What the West Can Learn From Japan Abou...ral Value of Work - The New York Times

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "What the West Can Learn From Japan Abou...ral Value of Work - The New York Times"

Bản ghi

1 "1$8!#126)81 PAÿQEA>R >mh>ah>hÿaeÿ;hh;c>a<ÿ>nec<[ÿf<ÿb;?ÿ;ÿh>fea?<c;<deaÿenÿ<e<;lÿf;?<>cr[ÿx:d?ÿhdhan< >;g:ÿ?kjk>g<ÿ<eÿ?ldc:<lrÿhdn>c>a<ÿ<dfdacÿ;ahÿ<>g:adlk>[ÿt>ÿbce<>ÿae<:dacÿhebaÿ;ah X:;<ÿF>;A<ÿ<:;<ÿ;<ÿ;ARÿcdj>AÿFEF>A<^ÿ:>ÿb;?ÿO>>HdAcÿ<C;gOÿENÿ\aiÿHd>g>?ÿENÿNEEh^ IÿN>bÿb>>O?ÿ;cE^ÿdAÿ;ÿeRE<Eÿ<>FHKC;ÿJ;C^ÿfÿb;<g:>hÿ;ÿLEA>ÿg:>N^ÿ;ÿF;AÿdAÿL;<>ÿFdhhL> ;c>^ÿgeeodacÿj>:dahÿ;ÿgeka<>cÿnecÿ:d?ÿ\\ÿgk?<ef>c?[ÿx:>ÿ?><ÿf>akÿ:;hÿ\iÿd<>f?ÿeaÿd<[?ef><:dacÿldo>ÿwf;?<>cÿecÿf;?<>crÿenÿea>n?ÿhcen>??dea^xÿ;ahÿd<ÿg;h<kc>?ÿ<:>ÿb;r G;H;A>?>ÿbECO>C?ÿ?H>Ahÿ>j>CRÿh;Rÿ<CRdAcÿ<EÿJ>ÿJ><>Cÿ;<ÿb:;<ÿ<:>RÿhE[ LEEOÿ?EÿFKg:ÿLdO>ÿ;ÿkEJÿ;?ÿ;ÿLdN>oÿTd?ÿbECOÿb;?ÿ:d?ÿb:EL>ÿJ>dAc[ <:>dcÿbeco[ÿx:>ÿbechÿpqrstuvu^ÿb:dg:ÿ:;?ÿaeÿhdc>g<ÿ<c;a?l;<dea^ÿ?kf?ÿd<ÿkhoÿf<ÿf>;a? X:;<n?ÿ;ÿ<:dAcÿREKÿAE<dg>ÿdAÿG;H;A^ÿ<:>ÿh>>HÿH>C?EA;LÿdAj>?<F>A<ÿH>EHL>ÿF;O>ÿdA T>ÿb;?ÿCdc:<ÿ{ÿ;Ahÿ<:d?ÿb;?ÿ;ÿkEJÿREKÿEN<>Aÿ?>>ÿdAÿG;H;A^ÿEN<>AÿdAÿC>L;<dEAÿ<E daÿere<e^ÿfÿ?;bÿ;ÿf;aÿ?<;ahdacÿbd<:ÿ;ÿr>lebÿclebÿ?<dgo^ÿheda<dacÿh>h>?<cd;a?ÿ<eb;ch <:>ÿ?dh>b;loÿda?<>;hÿenÿ<eÿ<:>ÿh;codacÿle<ÿa>;cjr[ÿzc>?kf;jlr^ÿdnÿ;ÿj>:dgl>ÿ:;hÿgef>^ :>ÿbeklhÿ:;j>ÿheda<>hÿd<ÿ<eb;chÿ<:>ÿle<[ÿwx:;<ÿckrÿd?ÿj;?dg;lrÿ;ÿ?dca^xÿfrÿ?eaÿ?;dh[ g;hd<;ld?<dgÿbeclhjd>b^ÿj>cc>?ÿeaÿ<:>ÿcdhdgklek?[ÿpk<?dh>ÿ<:>ÿw;akk?;ac>aheÿ<>fhl> yqrstuvuÿgkl<kc>ÿg;aÿ:;j>ÿ;ÿ?dh>ÿ<:;<^ÿ<eÿ<:e?>ÿenÿk?ÿc;d?>hÿeaÿ;ÿfec>ÿjck<;lr j>:dgkl;cÿ;gg>??oÿ;ÿh>c?eaÿh>cnecfdacÿ;ÿkejÿ<:;<ÿdaÿ;arÿe<:>cÿh>j>leh>hÿ?egd><rÿd? >d<:>cÿ;k<ef;<>hÿ;b;rÿecÿdcaec>h[ 68"1#$8!#%1230&10210'17(7)! %77*777886%87+7#68,7%8!-%!%.%88%8!/010

2 AB;Eÿ59ÿ4?I5;6ÿD8;8968DKÿH6P;ÿ:?849ÿ6746ÿ67898ÿ498ÿD88Cÿ:B?6B94?ÿD<F8982:8;ÿ46ÿ>59R C89:826Kÿb>826E_;8J82ÿE849;ÿ?4689=ÿ<6ÿ<;ÿ;6<?ÿ52?Eÿ46ÿ?8;;ÿ6742ÿ74?Fÿ6746ÿodcdÿJ4?B8K F59ÿ<2;642:8ÿeÿ>4;ÿF5?5>8DÿAEÿ4ÿ;C8:64:B?49ÿ;65:R_I49R86ÿ:94;7Kÿb78ÿj<RR8<ÿ; ÿ678Eÿ498ÿ8;;826<4?EÿA95R8=ÿ>7<:7ÿI842;ÿ678Eÿ:42P6ÿ?82DÿI528Eÿ42Dÿ67898F598 42Dÿ4CC49826?EÿB298F59I4A?8ÿC5?<6<:;=ÿ42DÿE5Bÿ74J8ÿ4ÿC<:6B98ÿ5FÿC89F8:6ÿ8:525I<: 68"1#$8!#%1230&10210'17(7)! %77*777886%87+7#68,7%8!-%!%.%88%8!/210

3 I5<82ÿ25ÿ2>6ÿ4<:<KB;2ÿIH57I6K27ÿ:?K64ÿLAÿA5B8EÿM?I?8676DÿI?A<8Eÿ:5Hÿ?8ÿ5;46H E686H?2<5897ÿ;?C<7>ÿ>6?;2>ÿK?H6ÿ?84ÿL686:<27ÿ2>?2ÿ2>6Aÿ?H6ÿB8;<=6;Aÿ6C6Hÿ25ÿ68P5A 5:ÿ2>6ÿC?H<5B7ÿA5B2>ÿKB;2BH67Fÿ19C6ÿL668ÿ25ÿI;682Aÿ5:ÿ72?E8?82ÿI;?K67Dÿ?84ÿ;<C64ÿ<8ÿ ?L;67Vÿ17ÿ2>6H6ÿH6?;Aÿ75J62><8Eÿ75ÿ;67768<8EDÿ75J62><8Eÿ?8?;5E5B7ÿ25ÿL6EE<8Eÿ5H ÿ5:ÿ2>6<Hÿ<4682<2AFÿNÿ;<:6ÿ<7ÿ2>6ÿ725HAÿ5:ÿ?ÿ;<:6Dÿ?84ÿ2>?2ÿ725HADÿ:5HÿJ?8ADÿ>?7 L6K5J6ÿ586ÿ5:ÿ46K;<86ÿ?84ÿ;577Dÿ5:ÿH64BK2<58ÿ<8ÿ76;:]67266JFÿG>6ÿ2687<58ÿ<8ÿ72?2B7 68"1#$8!#%1230&10210'17(7)! %77*777886%87+7#68,7%8!-%!%.%88%8!/'10

4 789IIGBJ5ÿIA34ÿDGF8ÿF8;ÿE8GA2=;BÿGBÿF8;ÿIA34ÿ3=;375ÿK=GBJÿF8;:ÿ89:;5ÿHB2=;77ÿF8;:5 K3F8;ÿF8;:5ÿA99<ÿ3CF;=ÿF8;:ÿHBFGAÿGFÿG7ÿK;2FG:;5ÿFHE<ÿF8;:ÿGB5ÿ83BJÿ79:;ÿEA9F8;7ÿF9 2=45ÿC9A2ÿ9F8;=75ÿ3B2ÿIHFÿF8;:ÿ3D345ÿFG24ÿHI5ÿDGI;ÿF3KA;75ÿE83G=7ÿ3B2ÿEHIK93=27LM K=HF3A4ÿ=;I;FGFGP;5ÿ9=ÿ23BJ;=9H75ÿ9=ÿ:32;ÿD9=<;=7ÿ7GE<ÿSÿ9=5ÿAG<;ÿE93Aÿ:GBGBJ5ÿ3Aÿ9C F83FÿD;ÿ789HA2ÿRH7FÿJ;FÿH7;2ÿF9ÿF8;ÿG2;3ÿF83Fÿ:97FÿR9K7ÿ3=;ÿB9DÿGBÿ7;=PGE;ÿGB2H7F=G;7 SÿD8GE8ÿG7ÿI=9K3KA4ÿF=H;LÿTHFÿHBG9BGU;2ÿ:3BHC3EFH=GBJÿD9=<ÿJ3P;ÿ3ÿ7;B7;ÿ9C D9=<ÿ7F=HJJA;7ÿF9ÿ29LÿNFÿ29;7BOFÿ:3F;=ÿF83Fÿ:3B4ÿ9CÿF897;ÿ9A2ÿR9K7ÿD;=;ÿK9=GBJ5ÿ9= E9::HBGF4ÿ3B2ÿ:;3BGBJÿF83Fÿ:9=;ÿ3F9:GU;25ÿ:9=;ÿ:92;=B5ÿ:9=;ÿ7;=PGE;VK37;2 NFO7ÿ79:;FG:;7ÿ73G2ÿF83FÿF8;ÿP3AH;ÿ9Cÿ:3BHC3EFH=GBJÿD9=<ÿG7ÿ;Q3JJ;=3F;25ÿ3B2 ^3=2ÿ:3BH3AÿD9=<ÿE=;3F;2ÿF3BJGKA;ÿI=92HEF75ÿ3B2ÿF83FÿF3BJGKGAGF4ÿD37ÿI3=Fÿ9CÿD83F C9=ÿ?3ÿC3G=ÿ234O7ÿI34ÿC9=ÿ3ÿC3G=ÿ234O7ÿD9=<5Mÿ8;ÿ7F=;77;2ÿF83Fÿ?F8;ÿ9P;=D8;A:GBJ F897;ÿF8GBJ7ÿ7G:HAF3B;9H7A4LÿNBÿF8;ÿWXYZÿ7I;;E8ÿD8;=;ÿ[=3B<AGBÿ\Lÿ]997;P;AFÿE3A;2 I=92HEFÿF83Fÿ7;;:;2ÿF9ÿF8;:ÿG:KH;2ÿDGF8ÿB3FG9B3A5ÿ;P;BÿD9=A2V8G7F9=GE3A5 F83FÿF8;4ÿD9=<;2ÿ3B2ÿ7D;3F;2ÿ3B2ÿAGP;2ÿ3B2ÿ7HC;=;2ÿF9J;F8;=5ÿE=;3FGBJÿ3ÿF3BJGKA; :3R9=GF4ÿ9Cÿ9H=ÿI9IHA3FG9Bÿ;3=B7ÿGF7ÿ23GA4ÿK=;32ÿ;GF8;=ÿGBÿ3J=GEHAFH=;ÿ9=ÿGBÿGB2H7F=4LM 7GJBGCGE3BE;LÿNÿD9BOFÿI=;F;B2ÿF83FÿNÿDG78ÿNÿ2G2ÿF83Fÿ<GB2ÿ9CÿD9=<5ÿKHFÿNÿ;BP4ÿF8;ÿC;;AGBJ :32;ÿF8;ÿD9=<ÿ7;;:ÿ:;3BGBJCHALÿ_GB;=7ÿ3B2ÿ3HF9D9=<;=75ÿA3K9=;=7ÿGBÿF8;ÿEA9F8GBJ 9CÿE98;7G9Bÿ3B2ÿ79AG23=GF4ÿ783=;2ÿK4ÿI;9IA;ÿD89ÿ29L 3B2ÿ;A;EF=GE3Aÿ3B2ÿF=3B7I9=F3FG9BÿGB2H7F=G;75ÿ832ÿ3ÿ79EG3AÿE98;7G9BÿK37;2ÿ9BÿF8;ÿC3EF G2;BFGF4ÿC9HB2;2ÿ9Bÿ=;7;BF:;BF5ÿCH=F8;=ÿ2;7F3KGAGUGBJÿ9H=ÿI9AGFGE7Lÿa7ÿb3I3Bÿ789D7 H75ÿF8;=;ÿ3=;ÿD9=7;ÿF8GBJ7ÿC9=ÿ3ÿ79EG;F4ÿF83BÿE3A:A4ÿJ=9DGBJÿ9A2ÿF9J;F8;=L `8;ÿ23BJ;=ÿG7ÿF83Fÿ3ÿEA377ÿG2;BFGF4ÿC9HB2;2ÿ9BÿE9A;EFGP;ÿA3K9=ÿG7ÿ=;IA3E;2ÿK4ÿ3B =;E;BFA45ÿ?^9DÿF9ÿdI;3<ÿ_9B;4>ÿe83FÿF8;ÿ_9B;4ÿf;9IA;ÿd34ÿSÿ3B2ÿe83FÿNFÿ];3A4 _;3B7LM ghijÿlmÿnopÿolpÿjqrstquqpÿuoÿiquÿuvqÿwqsuÿonÿxvqÿyqrÿzop{ÿxh qsÿ}~i~hjqÿ qth qpq ÿuo olpÿhjwoƒÿq qp ÿrqq{!86ÿ86ÿ67!"ÿ5678ÿ86ÿ58ÿ7ÿ7ÿÿ77ÿ8ÿ86ÿ87ÿ7ÿÿ5# ÿ+!ÿÿ86!ÿ78!%ÿ77ÿ!ÿ!8ÿÿ %ÿ0 ÿ230& ÿÿˆ7(ÿ 23ÿÿ86ÿŠ 7$ÿ 7(7)! 68"1#$8!#%1230&10210'17(7)! %77*777886%87+7#68,7%8!-%!%.%88%8!/01

5 1ÿ2304ÿ6ÿÿ ÿ!ÿ7$ 68"1#$8!#%1230&10210'17(7)! %77*777886%87+7#68,7%8!-%!%.%88%8!/010

Phil Hanes dies at 84 | Local News | journalnow.com

Phil Hanes dies at 84 | Local News | journalnow.com !"#$ÿ&'()*ÿ+#)*ÿ',ÿ-. 012345666789967956359520033151 /ÿ/ ÿ1ÿ2ÿ 701 O>

Chi tiết hơn

Algemene Voorwaarden - Google Docs

Algemene Voorwaarden - Google Docs 01234353ÿ7889935ÿ 8518ÿ39ÿ853ÿ1234353ÿ889935ÿ ÿ31#84ÿ! ÿ4988$ÿ ÿ523ÿ8ÿÿ 1ÿ ÿ3535ÿ 3ÿ23!9"#ÿ4#35ÿ5ÿ3ÿ4988$ÿ98"%35&ÿ33ÿ5ÿ33ÿ01234353ÿ7889935ÿ29852ÿ5ÿ,8339ÿÿ31#3ÿ%3552ÿ5ÿÿ##889ÿ#5ÿ93"13935ÿ5ÿ335ÿ!3-5252ÿ5ÿ853ÿ39%3ÿ5ÿ

Chi tiết hơn

timtable-AP-03-10

timtable-AP-03-10 A : - :00 :00 - : :0 - : : - :0 : - 0:0 0: - :0 : - :00 :00 - : :0 - : :0 - : :0 - : A Trân Ha Haỉ Trân Vu Buôỉ H. PN. Triêù Ha * * * Luạ ơǹg Tâń Ha Trân Ha ỷ ơǹg H. Thơì khoá biêủ đa taọ://0 B : - :00

Chi tiết hơn

Baumgartner + Uriu is a Small Studio with Big Innovations | Features | Archinect

Baumgartner + Uriu is a Small Studio with Big Innovations | Features | Archinect 78..7ÿ/ÿ0 19.9 19982 29 797 '8 3ÿ1ÿ4 67897ÿÿ8ÿÿ7ÿ97ÿ8ÿÿ6ÿ7 ÿœ? >?Wÿ V?PÿžÿŸ8'ÿÿ 7Aÿÿ077ÿ" 62ÿjV: 9P?9ÿ 7We 96Tÿ'ÿ$Aÿ 25ÿ24!44ÿ[ÿ. 2 7W7ˆÿ ÿ'2ÿ172! šÿ ÿ[ šÿ188 šÿ68 šÿ797 šÿ87ÿ8!17"91#781712$44%535&1'7897(88((7(97(8(('(7

Chi tiết hơn

Houston's Most Anticipated New High-Ris...de The River Oaks | PaperCity Magazine

Houston's Most Anticipated New High-Ris...de The River Oaks | PaperCity Magazine +'3%3ÿ3ÿ[2296ÿ 236ÿ09383ÿ9ÿ\2ÿ/'22ÿ\ÿ9.996 65ÿ+21 OPQRÿPTUQUPÿVÿWXYWZOXTPT ]'ÿ^23ÿ&7ÿ\326ÿ016ÿ26ÿ973 /]ÿ)[0+_\_ÿ*ÿ[#. ÿ``ÿabb1c 1!234ÿ46789ÿ:;948ÿ?48ÿ@

Chi tiết hơn

Print - Blackbird Energy Inc. and Pipes...e-Play Condensate Rich Montney Company

Print - Blackbird Energy Inc. and Pipes...e-Play Condensate Rich Montney Company 0123456ÿ89:;?@ÿABC?DEÿFB;ÿ G:BH:?EÿIJKÿLIMNÿMOPOQÿAR STUVWXYZ[ÿ]^_Z`aÿb^VcÿU^[ÿdYe_fgh^_ÿiYTÿjhZecÿk^^hl^V_ÿgm_ wy^u^vy^`fÿghÿwhzxÿuÿdz_xy_zÿyỳmÿzzh{gmÿdlz_ dtua jthfy^`ÿhnÿuÿogzug_`yvÿp_z`_zÿu^[ÿqrstÿpytyh^ÿy^ÿ]ulygaÿu^[ÿv_xg

Chi tiết hơn

Fisher Funds Portfolio Holdings | Fisher Funds KiwiSaver Scheme

Fisher Funds Portfolio Holdings | Fisher Funds KiwiSaver Scheme 012341561ÿ81596 62ÿ9ÿ662ÿ ÿ!"ÿ#ÿ$ÿ#%&!ÿÿ%'($! #ÿÿ!)#&ÿ!* +,-./,01,ÿ3,041567ÿ7899:-;ÿ:7ÿ:.ÿ80;ÿ?@=A 01ÿ3456ÿ7890 ÿ" 23488456ÿ73ÿ8046ÿ92 %ÿ%'ÿh*" 2934I0ÿJ8K34 2635 %%$'ÿ0,ÿ"ÿ1ÿ&ÿÿ$%!ÿÿÿ!ÿÿ$' ÿÿÿÿÿÿÿÿ

Chi tiết hơn

#$%&$'(ÿ*+,-+.ÿ*+/%$0ÿ1%$ÿ2'3ÿ4567ÿ8+90'3ÿ:;;-;0-9& ÿ<7 243=ÿ>ÿ243! F*+,-+.ÿHI+;0-%9; D7 ÿg DBÿF9 A78BÿCD7Eÿ ÿÿ87 JKA?ÿDAFLMNJOÿ678

#$%&$'(ÿ*+,-+.ÿ*+/%$0ÿ1%$ÿ2'3ÿ4567ÿ8+90'3ÿ:;;-;0-9& ÿ<7 243=ÿ>ÿ243! F*+,-+.ÿHI+;0-%9; D7 ÿg DBÿF9 A78BÿCD7Eÿ ÿÿ87 JKA?ÿDAFLMNJOÿ678 #$%&$'(ÿ*+,-+.ÿ*+/%$0ÿ1%$ÿ2'3ÿ4567ÿ8+90'3ÿ:;;-;0-9& ÿÿ243! F*+,-+.ÿHI+;0-%9; D7 ÿg DBÿF9 A78BÿCD7Eÿ JKA?ÿDAFLMNJOÿ67897ÿÿÿFBÿ6B9ÿÿÿ78ÿÿÿBÿP7ÿ8ÿÿÿ99ÿ?789ÿ FBÿB@ÿÿÿ7ÿ9ÿ78ÿ8ÿ8ÿ8ÿ7ÿÿ7ÿ78ÿ8ÿÿ7897ÿ7ÿÿR7JKO?ÿG998S

Chi tiết hơn

Tekstboekje examen vmbo-gl en tl Aardrijkskunde Arabisch

Tekstboekje examen vmbo-gl en tl Aardrijkskunde Arabisch ÿ 8999ÿ99ÿÿ9ÿ8ÿ ÿ &'(')*&(+ÿ''+**)(,-',(ÿ.+'ÿÿ'&ÿ8ÿ &'(')*&(+ÿ''+**)(,-',(ÿ*(ÿ 6!"#$ÿ% ÿ ÿ 011112324132156ÿ 898ÿÿ989ÿÿ989ÿ ÿ EFGHIJJKLHÿ NKHLOPG SY]ÿc[ÿeTUÿm\\UÿRefÿn\\Uÿ[\\_ÿhTÿ hrtyw]j\sty\\u^ÿ`\yt]ÿ^\st]ÿkl

Chi tiết hơn

Team Statistics (All Players)

Team Statistics (All Players) ÿ 012345678ÿÿ3ÿ14ÿ6ÿÿÿ5ÿ ÿÿk.

Chi tiết hơn

Chatham Bridge Rehabilitation Route 3 Business Stafford County and City of Fredericksburg Design Public Hearing Thursday, January 25, 2018, 5 7 p.m. I

Chatham Bridge Rehabilitation Route 3 Business Stafford County and City of Fredericksburg Design Public Hearing Thursday, January 25, 2018, 5 7 p.m. I Chatham Bridge Rehabilitation Route 3 Business Stafford County and City of Fredericksburg Design Public Hearing Thursday, January 25, 2018, 5 7 p.m. Inclement weather date: January 30, 2018 VDOTFredericksburg

Chi tiết hơn

ÐÏà ±á > þÿ þÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÐÏà ±á > þÿ þÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÐÏà ±á > þÿ þÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Chi tiết hơn

show_temp.pl

show_temp.pl 01234567809000102030405060708191011121314151617 1*1ÿ*.ÿ/0 )*+,-&--* *.ÿ/0ÿÿ011 tuvwÿyz{ }~}{ y } ƒÿ ~ wˆ ÿy{š ÿœ Žw ÿ { ÿ u wÿ ÿ ÿ "115ÿ.ÿ*.ÿ/0 %*--66*%*7ÿ&ÿ179973 $*23-44 %,**- 344ÿ/0ÿ/ÿ*"7ÿ1ÿ00999 ÿ817ÿ*ÿ83091!6993

Chi tiết hơn

AgLetter: February Federal Reserve Bank of Chicago

AgLetter: February Federal Reserve Bank of Chicago ÿ"#$%&ÿ'()* 01234356ÿ89ÿÿÿ +ÿ,-./ÿ011/23 4$55%& ==9/.6Aÿ:9ÿÿ9-ÿ9196/6:9ÿ196:.6AÿA.=3:3ÿ6D9ÿ=999ÿ:2ÿ,.9:.=:ÿE3:29A2ÿFG 1=6:ÿ97ÿ:2ÿ9196/.6AÿA.=3:3ÿ6D9ÿH1=:/ÿ7836/ÿ-39ÿ:9ÿÿ9:3ÿ/.6Aÿ:2ÿI6 :29A2ÿJ=2ÿ1.9/ÿ97ÿÿ63ÿ3ÿ97ÿ:2ÿ9:ÿH1=:/ÿ7836/ÿ-39ÿ:9ÿ89-ÿ/9>6

Chi tiết hơn

Newsletter MG CLub de France

Newsletter MG CLub de France ÿ "ÿÿÿ)ÿ*ÿ ÿ+,-./0ÿ126346-01ÿ5ÿ6751001ÿ*ÿ8ÿ9:ÿ"ÿÿ 01ÿ34ÿ567ÿ89ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ;ÿÿ

Chi tiết hơn

00 - Zápis a usnesení - Dokumenty Google

00 - Zápis a usnesení - Dokumenty Google ÿ+,-./ÿ12ÿ13/24,56ÿ+3/78-.729/7:3ÿ 0123ÿ5637892ÿ 628ÿ132ÿ5637892ÿ ÿÿ $2ÿ86%&ÿÿ!"#ÿ 452ÿABCÿD5;E3ÿFGAHÿ ;.=?9652@ÿ $2ÿ'987&ÿ(ÿ $2ÿ86%ÿ'987&ÿÿ #ÿ)&ÿ #ÿ)&ÿ* ÿ ÿ ÿiÿ7j29ÿ)2kj9ÿ)628ÿ 7K6ÿaÿ132ÿbK2cÿd6862cÿLKJ82ÿÿOUeWfRWfQghihÿ\]ÿ

Chi tiết hơn

!"#$"%&ÿ()*+),ÿ()-#".ÿ/#"ÿ0%1ÿ2345ÿ678ÿ9ÿ7:8;<76=ÿ!"#$"%& ÿ>7 ÿbc L()*+),ÿMN)O.+#PO G7 ÿk D78EÿFG7Hÿ IEÿJ7ÿB8E89C ÿÿ87 QRDB

!#$%&ÿ()*+),ÿ()-#.ÿ/#ÿ0%1ÿ2345ÿ678ÿ9ÿ7:8;<76=ÿ!#$%& ÿ>7 ÿbc L()*+),ÿMN)O.+#PO G7 ÿk D78EÿFG7Hÿ IEÿJ7ÿB8E89C ÿÿ87 QRDB !"#$"%&ÿ()*+),ÿ()-#".ÿ/#"ÿ0%1ÿ2345ÿ678ÿ9ÿ7:8;7 ÿbc 243?ÿ@ÿ243A L()*+),ÿMN)O.+#PO G7 ÿk D78EÿFG7Hÿ IEÿJ7ÿB8E89C QRDBÿGDLSTUQVÿ67897ÿÿÿLEÿ6E9ÿÿÿ78ÿÿÿEÿW7ÿ8ÿÿÿ99ÿB789ÿ BÿJYB1VJITÿ67897ÿÿÿ8@C7ÿ7897ÿÿÿÿ7Cÿ7C@8ÿC7ÿBÿ7897ÿÿÿL7ÿ97Cÿ8

Chi tiết hơn

C:/Users/Nagy Zoltán/Documents/zozo/EGMO/ megoldokulcs.dvi

C:/Users/Nagy Zoltán/Documents/zozo/EGMO/ megoldokulcs.dvi  Р٠٠٠ÞØÙ Ð Ø ÓÖ ¹ Ñ ÓÐ Ó ËÞ Ô Þ ÑÑ Ð Ö ÞØ Ñ ÓÐ Ó Ð Ù Ù Ù ÞØÙ Ð Ø ÓÖÓ Ö º ÎÓÐØ ÓÐÝ Ò Ð Ø Ñ ÐÝÖ Ø Ø Ð Ò Ð Ò Þ ÞÓÒÝ Ø Ø Ø ØÓ º ÅÓ Ø Ø Ð ÒÝ Ò Ð Ð ÑÙØ ¹ ØÙÒ Ô Ö Ø Ó Ò»Ä Ì ¹ Ò Ö Þ ØØ Þ Ðº Ð Ø ÓÖÓ Ò Ð ÔÓÒØ

Chi tiết hơn

2017 4th quarter CE quiz Drugs of Abuse and Misuse - Google Forms

2017 4th quarter CE quiz Drugs of Abuse and Misuse - Google Forms 12345ÿ78ÿ9:35;ÿÿ?@535; 'ÿÿÿÿÿÿ8ÿÿ/8aÿbÿÿÿ9ÿ7ÿÿ1cÿ8ÿÿ 7ÿBÿÿ/8Aÿ7ÿDÿÿ/8ÿÿÿ7ÿG7FÿHBÿÿ4*4.5I0.414ÿ7ÿ"Fÿ KÿH/87 Jÿÿ4*4.5*5.*010ÿ"ÿ#ÿÿÿ/8AÿÿB7ÿBÿÿ87 Dÿÿÿÿ89ÿ8ÿ7/87ÿÿÿÿ77ÿEÿF8ÿ87ÿFÿ 0ÿLM2;55ÿO 12345ÿ78ÿ9:35;ÿÿ?@535;ÿS3@T

Chi tiết hơn

CHÍNH PHỦ Số: 01/2017/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sun

CHÍNH PHỦ Số: 01/2017/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sun CHÍNH PHỦ Số: 01/2017/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật

Chi tiết hơn

JG v. Rochester City Sch. Dist. Bd. of Educ., 830 F. 2d Court of Appeals, 2nd Circuit 1987

JG v. Rochester City Sch. Dist. Bd. of Educ., 830 F. 2d Court of Appeals, 2nd Circuit 1987 digitalcommons.nyls.edu The Honorable Roger J. Miner 56 Papers Circuit Court Opinions 9-29-1987 JG v. Rochester City Sch. Dist. Bd. of Educ., 830 F. 2d 444 - Court of Appeals, 2nd Circuit 1987 Roger J.

Chi tiết hơn

123ÿ56789ÿ389ÿ5 \`aÿ,-./->bÿp6:ch9:;57

Chi tiết hơn

Scheduler | ERAS PDWS

Scheduler | ERAS PDWS 0123ÿ567898ÿ3889ÿ8 677ÿ9ÿ&'(3ÿ818ÿ7ÿ)*)+,),+*-./ÿ9ÿ78ÿ&'(3ÿ677ÿ9 88ÿ7ÿ78ÿ"67ÿ378#ÿ$99ÿ7ÿ8ÿ76ÿ7966ÿ9898ÿ9896ÿ78ÿ3889ÿ%ÿ6ÿ ÿ3889ÿ8ÿÿ868ÿ7ÿ8ÿ86ÿ67ÿ79ÿ78ÿ0123ÿ98ÿ88ÿ6ÿ8 987978ÿ8ÿ8ÿ87ÿ8ÿÿ9878ÿ7ÿ8ÿÿ8ÿ78ÿ3889ÿ8ÿ5ÿÿ8ÿ6ÿ789ÿ

Chi tiết hơn

Print Preview : Lou Ella Kleinz ...ward - Nomination Form : Entry # 12326

Print Preview : Lou Ella Kleinz ...ward - Nomination Form : Entry # 12326 MNALOÿ;ÿP=QDEARD=EÿS=LQÿTÿ?ERLUÿVÿ86WWX 6789ÿ;ÿÿ?@AÿB@CDEFÿ?GHC@CEHCÿIEÿJ=KCLEAEHC YDZRLDHRT [C@CHRÿ\ECT 697+(ÿ ]^ 97" YDZRLDHRÿMOOLCZZT [R>OCERÿ?EL=@QCERT $513ÿ*ÿ40(ÿ9ÿ 6&982ÿ789ÿ511$5ÿ _98ÿ](ÿ `'ÿ

Chi tiết hơn

<? echo $courseName ?> Syllabus

<? echo $courseName ?> Syllabus ;:9:;?@ÿB@C@97DEÿF@:E6GC HIJKÿLMNOÿPÿIQ7;4RÿSMTN HIJKaLMNOaSMMÿaÿIQ7;4RÿSMTNÿbE:QCWcD94?9Cd6=d@G=cD6=7C@CcefgLOhÿIV>9i=C ÿ3456789:;64 U9D=>:Vÿ3456789:;64W (!)ÿ*11+,+1-)../0100--2ÿ 1ÿ)[!/!) Xÿ!)ÿÿ)ÿ)ÿ)ÿ!)1!)ÿ1ÿÿÿ!)ÿ!)YÿÿÿZ")Zÿ!)ÿ)ÿ

Chi tiết hơn

Team Statistics (All Players)

Team Statistics (All Players) #$%&'()*+ÿ-./0ÿ1&ÿ234$'ÿ563)76ÿ839613:ÿ;?6

Chi tiết hơn

"'4R S."Q ('4(T"/ QR ". T(/(. 0Y`iYbV UVqYjxYb zvqyjxybÿ} dyb_y`ky ƒbf`ietÿf`hÿƒy`ybf]ÿ c`hv UVopqrnÿbYed\`e_x_]_i_Yem ÿ995 "6#898 '9ÿ())6*7+ '9

'4R S.Q ('4(T/ QR . T(/(. 0Y`iYbV UVqYjxYb zvqyjxybÿ} dyb_y`ky ƒbf`ietÿf`hÿƒy`ybf]ÿ c`hv UVopqrnÿbYed\`e_x_]_i_Yem ÿ995 6#898 '9ÿ())6*7+ '9 "'4R S."Q ('4(T"/ QR ". T(/(. 0Y`iYbV UVqYjxYb zvqyjxybÿ} dyb_y`ky ƒbf`ietÿf`hÿƒy`ybf]ÿ c`hv UVopqrnÿbYed\`e_x_]_i_Yem 456789ÿ995 "6#898 '9ÿ())6*7+ '9ÿ.7*7+ /709ÿ.7*71 99ÿ $,%&$!- $%&$!! N7OP76ÿQ0)76787J?GÿM2ÿ!$EJ?GÿM2ÿ!

Chi tiết hơn

UBND TỈNH PHÚ THỌ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình

UBND TỈNH PHÚ THỌ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình UBND TỈNH PHÚ THỌ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình : Đào tạo cao đẳng Sư phạm Sử Giáo dục công dân Trình

Chi tiết hơn

University of Mars at Upper Volta Base

University of Mars at Upper Volta Base ÿÿÿ ÿ12/ÿ334335ÿ33433ÿ0,#")'&ÿ333ÿ 9*$%"ÿ:',#)4ÿ10;ÿ!"#$%&ÿ'$($%ÿ#($")ÿ 48ÿ7ÿ7646ÿÿ ÿÿ345678ÿ985ÿ ÿ?@ÿa

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled www.anilrana13014.weebly.com www.k8449.weebly.com 1 11 7 t PD 30T NSY 25.00 ISBN 81-7450-580-6 ➊➋➌➍➎➏➐➌➑ ➊➒➑➎➓➌ Ï Ð Ñ Ð ÒÓ Ô Ñ Õ Ó Õ Ö Õ Ï Ò ØÙ Ú Ï Û Ö Ö Ü Ð Ý Ò Ï Þßà➊áàâ➍àã➌➑àäáà ➋åæ çè➐➌é➌ß ➎➋ê➌➌ë ➋åæ

Chi tiết hơn

CS-214 Position Description.pdf

CS-214 Position Description.pdf !"ÿ#!ÿ$$ÿ ÿÿ ÿ 012345ÿ 789ÿ3ÿ

Chi tiết hơn

Quy trinh lap lich huy dong

Quy trinh lap lich huy dong BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY TRÌNH Phối hợp đối soát số liệu thanh toán giữa Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện,

Chi tiết hơn

lecture_19.dvi

lecture_19.dvi º ËØØ ØÐ Å ÆÓØ ÓÖ ÄØÙÖ Áº ÌÀ ÊÅÁÇÆ ÉÍÆÌÍÅ ÁÄ Ë ÁÆÌÊÇÍÁÇÆ ÓÖ Ð Ó ÖÓ Û ÓÛ ØØ Ø ÔÖÓÐ Ó ØÖ Ø ÕÙØÓ Ó ØØ Û Ó Ó ÓÐÚ ØÛÓ ÕÙØÓ È Î Ð Æ ÛÖ Ø Ó Ó Ø Ù Ø ÓÐÚ ÓÖ ØÖ Ó Ù ØØÙØ ØÓ Ø Ö Ø ØÓ ÓØ È ÙØÓ Ó º Û Ø ÓÐØÞ ÐØ Ù Ó

Chi tiết hơn

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH M

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH M BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH MÃ SỐ QUỐC GIA:

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT LONG AN

SỞ GD&ĐT LONG AN Bài 1. (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử : KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 016-017 MÔN: TOÁN LỚP 8 Thời gian làm bài: 90 phút a) 5x - 10x b) x y x + y c) 4x 4xy 8y Bài : (,0 điểm) 1. Thực hiện phép

Chi tiết hơn

0TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÒNG ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 13 /TB-PĐT.

0TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÒNG ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 13 /TB-PĐT. 0TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÒNG ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc : 13 /TB-PĐT. Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2019 THÔNG BÁO

Chi tiết hơn

courbesplanesparametrees dvi

courbesplanesparametrees dvi ¼¹¼ ÇÍÊ ÈÄÆ ÈÊÅÌÊ Ç ËÚÓÖ ÙÖ ÙÒ ÓÙÖ ÔÖÑÖº ÁÒÖÓÙÓÒ ÇÒ ÑÙÒÊ ³ÙÒ ÖÔÖ ÓÖÓÒÓÖÑ Ö ÓÒ ÔÔÐÐ È Ð³Ò ÑÐ ÔÓÒ Ù ÔÐÒÊ º Ç ÓÒ ÔÔÐÐ Á ÙÒ Ò ÑÐ Ê ÈÓÙÖ ÒÖ ÙÒ ÓÙÖ ÔÐÒ ÓÒ ÓÒ ÖÑÒÖ Ð ÓÓÖÓÒÒ Ü Ý ÓÙ ÔÓÒ Å Ð ÓÙÖº ÓÓÖÓÒÒ ÔÙÚÒ Ö ÖÐ

Chi tiết hơn

Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona... interculturalidad con el Any Panikkar

Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona... interculturalidad con el Any Panikkar 4'2'),150,0ÿ3ÿ73(20,85'20*ÿ9'ÿ:,)/'1*2, +*29);2ÿ'2ÿ>,) Š Œ ŒŽ Œ ÿ ŠŒÿŠ '()*+,+)'--./,0,1(23, U@oDEg ÿ ˆVAG^EFGo YbW[?Vÿ?WYcc?@ABCDEFGÿIJ.KI.LKIMÿINOIPOLQRST UVWXYZ[\V]ÿIJÿY^_`ÿaYbW[?Vÿ?WYccdÿe

Chi tiết hơn

SỐ PHIẾU SỒ SƠ HỌC SINH Số phiếu Họ tên Tên Ngày tháng năm sinh Tên Giới Ngày Tháng Năm Lớp tính (dd) (mm) (yy) Trần Võ Tuấn Anh Anh

SỐ PHIẾU SỒ SƠ HỌC SINH Số phiếu Họ tên Tên Ngày tháng năm sinh Tên Giới Ngày Tháng Năm Lớp tính (dd) (mm) (yy) Trần Võ Tuấn Anh Anh SỐ PHIẾU SỒ SƠ HỌC SINH Số phiếu Họ tên Tên Ngày tháng năm sinh Tên Giới Ngày Tháng Năm Lớp tính (dd) (mm) (yy) 12 16 Trần Võ Tuấn Anh Anh 0 24 06 01 12C01 57 Nguyễn Thị Thùy Dung Dung 1 05 01 01 12C01

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

UBND TỈNH PHÚ THỌ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình

UBND TỈNH PHÚ THỌ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình UBND TỈNH PHÚ THỌ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình : Đào tạo cử nhân Sư phạm Ngữ văn Trình độ đào tạo

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 33_CDR_ _Kinh te.doc

Microsoft Word - 33_CDR_ _Kinh te.doc 138 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Ngành học: Kinh tế (Economics) Mã ngành: 7310101 Hệ đào tạo: Chính quy Thời gian đào tạo: 4 năm Danh hiệu: Cử nhân Đơn vị quản lý: Bộ môn Kinh tế - Khoa Kinh tế 1. Mục

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu 1: Tìm tất cả các giá trị thực của x để

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu 1: Tìm tất cả các giá trị thực của x để THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu : Tìm tất cả các giá trị thực của x để đồ thị hàm số y log0,5x nằm phía trên đường thẳng y A. x B. 0 x C. 0 x D. x pq pq Câu : Cho

Chi tiết hơn

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP TÍN CHỈ TÊN MÔN :Thực hành nghề-số tín chỉ :2 Tên Lớp tín chỉ :PSYC 103-K64.1_LT Thực hành tại trường THPT Nguyễn Tất Thành -

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP TÍN CHỈ TÊN MÔN :Thực hành nghề-số tín chỉ :2 Tên Lớp tín chỉ :PSYC 103-K64.1_LT Thực hành tại trường THPT Nguyễn Tất Thành - Tên Lớp tín chỉ :PSYC 103-K64.1_LT GV Hướng dẫn/ 1 645104001 Nguyễn Sơn An 20/05/1996 DT SP Kỹ thuật 2 645104004 Nguyễn Bảo Minh Anh 22/06/1996 DT SP Kỹ thuật 3 645604005 Trần Gia Bảo 07/12/1996 A Tâm

Chi tiết hơn

Boys & Girls Clubs of Dorchester’s hon® Runner Application - Google Forms

Boys & Girls Clubs of Dorchester’s hon® Runner Application - Google Forms PQ?QIG8ORÿSBOOH?ÿTUU@>FQI>8O 789:ÿ?@:ÿA@BC:ÿ8DÿE8?FGH:IH?J:ÿKLMNÿ78:I8O 24V"ÿ6797ÿ7ÿWÿ ÿ2xyÿ4320ÿwÿ-('4z!ÿ4,ÿ%9yÿv5xÿ8"9 E8?FGH:IH?J:ÿPQ?QIG8Oÿ_HQ\c _GQO`ÿ98BÿD8?ÿ98B?ÿ>OIH?H:Iÿ>Oÿa8>O>Obÿ789:ÿ?@:ÿA@BC:ÿ8D

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Lê Khả Hòa PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH PHI TUYẾN TĨNH CỦA VỎ BẰNG VẬT LIỆU CÓ CƠ TÍNH BIẾN THIÊN Chuyên

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Lê Khả Hòa PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH PHI TUYẾN TĨNH CỦA VỎ BẰNG VẬT LIỆU CÓ CƠ TÍNH BIẾN THIÊN Chuyên ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Lê Khả Hòa PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH PHI TUYẾN TĨNH CỦA VỎ BẰNG VẬT LIỆU CÓ CƠ TÍNH BIẾN THIÊN Chuyên ngành: Cơ học vật rắn Mã Số: 6440 DỰ THẢO TÓM TẮT

Chi tiết hơn

Microsoft Word - INFORMATIVA N. 142_2017_lettera.docx

Microsoft Word - INFORMATIVA N. 142_2017_lettera.docx Coordinamento Nazionale FLP Giustizia Ministeri e Polizia Penitenziaria Reperibilità 3928836510 Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 00186 ROMA tel. 06/64760274 telefax

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Tom tat Luan van - Nguyen Thi Ngoc Quynh.doc

Microsoft Word - Tom tat Luan van - Nguyen Thi Ngoc Quynh.doc BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH TỔ CHỨC THÔNG TIN KẾ TOÁN THEO ĐỊNH HƯỚNG ERP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Diện tích xung quanh (m 2 ) Thể tích Đáp án: Chiều dài (m) Chiều

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Diện tích xung quanh (m 2 ) Thể tích Đáp án: Chiều dài (m) Chiều Diện tích xung quanh (m ) Thể tích 130 360 50 Chiều dài (m) 8 11 1 13 Chiều rộng (m) 7 10 5 8 Chiều cao (m) 9 1 6 5 Diện tích đáy (m ) 56 110 60 104 Diện tích xung quanh (m ) 70 504 04 10 Thể tích 504

Chi tiết hơn

English Elec. Valve Co., Ltd. v. M/V Hoegh Mallard, 814 F. 2d 84 - Court of Appeals, 2nd Circuit 1987

English Elec. Valve Co., Ltd. v. M/V Hoegh Mallard, 814 F. 2d 84 - Court of Appeals, 2nd Circuit 1987 digitalcommons.nyls.edu The Honorable Roger J. Miner 56 Papers Circuit Court Opinions 3-12-1987 English Elec. Valve Co., Ltd. v. M/V Hoegh Mallard, 814 F. 2d 84 - Court of Appeals, 2nd Circuit 1987 Roger

Chi tiết hơn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 178 CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Ngành học: Kiểm toán (Auditing) Mã ngành: 52340302 Hệ đào tạo: Chính quy Thời gian đào tạo: 04 năm Danh hiệu: Cử nhân Đơn vị quản lý: Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán - Khoa

Chi tiết hơn

Village Matters Newsletter No 39

Village Matters Newsletter No 39 /012340ÿ63ÿ70890:;ÿ1LM3N@L33OÿP1

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ham_xu_ly_date_va_time_trong_sqlite.docx

Microsoft Word - ham_xu_ly_date_va_time_trong_sqlite.docx Hàm xử lý Date và Time trong SQLite SQLite hỗ trợ 5 hàm xử lý Date và Time sau đây: STT Hàm Ví dụ 1 date(timestring, Hàm này trả về Date trong định dạng: YYYY-MM-DD 2 time(timestring, Hàm này trả về Time

Chi tiết hơn

Datasheet: MicroScanner™ Cable Verifier Series

Datasheet: MicroScanner™ Cable Verifier Series ÿ1232456637ÿ926ÿ26ÿ66ÿ664 PQRSTUVWÿYZ[Q[\]ZTÿVY^S]VYÿU_`U ]QTÙàU][QTÿbYÿR[QYÿc`TUÿ`QR `ZZSV`UYaWÿd]U_ÿa]UaYÿU[ÿQ[ÿZ`ab`ZeTf gqrÿz[qhyvi]qiÿh[]zyjÿr`ùjÿ`qr h]ry[ÿuyz_q[a[i]ytÿ`tÿdyaÿ`tÿu_y YhYVÿiV[d]QiÿkPQUYVQYUÿ[cÿl_]QiTm

Chi tiết hơn

ÿ8ÿÿÿ968ÿ87ÿ9ÿ9966 4AG6HNH406AO 28 9!"2#

ÿ8ÿÿÿ968ÿ87ÿ9ÿ9966 4AG6HNH406AO 28 9!2# 012324103 567689ÿ8ÿÿÿ968ÿ87ÿ9ÿ9966 4AG6HNH406AO ÿ,-.ÿ/01ÿ023-ÿ4-56046ÿ.3ÿ06ÿ789:;77ÿ6-ÿ?0@aÿbcdeÿfgh56ÿ05iÿ3?hfÿ6?aÿj-ga05ÿk0gÿl-5-gÿm-2 28 9!"2#2$0%%&&'5%(64)* 02$ 2898/7ÿ-,,?5 +,-./0ÿ2/-ÿ3.4.-/05ÿ6.7,-8/9ÿ:,0,-ÿ;,9

Chi tiết hơn

DOTT.GALLINA SRL - CATALOGO GENERALE PRODOTTI 2011

DOTT.GALLINA SRL - CATALOGO GENERALE PRODOTTI 2011 012345622ÿ8938 [\./ÿ0[0 F5~ÿ MNO T ƒw 866ÿ 8218416ÿ 26312ÿ55ÿ 6 oÿijkl pÿqÿprsÿqÿmÿqÿtÿqÿuvww umww uvÿqÿumÿqovwwÿmÿqÿtÿqÿuvwwumÿqÿovÿqÿoswwumÿqÿovÿqÿoswwosÿqÿgoÿqÿpvww oÿijklÿxyz{ gÿijkl ÿ ÿ-ÿ./0 MNOPQRSTOUÿWSXUPXNPW

Chi tiết hơn

Stampa Regolamento CdS

Stampa Regolamento CdS ,#34#'5676ÿ8ÿ+-!"#$%&'()*+,+-.ÿ)ÿ,/+0102+. ÿ ÿ:b%#$#'?3abc!dec%#'*(f7g )0(+)0)@ÿ;=@ )0(+)0+9:+,.ÿ;.0? )99+?-)ÿ9.-+:.0+.ÿ*+ +- ÿ:e4%#' 0EX#$!DEC%#ÿABÿYZ[\]QY\]YH^YT_ÿ`_aYbY^_Z^\ÿ_bb_ÿc]d[\HHYdZ\ÿH_ZY^_]Y_ÿeY

Chi tiết hơn

§¹i häc Quèc gia Hµ Néi

§¹i häc Quèc gia Hµ Néi ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TRỊNH HOÀI THU ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN TẦNG NƢỚC NGẦM PLEISTOCENE DO KHAI THÁC NƢỚC NGẦM VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG Chuyên

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG KHẢI THÔNG BÁO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Cam kết

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG KHẢI THÔNG BÁO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Cam kết SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG KHẢI THÔNG BÁO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường

Chi tiết hơn

Vincentian Member E-Newsletter

Vincentian Member E-Newsletter 012345677ÿ911ÿ512ÿ1714ÿ73277ÿ 12ÿÿ04ÿ ÿ"#$ÿ%&'ÿ(ÿ)*+, -,* $,./0ÿ2344356ÿ7898:;:68ÿ ÿ5?ÿ?03:6@4aÿ364b30:@ÿcdÿe54b:fÿg9f/:4aÿh05=36hÿ36ÿi5f36:44ÿ96@ C/3F@36Hÿ9ÿ;50:ÿJ/48ÿ=50F@ÿ8I05/HIÿB:04569Fÿ0:F983564I3B4ÿ=38Iÿ96@ÿ4:0G3K:ÿ85

Chi tiết hơn

01_Phep tinh tien_Baigiang

01_Phep tinh tien_Baigiang Tài liệ bài giảng (Toán 11 Moon.n) 01. PHÉP TỊNH TIẾN Thầy Đặng Việt Hùng VIDEO ÀI GIẢNG à LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC ÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN Lí thyết cơ bản: Xét phép tịnh tiến theo éc tơ, khi đó

Chi tiết hơn

Thời khóa biểu và danh sách lớp Tiếng Anh A1, tiếng Trung A1 của khóa 2014 học kỳ Thời khóa biểu - Cổng thông tin đào tạo đại học

Thời khóa biểu và danh sách lớp Tiếng Anh A1, tiếng Trung A1 của khóa 2014 học kỳ Thời khóa biểu - Cổng thông tin đào tạo đại học 1. File danh sách phân lớp tải về tại đây. Các lớp bắt đầu học từ ngày 15/09/2014. 2. Sinh viên học tiếng Anh nhưng CHƯA DỰ KIỂM TRA chưa được xếp lớp. Sinh viên diện này cần ghi nhớ các thông tin sau

Chi tiết hơn

Microsoft Word ADM Figures Cover Letter.doc

Microsoft Word ADM Figures Cover Letter.doc WǸNƒÿ NPNƒÿ N N7c` NÿB ƒn7`]ƒÿ N `ÿ[5oÿ N `ÿ[[yÿ ÿpƒabÿ AƒƒǸ`ÿ :J

Chi tiết hơn

Stortings- og sametingsvalget 2017

Stortings- og sametingsvalget 2017 THÔNG TIN Các cuộc bầu cử Hội đồng thành phố và quận năm 09 Thông tin quan trọng cho cử tri Tiếng Việt Vietnamesisk Ngày bầu cử là Thứ Hai ngày 09 tháng Chín. Hãy nhớ mang theo các giấy tờ tùy thân của

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Hà Nội - 205 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ

Chi tiết hơn

Инструкция Oursson MP6002PSD/SB

Инструкция Oursson MP6002PSD/SB Мультиварка-скороварка Oursson MP6002PSD/SB: Инструкция пользователя Ïðåæäå åì íà àòü ïðèãîòîâëåíèå ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ P 3 Ïðèãîòîâëåíèå Èíôîðìàöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè Ïðèãîòîâëåíèå P P 5 6 Èíãðåäèåíòû

Chi tiết hơn

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT NĂM 2016 CÁC THÔNG SỐ NÀO CẦN QUAN TÂM KHI MUA ĐÈN LED? 1. LED ( đi ốt phát sáng): - Là nguồn phát sáng của bóng đèn Led. Là thành p

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT NĂM 2016 CÁC THÔNG SỐ NÀO CẦN QUAN TÂM KHI MUA ĐÈN LED? 1. LED ( đi ốt phát sáng): - Là nguồn phát sáng của bóng đèn Led. Là thành p BẢNG GIÁ NIÊM YẾT NĂM 2016 CÁC THÔNG SỐ NÀO CẦN QUAN TÂM KHI MUA ĐÈN LED? 1. LED ( đi ốt phát sáng): - Là nguồn phát sáng của bóng đèn Led. Là thành phần quyết định chất lượng nguồn sáng và tuổi thọ của

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC A. CHUẨN KIẾN THỨC A.TÓM TẮT GIÁO KHOA. 1. Định nghĩa: B. LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI CÁC DẠNG

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC A. CHUẨN KIẾN THỨC A.TÓM TẮT GIÁO KHOA. 1. Định nghĩa: B. LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI CÁC DẠNG HI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓ HUẨN KIẾN THỨ TÓM TẮT GIÁO KHO 1 Định nghĩa: LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI Á ẠNG ÀI TẬP ài toán 1: TÍNH GÓ GIỮ HI ĐƯỜNG THẲNG Phương pháp: Để tính góc giữa hai đường thẳng d,d trong không

Chi tiết hơn

cenb b_8k.htm

cenb b_8k.htm ÿ!"#ÿ%ÿ&'()*+%,+-%.)/!01234ÿ5678ÿ!"# @>B:CDBEA;F>ÿBGHHhaLJNO`ÿAaPÿQgÿbXcW B:CC>;=ÿC>]GC=ÿ YGCHÿZ[\

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 38_CDR_ _Kinhdoanhthuongmai.doc

Microsoft Word - 38_CDR_ _Kinhdoanhthuongmai.doc 160 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Ngành : Kinh doanh thương mại (Commercial Business) Mã ngành: 7340121 Hệ đào tạo: Chính quy Thời gian đào tạo: 04 năm Danh hiệu: Cử nhân Đơn vị quản lý: Bộ môn Quản trị

Chi tiết hơn

Bộ máy in báo cáo Hệ thống garô SmartPump Hướng dẫn sử dụng TIẾNG ANH (EN) Phiên bản D Ngày in: 16/06/ :06:

Bộ máy in báo cáo Hệ thống garô SmartPump Hướng dẫn sử dụng TIẾNG ANH (EN) Phiên bản D   Ngày in: 16/06/ :06: Bộ máy in báo cáo Hệ thống garô SmartPump Hướng dẫn sử dụng TIẾNG ANH (EN) 2016-02 5920-012-700 Phiên bản D www.stryker.com EN 5920-012-700 Phiên bản D Giới thiệu Sổ tay hướng dẫn sử dụng này chứa thông

Chi tiết hơn

103b_finalexamreview.dvi

103b_finalexamreview.dvi Å Ø ½¼ Ï ÒØ Ö ¾¼¼ Ò Ð Ü Ñ Ö Ú Û Ù ÔØ Ö ½¾¹½ Ò Ø ÓÒ Ê Ò ÓÒ³Ø Ò ØÓ Ñ ÑÓÖ Þ Ò Ø ÓÒ Ù Ø ÒÓÛ ¹ ÐÐÝ Û Ø Ø µ ÒØ ØÝ Ð Ñ ÒØ ÓÑÑÙØ Ø Ú»ÒÓÒÓÑÑÙØ Ø Ú Ö Ò ÙÒ Ø Ù Ö Ò Þ ÖÓ¹ Ú ÓÖ ÓÑ Ò Ð Ö Ø Ö Ø Ó Ö Ò Á ÓÒÐÝ Ò Ø ÓÖ Ö

Chi tiết hơn

Docment

Docment CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC TỔ HỢP LÊ THỊ BÌNH 3 Mục lục Mục lục trag Lời ói đầu i Mục lục ii Chươg I: Nguyê lí cực hạ Chươg II: Sử dụg guyê lí Dirichlet... 9 Chươg III: Sử dụg tíh lồi của tập hợp.. 9 Các bài

Chi tiết hơn

ÑEÀ TOAÙN THAM KHAÛO THI TUYEÅN SINH LÔÙP 10

ÑEÀ TOAÙN THAM KHAÛO THI TUYEÅN SINH LÔÙP 10 ĐỀ THAM KHẢO TUYỂN SINH LỚP 10 Đề số 1 Bài 1 : (1,5đ) Cho phương trình : +m +m + m 3 = 0 (1) ( m là tham số) a) Tìm m để phương trình (1) có nghiệm số b) Gọi 1, là hai nghiệm của phương trình (1), tìm

Chi tiết hơn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 183 CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Ngành học: Kinh tế nông nghiệp (Agricultural Economics) Mã ngành: 52620115 Hệ đào tạo: Chính quy Thời gian đào tạo: 4 năm Danh hiệu: Cử nhân Đơn vị quản lý: Bộ môn Kinh

Chi tiết hơn