Father Hrant and the Board of Trustees invite all parishioners to be present at the services of the BLESSING OF THE HOLY CROSS and participate in the

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Father Hrant and the Board of Trustees invite all parishioners to be present at the services of the BLESSING OF THE HOLY CROSS and participate in the"

Bản ghi

1 Father Hrant and the Board of Trustees invite all parishioners to be present at the services of the BLESSING OF THE HOLY CROSS and participate in the ANTASDAN SERVICE (blessing of the four corners of the world), as well as the BLESSING OF THE BASIL and HERISA MADAGH. The Madagh is prepared and donated by the Mousa Ler Association of Detroit., which also sponsors Fellowship Hour this Sunday. St. Sarkis Armenian Apostolic Church 15 Սեպտyմբyր, September 15, 2019 Father Hrant and the Board of Trustees of St. Sarkis Church thank the following parishioners for donating the basil for this Sunday s Blessing of the Basil. In honor of Hachig Kazarian on his name day, from his wife, children, and grandchildren. James, Shakay, and Arev Majeska, in memory of Audrey Derderian. Anthony, Roupina, Nayri, and Vaughn Carman, in memory of Janet Dourian and Rosemary Carman. Thank you Feast of the Exaltation of the Holy Cross Տօն Ս. Խաչի Վերացումին (Խաչվերաց) Morning Service 9:15 am Divine Liturgy 10:00 am D7 Hrant Khn37 Ceorcyan5 Howiv Rev. Fr. Hrant Kevorkian, Pastor Ford Road, Dearborn, MI Phone: Church address: St. Sarkis website: After hours or in case of emergency please contact Der Hrant on his cell phone

2 äûõáë ²é³ù»³ÉÇ ÎáÕÙ ³Õ³ï³óÇÝ»ñáõÝ ñáõ³í Ü³Ù³Ï Ý 6:14-18 ³Éáí ÇÝÍÇ«ù³õ ÉÇóÇ áñ Ù»ñ îçñáç ÚÇëáõë øñõëïáëç ˳ã Ý ½³ï áõñçß µ³ýáí å³ñí»ý³ù ²Û¹ ˳ãÇÝ ÙÇçáó³õ ³ß˳ñÑÁ Ù»é³Í ³ÛÉ»õë ÇÝÍÇ Ñ³Ù³ñ«ÇÝãå ë»ë Ù»é³Í»Ù ³ß˳ñÑÇÝ Ñ³Ù³ñ γñ»õáñÁ Ù³ñ¹áõë ÃÉ ³ïáõ³Í ϳ٠³ÝÃÉ ³ï ÁÉɳÉÁ ã «³Ûɪ Ýáñ ³ñ³ñ³Í ÁÉɳÉÁ ÂáÕ ²ëïáõÍáÛ Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝÝ áõ áõáñùáõãçõýá ÁÉÉ³Ý µáéáñ ³ÝáÝó Ñ»ïª áñáýù ³Ûë ëï½µáõýùçý ѳٳӳÛÝ Ïþ³åñÇÝ µáéáñ ³ÝáÝóª áñáýù Çñ ÁÝïñ»³É ÅáÕáíáõñ¹Á ÏÁ ϳ½Ù»Ý ²ÛëáõÑ»ï»õ«Ëݹñ»Ù«á»õ Ù ÏÁ ³ß˳ñÑÇÏ Ñá»ñáí ÃáÕ ½Çë ãý»õ «áñáíñ»ï»õ»ë ÚÇëáõëÇ ÏÁ å³ïï³ýçù«çýãå ë Ù³ñÙÝÇë íñ³û í ñù»ñáõý ëåçý»ñá ÏÁ íï³û»ý ºÕµ³ÛñÝ»ñ«Ù»ñ î ñ ÚÇëáõë øñçëïáëç ßÝáñÑùÁ Ó»ñ µáéáñçý Ñ»ï ÁÉÉ³Û ²Ù Ý ÚÇëáõë øñçëïáëç ²õ»ï³ñ³Ý Ý Àëï ÚáíѳÝÝ ëç 3: àã áù»ñïçýù»é³õª µ³óç سñ¹áõ àñ¹ç Ý«áñ»ñÏÇÝù Ý Çç³õõ áñ»ñïçýùç Ù ç ºõ ÇÝãå ë Øáíë ë åõçýó ûóá µ³ñóñ³óáõó ³Ý³å³ïÇÝ Ù ç«ýáûýå ë ³É Ø³ñ¹áõ àñ¹çý å ïù µ³ñóñ³ý³û«áñå ë½ç ³Ýáñ ѳõ³ï³óáÕÁ Û³õÇï»Ý³Ï³Ý Ï»³Ýù áõý»ý³û àñáíñ»ï»õ ²ëïáõ³Í ³ÛÝù³Ý ëçñ»ó ³ß˳ñÑÁ«áñ ÙÇÝã»õ ÇëÏ Çñ ÙdzÍÇÝ àñ¹çý ïáõ³õ«áñå ë½ç ³Ýáñ ѳõ³ï³óáÕÁ ãïáñëáõ竳ûé Û³õÇï»Ý³Ï³Ý Ï»³Ýù áõý»ý³û àñáíñ»ï»õ ²ëïáõ³Í Çñ àñ¹çý ³ß˳ñÑ ÕñÏ»óª áã à áñå ë½ç ³ß˳ñÑÁ ¹³ï³å³ñï «³ÛÉ áñå ë½ç ³ß˳ñÑÁ ñï àí áñ ÏÁ ѳõ³ï³Û ³Ýáñª ãç ¹³ï³å³ñïáõÇñ ÇëÏ áí áñ ãç ѳõ³ï³ñ ³Ýáñª ³ñ¹ Ý ÇëÏ ¹³ï³å³ñïáõ³Í «²ëïáõÍáÛ ÙdzÍÇÝ àñ¹ççý ãñ³õ³ï³éáõý ѳٳñ -ºõ ¹³ï³å³ñïáõÃÇõÝÁ ³Ûë -ÈáÛëÁ ³ß˳ñѻϳõ«µ³Ûó Ù³ñ¹ÇÏ Ë³õ³ñÁ ÉáÛë Ý ³õ»ÉÇ ëçñ»óçý«áñáíñ»ï»õ ã³ñáõãçõý ÏÁ áñí ÇÝ àí áñ ã³ñ áñí ÏÁ ϳï³ñ ª Ïþ³ï ÉáÛëÁ»õ ÉáÛëÇÝ ãç ³ñ«áñå ë½ç Çñ áñí»ñá ãû³ûïýáõçý ê³ï³ûý áí áñ ÏÁ ϳï³ñ ÇÝã áñ ßÙ³ñÇï ª ÉáÛëÇÝ Ïáõ ³Û«áñå ë½ç Û³ÛïÝÇ ÁÉÉ³Û Ã Çñ áñí»ñá ²ëïáõÍáÛ Ï³ÙùÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ áñíáõ³í»ý The Altar flowers this Sunday are donated by the family of Dr. Edward Jevizian, in his memory. May he rest in peace. Sunday, October 20, 4:00pm Saturday, October 26, 6:30 pm Saturday and Sunday, November 2-3 Friday, November 8 Saturday, November 16 Upcoming events (please see e-news for more details) A cultural presentation honoring Gomidas Vartabed. Sponsored by the Armenian churches of greater Detroit. Kef Time Keghi IV. Traditional dinner with music and dancing. Saint Sarkis Church s Annual Bazaar. 70th Anniversary Celebration of the Manoogian Manor with Armenian wines and cuisine. Knights and Daughters of Vartan Anniversary Celebration. Wishing our Mom, Sepeur "Zee" Sarkesian, a wonderful and healthy 95th birthday. BAKING FOR THE ANNUAL BAZAAR To all who love to bake or would like to learn how to bake: Love, Sue and Diane George Arakelian wishes Zee Sarkesian a very happy birthday. The Ladies Guild baking sessions are every Thursday starting at 9:30. This Thursday, September 12th, we ll be baking katah. No experience is necessary. All you need to bring with you is the willingness to learn and a pleasant disposition. So come on over and bring your friends too.

3 Through September 27th Friday and Saturday, September Friday, September 13 Saturday, September 14 Saturday, September 14, 12:00-4:00 Saturday, September 14, 6:00-10:00 pm Sunday, September 15 Sunday, September 15 Wednesday, September 18 Friday, September 20, 7:00 pm Saturday, September 21, 10 am - 4:00 pm Sunday, September 22, 3:00 pm Upcoming events (please see e-news for more details) Elements of Nature: Paintings and Poetry by Ann Manie Egigian. Lawrence St. Gallery in Ferndale. St. Sarkis Church Teen Retreat. Back to School. ARS Zavarian Armenian one day school. ARS Saturday School begins. Knights and Daughters of Vartan Annual Picnic. Viva Las Vegas Casino Night. Sponsored by the Evereg Fenesse Educational Society. Feast of the Exaltation of the Holy Cross Herisa Madagh. Sponsored by the Mousa Ler Association of Detroit. Saint Sarkis Church Annual Golf Outing. Adult Bible Study. ANC Community Town Hall. Update on Michigan s Genocide Education Law. Compassionate Conversations - a workshop on healthcare and aging. Tea Party. Sponsored by the Armenian Relief Society Mid-Council. The Epistle of St. Paul to the Galatians (6:14-18) But far be it from me to glory except in the cross of our Lord Jesus Christ, by which the world has been crucified to me, and I to the world. For neither circumcision counts for anything, nor uncircumcision, but a new creation. Peace and mercy be upon all who walk by this rule, upon the Israel of God. Henceforth let no man trouble me; for I bear on my body the marks of Jesus. The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit, brethren. Amen. The Holy Gospel of Jesus Christ according to St. John (3:13-21) No one has ascended into heaven but He who descended from heaven, the Son of man. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of man be lifted up, that whoever believes in Him may have eternal life." For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. For God sent the Son into the world, not to condemn the world, but that the world might be saved through Him. He who believes in Him is not condemned; he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the Name of the only Son of God. And this is the judgment, that the Light has come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil. For every one who does evil hates the light, and does not come to the light, lest his deeds should be exposed. But he who does what is true comes to the light, that it may be clearly seen that his deeds have been wrought in God. Sunday, September 29 Sunday, October 6, after Fellowship Hour Saturday, October 19 Sunday, October 20, 4:00 pm Saint Sarkis Church Anniversary. Ladies Guild Dedication. George Mooradian presents The Executioners. Sponsored by the St. Sarkis Fellowship Club. Anniversary Gala celebrating 50 years of AGBU Alex and Marie Manoogian School. A cultural presentation honoring Gomidas Vartabed. Sponsored by the Armenian churches of greater Detroit. Oct. 12 Nov. 2 Dec. 25 January 6 Upcoming liturgical calendar Ս. Թարգմանիչ Վարդապետներ - Holy Translators. Տօն Ամենայն Սրբոց - Feast of All Saints. Christmas. Ս. Ծնունդ Եւ Աստուածայայտնութիւն - Armenian Chrismas and Epiphany.

4 Exaltation of the Holy Cross This Sunday, September 15, the Armenian Church commemorates the Feast of the Exaltation of the Holy Cross (Khachverats), which is the last of the five Tabernacle Feasts observed by the Armenian Church during the liturgical year. The Exaltation celebrates the transformation of the cross as an instrument of punishment into a venerated symbol of life and victory. A sacred religious symbol that was now exalted and glorified. This holy day is commemorated by most Christian churches on September 14. The Armenian Church celebrates it on the Sunday closest to the 14th. It is the oldest of the feasts devoted to the cross. The cross, once a means of death for criminals, became the dominant symbol of the Christian world, an object of reverence and worship, and symbol of triumph over death. Christ s apostle James, Patriarch of Jerusalem, elevated the Holy Cross during a religious ceremony chanting the hymn, Khachee oh Krisdos Yergeer Bakanemk, (To Your Cross We Bow), thus accepting the cross as a symbol of salvation and an object of utmost veneration. James was later martyred in Jerusalem, and upon his grave stands the expansive Armenian monastery of St. James in Jerusalem. Continued...

5 The Mousa Ler Association of Detroit will be having a bake sale this Sunday after church in the lobby. Please stop by and purchase the traditional baked goods of the Mousa Ler region. continued There are four feasts devoted to the cross in the Armenian liturgical calendar, with the Exaltation being the most important. The other three are: Apparition of the Holy Cross; Holy Cross of Varak; and Discovery of the Cross. Each of these four holidays devoted to the Holy Cross are related to the life and the salvific work of our Lord. The ceremony for the Exaltation begins with the decoration of the Cross with sweet basil (rehan), a sign of royalty, and also as a symbol of the living cross that is carried around the church in a procession led by the priest, and followed by deacons and altar servers. After the Bible readings, the officiating priest lifts the Cross and makes the sign of the Cross, and blesses the four corners of the world (Andastan service), asking God s blessing and bounty for the prosperity of the Armenian Church and for the fruitfulness of the land, and all the holy places and inhabitants thereof. The Khachveratz ceremony was prepared by Catholicos Sahag Dzoraporetsi ( ). He also composed the hymn that is sung on this day. As with other Tabernacle Feasts, the Exaltation is preceded with a period of fasting (Monday to Friday), and followed by a memorial day (Merelotz). The Eve of this Feast is also celebrated as Feast of the Dedication of Churches (Navagadik), and Tuesday, Wednesday, and Thursday, following memorial day, are feast days dedicated to the Holy Church. We congratulate all parishioners who bare the name Khatchadour, Khatchig, Khatcherets. Rehan, Khatchkhatoun, Khachouhi, Khatchperouhi, Khosrov, Khosrovanoush, Khrosrovitoukhd, and Nshan, and Mark on their name day. S E P T E M B E R DAILY READINGS 16 Isaiah 65:22-25; 1 Corinthians 2:6-10; John 3: Baruch 4:36-5:9; Hebrews 3:1-6; John 2: Zephaniah 3:14-18; Hebrews 9:11-15; Matthew 16: Isaiah 2:1-6; Hebrews 12:18-27; Matthew 21: Zechariah 14:5-11; Philippians 2:5-11; John 19: Isaiah 51:4-11; 1 Timothy 6:13-16; John 7:37-52

6 The St. Sarkis Church Fellowship Club meeting will be on Sunday, Oct. 6th at 2:00 pm in the Lillian Arakelian Hall. George Mouradian will present his new book - The Executioners. Everyone is welcome to attend. The Manoogian Manor has an opening for a kitchen helper. Please inquire at