Microsoft Word - bid capacity_maswan_

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - bid capacity_maswan_"

Bản ghi

1 e- TENDER NOTICE NO.1 FOR GOVERNMENT OF MAHARASHTRA WATER RESOURCES DEPARTMENT Online e-tender for the following work is invited by the Executive Engineer, Thane Minor Irrigation Division, Kalwa Thane in front of Sahakar Vidyalaya, Old Mumbai Pune Highway. Kalwa (east) Ph.No from the contractors registered with Government of Maharashtra P.W.Deptt. in appropriate Class. Sr. No Name of work Estimated Cost (Rs.In Lakhs) Earnest Money (Rs.In Lakhs) Time limit for completion of work Class of Contractor Cost of PQ Document and Blank Tender Document K.T.Weir, at Maswan Tal Palghar, Dist - Thane Repair work of Bandhara and Guide wall months (including rainy season) Class-3 & above Rs.2000 for Bidcapacity Document and Rs.5000 for Blank Tender Document 1) Blank Bid-capacity Document is available from 1/12/2011 onwards for downloading on Maharashtra Government (maharashtra.etender.in) under the title Tender The bidder shall download the Blank Bidcapacity document and blank tender document during period specified. In case for any difficulty regarding downloading of the document the bidder may contact phone no ) It is stipulated that the Bid-capacity of the tenderer intending to buy the blank tender form for the work is to be evaluated before the blank tender form is issued. The blank Bid-capacity document will be available on the above said website from 1/12/2011 to 5/12/2011 upto hrs. and same period will be allotted for online bid preparation. It is essential that the details as demanded in the detailed tender notice and duly certified by an officer not below the rank of the Executive Engineer shall be uploaded the last date of online submission of Bid-capacity bid document is 7/11/2011 upto Hrs. The Bid-capacity of the tenderer will be decided on the basis of those details. Tenders who are qualified on the basis of Bidcapacity document are eligible to download blank tender form from the website. 3) The bidder has to submit (as a cost of blank Bid-capacity Document) a crossed demand Draft of Rs.2000 (non refundable) drawn in favor of Executive Engineer, Thane Minor Irrigation Division, Kalwa, Thane payable at State Bank of India at Thane Dist. Thane on and before 7/11/2011. Receipt no. of payment should be filled up at the online payment stage during above mentioned sale period which will be verified during opening of the bid same receipt should be uploaded along with the Bid-capacity document. 4) The bidders who have qualified in Bid-capacity will download and prepare their tender online from 14/12/2011 (15.00 Hrs) to 16/12/2011 (15.30 Hrs.) The same shall be submitted online upto 19/12/2011 (15.00 Hrs.) and will be opened on the same day if possible. 5) Pre-bid Conference of prospective bidder who has qualified in Bid-capacity will be held in the Office of the Chief Engineer Water Resources Department Konkan Region, Hong Kong Bank Building 4 th floor fort Mumbai on 15/12/2011 at Hrs. The pre-tender conference is open to only those prospective tenderers whose demand draft for Rs.5000/- towards the cost of blank tender is received in the office of Executive Engineer, Thane Minor Irrigation Division, Kalwa Thane upto 15/12/2011 upto Hrs. 6) No alteration or changes shall be made by the bidder in the Bid-capacity / Tender Document as appearing on government website is allowed. If any alteration or changes in Document is found then his Bid will be treated as non responsive and rejected. The bidder will be illegible for action. Right to reject any or all the tenders without assigning any reason thereof is reserved by competent authority. Executive Engineer Thane Minor Irrigation Division, Kalwa, Thane

2 nöùºé úò ÉÉä±ÉÒ <Ç- ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉÚSÉxÉÉ Gò ÉÉÆEò 1 ºÉxÉ É½þÉ úé¹]åõ ÉɺÉxÉ VɱɺÉÆ{ÉnùÉ Ê É ÉÉMÉ JÉɱÉÒ±É EòÉ ÉÉÆSÉÒ É-1 <Ç-ÊxÉÊ ÉnùÉ EòɪÉÇEòÉ úò +Ê ÉªÉÆiÉÉ, `öéhéä ±ÉPÉÖ {ÉÉ]õ ÉÆvÉÉ äú Ê É ÉÉMÉ Eò³ý ÉÉ-`öÉhÉä ({É) ºÉ½þEòÉ ú Ê ÉtɱɪÉÉ ºÉ ÉÉä ú VÉÚxÉÉ ÉÖÆ É<Ç-{ÉÖhÉä ½þÉªÉ Éä {ÉÒxÉ EòÉäb xéæ (núù úv ÉxÉÒ Gò ÉÉÆEò ) ½äþ ɽþÉ úé¹]åõ ÉɺÉxÉÉEòb Ò±É ºÉÉ ÉÇVÉÊxÉEò ÉÉÆvÉEòÉ É Ê É ÉÉMÉÉEòb Ò±É ªÉÉäMªÉ iªéé ÉMÉÉÇiÉÒ±É É iªéé É úò±é xééånùhéòeþòié +ºÉ±É䱪ÉÉ EÆòjÉÉ]õnùÉ ÆúÉEòbÖ xé ÉÉMÉÊ ÉiÉ +ɽäþiÉ. +.Gò EòÉ ÉÉSÉä xééǽ É EòÉ ÉÉSÉÒ +ÆnùÉÊVÉiÉ ËEò ÉiÉ ( û.±ééjééié) <ºÉÉ úé úceò É ( û.±ééjééié) EòÉ É {ÉÖhÉÇ Eò úhªééséé EòɱÉÉ ÉvÉÒ ( ÉʽþxÉä) EÆòjÉÉ]õnùÉ úéséé ÉMÉÇ EòÉä ªÉÉ {ÉÖ ÉÇ +½ÇþiÉÉ/ ÉÒb IÉ ÉiÉÉ {ÉÖκiÉEòÉ/ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉÆSÉÉSÉÒ ËEò ÉiÉ ÉÉºÉ ÉhÉ EòÉä.{É. ÉÆvÉÉ úé iéé.{éé±épé úú, ÊVÉ.`öÉhÉä, ÉMÉÇ- 3 É ÉÆvÉÉ úé É ÉÉMÉÇnù ÉÇEò Ë ÉiÉÒSÉÒ nöù ûºiéò Eò úhéä. iªéé É úò±é ÉʽþxÉä ({ÉÉ ÉºÉɳýÉ EòɱÉÉ ÉvÉÒ vé ûxé) EòÉä ªÉÉ ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉIÉ ÉiÉÉ nùºiébä ÉVÉÉSÉÒ ËEò ÉiÉ û.2000/- É EòÉä ªÉÉ ÊxÉÊ ÉnäùSÉÒ ËEò ÉiÉ û.5000/- 1) EòÉä úé ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉIÉ ÉiÉÉ nùºiébä ÉVÉ ½äþ ɽþÉ úé¹]åõ ÉɺÉxÉÉSªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳý) (maharashtra.etenders.in) É ú Tender ªÉÉ Ê É¹ÉÉÇJÉɱÉÒ Ênù.1/12/2011 {ÉɺÉÚxÉ ={É±É vé +ɽäþiÉ. ɽþÉ úé¹]åõ ÉɺÉxÉÉEòb Ò±É ªÉÉäMªÉ iªéé ÉMÉÉÇiÉ xééæänùhéòeþòié +ºÉ±É䱪ÉÉ <SUÖôEò ÊxÉÊ ÉnùÉ EòÉ úéæxéò EòÉä úé ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉIÉ ÉiÉÉ nùºiébä ÉVÉ É EòÉä úò ÊxÉÊ ÉnùÉ xé ÉÖxÉÉ xé ÉÖnù Eäò±É䱪ÉÉ EòɱÉÉ ÉvÉÒiÉ b É=xɱÉÉäb Eò úé ɪÉÉSÉÉ +ɽäþ. b É=xÉ ±ÉÉäb ÒÆMÉ ÉÉ ÉiÉ EòɽþÒ +b SÉhÉ +ºÉ±ªÉÉºÉ ªÉÉ nöù úv ÉxÉÒ É ú ºÉÆ{ÉEÇò ºÉÉvÉÉ ÉÉ. 2) <SUôÖEò +ºÉ±É䱪ÉÉ `äöeäònùé úéºé EòÉä úé ÊxÉÊ ÉnùÉ xé ÉÖxÉÉ b É=xɱÉÉäb Eò úhªéé{éú ÉÒÇ iªééæséò ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉIÉ ÉiÉÉ IÉ ÉiÉÉ {Éb iéé³ýhªééié ªÉä<Ç±É +ºÉä Ê ÉʽþiÉ Eò úhªééié +ɱÉä +ɽäþ. ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉIÉ ÉiÉÉ nùºiébä ÉVÉ xé ÉÖxÉÉ ÉɺÉxÉÉSªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ É ú Ênù.1/12/2011 iéä 05/12/2011 úéävéò ÉÉVÉä {ɪÉÇxiÉ b É=xɱÉÉäb Eò úiéé ªÉä<DZÉ. ºÉnù ú EòɱÉÉ ÉvÉÒ ÉvÉäSÉ ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉIÉ ÉiÉÉ nùºiébä ÉVÉ iéªéé ú Eò úé ɪÉÉSÉä +ɽäþiÉ. ºÉÊ ÉºiÉ ú ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉäiÉ =±±ÉäÊJɱÉä±ÉÉ É EòɪÉÇEòÉ úò +Ê ÉªÉÆiÉÉ ºiÉ úé{éäiéé Eò ÉÒ nùvééç xéºé±é䱪éé +ÊvÉEòÉ ªÉÉxÉä É ÉÉhÉÒiÉ Eäò±Éä±ÉÉ ºÉ ÉÇ ié{é ÉÒ±ÉÉ ºÉ½ <SUôÖEò `äöeäònùé úéxéä ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉIÉ ÉiÉÉ nùºiébä ÉVÉ +{ɱÉÉäb Eò úhéä +É É ªÉEò +ɽäþ. ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉIÉ ÉiÉÉ nùºiébä ÉVÉ +{ɱÉÉäb Eò úhªééséé +ÆiÉÒ É ÊnùxÉÉÆEò 7/12/2011 úéävéò ÉÉVÉä{ɪÉÇiÉ úé½þò±é. iªéé É ûxé iªééséò ÊxÉÊ ÉnùÉ ÉÉä±ÉÒ ºÉIÉ ÉiÉÉ `ö úê ÉhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ. ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉIÉ ÉiÉÉ ÉÉ{iÉ Eò úhéé ªÉÉ `äöeäònùé úéºésé EòÉä ªÉÉ ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ É ûxé b É=xɱÉÉäb Eò úhªééséò {É ú ÉÉxÉMÉÒ näùhªééié ªÉä<DZÉ. 3) EòÉä ªÉÉ ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉIÉ ÉiÉÉ nùºiébä ÉVÉÉSÉÒ ËEò ÉiÉ ½þhÉÖxÉ ÊxÉÊ ÉnùÉEòÉ úéæxéò û.2000/-(xéé {É úiéé ÉÉ) SÉÉ Êb ÉÉÆb bå É}]õ (EòɪÉÇEòÉ úò +Ê ÉªÉÆiÉÉ, ±ÉPÉÖ {ÉÉ]õ ÉÆvÉÉ äú Ê É ÉÉMÉ, Eò³ý ÉÉ, `öéhéä ªÉÉÆSÉä xéé Éä +ºÉ±Éä±ÉÉ) EòɪÉÇEòÉ úò +Ê ÉªÉÆiÉÉ ªÉÉÆSÉä EòɪÉÉDZɪÉÉ ÉvªÉä Ênù.7/12/2011 {ɪÉÇiÉ ºÉÉnù ú Eò úé ɪÉÉSÉÉ +ɽäþ. nùºiébä ÉVÉÉSÉÒ ËEò ÉiÉ +nùé Eäò±ªÉÉSÉÒ {ÉÉ ÉiÉÒ Gò ÉÉÆEò {ÉÖ ÉÇ +½þiÉÉÇ nùºiébä ÉVÉɺÉÉä ÉiÉ +{ɱÉÉäb Eò úhéä +É É ªÉEò +ɽäþ. ºÉnù ú {ÉÉ ÉiÉÒ ÉÉ ÉiÉ ié{é ÉÒ±É ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉIÉ ÉiÉÉ nùºiébä ÉVÉ =PÉb hªéé +MÉÉänù ú ié{ééºéhéò Eò úhªééié ªÉä<DZÉ. 4) VÉä `äöeäònùé ú ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉIÉ ÉiÉÉ ÊxÉEò¹É {ÉÖhÉÇ Eò úiéò±é + ÉÉ `äöeäònùé úéæxéò EòÉä ªÉÉù ÊxÉÊ ÉnùÉ ÊnùxÉÉÆEò 14/12/2011 iéä ÊnùxÉÉÆEò 16/12/2011, ÉÉVÉä{ɪÉÇiÉ +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ b É=xɱÉÉäb Eò ûxé Ênù.19/12/2011, ÉÉVÉä {ɪÉÇÆiÉ +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ ºÉÉnù ú Eò úé ɪÉÉSªÉÉ +ɽäþiÉ. ÉCªÉ ZÉɱªÉÉºÉ ºÉÉnù ú Eäò±É䱪ÉÉ ÊxÉÊ ÉnùÉ iªéésé Ênù É ÉÒ =PÉb hªééié ªÉäiÉÒ±É. 5) VÉä `äöeäònùé ú EòÉä ªÉÉ ÊxÉÊ ÉnùÉ Ê ÉEòiÉ PÉähªÉÉºÉ {ÉÉjÉ `ö úiéò±é + ÉÉ `äöeäònùé úéæséò ÊxÉÊ ÉnùÉ {ÉÚ ÉÇ Éè`öEò ÊnùxÉÉÆEò 15/12/2011 úéävéò nöù{éé úò ÉÉVÉiÉÉ ÉÉ. ÉÖJªÉ +Ê ÉªÉÆiÉÉ, VɱɺÉÆ{ÉnùÉ Ê É ÉÉMÉ, EòÉäEòhÉ Énäù É, ÉÖÆ É<Ç ½þÉÄMÉEòÉÄMÉ ÉÄEò Ê É±b ÓMÉ, SÉÉèlÉÉ ÉVɱÉÉ, ½ÖþiÉÉi ÉÉ SÉÉèEò - ÉÖÆ É<Ç ªÉÉÆSÉä EòɪÉÉDZɪÉÉiÉ PÉähªÉÉÆiÉ ªÉä<DZÉ. ºÉnù ú ÊxÉÊ ÉnùÉ {ÉÚ ÉÇ Éè`öEòÒºÉÉ`öÒ VªÉÉ ÊxÉÊ ÉnùÉ EòÉ úéæxéò ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉÆSÉÉSÉÒ ËEò ÉiÉ ½þhÉÚxÉ û.5,000/- SÉÉ Êb ÉÉÆb bå É}]õ ÊnùxÉÉÆEò 15/12/2011 {ɪÉÇxiÉ EòɪÉÇEòÉ úò +Ê ÉªÉÆiÉÉ, `öéhéä ±ÉPÉÖ {ÉÉ]õ ÉÆvÉÉ äú Ê É ÉÉMÉ, Eò³ýö ÉÉ `öéhéä ªÉÉÆSÉä EòɪÉÉDZɪÉÉiÉ VÉ ÉÉ Eäò±ÉÉ +ɽäþ iªéé ÊxÉÊ ÉnùÉEòÉ úéºé ÉÉMÉ PÉäiÉÉ ªÉä<Ç±É 6) Éä ɺÉÉ<Ç]õ É úò±é ÊxÉÊ ÉnùÉ EòÉMÉnù{ÉjÉÉiÉ EòÉähÉiÉä½þÒ Énù±É Eò û xéªéäié É Énù±É Eäò±ªÉÉSÉä ÊxÉnù ÉÇxÉÉºÉ +ɱªÉÉºÉ ÊxÉÊ ÉnùÉ út Eò úhéåié ªÉä<Ç±É É ºÉnù ú ÊxÉÊ ÉnùÉEòÉ ú <ié ú EòɪÉÇ ÉɽþÒºÉ {ÉÉjÉ `ö äú±é.eòéähéiéò½þò ËEò ÉÉ ºÉ ÉÇ ÊxÉÊ ÉnùÉ äò]õé³ýhªééséä ËEò ÉÉ ºÉ ÉÇ ÊxÉÊ ÉnùÉ ÉÊGòªÉÉ út Eò úhªééséä +ÊvÉEòÉ ú ºÉIÉ É ÉÉÊvÉEò úhééxéä úéjéöxé `äö ɱÉÉ +ɽäþ. 7) EòɪÉÇEòÉ úò +Ê ÉªÉÆiÉÉ, `öéhéä ±ÉPÉÖ {ÉÉ]õ ÉÆvÉÉ äú Ê É ÉÉMÉ, Eò³ý ÉÉ, `öéhéä

3 Revised Schedule for K.T.Weir, at Maswan Tal Palghar, Dist - Thane Repair work of Bandhara and Guide wall. Seq No WRD Stage Contractor Stage Start Date & Time Expiry Date & Time Envelopes 1 Release Tender : : PreQual Document Purchase : :00 Pre Qualification Bid 3 - PreQual Document Download & Online Preparation : :00 Pre Qualification Bid 4 Close for Bidding of PreQual : :30 Pre Qualification Bid 5 - Re-encryption of PreQual : :00 Pre Qualification Bid 6 PreQual Document Opening and Shortlisting : :00 Pre Qualification Bid 7 Main Tender Preparation : :00 Commercial Envelope C1,Technical Envelope T1 8 - Main Tender Document Purchase : :30 Commercial Envelope C1,Technical Envelope T1 9 - Main Tender Document & Online Bid : :30 Technical Envelope T Main Tender Schedule A Document & Online Bid : :30 Commercial Envelope C1 11 Close for Bidding of Main Tender : :30 Commercial Envelope C1,Technical Envelope T Re-encryption of Main Tender : :00 Commercial Envelope C1,Technical Envelope T1 13 Tender Opening and Shortlisting (Technical) : :00 Technical Envelope T1 14 Financial Bid Opening : :00 Commercial Envelope C1

4 GOVERNMENT OF MAHARASHTRA WATER RESOURSES DEPARTMENT BID CAPACITY FOR REPAIR WORKS TO MASWAN K. T. B. TAL: PALGHAR, DIST: THANE. CHIEF ENGINEER, KONKAN REGION MUMBAI SUPERITENDING ENGINEER, THANE IRRIGATION CIRCLE, THANE THE EXECUTIVE ENGINEER, THANE MINOR IRRIGATION DIVISION KALWA, THANE.

5 GOVERNMENT OF MAHARASHTRA WATER RESOURCES DEPARTMENT KONKAN REGION MUMBAI To be filled by Office only Name of Circle : Thane Irrigation Circle Thane Name of Division : Thane Minor Irrigation Division Kalwa Thane Name of work : Repair Works to Maswan K.T.B. Tal: Palghar, Dist: Thane.. 1) Estimated cost put to Tender : Rs lakhs. 2) Class of Contractor : Class- III and Above) 3) E.M.D. : Rs Lakhs. 4) Security Deposit : Rs. 8,81,300 /- In Cash : Rs. 4,40,650 /- Through bills : Rs. 4,40,650 /- 5) Name of Agency

6 INDEX REPAIR WORKS TO MASWAN K.T.B. TAL: PALGHAR, DIST: THANE. Sr. No Particulars Tender Notice Detailed Tender Notice Eligibility Bid Capacity Details of A Details of B List of Machinery General Experience Bid Capacity Calculations Page Nos. From To

7 e- TENDER NOTICE NO. 1 FOR GOVERNMENT OF MAHARASHTRA WATER RESOURCES DEPARTMENT Sealed percentage rate Tender in B-1 form for the following work are invited by the Executive Engineer, Thane Minor Irrigation Division Kalwa-Thane, from the contractors registered with Government of Maharashtra PWD Deptt. in appropriate class. 1 K. T. Weir at Maswan Tal.- Palghar, Dist.- Thane Repairs work of Bandhara & Guide wall 2 3 Estimated Cost- ` lacs E.M.D. - ` Lacs 4 Time limit of work- 12 months (including Rainy Season) 5 Class of Contractor:- Class- III and Above. 6 Cost of Bid Capacity Document. ` 2000/- Blank Tender form ` 5,000/- 1 Blank Bid-capacity Document is available from 1/12/2011 to 5/12/2011 up to 17:00 hrs for downloading on Maharashtra Government web site (maharashtra.etender.in) under the title Tender. The bidder shall download the Blank Bid Capacity Document & Blank tender document during period specified. In case of any difficulty regarding downloading of the document the bidder may contact phone no Tenderer who are qualified on the basis of pre-qualification document are eligible to download blank tender form from the website. 3 All other information and detailed Tender notice can be seen on Maharashtra Government web site (maharashtra.etender.in) under the title Tender. Executive Engineer, Thane Minor Irrigation Division Kalwa-Thane

8 nöùºé úò ÉÉä±ÉÒ <Ç-ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉÚSÉxÉÉ Gò ÉÉÆEò 1 ºÉxÉ É½þÉ úé¹]õå ÉɺÉxÉ, VɱɺÉÆ{ÉnùÉ Ê É ÉÉMÉ JÉɱÉÒ±É EòÉ ÉÉSÉÒ ÊºÉ±É ÉÆnù É-1 ÊxÉÊ ÉnùÉ EòɪÉÇEòÉ úò +Ê ÉªÉÆiÉÉ, `öéhéâä ±ÉPÉÖ {ÉÉ]õ ÉÆvÉÉ äú Ê É ÉÉMÉ Eò³ý ÉÉ-`öÉhÉä ½äþ ɽþÉ úé¹]åõ ÉɺÉxÉ ºÉÉ. ÉÉ. Ê É ÉÉMÉÉEòb Ò±É ªÉÉäMªÉ iªéé ÉMÉÉÇiÉÒ±É xééånùhéòeþòié +ºÉ±É䱪ÉÉ EÆòjÉÉ]õnùÉ úéæeòbú xé ÉÉMÉÊ ÉiÉ +ɽäþiÉ. 1. ÉÉºÉ ÉhÉ EòÉä. {É. ÉÆvÉÉ úé, iéé.{éé±épé ú, ÊVÉ. `öéhéä ÉÆvÉÉ úé É ÉÉMÉÇnù ÉÇEò Ë ÉiÉÒSÉÒ nöù ûºiéò Eò úhéä. 2 +ÆnùÉÊVÉiÉ ËEò ÉiÉ û ±ÉIÉ 3 <ºÉÉ úé úceò É û ±ÉIÉ 4 EòÉ É {ÉÖhÉÇ Eò úhªééséé EòɱÉÉ ÉvÉÒ.- 12 ÉʽþxÉä ({ÉÉ ÉºÉɳýÉ EòɱÉÉ ÉvÉÒ vé ûxé)eòé 5 EÆòjÉÉnùÉ úéséé ÉMÉÇ :- ÉMÉÇ -3 É iªéé É úò±é 6 EòÉä ªÉÉ {ÉÖ ÉÇ +½ÇþiÉÉ nùºiébä ÉVÉÉSÉÒ ËEò ÉiÉ û 2000/- ÊxÉÊ ÉnÉ ºÉÆSÉÉSÉÒ ËEò ÉiÉ û. 5000/- 1 EòÉä úé ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉIÉ ÉiÉÉ nùºiébä ÉVÉ É½þÉ úé¹]õå ÉɺÉxÉÉSªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳý (maharashtra.etender.in) É ú Tender ªÉÉ Ê É¹ÉÉÇJÉɱÉÒ Ênù. 1/12/2011 iéä 5/12/2011 úéävéò 17:00 ÉÉVÉä{ɪÉÈiÉ ={É±É vé +ɽäþiÉ. ɽþÉ úé¹]õå ÉɺÉxÉ ºÉÉ. ÉÉ. Ê É ÉÉMÉÉEòb Ò±É ÉMÉÇ- 3 É iªéé É úò±é xééänùhéòeþòié +ºÉ±É䱪ÉÉ <SUÖôEò ÊxÉÊ ÉnùÉEòÉ úéæxéò EòÉä úé ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉIÉ ÉiÉÉ nùºiébä ÉVÉ É ú xé ÉÖnù Eäò±É䱪ÉÉ EòɱÉÉ ÉvÉÒiÉ b É=xɱÉÉäb Eò úé ɪÉÉSÉÉ +ɽäþ. b É=xɱÉÉäb ÓMÉ ÉÉ ÉiÉ EòɽþÒ +b SÉhÉ +ºÉ±ªÉÉºÉ ªÉÉ nöù úv ÉxÉÒ É ú ºÉÆ{ÉEÇò ºÉÉvÉÉ ÉÉ. 2 ÊxÉÊ ÉnùÉ {ÉÚ ÉÇ +½ÇþiÉÉ {ÉÉjÉ `äöeäònùé úéæºésé EòÉä úò ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ É ûxé b É=xɱÉÉäb Eò úiéé ªÉä<DZÉ. 3 <ié ú +É É ªÉEò ÉÉʽþiÉÒ É ºÉÊ ÉºiÉ ú ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ, ɽþÉ úé¹]õå ÉɺÉxÉÉSªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳý (maharashtra.etender.in) É ú Tender ªÉÉ Ê É¹ÉÉÇJÉɱÉÒ ={É±É vé +ɽäþ. EòɪÉÇEòÉ úò +Ê ÉªÉÆiÉÉ, `öéhéä ±ÉPÉÖ {ÉÉ]õ ÉÆvÉÉ äú Ê É ÉÉMÉ Eò³ý ÉÉ-`öÉhÉä

9 e- TENDER NOTICE NO.1 FOR GOVERNMENT OF MAHARASHTRA WATER RESOURCES DEPARTMENT Online e-tender for the following work is invited by the Executive Engineer, Thane Minor Irrigation Division, Kalwa Thane in front of Sahakar Vidyalaya, Old Mumbai Pune Highway. Kalwa (east) Ph.No from the contractors registered with Government of Maharashtra P.W.Deptt. in appropriate Class. Sr. No Name of work Estimated Cost (Rs.In Lakhs) Earnest Money (Rs.In Lakhs) Time limit for completion of work Class of Contractor Cost of PQ Document and Blank Tender Document K.T.Weir, at Maswan Tal Palghar, Dist - Thane Repair work of Bandhara and Guide wall months (including rainy season) Class-3 & above Rs.2000 for Bidcapacity Document and Rs.5000 for Blank Tender Document 1) Blank Bid-capacity Document is available from 1/12/2011 onwards for downloading on Maharashtra Government (maharashtra.etender.in) under the title Tender The bidder shall download the Blank Bidcapacity document and blank tender document during period specified. In case for any difficulty regarding downloading of the document the bidder may contact phone no ) It is stipulated that the Bid-capacity of the tenderer intending to buy the blank tender form for the work is to be evaluated before the blank tender form is issued. The blank Bid-capacity document will be available on the above said website from 1/12/2011 to 5/12/2011 upto hrs. and same period will be allotted for online bid preparation. It is essential that the details as demanded in the detailed tender notice and duly certified by an officer not below the rank of the Executive Engineer shall be uploaded the last date of online submission of Bid-capacity bid document is 7/11/2011 upto Hrs. The Bid-capacity of the tenderer will be decided on the basis of those details. Tenders who are qualified on the basis of Bidcapacity document are eligible to download blank tender form from the website. 3) The bidder has to submit (as a cost of blank Bid-capacity Document) a crossed demand Draft of Rs.2000 (non refundable) drawn in favor of Executive Engineer, Thane Minor Irrigation Division, Kalwa, Thane payable at State Bank of India at Thane Dist. Thane on and before 7/11/2011. Receipt no. of payment should be filled up at the online payment stage during above mentioned sale period which will be verified during opening of the bid same receipt should be uploaded along with the Bid-capacity document. 4) The bidders who have qualified in Bid-capacity will download and prepare their tender online from 14/12/2011 (15.00 Hrs) to 16/12/2011 (15.30 Hrs.) The same shall be submitted online upto 19/12/2011 (15.00 Hrs.) and will be opened on the same day if possible. 5) Pre-bid Conference of prospective bidder who has qualified in Bid-capacity will be held in the Office of the Chief Engineer Water Resources Department Konkan Region, Hong Kong Bank Building 4 th floor fort Mumbai on 15/12/2011 at Hrs. The pre-tender conference is open to only those prospective tenderers whose demand draft for Rs.5000/- towards the cost of blank tender is received in the office of Executive Engineer, Thane Minor Irrigation Division, Kalwa Thane upto 15/12/2011 upto Hrs. 6) No alteration or changes shall be made by the bidder in the Bid-capacity / Tender Document as appearing on government website is allowed. If any alteration or changes in Document is found then his Bid will be treated as non responsive and rejected. The bidder will be illegible for action. Right to reject any or all the tenders without assigning any reason thereof is reserved by competent authority. Executive Engineer Thane Minor Irrigation Division, Kalwa, Thane

10 nöùºé úò ÉÉä±ÉÒ <Ç- ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉÚSÉxÉÉ Gò ÉÉÆEò 1 ºÉxÉ É½þÉ úé¹]åõ ÉɺÉxÉ VɱɺÉÆ{ÉnùÉ Ê É ÉÉMÉ JÉɱÉÒ±É EòÉ ÉÉÆSÉÒ É-1 <Ç-ÊxÉÊ ÉnùÉ EòɪÉÇEòÉ úò +Ê ÉªÉÆiÉÉ, `öéhéä ±ÉPÉÖ {ÉÉ]õ ÉÆvÉÉ äú Ê É ÉÉMÉ Eò³ý ÉÉ-`öÉhÉä ({É) ºÉ½þEòÉ ú Ê ÉtɱɪÉÉ ºÉ ÉÉä ú VÉÚxÉÉ ÉÖÆ É<Ç-{ÉÖhÉä ½þÉªÉ Éä {ÉÒxÉ EòÉäb xéæ (núù úv ÉxÉÒ Gò ÉÉÆEò ) ½äþ ɽþÉ úé¹]åõ ÉɺÉxÉÉEòb Ò±É ºÉÉ ÉÇVÉÊxÉEò ÉÉÆvÉEòÉ É Ê É ÉÉMÉÉEòb Ò±É ªÉÉäMªÉ iªéé ÉMÉÉÇiÉÒ±É É iªéé É úò±é xééånùhéòeþòié +ºÉ±É䱪ÉÉ EÆòjÉÉ]õnùÉ ÆúÉEòbÖ xé ÉÉMÉÊ ÉiÉ +ɽäþiÉ. +.Gò EòÉ ÉÉSÉä xééǽ É EòÉ ÉÉSÉÒ +ÆnùÉÊVÉiÉ ËEò ÉiÉ ( û.±ééjééié) <ºÉÉ úé úceò É ( û.±ééjééié) EòÉ É {ÉÖhÉÇ Eò úhªééséé EòɱÉÉ ÉvÉÒ ( ÉʽþxÉä) EÆòjÉÉ]õnùÉ úéséé ÉMÉÇ EòÉä ªÉÉ {ÉÖ ÉÇ +½ÇþiÉÉ/ ÉÒb IÉ ÉiÉÉ {ÉÖκiÉEòÉ/ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉÆSÉÉSÉÒ ËEò ÉiÉ ÉÉºÉ ÉhÉ EòÉä.{É. ÉÆvÉÉ úé iéé.{éé±épé úú, ÊVÉ.`öÉhÉä, ÉMÉÇ- 3 É ÉÆvÉÉ úé É ÉÉMÉÇnù ÉÇEò Ë ÉiÉÒSÉÒ nöù ûºiéò Eò úhéä. iªéé É úò±é ÉʽþxÉä ({ÉÉ ÉºÉɳýÉ EòɱÉÉ ÉvÉÒ vé ûxé) EòÉä ªÉÉ ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉIÉ ÉiÉÉ nùºiébä ÉVÉÉSÉÒ ËEò ÉiÉ û.2000/- É EòÉä ªÉÉ ÊxÉÊ ÉnäùSÉÒ ËEò ÉiÉ û.5000/- 1) EòÉä úé ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉIÉ ÉiÉÉ nùºiébä ÉVÉ ½äþ ɽþÉ úé¹]åõ ÉɺÉxÉÉSªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳý) (maharashtra.etenders.in) É ú Tender ªÉÉ Ê É¹ÉÉÇJÉɱÉÒ Ênù.1/12/2011 {ÉɺÉÚxÉ ={É±É vé +ɽäþiÉ. ɽþÉ úé¹]åõ ÉɺÉxÉÉEòb Ò±É ªÉÉäMªÉ iªéé ÉMÉÉÇiÉ xééæänùhéòeþòié +ºÉ±É䱪ÉÉ <SUÖôEò ÊxÉÊ ÉnùÉ EòÉ úéæxéò EòÉä úé ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉIÉ ÉiÉÉ nùºiébä ÉVÉ É EòÉä úò ÊxÉÊ ÉnùÉ xé ÉÖxÉÉ xé ÉÖnù Eäò±É䱪ÉÉ EòɱÉÉ ÉvÉÒiÉ b É=xɱÉÉäb Eò úé ɪÉÉSÉÉ +ɽäþ. b É=xÉ ±ÉÉäb ÒÆMÉ ÉÉ ÉiÉ EòɽþÒ +b SÉhÉ +ºÉ±ªÉÉºÉ ªÉÉ nöù úv ÉxÉÒ É ú ºÉÆ{ÉEÇò ºÉÉvÉÉ ÉÉ. 2) <SUôÖEò +ºÉ±É䱪ÉÉ `äöeäònùé úéºé EòÉä úé ÊxÉÊ ÉnùÉ xé ÉÖxÉÉ b É=xɱÉÉäb Eò úhªéé{éú ÉÒÇ iªééæséò ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉIÉ ÉiÉÉ IÉ ÉiÉÉ {Éb iéé³ýhªééié ªÉä<Ç±É +ºÉä Ê ÉʽþiÉ Eò úhªééié +ɱÉä +ɽäþ. ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉIÉ ÉiÉÉ nùºiébä ÉVÉ xé ÉÖxÉÉ ÉɺÉxÉÉSªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ É ú Ênù.1/12/2011 iéä 05/12/2011 úéävéò ÉÉVÉä {ɪÉÇxiÉ b É=xɱÉÉäb Eò úiéé ªÉä<DZÉ. ºÉnù ú EòɱÉÉ ÉvÉÒ ÉvÉäSÉ ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉIÉ ÉiÉÉ nùºiébä ÉVÉ iéªéé ú Eò úé ɪÉÉSÉä +ɽäþiÉ. ºÉÊ ÉºiÉ ú ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉäiÉ =±±ÉäÊJɱÉä±ÉÉ É EòɪÉÇEòÉ úò +Ê ÉªÉÆiÉÉ ºiÉ úé{éäiéé Eò ÉÒ nùvééç xéºé±é䱪éé +ÊvÉEòÉ ªÉÉxÉä É ÉÉhÉÒiÉ Eäò±Éä±ÉÉ ºÉ ÉÇ ié{é ÉÒ±ÉÉ ºÉ½ <SUôÖEò `äöeäònùé úéxéä ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉIÉ ÉiÉÉ nùºiébä ÉVÉ +{ɱÉÉäb Eò úhéä +É É ªÉEò +ɽäþ. ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉIÉ ÉiÉÉ nùºiébä ÉVÉ +{ɱÉÉäb Eò úhªééséé +ÆiÉÒ É ÊnùxÉÉÆEò 7/12/2011 úéävéò ÉÉVÉä{ɪÉÇiÉ úé½þò±é. iªéé É ûxé iªééséò ÊxÉÊ ÉnùÉ ÉÉä±ÉÒ ºÉIÉ ÉiÉÉ `ö úê ÉhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ. ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉIÉ ÉiÉÉ ÉÉ{iÉ Eò úhéé ªÉÉ `äöeäònùé úéºésé EòÉä ªÉÉ ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ É ûxé b É=xɱÉÉäb Eò úhªééséò {É ú ÉÉxÉMÉÒ näùhªééié ªÉä<DZÉ. 3) EòÉä ªÉÉ ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉIÉ ÉiÉÉ nùºiébä ÉVÉÉSÉÒ ËEò ÉiÉ ½þhÉÖxÉ ÊxÉÊ ÉnùÉEòÉ úéæxéò û.2000/-(xéé {É úiéé ÉÉ) SÉÉ Êb ÉÉÆb bå É}]õ (EòɪÉÇEòÉ úò +Ê ÉªÉÆiÉÉ, ±ÉPÉÖ {ÉÉ]õ ÉÆvÉÉ äú Ê É ÉÉMÉ, Eò³ý ÉÉ, `öéhéä ªÉÉÆSÉä xéé Éä +ºÉ±Éä±ÉÉ) EòɪÉÇEòÉ úò +Ê ÉªÉÆiÉÉ ªÉÉÆSÉä EòɪÉÉDZɪÉÉ ÉvªÉä Ênù.7/12/2011 {ɪÉÇiÉ ºÉÉnù ú Eò úé ɪÉÉSÉÉ +ɽäþ. nùºiébä ÉVÉÉSÉÒ ËEò ÉiÉ +nùé Eäò±ªÉÉSÉÒ {ÉÉ ÉiÉÒ Gò ÉÉÆEò {ÉÖ ÉÇ +½þiÉÉÇ nùºiébä ÉVÉɺÉÉä ÉiÉ +{ɱÉÉäb Eò úhéä +É É ªÉEò +ɽäþ. ºÉnù ú {ÉÉ ÉiÉÒ ÉÉ ÉiÉ ié{é ÉÒ±É ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉIÉ ÉiÉÉ nùºiébä ÉVÉ =PÉb hªéé +MÉÉänù ú ié{ééºéhéò Eò úhªééié ªÉä<DZÉ. 4) VÉä `äöeäònùé ú ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉIÉ ÉiÉÉ ÊxÉEò¹É {ÉÖhÉÇ Eò úiéò±é + ÉÉ `äöeäònùé úéæxéò EòÉä ªÉÉù ÊxÉÊ ÉnùÉ ÊnùxÉÉÆEò 14/12/2011 iéä ÊnùxÉÉÆEò 16/12/2011, ÉÉVÉä{ɪÉÇiÉ +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ b É=xɱÉÉäb Eò ûxé Ênù.19/12/2011, ÉÉVÉä {ɪÉÇÆiÉ +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ ºÉÉnù ú Eò úé ɪÉÉSªÉÉ +ɽäþiÉ. ÉCªÉ ZÉɱªÉÉºÉ ºÉÉnù ú Eäò±É䱪ÉÉ ÊxÉÊ ÉnùÉ iªéésé Ênù É ÉÒ =PÉb hªééié ªÉäiÉÒ±É. 5) VÉä `äöeäònùé ú EòÉä ªÉÉ ÊxÉÊ ÉnùÉ Ê ÉEòiÉ PÉähªÉÉºÉ {ÉÉjÉ `ö úiéò±é + ÉÉ `äöeäònùé úéæséò ÊxÉÊ ÉnùÉ {ÉÚ ÉÇ Éè`öEò ÊnùxÉÉÆEò 15/12/2011 úéävéò nöù{éé úò ÉÉVÉiÉÉ ÉÉ. ÉÖJªÉ +Ê ÉªÉÆiÉÉ, VɱɺÉÆ{ÉnùÉ Ê É ÉÉMÉ, EòÉäEòhÉ Énäù É, ÉÖÆ É<Ç ½þÉÄMÉEòÉÄMÉ ÉÄEò Ê É±b ÓMÉ, SÉÉèlÉÉ ÉVɱÉÉ, ½ÖþiÉÉi ÉÉ SÉÉèEò - ÉÖÆ É<Ç ªÉÉÆSÉä EòɪÉÉDZɪÉÉiÉ PÉähªÉÉÆiÉ ªÉä<DZÉ. ºÉnù ú ÊxÉÊ ÉnùÉ {ÉÚ ÉÇ Éè`öEòÒºÉÉ`öÒ VªÉÉ ÊxÉÊ ÉnùÉ EòÉ úéæxéò ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉÆSÉÉSÉÒ ËEò ÉiÉ ½þhÉÚxÉ û.5,000/- SÉÉ Êb ÉÉÆb bå É}]õ ÊnùxÉÉÆEò 15/12/2011 {ɪÉÇxiÉ EòɪÉÇEòÉ úò +Ê ÉªÉÆiÉÉ, `öéhéä ±ÉPÉÖ {ÉÉ]õ ÉÆvÉÉ äú Ê É ÉÉMÉ, Eò³ýö ÉÉ `öéhéä ªÉÉÆSÉä EòɪÉÉDZɪÉÉiÉ VÉ ÉÉ Eäò±ÉÉ +ɽäþ iªéé ÊxÉÊ ÉnùÉEòÉ úéºé ÉÉMÉ PÉäiÉÉ ªÉä<Ç±É 6) Éä ɺÉÉ<Ç]õ É úò±é ÊxÉÊ ÉnùÉ EòÉMÉnù{ÉjÉÉiÉ EòÉähÉiÉä½þÒ Énù±É Eò û xéªéäié É Énù±É Eäò±ªÉÉSÉä ÊxÉnù ÉÇxÉÉºÉ +ɱªÉÉºÉ ÊxÉÊ ÉnùÉ út Eò úhéåié ªÉä<Ç±É É ºÉnù ú ÊxÉÊ ÉnùÉEòÉ ú <ié ú EòɪÉÇ ÉɽþÒºÉ {ÉÉjÉ `ö äú±é.eòéähéiéò½þò ËEò ÉÉ ºÉ ÉÇ ÊxÉÊ ÉnùÉ äò]õé³ýhªééséä ËEò ÉÉ ºÉ ÉÇ ÊxÉÊ ÉnùÉ ÉÊGòªÉÉ út Eò úhªééséä +ÊvÉEòÉ ú ºÉIÉ É ÉÉÊvÉEò úhééxéä úéjéöxé `äö ɱÉÉ +ɽäþ. 7) EòɪÉÇEòÉ úò +Ê ÉªÉÆiÉÉ, `öéhéä ±ÉPÉÖ {ÉÉ]õ ÉÆvÉÉ äú Ê É ÉÉMÉ, Eò³ý ÉÉ, `öéhéä

11 DETAILED TENDER NOTICE Sealed tenders in B 1 form (percentage rate tender) in two envelope system are invited by the Executive Engineer, Thane Minor Irrigation Division Kalwa, Thane for the below mentioned work The contractor/firms enrolled in Class (III) category with Public Works Department, Maharashtra should obtained tender documents from the Executive Engineer, Thane Minor Irrigation Division Kalwa, Thane on production of attested copy of the Registration as a class III and above Contractor. 1.Name of work : Repair Works to Maswan K.T.B. Tal: Palghar, Dist: Thane. 2. Estimated Cost : Rs. 2,20,31,268/- 3. Earnest money : Each Tender shall be accompanied by Earnest Money of Rs. 1,10,200/- In the form of original Receipt of Treasury / Sub-Treasury Challan under the Head of Account "Earnest Money Deposit-Revenue Deposit" or one year Term Deposit in any Schedule Bank duly pledged in the name of Executive Engineer, Thane Minor Irrigation Division Kalwa Thane 4. Security Deposit Rs. 8,81,300 /- as below i)initial Security Deposit Rs. 4,40,650 /- in the form of F.D.R drawn on any Nationalized Bank in favour of Executive Engineer, Thane Minor Irrigation Division Kalwa Thane or inirrevocable Bank Guarantee (BG) of Rs. 4,40,650/- from any Nationalised Bank or Scheduled Bank Branch situated in state of Maharashtra. ii) Through running account bills Rs.4,40,650 /- 5. Time limit for Completion of work : 12 Calendar Months 6. Validity of offer : 120 days from the date of opening 7. Cost of Blank Tender Forms : Rs. 5000/- 8. Last date of submission of Completed : 7/12/2011 Bid Capacity

12 9. Date of sale of Blank Tender Forms : 14/12/2011 to 16/12/ Date and place with time of pre : On 15/12/ At 12:00 Hrs. Tender Conference In the office of the Chief Engineer, Water Resources, Konkan Region, Hongkong Bank Building, 4 th Floor, Hutatma Chowk, Mumbai Last date, time and place of receipt : 19/12/2011 at 15:00 hrs. Of completed sealed tenders. In the office of the Superintending Engineer, Thane Irrigation Circle, Sinchan Bhawan, Kopri Colony, Thane (E). 12. Date of opening of the sealed : 19/12/2011 At 15:00 Hrs if possible Tender. Cost of the blank tender forms can be paid in cash or by Demand Draft drawn in the name of the Executive Engineer Thane minor irrigation Division Kalwa, Thane payable at Thane. Photo copy of Demand Draft must be loaded on website online. Right to reject any or all tenders without assigning any reason thereof is reserved by the competent authority. Executive Engineer

13 DETAILED TENDER NOTICE GOVERNMENT OF MAHARASHTRA WATER RESOURCES DEPARTMENT 1.0 INVITATION: 1.1 Sealed percentage tenders in B-1 form as invited from Registered Contractors in Class (III) and above of Maharashtra State for the work of Repair Works to Maswan K.T.B. Tal: Palghar, Dist: Thane. 1.2 Estimated cost of work put to tender Rs. 2,20,31,268/- 1.3 Definitions and Interpretations: In this documents the followings terms shall have the meanings hereby assigned to them except where the context otherwise requires. a) "Government shall mean the "Government of Maharashtra". b) "Department" shall mean Water Resources Department of Government of Maharashtra. c) "Chief Engineer" shall mean Chief Engineer, Water Resources Department, Konkon Region, Mumbai. d) "Engineer/ Engineer in charge" shall mean the Executive Engineer in charge of the work and shall also include the Superior officers of the department of the Government i.e. the Superintending Engineer of respective Circle or the Chief Engineer. e) "Engineer's representative" shall mean the Sub Divisional Engineer Sub Divisional Officer/Assistant Engineer (Grade-1) / Assistant Executive Engineer, who is in direct charge of the works and shall include and Civil Engineer of the Government. f) "Contractor" shall mean the person, firm or company who enters into contract, with the Government and shall include their executor's, administrators, successors and submitted assignees.

14 g) "Contract" shall mean and include agreement having Part - I Tender Documents Part - II Specifications Part - III Drawings. h) "Work" shall mean the work to be executed in accordance with contract. i) "Specifications" shall mean the specifications for material works as specified in the contract. j) "Drawing" shall mean prints of the maps, drawings plans in Volume-II of the contract and shall include any modifications of such drawing and any further drawings as may be issued by the Engineer-in-Charge from time to time. k) "Site" shall mean the land and the other places on, under, minor through which the works are carried out and any other lands or places provided by the department i) "Defect(s) liability period" shall mean period of 6 months from the date of issue of completion certificate by the Engineer-in-charge. SINGULAR AND PLURAL: Works imparting the singular number shall also include the plural and vice versa where the context requires. HEADINGS AND MARGINAL HEADINGS: The headings and the marginal headings in the contract are solely for the purpose of facilitating references and shall not be deemed to be part there of or taken into consideration in the interpretation or construction thereof or the contract. 2.0 ELIGIBILITY Blank Tender papers will be downloaded and uploaded only to those contractors who are qualified in following eligibility criteria and should submit qualification letter received from competent authority.

15 2.1 BID CAPACITY The applicant bidder should have bid capacity greater than the estimated cost to tender i.e. 220 lakhs. The bid capacity will be computed as detailed below: Bid Capacity = (A x N x 2) B A = B = N = Maximum value of civil engineering work executed in any one year during the last 5 years (value updated to the D.S.R. i.e This will take into account completed and ongoing works. Financial years concerned are , , , and Value of existing commitments and works (on going) as on 31/09/2011 to be completed in the period stipulated for completion of the work in the present tender. Number of years prescribed for completion of the work for which the bids are invited = (12 calendar months) = 1 years. Information about A and B mentioned above is required to be submitted in the Performa given below. Above information is required to be certified by an officer of rank not below the rank of Executive Engineer of the concern Division. i) DETAILS OF A : Value of Civil Engineering works executed during the last 5 years. Amount Rs. In Lakhs: Financial Year in which work is executed Details Execution 1. Contract Contract Contract Total updated cost Maximum updated cost of Cost of Work executed against contract. Cost of work executed against contract every year updated to current D.S.R. or updated by 10 % per year. Total updated cost of work for the year.

16 NOTE : 1. The cost of work executed in a year updated to the D.S.R level to be justified by detailed computations. 2. The cost may be updated 10% per year (compounded) and no supporting detailed computations may be furnished. Factor of updating : cost of each year : to bring the cost : 1.21 to update level : : Computations for A, B (both) shall be done either by method at note No.1 or by No. 2. DETAILS OF B: Value of existing commitments and work (on going) or to be completed in the period stipulated for completion of work in the present tender. Details of existing commitments separate for each contract. 1. Contract Contract Contract- 3 Cost of work to be executed each year against the contract in hand at contract rate up dated to Total cost of existing commitments. NOTE: 1) The cost of work executed in a year updated to the D.S.R level to be justified by detailed computations. 2) Alternatively the cost may be updated by 10% per year (compounded) and no supporting detailed computations may be furnished. 3) Computation of value.

17 2.2 MACHINERY Intending tender should own and also should arrange for the machinery as shown below: Intending tenderer should own the machinery as shown. Sr. No. Type of Machinery Total no. of Machinery required for the work Wagon Drill Compressor Grouting Pump Water Pump (10 HP) Concrete Pump (capacity 20M3/hr.) Weigh Batcher Gensets. Centering Plates. Poclain for excavation (CK-90) Dozer (D-80) Tipper/Tractor 2 Nos. 2 Nos. 4 Nos. 4 Nos. 2 Nos. 1 No. 1 No. 300 Sqm. 1 Nos. 1 Nos. 4 Nos. Machinery to be owned by the tenderer 50% machinery to be owned by the contractor. In respect of machinery to be owned by the tenderer, satisfactory documentary proof of ownership shall be produce. III General Experience As a prime Contractor he should have executed following minimum quantities of work in working season during last five years at one project site. i) Drilling: Providing 3000 Rmt Diamond drilling holes in Masonary/Rock etc. ii) iii) IV Grouting: Providing 1200 Mt. Grouting of cement admixture in drilled holes. Cement Concrete: Providing and laying 3000 Cum cement concrete. Even though bidders satisfy the above requirements, they are likely to be disqualified if they have.

18 i) Made untrue and / or false representation in the form statement and attachment required as a proof of qualification requirement. ii) Records of proof performance such as abandoning work, not properly completion of contract, in ordinate delays in completion or financial failures etc. The tender will be deemed to be eligible to purchase the blank tender form only if he satisfies all the above criteria (Sr. No. 1 to 5) by submitting requisite document proof at least 3 (three) days prior to the last date of blank tender forms (excluding last day). Executive Engineer Thane Minor Irrigation Division Kalwa, Thane.

19 BID CAPACITY CALCULATION Name of Work : Repair work of Bandhara and Guide Wall. Maswan K. T. Weir Tal: Palghar, Dist: Thane. Estimated Cost : Rs Lakhs. Name of Agency : 1 Value of A 2 Value of B 3 Value of N 4 Bid Capacity Rs. In Lakhs.

FAQs Những câu hỏi thường gặp 1. What is the Spend Based Rewards program for Visa Vietnam? The Spend Based Rewards program for Visa Vietnam is a servi

FAQs Những câu hỏi thường gặp 1. What is the Spend Based Rewards program for Visa Vietnam? The Spend Based Rewards program for Visa Vietnam is a servi FAQs Những câu hỏi thường gặp 1. What is the Spend Based Rewards program for Visa Vietnam? The Spend Based Rewards program for Visa Vietnam is a service that offers a complimentary airport lounge visit

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Visitor Checklist - Feb 2013.doc

Microsoft Word - Business Visitor Checklist - Feb 2013.doc BUSINESS VISITOR VISA HƯỚNG DẪN THỊ THỰC DIỆN CÔNG TÁC Immigration New Zealand reserves the right to request additional information in the course of assessing an application and to retain information and

Chi tiết hơn

VCSP-CSBH-H03-V CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG/ SALES POLICY DÀNH CHO CĂN HỘ TÒA H03 PHÂN KHU THE HERO DỰ ÁNVINCITY SPORTIA I. CHÍNH SÁCH/ POLICY / FO

VCSP-CSBH-H03-V CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG/ SALES POLICY DÀNH CHO CĂN HỘ TÒA H03 PHÂN KHU THE HERO DỰ ÁNVINCITY SPORTIA I. CHÍNH SÁCH/ POLICY / FO CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG/ SALES POLICY DÀNH CHO CĂN HỘ TÒA H03 PHÂN KHU THE HERO DỰ ÁNVINCITY SPORTIA I. CHÍNH SÁCH/ POLICY / FOR ARPARMENT AT H03 OF VICITY SPORTIA-THE HERO ZONE ----- Tháng 11/2018/ Nov 2018

Chi tiết hơn

KOSMO TÂY HỒ Address. 101 Xuan La, Tay Ho Dist, Ha Noi, Vietnam Hotline Mặt bằng tầng

KOSMO TÂY HỒ Address. 101 Xuan La, Tay Ho Dist, Ha Noi, Vietnam Hotline Mặt bằng tầng KOSMO TÂY HỒ Address. 101 Xuan La, Tay Ho Dist, Ha Noi, Vietnam Hotline. +84. 901 839 666 Email. info@kosmotayho.com www.kosmotayho.com Mặt bằng tầng Floor plan Lưu ý chung: Quá trình thực hiện tài liệu

Chi tiết hơn

SUMMER COURSE FEES SUMMER 2019 Biểu phí Khóa Hè 2019 AGE GROUP Nhóm tuổi HALF DAY Nửa ngày TRIAL CLASS (2 weeks) Lớp học thử (2Tuần) FULL DAY Cả ngày

SUMMER COURSE FEES SUMMER 2019 Biểu phí Khóa Hè 2019 AGE GROUP Nhóm tuổi HALF DAY Nửa ngày TRIAL CLASS (2 weeks) Lớp học thử (2Tuần) FULL DAY Cả ngày SUMMER COURSE FEES SUMMER 2019 Biểu phí Khóa Hè 2019 AGE Nhóm tuổi HALF DAY Nửa ngày TRIAL CLASS (2 weeks) Lớp học thử (2Tuần) FULL DAY Cả ngày Currency: VND/ Đơn vị tính: ngàn đồng TUITION FEE Học Phí

Chi tiết hơn

IVIVU English Vietnamese Campaign Overview Giới thiệu chương trình Customers when paying with Agribank JCB card on and at IVIVU's transa

IVIVU English Vietnamese Campaign Overview Giới thiệu chương trình Customers when paying with Agribank JCB card on   and at IVIVU's transa IVIVU Customers when paying with Agribank JCB card on www.ivivu.com and at IVIVU's transaction offices will get 20% discount on total bill, maximum discount amount is 1,000,000 VND. Each JCB crardholder

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION ---o0o--- Số:../2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG No:../2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG CỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION ---o0o--- Số:../2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG No:../2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG CỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION ---o0o--- Số:../2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG No:../2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Chi tiết hơn

Mã: VHR V20 CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG / SALE POLICY DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MUA NHÀ/BIỆT THỰ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY FOR CLIENTS PURCHASING VIN

Mã: VHR V20 CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG / SALE POLICY DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MUA NHÀ/BIỆT THỰ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY FOR CLIENTS PURCHASING VIN CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG / SALE POLICY DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MUA NHÀ/BIỆT THỰ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY FOR CLIENTS PURCHASING VINHOMES RIVERSIDE-THE HARMONY VILLAS ----- Hiệu lực từ ngày 15/04/2018-----

Chi tiết hơn

giay de nghi cap the tra truoc 09.16

giay de nghi cap the tra truoc 09.16 GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ TRẢ TRƯỚC APPLICATION FORM Số/No.: [số đơn cấp thẻ chính: [số đơn cấp thẻ phụ: ] ] Kính gửi: Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)- Chi nhánh/pgd: / To: Asia Commercial Bank (ACB)- Branch: Đề

Chi tiết hơn

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI CUỐI TUẦN TẠI ADAYROI VỚI THẺ TÍN DỤNG HSBC (Bản Điều Khoản và Điều Kiện này có hiệu lực từ 08/08/2019) Kh

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI CUỐI TUẦN TẠI ADAYROI VỚI THẺ TÍN DỤNG HSBC (Bản Điều Khoản và Điều Kiện này có hiệu lực từ 08/08/2019) Kh ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI CUỐI TUẦN TẠI ADAYROI VỚI THẺ TÍN DỤNG HSBC (Bản Điều Khoản và Điều Kiện này có hiệu lực từ 08/08/2019) Khách hàng cần lưu ý rằng khi Khách hàng tham gia Chương

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DFK Vietnam - Legislation update _7 2013_ final

Microsoft Word - DFK Vietnam - Legislation update _7 2013_ final Newsletter BẢN TIN PHÁP LUẬT TRONG SỐ NÀY THÁNG 7 NĂM 2013 NGÂN HÀNG... 2 Ngân hàng nhà nước ( NHNN ) yêu cầu các tổ chức tín dụng đạt mức tăng trưởng 12% trong năm nay... 2 Quy định về lãi suất tối đa

Chi tiết hơn

வ ம ன வ கண க இ ணய த த க ச ற (E - filing of income tax returns) 1. அர அ வல க ம ஆச ய க ஜ ல 31 ஆ தத வ ம ன வ கண க ன த க ச ய க க ட இ ணயதள த ச ல.

வ ம ன வ கண க இ ணய த த க ச ற (E - filing of income tax returns) 1. அர அ வல க ம ஆச ய க ஜ ல 31 ஆ தத வ ம ன வ கண க ன த க ச ய க க ட இ ணயதள த ச ல. வ ம ன வ கண க இ ணய த த க ச ற (E - filing of income tax returns) 1. அர அ வல க ம ஆச ய க ஜ ல 31 ஆ தத வ ம ன வ கண க ன த க ச ய க க ட இ ணயதள த ச ல. http://incometaxindiaefiling.gov.in/ 2. தல தள த ச உ க எ ஒ கண

Chi tiết hơn

VTC- PARK HILL 1-CH-V CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG / SALES POLICY DÀNH CHO CĂN HỘ VINHOMES TIMES CITY PARK HILL TÒA P01,P02,03,05,06,07,08/ FOR APAR

VTC- PARK HILL 1-CH-V CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG / SALES POLICY DÀNH CHO CĂN HỘ VINHOMES TIMES CITY PARK HILL TÒA P01,P02,03,05,06,07,08/ FOR APAR CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG / SALES POLICY DÀNH CHO CĂN HỘ VINHOMES TIMES CITY PARK HILL TÒA P01,P02,03,05,06,07,08/ FOR APARTMENTS OF VINHOMES TIMES CITY PARK HILL - P01,P02,03,05,06,07,08 ----- Tháng 01/2016

Chi tiết hơn

VTC- PARK HILL PREMIUM-CH-V CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG / SALES POLICY DÀNH CHO CĂN HỘ VINHOMES TIMES CITY PARK HILL PREMIUM TÒA P09,11,12,10/ FOR

VTC- PARK HILL PREMIUM-CH-V CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG / SALES POLICY DÀNH CHO CĂN HỘ VINHOMES TIMES CITY PARK HILL PREMIUM TÒA P09,11,12,10/ FOR CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG / SALES POLICY DÀNH CHO CĂN HỘ VINHOMES TIMES CITY PARK HILL PREMIUM TÒA P09,11,12,10/ FOR APARTMENTS OF VINHOMES TIMES CITY PARK HILL PREMIUM P09,11,12,10 ----- Tháng 04/2016 / April

Chi tiết hơn

Screen Test (Placement)

Screen Test (Placement) Summer 2005 Midterm Exam Grade 5 -- Test (Student's Copy) The purpose of this mid-term exam is for the school to understand how well and how much the material is being used by students and teachers. Having

Chi tiết hơn

VÉÉ.Gò.ºÉÉ ÉÉÆÊ É/{ÉɱÉPÉ ú/êxéê ÉnùÉ/5998 ÊnùxÉÉÆEò ÉÊiÉ, ɽþɺÉÆSÉɱÉEò (VÉÉʽþ úéié), ÉÉʽþiÉÒ É VÉxɺÉÆ{ÉEÇò ºÉÆSÉɱÉxÉɱɪÉ, xéê ÉxÉ É

VÉÉ.Gò.ºÉÉ ÉÉÆÊ É/{ÉɱÉPÉ ú/êxéê ÉnùÉ/5998 ÊnùxÉÉÆEò ÉÊiÉ, ɽþɺÉÆSÉɱÉEò (VÉÉʽþ úéié), ÉÉʽþiÉÒ É VÉxɺÉÆ{ÉEÇò ºÉÆSÉɱÉxÉɱɪÉ, xéê ÉxÉ É VÉÉ.Gò.ºÉÉ ÉÉÆÊ É/{ÉɱÉPÉ ú/êxéê ÉnùÉ/5998 ÊnùxÉÉÆEò 15-10-2016 ÉÊiÉ, ɽþɺÉÆSÉɱÉEò (VÉÉʽþ úéié), ÉÉʽþiÉÒ É VÉxɺÉÆ{ÉEÇò ºÉÆSÉɱÉxÉɱɪÉ, xéê ÉxÉ É ÉɺÉÊEòªÉ É ÉxÉ, 17 ÉÉ ÉVɱÉÉ, ÉÆjÉɱɪÉ, ÉÖÆ É

Chi tiết hơn

Photographing, Filming and Recording students at Abbotsford Primary School Annual Consent Form and Collection Notice During the school year there are

Photographing, Filming and Recording students at Abbotsford Primary School Annual Consent Form and Collection Notice During the school year there are Photographing, Filming and Recording students at Abbotsford Primary School Annual Consent Form and Collection Notice During the school year there are many occasions and events where staff may photograph,

Chi tiết hơn

ITS Project

ITS Project 1 ITS Project 1. Tổng quan 1.1 Giới thiệu TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT Far Eastern Apparel ITS Website được xây dựng dựa trên mục đích số hóa quá trình đăng ký giấy tờ hiện đang được lưu hành và sử dụng

Chi tiết hơn

BIỂU ĐẠT HÌNH THÁI DĨ THÀNH TIẾNG ANH TRONG TIẾNG VIỆT 1. Mục đích và phương pháp 1.1. Mục đích 19 ThS. Trương Thị Anh Đào Dựa trên nền tảng lý thuyết

BIỂU ĐẠT HÌNH THÁI DĨ THÀNH TIẾNG ANH TRONG TIẾNG VIỆT 1. Mục đích và phương pháp 1.1. Mục đích 19 ThS. Trương Thị Anh Đào Dựa trên nền tảng lý thuyết BIỂU ĐẠT HÌNH THÁI DĨ THÀNH TIẾNG ANH TRONG TIẾNG VIỆT 1. Mục đích và phương pháp 1.1. Mục đích 19 ThS. Trương Thị Anh Đào Dựa trên nền tảng lý thuyết về hình thái dĩ thành mà chúng tôi đã có dịp giới

Chi tiết hơn

Hướng dẫn cụ thể từng bước để đăng ký sử dụng Đơn đăng ký không tín chỉ sau đó ghi danh vào các lớp không tín chỉ. 1 tháng Sáu, 2018 Các sinh viên dự

Hướng dẫn cụ thể từng bước để đăng ký sử dụng Đơn đăng ký không tín chỉ sau đó ghi danh vào các lớp không tín chỉ. 1 tháng Sáu, 2018 Các sinh viên dự Hướng dẫn cụ thể từng bước để đăng ký sử dụng Đơn đăng ký không tín chỉ sau đó ghi danh vào các lớp không tín chỉ. 1 tháng Sáu, 2018 Các sinh viên dự định nhận các dịch vụ hỗ trợ hoặc đăng k{ vào các lớp

Chi tiết hơn

VTC- PARK HILL PREMIUM-CH-V CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG / SALES POLICY DÀNH CHO CĂN HỘ VINHOMES TIMES CITY PARK HILL PREMIUM TÒA P09, P11/ FOR APAR

VTC- PARK HILL PREMIUM-CH-V CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG / SALES POLICY DÀNH CHO CĂN HỘ VINHOMES TIMES CITY PARK HILL PREMIUM TÒA P09, P11/ FOR APAR CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG / SALES POLICY DÀNH CHO CĂN HỘ VINHOMES TIMES CITY PARK HILL PREMIUM TÒA P09, P11/ FOR APARTMENTS OF VINHOMES TIMES CITY PARK HILL PREMIUM P09, P11 ----- Tháng 11/2015 / November 2015

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TT HV_NguyenThiThom_K18.doc

Microsoft Word - TT HV_NguyenThiThom_K18.doc THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ 1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Thơm 2. Giới tính: Nữ 3. Ngày sinh: 26 6-1986 4. Nơi sinh: Ý Yên Nam Định 5. Quyết định công nhận học viên số:, ngày tháng năm 6. Các thay

Chi tiết hơn

Cách thức sử dụng phần mềm MT4 của FxPro

Cách thức sử dụng phần mềm MT4 của FxPro Hướng dẫn Cài đặt Lưu ý: - Nếu chưa có phần mềm MT4 thì bạn vào đường link sau để download https://direct.fxpro.com/dwn/fxpro4setup.exe - Để tạo tài khoản thật, vui lòng vào đường link sau: https://direct.fxpro.com/ib/vn/usd/147122

Chi tiết hơn

Manicurist SPF-ICOC-VIET

Manicurist SPF-ICOC-VIET THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG NIÊN KHÓA 2015 & 2016 Kĩ thuật chăm sóc móng- 400 giờ Tỷ lệ thời gian hoàn thành (mức ) (Bao gồm các dữ liệu trong hai năm trước khi báo cáo) đầu vào Học sinh đủ điều kiện Tỷ

Chi tiết hơn

Using a Walker - Vietnamese

Using a Walker - Vietnamese Sử Dụng Khung Đi Bộ Using a Walker Walking with a walker 1. Lift the walker and place it at a comfortable distance in front of you with all four of its legs on the floor. This distance is often equal to

Chi tiết hơn

Powerpoint Templates

Powerpoint Templates ng 2008-2012 Dự đoán thị trường năm 2013 ng 12 năm 2012 i: Ông Greg Ohan - Giám đốc bộ phận văn phòng Việt nam Tổng quan 1. năm 2008 2012 a qua 2. 2012 Những tiêu điểm chính và đặc thù trong năm nay 3.

Chi tiết hơn

Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course

Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course Tnpsc Aptitude & Mental Ability Model Questions With Answers Set 3 1. Find the number which when multiplied by 15 is increased by 196? ஒர எண 15 ல ப ர க கப ட ம ப ழ த 196 அத கம க றத என ல அந த எண ண க க ண.

Chi tiết hơn

Travel claim form-VN_2012

Travel claim form-VN_2012 HƯỚNG DẪN BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM DU LỊCH QUỐC TẾ Trong trường hợp có sự kiện bảo hiểm xảy ra, để đảm bảo được hưởng quyền lợi tối đa, khách hàng cần bình tĩnh xử lý như sau: Nhanh chóng thông báo cho Công

Chi tiết hơn

MD Paper-Based Test ELA Vietnamese Script for Administrating PARCC TAM

MD Paper-Based Test ELA Vietnamese Script for Administrating PARCC TAM 4.10 Script for Administrating Mathematics and English Language Arts/Literacy (ELA/L) The administration script under Section 4.10.1 will be used for all units of the Mathematics Test. Refer to Section

Chi tiết hơn

- 1 - ªÉ É ÉÆiÉ úé É SÉ ½þÉhÉ Ê ÉEòÉºÉ É ÉɺÉxÉ É ÉÉäÊvÉxÉÒ (ªÉ ÉnùÉ) úévé É ÉxÉ +É ÉÉ ú, ÉÉhÉä ú úéäb, {ÉÖhÉä nöù úv ÉxÉÒ Gò ÉÉÆEò

- 1 - ªÉ É ÉÆiÉ úé É SÉ ½þÉhÉ Ê ÉEòÉºÉ É ÉɺÉxÉ É ÉÉäÊvÉxÉÒ (ªÉ ÉnùÉ) úévé É ÉxÉ +É ÉÉ ú, ÉÉhÉä ú úéäb, {ÉÖhÉä nöù úv ÉxÉÒ Gò ÉÉÆEò - 1 - ªÉ É ÉÆiÉ úé É SÉ ½þÉhÉ Ê ÉEòÉºÉ É ÉɺÉxÉ É ÉÉäÊvÉxÉÒ (ªÉ ÉnùÉ) úévé É ÉxÉ +É ÉÉ ú, ÉÉhÉä ú úéäb, {ÉÖhÉä-411 007. nöù úv ÉxÉÒ Gò ÉÉÆEò 020-25608417/25608268/25608408 ÉɺiÉÖ ÉɺjÉYÉ ºÉ±±ÉÉMÉÉ ú xéä

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QS2000E 93-AS220-T-3 Instructions doc

Microsoft Word - QS2000E 93-AS220-T-3 Instructions doc Hộp Nối Cáp Co Nguội QS 2000Eä Series 93-AS 220-T-3 Hệ Thống Nối Nhanh Hướng Dẫn Lắp Đặt Thành Phần: 3 Ống co nguội cách điện QS 2000E 2 Ống co nhiệt bao ngoài 1 Hộp chuẩn bị cáp 3 Tube mỡ P55/2 ( 4.5ml

Chi tiết hơn

说明书 86x191mm

说明书 86x191mm Multi-function Tester (TC-V2.12k) ① Please carefully read this operation manual throughly before use ② Our company will reserve the right of interpretation for this manual ③ For product appearance please

Chi tiết hơn

EXEMPTION OF ENTRY VISA TO VIETNAM (updated on 23/07/2019) DANH MỤC MIỄN THỊ THỰC CỦA VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC I. MIỄN THỊ THỰC SONG PHƯƠNG Việt Nam đã k

EXEMPTION OF ENTRY VISA TO VIETNAM (updated on 23/07/2019) DANH MỤC MIỄN THỊ THỰC CỦA VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC I. MIỄN THỊ THỰC SONG PHƯƠNG Việt Nam đã k EXEMPTION OF ENTRY VISA TO VIETNAM (updated on 23/07/2019) DANH MỤC MIỄN THỊ THỰC CỦA VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC I. MIỄN THỊ THỰC SONG PHƯƠNG Việt Nam đã ký Hiệp định, thỏa thuận miễn thị thực với 89 nước,

Chi tiết hơn

UCO BANK (A Govt. of India Undertaking) 2nd Floor, Zonal Office, No.13/22, K.G. Road, Bangalore Ph.: / 04, Fax : PRE

UCO BANK (A Govt. of India Undertaking) 2nd Floor, Zonal Office, No.13/22, K.G. Road, Bangalore Ph.: / 04, Fax : PRE UCO BANK (A Govt. of India Undertaking) 2nd Floor, Zonal Office, No.13/22, K.G. Road, Bangalore-560 009 Ph.: 080-43472716 / 04, Fax : 080-43472777 PREMISES REQUIRED UCO BANK, a leading Public Sector Bank

Chi tiết hơn

Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh Tổng hợp và biên soạn: Thầy Tâm - Anh Văn ( TÓM TẮT NGỮ PHÁP TIẾNG ANH Mục lục Tóm tắt

Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh Tổng hợp và biên soạn: Thầy Tâm - Anh Văn (  TÓM TẮT NGỮ PHÁP TIẾNG ANH Mục lục Tóm tắt TÓM TẮT NGỮ PHÁP TIẾNG ANH Mục lục Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh... 7 1. Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh:... 7 1.1 Subject (chủ ngữ):... 7 1.2 Verb (động từ):... 7 1.3 Complement (bổ ngữ):... 8

Chi tiết hơn

Credit%20Facility%20-%20Procedure%20Sheet_BC.PDF

Credit%20Facility%20-%20Procedure%20Sheet_BC.PDF For the admission to 11 local private hospitals for Individual Medical Members Service Advantages Blue Cross pays the medical bills to private hospitals directly No hassle of claim submission Fast and

Chi tiết hơn

Website

Website Trường trung học Balwyn là trường dạy chung cho cả nam lẫn nữ học sinh từ lớp 7 12 với khoảng 2000 học sinh. Vị trí trường chúng tôi nằm vào hướng Đông của thành phố Melbourne, trường được thành lập vào

Chi tiết hơn

BNPP-SmartFormUserGuide2019-VN-v3

BNPP-SmartFormUserGuide2019-VN-v3 USER GUIDE FOR SMART FORM HƯỚNG DẪN NGƯỜI DÙNG SỬ DỤNG LỆNH CHUYỂN TIỀN THÔNG MINH BEFORE YOU BEGIN / TRƯỚC KHI BẠN BẮT ĐẦU: 1. 2. Please check that you have Adobe Acrobat Reader version 9.0 or above.

Chi tiết hơn

2018 Vietnamese FL Written examination

2018 Vietnamese FL Written examination Victorian Certificate of Education 2018 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Letter STUDENT NUMBER Vietnamese FIRST LANGUAGE Written examination Tuesday 20 November 2018 Reading time: 11.45 am to

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 16_LTXC_LocThanh.doc

Microsoft Word - 16_LTXC_LocThanh.doc Qua bức hình này, Cha sẽ quảng phát nhiều ân sủng cho các linh hồn. Đó sẽ là một vật nhắc nhở về cách yêu sách của Lòng Thương Xót Cha, bởi vì dù ai mạnh mẽ (163) đến mấy, dức tin cũng chẳng ích gì nếu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Persevere-2 Stories.docx

Microsoft Word - Persevere-2 Stories.docx ꤙꤢ ꤏꤛꤥ ꤙꤢ ꤏꤢ ꤜꤢ ꤟꤛꤢ ꤞꤤ ꤞꤢ ꤕꤜꤢ, ꤋꤛꤢꤞꤢ ꤕꤜꤢ ꤓꤢ ꤙꤢ ꤒꤟꤢ ꤕꤝꤟꤥ ꤒꤣ ꤡꤣ Take Courage and Persevere ꤒꤟꤢ ꤟꤢ ꤙꤢ ꤚꤟꤢ ꤘꤣꤑꤢ ꤕꤟꤢ ꤐꤟꤢ ꤢ ꤔꤢ ꤞꤤ ꤊꤟꤢ ꤟꤣ ꤊꤢ ꤛꤢ ꤒꤟꤢ ꤘꤛꤢ ꤛꤢ ꤒꤢ ꤟꤢ ꤗꤢ ꤢ ꤔꤟꤤ ꤔꤛꤢ ꤡꤢ ꤘꤣ ꤞꤤ ꤕꤟꤢ ꤒꤟꤢ ꤘꤛꤢ ꤛꤢ ꤒꤢ ꤟꤢ ꤗꤢ

Chi tiết hơn

Blood pool and Hemangioma - Khoang chứa máu và U máu gan Hoàng Văn Trung Normally when we look at lesions filling with contrast, the density of these

Blood pool and Hemangioma - Khoang chứa máu và U máu gan Hoàng Văn Trung Normally when we look at lesions filling with contrast, the density of these Blood pool and Hemangioma - Khoang chứa máu và U máu gan Hoàng Văn Trung Normally when we look at lesions filling with contrast, the density of these lesions is always compared to the density of the liver

Chi tiết hơn

VINHOMES MARINA-4PK CSBH CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG/ SALES POLICY DỰ ÁN VINHOMES MARINA/ FOR VINHOMES MARINA Tháng 02/2019 /February 2019 I. Q

VINHOMES MARINA-4PK CSBH CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG/ SALES POLICY DỰ ÁN VINHOMES MARINA/ FOR VINHOMES MARINA Tháng 02/2019 /February 2019 I. Q CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG/ SALES POLICY DỰ ÁN VINHOMES MARINA/ FOR VINHOMES MARINA ----- Tháng 02/2019 /February 2019 I. QUY ĐỊNH CHUNG / POLICY 1. Thời gian áp dụng: Từ ngày 14/02/2019 cho đến khi có chính

Chi tiết hơn

UW MEDICINE PATIENT EDUCATION Crutch Walking vietnamese Đi Bằng Nạng Hướng dẫn từng bước và những lời khuyên về an toàn Tài liệu này hướng dẫn cách sử

UW MEDICINE PATIENT EDUCATION Crutch Walking vietnamese Đi Bằng Nạng Hướng dẫn từng bước và những lời khuyên về an toàn Tài liệu này hướng dẫn cách sử UW MEDICINE PATIENT EDUCATION Crutch Walking vietnamese Đi Bằng Nạng Hướng dẫn từng bước và những lời khuyên về an toàn Tài liệu này hướng dẫn cách sử dụng nạng an toàn để giúp quý vị phục hồi và lành

Chi tiết hơn

CÔNG BÁO/Số /Ngày PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỘ NGOẠI GIAO BỘ NGOẠI GIAO Số: 01/2012/TT-BNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

CÔNG BÁO/Số /Ngày PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỘ NGOẠI GIAO BỘ NGOẠI GIAO Số: 01/2012/TT-BNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT CÔNG BÁO/Số 307 + 308/Ngày 10-04-2012 3 PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỘ NGOẠI GIAO BỘ NGOẠI GIAO Số: 01/2012/TT-BNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 20 tháng

Chi tiết hơn

2019 Signature Chefs Partnership Opportunities.pub

2019 Signature Chefs Partnership Opportunities.pub Baltimore Marriott Waterfront Hotel November 14, 2019 5:30-9:00pm Sponsorship Opportunities Presenting Sponsor - $25,000 ($22,000 tax deductible) 3 Premium reserved tables (30 seats) Exclusive VIP event

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 20 Ngày 23/04/ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 20 Ngày 23/04/ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 20 Ngày 23/04/2019 1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 2. Thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên

Chi tiết hơn

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Vietnamese Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS) Adams CL 1, Leung A

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Vietnamese Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS) Adams CL 1, Leung A Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Vietnamese Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS) Adams CL 1, Leung A 1,2,3, Lim KK 2,3,4 1 Department of General Medicine,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Listen to Your Elders-2 Stories.docx

Microsoft Word - Listen to Your Elders-2 Stories.docx ꤔꤟꤤꤘꤢ ꤚꤢ ꤡꤟꤢ ꤢ Listen and Obey ꤒꤟꤢ ꤟꤢ ꤙꤢ ꤚꤟꤢ ꤘꤣꤑꤢ ꤕꤟꤢ ꤐꤟꤢ ꤢ ꤔꤢ ꤞꤤ ꤊꤟꤢ ꤟꤣ ꤊꤢ ꤛꤢ ꤒꤟꤢ ꤘꤛꤢ ꤛꤢ ꤒꤢ ꤟꤢ ꤗꤢ ꤢ ꤔꤟꤤ ꤔꤛꤢ ꤡꤢ ꤘꤣ ꤞꤤ ꤕꤟꤢ ꤒꤟꤢ ꤘꤛꤢ ꤛꤢ ꤒꤢ ꤟꤢ ꤗꤢ ꤢ ꤟꤢ ꤏꤥ ꤕꤟꤢ ꤕꤟꤢ ꤔꤢ ꤍꤟꤥꤗꤟꤌꤣꤕꤚꤟꤢ ꤢ ꤒꤟꤢ ꤤ ꤞꤛꤥꤤ ꤞꤛꤢ ꤚꤢ ꤔꤟꤤꤘꤢ ꤢ

Chi tiết hơn

Approach for sustainable growth and profitability for IDBI Bank

Approach for sustainable growth and profitability for IDBI Bank Kinh doanh trong thời đại chuỗi giá trị toàn cầu Các điều kiện để công ty cung ứng hội nhập thành công Trình bày bởi: Mr. Frank W. Weiand Giám Đốc Kết nối Khối doanh nghiệp nước ngoài (USAID LinkSME Project)

Chi tiết hơn

One-IBC-Vietnam-Introduction-Singapore-Final

One-IBC-Vietnam-Introduction-Singapore-Final Nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp hàng đầu One IBC Việt Nam Được phát hành bởi Công ty TNHH One IBC Việt Nam 2014-2019 One IBC. Bảo lưu mọi quyền. One IBC là mạng lưới One IBC và/hoặc một hay nhiều công

Chi tiết hơn

Huong dan su dung_

Huong dan su dung_ Hướng dẫn sử dụng THẺ TÍN DỤNG MSB www.msb.com.vn Chân thành cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của MSB Mọi yêu cầu hỗ trợ trong quá trình sử dụng thẻ, Quý khách vui lòng liên hệ Dịch vụ khách hàng MSB:

Chi tiết hơn

giay de nghi cap the ghi no 09.18

giay de nghi cap the ghi no 09.18 GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ GHI NỢ ACB DEBIT CARD APPLICATION FORM Số/No.: [số đơn cấp thẻ: ] Kính gửi: Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)- Chi nhánh/pgd: / To: Asia Commercial Bank (ACB)- Branch: Đề nghị Ngân hàng

Chi tiết hơn

ɽþÉ úé¹]åõ ÉɺÉxÉ úévé{éjé +ºÉÉvÉÉ úhé ÉÉMÉ SÉÉ ú- É, ÉÉSÉÇ 11, 2016/ òé±méöxé 21, ÉEäò RNI No. MAHBIL /2009/37831 HIGHER AND TECHNICAL EDUCAT

ɽþÉ úé¹]åõ ÉɺÉxÉ úévé{éjé +ºÉÉvÉÉ úhé ÉÉMÉ SÉÉ ú- É, ÉÉSÉÇ 11, 2016/ òé±méöxé 21, ÉEäò RNI No. MAHBIL /2009/37831 HIGHER AND TECHNICAL EDUCAT 1 RNI No. MAHBIL /2009/37831 HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya, Mumbai 400 032 dated 11th March 2016 NOTIFICATION MAHARASHTRA UNAIDED PRIVATE

Chi tiết hơn

Microsoft Word - EFT_lesson 2.doc

Microsoft Word - EFT_lesson 2.doc 1 Bài 2: Nhận Giữ Phòng Qua Điện Thoại (tiếp theo): nghe và nói số Transcript Quỳnh Liên và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu xin thân chào quí bạn. Các bạn đang theo dõi Bài Học 2 trong loạt bài Tiếng

Chi tiết hơn

¨É½þÉ®úɹ]Åõ ÉɺÉxÉ

¨É½þÉ®úɹ]Åõ ÉɺÉxÉ ÉÉ Æú ÉÉ ú Ê ÉSÉÉ úhªééié ªÉähÉÉ äú É xé *

Chi tiết hơn

CÁC BIỂU MẪU NHÂN SỰ KHÓ TÌM LIÊN QUAN ĐẾN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG HARD TO FIND TEMPLATES OF HUMAN RESOURCE RELATING TO LABOUR LAW Mục lục Timetable LỜI CẢ

CÁC BIỂU MẪU NHÂN SỰ KHÓ TÌM LIÊN QUAN ĐẾN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG HARD TO FIND TEMPLATES OF HUMAN RESOURCE RELATING TO LABOUR LAW Mục lục Timetable LỜI CẢ Mục lục Timetable LỜI CẢM ƠN...8 ACKNOWLEDGEMENTS...9 PHẦN MỞ ĐẦU...10 INTRODUCTION...11 CHƯƠNG I: TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG VÀ THỬ VIỆC CHAPTER I: LABOUR RECRUITMENT AND PROBATION 1 MẪU SỔ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

Chi tiết hơn

HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO ĐÁNH VẦN TIẾNG ANH Page 1 PHƯƠNG PHÁP TĂNG CƯỜNG PHẢN XẠ VÀ TƯ DUY TIẾNG ANH ĐỂ NÓI BẤT KỲ ĐIỀU GÌ BẠN MUỐN Tài liệu nà

HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO ĐÁNH VẦN TIẾNG ANH Page 1 PHƯƠNG PHÁP TĂNG CƯỜNG PHẢN XẠ VÀ TƯ DUY TIẾNG ANH ĐỂ NÓI BẤT KỲ ĐIỀU GÌ BẠN MUỐN Tài liệu nà Page 1 PHƯƠNG PHÁP TĂNG CƯỜNG PHẢN XẠ VÀ TƯ DUY TIẾNG ANH ĐỂ NÓI BẤT KỲ ĐIỀU GÌ BẠN MUỐN Tài liệu này do Học viện nghiên cứu và Đào tạo Đánh vần tiếng Anh biên soạn. Mọi sự trích dẫn, chia sẻ đều phải

Chi tiết hơn

Chatham Bridge Rehabilitation Route 3 Business Stafford County and City of Fredericksburg Design Public Hearing Thursday, January 25, 2018, 5 7 p.m. I

Chatham Bridge Rehabilitation Route 3 Business Stafford County and City of Fredericksburg Design Public Hearing Thursday, January 25, 2018, 5 7 p.m. I Chatham Bridge Rehabilitation Route 3 Business Stafford County and City of Fredericksburg Design Public Hearing Thursday, January 25, 2018, 5 7 p.m. Inclement weather date: January 30, 2018 VDOTFredericksburg

Chi tiết hơn

Financial Statement (July June 2015)

Financial Statement (July June 2015) Financial Statement (July 2014 - June 2015) Financial Statement (July 2014 - June 2015) Báo Cáo Tài Chánh (Tháng Bảy 2014 Tháng Sáu 2015) Thu Nhập (7/2014 6/2015) Thu Nhập Từ Quyên Góp Trong Các Thánh

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 VIETNAM HR SUMMIT 2019 Friday, 20th September 2019 White Palace Pham Van Dong 108 Pham Van Dong, Thu Duc Dist, HCMC, Vietnam www.vietnamhrsummit.vn OVERVIEW DATE: Friday, 20 th September, 2019 VENUE: THEME:

Chi tiết hơn

Huong dan su dung_ _small

Huong dan su dung_ _small Hướng dẫn sử dụng THẺ TÍN DỤNG MSB www.msb.com.vn Chân thành cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của MSB Mọi yêu cầu hỗ trợ trong quá trình sử dụng thẻ, Quý khách vui lòng liên hệ Dịch vụ khách hàng MSB:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bai 16 pdf

Microsoft Word - bai 16 pdf Business English Speakers Can Still Be Divided by a Common I'm Alex Villarreal with the VOA Special English Economics Report. Business is the most popular subject for international students in the United

Chi tiết hơn

TrÝch yÕu luËn ¸n

TrÝch yÕu luËn ¸n THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Kim Dũng 2.Giới tính: Nam 3. Ngày sinh: 10/03/1985 4. Nơi sinh: Hà Nội 5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 4860/QĐ-ĐHKHTN ngày

Chi tiết hơn

6 Pages Set-Lite

6 Pages Set-Lite 2019-2020 ACADEMIC YEAR FEES SCHEDULE ECC Campus 177/8 Nguyen Van Huong Str. Thao Dien Ward, Dist. 2 HCMC, Vietnam Elementary Campus 177A Nguyen Van Huong Str. Thao Dien Ward, Dist. 2 HCMC, Vietnam Middle-High

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Công ty TNHH Thương ma i Di ch vu Tro ng Nguyê n Văn phòng: 240 Nguyê n Tri Phương, Quâ n Thanh Khê, Tp Đa Nă ng. ĐT: (0511) 3 656 979 Fax: (0511) 3 834 830 MST: 0400574633 Email: info@trongnguyen.vn Website:

Chi tiết hơn

uid32355

uid32355 (7 pages) MAY 011 Time : Three hours Maximum : 100 marks PART A (10 3 = 30 marks) Answer any TEN questions. 1. If H is a subgroup of G and N is a normal subgroup of G, show that subgroup of H. H N is a

Chi tiết hơn

ENM 19

ENM 19 Ericsson Network Manager (ENM) 19 Training Program Commercial Presentation ENM 18 Learning Levels & Areas Technical Fundamentals ENM Radio Access Network ENM Transport ENM Delta Python in ENM ENM Core

Chi tiết hơn

Hệ điều hành Bài tập tuần 6 1 Quản lý bộ nhớ Bài tập 1 : Xem thông tin bộ nhớ 1. Sử dụng top, ps đọc thông tin về kích thước vùng nhớ của 1 tiến trình

Hệ điều hành Bài tập tuần 6 1 Quản lý bộ nhớ Bài tập 1 : Xem thông tin bộ nhớ 1. Sử dụng top, ps đọc thông tin về kích thước vùng nhớ của 1 tiến trình Hệ điều hành Bài tập tuần 6 1 Quản lý bộ nhớ Bài tập 1 : Xem thông tin bộ nhớ 1. Sử dụng top, ps đọc thông tin về kích thước vùng nhớ của 1 tiến trình? 2. Tìm hiểu các thông tin hiển thị bởi các lệnh sau?

Chi tiết hơn

Microsoft Word - menh-de-quan-he-trong-tieng-anh.docx

Microsoft Word - menh-de-quan-he-trong-tieng-anh.docx Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh A. Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh Relative Clause là mệnh đề quan hệ. Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó có thể bao gồm nhiều từ hay có cấu trúc của cả một câu. Chúng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 15_Customer_Service_Skills_that_Every_Employee_Needs

Microsoft Word - 15_Customer_Service_Skills_that_Every_Employee_Needs 15 kỹ năng chăm sóc khách hàng mỗi nhân viên của bạn cần có GREGORY CIOTTI FEBRUARY 20, 2013 Có những kỹ năng phục vụ khác hàng nhất định mà mỗi nhân viên của bạn cần phải nắm rõ nếu họ đang muốn hướng

Chi tiết hơn

PÀ ÁðlPÀ gádå ºÀtPÁ ÀÄ ÀA ÉÜ 1951gÀ gádå ºÀtPÁ ÀÄ ÀA ÉÜUÀ¼À PÁAiÉÄÝ C ÀéAiÀÄ ÁÜ và KARNATAKA STATE FINANCIAL CORPORATION ÀæzsÁ À PÀbÉÃj : PÉ.J ï.j sï.

PÀ ÁðlPÀ gádå ºÀtPÁ ÀÄ ÀA ÉÜ 1951gÀ gádå ºÀtPÁ ÀÄ ÀA ÉÜUÀ¼À PÁAiÉÄÝ C ÀéAiÀÄ ÁÜ và KARNATAKA STATE FINANCIAL CORPORATION ÀæzsÁ À PÀbÉÃj : PÉ.J ï.j sï. PÀ ÁðlPÀ gádå ºÀtPÁ ÀÄ ÀA ÉÜ 1951gÀ gádå ºÀtPÁ ÀÄ ÀA ÉÜUÀ¼À PÁAiÉÄÝ C ÀéAiÀÄ ÁÜ và KARNATAKA STATE FINANCIAL CORPORATION ÀæzsÁ À PÀbÉÃj : PÉ.J ï.j sï.¹ sàªà À ÀA.1/1, wªàääaiàäå gà ÉÛ, PÀAmÉÆà ïªéäamï

Chi tiết hơn

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÁC SẢN PHẨM CỦA OFFICE 365

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÁC SẢN PHẨM CỦA OFFICE 365 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÁC SẢN PHẨM CỦA OFFICE 365 THÔNG TIN TÀI LIỆU MÔ TẢ TÀI LIỆU Customer: Trường đại học Kinh tế Quốc dân Title: TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM CỦA OFFICE 365 Document

Chi tiết hơn

Mass Appeal

Mass Appeal Thánh Lễ Mời Gọi Sư quan tro ng cu a tha nh lê Lể thức - Nguyên nhân và Hội nghị Thượng đỉnh Lể thức là hội nghị thượng đỉnh đối với sinh ho at cu a Gia o Hội là chỉ đạo, đồng thời là nguồn mạch mà từ

Chi tiết hơn

TIÕP CËN HÖ THèNG TRONG Tæ CHøC L•NH THæ

TIÕP CËN HÖ THèNG TRONG Tæ CHøC L•NH THæ Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học 26 (2010) 200-205 Ti nh kha ch quan cu a vai tro chińh phu trong quy triǹh lâ p pha p Trâ n Quô c Biǹh ** Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt

Chi tiết hơn

Đề cương môn học

Đề cương môn học Đại Học Quốc Gia TP.HCM Trường Đại Học Bách Khoa Khoa KT Địa chất & Dầu khí Đề cương môn học VietnamNationalUniversity HCMC Ho Chi Minh CityUniversity of Technology Faculty of Geology & Petroleum Engineering

Chi tiết hơn

ĐƠN MỞ TÀI KHOẢN CÁ NHÂN PERSONAL ACCOUNT OPENING FORM Dành Cho Ngân Hàng/For Bank Use Only 1. Mã số khách hàng thứ nhất: First customer number: 21.01

ĐƠN MỞ TÀI KHOẢN CÁ NHÂN PERSONAL ACCOUNT OPENING FORM Dành Cho Ngân Hàng/For Bank Use Only 1. Mã số khách hàng thứ nhất: First customer number: 21.01 ĐƠN MỞ TÀI KHOẢN CÁ NHÂN PERSONAL ACCOUNT OPENING FORM Dành Cho Ngân Hàng/For Bank Use Only 1. Mã số khách hàng thứ nhất: First customer number: I. Thông Tin Cá Nhân / Personal Details Chủ tài khoản thứ

Chi tiết hơn

World Bank Document

World Bank Document re Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Item Cost Table Codes Mã số bảng chi phí Compo nent Refere nce as per Hạng mục theo PAD GOODS/HÀNG HÓA

Chi tiết hơn

bảng giá / rate card

bảng giá / rate card bảng giá / rate card QUảng cáo l advertising Áp dụng từ 01/01/2019 Applied from 01/01/2019 trang chuẩn / Standard PLaceMent l Trang chuẩn phải Standard Single Right-Hand (SRH) 48,000,000 l Trang chuẩn

Chi tiết hơn

Home Assignment-Commerce-5th Sem.pmd

Home Assignment-Commerce-5th Sem.pmd KRISHNA KANTA HANDIQUI STATE OPEN UNIVERSITY Maniram Dewan School of Management Home Assignment Bachelor of Commerce 5th Semester, 2017 Course 17 : Fundamentals of Human Resource Management [BCM(S5) 17]

Chi tiết hơn

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 1284/SGDĐT-GDTrH-TX&CN V/v hướng dẫn tổ chức dạy học bộ môn tiếng Anh cấp trung học năm học C

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 1284/SGDĐT-GDTrH-TX&CN V/v hướng dẫn tổ chức dạy học bộ môn tiếng Anh cấp trung học năm học C UBND TỈNH ĐỒNG THÁP SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 1284/SGDĐT-GDTrH-TX&CN V/v hướng dẫn tổ chức dạy học bộ môn tiếng Anh cấp trung học năm học 2017-2018 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh

Chi tiết hơn