Fountain Valley School District Contact: Diane Sharpe, Food Services Director FOR IMMEDIATE RELEASE School Year : Public Media R

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Fountain Valley School District Contact: Diane Sharpe, Food Services Director FOR IMMEDIATE RELEASE School Year : Public Media R"

Bản ghi

1 Fountain Valley School District Contact: Diane Sharpe, Food Services Director FOR IMMEDIATE RELEASE School Year : Public Media Release for Free and Reduced-Price Meals Fountain Valley, CA, JUNE 12, 2019: Fountain Valley School District announces its policy to serve nutritious meals every school day under the National School Lunch Program and School Breakfast Program. Effective July 1, 2019 through June 30, 2020, children are eligible for free or reduced-price meals if the household income is less than or equal to the federal guidelines. Free Eligibility Scale for Breakfast, Lunch, and Milk Household Year Month Twice Per Every Two Week Size Year Weeks 1 $16,237 $1,354 $677 $625 $313 2 $21,983 $1,832 $916 $846 $423 3 $27,729 $2,311 $1,156 $1,067 $534 4 $33,475 $2,790 $1,395 $1,288 $644 5 $39,221 $3,269 $1,635 $1,509 $755 6 $44,967 $3,748 $1,874 $1,730 $865 7 $50,713 $4,227 $2,114 $1,951 $976 8 $56,459 $4,705 $2,353 $2,172 $1,086 For each additional family member add $5,746 $479 $240 $221 $111 Reduced-price Eligibility Scale for Breakfast and Lunch Household Year Month Twice Per Every Two Week Size Year Weeks 1 $23,107 $1,926 $963 $889 $445 2 $31,284 $2,607 $1,304 $1,204 $602 3 $39,461 $3,289 $1,645 $1,518 $759 4 $47,638 $3,970 $1,985 $1,833 $917 5 $55,815 $4,652 $2,326 $2,147 $1,074 6 $63,992 $5,333 $2,667 $2,462 $1,231 7 $72,169 $6,015 $3,008 $2,776 $1,388 8 $80,346 $6,696 $3,348 $3,091 $1,546 For each additional family member add $8,177 $682 $341 $315 $158

2 Households do not need to turn in an application when the household receives a notification letter saying that all children automatically qualify for free meals when any household member receives benefits from CalFresh, CalWORKs, or FDPIR. Children who meet the definition of foster, homeless, migrant, or runaway, and children enrolled in their school s Head Start program are eligible for free meals. Contact school officials if any child in the household is not on the notification letter. The household must let school officials know if they do not want to receive free or reduced-price meals. Applications will be sent to the household with a letter about the free and reduced-price meal program. Households that want to apply for meal benefits, must fill out one application for all children in the household and give it to the nutrition office at Slater Ave. Fountain Valley, CA For a simple and secure method to apply, use our online application at SchoolLunchApp.com. Contact Suzanne Brown at for help filling out the application. The school will let you know if your application is approved or denied for free or reduced-price meals. Households may turn in an application at any time during the school year. If you are not eligible now, but your household income goes down, household size goes up, or a household member starts receiving CalFresh, CalWORKs, or FDPIR, you may turn in an application at that time. Information given on the application will be used to determine eligibility and may be verified at any time during the school year by school officials. The last four digits of the Social Security number from any adult household or checking that you do not have a Social Security number is required if you include income on the application. Households that receive Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC) benefits, may be eligible for free or reduced-price meals by filling out an application. Foster children are eligible for free meals and may be included as a household member if the foster family chooses to also apply for the non-foster children on the same application. Including foster children as a household member may help the non-foster children qualify for free or reduced-price meals. If the non-foster children are not eligible, this does not keep foster children from receiving free meals. Your child s eligibility status from last school year will continue into the new school year for up to 30 school days or until the school processes your new application, or your child is otherwise certified for free or reduced-price meals. After the 30 school days, your child will have to pay full price for meals, unless the household receives a notification letter for free or reduced-price meals. School officials do not have to send reminder or expired eligibility notices. If you do not agree with the decision or results of verification, you may discuss it with school officials. You also have the right to a fair hearing, which may be requested by calling or writing the hearing official: Christine Fullerton, Slater Ave., Fountain Valley, CA 92708, (714) This institution is an equal opportunity provider. About the Fountain Valley School District - # - The Fountain Valley School District, founded in 1898, is comprised of 10 schools serving nearly 6,400 students from Fountain Valley and Huntington Beach. Fountain Valley School District seeks to

3 promote a foundation for academic excellence, mastery of basic skills, responsible citizenship, and a desire by students to achieve their highest potential through a partnership with home and community. To learn more about the Fountain Valley School District, visit our website at or follow us on Facebook at

4 Học Khu Fountain Valley Liên lạc: Diane Sharpe, Giám Đốc, Dịch Vụ Thực Phẩm PHÁT HÀNH NGAY LẬP TỨC Năm Học : Phát hành phương tiện truyền thông công cộng cho các bữa ăn miễn phí và giảm giá Fountain Valley, CA, 12 THÁNG 6, 2019: Học Khu Fountain Valley đã công bố chính sách cung cấp các bữa ăn trưa miễn phí và giảm giá cho trẻ em được phục vụ theo Chương Trình Ăn Trưa ở Trường trong toàn Quốc Gia. Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020, Trẻ em từ các hộ gia đình có mức thu nhập bằng hoặc thấp hơn mức tiêu chuẩn của liên bang được trình bày ở đây sẽ đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá. Số Người trong Hộ Gia Đình Mức Đủ Điều kiện Miễn phí cho Bữa sáng, Bữa trưa và Sữa Năm Tháng Hai Lần Mỗi Hai Mỗi Tháng 1 $16,237 $1,354 $677 $625 $313 2 $21,983 $1,832 $916 $846 $423 3 $27,729 $2,311 $1,156 $1,067 $534 4 $33,475 $2,790 $1,395 $1,288 $644 5 $39,221 $3,269 $1,635 $1,509 $755 6 $44,967 $3,748 $1,874 $1,730 $865 7 $50,713 $4,227 $2,114 $1,951 $976 8 $56,459 $4,705 $2,353 $2,172 $1,086 Số Người trong Hộ Gia Đình Với mỗi thành viên thêm vào, xin cộng thêm $5,746 $479 $240 $221 $111 Mức Đủ Điều kiện Giảm giá cho Bữa sáng và Bữa trưa Năm Tháng Hai Lần Mỗi Hai Mỗi Tháng 1 $23,107 $1,926 $963 $889 $445 2 $31,284 $2,607 $1,304 $1,204 $602 3 $39,461 $3,289 $1,645 $1,518 $759 4 $47,638 $3,970 $1,985 $1,833 $917 5 $55,815 $4,652 $2,326 $2,147 $1,074 6 $63,992 $5,333 $2,667 $2,462 $1,231 7 $72,169 $6,015 $3,008 $2,776 $1,388 8 $80,346 $6,696 $3,348 $3,091 $1,546 Với mỗi thành viên thêm vào, xin cộng thêm $8,177 $682 $341 $315 $158

5 Trẻ em nhận được Tem Phiếu Thực Phẩm (CalFresh), Chương trình Cơ Hội Làm Việc và Trách Nhiệm cho Trẻ Em ở California (CalWORKs), hoặc Chương Trình Phân Phối Thực Phẩm về Trợ Cấp Dành Cho Người Da Đỏ (FDPIR) sẽ tự động đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí bất kể thu nhập của hộ gia đình mà họ cư trú. Trẻ em được định nghĩa là thanh thiếu niên con nuôi, vô gia cư, di cư hoặc bỏ nhà chạy trốn và trẻ em đăng ký vào chương trình Mầm Non của trường đều có đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí. Xin liên lạc với các quan chức nhà trường nếu bất kỳ đứa trẻ nào trong hộ gia đình không có trong thư thông báo. Hộ gia đình phải cho các quan chức nhà trường biết nếu họ không muốn nhận các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá. Đơn xin trợ cấp các bữa ăn sẽ được gửi đến hộ gia đình với một lá thư về chương trình bữa ăn miễn phí và giảm giá. Các hộ gia đình muốn nộp đơn xin trợ cấp bữa ăn, phải điền tất cả tên trẻ em trong gia đình vào một đơn và đưa cho văn phòng dinh dưỡng tại Slater Ave. Fountain Valley, CA Để áp dụng một phương pháp đơn giản và an toàn, hãy sử dụng đăng ký trực tuyến của chúng tôi tại SchoolLunchApp.com. Liên lạc với Suzanne Brown qua số: để được trợ giúp cách điền đơn. Trường học sẽ cho quý vị biết nếu đơn đăng ký của quý vị được chấp thuận hoặc bị từ chối cho các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá. Các hộ gia đình có thể nộp đơn bất cứ lúc nào trong năm học. Nếu quý vị không đủ điều kiện ngay bây giờ, nhưng thu nhập trong hộ gia đình của quý vị bị giảm hụt, số người trong hộ gia đình tăng lên hoặc một thành viên trong gia đình bắt đầu nhận CalFresh, CalWORKs hoặc FDPIR, thì quý vị có thể nộp đơn vào thời điểm đó. Thông tin được cung cấp trong đơn sẽ được áp dụng để xác định đủ điều kiện và có thể được yêu cầu chứng minh bất cứ lúc nào trong năm học bởi các viên chức nhà trường. Bốn số cuối của số An sinh Xã hội từ bất kỳ người lớn nào trong hộ gia đình hoặc xác nhận rằng quý vị không có số An sinh Xã hội là việc bắt buộc nếu quý vị khai có thu nhập trong đơn đăng ký. Các hộ gia đình nhận được các lợi ích từ Chương trình Dinh dưỡng Bổ sung Đặc biệt dành cho Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC), có thể đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá bằng cách điền vào đơn đăng ký. Trẻ em con nuôi sẽ đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí và có thể được bao gồm như một thành viên trong gia đình nếu gia đình nhận nuôi dưỡng con em cũng chọn đăng ký xin cho trẻ em không phải là con nuôi trong cùng một đơn xin. Bao gồm trẻ em con nuôi là một thành viên trong gia đình có thể giúp những đứa trẻ không phải con nuôi đủ điều kiện cho các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá. Nếu đứa trẻ không phải là trẻ em con nuôi mà không đủ điều kiện, điều này sẽ không khiến cho trẻ em con nuôi được nhận bữa ăn miễn phí. Nếu trong trường hợp con quý vị đã có đủ điều kiện từ năm học trước thì sẽ được tiếp tục vào năm học mới trong vòng tối đa 30 ngày học hoặc cho đến khi trường xét duyệt đơn đăng ký mới của quý vị, hoặc trường hợp con quý vị được xác nhận cho các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá. Sau 30 ngày học, con quý vị sẽ phải trả giá tiền đầy đủ cho các bữa ăn, trừ khi hộ gia đình nhận được thư thông báo về các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá. Các quan chức nhà trường sẽ không cần phải gửi thông báo nhắc nhở hoặc thông báo trường hợp đủ điều kiện đã hết hạn. Nếu quý vị không đồng ý với quyết định hoặc kết quả xác nhận, quý vị có thể thảo luận với các quan chức nhà trường. Quý vị cũng có quyền có một phiên điều trần công bằng, có thể được yêu cầu bằng cách gọi hoặc viết thư cho viên chức điều trần: Christine Fullerton, Slater Ave., Fountain Valley, CA 92708, (714) Đây là cơ quan cung cấp cơ hội bình đẳng. - # -

6 Giới thiệu về Học Khu Fountain Valley Học Khu Fountain Valley (FVSD), được thành lập vào năm 1898, bao gồm 10 trường (7 tiểu học và 3 trung học cấp I) phục vụ hơn 6,400 học sinh từ Fountain Valley và Huntington Beach. FVSD cố gắng thúc đẩy một nền tảng cho sự học tập xuất sắc, nắm vững các kỹ năng căn bản, công dân có trách nhiệm, và một mong muốn bởi học sinh để đạt được tiềm năng cao nhất của con em qua sự hợp tác với gia đình và cộng đồng. Để tìm hiểu thêm về Học Khu Fountain Valley, hãy truy cập trang web của chúng tôi tại hoặc theo dõi chúng tôi trên Facebook tại