What the West Can Learn From Japan Abou...ral Value of Work - The New York Times

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "What the West Can Learn From Japan Abou...ral Value of Work - The New York Times"

Bản ghi

1 "1$8!#126)81 PAÿQEA>R >mh>ah>hÿaeÿ;hh;c>a<ÿ>nec<[ÿf<ÿb;?ÿ;ÿh>fea?<c;<deaÿenÿ<e<;lÿf;?<>cr[ÿx:d?ÿhdhan< >;g:ÿ?kjk>g<ÿ<eÿ?ldc:<lrÿhdn>c>a<ÿ<dfdacÿ;ahÿ<>g:adlk>[ÿt>ÿbce<>ÿae<:dacÿhebaÿ;ah X:;<ÿF>;A<ÿ<:;<ÿ;<ÿ;ARÿcdj>AÿFEF>A<^ÿ:>ÿb;?ÿO>>HdAcÿ<C;gOÿENÿ\aiÿHd>g>?ÿENÿNEEh^ IÿN>bÿb>>O?ÿ;cE^ÿdAÿ;ÿeRE<Eÿ<>FHKC;ÿJ;C^ÿfÿb;<g:>hÿ;ÿLEA>ÿg:>N^ÿ;ÿF;AÿdAÿL;<>ÿFdhhL> ;c>^ÿgeeodacÿj>:dahÿ;ÿgeka<>cÿnecÿ:d?ÿ\\ÿgk?<ef>c?[ÿx:>ÿ?><ÿf>akÿ:;hÿ\iÿd<>f?ÿeaÿd<[?ef><:dacÿldo>ÿwf;?<>cÿecÿf;?<>crÿenÿea>n?ÿhcen>??dea^xÿ;ahÿd<ÿg;h<kc>?ÿ<:>ÿb;r G;H;A>?>ÿbECO>C?ÿ?H>Ahÿ>j>CRÿh;Rÿ<CRdAcÿ<EÿJ>ÿJ><>Cÿ;<ÿb:;<ÿ<:>RÿhE[ LEEOÿ?EÿFKg:ÿLdO>ÿ;ÿkEJÿ;?ÿ;ÿLdN>oÿTd?ÿbECOÿb;?ÿ:d?ÿb:EL>ÿJ>dAc[ <:>dcÿbeco[ÿx:>ÿbechÿpqrstuvu^ÿb:dg:ÿ:;?ÿaeÿhdc>g<ÿ<c;a?l;<dea^ÿ?kf?ÿd<ÿkhoÿf<ÿf>;a? X:;<n?ÿ;ÿ<:dAcÿREKÿAE<dg>ÿdAÿG;H;A^ÿ<:>ÿh>>HÿH>C?EA;LÿdAj>?<F>A<ÿH>EHL>ÿF;O>ÿdA T>ÿb;?ÿCdc:<ÿ{ÿ;Ahÿ<:d?ÿb;?ÿ;ÿkEJÿREKÿEN<>Aÿ?>>ÿdAÿG;H;A^ÿEN<>AÿdAÿC>L;<dEAÿ<E daÿere<e^ÿfÿ?;bÿ;ÿf;aÿ?<;ahdacÿbd<:ÿ;ÿr>lebÿclebÿ?<dgo^ÿheda<dacÿh>h>?<cd;a?ÿ<eb;ch <:>ÿ?dh>b;loÿda?<>;hÿenÿ<eÿ<:>ÿh;codacÿle<ÿa>;cjr[ÿzc>?kf;jlr^ÿdnÿ;ÿj>:dgl>ÿ:;hÿgef>^ :>ÿbeklhÿ:;j>ÿheda<>hÿd<ÿ<eb;chÿ<:>ÿle<[ÿwx:;<ÿckrÿd?ÿj;?dg;lrÿ;ÿ?dca^xÿfrÿ?eaÿ?;dh[ g;hd<;ld?<dgÿbeclhjd>b^ÿj>cc>?ÿeaÿ<:>ÿcdhdgklek?[ÿpk<?dh>ÿ<:>ÿw;akk?;ac>aheÿ<>fhl> yqrstuvuÿgkl<kc>ÿg;aÿ:;j>ÿ;ÿ?dh>ÿ<:;<^ÿ<eÿ<:e?>ÿenÿk?ÿc;d?>hÿeaÿ;ÿfec>ÿjck<;lr j>:dgkl;cÿ;gg>??oÿ;ÿh>c?eaÿh>cnecfdacÿ;ÿkejÿ<:;<ÿdaÿ;arÿe<:>cÿh>j>leh>hÿ?egd><rÿd? >d<:>cÿ;k<ef;<>hÿ;b;rÿecÿdcaec>h[ 68"1#$8!#%1230&10210'17(7)! %77*777886%87+7#68,7%8!-%!%.%88%8!/010

2 AB;Eÿ59ÿ4?I5;6ÿD8;8968DKÿH6P;ÿ:?849ÿ6746ÿ67898ÿ498ÿD88Cÿ:B?6B94?ÿD<F8982:8;ÿ46ÿ>59R C89:826Kÿb>826E_;8J82ÿE849;ÿ?4689=ÿ<6ÿ<;ÿ;6<?ÿ52?Eÿ46ÿ?8;;ÿ6742ÿ74?Fÿ6746ÿodcdÿJ4?B8K F59ÿ<2;642:8ÿeÿ>4;ÿF5?5>8DÿAEÿ4ÿ;C8:64:B?49ÿ;65:R_I49R86ÿ:94;7Kÿb78ÿj<RR8<ÿ; ÿ678Eÿ498ÿ8;;826<4?EÿA95R8=ÿ>7<:7ÿI842;ÿ678Eÿ:42P6ÿ?82DÿI528Eÿ42Dÿ67898F598 42Dÿ4CC49826?EÿB298F59I4A?8ÿC5?<6<:;=ÿ42DÿE5Bÿ74J8ÿ4ÿC<:6B98ÿ5FÿC89F8:6ÿ8:525I<: 68"1#$8!#%1230&10210'17(7)! %77*777886%87+7#68,7%8!-%!%.%88%8!/210

3 I5<82ÿ25ÿ2>6ÿ4<:<KB;2ÿIH57I6K27ÿ:?K64ÿLAÿA5B8EÿM?I?8676DÿI?A<8Eÿ:5Hÿ?8ÿ5;46H E686H?2<5897ÿ;?C<7>ÿ>6?;2>ÿK?H6ÿ?84ÿL686:<27ÿ2>?2ÿ2>6Aÿ?H6ÿB8;<=6;Aÿ6C6Hÿ25ÿ68P5A 5:ÿ2>6ÿC?H<5B7ÿA5B2>ÿKB;2BH67Fÿ19C6ÿL668ÿ25ÿI;682Aÿ5:ÿ72?E8?82ÿI;?K67Dÿ?84ÿ;<C64ÿ<8ÿ ?L;67Vÿ17ÿ2>6H6ÿH6?;Aÿ75J62><8Eÿ75ÿ;67768<8EDÿ75J62><8Eÿ?8?;5E5B7ÿ25ÿL6EE<8Eÿ5H ÿ5:ÿ2>6<Hÿ<4682<2AFÿNÿ;<:6ÿ<7ÿ2>6ÿ725HAÿ5:ÿ?ÿ;<:6Dÿ?84ÿ2>?2ÿ725HADÿ:5HÿJ?8ADÿ>?7 L6K5J6ÿ586ÿ5:ÿ46K;<86ÿ?84ÿ;577Dÿ5:ÿH64BK2<58ÿ<8ÿ76;:]67266JFÿG>6ÿ2687<58ÿ<8ÿ72?2B7 68"1#$8!#%1230&10210'17(7)! %77*777886%87+7#68,7%8!-%!%.%88%8!/'10

4 789IIGBJ5ÿIA34ÿDGF8ÿF8;ÿE8GA2=;BÿGBÿF8;ÿIA34ÿ3=;375ÿK=GBJÿF8;:ÿ89:;5ÿHB2=;77ÿF8;:5 K3F8;ÿF8;:5ÿA99<ÿ3CF;=ÿF8;:ÿHBFGAÿGFÿG7ÿK;2FG:;5ÿFHE<ÿF8;:ÿGB5ÿ83BJÿ79:;ÿEA9F8;7ÿF9 2=45ÿC9A2ÿ9F8;=75ÿ3B2ÿIHFÿF8;:ÿ3D345ÿFG24ÿHI5ÿDGI;ÿF3KA;75ÿE83G=7ÿ3B2ÿEHIK93=27LM K=HF3A4ÿ=;I;FGFGP;5ÿ9=ÿ23BJ;=9H75ÿ9=ÿ:32;ÿD9=<;=7ÿ7GE<ÿSÿ9=5ÿAG<;ÿE93Aÿ:GBGBJ5ÿ3Aÿ9C F83FÿD;ÿ789HA2ÿRH7FÿJ;FÿH7;2ÿF9ÿF8;ÿG2;3ÿF83Fÿ:97FÿR9K7ÿ3=;ÿB9DÿGBÿ7;=PGE;ÿGB2H7F=G;7 SÿD8GE8ÿG7ÿI=9K3KA4ÿF=H;LÿTHFÿHBG9BGU;2ÿ:3BHC3EFH=GBJÿD9=<ÿJ3P;ÿ3ÿ7;B7;ÿ9C D9=<ÿ7F=HJJA;7ÿF9ÿ29LÿNFÿ29;7BOFÿ:3F;=ÿF83Fÿ:3B4ÿ9CÿF897;ÿ9A2ÿR9K7ÿD;=;ÿK9=GBJ5ÿ9= E9::HBGF4ÿ3B2ÿ:;3BGBJÿF83Fÿ:9=;ÿ3F9:GU;25ÿ:9=;ÿ:92;=B5ÿ:9=;ÿ7;=PGE;VK37;2 NFO7ÿ79:;FG:;7ÿ73G2ÿF83FÿF8;ÿP3AH;ÿ9Cÿ:3BHC3EFH=GBJÿD9=<ÿG7ÿ;Q3JJ;=3F;25ÿ3B2 ^3=2ÿ:3BH3AÿD9=<ÿE=;3F;2ÿF3BJGKA;ÿI=92HEF75ÿ3B2ÿF83FÿF3BJGKGAGF4ÿD37ÿI3=Fÿ9CÿD83F C9=ÿ?3ÿC3G=ÿ234O7ÿI34ÿC9=ÿ3ÿC3G=ÿ234O7ÿD9=<5Mÿ8;ÿ7F=;77;2ÿF83Fÿ?F8;ÿ9P;=D8;A:GBJ F897;ÿF8GBJ7ÿ7G:HAF3B;9H7A4LÿNBÿF8;ÿWXYZÿ7I;;E8ÿD8;=;ÿ[=3B<AGBÿ\Lÿ]997;P;AFÿE3A;2 I=92HEFÿF83Fÿ7;;:;2ÿF9ÿF8;:ÿG:KH;2ÿDGF8ÿB3FG9B3A5ÿ;P;BÿD9=A2V8G7F9=GE3A5 F83FÿF8;4ÿD9=<;2ÿ3B2ÿ7D;3F;2ÿ3B2ÿAGP;2ÿ3B2ÿ7HC;=;2ÿF9J;F8;=5ÿE=;3FGBJÿ3ÿF3BJGKA; :3R9=GF4ÿ9Cÿ9H=ÿI9IHA3FG9Bÿ;3=B7ÿGF7ÿ23GA4ÿK=;32ÿ;GF8;=ÿGBÿ3J=GEHAFH=;ÿ9=ÿGBÿGB2H7F=4LM 7GJBGCGE3BE;LÿNÿD9BOFÿI=;F;B2ÿF83FÿNÿDG78ÿNÿ2G2ÿF83Fÿ<GB2ÿ9CÿD9=<5ÿKHFÿNÿ;BP4ÿF8;ÿC;;AGBJ :32;ÿF8;ÿD9=<ÿ7;;:ÿ:;3BGBJCHALÿ_GB;=7ÿ3B2ÿ3HF9D9=<;=75ÿA3K9=;=7ÿGBÿF8;ÿEA9F8GBJ 9CÿE98;7G9Bÿ3B2ÿ79AG23=GF4ÿ783=;2ÿK4ÿI;9IA;ÿD89ÿ29L 3B2ÿ;A;EF=GE3Aÿ3B2ÿF=3B7I9=F3FG9BÿGB2H7F=G;75ÿ832ÿ3ÿ79EG3AÿE98;7G9BÿK37;2ÿ9BÿF8;ÿC3EF G2;BFGF4ÿC9HB2;2ÿ9Bÿ=;7;BF:;BF5ÿCH=F8;=ÿ2;7F3KGAGUGBJÿ9H=ÿI9AGFGE7Lÿa7ÿb3I3Bÿ789D7 H75ÿF8;=;ÿ3=;ÿD9=7;ÿF8GBJ7ÿC9=ÿ3ÿ79EG;F4ÿF83BÿE3A:A4ÿJ=9DGBJÿ9A2ÿF9J;F8;=L `8;ÿ23BJ;=ÿG7ÿF83Fÿ3ÿEA377ÿG2;BFGF4ÿC9HB2;2ÿ9BÿE9A;EFGP;ÿA3K9=ÿG7ÿ=;IA3E;2ÿK4ÿ3B =;E;BFA45ÿ?^9DÿF9ÿdI;3<ÿ_9B;4>ÿe83FÿF8;ÿ_9B;4ÿf;9IA;ÿd34ÿSÿ3B2ÿe83FÿNFÿ];3A4 _;3B7LM ghijÿlmÿnopÿolpÿjqrstquqpÿuoÿiquÿuvqÿwqsuÿonÿxvqÿyqrÿzop{ÿxh qsÿ}~i~hjqÿ qth qpq ÿuo olpÿhjwoƒÿq qp ÿrqq{!86ÿ86ÿ67!"ÿ5678ÿ86ÿ58ÿ7ÿ7ÿÿ77ÿ8ÿ86ÿ87ÿ7ÿÿ5# ÿ+!ÿÿ86!ÿ78!%ÿ77ÿ!ÿ!8ÿÿ %ÿ0 ÿ230& ÿÿˆ7(ÿ 23ÿÿ86ÿŠ 7$ÿ 7(7)! 68"1#$8!#%1230&10210'17(7)! %77*777886%87+7#68,7%8!-%!%.%88%8!/01

5 1ÿ2304ÿ6ÿÿ ÿ!ÿ7$ 68"1#$8!#%1230&10210'17(7)! %77*777886%87+7#68,7%8!-%!%.%88%8!/010