Untitled-9

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Untitled-9"

Bản ghi

1 GOVERNMENT OF TAMIL NADU [Regd. No. TN/CCN/117/ [Price : Rs Paise. TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY No. 42] CHENNAI, WEDNESDAY, OCTOBER 29, 2008 Aippasi 13, Thiruvalluvar Aandu 2039 Part VI Section 2 Notifications of interest to a section of the public issued by Heads of Departments, etc. NOTIFICATIONS BY HEADS OF DEPARTMENTS, ETC. CONTENTSS Pages. COLLECTORS AND LOCAL AUTHORITIES ñ õ ì «î î ܽõô ñÿá ñ õ ì Ý Cˆî ôõ, è Qò ñk Ü «ì ð 2006 àœ C ñ øºè «î î º ¾èœ Pˆî ÜPMŠ¹ ñ õ ì áó Cˆ î ôõ / íˆ î ôõ èà è ù ñ øºèˆ «î îl ªõŸP ªðŸøõ è ð ò GOVERNMENT EXAMINATIONS / EDUCATIONAL OFFICERS Loss of Certificates F¼ˆî ÜPM è DTP VI-2 (42) 1 DTP VI-2 (42) 1a [ 595 ]

2 596 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE [Part VI Sec. 2 NOTIFICATIONS BY HEADS OF DEPARTMENTS, ETC. COLLECTORS AND LOCAL AUTHORITIES. ñ õ ì «î î ܽõô ñÿá ñ õ ì Ý Cˆî ôõ, è Qò ñk Ü «ì ð 2006 àœ C ñ øºèˆ «î î º ¾èœ Pˆî ÜPMŠ¹ ñ õ ì áó Cˆ î ôõ / íˆ î ôõ èà è ù ñ øºèˆ «î îl ªõŸP ªðŸøõ è ð ò No. VI(2)/786/2008. (ï.è. â õ4/6144/2008.) 1995Ý Ý îi ï áó Cèœ («î î èœ), MFèœ, MF 89(d) ñÿá 91(6)- ð è Qò ñk ñ õ ìˆf Ü «ì ð 2006Ý Ý àœ C ñ øºèˆ «î î èo ªõŸPŠ ªðŸø ñ õ ì áó Cˆ î ôõ / íˆ î ôõ ªðò ð ò Þ íšh è ìõ Á ªõOJìŠð Aø. Þ íš¹ è Qò ñk ñ õ ì ñ õ ì áó C î ôõ / íˆ î ôõ õk ê â õ â «î ªî èšð ì àášhù ªðò ðîm 1 6 F¼ñF «ì. ÜTî ñ«ù îƒèó x î ôõ 2 7 F¼ñF â. ²Yô vì K íˆ î ôõ áó C å Pòˆ î ôõ / íˆ î ôõ èà è ù ñ øºèˆ «î îl ªõŸP ªðŸøõ è ð ò 1995Ý Ý îi ï áó Cèœ («î î èœ), MFèœ, MF 89(d) ñÿá 91(6)- ð è Qò ñk ñ õ ìˆf Ü «ì ð 2006Ý Ý àœ C ñ øºèˆ «î î èo ªõŸPŠ ªðŸø áó C å Pòˆ î ôõ / íˆ î ôõ èœ ªðò ð ò Þ íšh è ìõ Á ªõOJìŠð Aø. Þ íš¹ è Qò ñk ñ õ ì áó C å Pòˆ î ôõ / íˆ î ôõ õk ê â õ â «î ªî èšð ì àášhù ªðò ðîm Üèvbvõó áó C å Pò 1 6 F¼. â. «ê º î ôõ 2 2 F¼. âv. ðóñ ˆîLƒè íˆ î ôõ «î õ áó C å Pò 3 8 F¼ñF Ý. «è ô ñ œ î ôõ 4 7 F¼. ². Þ ñ «õ íˆ î ôõ Þó ü èñƒèô áó C å Pò 5 4 F¼ñF ŸP. õtô î ôõ 6 13 F¼. â. ð ˆîê óf íˆ î ôõ ¼ è áó C å Pò 7 10 F¼. ð. ô ó v î ôõ 8 1 F¼. «è. T. Üü î íˆ î ôõ

3 Oct. 29, 2008] TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE 597 õk ê â õ â «î ªî èšð ì àášhù ªðò ðîm î è ô áó C å Pò 9 7 F¼ñF «è. Wî î ôõ 10 1 F¼ñF «è. Þó «üvõk íˆ î ôõ F¼õ ì áó C å Pò 11 7 F¼ñF «ü. ²î ðˆîoô î ôõ 12 1 F¼. H. ó x ñ íˆ î ôõ AœOÎ áó C å Pò 13 6 F¼. Þ. «ê ì ìv ñe î ôõ 14 9 F¼. ªü. Hó ùyv íˆ î ôõ º C ø áó C å Pò F¼. âv. H«ó ñ î ôõ 16 2 F¼. â. ñ«ù ñe íˆ î ôõ «ñ ¹ø áó C å Pò 17 3 F¼. â.â õ î ôõ 18 1 F¼ñF ë. ªê M íˆ î ôõ. è Qò ñk, «ü F G ñô, 2008 ªêŠì ð 24. ñ õ ì «î î ܽõô ñÿá ñ õ ì Ý Cˆî ôõ. GOVERNMENT EXAMINATIONS / EDUCATIONAL OFFICERS LOSS OF CERTIFICATES It is hereby notified that the Original Higher Secondary Certificates / Matriculation Certificates / Diploma Certificates / School Certificates of the following pupils are reported to have been lost beyond recovery. Necessary steps are being taken to issue the duplicate of the said Certificates. If the Originals were to be found by anybody, they should be treated as invalid and sent to the Secretary, Board of Higher Secondary Examination / Directorate of Government Examinations, Chennai-6 / Director of Technical Education, Chennai-25 / Inspector/Inspectress of Matriculation and Anglo-Indian Schools as the case may be for cancellation: C.N.C. Name of the Candidate Register Number Month Details of Reference Number Number. and Institution. and Certificate and Year. Examination. and Date. Number. No. VI(2)/787/2008. Mahesh April 1990 Refrigeration Lr. No /M3/2008, dakshnamoorthy, B., D 102 and Air P.A.C. Ramasamy Rajas Conditioning Polytechnic College, Second Class. Rajapalayam. V.K. JEYAKODI, The Principal Secretary/ Commissioner of Technical Education and Chairman, Board of Examinations DOTE, Guindy, Chennai

4 598 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE [Part VI Sec. 2 No. VI(2)/788/2008. Nirmala, A August 2005 TES è î â / (3)/2008, ( ) SC Second Class No. VI(2)/789/ February 2005 TEJ JE Distinction C.R. Radhamani January 1995 AJ è î â / (3)/2008, ( ) JE Second Class No. VI(2)/790/2008. G. Dillibabu August 2001 TEJ è î â / (3)/2008, ( ) JE I Class with Distinction No. VI(2)/791/ August 2002 TES SC Second Class M.. ªüò ªè, î ôõ, «î ¾ õ Kò, ªî N ð è M Þò èè, ªê ù õì ªê ù: 1 P.L. Sairam April 1997 ï.è. â /H2-1/2008, 2 Jeyaseelan, S.N April R. Usha March M. Vidhyamani March C. Vijayalakshmi March D. Vanitha March K. Lakshmanan March 1996 ªî ªê ù: 8 N. Rishvana March P. Selvarani March K. Murugan April Preethi, P March C. Chandralekha March V.N. Anitha March S. Mariyappan April R. Selvaraj March 1996 ªê ù Aö : 16 E. Karnan March R.T. Murali March Ravisamvel, D March October 1983

5 Oct. 29, 2008] TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE 599 F¼ŠðˆÉ : 19 Shobadevi, G March 1986 ï.è. â /H2-1/2008, 20 L. Thiyagarajan April October V. Nadesan March M. Anandan March P. Sivakumar April 1979 ªêƒè ð : 24 B. Ramu April Vanathi, S March N.J. Vanitha June March Sakthivel, M March N. Dhatchayini March E. Sathyaprema March S. Divya March A. Regan Isac Rickey March K. Padmavathy March 1977 ªêŒò Á: 33 A. Mohanarangan March B. Natarajan March K. Suresh March 2006 «õö : 36 Sasikumar, C March October Parameshwaran, R April G. Teekaraman March Dinesh Babu, R March S. Jebaselvi March B. Venkatesan September C.R. Angelin March G. Nathiya March D. Selvaraj March T. Fazila March April Subhashini, D April 2008

6 600 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE [Part VI Sec. 2 «õö ªî ì C 47 K. Ravichandran March 1978 ï.è. â /H2-1/2008, 48 C. Ashok Kumar March Sujatha, D April E.S. Sujatha April M. Ezhumalai April M. Vijayakumar March S. Senthil Murugan April R. Dhivakaran March D. Thilagavathi March T.P. Saravanan March Periyasamy, D March 2005 M¼ˆî êô : 58 V. Sankar March R. Saravanan March P. Ganesan March S. Abdul Salam April 1990 F¼õœÙ : 62 P.G. Raja March M. Muthukumar April K. Mahesh March 2007 èìö : 65 M. Gomathi March K. Angamuthu April J. Gnanaprakasam March Thillai, K March M. Bhavani March 2002 ªð «ùk: 70 Kannan, C March 1985 îqˆ«î õ : 71 M. Tamizharasi October Barani, C September Abhishek Kumar Jain March 2006

7 Oct. 29, 2008] TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE 601 îqˆ«î õ ªî ì C 74 S. Thirumal October 2001 ï.è. â /H2-1/2008, 75 V. Vijayaraj March D. Tamil Selvam April M.G. Azeezur Rahaman March June 2003 No. VI(2)/792/2008. î. àñ, ªêòô, ñ GôŠ ðœoˆ «î ¾èœ ñ, Üó²ˆ «î ¾èœ Þò èè, ªê ù A. Chitra 6467 December 1999 Free Hand ï.è. â / 1/2008, B Outline and Model Drawing Higher Second Class. No. VI(2)/793/2008. è. õ ô ð œ, Ã î ªêòô (ªî N ð ), Üó²ˆ «î ¾èœ Þò èè, ªê ù R. ÿ ð óf, November 2005 ÝCKò ï.è. â /C1/C2/2007, vì ôò ÝCKò October 2006 è M ð ìò ðjÿc GÁõù, TT ÜŒò «ð ì. TT TTG DTE F¼ˆî ÜPM è (ï.è. â /C1/2008.) î.â. ªê îi ªê M, ªêòô, ñ GôŠ ðœoˆ «î ¾èœ ñ ñÿá Þ í Þò ï (ðeò ), Üó²ˆ «î ¾èœ Þò èè, ªê ù îi ï ÜóCî â 5, ï œ: , ð è VI-ð F 2, ð è â 77, ÜPM è â VI(2)/82/2008- Hó²óñ A»œ ðf¾ ê Pî â â P¼Šð î âùˆ F¼ˆF õ C è¾. ªê ù , î.â. ªê îi ªê M, 2008 ªêŠì ð 26. ªêòô, ñ GôŠ ðœoˆ «î ¾èœ ñ ñÿá Þ í Þò ï (ðeò ), Üó²ˆ «î ¾èœ Þò èè. PRINTED AND PUBLISHED BY THE PRINCIPAL SECRETARY TO GOVERNMENT AND COMMISSIONER OF STATIONERY AND PRINTING, CHENNAI ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF TAMIL NADU

37-VI-2.pmd

37-VI-2.pmd [Regd. No. TN/CCN/467/2012-14. GOVERNMENT OF TAMIL NADU [R. Dis. No. 197/2009. 2012 [Price : Rs. 2.40 Paise. TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY No. 37] CHENNAI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 19,

Chi tiết hơn

47-VI-2.pmd

47-VI-2.pmd [Regd. No. TN/CCN/467/2012-14. GOVERNMENT OF TAMIL NADU [R. Dis. No. 197/2009. 2012 [Price : Rs. 2.40 Paise TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY No. 47] CHENNAI, WEDNESDAY, DECEMBER 5,

Chi tiết hơn

VI-2-39.pmd

VI-2-39.pmd GOVERNMENT OF TAMIL NADU [Regd. No. TN/CCN/467/2009-11. 2009 [Price : Rs. 3.20 Paise. TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY No. 39] CHENNAI, WEDNESDAY, OCTOBER 7, 2009 Purattasi 21, Thiruvalluvar

Chi tiết hơn

VI-2-41.pmd

VI-2-41.pmd GOVERNMENT OF TAMIL NADU [Regd. No. TN/CCN/467/2009-11. 2009 [Price : Rs. 4.80 Paise. TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY No. 41] CHENNAI, WEDNESDAY, OCTOBER 21, 2009 Aippasi 4, Thiruvalluvar

Chi tiết hơn

January 2020, 00:00:00, New York, New York Day Longitude Age Sun-Moon angle Illum, % Dist, km Phase Ë ' , À 30 6

January 2020, 00:00:00, New York, New York Day Longitude Age Sun-Moon angle Illum, % Dist, km Phase Ë ' , À 30 6 January 2020, 00:00:00, New York, New York 01 18 Ë 37 5.61 291 36' 31.77 404,107 02 00 À 30 6.50 280 45' 40.84 404,563 03 12 À 22 7.39 269 53' 50.23 403,714 First quarter (02 Jan, 23:47 ) 04 24 À 20 8.29

Chi tiết hơn

Crystal Reports ActiveX Designer tmp

Crystal Reports ActiveX Designer tmp Rasi turn of planets Time Zone : GMT +5:30 Indian Time ã Vu, úu`m Mon, 15 May, 2006 02:57:07 AM Wõ`Tm Wõ`Tm Thu, 15 June, 2006 09:33:11 AM ªÕ]m ªÕ]m Sun, 16 July, 2006 08:25:34 PM LPLm LPLm Thu, 17 August,

Chi tiết hơn

Crystal Reports ActiveX Designer - 27A.tmp

Crystal Reports ActiveX Designer - 27A.tmp Rasi turn of planets Time Zone : GMT +5:30 Indian Time ÁÚÉ ÈæßÞÎÚ 02:57:07 AM ÈÚäÎÚºÚ Mon, 15 May, 2006 ÈÚäÎÚºÚ 09:33:11 AM Éß Úß«Ú Thu, 15 June, 2006 Éß Úß«Ú 08:25:34 PM OÚÁÛQlOÚ Sun, 16 July, 2006 OÚÁÛQlOÚ

Chi tiết hơn

II-2-19.pmd

II-2-19.pmd [Regd. No. TN/CCN/467/2009-11. GOVERNMENT OF TAMIL NADU [R. Dis. No. 197/2009. 2011 [Price: Rs. 3.20 Paise. TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY No. 19] CHENNAI, WEDNESDAY, MAY 25, 2011

Chi tiết hơn

CPILS Power IELTS Course Vietnamese

CPILS Power IELTS Course Vietnamese Hotline tư vấn miễn phí: 0908557748 (Ms Thủy) - Email: thuthuyngo@gmail.com POWER IELTS COURSE Center for Premier International Language Studies Benedicto Bldg. MJ Cuenco Ave. Cebu City, Philippines 6000

Chi tiết hơn

Manicurist SPF-ICOC-VIET

Manicurist SPF-ICOC-VIET THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG NIÊN KHÓA 2015 & 2016 Kĩ thuật chăm sóc móng- 400 giờ Tỷ lệ thời gian hoàn thành (mức ) (Bao gồm các dữ liệu trong hai năm trước khi báo cáo) đầu vào Học sinh đủ điều kiện Tỷ

Chi tiết hơn

Training Schedule 2018-HN-Vi -05 copy

Training Schedule 2018-HN-Vi -05 copy CÁC KHÓA HUẤN LUYỆN THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG TRONG CÔNG NGHIỆP 2018 GIÚP BẠN TRANG BỊ THÊM KIẾN THỨC TRONG LĨNH VỰC TỰ ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU NĂNG SUẤT QUA NHỮNG KHÓA ĐÀO TẠO Công ty của bạn đã đầu tư nhiều nguồn lực

Chi tiết hơn

༠Aöƒ ªê F «î õò ù õ: ༠Aöƒ & 3, ªè ò ù «îƒè ŒŠð & å¼ èš, Þó ì «îƒè ŒŠð & 2 èš, ð ê I è Œ & 2, ªðKò ªõƒè ò & 2, Þ C & å¼, ð ì, ôõƒè, ãô è Œ & îô 2,

༠Aöƒ ªê F «î õò ù õ: ༠Aöƒ & 3, ªè ò ù «îƒè ŒŠð & å¼ èš, Þó ì «îƒè ŒŠð & 2 èš, ð ê I è Œ & 2, ªðKò ªõƒè ò & 2, Þ C & å¼, ð ì, ôõƒè, ãô è Œ & îô 2, ༠Aöƒ ªê F «î õò ù õ: ༠Aöƒ & 3, ªè ò ù «îƒè ŒŠð & å¼ èš, Þó ì «îƒè ŒŠð & 2 èš, ð ê I è Œ & 2, ªðKò ªõƒè ò & 2, Þ C & å¼, ð ì, ôõƒè, ãô è Œ & îô 2, Ì & 5 Ü ô 6 ð, àš¹ & ² õ «èÿð, èp«õšh ô & CPî ¾. ªêŒº

Chi tiết hơn

TEACHERS RECRUITMENT BOARD, CHENNAI DIRECT RECRUITMENT FOR POST GRADUATE ASSISTANTS IN GOVERNMENT HIG

TEACHERS RECRUITMENT BOARD, CHENNAI DIRECT RECRUITMENT FOR POST GRADUATE ASSISTANTS IN GOVERNMENT HIG TEACHERS RECRUITMENT BOARD, CHENNAI - 600 006 DIRECT RECRUITMENT FOR POST GRADUATE ASSISTANTS IN GOVERNMENT HIGHER SECONDARY SCHOOLS 2012-2013 PROVISIONAL LIST FOR CERTIFICATE VERIFICATION SUBJECT : PHYSICS

Chi tiết hơn

TalentAcquisitionExecutiveBCC

TalentAcquisitionExecutiveBCC SPECIALIST TALENT ACQUISITION EXECUTIVE Trang bị những kiến thực chuyên sâu trong việc thu hút và quản trị nhân tài ở một tầm cao mới! consulting@bcc.com.vn www.bcc.com.vn 0917 448 068 Kính thưa Quý Học

Chi tiết hơn

Training Schedule 2019-HCM-Vi -06 copy

Training Schedule 2019-HCM-Vi -06 copy CÁC KHÓA HUẤN LUYỆN THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG TRONG CÔNG NGHIỆP 2019 GIÚP BẠN TRANG BỊ THÊM KIẾN THỨC TRONG LĨNH VỰC TỰ ĐỘNG ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU NĂNG SUẤT QUA NHỮNG KHÓA ĐÀO TẠO Công ty của bạn đã đầu tư nhiều nguồn

Chi tiết hơn

HIỆP HỘI THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU VIỆT NAM Tháng 11/2015, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức 5 phiên đấu thầu TPCP với tổng giá trị gọi thầu là 33,200 tỷ đồng v

HIỆP HỘI THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU VIỆT NAM Tháng 11/2015, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức 5 phiên đấu thầu TPCP với tổng giá trị gọi thầu là 33,200 tỷ đồng v HIỆP HỘI THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU VIỆT NAM Tháng 11/2015, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức 5 phiên đấu thầu TPCP với tổng giá trị gọi thầu là 33,200 tỷ đồng và tổng giá trị trúng thầu là 26,637 tỷ đồng, đạt tỷ

Chi tiết hơn

Advanced_New_KP_Stellar_Astrolo

Advanced_New_KP_Stellar_Astrolo Jothisha Kalaanithi A.DEVARAJ ( Founder, All India Stellar Astrologers Association) Stellar Astrology Consultation & Training Centre 68,3rd Street, P.G.Avenue, Kattupakkam, Chennai-56 Cell:93823 39084,

Chi tiết hơn

Website

Website Trường trung học Balwyn là trường dạy chung cho cả nam lẫn nữ học sinh từ lớp 7 12 với khoảng 2000 học sinh. Vị trí trường chúng tôi nằm vào hướng Đông của thành phố Melbourne, trường được thành lập vào

Chi tiết hơn

õöƒ îi ï Üó²Š ðeò «î õ íò TNPSC Group - I Group - II Group - IV VAO ð ìˆªî Š¹ ïìˆ ªð ˆîI

õöƒ îi ï Üó²Š ðeò «î õ íò TNPSC Group - I Group - II Group - IV VAO ð ìˆªî Š¹ ïìˆ ªð ˆîI õöƒ îi ï Üó²Š ðeò «î õ íò TNPSC Group - I Group - II Group - IV VAO ð ìˆªî Š¹ ïìˆ ªð ˆîI â HâvC ªð ˆ «î ¾èO ªð ˆ îin ð FJ «è èšð Mù èo ñ FK Þƒ ªè èšð œ. W è µ Mù èà êkò ù M ì ªè èšð œ. îõáèœ âƒ«èâ àœ ªîQ

Chi tiết hơn

II-2-44.pmd

II-2-44.pmd [Regd. No. TN/CCN/467/2009-11. 2009 [R. Dis. No. 197/2009. [Price: Rs. 3.20 Paise. GOVERNMENT OF TAMIL NADU TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY No. 44] CHENNAI, WEDNESDAY, NOVEMBER 11,

Chi tiết hơn

mur nj ÎfŸ Ïa ff«, br id nkšãiy Ïu lhkh L bghj nj Î, kh 2018 òÿëétu gf ghœî

mur nj ÎfŸ Ïa ff«, br id nkšãiy Ïu lhkh L bghj nj Î, kh 2018 òÿëétu gf ghœî mur nj ÎfŸ Ïa ff«, br id 600 006. nkšãiy Ïu lhkh L bghj nj Î, kh 2018 òÿëétu gf ghœî nj Î fhy«mur nj ÎfŸ Ïa ff«, br id 600 006. nkšãiy Ïu lhkh L bghj nj Î, kh 2018 gf ghœî RU f«nj Î KoÎfŸ btëæl gl«ehÿ

Chi tiết hơn

SUMMER COURSE FEES SUMMER 2019 Biểu phí Khóa Hè 2019 AGE GROUP Nhóm tuổi HALF DAY Nửa ngày TRIAL CLASS (2 weeks) Lớp học thử (2Tuần) FULL DAY Cả ngày

SUMMER COURSE FEES SUMMER 2019 Biểu phí Khóa Hè 2019 AGE GROUP Nhóm tuổi HALF DAY Nửa ngày TRIAL CLASS (2 weeks) Lớp học thử (2Tuần) FULL DAY Cả ngày SUMMER COURSE FEES SUMMER 2019 Biểu phí Khóa Hè 2019 AGE Nhóm tuổi HALF DAY Nửa ngày TRIAL CLASS (2 weeks) Lớp học thử (2Tuần) FULL DAY Cả ngày Currency: VND/ Đơn vị tính: ngàn đồng TUITION FEE Học Phí

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION ---o0o--- Số:../2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG No:../2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG CỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION ---o0o--- Số:../2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG No:../2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG CỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION ---o0o--- Số:../2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG No:../2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Chi tiết hơn

Teachers Recruitment Board, Chennai Recruitment for Law College Lecturer (Senior Scale) Law / Lecturer (Senior Scale) PreLaw in Govt.Law Col

Teachers Recruitment Board, Chennai Recruitment for Law College Lecturer (Senior Scale) Law / Lecturer (Senior Scale) PreLaw in Govt.Law Col SUB.CODE: 4LCL - LAW OF CONTRACTS 4LCL290009 PRABU K M MBC/DNC 0/05/98 22 2 4LCL290006 PRIYA B F BC 02/02/980 7 3 4LCL290002 SHANKAR KAARMUKILAN M L M BC 5/06/982 7 4 4LCL29000 MARY LENITA A F BC 02/06/976

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 嚪õ Á å¼ ² õ 30 õ è Þ L! ïñ ð ó ðkòˆ«î Þ í õ î àí¾èo ºî ñ ò ù Þ L. ð º ˆî ö î ºîL á ì à ò âoò àí¾ Þ L. è ñò ù «ï Œõ ŒŠð ìõ èà Ãì, Y Aó ªêK è à ò, êˆî ù àí¾ Ãì. Ü ñ ñ ô... ÜKC» 𼚹 Þ¼ î «ð, áø õˆ Ü óˆ

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 20 Ngày 23/04/ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 20 Ngày 23/04/ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 20 Ngày 23/04/2019 1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 2. Thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên

Chi tiết hơn

Hướng dẫn cụ thể từng bước để đăng ký sử dụng Đơn đăng ký không tín chỉ sau đó ghi danh vào các lớp không tín chỉ. 1 tháng Sáu, 2018 Các sinh viên dự

Hướng dẫn cụ thể từng bước để đăng ký sử dụng Đơn đăng ký không tín chỉ sau đó ghi danh vào các lớp không tín chỉ. 1 tháng Sáu, 2018 Các sinh viên dự Hướng dẫn cụ thể từng bước để đăng ký sử dụng Đơn đăng ký không tín chỉ sau đó ghi danh vào các lớp không tín chỉ. 1 tháng Sáu, 2018 Các sinh viên dự định nhận các dịch vụ hỗ trợ hoặc đăng k{ vào các lớp

Chi tiết hơn

Hội thảo khoa học sinh viên lần IX năm 2016 ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN SV: Trịnh Nguyễn Thanh

Hội thảo khoa học sinh viên lần IX năm 2016 ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN SV: Trịnh Nguyễn Thanh ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN SV: Trịnh Nguyễn Thanh Trúc, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Diễm Sương Khoa Khoa học xã hội và nhân văn 1. Đặt vấn đề Điện

Chi tiết hơn

«è K è 25 Þò à Fèœ Pˆî ê ìƒèœ - G¼õ è (àœ ø, ñ Mô ñÿá Ýòˆb õˆ ø) DEMAND 25 MOTOR VEHICLES ACTS-ADMINISTRATION (Home, Prohibition and Excise Department

«è K è 25 Þò à Fèœ Pˆî ê ìƒèœ - G¼õ è (àœ ø, ñ Mô ñÿá Ýòˆb õˆ ø) DEMAND 25 MOTOR VEHICLES ACTS-ADMINISTRATION (Home, Prohibition and Excise Department 2018-2019 ªêôMŸ «õ»œ ªî è ðÿpò ñfšd ESTIMATE OF THE AMOUNTS REQUIRED FOR EXPENDITURE IN 2018-2019 2018-19 õó¾ ªêô¾ F ì ñfšd BUDGET ESTIMATE 2018-19 Rupees in Thousands Revenue Capital Loan Total ñ Qò «è

Chi tiết hơn

FAQs Những câu hỏi thường gặp 1. What is the Spend Based Rewards program for Visa Vietnam? The Spend Based Rewards program for Visa Vietnam is a servi

FAQs Những câu hỏi thường gặp 1. What is the Spend Based Rewards program for Visa Vietnam? The Spend Based Rewards program for Visa Vietnam is a servi FAQs Những câu hỏi thường gặp 1. What is the Spend Based Rewards program for Visa Vietnam? The Spend Based Rewards program for Visa Vietnam is a service that offers a complimentary airport lounge visit

Chi tiết hơn

2014 Astrological Calendar for Jennifer Lawrence

2014 Astrological Calendar for Jennifer Lawrence Astrological Calendar for Jennifer Lawrence January Capricorn Ò ' Ò' Ò ' «Ò ' Ò ' Ò ' Ò ' Ò ' Tra-Tra ª Å Ã Ã Æ Â Å Æ Â Æ Â Å Æ Â Ä Å Æ Ãª Â Ô 0 Tra-Nat Š ƪ ƪ Ä Â Ä Äª Ä Â Ä Ã Ä Ã Â Ä Ã Ã Åª Å Â Ã

Chi tiết hơn

General Surgery Residency Program - PGY 1 (revised ) July August September October November December January February March April May

General Surgery Residency Program - PGY 1 (revised ) July August September October November December January February March April May 2015-2016 General Surgery Residency Program - PGY 1 (revised 3.2.16) July August September October November December January February March April May June GMH Vascular GMH GenS A GMH GenS B (away 5-11)

Chi tiết hơn

Department of Electrical and Electronics Engineering LIST OF THE STUDENTS PARTICIPATED in EXRA- CURRICULAR ACTIVITIES AY: Sl. No Ye

Department of Electrical and Electronics Engineering LIST OF THE STUDENTS PARTICIPATED in EXRA- CURRICULAR ACTIVITIES AY: Sl. No Ye LIST OF THE STUDENTS PARTICIPATED in EXRA- CURRICULAR ACTIVITIES AY: -19 2.0. / 1 2 4 5 6 7 1- v 1- v 24-28 NOV 4-5 Jan -8 Dec 18-21 Oct 4-5 Aug RACHITHA P V D SAI DINESH 1711D501 1611A0287 1611A0274 1711D501

Chi tiết hơn

PATHFINDER IDPA MATCH RESULTS

PATHFINDER IDPA MATCH RESULTS NOV 2017 NOVEMBER DIVISION WINNERS SSP Westlake, B. 0 0.00 89.00 ESP Laird, B. 86.99 CCP Snook, L. 83.67 NFC OPTIC Wilde, C. Leven, S. 96.68 128.23 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Points PE HNT

Chi tiết hơn

Calendar 2019

Calendar 2019 1 September 2019 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 2 3 09:36 am 4 5 01:09 pm 6 7 08:39 pm Å Å,Ä,Ä 8 023 Æ Ä,Ã,Å,Æ,Æ Æ, Å Æ Ä,Æ,ÆÀ, Ä, Ä,  ŠÅ,Æ,ÅÀ à 9 037 051 10 07:25 am Å, Å, Ä Æ,Å,Å Â, Â, à Æ,Æ,Æ,Æ,Æ Å,ÅÀ,Ã

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 O è ô ªè ì ì 30 õ è ÅŠ! O¼ ðq» G ø î Þ î ñ ènš ªð èo, Åì è, ªî ì Þîñ è ãî õ ê ŠH ì «îõ I îñ è Þ¼ î «ù! Ü è «îc Šð àì ïôâ «è â  «ð, ïñ è ù Ü ˆî ê Œv ÅŠ î! O è ôˆ Þîñ ù àí¾ â ð«î, ÞŠ«ð â ô õòfù¼ «ñ ãÿø

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SCIENCE Observation record format 2011_12.docx

Microsoft Word - SCIENCE Observation record format 2011_12.docx DISTRICT INSTITUTE OF EDUCATION AND TRAINING, LAWSPET, PUDUCHERRY-605008. Internship (Institute & School) üà ò¾ä ø À  üº ÀÚ¾ø üú ì ø À üº «È ì { ÀûÇ ÁüÚõ ÚÅÉõ } Name Diploma in Elementary Education

Chi tiết hơn

2013 Astrological Calendar for Greenwich Mean Time

2013 Astrological Calendar for Greenwich Mean Time for Greenwich Mean Time January Ò ' Capricorn Compliments of: Clayten Tylor Esoteric Astrologer www.claytentylor.com 00Ò Jan, New on 0:: PM GMT Tra-Tra Æ Æ 0 0 Å Ä Æ± ŠƱ Ä Â Æ Ã Å Æ Â Â Æ Å 0 0 0  Æ

Chi tiết hơn

Training Schedule 2019-HN-Vi -08 copy

Training Schedule 2019-HN-Vi -08 copy CÁC KHÓA HUẤN LUYỆN THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG TRONG CÔNG NGHIỆP 2019 GIÚP BẠN TRANG BỊ THÊM KIẾN THỨC TRONG LĨNH VỰC TỰ ĐỘNG HÓA ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU NĂNG SUẤT QUA NHỮNG KHÓA ĐÀO TẠO Công ty của bạn đã đầu tư nhiều

Chi tiết hơn

ww.padasalai.o md òe ww.padasalai.org Kidt.Á.cõhuhâ, v«.v ì., Ã.v., Ãv.o., mur nj ÎfŸ Ïa Fe, br id

ww.padasalai.o md òe   ww.padasalai.org Kidt.Á.cõhuhâ, v«.v ì., Ã.v., Ãv.o., mur nj ÎfŸ Ïa Fe, br id md òe g rg Kidt.Á.cõhuhâ, v«.v ì., Ã.v., Ãv.o., mur nj ÎfŸ Ïa Fe, br id - 600 006. g rg g rg Iah/m«ikp, g rg g rg g rg g rg g rg g rg g rg g rg bgwe brœâ MÁça, mid J Clf fÿ. e.f.v. 077171/v 1 /2019 ehÿ.

Chi tiết hơn

«è K è 47 Þ êñò ÜøG ôòˆ ø (²ŸÁô, ð ð ñÿá ÜøG ôòƒèœ ø) DEMAND 47 HINDU RELIGIOUS AND CHARITABLE ENDOWMENTS (Tourism, Culture and Religious Endowments D

«è K è 47 Þ êñò ÜøG ôòˆ ø (²ŸÁô, ð ð ñÿá ÜøG ôòƒèœ ø) DEMAND 47 HINDU RELIGIOUS AND CHARITABLE ENDOWMENTS (Tourism, Culture and Religious Endowments D DEMAND 47 HINDU RELIGIOUS AND CHARITABLE ENDOWMENTS (Tourism, Culture and 2017-2018 ªêôMŸ «õ»œ ªî è ðÿpò ñfšd ESTIMATE OF THE AMOUNTS REQUIRED FOR EXPENDITURE IN 2017-2018 2017-18 õó¾ ªêô¾ F ì ñfšd BUDGET

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - core.pptx

Microsoft PowerPoint - core.pptx JANUARY SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Emily b. 1995 New Year s Day 13 14 15 16 17 18 19 Lucy b. 2012 Mike b. 1949 20 21 22 23 24 25 26 Barb Lerner

Chi tiết hơn

2018 Vietnamese FL Written examination

2018 Vietnamese FL Written examination Victorian Certificate of Education 2018 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Letter STUDENT NUMBER Vietnamese FIRST LANGUAGE Written examination Tuesday 20 November 2018 Reading time: 11.45 am to

Chi tiết hơn

DANH SÁCH CÁC BIỂU MẪU RỬA TỘI, THÊM SỨC, HÔN PHỐI I. Các biểu mẫu Rửa tội, Thêm Sức 01. Đơn xin Rửa tội - Khu xóm giới thiệu Chứng chỉ Rửa t

DANH SÁCH CÁC BIỂU MẪU RỬA TỘI, THÊM SỨC, HÔN PHỐI I. Các biểu mẫu Rửa tội, Thêm Sức 01. Đơn xin Rửa tội - Khu xóm giới thiệu Chứng chỉ Rửa t DANH SÁCH CÁC BIỂU MẪU RỬA TỘI, THÊM SỨC, HÔN PHỐI I. Các biểu mẫu Rửa tội, Thêm Sức 01. Đơn xin Rửa tội - Khu xóm giới thiệu... 3 02. Chứng chỉ Rửa tội... 4 03. Chứng chỉ Thêm Sức... 5 04. Chứng chỉ Rửa

Chi tiết hơn

2011 HSC Examination - Vietnamese Continuers Transcript

2011 HSC Examination - Vietnamese Continuers Transcript 2011 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Vietnamese Continuers (Section I Listening and Responding Part A and Part B) Transcript Familiarisation Text Tâm: Mai: Tâm: Mai: Tâm: Mai: Tâm: Chào chị Mai.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 03-GD-HO THI THU HO(18-24)

Microsoft Word - 03-GD-HO THI THU HO(18-24) THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11: TRƯỜNG HỢP TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ VÀ TỈNH HẬU GIANG Hồ Thị Thu Hồ 1 và Lê Văn Nhương 1 1 Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ Thông tin chung:

Chi tiết hơn

Funding for this education was provided by the Pacific Hospital Preservation and Development Authority

Funding for this education was provided by the Pacific Hospital Preservation and Development Authority http://ethnomed.org/patient-education/diabetes Funding for this education was provided by the Pacific Hospital Preservation and Development Authority (PHPDA) and Harborview Medical Center Interpreter Services

Chi tiết hơn

January 2011 Capricorn 29Ò 02' 25Ò 58' 22Ò 00' Provided by ASTRO MAGICKAL Your astrology source 22Ò 34' 2

January 2011 Capricorn 29Ò 02' 25Ò 58' 22Ò 00' Provided by ASTRO MAGICKAL Your astrology source   22Ò 34' 2 January Capricorn Ò 0' Ò ' 00' Provided by ASTRO MAGICKAL Your astrology source www.astromagickal.com info@astromagickal.com ' Ò ' Ò ' 0 Jan, New Moon 0:0: AM PST Ò ' ' Tra-Tra Å Â Ä Ä Å± Â Å Æ Å Å Æ±

Chi tiết hơn

DAI HOC QUOC GIA TP. HO CHI MINH TRVONG DAI HQC CONG NGHE THONG TIN So: 6 15 /TB-DHCNTT LONG HOA XA HOI CHU NG111A VIET NAM Doc lap Tu. do Hanh phtic

DAI HOC QUOC GIA TP. HO CHI MINH TRVONG DAI HQC CONG NGHE THONG TIN So: 6 15 /TB-DHCNTT LONG HOA XA HOI CHU NG111A VIET NAM Doc lap Tu. do Hanh phtic DAI HOC QUOC GIA TP. HO CHI MINH TRVONG DAI HQC CONG NGHE THONG TIN So: 6 15 /TBDHCNTT LONG HOA XA HOI CHU NG111A VIET NAM Doc lap Tu. do Hanh phtic Tp.I a Chi Minh, ngay I thang 7 nam 2019 THONG BAO Ve

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Cue Cards 3_Assyrian

Microsoft Word - Cue Cards 3_Assyrian BASICS ܗܐ / YES NO / ܐ UNSURE / ܐ ܐ NO SMOKING / ܐ ܬ ܐ STOP / CALL NURSE / ܝ ܘ ܐ TOILET / ܢ ܐ ܐ / HELP ܗ ܬ MEALS AREA / ܐ ܕܘ ܐ ܕܐ THERAPY / / PAN BED ܕ ܪ ܐ ܐ ܕܬ ܐ BRUSH / ܬ ܐ SHOWER / ܐ HOT DRINK / ܐ ܐ

Chi tiết hơn

Ý LỰC CỦA THÁNG THEME OF THE MONTH - Cầu xin cho Ngày Tết Cổ truyền mang lại hòa bình và hiệp nhất cho Quê hương. Xin cho mọi người Việt Nam biết hãnh

Ý LỰC CỦA THÁNG THEME OF THE MONTH - Cầu xin cho Ngày Tết Cổ truyền mang lại hòa bình và hiệp nhất cho Quê hương. Xin cho mọi người Việt Nam biết hãnh Ý LỰC CỦA THÁNG THEME OF THE MONTH - Cầu xin cho Ngày Tết Cổ truyền mang lại hòa bình và hiệp nhất cho Quê hương. Xin cho mọi người Việt Nam biết hãnh diện và bảo tồn văn hóa và truyền thống dân tộc. -

Chi tiết hơn

exprepdtp

exprepdtp 02 0 ÊÑÀРѹÐô Ç Ðù± ³Ñ õ Ð Ç Ðù± õó Ñ ÀÐÔ³ÐÔê ÐÔÔÀÐ ¹Ð ÊÙÓÀÙ ÐÎÐÔ - õó Ñ Ð± ÐÎÐÔ ÐÄÙ ÀÐÔ³ÐÔê ÊÐÊÐÜÿØ 2 4 5 6 7 8 9 General Education Technical Education Sports & Youth Services - Art and Culture Total

Chi tiết hơn

ÿ8ÿÿÿ968ÿ87ÿ9ÿ9966 4AG6HNH406AO 28 9!"2#

ÿ8ÿÿÿ968ÿ87ÿ9ÿ9966 4AG6HNH406AO 28 9!2# 012324103 567689ÿ8ÿÿÿ968ÿ87ÿ9ÿ9966 4AG6HNH406AO ÿ,-.ÿ/01ÿ023-ÿ4-56046ÿ.3ÿ06ÿ789:;77ÿ6-ÿ?0@aÿbcdeÿfgh56ÿ05iÿ3?hfÿ6?aÿj-ga05ÿk0gÿl-5-gÿm-2 28 9!"2#2$0%%&&'5%(64)* 02$ 2898/7ÿ-,,?5 +,-./0ÿ2/-ÿ3.4.-/05ÿ6.7,-8/9ÿ:,0,-ÿ;,9

Chi tiết hơn

POLICY

POLICY CHÍNH SÁCH HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN MONTGOMERY Các Mục Liên Quan: Văn Phòng Chịu Trách Nhiệm: ABA, ABC, ACA, AFA-RA, EGI-RA, IGS, IKA-RA, ILA-RA, JOA-RA, -RA, KLA, KLA-RA Chánh Văn Phòng Chi nh Sách vê Thông

Chi tiết hơn

74.6 74. 74.4 74.2 74.2 74.1 74. 73.9 73.7 73.7 73.6 73. 73.4 73.2 73.2 73.1 73. 72.9 72.7 72.7 72.6 72. 72.4 72.2 72.2 72.1 72. 71.9 71.7 71.7 71.6 71. 71.4 71.2 71.2 71.1 71. 7.9 7.7 7.7 7.6 7. 7.4 7.2

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 VIETNAM HR SUMMIT 2019 Friday, 20th September 2019 White Palace Pham Van Dong 108 Pham Van Dong, Thu Duc Dist, HCMC, Vietnam www.vietnamhrsummit.vn OVERVIEW DATE: Friday, 20 th September, 2019 VENUE: THEME:

Chi tiết hơn

Mã: VHR V20 CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG / SALE POLICY DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MUA NHÀ/BIỆT THỰ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY FOR CLIENTS PURCHASING VIN

Mã: VHR V20 CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG / SALE POLICY DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MUA NHÀ/BIỆT THỰ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY FOR CLIENTS PURCHASING VIN CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG / SALE POLICY DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MUA NHÀ/BIỆT THỰ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY FOR CLIENTS PURCHASING VINHOMES RIVERSIDE-THE HARMONY VILLAS ----- Hiệu lực từ ngày 15/04/2018-----

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bai 16 pdf

Microsoft Word - bai 16 pdf Business English Speakers Can Still Be Divided by a Common I'm Alex Villarreal with the VOA Special English Economics Report. Business is the most popular subject for international students in the United

Chi tiết hơn

January 2012 Capricorn Provided by ASTRO MAGICKAL Your astrology source 07Ò 35' 11Ò 47' 21Ò 49' 11Ò 42' 1

January 2012 Capricorn Provided by ASTRO MAGICKAL Your astrology source   07Ò 35' 11Ò 47' 21Ò 49' 11Ò 42' 1 January Capricorn Provided by ASTRO MAGICKAL Your astrology source www.astromagickal.com info@astromagickal.com 0Ò ' Ò ' Ò' Ò ' 0Ò ' Ò ' 0 Jan, Full Moon :: PM PST 0Ò ' ' 00Ò 0Ò ' 0' 0Ò 0Ò ' Tra-Tra Æ

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Bài 4.5.ppt

Microsoft PowerPoint - Bài 4.5.ppt BÀI 4 Cách sử dụng PubMed Phần 5 MyNCBI Chỉ dẫn Phần này là minh họa PowerPoint nhằm giới thiệu với bạn giao diện PubMed. Phần này không cần kết nối internet và nhằm làm nguồn thông tin tham khảo. Phần

Chi tiết hơn

7. 7. 6. 6... 4. 4. 3. 3. 2. 2. 1. 1... 49. 49. 48. 48. 47. 47. 46. 46. 4. 4. 44. 44. 76.4 76.4 76.3 76.3 76.2 76.2 76. 76.1 76. 76. 7.9 7.9 7.8 7.8 7.7 7.7 7.6 7.6 7. 7. 7.4 7.4 7.3 7.3 7.2 7.2 7. VNINDEX

Chi tiết hơn

giay de nghi cap the tra truoc 09.16

giay de nghi cap the tra truoc 09.16 GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ TRẢ TRƯỚC APPLICATION FORM Số/No.: [số đơn cấp thẻ chính: [số đơn cấp thẻ phụ: ] ] Kính gửi: Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)- Chi nhánh/pgd: / To: Asia Commercial Bank (ACB)- Branch: Đề

Chi tiết hơn

iii08.dvi

iii08.dvi Fº OK = OK FK/FK = KL/K L O º F T ¹ KLM TK = TL = TM ¹ ý ¹ ½½ºº ¹ º ¹ º ½¼º þ ¹ ¹ ¹ º ¹ 6 º º ¹ º ¹ º ¹ º ¹ ¹ º º µ ÁÁÁ¹ þ ÁÎ üü ÁÎ þ T C T F C TT O ¹ º C TT T (KLM)º TK TL TM º TK = TL TM º = º ½¼ ü þ

Chi tiết hơn

District wise applications - SC.xls

District wise applications - SC.xls ÀªÀiÁd PÀ Áåt E ÁSÉ ÀjÃPÁë ÀƪÀð vàgà ÉÃw PÉÃAzÀæ 2018-19 Éà Á À è JEE & NEET ÀjÃPÉëUÀ¼À ÀƪÀð sá«vàgà ÉÃwUÉ váváì PÀªÁV DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ Àj²µÀÖ eáw C sàåyðuà¼à ÀnÖ vàäªàäpàægàä f Éè JEE NEET Cast NAME Mobile

Chi tiết hơn

Screen Test (Placement)

Screen Test (Placement) Summer 2005 Midterm Exam Grade 5 -- Test (Student's Copy) The purpose of this mid-term exam is for the school to understand how well and how much the material is being used by students and teachers. Having

Chi tiết hơn

VINHOMES MARINA-4PK CSBH CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG/ SALES POLICY DỰ ÁN VINHOMES MARINA/ FOR VINHOMES MARINA Tháng 02/2019 /February 2019 I. Q

VINHOMES MARINA-4PK CSBH CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG/ SALES POLICY DỰ ÁN VINHOMES MARINA/ FOR VINHOMES MARINA Tháng 02/2019 /February 2019 I. Q CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG/ SALES POLICY DỰ ÁN VINHOMES MARINA/ FOR VINHOMES MARINA ----- Tháng 02/2019 /February 2019 I. QUY ĐỊNH CHUNG / POLICY 1. Thời gian áp dụng: Từ ngày 14/02/2019 cho đến khi có chính

Chi tiết hơn

Microsoft Word - EFT_lesson 2.doc

Microsoft Word - EFT_lesson 2.doc 1 Bài 2: Nhận Giữ Phòng Qua Điện Thoại (tiếp theo): nghe và nói số Transcript Quỳnh Liên và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu xin thân chào quí bạn. Các bạn đang theo dõi Bài Học 2 trong loạt bài Tiếng

Chi tiết hơn

x100 x100 BẢN TIN CHỨNG KHOÁN Ngày 15 tháng 08 năm 2014 Mùa báo cáo KQKD Q2 đã dần qua Hai chỉ số diễn biến tăng giảm trái chiều với tín hiệu cải thiệ

x100 x100 BẢN TIN CHỨNG KHOÁN Ngày 15 tháng 08 năm 2014 Mùa báo cáo KQKD Q2 đã dần qua Hai chỉ số diễn biến tăng giảm trái chiều với tín hiệu cải thiệ x1 x1 Mùa báo cáo KQKD Q2 đã dần qua Hai chỉ số diễn biến tăng giảm trái chiều với tín hiệu cải thiện của tính thanh khoản trong tuần vừa qua. Nhìn chung, nhiều cổ phiếu bluechips trên sàn HoSE vẫn có

Chi tiết hơn

Đêm Hội Ngộ Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận Lời phát biểu của Trung Tá Tôn Thất Tuấn, Lục Quân Hoa Kỳ Ngày 12 Tháng 9 Năm 2

Đêm Hội Ngộ Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận Lời phát biểu của Trung Tá Tôn Thất Tuấn, Lục Quân Hoa Kỳ Ngày 12 Tháng 9 Năm 2 Đêm Hội Ngộ Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận Lời phát biểu của Trung Tá Tôn Thất Tuấn, Lục Quân Hoa Kỳ Ngày 12 Tháng 9 Năm 2010 Falls Church, Virginia Kính thưa quý niên trưởng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 07-MT-NGUYEN THI TUYET NHUNG(54-64)

Microsoft Word - 07-MT-NGUYEN THI TUYET NHUNG(54-64) ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ THAY ĐỔI VI KHÍ HẬU TRONG VÀ NGOÀI TỔ ĐẾN SỨC ĐẺ TRỨNG CỦA ONG CHÚA VÀ HÀM LƯỢNG NƯỚC CÓ TRONG MẬT ONG TẠI HUYỆN CHỢ LÁCH, TỈNH BẾN TRE VÀ HUYỆN KẾ SÁCH, TỈNH SÓC TRĂNG Nguyễn Thị Tuyết

Chi tiết hơn

untitled

untitled Õè»ÃÖ ÉÒ ºÃÃ³Ò Ô Òà Õè»ÃÖ ÉÒ ºÃÃ³Ò Ô ÒÃÍíҹǠÒÃ: Í ºÃÃ³Ò Ô Òà º ºÃÃ³Ò Ô Òà Editorial Note Wooden Mon Bridge photo was selected to be a Nature and Environment Journal cover. It is the longest wooden bridge

Chi tiết hơn

Hướng dẫn làm bài thi xếp lớp tiếng Anh GIỚI THIỆU VỀ BÀI THI XẾP LỚP Bài thi kiểm tra xếp lớp tiếng Anh của Cambridge English là dạng bài thi trực tu

Hướng dẫn làm bài thi xếp lớp tiếng Anh GIỚI THIỆU VỀ BÀI THI XẾP LỚP Bài thi kiểm tra xếp lớp tiếng Anh của Cambridge English là dạng bài thi trực tu Hướng dẫn làm bài thi xếp lớp tiếng Anh GIỚI THIỆU VỀ BÀI THI XẾP LỚP Bài thi kiểm tra xếp lớp tiếng Anh của Cambridge English là dạng bài thi trực tuyến tương thích các câu hỏi sau phụ thuộc vào câu trả

Chi tiết hơn

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ. NGHIÊN CỨU SO SÁNH TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA SỢI NHÂN TẠO VISCO VÀ TRE COMPARATIVE STUDY OF MECHANICAL-PHYSICAL PROPERTIES OF VISCOSE AN

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ. NGHIÊN CỨU SO SÁNH TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA SỢI NHÂN TẠO VISCO VÀ TRE COMPARATIVE STUDY OF MECHANICAL-PHYSICAL PROPERTIES OF VISCOSE AN . NGHIÊN CỨU SO SÁNH TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA SỢI NHÂN TẠO VISCO VÀ TRE COMPARATIVE STUDY OF MECHANICAL-PHYSICAL PROPERTIES OF VISCOSE AND BAMBOO REGENERATED YARNS Nguyễn Nhật Trinh TÓM TẮT Xơ visco và xơ tre

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 30 õ è ÅŠð ð! i Þ¼ ªð ¼ è õˆ«î, Iè ²ôðñ è¾ M óõ è¾ ªêŒò à ò 30 ð õ èè õöƒaj¼ Aø, ê ñò è ô G¹í õê î Müòó èõ. ² õj å ø å Á I ê à ò Þ î ÜJ ìƒèœ, ñ ô «ïó ðâ ñ ñ ô... F M¼ î Oè êñ OŠðîŸ Ãì àƒèà èªè. ÌK ô, «îƒè

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DFK Vietnam - Legislation update _7 2013_ final

Microsoft Word - DFK Vietnam - Legislation update _7 2013_ final Newsletter BẢN TIN PHÁP LUẬT TRONG SỐ NÀY THÁNG 7 NĂM 2013 NGÂN HÀNG... 2 Ngân hàng nhà nước ( NHNN ) yêu cầu các tổ chức tín dụng đạt mức tăng trưởng 12% trong năm nay... 2 Quy định về lãi suất tối đa

Chi tiết hơn

PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN QUẢN LÝ(FOR OFFICIAL USE)> <SI> Phiếu công bố có giá trị 05 năm kể từ ngày nhận. PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM TEMPLATE FOR NOT

PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN QUẢN LÝ(FOR OFFICIAL USE)> <SI> Phiếu công bố có giá trị 05 năm kể từ ngày nhận. PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM TEMPLATE FOR NOT PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN QUẢN LÝ(FOR OFFICIAL USE)> Phiếu công bố có giá trị 05 năm kể từ ngày nhận. PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM TEMPLATE FOR NOTIFICATION OF COSMETIC PRODUCT Đánh dấu vào ô thích

Chi tiết hơn

«è K è 48 «ð õóˆ ˆ ø DEMAND 48 TRANSPORT DEPARTMENT ªêôMŸ «õ»œ ªî è ðÿpò ñfšd ESTIMATE OF THE AMOUNTS REQUIRED FOR EXPENDITURE IN

«è K è 48 «ð õóˆ ˆ ø DEMAND 48 TRANSPORT DEPARTMENT ªêôMŸ «õ»œ ªî è ðÿpò ñfšd ESTIMATE OF THE AMOUNTS REQUIRED FOR EXPENDITURE IN 2017-2018 ªêôMŸ «õ»œ ªî è ðÿpò ñfšd ESTIMATE OF THE AMOUNTS REQUIRED FOR EXPENDITURE IN 2017-2018 2017-18 õó¾ ªêô¾ F ì ñfšd BUDGET ESTIMATE 2017-18 Rupees in Thousands Revenue Capital Loan Total ñ Qò «è

Chi tiết hơn