Microsoft Word - bid capacity_maswan_

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - bid capacity_maswan_"

Bản ghi

1 e- TENDER NOTICE NO.1 FOR GOVERNMENT OF MAHARASHTRA WATER RESOURCES DEPARTMENT Online e-tender for the following work is invited by the Executive Engineer, Thane Minor Irrigation Division, Kalwa Thane in front of Sahakar Vidyalaya, Old Mumbai Pune Highway. Kalwa (east) Ph.No from the contractors registered with Government of Maharashtra P.W.Deptt. in appropriate Class. Sr. No Name of work Estimated Cost (Rs.In Lakhs) Earnest Money (Rs.In Lakhs) Time limit for completion of work Class of Contractor Cost of PQ Document and Blank Tender Document K.T.Weir, at Maswan Tal Palghar, Dist - Thane Repair work of Bandhara and Guide wall months (including rainy season) Class-3 & above Rs.2000 for Bidcapacity Document and Rs.5000 for Blank Tender Document 1) Blank Bid-capacity Document is available from 1/12/2011 onwards for downloading on Maharashtra Government (maharashtra.etender.in) under the title Tender The bidder shall download the Blank Bidcapacity document and blank tender document during period specified. In case for any difficulty regarding downloading of the document the bidder may contact phone no ) It is stipulated that the Bid-capacity of the tenderer intending to buy the blank tender form for the work is to be evaluated before the blank tender form is issued. The blank Bid-capacity document will be available on the above said website from 1/12/2011 to 5/12/2011 upto hrs. and same period will be allotted for online bid preparation. It is essential that the details as demanded in the detailed tender notice and duly certified by an officer not below the rank of the Executive Engineer shall be uploaded the last date of online submission of Bid-capacity bid document is 7/11/2011 upto Hrs. The Bid-capacity of the tenderer will be decided on the basis of those details. Tenders who are qualified on the basis of Bidcapacity document are eligible to download blank tender form from the website. 3) The bidder has to submit (as a cost of blank Bid-capacity Document) a crossed demand Draft of Rs.2000 (non refundable) drawn in favor of Executive Engineer, Thane Minor Irrigation Division, Kalwa, Thane payable at State Bank of India at Thane Dist. Thane on and before 7/11/2011. Receipt no. of payment should be filled up at the online payment stage during above mentioned sale period which will be verified during opening of the bid same receipt should be uploaded along with the Bid-capacity document. 4) The bidders who have qualified in Bid-capacity will download and prepare their tender online from 14/12/2011 (15.00 Hrs) to 16/12/2011 (15.30 Hrs.) The same shall be submitted online upto 19/12/2011 (15.00 Hrs.) and will be opened on the same day if possible. 5) Pre-bid Conference of prospective bidder who has qualified in Bid-capacity will be held in the Office of the Chief Engineer Water Resources Department Konkan Region, Hong Kong Bank Building 4 th floor fort Mumbai on 15/12/2011 at Hrs. The pre-tender conference is open to only those prospective tenderers whose demand draft for Rs.5000/- towards the cost of blank tender is received in the office of Executive Engineer, Thane Minor Irrigation Division, Kalwa Thane upto 15/12/2011 upto Hrs. 6) No alteration or changes shall be made by the bidder in the Bid-capacity / Tender Document as appearing on government website is allowed. If any alteration or changes in Document is found then his Bid will be treated as non responsive and rejected. The bidder will be illegible for action. Right to reject any or all the tenders without assigning any reason thereof is reserved by competent authority. Executive Engineer Thane Minor Irrigation Division, Kalwa, Thane

2 nöùºé úò ÉÉä±ÉÒ <Ç- ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉÚSÉxÉÉ Gò ÉÉÆEò 1 ºÉxÉ É½þÉ úé¹]åõ ÉɺÉxÉ VɱɺÉÆ{ÉnùÉ Ê É ÉÉMÉ JÉɱÉÒ±É EòÉ ÉÉÆSÉÒ É-1 <Ç-ÊxÉÊ ÉnùÉ EòɪÉÇEòÉ úò +Ê ÉªÉÆiÉÉ, `öéhéä ±ÉPÉÖ {ÉÉ]õ ÉÆvÉÉ äú Ê É ÉÉMÉ Eò³ý ÉÉ-`öÉhÉä ({É) ºÉ½þEòÉ ú Ê ÉtɱɪÉÉ ºÉ ÉÉä ú VÉÚxÉÉ ÉÖÆ É<Ç-{ÉÖhÉä ½þÉªÉ Éä {ÉÒxÉ EòÉäb xéæ (núù úv ÉxÉÒ Gò ÉÉÆEò ) ½äþ ɽþÉ úé¹]åõ ÉɺÉxÉÉEòb Ò±É ºÉÉ ÉÇVÉÊxÉEò ÉÉÆvÉEòÉ É Ê É ÉÉMÉÉEòb Ò±É ªÉÉäMªÉ iªéé ÉMÉÉÇiÉÒ±É É iªéé É úò±é xééånùhéòeþòié +ºÉ±É䱪ÉÉ EÆòjÉÉ]õnùÉ ÆúÉEòbÖ xé ÉÉMÉÊ ÉiÉ +ɽäþiÉ. +.Gò EòÉ ÉÉSÉä xééǽ É EòÉ ÉÉSÉÒ +ÆnùÉÊVÉiÉ ËEò ÉiÉ ( û.±ééjééié) <ºÉÉ úé úceò É ( û.±ééjééié) EòÉ É {ÉÖhÉÇ Eò úhªééséé EòɱÉÉ ÉvÉÒ ( ÉʽþxÉä) EÆòjÉÉ]õnùÉ úéséé ÉMÉÇ EòÉä ªÉÉ {ÉÖ ÉÇ +½ÇþiÉÉ/ ÉÒb IÉ ÉiÉÉ {ÉÖκiÉEòÉ/ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉÆSÉÉSÉÒ ËEò ÉiÉ ÉÉºÉ ÉhÉ EòÉä.{É. ÉÆvÉÉ úé iéé.{éé±épé úú, ÊVÉ.`öÉhÉä, ÉMÉÇ- 3 É ÉÆvÉÉ úé É ÉÉMÉÇnù ÉÇEò Ë ÉiÉÒSÉÒ nöù ûºiéò Eò úhéä. iªéé É úò±é ÉʽþxÉä ({ÉÉ ÉºÉɳýÉ EòɱÉÉ ÉvÉÒ vé ûxé) EòÉä ªÉÉ ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉIÉ ÉiÉÉ nùºiébä ÉVÉÉSÉÒ ËEò ÉiÉ û.2000/- É EòÉä ªÉÉ ÊxÉÊ ÉnäùSÉÒ ËEò ÉiÉ û.5000/- 1) EòÉä úé ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉIÉ ÉiÉÉ nùºiébä ÉVÉ ½äþ ɽþÉ úé¹]åõ ÉɺÉxÉÉSªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳý) (maharashtra.etenders.in) É ú Tender ªÉÉ Ê É¹ÉÉÇJÉɱÉÒ Ênù.1/12/2011 {ÉɺÉÚxÉ ={É±É vé +ɽäþiÉ. ɽþÉ úé¹]åõ ÉɺÉxÉÉEòb Ò±É ªÉÉäMªÉ iªéé ÉMÉÉÇiÉ xééæänùhéòeþòié +ºÉ±É䱪ÉÉ <SUÖôEò ÊxÉÊ ÉnùÉ EòÉ úéæxéò EòÉä úé ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉIÉ ÉiÉÉ nùºiébä ÉVÉ É EòÉä úò ÊxÉÊ ÉnùÉ xé ÉÖxÉÉ xé ÉÖnù Eäò±É䱪ÉÉ EòɱÉÉ ÉvÉÒiÉ b É=xɱÉÉäb Eò úé ɪÉÉSÉÉ +ɽäþ. b É=xÉ ±ÉÉäb ÒÆMÉ ÉÉ ÉiÉ EòɽþÒ +b SÉhÉ +ºÉ±ªÉÉºÉ ªÉÉ nöù úv ÉxÉÒ É ú ºÉÆ{ÉEÇò ºÉÉvÉÉ ÉÉ. 2) <SUôÖEò +ºÉ±É䱪ÉÉ `äöeäònùé úéºé EòÉä úé ÊxÉÊ ÉnùÉ xé ÉÖxÉÉ b É=xɱÉÉäb Eò úhªéé{éú ÉÒÇ iªééæséò ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉIÉ ÉiÉÉ IÉ ÉiÉÉ {Éb iéé³ýhªééié ªÉä<Ç±É +ºÉä Ê ÉʽþiÉ Eò úhªééié +ɱÉä +ɽäþ. ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉIÉ ÉiÉÉ nùºiébä ÉVÉ xé ÉÖxÉÉ ÉɺÉxÉÉSªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ É ú Ênù.1/12/2011 iéä 05/12/2011 úéävéò ÉÉVÉä {ɪÉÇxiÉ b É=xɱÉÉäb Eò úiéé ªÉä<DZÉ. ºÉnù ú EòɱÉÉ ÉvÉÒ ÉvÉäSÉ ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉIÉ ÉiÉÉ nùºiébä ÉVÉ iéªéé ú Eò úé ɪÉÉSÉä +ɽäþiÉ. ºÉÊ ÉºiÉ ú ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉäiÉ =±±ÉäÊJɱÉä±ÉÉ É EòɪÉÇEòÉ úò +Ê ÉªÉÆiÉÉ ºiÉ úé{éäiéé Eò ÉÒ nùvééç xéºé±é䱪éé +ÊvÉEòÉ ªÉÉxÉä É ÉÉhÉÒiÉ Eäò±Éä±ÉÉ ºÉ ÉÇ ié{é ÉÒ±ÉÉ ºÉ½ <SUôÖEò `äöeäònùé úéxéä ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉIÉ ÉiÉÉ nùºiébä ÉVÉ +{ɱÉÉäb Eò úhéä +É É ªÉEò +ɽäþ. ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉIÉ ÉiÉÉ nùºiébä ÉVÉ +{ɱÉÉäb Eò úhªééséé +ÆiÉÒ É ÊnùxÉÉÆEò 7/12/2011 úéävéò ÉÉVÉä{ɪÉÇiÉ úé½þò±é. iªéé É ûxé iªééséò ÊxÉÊ ÉnùÉ ÉÉä±ÉÒ ºÉIÉ ÉiÉÉ `ö úê ÉhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ. ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉIÉ ÉiÉÉ ÉÉ{iÉ Eò úhéé ªÉÉ `äöeäònùé úéºésé EòÉä ªÉÉ ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ É ûxé b É=xɱÉÉäb Eò úhªééséò {É ú ÉÉxÉMÉÒ näùhªééié ªÉä<DZÉ. 3) EòÉä ªÉÉ ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉIÉ ÉiÉÉ nùºiébä ÉVÉÉSÉÒ ËEò ÉiÉ ½þhÉÖxÉ ÊxÉÊ ÉnùÉEòÉ úéæxéò û.2000/-(xéé {É úiéé ÉÉ) SÉÉ Êb ÉÉÆb bå É}]õ (EòɪÉÇEòÉ úò +Ê ÉªÉÆiÉÉ, ±ÉPÉÖ {ÉÉ]õ ÉÆvÉÉ äú Ê É ÉÉMÉ, Eò³ý ÉÉ, `öéhéä ªÉÉÆSÉä xéé Éä +ºÉ±Éä±ÉÉ) EòɪÉÇEòÉ úò +Ê ÉªÉÆiÉÉ ªÉÉÆSÉä EòɪÉÉDZɪÉÉ ÉvªÉä Ênù.7/12/2011 {ɪÉÇiÉ ºÉÉnù ú Eò úé ɪÉÉSÉÉ +ɽäþ. nùºiébä ÉVÉÉSÉÒ ËEò ÉiÉ +nùé Eäò±ªÉÉSÉÒ {ÉÉ ÉiÉÒ Gò ÉÉÆEò {ÉÖ ÉÇ +½þiÉÉÇ nùºiébä ÉVÉɺÉÉä ÉiÉ +{ɱÉÉäb Eò úhéä +É É ªÉEò +ɽäþ. ºÉnù ú {ÉÉ ÉiÉÒ ÉÉ ÉiÉ ié{é ÉÒ±É ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉIÉ ÉiÉÉ nùºiébä ÉVÉ =PÉb hªéé +MÉÉänù ú ié{ééºéhéò Eò úhªééié ªÉä<DZÉ. 4) VÉä `äöeäònùé ú ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉIÉ ÉiÉÉ ÊxÉEò¹É {ÉÖhÉÇ Eò úiéò±é + ÉÉ `äöeäònùé úéæxéò EòÉä ªÉÉù ÊxÉÊ ÉnùÉ ÊnùxÉÉÆEò 14/12/2011 iéä ÊnùxÉÉÆEò 16/12/2011, ÉÉVÉä{ɪÉÇiÉ +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ b É=xɱÉÉäb Eò ûxé Ênù.19/12/2011, ÉÉVÉä {ɪÉÇÆiÉ +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ ºÉÉnù ú Eò úé ɪÉÉSªÉÉ +ɽäþiÉ. ÉCªÉ ZÉɱªÉÉºÉ ºÉÉnù ú Eäò±É䱪ÉÉ ÊxÉÊ ÉnùÉ iªéésé Ênù É ÉÒ =PÉb hªééié ªÉäiÉÒ±É. 5) VÉä `äöeäònùé ú EòÉä ªÉÉ ÊxÉÊ ÉnùÉ Ê ÉEòiÉ PÉähªÉÉºÉ {ÉÉjÉ `ö úiéò±é + ÉÉ `äöeäònùé úéæséò ÊxÉÊ ÉnùÉ {ÉÚ ÉÇ Éè`öEò ÊnùxÉÉÆEò 15/12/2011 úéävéò nöù{éé úò ÉÉVÉiÉÉ ÉÉ. ÉÖJªÉ +Ê ÉªÉÆiÉÉ, VɱɺÉÆ{ÉnùÉ Ê É ÉÉMÉ, EòÉäEòhÉ Énäù É, ÉÖÆ É<Ç ½þÉÄMÉEòÉÄMÉ ÉÄEò Ê É±b ÓMÉ, SÉÉèlÉÉ ÉVɱÉÉ, ½ÖþiÉÉi ÉÉ SÉÉèEò - ÉÖÆ É<Ç ªÉÉÆSÉä EòɪÉÉDZɪÉÉiÉ PÉähªÉÉÆiÉ ªÉä<DZÉ. ºÉnù ú ÊxÉÊ ÉnùÉ {ÉÚ ÉÇ Éè`öEòÒºÉÉ`öÒ VªÉÉ ÊxÉÊ ÉnùÉ EòÉ úéæxéò ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉÆSÉÉSÉÒ ËEò ÉiÉ ½þhÉÚxÉ û.5,000/- SÉÉ Êb ÉÉÆb bå É}]õ ÊnùxÉÉÆEò 15/12/2011 {ɪÉÇxiÉ EòɪÉÇEòÉ úò +Ê ÉªÉÆiÉÉ, `öéhéä ±ÉPÉÖ {ÉÉ]õ ÉÆvÉÉ äú Ê É ÉÉMÉ, Eò³ýö ÉÉ `öéhéä ªÉÉÆSÉä EòɪÉÉDZɪÉÉiÉ VÉ ÉÉ Eäò±ÉÉ +ɽäþ iªéé ÊxÉÊ ÉnùÉEòÉ úéºé ÉÉMÉ PÉäiÉÉ ªÉä<Ç±É 6) Éä ɺÉÉ<Ç]õ É úò±é ÊxÉÊ ÉnùÉ EòÉMÉnù{ÉjÉÉiÉ EòÉähÉiÉä½þÒ Énù±É Eò û xéªéäié É Énù±É Eäò±ªÉÉSÉä ÊxÉnù ÉÇxÉÉºÉ +ɱªÉÉºÉ ÊxÉÊ ÉnùÉ út Eò úhéåié ªÉä<Ç±É É ºÉnù ú ÊxÉÊ ÉnùÉEòÉ ú <ié ú EòɪÉÇ ÉɽþÒºÉ {ÉÉjÉ `ö äú±é.eòéähéiéò½þò ËEò ÉÉ ºÉ ÉÇ ÊxÉÊ ÉnùÉ äò]õé³ýhªééséä ËEò ÉÉ ºÉ ÉÇ ÊxÉÊ ÉnùÉ ÉÊGòªÉÉ út Eò úhªééséä +ÊvÉEòÉ ú ºÉIÉ É ÉÉÊvÉEò úhééxéä úéjéöxé `äö ɱÉÉ +ɽäþ. 7) EòɪÉÇEòÉ úò +Ê ÉªÉÆiÉÉ, `öéhéä ±ÉPÉÖ {ÉÉ]õ ÉÆvÉÉ äú Ê É ÉÉMÉ, Eò³ý ÉÉ, `öéhéä

3 Revised Schedule for K.T.Weir, at Maswan Tal Palghar, Dist - Thane Repair work of Bandhara and Guide wall. Seq No WRD Stage Contractor Stage Start Date & Time Expiry Date & Time Envelopes 1 Release Tender : : PreQual Document Purchase : :00 Pre Qualification Bid 3 - PreQual Document Download & Online Preparation : :00 Pre Qualification Bid 4 Close for Bidding of PreQual : :30 Pre Qualification Bid 5 - Re-encryption of PreQual : :00 Pre Qualification Bid 6 PreQual Document Opening and Shortlisting : :00 Pre Qualification Bid 7 Main Tender Preparation : :00 Commercial Envelope C1,Technical Envelope T1 8 - Main Tender Document Purchase : :30 Commercial Envelope C1,Technical Envelope T1 9 - Main Tender Document & Online Bid : :30 Technical Envelope T Main Tender Schedule A Document & Online Bid : :30 Commercial Envelope C1 11 Close for Bidding of Main Tender : :30 Commercial Envelope C1,Technical Envelope T Re-encryption of Main Tender : :00 Commercial Envelope C1,Technical Envelope T1 13 Tender Opening and Shortlisting (Technical) : :00 Technical Envelope T1 14 Financial Bid Opening : :00 Commercial Envelope C1

4 GOVERNMENT OF MAHARASHTRA WATER RESOURSES DEPARTMENT BID CAPACITY FOR REPAIR WORKS TO MASWAN K. T. B. TAL: PALGHAR, DIST: THANE. CHIEF ENGINEER, KONKAN REGION MUMBAI SUPERITENDING ENGINEER, THANE IRRIGATION CIRCLE, THANE THE EXECUTIVE ENGINEER, THANE MINOR IRRIGATION DIVISION KALWA, THANE.

5 GOVERNMENT OF MAHARASHTRA WATER RESOURCES DEPARTMENT KONKAN REGION MUMBAI To be filled by Office only Name of Circle : Thane Irrigation Circle Thane Name of Division : Thane Minor Irrigation Division Kalwa Thane Name of work : Repair Works to Maswan K.T.B. Tal: Palghar, Dist: Thane.. 1) Estimated cost put to Tender : Rs lakhs. 2) Class of Contractor : Class- III and Above) 3) E.M.D. : Rs Lakhs. 4) Security Deposit : Rs. 8,81,300 /- In Cash : Rs. 4,40,650 /- Through bills : Rs. 4,40,650 /- 5) Name of Agency

6 INDEX REPAIR WORKS TO MASWAN K.T.B. TAL: PALGHAR, DIST: THANE. Sr. No Particulars Tender Notice Detailed Tender Notice Eligibility Bid Capacity Details of A Details of B List of Machinery General Experience Bid Capacity Calculations Page Nos. From To

7 e- TENDER NOTICE NO. 1 FOR GOVERNMENT OF MAHARASHTRA WATER RESOURCES DEPARTMENT Sealed percentage rate Tender in B-1 form for the following work are invited by the Executive Engineer, Thane Minor Irrigation Division Kalwa-Thane, from the contractors registered with Government of Maharashtra PWD Deptt. in appropriate class. 1 K. T. Weir at Maswan Tal.- Palghar, Dist.- Thane Repairs work of Bandhara & Guide wall 2 3 Estimated Cost- ` lacs E.M.D. - ` Lacs 4 Time limit of work- 12 months (including Rainy Season) 5 Class of Contractor:- Class- III and Above. 6 Cost of Bid Capacity Document. ` 2000/- Blank Tender form ` 5,000/- 1 Blank Bid-capacity Document is available from 1/12/2011 to 5/12/2011 up to 17:00 hrs for downloading on Maharashtra Government web site (maharashtra.etender.in) under the title Tender. The bidder shall download the Blank Bid Capacity Document & Blank tender document during period specified. In case of any difficulty regarding downloading of the document the bidder may contact phone no Tenderer who are qualified on the basis of pre-qualification document are eligible to download blank tender form from the website. 3 All other information and detailed Tender notice can be seen on Maharashtra Government web site (maharashtra.etender.in) under the title Tender. Executive Engineer, Thane Minor Irrigation Division Kalwa-Thane

8 nöùºé úò ÉÉä±ÉÒ <Ç-ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉÚSÉxÉÉ Gò ÉÉÆEò 1 ºÉxÉ É½þÉ úé¹]õå ÉɺÉxÉ, VɱɺÉÆ{ÉnùÉ Ê É ÉÉMÉ JÉɱÉÒ±É EòÉ ÉÉSÉÒ ÊºÉ±É ÉÆnù É-1 ÊxÉÊ ÉnùÉ EòɪÉÇEòÉ úò +Ê ÉªÉÆiÉÉ, `öéhéâä ±ÉPÉÖ {ÉÉ]õ ÉÆvÉÉ äú Ê É ÉÉMÉ Eò³ý ÉÉ-`öÉhÉä ½äþ ɽþÉ úé¹]åõ ÉɺÉxÉ ºÉÉ. ÉÉ. Ê É ÉÉMÉÉEòb Ò±É ªÉÉäMªÉ iªéé ÉMÉÉÇiÉÒ±É xééånùhéòeþòié +ºÉ±É䱪ÉÉ EÆòjÉÉ]õnùÉ úéæeòbú xé ÉÉMÉÊ ÉiÉ +ɽäþiÉ. 1. ÉÉºÉ ÉhÉ EòÉä. {É. ÉÆvÉÉ úé, iéé.{éé±épé ú, ÊVÉ. `öéhéä ÉÆvÉÉ úé É ÉÉMÉÇnù ÉÇEò Ë ÉiÉÒSÉÒ nöù ûºiéò Eò úhéä. 2 +ÆnùÉÊVÉiÉ ËEò ÉiÉ û ±ÉIÉ 3 <ºÉÉ úé úceò É û ±ÉIÉ 4 EòÉ É {ÉÖhÉÇ Eò úhªééséé EòɱÉÉ ÉvÉÒ.- 12 ÉʽþxÉä ({ÉÉ ÉºÉɳýÉ EòɱÉÉ ÉvÉÒ vé ûxé)eòé 5 EÆòjÉÉnùÉ úéséé ÉMÉÇ :- ÉMÉÇ -3 É iªéé É úò±é 6 EòÉä ªÉÉ {ÉÖ ÉÇ +½ÇþiÉÉ nùºiébä ÉVÉÉSÉÒ ËEò ÉiÉ û 2000/- ÊxÉÊ ÉnÉ ºÉÆSÉÉSÉÒ ËEò ÉiÉ û. 5000/- 1 EòÉä úé ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉIÉ ÉiÉÉ nùºiébä ÉVÉ É½þÉ úé¹]õå ÉɺÉxÉÉSªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳý (maharashtra.etender.in) É ú Tender ªÉÉ Ê É¹ÉÉÇJÉɱÉÒ Ênù. 1/12/2011 iéä 5/12/2011 úéävéò 17:00 ÉÉVÉä{ɪÉÈiÉ ={É±É vé +ɽäþiÉ. ɽþÉ úé¹]õå ÉɺÉxÉ ºÉÉ. ÉÉ. Ê É ÉÉMÉÉEòb Ò±É ÉMÉÇ- 3 É iªéé É úò±é xééänùhéòeþòié +ºÉ±É䱪ÉÉ <SUÖôEò ÊxÉÊ ÉnùÉEòÉ úéæxéò EòÉä úé ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉIÉ ÉiÉÉ nùºiébä ÉVÉ É ú xé ÉÖnù Eäò±É䱪ÉÉ EòɱÉÉ ÉvÉÒiÉ b É=xɱÉÉäb Eò úé ɪÉÉSÉÉ +ɽäþ. b É=xɱÉÉäb ÓMÉ ÉÉ ÉiÉ EòɽþÒ +b SÉhÉ +ºÉ±ªÉÉºÉ ªÉÉ nöù úv ÉxÉÒ É ú ºÉÆ{ÉEÇò ºÉÉvÉÉ ÉÉ. 2 ÊxÉÊ ÉnùÉ {ÉÚ ÉÇ +½ÇþiÉÉ {ÉÉjÉ `äöeäònùé úéæºésé EòÉä úò ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ É ûxé b É=xɱÉÉäb Eò úiéé ªÉä<DZÉ. 3 <ié ú +É É ªÉEò ÉÉʽþiÉÒ É ºÉÊ ÉºiÉ ú ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ, ɽþÉ úé¹]õå ÉɺÉxÉÉSªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳý (maharashtra.etender.in) É ú Tender ªÉÉ Ê É¹ÉÉÇJÉɱÉÒ ={É±É vé +ɽäþ. EòɪÉÇEòÉ úò +Ê ÉªÉÆiÉÉ, `öéhéä ±ÉPÉÖ {ÉÉ]õ ÉÆvÉÉ äú Ê É ÉÉMÉ Eò³ý ÉÉ-`öÉhÉä

9 e- TENDER NOTICE NO.1 FOR GOVERNMENT OF MAHARASHTRA WATER RESOURCES DEPARTMENT Online e-tender for the following work is invited by the Executive Engineer, Thane Minor Irrigation Division, Kalwa Thane in front of Sahakar Vidyalaya, Old Mumbai Pune Highway. Kalwa (east) Ph.No from the contractors registered with Government of Maharashtra P.W.Deptt. in appropriate Class. Sr. No Name of work Estimated Cost (Rs.In Lakhs) Earnest Money (Rs.In Lakhs) Time limit for completion of work Class of Contractor Cost of PQ Document and Blank Tender Document K.T.Weir, at Maswan Tal Palghar, Dist - Thane Repair work of Bandhara and Guide wall months (including rainy season) Class-3 & above Rs.2000 for Bidcapacity Document and Rs.5000 for Blank Tender Document 1) Blank Bid-capacity Document is available from 1/12/2011 onwards for downloading on Maharashtra Government (maharashtra.etender.in) under the title Tender The bidder shall download the Blank Bidcapacity document and blank tender document during period specified. In case for any difficulty regarding downloading of the document the bidder may contact phone no ) It is stipulated that the Bid-capacity of the tenderer intending to buy the blank tender form for the work is to be evaluated before the blank tender form is issued. The blank Bid-capacity document will be available on the above said website from 1/12/2011 to 5/12/2011 upto hrs. and same period will be allotted for online bid preparation. It is essential that the details as demanded in the detailed tender notice and duly certified by an officer not below the rank of the Executive Engineer shall be uploaded the last date of online submission of Bid-capacity bid document is 7/11/2011 upto Hrs. The Bid-capacity of the tenderer will be decided on the basis of those details. Tenders who are qualified on the basis of Bidcapacity document are eligible to download blank tender form from the website. 3) The bidder has to submit (as a cost of blank Bid-capacity Document) a crossed demand Draft of Rs.2000 (non refundable) drawn in favor of Executive Engineer, Thane Minor Irrigation Division, Kalwa, Thane payable at State Bank of India at Thane Dist. Thane on and before 7/11/2011. Receipt no. of payment should be filled up at the online payment stage during above mentioned sale period which will be verified during opening of the bid same receipt should be uploaded along with the Bid-capacity document. 4) The bidders who have qualified in Bid-capacity will download and prepare their tender online from 14/12/2011 (15.00 Hrs) to 16/12/2011 (15.30 Hrs.) The same shall be submitted online upto 19/12/2011 (15.00 Hrs.) and will be opened on the same day if possible. 5) Pre-bid Conference of prospective bidder who has qualified in Bid-capacity will be held in the Office of the Chief Engineer Water Resources Department Konkan Region, Hong Kong Bank Building 4 th floor fort Mumbai on 15/12/2011 at Hrs. The pre-tender conference is open to only those prospective tenderers whose demand draft for Rs.5000/- towards the cost of blank tender is received in the office of Executive Engineer, Thane Minor Irrigation Division, Kalwa Thane upto 15/12/2011 upto Hrs. 6) No alteration or changes shall be made by the bidder in the Bid-capacity / Tender Document as appearing on government website is allowed. If any alteration or changes in Document is found then his Bid will be treated as non responsive and rejected. The bidder will be illegible for action. Right to reject any or all the tenders without assigning any reason thereof is reserved by competent authority. Executive Engineer Thane Minor Irrigation Division, Kalwa, Thane

10 nöùºé úò ÉÉä±ÉÒ <Ç- ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉÚSÉxÉÉ Gò ÉÉÆEò 1 ºÉxÉ É½þÉ úé¹]åõ ÉɺÉxÉ VɱɺÉÆ{ÉnùÉ Ê É ÉÉMÉ JÉɱÉÒ±É EòÉ ÉÉÆSÉÒ É-1 <Ç-ÊxÉÊ ÉnùÉ EòɪÉÇEòÉ úò +Ê ÉªÉÆiÉÉ, `öéhéä ±ÉPÉÖ {ÉÉ]õ ÉÆvÉÉ äú Ê É ÉÉMÉ Eò³ý ÉÉ-`öÉhÉä ({É) ºÉ½þEòÉ ú Ê ÉtɱɪÉÉ ºÉ ÉÉä ú VÉÚxÉÉ ÉÖÆ É<Ç-{ÉÖhÉä ½þÉªÉ Éä {ÉÒxÉ EòÉäb xéæ (núù úv ÉxÉÒ Gò ÉÉÆEò ) ½äþ ɽþÉ úé¹]åõ ÉɺÉxÉÉEòb Ò±É ºÉÉ ÉÇVÉÊxÉEò ÉÉÆvÉEòÉ É Ê É ÉÉMÉÉEòb Ò±É ªÉÉäMªÉ iªéé ÉMÉÉÇiÉÒ±É É iªéé É úò±é xééånùhéòeþòié +ºÉ±É䱪ÉÉ EÆòjÉÉ]õnùÉ ÆúÉEòbÖ xé ÉÉMÉÊ ÉiÉ +ɽäþiÉ. +.Gò EòÉ ÉÉSÉä xééǽ É EòÉ ÉÉSÉÒ +ÆnùÉÊVÉiÉ ËEò ÉiÉ ( û.±ééjééié) <ºÉÉ úé úceò É ( û.±ééjééié) EòÉ É {ÉÖhÉÇ Eò úhªééséé EòɱÉÉ ÉvÉÒ ( ÉʽþxÉä) EÆòjÉÉ]õnùÉ úéséé ÉMÉÇ EòÉä ªÉÉ {ÉÖ ÉÇ +½ÇþiÉÉ/ ÉÒb IÉ ÉiÉÉ {ÉÖκiÉEòÉ/ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉÆSÉÉSÉÒ ËEò ÉiÉ ÉÉºÉ ÉhÉ EòÉä.{É. ÉÆvÉÉ úé iéé.{éé±épé úú, ÊVÉ.`öÉhÉä, ÉMÉÇ- 3 É ÉÆvÉÉ úé É ÉÉMÉÇnù ÉÇEò Ë ÉiÉÒSÉÒ nöù ûºiéò Eò úhéä. iªéé É úò±é ÉʽþxÉä ({ÉÉ ÉºÉɳýÉ EòɱÉÉ ÉvÉÒ vé ûxé) EòÉä ªÉÉ ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉIÉ ÉiÉÉ nùºiébä ÉVÉÉSÉÒ ËEò ÉiÉ û.2000/- É EòÉä ªÉÉ ÊxÉÊ ÉnäùSÉÒ ËEò ÉiÉ û.5000/- 1) EòÉä úé ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉIÉ ÉiÉÉ nùºiébä ÉVÉ ½äþ ɽþÉ úé¹]åõ ÉɺÉxÉÉSªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳý) (maharashtra.etenders.in) É ú Tender ªÉÉ Ê É¹ÉÉÇJÉɱÉÒ Ênù.1/12/2011 {ÉɺÉÚxÉ ={É±É vé +ɽäþiÉ. ɽþÉ úé¹]åõ ÉɺÉxÉÉEòb Ò±É ªÉÉäMªÉ iªéé ÉMÉÉÇiÉ xééæänùhéòeþòié +ºÉ±É䱪ÉÉ <SUÖôEò ÊxÉÊ ÉnùÉ EòÉ úéæxéò EòÉä úé ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉIÉ ÉiÉÉ nùºiébä ÉVÉ É EòÉä úò ÊxÉÊ ÉnùÉ xé ÉÖxÉÉ xé ÉÖnù Eäò±É䱪ÉÉ EòɱÉÉ ÉvÉÒiÉ b É=xɱÉÉäb Eò úé ɪÉÉSÉÉ +ɽäþ. b É=xÉ ±ÉÉäb ÒÆMÉ ÉÉ ÉiÉ EòɽþÒ +b SÉhÉ +ºÉ±ªÉÉºÉ ªÉÉ nöù úv ÉxÉÒ É ú ºÉÆ{ÉEÇò ºÉÉvÉÉ ÉÉ. 2) <SUôÖEò +ºÉ±É䱪ÉÉ `äöeäònùé úéºé EòÉä úé ÊxÉÊ ÉnùÉ xé ÉÖxÉÉ b É=xɱÉÉäb Eò úhªéé{éú ÉÒÇ iªééæséò ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉIÉ ÉiÉÉ IÉ ÉiÉÉ {Éb iéé³ýhªééié ªÉä<Ç±É +ºÉä Ê ÉʽþiÉ Eò úhªééié +ɱÉä +ɽäþ. ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉIÉ ÉiÉÉ nùºiébä ÉVÉ xé ÉÖxÉÉ ÉɺÉxÉÉSªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ É ú Ênù.1/12/2011 iéä 05/12/2011 úéävéò ÉÉVÉä {ɪÉÇxiÉ b É=xɱÉÉäb Eò úiéé ªÉä<DZÉ. ºÉnù ú EòɱÉÉ ÉvÉÒ ÉvÉäSÉ ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉIÉ ÉiÉÉ nùºiébä ÉVÉ iéªéé ú Eò úé ɪÉÉSÉä +ɽäþiÉ. ºÉÊ ÉºiÉ ú ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉäiÉ =±±ÉäÊJɱÉä±ÉÉ É EòɪÉÇEòÉ úò +Ê ÉªÉÆiÉÉ ºiÉ úé{éäiéé Eò ÉÒ nùvééç xéºé±é䱪éé +ÊvÉEòÉ ªÉÉxÉä É ÉÉhÉÒiÉ Eäò±Éä±ÉÉ ºÉ ÉÇ ié{é ÉÒ±ÉÉ ºÉ½ <SUôÖEò `äöeäònùé úéxéä ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉIÉ ÉiÉÉ nùºiébä ÉVÉ +{ɱÉÉäb Eò úhéä +É É ªÉEò +ɽäþ. ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉIÉ ÉiÉÉ nùºiébä ÉVÉ +{ɱÉÉäb Eò úhªééséé +ÆiÉÒ É ÊnùxÉÉÆEò 7/12/2011 úéävéò ÉÉVÉä{ɪÉÇiÉ úé½þò±é. iªéé É ûxé iªééséò ÊxÉÊ ÉnùÉ ÉÉä±ÉÒ ºÉIÉ ÉiÉÉ `ö úê ÉhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ. ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉIÉ ÉiÉÉ ÉÉ{iÉ Eò úhéé ªÉÉ `äöeäònùé úéºésé EòÉä ªÉÉ ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ É ûxé b É=xɱÉÉäb Eò úhªééséò {É ú ÉÉxÉMÉÒ näùhªééié ªÉä<DZÉ. 3) EòÉä ªÉÉ ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉIÉ ÉiÉÉ nùºiébä ÉVÉÉSÉÒ ËEò ÉiÉ ½þhÉÖxÉ ÊxÉÊ ÉnùÉEòÉ úéæxéò û.2000/-(xéé {É úiéé ÉÉ) SÉÉ Êb ÉÉÆb bå É}]õ (EòɪÉÇEòÉ úò +Ê ÉªÉÆiÉÉ, ±ÉPÉÖ {ÉÉ]õ ÉÆvÉÉ äú Ê É ÉÉMÉ, Eò³ý ÉÉ, `öéhéä ªÉÉÆSÉä xéé Éä +ºÉ±Éä±ÉÉ) EòɪÉÇEòÉ úò +Ê ÉªÉÆiÉÉ ªÉÉÆSÉä EòɪÉÉDZɪÉÉ ÉvªÉä Ênù.7/12/2011 {ɪÉÇiÉ ºÉÉnù ú Eò úé ɪÉÉSÉÉ +ɽäþ. nùºiébä ÉVÉÉSÉÒ ËEò ÉiÉ +nùé Eäò±ªÉÉSÉÒ {ÉÉ ÉiÉÒ Gò ÉÉÆEò {ÉÖ ÉÇ +½þiÉÉÇ nùºiébä ÉVÉɺÉÉä ÉiÉ +{ɱÉÉäb Eò úhéä +É É ªÉEò +ɽäþ. ºÉnù ú {ÉÉ ÉiÉÒ ÉÉ ÉiÉ ié{é ÉÒ±É ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉIÉ ÉiÉÉ nùºiébä ÉVÉ =PÉb hªéé +MÉÉänù ú ié{ééºéhéò Eò úhªééié ªÉä<DZÉ. 4) VÉä `äöeäònùé ú ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉIÉ ÉiÉÉ ÊxÉEò¹É {ÉÖhÉÇ Eò úiéò±é + ÉÉ `äöeäònùé úéæxéò EòÉä ªÉÉù ÊxÉÊ ÉnùÉ ÊnùxÉÉÆEò 14/12/2011 iéä ÊnùxÉÉÆEò 16/12/2011, ÉÉVÉä{ɪÉÇiÉ +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ b É=xɱÉÉäb Eò ûxé Ênù.19/12/2011, ÉÉVÉä {ɪÉÇÆiÉ +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ ºÉÉnù ú Eò úé ɪÉÉSªÉÉ +ɽäþiÉ. ÉCªÉ ZÉɱªÉÉºÉ ºÉÉnù ú Eäò±É䱪ÉÉ ÊxÉÊ ÉnùÉ iªéésé Ênù É ÉÒ =PÉb hªééié ªÉäiÉÒ±É. 5) VÉä `äöeäònùé ú EòÉä ªÉÉ ÊxÉÊ ÉnùÉ Ê ÉEòiÉ PÉähªÉÉºÉ {ÉÉjÉ `ö úiéò±é + ÉÉ `äöeäònùé úéæséò ÊxÉÊ ÉnùÉ {ÉÚ ÉÇ Éè`öEò ÊnùxÉÉÆEò 15/12/2011 úéävéò nöù{éé úò ÉÉVÉiÉÉ ÉÉ. ÉÖJªÉ +Ê ÉªÉÆiÉÉ, VɱɺÉÆ{ÉnùÉ Ê É ÉÉMÉ, EòÉäEòhÉ Énäù É, ÉÖÆ É<Ç ½þÉÄMÉEòÉÄMÉ ÉÄEò Ê É±b ÓMÉ, SÉÉèlÉÉ ÉVɱÉÉ, ½ÖþiÉÉi ÉÉ SÉÉèEò - ÉÖÆ É<Ç ªÉÉÆSÉä EòɪÉÉDZɪÉÉiÉ PÉähªÉÉÆiÉ ªÉä<DZÉ. ºÉnù ú ÊxÉÊ ÉnùÉ {ÉÚ ÉÇ Éè`öEòÒºÉÉ`öÒ VªÉÉ ÊxÉÊ ÉnùÉ EòÉ úéæxéò ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉÆSÉÉSÉÒ ËEò ÉiÉ ½þhÉÚxÉ û.5,000/- SÉÉ Êb ÉÉÆb bå É}]õ ÊnùxÉÉÆEò 15/12/2011 {ɪÉÇxiÉ EòɪÉÇEòÉ úò +Ê ÉªÉÆiÉÉ, `öéhéä ±ÉPÉÖ {ÉÉ]õ ÉÆvÉÉ äú Ê É ÉÉMÉ, Eò³ýö ÉÉ `öéhéä ªÉÉÆSÉä EòɪÉÉDZɪÉÉiÉ VÉ ÉÉ Eäò±ÉÉ +ɽäþ iªéé ÊxÉÊ ÉnùÉEòÉ úéºé ÉÉMÉ PÉäiÉÉ ªÉä<Ç±É 6) Éä ɺÉÉ<Ç]õ É úò±é ÊxÉÊ ÉnùÉ EòÉMÉnù{ÉjÉÉiÉ EòÉähÉiÉä½þÒ Énù±É Eò û xéªéäié É Énù±É Eäò±ªÉÉSÉä ÊxÉnù ÉÇxÉÉºÉ +ɱªÉÉºÉ ÊxÉÊ ÉnùÉ út Eò úhéåié ªÉä<Ç±É É ºÉnù ú ÊxÉÊ ÉnùÉEòÉ ú <ié ú EòɪÉÇ ÉɽþÒºÉ {ÉÉjÉ `ö äú±é.eòéähéiéò½þò ËEò ÉÉ ºÉ ÉÇ ÊxÉÊ ÉnùÉ äò]õé³ýhªééséä ËEò ÉÉ ºÉ ÉÇ ÊxÉÊ ÉnùÉ ÉÊGòªÉÉ út Eò úhªééséä +ÊvÉEòÉ ú ºÉIÉ É ÉÉÊvÉEò úhééxéä úéjéöxé `äö ɱÉÉ +ɽäþ. 7) EòɪÉÇEòÉ úò +Ê ÉªÉÆiÉÉ, `öéhéä ±ÉPÉÖ {ÉÉ]õ ÉÆvÉÉ äú Ê É ÉÉMÉ, Eò³ý ÉÉ, `öéhéä

11 DETAILED TENDER NOTICE Sealed tenders in B 1 form (percentage rate tender) in two envelope system are invited by the Executive Engineer, Thane Minor Irrigation Division Kalwa, Thane for the below mentioned work The contractor/firms enrolled in Class (III) category with Public Works Department, Maharashtra should obtained tender documents from the Executive Engineer, Thane Minor Irrigation Division Kalwa, Thane on production of attested copy of the Registration as a class III and above Contractor. 1.Name of work : Repair Works to Maswan K.T.B. Tal: Palghar, Dist: Thane. 2. Estimated Cost : Rs. 2,20,31,268/- 3. Earnest money : Each Tender shall be accompanied by Earnest Money of Rs. 1,10,200/- In the form of original Receipt of Treasury / Sub-Treasury Challan under the Head of Account "Earnest Money Deposit-Revenue Deposit" or one year Term Deposit in any Schedule Bank duly pledged in the name of Executive Engineer, Thane Minor Irrigation Division Kalwa Thane 4. Security Deposit Rs. 8,81,300 /- as below i)initial Security Deposit Rs. 4,40,650 /- in the form of F.D.R drawn on any Nationalized Bank in favour of Executive Engineer, Thane Minor Irrigation Division Kalwa Thane or inirrevocable Bank Guarantee (BG) of Rs. 4,40,650/- from any Nationalised Bank or Scheduled Bank Branch situated in state of Maharashtra. ii) Through running account bills Rs.4,40,650 /- 5. Time limit for Completion of work : 12 Calendar Months 6. Validity of offer : 120 days from the date of opening 7. Cost of Blank Tender Forms : Rs. 5000/- 8. Last date of submission of Completed : 7/12/2011 Bid Capacity

12 9. Date of sale of Blank Tender Forms : 14/12/2011 to 16/12/ Date and place with time of pre : On 15/12/ At 12:00 Hrs. Tender Conference In the office of the Chief Engineer, Water Resources, Konkan Region, Hongkong Bank Building, 4 th Floor, Hutatma Chowk, Mumbai Last date, time and place of receipt : 19/12/2011 at 15:00 hrs. Of completed sealed tenders. In the office of the Superintending Engineer, Thane Irrigation Circle, Sinchan Bhawan, Kopri Colony, Thane (E). 12. Date of opening of the sealed : 19/12/2011 At 15:00 Hrs if possible Tender. Cost of the blank tender forms can be paid in cash or by Demand Draft drawn in the name of the Executive Engineer Thane minor irrigation Division Kalwa, Thane payable at Thane. Photo copy of Demand Draft must be loaded on website online. Right to reject any or all tenders without assigning any reason thereof is reserved by the competent authority. Executive Engineer

13 DETAILED TENDER NOTICE GOVERNMENT OF MAHARASHTRA WATER RESOURCES DEPARTMENT 1.0 INVITATION: 1.1 Sealed percentage tenders in B-1 form as invited from Registered Contractors in Class (III) and above of Maharashtra State for the work of Repair Works to Maswan K.T.B. Tal: Palghar, Dist: Thane. 1.2 Estimated cost of work put to tender Rs. 2,20,31,268/- 1.3 Definitions and Interpretations: In this documents the followings terms shall have the meanings hereby assigned to them except where the context otherwise requires. a) "Government shall mean the "Government of Maharashtra". b) "Department" shall mean Water Resources Department of Government of Maharashtra. c) "Chief Engineer" shall mean Chief Engineer, Water Resources Department, Konkon Region, Mumbai. d) "Engineer/ Engineer in charge" shall mean the Executive Engineer in charge of the work and shall also include the Superior officers of the department of the Government i.e. the Superintending Engineer of respective Circle or the Chief Engineer. e) "Engineer's representative" shall mean the Sub Divisional Engineer Sub Divisional Officer/Assistant Engineer (Grade-1) / Assistant Executive Engineer, who is in direct charge of the works and shall include and Civil Engineer of the Government. f) "Contractor" shall mean the person, firm or company who enters into contract, with the Government and shall include their executor's, administrators, successors and submitted assignees.

14 g) "Contract" shall mean and include agreement having Part - I Tender Documents Part - II Specifications Part - III Drawings. h) "Work" shall mean the work to be executed in accordance with contract. i) "Specifications" shall mean the specifications for material works as specified in the contract. j) "Drawing" shall mean prints of the maps, drawings plans in Volume-II of the contract and shall include any modifications of such drawing and any further drawings as may be issued by the Engineer-in-Charge from time to time. k) "Site" shall mean the land and the other places on, under, minor through which the works are carried out and any other lands or places provided by the department i) "Defect(s) liability period" shall mean period of 6 months from the date of issue of completion certificate by the Engineer-in-charge. SINGULAR AND PLURAL: Works imparting the singular number shall also include the plural and vice versa where the context requires. HEADINGS AND MARGINAL HEADINGS: The headings and the marginal headings in the contract are solely for the purpose of facilitating references and shall not be deemed to be part there of or taken into consideration in the interpretation or construction thereof or the contract. 2.0 ELIGIBILITY Blank Tender papers will be downloaded and uploaded only to those contractors who are qualified in following eligibility criteria and should submit qualification letter received from competent authority.

15 2.1 BID CAPACITY The applicant bidder should have bid capacity greater than the estimated cost to tender i.e. 220 lakhs. The bid capacity will be computed as detailed below: Bid Capacity = (A x N x 2) B A = B = N = Maximum value of civil engineering work executed in any one year during the last 5 years (value updated to the D.S.R. i.e This will take into account completed and ongoing works. Financial years concerned are , , , and Value of existing commitments and works (on going) as on 31/09/2011 to be completed in the period stipulated for completion of the work in the present tender. Number of years prescribed for completion of the work for which the bids are invited = (12 calendar months) = 1 years. Information about A and B mentioned above is required to be submitted in the Performa given below. Above information is required to be certified by an officer of rank not below the rank of Executive Engineer of the concern Division. i) DETAILS OF A : Value of Civil Engineering works executed during the last 5 years. Amount Rs. In Lakhs: Financial Year in which work is executed Details Execution 1. Contract Contract Contract Total updated cost Maximum updated cost of Cost of Work executed against contract. Cost of work executed against contract every year updated to current D.S.R. or updated by 10 % per year. Total updated cost of work for the year.

16 NOTE : 1. The cost of work executed in a year updated to the D.S.R level to be justified by detailed computations. 2. The cost may be updated 10% per year (compounded) and no supporting detailed computations may be furnished. Factor of updating : cost of each year : to bring the cost : 1.21 to update level : : Computations for A, B (both) shall be done either by method at note No.1 or by No. 2. DETAILS OF B: Value of existing commitments and work (on going) or to be completed in the period stipulated for completion of work in the present tender. Details of existing commitments separate for each contract. 1. Contract Contract Contract- 3 Cost of work to be executed each year against the contract in hand at contract rate up dated to Total cost of existing commitments. NOTE: 1) The cost of work executed in a year updated to the D.S.R level to be justified by detailed computations. 2) Alternatively the cost may be updated by 10% per year (compounded) and no supporting detailed computations may be furnished. 3) Computation of value.

17 2.2 MACHINERY Intending tender should own and also should arrange for the machinery as shown below: Intending tenderer should own the machinery as shown. Sr. No. Type of Machinery Total no. of Machinery required for the work Wagon Drill Compressor Grouting Pump Water Pump (10 HP) Concrete Pump (capacity 20M3/hr.) Weigh Batcher Gensets. Centering Plates. Poclain for excavation (CK-90) Dozer (D-80) Tipper/Tractor 2 Nos. 2 Nos. 4 Nos. 4 Nos. 2 Nos. 1 No. 1 No. 300 Sqm. 1 Nos. 1 Nos. 4 Nos. Machinery to be owned by the tenderer 50% machinery to be owned by the contractor. In respect of machinery to be owned by the tenderer, satisfactory documentary proof of ownership shall be produce. III General Experience As a prime Contractor he should have executed following minimum quantities of work in working season during last five years at one project site. i) Drilling: Providing 3000 Rmt Diamond drilling holes in Masonary/Rock etc. ii) iii) IV Grouting: Providing 1200 Mt. Grouting of cement admixture in drilled holes. Cement Concrete: Providing and laying 3000 Cum cement concrete. Even though bidders satisfy the above requirements, they are likely to be disqualified if they have.

18 i) Made untrue and / or false representation in the form statement and attachment required as a proof of qualification requirement. ii) Records of proof performance such as abandoning work, not properly completion of contract, in ordinate delays in completion or financial failures etc. The tender will be deemed to be eligible to purchase the blank tender form only if he satisfies all the above criteria (Sr. No. 1 to 5) by submitting requisite document proof at least 3 (three) days prior to the last date of blank tender forms (excluding last day). Executive Engineer Thane Minor Irrigation Division Kalwa, Thane.

19 BID CAPACITY CALCULATION Name of Work : Repair work of Bandhara and Guide Wall. Maswan K. T. Weir Tal: Palghar, Dist: Thane. Estimated Cost : Rs Lakhs. Name of Agency : 1 Value of A 2 Value of B 3 Value of N 4 Bid Capacity Rs. In Lakhs.