!!"# $% &' )(* )) +,.-/ 02143' HIGKJMLN:OQPKLNR23'BSG T 3'3UBV3WP 3WLN73X:*9;R23'7Y?Z9;B/B3W[\3':]R/^*_4O*LNR23'78` acbvdeb

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "!!"# $% &' )(* )) +,.-/ 02143' HIGKJMLN:OQPKLNR23'BSG T 3'3UBV3WP 3WLN73X:*9;R23'7Y?Z9;B/B3W[\3':]R/^*_4O*LNR23'78` acbvdeb"

Bản ghi

1 !!"# $% &' )(* )) +,.-/ 02143' HIGKJMLN:OQPKLNR23'BSG T 3'3UBV3WP 3WLN73X:*9;R23'7Y?Z9;B/B3W[\3':]R/^*_4O*LNR23'78` acbvdebsfxguhjikfnl m.fnnposbqacrsftd;b8f u=ivd;wb8xyivd;z{os Xis}~gUrsx n]dezj} ƒ b8o'w}rsh{rs 8 ˆb8 ]dmrs gurkxy pn]d;b8fšo8zjb8}osb ƒuwpb mœr b8zj} ygursx is}e Ž }pzz bsfn zzd2 rs ƒ b is Ei8dM n td;z{} a m.r s kšs s )ŠpbSi8d d;h{bs œ ž sÿ@8 k n dezj} ƒu ž bvdebsf jb8 jo8hjisf l* ribsz{} s {osrsx rkf d;b8fn qos jnwd;bv is jb8~n ª «EĪ EĪ± ² ³' µ S¹ º)»¼½µv¾ ¹ ² À ÁÃÂYÄyÅÆǹI ÉÈyÊ ² Ë ÂY»)¾ Ì!µ Í2¾! ÏÎ.Ì!Ð*Ñ Ñ ÒkÑqÐ* )ºÓ³' Ñ µvð* ¼WÒ]Ñ Ô Õ ÂY»)¾ Ì!µ Í2¾! ÏÖ*Ì!¹ µ Ñ Ô 6

2 Ø XĪÙ «EÚˆÛˆÜ ÝV«/ CED 6 7ÉR2ÞI3 PKLN:Iß;^LNß;3à^*73WOâákã R2Þ*3äCå:*98æP 3WOeß;3ä1 3'_IB3'73':kRvLNRv6 9;:çåB9;^*_LNRè:6 5;3'B786 RÇã 9I?é*3'ê LN7âLNR ë ^*7Rv6 :GŒì\RY6 7 Lí?AB8L;î.3'ïðáLN7V3WO BV3'_*B3'73':kRvLNRv6 9;: PKLN:*ß;^LNß;3y6 :ñr2þ*3y7_)6 B86 R 9I? CE1/òó <Nô > LN:)O Þ)LN7Œ7V9Iî.3Y786Kî.ï 6KPKLNB86 Rv6 3'7 æ 6 R2Þ+CEòõïVöE Œø B3'_*B3'7V3':]RvLNRv6 9;:+PKLN:*ß;^)LNß;3'7 7^[tÞ+LN7ùò öeöed ó ú ôqln:oüûò ë T*T ì'ûfó ý ô GþéÿÞ6 7 Oe9 [\^î.3':krm6 7ÉLy1 3W?A3'B3':[\3 D LN:k^L;P?A9;BXR2Þ*3 PKLN:*ß;^LNß;3W>åLN:Où6 7íî.3WLN:kRXR29âL;['[\9Iî._)LN:]ãR2ÞI3 è47v3'b7éd LN:*ï ^L;P óh½ô LN:)O T 6 R2^LNRv6 9;:*7âD LN:k^L;PMó ôuæþ)6k[ðþ _*B9856KO;3 î.9;b3 Oe3'RvL;6KP 7 9;: Þ*9væ CXD ['LN: á3ñ^*73woig ë PKP R2Þ*3'73àîqLN:k^L;P 78>)R2Þ*3É3'ê L;î._P 3àC 7Q?A9;B R2Þ*3Wîq> LN:OyR2Þ*3 CXD 6Kî._P 3Wî.3':kRvLNRv6 9;:6 R273WPK? >LNB3àL25õL;6KPKLNáP 3ùLNR ÞkR2R2_ NæææGK[\7SG ^*R23'êLN7SG 3WOe^ N^*73'BV7 ;îq?]á îqg ÞkRvîqPKG éÿþ) W?Z3'BV3':[\3XD LN:k^L;P8ßI6 5;3'7 Lc5;3'Bãá*B86 3W?e7V^îqîqLNBãX9I?IL;PKP8R2Þ*3EO*6 p3'b3':]r?a9;b8î.7 æþ)6k[ðþ CEDþL;['[\3'_IR278G éÿþ*3 è73'bd LN:k^L;PK> T 6 R2^)LNRv6 9;:*7 D LN:]^)L;PK>@LN:O 143WP 3WLN73É 9;R23'7/ßI6 5;3í?Z^PKP O;3'RvL;6KP 7 9I?IR2Þ*3W6 B îu3wln:6 :*ß;78G «/Ù»Òk S¾ ÒkÑ! #"%$ &('*),+.-/'*0 21 LN:=LNR29Iîq6K[X6 :*7VRvLN:[\3 034-/)5) 1 Lq['PKLN7V7 678:9<;! #" =?>@1 L.7V3'R9I? 3'ê]_*BV3'7786 9;:*7 678:9<A! #" =?>@1 L.7V3CB ^*3':)[\3E9I?*3'êk_*B3'7V786 9;:*7 67EDF<GH8 E #" =?>I1 Lqî/^P Rv6 ïvlnbß;^)î.3':]r 7R2B^[\R2^IB3 ÁíÑ Ñ Òk 8µv¾ ¹ Ñ<.Áí ¹ HJHKù¹I»)Ñɳ' Ñ µvð* ¼WÒ Î. SÒ]ÐIµ ¾!¹IĹ 6MD 034-/)5)ONQPHR ;<S ),3QTC+.)5U-C3Q)WV >@1 ûÿbv3wlnr23m6 :*7RvLN:[\39I? 0 3Q-C)5) 0 _P ^*7ßI6 5;3í6 R79Iî.3E7SP 9;R2ïð5sL;P ^*3'7S` 6MD<X R XH8;D<XZY9\[]! #">@1 ûÿbv3wlnr23m6 :*7RvLN:[\39I?['PKLN7V7! #" ÁíÑ Ñ Òk 8µv¾ ¹ Ñ<.ÄyÐ*KâÒ]ºÓ³' )Ñ µ Ð* )¼½Ò Ð* º Î.Ì!Ð*Ñ Ñ ÎU 8ÒkÐ*µ ¾!¹IĹ 6 E #" S<DZ8 )534T/+.)5U -/34) >I1 H^ 3W['PKLNB3 78P 9;R2ïð5õL;P ^*3'7Y?A9;BR2Þ*3 6 :I7RvLN:[\3C ;['PKLN77! #" 6M9<_9<F<`! #" SDH8 )534T/+.)5U -/3Q) >@1 H^ 3W['PKLNB3 78P 9;R2ïð5õL;P ^*3'7Y?A9;Bî.3Wî/á3'B7 9I? R2Þ*3 ['PKLN77 Ea"»Òk S¾ ÒkÑcbŒÐ*µ:dÓÅ ¹ Ì Ì!¹feq¾! hgh 6M;<S9 )534T/+ [<] Ea">i1 Hj 6 :OY5õL;P ^*3'7 9I? ),3QT/+ 9;:â6 :*7RvLN:)[\3! #" 6M;<S9 034-/)5)k)534T/+ [<] E #"l>@1 T L;îU3W>sá*^*R 73WP 3W[\R 9;:P ãé5sl;p ^*3'7Y6 : 034-/),) 6 E #" ),3QTC+nmo0 3Q-/),)!mqp(prpO)534T/+4stNr034-/)5)WsV >i1 T L;î.3 02L;P R23'B:)LNRv6 5;3vuKPK6 :*3WLNBxwõ7ãk:]RvLNê ` Î.¹ º)¾!µ ¾!¹I )Ð*ÌåÐ* ºÓÂY¹ ¹IÌ!ÒkÐ*źy {H}) 8ÒkÑ Ñ ¾!¹ Ñ 6 R ] E #"~ ;<S<9X! #", N 9 H89 E #" V >i1 6K? E #"~ 3'5õL;P 7/R29 :*9;:*ïð:6KPK>s3'5õL;P E #" 3WP 733'5sL;P Ea", 6 E #" D<X! #">i1 ûÿ9;: ƒj^*:)[\rv6 9;: 6 E #" [<F E #"l>@1 H^ 6 7!ƒ ^*:[\Rv6 9;: 6MX<[;! #">@1 3'ßILNRv6 9;:ä02è4786 :Ißq:*3'ßILNRv6 9;: LN7Y?jL;6KP ^IB3W` 6MX< < <9F<ˆ! #"l>i1 éi3'7r6k?! #" 6 7L.:k^î/áp3'B 6 E #"Š IEa">@1 éi3'7r3cbv^l;pk6 R ã 6 E #"Š E #"l>@1 éi3'7r6 :*3CBv^L;PK6 RÇã 6 E #"%Œ E #"l>@1 LNB86 R2Þ)î.3'Rv6K[X[\9Iî._)LNB86 79;: 6 E #"%Ž E #"l>@1 6 E #"%Œ $ E #"l>@1 6 E #"%Ž $ E #"l>@1 <

3 6 E #"~ R XHY: < <9H8! #",>i1 T 3'R Ea",~ 6 :['P ^Oe3'76 :I7RvLN:[\3 E #" 6 E #" R 8: H8: <ˆ<9FH8:9<;< [<]! #">i1 T 3'R Ea",~ 6 :['P ^Oe3'77V3'R! #", 6 E #" R 8:D 034-/)5) > 1 E #" 6 7 LN: 6 :*7RvLN:[\3E9I? 0 3Q-/),) 6MS<DZ8 <_D< <9! #">i1 E #" 3'5õL;P ^LNR23'7 R29 L.:*9;:*ïð:6KPk5õL;P ^*3M0 3CBv^6 5õL;P 3':]R R29! #" ` Å ¹ 8Ð*Ì!Ì! y {H} SÒ]ÑvÑ ¾!¹I )Ñ 6MD< <[<] E #"~ P S9<F9! #", >I1 Hj 6 :O L;PKP Ea",~ î.3wîá3'b7/_ln7786 :*߈R23'7VR! #", 6M]<[F<D<! #"~ NP S9<F<9! #" V! #"C>I1 ø 5õL;P E #"?A9;BL;PKP E #"~ ó_ln7786 :*߈R23'7VR! #", ô 6M[<X9<[<] E #"~ P S9<F9! #", >I1 Hj 6 B7R E #"~ î.3wîá3'b _LN7V786 :*ßqR23'7R Ea", 6M;<S9<[<X9<[] E #"~ P S<9<F9 E #" C>I1 éÿþ*3 E #"~ î.3wîá3'b_)ln7786 :*߈R23'7R Ea", 6MD< <[<] E #"~ NOP S9<F<9! #" V H8:;! #",>I1 ûÿþ*3w[wl;pkp! #",~ î.3wî/á3'b7 _LN7786 :Iß R23'7R! #" L;P 79 _LN77 E #" 6MD< <[<]! #"~ P S<9F<9 E #" C>@1 T L;î.3W>õ3'ê[\3'_*R ;3'ã]æc9;B8O u( ;< wkb8lnr2þi3'br2þln: 6M]<[F<D< < Ea",~ NQP S<9<F9 E #" V Ea",C>@1 u( ; w@o;3':*9;r23'7r2þ*3ebv3w?z3'b3':kr 6M[<X9<[<]! #"~ P S<9F<9 E #" C>@1 6M;<S9<[<X9<[]< Ea",~ P S9<F<9! #" C>@1 6MD< <[<]! #"~ N P S<9F<9 E #" V < Z8; E #"C>@1 Áí 8¾!µ:dhKùÒkµ ¾!¼âÎ.¹#Kt})»µvÐ*µ ¾!¹I )Ñ 6 E #" TtEa" N(T E #" V =?>I1 ë B86 R2Þî.3'Rv6K['>*æÞ*3'B3 T 6 79;:*3X9I?ZĨ> >( ½> >(š 6M;<S9 8 < œ[]! #">i1 ë O*O*> L;P R23'B:)LNRv6 5;3í?A9;B8îž0 E #" 3'5õL;P 7/R29 LŒ7V3'R9I? :]^î/á3'b78` 6M;<S9œ R ]]<9F<9<XZY9z[<] Ea">i1 T ^Iá*R2B8L;[\R :<Uï4:ú;`)ï4:ý;`)ïŒGKGKGÿï4: Œ` 6M;<S9œˆ<F<[ < ZY;\[]! #">@1 D ^P Rv6 _P ã 6M;<S9œA< <[; R 9<X<;z[<] E #"l>@1 H^ 6 5 6KOe3C /02020 :<.:ú;`l.:ý;` qgkgkgž.: Œ` 6M;<S9œ <D<Ÿœ[]! #">i1 éÿþi3 îqlnê6kî/^î 9I? R2Þ*3X5sL;P ^*3W0 7S`! #" 6M;<S9œ R Xœ[]! #">i1 D 6 :6Kî/^î 6M;<S9œD<_<9F<DG<9\[]! #">@1 ë 5;3'B8LNß;3 6M;<S9œX< < <9F\[<] E #"l>@1 ^î/áp3'b/9i?*5õl;p ^*3'7 E #" B3'R2^IB:*7 6M;<S9œD< H8 []! #">i1 143Wî.9v5;3:*3'ßILNRv6 5;37S6 ß;:â?ZBV9Iî! #" 3'ßIG ïv< < 6M;<S9œ]< <[[<F\[]! #">@1 143Wî.9v5;3íOe3W['6KîqL;P 7ˆ?ZB9Iî Ea" >s3'ßig/<;gkj;ý < 6M;<S9œ <[<Gœ[]! #">i1 ò*9;ßilnb86 R2Þîþ0 á)ln73e3w` 6M;<S9œ9<Ÿ<ˆœ[]! #">i1 ø@ê]_9;:*3':kr 6M;<S9 8A<F;œ[<] E #"l>@1 T Bv^LNB3UBV9]9;R dò Ò]¼WµyÖ*µ ÐI¼ ª «kîu¹i µ Ò<{ µ Ñ: : 6MX<9 P HY:[<X;<9<Ÿ; >v1 ûp 3WLNB R2Þ*3E9;᱃ 3W[\R7RvL;[W 6:8S[ P ZY[X<;<9Ÿ<; >v1 ò6 7RL;PKPsR2Þ*3É6 :*7RvLN:[\3'7 9;: R2Þ*3U9;᱃ 3W[\R/7RvL;[W 6M;<S9 034-/)5) NQPZR ;<S )534T/+.),U-/34).V >I1 Hj 6 :OYR2ÞI3M6 :*7RvLN:[\3É0 9;: R2Þ*3E9;᱃ 3W[\R7RvL;[W`49I? 034-/)5) æ6 R2Þ ),3QT/+.),U-/34) 6M9<_9<F<` 034-/),)%NQPZR ;<S )534T/+.),U-/34).V >I1 Hj 6 :O L;PKP 6 :*7RvLN:[\3'7Y0 9;:yR2Þ*3E9;á ƒj3w[\r7vrvl;[. ` 9I? 034-/)5) æ6 R2Þ ),3QTC+.)5U-C3Q) 6M;<S9 0 3Q-C)5)cNPHR ;<S ),3QTC+.)5U-C3Q)WV >I1 Hj 6 :Oeïð9;BVïV[\B3WLNR23R2ÞI3 6 :*7RvLN:[\3E9I? 0 3Q-/),) æ 6 R2Þ ßI6 5;3': ),3QT/+.),U-/34) 6MD 0 3Q-C)5)cNPHR ;<S ),3QTC+.)5U-C3Q)WV >I1 T L;îU3M0 T ãk:*9;:]ã îž?a9;b ;<S9 *` 6M;<S9< <DZ8; 034-/),) >@1 Hj 6 :OYR2ÞI3Mî.9;7RBV3W[\3':]R6 :I7RvLN:[\3E9I? 034-/),) 9;: R2ÞI3E9;᱃ 3W[\R7RvL;[. ² )¾r³)¼½Ð*µv¾ ¹ 6 E #"ŠµIEa" N µ Ea" V =?>@1 ^*:)6K?Zãà6 :*7RvLN:[\3'7 6 E #"Š E #" N < Ea" V =?>@1 ^*:)6K?Zãà6 :*7RvLN:[\3'7Y0 7ãk:*9;:]ã îž?a9;b µ ` 6 E #"Šµc Š E #" N µc E #" V =:>i1 ^*:)6K?Zãà6 :*7RvLN:[\3'7 3WLNß;3'B8P ã ú

4 6 E #"ŠµH E #"l>@1 R23'7RY6K?6 :I7RvLN:[\3'7/æ 6KPKPs^*:6K?Aã 6M;<S9œ <X R ] R YD<; R [X¹[<] Ea">@1 è:6k?aãñ0 ^*7S6 :*ß µ `/L;PKPs3WP 3Wî.3':kR27Y6 : E #" 66! #"º=:>»µµ 6! #" =?> N µ<µ 6 E #" =?> V =?>@1 ^*:6K?AãÉ73'R27 66! #"º=:>» < 6 Ea"º=?> N < 6 Ea"º=?> V =?>i1 ^*:6K?AãÉ73'R270 7ãk:*9;:kãî?Z9;B µ<µ ` 66! #"º=:>»µµc 6 E #" =?> N µ<µc 6 Ea"º=?> V =?>@1 ^*:6K?AãÉ73'R273WLNß;3'B8P ã 6M;<S9 89<; < X R ] R Y:D<; R [<X¼[<]! #">@1 è:6k?zãà0 ^*786 :Iß µµ `L;PKPs5õL;P ^*3'7/æ/Þ6K[ðÞ E #" B3'R2^IB:*7 Î.¹ Ñ µv 8Ð*¾! µ Ñ ¹I ÏÖ*Ì!¹IµvÍE½UÐ*Ì!»ÒkÑ 6M < Z8;< <9 <D 034-/)5) NQPHR ;<S )534T/+.)5U -/3Q)WV >I1 ë PKPs5õL;P ^*3'7Yî^*7VR áp3u7v^*á*7^îu3woxákãér2þ6 7 Oe3'7S[\B86 _*Rv6 9;: 6M < Z8;<X;< <9< D 034-/)5)ONQPHR ;<S )534T/+.)5U -/34).V >i1 49 5sL;P ^*3'7 ['LN:yá3U7^*á*7V^î.3WOá]ãÉR2Þ6 7O;3'78[\B86 _*Rv6 9;: 6M¾<! #">@1 9q5õL;P ^*3'7 ['LN: áp3.3cbv^l;psr29 E #" 6:Y[XH8;F<D R X<; E #"l>@1 E #" î/^*7rá3.r2b^*3m?a9;b3'5;3'bãí5õl;p ^*3M02Oe3':I9;R23WOYá]ã À S9<Á<D < 9 6 :! #" ` Î.¹ Ñ µv 8Ð*¾! µ Ñ ¹I Óµ:dÒ=Ö*Òkµq¹ Æ ÖIÌ ¹ µ ÍE½UÐ*Ì!»)Ò]Ñ 6MD<; < <9DH8:; &r'*+ 5 " 0 3Q-/),) >@1 D ^*7R[\9;:kRvL;6 : LNR P 3WLN7R &r'*+ 5 " 6 :*7RvLN:)[\3'7/9I? 034-/)5) 6MD<; < <[Z8; &('*+, " 034-/)5) >@1 D ^*7R[\9;:kRvL;6 : LNR î.9;7r &r'*+ 5 " 6 :*7RvLN:)[\3'7/9I? 034-/)5) 6M9<ŸDHY; <` &('*+, " 034-/)5) >@1 D ^*7R[\9;:kRvL;6 :y3'ê L;[\RvP ã &r'*+ 5 " 6 :*7RvLN:[\3'7 9I? 034-/)5) 6:89;< HY:[<XZ8;<FD R X<; E #"l>@1 E #" î/^*7rá3.r2b^*3m?a9;br2þ*3u5õl;p ^*3E7V3'R02Oe3':*9;R23WOqá]ãÃÀ S<9<ÁD< <9H8 6 :! #" ` Î.Ì!Ð*Ñ Ñv¾r³)¼½Ð*µv¾ ¹ 6M9<_9<F<` 034-/),) S<DZ8 < 9<] R X R ; R [<X )534T/+.),U-/34) >I1 ûÿ9;:oi6 Rv6 9;:?A9;Bî.3Wî/áp3'BV7Þ6 _ 6 &r'*)5+.-c'*0 SDH8 <9] R X R ; R [<X )534T/+.)5U -/3Q) >I1 ûÿ9;:oi6 Rv6 9;:?A9;B3CB ^)6 5sL;P 3':[\3 ÖIÒÄ»)Ò] )¼½ÒkÑ 6M;<S9HÅ [<]! #"l>i1 Hj 6 B7R/3WP 3Wî.3':]R 9I? 7ED<FGH8 78:9<A 0 73CB ^I3':[\3W`ÿ7R2B^)[\R2^*B3 6M;<S9< œ[<]! #"l>i1 T 3W[\9;:)OY3WP 3Wî.3':kR/9I? 7MD<F<GZ8 789A 0 73CBv^*3':[\3W` 7VR2B^[\R2^*B3 6M;<S9<Æœ[<]! #"l>i1 éÿþ)6 B8O 3WP 3Wî.3':kR/9I? 7MD<F<GZ8 789A 0 73CBv^*3':[\3W`ÿ7R2BV^[\R2^*B3 6M;<S9<Ç È [<] E #"l>@1 È R2Þ 3WP 3Wî.3':kR/9I? 7MD<F<GZ8 7:89A 0 73CBv^*3':[\3W`ÿ7VR2B^[\R2^*B3 6M;<S9HÅ ),3QTC+ [<]! #"l>i1 Hj 6 B7R/3WP 3Wî.3':]R 9I?*R2ÞI3 7MD<F<GZ8 7R2B^[\R2^*BV3U9;:! #" w 7 )534T/+ 6M;<S9< ),3QTC+ [<]! #"l>i1 T 3W[\9;:)OY3WP 3Wî.3':kR/9I? R2Þ*3 7EDF<GZ8 7R2B^[\R2^IB3U9;:! #" w 7 ),3QT/+ 6M;<S9<Æ ),3QTC+ [<]! #"l>i1 éÿþ)6 B8O 3WP 3Wî.3':kR/9I? R2Þ*3 7EDF<GZ8 7R2B^[\R2^IB3U9;:! #" w 7 )534T/+ Ò{ µ@éˆòk Òk 8ÐIµ ¾!¹IĹ 6M;<S9œX<D< 9œ[<] E #"l>@1 7_3W['6KL;Ps7SP 9;R ß;3':*3'B8LNR23íLŒ:L;î.3M?A9;B E #" 6M <DÊ<9< ˆ<SDH89! #">i1 ûÿ9;:k5;3'br 73CB ^I3':[\3 0 7:89<A `)9I? 7R2B86 :Iß;7 Ë6 :*7RvLN:)[\3'7/R29q_*ÞIB8LN73WG 6M <DÊ<9< Z89X<;<9XHY:9 E #"l>@1 ûÿ9;:k5;3'br 73CB ^I3':[\3UR29q73':kR23':[\3É02['LN_)6 RvL;PK6 Ì'3íLN:OyL;O*O L ukg wk` 6MD<X R ]` Ea">i1 6EDœ Y > á3w[\9iî.3'7ví D Îi Î DX< Y/Ï 6Mˆ< <F<D R:Ð 9 E #"l>@1 ÍN['LNB Ï á3w[\9iî.3'7ñín['lnb7 Ï 6Mˆ<F R X<;! #"l>i1 HÒ B86 :]R/R2Þ*3UB3'7^P R/9I?*3'5õL;P ^LNRv6 :*ß Ea" 6M]<[F< <D;\; )5+ " &(' ÂÓ E #" =?>@1 HÒ B86 :]R )5+ " &('  ^*786 :*ßyò6 7_ w 7ÕÔ T "Ö -/+ [\9Iîqî LN:O*>s7^Iá*7Rv6 R2^*Rv6 :*ß 0 3'5sL;P ^)LNR23WO*` E #" =?A9;BÓ /Ø D 76 : ),+ " &r'  G 6M]<[F< <D;\X R ),+ " &r' ÂÓ! #" =?>@1 T L;îU3W>sá*^*R B3'R2^IB:QB8LNR2Þ*3'BR2Þ)LN: _*B86 :kr R2Þ*3E7R2BS6 :*ßIG 6MÊ< <]<[F< D<; N ; 1 X R Vc)5+ " &(' ÂÓ E #" =?>@1 T L;îU3W>sá*^*Råá3'R2R23'B?A9;B8îqLNR2Rv6 :*ß [\9;:]R2B9IP?Z9;B Ø D eg»òk S¾ ÒkÑ»)¹Iµ Òkºzy {H}) 8ÒkÑ Ñ ¾!¹ ÑMÐ* º Ö*»h )Ñ» KÙ}µv¾ ¹ Ú E #"q1 L Bv^*9;R23WOq3'ê]_*BV3'7786 9;:â02Oe9k3'7:*9;R/ß;3'R3'5sL;P ^)LNR23WO*` ý

5 Û Î! #"q1 0rÜÏ6 R2Þ6 : L B ^*9;R23WOq3'ê]_IB3'7786 9;:`)^I: B ^I9;R23 026KG 3WG 3'5õL;P ^LNR23W` E #" 6M9<_D< < D<;9 E #"l> 1 3'5õL;P ^LNR23XR2ÞI3ÝB ^I9;R23WOY3'ê]_IB3'7786 9;:0 7S`ÿæÞ6K[tÞ! #" 3'5sL;P ^LNR23'7ŒR29 6 E #"~ 8 < Z8 <9H8! #",>i1 ûpkln7v7 Oe3'78[\BS6 _*Rv6 9;:! #"~ 7^Iá*7^î.3'7E['PKLN77YOe3'78[\B86 _IRv6 9;:! #" 6 E #"~ Y[<_9<FZ8 Ea",C>I1 ì\:*7rvln:[\3éoe3'78[\b86 _*Rv6 9;: Ea", 6 76 :â['pkln77yoe3'78[\b86 _IRv6 9;:! #"~ 6 E #"~ R 8 E #"C>I1 0 T L;îU3MLN7/7^Iá*7^î.3'7S>WáI^*Råæ6 R2Þâ6 :*7RvLN:)[\3MOe3'78[\B86 _IRv6 9;:*78` be S¹Iµ ¹ µ,jh}ò]ñ 6MD< ˆ<F<[;<[;<`<ˆ9 034-/)5)ONQPHR ;<S ),3QT/+.),U-/34).V >I1 ûÿbv3wlnr23ml._*b9;r29;rçã]_3e9i? 0 3Q-/),) LN:)O 3':]R23'BŒ_*B9;R29;RÇã]_3 î.9 Oe3 6M9<X < <ˆF<[;<[<;`<ˆ9 >21 ø@ê6 R_IB9;R29;R ãk_3mî.9 Oe3 6:Y [<X<9 E #"l> ûp 9;:I3ER2Þ*3U_*B9;R29;RÇã]_3M6 :I7RvLN:[\3 E #" be S¹ }4¹ Ñ ¾!µ ¾!¹I )Ñ 67E;F R ˆ <9! #"! #"O! #">i1 ë?ab8l;î.3'ïð78p 9;R2ïð5õL;P ^*3XR2BS6 _P 3 6M;<S9œ]<F<D <9\[]! #">@1 éÿþi3?zb8l;îu3 6 :yr2þ*3ur2b86 _)P 3! #" 6M;<S9 8 <[;œ[<] E #"l>@1 éÿþi3u78p 9;R6 : R2Þ*3XR2B86 _P 3 E #" 6M;<S9œ_<D< <9\[]! #">@1 éÿþi3u5sl;p ^*3É6 : R2Þ*3ER2B86 _)P 3 Ea" 6MDH889<F;! #"l>i1 ë 773'BR/R2B86 _P 3 E #" 6 : R2Þ*3 Ck 6 R 8: <;<F <9 Ea">@1 éÿþi3ur2b86 _P 3 E #" Þ*9IPKOe7 6 : R2Þ*3 C 6MD< < <;F< 9 E #"l> 1 éÿþi3ur2b86 _P 3W0 78` E #" L;PKPõÞ*9IPKO 6 : R2Þ*3 Ck 6:8[ <9< ;<F <9 Ea">@1 ë RYP 3WLN7R9;:*3E9I?IR2Þ*3ER2BS6 _P 3W0 78` E #" Þ*9IPKO 6 :yr2þ*3mc ÖI¾ µv»ð*µv¾ ¹ Ñ< 6MX<9 P H8 R ; <D<; R [X >21 ûÿbv3wlnr23mln:oy3':kr23'b L.:I3'æ 786 R2^LNRv6 9;: 6MX<9Ÿ<;< Z8 R ;< <D; R [<X >Ý1 ûÿbv3wlnr23mln:oy3':kr23'b/r2þ*3xr23wî._9;b8l;pkp ãí:*3'ê]r 7S6 R2^LNRv6 9;: 6MG< [< <D < Z8 R ; <D; R [X >21 143'R2^*B: R29qR2ÞI3EßIP 9;áL;Ps786 R2^)LNRv6 9;: 6:Y F<F< Z8 R ;< <D; R [<X >Ý1 ø@5sl;p ^LNR23'7ŒR29qR2Þ*3 [\^IBB3':kR786 R2^LNRv6 9;: 6 R X H8 R ;< D<; R [<X! #">@1 ø@:]r23'b 786 R2^LNRv6 9;: E #" 6 R X H8 R ;< D<; R [<X! #",~Ñ E #"C>@1 ø@5sl;p ^LNR23! #", 6 : 786 R2^LNRv6 9;:! #"~ 6 R X <9<_9<F`< H8 R ; <D<; R [X )5&r+.Þf-/+.&rT/'*ßà034-/)5) E #"l>@1! #" Þ*9IPKOe76 : L;PKPõ786 R2^LNRv6 9;:I7/9I? )5&r+.Þ<-C+.&(T/' ßá0 3Q-/),) 6M <[ E #"l>@1 ûÿbv3wlnr23e:*3'êkr786 R2^LNRv6 9;: á]ãoe9i6 :*ßyL;[\Rv6 9;:! #" 6M <[ <D<X < X<9<Ÿ; E #"l>@1 ûÿbv3wlnr23mln:oy3':kr23'b/:*3'êkr786 R2^)LNRv6 9;:yákãñOe9I6 :Iß L;[\Rv6 9;: E #" 6M <[ H8<Y:F R ˆ<; E #"l>@1 Hâ 6E]<[F<D < ã6m;<s<9œdzy; R [<XZ8Ù[<] Ea"> 6E <[ <DX< < X<9Ÿ<; ; >> 02öåá*79IP 3'R23W` 6M <9]<D< <; <]< <9X<;< Z8;D<;< Z8 N äžþ '*+.ßá),+.-/+.Þf).V >@1 få 6 3'æo N73'R Oe3W? LN^P RLæ*^I3':]R 7RvLNR2^I7?A9;B78P 9;R27 6:8[ <9 034-/),)ONPHR ;<S ),3QTC+.)5U-C3Q)WV >I1 ûÿbv3wlnr23ml æ*^*3':krx6 :*7RvLN:)[\3M0 3'ê]_3'B86KîU3':]RvL;PK` y.ñ ¼½Ð*}Ò µ ¹Ùç ¾!Ñ:}L 3Q&r) ß Ô Þ<' 0+.&rT/' 1 3'êk3W[\^*R23 34&r) ß Ô Þf'*0 +.&(TC' µ:d)ò] ñî.¹ KÙKùÐ* )ºÑ< ç ¹ Ð*º)¾ hgùði ºÏÖ*Ð<è ¾! gâðèyâ 6MF<9Z89<; <Ê >Ñ1 H^ 3WP 3'R23 R2Þ*3 [\^*BB3':kRC ü?ab9iîžî.3wîu9;bã 6M <[D< < Ê< êé 3 '*- Öq N 7M_<9<F <[Z89¹; V N 7 PHR ;S< <[<Fˆ<S R 8 Ö T "ë#ì &r) Ö V >I1 ø 5õL;P ^LNR23ÉL;PKPs3'êk_*B7 6 :âl íp 3 6MF<9 <[<D < Ê< êé 3 '*- Öq N 7M_<9<F <[Z89¹; V%N 7 PZR ;S< < [<Fˆ<S R 8 Ö T "ë#ì &r) Ö V >î1 T L;î.3W>ká*^IR 6MF<9Z89<; <Ê > í*bv7r 6:8D_<9< Ê< êé 3 '*- Öq >@1 ÜàB86 R23í[\^*BB3':kRXC R29 LOíP 3 6 P F R ;<9 <Ê >Ñ1 ÜàB86 R23í[\^*BB3':kRXC R29q7VRvLN:O*LNB8O 9;^*R2_I^*R µ:d)ò] ñî.¹ KÙKùÐ* )ºÑ< ɈÒk Òk SÐ*Ì 6 R GX<[<F9< F<9H8: < ;! #">@1 ø@5sl;p ^LNR23! #" R2Þ*3': B3'R2^*BV: 6M; > >sbv3'ßilnb8o*p 3'77 9I?*R2Þ*3XB3'7^P RvG H

6 6M <9 <9<;9! #"l>i1 H^ 3WP 3'R23 R2Þ*3?ZBSL;î.3! #" 02 % ái^*r :*9;RXOe3'_3':Oe3':kRX? L;[\R27 ïk` 6MF<9_<9<FZ89 Ea">@1 143'5;3'B73XR2ÞI3U73CB ^I3':[\3! #" 02L 6<7:89A R Å ð<ðð R X > 3'êk_*B8`2G 6M9<_D< < D<;9< <ˆD<;SH8 >Ý1 ø@5sl;p ^LNR23íL;PKPs^*:*3'êk_LN:O;3WO _LNR2Þ*7['L;[tÞ*3WÔ 9;:â6 :I7RvLN:[\3'7 6 : [\^*BB3':kRX[\9;:]R23'êkR 6MG<FD<ˆ<S E #" N(ñ E + ì V >@1 HÒ B86 :]R LŒß;B8LN_*Þ 9I?ÿ6 :*7RvLN:)[\3! #" R29 Oe3'_*R2Þ ñ E + ì 02LN: 6 :kr23'ß;3'b8` 6:8S[ P 9! #"l>i1 H^ 6 7_PKLãQ78P 9;R2ïð5õL;P ^*3'7 9I?! #" 6:8S[ P 9< D< < E #"l>@1 H^ 6 7_PKLãùL;PKPs78P 9;R2ïð5õL;P ^*3'7Œ9I? E #" 026 :['P ^)O*6 :*߈:6KP 78` 6M9<_D< < D<;9< <D < E #"l>@1 ûÿ9iîu_*^*r23 LN:O OI6 7_PKL2ãL;PKPs7SP 9;R2ïð5sL;P ^*3'7Œ9I? Ea" 6:8S[ P 9< S<9<F9! #">@1 H^ 6 7_PKLãQ78P 9;R2ïð5õL;P ^*3'7 9I?! #" 6 : R2Þ*3M[\^IBB3':kR 786 R2^LNRv6 9;:y9;:)P ã 6M;<DŸ<[<X[< ` >Ñ1 HÒ B86 :]R/R2Þ*3 6 78L.Þ6 3'BSLNB8[ðÞkã 6:8S[ P R X< R X<GZ8 >21 H^ 6 7_PKLãùL;PKPs5õLNB86KLNáP 3Eá6 :)O*6 :*ß;7 6M;<FDHY9 > 1 éi^*b:q9;: R2B8L;['6 :*ß 6M <X;<F<DZY9 >Ã1 éi^*b:q9 ñr2b8l;['6 :*ß 6:YS9HYÊÊ< [<X >Ñ1 éi^*b:q9;: B^*:*ïðRv6Kî.3 [tþ*3w[. 6 :*ßM9I?*R2Þ*3ÉC 6:YS9HYÊÊ< [<]<] >v1 éi^*b:q9 ñb^*:iïðrv6kî.3 [ðþ*3w[w6 :Iß 9I? R2Þ*3 C 6 R XZ8;<D < <D< < Z8 < ZY DH8<8:9H8 > 1 143'ïV[\9Iî._*^*R237^*á4['PKLN77XPK6 :*k7?ab9iî 7^*_3'B8['PKLN7V7PK6 :*k7 6:8<Y:D<X< Ê< >Ã1 ûÿ^ib79;bãñ[ðþ*3w[wq9i?)ck Ó?A9;B^*:)Oe3?í*:*3WO7ã îá9ip 7 6M R 8D< <9 HY DH88 R ] R Y:D<; R [<X > 1 T æ 6 Rv[ðÞy9 äced@w 7['PKLN77S6 í['lnrv6 9;:=îU3W[ðÞLN:6 7Sî 6M9<XD< < 9< ZY <DZ8<8 R ] R YD; R [X > 1 T æ 6 Rv[ðÞ 6 R/9;:âLNßIL;6 : 6M]<D R < X<[ R 8 R <` >v1 éib3wlnr LN: LN:*7æc3'B 4ì'òùLN7YLN: 3'BB9;B 6M]<D R < A< R 9<; <` >v1 éib3wlnr LN: LN:*7æc3'B 4ì'òùLN7 9 slã02oe3w?jln^)p Rv` 6MX<[ZY[< <9X<;H8 >v1 T ^I_*_*B3'77ECED@w 7/_IB86 :]Rv6 :I߈9I?)[\9Iî î.3':]r27yoe^*b86 :IßQ6 :)?Z3'B3':)[\3 6:Y[ < <9X<;Z8 >Ñ1 T æ 6 Rv[ðÞy9;: CEDiw 7/_*B86 :krv6 :*ßq9I?)[\9Iîqî.3':kR27 Oe^*BS6 :*ßy6 :?A3'B3':[\3 6:89;<A U- " U-/3 > 02ò6 7_` T 3'RXò6 7_ 5õLNB86KLNáP 3 U - " R29 U-C3 0 U - "%ò U-C3 LNBV3 )5ó Öqô T/378` ÖI» )Í2Ò{H}) SÒ]Ñ Ñv¾ ¹ Ñ< )534T/+.),U-/34) $ )534T/+.U-C3Q)!õ )534T/+.U -/3Q) $ 6 )534T/+ 6! #" õ >> 3'ßIG 6Mˆ<9;H8 66EDœö<D; > 6MDœ <[<G PZR ;Sã6EDG<9ø6EÆÆ >><><>> )534T/+ $ )5ó Öqô T/3 1 6 )5ó Öqô T/3 Nr'ºV > 02òLNR2R23'BY6 7L î^p Rv6KO;3'_*R2Þ _LNR2Þ` 034-/),) $ ),ó Öoô T/3 &r'*)5+.-/' 0 k$ '*- Öq '*Þ Öqô5 "q1 LN:*9;:kã î.9;^*7 6 :I7RvLN:[\3E3'ßIG ö<df<æ<æ ù F<[;<[ '*- Öo '*Þ Öqô5"Ó1 _*BV9;R29;R ãk_p3é6 :*7RvLN:[\3E3'ßIG ù F<[;<[<öD<FÆ<Æ ú [< 9 '*- Öq ' Þ Öqô,"q1 æ*^i3':]rx6 :*7VRvLN:[\3E3'ßIG ú [ <9<öD<FÆ<Æ 0 3'êk_3'B86Kî.3':kRvL;PK` )5+ " &(' Â21 '*Þ Öoô,"q1 )5ó Öqô T/3 :L;îU3WO 6 :*7RvLN:[\3É0 B3W[\9Iîqî.3':O;3WÔ R29q_*BV3?í*ê æ6 R2Þ L2 ;>k3'ßigo ù 9<;9 ` é 3 '*- Öok$ ),+ " &r'  34&() ß Ô Þf'*0+.&rT/' $ ÛÕÚ ) E #"1 6E] <XHY:; R [<X ) E #"l> )! #" 6 7 Lqò6 7_ T ïð3'êk_*b3'77s6 9;: )5ó Öqô TC3 $ Lqò 6 7V_Q7ãî/á9IP çc¾ Ñ} Î.¹#KtKâÐ* º)Ñ 0 ë ['[\3'77 R29 CEDF?ZBV9Iî R2Þ*3 ò 6 7V_ Ò B9IîU_*RvÈ 6MÊ< > 1 7RvLNBVRCEDÃ6 :]R23'BV_*B3'R23'B 6MÊ< ÚMÛ<û E #" ó 7E]<D R < <[ <9 Ú ]<D R ô > ø 5õL;P ^LNR23 E #"?AB9Iîžò6 7_ _*B9IîU_*RX0 Ûû?A9;B['LN73'ïð73':*7S6 Rv6 56 RÇã` ÈyÒ<JHe ¹I SºÑ 02Oe3':*9;Rv6 :*ßqR2ÞI3 6 :*7RvLN:[\3E^I:Oe3'BX[\9;:*786KO;3'B8LNRv6 9;:È ú 9< ] 6 : 6E9<_9<F` 0 3Q-/),) ð<ðð > 3'ê]_IB3'7786 9;:*7SG ; 6 : D< < [<] [<X9<[] ;S<9[<X<9[<] ]<[F<D ]C[<F<[X9 3'êk_*B3'7786 9;:I78G

7 ;< 6 : D< < [<] [X<9[<]< ;S<9<[X<9[<]< ][FD< C < ][F<[X9 3'ê]_IB3'7786 9;:*7SG À S<9Á<D< <9 6 : 6Y[XH8:;<F<D R X;üð<ðð > 3'êk_*B3'77S6 9;:*78G À S<9Á<D< <9Z8 6 : 689;< ZY[<XZ8;F<D R X<;ð<ðð > 3'êk_*B3'7V786 9;:*78G0 ^ 3':*9;R23'7ŒR2Þ*3U73'R/9I?I7SP 9;R2ïð5sL;P ^*3'7S` À S<9 ú R ; <D; R [X 6 : 6 R X <9_<9<F`< Z8 R ; <D; R [Xýð<ð<ð > 3'ê]_*BV3'7786 9;:*78G 0 ^ 3':*9;R23'7.R2Þ*3U7S6 R2^LNRv6 9;:` þ ÛˆÝ5ÿV ;ÝV ª ÿ ±p± 4± ˆÚ Ø ˆ±p ˆÜ 4± CED@w 7á*^)6KP R2ïV6 :qrvlnê]9;:i9iîãy6 7.LN7Œ?A9IPKP 9væ78>W7Þ*98æ6 :*ßML;PKP;á*^*R/CED@w 7á*^)6KP R2ïV6 :q78p 9;RŒ6 :I7RvLN:[\3'7Œ0 R2ÞI3'73 LNB3 PK6 7R23WO 6 :ER2Þ*3 :I3'ê]R T 3W[\Rv6 9;:`2GL Oe3':*9;R23'7å6 :*7RvLN:[\3'7S> B3'7VR LNB3/['PKLN773'7SG ì\:oe3':krvlnrv6 9;:E7ÞI9væ7@R2ÞI3 8: < HY: <DZ8<89Z8 R XZ8;<DXHY:9H8 B3WPKLNRv6 9;:*7VÞ6 _*78G! " # # # $! % # & ÛˆÝ5ÿV ;ÝV 'cÿ «/Ī± ÄyÐ KùÒ «Áv} })Ì!¾!Ò]ºÓµ ¹h cbx» x}4¹iñvò D< Z8 02 4^)îá3'B8`)B3WîU9v5;3ÉLN:kãí:*3'ßILNRv6 5;3X7S6 ß;: D< < R 8:; 0 ë [\Rv6 9;:)` R2B86 _P 3'7 æþ6k[tþâln:âl;[\rv6 9;: îql;3'7/r2b^i3 D<GG<F9<G<D; R [<X< ]< XHY; R [X 0 ë ß;ß;BV3'ßILNRv6 9;: T P 9;Rv`?Z^I:[\Rv6 9;: R29 ^I73UR29 LNß;ß;B3'ßILNR23 5sL;P ^I3'7 D< < ZY <DZ8<8:9H8 0 ìç:i7rvln:[\3w` ë PKPsR2Þ*3M['PKLN7V73'7/9I?ÿLN:â6 :*7VRvLN:[\3 D< < R XH8:;<DXHY9Z8 02ûPKLN778` ë PKPsR2ÞI3M6 :*7RvLN:[\3'7 9I?L ['PKLN77 0 á9;r2þâo*6 BV3W[\RLN:O 6 :OI6 B3W[\Rv` D< < ˆ<F<[;<[;<`<ˆ9H8 02ûPKLN778` ë PKPsR2ÞI3E_*B9;R29;RÇã]_3'79I?ÿLq['PKLN77 D< < Z8 < ZY DH8<8:9H8 02ûPKLN778` ë PKPsR2ÞI3E7^*á4['PKLN773'7 9I?ÿLq['PKLN7V7 D< < Z8 < Z8 [<;H8 0 T P 9;Rv` ë PKPsR2Þ*3U7V^*á*78P 9;R279I?ÿLŒ78P 9;R D< < Z8 <ˆ9<FZY <DZ8<8:9H8 02ûPKLN778` ë PKPsR2ÞI3E7^*_3'B8['PKLN77V3'7 9I?)L ['PKLN77 D< < Z8 <ˆ9<FZ8 R ; <D; R [XH8 0 T 6 R2^LNRv6 9;:` ë PKPõR2Þ*3U7^*_3'B786 R2^)LNRv6 9;:*79I?)L.786 R2^LNRv6 9;: DH889F<; R [<XZ8 0 T 6 R2^LNRv6 9;:>*á9]9 kï.;3'3'_6 :*ßI` ë 773'BVRv6 9;:*7/R29 î L;3M6 :âl.:*3'æ786 R2^LNRv6 9;: D<_9<FD<G<9 02 4^)îá3'B78` ë 5;3'B8LNß;39I?)LŒ7V3'R9I? :]^î/á3'b7 (

8 Ä Ð*KùÒ «Áv}h}Ì!¾!Ò]º µ ¹hŌbE» x}4¹ Ñ Ò YDF< R X<D R ;` 0 T P 9;Rv`û/LNB8O*6 :L;PK6 RÇãÉBV3'7R2B86K[\Rv6 9;:*7 9;: L.78P 9;R Y DH8<8:9H8 0 ì\:*7rvln:[\3w`ÿì'îqî.3woi6klnr23m['pkln773'7 9I?)LN: 6 :*7RvLN:[\3M0 7SL;î.3MLN7 R XH8:;<DXHY9 <[] ` Y [<X<9 < ]<F<[ 0 ì\:*7rvln:[\3w>sá9k9 ]ï.;3'3'_)6 :*ßI`ÿ79;^*BS[\3E_*B9;R29;RÇã]_3W0 78`?A9;BLN:=6 :*7RvLN:[\3 <9] R X R ; R [<X 0 Ò BV9;R29;R ãk_p3w>*á9]9 kï.;3'3'_6 :*ßI`O;3?í*:6 Rv6 9;:L;Ps_IB9;_3'BRv6 3'7 9I?ÿL._*B9;R29;RÇã]_3 <9 < < R 8:; 0 ë [\Rv6 9;:` R2B86 _)P 3'7æÞ6K[tÞâLN: L;[\Rv6 9;:=îqL;3'7Y? L;P 73 R ]<]<9F<9XHY9 02 ^îá3'b7s` ^ 6 p3'b3':[\39i?)lu73'r 9I? :]^î/á3'b7x02020 :<Nïð:ú;` ïð:)ý;` ïvgkgkg ïð: ` <[ <D R X 0 T P 9;Rv`['PKLN7V7/B3'7R2BS6K[\Rv6 9;: 9;:âLU78P 9;Rw 7 í*bv7rxlnbß;^î.3':kr <[ <D R X< [<] 02ûPKLN77S`6 :]5;3'BV73E9I? [< <D R X 9< 9< <9X<;Z8 0 T 3CBv^*3':[\3W`143'R2^*B:QR2Þ*3X3WP 3Wî.3':]R27ˆ6 :âlœ73cbv^*3':[\3éln7 L.73'R 9<Ÿˆ 02 ^îá3'b8`)3'êk_9;:*3':kr ] R ]<;<S 0 T 3'Rv` j 6K?AR2Þ 3WP 3Wî.3':kR 6 :âlu73'r9i? 5sL;P ^I3'7) ] R FH8; 0 T 3'Rv` j 6 B7VR3WP 3Wî.3':kR 6 :âlœ73'r/9i?i5õl;p ^*3'7 ) ]< [<[<F 02 ^îá3'b8` 143Wî.9v5;3íOe3W['6KîqL;P 78>õ3WG ßIGK> <;GKJ;ý < ]< <9<X;< Z8;<D;< Z8 0 T P 9;Rv` ^ 3W['PKLNB3Q6K?I78P 9;R6 7L2 +* <9X<; >h Ç<[X< * < 9<X; 9;B X<9F<; R D< * < <9X<; ]< <9<X;< Z8;<D;< Z8 <[] 0 j P ^*3':kR2ï T RvLNR2^*78`4ìÇ:k5;3'B73E9I? ]< <9X<;< Z8;D<;< Z8 ]<[ <F<;S 0 T 3'Rv` j 9;^*BR2Þ 3WP 3Wî.3':kR 6 : L.73'R9I? 5õL;P ^*3'7) R XZ8;<DXHY:9< <[] 0 ì\:*7rvln:[\3w`é Þ*3 6Kîqî.3WO*6KLNR23É['PKLN773'7Œ9I?LN:â6 :I7RvLN:[\3 R XZ8;<DXHY:9H8 02ûPKLN77S`éÿÞ*3 6KîqîU3WO*6KLNR23M6 :*7RvLN:)[\3'7/9I?)Lq['PKLN77 R X_<9<FZ89 0 T P 9;Rv` ŒL;î.3E9I? R2Þ*3U7SP 9;Rw 7Y6 :k5;3'b73e7sp 9;R R X_<9<FZ89 0 T P 9;Rv` ŒL;î.3E9I?ÿLN:â ïvlnbãí78p 9;Rw 7ÃÍ 73W[\9;:Oy6 :k5;3'b73 Ï R X_<9<FZ89Æ 0 T P 9;Rv` ŒL;î.3E9I?ÿLN:â ïvlnbãí78p 9;Rw 7ÃÍ R2Þ6 B8O 6 :k5;3'b73 Ï <DZ8; 0 T 3'Rv`òLN7R3WP 3Wî.3':kR 6 : LŒ73'R9I? 5sL;P ^I3'7 ) <[G 02 ^îá3'b8` ò*9;ßilnb86 R2Þî9I?L.:k^î/á3'B <DŸ 02 ^îá3'b7s`cd LNê 6Kî^î9I?ÿL.73'R9I?I:]^)îá3'B7 <9 < <9FH8 0 Ò LNBRv6 Rv6 9;:` ûpkln773'7y6 : R2Þ*3E_LNBVRv6 Rv6 9;: R X 02 ^îá3'b7s`cd 6 :6Kî/^îÏ9I?)L.73'R/9I?*:k^î/áp3'BV7 X<D <9 0 ì\:*7rvln:[\3w` Ò B3'R2R ãí:l;îu3m0 R23'ê]R?ZB8LNßIîU3':]R278`49I?LN:=6 :*7RvLN:[\3 XHY8 < R 8:; 0 ë [\Rv6 9;:` R2B86 _)P 3'7?jL;P 7V3Eá3W?Z9;B3 LN:=L;[\Rv6 9;:yÞLN_I_p3':I7 X<9Ÿ<;< Z8 R ;< <D; R [<X 0 T 6 R2^LNRv6 9;:)`éÿÞ*3UR23Wî._9;B8L;PKP ãí:*3'êkr786 R2^)LNRv6 9;: X< < <9F 0 T 3'Rv`é Þ*3U:]^)îá3'B 9I?I5sL;P ^*3'7Y6 :âl.73'r ĤY8 < R 8:; 0 ë [\Rv6 9;:` R2B86 _)P 3'7R2B^*3Eá3W?A9;B3 LN:âL;[\Rv6 9;: ÞLN_*_3':*7 ˆ<F9<_< Z8 R ;< <D; R [<X 0 T 6 R2^LNRv6 9;:)`éÿÞ*3UR23Wî._9;B8L;PKP ãí_*bv3'56 9;^*7/786 R2^LNRv6 9;: ˆ<F[< < ZY; 02 ^îá3'b7s` Ò B9 Oe^[\R 9I?ÿLŒ73'R9I? :k^îá3'b7 ˆ<F[<;<[ˆ<DF<;< [<] 0 Ò BV9;R29;R ãk_p3w>*á9]9 kï.;3'3'_6 :*ßI`ÿì\:k5;3'B73E9I? ˆF<[<;[<ˆD<F<;Z8 ˆ<F[<;<[ˆ<DF<;H8 0 Ò BV9;R29;R ãk_p3w>*á9]9 kï.;3'3'_6 :*ßI`ÿì\:*7RvLN:)[\3'7æÞ6K[tÞ LNB3U_LNBVR 9I?IR2ÞI3E_*B9;R29;RÇã]_3 ˆ<F[<;<[;<`ˆ<9< [<] 0 Ò BV9;R29;R ãk_p3w>*á9]9 kï.;3'3'_6 :*ßI`û/PKLN77æÞ6K[tÞ R2Þ*3E_IB9;R29;R ãk_3m6 79I? ˆ<F[<;<[;<`ˆ<9H8 02ûPKLN77S` Ò B9;R29;RÇã]_3'7 9I?Lq['PKLN7V7 A< [<; R 9<X; 02 ^îá3'b7s`-, ^*9;Rv6 3':]R 9I?LU73'R9I? :]^)îá3'b7e02020 :< N:ú;È N:)ý;È ;GKGKG N: ` F<DX<G<9 0 T P 9;Rv`['PKLN7V7/B3'7R2BS6K[\Rv6 9;: 9;:âLU78P 9;Rw 7/73W[\9;:)OyLNBß;^îU3':]R F<DX<G<9 <[] 02ûPKLN77S`6 :]5;3'BV73E9I? FD<X<G9 89ZY[<X 0 T 3'Rv` T 3W[\9;:OY3WP 3Wî.3':kR 6 :âlu73'r9i?i5sl;p ^*3'7 ) 89;< < X R ] R Y:D<; R [<X 0 T 3'Rv`è:6K?Aãñ0 ^I786 :*ß µ<µ ` L;PKP*R2Þ*3 î.3wî/áp3'bv79i?lu73'r 8 R ;< <D; R [<X< Z8ˆ9HY R ] R Y 0 T P 9;Rv`ÿì'? ; > Oe9 :*9;RX[\9Iî._*^*R23X78P 9;R5õL;P ^*3'7 6 : ßIP 9;á)L;Põ786 R2^LNRv6 9;: 8AF<; 02 ^îá3'b8` é Þ*3.7 B ^)LNB3EB9k9;R 9I?ÿL.:]^)îá3'B 8 HY DH889H8 02ûPKLN77S`ÿì î î.3wo*6klnr23e7^iá ['PKLN7V73'79I?)Lq['PKLN77.

9 Äy¹ µ ÒkÑ Ä Ð*KùÒ «Áv}h}Ì!¾!Òkº µ ¹ be») }¹IÑ Ò 8 H8 R ;< D<; R [<XZ8 0 T 6 R2^)LNRv6 9;:` ì'îqî.3wo*6klnr23x7^*á*786 R2^)LNRv6 9;:*79I?ÿLŒ786 R2^LNRv6 9;: 8 H8 [<;Z8 0 T P 9;Rv`4ì î î.3wo*6klnr23e7^iá*78p 9;R279I?ÿLŒ78P 9;R 8 02 ^î/áp3'bv78` T ^î%9i?ÿl.73'r/9i?*:k^î/áp3'bv7 8 ˆ<9<FZY DH8<8:9H8 02ûPKLN7V78` ì'îqî.3wo*6klnr23x7^*_3'b8['pkln773'7 9I?ÿLq['PKLN7V7 8 ˆ<9<FZ8 R ;< <D; R [<XH8 0 T 6 R2^)LNRv6 9;:` ì'îqî.3wo*6klnr23x7^*_3'b786 R2^LNRv6 9;:I79I?LU786 R2^LNRv6 9;: 8 ˆ<9<FZ8 [<;H8 0 T P 9;Rv`4ì î î.3wo*6klnr23e7^i_p3'bv78p 9;R279I?)L.78P 9;R ;<S R F< 0 T 3'Rv` éÿþ6 B8O 3WP 3WîU3':]R6 : L.73'R9I? 5õL;P ^*3'7 ) <X R ] R YD; R [X 0 T 3'Rv` è4:)6k?zãà0 ^*786 :*ß µ ` L;PKPõR2ÞI3 î.3wîá3'b7/9i?l.7v3'r / ) Ò B3'73'BV5sLNRv6 9;: 9I?I7SP 9;R2ïð5sL;P ^*39;B8Oe3'B86 :Ißy6 :âl.73'r6 7/:*9;Rß;^LNB8LN:kR23'3WO*G / R XH8:;<DXHY9Z8 > R XH8:;<D<XZY9Z8 <[] LNB3y6 :I3'BRv6KL;PZæ*^*3':kR278G D< < R 8:; > 9< < R 8; > ĤY8 < R 8:; > XZY<8 R 8; LNBV3E:*9;:*ïV6 :*3'BVRv6KL;Pfæ*^*3':kR278G ë PKPs9;R2Þ*3'B/áI^6KP R2ïV6 : 78P 9;R27YLNB3E:*9;:*ï.æI^*3':]R27SG 0 Ù 4 ˆÜ 4± ó <Nô ^ G 9;á*BV9væ LN:)OyéGfÜÏ6 :*9;ß;B8L;OIG ë : 9v5;3'BV56 3'æ 9I?ÿCE1/ò>@L k:*9væ P 3WOeß;3XB3'_IB3'73':kRvLNRv6 9;:=PKLN:*ß;^)LNß;3WGì\: 1 G< B8L;[tÞîqLN:yLN:O21ŒGkò*3'5;3'7 Bv^*3W>e3WO*6 R29;B7S>43 -/ñc&('  )L&('65O'*T87L3 ñ  3 E #"à ) '*+.-C+.&(T/' >½_LNß;3'7/ú ( H:9Iú:; G CELN^)?jîqLN:I:> û ë > <:<:; G/0 9;B86 ßI6 :L;PKP ã 6 :âûÿ9;ß;:6 Rv6 5;3 T ['6 3':[\3M<q02<;`2> <:<.:. >ý=9;h ( `2G ó únôm1 GD L;['çåB3'ß;9;B LN:O1 G ålnr23'78gñéÿþ*3yòöeöed ]:I9væP 3WOeß;3MB3'_*B3'7V3':]RvLNRv6 9;: PKLN:*ß;^LNß;3WGàéI3W[ðÞ 1 3'_9;BR ì T ì\ïv1 T ï>;. ïv<:;:;>iì T ì >û ë >@<:<:;. G ó ýnôm1 G@?]G B8L;[tÞîqLN:> ^ Gåò GcD ['çå^6 :*:*3'7V78> Ò G j G Ò LNR23WP ï T [ðþ*:*3w6ko;3'b8>/òg ë G 143'7:6K[W>LN:)O ë GŠ 9;BVßI6KO*L;G ò6 56 :*ß æ6 R2Þ ûò ë TIT ì û aü Þ*3':üLN:OíÞ*98æ+R29 ^*73 L CXòõïVöE Œø PK6 ;3ñPKLN:*ß;^LNß;3WGÉì\:A?WG T 9væUL;>3WO*6 R29;B8> B " &r'*0& 3 )OT ÔDC Ö -/'*+.&r0 È +E7 T "=F ) G CELN^? îqln:*:)>pû ë > <:<:<;<;G óh;ô Ò 3'R23'BUûPKLNB! LN:O B^[\3 Ò 9;BVR23'B8GÿCEDG9ER2Þ*3žk:*9væ P 3WOeß;3 îql;[tþ6 :*3C åè73'b7œî LN:]^L;PKG)éI3W[ðÞ*:6K['L;PWB3'_9;BRv> ë ìeò LNá> è:6 5àé*3'ê LN7 LNR ë ^*7Rv6 :)>@<:<:<:<;G/0 ÞkR2R2_ Næææ GK[\78G ^*R23'ê LN78G 3WOe^ N^*7V3'B7 ;îq?]áh îqg ÞkRvîqPK`2G ó ô Ò 3'R23'B ûpklnb5éln:oq B^[\3 Ò 9;BR23'B8G CEDH9.786 R2^LNRv6 9;:*78>;786Kî^)PKLNRv6 9;:*78>*LN:O _9;7786 á)p 3 æc9;b8pkoe78g éi3w[ðþi:6k['l;psb3'ï _9;BRv> ë ìœò LNá)>pè:6 5ñé*3'ê LN7XLNR ë ^*7VRv6 :><:<:<:<;G 0 Þ]R2R2_ Næ/ææGK[\78G ^*R23'ê LN78G 3WOe^h N^*73'B7 ;î? ká îqg Þ]Rvî PK`2G ;

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang Tài liệu bài giảng (Toán 10 Moonvn) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ (P) Thầy Đặng Việt Hùng wwwyoutubecom/thaydangviethung VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài 1:

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TRỊNH HỒNG UYÊN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC Chuyên ngành: PHƯƠNG

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TRỊNH HỒNG UYÊN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC Chuyên ngành: PHƯƠNG ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TRỊNH HỒNG UYÊN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC Chuyên ngành: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP Mã số: 60.46.40 Người hướng dẫn khoa

Chi tiết hơn

namaramayanam.dvi

namaramayanam.dvi ! " # $ %! & ' ( )! * $ $ + +, -. /0/01/0/02 /345/02 /0/06/07/02 8/ + + This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of 9 : ;?@AB CDD EF@?@

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

07ueb.dvi

07ueb.dvi ÙÒ Ò ÞÙÖ Ì½ ÃÐ Å Ò ÈÖÓ º Öº Â Ò ÚÓÒ Ð Ø Ì Ö Ò ØÖº º ¾¼ Öº Î Ø ÐÝ Æº ÓÐÓÚ Ú Ø Ðݺ ÓÐÓÚ Ô Ý ºÐÑÙº Ð ØØ À Ù Ù Ò ½ º ÂÙÒ ½ ½ µ ½º Ä Ö Ò ¹ к ¾º ÖØ Ö ÞÛ ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð È Ò Ð Ï Ö ØÖ Ø Ò Ò Û Ò Ò ¾¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ñ Ø Ñ

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường PTTH Chuyên LAM SƠN ****************************** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học *

SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường PTTH Chuyên LAM SƠN ****************************** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học * SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường PTTH Chuyên LA SƠN ****************************** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆ Năm học 013 014 ---------------- * ------------------ ỘT SỐ BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC TRONG ẶT PHẲNG TỌA

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Hà Nội - 205 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344>

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344> 第一部分 : 商業概論 1. h µœ tèè x k» õ ~pò ô SBS TV Î tèè x h á Ž é x f(h ) (µœ ) œò Î 8 ¾ é l ª ñ h Ûv± (A) å Ç ¾ ï (B) léðu ÿÿ é «Ò ð u p à x (C) Øðu o ÀÛµÃ à ºpuÎ g (D) Ø Ì Â ú º» Ò sž Î SWOT (S) 2. hv± Úþ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - கர்ணன்

Microsoft Word - கர்ணன் 1 l க ண + 4 இ க ண க க ரய ள :- ல ட வ ம ந த ; க ர எ -766 date 30/12/2013 க ண, க ண, க ட க ண, பக ண, வ க ண :-- 5 க ண கள க த க ண எ ற ல ப ர ட ப ற தவ க எ த த க ற. இ மத த 4 க ண க, l மத த ஒ க ண ம க ச ஐ க ண க ள ந

Chi tiết hơn

ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ¹ Ò ÖÓØ Å̽ ¹ ÖÓÙÔ» ¾¼¼ ¹¾¼½¼ ÓÖÖ Ð³ Ü Ñ Ò Ù 8 ÒÚ Ö ¾¼½¼ ËÙ Ø Ù ÖÓÙÔ ÓÙÖ Ô Ö º À Ð Ò Ì Ô Ö Âº ÖØ Áº à ÖÖÓ٠º ËÓ Ö Ø Åº ËØ ÒÓÒµ ÙÖ ÙÖ º Ä

ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ¹ Ò ÖÓØ Å̽ ¹ ÖÓÙÔ» ¾¼¼ ¹¾¼½¼ ÓÖÖ Ð³ Ü Ñ Ò Ù 8 ÒÚ Ö ¾¼½¼ ËÙ Ø Ù ÖÓÙÔ ÓÙÖ Ô Ö º À Ð Ò Ì Ô Ö Âº ÖØ Áº à ÖÖÓ٠º ËÓ Ö Ø Åº ËØ ÒÓÒµ ÙÖ ÙÖ º Ä ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ¹ Ò ÖÓØ Å̽ ¹ ÖÓÙÔ» ¾¼¼ ¹¾¼½¼ ÓÖÖ Ð³ Ü Ñ Ò Ù 8 ÒÚ Ö ¾¼½¼ ËÙ Ø Ù ÖÓÙÔ ÓÙÖ Ô Ö º À Ð Ò Ì Ô Ö Âº ÖØ Áº à ÖÖÓ٠º ËÓ Ö Ø Åº ËØ ÒÓÒµ ÙÖ ÙÖ º Ä ÓÙÑ ÒØ ÓÒØ ÒØ Ö Ø Ø Ð Ô ÓÒ ÔÓÖØ Ð Ø ÐÙÐ ØÖ ÓÒØ ÒØ

Chi tiết hơn

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 -

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 - 04 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - - JC - - JC - 3 - m - SI - 4 - MKS SI SI MKSA MKSA RAsionalised Metre Kilogram Second Ampere RMKSA SI SI (m) (Kg) (s) (A) (k) (cd)

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 – HỌC KÌ I

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 – HỌC KÌ I ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 HỌC KÌ I NĂM HỌC 04 05 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Chủ đề Cấp độ. Ôn tập, bổ túc về số tự nhiên. Số câu hỏi Số điểm. Số nguyên. Số câu hỏi Số điểm 3. Đoạn thẳng. Số câu hỏi Số điểm

Chi tiết hơn

ÍÒ Ú Ö Ì ÒÓÐ Ö Ð Ó È Ö Ò Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ñ Ó Å Ø Ñ Ø Ä Ø Ö Ú Ó Ö Ú ¹ ÈÖÓ º Öº À ÖÙÐ ÇÐ Ú Ö Ä Ø Ö Ú Ó Ö Ú ¹ PÖÓ º DÖº H ÖÙÐ ¹ UTFPR/DAMAT Ç Ê ÓÐÚ ÑÔÖ ØÙ Ó Ø

ÍÒ Ú Ö Ì ÒÓÐ Ö Ð Ó È Ö Ò Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ñ Ó Å Ø Ñ Ø Ä Ø Ö Ú Ó Ö Ú ¹ ÈÖÓ º Öº À ÖÙÐ ÇÐ Ú Ö Ä Ø Ö Ú Ó Ö Ú ¹ PÖÓ º DÖº H ÖÙÐ ¹ UTFPR/DAMAT Ç Ê ÓÐÚ ÑÔÖ ØÙ Ó Ø ¹ PÖÓ º DÖº H ÖÙÐ ¹ UTFPR/DAMAT Ç Ê ÓÐÚ ÑÔÖ ØÙ Ó Ø Ð Ñ ÒØ º Ä Ñ Ø ÙÒ Ñ ÒØ senx lim x 0 x = 1 lim 1 cosx x 0 x = 0 lim x + (1+ 1 x )x = e ½µ ½µ ÐÙÐ Ö Ú ÙÒ ÜÓ Ô Ð Ò Ó Ö Ú Ô ÐÓ Ð Ñ Ø µº f (x) = df(x) dx =

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc Câu I: Học sinh ự giải Câu I: GỢI Ý GIẢI ĐỀ 6 - + - - = m có Tìm ấ cả các giá rị của ham số m để phương rình ( ) ( ) nghiệm Nhận é: ( - + ) = - + + ( - ) = + ( - ) Đ/k ác định: Đặ ì³ í Û î - ³ = - +, a

Chi tiết hơn

Microsoft Word - அருட்பெரும் ஜோதி வள்ளலார் பாடல்கள்

Microsoft Word - அருட்பெரும் ஜோதி வள்ளலார் பாடல்கள் 17 th January Thai Pusam- Vallalar Memorial Day அ ப ஜ த வ ளல ப ட க வ ள ல த ர மல க வ ம கள க ய ப ட க ள த த ள. க ல ச ற என த த ம ர த னமண ப ப ச rய வ.ச த ன, வ ளல ப த. பல ச ற ட கள வ ளல ப ற உ ர ஆ ற ன. வ ளல, த

Chi tiết hơn

2 Ä ó ' Ä ü ü Ä ó Ø Í û ó : Í Æ ü : Û Ä Õ ó D ` é ' Ä Ë Ë É Ö Í Á : ü á d á Å : õ ' é é Ä É É É ü ü ì ' ' Ä Ä Ë û j Ø É É Û ó ó y õ Ð õ Æ É N Ä : Ë õ

2 Ä ó ' Ä ü ü Ä ó Ø Í û ó : Í Æ ü : Û Ä Õ ó D ` é ' Ä Ë Ë É Ö Í Á : ü á d á Å : õ ' é é Ä É É É ü ü ì ' ' Ä Ä Ë û j Ø É É Û ó ó y õ Ð õ Æ É N Ä : Ë õ Ø Õ ` ì j Ø 7!#"#$%& ),+ - 1 79 ;7=9> 9@B EG9KL OQ 7 S Q 1 TVWY ^]`_bac T bf^g`hi_jbmnbopq^rsm } tvu`xbf{ ci x S r 9 ˆ 9Šs c 9Œ g`ž c SS ˆ š œž Ÿ r c g Ž ž xª«9o ±²³ Ôm 1 µ 9bc  ëì 11 ¹º»¼½¾9 À ÂV ÇÈ

Chi tiết hơn

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e 1 P a g e P a g e 3 P a g e 4 P a g e 5 P a g e 6 P a g e 7 P a g e --- ĐÁP ÁN CHI TIÊT--- Đáp án D 8 P a g e 9 P a g e - Đáp án Đáp án 10 P a g e 11 P a g e 1 P a g e x 1 3 PT hoành độ giao điểm : x 3x

Chi tiết hơn

texte_petrole.dvi

texte_petrole.dvi Ö Ø ÓÒ ÒÒ ¾¼¼ ¹¾¼¼ ÅÓ Ð Ø ÓÒ Ò Ð Ñ ÒØ Ô ØÖÓÐ Ö ½ ÅÁ ÍÒ Ú Ö Ø ÈÖÓÚ Ò Ö Ø ÓÒ Å Ø Ñ Ø ÕÙ ÒÒ ¼ ¹¼ ÓÙÐ Ñ ÒØ Ò Ð Ñ ÒØ Ô ØÖÓÐ Ö ÐÓÖ Ò ÀÙ ÖØ ½ ÅÓ Ð Ø ÓÒ ³ ÓÙÐ Ñ ÒØ Ò Ñ ÒØ Ô ØÖÓÐ Ö ÇÒ ÜÔÓ Ò Ø ÜØ Ð ÔÖ Ò Ô ÔÙ Ø Ô

Chi tiết hơn

Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t

Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F 䴩 @ ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V ʧ@ Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ аʧ@ ( t ٤ x ˬd) α ʶb Y i ʤ j B Y p ΤW U k ʤ Z a ʴ L մ в ʶZ

Chi tiết hơn

IntroPDE.dvi

IntroPDE.dvi ½º ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ò Ø ÓÒ ½º½º ÍÒ ÕÙ Ø ÓÒ ÙÜ Ö Ú Ô ÖØ ÐРȵ Ø ÙÒ ÕÙ Ø ÓÒ ÑÔÐ ÕÙ ÒØ ÙÒ ÓÒØ ÓÒ ÒÓÒÒÙ u : R Ó R d Ø ÙÒ ÓÙÚ ÖØ Ñ Ò ÓÒ d Ø Ö Ú º Ò ³ ÙØÖ ÑÓØ Ð ÔÖÓ Ð Ñ Ð ÔÐÙ Ò Ö Ð Ð Ø ÓÖ ÕÙ Ø ÓÒ ÙÜ Ö Ú Ô ÖØ ÐÐ Ø

Chi tiết hơn

C:/Users/Nagy Zoltán/Documents/zozo/EGMO/ megoldokulcs.dvi

C:/Users/Nagy Zoltán/Documents/zozo/EGMO/ megoldokulcs.dvi  Р٠٠٠ÞØÙ Ð Ø ÓÖ ¹ Ñ ÓÐ Ó ËÞ Ô Þ ÑÑ Ð Ö ÞØ Ñ ÓÐ Ó Ð Ù Ù Ù ÞØÙ Ð Ø ÓÖÓ Ö º ÎÓÐØ ÓÐÝ Ò Ð Ø Ñ ÐÝÖ Ø Ø Ð Ò Ð Ò Þ ÞÓÒÝ Ø Ø Ø ØÓ º ÅÓ Ø Ø Ð ÒÝ Ò Ð Ð ÑÙØ ¹ ØÙÒ Ô Ö Ø Ó Ò»Ä Ì ¹ Ò Ö Þ ØØ Þ Ðº Ð Ø ÓÖÓ Ò Ð ÔÓÒØ

Chi tiết hơn BỘ 15 ĐỀ THI HK TOÁN LỚP 7 (014-015) ĐỀ SỐ 1: QUẬN 1 (014-015) Bài 1: ( điểm) Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ II môn toán của học sinh lớp 7A, người điều tra có kết quả sau: 6 9 8 7 7 10 5 8 10 6 7 8

Chi tiết hơn

ĐẠO HÀM VÀ ĐẠO HÀM CẤP CAO

ĐẠO HÀM VÀ ĐẠO HÀM CẤP CAO BIÊN SOẠN: THẦY ĐẶNG THÀNH NAM PRO X CHO TEEN K DUY NHẤT TẠI VTEDVN ĐẠO HÀM VÀ ĐẠO HÀM CẤP CAO *Biên soạn: Thầy Đặng Thành Nam website: wwwvtedvn Video bài giảng và lời giải chi tiết chỉ có tại wwwvtedvn

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD ' = MA' mà = ( gt) = = BC CA BC CA Xét MD ' B' và CBAcó D' MB = BCA ( cùng bù với góc A MB ) Và MD '

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 電工機械 1. p Ì Û hv± (A) Ž ÂÎ 628 ëâ0ô t à Î ð Î 1 800 Ô (B) 1800 rpm 180 ð 1 180 Ô (C) 60 rps ð 1 120 Ô º Î (D) ð 0.01 Ô º Î 50 rpm 2. p Ì oº n «º Î 16 à Π15 ˆ á (A) 60 (B) 60 2 á (C) 31 (D) 31 2

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 色彩概論 1. p u u Û hv± (A) u t ð u (B) u uî (C) ue Î u uî (D) uî u Ç u 2. p Žg Û hv± (A) Žg «ˆœuÒ (B) Õg ug (C) Žg (D) g «g 3. ku å v Ì é uw u š (A) (C) ÿ (B) (D) 4. hu v± pº (A) «Â u (B)  x uœ (C)

Chi tiết hơn

sina dream يخت سينا دريم,ألف ليلة وليلة,شهر عسل في شرم الشيخ,flynasاقوى عروض طيران ناس

sina dream يخت سينا دريم,ألف ليلة وليلة,شهر عسل في شرم الشيخ,flynasاقوى عروض طيران ناس ﻳﺨﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ sina dream ﻳﺨﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ ﻳﺨﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ ﺻﻮر ﻣﻦ ﻳﺨﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ رﺣﻼت ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻳﺨــﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﻪ رﺣﻠﺔ ﻳﺨـﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ ﻫﻲ رﺣﻠﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻣﻤﻴﺰة

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-化工群專二試題

Microsoft Word 四技二專-化工群專二試題 第一部分 : 基礎化工 1. p þã } 80% Ø Ã } o 60% º ãp l () % (B) 0% (C) 6.% (D) 7%. 16 kg 400 kg ô(}ôôý r Î 0%) kg ô 8.4 kg ô º h Ûv± ( C 1 O 16) () ô Î 0 kg (B) ô r Î % (C) Î 80% (D) ô Î 0%. k 40 C ð k 00 x } 60%

Chi tiết hơn

ދ ވ ހ ބ ހ ގ އ ކ ޑ މ މ ލ ދ ވ ހ ރ އ ޖ. އ ސ ބ ސ ދ ވ ހ ބ ސ ހ ޔ ގ ތ ގ އ ބ ނ ނ ކ ރ މ ކ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ކ ނ މ މ ހ އ ގ މ އ ޗ ށ ވ ސ ލ ޒ މ ވ ގ ނ ވ ކ މ ކ ވ. އ ހ ނ އ

ދ ވ ހ ބ ހ ގ އ ކ ޑ މ މ ލ ދ ވ ހ ރ އ ޖ. އ ސ ބ ސ ދ ވ ހ ބ ސ ހ ޔ ގ ތ ގ އ ބ ނ ނ ކ ރ މ ކ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ކ ނ މ މ ހ އ ގ މ އ ޗ ށ ވ ސ ލ ޒ މ ވ ގ ނ ވ ކ މ ކ ވ. އ ހ ނ އ ދ ވ ހ ބ ހ ގ އ ކ ޑ މ މ ލ ދ ވ ހ ރ އ ޖ. އ ސ ބ ސ ދ ވ ހ ބ ސ ހ ޔ ގ ތ ގ އ ބ ނ ނ ކ ރ މ ކ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ކ ނ މ މ ހ އ ގ މ އ ޗ ށ ވ ސ ލ ޒ މ ވ ގ ނ ވ ކ މ ކ ވ. އ ހ ނ އ އ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ގ އ މ އ ލ ވ ނ ތ ކ މ ގ ރ މ ޒ ވ. އ ޅ

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 消除一切形式种族歧视国际公约 Distr.: General 1 April 2010 Chinese Original: English 消除种族歧视委员会 } è¹ ~ 2010 2 15 Ž 3 12 审议缔约国按照 公约 第九条提交的报告 消除种族歧视委员会的结论性意见 柬埔寨 1. ~ 2010 2 18 19 hÿq} 1979 } 1980 ~ (CERD/ C/SR.1979

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đáp án 1.D 2.C 3.A 4.C 5.B 6.A 7.C 8.A 9.B 10.A 11.A 12.D 13.D 14.C 15.C 16.B 17.A 18.A 19

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đáp án 1.D 2.C 3.A 4.C 5.B 6.A 7.C 8.A 9.B 10.A 11.A 12.D 13.D 14.C 15.C 16.B 17.A 18.A 19 Đáp án.d.c.a 4.C 5.B 6.A 7.C 8.A 9.B 0.A.A.D.D 4.C 5.C 6.B 7.A 8.A 9.A 0.C.B.C.D 4.B 5.C 6.B 7.B 8.C 9.C 0.C.B.D.D 4.A 5.B 6.A 7.C 8.D 9.D 40.A Nếu A và B nằm ở hai bên (về hai phía) của điện tích gây

Chi tiết hơn

Junior Inter Maths1a Model Paper

Junior Inter Maths1a Model Paper éì-ûªh -- apple f -Ç ˇ --Éç-ô-Kt-úÕ--ߪ -ö -á-úø uíé- æ-ø í -ùà-ûª-»-ææyç - Ê æ Ω I---á - -C-J -v æ- o æ-vûªç -ûá- í - -üµ u-- ç- Ææ- -ߪ ç: 3 í ç-ô- - ƒ Ωu æ Ææhéπç -*- Óx -É--*a -v æ- o æ-vûªç í -J-

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP H

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP H ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP HÀM SIÊU VIỆT Chuyên ngành: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP

Chi tiết hơn

Diễn đàn MATHSCOPE PHƯƠNG TRÌNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH Chủ biên: Nguyễn Anh Huy

Diễn đàn MATHSCOPE PHƯƠNG TRÌNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH Chủ biên: Nguyễn Anh Huy Diễn đàn MATHSCOPE PHƯƠNG TRÌNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH Chủ biên: Nguyễn Anh Huy 6-7 - 01 Mục lục Lời nói đầu....................................... 6 Các thành viên tham gia chuyên đề........................

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Giá trị của x th

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Giá trị của x th Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm 015-016 Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài : Vượt chướng ngại vật Câu.1: Giá trị của x thỏa mãn: (5x - )(3x + 1) + (7-15x)(x + 3) = -0 là: A. x =

Chi tiết hơn

Мотоциклетни вериги

Мотоциклетни вериги Мотоциклетни вериги - 2011 Honda 50 CRE 50 95-00 428NZ 132 50 CRE 50 BAJA 03-04 428NZ 132 50 CRE 50 DERAPAGE 97-04 428NZ 132 50 CRE 50 SIX 03-04 428NZ 132 50 NSR,50MIN 02-03 420NZ3 108 50 XR50R 02,5 420NZ3

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63> 第一部分 : 電工機械 2 1. m d p á p Ñ ÂÎ5Wb0m j ¾ ÿþ ~ Ñ Ô 2 m j º E ab ¹ hv± (A) (C)! (B) (D) 2. p Ì Ì ë Î 6 Î 600 ñ Î 0.05 Wb º ÌÎ 30 A ð ûõîl -r (A) 100 (C) 300 -r (B) 200 -r -r (D) 400 -r 3. p «Ì ð v Þ Î 450

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút (Đề thi có 6 trang) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63>

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63> 第一部分 : 數位邏輯 1. hå g nî n QUAD SBGA BGA SPGA 2. k 2 S Œ 16 v d Îv 32768~ 32767 32768~ 32768 32767~ 32767 32767~ 32768 3. hå pt ó 8421 4. h ( Y~Y 1 4v± áúà 5. h v± m d ( t p Î Ÿ ð 6. m d y ñœ hv± F A B C

Chi tiết hơn

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM -------------------------------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------------- DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP

Chi tiết hơn

!"# $%!&', 8 8 )*+, M "b#$ %_ ` ab5 G "K O6`?P[ G : 232c PAB 8 -CD5678 D 8 - PU V /4 I &'c -8 -I /4 8 -CD568 PQ7ab I W /4 8 -CD567 8-

!# $%!&', 8 8 )*+, M b#$ %_ ` ab5 G K O6`?P[ G : 232c PAB 8 -CD5678 D 8 - PU V /4 I &'c -8 -I /4 8 -CD568 PQ7ab I W /4 8 -CD567 8- !"# $%!&', 88*+, M "b#$ %_ ` ab5 G "K O6`P[ G 22c +>4 @PB8 -CD5678D 8 -PU V 0-8 - 7 4 I&'c -8 -I 4 8 -CD568 PQ7ab I W 4 8 -CD567 8-8 -I 7 > W P + 2 4*5 18--8-7 - 4 V W 7 ' P Q - c X + c @ 4B 8-78I W2 9

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Oxy.doc

Microsoft Word - Oxy.doc MỤC LỤC Trang Tóm tắt kiến thức Các bài toán về điểm và đường thẳng 4 Các bài toán về tam giác 6 Các bài toán về hình chữ nhật 13 Các bài toán về hình thoi 16 Các bài toán về hình vuông 17 Các bài toán

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP KHOA TOÁN NGUYỄN DƯƠNG HOÀNG BÀI TẬP NHẬP MÔN TOÁN CAO CẤP ĐỒNG THÁP -2011

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP KHOA TOÁN NGUYỄN DƯƠNG HOÀNG BÀI TẬP NHẬP MÔN TOÁN CAO CẤP ĐỒNG THÁP -2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP KHOA TOÁN NGUYỄN DƯƠNG HOÀNG BÀI TẬP NHẬP MÔN TOÁN CAO CẤP ĐỒNG THÁP -2011 BÀI TẬP CHƯƠNG 1 Đề 1. Liệt kê các phần tử của các tập hợp sau: a) A = {x R (x 1)(2x 2 + 3x + 1) = 0}

Chi tiết hơn

CIV340_2013_2014.dvi

CIV340_2013_2014.dvi Ø ÔÖÓÚ ÓÖÑÙÐ Ø Ë ÀÇÇÄ Ç Å ÌÀ Å ÌÁ Ë Æ ËÌ ÌÁËÌÁ Ë ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Ò Ò Ö Ò Å Ø Ñ Ø ÙØÙÑÒ Ë Ñ Ø Ö ¾¼½ ¹¾¼½ Ì Ö ÓÙÖ Å Ö Û ÐÐ Û Ö ÓÖ ÝÓÙÖ Ø ÇÍÊ Ò Û Ö ½ ÌÙÖÒ ÇÚ Ö ½ µ Ì ÓÒ ÓÖ Ö Ô A 2 Φ x 2+B 2 Φ x y +C 2 Φ y 2+D

Chi tiết hơn