ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம Maryland Tamil Academy பள ள ஆண ட மலர 2016 (School Year Book 2016) எங கள வ ழ வ ம எங கள வளம ம மங க த தம ழ என ற சங க ம ழஙக 1

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம Maryland Tamil Academy பள ள ஆண ட மலர 2016 (School Year Book 2016) எங கள வ ழ வ ம எங கள வளம ம மங க த தம ழ என ற சங க ம ழஙக 1"

Bản ghi

1 ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம Maryland Tamil Academy பள ள ஆண ட மலர 2016 (School Year Book 2016) எங கள வ ழ வ ம எங கள வளம ம மங க த தம ழ என ற சங க ம ழஙக 1 ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர

2 தம ழ த த ய வ ழ த த ந ர ர ங கடல உட த த ந ல மடந த க க ழ கல ழ க ம ச ர ர ம வ தனம னத த கழ பர தக கணடம த ல க தக கணம ம அத ற ச றந த த ர வ ட நல த ர ந ட ம தக கச ற ப ற ந தல ம தர த தநற ந த லகம ம! அதத லக வ ச னம ப ல அ னதத லக ம இன பம ற எதத ச ய ம ப கழமணக க இர ந தக பர ந தம ழணங க! தம ழணங க! ந ன ச ர ள மத த றம வ யநத ச யல மறநத வ ழதத த ம! வ ழதத த ம! வ ழதத த ம! - மமன னமண யம க ப.ச ந தரன ர 2 ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர 2016

3 பத த ஆண ட கள ல ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகப பள ள ய ன பர ண ம வளர ச ச ம ன வர ந கர ச ச த ர மன ப லகத ர சன தல வர /தல ம ஆச ர யர, ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம அன வர க க ம எனத அன ப ன ம தற கண வணக கங கள, ம ர லப ண ட தம ழ க கல வ க கழ கத த ன த தப ம ஆண ட ந ற வ அட ய ம வ ள ய ல நமத பள ள ய ன ம தல ஆண ட மலர வ ள வர க றத. இத நமத பள ள ய ன வளர ச ச ய ல றற வ ப ர ன ல கல. இத தர ணத த ல நமத தம ழ ப பள ள ய ன ஆக கம ம அதன அத த வளர ச ச ய ம, ப ற அஙக கப ரங கள றற ய ம உங கள டம பக ர ந த வ கப ள வத ல மனமக ழ ச ச யட க ம ன. ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகப பள ள ய ன பத த ஆண ட கள : ல லப ய ரம ன ல கள க ந த வந தப ல ம நம தப ய வ ப ழ தம ழ வ ப ழ ம த ள ள றற ம, எங க நம க ழந னத கள தம ழ மறந த வ ட வப ர கம ப? என அச சம ம த ரத த ஓர ர நண ர கள ன க ழந னத கள க க வ ட ட ல வ சப ல ல க வ கப ட க க எட த த ம யறச இனம ப பல ஙக ப ர தப க பத த ஆண ட கன க க ந த வவறற நட ம ப ட க றத. ம தல பட யப க வ ப த ந ல கத த ல 8 ம தல 10 ப ர வர அன மத உள ள இலவ சப பட ப பற கள ல வதப ஙக ஒர வர டத த ல அட த தபட ய ல கட ணம வ சல த த ம 50 ப ர வர அன மத ய ள ள க ட டங கள நடத த ம ப ர ய அற க க ப ற வ ண ட ய ச ழ ந ல. தம ழ கற க வர ம ப ணப க கர கள ன எண ண க ன க ம ல ம அத கர க க, வக ப ப ந னல கள ம உயர, ப வட டப வ ப த வ ட ம உயர றற ம நட ந ல ப பள ள வக ப பற கள ல தம ழ வக ப ப நடத த ம அளவ றக உயர ந த, இந த வர டம 263 ப ணவர கள ன ம ன மழல ம தல ந ல எட ட வர வக ப ப கள நடத தப பட க ன த. அதறக வ த த ட ட, எம த வ ண ட ம கப ள க க ச வ சவ சப ய த த, பண ய ன ந ம த த ப க இடம ப ற ச வ சன றற ம க ன த. ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர 2016 இனற வனர இப ள ள ய ல பண ய ற ற க வ கப ண ட ர க க ம, அட த தளம இட ட க வ கப ட த த ஆரம கப ல ஆச ர யர கள றற ம தன ப ர வலர கள க க ம தல ல எனத ச ரம தப ழ ந த வணக கங கள! ப யர ல உர ம ற றம : வ ப த ந ல கத த ல ஜ ர மன வ ன தம ழ ப பள ள என ம ப யர டப பட ட இயஙக வர, ப ன ர பள ள வ ப கத த றக ப ற லப க வர வ லக க ப ப ற, தன ப ர வத வதப ண ட ந ற வ ப க ப ற ய ம ப த ம ர லப ண ட தம ழ க கல வ க கழ க ப க ப யர ப வ றற அனழக கப பட ப டத த ட டஙகள ம ப த தகஙகள ம : ஆரம க ப லத த ல 2006 ம தல 2011 வர உய ர, ம ய, உய ர ம ய ய ழ த த கள, வப ர த னத கள ஆக யவறன ச வ சப ல ல த தர ஐமரப ப ப பள ள கள க கப ம தலப ம பக த ப ப ப த த கம (Tamil Course for European Schools Book 1} றற ம வல த தளம மட ட ம இர ந ததத ஆண ட ம தல அம ர க க தம ழ ப பள ள கள அன த த றக ம வ ப த வப ஒர ஙக ண ந த ப த த ட டங கள வக த த அம ர க க தம ழ க கல வ க கழ கத தப ல (American Tamil Academy) அச ச ப ட ப ப ப த த கங கள மழனல ம தல ந னல 7 வர ய ம, இந தப பள ள க கல வ யப ண ட ல ர ந த ( ) ந ல எட ட ம தல தம ழ இண யக கல வ க கழ கத த ன (Tamil Virtual University) ப த த ட டங கள பயன ப ட ட ல உள ளன. அஙக க ரஙகள : இஙக உள ள க ழந னத கள தம ழ ல ம ச வ ண ட ம, தம ழ ப ண ப ட கலப ச சப ரம றற த த ர ந த வ கப ள வ ண ட ம என அட ப பட மநப க க ன தம ழ ப பள ள வதப ஙக ய வ ப ழ த ம, 3

4 தன ன ர வத வதப ண ர கள ன தளரப த உழ ப ப ம, ப றம ப ர கள ன ப ரப தரவ ம, ப ணவர கள ன தன யப த ஆர வம ம, நமத வ ப த வ ட ம கவ ண ட அரச ப பள ள பள ள க கல வ ந ர வப கத த ல (Montgomery County Public School Board of Education) இர ந த உயர ந ல ப பள ள ப ணவர கள ன பள ள ச சப னற தழ ல வ ர ப பப ப க கட ப யத தக த த த வ ய ல நமத பள ள த தம ழ வ ப ழ றற ம தம ழ க கலப ச சப ரம கற ல ல த ர ச ச மத ப வ ண கள (Credit) பத வ வ சய ய ம அளவ றக ம னம ற அம ர க க மண ண ல ம தன ம ற யப க கவ ண ட கல வ ந ர வப கத த டம ர ந த தம ழ க கல வ க க ந ரட அஙக கப ரம ப ற ப ர ம வ றற ள ளத. ம றக ற ய ச ர க க ப த கவல கள ன வ ர வப வ க கங கள ன வப ச ங ன வட ப ரத தம ழ ச சங கத த ன த ன ல ம ல ல நவம பர 2015 க ழந னத கள த ன ச றப ப தழ ல க கங கள ல கப ணலப ம. ம ல ம வப ச ங ன வட ப ரத தம ழ ச சங க இண யதளத த ல ThenralMullaiOnline/TMIssues/2015_3.aspx என ம இண யதள ம கவர ய ல ம கப ணலப ம. பள ள ப ணவர கள ன உயர ந ல ப பள ள த ர ச ச க க த த வ ய ன கட ப யச சம தப யச ம சனவக கப க ப லங கள (Social Service Learning hours) அள ப தற கப றற வ ப ர அஙக க ப ரம ம கவ ண ட கல வ ந ர வப கத த டம ர ந த க ட த த ள ளத. இந தக கல வ ஆண ட ம தல தம ழ இண யக கல வ க கழ கத த ல த ர வ எழ த சப னற தழ ப ற ம ஒப பந தம ம ந ற வ ற ப ட ட ள ளத. வர ம கல வ ஆண ட ம தல ( ) இர வ ப ழ க கல வ யற வ ம த த ர ச சப னற தழ (Seal of Biliteracy) ப ற ம சட த த ல க ந த ஏப ரல த ங கள 26ம நப ள 2016ல ம ர லப ண ட ப ந ல ஆள நர ன கவயப ம இட ட ள ப ர. அதன ப றற ய த கவல கள இமதப! ம ர ல ண ட இர ப ழ க கல வ யற வ ம த த ர த த ட டம (Maryland Seal of Biliteracy program) : வ ப த வ ட ம உள ள ர உயர ந ல ப பள ள ய ல பய ல ம ப ணவர கள ஆஙக லத த ன ஏதப வத மற வ ப ர வ ப ழ ய ல (Foreign language) ம சவ ம வப ச க கவ ம றற ம எழ த ம த ற ன கன அட ந த உயர ந னலப பள ள ப ணவர கள க க ம ர லப ண ட இர வ ப ழ க கல வ யற வ ம த த ர ப றத தக த ய ட யவர கள. இர வ ப ழ க கல வ யற வ ம த த னர த ட த த ன ம க க ய மநப க கம ஆஙக லத த ன மற வ ப ழ கன ய ம அதன கலப ச சப ரங கள ய ம ஊக க வ த தல ஆக ம. மற வ ப ழ க கல வ யற வ ல த றம அட ய ம ப ணவர கள அஙக கர த த பட டம ப ற ம சப னற தழ ல கட ணம ஏத ம னற ம த த ர வழங கப பட ம. இர வ ப ழ க கல வ யற வ த த ட டத த ல ஙக ப ற வத றற அந தந த உள ள ர க கல வ ந ர வப கம ம ட வ வ சய த வ கப ள லப ம. இத த ட டத த ல உள ள ர க கல வ ந ர வப கம ஙக ப ற ம ட வ வ சய தப ல அந த ந ர வப கத த ல உள ள அன த த ப பள ள கள க க ம ஙக ப றவ ண ட ம. வர ம 2017 கல வ யப ண ட ல ர ந த ம ர லப ண ட உயர ந ல ப பள ள இற த யப ண ட ல த ர ச ச யட ய ம ப ணவர கள இந த இர வ ப ழ க கல வ யற வ ம த த ர ப ற வர. இர வ ப ழ க கல வ யற வ த த ட டத த உள ள ர க கல வ ந ர வப கம அமல பட த த என மதனவ கள றற ம வழ ம ற கள என த றற ப ந லக கல வ ந ர வப கம அக ம ப ர 2016 க க ள ம ட வ வ சய த த ர வ க க வ ண ட ம. உள ள ர க கல வ ந ர வப கத த ன இர வ ப ழ க கல வ யற வ ம த த ர த த ட டத த ல ஙக ப ற ம ப ணவர கள ன தக த கள றற ம த கவல கள ம ற யப கப பத வ வ சய யமவண ட ம. ம ல ம ப ந லக கல வ ந ர வப கத த ன Sub Section (F) (1) வ த ய ன பட தக த யட ந த ப ணவர கள ன சப னற தழ ல இர வ ப ழ க கல வ யற வ ம த த ர அள க கவ ண ட ம. ந ற வப க, இந த இர வ ப ழ க கல வ யற வ ம த த ர த த ட டத த ன ம ர லப ண ட ப ந லக கல வ ச சட ந ற மவற ம ம அற வ ப ப ம. த தப ம ஆண ன ந ற வ வ சய ய ம வ ள ய ல நமத பள ள க க க ட த த அறப தம ன ஒர பர சப க ம. நமத ம ர லப ண ட தம ழ க கல வ க கழ கத த ன ம றவ சப ன சப தன கள யப வ ம அன த த ம தன ன ர வலர கள ன அயரப த, தன லமற, ஒறற ம ய ன க ட ய கட ம உனழப ப ல வ ள ந தவ. நமத பள ள ய ன ம ல ம ச ப தன கள வளர வ ர ன கள உயர, நமத தல ம ற க க தம ழ வ ப ழ றற ம ண ப ட கலப ச சப ரம கற ற க வ கப ட ப பத என ம நமத ஆரம கப ல அட ப பட க வ கப ள ன கனய ந ன வ ல வ கப ண ட நப ம ஒறற ம ய ன வதப ர ந த வ சயல பட வத ம கவ ம அவச யம எனற வல ய ற த த ம ண ட ம சந த க க ம வர வ ட ப ற க ம ன. 4 ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர 2016

5 இதயத த ன ஆழத த ல ர ந த ஜ ண சன சவ ர ய ர - ம.த.க. த ண த தல வர ப ரன ப ட ய ர! உஙகள அன வர க க ம வணக கம! இநத வர டம இநத பள ள ஆண ட மலர ந ம அன வர ம ச ர நத உர வ க க வத ல ம க க ம க ழ ச ச! ம ன ம ல ம இநத ம யறச பத டர வ ண ட ம! ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம தனத 10-ஆம ஆண ட பவறற கரம க அட ய ட த த வ ப பத ல எல மல ர க க ம ப ர ம! அட ம ல அட வ த த ல அம ம ய ம நகர ம என ப ர கள. அத மப ல, ப ர மய ர கள ம, ஆச ர ய ப ர மக கள ம இஙமக பட க க ன ற ம ண க கர கள வட வம த த உர வ க க பக ண ட ர க க ற ர கள. ந ன இநத கல வ க க டத த ன எத ர க லம பறற ய ப ர வ ய என இதயத த ன ஆழத த ல ர நத உஙகள ம ன வ க க வ ழ க ம றன. 1) க ட வ ழ நத ல மக ட நன ம, ஓன ற பட ட ல உண ட வ ழ வ என ப ர கள. இநதக க றற வ ற ம ஏட டளவ இல ல மல நம அன வர டம ம ஆண வ ர ய இர நத ந ம தம ழ க க பத ண ட ற ற வ ண ட ம. தம ழர கள டம எவர டம ம இல ல த அர ய சக த, அற வ றற ம ஆற றல ல க வ நத க டக க றத. ஆன ல ஒறற ம ய டன ஒர அம ப ப தம ழ நலன க க க பக ண ட ச ல வத ல ந ர றய க ர றப ட கள உள ளத. அவ அன த த ம கள யப பட வ ண ட ம. வ ழ க க ய ல ஒறற ம இல ல மல ந ம ந ர றய இழநத வ ட மட ம. தம ழன க க ன ற க ட க கப ப ற ற தன ந ட ட ய ம இழநத வ ட மட ம. இன ய ம அத இழக க இடம பக ட க கக க ட த 2) எண ண ன ப ஏன எழ த த ன ப இவ வ ரண ட ம கண ண ன ப வ ழ ம உய ர க க, என ற வள ள வர ன வ க க றக ணஙக இஙமக பட க க ம ம ண க கர கள தம ழ ப ப ழ ய ல ல மல கறற அத தனத கண மப ல க க க வ ண ட ம. எல ல தரப ப மக கள க க ம தம ழ கல வ ய னத எட ட வ ண ட ம. பட க க ஆச இர நத ஒர ச ல பப ர ள த ர ச க கல ன மல, வ ற க ரணஙகள ன மல ம ட ய மற ப ன ல, அநத ம ண க கர கள தம ழ க கறபத றக க எல ல வழ ம ர றகள ய ம ப ர மய ர கள ம, ஆச ர ய ப ர மக கள ம, ம.த.க. ந ர வ க கள ம ச ர நத வக க க வ ண ட ம. 3) ஒழ க கம வ ழ ப பம தரல ம ஒழ க கம உய ர ன ம ஓம பப பட ம, என ற க றற க க ணஙக நம எத ர க ல சநதத கள தம ழ பண ப ட ட ல ம, ஒழ க க ந ற கள ல ம ச றநதவர கள க வளர ந ம அன வர ம ம யறச க க வ ண ட ம. ந ம அன வர ம மத ப ப க இர நத அவர கள க க அரண க இர ப மப ம என பத நம ச யல கள ம லம க அவர கள க க உணர த த வ ண ட ம. அநத வக ய ல அவர கள க க கவல கள அன த த ம வ லக த ண மவ ட எத ய ம த ஙக ம இதயத மத ட இநத ந ட ட ல வ ழ நத ம ன ம ற வழ வக க க ம. 4) ச ன ற ட வ ர எட ட த க க ம, கல ச ச ல வஙகள ய வ ம பக ணர நத ஙக ச ர ப ப ர, என பத றக க ணஙக, நம ம ண க கர கள அட த த ப ழ கள ல உள ள நல ல இலக க யம ச ர நத பட ப ப கள, தம ழ ப ழ ய ல ப ழ ப யர க க ம யறச க க வ ண ட ம. ம க க யம க இண ய தளத த ல ப ழ ய க கம ச ய யப பட ம கவ ம ம க க யம வ ய நத, எல மல ர க க ம உதவ க ன ற பக த கள தம ழ ல ம ப ழ ய க கம ச ய யப பட ம யறச க கப பட வ ண ட ம. ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர

6 5) க றற ள ள மப மத த றற க பக ள, என பத றக ணஙக, ந ம நன ற க இர க க ம மப மத, ஒர பக த ய ச ம த த அத வர ஙக லத த ல, நமத சநதத கள, தம ழ ச ர நத பண கள தஙக தட ய ன ற பத டர தம ழ பள ள க க டம அல லத தம ழ ந லகம ஒன ர ற ப நத ந லத த ல ந ற வ ம யறச கள பத டர வ ண ட ம. இன ற இநத ம வட டத த ல பன ம கத தன ம (Diversity) என பத ர ப பத ல ந ம எள த க தம ழ பட க க வசத கள ச ய க ம ற ம. ஆன ல இநத ந ல ம எத ர க லத த ல எநமநரம ம ம ற வ ய ப ப ர க க றத. ஆகவ அதறக ஆயத தஙகர இப மப த பத டஙக வ ண ட ம. 6) எண ண த த ண க கர மம த ண நதப ன எண ண வம என பத ழ க க, என பத றக ணஙக ந ம எட த த ம யறச கள நல ல அண க ம ர றமய ட தம ழல ல ளதவர கள ம நம ம ப ர ட ட ம வக ய ல இநத ம. த. க. அம ப ப கட ட க மக ப மப ட அதன ந ர வ க கள நடத த ச ச ல ல வ ண ட ம. ம ல ம ம ண க கர கள ன பத டர கல வ ய ய ம, அவர களத ப ச ச த த றர கள ய ம பத டர நத வளர க க அன வர ம ம யல வ ண ட ம. இன ன ம 10 அல லத 20 வர டஙகள த ண ட ந ம ச ய ய ம இநத அர ய பண கள நம ம ண க கர கள ம த ண நத ச ய ய ம பட அவர கள உர வ க க வ ண ட ம. 7) இப பட த ற க ன எப பட வ ல ல ம? என ற க றற க க ணஙக நம எத ர க ல சநதத கள ன பல வ ற த றர கள தம ழ ச சஙகஙகள, ப ட ன றற ம வ ற ச ல அம ப ப கள ம லம க வ ள க பக ண ட வநத வ ல ல ம யறச ச ய வத. நல ல த றர ய ள ள ம ண க கர கள ம. த. க. ஊக க வ ப பமத ட அவர கள க க த த வ ய ன ச ழல உர வ க க க பக ட ப பத. இன ற உயர ந ல ப பள ள அயல ப ழ பக ரவ மத ப ப ண (Language Credit Score) நமத ம ண ட மக ர ம வட டத த ல அன மத க கப பட ட ள ளத. இத ஒவ பவ ர வர டம ம பத டர நத க ட ப பதறக எல ல வ த ம யறச கள ய ம எட க க வ ண ட ம. இநத பவறற ய வ த த ந ம ம ர ல ண ட ம ந ல அளவ ல பல கல கழகத த ல அயல ப ழ பக ரவ மத ப ப ண (Language Credit Score) க ட க க வழ வக க க வ ண ட ம. 8) ஊக கமத க வ ட ல என ற க றற க க ணஙக நம எத ர க ல சநதத கள ன தம ழ க கல வ ய ஊக க வ ப பமத ட மட ட ம ல ல ல அவர கள க க வக ப ப ல க ர றநதத 10 ந ம டம வத உடறபய றச ய அள க க ம யறச க க வ ண ட ம. அவர கள க க தக நத அற வ ர கள த வ ப பட ட ல ஆச ர யர கள ம லம க அள க க வ ண ட ம. 9) த ய வத த ல ஆக த ன ன ம ம யறச தன ம ய வர த த க ல தர ம, என ற த ய வப ப லவர ன க றற க க ணஙக அம ர க க வ ல வ ழ ம எல ல தம ழ பள ள கள ன சஙக ம ஒன ர ற அர ப பமத ட, தம ழ ம யஙகர அநதநத ம ந லஙகள ல அம ய ம யறச ச ய தல. 10) ச ன ன ச ன ன ஆச... தம ழ பட க க ஆச... ம த த ம த த ஆச... தம ழ ல ப ச ஆச... என க ற அளவ க க அயல ப ழ ப ச மவ ர ய ம தம ழ ப பட க க ஆச ப பட ரவப பமத ட அவர கள ம தம ழ பட க க ஆவன ச ய ய வ ண ட ம. மய க, தம ழ த ர ய த ப ர மய ர கள க க ம த மய ர தம ழ க கல வ மப ன றவற ற அள க க ம யறச கள எட க கப பட வ ண ட ம. நன ற! அட த த இதழ ல சந த ப ப ம 6 ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர 2016

7 ஆச ர யர டம ர ந த ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகப (ம.த.க) பள ள ஆண ட மலர ன அன ப ம க வ சகர கள க க வணக கம. ம தன ம ர றய க நம பள ள ய ல வ ள வர ம ஆண ட மலர ன ம லம உஙகள அன வர ய ம நத ப பத ல ந ன ம க க மக ழ ச ச அட க ம றன. நம பள ள க க ழநரதகள ன ஆற றல ய ம ஆர வத த ய ம எட த த க க ட ட ம வக ய ல இநத ஆண ட மலர அர நத ர க க ன றத. க ழநரதகள, தனத ப யர எழ த ம பப ழ த ம, த ர க க றர பட க க ம பப ழ த ம, கட ட ர கள எழ த ம பப ழ த ம த ன அவர கள தம ழ கற றள ன வளர ச ச ய ந ம நன க ப ர நத பக ள ம ட க றத. இநத பள ள ஆண ட மலர ன மந க கம நம ம ணவர கள ன தம ழ த றர கள த ரண கள வ ள க பக ணர வத த ன. இத ம தல மலர என பத ல, நம பள ள ய ன ச யல ப ட கள ய ம, த ர தல ம ர றகள ய ம, வ ழ க கள ய ம இநத இதழ ல பத க த த வழஙக ய ர க க ம றன இநத மலர வ ள வர எனக க உதவ ச ய த அன த த ம ணவர கள க க ம, ஆச ர யர கள க க ம, ப றம ற ர கள க க ம, ம ல ம, பல அர ய கர த த க கள க ற ய அன வர க க ம, என ன ட ய மனம ர நத நன ற ய த ர வ த த க பக ள க ம றன. ம ண ட ம அட த த இதழ ல நத க க ம வர உஙகள டம ர நத வ ட ப ற க ம றன... நன ற, -ரம ய. மலர ஆச ர யர ) ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர

8 ந ர வ கக க ழ President : Dr. Nagaraja Sethuraman Balakathiresan Vice-President : Mr. Johnson Sabariar Secretary : Mr. Kannan Kunjithapatham Joint Secretary : Mr. Babu Ganesh Treasurer : Mrs. Priya Tharun Board of Directors: Mrs. Hemappriya Ponnuvel Mr. Senthil Kumar Kaliamurthy Mr. Srinivasan Shanmugam Mr. S. Guruvaurappan 8 ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர 2016

9 ஆச ர யர க ழ (MTA Executive Board) [ ] Parent volunteering play a vital role in MTA school as teachers, assisting teachers, supervision at recess, organize events, administrative activities and resources when needed. The biggest benefit our parent volunteers bring is that our students see that their parents value education. Each parent volunteer serve in many capacities at MTA school for at least 8 hrs in a year. By volunteering in the school, Parents gain a first hand understanding of their child s class activities and help them to maximize success for students as learners of Tamil language and bring success to the school. As the Parents are involved in all school activities, It becomes easy for the MTA school bring in new ideas,to get a feedback,convey the lessons learned from the mistakes and overcome the challenges in short time. MTA School could not run as efficiently and effectively without our parent volunteers. MTA School believe in the formula : School + Parent Volunteers = Student Success. ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர

10 த ரதல களம ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழ கம அன ப ள ள ம.த.க ப றம ற ர கள க க, த ர கடல ஓட ய ம த ரவ யம த ட என பத ப றந ன றற ன பப ன ப ழ. த ர கடல ஓட ய ம தம ழ ப ழ ந ட என பத எமத ப த ப ழ. அம ர க க மண ண ல தம ழ ப ழ க கல வ க க ன ஒர ம ன ம த ர ய ன தன ன ர வ பள ள ய க ம ர ல ண ட தம ழ கல வ க கழகம வ ஙக க றத. தம ழர ப ழ, கல ச ச ரம, பண ப ட றற ம கல கள அம ர க க இளம தல ம ர றக க அட க கல ந ட ட ச வ வன ச யல பட ட வர ம தன ன ர வ தம ழ க க டம நமத ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம. இக கல வ க க டம ச றப ப க ச யல பட ட க பக ண ட ர ப பத, நல ல ந ர வ க த றம பட த த தன ன ர வ இயக க னர கள, ஆச ர யர கள றற ம ப றம ற ர கள ன தன னலமற ற உழ ப ப ஆக ம. ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகத த ன ந ர வ க வ த ப பட, ஜனந யக ம ர றப பட ய ன இயக க னர கள த ர வ இரண ட ஆண ட கள க க ஒர ம ர ற நட ப ற வத வழக கம. ஒன பத இயக க னர கள அடஙக ய 2016ம ஆண ட ன த ர தல களம ம கவ ம வ ற வ ற ப ப க பத டஙக யத. த ர தல அல வலர கல க த ர. க ஷ ர பழன ர ஜ, த ர. ர ம கல ய ணச நதரம றற ம த ர. ர ஜ ர ம ச ன வ சன ஆக மய ர ந யம க கப பட டனர. ஆர வம ம க க தன ன ர வலர கள தஙகள வ ர ப ப மன க கள த ர தல அல வலர கள க க சமர ப த தனர. ப றம ற ர கள பலர ம க நத ஆர வத த டன த ர தல வ த ம ர றகள த ர தல அல வலர கள டம க ட ட ப ப ற றனர. ம ர றப பட ய ன ஆய வ கள நடத த, இற த க கட ட வ ட ப ளர பட ட யல அற வ க கப பட டத. ஐநத தல ம க ழ உற ப ப னர கள மப ட ட ய ன ற மதர நபதட க கப பட டனர. ம தம இர நத ந ன க இயக க னர கள பதவ க க, ஐநத தன ன ர வலர கள மப ட ட ய ட டனர. தம ழக அரச த ர தல ம ஞ ச யத நமத வ ட ப ளர கள ன ப ரச ச ரம. த ண ட ச ச ட ட ம தல வ ட ஸப வர வண ணப படஙகள டன த ர தல வ ழ க மக லம கண டத. நம இள ய தல ம ர றக க இத மப ன ற த ர தல, றற வ யப ப கவ இர நதத. த ர தல க ழ ம தன ம ர றய க ம ன னஞ சல ம லம க வ க க ப பத வ அற ம கப பட த த யத. பல அல வல கள க ரணம க பள ள க க வர இயல த ப றம ற ர கள பலர, ம ன னஞ சல வ க க ப பத வ ம லம க தஙக த வ ட ப ளர கள ஆதர த த தஙக த வ க க கள பத வ ச ய ய ஏத வ க அம நதத. இநத ப த ய ம யறச ப றம ற ர கள ன ஏமக ப த த வரவ றரப ப ற றத. வ க க ப பத வ ந ளன ற, அல கடல ன ப றம ற ர கள க ட டம அல ம த யத. தல ம த ர தல அல வலர த ர. ர ஜ ர ம ச ன வ சன அவர கள ம தல ல ஐநத தல ம க ழ உற ப ப னர கள மப ட ட ய ன ற மதர நபதட க கப பட ட ச ய த ய அற வ த த அவர கள அன வர க க ம த ர தல அல வலர கள ச ர ப க வ ழ த த க கள த த ர வ த த ர. ப ன ப த ர தல வ த ம ர றகள றற ம வ க க ப பத வ ம ர றகள ப றம ற ர கள க க எட த த க க ற ஐநத இயக க னர 10 ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர 2016

11 வ ட ப ளர கள ய ம அற ம கம ச ய த வ த த ர. ஒவ பவ ர வ ட ப ளர கள ம ம ன ற மண த த ள கள ல தஙகள தரப ப வ க க ற த கள ப றம ற ர கள க க எட த த ர த தனர. க ட த த ம ன ற மண த த ள கள ல அன த த வ ட ப ளர கள ம தஙகள ன ச யல த ட டஙகர ம கச ச றப ப க எட த த ர த தனர. தன ன ர வலர கள உதவ ய டன வ க க ப பத வ இன த ஆரம ப த தத. ப றம ற ர கள அம த ய க வர ச ய ல ந ன ற தஙகள வ க க கள பத வ ச ய த ர கள. ஆரம பத த ல ஏறப பட ட வ க களர பட ட யல க ளற பட க ரணம க ச ல ப றம ற ர கள வ க க ப பத வ ச ய ய க லத மதம னத. த ர தல க ழ தன ன ர வலர கள அன வர ம ச றப ப க ச யல பட டத ல, ஆரம பகட டத த ல ஏறப பட ட ச ற க ளற பட கள சர ச ய யப பட ட அன வர ம வ க கள த த பள ள ம ட வட வதறக ம ன ப கவ வ க க ப பத வ ந ர றவ ச ய தனர. வ க க ப ப ட ட ய அன த த வ ட ப ளர கள ம சர ப ர த த ரகபய ப பம ட ட தல ம த ர தல அத க ர வ ட ட ல ப த க க கப பட டத. மற ந ள மத யம மண க க, ஜ ர மன டவ ன ந லகத த ல அன த த வ ட ப ளர கள ன ம ன ன ல ய ல வ க க ப ப ட ட ய சர ப ர த த ப ட ட த றக கப பட டத. த ர தல ப ர வ ய ளர கள அன த த வ க க ச ட ட கள ய ம ம ர றப பட த த வ க க எண ண க க க க தய ர க னர. இத இரகச ய வ க க ப பத வ என பத ல, வ க க ச ச வட ய ல இர நத அன த த வ ட ப ளர கள ய ம, வ ட ப ளர கள ச ர ப ல வநத ர நத அன வர ய ம றற இட வ ள வ ட ட அமரச ச ய த வ க க ச ச ட ட ல உள ள வ க க ளர கள வ பரம த ர ய த வக ய ல வ க க எண ண ம பண த ர தல அல வலர கள ல கண க ண க கப பட டத. வ க க எண ண க க ம ட வட நநத ந ல ய ல, அன த த வ ட ப ளர கள சம மதம பபறற ம ட வ அற வ க கப பட டத. க ழ கண ட ஐநத தல ம க ழ உற ப ப னர கள மப ட ட ய ன ற மதர நபதட க கப பட டனர த ர. ந கர ச ச த ர மன - தல வர த ர. ஜ ன சன சபர யர - த ண த தல வர த ர. ச ன வ சன சண ம கம - ச யல ளர த ர. ப ப கண ஷ ர ஜமக ப ல - பப ர ள ளர த ர. ச ர ஷ ர ம ம ர த த - த ண ச ச யல ளர க ழ கண ட ந ன க இயக க னர கள மப ட ட ய ல பவறற ப ற றனர. த ர. த லக தண டப ண த ர மத. மக க ல ப ண ட ரஙகன த ர. வட வ ல ர மச ம த ர மத. வ ம த ன மண வண ணன பவறற ப ற ற அன வர க க ம த ர தல அல வலர கள ச ர ப கவ ம ப றம ற ர கள ன ச ர ப கவ ம வ ழ த த க கள ய ம ப ர ட ட க கள ய ம த ர வ க கப பட டத. 2016ஆம ஆண ட பள ள ஆண ட வ ழ வ ல இநத ப த ய ச யறக ழ பதவ ய றக உள ளனர. ச ய வன த ர நதச ச ய என ற அவ வ ய ர பப ன ப ழ க க றப த ர தல பண கள அன த த ம ம கச ச றநத ம ர றய ல க ய ளப பட டத த ர தல அல வலர கள ன மத த ய ல மனந ர றவ ட ட யத. இநத த ர தல ல கண ட ந ர ற க ர றகள பட ட யல டப பட க ன றன. பள ள ய ன த ர தல ந ர வ க வ த கள ல தக நத ம ற றம பக ண ட வர த ர தல அல வலர கள பல நல ல கர த த க கள தற ப த ய ச யறக ழ வ டம ம ன ப ழ நத ர. இவ அன த த ய ம பட ட யல ட ட ப ன வர ம த ர தல க ழ வ றக ம ல ம ச றப ப டன பண ப ர ய ஏத வ க அம ய ம. நமத பள ள ய ன வளர ச ச க க க கடநத இரண ட ஆண ட கள க ச றப ப க பண ய றற ய தற ப த ய ச யறக ழ க க த ர தல அல வலர கள ச ர ப கவ ம ப றம ற ர கள ன ச ர ப கவ ம வ ழ த த க கள ய ம ப ர ட ட க கள ய ம த ர வ த த க பக ள க ம ற ம. ஊர க ட த ர இழ ப பத என பத தம ழர பண ப ட. பல ல ய ரக கணக க ன ம ல த ண ட அம ர க க மண ண ல தம ழ ப ழ க கல வ க க ன ஒர அஙக க ரம பபறற இன ற ம கச ச றநத தன ன ர வ பள ள ய க ம ர ல ண ட தம ழ கல வ க கழகம த கழ வத நம அன வர ன ஒறற ம, தம ழ ர வம, ம ற ப க க ச நதர, தன னலமற ற பத ண ட றற ம நம பள ள க க ழநரதகள ன கட ம உழ ப ப. இநத கடம, கண ண யம றற ம கட ட ப ப ட ம ன ம ல ம பத டர ம என பத ல எனக க எள ளள வ ம சநமதகம ல ல! ம ல ல க க த ர பக ட த த ன ப ர வள ளல அன ற. தம ழ ப ழ க க மத ள பக ட த தனர ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகத த ன தன ன ர வலர கள இன ற. பத டரட ட ம நம தம ழ ப பண வளரட ட ம நம தம ழ ச சம த யம... நன ற! வணக கம! தம ழ ர வத மத ட உஙகள சக பயண, இள ய தம ழன ச. ர ஜ ர ம ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர

12 ம ன -மழல யர வக ப ப ப ஞ ச மழலல கள ம, அவர கள ன க க ஞ ச தம ழ ம... எங களத ம ன-மழல யர ப ர வ ல 37 ப ணவ ப ணவ யர கள பய ல க ன ர. பள ள ய ல ம, ஏன ச லர வ ட ட ல ம தம ழ ப ச வத க ற ந த ம ப இந த ச ழ ந ல ய ல, அன ற ட நட ம ற வழக கத த ல ப றம ப ர கள டம ம றற ம தம ழ அற ந தவர கள ன தம ழ ல மட ட ம ம ச ஊக க வ ப பத க ற க ம கப ப கக வ கப ண ட வ சயல பட க றத, எங களத ம ன-மழல யர ப வக ப பற. இதனவ ப ர ட ட வர டத த ல இர ம ற ம ன- மழல யர க ழந னத கள க க வப ய வ ப ழ த ர வ நடத தப பட ட அதறக பர ச கள ம வழங கப பட க றத. ம ல ம பள ள ய ல நடத தப பட ம பல வ ற ம ப ட ட கள ல ம க ழந னத கள ஙக ப ற ஊக க வ க கப பட க ன ப ர கள. அதன வ ள வப க இந த வர டம பல ம ன மழல யர கள த ர க க றள கத கள ஒப ப வ த தல, க ரப ம யப ப ல கள, வப ங க- ம சலப ம ம ப ன பல ம ப ட ட கள ல பஙம கறற தங கள த றம ய ன நனக வ ள ப பட த த னர. கற ப த தல ப டத த ட டம ற : தம ழ த தப ய வப ழ த த ன ம ழக கத த ன எங கள வக ப ப ஓவ வப ர ம ற ய ன த வங கப பட க றத. அனன ய ப ங கள வதப ஙக வதறக ம னப வ சன வக ப ப ல கற ப ங கள ச ல ந ம டங கள ந ன வ பட த தப பட க ன த. ப னப க ழந னத கள ன ஆர வத த ஈர க க ம வ த ப க க ழ கண ட ம ற கள ப ன ற ப ட க ன த. படம ம ப டல ம : மட க கண ன றற ம படம கப ட ட ம கர வ ய ன 12 ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர 2016

13 படம ம ப டம ம (Projector) த ண ய ன ப ல ஒனற த ர ய ல ஒள பரப பப ட ட, அத ஆச ர யர கள ன உதவ ய ன க ழந னத கள க க நட த த கப ட ப பட க ன த. இதன ம லம க ழந னத கள பல தம ழ ப ல கள ம க ஆர வத த ன பய ல க ன ர. ம ல ம ச ற ச ற க ழ க க ப க க ழந னத கள அப ப ல கள த தப ம நட த த ப ட க கப ட ஊக க வ க கப பட க ன ர. கத கள : ஈ சப ப கனத கள, பஞ சதந த ர கனத கள, ந த க கனத கள, ச ற வர கனத கள என பல வ த ப கனத கள பட-வ ல ல (Slide) த ண வ கப ண ட க ழந னத கள க க கற ப க கப பட க றத. ஒர ச ல கனத கன ஆச ர யர கள ம தல ல நட த த க கப ட ட க னம ப ம. இதன க கண ட ஆர வம வ கப ள ள ம ச ப ர கள தப ங கள ம அதன நட த த க கப ட வ ர ப பம வ கப ள க ன ர. ச ற க ழ க க ப க ஙக வ கப ண ட அன த த க ழந னத கள ம நட த த கப ண ப க க ன ர. இதன ம லம க ழந னத கள ன ம ழ கவனம ம ஆர வம ம ஈர க கப பட க ன த. இக கனத கள ம ல ப க அவர கள க க தம ழ ல சர ப க ம சவ ம பல வ த ப த த ரங க ப க வர ம வ லஙக கள, னவ கள, வ ப ர ட கள என ப த ப ப த வப ர த னத கன அவர கள பய ல க ன ர. தப ங கள நட ப பதன பய ப க அவர களத ந ன வ ல அக கனத கள நனக பத க ன த. படம ம ப டம ம : வக ப ப ல ப ட ட ம, கனத கள ம மட ட ல லப த க ழந னத கள க க பண ட ன க கள, நற ண ப கள, உய ர எழ த த க கள, வ லஙக கள ம ப ன னவ படத த ன உதவ வ கப ண ட கற ற க வ கப ட க கப பட க ன த. பல ச யங கள ல ஆறற ய வ ப ர ட கள ன (actual objects) த ண வ கப ண ட கப ய கன வன க கள, ந றங கள, வட வங கள ம, பய றற வ க கப பட க றத. தம ழ உர ய டல : இத மட ட ல லப த, க ழந னத கள ன தம ழ ப ச ம த றன அத கர க க ம வ த ப க வ ட ம ற நப ட கள கழ த த வ தம றற ய ம, தங கள நண ர கள றற ம பள ள றற ய ம, பண ட ன க கள வ கப ண ப ட ய ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர

14 வ தங கள றற ய ம தன த தன யப க ம ச ஊக க வ க கப பட க ன ர. ம ல க ற ய ப வ சயல ம ற கள தவ ர, க ழந னத கள ன ஆர வத த ய ம கவனத த ய ம ஈர க க ம வ த ப க ச ற ச ற வ ள யப ட ட கள தம ழ ல நடத தப பட க ன. எஙகள ஆச ர யர கள : எங கள ம ன மழல யர ம தனன ஆச ர ய த ர மத. ச ச லப கந த சப ம அவர கள, தம ழ ஆர வம ம, றற ம ம க ந தவர. அட ப பட த தம ழ ம கவ ம ம க க யம என எண ணம வ கப ண வர. இச ச ற வயத ல க ழந னத கள தம ழ ம ச பய ன ற ல அத பச மரத தப ண ம ப ல நன ப க ந ன வ ல இர க க ம என நம ப க ன க உட யவர. இவர க ந த 2 வர டங க ப க ம ன-மழல யர தன ன ர வல ஆச ர ய யப க வ சயல பட க ன ற ர. த ண ஆச ர னய க ப க த ர மத. லக ஷம வ ங கடர மன, த ர மத. ச தப ப ண ட ரங கன றற ம த ர மத. ப ர தப ப ர த சப ரத அவர கள க ழந னத கள ன கவனம ச ற த ம ச த ப ல இர ப பதறக ம, வக ப ப ன ப ம ற கள ல ம ம தனன ஆச ர ய க க ம க ந த வ ப ற ப ப ன உதவ வ சய க ன ர. ம ன -மழல யர பபற ச ர ன கர த த : என கள ம ன-மழல யர வக ப ப ல ம சர ந தப ன அவள டம ந ற ய ப ற த னத கப ண க ம ன. அவள நன ப க தம ழ ல ப ச க ப ள, றற ம ப ச வத ப ர ந த வ கப ள க ப ள. அத மட ட ம னற வக ப ப ல ப த னத க ழந னத கள க க ஏற வப ற ப ல வ ள யப ட ட ன, ஆச ர யர கள ம மக ழ ச ச யப க கற ற வ கப ட ப பத ப ல அவர கள ஆனந தத த ன கற ற க வ கப ள க ப ர கள. என கள தம ழ வக ப ப வ சல வத என ற ல ம கவ ம சந மதப ஷ ப க வர க ப ள. ந ன இதற கப க இந த வக ப ப ஆச ர யர கள அன வர க க ம நனற வ சப ல க ம ன. த ஜஸ வ ன ப றம ப ர. என மகன ஒவ வப ர நப ள ம தம ழ பள ள க க டம வ சல ல ம கவ ம வ ர ம ப க ற ன. ஆச ர னய கள நன ப க ப ம வ சப ல ல தர வத ப ல தம ழ படம ம ப டம ம 14 ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர 2016

15 பள ள க க வ சல ல வ ர ம ப க ற ன. அத த ன வ ட ட ல ம தம ழ ப த த கம பட க கச வ சப ல ல எங கள டம வ சப ல க ற ன. உங கள உதவ க க ம க க நனற. - சர மவஷ இரப க ப ர ப றம ப ர. இள-மழல யர வக ப ப நம தம ழ பள ள க ம க ம ன ம த ர. ஈர மண ண ல த ன ப ன க யவ ம ட ய ம. இளம பர வத த ல தம ழ ஆர வம உண ப க க வத ம கச ச றந தத. ஆ ப ல கட ப வ சயல. இதன அறப த ப க வ சய த வர ம ஆச ர யர க ழ ப ரப ட ட க க ர யவர கள. - ஹர ஷ ரம ஷ ப றம ப ர. இந த வக ப ப ல எனக க ம கவ ம ப ட த தத தம ழ ப ச ம க ழந னத கள. என கள இந த வக ப ப ல ம சர ந த ம தல தம ழ ல நல ல த ர ச ச வ றற ர க க ப ள. இந த தம ழ பள ள ய ன ம சனவக க ம க க நனற. ம ல ம வக ப ப ஆச ர யர கள ம க ந த உற சப கத த ன நல ல வ ப ற ம ய டன ம வக ப ப நடத த க ப ர கள. என கள வப ரம ஒர ம ற வர ம வ ட ட ப ப டத த எத ர மநப க க கப த த ர ப ப ள. இந த நல ல ம யறச யப ல தம ழ எனன ம நம தப ய வ ப ழ ய க ல தப ண ட ய ம வளர க க ம ம ர லப ந த தம ழ கல வ க கழ கத த ன ம யறச ப ரப ட ட தறக ர யத. ஹர ண தப ப றம ப ர. த ர ந த ய பண ப ம, ச ர த த நப கர கம ம ப ற வ சம வ ப ழ யப ம நம தப ய வ ப ழ யப க ய தம ழ வ ப ழ ய அம ர க க மண ண ல கற ப க க ம பள ள க க ம, ஆச ர யர க ழ வ க க ம எங கள ன நனற ய த ர வ த த க வ கப ள க ம ப ம. - அப ரப ஹ ப றம ப ர ம ன-மழல ஆச ர னய கள ம க அர ம யப க வக ப ப வழ நடத த வ சல க ப ர கள. வக ப ப ம கவ ம த ர த த ப கவ ம ஆர வம க கதப கவ ம இர க க றத. இத ந ன வக ப ப ல இர ந த ப ர த ததப ல க றம ட க றத. க ழந னத கன வக ப ப ல அமர னவக க கண ப வ ப ற ய ன உதவ ப ர ம ஙக வக க க றத. அன த த ப ணவர கள க க ம ச ப ம க க யத த வம வ கப ட க கப பட வத ம கவ ம ச றப ப. - ஆத த யப ச ங க ட ட வன ப றம ப ர. ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர

16 மழல யர வக ப ப அள ள அள ள க ற ய த, அம த ற ம தம ழ ப த த ரம மழல யர வக பனப வ வர த தல : மழல ப ர வ ல 35 க ழந னத கள உள ப ர கள. இப ப ர வ ல மழல யர க க ஏற எழ த தற வ, பட ப பற வ, கற ல ம த ர வ கள ம நட ப ற க ன. இந த ப ர வ ல இர க க ம எல லப ப ணவர கள ம தங கள ட ய ப யர கள தம ழ ல எழ த வப ர கள. ஆண ட இற த ய ல ஓவ யப ம ப ட ட, ப ட ட ப ம ப ட ட, ப ச ச ப ம ப ட ட ஆக யவ நடத தப பட க ன. இத ல வ ல ல ம ப ணவர கள க க பர ச கள ம, ம கப ப ன கள ம வ கப ட த த உற சப கப ட த த க ம ப ம. மழல யர கள ம க ஆர வத த ன பஙம கறக ன ப ர கள. மழல ப ர வ ன கற ப த தல ம ற கள : ஒவ வப ர வப ரம ம வக ப ப தம ழ த தப ய வப ழ த த ன வதப ஙக க ம ப ம. இனதத வதப ர ந த உய ர எழ த த க கள அற ந த வ கப ள க ப ர கள. ஆஙக ல வப க க யங கள தம ழ ல ம சப பழக க ப ர கள. ப ங கள படம கப ட ட ம கர வ ய ன (Projector) ம ல ப க நடத த க ம ப ம. நல ல தம ழ கனத கன க ழந த னத கள க க கற ப க க ம ப ம. ப ணவர கள ஏத ன ம ஒர உய ர எழ த த ல ஆரம ப க க ம வ ப ர ள எட த த வரச வ சய த, அதன ப றற ம சனவப ம ப ம. எழ த த ப பய றச ஏட ட ல எழ த பழ க வ க க ம ப ம. 16 ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர 2016

17 ப த த ல வர ம கனத கள ய ட ய ப கப வணப ள (YouTube video) வழ யப கவ ம நடத தபட க ம ப ம, எனவ க ழந னத கள ன மனத ல ஆழ ப க பத க ன த. ச ப ப க வ சயல பட ம க ழந னத கன உற சப க பட த த ம வ த ப க பர ச வ கப ட ப ம ப ம. ஆச ர யர கள ப பற ற : மழல ப ர வ ன ம தனன ஆச ர யர த ர மத. சந த ரப க ர நப தன. இவர ம கவ ம உற சப க ப கவ ம ச ற ச ற ப ப கவ ம க ழந னத கள க க ப ங கள நடத த வப ர. தனன ட ய பட ப ப ற னல பயன ட த த வ ப ர ட கள வ த த கனத கன க ழந னத கள க க ப ர யனவப ப ர. ர ய ன க ப ப எனன ம ன கதட டல வ த த ம, ஜம ப ங ப க ஸ (Jumping Jacks) வ சய யச வ சப ல ல ய ம க ழந னத கள ன கவனம ச த ப ல வ த த ர ப ப ர. இவரத ப சத த ப ல ம, வ ப ற ம ய ப ல ம மழல யர ம ண ட ம வக ப ப றக வரச வ சய க ப ர. உதவ ஆச ர யர க ப க த ர மத ரம யப க ப ர, த ர மத ப ஸ ம ன த வரப ஜ, த ர மத. மல ல கப ச வக ப ர, றற ம த ர மத ஷர ம லப நடர ஜன அவர கள உள ளனர. த ர மத. ரம யப அவர கள மழனல ப ல கள க ழந னத கள க க கற ற வ கப ட க க ப ர. அவர க ழந னத கள க க மழல ப ல கள வக ப ப ல ஆட ய ம ப ட ய ம அப நயத மதப ட ம க எள ம யப ம ற ய ல நனக மனத ல பத ய ம பட எட த த னரப ப ர. ப ணவர கள ய ம அப நயத மதப ட வ சய ய வ ப பதப ல கவனம ச த ப ல கற ற வ கப ள க ன ர. த ர மத. ப ஸ ம ன அவர கள ப வரப வ க டர இனணக க உதவ க ப ர. த ர மத. மல ல கப, த ர மத. ப ஸ ம ன றற ம த ர மத. ஷர ம லப அவர கள வக ப ப ல ப ணவர கள எழ தனவக கவ ம இட வ ள ய ல க ழந னத கன கவன த த வ கப ண ட ஒழ க கம ச ர க ல யப ல மற வக ப ப க க இட ய ற இல லப ல ப ர த த க வ கப ள வத ல ப ர ம ஙக வக க க ப ர கள. ம தனன ஆச ர யர இல லப த ந ரங கள ல இவர கள அன வர ம வக ப ப வழ நடத த க ப ர கள. த ர மத. சந த ரப க ர நப தன றற ம உதவ ஆச ர யர கள அன வர ம க ழந னத கள ன த ன கன ம ட ஏறற அழக ப ர க க ப ர கள. ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர

18 ந ல ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர 2016

19 தம ழ த த ய ன தய ய டன, ப ன ல கக க இஙக என ற ம க ற ய ல ல... வக பனபப பற ற வ வர த தல : நப ங கள ஒவ வப ர வ ள ள க க ழம ய ம தம ழ வக ப ப ம க ந த அனப டன ம ப ன னக ய டன ம தம ழ த தப ய வப ழ த த டன ம த வஙக க னம ப ம. ந ல 1-ல 38 ப ணவர கள பய ல க ன ர. எங கள வக ப ப ல வ ப த ந ல ஒனற ப ணவர கள ம தல கல ல ர வ சல ல ம ப ணவர கள வர அன த த வயத னர ம உள ர. தம ழ சங கம றற ம ம ர லப ண ட தம ழ பள ள ய ல நட ப ற ம அன த த ம ப ட ட கள ல ம ப ர ம ப லப ப ணவர கள பஙம கறக ன ர. எங கள வக ப ப ம சர ந த ப ணவர கள த ர க க றள ஒப ப வ த தல ம ப ட ட, ப ச ச ப ம ப ட ட, ஓவ யப ம ப ட ட ம ப ன பல ம ப ட ட கள ல ஙக வ றற பல பர ச கன தட ட ச ச ன ற ள ளனர. ந ல 1 வக ப ப ல ப ணவர கள க க வ ப ர ள கப ட ட வ க கம அள க கபட க ன த. உய ர எழ த த க கள, ம ய எழ த த க கள, ஆத த ச ச ட, ச ற கனத கள, த ர க க றள, பழவ ப ழ கள றற ம வ ட கனத கள ம ப ன வறன கற ற க வ கப ட க னம ப ம. வ ட ட ல இர ந த ச ற வ ப ர ட கள வ கப ண ட வர வ சய த அத வ ள யப ட ட வட வ ல வ வர த த அந த வ ப ர ள ய ம அதன பயன ய ம க ழந னத கள தம ழ ல அற ந த வ கப ள வ சய க ம ப ம. எங கள வக ப ப ல மக ழ ச ச யப ச ழ ந ல ய ல ப ங கள வ வர க க னம ப ம. ம கவ ம ச ப ப க வ சயல பட ம ப ணவ / ப ணவ கன எல மலப ர ம னன ல ய ல ம ப ரப ட ட ஊக க வ க க னம ப ம. எங கள ப ணவர கள க க ம சப ர வ ந ல ஏற பட ட ல ஜம ப ங ப க ஸ (jumping Jacks ) வ சய யச வ சப ல ல அற வ ற த த மவப ம. ந ல 1 ஆச ர ய கள மர கப இரப ச சந த ரன ந ல 1 ம தனன ஆச ர ய. அவர ம க ந த வ ப ற ம ய டன ம, அனப டன ம ப ள ன கள டம ம க ந த ந தப த த டன ம கவன த த க நடந த வ கப ள வப ர. ந ர மல சந த ரம ச கரன றற ம லக ஷம ப ர யப த ண ஆச ர னய கள ம க ந த வ ப ற ப ப ன ந ல 1 வக ப ப ம ம பட த த மர கப ரப சந த ரன அவர கள க க உற த ண யப க உள ளனர. நப ங கள ம வர ம எங க ப ல ம ட ந த எல லப ம யறச கன ய ம எட த த ம க ந த ச ரத த ய ன தம ழ கற ற க வ கப ட க க னம ப ம. பபற ச ர கள பஙகள பப ஒவ வப ர வ ள ள க க ழம ய ம தங களத மவனல பள வ றக ட ய ப றம ப ர கள தங க ப லப உதவ ய எங கள க க அள த த வர க ன ர. தம ழ வ ப ழ ய தவ ர ப ற வ ப ழ ப றம ப ர கள ம எங கள க க தங க ப லப உதவ ய ம க ந த மக ழ ச ச ய ன அள க க ன ர. ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர

20 ந ல ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர 2016

21 உய ர ம ய எழ த த க ள எங கள ன ப ச ச, த ய கம ழ த தம ழ எங கள ம ச ச வணக கம. ந ல 2 (அ) வக ப ப ல இந த வர டம வ ப த தம 16 ப ணப க கர கள பட க க ப ர கள. ஆத த யப (2), அஜய, அக ல, ம த த, பவன, ச ப த ப, மரப க த, சம ர த, ஸ ர ன ம கத, ப ரணவ, அம ப க, கயல,த ஜஸ ர றற ம வ க தம இத ல அ ஙக வர. எஙகள வக பப ஆச ர ய : வ ச த ன உதவ ஆச ர ய : ப ர ய வக ப ப ல உள க ழந னத கள வ ர ம ப ல ம பள ள ய ல ம தல அல லத இரண ப ம வக ப ப பட ப பவர கள. அன வர ம ச ட ட ச ற வர ச ற ம யர கள. ச ற வர கள ம, ச ற ம யர ம வ ப ட வ ப ம ப ட ட ய ட ட ச ற வர ச ற ம யர கள க கப தம ழ வ ப ட வ ப ம ப ட ட எங கள வக ப ப ல ம கவ ம ப ரபல ப ஒனற எந த அண வவறற ப ர ம எனற வ ள யப ட வத எங கள வக ப ப ல ம கவ ம ப ரபல ப ஒனற. ந ல 2 க ழந த கள ன கற றல த றன எங கள வக ப ப ல ச ற வர தம ழ ல ப ச வத ந ச சயம வல ய ற த தபட க றத. நடந த னவக கவ ல ல. ம ட ந த அர யப ண ட ம ப ட ட கள ல எங கள ப ணவர கள ம கவ ம ஆர வத த ன பங க ட த த பல பர ச கள ம வ ன ர, க ரப ம ய ப ல ம ப ட ட, வப ங க ம சலப ம, ப ச ச ம ப ட ட, வர பட ம ப ட ட எனற எத ய ம வ ட ட னவக க வ ல ல. அன த த ச ற வர கள ம உய ர எழ த த க கள, ம ய எழ த த க கள சர ப க எழ த வர. உய ர வ ய எழ த த க கள எங கள ப ரத ன ப ப க ம. அத ல த ர ந த வர க ப ர கள. அன வர ம ச ற கனத கள, ப ல கள, த ர க க ள கள, ஆத த ச ட இவறன உனரப ப ர கள. ச ற ய வ சப ற கள எழ த வப ர கள. தம ழ ல ர ந த ஆஙக ல வ ப ழ ப யர ப ப வ சய வப ர கள. கற ப த தல ம ற கள வக ப ப ம தல ல எழ த த பய றச ய ல வதப ஙக, ப ன வ சன வப ர ப ம ந ன வ க ர வத, அதன ப ன ப ந ல ல உள ப த ய ப ம வ வர ப த என வ ற வ ற ப ப க வ சல ல ம. இட ய ல 8 மண யளவ ல ஓர ச ற ய இட வ ள வ டப பட ம. அதன ப ன ர வக ப ப வதப ர ம. வக ப ப ந ற வ ப ர ம ச யத த ல வ ப ட வ ப, ப ல கள, தம ழ ல ப ச வத எனற க ழந னத கன உற சப கம ட ட மவப ம. பபற ச ர கள ன ஈட ப ட க ழந னத கள தம ழ ல ம சவ ம எழ தவ ம ப றம ப ர கள ன ஈட ப ட ம கவ ம ம க க யம. நப ம வ ட ட ல தம ழ ல ப ச வத ஒனம அதறக ம கச ச றந த வழ யப க ம. வ றம ப ர கள ன கர த த கள ம தன ப ர வ பண ய ம வரவ ற கப பட க ன. ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர

22 ந ல - 2B 22 ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர 2016

23 ப ட ட ம ப டம ம ன பக க வம ய ப டம பய ல க ன ற ம இரண ட ம ந ல வக பனப வ வர த தல : இரண ப ம ந ல வக ப ப ல 18 க ழந னத கள உள ப ர கள. இப ப ர வ ல உய ர எழ த த கள ( கண மணப ட ம ), ம ய எழ த த கள, உய ர ம ய எழ த த கள கற ப க கப பட க றத. ப ணவர கள, அவர கள கறற க வ கப ண எழ த த கள அட ப ன ய ல ச ற ய வப ர த னத கன எழ த பழக க ப ர கள. ம ல ம ச ற ய வப க க யங கள வட வன த த அவறன பட க கவ ம, எழ தவ ம கற க க ப ர கள. வப ய வ ப ழ பய றச யப க த ர க க றள, ஆத த ச ட, ப ல கள, ந த கனத கள கற ப க கப பட க றத. இரண ட ம ந ல ப ர வ ன கற ப த தல ம ற கள : ஒவ வப ர வப ரம ம வக ப ப, தம ழ த தப ய வப ழ த த ம, அச ர யர வணக கம ம வ சப ல ல வதப ஙக மவப ம. ப ணவர கள க க ம ந னதய வக ப ப ல நடத த ய ப ங கள ஒர ம னம ப ட ம ப ர த த ப றக அட த த ப ங கள நடத தப பட க றத. ப ணவர கள வக ப ப ல கற ற வ கப ண வறன எழ தவ ம வ சய வப ர கள. தம ழ வப க க யங கள எழ த த க ட ட பட த தல, ஒர ச ல ஆஙக ல வப க க யங கள தம ழ ல வ ப ழ ப யர த த, அவறற ன வ ப ர ள வ வர த தல ம ப ன பய றச கள ம வ கப ட க கப பட க றத. தம ழர த ர நப ப வ ப ங கல த ர நப ள ன ப ர ம ய க ழந னத கள அற ய வ ண ட ம என தற கப க க ழந னத கன அவர கள வ ப ங கல பண ட ன கனய எவ வ ற வ கப ண ப ட னர எனற ஒர ச ற ய பத த ய எழ த வ கப ண ட வர வ சய மதப ம. வ ப ங கல றற வக ப ப ல ம க ழந னத கள ன கலந த ர யப ட ம ப ம. ஆச ர ய ர பற ற : இரண ப ம ந னல ப ர வ ன ஆச ர யர த ர மத. ஹ மலதப ப லச ப ரமண யன. இவர ம க உற சப கத த டன ம, ம ழ ம யறச ய டன ம க ழந னத கள க க ப ங கள நடத த க ப ர. ம ல ம க ழந னத கள க க ப ங கள பலம ற கற ப த த அவர கள ப ர ந த வ கப ண ப ர க ப? எனற உற த ய ம வ சய த வ கப ள வப ர. அவர ம க எள ய ம ற ய ல க ழந னத கள க க ப ர ய ம ட ய ன உதப ரணங கள வ கப ட த த ப ங கள கற ப ப ப ர. மஹ ப அவர கள க ழந னத கள டம ம கவ ம அனப ன நடந த வ கப ள வப ர. ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர

24 பழகம ழ பல க ரம ம, ந த க கத ந ய ச ற ம ன, ந தகம ற ச வ ய ன பந த. ந ல 3 ஏ வ ல 6 வயத ம தல 9 வயத வர வ ப த தம 23 ப ணப க கர கள பய ல க ன ர. இந த வக ப ப ல வயத வ ற ப ட இல லப ல க ழந னத கள ஆர வத த ன தம ழ கற க ன ர. ம தல ல தம ழ த தப ய வப ழ த த ன வக ப ப வதப ஙக,அனன ய ப ங கள ன, கனத க ற வத ம, ச ற ச ற க ழ வ ள யப ட ட க கள டன ம ந ற வ ப ற ம. வக ப ப ல க ட டத தட ட அன த த ப ணப க கர கள ம வ ட ட ப ப டத த ஏறக க ற ய ம ட த த வர வப ர கள. ச லர ஆர வத த ன அத க ப ங கள ய ம ம ட ப ப ர கள. வக ப ப வர ன கப பத வ (அட வ ண னஸ ) எல லப வப ரங கள ல ம ( கட ம க ள ரப கமவ இர ந தப ல ம ) 90 சதவ க தத த றக ம ல த ன இர ந த ர க க றத. இவதல லப ம இவர கள ன தம ழ கற க ம ஆர வத த வ ள பட த த க றத. இத த ண ச ற ய வயத ல இவர களத அற வ க க ர ம ய ம, ஆற ல ம, தம ழ கற க ம ஆர வம ம வ யக க வ க க ன த.. கற ப த தல ம ற கள : எங கள வக ப ப ல ஊ ப ட ம ம ற ய ல கல வ கற ப க கப பட க றத. இத அற வ ப ர க க வத மட ட ம இல லப ல க ழந னத கள டம தம ழ ம ச சப ற னலய ம அத கப ட த த க றத. ஒவ வப ர வப ரம ம ஒர த ர க க றள, ஒர பழவ ப ழ றற ம ந த ம ப தன ம ப ன றவ கள கற ப ப மதப ட ப ணப க கர ஒவ வப ர வர ம ந த க கனத கள வ சப ல லவ ம வப ய ப ப கள அள க கப பட க றத. இத ல அன த த ப ணப க கர கள ம ம கவ ம உற சப கத த டன ம க த கலத த டன ம பஙம கறற வர க ன ர. பள ள ஆச ர யர கள : ந ல 3 ஆச ர யர த ர.ரம ஷ ரங கர ஜன, எங கள க ழந னத கள க க க க ட த த னவரம.அவர ப ம நடத த ம ம ப த இட இட ய ச ற கனத கள ம, ச வப ரச ய ப க இர க க நட ம ற வப ழ க ன க சம வங கள ம க ற க ழந னத கள ன ஆர வத த அத கப ட த த வப ர.வக ப ப ல கனத க ற ம க ழந னத கள க க ஊக க வ ப ப க எழ த ம கப ல, அழ ப ப ன ம ப ன ச ற பர ச கள தர வப ர.த ர ரம ஷ அவர கள ன கல வ கற ப ப க க ம ம ற க ழந னத கன மக ழ ச ச ய ன வக ப ப றக வர வ சய க றத. 24 ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர 2016 உதவ ஆச ர யர கள

25 ந ல - 3a க ர த த கப றற ம வச தப வ சய ய ம உதவ மயப உல க வ. உண ம கர வ ண ட ப ய ன, அவர கள உதவ ஆச ர யர கள அல ல எமத வக ப ப றக இர கண கள ம ப ன இண ஆச ர யர கள எனம க ற ப ப ட வ ழ க ம ன. தம ழ வ ப ழ ய ன ப ல, தம ழ க கலப ச சப ரத த ன ப ல ஆழ ந த றற வ கப ண அவர கள இண ஆச ர யர க ப கக க ட த தத எமத ப ற. ப ங கள த தவ ர, வர ன கப பத வ ட பத வத ல ர ந த வக ப ப ந ர வக ப பத வர அவர கள வ சய ய ம பண ப ரப ட ட றக ர யத. அவர கள ன ம சனவ ம னம ல ம வதப ர வ ண ட ம ன மத எமத அவப. ப ற ற ர கள ன ஈட ப ட மற ற ம கர த த க கள : ம ஹம மத த ர க க ன பபற ச ர கர த த, ம ஹ ம ம த த ர க க ன பபற ச ர தப ய ன ம ச றந தத தப ய வ ப ழ உயர தன ச வ சம வ ப ழ யப ம, நம தப ய வ ப ழ யப க ய வ சந தம ழ வ ப ழ ய ப பய றற வ க க ம எங கள ஆச ர யர ஊக கத மதப ட, ச ற ச ற ப ப உள த மதப ட ம பண ய ற ற ப ணவர கள அற வ ல ம ஒழ க கத த ல ம ச ற ந த வ ள ங க வ சய க ப ர கள. ப ற வ ப ழ கல வ ய ன கப ரண ப க நப ம நமத வ ரத த இழந மதப ம அற வ க ற ந மதப ம என ற ர கப ந த யட கள. கல வ ய ப பரப ப க றவன த வ ப ல ம ப ற ப ட க ற ன எனக றத வ வ ல யம. தம ழ வ ப ழ க கல வ கற ப ப மதப ட வ ரத த ய ம, அற வ ய ம வளர க க ம எங கள தம ழ ஆச ர யர க க த வ ப ல ம ப ற ப ட ட ப ணவர க ப ல வணங கப ட க ப ர கள. அவர கள க க எங கள ன ப ர ந த நனற ய த த ர வ த த க வ கப ள க ம ப ம. ஹ ம & ச ந த ல ( க ர த த க ச ந த ல க ம ர பபற ச ர கள ) ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர

26 உதவ ஆச ர யர கள வணக கம நமத க ழந னத கள தப ய வ ப ழ கற தன ம ல ப க நமத கலப ச சப ரத த ப றற த த ள வப க ப ர ந த வ கப ள ம ட ய ம. அப பட ப பட ட நமத தம ழ வ ப ழ ய கற ற த தர ம ஆச ர யர கள ம ப ற ப வ ண ட யவர கள. எங களத மகன கப ர த த க க ப ர ன ம ன ற ம ந ல ஆச ர யர த ர. ரம ஷ அவர கள ன தம ழ த வதப ண ட ம அப பட ய!. அவர தனத ப ணவர கள க க தம ழ ல எழ த த த த ன, ப ச ச த த ன, ப ல கள றற ம கனத கள எனற பல வ ற வழ கள ல க ழந னத கள ன தம ழ ஆர வத த த த ண ட வக ப பற ய உய மரப ட ப க நடத த ச வ சல க ப ர. க ழந னத கள தங கள ச க வயத னர ன மக ழ ந த பட க க ஒர ச ப ப ன ஆச ர யர ம, தக ந த இடம ம க ட த த வ ட ப ல, அத வ ட சந மதப ஷ ப ந கழ வ வ ற என வப க இர க க ம ட ய ம. த ர. ரம ஷ அவர கள ன தம ழ த வதப ண ட வதப ர வ ண ட ம. அவர க க க க பல ப க இர க க ம த ண ஆச ர யர கள க க ம றற ம அன த த நல ல உள ளங கள க க ம எங கள ன ப ர ந த நனற கள ம, வப ழ த த கள ம க ற க ன ப ட ட ர க க ம ப ம. ப ர ய தர ண ( அக ன ய தர ண பபற ச ர கள ) மழல வக பப ல கற ப க க ம ம ற கள : ஒவ வப ர வப ரம ம வக ப ப ஆச ர யர றற ம வக ப ப தன ப ர வலர கள டம ர ந த வர ம ம ன ஞ சல ப றம ப ர க கள க க உதவ யப க இர ந தத. ப ணவ, ப ணவ யர கள தம ழ த தப ய வப ழ த த ன, கனத கள, ப ல கள ம கவ ம உற சப கத த டன ம ஆர வத த டன ம கறற க வ கப ண ர என த ம ன கயப கப த. ஆச ர யர மற ற ம வக பப தன ர வலர ச பப : 26 ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர 2016

27 அன ற ட ப ங கள, பய றச ந ல த ர த தம, எள த ல ப ர யவ த த, கவனங கள ச ச த ப ல ப ர த த அனப ப ல ம, வ ப ற ம யப கவ ம, உற சப க ப கவ ம ப ணவர கள த வதப ர ந த வக ப ப றக வரத த ண ட தலப க இர ந தனர என த ச றப ப. ப றம ப ர க கள ன சப ர ப ல ஆச ர யர றற ம வக ப ப தன ன ர வலர க ழ வ றக நனற கள பல. ச ம த ர ப ப கண ஷ ( வ ந யக ப ப கண ஷ பபற ச ர கள ) தம ழ ஆச ர யர ரம ஷ ஆச ர யர க க ம, த ண ஆச ர யர க ப க ர த த கப றற ம வச தரண அவர கள க க ம எனத ப ர ந த ப ரப ட ட கள ம,நனற கள ம. எங களத மகன வ நப யக ப ப கமணஷ ந ல 3இல பட த த வர க ற ன. வ நப யக 2012-ம ஆண ட ல இர ந த பட த த வர க ற ன. வ நப யக தம ழ கற னதய ம,தம ழ பள ள க க வர வனதய ம ம கவ ம வ ர ம ப க ற ன. ந ல 1இல இர ந த ந ல 3இல ப ர த த ப ற ம த ர க றத. ம தல ல வப ர த னத மட ட ம பட ப பத ல ஆர வம கப ட ட யவன இப வ ப ழ த உங களத உதவ யப ல த ர க க றள, ஆத த ச ச ட றற ம தம ழ கனத கன ய ம வ ர ம ப பட க க ற ன. இதறக க ம க க ய ப கப ரணம தம ழ ஆச ர யர க ப ந ங கள தப ன. என ப ள ள க க தம ழ கற ற க வ கப ட த த (ஒர வ ப ழ ) உங கள வப ழ வ ல எனற ம ப றம ப ர ஆக ய நப ங கள க க ம ட ட ப ம. ரம ஷ,க ர த த கப றற ம வச தப அவர கள க க எங களத ப ர ந த நனற கள. க ழந த கள ந ல : மக ழ மண எனக க தம ழ வக ப ப ம கவ ம ப ட க க ம. ஏன ன ற ல நன கச ச வ யப கனத கள ம, த ர க க றள கர த த க கள ம, ப ப ப த த கத த ல உள மவட க ன கய ன ங கள ம,வக ப ப இற த ய ல வப ர த னத வ ள யப ட ட கள ம ப ட க க ம. வ ந யக ப ப கண ஷ எனக க வக ப ப ஆச ர யர கள ரம ஷ,க ர த த கப றற ம வச தப ம கவ ம ப ட க க ம. தம ழ வக ப ப றக வ சல வத எனக க ம கவ ம ப ட க க ம. ம ல ம தம ழ கற ற க வ கப ள வத மக ழ ச ச தர க றத. ஆதவன ம ரள தரன என ப யர ஆதவன.ந ன ந ல 3ஏ வக ப ப ல தம ழ பய னற வர க ம ன. என வக ப ப ல எனக க வ ர ப ப த கனதவ சப ல வத, ப ர ய பலன கய ல நப ங கள எழ த வத, ஆச ர யர ம கட க ம ம கள வ க க சர யப வ ட வ சப ன ன ல அவர எங கள ப ப ரப ட ட ஊக க வ ப பத. ம ல ம உதவ ஆச ர னய கள ஒ வ வ ப ர வ க ப ப ல ம வ ட ட ப ப டங கள சர ப ர க க ப ர கள. பள ள ய ல நடக க ம ம ப ட ட கள றற ம ந கழ ச ச கள ல கலந த வ கப ள ஊக க வ க க ப ர கள எங கள வக ப ப ஆச ர யர கள. எனவ எனக க இந த வக ப ப ல தம ழ பய ல வத ஆர வ ப கவ ம, மக ழ ச ச யப கவ ம உள ளத. ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர

28 ந ல - 3 b 28 ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர 2016

29 keep the same or தல ம ற ப பலவற ற ற க க ம த கவல பர ம ற ப லம ய ஒர இன ய கம ழ நம ம ர லப ண ட தம ழ பள ள ம னம ல ம வளர வதறக ம க க ய கப ரணம தம ழ ல ஆர வம உள ள ப றம ப ர கள. ந னல ம னற ல உள ப ணவர கள ன வ றம ப ர கள தம ழ ஆர வம ம க த யப ல அவர கள க ழந னத கன ஆர வத த ன அழ த த வர க ப ர கள. ப ணவர கள தங கள பள ள ப ங கள க க மத த ய ல தம ழ ப கங கள ஆர வத த ன கற ற வ கப ள வனத ப ர ன கய ல ஆச ர யர ஆக ய எங கள அன வர க க ம உறச சப க ப க உள ளத. வப ரந மதப ற ம தம ழ தப ய வப ழ த த ப ட வக ப ப வதப ஙக மவப ம. ம தல ல க ந த வப ர ப ங கள ஒர ம னம ப ட ம ப ர த த ப றக, ச ற ய வப ர த னத கன பட க கச வ சய க ம ப ம. அத வதப ர ந த, ச ற ய கனத அல லத பத த ய ஒவ வப ர ப ணவர ம ஒர வப க க யம பட க க, மற ப ணவர கள அதன வ ப ற ம ய ன கவன த த ப த ய வப ர த னத கள வர ம வ ப ழ த அதன உச சர த த தன நண ர கள க க கற க உதவ ய ம வ சய வப ர கள. ப றக ஒர த ர க க றள றற ம பழவ ப ழ ய ன வக ப ப ந ற வ ப ர ம. எங கள ந ல ய ல வர ன க பத வ ஏட, வப ரம ஒர ப ணவர ப யர கள தம ழ ய ல பட க கச அதறக அந த ப ணவர உள ம ன எனற தம ழ ல பத ல க ற வத எங கள க க ப ர ம யப க இர க க ம. ஆச ர யர ச ப ஷ ன அவர கள ம க வ ப ற ம ய டன ம, ஆர வத த டன ம ப த னத எட க க ப ர. வக ப ப ம ழ வத ம தம ழ ல ப ச ப ணவர கள ய ம ம ச ஊக க வ ப ப ர. த ர கண ணன அவர கள தன கம ப ர ப க ரல ல த ர க க றள கற ற த தர ம வ ப ழ த ப ணவர கள ன கவனம ச தற வத ல ல. இந த ந ல ய ல நப ன ம ஒர ஆச ர யர க க இர ப னத எண ண வ ர ன வ கப ள க ம ன. ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர

30 தம ழ வக ப ப ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர 2016

31 எனக க தம ழ எழ த,ப ச ம கவ ம ப ட க க ம ஏன ன ற ல தம ழ ம கவ ம பழம ய கவ ம, சவ ல கவ ம இர க க றத. -த ன ய எனக க தம ழ ப ச எழ த ம கவ ம ப ட க க ம ஏன ன ற ல தம ழ என த ய ம ழ.தம ழ கற ற எல சல ர டன ம நன ற க ப சப ப ட க க ம. -இதய எனக க தம ழ எழ த,ப ச ம கவ ம ப ட க க ம ஏன ன ற ல அத ஒர ச றந த பம ழ. -ந த ய எனக க தம ழ எழ த,ப ச ம கவ ம ப ட க க ம ஏன ன ற ல என ன ல இரண ட பம ழ கள ல ப ச,எழ த ம ட க ன றத. -ம க எனக க தம ழ எழ த,ப ச ம கவ ம ப ட க க ம ஏன ன ற ல தம ழ பட க க சவ ல க இர க க ன றத. -ர சய எனக க தம ழ எழ த,ப ச ம கவ ம ப ட க க ம ஏன ன ற ல எனக க தம ழ எழ த த க கள,ஒர ம மற ற ம பன ம பட க க ப ட க க ம. -ஐஷ வர ய எனக க தம ழ எழ த,ப ச ம கவ ம ப ட க க ம ஏன ன ற ல தம ழ எள ம ய க உள ளத.நன ற! -அக சய ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர

32 எனக க தம ழ எழ த ம கவ ம ப ட க க ம.ந ன தம ழ நன ற கவ ம, எள ம ய கவ ம எழ த வ ன.இதன ல த ன தம ழ எழ தப ப ட க க ம. -சஞ ச வ எனக க தம ழ ப ச எழ த ம கவ ம ப ட க க ம ஏன ன ற ல எனக க ஒர வ ற பம ழ கற ற க பக ட க க ன றத. - பத ம ச ன. எனக க தம ழ எழ த,ப ச ம கவ ம ப ட க க ம ஏன ன ற ல எனத ப ட ட,த த த வ டன தம ழ ல ப ச உதவ க ன றத. -ல ஙசகஸ எனக க தம ழ எழ த,ப ச ம கவ ம ப ட க க ம ஏன ன ற ல எனத ப ட ட,த த த வ டன தம ழ ல ப ச உதவ க ன றத. -ல ஙசகஸ எனக க தம ழ எழ த,ப ச ம கவ ம ப ட க க ம ஏன ன ற ல எனத வ ட ட ல எல சல ர டன ம தம ழ ல ப ச உதவ க ன றத. -வ ன ய எனக க தம ழ எழ த,ப ச ம கவ ம ப ட க க ம ஏன ன ற ல தம ழ எனத த ய ம ழ.இந த ய ச ன ற ல அஙசக எனத த த,ப ட ட ய டம தம ழ ல ப ச அத உதவ ம. -க ர த த எனக க தம ழ எழ த,ப ச ம கவ ம ப ட க க ம ஏன ன ற ல என அபப,அம ம,அக க மற ற ம தம ப ய டன தம ழ ல ப ச உதவ க ன றத. -அந ஷ நட ஆண ட ப ட ட ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர 2016

33 தம ழ வக ப ப , ந ல - 3 b ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர

34 ந ல - 4 நட ப ச ழல ம, நற றம ழ பய லரஙக ம - இத வ எங கள ன இன ய தம ழ வக ப பற ரய ன எனக க வக ப பர றய ல நடக க ம மப ட ட கள றற ம வ ன ட வ ன ம கவ ம ப ட க க ம. எனக க கர ம பலக ய ல எழ தவ ம ப ட க க ம. மர ஷ ன ந ன தம ழ பள ள க க வர வத ல நம தம ழ ந ட ட ன கல ச ச ரத த ய ம நம இன ர ய ன தம ழ ப ழ ய ய ம கறற பக ள ம ட க றத. ஒவ பவ ர வ ரம ம ந ன ம கவ ம மக ழ ச ச ய டன வ ள ள க க ழம க க க க த த ர க க ம றன. ரம ய எஙகள ஆச ர யர எனக க ம கவ ம ப ட க க ம. தம ழ ல ப த ய வ ர த த கள கறற க பக ள வ ம, வக ப ப கள ல நடக க ம மப ட ட கள ல கலநத பக ள வ ம, த ர க க றள பட க கவ ம ப ட க க ம ம ர ல ண ட தம ழ க தம ழ க தம ழ க கல வ க கழகம பள ள பள ள ஆண ட பள ள ஆண ட ஆண ட மலர மலர 2016 மலர அன க நம தம ழ பள ள எனக க ஒவ பவ ர வர டம ம தம ழ ப ச ம ப த நண பர கள உர வ க க க பக ள ளவ ம, வ ர வ ரம அவர கம ட தம ழ ல உர ய டவ ம வ ய ப பள க க றத.

35 கர ப ர த வ வ ர வ ரம நண பர கள நத ப பத ம, அவர கம ட தம ழ ல ப ச வத ம எனக க ம கவ ம ப ட த த ர க க றத. ந ன நன ற க தம ழ ப சவ ம, ந ர றய வ ஷயஙகர அற நத பக ள வ ம ம ட க றத ஜனன தம ழ ப ழ ய கறற பக ள ம ட வத எனக க ம கவ ம மக ழ ச ச யள க க றத. நண பர கள நத த த அவர கம ட தம ழ ல ப ச வத எனக க ம கவ ம ப ட த த ர க க றத ப ர த வ க மரக ர ந ன தம ழ கறற க பக ள வ த ல ந ன இநத ய ச ல ல ம மப த அஙக என உ றவ ர கம ட உர ய ட எனக க ம கவ ம எள த க இர க க றத. ந ன நன ற க தழ ல ப சவ ம, ப ர நத பக ள வ ம ம ட க றத எனக க கர ம பலக ய ல எழ த வத ம கவ ம ப ட க க ம. வக ப ப கள ல நடக க ம ம ப ட ட க ள ல கலநத பக ள வ ம ப ட க க ம ர மக ர ஷ ணன பத ம ன நம தம ழ ப பள ள ந ன தம ழ ப ழ ய நன ற க கறற க பக ள ள வ ண ட ம என ற ஊக க வ க க றத. ப த ந ண ப ர க ள உர வ க க க பக ள ள உதவ க றத வ ன ட வ ன க ள வ கள க க பத லள ப பத ம தம ழ ப ழ ய கறற பக ள ம ட வத ம எனக க ம கவ ம மக ழ ச ச யள க க றத ல வண ய க ழ க கள க ப ர நத வ ள ய ட வத, றற ம மப ட ட கள ல பஙமகறபத எனக க ம கவ ம ப ட க க ம. உர ய டல கள க க இன ன ம அத க ந ரம ச லவ ட ட ல ம ல ம உதவ ய க இர க க ம அர ச ச த எனக க எனத வக ப ப ல உள ள அன வர ய ம ப ட க க ம. ந ன தம ழ கறற க பக ள ள ம க நத ஆர வம டன தம ழ ப பள ள க க வர க ம றன வ ப லன நண பர கள நத ப பத ம, பத ன ர ய ன ப ழ ய ன தம ழ ப ழ ய கறற க பக ள வத ம எனக க ம கவ ம மக ழ ச ச யள க க றத. பல மப ட ட கள ல பஙமகறற நம த றர கள ந ர ப க கவ ம வ ய ப ப க ட க க றத ப ற ற ர கள ன கர த த இஙக தம ழ கறற க பக ட க க ம ஒவ பவ ர ஆச ர யர ம தஙக த ந ரம றற ம உழ ப ப க பக ட த த ப டம கறற க பக ட க க ற ர கள. அவர கள அன வர க க ம எனத நன ற ய த ர வ த த க பக ள க ம றன. வ ட ட ப ப டத த இ-ம ய ல ல அன ப ப வத க ழநதகள சர ய க வழ நடத த எஙகள க க உதவ ய க இர க க றத வக ப பர றய ல ந லவ ம நட ப ன ச ழல என மகன க க உதவ ய க இர க க றத. அவன க க ச யமர ய த ய ம, தன த த வத த ய ம நம தம ழ ப பள ள கறற க பக ட ப பத மக ழ ச ச ய க உள ளத ம ர ல ண ட தம ழ க தம ழ க தம ழ க கல வ க கழகம பள ள பள ள ஆண ட பள ள ஆண ட ஆண ட மலர மலர 2016 மலர

36 ந ல - 5 ஐந த ல வலளந த ம - ந ங கள ஐம பத ல ம இங க தம ழ கற க வ லழ வ ம நம ம ர லப ண ட பள ள ய ல 5 ந ல ய ல பட க க ம ப ணவர கள ன ப றம ப ர கள, உங கள ஆதரவ ம, ஆர வம ம ஆச ர யர கள க க நல ல உற சப கத னதய ம, ஆர வத னதய ம வ கப ட க றத. எங கள வக ப ப ல 27 ப ணவர கள பட க க ன ர. ம தனன ஆச ர யர வ சந த ல க ப ர ப ணவர கள டம ம கவ ம அன ப கவ ம வ ப ற ம ய டன ம தம ழ கற க ம வ தம ப ணவ, ப ணவ கள இடத த ல தம ழ கற க ம ஆர வத த ய ம, மக ழ ச ச ய ம தர க றத. இவர ஒர தன ன ர வம ள ள, ஈட ப ட ள ள ச றந த ஆச ர யர. ப வரப வ க டர ம லம ந த ந ற கனத கள கப ண ப த த வ ழ க கய ல த வ யப ஒழ க கம, கன ப ட க க ம ம ற ய ம வ க கம வ கப ட ப ப ர. த ண ஆச ர யர கள பரந த மன, ஜ யக ப ர இர வர ம ப ணவர கள க க வக ப ப நடக க ம ம ப த சந மத கங கள, தம ழ வப க க யங கள எழ த உதவ வ சய த, வக ப பற அன த யப ந க கவ ம, வ ட ட ப ங கள எல லப வப ரம ம தவ ப ல வ சய ய னவப ப ர கள ம ர ல ண ட தம ழ க தம ழ க கல வ க கழகம பள ள பள ள ஆண ட ஆண ட மலர மலர

37 ந ல - 6 பண ட ல க தல வர கள பற ற கட ட லர கள எழ த வ க க ன ற ம ந ல 6 ப ர வ ல ப த தம 15 ம ணவர கள இர க க ன றனர. இநத வக ப ப ல ள ள ம ணவர கள 10 ம தல 15 வயத றக உட பட டவர கள. இநத வக ப ப ல இர க க ம அன த த ம ணவர கள ம நன ற க தம ழ ல பட க கவ ம, ஓரளவ ப ழ ய ன ற ப சவ ம எழ தவ ம ச ய க ம ற ம. வர டத த ல இர ம ர ற ம ணவர கள க க த ர வ கள நடத தப பட க ன றன. வ ய ப ழ த ர வ றற ம எழ த த த ர வ என இர ப ர வ கள க த ர வ கள நடத தபட க ன றன. கற ப த தல ம ற கள : வ ரப ர ப டம வ தம ம ணவர கள க க கறப க க ம ற ம. ம ணவர கள ய ப டஙகர உரக க வ ச க க ச ய க ம ற ம. வ ட ட ப டஙகர ய ம வ ர வ ரம ம ணவர கள எழ த ச ய க ம ற ம. ஏத ன ம ஒர பண ட க கள பறற மய அல லத தல வர கள ப பறற மய கட ட ர கள எழ த வ க க ன ம ற ம, ப ன னர அவர களத பட ப ப கள தஙக த சக ம ணவர கள க க ம ன ப க வ ச க க ச ய க ம ற ம. ஆச ர யர பற ற : ந ல 6 இன ஆச ர யர த ர. க ர வ ய ரப பன. இவர ம ணவர கள டம ம கவ ம அன ப கவ ம கன வ கவ ம பழக வ ர. ப டஙகர ம கவ ம ஆர வத த டன ம உற கத த டன ம நடத த வ ர. ம ணவர கள க க ப டஙகள ம க எள த க ப ர ய ம வக ய ல பறபல உத ரணஙகர எட த த ப ல ல வ ளக க வ ர. ம ணவர கள டன அவர மத ழம ய டன ம நட ப டன ம பழக வ ர. தனத கன வ ன கண ட ப ப ன ல ம ணவர களத கவனம ச த ற மல வ த த ர ப ப ர. இவர வக ப ப ல ம ணவர கள க க இலக கணத த க ட இன ம ய க கறற தர க ற ர ம ர ல ண ட தம ழ க தம ழ க கல வ க கழகம பள ள பள ள ஆண ட ஆண ட மலர மலர

38 38 ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர 2016

39 ந ல - 7 ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர

40 ஒவ பவ ர வ ள ள க க ழம ம ல ய ல ம தம ழ வக ப ப ற க ம கவ ம ஆரவத த டன வர க ன ர. இரண ப ய ரத த ஐந ந ற ஆண ட கள க க ம ம ல பழம வப ய ந த இலக க ய மரப க வ கப ண ட ள ள தம ழ வ ப ழ, தறவ ப ழ த வழக க ல இர க க ம ஒர ச ல வ சம வ ப ழ கள ல ஒன ற க ம. அத தன கய ச றப ப ம க க நம தப ய வ ப ழ யப ம தம ழ வ ப ழ ய, ஜ ர மன வ ன றற ம அதன ச றற வட ப ரத த ல இர க க ம தம ழ க ழந னத கள க க கற ற க வ கப ட த த வர க றத நம ம ர லப ண ட தம ழ க கல வ க கழ கம. ம ர லப ண ட தம ழ க கல வ க கழ கம ந ல ஏழ வக ப ப ல -தர ஷ ன, லல தப, மய லன, ப ரணவ.ச, ப ரணவ.வ ச, சரத, ச ர த வ ணப, ஸ ரஶ ர வதசன றற ம வர ஷ ன ஆக மயப ர ப ணவர க ப க உள ளனர. இவர கள அன வர ம இட ந ல றற ம உயர ந ல ப பள ள ப ணவர கள. ஒவ வப ர வ ள ள க க ழம ப னலய ல ம தம ழ வக ப ப றக ம கவ ம ஆர வத த ன வர க ன ர. ஒவ வப ர வக ப ப ல ம உர நட ய ல உள ள ப ங கள ப ணவர கள ஒவ வப ர வர ம ஒர பத த ய உரக கப பட க ன ர. அதற கப வ ர வப க கம ப ணவர கள க க ப ர ய ம வன கய ல ஆச ர யரப ல எள ம யப க எட த த னரக கப பட க றத. இதன ம லம ப ணவர கள தம ழ வ ப ழ ய நன ப கப பட க கவ ம, அதன வ ப ர ள ய ம கற ற க வ கப ள க ன ர. இலக கணங கள எள ய ம ற ய ல ப ணவர கள க க வ சப ல ல க வ கப ட க கபட க றத. ப ணவர கள இலக கணங கள ப ப ர ந த வ கப ண ட, இனன ய ச ழல ல நப ம அன ற டம உ மயப க க க ம, எள ம யப தம ழ வப ர த னத கன வ த த வப க க யங கள எட த த க கப ட ப கக க ற க ன ர. தம ழ வக ப ப ல ப ச ம ம ப த ப ணவர கள தம ழ ல ப ச க ன ர. வ ட ம ற ம ட ந த வக ப ப றக வர ம வ ப ழ த வ ட ம ற நப ட கள ல நடந தவறன த தம ழ ல மற ப ணவர கள டம பக ர ந த வ கப ள க ன ர. ச ல வக ப ப கள ல வப ம, மழ, ந லப ம ப ன எள யத தம ழ வ சப ற கள க வ கப ண ட ப ணவர கள தங கள க க த ர ந த வ ற ன அ ன வ ர ட ம ம பக ர ந த வ கப ள க ன ர. பய றச ந ல ல வ ட ட ப ப ங கள வ சய வதன ம லம ப ணவர கள எழ தக கற ற க வ கப ள க ன ர. ஆண ட க க இர ம ற த ர வ எழ த நல ல மத ப வ ண கள ப ப ற க ன ர. தம ழ கற தன ம லம உயர ந ல ப பள ள ப ணவர கள க ர ட ட மத ப வ ண கள ப ப ற க ன ர. ம ர லப ண ட தம ழ ப பள ள நடத த ம, இட யப ண ட ம ப ட ட கள ல ப ணவர கள ஆர வத த ன பஙம கறற ஓவ யப ம ப ட ட, ப ச ச ப ம ப ட ட, கட ட னரப ம ப ட ட றற ம வ ப ட வ ப ம ப ட ட கள ல பர ச கன ப வ றற மக ழ க ன ர. தம ழர ண ப ட, கலப ச சப ரம, ப ர யவர கள டம மர யப னதய ன ப ச வத றற ம இனன ய சம கத த ல எப பட வப ழவ ண ட ம என னத றற ய ம வக ப ப கள ல கற ற வ கப ட க கப பட க றத த ர. ப ப கமணஷ ம தனன ஆச ர யரப கவ ம, த ர மத. கல ப ச ன வப சன த ண ஆச ர யரப கவ ம இர ந த தம ழ ப ப டங கள மக ழ ச ச யப ச ச ழல ல வ கப ட க க ன ர தம ழன எனற வ சப ல ல ப தல ந ம ர த த ந ல ல ப என த ம ப ல ந ல ஏழ ஆச ர யர கள, ப ணவர கள றற ம அவர கள ன ப றம ப ர கள அன வர ம ம ர லப ண ட தம ழ க கல வ க கழ கத த ன ஓர அங கம எனற வ சப ல ல க வ கப ள வத ல ப ர ம வ கப ள க ம ப ம. 40 ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர 2016

41 ந ல 8 ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர

42 ப த தகத த ல உள னதப பட க க அதன ப றக ம ண க கர கள க க இன ம ய க இர ப பத ல இன என ன சந த கம? உங கள க க த த ர ய ப? உயர ந ல ப பள ள ப ணவர கள தம ழ க கல வ கற த ல ந ல எட ட த ன வட அம ர க க கண த த ல நப ங கள அற ந த வர தற சமயம அத கப ட யப தம ழ க கல வ எனற? இம ப ணப க கர கள மழல ய ல ர ந த தளரப ல தவழ ந த, ந ல எட ட வர இனற ந ம ர ந த ந னற மற க ழந னத கள க க ஒர ம ன ப த ர யப க இர க க ற ரர கள என ற ல ம ன கயப கப த. ஆச ர யர ப ன சன ம, த ண ஆச ர யர ம சத ர மன அவர கள ம உங கள க க த ர யப தவர கள அல ல-வ ட ட ன அட த தளத த ல இந த ம ர லப ண ட தம ழ க கல வ க கழ கப பள ள ய ன அட த தளத த பல ப க ந ற வ, ப ன அட த த கட ப க ஜ ர மன வ ன ல உள ள நட ந ல ப பள ள க க ந கர த த இப வ ப ழ த ந ர வப க களன ந ர ப ண க க ஒர ப ர ம த ர தல த வ ப பட ம ந ல ய ல உர வப அன ப ப க ப ற யத வ வர க க இனவ ப ர வ ழப மலர த வ ப பட ம. இவர கள ன மறவ ப ர த ண ஆச ர யரப க ன வப சன ம ச ல கப ல ப க தம ழ க கல வ ப பண ய ற ற க வ கப ண ட ர க க ப ர. இமதப ஒர நப ள வக ப ப ன ந கழ வ கள உங கள கண ம னம வ கப ண ட வர க ம ப ம! தம ழ த தப ய வப ழ த னத ஆய கனல கள கற இந த உயர ந னலப பள ள ப ணப க கர கள (அவர கள ல ஒர கல ல ர ப ணவ யர ம உண ட ) ம சர ந த ப ட ம வ ப ழ த ப ரத ய ன மதன வந த ப ய த கப த ன ல என வர கள ன தப க கம த ர ய ம. ப றக தம ழ ல இயல ப க உர யப ட ம பய றச யப க ஒவ வப ர ப ணப க கர ம அந த வப ரத த ல தனன ப த த த அல லத ரச த த மக ழ ந த ஒர வ சய த னய தம ழ ல ம கப ர னவயப க அன வர க க ம பக ர வத ஒர வதப னலக கப ட ச ய ல றச வ ந கழ ச ச ய ப ப ர த த ஒர அன பவ ப க இர க க ம. ஏன ன ற ல அந த வப ரம எந த ப ணவர என ந கழ னவப பக ர வப ர என த அவரவர க க மட ட ம த ர ய ம! அல லவப? அரச யலப கட ட ம அல லத அவர கள பள ள ய ல நடந த ஒர சம வ ப கட ட ம ஆச ர யர ம ப ணவர கள ம கலந த ர யப வ ம நமத மரப கன இதன வப ய லப க ஆச ர யர கள கற ப க க ஒர ஊ க ப க இர க க ன த. ம ல ம ஒர வப ரம ம ழ க க தமத ம தனன பள ள ய ல கட ப க உழ த த நமத ம ல ந ல ப தம ழ ப பள ள ப ணவர கள க க ஒர இலக வப றற ம ச வப ரச ய ப வதப ர வக ப ப ன த வக க ப க இர ப பத ப ப ர க கலப ம. ப த த கத த ல உள ளத ப பட க க அதன ப றக ப ண கக கர கள க க இன ன ய க க இர ப பத ல இன என சந மத கம? இனன ய ப த த கங கள ல உள ள கனத கன ய ம நப கங கள ய ம அவர கள எள தப கக கற ற க வ கப ள வதப க க றற ம நட த தர ந னல கள ல தம ழ நன ப கக கற ற க வ கப ண தப ல க ட த த அற வட! ஆ கப, இத த தவ ர ஆண ட வ ழப ம ட நப கம ம ப ன ந கழ ச கள ன த ட டம ம, உர வப க கம ம, பய றச கள ம ச ல வக ப ப கள ல கப ணலப ம - அன வர ட ய ஒத த னழப ப க க ம ன ப ப ற ல க க ம இத ப த ர பல வப ய ப ப கள உண ட. ஆ கமவ க ழந னத கம, ப றம ப ர கள ம ல ந ல க க ப ம ப கப ம ப க ம ல ம ம ல ம அற வ க க ம ஆற ல க க ம த ன ம ப ட ம ஒர தம ழ க கல வ ப பட டற ஒனற நம ம ட ய இர ப பத நற ச ய த அல லவப? 42 ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர 2016

43 Junior Lvl 1st Prize ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர

44 MidLvl 1st Prize 44 ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர 2016

45 Senior Lvl 1st Prize ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர

46 Super Senior 1st Prize 46 ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர 2016

47 Junior Mayor Essay By: Srinidhi Guruvayurappan If I were mayor I would make Happy Town a healthier and better place to live. I would ban smoking in some areas. I would try to help the residents eat healthier. I would also try to help the residents get more exercise by holding fun fundraisers. Once in six months I would hold a program called The Food Festival. There will be competitions and exciting things. The residents that participate in the competitions should bring a homemade healthy dish. The judges will choose the tastiest and healthiest food and give away prizes to the winners. Other participants will get prizes too. I would improve the meals at schools to make them taste better and be more healthier. I would have a competition to see which school has improved their lunch meals the most. The school that wins, will get a free trip to Happy Town Theme Park. To reduce the amount of smoking in Happy Town I would try to ban smoking in all public places like parks, airports and bus stops. I would also create special lounges for smokers, to prevent second hand smoking. Finally, to help the residents of Happy Town get more physical activity we could have a Fitness Day where residents can participate in activities like jump roping, running, bicycling and so on. I would also suggest that Happy Town follows First Lady Michelle Obama s Gimme Five. Gimme Five helps kids and adults eat better,stay healthy and be active. Happy Town has a better chance of getting off of the Worst Towns list if they also try to follow Gimme Five I m Srinidhi Guruvayurappan and I approve this essay. ம ர ல ண ட தம ழ க கல வ க கழகம பள ள ஆண ட மலர

48 ஜன கண மன அத ந யக ஜ ய ஹ ப ரத ப க ய வ த த. பஞ ச ப ச ந த க ஜர த த மர ட ட த ர வ ட உத கல வஙக. வ ந த ய இம சசல யம ன கஙக உசசல ஜலத தரஙக. தவ ஷ ப ந ம ஜ க, தவ ஷ ப ஆஷ ஷ ம க, க ஹ தவ ஜ ய க த. ஜன கண மஙக த யக ஜ யஹ ப ரத ப க ய வ த த. ஜ ய ஹ, ஜ ய ஹ, ஜ ய ஹ, ஜ ய ஜ ய ஜ ய, ஜ ய ஹ. Acknowledgements: Photography - Thiru Senthil kumar/thiru Muruganantham/Tmt Jasmine Co-ordination - Level Mazhalai Teachers and Volunteers Proofreading - Dr. Aranganathan Shanmuganathan