Untitled-9

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Untitled-9"

Bản ghi

1 GOVERNMENT OF TAMIL NADU [Regd. No. TN/CCN/117/ [Price : Rs Paise. TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY No. 42] CHENNAI, WEDNESDAY, OCTOBER 29, 2008 Aippasi 13, Thiruvalluvar Aandu 2039 Part VI Section 2 Notifications of interest to a section of the public issued by Heads of Departments, etc. NOTIFICATIONS BY HEADS OF DEPARTMENTS, ETC. CONTENTSS Pages. COLLECTORS AND LOCAL AUTHORITIES ñ õ ì «î î ܽõô ñÿá ñ õ ì Ý Cˆî ôõ, è Qò ñk Ü «ì ð 2006 àœ C ñ øºè «î î º ¾èœ Pˆî ÜPMŠ¹ ñ õ ì áó Cˆ î ôõ / íˆ î ôõ èà è ù ñ øºèˆ «î îl ªõŸP ªðŸøõ è ð ò GOVERNMENT EXAMINATIONS / EDUCATIONAL OFFICERS Loss of Certificates F¼ˆî ÜPM è DTP VI-2 (42) 1 DTP VI-2 (42) 1a [ 595 ]

2 596 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE [Part VI Sec. 2 NOTIFICATIONS BY HEADS OF DEPARTMENTS, ETC. COLLECTORS AND LOCAL AUTHORITIES. ñ õ ì «î î ܽõô ñÿá ñ õ ì Ý Cˆî ôõ, è Qò ñk Ü «ì ð 2006 àœ C ñ øºèˆ «î î º ¾èœ Pˆî ÜPMŠ¹ ñ õ ì áó Cˆ î ôõ / íˆ î ôõ èà è ù ñ øºèˆ «î îl ªõŸP ªðŸøõ è ð ò No. VI(2)/786/2008. (ï.è. â õ4/6144/2008.) 1995Ý Ý îi ï áó Cèœ («î î èœ), MFèœ, MF 89(d) ñÿá 91(6)- ð è Qò ñk ñ õ ìˆf Ü «ì ð 2006Ý Ý àœ C ñ øºèˆ «î î èo ªõŸPŠ ªðŸø ñ õ ì áó Cˆ î ôõ / íˆ î ôõ ªðò ð ò Þ íšh è ìõ Á ªõOJìŠð Aø. Þ íš¹ è Qò ñk ñ õ ì ñ õ ì áó C î ôõ / íˆ î ôõ õk ê â õ â «î ªî èšð ì àášhù ªðò ðîm 1 6 F¼ñF «ì. ÜTî ñ«ù îƒèó x î ôõ 2 7 F¼ñF â. ²Yô vì K íˆ î ôõ áó C å Pòˆ î ôõ / íˆ î ôõ èà è ù ñ øºèˆ «î îl ªõŸP ªðŸøõ è ð ò 1995Ý Ý îi ï áó Cèœ («î î èœ), MFèœ, MF 89(d) ñÿá 91(6)- ð è Qò ñk ñ õ ìˆf Ü «ì ð 2006Ý Ý àœ C ñ øºèˆ «î î èo ªõŸPŠ ªðŸø áó C å Pòˆ î ôõ / íˆ î ôõ èœ ªðò ð ò Þ íšh è ìõ Á ªõOJìŠð Aø. Þ íš¹ è Qò ñk ñ õ ì áó C å Pòˆ î ôõ / íˆ î ôõ õk ê â õ â «î ªî èšð ì àášhù ªðò ðîm Üèvbvõó áó C å Pò 1 6 F¼. â. «ê º î ôõ 2 2 F¼. âv. ðóñ ˆîLƒè íˆ î ôõ «î õ áó C å Pò 3 8 F¼ñF Ý. «è ô ñ œ î ôõ 4 7 F¼. ². Þ ñ «õ íˆ î ôõ Þó ü èñƒèô áó C å Pò 5 4 F¼ñF ŸP. õtô î ôõ 6 13 F¼. â. ð ˆîê óf íˆ î ôõ ¼ è áó C å Pò 7 10 F¼. ð. ô ó v î ôõ 8 1 F¼. «è. T. Üü î íˆ î ôõ

3 Oct. 29, 2008] TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE 597 õk ê â õ â «î ªî èšð ì àášhù ªðò ðîm î è ô áó C å Pò 9 7 F¼ñF «è. Wî î ôõ 10 1 F¼ñF «è. Þó «üvõk íˆ î ôõ F¼õ ì áó C å Pò 11 7 F¼ñF «ü. ²î ðˆîoô î ôõ 12 1 F¼. H. ó x ñ íˆ î ôõ AœOÎ áó C å Pò 13 6 F¼. Þ. «ê ì ìv ñe î ôõ 14 9 F¼. ªü. Hó ùyv íˆ î ôõ º C ø áó C å Pò F¼. âv. H«ó ñ î ôõ 16 2 F¼. â. ñ«ù ñe íˆ î ôõ «ñ ¹ø áó C å Pò 17 3 F¼. â.â õ î ôõ 18 1 F¼ñF ë. ªê M íˆ î ôõ. è Qò ñk, «ü F G ñô, 2008 ªêŠì ð 24. ñ õ ì «î î ܽõô ñÿá ñ õ ì Ý Cˆî ôõ. GOVERNMENT EXAMINATIONS / EDUCATIONAL OFFICERS LOSS OF CERTIFICATES It is hereby notified that the Original Higher Secondary Certificates / Matriculation Certificates / Diploma Certificates / School Certificates of the following pupils are reported to have been lost beyond recovery. Necessary steps are being taken to issue the duplicate of the said Certificates. If the Originals were to be found by anybody, they should be treated as invalid and sent to the Secretary, Board of Higher Secondary Examination / Directorate of Government Examinations, Chennai-6 / Director of Technical Education, Chennai-25 / Inspector/Inspectress of Matriculation and Anglo-Indian Schools as the case may be for cancellation: C.N.C. Name of the Candidate Register Number Month Details of Reference Number Number. and Institution. and Certificate and Year. Examination. and Date. Number. No. VI(2)/787/2008. Mahesh April 1990 Refrigeration Lr. No /M3/2008, dakshnamoorthy, B., D 102 and Air P.A.C. Ramasamy Rajas Conditioning Polytechnic College, Second Class. Rajapalayam. V.K. JEYAKODI, The Principal Secretary/ Commissioner of Technical Education and Chairman, Board of Examinations DOTE, Guindy, Chennai

4 598 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE [Part VI Sec. 2 No. VI(2)/788/2008. Nirmala, A August 2005 TES è î â / (3)/2008, ( ) SC Second Class No. VI(2)/789/ February 2005 TEJ JE Distinction C.R. Radhamani January 1995 AJ è î â / (3)/2008, ( ) JE Second Class No. VI(2)/790/2008. G. Dillibabu August 2001 TEJ è î â / (3)/2008, ( ) JE I Class with Distinction No. VI(2)/791/ August 2002 TES SC Second Class M.. ªüò ªè, î ôõ, «î ¾ õ Kò, ªî N ð è M Þò èè, ªê ù õì ªê ù: 1 P.L. Sairam April 1997 ï.è. â /H2-1/2008, 2 Jeyaseelan, S.N April R. Usha March M. Vidhyamani March C. Vijayalakshmi March D. Vanitha March K. Lakshmanan March 1996 ªî ªê ù: 8 N. Rishvana March P. Selvarani March K. Murugan April Preethi, P March C. Chandralekha March V.N. Anitha March S. Mariyappan April R. Selvaraj March 1996 ªê ù Aö : 16 E. Karnan March R.T. Murali March Ravisamvel, D March October 1983

5 Oct. 29, 2008] TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE 599 F¼ŠðˆÉ : 19 Shobadevi, G March 1986 ï.è. â /H2-1/2008, 20 L. Thiyagarajan April October V. Nadesan March M. Anandan March P. Sivakumar April 1979 ªêƒè ð : 24 B. Ramu April Vanathi, S March N.J. Vanitha June March Sakthivel, M March N. Dhatchayini March E. Sathyaprema March S. Divya March A. Regan Isac Rickey March K. Padmavathy March 1977 ªêŒò Á: 33 A. Mohanarangan March B. Natarajan March K. Suresh March 2006 «õö : 36 Sasikumar, C March October Parameshwaran, R April G. Teekaraman March Dinesh Babu, R March S. Jebaselvi March B. Venkatesan September C.R. Angelin March G. Nathiya March D. Selvaraj March T. Fazila March April Subhashini, D April 2008

6 600 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE [Part VI Sec. 2 «õö ªî ì C 47 K. Ravichandran March 1978 ï.è. â /H2-1/2008, 48 C. Ashok Kumar March Sujatha, D April E.S. Sujatha April M. Ezhumalai April M. Vijayakumar March S. Senthil Murugan April R. Dhivakaran March D. Thilagavathi March T.P. Saravanan March Periyasamy, D March 2005 M¼ˆî êô : 58 V. Sankar March R. Saravanan March P. Ganesan March S. Abdul Salam April 1990 F¼õœÙ : 62 P.G. Raja March M. Muthukumar April K. Mahesh March 2007 èìö : 65 M. Gomathi March K. Angamuthu April J. Gnanaprakasam March Thillai, K March M. Bhavani March 2002 ªð «ùk: 70 Kannan, C March 1985 îqˆ«î õ : 71 M. Tamizharasi October Barani, C September Abhishek Kumar Jain March 2006

7 Oct. 29, 2008] TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE 601 îqˆ«î õ ªî ì C 74 S. Thirumal October 2001 ï.è. â /H2-1/2008, 75 V. Vijayaraj March D. Tamil Selvam April M.G. Azeezur Rahaman March June 2003 No. VI(2)/792/2008. î. àñ, ªêòô, ñ GôŠ ðœoˆ «î ¾èœ ñ, Üó²ˆ «î ¾èœ Þò èè, ªê ù A. Chitra 6467 December 1999 Free Hand ï.è. â / 1/2008, B Outline and Model Drawing Higher Second Class. No. VI(2)/793/2008. è. õ ô ð œ, Ã î ªêòô (ªî N ð ), Üó²ˆ «î ¾èœ Þò èè, ªê ù R. ÿ ð óf, November 2005 ÝCKò ï.è. â /C1/C2/2007, vì ôò ÝCKò October 2006 è M ð ìò ðjÿc GÁõù, TT ÜŒò «ð ì. TT TTG DTE F¼ˆî ÜPM è (ï.è. â /C1/2008.) î.â. ªê îi ªê M, ªêòô, ñ GôŠ ðœoˆ «î ¾èœ ñ ñÿá Þ í Þò ï (ðeò ), Üó²ˆ «î ¾èœ Þò èè, ªê ù îi ï ÜóCî â 5, ï œ: , ð è VI-ð F 2, ð è â 77, ÜPM è â VI(2)/82/2008- Hó²óñ A»œ ðf¾ ê Pî â â P¼Šð î âùˆ F¼ˆF õ C è¾. ªê ù , î.â. ªê îi ªê M, 2008 ªêŠì ð 26. ªêòô, ñ GôŠ ðœoˆ «î ¾èœ ñ ñÿá Þ í Þò ï (ðeò ), Üó²ˆ «î ¾èœ Þò èè. PRINTED AND PUBLISHED BY THE PRINCIPAL SECRETARY TO GOVERNMENT AND COMMISSIONER OF STATIONERY AND PRINTING, CHENNAI ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF TAMIL NADU