ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம Maryland Tamil Academy பள ள ஆண ட மலர 2016 (School Year Book 2016) எங கள வ ழ வ ம எங கள வளம ம மங க த தம ழ என ற சங க ம ழஙக 1

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம Maryland Tamil Academy பள ள ஆண ட மலர 2016 (School Year Book 2016) எங கள வ ழ வ ம எங கள வளம ம மங க த தம ழ என ற சங க ம ழஙக 1"

Bản ghi

1 ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம Maryland Tamil Academy பள ள ஆண ட மலர 2016 (School Year Book 2016) எங கள வ ழ வ ம எங கள வளம ம மங க த தம ழ என ற சங க ம ழஙக 1 ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர

2 தம ழ த த ய வ ழ த த ந ர ர ங கடல உட த த ந ல மடந த க க ழ கல ழ க ம ச ர ர ம வ தனம னத த கழ பர தக கணடம த ல க தக கணம ம அத ற ச றந த த ர வ ட நல த ர ந ட ம தக கச ற ப ற ந தல ம தர த தநற ந த லகம ம! அதத லக வ ச னம ப ல அ னதத லக ம இன பம ற எதத ச ய ம ப கழமணக க இர ந தக பர ந தம ழணங க! தம ழணங க! ந ன ச ர ள மத த றம வ யநத ச யல மறநத வ ழதத த ம! வ ழதத த ம! வ ழதத த ம! - மமன னமண யம க ப.ச ந தரன ர 2 ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர 2016

3 பத த ஆண ட கள ல ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகப பள ள ய ன பர ண ம வளர ச ச ம ன வர ந கர ச ச த ர மன ப லகத ர சன தல வர /தல ம ஆச ர யர, ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம அன வர க க ம எனத அன ப ன ம தற கண வணக கங கள, ம ர லப ண ட தம ழ க கல வ க கழ கத த ன த தப ம ஆண ட ந ற வ அட ய ம வ ள ய ல நமத பள ள ய ன ம தல ஆண ட மலர வ ள வர க றத. இத நமத பள ள ய ன வளர ச ச ய ல றற வ ப ர ன ல கல. இத தர ணத த ல நமத தம ழ ப பள ள ய ன ஆக கம ம அதன அத த வளர ச ச ய ம, ப ற அஙக கப ரங கள றற ய ம உங கள டம பக ர ந த வ கப ள வத ல மனமக ழ ச ச யட க ம ன. ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகப பள ள ய ன பத த ஆண ட கள : ல லப ய ரம ன ல கள க ந த வந தப ல ம நம தப ய வ ப ழ தம ழ வ ப ழ ம த ள ள றற ம, எங க நம க ழந னத கள தம ழ மறந த வ ட வப ர கம ப? என அச சம ம த ரத த ஓர ர நண ர கள ன க ழந னத கள க க வ ட ட ல வ சப ல ல க வ கப ட க க எட த த ம யறச இனம ப பல ஙக ப ர தப க பத த ஆண ட கன க க ந த வவறற நட ம ப ட க றத. ம தல பட யப க வ ப த ந ல கத த ல 8 ம தல 10 ப ர வர அன மத உள ள இலவ சப பட ப பற கள ல வதப ஙக ஒர வர டத த ல அட த தபட ய ல கட ணம வ சல த த ம 50 ப ர வர அன மத ய ள ள க ட டங கள நடத த ம ப ர ய அற க க ப ற வ ண ட ய ச ழ ந ல. தம ழ கற க வர ம ப ணப க கர கள ன எண ண க ன க ம ல ம அத கர க க, வக ப ப ந னல கள ம உயர, ப வட டப வ ப த வ ட ம உயர றற ம நட ந ல ப பள ள வக ப பற கள ல தம ழ வக ப ப நடத த ம அளவ றக உயர ந த, இந த வர டம 263 ப ணவர கள ன ம ன மழல ம தல ந ல எட ட வர வக ப ப கள நடத தப பட க ன த. அதறக வ த த ட ட, எம த வ ண ட ம கப ள க க ச வ சவ சப ய த த, பண ய ன ந ம த த ப க இடம ப ற ச வ சன றற ம க ன த. ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர 2016 இனற வனர இப ள ள ய ல பண ய ற ற க வ கப ண ட ர க க ம, அட த தளம இட ட க வ கப ட த த ஆரம கப ல ஆச ர யர கள றற ம தன ப ர வலர கள க க ம தல ல எனத ச ரம தப ழ ந த வணக கங கள! ப யர ல உர ம ற றம : வ ப த ந ல கத த ல ஜ ர மன வ ன தம ழ ப பள ள என ம ப யர டப பட ட இயஙக வர, ப ன ர பள ள வ ப கத த றக ப ற லப க வர வ லக க ப ப ற, தன ப ர வத வதப ண ட ந ற வ ப க ப ற ய ம ப த ம ர லப ண ட தம ழ க கல வ க கழ க ப க ப யர ப வ றற அனழக கப பட ப டத த ட டஙகள ம ப த தகஙகள ம : ஆரம க ப லத த ல 2006 ம தல 2011 வர உய ர, ம ய, உய ர ம ய ய ழ த த கள, வப ர த னத கள ஆக யவறன ச வ சப ல ல த தர ஐமரப ப ப பள ள கள க கப ம தலப ம பக த ப ப ப த த கம (Tamil Course for European Schools Book 1} றற ம வல த தளம மட ட ம இர ந ததத ஆண ட ம தல அம ர க க தம ழ ப பள ள கள அன த த றக ம வ ப த வப ஒர ஙக ண ந த ப த த ட டங கள வக த த அம ர க க தம ழ க கல வ க கழ கத தப ல (American Tamil Academy) அச ச ப ட ப ப ப த த கங கள மழனல ம தல ந னல 7 வர ய ம, இந தப பள ள க கல வ யப ண ட ல ர ந த ( ) ந ல எட ட ம தல தம ழ இண யக கல வ க கழ கத த ன (Tamil Virtual University) ப த த ட டங கள பயன ப ட ட ல உள ளன. அஙக க ரஙகள : இஙக உள ள க ழந னத கள தம ழ ல ம ச வ ண ட ம, தம ழ ப ண ப ட கலப ச சப ரம றற த த ர ந த வ கப ள வ ண ட ம என அட ப பட மநப க க ன தம ழ ப பள ள வதப ஙக ய வ ப ழ த ம, 3

4 தன ன ர வத வதப ண ர கள ன தளரப த உழ ப ப ம, ப றம ப ர கள ன ப ரப தரவ ம, ப ணவர கள ன தன யப த ஆர வம ம, நமத வ ப த வ ட ம கவ ண ட அரச ப பள ள பள ள க கல வ ந ர வப கத த ல (Montgomery County Public School Board of Education) இர ந த உயர ந ல ப பள ள ப ணவர கள ன பள ள ச சப னற தழ ல வ ர ப பப ப க கட ப யத தக த த த வ ய ல நமத பள ள த தம ழ வ ப ழ றற ம தம ழ க கலப ச சப ரம கற ல ல த ர ச ச மத ப வ ண கள (Credit) பத வ வ சய ய ம அளவ றக ம னம ற அம ர க க மண ண ல ம தன ம ற யப க கவ ண ட கல வ ந ர வப கத த டம ர ந த தம ழ க கல வ க க ந ரட அஙக கப ரம ப ற ப ர ம வ றற ள ளத. ம றக ற ய ச ர க க ப த கவல கள ன வ ர வப வ க கங கள ன வப ச ங ன வட ப ரத தம ழ ச சங கத த ன த ன ல ம ல ல நவம பர 2015 க ழந னத கள த ன ச றப ப தழ ல க கங கள ல கப ணலப ம. ம ல ம வப ச ங ன வட ப ரத தம ழ ச சங க இண யதளத த ல ThenralMullaiOnline/TMIssues/2015_3.aspx என ம இண யதள ம கவர ய ல ம கப ணலப ம. பள ள ப ணவர கள ன உயர ந ல ப பள ள த ர ச ச க க த த வ ய ன கட ப யச சம தப யச ம சனவக கப க ப லங கள (Social Service Learning hours) அள ப தற கப றற வ ப ர அஙக க ப ரம ம கவ ண ட கல வ ந ர வப கத த டம ர ந த க ட த த ள ளத. இந தக கல வ ஆண ட ம தல தம ழ இண யக கல வ க கழ கத த ல த ர வ எழ த சப னற தழ ப ற ம ஒப பந தம ம ந ற வ ற ப ட ட ள ளத. வர ம கல வ ஆண ட ம தல ( ) இர வ ப ழ க கல வ யற வ ம த த ர ச சப னற தழ (Seal of Biliteracy) ப ற ம சட த த ல க ந த ஏப ரல த ங கள 26ம நப ள 2016ல ம ர லப ண ட ப ந ல ஆள நர ன கவயப ம இட ட ள ப ர. அதன ப றற ய த கவல கள இமதப! ம ர ல ண ட இர ப ழ க கல வ யற வ ம த த ர த த ட டம (Maryland Seal of Biliteracy program) : வ ப த வ ட ம உள ள ர உயர ந ல ப பள ள ய ல பய ல ம ப ணவர கள ஆஙக லத த ன ஏதப வத மற வ ப ர வ ப ழ ய ல (Foreign language) ம சவ ம வப ச க கவ ம றற ம எழ த ம த ற ன கன அட ந த உயர ந னலப பள ள ப ணவர கள க க ம ர லப ண ட இர வ ப ழ க கல வ யற வ ம த த ர ப றத தக த ய ட யவர கள. இர வ ப ழ க கல வ யற வ ம த த னர த ட த த ன ம க க ய மநப க கம ஆஙக லத த ன மற வ ப ழ கன ய ம அதன கலப ச சப ரங கள ய ம ஊக க வ த தல ஆக ம. மற வ ப ழ க கல வ யற வ ல த றம அட ய ம ப ணவர கள அஙக கர த த பட டம ப ற ம சப னற தழ ல கட ணம ஏத ம னற ம த த ர வழங கப பட ம. இர வ ப ழ க கல வ யற வ த த ட டத த ல ஙக ப ற வத றற அந தந த உள ள ர க கல வ ந ர வப கம ம ட வ வ சய த வ கப ள லப ம. இத த ட டத த ல உள ள ர க கல வ ந ர வப கம ஙக ப ற ம ட வ வ சய தப ல அந த ந ர வப கத த ல உள ள அன த த ப பள ள கள க க ம ஙக ப றவ ண ட ம. வர ம 2017 கல வ யப ண ட ல ர ந த ம ர லப ண ட உயர ந ல ப பள ள இற த யப ண ட ல த ர ச ச யட ய ம ப ணவர கள இந த இர வ ப ழ க கல வ யற வ ம த த ர ப ற வர. இர வ ப ழ க கல வ யற வ த த ட டத த உள ள ர க கல வ ந ர வப கம அமல பட த த என மதனவ கள றற ம வழ ம ற கள என த றற ப ந லக கல வ ந ர வப கம அக ம ப ர 2016 க க ள ம ட வ வ சய த த ர வ க க வ ண ட ம. உள ள ர க கல வ ந ர வப கத த ன இர வ ப ழ க கல வ யற வ ம த த ர த த ட டத த ல ஙக ப ற ம ப ணவர கள ன தக த கள றற ம த கவல கள ம ற யப கப பத வ வ சய யமவண ட ம. ம ல ம ப ந லக கல வ ந ர வப கத த ன Sub Section (F) (1) வ த ய ன பட தக த யட ந த ப ணவர கள ன சப னற தழ ல இர வ ப ழ க கல வ யற வ ம த த ர அள க கவ ண ட ம. ந ற வப க, இந த இர வ ப ழ க கல வ யற வ ம த த ர த த ட டத த ன ம ர லப ண ட ப ந லக கல வ ச சட ந ற மவற ம ம அற வ ப ப ம. த தப ம ஆண ன ந ற வ வ சய ய ம வ ள ய ல நமத பள ள க க க ட த த அறப தம ன ஒர பர சப க ம. நமத ம ர லப ண ட தம ழ க கல வ க கழ கத த ன ம றவ சப ன சப தன கள யப வ ம அன த த ம தன ன ர வலர கள ன அயரப த, தன லமற, ஒறற ம ய ன க ட ய கட ம உனழப ப ல வ ள ந தவ. நமத பள ள ய ன ம ல ம ச ப தன கள வளர வ ர ன கள உயர, நமத தல ம ற க க தம ழ வ ப ழ றற ம ண ப ட கலப ச சப ரம கற ற க வ கப ட ப பத என ம நமத ஆரம கப ல அட ப பட க வ கப ள ன கனய ந ன வ ல வ கப ண ட நப ம ஒறற ம ய ன வதப ர ந த வ சயல பட வத ம கவ ம அவச யம எனற வல ய ற த த ம ண ட ம சந த க க ம வர வ ட ப ற க ம ன. 4 ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர 2016

5 இதயத த ன ஆழத த ல ர ந த ஜ ண சன சவ ர ய ர - ம.த.க. த ண த தல வர ப ரன ப ட ய ர! உஙகள அன வர க க ம வணக கம! இநத வர டம இநத பள ள ஆண ட மலர ந ம அன வர ம ச ர நத உர வ க க வத ல ம க க ம க ழ ச ச! ம ன ம ல ம இநத ம யறச பத டர வ ண ட ம! ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம தனத 10-ஆம ஆண ட பவறற கரம க அட ய ட த த வ ப பத ல எல மல ர க க ம ப ர ம! அட ம ல அட வ த த ல அம ம ய ம நகர ம என ப ர கள. அத மப ல, ப ர மய ர கள ம, ஆச ர ய ப ர மக கள ம இஙமக பட க க ன ற ம ண க கர கள வட வம த த உர வ க க பக ண ட ர க க ற ர கள. ந ன இநத கல வ க க டத த ன எத ர க லம பறற ய ப ர வ ய என இதயத த ன ஆழத த ல ர நத உஙகள ம ன வ க க வ ழ க ம றன. 1) க ட வ ழ நத ல மக ட நன ம, ஓன ற பட ட ல உண ட வ ழ வ என ப ர கள. இநதக க றற வ ற ம ஏட டளவ இல ல மல நம அன வர டம ம ஆண வ ர ய இர நத ந ம தம ழ க க பத ண ட ற ற வ ண ட ம. தம ழர கள டம எவர டம ம இல ல த அர ய சக த, அற வ றற ம ஆற றல ல க வ நத க டக க றத. ஆன ல ஒறற ம ய டன ஒர அம ப ப தம ழ நலன க க க பக ண ட ச ல வத ல ந ர றய க ர றப ட கள உள ளத. அவ அன த த ம கள யப பட வ ண ட ம. வ ழ க க ய ல ஒறற ம இல ல மல ந ம ந ர றய இழநத வ ட மட ம. தம ழன க க ன ற க ட க கப ப ற ற தன ந ட ட ய ம இழநத வ ட மட ம. இன ய ம அத இழக க இடம பக ட க கக க ட த 2) எண ண ன ப ஏன எழ த த ன ப இவ வ ரண ட ம கண ண ன ப வ ழ ம உய ர க க, என ற வள ள வர ன வ க க றக ணஙக இஙமக பட க க ம ம ண க கர கள தம ழ ப ப ழ ய ல ல மல கறற அத தனத கண மப ல க க க வ ண ட ம. எல ல தரப ப மக கள க க ம தம ழ கல வ ய னத எட ட வ ண ட ம. பட க க ஆச இர நத ஒர ச ல பப ர ள த ர ச க கல ன மல, வ ற க ரணஙகள ன மல ம ட ய மற ப ன ல, அநத ம ண க கர கள தம ழ க கறபத றக க எல ல வழ ம ர றகள ய ம ப ர மய ர கள ம, ஆச ர ய ப ர மக கள ம, ம.த.க. ந ர வ க கள ம ச ர நத வக க க வ ண ட ம. 3) ஒழ க கம வ ழ ப பம தரல ம ஒழ க கம உய ர ன ம ஓம பப பட ம, என ற க றற க க ணஙக நம எத ர க ல சநதத கள தம ழ பண ப ட ட ல ம, ஒழ க க ந ற கள ல ம ச றநதவர கள க வளர ந ம அன வர ம ம யறச க க வ ண ட ம. ந ம அன வர ம மத ப ப க இர நத அவர கள க க அரண க இர ப மப ம என பத நம ச யல கள ம லம க அவர கள க க உணர த த வ ண ட ம. அநத வக ய ல அவர கள க க கவல கள அன த த ம வ லக த ண மவ ட எத ய ம த ஙக ம இதயத மத ட இநத ந ட ட ல வ ழ நத ம ன ம ற வழ வக க க ம. 4) ச ன ற ட வ ர எட ட த க க ம, கல ச ச ல வஙகள ய வ ம பக ணர நத ஙக ச ர ப ப ர, என பத றக க ணஙக, நம ம ண க கர கள அட த த ப ழ கள ல உள ள நல ல இலக க யம ச ர நத பட ப ப கள, தம ழ ப ழ ய ல ப ழ ப யர க க ம யறச க க வ ண ட ம. ம க க யம க இண ய தளத த ல ப ழ ய க கம ச ய யப பட ம கவ ம ம க க யம வ ய நத, எல மல ர க க ம உதவ க ன ற பக த கள தம ழ ல ம ப ழ ய க கம ச ய யப பட ம யறச க கப பட வ ண ட ம. ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர

6 5) க றற ள ள மப மத த றற க பக ள, என பத றக ணஙக, ந ம நன ற க இர க க ம மப மத, ஒர பக த ய ச ம த த அத வர ஙக லத த ல, நமத சநதத கள, தம ழ ச ர நத பண கள தஙக தட ய ன ற பத டர தம ழ பள ள க க டம அல லத தம ழ ந லகம ஒன ர ற ப நத ந லத த ல ந ற வ ம யறச கள பத டர வ ண ட ம. இன ற இநத ம வட டத த ல பன ம கத தன ம (Diversity) என பத ர ப பத ல ந ம எள த க தம ழ பட க க வசத கள ச ய க ம ற ம. ஆன ல இநத ந ல ம எத ர க லத த ல எநமநரம ம ம ற வ ய ப ப ர க க றத. ஆகவ அதறக ஆயத தஙகர இப மப த பத டஙக வ ண ட ம. 6) எண ண த த ண க கர மம த ண நதப ன எண ண வம என பத ழ க க, என பத றக ணஙக ந ம எட த த ம யறச கள நல ல அண க ம ர றமய ட தம ழல ல ளதவர கள ம நம ம ப ர ட ட ம வக ய ல இநத ம. த. க. அம ப ப கட ட க மக ப மப ட அதன ந ர வ க கள நடத த ச ச ல ல வ ண ட ம. ம ல ம ம ண க கர கள ன பத டர கல வ ய ய ம, அவர களத ப ச ச த த றர கள ய ம பத டர நத வளர க க அன வர ம ம யல வ ண ட ம. இன ன ம 10 அல லத 20 வர டஙகள த ண ட ந ம ச ய ய ம இநத அர ய பண கள நம ம ண க கர கள ம த ண நத ச ய ய ம பட அவர கள உர வ க க வ ண ட ம. 7) இப பட த ற க ன எப பட வ ல ல ம? என ற க றற க க ணஙக நம எத ர க ல சநதத கள ன பல வ ற த றர கள தம ழ ச சஙகஙகள, ப ட ன றற ம வ ற ச ல அம ப ப கள ம லம க வ ள க பக ண ட வநத வ ல ல ம யறச ச ய வத. நல ல த றர ய ள ள ம ண க கர கள ம. த. க. ஊக க வ ப பமத ட அவர கள க க த த வ ய ன ச ழல உர வ க க க பக ட ப பத. இன ற உயர ந ல ப பள ள அயல ப ழ பக ரவ மத ப ப ண (Language Credit Score) நமத ம ண ட மக ர ம வட டத த ல அன மத க கப பட ட ள ளத. இத ஒவ பவ ர வர டம ம பத டர நத க ட ப பதறக எல ல வ த ம யறச கள ய ம எட க க வ ண ட ம. இநத பவறற ய வ த த ந ம ம ர ல ண ட ம ந ல அளவ ல பல கல கழகத த ல அயல ப ழ பக ரவ மத ப ப ண (Language Credit Score) க ட க க வழ வக க க வ ண ட ம. 8) ஊக கமத க வ ட ல என ற க றற க க ணஙக நம எத ர க ல சநதத கள ன தம ழ க கல வ ய ஊக க வ ப பமத ட மட ட ம ல ல ல அவர கள க க வக ப ப ல க ர றநதத 10 ந ம டம வத உடறபய றச ய அள க க ம யறச க க வ ண ட ம. அவர கள க க தக நத அற வ ர கள த வ ப பட ட ல ஆச ர யர கள ம லம க அள க க வ ண ட ம. 9) த ய வத த ல ஆக த ன ன ம ம யறச தன ம ய வர த த க ல தர ம, என ற த ய வப ப லவர ன க றற க க ணஙக அம ர க க வ ல வ ழ ம எல ல தம ழ பள ள கள ன சஙக ம ஒன ர ற அர ப பமத ட, தம ழ ம யஙகர அநதநத ம ந லஙகள ல அம ய ம யறச ச ய தல. 10) ச ன ன ச ன ன ஆச... தம ழ பட க க ஆச... ம த த ம த த ஆச... தம ழ ல ப ச ஆச... என க ற அளவ க க அயல ப ழ ப ச மவ ர ய ம தம ழ ப பட க க ஆச ப பட ரவப பமத ட அவர கள ம தம ழ பட க க ஆவன ச ய ய வ ண ட ம. மய க, தம ழ த ர ய த ப ர மய ர கள க க ம த மய ர தம ழ க கல வ மப ன றவற ற அள க க ம யறச கள எட க கப பட வ ண ட ம. நன ற! அட த த இதழ ல சந த ப ப ம 6 ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர 2016

7 ஆச ர யர டம ர ந த ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகப (ம.த.க) பள ள ஆண ட மலர ன அன ப ம க வ சகர கள க க வணக கம. ம தன ம ர றய க நம பள ள ய ல வ ள வர ம ஆண ட மலர ன ம லம உஙகள அன வர ய ம நத ப பத ல ந ன ம க க மக ழ ச ச அட க ம றன. நம பள ள க க ழநரதகள ன ஆற றல ய ம ஆர வத த ய ம எட த த க க ட ட ம வக ய ல இநத ஆண ட மலர அர நத ர க க ன றத. க ழநரதகள, தனத ப யர எழ த ம பப ழ த ம, த ர க க றர பட க க ம பப ழ த ம, கட ட ர கள எழ த ம பப ழ த ம த ன அவர கள தம ழ கற றள ன வளர ச ச ய ந ம நன க ப ர நத பக ள ம ட க றத. இநத பள ள ஆண ட மலர ன மந க கம நம ம ணவர கள ன தம ழ த றர கள த ரண கள வ ள க பக ணர வத த ன. இத ம தல மலர என பத ல, நம பள ள ய ன ச யல ப ட கள ய ம, த ர தல ம ர றகள ய ம, வ ழ க கள ய ம இநத இதழ ல பத க த த வழஙக ய ர க க ம றன இநத மலர வ ள வர எனக க உதவ ச ய த அன த த ம ணவர கள க க ம, ஆச ர யர கள க க ம, ப றம ற ர கள க க ம, ம ல ம, பல அர ய கர த த க கள க ற ய அன வர க க ம, என ன ட ய மனம ர நத நன ற ய த ர வ த த க பக ள க ம றன. ம ண ட ம அட த த இதழ ல நத க க ம வர உஙகள டம ர நத வ ட ப ற க ம றன... நன ற, -ரம ய. மலர ஆச ர யர ) ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர

8 ந ர வ கக க ழ President : Dr. Nagaraja Sethuraman Balakathiresan Vice-President : Mr. Johnson Sabariar Secretary : Mr. Kannan Kunjithapatham Joint Secretary : Mr. Babu Ganesh Treasurer : Mrs. Priya Tharun Board of Directors: Mrs. Hemappriya Ponnuvel Mr. Senthil Kumar Kaliamurthy Mr. Srinivasan Shanmugam Mr. S. Guruvaurappan 8 ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர 2016

9 ஆச ர யர க ழ (MTA Executive Board) [ ] Parent volunteering play a vital role in MTA school as teachers, assisting teachers, supervision at recess, organize events, administrative activities and resources when needed. The biggest benefit our parent volunteers bring is that our students see that their parents value education. Each parent volunteer serve in many capacities at MTA school for at least 8 hrs in a year. By volunteering in the school, Parents gain a first hand understanding of their child s class activities and help them to maximize success for students as learners of Tamil language and bring success to the school. As the Parents are involved in all school activities, It becomes easy for the MTA school bring in new ideas,to get a feedback,convey the lessons learned from the mistakes and overcome the challenges in short time. MTA School could not run as efficiently and effectively without our parent volunteers. MTA School believe in the formula : School + Parent Volunteers = Student Success. ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர

10 த ரதல களம ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழ கம அன ப ள ள ம.த.க ப றம ற ர கள க க, த ர கடல ஓட ய ம த ரவ யம த ட என பத ப றந ன றற ன பப ன ப ழ. த ர கடல ஓட ய ம தம ழ ப ழ ந ட என பத எமத ப த ப ழ. அம ர க க மண ண ல தம ழ ப ழ க கல வ க க ன ஒர ம ன ம த ர ய ன தன ன ர வ பள ள ய க ம ர ல ண ட தம ழ கல வ க கழகம வ ஙக க றத. தம ழர ப ழ, கல ச ச ரம, பண ப ட றற ம கல கள அம ர க க இளம தல ம ர றக க அட க கல ந ட ட ச வ வன ச யல பட ட வர ம தன ன ர வ தம ழ க க டம நமத ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம. இக கல வ க க டம ச றப ப க ச யல பட ட க பக ண ட ர ப பத, நல ல ந ர வ க த றம பட த த தன ன ர வ இயக க னர கள, ஆச ர யர கள றற ம ப றம ற ர கள ன தன னலமற ற உழ ப ப ஆக ம. ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகத த ன ந ர வ க வ த ப பட, ஜனந யக ம ர றப பட ய ன இயக க னர கள த ர வ இரண ட ஆண ட கள க க ஒர ம ர ற நட ப ற வத வழக கம. ஒன பத இயக க னர கள அடஙக ய 2016ம ஆண ட ன த ர தல களம ம கவ ம வ ற வ ற ப ப க பத டஙக யத. த ர தல அல வலர கல க த ர. க ஷ ர பழன ர ஜ, த ர. ர ம கல ய ணச நதரம றற ம த ர. ர ஜ ர ம ச ன வ சன ஆக மய ர ந யம க கப பட டனர. ஆர வம ம க க தன ன ர வலர கள தஙகள வ ர ப ப மன க கள த ர தல அல வலர கள க க சமர ப த தனர. ப றம ற ர கள பலர ம க நத ஆர வத த டன த ர தல வ த ம ர றகள த ர தல அல வலர கள டம க ட ட ப ப ற றனர. ம ர றப பட ய ன ஆய வ கள நடத த, இற த க கட ட வ ட ப ளர பட ட யல அற வ க கப பட டத. ஐநத தல ம க ழ உற ப ப னர கள மப ட ட ய ன ற மதர நபதட க கப பட டனர. ம தம இர நத ந ன க இயக க னர கள பதவ க க, ஐநத தன ன ர வலர கள மப ட ட ய ட டனர. தம ழக அரச த ர தல ம ஞ ச யத நமத வ ட ப ளர கள ன ப ரச ச ரம. த ண ட ச ச ட ட ம தல வ ட ஸப வர வண ணப படஙகள டன த ர தல வ ழ க மக லம கண டத. நம இள ய தல ம ர றக க இத மப ன ற த ர தல, றற வ யப ப கவ இர நதத. த ர தல க ழ ம தன ம ர றய க ம ன னஞ சல ம லம க வ க க ப பத வ அற ம கப பட த த யத. பல அல வல கள க ரணம க பள ள க க வர இயல த ப றம ற ர கள பலர, ம ன னஞ சல வ க க ப பத வ ம லம க தஙக த வ ட ப ளர கள ஆதர த த தஙக த வ க க கள பத வ ச ய ய ஏத வ க அம நதத. இநத ப த ய ம யறச ப றம ற ர கள ன ஏமக ப த த வரவ றரப ப ற றத. வ க க ப பத வ ந ளன ற, அல கடல ன ப றம ற ர கள க ட டம அல ம த யத. தல ம த ர தல அல வலர த ர. ர ஜ ர ம ச ன வ சன அவர கள ம தல ல ஐநத தல ம க ழ உற ப ப னர கள மப ட ட ய ன ற மதர நபதட க கப பட ட ச ய த ய அற வ த த அவர கள அன வர க க ம த ர தல அல வலர கள ச ர ப க வ ழ த த க கள த த ர வ த த ர. ப ன ப த ர தல வ த ம ர றகள றற ம வ க க ப பத வ ம ர றகள ப றம ற ர கள க க எட த த க க ற ஐநத இயக க னர 10 ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர 2016

11 வ ட ப ளர கள ய ம அற ம கம ச ய த வ த த ர. ஒவ பவ ர வ ட ப ளர கள ம ம ன ற மண த த ள கள ல தஙகள தரப ப வ க க ற த கள ப றம ற ர கள க க எட த த ர த தனர. க ட த த ம ன ற மண த த ள கள ல அன த த வ ட ப ளர கள ம தஙகள ன ச யல த ட டஙகர ம கச ச றப ப க எட த த ர த தனர. தன ன ர வலர கள உதவ ய டன வ க க ப பத வ இன த ஆரம ப த தத. ப றம ற ர கள அம த ய க வர ச ய ல ந ன ற தஙகள வ க க கள பத வ ச ய த ர கள. ஆரம பத த ல ஏறப பட ட வ க களர பட ட யல க ளற பட க ரணம க ச ல ப றம ற ர கள வ க க ப பத வ ச ய ய க லத மதம னத. த ர தல க ழ தன ன ர வலர கள அன வர ம ச றப ப க ச யல பட டத ல, ஆரம பகட டத த ல ஏறப பட ட ச ற க ளற பட கள சர ச ய யப பட ட அன வர ம வ க கள த த பள ள ம ட வட வதறக ம ன ப கவ வ க க ப பத வ ந ர றவ ச ய தனர. வ க க ப ப ட ட ய அன த த வ ட ப ளர கள ம சர ப ர த த ரகபய ப பம ட ட தல ம த ர தல அத க ர வ ட ட ல ப த க க கப பட டத. மற ந ள மத யம மண க க, ஜ ர மன டவ ன ந லகத த ல அன த த வ ட ப ளர கள ன ம ன ன ல ய ல வ க க ப ப ட ட ய சர ப ர த த ப ட ட த றக கப பட டத. த ர தல ப ர வ ய ளர கள அன த த வ க க ச ட ட கள ய ம ம ர றப பட த த வ க க எண ண க க க க தய ர க னர. இத இரகச ய வ க க ப பத வ என பத ல, வ க க ச ச வட ய ல இர நத அன த த வ ட ப ளர கள ய ம, வ ட ப ளர கள ச ர ப ல வநத ர நத அன வர ய ம றற இட வ ள வ ட ட அமரச ச ய த வ க க ச ச ட ட ல உள ள வ க க ளர கள வ பரம த ர ய த வக ய ல வ க க எண ண ம பண த ர தல அல வலர கள ல கண க ண க கப பட டத. வ க க எண ண க க ம ட வட நநத ந ல ய ல, அன த த வ ட ப ளர கள சம மதம பபறற ம ட வ அற வ க கப பட டத. க ழ கண ட ஐநத தல ம க ழ உற ப ப னர கள மப ட ட ய ன ற மதர நபதட க கப பட டனர த ர. ந கர ச ச த ர மன - தல வர த ர. ஜ ன சன சபர யர - த ண த தல வர த ர. ச ன வ சன சண ம கம - ச யல ளர த ர. ப ப கண ஷ ர ஜமக ப ல - பப ர ள ளர த ர. ச ர ஷ ர ம ம ர த த - த ண ச ச யல ளர க ழ கண ட ந ன க இயக க னர கள மப ட ட ய ல பவறற ப ற றனர. த ர. த லக தண டப ண த ர மத. மக க ல ப ண ட ரஙகன த ர. வட வ ல ர மச ம த ர மத. வ ம த ன மண வண ணன பவறற ப ற ற அன வர க க ம த ர தல அல வலர கள ச ர ப கவ ம ப றம ற ர கள ன ச ர ப கவ ம வ ழ த த க கள ய ம ப ர ட ட க கள ய ம த ர வ க கப பட டத. 2016ஆம ஆண ட பள ள ஆண ட வ ழ வ ல இநத ப த ய ச யறக ழ பதவ ய றக உள ளனர. ச ய வன த ர நதச ச ய என ற அவ வ ய ர பப ன ப ழ க க றப த ர தல பண கள அன த த ம ம கச ச றநத ம ர றய ல க ய ளப பட டத த ர தல அல வலர கள ன மத த ய ல மனந ர றவ ட ட யத. இநத த ர தல ல கண ட ந ர ற க ர றகள பட ட யல டப பட க ன றன. பள ள ய ன த ர தல ந ர வ க வ த கள ல தக நத ம ற றம பக ண ட வர த ர தல அல வலர கள பல நல ல கர த த க கள தற ப த ய ச யறக ழ வ டம ம ன ப ழ நத ர. இவ அன த த ய ம பட ட யல ட ட ப ன வர ம த ர தல க ழ வ றக ம ல ம ச றப ப டன பண ப ர ய ஏத வ க அம ய ம. நமத பள ள ய ன வளர ச ச க க க கடநத இரண ட ஆண ட கள க ச றப ப க பண ய றற ய தற ப த ய ச யறக ழ க க த ர தல அல வலர கள ச ர ப கவ ம ப றம ற ர கள ன ச ர ப கவ ம வ ழ த த க கள ய ம ப ர ட ட க கள ய ம த ர வ த த க பக ள க ம ற ம. ஊர க ட த ர இழ ப பத என பத தம ழர பண ப ட. பல ல ய ரக கணக க ன ம ல த ண ட அம ர க க மண ண ல தம ழ ப ழ க கல வ க க ன ஒர அஙக க ரம பபறற இன ற ம கச ச றநத தன ன ர வ பள ள ய க ம ர ல ண ட தம ழ கல வ க கழகம த கழ வத நம அன வர ன ஒறற ம, தம ழ ர வம, ம ற ப க க ச நதர, தன னலமற ற பத ண ட றற ம நம பள ள க க ழநரதகள ன கட ம உழ ப ப. இநத கடம, கண ண யம றற ம கட ட ப ப ட ம ன ம ல ம பத டர ம என பத ல எனக க எள ளள வ ம சநமதகம ல ல! ம ல ல க க த ர பக ட த த ன ப ர வள ளல அன ற. தம ழ ப ழ க க மத ள பக ட த தனர ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகத த ன தன ன ர வலர கள இன ற. பத டரட ட ம நம தம ழ ப பண வளரட ட ம நம தம ழ ச சம த யம... நன ற! வணக கம! தம ழ ர வத மத ட உஙகள சக பயண, இள ய தம ழன ச. ர ஜ ர ம ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர

12 ம ன -மழல யர வக ப ப ப ஞ ச மழலல கள ம, அவர கள ன க க ஞ ச தம ழ ம... எங களத ம ன-மழல யர ப ர வ ல 37 ப ணவ ப ணவ யர கள பய ல க ன ர. பள ள ய ல ம, ஏன ச லர வ ட ட ல ம தம ழ ப ச வத க ற ந த ம ப இந த ச ழ ந ல ய ல, அன ற ட நட ம ற வழக கத த ல ப றம ப ர கள டம ம றற ம தம ழ அற ந தவர கள ன தம ழ ல மட ட ம ம ச ஊக க வ ப பத க ற க ம கப ப கக வ கப ண ட வ சயல பட க றத, எங களத ம ன-மழல யர ப வக ப பற. இதனவ ப ர ட ட வர டத த ல இர ம ற ம ன- மழல யர க ழந னத கள க க வப ய வ ப ழ த ர வ நடத தப பட ட அதறக பர ச கள ம வழங கப பட க றத. ம ல ம பள ள ய ல நடத தப பட ம பல வ ற ம ப ட ட கள ல ம க ழந னத கள ஙக ப ற ஊக க வ க கப பட க ன ப ர கள. அதன வ ள வப க இந த வர டம பல ம ன மழல யர கள த ர க க றள கத கள ஒப ப வ த தல, க ரப ம யப ப ல கள, வப ங க- ம சலப ம ம ப ன பல ம ப ட ட கள ல பஙம கறற தங கள த றம ய ன நனக வ ள ப பட த த னர. கற ப த தல ப டத த ட டம ற : தம ழ த தப ய வப ழ த த ன ம ழக கத த ன எங கள வக ப ப ஓவ வப ர ம ற ய ன த வங கப பட க றத. அனன ய ப ங கள வதப ஙக வதறக ம னப வ சன வக ப ப ல கற ப ங கள ச ல ந ம டங கள ந ன வ பட த தப பட க ன த. ப னப க ழந னத கள ன ஆர வத த ஈர க க ம வ த ப க க ழ கண ட ம ற கள ப ன ற ப ட க ன த. படம ம ப டல ம : மட க கண ன றற ம படம கப ட ட ம கர வ ய ன 12 ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர 2016

13 படம ம ப டம ம (Projector) த ண ய ன ப ல ஒனற த ர ய ல ஒள பரப பப ட ட, அத ஆச ர யர கள ன உதவ ய ன க ழந னத கள க க நட த த கப ட ப பட க ன த. இதன ம லம க ழந னத கள பல தம ழ ப ல கள ம க ஆர வத த ன பய ல க ன ர. ம ல ம ச ற ச ற க ழ க க ப க க ழந னத கள அப ப ல கள த தப ம நட த த ப ட க கப ட ஊக க வ க கப பட க ன ர. கத கள : ஈ சப ப கனத கள, பஞ சதந த ர கனத கள, ந த க கனத கள, ச ற வர கனத கள என பல வ த ப கனத கள பட-வ ல ல (Slide) த ண வ கப ண ட க ழந னத கள க க கற ப க கப பட க றத. ஒர ச ல கனத கன ஆச ர யர கள ம தல ல நட த த க கப ட ட க னம ப ம. இதன க கண ட ஆர வம வ கப ள ள ம ச ப ர கள தப ங கள ம அதன நட த த க கப ட வ ர ப பம வ கப ள க ன ர. ச ற க ழ க க ப க ஙக வ கப ண ட அன த த க ழந னத கள ம நட த த கப ண ப க க ன ர. இதன ம லம க ழந னத கள ன ம ழ கவனம ம ஆர வம ம ஈர க கப பட க ன த. இக கனத கள ம ல ப க அவர கள க க தம ழ ல சர ப க ம சவ ம பல வ த ப த த ரங க ப க வர ம வ லஙக கள, னவ கள, வ ப ர ட கள என ப த ப ப த வப ர த னத கன அவர கள பய ல க ன ர. தப ங கள நட ப பதன பய ப க அவர களத ந ன வ ல அக கனத கள நனக பத க ன த. படம ம ப டம ம : வக ப ப ல ப ட ட ம, கனத கள ம மட ட ல லப த க ழந னத கள க க பண ட ன க கள, நற ண ப கள, உய ர எழ த த க கள, வ லஙக கள ம ப ன னவ படத த ன உதவ வ கப ண ட கற ற க வ கப ட க கப பட க ன த. பல ச யங கள ல ஆறற ய வ ப ர ட கள ன (actual objects) த ண வ கப ண ட கப ய கன வன க கள, ந றங கள, வட வங கள ம, பய றற வ க கப பட க றத. தம ழ உர ய டல : இத மட ட ல லப த, க ழந னத கள ன தம ழ ப ச ம த றன அத கர க க ம வ த ப க வ ட ம ற நப ட கள கழ த த வ தம றற ய ம, தங கள நண ர கள றற ம பள ள றற ய ம, பண ட ன க கள வ கப ண ப ட ய ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர

14 வ தங கள றற ய ம தன த தன யப க ம ச ஊக க வ க கப பட க ன ர. ம ல க ற ய ப வ சயல ம ற கள தவ ர, க ழந னத கள ன ஆர வத த ய ம கவனத த ய ம ஈர க க ம வ த ப க ச ற ச ற வ ள யப ட ட கள தம ழ ல நடத தப பட க ன. எஙகள ஆச ர யர கள : எங கள ம ன மழல யர ம தனன ஆச ர ய த ர மத. ச ச லப கந த சப ம அவர கள, தம ழ ஆர வம ம, றற ம ம க ந தவர. அட ப பட த தம ழ ம கவ ம ம க க யம என எண ணம வ கப ண வர. இச ச ற வயத ல க ழந னத கள தம ழ ம ச பய ன ற ல அத பச மரத தப ண ம ப ல நன ப க ந ன வ ல இர க க ம என நம ப க ன க உட யவர. இவர க ந த 2 வர டங க ப க ம ன-மழல யர தன ன ர வல ஆச ர ய யப க வ சயல பட க ன ற ர. த ண ஆச ர னய க ப க த ர மத. லக ஷம வ ங கடர மன, த ர மத. ச தப ப ண ட ரங கன றற ம த ர மத. ப ர தப ப ர த சப ரத அவர கள க ழந னத கள ன கவனம ச ற த ம ச த ப ல இர ப பதறக ம, வக ப ப ன ப ம ற கள ல ம ம தனன ஆச ர ய க க ம க ந த வ ப ற ப ப ன உதவ வ சய க ன ர. ம ன -மழல யர பபற ச ர ன கர த த : என கள ம ன-மழல யர வக ப ப ல ம சர ந தப ன அவள டம ந ற ய ப ற த னத கப ண க ம ன. அவள நன ப க தம ழ ல ப ச க ப ள, றற ம ப ச வத ப ர ந த வ கப ள க ப ள. அத மட ட ம னற வக ப ப ல ப த னத க ழந னத கள க க ஏற வப ற ப ல வ ள யப ட ட ன, ஆச ர யர கள ம மக ழ ச ச யப க கற ற வ கப ட ப பத ப ல அவர கள ஆனந தத த ன கற ற க வ கப ள க ப ர கள. என கள தம ழ வக ப ப வ சல வத என ற ல ம கவ ம சந மதப ஷ ப க வர க ப ள. ந ன இதற கப க இந த வக ப ப ஆச ர யர கள அன வர க க ம நனற வ சப ல க ம ன. த ஜஸ வ ன ப றம ப ர. என மகன ஒவ வப ர நப ள ம தம ழ பள ள க க டம வ சல ல ம கவ ம வ ர ம ப க ற ன. ஆச ர னய கள நன ப க ப ம வ சப ல ல தர வத ப ல தம ழ படம ம ப டம ம 14 ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர 2016

15 பள ள க க வ சல ல வ ர ம ப க ற ன. அத த ன வ ட ட ல ம தம ழ ப த த கம பட க கச வ சப ல ல எங கள டம வ சப ல க ற ன. உங கள உதவ க க ம க க நனற. - சர மவஷ இரப க ப ர ப றம ப ர. இள-மழல யர வக ப ப நம தம ழ பள ள க ம க ம ன ம த ர. ஈர மண ண ல த ன ப ன க யவ ம ட ய ம. இளம பர வத த ல தம ழ ஆர வம உண ப க க வத ம கச ச றந தத. ஆ ப ல கட ப வ சயல. இதன அறப த ப க வ சய த வர ம ஆச ர யர க ழ ப ரப ட ட க க ர யவர கள. - ஹர ஷ ரம ஷ ப றம ப ர. இந த வக ப ப ல எனக க ம கவ ம ப ட த தத தம ழ ப ச ம க ழந னத கள. என கள இந த வக ப ப ல ம சர ந த ம தல தம ழ ல நல ல த ர ச ச வ றற ர க க ப ள. இந த தம ழ பள ள ய ன ம சனவக க ம க க நனற. ம ல ம வக ப ப ஆச ர யர கள ம க ந த உற சப கத த ன நல ல வ ப ற ம ய டன ம வக ப ப நடத த க ப ர கள. என கள வப ரம ஒர ம ற வர ம வ ட ட ப ப டத த எத ர மநப க க கப த த ர ப ப ள. இந த நல ல ம யறச யப ல தம ழ எனன ம நம தப ய வ ப ழ ய க ல தப ண ட ய ம வளர க க ம ம ர லப ந த தம ழ கல வ க கழ கத த ன ம யறச ப ரப ட ட தறக ர யத. ஹர ண தப ப றம ப ர. த ர ந த ய பண ப ம, ச ர த த நப கர கம ம ப ற வ சம வ ப ழ யப ம நம தப ய வ ப ழ யப க ய தம ழ வ ப ழ ய அம ர க க மண ண ல கற ப க க ம பள ள க க ம, ஆச ர யர க ழ வ க க ம எங கள ன நனற ய த ர வ த த க வ கப ள க ம ப ம. - அப ரப ஹ ப றம ப ர ம ன-மழல ஆச ர னய கள ம க அர ம யப க வக ப ப வழ நடத த வ சல க ப ர கள. வக ப ப ம கவ ம த ர த த ப கவ ம ஆர வம க கதப கவ ம இர க க றத. இத ந ன வக ப ப ல இர ந த ப ர த ததப ல க றம ட க றத. க ழந னத கன வக ப ப ல அமர னவக க கண ப வ ப ற ய ன உதவ ப ர ம ஙக வக க க றத. அன த த ப ணவர கள க க ம ச ப ம க க யத த வம வ கப ட க கப பட வத ம கவ ம ச றப ப. - ஆத த யப ச ங க ட ட வன ப றம ப ர. ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர

16 மழல யர வக ப ப அள ள அள ள க ற ய த, அம த ற ம தம ழ ப த த ரம மழல யர வக பனப வ வர த தல : மழல ப ர வ ல 35 க ழந னத கள உள ப ர கள. இப ப ர வ ல மழல யர க க ஏற எழ த தற வ, பட ப பற வ, கற ல ம த ர வ கள ம நட ப ற க ன. இந த ப ர வ ல இர க க ம எல லப ப ணவர கள ம தங கள ட ய ப யர கள தம ழ ல எழ த வப ர கள. ஆண ட இற த ய ல ஓவ யப ம ப ட ட, ப ட ட ப ம ப ட ட, ப ச ச ப ம ப ட ட ஆக யவ நடத தப பட க ன. இத ல வ ல ல ம ப ணவர கள க க பர ச கள ம, ம கப ப ன கள ம வ கப ட த த உற சப கப ட த த க ம ப ம. மழல யர கள ம க ஆர வத த ன பஙம கறக ன ப ர கள. மழல ப ர வ ன கற ப த தல ம ற கள : ஒவ வப ர வப ரம ம வக ப ப தம ழ த தப ய வப ழ த த ன வதப ஙக க ம ப ம. இனதத வதப ர ந த உய ர எழ த த க கள அற ந த வ கப ள க ப ர கள. ஆஙக ல வப க க யங கள தம ழ ல ம சப பழக க ப ர கள. ப ங கள படம கப ட ட ம கர வ ய ன (Projector) ம ல ப க நடத த க ம ப ம. நல ல தம ழ கனத கன க ழந த னத கள க க கற ப க க ம ப ம. ப ணவர கள ஏத ன ம ஒர உய ர எழ த த ல ஆரம ப க க ம வ ப ர ள எட த த வரச வ சய த, அதன ப றற ம சனவப ம ப ம. எழ த த ப பய றச ஏட ட ல எழ த பழ க வ க க ம ப ம. 16 ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர 2016

17 ப த த ல வர ம கனத கள ய ட ய ப கப வணப ள (YouTube video) வழ யப கவ ம நடத தபட க ம ப ம, எனவ க ழந னத கள ன மனத ல ஆழ ப க பத க ன த. ச ப ப க வ சயல பட ம க ழந னத கன உற சப க பட த த ம வ த ப க பர ச வ கப ட ப ம ப ம. ஆச ர யர கள ப பற ற : மழல ப ர வ ன ம தனன ஆச ர யர த ர மத. சந த ரப க ர நப தன. இவர ம கவ ம உற சப க ப கவ ம ச ற ச ற ப ப கவ ம க ழந னத கள க க ப ங கள நடத த வப ர. தனன ட ய பட ப ப ற னல பயன ட த த வ ப ர ட கள வ த த கனத கன க ழந னத கள க க ப ர யனவப ப ர. ர ய ன க ப ப எனன ம ன கதட டல வ த த ம, ஜம ப ங ப க ஸ (Jumping Jacks) வ சய யச வ சப ல ல ய ம க ழந னத கள ன கவனம ச த ப ல வ த த ர ப ப ர. இவரத ப சத த ப ல ம, வ ப ற ம ய ப ல ம மழல யர ம ண ட ம வக ப ப றக வரச வ சய க ப ர. உதவ ஆச ர யர க ப க த ர மத ரம யப க ப ர, த ர மத ப ஸ ம ன த வரப ஜ, த ர மத. மல ல கப ச வக ப ர, றற ம த ர மத ஷர ம லப நடர ஜன அவர கள உள ளனர. த ர மத. ரம யப அவர கள மழனல ப ல கள க ழந னத கள க க கற ற வ கப ட க க ப ர. அவர க ழந னத கள க க மழல ப ல கள வக ப ப ல ஆட ய ம ப ட ய ம அப நயத மதப ட ம க எள ம யப ம ற ய ல நனக மனத ல பத ய ம பட எட த த னரப ப ர. ப ணவர கள ய ம அப நயத மதப ட வ சய ய வ ப பதப ல கவனம ச த ப ல கற ற வ கப ள க ன ர. த ர மத. ப ஸ ம ன அவர கள ப வரப வ க டர இனணக க உதவ க ப ர. த ர மத. மல ல கப, த ர மத. ப ஸ ம ன றற ம த ர மத. ஷர ம லப அவர கள வக ப ப ல ப ணவர கள எழ தனவக கவ ம இட வ ள ய ல க ழந னத கன கவன த த வ கப ண ட ஒழ க கம ச ர க ல யப ல மற வக ப ப க க இட ய ற இல லப ல ப ர த த க வ கப ள வத ல ப ர ம ஙக வக க க ப ர கள. ம தனன ஆச ர யர இல லப த ந ரங கள ல இவர கள அன வர ம வக ப ப வழ நடத த க ப ர கள. த ர மத. சந த ரப க ர நப தன றற ம உதவ ஆச ர யர கள அன வர ம க ழந னத கள ன த ன கன ம ட ஏறற அழக ப ர க க ப ர கள. ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர

18 ந ல ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர 2016

19 தம ழ த த ய ன தய ய டன, ப ன ல கக க இஙக என ற ம க ற ய ல ல... வக பனபப பற ற வ வர த தல : நப ங கள ஒவ வப ர வ ள ள க க ழம ய ம தம ழ வக ப ப ம க ந த அனப டன ம ப ன னக ய டன ம தம ழ த தப ய வப ழ த த டன ம த வஙக க னம ப ம. ந ல 1-ல 38 ப ணவர கள பய ல க ன ர. எங கள வக ப ப ல வ ப த ந ல ஒனற ப ணவர கள ம தல கல ல ர வ சல ல ம ப ணவர கள வர அன த த வயத னர ம உள ர. தம ழ சங கம றற ம ம ர லப ண ட தம ழ பள ள ய ல நட ப ற ம அன த த ம ப ட ட கள ல ம ப ர ம ப லப ப ணவர கள பஙம கறக ன ர. எங கள வக ப ப ம சர ந த ப ணவர கள த ர க க றள ஒப ப வ த தல ம ப ட ட, ப ச ச ப ம ப ட ட, ஓவ யப ம ப ட ட ம ப ன பல ம ப ட ட கள ல ஙக வ றற பல பர ச கன தட ட ச ச ன ற ள ளனர. ந ல 1 வக ப ப ல ப ணவர கள க க வ ப ர ள கப ட ட வ க கம அள க கபட க ன த. உய ர எழ த த க கள, ம ய எழ த த க கள, ஆத த ச ச ட, ச ற கனத கள, த ர க க றள, பழவ ப ழ கள றற ம வ ட கனத கள ம ப ன வறன கற ற க வ கப ட க னம ப ம. வ ட ட ல இர ந த ச ற வ ப ர ட கள வ கப ண ட வர வ சய த அத வ ள யப ட ட வட வ ல வ வர த த அந த வ ப ர ள ய ம அதன பயன ய ம க ழந னத கள தம ழ ல அற ந த வ கப ள வ சய க ம ப ம. எங கள வக ப ப ல மக ழ ச ச யப ச ழ ந ல ய ல ப ங கள வ வர க க னம ப ம. ம கவ ம ச ப ப க வ சயல பட ம ப ணவ / ப ணவ கன எல மலப ர ம னன ல ய ல ம ப ரப ட ட ஊக க வ க க னம ப ம. எங கள ப ணவர கள க க ம சப ர வ ந ல ஏற பட ட ல ஜம ப ங ப க ஸ (jumping Jacks ) வ சய யச வ சப ல ல அற வ ற த த மவப ம. ந ல 1 ஆச ர ய கள மர கப இரப ச சந த ரன ந ல 1 ம தனன ஆச ர ய. அவர ம க ந த வ ப ற ம ய டன ம, அனப டன ம ப ள ன கள டம ம க ந த ந தப த த டன ம கவன த த க நடந த வ கப ள வப ர. ந ர மல சந த ரம ச கரன றற ம லக ஷம ப ர யப த ண ஆச ர னய கள ம க ந த வ ப ற ப ப ன ந ல 1 வக ப ப ம ம பட த த மர கப ரப சந த ரன அவர கள க க உற த ண யப க உள ளனர. நப ங கள ம வர ம எங க ப ல ம ட ந த எல லப ம யறச கன ய ம எட த த ம க ந த ச ரத த ய ன தம ழ கற ற க வ கப ட க க னம ப ம. பபற ச ர கள பஙகள பப ஒவ வப ர வ ள ள க க ழம ய ம தங களத மவனல பள வ றக ட ய ப றம ப ர கள தங க ப லப உதவ ய எங கள க க அள த த வர க ன ர. தம ழ வ ப ழ ய தவ ர ப ற வ ப ழ ப றம ப ர கள ம எங கள க க தங க ப லப உதவ ய ம க ந த மக ழ ச ச ய ன அள க க ன ர. ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர

20 ந ல ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர 2016

21 உய ர ம ய எழ த த க ள எங கள ன ப ச ச, த ய கம ழ த தம ழ எங கள ம ச ச வணக கம. ந ல 2 (அ) வக ப ப ல இந த வர டம வ ப த தம 16 ப ணப க கர கள பட க க ப ர கள. ஆத த யப (2), அஜய, அக ல, ம த த, பவன, ச ப த ப, மரப க த, சம ர த, ஸ ர ன ம கத, ப ரணவ, அம ப க, கயல,த ஜஸ ர றற ம வ க தம இத ல அ ஙக வர. எஙகள வக பப ஆச ர ய : வ ச த ன உதவ ஆச ர ய : ப ர ய வக ப ப ல உள க ழந னத கள வ ர ம ப ல ம பள ள ய ல ம தல அல லத இரண ப ம வக ப ப பட ப பவர கள. அன வர ம ச ட ட ச ற வர ச ற ம யர கள. ச ற வர கள ம, ச ற ம யர ம வ ப ட வ ப ம ப ட ட ய ட ட ச ற வர ச ற ம யர கள க கப தம ழ வ ப ட வ ப ம ப ட ட எங கள வக ப ப ல ம கவ ம ப ரபல ப ஒனற எந த அண வவறற ப ர ம எனற வ ள யப ட வத எங கள வக ப ப ல ம கவ ம ப ரபல ப ஒனற. ந ல 2 க ழந த கள ன கற றல த றன எங கள வக ப ப ல ச ற வர தம ழ ல ப ச வத ந ச சயம வல ய ற த தபட க றத. நடந த னவக கவ ல ல. ம ட ந த அர யப ண ட ம ப ட ட கள ல எங கள ப ணவர கள ம கவ ம ஆர வத த ன பங க ட த த பல பர ச கள ம வ ன ர, க ரப ம ய ப ல ம ப ட ட, வப ங க ம சலப ம, ப ச ச ம ப ட ட, வர பட ம ப ட ட எனற எத ய ம வ ட ட னவக க வ ல ல. அன த த ச ற வர கள ம உய ர எழ த த க கள, ம ய எழ த த க கள சர ப க எழ த வர. உய ர வ ய எழ த த க கள எங கள ப ரத ன ப ப க ம. அத ல த ர ந த வர க ப ர கள. அன வர ம ச ற கனத கள, ப ல கள, த ர க க ள கள, ஆத த ச ட இவறன உனரப ப ர கள. ச ற ய வ சப ற கள எழ த வப ர கள. தம ழ ல ர ந த ஆஙக ல வ ப ழ ப யர ப ப வ சய வப ர கள. கற ப த தல ம ற கள வக ப ப ம தல ல எழ த த பய றச ய ல வதப ஙக, ப ன வ சன வப ர ப ம ந ன வ க ர வத, அதன ப ன ப ந ல ல உள ப த ய ப ம வ வர ப த என வ ற வ ற ப ப க வ சல ல ம. இட ய ல 8 மண யளவ ல ஓர ச ற ய இட வ ள வ டப பட ம. அதன ப ன ர வக ப ப வதப ர ம. வக ப ப ந ற வ ப ர ம ச யத த ல வ ப ட வ ப, ப ல கள, தம ழ ல ப ச வத எனற க ழந னத கன உற சப கம ட ட மவப ம. பபற ச ர கள ன ஈட ப ட க ழந னத கள தம ழ ல ம சவ ம எழ தவ ம ப றம ப ர கள ன ஈட ப ட ம கவ ம ம க க யம. நப ம வ ட ட ல தம ழ ல ப ச வத ஒனம அதறக ம கச ச றந த வழ யப க ம. வ றம ப ர கள ன கர த த கள ம தன ப ர வ பண ய ம வரவ ற கப பட க ன. ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர

22 ந ல - 2B 22 ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர 2016

23 ப ட ட ம ப டம ம ன பக க வம ய ப டம பய ல க ன ற ம இரண ட ம ந ல வக பனப வ வர த தல : இரண ப ம ந ல வக ப ப ல 18 க ழந னத கள உள ப ர கள. இப ப ர வ ல உய ர எழ த த கள ( கண மணப ட ம ), ம ய எழ த த கள, உய ர ம ய எழ த த கள கற ப க கப பட க றத. ப ணவர கள, அவர கள கறற க வ கப ண எழ த த கள அட ப ன ய ல ச ற ய வப ர த னத கன எழ த பழக க ப ர கள. ம ல ம ச ற ய வப க க யங கள வட வன த த அவறன பட க கவ ம, எழ தவ ம கற க க ப ர கள. வப ய வ ப ழ பய றச யப க த ர க க றள, ஆத த ச ட, ப ல கள, ந த கனத கள கற ப க கப பட க றத. இரண ட ம ந ல ப ர வ ன கற ப த தல ம ற கள : ஒவ வப ர வப ரம ம வக ப ப, தம ழ த தப ய வப ழ த த ம, அச ர யர வணக கம ம வ சப ல ல வதப ஙக மவப ம. ப ணவர கள க க ம ந னதய வக ப ப ல நடத த ய ப ங கள ஒர ம னம ப ட ம ப ர த த ப றக அட த த ப ங கள நடத தப பட க றத. ப ணவர கள வக ப ப ல கற ற வ கப ண வறன எழ தவ ம வ சய வப ர கள. தம ழ வப க க யங கள எழ த த க ட ட பட த தல, ஒர ச ல ஆஙக ல வப க க யங கள தம ழ ல வ ப ழ ப யர த த, அவறற ன வ ப ர ள வ வர த தல ம ப ன பய றச கள ம வ கப ட க கப பட க றத. தம ழர த ர நப ப வ ப ங கல த ர நப ள ன ப ர ம ய க ழந னத கள அற ய வ ண ட ம என தற கப க க ழந னத கன அவர கள வ ப ங கல பண ட ன கனய எவ வ ற வ கப ண ப ட னர எனற ஒர ச ற ய பத த ய எழ த வ கப ண ட வர வ சய மதப ம. வ ப ங கல றற வக ப ப ல ம க ழந னத கள ன கலந த ர யப ட ம ப ம. ஆச ர ய ர பற ற : இரண ப ம ந னல ப ர வ ன ஆச ர யர த ர மத. ஹ மலதப ப லச ப ரமண யன. இவர ம க உற சப கத த டன ம, ம ழ ம யறச ய டன ம க ழந னத கள க க ப ங கள நடத த க ப ர. ம ல ம க ழந னத கள க க ப ங கள பலம ற கற ப த த அவர கள ப ர ந த வ கப ண ப ர க ப? எனற உற த ய ம வ சய த வ கப ள வப ர. அவர ம க எள ய ம ற ய ல க ழந னத கள க க ப ர ய ம ட ய ன உதப ரணங கள வ கப ட த த ப ங கள கற ப ப ப ர. மஹ ப அவர கள க ழந னத கள டம ம கவ ம அனப ன நடந த வ கப ள வப ர. ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர

24 பழகம ழ பல க ரம ம, ந த க கத ந ய ச ற ம ன, ந தகம ற ச வ ய ன பந த. ந ல 3 ஏ வ ல 6 வயத ம தல 9 வயத வர வ ப த தம 23 ப ணப க கர கள பய ல க ன ர. இந த வக ப ப ல வயத வ ற ப ட இல லப ல க ழந னத கள ஆர வத த ன தம ழ கற க ன ர. ம தல ல தம ழ த தப ய வப ழ த த ன வக ப ப வதப ஙக,அனன ய ப ங கள ன, கனத க ற வத ம, ச ற ச ற க ழ வ ள யப ட ட க கள டன ம ந ற வ ப ற ம. வக ப ப ல க ட டத தட ட அன த த ப ணப க கர கள ம வ ட ட ப ப டத த ஏறக க ற ய ம ட த த வர வப ர கள. ச லர ஆர வத த ன அத க ப ங கள ய ம ம ட ப ப ர கள. வக ப ப வர ன கப பத வ (அட வ ண னஸ ) எல லப வப ரங கள ல ம ( கட ம க ள ரப கமவ இர ந தப ல ம ) 90 சதவ க தத த றக ம ல த ன இர ந த ர க க றத. இவதல லப ம இவர கள ன தம ழ கற க ம ஆர வத த வ ள பட த த க றத. இத த ண ச ற ய வயத ல இவர களத அற வ க க ர ம ய ம, ஆற ல ம, தம ழ கற க ம ஆர வம ம வ யக க வ க க ன த.. கற ப த தல ம ற கள : எங கள வக ப ப ல ஊ ப ட ம ம ற ய ல கல வ கற ப க கப பட க றத. இத அற வ ப ர க க வத மட ட ம இல லப ல க ழந னத கள டம தம ழ ம ச சப ற னலய ம அத கப ட த த க றத. ஒவ வப ர வப ரம ம ஒர த ர க க றள, ஒர பழவ ப ழ றற ம ந த ம ப தன ம ப ன றவ கள கற ப ப மதப ட ப ணப க கர ஒவ வப ர வர ம ந த க கனத கள வ சப ல லவ ம வப ய ப ப கள அள க கப பட க றத. இத ல அன த த ப ணப க கர கள ம ம கவ ம உற சப கத த டன ம க த கலத த டன ம பஙம கறற வர க ன ர. பள ள ஆச ர யர கள : ந ல 3 ஆச ர யர த ர.ரம ஷ ரங கர ஜன, எங கள க ழந னத கள க க க க ட த த னவரம.அவர ப ம நடத த ம ம ப த இட இட ய ச ற கனத கள ம, ச வப ரச ய ப க இர க க நட ம ற வப ழ க ன க சம வங கள ம க ற க ழந னத கள ன ஆர வத த அத கப ட த த வப ர.வக ப ப ல கனத க ற ம க ழந னத கள க க ஊக க வ ப ப க எழ த ம கப ல, அழ ப ப ன ம ப ன ச ற பர ச கள தர வப ர.த ர ரம ஷ அவர கள ன கல வ கற ப ப க க ம ம ற க ழந னத கன மக ழ ச ச ய ன வக ப ப றக வர வ சய க றத. 24 ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர 2016 உதவ ஆச ர யர கள

25 ந ல - 3a க ர த த கப றற ம வச தப வ சய ய ம உதவ மயப உல க வ. உண ம கர வ ண ட ப ய ன, அவர கள உதவ ஆச ர யர கள அல ல எமத வக ப ப றக இர கண கள ம ப ன இண ஆச ர யர கள எனம க ற ப ப ட வ ழ க ம ன. தம ழ வ ப ழ ய ன ப ல, தம ழ க கலப ச சப ரத த ன ப ல ஆழ ந த றற வ கப ண அவர கள இண ஆச ர யர க ப கக க ட த தத எமத ப ற. ப ங கள த தவ ர, வர ன கப பத வ ட பத வத ல ர ந த வக ப ப ந ர வக ப பத வர அவர கள வ சய ய ம பண ப ரப ட ட றக ர யத. அவர கள ன ம சனவ ம னம ல ம வதப ர வ ண ட ம ன மத எமத அவப. ப ற ற ர கள ன ஈட ப ட மற ற ம கர த த க கள : ம ஹம மத த ர க க ன பபற ச ர கர த த, ம ஹ ம ம த த ர க க ன பபற ச ர தப ய ன ம ச றந தத தப ய வ ப ழ உயர தன ச வ சம வ ப ழ யப ம, நம தப ய வ ப ழ யப க ய வ சந தம ழ வ ப ழ ய ப பய றற வ க க ம எங கள ஆச ர யர ஊக கத மதப ட, ச ற ச ற ப ப உள த மதப ட ம பண ய ற ற ப ணவர கள அற வ ல ம ஒழ க கத த ல ம ச ற ந த வ ள ங க வ சய க ப ர கள. ப ற வ ப ழ கல வ ய ன கப ரண ப க நப ம நமத வ ரத த இழந மதப ம அற வ க ற ந மதப ம என ற ர கப ந த யட கள. கல வ ய ப பரப ப க றவன த வ ப ல ம ப ற ப ட க ற ன எனக றத வ வ ல யம. தம ழ வ ப ழ க கல வ கற ப ப மதப ட வ ரத த ய ம, அற வ ய ம வளர க க ம எங கள தம ழ ஆச ர யர க க த வ ப ல ம ப ற ப ட ட ப ணவர க ப ல வணங கப ட க ப ர கள. அவர கள க க எங கள ன ப ர ந த நனற ய த த ர வ த த க வ கப ள க ம ப ம. ஹ ம & ச ந த ல ( க ர த த க ச ந த ல க ம ர பபற ச ர கள ) ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர

26 உதவ ஆச ர யர கள வணக கம நமத க ழந னத கள தப ய வ ப ழ கற தன ம ல ப க நமத கலப ச சப ரத த ப றற த த ள வப க ப ர ந த வ கப ள ம ட ய ம. அப பட ப பட ட நமத தம ழ வ ப ழ ய கற ற த தர ம ஆச ர யர கள ம ப ற ப வ ண ட யவர கள. எங களத மகன கப ர த த க க ப ர ன ம ன ற ம ந ல ஆச ர யர த ர. ரம ஷ அவர கள ன தம ழ த வதப ண ட ம அப பட ய!. அவர தனத ப ணவர கள க க தம ழ ல எழ த த த த ன, ப ச ச த த ன, ப ல கள றற ம கனத கள எனற பல வ ற வழ கள ல க ழந னத கள ன தம ழ ஆர வத த த த ண ட வக ப பற ய உய மரப ட ப க நடத த ச வ சல க ப ர. க ழந னத கள தங கள ச க வயத னர ன மக ழ ந த பட க க ஒர ச ப ப ன ஆச ர யர ம, தக ந த இடம ம க ட த த வ ட ப ல, அத வ ட சந மதப ஷ ப ந கழ வ வ ற என வப க இர க க ம ட ய ம. த ர. ரம ஷ அவர கள ன தம ழ த வதப ண ட வதப ர வ ண ட ம. அவர க க க க பல ப க இர க க ம த ண ஆச ர யர கள க க ம றற ம அன த த நல ல உள ளங கள க க ம எங கள ன ப ர ந த நனற கள ம, வப ழ த த கள ம க ற க ன ப ட ட ர க க ம ப ம. ப ர ய தர ண ( அக ன ய தர ண பபற ச ர கள ) மழல வக பப ல கற ப க க ம ம ற கள : ஒவ வப ர வப ரம ம வக ப ப ஆச ர யர றற ம வக ப ப தன ப ர வலர கள டம ர ந த வர ம ம ன ஞ சல ப றம ப ர க கள க க உதவ யப க இர ந தத. ப ணவ, ப ணவ யர கள தம ழ த தப ய வப ழ த த ன, கனத கள, ப ல கள ம கவ ம உற சப கத த டன ம ஆர வத த டன ம கறற க வ கப ண ர என த ம ன கயப கப த. ஆச ர யர மற ற ம வக பப தன ர வலர ச பப : 26 ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர 2016

27 அன ற ட ப ங கள, பய றச ந ல த ர த தம, எள த ல ப ர யவ த த, கவனங கள ச ச த ப ல ப ர த த அனப ப ல ம, வ ப ற ம யப கவ ம, உற சப க ப கவ ம ப ணவர கள த வதப ர ந த வக ப ப றக வரத த ண ட தலப க இர ந தனர என த ச றப ப. ப றம ப ர க கள ன சப ர ப ல ஆச ர யர றற ம வக ப ப தன ன ர வலர க ழ வ றக நனற கள பல. ச ம த ர ப ப கண ஷ ( வ ந யக ப ப கண ஷ பபற ச ர கள ) தம ழ ஆச ர யர ரம ஷ ஆச ர யர க க ம, த ண ஆச ர யர க ப க ர த த கப றற ம வச தரண அவர கள க க ம எனத ப ர ந த ப ரப ட ட கள ம,நனற கள ம. எங களத மகன வ நப யக ப ப கமணஷ ந ல 3இல பட த த வர க ற ன. வ நப யக 2012-ம ஆண ட ல இர ந த பட த த வர க ற ன. வ நப யக தம ழ கற னதய ம,தம ழ பள ள க க வர வனதய ம ம கவ ம வ ர ம ப க ற ன. ந ல 1இல இர ந த ந ல 3இல ப ர த த ப ற ம த ர க றத. ம தல ல வப ர த னத மட ட ம பட ப பத ல ஆர வம கப ட ட யவன இப வ ப ழ த உங களத உதவ யப ல த ர க க றள, ஆத த ச ச ட றற ம தம ழ கனத கன ய ம வ ர ம ப பட க க ற ன. இதறக க ம க க ய ப கப ரணம தம ழ ஆச ர யர க ப ந ங கள தப ன. என ப ள ள க க தம ழ கற ற க வ கப ட த த (ஒர வ ப ழ ) உங கள வப ழ வ ல எனற ம ப றம ப ர ஆக ய நப ங கள க க ம ட ட ப ம. ரம ஷ,க ர த த கப றற ம வச தப அவர கள க க எங களத ப ர ந த நனற கள. க ழந த கள ந ல : மக ழ மண எனக க தம ழ வக ப ப ம கவ ம ப ட க க ம. ஏன ன ற ல நன கச ச வ யப கனத கள ம, த ர க க றள கர த த க கள ம, ப ப ப த த கத த ல உள மவட க ன கய ன ங கள ம,வக ப ப இற த ய ல வப ர த னத வ ள யப ட ட கள ம ப ட க க ம. வ ந யக ப ப கண ஷ எனக க வக ப ப ஆச ர யர கள ரம ஷ,க ர த த கப றற ம வச தப ம கவ ம ப ட க க ம. தம ழ வக ப ப றக வ சல வத எனக க ம கவ ம ப ட க க ம. ம ல ம தம ழ கற ற க வ கப ள வத மக ழ ச ச தர க றத. ஆதவன ம ரள தரன என ப யர ஆதவன.ந ன ந ல 3ஏ வக ப ப ல தம ழ பய னற வர க ம ன. என வக ப ப ல எனக க வ ர ப ப த கனதவ சப ல வத, ப ர ய பலன கய ல நப ங கள எழ த வத, ஆச ர யர ம கட க ம ம கள வ க க சர யப வ ட வ சப ன ன ல அவர எங கள ப ப ரப ட ட ஊக க வ ப பத. ம ல ம உதவ ஆச ர னய கள ஒ வ வ ப ர வ க ப ப ல ம வ ட ட ப ப டங கள சர ப ர க க ப ர கள. பள ள ய ல நடக க ம ம ப ட ட கள றற ம ந கழ ச ச கள ல கலந த வ கப ள ஊக க வ க க ப ர கள எங கள வக ப ப ஆச ர யர கள. எனவ எனக க இந த வக ப ப ல தம ழ பய ல வத ஆர வ ப கவ ம, மக ழ ச ச யப கவ ம உள ளத. ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர

28 ந ல - 3 b 28 ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர 2016

29 keep the same or தல ம ற ப பலவற ற ற க க ம த கவல பர ம ற ப லம ய ஒர இன ய கம ழ நம ம ர லப ண ட தம ழ பள ள ம னம ல ம வளர வதறக ம க க ய கப ரணம தம ழ ல ஆர வம உள ள ப றம ப ர கள. ந னல ம னற ல உள ப ணவர கள ன வ றம ப ர கள தம ழ ஆர வம ம க த யப ல அவர கள க ழந னத கன ஆர வத த ன அழ த த வர க ப ர கள. ப ணவர கள தங கள பள ள ப ங கள க க மத த ய ல தம ழ ப கங கள ஆர வத த ன கற ற வ கப ள வனத ப ர ன கய ல ஆச ர யர ஆக ய எங கள அன வர க க ம உறச சப க ப க உள ளத. வப ரந மதப ற ம தம ழ தப ய வப ழ த த ப ட வக ப ப வதப ஙக மவப ம. ம தல ல க ந த வப ர ப ங கள ஒர ம னம ப ட ம ப ர த த ப றக, ச ற ய வப ர த னத கன பட க கச வ சய க ம ப ம. அத வதப ர ந த, ச ற ய கனத அல லத பத த ய ஒவ வப ர ப ணவர ம ஒர வப க க யம பட க க, மற ப ணவர கள அதன வ ப ற ம ய ன கவன த த ப த ய வப ர த னத கள வர ம வ ப ழ த அதன உச சர த த தன நண ர கள க க கற க உதவ ய ம வ சய வப ர கள. ப றக ஒர த ர க க றள றற ம பழவ ப ழ ய ன வக ப ப ந ற வ ப ர ம. எங கள ந ல ய ல வர ன க பத வ ஏட, வப ரம ஒர ப ணவர ப யர கள தம ழ ய ல பட க கச அதறக அந த ப ணவர உள ம ன எனற தம ழ ல பத ல க ற வத எங கள க க ப ர ம யப க இர க க ம. ஆச ர யர ச ப ஷ ன அவர கள ம க வ ப ற ம ய டன ம, ஆர வத த டன ம ப த னத எட க க ப ர. வக ப ப ம ழ வத ம தம ழ ல ப ச ப ணவர கள ய ம ம ச ஊக க வ ப ப ர. த ர கண ணன அவர கள தன கம ப ர ப க ரல ல த ர க க றள கற ற த தர ம வ ப ழ த ப ணவர கள ன கவனம ச தற வத ல ல. இந த ந ல ய ல நப ன ம ஒர ஆச ர யர க க இர ப னத எண ண வ ர ன வ கப ள க ம ன. ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர

30 தம ழ வக ப ப ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர 2016

31 எனக க தம ழ எழ த,ப ச ம கவ ம ப ட க க ம ஏன ன ற ல தம ழ ம கவ ம பழம ய கவ ம, சவ ல கவ ம இர க க றத. -த ன ய எனக க தம ழ ப ச எழ த ம கவ ம ப ட க க ம ஏன ன ற ல தம ழ என த ய ம ழ.தம ழ கற ற எல சல ர டன ம நன ற க ப சப ப ட க க ம. -இதய எனக க தம ழ எழ த,ப ச ம கவ ம ப ட க க ம ஏன ன ற ல அத ஒர ச றந த பம ழ. -ந த ய எனக க தம ழ எழ த,ப ச ம கவ ம ப ட க க ம ஏன ன ற ல என ன ல இரண ட பம ழ கள ல ப ச,எழ த ம ட க ன றத. -ம க எனக க தம ழ எழ த,ப ச ம கவ ம ப ட க க ம ஏன ன ற ல தம ழ பட க க சவ ல க இர க க ன றத. -ர சய எனக க தம ழ எழ த,ப ச ம கவ ம ப ட க க ம ஏன ன ற ல எனக க தம ழ எழ த த க கள,ஒர ம மற ற ம பன ம பட க க ப ட க க ம. -ஐஷ வர ய எனக க தம ழ எழ த,ப ச ம கவ ம ப ட க க ம ஏன ன ற ல தம ழ எள ம ய க உள ளத.நன ற! -அக சய ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர

32 எனக க தம ழ எழ த ம கவ ம ப ட க க ம.ந ன தம ழ நன ற கவ ம, எள ம ய கவ ம எழ த வ ன.இதன ல த ன தம ழ எழ தப ப ட க க ம. -சஞ ச வ எனக க தம ழ ப ச எழ த ம கவ ம ப ட க க ம ஏன ன ற ல எனக க ஒர வ ற பம ழ கற ற க பக ட க க ன றத. - பத ம ச ன. எனக க தம ழ எழ த,ப ச ம கவ ம ப ட க க ம ஏன ன ற ல எனத ப ட ட,த த த வ டன தம ழ ல ப ச உதவ க ன றத. -ல ஙசகஸ எனக க தம ழ எழ த,ப ச ம கவ ம ப ட க க ம ஏன ன ற ல எனத ப ட ட,த த த வ டன தம ழ ல ப ச உதவ க ன றத. -ல ஙசகஸ எனக க தம ழ எழ த,ப ச ம கவ ம ப ட க க ம ஏன ன ற ல எனத வ ட ட ல எல சல ர டன ம தம ழ ல ப ச உதவ க ன றத. -வ ன ய எனக க தம ழ எழ த,ப ச ம கவ ம ப ட க க ம ஏன ன ற ல தம ழ எனத த ய ம ழ.இந த ய ச ன ற ல அஙசக எனத த த,ப ட ட ய டம தம ழ ல ப ச அத உதவ ம. -க ர த த எனக க தம ழ எழ த,ப ச ம கவ ம ப ட க க ம ஏன ன ற ல என அபப,அம ம,அக க மற ற ம தம ப ய டன தம ழ ல ப ச உதவ க ன றத. -அந ஷ நட ஆண ட ப ட ட ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர 2016

33 தம ழ வக ப ப , ந ல - 3 b ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர

34 ந ல - 4 நட ப ச ழல ம, நற றம ழ பய லரஙக ம - இத வ எங கள ன இன ய தம ழ வக ப பற ரய ன எனக க வக ப பர றய ல நடக க ம மப ட ட கள றற ம வ ன ட வ ன ம கவ ம ப ட க க ம. எனக க கர ம பலக ய ல எழ தவ ம ப ட க க ம. மர ஷ ன ந ன தம ழ பள ள க க வர வத ல நம தம ழ ந ட ட ன கல ச ச ரத த ய ம நம இன ர ய ன தம ழ ப ழ ய ய ம கறற பக ள ம ட க றத. ஒவ பவ ர வ ரம ம ந ன ம கவ ம மக ழ ச ச ய டன வ ள ள க க ழம க க க க த த ர க க ம றன. ரம ய எஙகள ஆச ர யர எனக க ம கவ ம ப ட க க ம. தம ழ ல ப த ய வ ர த த கள கறற க பக ள வ ம, வக ப ப கள ல நடக க ம மப ட ட கள ல கலநத பக ள வ ம, த ர க க றள பட க கவ ம ப ட க க ம ம ர ல ண ட தம ழ க தம ழ க தம ழ க கல வ க கழகம பள ள பள ள ஆண ட பள ள ஆண ட ஆண ட மலர மலர 2016 மலர அன க நம தம ழ பள ள எனக க ஒவ பவ ர வர டம ம தம ழ ப ச ம ப த நண பர கள உர வ க க க பக ள ளவ ம, வ ர வ ரம அவர கம ட தம ழ ல உர ய டவ ம வ ய ப பள க க றத.

35 கர ப ர த வ வ ர வ ரம நண பர கள நத ப பத ம, அவர கம ட தம ழ ல ப ச வத ம எனக க ம கவ ம ப ட த த ர க க றத. ந ன நன ற க தம ழ ப சவ ம, ந ர றய வ ஷயஙகர அற நத பக ள வ ம ம ட க றத ஜனன தம ழ ப ழ ய கறற பக ள ம ட வத எனக க ம கவ ம மக ழ ச ச யள க க றத. நண பர கள நத த த அவர கம ட தம ழ ல ப ச வத எனக க ம கவ ம ப ட த த ர க க றத ப ர த வ க மரக ர ந ன தம ழ கறற க பக ள வ த ல ந ன இநத ய ச ல ல ம மப த அஙக என உ றவ ர கம ட உர ய ட எனக க ம கவ ம எள த க இர க க றத. ந ன நன ற க தழ ல ப சவ ம, ப ர நத பக ள வ ம ம ட க றத எனக க கர ம பலக ய ல எழ த வத ம கவ ம ப ட க க ம. வக ப ப கள ல நடக க ம ம ப ட ட க ள ல கலநத பக ள வ ம ப ட க க ம ர மக ர ஷ ணன பத ம ன நம தம ழ ப பள ள ந ன தம ழ ப ழ ய நன ற க கறற க பக ள ள வ ண ட ம என ற ஊக க வ க க றத. ப த ந ண ப ர க ள உர வ க க க பக ள ள உதவ க றத வ ன ட வ ன க ள வ கள க க பத லள ப பத ம தம ழ ப ழ ய கறற பக ள ம ட வத ம எனக க ம கவ ம மக ழ ச ச யள க க றத ல வண ய க ழ க கள க ப ர நத வ ள ய ட வத, றற ம மப ட ட கள ல பஙமகறபத எனக க ம கவ ம ப ட க க ம. உர ய டல கள க க இன ன ம அத க ந ரம ச லவ ட ட ல ம ல ம உதவ ய க இர க க ம அர ச ச த எனக க எனத வக ப ப ல உள ள அன வர ய ம ப ட க க ம. ந ன தம ழ கறற க பக ள ள ம க நத ஆர வம டன தம ழ ப பள ள க க வர க ம றன வ ப லன நண பர கள நத ப பத ம, பத ன ர ய ன ப ழ ய ன தம ழ ப ழ ய கறற க பக ள வத ம எனக க ம கவ ம மக ழ ச ச யள க க றத. பல மப ட ட கள ல பஙமகறற நம த றர கள ந ர ப க கவ ம வ ய ப ப க ட க க றத ப ற ற ர கள ன கர த த இஙக தம ழ கறற க பக ட க க ம ஒவ பவ ர ஆச ர யர ம தஙக த ந ரம றற ம உழ ப ப க பக ட த த ப டம கறற க பக ட க க ற ர கள. அவர கள அன வர க க ம எனத நன ற ய த ர வ த த க பக ள க ம றன. வ ட ட ப ப டத த இ-ம ய ல ல அன ப ப வத க ழநதகள சர ய க வழ நடத த எஙகள க க உதவ ய க இர க க றத வக ப பர றய ல ந லவ ம நட ப ன ச ழல என மகன க க உதவ ய க இர க க றத. அவன க க ச யமர ய த ய ம, தன த த வத த ய ம நம தம ழ ப பள ள கறற க பக ட ப பத மக ழ ச ச ய க உள ளத ம ர ல ண ட தம ழ க தம ழ க தம ழ க கல வ க கழகம பள ள பள ள ஆண ட பள ள ஆண ட ஆண ட மலர மலர 2016 மலர

36 ந ல - 5 ஐந த ல வலளந த ம - ந ங கள ஐம பத ல ம இங க தம ழ கற க வ லழ வ ம நம ம ர லப ண ட பள ள ய ல 5 ந ல ய ல பட க க ம ப ணவர கள ன ப றம ப ர கள, உங கள ஆதரவ ம, ஆர வம ம ஆச ர யர கள க க நல ல உற சப கத னதய ம, ஆர வத னதய ம வ கப ட க றத. எங கள வக ப ப ல 27 ப ணவர கள பட க க ன ர. ம தனன ஆச ர யர வ சந த ல க ப ர ப ணவர கள டம ம கவ ம அன ப கவ ம வ ப ற ம ய டன ம தம ழ கற க ம வ தம ப ணவ, ப ணவ கள இடத த ல தம ழ கற க ம ஆர வத த ய ம, மக ழ ச ச ய ம தர க றத. இவர ஒர தன ன ர வம ள ள, ஈட ப ட ள ள ச றந த ஆச ர யர. ப வரப வ க டர ம லம ந த ந ற கனத கள கப ண ப த த வ ழ க கய ல த வ யப ஒழ க கம, கன ப ட க க ம ம ற ய ம வ க கம வ கப ட ப ப ர. த ண ஆச ர யர கள பரந த மன, ஜ யக ப ர இர வர ம ப ணவர கள க க வக ப ப நடக க ம ம ப த சந மத கங கள, தம ழ வப க க யங கள எழ த உதவ வ சய த, வக ப பற அன த யப ந க கவ ம, வ ட ட ப ங கள எல லப வப ரம ம தவ ப ல வ சய ய னவப ப ர கள ம ர ல ண ட தம ழ க தம ழ க கல வ க கழகம பள ள பள ள ஆண ட ஆண ட மலர மலர

37 ந ல - 6 பண ட ல க தல வர கள பற ற கட ட லர கள எழ த வ க க ன ற ம ந ல 6 ப ர வ ல ப த தம 15 ம ணவர கள இர க க ன றனர. இநத வக ப ப ல ள ள ம ணவர கள 10 ம தல 15 வயத றக உட பட டவர கள. இநத வக ப ப ல இர க க ம அன த த ம ணவர கள ம நன ற க தம ழ ல பட க கவ ம, ஓரளவ ப ழ ய ன ற ப சவ ம எழ தவ ம ச ய க ம ற ம. வர டத த ல இர ம ர ற ம ணவர கள க க த ர வ கள நடத தப பட க ன றன. வ ய ப ழ த ர வ றற ம எழ த த த ர வ என இர ப ர வ கள க த ர வ கள நடத தபட க ன றன. கற ப த தல ம ற கள : வ ரப ர ப டம வ தம ம ணவர கள க க கறப க க ம ற ம. ம ணவர கள ய ப டஙகர உரக க வ ச க க ச ய க ம ற ம. வ ட ட ப டஙகர ய ம வ ர வ ரம ம ணவர கள எழ த ச ய க ம ற ம. ஏத ன ம ஒர பண ட க கள பறற மய அல லத தல வர கள ப பறற மய கட ட ர கள எழ த வ க க ன ம ற ம, ப ன னர அவர களத பட ப ப கள தஙக த சக ம ணவர கள க க ம ன ப க வ ச க க ச ய க ம ற ம. ஆச ர யர பற ற : ந ல 6 இன ஆச ர யர த ர. க ர வ ய ரப பன. இவர ம ணவர கள டம ம கவ ம அன ப கவ ம கன வ கவ ம பழக வ ர. ப டஙகர ம கவ ம ஆர வத த டன ம உற கத த டன ம நடத த வ ர. ம ணவர கள க க ப டஙகள ம க எள த க ப ர ய ம வக ய ல பறபல உத ரணஙகர எட த த ப ல ல வ ளக க வ ர. ம ணவர கள டன அவர மத ழம ய டன ம நட ப டன ம பழக வ ர. தனத கன வ ன கண ட ப ப ன ல ம ணவர களத கவனம ச த ற மல வ த த ர ப ப ர. இவர வக ப ப ல ம ணவர கள க க இலக கணத த க ட இன ம ய க கறற தர க ற ர ம ர ல ண ட தம ழ க தம ழ க கல வ க கழகம பள ள பள ள ஆண ட ஆண ட மலர மலர

38 38 ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர 2016

39 ந ல - 7 ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர

40 ஒவ பவ ர வ ள ள க க ழம ம ல ய ல ம தம ழ வக ப ப ற க ம கவ ம ஆரவத த டன வர க ன ர. இரண ப ய ரத த ஐந ந ற ஆண ட கள க க ம ம ல பழம வப ய ந த இலக க ய மரப க வ கப ண ட ள ள தம ழ வ ப ழ, தறவ ப ழ த வழக க ல இர க க ம ஒர ச ல வ சம வ ப ழ கள ல ஒன ற க ம. அத தன கய ச றப ப ம க க நம தப ய வ ப ழ யப ம தம ழ வ ப ழ ய, ஜ ர மன வ ன றற ம அதன ச றற வட ப ரத த ல இர க க ம தம ழ க ழந னத கள க க கற ற க வ கப ட த த வர க றத நம ம ர லப ண ட தம ழ க கல வ க கழ கம. ம ர லப ண ட தம ழ க கல வ க கழ கம ந ல ஏழ வக ப ப ல -தர ஷ ன, லல தப, மய லன, ப ரணவ.ச, ப ரணவ.வ ச, சரத, ச ர த வ ணப, ஸ ரஶ ர வதசன றற ம வர ஷ ன ஆக மயப ர ப ணவர க ப க உள ளனர. இவர கள அன வர ம இட ந ல றற ம உயர ந ல ப பள ள ப ணவர கள. ஒவ வப ர வ ள ள க க ழம ப னலய ல ம தம ழ வக ப ப றக ம கவ ம ஆர வத த ன வர க ன ர. ஒவ வப ர வக ப ப ல ம உர நட ய ல உள ள ப ங கள ப ணவர கள ஒவ வப ர வர ம ஒர பத த ய உரக கப பட க ன ர. அதற கப வ ர வப க கம ப ணவர கள க க ப ர ய ம வன கய ல ஆச ர யரப ல எள ம யப க எட த த னரக கப பட க றத. இதன ம லம ப ணவர கள தம ழ வ ப ழ ய நன ப கப பட க கவ ம, அதன வ ப ர ள ய ம கற ற க வ கப ள க ன ர. இலக கணங கள எள ய ம ற ய ல ப ணவர கள க க வ சப ல ல க வ கப ட க கபட க றத. ப ணவர கள இலக கணங கள ப ப ர ந த வ கப ண ட, இனன ய ச ழல ல நப ம அன ற டம உ மயப க க க ம, எள ம யப தம ழ வப ர த னத கன வ த த வப க க யங கள எட த த க கப ட ப கக க ற க ன ர. தம ழ வக ப ப ல ப ச ம ம ப த ப ணவர கள தம ழ ல ப ச க ன ர. வ ட ம ற ம ட ந த வக ப ப றக வர ம வ ப ழ த வ ட ம ற நப ட கள ல நடந தவறன த தம ழ ல மற ப ணவர கள டம பக ர ந த வ கப ள க ன ர. ச ல வக ப ப கள ல வப ம, மழ, ந லப ம ப ன எள யத தம ழ வ சப ற கள க வ கப ண ட ப ணவர கள தங கள க க த ர ந த வ ற ன அ ன வ ர ட ம ம பக ர ந த வ கப ள க ன ர. பய றச ந ல ல வ ட ட ப ப ங கள வ சய வதன ம லம ப ணவர கள எழ தக கற ற க வ கப ள க ன ர. ஆண ட க க இர ம ற த ர வ எழ த நல ல மத ப வ ண கள ப ப ற க ன ர. தம ழ கற தன ம லம உயர ந ல ப பள ள ப ணவர கள க ர ட ட மத ப வ ண கள ப ப ற க ன ர. ம ர லப ண ட தம ழ ப பள ள நடத த ம, இட யப ண ட ம ப ட ட கள ல ப ணவர கள ஆர வத த ன பஙம கறற ஓவ யப ம ப ட ட, ப ச ச ப ம ப ட ட, கட ட னரப ம ப ட ட றற ம வ ப ட வ ப ம ப ட ட கள ல பர ச கன ப வ றற மக ழ க ன ர. தம ழர ண ப ட, கலப ச சப ரம, ப ர யவர கள டம மர யப னதய ன ப ச வத றற ம இனன ய சம கத த ல எப பட வப ழவ ண ட ம என னத றற ய ம வக ப ப கள ல கற ற வ கப ட க கப பட க றத த ர. ப ப கமணஷ ம தனன ஆச ர யரப கவ ம, த ர மத. கல ப ச ன வப சன த ண ஆச ர யரப கவ ம இர ந த தம ழ ப ப டங கள மக ழ ச ச யப ச ச ழல ல வ கப ட க க ன ர தம ழன எனற வ சப ல ல ப தல ந ம ர த த ந ல ல ப என த ம ப ல ந ல ஏழ ஆச ர யர கள, ப ணவர கள றற ம அவர கள ன ப றம ப ர கள அன வர ம ம ர லப ண ட தம ழ க கல வ க கழ கத த ன ஓர அங கம எனற வ சப ல ல க வ கப ள வத ல ப ர ம வ கப ள க ம ப ம. 40 ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர 2016

41 ந ல 8 ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர

42 ப த தகத த ல உள னதப பட க க அதன ப றக ம ண க கர கள க க இன ம ய க இர ப பத ல இன என ன சந த கம? உங கள க க த த ர ய ப? உயர ந ல ப பள ள ப ணவர கள தம ழ க கல வ கற த ல ந ல எட ட த ன வட அம ர க க கண த த ல நப ங கள அற ந த வர தற சமயம அத கப ட யப தம ழ க கல வ எனற? இம ப ணப க கர கள மழல ய ல ர ந த தளரப ல தவழ ந த, ந ல எட ட வர இனற ந ம ர ந த ந னற மற க ழந னத கள க க ஒர ம ன ப த ர யப க இர க க ற ரர கள என ற ல ம ன கயப கப த. ஆச ர யர ப ன சன ம, த ண ஆச ர யர ம சத ர மன அவர கள ம உங கள க க த ர யப தவர கள அல ல-வ ட ட ன அட த தளத த ல இந த ம ர லப ண ட தம ழ க கல வ க கழ கப பள ள ய ன அட த தளத த பல ப க ந ற வ, ப ன அட த த கட ப க ஜ ர மன வ ன ல உள ள நட ந ல ப பள ள க க ந கர த த இப வ ப ழ த ந ர வப க களன ந ர ப ண க க ஒர ப ர ம த ர தல த வ ப பட ம ந ல ய ல உர வப அன ப ப க ப ற யத வ வர க க இனவ ப ர வ ழப மலர த வ ப பட ம. இவர கள ன மறவ ப ர த ண ஆச ர யரப க ன வப சன ம ச ல கப ல ப க தம ழ க கல வ ப பண ய ற ற க வ கப ண ட ர க க ப ர. இமதப ஒர நப ள வக ப ப ன ந கழ வ கள உங கள கண ம னம வ கப ண ட வர க ம ப ம! தம ழ த தப ய வப ழ த னத ஆய கனல கள கற இந த உயர ந னலப பள ள ப ணப க கர கள (அவர கள ல ஒர கல ல ர ப ணவ யர ம உண ட ) ம சர ந த ப ட ம வ ப ழ த ப ரத ய ன மதன வந த ப ய த கப த ன ல என வர கள ன தப க கம த ர ய ம. ப றக தம ழ ல இயல ப க உர யப ட ம பய றச யப க ஒவ வப ர ப ணப க கர ம அந த வப ரத த ல தனன ப த த த அல லத ரச த த மக ழ ந த ஒர வ சய த னய தம ழ ல ம கப ர னவயப க அன வர க க ம பக ர வத ஒர வதப னலக கப ட ச ய ல றச வ ந கழ ச ச ய ப ப ர த த ஒர அன பவ ப க இர க க ம. ஏன ன ற ல அந த வப ரம எந த ப ணவர என ந கழ னவப பக ர வப ர என த அவரவர க க மட ட ம த ர ய ம! அல லவப? அரச யலப கட ட ம அல லத அவர கள பள ள ய ல நடந த ஒர சம வ ப கட ட ம ஆச ர யர ம ப ணவர கள ம கலந த ர யப வ ம நமத மரப கன இதன வப ய லப க ஆச ர யர கள கற ப க க ஒர ஊ க ப க இர க க ன த. ம ல ம ஒர வப ரம ம ழ க க தமத ம தனன பள ள ய ல கட ப க உழ த த நமத ம ல ந ல ப தம ழ ப பள ள ப ணவர கள க க ஒர இலக வப றற ம ச வப ரச ய ப வதப ர வக ப ப ன த வக க ப க இர ப பத ப ப ர க கலப ம. ப த த கத த ல உள ளத ப பட க க அதன ப றக ப ண கக கர கள க க இன ன ய க க இர ப பத ல இன என சந மத கம? இனன ய ப த த கங கள ல உள ள கனத கன ய ம நப கங கள ய ம அவர கள எள தப கக கற ற க வ கப ள வதப க க றற ம நட த தர ந னல கள ல தம ழ நன ப கக கற ற க வ கப ண தப ல க ட த த அற வட! ஆ கப, இத த தவ ர ஆண ட வ ழப ம ட நப கம ம ப ன ந கழ ச கள ன த ட டம ம, உர வப க கம ம, பய றச கள ம ச ல வக ப ப கள ல கப ணலப ம - அன வர ட ய ஒத த னழப ப க க ம ன ப ப ற ல க க ம இத ப த ர பல வப ய ப ப கள உண ட. ஆ கமவ க ழந னத கம, ப றம ப ர கள ம ல ந ல க க ப ம ப கப ம ப க ம ல ம ம ல ம அற வ க க ம ஆற ல க க ம த ன ம ப ட ம ஒர தம ழ க கல வ ப பட டற ஒனற நம ம ட ய இர ப பத நற ச ய த அல லவப? 42 ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர 2016

43 Junior Lvl 1st Prize ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர

44 MidLvl 1st Prize 44 ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர 2016

45 Senior Lvl 1st Prize ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர

46 Super Senior 1st Prize 46 ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர 2016

47 Junior Mayor Essay By: Srinidhi Guruvayurappan If I were mayor I would make Happy Town a healthier and better place to live. I would ban smoking in some areas. I would try to help the residents eat healthier. I would also try to help the residents get more exercise by holding fun fundraisers. Once in six months I would hold a program called The Food Festival. There will be competitions and exciting things. The residents that participate in the competitions should bring a homemade healthy dish. The judges will choose the tastiest and healthiest food and give away prizes to the winners. Other participants will get prizes too. I would improve the meals at schools to make them taste better and be more healthier. I would have a competition to see which school has improved their lunch meals the most. The school that wins, will get a free trip to Happy Town Theme Park. To reduce the amount of smoking in Happy Town I would try to ban smoking in all public places like parks, airports and bus stops. I would also create special lounges for smokers, to prevent second hand smoking. Finally, to help the residents of Happy Town get more physical activity we could have a Fitness Day where residents can participate in activities like jump roping, running, bicycling and so on. I would also suggest that Happy Town follows First Lady Michelle Obama s Gimme Five. Gimme Five helps kids and adults eat better,stay healthy and be active. Happy Town has a better chance of getting off of the Worst Towns list if they also try to follow Gimme Five I m Srinidhi Guruvayurappan and I approve this essay. ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர

48 ஜன கண மன அத ந யக ஜ ய ஹ ப ரத ப க ய வ த த. பஞ ச ப ச ந த க ஜர த த மர ட ட த ர வ ட உத கல வஙக. வ ந த ய இம சசல யம ன கஙக உசசல ஜலத தரஙக. தவ ஷ ப ந ம ஜ க, தவ ஷ ப ஆஷ ஷ ம க, க ஹ தவ ஜ ய க த. ஜன கண மஙக த யக ஜ யஹ ப ரத ப க ய வ த த. ஜ ய ஹ, ஜ ய ஹ, ஜ ய ஹ, ஜ ய ஜ ய ஜ ய, ஜ ய ஹ. Acknowledgements: Photography - Thiru Senthil kumar/thiru Muruganantham/Tmt Jasmine Co-ordination - Level Mazhalai Teachers and Volunteers Proofreading - Dr. Aranganathan Shanmuganathan

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 ஒ ட டர ப ல 24 ப ய... ட ட க க 24 ப ய.2 மண நர ம ப ம. 'ப க க ம க ம க க ம கட ப ப ய ன வ ல கட வ வச ய கள ப ர ட த ந ள க டய எனச ச ல லல ம. அந தள க க வ வச ய க ளப ப ட ய ப த க ற, க ள தல வ லப ப ரச ன. ஒ ட டர ப ல 28 ப

Chi tiết hơn

KAMARAJ IAS ACADEMY தம ழ இலக க யம த ள I ப ர வ (அ) பக த - 1: தம ழ மம ழ வரல ற ம தன ம இந த ய ம ழ க க ட ம பங கள மப த வ க இந த ய ம ழ கள ல ம க ற ப ப கத த ர

KAMARAJ IAS ACADEMY தம ழ இலக க யம த ள I ப ர வ (அ) பக த - 1: தம ழ மம ழ வரல ற ம தன ம இந த ய ம ழ க க ட ம பங கள மப த வ க இந த ய ம ழ கள ல ம க ற ப ப கத த ர தம ழ இலக க யம த ள I ப ர வ (அ) பக த - 1: தம ழ மம ழ வரல ற ம தன ம இந த ய ம ழ க க ட ம பங கள மப த வ க இந த ய ம ழ கள ல ம க ற ப ப கத த ர வ ட ம ழ கள ல ம த ழ ம ழ மபற டம த ர வ ட ம ழ கள ன கணக க ட ம வமகப ப ட ம சங

Chi tiết hơn

Microsoft Word - அருட்பெரும் ஜோதி வள்ளலார் பாடல்கள்

Microsoft Word - அருட்பெரும் ஜோதி வள்ளலார் பாடல்கள் 17 th January Thai Pusam- Vallalar Memorial Day அ ப ஜ த வ ளல ப ட க வ ள ல த ர மல க வ ம கள க ய ப ட க ள த த ள. க ல ச ற என த த ம ர த னமண ப ப ச rய வ.ச த ன, வ ளல ப த. பல ச ற ட கள வ ளல ப ற உ ர ஆ ற ன. வ ளல, த

Chi tiết hơn

அரச ப த த த ர வ ம ர ச /ஏப ரல ம வக ப ப ப ர ள யல வ ட க க ற ப ப கள I.சர ய ன வ ட ; 1. மன வ ர ப ம ம 27. ட ம ர கன

அரச ப த த த ர வ ம ர ச /ஏப ரல ம வக ப ப ப ர ள யல வ ட க க ற ப ப கள I.சர ய ன வ ட ; 1. மன வ ர ப ம ம 27. ட ம ர கன I.சர ய ன வ ட ; 1. மன வ ர ப ம ம 27. ட ம ர கன மற ற ம ஃப ர ஷ ந ட வட ல ம 28. டலய க பக ள டக 2. இல த க க 29. டவர ஆ ரணங கள 3. க வ டல உண டமவ டல 30. த ல ட ட ப ண ங கள 4. வ டல, ண ங கள க க 31. ஆண ட இர ப ட உள ள டலக

Chi tiết hơn

பொது அறிவு வினா விடை

பொது அறிவு வினா விடை 10 th வக ப ப சமச ச கல வ வ ன வ ட தம ழ ம ழ ய ல அற வ யல ச ந த னகள வ ண ண யல அற வ : உலகம உர ண ட என ற பத ன ற ம ந ற ற ண ட ற க ப ற க ம ல ந ட ட ன உற த சய தன. ஆன மஇயல ஏச ம த ர வ சகம வ ண ண ய லய ம பச க றத அண டப பக

Chi tiết hơn

Untitled Document

Untitled Document க த ச க ல த! அ ம க க ல ப ர ப ர, ந த ப. இ உலக அள க த ச க ல ரபலம னவ க ஒ வ. இர ந ட ப ற உலக அள ல ன க த ச ழ கல க ட த இ ய ப எ ற ப ம உ யவ. ஹதர ப வ இவ இர ஆ ழ தக. இவ டய உ ரய ட ட க க க த ப றன! ` ழ த ப வ த ச ன,.நக

Chi tiết hơn

ww.padasalai.n ww.padasalai.net ww.padasalai.net ww.padasalai.net

ww.padasalai.n  ww.padasalai.net  ww.padasalai.net  ww.padasalai.net t et t et t et t et t et 11 ஆம வக ப ப தம ழ இயல 7 & 8 ச ந தன வ க கள சர ய ன வ ட டயத த ர க 1) அகந ழ டகய ன த ல அட க கப பட வத அ) தக ப ரம ஆ) வ னம இ) கர வட 2) ஞ டசப பபர ய தக ய ல வ னத ன உயரம அ) 216 அட ஆ) 217 அட

Chi tiết hơn

தம ழ இலக கணம ச ந தன ட.என.ப.எஸ.ச 1. வ ண ப ன வப த இலக கணம வபற ற த தன ச வ ல இன ற ந ன கட கள உட யத ய ர த? அ) க றள வ ண ப

தம ழ இலக கணம ச ந தன ட.என.ப.எஸ.ச 1. வ ண ப ன வப த இலக கணம வபற ற த தன ச வ ல இன ற ந ன கட கள உட யத ய ர த? அ) க றள வ ண ப 1. வ ண ப ன வப த இலக கணம வபற ற த தன ச வ ல இன ற ந ன கட கள உட யத ய ர த? அ) க றள வ ண ப ஆ) நநர ட வ ண ப இ) இன ன ட வ ண ப ஈ) பஃவற ட வ ண ப 2. வப ர த த க. (a) (b) (c) (d) a) தன ட ஒர ட டனம ற ற க த கள - 1) ன அ) 1

Chi tiết hơn

தவக க ல ந ன ப த த ய னம St.Anna Kappelle, Annaberg 35, Haltern am See ப டல தலலப ப கள 1. ந ன ந ன கவ ந த ர க க வ ன ழ த

தவக க ல ந ன ப த த ய னம St.Anna Kappelle, Annaberg 35, Haltern am See ப டல தலலப ப கள 1. ந ன ந ன கவ ந த ர க க வ ன ழ த தவக க ல ந ன ப த த ய னம 24022018 St.Anna Kappelle, Annaberg 35, 45721 Haltern am See ப டல தலலப ப கள 1. ந ன ந ன கவ ந த ர க க வ ன 2. 3. 4. 5. 6. 7. ழ த த க ன வ ம ணங க க ன வ ம 8. த ய ஆ வய வத அக க ன வய 9. எந

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Forskrift om SFO - tamil.docx

Microsoft Word - Forskrift om SFO - tamil.docx Lørenskog kommune ப டச ல ஓய நர ஏற ப பற ற ய நகர ச பய ன ச ற றற க க அத த ய யம I: க ற க க ம, சல ப ய க ம பக த க ம 1. சட ட வ ரய ப : இ ப டச ல ஓய நர ஏற ப ட ற க ம ம ணவன ன பர ம ப ப ள க க ம இ டப பட ட ஓர ஒப பந தம.

Chi tiết hơn

Winmeen VAO Mission 100 Day 9 ச ந த வ ள ந கர கம 6 th Std Term 1 ரல ற - ப டம 2 1] ஹரப ப ந கர கம எவ ற அழ க கப பட க றத? நகர ந கர கம. 2] இந த ய ந கர கத த

Winmeen VAO Mission 100 Day 9 ச ந த வ ள ந கர கம 6 th Std Term 1 ரல ற - ப டம 2 1] ஹரப ப ந கர கம எவ ற அழ க கப பட க றத? நகர ந கர கம. 2] இந த ய ந கர கத த ச ந த வ ள ந கர கம 6 th Std Term 1 ரல ற - ப டம 2 1] ஹரப ப ந கர கம எவ ற அழ க கப பட க றத? நகர ந கர கம. 2] இந த ய ந கர கத த ன வத டக கம க கர தப பட ம ந கர கம எத? ச ந த வ ள ந கர கம 3] ஆங க லலயர கள ச ட ட வசங கற

Chi tiết hơn

த ர வ ண யத த ர வ க க வ ண ப ப ப ப ற க ன வழ ம ண கள மற ற ம அ வ ண கள : எச சர க க : 1. வ ண ணப பத த க சமர ப ப க க ம ம ன ர வ ண ணப பத ல உள ள த வல கள ம ற றல ம.

த ர வ ண யத த ர வ க க வ ண ப ப ப ப ற க ன வழ ம ண கள மற ற ம அ வ ண கள : எச சர க க : 1. வ ண ணப பத த க சமர ப ப க க ம ம ன ர வ ண ணப பத ல உள ள த வல கள ம ற றல ம. த ர வ ண யத த ர வ க க வ ண ப ப ப ப ற க ன வழ ம ண கள மற ற ம அ வ ண கள : எச சர க க : 1. வ ண ணப பத த க சமர ப ப க க ம ம ன ர வ ண ணப பத ல உள ள த வல கள ம ற றல ம. தவற வ ண ணப ப த த ர ந த த ல வ ண ணப பத த க ந க ல ம.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - கர்ணன்

Microsoft Word - கர்ணன் 1 l க ண + 4 இ க ண க க ரய ள :- ல ட வ ம ந த ; க ர எ -766 date 30/12/2013 க ண, க ண, க ட க ண, பக ண, வ க ண :-- 5 க ண கள க த க ண எ ற ல ப ர ட ப ற தவ க எ த த க ற. இ மத த 4 க ண க, l மத த ஒ க ண ம க ச ஐ க ண க ள ந

Chi tiết hơn

Padasalai.Net s Special - க ல ண ட த த வ ம த rவ ன த த ள ( 2018 ) ( Based on New Official Model Question Paper P

Padasalai.Net s Special - க ல ண ட த த வ ம த rவ ன த த ள ( 2018 ) ( Based on New Official Model Question Paper P Padasalai.Net s Special - க ல ண ட த த வ ம த rவ ன த த ள --- 2 ( 2018 ) ( Based on New Official Model Question Paper Pattern ) மல ந ல ம தல ம ஆண ட கணக க ப பத வ யல நரம : 2.30 மண மத ப பண : 90 பக த ---- I அ

Chi tiết hơn

தர வ ள : 28/10/ கன ன தகள ட சப க ழ 8ம க ப ப சம க அந ல 1. ப ல க க ள எத தண க ற ர ல உர ல மள ரத? 3 2. க ர ல பன பட த

தர வ ள : 28/10/ கன ன தகள ட சப க ழ  8ம க ப ப சம க அந ல 1. ப ல க க ள எத தண க ற ர ல உர ல மள ரத? 3 2. க ர ல பன பட த 1. ப ல க க ள எத தண க ற ர ல உர ல மள ரத? 3 2. க ர ல பன பட த த ம ட த ச றய ல உள ர லர ஆத ங ள... என அணறக ப பட ன மன. இய ற மல லரஆத ங ள 3. ன தர ர ல பன பட த தப பட ம லரஆத ங ள... என ற அணறக ப பட ன மன. லரர ச ச மற ம

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 038_VRaman_final.docx

Microsoft Word - 038_VRaman_final.docx எ த உடற க ற ய ய ம, வ கக ம - த வ ம, ச க கல க ம (Type Anatomy and Categories Necessity and issues) பர. னவர. வ. இர மன (Prof.Dr.V.Raman) email: raman600@gmail.com, Prof.Dr.V.Raman@gmail.com உலக ன த ன மய ன

Chi tiết hơn

MergedFile

MergedFile வ த ய யல க ற ந வதர வ 1 வ ரம : 45 க ப ப : 11 அலக -1 மத ப ப ண : 25 வ த ய யல க ற ந வதர வ 2 வ ரம : 45 க ப ப : 11 அலக -1 மத ப ப ண : 25 1 ) ஒர ம ல வர யற? 2 ) ஆக ஸ ஜம ற ற எண வர யற? 3 ) க ம ச ந ரற என ற ல என? 1

Chi tiết hơn

Microsoft Word Pongal Bonus GO Ms No.5 Finance _Allowance_ dated Tamil - Final

Microsoft Word Pongal Bonus GO Ms No.5 Finance _Allowance_ dated Tamil - Final தம ந அர 2019 க ய த ட ந த (ப க ) ற அரச ண எ.5, ந : 08-01-2019. (வ ள ப, ம கழ -24, த வ வ ஆ 2049) க ம க ஊத ய 2017-2018-ஆ கண ஆ த க ல க ம க ஊத ய ம ச ற த க ல க ம க ஊத ய வழ த ஒ பள - ஆ ணக - வள ய ட ப க றன. Ã tutdt

Chi tiết hơn

nraw;jpwd; mwpf;if 2016

nraw;jpwd; mwpf;if 2016 கணக க ய வ ச வ கள ஆவணக க ழ ச யல ற ற வக அற க வக 2017.04.01 2017.06.30 கணக க ய வ ச வ கள ஆவணக க ழ இல.35/ஏ கல ந த என.எம.ச ச ம த வத சக ழ ம ப 08. Nehf;F nghjkf;fsf;fhd flg;ghl;lf;fk; nghwg;gf;$wyf;fkhd mu;g;gzpj;j

Chi tiết hơn

Page 1 of 6 Share Report Abuse Next Blog» Create Blog Sign In எனத பத வ கள -வரல ற ம வ ழ க கய ம Help those most in need Eradicate extreme poverty & hunger Support Concern Worldwide ப த ச வ வ ளம பரம தர வத

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Colour of Modern Unicode

Microsoft Word - Colour of Modern Unicode நவ னத த ன ந றம 1907-ம ஆண ட சப டம பர ம தத த ல உ ர மய ல ப ப பரசrன ஆட ச மன றம (Roman Curia) ம க ந த பரபரப ப டன க ணப பட டத. வ ரவ ல வந த வ ட ம என ற எத ர ப ர த த நவ னர கள க க எத ர ன ச ற ற மடல பற ற ய வதந த ய

Chi tiết hơn

SSLC EXAM INSTRUCTION FOR STUDENTS பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு மாணவர்களுக்கான அறிவுரைகள்

SSLC EXAM INSTRUCTION FOR STUDENTS பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு மாணவர்களுக்கான அறிவுரைகள் SSLC EXAMINATION INSTRUCTION FOR STUDENTS பத த ம வக ப ப ததர வ ம ணவர கள க க ன அற வ ரரகள VISIT YOUTUBE FOR THIS VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=0_6ypypfidq பப ர ளடக கம PART - I ததர வ க லங கள ல ப ன

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation க றள த ன த ர க க றள ப ட ட க க ன க றள கள ப ங கல வ ழ 2017 Kural Thenee by Vallalar Tamil School, New Jersey http://njvallalarpalli.org/ 2016 Vallalar Tamil School, New Jersey No part of this ebook may be

Chi tiết hơn

6/8/2019 Preview Question Paper GOVT.HR.SEC.SCHOOL,VELLAIYUR ONE WORD QUESTIONS 10

6/8/2019 Preview Question Paper GOVT.HR.SEC.SCHOOL,VELLAIYUR ONE WORD QUESTIONS 10 et et GOVT.HR.SEC.SCHOOL,VELLAIYUR ONE WORD QUESTIONS th Standard 9 TM MATHEMATICS TAMIL MEDIUM Reg.No. : Date : 8-Jun-9 Time : :: Hrs Total Marks : 5 et et ) க ட த ண PQ - ன ச ய வட ன ச ய - et et ) என ல,

Chi tiết hơn

TNPSC GROUP I PRELIMINARY SYLLABUS AND SUGGESTED READINGS 1-1 இயற ப யல : ப த அற வ யல ப ரண டத த ன அம ப ப -ப த அற வ யல வ த கள -ப த ய உர வ க கங கள ம,கண ட

TNPSC GROUP I PRELIMINARY SYLLABUS AND SUGGESTED READINGS 1-1 இயற ப யல : ப த அற வ யல ப ரண டத த ன அம ப ப -ப த அற வ யல வ த கள -ப த ய உர வ க கங கள ம,கண ட TNPSC GROUP I PRELIMINARY SYLLABUS AND SUGGESTED READINGS 1-1 இயற ப யல : ப த அற வ யல ப ரண டத த ன அம ப ப -ப த அற வ யல வ த கள -ப த ய உர வ க கங கள ம,கண ட ப ட ப ப ம -ப ச ய அற வ யல ஆர ய ச ச க டங கள - ர ப ப

Chi tiết hơn

அச ப பப த த த ர வ ர ச 2016 பத ம லக ப ப - ழ ப ல ள ல ட க க ம ப ப வ எண வ ட க க ப ப நத ப பண 1 அப ப ட கள 1 2 ஊ ம 1 3 ட ட

அச ப பப த த த ர வ ர ச 2016 பத ம லக ப ப - ழ ப ல ள ல ட க க ம ப ப வ எண வ ட க க ப ப நத ப பண 1 அப ப ட கள 1 2 ஊ ம 1 3 ட ட அச ப பப த த த ர வ ர ச 06 பத ம லக ப ப - ழ ப ல ள ல ட க க ம ப ப வ எண வ ட க க ப ப நத ப பண அப ப ட கள ஊ ம 3 ட ட த ப டக 4 பபர ர 5 தபச ச க கடய 6 ர ம 7 ர லள ள ல டய 9 சட ப ப லள ரல 0 பன ம ம ச லணப த ர பத ச த ர த த

Chi tiết hơn

Sani peyarchi - Kara Thirukanitham

Sani peyarchi - Kara Thirukanitham C தண க பஞ ச ங கம Balu Saravana Sarma Prohithar Astrologer No9, 4th street, Kalyan Nagar, Tambaram West, Chennai 45, INDIA. Ph: +91 44 2226 1742, Cell: +91 98403 69677 Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com

Chi tiết hơn

அன ற ட வ ழ வ ல சம ஸ க ர த ம ழ சம ஸ க ர த ம ழ அன ற ட வ ழ வ ல, வழக க ல இல ல தத என ற பரவல கக கர தப பட க ன றத க கள மத கக கணக ம

அன ற ட வ ழ வ ல சம ஸ க ர த ம ழ சம ஸ க ர த ம ழ அன ற ட வ ழ வ ல, வழக க ல இல ல தத என ற பரவல கக கர தப பட க ன றத க கள மத கக கணக ம சம ஸ க ர த ம ழ அன ற ட வ ழ வ ல, வழக க ல இல ல தத என ற பரவல கக கர தப பட க ன றத. 2001 க கள மத கக கணக மகட ப ப ன பட, இந த ய வ ல சம ஸ க ர த ம ழ கயப பபச பவ ர ன எண ண க கக 14500 என ற அத க ரப ப ர வ கக கணக க டப பட

Chi tiết hơn

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 -

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 - 04 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - - JC - - JC - 3 - m - SI - 4 - MKS SI SI MKSA MKSA RAsionalised Metre Kilogram Second Ampere RMKSA SI SI (m) (Kg) (s) (A) (k) (cd)

Chi tiết hơn

SMART PLUS ACADEMY 29, CURRENT AFFAIRS 29 TH TO 30 TH SEPTEMBER CURRENT AFFAIRS IN TAMIL SEPTEMBER 29 -உலக க ப த ன SEPTEMBER 30 - ச வ தச ம ழ

SMART PLUS ACADEMY 29, CURRENT AFFAIRS 29 TH TO 30 TH SEPTEMBER CURRENT AFFAIRS IN TAMIL SEPTEMBER 29 -உலக க ப த ன SEPTEMBER 30 - ச வ தச ம ழ 29 TH TO 30 TH SEPTEMBER CURRENT AFFAIRS IN TAMIL SEPTEMBER 29 -உலக க ப த ன SEPTEMBER 30 - ச வ தச ம ழ பய த ன ஈர க ல " த த ன " தன ந க வ க நட த ய த த ட " த த " ப த வ ம ன க ச ல ஈர அர ச வ தச த ட வ த ள. 119

Chi tiết hơn

Microsoft Word - pm0658_04forpdf

Microsoft Word - pm0658_04forpdf த ப ந. ப தச ரத ய மண ப லவ (ச த ர ந வ ) ப க 4 ( ப ட ( ப ட ) manipallavam -part 4 (Historical Novel) by na. partacarati In tamil script, unicode/utf-8 format Acknowledgements: Our thanks also go to the Tamil

Chi tiết hơn

அம ர க கத தம ழ க கல வ க கழகம American Tamil Academy ந ல -4 க ய ட பள ள ஆண ட : / aac.org

அம ர க கத தம ழ க கல வ க கழகம American Tamil Academy ந ல -4 க ய ட பள ள ஆண ட : /  aac.org அம ர க கத தம ழ க கல வ க கழகம American Tamil Academy ந ல -4 க ய ட பள ள ஆண ட : 2013-14 www.americantamilacademy.org / www.amt: aac.org e-mail: support@amtaac.org ந ல -5 லகய ட 1. ப டத த ட டம வ த வரம ப : க

Chi tiết hơn

Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course

Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course Tnpsc Aptitude & Mental Ability Model Questions Set 1 1. Calculate the area of a sector whose radius and arc length are 6 cm and 20 cm respectively. ஆரம 6 ச.ம வ ல ல ன ந ளம 20 ச.ம. ச ண ட ள ள வட டக க ணப

Chi tiết hơn

CPF: பண ஓய வ க க ப ப ன னர ள ள உங கள வ ழ க க ய ல க ப ப ற த 1

CPF: பண ஓய வ க க ப ப ன னர ள ள உங கள வ ழ க க ய ல க ப ப ற த 1 CPF: பண ஓய வ க க ப ப ன னர ள ள உங கள வ ழ க க ய ல க ப ப ற த 1 55 வயத 55 55 வயத த ன உங க ளத அட தத ந கர வக கண க க ம ந ரம உள ளடக கம 02 அற ம கம 03 எட க க வ ண ட ய ம ட வ கள : பண ஓய வ க லதத ல, ம த நத ர ச லவ கள

Chi tiết hơn

OCTOBER 09 : உலக அ ச த ன. "ச வ தச அ ச ஒ ற ய " வ ச ல த ஆ அ ட ப 9- தத த ட க ப ட. அ த ன "உலக அ ச த ன " இ க ட ட ப க ற. வ க தச த அ ம க ப உலக ம க ப ய

OCTOBER 09 : உலக அ ச த ன. ச வ தச அ ச ஒ ற ய வ ச ல த ஆ அ ட ப 9- தத த ட க ப ட. அ த ன உலக அ ச த ன இ க ட ட ப க ற. வ க தச த அ ம க ப உலக ம க ப ய OCTOBER 09 : உலக அ ச த ன. "ச வ தச அ ச ஒ ற ய " வ ச ல த 1874- ஆ அ ட ப 9- தத த ட க ப ட. அ த ன "உலக அ ச த ன " இ க ட ட ப க ற. வ க தச த அ ம க ப உலக ம க ப ய அகத க க ஆப த ன த ட என ஐ.ந. அத க எ ச க. வ க தச த த சம

Chi tiết hơn

SANTHANA TNPSC. THIYAGADURGAM. CELL: , அட த த வரக க ட ய TNPSC GR 2A, VAO, GR 4, GR 2A த ர வ க

SANTHANA TNPSC. THIYAGADURGAM. CELL: , அட த த வரக க ட ய TNPSC GR 2A, VAO, GR 4, GR 2A த ர வ க SANTHANA TNPSC. THIYAGADURGAM. CELL: 876073175, 994104996 அட த த வரக க ட ய TNPSC GR A, VAO, GR 4, GR A த ர வ க க பய ற ச வக ப ப கள நட பபற க றத. வ ரத த ர வ கள, ம த த ர வ கள ந த ப பட க றத. அற வ க க ர டம பக

Chi tiết hơn

Test Batch Schedule for TNPSC Group IV 2018

Test Batch Schedule for TNPSC Group IV 2018 TNPSC Group IV 2019 Test Batch Schedule க ற : TEST NO. 1 2 ஒவ வவ ர த ர வ ல ம வ த ம ழ க த ய ல ர ந த 100 வ ன க கள ம, வ த அற வ க த ய ல ர ந த 100 வ ன க கள ம இடம வற ம. ம ல ல ழழய ட கங கள மற ற ம 2018-19 ஆண ட

Chi tiết hơn

TPM Scandal-Pastor Murdered by another Pastor(s)

TPM Scandal-Pastor Murdered by another Pastor(s) TPM Scandal-Pastor Murdered by another Pastor(s) 1 According to the latest unconfirmed reports we have received, TPM has paid 10 Lakh Rupees to the media houses to play down the whole issue. Every TPM

Chi tiết hơn

Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course

Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course Tnpsc Aptitude & Mental Ability Model Questions With Answers Set 3 1. Find the number which when multiplied by 15 is increased by 196? ஒர எண 15 ல ப ர க கப ட ம ப ழ த 196 அத கம க றத என ல அந த எண ண க க ண.

Chi tiết hơn

இந அச னனப ப ப ள ள MOCK TEST 49-15 The Hindu (Tamil) & Ganesh IAS Study Center www.tnpscjob.com Presents INDIAN POLITY (THE HINDU) Total Marks (1x1.5) Time Duration 100 Questions 150 Marks 1 ½ Hours உ 42-த

Chi tiết hơn

Winmeen VAO Mission 100 DAY 5 [3] ச த ர [4] அரவ த தக த தற ச லறய அலட க டன. த வ ரவ த கள ச தலனக : * யர ய லத ற லமய க தல தக யவ க த வ ரவ

Winmeen VAO Mission 100 DAY 5 [3] ச த ர [4] அரவ த தக த தற ச லறய அலட க டன.  த வ ரவ த கள ச தலனக : * யர ய லத ற லமய க தல தக யவ க த வ ரவ [3] ச த ர [4] அரவ த தக த தற ச லறய அலட க டன. www.tnpscexam.info த வ ரவ த கள ச தலனக : * யர ய லத ற லமய க தல தக யவ க த வ ரவ த கதளய வ. * வ தலல இய க த ம கலள ப மளவ ஈ த ய ம பற ச தலனய. * த தல அலன இ த ய அரச ய இய

Chi tiết hơn

பய ற ச ப ப த தகம Tamil Assessment Book P2 பபயர : வக ப ப : பள ள :

பய ற ச ப ப த தகம Tamil Assessment Book P2 பபயர : வக ப ப : பள ள : பய ற ச ப ப த தகம Tamil Assessment Book P2 பபயர : வக ப ப : பள ள : COPYRIGHT 2015 TamilCube Learning Centre First Published 2015 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored

Chi tiết hơn

த மர TNPSC / TET பய ற ச ரமயம TNPSC GROUP II A, GROUP IV & VAO Online Test த மர அக டம பப த த தம ழ மற ற ம பப த அற வ

த மர TNPSC / TET பய ற ச ரமயம  TNPSC GROUP II A, GROUP IV & VAO Online Test த மர அக டம பப த த தம ழ மற ற ம பப த அற வ த மர TNPSC / TET பய ற ச ரமயம www.lotustnpsctetacademy.com TNPSC GROUP II A, GROUP IV & VAO Online Test - 2019 த மர அக டம பப த த தம ழ மற ற ம பப த அற வ ப த தகம வ ங க பவர கள க க Online Coaching இலவசம த மர

Chi tiết hơn

க ட டர ப ல லர ன சப ள யர நடத த வ த கள

க ட டர ப ல லர ன சப ள யர நடத த வ த கள க ட டர ப ல லர ன சப ள யர நடத த வ த கள சப ள யர எத ர ப ர ப ப கள க ட டர ப ல லர, ப ர ந தக க ட ய சட டங கள மற ற ம வ த கள ன வரம ப க க ள தனத வண கத த நடத த வர க ன ற அத வ ள ய ல, எங கள க க, சட டத த டன இணங க வத மட

Chi tiết hơn

அறம அம ப ப பற ற : வ ஸ ட ம ண ட ழ நண பர கள 2011 த ப ள த ர ந ள ம தல ஒவ வ ர த ப ள க க ம ஒன ற க க ட மக ழ ந த, மக ழ ச ச ய பர ம ற க வக ள ர கள. 11 க ட ம பங கள

அறம அம ப ப பற ற : வ ஸ ட ம ண ட ழ நண பர கள 2011 த ப ள த ர ந ள ம தல ஒவ வ ர த ப ள க க ம ஒன ற க க ட மக ழ ந த, மக ழ ச ச ய பர ம ற க வக ள ர கள. 11 க ட ம பங கள அறம அம ப ப பற ற : வ ஸ ட ம ண ட ழ நண பர கள 2011 த ப ள த ர ந ள ம தல ஒவ வ ர த ப ள க க ம ஒன ற க க ட மக ழ ந த, மக ழ ச ச ய பர ம ற க வக ள ர கள. 11 க ட ம பங கள இய ந த ஆரம ப த த, பட ப பட க ளர ந த கடந த 2015 த ப

Chi tiết hơn

SRIMAAN COACHING CENTRE-POLYTECHNIC TRB-CHEMISTY STUDY MATERIAL

SRIMAAN COACHING CENTRE-POLYTECHNIC TRB-CHEMISTY STUDY MATERIAL IMN COACHING CENTRE-TNPSC-GROUP-IV:VAO STUDY MATERIAL-CONTACT: 80722300 2017 IMN TNPSC-GROUP-IV-VAO VILLAGE ADMINISTRATIVE OFFICER TAMIL GENERAL TAMIL 10% DISCOUNT FOR ALL PG-TRB MATERIALS PG-TRB MATERIALS:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - யக்ஷப் ப்ரஸ்னம்

Microsoft Word - யக்ஷப் ப்ரஸ்னம் ய ர ன :123 க வ க - ப த -1 By London Swaminathan Post No 785 Dated 11/01/2014 This is (Yaksha Prasna) posted in English as well. இ க ர பல ப த கள க வ க றன. ய க ய எ ற ஆர ச க ர உ ள. மஹ ப ரத த வன ப வ த வ வய

Chi tiết hơn

C. Subramaniya Bharathiyar Songs - Part III (kannan pattu & kuyil pattu) in Tamil Script, unicode format. ரம ய ப ர ய ப ட க க ண ப, ப Etext Preparation

C. Subramaniya Bharathiyar Songs - Part III (kannan pattu & kuyil pattu) in Tamil Script, unicode format. ரம ய ப ர ய ப ட க க ண ப, ப Etext Preparation C. Subramaniya Bharathiyar Songs - Part III (kannan pattu & kuyil pattu) in Tamil Script, unicode format. ரம ய ப ர ய ப ட க க ண ப, ப Etext Preparation (input, proofreading): K. Kalyanasundaram, Lausanne,

Chi tiết hơn

TNPSC Current Affairs Daily

TNPSC Current Affairs Daily TNPSC Current Affairs 17 th, 19 th January 2017 ண 1. ன பல பதண ல ஆச ர ர வ.ப. கக வ க அம ள. இர ன பல ல "வகக ' என த க ம. இந ட லன பத ட டத றம தங ப ற ற ள ப ர. இத ட தல ப ண அர ப ம, பத ன நல அக னத ல க ந த ட ட ல லபப

Chi tiết hơn

PG

PG PG TRB ECONOMICS MODEL QUESTION AND ANSWER 2018 By ACHAMILLAI 1. ய ல பதம க ட ட ல, ஒர ம ற ற ர லநன ர க லந த ய லன ல ய ற ல ச ய க ர எ ல, அதற க க க பணம அங க a. அத க நக ழ ச ச b. க றய நக ழ ச ச c. உற த த க க பண

Chi tiết hơn

winm een.com Group 2 Mains Syllabus Prepared By Tnpsc Group 2 Mains Syllabus in Tamil Tnpsc க ர ப 2 ம தன ம த ததர வ ப டத த ட டம 1] இந த

winm een.com Group 2 Mains Syllabus Prepared By  Tnpsc Group 2 Mains Syllabus in Tamil Tnpsc க ர ப 2 ம தன ம த ததர வ ப டத த ட டம 1] இந த Tnpsc in Tamil Tnpsc க ர ப 2 ம தன ம த ததர வ ப டத த ட டம 1] இந த ய ற ற ம தம ழக ம ன த ற றத த ல, அற வ யல ற ற ம தத ழ ல ந ட பத த ன பங க ற ற ம த க கம - (Role and impact of science and Technology in the Development

Chi tiết hơn

அச சம ல ல கல வ அறக கட டல PG TRB ECONOMICS ம த ர ததர வ PREVENTION OF MONEY LAUNDERING ( AMENMENT) BILL ந த ஆண

அச சம ல ல கல வ அறக கட டல PG TRB ECONOMICS ம த ர ததர வ PREVENTION OF MONEY LAUNDERING ( AMENMENT) BILL ந த ஆண PG TRB ECONOMICS ம த ர ததர வ - 1 1. PREVENTION OF MONEY LAUNDERING ( AMENMENT) BILL ந த ஆண ட ட படக க யந தத a. 2006 b. 2007 c. 2008 d. 2009 2. ணய க கத டத இந த ன ய ல கணக க ப ட ம பட a. மந த த ய ட க ன ட ம

Chi tiết hơn

ம 22 TNPSC த ள கள ஆன ல ன மர ந தக ந ற வனம ன (Online pharmacy) நநட நமட ஸ (Netmeds) ந ற வனம க ர க நகட வ ரர மககந த ர ச ங கத ன ல தன ன லட வ ளம பரத த தர க ந

ம 22 TNPSC த ள கள ஆன ல ன மர ந தக ந ற வனம ன (Online pharmacy) நநட நமட ஸ (Netmeds) ந ற வனம க ர க நகட வ ரர மககந த ர ச ங கத ன ல தன ன லட வ ளம பரத த தர க ந ம 22 TNPSC த ள கள ஆன ல ன மர ந தக ந ற வனம ன (Online pharmacy) நநட நமட ஸ (Netmeds) ந ற வனம க ர க நகட வ ரர மககந த ர ச ங கத ன ல தன ன லட வ ளம பரத த தர க ந ம த த ள ளத. ச ர ஒள ஆற றல ன ம ம ம ழ லம க இ ங க ம இந

Chi tiết hơn

கல ய அம த 6ம யக ப ப - அ ய னல ஆக கம ந.ச ந தன M.Sc.,B.Ed.,M.Phil., ட டத ர ஆச ர னர, அபச உனர லப ள, லமனயம. த ர ய ர ர ந யட ட

கல ய அம த 6ம யக ப ப - அ ய னல  ஆக கம ந.ச ந தன M.Sc.,B.Ed.,M.Phil., ட டத ர ஆச ர னர, அபச உனர லப ள, லமனயம. த ர ய ர ர ந யட ட ஆக கம ந.ச ந தன M.Sc.,B.Ed.,M.Phil., ட டத ர ஆச ர னர, அபச உனர லப ள, லமனயம. த ர ய ர ர ந யட டம I.ப மத தந ய ட டனத ததர ந பதட க கவ ம 1. க ந தத த ல ஈர க கப ட ம ப மள அ.நபக கட ட ஆ. ஊச இ.அம ப ன ஈ.க க த த த ண ட ஊச

Chi tiết hơn

家长分享会

家长分享会 தம ழ ப ப டத த ட ட வ ளக கம P5 Tamil Curriculum Briefing Objectives Key curriculum matters pertaining to the subject; and the P5 MT Assessment format (2017 New PSLE format for MT) How parents can help support

Chi tiết hơn

கண த தம ழ வளர ச ச ப பண க க ன சசயல த ட டங கள தம ழ த தரவ சம ழ ய யல ( Tamil Corpus Linguistics) : 1. சங கக ல இலக க யங கள ம தற சக ண ட தம ழ சம ழ ய ல ர ந த,

கண த தம ழ வளர ச ச ப பண க க ன சசயல த ட டங கள தம ழ த தரவ சம ழ ய யல ( Tamil Corpus Linguistics) : 1. சங கக ல இலக க யங கள ம தற சக ண ட தம ழ சம ழ ய ல ர ந த, கண த தம ழ வளர ச ச ப பண க க ன சசயல த ட டங கள தம ழ த தரவ சம ழ ய யல ( Tamil Corpus Linguistics) : 1. சங கக ல இலக க யங கள ம தற சக ண ட தம ழ சம ழ ய ல ர ந த, இன ற ய தம ழ சம ழ வறர, அறனத த இலக க யங கள க க ம கட

Chi tiết hơn

Microsoft Word - à®°à¯†à®Łà¯“ வà¯⁄தம௓ à®›à®ªà®¾à®Łà®°à¯“à®®à®¾

Microsoft Word - à®°à¯†à®Łà¯“ வà¯⁄தம௓ à®›à®ªà®¾à®Łà®°à¯“à®®à®¾ வத ஆ வல யன த ர.- உப க ம 17-08-2016 த க ழ ம ய நமஹ உப க ம ப இட க ச ண ப க ப அ ச, க எ. ப ; ந, த க, பழ, வ ல, வ ற ல ப. த ண. ப ச ப த ர உ த ண, த ப ள, க ச ல வ. ரண ய ச ரஸ தவ கள ர வ ன யக. ப த வ ஸ ம ர ந ய ஆ ஹ க ம

Chi tiết hơn

paratitacan kavitaikal mun2ram tokuti - 75 kavitaikal (in tamil script, unicode format) ர க ஞ ப ர த ச க தக - ற த Acknowledgements: EText input & Proof

paratitacan kavitaikal mun2ram tokuti - 75 kavitaikal (in tamil script, unicode format) ர க ஞ ப ர த ச க தக - ற த Acknowledgements: EText input & Proof paratitacan kavitaikal mun2ram tokuti - 75 kavitaikal (in tamil script, unicode format) ர க ஞ ப ர த ச க தக - ற த Acknowledgements: EText input & Proof-reading: Mr.P.K.Ilango, Erode, Tamilnadu, India. Web

Chi tiết hơn

ஏப ரல 28 த யச சய கள ச கர கவ ச இ ந ள கட ல ர ப க ப ப ப ற ய ன ச கர கவ ச (Sagar Kavach) ப ற ய ன கரள ன கடற க ரப ப ல நடத தப பட ள ள. கட ல ரப ப க ப ப வ ப ப த

ஏப ரல 28 த யச சய கள ச கர கவ ச இ ந ள கட ல ர ப க ப ப ப ற ய ன ச கர கவ ச (Sagar Kavach) ப ற ய ன கரள ன கடற க ரப ப ல நடத தப பட ள ள. கட ல ரப ப க ப ப வ ப ப த ஏப ரல 28 தயச சய கள ச கர கவ ச இந ள கட ல ர ப க ப ப பற ய ன ச கர கவ ச (Sagar Kavach) பற ய ன கரள ன கடற க ரப பல நடத தப பட ள ள. கட ல ரப ப க ப ப வப பத தப பத வதற க கம, இந ய கட ல ரப ப க ப ந ட ற ய (coastal security

Chi tiết hơn

அர்த்தநாரீச்வர ஸ்தோத்திரம்

அர்த்தநாரீச்வர ஸ்தோத்திரம் ஒம ச வ தந யந நக ஞ சன ஸ க ந தத த ல அடங க ய ப ர வத ய வ ச :- சர ர ர தமஹம, சம ப :, யந, ப ர ப ஸ ய ம கசவ தத த ந ம மம சக ஷ வ, ஸ த த ரம, ச க ரபலப ரதம 1 ப ர வத கட க ற ள :- ஓ, சங கர ந ர யண ன! ந ன உம மப ப ல ஈசன ன

Chi tiết hơn

1 மக ப ரத ன ஆச ர யர ம ஆச ர யர கள ம எப 4:14,. 15,,. 16,,,. பழ ய ஏற ப ட ட ல க ற ப ப டப பட ட ர க க ம பல க ர யங கள ம ஒர ந ல பப ன றழ. அழ இபயச க ற ஸ த என ன

1 மக ப ரத ன ஆச ர யர ம ஆச ர யர கள ம எப 4:14,. 15,,. 16,,,. பழ ய ஏற ப ட ட ல க ற ப ப டப பட ட ர க க ம பல க ர யங கள ம ஒர ந ல பப ன றழ. அழ இபயச க ற ஸ த என ன 1 மக ப ரத ன ஆச ர யர ம ஆச ர யர கள ம எப 4:14, 15,, 16,,, பழ ய ஏற ப ட ட ல க ற ப ப டப பட ட ர க க ம பல க ர யங கள ம ஒர ந ல பப ன றழ அழ இபயச க ற ஸ த என ன ம ந ஜத ழ ச ட ட க க ண ப ப ப க ப கமம ச ல ல க றத கக ல 2: 16,,,

Chi tiết hơn

வ ம ன வ கண க இ ணய த த க ச ற (E - filing of income tax returns) 1. அர அ வல க ம ஆச ய க ஜ ல 31 ஆ தத வ ம ன வ கண க ன த க ச ய க க ட இ ணயதள த ச ல.

வ ம ன வ கண க இ ணய த த க ச ற (E - filing of income tax returns) 1. அர அ வல க ம ஆச ய க ஜ ல 31 ஆ தத வ ம ன வ கண க ன த க ச ய க க ட இ ணயதள த ச ல. வ ம ன வ கண க இ ணய த த க ச ற (E - filing of income tax returns) 1. அர அ வல க ம ஆச ய க ஜ ல 31 ஆ தத வ ம ன வ கண க ன த க ச ய க க ட இ ணயதள த ச ல. http://incometaxindiaefiling.gov.in/ 2. தல தள த ச உ க எ ஒ கண

Chi tiết hơn

ப அற கண ப ற Prepare Q&A 1. எ தர ஈ அ ல தர ப சய ற? a. > b. << c. < d. >> 2. Star Office Calc இல கண ப வ ப க ப வ எ த ற ட த ட க வ? a. & b. = c. # d. $ 3. ப

ப அற கண ப ற Prepare Q&A 1. எ தர ஈ அ ல தர ப சய ற? a. > b. << c. < d. >> 2. Star Office Calc இல கண ப வ ப க ப வ எ த ற ட த ட க வ? a. & b. = c. # d. $ 3. ப ப அற கண ப ற Prepare Q&A 1. எ தர ஈ அ ல தர ப சய ற? a. > b. > 2. Star Office Calc இல கண ப வ ப க ப வ எ த ற ட த ட க வ? a. & b. = c. # d. $ 3. ப னல ன if ற ( Nested if... else ) எ த க ம ற அ ம கல?

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 New Media and Tamil - using softwares, tools and Technology தம ம த ய ஊடக - சய க, ம ப க, த ழ ப பய ப Abstract S. Gunasegaran New Media Trainer ACTA Trainer (Singapore WDA Approved), 2D animator/3d visual

Chi tiết hơn

Test Batch Schedule TNPSC Group 4 & VAO 2019 Unit Test Test No Date Name Mark Hours Unit Test 1 General Studies Mental Ability+ Curr

Test Batch Schedule TNPSC Group 4 & VAO 2019 Unit Test Test No Date Name Mark Hours Unit Test 1 General Studies Mental Ability+ Curr Test Batch Schedule TNPSC Group 4 & VAO 2019 Unit Test Test No Date Name Mark Hours 1 2.07.2019 Unit Test 1 2 05.07.2019 Unit Test 2 3 08.07.2019 Unit Test 3 4 11.07.2019 Unit Test 4 5 15.07.2019 Unit

Chi tiết hơn

க த : ல உ ர வ.ப. ரம ய த ய இய ய. kompi viruttam of ve.pa. cuppiramaniya mutaliyar In tamil script, unicode/utf-8 format Acknowledgements: Our Sincere t

க த : ல உ ர வ.ப. ரம ய த ய இய ய. kompi viruttam of ve.pa. cuppiramaniya mutaliyar In tamil script, unicode/utf-8 format Acknowledgements: Our Sincere t க த : ல உ ர வ.ப. ரம ய த ய இய ய. kompi viruttam of ve.pa. cuppiramaniya mutaliyar In tamil script, unicode/utf-8 format Acknowledgements: Our Sincere thanks go to the Digital Library of India for providing

Chi tiết hơn

BHARATHIAR UNIVERSITY: COIMBATORE – ,INDIA

BHARATHIAR UNIVERSITY: COIMBATORE – ,INDIA 1 BHARATHIAR UNIVERSITY: COIMBATORE 641 046,INDIA SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION (SDE) PG Diploma in Applied Tamil (NON LAB ORIENTED COURSE WITHOUT PRACTICALS AND PROJECT) ANNUAL PATTERN (2011 2012) Paper

Chi tiết hơn

ST

ST ST.JOSEPH S COLLEGE (AUTONOMOUS), TIRUCHIRAPPALLI 620002 DEPARTMENT OF TAMIL STAFF PROFILE S.BACKYA SELVA RATHI Assistant Professor in Tamil Department of Tamil St.Joseph s College (Autonomous), Tiruchirappalli

Chi tiết hơn

06_3226_02_2017_ indd

06_3226_02_2017_ indd Cambridge International Examinations Cambridge Ordinary Level *9214348239* TAMIL 3226/02 Paper 2 Translation and Reading Comprehension May/June 2017 1 hour 30 minutes Candidates answer on the Question

Chi tiết hơn

Microsoft Word - pm0548forpdf

Microsoft Word - pm0548forpdf வ ளய பத ப ம ழ லவ த ப வ ச ம தரன ன வ ள க ர ட valaiyapati with the commentary of po.ve. comacuntaranar In n tamil script, unicode/utf-8 format Acknowledgements: Our Sincere thanks go to the Tamil Virtual

Chi tiết hơn

1 Written part: 1. Arrange the words in seqence: ந, ந, ந, ந,, ந, ந, ந, ந,, ந, ந,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ர, ர, ர, ர,, ர, ர,

1 Written part: 1. Arrange the words in seqence: ந, ந, ந, ந,, ந, ந, ந, ந,, ந, ந,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ர, ர, ர, ர,, ர, ர, 1 Written part: 1. Arrange the words in seqence: ந, ந, ந, ந,, ந, ந, ந, ந,, ந, ந,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ர, ர, ர, ர,, ர, ர, ர, ர,, ர, ர,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ர, ர, ர, ர,, ர, ர,

Chi tiết hơn

Tamilnadu Board Class 11 Bio-Botany Sample Paper

Tamilnadu Board Class 11 Bio-Botany Sample Paper Tamilnadu Board Class 11 Bio-Botany Sample Paper SET - 1 உய யல / BIOLOGY மல ந தல ம ஆண / HIGHER SECONDARY (FIRST YEAR) ப த I (உய யல -த வரவ யல) / PART I (BIO - BOTANY) (தம ழ மற ம ஆங க வழ / Tamil & English

Chi tiết hơn

ARIVU TNPSC STUDY CENTRE

ARIVU TNPSC STUDY CENTRE ALATHUR-[near] KALLAKURICHI VILLUPURAM-[Dt] Cell-8807745010 rarivutnpsc@gmail.com WWW.FACEBOOK.COM/-KALLAKURICHI 8-ம வக ப ப தம ழ மற ற ம பல லவர க லம FOR TNPSC GROUP-II (a) GROUP-IV and VAO [] CELL- 8807745010

Chi tiết hơn

Microsoft Word - pm0434forpdf.doc

Microsoft Word - pm0434forpdf.doc பஞ ச ப க க தகள அ னத த ந த ய ல வ ச த க ப - ஹர பஜன ச ங, ழ ந தன ம ழ பயர ப Punjabi Short Stories Harbajan Singh (Editor); Translation by Veezhinathan. In tamil script, unicode/utf-8 format Acknowledgements:

Chi tiết hơn

Namma Kalvi 11th Bio-Botany Government Model Question Paper

Namma Kalvi 11th Bio-Botany Government Model Question Paper Namma Kalvi www.nammakalvi.org SET - 1 உய யல / BIOLOGY மல ந தல ம ஆண / HIGHER SECONDARY (FIRST YEAR) ப த I (உய யல -த வரவ யல) / PART I (BIO - BOTANY) (தம ழ மற ம ஆங க வழ / Tamil & English Version) நரம: 1:15

Chi tiết hơn

Namma Kalvi A-PDF Text Replace DEMO: Purchase from to remove the watermark = tpj;aghujp nkl;hpf; Nky;epiyg;gs;sp rf;f

Namma Kalvi A-PDF Text Replace DEMO: Purchase from   to remove the watermark = tpj;aghujp nkl;hpf; Nky;epiyg;gs;sp rf;f Namma Kalvi A-PDF Text Replace DEMO: Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark = tpj;aghujp nkl;hpf; Nky;epiyg;gs;sp rf;fuhk;ghisak;> mfuk; (po)> vyr;rpg;ghisak;> jpur;nrq;nfhl(tk) ehkf;fy;(dt)

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 Tamil Literature through Computer (கண ன ய ட ச ம ழ ) 2 க கண ன ய ட ச ம ழ Mobile Tamil Keypads G. Devarajan E-mail: devarajan @gmail.com 1) க ர: கண ன க க ககள வ ளய ந ன த ழ ப க ல த, ந ன த ழ ப க ஏ ப ம ழ ய பய

Chi tiết hơn

Transmission Line Theory

Transmission Line Theory Plus One Accountancy - Study Material Lesson 14 (Tamil Medium) கண ன ம யக கணக க யல (COMPUTERISED ACCOUNTING ) 1 Prepared by M.Muthu Selvam M.Sc.,M.Com.,M.Ed.,M.Phil PG.Asst., (Commerce) MLWA.Hr.Sec.School

Chi tiết hơn

TNPSC Current Affairs Daily 8 th to 14 th August 2017 த ணஞ TNPSC Current Affairs 9 th to 14 th August ணட த த த ர ட டஞ க ரக ப தட த (ச ப எஃ ச )

TNPSC Current Affairs Daily 8 th to 14 th August 2017 த ணஞ TNPSC Current Affairs 9 th to 14 th August ணட த த த ர ட டஞ க ரக ப தட த (ச ப எஃ ச ) த ணஞ TNPSC Current Affairs 9 th to 14 th August 2017 1. ணட த த த ர ட டஞ க ரக ப தட த (ச ப எஃ ச ) டரப டவ ப இர த ஹ ஹ ரத ணட த த அச க க ய ந நத. அயக க த தத ன க அத தவ க க தச வ யத பதந ந த ல வ ட த டன ச ண ப ச ஜ

Chi tiết hơn

ww.padasalai.n ம தல பர வ மத ப ப ட வக ப ப : III ப டம :தம ழ க லம : 1.30மண மத ப பபண க

ww.padasalai.n ம தல பர வ மத ப ப ட வக ப ப : III ப டம :தம ழ க லம : 1.30மண மத ப பபண க t w ம தல பர வ மத ப ப ட வக ப ப : III ப டம :தம ழ க லம : 1.30மண மத ப பபண கள : t et t t I. பப ர ள எழ த க: 5x1=5 II. எத ர ச பச ல எழ த க: 5x1=5 1. ஆவல - 1. வவற ற x 2. உணவகம - 2. கவலல x 3. வக ட ல - 3. பலக x 4.

Chi tiết hơn

SUN IAS ACADEMY நடப ப ந கழ வ கள -ஆகஸ ட ச ப ர ம கக ர ட ந த பத கள ன எண ண க ககக 30 இல இர ந த 33 (தக க ந த பத தவ ர) ஆக உ ர த த ம க த வ ற க க ட ரச

SUN IAS ACADEMY நடப ப ந கழ வ கள -ஆகஸ ட ச ப ர ம கக ர ட ந த பத கள ன எண ண க ககக 30 இல இர ந த 33 (தக க ந த பத தவ ர) ஆக உ ர த த ம க த வ ற க க ட ரச SUN IAS ACADEMY நடப ப ந கழ வ கள -ஆகஸ ட 2019 1. ச ப ர ம கக ர ட ந த பத கள ன எண ண க ககக 30 இல இர ந த 33 (தக க ந த பத தவ ர) ஆக உ ர த த ம க த வ ற க க ட ரச தக வர ஒப ப தல அள த த ள ள ர. 2. டடல ல ம தல வர அரவ ந

Chi tiết hơn

examens préopératoires

examens préopératoires !{ > > r O! z 1 UD CN T1l(, > :. (Dll )Ë JX l:1 (,) U, OJ lq) : _. ' )(' ^ X '. $.. tr s*r ËË ru, p (] C" {.l:, { z l t, >!< 8 > ^{!l) v U' V P ) ^ Ër âë (r V A ^È :' â l> '{ ' C] e {l O :'... * ' V À

Chi tiết hơn

Heaven Gods Beautiful Home Dhundhari

Heaven Gods Beautiful Home Dhundhari ब ळक ब ई ब इबल प रस त त सरग, परम सर क ख बस रत घर लखब ळ : Edward Hughes सम झ ब ळ : Lazarus र प बदलब ळ : Sarah S. अन व द करब ळ : Royson Norman D'Souza स म अ ल य ब ळ : Bible for Children www.m1914.org 2015

Chi tiết hơn

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010 (LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng nm 00 LI NÓI U Tài liu này giúp các em hc sinh lp (ban t nhiên) h thng li các kin th c c bn

Chi tiết hơn

MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 464 CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Ngành học: Kỹ thuật vật liệu (Materials engineering) Mã ngành: 52520309 Hệ đào tạo: Chính quy Thời gian đào tạo: 4,5 năm Danh hiệu: Cử nhân Đơn vị quản lý: Bộ môn Công

Chi tiết hơn

1 GS1M/19 Test bghj m î GENERAL STUDIES (jäœ k W«M»y tot«) (Tamil & English Version) neu«: 3 kâ bkh j kâ bg : 250 Duration : 3 Hours Max. Mar

1 GS1M/19 Test bghj m î GENERAL STUDIES (jäœ k W«M»y tot«) (Tamil & English Version) neu«: 3 kâ bkh j kâ bg : 250 Duration : 3 Hours Max. Mar 1 Test - 3 2019 bghj m î GENERAL STUDIES (jäœ k W«M»y tot«) (Tamil & English Version) neu«: 3 kâ bkh j kâ bg : 250 Duration : 3 Hours Max. Marks : 250 É z gjhu fs fhd bghj F òfÿ: General Instructions to

Chi tiết hơn

Microsoft Word - XI-Economics Model question paper

Microsoft Word - XI-Economics Model question paper பத ன ற வ ம த வ ன த 11 TH STANDARD MODEL QUESTION PAPER நர : 2.30 மண ம த மத ப : 90 Time :2.30 Hours Total Marks :90 ப ள ய ECONOMICS ப த - அ Part- A Answer the following questions I. ப தம ன வ டய ன த ச க:

Chi tiết hơn

च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क

च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क ल शग ट र न ज सनल ह म हस त न तरण गर क छ ग रख नगरप शलक

Chi tiết hơn