëéëi~îçáêñáëå~äçérmbáååäìëiëçåíéêáëéååçãéíééçìêä~ç íéêãáå~íáçå ÇìêÉîÉåìÖäçÄ~äÇìÅçåíêáÄì~ÄäÉÇ~åëä~Å~í ÖçêáÉÇÉëêÉîÉåìëÇÉÅ~éáí~ìñãçÄáäáÉêëKfäëëçåíëçìãáëW ~ìä~ê ãééêçöêéëëáñçéäûáãé íëìêäéêéîéåìi ~ìñéê ä îéãéåíë ëçåá~ìñ E`çåíêáÄìíáçå pçåá~äé d å ê~äáë É Ó `pd J ÇÉ TIRBI `çåíêáäìíáçå ~ì oéãäçìêëéãéåíçéä~aéííépçåá~äéj`oapjçémirbiéê ä îéãéåíëçåá~äçéobféçìêìåíçí~äçénmbiä~ `pd í~åíç ÇìÅíáÄäÉ Ü~ìíÉìêÇÉRINBÇìêÉîÉåìÖäçÄ~äáãéçë~ÄäÉÇÉäÛ~åå ÉÇÉëçåé~áÉãÉåíK iéêéîéåìäêìí Ç Åä~êÉê~ìíáíêÉÇÉëêÉîÉåìëÇáëíêáÄì ëéëíåçåëíáíì é~êäéíçí~äçéëëçããéëééê ìéëéí ÇÉäÛ~îçáêÑáëÅ~äÅçêêÉëéçåÇ~åíIÅÉäìáJÅá í~åí Ö~ä ä~ãçáíá ÇÉëëçããÉëéÉê ìéëkiéëêéîéåìëä å ÑáÅáÉåí ÇDìå ~Ä~ííÉãÉåí ~ååìéä ÑçêÑ~áí~áêÉ ÇÉ O QQM Éìêçë éçìê äéë ÅçìéäÉë ã~êá ë ëçìãáë ìåé áãéçëáíáçå ÅçããìåÉI ~áåëá èìé éçìê äéë é~êíéå~áêéë Ñ~áë~åí ädçäàéí ÇDìåÉ áãéçëáíáçå ÅçããìåÉ ÅçãéíÉê ÇÉ ädáãéçëáíáçåçéëêéîéåìëçìíêçáëá ãé~ååáîéêë~áêéçéädéåêéöáëíêéãéåíçdìåé~åíéåáîáäçéëçäáç~êáí Ç Ñáåá äd~êíáåäé RNRJN Çì `ççé d å ê~ä ÇÉë fãé íë E`dfFI Éí ÇÉ NOOM Éìêçë éçìê äéë ééêëçååéë Å äáä~í~áêéëi îéìîéëiçáîçêå Éëçìã~êá Éë~îÉÅìåÉáãéçëáíáçåë é~ê ÉK iûáãé íå~äåìä ëìêäéêéîéåìåéíáãéçë~ääéçìñçóéêñáëå~äéëíçáãáåì ÇÉäÛ~îçáêÑáëÅ~äI Ö~ä ä~ãçáíá ÇÉë ëçããéëéåå~áëë ÉëÉíIäÉÅ~ë ÅÜ ~åíiäûéñå ÇÉåíÉëíêÉãÄçìêë~ÄäÉK iéëçáîáçéåçéëîéêë ë äûçåå~ëáçåçéë~ëëéãää ÉëÖ å ê~äéëçêçáå~áêéë~ååìéääéëi~îçáêñáëå~ä~ìí~ìñçérmb ÅçãéêáëIÇçáîÉåíÆíêÉéêáëÉåÅçãéíÉéçìêä~Ç íéêãáå~íáçåçìêéîéåìáãéçë~ääé äûáãé íëìêäéêéîéåìç~åëä~ Å~í ÖçêáÉÇÉëêÉîÉåìëÇÉÅ~éáí~ìñãçÄáäáÉêë~ìíáíêÉÇÉäÛ~åå ÉÇÉäÉìêéÉêÅÉéíáçåK iû~îçáêñáëå~ä~íí~åü ~ìñçáîáçéåçéëééê ìëéëíáãéìí~ääéëìêäéãçåí~åíöäçä~äçéäûáãé íëìêäéêéîéåì é~óéê~ìíáíêéçéäû~åå ÉÇÉéÉêÅÉéíáçåÇÉëÇáîáÇÉåÇÉëIçìÉëíêÉãÄçìêë~ÄäÉÉåÅ~ëÇÛÉñÅ ÇÉåíK mäìëjî~äìéë bå~ééäáå~íáçåçéäû~êíáåäénrmjm^çì`ççéö å ê~äçéëáãé íëeâ`dfêfiäéëéäìëjî~äìéëç Ö~Ö Éëëçåí áãéçë~ääéë ëá äé ÑçóÉê ÑáëÅ~ä ÇÉ äû~åíáçåå~áêé Å Ç~åí ê ~äáëéìåãçåí~åí~ååìéäçéåéëëáçåëçéî~äéìêë ãçäáäá êéëéíçéçêçáíëëçåá~ìñëìé êáéìê~ìëéìáäçénrmmm K içêëèìé ÅÉ ëéìáä Éëí Ç é~ëë I äéë éäìëjî~äìéë ëçåí áãéçë~ääéë ~ì í~ìñ ÇÉ OSBI ëé Ç Åçãéçë~åí ÇÉ ä~ ã~åá êéëìáî~åíéw JNSB~ìíáíêÉÇÉäÛáãé íëìêäéêéîéåìe~êíáåäéomm^oçì`dffi JTIRB~ìíáíêÉÇÉä~`pdE~êíáÅäÉNSMMJM`Çì`dfFI JOB~ìíáíêÉÇìéê ä îéãéåíëçåá~äe~êíáåäénsmmjmcäáëçì`dffi JMIRB~ìíáíêÉÇÉä~`oapE~êíáÅäÉNSMMJMgÉí~êíáÅäÉNSMMJMiÇì`dfFK NP

14 iéëãçáåëjî~äìéëëéêçåíáãéìí~ääéëëìêäéëéäìëjî~äìéëçéãæãéå~íìêéê ~äáë Éë~ìÅçìêëÇÉä~ãÆãÉ ~åå É çì Ç~åë äéë Çáñ ~åå Éë ëìáî~åíéëi ÅçåÇáíáçå èìé äé ëéìáä ÇÉ NR MMM ëçáí Ç é~ëë äd~åå É ÇÉ ê ~äáë~íáçåçéëçáíéëãçáåëjî~äìéëk mb^ iéë~åíáçåë ãáëéëé~êçéëëçåá í ëñê~å ~áëéëééìîéåíæíêéëçìëåêáíéëç~åëäéå~çêéçûìåmb^iáåëíáíì é~ê ä~äçáå VOJSSSÇìNSàìáääÉíNVVOKpçìëÅÉêí~áåÉëÅçåÇáíáçåëIäÉmb^çìîêÉÇêçáíW EáFéÉåÇ~åíä~Çìê ÉÇìmb^I ìåééñçå ê~íáçåçûáãé íëìêäéêéîéåìéíçééê ä îéãéåíëëçåá~ìñ ê~áëçå ÇÉëéêçÇìáíëÉíéäìëJî~äìÉëÖ å ê ëé~êäéëéä~åéãéåíëéññéåíì ëç~åëäéå~çêéçìmb^éí EááF~ìãçãÉåíÇÉä~Åä íìêéçìmb^jëáéääéáåíéêîáéåíéäìëçéåáåè~åë~éê ëä~ç~íéçûçìîéêíìêéçìmb^j çì äçêë ÇÛìå êéíê~áí é~êíáéä ëûáä áåíéêîáéåí éäìë ÇÉ Üìáí ~åë ~éê ë ä~ Ç~íÉ ÇÛçìîÉêíìêÉ Çì mb^i ìåé Éñçå ê~íáçå ÇÛáãé í ëìê äé êéîéåì Eáä êéëíé íçìíéñçáë ëçìãáë ä~ ÅçåíêáÄìíáçå ëçåá~äé Ö å ê~äáë ÉI ~ì éê ä îéãéåíëçåá~äçéobéí ä~åçåíêáäìíáçå~ìêéãäçìêëéãéåíçéä~çéííéëçåá~äéf ê~áëçåçìö~áååéí ê ~äáë ÇÉéìáëäÛçìîÉêíìêÉÇìéä~åK iéëãçáåëjî~äìéëëìäáéëç~åëäéå~çêéçìmb^åéëçåíáãéìí~ääéëèìéëìêçéëéäìëjî~äìéëê ~äáë ÉëÇ~åë äéãæãéå~çêék fãé íçéëçäáç~êáí ëìêä~ñçêíìåé iéë~åíáçåëç íéåìéëé~êäéëééêëçååéëéüóëáèìéëç~åëäéå~çêéçéäéìêé~íêáãçáåééêáî ëéêçåíåçãéêáëéë Ç~åëäÉìêé~íêáãçáåÉáãéçë~ÄäÉIäÉÅ~ë ÅÜ ~åíi äûáãé íçéëçäáç~êáí ëìêä~ñçêíìåék aêçáíëçéëìååéëëáçåéíçéççå~íáçå iéë~åíáçåë~åèìáëéëé~êîçáéçéëìååéëëáçåçìçéççå~íáçåëéêçåíëçìãáëéë~ìñçêçáíëçéëìååéëëáçåçì ÇÉÇçå~íáçåÉåcê~åÅÉK ÄF^Åíáçåå~áêÉëéÉêëçååÉëãçê~äÉëëçìãáëÉë äûáãé íëìêäéëëçåá í ë aáîáçéåçéë EáFmÉêëçååÉëãçê~äÉëåÛ~ó~åíé~ëä~èì~äáí ÇÉëçÅá í ã êééåcê~ååé iéëçáîáçéåçéëéåå~áëë ëi~ìöãéåí ëçéäû~îçáêñáëå~ä Ö~ä NMBÇìãçåí~åíÇÉëÇáîáÇÉåÇÉëîÉêë ëiëçåí áãéçë ëç~åëäéëåçåçáíáçåëçéçêçáíåçããìåiådéëí ÇáêÉäDáãé íëìêäéëëçåá í ë~ìí~ìñ~åíìéäçéçêçáí ÅçããìåÇÉPPIPPBI~ìÖãÉåí ÇDìåÉÅçåíêáÄìíáçå~ÇÇáíáçååÉääÉÇÉPBIéçìêäÉëÉñÉêÅáÅÉëÅäçë ÅçãéíÉê ÇÉOMMOIëçáíìåí~ìñÉÑÑÉÅíáÑÇÉPQIPPBKråÉÅçåíêáÄìíáçåëçÅá~äÉëìêäÉëÄ å ÑáÅÉëÇÉPIPBëD~ééäáèìÉ~ì ãçåí~åíçéädáãé íëìêäéëëçåá í ëçáãáåì ÇDìå~Ä~ííÉãÉåíèìáåÉéçìêê~é~ëÉñÅ ÇÉêTSPMMMÉìêçëKiÉë ÉåíêÉéêáëÉëê ~äáë~åíìååüáññêéçd~ññ~áêéëáåñ êáéìê TSPMMMMÉìêçëÉíÇçåíäÉÅ~éáí~äëçÅá~äIÉåíá êéãéåí äáä ê I Éëí Ç íéåì éçìê ~ì ãçáåë TRB ÇÉë ééêëçååéë éüóëáèìéë Eçì ÇÉë ëçåá í ë ê éçåç~åí ~ìñ ãæãé ÅçåÇáíáçåëÇÉÅÜáÑÑêÉÇD~ÑÑ~áêÉëÉíÇÉÇ íéåíáçåçéå~éáí~äfëçåíéñçå ê ÉëÇÉä~ÅçåíêáÄìíáçåK id~îçáê ÑáëÅ~ä Éëí áãéìí~ääé ëìê ädáãé í ëìê äéë ëçåá í ë ~ì í~ìñ ÇÉÇêçáíÅçããìåIäDÉñÅ ÇÉåí îéåíìéä åd í~åíåáêéãäçìêë åáêéëíáíì KiÉÅ~ë ÅÜ ~åíiåéí~îçáêñáëå~äéëí~ìöãéåí ÇDìåÅê ÇáíÇDáãé í Ö~ä UMB Çì éê ÅçãéíÉ ÉÑÑÉÅíáîÉãÉåí ~Åèìáíí ~ì í~ìñ éäéáå é~ê ä~ ëçåá í ÇáëíêáÄìíêáÅÉI ädéñåäìëáçåi Éå Åçåë èìéååéi Çì éê ÅçãéíÉ ~Åèìáíí é~ê ädáãéìí~íáçå ÇD~îçáêë ÑáëÅ~ìñ çì ÇÉ Åê Çáíë ÇDáãé íë Éí Çì éê ÅçãéíÉèìáê ëìäíéê~áíçdìåéê ä îéãéåíëìêä~ê ëéêîéëé Åá~äÉÇÉëéäìëJî~äìÉë äçåöíéêãék EááFmÉêëçååÉëãçê~äÉë~ó~åíä~èì~äáí ÇÉëçÅá í ã êééåcê~ååé iéë ééêëçååéë ãçê~äéë Ç íéå~åí ~ì ãçáåë R B Çì Å~éáí~ä ÇÉ ä~ ëçåá í ÇáëíêáÄìíêáÅÉ ëçåí ëìëåééíáääéë ÇÉ Ä å ÑáÅáÉêÇìê ÖáãÉÇÉëëçÅá í ëã êéëéíñáäá~äéëéíéçìêêçåíëûéåéê î~äçáê ÅçåÇáíáçåÇÛÉåÉñÉêÅÉêäÛçéíáçåK ^ÅÉíáíêÉIäÉëÇáîáÇÉåÇÉëîÉêë ëé~êä~ñáäá~äéëçåíéñçå ê ëçûáãé íëìêäéëëçåá í ëåüéòä~ã êékpéìäéìåé èìçíéjé~êíçéñê~áëéíåü~êöéëñáñ É RBéçìêäÉëÉñÉêÅáÅÉëÅäçë ÅçãéíÉêÇìPNÇ ÅÉãÄêÉNVVVÇçáíÆíêÉ ê áåí Öê ÉÇ~åëäÉê ëìäí~íáãéçë~ääéçéä~ëçåá í ã êékiéë~îçáêëñáëå~ìñééìîéåíæíêéáãéìí ëëìêäé ãçåí~åí Çì éê ÅçãéíÉ ÉñáÖáÄäÉ Éå Å~ë ÇÉ ÇáëíêáÄìíáçå é~ê ä~ ã êé Ç~åë ìå Ç ä~á ÇÉ Åáåè ~åë ÇÉë ÇáîáÇÉåÇÉëÇÉë~Ñáäá~äÉK id~îçáêñáëå~äéëíç~åëåéå~ë Ö~ä RMBÇÉëÇáîáÇÉåÇÉëéÉê ìëk mäìëjî~äìéë iéë éäìë çì ãçáåëóî~äìéë Ç Ö~Ö Éë äçêë ÇÉ ä~ ÅÉëëáçå ÇD~Åíáçåë åû~ó~åí é~ë äé Å~ê~Åí êé ÇÉ íáíêéë ÇÉ é~êíáåáé~íáçå é~ê äéë ééêëçååéë ãçê~äéë ëçìãáëéë äûáãé í ëìê äéë ëçåá í ë êéä îéåí Çì ê ÖáãÉ ÇÉ Çêçáí Åçããìå Éí ëçåí ëçìãáëéë ädáãé í ëìê äéë ëçåá í ë ~ì í~ìñ ÇÉ PP NLPB ã~àçê ÇÉ ä~ ÅçåíêáÄìíáçå ~ÇÇáíáçååÉääÉÇÉPBIéçìêäÉëÉñÉêÅáÅÉëÅäçë ÅçãéíÉêÇìNÉêà~åîáÉêOMMOE~êíáÅäÉOPRíÉêw^Çì`dfFIëçáí ìå í~ìñ ÇÉ PQ NLPB éçìê äéë ééêëçååéë ãçê~äéë ê ~äáë~åí ìå ÅÜáÑÑêÉ ÇÛ~ÑÑ~áêÉë Üçêë í~ñéë ~ì Åçìêë ÇÉ äûéñéêåáåéåçååéêå ÇÉãçáåëÇÉTSPMMMM ÉíÇçåíäÉÅ~éáí~äIÉåíá êéãéåíäáä ê IÉëíÇ íéåìçéã~åá êé ÅçåíáåìÉ éçìê TR B ~ì ãçáåë é~ê ÇÉë ééêëçååéë éüóëáèìéë çì é~ê ìåé ëçåá í ê éçåç~åí ~ìñ ãæãéë ÅçåÇáíáçåë ÇÉ äáä ê~íáçå ÇÉ Å~éáí~äI ÇÉ ÅÜáÑÑêÉ ÇÛ~ÑÑ~áêÉë Éí ÇÉ Ç íéåíáçå Çì Å~éáí~äK mçìê äéë ééêëçååéë ãçê~äéëåéêéãéäáëë~åíé~ëäéëåçåçáíáçåëîáë ÉëÅáJÇÉëëìëIìåÉÅçåíêáÄìíáçåëçÅá~äÉÇÉPIPBE~êíáÅäÉOPR íéêw`çì`dfféëíéåçìíêé~ééäáå~ääéxéääééëí~ëëáëéëìêäéãçåí~åíçéäûáãé íëìêäéëëçåá í ëe~î~åí áãéìí~íáçåçéë~îçáêëñáëå~ìñéíåê ÇáíëÇÛáãé íëfiçáãáåì ÉÇÛìå~Ä~ííÉãÉåíÇÉTSPMMM é~êé êáççéçé NOãçáëIëçáíìåí~ìñÇÛÉåîáêçåPRIQPB~ìJÇÉä ÇÉäÛ~Ä~ííÉãÉåíÇÉTSPMMM K NQ

15 `ÉéÉåÇ~åíIÅçåÑçêã ãéåí~ìñçáëéçëáíáçåëçéäû~êíáåäéonvjfk~fíéêçì`dfiäéëö~áåëçìééêíéëåéíëê ~äáë ë äûçåå~ëáçå ÇÉ ä~ ÅÉëëáçå ÇÉ íáíêéë èìá ê éçåçéåí ä~ Ç Ñáåáíáçå ÇÉ íáíêéë ÇÉ é~êíáåáé~íáçå ~ì ëéåë Åçãéí~ÄäÉÉíÑáëÅ~äÉíèìáçåí í Ç íéåìëçééìáë~ìãçáåëçéìñ~åëêéä îéåíçìê ÖáãÉÇÉëéäìëJî~äìÉëçì ãçáåëjî~äìéë äçåöíéêãék iéë éäìëjî~äìéë ê ~äáë Éë ëçåí ~äçêë áãéçë Éë ~ì í~ìñ ê Çìáí ÇÉ NVBI ~ìöãéåí ÇÉ ä~ ÅçåíêáÄìíáçå ~ÇÇáíáçååÉääÉÇÉPBIëçáíìåí~ìñÖäçÄ~äÇÛÉåîáêçåNVIRTBéçìêäÉëéÉêëçååÉëãçê~äÉëê ~äáë~åíìååüáññêé ÇÛ~ÑÑ~áêÉëÜçêëí~ñÉë~ìÅçìêëÇÉäÛÉñÉêÅáÅÉÅçåÅÉêå ÇÉãçáåëÇÉTSPMMMM ÉíÇçåíäÉÅ~éáí~äIÉåíá êéãéåí äáä ê IÉëíÇ íéåìçéã~åá êéåçåíáåìéééåç~åííçìíéä~çìê ÉÇÉäÛÉñÉêÅáÅÉÅçåÅÉêå éçìêtrb~ìãçáåë é~êçéëééêëçååéëéüóëáèìéëçìé~êìåéëçåá í ê éçåç~åí~ìñãæãéëåçåçáíáçåëçéäáä ê~íáçåçéå~éáí~äi ÇÉ ÅÜáÑÑêÉ ÇÛ~ÑÑ~áêÉë Éí ÇÉ Ç íéåíáçå Çì Å~éáí~äK mçìê äéë ééêëçååéë ãçê~äéë åé êéãéäáëë~åí é~ë ÅÉë ÅçåÇáíáçåëI ä~ ÅçåíêáÄìíáçå ëçåá~äé ÇÉ PIP B Éëí Éå çìíêé ~ééäáå~ääé X ÉääÉ Éëí ~ëëáëé ëìê äé ãçåí~åí ÇÉ äûáãé í ëìê äéë ëçåá í ë E~î~åí áãéìí~íáçå ÇÉë ~îçáêë ÑáëÅ~ìñ Éí Åê Çáíë ÇÛáãé íëfi Çáãáåì É ÇÛìå ~Ä~ííÉãÉåíÇÉTSPMMM Iëçáíìåí~ìñÇÛÉåîáêçåOMIOMB~ìJÇÉä ÇÉäÛ~Ä~ííÉãÉåíÇÉTSPMMM IäÛáãéçëáíáçå ~ìí~ìñê ÇìáíåÛ í~åíç ÑáåáíáîÉèìÛ ÅçåÇáíáçåÇÉë~íáëÑ~áêÉ äûçääáö~íáçåçéççí~íáçåçéä~ê ëéêîéëé Åá~äÉ ÇÉëéäìëJî~äìÉë äçåöíéêãékiéëãçáåëjî~äìéë äçåöíéêãéééìîéåíæíêéáãéìí ÉëëìêäÉëéäìëJî~äìÉë äçåöíéêãéçéäûéñéêåáåéçìçéëçáñéñéêåáåéëëìáî~åíëk OKQKSKOJ^Åíáçåå~áêÉëåçåJê ëáçéåíëñáëå~ìñçécê~ååé aáîáçéåçéë pçìëê ëéêîéçéëåçåîéåíáçåëñáëå~äéëáåíéêå~íáçå~äéë~ééäáå~ääéëéíçìê ÖáãÉÇÉëÇáîáÇÉåÇÉëÇáëíêáÄì ë ìåéëçåá í ã êéçéä~`çããìå~ìí Éìêçé ÉååÉIäÉëêÉîÉåìëÇáëíêáÄì ëé~êìåéëçåá í Ñê~å ~áëé ÇÉë Ä å ÑáÅá~áêÉëÇçåíäÉÇçãáÅáäÉÑáëÅ~äçìäÉëá ÖÉÑáëÅ~äÉëíëáíì ÜçêëÇÉcê~åÅÉÑçåíäÛçÄàÉíÇÛìåÉêÉíÉåìÉ ä~ ëçìêåéçéorbk mäìëjî~äìéë iéë éäìëjî~äìéë ê ~äáë Éë äûçåå~ëáçåçéä~åéëëáçåçéäéìêë~åíáçåëé~êçéëééêëçååéëèìáåéëçåíé~ë ÑáëÅ~äÉãÉåíÇçãáÅáäá ÉëÉåcê~åÅÉ~ìëÉåëÇÉäÛ~êíáÅäÉQ_Çì`dfçìÇçåíäÉëá ÖÉëçÅá~äÉëíëáíì ÜçêëÇÉ cê~ååéeë~åë~îçáêçû í~ääáëëéãéåíëí~ääéçìçéä~ëéñáñééåcê~ååé äû~åíáñçìèìéäëéê~áéåíáåëåêáíéëäéë ~ÅíáçåëFÉíèìáåÛçåí ~ìåìåãçãéåíç íéåìiçáêéåíéãéåíçìáåçáêéåíéãéåíiëéìäéëçì~îéåçéëãéãäêéë ÇÉäÉìêÑ~ãáääÉIéäìëÇÉORBÇÉëÇêçáíëÇ~åëäÉëÄ å ÑáÅÉëëçÅá~ìñÇÉä~ëçÅá í ìåãçãéåíèìéäåçåèìé ~ìåçìêëçéëåáåè~åå Éëèìáéê Å ÇÉåíä~ÅÉëëáçåIåÉëçåíé~ëëçìãáëÉë äûáãé íéåcê~ååée~êíáåäéoqq Äáë`Çì`dfFKiÉëéäìëJî~äìÉëê ~äáë Éë äûçåå~ëáçåçéä~åéëëáçåçûìåéé~êíáåáé~íáçåéñå Ç~åíçì~ó~åí ÉñÅ Ç äéëéìáäçéorb~ìåçìêëçéä~é êáççéëìëîáë ÉIëçåíëçìãáëÉë äûáãé í~ìí~ìñçénsbiëçìë ê ëéêîéçéëçáëéçëáíáçåëçéëåçåîéåíáçåëñáëå~äéë~ééäáå~ääéëk fãé íçéëçäáç~êáí ëìêä~ñçêíìåé bå éêáååáééi äûáãé í ÇÉ ëçäáç~êáí ëìê ä~ ÑçêíìåÉ åé ëû~ééäáèìé é~ë ~ìñ ééêëçååéë éüóëáèìéë ÇçãáÅáäá Éë ÜçêëÇÉcê~åÅÉI~ìëÉåëÇÉäÛ~êíáÅäÉQJ_Çì`dfIèìáéçëë ÇÉåíÇáêÉÅíÉãÉåíçìáåÇáêÉÅíÉãÉåíIãçáåëÇÉNMB ÇìÅ~éáí~äÇÉä~pçÅá í K aêçáíëçéëìååéëëáçåéíçéççå~íáçå i~cê~ååéëçìãéí~ìñçêçáíëçéëìååéëëáçåéíçéççå~íáçåäéëíáíêéëçéëëçåá í ëñê~å ~áëéë~åèìáëé~êîçáé ÇÉëìÅÅÉëëáçåçìÇÉÇçå~íáçåé~êìååçåJê ëáçéåíñê~å ~áëki~cê~ååé~åçååäì~îéåìååéêí~áååçãäêéçé é~óëçéëåçåîéåíáçåëçéëíáå Éë îáíéêäéëççìääéëáãéçëáíáçåëéåã~íá êéçéëìååéëëáçåéíçéççå~íáçåi ~ìñíéêãéëçéëèìéääéëäéëê ëáçéåíëçéëé~óë~ó~åíåçååäìçéíéääéëåçåîéåíáçåëééìîéåíiëçìëê ëéêîéçé êéãéäáêåéêí~áåéëåçåçáíáçåëiæíêééñçå ê ëçéçêçáíëçéëìååéëëáçåéíçéççå~íáçåéåcê~ååéçìçäíéåáêìå Åê ÇáíÇÛáãé íç~åëäéìêé~óëçéê ëáçéååék fä ~éé~êíáéåçê~ ~ìñ ~Åíáçåå~áêÉë ÅçåÅÉêå ë ÇÉ ëé ê~ééêçåüéê ÇÉ äéìê ÅçåëÉáä ÑáëÅ~ä Ü~ÄáíìÉä ~Ñáå ÇÉ Ç íéêãáåéê ëá ÇÉ íéääéë Çáëéçëáíáçåë ÅçåîÉåíáçååÉääÉë ëçåí ëìëåééíáääéë ÇÉ ëû~ééäáèìéê äéìê Å~ë é~êíáåìäáéêk ^ìíêéë~åíáçåå~áêéë iéë~åíáçåå~áêéëëçìãáë ìåê ÖáãÉÇÛáãéçëáíáçå~ìíêÉèìÉÅÉìñîáë ëåájçéëëìëiçéîêçåíëûáåñçêãéêçì ê ÖáãÉÑáëÅ~äëÛ~ééäáèì~åí äéìêå~ëé~êíáåìäáéêk OKRKj^o`ebabpfkpqorjbkqpcfk^k`fbop ^ÅçãéíÉêÇìNQ~çºíOMMPIäÉë~ÅíáçåëqÉÅÜåçcáêëí ëéêçåíå ÖçÅá ÉëëìêäÉj~êÅÜ iáäêéié~êbrolmb cfk^k`bbqfkarpqofb íê~îéêëëçåç é~êíéãéåíbrolmbcfk^k`bbqfkarpqofbpb`rofqfbpk OKSKqof_rk^ru`ljmbqbkqpbk`^pabifqfdb iéëíêáäìå~ìñåçãé íéåíëéåå~ëçéäáíáöéëëçåíåéìñçìëá ÖÉëçÅá~ääçêëèìÉä~ëçÅá í ÉëíÇ ÑÉåÇÉêÉëëÉIÉí ëçåí Ç ëáöå ë Éå ÑçåÅíáçå ÇÉ ä~ å~íìêé ÇÉë äáíáöéëi ë~ìñ Çáëéçëáíáçå Åçåíê~áêÉ Çì åçìîé~ì ÅçÇÉ ÇÉ éêçå ÇìêÉÅáîáäÉK NR

16 `e^mfqobp obkpbfdkbjbkqpab`^o^`qbobdbkbo^i `lk`bok^kqiûbjbqqbrobqib`^mfq^i PKNKobkpbfdkbjbkqpab`^o^`qbobdbkbo^i`lk`bok^kqqb`eklcfopq PKNKMKa åçãáå~íáçåéíëá ÖÉëçÅá~ä qéåüåçcáêëí pk^k QUI~îÉåìÉÇÉëqÉãéäáÉêëm~êÅÇÉk~éçääçå NPQMM^ìÄ~ÖåÉJcê~åÅÉ q ä éüçåéw@ppqqonutnut q ä ÅçéáÉW@PPQQONUTPUT `ççé^mbwppo_c~äêáå~íáçåçdáåëíêìãéåí~íáçåëåáéåíáñáèìééííéåüåáèìé `ççéfpfkwcommnmmmsqov PKNKNKcçêãÉàìêáÇáèìÉ i~ëçåá í qéåüåçcáêëí ~ í Åçåëíáíì Éëçìëä~ÑçêãÉÇÉëçÅá í ~åçåóãééå~çºínvvmkbääééëíëçìãáëé ~ìçêçáíñê~å ~áëëìêäéëëçåá í ëåçããéêåá~äéëk PKNKOKa~íÉÇÉÅçåëíáíìíáçåÉíÇÛÉñéáê~íáçåJaìê É i~ Çìê É ÇÉ ä~ pçåá í Éëí Ñáñ É èì~íêéjîáåöí ÇáñJåÉìÑ EVVF ~åå Éë ÅçãéíÉê ÇÉ ä~ Ç~íÉ ÇÉ ëçå áãã~íêáåìä~íáçå ~ì oéöáëíêé Çì `çããéêåé Éí ÇÉë pçåá í ëi ëçáí àìëèìd~ì N ~çºí OMUVI ë~ìñ Çáëëçäìíáçå ~åíáåáé ÉçìéêçêçÖ~íáçåÇ ÅáÇ Éé~êäD~ëëÉãÄä ÉÖ å ê~äééñíê~çêçáå~áêéçéë~åíáçåå~áêéëk PKNKPKlÄàÉíëçÅá~äE~êíáÅäÉPÇÉëëí~íìíëF i~ëçåá í ~éçìêçäàéíiéåcê~ååééíç~åëíçìëé~óëw i~ ÅçåÅÉéíáçåI äé Ç îéäçéééãéåíi ä~ Ñ~ÄêáÅ~íáçåI äûáåçìëíêá~äáë~íáçåi ä~ ÅçããÉêÅá~äáë~íáçå ÇÉ éêççìáíë áëëìëçéíéåüåçäçöáéëçééçáåíéêéäéî~åíçéëççã~áåéëw J ÇÉ äû~åçìëíáèìé Éí ÇÉ ä~ ã Å~åáèìÉ îáäê~íçáêéi ä~ ÅçããìåáÅ~íáçå EÉí é~êíáåìäá êéãéåí ÇÉë éêççìáíë ÇÉëíáå ë ~ëëìêéêìååçåíê äé~åíáñéí~ç~éí~íáñçìäêìáíéíçéëîáäê~íáçåëfi JÇìÖ åáéäáçjã ÇáÅ~äI JÇìä~ëÉêÉíÇÉäÛçéíáèìÉI JÇÉëëóëí ãéëçéãéëìêéëiçéäûáåñçêã~íáèìéiçéäû äéåíêçåáèìék iû ä~äçê~íáçåçéíéåüåçäçöáéëåçìîéääéëç~åëäéëãæãéëççã~áåéëk i~ Åê ~íáçåi äû~åèìáëáíáçåi ä~ îéåíéi äûéñéäçáí~íáçå ÇÉ ÄêÉîÉíëI ÉñíÉåëáçåë ÇÉ ÄêÉîÉíëI äáåéååéëi ëçìëj äáåéååéëiäá ë ÅÉëçé ê~íáçåëk bääéééìíê ~äáëéêíçìíéëäéëçé ê~íáçåëèìáëçåíåçãé~íáääéë~îéååéíçäàéíiëûóê~ééçêíéåíéíåçåíêáäìéåí ë~ê ~äáë~íáçåk PKNKQKoÉÖáëíêÉÇì`çããÉêÅÉ oéöáëíêéçì`çããéêåééíçéëpçåá í ëçéj~êëéáääé_ptvmvvqqpevm_mnrtqf PKNKRKbñÉêÅáÅÉëçÅá~ä iûéñéêåáåéëçåá~äåç ååáçé~îéåäû~åå ÉÅáîáäÉK fäç ÄìíÉäÉN Éê à~åîáéêéíëéíéêãáåéäépnç ÅÉãÄêÉK PKNKSK`ä~ìëÉëëí~íìí~áêÉëÇÉä~ëçÅá í cçêãéçéë~åíáçåëe~êíáåäénnçéëëí~íìíëf iéë ~Åíáçåë ëçåí çääáö~íçáêéãéåí åçãáå~íáîéëk bääéë ÇçååÉåí äáéì ìåéáåëåêáéíáçåéååçãéíéç~åëäéë ÅçåÇáíáçåëÉíëÉäçåäÉëãçÇ~äáí ëéê îìéëé~êäéëçáëéçëáíáçåëä Öáëä~íáîÉëÉíê ÖäÉãÉåí~áêÉëÉåîáÖìÉìêKi~ ëçåá í ÉëíÉåÇêçáíÇÉÇÉã~åÇÉêI íçìíãçãéåíiåçåíêéê ãìå ê~íáçå ë~åü~êöéi äûçêö~åáëãéçéä~ ÅçãéÉåë~íáçåÇÉëíáíêÉëIäÛáÇÉåíáí ÇÉëÇ íéåíéìêëçéëíáíêéëåçåñ ê~åíáãã Çá~íÉãÉåíçì íéêãéäéçêçáí ÇÉîçíÉÇ~åëëÉëéêçéêÉë~ëëÉãÄä ÉëÇÛ~Åíáçåå~áêÉëK ^ëëéãää ÉëÖ å ê~äéëe~êíáåäéëpn PPÇÉëëí~íìíëF ^ëëéãää Éd å ê~äélêçáå~áêé iû^ëëéãää Éd å ê~äélêçáå~áêééêéåçíçìíéëç ÅáëáçåëÉñÅ Ç~åíäÉëéçìîçáêëÇì`çåëÉáäÇÛ~Çãáåáëíê~íáçåÉí èìáåûçåíé~ëéçìêçäàéíçéãççáñáéêäéëëí~íìíëkiû^ëëéãää Éd å ê~äélêçáå~áêééëíê ìåáé~ìãçáåëìåé ÑçáëäÛ~åIÇ~åëäÉëëáñãçáëÇÉä~Åä íìêéçéäûéñéêåáåéëçåá~äiéçìêëí~íìéêëìêäéëåçãéíéëéí îéåíìéääéãéåí äéëåçãéíéëåçåëçäáç ëçéåéíéñéêåáåéiëçìëê ëéêîéçééêçäçåö~íáçåçéåéç ä~áé~êç ÅáëáçåÇÉàìëíáÅÉK NS

17 bääéåéç äáä êéî~ä~ääéãéåíiëìêéêéãá êéåçåîçå~íáçåièìéëáäéë~åíáçåå~áêéëéê ëéåíëçìêééê ëéåí ëiçì îçí~åíé~êåçêêéëéçåç~ååéiéçëë ÇÉåí~ìãçáåëäÉèì~êíÇÉë~Åíáçåë~ó~åíäÉÇêçáíÇÉîçíÉK^ìÅìåèìçêìã åûéëíêéèìáëëìêçéìñá ãéåçåîçå~íáçåk bääéëí~íìé ä~ã~àçêáí ÇÉëîçáñÇçåíÇáëéçëÉåíäÉë~Åíáçåå~áêÉëéê ëéåíëçìêééê ëéåí ëiçìîçí~åíé~ê ÅçêêÉëéçåÇ~åÅÉK ^ëëéãää Éd å ê~äébñíê~çêçáå~áêé iû^ëëéãää É d å ê~äé bñíê~çêçáå~áêé ééìí ãççáñáéê äéë ëí~íìíë Ç~åë íçìíéë äéìêë Çáëéçëáíáçåë Éí Ç ÅáÇÉê åçí~ããéåí ä~ íê~åëñçêã~íáçå ÇÉ ä~ ëçåá í Éå ëçåá í ÇÛìåÉ ~ìíêé ÑçêãÉI ÅáîáäÉ çì ÅçããÉêÅá~äÉK bääé åé ééìí íçìíéñçáë ~ìöãéåíéê äéë ÉåÖ~ÖÉãÉåíëÇÉë~Åíáçåå~áêÉëIëçìëê ëéêîéçéëçé ê~íáçåëê ëìäí~åíçûìå êéöêçìééãéåíçû~åíáçåëê Öìäá êéãéåíéññéåíì K iû^ëëéãää É d å ê~äé bñíê~çêçáå~áêé åé ééìí Ç äáä êéê î~ä~ääéãéåí èìé ëá äéë ~Åíáçåå~áêÉë éê ëéåíë çì êééê ëéåí ëiçìîçí~åíé~êåçêêéëéçåç~ååéiéçëë ÇÉåí~ìãçáåëIëìêéêÉãá êéåçåîçå~íáçåiäéíáéêëéíiëìê ÇÉìñá ãé ÅçåîçÅ~íáçåI äé èì~êí ÇÉë ~Åíáçåë ~ó~åí äé Çêçáí ÇÉ îçíék ^ Ç Ñ~ìí ÇÉ ÅÉ ÇÉêåáÉê èìçêìãi ä~ ÇÉìñá ãé~ëëéãää ÉéÉìíÆíêÉéêçêçÖ É ìåéç~íééçëí êáéìêéçéçéìñãçáë~ìéäìëí~êç ÅÉääÉ ä~èìéääé ÉääÉ~î~áí í Åçåîçèì ÉK iû^ëëéãää É d å ê~äé bñíê~çêçáå~áêé ëí~íìé ä~ ã~àçêáí ÇÉë ÇÉìñ íáéêë ÇÉë îçáñ Ççåí ÇáëéçëÉåí äéë ~Åíáçåå~áêÉëéê ëéåíëçìêééê ëéåí ëiçìîçí~åíé~êåçêêéëéçåç~ååéië~ìñç êçö~íáçåä Ö~äÉK a~åë äéë ^ëëéãää Éë d å ê~äéë bñíê~çêçáå~áêéë ÑçêãÉ ÅçåëíáíìíáîÉI ÅÛÉëíJ JÇáêÉ ÅÉääÉë ~éééä Éë Ç äáä êéêëìêäû~ééêçä~íáçåçûìå~ééçêíéåå~íìêéçìäûçåíêçáçûìå~î~åí~öéé~êíáåìäáéêiäû~ééçêíéìêçìäé Ä å ÑáÅá~áêÉåÛ~îçáñÇ äáä ê~íáîéåáéçìêäìájãæãéiåáåçããéã~åç~í~áêék ^ëëéãää Éd å ê~äépé Åá~äÉ pûáä ÉñáëíÉ éäìëáéìêë Å~í ÖçêáÉë ÇÛ~ÅíáçåëI ~ìåìåé ãççáñáå~íáçå åé ééìí ÆíêÉ Ñ~áíÉ ~ìñ Çêçáíë ÇÉë ~Åíáçåë ÇÛìåÉÇÉÅÉëÅ~í ÖçêáÉëIë~åëîçíÉÅçåÑçêãÉÇÛìåÉ^ëëÉãÄä Éd å ê~äébñíê~çêçáå~áêéçìîéêíé íçìëäéë ~Åíáçåå~áêÉë ÉíI Éå çìíêéi ë~åë îçíé Ö~äÉãÉåí ÅçåÑçêãÉ ÇÛìåÉ ^ëëéãää É pé Åá~äÉ çìîéêíé ~ìñ ëéìäë éêçéêá í~áêéëçéë~åíáçåëçéä~å~í ÖçêáÉáåí êéëë ÉK iéë ^ëëéãää Éë pé Åá~äÉë åé ééìîéåí Ç äáä êéê î~ä~ääéãéåí èìé ëá äéë ~Åíáçåå~áêÉë éê ëéåíë çì êééê ëéåí ë éçëë ÇÉåí ~ì ãçáåëi ëìê éêéãá êé ÅçåîçÅ~íáçåI ä~ ãçáíá ÉíI ëìê ÇÉìñá ãé ÅçåîçÅ~íáçåI äé èì~êíçéë~åíáçåëçéä~å~í ÖçêáÉÅçåÅÉêå ÉK mçìê äé êéëíéi ÉääÉë ëçåí Åçåîçèì Éë Éí Ç äáä êéåí Ç~åë äéë ãæãéë ÅçåÇáíáçåë èìé äéë ^ëëéãää Éë d å ê~äéëbñíê~çêçáå~áêéëk nìçêìãjsçíée~êíáåäépmçéëëí~íìíëf NJiÉèìçêìãÉëíÅ~äÅìä ëìêäûéåëéãääéçéë~åíáçåëåçãéçë~åíäéå~éáí~äëçåá~äië~ìñç~åëäéë~ëëéãää Éë ëé Åá~äÉëçªáäÉëíÅ~äÅìä ëìêäûéåëéãääéçéë~åíáçåëçéä~å~í ÖçêáÉáåí êéëë ÉIäÉíçìíÇ ÇìÅíáçåÑ~áíÉÇÉë ~Åíáçåëéêáî ÉëÇìÇêçáíÇÉîçíÉÉåîÉêíìÇÉëÇáëéçëáíáçåëÇÉä~äçáK båå~ëçéîçíéé~êåçêêéëéçåç~ååéiáäåéëéê~íéåìåçãéíéiéçìêäéå~äåìäçìèìçêìãièìéçéëñçêãìä~áêéë ǺãÉåíÅçãéä í ëéíêé ìëé~êä~ëçåá í íêçáëàçìêë~ìãçáåë~î~åíä~ç~íéçéäû~ëëéãää ÉK OJiÉÇêçáíÇÉîçíÉ~íí~ÅÜ ~ìñ~åíáçåëçéå~éáí~äçìçéàçìáëë~ååééëíéêçéçêíáçååéä ä~èìçíáí ÇìÅ~éáí~ä èìûéääéëêééê ëéåíéåík`ü~èìé~åíáçåççååéçêçáí ìåéîçáñk PJiÉîçíÉëÛÉñéêáãÉ ã~áåäéî ÉIçìé~ê~ééÉäåçãáå~äIçì~ìëÅêìíáåëÉÅêÉíIëÉäçåÅÉèìÛÉåÇ ÅáÇÉäÉ ÄìêÉ~ìÇÉäÛ~ëëÉãÄä ÉÇÉë~Åíáçåå~áêÉëKiÉë~Åíáçåå~áêÉëéÉìîÉåí~ìëëáîçíÉêé~êÅçêêÉëéçåÇ~åÅÉKbåÅ~ë ÇÉîçíÉé~êÅçêêÉëéçåÇ~åÅÉIáäåÛÉëííÉåìÅçãéíÉIéçìêäÉÅ~äÅìäÇìèìçêìãIèìÉÇÉëÑçêãìä~áêÉëêÉ ìëé~ê ä~ëçåá í ~î~åíä~ê ìåáçåçéäû~ëëéãää ÉÇ~åëäÉëÅçåÇáíáçåëÉíÇ ä~áëñáñ ëé~êä~äçák QJiÉÇêçáíÇÉîçíÉÉëíÉñÉêÅ é~êäééêçéêá í~áêéçéëíáíêéëêéãáëéåö~öéki~ëçåá í ãéííêáåéåéééìí î~ä~ääéãéåí îçíéê ~îéå ÇÉë ~Åíáçåë é~ê ÉääÉ ëçìëåêáíéë çì ~ÅèìáëÉë çì éêáëéë Éå Ö~ÖÉK fä åûéëí é~ë íéåì ÅçãéíÉÇÉÅÉë~ÅíáçåëéçìêäÉÅ~äÅìäÇìèìçêìãK cáñ~íáçåi~ññéåí~íáçåéíê é~êíáíáçåçìê ëìäí~íe~êíáåäéptçéëëí~íìíëf ié ÅçãéíÉ ÇÉ ê ëìäí~í èìá ê Å~éáíìäÉ äéë éêççìáíë Éí ÅÜ~êÖÉë ÇÉ ädéñéêåáåé Ñ~áí ~éé~ê~ íêé é~ê ÇáÑÑ êéååéi ~éê ëç ÇìÅíáçåÇÉë~ãçêíáëëÉãÉåíëÉíÇÉëéêçîáëáçåëIäÉÄ å ÑáÅÉÇÉäDÉñÉêÅáÅÉK pìê äé Ä å ÑáÅÉ ÇÉ ÅÜ~èìÉ ÉñÉêÅáÅÉ Çáãáåì I äé Å~ë ÅÜ ~åíi ÇÉë ééêíéë ~åí êáéìêéëi ëçåí íçìí ÇÛ~ÄçêÇ éê äéî ÉëäÉëëçããÉë éçêíéêéåê ëéêîééå~ééäáå~íáçåçéä~äçák^áåëáiáäéëíéê äéî ÅáåèéçìêÅÉåíéçìê ÅçåëíáíìÉêäÉÑçåÇëÇÉê ëéêîéä Ö~äÉXÅÉéê ä îéãéåíåéëëéçdæíêéçääáö~íçáêéäçêëèìéäéçáíñçåçë~ííéáåíäé Çáñá ãéçìå~éáí~äëçåá~äxáäêééêéåçëçååçìêëäçêëèìééçìêìåéå~ìëéèìéäåçåèìéiä~ê ëéêîéä Ö~äÉÉëí ÇÉëÅÉåÇìÉ~ìJÇÉëëçìëÇÉÅÉííÉÑê~ÅíáçåK iéä å ÑáÅÉÇáëíêáÄì~ÄäÉÉëíÅçåëíáíì é~êäéä å ÑáÅÉÇÉäDÉñÉêÅáÅÉÇáãáåì ÇÉëéÉêíÉë~åí êáéìêéëéíçéë ëçããéë éçêíéêéåê ëéêîééå~ééäáå~íáçåçéä~äçáéíçéëëí~íìíëiéí~ìöãéåí ÇìêÉéçêíÄ å ÑáÅá~áêÉK NT

18 pìêåéä å ÑáÅÉIäD^ëëÉãÄä Éd å ê~äééê ä îéiéåëìáíéiäéëëçããéëèìdéääéàìöé éêçéçëçd~ññéåíéê ä~ Ççí~íáçåÇÉíçìëÑçåÇëÇÉê ëéêîéëñ~åìäí~íáîéëiçêçáå~áêéëçìéñíê~çêçáå~áêéëiçìçéêééçêíéê åçìîé~ìk iéë ~Åíáçåå~áêÉë çåí ìå Çêçáí éêçéçêíáçååéä ~ì åçãäêé ÇÛ~Åíáçåë äéìê ~éé~êíéå~åí ëìê ÅÉ Ä å ÑáÅÉX äû^ëëéãää ÉÇ íéêãáåéç~åëäéêéëééåíçéä~äçáiä~é~êí~ííêáäì É~ìñ~Åíáçåå~áêÉëëçìëÑçêãÉÇÉÇáîáÇÉåÇÉK `ÉéÉåÇ~åíI Üçêë äé Å~ë ÇÉ ê ÇìÅíáçå Çì Å~éáí~äI ~ìåìåé ÇáëíêáÄìíáçå åé ééìí ÆíêÉ Ñ~áíÉ ~ìñ ~Åíáçåå~áêÉë äçêëèìéäéëå~éáí~ìñéêçéêéëëçåíçìçéîáéåçê~áéåí ä~ëìáíéçéåéääéjåáiáåñ êáéìêë~ìãçåí~åíçìå~éáí~ä ~ìöãéåí ÇÉëê ëéêîéëèìéä~äçáçìäéëëí~íìíëåéééêãéííéåíé~ëçéçáëíêáäìéêk id^ëëéãää Éd å ê~äéééìíç ÅáÇÉêä~ãáëÉÉåÇáëíêáÄìíáçåÇÉëçããÉëéê äéî ÉëëìêäÉëê ëéêîéëççåíéääé ~ä~çáëéçëáíáçåiëçáíéçìêñçìêåáêçìåçãéä íéêìåçáîáçéåçéiëçáí íáíêéçéçáëíêáäìíáçåéñåééíáçååéääéxéå ÅÉ Å~ëI ä~ Ç Åáëáçå áåçáèìé ÉñéêÉëë ãéåí äéë éçëíéëçéê ëéêîéëìêäéëèìéäëäéëéê ä îéãéåíë ëçåí ÉÑÑÉÅíì ëkqçìíéñçáëiäéëçáîáçéåçéëëçåíéê äéî ëé~êéêáçêáí ëìêäéä å ÑáÅÉÇáëíêáÄì~ÄäÉÇÉäDÉñÉêÅáÅÉK iéëééêíéëiëdáäéåéñáëíéiëçåí~éê ëäd~ééêçä~íáçåçéëåçãéíéëé~êäd^ëëéãää Éd å ê~äéiáåëåêáíéë ìå ÅçãéíÉëé Åá~äéçìêÆíêÉáãéìí ÉëëìêäÉëÄ å ÑáÅÉëÇÉëÉñÉêÅáÅÉëìäí êáéìêëàìëèìd ÉñíáåÅíáçåK aêçáíçéåçããìåáå~íáçåçéë~åíáçåå~áêéëe~êíáåäépqçéëëí~íìíëf qçìí~åíáçåå~áêé~äéçêçáíçûçäíéåáêiç~åëäéëåçåçáíáçåëéí~ìñ éçèìéëñáñ Éëé~êä~äçáIÅçããìåáÅ~íáçå ÇÉëÇçÅìãÉåíëå ÅÉëë~áêÉëéçìêäìáéÉêãÉííêÉÇÉëÉéêçåçåÅÉêÉåÅçåå~áëë~åÅÉÇÉÅ~ìëÉÉíÇÉéçêíÉêìå àìöéãéåíëìêä~öéëíáçåéíäéåçåíê äéçéä~ëçåá í Ki~å~íìêÉÇÉÅÉëÇçÅìãÉåíëÉíäÉëÅçåÇáíáçåëÇÉäÉìê ÉåîçáçìãáëÉ ÇáëéçëáíáçåëçåíÇ íéêãáå Éëé~êä~äçáÉíäÉëê ÖäÉãÉåíëK cê~ååüáëëéãéåíçéëéìáäë k ~åík ^ìíêéëåä~ìëéëé~êíáåìäá êéë k ~åík i~ççåìãéåí~íáçåàìêáçáèìéééìíæíêéåçåëìäí É~ìëá ÖÉëçÅá~äÇÉqÉÅÜåçcáêëí PKOKobkpbfdkbjbkqpab`^o^`qbobdbkbo^i`lk`bok^kqib`^mfq^i PKOKNKjçåí~åíÇìÅ~éáí~äëçìëÅêáí iéå~éáí~äëçåá~äëû ä îéi~î~åíáåëåêáéíáçåi OPMMMMÉìêçëIÇáîáë ÉåOPMMMM~ÅíáçåëÇÉNÉìêçÇÉåçãáå~ä Éåíá êéãéåíäáä ê ÉëK PKOKOKbãéêìåíçÄäáÖ~í~áêÉ k ~åík PKPKobkpbfdkbjbkqpproib`^mfq^i PKPKNK`~éáí~ä~ìíçêáë ÉíÅ~éáí~äéçíÉåíáÉä k ~åík PKQKobm^oqfqflkar`^mfq^ipl`f^ibqabpaolfqpabslqb PKQKNKoÉåëÉáÖåÉãÉåíëÅçåÅÉêå~åíäÉë~Åíáçåå~áêÉë kçãäêéíçí~äçéëçêçáíëçéîçíéwopmmmm ^Åíáçåå~áêÉëÇ íéå~åíéäìëçérbçìå~éáí~äéíçéëçêçáíëçéîçíéw jçåëáéìê`üêáëíá~å`^ojbeupimtbf j~ç~ãé^ååém~íêáåá~^iilk`ibensimtbf ^ä~åçåå~áëë~ååéçéä~ëçåá í I~ìÅìå~Åíáçåå~áêÉ~ìíêÉåÉÇ íáéåíçáêéåíéãéåíçìáåçáêéåíéãéåíiëéìäçì ÇÉÅçåÅÉêíIéäìëÇÉRBÇìÅ~éáí~äÉíÇÉëÇêçáíëÇÉîçíÉ kçãäêéçû~åíáçåå~áêéëíçí~äwteëçìêåéqéåüåçcáêëí F fäåûéñáëíéé~ëçéíáíêéëåçåjêééê ëéåí~íáñëçìå~éáí~äk fäåûó~é~ëçû~ìíçåçåíê äék NU

19 bå Å~ë ÇÉ ê ~äáë~íáçå NMMB ÇÉ ä~ ÅÉëëáçåI äéë åçãäêéë ÇÛ~Åíáçåë Éí Çêçáíë ÇÉ îçíé Ç íéåìë~î~åíéí~éê ëäûáåëåêáéíáçåëéê~áéåíäéëëìáî~åíëw ^î~åíáåëåêáéíáçå ^éê ëáåëåêáéíáçå kçãäêé ÇD~Åíáçåë B aêçáíëçé îçíé B kçãäêé ÇD~Åíáçåë B aêçáíëçé îçíé B `Üêáëíá~å`^ojb NVNMSN UPIMT NVNMSN UPIMT NSUMSN TPIMT NSUMSN TPIMT ^ååém~íêáåá~^iilk`ib PSVTM NSIMT PSVTM NSIMT PSVTM NSIMT PSVTM NSIMT m~íêáåâ_^o_^ql NUMU MITV NUMU MITV NUMU MITV NUMU MITV m~ëå~äé_^o_^ql TN MIMP TN MIMP TN MIMP TN MIMP cê~å çáëmboofk TN MIMP TN MIMP TN MIMP TN MIMP gé~åji~ìêéåímbr_b NU MIMN NU MIMN NU MIMN NU MIMN ^êå~ìç`e^qfiilk N åkëk N åkëk N åkëk N åkëk mìääáå M M M M OPMMM NMIMM OPMMM NMIMM qçí~ä OPMMMM NMM OPMMMM NMM OPMMMM NMM OPMMMM NMM iéëçêö~åéëçû~çãáåáëíê~íáçåçéä~ëçåá í IÅçãéçë ëçéjçåëáéìê`^ojbij~çéãçáëéääé^iilk`ibéí jçåëáéìêmbr_biç íáéååéåíooumqv~åíáçåë~î~åíáåëåêáéíáçåiëçáívviombçéë~åíáçåëéíçêçáíëçéîçíék PKRK^mm^oqbk^k`babiÛbjbqqbro^rkdolrmb i~ëçåá í qéåüåçcáêëí åû~éé~êíáéåí ~ìåìåöêçìéék PKSafsfabkabp ^ìåìåçáîáçéåçéåû~ í îéêë ~ìñíáíêéëçéëíêçáëçéêåáéêëéñéêåáåéëëçåá~ìñk i~éçäáíáèìéñìíìêééåîáë~ö ÉÉåã~íá êéçéçáîáçéåçééëíçéçáëíêáäìéênrbeèìáåòééçìêåéåífçìê ëìäí~í åéíåçåñçêã ãéåíäû~êíáåäéanv~äáå ~SÇìÇ ÅêÉíUPJNMOMÇìOVåçîÉãÄêÉNVUPéêáëÉå~ééäáÅ~íáçåÇÉä~ äçáåøupjprpçìpm~îêáänvupéíêéä~íáñ~ìñçääáö~íáçåëåçãéí~ääéëçéëåçããéê ~åíëiëéäçåäéèìéäáäåé ééìí ÆíêÉ ÇáëíêáÄì ÇÉ ÇáîáÇÉåÇÉë í~åí èìé äéë Ñê~áë ÇÉ êéåüéêåüé Éí Ç îéäçéééãéåí Éí äéë Ñê~áë ÇÛ í~ääáëëéãéåíåéëçåíé~ëíçí~äéãéåí~ãçêíáëië~ìñëáäéãçåí~åíçéëê ëéêîéëäáäêéëéëí~ìãçáåë Ö~ä ÅÉäìáÇÉëÑê~áëåçå~ãçêíáëK `çåñçêã ãéåí~ìñçáëéçëáíáçåëä Ö~äÉëIäÉëÇáîáÇÉåÇÉëÉíäÉë~ÅçãéíÉëÇÉÇáîáÇÉåÇÉëëçåíéêÉëÅêáíëÇ~åë ìåç ä~áçéåáåè~åë~ìéêçñáíçéäû í~ík PKTKj^o`ebabpfkpqorjbkqpcfk^k`fbopabqb`eklcfopq ^ ÅçãéíÉê Çì NQ~çºíOMMPIäÉë~ÅíáçåëqÉÅÜåçcáêëí ëéêçåíå ÖçÅá ÉëëìêäÉj~êÅÜ iáäêéçûbìêçåéñí m~êáëç~åëä~å~í ÖçêáÉÂÑáñáåÖ_ÊEÅçí~íáçåèìçíáÇáÉååÉ NRÜFK PKUKobkpbfdkbjbkqp`ljmibjbkq^fobp`lk`bok^kqiÛbjbqqbrobqib`^mfq^i PKUKNKbîçäìíáçåÇìÅ~éáí~ä a~íé k~íìêéçé ädçé ê~íáçå ^ìöãéåí~íáçå ÇÉÅ~éáí~ä mêáãé ÇD ãáëëáçå çì ÇD~ééçêí `~éáí~ä~éê ë çé ê~íáçå kçãäêé ÇD~Åíáçåë Åê Éë kçãäêé ÇD~Åíáçåë kçãáå~ä NLMULNVVM `çåëíáíìíáçå ORMMMMcc ORMMMMcc ORMM ORMM NMMcc PNLMPLNVVR ^ìöãéåí~íáçåçéå~éáí~ä é~ê~ééçêíéååìã ê~áêé ÉíáåÅçêéçê~íáçåÇÉ TTMUVMcc NMOMUVMcc VVRUV NMOMUV NMcc ê ëéêîéëéíê ÇìÅíáçåÇì åçãáå~ä OQLMQLOMMP fååçêéçê~íáçåçéêééçêí åçìîé~ìéíê ÇìÅíáçåÇì OQMOIVOcc NMOPOVOIVOcc RPVNN NRSMMM SIRRVRTcc åçãáå~ä OQLMPLOMMP `çåîéêëáçåéåéìêçë NRSMMM NRSMMM N OQLMQLOMMP ^ìöãéåí~íáçåçéå~éáí~ä é~êåçãééåë~íáçåçé Åê ~ååéëäáèìáçéëéí ÉñáÖáÄäÉëÇ íéåìéëé~ê jçåëáéìê`^ojb ENF PUNMM NVQNMM PUNMM NVQNMM N OQLMQLOMMP fååçêéçê~íáçåçéêééçêí åçìîé~ì PRVMM OPMMMM PRVMM OPMMMM N ENF W äé ê~ééçêí Çì Åçããáëë~áêÉ ~ìñ ÅçãéíÉë ëìê äû~ìöãéåí~íáçå ÇÉ Å~éáí~ä ~îéå ëìééêéëëáçå Çì Çêçáí éê Ñ êéåíáéä ÇÉ ëçìëåêáéíáçå~áåëáèìéäéåéêíáñáå~íçìç éçëáí~áêéëçåíéê ëéåí ëéå~ååéñé ä~ñáåçìéê ëéåíéêçëééåíìëk NV

20 PKUKOK jçìîéãéåíë áåíéêîéåìë Ç~åë ä~ ê é~êíáíáçå Çì Å~éáí~ä ÇÉéìáë äéë íêçáë ÇÉêåá êéë ~åå Éë fçéåíáí ÇÉ äû~åíáçåå~áêé ^êå~ìç `e^qfiilk `Üêáëíá~å `^ojb nì~äáí ÇÉ äû~åíáçåå~áê É BÇì Å~éáí~ä Ç íéåì ~î~åí äûçé ê~íáçå a~íé ^Åíáçåå~áêÉ M ULMTLOMMP mad TUIVQ OQLMQLOMMP k~íìêéçé äûçé ê~íáçå `ÉëëáçåÇÉ `Üêáëíá~å`^ojb ^ìöãéåí~íáçåçé Å~éáí~äé~ê ÅçãéÉåë~íáçåÇÉ Åê ~ååéëäáèìáçéë ÉíÉñáÖáÄäÉë kçãäêé ÇÛ~Åíáçåë ÇÛ~ÅèìáëÉë mêáñ ìåáí~áêé ÇÉë ~Åíáçåë ~ÅèìáëÉë a ÅçíÉ pìêåçíég BÇì Å~éáí~ä ~Åèìáë BÇì Å~éáí~ä ~éê ë äûçé ê~íáçå N NÉìêç UUIRMB MIMMMP MIMMMP PUNMM NÉìêç UUIRMB QINP UPIMT PKUKPk~åíáëëÉãÉåíëIÖ~ê~åíáÉëÉíëºêÉí ëçéíáíêéëéíçû~åíáñëçéä~ëçåá í çìçéëéëñáäá~äéë k ~åík PKUKQKm~ÅíÉÇÛ~Åíáçåå~áêÉë k ~åík OM

21 `e^mfqobq obkpbfdkbjbkqp`lk`bok^kqiû^`qfsfqb qéåüåçcáêëí ÉëíìåÉëçÅá í ÇÉÅçåÅÉéíáçåÉíÅçããÉêÅá~äáë~íáçåÇÉéêçÇìáíëÇÉéêçíÉÅíáçåÅçåíêÉ äéëåìáë~ååéëçdçêáöáåéë~åçìëíáèìéëéíîáäê~íçáêéëk id~åíáîáí éêáååáé~äé ÇÉ ä~ ëçåá í Éëí äd íìçéi ä~ ÅçåÅÉéíáçå Éí ä~ ÅçããÉêÅá~äáë~íáçå ÇÉ éêçå Ç ë äéåíêçåáèìéë ÇÉ ê ÇìÅíáçå Çì Äêìáí ~ì ãçóéå ÇÉ ä~ íéåüåçäçöáé ÇáíÉ ÇÉ?Åçåíê äé ~ÅíáÑ Çì Äêìáí Éí ÇÉë îáäê~íáçåë?k QKNKefpqlofnrbabqb`eklcfopq ^ é~êíáê ÇÉ íê~î~ìñ í~ääáë Ç~åë äéë ~åå Éë SM é~ê j~ìêáåé géëëéä Ei~Äçê~íçáêÉ ÇÉ j Å~åáèìÉ Éí ÇD^ÅçìëíáèìÉÇì`kop j~êëéáääéfi`üêáëíá~å`~êãéê ~äáëéìåé~î~åå ÉíÉÅÜåçäçÖáèìÉáãéçêí~åíÉÇ~åëäÉ Ççã~áåÉ ÇÉ äd~åíáäêìáí ~ÅíáÑW áä ÅçåÅê íáëé ÅÉííÉ íü çêáé Éå äû~ééäáèì~åí ìå Å~ëèìÉ ÇÉ éêçíéåíáçå áåçáîáçìéääéåçåíêéäéäêìáík`ééêççìáíñ~áí~äçêëäûçäàéíçûìåäêéîéíç éçë Ç~åëäÉãçåÇÉÉåíáÉêK a ëáê~åíåçååê íáëéêëéëê ëìäí~íëiáäñçåçéä~ëçåá í qéåüåçcáêëí ÉåNVVMK qéåüåçcáêëí çäíáéåí ÇÛ~ÄçêÇ ìåé äáåéååé ÇÉë ÄêÉîÉíë Å~ëèìÉë Éå NVVO Çì `kop éçìê ìåé Éñéäçáí~íáçå ÉñÅäìëáîÉÉåbìêçéÉèìáÉëí íéåçìééäìëí~êç íçìëäéëíéêêáíçáêéëçªäéëäêéîéíëçåí í Ç éçë ëk i~ Åê ~íáçå ÇÉ qéåüåçcáêëí ééêãáí ädáåçìëíêá~äáë~íáçåçìå~ëèìé~åíáñçééêçíéåíáçåáåçáîáçìéääéiéêéãáéê éêççìáíåçããéêåá~äçéä~ëçåá í K ^Å í ÇìéêçÇìáíÅÉåíê~äÅ~ëèìÉÉíÇ~åëìåëçìÅáÇÉé êéååáí ÇÉäÛÉåíêÉéêáëÉIqÉÅÜåçcáêëí ëûáåí ÖêÉÇ~åë éäìëáéìêë~ñéëçéç îéäçéééãéåíéåä~å ~åíä~åçååééíáçåçû~ìíêéë~ééäáå~íáçåëçìåçåíê äé~åíáñçìäêìáí ÉíÇÉëîáÄê~íáçåëK `ÉííÉîçäçåí ÉíÅÉííÉëíê~í ÖáÉëÉÅçåÑáêãÉåíÇÉéìáëäçêëé~êÇÉåçìîÉ~ìñéêçÇìáíëEÅÑKQKRKPKOKFÉíÄêÉîÉíëW NVVN `~ëèìékçáëéj~ëíéê NVVO kçs^`p NVVQLVR bî~äì~íáçå^k`^peéêççìáíéçìêäéë^qof NVVR i~ååéãéåíçìå~ëèìéiáíé NVVT fåçìëíêá~äáë~íáçåçìéêççìáí^åí^ NVVT mê ëéåí~íáçåçññáåáéääéçéäû^k`^p NVVU kçáëé^ìçáçéíäéemeü~ìíjé~êäéìêfäáå ~áêé NVVV iécééçcçêä~åâ OMMN iéîçäéíçëåáää~åíá içå~äáë É ^ìä~öåéecê~ååéfiqéåüåçcáêëí pk^kéëí~ìàçìêçdüìáäé~çéêãçåçá~äçì`çåíê äé^åíáñçìäêìáí ÉíÇÉëîáÄê~íáçåëEëçìêÅÉëqÉÅÜåçcáêëí FK aééìáë ë~ Åê ~íáçåi ä~ Åê ~íáîáí Éí ä~ ã~ íêáëé íéåüåçäçöáèìé ÇÉ qéåüåçcáêëí Içåí í éäìëáéìêëñçáë ê ÅçãéÉåë Éëé~êÇáîÉêëéêáñÉíÇáëíáåÅíáçåëK I.N.R.S. qêçéü Éë ÇÉ idáååçî~íáçå OMMM Ç ÅÉêå é~ê ä~ `Ü~ãÄêÉ ÇÉ`çããÉêÅÉÇÉsÉêë~áääÉë lëå~êçì?iáîêéjçåçá~äçéëfåîéåíáçåënvvm?k O?a ÅáÄÉä ÇDlê? NVVN Éí NVVR Ejáåáëí êé ÇÉ ädbåîáêçååéãéåífk qêçéü ÉpìÇ^ÑÑ~áêÉëNVVSK mêáñfååçî~íáçåa ÑÉåëÉNVVPEjáåáëí êéçéä~a ÑÉåëÉFK kçêãé fkkkokpk Efåëíáíìí k~íáçå~ä ÇÉ oéåüéêåüé Éí ÇÉ p Åìêáí FK kçêãéj~êáåék~íáçå~äék ON

22 OO QKOlod^kfdo^jjbclk`qflkkbi QKPlod^kfdo^jjbgrofafnrb qb`eklcfopqp^ pçåá í ^åçåóãé~ìå~éáí~äçé OPMMMMÉìêçë pkqofmlqb^r ^ëëáëí~åíéçéaáêéåíáçå `Üêáëíá~å`^ojb mê ëáçéåí _ìêé~ìçû íìçéë `çããéêåá~ä mêççìåíáçå nì~äáí ^Çãáåáëíê~íáçå gé~åji~ìêéåímbr_b `çåëéáääéêëåáéåíáñáèìé oéåüéêåüé `K`^ojb a îéäçéééãéåí ccleo ckkkdo^p gkikmbr_b ckaro^ka dkaro^kab^r `çåëéáääéêëéñí êáéìêë ^Kolrob mkir`bq c~äêáå~íáçå mk_^o_^ql ak^mbofl akpbj_obpn oéëéçåë~ääé gkmkdofsbi ^ìä~öåé jkhfek rh dkibsbkqe^ii jkco^kpfp`l lkabkdibo skhibfk gé~åjmáéêêém^rjfbo `çåëéáääéêçìmê ëáçéåí

23 QKQKibp`efccobp`ibpabqb`eklcfopq QKQKNK`ÜáÑÑêÉëÅä ëüáëíçêáèìéë PNLNOLOMMM ëçåá~ìñnoãçáë PNLNOLOMMN ëçåá~ìñnoãçáë PNLNOLOMMO ëçåá~ìñnoãçáë ÉåãáääáÉêëÇÛÉìêçë ãçåí~åí B ãçåí~åí B ãçåí~åí B `ÜáÑÑêÉÇD~ÑÑ~áêÉë NOQR NMM NMTO NMM NNTP NMM o ëìäí~íçdéñéäçáí~íáçå RN QINM RQ RIMQ NTU NRINT o ëìäí~íåçìê~åí PP OISR JSN åkëk NMQ UIUT o ëìäí~íéñåééíáçååéä JNV åkëk RS RIOO JVN åkëk o ëìäí~íåéí NN MIUU JS åkëk NN MIVQ båçéííéãéåíëìêñçåçëéêçéêéëebf VOINVB VSINRB SUITOB o é~êíáíáçåçìåüáññêéçû~ññ~áêéëüáëíçêáèìéé~êëéåíéìêçû~åíáîáí W PNLNOLOMMM PNLNOLOMMN PNLNOLOMMO ÉåãáääáÉêëÇÛÉìêçë ãçåí~åí B ãçåí~åí B ãçåí~åí B `ÜáÑÑêÉÇD~ÑÑ~áêÉë NOQR NMMB NMTO NMMB NNTP NMMB séåíéçéã~êåü~åçáëéë NVR NRISSB NQN NPINRB M M séåíéçééêççìáí NP NIMQB M M NSO NPIUNB séåíéçéëéêîáåéë NMPT UPIOVB VPM USITRB NMNN USINVB QKQKOK`ÜáÑÑêÉëÅä ëéê îáëáçååéäë PNLNOLOMMPEéF PNLNOLOMMQEéF PNLNOLOMMREÇF ÉåãáääáÉêëÇÛÉìêçë ãçåí~åí B ãçåí~åí B ãçåí~åí B `ÜáÑÑêÉÇD~ÑÑ~áêÉë OQRR NMMB QOOP NMMB STNM NMMB o ëìäí~íçdéñéäçáí~íáçå QTM NVINQB VUN OPIPMB NQNS ONINMB o ëìäí~íåçìê~åí QQQ NUIMVB VUN OPIPMB NQNS ONINMB o ëìäí~íéñåééíáçååéä JON MIVB M MB M MB o ëìäí~íåéí OSU NMIVOB SPT NRIMUB VOM NPITNB båçéííéãéåíëìêñçåçëéêçéêéëebf åkëk åkëk åkëk åkëk åkëk åkëk EéFWmê îáëáçååéäë EÇFWÇçåå Éëéê îáëáçååéääéë o é~êíáíáçåçìåüáññêéçû~ññ~áêéëéê îáëáçååéäé~êëéåíéìêçû~åíáîáí W PNLNOLOMMPEéF PNLNOLOMMQEéF PNLNOLOMMREÇF ÉåãáääáÉêëÇÛÉìêçë ãçåí~åí B ãçåí~åí B ãçåí~åí B `ÜáÑÑêÉÇD~ÑÑ~áêÉë OQRR NMMB QOOP NMMB STNM NMMB séåíéçééêççìáí UVU PSISMB OOTQ RPIUMB QPTN SRINMB séåíéçéëéêîáåéë NRRT SPIQMB NVQV QSIOMB OPPV PQIVMB EéFWmê îáëáçååéäë EÇFWÇçåå Éëéê îáëáçååéääéë OP

24 QKRK^`qfsfqbpabqb`eklcfopq qéåüåçcáêëí ÉëíìåÉëçÅá í ÇÉÅçåÅÉéíáçåÉíÅçããÉêÅá~äáë~íáçåÇÉéêçÇìáíëÇÉéêçíÉÅíáçåÅçåíêÉ äéëåìáë~ååéëçdçêáöáåéë~åçìëíáèìéëéíîáäê~íçáêéëk id~åíáîáí éêáååáé~äé ÇÉ ä~ ëçåá í Éëí äd íìçéi ä~ ÅçåÅÉéíáçå Éí ä~ ÅçããÉêÅá~äáë~íáçå ÇÉ éêçå Ç ë äéåíêçåáèìéë ÇÉ ê ÇìÅíáçå Çì Äêìáí ~ì ãçóéå ÇÉ ä~ íéåüåçäçöáé ÇáíÉ ÇÉ?Åçåíê äé ~ÅíáÑ Çì Äêìáí Éí ÇÉë îáäê~íáçåë?k QKRKNK^î~åíJmêçéçë iééêçíéåíéìêáç ~äåûéñáëíéé~ëáåíêáåë èìéãéåíkaûìåéé~êíiäééêçíéåíéìêáåçáîáçìéäåçåíêéäéäêìáíemf`_f ÇçáíÆíêÉÅÜçáëáÉåÑçåÅíáçåÇÉë~Å~é~Åáí ~ÑÑ~áÄäáêëìÑÑáë~ããÉåíäÉÄêìáíÇìèìÉäáäÉëíëÉåë éêçí ÖÉêI ë~åëéäìëiåûéëíj JÇáêÉë~åëáëçäÉêäÛìíáäáë~íÉìêÇÉëÄêìáíëìíáäÉë ä~íßåüé ÉÑÑÉÅíìÉêKaÛ~ìíêÉé~êíIäÉmf`_ ÇçáíÆíêÉéçêí ÉåéÉêã~åÉåÅÉéÉåÇ~åííçìíÉä~Çìê ÉÇÛÉñéçëáíáçå~ìÄêìáíKmçìêÅÉëÇÉìñê~áëçåëIäÉÄçå éêçíéåíéìêéëíåéäìáèìáéëíéçêí IÅÛÉëíJ JÇáêÉÅÉäìáèìáçÑÑêÉäÉåáîÉ~ìÇÉë Åìêáí ëçìü~áí Åçãé~íáÄäÉ~îÉÅ ÇÉëÅçåÇáíáçåëÇÉÅçåÑçêíã~ñáã~äÉëK QKRKNKNKiÉÄêìáíÉíä~ë~åí iéäêìáíåçåëíáíìéìåéåìáë~ååéã~àéìêééçìêçéåçãäêéìëéë~åíáîáí ëéêçñéëëáçååéääéëkiéäêìáíéëíå~ìëé ÇÉ Ñ~íáÖìÉ Éí ÇÉ ëíêéëë X áä ~Öáí ëìê äéë ëóëí ãéë åéêîéìñi Å~êÇáçî~ëÅìä~áêÉ Éí ÇáÖÉëíáÑK j~áëi ëìêíçìíi äûéñéçëáíáçåéêçäçåö É ÇÉëÄêìáíëÇÛìåÉÅÉêí~áåÉ~ãéäáíìÇÉÅçåÇìáí ä~ëìêçáí KiçêëèìÛÉääÉÉëíáåëí~ää ÉI ÉääÉÉëíáêê îéêëáääéçìñ~áíçéä~çéëíêìåíáçåçéëåéääìäéë~ìçáíáîéëk iéäêìáíåéåçåëíáíìéé~ëëéìäéãéåíìåéåìáë~ååééçìêä~ë~åí KbåÉãéÆÅÜ~åíä~ÅçåÅÉåíê~íáçåIäÉÄêìáí åìáí ä~èì~äáí Çìíê~î~áäKbåé~êíáÅìäáÉêIáäÖÆåÉä~ÅçããìåáÅ~íáçåÉåíêÉÅçää ÖìÉëÉíä~éÉêÅÉéíáçåÇÉë ëáöå~ìñìíáäéë ä~íßåüééññéåíì ÉIÅÉèìáéÉìí~îçáêÇÉëÅçåë èìéååéëëìêä~ë Åìêáí K iéç ÅêÉíUUJQMRÇìON~îêáäNVUUÑáñÉäÉëéêáåÅáéÉëÇÉä~éêçíÉÅíáçåÇÉëíê~î~áääÉìêëÅçåíêÉäÉÄêìáíK`Éë éêáååáééëëû~ééìáéåíéåéêáçêáí ëìêä~ê ÇìÅíáçåÇìÄêìáí ä~ëçìêåééí~ìåçìêëçéë~éêçé~ö~íáçåk`ûéëíäé éêáååáééçéä~éêçíéåíáçååçääéåíáîéki~éêçíéåíáçåáåçáîáçìéääéééìíæíêéåçåëáç ê ÉÅçããÉìåéáëJ~ääÉêI Éåîáë~ÖÉêäçêëèìÉäÉë~ìíêÉëãÉëìêÉëÇÉéêçíÉÅíáçåëçåíáå~ééäáÅ~ÄäÉëçì~ííÉáÖåÉåíäÉìêëäáãáíÉëK ié ÅÜÉÑ ÇÛÉåíêÉéêáëÉ Éëí íéåìi ÉåíêÉ ~ìíêéë çääáö~íáçåëi ÇÛáÇÉåíáÑáÉê íçìë äéë íê~î~áääéìêë ëçìãáë ìåé Éñéçëáíáçå ëçåçêé èìçíáçáéååé Ç é~ëë~åí äé åáîé~ì ÇÉ UR Ç_ çì ìåé éêéëëáçå ~ÅçìëíáèìÉ ÇÉ ÅêÆíÉ Ç é~ëë~åíäéåáîé~ìçénprç_i~áåëáèìéçéãéëìêéêäéìêéñéçëáíáçåkfäççáíãéííêé äéìêçáëéçëáíáçåçéë éêçíéåíéìêëáåçáîáçìéäëk iéëéêçíéåíéìêëáåçáîáçìéäëåçåíêéäéäêìáíemf`_fëçåíçéë èìáééãéåíëçééêçíéåíáçåáåçáîáçìéääéebmff èìáiöêßåé äéìêëå~ê~åí êáëíáèìéëçû~ññ~áääáëëéãéåí~åçìëíáèìéi~íí åìéåíäéëéññéíëåìáëáääéëçìäêìáíëìê äûçì ÉKfäëëçåíÇçåÅìíáäáë ë~ñáåçééê îéåáêíçìíéç í êáçê~íáçåçéäû~ìçáíáçåk iééçêíçûìåmf`_iëéìäçìåçãäáå ~îéåçû~ìíêéëéêçíéåíéìêëáåçáîáçìéäëiáåçìáíéêéëèìéíçìàçìêëìåéöæåé éçìêåéäìáèìáäééçêíékmçìêäéåüçáñçéëmf`_iä~éêáëééååçãéíéçìåçåñçêíéëí~ìëëááãéçêí~åíéèìéåéääé ÇÉ äûéññáå~åáí ~ÅçìëíáèìÉK bå ÉÑÑÉíI ä~ ééêëçååé éêçí ÖÉê àìöé~åí ìå éêçíéåíéìê ééì ÅçåÑçêí~ÄäÉ çì áååçåñçêí~ääéëéê~íéåí ÉÇÉåÉé~ëäÉéçêíÉêKlêIäÛÉÑÑáÅ~Åáí ÇÉä~éêçíÉÅíáçåÉëíÇáêÉÅíÉãÉåíäá É ä~çìê É ÇÉ éçêí Çì éêçíéåíéìê ééåç~åí äûéñéçëáíáçå ~ì ÄêìáíK fä Éëí ÇçåÅ áåçáëééåë~ääé ÇÉ Ç Ñáåáê ìå Åçãéêçãáë ~ÅÅÉéí~ÄäÉÉåíêÉäÉåáîÉ~ìÇÉë Åìêáí ëçìü~áí ÉíÇÉëÅçåÇáíáçåëÇÉÅçåÑçêíçéíáã~äÉëK fäñ~ìíéêéåçêééååçåëáç ê~íáçåäéåçºíçéä~ëìêçáí éêçñéëëáçååéääék`éääéjåáéëíå~ê~åí êáë ÉäçêëèìÛìåÉ ééêíé~ìçáíáîéçéomç_éëíåçåëí~í ÉëìêìåÇá~Öê~ããÉIÉíéÉìíÉåíê~ åéêìåéáåçéãåáë~íáçåëáöåáñáå~íáîék QKRKNKOK^å~äóëÉÇÉëêáëèìÉëÉíÇÉëÅçåíê~áåíÉëÇÉäÛ~Åíáîáí ÇÉíê~î~áä î~äìéêäéêáëèìé~ñáåçûéëíáãéêäéåáîé~ìçééêçíéåíáçåêéèìáë iéåüçáñçûìåéêçíéåíéìêáåçáîáçìéäêéä îéçûìååçãéêçãáëèìáå ÅÉëëáíÉÇÛ~å~äóëÉêéê ~ä~ääéãéåíw ÓäÉëêáëèìÉëÇìë~ìñÄêìáíëW~ãéäáíìÇÉIÑê èìéååéiçìê ÉÇÛÉñéçëáíáçåIíóéçäçÖáÉÇìÄêìáíEÄêìáíÑäìÅíì~åíI Äêìáíëí~ÄäÉIÄêìáíáãéìäëáçååÉäFÁ ÓäÉëÅçåíê~áåíÉëäá Éë ä~íßåüé Éñ ÅìíÉêWÉåîáêçååÉãÉåíëçåçêÉÇÉíê~î~áäIÄêìáíëçìëáÖå~ìñìíáäÉëÇÉë ã~åüáåéëi ëáöå~ìñ ~îéêíáëëéìêë ÇÉ Ç~åÖÉêI å ÅÉëëáí ÇÉ ÅçããìåáèìÉêI îáíéê äûáëçäéãéåí Ǻ ä~ ëìêéêçíéåíáçåá î~äì~íáçåçéäûéñéçëáíáçå~ìäêìáí nìûéëíjåéèìéäéäêìáí\ iéëçåéëíìåéîáäê~íáçå~åçìëíáèìéèìáiíê~åëãáëéé~êäéãáäáéì~ãäá~åíeäû~áêié~êéñéãéäéfiéëíå~é~ääé ÇÉÖ å êéêìåéëéåë~íáçå~ìçáíáîék iéäêìáíéëíìåëçåçéîéåìöæå~åíèìáééêíìêäéçìç ê~åöék ié Äêìáí Éëí Å~ê~Åí êáë é~ê ë~ Ñê èìéååé ãéëìê É Éå ÜÉêíò EeòF Éí ëçå åáîé~ì ÇÉ éêéëëáçå ~ÅçìëíáèìÉ ãéëìê ÉåÇ ÅáÄÉäEÇ_FK OQ

25 i~ñê èìéååééëíçáêéåíéãéåíäá É ä~îáäê~íáçå~åçìëíáèìéçìëçåkmäìëäéëçåéëí~áöìiéäìëä~ñê èìéååé Éëí äéî ÉKiÛçêÉáääÉÜìã~áåÉÉëíÅ~é~ÄäÉÇÉéÉêÅÉîçáêäÉëÑê èìéååéëåçãéêáëéëéåíêéomeòéíomâeòk iéëñê èìéååéëçéä~îçáñé~êä ÉëçåíÅçãéêáëÉëÉåíêÉORMÉíPRMMeòKiÉëÉìáäÇÛ~ìÇáíáçåÉëíî~êá~ÄäÉëÉäçå ä~ Ñê èìéååé ÅçåëáÇ ê ÉK `Éä~ Éëí Ǻ ìåé ÇáÑÑ êéååé ÇÉ ëéåëáäáäáí ÇÉ äûçêéáääé Üìã~áåÉ ëéäçå äéë Ñê èìéååéëki~ëéåëáäáäáí ã~ñáã~äéçéäûçêéáääéëéëáíìé NMMMeòK i~ãéëìêéçìåáîé~ìëçåçêééëíñçåç ÉëìêìåÉ ÅÜÉääÉäçÖ~êáíÜãáèìÉKiÉëÉìáäÇÛ~ìÇáÄáäáí ÉëíéêçÅÜÉÇÉM Ç_KiÉëÉìáäÇÉä~ÇçìäÉìêÉëíéêçÅÜÉÇÉNPMÇ_KiÉÄêìáíéêçîçèì é~êäéç Åçää~ÖÉÇÉä~Ñìë É^êá~åÉëÉ ëáíìéé~êéñéãéäé~ìíçìêçénumç_k iéë Ç ÅáÄÉäë åé ëû~ççáíáçååéåí é~ë ~êáíüã íáèìéãéåík ^áåëái ÇÉìñ ã~åüáåéë Ö å ê~åí ë é~ê ãéåí ìå åáîé~ìëçåçêéçévmç_iéêççìáëéåíéåëéãääéìååáîé~ìëçåçêéçévpç_eéíåçåé~ënumç_fk î~äì~íáçåçéëåçåíê~áåíéëçéäû~åíáîáí ÇÉíê~î~áä iû~å~äóëéçéäû~åíáîáí ÇÉíê~î~áäÇçáíéÉêãÉííêÉÇÛ î~äìéêäéëåçåçáíáçåëçû~ãäá~ååéeéçìëëá êéëiåü~äéìêi ÜìãáÇáí ÁFÉíäÉëÅ~ê~Åí êáëíáèìéëçìíê~î~áäeäéëçáåçééêçíéåíáçåçéäûçì ÉáåíÉêãáííÉåíÉIå ÅÉëëáí ÇÉ éê ëéêîéêä~ééêåééíáçåçéëãéëë~öéëîçå~ìñáfç íéêãáå~åíéëç~åëäéåüçáñçûìåéêçíéåíéìêçéäûçì ÉKfä ÅçåîáÉåí Ö~äÉãÉåí ÇÉ êéé êéê äéë ä ãéåíë EêáëèìÉë ã Å~åáèìÉëI êáëèìéë ÅÜáãáèìÉëÁF ëìëåééíáääéë ÇÛ~äí êéê ä~ ÑçåÅíáçå ÇÉ éêçíéåíáçåçéëmf`_kbåéññéíiåéëçéêåáéêëççáîéåíæíêéå~é~ääéëçéê ëáëíéê~ìñ ãìäíáéäéëåçåçáíáçåëçûìíáäáë~íáçåiçéñ~ çå ~ëëìêéêäéìêñçååíáçåçééêçíéåíáçåçìê~åíäéìêçìê ÉÇÉîáÉ éê îáëáääék QKRKOK`~ÇêÉàìêáÇáèìÉÇÉäÛ~Åíáîáí ÇÉqÉÅÜåçcáêëí i~çáêéåíáîéommplnml`bçìm~êäéãéåíéìêçé ÉåÉíÇì`çåëÉáäÇìSÑ îêáéêommpåçååéêå~åíäéëéêéëåêáéíáçåë ãáåáã~äéë ÇÉ ë Åìêáí Éí ÇÉ ë~åí êéä~íáîéë ädéñéçëáíáçå ÇÉë íê~î~áääéìêë ~ìñ êáëèìéë Çìë ~ìñ ~ÖÉåíë éüóëáèìéëeäêìáíféëíé~êìé~ìàçìêå~äçññáåáéäçìnrñ îêáéêommpk iéëéêéëåêáéíáçåëçéä~çáêéåíáîéièìáççáíæíêéíê~åëéçë Éé~êäÉë í~íëãéãäêéë~î~åíäénrñ îêáéêommsi ëçåí~ééäáå~ääéë~ìñ~åíáîáí ëç~åëädéñéêåáåéçéëèìéääéëäéëíê~î~áääéìêëëçåíçìêáëèìéåíçdæíêééñéçë ëiçì Ñ~áí ÇÉ äéìê íê~î~áäi ÇÉë êáëèìéë Çìë ~ì ÄêìáíK ^ ÅÉííÉ Ç~íÉI ä~ ÇáêÉÅíáîÉ USLNUUL`b Çì NO ã~á NVUS ëéê~ ~ÄêçÖ ÉK i~ ÇáêÉÅíáîÉ áåíêççìáí ÇÉ åçìîéääéë î~äéìêë ÇDÉñéçëáíáçå ~ì Äêìáí Éí éê ÅáëÉ äéë ëìàéíë ëìê äéëèìéäë Ççáí éçêíéêä~åçåëìäí~íáçåçéëíê~î~áääéìêëki~êéëéçåë~äáäáí ÇÉäDÉãéäçóÉìêÉëí ä~êöáéiçéãæãéèìéäéåü~ãé ÇD~ééäáÅ~íáçåÇÉä~ÇáêÉÅíáîÉK `ÉíÉñíÉîáëÉ éêçãçìîçáêäd ÅÜ~åÖÉÇÉÄçååÉëéê~íáèìÉëÇÉëíáå Éë ê ÇìáêÉäDÉñéçëáíáçå~ìÄêìáíK a íéêãáå~íáçåéí î~äì~íáçåçéëêáëèìéë idéãéäçóéìê Ççáí î~äìéê ÉíI ëá å ÅÉëë~áêÉI ãéëìêéê äéë åáîé~ìñ ÇÉ Äêìáí ~ìñèìéäë äéë íê~î~áääéìêë ëçåí Éñéçë ëk råé Ñçáë ÅÉííÉ î~äì~íáçå ÇÉë êáëèìéë ê ~äáë ÉI áä Ççáí Ç íéêãáåéêi Éå ÑçåÅíáçå ÇÉë ê ëìäí~íë çäíéåìëiäéëãéëìêéë éêéåçêék aáëéçëáíáçåëîáë~åí îáíéêçì ê ÇìáêÉäDÉñéçëáíáçå pìê ä~ Ä~ëÉ ÇÉë éêáååáééë Ö å ê~ìñ ÇÉ éê îéåíáçå ÑáÖìê~åí Ç~åë ä~ ÇáêÉÅíáîÉ UVLPVNL`bbI äéë êáëèìéë ê ëìäí~åí ÇÉ ädéñéçëáíáçå ~ì Äêìáí ÇçáîÉåí ÆíêÉ ëìééêáã ë äéìê ëçìêåé çì ê Çìáíë ~ì ãáåáãìãk id î~äì~íáçå ÇÉë êáëèìéë ~áåëá ê ~äáë ÉI ädéãéäçóéìê ÇçáíI ÇDìåÉ é~êíi í~ääáê Éí ãéííêé Éå ÌìîêÉ ìå éêçöê~ããé ÇÉ ãéëìêéë íéåüåáèìéë ÉíLçì çêö~åáë~íáçååéääéë îáë~åí ê ÇìáêÉ ädéñéçëáíáçå ~ì Äêìáí ÉíI ÇD~ìíêÉé~êíIãÉííêÉÉåéä~ÅÉìåÉëáÖå~äáë~íáçå~ééêçéêá ÉéçìêäÉëäáÉìñÇÉíê~î~áäçªäÉëíê~î~áääÉìêëëçåí ëìëåééíáääéëçdæíêééñéçë ë ìåäêìáíç é~ëë~åíäéëî~äéìêëçdéñéçëáíáçåëìé êáéìêéëç ÅäÉåÅÜ~åíäD~ÅíáçåI ë~îçáêurç_e^fk mêçíéåíáçåáåçáîáçìéääé pá ÇD~ìíêÉë ãçóéåë åé ééêãéííéåí é~ë ÇD îáíéê äéë êáëèìéë Çìë ädéñéçëáíáçå ~ì ÄêìáíI ÇÉë éêçíéåíéìêë ~ìçáíáñë áåçáîáçìéäëi ~ééêçéêá ë Éí ÅçêêÉÅíÉãÉåí ~Ç~éí ëi ëçåí ãáë ä~ Çáëéçëáíáçå ÇÉë íê~î~áääéìêë X ädéãéäçóéìêççáí~äçêëëdéññçêåéêçéñ~áêéêéëééåíéêäéìêéçêík fåñçêã~íáçåéíñçêã~íáçåçéëíê~î~áääéìêë idéãéäçóéìê Ççáí îéáääéê ÅÉ èìé äéë íê~î~áääéìêë èìá ëçåí Éñéçë ë ëìê äéìê äáéì ÇÉ íê~î~áä ìå åáîé~ì ëçåçêé Ö~äçìëìé êáéìê~ìñî~äéìêëçdéñéçëáíáçåáåñ êáéìêéëç ÅäÉåÅÜ~åíäD~ÅíáçåEUMÇ_E^FFêÉ çáîéåíçéë áåñçêã~íáçåëéíìåéñçêã~íáçåéåê~ééçêí~îéåçéëêáëèìéëç Åçìä~åíÇÉäDÉñéçëáíáçå~ìÄêìáíK pìêîéáää~ååéçéä~ë~åí ié íê~î~áääéìê Ççåí ädéñéçëáíáçå ~ì Äêìáí Ç é~ëëé äéë î~äéìêë ÇDÉñéçëáíáçå ëìé êáéìêéë EUR Ç_ E^FF ééìí Ä å ÑáÅáÉê ÇDìå Åçåíê äé ÇÉ ëçå çì É ÉÑÑÉÅíì é~ê ìå ã ÇÉÅáåI ~áåëá èìé ÇDìå Éñ~ãÉå ~ìçáçã íêáèìé éê îéåíáñäçêëèìéäéåáîé~ìçdéñéçëáíáçå~ìäêìáíç é~ëëéäéëî~äéìêëçdéñéçëáíáçåáåñ êáéìêéëeumç_e^fféí èìdìåêáëèìééçìêä~ë~åí Éëíê î ä K OR

26 QKRKPKiÉã íáéêçéqéåüåçcáêëí ié ã íáéê áåáíá~ä ÇÉ qéåüåçcáêëí I ÖêßÅÉ ëçå ä~äçê~íçáêé ÇÉ êéåüéêåüéi ÅçåëáëíÉ ã~ íêáëéê äûéåîáêçååéãéåíëçåçêé~ìíê~îéêëçûìåéíéåüåçäçöáéåçî~íêáåéä~ë ÉëìêäÉíê~áíÉãÉåí~ÅíáÑÇìÄêìáíK i~ëçåá í I í~åíìåâéëë~áã~öéêçì`kopçéj~êëéáääéiëû~ççëëéié~êñçáëçéñ~ çåáãéçêí~åíéiëìêëéë ÅçåÑê êéëçéëä~äçê~íçáêéëçì`kopéçìêäû~ééêçåüéíü çêáèìééíçéç îéäçéééãéåíçéëéëéêççìáíëk idéëë~áã~öé Éëí ìåé éê~íáèìé é~ê ä~èìéääé ìåé ÉåíêÉéêáëÉ Ñ~îçêáëÉ äé Ç é~êí ÇÉ ë~ä~êá ë éçìê Åê Éê çì êééêéåçêéìåééåíêééêáëéiîçáêéëd~ëëçåáéê ìåééåíêééêáëééååê ~íáçåk iéççã~áåéçéåçãé íéååéçéqéåüåçcáêëí ëéç ÅäáåÉÉåO~ñÉëW iéë íìçéëw ^áçé ä~åçååééíáçåi~ååçãé~öåéãéåíéåêéåüéêåüééíç îéäçéééãéåíéçìêäéëä~äçê~íçáêéëçûáåö åáéêáéi Çìíê~áíÉãÉåíÇìÄêìáíÉíÇÉëîáÄê~íáçåëKi~ã~ íêáëéçéqéåüåçcáêëí ~ééêãáëçéçáãáåìéêäéëåìáë~ååéë îáäê~íçáêéëéíëçåçêéëç~åëäû~ êçëé~íá~äéiäéãçåçéçéëíê~åëéçêíëéíäûáåçìëíêáéäçìêçék `ÉííÉ ~Åíáîáí I èìá ÅçåÅÉêå~áí áåáíá~äéãéåí äéë ëéåíéìêë ÅçåçãáèìÉë éê ëéåí ë ÅáJÇÉëëìëI ëû íéåç Ç ëçêã~áë äûéåëéãääéçìã~êåü éçìêèìáíê~áíéêä~èì~äáí ÇÛìåÄêìáíÉåáåí Öê~åíä~åçíáçåÇÉÇÉëáÖå ëçåçêéçéîáéåíìåçäàéåíáñëìééä ãéåí~áêéç~åëä~åçååééíáçåçéëéêççìáíëk ^íáíêéçûéñéãéäéiqéåüåçcáêëí ~åçí~ããéåíê ~äáë äéëíóééëçû íìçéëëìáî~åíéëw ãáëééåéä~åéçûìååçåíê äéçéîáäê~íáçåçûìåü äáåçéí êééåîçäéçìêbìêçåçéíéêk`éííé íìçéiççåíäé Äìí í~áíçû îáíéêäéëëéåë~íáçåëçéîáäê~íáçåçìéä~ååüéêéíçéä~åçèìéçéäûü äáåçéí êééåîçäiêééê ëéåíé ìåééêéëí~íáçåìåáèìéãéåíáåíéääéåíìéääéië~åëñê~áëçéç éä~åéãéåíåáçéã~í êáéäkbääéëûéëíëçäç Éé~êä~ ÑçìêåáíìêÉÇÛìåäçÖáÅáÉäÇÉÅçåíê äé~åíáñçìäêìáíéíä~ç ÑáåáíáçåÇÛìåÉ äéåíêçåáèìéåçêêéëéçåç~åíék íìçéçû~ç~éí~íáçåçéëëóëí ãéëçéå~ëèìéë~åíáñë~ìñ èìáééãéåíëçéíæíéëéçìêäéëääáåç ëñê~å ~áëçé ä~ëçåá í bäåçk`éííéëçåá í ~ÇÛ~áääÉìêëÅçãã~åÇ ìåé íìçéçéêéãáëé åáîé~ìéçìêäéìêëóëí ãék íìçéëçéñ~áë~äáäáí ÅçåÅÉêå~åíäÉëáäÉåÅáÉìñ~ÅíáÑéçìêéçíÇÛ ÅÜ~ééÉãÉåí~îÉÅajqIëçÅá í ~ääéã~åçé ëé Åá~äáë ÉÇ~åëäÛÉñéÉêíáëÉ~ÅçìëíáèìÉÉíîáÄê~íçáêÉK íìçé éçìê ìå éêçàéí Éìêçé Éå ÅçåÅÉêå~åí ä~ Ç Ñáåáíáçå ÇÉ åçìîé~ìñ íê~åëçìåíéìêë Éñíê~ éä~íë ~Ñáå ÇÛ èìáééêäéëé~êçáëçûìåéë~ääééçäóî~äéåíéiçûìåéö~êéçìçûìåéã~áëçåáåçáîáçìéääééçìêéååçåíê äéêäéë ÄêìáíëÁ iéëéêççìáíëw i~ã~ íêáëéçéä~íéåüåçäçöáéçìíê~áíéãéåí~åíáñçìäêìáíéëí~ééäáèì É ä~åçååééíáçåçééêççìáíëü~ìíçé Ö~ããÉÉí ÑçêíÉî~äÉìê~àçìí ÉK QKRKPKNKiÉÅçåÅÉéíÇìÅçåíê äé~åíáñçìäêìáí iééêáååáééçìåçåíê äé~åíáñçìäêìáíåçåëáëíé ~ååìäéêìåäêìáíáåç ëáê~ääééåäìáëìééêéçë~åíìå~ìíêé ÄêìáíèìáäìáÉëíáåîÉêë KiÉÄêìáí í~åíî ÜáÅìä é~êä~éêçé~ö~íáçåçdìåéçåçéçééêéëëáçåç~åëäd~áêiáäéëí ÉåÉÑÑÉíéçëëáÄäÉÇÉäÛ äáãáåéêéåäìáëìééêéçë~åíìåéçåçéçééêéëëáçåéåçééçëáíáçåçééü~ëéeáåîéêë ÉF ÇÉíÉääÉëçêíÉèìÉäDçåÇÉê ëìäí~åíéëçáíèì~ëáãéåíåìääék i~ Åê ~íáçå ÇDìå Äêìáí çééçë ~ì Äêìáí íê~áíéê å ÅÉëëáíÉ ädìë~öé ÇDìåÉ çì éäìëáéìêë ëçìêåéë EéKÉñK ÇÉë Ü~ìíJé~êäÉìêëFK aéë Å~éíÉìêë EéKÉñK ÇÉë ãáåêçéüçåéëf ëçåí Ö~äÉãÉåí å ÅÉëë~áêÉë éçìê çäíéåáê ÇÉë áåñçêã~íáçåëëìêäéåü~ãé~åçìëíáèìé íê~áíéêkbåñáåiäéåììêçéäd~åíáäêìáí~åíáñ äéåíêçåáèìééëíåçåëíáíì ÇDìåÅ~äÅìä~íÉìêE~å~äçÖáèìÉçìåìã êáèìéfièìáëéåü~êöéçéåê ÉêäÉÅçåíêÉJÄêìáíÇÉíÉääÉëçêíÉèìDáäëçáí ÉÑÑÉÅíáîÉãÉåíÉåçééçëáíáçåÇÉéÜ~ëÉ~îÉÅäÉÄêìáí äáãáåéêk ^ååìäéêìåäêìáíöæå~åíçìäéêéãéä~åéêé~êìå~ìíêéäêìáíëáöåáñáå~íáñeãéëë~öéçû~äéêíé çìçûáåñçêã~íáçåiãìëáèìéiáfk`çããéåí\ råäêìáíéëíìåéëìååéëëáçåíê ëê~éáçéeçérm OMMMMÑçáëé~êëÉÅçåÇÉFÇÉÅçãéêÉëëáçåëÉíÇÉÇáä~í~íáçåë ÇÉäÛ~áêX låìíáäáëéçéëçåçéëçééçë ÉëéçìêëìééêáãÉêìåÄêìáíWÅçããÉéçìê~ååìäÉêÇÉëî~ÖìÉëIçå~àçìíÉìå ÂÅêÉìñÊEÇáä~í~íáçåëçåçêÉF ìåéâäçëëéêeåçãéêéëëáçåëçåçêéféçìêçäíéåáêò êçeäéëáäéååéfk H Z råü~ìíjé~êäéìêemo ãéíìåäêìáíèìá~êêáîé~ìéçáåílçéã~åá êééñ~åíéãéåíçééçë É~ìÄêìáíêÉ ìéå léêçîéå~åíçûìåéëçìêåéëçåçêéemnk`éä~éåíê~ åéê~äéëáäéååééålk OS

27 l emn iéäêìáíëééêçé~öé PQMã íêéë lû é~êëéåçåçékpáäéë ãáëëáçåëçé emnéíemoëçåíê Öä ÉëéçìêëÉ åéìíê~äáëéê Éå l E~êêáî Éë ëóååüêçåáë ÉëFIáäåÛó~ìê~é~ëÇÉ åéìíê~äáë~íáçåéålûk emo i~ëóååüêçåáë~íáçåçìäêìáí ãáëé~êemnéíçìåçåíêéäêìáí ãáëé~êemoéålûåéëçåí~ååééí~ääéëèìéëá äéëéçáåíëléílûåéëçåíé~ëíêçé äçáöå ëwéåéê~íáèìépm RMÅÉåíáã íêéëë~ìñëáíì~íáçåé~êíáåìäá êéë EÅçåÇìáíÉë ÅÑK ^`q^qj QKRKPKOKFK `Éë ééêñçêã~ååéë ééìîéåí ÆíêÉ~ã äáçê Éë~îÉÅéäìëÇÉëçìêÅÉë ~ÅçìëíáèìÉëIã~áëäÉê~ééçêíèì~äáí LéêáñÇ Åêç ííê ëîáíék `çããéåíçäíéåáêäéëáäéååéçììåãéëë~öéëçåçêéççåå ë~åëäêìáíöæå~åí\ `çåíê äéêäéäêìáí NLÇ íéåíéê OLêÉÅçåå~ íêé PLëóåíÜ íáëéêeñ~äêáèìéêäéäêìáí~åíáççíéçìäéäêìáíèìáã~åèìééçìêìåçäàéåíáñççåå ÇÉëáÖå~äëçåçêÉF QLÉíÅçåíê äéêäéê ëìäí~íi RLéìáëIÇ íéåíéêéçìê îéåíìéääéãéåíäéåçêêáöéêiçéåçìîé~ìá ÉíÅÉÅáÉåéÉêã~åÉåÅÉI~ìãçáåëéäìëáÉìêëãáääáÉêëÇÉÑçáëé~êëÉÅçåÇÉ l emn emo pçìêåé~åçìëíáèìéw mêççìáíëqéåüåçcáêëí e~ìíé~êäéìêçìîçäéí mçìêèìçáéëíjåéã~áåíéå~íéçëëáääéçéåçåíê äéêäéäêìáí\ páíì~íáçåëåáéåíáñáèìééííéåüåçäçöáèìé JmêçÖê ëçéäû~ìíçã~íáèìééíçéäû äéåíêçåáèìéx Jä~Ü~ìíÉíÉÅÜåçäçÖáÉå ÅÉëë~áêÉÉñáëíÉëÉìäÉãÉåíÇÉéìáëäÉë~åå ÉëVMX JãáëÉ~ìéçáåíÇÉåçìîÉ~ìñÂ~ÅíáçååÉìêëÊI ä ãéåíë äéåíêçåáèìéëééêãéíí~åíçéå~éíéêäéäêìáíiçéäé íê~áíéêiçéäéíê~çìáêééåìååçåíêéjäêìáíxá JÅçºíë~ÅÅÉéí~ÄäÉëK mçëëáäáäáí ëéê~íáèìéëëìééä ãéåí~áêéëäá Éë~ìÅçåíê äéçìäêìáí J^ã äáçêéêä~éêçíéåíáçå~ìçáíáîééê Å ÇÉããÉåíê ~äáë Éé~êÇÉëãçóÉåëé~ëëáÑëEã~í êá~ìñ~åçìëíáèìéëfi ÉëëÉåíáÉääÉãÉåí Ç~åë äéëëçåëöê~îéëçìã Çáìãçªä~éêçíÉÅíáçåé~ëëáîÉEéêçíÉÅíáçåáëçä~åíÉÅçåíêÉäÉ ÄêìáííóéÉÄçìÅÜçåëÇÛçêÉáääÉëÉíÅKFÉëíéÉìÉÑÑáÅ~ÅÉX Jo ~äáëéêçéëéêçíéåíáçåë~åçìëíáèìéëçêçáå~áêéë~îéåçéëé~êçáëä Ö êéëçìë~åëé~êçáx JpìééêáãÉêìåÄêìáí~ãÄá~åíÉíä~áëëÉêé~ëëÉêìåãÉëë~ÖÉëé ÅáÑáèìÉêÉ ìé~êê~çáçiçìéêçîéå~åíçûìåé ëçìêåéèìéäåçåèìéeãìëáèìé`aií ä éüçåéiéíåkfx JbÑÑÉÅíìÉêÉåíÉãéëê ÉäÇÉëíê~áíÉãÉåíëÉíÇÉëÅ~äÅìäëÅçãéä ãéåí~áêéëëìêäéäêìáíäìájãæãéçìëìêäéë ãéëë~öéëíê~åëãáëx Jc~áêÉìåÉ~å~äóëÉÇìÄêìáíéçìêÉÑÑÉÅíìÉêìåÇá~ÖåçëíáÅÁ jáåêç ÇÉ Ç íéåíáçå Éí ÇÉ Åçåíê äéw ãéëìêé ÇÉ ê ëáçì ÇÉÄêìáíEÉêêÉìêF OT `çåíê äéìêwáäå~äåìäé ìåëáöå~äåçêêéåíéìê ^ãéäáñáå~íéìêçéëáöå~ä

28 QKRKPKOKaÉëÅêáéíáÑÇÉëéêçÇìáíëqÉÅÜåçcáêëí `~ëèìéë^åíáäêìáí~åíáñkçáëéj~ëíéê»éíiáíé» dêßåé~ìëóëí ãé äéåíêçåáèìéçéê ÇìÅíáçåÇìÄêìáíIiÉëÅ~ëèìÉëqÉÅÜåçcáêëí ~ëëìêéåíìåémêçíéåíáçå ã~ñáã~äé ÅçåíêÉ äéë Äêìáíë ÇÉ Ñçêí åáîé~ìi Ç~åë äéë Ü~ìíÉë ÅçããÉ Ç~åë äéë Ä~ëëÉë Ñê èìéååéë EÅçåíê~áêÉãÉåí~ìñéêçíÉÅíáçåëëí~åÇ~êÇëWÅ~ëèìÉé~ëëáÑIÄçìÅÜçå~åíáÄêìáíIÉíÅKKKFK mäìëéê Åáë ãéåíiäéü~ìíjé~êäéìêenféä~å ädáåí êáéìêçéåü~èìééêçíéåíáçå ãéíìå~åíáäêìáíeofççåíä~ Ñê èìéååééëíçééçë É~ìÄêìáíÉñíÉêåÉEPFKiÉê ëìäí~íéëíäû~ååìä~íáçåçéäêìáí ädéåíê ÉÇìÅ~å~ä~ìÇáíáÑ EQFK rååáêåìáí äéåíêçåáèìé~å~äçöìéerféêççìáíäû~åíáäêìáí~ééêçéêá Éåìíáäáë~åíìåãáÅêçéÜçåÉESFéä~Å ädéåíê ÉÇìÅ~å~ä~ìÇáíáÑEÅçãã~åÇÉÇÉê íêç~åíáçåfk `~ëèìéëkçáëéj~ëíéêkçå `çããìåáå~åíë `~ëèìéëkçáëéj~ëíéê `çããìåáå~åíë~îéåãáåêçéüçåé áååçêéçê `~ëèìéiáíé^ìçáç `~ëèìéä ÖÉêéçìê ÅçìíÉÇÉ ãìëáèìé ié ê ëìäí~í çäíéåì é~ê ìå íéä ~éé~êéáä Éëí Ççåå Ç~åë äé Öê~éÜáèìÉ ÅáJÇÉëëçìëK lå êéã~êèìé èìé ä~ ÅçãÄáå~áëçåÇÉä~ê ÇìÅíáçåëçåçêÉ~ééçêí Éé~êä~ÅçèìáääÉÅDÉëí ÇáêÉäÉëóëí ãéé~ëëáñéíé~êäéåçåíê äé ~ÅíáÑÇÉÄêìáíãçåíêÉèìÉÅÉííÉåçìîÉääÉíÉÅÜåçäçÖáÉÇÉê ÇìÅíáçåëçåçêÉîáÉåíÅçãéä íéêéíçéíáãáëéêäéë ëçäìíáçåëíê~çáíáçååéääéëçéíéääéëçêíéèìéäéê ëìäí~íñáå~äëçáíäééäìëåçãéäéíéçëëáääééååéèìáåçååéêåé äéíê~áíéãéåíçìëééåíêéçéäêìáík méêñçêã~ååé^åçìëíáèìé ^íí åì~íáçå ÉñÅÉéíáçååÉääÉ ÇÉë Ä~ëëÉë Ñê èìéååéë ÅçêêÉëéçåÇ~åí ÇÉëÄêìáíëÇÉÑçêíåáîÉ~ìEàìëèìD NOMÇ_Éå îéêëáçåëí~åç~êçfk^íí åì~íáçåüçãçö åéçìäêìáíéñí êáéìêi ÇÉë ëçåë Öê~îÉë ~ìñ ëçåë ~áöìëk ^íí åì~íáçå ãçóéååé ÇÉ QMLQRÇ_K eóöá åéjp Åìêáí Jnì~äáí aáãáåìíáçåçéëêáëèìéëçéëìêçáí Éíê ÇìÅíáçåÇÉä~Ñ~íáÖìÉ éêçîçèì Éé~êäÉëëçåëÖê~îÉëK^ìÖãÉåí~íáçåÇÉä~èì~äáí Çì íê~î~áäéññéåíì Ç~åëÇÉëåáîÉ~ìñÇÉÄêìáííê ë äéî ëk OU P O N N_êìáí~ãÄá~åí O_êìáí~íí åì é~êä~åçèìáääéëéìäé P_êìáí~íí åì é~êäéëóëí ãé~åíáñ

29 mëóåüç~åçìëíáèìé ÅçìíÉåçêã~äÉÉíÑáÇ äéë~åëç Ñçêã~íáçåÇÉëÄêìáíëÉñí êáéìêëéíçéëíê~åëãáëëáçåë~ìçáçeéçìêîéêëáçå kçáëéj~ëíéê»`ljfk `çããìåáå~íáçå ^ã äáçê~íáçåçéädáåíéääáöáäáäáí ÇÉëíê~åëãáëëáçåë~ìÇáçÉåãáäáÉìíê ëäêìó~åíöêßåé äd äáãáå~íáçåçéë ÄêìáíëÉñí êáéìêëé~êäd~åíáäêìáí~åíáñ äéåíêçåáèìék `çåñçêí äáãáå~íáçåçéä~ëéåë~íáçåçìåçåñáåéãéåí~åçìëíáèìék açã~áåéëçd^ééäáå~íáçåë fåçìëíêáée^ìíçãçäáäéi_qmiëáç êìêöáéiåü~åíáéêå~î~äié íêçäéikkkf ^ééäáå~íáçåëãáäáí~áêéë ^ êçå~ìíáèìé ^ êçëé~íá~äé ^îá~íáçåeéáäçíéié~ëë~öéêiëéêîáåéíéåüåáèìéikkkf péçêíã Å~åáèìÉEéáäçíÉIàçìêå~äáëíÉIëí~ÑÑíÉÅÜåáèìÉF ^ÖêáÅìäíìêÉEíê~ÅíÉìêIã~ÅÜáåÉçìíáäIKKKFK ^`q^»wiééá ÖÉ ëçå^`qfcéçìêê ëé~ìñ^ ê~ìäáèìéë id^`q^»éëíìåéá ÖÉ ëçååáêåìä~áêéçìêéåí~åöìä~áêéèìáéêéåçéä~åéç~åëäéëê ëé~ìñ ÇÉ ÇáëíêáÄìíáçå çì ÇÉ êééêáëé ÇD~áêK fä êéãéä~åé ~î~åí~öéìëéãéåí äéë éá ÖÉë ëçå Ä~ÑÑäÉë Åä~ëëáèìÉëI Éí ~ééçêíé ìåé ~íí åì~íáçå ~ÅçìëíáèìÉ äéî É Éå ~ëëçåá~åí ÇÉìñ íéåüåçäçöáéëw råéíéåüåçäçöáéçd~åíáäêìáí~åíáñ äéåíêçåáèìéeéêçå Ç bçä~åé»çéqéåüåçcáêëí F éçìê~íí åìéêäéëä~ëëéëñê èìéååéëiíê ëöæå~åíéëéíçáññáåáäéë íê~áíéêç~åëäéëê ëé~ìñ ~ ê~ìäáèìéëk råéíéåüåçäçöáéçd~íí åì~íáçåé~ëëáîéé~êéåîéäçéééçéä~áåéçéêçåüééíäìääé ~ÅçìëíáèìÉéçìêéá ÖÉêäÉëãçóÉååÉëÉíÜ~ìíÉëÑê èìéååéëk rå Ü~ìíJé~êäÉìê ëáíì Ç~åë äé ÅçåÇìáí ãéí ìå ÅçåíêÉJÄêìáí Éå çééçëáíáçå ÇÉ éü~ëé ~îéå äé Äêìáí ~ ê~ìäáèìéiçéíéääéëçêíéèìdéå~î~äeãáåêçéüçåéçé Åçåíê äéf áä ó ~áí áåíéêñ êéååé ÇÉëíêìÅíáîÉ ÇÉë ÇÉìñ ÄêìáíëI ÇDçª ~íí åì~íáçå Çì åáîé~ì ÖäçÄ~ä Çì Äêìáí Ç~åëäÉëäçÅ~ìñîÉåíáä ëk iéëóëí ãééëíö ê é~êìåå~äåìä~íéìê äéåíêçåáèìék rå ãáåêçéüçåé ÇÉ Ç íéåíáçå éä~å Éå ~ãçåí Éëí Ö~äÉãÉåíå ÅÉëë~áêÉK kls^`p»w`çåíê äéìê^åíáñråáîéêëéäiéêçöê~ãã~ääéé~êm` i~ö~ããéåçìîêéä~ã~àçêáí ÇÉëÄÉëçáåëÇÉëìíáäáë~íÉìêëKa~åëäÉÅ~ëÅçåíê~áêÉI ÇÉë~Ç~éí~íáçåëëé ÅáÑáèìÉëéÉìîÉåíÆíêÉëê ~äáë ÉëëìêÇÉîáëK mêçöê~ãã~ääéëé~êm`çìé~êbmolji~äáãéåí ëé~êäéëéåíéìêçìé~êä~ííéêáéi äéë Åçåíê äéìêë qéåüåçcáêëí ëçåí ëáãéäéë ìíáäáëéê Ç~åë ådáãéçêíé èìéääé ëáíì~íáçåk iéë Åçåíê äéìêë qéåüåçcáêëí îçäìéåí ÅçåíáåìÉääÉãÉåí ~îéå äd~éé~êáíáçå ÇÉ åçìîé~ìñ Åçãéçë~åíë ëé ÅáÑáèìÉë ~ì íê~áíéãéåí Çì ëáöå~äi ~Ñáå ÇÉ Ö~ê~åíáê ÇÉë ééêñçêã~ååéë~ééê Åá~ÄäÉëK ^k`^p»w^íí åì~íéìêbäéåíêçåáèìéçé_êìáíéçìêpá ÖÉÇÛ^îáçå `É éêççìáíi Ç îéäçéé Ç~åë äé Å~ÇêÉ ÇÛìåÉ Åççé ê~íáçå ~îéå a~ëë~ìäí bäéåíêçåáèìé Éëí Ä~ë ëìê äéë íéåüåáèìéëçéåçåíê äé~åíáñçìäêìáíéíçéëîáäê~íáçåëçéqéåüåçcáêëí K `Ü~èìÉëá ÖÉ^k`^pÉëí èìáé ÇÛìå~íí åì~íéìê äéåíêçåáèìéçéäêìáíèìáëéå~äáäêé~ìíçã~íáèìéãéåí éçìêäéäêìáí ãéêöé~åík`ü~èìéëá ÖÉÑçåÅíáçååÉÇ~åëìå~îáçåÇÉÑ~ çå~ìíçåçãééíçññêéìååçåñçêí ~ÅçìëíáèìÉã~ñáãìãéçìêäÉëé~ëë~ÖÉêëK OV

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент)

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент) Íàï ðè ìåð: Ïðà âè ëà íà õîæ äå íèÿ íå èç âåñ òíîé âå ëè è íû òîáû íàéòè íåèçâåñòíîå ñëàãàåìîå, íóæíî èç ñóììû âû åñòü èçâåñòíîå ñëàãàåìîå. Íàï ðè ìåð: 5 + = 7, 7 5 = 2 òî áû íà é òè íå èç âåñ òíîå óìåíü

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCACECCCFCEC7C8D2CED05CCFE5F1EDE85CCEF1E0EDEDE0>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCACECCCFCEC7C8D2CED05CCFE5F1EDE85CCEF1E0EDEDE0> Ä å ò ñ ê è é Ñ ì å ø à í í û é Gioioso & bb 4 Î Î ä ñàí_ íà, åñòü è L & bb 4 A. Î Î ä õ î ð Gioioso & bb 4 Î & bb 4 Î î Î ä _ ñàí_ íà, åñòü è ñëà_ âà & bb 4 T. Î Î ä J J ñàí_ íà, åñòü è ñëà_ âà, î_ ñàí_

Chi tiết hơn

repserv rrpa.rrpa

repserv rrpa.rrpa À ÉÉÉÉÁÉÁÉ ÈÆ Â%&É 'Æ ÀÁÂÃÄ ÆÇÈÉÆÉ Æ ÆÉ ÇÆÉ ÉÆ ÉÆÇ ÁÀÄÁ È É É Ç Â%(0 %&' ( É ÉÆÉ (ÉÉÆÉ ÉÆÉ (ÉÉ (ÉÉ (ÉÉ (ÉÉ (ÉÉ (ÉÉ É)* *+* Æ'È0 + ))/(ÈÃ+ É*(ÉÆ**.Ç*.*Ç*É*É*É.*É*ÉÆ**É.*É*(ÆÉ*É*Ç()*(É. /Ç*.* /É.*Ç(É*ÉÉ*.*/*ÉÉ**0ÇÆÉ*.Ç*(.*Ç./

Chi tiết hơn

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М.

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М. Òåñò ¹3 Âàðèàíò 1 ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÏÐßÌÛÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ 1 Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå. 1. Äâå ïðÿ ìûå â ïðî ñòðà íñòâå íà çû âà þò ñÿ ïà ðàë ëåëü íû - ìè, åñëè îíè ëå æàò â îä íîé ïëîñ êîñ òè è íå ïå ðå ñå êà

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5> Î Äóíäóîâà, Ñóõèíà Andante Andante À Ñóøîí íñòðóìåíòîâà Ì àðàôåéíèà Êëàðíåòû ============================ & b 6 8 p ú ú ú Ñîëî À ============================ 6 8 Î Î 1 Ñòî ============================

Chi tiết hơn

Natan_Book.pdf

Natan_Book.pdf ÌÈ È ÌÈ Â Â Â Ì Ï ÂÂÓ ÌÚ ÂÈÈÁ ÍÏ Ó ÂÓ Ó Âapple Ó Á ÏÎ Æ ÎÂÓ Â ÂÂÓ Ê Â ÓÏ Í ÌÈÈÁ Ï ÚÓÓ ÈÚ Ë ÏÁ Â ÂÂÓ ÆÆÌÈÚÂ Ú Â Â ÁÓ Úˆ ÔÈ È Ó ÏÂ È Ù Û Ï ÔÈ ÚappleÓapple È Ï ÈÙÂÒ ÚÙÂ Â ÂÂÓ ÔÈ Ï ÂappleÏ Æ ÈÏÚ ËÈÏ Á Æ È

Chi tiết hơn

J2003.dvi

J2003.dvi Ë Á ÆÌÁ Á ÈÊÇ Ê Å Ë ÔØ Ñ Ö ¾¾ ¾¼¼ ¼ Ñ ß ½ ¼ Ñ ÇÈ ÆÁÆ Ç ÌÀ ÂÇÍÊÆ Ë ¾¼¼ κ ÖÙÑ Ö ÊÙ µ ƺ Ô Ø Ò Ö Ò µ Ë ËËÁÇÆ Á Ä ËÌÁ Ä Æ Ì ÊÊ ËÌÊÁ Ä Ê Ê Æ Ê Å Ë Ì ÀÆÁÉÍ Ë ÁÆÁÌÁÇÆË Æ ÄÁÆÃË Ö Îº ÖÙÑ Ö Æº Ô Ø Ò Îº Ù ÒÓÚ ÊÙ

Chi tiết hơn

!"# $%!&', 8 8 )*+, M "b#$ %_ ` ab5 G "K O6`?P[ G : 232c PAB 8 -CD5678 D 8 - PU V /4 I &'c -8 -I /4 8 -CD568 PQ7ab I W /4 8 -CD567 8-

!# $%!&', 8 8 )*+, M b#$ %_ ` ab5 G K O6`?P[ G : 232c PAB 8 -CD5678 D 8 - PU V /4 I &'c -8 -I /4 8 -CD568 PQ7ab I W /4 8 -CD567 8- !"# $%!&', 88*+, M "b#$ %_ ` ab5 G "K O6`P[ G 22c +>4 @PB8 -CD5678D 8 -PU V 0-8 - 7 4 I&'c -8 -I 4 8 -CD568 PQ7ab I W 4 8 -CD567 8-8 -I 7 > W P + 2 4*5 18--8-7 - 4 V W 7 ' P Q - c X + c @ 4B 8-78I W2 9

Chi tiết hơn

net.dvi

net.dvi ¾ Ô ØÖ ½ ØØÖ ÙØ ÓÒ ³ÙÒ Ö ÙÒ ÖØ Ö Ù ÔÖ ÚÓ Ö Ø Ø Ö ÙÒ ÖØ Ö Ù ÓÒ Ø Ô ÓÒ Ø Ù ØØÖ Ù Ö ÙÒ Ö º Á ³Ø ³ÙÒ Ö ÁÈ Ò ³ÁÒØ ÖÒ Ø Ø ÔÓÙÖ ÔÖ ÕÙ ØÓÙ Ö ÙÜ ØÙ º ÆÓÙ ÚÓÒ ÚÙ Ù Ô ØÖ ½ ÓÑÑ ÒØ Ô ÓØ Ô Ö ÔÖ ÕÙ ÓÒØ ÒÖ ØÖ º ÍÒ Ó ÙÒ

Chi tiết hơn

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 -

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 - 04 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - - JC - - JC - 3 - m - SI - 4 - MKS SI SI MKSA MKSA RAsionalised Metre Kilogram Second Ampere RMKSA SI SI (m) (Kg) (s) (A) (k) (cd)

Chi tiết hơn

rr) lf) ro r) ro lo (o rrrooooooo NC!NC!NNN d\\\\\\\ sss.ts.(rs$ HoA A NA óq $A roa (oa dotr)rf.-oo-osr$ d(f)rcacf)o)c!concdc!í)n ^91 -i o glz.oz.ez.1

rr) lf) ro r) ro lo (o rrrooooooo NC!NC!NNN d\\\\\\\ sss.ts.(rs$ HoA A NA óq $A roa (oa dotr)rf.-oo-osr$ d(f)rcacf)o)c!concdc!í)n ^91 -i o glz.oz.ez.1 rr) lf) r r) r l ( rrr C!C! d\\\\\\\.t.(r$ A A A óq $A ra (A dotr)rf.-oo-or$ d(f)rcacf)o)c!cocdc!í) ^91 -i gl..e.1.e.e.-e -,; J b :6 r b -,i b r O)..:: 'i rj.j;. -.I t"t 2 ru É. c) 2 (.) C) 6' E g È9 R

Chi tiết hơn

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ÖÓ È ÕÙ ØÖ ÍÑ Ù Ô Ö ÈÖ Ö ØÓÖ Ñ Ð ÛÛÛº Ö ÒºÓÑ ½ ½ ÁÒØ

Chi tiết hơn

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû «3 O ôâ â 13 LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð üû 3 ~ ~ ~.,, 33 ~ I ~ ~ þ I ~ ~ Ä ñ ý ~( ñ33 ñ ' ññ( Þ ý ' =[ ý 1 ý. 33 ~:( -,ññ. Õ -."'. ' 5 3 ~ v v ~ m ~ ~,. I Ô 4l IA Ù " 4 Ú 'ä Ê ß " O- ñ Ô

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled Ð Ó Ö Ô Ý ½ ÍÊÊ Àº Ò Ò ÐÝ Ó ÐÓ Ð Ù Ø ØÙØ ÓÒº Ñ Ö Ò ÂÓÙÖÒ Ð Ó Å Ø Ñ Ø ½µ ½ ¾ º ¾ ÍÊÊ Àº Ì ÓÑ Ò ØÓÖÝ ÓÙÒ Ø ÓÒ Ó Ñ Ø Ñ Ø Ð ÐÓ º ÂÓÙÖÒ Ð Ó ËÝÑ ÓÐ ÄÓ µ ½ ¾º ÍÊÊ Àº Ë Êº ÓÑ Ò ØÓÖÝ ÄÓ ÚÓÐÙÑ ½º ÆÓÖØ ¹ÀÓÐÐ Ò ÈÙ

Chi tiết hơn

ÓÑÑ Ð Ö Ø ÙÖ Ö Ø ÑÓÒ ÓÐ ÙÒ ÙÔ ÖÒ Ô Ò ØÓÙÖÒ Ø ØÓÙ ÓÙÖ Ò Ô Ö Ð ³ «Ø Ø ÓÒ ÔÓÙÖ ÔÖ Ò Ö ÔÖ Ñ Ö ÓÑÑ Ò Ñ ÒØ ÔÖ Ø ØÙØ Ð Ö Ò ÓÒØ ÓÒ ÙÖ Ð Ô Ö ÒÓÙ¹ Ð Ö Ñ Ò Ò Ð Ó

ÓÑÑ Ð Ö Ø ÙÖ Ö Ø ÑÓÒ ÓÐ ÙÒ ÙÔ ÖÒ Ô Ò ØÓÙÖÒ Ø ØÓÙ ÓÙÖ Ò Ô Ö Ð ³ «Ø Ø ÓÒ ÔÓÙÖ ÔÖ Ò Ö ÔÖ Ñ Ö ÓÑÑ Ò Ñ ÒØ ÔÖ Ø ØÙØ Ð Ö Ò ÓÒØ ÓÒ ÙÖ Ð Ô Ö ÒÓÙ¹ Ð Ö Ñ Ò Ò Ð Ó ÓÑÑ Ö ÙÖ ÖØ ÑÓÒ Ó ÙÒ ÙÔ ÖÒ ÔÒ ØÓÙÖÒ Ø ØÓÙ ÓÙÖ Ò Ô Ö ³ «ÓÒ ÔÓÙÖ ÔÖ Ò Ö ÔÖ ÑÖ ÓÑÑ ÒÑ ÒØ ÔÖ ØÙØ Ö Ò ÓÒØ ÓÒ ÙÖ Ô Ö ÒÓÙ¹ Ö Ñ Ò Ò ÓÒÒ ÚÓº ÙÔ ÖÒ ÔÒ ÖÚ Ú ÐÑ ÒØ ÓÒØ ÔÖ ÓÑ ÒØ Ô ÖÑÙØ º ËÙÖ ÍÖ ÒØ Ð³Ù Ð ÔÐ µµ Ø ÓÒ

Chi tiết hơn

CIS110I-answers.dvi

CIS110I-answers.dvi ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ç ÄÇÆ ÇÆ ÇÄ ËÅÁÌÀË ÇÄÄ º ˺ Ü Ñ Ò Ø ÓÒ ¾¼¼ ÇÅÈÍÌÁÆ Æ ÁÆ ÇÊÅ ÌÁÇÆ Ë ËÌ ÅË ÁË ½¼¼ Á˽½¼µ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ØÓ ÓÑÔÙØ Ò Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ÙÖ Ø ÓÒ ÓÙÖ Ø Ò Ø Ñ Ó ÒÓØ ØØ ÑÔØ ÑÓÖ Ø Ò ÇÍÊ ÕÙ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ô Ô Öº ÙÐÐ Ñ

Chi tiết hơn

examens préopératoires

examens préopératoires !{ > > r O! z 1 UD CN T1l(, > :. (Dll )Ë JX l:1 (,) U, OJ lq) : _. ' )(' ^ X '. $.. tr s*r ËË ru, p (] C" {.l:, { z l t, >!< 8 > ^{!l) v U' V P ) ^ Ër âë (r V A ^È :' â l> '{ ' C] e {l O :'... * ' V À

Chi tiết hơn

География России 9 класс. Проверочные работы (фрагмент) - Волкова Г.А.

География России 9 класс. Проверочные работы (фрагмент) - Волкова Г.А. 24* Íàé äè òå ñî îò âåòñòâèå: 25* Îïðå äå ëè òå, ïî êà êî ìó ïðè çíà êó ñãðóï ïè ðî âà íû ãî ðî äà. Ïðî äîë - æèòå äàííûé ñïèñîê. Ìîñ êâà, Ñàíêò-Ïå òåð áóðã, Ñà ìà ðà, Êà çàíü, Íèæ íèé Íîâ ãî ðîä, Óôà,

Chi tiết hơn

À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö

À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö ËÙÑ Ö Ó ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ º½ Ä Ö Ò

Chi tiết hơn

Analysis of a Set-Membership Affine Projection Algorithm in Nonstationary Environment

Analysis of a Set-Membership Affine Projection Algorithm in Nonstationary Environment 7t Eupea Sigal Pcessig Cfeece (EUSIPCO 009) Glasgw, Sctlad, August 4-8, 009 Æ Ä ËÁË Ç Ë Ì¹Å Å ÊËÀÁÈ ÁÆ ÈÊÇ ÌÁÇÆ Ä ÇÊÁÌÀÅ ÁÆ ÆÇÆËÌ ÌÁÇÆ Ê ÆÎÁÊÇÆÅ ÆÌ È ÙÐÓ Ëº ʺ Ò Þ ÄÈË ÈÖÓ Ö Ñ Ò Ò Ö Ð ØÖ ÇÈÈ»ÈÓÐ»Í ÊÂ

Chi tiết hơn

whatsnew_swx2006.pdf

whatsnew_swx2006.pdf ÿª ª ª ª Æ ª º ª ª ª ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í ±Æ ˇ ª µ ªÆ ±Æ ª ªÆ ª Á ø ºª fl ±ÆºªÆ ª ºªÆ ºª œ ø < Ù Ÿª º µª º ª fªº ª ºªÆ Ʊº µ ª ªÆæª ªÆ Ú ºªÆ ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í Æºª ø AªÆºª ª ªÙ ± ø ª µ ª ø ª ±Aª ºø º ª fl

Chi tiết hơn

µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ 1 µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ + q Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ q ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà

µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ 1 µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ + q Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ q ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà ËÕßÀ µ ß π â π È Ì â Õ µ «πì Õß Èπ Ëß µà ªìπ ß â«à Õπª ÿ µ «πì Àπ Ëß ª «â πõ µ «πì Àπ Ëß π â ª ÿ ËÀπ

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C> À. Âåëüê È. Ìþëëåð Èíñòðóìåíòîâêà Ì. Ïàðàôåéíèêà Òðè ãîëîñà ====================================== 4 Äîìðà 44 v ìàëàÿ I ====================================== P Äîìðà 44 ìàëàÿ II L======================================

Chi tiết hơn

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ÏÈ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l úè l l l l l l l l l l l l l l úè

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ÏÈ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l úè l l l l l l l l l l l l l l úè ÅÁÅ Þ, ÑÀÑÅËÜ Ñëîâà è ìçûà Í.. Ìåëüíèîâà (1941 1972) íñòðìåíòîâà Å. Í. øîâà Ad ibitum Vioini I & b 2 4 ³ f _. _ ³ _ _ _ Vioini II & b 2 4 ³ f _. ³ _ _ Vioe B b 2 4 f Viooncei L? b 2 4 _ f Ad ibitum & b

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc)

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc) ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA P qr s t s 1 2 34 5 66 6 s 7 8 9 ss 10 9 ❶❷ q 9 6 q s 66 5 5 ❸ ❹ ❺ q 1 s s ❻❼❽❾❼❿➀➁➂ ➃➄➅➆➄ ➇➈➅➉➊➄➅➊ ➋➈➌ ➊➍ ➋➈➌➉➄➅➎➍➈ ➆➈➍➍➎ ➏ ➐➏➐➑➐➒ ➐➓➐ ➋➈➌ ➍➈ ➇➌➄ ➊➅ ➊➈ ➊ ➊➍➊➎➅➈ Ï Ð

Chi tiết hơn

Jahresberichte SC Buchs.pdf

Jahresberichte SC Buchs.pdf Œª ªÆ ªæ ª ÛŒª Æ ª Ó ËÒÓ Á ÓÚ ªÆ ø ± ø ª ª º µ ƪ ª úõ ø ± fiª Æø ª ç ŒÕÙ ª ªÆ ª ºª ± Ó ÚıÓÔÚÔÓÚÓ Ë ª ªÆ Ÿ ø ÔÁÁÈ Ô ÌÏ ø ª ªÆ ª ß ÔÁÁÎ Ì ÌË ø flæ ªÛfl ÛŒª ª Õ Ù ªÆæªÆ ± Ó ÚÔÓÚÓ Ë Õø µ ø Œ± ÆªÆ ÔÁÁÎ ª ª

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ½¾½ Å Æ ÁÆ Ä Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؽ¾½» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº

ÁÊÇ Á Ì ½¾½ Å Æ ÁÆ Ä Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؽ¾½» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÊÇ Á Ì ½¾½ Å Æ Ä Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؽ¾½» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ¾»¼»¾¼¼ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÁ º º º

Chi tiết hơn

tese_doutorado.pdf

tese_doutorado.pdf ít r 1 s 3 s s úst s és s st ít t 3 s t r t r â s s q s s r í s r t r r q ê s és s 1 s r q ê s â st s s r t s rt s r s r t é s r t s çã st r q í r r t çã t r t s tr s r s s t s r çõ s tr r t t r t r r

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc)

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc) ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA P P P P q r s t r 1 2 34 5 66 6 r 7 8 9 rr 10 9 t❶ 9 6 r 66 5 5 ❷ ❸ ❹ 1 r r ❺❻❼❽❻❾❿➀➁ ➂➃➄➅➃ ➆➇➄➈➉➃➄➉ ➊➇➋ ➉➌ ➊➇➋➈➃➄➍➌➇ ➅➇➌➌➍ ➎ ➏➎➏➐➏➑ ➏➒➏ ➊➇➋ ➌➇ ➆➋➃➓➉➄ ➉➇ ➉ ➉➌➉➍➄➇ Ï

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

pasport upravlenie.indd

pasport upravlenie.indd Èí ñ ò ðóê öèÿ çà ìîí òàæ è åê ñ ï ëî à òà öèÿ 1 1. Îñ íîâ íè õà ðàê òå ðèñ òè êè Ñå ðè ÿ òà äè ãè òàë íè òåð ìîñ òà òè AC806 ñà ñ øè ðî êî ïðè ëî æå íèå è ìî ãàò äà ñå èç ïîë ç âàò çà óï ðàâ ëå íèå íà

Chi tiết hơn

Unit 4

Unit 4 62 Ë 4 Ÿ Ÿ π«π Ë ÕßÀ π«π Ë À Ÿ π«π Ë Àπ ËßÀ π«π Ë «à ËÀ «π Ÿ π«π Ë ÕßÀ Ÿ «π Ÿ Ÿ π«π Ë À π«π Ë À Ÿ π«π Ë À À åª í À Ÿ ÿ ª ß å π Ÿâ ËÕ Àπ å Ÿ π«π Ë Àπ ËßÀ π«π Ë À À Àâ À μõ ß«æ âõ Èßμ Àπ ß «Àμÿ º Õß μõ Ë

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

devanaayakapanchaashat.dvi

devanaayakapanchaashat.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

memo_acis_build_mask_3.5.dvi

memo_acis_build_mask_3.5.dvi ÅÁÌ ÒØ Ö ÓÖ ËÔ Ê Ö Ò Ö ¹Ê Ý ÒØ Ö Å ÅÇÊ Æ ÍÅ ÇØÓ Ö ¾¼ ¾¼¼ ÌÓ ÖÓÑ ËÙ Ø Ê Ú ÓÒ ÍÊÄ Ð Å ÖØ Ò ÐÚ Ë Ë ÖÓÙÔ Ä Ö Ð ÒÒ º ÐÐ Ò Ë Ë Ù Ð Ñ º ØØÔ»» Ô ºÑ غ Ù»» Ó» Ó º ØÑРѻһܻ ¾»»» Ó»Ñ ÑÓ»Ñ ÑÓ Ù Ð Ñ º ºØ Ü ½ ½º½

Chi tiết hơn

Ch ìng 2. X c su t Phan Quang S ng Bë mæn To n- Khoa CNTT- VNUA H Nëi, Ng y 18 th ng 9 n«m

Ch ìng 2. X c su t Phan Quang S ng Bë mæn To n- Khoa CNTT- VNUA H Nëi, Ng y 18 th ng 9 n«m Bë mæn To n- Khoa CNTT- VNUA H Nëi, Ng y 18 th ng 9 n«m 2018 http://fita.vnua.edu.vn/vi/pqsang/ pqsang@vnua.edu.vn https://fita.vnua.edu.vn/vi/bo-mon/bm-toan/cac-mongiang-day/ Nëi dung ch½nh 1 1. ành ngh¾a

Chi tiết hơn

2008 Astrological Calendar for Michael J. Fox

2008 Astrological Calendar for Michael J. Fox Astrological Calendar for Michael J. Fox Tra-Tra ëñ Ī  à à Ī  ëñ «Â± Â Ã Â Ä Åª Ä Â Äª   à à Ū  Ū  Tra-Nat Æ Ã Â«Â Ä Ä ±Ã ±Â Æ Â«Âª Ã Â Ä Æ Ã± Ä Æ Âª Æ Ã± Æ Â Æ «Â Æ «Ã ±Ä Ä «Ã «Â ŠŠ«Ä

Chi tiết hơn

<4D F736F F D20BCF6AC4D313032A67EAAD1AA46B77CC4B3A8C6A4E2A5552E646F63>

<4D F736F F D20BCF6AC4D313032A67EAAD1AA46B77CC4B3A8C6A4E2A5552E646F63> 1 1 2 2 3 3 4 4 vì vìôy soäy ko Ä Ä i y; vwyž'væ åž fæ )Ä*o ; )Ä*oe ùù BLU-boBqqmjfeNbufsjbmtDpnqboz qe Eqjy-bYfspyDpnqboz YfspyQbmpBmupSftfbsdiDfoufs åž ÅmöÀ ÅmöÀ vpàž y; r ìý ìý ; k É ìý ìý qìý ìý ìý

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gin làm ài: 9 phút (Đề thi gồm 6 trng) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số áo dnh: Câu : Cho

Chi tiết hơn

Calendar 2019

Calendar 2019 1 September 2019 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 2 3 09:36 am 4 5 01:09 pm 6 7 08:39 pm Å Å,Ä,Ä 8 023 Æ Ä,Ã,Å,Æ,Æ Æ, Å Æ Ä,Æ,ÆÀ, Ä, Ä,  ŠÅ,Æ,ÅÀ à 9 037 051 10 07:25 am Å, Å, Ä Æ,Å,Å Â, Â, à Æ,Æ,Æ,Æ,Æ Å,ÅÀ,Ã

Chi tiết hơn

dvi

dvi ÓÑÑ ÓÒ Ò Ø ØÙ Ó ËÙ ÖÙ Ð Ö Ù Ø Ö ÔØ Ú ÓÔØ Ý Ø Ñ ÙØ À Ý ÒÓ À Ì Ñ Ë Ò ÇÝ Å ÝÙ À ØØÓÖ Ó Ó Ë ØÓ Å ÓØÓ Ï Ø Ò ÇÐ Ú Ö ÙÝÓÒ Ó Ù Å ÒÓÛ Ë Ø Ò º Ò Ö Å ÙÖÙ ÁØÓ Î Ò ÒØ ÖÖ Ð ËØ Ô Ò ÓÐÐ Ý Ì Ö ÓÐÓØ Å ÒÓÖ ÁÝ ËÙ ÖÙ Ì Ð ÓÔ

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ½ ¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ Ò

Chi tiết hơn

segundo.dvi

segundo.dvi ÇÄÁÅÈ ÂÍÎÆÁÄ ÅÌÅýÌÁ ¼ ÆÍÊÇ ÅÌÅýÌÁÇ ÈÊÍ ÈÊÄÁÅÁÆÊ ËÍÆÇ Ç ÊËÈÇÆ Ä ÈÊÍ Æ Ä ÀÇÂ ÊËÈÍËÌ Æ º ÊÐ ÔÒØÖ Ð ÔÐÖ ÎÁÎ Ä ÆÍÊÇ ÓÖ ÙÒ ÔÖº Ð ÕÙÖ ÕÙ ÐØÖ ÖÒØ ØÒ ÔÒØ ÓÐÓÖ ÖÒØ Ý ÕÙ ÐØÖ ÙÐ ØÒ ÔÒØ Ð Ñ ÑÓ ÓÐÓÖº úù ÒØÓ ÓÐÓÖ Ò ØÖ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - oap.doc

Microsoft Word - oap.doc Ýîóõø ø ºî «ò ó / õ î õè / èíõù ô èõ ìð ðì ì ªðí è / àìô áùºø «ø ó àîõ î ªî èè è ù ñâ ñ õì ìñ õì ìñ õ í íð ðî óó ù ªðòó Ýí / ªðí 3. èíõó ªðòó (èíõó àò ¼ìù Þô ô âù ô è ôë ªêù ø («ôì )âùè ø ð ð ì¾ñ ) 4.

Chi tiết hơn

PS-03.dvi

PS-03.dvi ÙÖ ½º ÌÛÓ¹ÓÐÓÖ Ñ Ó ÓÑ Ø»½ ǽ À Ð ¹ ÓÔÔµ Ó Ø Ò Û Ø Ø ÌÛÓ¹ ÒÒ Ð Ó Ð Ê Ù Ö ÓÒ ÔÖ Ð ½ ½ º Ì ÓÖ Ò ÓÐÓÖ Ö ÔÖ ÒØ Ø Ù Ø Ö Ò Ó Ø ÓÑ Ø ÖÝ ØÑÓ Ô Ö º ÆÓØ Ø Ù Ø Ô Ö Ð Ó ÖÚ Ò Ø Ù ÓÑ Øº Ì ÐÙ ÓÐÓÖ Ö ÔÖ ÒØ Ø ØÖ ÙØ ÓÒ Ó

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí KHỐI CHÓP ĐỀU 0 Câu 1. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a. Góc giữa mặt

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí KHỐI CHÓP ĐỀU 0 Câu 1. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a. Góc giữa mặt KỐ ÓP ĐỀU âu ho hình chóp tm giác đều có cạnh đá bằng Góc giữ mặt bên với mặt đá bằng 6 Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng () bằng: [ách ] Phương pháp dựng hình Gọi G là trọng tâm tm giác, su r G là hình

Chi tiết hơn

Î Ö Ë ÑÔÐ Ó Ö È ÕÙ ØÖ Î Ó ½ ÎÓ Ì Ñ ÙÑ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó È Ø Ö Ö Ò ÛÛÛºÝÓÙØÙ ºÓÑ»Û Ø Ú Ê ¾ÏÚ¾ Ó

Î Ö Ë ÑÔÐ Ó Ö È ÕÙ ØÖ Î Ó ½ ÎÓ Ì Ñ ÙÑ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó È Ø Ö Ö Ò ÛÛÛºÝÓÙØÙ ºÓÑ»Û Ø Ú Ê ¾ÏÚ¾ Ó Î Ö Ë ÑÔÐ Ó Ö È ÕÙ ØÖ Î Ó ½ ÎÓ Ì Ñ ÙÑ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó È Ø Ö Ö Ò ÛÛÛºÝÓÙØÙ ºÓÑ»Û Ø Ú Ê ¾ÏÚ¾ Ó ËÙÑ Ö Ó ½ Ê ÙÑÓ ½ ¾ ÌÖ Ù Ó Ó Ú Ó ½ ¾º½ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó Ù Ó Ô Ð Ô ÕÙ ØÖ Ñ Ø Ö Ð Ø º º º º º º º º º º º º ½

Chi tiết hơn

COÂNG TY COÅ PHAÀN PHAÂN BOÙN MIEÀN NAM

COÂNG TY COÅ PHAÀN PHAÂN BOÙN MIEÀN NAM COÂNG TY COÅ PHAÀN PHAÂN BOÙN MIEÀN NAM 125B Caùch Maïng Thaùng 8 Quaän 3 TP. Hồ Chí Minh ÑT: (08) 38325889 / 38393931 Fax 38322807 BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH (Cho kỳ kế toán từ 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016)

Chi tiết hơn

obara_malaga2013.dvi

obara_malaga2013.dvi ÌÓ ÔÔ Ö Ò Ì Ö ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÊÓ ÓØ ÙØÓÒÓÑÓÙ Ç ÖÚ ØÓÖ ¾¼½ µ Ê ÚÅ Ü Ë µ ÈÁ Ç ÌÀ Ëà ÇÆÌÊÁ ÍÌÁÇÆË ÌÇ ÌÀ ÄÇÊÁ ÈÊÇÂ Ì Äº Ç Ö ½ ¾ º Û Åº Û Ó ½ º Å Ö Äº Å Ò Û Þ Åº Ö Ñ ½ º º ÖÒ ½ Ê ËÍÅ Æ ÚÓÖ ÔÖÓÔÓÖ ÓÒ Ö ÙÒ Ö ÙÑ Ò Ò

Chi tiết hơn

2013 Astrological Calendar for Greenwich Mean Time

2013 Astrological Calendar for Greenwich Mean Time for Greenwich Mean Time January Ò ' Capricorn Compliments of: Clayten Tylor Esoteric Astrologer www.claytentylor.com 00Ò Jan, New on 0:: PM GMT Tra-Tra Æ Æ 0 0 Å Ä Æ± ŠƱ Ä Â Æ Ã Å Æ Â Â Æ Å 0 0 0  Æ

Chi tiết hơn

¾¼ ÆÓ ÐÙÐ ØÓÖ Ô ÖÑ ØØ Ò Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ë Û Ø ÀÓÒÓÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø ËØÙ Ý ÖÓ ÓÑÔ

¾¼ ÆÓ ÐÙÐ ØÓÖ Ô ÖÑ ØØ Ò Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ë Û Ø ÀÓÒÓÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø ËØÙ Ý ÖÓ ÓÑÔ Ô ÖÑ ØØ Ò Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ë Û Ø ÀÓÒÓÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø ËØÙ Ý ÖÓ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø Ù Ò Å Ò Ñ ÒØ Æ ØÙÖ Ð Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ò»Å Ò Û Ø ÀÓÒÓÙÖ

Chi tiết hơn

Microsoft Word Pongal Bonus GO Ms No.5 Finance _Allowance_ dated Tamil - Final

Microsoft Word Pongal Bonus GO Ms No.5 Finance _Allowance_ dated Tamil - Final தம ந அர 2019 க ய த ட ந த (ப க ) ற அரச ண எ.5, ந : 08-01-2019. (வ ள ப, ம கழ -24, த வ வ ஆ 2049) க ம க ஊத ய 2017-2018-ஆ கண ஆ த க ல க ம க ஊத ய ம ச ற த க ல க ம க ஊத ய வழ த ஒ பள - ஆ ணக - வள ய ட ப க றன. Ã tutdt

Chi tiết hơn

Junior Inter Maths1a Model Paper

Junior Inter Maths1a Model Paper éì-ûªh -- apple f -Ç ˇ --Éç-ô-Kt-úÕ--ߪ -ö -á-úø uíé- æ-ø í -ùà-ûª-»-ææyç - Ê æ Ω I---á - -C-J -v æ- o æ-vûªç -ûá- í - -üµ u-- ç- Ææ- -ߪ ç: 3 í ç-ô- - ƒ Ωu æ Ææhéπç -*- Óx -É--*a -v æ- o æ-vûªç í -J-

Chi tiết hơn

statPerf.dvi

statPerf.dvi ËÌ ÌÁ ÈÊÇ ÌÇÇÄ ÌÇ ËÌ ÌÁ ÄÄ Å ËÍÊ È Ê ÇÊÅ Æ Å ÌÊÁ Ë Ç ÇÊÌÊ Æ ÈÊÇ Ê ÅË ÖÒ Ð Ì Ø ÓÒ ÙÐØ ÒÝ Ë ÖÚ ÁÒ ØÖ Ø ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û ÔÖ ÒØ ÓÑÔ Ð Ö Ö Ú Ò ÔÖÓ Ð Ö Ò Ñ ËØ Ø ÈÖÓ Û Ø Ø ÐÐÝ Ø Ñ Ø ÓØ Ö Ø Ñ Ø Ò Ñ ÑÓÖÝ ÓÔ Ö Ø ÓÒ

Chi tiết hơn

2012 Astrological Calendar for Whitney Houston

2012 Astrological Calendar for Whitney Houston Astrological Calendar for Whitney Houston January Capricorn Ò 0' Ò ' ' 0Ò 0' Tra-Tra Æ Æ Â Ä Å Ä Âª Â Â Æ Å Â Æª Æ Å Ä Ó Å Â Æ Å 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tra-Nat Ī Ã Æ Æ Æ Â Å Å Ä Å Ä Äª Æ Ã Å Â Å Ã Ãª Ä Ã Ò

Chi tiết hơn

iii08.dvi

iii08.dvi Fº OK = OK FK/FK = KL/K L O º F T ¹ KLM TK = TL = TM ¹ ý ¹ ½½ºº ¹ º ¹ º ½¼º þ ¹ ¹ ¹ º ¹ 6 º º ¹ º ¹ º ¹ º ¹ ¹ º º µ ÁÁÁ¹ þ ÁÎ üü ÁÎ þ T C T F C TT O ¹ º C TT T (KLM)º TK TL TM º TK = TL TM º = º ½¼ ü þ

Chi tiết hơn

Vò Kim Thñy - NguyÔn Xu n Mai - Hoµng Träng H o (TuyÓn chän - Biªn so¹n) TuyÓn chän 10 n m To n Tuæi th C c chuyªn Ò vµ Ò to n chän läc THCS (T i b n

Vò Kim Thñy - NguyÔn Xu n Mai - Hoµng Träng H o (TuyÓn chän - Biªn so¹n) TuyÓn chän 10 n m To n Tuæi th C c chuyªn Ò vµ Ò to n chän läc THCS (T i b n Vò Kim Thñy - NguyÔn Xu n Mai - Hoµng Träng H o (TuyÓn chän - Biªn so¹n) TuyÓn chän 0 n m To n Tuæi th C c chuyªn Ò vµ Ò to n chän läc THCS (T i b n lçn thø nhêt, cã chønh lý vµ bæ sung) Nhµ xuêt b n Gi

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled www.anilrana13014.weebly.com www.k8449.weebly.com 1 11 7 t PD 30T NSY 25.00 ISBN 81-7450-580-6 ➊➋➌➍➎➏➐➌➑ ➊➒➑➎➓➌ Ï Ð Ñ Ð ÒÓ Ô Ñ Õ Ó Õ Ö Õ Ï Ò ØÙ Ú Ï Û Ö Ö Ü Ð Ý Ò Ï Þßà➊áàâ➍àã➌➑àäáà ➋åæ çè➐➌é➌ß ➎➋ê➌➌ë ➋åæ

Chi tiết hơn

Dg I - Vzorová zadání zápočtového testu

Dg I - Vzorová zadání zápočtového testu ÔÓ ØÓÚ Ø Ø ÎÞÓÖÓÚ Þ Ò Î Ö ÒØ ÎÞÓÖÓÚ Þ Ò Æ ÔÓÙö Ú Ø Ó Ý Ñ ÑÓ ÙÚ Ò ÓÖÑ Ø ½º Ò Ú Ù ¾ Ó Ýµ ÅÈ O[10,5 ; 15] Â Ò ÙÐÓÚ ÔÐÓ κ(s,r = 5) ÖÓÚ Ò α(a,b,s) A[7 ; 14 ; 6] B[2 ; 3,5 ; 12] S[0 ; 8,5 ; 6]º Ó Ö ÞØ Þ ÙÐÓÚ

Chi tiết hơn

ÁÅ Ë Ë Ö Ò Ö Ø Å Ø Ñ Ø Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ó Ö Ô Ý Ó Ð ÓÖ Ø Ñ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ö Ò º Å Ó Ì ÒÒÓØ Ø Ð Ó Ö Ô Ý Ð Ø ÓÙÖ Ø Ø Ö Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ØÓÓÐ Ò Ø Ò

ÁÅ Ë Ë Ö Ò Ö Ø Å Ø Ñ Ø Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ó Ö Ô Ý Ó Ð ÓÖ Ø Ñ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ö Ò º Å Ó Ì ÒÒÓØ Ø Ð Ó Ö Ô Ý Ð Ø ÓÙÖ Ø Ø Ö Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ØÓÓÐ Ò Ø Ò ÁÅ Ë Ë Ö Ò Ö Ø Å Ø Ñ Ø Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ó Ö Ô Ý Ó Ð ÓÖ Ø Ñ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ö Ò º Å Ó Ì ÒÒÓØ Ø Ð Ó Ö Ô Ý Ð Ø ÓÙÖ Ø Ø Ö Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ØÓÓÐ Ò Ø Ò ÕÙ Ò Ø Ò Ö ÓÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ö Ö ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ º Á³Ú ØÖ

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20453A5CCCEEE820E4EEEAF3ECE5EDF2FB5CCFCED7D2C05CCAF0E8E2EEF8E5E5>

<456E636F72653A20453A5CCCEEE820E4EEEAF3ECE5EDF2FB5CCFCED7D2C05CCAF0E8E2EEF8E5E5> Íå ñïåøà ÌÀÌÀ aarg. 1 a tempo íñòðóìåíòâà Ì. Êðèâøååâà div. 4 J. _ ú 1 ú_ % unis. Ìàëûå I =========================== div. unis. 4 Ìàëûå II =========================== J ú ú div. 4 Àëüòâûå I ===========================

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº Ë Á¹Ö ÙÚÁÖ Ñ µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc)

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc) ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA P q q q r st t 123 45675 89610❶56❶ ❷9❸ ❶❹ ❷9❸1056❺❹9 79❹❹❺ ❻ ❼❻❼❽❼❾ ❼❿❼ ❷9❸ ❹9 8❸5➀❶6➁❶9 ➂❶➁❶❹❶❺69 ➃ ➄ ➅➄➆➇ ➈➇ ➉➊ ➋➌➍➎➊➏➐➐➑ ➒➈➓ ➇ ➄ ➅➈ ➇ ➇ ➈ ➌ ➅➄ ➇ ➌ ➅ ➈➆➇ ➆➇ ➈➓➇ ➄

Chi tiết hơn

saranaagatigadyam.dvi

saranaagatigadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHẠM THỊ THU HẰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH XÁC SUẤT TRONG

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHẠM THỊ THU HẰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH XÁC SUẤT TRONG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PHẠM THỊ THU HẰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH XÁC SUẤT TRONG KHOA HỌC MÁY TÍNH Chuyên ngành: Lý thuyết Xác suất

Chi tiết hơn

/home/zav/tex/jetp1504/_.043/e5043.dvi

/home/zav/tex/jetp1504/_.043/e5043.dvi ¾¼½ ½ º º ¾¼ ¾ ¾¼½ ÌÀÇ Ç¹ Æ ÈÀÇÌÇÄÍÅÁÆ Ë Æ ÁÆ Ê Ë ÁÆ ÅÇÊÈÀÇÍË À ÆÁÍÅ Ç Á ÍÆ Ê ÆÆ ÄÁÆ ÁÆ Ç Æ º κ ÁÚ ÒÓÚ Åº κ ÑÓÖÝ Ò Ý Îº º ÈÙ ØÓÚ ÖÓÚ Îº Ë º Ð Ú Îº º Ö Ø Ò Ó º Ⱥ Ð Ý Ú ÁÓ È Ý Ð Ì Ò Ð ÁÒ Ø ØÙØ ½ ¼¾½ Ë

Chi tiết hơn

(Helgason.D\(v2\).dvi)

(Helgason.D\(v2\).dvi) Š ~ˆ ƒ ~ u}gm E N v "' "0- F nf T P VGF npe H o < 0#$'"! "'

Chi tiết hơn

Agricultural 5_1.pdf

Agricultural 5_1.pdf ÌÍ Ã ª ø ± ª À ø ªÆ Æø ª ±Æµ ƪ ª ± ÆÆ ø ªº ø Æ Æª ø ßÊ ª ø ª ± ª ±Æ Û ø Æ º Æ Ô ŸÚ Ú fiø ø Ù ÕÚ ø Ø ø ªÙ Ú Ÿø ªÆø Ù ÕÚ ±Æ ø Ù Ú Œø ø º Ú ø ˆ flæ Æø à ª ±æ ª ª ± ª ø ªÆ ± ª ø ø ª ª ø øæ ß ± ÆÆ ø ªº ø Æ

Chi tiết hơn

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e 1 P a g e P a g e 3 P a g e 4 P a g e 5 P a g e 6 P a g e 7 P a g e --- ĐÁP ÁN CHI TIÊT--- Đáp án D 8 P a g e 9 P a g e - Đáp án Đáp án 10 P a g e 11 P a g e 1 P a g e x 1 3 PT hoành độ giao điểm : x 3x

Chi tiết hơn

➀➁➂➃➄➅➆➇ ➈➉➊➋➌➍ ➎➏ ➐➑➒ ➓ ÏÐÑÒ ÓÔ ÕÖ ØÙ ÚÛÜÝ Þßàáâãä åæçèé êëìí îïðñòó ôõö øù úûüýþÿ P qrst ❶❷ ❸❹❺❻❼❽❾ ❿➀ ➁➂➃➄ ➅➆➇➈➉➊➋➌➍➎➏ ➐➑➒ ➓ Ï ÐÑÒÓÔÕÖ

➀➁➂➃➄➅➆➇ ➈➉➊➋➌➍ ➎➏ ➐➑➒ ➓ ÏÐÑÒ ÓÔ ÕÖ ØÙ ÚÛÜÝ Þßàáâãä åæçèé êëìí îïðñòó ôõö øù úûüýþÿ P qrst ❶❷ ❸❹❺❻❼❽❾ ❿➀ ➁➂➃➄ ➅➆➇➈➉➊➋➌➍➎➏ ➐➑➒ ➓ Ï ÐÑÒÓÔÕÖ ➀➁➂➃➄➅➆➇ ➈➉➊➋➌➍ ➎➏ ➐➑➒ ➓ ÏÐÑÒ ÓÔ ÕÖ ØÙ ÚÛÜÝ Þßàáâãä åæçèé êëìí îïðñòó ôõö øù úûüýþÿ P qrst 1 2345678910❶❷ ❸❹❺❻❼❽❾ ❿➀ ➁➂➃➄ ➅➆➇➈➉➊➋➌➍➎➏ ➐➑➒ ➓ Ï ÐÑÒÓÔÕÖ ØÙÚ ÛÜÝÞßà áâãäåæçèéêë ìí îïðñòóô õö øùú ûüýþÿ P qrs

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Press Release-Sub Centre Allotment

Microsoft Word - Press Release-Sub Centre Allotment Šä«å¹Ýñ Š«ä ä«( ªæºä µ) Šä«å¹Ýñ è åì ²ñ åýå ì äáñ åµ - 673 635 - II/1/III å / ˆî å /2009 üåùüå - 11-03- 2010 îü¹ç³åõñ 2010 ä ¾ñ 17 çü ƒªï å¹çó èóäï å ªæº çë ä å¹ýçš ä ¾ñ 15 çü åüª ï ë ÙçÓüä ñ. ä ë뫵 çì

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

Bologna.dvi

Bologna.dvi ÌÀ ÍËÌÊÇÆ ËÈ ÄÄ ÌÁÇÆ ËÇÍÊ ÈÊÇÂ Ì º ÍÊ Ã Æ º  ÊÁ À ÆÙÐ Ö È Ý ÁÒ Ø ØÙØ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Î ÒÒ ËØ ÓÒ ÐÐ ¾ ¹½¼¾¼ Î ÒÒ Ù ØÖ ¹Ñ Ð ÙÖ Ø º º Ø Àº Ï Ê ÍËÌÊÇÆ ÈÖÓ Ø ÖÓÙÔ Ë ÐÐ Ò ½» ¹½¼½¼ Î ÒÒ Ù ØÖ ¹Ñ Ð ÐÑÙغÛ

Chi tiết hơn

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ö Ô Ñ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of

Chi tiết hơn

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия)

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия) ß2. ÂÓ apple ÙË ÂÒÍÓ ÔÓÎÓÊÂÌË apple ÚÓ ÒÍ ˇ Ó Î ÒÚ Ó apple ÁÓ Ì 1934., Ó ÚÓ- Ó ÔÂappleËÓ Ó Î ÒÚ Ì Á Î Ò Íapple ÂÏ,  ÒÓÒÚ ıó- ËÎ ÕÂÏÂˆÍ ˇ ÚÓÌÓÏÌ ˇ (Ò ÏÓÛÔapple ΡÂÏ ˇ) appleâò- ÔÛ ÎËÍ. Ì ÒÚÓˇ  appleâïˇ

Chi tiết hơn

¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ø Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ø Ò Ð Ò Ò ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Ò Â Ù Ò Ø ØÛ

¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ø Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ø Ò Ð Ò Ò ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Ò Â Ù Ò Ø ØÛ ¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ð ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Â Ù ØÛ ÐÚ ÖÓÙÒ Ñ Ö Ø ÓÒ Ë Ø ÑÓÖÒ ÓÖ ÐÐ Ñ ÓÙÒØÖÝ Ø Ñ Â Ù ÖÖ Ú Ø Ö Ø ÑÓ Ø È Ö

Chi tiết hơn

ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½

ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½ Ä Ð ÆÓØ ÓÔÝÖ Ø ¾¼½ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò ÍÒ Ú Ö Ø È Ö Ø ¹ Ö Ø Ð ÁÍÌ ÊÓÙØ ÓÖ Ø Ö ÀÙÖØ ÙÐØ ¹ ¼¼ ÓÒØ Ò Ð Ù Ð Ù¹Ô º Ö ÈÖ

Chi tiết hơn

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201 Gv Tạ Thị Kim nh Đt / zlo / fcebook : 0688 04 960 PHÂN LOỊ DṆG PHƯƠNG PH P GIỈ NHNH T i liệu n y củ : iên Hò Ng y 0 th{ng năm 07 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI Ộ Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Phần 0

Chi tiết hơn

C:/Documents and Settings/Roupoil/Mes documents/Cours/Carnot10/Devoirs/essec98cor.dvi

C:/Documents and Settings/Roupoil/Mes documents/Cours/Carnot10/Devoirs/essec98cor.dvi ÁÁ ½ ÓÖÖ ÄÝ ÖÒÓØ Ñ ¾¼½½ È ÖØ Á ½º µ ÈÖÓÙÚÓÒ ÓÒ Ô Ö Ö ÙÖÖ Ò Ð ÔÖÓÔÖ Ø P n u n [0;] Ø u n u n+ º ÈÙ ÕÙ u 0 = 0 [0;] Ø u = f(0) = e > 0 Ð ÔÖÓÔÖ Ø P 0 Ø Ú Ö º ËÙÔÔÓ ÓÒ ÓÖÑ P n Ú Ö Ø ÓÒ Ø ØÓÒ ÕÙ Ð ÓÒØ ÓÒ f

Chi tiết hơn

beach(3)-ebook

beach(3)-ebook ß ËÕππ ⪠πåà Õπÿ å»» μ å À «ß π π å â π «π ß Õ Õ π ßÀ«ß, 2554 π åμÿπ à π È ªìπ ËÕß «μàõ Ÿâ π Õßæ ß âß ÕßΩÉ Ë Èπ π ß Õß πÿ å ΩÉ Àπ Ëß Õ æ ß â ß Ë àß â â ß «À μàõ æ μ øíπ øóõß â ß ª Õ â«ù «º æ ß«û ù «â

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 联合国贸易和发展会议 Distr.: General 25 June 2012 Chinese Original: English 贸易和发展理事会 n È~ }¹èp ~ 2012 9 3 Ž 5 ¼m g zèr 4 z«ö~ q Ù 评价贸发会议的活动 : 概述 贸发会议秘书长的报告 导言 1. ²«ö~ ô q z Ù ² Åq«go ¹Å z Ù k go äá«í Í 一. 2011

Chi tiết hơn

культура.pdf

культура.pdf O2;;6 86-5$.-0@ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ç `3.021252=8! 6-5$.-0% ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

Chi tiết hơn

1

1 Results of 1990-2003 Australian Business Excellence Index E^åáåÇÉéÉåÇÉåípíìÇóéêÉé~êÉÇÄópfo`^j~êÅÜOMMPF fåíêççìåíáçå p^fdäçä~äñçêãéêäó_ìëáåéëëbñåéääéååé^ìëíê~äá~åçããáëëáçåéçpfo`^i~ñáå~ååá~äëéêîáåéëêéëé~êåü

Chi tiết hơn

च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क

च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क ल शग ट र न ज सनल ह म हस त न तरण गर क छ ग रख नगरप शलक

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C> œ œ œ œ Â Â Ñ Adagio esressivo ÏÐÈÄÈ Â ÑÅÁß Ì Ï T ======================= & bb b b4 4 = iano cadenza B L======================= b b b b 4 = & bb b b Ó Œ œ J œj œj œj 1 Ïðè_ äè â ñåáÿ, êàê áëóäíûé ñûí îä_

Chi tiết hơn

2014 Astrological Calendar for Jennifer Lawrence

2014 Astrological Calendar for Jennifer Lawrence Astrological Calendar for Jennifer Lawrence January Capricorn Ò ' Ò' Ò ' «Ò ' Ò ' Ò ' Ò ' Ò ' Tra-Tra ª Å Ã Ã Æ Â Å Æ Â Æ Â Å Æ Â Ä Å Æ Ãª Â Ô 0 Tra-Nat Š ƪ ƪ Ä Â Ä Äª Ä Â Ä Ã Ä Ã Â Ä Ã Ã Åª Å Â Ã

Chi tiết hơn

Бланки ЕГЭ 2019

Бланки ЕГЭ 2019 Áëàíê ðåãèñòðàöèè Êîä ðåãèîíà Êîä îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè Ðåçåðâ - 1 Çàïîëíÿòü ãåëåâîé èëè êàïèëëÿðíîé ðó êîé ÅÐÍÛÌÈ åðíèëàìè ÇÀÃËÀÂÍÛÌÈ ÏÅ ÀÒÍÛÌÈ ÁÓÊÂÀÌÈ è ÖÈÔÐÀÌÈ ïî ñëåäóþùèì îáðàçöàì: Îò åñòâî

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi ÇÔÔÓÖØÙÒ Ø ÔØ Ø ÓÒ Ò ËÔ ¹ ÊÓ ÓØ ÓÐÓÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ Ë Ø ÈÖ Ô Ö Ø ÓÒ ÄÝÒÒ º È Ö Ö Ò Ú ÂÙÒ Ç Ê Æ Ø ÓÒ Ð Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ì ÖÖÝ ÀÙÒØ Ö Ö Ò È ÓÐÓ È Ö Ò Ò Â Ø ÈÖÓÔÙÐ ÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ËÌÊ Ì Ò ÖÝ ÔÖ ÙÖ ÓÖ ØÓ Ø ÙÑ Ò ÜÔÐÓÖ Ø

Chi tiết hơn

o H n H H b0 (g -o E IEōL b0 g o F ō L o ïo (É ê0 L o N E X o 6' G' = sg,r,* iê:ë +g q:i;ë:; ËïïË ËË= ;Ï{{ï iiï g glgëèië$i -fli i ijg i gëë

o H n H H b0 (g -o E IEōL b0 g o F ō L o ïo (É ê0 L o N E X o 6' G' = sg,r,* iê:ë +g q:i;ë:; ËïïË ËË= ;Ï{{ï iiï g glgëèië$i -fli i ijg i gëë o H n il @ H H H @ b0 (g -o E IEōL b0 g o F ō L o ïo (É ê0 L o N E X o 6' G' = sg,r,* iê:ë +g q:i;ë:; ËïïË ËË= ;Ï{{ï iiï g glgëèië$i -fli i ijg i gëë gii i;;gigi igt íií! ïiï ËË Ft Ig;n;c gïëë Ë Ëlg!ggiÉj

Chi tiết hơn

Đề tuyển sinh 10 Môn Toán:Thái Bình, Hà Tĩnh,Quảng Nam,Kiên Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc

Đề tuyển sinh 10 Môn Toán:Thái Bình, Hà Tĩnh,Quảng Nam,Kiên Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÁI BÌNH Đ CH NH TH C KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 0 THPT NĂM HỌC 00 0 Môn thi: TOÁN Th i ian à ài: 0 h h n h i ian ia 3 x 3 Bài. (,0 điểm)ch i u hức A x x x. R ọn i u hức A.. T nh i c a

Chi tiết hơn

Ảnh hưởng của chính sách dồn điền, đổi thửa đến phát triển sản xuất nông nghi ệp ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Ảnh hưởng của  chính sách dồn điền, đổi thửa đến phát triển sản xuất nông nghi ệp ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HẠNH ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH DỒN ĐIỀN, ĐỔI THỬA ĐẾN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH LUẬN

Chi tiết hơn