= ifloq HÍÑ Z.Z<.[QÆ<åfl^äŒâ ~ " + q Ñ K«~ q[ü«"å_»

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "= ifloq HÍÑ Z.Z<.[QÆ<åfl^äŒâ ~ " + q Ñ K«~ q[ü«"å_»"

Bản ghi

1

2 = ifloq HÍÑ Z.Z<.[QÆ<åfl^äŒâ ~ " + q Ñ K«~ q[ü«"å_»

3 MORNING COFFEE A.N.Jagannadhasarma = ifloq HÍÑ Z.Z<.[QÆ<åfl^äŒâ ~ ~ K«~Ú`«Ñ ^äœ= =Ú ^Œ}: [#=i 2016 Hõ=~ü : Ñ xâ \ ì ÖË J=Ù\ò _ç*ˇ < : ÔH. ~å= Hõ$+ Ñ K«~ }: " + q Ñ K«~ }Å _À~ü.< O , H _ e"åi q[ü«"å_» " Úɡ Öò: , Ñ `«Å õω: ê~ú " = } H± _ç ã ì ÃÇ Ï^Œ~åÉÏ^, " Úɡ Öò: qâßöïo ^èœ H±Ç Ï ãπ ÉÏOpÅ #=KÕ`«# H±Ç Ï ãπ ÉÏOpÅ ÃÇ Ï^Œ~åÉÏ^, q[ü«"å_», J#O`«Ñ Ù~ O, Hõ_»Ñ QÆ ~, u~ Ñü, XOQÀÅ, Ç Ï# = H O_», HÍH <å_», HõsO#QÆ~ü, jhí õωà O =Ú ^Œ}: Ô~~Ú< É Ñ O\òáêºH±, ÃÇ Ï^Œ~åÉÏ^ " Úɡ Öò: " Å: ~. 50/-

4 AÖMÏ ôë Ö ÖyÊ $V> ØË Û ö * GÖ.yÏ. { Û ö $*«Δ> ßëMÊ ñáÿ~ V>«MÏ D ö *«ÖVä M>Ôú MÊ ñôë fqôë À$ AyÏ WØË apple ÖrØÛ AØË $ ö $Ü C_a ôë ØË M>ΔÊˇ*tØË $œ {Á ^Ë $«Ö^Ë $M ö $ØË "ªÍ_'MÏ Áfl ì MÊ ñôë fqôë À$

5 ö * Á «MˆôË {Á ^Ë $ΔÊˇ À$ fvê ØÈ Ê Ë ΔÊˇ V>«ΔÊˇ^Ë ØË À$ 1. ö Á $ VÊ $ Ì MÊ 2. ö $Ö_ ö *r 3. Á ÖRÍ È{Á Ö $ ßÊ VÊ YΔÊˇ EØÈ ƒê *? ÃÙ MÊ ôû apple ÖrØÛ Mˆ ^Ë ßÊ ö ÖyÏ Ë *«ÖVä M>Ôú 4

6 Á ΔÊˇ$VÊ $ Ë $ØË Ê Δ> Ë # ØË *ΔÊˇ$ MÏ ÃZÀMÏ Ú O yû ΔÊˇ$ Ë # EØÈ yê $. A ôë WYÖ^Ë $MÊ $ØÛ ÖßÊ $MÊ $ " ΔÊˇ$ Ë # ôë WYÖ^Û MÊ ÖÚ ±'MÏ Øå ^Û ÈyÊ $. AΔˇ$$ßÊ $ Δ kãzœ ΔappleˇÖyÊ $ MÏ ÃZÀ$ ôë WY Î Ö, Ôúk ΔÊˇ* AÖsÙ JÁ #μmê $ØÈ yê $. Ë $Δ> yê $ ßÊ $ ØÛ ôë À$Á # MˆyÏ ôû Ì ^Ë * ÈyÊ $. apple $ΔÊˇ$Á #ÃÍÖsÏ AÖßÊ apple $OØË ƒê $$ Ë Ü, Á Ö ˆ $ H Ê $ EÖs̓٠$ apple *! ΔÊˇ$ Ë # ôë WYÖ^Û MÊ ÖÚ ± ØË $Ö_ Ë ^ÈaØË Ö. ôapple Àœ ΔÊˇ ÖVä ÁŸ*ã Û Á $MÊ $ EÖ. ^Û ÜÃZ Ì œã AÖ Ö_ ^Ë ßÊ $ Ë # M Ë $Ö. ^Ë ÈyÊ $ Ë $ØË Ê Δ> Ë #. "Á «Vapple Ü ØË ØË $ AÖßÊ $MÊ $ÖsÙ ØÛ ØË $ ± ÖôË Ö' A Δ>Ì EÖ AÖßÊ $ÃZ. CÖMÛ Ö AØË $MÊ $ØÈ yê $. B Ì Àœ apple ØË $MÊ Á ΔÊˇ$VÊ $ ÈyÊ $. AÖßÊ $M ÃÙ MÊ ƒê *yê $. AΔˇ$$ßÊ $ Δ kà* AÃÍVÛ f«wö. AΔˇ$$ßÊ $ Δ kà AØË ÖôË ΔÊˇÖ ΔÊˇ$ Ë # ^Ë *Á $MÊ $ÖsÙ ΔappleˇÖyÊ $ MÏ ÃZÀ$ ôë V>YyÊ $. ªÍVÊ $ÖßÊ ØË $MÊ $ØÈ yê $. ΔÊˇ$ Ë # ôë V>YÀØË $MÊ $ Ë $  AßÛ MÊ ÖÚ ±MÏ Øå ^Û ÈyÊ $. D ΫAΔˇ$$ßÊ $ Δ kãzœ Ë $*yê $ MÏ ÃZÀ$ ôë WY Î Ö. Ôúk ΔÊˇ*.5000 AØÈ ΔÊˇ$. JÁ #μmê $ØÈ yê $ Ë $ØË Ê Δ> Ë #. Ë $Δ> yê $ ßÊ $ ØÛ ôë À$Á #MˆyÏ ôû Ì ^Ë * ÈyÊ $. Ë $$Á πδˇ$$ ƒù $ Ê $ÂÖs̓٠$ apple *! Ë $Ö_ AÖßÊ apple $OØË Ô à GßÊ $ΔÊˇ$V> À$a MÊ Ì Ö_Ö. ªÍœMä ÁŸ*ã Û Á $ MÊ $ EÖ. ΔÊˇ$ Ë # ôë WYÖ^Û MÊ ÖÚ ± ØË $Ö_ Ë ^ÈaØË Ör* ^Û ÜÃZ Ì œã AÖ Ö_Ö. ^Ë ÈyÊ $ Ë $ØË Ê Δ> Ë #. "ØË ØË Δˇ$$ØÈ Á «Vapple Ü AÖßÊ $M! ØÛ ØË $ ± ÖôË Ö A Ë #ôèøë $.' A Δ>Ì EÖ AÖßÊ $ÃZ. G.GØå.fVÊ ØÈ Ê Ë ΔÊˇ 5

7 Á ΔÊˇ$VÊ $ ÈyÊ $ Ë $ØË Ê Δ> Ë #. B apple $ MÊ *yè AÖßÊ ÃÙ ßÊ $. AΔˇ$$ßÊ $ Δ kà* {Á ƒê $Ü Ö_ ÁúÀ Ë $ƒê * yê $. AΔˇ$$ôÛ AΔˇ$$ßÊ $ Δ kà* Á N«AƒÙ $ ØÈsÏ MÏ MÊ ÖÚ ± ÈΔÊˇ$ ^apple Ì μøë r$tv>øû Ë $*yê $ MÏ ÃZÀ$ ôë V>YyÊ $. CÖM> ΔÊˇ$ Ë # ôë V>YÀØË $MÊ $ØÈ yê $ Ë $ØË Ê Δ> Ë #. Ë $ Â È Ê ÂMÏ Øå ^Û ÈyÊ $. AÖôË Ë Á ΔÊˇ Ë *? ôë WYØË ΔÊˇ$ Ë # ^ÈÀßÈ? AyÏ V>ΔÊˇ$. ^ÈÀßÊ ØÈ yê $ Ë $ØË Ê Δ> Ë #. AßÛ AΔˇ$$ßÊ $Δ kà {V>Ö. Ôúk ΔÊˇ*. 5,000 AØÈ ΔÊˇ$. Δ kmï MÏ ÃZ ^ˆÁ #μøë AΔˇ$$ßÊ $ MÏ ÃZÀ$ ôë VÊ $YôÈΔÊˇØÈ ΔÊˇ$. JÁ #μmê $ØÈ yê $ Ë $ØË Ê Δ> Ë #. Ë $Δ> yê $ ôë À$Á #MˆyÏ ôû Ì ^Ë * ÈyÊ $. MÊ ÖyÊ À$ Ü«WØË VÊ ÖyÊ ΔÊˇ VÊ ÖyÊ yê $. AÖôapple ôë $ Ë $ ÌŸ, Ì ÖMä MÊ ÀΔäˇ ÁŸ*ã Û Á $MÊ $, MÏ Ö Ú ßÊ Á Ör MˆΔÊˇ$MÊ $ôë *, M «V>Y ^Ë *Á * MÊ Ì Ö^ÈyÊ $. ^Û ÜÃZ Ì œã AÖ Ö^ÈyÊ $. ^Ë ÈyÊ $ Ë $ØË Ê Δ> Ë #. "Á «Vapple ôë $! AÖßÈ Ë ØË $M, ØË $ Ë # ØÈ ÖôË Ö.' A Δ>Ì EÖ. AÖôÛ! VÊ $Öyapple À$ ªÙ gíδêˇδˇ$$ Á ΔÊˇ$ VÊ ÖßÊ $MÊ $ØÈ yê $ Ë $ØË Ê Δ> Ë #. Ë *«ÖVä M>Ôú 6

8 Ë *r ôë Á μøë $! Ì Ì ØÈ«Á $ªÍæΔ> Ë # BQ«Áú$yÏ ƒê $ÃZœ EØÈ yê $. CMÊ GÖô ı Á # ôë MÊ yê $. yèmê tδêˇ$œ MÊ *yè AßÛ Ë *r ^apple ÎμΔÊˇ$. ªÍ ßÊ Á yê $ ôë $ØË øíδêˇ ØË $ ^Ë * ÈyÊ ôë ØË $. ßÊ VÊ YΔÊˇV> Ì Õ^ÈyÊ $. AyÏ V>yÏ ÃÍ. ""ØÈMÊ $ ØË $ Ë # K ÎƒÊ $Ö ^apple ƒê * Õ.'' ""^apple Á μöyï.'' ""ØÛ ØË $ Á Ö Î Ö_ØË Ë $ ÖôÈ ØÈMÛ ^apple ÖßÈÕ. ^apple ÖßÈÀÖsÙ ØË $ Ë # HÖ ^apple ƒê * ÃZ ôapple À$ Î?'' ""HÖ ^apple ƒê * Õ?'' ""ØÈ Ì ΔÊˇ^Ë Δ>Á $ À± A $ B Ë _aøë yê æöôè ØÈô Îr$ ÎÜ Ú sù tƒå $. ØÛ ØË $ B yê $æ Ú OÃZMÊ ÖÃZ QΔÊˇ$a ^Û Á $MÊ $ÖsÍØË $.'' ""AÃÍVÛ! $ CÁŸt{Á M>ΔÊˇ Û $ ^Û Î ØË $.'' AØË øíδêˇ. B Ë *rô ßapple OΔÊˇ ÖV> ^Ë ƒê *yê $ Á $ªÍæΔ> Ë #. ΔappleˇÖyÊ $ Δ kà$ ôë Δ> ôë MÊ ΔÊˇ M>ÖyÊ ^Û Δˇ$$Ö_ÖßÈ apple $. Ë ÈØË ÖÃZ Á $ªÍæΔ> Ë #ØË $ ÎÜÚ yê $ôë $ØÈ ΔÊˇ$. "BVÊ ÖyÏ ' AÖ Á $ªÍæΔ> Ë # øíδêˇ. BV>ΔÊˇ$. Á ΔÊˇ$VÊ $ØË Ë _aößê MÊ PyÊ MÏ. ^Û ÜÃZ MÊ Ë Δäˇ Ë Ë Ö Á MÊ PØË EÖ_Ö ßÈ apple $. ""CMÊ M> Ë ÖyÏ.'' AÖ. apple ØË MÏ P ôë Á #μmê $Ö. ""B MÊ Ë ΔÛˇÖsÙ?'' Á $ªÍæΔ> Ë # øíδêˇ ØË $ AyÏ WÖ B apple $ ı Ìfl ôë $Δ>À$. G.GØå.fVÊ ØÈ Ê Ë ΔÊˇ 7

9 ""AßÊ ÖôÈ BƒÊ $ØË Á Ö Î Ö_ØË BÌ. ôë * ôë * ØÛ ØË $ Á Ö Î Ö_ØË Ë $ ÖôÈ ØÈMÛ ^apple ÖßÈÕ, ØÈMÏ ^Û aƒå $ AØÈ ΔÊˇ$. Ë $ ÖôÈ ØÈô Îr$ ÎÜÚ sù tƒå $ AØÈ ΔÊˇ$. AÃÍVÛ AØÈ ØË $, CÁ #μyê $ B Á ØÛ ^Û ÈØË $.'' ""±MÛ Ë ØÈ Ì _aá sï tößè?'' MÊ Ì «Ö ı Ìfl ôë $Δ>À$. ""ØË $ Ë # H Ë $ØÈ Á ΔÛˇ, C_aØË Ë *r ôë Á μmê *yê ßÊ ØË $MÊ $ØÈ ØË $, ôë Á μãù ßÊ $. BƒÊ $ØË ^apple Ì μøë r$tv>øû D ΔappleˇÖyÊ $ Δ kãzœ Ì ΔÊˇ ^Ë Δ>Á $ À± A Û $ ÈØË $. Ë _aøë Ë $ ÖôÈ ØÈ AM Öså ÃZ Û Á $ MÊ $ØÈ ØË $. CÁ #μyê $ B Ë $$ MÏ ^apple MÊ $PΔ>Ì, ÎÜÚ sù t ÈØË $. Ë $ØË Á ÖôÈ Δˇ$$V> EÖ.'' Á $ªÍæΔ> Ë # øíδêˇ Ë *ràmï ı Ìfl ôë $Δ>À$ A ÈMÊ PΔˇ$$Ö. Ë *«ÖVä M>Ôú 8

10 _d!! Á $ÖßÊ «MÓ Á $ªÍæΔ> Ë #MÓ Ú Ê ÂΔˇ$$ ØË ÀøÒ O H Ê ÂΔˇ$$Ö. ØË ÀøÊ ƒê $ Ë Ú ÂΔ k Δˇ$$ Δˇ$$V> BØË ÖßÊ ÖV> fδêˇ$á # M ÈÀØË $MÊ $ØÈ «ßÊ ΔÊˇ*. ΔÊˇ*ÖØË $ $Mä ^Û Á $MÊ $ØÛ ÖßÊ $MÊ $ ÁflZrÃå MÏ Ë ^ÈaΔÊˇ$. «Ú Á Øå ÃZ Á $ªÍæΔ> Ë # Ë *síœyê $ôë *ÖsÙ, Á $ÖßÊ «ßÊ *ΔÊˇÖV> À$a EÖ. ΔÊˇ*Ö $MÊ PΔˇ$$Ö. MÓ ã Á $MÊ $ Ë Á $ ÖsÙ Á $ªÍæΔ> Ë # K AÖßÊ Ë $Δˇ$$ØË A Ë * Δˇ$$ Á ÀMÊ «Ö_Ö. ""ØÈ ı ΔÊˇ$ Ë.'' A ØË apple Â Δˇ$$Ö. apple  ôë $ØË B A Ë * Δˇ$$ØÛ ^Ë *Á * Ë _aøë Á $ªÍæΔ> Ë # AyÏ WÖ Á $ÖßÊ «. ""G Ë Δ> A Ë * Δˇ$$?'' ""ØÈ ÃÒ MÊ P{Á M>ΔÊˇÖ B A Ë * Δˇ$$ Û Ë AΔˇ$$ EÖr$Ö.'' ""^Ë bë! ØÛ ØË $ ØË Ë $ ØË $.'' ""ØÈ BÃZ^Ë ØË ôë Á #μm>ßê $. Ë $ØË Ö ΔÊˇ*ÖÃZMÏ apple ÂØË ôë Δ> ôë ØË $ Ë # ªÍôå ΔÊˇ*ÖÃZ ßÈÖM! ØÛ ØË $ B A Ë * Δˇ$$ Ì Õ_ Ë *síœyê ôèøë $, ØË $ Û ^Ë *ßÊ * V>.'' AØÈ yê $ Á $ªÍæΔ> Ë #. Á ΔÛˇØË Ö Á $ÖßÊ «. ΔÊˇ*ÖÃZMÏ ^Û «ØË ôë Δ> ôë «Ú Á Øå MÏ Øå ^Û Ì, Ë ØË $ Á ÖÁ Ë $ØÈ yê $ Á $ªÍæΔ> Ë #. ÑÊ ÍÃZœ Ë _aö Ë. "" $ΔÊˇ$ Ì À$ Î ΔÊˇ ØÈMÊ $ ôapple À$Á $.'' AÖ ØË Ë # ôë *. ""GÖôË Á $MÊ $ÖsÍ Ë #?'' AyÏ V>yÊ $ Á $ªÍæΔ> Ë #. "" gò Öyä ΔÊˇ$Ô ã.'' G.GØå.fVÊ ØÈ Ê Ë ΔÊˇ 9

11 ""^ÈÃÍ GMÊ $P Ë. Áfl Ö{yÊ yä C Î ØË $. CÁŸt Û $ØÈ.'' ""GÁ μsï Ë *rõ, Ë ÖßÊ ΔÊˇ* ÎƒÊ $ÀMÏ MÏ ÃZ MÊ *ΔÊˇV>ƒÊ $À$ MÊ *yè Δ> Ë sù œßê $. CÖôË AÖßÊ VÊ ôapple, ØÛ Øˆ Î ØÈ? VˆÁ μªù ΔÊˇÖ, ^ÈÃÙ œ.'' A `ßÊ «Ö^Ë $MÊ $ apple Â Δˇ$$Ö Ë. B apple $ Ar$ apple Â Ë yê Ö H $sï, ªÍôå ΔÊˇ*ÖÃZ ßÈVÊ $ØË Á $ÖßÊ «Cr$ Ë _aö. "" $ΔÊˇ$ ^apple Ì μö f Û $! B apple $ Á M>P Û Û.'' AÖ. ""ØÛ ØË $ ^apple Á μãù '' M>ÀΔappleˇVÊ ΔÛˇ ÈyÊ $ Á $ªÍæΔ> Ë #. M>ı fiá sï MÏ CßÊ ΔÊˇ* Δappleˇ ÎtΔappleˇÖr$ÃZ øzføè MÏ Ë ^ÈaΔÊˇ$. Áú#yä BΔÊˇzΔäˇ ^Û Ì, MÊ *ΔÊˇ$aØÈ ΔÊˇ$. AÖôË ÃZ AMÊ PyÏ MÏ Ë Ë _aö. Á $ªÍæΔ> Ë #ô EØË Á $ÖßÊ «^Ë *Ì Ö. ØË Ë # MÊ $Ö. Á $ªÍæΔ> Ë # ßÊ VÊ YΔÊˇV> Ë _aö. Á $ÖßÊ «EßÛ Ö_ Á $ªÍæΔ> Ë #ô CÃÍ AÖ. "" Ë ÖßÊ ΔÊˇ* ÎƒÊ $ÀMÏ CÃÍsÏ È Ù Â ßˆΔÊˇ$MÊ $ôèδêˇ$. _d.'' Ë *«ÖVä M>Ôú 10

12 D& apple $Δˇ$$Ãå Ë Á $ Ë $Ü& apple ÖMÊ {sí Ë #ÀMÏ Ú Â AΔˇ$$ CΔÊˇ apple O H Ê ÂΔˇ$$ Ö. Ú Ê ÂΔˇ$$ CΔÊˇ apple O H Ê ÂΔˇ$$ØË Á ÖßÊ ΔÊˇ ÖV> Ú Ê ÂΔˇ$$ØË MˆôË ÃZ ªÒ ÖVÊ $ Ê *ΔäˇÃZ H ÁflZrÃå ÃZ AΔˇ$$ôÛ ôè $ßÊ ΔÊˇ* Áfl ± Ë $*Øå VÊ yï ÎΔ AßÛ ÁflZrÃZœ Ë $  BØË ÖßÊ ÖV> K ΔappleˇÖyÊ $ Δ kà$ VÊ yê $Á #ßÈ Ë $ØË $MÊ $ØÈ ΔÊˇ$. BÔúÁ $ Á $ßÊ Ï Œœ apple ÂØË apple ÖMÊ {sí Ë #, ÁúÃÍØÈ Δ køë ªÒ ÖVÊ $ Ê *Δäˇ Ë Á $ ØÈ ØË, Ë Á $ Ë $Ü MÊ *yè AßÛ Δ kmï ªÒ ÖVÊ $ Ê *Δäˇ ^Û ΔÊˇ$M Ë $ ^apple ÎμyÊ $. AÃÍVÛ AØË ßÈ apple $. AΔˇ$$ôÛ AØË $MÊ $ØË Δ kmê ØÈ Ë $$ÖßÊ $ Δ gù ªÒ ÖVÊ $ Ê *Δäˇ ^Û ΔÊˇ$ MÊ $ØÈ yê $ apple ÖMÊ {sí Ë #. ÁflZrÃå ÃZ V>yÊ $. W, øíδêˇ MÏ D& apple $Δˇ$$Ãå C^ÈayÊ $. apple $Δˇ$$Ãå A{yÊ Á $ÃZ ΔÊˇ Îr$ØË JMÊ AÑÊ ΔÊˇÖ ôë Á #μ MˆsÍtyÊ $. ßÈÖô B apple $Δˇ$$Ãå ÈQÁ r ÖÃZ Ë Á $ Ë $ÜMÏ ^Û «Ö. ÈQÁ r ÖÃZ Ë Á $ Ë $Ü øê ΔÊˇ ΔappleˇtsÍMä ô ßÊ $ ØÛ ^Ë ƒê *yê $. FÌfl Ö^Ë Á ÖÁú$rØË. M>Ôú ôèvê $ôë *, ı Á Δäˇ ^Ë ßÊ $ Ë #ôë * GÖ^Ë M>P ƒê *yê ôë ØË $. øê ΔÊˇ ßÊ Áfl ØË Ö ^Û Ì AÁ #μyû Ì ÀœÀô Îr$V> CÖsÏ MÏ ^Û ΔÊˇ$MÊ $ÖßÈ apple $. Ö ßÊ $ ${ôë $À$ ôë ØË KßÈΔÊˇ$Á * apple $Δˇ$$Ãå fi C_a EÖsÍΔÊˇ$, ^Ë ßÊ $ Ë #ßÈ Ë $ØË $MÊ $Ö. MÊ ÖÁ N rδäˇ BØå ^Û Ì, apple $Δˇ$$Ãå KÚ Øå ^Û Ì ^Ë *Ì Ö. apple $$ßÊ sï apple $ı gå ^Ë Ú ßÊ V> MÛ MÊ Ú sï t Á μñáfl ôë Ì μößè apple $. Ì ÀœÀ$ Á «Vapple ôë $ MÊ $ Ë ^ÈaΔÊˇ$. Á μñáfl ÃÙ MÊ $ÖyÈ Á yï EØË ôë Õœ ^Ë * ÈΔÊˇ$. G.GØå.fVÊ ØÈ Ê Ë ΔÊˇ 11

13 BÖß Ê ØË ^apple ÖßÈΔÊˇ$. AÃÍVÛ MÊ ÖÁ N rδäˇ {Ô PØå $ßÊ EØË apple $ı gå ^Ë ÎMÊ ƒê * ΔÊˇ$. r$ {Ì ƒê *Ü {Ì ƒê $ apple $OØË øíδêˇ MÏ, Á ªÒ jmä t: ÑÛ Ë $ÖV> ^Û ΔÊˇ$MÊ $ØÈ ØË $ ôû : ØÈMÊ $ ôapple À$Á $, ØË $ Ë # B Ë aδêˇ ôè Ë. CÁ #μyê $ CMÊ PyÊ MÊ *yè MÊ ÖÁ N rδêˇ$œ AÖßÊ $ªÍr$ÃZ EØÈ Δˇ$$. Δˇ$$V> apple $ı gå À$ C_a Á #^Ë $am Ë ^Ë $a. ßÊ $ ØÛ ØÛ MÊ PyÊ MÏ ^Û ΔÊˇ$MÊ $ØÈ ØË $. ÑÛ Ë $ÖV>ØÛ ^Û ΔÊˇ$MÊ $ØÈ ØË $. ØË $ Ë # ΔÛˇÁ # ƒê $ÃÙ ΔÊˇ$ôË $ØÈ Ë # MÊ ßÈ, Ë ^Û aößê $MÊ $ AÖôÈ ΔappleˇyÓ ^Û Á $MÊ $ EÖsÍ Ë ØË $MÊ $Ör$ØÈ ØË $. ØË $ Ë # ôˆößê ΔÊˇV> Δ> ÈÀ M ΔÊˇ$MÊ $Ör*, ± M Á Ö Ë Ê ÂÖôÈ MÊ Ê $ ^Û Á $MÊ $ GßÊ $ΔÊˇ$ ^Ë *Á $ ØÈ ØË $. Ì.Gã. CMÊ Pyapple ÖôË Δˇ$$V> EÖß! ØË $ Ë # Ë ^ÈaMÊ B Δˇ$$ ΔappleˇsÏ töá # A Ë #ôë $ÖßÊ B Á $ ØÈ ØË $. Ë *«ÖVä M>Ôú 12

14 ßÛ Ë #yû ΔÊˇÑÏ Î yê $ _ØË Á μsï ØË $Ö` Δ> Ë $ßÈÁ $MÏ ßapple O Ë øê MÏ GMÊ $P Ë. ôë ØË $ ªÍV> ^Ë ÈyÊ ØÈ, Ë ñ ÆÃZMÏ Ë ^ÈayÊ ØÈ, Á Ë *föãz V ΔÊˇ Ë {Á ÜÁŸxÀ$ Á Ö Î Ö^ÈyÊ ØÈ AßÊ ÖôÈ ßapple O Ë MÊ ñá V>ØÛ øí Ö^ÈyÊ ôë ØË $. ØË MÏ ßÊ VÊ YΔÊˇV> Ë $*yê ÖôË Á $ À øê Ë ÖÜ MÊ r$tmê $ØÈ yê $ Δ> Ë $ ßÈÁ $. AÖßÊ $ÃZ Δˇ$$V> EÖr$ØÈ yê $. Δ kãò Á #μyê * JMÛ ÃÍ EÖyÊ Ë # MÊ ßÈ, ôë $ ÎØË $ Ë _aöß Δ k. GyÊ ôapple «Ì ÃÙ MÊ $ÖyÈ Ë ΔÊˇ Ö MÊ $ΔÊˇ Ë ÎWÖ. B Ë Δ> ^Ë *Á * apple $$ßÊ sï AÖôË Á $ ªÍÀP±ÃZ À$aØÈ yê $ Δ> Ë $ßÈÁ $. CÖôË ÃZ ßÊ VÊ YΔÊˇV> EØË ØË ÖW «œö. CÖsÏ Ë $$Ö^apple Ü Ö. ±ΔÊˇ$ apple $$ßÊ sï AÖôË Á $ ßÈM> Ë _aö. AÖôË ÃZ Ar$V> ΔÊˇÑÊ ØÈ Ë Ë _aö. ΔÊˇÖyÏ, ØÈ Ë GMÊ PÖyÏ. CMÊ PyÊ EÖyÊ yê Ö {Á Ë *ßÊ Ö AÖr* Δ> Ë $ßÈÁ $ Ì Õ^ÈyÊ $ ØÈ MÊ $yê $. Δ>ØË ØÈ yê $ Δ> Ë $ßÈÁ $. ôë ØË B ßÛ Ë #yû M> ÎyÊ ôèyê ØÈ yê $. ØÈ Ë apple Â Δˇ$$Ö. ±ΔÊˇ$ Ë $$Ö^apple ôë $ ô Ö. apple $$ßÊ sï AÖôË Á $ Ë $$ W Δˇ$$Ö. ΔappleˇÖy AÖôË Á $ MÏ ^Û ΔÊˇ$MÊ $ À$aØÈ yê $ Δ> Ë $ßÈÁ $. AÁ #μyê $ Ë $  Ar$V> ØÈ Ë Ë _aö. ΔÊˇÖyÏ, ØÈ Ë *r ØË ÖyÏ, ÃÙ MÊ ôû {Á Ë *ßÊ Ö AØÈ yê $ ØÈ MÊ $yê $. Δ> Ë $ßÈÁ $ ΔÊˇ Ë $ Á ßÛ Á ßÛ Ü Ë $ÃÍyÈyÊ $. ØË ÃÙ ßÊ $ Δ> Ë $ßÈÁ $. Δ>ØË ØÈ yê $. ôë ØË B ßÛ Ë #yû M> ÎyÊ ôèyê ØÈ yê $. ØÈ Ë apple Â Δˇ$$Ö. Ë ΔÊˇ Ö MÊ $ΔÊˇ$Á * ØÛ EÖ. Ë ΔÊˇßÊ Ë $$Ö^apple ôë $ ôë *ØÛ EÖ. ΔappleˇÖy AÖôË Á $ Ë $$ W Δˇ$$Ö. Ë $*y AÖôË Á $ MÏ ^Û ΔÊˇ$MÊ $ØÈ yê $ Δ> Ë $ßÈÁ $. À$aØÈ yê MÊ PyÊ. AÁ #μyê $ MÊ *yè ØÈ Ë G.GØå.fVÊ ØÈ Ê Ë ΔÊˇ 13

15 End of Preview. Rest of the book can be * * *