Microsoft Word - Technofirst doc

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - Technofirst doc"

Bản ghi

1 fkp`ofmqflk^rj^o`ebif_ob aûbrolkbuqm^ofp iénp~çºíommp molpmb`qrppfjmifcf sáë~çéä~`çããáëëáçåçéëlé ê~íáçåëçé_çìêëé bå ~ééäáå~íáçå ÇÉë ~êíáåäéë i QNOJN Éí i SONJU Çì `ççé jçå í~áêé Éí cáå~ååáéêi ä~ `çããáëëáçå ÇÉë lé ê~íáçåë ÇÉ _çìêëé ~ ~ééçë ëìê äé éê ëéåí mêçëééåíìë páãéäáñá äé sáë~ kømpjtqv Éå Ç~íÉ Çì T ~çºí OMMPI ÅçåÑçêã ãéåí ~ìñ ÇáëéçëáíáçåëÇÉëçåê ÖäÉãÉåíåøVUJMUK`ÉéêçëéÉÅíìë~ í í~ääáé~êäû ãéííéìêéíéåö~öéä~êéëéçåë~äáäáí ÇÉëëÉë ëáöå~í~áêéëk ié îáë~ åûáãéäáèìé åá ~ééêçä~íáçå ÇÉ äûçééçêíìåáí ÇÉ äûçé ê~íáçå åá ~ìíüéåíáñáå~íáçå ÇÉë ä ãéåíë Åçãéí~ÄäÉëÉíÑáå~åÅáÉêëéê ëéåí ëkfä~ í ~ííêáäì ~éê ëéñ~ãéåçéä~ééêíáåéååééíçéä~åçü êéååéçéäûáåñçêã~íáçå Ççåå ÉÇ~åëä~éÉêëéÉÅíáîÉÇÉäÛçé ê~íáçåéêçéçë É~ìñáåîÉëíáëëÉìêëK ^îéêíáëëéãéåí Âi~`çããáëëáçåÇÉëlé ê~íáçåëçé_çìêëé~ííáêéäû~ííéåíáçåçìéìääáåëìêäéë ä ãéåíëëìáî~åíëw JiÉëíáíêÉëÑ~áë~åíäÛçÄàÉíÇÉä~éê ëéåíéçé ê~íáçååéëéêçåíé~ë~çãáë~ìñå ÖçÅá~íáçåëëìêìåã~êÅÜ ê ÖäÉãÉåí Éí åéä å ÑáÅáÉêçåíÇçåÅé~ëÇÉëÖ~ê~åíáÉëÅçêêÉëéçåÇ~åíÉëK JiÛ îçäìíáçåéê îáëáçååéääéçìåüáññêéçû~ññ~áêéëéíçìê ëìäí~íåéíèìáñáöìêé~ìé~ê~öê~éüéqkqkoçìéê ëéåíéêçëééåíìëk i~ ëçåá í éê îçáí éçìê OMMR ìå ÅÜáÑÑêÉ ÇÛ~ÑÑ~áêÉë ÇÉ SITj EÅçåíêÉ NIOj Éå OMMOF Éí ìå ê ëìäí~í åéí ÇÉ VOM MMM EÅçåíêÉNNMMM ÉåOMMOFXäÉí~ìñÇÉã~êÖÉÄêìíÉëìêéêçÇìáíèìáÑáÖìêÉÇ~åëäÉëÅçãéíÉëéê îáëáçååéäëëìêä~é êáççé OMMPJOMMQëÛ ä îé SSINBEÅçåíêÉPNBÉåOMMOFK J pû~öáëë~åí ÇÉë ÅçãéíÉë Éí Ççåå Éë éê îáëáçååéäë êéä~íáñë ~ìñ ÉñÉêÅáÅÉë OMMPI OMMQ Éí OMMRI äé `çããáëë~áêé ~ìñ `çãéíéë ~ éê Åáë èìûáä åû í~áí é~ë Éå ãéëìêé ÇÉ ëé éêçåçååéê ëìê äéë ÜóéçíÜ ëéëi åá ëìê äû~ëëìê~ååé ÇÉ äéìê ê ~äáë~íáçåw Âbå ê~áëçå Çì ÅçåíÉñíÉ é~êíáåìäáéêi ë~îçáê ìåé ëçåá í ÉñÉê ~åí ìåé ~Åíáîáí ëìê ÇÉë ã~êåü ë äá ë ~ì ä~ååéãéåíçéåçìîé~ìñéêççìáíëéçìêä~èìéääéäéëê Ñ êéååéëüáëíçêáèìéëëçåíáåéñáëí~åíéëiàéåéëìáëé~ëéåãéëìêéçé ãééêçåçååéêëìêäéëüóéçíü ëéëìíáäáë ÉëIåáëìêäÛ~ëëìê~åÅÉÇÉäÉìêê ~äáë~íáçåêk JiÉëÇáñéêÉãáÉêëÅäáÉåíëÇÉä~ëçÅá í çåíêééê ëéåí ÉåOMMOéäìëÇÉUMBÇìÅÜáÑÑêÉÇÛ~ÑÑ~áêÉëKÊ i~åçíáåéä Ö~äÉÇÛ^ÇãáëëáçåÉëíéìÄäá É~ì_^ilÇìPMàìáääÉíOMMP

2 pljj^fob iééä~åçéåéççåìãéåíêéëééåíéäûçêçêéçìëåü ã~çéäûáåëíêìåíáçåçéç ÅÉãÄêÉOMMNéêáëÉÉå~ééäáÅ~íáçå Çìê ÖäÉãÉåíVUJMUêÉä~íáÑ äûçññêé~ìéìääáåçûáåëíêìãéåíëñáå~ååáéêëiãççáñá ÉÉåã~áOMMPK `e^mfqobnjobpmlkp^_ibparmolpmb`qrp Q NKNKobpmlkp^_ibabqb`eklcfopq ^ppro^kqi^obpmlkp^_fifqbarmolpmb`qrppfjmifcfb Q NKOK^qqbpq^qflkarobpmlkp^_ibarmolpmb`qrppfjmifcfb Q NKPKobpmlkp^_ibpar`lkqolibabp`ljmqbp Q NKQK^sfpar`ljjfpp^fob^ru`ljmqbpproi^pfk`bofqbabpfkcloj^qflkpabk^qrob `ljmq^_ibpbqcfk^k`fbobarmolmpmb`qrppfjmifcfb Q NKRK^qqbpq^qflkabpfkqbojbaf^fobpcfk^k`fbop R NKSKobpmlkp^_ibabiÛfkcloj^qflk R `e^mfqobojfkp`ofmqflkproibj^o`ebif_obabs^ibropjl_fifbobp S OKNKobkpbfdkbjbkqpobi^qfcp^iÛfkp`ofmqflkaÛ^`qflkploafk^fobp^rj^o`ebif_ob aûbrolkbuqm^ofpk S OKOKobkpbfdkbjbkqpobi^qfcp^i^`bppflkaÛfkpqorjbkqpcfk^k`fbop T OKPKobkpbfdkbjbkqpafsbopproiÛlccob NN OKQKobkpbfdkbjbkqpdbkbo^ruproibpfkpqorjbkqpcfk^k`fboplccboqp NO OKRKj^o`ebabpfkpqorjbkqpcfk^k`fbop NR OKSKqof_rk^ru`ljmbqbkqpbk`^pabifqfdb NR `e^mfqobpjobkpbfdkbjbkqpab`^o^`qbobdbkbo^i`lk`bok^kq iûbjbqqbrobqib`^mfq^i NS PKNKobkpbfdkbjbkqpab`^o^`qbobdbkbo^i`lk`bok^kqqb`eklcfopq NS PKOKobkpbfdkbjbkqpab`^o^`qbobdbkbo^i`lk`bok^kqib`^mfq^i NU PKPKobkpbfdkbjbkqpproib`^mfq^i NU PKQKobm^oqfqflkar`^mfq^ipl`f^ibqabpaolfqpabslqb NU PKRK^mm^oqbk^k`babiÛbjbqqbro^rkdolrmb NV PKSKafsfabkabp NV PKTKj^o`ebabpfkpqorjbkqpcfk^k`fbopabqb`eklcfopq NV PKUKobkpbfdkbjbkqp`ljmibjbkq^fobp`lk`bok^kqiÛbjbqqbrobqib`^mfq^i NV `e^mfqobqjobkpbfdkbjbkqp`lk`bok^kqiû^`qfsfqb ON QKNKefpqlofnrb ON QKOKlod^kfdo^jjbclk`qflkkbi OO QKPKlod^kfdo^jjbgrofafnrb OO QKQKibp`efccobp`ibpabqb`eklcfopq OP QKRK^`qfsfqbpabqb`eklcfopq OQ QKSKi^`ifbkqbibabqb`eklcfopq PM QKTKibpclrokfppbrop PN QKUKfksbpqfppbjbkqp PO QKVKm^oqbk^of^qp PO QKNMKibj^o`eb PO QKNNKibp^qlrqpabqb`eklcfopq PQ QKNOKlod^kfp^qflkbqjlvbkpabqb`eklcfopq PR QKNPKc^`qbropabofpnrbp PT `e^mfqobrjm^qofjlfkbipfqr^qflkcfk^k`fbobiobpriq^qp PV RKNK`ljmqbppl`f^ru^rPNLNOLOMMOIPNLNOLOMMNbqPNLNOLOMMM QM RKOK`ljmqbpmobsfpflkkbip^rPNab`bj_obOMMPIOMMQbqOMMR RU O

3 `e^mfqobsjlod^kbpaû^ajfkfpqo^qflkbqabafob`qflk SU SKNK`lkpbfiaÛ^ajfkfpqo^qflk SU SKOKafob`qflk SU SKPKobjrkbo^qflkabpj^ka^q^fobppl`f^ru SV SKQKfkqbobqpabpafofdb^kqpa^kpib`^mfq^iabiÛbjjbqqbroIa^kp`birfaÛrkbpl`fbqb nrfbkabqfbkqib`lkqolibia^kp`birfaûrkbcfif^ibabiûbjbqqbrolr `ebwrk`ifbkqlrrkclrokfppbropfdkfcf`^qfcabiûbjbqqbro SV SKRKmobqpbqd^o^kqfbp^``loabpm^oi^pl`fbqbbkc^sbroabpafofdb^kqp SV SKSKlmqflkp^qqof_rbbpbqbubo`bbp`lk`bok^kqibpj^k^a^q^fobppl`f^rubqibpp^i^ofbp SV SKTKfkqbobppbjbkqarmboplkkbi SV SKUKifbkpbkqobqb`eklcfopq bqaû^rqobppl`fbqbpnrfirfpbo^fbkqifbbp sf^pbp^ajfkfpqo^qbroplrafofdb^kqp SV `e^mfqobtjbslirqflkob`bkqbbqmbopmb`qfsbpaû^sbkfo TM ^kkbub TKNKo^mmbiabp`efccobp`ibp TM TKOKi^pqo^qbdfbab`olfpp^k`babqb`eklcfopq TM TKPKbslirqflkabpbccb`qcp TN o^mmloqar`ljjfpp^fob^ru`ljmqbpproiû^rdjbkq^qflkab`^mfq^i ^sb`prmmobppflkaraolfqmobcbobkqfbiabplrp`ofmqflk TO P

4 `e^mfqobn obpmlkp^_ibparmolpmb`qrp NKNKobpmlkp^_ibabqb`eklcfopq ^ppro^kqi^obpmlkp^_fifqbarmolpmb`qrppfjmifcfbk jçåëáéìê`üêáëíá~å`^ojb mê ëáçéåíçì`çåëéáäçû^çãáåáëíê~íáçå NKOK^qqbpq^qflkarobpmlkp^_ibarmolpmb`qrppfjmifcfb Â^ã~Åçåå~áëë~åÅÉIäÉëÇçåå ÉëÇìéê ëéåíéêçëééåíìëëçåíåçåñçêãéë ä~ê ~äáí XÉääÉëÅçãéêÉååÉåí íçìíéë äéë áåñçêã~íáçåë å ÅÉëë~áêÉë ~ìñ áåîéëíáëëéìêë éçìê ÑçåÇÉê äéìê àìöéãéåí ëìê äé é~íêáãçáåéi äû~åíáîáí I ä~ ëáíì~íáçå Ñáå~åÅá êéi äéë ê ëìäí~íë Éí äéë ééêëééåíáîéë ÇÉ ä~ ëçåá í ~áåëá èìé ëìê äéëçêçáíë ~íí~åü ë~ìñíáíêéëçññéêíëkbääéëåéåçãéêéååéåíé~ëçûçãáëëáçåçéå~íìêé Éå~äí êéêä~éçêí ÉKi~ëçÅá í ëûéåö~öé åé é~ë ëáöåéê ÇÉ Åçåíê~í ÇÉ äáèìáçáí I ÇÉ íéåìé ÇÉ ã~êåü åá áåíéêîéåáê ÇáêÉÅíÉãÉåí ëìê äé Åçìêë ÇÉ ëéë éêçéêéë íáíêéëi ÅçåÑçêã ãéåí äû~êíáåäé ik OORJOMV Éí ëìáî~åíë Çì `ççé ÇÉ ÅçããÉêÅÉ èìá ê ëéêîéåéëçé ê~íáçåëéçìêäéëëçåá í ëåçí Éëëìêìåã~êÅÜ ê ÖäÉãÉåí KÊK c~áí ^ìä~öåéiäét~çºíommp `Üêáëíá~å`^ojb mê ëáçéåíçì`çåëéáäçû^çãáåáëíê~íáçå NKPKobpmlkp^_ibpar`lkqolibabp`ljmqbp `çããáëë~áêé~ìñåçãéíéëíáíìä~áêé cê Ç êáå_fq_liiççãáåáäá Q~îÉåìÉeçÅÜÉTRMMUm~êáëIåçãã äéoq~îêáäommpiéçìêìåéé êáççéçés ÉñÉêÅáÅÉë Éí àìëèìû äû~ëëéãää É Ö å ê~äé èìá ~ééêçìîéê~ äéë ÅçãéíÉë Åäçë äé PN Ç ÅÉãÄêÉ OMMUI Éå êéãéä~åéãéåíçéjçåëáéìê`^p^iq^ççåíäéã~åç~í~êêáî~áí Éñéáê~íáçåK `çããáëë~áêé~ìñåçãéíéëëìééä ~åí `Ü~êäÉëwbk^qvIÇçãáÅáäá NUêìÉp~áåímä~ÅáÇÉTRMMSm~êáëIåçãã äéoq~îêáäommpiéçìêìåéé êáççéçés ÉñÉêÅáÅÉë Éí àìëèìû äû~ëëéãää É Ö å ê~äé èìá ~ééêçìîéê~ äéë ÅçãéíÉë Åäçë äé PN Ç ÅÉãÄêÉ OMMUI Éå êéãéä~åéãéåíçéjçåëáéìêob`eççåíäéã~åç~í~êêáî~áí Éñéáê~íáçåK NKQK ^sfp ar `ljjfpp^fob ^ru `ljmqbp pro i^ pfk`bofqb abp fkcloj^qflkp ab k^qrob `ljmq^_ibbqcfk^k`fbobarmolpmb`qrppfjmifcfb bå ã~ èì~äáí ÇÉ Åçããáëë~áêÉ ~ìñ ÅçãéíÉë ÇÉ ä~ ëçåá í ~åçåóãé qéåüåçcáêëí Éí Éå ~ééäáå~íáçå Çì ê ÖäÉãÉåí`l_VUJMUIàÛ~áéêçÅ Ç ÅçåÑçêã ãéåí~ìñåçêãéëéêçñéëëáçååéääéë~ééäáå~ääéëéåcê~ååéi ä~ î êáñáå~íáçåçéëáåñçêã~íáçåëéçêí~åíëìêä~ëáíì~íáçåñáå~ååá êééíäéëåçãéíéëüáëíçêáèìéëççåå ëç~åëäé éê ëéåíéêçëééåíìë í~ääá äûçåå~ëáçåçéäûáåëåêáéíáçåçéëíáíêéëçéä~ëçåá í ä~åçíéçìj~êåü iáäêé ÇÛbìêçåÉñím~êáëK `É éêçëééåíìë ~ í í~ääá ëçìë ä~ êéëéçåë~äáäáí ÇÉ jçåëáéìê `Üêáëíá~å `^ojbi mê ëáçéåí Çì ÅçåëÉáä ÇD~Çãáåáëíê~íáçåÇÉqÉÅÜåçcáêëí KfäãÛ~éé~êíáÉåíÇD ãéííêéìå~îáëëìêä~ëáåå êáí ÇÉëáåÑçêã~íáçåëèìDáä ÅçåíáÉåíéçêí~åíëìêä~ëáíì~íáçåÑáå~åÅá êééíäéëåçãéíéëk jéë ÇáäáÖÉåÅÉë çåí Åçåëáëí I ÅçåÑçêã ãéåí ~ìñ åçêãéë éêçñéëëáçååéääéë ~ééäáå~ääéë Éå cê~ååéi ~ééê ÅáÉê ä~ ëáåå êáí ÇÉë áåñçêã~íáçåë éçêí~åí ëìê ä~ ëáíì~íáçå Ñáå~åÅá êé Éí äéë ÅçãéíÉëI î êáñáéê äéìê ÅçåÅçêÇ~åÅÉ~îÉÅäÉëÅçãéíÉë~ó~åíÑ~áíäDçÄàÉíÇDìåê~ééçêíKbääÉëçåí Ö~äÉãÉåíÅçåëáëí äáêéäéë~ìíêéë áåñçêã~íáçåëåçåíéåìéëç~åëäééêçëééåíìëi~ñáåçdáçéåíáñáéêäéå~ë ÅÜ ~åíäéëáååçü êéååéëëáöåáñáå~íáîéë ~îéå äéë áåñçêã~íáçåë éçêí~åí ëìê ä~ ëáíì~íáçå Ñáå~åÅá êé Éí äéë ÅçãéíÉëI Éí ÇÉ ëáöå~äéê äéë áåñçêã~íáçåë ã~åáñéëíéãéåíéêêçå ÉëèìÉàÛ~ìê~áêÉäÉî ëìêä~ä~ëéçéã~åçåå~áëë~ååéö å ê~äéçéä~ëçåá í I~ÅèìáëÉ Ç~åëäÉÅ~ÇêÉÇÉã~ãáëëáçåK iéëåçãéíéë~ååìéäëéçìêäéëéñéêåáåéëåäçëäépnç ÅÉãÄêÉOMMOIPNÇ ÅÉãÄêÉOMMNÉíPNÇ ÅÉãÄêÉOMMMI çåí Ñ~áí äûçäàéí ÇÛìå ~ìçáí é~ê äéë ëçáåë ÇÉ jçåëáéìê `^p^iq^i ëéäçå äéë åçêãéë éêçñéëëáçååéääéë ~ééäáå~ääéëéåcê~ååéiéíçåí í ÅÉêíáÑá ëë~åëê ëéêîéåáçäëéêî~íáçåk Q

5 pìêä~ä~ëéçéåéëçáäáöéååéëiàéåû~áé~ëçûçäëéêî~íáçå ÑçêãìäÉêëìêä~ëáåÅ êáí ÇÉëáåÑçêã~íáçåëéçêí~åí ëìêä~ëáíì~íáçåñáå~ååá êééíäéëåçãéíéëiéê ëéåí ëç~åëåééêçëééåíìë í~ääá äûçåå~ëáçåçéäûçé ê~íáçå Éåîáë~Ö ÉK iéë~ìíêéëáåñçêã~íáçåëéê ëéåí Éë~ééÉääÉåíÇÉã~é~êíäÛçÄëÉêî~íáçåëìáî~åíÉW Éå ê~áëçå Çì ÅçåíÉñíÉ é~êíáåìäáéêi ë~îçáê ìåé ëçåá í ÉñÉê ~åí ìåé ~Åíáîáí ëìê ÇÉë ã~êåü ë äá ë ~ì ä~ååéãéåíçéåçìîé~ìñéêççìáíëéçìêä~èìéääéäéëê Ñ êéååéëüáëíçêáèìéëëçåíáåéñáëí~åíéëiàéåéëìáëé~ë ÉåãÉëìêÉÇÉãÉéêçåçåÅÉêëìêäÉëÜóéçíÜ ëéëìíáäáë ÉëIåáëìêäÛ~ëëìê~åÅÉÇÉäÉìêê ~äáë~íáçåiéçìêäéë ÅçãéíÉëÉíÇçåå Éëéê îáëáçååéäëêéä~íáñë~ìñéñéêåáåéëommpéíommqéíommriñáöìê~åí~ìåü~éáíêérkokçì éê ëéåíéêçëééåíìëk m~êáëiäét~çºíommp ié`çããáëë~áêé~ìñåçãéíéë cê Ç êáå_fq_li NKRK^qqbpq^qflkabpfkqbojbaf^fobpcfk^k`fbop brolmbcfk^k`bbqfkarpqofbåçåñáêãé~îçáêéññéåíì IÉåîìÉÇÉäÛáåëÅêáéíáçåÇÉëíáíêÉëÇÉä~ëçÅá í qb`eklcfopq ~ìj~êåü iáäêéçûbrolkbuqm~êáëiäéëçáäáöéååéëéêçñéëëáçååéääéëçûìë~öék `Éë ÇáäáÖÉåÅÉë çåí åçí~ããéåí éêáë ä~ ÑçêãÉ ÇÉ ä~ î êáñáå~íáçå ÇÉë ÇçÅìãÉåíë éêççìáíë é~ê ä~ ëçåá í qb`eklcfopq ~áåëá èìé ÇÛÉåíêÉíáÉåë ~îéå ÇÉë ãéãäêéë ÇÉ ä~ ÇáêÉÅíáçå Éí Çì ééêëçååéä ÇÉ qb`eklcfopq IÅçåÑçêã ãéåí~ìåççééêçñéëëáçååéä ä~äçê ÅçåàçáåíÉãÉåíé~êä~c Ç ê~íáçåä~åå~áêé Ñê~å ~áëééíäû^ëëçåá~íáçåñê~å ~áëéçéëéåíêééêáëéëçûáåîéëíáëëéãéåík brolmbcfk^k`bbqfkarpqofb~ííéëíéiåçåñçêã ãéåí~ìo ÖäÉãÉåí`l_åøVUJMUIèìÉäÉëÇáäáÖÉåÅÉë ~áåëá ~ÅÅçãéäáÉë åûçåí ê î ä Ç~åë äé ÅçåíÉåì Çì éêçëééåíìë ~ìåìåé áåéñ~åíáíìçé åá ~ìåìåé çãáëëáçå ëáöåáñáå~íáîéçéå~íìêé áåçìáêéäûáåîéëíáëëéìêéåéêêéìêçì Ñ~ìëëÉêëçåàìÖÉãÉåíK `ÉííÉ ~ííéëí~íáçå Éëí Ç äáîê É ëìê ä~ Ä~ëÉ ÇÉë ÇçÅìãÉåíë Éí êéåëéáöåéãéåíë Ñçìêåáë é~ê ä~ ëçåá í qb`eklcfopq brolmbcfk^k`bbqfkarpqofbiåéçéêåáéêäéë~ó~åíéê ëìã ëéñü~ìëíáñëiî êáçáèìéë ÉíëáåÅ êéëk `ÉííÉ~ííÉëí~íáçååÉÅçåëíáíìÉé~ëìåÉêÉÅçãã~åÇ~íáçåÇÛbrolmbcfk^k`bbqfkarpqofbÇÉëçìëÅêáêÉ ~ìñíáíêéëçéä~ëçåá í qb`eklcfopq IåáåÉë~ìê~áíëÉëìÄëíáíìÉê~ìñ~ìíêÉë~ííÉëí~íáçåëçìÇçÅìãÉåíë Ç äáîê ëé~êqb`eklcfopq ÉíLçìëÉëÅçããáëë~áêÉë~ìñÅçãéíÉëK c~áí m~êáëiäét~çºíommp brolmbcfk^k`bbqfkarpqofb jçåëáéìêgé~åqe^kk_bodbo aáêéåíéìêd å ê~ä^çàçáåí NKSKobpmlkp^_ibabiÛfkcloj^qflk jçåëáéìê`üêáëíá~å`^ojbi mê ëáçéåíçì`çåëéáäçû^çãáåáëíê~íáçå qéåüåçcáêëí QUI~îÉåìÉÇÉëqÉãéäáÉêëm~êÅÇÉk~éçääçå NPQMM^ìÄ~ÖåÉ cê~ååé q ä q ä ÜííéWLLïïïKíÉÅÜåçÑáêëíKÑê bjã~áäwíéåüåçñ]íéåüåçñáêëíkåçã R

6 `e^mfqobo fkp`ofmqflkproibj^o`ebif_obabs^ibropjl_fifbobp OKNKobkpbfdkbjbkqpobi^qfcp^iÛfkp`ofmqflkproibj^o`ebif_obK OKNKNKk~íìêÉÇÉëíáíêÉëÇçåíäÛáåëÅêáéíáçåÉëíÇÉã~åÇ ÉK fäëû~öáíçû~åíáçåëçêçáå~áêéëiçéãæãéå~í ÖçêáÉIÉåíá êéãéåíäáä ê ÉëÉíéçêí~åíàçìáëë~åÅÉ~ìN Éê à~åîáéê OMMPK OKNKOKkçãÄêÉÇÉíáíêÉëÇçåíäÛáåëÅêáéíáçåÉëíÇÉã~åÇ ÉK fäéëíçéã~åç äûáåëåêáéíáçåçéopmmmm~åíáçåëçêçáå~áêéëéñáëí~åíéëk OKNKPKs~äÉìêåçãáå~äÉ `Éë~ÅíáçåëçåíìåÉî~äÉìêåçãáå~äÉNÉìêçÅÜ~ÅìåÉK OKNKQKcçêãÉ iéë~åíáçåëëçåíåçãáå~íáîéëéíëéêçåí~çãáëéë~ìñçé ê~íáçåëçûbrol`ib^o ÅçãéíÉêÇÉäÛáåëÅêáéíáçåK OKNKRKa~íÉÇÉàçìáëë~åÅÉ N Éê à~åîáéêommpk OKNKSKmçìêÅÉåí~ÖÉÉåÅ~éáí~äÉíÉåÇêçáíÇÉîçíÉ iéë~åíáçåëáåëåêáíéëêééê ëéåíéåínmmbçìå~éáí~äéíçéëçêçáíëçéîçíéçéä~ëçåá í K OKNKTKa~íÉÇÛáåëÅêáéíáçåëìêäÉj~êÅÜ iáäêé iénp~çºíommp OKNKUKiáÄÉää ÇÛáåëÅêáéíáçåëìêäÉj~êÅÜ iáäêé qéåüåçcáêëí `ççé^mbwppo_c~äêáå~íáçåçdáåëíêìãéåí~íáçåëåáéåíáñáèìééííéåüåáèìé `ççéfpfkwcommnmmmsqov OKNKVKbí~ÄäáëëÉãÉåíéê ëéåí~íéìê brolmbcfk^k`bbqfkarpqofb PTI~îÉåìÉÇÉë`Ü~ãéëJ äóë Éë TRMMUm~êáë qéäwmnkrpkvpktqkmm OKNKNMKjÉãÄêÉÇìã~êÅÜ brolmb cfk^k`b bq fkarpqofb íê~îéêë ëçå Ç é~êíéãéåí brolmb cfk^k`b bq fkarpqofb pb`rofqfbp PTI~îÉåìÉÇÉë`Ü~ãéëJ äóë Éë TRMMUm~êáë brolmbcfk^k`bbqfkarpqofbpb`rofqfbpåéåíê~äáëéê~äéëçêçêéëçû~åü~íéíäéëíê~åëãéííê~ bìêçåéñí m~êáëëéäçåäéå~äéåçêáéêéíäéëãçç~äáí ëéê Åáë ëç~åëäû~îáëèìáëéê~éìääá é~êbìêçåéñím~êáëk OKNKNNK_ìíÇÉäÛáåëÅêáéíáçåÉíÇÉä~ÅÉëëáçå iûçññêéçéåéëëáçåéëíê ~äáë ÉëìêäÛáåáíá~íáîÉÇÉë~Åíáçåå~áêÉëÇ~åëìåíêáéäÉÄìíW êéåñçêåéêä~åê ÇáÄáäáí ÇÉä~ëçÅá í ëìêëçåã~êåü Éå~ã äáçê~åíëçåéçìîçáêçéå ÖçÅá~íáçåX ~ÅÅêç íêééíçáîéêëáñáéêi íéêãéiäéëéçëëáäáäáí ëçéñáå~ååéãéåíx ~îçáê ìåé î~äçêáë~íáçå ~ì êéö~êç Çì ã~êåü ÄçìêëáÉê Éí ééêãéííêé äû~ååäáã~í~íáçå ÇÉ ä~ ëçåá í äûéåîáêçååéãéåíäçìêëáéêk iûáåëåêáéíáçå~ìj~êåü iáäêéåçåëíáíìééçìêäéëçáêáöé~åíëçéä~ëçåá í ìåé í~éééåîìéçûìåé~çãáëëáçå ìååçãé~êíáãéåíê ÖäÉãÉåí Ièìáéçìêê~áíÆíêÉëçääáÅáí Éìäí êáéìêéãéåík S

7 OKOobkpbfdkbjbkqpobi^qfcp^i^`bppflkaÛfkpqorjbkqpcfk^k`fbop OKOKNlêáÖáåÉÇÉëíáíêÉë OPMMM~ÅíáçåëçêÇáå~áêÉëIÇÛìåÉî~äÉìêåçãáå~äÉÇÉNÉìêçÅÜ~ÅìåÉIëçåíãáëÉë ä~çáëéçëáíáçåçìéìääáå ëéäçåä~éêçå ÇìêÉÇÉäÛlÑÑêÉ mêáñjáåáã~äñáñ ÉIÅçåÑçêã ãéåí~ìñ~êíáåäéëmnkoknnéímnkoknoçéëê ÖäÉë ÇÛçêÖ~åáë~íáçåÉíÇÉÑçåÅíáçååÉãÉåíÇÛbìêçåÉñím~êáëIëìêä~Ä~ëÉÇìéêáñÇ Ñáåá~ìé~ê~Öê~éÜÉÅáJÇÉëëçìëK idçêáöáåéçéëopmmm~åíáçåëãáëéë ä~çáëéçëáíáçåçìã~êåü ädçåå~ëáçåçéädáåëåêáéíáçåëéê~ä~ëìáî~åíéw `Éëëáçå ÇÉ OP MMM ~ÅíáçåëI ëçáí NMB Çì Å~éáí~ä Éí ÇÉë Çêçáíë ÇÉ îçíé ÇÉ qéåüåçcáêëí ~î~åíéí~éê ë áåëåêáéíáçåçéä~ëçåá í ëìêäéj~êåü iáäêéiãáë ä~çáëéçëáíáçåçìéìääáåé~êw JjçåëáÉìê`Üêáëíá~å`^ojb Ü~ìíÉìêÇÉOPMMM~Åíáçåë i~î~äçêáë~íáçåêéíéåìééçìêä~ëçåá í Ç~åëäÉÅ~ÇêÉÇÉä~éê ëéåíéçé ê~íáçåëìêä~ä~ëéçìéêáñé~ê~åíáçå Éåîáë~Ö EUITMÉìêçëFÉëíÇÉOMMNMMMÉìêçëK fäåûéëíéê îì~ìåìåéåä~ìëéçéëìê~ääçå~íáçåk iú~åíáçåå~áêé Å Ç~åí åûéåîáë~öé é~ë ä~ ê áåí Öê~íáçå Çì éêççìáí ÇÉë ÅÉëëáçåë Éå ÅçãéíÉ Åçìê~åí é~ê Åçåë èìéåíiäéëåçãéíéëéê îáëáçååéäëåéíáéååéåíé~ëåçãéíéçéåéëãçåí~åíëéíä~ëçåá í åéçáëéçëéê~ é~ëçéêéëëçìêåéëëìééä ãéåí~áêéëäá Éë ëçåáåëåêáéíáçåëìêäéj~êåü iáäêék OKOKOKjçÇ~äáí Çìé~áÉãÉåíÇìéêáñ iéë ãçç~äáí ë ÇÉ ê ÖäÉãÉåí ëçåí ÅÉääÉë Éå îáöìéìê ëìê äéj~êåü iáäêéçûbìêçåéñím~êáëeê ÖäÉãÉåí áãã Çá~íFK OKOKPKmêçÅ ÇìêÉÇÛáåëÅêáéíáçå i~éêçå ÇìêÉÇÉäÛlÑÑêÉ mêáñjáåáã~äéëíñáñ ÉÅçåÑçêã ãéåí~ìñ~êíáåäéëkkpkoknméíkkpkoknnçéëê ÖäÉë ÇÛçêÖ~åáë~íáçåÉíÇÉÑçåÅíáçååÉãÉåíÇÛbìêçåÉñíK rå~îáëçûbìêçåéñím~êáëéê ÅáëÉäÉåçãÄêÉÇÉíáíêÉëãáë ä~çáëéçëáíáçåçìã~êåü ÉíäÉéêáñãáåáãìãèìÉ äéëîéåçéìêëéñáöéåíéçìêå ÇÉêäÉìêëíáíêÉëKiÉëçêÇêÉëÇÛ~ÅÜ~íÇçáîÉåíáãé ê~íáîéãéåíæíêé Åçìêëäáãáí EçêÇêÉë íçìíéêáñòçì ~ìéêáñçìã~êåü ÒáåíÉêÇáíëFKiÉëçêÇêÉëÇçáîÉåíéê ëéåíéêäéåçãçéäd~åíáçåéí ëçååççéfpfkiä~èì~åíáí ÇÉíáíêÉë ~Åèì êáêéíäéåçìêëäáãáí ~ìèìéääûáåîéëíáëëéìêëçìü~áíé~åèì êáêäéë ~ÅíáçåëEÅÉííÉäáãáíÉÉëíê ~äáë ÉÇ ëèìéäéåçìêëéëí Ö~äçìáåÑ êáéìê ä~äáãáíéñáñ ÉéçìêäD~ÅÜ~íFK mçìê ä~ ê ~äáë~íáçå ÇÛìåÉ lññêé mêáñ jáåáã~äi bìêçåéñí m~êáë ÅÉåíê~äáëÉ äéë çññêéë ÇÛ~ÅÜ~í èìé äìá íê~åëãéííéåíäéëãéãäêéëçìã~êåü KbääÉåÛ~ÅÅÉéíÉé~ëäÉëçÑÑêÉë Åçìêëäáãáí Éí ä~ñ~åìäí ÇÛ äáãáåéê Çìã~êÅÜ ÇÛáåíêçÇìÅíáçåäÉëçêÇêÉë~ëëçêíáëÇÉäáãáíÉëèìáäìá~éé~ê~áëëÉåíÉñÅ ÇÉê~åçêã~äÉãÉåíäÉéêáñ ÇÛçÑÑêÉãáåáã~äK råéñçáëäéå~êåéíçûçêçêéêéãéäáiìååçìêëçû èìáäáäêééëíñáñ KpÉìäëäÉëçêÇêÉë Ö~ìñçìëìé êáéìêë ÅÉ ÅçìêëëçåíëÉêîáëK qçìíéñçáëéåå~ëçéçéã~åçéíêçéñçêíéiäû~ìíçêáí ÇÉã~êÅÜ ééìíê ÇìáêÉäÉëÇÉã~åÇÉëçìãÆãÉêÉéçêíÉê ä~ éêéãá êé Åçí~íáçå ~îéå îéåíìéääéãéåí ÄäçÅ~ÖÉ ÇÉë ÑçåÇë ÉíLçì ÅÜ~åÖÉãÉåí ÇÉ éêçå ÇìêÉ ÇÛáåíêçÇìÅíáçåK bìêçåéñím~êáëééìíçáîáëéêéåéäìëáéìêëäçíëäéëíáíêéëãáë ä~çáëéçëáíáçåçìã~êåü Éí~ééçêíÉêÅÜ~èìÉ äçí ä~ë~íáëñ~åíáçåçéëçéã~åçéëêéíéåìéëiåä~ëë Éëé~êäáãáíÉÉíIäÉÅ~ë ÅÜ ~åíiéê ~ä~ääéãéåíê ÇìáíÉëK iéåçìêëåçí ÇÉäÛáåëÅêáéíáçåÅçêêÉëéçåÇ ä~äáãáíéçìçéêåáéêçêçêéëìáîák`éåçìêëéëíìåáèìék iû~àìëíéãéåíëéñ~áíé~êíáéääéãéåíé~êäééêáñéíé~êíáéääéãéåíé~êä~ê ÇìÅíáçåÇÉëÇÉã~åÇÉëK iéë çêçêéë ÇÛ~ÅÜ~í ééìîéåí ÆíêÉ ê ÇìáíëI å ~åãçáåë ãæãé Éå Å~ë ÇÉ ê ÇìÅíáçåI äéë çêçêéë êéëíéåí áêê îçå~ääéëk a~åëäéå~ëçªä~`çããáëëáçåçéëlé ê~íáçåëçé_çìêëéëéê~áí~ãéå É ~ÅÅçêÇÉêìååçìîÉ~ìîáë~ çììåîáë~åçãéä ãéåí~áêéëìáíé ìåéãççáñáå~íáçåçéëãçç~äáí ëçìéê ëéåíéêçëééåíìëiäéëçêçêéë é~ëë ë ëéê~áéåí Å~ÇìÅë Éí ÇÉîê~áÉåí ÆíêÉ ê áí ê ëk bå Å~ë ÇÉ ÅÜ~åÖÉãÉåí ÇÉë Å~ê~Åí êáëíáèìéë ÇÉ äûçé ê~íáçåç ÅêáíÉëÇ~åëäÉéê ëéåíéêçëééåíìëiìåîáë~åçãéä ãéåí~áêéçéîê~æíêéëçääáåáí ~ìéê ë ÇÉä~`çããáëëáçåÇÉëlé ê~íáçåëçé_çìêëék OKOKQK`~äÉåÇêáÉêÇÉäDçé ê~íáçå a~íéçûçäíéåíáçåçìîáë~w T~çºíOMMP lìîéêíìêéçéäûlmjw U~çºíOMMP `ä íìêéçéäûlmjw NO~çºíOMMP mìääáå~íáçåçéäd~îáëbrolkbuqw NP~çºíOMMP cáñ~íáçåçìéêáñéíéêéãá êéåçí~íáçåw NP~çºíOMMP a ÄìíÇÉëå ÖçÅá~íáçåëW NQ~çºíOMMP o ÖäÉãÉåíJiáîê~áëçå OM~çºíOMMP T

8 OKOKRbä ãéåíëçû~ééê Åá~íáçåÇìéêáñÇÛçÑÑêÉÇÉUITMÉìêçëé~ê~ÅíáçåK iééêáñéêçéçë ëû~ééê ÅáÉÅçããÉëìáíI~éê ëáãéìí~íáçåçéëåü~êöéëäá Éë äûçé ê~íáçåw kçãáå~äçéäû~åíáçåw NÉìêç mêáãéé~ê~åíáçåw TITMÉìêçë båhéìêç PNLNOLOMMN PNLNOLOMMO PNLNOLOMMPEéF PNLNOLOMMQEéF PNLNOLOMMREÇF `ÜáÑÑêÉÇD~ÑÑ~áêÉë NMTO NNTP OQRR QOOP STNM mêáñçûçññêél`üáññêéçû~ññ~áêéë NIUT NITN MIUO MIQT MIPM ^ÅíáÑåÉí PMM PNN SRP NOVN OONN ^ÅíáÑåÉíL~Åíáçå NIPN NIPR OIUQ RISN VISN mêáñçûçññêél^åíáñåéíé~ê~åíáçå SISQ SIQQ PIMS NIRR MIVN `~é~åáí ÇÛ~ìíçÑáå~åÅÉãÉåíE`^cFG NMO NQU SNN UVM NONR `^cl~åíáçåë MIQQ MISQ OISS PIUT RIOU mêáñçûçññêél`^c NVITT NPIRV PIOT OIOR NISR _ å ÑáÅÉåÉí JRIT NMIR OSU SPT VOM _ å ÑáÅÉåÉíL~Åíáçå åkëk MIMR NINT OITT QIMM mbo åkëk NTQ TIQQ PINQ OINU pìêä~ä~ëéçéopmmmm~åíáçåë EéFÅçãéíÉëéê îáëáçååéäë EÇFÇçåå Éëéê îáëáçååéääéë Gi~`^cÉëíÅ~äÅìä ÉÉå~ÇÇáíáçåå~åíäÉê ëìäí~íåéíéíäéëççí~íáçåë~ìñ~ãçêíáëëéãéåíëéíéêçîáëáçåëéíéåóëçìëíê~ó~åíäéëêééêáëéë ëìê~ãçêíáëëéãéåíëéíéêçîáëáçåëk iéëå~äåìäëi~ó~åíëéêîáë äû ä~äçê~íáçåçéëí~ääé~ìñåáj~î~åíiç ÅçìäÉåíÇÉëÅçãéíÉëéê îáëáçååéäëç Åêáíë ~ìåü~éáíêérk iéëñê~áëêéä~íáñë äûáåëåêáéíáçåéåäçìêëéçåí í éêáëéååçãéíéç~åëäéë ä ãéåíëéê îáëáçååéäëk ^ìåìååü~åöéãéåíçéã íüççéëçìçûéëíáã~íáçåi~ìåìå ä ãéåíéñåééíáçååéäåçåê ÅìêêÉåí~ÑÑÉÅí~åíäÉë ê ëìäí~íëiéíçáëíêáäìíáçåëéñåééíáçååéääéëçéçáîáçéåçéë~ññéåí~åíäû~åíáñåéíéê ëéåí åûçåíéìäáéìéílçìåé ëçåíéåîáë~ö ëk OKOKRKNJbä ãéåíëçéî~äçêáë~íáçåeëçìêåébcfpéåìêáíáéëf `çãé~ê~áëçåëäçìêëá êéë _áéå èìd í~åí Éå íê~áå ÇÉ é~ëëéê ìåé éü~ëé ÇDáåÇìëíêá~äáë~íáçåI åçìë ~îçåë îçìäì Åçãé~êÉê qb`eklcfopq~îéåçéëëçåá í ëëé Åá~äáë ÉëÇ~åëä~oCaÉñíÉêå~äáë ÉIäD~Åíáîáí ÇÉÄìêÉ~ìÇD íìçéë í~åí ÉåÅçêÉ éê Ççãáå~åíÉ ÅÜÉò qb`eklcfopqk kçìë ~îçåë ÇçåÅ êéíéåì äéë ê~íáçë ÄçìêëáÉêë ÇÉ _ofjb qb`eklildfbpipldb`i^foiéínr^qboklsbepçìêåéwfajfa`^mpfk `^OMMPEéF j~êöéçdéñéäçáí~íáçå j~êöékéííé pçåá í ë~ìqlmtlmp j OMMP OMMQ OMMP OMMQ _ofjbqb`eklildfbp NSMIM TITB TITB NIVB OIRB pldb`i^fo PUIM QIQB RIUB MIOB NIRB nr^qboklsb NVIR TITB UIRB QIUB RIQB jçóéååé SISB TIPB OIPB PINB qb`eklcfopq OIR NVINB OPIOB NMIVB NRINB kçìë ~îçåë ~ééäáèì ÇÉìñ ê~íáçë ÄçìêëáÉêë ~ìñ ê ëìäí~íë ÇÉ qb`eklcfopq W sblobui mbok iéë ãçóéååéë ÇÉë ê~íáçë çåí í Ç Åçí Éë ÇÉ PRB éçìê íéåáê ÅçãéíÉ ÇÉ ä~ í~áääé ÇÉ ä~ ëçåá í Éí ÇÉ ä~ ëáíì~íáçåçéç ã~êê~öéçéëçå~åíáîáí ÇÉÑ~ÄêáÅ~íáçåK j~êåü `~éák sblobug mbogg pçåá í ë au 4/07/03 j OMMP OMMQ OMMR OMMP OMMQ OMMR _ofjbqb`eklildfbp pj QUIM QIO PIQ OIT SIQ RIS RIO pldb`i^fo pj TIQ UIM QIV QIO OQIV UIU SIV nr^qboklsb pj TIO OIU OIM NIQ TIP SIO RIQ jçóéååéë RIM PIR OIU NOIV SIV RIU o~íáçëç Åçí ëçéprb PIP OIO NIU UIQ QIR PIU o ëìäí~íëqb`eklcfopq QTM VUN NQNS OSUGGG SPT VOM s~äçêáë~íáçåáåçìáíé NTTS ORRR PRNP OOPP OUQN PQUP jçóéååéëé~êê~íáçë OSNQ OURP s~äçêáë~íáçå OTPP pçìêåéëwfajfa`^mp GsbLobuWE`~éáí~äáë~íáçåHÉåÇÉííÉãÉåíåÉíFLo ëìäí~íçûéñéäçáí~íáçå GGmboW`çìêëÇÉäÛ~ÅíáçåL_km^êÉíê~áí ÇÉë îéåíìéääéëåü~êöéëéñåééíáçååéääéëçìçéäû~ãçêíáëëéãéåíëçéë Å~êíëÇÛ~ÅèìáëáíáçåK GGGiÉê ëìäí~íåéíommpçéä~ëçåá í qéåüåçcáêëíçûìåãçåí~åíçéosuh åûéëíé~ëêéíê~áí ÇÉä~ÅÜ~êÖÉÉñÅÉéíáçååÉääÉÇÉONh. U

9 ^ íáíêé áåçáå~íáñi äéë ëçåá í ë ÇÉ äû ÅÜ~åíáääçå éê ëéåíéåíi ëéäçå fajfa`^mp ~ì QLMTLOMMPI äéë ÅÜáÑÑêÉë éê îáëáçååéäëëìáî~åíëw `çìêë o ëìäí~í pçåá í ë~ìqlmtlmp EÉìêçëF ÇÛÉñéäçáí~íáçå o ëìäí~íkéíej F _km^åçêêáö GE F båçéííéãéåíåéíej F OMMP OMMQ OMMR OMMP OMMQ OMMR OMMP OMMQ OMMR OMMP OMMQ OMMR _ofjbqb`eklildfbp U NOIPO NOIVQ NQIOO PIMU QIOM QIVP NIOR NIQP NIRR PITM JQIMM JNMIMM pldb`i^fo NNIOO NIST OIPR OITM MIMS MISM MIUP MIQR NIOT NISO SIMM QIOM PIVM nr^qboklsb U NIRM NITU OIMR MIVQ NINP NIPM NINM NIPM NIQV JOIVP JPIRS JQIOP pçìêåéëwfajfa`^mp G_km^ÅçêêáÖ ÇÉë îéåíìéääéëåü~êöéëéñåééíáçååéääéëçìçéäû~ãçêíáëëéãéåíçéë Å~êíëÇÛ~ÅèìáëáíáçåK aéëåêáéíáçåçéëëçåá í ëêéíéåìéëç~åëäû ÅÜ~åíáääçå `ê Éå NVUSI pldb`i^fo Éëí ìåé ëçåá í ÇÛáåÖ åáéêáé ÇÉ Ü~ìíÉë íéåüåçäçöáéë áåíéêîéå~åí Ç~åë ÇÉìñ Ççã~áåÉë ÇD~Åíáîáí W ädáåö åáéêáé éêççìáí Éí ä~ ëáãìä~íáçå C íê~áåáåök eáëíçêáèìéãéåí éçëáíáçåå É ëìê äé ëéåíéìê~ êçå~ìíáèìéipldb`i^foëdéëíçáîéêëáñá É~ìÇ ÄìíÇÉë~åå ÉëNVVM íçìëäéëëéåíéìêëçééçáåíéw ^ìíçãçäáäélíê~åëéçêíibäéåíêçåáèìéibëé~åéiq ä ÅçãëKi~ëçÅá í ÉñÉêÅÉëçå~Åíáîáí Éå~ãçåíÉíÉå~î~äÇÉ ä~äçöáèìéáåçìëíêáéääéiëçåçññêéëû~çêéëë~åí~ìñáåçìëíêáéäëå~íáçå~ìñéíáåíéêå~íáçå~ìñç~åëäéå~çêéçéäéìê éêççìáíëáåçìëíêáéäëiçéä~öéëíáçåçéíáãáë ÉÇÉäÉìêëÇçåå ÉëíÉÅÜåáèìÉëÉíÇÉäÉìêëéêçÅÉëëìëK `ê É Éå NVVRI nr^qboklsb Éëí ìåé ppff ëé Åá~äáë É Ç~åë ä~ oca ÉñíÉêå~äáë ÉK iû~åíáîáí ÇÉ nr^qboklsbëéê é~êíáíëìêpëéöãéåíëw NK fåñçêã~íáèìé áåçìëíêáéääé Ö å ê~äé W ädáåñçêã~íáèìé èìá åé Ö êé é~ë ÇÉ Ççåå Éë ÇÉ ÖÉëíáçåK fä ëd~öáí ÇDáåÑçêã~íáèìÉëÅáÉåíáÑáèìÉÉíÇDáåÑçêã~íáèìÉÉãÄ~êèì ÉK OKqÉÅÜåçäçÖáÉëÇÉäÛçéíáèìÉWã íêçäçöáéiîáëáçåéíí ä ÅçããìåáÅ~íáçåëK PKbäÉÅíêçåáèìÉéêçÅÜÉÇÉäDáåÑçêã~íáèìÉÉãÄ~êèì ÉWêÉÅçìîêÉäÉÅçåíê äéçéädáåñçêã~íáèìéki~åçååééíáçå ÇDìåÅ~éíÉìêáåíÉääáÖÉåíêÉåíêÉÇ~åëÅÉÇçã~áåÉÇD~Åíáîáí K `ê ÉÉåNVUNI_ofjbqb`eklildfbpÉëíìåÉëçÅá í ëé Åá~äáë ÉÇ~åëäÛÉñíÉêå~äáë~íáçåÇÉëéêçàÉíëÇÉ êéåüéêåüééíç îéäçéééãéåíki~ëçåá í áåíéêîáéåí~ìéê ëçéëöê~åçëåçãéíéëéåéåê ~äáë~åíçéëãáëëáçåë ÇÉêÉÅÜÉêÅÜÉÉíÇ îéäçéééãéåíiçéä~êéåüéêåüéçéñáå~ååéãéåíàìëèìû ä~éü~ëéçééêççìåíáçåkiéöêçìéé áåí ÖêÉ ÇÉë ë~îçáêjñ~áêé Åçãéä ãéåí~áêéë éçìê Åçìîêáê íçìí äé ëééåíêé ÇÉë ÄÉëçáåëI ÇÉ äûáåñçêã~íáèìé ÉãÄ~êèì É äûáåö åáéêáéã Å~åáèìÉK ^Åíì~äáë~íáçåÇÉëÑäìñ péäçååéííéã íüççéiä~î~äéìêçéädéåíêééêáëééëí Ö~äÉ ä~ëçããéçéëñäìññìíìêëçéíê ëçêéêáé~åíì~äáë ë ÇáëéçåáÄäÉë~éê ëñáå~ååéãéåíçéä~åêçáëë~ååékiéäìëáåéëëéä~åéëíñçìêåáé~êqb`eklcfopqiä~é êáççé ëìáî~åíééëíéëíáã Éé~êbrolmbcfk^k`bbqfkarpqofbpb`rofqfbpKiÉëÜóéçíÜ ëéëêéíéåìéëëçåíäéë ëìáî~åíéëw i~åêçáëë~ååéçìåüáññêéçd~ññ~áêéëê~äéåíáíéêçöêéëëáîéãéåíàìëèìd RBÉåÑáåÇÉé êáççék ^éê ëìåéáå OPIOBÉåOMMQIä~ã~êÖÉÇDÉñéäçáí~íáçåÉëíÑáñ É NTB é~êíáêçéommsk ^éê ëä~é êáççéçìäìëáåéëëéä~åiäéëáåîéëíáëëéãéåíëëçåíê~ãéå ëçéqb OBÇì`^K i~î~äéìêçéëçêíáé í~åíëéåëáääé~ìí~ìñçéåêçáëë~ååé äûáåñáåáçéëå~ëüñäçïiåçìë~îçåëñ~áíî~êáéêåé í~ìñçémirb OIRBK `~äåìäçìí~ìñçd~åíì~äáë~íáçå l^qnm~åë QINB mêáãéçéêáëèìé OMIMB q~ìñçdéãéêìåíel^qé~êç Ñ~ìíF QINB βëé ÅáÑáèìÉ NIM q~ìñçdfpãçóéå PRB `çºíçìå~éáí~ä OQINB q~ìñçdéãéêìåíåéí OITB cçåçëéêçéêéëommpeh F SRP aéííéñáå~ååá êéommpeh F JOQN `çºíçìå~éáí~äéçåç ê OQINB `çºíçéä~çéííééçåç ê É MIMB `çºíãçóéåéçåç ê ÇìÅ~éáí~ä OQINB _ìëáåéëëmä~å m êáççéáåíéêã Çá~áêÉåçêã É h OMMP OMMQ OMMR OMMS OMMT OMMU OMMV OMNM OMNN `ÜáÑÑêÉÇD~ÑÑ~áêÉë OQRR QOOP STNM TPNQ TUVV UQRO UVRV VQMT VUTT q~ìñçéåêçáëë~ååé NMVB TOB NOB VB UB TB SB RB RB o ëìäí~íçdéñéäçáí~íáçå QTM VUM NQNS NOQP NPQP NQPT NROP NRVV NSTV j~êöéçdéñéäçáí~íáçå NVINB OPIOB ONINB NTIMB NTIMB NTIMB NTIMB NTIMB NTIMB q~ìñçdfp PPB PRB PRB PSB PSB PSB PSB PSB PSB fãé íë JNRS JPQP JQVR JQQU JQUP JRNT JRQU JRTS JSMQ ^ãçêíkçdéñéäçáí~íáçå PQP ORP OVR OVP OTS ORQ OOQ NUU NQU ÉåBÇì`^ NQIMB SIMB QIQB QIMB PIRB PIMB OIRB OIMB NIRB `~ëücäçïçdéñéäçáí~íáçååéí SRT UVM NONS NMUU NNPS NNTP NNVV NONO NOOP fåîéëíáëëéãéåíë NSM NNM PM OVP PNS OVS OSV OPR NVU ÉåBÇì`^ TB OISB MIQB QIMB QIMB PIRB PIMB OIRB OIMB s~êá~íáçåçì_co JQP RUS QRQ QPV PVR PPU OSV OUO NVU ÉåBÇì`^ JNITB NPIVB SIUB SIMB RIMB QIMB PIMB PIMB OIMB `~ëücäçïçdéñéäkçáëéçåáääéë RQM NVQ TPO PRT QOR RPV SSN SVQ UOU `~ëücäçïäáäêéë~åíì~äáë ë QUR NQM QOT NSU NSN NSQ NSO NPT NPO V

10 `~äåìäçéä~î~äéìêçéëçêíáéeh F q~ìñçéåêçáëë~ååéçéë`c ädáåñáåá MIRB NIMB NIRB OIMB OIRB `cçdéñéäçáí~íáçåéå~åå ÉOMNNé UPO UPS UQM UQQ UQU q~ìñçd~åíì~äáë~íáçåéåçéêåá êé~åå É OQINB OQINB OQINB OQINB OQINB s~äéìêçéëçêíáé PROR PSNV PTNT PUOM PVOU s~äéìêçéëçêíáé~åíì~äáë É RSO RTT RVP SNM SOT `~äåìäçéä~î~äçêáë~íáçå q~ìñçéåêçáëë~ååéçéë`c ädáåñáåá MIRB NIMB NIRB OIMB OIRB pçããéçéë`c~åíì~äáë ë NVTT NVTT NVTT NVTT NVTT s~äéìêçépçêíáé~åíì~äáë É RSO RTT RVP SNM SOT s~äéìêçdéåíêééêáëé ORPV ORRQ ORTM ORUS OSMP JaÉííÉëåÉííÉëÉñÉêÅáÅÉÉåÅçìêë JOQN JOQN JOQN JOQN JOQN s~äéìê OTUM OTVR OUNN OUOT OUQQ jçóéååéeh F OUNN `çååäìëáçå o ëìäí~íëw L~Åíáçå `~éákéåh `çãé~ê~áëçåëäçìêëá êéë NNIV OTPP aáëåçìåíéç`~ëücäçï NOIO OUNN läàéåíáñçéî~äçêáë~íáçå NOIN OTTO iééêáñçdçññêéçéuit ÇÉëíáíêÉëqb`eklcfopqä~áëëÉÇçåÅ~éé~ê~ íêéìåéçíéåíáéäçééêçöêéëëáçå ÇÉäDçêÇêÉÇÉQMBK^ìéêáñÇÛçÑÑêÉIä~ëçÅá í Å~éáí~äáëÉTIRñäÉÄ å ÑáÅÉåÉíÇÉäDÉñÉêÅáÅÉÉåÅçìêëÉí PINñäÉÄ å ÑáÅÉÇÉäDÉñÉêÅáÅÉOMMQK OKOKSKjçåí~åííçí~äéê îìçéäûçññêééíåü~êöéëêéä~íáîéë äûáåëåêáéíáçå pìêä~ä~ëéçìéêáñçûçññêéçéuitéìêçëiäéëopmmm~åíáçåëéêçéçë Éë~ìéìÄäáÅêÉéê ëéåíéåíìåãçåí~åíçé OMMNMMÉìêçëKiÉë~Åíáçåëéêçéçë ÉëÅçêêÉëéçåÇÉåí ä~ê ~äáë~íáçåçéä~åéëëáçå NMMBK iééêéãáéêåçìêëëéê~ í~ääáäénp~çºíommpk iéë ÅÜ~êÖÉë êéä~íáîéë äûáåëåêáéíáçå ëû ä îéåí ÖäçÄ~äÉãÉåí NPM h ÉíëçåíÇÉëíáå Éë ÅçìîêáêäÉëÑê~áë ä Ö~ìñ Éí ~Çãáåáëíê~íáÑëI ä~ ê ãìå ê~íáçå ÇÉë áåíéêã Çá~áêÉë Ñáå~åÅáÉêë Éí äéë Ñê~áë ÇÉ ÅçããìåáÅ~íáçå Ñáå~åÅá êékbääéëçåí í Åçãéí~Äáäáë ÉëÉåÑê~áëÇÛ í~ääáëëéãéåí~ãçêíáëëìêp~åë ÅçãéíÉêÇÉäÛÉñÉêÅáÅÉ OMMPKiÉéêÉëí~í~áêÉÇÉëÉêîáÅÉÇÛáåîÉëíáëëÉãÉåíåÛÉåîáë~ÖÉ~ìÅìåÉê ãìå ê~íáçåëçìëñçêãéçéíáíêéëçéä~ ëçåá í K OKOKTo é~êíáíáçåçìå~éáí~ä~î~åíéí~éê ëçé ê~íáçåëçéåéëëáçå OKOKTKNo é~êíáíáçåçìå~éáí~ä~î~åíáåëåêáéíáçå ^î~åíáåëåêáéíáçå ^Åíáçåå~áêÉë ^Åíáçåë B aêçáíëçéîçíé B `Üêáëíá~å`^ojb NVNMSN UPIMT NVNMSN UPIMT ^ååém~íêáåá~^iilk`ib PSVTM NSIMT PSVTM NSIMT m~íêáåâ_^o_^ql NUMU MITV NUMU MITV m~ëå~äé_^o_^ql TN MIMP TN MIMP cê~å çáëmboofk TN MIMP TN MIMP gé~åji~ìêéåímbr_b NU MIMN NU MIMN ^êå~ìç`e^qfiilk N åkëk N åkëk qlq^i OPMMMM NMMIMM OPMMMM NMMIMM OKOKTKOo é~êíáíáçåçìå~éáí~ä~éê ëáåëåêáéíáçå ^Åíáçåå~áêÉë ^éê ëáåëåêáéíáçå ^Åíáçåë B aêçáíëçéîçíé B `Üêáëíá~å`^ojb NSUMSN TPIMT NSUMSN TPIMT ^ååém~íêáåá~^iilk`ib PSVTM NSIMT PSVTM NSIMT m~íêáåâ_^o_^ql NUMU MITV NUMU MITV m~ëå~äé_^o_^ql TN MIMP TN MIMP cê~å çáëmboofk TN MIMP TN MIMP gé~åji~ìêéåímbr_b NU MIMN NU MIMN ^êå~ìç`e^qfiilk N åkëk N åkëk mìääáå OPMMM NMIMM OPMMM NMIMM qlq^i OPMMMM NMMIMM OPMMMM NMMIMM NM

11 OKPobkpbfdkbjbkqpafsbopproiÛlccob OKPKNmä~ÅÉãÉåíéìÄäáÅëìêäÉëj~êÅÜ ë íê~åöéêë i~ ëçåá í qéåüåçcáêëí åû~é~ëéêçå Ç ÉíåÉéêçÅ ÇÉ ~ìåìå éä~åéãéåí éìääáå ëìê äéë ã~êåü ë íê~åöéêëk OKPKOmä~ÅÉãÉåíéêáî ÅçåÅçãáí~åí äûçññêé~ìéìääáå fä åûó ~ é~ë ÇÉ éä~åéãéåí éêáî I ÇÛ~Åíáçåë çì ÇÉ î~äéìêë ãçäáäá êéë ãáëéë é~ê ä~ ëçåá í qéåüåçcáêëí ÅçåÅçãáí~åí äûçññêé~ìéìääáåk OKPKP`~ê~Åí êáëíáèìéëçéäûlññêé mêáñjáåáã~ä iûçññêéç ã~êêéê~äéäéåçéã~áåçìàçìêçéäûçäíéåíáçåçìîáë~çéä~`çããáëëáçåçéëlé ê~íáçåëçé_çìêëé ëìêäééêçëééåíìëëáãéäáñá KbääÉëÉê~ÅäçëÉPàçìêëÇÉÄçìêëÉ~éê ëk OKPKPKNJo ÅÉéíáçåÉííê~åëãáëëáçåÇÉëçêÇêÉë iéëééêëçååéëç ëáêéìëéëçéé~êíáåáééê äûlññêé mêáñjáåáã~äéçéîêçåíç éçëéêäéìêëçêçêéëçû~åü~íéíçé ëçìëåêáéíáçå~ìéê ëçéëáåíéêã Çá~áêÉëÑáå~åÅáÉêëÜ~Äáäáí ëéåcê~ååék iéëçêçêéëçû~åü~íéíçéëçìëåêáéíáçåëéêçåíiãæãééåå~ëçéê ÇìÅíáçåIáêê îçå~ääéëk iéë áåíéêã Çá~áêÉë Ñáå~åÅáÉêë íê~åëãéííêçåí äéìêë çêçêéë ÇÛ~ÅÜ~í Éí ÇÉ ëçìëåêáéíáçå Ççåí áäë ëçåí Ç éçëáí~áêéë ìåçìéäìëáéìêë~çü êéåíë~öê ëé~êbìêçåéñíäénp~çºíommp NMÜÉìêÉë~ìéäìëí~êÇKiÉë ~ÇÜ êéåíëë~áëáêçåíäéëçêçêéëk OKPKPKOJo ëìäí~íçéäûçññêé råäìääéíáåéìääá äénp~çºíommpé~êbrolkbuqñéê~åçåå~ íêéäéê ëìäí~íçéäûlññêé mêáñjáåáã~äk`éí ~îáëéê ÅáëÉê~äÉí~ìñÇÉê ÇìÅíáçå îéåíìéä~ééäáèì ~ìñçêçêéëçû~åü~íéíçéëçìëåêáéíáçåk OKPKQKoÉëíêáÅíáçåÇÉîÉåíÉ i~ ÇáÑÑìëáçå Çì éêçëééåíìë çì ä~ îéåíé ÇÉë ~Åíáçåë ééìíi Ç~åë ÅÉêí~áåë é~óëi Ñ~áêÉ äûçäàéí ÇÛìåÉ ê ÖäÉãÉåí~íáçåëé ÅáÑáèìÉKiÉëéÉêëçååÉëÉåéçëëÉëëáçåÇìéêçëéÉÅíìëÇçáîÉåíëÛáåÑçêãÉêÇÉë îéåíìéääéë êéëíêáåíáçåëäçå~äéëéíëûóåçåñçêãéêk iûáåíêççìåíéìêëéåçåñçêãéê~~ìñäçáëéíê ÖäÉãÉåí~íáçåëÉåîáÖìÉìêÇ~åëäÉëé~óëçªäÉë~ÅíáçåëëÉêçåí çññéêíéëéíåçí~ããéåíäéëêéëíêáåíáçåëçééä~åéãéåíåáj~éê ëk oéëíêáåíáçåëçééä~åéãéåíåçååéêå~åíäéoçó~ìãéjråák `Ü~èìÉ í~ääáëëéãéåíáåíéêîéå~åíäçêëçìéä~åéãéåíêéåçåå~ íw èìûáäåû~é~ëçññéêíçìîéåçìiåáåûçññêáê~çìåéîéåçê~ééåç~åíìåéé êáççéçéëáñãçáë~éê ëä~ç~íé ÇÛ ãáëëáçåi äéë ~Åíáçåë ÇÉë ééêëçååéë ~ì oçó~ìãéjråái ë~ìñ ÇÉë ééêëçååéë Ççåí äû~åíáîáí Ü~ÄáíìÉääÉ ÅçåëáëíÉ ~Åèì êáêiç íéåáêiö êéêçìîéåçêéçéëéêççìáíëñáå~ååáéêëeéçìêäéìêéêçéêéåçãéíéçìéçìêäé ÅçãéíÉÇÛ~ìíêìáFÇ~åëäÉÅ~ÇêÉÇÉäÉìêéêçÑÉëëáçåIçì~ìíêÉãÉåíÇ~åëÇÉëÅáêÅçåëí~åÅÉëèìáåÛçåíé~ëÉì éçìêéññéíéíåééçìêêçåí~îçáêéçìêéññéíçéåçåëíáíìéêìåéçññêé~ìéìääáå~ìoçó~ìãéjråá~ìëéåëçì mìääáålññéêëçñpéåìêáíáéëoéöìä~íáçåënvvrx èìûáä~êéëééåí ÉíêÉëéÉÅíÉê~íçìíÉëäÉëÇáëéçëáíáçåëÇìcáå~åÅá~äpÉêîáÅÉë^ÅíNVUS~ééäáÅ~ÄäÉ íçìíåé èìûáä ÉåíêÉéêÉåÇ çì ÉåíêÉéêÉåÇê~ êéä~íáîéãéåí ~ìñ ~ÅíáçåëI èìé ÅÉ ëçáí ~ì oçó~ìãéj råái é~êíáê Çì oçó~ìãéjråáçìç~åëíçìíé~ìíêéåáêåçåëí~ååéáãéäáèì~åíäéoçó~ìãéjråáxéíèìûáäåû~åçããìåáèì çì ÇáëíêáÄì IÉíåÉÅçããìåáèìÉê~åáåÉÇáëíêáÄìÉê~ ÇÉëéÉêëçååÉë~ìoçó~ìãÉJråá~ìÅìåÇçÅìãÉåíêÉ ì é~ê äìá Éí êéä~íáñ äûçññêé çì ä~ îéåíé ÇÉë ~ÅíáçåëI èìé ëá ÅÉë ééêëçååéë ëçåí îáë Éë äû^êíáåäé NN EPF Çì cáå~ååá~ä péêîáåéë ^Åí NVUS E fåîéëíãéåí ^ÇîÉêíáëÉãÉåíë F EbñÉãéíáçåëF lêçéê NVUS çì ÇÉë ééêëçååéë ~ìèìéääéççåìãéåíééìíæíêéåçããìåáèì çìçáëíêáäì ÅçåÑçêã ãéåí ä~ä Öáëä~íáçå~ééäáÅ~ÄäÉK oéëíêáåíáçåëçééä~åéãéåíåçååéêå~åíäéëbí~íëjråáëçû^ã êáèìéw iéë~åíáçåëåûçåíé~ë í ÉíåÉëÉêçåíé~ëÉåêÉÖáëíê Éë~ìíáíêÉÇìpÉÅìêáíáÉë^ÅíçÑNVPPÇÉëbí~íëJråáë ÇÛ^ã êáèìé íéä èìé ãççáñá EÅáJ~éê ë äé ÂpÉÅìêáíáÉë ^ÅíÊF ÉíI ëçìë ê ëéêîé ÇÉ ÅÉêí~áåÉë ÉñÅÉéíáçåëIåÉ ééìîéåíæíêéåáçññéêíéëåáîéåçìéë~ìñbí~íëjråáëçû^ã êáèìék iéë ~Åíáçåë ëçåíçññéêíéëéíîéåçìéë ÉåÇÉÜçêëÇÉëbí~íëJråáëÅçåÑçêã ãéåí ä~o ÖäÉãÉåí~íáçåpÇì péåìêáíáéë^åík iéëíéêãéëìíáäáë ëç~åëäéëçéìñé~ê~öê~éüéëèìáéê Å ÇÉåíçåíä~ãÆãÉëáÖåáÑáÅ~íáçåèìÉÅÉääÉèìáäÉìê ÉëíÇçåå Éé~êä~o ÖäÉãÉåí~íáçåpÇìpÉÅìêáíáÉë^ÅíK NN

12 OKQKobkpbfdkbjbkqpdbkbo^ruproibpfkpqorjbkqpcfk^k`fboplccboqp OKQKNKaêçáíëÉíçÄäáÖ~íáçåë~íí~ÅÜ ë~ìñ~åíáçåëe~êíáåäénqçéëëí~íìíëf NÓ`Ü~èìÉ~ÅíáçåÇçååÉÇêçáíIÇ~åëäÉëÄ å ÑáÅÉëÉíäÛ~ÅíáÑëçÅá~äI ìåéé~êíéêçéçêíáçååéääé ä~èìçíáí ÇìÅ~éáí~äèìÛÉääÉêÉéê ëéåíééíççååéçêçáí~ìîçíééí ä~êééê ëéåí~íáçåç~åëäéë^ëëéãää Éëd å ê~äéëi Ç~åëäÉëÅçåÇáíáçåëä Ö~äÉëÑáñ Éëé~êä~äçáÉíäÉëëí~íìíëK qçìí ~Åíáçåå~áêÉ ~ äé Çêçáí ÇÛÆíêÉ áåñçêã ëìê ä~ ã~êåüé ÇÉ ä~ ëçåá í Éí ÇÛçÄíÉåáê ÅçããìåáÅ~íáçå ÇÉ ÅÉêí~áåëÇçÅìãÉåíëëçÅá~ìñ~ìñ éçèìéëéíç~åëäéëåçåçáíáçåëéê îìéëé~êä~äçáéíäéëëí~íìíëk OÓiÉë~Åíáçåå~áêÉëåÉëìééçêíÉåíäÉëéÉêíÉëèìÛ ÅçåÅìêêÉåÅÉÇÉäÉìêë~ééçêíëK pçìë ê ëéêîé ÇÉë Çáëéçëáíáçåë ä Ö~äÉë Éí ëí~íìí~áêéëi ~ìåìåé ã~àçêáí åé ééìí äéìê áãéçëéê ìåé ~ìöãéåí~íáçå ÇÉ äéìêë ÉåÖ~ÖÉãÉåíëK iéë Çêçáíë Éí çääáö~íáçåë ~íí~åü ë äû~åíáçå ëìáîéåí äé íáíêé Ç~åë èìéäèìéã~áåèìûáäé~ëëék i~ éçëëéëëáçå ÇÛìåÉ ~Åíáçå ÅçãéçêíÉ ÇÉ éäéáå Çêçáí ~ÇÜ ëáçå ~ìñ Ç Åáëáçåë ÇÉ äû^ëëéãää É d å ê~äé Éí ~ìñ éê ëéåíë ëí~íìíëk i~ ÅÉëëáçå ÅçãéêÉåÇ íçìë äéë ÇáîáÇÉåÇÉë ÅÜìë Éí åçå é~ó ë Éí ÅÜçáêI ~áåëá îéåíìéääéãéåíèìéä~é~êíç~åëäéëñçåçëçéê ëéêîéië~ìñçáëéçëáíáçåëåçåíê~áêéëåçíáñá Éë ä~ëçåá í K iéëü êáíáéêëiåê ~ååáéêëi~ó~åíëçêçáíçì~ìíêéëêééê ëéåí~åíëçûìå~åíáçåå~áêéåéééìîéåíiëçìëèìéäèìé éê íéñíé èìé ÅÉ ëçáíi êéèì êáê äû~ééçëáíáçå ÇÉë ëåéää ë ëìê äéë ÄáÉåë Éí ÇçÅìãÉåíë ëçåá~ìñi ÇÉã~åÇÉê äé é~êí~öéçìä~äáåáí~íáçåçéåéëäáéåëiåáëûáããáëåéêç~åëäû~çãáåáëíê~íáçåçéä~ëçåá í KfäëÇçáîÉåíIéçìê äûéñéêåáåéçéäéìêëçêçáíëiëûéåê~ééçêíéê~ìñáåîéåí~áêéëëçåá~ìñéí~ìñç ÅáëáçåëÇÉäÛ^ëëÉãÄä Éd å ê~äék P Ó `Ü~èìÉ Ñçáë èìûáä Éëí å ÅÉëë~áêÉ ÇÉ éçëë ÇÉê ìå ÅÉêí~áå åçãäêé ÇÛ~Åíáçåë éçìê ÉñÉêÅÉê ìå Çêçáí èìéäåçåèìéiéåå~ëçû ÅÜ~åÖÉIÇÉêÉÖêçìéÉãÉåíçìÇÛ~ííêáÄìíáçåÇÉíáíêÉëIçìäçêëÇÛìåÉ~ìÖãÉåí~íáçåçì ÇÛìåÉ ê ÇìÅíáçå ÇÉ Å~éáí~äI ÇÛìåÉ Ñìëáçå çì ÇÉ íçìíé ~ìíêé çé ê~íáçåi äéë ~Åíáçåå~áêÉë éçëë Ç~åí ìå åçãäêé ÇÛ~Åíáçåë áåñ êáéìê ÅÉäìá êéèìáëi åé ééìîéåí ÉñÉêÅÉê ÅÉë Çêçáíë èìû ä~ ÅçåÇáíáçå ÇÉ Ñ~áêÉ äéìê ~ÑÑ~áêÉéÉêëçååÉääÉÇÉäÛçÄíÉåíáçåÇìåçãÄêÉÇÛ~ÅíáçåëêÉèìáëK aêçáíçéîçíéççìääé k ~åí OKQKOKk ÖçÅá~Äáäáí ÇÉë~ÅíáçåëE~êíáÅäÉNPÇÉëëí~íìíëF N J iéë ~Åíáçåë åé ëçåí äáäêéãéåí å ÖçÅá~ÄäÉë èìû~éê ë äûáãã~íêáåìä~íáçå ÇÉ ä~ ëçåá í ~ì oéöáëíêé Çì `çããéêåééíçéëpçåá í ëkbåå~ëçû~ìöãéåí~íáçåçéå~éáí~äiäéë~åíáçåëëçåíå ÖçÅá~ÄäÉë ÅçãéíÉêÇÉä~ ê ~äáë~íáçåç ÑáåáíáîÉÇÉÅÉääÉJÅáK iéëãçìîéãéåíëçéíáíêéëåçåäáä ê ëçéëîéêëéãéåíëéñáöáääéëåéëçåíé~ë~ìíçêáë ëk OÓi~éêçéêá í ÇÉë~Åíáçåëê ëìäíéçéäéìêáåëåêáéíáçåéååçãéíéáåçáîáçìéä~ìåçãçìçìçéëíáíìä~áêéë ëìêäéëêéöáëíêéëíéåìë ÅÉíÉÑÑÉí~ìëá ÖÉëçÅá~äK i~åéëëáçåçéåéë~åíáçåëëûçé êéi äû Ö~êÇÇÉëíáÉêëÉíÇÉä~ëçÅá í Ié~êìåçêÇêÉÇÉãçìîÉãÉåíëáÖå Çì Å Ç~åíçìÇÉëçåã~åÇ~í~áêÉKiÉãçìîÉãÉåíÉëíãÉåíáçåå ëìêåéëêéöáëíêéëk i~íê~åëãáëëáçåçû~åíáçåëi íáíêéöê~íìáíçìéåëìáíéçéç Å ëiëûçé êé Ö~äÉãÉåí~ìãçóÉåÇÛìåçêÇêÉÇÉ ãçìîéãéåíãéåíáçåå ëìêäéêéöáëíêéçéëãçìîéãéåíëçéíáíêéëëìêàìëíáñáå~íáçåçéä~ãìí~íáçåç~åëäéë ÅçåÇáíáçåëä Ö~äÉëK OKQKPKcçêãÉëÇÉë~ÅíáçåëEÉñíê~áíÇÉäÛ~êíáÅäÉNNÇÉëëí~íìíëF ÂiÉë~ÅíáçåëëçåíçÄäáÖ~íçáêÉãÉåíåçãáå~íáîÉëKbääÉëÇçååÉåíäáÉì ìåéáåëåêáéíáçåéååçãéíéç~åëäéë ÅçåÇáíáçåëÉíëÉäçåäÉëãçÇ~äáí ëéê îìéëé~êäéëçáëéçëáíáçåëä Öáëä~íáîÉëÉíê ÖäÉãÉåí~áêÉëÉåîáÖìÉìêKÊ mçìêñ~åáäáí äéë ÅÜ~åÖÉëÇÛ~Åíáçåëê ëìäí~åíçéäûáåëåêáéíáçåéåäçìêëéiä~ëçåá í qéåüåçcáêëí ~éêáëäéë Çáëéçëáíáçåëëìáî~åíÉëW iû~çãáëëáçå bìêçåäé~êcê~ååéçéë~åíáçåëqéåüåçcáêëí ~ í ëçääáåáí É i~ëçåá í ~ÅçåÑá ä~öéëíáçåçéëçåëéêîáåéíáíêéëeöéëíáçåçéäû~åíáçåå~êá~íåçãáå~íáñféíçéëçåëéêîáåé Ñáå~åÅáÉê brolbjbqqbropcfk^k`biquiäçìäéî~êççéë_~íáöåçääéëtrmntm~êáëk OKQKQK^ÑÑÉÅí~íáçåÉíê é~êíáíáçåçéëä å ÑáÅÉëE~êíáÅäÉPTÇÉëëí~íìíëF ié ÅçãéíÉ ÇÉ ê ëìäí~í èìá ê Å~éáíìäÉ äéë éêççìáíë Éí ÅÜ~êÖÉë ÇÉ ädéñéêåáåé Ñ~áí ~éé~ê~ íêé é~ê ÇáÑÑ êéååéi ~éê ëç ÇìÅíáçåÇÉë~ãçêíáëëÉãÉåíëÉíÇÉëéêçîáëáçåëIäÉÄ å ÑáÅÉÇÉäDÉñÉêÅáÅÉK pìê äé Ä å ÑáÅÉ ÇÉ ÅÜ~èìÉ ÉñÉêÅáÅÉ Çáãáåì I äé Å~ë ÅÜ ~åíi ÇÉë ééêíéë ~åí êáéìêéëi ëçåí íçìí ÇÛ~ÄçêÇ éê äéî ÉëäÉëëçããÉë éçêíéêéåê ëéêîééå~ééäáå~íáçåçéä~äçák^áåëáiáäéëíéê äéî ÅáåèéçìêÅÉåíéçìê ÅçåëíáíìÉêäÉÑçåÇëÇÉê ëéêîéä Ö~äÉXÅÉéê ä îéãéåíåéëëéçdæíêéçääáö~íçáêéäçêëèìéäéçáíñçåçë~ííéáåíäé Çáñá ãéçìå~éáí~äëçåá~äxáäêééêéåçëçååçìêëäçêëèìééçìêìåéå~ìëéèìéäåçåèìéiä~ê ëéêîéä Ö~äÉÉëí ÇÉëÅÉåÇìÉ~ìJÇÉëëçìëÇÉÅÉííÉÑê~ÅíáçåK NO

13 iéä å ÑáÅÉÇáëíêáÄì~ÄäÉÉëíÅçåëíáíì é~êäéä å ÑáÅÉÇÉäDÉñÉêÅáÅÉÇáãáåì ÇÉëéÉêíÉë~åí êáéìêéëéíçéë ëçããéë éçêíéêéåê ëéêîééå~ééäáå~íáçåçéä~äçáéíçéëëí~íìíëiéí~ìöãéåí ÇìêÉéçêíÄ å ÑáÅá~áêÉK pìêåéä å ÑáÅÉIäD^ëëÉãÄä Éd å ê~äééê ä îéiéåëìáíéiäéëëçããéëèìdéääéàìöé éêçéçëçd~ññéåíéê ä~ Ççí~íáçåÇÉíçìëÑçåÇëÇÉê ëéêîéëñ~åìäí~íáîéëiçêçáå~áêéëçìéñíê~çêçáå~áêéëiçìçéêééçêíéê åçìîé~ìk iéë ~Åíáçåå~áêÉë çåí ìå Çêçáí éêçéçêíáçååéä ~ì åçãäêé ÇÛ~Åíáçåë äéìê ~éé~êíéå~åí ëìê ÅÉ Ä å ÑáÅÉX äû^ëëéãää ÉÇ íéêãáåéç~åëäéêéëééåíçéä~äçáiä~é~êí~ííêáäì É~ìñ~Åíáçåå~áêÉëëçìëÑçêãÉÇÉÇáîáÇÉåÇÉK `ÉéÉåÇ~åíI Üçêë äé Å~ë ÇÉ ê ÇìÅíáçå Çì Å~éáí~äI ~ìåìåé ÇáëíêáÄìíáçå åé ééìí ÆíêÉ Ñ~áíÉ ~ìñ ~Åíáçåå~áêÉë äçêëèìéäéëå~éáí~ìñéêçéêéëëçåíçìçéîáéåçê~áéåí ä~ëìáíéçéåéääéjåáiáåñ êáéìêë~ìãçåí~åíçìå~éáí~ä ~ìöãéåí ÇÉëê ëéêîéëèìéä~äçáçìäéëëí~íìíëåéééêãéííéåíé~ëçéçáëíêáäìéêk id^ëëéãää Éd å ê~äéééìíç ÅáÇÉêä~ãáëÉÉåÇáëíêáÄìíáçåÇÉëçããÉëéê äéî ÉëëìêäÉëê ëéêîéëççåíéääé ~ä~çáëéçëáíáçåiëçáíéçìêñçìêåáêçìåçãéä íéêìåçáîáçéåçéiëçáí íáíêéçéçáëíêáäìíáçåéñåééíáçååéääéxéå ÅÉ Å~ëI ä~ Ç Åáëáçå áåçáèìé ÉñéêÉëë ãéåí äéë éçëíéëçéê ëéêîéëìêäéëèìéäëäéëéê ä îéãéåíë ëçåí ÉÑÑÉÅíì ëkqçìíéñçáëiäéëçáîáçéåçéëëçåíéê äéî ëé~êéêáçêáí ëìêäéä å ÑáÅÉÇáëíêáÄì~ÄäÉÇÉäDÉñÉêÅáÅÉK iéëééêíéëiëdáäéåéñáëíéiëçåí~éê ëäd~ééêçä~íáçåçéëåçãéíéëé~êäd^ëëéãää Éd å ê~äéiáåëåêáíéë ìå ÅçãéíÉëé Åá~äéçìêÆíêÉáãéìí ÉëëìêäÉëÄ å ÑáÅÉëÇÉëÉñÉêÅáÅÉëìäí êáéìêëàìëèìd ÉñíáåÅíáçåK OKQKRKmêÉëÅêáéíáçåÇÉëÇáîáÇÉåÇÉë `çåñçêã ãéåí~ìñçáëéçëáíáçåëä Ö~äÉëIäÉëÇáîáÇÉåÇÉëÉíäÉë~ÅçãéíÉëÇÉÇáîáÇÉåÇÉëëçåíéêÉëÅêáíëÇ~åë ìåç ä~áçér~åë~ìéêçñáíçéäû í~ík OKQKSKo ÖáãÉÑáëÅ~äÇÉë~Åíáçåë bå äû í~í ~ÅíìÉä ÇÉ ä~ ä Öáëä~íáçå Ñê~å ~áëéi äéë Çáëéçëáíáçåë ëìáî~åíéë ê ëìãéåí äéë Åçåë èìéååéë ÑáëÅ~äÉë ëìëåééíáääéëçéëû~ééäáèìéê~ìñééêëçååéëéüóëáèìéëçìãçê~äéëèìáç íáéåçêçåíçéë~åíáçåëqéåüåçcáêëí KiÉë áåîéëíáëëéìêëççáîéåíå ~åãçáåëëû~ëëìêéêi~ìéê ëçéäéìêåçåëéáääéêñáëå~äü~äáíìéäiçéä~ñáëå~äáí ëû~ééäáèì~åí äéìêå~ëé~êíáåìäáéêk OKQKSKNJ^Åíáçåå~áêÉëê ëáçéåíëñáëå~ìñçécê~ååé ~FmÉêëçååÉëéÜóëáèìÉëÇ íéå~åíäéë~åíáçåëç~åëäéìêé~íêáãçáåééêáî aáîáçéåçéë iéëçáîáçéåçéëçû~åíáçåëñê~å ~áëéëi~îçáêñáëå~äçérmbáååäìëiëçåíéêáëéååçãéíééçìêä~ç íéêãáå~íáçå ÇìêÉîÉåìÖäçÄ~äÇìÅçåíêáÄì~ÄäÉÇ~åëä~Å~í ÖçêáÉÇÉëêÉîÉåìëÇÉÅ~éáí~ìñãçÄáäáÉêëKfäëëçåíëçìãáëW ~ìä~ê ãééêçöêéëëáñçéäûáãé íëìêäéêéîéåìi ~ìñéê ä îéãéåíë ëçåá~ìñ E`çåíêáÄìíáçå pçåá~äé d å ê~äáë É Ó `pd J ÇÉ TIRBI `çåíêáäìíáçå ~ì oéãäçìêëéãéåíçéä~aéííépçåá~äéj`oapjçémirbiéê ä îéãéåíëçåá~äçéobféçìêìåíçí~äçénmbiä~ `pd í~åíç ÇìÅíáÄäÉ Ü~ìíÉìêÇÉRINBÇìêÉîÉåìÖäçÄ~äáãéçë~ÄäÉÇÉäÛ~åå ÉÇÉëçåé~áÉãÉåíK iéêéîéåìäêìí Ç Åä~êÉê~ìíáíêÉÇÉëêÉîÉåìëÇáëíêáÄì ëéëíåçåëíáíì é~êäéíçí~äçéëëçããéëééê ìéëéí ÇÉäÛ~îçáêÑáëÅ~äÅçêêÉëéçåÇ~åíIÅÉäìáJÅá í~åí Ö~ä ä~ãçáíá ÇÉëëçããÉëéÉê ìéëkiéëêéîéåìëä å ÑáÅáÉåí ÇDìå ~Ä~ííÉãÉåí ~ååìéä ÑçêÑ~áí~áêÉ ÇÉ O QQM Éìêçë éçìê äéë ÅçìéäÉë ã~êá ë ëçìãáë ìåé áãéçëáíáçå ÅçããìåÉI ~áåëá èìé éçìê äéë é~êíéå~áêéë Ñ~áë~åí ädçäàéí ÇDìåÉ áãéçëáíáçå ÅçããìåÉ ÅçãéíÉê ÇÉ ädáãéçëáíáçåçéëêéîéåìëçìíêçáëá ãé~ååáîéêë~áêéçéädéåêéöáëíêéãéåíçdìåé~åíéåáîáäçéëçäáç~êáí Ç Ñáåá äd~êíáåäé RNRJN Çì `ççé d å ê~ä ÇÉë fãé íë E`dfFI Éí ÇÉ NOOM Éìêçë éçìê äéë ééêëçååéë Å äáä~í~áêéëi îéìîéëiçáîçêå Éëçìã~êá Éë~îÉÅìåÉáãéçëáíáçåë é~ê ÉK iûáãé íå~äåìä ëìêäéêéîéåìåéíáãéçë~ääéçìñçóéêñáëå~äéëíçáãáåì ÇÉäÛ~îçáêÑáëÅ~äI Ö~ä ä~ãçáíá ÇÉë ëçããéëéåå~áëë ÉëÉíIäÉÅ~ë ÅÜ ~åíiäûéñå ÇÉåíÉëíêÉãÄçìêë~ÄäÉK iéëçáîáçéåçéëîéêë ë äûçåå~ëáçåçéë~ëëéãää ÉëÖ å ê~äéëçêçáå~áêéë~ååìéääéëi~îçáêñáëå~ä~ìí~ìñçérmb ÅçãéêáëIÇçáîÉåíÆíêÉéêáëÉåÅçãéíÉéçìêä~Ç íéêãáå~íáçåçìêéîéåìáãéçë~ääé äûáãé íëìêäéêéîéåìç~åëä~ Å~í ÖçêáÉÇÉëêÉîÉåìëÇÉÅ~éáí~ìñãçÄáäáÉêë~ìíáíêÉÇÉäÛ~åå ÉÇÉäÉìêéÉêÅÉéíáçåK iû~îçáêñáëå~ä~íí~åü ~ìñçáîáçéåçéëééê ìëéëíáãéìí~ääéëìêäéãçåí~åíöäçä~äçéäûáãé íëìêäéêéîéåì é~óéê~ìíáíêéçéäû~åå ÉÇÉéÉêÅÉéíáçåÇÉëÇáîáÇÉåÇÉëIçìÉëíêÉãÄçìêë~ÄäÉÉåÅ~ëÇÛÉñÅ ÇÉåíK mäìëjî~äìéë bå~ééäáå~íáçåçéäû~êíáåäénrmjm^çì`ççéö å ê~äçéëáãé íëeâ`dfêfiäéëéäìëjî~äìéëç Ö~Ö Éëëçåí áãéçë~ääéë ëá äé ÑçóÉê ÑáëÅ~ä ÇÉ äû~åíáçåå~áêé Å Ç~åí ê ~äáëéìåãçåí~åí~ååìéäçéåéëëáçåëçéî~äéìêë ãçäáäá êéëéíçéçêçáíëëçåá~ìñëìé êáéìê~ìëéìáäçénrmmm K içêëèìé ÅÉ ëéìáä Éëí Ç é~ëë I äéë éäìëjî~äìéë ëçåí áãéçë~ääéë ~ì í~ìñ ÇÉ OSBI ëé Ç Åçãéçë~åí ÇÉ ä~ ã~åá êéëìáî~åíéw JNSB~ìíáíêÉÇÉäÛáãé íëìêäéêéîéåìe~êíáåäéomm^oçì`dffi JTIRB~ìíáíêÉÇÉä~`pdE~êíáÅäÉNSMMJM`Çì`dfFI JOB~ìíáíêÉÇìéê ä îéãéåíëçåá~äe~êíáåäénsmmjmcäáëçì`dffi JMIRB~ìíáíêÉÇÉä~`oapE~êíáÅäÉNSMMJMgÉí~êíáÅäÉNSMMJMiÇì`dfFK NP

14 iéëãçáåëjî~äìéëëéêçåíáãéìí~ääéëëìêäéëéäìëjî~äìéëçéãæãéå~íìêéê ~äáë Éë~ìÅçìêëÇÉä~ãÆãÉ ~åå É çì Ç~åë äéë Çáñ ~åå Éë ëìáî~åíéëi ÅçåÇáíáçå èìé äé ëéìáä ÇÉ NR MMM ëçáí Ç é~ëë äd~åå É ÇÉ ê ~äáë~íáçåçéëçáíéëãçáåëjî~äìéëk mb^ iéë~åíáçåë ãáëéëé~êçéëëçåá í ëñê~å ~áëéëééìîéåíæíêéëçìëåêáíéëç~åëäéå~çêéçûìåmb^iáåëíáíì é~ê ä~äçáå VOJSSSÇìNSàìáääÉíNVVOKpçìëÅÉêí~áåÉëÅçåÇáíáçåëIäÉmb^çìîêÉÇêçáíW EáFéÉåÇ~åíä~Çìê ÉÇìmb^I ìåééñçå ê~íáçåçûáãé íëìêäéêéîéåìéíçééê ä îéãéåíëëçåá~ìñ ê~áëçå ÇÉëéêçÇìáíëÉíéäìëJî~äìÉëÖ å ê ëé~êäéëéä~åéãéåíëéññéåíì ëç~åëäéå~çêéçìmb^éí EááF~ìãçãÉåíÇÉä~Åä íìêéçìmb^jëáéääéáåíéêîáéåíéäìëçéåáåè~åë~éê ëä~ç~íéçûçìîéêíìêéçìmb^j çì äçêë ÇÛìå êéíê~áí é~êíáéä ëûáä áåíéêîáéåí éäìë ÇÉ Üìáí ~åë ~éê ë ä~ Ç~íÉ ÇÛçìîÉêíìêÉ Çì mb^i ìåé Éñçå ê~íáçå ÇÛáãé í ëìê äé êéîéåì Eáä êéëíé íçìíéñçáë ëçìãáë ä~ ÅçåíêáÄìíáçå ëçåá~äé Ö å ê~äáë ÉI ~ì éê ä îéãéåíëçåá~äçéobéí ä~åçåíêáäìíáçå~ìêéãäçìêëéãéåíçéä~çéííéëçåá~äéf ê~áëçåçìö~áååéí ê ~äáë ÇÉéìáëäÛçìîÉêíìêÉÇìéä~åK iéëãçáåëjî~äìéëëìäáéëç~åëäéå~çêéçìmb^åéëçåíáãéìí~ääéëèìéëìêçéëéäìëjî~äìéëê ~äáë ÉëÇ~åë äéãæãéå~çêék fãé íçéëçäáç~êáí ëìêä~ñçêíìåé iéë~åíáçåëç íéåìéëé~êäéëééêëçååéëéüóëáèìéëç~åëäéå~çêéçéäéìêé~íêáãçáåééêáî ëéêçåíåçãéêáëéë Ç~åëäÉìêé~íêáãçáåÉáãéçë~ÄäÉIäÉÅ~ë ÅÜ ~åíi äûáãé íçéëçäáç~êáí ëìêä~ñçêíìåék aêçáíëçéëìååéëëáçåéíçéççå~íáçå iéë~åíáçåë~åèìáëéëé~êîçáéçéëìååéëëáçåçìçéççå~íáçåëéêçåíëçìãáëéë~ìñçêçáíëçéëìååéëëáçåçì ÇÉÇçå~íáçåÉåcê~åÅÉK ÄF^Åíáçåå~áêÉëéÉêëçååÉëãçê~äÉëëçìãáëÉë äûáãé íëìêäéëëçåá í ë aáîáçéåçéë EáFmÉêëçååÉëãçê~äÉëåÛ~ó~åíé~ëä~èì~äáí ÇÉëçÅá í ã êééåcê~ååé iéëçáîáçéåçéëéåå~áëë ëi~ìöãéåí ëçéäû~îçáêñáëå~ä Ö~ä NMBÇìãçåí~åíÇÉëÇáîáÇÉåÇÉëîÉêë ëiëçåí áãéçë ëç~åëäéëåçåçáíáçåëçéçêçáíåçããìåiådéëí ÇáêÉäDáãé íëìêäéëëçåá í ë~ìí~ìñ~åíìéäçéçêçáí ÅçããìåÇÉPPIPPBI~ìÖãÉåí ÇDìåÉÅçåíêáÄìíáçå~ÇÇáíáçååÉääÉÇÉPBIéçìêäÉëÉñÉêÅáÅÉëÅäçë ÅçãéíÉê ÇÉOMMOIëçáíìåí~ìñÉÑÑÉÅíáÑÇÉPQIPPBKråÉÅçåíêáÄìíáçåëçÅá~äÉëìêäÉëÄ å ÑáÅÉëÇÉPIPBëD~ééäáèìÉ~ì ãçåí~åíçéädáãé íëìêäéëëçåá í ëçáãáåì ÇDìå~Ä~ííÉãÉåíèìáåÉéçìêê~é~ëÉñÅ ÇÉêTSPMMMÉìêçëKiÉë ÉåíêÉéêáëÉëê ~äáë~åíìååüáññêéçd~ññ~áêéëáåñ êáéìê TSPMMMMÉìêçëÉíÇçåíäÉÅ~éáí~äëçÅá~äIÉåíá êéãéåí äáä ê I Éëí Ç íéåì éçìê ~ì ãçáåë TRB ÇÉë ééêëçååéë éüóëáèìéë Eçì ÇÉë ëçåá í ë ê éçåç~åí ~ìñ ãæãé ÅçåÇáíáçåëÇÉÅÜáÑÑêÉÇD~ÑÑ~áêÉëÉíÇÉÇ íéåíáçåçéå~éáí~äfëçåíéñçå ê ÉëÇÉä~ÅçåíêáÄìíáçåK id~îçáê ÑáëÅ~ä Éëí áãéìí~ääé ëìê ädáãé í ëìê äéë ëçåá í ë ~ì í~ìñ ÇÉÇêçáíÅçããìåIäDÉñÅ ÇÉåí îéåíìéä åd í~åíåáêéãäçìêë åáêéëíáíì KiÉÅ~ë ÅÜ ~åíiåéí~îçáêñáëå~äéëí~ìöãéåí ÇDìåÅê ÇáíÇDáãé í Ö~ä UMB Çì éê ÅçãéíÉ ÉÑÑÉÅíáîÉãÉåí ~Åèìáíí ~ì í~ìñ éäéáå é~ê ä~ ëçåá í ÇáëíêáÄìíêáÅÉI ädéñåäìëáçåi Éå Åçåë èìéååéi Çì éê ÅçãéíÉ ~Åèìáíí é~ê ädáãéìí~íáçå ÇD~îçáêë ÑáëÅ~ìñ çì ÇÉ Åê Çáíë ÇDáãé íë Éí Çì éê ÅçãéíÉèìáê ëìäíéê~áíçdìåéê ä îéãéåíëìêä~ê ëéêîéëé Åá~äÉÇÉëéäìëJî~äìÉë äçåöíéêãék EááFmÉêëçååÉëãçê~äÉë~ó~åíä~èì~äáí ÇÉëçÅá í ã êééåcê~ååé iéë ééêëçååéë ãçê~äéë Ç íéå~åí ~ì ãçáåë R B Çì Å~éáí~ä ÇÉ ä~ ëçåá í ÇáëíêáÄìíêáÅÉ ëçåí ëìëåééíáääéë ÇÉ Ä å ÑáÅáÉêÇìê ÖáãÉÇÉëëçÅá í ëã êéëéíñáäá~äéëéíéçìêêçåíëûéåéê î~äçáê ÅçåÇáíáçåÇÛÉåÉñÉêÅÉêäÛçéíáçåK ^ÅÉíáíêÉIäÉëÇáîáÇÉåÇÉëîÉêë ëé~êä~ñáäá~äéëçåíéñçå ê ëçûáãé íëìêäéëëçåá í ëåüéòä~ã êékpéìäéìåé èìçíéjé~êíçéñê~áëéíåü~êöéëñáñ É RBéçìêäÉëÉñÉêÅáÅÉëÅäçë ÅçãéíÉêÇìPNÇ ÅÉãÄêÉNVVVÇçáíÆíêÉ ê áåí Öê ÉÇ~åëäÉê ëìäí~íáãéçë~ääéçéä~ëçåá í ã êékiéë~îçáêëñáëå~ìñééìîéåíæíêéáãéìí ëëìêäé ãçåí~åí Çì éê ÅçãéíÉ ÉñáÖáÄäÉ Éå Å~ë ÇÉ ÇáëíêáÄìíáçå é~ê ä~ ã êé Ç~åë ìå Ç ä~á ÇÉ Åáåè ~åë ÇÉë ÇáîáÇÉåÇÉëÇÉë~Ñáäá~äÉK id~îçáêñáëå~äéëíç~åëåéå~ë Ö~ä RMBÇÉëÇáîáÇÉåÇÉëéÉê ìëk mäìëjî~äìéë iéë éäìë çì ãçáåëóî~äìéë Ç Ö~Ö Éë äçêë ÇÉ ä~ ÅÉëëáçå ÇD~Åíáçåë åû~ó~åí é~ë äé Å~ê~Åí êé ÇÉ íáíêéë ÇÉ é~êíáåáé~íáçå é~ê äéë ééêëçååéë ãçê~äéë ëçìãáëéë äûáãé í ëìê äéë ëçåá í ë êéä îéåí Çì ê ÖáãÉ ÇÉ Çêçáí Åçããìå Éí ëçåí ëçìãáëéë ädáãé í ëìê äéë ëçåá í ë ~ì í~ìñ ÇÉ PP NLPB ã~àçê ÇÉ ä~ ÅçåíêáÄìíáçå ~ÇÇáíáçååÉääÉÇÉPBIéçìêäÉëÉñÉêÅáÅÉëÅäçë ÅçãéíÉêÇìNÉêà~åîáÉêOMMOE~êíáÅäÉOPRíÉêw^Çì`dfFIëçáí ìå í~ìñ ÇÉ PQ NLPB éçìê äéë ééêëçååéë ãçê~äéë ê ~äáë~åí ìå ÅÜáÑÑêÉ ÇÛ~ÑÑ~áêÉë Üçêë í~ñéë ~ì Åçìêë ÇÉ äûéñéêåáåéåçååéêå ÇÉãçáåëÇÉTSPMMMM ÉíÇçåíäÉÅ~éáí~äIÉåíá êéãéåíäáä ê IÉëíÇ íéåìçéã~åá êé ÅçåíáåìÉ éçìê TR B ~ì ãçáåë é~ê ÇÉë ééêëçååéë éüóëáèìéë çì é~ê ìåé ëçåá í ê éçåç~åí ~ìñ ãæãéë ÅçåÇáíáçåë ÇÉ äáä ê~íáçå ÇÉ Å~éáí~äI ÇÉ ÅÜáÑÑêÉ ÇÛ~ÑÑ~áêÉë Éí ÇÉ Ç íéåíáçå Çì Å~éáí~äK mçìê äéë ééêëçååéë ãçê~äéëåéêéãéäáëë~åíé~ëäéëåçåçáíáçåëîáë ÉëÅáJÇÉëëìëIìåÉÅçåíêáÄìíáçåëçÅá~äÉÇÉPIPBE~êíáÅäÉOPR íéêw`çì`dfféëíéåçìíêé~ééäáå~ääéxéääééëí~ëëáëéëìêäéãçåí~åíçéäûáãé íëìêäéëëçåá í ëe~î~åí áãéìí~íáçåçéë~îçáêëñáëå~ìñéíåê ÇáíëÇÛáãé íëfiçáãáåì ÉÇÛìå~Ä~ííÉãÉåíÇÉTSPMMM é~êé êáççéçé NOãçáëIëçáíìåí~ìñÇÛÉåîáêçåPRIQPB~ìJÇÉä ÇÉäÛ~Ä~ííÉãÉåíÇÉTSPMMM K NQ

15 `ÉéÉåÇ~åíIÅçåÑçêã ãéåí~ìñçáëéçëáíáçåëçéäû~êíáåäéonvjfk~fíéêçì`dfiäéëö~áåëçìééêíéëåéíëê ~äáë ë äûçåå~ëáçå ÇÉ ä~ ÅÉëëáçå ÇÉ íáíêéë èìá ê éçåçéåí ä~ Ç Ñáåáíáçå ÇÉ íáíêéë ÇÉ é~êíáåáé~íáçå ~ì ëéåë Åçãéí~ÄäÉÉíÑáëÅ~äÉíèìáçåí í Ç íéåìëçééìáë~ìãçáåëçéìñ~åëêéä îéåíçìê ÖáãÉÇÉëéäìëJî~äìÉëçì ãçáåëjî~äìéë äçåöíéêãék iéë éäìëjî~äìéë ê ~äáë Éë ëçåí ~äçêë áãéçë Éë ~ì í~ìñ ê Çìáí ÇÉ NVBI ~ìöãéåí ÇÉ ä~ ÅçåíêáÄìíáçå ~ÇÇáíáçååÉääÉÇÉPBIëçáíìåí~ìñÖäçÄ~äÇÛÉåîáêçåNVIRTBéçìêäÉëéÉêëçååÉëãçê~äÉëê ~äáë~åíìååüáññêé ÇÛ~ÑÑ~áêÉëÜçêëí~ñÉë~ìÅçìêëÇÉäÛÉñÉêÅáÅÉÅçåÅÉêå ÇÉãçáåëÇÉTSPMMMM ÉíÇçåíäÉÅ~éáí~äIÉåíá êéãéåí äáä ê IÉëíÇ íéåìçéã~åá êéåçåíáåìéééåç~åííçìíéä~çìê ÉÇÉäÛÉñÉêÅáÅÉÅçåÅÉêå éçìêtrb~ìãçáåë é~êçéëééêëçååéëéüóëáèìéëçìé~êìåéëçåá í ê éçåç~åí~ìñãæãéëåçåçáíáçåëçéäáä ê~íáçåçéå~éáí~äi ÇÉ ÅÜáÑÑêÉ ÇÛ~ÑÑ~áêÉë Éí ÇÉ Ç íéåíáçå Çì Å~éáí~äK mçìê äéë ééêëçååéë ãçê~äéë åé êéãéäáëë~åí é~ë ÅÉë ÅçåÇáíáçåëI ä~ ÅçåíêáÄìíáçå ëçåá~äé ÇÉ PIP B Éëí Éå çìíêé ~ééäáå~ääé X ÉääÉ Éëí ~ëëáëé ëìê äé ãçåí~åí ÇÉ äûáãé í ëìê äéë ëçåá í ë E~î~åí áãéìí~íáçå ÇÉë ~îçáêë ÑáëÅ~ìñ Éí Åê Çáíë ÇÛáãé íëfi Çáãáåì É ÇÛìå ~Ä~ííÉãÉåíÇÉTSPMMM Iëçáíìåí~ìñÇÛÉåîáêçåOMIOMB~ìJÇÉä ÇÉäÛ~Ä~ííÉãÉåíÇÉTSPMMM IäÛáãéçëáíáçå ~ìí~ìñê ÇìáíåÛ í~åíç ÑáåáíáîÉèìÛ ÅçåÇáíáçåÇÉë~íáëÑ~áêÉ äûçääáö~íáçåçéççí~íáçåçéä~ê ëéêîéëé Åá~äÉ ÇÉëéäìëJî~äìÉë äçåöíéêãékiéëãçáåëjî~äìéë äçåöíéêãéééìîéåíæíêéáãéìí ÉëëìêäÉëéäìëJî~äìÉë äçåöíéêãéçéäûéñéêåáåéçìçéëçáñéñéêåáåéëëìáî~åíëk OKQKSKOJ^Åíáçåå~áêÉëåçåJê ëáçéåíëñáëå~ìñçécê~ååé aáîáçéåçéë pçìëê ëéêîéçéëåçåîéåíáçåëñáëå~äéëáåíéêå~íáçå~äéë~ééäáå~ääéëéíçìê ÖáãÉÇÉëÇáîáÇÉåÇÉëÇáëíêáÄì ë ìåéëçåá í ã êéçéä~`çããìå~ìí Éìêçé ÉååÉIäÉëêÉîÉåìëÇáëíêáÄì ëé~êìåéëçåá í Ñê~å ~áëé ÇÉë Ä å ÑáÅá~áêÉëÇçåíäÉÇçãáÅáäÉÑáëÅ~äçìäÉëá ÖÉÑáëÅ~äÉëíëáíì ÜçêëÇÉcê~åÅÉÑçåíäÛçÄàÉíÇÛìåÉêÉíÉåìÉ ä~ ëçìêåéçéorbk mäìëjî~äìéë iéë éäìëjî~äìéë ê ~äáë Éë äûçåå~ëáçåçéä~åéëëáçåçéäéìêë~åíáçåëé~êçéëééêëçååéëèìáåéëçåíé~ë ÑáëÅ~äÉãÉåíÇçãáÅáäá ÉëÉåcê~åÅÉ~ìëÉåëÇÉäÛ~êíáÅäÉQ_Çì`dfçìÇçåíäÉëá ÖÉëçÅá~äÉëíëáíì ÜçêëÇÉ cê~ååéeë~åë~îçáêçû í~ääáëëéãéåíëí~ääéçìçéä~ëéñáñééåcê~ååé äû~åíáñçìèìéäëéê~áéåíáåëåêáíéëäéë ~ÅíáçåëFÉíèìáåÛçåí ~ìåìåãçãéåíç íéåìiçáêéåíéãéåíçìáåçáêéåíéãéåíiëéìäéëçì~îéåçéëãéãäêéë ÇÉäÉìêÑ~ãáääÉIéäìëÇÉORBÇÉëÇêçáíëÇ~åëäÉëÄ å ÑáÅÉëëçÅá~ìñÇÉä~ëçÅá í ìåãçãéåíèìéäåçåèìé ~ìåçìêëçéëåáåè~åå Éëèìáéê Å ÇÉåíä~ÅÉëëáçåIåÉëçåíé~ëëçìãáëÉë äûáãé íéåcê~ååée~êíáåäéoqq Äáë`Çì`dfFKiÉëéäìëJî~äìÉëê ~äáë Éë äûçåå~ëáçåçéä~åéëëáçåçûìåéé~êíáåáé~íáçåéñå Ç~åíçì~ó~åí ÉñÅ Ç äéëéìáäçéorb~ìåçìêëçéä~é êáççéëìëîáë ÉIëçåíëçìãáëÉë äûáãé í~ìí~ìñçénsbiëçìë ê ëéêîéçéëçáëéçëáíáçåëçéëåçåîéåíáçåëñáëå~äéë~ééäáå~ääéëk fãé íçéëçäáç~êáí ëìêä~ñçêíìåé bå éêáååáééi äûáãé í ÇÉ ëçäáç~êáí ëìê ä~ ÑçêíìåÉ åé ëû~ééäáèìé é~ë ~ìñ ééêëçååéë éüóëáèìéë ÇçãáÅáäá Éë ÜçêëÇÉcê~åÅÉI~ìëÉåëÇÉäÛ~êíáÅäÉQJ_Çì`dfIèìáéçëë ÇÉåíÇáêÉÅíÉãÉåíçìáåÇáêÉÅíÉãÉåíIãçáåëÇÉNMB ÇìÅ~éáí~äÇÉä~pçÅá í K aêçáíëçéëìååéëëáçåéíçéççå~íáçå i~cê~ååéëçìãéí~ìñçêçáíëçéëìååéëëáçåéíçéççå~íáçåäéëíáíêéëçéëëçåá í ëñê~å ~áëéë~åèìáëé~êîçáé ÇÉëìÅÅÉëëáçåçìÇÉÇçå~íáçåé~êìååçåJê ëáçéåíñê~å ~áëki~cê~ååé~åçååäì~îéåìååéêí~áååçãäêéçé é~óëçéëåçåîéåíáçåëçéëíáå Éë îáíéêäéëççìääéëáãéçëáíáçåëéåã~íá êéçéëìååéëëáçåéíçéççå~íáçåi ~ìñíéêãéëçéëèìéääéëäéëê ëáçéåíëçéëé~óë~ó~åíåçååäìçéíéääéëåçåîéåíáçåëééìîéåíiëçìëê ëéêîéçé êéãéäáêåéêí~áåéëåçåçáíáçåëiæíêééñçå ê ëçéçêçáíëçéëìååéëëáçåéíçéççå~íáçåéåcê~ååéçìçäíéåáêìå Åê ÇáíÇÛáãé íç~åëäéìêé~óëçéê ëáçéååék fä ~éé~êíáéåçê~ ~ìñ ~Åíáçåå~áêÉë ÅçåÅÉêå ë ÇÉ ëé ê~ééêçåüéê ÇÉ äéìê ÅçåëÉáä ÑáëÅ~ä Ü~ÄáíìÉä ~Ñáå ÇÉ Ç íéêãáåéê ëá ÇÉ íéääéë Çáëéçëáíáçåë ÅçåîÉåíáçååÉääÉë ëçåí ëìëåééíáääéë ÇÉ ëû~ééäáèìéê äéìê Å~ë é~êíáåìäáéêk ^ìíêéë~åíáçåå~áêéë iéë~åíáçåå~áêéëëçìãáë ìåê ÖáãÉÇÛáãéçëáíáçå~ìíêÉèìÉÅÉìñîáë ëåájçéëëìëiçéîêçåíëûáåñçêãéêçì ê ÖáãÉÑáëÅ~äëÛ~ééäáèì~åí äéìêå~ëé~êíáåìäáéêk OKRKj^o`ebabpfkpqorjbkqpcfk^k`fbop ^ÅçãéíÉêÇìNQ~çºíOMMPIäÉë~ÅíáçåëqÉÅÜåçcáêëí ëéêçåíå ÖçÅá ÉëëìêäÉj~êÅÜ iáäêéié~êbrolmb cfk^k`bbqfkarpqofb íê~îéêëëçåç é~êíéãéåíbrolmbcfk^k`bbqfkarpqofbpb`rofqfbpk OKSKqof_rk^ru`ljmbqbkqpbk`^pabifqfdb iéëíêáäìå~ìñåçãé íéåíëéåå~ëçéäáíáöéëëçåíåéìñçìëá ÖÉëçÅá~ääçêëèìÉä~ëçÅá í ÉëíÇ ÑÉåÇÉêÉëëÉIÉí ëçåí Ç ëáöå ë Éå ÑçåÅíáçå ÇÉ ä~ å~íìêé ÇÉë äáíáöéëi ë~ìñ Çáëéçëáíáçå Åçåíê~áêÉ Çì åçìîé~ì ÅçÇÉ ÇÉ éêçå ÇìêÉÅáîáäÉK NR

16 `e^mfqobp obkpbfdkbjbkqpab`^o^`qbobdbkbo^i `lk`bok^kqiûbjbqqbrobqib`^mfq^i PKNKobkpbfdkbjbkqpab`^o^`qbobdbkbo^i`lk`bok^kqqb`eklcfopq PKNKMKa åçãáå~íáçåéíëá ÖÉëçÅá~ä qéåüåçcáêëí pk^k QUI~îÉåìÉÇÉëqÉãéäáÉêëm~êÅÇÉk~éçääçå NPQMM^ìÄ~ÖåÉJcê~åÅÉ q ä q ä `ççé^mbwppo_c~äêáå~íáçåçdáåëíêìãéåí~íáçåëåáéåíáñáèìééííéåüåáèìé `ççéfpfkwcommnmmmsqov PKNKNKcçêãÉàìêáÇáèìÉ i~ëçåá í qéåüåçcáêëí ~ í Åçåëíáíì Éëçìëä~ÑçêãÉÇÉëçÅá í ~åçåóãééå~çºínvvmkbääééëíëçìãáëé ~ìçêçáíñê~å ~áëëìêäéëëçåá í ëåçããéêåá~äéëk PKNKOKa~íÉÇÉÅçåëíáíìíáçåÉíÇÛÉñéáê~íáçåJaìê É i~ Çìê É ÇÉ ä~ pçåá í Éëí Ñáñ É èì~íêéjîáåöí ÇáñJåÉìÑ EVVF ~åå Éë ÅçãéíÉê ÇÉ ä~ Ç~íÉ ÇÉ ëçå áãã~íêáåìä~íáçå ~ì oéöáëíêé Çì `çããéêåé Éí ÇÉë pçåá í ëi ëçáí àìëèìd~ì N ~çºí OMUVI ë~ìñ Çáëëçäìíáçå ~åíáåáé ÉçìéêçêçÖ~íáçåÇ ÅáÇ Éé~êäD~ëëÉãÄä ÉÖ å ê~äééñíê~çêçáå~áêéçéë~åíáçåå~áêéëk PKNKPKlÄàÉíëçÅá~äE~êíáÅäÉPÇÉëëí~íìíëF i~ëçåá í ~éçìêçäàéíiéåcê~ååééíç~åëíçìëé~óëw i~ ÅçåÅÉéíáçåI äé Ç îéäçéééãéåíi ä~ Ñ~ÄêáÅ~íáçåI äûáåçìëíêá~äáë~íáçåi ä~ ÅçããÉêÅá~äáë~íáçå ÇÉ éêççìáíë áëëìëçéíéåüåçäçöáéëçééçáåíéêéäéî~åíçéëççã~áåéëw J ÇÉ äû~åçìëíáèìé Éí ÇÉ ä~ ã Å~åáèìÉ îáäê~íçáêéi ä~ ÅçããìåáÅ~íáçå EÉí é~êíáåìäá êéãéåí ÇÉë éêççìáíë ÇÉëíáå ë ~ëëìêéêìååçåíê äé~åíáñéí~ç~éí~íáñçìäêìáíéíçéëîáäê~íáçåëfi JÇìÖ åáéäáçjã ÇáÅ~äI JÇìä~ëÉêÉíÇÉäÛçéíáèìÉI JÇÉëëóëí ãéëçéãéëìêéëiçéäûáåñçêã~íáèìéiçéäû äéåíêçåáèìék iû ä~äçê~íáçåçéíéåüåçäçöáéëåçìîéääéëç~åëäéëãæãéëççã~áåéëk i~ Åê ~íáçåi äû~åèìáëáíáçåi ä~ îéåíéi äûéñéäçáí~íáçå ÇÉ ÄêÉîÉíëI ÉñíÉåëáçåë ÇÉ ÄêÉîÉíëI äáåéååéëi ëçìëj äáåéååéëiäá ë ÅÉëçé ê~íáçåëk bääéééìíê ~äáëéêíçìíéëäéëçé ê~íáçåëèìáëçåíåçãé~íáääéë~îéååéíçäàéíiëûóê~ééçêíéåíéíåçåíêáäìéåí ë~ê ~äáë~íáçåk PKNKQKoÉÖáëíêÉÇì`çããÉêÅÉ oéöáëíêéçì`çããéêåééíçéëpçåá í ëçéj~êëéáääé_ptvmvvqqpevm_mnrtqf PKNKRKbñÉêÅáÅÉëçÅá~ä iûéñéêåáåéëçåá~äåç ååáçé~îéåäû~åå ÉÅáîáäÉK fäç ÄìíÉäÉN Éê à~åîáéêéíëéíéêãáåéäépnç ÅÉãÄêÉK PKNKSK`ä~ìëÉëëí~íìí~áêÉëÇÉä~ëçÅá í cçêãéçéë~åíáçåëe~êíáåäénnçéëëí~íìíëf iéë ~Åíáçåë ëçåí çääáö~íçáêéãéåí åçãáå~íáîéëk bääéë ÇçååÉåí äáéì ìåéáåëåêáéíáçåéååçãéíéç~åëäéë ÅçåÇáíáçåëÉíëÉäçåäÉëãçÇ~äáí ëéê îìéëé~êäéëçáëéçëáíáçåëä Öáëä~íáîÉëÉíê ÖäÉãÉåí~áêÉëÉåîáÖìÉìêKi~ ëçåá í ÉëíÉåÇêçáíÇÉÇÉã~åÇÉêI íçìíãçãéåíiåçåíêéê ãìå ê~íáçå ë~åü~êöéi äûçêö~åáëãéçéä~ ÅçãéÉåë~íáçåÇÉëíáíêÉëIäÛáÇÉåíáí ÇÉëÇ íéåíéìêëçéëíáíêéëåçåñ ê~åíáãã Çá~íÉãÉåíçì íéêãéäéçêçáí ÇÉîçíÉÇ~åëëÉëéêçéêÉë~ëëÉãÄä ÉëÇÛ~Åíáçåå~áêÉëK ^ëëéãää ÉëÖ å ê~äéëe~êíáåäéëpn PPÇÉëëí~íìíëF ^ëëéãää Éd å ê~äélêçáå~áêé iû^ëëéãää Éd å ê~äélêçáå~áêééêéåçíçìíéëç ÅáëáçåëÉñÅ Ç~åíäÉëéçìîçáêëÇì`çåëÉáäÇÛ~Çãáåáëíê~íáçåÉí èìáåûçåíé~ëéçìêçäàéíçéãççáñáéêäéëëí~íìíëkiû^ëëéãää Éd å ê~äélêçáå~áêééëíê ìåáé~ìãçáåëìåé ÑçáëäÛ~åIÇ~åëäÉëëáñãçáëÇÉä~Åä íìêéçéäûéñéêåáåéëçåá~äiéçìêëí~íìéêëìêäéëåçãéíéëéí îéåíìéääéãéåí äéëåçãéíéëåçåëçäáç ëçéåéíéñéêåáåéiëçìëê ëéêîéçééêçäçåö~íáçåçéåéç ä~áé~êç ÅáëáçåÇÉàìëíáÅÉK NS

17 bääéåéç äáä êéî~ä~ääéãéåíiëìêéêéãá êéåçåîçå~íáçåièìéëáäéë~åíáçåå~áêéëéê ëéåíëçìêééê ëéåí ëiçì îçí~åíé~êåçêêéëéçåç~ååéiéçëë ÇÉåí~ìãçáåëäÉèì~êíÇÉë~Åíáçåë~ó~åíäÉÇêçáíÇÉîçíÉK^ìÅìåèìçêìã åûéëíêéèìáëëìêçéìñá ãéåçåîçå~íáçåk bääéëí~íìé ä~ã~àçêáí ÇÉëîçáñÇçåíÇáëéçëÉåíäÉë~Åíáçåå~áêÉëéê ëéåíëçìêééê ëéåí ëiçìîçí~åíé~ê ÅçêêÉëéçåÇ~åÅÉK ^ëëéãää Éd å ê~äébñíê~çêçáå~áêé iû^ëëéãää É d å ê~äé bñíê~çêçáå~áêé ééìí ãççáñáéê äéë ëí~íìíë Ç~åë íçìíéë äéìêë Çáëéçëáíáçåë Éí Ç ÅáÇÉê åçí~ããéåí ä~ íê~åëñçêã~íáçå ÇÉ ä~ ëçåá í Éå ëçåá í ÇÛìåÉ ~ìíêé ÑçêãÉI ÅáîáäÉ çì ÅçããÉêÅá~äÉK bääé åé ééìí íçìíéñçáë ~ìöãéåíéê äéë ÉåÖ~ÖÉãÉåíëÇÉë~Åíáçåå~áêÉëIëçìëê ëéêîéçéëçé ê~íáçåëê ëìäí~åíçûìå êéöêçìééãéåíçû~åíáçåëê Öìäá êéãéåíéññéåíì K iû^ëëéãää É d å ê~äé bñíê~çêçáå~áêé åé ééìí Ç äáä êéê î~ä~ääéãéåí èìé ëá äéë ~Åíáçåå~áêÉë éê ëéåíë çì êééê ëéåí ëiçìîçí~åíé~êåçêêéëéçåç~ååéiéçëë ÇÉåí~ìãçáåëIëìêéêÉãá êéåçåîçå~íáçåiäéíáéêëéíiëìê ÇÉìñá ãé ÅçåîçÅ~íáçåI äé èì~êí ÇÉë ~Åíáçåë ~ó~åí äé Çêçáí ÇÉ îçíék ^ Ç Ñ~ìí ÇÉ ÅÉ ÇÉêåáÉê èìçêìãi ä~ ÇÉìñá ãé~ëëéãää ÉéÉìíÆíêÉéêçêçÖ É ìåéç~íééçëí êáéìêéçéçéìñãçáë~ìéäìëí~êç ÅÉääÉ ä~èìéääé ÉääÉ~î~áí í Åçåîçèì ÉK iû^ëëéãää É d å ê~äé bñíê~çêçáå~áêé ëí~íìé ä~ ã~àçêáí ÇÉë ÇÉìñ íáéêë ÇÉë îçáñ Ççåí ÇáëéçëÉåí äéë ~Åíáçåå~áêÉëéê ëéåíëçìêééê ëéåí ëiçìîçí~åíé~êåçêêéëéçåç~ååéië~ìñç êçö~íáçåä Ö~äÉK a~åë äéë ^ëëéãää Éë d å ê~äéë bñíê~çêçáå~áêéë ÑçêãÉ ÅçåëíáíìíáîÉI ÅÛÉëíJ JÇáêÉ ÅÉääÉë ~éééä Éë Ç äáä êéêëìêäû~ééêçä~íáçåçûìå~ééçêíéåå~íìêéçìäûçåíêçáçûìå~î~åí~öéé~êíáåìäáéêiäû~ééçêíéìêçìäé Ä å ÑáÅá~áêÉåÛ~îçáñÇ äáä ê~íáîéåáéçìêäìájãæãéiåáåçããéã~åç~í~áêék ^ëëéãää Éd å ê~äépé Åá~äÉ pûáä ÉñáëíÉ éäìëáéìêë Å~í ÖçêáÉë ÇÛ~ÅíáçåëI ~ìåìåé ãççáñáå~íáçå åé ééìí ÆíêÉ Ñ~áíÉ ~ìñ Çêçáíë ÇÉë ~Åíáçåë ÇÛìåÉÇÉÅÉëÅ~í ÖçêáÉëIë~åëîçíÉÅçåÑçêãÉÇÛìåÉ^ëëÉãÄä Éd å ê~äébñíê~çêçáå~áêéçìîéêíé íçìëäéë ~Åíáçåå~áêÉë ÉíI Éå çìíêéi ë~åë îçíé Ö~äÉãÉåí ÅçåÑçêãÉ ÇÛìåÉ ^ëëéãää É pé Åá~äÉ çìîéêíé ~ìñ ëéìäë éêçéêá í~áêéëçéë~åíáçåëçéä~å~í ÖçêáÉáåí êéëë ÉK iéë ^ëëéãää Éë pé Åá~äÉë åé ééìîéåí Ç äáä êéê î~ä~ääéãéåí èìé ëá äéë ~Åíáçåå~áêÉë éê ëéåíë çì êééê ëéåí ë éçëë ÇÉåí ~ì ãçáåëi ëìê éêéãá êé ÅçåîçÅ~íáçåI ä~ ãçáíá ÉíI ëìê ÇÉìñá ãé ÅçåîçÅ~íáçåI äé èì~êíçéë~åíáçåëçéä~å~í ÖçêáÉÅçåÅÉêå ÉK mçìê äé êéëíéi ÉääÉë ëçåí Åçåîçèì Éë Éí Ç äáä êéåí Ç~åë äéë ãæãéë ÅçåÇáíáçåë èìé äéë ^ëëéãää Éë d å ê~äéëbñíê~çêçáå~áêéëk nìçêìãjsçíée~êíáåäépmçéëëí~íìíëf NJiÉèìçêìãÉëíÅ~äÅìä ëìêäûéåëéãääéçéë~åíáçåëåçãéçë~åíäéå~éáí~äëçåá~äië~ìñç~åëäéë~ëëéãää Éë ëé Åá~äÉëçªáäÉëíÅ~äÅìä ëìêäûéåëéãääéçéë~åíáçåëçéä~å~í ÖçêáÉáåí êéëë ÉIäÉíçìíÇ ÇìÅíáçåÑ~áíÉÇÉë ~Åíáçåëéêáî ÉëÇìÇêçáíÇÉîçíÉÉåîÉêíìÇÉëÇáëéçëáíáçåëÇÉä~äçáK båå~ëçéîçíéé~êåçêêéëéçåç~ååéiáäåéëéê~íéåìåçãéíéiéçìêäéå~äåìäçìèìçêìãièìéçéëñçêãìä~áêéë ǺãÉåíÅçãéä í ëéíêé ìëé~êä~ëçåá í íêçáëàçìêë~ìãçáåë~î~åíä~ç~íéçéäû~ëëéãää ÉK OJiÉÇêçáíÇÉîçíÉ~íí~ÅÜ ~ìñ~åíáçåëçéå~éáí~äçìçéàçìáëë~ååééëíéêçéçêíáçååéä ä~èìçíáí ÇìÅ~éáí~ä èìûéääéëêééê ëéåíéåík`ü~èìé~åíáçåççååéçêçáí ìåéîçáñk PJiÉîçíÉëÛÉñéêáãÉ ã~áåäéî ÉIçìé~ê~ééÉäåçãáå~äIçì~ìëÅêìíáåëÉÅêÉíIëÉäçåÅÉèìÛÉåÇ ÅáÇÉäÉ ÄìêÉ~ìÇÉäÛ~ëëÉãÄä ÉÇÉë~Åíáçåå~áêÉëKiÉë~Åíáçåå~áêÉëéÉìîÉåí~ìëëáîçíÉêé~êÅçêêÉëéçåÇ~åÅÉKbåÅ~ë ÇÉîçíÉé~êÅçêêÉëéçåÇ~åÅÉIáäåÛÉëííÉåìÅçãéíÉIéçìêäÉÅ~äÅìäÇìèìçêìãIèìÉÇÉëÑçêãìä~áêÉëêÉ ìëé~ê ä~ëçåá í ~î~åíä~ê ìåáçåçéäû~ëëéãää ÉÇ~åëäÉëÅçåÇáíáçåëÉíÇ ä~áëñáñ ëé~êä~äçák QJiÉÇêçáíÇÉîçíÉÉëíÉñÉêÅ é~êäééêçéêá í~áêéçéëíáíêéëêéãáëéåö~öéki~ëçåá í ãéííêáåéåéééìí î~ä~ääéãéåí îçíéê ~îéå ÇÉë ~Åíáçåë é~ê ÉääÉ ëçìëåêáíéë çì ~ÅèìáëÉë çì éêáëéë Éå Ö~ÖÉK fä åûéëí é~ë íéåì ÅçãéíÉÇÉÅÉë~ÅíáçåëéçìêäÉÅ~äÅìäÇìèìçêìãK cáñ~íáçåi~ññéåí~íáçåéíê é~êíáíáçåçìê ëìäí~íe~êíáåäéptçéëëí~íìíëf ié ÅçãéíÉ ÇÉ ê ëìäí~í èìá ê Å~éáíìäÉ äéë éêççìáíë Éí ÅÜ~êÖÉë ÇÉ ädéñéêåáåé Ñ~áí ~éé~ê~ íêé é~ê ÇáÑÑ êéååéi ~éê ëç ÇìÅíáçåÇÉë~ãçêíáëëÉãÉåíëÉíÇÉëéêçîáëáçåëIäÉÄ å ÑáÅÉÇÉäDÉñÉêÅáÅÉK pìê äé Ä å ÑáÅÉ ÇÉ ÅÜ~èìÉ ÉñÉêÅáÅÉ Çáãáåì I äé Å~ë ÅÜ ~åíi ÇÉë ééêíéë ~åí êáéìêéëi ëçåí íçìí ÇÛ~ÄçêÇ éê äéî ÉëäÉëëçããÉë éçêíéêéåê ëéêîééå~ééäáå~íáçåçéä~äçák^áåëáiáäéëíéê äéî ÅáåèéçìêÅÉåíéçìê ÅçåëíáíìÉêäÉÑçåÇëÇÉê ëéêîéä Ö~äÉXÅÉéê ä îéãéåíåéëëéçdæíêéçääáö~íçáêéäçêëèìéäéçáíñçåçë~ííéáåíäé Çáñá ãéçìå~éáí~äëçåá~äxáäêééêéåçëçååçìêëäçêëèìééçìêìåéå~ìëéèìéäåçåèìéiä~ê ëéêîéä Ö~äÉÉëí ÇÉëÅÉåÇìÉ~ìJÇÉëëçìëÇÉÅÉííÉÑê~ÅíáçåK iéä å ÑáÅÉÇáëíêáÄì~ÄäÉÉëíÅçåëíáíì é~êäéä å ÑáÅÉÇÉäDÉñÉêÅáÅÉÇáãáåì ÇÉëéÉêíÉë~åí êáéìêéëéíçéë ëçããéë éçêíéêéåê ëéêîééå~ééäáå~íáçåçéä~äçáéíçéëëí~íìíëiéí~ìöãéåí ÇìêÉéçêíÄ å ÑáÅá~áêÉK NT

18 pìêåéä å ÑáÅÉIäD^ëëÉãÄä Éd å ê~äééê ä îéiéåëìáíéiäéëëçããéëèìdéääéàìöé éêçéçëçd~ññéåíéê ä~ Ççí~íáçåÇÉíçìëÑçåÇëÇÉê ëéêîéëñ~åìäí~íáîéëiçêçáå~áêéëçìéñíê~çêçáå~áêéëiçìçéêééçêíéê åçìîé~ìk iéë ~Åíáçåå~áêÉë çåí ìå Çêçáí éêçéçêíáçååéä ~ì åçãäêé ÇÛ~Åíáçåë äéìê ~éé~êíéå~åí ëìê ÅÉ Ä å ÑáÅÉX äû^ëëéãää ÉÇ íéêãáåéç~åëäéêéëééåíçéä~äçáiä~é~êí~ííêáäì É~ìñ~Åíáçåå~áêÉëëçìëÑçêãÉÇÉÇáîáÇÉåÇÉK `ÉéÉåÇ~åíI Üçêë äé Å~ë ÇÉ ê ÇìÅíáçå Çì Å~éáí~äI ~ìåìåé ÇáëíêáÄìíáçå åé ééìí ÆíêÉ Ñ~áíÉ ~ìñ ~Åíáçåå~áêÉë äçêëèìéäéëå~éáí~ìñéêçéêéëëçåíçìçéîáéåçê~áéåí ä~ëìáíéçéåéääéjåáiáåñ êáéìêë~ìãçåí~åíçìå~éáí~ä ~ìöãéåí ÇÉëê ëéêîéëèìéä~äçáçìäéëëí~íìíëåéééêãéííéåíé~ëçéçáëíêáäìéêk id^ëëéãää Éd å ê~äéééìíç ÅáÇÉêä~ãáëÉÉåÇáëíêáÄìíáçåÇÉëçããÉëéê äéî ÉëëìêäÉëê ëéêîéëççåíéääé ~ä~çáëéçëáíáçåiëçáíéçìêñçìêåáêçìåçãéä íéêìåçáîáçéåçéiëçáí íáíêéçéçáëíêáäìíáçåéñåééíáçååéääéxéå ÅÉ Å~ëI ä~ Ç Åáëáçå áåçáèìé ÉñéêÉëë ãéåí äéë éçëíéëçéê ëéêîéëìêäéëèìéäëäéëéê ä îéãéåíë ëçåí ÉÑÑÉÅíì ëkqçìíéñçáëiäéëçáîáçéåçéëëçåíéê äéî ëé~êéêáçêáí ëìêäéä å ÑáÅÉÇáëíêáÄì~ÄäÉÇÉäDÉñÉêÅáÅÉK iéëééêíéëiëdáäéåéñáëíéiëçåí~éê ëäd~ééêçä~íáçåçéëåçãéíéëé~êäd^ëëéãää Éd å ê~äéiáåëåêáíéë ìå ÅçãéíÉëé Åá~äéçìêÆíêÉáãéìí ÉëëìêäÉëÄ å ÑáÅÉëÇÉëÉñÉêÅáÅÉëìäí êáéìêëàìëèìd ÉñíáåÅíáçåK aêçáíçéåçããìåáå~íáçåçéë~åíáçåå~áêéëe~êíáåäépqçéëëí~íìíëf qçìí~åíáçåå~áêé~äéçêçáíçûçäíéåáêiç~åëäéëåçåçáíáçåëéí~ìñ éçèìéëñáñ Éëé~êä~äçáIÅçããìåáÅ~íáçå ÇÉëÇçÅìãÉåíëå ÅÉëë~áêÉëéçìêäìáéÉêãÉííêÉÇÉëÉéêçåçåÅÉêÉåÅçåå~áëë~åÅÉÇÉÅ~ìëÉÉíÇÉéçêíÉêìå àìöéãéåíëìêä~öéëíáçåéíäéåçåíê äéçéä~ëçåá í Ki~å~íìêÉÇÉÅÉëÇçÅìãÉåíëÉíäÉëÅçåÇáíáçåëÇÉäÉìê ÉåîçáçìãáëÉ ÇáëéçëáíáçåëçåíÇ íéêãáå Éëé~êä~äçáÉíäÉëê ÖäÉãÉåíëK cê~ååüáëëéãéåíçéëéìáäë k ~åík ^ìíêéëåä~ìëéëé~êíáåìäá êéë k ~åík i~ççåìãéåí~íáçåàìêáçáèìéééìíæíêéåçåëìäí É~ìëá ÖÉëçÅá~äÇÉqÉÅÜåçcáêëí PKOKobkpbfdkbjbkqpab`^o^`qbobdbkbo^i`lk`bok^kqib`^mfq^i PKOKNKjçåí~åíÇìÅ~éáí~äëçìëÅêáí iéå~éáí~äëçåá~äëû ä îéi~î~åíáåëåêáéíáçåi OPMMMMÉìêçëIÇáîáë ÉåOPMMMM~ÅíáçåëÇÉNÉìêçÇÉåçãáå~ä Éåíá êéãéåíäáä ê ÉëK PKOKOKbãéêìåíçÄäáÖ~í~áêÉ k ~åík PKPKobkpbfdkbjbkqpproib`^mfq^i PKPKNK`~éáí~ä~ìíçêáë ÉíÅ~éáí~äéçíÉåíáÉä k ~åík PKQKobm^oqfqflkar`^mfq^ipl`f^ibqabpaolfqpabslqb PKQKNKoÉåëÉáÖåÉãÉåíëÅçåÅÉêå~åíäÉë~Åíáçåå~áêÉë kçãäêéíçí~äçéëçêçáíëçéîçíéwopmmmm ^Åíáçåå~áêÉëÇ íéå~åíéäìëçérbçìå~éáí~äéíçéëçêçáíëçéîçíéw jçåëáéìê`üêáëíá~å`^ojbeupimtbf j~ç~ãé^ååém~íêáåá~^iilk`ibensimtbf ^ä~åçåå~áëë~ååéçéä~ëçåá í I~ìÅìå~Åíáçåå~áêÉ~ìíêÉåÉÇ íáéåíçáêéåíéãéåíçìáåçáêéåíéãéåíiëéìäçì ÇÉÅçåÅÉêíIéäìëÇÉRBÇìÅ~éáí~äÉíÇÉëÇêçáíëÇÉîçíÉ kçãäêéçû~åíáçåå~áêéëíçí~äwteëçìêåéqéåüåçcáêëí F fäåûéñáëíéé~ëçéíáíêéëåçåjêééê ëéåí~íáñëçìå~éáí~äk fäåûó~é~ëçû~ìíçåçåíê äék NU

19 bå Å~ë ÇÉ ê ~äáë~íáçå NMMB ÇÉ ä~ ÅÉëëáçåI äéë åçãäêéë ÇÛ~Åíáçåë Éí Çêçáíë ÇÉ îçíé Ç íéåìë~î~åíéí~éê ëäûáåëåêáéíáçåëéê~áéåíäéëëìáî~åíëw ^î~åíáåëåêáéíáçå ^éê ëáåëåêáéíáçå kçãäêé ÇD~Åíáçåë B aêçáíëçé îçíé B kçãäêé ÇD~Åíáçåë B aêçáíëçé îçíé B `Üêáëíá~å`^ojb NVNMSN UPIMT NVNMSN UPIMT NSUMSN TPIMT NSUMSN TPIMT ^ååém~íêáåá~^iilk`ib PSVTM NSIMT PSVTM NSIMT PSVTM NSIMT PSVTM NSIMT m~íêáåâ_^o_^ql NUMU MITV NUMU MITV NUMU MITV NUMU MITV m~ëå~äé_^o_^ql TN MIMP TN MIMP TN MIMP TN MIMP cê~å çáëmboofk TN MIMP TN MIMP TN MIMP TN MIMP gé~åji~ìêéåímbr_b NU MIMN NU MIMN NU MIMN NU MIMN ^êå~ìç`e^qfiilk N åkëk N åkëk N åkëk N åkëk mìääáå M M M M OPMMM NMIMM OPMMM NMIMM qçí~ä OPMMMM NMM OPMMMM NMM OPMMMM NMM OPMMMM NMM iéëçêö~åéëçû~çãáåáëíê~íáçåçéä~ëçåá í IÅçãéçë ëçéjçåëáéìê`^ojbij~çéãçáëéääé^iilk`ibéí jçåëáéìêmbr_biç íáéååéåíooumqv~åíáçåë~î~åíáåëåêáéíáçåiëçáívviombçéë~åíáçåëéíçêçáíëçéîçíék PKRK^mm^oqbk^k`babiÛbjbqqbro^rkdolrmb i~ëçåá í qéåüåçcáêëí åû~éé~êíáéåí ~ìåìåöêçìéék PKSafsfabkabp ^ìåìåçáîáçéåçéåû~ í îéêë ~ìñíáíêéëçéëíêçáëçéêåáéêëéñéêåáåéëëçåá~ìñk i~éçäáíáèìéñìíìêééåîáë~ö ÉÉåã~íá êéçéçáîáçéåçééëíçéçáëíêáäìéênrbeèìáåòééçìêåéåífçìê ëìäí~í åéíåçåñçêã ãéåíäû~êíáåäéanv~äáå ~SÇìÇ ÅêÉíUPJNMOMÇìOVåçîÉãÄêÉNVUPéêáëÉå~ééäáÅ~íáçåÇÉä~ äçáåøupjprpçìpm~îêáänvupéíêéä~íáñ~ìñçääáö~íáçåëåçãéí~ääéëçéëåçããéê ~åíëiëéäçåäéèìéäáäåé ééìí ÆíêÉ ÇáëíêáÄì ÇÉ ÇáîáÇÉåÇÉë í~åí èìé äéë Ñê~áë ÇÉ êéåüéêåüé Éí Ç îéäçéééãéåí Éí äéë Ñê~áë ÇÛ í~ääáëëéãéåíåéëçåíé~ëíçí~äéãéåí~ãçêíáëië~ìñëáäéãçåí~åíçéëê ëéêîéëäáäêéëéëí~ìãçáåë Ö~ä ÅÉäìáÇÉëÑê~áëåçå~ãçêíáëK `çåñçêã ãéåí~ìñçáëéçëáíáçåëä Ö~äÉëIäÉëÇáîáÇÉåÇÉëÉíäÉë~ÅçãéíÉëÇÉÇáîáÇÉåÇÉëëçåíéêÉëÅêáíëÇ~åë ìåç ä~áçéåáåè~åë~ìéêçñáíçéäû í~ík PKTKj^o`ebabpfkpqorjbkqpcfk^k`fbopabqb`eklcfopq ^ ÅçãéíÉê Çì NQ~çºíOMMPIäÉë~ÅíáçåëqÉÅÜåçcáêëí ëéêçåíå ÖçÅá ÉëëìêäÉj~êÅÜ iáäêéçûbìêçåéñí m~êáëç~åëä~å~í ÖçêáÉÂÑáñáåÖ_ÊEÅçí~íáçåèìçíáÇáÉååÉ NRÜFK PKUKobkpbfdkbjbkqp`ljmibjbkq^fobp`lk`bok^kqiÛbjbqqbrobqib`^mfq^i PKUKNKbîçäìíáçåÇìÅ~éáí~ä a~íé k~íìêéçé ädçé ê~íáçå ^ìöãéåí~íáçå ÇÉÅ~éáí~ä mêáãé ÇD ãáëëáçå çì ÇD~ééçêí `~éáí~ä~éê ë çé ê~íáçå kçãäêé ÇD~Åíáçåë Åê Éë kçãäêé ÇD~Åíáçåë kçãáå~ä NLMULNVVM `çåëíáíìíáçå ORMMMMcc ORMMMMcc ORMM ORMM NMMcc PNLMPLNVVR ^ìöãéåí~íáçåçéå~éáí~ä é~ê~ééçêíéååìã ê~áêé ÉíáåÅçêéçê~íáçåÇÉ TTMUVMcc NMOMUVMcc VVRUV NMOMUV NMcc ê ëéêîéëéíê ÇìÅíáçåÇì åçãáå~ä OQLMQLOMMP fååçêéçê~íáçåçéêééçêí åçìîé~ìéíê ÇìÅíáçåÇì OQMOIVOcc NMOPOVOIVOcc RPVNN NRSMMM SIRRVRTcc åçãáå~ä OQLMPLOMMP `çåîéêëáçåéåéìêçë NRSMMM NRSMMM N OQLMQLOMMP ^ìöãéåí~íáçåçéå~éáí~ä é~êåçãééåë~íáçåçé Åê ~ååéëäáèìáçéëéí ÉñáÖáÄäÉëÇ íéåìéëé~ê jçåëáéìê`^ojb ENF PUNMM NVQNMM PUNMM NVQNMM N OQLMQLOMMP fååçêéçê~íáçåçéêééçêí åçìîé~ì PRVMM OPMMMM PRVMM OPMMMM N ENF W äé ê~ééçêí Çì Åçããáëë~áêÉ ~ìñ ÅçãéíÉë ëìê äû~ìöãéåí~íáçå ÇÉ Å~éáí~ä ~îéå ëìééêéëëáçå Çì Çêçáí éê Ñ êéåíáéä ÇÉ ëçìëåêáéíáçå~áåëáèìéäéåéêíáñáå~íçìç éçëáí~áêéëçåíéê ëéåí ëéå~ååéñé ä~ñáåçìéê ëéåíéêçëééåíìëk NV

20 PKUKOK jçìîéãéåíë áåíéêîéåìë Ç~åë ä~ ê é~êíáíáçå Çì Å~éáí~ä ÇÉéìáë äéë íêçáë ÇÉêåá êéë ~åå Éë fçéåíáí ÇÉ äû~åíáçåå~áêé ^êå~ìç `e^qfiilk `Üêáëíá~å `^ojb nì~äáí ÇÉ äû~åíáçåå~áê É BÇì Å~éáí~ä Ç íéåì ~î~åí äûçé ê~íáçå a~íé ^Åíáçåå~áêÉ M ULMTLOMMP mad TUIVQ OQLMQLOMMP k~íìêéçé äûçé ê~íáçå `ÉëëáçåÇÉ `Üêáëíá~å`^ojb ^ìöãéåí~íáçåçé Å~éáí~äé~ê ÅçãéÉåë~íáçåÇÉ Åê ~ååéëäáèìáçéë ÉíÉñáÖáÄäÉë kçãäêé ÇÛ~Åíáçåë ÇÛ~ÅèìáëÉë mêáñ ìåáí~áêé ÇÉë ~Åíáçåë ~ÅèìáëÉë a ÅçíÉ pìêåçíég BÇì Å~éáí~ä ~Åèìáë BÇì Å~éáí~ä ~éê ë äûçé ê~íáçå N NÉìêç UUIRMB MIMMMP MIMMMP PUNMM NÉìêç UUIRMB QINP UPIMT PKUKPk~åíáëëÉãÉåíëIÖ~ê~åíáÉëÉíëºêÉí ëçéíáíêéëéíçû~åíáñëçéä~ëçåá í çìçéëéëñáäá~äéë k ~åík PKUKQKm~ÅíÉÇÛ~Åíáçåå~áêÉë k ~åík OM

21 `e^mfqobq obkpbfdkbjbkqp`lk`bok^kqiû^`qfsfqb qéåüåçcáêëí ÉëíìåÉëçÅá í ÇÉÅçåÅÉéíáçåÉíÅçããÉêÅá~äáë~íáçåÇÉéêçÇìáíëÇÉéêçíÉÅíáçåÅçåíêÉ äéëåìáë~ååéëçdçêáöáåéë~åçìëíáèìéëéíîáäê~íçáêéëk id~åíáîáí éêáååáé~äé ÇÉ ä~ ëçåá í Éëí äd íìçéi ä~ ÅçåÅÉéíáçå Éí ä~ ÅçããÉêÅá~äáë~íáçå ÇÉ éêçå Ç ë äéåíêçåáèìéë ÇÉ ê ÇìÅíáçå Çì Äêìáí ~ì ãçóéå ÇÉ ä~ íéåüåçäçöáé ÇáíÉ ÇÉ?Åçåíê äé ~ÅíáÑ Çì Äêìáí Éí ÇÉë îáäê~íáçåë?k QKNKefpqlofnrbabqb`eklcfopq ^ é~êíáê ÇÉ íê~î~ìñ í~ääáë Ç~åë äéë ~åå Éë SM é~ê j~ìêáåé géëëéä Ei~Äçê~íçáêÉ ÇÉ j Å~åáèìÉ Éí ÇD^ÅçìëíáèìÉÇì`kop j~êëéáääéfi`üêáëíá~å`~êãéê ~äáëéìåé~î~åå ÉíÉÅÜåçäçÖáèìÉáãéçêí~åíÉÇ~åëäÉ Ççã~áåÉ ÇÉ äd~åíáäêìáí ~ÅíáÑW áä ÅçåÅê íáëé ÅÉííÉ íü çêáé Éå äû~ééäáèì~åí ìå Å~ëèìÉ ÇÉ éêçíéåíáçå áåçáîáçìéääéåçåíêéäéäêìáík`ééêççìáíñ~áí~äçêëäûçäàéíçûìåäêéîéíç éçë Ç~åëäÉãçåÇÉÉåíáÉêK a ëáê~åíåçååê íáëéêëéëê ëìäí~íëiáäñçåçéä~ëçåá í qéåüåçcáêëí ÉåNVVMK qéåüåçcáêëí çäíáéåí ÇÛ~ÄçêÇ ìåé äáåéååé ÇÉë ÄêÉîÉíë Å~ëèìÉë Éå NVVO Çì `kop éçìê ìåé Éñéäçáí~íáçå ÉñÅäìëáîÉÉåbìêçéÉèìáÉëí íéåçìééäìëí~êç íçìëäéëíéêêáíçáêéëçªäéëäêéîéíëçåí í Ç éçë ëk i~ Åê ~íáçå ÇÉ qéåüåçcáêëí ééêãáí ädáåçìëíêá~äáë~íáçåçìå~ëèìé~åíáñçééêçíéåíáçåáåçáîáçìéääéiéêéãáéê éêççìáíåçããéêåá~äçéä~ëçåá í K ^Å í ÇìéêçÇìáíÅÉåíê~äÅ~ëèìÉÉíÇ~åëìåëçìÅáÇÉé êéååáí ÇÉäÛÉåíêÉéêáëÉIqÉÅÜåçcáêëí ëûáåí ÖêÉÇ~åë éäìëáéìêë~ñéëçéç îéäçéééãéåíéåä~å ~åíä~åçååééíáçåçû~ìíêéë~ééäáå~íáçåëçìåçåíê äé~åíáñçìäêìáí ÉíÇÉëîáÄê~íáçåëK `ÉííÉîçäçåí ÉíÅÉííÉëíê~í ÖáÉëÉÅçåÑáêãÉåíÇÉéìáëäçêëé~êÇÉåçìîÉ~ìñéêçÇìáíëEÅÑKQKRKPKOKFÉíÄêÉîÉíëW NVVN `~ëèìékçáëéj~ëíéê NVVO kçs^`p NVVQLVR bî~äì~íáçå^k`^peéêççìáíéçìêäéë^qof NVVR i~ååéãéåíçìå~ëèìéiáíé NVVT fåçìëíêá~äáë~íáçåçìéêççìáí^åí^ NVVT mê ëéåí~íáçåçññáåáéääéçéäû^k`^p NVVU kçáëé^ìçáçéíäéemeü~ìíjé~êäéìêfäáå ~áêé NVVV iécééçcçêä~åâ OMMN iéîçäéíçëåáää~åíá içå~äáë É ^ìä~öåéecê~ååéfiqéåüåçcáêëí pk^kéëí~ìàçìêçdüìáäé~çéêãçåçá~äçì`çåíê äé^åíáñçìäêìáí ÉíÇÉëîáÄê~íáçåëEëçìêÅÉëqÉÅÜåçcáêëí FK aééìáë ë~ Åê ~íáçåi ä~ Åê ~íáîáí Éí ä~ ã~ íêáëé íéåüåçäçöáèìé ÇÉ qéåüåçcáêëí Içåí í éäìëáéìêëñçáë ê ÅçãéÉåë Éëé~êÇáîÉêëéêáñÉíÇáëíáåÅíáçåëK I.N.R.S. qêçéü Éë ÇÉ idáååçî~íáçå OMMM Ç ÅÉêå é~ê ä~ `Ü~ãÄêÉ ÇÉ`çããÉêÅÉÇÉsÉêë~áääÉë lëå~êçì?iáîêéjçåçá~äçéëfåîéåíáçåënvvm?k O?a ÅáÄÉä ÇDlê? NVVN Éí NVVR Ejáåáëí êé ÇÉ ädbåîáêçååéãéåífk qêçéü ÉpìÇ^ÑÑ~áêÉëNVVSK mêáñfååçî~íáçåa ÑÉåëÉNVVPEjáåáëí êéçéä~a ÑÉåëÉFK kçêãé fkkkokpk Efåëíáíìí k~íáçå~ä ÇÉ oéåüéêåüé Éí ÇÉ p Åìêáí FK kçêãéj~êáåék~íáçå~äék ON

22 OO QKOlod^kfdo^jjbclk`qflkkbi QKPlod^kfdo^jjbgrofafnrb qb`eklcfopqp^ pçåá í ^åçåóãé~ìå~éáí~äçé OPMMMMÉìêçë pkqofmlqb^r ^ëëáëí~åíéçéaáêéåíáçå `Üêáëíá~å`^ojb mê ëáçéåí _ìêé~ìçû íìçéë `çããéêåá~ä mêççìåíáçå nì~äáí ^Çãáåáëíê~íáçå gé~åji~ìêéåímbr_b `çåëéáääéêëåáéåíáñáèìé oéåüéêåüé `K`^ojb a îéäçéééãéåí ccleo ckkkdo^p gkikmbr_b ckaro^ka dkaro^kab^r `çåëéáääéêëéñí êáéìêë ^Kolrob mkir`bq c~äêáå~íáçå mk_^o_^ql ak^mbofl akpbj_obpn oéëéçåë~ääé gkmkdofsbi ^ìä~öåé jkhfek rh dkibsbkqe^ii jkco^kpfp`l lkabkdibo skhibfk gé~åjmáéêêém^rjfbo `çåëéáääéêçìmê ëáçéåí

23 QKQKibp`efccobp`ibpabqb`eklcfopq QKQKNK`ÜáÑÑêÉëÅä ëüáëíçêáèìéë PNLNOLOMMM ëçåá~ìñnoãçáë PNLNOLOMMN ëçåá~ìñnoãçáë PNLNOLOMMO ëçåá~ìñnoãçáë ÉåãáääáÉêëÇÛÉìêçë ãçåí~åí B ãçåí~åí B ãçåí~åí B `ÜáÑÑêÉÇD~ÑÑ~áêÉë NOQR NMM NMTO NMM NNTP NMM o ëìäí~íçdéñéäçáí~íáçå RN QINM RQ RIMQ NTU NRINT o ëìäí~íåçìê~åí PP OISR JSN åkëk NMQ UIUT o ëìäí~íéñåééíáçååéä JNV åkëk RS RIOO JVN åkëk o ëìäí~íåéí NN MIUU JS åkëk NN MIVQ båçéííéãéåíëìêñçåçëéêçéêéëebf VOINVB VSINRB SUITOB o é~êíáíáçåçìåüáññêéçû~ññ~áêéëüáëíçêáèìéé~êëéåíéìêçû~åíáîáí W PNLNOLOMMM PNLNOLOMMN PNLNOLOMMO ÉåãáääáÉêëÇÛÉìêçë ãçåí~åí B ãçåí~åí B ãçåí~åí B `ÜáÑÑêÉÇD~ÑÑ~áêÉë NOQR NMMB NMTO NMMB NNTP NMMB séåíéçéã~êåü~åçáëéë NVR NRISSB NQN NPINRB M M séåíéçééêççìáí NP NIMQB M M NSO NPIUNB séåíéçéëéêîáåéë NMPT UPIOVB VPM USITRB NMNN USINVB QKQKOK`ÜáÑÑêÉëÅä ëéê îáëáçååéäë PNLNOLOMMPEéF PNLNOLOMMQEéF PNLNOLOMMREÇF ÉåãáääáÉêëÇÛÉìêçë ãçåí~åí B ãçåí~åí B ãçåí~åí B `ÜáÑÑêÉÇD~ÑÑ~áêÉë OQRR NMMB QOOP NMMB STNM NMMB o ëìäí~íçdéñéäçáí~íáçå QTM NVINQB VUN OPIPMB NQNS ONINMB o ëìäí~íåçìê~åí QQQ NUIMVB VUN OPIPMB NQNS ONINMB o ëìäí~íéñåééíáçååéä JON MIVB M MB M MB o ëìäí~íåéí OSU NMIVOB SPT NRIMUB VOM NPITNB båçéííéãéåíëìêñçåçëéêçéêéëebf åkëk åkëk åkëk åkëk åkëk åkëk EéFWmê îáëáçååéäë EÇFWÇçåå Éëéê îáëáçååéääéë o é~êíáíáçåçìåüáññêéçû~ññ~áêéëéê îáëáçååéäé~êëéåíéìêçû~åíáîáí W PNLNOLOMMPEéF PNLNOLOMMQEéF PNLNOLOMMREÇF ÉåãáääáÉêëÇÛÉìêçë ãçåí~åí B ãçåí~åí B ãçåí~åí B `ÜáÑÑêÉÇD~ÑÑ~áêÉë OQRR NMMB QOOP NMMB STNM NMMB séåíéçééêççìáí UVU PSISMB OOTQ RPIUMB QPTN SRINMB séåíéçéëéêîáåéë NRRT SPIQMB NVQV QSIOMB OPPV PQIVMB EéFWmê îáëáçååéäë EÇFWÇçåå Éëéê îáëáçååéääéë OP

24 QKRK^`qfsfqbpabqb`eklcfopq qéåüåçcáêëí ÉëíìåÉëçÅá í ÇÉÅçåÅÉéíáçåÉíÅçããÉêÅá~äáë~íáçåÇÉéêçÇìáíëÇÉéêçíÉÅíáçåÅçåíêÉ äéëåìáë~ååéëçdçêáöáåéë~åçìëíáèìéëéíîáäê~íçáêéëk id~åíáîáí éêáååáé~äé ÇÉ ä~ ëçåá í Éëí äd íìçéi ä~ ÅçåÅÉéíáçå Éí ä~ ÅçããÉêÅá~äáë~íáçå ÇÉ éêçå Ç ë äéåíêçåáèìéë ÇÉ ê ÇìÅíáçå Çì Äêìáí ~ì ãçóéå ÇÉ ä~ íéåüåçäçöáé ÇáíÉ ÇÉ?Åçåíê äé ~ÅíáÑ Çì Äêìáí Éí ÇÉë îáäê~íáçåë?k QKRKNK^î~åíJmêçéçë iééêçíéåíéìêáç ~äåûéñáëíéé~ëáåíêáåë èìéãéåíkaûìåéé~êíiäééêçíéåíéìêáåçáîáçìéäåçåíêéäéäêìáíemf`_f ÇçáíÆíêÉÅÜçáëáÉåÑçåÅíáçåÇÉë~Å~é~Åáí ~ÑÑ~áÄäáêëìÑÑáë~ããÉåíäÉÄêìáíÇìèìÉäáäÉëíëÉåë éêçí ÖÉêI ë~åëéäìëiåûéëíj JÇáêÉë~åëáëçäÉêäÛìíáäáë~íÉìêÇÉëÄêìáíëìíáäÉë ä~íßåüé ÉÑÑÉÅíìÉêKaÛ~ìíêÉé~êíIäÉmf`_ ÇçáíÆíêÉéçêí ÉåéÉêã~åÉåÅÉéÉåÇ~åííçìíÉä~Çìê ÉÇÛÉñéçëáíáçå~ìÄêìáíKmçìêÅÉëÇÉìñê~áëçåëIäÉÄçå éêçíéåíéìêéëíåéäìáèìáéëíéçêí IÅÛÉëíJ JÇáêÉÅÉäìáèìáçÑÑêÉäÉåáîÉ~ìÇÉë Åìêáí ëçìü~áí Åçãé~íáÄäÉ~îÉÅ ÇÉëÅçåÇáíáçåëÇÉÅçåÑçêíã~ñáã~äÉëK QKRKNKNKiÉÄêìáíÉíä~ë~åí iéäêìáíåçåëíáíìéìåéåìáë~ååéã~àéìêééçìêçéåçãäêéìëéë~åíáîáí ëéêçñéëëáçååéääéëkiéäêìáíéëíå~ìëé ÇÉ Ñ~íáÖìÉ Éí ÇÉ ëíêéëë X áä ~Öáí ëìê äéë ëóëí ãéë åéêîéìñi Å~êÇáçî~ëÅìä~áêÉ Éí ÇáÖÉëíáÑK j~áëi ëìêíçìíi äûéñéçëáíáçåéêçäçåö É ÇÉëÄêìáíëÇÛìåÉÅÉêí~áåÉ~ãéäáíìÇÉÅçåÇìáí ä~ëìêçáí KiçêëèìÛÉääÉÉëíáåëí~ää ÉI ÉääÉÉëíáêê îéêëáääéçìñ~áíçéä~çéëíêìåíáçåçéëåéääìäéë~ìçáíáîéëk iéäêìáíåéåçåëíáíìéé~ëëéìäéãéåíìåéåìáë~ååééçìêä~ë~åí KbåÉãéÆÅÜ~åíä~ÅçåÅÉåíê~íáçåIäÉÄêìáí åìáí ä~èì~äáí Çìíê~î~áäKbåé~êíáÅìäáÉêIáäÖÆåÉä~ÅçããìåáÅ~íáçåÉåíêÉÅçää ÖìÉëÉíä~éÉêÅÉéíáçåÇÉë ëáöå~ìñìíáäéë ä~íßåüééññéåíì ÉIÅÉèìáéÉìí~îçáêÇÉëÅçåë èìéååéëëìêä~ë Åìêáí K iéç ÅêÉíUUJQMRÇìON~îêáäNVUUÑáñÉäÉëéêáåÅáéÉëÇÉä~éêçíÉÅíáçåÇÉëíê~î~áääÉìêëÅçåíêÉäÉÄêìáíK`Éë éêáååáééëëû~ééìáéåíéåéêáçêáí ëìêä~ê ÇìÅíáçåÇìÄêìáí ä~ëçìêåééí~ìåçìêëçéë~éêçé~ö~íáçåk`ûéëíäé éêáååáééçéä~éêçíéåíáçååçääéåíáîéki~éêçíéåíáçåáåçáîáçìéääéééìíæíêéåçåëáç ê ÉÅçããÉìåéáëJ~ääÉêI Éåîáë~ÖÉêäçêëèìÉäÉë~ìíêÉëãÉëìêÉëÇÉéêçíÉÅíáçåëçåíáå~ééäáÅ~ÄäÉëçì~ííÉáÖåÉåíäÉìêëäáãáíÉëK ié ÅÜÉÑ ÇÛÉåíêÉéêáëÉ Éëí íéåìi ÉåíêÉ ~ìíêéë çääáö~íáçåëi ÇÛáÇÉåíáÑáÉê íçìë äéë íê~î~áääéìêë ëçìãáë ìåé Éñéçëáíáçå ëçåçêé èìçíáçáéååé Ç é~ëë~åí äé åáîé~ì ÇÉ UR Ç_ çì ìåé éêéëëáçå ~ÅçìëíáèìÉ ÇÉ ÅêÆíÉ Ç é~ëë~åíäéåáîé~ìçénprç_i~áåëáèìéçéãéëìêéêäéìêéñéçëáíáçåkfäççáíãéííêé äéìêçáëéçëáíáçåçéë éêçíéåíéìêëáåçáîáçìéäëk iéëéêçíéåíéìêëáåçáîáçìéäëåçåíêéäéäêìáíemf`_fëçåíçéë èìáééãéåíëçééêçíéåíáçåáåçáîáçìéääéebmff èìáiöêßåé äéìêëå~ê~åí êáëíáèìéëçû~ññ~áääáëëéãéåí~åçìëíáèìéi~íí åìéåíäéëéññéíëåìáëáääéëçìäêìáíëìê äûçì ÉKfäëëçåíÇçåÅìíáäáë ë~ñáåçééê îéåáêíçìíéç í êáçê~íáçåçéäû~ìçáíáçåk iééçêíçûìåmf`_iëéìäçìåçãäáå ~îéåçû~ìíêéëéêçíéåíéìêëáåçáîáçìéäëiáåçìáíéêéëèìéíçìàçìêëìåéöæåé éçìêåéäìáèìáäééçêíékmçìêäéåüçáñçéëmf`_iä~éêáëééååçãéíéçìåçåñçêíéëí~ìëëááãéçêí~åíéèìéåéääé ÇÉ äûéññáå~åáí ~ÅçìëíáèìÉK bå ÉÑÑÉíI ä~ ééêëçååé éêçí ÖÉê àìöé~åí ìå éêçíéåíéìê ééì ÅçåÑçêí~ÄäÉ çì áååçåñçêí~ääéëéê~íéåí ÉÇÉåÉé~ëäÉéçêíÉêKlêIäÛÉÑÑáÅ~Åáí ÇÉä~éêçíÉÅíáçåÉëíÇáêÉÅíÉãÉåíäá É ä~çìê É ÇÉ éçêí Çì éêçíéåíéìê ééåç~åí äûéñéçëáíáçå ~ì ÄêìáíK fä Éëí ÇçåÅ áåçáëééåë~ääé ÇÉ Ç Ñáåáê ìå Åçãéêçãáë ~ÅÅÉéí~ÄäÉÉåíêÉäÉåáîÉ~ìÇÉë Åìêáí ëçìü~áí ÉíÇÉëÅçåÇáíáçåëÇÉÅçåÑçêíçéíáã~äÉëK fäñ~ìíéêéåçêééååçåëáç ê~íáçåäéåçºíçéä~ëìêçáí éêçñéëëáçååéääék`éääéjåáéëíå~ê~åí êáë ÉäçêëèìÛìåÉ ééêíé~ìçáíáîéçéomç_éëíåçåëí~í ÉëìêìåÇá~Öê~ããÉIÉíéÉìíÉåíê~ åéêìåéáåçéãåáë~íáçåëáöåáñáå~íáîék QKRKNKOK^å~äóëÉÇÉëêáëèìÉëÉíÇÉëÅçåíê~áåíÉëÇÉäÛ~Åíáîáí ÇÉíê~î~áä î~äìéêäéêáëèìé~ñáåçûéëíáãéêäéåáîé~ìçééêçíéåíáçåêéèìáë iéåüçáñçûìåéêçíéåíéìêáåçáîáçìéäêéä îéçûìååçãéêçãáëèìáå ÅÉëëáíÉÇÛ~å~äóëÉêéê ~ä~ääéãéåíw ÓäÉëêáëèìÉëÇìë~ìñÄêìáíëW~ãéäáíìÇÉIÑê èìéååéiçìê ÉÇÛÉñéçëáíáçåIíóéçäçÖáÉÇìÄêìáíEÄêìáíÑäìÅíì~åíI Äêìáíëí~ÄäÉIÄêìáíáãéìäëáçååÉäFÁ ÓäÉëÅçåíê~áåíÉëäá Éë ä~íßåüé Éñ ÅìíÉêWÉåîáêçååÉãÉåíëçåçêÉÇÉíê~î~áäIÄêìáíëçìëáÖå~ìñìíáäÉëÇÉë ã~åüáåéëi ëáöå~ìñ ~îéêíáëëéìêë ÇÉ Ç~åÖÉêI å ÅÉëëáí ÇÉ ÅçããìåáèìÉêI îáíéê äûáëçäéãéåí Ǻ ä~ ëìêéêçíéåíáçåá î~äì~íáçåçéäûéñéçëáíáçå~ìäêìáí nìûéëíjåéèìéäéäêìáí\ iéëçåéëíìåéîáäê~íáçå~åçìëíáèìéèìáiíê~åëãáëéé~êäéãáäáéì~ãäá~åíeäû~áêié~êéñéãéäéfiéëíå~é~ääé ÇÉÖ å êéêìåéëéåë~íáçå~ìçáíáîék iéäêìáíéëíìåëçåçéîéåìöæå~åíèìáééêíìêäéçìç ê~åöék ié Äêìáí Éëí Å~ê~Åí êáë é~ê ë~ Ñê èìéååé ãéëìê É Éå ÜÉêíò EeòF Éí ëçå åáîé~ì ÇÉ éêéëëáçå ~ÅçìëíáèìÉ ãéëìê ÉåÇ ÅáÄÉäEÇ_FK OQ

25 i~ñê èìéååééëíçáêéåíéãéåíäá É ä~îáäê~íáçå~åçìëíáèìéçìëçåkmäìëäéëçåéëí~áöìiéäìëä~ñê èìéååé Éëí äéî ÉKiÛçêÉáääÉÜìã~áåÉÉëíÅ~é~ÄäÉÇÉéÉêÅÉîçáêäÉëÑê èìéååéëåçãéêáëéëéåíêéomeòéíomâeòk iéëñê èìéååéëçéä~îçáñé~êä ÉëçåíÅçãéêáëÉëÉåíêÉORMÉíPRMMeòKiÉëÉìáäÇÛ~ìÇáíáçåÉëíî~êá~ÄäÉëÉäçå ä~ Ñê èìéååé ÅçåëáÇ ê ÉK `Éä~ Éëí Ǻ ìåé ÇáÑÑ êéååé ÇÉ ëéåëáäáäáí ÇÉ äûçêéáääé Üìã~áåÉ ëéäçå äéë Ñê èìéååéëki~ëéåëáäáäáí ã~ñáã~äéçéäûçêéáääéëéëáíìé NMMMeòK i~ãéëìêéçìåáîé~ìëçåçêééëíñçåç ÉëìêìåÉ ÅÜÉääÉäçÖ~êáíÜãáèìÉKiÉëÉìáäÇÛ~ìÇáÄáäáí ÉëíéêçÅÜÉÇÉM Ç_KiÉëÉìáäÇÉä~ÇçìäÉìêÉëíéêçÅÜÉÇÉNPMÇ_KiÉÄêìáíéêçîçèì é~êäéç Åçää~ÖÉÇÉä~Ñìë É^êá~åÉëÉ ëáíìéé~êéñéãéäé~ìíçìêçénumç_k iéë Ç ÅáÄÉäë åé ëû~ççáíáçååéåí é~ë ~êáíüã íáèìéãéåík ^áåëái ÇÉìñ ã~åüáåéë Ö å ê~åí ë é~ê ãéåí ìå åáîé~ìëçåçêéçévmç_iéêççìáëéåíéåëéãääéìååáîé~ìëçåçêéçévpç_eéíåçåé~ënumç_fk î~äì~íáçåçéëåçåíê~áåíéëçéäû~åíáîáí ÇÉíê~î~áä iû~å~äóëéçéäû~åíáîáí ÇÉíê~î~áäÇçáíéÉêãÉííêÉÇÛ î~äìéêäéëåçåçáíáçåëçû~ãäá~ååéeéçìëëá êéëiåü~äéìêi ÜìãáÇáí ÁFÉíäÉëÅ~ê~Åí êáëíáèìéëçìíê~î~áäeäéëçáåçééêçíéåíáçåçéäûçì ÉáåíÉêãáííÉåíÉIå ÅÉëëáí ÇÉ éê ëéêîéêä~ééêåééíáçåçéëãéëë~öéëîçå~ìñáfç íéêãáå~åíéëç~åëäéåüçáñçûìåéêçíéåíéìêçéäûçì ÉKfä ÅçåîáÉåí Ö~äÉãÉåí ÇÉ êéé êéê äéë ä ãéåíë EêáëèìÉë ã Å~åáèìÉëI êáëèìéë ÅÜáãáèìÉëÁF ëìëåééíáääéë ÇÛ~äí êéê ä~ ÑçåÅíáçå ÇÉ éêçíéåíáçåçéëmf`_kbåéññéíiåéëçéêåáéêëççáîéåíæíêéå~é~ääéëçéê ëáëíéê~ìñ ãìäíáéäéëåçåçáíáçåëçûìíáäáë~íáçåiçéñ~ çå ~ëëìêéêäéìêñçååíáçåçééêçíéåíáçåçìê~åíäéìêçìê ÉÇÉîáÉ éê îáëáääék QKRKOK`~ÇêÉàìêáÇáèìÉÇÉäÛ~Åíáîáí ÇÉqÉÅÜåçcáêëí i~çáêéåíáîéommplnml`bçìm~êäéãéåíéìêçé ÉåÉíÇì`çåëÉáäÇìSÑ îêáéêommpåçååéêå~åíäéëéêéëåêáéíáçåë ãáåáã~äéë ÇÉ ë Åìêáí Éí ÇÉ ë~åí êéä~íáîéë ädéñéçëáíáçå ÇÉë íê~î~áääéìêë ~ìñ êáëèìéë Çìë ~ìñ ~ÖÉåíë éüóëáèìéëeäêìáíféëíé~êìé~ìàçìêå~äçññáåáéäçìnrñ îêáéêommpk iéëéêéëåêáéíáçåëçéä~çáêéåíáîéièìáççáíæíêéíê~åëéçë Éé~êäÉë í~íëãéãäêéë~î~åíäénrñ îêáéêommsi ëçåí~ééäáå~ääéë~ìñ~åíáîáí ëç~åëädéñéêåáåéçéëèìéääéëäéëíê~î~áääéìêëëçåíçìêáëèìéåíçdæíêééñéçë ëiçì Ñ~áí ÇÉ äéìê íê~î~áäi ÇÉë êáëèìéë Çìë ~ì ÄêìáíK ^ ÅÉííÉ Ç~íÉI ä~ ÇáêÉÅíáîÉ USLNUUL`b Çì NO ã~á NVUS ëéê~ ~ÄêçÖ ÉK i~ ÇáêÉÅíáîÉ áåíêççìáí ÇÉ åçìîéääéë î~äéìêë ÇDÉñéçëáíáçå ~ì Äêìáí Éí éê ÅáëÉ äéë ëìàéíë ëìê äéëèìéäë Ççáí éçêíéêä~åçåëìäí~íáçåçéëíê~î~áääéìêëki~êéëéçåë~äáäáí ÇÉäDÉãéäçóÉìêÉëí ä~êöáéiçéãæãéèìéäéåü~ãé ÇD~ééäáÅ~íáçåÇÉä~ÇáêÉÅíáîÉK `ÉíÉñíÉîáëÉ éêçãçìîçáêäd ÅÜ~åÖÉÇÉÄçååÉëéê~íáèìÉëÇÉëíáå Éë ê ÇìáêÉäDÉñéçëáíáçå~ìÄêìáíK a íéêãáå~íáçåéí î~äì~íáçåçéëêáëèìéë idéãéäçóéìê Ççáí î~äìéê ÉíI ëá å ÅÉëë~áêÉI ãéëìêéê äéë åáîé~ìñ ÇÉ Äêìáí ~ìñèìéäë äéë íê~î~áääéìêë ëçåí Éñéçë ëk råé Ñçáë ÅÉííÉ î~äì~íáçå ÇÉë êáëèìéë ê ~äáë ÉI áä Ççáí Ç íéêãáåéêi Éå ÑçåÅíáçå ÇÉë ê ëìäí~íë çäíéåìëiäéëãéëìêéë éêéåçêék aáëéçëáíáçåëîáë~åí îáíéêçì ê ÇìáêÉäDÉñéçëáíáçå pìê ä~ Ä~ëÉ ÇÉë éêáååáééë Ö å ê~ìñ ÇÉ éê îéåíáçå ÑáÖìê~åí Ç~åë ä~ ÇáêÉÅíáîÉ UVLPVNL`bbI äéë êáëèìéë ê ëìäí~åí ÇÉ ädéñéçëáíáçå ~ì Äêìáí ÇçáîÉåí ÆíêÉ ëìééêáã ë äéìê ëçìêåé çì ê Çìáíë ~ì ãáåáãìãk id î~äì~íáçå ÇÉë êáëèìéë ~áåëá ê ~äáë ÉI ädéãéäçóéìê ÇçáíI ÇDìåÉ é~êíi í~ääáê Éí ãéííêé Éå ÌìîêÉ ìå éêçöê~ããé ÇÉ ãéëìêéë íéåüåáèìéë ÉíLçì çêö~åáë~íáçååéääéë îáë~åí ê ÇìáêÉ ädéñéçëáíáçå ~ì Äêìáí ÉíI ÇD~ìíêÉé~êíIãÉííêÉÉåéä~ÅÉìåÉëáÖå~äáë~íáçå~ééêçéêá ÉéçìêäÉëäáÉìñÇÉíê~î~áäçªäÉëíê~î~áääÉìêëëçåí ëìëåééíáääéëçdæíêééñéçë ë ìåäêìáíç é~ëë~åíäéëî~äéìêëçdéñéçëáíáçåëìé êáéìêéëç ÅäÉåÅÜ~åíäD~ÅíáçåI ë~îçáêurç_e^fk mêçíéåíáçåáåçáîáçìéääé pá ÇD~ìíêÉë ãçóéåë åé ééêãéííéåí é~ë ÇD îáíéê äéë êáëèìéë Çìë ädéñéçëáíáçå ~ì ÄêìáíI ÇÉë éêçíéåíéìêë ~ìçáíáñë áåçáîáçìéäëi ~ééêçéêá ë Éí ÅçêêÉÅíÉãÉåí ~Ç~éí ëi ëçåí ãáë ä~ Çáëéçëáíáçå ÇÉë íê~î~áääéìêë X ädéãéäçóéìêççáí~äçêëëdéññçêåéêçéñ~áêéêéëééåíéêäéìêéçêík fåñçêã~íáçåéíñçêã~íáçåçéëíê~î~áääéìêë idéãéäçóéìê Ççáí îéáääéê ÅÉ èìé äéë íê~î~áääéìêë èìá ëçåí Éñéçë ë ëìê äéìê äáéì ÇÉ íê~î~áä ìå åáîé~ì ëçåçêé Ö~äçìëìé êáéìê~ìñî~äéìêëçdéñéçëáíáçåáåñ êáéìêéëç ÅäÉåÅÜ~åíäD~ÅíáçåEUMÇ_E^FFêÉ çáîéåíçéë áåñçêã~íáçåëéíìåéñçêã~íáçåéåê~ééçêí~îéåçéëêáëèìéëç Åçìä~åíÇÉäDÉñéçëáíáçå~ìÄêìáíK pìêîéáää~ååéçéä~ë~åí ié íê~î~áääéìê Ççåí ädéñéçëáíáçå ~ì Äêìáí Ç é~ëëé äéë î~äéìêë ÇDÉñéçëáíáçå ëìé êáéìêéë EUR Ç_ E^FF ééìí Ä å ÑáÅáÉê ÇDìå Åçåíê äé ÇÉ ëçå çì É ÉÑÑÉÅíì é~ê ìå ã ÇÉÅáåI ~áåëá èìé ÇDìå Éñ~ãÉå ~ìçáçã íêáèìé éê îéåíáñäçêëèìéäéåáîé~ìçdéñéçëáíáçå~ìäêìáíç é~ëëéäéëî~äéìêëçdéñéçëáíáçåáåñ êáéìêéëeumç_e^fféí èìdìåêáëèìééçìêä~ë~åí Éëíê î ä K OR

26 QKRKPKiÉã íáéêçéqéåüåçcáêëí ié ã íáéê áåáíá~ä ÇÉ qéåüåçcáêëí I ÖêßÅÉ ëçå ä~äçê~íçáêé ÇÉ êéåüéêåüéi ÅçåëáëíÉ ã~ íêáëéê äûéåîáêçååéãéåíëçåçêé~ìíê~îéêëçûìåéíéåüåçäçöáéåçî~íêáåéä~ë ÉëìêäÉíê~áíÉãÉåí~ÅíáÑÇìÄêìáíK i~ëçåá í I í~åíìåâéëë~áã~öéêçì`kopçéj~êëéáääéiëû~ççëëéié~êñçáëçéñ~ çåáãéçêí~åíéiëìêëéë ÅçåÑê êéëçéëä~äçê~íçáêéëçì`kopéçìêäû~ééêçåüéíü çêáèìééíçéç îéäçéééãéåíçéëéëéêççìáíëk idéëë~áã~öé Éëí ìåé éê~íáèìé é~ê ä~èìéääé ìåé ÉåíêÉéêáëÉ Ñ~îçêáëÉ äé Ç é~êí ÇÉ ë~ä~êá ë éçìê Åê Éê çì êééêéåçêéìåééåíêééêáëéiîçáêéëd~ëëçåáéê ìåééåíêééêáëééååê ~íáçåk iéççã~áåéçéåçãé íéååéçéqéåüåçcáêëí ëéç ÅäáåÉÉåO~ñÉëW iéë íìçéëw ^áçé ä~åçååééíáçåi~ååçãé~öåéãéåíéåêéåüéêåüééíç îéäçéééãéåíéçìêäéëä~äçê~íçáêéëçûáåö åáéêáéi Çìíê~áíÉãÉåíÇìÄêìáíÉíÇÉëîáÄê~íáçåëKi~ã~ íêáëéçéqéåüåçcáêëí ~ééêãáëçéçáãáåìéêäéëåìáë~ååéë îáäê~íçáêéëéíëçåçêéëç~åëäû~ êçëé~íá~äéiäéãçåçéçéëíê~åëéçêíëéíäûáåçìëíêáéäçìêçék `ÉííÉ ~Åíáîáí I èìá ÅçåÅÉêå~áí áåáíá~äéãéåí äéë ëéåíéìêë ÅçåçãáèìÉë éê ëéåí ë ÅáJÇÉëëìëI ëû íéåç Ç ëçêã~áë äûéåëéãääéçìã~êåü éçìêèìáíê~áíéêä~èì~äáí ÇÛìåÄêìáíÉåáåí Öê~åíä~åçíáçåÇÉÇÉëáÖå ëçåçêéçéîáéåíìåçäàéåíáñëìééä ãéåí~áêéç~åëä~åçååééíáçåçéëéêççìáíëk ^íáíêéçûéñéãéäéiqéåüåçcáêëí ~åçí~ããéåíê ~äáë äéëíóééëçû íìçéëëìáî~åíéëw ãáëééåéä~åéçûìååçåíê äéçéîáäê~íáçåçûìåü äáåçéí êééåîçäéçìêbìêçåçéíéêk`éííé íìçéiççåíäé Äìí í~áíçû îáíéêäéëëéåë~íáçåëçéîáäê~íáçåçìéä~ååüéêéíçéä~åçèìéçéäûü äáåçéí êééåîçäiêééê ëéåíé ìåééêéëí~íáçåìåáèìéãéåíáåíéääéåíìéääéië~åëñê~áëçéç éä~åéãéåíåáçéã~í êáéäkbääéëûéëíëçäç Éé~êä~ ÑçìêåáíìêÉÇÛìåäçÖáÅáÉäÇÉÅçåíê äé~åíáñçìäêìáíéíä~ç ÑáåáíáçåÇÛìåÉ äéåíêçåáèìéåçêêéëéçåç~åíék íìçéçû~ç~éí~íáçåçéëëóëí ãéëçéå~ëèìéë~åíáñë~ìñ èìáééãéåíëçéíæíéëéçìêäéëääáåç ëñê~å ~áëçé ä~ëçåá í bäåçk`éííéëçåá í ~ÇÛ~áääÉìêëÅçãã~åÇ ìåé íìçéçéêéãáëé åáîé~ìéçìêäéìêëóëí ãék íìçéëçéñ~áë~äáäáí ÅçåÅÉêå~åíäÉëáäÉåÅáÉìñ~ÅíáÑéçìêéçíÇÛ ÅÜ~ééÉãÉåí~îÉÅajqIëçÅá í ~ääéã~åçé ëé Åá~äáë ÉÇ~åëäÛÉñéÉêíáëÉ~ÅçìëíáèìÉÉíîáÄê~íçáêÉK íìçé éçìê ìå éêçàéí Éìêçé Éå ÅçåÅÉêå~åí ä~ Ç Ñáåáíáçå ÇÉ åçìîé~ìñ íê~åëçìåíéìêë Éñíê~ éä~íë ~Ñáå ÇÛ èìáééêäéëé~êçáëçûìåéë~ääééçäóî~äéåíéiçûìåéö~êéçìçûìåéã~áëçåáåçáîáçìéääééçìêéååçåíê äéêäéë ÄêìáíëÁ iéëéêççìáíëw i~ã~ íêáëéçéä~íéåüåçäçöáéçìíê~áíéãéåí~åíáñçìäêìáíéëí~ééäáèì É ä~åçååééíáçåçééêççìáíëü~ìíçé Ö~ããÉÉí ÑçêíÉî~äÉìê~àçìí ÉK QKRKPKNKiÉÅçåÅÉéíÇìÅçåíê äé~åíáñçìäêìáí iééêáååáééçìåçåíê äé~åíáñçìäêìáíåçåëáëíé ~ååìäéêìåäêìáíáåç ëáê~ääééåäìáëìééêéçë~åíìå~ìíêé ÄêìáíèìáäìáÉëíáåîÉêë KiÉÄêìáí í~åíî ÜáÅìä é~êä~éêçé~ö~íáçåçdìåéçåçéçééêéëëáçåç~åëäd~áêiáäéëí ÉåÉÑÑÉíéçëëáÄäÉÇÉäÛ äáãáåéêéåäìáëìééêéçë~åíìåéçåçéçééêéëëáçåéåçééçëáíáçåçééü~ëéeáåîéêë ÉF ÇÉíÉääÉëçêíÉèìÉäDçåÇÉê ëìäí~åíéëçáíèì~ëáãéåíåìääék i~ Åê ~íáçå ÇDìå Äêìáí çééçë ~ì Äêìáí íê~áíéê å ÅÉëëáíÉ ädìë~öé ÇDìåÉ çì éäìëáéìêë ëçìêåéë EéKÉñK ÇÉë Ü~ìíJé~êäÉìêëFK aéë Å~éíÉìêë EéKÉñK ÇÉë ãáåêçéüçåéëf ëçåí Ö~äÉãÉåí å ÅÉëë~áêÉë éçìê çäíéåáê ÇÉë áåñçêã~íáçåëëìêäéåü~ãé~åçìëíáèìé íê~áíéêkbåñáåiäéåììêçéäd~åíáäêìáí~åíáñ äéåíêçåáèìééëíåçåëíáíì ÇDìåÅ~äÅìä~íÉìêE~å~äçÖáèìÉçìåìã êáèìéfièìáëéåü~êöéçéåê ÉêäÉÅçåíêÉJÄêìáíÇÉíÉääÉëçêíÉèìDáäëçáí ÉÑÑÉÅíáîÉãÉåíÉåçééçëáíáçåÇÉéÜ~ëÉ~îÉÅäÉÄêìáí äáãáåéêk ^ååìäéêìåäêìáíöæå~åíçìäéêéãéä~åéêé~êìå~ìíêéäêìáíëáöåáñáå~íáñeãéëë~öéçû~äéêíé çìçûáåñçêã~íáçåiãìëáèìéiáfk`çããéåí\ råäêìáíéëíìåéëìååéëëáçåíê ëê~éáçéeçérm OMMMMÑçáëé~êëÉÅçåÇÉFÇÉÅçãéêÉëëáçåëÉíÇÉÇáä~í~íáçåë ÇÉäÛ~áêX låìíáäáëéçéëçåçéëçééçë ÉëéçìêëìééêáãÉêìåÄêìáíWÅçããÉéçìê~ååìäÉêÇÉëî~ÖìÉëIçå~àçìíÉìå ÂÅêÉìñÊEÇáä~í~íáçåëçåçêÉF ìåéâäçëëéêeåçãéêéëëáçåëçåçêéféçìêçäíéåáêò êçeäéëáäéååéfk H Z råü~ìíjé~êäéìêemo ãéíìåäêìáíèìá~êêáîé~ìéçáåílçéã~åá êééñ~åíéãéåíçééçë É~ìÄêìáíêÉ ìéå léêçîéå~åíçûìåéëçìêåéëçåçêéemnk`éä~éåíê~ åéê~äéëáäéååééålk OS

27 l emn iéäêìáíëééêçé~öé PQMã íêéë lû é~êëéåçåçékpáäéë ãáëëáçåëçé emnéíemoëçåíê Öä ÉëéçìêëÉ åéìíê~äáëéê Éå l E~êêáî Éë ëóååüêçåáë ÉëFIáäåÛó~ìê~é~ëÇÉ åéìíê~äáë~íáçåéålûk emo i~ëóååüêçåáë~íáçåçìäêìáí ãáëé~êemnéíçìåçåíêéäêìáí ãáëé~êemoéålûåéëçåí~ååééí~ääéëèìéëá äéëéçáåíëléílûåéëçåíé~ëíêçé äçáöå ëwéåéê~íáèìépm RMÅÉåíáã íêéëë~ìñëáíì~íáçåé~êíáåìäá êéë EÅçåÇìáíÉë ÅÑK ^`q^qj QKRKPKOKFK `Éë ééêñçêã~ååéë ééìîéåí ÆíêÉ~ã äáçê Éë~îÉÅéäìëÇÉëçìêÅÉë ~ÅçìëíáèìÉëIã~áëäÉê~ééçêíèì~äáí LéêáñÇ Åêç ííê ëîáíék `çããéåíçäíéåáêäéëáäéååéçììåãéëë~öéëçåçêéççåå ë~åëäêìáíöæå~åí\ `çåíê äéêäéäêìáí NLÇ íéåíéê OLêÉÅçåå~ íêé PLëóåíÜ íáëéêeñ~äêáèìéêäéäêìáí~åíáççíéçìäéäêìáíèìáã~åèìééçìêìåçäàéåíáñççåå ÇÉëáÖå~äëçåçêÉF QLÉíÅçåíê äéêäéê ëìäí~íi RLéìáëIÇ íéåíéêéçìê îéåíìéääéãéåíäéåçêêáöéêiçéåçìîé~ìá ÉíÅÉÅáÉåéÉêã~åÉåÅÉI~ìãçáåëéäìëáÉìêëãáääáÉêëÇÉÑçáëé~êëÉÅçåÇÉ l emn emo pçìêåé~åçìëíáèìéw mêççìáíëqéåüåçcáêëí e~ìíé~êäéìêçìîçäéí mçìêèìçáéëíjåéã~áåíéå~íéçëëáääéçéåçåíê äéêäéäêìáí\ páíì~íáçåëåáéåíáñáèìééííéåüåçäçöáèìé JmêçÖê ëçéäû~ìíçã~íáèìééíçéäû äéåíêçåáèìéx Jä~Ü~ìíÉíÉÅÜåçäçÖáÉå ÅÉëë~áêÉÉñáëíÉëÉìäÉãÉåíÇÉéìáëäÉë~åå ÉëVMX JãáëÉ~ìéçáåíÇÉåçìîÉ~ìñÂ~ÅíáçååÉìêëÊI ä ãéåíë äéåíêçåáèìéëééêãéíí~åíçéå~éíéêäéäêìáíiçéäé íê~áíéêiçéäéíê~çìáêééåìååçåíêéjäêìáíxá JÅçºíë~ÅÅÉéí~ÄäÉëK mçëëáäáäáí ëéê~íáèìéëëìééä ãéåí~áêéëäá Éë~ìÅçåíê äéçìäêìáí J^ã äáçêéêä~éêçíéåíáçå~ìçáíáîééê Å ÇÉããÉåíê ~äáë Éé~êÇÉëãçóÉåëé~ëëáÑëEã~í êá~ìñ~åçìëíáèìéëfi ÉëëÉåíáÉääÉãÉåí Ç~åë äéëëçåëöê~îéëçìã Çáìãçªä~éêçíÉÅíáçåé~ëëáîÉEéêçíÉÅíáçåáëçä~åíÉÅçåíêÉäÉ ÄêìáííóéÉÄçìÅÜçåëÇÛçêÉáääÉëÉíÅKFÉëíéÉìÉÑÑáÅ~ÅÉX Jo ~äáëéêçéëéêçíéåíáçåë~åçìëíáèìéëçêçáå~áêéë~îéåçéëé~êçáëä Ö êéëçìë~åëé~êçáx JpìééêáãÉêìåÄêìáí~ãÄá~åíÉíä~áëëÉêé~ëëÉêìåãÉëë~ÖÉëé ÅáÑáèìÉêÉ ìé~êê~çáçiçìéêçîéå~åíçûìåé ëçìêåéèìéäåçåèìéeãìëáèìé`aií ä éüçåéiéíåkfx JbÑÑÉÅíìÉêÉåíÉãéëê ÉäÇÉëíê~áíÉãÉåíëÉíÇÉëÅ~äÅìäëÅçãéä ãéåí~áêéëëìêäéäêìáíäìájãæãéçìëìêäéë ãéëë~öéëíê~åëãáëx Jc~áêÉìåÉ~å~äóëÉÇìÄêìáíéçìêÉÑÑÉÅíìÉêìåÇá~ÖåçëíáÅÁ jáåêç ÇÉ Ç íéåíáçå Éí ÇÉ Åçåíê äéw ãéëìêé ÇÉ ê ëáçì ÇÉÄêìáíEÉêêÉìêF OT `çåíê äéìêwáäå~äåìäé ìåëáöå~äåçêêéåíéìê ^ãéäáñáå~íéìêçéëáöå~ä

28 QKRKPKOKaÉëÅêáéíáÑÇÉëéêçÇìáíëqÉÅÜåçcáêëí `~ëèìéë^åíáäêìáí~åíáñkçáëéj~ëíéê»éíiáíé» dêßåé~ìëóëí ãé äéåíêçåáèìéçéê ÇìÅíáçåÇìÄêìáíIiÉëÅ~ëèìÉëqÉÅÜåçcáêëí ~ëëìêéåíìåémêçíéåíáçå ã~ñáã~äé ÅçåíêÉ äéë Äêìáíë ÇÉ Ñçêí åáîé~ìi Ç~åë äéë Ü~ìíÉë ÅçããÉ Ç~åë äéë Ä~ëëÉë Ñê èìéååéë EÅçåíê~áêÉãÉåí~ìñéêçíÉÅíáçåëëí~åÇ~êÇëWÅ~ëèìÉé~ëëáÑIÄçìÅÜçå~åíáÄêìáíIÉíÅKKKFK mäìëéê Åáë ãéåíiäéü~ìíjé~êäéìêenféä~å ädáåí êáéìêçéåü~èìééêçíéåíáçå ãéíìå~åíáäêìáíeofççåíä~ Ñê èìéååééëíçééçë É~ìÄêìáíÉñíÉêåÉEPFKiÉê ëìäí~íéëíäû~ååìä~íáçåçéäêìáí ädéåíê ÉÇìÅ~å~ä~ìÇáíáÑ EQFK rååáêåìáí äéåíêçåáèìé~å~äçöìéerféêççìáíäû~åíáäêìáí~ééêçéêá Éåìíáäáë~åíìåãáÅêçéÜçåÉESFéä~Å ädéåíê ÉÇìÅ~å~ä~ìÇáíáÑEÅçãã~åÇÉÇÉê íêç~åíáçåfk `~ëèìéëkçáëéj~ëíéêkçå `çããìåáå~åíë `~ëèìéëkçáëéj~ëíéê `çããìåáå~åíë~îéåãáåêçéüçåé áååçêéçê `~ëèìéiáíé^ìçáç `~ëèìéä ÖÉêéçìê ÅçìíÉÇÉ ãìëáèìé ié ê ëìäí~í çäíéåì é~ê ìå íéä ~éé~êéáä Éëí Ççåå Ç~åë äé Öê~éÜáèìÉ ÅáJÇÉëëçìëK lå êéã~êèìé èìé ä~ ÅçãÄáå~áëçåÇÉä~ê ÇìÅíáçåëçåçêÉ~ééçêí Éé~êä~ÅçèìáääÉÅDÉëí ÇáêÉäÉëóëí ãéé~ëëáñéíé~êäéåçåíê äé ~ÅíáÑÇÉÄêìáíãçåíêÉèìÉÅÉííÉåçìîÉääÉíÉÅÜåçäçÖáÉÇÉê ÇìÅíáçåëçåçêÉîáÉåíÅçãéä íéêéíçéíáãáëéêäéë ëçäìíáçåëíê~çáíáçååéääéëçéíéääéëçêíéèìéäéê ëìäí~íñáå~äëçáíäééäìëåçãéäéíéçëëáääééååéèìáåçååéêåé äéíê~áíéãéåíçìëééåíêéçéäêìáík méêñçêã~ååé^åçìëíáèìé ^íí åì~íáçå ÉñÅÉéíáçååÉääÉ ÇÉë Ä~ëëÉë Ñê èìéååéë ÅçêêÉëéçåÇ~åí ÇÉëÄêìáíëÇÉÑçêíåáîÉ~ìEàìëèìD NOMÇ_Éå îéêëáçåëí~åç~êçfk^íí åì~íáçåüçãçö åéçìäêìáíéñí êáéìêi ÇÉë ëçåë Öê~îÉë ~ìñ ëçåë ~áöìëk ^íí åì~íáçå ãçóéååé ÇÉ QMLQRÇ_K eóöá åéjp Åìêáí Jnì~äáí aáãáåìíáçåçéëêáëèìéëçéëìêçáí Éíê ÇìÅíáçåÇÉä~Ñ~íáÖìÉ éêçîçèì Éé~êäÉëëçåëÖê~îÉëK^ìÖãÉåí~íáçåÇÉä~èì~äáí Çì íê~î~áäéññéåíì Ç~åëÇÉëåáîÉ~ìñÇÉÄêìáííê ë äéî ëk OU P O N N_êìáí~ãÄá~åí O_êìáí~íí åì é~êä~åçèìáääéëéìäé P_êìáí~íí åì é~êäéëóëí ãé~åíáñ

29 mëóåüç~åçìëíáèìé ÅçìíÉåçêã~äÉÉíÑáÇ äéë~åëç Ñçêã~íáçåÇÉëÄêìáíëÉñí êáéìêëéíçéëíê~åëãáëëáçåë~ìçáçeéçìêîéêëáçå kçáëéj~ëíéê»`ljfk `çããìåáå~íáçå ^ã äáçê~íáçåçéädáåíéääáöáäáäáí ÇÉëíê~åëãáëëáçåë~ìÇáçÉåãáäáÉìíê ëäêìó~åíöêßåé äd äáãáå~íáçåçéë ÄêìáíëÉñí êáéìêëé~êäd~åíáäêìáí~åíáñ äéåíêçåáèìék `çåñçêí äáãáå~íáçåçéä~ëéåë~íáçåçìåçåñáåéãéåí~åçìëíáèìék açã~áåéëçd^ééäáå~íáçåë fåçìëíêáée^ìíçãçäáäéi_qmiëáç êìêöáéiåü~åíáéêå~î~äié íêçäéikkkf ^ééäáå~íáçåëãáäáí~áêéë ^ êçå~ìíáèìé ^ êçëé~íá~äé ^îá~íáçåeéáäçíéié~ëë~öéêiëéêîáåéíéåüåáèìéikkkf péçêíã Å~åáèìÉEéáäçíÉIàçìêå~äáëíÉIëí~ÑÑíÉÅÜåáèìÉF ^ÖêáÅìäíìêÉEíê~ÅíÉìêIã~ÅÜáåÉçìíáäIKKKFK ^`q^»wiééá ÖÉ ëçå^`qfcéçìêê ëé~ìñ^ ê~ìäáèìéë id^`q^»éëíìåéá ÖÉ ëçååáêåìä~áêéçìêéåí~åöìä~áêéèìáéêéåçéä~åéç~åëäéëê ëé~ìñ ÇÉ ÇáëíêáÄìíáçå çì ÇÉ êééêáëé ÇD~áêK fä êéãéä~åé ~î~åí~öéìëéãéåí äéë éá ÖÉë ëçå Ä~ÑÑäÉë Åä~ëëáèìÉëI Éí ~ééçêíé ìåé ~íí åì~íáçå ~ÅçìëíáèìÉ äéî É Éå ~ëëçåá~åí ÇÉìñ íéåüåçäçöáéëw råéíéåüåçäçöáéçd~åíáäêìáí~åíáñ äéåíêçåáèìéeéêçå Ç bçä~åé»çéqéåüåçcáêëí F éçìê~íí åìéêäéëä~ëëéëñê èìéååéëiíê ëöæå~åíéëéíçáññáåáäéë íê~áíéêç~åëäéëê ëé~ìñ ~ ê~ìäáèìéëk råéíéåüåçäçöáéçd~íí åì~íáçåé~ëëáîéé~êéåîéäçéééçéä~áåéçéêçåüééíäìääé ~ÅçìëíáèìÉéçìêéá ÖÉêäÉëãçóÉååÉëÉíÜ~ìíÉëÑê èìéååéëk rå Ü~ìíJé~êäÉìê ëáíì Ç~åë äé ÅçåÇìáí ãéí ìå ÅçåíêÉJÄêìáí Éå çééçëáíáçå ÇÉ éü~ëé ~îéå äé Äêìáí ~ ê~ìäáèìéiçéíéääéëçêíéèìdéå~î~äeãáåêçéüçåéçé Åçåíê äéf áä ó ~áí áåíéêñ êéååé ÇÉëíêìÅíáîÉ ÇÉë ÇÉìñ ÄêìáíëI ÇDçª ~íí åì~íáçå Çì åáîé~ì ÖäçÄ~ä Çì Äêìáí Ç~åëäÉëäçÅ~ìñîÉåíáä ëk iéëóëí ãééëíö ê é~êìåå~äåìä~íéìê äéåíêçåáèìék rå ãáåêçéüçåé ÇÉ Ç íéåíáçå éä~å Éå ~ãçåí Éëí Ö~äÉãÉåíå ÅÉëë~áêÉK kls^`p»w`çåíê äéìê^åíáñråáîéêëéäiéêçöê~ãã~ääéé~êm` i~ö~ããéåçìîêéä~ã~àçêáí ÇÉëÄÉëçáåëÇÉëìíáäáë~íÉìêëKa~åëäÉÅ~ëÅçåíê~áêÉI ÇÉë~Ç~éí~íáçåëëé ÅáÑáèìÉëéÉìîÉåíÆíêÉëê ~äáë ÉëëìêÇÉîáëK mêçöê~ãã~ääéëé~êm`çìé~êbmolji~äáãéåí ëé~êäéëéåíéìêçìé~êä~ííéêáéi äéë Åçåíê äéìêë qéåüåçcáêëí ëçåí ëáãéäéë ìíáäáëéê Ç~åë ådáãéçêíé èìéääé ëáíì~íáçåk iéë Åçåíê äéìêë qéåüåçcáêëí îçäìéåí ÅçåíáåìÉääÉãÉåí ~îéå äd~éé~êáíáçå ÇÉ åçìîé~ìñ Åçãéçë~åíë ëé ÅáÑáèìÉë ~ì íê~áíéãéåí Çì ëáöå~äi ~Ñáå ÇÉ Ö~ê~åíáê ÇÉë ééêñçêã~ååéë~ééê Åá~ÄäÉëK ^k`^p»w^íí åì~íéìêbäéåíêçåáèìéçé_êìáíéçìêpá ÖÉÇÛ^îáçå `É éêççìáíi Ç îéäçéé Ç~åë äé Å~ÇêÉ ÇÛìåÉ Åççé ê~íáçå ~îéå a~ëë~ìäí bäéåíêçåáèìé Éëí Ä~ë ëìê äéë íéåüåáèìéëçéåçåíê äé~åíáñçìäêìáíéíçéëîáäê~íáçåëçéqéåüåçcáêëí K `Ü~èìÉëá ÖÉ^k`^pÉëí èìáé ÇÛìå~íí åì~íéìê äéåíêçåáèìéçéäêìáíèìáëéå~äáäêé~ìíçã~íáèìéãéåí éçìêäéäêìáí ãéêöé~åík`ü~èìéëá ÖÉÑçåÅíáçååÉÇ~åëìå~îáçåÇÉÑ~ çå~ìíçåçãééíçññêéìååçåñçêí ~ÅçìëíáèìÉã~ñáãìãéçìêäÉëé~ëë~ÖÉêëK OV