= ifloq HÍÑ Z.Z<.[QÆ<åfl^äŒâ ~ " + q Ñ K«~ q[ü«"å_»

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "= ifloq HÍÑ Z.Z<.[QÆ<åfl^äŒâ ~ " + q Ñ K«~ q[ü«"å_»"

Bản ghi

1

2 = ifloq HÍÑ Z.Z<.[QÆ<åfl^äŒâ ~ " + q Ñ K«~ ÃãO@~ü, q[ü«"å_»

3 MORNING COFFEE A.N.Jagannadhasarma = ifloq HÍÑ Z.Z<.[QÆ<åfl^äŒâ ~ ~ K«~Ú`«Ñ ^äœ= =Ú ^Œ}: [#=i 2016 Hõ=~ü : Ñ xâ \ ì ÖË J=Ù\ò _ç*ˇ < : ÔH. ~å= Hõ$+ Ñ K«~ }: " + q Ñ K«~ }Å _À~ü.< O , H _ e"åi ÃãO@~ü, q[ü«"å_» " Úɡ Öò: , Ñ `«Å õω: ê~ú " OHõ@~ = } H± _ç ã ì º@~üû ÃÇ Ï^Œ~åÉÏ^, " Úɡ Öò: qâßöïo ^èœ H±Ç Ï ãπ ÉÏOpÅ #=KÕ`«# H±Ç Ï ãπ ÉÏOpÅ ÃÇ Ï^Œ~åÉÏ^, q[ü«"å_», J#O`«Ñ Ù~ O, Hõ_»Ñ QÆ O@ ~, u~ Ñü, XOQÀÅ, Ç Ï# = H O_», HÍH <å_», HõsO#QÆ~ü, jhí õωà O =Ú ^Œ}: Ô~~Ú< É Ñ O\òáêºH±, ÃÇ Ï^Œ~åÉÏ^ " Úɡ Öò: " Å: ~. 50/-

4 AÖMÏ ôë Ö ÖyÊ $V> ØË Û ö * GÖ.yÏ. { Û ö $*«Δ> ßëMÊ ñáÿ~ V>«MÏ D ö *«ÖVä M>Ôú MÊ ñôë fqôë À$ AyÏ WØË apple ÖrØÛ AØË $ ö $Ü C_a ôë ØË M>ΔÊˇ*tØË $œ {Á ^Ë $«Ö^Ë $M ö $ØË "ªÍ_'MÏ Áfl ì MÊ ñôë fqôë À$

5 ö * Á «MˆôË {Á ^Ë $ΔÊˇ À$ fvê ØÈ Ê Ë ΔÊˇ V>«ΔÊˇ^Ë ØË À$ 1. ö Á $ VÊ $ Ì MÊ 2. ö $Ö_ ö *r 3. Á ÖRÍ È{Á Ö $ ßÊ VÊ YΔÊˇ EØÈ ƒê *? ÃÙ MÊ ôû apple ÖrØÛ Mˆ ^Ë ßÊ ö ÖyÏ Ë *«ÖVä M>Ôú 4

6 Á ΔÊˇ$VÊ $ Ë $ØË Ê Δ> Ë # ØË *ΔÊˇ$ MÏ ÃZÀMÏ Ú O yû ΔÊˇ$ Ë # EØÈ yê $. A ôë WYÖ^Ë $MÊ $ØÛ ÖßÊ $MÊ $ " ΔÊˇ$ Ë # ôë WYÖ^Û MÊ ÖÚ ±'MÏ Øå ^Û ÈyÊ $. AΔˇ$$ßÊ $ Δ kãzœ ΔappleˇÖyÊ $ MÏ ÃZÀ$ ôë WY Î Ö, Ôúk ΔÊˇ* AÖsÙ JÁ #μmê $ØÈ yê $. Ë $Δ> yê $ ßÊ $ ØÛ ôë À$Á # MˆyÏ ôû Ì ^Ë * ÈyÊ $. apple $ΔÊˇ$Á #ÃÍÖsÏ AÖßÊ apple $OØË ƒê $$ Ë Ü, Á Ö ˆ $ H Ê $ EÖs̓٠$ apple *! ΔÊˇ$ Ë # ôë WYÖ^Û MÊ ÖÚ ± ØË $Ö_ Ë ^ÈaØË Ö. ôapple Àœ ΔÊˇ ÖVä ÁŸ*ã Û Á $MÊ $ EÖ. ^Û ÜÃZ Ì œã AÖ Ö_ ^Ë ßÊ $ Ë # M Ë $Ö. ^Ë ÈyÊ $ Ë $ØË Ê Δ> Ë #. "Á «Vapple Ü ØË ØË $ AÖßÊ $MÊ $ÖsÙ ØÛ ØË $ ± ÖôË Ö' A Δ>Ì EÖ AÖßÊ $ÃZ. CÖMÛ Ö AØË $MÊ $ØÈ yê $. B Ì Àœ apple ØË $MÊ Á ΔÊˇ$VÊ $ ÈyÊ $. AÖßÊ $M ÃÙ MÊ ƒê *yê $. AΔˇ$$ßÊ $ Δ kà* AÃÍVÛ f«wö. AΔˇ$$ßÊ $ Δ kà AØË ÖôË ΔÊˇÖ ΔÊˇ$ Ë # ^Ë *Á $MÊ $ÖsÙ ΔappleˇÖyÊ $ MÏ ÃZÀ$ ôë V>YyÊ $. ªÍVÊ $ÖßÊ ØË $MÊ $ØÈ yê $. ΔÊˇ$ Ë # ôë V>YÀØË $MÊ $ Ë $  AßÛ MÊ ÖÚ ±MÏ Øå ^Û ÈyÊ $. D ΫAΔˇ$$ßÊ $ Δ kãzœ Ë $*yê $ MÏ ÃZÀ$ ôë WY Î Ö. Ôúk ΔÊˇ*.5000 AØÈ ΔÊˇ$. JÁ #μmê $ØÈ yê $ Ë $ØË Ê Δ> Ë #. Ë $Δ> yê $ ßÊ $ ØÛ ôë À$Á #MˆyÏ ôû Ì ^Ë * ÈyÊ $. Ë $$Á πδˇ$$ ƒù $ Ê $ÂÖs̓٠$ apple *! Ë $Ö_ AÖßÊ apple $OØË Ô à GßÊ $ΔÊˇ$V> À$a MÊ Ì Ö_Ö. ªÍœMä ÁŸ*ã Û Á $ MÊ $ EÖ. ΔÊˇ$ Ë # ôë WYÖ^Û MÊ ÖÚ ± ØË $Ö_ Ë ^ÈaØË Ör* ^Û ÜÃZ Ì œã AÖ Ö_Ö. ^Ë ÈyÊ $ Ë $ØË Ê Δ> Ë #. "ØË ØË Δˇ$$ØÈ Á «Vapple Ü AÖßÊ $M! ØÛ ØË $ ± ÖôË Ö A Ë #ôèøë $.' A Δ>Ì EÖ AÖßÊ $ÃZ. G.GØå.fVÊ ØÈ Ê Ë ΔÊˇ 5

7 Á ΔÊˇ$VÊ $ ÈyÊ $ Ë $ØË Ê Δ> Ë #. B apple $ MÊ *yè AÖßÊ ÃÙ ßÊ $. AΔˇ$$ßÊ $ Δ kà* {Á ƒê $Ü Ö_ ÁúÀ Ë $ƒê * yê $. AΔˇ$$ôÛ AΔˇ$$ßÊ $ Δ kà* Á N«AƒÙ $ ØÈsÏ MÏ MÊ ÖÚ ± ÈΔÊˇ$ ^apple Ì μøë r$tv>øû Ë $*yê $ MÏ ÃZÀ$ ôë V>YyÊ $. CÖM> ΔÊˇ$ Ë # ôë V>YÀØË $MÊ $ØÈ yê $ Ë $ØË Ê Δ> Ë #. Ë $ Â È Ê ÂMÏ Øå ^Û ÈyÊ $. AÖôË Ë Á ΔÊˇ Ë *? ôë WYØË ΔÊˇ$ Ë # ^ÈÀßÈ? AyÏ V>ΔÊˇ$. ^ÈÀßÊ ØÈ yê $ Ë $ØË Ê Δ> Ë #. AßÛ AΔˇ$$ßÊ $Δ kà {V>Ö. Ôúk ΔÊˇ*. 5,000 AØÈ ΔÊˇ$. Δ kmï MÏ ÃZ ^ˆÁ #μøë AΔˇ$$ßÊ $ MÏ ÃZÀ$ ôë VÊ $YôÈΔÊˇØÈ ΔÊˇ$. JÁ #μmê $ØÈ yê $ Ë $ØË Ê Δ> Ë #. Ë $Δ> yê $ ôë À$Á #MˆyÏ ôû Ì ^Ë * ÈyÊ $. MÊ ÖyÊ À$ Ü«WØË VÊ ÖyÊ ΔÊˇ VÊ ÖyÊ yê $. AÖôapple ôë $ Ë $ ÌŸ, Ì ÖMä MÊ ÀΔäˇ ÁŸ*ã Û Á $MÊ $, MÏ Ö Ú ßÊ Á Ör MˆΔÊˇ$MÊ $ôë *, M «V>Y ^Ë *Á * MÊ Ì Ö^ÈyÊ $. ^Û ÜÃZ Ì œã AÖ Ö^ÈyÊ $. ^Ë ÈyÊ $ Ë $ØË Ê Δ> Ë #. "Á «Vapple ôë $! AÖßÈ Ë ØË $M, ØË $ Ë # ØÈ ÖôË Ö.' A Δ>Ì EÖ. AÖôÛ! VÊ $Öyapple À$ ªÙ gíδêˇδˇ$$ Á ΔÊˇ$ VÊ ÖßÊ $MÊ $ØÈ yê $ Ë $ØË Ê Δ> Ë #. Ë *«ÖVä M>Ôú 6

8 Ë *r ôë Á μøë $! Ì Ì ØÈ«Á $ªÍæΔ> Ë # BQ«Áú$yÏ ƒê $ÃZœ EØÈ yê $. CMÊ GÖô ı Á # ôë MÊ yê $. yèmê tδêˇ$œ MÊ *yè AßÛ Ë *r ^apple ÎμΔÊˇ$. ªÍ ßÊ Á yê $ ôë $ØË øíδêˇ ØË $ ^Ë * ÈyÊ ôë ØË $. ßÊ VÊ YΔÊˇV> Ì Õ^ÈyÊ $. AyÏ V>yÏ ÃÍ. ""ØÈMÊ $ ØË $ Ë # K ÎƒÊ $Ö ^apple ƒê * Õ.'' ""^apple Á μöyï.'' ""ØÛ ØË $ Á Ö Î Ö_ØË Ë $ ÖôÈ ØÈMÛ ^apple ÖßÈÕ. ^apple ÖßÈÀÖsÙ ØË $ Ë # HÖ ^apple ƒê * ÃZ ôapple À$ Î?'' ""HÖ ^apple ƒê * Õ?'' ""ØÈ Ì ΔÊˇ^Ë Δ>Á $ À± A $ B Ë _aøë yê æöôè ØÈô Îr$ ÎÜ Ú sù tƒå $. ØÛ ØË $ B yê $æ Ú OÃZMÊ ÖÃZ QΔÊˇ$a ^Û Á $MÊ $ÖsÍØË $.'' ""AÃÍVÛ! $ CÁŸt{Á M>ΔÊˇ Û $ ^Û Î ØË $.'' AØË øíδêˇ. B Ë *rô ßapple OΔÊˇ ÖV> ^Ë ƒê *yê $ Á $ªÍæΔ> Ë #. ΔappleˇÖyÊ $ Δ kà$ ôë Δ> ôë MÊ ΔÊˇ M>ÖyÊ ^Û Δˇ$$Ö_ÖßÈ apple $. Ë ÈØË ÖÃZ Á $ªÍæΔ> Ë #ØË $ ÎÜÚ yê $ôë $ØÈ ΔÊˇ$. "BVÊ ÖyÏ ' AÖ Á $ªÍæΔ> Ë # øíδêˇ. BV>ΔÊˇ$. Á ΔÊˇ$VÊ $ØË Ë _aößê MÊ PyÊ MÏ. ^Û ÜÃZ MÊ Ë Δäˇ Ë Ë Ö Á MÊ PØË EÖ_Ö ßÈ apple $. ""CMÊ M> Ë ÖyÏ.'' AÖ. apple ØË MÏ P ôë Á #μmê $Ö. ""B MÊ Ë ΔÛˇÖsÙ?'' Á $ªÍæΔ> Ë # øíδêˇ ØË $ AyÏ WÖ B apple $ ı Ìfl ôë $Δ>À$. G.GØå.fVÊ ØÈ Ê Ë ΔÊˇ 7

9 ""AßÊ ÖôÈ BƒÊ $ØË Á Ö Î Ö_ØË BÌ. ôë * ôë * ØÛ ØË $ Á Ö Î Ö_ØË Ë $ ÖôÈ ØÈMÛ ^apple ÖßÈÕ, ØÈMÏ ^Û aƒå $ AØÈ ΔÊˇ$. Ë $ ÖôÈ ØÈô Îr$ ÎÜÚ sù tƒå $ AØÈ ΔÊˇ$. AÃÍVÛ AØÈ ØË $, CÁ #μyê $ B Á ØÛ ^Û ÈØË $.'' ""±MÛ Ë ØÈ Ì _aá sï tößè?'' MÊ Ì «Ö ı Ìfl ôë $Δ>À$. ""ØË $ Ë # H Ë $ØÈ Á ΔÛˇ, C_aØË Ë *r ôë Á μmê *yê ßÊ ØË $MÊ $ØÈ ØË $, ôë Á μãù ßÊ $. BƒÊ $ØË ^apple Ì μøë r$tv>øû D ΔappleˇÖyÊ $ Δ kãzœ Ì ΔÊˇ ^Ë Δ>Á $ À± A Û $ ÈØË $. Ë _aøë Ë $ ÖôÈ ØÈ AM Öså ÃZ Û Á $ MÊ $ØÈ ØË $. CÁ #μyê $ B Ë $$ MÏ ^apple MÊ $PΔ>Ì, ÎÜÚ sù t ÈØË $. Ë $ØË Á ÖôÈ Δˇ$$V> EÖ.'' Á $ªÍæΔ> Ë # øíδêˇ Ë *ràmï ı Ìfl ôë $Δ>À$ A ÈMÊ PΔˇ$$Ö. Ë *«ÖVä M>Ôú 8

10 _d!! Á $ÖßÊ «MÓ Á $ªÍæΔ> Ë #MÓ Ú Ê ÂΔˇ$$ ØË ÀøÒ O H Ê ÂΔˇ$$Ö. ØË ÀøÊ ƒê $ Ë Ú ÂΔ k Δˇ$$ Δˇ$$V> BØË ÖßÊ ÖV> fδêˇ$á # M ÈÀØË $MÊ $ØÈ «ßÊ ΔÊˇ*. ΔÊˇ*ÖØË $ $Mä ^Û Á $MÊ $ØÛ ÖßÊ $MÊ $ ÁflZrÃå MÏ Ë ^ÈaΔÊˇ$. «Ú Á Øå ÃZ Á $ªÍæΔ> Ë # Ë *síœyê $ôë *ÖsÙ, Á $ÖßÊ «ßÊ *ΔÊˇÖV> À$a EÖ. ΔÊˇ*Ö $MÊ PΔˇ$$Ö. MÓ ã Á $MÊ $ Ë Á $ ÖsÙ Á $ªÍæΔ> Ë # K AÖßÊ Ë $Δˇ$$ØË A Ë * Δˇ$$ Á ÀMÊ «Ö_Ö. ""ØÈ ı ΔÊˇ$ Ë.'' A ØË apple Â Δˇ$$Ö. apple  ôë $ØË B A Ë * Δˇ$$ØÛ ^Ë *Á * Ë _aøë Á $ªÍæΔ> Ë # AyÏ WÖ Á $ÖßÊ «. ""G Ë Δ> A Ë * Δˇ$$?'' ""ØÈ ÃÒ MÊ P{Á M>ΔÊˇÖ B A Ë * Δˇ$$ Û Ë AΔˇ$$ EÖr$Ö.'' ""^Ë bë! ØÛ ØË $ ØË Ë $ ØË $.'' ""ØÈ BÃZ^Ë ØË ôë Á #μm>ßê $. Ë $ØË Ö ΔÊˇ*ÖÃZMÏ apple ÂØË ôë Δ> ôë ØË $ Ë # ªÍôå ΔÊˇ*ÖÃZ ßÈÖM! ØÛ ØË $ B A Ë * Δˇ$$ Ì Õ_ Ë *síœyê ôèøë $, ØË $ Û ^Ë *ßÊ * V>.'' AØÈ yê $ Á $ªÍæΔ> Ë #. Á ΔÛˇØË Ö Á $ÖßÊ «. ΔÊˇ*ÖÃZMÏ ^Û «ØË ôë Δ> ôë «Ú Á Øå MÏ Øå ^Û Ì, Ë ØË $ Á ÖÁ Ë $ØÈ yê $ Á $ªÍæΔ> Ë #. ÑÊ ÍÃZœ Ë _aö Ë. "" $ΔÊˇ$ Ì À$ Î ΔÊˇ ØÈMÊ $ ôapple À$Á $.'' AÖ ØË Ë # ôë *. ""GÖôË Á $MÊ $ÖsÍ Ë #?'' AyÏ V>yÊ $ Á $ªÍæΔ> Ë #. "" gò Öyä ΔÊˇ$Ô ã.'' G.GØå.fVÊ ØÈ Ê Ë ΔÊˇ 9

11 ""^ÈÃÍ GMÊ $P Ë. Áfl Ö{yÊ yä C Î ØË $. CÁŸt Û $ØÈ.'' ""GÁ μsï Ë *rõ, Ë ÖßÊ ΔÊˇ* ÎƒÊ $ÀMÏ MÏ ÃZ MÊ *ΔÊˇV>ƒÊ $À$ MÊ *yè Δ> Ë sù œßê $. CÖôË AÖßÊ VÊ ôapple, ØÛ Øˆ Î ØÈ? VˆÁ μªù ΔÊˇÖ, ^ÈÃÙ œ.'' A `ßÊ «Ö^Ë $MÊ $ apple Â Δˇ$$Ö Ë. B apple $ Ar$ apple Â Ë yê Ö H $sï, ªÍôå ΔÊˇ*ÖÃZ ßÈVÊ $ØË Á $ÖßÊ «Cr$ Ë _aö. "" $ΔÊˇ$ ^apple Ì μö f Û $! B apple $ Á M>P Û Û.'' AÖ. ""ØÛ ØË $ ^apple Á μãù '' M>ÀΔappleˇVÊ ΔÛˇ ÈyÊ $ Á $ªÍæΔ> Ë #. M>ı fiá sï MÏ CßÊ ΔÊˇ* Δappleˇ ÎtΔappleˇÖr$ÃZ øzføè MÏ Ë ^ÈaΔÊˇ$. Áú#yä BΔÊˇzΔäˇ ^Û Ì, MÊ *ΔÊˇ$aØÈ ΔÊˇ$. AÖôË ÃZ AMÊ PyÏ MÏ Ë Ë _aö. Á $ªÍæΔ> Ë #ô EØË Á $ÖßÊ «^Ë *Ì Ö. ØË Ë # MÊ $Ö. Á $ªÍæΔ> Ë # ßÊ VÊ YΔÊˇV> Ë _aö. Á $ÖßÊ «EßÛ Ö_ Á $ªÍæΔ> Ë #ô CÃÍ AÖ. "" Ë ÖßÊ ΔÊˇ* ÎƒÊ $ÀMÏ CÃÍsÏ È Ù Â ßˆΔÊˇ$MÊ $ôèδêˇ$. _d.'' Ë *«ÖVä M>Ôú 10

12 D& apple $Δˇ$$Ãå Ë Á $ Ë $Ü& apple ÖMÊ {sí Ë #ÀMÏ Ú Â AΔˇ$$ CΔÊˇ apple O H Ê ÂΔˇ$$ Ö. Ú Ê ÂΔˇ$$ CΔÊˇ apple O H Ê ÂΔˇ$$ØË Á ÖßÊ ΔÊˇ ÖV> Ú Ê ÂΔˇ$$ØË MˆôË ÃZ ªÒ ÖVÊ $ Ê *ΔäˇÃZ H ÁflZrÃå ÃZ AΔˇ$$ôÛ ôè $ßÊ ΔÊˇ* Áfl ± Ë $*Øå VÊ yï ÎΔ AßÛ ÁflZrÃZœ Ë $  BØË ÖßÊ ÖV> K ΔappleˇÖyÊ $ Δ kà$ VÊ yê $Á #ßÈ Ë $ØË $MÊ $ØÈ ΔÊˇ$. BÔúÁ $ Á $ßÊ Ï Œœ apple ÂØË apple ÖMÊ {sí Ë #, ÁúÃÍØÈ Δ køë ªÒ ÖVÊ $ Ê *Δäˇ Ë Á $ ØÈ ØË, Ë Á $ Ë $Ü MÊ *yè AßÛ Δ kmï ªÒ ÖVÊ $ Ê *Δäˇ ^Û ΔÊˇ$M Ë $ ^apple ÎμyÊ $. AÃÍVÛ AØË ßÈ apple $. AΔˇ$$ôÛ AØË $MÊ $ØË Δ kmê ØÈ Ë $$ÖßÊ $ Δ gù ªÒ ÖVÊ $ Ê *Δäˇ ^Û ΔÊˇ$ MÊ $ØÈ yê $ apple ÖMÊ {sí Ë #. ÁflZrÃå ÃZ V>yÊ $. W, øíδêˇ MÏ D& apple $Δˇ$$Ãå C^ÈayÊ $. apple $Δˇ$$Ãå A{yÊ Á $ÃZ ΔÊˇ Îr$ØË JMÊ AÑÊ ΔÊˇÖ ôë Á #μ MˆsÍtyÊ $. ßÈÖô B apple $Δˇ$$Ãå ÈQÁ r ÖÃZ Ë Á $ Ë $ÜMÏ ^Û «Ö. ÈQÁ r ÖÃZ Ë Á $ Ë $Ü øê ΔÊˇ ΔappleˇtsÍMä ô ßÊ $ ØÛ ^Ë ƒê *yê $. FÌfl Ö^Ë Á ÖÁú$rØË. M>Ôú ôèvê $ôë *, ı Á Δäˇ ^Ë ßÊ $ Ë #ôë * GÖ^Ë M>P ƒê *yê ôë ØË $. øê ΔÊˇ ßÊ Áfl ØË Ö ^Û Ì AÁ #μyû Ì ÀœÀô Îr$V> CÖsÏ MÏ ^Û ΔÊˇ$MÊ $ÖßÈ apple $. Ö ßÊ $ ${ôë $À$ ôë ØË KßÈΔÊˇ$Á * apple $Δˇ$$Ãå fi C_a EÖsÍΔÊˇ$, ^Ë ßÊ $ Ë #ßÈ Ë $ØË $MÊ $Ö. MÊ ÖÁ N rδäˇ BØå ^Û Ì, apple $Δˇ$$Ãå KÚ Øå ^Û Ì ^Ë *Ì Ö. apple $$ßÊ sï apple $ı gå ^Ë Ú ßÊ V> MÛ MÊ Ú sï t Á μñáfl ôë Ì μößè apple $. Ì ÀœÀ$ Á «Vapple ôë $ MÊ $ Ë ^ÈaΔÊˇ$. Á μñáfl ÃÙ MÊ $ÖyÈ Á yï EØË ôë Õœ ^Ë * ÈΔÊˇ$. G.GØå.fVÊ ØÈ Ê Ë ΔÊˇ 11

13 BÖß Ê ØË ^apple ÖßÈΔÊˇ$. AÃÍVÛ MÊ ÖÁ N rδäˇ {Ô PØå $ßÊ EØË apple $ı gå ^Ë ÎMÊ ƒê * ΔÊˇ$. r$ {Ì ƒê *Ü {Ì ƒê $ apple $OØË øíδêˇ MÏ, Á ªÒ jmä t: ÑÛ Ë $ÖV> ^Û ΔÊˇ$MÊ $ØÈ ØË $ ôû : ØÈMÊ $ ôapple À$Á $, ØË $ Ë # B Ë aδêˇ ôè Ë. CÁ #μyê $ CMÊ PyÊ MÊ *yè MÊ ÖÁ N rδêˇ$œ AÖßÊ $ªÍr$ÃZ EØÈ Δˇ$$. Δˇ$$V> apple $ı gå À$ C_a Á #^Ë $am Ë ^Ë $a. ßÊ $ ØÛ ØÛ MÊ PyÊ MÏ ^Û ΔÊˇ$MÊ $ØÈ ØË $. ÑÛ Ë $ÖV>ØÛ ^Û ΔÊˇ$MÊ $ØÈ ØË $. ØË $ Ë # ΔÛˇÁ # ƒê $ÃÙ ΔÊˇ$ôË $ØÈ Ë # MÊ ßÈ, Ë ^Û aößê $MÊ $ AÖôÈ ΔappleˇyÓ ^Û Á $MÊ $ EÖsÍ Ë ØË $MÊ $Ör$ØÈ ØË $. ØË $ Ë # ôˆößê ΔÊˇV> Δ> ÈÀ M ΔÊˇ$MÊ $Ör*, ± M Á Ö Ë Ê ÂÖôÈ MÊ Ê $ ^Û Á $MÊ $ GßÊ $ΔÊˇ$ ^Ë *Á $ ØÈ ØË $. Ì.Gã. CMÊ Pyapple ÖôË Δˇ$$V> EÖß! ØË $ Ë # Ë ^ÈaMÊ B Δˇ$$ ΔappleˇsÏ töá # A Ë #ôë $ÖßÊ B Á $ ØÈ ØË $. Ë *«ÖVä M>Ôú 12

14 ßÛ Ë #yû ΔÊˇÑÏ Î yê $ _ØË Á μsï ØË $Ö` Δ> Ë $ßÈÁ $MÏ ßapple O Ë øê MÏ GMÊ $P Ë. ôë ØË $ ªÍV> ^Ë ÈyÊ ØÈ, Ë ñ ÆÃZMÏ Ë ^ÈayÊ ØÈ, Á Ë *föãz V ΔÊˇ Ë {Á ÜÁŸxÀ$ Á Ö Î Ö^ÈyÊ ØÈ AßÊ ÖôÈ ßapple O Ë MÊ ñá V>ØÛ øí Ö^ÈyÊ ôë ØË $. ØË MÏ ßÊ VÊ YΔÊˇV> Ë $*yê ÖôË Á $ À øê Ë ÖÜ MÊ r$tmê $ØÈ yê $ Δ> Ë $ ßÈÁ $. AÖßÊ $ÃZ Δˇ$$V> EÖr$ØÈ yê $. Δ kãò Á #μyê * JMÛ ÃÍ EÖyÊ Ë # MÊ ßÈ, ôë $ ÎØË $ Ë _aöß Δ k. GyÊ ôapple «Ì ÃÙ MÊ $ÖyÈ Ë ΔÊˇ Ö MÊ $ΔÊˇ Ë ÎWÖ. B Ë Δ> ^Ë *Á * apple $$ßÊ sï AÖôË Á $ ªÍÀP±ÃZ À$aØÈ yê $ Δ> Ë $ßÈÁ $. CÖôË ÃZ ßÊ VÊ YΔÊˇV> EØË ØË ÖW «œö. CÖsÏ Ë $$Ö^apple Ü Ö. ±ΔÊˇ$ apple $$ßÊ sï AÖôË Á $ ßÈM> Ë _aö. AÖôË ÃZ Ar$V> ΔÊˇÑÊ ØÈ Ë Ë _aö. ΔÊˇÖyÏ, ØÈ Ë GMÊ PÖyÏ. CMÊ PyÊ EÖyÊ yê Ö {Á Ë *ßÊ Ö AÖr* Δ> Ë $ßÈÁ $ Ì Õ^ÈyÊ $ ØÈ MÊ $yê $. Δ>ØË ØÈ yê $ Δ> Ë $ßÈÁ $. ôë ØË B ßÛ Ë #yû M> ÎyÊ ôèyê ØÈ yê $. ØÈ Ë apple Â Δˇ$$Ö. ±ΔÊˇ$ Ë $$Ö^apple ôë $ ô Ö. apple $$ßÊ sï AÖôË Á $ Ë $$ W Δˇ$$Ö. ΔappleˇÖy AÖôË Á $ MÏ ^Û ΔÊˇ$MÊ $ À$aØÈ yê $ Δ> Ë $ßÈÁ $. AÁ #μyê $ Ë $  Ar$V> ØÈ Ë Ë _aö. ΔÊˇÖyÏ, ØÈ Ë *r ØË ÖyÏ, ÃÙ MÊ ôû {Á Ë *ßÊ Ö AØÈ yê $ ØÈ MÊ $yê $. Δ> Ë $ßÈÁ $ ΔÊˇ Ë $ Á ßÛ Á ßÛ Ü Ë $ÃÍyÈyÊ $. ØË ÃÙ ßÊ $ Δ> Ë $ßÈÁ $. Δ>ØË ØÈ yê $. ôë ØË B ßÛ Ë #yû M> ÎyÊ ôèyê ØÈ yê $. ØÈ Ë apple Â Δˇ$$Ö. Ë ΔÊˇ Ö MÊ $ΔÊˇ$Á * ØÛ EÖ. Ë ΔÊˇßÊ Ë $$Ö^apple ôë $ ôë *ØÛ EÖ. ΔappleˇÖy AÖôË Á $ Ë $$ W Δˇ$$Ö. Ë $*y AÖôË Á $ MÏ ^Û ΔÊˇ$MÊ $ØÈ yê $ Δ> Ë $ßÈÁ $. À$aØÈ yê MÊ PyÊ. AÁ #μyê $ MÊ *yè ØÈ Ë G.GØå.fVÊ ØÈ Ê Ë ΔÊˇ 13

15 End of Preview. Rest of the book can be * * *

__

__ www.lh.or.kr DAE-DONG PENTA VIEW Premium Lifestyle Transportation Áffi«_ 04)63-0 Education Shopping www.lh.or.kr KOREA LAND & HOUSING CORPORATION DAE-DONG PENTA VIEW CONTENTS KOREA LAND & HOUSING CORPORATION

Chi tiết hơn

Agricultural 5_1.pdf

Agricultural 5_1.pdf ÌÍ Ã ª ø ± ª À ø ªÆ Æø ª ±Æµ ƪ ª ± ÆÆ ø ªº ø Æ Æª ø ßÊ ª ø ª ± ª ±Æ Û ø Æ º Æ Ô ŸÚ Ú fiø ø Ù ÕÚ ø Ø ø ªÙ Ú Ÿø ªÆø Ù ÕÚ ±Æ ø Ù Ú Œø ø º Ú ø ˆ flæ Æø à ª ±æ ª ª ± ª ø ªÆ ± ª ø ø ª ª ø øæ ß ± ÆÆ ø ªº ø Æ

Chi tiết hơn

ı ià$: apple À: ΔÊˇ*.6.50 Ë ì{mê È-ΔÊˇÖ 28&12&2018 Á ÖÁ #-sï : 59 Á Ö_-MÊ : 253 { Ê ÖºØÈ ö $ Á Ö ö -ôë fiδêˇö, ßÊ ÑÏ ÍƒÊ

ı ià$: apple À: ΔÊˇ*.6.50 Ë ì{mê È-ΔÊˇÖ 28&12&2018 Á ÖÁ #-sï : 59 Á Ö_-MÊ : 253 { Ê ÖºØÈ ö $ Á Ö ö -ôë fiδêˇö, ßÊ ÑÏ ÍƒÊ www.andhrajyothy.com ı ià$: 16 + 20 apple À: ΔÊˇ*.6.50 Ë ì{mê È-ΔÊˇÖ 28&12&2018 Á ÖÁ #-sï : 59 Á Ö_-MÊ : 253 { Ê ÖºØÈ ö $ Á Ö ö -ôë fiδêˇö, ßÊ ÑÏ ÍƒÊ $ØË Ö, ıfl ö $ÖôË ΔÊˇ$ôË $ ö #, ö *ΔÊˇY ΔÊˇ ö *Á Ö,

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63> 第一部分 : 電工機械 2 1. m d p á p Ñ ÂÎ5Wb0m j ¾ ÿþ ~ Ñ Ô 2 m j º E ab ¹ hv± (A) (C)! (B) (D) 2. p Ì Ì ë Î 6 Î 600 ñ Î 0.05 Wb º ÌÎ 30 A ð ûõîl -r (A) 100 (C) 300 -r (B) 200 -r -r (D) 400 -r 3. p «Ì ð v Þ Î 450

Chi tiết hơn

505 Block 3 Unit 9 (Final).pmd

505 Block 3 Unit 9 (Final).pmd Œ ±È - 9 EVS1 ø fl Ú1 ±Ú øú1+ ÛÌ [ ± fl Ú] ±ÔøÚ 9.0 ±1yøÌ 9.1 ø fl Úœ Î ÀV 9.2 EVS1 ø fl Ú-ø é Ì1 ø ı ıd1 Ó ±Ú ø ıàù Ì øfl apple À1 Ê øî ˇÓ 9.3  ±S- ±Sœ1 ø fl Úœ «Ó ±1 ±Ú øú1+ ÛÌ øfl õ À ±Ê Úœ 9.3.1

Chi tiết hơn

$ ßÊ È-ΔÊˇÖ 19&12&2018 ı ià$: apple À: ΔÊˇ*.6.50 Á ÖÁ #-sï : 59 Á Ö_-MÊ : 244 { Ê ÖºØÈ ö $ Á Ö ö -ôë fiδêˇö, ßÊ ÑÏ ÍƒÊ $Ø

$ ßÊ È-ΔÊˇÖ 19&12&2018 ı ià$: apple À: ΔÊˇ*.6.50 Á ÖÁ #-sï : 59 Á Ö_-MÊ : 244 { Ê ÖºØÈ ö $ Á Ö ö -ôë fiδêˇö, ßÊ ÑÏ ÍƒÊ $Ø www.andhrajyothy.com $ ßÊ È-ΔÊˇÖ 19&12&2018 ı ià$: 16 + 20 apple À: ΔÊˇ*.6.50 Á ÖÁ #-sï : 59 Á Ö_-MÊ : 244 { Ê ÖºØÈ ö $ Á Ö ö -ôë fiδêˇö, ßÊ ÑÏ ÍƒÊ $ØË Ö, ıfl ö $ÖôË ΔÊˇ$ôË $ ö #, ö *ΔÊˇY ΔÊˇ ö *Á Ö, Ë

Chi tiết hơn

_7-Zip

_7-Zip π Ÿâ π Õ ø å ⫪ 7-Zip 7-Zip ª Ë Ÿ â ß æ ËÕ À ø å Ë Ÿ Õ æ ËÕ μ ÕÕ ª 7-Zip π Èπ Õß ß π Õ ø å π Ÿª 7ZIP, ZIP, CAB, RAR, ARJ, GZIP, BZIP2, TAR, CPIO, RPM DEB πõ π È ß Õ ø å ZIP GZIP â «à ª Õ ËπÊ ª π È Á ß

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 電工機械 1. p Ì Û hv± (A) Ž ÂÎ 628 ëâ0ô t à Î ð Î 1 800 Ô (B) 1800 rpm 180 ð 1 180 Ô (C) 60 rps ð 1 120 Ô º Î (D) ð 0.01 Ô º Î 50 rpm 2. p Ì oº n «º Î 16 à Π15 ˆ á (A) 60 (B) 60 2 á (C) 31 (D) 31 2

Chi tiết hơn

Jahresberichte SC Buchs.pdf

Jahresberichte SC Buchs.pdf Œª ªÆ ªæ ª ÛŒª Æ ª Ó ËÒÓ Á ÓÚ ªÆ ø ± ø ª ª º µ ƪ ª úõ ø ± fiª Æø ª ç ŒÕÙ ª ªÆ ª ºª ± Ó ÚıÓÔÚÔÓÚÓ Ë ª ªÆ Ÿ ø ÔÁÁÈ Ô ÌÏ ø ª ªÆ ª ß ÔÁÁÎ Ì ÌË ø flæ ªÛfl ÛŒª ª Õ Ù ªÆæªÆ ± Ó ÚÔÓÚÓ Ë Õø µ ø Œ± ÆªÆ ÔÁÁÎ ª ª

Chi tiết hơn

¤³Ôµ Á. 3/2 ÀÒ¤ 1

¤³Ôµ Á. 3/2 ÀÒ¤ 1 44 Ωñ µ» µ åæ Èπ π.3 π Ë 1 2 ø 1. ø Õß ß âπ Õßµ «ª 1.1 ø Õß ß âπ Õßµ «ª ß âπ Õßµ «ª Ÿª Ë«ª Õ Ax By C = 0 ËÕ A, B, C ªìπ à ßµ «Ë A B à à»ÿπ åæ âõ π À à π Ÿª y = Ax B C B â Àâ m = A B b = C B â y = mx b

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題 第一部分 : 機械製造 1. Úd ØÇk g  Þg ¼ à º v «(A) º «(B) Þ «(C) ï «(D) «2. é Î Ýx ¹ kp é j ï uy ï } Žµ u Þ p Çv (A) ô ( Al2O 3) (B) (TiCN) (C) (TiN) (D) f(tac) 3. ÓŒ ± ¹ Ô ï p Ô Ç (A) (B) (C) (D) ïô 4. p ï h

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

36-46 u.2

36-46 u.2 36 Ωñ µ» µ åæ Èπ π.2 π Ë 1 2 «1. Àπà«««π µ Õ ß ƒ Àπà««Àπà«πÈ Àπ Ë 1 1. Àâπ π µ µõ ß π àõß«à ßµàÕ ªπ È (1) 1. =.... (2) 1. =.... (3) 1. =.... (4) 300. =.... (5) 4,500. =.... (6) 1,250. =.... (7) 1,250.

Chi tiết hơn

Untitled-1

Untitled-1 Ÿ». ÿ π «ß»å Õ ÿ,». Õπ Õ µ ÿµ». Õ ÿ æ æå Ë æ æå Èß ßÀ 545 æ æå È Èß Ë 5 ßÀ 559 ß«π ϵ æ µ Ï æ.». 57 Àâ È ª ß Õ Õ π À Õπ ª º æ à π ËÕ ÿ ª à«à à«π à«πàπ Ëß ÕßÀπ ß Õ à π È µ Õ πàâ Àâ πàπ ß ÕÀ Õ Õ à«π à«πàπ

Chi tiết hơn

ÕÕπÿ μ Õπÿ μπ ËÕ æ πμ åõõ º æ à π Õ æ μ æ πμ å πå æ.» ª» æ πμ å πå Ààß μ ËÕß À ±å π μ «æ æ πμ å ËÕ æ.» â Àâ π À Õ «À ßπ È ç æ πμ åé À ««à

ÕÕπÿ μ Õπÿ μπ ËÕ æ πμ åõõ º æ à π Õ æ μ æ πμ å πå æ.» ª» æ πμ å πå Ààß μ ËÕß À ±å π μ «æ æ πμ å ËÕ æ.» â Àâ π À Õ «À ßπ È ç æ πμ åé À ««à ÕÕπÿ μ Õπÿ μπ ËÕ æ πμ åõõ º æ à π Õ æ μ æ πμ å πå æ.». 2551 ª» æ πμ å πå Ààß μ ËÕß À ±å π μ «æ æ πμ å ËÕ æ.». 2552 â Àâ π À Õ «À ßπ È ç æ πμ åé À ««à «ÿ Ë π æ À Õ æ ß Ëß π Àâ ÀÁπ ªìπ æ Ë ËÕπ À«âÕ à ßμàÕ

Chi tiết hơn

( )

( ) ã π ß ã Õ μ «Ë. 7) /7/08, 0:8 AM Ÿ ª å». ÿ π «ß»å Õ ÿ». Õπ Õ µ ÿµ æ æå Ë æ æå Èß ßÀ 56 æ æå È Èß Ë µÿ 558 ß«π ϵ æ µ Ï æ.». 57 Àâ È ª ß Õ Õ π À Õπ ª º æ à π ËÕ ÿ ª à«à à«π à«πàπ Ëß ÕßÀπ ß Õ à π È µ Õ πàâ

Chi tiết hơn

UNIT1

UNIT1 Àπà«π Ÿâ Ë 1 æ Èπ ˺ «ª µ 1 1 æ Èπ ˺ «ª µ 7. π Ë ««(. 2.1 µ «È«âÕ 4) 6. ª Àπà««ÿÀ Õª µ π «πà Õ µà ß (. 2.1 µ «È«âÕ 3) 5. æ Èπ ˺ «Õߪ µ ß ß Õ µ ß (. 2.1 µ «È«âÕ 1,. 2.2 µ «È«âÕ 1,. 6.1 µ «È«âÕ 2, 4, 5)

Chi tiết hơn

LO1B

LO1B å µÿ πµå» * 𠪻 Õ å â π Õ À ªìπ Ë Õ Ë«ª Õ ÿ» µ å â ßÕ À Àâ ªìπÕ À Ë «π π «10 ªï ç ß â ß «Õߪ» é â Àπ Àâ ºπ π πß π «Õß (2544-2553) Àâ µ å π Õ À ªìπ Àπ Ëß Ë â àß π πÿπõ à ß æ ÀÁπ â Àπà«ß π Õ π Ë Ë «âõß

Chi tiết hơn

E411_english[1].pdf

E411_english[1].pdf Ãÿ fl ÕÃŒflà ÕÕ Õ fl Õ ÀŒ ëŒ ŸŒfl à Œ ŒÕ Õªª ë Æ ± ê ± ø ª Ï Ô Œ œà Õà Œ Œ flã à à à à fl «fi ÃÕ Ãÿ fi Œ ÕÃflÃ Õ Œ Õ Ãÿ fi ŒÕ Ãÿ fl «Œª Ú ÔÏ ËÒÈÔÊ flæ Ú ÈÍ Œª Ú ÎÈÏÒÈÓÊ flæ Ú Ô flú ŒªØ ª ±Æ ªÆ ø ª à ª

Chi tiết hơn

indd

indd Àπ ß Õ π «æ Èπ π π Ø» ªá ÿà π Ÿâ» ª Èπ» ªï Ë Ò µ À Ÿµ π ß» Èπæ Èπ π æÿ» ÚııÒ «ß» ISBN 978-974-01-9518-4 æ æå Èß Ë Õß Úapple,appleappleapple à æ.». ÚııÛ Õß å â Õß. æ æå Àπà æ æå Ë ßæ æå. æ â «ÚÚÙ ππ æ â

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5AEAB4FC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5AEAB4FC3FEB14DA447B8D5C344> 1. ƒ º ÝÚ Þ ¹ v«ñ o o j (A) n y ú «(B) «(C) Ç º (D) «2. p Û hv± (A) Çéë z Ÿw (B) Ì ÌÇ Ý lð (C) ÇÆpÚ p pd Î y e (D) d k o Âe à 3. t o j à oo n Îv (A) 0~6 º (B) 2~6 º (C) 3~6 º (D) 4~6 º 4. ƒ Ì u vn ïçu

Chi tiết hơn

ÇÔ·Âì Á.1/ÀÒ¤µé¹

ÇÔ·Âì Á.1/ÀÒ¤µé¹ Õ µ å.1 µâπ ÿ Ë 1 1 Õ µ å.1 µâπ ÿ Ë 1 ß Õ µõ Ë Ÿ µâõß Ë ÿ æ ß µõ «1. Õß ß Õß À Õß µ µà ß πõ à ß 1. Õß ß ªìπ π ÈÕ «Õß À Õß ªìπ π ÈÕº 2. Õß ß ªìπ Õß Áß Õß À Õß ªìπ Õß À «3. Õß ß ªìπ ÿ Ï Õß À Õß ªìπ 4. Õß

Chi tiết hơn

ÕÕπÿ μ Õπÿ μπ ËÕ πåõõ º æ à π Õ æ μ æ πμ å πå æ.» ª» æ πμ å πå Ààß μ ËÕß À ±å π μ «æ πå ËÕ æ.» â Àâ π À Õ «À ßπ È çπåé À ««à «ÿ Ë π æ À Õ

ÕÕπÿ μ Õπÿ μπ ËÕ πåõõ º æ à π Õ æ μ æ πμ å πå æ.» ª» æ πμ å πå Ààß μ ËÕß À ±å π μ «æ πå ËÕ æ.» â Àâ π À Õ «À ßπ È çπåé À ««à «ÿ Ë π æ À Õ ÕÕπÿ μ Õπÿ μπ ËÕ πåõõ º æ à π Õ æ μ æ πμ å πå æ.». 2551 ª» æ πμ å πå Ààß μ ËÕß À ±å π μ «æ πå ËÕ æ.». 2552 â Àâ π À Õ «À ßπ È çπåé À ««à «ÿ Ë π æ À Õ æ ß Ëß π Àâ ÀÁπ ªìπ æ Ë ËÕπ À«âÕ à ßμàÕ π ËÕß π Ë ªìπ

Chi tiết hơn

2018千字冲关初级组词汇_拼音_B字库

2018千字冲关初级组词汇_拼音_B字库 1. 阿姨 ā yí 2. 爱好 ài hào 3. 安静 ān jìng 4. 安全 ān quán 5. 安排 ān pái 6. 按时 àn shí A B 7. 爸爸 bà bɑ 8. 办法 bàn fǎ 9. 办公室 bàn gōng shì 10. 帮忙 bāng máng 11. 帮助 bāng zhù 12. 包括 bāo kuò 13. 保护 bǎo hù 14. 保证 bǎo zhèng

Chi tiết hơn

Untitled-1

Untitled-1 Ÿ». ÿ π «ß»å Õ ÿ,». Õπ Õ µ ÿµ». Õ ÿ æ æå Ë æ æå Èß ßÀ 545 æ æå È Èß Ë 5 ßÀ 559 ß«π ϵ æ µ Ï æ.». 537 Àâ È ª ß Õ Õ π À Õπ ª º æ à π ËÕ ÿ ª à«à à«π à«πàπ Ëß ÕßÀπ ß Õ à π È µ Õ πàâ Àâ πàπ ß ÕÀ Õ Õ à«π à«πàπ

Chi tiết hơn

กายภาพบำบัด

กายภาพบำบัด 1 π«ß μ «μ π π æ (μ «æ ËÕª Õ æ Õπÿ μ) π æ À ß μàõ πÿ å Ë «μ «ª π «π «æ àõß Õß à ß Ëß π ËÕß «Õß À Õ ËÕπ À«Ë ઠμ àß ÿ æ ªÑÕß π â øóôπøÿ «ËÕ æ «æ Õß à ß μ â««ß æ À Õ â ËÕß ÕÀ ÕÕÿª å Ë πμ ª» Àâ ªìπ ËÕß Õ

Chi tiết hơn

µ Õß µ«å â Õß Ÿ â ß ËÕπ â« µ å Ëß Ê π «µ π µ Èß µà ªØ «π ß Õ æ «µõ å «â ËÕß««π Õß πÿ å π ß «Ë ª àõ πõ ß π «å â«π ªìπº º µ Õß µ å À ºŸâ π Õ ÿ π â««à «â

µ Õß µ«å â Õß Ÿ â ß ËÕπ â« µ å Ëß Ê π «µ π µ Èß µà ªØ «π ß Õ æ «µõ å «â ËÕß««π Õß πÿ å π ß «Ë ª àõ πõ ß π «å â«π ªìπº º µ Õß µ å À ºŸâ π Õ ÿ π â««à «â µ Õß µ«å â Õß Ÿ â ß ËÕπ â« µ å Ëß Ê π «µ π µ Èß µà ªØ «π ß Õ æ «µõ å «â ËÕß««π Õß πÿ å π ß «Ë ª àõ πõ ß π «å â«π ªìπº º µ Õß µ å À ºŸâ π Õ ÿ π â««à «â «Àπâ Á ÕÕ âõ Àπ Ëß ËÕæŸ ß «È Õß «Ÿâ ß µ å â π Ë â

Chi tiết hơn

cí yǔ 18~24 个月 - 词语 cǎo méi 草莓 bēi zi 杯子 huǒ chē tóu 火车头 tǒng 桶 chǎn zi 铲子 yè zi 叶子 wán jù 玩具 qì qiú 气球 huǒ chē tóu 火车头 qiú 球 sān lún chē 三轮车 shén me

cí yǔ 18~24 个月 - 词语 cǎo méi 草莓 bēi zi 杯子 huǒ chē tóu 火车头 tǒng 桶 chǎn zi 铲子 yè zi 叶子 wán jù 玩具 qì qiú 气球 huǒ chē tóu 火车头 qiú 球 sān lún chē 三轮车 shén me cí yǔ 18~24 个月 - 词语 cǎo méi 草莓 bēi zi 杯子 huǒ chē tóu 火车头 tǒng 桶 chǎn zi 铲子 yè zi 叶子 wán jù 玩具 qì qiú 气球 huǒ chē tóu 火车头 qiú 球 sān lún chē 三轮车 shén me qiú kě yǐ fēi dào tiān shang? 什么球可以飞到天上? shén me wán

Chi tiết hơn

M3/4 P1

M3/4 P1 4 «â 1. Ÿª µ Ë â π Ÿª µ Õß Ÿª ªìπ Ÿª Ë â π ËÕ Ÿª µ Èß Õß Ÿª à ß À Õπ π π Õ à πà Õ µ µà ß π Á â Ë 1 Ÿª µµàõ ªπ È ªìπ Ÿª Ë â πà Õ à 1.. Ÿª Ë À Ë Õß Ÿªπ È... ( â π / à â π) ŸªÀâ À Ë Õß Ÿªπ È... ( â π / à

Chi tiết hơn

Unit 4

Unit 4 62 Ë 4 Ÿ Ÿ π«π Ë ÕßÀ π«π Ë À Ÿ π«π Ë Àπ ËßÀ π«π Ë «à ËÀ «π Ÿ π«π Ë ÕßÀ Ÿ «π Ÿ Ÿ π«π Ë À π«π Ë À Ÿ π«π Ë À À åª í À Ÿ ÿ ª ß å π Ÿâ ËÕ Àπ å Ÿ π«π Ë Àπ ËßÀ π«π Ë À À Àâ À μõ ß«æ âõ Èßμ Àπ ß «Àμÿ º Õß μõ Ë

Chi tiết hơn

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l» œ» l l l l l l l l l l l l l» l l l l l l œ» l l l l l l l»» œ» l l l l l l œ»» œ» œ» œ»» œ

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l» œ» l l l l l l l l l l l l l» l l l l l l œ» l l l l l l l»» œ» l l l l l l œ»» œ» œ» œ»» œ Moder q = 90 S ============================ 4 J «œ J œ «J «bœ œ ««««. = Du du du du du C ============================= 4 w b _«. T 4 ============================= w #w w.. B L=============================?

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 千字冲关词汇B_2015_拼音.doc

Microsoft Word - 千字冲关词汇B_2015_拼音.doc 共 400 个词汇 A 1. 矮小 ǎi xiǎo 2. 奥运会 ào yùn huì B 3. 白天 bái tiān 4. 班级 bān jí 5. 半天 bàn tiān 6. 傍晚 bàng wǎn 7. 宝贵 bǎo guì 8. 备注 bèi zhù 9. 悲痛 bēi tòng 10. 背后 bèi hòu 11. 比赛 bǐ sài 12. 毕业 bì yè 13. 标准 biāo

Chi tiết hơn

༠Aöƒ ªê F «î õò ù õ: ༠Aöƒ & 3, ªè ò ù «îƒè ŒŠð & å¼ èš, Þó ì «îƒè ŒŠð & 2 èš, ð ê I è Œ & 2, ªðKò ªõƒè ò & 2, Þ C & å¼, ð ì, ôõƒè, ãô è Œ & îô 2,

༠Aöƒ ªê F «î õò ù õ: ༠Aöƒ & 3, ªè ò ù «îƒè ŒŠð & å¼ èš, Þó ì «îƒè ŒŠð & 2 èš, ð ê I è Œ & 2, ªðKò ªõƒè ò & 2, Þ C & å¼, ð ì, ôõƒè, ãô è Œ & îô 2, ༠Aöƒ ªê F «î õò ù õ: ༠Aöƒ & 3, ªè ò ù «îƒè ŒŠð & å¼ èš, Þó ì «îƒè ŒŠð & 2 èš, ð ê I è Œ & 2, ªðKò ªõƒè ò & 2, Þ C & å¼, ð ì, ôõƒè, ãô è Œ & îô 2, Ì & 5 Ü ô 6 ð, àš¹ & ² õ «èÿð, èp«õšh ô & CPî ¾. ªêŒº

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344>

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344> 第一部分 : 商業概論 1. h µœ tèè x k» õ ~pò ô SBS TV Î tèè x h á Ž é x f(h ) (µœ ) œò Î 8 ¾ é l ª ñ h Ûv± (A) å Ç ¾ ï (B) léðu ÿÿ é «Ò ð u p à x (C) Øðu o ÀÛµÃ à ºpuÎ g (D) Ø Ì Â ú º» Ò sž Î SWOT (S) 2. hv± Úþ

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 數位邏輯. h Ûv± (A) TTL MOS () 4XX 45XX ŒhÇ TTL v () MOS Œh w Î 3~5 (D) 54 Œh 74 Œhp w  2. v 792 D Îv (A) () () (D) 3. Ø A Î Î º húà å áç NAND (A) A () A () A 4. h v± (A) () A (D) A () A A (D) A (A

Chi tiết hơn

_VLC

_VLC ŸÀπ ß øíß æ ß π VLC ª ŸÀπ ß øíß æ ß Ë Õß àπ ø å ß ø å«õà À Ÿª πõ π È ª VLC ß Õß ø å µ Õ π Õ å πáµ ø å Ë ß «πå À à Á Õ â«ª π È ß π â ª PowerDVD ª ŸÀπ ß øíß æ ß Ë Õß àπ ø å ß ø å«õà À Ÿª πõ π È ª VLC ß Õß

Chi tiết hơn

Natan_Book.pdf

Natan_Book.pdf ÌÈ È ÌÈ Â Â Â Ì Ï ÂÂÓ ÌÚ ÂÈÈÁ ÍÏ Ó ÂÓ Ó Âapple Ó Á ÏÎ Æ ÎÂÓ Â ÂÂÓ Ê Â ÓÏ Í ÌÈÈÁ Ï ÚÓÓ ÈÚ Ë ÏÁ Â ÂÂÓ ÆÆÌÈÚÂ Ú Â Â ÁÓ Úˆ ÔÈ È Ó ÏÂ È Ù Û Ï ÔÈ ÚappleÓapple È Ï ÈÙÂÒ ÚÙÂ Â ÂÂÓ ÔÈ Ï ÂappleÏ Æ ÈÏÚ ËÈÏ Á Æ È

Chi tiết hơn

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for use at home as the original

Chi tiết hơn

2018千字冲关中级组词汇_拼音_B字库+C字库

2018千字冲关中级组词汇_拼音_B字库+C字库 B 字库 ( 共 600 词汇 ) 1. 阿姨 ā yí 2. 爱好 ài hào 3. 安静 ān jìng 4. 安全 ān quán 5. 安排 ān pái 6. 按时 àn shí A B 22. 本来 běn lái 23. 鼻子 bí zi 24. 比较 bǐ jiào 25. 必须 bì xū 26. 变化 biàn huà 27. 表扬 biǎo yáng 28. 别人 bié rén

Chi tiết hơn

(.1, n Ω i +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY»

(.1, n Ω i +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY» (.1, +x.1,.2) +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, +x.1) @Ò π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY» n º fiωœi V» Ω i»æ Æ cêºv i» 1 +º FÊ& { Ê º@«Ò π» ºÆ b º x i»x

Chi tiết hơn

chaptr9

chaptr9 9 Ωñ â«π Bad Ragaz ÕÕ ß Bad Ragaz(1) ªìπ π Àπ Ëß Õß ÕÕ ß ππè Ëß Ÿ æ π Èπ â π Õß Bad Ragaz ª» «Õ å π å π π È à â ÿ µ ËÕß ß Õ µ «ÕßπÈ ªìπ ßµâ πà Õ ß à«µà â ß π ˪ π æ π å Õß â π ÈÕ ÿà µà ßÊ Õß à ß àπ π functional

Chi tiết hơn

OK KARAOKE A/V AMPLIFIER DAS-300/DAS-150 Ô fifl fl ÿ Œ Ó Ì Àà һ à ÀÕ œûõ ÿ ÛÕ flõã Œ Ô Ó Ì Œ fl flã Œ Àà OK

OK KARAOKE A/V AMPLIFIER DAS-300/DAS-150 Ô fifl fl ÿ Œ Ó Ì Àà һ à ÀÕ œûõ ÿ ÛÕ flõã Œ Ô Ó Ì Œ fl flã Œ Àà OK OK KAAOKE A/V AMPIFIE DAS-300/DAS-150 Ô fifl fl ÿ Œ Ó Ì Àà һ à ÀÕ œûõ ÿ ÛÕ flõã Œ Ô Ó Ì Œ fl flã Œ Àà OK... 2... 5... 6... 6... 7... 8...10...11...12...13...13...13...14...15...15...15...15...16 1 --------------------

Chi tiết hơn

untitled

untitled «ÿ å π««å.»ÿπ å π À «ÿ Ààß μ æ ßÕ»Õ : «Ëß â àßâõπè π çbeyond Tomorrow È é μõπàπ Ëß âπ πõ ËÕß Õß πμå Ë «Ëß â â æ ßß π Õ»Õ (compressed air) ÀâÀ π «π ß «à π Õß πμå π π È «ªìπ Õ à ß π È æ π â «Àπâ ª ß Àπ π

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: Limited 22 May 2012 Chinese Original: English 附属履行机构 } è¹ ~ 2012 5 14 Ž 25 zèr 16 ö Í Ÿko~qÀ Ç qz Í ƒí 对清洁发展机制执行理事会的决定提出上诉的程序 机制和体制安排 主席提出的结论草案 1.  Ÿ ( Ÿ ) v ùœq q qg Å o² q² ü ºp

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 消除一切形式种族歧视国际公约 Distr.: General 1 April 2010 Chinese Original: English 消除种族歧视委员会 } è¹ ~ 2010 2 15 Ž 3 12 审议缔约国按照 公约 第九条提交的报告 消除种族歧视委员会的结论性意见 柬埔寨 1. ~ 2010 2 18 19 hÿq} 1979 } 1980 ~ (CERD/ C/SR.1979

Chi tiết hơn

naaraayanakavacham.dvi

naaraayanakavacham.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø ÐÑØÉø Ú Ø ÜÜÉ É ÒÉ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ Ë É His Holiness

Chi tiết hơn

π π π ßÕ «πõ ß ßæŸ ß π à«π Õß µà ßÊ â à À ß πõ À àõß ß (larynx) ªìπ ߺà π Õß Õ» ªÕ ª Ÿà ß πà à«π π µ ÈßÕ Ÿ à π «Õ µâ àõߪ ß ª Ëß πºÿâ ÀÁπ Õ à«π Ë «à Ÿ

π π π ßÕ «πõ ß ßæŸ ß π à«π Õß µà ßÊ â à À ß πõ À àõß ß (larynx) ªìπ ߺà π Õß Õ» ªÕ ª Ÿà ß πà à«π π µ ÈßÕ Ÿ à π «Õ µâ àõߪ ß ª Ëß πºÿâ ÀÁπ Õ à«π Ë «à Ÿ π π π ßÕ «πõ ß ßæŸ ß π à«π Õß µà ßÊ â à À ß πõ À àõß ß (larynx) ªìπ ߺà π Õß Õ» ªÕ ª Ÿà ß πà à«π π µ ÈßÕ Ÿ à π «Õ µâ àõߪ ß ª Ëß πºÿâ ÀÁπ Õ à«π Ë «à Ÿ Õ Ëß ªìπ à«πàπ Ëß Õß àõß ßπ Ëπ Õß. àõß ß ª Õ â«ÿ ÕàÕπ

Chi tiết hơn

prabhaava.dvi

prabhaava.dvi Õñ ÜË ú öõ ì Ùñ Æ Û ú ñ öæ Û ý Æ Õ ÇýÆ Æñ ê ñ Ù öõ ý ñ ý ñ ê ÜÙþ Õ ö ê Ù ì Ú öë Û Ý Ù Æ ê ì ê ö Õ Ö ú This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of öë ú Û ì Ùñ Æ His Holiness

Chi tiết hơn

µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ 1 µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ + q Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ q ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà

µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ 1 µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ + q Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ q ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà ËÕßÀ µ ß π â π È Ì â Õ µ «πì Õß Èπ Ëß µà ªìπ ß â«à Õπª ÿ µ «πì Àπ Ëß ª «â πõ µ «πì Àπ Ëß π â ª ÿ ËÀπ

Chi tiết hơn

š! "$# %%'&)(+*-,/.01* ABDC FEG H EG JILK IL MNK OQPRSRUT-KSVXWYIGZDKSW[I C VXZD )\ ^]`_avbi C W[ cdcvbilvbksw MNeSfJTK VXWYILZ

š! $# %%'&)(+*-,/.01* ABDC FEG H EG JILK IL MNK OQPRSRUT-KSVXWYIGZDKSW[I C VXZD )\ ^]`_avbi C W[ cdcvbilvbksw MNeSfJTK VXWYILZ ! "$# %%'&)(+*-,/.01*2465 798 6/,$:@-@ ABDC FEG H EG JILKIL MNKOQRSRUT-KSVXWYIGDKSW[I C VXD )\ ^]`_avbi C W[ cdcvbilvbksw MNSfJTKVXWYIL O1KSEgI C hii j! C K k ltdemksndmx F ^opqkil Fq EG ht- rem kvsigil

Chi tiết hơn

beach(3)-ebook

beach(3)-ebook ß ËÕππ ⪠πåà Õπÿ å»» μ å À «ß π π å â π «π ß Õ Õ π ßÀ«ß, 2554 π åμÿπ à π È ªìπ ËÕß «μàõ Ÿâ π Õßæ ß âß ÕßΩÉ Ë Èπ π ß Õß πÿ å ΩÉ Àπ Ëß Õ æ ß â ß Ë àß â â ß «À μàõ æ μ øíπ øóõß â ß ª Õ â«ù «º æ ß«û ù «â

Chi tiết hơn

Tiếng Việt 6 - BÀI 8: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CHỮ QUỐC NGỮ Ở NHẬT BẢN Tiếng Việt 6 - BÀI 8: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CHỮ QUỐC NGỮ Ở N

Tiếng Việt 6 - BÀI 8: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CHỮ QUỐC NGỮ Ở NHẬT BẢN Tiếng Việt 6 - BÀI 8: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CHỮ QUỐC NGỮ Ở N Tiếng Việt 6 - BÀI 8: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CHỮ QUỐC NGỮ Ở Bởi: Cánh Buồm PHẦN 2 Tiếng nói và chữ viết của dân tộc khác BÀI 8 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CHỮ QUỐC NGỮ Ở NHẬT BẢN Bài này

Chi tiết hơn

Assignment, 6th Semester , 2015(philosophy).pmd

Assignment, 6th Semester , 2015(philosophy).pmd KRISHNA KANTA HANDIQUI STATE OPEN UNIVERSITY Suryya Kumar Bhuyan School of Social Sciences Home Assignment Bachelor of Arts (Philosophy) Applied Ethics, BPH M -13 [õ À ±ø fl ÚœøÓ ± a] 6th Semester, 2015

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-化工群專二試題

Microsoft Word 四技二專-化工群專二試題 第一部分 : 基礎化工 1. p þã } 80% Ø Ã } o 60% º ãp l () % (B) 0% (C) 6.% (D) 7%. 16 kg 400 kg ô(}ôôý r Î 0%) kg ô 8.4 kg ô º h Ûv± ( C 1 O 16) () ô Î 0 kg (B) ô r Î % (C) Î 80% (D) ô Î 0%. k 40 C ð k 00 x } 60%

Chi tiết hơn

KỸ THUẬT DỊCH HÁN- VIỆT TỪ GÓC ĐỘ NGỮ PHÁP ThS. Liêu Vĩnh Dũng Khoa Trung Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Huế Tóm tắt. Dịch Hán-Việt là quá trình ch

KỸ THUẬT DỊCH HÁN- VIỆT TỪ GÓC ĐỘ NGỮ PHÁP ThS. Liêu Vĩnh Dũng Khoa Trung Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Huế Tóm tắt. Dịch Hán-Việt là quá trình ch KỸ THUẬT DỊCH HÁN- VIỆT TỪ GÓC ĐỘ NGỮ PHÁP ThS. Liêu Vĩnh Dũng Khoa Trung Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Huế Tóm tắt. Dịch Hán-Việt là quá trình chuyển đổi ngôn ngữ từ văn bản nguồn (tiếng Trung) sang

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ö À Ö ÑØ Ò ÑÒØÑ Ý ÒÑ À Ö ÑÒ Ú ºÒÌÝÊ À ÅÚØÅ Ê ý Ú ÒغÝÊÚÝ Ê Ñ º Å º ² ºÅ ý ý ý ý Ö ÑÚ ÚÚÑ ý ý ( Ö ÙÚ Ñ ) This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ö º ÑÒÙ Ñ Ò His Holiness

Chi tiết hơn

Microsoft Word - exam21new.doc

Microsoft Word - exam21new.doc »Ÿπ å àß Õ ªî «æ π µ π µ å µ» µ å» ( Õ«π.) øî å Õ Õ â ß àß Õ ªî «Èß Ë Õß ªï» 543 «øî å ƒ Æ Ì π πì : âõ Õ ÈßÀ 15 âõ Àâπ π ß«Ì π Ì À ß«Ì â«ÿª Ì µõ ß π ÿª Ì µõ Õ Àπ Ëß àß Èß ß«Ì ÿª Ì µõ ËÕ Õ Á â«õπÿ µ ÀâπÌ

Chi tiết hơn

南加州中文學校聯合會 2015 年詩詞朗誦比賽題目 組別 : 個人組詩詞朗讀 : 幼稚組 初小組 初級組 中級組 高級組 特別甲組 特別乙組 幼稚組及初小組參賽學生, 可不拿稿, 並可以用恰當的手勢或動作輔助表達, 但以自然, 不做作為原則 ; 其餘各組參賽學生必須雙手持著內夾詩詞文稿的講義夾朗誦

南加州中文學校聯合會 2015 年詩詞朗誦比賽題目 組別 : 個人組詩詞朗讀 : 幼稚組 初小組 初級組 中級組 高級組 特別甲組 特別乙組 幼稚組及初小組參賽學生, 可不拿稿, 並可以用恰當的手勢或動作輔助表達, 但以自然, 不做作為原則 ; 其餘各組參賽學生必須雙手持著內夾詩詞文稿的講義夾朗誦 南加州中文學校聯合會 2015 年詩詞朗誦比賽題目 組別 : 個人組詩詞朗讀 : 幼稚組 初小組 初級組 中級組 高級組 特別甲組 特別乙組 幼稚組及初小組參賽學生, 可不拿稿, 並可以用恰當的手勢或動作輔助表達, 但以自然, 不做作為原則 ; 其餘各組參賽學生必須雙手持著內夾詩詞文稿的講義夾朗誦 眼睛可離稿, 臉部可以有表情, 但不可用手勢或動作輔助 團體組詩詞朗誦 : 以學校團隊為單位, 不以年齡分組別

Chi tiết hơn

Teste2-Exame1.eo sem1.Correccao.dvi

Teste2-Exame1.eo sem1.Correccao.dvi Å ØÖ Ó Ñ Ò º Ð ØÖÓØ Ò ÓÑÔÙØ ÓÖ Å µ Ð ØÖÓÑ Ò Ø ÑÓ ÔØ ½ Ó Ñ ØÖ ¾¼½½¹¾¼½¾ ½¾ Â Ò ÖÓ ¾¼½¾ ½½À ¼µ Prof. Jorge Romão (Responsável) Prof. Fernando Barão Prof. Amaro Rica da ilva Ì Ø» Ü Ñ ÓÖÖ Ó ÙÖ ÒØ Ö Ð Þ Ó Ó

Chi tiết hơn

<4D F736F F D20B4B6B371B8DCAED5B6E9A5CEBB792E646F63>

<4D F736F F D20B4B6B371B8DCAED5B6E9A5CEBB792E646F63> lù dé huì lǚ xiáng guāng xiǎo xué 路德會呂祥光小學 xiào yuán yòng yǔ - jiào shī piān : 校園用語 - 教師篇 : kè táng cháng yòng yǔ yán 課 堂 常 用 語 言 1. gè wèi tóng xué, zǎo shàng hǎo! 各 位 同 學, 早 上 好! 2. xiàn zài kāi shǐ

Chi tiết hơn

"ó" " " " " " " " " " "í" " " " " " # " " " " " " #³ " " " " #" " " " " " " " " " #" # #"!E" " " " " " " " " "é" " #" " " " " " " " " # " " " " " " "

ó     í   #    #³   #     # # #!E     é #     #    "ó" " " " " " " " " " "í" " " " " " # " " " " " " #³ " " " " #" " " " " " " " " " #" # #"!E" " " " " " " " " "é" " #" " " " " " " " " # " " " " " " " " " #" " # " " " " " " " "ó" " " # " " " " " " #" "

Chi tiết hơn

chapter2

chapter2 2 πè Õÿª å À ÕÕ ß π ËÀ ÕÀπà«À À Õ Ωñ ºŸâªÉ«ÕÕ ß π πè «ª Õ â«àâõß æ ÀâÕß ª Ë π ÈÕºâ ÀâÕßπÈ ÀâÕß Á Õÿª å Ë ªìπ à«π ËÀπà««â ÕÕ Àâ ª µÿ Àπâ µà ßπâÕ ª µÿ ««â ßæÕ À Àâ Áπ µ ß Áπºà π â ««Õ Ê «æ Èπ Ë «â ß Õ æõ

Chi tiết hơn

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 政府越南社會主義共和國 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 獨立 - 自由 - 幸福 Số 編號 : 118/2015/NĐ-CP Hà Nộ

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 政府越南社會主義共和國 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 獨立 - 自由 - 幸福 Số 編號 : 118/2015/NĐ-CP Hà Nộ CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 政府越南社會主義共和國 ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 獨立 - 自由 - 幸福 --------------- Số 編號 : 118/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015 河內市,2015 年 11 月 12 日 NGHỊ

Chi tiết hơn

ËÕß â øøñ 1

ËÕß â øøñ 1 1 Ë«ª çé π â π âæ ßß π Ÿß ÿ π ßπ ÈπºŸâ â «µâõß «Ÿâ ß«âÕ à ß ª æ æ ËÕ à øøñ π â π ß ªí À π ËÕß âæ ßß πõ à ߺ «â«π Ëπ È à «ß ËÕß â øøñ 5 ª Ë â π Ë«ª Õ ËÕß πè Õÿ àπ øøñ»πå æ µ πè âõπ øøñ ËÕß Ÿ ΩÿÉπ ËÕß πè

Chi tiết hơn

Dynamic º··Õè 1.1 (1-48) D3

Dynamic º··Õè 1.1 (1-48) D3 1 » µ å«æ» µ å Õß» µ å πµ æ ÿ µ æ æå Ë 1 æ æå Èß æƒ» π 55 æ æå È Èß Ë 4 558 ß«π ϵ æ µ Ï æ.». 537 Àâ È ª ß Õ Õ π À Õπ ª º æ à π ËÕ ÿ ª à«à à«π à«πàπ Ëß ÕßÀπ ß Õ à π È µ Õ πàâ Àâ πàπ ß ÕÀ Õ Õ à«π à«πàπ

Chi tiết hơn

prf_MechB.dvi

prf_MechB.dvi Ù ½ Ë Ø ½ ÚÓÒ µ Ò Ò Ø Ò ËÝ Ø Ñ Ø Ø Ù ÞÛ Ð Ò Ø Ø EIµ ÙÒ Ø Û Ö Ø ÐÐØ Ð ÖØ ÙÒ Ð ¹ Ø Øº ÌÖ Û Ö ÛÙÖ Ñ Ö ÚÓÖ Ò Ò ÐÓ Ð Ò ÃÓÓÖ Ò Ø Ò Ý¹ Ø Ñ Ò Ö Ì Ð Ö ÙÒØ ÖØ Ðغ x 1 1 x 2 2 x 3 3 Ò Ë Ò Ñ Ø Ò Ö Ò Ò ÙÒ Ò Ò Ö ËØ

Chi tiết hơn

Puran Sikh Updated

Puran Sikh Updated Í»appleÈ «º «Â «È øâ «ÿ Ó È ÁπappleÒæÌ Á Ú È ÒÀ apple ( πúàâ) ø ëapple :- apple«øáapple «ÿ Ï«Ò Chief Editor: Media Advisor of: www.gurbanifm.com e-mail : hsbasiala25@gmail.com, hsbasiala25@yahoo.com

Chi tiết hơn

§”π”

§”π” ËÕ... È𪻠ªï Ë 2... Ë... ß π... ß µ π π æ æåøî å Áπ µõ å Ë ÕÀπ ß Õ English Guide 2 ß» µπå «ππ å 105 æ æå Àπà ËÕ π 2554 µ µàõ Ëß È Õ â Ë π æ æåøî å Áπ µõ å 45, 47 Õ π «ß»å 40 ππ π «ß»å «ß ß Ë π µ ßæ ÿß

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 嚪õ Á å¼ ² õ 30 õ è Þ L! ïñ ð ó ðkòˆ«î Þ í õ î àí¾èo ºî ñ ò ù Þ L. ð º ˆî ö î ºîL á ì à ò âoò àí¾ Þ L. è ñò ù «ï Œõ ŒŠð ìõ èà Ãì, Y Aó ªêK è à ò, êˆî ù àí¾ Ãì. Ü ñ ñ ô... ÜKC» 𼚹 Þ¼ î «ð, áø õˆ Ü óˆ

Chi tiết hơn

ÍÊËÇ ÆÁÎ Ä Á Æ Ä ØÙÖ ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ö Å Ó Ö Ú ØÓÖ Ê Ð Þ Ó ÔÓÖ Ð ÐÑ Ò Ò Ð Ñ ÖÓ Ð Ç ÖÚ ØÓÖ Ó È Ó Ä ÈÐ Ø ¾¼½¾

ÍÊËÇ ÆÁÎ Ä Á Æ Ä ØÙÖ ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ö Å Ó Ö Ú ØÓÖ Ê Ð Þ Ó ÔÓÖ Ð ÐÑ Ò Ò Ð Ñ ÖÓ Ð Ç ÖÚ ØÓÖ Ó È Ó Ä ÈÐ Ø ¾¼½¾ ÍÊËÇ ÆÁÎ Ä Á Æ Ä ØÙÖ ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ö Å Ó Ö Ú ØÓÖ Ê Ð Þ Ó ÔÓÖ Ð ÐÑ Ò Ò Ð Ñ ÖÓ Ð Ç ÖÚ ØÓÖ Ó È Ó Ä ÈÐ Ø ¾¼½¾ ½ Å Ó Ö Ú ØÓÖ Ò Ø Ò Ú ÑÓ ÑÓ ØÖ Ö ØÓ Ð ÔÖÓÔ ÒÙÒ Ò Ð Ô ØÙÐÓ Î ØÓÖ º Ñ Ú Ö ÑÓ ÑÓ ÔÙ Ö Ö Ð ÜÔÖ Ò ÙÒ Ö Ø

Chi tiết hơn

nakshatramaalikaa.dvi

nakshatramaalikaa.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø Ô Ö ÑÚÖü Ô É Ø This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ ØË É His Holiness

Chi tiết hơn

Layout18

Layout18 MTEC - π 2543 19 «Ë «ª. «Õ ß å«π»ÿπ å π À «ÿ Ààß µ Õ ß à π ª Õߪí Õß ß â ߺ Õß BaTiO 3 ËÕæŸ ß Õß àπ Àâπ ß ËÕ Èß ß ªìπ Á â«à ºŸâ π Õ àπ Õß àπ Ëß ªìπ Õß â πà Õ ËÕß π Ë â«â à à Ë â«æ µ ⫪ Õ â â«π À Õπ Ëπ

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20453A5CCCEEE820E4EEEAF3ECE5EDF2FB5CCFCED7D2C05CCAF0E8E2EEF8E5E5>

<456E636F72653A20453A5CCCEEE820E4EEEAF3ECE5EDF2FB5CCFCED7D2C05CCAF0E8E2EEF8E5E5> Íå ñïåøà ÌÀÌÀ aarg. 1 a tempo íñòðóìåíòâà Ì. Êðèâøååâà div. 4 J. _ ú 1 ú_ % unis. Ìàëûå I =========================== div. unis. 4 Ìàëûå II =========================== J ú ú div. 4 Àëüòâûå I ===========================

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-工程與管理類專二試題.doc

Microsoft Word 四技二專-工程與管理類專二試題.doc 1. Ô k p t ñ z ké ÇÆ hå (A) (B) ƒ (C) (D) z 2. p 6 á o n á Þ p Ø á p 65,536 á È(Cylinder) Èp 255 á (Cluster j ) m 4 K v p é ÕÎl v (Bytes) (A) 820 GB (B) 640 GB (C) 512 GB (D) 340 GB 3. p RAM(Random Access

Chi tiết hơn

(tmpr9VZezt)

(tmpr9VZezt) s t t tt 2 t t 2 t t 2 t t t r t s ss t t t t t t t t t t 2 t t t t t t t t t t t t 2 2 2 t tt t t t t t t t t 2 t 6 7 8 9 10 s P P P P P P P P P q q P 1 P P 3 P q 4 5 ❶ t t t t t 2 t t ❷ 2 2 ❸ 2 ❹❺❻❼❽❾❿➀➁

Chi tiết hơn