TAB-FEB -19

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "TAB-FEB -19"

Bản ghi

1 s^{_phcn 2019 hmeyw: 86 e w: 02 ESTD:1934 Estd eq m 21:1-þ4 (hn[hbpss ImWn )

2 Biw-k-I-Ä... Rev. Fr. Arakkal Joseph (Palakkad) Manalur East Rev. Fr. Athiyunthan Dixon CMI Thalore Rev. Fr. Chalissery Naveen CMI Perinchery Rev. Fr. Cheruvathoor Jithin (Palakkad) Arimpur Rev. Fr. Chevidan Davis CMI Pudukkad Rev. Fr. Chungath Dhanoop (Kalyan) Kannamkulangara Rev. Fr. Kanjiraparambil Fibin (Kalyan) Mundur Rev. Fr. Kattilapidika Diyons OFM Cap. Mannampetta Rev. Fr. Kombara Midhul (Palakkad) Olarikkara Rev. Fr. Kozhaliparambil Eljo CMI Pudukkad Rev. Fr. Madamby Dinu CMI Pududkkad

3 s^{_phcn 2019 e w: 02 hmeyw: 86 Imprimatur (Sd) Mar Andrews Thazhath Archbishop of Trichur Chief Editor Fr. Francis Aloor Executive Editor Fr. Nysson Alanthanath Design smritidesign.com Printed at St. Mary s Orphanage Press Published from Archbishop s House P.B No.706, Thrissur Ph: , , curiatcr@gmail.com bulletintcr@gmail.com Website: am ]m- m-bpss ktμiw 4 k pe 12 It cn mcyw 17 AXn-cq-]-Xm- y- s ]cn-]m-sn-iƒ- 21 klm-b-sa{xms ]cn-]m-sn-iƒ 23 \mfm-kaw 25 \ma-i-cw \S-]-Sn-Iƒ 35 kmº-øni Imcym-ebw 37 sshzn-i 38 k\y-kvx 40 AXn-cq-]X Xo -ti{μw 43 ax-t_m-[\w 45 ÿm]-\-߃ 53 kwl-s-\-iƒ 76 Trichur Archdiocesan Bulletin 3

4 Ref :3166/K-5/KCBC/OL/DS mw temi k-am-[m-\- Zn-\m-N-cWw {^m knkv am ]m- m-bpss ktμiw 1 P\p-hcn Trichur Archdiocesan Bulletin \ cmjv{sobw kam-[m-\-tk-h-\-øn-\p- Xv 1. Cu `h-\-øn\p kam-[m\w tbip Xs injy- msc ZuXyhpambn Ab- - p-sim v C{]-Imcw ]d p: ""\n߃ GXp ho n {]th-in- mepw Cu hosn\v kam-[m\w F v BZyta Biw-kn- -Ww. kam-[m-\-øns ]p{x Ahn-sS-bp-s - n \nßfpss kam-[m\w Ah-\n IpSn-sIm- pw. Cs - n AXp- \n-ß-fn-te p Xncn- pt]mcpw'' (eq m 10:5-6). {InkvXp- injy m-cpss AXn{]-[m\-amb ZuXy-amWv kam-[m\w \evi. a\p-jy- N-cn-{X-sØ AS-bm-f-s -Sp- Øp Zpc- -߃ pw A{Ia-Øn\panS-bn kam-[m\w Imw n- p F m a\pjy p-amwv B kam-[m\w hmkvzm\w snø-s - n-cn- p- Xv! tbip ]nd- "hosv' \m\mxzhpw Ncn-{X-ssh-hn-[yhpw-t]-dp Hmtcm IpSpw- _hpw kaq-lhpw cmpyhpw `pj-wvu-hp-am-wv. H m-a- Xmbpw kp{]-[m-\-ambpw AXv

5 hyxym-ktam th Xn-cnthm IqSmsX Hmtcm hy n-bp-am-wv.- kw-c n- m\pw ]cn-t]m-jn- n- m-\p-ambn sszhw \sω `c-taev]n- n- p \ΩpsS "s]mxp-`h\-\-amb temiw IqSn-bm-W-Xv. AXn-\m ]pxp-h- cmcw`- Øn Fs Biwk CXmWv: ""Cu hosn\v kam-[m\w!'' 2. \ cmjv{so-bw- t\cn-sp sh p-hnfn Nmƒkv s]kvhn F Ihn h Wn {]Xym-i-t]m-se-bmWv kam-[m-\w. 2 A{I-a-Øns I p-\n-d `qan-bn hns-cm IjvS-s -Sp arzp-e-amb ]pjv]w t]mse-bm-w-xv. A[n- Im-c-Øn-\p-th- n-bp Zmlw Zpcp-]-tbm-K-Øn-te pw A\o- Xn-bn-te pw \bn- p p. cmjv{sobsa Xv a\p-jy-k-aql-søbpw ÿm]-\-ß-sf-bp-w ]Wn-Xp-b Øm-\p ASn-ÿm- \-]-c-amb am K-am-Wv. F m apgp-h kaq-l-øn-\p-th- nbp tkh-\-øns Hcp cq]- ambn cmjv{so-bsø ImWm-Xncn- p-tºmƒ AXv a Z-\-Øns bpw ]m iz-h-xvicwøns bpw \in- n- -ens bpw Hcp am K-am-bn-Øocmw. tbip \tωmsv Cßs\ ]dbp p: ""H m-a-\m-im B{Kln- p- -h Ah-km-\-Ø-h- \pw- F- m-h-cp-ssbpw ip{iq-j- I\pw BIWw'' (a t m 9:35). t]mƒ Bdm-a am ]m- m-bpss hm p-i-fn ]d- m ""cmjv{so-bsø AXns F m-x-e-ß-fnepw {]mtz-in-iam-bpw, tzio-b-am-bpw, temi-hym- ]-I-ambpw Kuc-h-tØmsS ]cnk-wn- pi F Xv Hmtcm hy n- p-ap Hcp ISa Dd- n p ]d-bp-i-sb- -Xm-Wv. \Kc-Øn\pw tzi-øn\pw apgp-h a\p-jy-hw-i-øn-\p-ap \ bv mbn Htc kabw {]h Øn- p-hm \evi-s kzmx-{ y- Øns bmym y-hpw aqeyhpw AwKo-I-cn- pi F - XmWv B ISa.'' 3 Xs cmpyøv Pohn- p- -hsc kwc- n- m\pw Ah v tbmkyhpw \oxn-]q h-i-hp-amb `mhn- p A -co w krjvsn- m\pw F m ]cn-{iahpw snøpi F - sh p-hnfnbmwv cmjv{sob [ ahpw cmjv{sob DØ-c-hm-Zn-Xzhpw Hcp cmjv{so-b- m-c\v \nc- cw h p- \o- p Xv. Poh-t\mSpw hy n- Trichur Archdiocesan Bulletin 5

6 I-fpsS kzmx-{ y-tømspw al-øz-tøm-spap auen-i-amb BZ-c-thmsS {]h Øn- m cmjv{sob PohnXw bym -Øn ]c-kvt\- l-øns {it -b-amb Hcp cq]-ambn amdpw. 3. ]c-kvt\-lhpw am\p-jni kzvkp-wßfpw: cmjv{so-b-øns ASnÿm\w. s_\-univsv ]Xn-\m-dm-a ]m FgpXn: Xs hnfn-b-\p-k-cn pw \m n ("t]m-fokv') X\n- p kzm[o\øns txmx\p-k-cn- pw ]c-kvt\lw BN-cn- m Hmtcm ss{ikvxh\pw hnfn- -s - n-cn- p- p... ]ckvt\-l-øm kpo-h-am- -s -Sp-tºmƒ s]mxp-\- -bv pth- n-bp ka -W-Øn\v sk p-edpw cmjv{so-b-hpamb \ne-]m-sn-s\- mƒ IqSp-X aqey-ap- m-ipw. a\pjys `uan-i-amb {]h Ø\w ]c-kvt\-l-øm {]tnm-zn- -Xhpw \ne-\n-ev p -Xp-amIp-tºmƒ km h-{xn- I-amb sszhni \K-c-Øns \n am-w-øn\v AXv klmb-i-am-ipw. a\p-jy-ip-sw-_-øns Ncn-{X-Øn-\p e yw AXm-Wt m.'' 4 a\p-jy-ip-spw-_-øns \ -bv pth n H n p {]h Øn- m B{K-ln- p-s - n icn-bmb F m cmjv{sob {]h Ø-\-sØbpw \ne-\ndp-øp \oxn, ka-xzw, ]c-kv]-c-_-lp-am-\w, Bflm -X, kxy-k- -X, hniz-kvxx F o -am\pjn-i-kp-w-߃ A`y-kn- m B{K-ln- p-s - n F m cmjv{sob {]h Ø-I pw Ah GXp-kw-kvImchpw axhpw D -h-cm-bmepw AwKo-I-cn- m Ign-bp Hcp t{]m{km-am-wn-xv. CXns\ kw_- n- n-s-tømfw hnb- v\m-anse I Zn-\mfmb {^m kzm tkhy \pkq-b hm Xzm \n tzin "cmjv{sob {]h Ø-Is ku`m-ky-߃' Hm an- p- Xv klm-b-i-c-am-bn-cn- pw A -cn hnizkvx-\m-b kphn-ti-j-km- n-bm-w-t±-lw. At±-l- Øns \n tz-i-߃ Cß-s\-bm-Wv: Xs [ a-sø n D -X-amb t_m[hpw AKm-[-amb [mc-w-bp-ap cmjv{sob {]h Ø-I A\p-Kr-lo-X-\m-bncn- s! hy n-]-c-ambn hniz-kvx-xbv v amxr-i-bm-bn-cn- p cmjv{sob {]h Ø-I A\p-Kr-lo-X-\m-bncn- s! kz w XmXv]-cy-Øn-\- msx s]mxp-\- -bv p-th n 6 Trichur Archdiocesan Bulletin

7 {]h Øn- p cmjv{sob {]h Ø-I A\p-Kr-lo-X-\mbncn- s! ÿnc-x-bp cmjv{so-b-{]-h Ø-I A\p-Krlo-X-\m-bncn- s! sfiy-øn- \p-th n A[zm-\n- p cmjv{sob {]h Ø-I A\p- Kr-lo-X-\m-bncn- s! auen-iamb ]cn-h Ø\w ]q Øn-bm- m A[zm-\n- p cmjv{so-b- {]-h Ø-I A\p-Kr-lo-X-\mbncn- s! a p- -hsc tiƒ m Ign-hp cmjv{sob {]h Ø-I A\p-Kr-lo-X-\mbncn- s! `b-an- mø cmjv{sob-{]-h Ø-I A\p-Kr-lo-X- \m-bncn- s! 5 Hmtcm sxc-s -Sp pw ho pw sxc-s -Sp pw s]mxp-po-hn-x- Øns Hmtcm L hpw \oxnsbbpw \nb-a-søbpw {]tnm- Zn- n- p BZ i-øns {]mk-cq-]-øn-te v Xncn- p-t]m- Im-\p kμ `-am-wv. Hcp- Imcyw Xo -bm-wv: \ cmjv{sobw kam-[m-\-øns tkh-\-øn-em-wv. AXv auen- Iamb -a-\p-jymh-im-i-ßsf BZ-cn- p-ibpw hf Øp-Ibpw snøpw. AtX-k-a-bw, h Ø-am- \- -`mhn Xe-ap-d-Iƒ n-s-bn D m-ti hnizm-k-øns bpw IrX- -X-bp-sSbpw Hcp _ w km[y-am- p ]ckv]-c- IS-a-Ifpw IqSn-bm-Wh. 4. cmjv{so-b-amb Zp Kp-W-߃ cmjv{so-b-øn\v kzvkp-w-ß-tfmssm w Zp Kp-W-ßfpw Ds v ZpxJ-]q hw ]d-tb- n-bn-cn- p- p. Zp Kp-W-߃ D m-ip- Xv hy n-]-c-amb Ign-hp-Ip-d-hpsIm-t m, hyh-ÿn-xn-bp-ssbpw AXns ÿm]-\-ß-fp-ssbpw hogvni-ƒ-sim-t m- BWv. Cu Zp Kp-W-߃ apgp-h cmjv{sob-po-hn-x-øn-s bpw hnizm-ky- Xsb XI p- p. AXn G s - n-cn- p Bfp-I-fpsS Xocp-am-\-ß-sfbpw {]h Ø-\- ß-sfbpw Zpjn- n- p- p. bym P\m-[n-]-Xy-Øns BZ isø Cu Zp Kp-W-߃ \in- n- p- p; s]mxp-po-hn- XsØ t{zmln- p- p; kmaq-ln- I-amb sfiysø `oj-wn-s - Sp-Øp- p. hnhn[ cq]-ß-fnep Agn-a-Xn-sb- n \mw ChnsS Nn n- p- p: s]mxp-hkvxp- -fpss ssib-s-, hy n- NqjWw, Ah-Im-i ewl\w, kaq-l-\n-b-a-ßsf XI, kxy-k- -X-bn- msx D m- p em`w, _e- {]-tbm-kw-simt m tzio-b-xm- Xv]cyw F t]cntem A[n- Im-csØ \oxo-i-cn-, A[n- Imcw hn p-simsp m hnk-ω- Xn-. Ch-tbmSv hntz-io-`-bw,, h Ko-b-hm-Zw, ]cnÿnxn ]cn- K-Wn- m-xn-cn-, s]s v em`w D m- m th n {]IrXn hn`-h-ßsf sim -b- Sn-, hn{]-hm-k-øn\v \n _ n- -s - -h-tcm-sp Ah F nh IqSn Iq n- 7 Trichur Archdiocesan Bulletin

8 t -Ww. 5. \ cmjv{sobw bph-p-\-] mfn-øhpw A]-c-cn-ep hnizmkhpw hf Øp- p. cmjv{sob A[n-Imcw khntijm\p-iq-ey-ap Nne hy -n-i-fpss XmXv]-cy-ßsf am{xw kwc- n- m D]-tbm- Kn- p-tºmƒ `mhn Ccp-f-S-bp- p. bph-p-\-ß-ƒ v Bflhnizmkw C m-xm-ip- p. Imc-Ww, kaq-l-øns Acn- Ip-I-fn-em- -s - n-cn- p- Xn\m `mhnsb ]Sp-Øpb Øm klm-bn- m-\p km[yx Ah v A\y-am-Ip- p. cmjv{sobw bph-p-\-øns Ign-hp-I-sfbpw B{K-l-ßsfbpw icn-bmbn kwc- n- ptºmƒ Ah-cpsS ho -W- Ønepw AhcpsS apj-ß-fnepw kam-[m\w hf-cp- p. "\ns Rm hniz-mkønsesp- p- p, s]mxp\ -bv pth n \apt -h pw H n v A[zm- \n- m-sa v \nt m-ssm w Rm\pw hn-iz-kn- p- p' F Hcp Dd p\evi-em-bn- AXp ]cn- W-an- p- p. Hmtcm hy n-bpssbpw Zm\-ß-sfbpw Ign-hp-Isfbpw AwKo-I-cn- p-tºmƒ cmjv{sob {]h Ø\w kam-[m- \-Øns tkh-\-øn-em-ipw. ""\o nb Ic-sØ- mƒ at\m-lc-ambn F m-wp- Xv? \evim\pw kzoi-cn- m\pw th n sszhw Dt±-in- n- p- -Xm- W-Xv. AXp sim p txm ]oun- n- p- txm sszhw B{K-ln- p- n-. (cf DXv] 4: 1 ff) adn v, AXv Pohn-X-Øn kwc- -Whpw klm-bhpw \evi-w-sa mwv Ahn-S v Dt±-in- p- -Xv. \ΩpsS lrz-btømspw _p n-i- ntbmspsam w \ΩpsS Ic߃ pw kwhm-z- -Øn-\p- am -am-im Ignbpw.'' 6 s]mxp`h\w ]Wn-bp- -Xn\v Xs hi I p Zm\w snø-m Hmtcm hy n pw Ign-bpw. \nb-a-ønepw hy n-iƒ XΩnep kpxm-cyhpw icnbmbxpamb _ -ß-fnepw ASn-bp-d kwip- -amb cmjv{sob PohnXw Ft mgpw \ho-i-cwøn\v hnt[-b-am-bn-cn- pw. Hmtcm kv{xobpw ]pcpj\pw Xe-ap-dbpw _ -kw-_- hpw _p n-]-chpw kmw-kvimcn-ihpw B[ymfln-I-hp-amb ]pø Du -߃ Dƒs m- p-s v \ap v t_m[y-s -SptºmfmWv AXv kw`-hn- p- Xv. CØcw Hcp hniz-kvxx t\spi A{X Ffp- -a-. am\pjn-i-_- -߃ k o W-am- Wv, {]txy-in v \ΩpsS Ime- L- -Øn. a p- -h-tcmsv As - n A]-cn-Nn-X-tcmSv D `b- Øn kz w kpc- n-x-xzsø- - n-bp DXvI-WvT-bn thcp-d hnizm-k-an- m-bva-bpss Ime-L- amwnxv. BtKm-f-hy- 8 Trichur Archdiocesan Bulletin

9 m]-i-amb kmtlm-z-cysø tnmzyw snøp tzio-b-xmhm- Z-Øns cq-]-ßfnepw at\m-`mh-ßfnepw X n- -f-b-ens cmjv{sob Xe-Øn AXp ImWp p F Xv k -S-I-c-am- Wv. BtKmf hym]-i-amb kmtlm-zcyw C v hfsc AXym-h-iy-am-Wv. \ΩpsS kaql-߃ v C v F -sø- mfp]-cn-bmbn ""kam-[m-\-in-ev]n- Isf'' Bh-iy-ap- v. a\p-jy - h -Øns \ bpw kt mjhpw B{K-ln- p sszh-]n- Xm-hns ktμ-i-hm-l-icpw bym km n-i-fp-am-w-h. 6. bp hpw `b-s -Sp-Ø X{ hpw ]msn- H mw temi-a-lm-bp w Ahkm-\n- n v 100 h jw Ign- p. B bp -ß-fn sim -s bph-p-\-ß-sfbpw hn`- -amb kaq-l-ß-sfbpw \mw Hm ptºmƒ ktlm-z-c-ßsf sims m-sp- p bp -߃ \sω ]Tn- n- p `oi-c-amb ]mtamwv \ap v e`n- p- -Xv. A[n-Im-chpw `bhpw XΩnep k p-en-xm-h-ÿ-bm-bn p am{xw kam-[m-\sø Icp-Xm ]msn-. a p- -hsc `oj-wn-s - Sp-Øp-I-sb- Xv Ahsc hkvxp- -fmbn Icp-Xp-Ibpw Ah-cpsS alxzw \ntj[n- p-ibpw snøp- -Xn\v Xpey-am-Wv. AXpsIm- mwv `b-s -Sp-Øepw A\n-b-{ n-x-amb bpt m-]-icw tij-c-whpw [m Ωn-I- Xbv pw kam-[m-\-øn-\p At\z-j-W-Øn\pw FXn-cmsW v \mw Hcn- IqSn ]dbp- Xv. G hpw Zp _-e-cm-bhsc `oj-wn-s -Sp-Ø, apgph P\-X-I-fp-sSbpw \msp-hn-sen\v Imc-W-am-bn-Øo-cpw. Ah kam-[m-\-ap ÿm\w At\zjn- pw. F m Ip hpw IpSn-tb- - m-cpss ta Btcm- ]n- p- Xpw Zcn-{Z v {]Xymi C m-xm- p- -Xp-amb cmjv{so-b- {]-`m-j-w-߃ icn-b-. adn- v, Hmtcm hy n-tbm-sp-ap Ah-cpsS ] m-øew GXmbmepw BZ-c-Ønepw \nb-a-tømspw s]mxp \ tbmsp-ap BZ-c-Ønepw \ΩpsS kw-c WØn\v `c-taev]n- -s - n-cn- p ]cn-ÿn-xntbmspw ap X-e-ap-d-I-fn \n v ssiam-dn- n- n-bn- p [m ani ]mc-ºcy kº- -X-tbm-Sp-ap BZ-c-Øn-ep-amWv kam-[m\w ÿm]n-x-am-bn-cn- p- -sx v Du n- -d-tb Bhiyw C p v. kwl j {]tz-i-ß-fn Pohn- p Ip n-i-sfbpw Poh kwc- n- m\pw Ah-Im-i-߃ kwc- n- m\pw th n A[zm\n- p- -h-scbpw Rm {]txy-i-ambn Hm p- p. \ΩpsS temi-øn Bdv Ip n- I-fn-sem-cmƒ hoxw bp - Øns A{I-a-Øn\pw 9 Trichur Archdiocesan Bulletin

10 AXns A\- -c-^-e߃ pw Cc-bm-bn-cn- p p. Ahsc ] m-f- m-cmbn tn Øn- n-s - nepw ] m-f- m XS- -enem- n-bn- n-s - nepw CXp-X-s bmwv Ahÿ! Ah-scbpw Ah-cpsS al-øz-søbpw ]cnc- n- m A[zm-\n- p- -h \evip km yw a\pjyhwi-øns `mhnsb kw_- n- n- S-tØmfw Aaq-ey-am-bn-cn- pw. 7.al-Ømb Hcp kam-[m\ ] Xn a\pjymhim-i-øns km Δ- {XnI {]Jym-]-\-Øns Fgp- ]Xmw hm jniw \mw Cu Znhk-ß-fn BtLm-jn- p- p. c mw temi alm-bp- m-\- c-amwxv kw`-hn- -Xv. Cu kml-n-cy-øn tpm Ccp]- Øn-aq- m-a am ]m- m-bpss \nco- Ww \ap v Hm Ωn- mw: "" kz w Ah-Im-i-ß-sf- p-dn- p a\p-jys t_m[w kz w IS-a-I-fpsS \ho-i-c-w- Øn-te v Ahs\ \bn- m-xncn- -cp-xv. Ah-Im-i-߃ D mbn-cn- p-i-sb- Xv B Ah-Imi-ßsf \nd-th p-i-sb ISaIqSn Dƒs m- p- p- v. Fs - m Ah a\p-jys hy n-]-c-amb al-xz-øn-t - Xm-Wv. Ah-Im-i-߃ D m-bncn- p-i-sb- -Xn a p- -h Ah AwKo-I-cn- p-ibpw BZcn- p-ibpw snøpi F Xv Dƒs m- p- p v'' 7 ^e-øn a\p-jy-cpss ]c-kv]- 10 Trichur Archdiocesan Bulletin c- D-Ø-c-hm-Zn-Xz-Ønepw ]ckv]c B{ibØnepw A[njvTnX-amb al-ømb cmjv{sob ] -Xn-bpsS ^eamwv kam-[m-\w. F m AsXmcp sh p-hnfn IqSn-bm-Wv. AXm-Is F pw ]pxp-xmbn Gs -Sp-t - n-bn-cn- p- p. AXn\p lrz-b-øn-s bpw Bflm-hns bpw am\-km- cw Bh-iy-am-Wv. AXv Htc kabw B -cn-ihpw _mly-hpam-wv. AXn\v th Xn-cn- m-\mhmø aq p hi-ß-fp v: ab-an- m-bva-sb-bpw tim]-søbpw a-bn- m-bv-asbbpw X n- -f- p-sim v Xt msp Xs kam-[m-\-ønem-bn-cn-. hnip {^m knkv Un kme-kns hm p-i-fn ]d- m ""a p- -h p Aev]w am[pcyw \evip- -Xn\v'' Xt msp Xs ""Aev]w am[p-cy-ap- -h-\m-bn-cn- pi'' a p- -h-cp-am-bn, IpSpw- _mw-k-߃, kplr-øp- ƒ, A]-cn-Nn-X, Zcn-{Zcpw ]oun-xcp-am-b-h F n-h-cp-am-bn, kam- [m-\-øn Ign-bp-I.- A-hsc I p-ap- p- -Xn `b-s -SmsXbpw Ah p ]d-bm-\p- Xp {ihn pw Aßs\ snøp- I. F m krjvsn-i-fp-ambn kam-[m-\-øn Ign-bp-I. sszhn-i-zm-\-øns aløzw

11 ho pw Is -Ø-Ww. Cu temi-ønse \nhm-kn-ifpw ]uc- mcpw `mhn-bpss \n Ωm- Xm- -fp-sa \ne-bn \ap- p hy n-]-chpw ] p-hbv -s -Sp- -Xp-amb DØ-c-hm-Zn- XzsØ ho pw Is -Ø-Ww. a\p-jy\p apdn-hp- m- m-hp Hmtcm kml-n-cy-søbpw Ipdn v Ah-t_m-[-ap- Xpw Bg-Øn BIp-e-X-bp- -Xpamb kam-[m-\-øns cmjv{sob-øn\v Ft mgpw {]tnm-z\w kzoi-cn- mhp Xv adn-b- Øns kvtxm{x-ko-x-øn \n m-wv.. \ΩpsS c -I-\mb {InkvXp-hns AΩ-bp-sS, kam- [m-\-øns cm n-bpss Io Ø-\-am-W-Xv. AXv apgp-h a\pjy-hw-i-øns bpw \ma- Øn Be-]n- -s - -Xm-Wv. ""Ahn-SsØ ` -cpss ta Xe-ap-d-Iƒ txmdpw Ahn-Sp v IcpW h jn- pw. Ahn-Sp v Xs `ppw sim v i n {]I- Sn- n- p. lrz-b-hn-im-c-øn Al- -cn- p- -hsc NnX-dn- p. i - msc knwlm-k-\-øn \n v adn- n- p. Ffn-b-hsc Db Øn... \ΩpsS ]nxm- - m-cmb A{_m-l-tØmSpw Ahs k -Xn-I-tfmSpw Ft - p-ambn snbvx hmkvzm\w A\p-k-cn p Xs '' (eq 1: 50-55) høn- m-\n \n v 8 Unkw-_ 2018 {^m knkv am ]m Footnotes [1] Cf. Lk 2:14: Glory to God in the highest, and on earth peace among men with whom he is pleased. [2] Cf. Le Porche du mystère de la deuxième vertu, Paris, [3] Apostolic Letter Octogesima Adveniens (14 May 1971), 46. [4] Encyclical Letter Caritas in Veritate (29 June 2009), 7. [5] Cf. Address at the Civitas Exhibition-Convention in Padua: 30 Giorni, no. 5, [6] BENEDICT XVI, Address to the Authorities of Benin, Cotonou, 19 November [7] Encyclical Letter Pacem in Terris (11 April 1963), ed. Carlen, Trichur Archdiocesan Bulletin

12 Ref: 3170/K-5/KCBC/ OL/DS s^{_phcn 10 Xncp_mekJyZn\w sikn_nkn shmt j IΩoj ]pds Sphn p k pe tbiphn {]nb amxm]n Xm tf, ktlmzco ktlm Zc mtc, h e a tf, Ign 175 h jßfmbn ÊIp nifpss ka{khf e ywh v BtKmf ItØmen mk`bn apgph {]h Øn p ÊIp nifpss kwls\bmwv Xncp_mekJyw {^m knse \m kn cq]xbn sa{xm\mbncp _nj v Nmƒkv Un t^m _n Pm k BWv Xncp_mekJyw ÿm]n Xv mw ]obqkv ]m Cu kwls\sb s]m n ^n ]Zhnbnte v Db ØpIbpw mw ]obqkv ]m Xncp_me kjyzn\w km h{xni k` apgph BNcn phm \n t±in pibpw snbvxp. Cu Blzm\a\pkcn v F m h jhpw s^{_phcn amkønse 2 mw RmbdmgvN bmwv `mcxk` Xncp_me kjyzn\ambn BNcn p 12 Trichur Archdiocesan Bulletin

13 Xv. Xncp_mekJyØnse AwKßfmb F m Ip niƒ pw Ahsc \bn p h pw Cu h jsø Xncp_me kjy Zn\Øns ( ) F mhn[ {]m \Ifpw BiwkIfpw t\cp p. a ƒ sszhøns kz amwv. a sf \ mbn hf ØpI sb Xv, Ip niƒ sszhw X Zm\amsW Xncn dnhn \n pïhcp DØchmZn ØzamWv. {^m knkv ]m "kvt\løns B\μw' F kn\um\ c A kvtxmeni {]t_m[\øn ]dbp Xp t]mse, m\kv\m\øn kzoicn p sszhzm\amb hnizmkw hf Øp Xn\pw hnikn p Xn\pw sszhw D]tbmKn p am K amwv amxm]nxm ƒ (287). _me\mb tbip m\ønepw {]mbønepw sszhøns bpw a\pjycpssbpw {]oxnbnepw hf ph Xv \{kønse Xncp pspw_ønembncp p (eq m 2:51 52). DÆntbiphns\ IcpXtemsS hf Ønb Xncp pspw_ønse amxm]nxm fmb ]cnip adnbhpw hnip butk nxm hpw Bbncn Ww XßfpsS a sf sszhw B{Kln p coxnbn hf Øns m p hcphm\p amxm]nxm fpss ZuXy\n hlwøn AhcpsS amxri. C sø amxm]nxm m Ip nisf pdn p sszh] Xnbn ] ptncp tºmƒ Hmtcm IpSpw_Ønepw ZnhyXzw Xpfpºp _mey߃ cq]s Spsa Xv Xo bmwv. c I\mb tbiphn ZrVambn hnizkn pibpw ItØmen m ssnx\yøn Pohn pibpw kmaqlni {]Xn_ XtbmsS {]h Øn pibpw snøp amxm]nxm fpss PohnX amxri ÊIp nifpss ka{k \ bv v D]Icn pw. `h\øn ktωfn p k`sb pdn v F pw hmnme\mip {^m knkv ]m mbpss hm pifn ""hnizmkøns A hpw kuμcyhpw BkzZn p Xn\pw {]m n p Xn\pw Abev mcs\ tkhn p Xn\pw \Ωƒ ]Tn p CSambn hosv XpScWw'' (kvt\løns B\μw, 287) C sø Trichur Archdiocesan Bulletin 13

14 temiøn hnip nbnte p hnfnsb pdn p A kvtxm eni DZvt_m[\amb ""B\μn v BlvfmZn phn '' amxm]nxm sf Wn p Xv, tbiphn s\ A\pKan p Xv F{]Imcsa v ÊIp nisf am]q Δw ]Tn n psim v hnip cm Im\mWv (14). IpSpw_mwKßtfmSp, {]txyiambn amxm]nxm m tcmsp Dujvafamb _ w Ip nifpss hf bv v AXym hiyamwv. Nnet msg nepw Htc ho n Pohn p h ]ckv]cw kwkmcn msxbpw Hcpan p {]m n msxbpw ` n m sxbpw Ignbp p F Xv XnI pw ZpxJIcamb ImcyamWv. sim pip nisf C v IqSpX embn ImWp Xv amxm]nxm fpss IqsSb, adn v Sn.hn.bp ssbpw kvam v t^mwns bpw IqsSbmWv. Chsbms kmt XnIXeØn Ip nifpss _p n hnimkøn\v D]Icn psa n epw ChbpsS A\nb{ nxamb D]tbmKØneqsS kz w temiønte v Ah HXpßp Ibpw BflobXbpsS ASn ÿm\߃ Ah v \jvss Sp Ibpw snøp p. Ip nifpss kpc nxxzøns ImcyØn C v apxn h IqSpX Pm{KX ]pe ØWw. ]e \Kcßfnepw Ip nifpss CSbn azyhpw ab pacp pw D]tbmKn p hcpssbpw AXv hnev p hcpssbpw FÆw `bm\iambn IqSp p v. ÊIp niƒ ssewkniambn Zpcp]tbmKw snøs SmXncn m\pw Ahnip _ ßfn te v IS psn mxncn m\pw amxm]nxm ƒ \nxm Pm{KX ]pe tø Xp v. ÊIp ni fpss Akm[mcWamb s]cpam ßfpw \ni_vzxifpw Xncn dn v a sf kpc nxcmbn \bn m F m amxm]nxm fpw {i n Ww. {^m knkv ]m amxm]nxm mtcmsv a sf pdn v D bn p aq v tnmzy߃ ChbmWv: \ΩpsS ÊIp p ߃ FhnsS BsW p a\knem phm \mw {ian p t m? AhcpsS Bflmhv FhnsSbmsW v \mw icn pw Adnbp pt m? k tδm]cn, AXdnbphm \mw B{Kln p pt m? \ΩpsS ÊIp p߃ imcocniambn FhnsSbmsW t m Hcp \n nxkabøv Ah BcpsS IqsSbmsWt m D X, adn v Ah \ne]msp Ifn FhnsSbmsW XmWv, XßfpsS t_m[yßfpssbpw e yßfpssbpw B{Klß fpssbpw kz]v\ßfpssbpw ImcyØn Ah FhnsS \nev p p F XmWv bym tnmzyw (kvt\løns B\μw, 261). 14 Trichur Archdiocesan Bulletin

15 \ bnepw hnip nbnepw hftc _meyøn\v `ojwn Db Øp XmWv C sø kmaqly kmwkvimcni kmlncy߃. {]m \bv pw kl\øn\pw XymKØn\pw \ΩpsS IpSpw_ßfn ÿm \w Ipd phcp Xp sim v ]hn{xamb ÊIpSpw ßfn t]mepw De n kw`hn p p. Hmtcm Znhkhpw AXnthKw amdns m ncn p Bib hn\nabkwhn[m\ßfpw Ah kr n p ambni {]] hpw aqeyt_m[w \ s am[yakwkvimchpw ÊIp nifpss kz`mhcq]oic WØn\pw hnizmkcq]oicw Øn\pw [mcmfw {]Xnk niƒ D m p hbmwv. \ΩpsS Ip niƒ k`mhntcm[nifpw \ncoizchmznifp ambnøocm CSbm p kmlncyßfpw kzm[o\ßfpw \n mcambn X n fbm\mhn. Xncpk`sbbpw IqZmiIsfbpw k`m[nimcnisfbpw k ymk ]utcmlnxyßsfbpw Ahtlf\]m{Xßfmbn Nn{XoIcn v k`bpss hnizmkyx Ipdbv m\p Bkq{XnX {iaßfpw \mw Xncn dnbww. Cu ] møe Øn \ΩpsS ÊIp niƒ v icnbmb aqeyt_m[hpw hnizmk]cnioe\hpw \evim klmbn p Xncp_me kjyøns {]k n hfsc GsdbmWv. ÊIp nisf sszhønte v ASp m\pw k`tbmssmøv Nn n m\pw {]h Øn m\pw klmbn p Xn Xncp_mekJyw hln p ] v hfsc hep XmWv. ""Ip niƒ ÊIp nisf klmbn s ;ÊIp niƒ ÊIp niƒ pth n {]m n s '' F B]vXhmIyhpambn DÆn tbiphns kwc WbnemWv Xncp_mekJyw {]h Øn p Xv. ]cnip I\yIadnbw a[yÿbpw hnip butk n Xmhpw Imh amemjamcpw D]a[yÿcpamWv. ChcpsS B ymflni kwc WØn ÊIp nisf sszha fmbn hf Øphm Xncp_me kjyøn\vî km[n p p. \ΩpsS CShIIfnse 14 hb phscbp F m _menim _me mcpw Xncp_mekJy Øn AwKßfmbn DÆntbip hns Iq pimcmbn XocWsa XmWv k`bpss B{Klw. CShIbn BgvNbn Hcp Znhkw Xncp_me kjymwk ߃ B\nta dpss t\xrxzøn Hcpan piqsn {]m n pibpw sszhhn\w ]Tn pi bpw hnip sc ]cnnbs Sp Ibpw ImcpWy{]hrØnIfn ]s Sp pibpw snøp Xv Ahsc F pw sszhtømspw k`tbmspw tn p\nev phm klmbn pw. 15 Trichur Archdiocesan Bulletin

16 _me\mb tbiphns PohnX ssien Hmtcm ÊIp nbpw kz am Wsa v \sω Hm Ω s SpØp Zn\amWnXv. \{k Øn amxm]nxm ƒ v hnt[ b\mbn Pohn _me\mb tbip ÊIp niƒ v {]tnmz\hpw i nbpamiww. Xncp_me kjyzn\w BNcn ptºmƒ tbiphns _meysø A\p kvacn psim v \ap p Np pap Hmtcm _meyhpw Xncp_meyßfmbn amtd Xns BhiyIXsb pdn mwv \mw Nn nt Xv. Hmtcm ÊIp nepw \{kønse Xncp _mes\ I psim v {]h Øn phm \apt h pw Ignb Ww. A\pZn\w AI pt]mip ssiihßsf hnizmkøns shfn Ønte pw k m Kn IXbpsS \ bnte pw ssi ]nsn v \StØ Xp v. h Ko bxbpw \ncoicxzhpw hfcp Cu ImeL Øn hnizm kkxy߃ apdpsi nsn m\pw klh ØnXzØns ]mxbneqss hfcm\pw hf Øm \pw \Ωƒ {i nt Xp v. {]nb ÊIp nitf, \nßsf F mhscbpw DÆntbiphn\v Rm ka n p p. tbiphn s\t mse \nßfpw kz Kÿ \mb ]nxmhn\vc s a fm bnøocm {]m n p p. {]m \miwkitfmss, _nj v hn sk v kmaph snb am, sikn_nkn shmt j IΩoj B p_nj v am tpmk^v s]cpt m w sshkv snb am, sikn_nkn shmt j IΩoj _nj v kmaph am sftd\ntbmkv sshkv snb am, sikn_nkn shmt j IΩoj ]n.-h.-kn., ticf ItØmen mk`-bpss Bÿm\ Imcym-ebw sim n NB: 2019 s^{_p-hcn 10 mw XobXn Cu k p-e tic-f-ønse kotdm ae-_m, eøo, ae- c ItØm-en- m-k`-i-fnse F m tzhm-e-b-ß-fnepw Znhy-_en A n- -s -Sp F m ÿm]-\-ßfnepw hmbn v hni-zo-i-cn- p-sim-sp-t -Xm-Wv. 16 Trichur Archdiocesan Bulletin

17 1. Hm an-t Znh-k-߃ s^{_phcn : BZy-sh n : hn. FkvX- m-t\mkv 2 : \ΩpsS I Øm-hns sszhm-e-b-{]-th-i\w (]-cn. I\y-Im-a-dn-b-Øns ip o-i-c-w-xn-cp-\mƒ) 3 : Z\lm A mw Rmb 4 : hn. tpm {_nt m 10 : Z\lm Bdmw Rmb 11 : aq pt\mºv Bcw`w eq ±v amxmhv (tcm-ko-zn-\w) 17 : Z\lm Ggmw Rmb 23 : hn.- s]men- m v 24 : Z\lm F mw Rmb 25 : hmgvøs kn. dmwn acnb 2. s^{_p-hcn amksø ]cn-]m-sn-iƒ s^{_p-hcn 01 : 07:30 pm kmº-øni kan-xn-tbmkw 06 : sshzn-i-ÿ-e-am w 19 : 10:00 am ÿew amdnb sshznicpss tbmkw 21 : 10:00 am AXn-cq-]X Btem-N-\-k-an-Xn-tbmKw 3. henb t\mºv : : hn`qxn Xn ƒ: D]-hm-k-Zn\w : sshzni amk-[ym\w : ]me-bq alm-xo m-s\w : Hmim\ Rmb : ka nx -hn-ip- o-i-c-w-zn\w- aqtdm IqZmi Trichur Archdiocesan Bulletin 17

18 : s]k-lm-hymgw : ]oum-\p-`h- sh n: D]-hm-k-Zn\w : Dbn v Xncp-\mƒ 4. sszh-z i Iymºp-Iƒ: Cu h jhpw th\-e-h[n ImeØv AXn-cq-]-Xm-ssh-Zn-I-hn- Zym n-i-fpss t\xr-xz-øn CS-h-I-I-fn Ip n-iƒ pw bph-p- \-߃ p-ambn sszh-z i Iymºp-Iƒ kwl-sn- n- p- p. 5 apx F.kn.kn. Dƒs -ss-bp m p-i-fnse hnzym n-i-sf-bmwv Iymºp-I-fn {]Xo- n- p- -Xv. aq p Znh-k-ß-fn-em-bmWv Iymºp- Iƒ \S- p- -Xv. Iymºp-Iƒ bym{iaw Xn ƒ, hymgw Znh-k-ßfn Bcw-`n- p-ibpw _p[, i\n Znh-k-ß-fn Ah-km-\n- p- Ibpw snøpw G{]n 1 apx sabv 5 hsc-bmwv (hn-ip- hmcw Hgn-sI) Iymºp-Iƒ CS-h-I-I-fn \S-Øm km[n- p-i. sszh-z i Iymºv \S-Øm B{K-ln- p CS-h-I-I-fn _lp. A - m ssa\ skan-\mcn sdivs-d- -\p-ambn _ -s -ts- -XmWv. 5. Imcp-Wy-\n[n Ih ]ncnhv: Imcp-Wy-\n-[n-bpsS Ih ]n-cnhv \ ImØ CS-h-I-Iƒ F{Xbpw s] v AXn-cq-]X ^n\m kv Hm^o-kn Gev]n- m _lp. hnimcn-am {i n- p-at m. 6. sshzn-i-cpss \nb-a\w: 1. ^m. Nndbn {]n kv SDV \SØphnImcn B {X; km[px 2018 Unkw-_ 28 apx 2019 P\phcn 29 hsc. 2. ^m. tpmbv aq AXncq]X suetk v F ØpcpØv; km[px 2018 Unkw_ 15 apx. 18 Trichur Archdiocesan Bulletin

19 3. ^m. Untbm kv Im ne]osni OFM.Cap. klhnimcn ap t»cn; km[px 2018 Unkw_ 15 apx. 4. ^m. B _n aw n pbm OFM.Cap. klhnimcn eq ±v; km[px 2018 Unkw_ 15 apx. 5. ^m. ssuvkv Ip n n hnimcn sh d msv; km[px 2018 Unkw_ 20 apx. 6. ^m. A\ojv Nn ne n n hnimcn sh d msv Hgnhmbn; km[px 2018 Unkw_ 20 apx. 7. ^m. tpm v \nc pimebn \SØphnImcn ams {X IqSn; km[px 2018 Unkw_ 20 apx. 7. {]txyi \nb-a\-߃: 1. ssi m-c- m- : s]mdøq Be m v tat cn Sn tem\ B Wn ]pdøq Bep eqhokv N n ]qae kndn acptøm{ spdn Imat cn B Wn ]pfnbam tpmkv sh ns mºn ] n msv tpm v hs kndnƒ ]Sn emøv jmp Np Øv tpm v tx m\øv simgp p n Nment»cn emk tpm k XcI sska subvk tat cn Sn ss]temxv tpmwn 2. ss nƒ t{]jnxxzw {SÃv AwK-߃ : 1. tam. txmakv Im t»cn (snb am ) 2. ^m. entpm Nncnb Øv (sk{i dn) 3. ^m. {^m knkv IqØq (AwKw) 4. ^m. dmt^ B ma Øn (AwKw) 5. ^m. {^m knkv Bfq (AwKw) 6. ^m. _m_p ]mwm p]dºn (AwKw) 7. ^m. tuhnkv sxt c (AwKw) am tsmwn \oe- m-hn AXn-cq-]X klm-b-sa-{xm & t{]mt m- -kn-s - qk 19 Trichur Archdiocesan Bulletin

20 Ahn` Xr»q AXncq]X {]kv_n d ]mãd Iu kn kph Æ Pq_nen A{]-Xo- nx Imc-W-Øm 2018 \hw-_ 17\v \S- m-sx-t]mb Ahn` Xr»q cq]xbpss {]kv_n d Iu ens bpw ]mãd Iu knens bpw kph Æ Pq_nen, 2019 am v 23\v i\nbmgvn cmhnse 10 awn apx D Ign v 3:30 hsc kapnnxambn BtLmjn p p. Xr»q Ccnßme ps ]me msv cma\my]pcw cq]xifpss kwbp m`napjyøn BtLmjn p kph Æ Pq_nen, Xr»q Un._n.kn.F.kn. HmUnt mdnbønemwv {IaoIcn ncn p Xv. Xr»q AXncq]X sa{xmt meoø am B {Uqkv XmgØns A[y Xbn IqSp s]mxpktωf\øn s{]m^. kndnbiv txmakv apjy{]`mjww \SØp p. ]mã-d Iu kn AwK-߃ {]kvxpx kph Æ Pq_n-en-bm-tLmj ]cn-]m-sn-ifn- ]s -Sp Ww am n thsd ]mã-d Iu kn ao nwkv D m-bn-cn- p- -X-. ÿew : Un._n.kn.F.kn. HmUnt mdnbw, Xr»q XobXn : , i\nbmgvn kabw : 10:00 am - 3:30 pm 20 Trichur Archdiocesan Bulletin

21 am B {Uqkv XmgØv ]nxm-hns s^{_phcn amksø ]cn-]m-sn-iƒ FEBRUARY 2019 Date Day Time Description 01 Fri Morning Curia Meeting 02 Sat Staff Picnic 03 Sun Morning 90 th Year Celebration of Brahmakulam Parish Evening 90 th Year Celebration of Mannampetta Parish 05 Tue Morning Curia Meeting, For the People 06 Wed Morning Priests Transfer 07 Thu Morning Engaged 08 Fri Morning Curia Meeting For Priests and Religious 09 Sat Catholic Teachers Guild Meeting at Kannur 11 Mon Evening Doctors Forum at JMMC 12 Tue Morning Curia Meeting, Engaged- Office work 15 Fri Morning Holy Mass at Minor Seminary, Curia Meeting Evening Popular Mission Convention Conclusion at Pavaratty Trichur Archdiocesan Bulletin 21

22 16 Sat Morning Golden Jubilee (SABS) Holy Mass at Chettupuzha Prov. House, Catholicasabha News Paper Home day at Thrissur Evening Engaged 18 Mon Evening Permanent Synod at Kakkanad 19 Tue Curia Meeting Meeting with transferred Priests 21 Thu Morning Consulters Meeting 22 Fri Morning Curia Meeting For Priests and Religious 23 Sat Morning Jubilee Holy Mass (FCC) at LF College Convent, Guruvayoor 26 Tue Morning Curia Meeting For the People hnizmktømss {]m n p sx mw \n߃ p e`n pw aøm. 21:22 22 Trichur Archdiocesan Bulletin

23 am tsmwn \oe mhn ]nxm-hns s^{_phcn amksø ]cn-]m-sn-iƒ FEBRUARY 2019 Date Day Time Description 1 Fri Morning Amballur- Mass Curia Meeting, Visitors Time Evening Pallikkunnu- Mass, Thakkoldanam 2 Sat Engaged 3 Sun Morning Kannara- Mass, Kappela Blessing Evening Pollachi- Festal Mass 4 Mon Morning Nirmalamatha School- Mass Evening Family Apostolate- Resource Persons Meeting 5 Tue Curia Meeting, Office Work 6 Wed Morning St Thomas College- Statistics Dpt., Classes in Marymatha Seminary Evening Engaged 7 Thu Morning Classes in Marymatha Seminary, For Priests and Religious Evening Nellikunnu- High School Retirement 8 Fri Morning Curia Meeting, Visitors Time 9 Sat Morning Mookkannoor- CST Novitiate House Mass Afternoon Seminar, Engaged 10 Sun Morning Kainagiri, Chavara-Mass 11 Mon Morning Minor Seminary- Mass Trichur Archdiocesan Bulletin 23

24 Evening Editorial Meeting of Catholicasabha 12 Tue Curia Meeting, Mangalapuzha Seminary Commission 13 Wed Morning Classes in Marymatha Seminary 14 Thu Morning Classes in Marymatha Seminary, For Priests and Religious Evening Nadathara- Holy Redeemer School, Retirement 15 Fri Morning Curia Meeting, Visitors Time Evening Engaged 16 Sat Morning Catholicasabha- Home Day Evening Vellakarithadam- Mass & Grotto Blessing 17 Sun Morning Coimbatore- Mass, Meeting 18 Mon Evening Visitors Time 19 Tue Morning Curia Meeting, Meeting with Transferred Priests 20 Wed Morning Engaged 21 Thu Morning Consultors Meeting Evening For Priests and Religious 22 Fri Morning Curia Meeting, Visitors Time Evening Pavaratty- San Jose SchoolRetirement 23 Sat Morning Engaged 24 Sun Evening DBCLC- BA Theology 25 Mon Morning Office Work 26 Tue Morning Curia Meeting, Office Work 27 Wed Morning For Priests and Religious 28 Thu Morning Marymatha Major Seminary- Mass Evening Thiroor- LP School Annual Day, Retirement 24 Trichur Archdiocesan Bulletin

25 Unkw_ A`nhμy XmgØv ]nxmhv cmhnse eq ±v CShI sszhmebøn ss nƒ ]mcmbw amkmncww DZvLmS\w snbvxp. tijw km z\hpw Un. Fkv. Fkv. Fkv Dw kwbp ambn kwlsn n hn[hm kwkaw Acnºq sszhmebøn DZvLmS\w snbvxp ktμiw \ In. D Ign v Cchn awkew CShIbn ]pxpxm bn Bcw`n Un.Fw. tim sh ns Bio hmzi Ωw \n hln p. A`nhμy tsmwn ]nxmhv cmhnse ]ShcmSv Fkv.F._n.Fkv. tim sh n hn. _enb n p. 2 A`nhμy XmgØv ]nxmhv tacnamx tap skan\mcn CShIIfn \SØn hcm dp kvt\tlm hw Ip q CShIbn cmhnse 6:30\v hn. _enb n v DZvLmS\w snbvxp. XpS v sh d msv, Cøm F o CShIIƒ kμ in pibpw Cøm CShIbpsS \hoicn sk v {^m knkv tkhy It f Bio hzn pibpw snbvxp. D Ign v Trichur Archdiocesan Bulletin 25

26 ]pøq s^mtdm\bn IpSpw_ktΩf\ `mchmln IfpsS I sh j DZvLm S\w snbvxp ktμiw \ In. sshio v hcm c CShIbn se ss nƒ I sh j DZvLmS\w snbvxp. A`nhμy tsmwn ]nxmhv cmhnse Nn nt»cn CShIbnse kvt\tlm hw hn. _enb n v Bcw`n p. H q CShIbn Pq_nen BtLm jøn ]s SpØp. ^manen At mkvxte n \h ZºXnam v ktμiw \evin. sshio v X new CShIbn axt_m[\ Zn\w DZvLmS\w snbvxp. 3 A`nhμy XmgØv ]nxmhv cmhnse Xtem CShIbn Ipcnb mhv jmpn hnpn ZºXnIfpsS A masø Ip n\v amtωmzok \ In. XpS v Xncphn zmae sk v t]mƒ KpcpIpew skan\m cnbn ms Sp pibpw hn. _enb n pibpw snbvxp. A`nhμy tsmwn ]nxmhv Uo mtcmssm w Znhkw snehgn p. 4 6A`nhμy ]nxm m si.kn._n.kn.bn ]s SpØp. 6 A`nhμy tsmwn ]nxmhv sshin v BeßmSv sszhme bøn Xncp\mƒ simsn tb w \n Δln v hn. _en b n p. 7 A`nhμy XmgØv ]nxmhv sk v txmakv timtfpns tlmw tu t]{s kv tu F nhtbms\p_ n v \SØnb kwkaøn A[y ]Zhn Ae cn p. tijw tacnamx skan\mcn bpss t\xrxzøn Nn n t»cn CShIbn \SØnb kvt\tlm høns kam]\w _enb n p. A`nhμy tsmwn ]nxmhv sk v txmakv timtfpv Patron s Day BtLmj Øn ]s SpØp. sshio v Ip qcn kvt\tlm hw kam]\øn hn. _en b n p. 8 A`nhμy XmgØv ]nxmhv cmhnse A`bw im n`h ]mentb ohv sk dns Iogn 13 maxv dopw sk Acnºqcn DZvLm S\w snbvxp. tijw tpymxn F n\obdnwkv timtfpns ]{ maxv _ncpzzm\ NSßn\v A[y ]Zhn Ae cn p. XpS v eq ±v IØo{U sszhmebøn hnhmløns kn h Pq_nen BtLmjn p ZºXnItfmsSm w hn. _en b n pibpw BiwkIƒ t\cpibpw snbvxp. sshio v 26 Trichur Archdiocesan Bulletin

27 B v_nj]vkv lukn \S Xr»q AXncq]X GtIm]\kanXntbmKw DZvLmS\w snbvxp. ]mebq Xo ms\øns kanxn cq]oicn pibpw snbvxp. tijw Xr»q Su lmfn AXncq]X KmbIkwLw kwlsn n Itcmƒ Km\ a cw DZvLmS\w snbvxp. XpS v Xr»q AXncq]X bnse LOAF kwls\bpss {InkvXpakvv Iq mbvabn ] ptn p. A`nhμy tsmwn ]nxmhv cmhnse ABBA Retreat Centre- Iu kn tegvkn\p mskspøp. ]Sn mtdt m \n Ωem ebw tim sh n hn. _enb n p. D gn v Ip qcn Divina Amore tim sh n {hxhmkvzm\ NSßn hn. _enb n v Im ΩnIXzw hln p. sshio v t]cmawkew CS hibn CSbkμ i\w Bcw`n p. 9 A`nhμy XmgØv ]nxmhv cmhnse Xr»q _knen bn \S _[nc aqi mbp Iq mbvabn ktμiw \ In. XpS v Xtem Pdpksew [ym\ ti{μøn I sh j\n kam]\ ktμiw \ In. D Ign v sk v txmakv timtfpn tam. tpm ]mtem mc kvizbdn tn ItØmen mk`m ]{XØns s{]mtam-t gvkv ao n\v A[y X hln p. sshio v kn. tkmknb kn.fkv.kn.bpss arxkwk vimc ip{iqjiƒ v Iq t cnbn apjyim ΩnIXzw hln p. A`nhμy tsmwn ]nxmhv t]cmawkew CShIbn CSbkμ i\w \SØn. 10 A`nhμy XmgØv ]nxmhv cmhnse Pq_nen anj Bip]{Xnbn \S sf.kn.fw.b. D]tZiI kanxnbpss hm jni tbmkøn ]s SpØp. A`nhμy tsmwn ]nxmhv cmhnse t]cmawkew CSb kμ i\øns `mkambn tim sh n k\ykvx pth n hn. _enb n p. sshin v ItØmen k` FUnt mdnb ao nwkn ]s SpØp. IfIvStd n Sot gvkv Kn Uns ao nwkn ]s SpØp. 11 A`nhμy XmgØv ]nxmhv cmhnse Xr»q sk v tacokv ssa\ skan\mcn bn hn. _enb n p. XpS v B v_nj]vkv lukn \S sim m cp hnimcnamcpss tbmk 27 Trichur Archdiocesan Bulletin

28 Øn A[y X hln p. sshio v tpymxn F n\o bdnwkv timtfpns {SÃv ao nwkn ]s SpØp. A`nhμy tsmwn ]nxmhv cmhnse A okn s{]mhn jy lukn hn. _enb n p. sim amcp hnimcnamcpss ao nwkn ]s SpØp. D gn v ABBA Retreat Centre- Iu kntegvkn\p mskspøp. PAROC Core Group ao nwkv IqSpI bp mbn. 12 A`nhμy XmgØv ]nxmhv cmhnse F^v.kn.kn. kaqløns A okn t{]mhn jy lukn hn. _enb n p. D Ign v sim mcpss tbmkøn ]s SpØp. \mep awn v a msv CShIbn Xo]nSpØ Øn acn {io. Um kv B mt m nens arxkwkvimc ip{iqjbn Im ΩnIXzw hln p. A`nhμy tsmwn ]nxmhv cmhnse Nndbv CShI sszhmebøn hn. _enb n p. tacnamx skan\mcnbn mskspøp. PAROC Core Group ao nwkv IqSn. D gn v sim amcpss ao nwkn ]s SpØp. sshio v s]cntßm pic CShI sszhmebøn Xncp\mƒ hn. _enb n p. 13 A`nhμy XmgØv ]nxmhv cmhnse ]okv tlmw, t{kkv tlmw F nh kμ in p. D Xncn v 2.30\v sshzni kanxn tbmkøn A[y X hln p. sshio v ItØmen m tim {K pw si.kn. ssh.fw. kwbp ambn cmah Ω]pcØp Xr»q tim tdj hr aμncøn kwlsn n A`nhμy XmgØv ]nxmhn s bpw Xq pgn ]nxmhn s bpw P Zn\mtLmjØn ]s SpØp. sshio v ]p gn sk v tpmk^v sa sl Øv sk dn hn. _enb n p. XpS v shãv t^m v sk v B kv C Ãn yq pw kμ in p. A`nhμy tsmwn ]nxmhv cmhnse km Umanbmt\m tim sh n hn. _enb n p. D gn v sshzni kanxnbn ]s SpØp. cmah Ω]pcØv A\mYme bøn h v A`nhμy am B {Uqkv XmgØv, am tp _v Xq pgn ]nxm amcpss P Zn\mtLmj Øn ]s SpØp. sshio v simgp p nbn {InkvXp Zmkn knã amcpss tim sh n am tp _v 28 Trichur Archdiocesan Bulletin

29 Xq pgn ]nxmhns P Zn\m tlmjøn ]s SpØp. 14 A`nhμy XmgØv ]nxmhv sshio v AXncq]X kmºønikanxn tbmkøn ]s SpØp. A`nhμy tsmwn ]nxmhv cmhnse Bº qcn hnhml Hcp mkn ]s Sp p h pth n hn. _enb n p. ]n.h.kn.bn CHAI B\ph P\d t_mun bn ]s SpØp. sshio v kmºøni kanxnbn ]s SpØp. 15 A`nhμy XmgØv ]nxmhv eq ±v IØo{Uen cmhnse kph Æ Pq_nen BtLmjn p ZºXnIfpsS Iq mbva bn hn. _enb n pibpw BiwkIƒ t\cpibpw snbvxp. sshio v Xr»q Su lmfn \S "hn. Nmhdb s Nmhcpƒ kwkox \msiw' Adnhns t\ shfn w DZvLmS\w snbvxp. A`nhμy tsmwn ]nxmhv cmhnse Kpcphmbq LF College hn. _enb n p. `cxbn ]p\ oh si nsw sh ncn v \n Δln p. D gn v ItØmen k` FIvkn yq ohv ao nwkn ]s SpØp. 16 A`nhμy XmgØv ]nxmhv cmhnse t]ciw CShIbn hn. _enb n p. XpS v ImhoSv, tim Sn, Ip wipfw F o CShIIƒ kμ in p. tijw si.f.fw. P\d t_mun tbmkw t]cmawk eøp h v DZvLmS\w snbvxp. D Ign v ItØmen m tim {K n s AXncq]X h nwkv IΩ n sxcs Sp n ]s SpØp. tijw ]d q s^mtdm\bpss bphp\ kwkaøn bphm fpambn kwhzn p. XpS v Nn nt»cn bn \S ko\nb kn.f.kn. AwKßfpsS IpSpw_mwKßtfmsSm ap {InkvXpakv BtLmj Ønepw ]s SpØp. sshio v eq ±n Xr»q AXncq]X CShI s^mtdm\ ]n.b.h. amcpss tbmkøn ]s Sp Øp. A`nhμy tsmwn ]nxmhv cmhnse hs ]pxp msv CShI sszhmebøn hn. _enb n p. ]d qcn bphp\kwkaøn bphm tfmsv kwhzn p. D gn v t]cmawkew CShIbn KLM hm jni Zn\ ktωf\w DZvLmS\w snbvxp. sshio v {_ pfw CShI sszhmeb Øn hn._enb n p, ]mentb ohv sib hm jni 29 Trichur Archdiocesan Bulletin

30 Zn\ ktωf\w DZvLmS\w snbvxp. 17 A`nhμy XmgØv ]nxmhv cmhnse tacnamx skan\m cnbn ]tdm v timgvkn t\ms\p_ n v hn. _enb n p. D Ign v sszh Zmk X p]dºn timsxn bpss tbmkøn tn p. sshio v kn. knanenbm kn.fw.kn.bpss arxkwkv ImcI ΩØn\v H qcn Im ΩnIXzw hln p. A`n hμy tsmwn ]nxmhv tacnamx skan\mcnbn ]tdm ns Iogn A am p s{sbn\nwkv mkpiƒ v t\xrxzw \ In. 18 A`nhμy XmgØv ]nxmhv cmhnse AXncq]X Btem N\kanXn tbmkøn ]s SpØp. D Ign v s_m \ØmsebpsS `mkambn AXncq]XbpsS F m CShIIfnepw \S p ImcpWy {]h ØnIfpsS AXncq]Xm Xe DZvLmS\hpw Hmtcm CShIbnte pw AXncq]X \ Ip 10,000 cq] hnxcwhpw Un. _n.kn.f. kn. bn \n hln p. A`nhμy tsmwn ]nxmhv tacnamx skan\mcnbn ]tdm ns Iogn A am p s{sbn\nwkv mkpiƒ v t\xrxzw \ In. cmhnse AXncq]X BtemN\kanXn tbmkw. D gn v tacnamx skan\mcnbn s{sbn\nwkv mkpiƒ. sk v txmakv timtfpn Iºyq kb kv hetu dn NSßn ]s SpØp. 19 A`nhμy XmgØv cmhnse eq ±n am tpm ta\mt cn ]nxmhns A\pkvacW _enb n p. tijw sk v txmakv timtfpn A t±iob kb kv skan\m DZvLmS\w snbvxp. XpS v Pq_nen anj t\gvknwkv timtfpns 2018 h jsø _ncpzzm\ NSßv DZvLmS\w snbvxp. A`nhμy tsmwn ]nxmhv cmhnse sk v txmakv timtfpn siankv{sn Un m vsa v C \mjvw skan\m DZvLmS\w \n Δln p. tacnamx skan\mcnbn ]tdm ns Iogn A am p s{sbn\nwkv mkpifpss hetu dn NSßn A y X hln p. D gn v {]oãv Akwªn k v IΩn n IqSn. 20 A`nhμy XmgØv ]nxmhv cmhnse ]gphn F^v.kn. kn. atøn hn. _enb 30 Trichur Archdiocesan Bulletin

31 n p. D Ign v H q Fhp{]mkym Xo ms\ ti{μøn \S Xo msi ti{μ D]tZiI kanxn tbmkøn ]s SpØp. sshio v Fdhv CShIbpsS I sh j DZvLmS\w snbvxp. A`nhμy tsmwn ]nxmhv cmhnse ssa\ skan\mcn bn hnip _enb n p. hnbm\n tlman t]mbn A amsc kμ in p. D gn v Pn m Pbnen {InkvXpakv skent{_j \n ]s SpØp. 21 A`nhμy XmgØv ]nxmhv D Ign v Xr»q AXn cq]x kvt\l\n[n {InkvXp a v BtLmjØn ]s Sp Øp. sshio v hnøq sk {S Pbnen AhtcmsSm w {InkvXpakv BtLmjßfn ]s SpØp ktμiw \ In. tijw Bfq sk v sk_m Ãy kv CShI ss nƒ I sh j kam]\ ktμiw \ In. A`nhμy tsmwn ]nxmhv cmhnse tn p]pg SABS s{]mhn jy sxcs Sp nt\ms \p_ n v tim sh n hn. _enb n p. sshio v _knen bn {InkvXp aknt\ms\p_ n v Ipºkmcn n pibp mbn. 22 A`nhμy XmgØv ]nxmhv hmi CShIbpsS \hoicn AƒØmcbpsS Bio hmzi Ωw \n hln p. a w CShI kμ in p. D Ign v ^manen A kvtxmte n \S Xr»q AXncq]X IpSpw_ Iq mbva P\d t_mun tbmkøn ]s SpØp. tijw tlmfn ^manen kviqfn kwlsn n Pok v bqøv Iƒ d FIvkvtN v t{]m{kman ktμiw \ In. sshio v B v_nj]vkv lukn {InkvXpakvv Cuhv Ab m tcmssm w BtLmjn p. A`nhμy tsmwn ]nxmhv cmhnse sxmø mhv CShI sszhmebøn A\p kvacwtbmkøn ]s SpØp. D gn v Pq_nen anj tlmkv]n {InkvXpakv {In_v DZvLmS\w snbvxp. sshio v B v _nj vkv lukn {InkvXpakv BtLmjØn ]s SpØp. 23 A`nhμy XmgØv ]nxmhv snδq CShIbn CSb kμ i\w \SØn. sshio v am Øv adnbw henb ] nbn \S FIypsa\n {Kq ns {InkvXpakvv 31 Trichur Archdiocesan Bulletin

32 BtLmjØn ] ptn p. A`nhμy tsmwn ]nxmhv cmhnse Bº msv CShI sszhmebøn hn. _enb n p, ImcpWy`h\w sh ncn p. t]mt m IpcniSn sh ncn p \n Δ ln p. ^manen A kvtxm te n ]pxpxmbn hnhmlw snbvxhcpss kwkaøn ]s SpØp. D gn v DBCLCbn ss nƒ Ahm Uv tu DZvLmS\w snbvxp. ap Ønt msv kvt\lmebøn {InkvXpakv BtLmjØn ]s SpØp. ]okv tlman tlmw tu bnepw {InkvXpakv BtLmjØnepw ]s SpØp. sshio v kpdmbn henb ] nbn FIypsa\n {InkvXpakv BtLmj Øn ]s SpØp. 24 A`nhμy XmgØv ]nxmhv cmhnse atumw\k CShIbn hn. _enb n p. CShI \n Ωn p \ Ip ImcpWy`h\Øns Bio hmzi Ωw \n hln p. sshio v kn. s^m Pnb SABSs arxkwkvimc ip{iqj Iƒ v ]ShcmSv h v apjy Im ΩnIXzw hln p. A`nhμy tsmwn ]nxmhv cmhnse _knen bn sl Øv sib {InkvXpakv BtLmjØn ]s SpØp. Xr»q _knen bn {InkvXpakv Ip _m\ b n p. 25 A`nhμy XmgØv ]nxmhv {InkvXpakv hn. _en eq ±v IØo{Uen A n p. cmhnse en n {_tzgvkv Hm^v Pok ns t\xrxz Øn {InkvXpakvv BtLmjhpw ` WhnXc Whpw Xr»q Pn m Bip ]{Xnbn DZvLmS\w snbvxp. D Ign v Aae\K CShIbnse ]pxnb ] n IqZmi I ΩØn apjy Im ΩnI\mbn. A`nhμy tsmwn ]nxmhv cmhnse Pbnen {InkvXpakv BtLmjØn ]s SpØp. ]mebqcn CΩm\pth an\nkv{snbpss sxcphp a tfmssm w {InkvXpakv ` WØn ]s SpØp. 26 A`nhμy XmgØv ]nxmhv ^m. AKÃn tpm Du \ s\ [\y\mbn {]Jym]n p høn m\n \n p Adnbn v snmδ q CShI s s Z h m e b Ø n hmbn pibpw IrX Xm _en A n pibpw snbvxp. sshio v s]cnt cn 32 Trichur Archdiocesan Bulletin

33 CShIbn Uo. entbm ]pøq, Uo. \ho Nmen t»cn F nhcpss Xncp ip{iqjbv v apjyim Ωn IXzw hln p. A`nhμy tsmwn ]nxmhv [\y]zhn {]Jym]\Øn snmδ q cn ]s SpØp. sshio v Aae\K CShI sszhmeb Øn CShIZn\w DZvLmS\w snbvxp. 27 A`nhμy XmgØv ]nxmhv Fdhv CShIbn Uo. UnIvk simf{ºøns Xncp ip{iqjbv v apjyim ΩnIXzw hln p. sshio v I\nhv 2018 s_m \ØmsebpsS kwkox hncp v txm v tãunbøn DZvLmS\w snbvxv s_m \Ømse Nmcn n ^ piƒ hnxcww snbvxp. A`nhμy tsmwn ]nxmhv cmhnse Imcap v CShI sszhme bøn Uo. A\phn XmWn ens Xncp ip{iqjbv p Im ΩnIXzw hln p. sshio v IpºfßmSv CShI sszhmebøn hn. _enb n p. t_m \Ømse I\nhv 2018 BiwkIf n p. 28 A`nhμy XmgØv ]nxmhv cmhnse ]pxp msv CShI bn Uo. kmt m aq \m p mc kn.fw. sf., Uo. F tpm simgen ]dºn kn.fw.sf., Uo. Un\p amsºn kn.fw.sf., Uo. tuhnkv snhns kn.fw.sf. F nhcpss Xncp ip{iqjbv v apjy Im ΩnIXzw hln p. D Ign v ]gb q CShI bn Uo. {^nt m Ingt IÆ NndbpsS Xncp ip{iqjbv pw apjyim Ωn IXzw hln p. A`nhμy tsmwn ]nxmhv cmhnse Incmeq CShI sszhme bøn Uo. {KntPm apcnßm tøcnbpss Xncp ip{iqjbv p Im ΩnIXzw hln p. sshio v Xncphn ezmae CShI sszhmeb Øn CShIZn\w DZvLmS\w snbvxp. 29 A`nhμy XmgØv ]nxmhv Xet m pic CShIbn Uo. Pnt m Ip n m ns bpw D Ign v tn v CShI bn Uo. It\Unb X m t»cnbpssbpw Xncp ip{iqjiƒ v apjyim Ωn IXzw hln p. sshio v A`bw im n`h ]mentb ohv sibdns c mw hm jnimtlmjøn\v A[y X hln p. tijw ItØmen mk`m Zn\ ]{XØns KpWImw n Iq mbvabn ]s -SpØp. 33 Trichur Archdiocesan Bulletin

34 A`nhμy tsmwn ]nxmhv cmhnse Ieq ]Sn msd CShI sszhmebøn Uo. Bt m cmb s Xncp ip{iqjbv p Im ΩnIXzw hln p. sshio v ] n msv s^mtdm\ sszhmebøn ^m. t\m_nƒ s] bnen t bpw Uo. Sn k tx\p VC bpssbpw Xncp ip{iqjbv p Im ΩnIXzw hln p. ItØmen k` s_\ ^mivt gvkv ao nßn ]s SpØp. 30 A`nhμy XmgØv ]nxmhv shßnwnt»cn CShIbpsS ]pxnb ] nbpss IqZmi I Ωw \n hln p. sshio v Icpa{X CShI] nbpss apjawvu]øns Bio hmzi Ωw \n hln p. A`nhμy tsmwn ]nxmhv cmhnse theq msw CShI ] nbn Uo. sk tpm \Sphn ]osni CMIbpsS Xncp ip{iqj bv p Im ΩnIXzw hln p. sshio v Ipcnb nd CShI sszhmebøn hn. _enb n p, PAROC Survey dnt m v ssiamdn. 31. A`nhμy XmgØv ]nxmhv Hfcn c CShIbn Uo. Po NndbØv, Uo. hn\ojv ]mtem mc Fkv.Un._n. F nhcpss Xncp ip{iqjbv v apjyim Ωn IXzw hln p. sshio v ^m.akãn awkeøns kph Æ Pq_nen BtLmj ߃ v shßnwnt»cnbn sh v BiwkIƒ t\ p. tijw ap q CShIbn IÆ \mbv tpmbv kvanx ZºXnIfpsS BdmasØ Ip n\v amtωmzok \ In. A`nhμy tsmwn ]nxmhv cmhnse Xtem CShI sszhmebøn Uo. UnIvk A nbp CMI bpss Xncp ip{iqjbv p Im ΩnIXzw hln p. sshio v t]mt m CShIbn Uo. kpn IÆ\mbv ens Xncp ip{iqjbv p Im ΩnIXzw hln p. shßnwnt»cn CShI sszhmebøn _lp. AKÃn awkeø s ]utcm-lnxy kph Æ Pq_nen ktωf\øn ]s SpØp. 34 Trichur Archdiocesan Bulletin

35 \ma-i-c-w-\-s-]-sn-iƒ [\y AK-Ãn tpm Du -\- c mw i\n BN-cWw cmhnse 9.30\p P]-am-e-tbmsS Xncp- Ω-߃ Bcw-`n- p. Znhy-_-enbv v Fcp-a-s n s^mtdm\ hnimcn ^m. tpmbv AS- ºp-Ipfw {][m-\-im Ωn-IXzw hln- p. \mw Pohn-t - Xv \ap- pth- n-b sszh-øn-\p-th nbmbn-cn- -W-sa v _lp. A Hm s -Sp-Øn. XpS v Bcm-[-\ aw-eq Nmcn n tim sh nse kntã-gvkn-s bpw {]`m-j-ww ^m. _m_p Nncn-b- - Øns bpw t\xrxzøn \S p. ImW-s -Sp ktlm-z-cs\ kvt\ln- psim v \Ωp-sS-bn-S-bn kt m-j-tøm-ss, {InkvXp-in-jy-\mbn. sszh-zm-k AK-Ãn tpm Du -\- [\y-]-z-hn-bn-tebv v Xr»q AXn-cq-]-X-bnse t{ijvt-ssh-zn-i\pw tim {Kn-tK-j Hm^v Z kntãgvkv Hm^v Nmcn- n-bpss ÿm]-i-\p-amb sszh-zm-k AK- Ãn tpm Du -\- s\ 2018 Unkw-_ 21\v {^m kokv ]m [\y-]-z-hn-bn-tebv v Db Øn. CXns {]Jym-]-\hpw IrX- - Xm-_-en-bpw 2018 Unkw-_ 26\v tpm Du -\- s I_-dnSw ÿnxn snøp snmδ- q sk v txmakv tzhm-e-b-øn h v Xr»q AXn-cq-]Xm sa{xm-t m-eoøv am B {Uqkv XmgØv ]nxmhns apjy-im-ωn-i-xz-øn \S- p. {]kvxpx I Ω-Øn am tsmwn \oe- m-hn, am ]mã \oe- m-hn, ^m. t]mƒ ]pfn-, kn. epko\ kn.fkv.kn. F n-h k n-ln-x-cm-bn-cp- p. 35 Trichur Archdiocesan Bulletin

36 36 Trichur Archdiocesan Bulletin \ma-i-c-w-\-s-]-sn-iƒ sszh-zm-k B Wn X p-]-d-ºn-e- Pohn-X-Imew apgp-h sszh-kvt\-l-øns h m-hmbn hm n-eqssbpw {]h Øn-bn-eq-sSbpw F m-h pw sszh-kvt\lw ]I v \ Inb sszh-zm-k B Wn X p-]-d-ºn-e- s A\p-kva-cWw ` n-]q Δw sim msn. sh n-bm-n-cww 2019 P\p-hcn 4\v cmhnse 10 awn-tbmss Bcw-`n- p. P]-ame sn n {]m n- -Xn-\ptijw _lp. ^m. t]mƒ I n- m-s hn\ ktμiw ] p-h- p. hn\w amwk-ambn \ΩpsS CS-bn hkn p (tbml 1,14). ]cn-ip AΩ hn\w hniz-kn- p-ibpw A\p-k-cn- p-ibpw snbvx-t mƒ Ah-fn ]cn-ip- m-flmhv \nd- p. \Ωƒ F{X-b-[nIw hn\w hmbn- p-ibpw ]Tn- p-ibpw ]d-bp-ibpw snøp- pthm A{X-am{Xw \Ω-fn hnizmkhpw ` nbpw \nd-bp- p. sszhm-\p-{klw \nd-bp- p. F m Znhkhpw Ac awn- q-sd- nepw hn\w hmbn- pi hn\w \ΩpsS lrz-b-øn \nd-bp-tºmƒ \Ωƒ Adn-bmsX Xs \ΩpsS Pohn- X-Øn am w D m-ip- p. AXp hgn \ΩpsS ]m]-i-s-߃ an- -s -Sp-Ibpw snøp- p. ss n-fns\ Adn-bpI F m sszhsø Adn-bpI F mwv. Aßs\ hn\w \ΩpsS ]mz-øn\v hnf pw ]mx-bn {]Im-i-hp-ambn `h-n -s... XpS v Znhy-_-enbpw Ip n-iƒ pw tcmkn-iƒ pw th n-bp {]txyi {]m -\-Ifpw Bcm-[-\bpw t\ Du pw D m-bn-cp- p. \nc-h[n Bfp-Iƒ Xncp- I Ω-ß-fn ] p-sim v sszh-zm-k B Wn X p-]-d-ºn-e- s am yÿw txsn {]m n- p ^m. t]mƒ ]pfn- t]mãqte-

37 1. sxc v ka n- sxc v ka n- p- -Xn\v \n bn s ka-bøv hcm-xncp CS-h-I-Iƒ, ÿm]-\-߃, kwl-s-\-iƒ F{Xbpw thkw AXn-cq-]X kmº-øni Imcym-ebØn sxc v ka nt Imcyw Hm Ωs -Sp-Øp p 2. AXn-cq-]X klmb ^ v 1. hnhmlw NnIn ^m.-sk-_m-ãy Ip Øv {SÃv 1. NnIn am Ip p-ipfw {SÃn \n pw hnhml klmbw 1. - B p- pdw ASm v kmº-øni klmbw e`n ] n-iƒ 1. Aae \K ]ßm-c- n n kvt\l-]pcw ^m.- Unt m Iqf Akn.- ss^-\m kv Hm^o-k ^m. tpmbv aq ss^\m kv Hm^o-k 37 Trichur Archdiocesan Bulletin

38 sshzn-i P -Zn-\-߃ ^m. txm-akv N pw-]o-sni 01 ^m. kmp hs 13 ^m. B Wn Ipcp-Xp-Ip-f-ßc 02 ^m. kndn-biv Nmen-t»cn 14 ^m. tpm k ]pen-t m- n 02 ^m. t]mƒ Be- m v 14 ^m. {^m vfn IÆ-\m-bv 03 ^m. tu-hokv ]pen-t m- n 15 ^m. txm-akv hs q v 03 ^m. t]mƒ Ad- 16 ^m. tpm k B m n 07 ^m. kpohv CΩ n 17 ^m. tpmk^v hst -Øe 08 ^m. h okv IqØq 19 ^m. knpp ]pfn- 09 ^m. tp- _v X -dm- n 19 ^m. t\m_nƒ s] bn 10 ^m. _mãn Be- m v 21 ^m. {^m knkv ap Øv 11 ^m. {]Zo]v am{]mwøp mc 21 ^m. tjm k B m-a- -Øn 12 ^m. \nt m-fkv s]m-d-øq 21 ^m. {^m knkv Xe-t m- q 12 ^m. tpmbv ]pøq 22 ^m. tpmhn Ip p-ip-f-ßc 13 ^m. kntpm apcn-ßm-tøcn 25 ^m. tpm v hst -Øe 13 ^m. tpmtpm FSØncpØn 28 \ma-tl-xp-i-xn-cp-\mƒ ^m. tpmhn Ip p-ip-f-ßc Trichur Archdiocesan Bulletin

39 Nc-a-Zn\߃ ^m. tim- - ]utemkv ^m. Nnd-Ω amxyp ^m. N m-e-a w B Wn ^m. amfn-tb- tpmk^v ^m. ssi-bm-e w tpmk^v ^m. hmg- n n tpm v ^m. I pw-tim-søv B Wn ^m. A c tpm v ^m. A c B Wn ^m. ]pt m- m-c B Wn ^m. Ffw-Ip- - pg tpm v ^m. Nnd-bØv tpm ^m. I n-bøv tpmk^v ^m. Ffw-Ip- - pg tpmk^v ^m. A -c- n tpm ^m. th-g- -d-ºn tpmkv ^m. ta cn t]mƒ ^m. tpm v a fn ^m. B Wn snd-bøv Trichur Archdiocesan Bulletin

40 k\y-kvx F^v.-kn.-kn. F^v.-kn.-kn. bpss ÿm]-\-zn-\-amb Unkw-_ 14 \v 6 {]n -t]m- Ãp-e kv t]mãp-e kn-bntebv pw, tic-f-ønepw si\nbbnepw Bbn 11 t]mãp-e kv Imt\m-\nI s\mhn-tjy- n-te pw {]th-in- p. kn. \nth-znx tdmkv t]mãp-e v ankv{s-kmbpw, kn. ssjhn Pokv 1 mw h j t\mho-kv ankv{s-kmbpw, kn. subvkn Be- m v 2 mw h j t\mho-kv ankv{s-kmbpw DØ-c-hm-ZnXzw Gs -Sp-Øp. {_ -Ipfw sk v txmakv CS-h-I-bpsS ]men-tb- ohv sib sk - dns hm jn-im-tlm-j-øn s{]mhn jy kp o-cn-b kn. en n tacnbpw, s{]mhn jy Iu kn-e kn. ^ntem civanbpw ]s -SpØp. 21\v sh p-imsv kvt\lm-{i-a-ønepw, Xr»q ]pø ]- n-bn \S- p F^mØ an\nkv{snbnepw, Nn m- p-ic sk v sk_m-kvd-dy tim sh n \S p hcp ss{uth-gvkv Iq mbva - LIFE s {InkvXpakv BtLm-j-Ønepw s{]mhn jy kp o-cn-b kn. en n tacnbpw, s{]mhn jy Iu kn-e kn. en\ v \oe- m-hnepw ]s -Sp pibpw {InkvXp-akv ktμiw \ IpIbpw snbvxp. ISpØp-cpØn Fkv.-hn.Un {]m -\m- \nti-x-\n h v ^m. spbv _v apf-h-cn- Fkv.-hn.Un \bn Family Therapy Workshop kn. A t^m kv s_ n, kn. knpn tpmk-^v, kn. Aae sxtckv F n-h ]s -Sp-Øp. kn.-f-kv.fw. Pq\n-b knkvt gvkv tacnamxm tap skan-\m-cn-bn \n v 6 amksø Xntbm-fPn timgvkv ]q Øn-bm n. Xe-t»cn B ^m C kvd-dn-d-dyq v Hm^v Xntbm-fPn & kb kns Iogn 52 knkvtddgvkv 3 h jsø B.Th, M.Th timgvkp-iƒ Correspondance Bbn TAB-January Trichur Archdiocesan Bulletin

41 ]Tn- p p. A-Xns `mk-ambn Ir]m`-h P\-d-te-d-dn h v 22\v \S Hcp Znh-ksØ m n knkvt gvkv ]s -Sp-Øp. kn.f v.f^v. 27,28,29 Xnb-Xn-I-fn-embn aæpøn P\-d-te-d-dn h v \S-Øs t^m ta-t gvkv aod-dn-ßn \h-tpymxn s{]mhn jy kp ocn-b kn.-tagvkn t]mƒ ]s -SpØp. 27\v A`n-hμy am tsmwn \oe- m-hn ]nxm-hn-t bpw kn.-f- v.-f-^v. \h-tpymxn s{]mhn jyte-d-dv Itπm dh. ^m. jmpp Du -t bpw \h-tpymxn s{]mhn knse ]Øv knkvtd-d-gvkn-t bpw cpx Pq_nen s{]mhn jy lukn kap-nn-x-ambn BtLm-jn- p-ibpw Biwk-I-f n- p-ibpw snbvxp. ]n.-h.-kn. bn k ymk k`m-k-aq-lßfpw am[ya km -c-xbpw F hnj-bsø Bkv]-Z-am n \S- Ø-s aod-dn-ßn P\-d Iu kn-e kn.- B\n Ipcym-t mkpw \h-tpymxn s{]mhn jy Iu kn-e kn.- sp- n sxtckpw ]s -Sp-Øp. kn.fkv.kn. kn.fkv.kn. bpss ÿm]-i\pw, Xriq AXn-cq-]-X-bnse t{ijvtsshzn-i-\p-am-bn-cp sszh-zm-k AK-Ãn tpm Du - \- s\ {^m knkv ]m 21/12/2018 \v [\y-]-z-hn-bn-tebv v Db Ønb-Xns HutZym-Kn-I-{]-Jym-]-\hpw IrX-PvRXm-_-enbpw I_-dnSw ÿnxn-sn-øp snmδ- q sk v txmakv tzhm-e-b-øn h v 26- mw XnbXn A`n-hμy am B {Uqkv XmgØv ]nxm-hns apjy- Im Ωn-I-Xz-Øn \S- p. 29\v timegn, acn-b-`-h P\-d-te- n h v πo\dn Iu kn \S- p. 30\v Iq -t cn, s{]mhn jy lukn h v ss nƒ {Kmaw Ip n-i-fpss amxm-]n-xm -fpss kwkaw \S-Øn. kp o-cn-b P\-d _.- a-z epko\ kn. Fkv.kn. A[y- X hln- p. Fkv.-F.-_n.-F-kv t[mwn-bnse acnb [ym\-ti{μw Ub-d-IvS dh. ^m. sd\n ]p p-im-em-bn-ens t\xr-xz-øn s{]mhn jy lukn h v tem kp o-cn-tb-gvkn\pw kn\m-ivknkv AwK-߃ p-ambn GI- Zn\{]m \ \S-Øn. 17\v Fkv.-F.-_n.-F-kv. s{]mhn jy lukn h v \n Ω dmwn t{]mhn kns Ggm-aXv s{]mhn jy kn\m-ivknkv Bcw`n- p. dh. ^m. t_mkvt m Rmfnb-Øv, dh. ^m. amxyp Ip n-t m- -bn F n-h mkp-iƒ \ In. 41 Trichur Archdiocesan Bulletin

42 s{]mhn jy kn\m-ivkn-kns Xnc-s -Sp v Zn\-amb21- mw XnbXn Xriq AXn-cq-]X klm-b-sa-{xm am tsmwn \oe- m-hn s{]mhn jy lukn cmhnse 6.30 \v hnip _en-b n v hn- \-k-tμiw \ In. _. P\-dm-f-Ω, dh. az s{kbvkv s]cp-º-\m-\nbpss t\xr-xz-øn \S ktω-f-\-øn ]pxnb s{]mhn jy kp o-cn-b-dmbn kn. tkm^n s]tc- m-s Xnc-s -Sp- -s - p. BZ-cm-RvPenIƒ kn.fkv.kn. I q, sk v tpmk^vkv `h- \mw-k-amb kn. -Km knb kn Fkv kn \p \ncym-x-bm-bn. arx-kw-kv m-c-w A`n-hμy am B {Uqkv XmgØv ]nxm-hns apjy-im Ωn-I- Xz-Øn Iq -t cn acnb s{]mhn jy lukn h v \S- p. Fkv.-F.-_n.-F-kv. ]S-h-cmSv im n-`h AwK-ambn-cp kn. t_m Pnb(88) \p \ncym-xbm-bn. arx-kw-kv mcw ]nt v 2 awn v Xriq AXn-cq-]Xm y am B {Uqkv XmgØv sa{xm-t m-eo-øm-bpss t\xr-xz-øn atw -hi skan-tø-cn-bn \S-Øn. kn. \anx tdmkv kn.fw.kn. kn. B.sF. sk{i dn 42 Trichur Archdiocesan Bulletin

43 ]me-bq Xo Y-tI{μw 1. ap n p Rmb Xncp-\mfpw Zfi-hn-tam-N-\hpw s^{_phcn 16,17 Xnb-Xn-I-fn s^{_p-hcn 16, i\n sshio v 5\v ZWvV-hn-tam-N\ \ho-i-cw ip{iqjbpw Xncp-\mƒ I Ω-ß-fpw, hnip Ip m-\bpw XpS v 17\v cm{xn-hsc hnip Ihm-S-Øn-eqsS tbmky-x-tbmss {]th-in- v, \n_- -\-Iƒ ]men v {]m n- p- -h v ZWvVhn-tam-N\w {]m]n- m-hp- -Xm-Wv. 17 \v cmhnse 6.30\v Xncp-\mƒ Ip m-\, {]Z- n-ww, Xncp-ti-jn p hw- w, t\ ` -Ww \pw 3.45\pw 5.30\pw hnip Ip m-\bpw Xncp-ti-jn p hw- hpw t\ bpw 3 awn v Xfn-b- p-f-øn BtLm-jamb amtam-zo-kbpw cmhnse 8 awn v Ip p-߃ v BZysØ tnmdqwv D m-bn-cn pw. 2. Hcp- -[ym\w s^{_p-hcn 9\v, I sh j am v 29 apx G{]n 2 hsc 2019 am v 29 apx G{]n 2 hsc \S- p ]me-bq I sh j\v Hcp- -am-bp GI-Zn\ I sh j s^{_phcn 9, i\n-bmgvn cmhnse 9.30 apx D Ign v 3.30hsc \S- p- -Xm-Wv. I sh j \bn- p dh. tum.-a-tem-jykv Ipf-ßc Ub-d-IvS Bbn- p tlmfn kv]ncn v an\nkv{sokv G v Sow, timgnt m-sv BWv GI-Zn\ [ym\hpw \bn- p- -Xv. AXn-cq- Trichur Archdiocesan Bulletin 43

44 ]X Xe-Øn \S- p ]me-bq I sh j 2019 te v AXn-cq-]-X-bnse F m {]tz-i-ß-fn \n pw hnizm-kn-iƒ hcp- -Xm-Wv. 3. am tøma snmδmgvn BN-cWw s^{_p-hcn 5,12,19,26 Xnb-Xn-I-fn GI-Zn\ I sh j-\m-bn, am txma snmδmgvn BN-cWw \S- p- -Xm-Wv apx s\mth-\, ka -Ww, hn\ {]tlm-j-ww, hn.-ip m-\, Bcm- [-\, a[yÿ {]m -\, km y-߃, Bio ΔmZw F nhtbmsp IqSn 3.30\v kam-]n- p- -XmWv. 4. {hxmcw` Iq mbva ]me-bq-cn am v 4 \v am v 4 mw XnbXn hn`qxn Xn -fmgvn D Ign v ]me-bq-cn {hxm-cw` Iq mbva D m-bn-cn- p- -Xm-Wv. A v D Ign v 4 awn-tbmss ]me-bq-cn-seøn Xfn-b- p-f-øn BNm-c- pfn (Ritual Bath) \S-Øn, {hx hkv{xw [cn v ({h-x-hkv{xw Bhiy-ap- -h v ]me-bqcn \n v hmßm-hp- -Xm-Wv. m-c-\n-dap ap v ]pcp-j- m pw, mc-\n-d-ap kmcn kv{xoiƒ pw, mc-\n-d-ap XpWn sim v Npcn-Zmdpw a pw Xbv v Bh-iy-ap- -h pw D]-tbm-Kn- mw). {hx-sa-spøv t\mºp-imew BN-cn- p- -Xn-\p-th n {]mcw` Iq mbvabn ]s -Sp- p- -h-cpss FÆw h jw txmdpw IqSn hcp- p v F Xv kt m-j-i-c-am- Wv. ({h-x-hkv{xw Bh-iy-ap- -h t^m snbvxv _p v snømw. t^m , ) {hxm-cw` Iq m-bva v A`n-hμy am B {Uqkv XmgØv sa{xm-t m-eoø apjy-im Ωn-IXzw hln- p- -Xm-Wv. 5. hni-p- -_en A Ww P\p-hcn 5\v AXn-cq-]-X-bnse \h-ssh-zn-i ]me-bq Xo ti{μ-øn hnip _en-b n v am txmam- «o-lm-bpss am yÿw txsn {]m n p. 6. Znhy-_en A n- p-hm (3 doønepw BImw) hcp sshzn- I, ap Iq n Adn-bn- p- Xv \ -Xm-Wv (-t^m , ). ^m. tpmkv ]pt m-en-]-d-ºn sdivs 44 Trichur Archdiocesan Bulletin

45 Ip n-iƒ p IØv Cutim-bn G hpw {]nb Ip n-itf, ""\ns sszh-amb I Ømhv, hnpbw \ Ip tbm mhv \ns at[ybp v'' (sk^m 3:7). hm jni ]co- bv v Hcpßm\p kab-amwv Cu amkw. Ae-XkX am n-h v ITn-\- zm\w sntø Ime-L- -amwv Cu hcp Znh-k-߃. \ mbn ]Tn- m\pw ]Tn- h Hm Øn-cn- m\pw \ mbn ]co Fgp-Xp-hm\pw sszhw \nßsf A\p-{K-ln- -s. Fs A\p-Zn\ hn. Ip _m-\-i-fn \nß-sfbpw Hm p- -Xm-sW v Dd p Xcp- p. ]cn-ip- m-flm-hn-t\m-sp sim p- {]m \ ]Tn- m XpS-ßp-tºmgpw ]co Fgp-Xm XpS-ßptºmgpw a\- n snm Ww. Fs ]T-\-Im-eØv Fs klm-bn- Xpw hnpbw \ In-bXpw {]m -\-I-fm-Wv. t\csø Rm ]d hn\w, ""\ns sszh-amb I Ømhv, hnpbw \ Ip tbm mhv \ns at[ybp v'' (sk^m 3:7), CS- nss \n߃ Dcphn-S-Ww. sszh-h-n\w Xo -bmbpw \nßsf hnp-b-am-ip ^ew sim v \nd- pw. \n߃s - m-h pw \ hnpbw t\cp- p. ""sszhw a\p-jys\ krjvsn- Xv Xs Omb-bnepw kmzr-iy-ønep-amwv'' (D-ev. 1:26). F m a\p-jysc kw_- n pw sszh-øn\v ] -Xn-bp- v, ""I Ømhv Acpfns øp p: \nßsf pdn p ]Zv[Xn Fs d a\kvknep v. \nßfpss \miøn\, t aøn\p ] XnbmWXv \n߃ p ip`amb `mhnbpw {]Xymibpw \ Ip ] Xn. At mƒ \n߃ Fs hnfn t] n pw; Fs d ASp h p {]m Yn pw. Rm \nßfpss {]m Y\ {ihn pw'' (P-sd. 29:11 13). Hmtcm a\p-jys\ 45 Trichur Archdiocesan Bulletin

46 Ipdn- p-ap sszh-øns ] Xn Xncn- -dn-b-emwv sszh-hn-fn. Psdanb {]hm-n-i-\n-eq-ssbpw hn. ]utemkv «olm-bn-eq-ssbpw sszhw ]d-bp p; amxm-hns DZ-c-Øn Dcp-hm-Ip- -Xn\p aptº sszhw \sω hnfn- p p. F n-\mwv Rm sszh-]- -Xnsb ] n ]d- Xv F v \n߃ Nn n-t - mw. ImcWw ]Ømw m nepw ]{ mw m nepw ]Tn- p- -h km[m-c-w-bmbn Ah-cpsS `mhn Pohn-Xw Fßs\ thww, GXv Xc-Øn-em-I-Ww, Fs ms Xncp-am-\n- p ka-b-am-wv, as mcp-hm- n ]d- m Fs Pohn-Xm- - v F m-bn-cn- Ww F v Xocp-am-\n- p-ibpw Xnc-s -Sp- p-ibpw snøp ka-b-am-wv. F\n v tn tpmen- F mwv F v Nn n v apt -dp Ahkcw IqSnbm-Wv. ImcWw ]Ømw m pw ]{ mw m pw Ignbp-tºm-gmWv \n߃ XpS ]-T-\-Øn-s bpw {]h Ø-\-Øn-s bpw taje sxc-s -Sp- p- -Xv. Ip n-itf Cu Ahk-c-Øn hnhn[ sszh-hn-fn-i-fn al-ømb sszh-hn-fnsb (1 simdn. 7) ]cn-n-b-s - Sp-Øm\pw Aev]w hnizo-i-cn- m\pw Rm B{K-ln- p- p. {][m-\-ambpw 4 Pohn-Xm- - n-te- mwv sszhw a\p-jysc hnfn- p- -Xv. ""{kjvsmhv BZyw apxte a\p-jys\ ]pcp-j\pw kv{xobpambn krjvsn- p. Ah ]nxm-hn-s\bpw amxm-hn-s\bpw hn v GI-ico-c-ambn Xoc-Ww. Fs - m sszhw tbmpn- n- Xv a\p-jy th s -Sp-Øm-Xn-cn- -s '' (aøm. 19:4 6). `qcn-`mkw t]scbpw sszhw hnfn- p- Xv IpSpw-_-Po-hn-X-Øn-te- m-wv. Dev]Øn ]pkvxiw D cn v tbip ]d-bp p: F m hnhm-lm- - n\p ]pdta Npcp w t]sc sszh-cm-py-sø-{]xn {_ -NcyPohnXw \bn- m sszhw hnfn- p- p- v. Cu ] m-ø-e-øn Pohn-Xm- - p-iƒ Xmsg ]dbp- -h-bm-wv. 1. hnhm-l-po-hnxw 2. sshzn-i-po-hnxw 3. k\ym-k-pohnxw 4. GI-ÿ-Po-hnXw. C{]-Im-c-ap Pohn-Xm- - n Pohn- p- -h v Ah-cpsS tpmenbp-ambn _ -s v hnhn[ Pohn-X-Xp-d-Iƒ D m-imw. DZm-l-c-Wambn A[ym-]-I, tumivs, I j-i, ss{uh XpS-ßn-b-h. F mhcpw hnfn- -s - n-cn- p- Xv hnip- n-bn-te- m-wv. kz -Øn ]nxmhns ASpØv FØpI F -XmWv sszh-om-b-bn krjvsn- -s F m-h-cp-ssbpw e yw. Hmtcm a\p-jy-s bpw Pohn-Xm- pw Pohn- X-Xp-d-bp-ambn Pohn- p-tºm-gmwv Cu Pohn-X-e yw km[y-am-ipi. ssh-zn-i- -k-\ym-k-po-hn-x-øn-te- p hnfn-bmwv C v km[m- 46 Trichur Archdiocesan Bulletin

47 c-w-\n-e-bn sszh-hnfn F ]Zw sim v A -am- p- -Xv. F m IpSpw-_-Po-hn-X-Øn-te- p hnfnbpw sszh-hn-fn-bm-wv. sszh-øn\v Hmtcm hy n-sbbpw Ipdn- p ] Xn Xncn- -dn-bm klm-bn- -emwv sszh-hnfn ]cn-t]m-j-ww. ]cn. adnb-øns sszhhnfn Xncn- -dn-bm K{_n-tb amem-j-bmwv klm-bn- Xv (eq-. 1:26). injy msc tbip t\cn v hnfn- p-i-bmwv snbvx-xv. ]utemkv «olm-bpss hnfn Xncn- -dn-bm klm-bn- Xv A\-\n-bm-kmWv (A. {]. 9). Ip n-i-fmb \n߃ sszh-tømsv {]m -\-bn-eqss, \nßfpss sszh-hnfnsb Ipdn v tnmzn-t Ah-k-c-am-Wn-Xv. GXp-Xcw A - n {]th-in- p- -XmWv \nßsf Ipdn- p sszh-lnxw F pw \mw Xncn- -dn-b-ww. \ mbn {]m n- p-tºmƒ \nß-fpss D n-s -bp- n sszhw txm n- n- pw. Nne-t mƒ amxm-]n-xm- tfm Kpcp-`q-Xtcm Iq p-imtcm Bbn-cn pw \nßsf klm-bn- p-i. sshzn- It\m k\ym-kntbm BI-W-sa B{Klw \nß-fpss D n txm p- p-s - n AXv \nß-fpss hnim-cn-b- s\ Adnbn- p-i. \n߃ \ mbn {]m n- p-ibpw thww. tbip X\n v CjvS-ap- -h-sc-bmwv hnfn- p- Xv (a-øm. 3:13). ""\n߃ Fs sxc-s - Sp- p-i-b-, Rm \nßsf sxc-s -Sp- p-i-bmwv snøp- Xv'' (tbm-l. 15:16). tbip Nnesc hnfn- p- -Xv c p Imcy-߃ mwv F mwv am t m-kns kphn-tijw ]d-bp- Xv (am t m 3:14). AXv tbiphn-t\mspiqss-bm-bn-cn- m\pw Ab-bv -s -Sm\pw th n-bm-wv. sa{xm- \mbn Rm A`n-jn- -\m-b-t mƒ sxc-s -SpØ ap{zm-hmiyhpw CXmWv "IqsS-bm-bn-cn- m\pw Ab-bv -s -Sm\pw' (am t m 3:14). aq p Imcy-߃ m-bn- m-wv tbip- hnfn- p- Xv F v A w, 1. Ab-bv -s -Sp-I, 2. ]Tn- n- p-i, 3. hnip- o-i-cn- p-i. tbip-hns Cu aq v AP-]m-e-ZuXy߃ \n Δ-ln- m hnfn- -s - -h-cmwv sshzn-i. tbip-hn-t\msp IqsS-bm-bn-cp v Xm]- -Po-hn-X-Øn\v Du simsp- p- -h-cmwv k\y-kvx /ka n-x. ka n-x-cpss CS-bn Hmtcm kn n-b-\p-k-cn v {]h Øn- p hnhn[ hn`m-k-ßfp- v. Ah k\ym-k-ssh-zn-i, k\ym-k-k-tlm-z-c-, k\ym-kn-\n- Iƒ F n-h-cm-wv. CXn\p ]pdta ka n-xtcm sshzn-itcm BImsX hosp-i-fnepw a pw GI-ÿ-Po-hnXw \bn- p- -h-cp-ap- v. F m IpSpw-_-Po-hnXw \bn- p- -h-cpss CS-bn Xs ka nx at\m-`m-h-tømss Pohn- p- -h-cpap- v. \ΩpsS AXn-cq-]-X-bn 47 Trichur Archdiocesan Bulletin

48 {]h Øn- p eopn-b Hm^v A -kvtxm-eniv ^man-enkv (LOAF) AXn-t\m-cp- m-l-c-w-am-wv. \nß-fpss CS-h-I-I-fn \n v \ sszh-hn-fn- p-th n \n߃ {]m n- -Ww. \nßsf Ipdn- p sszh-øns ] Xn Fs v \ mbn Btem-Nn- -Ww. Rm \n߃ pth n {]m n- pw. ]co- -bn F m-hn[ hnp-bm-iw-k-ifpw t\cp- p. \nß-fpss h -e-]n-xm-hv, 48 Trichur Archdiocesan Bulletin am B {Uqkv XmgØv Xr»q AXn-cq-]X sa{xm-t m-eoø ax-t_m-[\ hm Ø-Iƒ hnizm-k-]-cn-io-e-\- m p-i-fnse hm jni ]co- -Iƒ v Hcp-ßp- I-bm-Wt m. ]Tn- - Im-cy-߃ IqSp-X a\- n-em- m\pw ]Tn- msx-t]mb Imcy-߃ ho pw {i n- m\pw Ipd- p-k-a-bw-iq-sntb D q. XpS phcp Ah-[n- mew hnizm-k-]-cn-io-e-\-øns Ah- [n- m-e-a. ]Tn h {]mh Øn-I-am- m-\p- - khn-ti-jm-h-k-c-amwv. AXn-\p Ah-k-c-߃ A\-h-[n-bmWv. sszh-hn-fn-i-sf- p-dn v hnzym n-iƒ v hnth-nn- -dn-bm-\p Ime-L w IqSn-bm-WnXv. Cutim-bpsS ka -WsØ amxr-i-bm mw. Bflob DW tδmss Cu ImeL w ^e-{]-z-ambn hn\n-tbm-kn mw. \ mbn Hcpßn axt_m-[\ ]co- -Ifpw kviqƒ ]co- -Ifpw snømw. F m-h pw \ hnpbw Biw-kn- p- p. 1. sluvam-ã am-, sk{i- -dn-am, tkm^v vshb Hm -td- am F n-h-cpss kwbp tbmkw XnbXn : 2019 s^{_p-hcn 3 Znhkw : Rmb kabw : PM ÿew : DBCLC F m sluvam-ã am-tcbpw sk{i- -dn-am-scbpw Im - nkw tkm^v vshb Hm td am-scbpw Wn- p- p. F m-hcpw \n _- -ambpw ]s Spt - -Xm-Wv.

49 2. Rmb ax-t_m-[\ hm jni ]co- -Iƒ: 2019 s^{_p-hcn 10, 2PM-4PM : Std X, XI & XII 2019 s^{_p-hcn 17, 2PM-4PM : Stds. I, III, V, VII, IX, and ACC (3 hours, 2PM-5PM) 2019 s^{_p-hcn 24, 2PM-4PM : Stds. II, IV, VI & VIII ]co- sb kw_- n- \n t±-i-߃ IrXy-ambn ]men-t - -Xm-Wv. _lp. sshzn-i-cpss ta t\m- -Ønepw sluvam-ãdpss Npa-X-e-bn-ep-amWv ]co- -Iƒ \S-tØ- -Xv. hm jni ]co- -bn ]s -Sp- m-\p \n_- -\-Ifpw (Attendance apx-emb-h), Syllabus, Question Paper Scheme, Marks Distribution F nhsb kw_- n pw ]co- -bpss \S-Øn- ns\ kw_- n- pw D Imcy-߃ hm jni t{]m{km-an \ In-bn- p- v. C mcy-߃ ax-t_m-[\ hnzym n-i-tfbpw Ah-cpsS amxm-]n-xm- -tfbpw Adn-bn-t - Xm-Wv. 3. Std. XII & ACC Common Examinations February 2019 a) Hmtcm ]co bpssbpw \S-Øn- n\v hnkn- Bbn hcp- Xv Hcmƒ am{x-am-bn-cn pw. AXn-\m ]co- m -lm-fn ta t\m- - Øn\v Bh-iy-ap- {X A[ym-]-I-sc bqwn- n \n- p-xs \ntbm-kn-t - -XmWv. b) XII, ACC m p-i-fnse hm jni ]co- : tnmzy-߃ p- Xmsg DØ-c-sa-gpXn Xncn-t - n mhp hn[w ]pkvx-i-cq-]-ønep Question & Answer Book kwhn-[m-\-amwv, Cu h jhpw Xømdm- p- -Xv. tnmzy-߃ ae-bm-f-ønepw Cw o-jn-ep-w \ Inbn-cn pw. hnzym n GsX- nepw Hcp `mj-bn am{xta DØc-ßsf-gp-Xp-hm ]msp- q. Cu coxnsb p-dn v hnzym n-isf [cn n p-at m. c) XII, ACC ]co m \S-Øn- n\v hnkn- Bbn \nb-a\w e`n- p -h B Npa-Xe IrXy-ambn Xs \n Δ-ln- p-i. kz w bqwn- ntebpw hnkn v \S-tØ bqwn- n-tebpw sluvam-ãtdbpw hnim-cn-b- -t\bpw t\c-sø-xs \nb-a-\-hn-hcw Adnbn-t -Xm-Wv. d) ]co- m-\-s-øn- n GsX- nepw Xc-Øn hogvn-itfm A]m- I-X-Itfm D micpxv. C mcyw _ -s - -h hfsc Kuc-h- Øn Xs FSp-t - -Xm-Wv. 4. ti{μoirx aqey\n Æbw 2019 a) ACC ti{μo-irx aqey-\n Æbw ax-t_m-[-\-ti-{μ-øn sh p 49 Trichur Archdiocesan Bulletin

50 Xs \S-Øp- Xv Imen- v bqwn-th-gvkn- n-bpss ACC Examination Board Xocp-am-\{]Im-c-amWv. bqwn-th-gvkn- n-bpss ta t\m- -Øn ACC ti{μo-irx aqey-\n Æbw \S-Øp- -Xm- Wv. b) Std. XII, ACC hm jni ]co- -bpss ti{μo-irx aqey\n Æb-Øn\v B m p-i-fn ]Tn n- p F m A[ym-]-Icpw \n _- -ambpw ax-t_m-[-\-ti-{μ-øn FØn-t -tc- -Xm-Wv. hni-z-hn-h-c-߃ Xmsg tn p- p. Centralised Evaluation : Time: 9.30 AM PM Std. XII : 2019 am v 2, 3 i\n, Rmb ACC : 2019 am v , 9 10 (i\n, Rmb Znh-k-߃) Chief Examiners Meeting: 24 th February, Sunday AM 5. DØ-c- -S-emkp ]cn-tim-[\: Stds. I apx XI hscbp hnzym n-i-fpss DØ-c-I-S-emkp ]cn-tim-[\ _lp-am-\-s hnim-cn-b- -s bpw sluvam-ã-dp-tsbpw t\xr-xz-øn bqwn- n Xs Hcp Znhkw F m A[ym-]-Icpw H p-tn v \S-Øp-hm \n t±-in- p- p. CXn-\m-h-iy-amb DØckqNnI AXn-cq-]Xm axt_m-[-\- ti{μ-øns tªmkn \n pw ]co- -Iƒ p-tijw e`n- p- -Xm-Wv. tªmkv A{U v catechismtrichur.blogspot.in hnzym n-i-fpss hm jn-i-]-co m DØ-c -S-em-kp-Iƒ ax-t_m-[\ ti{μw \ In-bn-cn- p DØckq-Nn-I-bpsS ASn-ÿm-\-Øn IrXy-X-tbmSpw \oxn-tbmspw aqey-\n Æbw sntø- -XmWv; B\p-]m-Xn-I-a- m-sxbpw A l- X-bn- m-sxbpw am v \ Inb DØ-c- S-em- p-i-fpt m F v hnim-cn-b- \pw sluvamãdpw ]cn-tim-[n-t - -Xm-Wv. 6. Intensive Catechism sszh-z i G{]n, sabv amkß-fn bqwn n- \S-Øp sszh-z i Iymºn ACC hnzym n-i-sf- qsn Dƒs -Sp-Øp hn[-amwv {Iao-I-cn- n- p- Xv. hni-z-hn-h-c-߃ v s]. _lp. ssa\ skan-\cn sdivs-dp-ambn _ -s -SpI: V. Rev. Fr. Dominic Thalakoden : , Sunday Catechism Scholarship Exam Stds. IV to XI se hnzym n-iƒ mbn kvtimf jn v ]co AXn-cq-]-Xm-Sn-ÿm-\-Øn 2019 G{]n 6 i\n-bmgvn 2PM 50 Trichur Archdiocesan Bulletin

51 4PM \v hnhn[ ti{μß-fn sh v \S-Øp- p. ti{μ-߃ GsX mamsw v ]n osv Adn-bn- p- -Xm-Wv. 2. A -hm jni ]co- -bn 80 ix-am\tam AXn IqSp-Xtem am v t\snb (32/40) hnzym n-i-fpss DØ-c- -S-em- p-iƒ ax-t_m-[-\-øn \n nx Xnb-Xn- p- n ka n- m Bhiy-s - n-cp p. e`n DØ-c- -S-em- p-iƒ ]p\ aq-ey-\n Æbw snbvxn-cp p. C{]-Imcw ax-t_m-[-\-ti-{μ-ønse ]p\ aqey- \n Æ-b-Øn\ptijw e`n am n-t\m-sp-iqsn hm jn-i-]-co- bn bqwn- nse aqey-\n Æ-b-Øn e`n am p-iqsn Iq nbm 88 ix-am-\tam AXn q-sp-xtem am p hnzym n- IfpsS hm jni ]co- -bpss DØ-c-I-S-em- p-iƒ ax-t_m-[- \-ti-{μ-ønte v 2019 am v 15\p apºv ka n-t -Xm-Wv. \n nx Xnø-Xn- p-tijw hcp- - DØ-c- -S-em p-iƒ kzoicn p- -X-.- hm jni ]co- -bp-ssbpw DØ-c -S-em- p- Iƒ ax-t_m-[\ti{μw ]p\ aq-ey-\n Æbw snbvxtijw kvtimf jn v ]co v A l-cm-b-hcpss enãv (Scholarship Eligible Students List) tªmkn {]kn- o-i-cn p XmWv. Cu enãv {]kn- o-i-cn- -Xn-\p-tijw am{xta bqwn- p-i-fn ]co- m-^ew {]kn- o-i-cn- m-hq. 3. A hm jni, hm jni ]co IfpsS DØc Sem piƒ axt_m[\ti{μøn ]p\ \n Æbw \SØnbtijw c nepwiqsn 90 ixam\tam AXn IqSpXtem am v hmßnb hnzym niƒ mwv (AXm-bXv am t m AXn IqSp- Xtem t\sn-b-h ) kvtimf jn v ]co bn ]s Sp m A lxbp Xv. 8. Moral Science Scholarship Exam ]co m Znhkw: 9 th February Saturday 2PM 4 PM. ]Xnhp-t]mse 7 ti{μ-ß-fn sh v \S-Øp- p. Scholarship Students List ax-t_m-[-\-ti-{μ-øn e`n-t Ah-km-\- Xn-øXn 20 th January. 9. Basic CTC Course - Ah-[n- m-eøv Xmsg- -d-bp Xnb-Xn-I-fn Basic CTC \S- Øp- -XmWv. March 29 Friday 5PM - 31 Sunday 4PM April 26 Friday 5PM - 28 Sunday 4PM May 10 Friday 5PM - 12 Sunday 4PM 51 Trichur Archdiocesan Bulletin

52 AXn-cq-]-X-bnse ax-t_m-[\ A[ym-]-I-sc mw Catechists Training Course- \n _- -ambpw ]s -Sp-Øn-cn- -Ww. kn.sn. kn. timgvkn ]s -Sp-t A[ym-]-Isc ax-t_m-[\ tkm^v v shb-dn cpn-ã snøm-hp- -Xm-Wv. cpn-ã snbvx- Xn-\p-tijw cpn-kvt{s-j ^okv (Hcw-K-Øn\p 250 cq]) axt_m-[\ Hm^o-kn 5 Znh-k-Øn-\Iw AS-t - -XmWv. A m- Ø-] w cpn-kvt{s-j Akm-[p-hm-Ip- -Xm-Wv. 10. SMCC Award Std XII kotdm ae-_m k`-bpss Bÿm-\-amb Im -\msv au v sk v txmakn Syro-Malabar Catechetical Commission (SMCC) Std XII-se hnzym n-iƒ mbn \S-Ønb {]Xn-`mkw-K-a-Øn Xr»p AXn-cq-]-X-bn \n pw Unhn Nmt m (ap -t»cn), sa^n tamd (Nnømcw hnp-b-amx), kvant m ]n. tpm k (]q p w), jnpn kn. (B Øm v), G vfn hn k v hn. (Ipdp-am ), spkvdn acnb {^m knkv (Xncq ) F nh ]s SpØp. kotdm ae-_m k`-bpss tic-f-ønse 13 cq]-x-i-fn \n pw sxc-s -Sp- -s 76 hnzym n-i-ƒ {]-Xn- -`m-kw-k-a-øn\v FØn-bn-cp p. Xr»q AXn-cq-]-X-bn \n pw kvant m ]n. tpm k {]Xn-`-bmbn sxc-s -Sp- s p. kvant m v Xr»q AXncq]XbpsS kvt\lw \nd A`n-\-μ-\-߃. Prathiba kkvt\lw, Fr. Raphael Akkamattathil Director Sminto P. Johnson Punkunnam Fr. Tens Kunnappilly Fr. Rijo Vithayathil Kozhukkullikaran Fr. Royson Kollannur Asst. Directors 52 Trichur Archdiocesan Bulletin

53 Institute of THEOLOGY 1. Xntbm-fPn skan-\m Institute of Theology, Thrissur, Chair for Christian Studies at the University of Calicut, Marymatha Major Seminary, Thrissur F nh tn v kwbp- -ambn 2018 s^{_p-hcn 8,9,10 Xnb-Xn-Ifn Hcp skan-\m \S-Øp p. hnjbw: "A Renewed Church in and for the World" Xmsg ]d-bp ÿe-ß-fn-em-bmwv 3 Znh-ksØ skan-\m \S- p- Xv. Feb 8 : Calicut University; Feb 9 : Marymatha Major Seminary, Trichur; Feb 10 : Family Apostolate Centre, Trichur. F m Xntbm-fPn hnzym n-iƒ Cu skan-\m-dn ]s -Sp-t - -Xm-Wv. ap hnzym n-iƒ pw kzmkxw. ]s -Sp- m-\m-{kln- p- -h s^{_p-hcn 5\papºv t]cp-iƒ Xntbm-fPn C Ãn- yq- n cpn-ã snøpat m. 2. B.A. in Theology and Religious Studies: s_ Pnbw epsh bpwnth-gvkn nbpss Cu timgvkn tncm- B{K-ln- p- -h Institute of Theology Office ambn _ s SpI. 3. Correspondence Theology Course: Id-kvt]m kv XntbmfPnbpsS ASpØ m p-iƒ s^{_phcn 17, 24 F o Rmb-dm-gvN-I-fn c p awn apx A p awn hsc Bbn-cn- pw. 53 Trichur Archdiocesan Bulletin

54 4. Basic Theology Course: k\ym-km n-\n-iƒ m-bp-ff aq p amksø t_-kniv XntbmfPn timgvkv P\p-hcn 7 mw XnøXn Bcw-`n- p. 8 k\ym-k-k-aql-ß-fn \n mbn 37 k\ym-km n\nifmwv timgvkn kw_- n- p- -Xv. Chsc ]d b k\ym-k-k-aq-lm-[n-im-cn-iƒ v {]txyiw \μn. ]s Sp p k\ym-k-k-aq-l-߃ Xmsg tn p- p. 1. Sisters of the Adoration of the Blessed Sacrament(S.A.B.S.) 2. Congregation of Holy Family (CHF) 3. Little Sisters of Mother of Sorrows (Clelia) 4. Sisters of Franciscan Clarist Congregation (FCC) 5. Congregation of Samaritan Sisters (CSS) 6. Sisters of Mount Calvary (SMC) 7. Trinitarian Sisters (SHT) ^m. dmt^ B m-a- -Øn Ub-d-IvS 54 Trichur Archdiocesan Bulletin

55 tacn-amx tap skan-\mcn 1. {InkvXp-akv BtLmjw sshzn-i-hn-zym -niƒ Ah-[n- mbn kz`-h-\-ß-fn-te v t]mip Xn- -\m hymgmgvn sshin- mwv skan-\m-cn-bn {InkvXp-akv BtLm-jn- -Xv. c mw h j XXz-imkv{X hnzym n-iƒ at\ml-c-amb ]p qsv \n Ωn- n-cp- p. km mt m-kns\ ka-im-eni kw`-h-ß-tfmsv tn Øn-W n Ah-X-cn- n- Xv H mw h j XXz-imkv{X hnzym n-i-fm-wv. Hu]-Nm-cn- I-X-Iƒ C m-xn-cp BtLm-j-Øn F m-hcpw {InkvXp-akv kωm-\-߃ ssiam-dn. F m _m p-imcpw AWn-bn-s m-cp- nb Iem-]-cn-]m-Sn-Iƒ BtLm-j-ß-fpsS am v h n- n- p. 2. {InkvXp-akv Ah[n sh n-bmgvn sshzn-i-hn-zym -niƒ Ah-[n- mbn kz`h-\-ß-fn-te v t]mbn. CS-h-I-bnse {InkvXp-akv- - ]pxph kcmtlm-j-ßfnepw Xncp- ip{iq-j-i-fnepw ]s - SpØXn\ptijw P\phcn 5 mw XnøXn i\n-bm-gvn Ah-[n-Ign- -v F m-hcpw skan-\mcnbn Xncn-s -Øn apx m p-i-ƒ ]p\-cm-cw-`n- p. 3. Z\-lm-Øn-cp-\mƒ P\phcn 5 -mw XnøXn -cm{xn 8.45 \p tacn-am-xm-bn Z\-lm- Øn-cp-\mƒ BtLm-jn- p. ]Xn-hp- -Xp-t]mse skan-\mcn ap Øv ]n n sxfn-bn v {]m -\m-ip-{iqj \S-Øn. _lp. hn k v Be- m- - Xncp-\mƒ ktμiw \ In. XpS v G ]øm Km\w Be-]n v Xncp-\m-fns kvacw kpo-h-am- n. 4. amk-[ym\w ]pø-\m- nse BZysØ amk-[ym\w P\p-hcn 11,12 Xnø-Xn-Ifn \S- p. sshzn-i-hn-zym n-iƒ v Xß-fpsS Pohn-XsØ hni- 55 Trichur Archdiocesan Bulletin

56 Z-ambn hne-bn-cp-øm klm-bn- p coxn-bn-em-wv amk-[ym\w hn`m-h\w snbvxn-cp- -Xv. _lp. ^m. kntpm Ipg-n- m- p-aymen Bh-iy-amb \n t±-i-߃ \evin. 5. t_gvkv ÿm]n- -h Patron Membership 1. {ioaxn C. ]n. X -awn So, C/o sk v tpmk^vkv em n tim sh v, Xr»q. Benefactor Membership 1. {ioaxn doø {^m knkv, hs-t -Øe lukv, ]d-h- m-\n. ^m. spbvk Iq\w-πm- sdivs A m-cmjv{s sszh-imkv{x tim {Kkv tacn-amxm skan-\m-cn-bp-ssbpw Imen- v bqwn-th-gvkn n {InÃy snb-dn-s bpw Xr»q sszh-imkv{x hnzym-]o-t-øns bpw B`n-ap-Jy-Øn 2019 s^{_p-hcn 8,9,10 XnøXn-Ifn A m-cmjv{s sszh-imkv{x tim {Kkv \S-Øp- p. temi-ønepw temi-øn-\p-th- nbpw \ho-i-cn- -s k` F hnj-b-sø- p-dn v Ccp-]-Ø-t mfw {]_- -ß-ƒ `mc- X-Øn \n pw hntz-i-øp-\n- p-ap sszh-im-kv{x- cpw hnz-kv[cpw Ah-X-cn- n- pw. s^{_p-hcn 8 \v sh n-bmgvn Imen- v bqwn-th-gvkn- n-bnepw s^{_p-hcn 9 \v i\n-bmgvn tacn-amxm tap skan-\m-cn-bnepw s^{_p-hcn 10 Rmb-dmgvN Xr»q ^manen A -sãm-te- -nepw tim {Kkv \S- pw. eqshbv bqwn-th-gvkn- -nbnse s{]m^. ]o emws_-dn- vkv, P Ω-\n-bnse ]mz t_m ^m n-bnse s{]m^. ]o jmse _ Kv, ^pƒu-bn \n p tum.- am tim t_mt\- XpS-ßn-b-h hntz-i-{]-xn-\n-[-ni-fm-sbøpw. tim {K-kn ]s -Sp- m sszh-imkv{x ]Tn-Xm- -sfbpw _ -s - -h-scbpw {]txyiw Wn- p- p. 56 Trichur Archdiocesan Bulletin

57 1. tx Uv tsw kam-cw`w sk. tacokv ssa\ skan-\mcn A[y-b\ h j-ønse Ah-km\ tsan\v ]pxp-h- c Zn\-Øn Bcw`w Ipdn- p. Ah-[n- mew Ign v ]pxnb Dt j-tømss Xncn-s -Ønb skan-\m-cn- m v P\p-hcn 2 ap-x m p-iƒ Bcw-`n- p. 2. \h-ssh-zn-i v kzoi-cww Cu h jw AXn-cq-]-X-bv p-th n Xncp- w kzoi-cn \h-ssh- Zn-I v amxr-`-h-\-amb ssa\ skan-\m-cn-bn P\p-hcn 2, 3 Xnb-Xn-I-fn-embn kzoi-cww \ In. P\p-hcn 2\v sshio v \S A\p-tam-Z-\-tbm-K-Øn \hm-`n-jn- Xß-fpsS A\p-`-h-߃ ] p-h-bv p-ibpw skan-\m-cn- m- v {]tnm-z-\m-fl-i-amb ktμi-߃ \evip-ibpw snbvxp. P\p-hcn 3\v cmhnse skan-\m-cnbn A`n-hμy am spbv _v Xq pgn ]nxm-hn-t\m-ssm w IrX- -Xm-_en A n- p-ibpw snbvxp. 3. A`n-hμy]nXm-hnt\m-sSmØv Znhy-_-en-b Ww P\p-hcn 4- mw XnøXn am B -{Uqkv XmgØv ]nxmhv skan- \mcn IpSpw_-tØm-sSm w Znhy-_-en-b n- pibpw ktμiw \evip-ibpw snbvxp. 4. D mk Xo bm{x P\p-hcn 5- mw XnøXn sk-an-\mcn IpSpw_w Ipcn-ip-a-e, Ipcn-ip-ae B{i-aw, hmk-a F n-hn-s-ß-fn-te v D m-k- Xo bm{x \S-Øn. 57 Trichur Archdiocesan Bulletin

58 5. Z\-lm-Xn-cp-\mƒ BtLmjw Cutim-bpsS {]Xy- o-i-c-wsø A\p-kva-cn v {]m -\-m- ]q Δw ]n n sxfn v Z\-lm-Xn-cp-\mƒ BN-cn- p. 6. amk-[ym\w P\p-hcn 11, 12 Xnb-XnI-fn dh. ^m. t]mƒ I n- m-s, dh. ^m. kntpm Ipgn- m- p-aym-en F n-h bym-{iaw ssa\ skan-\mcn, Un{Kn hnzym n-iƒ F n-h mbn amk-[ym\ Nn - Iƒ \evin. 7. kulrz a -c-߃ Un{Kn ]Tn- p sshzni hnzym n-ifpw ssa\ skan-\mcn hnzym n-i-fp-ambn ssa\ sk-an-\m-cn-bn h v P\p-hcn 11, 15 Xnb-XnI-fn bym-{iaw thmfn-t_mƒ, _mkv v t_mƒ kulrz a -c-߃ \S- p. a -c-ß-fn hnp-bn-i-fmbh v {]txyi A`n-\-μ-\-߃. 8. t_gvkv ÿm]n- -h 1. {io. tpmjn hn. sp., hs- lukv, Iq -t cn. 2. {io. Sn. F. amxyp, ssx m- n lukv, G\m-am. 3. {io. iymw tpmkv, ]pøq- c lukv, Xtem 4. {io. Fw. Un. txmam-kv, ap Øv lukv, ]q p- w, Xr»q ^m. suman-\niv Xe-t m-s sdivs 58 Trichur Archdiocesan Bulletin

59 Pq_nen anj saun- timtfpv & dnk v C Ãn- q v 1. Pq_nen KthjWtI{μw [mcwm]{xw H psh p ti{μ Kh sa v ÿm]\ßfmb C y Iu kn Hm^v kb n^niv dnk ns Iogn Xncph\ ]pcøv {]h Øn p \mjw C Ãn yq v Hm^v C Unknπn\dn kb kv B v ssivt\mfpn, kmaqly \oxn, im oicw a{ mebøns Iogn timgnt msv {]h Øn p Itºmkn v dopn\ sk t^m t]gvk kv hnøv Unsk_nen okv F nhbpambn Pq_nen anj saun timtfpnse KthjW hn`mkw [mcwm]{xw H psh p. BtcmKy]cn]me\ tcmk{]xntcm[, ]p\c[nhmk tajeisf ti{μoicn p KthjW߃ mwv ap Xq w \ Ip Xv. (NIIST \v th n tum. N{μtiJc` v, CRC - timgnt msn\p th n tum. tdmj _npen, Pq_nen pth n ^m. {^m kokv ] n p Øv F nh B v_nj v am B {Uqkv XmgØns km n yøn [mcwm]{x߃ H psh p. Pq_nen BtcmKy KthjW ti{μøns D]tZiI kanxntbmkhpw CXnt\mS\p_ n v \S p. tum. kp\n Ipam (AlΩZm_mZv), tum. emk amxyp (\yqu ln), tum. {ioipamc \mb (t]m nt cn), tum. C. Un. PΩokv (_mwkvfq ), tum. kn. si. si. \mb (]pjv]kncn KthjW ti{μw, Xncph ), tum. ]n. F. kptcjv (ICCONS, sjm Æq ) F nhcpw Pq_nenbn \n p imkv{x cpw D]tZiI kanxn tbmkøn ]s SpØp. 59 Trichur Archdiocesan Bulletin

60 KthjWhn`mKw ta[mhn tum. Un.Fw. hmkptzh Pq_nenbnse KthjW {]h Ø\ßsf pdn v {]Xn]mZn p. hnhn[ KthjW ] XnIƒ v t\xrxzw \ Ip p. tum. _m_p Ddpaokv ]mem n, tum. Nn{X h, tum. ss\kv tpm k, tum. amxyp tpm, tum. si. kptcjvipam F nh KthjW ] XnIƒ hnizoicn p. [mcwm]{xw H psh Xncph\ ]pcw NIIST ambn tn v Pq_nenbn \S p KthjW ] XnIsf pdn v tum. si. Pn. clp hnizoicn p. Pq_nen anj saun timtfpv {]n kn mƒ tum. {]ho em Ip n nd, tum. ]n. Sn. AÆmae, dntk v tim Unt\ tum. ]n. B. h okv, Akn. UbdIvS ^m. SntPm tpmbv ap c, kn.c.h. tum. s_ n tpmk^v, tum. Fkv. crvpnøv XpSßnbh ]cn]msniƒ v t\xrxzw \ In. 2. FbvUvkv t_m[hxv cww FbvUvkv tutbms\p_ n v Pq_nen anj Bip]{Xnbnse saun hnzym niƒ kvin v AhXcn n p. FbvUvkns\ pdn p t_m[hxv cww \SØpIbpw, elptejiƒ hnxcww snøpibpw snbvxp. 3. saun- Iymºp-Iƒ It pwic C ^ v Pokkv ] nbn ko\nb bqøns t\xrxzøn t\{xtcmkw, IΩyqWn n saunkn, F ptcmk hn`mkw, ssk\t mfpn hn`mkw, C.F.Sn. iniptcmkhn`mkw F nhbpss sakmiymºv \SØn. sk v hn sk v ]t m n sk {S kviqƒ H q cbn t\{xtcmkøns bpw C.F.Sn.bpsSbpw Iymºv \SØn. 4. A Zm\tI{μØnte v kw`mh\ \ Inbh sl Øv sib skmssk n, Xr»q 5. Ubmenknkn\v kw`mh\ \ Inbh tacn Ipcy, Xr»q (14 Ubmenknkv) {io. Sn. hn. hn sk v, txm ms lukv, Xr»q (32 Ubmenknkv) sndp]pjv]w Iq mbva, anjy Izmt gvkv, Xr»q (14 Ubmenknkv) {ioaxn eoe txmakv, Nndt mc, ISh{, FdWmIpfw (71 Ubmenknkv) ^m. {^m knkv ] n- p -Øv Ub-d-IvS 60 Trichur Archdiocesan Bulletin

61 sk v txma-kv tim-tf-pv (Hm-t m-wa-kv),xr-iq 1. sk v txma-kv tim-tf-pn-se A- m-cm-{ tim -^-d -kv k- am-]n- p aq- p Zn-h-k-ß-fn-em-bn \-S- ]-Zm - -ß-fp-sS c-k-x-{ hpw `u- Xn-I-im-kv-{Xhpw kw-_- n- A- m-cm-{ tim -^-d -kv k-am- ]n p. F-Iv-kn-Iyq- o-hv am-t\-p ^m. h - o-kv Iq-Øq-cn-s A- y- -X-bn tn - k-am-]-\ k-tωf-\w ti-c-f bq-wn-th-gv-kn- n ap ssh-kv Nm -k-e tum. F. P-b-Ir-jv-W D-Zv-LmS-\w sn-bvxp. {]n -kn- mƒ tum. C-t -jy-kv B -Wn k-am-]-\ k- tμ-iw \ In. {]-^. tsm-jn-bm- n C-t\m n (tsm ntbm C -kv- n- yq v Hm-^v ssiv-t\mf-pn), {]-^. C-^m Ão^ (Cw-]o-cn-b tim-tf-pv, e- ), tum. sk-_m-kv - y kn. ]o, tum. kn.f. cm-a-n-{μ-, tum. ]n. ]-c-ta-izc, tum. kn.f.tpmjn (kn nt - v saº, Im-en - v bq-wn-th-gv-kn- n), ssh-kv {]n -kn- m-ƒamcm-b d-h. tum. am - n sim-f-{ºøv, tum. si.f. tpmbv, tum. tpm-k-^v tpm-fn F- n-h- B-iw-k-Iƒ- n p. c-k-x-{ -h- Ip- v ta-[m-hn tum. tpm-_n txma-kv Im- -t»-cn kzm-k-xhpw tum. Pn-\o-jv B -Wn \-μnbpw ]-d p. t\c-sø sk-an-\m-dn-s D-Zv- LmS-\w t]{s am B -{Uq-kv Xmg-Øv \n -h-ln- n-cp p. tim - ^-d kn-t\m-s-\p-_- n- p t]m-kv - a- -c-øn Nn-{X tij, am - n {^m -knkv, Zr-iy F-en-k_-Øv F- n-h-cpw A-h-X-cn- n- -s - K-th-j-W {]-_- -ß-fn s_-ãv t]- A-hm -Uv Un- \q-]v em, ^m-øn-a B, hn-p-b-{io, \o-a, se- vkn, tc-jv-a F- n-hcpw I-c-ÿ-am n. 2. {In-kv-Xpa-kv B-tLm-jw A-Ωam-tcm-sSm w sk v txma-kv tim-tf-pn-se `u-xn-i-im-kv-{x hn-zym - n-i-fp-ss Cu h j-sø {In-kv-Xpa-kv B-tLm-jw th-dn- -Xmbn. c- mw-h - 61 Trichur Archdiocesan Bulletin

62 j hn-zym - n-i-fp-ss t\-xr-xz-øn-em-wv ]-d- q-cn-se im- n-a-μn-c- Øn-se A-Ω-am -s m- w {In-kv-Xpa-kv B-tLm-jw \-S- Xv. {Inkv-Xpa-kv B-tLm-j-Øn ]-d- q s^m-tdm-\ ]- n hn-im-cn ^m. t]m-fn \o-e- m-hn k-tμ-iw \ In. im- n-a-μn-cw a-z kp- o-cnb kn. t\mb, F m-h-scbpw im- n-a-μn-c-øn-te- v kzmk-xw sn-bvxp. kv- m-^v {]-Xn-\n-[n tum. su-bv-k ]m-tw-ßms, hn- Zym - n {]-Xn-\n-[n-Ifm-b k-\- v t]mfn, km-{μ jm-pp Xp-S-ßn-bh B-iw-k-Iƒ t\ p. ap-gp-h A-Ω-am pw k-ωm-\-ßfpw {In-kv-Xpa-kv B-iw-km Im -Up-Ifpw ssi-amdn. t\c-sø {In-kv- Xp-akn-t\m-S-\p-_- n- p- D]-hn {]-h -Ø-\-߃- m-bn Im-cp-Wy \- -{X-߃ \n -an- p \ In. `u-xn-i-im-kv-{x hn-`m-kw hn-zym - n-iƒ {i- t\-sn-bn-cp- p. 3. sk v txma-kv F.kn.kn. tiu- v A -bv i- `q- m-\n sk v txma-kv tim-tf-pn-se F.kn.kn. ti-u- pw 2017se dn- - ªn-Iv Zn-\ ]-tc-un ti-cf e- -Zzo-]v U-b-d-Œ-td- n-s\ {]-Xn-\n- [o-i-cn- p-i-bpw snbv-x aq mw h -j _ncp-z hn-zym - n A- bv-i, C- y-bp-ss bq-øv F-Iv-kv-tN- v t{]m-{km-an-te- v sx-cs -Sp- -s p. hnhn-[ cm-py-ß-fp-ss kmw-kv-imcn-i ssh-hn[yw t\-cn- p a-\- n-em- p- -Xn-\v sx-c-s -Sp- -s -Sp- Im-U- p-iƒ- m-bn F.kn.kn. H-cp- p- ]-cn-]m-sn-bm-wv bq-øv F-Iv-kv-tN- v t{]m-{kmw. sk v txma-kv tim-tf-pn-se F.kn.kn. 23 _- m-en-b-\n Iº-\n A Hm-^o-kdm-Wv A -bv i. ]- m- ºn ]p-ø -ho- n e- v-an I-Sm- -Øn Xm-a-kn- p- i- -c-\p- Æn-bp-sSbpw P-b-{io-bp-sSbpw a-i\m-b A- bv, sk v txma-kv tim-tf-pn-se aq- mwh -j `u-xn-i-im-{x _ncp-z hn-zym - n-bm-wv. 4. t^m-d -kn-iv k-b -kn tzio-b sk-an-\m sk- v txma-kv tim-tf-pn-se P- p-im-kv-{x hn-`m-k-hpw C- y {Inan-t\mf-Pn B v t^m-d -kn-iv k-b -kv A-tkm-kn-tb-j-\pw tn - v tzio-b sk-an-\m kw-l-sn- n p. ti-m-tf-pv am-t\-p am tsm-wn \o-e- m-hn D-Zv-LmS-\w snbv-x tzio-b sk-an-\m-dn-s D- Zv-Lm-S\ tbm-k-øn {]n -kn- mƒ tum. C-t -jy-kv B- -Wn A- y- -X h-ln p. tum. {^m -kn Im- -t»cn, ^m. h - o-kv Iq-Øq, ^m. am - n sim-f-{º-øv F- n-h B-iw-k-Iƒ t\ p. 62 Trichur Archdiocesan Bulletin

63 5. C- -th-j Iu -kn-en-s B-`n-ap-Jy-Øn t^-kv -_p- v ssehv sk-j sk v txma-kv tim-tf-pv C- -th-j Iu -kn-en-s B-`n-ap-Jy- Øn ^nu-kv tem snw-_ {]n -kn- mfpw cm-pym-{ {]-i-kv- X-bpam-b an-kv tiz-x{io a-ppw-z-dn-s sse-hv kv-{so-anw-kv skj, sa-uv-en-t m- v lm-fn h- v _ncp-z hn-zym - n-iƒ- m-bn kw-l- Sn- n p. hnhn-[ Un- m - p-sa p-i-fn \n- m-bn C-cp q-tdm-fw hn- Zym - n-iƒ ]-s -SpØp. 6. {]n v tam-tu-wn- okv: C \m-j-w tim -^-d kv sk v txma-kv tim-tf-pn-se Cw- o-jv hn-jz aoun-b h-ip- p-iƒ kw-bp- -am-bn P-\p-hcn 5, 6, 7 Xo-b-Xn-I-fn kw-l-sn- n- {]n v tam-tu-wn- o-kv F A- -tziob tim -^-d -kn-s D-Zv-LmS- \w {]-ikv-x Nn- -I\pw F-gp-Øp-Im-c\pw kmw-kv-imcn-i \n-cq-]- I-\pam-b {]-^. hn-\-b em \n -h-ln p. tim-tf-pv am-t\-p am tsm-wn \o-e- m-hn A- y- -X h-ln p. {]n -kn- mƒ tum. C-t -jy-kv B- -Wn kzm-k-xw ]-d p. Cw- o-jv h-ip- v X-eh tum. Bt m txma-kv B-iw-k-I-f - n p. hn-jz aounb tim Hm-Un-t\- tum. _npp. kn.fkv. \-μn-b - n p. aq- p Znhkw \o- p-\n tim -^-d -kn 84 Hm-fw {]-_- -߃ A-h- X-cn- n- -s p. tum. su-bv-k ]m-tw-ßm-s ]n.b.h. ^m. h - o-kv Iq-Øq _ -km & F-Iv-kn-Iyq- o-hv am-t\p alm-pq-_nen s{sbn-\nwkv timtfpv 1. hnzym nisf A\ptamZn p ap q c almpq_nen _n.-fuv s{sbn-\nwkv timtf-pnse si.ss v Icÿam nb c mw h j hnzym nifmb NnØnc.Fkv.Fkv 63 Trichur Archdiocesan Bulletin

64 (si.ss v I & II) A\o ]n.tpmk^v (si.ss v II), sd kn.kn.f^v (si.ss v II), nxm{io.si (si.ss v III) F nhsc Xn fmgvn timtfpv {]n kn mƒ ^m.nmt m NndΩ t{sm^n \ In A\ptamZn p. 2. A[ym]Isc BZcn p In nawkew B Svkv & kb kv timtfpv kwlsn n tziob skan\mdn ZfnXv s^an\nkw F hnjbsø Bkv]Zam n skan\m {]_ w AhXcn n alm-pq-_nen _n.-fuv s{sbn-\nwkv timtf-pnse A[ym]Icmb {ioaxn arvpp ]n.si, {ioaxn Zo] Fw.sP F nhsc hymgmgvn timtfpv {]n kn mƒ tum.^m.nmt m NndΩ t{sm^n \ In BZcn p. 3. ]q Δ hnzym nsb A\ptamZn p ticf Iemafiew I nx k ΔIemimebpsS Iogn IqSnbm Øns cq]ls\m ]cnwma߃: ss] pfw cma miymcpss kw`mh\isf ASnÿm\am n Hcp ]T\w F hnjbøn ]n.f v.un _ncpzw Icÿam nb alm-pq-_nen _n.- FUv s{sbn-\nwkv timtf-pnse Fw.FUv hnzym nbmbncp {ioaxn DjmtZhn bp.hns\ snmδmgvn timtfpv {]n kn mƒ ^m.nmt m NndΩ A\ptamZn p dh. Nmt m NndΩ {]n kn mƒ ^m. _m_p A ms Akn. amt\p 64 Trichur Archdiocesan Bulletin tim ]td v FUypt jw GP kn 1. Hm Ωn m s^{_phcn s^{_phcn 1 (sh n - BZysh n, hn. Ip _m\ s^{_phcn 4 (Xn ƒ temi Im k Zn\w s^{_phcn 11 (Xn ƒ) eq ±v amxmhv (tcmkozn\w) s^{_phcn 13 (_p[ ) tduntbm Zn\w

65 s^{_phcn 21 (hymgw) amxr`mj Zn\w s^{_phcn 25 (Xn ƒ) hmgvøs kn. dmwn acnb s^{_phcn 28 (hymgw) imkv{xzn\w 2. hm jni ]co Iƒ hm jni ]co Iƒ Bcw`n mdmbn. hnzym n hnzym n\nisf ]co Iƒ v \ mbn Hcp Wsa v Hm Ωn n p p. S.S.L.C., Plus Two hnzym niƒ v kvs]j m piƒ thwsa n sluvamã /{]n n mƒ F nh \ Ip \n tzi߃ A\pkcn v {]h Øn pat m. ]T\Øn ]n n \n p h v {]txyi ]cnioe\w \ In, F m kviqfpifpw 100% hnpbw t\sm {]txyiw {i n pi. ^pƒ A+ In phm km[yxbp h pw {]txyi ]cnioe\w \ Ipat m. ^m. B Wn snºit»cn tim ]td v amt\p km z\w 1. km z\-øn\v ho pw Hcp timsn \mj-w ssat\m-cn n suh-e- vsa v tim -td-js bpw-, ticf kwÿm\ ]nt m hn`mk hni-k-\- tim -tdjs bpw(ksbcdc)] m-fn-øtøm-ss, km z-\-øns Iogn {]h Øn- p-h-cp kzbw klm-b- kw-l-߃ v kzbw sxmgn kwcw-`-߃ Bcw-`n- p- -Xn\p hmbv] \ Ip- - Xn-\mbn 1 timsn cq] A\p-h-Zn- p. CXn-\mbn 21 kzbw klm-b- kw-l-ßfn \n v At] Iƒ kzoi-cn- p-ibpw KSBCDC v Hm sse\n At] \n nx ka-bøp Xs ka n- p-ibpw snbvxp. AXn\p t\xrxzw \ Inb tim Un-t\- pw, km z-\w Sow AwK-߃ pw A\p-tam-Z- \-߃. 65 Trichur Archdiocesan Bulletin

66 2. `h\ ] Xn v ]Ww A\p-h-Zn- p {]f-bm\ c AXn-Po-h-\-Øns `mk-ambn Xr»q AXn-cq-]X km z\w hgn snbvxpsim n-cn- p `h-\-\n ΩmW ] -Xnbn-te v 15 -e w cq] A\p-h-Zn- p. tdmanse Hmdn-sb tim {Kn-tK-j-\mWv `h\w \n Ωn- p- - Xn-\p Cu [\klmbw Imcn-Ømkv C y hgn km z-\-øn\v \ Inb-Xv. A`n-hμy am B {Uqkv XmgØv ]nxm-hns {]txyi CS-s]-S aqe-am-wv, tim {Kn-tK-j- Cu kwjy km z\øn\v A\p-h-Zn- Xv. 3. In U anj t{]mpiv v ssn Uv {^ ven kvt]kv (kn.-f^v.-fkv) {]f-b-øn-\p-tijw Imcn-Ømkv C y-tbmsv tn v In U anj\pambn kl-i-cn v \mep-am-k-ambn \SØn-hcp ssn Uv {^ ven kvt]kv (kn.-f^v.-fkv)]cn]m-sn-bpss kam-]\w Unkw-_ 23 \v Rmb-dmgvN \S p.- ]p- v, Nnd-bv, -Be- m-sv,- a-w-eq F n-hn-s-ß-fn ssn Uv {^ ven kvt]kv hfsc ani coxn-bn kwl-sn- n- m km[n- p.- {In-kvakv BtLm-j-ß-tfm-sS-bmWv kn.-f^v.fkv kam-]n- -Xv. km z\w Ub-d-IvSdpw AXmXv CS-h-I-bnse hnim-cn-b- amcpw In U anj tim Un-t\- dpw s^kn-ent - amcpw BtLm-j-߃ v t\xrxzw simsp-øp. ti v apdn v F m-h pw \ In. ]ehn[ a -c-ß-fn hnp-bn-i-fm-b-h v kωm-\-߃ hnx-cww snbv-xp. kn.-f^v.fkv ]s -SpØ F m-h pw Hmtcm IpS t{]m m-l-\-ambn \ In. {]f-bm-\- cw Ip n-iƒs mw Hcp-an- m\pw Ah v Ifn- m-\p-sa mw kn.f.-^.fkv Ahk-c-sam-cp- n.- Cu t{]mp-ivsn-\v \n t±ißfpw klm-b-ßfpw \ Inb Imcn-Ømkv C y Sow,- C-S-hI hnim-cn-am, kn.-f- ^v.fkv Soaw-K-߃ F n-hsc \μn-tbmss Hm p p. 4. {InkvXpakv kwkaw km z\w IpSpw-_-Øns {InkvXpakv BtLm-j-߃ km z\w Hm^o-kn h v \S-Ø-s - p. km z\w tkmjy A -kvtxm-te- v sk -dns Iogn-ep hnhn[ {SÃpI-fp-sSbpw skmssk n-i-fp-ssbpw KthWnßv t_mun AwK-߃, hnhn[ sk -dp-i-fnse {]h Ø-I,- hn-hn[ t{]mp-iv p-i-fpss B\nta-t kv,- h-f n-tbgvkv, Ãm^v AwK-߃, Ab ]- - m F n-h kwk-a-øn HØptN p. km z\w {]kn-u v 66 Trichur Archdiocesan Bulletin

67 tam.- txm-akv Im -t»cn ti v apdn- p-sim v kwkaw DZvLm-S\w snøpip-ibpw {InkvXpakv ktμiw \ Ip-Ibpw snbvxp. XZh-k-cØn AwK-߃ {InkvXpakv A\p-`-h-߃ ] p-h-bv p-ibpw Biw-k- t\cp-ibpw snbvxp. -{In-kvXpakv kwk-a-øn ]s -SpØ F m-h pw {InkvXpakv Kn^v v \ Ip-I-bp- m-bn. Ãm^v AwK-߃ km z\w Hm^okv Ae- -cn- p-ibpw ]p qsv Hcp- p-ibpw snbvxp. km z\w Ubd-IvS kzmkxw Biw-kn- p-ibpw, AUvan-\n-{à {io.-f-kv.- si. a n-bn \μn {]Im-in- n p-ibpw snbvxp. kvt\lhn-cp-t mss {InkvXpakv kwkaw kam-]n- p. 5. kvt\l-\n[n AwK-ß-fpsS {InkvXp-akv BtLmjw kvt\l-\n[n AwK-ß-fpsS {InkvXp-akv BtLmjw ^manen A -kvtxm-te- n sh v \S-Øp-I-bp- m-bn. A`n-hμy am B {Uqkv XmgØv ti v apdn v BtLmjw DZvLm-S\w snbvxp. km z\w Ubd-IvS ^m.-txm-akv ]q msn A y- {]kwkw \S-Øn. s{]m^. Fen-k-_Øv amxyp {InkvXp-akv ktμiw \evipibpw snbvxp. bqwn- w-k-ß-fpss hnhn[ Iem- ]-cn-]m-sn-itfmss {InkvXp-akv BtLm-jw kam-]n- p. 6. dopnb-w an owkv \SØn tkhv F ^manen, tkmukvv Hm ^manen F o t{]mp-iv p- I-fpsS {Inkvakv BtLm-j-ßfpsS `mk-ambn KpW-t`m r IpSpw-_-߃ m-bp dopn-b-w seh an oßpw {InkvXpakv BtLm-jhpw ^manen A -kvtxm-te- v sk -dn h v kwl-sn- n- p. km z\w Ub-d-IvS ^m.-txm-akv ]q msn A y- -\mb ]cn-]m-sn-bn ASn-ÿm\ _m nwkv en dkn, ^n\mjy en dkn F n-hsb pdn v {io. cma-n-{μ hn.-b (-^n-\m-jy Iu kne ) ms SpØp. XpS v Cu m n- t\m-s\p-_- n Hcp Xpd N \S-ØpI-bp- m-bn. tkhv F ^man-en, tkmuvkvv Hm ^manen F o t{]mp-iv p-i-fpss Cu h jsø Ah-km-\sØ dopn-b-w an ow-ßn {InkvXpakn-t\m-S-\p-_- n v ^m. txmakv ]q msn ktμiw \ In. 7. D]-Im-cn-Iƒ v IØp-Iƒ Ab- p tkhv F ^manen, tkmuvkv Hm ^manen, km z-\w XpSßnb {]ÿm\ßfnse hnhn[ ] -Xn-Ifn Dƒs IpSpw- _-ßsf klm-bn- p- D]-Im-cn-Iƒ v {InkvXp-a-kn-t\m-S-\p- 67 Trichur Archdiocesan Bulletin

68 _- n v {Ko nwkv Im Upw IØp-Ifpw Ab- p. km z-\øns {]h Ø-\-ßfpw KpW-t`m r IpSpw-_-ßfpsS ]ptcm-k-xnbpw D]-Im-cn-Isf Adn-bn- p-ibpw {InkvXp-a-kv Biw-k-Iƒ t\cp- Ibpw snbvxp.- X-Z-h-k-c-Øn KpW-t`m m ƒ \ Inb klm-b-߃ v AXn-cq-]-X-bpsS \μnbpw IS- mspw Adn-bn- p- Ibpw snbvxp. tkmuvkv Hm ^manen aptj\ klmbw \evinb CS-h-I- Ifpw kwjybpw. H q - Rs.39,000/-, tims- q Rs.30,000/-, s]cn-tßm p-ic Rs.15,000/-, Xe-t m- p- c Rs.10,000/-, tne- c Rs.14,000/, \S-Ød.Rs.5000/, Incm-eq Rs.6,000/-, I q Rs.20,000/-, hn Sw Rs.23,128/. 8. {]f-b-_m-[nx IpSpw_-ß-fpsS k tδ ]q Øn-I-cn p tkhv F ^manenbpss C y Hm^o-kns \n tz-i-{]-imcw, tkhv F ^manen πm Xr»q km z\w Hm^o-kns Iogn hcp ]me-bq,- H- q- -c, -]p-xp- msv F o taj-e-i-fn Dƒs AwK-߃ v {]f-b-øn Ah-cpsS hosn-t\m,- kz-ønt\m kw`-hn \mi-\-jvs-ß-sf- p-dn- p hnh-c-߃ tijcn- m\mbn Hcp k tδ \S-Øn. Cu k tδ pth n tkhv F ^manenbpss {]fbøn AI-s KpW-t`m r IpSpw- _-ßfnte v tim Un-t\- AJn txmakpw B\n-ta-t gvkpw kμ i\w \S-Øp-Ibpw hnh-c-߃ tij-cn- p-ibpw snbvxp. Ah-cpsS ]p\cp mc-w-øn\pth ] -Xn-Iƒ Bhn-jv -cn- m th n-bmwv ÿnxn hnh-c-߃ tij-cn- -Xv. 9. ^manen suh-e- vsa v t{]m{kmw aptj\ klmbw e`n CS-h-Ibpw kwjybpw Xmsg tn p- p hn Sw Rs.32,000/, Acn-ºq - Rs.13,000/-, acøwt msv Rs.5000/ -, t]mt m Rs.8,700/-, Nq Rs.6000/-, Xncq Rs.10,000/-, ap - c Rs.10,000/ ]pxnb c v kzbw klmb kwl߃ cq]o-i-cn- p. km z-\-øns Iogn ]pxnb c v kzbw klmb kwl߃ IqSn cq]o-i-cn- p. Im mwn ti{μo-i-cn v acn-b, CΩm- \p-h F o c v ]pxnb kwl߃ Unkw-_-dn {]h Ø- \-am-cw-`n- p. kwlw cq]oi-cn- p- - Xn\p apt m-sn-bmbn tim Unt\-t, {io.-s\ k kwlmw-k-ßsf ImWp-Ibpw Ah-cpsS DØ-c-hm-Zn-Xz-߃, kwl-øns e y-߃, {]h Ø-\-co-Xn- 68 Trichur Archdiocesan Bulletin

69 Iƒ F n-h-sb-ip-dn v t_m[-h-xv -cww \S-Øp-I-bpw snbvxp.- B-\n-ta-t {ioaxn joe hn sk v kwlw cq]oi-cwøn\v t\xrxzw \ In. 11. hn[hm kwkaw ticf tkmjy k hokv t^mdhpw Xr»q AXn-cq-]-Xbpw tn vv Hcp- nb hn[hm kwkaw Acn-ºq ]mcnjv lmfn sh v AXn-cq-]X B v _nj]v am B {Uqkv XmgØv DZvLm-S\w snbvxp. Acn-ºq CS-hI hnimcn -^m. B Wn Bep- kwk-a-øn A y- ]Zw Ae- -cn p, hn[hm kwk-a-øn PmXn-a-X-t`-Z-at\y 182 hn[-h-iƒ ]s -Sp-Øp. XZh-k-c-Øn tic-f-k-aq-l-øn hn[-h-iƒ t\cn-sp sh p-hnfn-ifpw {]Xn-k- n-ifpw F hnj-bsøipdn v dh.-tum.- _m_p ]mwm p-]-d-ºn mkp \bn- p. -si.-f-kv.-f-kv. t^mdw sk-{i dn dh.-kn. -sp- o-\, hnimcn. ^m. B Wn Bep-, km z\w Ub-d-IvS ^m.-txm-akv ]q msn, s{]m^. Fen-k- _Øv amxyp, kvt\l-\n[n FIvkn-Iyq- nhv AwK-ß-ƒ, kvt\l- \n[n tim Un-t\- F n-h k n-ln-x-cm-bn-cp- p. Acn-ºq kvt\l-\n[n bqwn v ]cn-]m-sn-iƒ v t\xrxzw \ In. ^m.- txm-akv ]q msn Ub-d-IvS ^manen At mãte v 1. {]oim\ timgvkv (hn-hml Hcp timgvkv) UnPn- am[y-a-ß-fpss AXn-{]-k-cw, ssewko-i-x-bpss Itºmf h -cww, kv{xoi-fpss Db hnzym-`ym-kw, tpmen, \K-ch -c-ww, azyw, ab- p-a-cp- p-i-fpss Db D]-tbm-Kw, hy n-ti-{μo-irx kmº-øni ]ptcm-k-xn, a\p-jy-po-hn-x-øns 69 Trichur Archdiocesan Bulletin

70 `uxo-i-h -cww F nh C v hnhm-l-po-hn-x-øn\v sh phn-fn-iƒ Db Øp- p. Cu sh p-hn-fn-isf AXn-Po-hn v hnhm-l- Po-hnXw hnp-bn- -n m hy -amb ImgvN- m-spifpw Ign-hp-Ifpw hni-kn- n- p Hcp w Bh-iy-am-Wv. Bb-Xn-\m-emWv k` hnhml- H-cp timgvkv kwl-sn- n- p- -Xv. \n t±-i-߃ 1. \ΩpsS AXn-cq-]-X-bn F m BgvNbpw _p[-\mgvn cmhnse 8.30 apx sh n-bmgvn sshio v 4.30 hsc-bm-wv. 2. hnhml Hcp timgvkv Bº- q kv]ncn- B\n-ta-j sk - dn h mwv \S- p- -Xv. 3. hnhm-l-øn\v Hcp- -am-bp aq p Znh-ksØ timgvkv hnhm-l- {]m-b-amb tijw Ft m-sg- nepw Hcp XhW IqSn-bm axn. ]ns hnhm-l-k-a-bøv IqtS- -Xn-. {]Xn-{ipX h[q-h-c- m Htc timgvkn Øs kw_- n- -W-sa v \n _- -an-. 4. ]q Æ-ambn tigvkn kw_- n- p-hm Xøm-dp- -h p am{xta {]th-i\w \ Ip-I-bp- q. 5. timgvkn kw_- n- p-hm ap Iq n Xr»q ^manen As msãm-te v Hm^o-kn-emWv _p v sntø- -Xv. Hm sse hgnbmbpw Cu timgvkv _p v snøm-hp- -Xm-Wv. F ssk n-eqss Hm sse cpn-kvt{s-j \S-Ømw. 6. Hm^okv kw_- -amb Imcy-߃ v Hm^okv ka-bøp Xs hnfn-t - -Xm-Wv (Rm-b-dm-gvN-I-fnepw {][m-\- Xn-cp-\mƒ Znh-k-ß-fnepw Hm^okv Ah-[n-bm-bn-cn- pw). a v Znhk-ß-fn cmhnse 9.30 apx hscbpw 1.30 apx 4.45 hscbpw {]h Øn- p- -XmWv. 7. timgvkv _p v snøm hcp-tºmƒ timgvkv ^okv (1000/- ), cpnkvt{s-j Iym k snbvxm AS XpI XncnsI \ Ip- - X-. ]Icw Hcp {]mhiyw am n _p v snøm km[n- p- -Xm- Wv. ]s -Sp- p hy n-bpss Hcp ]mkvt]m v sskkv t^mt m, a p hnh-c-߃ F nh IrXy-ambn \ I-Ww. 8. _p v snøp-tºmƒ X -b-bv p cpn-kvt{s-j t^man _lp.-hn-im-cn-b- s Ht m-sp- qsn timgvkn\v FØn-t -cp-tºmƒ lmp-cm- -Ww. 9. Hm sse-\n-eqss _p v snøp- -h Ah-cpsS C -sa-bn-en-eqss 70 Trichur Archdiocesan Bulletin

71 e`n- p t^mw {]n v FSp-Øv, _lp.-hn-im-cn-b- s Ht m-sp- qsn timgvkn\v sim p-h-c-ww. 10. cpn-kvt{s-j t^mw lmp-cm- m-ø-h pw sshin-sb-øp- h pw timgvkn\v {]th-i\w A\p-h-Zn- p- -X timgvkns Ah-km-\-Zn-hkw D v 1.15 apx 4.30 hsc amxm- ]n-xm- ƒ mbn \S-Øp m n amxm-]n-xm- ƒ c p t]cpw \n _- -ambpw ]s -Sp- -Ww. amxm-]n-xm- ƒ ]s -Sp- m-xn-cp- m k n-^n- v \ Ip- -X-. Kuc-h-amb Imc-W-ß-fm amxm-]n-xm- ƒ v ]s -Sp- m km[n- n-s - n hnim-cn-b- s km y-]{xw lmp-cm- n-bmte k n-^n- v \ Ip-I-bp- q. 12. timgvkn\v hcp-tºmƒ tsmbve v kma-{kn-iƒ, s_uvjo- v, _møv Sh, ]nt m Ih apx-em-bh sim p-h-tc- -Xm-Wv. ^m.- su n XmWn- Ub-d-IvS ^m.- Pntbm sx n-\n-bøv Atkm.-U-b-d-IvS IpSpw-_- q- mbva N m-]-t-\-]-cn-io-e\ Iymºv s^{_phcn 23 i\n, 2.30 pm P\p-hcn amksø IpSpw-_-Iq- m-bva- N m]-t-\- m- n ]s -Sp-Ø-h pw kl-i-cn- -h pw {]txyiw \μn. am v amksø IpSpw-_-Iq- m-bva-bn N sntø hnj-b-sø- p-dn- p N m ]T-\- m v s^{_p-hcn 23 mw XnøXn i\n-bmgv D - I-gn v 2.30 apx 4.00 awn hsc ^man-en- A-s m-sãm-te- n h v \S-Øp- -Xm-bn-cn- pw. Cu N m-]-t-\- m- n-te v A s CSh-I-bn \n v Xm ]-cy-ap- -hsc ]d- -b- p-a-t m. F.-F. B Wn P\d -I ho-\ t]mƒ ]md- P\d -sk{i- dn ^m.- su n XmWn- Ub-d-IvS 71 Trichur Archdiocesan Bulletin

72 amxr-thzn 1. ]pxnb t\xrxzw hscbp h j-ß-fn-te v AXn-cq-]X amxr-thznsb \bn- p- -Xn\v t\xrxz \nc-bn-te v h ]pxnb `mc-hm-ln- Iƒ v lrzy-amb kzmk-xhpw A`n-\-μ-\hpw A n- p- p. {]kn- U v {ioaxn tacn hn sk v, sk{i- dn {ioaxn Pqen _m_p, {Sj-d {ioaxn {]n kn Zmkv, sshkv {]kn-u v a ni t n, tpmbn v sk{i- dn jmpn _m_p, IΩn n AwK߃ joe Bs m, Po\ tpmk-^v, Bi tpmk^v, sk\ v satºgvkv s_ n jmp, doa tsman. 2. Iznkv a cw - - s^{_phcn 5 snmδ (2.30 pm pm) amxr-thzn AwK-߃ mbn \mfn-xp-hsc \S-Ø-s Ip _m-\- sb- p-dn- p ]T-\-in-_n-c-Øns kam-]-\-tøm-s-\p-_- n v s^{_p-hcn 5 mw XnøXn snmδmgv ^manen As m-sãm-te- n h v Iznkv a cw D m-bn-cn- p- XmWv. amxr-th-zn-bnse AΩamsc Wn- p- p. Pqen _m_p sk{i- dn tacn hn sk v {]kn-u v ^m.- su n XmWn- Ub-d-IvS tpm t]mƒ t{]msse^v aqhvsa v 1. Xncp-a-Wn- q Bcm-[\ s^{_phcn 4 Xn ƒ (sshio v 6.30 apx 7.30 hsc) Xr»q AXn-cq-]-X-bnse t{]msse^v {]ÿm-\-ønse F m 72 Trichur Archdiocesan Bulletin

73 AwK-ßfpw H p tn v Pohs taj-e-bn {]h Øn- p- h p th nbpw Poh-s\-Xn-cm-bn {]h Øn- p- -h-cpss am\- km- -c-øn-\p-th- nbpw \S-Øp Cu Xncp-a-Wn- q Bcm-[- \-bn-te v F m AwK-ß-sfbpw kvt\l-]q Δw Wn- p- p. 2. K `nwniƒ p-th- n-bp ip{iqj ]cn-io-e\w s^{_phcn 17 Rmb ( 9.30 am pm) Xr»q AXn-cq-]-X- Akw-ªn-bpsS ] m-øe-øn K `n-wn- Iƒ p-th n {]m n- p-hm\pw ip{iq-jn- p-hm\pw kl-k-an- p-hm\pw th n Hcp Soans\ Hcp- p- -Xns ]cn-io-e\w Xr»q ^manen As m-sãm-te- n h v t{]msse^v {]ÿm- -\-Øns t\xr-xz-øn s^{_p-hcn 17 mw XnøXn Rmbdmgv cmhnse 9.30 apx 1.30 hsc K `n-wn-iƒ p-th- n-bp ip{iq-j ]cnio-e\ skan-\m \S-Øp- -Xm-Wv. Cu skan-\m-dn-te v Cu taje-bn {]h Øn- m Xm ]-cy-ap- -hsc kvt\l-]q Δw Wn- p- p. 3. tumivtsgvkv skan-\m s^{_p-hcn 17 Rmb ( 2.30 pm pm) Xr»q AXn-cq-]-X-bnse t{]msse^v {]ÿm-\-tømsv kl-icn- p-ibpw Pohs taj-e-bn tkh\w snøp tumivtsgvkn\p th n Xr»q ^manen As m-sãm-te- n h v t{]msse^v {]ÿm- -\-Øns t\xr-xz-øn s^{_p-hcn 17 mw XnøXn Rmbdmgv D -I-gn v 2.30 apx 4.30 hsc t{]msse^v tumivtsgvkv skan-\m \S-Øp- -Xm-Wv. Cu skan-\m-dn-te v tumivts-gvkns\ kvt\l-]q Δw Wn- p- p. {io. spbnwkv B ßm-S {]kn-u v ^m.- su n XmWn- Ub-d-IvS 73 Trichur Archdiocesan Bulletin

74 1. Excel Medical / Engineering Entrance Crash Course 2019 saun- /F n-\o-b-dnßv F {S kv ]co- bv v Xøm-sd-Sp- p πkv Sp hnz-ym n-iƒ mbn Hcp amkw \o p \n p Hcp {Imjv timgvkv, am v 20, 27 Xnb- Xn-I-fn-embn aq v _m p-iƒ Bcw-`n- p- p. cpn-kvt{s-j Bcw-`n- p. IqSp-X hnh-c-߃ v PH: , Excel K-TET Academy - K - TET Registration Excel K-TET A m-z-anbpss t\xr-x-z-øn K-TETs ]pxnb _m nte p cpn-kvt{s-j XpS-cp- p. pkp-iƒ s^{_phcn 3 mw XnbXn Bcw-`n- pw. IqSp-X hnh-c-߃ v PH: , , Excel K-Tet Best Student Teacher Competition 2018 Unkw-_ 12 mw XnbXn \S ]co- -bn D -X-hn- Pbw Ic-ÿ-am- n-bh p th n-bp c mw-l- -]-co- -bpw, So nßv s] t^m-a kv ssãpw P\p-hcn 19- mw XnbXn kwl-sn- n- p. {]ikvx hnpbw Ic-ÿ-am- nbh p Imjv Ahm Up-Ifpw K-TET ]cn-io-e-\-øn-\p kvtimf jn pifpw {]J-ym-]n- p. 4. Excel PSC amxr-im-]-co FIvk A m-z-an-bpss t\xr-x-z-øn AXn-cq-]X Xe- Øn Hcp PSC amxr-im-]-co kwl-sn- n- p- p s^{_p-hcn 24 mw XnbXn Rmb-dmgvN 2 awnapx 3.15hscbmWv ]co-. Xriq _n-j v lu-knse DBCLC FIvk A m-z-an Imºkn sh mwv ]co- \S-Øp Xv. s^{_p-hcn 18 mw Xnb-Xn-bmWv cpn-kvt{s-j Ah-km-\- 74 Trichur Archdiocesan Bulletin

75 Xn-bXn. dpn-kvt{s-j ^okv Rs. 30/-. 18 hbkp apx 36 hb-kp-h-sc-bp DtZ-ym-Km n-iƒ v ]co- - Fgp-Xm-hp- -Xm-Wv. 7 mw mkv apx PG kºm-zn- -h hsc-bp- -h v Cu ]co bn ]s -Sp m-hp- -Xm-Wv. Cu ]co- -bn ani hnpbw t\sp- -h v kvtimf jn-t mss FIvk A m-z-a-bn PSC ]cn-io-e\w \ Ip- p. IpSpw-_-k-tΩf\ bqwn- p-i-fn C m-c-y-sø- p-dn v hni-zo-i-cn- v, Cu amxr-im-]-co Fgp-Xp-hm Dt±-in- p- -h Ds - n 2019 s^{_p-hcn 10 \v apºv hnim-cn-b- s Iøn t]cp- Iƒ \ ti- -Xm-Wv. IqSp-X hnh-c-߃ v PH: , Excel Scholarship Exam CS-h-I-X-e-Øn Unkw-_ 30 mw XnbXn kwl-sn- n Excel Scholarship Exam c m-bn-c-tøm-fw-t] ]s -Sp- Øp. P\p-hcn 31- mw XnbXn AXns dnk v {]kn- o-icn- pw. Cu ]co- bn \n pw sxc-s -Sp- p 300 hnzym n-iƒ p ss^\ ]co G{]n 1 mw Xnb-Xn, DBCLC lmfn sh v \S-Øp- -Xm-Wv. ani hnpbw t\sp- -h v Imjv Ahm Up-Iƒ, kvtimf jn- p-iƒ apx-embh \ Ip- p. 6. FIvk-e jnb 2019 Xrip AXn-cq-]-X-bnse ItØm-en kviqfp-i-fnse S.S.L.C. A+ {]Xo- n- p Ip n-i-fpss inev]-im-e, FIvke jnb 2019, Xriq DBCLC HmUn-t m-dn-bøn P\phcn 4 mw XnbXn \S- p. tum. t_m_n tpmkv \bn skan-\m-dn-epw, h Ivtjm- nepw 1200 hnz-ym n-iƒ ]s - Sp-Øp. FIvk A m-z-an, Zo]nI ]{Xw, Sot gvkv Kn Uv F n-h-cpss kwbp- m-`n-ap-j-y-øn-emwv skan-\m kwl- Sn- n- Xv. ^m. tuhokv sxt - c UbdIvS 75 Trichur Archdiocesan Bulletin

76 ko\nb kn.f.kn. {InkvXp-akvv BtLm-jhpw IpSpw-_-kw-K-ahpw \SØn Xriq AXn-cq-]X ko\n-b kn.-f.-kn.bpss {InkvXp-akv BtLmj-hpw, IpSpw_kw-K-ahpw AXn-cq-]X sa{xm-t m-eoø am B {Uqkv XmgØv DZvLm-S\w snbvxp Nn n-e- n n sk v doømkv ] n-bn sh v \S NS-ßn AXn-cq-]X ko\nb kn.-f.-kn. {]kn-u v _m_p AXn-bp- A y X hln- p. s{]mtam- ^m.- Pntbm sx n-\n-bøv Bap-J-{]-`m-j-W-hpw, CS-hI hnimcn ^m.-t]mƒ tx m-\øv A\p-{K-l-{]-`m-j-Whpw, sk{i- dn Ae-Ivkv kn.-f. kzmk-xhpw \S-Øn. bqøv {]kn-u v tpman tpm k, \mj-w I kƒ v hnt\mjv simf-ßm- S, tpmkv NmWn-b, _m_p sp.-h-s- F n-h {]kw-kn- p. ^m. Pntbm sx n-\n-bøv _m_p AXn-bp- {]kn-u v 76 Trichur Archdiocesan Bulletin {]tam- kn.f.kn. AeIvkv kn.-f. sk{i- dn 1. ]p-xp- m-sv, H- q- -, ]p-øq- - tkmw- - ao- v Un-kw-_ \p- ]p-xp- m-sv -h- v \-S-Øn-. A-Xn-cq-]-X- kn-.f- kn-. {]- -tam - - ^m-. Pn- -tbm -sx n-\n-b-øv tkmw- - ao- v D-ZvL-Sm- \w- -snbvxp. A-Xn-cq-]-X- kn-.f-.kn-. sk{i- -dn- -spkvhn- - km- Pp- -tamu- -td - - B-bn-. 2. ]-d- q- -, a- w- tkmw- - ao- v Un-kw-_ \p- ]m-h-d- n-bn h- v \-S-Ø- -s p-. ]m-h-d- n- C-S-h-I- A-kn-. hn-im-cn- ^m-. Pn- -tbm -snc-sm-bn- -tbmk-øn-\p- A-[y- -X- h-

77 ln- p. A-Xn-cq-]-X- kn-.f- -.kn- A-kn-. {]- -tam - - ^m-. {^- -tpm hmg- n- n- -tamu- -td - - B-bn-. 3. I- imw-i-s-hv tkmw- - ao- v Un-kw-_ \p- G-\m-am-hv -tzhm-e-b-øn- - h- v \-S- p-. I- imw-i-s-hv -s^m-tdm\- kn-.f- -.kn- {]- -tam - - ^m-. krvp-bv -ssx m- n- - -tbmkw- D-ZvL-Sm-\w- -snbvxp-. A-Xn-cq-]-X- kn- F- - kn- -sshkv {]-kn-u- v tumw-k - sska- -tamu- -td - - B-bn si.kn._n-.kn-. bp-h-p-\-h- -j- kam-]-\w- - ]n-.h.kn-. ]n-.h. kn- bn- - h- v \-S- - -si.kn-._n-.kn- bp-h-p-\-h- -j- kam-]- \-Øn-\p- A-Xn-cq-]-X- `m-c-hm-ln-i-ƒ- ]- -s Sp- -Øp- -. {]-kn-u- v -tpman- -tpm -k -, sk{i- -dn- -spkvhn- - km-pp-, P-\-d- - -tim -Un- -t\ - - _n-pn- - kn- -tpmk^v, -sshkv {]-kn-u- v -tumw-k - sska, Un- - -tpm X-c-I- -, -t\m_n- -ta\m- -t cn- Xp-S-ßn-b-h- - ]- -s SpØp. 5. Im-cp-Wy- hm-cm-n-c-wweq- -Zv am-xm-hn-s Xn-cp-\m-fn- -t\msv A-\p-_- n- p- Xr-iq- - A-Xn-cq- ]-X- kn.f- -.kn-. \-S-Øn- h-cp- - Im-cp-Wy- hm-cm-n-c-ww- Cu- h- - jw- -s^{_p-h-cn- 10 \p- \-S-Øm- - Xo-cp-am-\n- p-. tpman- -tpm -k spkvhn- - km-pp {]kn-u v sk{i- dn ^m. Pntbm sx n-\n-bøv {]tam- ItØm-en tim {Kkv 1. ]pxnb `mc-hm-ln-i-fmbn Xriq AXn-cq-]X ItØm-en- -tim {K- n\v bqwn- v, s^mtdm\, cq]x Xe-ß-fn Xnc-s -Sp- n-eqss ]pxnb `mchmlnisf Is -Øn Unkw-_-dn AXn-cq-]X h nßv IΩn n AwK-ß-sfbpw 2019 P\p-hcn 2 mwxnbxn AXn-cq-]X `mc- 77 Trichur Archdiocesan Bulletin

78 hm-ln-isfbpw Xnc-s -Sp-Øp. am B -{Uqkv XmgØv ]nxmhns A y- -X-bn tam. tpm v timºm-d, Ub-d-IvS ^m. h okv IqØq, Akn. Ub-d-IvtSgvkmb ^m. B Wn Aaq-Ø, ^m. spbvk hs-t -Øe F n-h Xnc-s -Sp- n\v t\xrxzw \ In. s{]m^. si.- Fw. {^m knkv kmdns t\xr-xz-øn-ep Ign kan-xn v \μn ]d-bp-ibpw {]Xn snm n sim v ]pxnb kan-xn- t\-xrxzw Gs -Sp- p-ibpw snbvxp. 2. ]pxnb `mc-hm-ln-iƒ {]kn-u v - AUz. _npp Ip p-ipfw ssh. {]kn-u v tpm k tpm v ssh. {]kn-u v tpmbvkn B Wn P\-d sk{i- dn F.-]n. PmIvk amã tpm. sk{i- dn kn.f. Ct -jykv tpm. sk{i- dn doø tuhokv {Sj-d si.-kn. tuhokv 3. hm jni I Ω-tcJ s^{_phcn 9, D -Øn-cn v 4\v _nj v lukn sh v AXn-cq-]X ItØm-en- -tim {K- ns hm jni I Ω-tcJ 2019 {]Im-i\w snøp- -Xm-Wv. F.]n. PmIvk amã P\-d sk{i- dn ^m. h okv IqØq Ub-d-IvS Nn {U kv an\n-kv{sn 1. AXn-cq-]XmXe skbn vkv Izn v Nn {U kv an\nkv{snbpss t\xrxzøn AXn-cq-]-Xm-Xe skbn vkv Izn v Un._n.kn.F.knbn h v P\p-hcn 12 \v 78 Trichur Archdiocesan Bulletin

79 \SØn. 16 s^mtdm\-i-fn \n p, ]\-ap v, ]ßm-c- n-f-fn, Fcpa-s - n, I -»mw-i-s-hv, ap q, snºq- mhv, a w, H q, {_ -Ipfw, FS- -f-øq,- I-Æm-d, ]gp-hn,- h-cm- -c, atcm- n- m, ]g-bßm-sn, Xn-cq F o bqwn p-iƒ a k-c-øn ]s -Sp-Øp. Izn v amã-dmb dh. ^m. ssutpm s]md-øq FgpØv ]co tbmspiqss HmUntbm hnjz Izn v a kcw \S-Øn. AXn-cq-]Xm ax-t_m- [\ Ub-d-IvS dh. ^m. dmt^ B m-a- -Øn Ghtcbpw A`nkwt_m[\ snøvxp, F m Soap-Itfbpw kωm-\-߃ \ In BZ-cn- p. Nn {U kv an\nkv{sn tim Un-t\- kn. sdpn Fkv.Fkv.]n.kn, B\n-ta-t am kn. eo\, {ioaxn _o\, {ioaxn Pqen F nh-cp-tsbpw Un._n.kn.F.kn bnse _lp. sshzn IcpsSbpw knã amcpssbpw klm-b-k-l-i-c-w-tømss A[yb\h jsø skbn vkv Izn v hnp-b{]z-am-bn ]cyhkm \n p. kωm-\ l-cm-b- Soap-Iƒ FIRST PRIZE - St. Joseph s Church, Pangarappilly (Chelakkara) SECOND PRIZE - St. Mary s Forane Church, Kandassankadavu THIRD PRIZE - St Sebastian s Church, Marottichal (Puthur) 2. BtLm-j-amb Ip m-\-kzo-i-cww: BtLm-j-amb Ip m- \-kzo-i-cwøn\v Hcp- p A ym-]-i mbn A -Zn\ skan- \m am v 9 i\n-bmgvn D -I-gn v 2 awn apx 4 hsc Un._n.kn F.knbn h v \SØp- p. XmXv]-cy-ap- -h s^{_p-hcn 28- \v ap ]v Nn {U kv an\nkv{sn Hm-^o-kn hnfn- -dn-bn-t - -XmWv. Childrens Ministry Archdiocese of Trichur: office time am to 4.30 pm. Ph , {]m n mw, {]h Øn mw XncphN\w: \ns sszhamb I Ømhv, hnpbw \ Ip tbm mhv, \ns at[y D v. (sk-^m 3, 17). kpirxp]w: Fs AtΩ Fs B{ibta! {]m \m \ntbmkw: Xncp-k-` pth n {]m n pi. {]h Øn m : ]co- v \ mbn ]Tn v HcpßpI. ]cnnbs Sp hnip : hn. Pqen-bm (s^{_phcn 16). kn. sdpn Fkv.Fkv.]n.kn timunt\ ^m. tdmbvk sim q UbdIvS 79 Trichur Archdiocesan Bulletin

80 skmssk n Hm^v sk v hn sk v Un t]mƒ kn.kn. hm Ø-Iƒ 1. ASm v tim {^ kv AwKw {_.-F.F. hdo-xns \ncymw- Øn BZ-cm-RvP-en-Iƒ A n- p s^tdm-\-bnse tim {^ kp-iƒ kμ in v {]h Ø-\- ߃ hne-bn-cp-øp-ibpw Bh-iy-amb \n t±-i-߃ \ Ip-Ibpw snbvxp. _m n kμ i-\-߃ s^{_p-hcn 3 apx XpS-ßp- - Xm-Wv. 3. kn.-kn. bqøv IΩn- n-bpss t\xrxz-øn Rmb 10 awn v hn sk jy timwπ-ivkn sh v Xriq I.M.A bpss kl-i-c-w-tømss c -Zm\ Iymºv \S-Øp- p i\n-bmgv 2 awn v F.kn. h\nx{]xn-\n-[n-i-fpssbpw, kn.-kn-.bnse h\nx tim {^ kv {]kn-u pamcpssbpw kwbp tbmkw hn sk jy timwπ-ivkn h v \S-Øp- -Xm-Wv. 5. ImcpWy kv] iw ^ n \n pw NnIn mklm-b-ambn 12,20,600cq] hsc hnx-cww snbvxp. 6. AZn-em-_mZv (sxep- m\) cq]x _nj v am {]n kv ]mtwßms ]nxmhv kn.kn. Hm^okv kμ in v cq]-x-bnse ]mhs IpSpw-_-ß-fpsS Zb-\ob ÿnxn Adn-bn- -X-\p-k-cn v Ahn- SsØ IpSpw-_-ßsf ZsØ-SpØv klm-bn- p- -Xn-\p ] Xn Xøm-dm- nhcp p. 7. kn.kn. AwK-ß-sfbpw, F.kn. `mc-hm-ln-i-sfbpw DƒsIm- n psim v 2019 am v 30,31 Xnø-Xn-I-fn [ym\w \S-Øp- - Xn\v Xocp-am-\n- p. si.f. jn_p {]kn-u v si.si. t]mƒk sk{i- dn ^m. tdmbv aq B ym-fln-tim-]-tz-jvsm-hv 80 Trichur Archdiocesan Bulletin

81 KCSL Xr»q AXn-cq-]X 1. si.kn.fkv.f Xriq AXn-cq-]Xm ixm_vzn BtLm-jw Xriq AXn-cq-]Xm si.kn.fkv.f. ixm_vzn BtLm-j-w DZvLm-S\w snø-s - p h jw ixm_vzn h j-ambn B-tLm-jn- p- p. ixm_vzn Gh-cp-tSbqw a\- n Xßn- \n p coxn-bn BtLm-jn- m F m bqwn- p-ifpw {i n- -Ww. Hmtcm bqwn- p-ifpw ixm-_vzn-bp-ambn _ -s v Hcp ]cn-]m-sn-sb- nepw kwl-sn- n- Ww, AXns hni-zmw-i-߃ AXn-cq-]-Xsb Adn-bn- -Ww. ixm-_vzn-bp-ambn _ -s v AXncq-]X kwl-sn- n-t ]cn-]m-sn-i-sf- p-dn- p \n t±-i-߃ am v 31 \v ap ]v AXn-cq-]Xm {]kn-u ns\ Adn-bn- -Ww. ixm_vzn BtLmj IΩ- n-i-fn-te v Dƒs SptØ- -h-cpss t]cp-hn-h-c-ßfpw am v 31\v ap ]v Hm ss\ksd Adn-bn- Ww. 2. AXn-cq-]Xm t\xr-xz-]-cn-io-e\ Iymºv AXn-cq-]Xm si.kn.fkv.f. t\xr-xz-]-cn-io-e\ Iymºpw ASpØ h j-tø- p hnzym n `mc-hm-ln-i-fpss Xnc-s - Sp pw am v BZy-hm-c-Øn. Iymºv tu pw ÿehpw ]n osv Adn-bn- p- -Xm-Wv. 3. kwk-ym\ t\xr-xz-]-cn-io-e-\-iymºv si.kn.fkv.f. kwÿm\ t\xrxz ]cn-io-e-\-iymºv 2019 G{]n 23 apx 26-hsc Be- p-g-bn h v. ]s -Sp- m B{Kln- p- -h AXn-cq-]Xm t\xr-xz-]-cn-ioe-\-iym-ºn ]s -Spt - -Xm-Wv. ^m. B Wn snºit»cn UbdIvS 81 Trichur Archdiocesan Bulletin

ksna - application form

ksna - application form ticf kwkox \msi A m-z-an, Xriq 20 Iem-k-an-Xn-Iƒ, kwko-x-k-`-iƒ, kwkox hnzym-e-b-߃ Ch p [\-k-lm-b-øn-\p-ff At] 1. ÿm]-\-øns t]cpw ]q Æ-amb ta hn-em-khpw (Pn- -bpss t]cpw ]n timupw tn -Ww) t^m \º : 2 F)

Chi tiết hơn

Private

Private Private 2009-2010 1 ss{]h v cpn-kvt{s-j-\v - t h n C h n s S n v \n ±njvs ^okv sxc-s -SpØ Fkv.-_n.-Sn. imj-bn HSp- n-b-tijw am{xta Hm sse cpn-kvt{s-j \S-Øp-hm ]msq- p. ^okv LS\ Adn-bp- -Xn-\p-th n s{]mkvs]-ivs-knse

Chi tiết hơn

DEPARTMENT OF CATECHESIS ARCHDIOCESE OF ERNAKULAM ANGAMALY Sunday School First Semester Examination Std. II Marks: 50 I Hä-hm- nâ D cw ]d-b

DEPARTMENT OF CATECHESIS ARCHDIOCESE OF ERNAKULAM ANGAMALY Sunday School First Semester Examination Std. II Marks: 50 I Hä-hm- nâ D cw ]d-b DEPARTMENT OF CATECHESIS ARCHDIOCESE OF ERNAKULAM ANGAMALY Sunday School First Semester Examination 10 11 2013 Std. II Marks: 50 I Hä-hm- nâ D cw ]d-bp-i. (GsX- nepw 5 F w) 5 X 2 = 10 1. \½psS BZn-am-Xm-]n-Xm-

Chi tiết hơn

Songs Lyrics

Songs Lyrics \nxyamw kvt\l-øm Fs \nxyamw kvt\l-øm Fs kvt\ln tbip atlim \n n hkn- m\o Fs hos -SpØ tbip-tzhm Fs ad p Rm \ns, kvt\ln- m-cm-[n p Pohn- n-sp-hm F D w hm n- n-sp-t, tbipth tamln- o-spt temi-øn tamlw shsn

Chi tiết hơn

Private (Others)

Private (Others) Private (Others) 2010-12 1 ss{]h v cpn-kvt{s-j-\v - t h n C h n s S n v \n ±njvs ^okv sxc-s -SpØ Fkv.-_n.-Sn. imj-bn HSp- n-bti-jta Online Registration \S-Øp-hm ]msp- q. ^okv LS\ Adn-bp- -Xn-\p-th n s{]mkvs]-ivs-knse

Chi tiết hơn

Appendix - I FORM XXI Right to Information Act Case Register SI File No.with Name and Address of the Nature of Information Date of issue Whe

Appendix - I FORM XXI Right to Information Act Case Register SI File No.with Name and Address of the Nature of Information Date of issue Whe Appendix - I FORM XXI Right to Information Act Case Register 2016-2017 SI File No.with Name and Address of the Nature of Information Date of issue Whether application or Amount if any No Date of receipt

Chi tiết hơn

inside 1

inside 1 Unkw_À 2018, ]pkvxiw 20, e w 12 kvt\l-ip-{iq-jm-ebw [ym\-ti{µw ku v NnäqÀ ]n. H., sim n 682 027 ticf, C y. NnäqÀ [ym\-ti{µ nsâ Hm^okv : Ph : 91 9446040508, 0484 2432508 Email : mail@chittoordyanakendram.com

Chi tiết hơn

Divine Touch Layout

Divine  Touch Layout hmeyw: 01 e w: 01 2018 P\phcn AicW v Bizmkambn tk{iuv lm vkv Hm^v tlm v C-- y-bn-se kp-hn-ti-jo-i-c-wcw-k-øv {]-h -Øn- p-h-c-sh-bm- tlm- v c-pn-ã sn-bv-xv {]-h -Ø-\w dn. 2011 tk-{i-uv lm v-kv Hm-^v Wv

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

1-8

1-8 ]nxmhmb ssd\n \n v amxm-hmb KwK-bn-te v tum. {_Z sss kv si. ]nxm-hmb ssd\n \n v amxm-hmb KwK-bn-te v hnip {^m nkv A o- n-bpss anj-\dn k\ym-kk-tlm-z-c-k-`bpw ÿm]-i-]n-xm-hmb {_Z ]ufq-kns kn nbpw {]h Ø-\-ßfpw.

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e 1 P a g e P a g e 3 P a g e 4 P a g e 5 P a g e 6 P a g e 7 P a g e --- ĐÁP ÁN CHI TIÊT--- Đáp án D 8 P a g e 9 P a g e - Đáp án Đáp án 10 P a g e 11 P a g e 1 P a g e x 1 3 PT hoành độ giao điểm : x 3x

Chi tiết hơn

prospectus.pmd

prospectus.pmd ticf kwÿm\ km cxmanj AtXmdn n Xncp-h-\- -]pcw t{]mkvs]-ivskv ] -a-e-bmfw KpUv Cw ojv A o lnμn k n-^n- v timgvkv (aq mw _m v 2019) ticf k m s]mxphnzym`ymk hip v BapJw tic-f-k m s]mxphnz-ym-`-ymk hip- ns

Chi tiết hơn

Songs Lyrics

Songs Lyrics A n-ip-wvt-øn _me-i- msc A n-ipwvt-øn _me-i- msc knwl-߃ ap n Zm\n-tb-ens\ s]m - p-gn-b-xn tbmtk-^ns\ X hocy-`p-p-øm D -cn-t mt\ tbipth cmpmth tbipth I Ømth \o hniz-kvx-\mtw \n Xncp-\m-a-a-sXs [ym\-am-ipt

Chi tiết hơn

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201 Gv Tạ Thị Kim nh Đt / zlo / fcebook : 0688 04 960 PHÂN LOỊ DṆG PHƯƠNG PH P GIỈ NHNH T i liệu n y củ : iên Hò Ng y 0 th{ng năm 07 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI Ộ Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Phần 0

Chi tiết hơn

CHURCH MALAYALAM new

CHURCH MALAYALAM new timu hcp-am\w 2000 A ax]camb hc-hp-iä 2100 `WvUmcw hchv 2101 ]Ån 2102 Ipcn-in³sXm«n 2103 aäp-f-fh 2110 IpÀ_m\ ]Ww 2120 kvtxm{x- mgvn 2121 ]Ånbn e`n- Xv 2122 Ipcn-in³sXm«nbn \n pw e`n- p- Xv 2123 amtam-zok

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD ' = MA' mà = ( gt) = = BC CA BC CA Xét MD ' B' và CBAcó D' MB = BCA ( cùng bù với góc A MB ) Và MD '

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thờ

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thờ SỞ GD&Đ QẢNG BÌNH ĐỀ HI CHÍNH HỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ HI HỬ HP QỐC GIA NĂM 09 Bài thi: KHOA HỌC Ự NHIÊN Môn thi thành phần: VẬ Í hời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề HƯỚNG DẪN GIẢI

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TA KHẢO SÁT ỚP NĂM 9 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn kiểm tra thành phận: VẬT Í Thời gian làm bài: 5 phút

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Giá trị của x th

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Giá trị của x th Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm 015-016 Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài : Vượt chướng ngại vật Câu.1: Giá trị của x thỏa mãn: (5x - )(3x + 1) + (7-15x)(x + 3) = -0 là: A. x =

Chi tiết hơn

diet.pmd

diet.pmd BtcmKyw Blm-cw, hymbmaw Ipf-\S saun- {SÃv tlmkv]n- B v Ub-_- nkv sib sk thƒuv Ub-_- nkv ^ut -js klm-b-tøm-ssbpw ]Ø-\w-Xn, Be- pg Pn m ] m-b-øpifpss kl-i-c-w-tøm-ssbpw \S- m- p ] -Xn- p-th n {]kn- o-i-cn-

Chi tiết hơn

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 -

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 - 04 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - - JC - - JC - 3 - m - SI - 4 - MKS SI SI MKSA MKSA RAsionalised Metre Kilogram Second Ampere RMKSA SI SI (m) (Kg) (s) (A) (k) (cd)

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 6 trng) Câu :Trong không gin, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP NĂM 9 Bài kiểm tr môn: TOÁN Thời gin làm bài: 9 phút, không kể thời gin phát đề MÃ ĐỀ 9

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

Đề tuyển sinh 10 Môn Toán:Thái Bình, Hà Tĩnh,Quảng Nam,Kiên Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc

Đề tuyển sinh 10 Môn Toán:Thái Bình, Hà Tĩnh,Quảng Nam,Kiên Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÁI BÌNH Đ CH NH TH C KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 0 THPT NĂM HỌC 00 0 Môn thi: TOÁN Th i ian à ài: 0 h h n h i ian ia 3 x 3 Bài. (,0 điểm)ch i u hức A x x x. R ọn i u hức A.. T nh i c a

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP NHIT IN National Technical Regulation on Emission of Thermal Power industry HÀ N I - 2009 Li nói u do Ban son tho quy chun k thut

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP I V I BI VÀ CÁC CHT VÔ C National Technical Regulation on Industrial Emission of Inorganic Substances and Dusts HÀ NI - 2009 Li

Chi tiết hơn

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010 (LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng nm 00 LI NÓI U Tài liu này giúp các em hc sinh lp (ban t nhiên) h thng li các kin th c c bn

Chi tiết hơn

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH THPT CHUYÊN HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Môn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút Câu : Đơn vị của từ thông Ф là A tesla (T) B fara (F) C henry (H) D vêbe (Wb) Câu : Vào thế kỷ 8 khi

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút (Đề thi có 6 trang) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 8 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu : Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ dài cạnh đáy bằng a, góc hợp bởi cạnh bên và mặt đáy bằng 6.Tính thể tích khối chóp đã cho. a B.

Chi tiết hơn

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang Tài liệu bài giảng (Khóa Toán 11) ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC MẶT PHẲNG Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN DẠNG 1. CHỨNG

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 8 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu : Trong khi triển 8 b, hệ số củ số hạng chứ b là: - B 7 C 56 8 8 Công thức: 8 b C k b k k k k 8 Hệ số củ

Chi tiết hơn

ĐỀ NGHỊ 1: Thời gian: 90 phút

ĐỀ NGHỊ 1: Thời gian: 90 phút SỞ GD & ĐT TP HỒ CHÍ MIH GIẢI CHI TIẾT ĐỀ LUYỆ THI THPT QUỐC GIA Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 5 phút Câu 1: Giới hạn quang điện của Cs là 66. Công thoát của Cs bằng A.,7 ev. B.,1 ev. C. 1,5 ev. D.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - pension.doc

Microsoft Word - pension.doc Kerala Non -Resident Keralites Welfare Board Norka Centre, II floor, Near Govt. Guest House, Thycaud P.O, Thiruvananthapuram-695014. Phone - +91 471 2785500, Fax 0471 2785501 Email info@pravasiwelfarefund.org

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode] Chính sách công nghip nào có th giúp các nc ang phát trin ui kp các nc phát trin Justin Yifu Lin Phó Ch tch cp cao và Chuyên gia Kinh t trng Ngày 18 tháng 8 nm 2010 Sau cuc cách mng công nghip, xut hin

Chi tiết hơn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn bằng nhau (O) và (O ) lần lượt lấy hai cung AM và

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g

Gia sư Thành Được   Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông góc Bài 1. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh a; SA vuông góc với đáy. Gọi M,

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gin làm ài: 9 phút (Đề thi gồm 6 trng) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số áo dnh: Câu : Cho

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đáp án 1-D 2-D 3-D 4-C 5-D 6-D 7-A 8-A 9-D 10-B 11-A 12-B 13-A 14-B 15-C 16-D 17-D 18-C 19-A 20-B 21-B 22-C 23-

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đáp án 1-D 2-D 3-D 4-C 5-D 6-D 7-A 8-A 9-D 10-B 11-A 12-B 13-A 14-B 15-C 16-D 17-D 18-C 19-A 20-B 21-B 22-C 23- Đáp á -D -D -D 4-C 5-D 6-D 7-A 8-A 9-D 0-B -A -B -A 4-B 5-C 6-D 7-D 8-C 9-A 0-B -B -C -B 4-C 5-B 6-C 7-C 8-B 9-C 0-A -D -B -A 4-A 5-D 6-A 7-B 8-A 9-C 40-B 4-B 4-B 4-A 44-C 45-A 46-C 47-C 48-A 49-D 50-D

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc Hng Dn Thc Hành Thc hành PPLT Khi: Cao ng Nm 2011 Hng dn: Bài t p thc hành c chia làm nhiu Module Mi Module c thit k cho thi lng là 6 tit thc hành ti lp vi s hng dn ca ging viên. Tùy theo s tit phân b,

Chi tiết hơn

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc SEM II CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC- AD--10 ENG

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc SEM II CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC- AD--10 ENG MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN 2018-19 BA, BSc SEM CLASS SCHEDULE MONDAY BNGA-CC- AD--10 ENGA-CC- RD--11 EDCA-CC--JC-24 GEOA-CC- SM--G1 HSA-CC- BR--13 JORA-CC-AS--5 PHA-CC-AG--12 PLSA-CC--SS-15

Chi tiết hơn

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 3 (Đề

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 3 (Đề SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ (Đề thi có 0 trang) KỲ THI THỬ THPTQG LẦN NĂM HỌC 08-09 MÔN TOÁN Khối lớp Thời gian làm bài : 50 phút (không kể thời gian phát đề) Họ và tên học sinh :... Số

Chi tiết hơn

THẦY HOÀNG SƯ ĐIỂU (HOANG MICHAEL) Chương IV. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ 1 HOẠCH ĐỊNH HỌC TẬP. 1. Lý thuyết cần nắm vững + Dao động điện từ trong mạch LC, sự bi

THẦY HOÀNG SƯ ĐIỂU (HOANG MICHAEL) Chương IV. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ 1 HOẠCH ĐỊNH HỌC TẬP. 1. Lý thuyết cần nắm vững + Dao động điện từ trong mạch LC, sự bi Chương IV. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ HOẠCH ĐỊNH HỌC TẬP.. Lý thuyết cần nắm vững + Dao động điện từ trong mạch LC, sự biến thiên điện tích, dòng điện trong mạch dao động. + Năng lượng điện từ trong mạch dao động

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ThetichDadien.doc

Microsoft Word - ThetichDadien.doc Các chuyên đề Hình học 12 Chương trình Nâng cao Trang 1 Chuyên đề I: THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN. 1. Các công thức thể tích. a. Thể tích khối hộp chữ nhật: V abc, trong

Chi tiết hơn

untitled

untitled السبت ٢ محليات تحقيق ٣ ٤ محليات مقالات بلدي ٨ أمة ﻣﺤﻠﻴﺎ ت ١٠ اﻟﺴﺒﺖ ذي اﻟﻘﻌﺪة 47 ﻫ - أﻏﺴﻄﺲ - 6 اﻟﺴﻨﺔ - 45 اﻟﻌﺪد 558 اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﺘﻨﺰﻫﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻐﻴﺐ ﻣﺘﻨﺰه اﻟﺠﻬﺮاء وﻣﺘﻨﺰه اﻷﺣﻤﺪي وﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺤﻴﻮان اﻟﻜﺒﺮى ﻛﻠﻬﺎ

Chi tiết hơn

namaramayanam.dvi

namaramayanam.dvi ! " # $ %! & ' ( )! * $ $ + +, -. /0/01/0/02 /345/02 /0/06/07/02 8/ + + This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of 9 : ;?@AB CDD EF@?@

Chi tiết hơn

tese_doutorado.pdf

tese_doutorado.pdf ít r 1 s 3 s s úst s és s st ít t 3 s t r t r â s s q s s r í s r t r r q ê s és s 1 s r q ê s â st s s r t s rt s r s r t é s r t s çã st r q í r r t çã t r t s tr s r s s t s r çõ s tr r t t r t r r

Chi tiết hơn

/ & : H ) NLZ 6 6& 4 L L L = < / L _ W M 9: 4 W! :(.6( O ( G Y / & <D23 : H,$0 6 #)A Q S / )C - Y H. L * R * T.).LV O 1 S* ).6( C M T. : ) G.6N ( * *U

/ & : H ) NLZ 6 6& 4 L L L = < / L _ W M 9: 4 W! :(.6( O ( G Y / & <D23 : H,$0 6 #)A Q S / )C - Y H. L * R * T.).LV O 1 S* ).6( C M T. : ) G.6N ( * *U /& ) NL &4 L L L /L _M:4 (( O ( GY/&3,$#)A Q S/)C-Y L R T)LVO S ) ( C M T ) G N ( MM (( ) Y(G ( T GO8)7M )G ( ) T)8 # "#$ 3 %&'8+#&'#### %%%'4:&4( &&'& #%&'' "&'$&#" 3+ 4 +( %"' @@%' %%'- ' C%$''%+:$$'-$'%%'

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Thái Nguyên - lần 2 Câu 1: Hai nguồn sóng kết hợp A, B trên

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Thái Nguyên - lần 2 Câu 1: Hai nguồn sóng kết hợp A, B trên Đề thi thử THPT QG THPT huyên Thái Nguyên - lần âu : Hai nguồn sóng kết hợp A, B trên mặt thoáng chất lỏng dao động theo phương trình u u 4cos( πt) mm.. oi biên độ sóng không đổi, tốc độ sóng v=5cm/s.

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN SỞ GD &ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ANH SƠN II ĐỀ HÍNH THỨ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐ GIA 0 (Lần 1) Môn : TOÁN; Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Họ và tên giám

Chi tiết hơn

Crystal Reports ActiveX Designer tmp

Crystal Reports ActiveX Designer tmp Rasi turn of planets Time Zone : GMT +5:30 Indian Time ã Vu, úu`m Mon, 15 May, 2006 02:57:07 AM Wõ`Tm Wõ`Tm Thu, 15 June, 2006 09:33:11 AM ªÕ]m ªÕ]m Sun, 16 July, 2006 08:25:34 PM LPLm LPLm Thu, 17 August,

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 – HỌC KÌ I

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 – HỌC KÌ I ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 HỌC KÌ I NĂM HỌC 04 05 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Chủ đề Cấp độ. Ôn tập, bổ túc về số tự nhiên. Số câu hỏi Số điểm. Số nguyên. Số câu hỏi Số điểm 3. Đoạn thẳng. Số câu hỏi Số điểm

Chi tiết hơn