Father Hrant and the Board of Trustees invite all parishioners to be present at the services of the BLESSING OF THE HOLY CROSS and participate in the

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Father Hrant and the Board of Trustees invite all parishioners to be present at the services of the BLESSING OF THE HOLY CROSS and participate in the"

Bản ghi

1 Father Hrant and the Board of Trustees invite all parishioners to be present at the services of the BLESSING OF THE HOLY CROSS and participate in the ANTASDAN SERVICE (blessing of the four corners of the world), as well as the BLESSING OF THE BASIL and HERISA MADAGH. The Madagh is prepared and donated by the Mousa Ler Association of Detroit., which also sponsors Fellowship Hour this Sunday. St. Sarkis Armenian Apostolic Church 15 Սեպտyմբyր, September 15, 2019 Father Hrant and the Board of Trustees of St. Sarkis Church thank the following parishioners for donating the basil for this Sunday s Blessing of the Basil. In honor of Hachig Kazarian on his name day, from his wife, children, and grandchildren. James, Shakay, and Arev Majeska, in memory of Audrey Derderian. Anthony, Roupina, Nayri, and Vaughn Carman, in memory of Janet Dourian and Rosemary Carman. Thank you Feast of the Exaltation of the Holy Cross Տօն Ս. Խաչի Վերացումին (Խաչվերաց) Morning Service 9:15 am Divine Liturgy 10:00 am D7 Hrant Khn37 Ceorcyan5 Howiv Rev. Fr. Hrant Kevorkian, Pastor Ford Road, Dearborn, MI Phone: Church address: office@saintsarkis.org St. Sarkis website: After hours or in case of emergency please contact Der Hrant on his cell phone

2 äûõáë ²é³ù»³ÉÇ ÎáÕÙ ³Õ³ï³óÇÝ»ñáõÝ ñáõ³í Ü³Ù³Ï Ý 6:14-18 ³Éáí ÇÝÍÇ«ù³õ ÉÇóÇ áñ Ù»ñ îçñáç ÚÇëáõë øñõëïáëç ˳ã Ý ½³ï áõñçß µ³ýáí å³ñí»ý³ù ²Û¹ ˳ãÇÝ ÙÇçáó³õ ³ß˳ñÑÁ Ù»é³Í ³ÛÉ»õë ÇÝÍÇ Ñ³Ù³ñ«ÇÝãå ë»ë Ù»é³Í»Ù ³ß˳ñÑÇÝ Ñ³Ù³ñ γñ»õáñÁ Ù³ñ¹áõë ÃÉ ³ïáõ³Í ϳ٠³ÝÃÉ ³ï ÁÉɳÉÁ ã «³Ûɪ Ýáñ ³ñ³ñ³Í ÁÉɳÉÁ ÂáÕ ²ëïáõÍáÛ Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝÝ áõ áõáñùáõãçõýá ÁÉÉ³Ý µáéáñ ³ÝáÝó Ñ»ïª áñáýù ³Ûë ëï½µáõýùçý ѳٳӳÛÝ Ïþ³åñÇÝ µáéáñ ³ÝáÝóª áñáýù Çñ ÁÝïñ»³É ÅáÕáíáõñ¹Á ÏÁ ϳ½Ù»Ý ²ÛëáõÑ»ï»õ«Ëݹñ»Ù«á»õ Ù ÏÁ ³ß˳ñÑÇÏ Ñá»ñáí ÃáÕ ½Çë ãý»õ «áñáíñ»ï»õ»ë ÚÇëáõëÇ ÏÁ å³ïï³ýçù«çýãå ë Ù³ñÙÝÇë íñ³û í ñù»ñáõý ëåçý»ñá ÏÁ íï³û»ý ºÕµ³ÛñÝ»ñ«Ù»ñ î ñ ÚÇëáõë øñçëïáëç ßÝáñÑùÁ Ó»ñ µáéáñçý Ñ»ï ÁÉÉ³Û ²Ù Ý ÚÇëáõë øñçëïáëç ²õ»ï³ñ³Ý Ý Àëï ÚáíѳÝÝ ëç 3: àã áù»ñïçýù»é³õª µ³óç سñ¹áõ àñ¹ç Ý«áñ»ñÏÇÝù Ý Çç³õõ áñ»ñïçýùç Ù ç ºõ ÇÝãå ë Øáíë ë åõçýó ûóá µ³ñóñ³óáõó ³Ý³å³ïÇÝ Ù ç«ýáûýå ë ³É Ø³ñ¹áõ àñ¹çý å ïù µ³ñóñ³ý³û«áñå ë½ç ³Ýáñ ѳõ³ï³óáÕÁ Û³õÇï»Ý³Ï³Ý Ï»³Ýù áõý»ý³û àñáíñ»ï»õ ²ëïáõ³Í ³ÛÝù³Ý ëçñ»ó ³ß˳ñÑÁ«áñ ÙÇÝã»õ ÇëÏ Çñ ÙdzÍÇÝ àñ¹çý ïáõ³õ«áñå ë½ç ³Ýáñ ѳõ³ï³óáÕÁ ãïáñëáõ竳ûé Û³õÇï»Ý³Ï³Ý Ï»³Ýù áõý»ý³û àñáíñ»ï»õ ²ëïáõ³Í Çñ àñ¹çý ³ß˳ñÑ ÕñÏ»óª áã à áñå ë½ç ³ß˳ñÑÁ ¹³ï³å³ñï «³ÛÉ áñå ë½ç ³ß˳ñÑÁ ñï àí áñ ÏÁ ѳõ³ï³Û ³Ýáñª ãç ¹³ï³å³ñïáõÇñ ÇëÏ áí áñ ãç ѳõ³ï³ñ ³Ýáñª ³ñ¹ Ý ÇëÏ ¹³ï³å³ñïáõ³Í «²ëïáõÍáÛ ÙdzÍÇÝ àñ¹ççý ãñ³õ³ï³éáõý ѳٳñ -ºõ ¹³ï³å³ñïáõÃÇõÝÁ ³Ûë -ÈáÛëÁ ³ß˳ñѻϳõ«µ³Ûó Ù³ñ¹ÇÏ Ë³õ³ñÁ ÉáÛë Ý ³õ»ÉÇ ëçñ»óçý«áñáíñ»ï»õ ã³ñáõãçõý ÏÁ áñí ÇÝ àí áñ ã³ñ áñí ÏÁ ϳï³ñ ª Ïþ³ï ÉáÛëÁ»õ ÉáÛëÇÝ ãç ³ñ«áñå ë½ç Çñ áñí»ñá ãû³ûïýáõçý ê³ï³ûý áí áñ ÏÁ ϳï³ñ ÇÝã áñ ßÙ³ñÇï ª ÉáÛëÇÝ Ïáõ ³Û«áñå ë½ç Û³ÛïÝÇ ÁÉÉ³Û Ã Çñ áñí»ñá ²ëïáõÍáÛ Ï³ÙùÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ áñíáõ³í»ý The Altar flowers this Sunday are donated by the family of Dr. Edward Jevizian, in his memory. May he rest in peace. Sunday, October 20, 4:00pm Saturday, October 26, 6:30 pm Saturday and Sunday, November 2-3 Friday, November 8 Saturday, November 16 Upcoming events (please see e-news for more details) A cultural presentation honoring Gomidas Vartabed. Sponsored by the Armenian churches of greater Detroit. Kef Time Keghi IV. Traditional dinner with music and dancing. Saint Sarkis Church s Annual Bazaar. 70th Anniversary Celebration of the Manoogian Manor with Armenian wines and cuisine. Knights and Daughters of Vartan Anniversary Celebration. Wishing our Mom, Sepeur "Zee" Sarkesian, a wonderful and healthy 95th birthday. BAKING FOR THE ANNUAL BAZAAR To all who love to bake or would like to learn how to bake: Love, Sue and Diane George Arakelian wishes Zee Sarkesian a very happy birthday. The Ladies Guild baking sessions are every Thursday starting at 9:30. This Thursday, September 12th, we ll be baking katah. No experience is necessary. All you need to bring with you is the willingness to learn and a pleasant disposition. So come on over and bring your friends too.

3 Through September 27th Friday and Saturday, September Friday, September 13 Saturday, September 14 Saturday, September 14, 12:00-4:00 Saturday, September 14, 6:00-10:00 pm Sunday, September 15 Sunday, September 15 Wednesday, September 18 Friday, September 20, 7:00 pm Saturday, September 21, 10 am - 4:00 pm Sunday, September 22, 3:00 pm Upcoming events (please see e-news for more details) Elements of Nature: Paintings and Poetry by Ann Manie Egigian. Lawrence St. Gallery in Ferndale. St. Sarkis Church Teen Retreat. Back to School. ARS Zavarian Armenian one day school. ARS Saturday School begins. Knights and Daughters of Vartan Annual Picnic. Viva Las Vegas Casino Night. Sponsored by the Evereg Fenesse Educational Society. Feast of the Exaltation of the Holy Cross Herisa Madagh. Sponsored by the Mousa Ler Association of Detroit. Saint Sarkis Church Annual Golf Outing. Adult Bible Study. ANC Community Town Hall. Update on Michigan s Genocide Education Law. Compassionate Conversations - a workshop on healthcare and aging. Tea Party. Sponsored by the Armenian Relief Society Mid-Council. The Epistle of St. Paul to the Galatians (6:14-18) But far be it from me to glory except in the cross of our Lord Jesus Christ, by which the world has been crucified to me, and I to the world. For neither circumcision counts for anything, nor uncircumcision, but a new creation. Peace and mercy be upon all who walk by this rule, upon the Israel of God. Henceforth let no man trouble me; for I bear on my body the marks of Jesus. The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit, brethren. Amen. The Holy Gospel of Jesus Christ according to St. John (3:13-21) No one has ascended into heaven but He who descended from heaven, the Son of man. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of man be lifted up, that whoever believes in Him may have eternal life." For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. For God sent the Son into the world, not to condemn the world, but that the world might be saved through Him. He who believes in Him is not condemned; he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the Name of the only Son of God. And this is the judgment, that the Light has come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil. For every one who does evil hates the light, and does not come to the light, lest his deeds should be exposed. But he who does what is true comes to the light, that it may be clearly seen that his deeds have been wrought in God. Sunday, September 29 Sunday, October 6, after Fellowship Hour Saturday, October 19 Sunday, October 20, 4:00 pm Saint Sarkis Church Anniversary. Ladies Guild Dedication. George Mooradian presents The Executioners. Sponsored by the St. Sarkis Fellowship Club. Anniversary Gala celebrating 50 years of AGBU Alex and Marie Manoogian School. A cultural presentation honoring Gomidas Vartabed. Sponsored by the Armenian churches of greater Detroit. Oct. 12 Nov. 2 Dec. 25 January 6 Upcoming liturgical calendar Ս. Թարգմանիչ Վարդապետներ - Holy Translators. Տօն Ամենայն Սրբոց - Feast of All Saints. Christmas. Ս. Ծնունդ Եւ Աստուածայայտնութիւն - Armenian Chrismas and Epiphany.

4 Exaltation of the Holy Cross This Sunday, September 15, the Armenian Church commemorates the Feast of the Exaltation of the Holy Cross (Khachverats), which is the last of the five Tabernacle Feasts observed by the Armenian Church during the liturgical year. The Exaltation celebrates the transformation of the cross as an instrument of punishment into a venerated symbol of life and victory. A sacred religious symbol that was now exalted and glorified. This holy day is commemorated by most Christian churches on September 14. The Armenian Church celebrates it on the Sunday closest to the 14th. It is the oldest of the feasts devoted to the cross. The cross, once a means of death for criminals, became the dominant symbol of the Christian world, an object of reverence and worship, and symbol of triumph over death. Christ s apostle James, Patriarch of Jerusalem, elevated the Holy Cross during a religious ceremony chanting the hymn, Khachee oh Krisdos Yergeer Bakanemk, (To Your Cross We Bow), thus accepting the cross as a symbol of salvation and an object of utmost veneration. James was later martyred in Jerusalem, and upon his grave stands the expansive Armenian monastery of St. James in Jerusalem. Continued...

5 The Mousa Ler Association of Detroit will be having a bake sale this Sunday after church in the lobby. Please stop by and purchase the traditional baked goods of the Mousa Ler region. continued There are four feasts devoted to the cross in the Armenian liturgical calendar, with the Exaltation being the most important. The other three are: Apparition of the Holy Cross; Holy Cross of Varak; and Discovery of the Cross. Each of these four holidays devoted to the Holy Cross are related to the life and the salvific work of our Lord. The ceremony for the Exaltation begins with the decoration of the Cross with sweet basil (rehan), a sign of royalty, and also as a symbol of the living cross that is carried around the church in a procession led by the priest, and followed by deacons and altar servers. After the Bible readings, the officiating priest lifts the Cross and makes the sign of the Cross, and blesses the four corners of the world (Andastan service), asking God s blessing and bounty for the prosperity of the Armenian Church and for the fruitfulness of the land, and all the holy places and inhabitants thereof. The Khachveratz ceremony was prepared by Catholicos Sahag Dzoraporetsi ( ). He also composed the hymn that is sung on this day. As with other Tabernacle Feasts, the Exaltation is preceded with a period of fasting (Monday to Friday), and followed by a memorial day (Merelotz). The Eve of this Feast is also celebrated as Feast of the Dedication of Churches (Navagadik), and Tuesday, Wednesday, and Thursday, following memorial day, are feast days dedicated to the Holy Church. We congratulate all parishioners who bare the name Khatchadour, Khatchig, Khatcherets. Rehan, Khatchkhatoun, Khachouhi, Khatchperouhi, Khosrov, Khosrovanoush, Khrosrovitoukhd, and Nshan, and Mark on their name day. S E P T E M B E R DAILY READINGS 16 Isaiah 65:22-25; 1 Corinthians 2:6-10; John 3: Baruch 4:36-5:9; Hebrews 3:1-6; John 2: Zephaniah 3:14-18; Hebrews 9:11-15; Matthew 16: Isaiah 2:1-6; Hebrews 12:18-27; Matthew 21: Zechariah 14:5-11; Philippians 2:5-11; John 19: Isaiah 51:4-11; 1 Timothy 6:13-16; John 7:37-52

6 The St. Sarkis Church Fellowship Club meeting will be on Sunday, Oct. 6th at 2:00 pm in the Lillian Arakelian Hall. George Mouradian will present his new book - The Executioners. Everyone is welcome to attend. The Manoogian Manor has an opening for a kitchen helper. Please inquire at

Archpriest Father Gomidas Baghsarian -- Pastor Reverend Father Kapriel Nazarian -- Assistant Pastor Sts. Vartanantz Church WEEKLY BULLETIN 402 Broadwa

Archpriest Father Gomidas Baghsarian -- Pastor Reverend Father Kapriel Nazarian -- Assistant Pastor Sts. Vartanantz Church WEEKLY BULLETIN 402 Broadwa Archpriest Father Gomidas Baghsarian -- Pastor Reverend Father Kapriel Nazarian -- Assistant Pastor Sts. Vartanantz Church WEEKLY BULLETIN 402 Broadway, Providence, RI 02909 Office: 831-6399 Fax: 351-4418

Chi tiết hơn

Mass Appeal

Mass Appeal Thánh Lễ Mời Gọi Sư quan tro ng cu a tha nh lê Lể thức - Nguyên nhân và Hội nghị Thượng đỉnh Lể thức là hội nghị thượng đỉnh đối với sinh ho at cu a Gia o Hội là chỉ đạo, đồng thời là nguồn mạch mà từ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 16_LTXC_LocThanh.doc

Microsoft Word - 16_LTXC_LocThanh.doc Qua bức hình này, Cha sẽ quảng phát nhiều ân sủng cho các linh hồn. Đó sẽ là một vật nhắc nhở về cách yêu sách của Lòng Thương Xót Cha, bởi vì dù ai mạnh mẽ (163) đến mấy, dức tin cũng chẳng ích gì nếu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Listen to Your Elders-2 Stories.docx

Microsoft Word - Listen to Your Elders-2 Stories.docx ꤔꤟꤤꤘꤢ ꤚꤢ ꤡꤟꤢ ꤢ Listen and Obey ꤒꤟꤢ ꤟꤢ ꤙꤢ ꤚꤟꤢ ꤘꤣꤑꤢ ꤕꤟꤢ ꤐꤟꤢ ꤢ ꤔꤢ ꤞꤤ ꤊꤟꤢ ꤟꤣ ꤊꤢ ꤛꤢ ꤒꤟꤢ ꤘꤛꤢ ꤛꤢ ꤒꤢ ꤟꤢ ꤗꤢ ꤢ ꤔꤟꤤ ꤔꤛꤢ ꤡꤢ ꤘꤣ ꤞꤤ ꤕꤟꤢ ꤒꤟꤢ ꤘꤛꤢ ꤛꤢ ꤒꤢ ꤟꤢ ꤗꤢ ꤢ ꤟꤢ ꤏꤥ ꤕꤟꤢ ꤕꤟꤢ ꤔꤢ ꤍꤟꤥꤗꤟꤌꤣꤕꤚꤟꤢ ꤢ ꤒꤟꤢ ꤤ ꤞꤛꤥꤤ ꤞꤛꤢ ꤚꤢ ꤔꤟꤤꤘꤢ ꤢ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - menh-de-quan-he-trong-tieng-anh.docx

Microsoft Word - menh-de-quan-he-trong-tieng-anh.docx Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh A. Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh Relative Clause là mệnh đề quan hệ. Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó có thể bao gồm nhiều từ hay có cấu trúc của cả một câu. Chúng

Chi tiết hơn

Lesson 10: Talking business (continued) Bài 10: Bàn chuyện kinh doanh (tiếp tục) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt Đài Úc Châu xin thân chào bạn. Mời b

Lesson 10: Talking business (continued) Bài 10: Bàn chuyện kinh doanh (tiếp tục) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt Đài Úc Châu xin thân chào bạn. Mời b Lesson 10: Talking business (continued) Bài 10: Bàn chuyện kinh doanh (tiếp tục) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt Đài Úc Châu xin thân chào bạn. Mời bạn theo dõi loạt bài Tiếng Anh Thương mại do Sở Giáo

Chi tiết hơn

CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA - THƯ NĂM CN4MC-C

CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA - THƯ NĂM CN4MC-C - Thứ Năm 4-4-19 CẢM NGHIỆM SỐNG: Tin Mừng theo Thánh Gioan. (5, 31-47) Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do-thái rằng: "Nếu chính Ta làm chứng về Mình, thì chứng của Ta sẽ không xác thực. Có một Ðấng khác

Chi tiết hơn

PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ MIỀN ĐÔNG BẮC ISSUE 73 APRIL 2016 Ý CẦU NGUYỆN - PRAYER INTENTIONS - Cầu cho lời kêu gọi của Đức Th

PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ MIỀN ĐÔNG BẮC ISSUE 73 APRIL 2016 Ý CẦU NGUYỆN - PRAYER INTENTIONS - Cầu cho lời kêu gọi của Đức Th ISSUE 73 APRIL 2016 Ý CẦU NGUYỆN - PRAYER INTENTIONS - Cầu cho lời kêu gọi của Đức Thánh Cha trong Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót được mọi người đón nhận và thực hành để hưởng trọn vẹn ân sủng của Năm

Chi tiết hơn

Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas Shrine of Our Lady of La Vang S

Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas Shrine of Our Lady of La Vang S Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas 4835 S. Pearl St., Las Vegas, Nevada 89121 * Tel. (702) 821-1459 http://www.lavanglasvegas.com Đại Hội MẸ LA VANG 2013 Vào Sa Mạc Với Mẹ La Vang Kỳ VI 3:30 pm: Đón Tiếp Quý

Chi tiết hơn

copy Vietnamese by Khoa Dang Nguyen

copy Vietnamese by Khoa Dang Nguyen by Nick Nguyen pg 1 Hello, I m Sir Frettrick! Xin chào, tôi là Sir Frettrick! I m a Lion Bear with very funny hair. Tôi là sư tư lai gấu có mái tóc rất buồn cười. I m just different. I like being a lion.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - EFT_lesson 2.doc

Microsoft Word - EFT_lesson 2.doc 1 Bài 2: Nhận Giữ Phòng Qua Điện Thoại (tiếp theo): nghe và nói số Transcript Quỳnh Liên và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu xin thân chào quí bạn. Các bạn đang theo dõi Bài Học 2 trong loạt bài Tiếng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Kindness and Mercy-2 Stories.docx

Microsoft Word - Kindness and Mercy-2 Stories.docx ꤗꤟꤢ ꤗꤟꤥ ꤗꤟꤢ ꤚꤛꤢ ꤔꤟꤤꤘꤛꤢ ꤜꤢ ꤚꤢ ꤞꤢ ꤐꤟꤢ ꤔꤟꤤꤘꤛꤢ ꤜꤢ ꤒꤣ ꤕꤚꤟꤢ ꤔꤢ ꤒꤣ ꤕꤚꤟꤢ Be Kind and Compassionate to One Another ꤒꤟꤢ ꤟꤢ ꤙꤢ ꤚꤟꤢ ꤘꤣꤑꤢ ꤕꤟꤢ ꤐꤟꤢ ꤢ ꤔꤢ ꤞꤤ ꤊꤟꤢ ꤟꤣ ꤊꤢ ꤛꤢ ꤒꤟꤢ ꤘꤛꤢ ꤛꤢ ꤒꤢ ꤟꤢ ꤗꤢ ꤢ ꤔꤟꤤ ꤔꤛꤢ ꤡꤢ ꤘꤣ ꤞꤤ ꤕꤟꤢ ꤒꤟꤢ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bai 16 pdf

Microsoft Word - bai 16 pdf Business English Speakers Can Still Be Divided by a Common I'm Alex Villarreal with the VOA Special English Economics Report. Business is the most popular subject for international students in the United

Chi tiết hơn

Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh Tổng hợp và biên soạn: Thầy Tâm - Anh Văn ( TÓM TẮT NGỮ PHÁP TIẾNG ANH Mục lục Tóm tắt

Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh Tổng hợp và biên soạn: Thầy Tâm - Anh Văn (  TÓM TẮT NGỮ PHÁP TIẾNG ANH Mục lục Tóm tắt TÓM TẮT NGỮ PHÁP TIẾNG ANH Mục lục Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh... 7 1. Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh:... 7 1.1 Subject (chủ ngữ):... 7 1.2 Verb (động từ):... 7 1.3 Complement (bổ ngữ):... 8

Chi tiết hơn

BẢN TIN MỤC VỤ Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm Saint Vincent Liem s Parish CHÚA NHẬT Lễ Mình Máu Thánh Chúa 03/06/ th Street SE. Calgary, Alber

BẢN TIN MỤC VỤ Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm Saint Vincent Liem s Parish CHÚA NHẬT Lễ Mình Máu Thánh Chúa 03/06/ th Street SE. Calgary, Alber BẢN TIN MỤC VỤ Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm Saint Vincent Liem s Parish CHÚA NHẬT Lễ Mình Máu Thánh Chúa 03/06/2018 2412-48th Street SE. Calgary, Alberta, Canada T2B 1M4 Phone/Fax: (403) 262-1078 Email:

Chi tiết hơn

Lesson 4: Over the phone (continued) Bài 4: Nói chuyện qua điện thoại (tiếp theo) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bạn

Lesson 4: Over the phone (continued) Bài 4: Nói chuyện qua điện thoại (tiếp theo) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bạn Lesson 4: Over the phone (continued) Bài 4: Nói chuyện qua điện thoại (tiếp theo) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bạn. Mời quí bạn theo dõi loạt bài Tiếng Anh Thương mại

Chi tiết hơn

;lmgvrglkdnlkvmnfdlf

;lmgvrglkdnlkvmnfdlf In 1861, Mary MacKillop went to work in Penola, a small town in South Australia. Here she met a Catholic priest, Father Julian Woods. Together they opened Australia's first free Catholic school. At that

Chi tiết hơn

E_Brochure_Mooncake

E_Brochure_Mooncake NGUYỆT CHIẾU Vinh Hoa NGUYỆT CHIẾU Vinh Hoa Từ xa xưa, mẫu đơn đã được xem là biểu tượng của sự phú quý và giàu sang. Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp kiêu sa và ý nghĩa tốt lành của loài hoa này, Pan Pacific Hà

Chi tiết hơn

BIỂU ĐẠT HÌNH THÁI DĨ THÀNH TIẾNG ANH TRONG TIẾNG VIỆT 1. Mục đích và phương pháp 1.1. Mục đích 19 ThS. Trương Thị Anh Đào Dựa trên nền tảng lý thuyết

BIỂU ĐẠT HÌNH THÁI DĨ THÀNH TIẾNG ANH TRONG TIẾNG VIỆT 1. Mục đích và phương pháp 1.1. Mục đích 19 ThS. Trương Thị Anh Đào Dựa trên nền tảng lý thuyết BIỂU ĐẠT HÌNH THÁI DĨ THÀNH TIẾNG ANH TRONG TIẾNG VIỆT 1. Mục đích và phương pháp 1.1. Mục đích 19 ThS. Trương Thị Anh Đào Dựa trên nền tảng lý thuyết về hình thái dĩ thành mà chúng tôi đã có dịp giới

Chi tiết hơn

Về khả năng của sẽ trong vai trò đánh dấu thời tương lai tiếng Việt Về khả năng của sẽ trong vai trò đánh dấu thời tương lai tiếng Việt Bởi: Trần Kim

Về khả năng của sẽ trong vai trò đánh dấu thời tương lai tiếng Việt Về khả năng của sẽ trong vai trò đánh dấu thời tương lai tiếng Việt Bởi: Trần Kim Về khả năng của sẽ trong vai trò đánh dấu thời tương lai tiếng Việt Bởi: Trần Kim Phượng Bài viết gửi Tạp chí Ngôn ngữ Kim Phượng Đặt vấn đề Để phủ định sự tồn tại của phạm trù thời và khả năng của phó

Chi tiết hơn

Bí quyết học tiếng Anh để nói tự nhiên nhất

Bí quyết học tiếng Anh để nói tự nhiên nhất Bí quyết học tiếng Anh để nói tự nhiên nhất Bí quyết học tiếng Anh để nói tự nhiên nhất Có một thực tế đáng buồn là rất nhiều bạn sau nhiều năm học tiếng Anh vẫn không đủ tự tin và năng lực để giao tiếp

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 Chúa Nhật Thứ 3 Mùa Chay Chúa nhật 24 tháng 03 năm 2019 Kinh Cầu Bình An Lạy Thiên Chúa ngàn trùng chí thánh, Cha đã ban bình an bởi trời qua Chúa Giêsu. Tại Fatima, Trinh nữ Maria đã hiện ra, kêu gọi

Chi tiết hơn

H_中英-01.indd

H_中英-01.indd 第㈩㆕課 Lesson 14 ㈤百字說華語 隨你的方便 As You Please 一 課文 TEXT : 昨 商量了 課的時間 zuó tiān shāng liáng le shàng kè de shí jiān Yesterday, we talked about when to have class. : 是啊! 還沒商量 課的 方 shì a hái méi shāng liáng shàng

Chi tiết hơn

Newletter 15 year

Newletter 15 year JUNE TO AUGUST Từ tháng Sáu đến hết tháng Tám WINDSOR PLAZA HOTEL 18 An Duong Vuong Street, D5, HCMC 028 3833 6688 windsorplazahotel.com Join us in celebrating our 15th year of providing warm Vietnamese

Chi tiết hơn

FAQs Những câu hỏi thường gặp 1. What is the Spend Based Rewards program for Visa Vietnam? The Spend Based Rewards program for Visa Vietnam is a servi

FAQs Những câu hỏi thường gặp 1. What is the Spend Based Rewards program for Visa Vietnam? The Spend Based Rewards program for Visa Vietnam is a servi FAQs Những câu hỏi thường gặp 1. What is the Spend Based Rewards program for Visa Vietnam? The Spend Based Rewards program for Visa Vietnam is a service that offers a complimentary airport lounge visit

Chi tiết hơn

BẢN TIN MỤC VỤ Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm Saint Vincent Liem s Parish CHÚA NHẬT Lễ Chúa Thánh Thần HiệnXuống 20/05/ th Street SE. Calgary,

BẢN TIN MỤC VỤ Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm Saint Vincent Liem s Parish CHÚA NHẬT Lễ Chúa Thánh Thần HiệnXuống 20/05/ th Street SE. Calgary, BẢN TIN MỤC VỤ Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm Saint Vincent Liem s Parish CHÚA NHẬT Lễ Chúa Thánh Thần HiệnXuống 20/05/2018 2412-48th Street SE. Calgary, Alberta, Canada T2B 1M4 Phone/Fax: (403) 262-1078

Chi tiết hơn

HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO ĐÁNH VẦN TIẾNG ANH Page 1 PHƯƠNG PHÁP TĂNG CƯỜNG PHẢN XẠ VÀ TƯ DUY TIẾNG ANH ĐỂ NÓI BẤT KỲ ĐIỀU GÌ BẠN MUỐN Tài liệu nà

HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO ĐÁNH VẦN TIẾNG ANH Page 1 PHƯƠNG PHÁP TĂNG CƯỜNG PHẢN XẠ VÀ TƯ DUY TIẾNG ANH ĐỂ NÓI BẤT KỲ ĐIỀU GÌ BẠN MUỐN Tài liệu nà Page 1 PHƯƠNG PHÁP TĂNG CƯỜNG PHẢN XẠ VÀ TƯ DUY TIẾNG ANH ĐỂ NÓI BẤT KỲ ĐIỀU GÌ BẠN MUỐN Tài liệu này do Học viện nghiên cứu và Đào tạo Đánh vần tiếng Anh biên soạn. Mọi sự trích dẫn, chia sẻ đều phải

Chi tiết hơn

Hướng dẫn cụ thể từng bước để đăng ký sử dụng Đơn đăng ký không tín chỉ sau đó ghi danh vào các lớp không tín chỉ. 1 tháng Sáu, 2018 Các sinh viên dự

Hướng dẫn cụ thể từng bước để đăng ký sử dụng Đơn đăng ký không tín chỉ sau đó ghi danh vào các lớp không tín chỉ. 1 tháng Sáu, 2018 Các sinh viên dự Hướng dẫn cụ thể từng bước để đăng ký sử dụng Đơn đăng ký không tín chỉ sau đó ghi danh vào các lớp không tín chỉ. 1 tháng Sáu, 2018 Các sinh viên dự định nhận các dịch vụ hỗ trợ hoặc đăng k{ vào các lớp

Chi tiết hơn

Câu Chuyện Lớn Kinh Thánh I. Đức Chúa Trời tạo nên thế giới tốt đẹp 1. Ban đầu, trước tất cả mọi điều, trước cả thời gian thì có Thượng Đế. 2. Thượng

Câu Chuyện Lớn Kinh Thánh I. Đức Chúa Trời tạo nên thế giới tốt đẹp 1. Ban đầu, trước tất cả mọi điều, trước cả thời gian thì có Thượng Đế. 2. Thượng I. Đức Chúa Trời tạo nên thế giới tốt đẹp 1. Ban đầu, trước tất cả mọi điều, trước cả thời gian thì có Thượng Đế. 2. Thượng Đế là Đức Chúa Trời. 3. Đức Chúa Trời đã tạo nên mọi điều ở trong thế giới này:

Chi tiết hơn

Ý LỰC CỦA THÁNG THEME OF THE MONTH - Cầu xin cho Ngày Tết Cổ truyền mang lại hòa bình và hiệp nhất cho Quê hương. Xin cho mọi người Việt Nam biết hãnh

Ý LỰC CỦA THÁNG THEME OF THE MONTH - Cầu xin cho Ngày Tết Cổ truyền mang lại hòa bình và hiệp nhất cho Quê hương. Xin cho mọi người Việt Nam biết hãnh Ý LỰC CỦA THÁNG THEME OF THE MONTH - Cầu xin cho Ngày Tết Cổ truyền mang lại hòa bình và hiệp nhất cho Quê hương. Xin cho mọi người Việt Nam biết hãnh diện và bảo tồn văn hóa và truyền thống dân tộc. -

Chi tiết hơn

TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle 6841 S. 180 th St, Tukwila, WA

TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle 6841 S. 180 th St, Tukwila, WA TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle 6841 S. 180 th St, Tukwila, WA 98188 Website: www.vmpwa.org Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm

Chi tiết hơn

SUMMER COURSE FEES SUMMER 2019 Biểu phí Khóa Hè 2019 AGE GROUP Nhóm tuổi HALF DAY Nửa ngày TRIAL CLASS (2 weeks) Lớp học thử (2Tuần) FULL DAY Cả ngày

SUMMER COURSE FEES SUMMER 2019 Biểu phí Khóa Hè 2019 AGE GROUP Nhóm tuổi HALF DAY Nửa ngày TRIAL CLASS (2 weeks) Lớp học thử (2Tuần) FULL DAY Cả ngày SUMMER COURSE FEES SUMMER 2019 Biểu phí Khóa Hè 2019 AGE Nhóm tuổi HALF DAY Nửa ngày TRIAL CLASS (2 weeks) Lớp học thử (2Tuần) FULL DAY Cả ngày Currency: VND/ Đơn vị tính: ngàn đồng TUITION FEE Học Phí

Chi tiết hơn

Website

Website Trường trung học Balwyn là trường dạy chung cho cả nam lẫn nữ học sinh từ lớp 7 12 với khoảng 2000 học sinh. Vị trí trường chúng tôi nằm vào hướng Đông của thành phố Melbourne, trường được thành lập vào

Chi tiết hơn

TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle 6841 S. 180 th St, Tukwila, WA

TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle 6841 S. 180 th St, Tukwila, WA TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle 6841 S. 180 th St, Tukwila, WA 98188 Website: www.vmpwa.org CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN B Mc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - so-sanh-hon-va-so-sanh-nhat-cua-tinh-tu-trong-tieng-anh.docx

Microsoft Word - so-sanh-hon-va-so-sanh-nhat-cua-tinh-tu-trong-tieng-anh.docx So sánh bằng, So sánh không bằng, So sánh hơn và so sánh nhất của tính từ trong tiếng Anh Tính từ là từ chỉ tính chất, mức độ, phạm vi, của người hoặc sự vật. Tính từ được sử dụng để bổ nghĩa cho Danh

Chi tiết hơn

Web: truonghocmo.edu.vn Thầy Tuấn: BÀI TẬP LUYỆN TẬP LƯỢNG TỪ Khóa học Chinh phục kỳ thi THPT QG - Cấu tạo câu Th

Web: truonghocmo.edu.vn Thầy Tuấn:   BÀI TẬP LUYỆN TẬP LƯỢNG TỪ Khóa học Chinh phục kỳ thi THPT QG - Cấu tạo câu Th BÀI TẬP LUYỆN TẬP LƯỢNG TỪ Khóa học Chinh phục kỳ thi THPT QG - Cấu tạo câu Thầy Võ Anh Tuấn 1. I have money, enough to buy a ticket. A. a lot of B. little C. many D. a little 2. She has books, not enough

Chi tiết hơn

Top 30 Chinese Phrases for Daily Activities 常见的 30 个日常活动短语 Phrases qǐ chuáng 1. 起床 [HSK 2] get up Wǒ měi tiān qī diǎn qǐ chuáng. 我每天七点起床 I get up at 7

Top 30 Chinese Phrases for Daily Activities 常见的 30 个日常活动短语 Phrases qǐ chuáng 1. 起床 [HSK 2] get up Wǒ měi tiān qī diǎn qǐ chuáng. 我每天七点起床 I get up at 7 Top 30 Chinese Phrases for Daily Activities 常见的 30 个日常活动短语 Phrases qǐ chuáng 1. 起床 [HSK 2] get up Wǒ měi tiān qī diǎn qǐ chuáng. 我每天七点起床 I get up at 7 o'clock every day. chī fàn 2. 吃饭 [HSK 1] have a meal

Chi tiết hơn

Ban Tin Hiep Thong pdf

Ban Tin Hiep Thong pdf GIÁO XỨ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU SACRED HEART OF JESUS CHRIST HIỆP THÔNG VĂN PHÒNG Cha Chính Xứ Lm Dominic Phạm Trọng Phúc,C.Ss.R. 2121 N. Denton Dr., Carrollton, TX 75006 ĐT. 972-446-3461 Khẩn cấp 520-465-4414

Chi tiết hơn

mv_190526x.pdf

mv_190526x.pdf GIÁO XỨ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU SACRED HEART OF JESUS CHRIST HIỆP THÔNG VĂN PHÒNG Cha Chính Xứ Lm Dominic Phạm Trọng Phúc,C.Ss.R. 2121 N. Denton Dr., Carrollton, TX 75006 ĐT. 972-446-3461 Khẩn cấp 520-465-4414

Chi tiết hơn

! LỊCH HỌC CỦA TRẺ 3-4 TUỔI/ DAILY SCHEDULE FOR PRESCHOOL 1 September Tuần 1 / Week 1 Bài học: Trường em Ngày: 5/9 9/9 Unit: My school Date: Sep 5-9 T

! LỊCH HỌC CỦA TRẺ 3-4 TUỔI/ DAILY SCHEDULE FOR PRESCHOOL 1 September Tuần 1 / Week 1 Bài học: Trường em Ngày: 5/9 9/9 Unit: My school Date: Sep 5-9 T LỊCH HỌC CỦA TRẺ 3-4 TUỔI/ DAILY SCHEDULE FOR PRESCHOOL 1 September Tuần 1 / Week 1 Bài học: Trường em Ngày: 5/9 9/9 Unit: My school Date: Sep 5-9 + Thảo luận các quy định lớp học + Giới thiệu các bé với

Chi tiết hơn

Lơ p 6 Ba i Ho c 18: A. Bài Đọc: Hai Bài Quốc Ca The Star-Spangled Banner Oh, say can you see, By the dawn's early light, What so proudly we hailed At

Lơ p 6 Ba i Ho c 18: A. Bài Đọc: Hai Bài Quốc Ca The Star-Spangled Banner Oh, say can you see, By the dawn's early light, What so proudly we hailed At Lơ p 6 Ba i Ho c 18: A. Bài Đọc: Hai Bài Quốc Ca The Star-Spangled Banner Oh, say can you see, By the dawn's early light, What so proudly we hailed At the twilight's last gleaming? Whose broad stripes

Chi tiết hơn

Tập huấn Kinh doanh lưu trú DU LỊCH tại nhà dân Bài 4: Phục vụ khách lưu trú esrt programme

Tập huấn Kinh doanh lưu trú DU LỊCH tại nhà dân Bài 4: Phục vụ khách lưu trú esrt programme Tập huấn Kinh doanh lưu trú DU LỊCH tại nhà dân Bài 4: Phục vụ khách lưu trú esrt programme Giới thiệu bài Chủ đề 1 Chuẩn bị đón khách Chủ đề 3 Giao tiếp với khách Chuẩn bị cho khách của bạn Động cơ của

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Interchange 2 - Unit 8 Review.docx

Microsoft Word - Interchange 2 - Unit 8 Review.docx Interchange 2 UNIT 8 LET S CELEBRATE! 1. SNAPSHOT Holidays & Festivals Do you celebrate these or similar s in your country? - Có, chúng tôi có ăn mừng Năm Mới Âm Lịch. Ở Việt Nam, nó được gọi là Tet Holiday.

Chi tiết hơn

Ban Tin Hiep Thong pdf

Ban Tin Hiep Thong pdf GIÁO XỨ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU SACRED HEART OF JESUS CHRIST HIỆP THÔNG VĂN PHÒNG Cha Chính Xứ Lm Dominic Phạm Trọng Phúc,C.Ss.R. 2121 N. Denton Dr., Carrollton, TX 75006 ĐT. 972-446-3461 Khẩn cấp 520-465-4414

Chi tiết hơn

Thông Tin Trinh Vương

Thông Tin Trinh Vương Bản Tin Cộng Đoàn Trinh Vương Giáo Xứ OLPH 2619 Cedar Street Everett, WA 98201 http://trinhvuongeverettwa.org MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN TRINH VƯƠNG Số 151: Chúa Nhật Thường Niên Tuần VII - Ngày 23/2 /2014 Alleluia,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Persevere-2 Stories.docx

Microsoft Word - Persevere-2 Stories.docx ꤙꤢ ꤏꤛꤥ ꤙꤢ ꤏꤢ ꤜꤢ ꤟꤛꤢ ꤞꤤ ꤞꤢ ꤕꤜꤢ, ꤋꤛꤢꤞꤢ ꤕꤜꤢ ꤓꤢ ꤙꤢ ꤒꤟꤢ ꤕꤝꤟꤥ ꤒꤣ ꤡꤣ Take Courage and Persevere ꤒꤟꤢ ꤟꤢ ꤙꤢ ꤚꤟꤢ ꤘꤣꤑꤢ ꤕꤟꤢ ꤐꤟꤢ ꤢ ꤔꤢ ꤞꤤ ꤊꤟꤢ ꤟꤣ ꤊꤢ ꤛꤢ ꤒꤟꤢ ꤘꤛꤢ ꤛꤢ ꤒꤢ ꤟꤢ ꤗꤢ ꤢ ꤔꤟꤤ ꤔꤛꤢ ꤡꤢ ꤘꤣ ꤞꤤ ꤕꤟꤢ ꤒꤟꤢ ꤘꤛꤢ ꤛꤢ ꤒꤢ ꤟꤢ ꤗꤢ

Chi tiết hơn

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 12 Tháng 05, Năm th Street SE - Calg

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 12 Tháng 05, Năm th Street SE - Calg GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 12 Tháng 05, Năm 2019 2412-48th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4 Phone / Fax: 403 262 1078 Linh Mục

Chi tiết hơn

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 1 (Unit 1-2-3)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 1 (Unit 1-2-3) Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 1 (Unit 1-2-3) Author : Emily Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 1 (Unit 1-2-3) LANGUAGE (phần 1-8 trang 36-37 SGK Tiếng Anh 8 mới - thí điểm) PRONUNCIATION(PHÁT

Chi tiết hơn

To Chinese

To Chinese To Chinese Lesson One Website www.leuvenkongyuan.com Teacher Ran Mao Email: ranmao117@foxmail.com TEL:0468005918 Today s Goal Chinese phonetic system Basic greetings Present yourself Ask yes-or-no question

Chi tiết hơn

Ðá»Ñ³Ý Çëï-Hokehankisd In memory of: MARY NALBANDIAN (7 DAYS). Requested by: Father Hrant and the Board of Trustees of St. Sarkis Church. In memory of

Ðá»Ñ³Ý Çëï-Hokehankisd In memory of: MARY NALBANDIAN (7 DAYS). Requested by: Father Hrant and the Board of Trustees of St. Sarkis Church. In memory of Ðá»Ñ³Ý Çëï-Hokehankisd In memory of: MARY NALBANDIAN (7 DAYS). Requested by: Father Hrant and the Board of Trustees of St. Sarkis Church. In memory of: NEVART MANOOGIAN. ANDY KALOUSTIAN (1 YEAR). Requested

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - core.pptx

Microsoft PowerPoint - core.pptx JANUARY SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Emily b. 1995 New Year s Day 13 14 15 16 17 18 19 Lucy b. 2012 Mike b. 1949 20 21 22 23 24 25 26 Barb Lerner

Chi tiết hơn

TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle 6841 S. 180 th St, Tukwila, WA

TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle 6841 S. 180 th St, Tukwila, WA TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle 6841 S. 180 th St, Tukwila, WA 98188 Website: www.vmpwa.org Chúa Nhật I Mùa Chay Năm C Lc

Chi tiết hơn